Samsung | HT-D5200 | Samsung HT-D5200 Instrukcja obsługi

HT-D5200
2,1-kanałowy system rozrywki
domowej Blu-ray™
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,
należy zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 1
2011-12-26
10:54:54
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB
CZĘŚCI TYLNEJ).
CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TYM CELU NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU PUNKTU SERWISOWEGO
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
Symbol ten oznacza, że wewnątrz tego
urządzenia obecne jest „niebezpieczne
napięcie”, które może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub
obrażenia ciała.
PRZESTROGA : ABY UNIKNĄĆ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NALEŻY PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE DO GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO.
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać tego urządzenia na deszcz lub
wilgoć.
PRZESTROGA
• Nie należy narażać sprzętu na kapiące ciecze lub
chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak
wazon.
• Główna wtyczka jest używana do odłączania urządzenia i
powinna być zawsze łatwo dostępna.
• Urządzenie to powinno być stale podłączone do gniazda
sieciowego prądu przemiennego zabezpieczonego
uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Dlatego
wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Symbol ten przypomina o
postępowaniu zgodnie z istotnymi
instrukcjami dołączonymi do tego
urządzenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Ten odtwarzacz płyt CD jest klasyfikowany jako
produkt LASEROWY KLASY 1.
Używanie elementów sterujących, dokonywanie
regulacji lub obsługiwanie urządzenia w sposób
inny niż opisane w niniejszej instrukcji może
doprowadzić do wystawienia na niebezpieczne
promieniowanie.
PRZESTROGA
• NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY
OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH
ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE
PROMIENI.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 2
2011-12-26
10:55:01
Środki ostrożności
• Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na
naklejce umieszczonej z tyłu produktu.
• Produkt należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu), zachowując wystarczająco
dużo miejsca na dopływ powietrza (7,5–10 cm).
• Produktu nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie
pracy. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.
• Przed przestawieniem produktu należy sprawdzić, czy szczelina na płyty jest pusta.
• Aby całkowicie odłączyć to urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda w ścianie.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę z gniazda w ścianie.
• Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego od gniazda. Napięcie
gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić urządzenie.
• Produktu nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słoneczne lub inne źródła ciepła. Mogłoby to
doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
• Produkt należy chronić przed wilgocią i nadmiernym ciepłem lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne (np. głośnikami).
• Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć przewód od źródła zasilania.
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym.
• Jeśli urządzenie lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary
wodnej. W przypadku przewożenia urządzenia zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż jego
temperatura osiągnie poziom temperatury pokojowej.
• Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska.
Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Oglądanie telewizji w trybie 3D
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
OGLĄDANIA OBRAZÓW 3D. Przed skorzystaniem z funkcji 3D telewizora zapoznaj się z
następującymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
• Niektórzy widzowie mogą doświadczać dyskomfortu podczas oglądania telewizji 3D. Objawy to: zawroty głowy,
mdłości i bóle głowy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z symptomów należy przerwać oglądanie,
okulary 3D Active Glasses (Aktywne Okulary 3D) i odpocząć.
• Oglądanie obrazów trójwymiarowych przez długi okres czasu może spowodować zmęczenie oczu. W przypadku
wystąpienia objawów należy przerwać oglądanie, zdjąć okulary 3D Active Glasses (Aktywne Okulary 3D) i
odpocząć.
• Osoby dorosłe powinny regularnie kontrolować dzieci oglądające obrazy 3D. Jeśli dzieci zgłoszą zmęczenie
oczu, bóle głowy, zawroty głowy lub mdłości, należy natychmiast nakazać przerwanie oglądania telewizji 3D i
odpoczynek.
• Okularów 3D Active Glasses nie należy używać w innych celach (np. jako okulary codzienne, przeciwsłoneczne,
ochronne itp.).
• Z funkcji obrazu trójwymiarowego i okularów 3D Active Glasses (Aktywne Okulary 3D) nie należy korzystać
podczas ruchu. Korzystanie z tej funkcji w trakcie ruchu może spowodować kontuzje spowodowane zderzeniami
z meblami, potknięciami i/lub upadkami.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 3
2011-12-26
3
10:55:01
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące obsługi i
przechowywania płyt
Niewielkie rysy na płycie mogą pogorszyć jakość
dźwięku i obrazu lub spowodować przeskoki.
Należy szczególnie uważać, aby nie porysować
płyt podczas ich obsługi.
Trzymanie płyt
• Nie należy dotykać strony odtwarzania płyty.
• Płytę należy trzymać za krawędzie,
tak aby nie zostawić odcisków
palców na powierzchni płyty.
• Do płyt nie należy przyklejać papieru ani taśmy.
Przechowywanie płyt
• Płyt nie należy przechowywać w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
• Przechowywać w chłodnych, wietrzonych
miejscach
• Przechowywać w czystych koszulkach
ochronnych.
Przechowywać w pozycji pionowej.
✎ UWAGA
 Należy uważać, aby nie zabrudzić płyt.
 Nie należy wkładać do urządzenia płyt pękniętych
ani porysowanych.
Obsługa i przechowywanie płyt
Zabrudzone płyty lub płyty z widocznymi odciskami
palców należy wyczyścić przy użyciu łagodnego
detergentu rozpuszczonego w wodzie i wytrzeć suchą
szmatką.
• Płytę należy czyścić, przecierając delikatnie
ruchami ze środka na zewnątrz płyty.
✎ UWAGA
 Jeśli ciepłe powietrze dostanie się do zimnych
części wewnątrz urządzenia, może dojść do
kondensacji. To z kolei może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia. W takim
przypadku należy wyjąć płytę i na 1 lub 2 godziny
pozostawić urządzenie włączone.
4
Licencja
• Symbol Dolby i podwójne D są zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.
• „INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® to format
cyfrowych filmów wideo stworzony przez firmę DivX,
Inc. Jest to urządzenie posiadające oficjalny certyfikat DivX Certified®,
które odtwarza filmy DivX. Więcej informacji i narzędzia
oprogramowania do konwersji plików na format wideo DivX jest
dostępnych na stronie www.divx.com.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX NA ŻĄDANIE: Aby odtwarzać
filmy wideo DivX na żądanie (VOD), należy najpierw zarejestrować to
urządzenie z oznaczeniem DivX Certified®. Aby uzyskać kod
rejestracyjny, należy znaleźć w menu ustawień urządzenia część z
plikami DivX VOD. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakończenia
rejestracji, odwiedź stronę vod.dvix.com.
Urządzenie z oznaczeniem DivX Certified® umożliwia odtwarzanie
plików w formacie wideo DivX® o rozdzielczości HD do 1080p, także
zawartość Premium.
DivX®, DivX Certified® i loga powiązane są znakami towarowymi DivX,
Inc. i są używane na mocy licencji.”
Projekt objęty jednym lub większą liczbą następujących patentów
amerykańskich: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji
Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi ich
właścicieli.
• Produkt ten posiada technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem,
chronioną patentami amerykańskimi i innymi prawami własności
intelektualnych.
Zabrania się inżynierii wstecznej i rozbierania urządzenia.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ oraz loga są znakami towarowymi Blu-ray
Disc Association.
• iPod jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zarejestrowanym
w USA i innych krajach. iPhone jest
znakiem towarowym firmy Apple Inc.
• < Licencja Open Source – oświadczenie >
W przypadku korzystania z oprogramowania Open Source
licencje Open Source są dostępne w menu produktu.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa
zastrzeżone,
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 4
2011-12-26
10:55:01
Spis treści
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
Ostrzeżenia dotyczące obsługi i przechowywania płyt
Licencja
Copyright
PIERWSZE KROKI
7
8
12
13
13
14
15
Symbole używane w instrukcji
Typy płyt i ich właściwości
Akcesoria
Opis
Panel przedni
Panel tylny
Pilot
PODŁĄCZANIE
17
18
19
21
22
23
Podłączanie głośników
Podłączanie urządzeń zewnętrznych/telewizora przez HDMI
Przymocowanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do
przewodu zasilania jednostki głównej
Podłączanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych
Podłączanie do sieci
Podłączanie anteny FM
24
25
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
33
33
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
Ustawienia początkowe
Wyświetlanie menu Ustawienia
Wyświetlacz
Ustawienia 3D
Prop. ekranu TV
Smart Hub — rozmiar ekranu
BD Wise (tylko odtwarzacze firmy Samsung)
Rozdzielczość
Format kolorów HDMI
Ramka filmu (24 na s)
Funkcja HDMI Deep Color
Tryb pauzy
Tryb progresywny
Dźwięk
Ustawienia głośnika
Kor. uż.
HDMI Audio
Kanał Audio Return
Wyjście cyfrowe
Dynamiczna kontrola zakresu
Synch. dźw.
Sieć
Ustawienie sieci
Stan sieci
Połączenie internet owe BD-LIVE
System
Ustawienia początkowe
Anynet+ (HDMI-CEC)
Zarządzanie danymi BD
Strefa czasowa
Wideo DivX® na żąd.
Zeruj
Język
2
7
17
USTAWIENIA
24
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 5
2011-12-26
POLSKI
2
3
4
4
4
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
5
10:55:02
Spis treści
USTAWIENIA
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Zabezpieczenia
Ocena rodzicielska BD
Ocena rodzicielska DVD
Zmień hasło
Ogólne
Wyświetlacz przedni
Sieciowy pilot zdaln. sterow.
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
PODSTAWOWE FUNKCJE
41
41
Odtwarzanie filmu wideo
Korzystanie z menu Dysk/menu tytułów/menu
podręcznych
Odtwarzanie Lista utworów
Korzystanie z funkcji Wyszukaj i Pomiń
Odtwarzanie w zwolnionym tempie/Odtwarzanie
poklatkowe
Powtarzanie odtwarzania
Korzystanie z przycisku TOOLS
Słuchanie muzyki
Tryb Dźwięk
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie zawartości urządzenia pamięci masowej
USB
Słuchanie radia
Podłączanie iPoda/iPhona za pomocą kabla USB
Podłączanie urządzenia iPod/iPhone za pomocą stacji
dokującej
Modele iPoda/iPhona, których można używać z tym
urządzeniem
38
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
54
USŁUGI SIECIOWE
55
62
64
64
64
Korzystanie z usługi Smart Hub
Samsung Apps
Używanie funkcji vTuner
BD-LIVE™
Korzystanie z funkcji AllShare
INNE INFORMACJE
65
68
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
55
65
•
Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od
rzeczywistego wyglądu produktu.
•
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy
a. po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi)
b. użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
6
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 6
2011-12-26
10:55:02
01
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Symbole używane w instrukcji
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującymi terminami.
Nazwa
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicja
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-ROM.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-RE/-R nagranych w formacie
BD-RE.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD+RW lub DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
które zostały nagrane i sfinalizowane.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Pamięć masowa
USB
-
PRZESTROGA
-
UWAGA
-
Klawisz skrótu
-
F
!
✎
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach audio CD-RW/-R (w formacie CD-DA).
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki DivX.
Dotyczy funkcji dostępnej na nośniku pamięci masowej USB.
Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać
anulowane.
Dotyczy wskazówek lub instrukcji na danej stronie, pomagających w
korzystaniu z określonych funkcji.
Funkcja ta zapewnia łatwy i bezpośredni dostęp do danej opcji
poprzez naciśnięcie jednego przycisku pilota.
• Ten produkt jest kompatybilny tylko z systemem kolorów PAL.
• Płyty NTSC nie będą odtwarzane.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 7
2011-12-26
7
10:55:02
Pierwsze kroki
Typy płyt i ich właściwości
Logotypy płyt, które można odtwarzać
Zgodność płyt Blu-ray
Płyty Blu-ray to nowy, rozwijający się format. W związku
z tym mogą występować problemy ze zgodnością płyt.
Nie wszystkie płyty są zgodne i nie każda płyta będzie
odtwarzana. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
zapoznać się z sekcją Typy płyty w niniejszym
podręczniku.
Płyta Blu-ray
Płyta Blu-ray 3D
Dolby Digital Plus
System transmisji PAL w
Polsce, Francji, Niemczech
itd.
Dolby TrueHD
Płyty audio DTS-HD
wysokiej rozdzielczości
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ UWAGA
 Funkcja odtwarzania może być niedostępna w
przypadku niektórych typów płyt lub podczas
określonych czynności, np. zmiany kąta patrzenia i
regulacji proporcji ekranu. Szczegółowe informacje
o płytach można znaleźć na opakowaniu. W razie
potrzeby należy się z nimi zapoznać.
 Należy uważać, aby nie zabrudzić ani nie
porysować płyt. Odciski palców, brud, kurz, rysy
lub pozostałości pyłu z papierosów znajdujące się
na nagranej stronie płyty mogą uniemożliwić
odtwarzanie płyty.
 Podczas odtwarzania danych BD-Java ładowanie
może trwać dłużej niż w przypadku normalnych
treści, a niektóre funkcje mogą działać wolniej.
Płyty, których nie można odtwarzać
• Płyty HD DVD
• DVD-RAM
• Płyty DVD-R o pojemności 3,9 GB do
autoringu.
• DVD-RW (tryb VR)
• Płyty Super Audio CD (poza warstwą CD)
• Płyty DVD-ROM/PD/MV itp. oraz płyty CVD/
CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• Płyty CDG służą do odtwarzania wyłącznie
plików audio, nie odtwarzają grafiki.
BD-LIVE
✎ UWAGA
 Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt
komercyjnych lub DVD zakupionych w innym
regionie.
 Jeśli płyta DVD-R/-RW została nieprawidłowo
nagrana w formacie DVD Video, nie zostanie
odtworzona.
8
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 8
2011-12-26
10:55:03
01
BD-RE/-R
Zarówno urządzenie, jak i płyty, mają przypisane
kody regionów. Kody regionów muszą być ze
sobą zgodne, aby płyta mogła zostać
odtworzona. Jeśli kody nie są zgodne, płyta nie
zostanie odtworzona.
Ta płyta Blu-ray może być nagrywana i odtwarzana.
To urządzenie może odtwarzać płyty BD-RE/-R
nagrywane za pomocą innych zgodnych
nagrywarek płyt Blu-ray.
Typ płyty
Kod
regionu
A
Blu-ray
Obszar
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka
Południowa, Korea, Japonia,
Tajwan, Hongkong oraz Azja
Południowo-Wschodnia.
DVD-VIDEO
• Mogą one odtwarzać nagrane komercyjne płyty DVD
(płyty DVD-VIDEO) z filmami.
• Podczas przełączania pierwszej warstwy płyty DVDVIDEO na drugą, może dojść do chwilowego
zniekształcenia obrazu i dźwięku. Nie jest to oznaką
uszkodzenia produktu.
DVD-RW/-R/+R
B
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja
Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
• Produkt ten może odtwarzać płyty DVD+RW
nagrane w nagrywarce DVD wideo. Zdolność
odtwarzania może zależeć od warunków
nagrywania.
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka Płd., Grenlandia
Audio CD (CD-DA)
3
Tajwan, Korea, Filipiny,
Indonezja, Hong Kong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i
Środkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Pacyficzne,
Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
większość Afryki, Korea Płn.,
Mongolia
6
Chiny
DVD-VIDEO
Typy płyt
BD-ROM
Ta płyta Blu-ray może być wyłącznie odtwarzana.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać nagrane
komercyjne płyty BD-ROM.
Produkt ten może odtwarzać płyty DVD-RW/-R/+R
nagrane i sfinalizowane w nagrywarce DVD wideo.
Zdolność odtwarzania może zależeć od warunków
nagrywania.
DVD+RW
• Produkt ten może odtwarzać płyty audio CD-RW/-R
w formacie CD-DA.
• Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt CDRW/-R z powodu warunków, w jakich wykonywane
jest nagrywanie.
CD-RW/-R
• Używaj płyt CD-RW/-R 700 MB(80 min.).
Jeśli to możliwe nie używaj płyt o pojemności 800
MB (90 minut) lub większej, ponieważ płyty takie
mogą nie zostać odtworzone.
• Jeśli płyta CD-RW/-R nie była nagrana w zamkniętej
sesji, możliwe są opóźnienia w odtwarzaniu początku
płyty lub żaden nagrany plik może nie zostać
odtworzony.
• Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt CDRW/-R w zależności od urządzenia używanego do
wypalania płyty. W przypadku treści skopiowanych z
płyt na nośnik CD-RW/-R w celu prywatnym
zdolność odtwarzania może się różnić w zależności
od zawartości i typu płyt.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 9
Pierwsze kroki
Kod regionu
2011-12-26
9
10:55:04
Pierwsze kroki
Format płyty
Korzystanie z płyt JPEG
• Płyty CD-R/-RW, DVD-RW/-R nagrane w formacie UDF, lub JOLIET mogą nie być odtwarzane.
• Odtwarzane mogą być tylko pliki JPEG z rozszerzeniem „.jpg", „.JPG", „.jpeg" lub „JPEG".
• Obsługiwane są progresywne pliki JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Jest to format używany do nagrywania danych na płytach DVD-RW lub DVD-R. Płyty można odtwarzać w tym
urządzeniu po ich sfinalizowaniu.
• Jeśli płyta, która została nagrana w trybie wideo w nagrywarce innego producenta, nie została sfinalizowana, jej
odtwarzanie w tym urządzeniu nie będzie możliwe.
Obsługiwane formaty plików
Obsługa plików wideo
Rozszerzenie
pliku
Zawartość
Kodek wideo
Kodek audio
Rozdzielczość
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
Rdzeń DTS
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
Rdzeń DTS
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 10
2011-12-26
10:55:05
01
Zawartość
Kodek wideo
Kodek audio
Rozdzielczość
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
*.vro
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
352x288
1920x1080
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
MPEG1
MPEG1
MPEG2
PS
H.264
MPEG2
H.264
TS
VC1
Pierwsze kroki
Rozszerzenie
pliku
352x288
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ograniczenia
• W przypadku problemów z zawartością niektóre z wyżej wymienionych kodeków nie są obsługiwane.
• Źródło wideo z nieprawidłową informacją o pojemniku lub uszkodzone nie będzie prawidłowo odtwarzane.
• Źródło AV z wyższą niż standardowa prędkość przesyłu lub liczbą klatek na sekundę nie będzie odtwarzane
prawidłowo.
• Jeśli tabela indeksów jest uszkodzona, funkcja Jump (Przejdź do) nie będzie obsługiwana.
• W przypadku odtwarzania filmu wideo przez sieć film może nie być odtwarzany prawidłowo w zależności od
stanu sieci.
Dekoder wideo
• Obsługa do H.264 Poziom 4.1.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nie są obsługiwane.
• MPEG4 SP, ASP:
- Poniżej 1280 x 720: maks. 60 klatek
- Powyżej 1280 x 720: maks. 30 klatek
• GMC 2 lub wyższe nieobsługiwane.
Dekoder audio
•
•
•
•
Obsługa do WMA 7,8,9.
WMA 9 PRO z więcej niż dwoma kanałami (wielokanałowe) nieobsługiwane.
WMA 9 bezstratny, głos nieobsługiwany.
WMA z częstotliwością próbkowania 22050 Hz mono nieobsługiwane.
Obsługa plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
Pojemnik
Kodek audio
Zakres obsługi
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Zgodny z WMA wersja 10
* Częstotliwości próbkowania (w kHz) — 8,
11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Szybkość transmisji — wszystkie szybkości
w zakresie od 5 KB/s do 384 KB/s
*.wma
WMA
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 11
11
2011-12-26
10:55:05
Pierwsze kroki
Informacje o podłączaniu urządzenia USB
Obsługiwane urządzenia:
Urządzenie pamięci masowej USB, odtwarzacz
MP3, aparat cyfrowy, czytnik kart USB
1) Foldery lub pliki o nazwie dłuższej niż 125
znaków nie są obsługiwane.
2) Plik z napisami o rozmiarze większym niż
300 KB może nie być obsługiwany.
3) Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z tym produktem.
4) Obsługiwane są systemy plików FAT16 i
FAT32.
6) Należy podłączać bezpośrednio do portu
USB danego produktu. Podłączanie za
pośrednictwem innego przewodu może
spowodować problemy z kompatybilnością
USB.
7) W przypadku włożenia więcej niż jednego
urządzenia pamięci masowej do czytnika z
wieloma gniazdami urządzenie może nie
działać prawidłowo.
8) Protokół PTP aparatu cyfrowego nie jest
obsługiwany.
9) Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
„ładowania”.
10) Im większa rozdzielczość obrazu, tym
bardziej opóźnione jest jego wyświetlenie.
5) Pliki ze zdjęciami (JPEG), muzyką (MP3) i
filmami powinny mieć nazwy w języku
koreańskim lub angielskim. W przeciwnym
razie plik może nie zostać odtworzony.
11) Odtwarzanie pobranych ze strony
komercyjnej plików MP3 z zastosowaniem
systemu DRM jest niemożliwe.
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
Kabel wideo
Antena FM
Gniazdo do iPoda
Instrukcja obsługi
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(Przewód zasilania)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Pilot/baterie
(rozmiar AAA)
12
Toroidalny rdzeń ferrytowy
Miękka szmatka
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 12
2011-12-26
10:55:05
01
Pierwsze kroki
Opis
Panel przedni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5V
500mA
1
PRZYCISK ZASILANIA (
2
PRZYCISK FUNKCJA
Tryb przełączany jest w następujący sposób:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
4
5
WYŚWIETLACZ
Wyświetla stan odtwarzania, czas itd.
PRZYCISK STOP
Zatrzymuje odtwarzanie.
Przycisk ODTWARZAJ/
PAUZA
Odtwarza płytę lub wstrzymuje odtwarzanie.
6
PRZYCISK WPROWADŹ
Zaznacza pozycje menu lub rozpoczyna odtwarzanie płyty Blu-ray. (Nie rozpoczyna
odtwarzania płyty DVD.)
7
8
9
10
PRZYCISK WYSUŃ
Powoduje wysunięcie płyty.
OTWÓR NA PŁYTĘ
Tutaj włóż płytę.
CZUJNIK PILOTA
Wykrywa sygnały przesyłane przez pilota.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Regulacja głośności.
11
PORT USB
Można tutaj podłączyć pendriva USB flash i używać go jako pamięci, jeśli urządzenie jest
podłączone do funkcji BD-LIVE. Można także użyć hosta USB do aktualizacji oprogramowania i
odtwarzania plików MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Gdy podłączony jest iPod, możliwe jest również
korzystanie z funkcji R. IPOD.
)
Włączanie/wyłączanie telewizora.
✎ UWAGA
 Aktualizacji oprogramowania przez port USB należy dokonywać wyłącznie za pomocą napędu
pamięci Flash USB.
 Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można uruchomić odtwarzania filmu poprzez
naciśnięcie przycisku ODTWARZAJ na urządzeniu lub pilocie. Aby odtworzyć film, należy wybrać
opcję Odtwórz film lub Start w menu płyty, a następnie nacisnąć przycisk WPROWADŹ.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 13
13
2011-12-26
10:55:06
Pierwsze kroki
Panel tylny
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
8
9
10 11
COMPONENT OUT
FM ANT
12
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
GNIAZDO URZĄDZENIA
BEZPRZEWODOWEGO LAN
Dzięki urządzeniu sieci bezprzewodowej LAN, można korzystać z
usług dostępnych przez sieć (patrz strony 55-64), usługi BD-LIVE i
pobierać aktualizacje oprogramowania.
2
ZŁĄCZE SIECI LAN
Dzięki połączeniu z siecią, można korzystać z usług dostępnych
przez sieć (patrz strony 55-64), usługi BD-LIVE i pobierać
aktualizacje oprogramowania.
3
GNIAZDO iPoda
Umożliwia podłączenie złącza stacji dokującej iPoda.
4
ZEWNĘTRZNE GNIAZDA CYFROWE AUDIO
(OPTYCZNE)
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego sprzętu z cyfrowym
wyjściem.
5
GNIAZDO HDMI OUT
Za pomocą kabla HDMI można podłączyć złącze wyjścia HDMI do
złącza wejścia HDMI w telewizorze, aby uzyskać najlepszą jakość
obrazu.
6
GNIAZDA WEJŚCIA HDMI
Służą do jednoczesnego odbierania cyfrowych sygnałów wideo i
audio za pomocą kabla HDMI.
7
GNIAZDO ANTENY FM
Umożliwia podłączenie anteny FM.
8
GNIAZDA WEJŚCIA AUX
Podłącz do 2-kanałowego wyjścia analogowego w urządzeniu
zewnętrznym (takim jak magnetowid)
9
GNIAZDA WYJŚCIA
KOMPONENTOWEGO WIDEO
Umożliwia podłączenie telewizora z wejściami Video Component do
tych gniazd.
10
GNIAZDO WYJŚCIA WIDEO
Podłącz gniazdo wejścia wideo w telewizorze (VIDEO IN) do gniazda
wyjścia wideo (VIDEO OUT) w tym urządzeniu.
11
ZŁĄCZA WYJŚCIOWE GŁOŚNIKÓW
SYSTEMU 2,1-KANAŁOWEGO
Podłącz głośniki przednie i subwoofer.
12
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
Wentylator chłodzący dostarcza produktowi chłodne powietrze, tym
samym zapobiegając przegrzaniu się urządzenia. Wentylator zawsze
obraca się, gdy włączone jest zasilanie.
! PRZESTROGA
 Podczas instalacji produktu należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron
wentylatora.
 Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych.
14
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 14
2011-12-26
10:55:07
01
Pierwsze kroki
Pilot
Opis pilota
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Włączanie/wyłączanie urządzenia.
Aby przejść do trybu TV, naciśnij
przycisk TV.
Aby przejść do trybu kina domowego,
naciśnij przycisk BD.
Opcje można wybierać za pomocą
przycisków numerycznych.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Funkcja RDS służy do odbierania
stacji FM.
Umożliwia ponowne odtwarzanie
tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.
Umożliwiają wyszukiwanie do tyłu
lub do przodu.
Wstrzymuje odtwarzanie płyty.
MUTE
Reguluje głośność.
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Naciśnij, aby wyświetlić menu Disc
(Dysk).
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Naciśnij, aby wyświetlić menu Tools
(Narzędzia)
Umożliwia wybór pozycji menu
ekranowego i zmianę wartości menu.
Wraca do poprzedniego menu.
Ustaw wyłącznik czasowy, aby
wyłączyć urządzenie.
REPEAT
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia
wyświetlenie obrazu na pełnym ekranie
telewizora.
Umożliwiają przejście do tyłu lub do
przodu.
Służy do zatrzymania/uruchomienia
odtwarzania płyty.
Umożliwia tymczasowe wyłączenie
dźwięku.
Korekcja synchronizacji audio podczas
odtwarzania plików wideo z iPoda.
Przyciski te służą zarówno do obsługi
menu tego produktu, jak również kilku
innych funkcji płyt Blu-ray.
Naciśnij, aby skorzystać z funkcji Smart Hub.
Naciśnij, aby zastosować efekt
dźwięku przestrzennego 3D Sound.
Wysuwanie płyty.
9
FULL SCREEN
Umożliwia przejście do głównego menu.
Jest to przycisk wyboru trybu.
lub
Umożliwia wybór trybu wideo
telewizora.
Umożliwia wyszukiwanie
aktywnych stacji FM i zmianę
kanałów.
Powoduje to wrażenie słuchania
5.1-kanałowego systemu audio.
Naciśnij, aby otworzyć menu
podręczne/tytułów.
Wyświetla informacje o
odtwarzanej treści podczas
odtwarzania płyty Blu-ray/DVD.
Wyjście z menu.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Ustawianie programowanych
częstotliwości radiowych.
Wybranie opcji MONO lub STEREO
dla sygnału radiowego.
Naciśnięcie powoduje włączenie
zwykłego wideo dwuwymiarowego w
trybie trójwymiarowym.
Naciśnij, aby skorzystać z funkcji vTuner.
Naciśnij, aby wyszukać zawartość.
Służy do regulacji poziomu subwoofera.
Ten przycisk nie jest dostępny.
Ustawianie i ograniczanie poziomu
głośności. (Cyfrowy procesor sygnałowy)
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 15
15
2011-12-26
10:55:07
Pierwsze kroki
Wkładanie baterii do pilota
* Rozmiar baterii: AAA
Lista kodów marek telewizorów
Marka
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ UWAGA
 Upewnij się, że bieguny baterii zostały
ustawione zgodnie z oznaczeniami „+” i „–” na
rysunku w komorze.
 W przypadku normalnego użytkowania telewizora
baterie wystarczają w przybliżeniu na rok.
 Pilota można używać maksymalnie z odległości
około 7 metrów w linii prostej.
Konfiguracja pilota
Za pomocą tego pilota można sterować
niektórymi funkcjami telewizora.
Obsługiwanie telewizora za pomocą pilota
1. Naciśnij przycisk TV, aby przełączyć pilota na
tryb TV.
2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
telewizor.
3. Przytrzymując przycisk POWER, wprowadź
kod odpowiadający marce telewizora.
• Jeśli w tabeli podano więcej niż jeden kod
dla danego telewizora, należy wpisywać je
po kolei, aby ustalić odpowiedni.
• Przykład: telewizor firmy Samsung
Przytrzymując naciśnięty przycisk POWER,
wprowadź 00, 15, 16, 17 lub 40 przy użyciu
przycisków numerycznych.
4. Jeśli telewizor się wyłączy, oznacza to, że
konfiguracja jest zakończona.
• Można korzystać z przycisków ZASILANIA
TELEWIZORA, REGULACJI GŁOŚNOŚCI,
WYBORU KANAŁU i przycisków
numerycznych (0–9).
✎ UWAGA
 Pilot może nie obsługiwać niektórych marek
telewizorów. Ponadto, w zależności od marki
telewizora, niektóre funkcje mogą być
niedostępne.
 Domyślnie pilot obsługuje telewizory firmy
Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 16
2011-12-26
10:55:08
02
Podłączanie
Podłączanie
W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do podzespołów zewnętrznych.
Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
Podłączanie głośników
Umieszczanie produktu
Umieść go na stojaku lub półce lub
pod szafką telewizora.
SW
Wybieranie miejsca słuchania
2,5 do 3 razy wielkość ekranu telewizora
Miejsce słuchania powinno być
oddalone od telewizora na odległość
będącą 2,5- lub 3-krotnością
przekątnej ekranu telewizora.
Przykład: Dla telewizora 32": 2–2,4 m
Dla telewizora 55": 3,5–4 m
Umieść je z przodu miejsca słuchania, ustawiając je w swoją stronę, pod kątem
Głośniki przednie ei około 45°. Umieść głośniki w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe
znajdowały się na tej samej wysokości co uszy.
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym
miejscu.
Subwoofer g
! PRZESTROGA
 Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku
głośników taka zabawa mogłaby doprowadzić do obrażeń.
 Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ –).
 Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub
ciał obcych do kanału (otworu) subwoofera.
 Subwoofera nie należy wieszać na ścianie za kanał (otwór).
✎ UWAGA
 Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w
wyniku wytwarzanego przez głośnik pola magnetycznego. W takim przypadku należy ustawić głośnik z
daleka od telewizora.
Części głośnika
(L)
(P)
GŁOŚNIK
PRZEDNI
SUBWOOFER
PRZEWÓD GŁOŚNIKA
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 17
17
2011-12-26
10:55:09
Podłączanie
Podłączanie głośników
1. Wciśnij zacisk z tyłu danego głośnika.
2. Wsuń czarny przewód do czarnego zacisku (–), a czerwony przewód do czerwonego zacisku (+) ,
a następnie zwolnij zacisk.
3. Podłącz wtyczki z tyłu produktu, dopasowując kolory wtyczek głośników do kolorów gniazd w
głośniku.
Głośnik przedni (L)
SPEAKERS OUT
FRONT
Głośnik przedni (P)
SUBWOOFER FRONT
Czarny
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Czerwony
Subwoofer
COMPONENT
PONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
UX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Podłączanie urządzeń zewnętrznych/telewizora przez HDMI
HDMI to standardowy cyfrowy interfejs służący do łączenia takich urządzeń jak telewizor, rzutnik,
odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray, przystawka STB i inne.
Połączenie HDMI jest cyfrowe, co umożliwia odbiór wideo i audio w oryginalnie utworzonej jakości
cyfrowej, bez zakłóceń występujących przy konwersji treści cyfrowej na analogową.
Odtwarzacz płyt DVD lub Blu-ray
SAT (Telewizja satelitarna/dekoder)
HDMI IN
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI OUT
HDMI OUT : Podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu HDMI (NAJLEPSZA JAKOŚĆ)
Podłącz kabel HDMI (sprzedawany osobno) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI
IN w telewizorze.
✎ UWAGA
 W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie być obsługiwane.
18
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 18
2011-12-26
10:55:10
02
Podłączanie
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające
wyjściu wideo (HDMI, Component lub Composite) w produkcie. Więcej informacji na temat
wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu naciśnij na
pilocie przycisk TV SOURCE i wybierz HDMI, jako zewnętrzne źródło sygnału telewizyjnego.
 Aby można było oglądać filmy w technologii trójwymiarowej, niezbędne jest złącze HDMI.
 Długi przewód HDMI może powodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku należy w menu ustawić
opcję Deep Color na Off (Wył).
HDMI IN : Podłączanie do zewnętrznego urządzenia przy użyciu przewodu HDMI
1. Podłącz przewód HDMI (kupowany osobno) z gniazda HDMI IN z tyłu produktu do gniazda HDMI
OUT urządzeniu cyfrowym.
2. Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać wejście H. IN1 lub H.IN2.
Tryb przełączany jest w następujący sposób: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Funkcja automatycznego wykrywania HDMI
Jeśli kino domowe podłączone jest za pomocą kabla HDMI, po włączeniu wyjście wideo zostanie
automatycznie przełączone do trybu HDMI. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych
rozdzielczości HDMI, patrz strona 27.
• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu CEC.
• Opis połączenia HDMI
- HDMI przesyła wyłącznie cyfrowy sygnał do telewizora.
- Jeśli dany telewizor nie obsługuje protokołu HDCP, na ekranie wyświetlony jest cyfrowy szum
• Czym jest HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) to system ochrony przed kopiowaniem zawartości BD/
DVD wysyłanej poprzez interfejs HDMI. Oferuje bezpieczne cyfrowe połączenie pomiędzy źródłem sygnału
wideo (PC, DVD itp.) a urządzeniem wyświetlającym (telewizorem, projektorem itp.). Zawartość jest
szyfrowana w urządzeniu źródłowym w celu uniemożliwienia wykonywania nieautoryzowanych kopii.
! UWAGA

Funkcja Anynet+ jest obsługiwana tylko wtedy, gdy przewód HDMI jest podłączony do wyjścia HDMI
OUT w produkcie.
Przymocowanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do przewodu zasilania jednostki głównej
Przymocowanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do przewodu zasilania jednostki głównej
zapobiega zakłóceniom spowodowanym przez sygnały radiowe.
1. Pociągnij zaczep toroidalnego rdzenia
ferrytowego, aby go otworzyć.
2. Zrób podwójną pętlę na przewodzie zasilania
jednostki głównej.
3. Załóż toroidalny rdzeń ferrytowy na przewód zasilania
jednostki głównej, jak pokazano na ilustracji, i ściśnij,
aż usłyszysz kliknięcie.
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
HDMI IN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 19
19
2011-12-26
10:55:12
Podłączanie
Czerwony Niebieski
Zielony
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
SPOSÓB 1
FRONT
Żółty
SUBWOOFER
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
SPOSÓB 2
SPEAKER IMPEDANCE : 3
SPOSÓB 1: Połączenie Video Component (LEPSZA JAKOŚĆ)
Jeśli telewizor wyposażony jest w wejścia wideo Component, podłącz kabel wideo Component
(niedostarczony) z gniazd wyjścia wideo Component (PR, PB i Y) na tylnym panelu produktu do gniazd
wejścia wideo Component w telewizorze.
✎ UWAGA
 W zależności od typu płyty można wybrać szereg ustawień rozdzielczości, takich jak 1080i, 720p,
576p/480p i 576i/480i. (Patrz strona 27).
 Rzeczywista rozdzielczość może różnić się od ustawień w menu Setup (Ustawienia), jeśli podłączony
jest zarówno przewód Component jak i HDMI. Rozdzielczość może również różnić się w zależności od
płyty. (Patrz strona 27).
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w produkcie.
Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu, naciśnij na pilocie
przycisk TV SOURCE i wybierz COMPONENT jako zewnętrzne źródło telewizora.
 Podczas odtwarzania płyty DVD, jeśli zarówno przewód HDMI jak i Component są podłączone i
wybrano tryb Component 1080p, 1080i, 720p lub 576p(480p), menu Konfiguracja wyświetlania
wyświetli rozdzielczość wyjściową jako 1080p, 1080i, 720p lub 576p(480p). W rzeczywistości ta
rozdzielczość to 576i(480i).
SPOSÓB 2: Połączenie Wideo Composite (DOBRA JAKOŚĆ)
Po podłączeniu dostarczonego złącza wideo do wyjścia VIDEO OUT z tyłu urządzenia podłącz złącze
wideo oraz wejście VIDEO IN telewizora za pomocą kabla wideo.
✎ UWAGA
 Sygnał źródłowy wideo jest zawsze wysyłany w rozdzielczości 576i/480i, niezależnie od rozdzielczości
ustawionej w menu Ustawienia. (Patrz strona 27).
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w produkcie.
Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu naciśnij na pilocie
przycisk TV SOURCE i wybierz VIDEO jako zewnętrzne źródło sygnału telewizyjnego.
! PRZESTROGA
 Nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem magnetowidu. Na sygnały wideo kierowane przez
magnetowidy mogą mieć wpływ systemy ochrony praw autorskich. Obraz na ekranie telewizora będzie
wtedy zniekształcony.
20
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 20
2011-12-26
10:55:17
02
Podłączanie
Podłączanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
AUX IN
Odbiornik telewizji
kablowej
OPTICAL
Biały
Czerwony
Przewód optyczny
(kupowany oddzielnie)
Przewód audio
(kupowany oddzielnie)
Jeśli zewnętrzne
urządzenie analogowe
posiada tylko jedno
wyjście audio, podłącz
lewy lub prawy kanał.
VIDEO O
VCR
AUX
OPTYCZNE: Podłączanie zewnętrznego urządzenia cyfrowego
Urządzenia sygnału cyfrowego, takie jak odbiorniki telewizji kablowej/satelitarnej (Set-Top Box).
1. Podłącz wejście cyfrowe Digital Input (OPTICAL) urządzenia do gniazda Digital Output w
zewnętrznym urządzeniu cyfrowym.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście D. IN.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ UWAGA
 Aby zobaczyć obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście
obrazu do telewizora.
 Ten system obsługuje częstotliwości próbkowania cyfrowego rzędu 32 kHz lub więcej z zewnętrznych
urządzeń cyfrowych.
 Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i dźwięk cyfrowy Dolby. Dźwięk MPEG, który jest ciągłym
strumieniem bitów nie jest obsługiwany.
AUX: Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Urządzenia sygnału analogowego, takie jak magnetowidy.
1. Podłącz gniazdo AUX IN (Audio) w produkcie do gniazda Audio Out w zewnętrznym urządzeniu
analogowym.
• Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście AUX.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ UWAGA
 Można podłączyć gniazdo wyjścia wideo w magnetowidzie do telewizora i podłączyć gniazda wyjścia
audio w magnetowidzie do tego produktu.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 21
21
2011-12-26
10:55:18
Podłączanie
Podłączanie do sieci
Urządzenie umożliwia korzystanie z usług sieciowych (Patrz strony 55-64), na przykład Smart Hub i
BD-LIVE oraz odbieranie aktualizacji oprogramowania, gdy nawiązywane jest połączenie sieciowe.
Zalecamy korzystanie z rutera bezprzewodowego lub rutera IP w celu nawiązania połączenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia rutera, należy zapoznać się z instrukcją obsługi
rutera lub skontaktować się z producentem rutera w celu uzyskania pomocy.
Sieć kablowa
1. Za pomocą kabla sieci LAN (kabla UTP) podłącz złącze LAN urządzenia do złącza LAN w modemie.
2. Ustaw opcje sieciowe. (Patrz strona 33).
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Ruter
Modem szerokopasmowy
(z wbudowanym ruterem)
lub
Modem szerokopasmowy
Usługa szerokopasmowa
✎ UWAGA
Usługa szerokopasmowa
Połączenie z komputerem w celu
korzystania z funkcji AllShare
(Patrz strona 64).
 Dostęp internetowy do serwera aktualizacji oprogramowania firmy Samsung może nie być
dozwolony, w zależności od używanego rutera lub zasad dostawcy usług internetowych. Aby
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
 W przypadku korzystania z DSL do nawiązania połączenia sieciowego należy użyć rutera.
 Aby możliwe było korzystanie z funkcji AllShare, komputer musi być podłączony do sieci w
sposób przedstawiony na rysunku.
22
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 22
2011-12-26
10:55:19
02
Można podłączyć się do sieci za pomocą bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP.
1. Aby ustanowić bezprzewodowe połączenie sieciowe, niezbędny jest punkt dostępu
bezprzewodowego/ruter bezprzewodowy. Włóż kartę bezprzewodowej sieci LAN do gniazda karty
bezprzewodowej sieci LAN na tylnym panelu urządzenia.
2. Ustaw opcje sieciowe. (Patrz strona 33)
Podłączanie
Sieć bezprzewodowa
Usługa szerokopasmowa
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Bezprzewodowe
urządzenie IP sharer
WIRELESS LAN
Komputer
Połączenie z komputerem w celu
korzystania z funkcji AllShare
(Patrz strona 64).
Karta sieci
bezprzewodowej LAN
(kupowany oddzielnie)
✎ UWAGA
 Urządzenie to jest kompatybilne z urządzeniem sieci bezprzewodowej wyłącznie firmy Samsung





(kupowane oddzielnie) (Nazwa modelu: WIS09ABGN).
- Urządzenie sieci bezprzewodowej firmy Samsung jest sprzedawane oddzielnie. Skontaktuj się z
punktem sprzedaży firmy Samsung Electronics, aby dokonać zakupu.
Należy używać bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP obsługującego IEEE 802.11
a/b/g/n. (n jest zalecane w celu uzyskania stałego połączenia z siecią bezprzewodową.)
Charakterystyczne dla sieci bezprzewodowej LAN jest to, że może powodować zakłócenia, w
zależności od warunków użytkowania urządzenia. (sprawność punktu dostępu, odległość, przeszkody,
zakłócenia z innych urządzeń radiowych, itp.)
Ustaw bezprzewodowe urządzenie IP sharer na tryb infrastruktury. Tryb ad-hoc nie jest obsługiwany.
W przypadku stosowania klucza bezpieczeństwa dla AP (bezprzewodowe urządzenie udostępniające
adres IP), obsługiwane są tylko poniższe opcje.
1) Tryb uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ szyfrowania: WEP, AES
Aby skorzystać z funkcji AllShare, należy podłączyć computer do sieci zgodnie z powyższym
rysunkiem.
Podłączanie anteny FM
Antena FM (w zestawie)
FM ANT
HDMI IN
1. Podłącz dołączoną do zestawu antenę FM do
gniazda FM ANTENNA.
2. Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż
znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a
następnie przymocuj antenę do ściany lub innej
twardej powierzchni.
✎ UWAGA
 Produkt ten nie odbiera stacji AM.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 23
23
2011-12-26
10:55:21
Ustawienia
Ustawienia początkowe
1. Włącz telewizor po podłączeniu urządzenia.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora i
pierwszym uruchomieniu zostanie wyświetlony
ekran Ustawienia początkowe.
• Menu główne
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ UWAGA
 Menu główne zostanie wyświetlone dopiero po
konfiguracji ustawień początkowych, poza
opisanym poniższej wyjątkiem.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
żądany język i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Przy użyciu przycisku WPROWADŹ wybierz
przycisk Uruchom.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
proporcje ekranu telewizora, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. (Patrz str. 27).
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
ustawienia dla opcji Ustawienia sieci:
Kablowa, Bezprzewod. (ogólne),
WPS(PBC) lub One Foot Connection, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
swoich Ustawień sieci, naciśnij na pilocie
przycisk NIEBIESKIEGO (D), aby pominąć tutaj
Ustawienia sieci, zakończ Ustawienia
początkowe i przejdź do menu głównego.
W przypadku wyboru Ustawień sieci przejdź
do stron 33-36, aby uzyskać więcej informacji
na temat Ustawień sieci. Po ukończeniu tej
czynności przejdź do kroku 6.
6. Zostanie wyświetlone menu główne. (Więcej
informacji o menu głównym można znaleźć na
stronie 25).
24
 Naciśnięcie przycisku NIEBIESKIEGO (D)
podczas konfiguracji ustawień sieci umożliwia
dostęp do głównego menu nawet wtedy, gdy
konfiguracja sieci nie została jeszcze ukończona.
 Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia
początkowe w celu dokonania zmian, wybierz
opcję Zeruj. (Patrz str. 37).
 W przypadku podłączenia urządzenia za pomocą
kabla HDMI do telewizora marki Samsung
obsługującego funkcję Anynet+ (HDMI-CEC)
oraz 1.) Należy ustawić funkcję Anynet+ (HDMICEC) na Włączone zarówno w telewizorze, jak i
w urządzeniu oraz 2.) Należy ustawić telewizor na
język obsługiwany przez urządzenie. Urządzenie
automatycznie wybierze ten język jako
preferowany.
 W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie
zatrzymania przez ponad 5 minut bez czynności
użytkownika, na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony wygaszacz ekranu. W przypadku
pozostawienia urządzenia w trybie wygaszacza
przez ponad 20 minut zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 24
2011-12-26
10:55:23
03
DISC MENU
MENU
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
podmenu i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
2
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
pozycję i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
INFO
RETURN
Ustawienia
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawienia i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wyświetlanie menu Ustawienia
EXIT
3
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
4
✎ UWAGA
 Po podłączeniu urządzenia do sieci wybierz
TUNER
1
Przycisk MENU : Umożliwia przejście do głównego
menu.
2
Przycisk RETURN : powoduje powrót do poprzedniego
menu.
3
Przycisk WPROWADŹ/KIERUNKOWE :
Poruszanie kursorem lub wybór pozycji.
Włączanie aktualnie wybranej pozycji.
Potwierdzenie ustawienia.
4
Przycisk EXIT : Służy do zamykania bieżącego menu.
opcję Internet z menu Home (Str. gł.).
Pobierz żądaną treść z Samsung Apps. (Patrz
strony 62-64).
 Kroki dotyczące dostępu mogą się różnić w
zależności od wybranego menu.
 Menu ekranowe tego urządzenia może zmienić
się po aktualizacji wersji oprogramowania.
Aby wyświetlić menu Ustawienia i jego podmenu,
wykonaj poniższe czynności:
1. Naciśnij przycisk POWER.
Zostanie wyświetlone menu główne.
• Menu główne
Moje treści
Wideo
3
Zdjęcia
Muzyka
4
1
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
2
5
d WPS(PBC)
1
Powoduje wybór opcji Moje urządz.
2
Powoduje wybór opcji Funkcja.
3
Powoduje wybór opcji Moje treści.
4
Powoduje wybór opcji Internet.
5
Powoduje wybór opcji Ustawienia.
6
Wyświetla dostępne przyciski.
6
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 25
25
2011-12-26
10:55:25
Ustawienia
 W zależności od treści i umieszczenia obrazu na
Wyświetlacz
Użytkownik może konfigurować różne opcje
wyświetlacza, np. Proporcje ekranu TV,
Rozdzielczość itd.
Rozmiar ekranu
Ustawienia 3D
Wybierz, aby odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością
3D w trybie 3D.
Ustawienia
Obraz
Ustawienia 3D
Dźwięk
ekranie telewizora z lewej strony, prawej strony
lub obu stron mogą być widoczne pionowe
czarne paski.
Umożliwia wprowadzenie rzeczywistego rozmiaru
ekranu telewizora, aby odtwarzacz mógł
dostosować obraz do rozmiaru ekranu i wyświetlać
optymalny obraz 3D.
(Maksymalny dopuszczalny rozmiar ekranu dla tego
odtwarzacza wynosi 116 cali).
Ustawienia 3D
Sieć
System
Tryb odtwarz. 3D Blu-ray
: Auto
Język
Rozmiar ekranu
: 55 cale
! PRZESTROGA
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
HDMI Deep Color
: Auto
Tryb odtwarz. 3D Blu-ray
Płyty Blu-ray 3D są dostępne w dwóch
formatach: Blu-ray 3D i 3D only. Przed
odtworzeniem płyty Blu-ray 3D można wybrać,
czy ma być odtwarzana w trybie 3D czy 2D.
• Auto : Automatycznie wykrywa, czy podłączony
telewizor obsługuje format 3D i na tej podstawie
odtwarza płytę Blu-ray 3D w formacie 3D lub 2D,
a płytę 3D only w formacie 3D, jeśli telewizor go
obsługuje. Jeśli telewizor nie obsługuje formatu
3D, płyty 3D only nie będą odtwarzane.
• 3D  3D : Płyty 3D only i Blu-ray 3D będą zawsze
odtwarzane w trybie 3D.
• 3D  2D : Płyty Blu-ray 3D będą zawsze
odtwarzane w trybie 2D. Płyty 3D only nie będą
odtwarzane.
✎ UWAGA
 Aby zatrzymać odtwarzanie filmu w trybie 3D,
naciśnij raz przycisk STOP(). Film zostanie
zatrzymany a tryb 3D wyłączony. Aby zmienić
opcję 3D podczas odtwarzania filmu 3D, naciśnij
raz przycisk STOP(). Zostanie wyświetlone
menu Blu-ray. Naciśnij ponownie przycisk
STOP(), a następnie wybierz Ustawienia 3D
w menu Blu-ray.
26
 Aby oglądać zawartość trójwymiarową
podłącz urządzenie 3D (odbiornik AV lub
telewizor obsługujący obraz 3D) do wyjścia
HDMI OUT urządzenia za pomocą
szybkiego przewodu HDMI. Przed
rozpoczęciem odtwarzania trójwymiarowej
zawartości, załóż okulary 3D.
 Urządzenie odtwarza sygnały 3D wyłącznie
przez kabel HDMI podłączony do gniazda
HDMI OUT.
 Ponieważ rozdzielczość wideo w trybie 3D
jest stała i zależna od rozdzielczości
oryginalnego obrazu 3D, nie można jej
zmieniać według własnych preferencji.
 Niektóre funkcje, takie jak BD Wise bądź
ustawianie rozmiaru lub rozdzielczości
ekranu, mogą nie działać prawidłowo w
trybie odtwarzania 3D.
 Obrazy 3D należy oglądać z odległości
przynajmniej trzykrotnie większej niż
szerokość ekranu danego telewizora. Na
przykład, jeśli ekran ma 46 cali, należy
zachować odległość 138 cali od ekranu.
- Ustaw ekran wideo 3D na poziomie oczu
w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu
3D.
 Po podłączeniu urządzenia do niektórych
urządzeń 3D efekt trójwymiarowego obrazu
może nie działać prawidłowo.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 26
2011-12-26
10:55:27
03
BD Wise (tylko odtwarzacze firmy Samsung)
W zależności od typu posiadanego telewizora może
zaistnieć potrzeba konfiguracji ustawień wielkości
ekranu.
System BD Wise to najnowsza funkcja przekazywania
danych stworzona przez firmę Samsung.
• 16:9 Oryginalny : Wybierz tę opcję po
podłączeniu urządzenia do telewizora z ekranem
16:9. Urządzenie będzie wyświetlać całą
zawartość w oryginalnych proporcjach obrazu.
Zawartość w formacie 4:3 będzie wyświetlana z
czarnymi paskami po lewej i prawej stronie.
• 16:9 Pełny : Wybierz tę opcję po podłączeniu
urządzenia do telewizora z ekranem 16:9. Cała
zawartość wypełni ekran. Zawartość w formacie
4:3 zostanie rozciągnięta.
• 4:3 Letter Box : Wybierz tę opcję po podłączeniu
urządzenia do telewizora z ekranem 4:3.
Urządzenie będzie wyświetlać całą zawartość w
oryginalnych proporcjach obrazu. Zawartość w
formacie 16:9 będzie wyświetlana z czarnymi
paskami u góry i u dołu.
• 4:3 Pan-Scan : Wybierz tę opcję po podłączeniu
urządzenia do telewizora z ekranem 4:3.
Zawartość w formacie 16:9 będzie miała obciętą
skrajną lewą i prawą stronę.
✎ UWAGA
 Dostępność formatów obrazu zależy od typu
płyty.
 W przypadku wyboru proporcji obrazu i opcji
innej niż proporcja ekranu danego telewizora
wyświetlany obraz może być zniekształcony.
 W przypadku wyboru ustawienia 16:9
Oryginalny na ekranie telewizora może zostać
wyświetlony 4:3 Pillarbox (czarne paski po obu
stronach obrazu).
Smart Hub — rozmiar ekranu
Ustaw optymalny rozmiar ekranu Smart Hub.
• Rozmiar 1 : Rozmiar ekranu Smart Hub będzie
mniejszy niż domyślny. Po bokach ekranu mogą
być widoczne czarne paski.
• Rozmiar 2 : Jest to domyślne ustawienie Smart
Hub. Na ekranie odtwarzacza wyświetlany jest
obraz Smart Hub o normalnym rozmiarze.
• Rozmiar 3 : Powoduje wyświetlenie ekranu Smart
Hub o większym rozmiarze. Obraz może nie
mieścić się na ekranie telewizora.
Po podłączeniu urządzenia firmy Samsung z telewizorem
firmy Samsung z funkcją BD Wise za pomocą złącza
HDMI, a zarówno telewizor jak i urządzenie posiadają
funkcję BD Wise, urządzenie będzie odtwarzać filmy
wideo w rozdzielczości i z liczbą klatek na sekundę
odpowiadającą płycie BD/DVD.
• Wyłączone : Rozdzielczość wyjściowa
pozostaje taka, jak poprzednio ustawiona w
menu Rozdzielczość, niezależnie od
rozdzielczości. Patrz Rozdzielczość poniżej.
• Włączone : Urządzenie odtwarza filmy wideo
w oryginalnej rozdzielczości i z liczbą klatek na
sekundę płyty BD/DVD.
✎ UWAGA
 Gdy funkcja BD Wise jest włączona, ustawienie
Rozdzielczość automatycznie wybiera domyślną
opcję BD Wise i pojawia się ona w menu
Rozdzielczość.
 Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzenia nie
obsługującego funkcji BD Wise, nie można korzystać
z tej funkcji.
 Aby funkcja BD Wise działała prawidłowo, należy
ustawić menu BD Wise zarówno urządzenia jak i
telewizora na opcję Włączone.
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie optymalnej rozdzielczości
wyjściowej sygnału wideo Component i HDMI w opcji
Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p) lub 576i(480i).
Liczba oznacza liczbę linii wideo na klatkę. Litery i oraz
p oznaczają odpowiednio: skanowanie z przeplotem i
progresywne. Im więcej linii, tym wyższa jakość.
• Auto : Automatycznie ustawia rozdzielczość wyjściową
na maksymalną rozdzielczość podłączonego telewizora.
• BD Wise : Automatycznie ustawia rozdzielczość
dostosowując ją do rozdzielczości płyty BD/DVD, jeśli
produkt podłączony jest za pomocą kabla HDMI do
telewizora z systemem BD Wise. (Pozycja menu BD
Wise jest wyświetlana tylko wtedy, gdy włączona jest
funkcja BD Wise. Patrz BD Wise powyżej).
• 1080p : Przesyła 1080 linii progresywnego wideo. (tylko HDMI)
• 1080i : Przesyła 1080 linii sygnału wideo z przeplotem.
• 720p : Przesyła 720 linii progresywnego wideo.
• 576p/480p : Przesyła 576/480 linii progresywnego wideo.
• 576i/480i : Przesyła 576/480 linii wideo z przeplotem.
(tylko WIDEO)
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 27
Ustawienia
Prop. ekranu TV
27
2011-12-26
10:55:28
Ustawienia
Rozdzielczość zgodna z trybem wyjścia
• Płyta Blu-ray/Zasoby elektroniczne/Odtwarzanie zawartości cyfrowej
HDMI/połączone
Wyjście
HDMI/niepołączone
Tryb HDMI
Tryb Component
Tryb
Component/
WIDEO
Płyta Blu-ray
Zasoby
elektroniczne/
Zawartość
cyfrowa
Płyta Blu-ray
Zasoby
elektroniczne/
Zawartość
cyfrowa
BD Wise
Rozdzielczość
płyty Blu-ray
1080p przy
60F
576i/480i
-
-
-
Auto
Maks.
rozdzielczość
wejścia
telewizyjnego
Maks.
rozdzielczość
wejścia
telewizyjnego
576i/480i
-
-
-
1080p przy 60F
1080p przy
60F
1080p przy
60F
576i/480i
-
-
-
Ramka filmu:
Auto (24 na s)
1080p przy
24F
1080p przy
24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Konfiguracja
Tryb WIDEO
• Odtwarzanie DVD
HDMI/połączone
Wyjście
Tryb HDMI
Tryb Component
Tryb WIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Auto
Maks. rozdzielczość
wejścia
telewizyjnego
576i/480i
-
-
1080p przy 60F
1080p przy 60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Konfiguracja
28
HDMI/niepołączone
Tryb Component/
WIDEO
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 28
2011-12-26
10:55:28
03
 Jeśli telewizor podłączony do urządzenia nie




obsługuje funkcji Movie Frame (Ramka filmu) lub
wybranej rozdzielczości, zostanie wyświetlony
komunikat „Jeśli po dokonaniu wyboru nie zostanie
wyświetlony żaden obraz, odczekaj 15 sekund.
Nastąpi automatyczne przywrócenie poprzedniego
ustawienia rozdzielczości. Czy chcesz zaznaczyć?”.
IfW przypadku wybrania opcji Tak ekran telewizora
pozostanie pusty przez 15 sekund, po czym
automatycznie zostanie ustawiona poprzednia
rozdzielczość.
Jeśli ekran pozostaje pusty po zmianie rozdzielczości,
wyjmij wszystkie płyty, a następnie naciśnij i
przytrzymaj przycisk STOP () z przodu urządzenia
na dłużej niż 5 sekund. Wszystkie ustawienia zostaną
przywrócone do wartości domyślnych. Wykonaj
czynności z poprzedniej strony, aby przejść do
poszczególnych trybów i wybierz taką opcję Display
Setup (Ustawienia wyświetlacza), która będzie
obsługiwana przez telewizor.
W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
Płyta Blu-ray musi posiadać funkcję 24 klatek, aby
urządzenie mogło korzystać z trybu Movie Frame
(24Fs) (Ramka filmu (24 na s)).
Jeśli zarówno przewód HDMI, jak i Component są
podłączone i wyświetlany jest sygnał Component,
rozdzielczość zostanie ustawiona na 576i/480i.
Format kolorów HDMI
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do możliwości
podłączonego urządzenia (telewizor, monitor itp.).
• Auto : Automatycznie ustawia w urządzeniu
optymalny format obsługiwany przez dane
urządzenie.
• YCbCr (4:4:4) :Jeśli dany telewizor obsługuje
przestrzeń kolorów YCbCr za pośrednictwem
HDMI, wybierz to ustawienie w celu
wyświetlania obrazu w standardowej gamie
kolorów YCbCr.
• RGB (Standard) : Wybierz, aby wyświetlać
obrazy w standardowej gamie kolorów RGB.
• RGB (rozszerz.) : Jeśli urządzenie zostało
podłączone do wyświetlacza DVI, na przykład
do monitora, wybierz tę opcję, aby wyświetlana
była rozszerzona gama kolorów RGB.
Ramka filmu (24 na s)
Ustawienie funkcji Movie Frame (24Fs) (Ramka filmu
(24 na s)) w pozycji Auto umożliwia ustawienie
prędkości wyświetlania 24 klatek/s na wyjściu HDMI
urządzenia, w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu.
Z funkcji Movie Frame (24Fs) (Ramka filmu (24 na s))
można korzystać wyłącznie w telewizorach
obsługujących tę liczbę klatek na sekundę. Opcję
Movie Frame (Ramka filmu) można wybrać jedynie
wtedy, gdy urządzenie jest w trybie rozdzielczości
wyjścia HDMI 1080i lub 1080p.
• Auto : Funkcje Movie Frame (24Fs) (Ramka
filmu (24 na s)) działają.
• Wyłączone : Funkcje Movie Frame (24Fs)
(Ramka filmu (24 na s)) są wyłączone.
Funkcja HDMI Deep Color
Umożliwia wyświetlanie obrazu wideo z wyjścia
HDMI OUT z funkcją Deep Color. Funkcja Deep
Color zapewnia wierniejsze odtwarzanie kolorów
z większą głębią barw.
• Auto: Urządzenie odtwarza obraz wideo z funkcją
Deep Color na podłączonym telewizorze
obsługującym funkcję HDMI Deep Color.
• Wyłączone : Obraz jest wyświetlany bez
funkcji Deep Color.
Tryb pauzy
Ta opcja umożliwia ustawienie rodzaju obrazu
wyświetlanego przez urządzenie w momencie
wstrzymania odtwarzania DVD.
• Auto: Automatycznie wyświetla najlepszej
jakości obraz nieruchomy, w zależności od
oglądanego materiału.
• Ramka : Wybierz, gdy na wstrzymywanym
obrazie nie ma dużo akcji.
• Pole : Wybierz, gdy na wstrzymywanym obrazie
jest dużo akcji.
Tryb progresywny
Umożliwia ulepszenie jakości obrazu podczas
oglądania filmów DVD.
• Auto : Wybranie tej opcji powoduje automatyczne
dobranie przez urządzenie najlepszej jakości obrazu
dla oglądanego filmu DVD.
• Wideo : Wybierz, aby uzyskać najlepszą jakość
obrazu podczas oglądania koncertu lub programu
telewizyjnego nagranego na płycie DVD.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 29
Ustawienia
✎ UWAGA
29
2011-12-26
10:55:28
Ustawienia
Dźwięk
Ustawienia głośnika
Ustawienia
Ustawienia głośnika
Obraz
Dźwięk
Sieć
Poziom
|
Odległość
Jeśli niemożliwe jest ustawienie głośników w
równej odległości od miejsca słuchania, można
dostosować czas opóźnienia sygnału audio z
głośników przednich i subwoofera.
• Odległość głośnika można ustawić w zakresie
od 0,3 m do 9,0 m.
Odległość
System
Język
Ustawienia
Zabezpieczenia
Odległość
Obraz
Ogólne
Dźwięk
Pomoc techniczna
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
Przedni L
◄ 10(ft) 3.0(m) |
Przedni R
: 10(ft) 3.0(m)
Głośnik niskoton. : 10(ft) 3.0(m)
Sieć
System
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Poziom
Pomoc techniczna
> Przenieś < Zmień ' Powrót
Można regulować balans i poziom głośności
każdego z głośników.
Regulacja poziomu głośników przednich/
subwoofera
• Poziom głośności można regulować w krokach
od -6dB do +6dB.
• Głośność zwiększa się w miarę zbliżania się do
wartości +6dB i zmniejsza się w miarę zbliżania
się do wartości -6dB.
Kor. uż.
Ustawienia korektora można wprowadzić ręcznie
według własnych upodobań.
Ustawienia
Dźwięk
Sieć
Ustawienia
Poziom
Obraz
System
Język
Dźwięk
Sieć
System
Przedni L
◄ 0 dB |
Przedni R
: 0 dB
Głośnik niskoton. : 0 dB
Kor. uż.
Obraz
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
A
Język
Zeruj > Zmień < Przenieś ' Powrót
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
30
> Przenieś < Zmień ' Powrót
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 30
2011-12-26
10:55:28
03
Sygnały dźwiękowe przesyłane poprzez złącze
HDMI można włączać i wyłączać.
• Wyłączone : Obraz wideo jest przesyłany
wyłącznie poprzez złącze HDMI, a dźwięk jest
nadawany wyłącznie przez głośniki urządzenia.
• Włączone : Oba sygnały obrazu i dźwięku są
przesyłane poprzez złącze HDMI, a dźwięk jest
nadawany tylko przez głośniki telewizora.
✎ UWAGA
 Ustawienie funkcji HDMI Audio jest automatycznie
zredukowane do 2 kanałów dla głośników
telewizora.
Kanał Audio Return
Użytkownik może odtwarzać dźwięk telewizora
przez głośniki kina domowego przy użyciu tylko
jednego kabla HDMI.
• Auto : Odtwarzaj dźwięk telewizora przez
głośniki kina domowego, jeśli dany telewizor
obsługuje funkcję Kanał Audio Return.
• Wyłączone : Wyłącza funkcję Kanał Audio
Return.
✎ UWAGA
 Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona
w pozycji Wyłączone, funkcja Kanał Audio Return
nie jest dostępna.
 Używanie kabla HDMI niezgodnego z funkcją
ARC (Kanał Audio Return) może spowodować
problem kompatybilności.
 Funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy
podłączony telewizor obsługuje technologię ARC.
Wyjście cyfrowe
Opcję Digital Output (Wyjście cyfrowe) należy
ustawić zgodnie z możliwościami odbiornika AV
podłączonego do urządzenia:
• PCM : Wybierz tę opcję, jeśli został podłączony
odbiornik AV obsługujący HDMI.
• Bitstream (nieprzetworzone) : Wybierz tę opcję,
jeśli został podłączony odbiornik AV obsługujący
HDMI z funkcją dekodowania Dolby TrueHD i
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (kodowanie DTS) : Wybierz tę opcję,
jeśli został podłączony odbiornik AV przy użyciu
wejścia optycznego cyfrowego, które może
dekodować DTS.
• Bitstream (kodowanie Dolby D.) : Wybierz tę
opcję, jeśli nie posiadasz odbiornika AV
obsługującego HDMI, jednak posiadasz odbiornik
AV z funkcją dekodowania Dolby Digital.
Więcej informacji znajduje się w tabeli wyboru
wyjścia cyfrowego. (Patrz str. 32).
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie
dźwięku:
- Główna ścieżka dźwiękowa: Ścieżka
dźwiękowa filmu głównego.
- Ścieżka dźwiękowa BONUSVIEW:
Dodatkowa ścieżka dźwiękowa, na przykład
komentarz reżysera lub aktora.
- Efekty dźwiękowe nawigacji: Wybieranie
poleceń nawigacji w menu może powodować
emitowanie efektów dźwiękowych nawigacji.
Efekty dźwiękowe nawigacji różnią się między
poszczególnymi płytami Blu-ray.
✎ UWAGA
 Opcję tę można uruchomić, gdy opcja HDMI
Audio ma ustawioną wartość Włączone.
 Należy upewnić się, że wybrane zostało





prawidłowe Wyjście cyfrowe; w przeciwnym
razie nie będzie słychać żadnego dźwięku lub
tylko głośny szum.
Jeśli urządzenie HDMI nie jest zgodny z
formatami kompresji, sygnał audio jest
odtwarzany jako PCM.
Zwykłe płyty DVD nie zawierają dźwięku
BONUSVIEW ani efektów dźwiękowych
nawigacji.
Niektóre płyty Blu-ray nie zawierają dźwięku
BONUSVIEW ani efektów dźwiękowych
nawigacji.
To ustawienie Digital Output (Wyjście
cyfrowe) nie ma wpływu na dźwięk
analogowy (L/P) ani odtwarzanie dźwięku
HDMI w telewizorze. Ma wpływ na wyjście
optyczne oraz dźwięk HDMI, gdy urządzenie
jest podłączone do odbiornika AV.
W przypadku odtwarzania ścieżek
dźwiękowych MPEG sygnał audio jest
odtwarzany jako PCM niezależnie od
wybranych opcji funkcji Wyjście cyfrowe
(PCM lub Bitstream).
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 31
Ustawienia
HDMI Audio
31
2011-12-26
10:55:30
Ustawienia
Wybór wyjścia cyfrowego
Bitstream
Bitstream
Bitstream
(nieprzetworzone) (kodowanie DTS) (kodowanie Dolby D)
Konfiguracja
PCM
Połączenie
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI
Odbiornik AV
obsługujący HDMI
PCM
Do 7.1-kan.
PCM
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
Dolby Digital
Do 7.1-kan.
Dolby Digital
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
Dolby Digital Plus
Do 7.1-kan.
Dolby Digital Plus
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
Dolby TrueHD
Do 7.1-kan.
Dolby TrueHD
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
DTS
Do 6.1-kan.
DTS
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
DTS-HD HRA
Do 7.1-kan.
DTS-HD HRA
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
DTS-HD MA
Do 7.1-kan.
DTS-HD MA
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1-kan.
Strumień audio
na płycie Blu-ray
Strumień audio
na DVD
Definicja dla płyty
Blu-ray
Dowolna
DTS
DTS
Odtwarza tylko
Odkodowuje razem
główną ścieżkę
główną ścieżkę
Odkodowuje razem dźwiękową filmy, aby dźwiękową oraz
odbiornik AV mógł
główną ścieżkę
strumień audio
dźwiękową oraz rozkodować strumień BONUSVIEW do
bitów audio.
strumień audio
dźwięku PCM
BONUSVIEW do
i dodaje efekty
Nie będzie
dźwięku PCM
dźwiękowe
słychać dźwięku
i dodaje efekty
nawigacji, a
BONUSVIEW
dźwiękowe nawigacji.
następnie koduje
ani efektów
dźwięk PCM w
dźwiękowych
strumień bitów DTS.
nawigacji.
DTS
Odkodowuje razem
główną ścieżkę
dźwiękową oraz
strumień audio
BONUSVIEW do
dźwięku PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, a następnie
koduje dźwięk PCM w
strumień bitów Dolby
Digital lub PCM.
* Jeśli strumień źródłowy jest dwukanałowy, ustawienia „Re-encoded Dolby D (kodowanie Dolby D.)”
nie są zastosowane. Odtwarzany będzie dźwięk LPCM 2-kan.
• Wyłączone : Ścieżka dźwiękowa filmu będzie
Dynamiczna kontrola zakresu
Możliwe jest słuchanie przy bardzo ściszonym
dźwięku, z wyraźnie słyszalnym dialogiem. Ta
opcja jest aktywna tylko w przypadku, gdy
urządzenie wykryje sygnał Dolby Digital.
• Auto : Dynamiczna kontrola zakresu zostanie
automatycznie ustawiona na podstawie
informacji dostarczonych przez dźwięk w trybie
Dolby TrueHD.
32
odtwarzana z zachowaniem standardowego
zakresu dynamiki.
• Włączone : Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej filmów z niską głośnością lub przez
małe głośniki system może zastosować
odpowiednią korektę zakresu dynamiki w celu
wyraźniejszego odtwarzania cichych partii i
uniknięcia zbyt głośnego odtwarzania
dynamicznych scen.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 32
2011-12-26
10:55:30
03
Sieć przewodowa
Gdy urządzenie jest podłączone do cyfrowego
telewizora, obraz może wydawać się opóźniony
w stosunku do dźwięku. W przypadku takiej
sytuacji dopasuj opóźnienie dźwięku, aby
odpowiadał obrazowi.
• Można wybrać opóźnienie dźwięku w zakresie od
0 ms do 300 ms. Wybierz ustawienie optymalne.
Ustawianie połączenia sieci przewodowej — Auto
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kablowa.
Ustawienia
Dźwięk
System
Język
Zabezpieczenia
Przed rozpoczęciem skontaktuj się ze swoim dostawcą
usług internetowych, aby sprawdzić, czy adres IP jest
stały czy dynamiczny. Jeśli adres jest dynamiczny
i korzystasz z połączenia przewodowego lub
bezprzewodowego, zaleca się skorzystanie z procedur
Auto. Jeśli używane jest połączenie bezprzewodowe,
a ruter ma taką funkcję, można używać WPS(PBC) lub
połączenia One Foot Connection.
Jeśli dany adres IP jest stały, skorzystaj z procedury
ręcznej konfiguracji zarówno w przypadku połączenia
przewodowego, jak i bezprzewodowego.
Ustawienie sieci
Aby rozpocząć konfigurowanie połączenia sieciowego
urządzenia, należy wykonać poniższe czynności:
1. W menu głównym za pomocą przycisków ◄►
wybierz opcję Ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Sieć,
a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienie sieci, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz Kablowa,
Bezprzewod. (ogólne), WPS(PBC) lub One
Foot Connection, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
5. W przypadku sieci przewodowej przejdź do
części Sieć przewodowa poniżej. W przypadku
sieci bezprzewodowej przejdź do części Sieć
bezprzewodowa, opisanej na stronach 34-36.
Ustawienie sieci
Obraz
Sieć
Sieć
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Kablowa
Bezprzewod.
(ogólne)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Pomoc techniczna
Podłązenie do sieci wymaga użycia kabla LAN.
Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony.
Ogólne
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie łączy się z siecią po weryfikacji
połączenia sieciowego.
Ustawianie połączenia sieci przewodowejRęcznie
Jeśli adres IP jest stały lub ustawienie Auto nie
działa, należy ręcznie wprowadzić wartości dla
opcji Ustawienia sieci.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z większości
komputerów z systemem Windows, postępuj
według poniższych kroków:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w
prawym, dolnym rogu pulpitu Windows.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij kartę
Pomoc techniczna.
4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk
Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 33
Ustawienia
Synch. dźw.
33
2011-12-26
10:55:30
Ustawienia
Aby wprowadzić ustawienia sieci do urządzenia,
wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kablowa, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawien. IP, i naciśnij przycisk
WPROWADŹ
Ustawienia
Ustawien. IP
Obraz
Dźwięk
Tryb IP
Sieć
Adres IP
System
Maska podsieci
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brama
Język
Zabezpieczenia
Tryb DNS
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
Serwer DNS
Ogólne
OK
Pomoc techniczna
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
3.
Przy użyciu przycisku WPROWADŹ wybierz
opcję Tryb IP.
4.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręcznie, i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola (Adres IP).
6.
Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź liczby.
7.
Po zakończeniu wypełniania danego pola
naciśnij przycisk ►, aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę, w
dół i z powrotem.
8.
9.
Wprowadź wartości w polach: Adres IP,
Maska podsieci, oraz Brama.
Naciśnij przycisk ▼ , aby przejść do opcji
Tryb DNS.
10. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS. Wprowadź
liczby jak powyżej.
11. Naciśnij przycisk WPROWADŹ aby wybrać
opcję OK.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie łączy się z siecią po weryfikacji
połączenia sieciowego.
34
Sieć bezprzewodowa
Istnieją trzy sposoby ustawiania sieci
bezprzewodowej:
• Bezprzewodowa (Ogólne)
• Przy użyciu funkcji WPS(PBC).
• One Foot Connection
Opcja Bezprzewodowa (Ogólne) obejmuje zarówno
procedury konfiguracji automatycznej, jak i ręcznej.
Ustawianie połączenia sieci bezprzewodowej
- Auto
Większość sieci bezprzewodowych posiada
opcjonalny system bezpieczeństwa, który
wymaga od urządzeń łączących się z siecią
przesyłania zakodowanego kodu
bezpieczeństwa, nazywanego kluczem dostępu
lub kluczem bezpieczeństwa. Klucz
bezpieczeństwa opiera się na haśle dostępu,
zazwyczaj w postaci słowa lub sekwencji liter i
cyfr o określonej długości, które użytkownik
musiał wpisać podczas konfiguracji ustawień
bezpieczeństwa dla sieci bezprzewodowej. Jeśli
korzystasz z tego sposobu ustawiania połączenia
sieci i posiadasz klucz bezpieczeństwa dla swojej
sieci bezprzewodowej, podczas procesu
konfiguracji będzie wymagane wprowadzenie
hasła dostępu.
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Bezprzewod. (ogólne).
Ustawienia
Ustawienia sieci
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Dźwięk
Obraz
Sieć
Kablowa
System
Język
Bezprzewod.
(ogólne)
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
Ogólne One Foot
Connection
P o m o c
Połącz się z routerem bezprzewodowym, naciskając
przycisk WPS(PBC). Wybierz, jeśli router
beprzewodowy obsługuje konfigurację za pomocą
naciśnięcia przycisku (PBC).
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Spowoduje to wyświetlenie listy dostępnych
sieci.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
sieć, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Zabezpieczenia.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 34
2011-12-26
10:55:31
03
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
Ustawienia sieci
Wpisz klucz zabezp.
Wprow. 0
Sieć
System
Język
Zabezpieczenia
a
b
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
Ogólne
a/A
c
*
d
e
Usuń
Przestrz.
Aby wprowadzić ustawienia sieci do urządzenia,
wykonaj poniższe czynności:
1. Wykonaj czynności od kroku 1 do 5 w
procedurze „Ustawianie połączenia sieci
bezprzewodowej— Auto”.
2. Po zakończeniu tych czynności użyj
przycisków ▲▼◄►, aby przesunąć kursor
do opcji Gotowe, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony
ekran Stan sieci.
Ustawienia
Ustawien. IP
Obraz
Gotowe
Pomoc techniczna
a Poprzednie m Przenieś " Wejdź ' Powrót
✎
Ustawienia
4. Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swoje
hasło dostępu do sieci. Wprowadź liczby
bezpośrednio przy użyciu pilota.
Aby wybrać określoną literę, za pomocą
przycisków ▲▼◄► przesuń kursor, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Dźwięk
Tryb IP
Sieć
Adres IP
System
Maska podsieci
Brama
Język
Zabezpieczenia
UWAGA
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Tryb DNS
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
Serwer DNS
Ogólne
OK
 Hasło to powinno być podane na jednym z
Pomoc techniczna
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
ekranów konfiguracji używanych do
konfiguracji rutera lub modemu.
5. Po zakończeniu weryfikacji naciskaj przyciski
▲▼◄►, aby przenieść kursor do opcji
Gotowe, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony ekran
Stan sieci. Urządzenie łączy się z siecią po
weryfikacji połączenia sieciowego.
Ustawianie połączenia sieci bezprzewodowej
- Ręcznie
Jeśli ustawienie Auto nie działa, należy ręcznie
wprowadzić wartości dla opcji Ustawienie sieci.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z większości
komputerów z systemem Windows, postępuj
według poniższych kroków:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci
w prawym, dolnym rogu ekranu.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
kartę Pomoc techniczna.
4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk
Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
10.
11.
12.
13.
Na ekranie Stan sieci wybierz opcję Anuluj i
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawien. IP i naciśnij przycisk
WPROWADŹ
Przy użyciu przycisku WPROWADŹ wybierz
opcję Tryb IP.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręcznie, i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola (Adres IP).
Wpisz liczby za pomocą przycisków
numerycznych.
Po zakończeniu wypełniania danego pola
naciśnij przycisk ►, aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę, w
dół i z powrotem.
Wprowadź wartości w polach: Adres IP,
Maska podsieci, oraz Brama.
Naciśnij przycisk ▼ , aby przejść do opcji
Tryb DNS.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS. Wprowadź
liczby jak powyżej.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie łączy się z siecią po weryfikacji
połączenia sieciowego.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 35
35
2011-12-26
10:55:33
Ustawienia
WPS(PBC)
Jeśli bezprzewodowy ruter posiada przycisk
WPS(PBC) postępuj według poniższych kroków:
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Aby nawiązać połączenie, umieść router
bezprzewodowy Samsung w odległości 25 cm
(10 cali) od urządzenia sieci bezprzewodowej
LAN firmy Samsung.
4. Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane
automatycznie.
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
WPS(PBC).
Stan sieci
Najprostszym sposobem ustawienia połączenia
sieci bezprzewodowej jest użycie funkcji
WPS(PBC) lub One Foot Connection.
Ustawienia
Ustawienia sieci
Obraz
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Dźwięk
Sieć
Kablowa
System
Język
Ustawienia
Bezprzewod.
(ogólne)
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
Ogólne One Foot
Connection
Pomoc techniczna
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, czy działa
połączenie z siecią i Internetem.
Stan sieci
Obraz
Połączenie z punktem dostępu umożliwia naciśnięcie
przycisku WPS(PBC). Wybierz to rozwiązanie, jeśli
punkt dostępu obsługuje funkcję Push Button
Configuration (PBC).
Adres MAC
Adres IP
Maska podsieci
Brama
Serwer DNS
Dźwięk
Sieć
KT_WLAN
System
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Język Połączenie z Internetem powiodło się.
W przypadku problemów z korzystaniem z usługi internetowej skontaktuj się z
dostawcą usług internetowych.
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc
Ustawienia sieci
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ
3. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk
WPS(PBC) na ruterze. Urządzenie wyświetli
ekran Wybór sieci i automatycznie pobierze
wszystkie niezbędne wartości ustawień sieci,
po czym nawiąże połączenie z siecią. Po
zakończeniu, zostanie wyświetlony przycisk
OK. Naciśnij przycisk WPROWADŹ na
pilocie.
One Foot Connection
Połączenie bezprzewodowe można ustawić
automatycznie, jeśli posiadasz bezprzewodowy ruter
firmy Samsung, który obsługuje funkcję One Foot
Connection. Aby podłączyć się przy użyciu funkcji
One Foot Connection, wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
One Foot Connection.
Ustawienia
Ustawienia sieci
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Dźwięk
Obraz
Sieć
Kablowa
System
Język
Połączenie internet owe BD-LIVE
Ustaw, aby zezwolić na połączenie z Internetem lub
go zabronić podczas korzystania z usługi BD-LIVE.
• Zezwól (wszystkie) : Można odbierać
wszystkie dane BD-LIVE przez połączenie
internetowe.
• Zezwól (tylko prawidłowe) : Można odbierać
tylko treści BD-LIVE z ważnym certyfikatem.
• Zabroń : Nie można odbierać żadnych danych
BD-LIVE przez połączenie internetowe.
✎ UWAGA
 Co to jest ważny certyfikat?
Jeśli urządzenie korzysta z funkcji BD-LIVE,
aby przesłać serwerowi dane z płyty i żądanie
jej zatwierdzenia, serwer korzysta z
przesłanych danych, aby sprawdzić, czy płyta
jest ważna i odsyła certyfikat do urządzenia.
 Podczas korzystania z danych BD-LIVE
Bezprzewod.
(ogólne)
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
Ogólne One Foot
Pomoc Connection
Ustawien. IP
Ponów
OK
< Przenieś " Wejdź ' Powrót
Połącz automatycznie z siecią bezprzewodową, jeśli
router bezprzewodowy obsługuje funkcję One Foot
Connection. Wybierz ten typ poł., jeśli punkt dostępu
umieszczono nie dalej niż 25 cm od urządzenia.
połączenie internetowe może być ograniczone.
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
36
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 36
2011-12-26
10:55:34
03
Ustawienia początkowe
Korzystając z funkcji Initial Settings (Ustawienia
początkowe) można ustawić język, ustawienia sieci itp.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcji ustawień
początkowych, patrz część Ustawienia początkowe w
tej instrukcji obsługi. (Patrz strona 24)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ to wygodna funkcja umożliwiająca powiązane
sterowanie urządzeniem za pomocą innych urządzeń
firmy Samsung obsługujących funkcję Anynet+.
Aby użyć tej funkcji, należy podłączyć urządzenie do
telewizora firmy Samsung za pomocą kabla HDMI.
Po włączeniu funkcji Anynet+, możliwe jest
obsługiwanie urządzenia za pomocą pilota telewizora
firmy Samsung i rozpoczęcie odtwarzania płyty
poprzez naciśniecie przycisku ODTWARZAJ (►) na
pilocie telewizora.
• Wyłączone : Funkcje Anynet+ są wyłączone.
• Włączone : Funkcje Anynet+ są włączone.
✎ UWAGA
• Dostępne miejsce : Dostępna pamięć.
• Usuń dane BD : usuwa wszystkie zapisane
dane BD.
• Wybór urządzenia : umożliwia zmianę miejsca
w pamięci, w którym mają zostać zapisane
dane BD.
Ustawienia
System
✎ UWAGA
 W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie
USB zostanie odłączone w trakcie
odtwarzania, odtwarzanie płyty może zostać
zatrzymane.
 Obsługiwane są tylko urządzenia USB
sformatowane w systemie plików FAT (etykieta
wolumenu DOS 8.3). Zalecamy używanie
urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0
o prędkości odczytu/zapisu co najmniej 4 MB/s.
 Po sformatowaniu pamięci masowej może nie
działać funkcja wznawiania odtwarzania.
 Całkowity rozmiar dostępnej pamięci do
zarządzania danymi BD może być różny w
zależności od warunków.
Strefa czasowa
Można wybrać strefę czasową właściwą dla
danego obszaru.
 Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy
przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
 Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to
obsługuje funkcję Anynet+.
 W zależności od posiadanego telewizora
niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie
działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
Ustawienia
Obraz
Strefa czasowa
Dźwięk
Sieć
System
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
GMT + 00:00
Londyn, Lizbona, Casablanca
< Zmień " Zapisz ' Powrót
Zarządzanie danymi BD
Umożliwia zarządzanie pobranymi treściami
udostępnionymi przez płytę Blu-ray, która
obsługuje funkcję usługi BD-LIVE, i zapisanymi w
załączonym urządzeniu pamięci Flash.
Można sprawdzić informacje o urządzeniu, m.in.
pojemność pamięci, usunąć dane BD lub zmienić
nośnik pamięci Flash.
Informacje ekranowe o funkcji Zarządzanie
danymi BD:
• Bieżące urządzenie : Wyświetla wybrane
urządzenie.
Wideo DivX® na żąd.
Ta funkcja wyświetla kod rejestracyjny urządzenia.
Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej DivX
przy użyciu tego kodu można pobrać plik
rejestracyjny VOD. Następnie, aby dokończyć
proces rejestracji, należy aktywować rejestrację
VOD przy użyciu funkcji Moje zasoby.
✎ UWAGA
 Więcej informacji na temat usługi DivX(R)
VOD znajduje się na stronie internetowej
http://vod.divx.com.
• Łączne miejsce : Całkowita pamięć urządzenia.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 37
37
2011-12-26
10:55:36
Ustawienia
Zeruj
Zmień hasło
Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do
wartości domyślnych, z wyjątkiem ustawień
sieciowych i Smart Hub. Aby użyć tej funkcji,
konieczne jest wprowadzenie hasła.
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego hasła używanego
jako hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
✎ UWAGA
 Domyślne hasło to 0000.
Język
Można wybrać preferowany język menu
głównego, menu płyty itd.
• Menu ekranowe : Wybierz język tekstu
wyświetlanego na ekranie.
• Menu Dysk : Wybierz język menu płyty.
• Dźwięk : Wybierz język ścieżki dźwiękowej.
• Napisy : Wybierz język napisów płyty.
UWAGA
 Wybrany język będzie używany tylko
wtedy, gdy jest dostępny na płycie.
Jeśli nie pamiętasz hasła
1. Wyjmij płytę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP () na
przednim panelu i przytrzymaj go przez co
najmniej 5 sekund.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
✎ UWAGA
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
✎
Zabezpieczenia
Funkcja ta działa w połączeniu z płytami Blu-ray i
DVD, którym została przypisana ocena wieku i
ocena liczbowa, oznaczające poziom treści
odpowiedni do wieku. Liczby te pomagają
kontrolować, jakie typy płyt Blu-ray i DVD mogą być
oglądane przez członków rodziny.
Włączenie tej funkcji po raz pierwszy spowoduje
wyświetlenie ekranu ustawiania hasła. Za pomocą
przycisków numerycznych wprowadź żądane 4cyfrowe hasło. (Domyślne hasło to 0000).
Po ustawieniu hasła wybierz klasyfikację wiekową,
jaką chcesz ustawić dla opcji Ocena rodzicielska BD
oraz poziom oceny, jaki chcesz ustawić dla opcji
Ocena rodzicielska DVD. O ile nie zostanie
wprowadzone hasło, urządzenie będzie odtwarzać
tylko płyty Blu-ray z oceną równą lub niższą
klasyfikacji wiekowej oraz płyty DVD z oceną poniżej
klasyfikacji numerycznej.
Wyższe liczby wskazują treść przeznaczoną dla
starszych widzów.
Ocena rodzicielska BD
Uniemożliwi to odtwarzanie płyt Blu-ray posiadających
ocenę wyższą niż ocena rodzicielska.
Ocena rodzicielska DVD
Umożliwia zapobieganie odtwarzaniu płyt DVD dzięki
określonym ocenom numerycznym, chyba że zostanie
wprowadzone hasło.
38
Ogólne
Wyświetlacz przedni
Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza panelu
przedniego.
• Auto : Przyciemnia panel podczas odtwarzania.
• Ciemn. : Przyciemnia okno wyświetlacza.
• Jasne : Rozjaśnia okno wyświetlacza.
✎ UWAGA
 Nie można zmienić jasności przycisku zasilania i
przycisku Function.
Sieciowy pilot zdaln. sterow.
Funkcja Zdalne sterowanie siecią umożliwia obsługę
odtwarzacza płyt Blu-ray przy użyciu pilota, tak jak
inteligentnego telefonu, za pośrednictwem
połączenia bezprzewodowego z lokalną siecią.
Aby korzystać z funkcji Zdalne sterowanie siecią,
wykonaj poniższe czynności:
1. Wybierz opcję Włączone w menu Zdalne
sterowanie siecią.
2. Aby sterować urządzeniem poprzez kompatybilne
urządzenie przenośne, należy zainstalować
aplikację Samsung do zdalnego sterowania.
3. Należy upewnić się, że dane urządzenie
przenośne oraz urządzenie są podłączone do tego
samego rutera bezprzewodowego.
4. Uruchom aplikację na urządzeniu
przenośnym. Aplikacja powinna znaleźć
urządzenie i wyświetlić je na liście.
5. Wybierz urządzenie.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 38
2011-12-26
10:55:37
03
7. Wykonaj instrukcje aplikacji niezbędne do
sterowania urządzeniem.
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Menu Software Upgrade (Aktualizacja
oprogramowania) umożliwia aktualizację
oprogramowania urządzenia w celu poprawienia
sprawności lub zapewnienia dodatkowych usług.
Aktualizację można przeprowadzić na kilka
sposobów:
•
•
•
•
Przez Internet
Przez USB
Wg dysku
Z pobr. pliku (pliku)
Poniżej te cztery sposoby zostały opisane.
Przez Internet
Aby dokonać aktualizacji przez Internet, wykonaj
poniższe czynności:
1. Wybierz opcję Przez Internet, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony
komunikat o podłączaniu do serwera.
2. Jeśli dostępny jest plik do pobrania, zostanie
wyświetlone okno z opcją pobierania wraz z
paskiem dostępu, i rozpocznie się pobieranie.
3. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone
okno z zapytaniem o aktualizację z trzema
opcjami: Aktualizuj teraz, Aktualizuj później lub Nie
aktualizuj.
4. W przypadku wybrania opcji Uaktualnij teraz,
urządzenie aktualizuje oprogramowanie, wyłącza
się, a następnie włącza automatycznie.
5. Jeśli w ciągu minuty nie zostanie dokonany żaden
wybór lub zostanie wybrana opcja Uaktualnij
później, urządzenie zapisze nową aktualizację
oprogramowania. Aktualizację oprogramowania
można przeprowadzić później za pomocą funkcji Z
pobr. pliku.
6. W przypadku wybrania opcji Nie aktualizuj,
urządzenie anuluje aktualizację.
✎ UWAGA
 Aby skorzystać z funkcji Przez Internet,
urządzenie musi być podłączone do Internetu.
 Aktualizacja zostanie zakończona, gdy urządzenie
wyłączy się, a następnie samo uruchomi się
ponownie.
 Podczas procesu aktualizacji nie wolno wyłączać
urządzenia lub włączać go ręcznie.
 Samsung Electronics nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym
połączeniem internetowym lub zaniedbaniem
użytkownika podczas aktualizacji procesu.
 Aby anulować proces aktualizacji podczas
pobierania aktualizacji oprogramowania, naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Przez USB
Aby dokonać aktualizacji przy użyciu USB, wykonaj
poniższe czynności:
1. Odwiedź stronę www.samsung.com/
bluraysupport
2. Pobierz na komputer zarchiwizowany
skompresowany plik z najnowszą aktualizacją
oprogramowania USB.
3. Rozpakuj zarchiwizowany plik na komputerze.
Powinien on zawierać pojedynczy folder
noszący taką samą nazwę, jak spakowany plik.
4. Skopiuj folder do napędu flash USB.
5. Należy upewnić się, że taca płyty jest pusta, a
następnie włóż urządzenie pamięci USB Flash
do gniazda USB urządzenia.
6. W menu urządzenia przejdź do opcji Ustawienia
> Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
7. Wybierz opcję Przez USB.
✎ UWAGA
 Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu
gniazda Host USB, taca na płytę powinna być pusta.
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
 Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
 Aktualizacje oprogramowania wymagające użycia
gniazda USB Host mogą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 39
Ustawienia
6. Jeśli korzystasz z tej funkcji po raz pierwszy,
wyświetlone zostanie zapytanie, czy zezwolić
lub odrzucić zdalne sterowanie urządzeniem.
Wybierz opcję Zezwól.
39
2011-12-26
10:55:37
Ustawienia
Wg dysku
Aby dokonać aktualizacji z dysku, wykonaj
poniższe czynności:
1. Odwiedź stronę www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Pobierz na komputer zarchiwizowany
skompresowany plik z najnowszą
aktualizacją oprogramowania dysku.
3. Rozpakuj zarchiwizowany plik na
komputerze. Powinien on zawierać
pojedynczy folder noszący taką samą nazwę,
jak spakowany plik.
4. Zapisz folder na płycie. Zaleca się użycie
płyty CD-R lub DVD-R.
5. Sfinalizuj płytę przed wyjęciem jej z
komputera.
6. Włóż płytę do urządzenia.
7. W menu urządzenia przejdź do opcji
Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
8. Wybierz opcję Wg dysku.
✎ UWAGA
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu
Aktualizacja oprogramowania.
 Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Z pobr. pliku
Opcja Z pobr. pliku umożliwia uaktualnienie
oprogramowania za pomocą pliku pobranego
wcześniej przez urządzenie, ale nie zainstalowanego
od razu lub za pomocą pliku pobranego przez
urządzenie w trybie Tryb gotowości (Zobacz opcję
Download in Pobierz w trybie gotow.).
Aby dokonać aktualizacji z pobranego pliku, wykonaj
poniższe czynności:
1. Po zakończeniu pobierania zaktualizowanego
oprogramowania zostanie wyświetlony numer wersji
oprogramowania z prawej strony opcji Z pobr. pliku.
2. Wybierz opcję Z pobr. pliku, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3. Na urządzeniu zostanie wyświetlone zapytanie, czy
chcesz uaktualnić. Wybierz opcję Tak. Urządzenie
rozpocznie aktualizację.
4. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie
wyłącza się, po czym włącza się ponownie.
40
✎ UWAGA
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
 Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
 Aby skorzystać z funkcji Z pobr. pliku, urządzenie
musi być podłączone do Internetu.
Pobierz w trybie gotow.
Funkcję Pobierz w trybie gotow., aby urządzenie
pobrało nową aktualizację oprogramowania w trybie
gotowości. W trybie gotowości urządzenie jest
wyłączone, ale połączenie internetowe jest aktywne.
Umożliwia to automatyczne pobieranie przez
urządzenie aktualizacji oprogramowania, gdy nie jest
ono używane.
Aby włączyć funkcję Pobierz w trybie gotow,
wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Pobierz w trybie gotow., a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Wybierz opcję Włączone lub Wyłączone.
• Wyłączone : W przypadku wybrania
opcji Wyłączone, urządzenie powiadomi
użytkownika poprzez komunikat w
oknie podręcznym o dostępności nowej
aktualizacji oprogramowania.
• Włączone : Jeśli wybrana zostanie
opcja Włączone, urządzenie
automatycznie pobierze nową aktualizację
oprogramowania w trybie gotowości
z wyłączonym zasilaniem. Jeśli nowa
aktualizacja oprogramowania zostanie
pobrana, urządzenie wyświetli zapytanie,
czy chcesz ją zainstalować po włączeniu
urządzenia.
✎ UWAGA
 Aby skorzystać z funkcji Pobierz w trybie
gotow., urządzenie musi być podłączone do
Internetu.
Kontakt z firmą Samsung
Opcja zapewnia informacje kontaktowe w razie
potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej
produktu.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 40
2011-12-26
10:55:37
04
Podstawowe funkcje
Podstawowe funkcje
• Audio CD (CD-DA)
Odtwarzanie filmu wideo
utwór 1
utwór 2
utwór 3
utwór 4
utwór 5
Odtwarzanie
1. Włóż płytę do otworu na płytę, stroną z
etykietą skierowaną w górę.
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
2. Naciśnij przycisk ODTWARZAJ (►).
Przyciski sterowania odtwarzaniem
folder (grupa) 1
plik 1
plik 2
plik 1
folder (grupa) 2
plik 2
plik 3
ODTWARZAJ
Uruchamia odtwarzanie.
( ►)
STOP (  )
PAUZA (  )
Zatrzymuje odtwarzanie.
• Jednokrotne naciśnięcie
przycisku: Zapamiętuje miejsce
zatrzymania.
• Dwukrotne naciśnięcie przycisku:
Nie zapamiętuje miejsca
zatrzymania.
Wstrzymuje odtwarzanie.
Odtwarzanie dwuwymiarowego
wideo w trybie 3D
hZ
Możliwe jest odtwarzanie zwykłego
wideo dwuwymiarowego w trybie
trójwymiarowym.
✎ UWAGA
✎ UWAGA
 W przypadku niektórych płyt jednorazowe
naciśnięcie przycisku STOP (  ) może nie
spowodować zapamiętania miejsca
zatrzymania.
 Pliki wideo o wysokiej szybkości transmisji
wynoszącej co najmniej 20 MB/s obciążają
wydajność urządzenia i ich odtwarzanie
może być przerywane.
 Przejście do menu Home (Str. gł.) lub menu
Smart Hub Home (Str. gł. Smart Hub)
spowoduje automatyczne przełączenie w
tryb dwuwymiarowy.
Korzystanie z menu Dysk/menu tytułów/
menu podręcznych
Korzystanie z menu Dysk
Struktura płyty
hZ
Zawartość płyty jest zazwyczaj podzielona
następująco.
• Płyta Blu-ray, DVD-VIDEO
tytuł 1
rozdział 1 rozdział 2
rozdział 1
tytuł 2
rozdział 2
rozdział 3
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk DISC MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
DISC MENU
✎ UWAGA
 W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić lub to menu może nie być dostępne.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 41
41
2011-12-26
10:55:37
Podstawowe funkcje
Korzystanie z menu tytułowego
Z
TITLE MENU
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk TITLE MENU na pilocie.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądaną opcję, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wyszukiwanie żądanej sceny
hzZyx
 W zależności od płyty pozycje menu
mogą się różnić, a to menu może nie być
dostępne.
 Menu tytułowe będzie wyświetlane tylko
wtedy, gdy płyta zawiera przynajmniej dwa
tytuły.
Korzystanie z menu podręcznego
h
POPUP
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Aby powrócić do normalnej prędkości
odtwarzania, naciśnij przycisk ODTWARZAJ (►).
 W trybie wyszukiwania nie jest odtwarzany
 W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić, a to menu może nie być dostępne.
Odtwarzanie Lista utworów
z
42
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
✎ UWAGA
✎ UWAGA
2. Za pomocą przycisków ▲▼
wybierz wpis pozycji Lista
utworów, który ma zostać
odtworzony, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
• W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIE ().
Każde naciśnięcie przycisku WYSZUKIWANIE
() powoduje następującą zmianę prędkości
odtwarzania.
TITLE MENU
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄ ►
lub przycisku WPROWADŹ
wybierz żądane menu.
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DISC MENU lub TITLE
MENU.
Podczas odtwarzania można szybko przeszukać
rozdział lub utwór oraz użyć funkcji Pomiń, aby
przejść do następnego wyboru.
POPUP
✎ UWAGA
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk POPUP na pilocie.
Korzystanie z funkcji Wyszukaj i Pomiń
żaden dźwięk.
 Zbyt szybkie naciśnięcie przycisku  lub 
może być zinterpretowane przez urządzenie
jak przytrzymanie przycisku. Spowoduje to
niewłaściwą operację, nie należy więc zbyt
szybko naciskać tych przycisków.
Przeskakiwanie rozdziałów
DISC MENU
hzZyx
TITLE MENU
POPUP
• W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
POMIJANIE (#$).
Naciśnięcie przycisku POMIJANIE ($)
powoduje przejście do następnego rozdziału.
Naciśnięcie przycisku POMIJANIE (#)
powoduje przejście do początku rozdziału.
Kolejne naciśnięcie powoduje przejście do
początku poprzedniego rozdziału.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 42
2011-12-26
10:55:39
04
Powtórz
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie w zwolnionym tempie/
Odtwarzanie poklatkowe
> Wyłączone
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
hzZyx
• W trybie pauzy (  ) naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIE ().
Naciśnięcie przycisku WYSZUKIWANIE ()
powoduje zmniejszenie prędkości odtwarzania
do * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Aby powrócić do normalnej prędkości
odtwarzania, naciśnij przycisk ODTWARZAJ (► ).
✎
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
4. PrZa pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
✎ UWAGA
 W zależności od rodzaju płyty funkcja
Powtórz może być niedostępna.
UWAGA
 Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie
nie jest odtwarzany żaden dźwięk.
 Odtwarzanie w zwolnionym tempie odbywa się
tylko w kierunku do przodu.
Odtwarzanie poklatkowe
Powtarzanie odcinka
hzZy
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk REPEAT na pilocie.
hzZyx
• W trybie pauzy PAUZY (  ) naciśnij przycisk .
Każde naciśnięcie przycisku PAUZY (  )
powoduje wyświetlenie kolejnej klatki.
• Aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZAJ ( ► ).
✎ UWAGA
 Podczas odtwarzania w trybie poklatkowym
nie jest odtwarzany żaden dźwięk.
 Odtwarzanie w trybie poklatkowym odbywa
się tylko w kierunku do przodu.
Powtarzanie odtwarzania
Powtarzanie utworu lub rozdziału
REPEAT
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Powtarzanie A-B.
Powtórz
> Powtarzanie A-B : Wyłączone " Punkt A
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ w miejscu,
od którego chcesz rozpocząć powtarzanie
odtwarzania (A).
4. Naciśnij przycisk WPROWADŹ w miejscu, w
którym chcesz zakończyć powtarzanie
odtwarzania (B).
5. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
6. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
hzZyx ✎ UWAGA
Powtarzanie utworu lub rozdziału z płyty.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT na pilocie.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
Chapter Rozdział lub Tytuł, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
REPEAT
 W przypadku ustawienia punktu (B) przed
upływem 5 sekund zostanie wyświetlony
komunikat informujący, że ta czynność jest
niedozwolona.
 W zależności od rodzaju płyty funkcja
Powtórz może być niedostępna.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 43
43
2011-12-26
10:55:40
Podstawowe funkcje
Korzystanie z przycisku TOOLS
Podczas odtwarzania można użyć Menu
Dysk po naciśnięciu przycisku TOOLS.
TOOLS
• Ekran menu NARZ.
Narz.
Wyszuk. tytułu
Szukaj rozdziału
Wyszuk. czasu
Ustawienia obrazu
Dźwięk
Kor. uż.
Napisy
Kąt patrz.
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normalny
: 1/4 ENG Multi CH
 Informacje o trybie głównym/drugorzędnym
zostaną także wyświetlone, jeśli płyta Blu-ray
ma sekcję BONUSVIEW. Za pomocą przycisku
◄► można przełączać tryb dźwięku z
głównego na drugorzędny i odwrotnie.
 Ta funkcja zależy od tego, jakie wersje
językowe dźwięku są zakodowane na płycie i
może być niedostępna.
 Niektóre płyty Blu-ray umożliwiają wybranie
wielokanałowych angielskich ścieżek
dźwiękowych LPCM lub Dolby Digital.
: 0/7 Wyłączone
:
1/1
< Zmień " Wejdź ' Powrót
Wybór języka napisów
hZx
✎ UWAGA
▪ W zależności od płyty menu NARZ. może się różnić.
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
Przechodzenie bezpośrednio do
żądanej sceny
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Napisy.
hzZy
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wyszuk. tytułu, Szukaj rozdziału lub
Wyszuk. czasu.
3. Wprowadź żądaną wartość dla opcji Tytuł,
Rozdział lub Czas odtwarzania za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wybór języka audio
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądany
język napisów.
✎ UWAGA
 W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD


hzZx
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Dźwięk.
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz
wybrany język dźwięku.


zmiana żądanych napisów w Menu Dysk
może nie być możliwa. Naciśnij przycisk
DISC MENU.
Ta funkcja zależy od tego, jakie napisy są
zakodowane na płycie i może nie być
dostępna na wszystkich płytach Blu-ray/
DVD.
Informacje o trybie głównym/drugorzędnym
zostaną także wyświetlone jeśli płyta Blu-ray
ma sekcję BONUSVIEW.
Ta funkcja zmienia jednocześnie napisy
główne jak i drugorzędne.
Łączna liczba napisów to suma napisów
głównych i drugorzędnych.
✎ UWAGA
 Wskaźnik ◄► nie będzie wyświetlany na
ekranie, jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera
żadnych ustawień dźwięku BONUSVIEW.
44
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 44
2011-12-26
10:55:44
04
x
• Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy posiadać
pewne doświadczenie w ekstrakcji i edycji filmów.
• Aby korzystać z funkcji napisów, należy zapisać plik
napisów (*.smi) pod taką samą nazwą pliku, jak nazwa
pliku multimedialnego DivX (*.avi) w tym samym folderze.
Przykład: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 znaków alfanumerycznych lub 30 znaków
wschodnio-azjatyckich (znaki dwubajtowe, takie jak
koreański i chiński) w przypadku nazwy pliku.
Zmiana kąta kamery
hZ
• Użytk : użytkownik może dostosować ostrość,
redukcję szumów, kontrast, jasność, kolor i
odcień do własnych preferencji.
✎ UWAGA
 Jeśli system jest podłączony do telewizora
obsługującego funkcję BD Wise, w którym opcja
BD Wise jest ustawiona na Włączone, menu
ustawień obrazu nie zostanie wyświetlone.
Podstawowe funkcje
Funkcja napisów
Ustawianie funkcji BONUSVIEW
h
Funkcja BONUSVIEW umożliwia oglądanie
dodatkowej treści (np. komentarzy) w małym
oknie ekranowym podczas odtwarzania filmu.
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy płyta
jest wyposażona w funkcję Bonusview.
Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera wiele kątów określonej
sceny, można skorzystać z funkcji KĄT PATRZ.
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kąt patrz.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądany
kąt patrzenia.
Wybieranie ustawień obrazu
hzZy
Ta funkcja umożliwia dostosowanie jakości wideo.
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienia obrazu, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3. Przy użyciu przycisków ◄► wybierz żądany
Tryb.
• Dynamiczny : Wybierz to ustawienie, aby
zwiększyć wartośćOstrość.
• Normalny : To ustawienie jest odpowiednie
dla większości aplikacji do wyświetlania.
• Film : Jest to najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
Główny dźwięk audio/
wideo
Dodatkowy dźwięk
audio/wideo
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Funkcja BONUSVIEW Video lub Funkcja
BONUSVIEW Audio.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądaną
opcję funkcji Bonusview.
✎ UWAGA
 W przypadku przełączania z BONUSVIEW
Video funkcja BONUSVIEW Audio zostanie
automatycznie zmieniona zgodnie z
ustawieniami BONUSVIEW Video.
Narz.
Funkcja BONUSVIEW Video
Wyłączone
Funkcja BONUSVIEW Audio :
0/1 Wyłączone
Ustawienia obrazu
< Zmień
" Wejdź
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 45
45
2011-12-26
10:55:46
Podstawowe funkcje
Słuchanie muzyki
7
Przycisk WPROWADŹ : Odtwarza zaznaczoną
ścieżkę.
8
Przycisk ► : Podczas odtwarzania powoduje
przejście do następnej strony Listy utworów lub
przejście do następnej ścieżki Listy odtwarzania.
Przycisk ◄ : Podczas odtwarzania powoduje
przejście do poprzedniej strony Listy utworów
lub przejście do poprzedniej ścieżki Listy
odtwarzania.
9
Przycisk STOP : Zatrzymuje ścieżkę.
0
Przycisk $ : Odtwarza następną ścieżkę.
!
Przycisk # : Odtwarza poprzednią ścieżkę.
Jeśli przycisk zostanie naciśnięty po upływie
trzech sekund od rozpoczęcia odtwarzania
utworu z Listy odtwarzania, bieżąca ścieżka
zostanie odtworzona od początku. Jeśli jednak
przycisk ten zostanie naciśnięty w ciągu
pierwszych trzech sekund po rozpoczęciu
odtwarzania ścieżki z Listy odtwarzania, nastąpi
odtwarzanie poprzedniej ścieżki.
@
Przycisk NUMERYCZNE : Podczas odtwarzania
z Listy odtwarzania naciśnij numer żądanej
ścieżki. Wybrana ścieżka zostanie odtworzona.
(tylko płyty Audio CD(CD-DA))
ow
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
MUTE
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
6
HUB
1
Przycisk REPEAT : Pozwalają wybrać tryb
odtwarzania z Listy odtwarzania.
2
Przyciski WYSZUKIWANIE :
Audio CD (CD-DA) – Szybkie odtwarzanie.
MP3 – Odtwarzanie z przeskakiwaniem. (10
sekund).
3
Przycisk PAUZA : Wstrzymuje odtwarzanie.
4
Przycisk ODTWARZAJ : Odtwarza obecnie
wybraną ścieżkę.
5
Przyciski ▲▼ : Wybierz opcję Tryb edycji lub
Tryb odtwarzania.
6
Przycisk ŻÓŁTY (C) : Zaznacz lub usuń
zaznaczenie ścieżki na liście utworów
muzycznych.
46
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 46
2011-12-26
10:55:46
04
1. Włóż płytę audio (CD-DA) lub MP3 do otworu
na płytę.
• W przypadku płyty CD audio (CD-DA),
pierwsza ścieżka zostanie odtworzona
automatycznie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
1
2
1. Podczas odtwarzania utworów z
Listy odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT.
1/13
Ścieżkę 001
Ścieżkę 002
03:56
Utwory z płyty są
CD audio
odtwarzane w takiej
(CD-DA)/MP3 kolejności, w jakiej zostały
nagrane na płycie.
( ) One
CD audio
Aktualnie odtwarzany utwór
Song (Jeden
(CD-DA)/MP3 jest powtarzany.
utw.)
( ) All
(Wszystkie)
00:43
REPEAT
2. Wybierz żądany tryb odtwarzania
naciskając wielokrotnie przycisk REPEAT.
3
Muzyka
Ścieżkę 001
Powtarzanie odtwarzania płyty CD
audio (CD-DA)/MP3
Off (Wył)
Elementy ekranu CD audio (CD-DA)/MP3
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie płyty CD audio (CD-DA)/MP3)
CD audio
(CD-DA)/
MP3
Powtórzone zostaną
wszystkie utwory.
Ścieżkę 003
7
6
04:41
✎ UWAGA
Ścieżkę 004
+
00:13 / 00:43
CD audio
04:02
" Wejdź < Strona
5
Narz. ' Powrót
4
1
Wyświetla informacje o utworach muzycznych.
2
Wyświetla listę odtwarzania.
3
Wyświetla bieżący utwór/liczbę wszystkich
utworów.
4
Wyświetla dostępne przyciski.
5
Pokazuje bieżący czas odtwarzania/całkowity
czas odtwarzania.
6
Wyświetla bieżący stan odtwarzania.
7
Wyświetla stan powtarzanego odtwarzania.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz utwór,
który ma zostać odtworzony, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS, a następnie ustaw Tryb losowy na
wartość Włączone. Umożliwia odtwarzanie
utworów w kolejności losowej.
Lista odtwarzania
1. Włóż płytę audio CD (CD-DA) lub MP3 do
szczeliny na płytę.
• W przypadku płyty CD audio (CD-DA) pierwsza
ścieżka zostanie odtworzona automatycznie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą przycisków
◄► wybierz opcję Muzyka, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
2. Aby przejść do pozycji Lista utworów muzycznych,
naciśnij przycisk STOP () lub RETURN.
Wyświetlany jest ekran Lista utworów
muzycznych.
3. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY(C) aby przełączyć na
Tr. edycji.
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz żądany
utwór. Następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Powtórz ten proces, aby wybrać dodatkowe utwory.
• Wybrany plik zostanie zaznaczony.
• Aby anulować zaznaczenie, naciśnij
ponownie przycisk WPROWADŹ w celu
usunięcia zaznaczenia utworu.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 47
47
2011-12-26
10:55:47
Podstawowe funkcje
CD audio | Muzyka
Tryb Dźwięk
1/2 Strona
Wybrane elementy : 3
Ścieżkę 001
Ścieżkę 002
00:43
03:56
Ścieżkę 003
Ścieżkę 004
04:41
04:02
Ścieżkę 005
Ścieżkę 006
03:43
03:40
Ścieżkę 007
Ścieżkę 008
04:06
03:52
Opuść tryb edycji ( ) Strona
Narz.
Funkcja DSP(Digital Signal Processor)
Istnieje możliwość wybrania trybu w celu optymalizacji
dźwięku i dopasowania go do własnych preferencji.
Naciśnij przycisk DSP.
" Wybierz ' Powrót
5. Zaznacz żądany utwór, a następnie naciśnij
przycisk TOOLS.
6. Aby odtworzyć zaznaczone utwory, zaznacz
polecenie Odtwórz wybrane w Narz., a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Muzyka
1/3
Ścieżkę 001
Ścieżkę 001
00:43
Ścieżkę 002
03:56
Ścieżkę 003
04:41
+
00:13 / 00:43
CD audio
" Wejdź
Narz.
' Powrót
7. Aby powrócić do opcji Tr. edycji, naciśnij
przycisk STOP lub RETURN
8. Aby zakończyć Tr. edycji, naciśnij przycisk
ŻÓŁTY(C).
✎ UWAGA
 Na płycie CD audio (CD-DA) można utworzyć
listę odtwarzania z maksymalnie 99 utworami.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Funkcja ta reguluje i stabilizuje
poziom głośności, zapobiegając nagłym
zmianom głośności w przypadku zmiany kanału
lub przejścia do innej sceny.
• MP3 ENHANCER : Funkcja ta również poprawia
doznania muzyczne (np. w przypadku muzyki w
formacie mp3). Można także podnieść poziom
jakości dźwięku MP3 (24 kHz, 8-bitowego) do
poziomu dźwięku CD (44,1 kHz, 16-bitowego).
• POWER BASS : Funkcja ta powoduje
podkreślenie niskich tonów, zapewniając
dudniące efekty dźwiękowe.
• USER EQ : Ustawienia korektora można
wprowadzić ręcznie według własnych upodobań.
✎ UWAGA
 Funkcja DSP dostępna jest tylko ze źródłami
audio stereo np. CDDA, MP3 itd.
V-SOUND (Wirtualny dźwięk)
Wytwarza realistyczny dźwięk za pomocą
2.1-kanałowego systemu audio z
wykorzystaniem efektów wirtualnych, co
powoduje wrażenie słuchania 5.1kanałowego systemu audio.
V-SOUND
Naciśnij przycisk V-SOUND
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje
następującą zmianę wyboru:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
48
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 48
2011-12-26
10:55:48
04
Po umieszczeniu iPoda w stacji dokującej
podłączonej do systemu można odtwarzać
zapisane w urządzeniu pliki wideo na podłączonym
telewizorze.
Jeśli sygnał wideo nie zostanie
poprawnie zsynchronizowany z
sygnałem audio, naciśnij przycisk iPod
SYNC na pilocie, aby poprawić
synchronizację.
B
✎ UWAGA
 Aby odtwarzać pliki wideo z iPoda, należy
podłączyć styki Audio/Wideo telewizora za
pomocą kabla kompozytowego.
 Poniższe modele obsługują ustawienia
funkcji lip sync.
Naciśnij przycisk iPod SYNC na pilocie, aby
zmienić opóźnienie dźwięku.
 Obsługiwane modele: classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
G
Wyświetlanie zdjęć
1. Podłącz zawierającą pliki JPEG urządzenie
pamięci masowej USB lub włóż płytę.
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie obrazów
iPod SYNC
2. Za pomocą przycisków ◄► zaznacz Moje
treści, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ, po czym za pomocą
przycisków ▲▼ zaznacz opcję Zdjęcia.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder, który ma zostać odtworzony, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
zdjęcie, które ma zostać odtworzone, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
✎ UWAGA
 Nie można powiększyć napisu ani grafiki PG w
trybie pełnego ekranu.
3D Sound
Korzystanie z przycisku TOOLS
Umożliwia emitowanie naturalnego i
żywego dźwięku przestrzennego ze
wzbogaconymi tonami. Możliwa jest
regulacja głębi dźwięku przy użyciu
opcji poziomu.
Podczas odtwarzania pokazu slajdów
naciskając przycisk TOOLS można
korzystać z różnych funkcji.
TOOLS
Narz.
Wył  Wys.  Średni  Nisk..
✎ UWAGA
 Ta funkcja nie jest dostępna w trybie FM.
S/W LEVEL
Wstrz. pokaz slajd.
Pręd. pokazu slaj. :
Normalny
Ef. pok. slajdów
:
Zanik1
Podkład muzyczny : Wyłączone
Ustawienie podkładu muzycznego
Powiększenie
Obróć
Ustawienia obrazu
Informacja
" Wejdź ' Powrót
Umożliwia regulowanie poziomu
subwoofera.
S/W LEVEL
• Wstrz. pokaz slajd. : Zaznacz tę opcję, aby
wstrzymać pokaz slajdów.
• Pręd. pokazu slaj. : Tę opcję należy zaznaczyć, aby
dostosować prędkość pokazu slajdów.
• Ef. pok. slajdów : Tę opcję należy zaznaczyć, aby
ustawić efekt pokazu slajdów.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 49
49
2011-12-26
10:55:51
Podstawowe funkcje
• Podkład muzyczny : Tę opcję należy wybrać, aby
podczas wyświetlania obrazu słuchać muzyki.
• Ustawienie podkładu muzycznego : Zaznacz tę
opcję, aby wprowadzić ustawienia tła muzycznego.
• Powiększenie : Zaznacz tę opcję, aby powiększyć
bieżący obraz. (nawet 4-krotne powiększenie)
• Obróć : Zaznacz tę opcję, aby obrócić obraz.
(Spowoduje to obrócenie obraz w prawo lub w
lewo).
• Ustawienia obrazu : Zaznacz tę opcję, aby
dostosować jakość obrazu.
• Informacja : Wyświetla informacje o obrazie, wraz z
nazwą, rozmiarem itp.
2.
✎ UWAGA
3.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
żądane filmy, utwory muzyczne lub zdjęcia,
a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5.
Aby uzyskać informacje na temat
odtwarzania plików wideo, muzycznych lub
zdjęć, zapoznaj się ze stronami 41-50.
 Jeżeli system jest podłączony do telewizora
obsługującego technologię BD Wise, w którym
funkcja BD Wise jest ustawiona na Wł., menu
Ustawienia obrazu nie zostanie wyświetlone.
 Przed włączeniem funkcji muzyki w tle należy
umieścić plik zdjęcia w tym samym nośniku
pamięci co plik muzyczny. Jednak szybkość
transmisji pliku MP3, rozmiar zdjęcia oraz
metoda kodowania może mieć wpływ na
jakość dźwięku.
 Odtwarzanie plików wideo o wysokiej
szybkości transmisji, na poziomie 20 MB/s lub
większej, może zostać zatrzymane.
Odtwarzanie zawartości urządzenia
pamięci masowej USB
F
W trybie zatrzymania podłącz urządzenie
pamięci masowej USB do gniazda USB na
przednim panelu urządzenia.
Moje treści
Wideo
Podłącz. urządzenie
Photos
USB
Funkcja
My Devices
Music
Internet
Ustawienia
" Wejdź ' Powrót
Bezp. odłącz. USB d WPS(PBC)
✎ UWAGA
 Należy w bezpieczny sposób usunąć urządzenie
pamięci masowej USB (za pomocą funkcji „Safely
Remove USB (Bezpiecznie usuń urządzenie
USB)”), aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
urządzenia pamięci USB. Naciśnij przycisk
MENU, aby przejść do menu głównego, a
następnie wybierz przycisk ŻÓŁTY(C) i naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
 W przypadku włożenia płyty podczas odtwarzania
z nośnika pamięci USB tryb urządzenia
automatycznie zmieni się na „BD/DVD”
Złącza USB można użyć do odtwarzania plików
multimedialnych (MP3, JPEG, DivX itp.) pobranych z
urządzenia pamięci masowej USB.
1.
Przejdź do menu głównego.
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
d WPS(PBC)
50
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 50
2011-12-26
10:55:53
04
Korzystanie z przycisków na pilocie
1. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję
FM.
2. Wybierz żądaną stację.
• Wstępne dostrajanie 1 : Najpierw należy dodać
żądaną częstotliwość jako zaprogramowaną
stację. Za pomocą przycisku STOP () wybierz
opcję PRESET, a następnie naciśnij przycisk
) , aby wybrać
TUNING/CH (
zaprogramowaną stację wybierz
zaprogramowaną stację.
• Dostrajanie ręczne : Za pomocą przycisku
STOP () wybierz opcję MANUAL, a następnie
), aby
naciśnij przycisk TUNING/CH (
wybrać niższą lub wyższą częstotliwość.
• Dostrajanie automatyczne : Naciśnij przycisk
STOP (), aby zaznaczyć opcję MANUAL, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
) , aby automatycznie
TUNING/CH (
wyszukiwać pasma.
Ustawianie dźwięku Mono/Stereo
Naciśnij przycisk MO/ST.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje
przełączenie dźwięku pomiędzy trybem
STEREO i MONO.
• W obszarach słabego odbioru wybierz tryb MONO,
aby zapewnić czysty odbiór stacji bez zakłóceń.
Programowanie stacji
Przykład: Zapisywanie ustawienia stacji FM 89.10
w pamięci
1. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję
FM.
2. Naciśnij przycisk TUNING/CH (
), aby wybrać
częstotliwość <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Naciśnij przycisk TUNER MEMORY.
C
• Na wyświetlaczu zacznie migać NUMER.
4. Naciśnij ponownie przycisk TUNER MEMORY.
• Naciśnij przycisk TUNER MEMORY,
zanim NUMER zniknie z ekranu.
• NUMER zniknie z ekranu i stacja zostanie
zapisana w pamięci.
5. Aby zaprogramować inne stacje, powtórz kroki od
2 do 4.
• Aby wybrać zaprogramowaną stację, za pomocą
przycisku TUNING/CH (
) wybierz kanał.
Informacje o usłudze RDS
Używanie usługi RDS (Radio Data System)
do odbierania stacji radiowych
System RDS umożliwia stacjom FM wysyłanie
dodatkowego sygnału wraz z ich standardowymi
sygnałami radiowymi.
Stacje mogą, na przykład, wysyłać sygnały z ich
nazwami i informacje o typie nadawanego
programu, np. sportowego lub muzycznego itp.
Po włączeniu stacji radiowej oferującej usługę
RDS na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (Typ programu): Wyświetla typ aktualnie
nadawanego programu.
• PS NAME (Nazwa stacji nadającej program):
Wskazuje nazwę odbieranej stacji, złożoną z 8
znaków.
• RT (Tekst radiowy): Wyświetla tekst nadawany
przez stację (jeśli dotyczy), złożony z maks. 64
znaków.
• CT (Godzina): Odczytuje czas rzeczywisty z
danej częstotliwości radiowej. Niektóre stacje
mogą nie przesyłać sygnałów PTY, RT lub CT,
dlatego w pewnych przypadkach informacje te
mogą nie być wyświetlane.
• TA (Komunikat dotyczący ruchu drogowego):
Komunikat „TA ON/OFF (TA WŁ./WYŁ.)”
pokazuje, że nadawane są komunikaty
dotyczące ruchu drogowego.
✎ UWAGA
 Funkcja RDS może nie działać prawidłowo,
jeśli odbierana stacja nie nadaje
prawidłowego sygnału RDS lub gdy sygnał
ten jest słaby.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 51
Podstawowe funkcje
Słuchanie radia
51
2011-12-26
10:55:56
Podstawowe funkcje
Aby włączyć wyświetlanie sygnałów RDS
Wyszukiwanie programu za pomocą
Sygnały RDS wysyłane przez daną stację mogą
być widoczne na wyświetlaczu.
kodu PTY
Naciśnij przycisk RDS DISPLAY
podczas słuchania stacji radiowej.
RDS DISPLAY
1
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na
ekranie w następującej sekwencji : PS
NAME RT CT Częstotliwość
PS (Stacja
nadająca
program)
RT(Tekst
radiowy)
Częstotliwość
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik „PS
NAME”, a następnie wyświetlane
są nazwy stacji. Jeśli nie jest
wysyłany żaden sygnał,
wyświetlony zostanie wskaźnik
„NO PS”.
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik „RT”, a
następnie wyświetlany jest tekst
nadawany przez daną stację.
Jeśli nie jest wysyłany żaden
sygnał, wyświetlony zostanie
wskaźnik <NO RT (BRAK RT)>.
Częstotliwość danej stacji (usługa
niezależna od funkcji RDS)
Informacje dotyczące znaków
wyświetlanych na wyświetlaczu
Jeśli wyświetlane są informacje PS lub RT,
stosowane są następujące znaki:
• Wyświetlacz nie rozróżnia wielkich i małych
liter, więc zawsze stosowane są wielkie litery.
• Nie jest możliwe wyświetlanie liter z
akcentami, dlatego na przykład zamiast liter
„À, Â, Ä, Á, Å i Ô wyświetlana jest litera „A”.
Zanim rozpoczniesz.
• Funkcja wyszukiwania PTY dotyczy tylko
zaprogramowanych stacji.
• Aby zakończyć wyszukiwanie, wystarczy w
dowolnym momencie nacisnąć przycisk STOP
().
• Na każdy z niżej opisanych kroków
przeznaczony jest ograniczony czas. Jeśli
proces zostanie anulowany przed
zakończeniem, należy ponownie rozpocząć od
kroku 1.
• Aby korzystać w przycisków na głównym
pilocie, należy się upewnić, że stacja radiowa
została wybrana również za pomocą pilota
głównego.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Naciśnij przycisk PTY SEARCH podczas
słuchania stacji radiowej.
2. Naciśnij przycisk PTY- lub PTY+, aż na
ekranie zostanie wyświetlony żądany kod
PTY.
• Na wyświetlaczu pokazywane są kody PTY
opisane po prawej stronie.
3. Jeśli kod PTY wybrany w poprzednim kroku
jest nadal widoczny na wyświetlaczu, naciśnij
ponownie przycisk PTY SEARCH.
• Urządzenie główne przeszuka 15
zaprogramowanych stacji radiowych,
zatrzyma się po znalezieniu stacji
odpowiadającej wyborowi użytkownika i
przełączy na nią.
Wskaźnik PTY (Typ programu) i funkcja
PTY-SEARCH (Wyszukiwanie typu programu)
Jedną z zalet usługi RDS jest możliwość
wyszukiwania określonego typu programu
wśród zaprogramowanych kanałów poprzez
określenie kodu PTY.
52
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 52
2011-12-26
10:55:58
04
Podstawowe funkcje
Podłączanie iPoda/iPhona za pomocą kabla USB
Moje treści
Jeśli system jest podłączony do urządzenia
iPoda/iPhone, można za jego pomocą odtwarzać
muzykę z tych urządzeń.
Wideo
Podłącz. urządzenie
Photos
iPod
Funkcja
Music
My Devices
Internet
Ustawienia
" Wejdź ' Powrót
5V
500mA
d WPS(PBC)
5V
50
1. Podłącz iPod/iPhone za pomocą kabla USB
do przedniego gniazda USB.
• iPod zostanie włączony automatycznie.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat „iPod”.
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
- Do sterowania prostymi funkcjami odtwarzania
można użyć przycisków pilota lub urządzenia,
np. ODTWARZAJ, PAUZY, STOP, # /$
oraz przycisków  /. (Patrz strona 15).
✎ UWAGA
 Odtwarzanie obrazu wideo jest możliwe tylko
wtedy, gdy używana jest stacja dokująca iPoda.
 Aby powrócić do menu iPoda, gdy iPod jest
podłączony za pomocą przewodu USB,
naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie lub
przycisk na przednim panelu systemu i
wybierz opcję R. IPOD. Tryb FUNCTION
przełącza się w następującej kolejności: BD/DVD
D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
1. Podłącz złącze stacji dokującej iPoda do
gniazda iPoda na tylnym panelu urządzenia.
2. Umieść iPoda w załączonej stacji dokującej.
• iPod zostanie włączony automatycznie.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat „iPod”.
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ◄▲▼ wybierz opcję
Muzyka, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
5. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
- Do sterowania prostymi funkcjami
odtwarzania można użyć przycisków pilota
lub produktu, np. ODTWARZAJ, PAUZY,
STOP, #/ $, /  oraz REPEAT.
Patrz strona 15.
✎ UWAGA
 Przed podłączeniem iPoda i produktu należy
ustawić głośność na umiarkowanym poziomie.
 Gdy produkt jest włączony i zostanie
podłączony iPod, produkt będzie ładować
baterię iPoda.
 Należy się upewnić, że złącze stacji dokującej
jest podłączone etykietą „” do góry.
Oglądanie filmów
Podłączanie urządzenia iPod/iPhone za pomocą stacji dokującej
Jeśli system podłączony jest do stacji dokującej
dla urządzeń iPod/iPhone, można odtwarzać
filmy i muzykę zapisane w tych urządzeniach.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
iPod
HDMI IN
Podłączając urządzenie do produktu można
odtwarzać pliki wideo zapisane na iPodzie.
1. Podłącz złącze stacji dokującej iPoda do
gniazda iPoda na tylnym panelu urządzenia.
2. Na ekranie iPoda przejdź do opcji Wideo >
Ustawienia, a następnie ustaw opcję
Wyjście TV i sygnał telewizora.
3. Umieść iPoda w załączonej stacji dokującej.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat „iPod”.
4. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5. Za pomocą przycisków ◄▲▼ wybierz opcję Wideo,
a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 53
53
2011-12-26
10:55:59
Podstawowe funkcje
6. Wybierz plik wideo, aby go odtworzyć.
- Do sterowania prostymi funkcjami
odtwarzania można użyć przycisków pilota
lub urządzenia, np. przycisków
ODTWARZAJ, PAUZY, STOP, # /$ oraz
 /. (Patrz strona 15).
✎ UWAGA
 Aby oglądać wideo z iPoda, należy podłączyć




gniazdo wyjściowe VIDEO (Composite) do
telewizora (patrz strona 20).
Aby oglądać film z iPoda za pośrednictwem wyjścia
VIDEO, wyłącz funkcję Anynet+ (HDMI-CEC).
Na ekranie telewizora nie będą wyświetlane
inne ekrany niż ekran odtwarzania. Pozostałe
ekrany sprawdzaj na iPodzie.
Jeśli podłączony iPod nie obsługuje
odtwarzania filmów, po wybraniu menu Wideo
zostanie wyświetlony komunikat „Ten model
iPoda nie obsługuje odtwarzania plików wideo”.
Aby powrócić do menu iPoda, gdy iPod jest
podłączony za pośrednictwem stacji dokującej,
naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie lub
przycisk na przednim panelu systemu i
wybierz opcję R. IPOD. Tryb FUNCTION
zostanie przełączony w następujący sposób:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Modele iPoda/iPhona, których można
używać z tym urządzeniem
 iPod touch (3. generacji)
 iPod touch (2. generacji)
 iPod touch (1. generacji)
 iPod classic
 iPod z funkcją wideo
 iPod ze złączem stacji dokującej
 iPod z pokrętłem do klikania





iPod nano (5. generacji)
iPod nano (4. generacji)
iPod nano (3. generacji)
iPod nano (2. generacji)
iPod nano (1. generacji)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
54
✎ UWAGA
 Opis „Made for iPod”
oznacza, że
akcesorium
elektroniczne jest
przeznaczone specjalnie do podłączania
iPodów i producent poświadcza certyfikatem
spełnianie standardów wydajności Apple.
 Opis „Made for iPhone” oznacza, że dane
akcesorium elektroniczne jest przeznaczone
specjalnie do podłączania iPhonów i producent
poświadcza certyfikatem spełnianie
standardów wydajności Apple.
 Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia oraz jego zgodność
z normami bezpieczeństwa i przepisami.
 Regulacja głośności może nie działać
prawidłowo w innych niż wymienione powyżej
modelach iPod i iPhone. W przypadku
jakichkolwiek trudności z modelami
wymienionymi powyżej należy uaktualnić
oprogramowanie iPoda/iPhona do najnowszej
wersji.
 W przypadku niektórych wersji iPoda mogą
wystąpić problemy ze sterowaniem. Nie jest to
oznaką uszkodzenia zestawu kina domowego.
 W przypadku niektórych wersji
oprogramowania lub typów iPoda niektóre
operacje mogą się różnić. Zainstaluj najnowsze
oprogramowanie iPoda. (zalecane)
 Niektóre działania, np. iPod SYNC
(Synchronizacja iPoda) zależeć mogą od
źródeł wideo lub posiadanego modelu iPoda.
 Możesz słuchać muzyki lub oglądać filmy za
pomocą funkcji BD/DVD a także cieszyć się
muzyką, filmami i zdjęciami odtwarzanymi za
pomocą funkcji Remote iPod.
Do wyświetlania filmów lub zdjęć konieczna
jest stacja dokująca.
 Nie można zagwarantować odtwarzania
zawartości aplikacji przez urządzenie.
Zalecamy odtwarzanie treści pobranych na
iPod.
 W przypadku problemów z użyciem
urządzenia iPod odwiedź stronę www.apple.
com/support/ipod
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 54
2011-12-26
10:56:01
05
Usługi sieciowe
Przeczytaj poniższe instrukcje przed
skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi sieciowej.
1. Podłącz urządzenie do sieci.
(patrz strony 22-23).
Usługi sieciowe
Można korzystać z różnych usług sieciowych, na
przykład Smart Hub lub BD-LIVE po podłączeniu
urządzenia do sieci.
3. Zostanie wyświetlony ekran Smart Hub.
✎ UWAGA
 Niektóre aplikacje są dostępne tylko w
określonych krajach.
4. Zostanie wyświetlony ekran Terms of Service
Agreement (Warunki korzystania z usługi).
Aby zaakceptować warunki, przy użyciu
przycisków ◄► wybierz opcję Zg. się, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strony 33-36)
Korzystanie z usługi Smart Hub
Korzystanie z usługi Smart Hub umożliwia
pobieranie z Internetu filmów, obrazów wideo i
utworów muzycznych oraz dostęp do różnych
aplikacji: odpłatnych i darmowych i oglądanie ich
w telewizorze. Zawartość aplikacji obejmuje
aktualności, sport, prognozy pogody, notowania
giełdowe, mapy, zdjęcia i gry.
✎ UWAGA
 Wyświetlenie ekranów może potrwać kilka
sekund.
5. Zostanie wyświetlony ekran Service Update
(Aktualizacja usługi) i zainstalowanych zostanie
kilka usług i aplikacji. Po zakończeniu instalacji
ekran zostanie zamknięty. Pobrane aplikacje i
usługi zostaną wyświetlone na ekranie Smart
Hub. Może to chwilę potrwać.
✎ UWAGA
Funkcję tę można również włączyć
poprzez naciśnięcie przycisku
SMART HUB na pilocie.
 Usługa Smart Hub może zostać chwilowo
zamknięta podczas procesu instalacji.
 Po zakończeniu instalacji może zostać
Uruchamianie usługi Smart Hub po
raz pierwszy
Aby uruchomić usługę Smart Hub po raz
pierwszy, wykonaj poniższe czynności:
1. Przejdź do głównego menu.
wyświetlonych kilka ekranów. Można je
zamknąć przy użyciu przycisku WPROWADŹ
lub można poczekać, aż same się zamkną.
6. Aby uruchomić określoną aplikację, za
pomocą przycisków ▲▼◄► zaznacz
widżet, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
Bezp. odłącz. USB d WPS(PBC)
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Internet, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 55
55
2011-12-26
10:56:02
Usługi sieciowe
Poniżej przedstawiono usługę Smart Hub
1
2
3
4
6
Skróty nawigacyjne: Wyświetla przyciski pilota,
których można użyć w celu poruszania się po
usłudze Smart Hub.
• CZERWONY (A): Loguje do usługi Smart
Hub.
• ZIELONY (B): Sortuje aplikacje.
• ŻÓŁTY (C): Edytuje aplikacje.
• NIEBIESKI (D): Aby zmienić ustawienia
usługi Smart Hub.
7
Moje aplikacje: W tym oknie wyświetlana jest
osobista galeria, w której użytkownik może
dodawać, zmieniać i usuwać aplikacje.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Zalecane
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Zaloguj b Sortuj według Tryb edycji d Ustawienia
7
6
✎ UWAGA
 Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
1
Komercyjna: Wyświetla Przewodnik po
Smart Hub, wprowadzenie do produktu oraz
wprowadzenie do nowych aplikacji.
 Usługa Smart Hub umożliwia pobieranie i
2
Your Video : Przedstawia polecone obrazy
wideo w oparciu o Twoje preferencje.
• Umożliwia wyświetlenie poleconych filmów
w oparciu o Twoje przeszłe preferencje.
• Umożliwia wybór filmu, wyświetla listę
dostawców VOD (ang. Video on Demand —
Wideo na żądanie), którzy oferują dany film
i umożliwia wybór dostawcy. (W niektórych
obszarach transmisja jest niedostępna).
• Aby uzyskać instrukcje użytkowania
usługi Twoje wideo, odwiedź stronę www.
samsung.com.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w
określonych regionach.
Search : Zapewnia zintegrowane wyszukiwanie
dostawców filmów i podłączonych urządzeń
typu AllShare.
• Przydatne podczas korzystania z
usługi Smart Hub (poza sytuacją, kiedy
odtwarzana jest płyta Blu-ray).
• W celu uzyskania łatwego dostępu
skorzystaj z przycisku WYSZUKIWANIE na
pilocie.
• Aby uzyskać instrukcje korzystania z funkcji
wyszukiwania, odwiedź stronę www.
samsung.com.
 Więcej informacji na temat usługi Smart Hub
3
4
Samsung Apps : Umożliwia pobranie przez
sieć różnych aplikacji, odpłatnie lub bezpłatnie.
5
Zalecane : W tym oknie wyświetlane są pozycje
polecane przez firmę Samsung.
56
odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu
z usługi Smart Hub z winy dostawcy usługi z
dowolnej przyczyny.
przetwarzanie danych przez Internet, aby móc
korzystać z zawartości Internetu na ekranie
telewizora.
Jeśli połączenie internetowe jest niestabilne,
usługa może zostać opóźniona lub przerwana.
Ponadto urządzenie może się automatycznie
wyłączyć w zależności od warunków Internetu.
W takim przypadku należy sprawdzić
połączenie internetowe i spróbować ponownie.
 Usługi aplikacji mogą być zapewniane jedynie
w języku angielskim, a dostępne treści mogą
się różnić w zależności od danego regionu.
można znaleźć na stronie internetowej
dostawcy danej usługi.
 Dostawca usługi Smart Hub może zmieniać
usługi bez powiadomienia.
 Zawartość usługi Smart Hub może być różna
w zależności od wersji oprogramowania
wewnętrznego.
 Pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem
można odtwarzać tylko przy użyciu przewodu
HDMI.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 56
2011-12-26
10:56:03
05
Zakładanie konta
Przy użyciu pilota można korzystać z klawiatury
ekranowej do wprowadzania liter, cyfr i symboli.
Aby utworzyć własną, oryginalną konfigurację
usługi Smart Hub, załóż swoje własne konto
Smart TV.
1
2
3
1
2
3
.,–
abc
def
Aby założyć konto, wykonaj poniższe czynności:
1.
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Naciśnij na pilocie CZERWONY (A) przycisk.
Zostanie wyświetlony ekran logowania.
Search
0
Shift
Usługi sieciowe
Korzystanie z klawiatury
Usuń
Your Video
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Zaloguj
T9
ab
Ab
AB
1
Recommended

Iden. Smart TV
Naciśnij [Enter]
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Password
Naciśnij
[Enter]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
b Metoda wprowadzania / Język: English
xxxxxxxx
Contents 2
%
 Zapamiętaj mój identyfikator Smart TV i hasło.
4
1
2
Naciśnij na pilocie przycisk FULL SCREEN, aby
przejść do trybu wprowadzania.
: ab, Ab, AB, cyfry lub ikony.
3
Wyświetla aktualny tryb wprowadzania..
4
Naciśnij na pilocie przycisk ZIELONY (B), aby
zmienić metodę wprowadzania. (T9 lub ABC)
5
6
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Zaloguj
xxxxxxxx
Stwórz konto
5
Aktualna klawiatura.
Używaj do wprowadzania liter, cyfr i symboli.
Contents 1
Contents 4
Anuluj
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapomn. hasła
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Zaloguj b Sortuj według Tryb edycji d Ustawienia
2.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Stwórz konto, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3.
Na kolejnym ekranie wybierz opcję Iden.
Smart TV, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania i
klawiatura.
Naciśnij na pilocie przycisk TOOLS, aby zmienić
język.
4.
Przy użyciu klawiatury wprowadź swój adres
e-mail. Posłuży on jako twój identyfikator.
Naciśnij na pilocie przycisk REPEAT, aby usunąć
znak.
✎ UWAGA
 Klawiatura działa w ten sam sposób, jak
Wprowadzanie tekstu, cyfr i symboli
Aby wprowadzić tekst, naciskaj na pilocie
przyciski numeryczne odpowiadające żądanym
literom. Aby wprowadzić literę, która nie jest jako
pierwsza wymieniona na danym przycisku
klawiatury ekranowej, naciskaj przycisk szybko
odpowiednią ilość razy. Na przykład, aby
wprowadzić literę b, naciśnij szybko dwukrotnie
przycisk z cyfrą 2 na pilocie. Aby wpisać pierwszą
literę wymienioną na przycisku, naciśnij i zwolnij
przycisk, i odczekaj chwilę.
Aby poruszać się po tekście, używaj przycisków
strzałek. Aby usunąć tekst, przesuń kursor na
prawo od znaku, który chcesz usunąć, a
następnie naciśnij przycisk REPEAT Aby zmienić
wielkość liter lub wprowadzić cyfry, czy też znaki
interpunkcyjne, naciśnij przycisk FULL SCREEN.
5.
klawiatura telefonu komórkowego.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ, wybierz opcję OK, a
następnie naciśnij ponownie przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony ekran
Utwórz konto.
6.
Wybierz Hasło i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony ekran
Hasło i klawiatura.
7.
Przy użyciu klawiatury wprowadź hasło.
Hasło może się składać z liter, cyfr i symboli.
✎ UWAGA
 Naciśnij na pilocie przycisk CZERWONY (A),
aby pokazywać lub ukrywać wprowadzane
hasło.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 57
57
2011-12-26
10:56:04
Usługi sieciowe
8.
9.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij przycisk
WPROWADŹ, wybierz opcję OK, a następnie
naciśnij ponownie przycisk WPROWADŹ.
Ekran logowania zostanie wyświetlony
ponownie.
Wybierz opcję Potwierdź hasło, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2.
3.
4.
10. Powtórz krok 7 i 8.
11. Po ponownym wyświetleniu ekranu logowania,
zaznacz opcję Stwórz konto, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlone okno potwierdzenia.
12. Wybierz OK i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlone okno Continue to
Register Service (Kontynuuj rejestrację usługi).
13. Wybierz opcję Rejestracja, i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
5.
✎ UWAGA
 Jeśli chcesz, aby usługa Smart Hub wprowadzała
to hasło automatycznie, po wprowadzeniu hasła
wybierz opcję Pamiętaj mój identyfikator i hasło
Smart TV i naciśnij przycisk WPROWADŹ. Pojawi
się oznaczenie. Usługa Smart Hub będzie teraz
wprowadzała to hasło automatycznie w
momencie wyboru lub wprowadzenia danego
odpowiedniego identyfikatora.
14. Zostanie wyświetlone okno Rejestruj konto
usługi.
• Jeśli posiadasz istniejące konta u dowolnego z
wymienionych dostawców, możesz połączyć
konto u danego dostawcy i hasłem do tego konta
z kontem Smart TV. Rejestracja ułatwia dostęp
do stron internetowych dostawców. Instrukcje
dotyczące rejestracji można uzyskać przechodząc
do Kroku 2 w części Zarządzanie kontem w menu
Ustawienia.
• Jeśli nie posiadasz istniejących kont dostawców
lub nie chcesz ich teraz rejestrować, wybierz
Zarej. później, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Możesz także poczekać około
minuty, aż okno się samo zamknie.
✎ UWAGA
 Jako identyfikatora należy używać swojego adresu
e-mail.
 Można zarejestrować do 10 kont użytkowników.
 Do korzystania z usługi Smart Hub nie jest potrzebne
konto.
Logowanie do konta
Aby zalogować się do swojego konta Smart TV,
wykonaj poniższe czynności:
1.
Jeśli na ekranie telewizora wyświetlony jest
główny ekran usługi Smart Hub, naciśnij na
pilocie CZERWONY (A) przycisk. Zostanie
wyświetlony ekran logowania.
58
Wybierz opcję Strzałka w dół obok pola Iden.
Smart TV a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Wybierz swój identyfikator z wyświetlonej listy i
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Ekran logowania
zostanie wyświetlony ponownie.
Wybierz Password, i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Password (Hasło) i klawiatura.
Przy użyciu klawiatury i pilota wprowadź swoje
hasło. Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ, wybierz opcję OK, a
następnie naciśnij ponownie przycisk
WPROWADŹ.
Menu Ustawienia — NIEBIESKI (D)
Ekran menu ustawień zapewnia umożliwia
zarządzanie kontem, zerowanie ustawień konta i
dostęp do funkcji właściwości konta.
Aby uzyskać dostęp do menu ustawień i wybrać
pozycję menu, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie NIEBIESKI (D) przycisk.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
pozycję menu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Funkcje na ekranie menu ustawień są opisane poniżej.
✎ UWAGA
 Pozycja Menedżer usługi wymieniona w menu
ustawień nie jest dostępna dla odtwarzaczy
płyt Blu-ray.
Zarządzanie kontem
Menu Zarządzanie kontem zawiera funkcje, które
umożliwiają rejestrację kont u dostawców usług,
zmianę hasła Smart Hub i usuwanie lub
dezaktywację konta Smart TV.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 58
2011-12-26
10:56:06
05
Zmień hasło
Jeśli posiadasz istniejące konta u dowolnego z
dostawców wymienionych w funkcji Zarejestruj
konto usługi, możesz powiązać konto u danego
dostawcy i hasłem do tego konta z kontem
Smart TV. Powiązanie kont umożliwia łatwe
logowanie przez usługę Smart Hub bez potrzeby
wprowadzania nazwy konta lub hasła.
Funkcja Zmień hasło umożliwia zmianę hasła
Smart Hub. Aby zmienić hasło, wykonaj
następujące czynności:
Aby skorzystać z funkcji Zarejestruj konto usługi,
wykonaj poniższe czynności:
1.
2.
Wybierz opcję Zmień hasło, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2.
Wprowadź aktualne hasło. Zostanie
wyświetlony kolejny ekran.
3.
W menu Ustawienia zaznacz opcję
Zarejestruj konto usługi, a następnie
ponownie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlone okno Rejestruj konto
usługi.
Na kolejnym ekranie wprowadź nowe hasło
w pierwszej linii. Wprowadź hasło ponownie
w drugiej linii w celu jego potwierdzenia.
4.
Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz
Dostawcę usług, którego chcesz powiązać
ze swoim kontem Smart TV, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran z komunikatem
Hasło zostało zmienione. Naciśnij przycisk
WPROWADŹ lub odczekaj około 5 sekund,
aż ekran zamknie się sam.
Usuń z listy kont TV
✎ UWAGA
 Jeśli posiadasz konto Samsung i chcesz
używać funkcji Samsung Apps (Aplikacje
Samsung) w usłudze Smart Hub, musisz tutaj
zarejestrować swoje konto Aplikacje Samsung.
Więcej informacji znajduje się na stronie 62.
3.
1.
Przy użyciu pilota i klawiatury ekranowej
wprowadź identyfikator i hasła dla danej
strony. Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
✎ UWAGA
 Jest to identyfikator i hasło, których normalnie
używasz w celu uzyskania dostępu do konta
na tej stronie.
Usługi sieciowe
Zarejestruj konto usługi
Funkcja Usuń z listy kont TV powoduje
anulowanie wszystkich obecnych kont, które
zostały zarejestrowane na ekranie Zarejestruj
konto usługi.
Dezaktywuj konto
Funkcja Dezaktywuj konto powoduje dezaktywację
konta Smart TV i całkowite jego usunięcie oraz
wszystkich ustawień konta z usługi Smart Hub.
Menedżer usług
To menu służy do ustawiania usługi specjalnej
aplikacji. (Dotyczy to aplikacji takich jak AP New,
Ticker itp.).
✎ UWAGA
 Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy
zainstalowana jest specjalna aplikacja.
4.
Jeśli wprowadzony identyfikator i hasło są
prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat
Zarejestrowano pomyślnie.
5.
W przypadku naciśnięcia przycisku
WPROWADŹ powtórz kroki od 2 do 4, aby
powiązać konto z kolejnym dostawcą usług.
6.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij przycisk
RETURN.
Zerowanie
Funkcja Reset (Resetowanie) uruchamia ponownie
wszystkie pobrane aplikacje, usuwa wszystkie konta
użytkownika oraz ustawienia z urządzenia oraz przywraca
domyślne ustawienia fabryczne ustawień Smart Hub.
Następnie Smart Hub jest uruchamiany ponownie, tak
jakby był uruchamiany po raz pierwszy. Jednak konto
użytkownika pozostaje na serwerze Smart Hub. Aby
zalogować się do swojego konta, należy wpisać swój
identyfikator oraz hasło na ekranie Utwórz konto.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 59
59
2011-12-26
10:56:06
Usługi sieciowe
Aby użyć funkcji Zerowanie, wykonaj poniższe czynności:
1.
W menu Zarządzanie kontem wybierz opcję
Zerowanie i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran zerowania.
2.
Wprowadź swoje hasło zabezpieczające.
Jest to hasło, które zostało wprowadzone
podczas konfiguracji Oceny rodzicielskiej BD
lub DVD (patrz strona 38). Jeśli hasło nie
zostało wprowadzone, wpisz 0000.
Po kilku chwilach ustawienia usługi Smart Hub
zostaną automatycznie wyzerowane. Obraz na
ekranie może zniknąć, a następnie usługa Smart
Hub zostanie ponownie wyświetlona. Po kilku
chwilach zostanie uruchomiona procedura
ponownego uruchamiania.
Aby ją zakończyć, przejdź do kroku 4 w części
Uruchamianie usługi Smart Hub po raz pierwszy.
(Patrz str. 55).
3.
4.
✎ UWAGA
 W przypadku zapomnienia hasła naciśnij przycisk
STOP ( ) na przednim panelu urządzenia i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund upewniając się
wcześniej, że w urządzeniu nie ma żadnej płyty.
Właściwości
Pozycja menu Properties (Właściwości) zawiera
trzy funkcje, które powodują wyświetlenie
informacji o usłudze Smart Hub:
Menu Tr. edycji — ŻÓŁTY (C)
Funkcje menu Tryb edycji umożliwiają manipulowanie
aplikacją w sekcji Moje aplikacje ekranu Smart Hub. Za
pomocą tych funkcji można blokować i odblokowywać
dostęp do niektórych aplikacji, utworzyć Nowy Folder i
przenieść do niego aplikacje, zmieniać nazwy folderów,
usuwać aplikacje oraz zmieniać położenie aplikacji na
ekranie.
Aby uzyskać dostęp do menu Tr. edycji i wybrać pozycję
menu, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk. Na
dole ekranu zostanie wyświetlony pasek
menu Tr. edycji.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
żądaną pozycję menu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Poniżej przedstawiony jest opis funkcji na pasku
menu Tr. edycji.
✎ UWAGA
 Niektóre pozycje menu mogą nie być
wyświetlane na ekranie. Aby zobaczyć te
pozycje, przy użyciu ◄► przejdź do rogu
ekranu, a następnie naciśnij przycisk
ponownie, aby wyświetlić pozycje.
 Pasek można zamknąć podświetlając znak X
w prawym dolnym rogu i naciskając przycisk
WPROWADŹ.
Więcej
Przesuń
Lista informacji na temat usługi Smart Hub, w tym
numer wersji, liczba zainstalowanych usług, zużycie
pamięci oraz niepowtarzalny identyfikator produktu.
Funkcja Przenieś umożliwia zmianę położenia
aplikacji na ekranie. Aby użyć funkcji Przesuń,
wykonaj poniższe czynności:
Warunki korzystania z usługi
1.
2.
Wyświetla warunki korzystania z usługi.
3.
4.
60
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Wybierz aplikację, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Nad aplikacją pojawia się symbol
zaznaczenia.
Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać polecenie
Przesuń, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Nad aplikacją zostanie
wyświetlona ikona zmiany położenia.
Przy użyciu przycisków ▲▼◄► przesuń ikonę.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ , kiedy ikona
znajdzie się w żądanej pozycji. Aplikacja zostaje
przeniesiona do nowej lokalizacji.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 60
2011-12-26
10:56:07
05
Funkcja Nowy folder umożliwia tworzenie i
nazywanie nowych folderów. Po utworzeniu
folderu można do niego przenieść aplikację. Aby
użyć funkcji Nowy folder, wykonaj poniższe
czynności:
1.
2.
3.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► przenieś kursor
na Nowy folder i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlone okno Nowy folder i
klawiatura.
Przy użyciu klawiatury wprowadź nazwę folderu i
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Ekran Nowy folder zostanie zamknięty i Nowy
folder zostanie wyświetlony na ekranie Smart Hub.
Edycja pozycji w folderze
Wybierz folder, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Folder zostanie otwarty.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk. Na dole
ekranu zostaną wyświetlone przyciski edycji.
Przyciski te działają w ten sam sposób, jak
przyciski menu Tr. edycji na głównym ekranie. Na
przykład, aby przenieść aplikację z powrotem do
ekranu głównego Moje aplikacje.
1.
2.
3.
Przenieś do folderu
Funkcja Przenieś do folderu umożliwia
przeniesienie aplikacji do folderu. Aby użyć funkcji
Przenieś do folderu, wykonaj poniższe czynności:
1.
2.
3.
4.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Wybierz aplikację, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Przenieś do folderu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie otwarte okno
Przenieś do folderu.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony komunikat
Przeniesiono do folderu, a następnie
zostanie zamknięty. Aplikacja została
przeniesiona do folderu.
Usługi sieciowe
Nowy folder
Zaznacz aplikację.
Wybierz opcję Przenieś do folderu, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie otwarte okno Przenieś do folderu.
Wybierz opcję Moje aplikacje i naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Okno Przenieś do
folderu zostaje zamknięte, a aplikacja
powraca do ekranu Moje aplikacje.
Zmień nazwę folderu
Funkcja Zmień nazwę folderu umożliwia zmianę
nazw folderów. Aby użyć funkcji Zmień nazwę
folderu, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Zmień nazwę folderu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Zmień nazwę folderu i klawiatura.
4.
Przy użyciu klawiatury wprowadź nową
nazwę i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Okno Zmień nazwę zostanie zamknięte i pod
folderem zostanie wyświetlona nowa nazwa.
Aby przejść do aplikacji w folderze
1.
2.
3.
Zamknij menu Tr. edycji.
W części Moje aplikacje za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz folder i naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Folder zostanie
otwarty.
Wybierz aplikację, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Uruchamia się
aplikacja lub usługa aplikacji.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 61
61
2011-12-26
10:56:07
Usługi sieciowe
Blokada
Usuń
Funkcja blokady umożliwia zablokowanie
niektórych aplikacji w obszarze Moje aplikacje,
aby nie można było ich otworzyć bez
wprowadzenia kodu blokady rodzicielskiej.
Funkcja Usuń umożliwia usunięcie aplikacji z
obszaru Moje aplikacje. Aby użyć funkcji
usuwania, wykonaj poniższe czynności:
1. Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
2. Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać
aplikację, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Usuń i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wyświetlony zostanie komunikat
„Czy chcesz usunąć wybrane elementy?”.
4. Wybierz Tak i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Aplikacja zostaje usunięta.
Aby użyć funkcji Blokada, wykonaj poniższe
czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
2.
Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać
aplikację, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Jeżeli aplikację można
zablokować, pozycja menu Blokada zostaje
uruchomiona.
3.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Blokada i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Zabezpieczenia.
4.
Wprowadź swój Kod blokady rodzicielskiej
(patrz strona 38). Jeśli kod blokady
rodzicielskiej nie został utworzony,
wprowadź 0000.
5.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlone okno Blokuj usługę
potwierdzające usługę, a następnie zostanie
zamknięte. Obok aplikacji pojawia się symbol
blokady.
Odblokuj
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać
zablokowaną aplikację, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Odblokuj i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Zabezpieczenia.
Wprowadź swój Kod blokady rodzicielskiej
(patrz strona 38). Jeśli kod blokady
rodzicielskiej nie został utworzony,
wprowadź 0000.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlone oknoUsługa odblokowana
potwierdzające odblokowanie usługi, a
następnie zostanie zamknięte.
62
Menu sortowania — ZIELONY (B)
Funkcje dostępne w menu sortowania
umożliwiają sortowanie aplikacji znajdujących się
na liście Moje aplikacje według następujących
kryteriów: Domyślne, Nazwa, Data,
Częstotliwość, Kategoria, Zdefiniowane przez
użytkownika. Jeżeli położenie aplikacji zostanie
zmienione ręcznie, Menu sortowania
automatycznie podkreśla opcję Zdefiniowane
przez użytkownika, jeżeli zostanie uruchomione.
Aby sortować aplikacje w obszarze Moje
aplikacje, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ZIELONY (B).
2.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz metodę
sortowania i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Smart Hub sortuje aplikacje według wybranej
metody.
Samsung Apps
Opcja Aplikacje Samsung umożliwia pobieranie
odpłatnych lub darmowych aplikacji i usług do
danego odtwarzacza płyt Blu-ray i odtwarzanie
lub korzystanie z nich na telewizorze.
Te aplikacje i usługi obejmują filmy wideo,
muzykę, zdjęcia, gry, aktualności, sport itd.
Aplikacja dla nowych aplikacji pojawia się w
obszarze Moje aplikacje.
Regularnie dodawane będą dodatkowe aplikacje
i usługi.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 62
2011-12-26
10:56:07
05
Aby pobrać odpłatne aplikacje, należy utworzyć
konto Samsung i dodać do niego kartę kredytową.
Aby utworzyć konto Samsung, odwiedź stronę
www.samsung.com:
✎ UWAGA
✎ UWAGA
Usługi sieciowe
Aplikacje odpłatne
 Niektóre aplikacje można pobrać bezpłatnie,
jednak wymagają one rejestracji lub płatnego
konta u dostawcy, aby móc je użytkować.
 Aplikacja pobranych aplikacji i usług z serwisu
Samsung Apps pojawia się w obszarze Moje
aplikacje.
 Ta usługa może nie być zapewniana w
niektórych krajach.
Dostęp do ekranu Samsung Apps
(Aplikacje Samsung)
Aby uzyskać dostęp do aplikacji Samsung, przy
użyciu przycisków ▲▼◄► przejdź do obszaru
aplikacji Samsung na głównym ekranie Smart
Hub, a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Samsung Apps
(Aplikacje Samsung).
✎ UWAGA
 Jeśli dostęp do tego ekranu jest uzyskiwany po raz
pierwszy, zostanie wyświetlone okno z warunkami
korzystania z usługi. Wybierz Agree (Akceptuję), a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Korzystanie z ekranu Samsung Apps
(Aplikacje Samsung)
Karty Sortuj według
Można uzyskać dostęp do kart Sortuj według na
górze ekranu przy użyciu przycisków ▲▼◄►.
Każda karta wyświetla usługi lub aplikacje w
wybranej kategorii, posortowane według
kryterium karty (Zalecane, Najczęściej pobierane,
Najnowsze, Nazwa).
Dostęp do kart Sortuj według można także
uzyskać naciskając na pilocie przycisk
NIEBIESKIEGO (D). Każde naciśnięcie przycisku
NIEBIESKIEGO (D) zmienia wyświetlaną kartę
sortowania na następną.
Aplikacje Samsung według kategorii
Dostępne są następujące kategorie:
• Co nowego? : Wyświetla ostatnio zarejestrowane
aplikacje.
Aby korzystać z ekranu Samsung Apps (Aplikacje
Samsung), wykonaj poniższe czynności:
• Wideo : Wyświetla różne multimedia wideo, np.
filmy, programy telewizyjne oraz krótkie filmy
wideo.
1.
• Gry : Wyświetla różne gry, np. sudoku i szachy.
2.
3.
4.
5.
Przy użyciu przycisków ◄► przejdź do listy
kategorii po lewej stronie.
Przy użyciu przycisków ▲▼ podświetl
kategorię. Za kilka sekund ekran Aplikacje
Samsung wyświetli aplikacje w tej kategorii.
Karty sortowania zostaną wyświetlone na górze.
Naciśnij przycisk ►, aby przejść do
wyświetlonych aplikacji lub usług.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
aplikację lub usługę, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlony ekran Szczegóły aplikacji
opisujący daną usługę lub aplikację.
Wybierz opcję Pobierz teraz, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Jeśli
aplikacja lub usługa jest bezpłatna, zostanie
pobrana i uruchomiona. W przeciwnym razie
lub gdy konieczna jest opłata, postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie, aby zakończyć pobieranie.
• Sport : Wyświetla różne sportowe usługi
multimedialne, np. informacje o meczach, obrazy i
krótkie filmy wideo.
• Styl życia : Obejmuje różne usługi multimedialne
dotyczące stylu życia, np. muzykę, narzędzia
osobistego zarządzania zdjęciami i sieci
społecznościowe, np. Facebook i Twitter.
• Informacja : Obejmuje różne usługi informacyjne,
np. aktualności, notowania giełdowe i prognozę
pogody.
• Inne : Obejmuje różne inne usługi.
Moje konto
Moje konto zapewnia dostęp do kolejności i historii
pobierania Aplikacji Samsung oraz do ekranu Moje
aplikacje - Gotówka. Aby uzyskać dostęp do tych
informacji wymagane jest konto Samsung.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 63
63
2011-12-26
10:56:07
Usługi sieciowe
Pomoc
BD-LIVE™
W przypadku pytań dotyczących Aplikacji
Samsung patrz część Help (Pomoc) w pierwszej
kolejności. Jeśli żadne z zawartych w niej
informacji nie okażą się pomocne, odwiedź
stronę www.samsung.com..
Aby użyć funkcji pomocy, wykonaj poniższe
czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Pomoc i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Przy użyciu przycisku ◄► wejdź do sekcji
pomocy po jej wyświetleniu.
3. Naciskając ▲▼ można przewijać tekst pomocy.
4. Naciśnij przycisk ◄ , aby wyjść z sekcji
pomocy.
Obsługiwanie Aplikacji Samsung przy
użyciu kolorowych przycisków na pilocie
• CZERWONY (A) (Logowanie) : Logowanie do
swojego konta Smart TV.
• ZIELONY (B) (Widok miniatur/listy) : Przełączanie
aplikacji pomiędzy widokiem miniatur a listą.
• NIEBIESKI (D) (Sortuj według) : Sortowanie
aplikacji według kategorii: Zalecane, Najczęściej
pobierane, Najnowsze lub Nazwa.
• Powrót : Powraca do poprzedniego menu.
✎ UWAGA
 Usługi o treści internetowej mogą być
dodawane lub usuwane przez dostawców
bez powiadomienia.
Aby uzyskać instrukcje użytkowania usługi
Twoje wideo lub funkcji wyszukiwania,
odwiedź stronę www.samsung.com.
Używanie funkcji vTuner
vTuner to funkcja służąca do słuchania
radia. Po naciśnięciu przycisku vTuner
można przejść do widżetu vTuner.
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
korzystać z treści różnych serwisów filmowych za
pomocą płyty obsługującej technologię BD-LIVE.
1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB
do gniazda USB z przodu urządzenia, a
następnie sprawdź pozostałą ilość miejsca.
Urządzenie pamięci masowej musi mieć co
najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE.
2. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BDLIVE.
3. Wybierz dowolną pozycję spośród usług BDLIVE zapewnionych przez producenta płyty.
✎ UWAGA
 Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i
dostępna zawartość może się różnić w
zależności od producenta płyty.
Korzystanie z funkcji AllShare
Funkcja AllShare umożliwia odtwarzanie w
urządzeniu muzyki, filmów oraz plików zdjęć
znajdujących się na komputerze lub telefonie
komórkowym zgodnym z technologią DLNA lub
NAS.
Aby skorzystać z funkcji AllShare, należy podłączyć
urządzenie do sieci (patrz strony 22-23).
Aby korzystać z funkcji AllShare przy użyciu
komputera, należy na komputerze zainstalować
oprogramowanie AllShare.
Jeśli posiadasz telefon komórkowy obsługujący
DLNA lub system NAS, możesz korzystać z funkcji
AllShare bez dodatkowego oprogramowania.
Możesz pobrać oprogramowanie komputera i
szczegółowe instrukcje użytkowania funkcji AllShare
ze strony Samsung.com.
Naciśnij przycisk vTuner.
✎ UWAGA
 Funkcji vTuner można użyć po pobraniu
aplikacji vTuner z serwisu Samsung Apps.
64
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 64
2011-12-26
10:56:07
06
Inne informacje
W przypadku nieprawidłowego działania produktu patrz tabela niżej. Jeśli występujący problem nie jest wymieniony
niżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający
i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.
• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?
• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.
Podłączenie iPod nie jest możliwe
• Sprawdź stan złącza i stacji dokującej iPoda.
• Wersję oprogramowania iPoda należy na bieżąco aktualizować.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Sprawdź numer regionu BD/DVD.
Płyty BD/DVD kupione za granicą mogą nie być odtwarzane.
• Produkt ten nie odtwarza płyt CD-ROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy poziom klasyfikacji jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu
przycisku odtwarzania/pauzy.
• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zdeformowana lub nie ma rys na powierzchni.
• Przetrzyj płytę.
Brak dźwięku.
• Brak dźwięku podczas szybkiego odtwarzania, odtwarzania w zwolnionym tempie oraz
odtwarzania poklatkowego.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone. Czy ustawienia głośnika zostały
odpowiednio skonfigurowane?
• Sprawdź, czy płyta nie jest poważnie uszkodzona.
Dźwięk słychać tylko z kilku
głośników, nie ze wszystkich 3.
• W przypadku niektórych płyt BD/DVD dźwięk jest odtwarzany tylko z przednich głośników.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone.
• Wyreguluj głośność.
Pilot nie działa.
• Czy pilot jest używany w zasięgu działania po prawidłowym kątem i w odpowiedniej odległości
od systemu?
• Czy baterie są wyczerpane?
• Czy zostały wybrane odpowiednie funkcje trybu (TV/BD) pilota (TV lub BD)?
• Płyta się obraca, jednak nie jest
wyświetlany obraz.
• Jakość obrazu jest niska i są
widoczne drgania obrazu.
• Czy włączony jest telewizor?
• Sprawdź, czy przewody wideo są odpowiednio podłączone.
• Sprawdź, czy płyta nie jest brudna lub poważnie uszkodzona.
• Produkt może nie odtwarzać płyt niskiej jakości.
Język dźwięku i napisy nie działają.
• Język dźwięku i napisy nie będą działały, jeśli nie są zawarte na płycie.
Ekran menu nie jest wyświetlany nawet
jeśli wybrana została funkcja menu.
• Sprawdź, czy używana płyta zawiera menu.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 65
Inne informacje
Rozwiązywanie problemów
65
2011-12-26
10:56:07
Inne informacje
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Nie można zmienić proporcji ekranu.
• Można odtwarzać płyty 16:9 BD/DVD w trybie panoramicznym 16:9, 4:3 Letter
Box lub 4:3 Pan-Scan, ale płyty 4:3 BD/DVD mogą być wyświetlane tylko z
proporcjami 4:3. Zapoznaj się z opakowaniem płyty Blu-ray, a następnie
wybierz odpowiednią funkcję.
• Urządzenie nie działa.
(Przykład: Zostaje odłączone
zasilanie lub z urządzenia
wydobywa się dziwny hałas.)
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP ( ) na pilocie przez 5 sekund w trybie
STANDBY.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
• Urządzenie nie działa prawidłowo.
Użytkownik zapomniał hasła
poziomu oceny.
• Upewniając się, że w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij i przytrzymaj przycisk
STOP ( ) na produkcie przez ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat INIT i wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości
domyślnych.
Następnie naciśnij przycisk POWER.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Brak sygnałów radiowych.
• Czy antena jest prawidłowo podłączona?
• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę
radiową w miejscu zapewniającym lepszy odbiór.
Podczas odtwarzania dźwięku z
telewizora za pośrednictwem
urządzenia, nie słuchać dźwięku.
• Jeśli przycisk WYSUŃ ( ) zostanie naciśnięty podczas słuchania dźwięku z
telewizora przy korzystaniu z funkcji, zostaną włączone funkcje BD/DVD, co
spowoduje wyciszenie dźwięku z telewizora.
Na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat „Not Available
(Niedostępny)”.
• Funkcji ani czynności nie można teraz dokończyć ponieważ:
1. Oprogramowanie BD/DVD narzuca ograniczenia.
2. Oprogramowanie BD/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. Angle (Kąt patrz.))
3. Funkcja jest aktualnie niedostępna.
4. Wybrany tytuł, rozdział lub czas wyszukiwania jest poza zasięgiem.
Jeśli ustawiona rozdzielczość wyjścia
HDMI nie jest obsługiwana przez dany
telewizor (np. 1080p), obraz może nie
zostać wyświetlony na telewizorze.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP ( ) na przednim panelu przez ponad 5
sekund upewniając się wcześniej, że w urządzeniu nie ma płyty. Wszystkie
ustawienia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.
Brak wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie telewizora z gniazdem HDMI produktu.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejścia HDMI 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Nietypowy ekran wyjścia HDMI.
• Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (ang. High-bandwidth Digital
Content Protection), na ekranie wyświetlany jest cyfrowy szum.
66
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 66
2011-12-26
10:56:08
06
Inne informacje
Objaw
Sprawdź/rozwiązanie
Funkcja Menedżer
współdzielenia komputera
Foldery współdzielone przy użyciu
funkcji Menedżer współdzielenia
komputera są widoczne, jednak nie
są widoczne pliki.
• Ponieważ wyświetlane są tylko pliki z kategorii Obraz, Muzyka i Film, pozostałe
pliki mogą nie być wyświetlane.
Funkcja AllShare
Odtwarzanie pliku wideo jest
przerywane.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć nie jest
obciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy serwerem a urządzeniem jest niestabilne.
Sprawdź połączenie.
Połączenie przy użyciu funkcji
AllShare pomiędzy telewizorem a
komputerem jest niestabilne.
• Adres IP w tej samej podsieci powinien być unikalny. W przeciwnym razie może
dojść do kolizji adresów IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa. Jeśli tak, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
BD-LIVE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest
niemożliwe.
• Korzystając z menu Test sieci, sprawdź, czy sieć jest podłączona.
• Sprawdź, czy nośnik pamięci masowej USB jest podłączony do urządzenia.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca, aby zapisać
usługi BD-LIVE. Można sprawdzić dostępny rozmiar poprzez opcję Zarządzanie
danymi BD. (Patrz strona 37).
• Sprawdź, czy menu Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawione na Zezwól
(wszystkie).
• Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą
usług lub pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
Podczas korzystania z usługi
BD-LIVE wystąpił błąd.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca, aby zapisać
usługi BD-LIVE. Można sprawdzić dostępny rozmiar poprzez opcję Zarządzanie
danymi BD. (Patrz strona 37).
✎ UWAGA
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 67
67
2011-12-26
10:56:08
Inne informacje
Dane techniczne
Ogólne
Tuner FM
Waga
Wymiary
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotności pracy
Wartość stosunku sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenie harmoniczne
BD (Płyta Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Płyta
CD: 12 cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
CD: 8cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
Przy użyciu połączenia Composite
Video
Wyjście obrazu
Wideo / Audio
Przy użyciu połączenia Component
Video
HDMI
Moc głośnika przedniego
Moc subwoofera
Wzmacniacz
Pasmo przenoszenia
Stosunek sygnał/szum
Separacja kanałów
Czułość wejścia
System głośników
Głośnik
Impedancja
Zakres częstotliwości
Poziom ciśnienia dźwięku
Moc znamionowa
Moc maksymalna
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Ciężar
3,5 kg
429,3 (szer.) x 58,4 (wys.) x 325,1 (głęb.) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
55 dB
12 dB
0,5 %
Prędkość odczytu: 9,834 m/s
Prędkość odczytu: 6,98–7,68 m/s
Przybliżony czas odtwarzania (jednostronny, dysk jednowarstwowy): 135 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Maksymalny czas odtwarzania: 74 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Maksymalny czas odtwarzania: 20 min
1 kanał: 1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Płyta Blu-ray: 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Pb : 0,70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Wielokanałowy sygnał audio PCM, strumień bitów audio, PCM audio
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Wejście analogowe
20 Hz–20 kHz (±3 dB)
Wejście cyfrowe
20Hz-40kHz (±-4dB)
70dB
60dB
(AUX) 500 mV
System głośników 2.1
Przedni
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz-20 kHz
40 Hz-160 Hz
86 dB/W/M
88 dB/W/M
165W
170W
330W
340W
Przedni: 90 x 207,5 x 68,5 mm
Subwoofer: 168 x 350 x 285 mm
Przedni: 0,67 kg
Subwoofer : 3,80 kg
*: Znamionowe dane techniczne
- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
68
Polski
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 68
2011-12-26
10:56:08
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
-
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 69
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0-800-502-000
www.samsung.com
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Belarus
Moldova
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Switzerland
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Serbia
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
10:56:08
Odpowiednia utylizacja baterii tego produktu
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zwrotu
zużytych baterii).
To oznaczenie na bateriach, przyklejane ręcznie lub wydrukowane na opakowaniu, informuje o tym,
że wyczerpanych baterii tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Jeśli obecne na baterii, symbole chemiczne: Hg, Cd oraz Pb oznaczają, że bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przekraczającej poziomy określone w Dyrektywie UE 2006/66. W przypadku
nieodpowiedniego wyrzucenia baterii substancje te mogą zagrażać zdrowiu lub środowisku.
W celu ochrony zasobów środowiska naturalnego i promocji ponownego wykorzystywania materiałów,
należy oddzielić baterie od pozostałych odpadów i oddać do lokalnego, bezpłatnego punktu zwrotu baterii
w celu recyklingu.
Odpowiednia utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów.)
To oznaczenie znajdujące się na produkcie, akcesoriach lub w jego dokumentacji, wskazuje, że zużytego produktu
i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie należy wyrzucać razem
z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody na zdrowiu
spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych odpadów i poddać je
recyklingowi, aby umożliwić ponowne wykorzystanie materiałów, z jakich jest wytworzone.
Użytkownicy domowi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tych
produktów w sposób niezagrażający środowisku powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten
produkt lub odpowiednią jednostką administracji rządowej.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą oraz zapoznać się z postanowieniami i warunkami
umowy zakupu.
Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z
działalności gospodarczej.
HT-D5200_XEO_POL_1226.indd 70
2011-12-26
10:56:09
HT-D5200
2.1CH Blu-ray™
Házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálja a
terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 1
2011-12-26
10:51:34
Biztonsági információk
Biztonsági figyelmeztetések
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ
FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a készüléken belül, amely
áramütést és személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött
edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba
csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell
húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre
vonatkozó fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. OSZTALYU LEZERBERENDEZES
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő
használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a
felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 2
2011-12-26
10:51:41
Óvintézkedések
• Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel.
• Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a
szellőzéshez (7,5 - 10 cm).
• Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
• A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
• A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
• Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a
készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
vezethet.
• Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő
eszközöktől (pl. hangszórók).
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
• A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
• Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket,
várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
• A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
TV nézés a 3D funkcióval
A HÁROMDIMENZIÓS KÉPEK MEGTEKINTÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK. A TV 3D funkciójának használata előtt
figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági információkat.
FIGYELMEZTETÉS
• Előfordulhat, hogy háromdimenziós filmek megtekintése közben valaki rosszul lesz, például szédül, hányingere
lesz vagy megfájdul a feje. Ha hasonló tüneteket észlel, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a
háromdimenziós aktív szemüveget, és pihenjen le.
• Ha hosszú ideig néz háromdimenziós képeket, elfáradhat a szeme. Ha úgy érzi, hogy elfáradt a szeme, hagyjon
fel a 3D film megtekintésével, vegye le a háromdimenziós aktív szemüveget, és pihenjen le.
• Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a 3D funkciót. Ha a gyerekek szemfáradtságra,
fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak, gondoskodjon róla, hogy hagyják abba a 3D film
megtekintését, és pihenjenek le.
• Ne használja a háromdimenziós aktív szemüveget a rendeltetésétől eltérő célokra (például általános szemüveg,
napszemüveg, védőszemüveg stb. helyett).
• Ne használja a 3D funkciót vagy a háromdimenziós aktív szemüveget helyváltoztatás közben. Ha helyváltoztatás
közben használja a 3D funkciót vagy a háromdimenziós aktív szemüveget, sérülést szenvedhet, mivel könnyen
nekimehet valaminek, megbotolhat és/vagy eleshet.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 3
2011-12-26
3
10:51:41
Biztonsági információk
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemezen kisebb karcolások is ronthatják a hang
és kép minőségét, és a kép ugrálását okozhatják.
A lemezek kezelése során legyen óvatos, ne
karcolja meg a felületet.
A lemezek megfelelő kezelése
• Ne érjen a lemez lejátszható
oldalához.
• A lemezt az élénél fogva tartsa,
hogy ne kerülhessen
ujjlenyomat a felületére.
• Ne ragasszon semmit a lemezre.
A lemezek tárolása
• Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen
• Tárolja hűvös, jól szellőző helyen
• Tartsa tiszta lemeztartó tokban.
Tárolja függőlegesen.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ne hagyja, hogy a lemezek
beszennyeződjenek.
 Ne használjon repedt vagy karcos lemezeket.
A lemezek kezelése és tárolása
Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.
• Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé
✎ MEGJEGYZÉS
 Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a
készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha
páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog
megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és
hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.
Licenc
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett
védjegyei.
• "A DIVX VIDEÓRÓL : A DivX® egy digitális videó
formátum, amelyet a DivX,Inc. hozott létre. Ez egy
hivatalosan DivX-tanúsított® készülék, amely képes DivX videók
lejátszására. A www.divx.com honlapon további információkat és
szoftvereket találhat a fájlok DivX formátumra történő konvertálásához.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified®
készüléket regisztrálni kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD)
filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód beszerzéséhez
keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A
regisztrációról a vod.divx.com oldalon olvashat.
DivX tanúsított® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium
tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc.
védjegyei és használatuk licenc alapján történik."
A készüléket a következő USA szabadalmak védik : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett
védjegyei. A többi név az adott tulajdonos védjegye.
• A készülék szerzői jogi védelmi technológiát tartalmaz, amelyet USA
szabadalmak és egyéb, a Rovi Corporation tulajdonában álló szellemi
tulajdonjogok védenek. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc
Association védjegyei.
• Az iPod az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban. Az iPhone az
Apple Inc. védjegye.
• < megjegyzés a nyíl forráskódú licencről >
Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú
Licenc a termék menüjében elérhető.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog
fenntartva.
4
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 4
2011-12-26
10:51:41
Tartalom
ELŐKÉSZÜLETEK
7
8
12
13
13
14
15
Az útmutatóban használt ikonok
Lemeztípusok és jellemzőik
Tartozékok
Leírás
Az elülső panel
A hátsó panel
Távirányító
CSATLAKOZTATÁS
17
18
19
21
22
23
A hangszórók csatlakoztatása
Külső eszközök/TV csatlakoztatása HDMI-vel
A toroidos ferritmag felszerelése a készülék tápkábelére
Audió csatlakoztatása külső komponensről
Csatlakoztatás a hálózathoz
Az FM antenna csatlakoztatása
BEÁLLÍTÁS
24
25
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
33
33
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
Kezdeti beállítás
Belépés a Beállítások menübe
Megjelen.
3D beállítások
TV képaránya
Smart Hub képernyőmérete
BD Wise (csak Samsung termékeken)
Felbontás
HDMI-színformátum
Filmkocka (24Fs)
HDMI mély színek
Állókép mód
Progresszív mód
Hang
Hangszóró-beállítás
Felh. EQ
HDMI Audio
Visszirányú hangcs.
Digitális kimenet
Dinamikus tartomány szabályozása
Hang szinkr.
Hálózat
Hálózatbeállítás
Hálózat állapota
BD-LIVE internetkapcsolat
Rendszer
Kezdeti beállítás
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-adatkezelés
Időzóna
DivX® Video On Demand
Vissza
Nyelv
2
7
17
24
2
3
4
MAGYAR
4
4
Biztonsági figyelmeztetések
Óvintézkedések
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával
kapcsolatban
Licenc
Copyright
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 5
2011-12-26
5
10:51:41
Tartalom
BEÁLLÍTÁS
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Biztonság
BD szülői besorolása
DVD szülői besorolása
Jelszó megvált.
Általános
Elülső kijelző
Hálózati távvezérlő
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
Samsung ügyfélszolgálat
ALAPFUNKCIÓK
41
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
54
Videó lejátszása
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü használata
A Címlista lejátszása
A Keresés és Ugrás funkciók használata
Lassú lejátszás/Léptetés
Lejátszás ismétléssel
A TOOLS gomb használata
Zenehallgatás
Hang mód
Kép lejátszása
Lejátszás USB adathordozóról
Rádió hallgatása
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz az USB kábellel
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz a dokkolóval
A készülékkel használható iPod/iPhone modellek
HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁSOK
55
62
64
64
64
A Smart Hub használata
Samsung Apps
A vTuner funkció használata
BD-LIVE™
Az AllShare funkció használata
EGYÉB INFORMÁCIÓK
65
68
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
38
41
55
65
•
Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges
megjelenésétől.
•
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
a. szerelőt hív, de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót)
b. szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
•
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
6
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 6
2011-12-26
10:51:41
01
Előkészületek
Előkészületek
Az útmutatóban használt ikonok
Tekintse át a következőket az útmutató elolvasása előtt.
Rövidítés
Embléma
Ikon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Meghatározás
BD-ROM lemezeken elérhető funkciót jelöl.
BD-RE formátumban rögzített BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-VIDEO lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Rögzített és lezárt DVD+RW vagy DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken
elérhető funkciót jelöl.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USB
adathordozó
-
FIGYELEM
-
MEGJEGYZÉS
-
Gyorsbillentyűk
-
F
!
✎
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető funkciót jelöl.
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
DivX felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
USB adathordozó esetén elérhető funkciót jelöl.
Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.
Közvetlen és gyors hozzáférés a funkciókhoz a távirányító egyes
gombjaival.
• A készülék csak a PAL színrendszerrel kompatibilis.
• NTSC lemezek nem játszhatók le.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 7
2011-12-26
7
10:51:41
Előkészületek
Lemeztípusok és jellemzőik
A lejátszható lemezeket jelölő
emblémák
Blu-ray lemez kompatibilitás
A Blu-ray egy új, fejlődő formátum. Ezért problémák is
lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem minden
lemez kompatibilis és nem minden lemez lejátszható.
További információkat a jelen Útmutató Lemeztípusok és
jellemzők című részében talál.
Blu-ray Disc
3D Blu-ray lemez
Dolby Digital Plus
PAL műsorszórási
rendszer, U.K,
Franciaország,
Németország stb.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók
le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és
képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről
információk a lemez dobozán találhatók. Olvassa
el, ha szükséges.
 Ne hagyja, hogy a lemezek beszennyeződjenek
vagy megkarcolódjanak. Ha ujjlenyomatok,
szennyeződések, karcok vagy cigarettafüstnyomok kerülnek a lemezre, nem lehet majd
lejátszani.
 BD-Java lemez lejátszása esetén a betöltés
hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók
lassabbak lehetnek.
Nem lejátszható lemeztípusok
•
•
•
•
•
•
HD DVD Disc
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R lemez tartalomkészítéshez.
DVD-RW(VR módban)
Super Audio CD(kivéve a CD réteg)
DVD-ROM/PD/MV-Disc, stb. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• A CDG-k esetén csak auidó játszható le,
grafika nem.
✎ MEGJEGYZÉS
 Nem minden, régión kívül kapható kereskedelmi és
DVD lemez játszható le a készüléken.
 A nem DVD Video formátumban rögzített DVD-R/-
BD-LIVE
RW lemezek nem játszhatók le.
8
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 8
2011-12-26
10:51:43
01
BD-RE/-R
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva.
Ez a Blu-ray lemez írható és lejátszható is.
A készülékkel más, kompatibilis Blu-ray írókkal
rögzített BD-RE/-R lemezek is lejátszhatók.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
Lemeztípus Régiókód
Blu-ray
Terület
Előkészületek
Régiókódok
DVD-VIDEO
• A készülékkel lejátszhatók az előre rögzített, filmet
tartalmazó, kereskedelmi DVD lemezek (DVD-VIDEO
lemezek).
• Kétrétegű DVD-VIDEO lemezek lejátszása során
az első rétegről a másodikra történő átváltáskor a
hang és a kép pillanatra megszakadhat. Ez nem
jelent hibás működést.
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített és lezárt DVD-RW/-R/+R lemezeket. A
lejátszási lehetőség az írási módszertől is függ.
C
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
DVD+RW
1
USA, USA területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
DVD-RW/-R/+R
• A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített DVD+RW lemezeket. A lejátszási
lehetőség az írási módszertől is függ.
Audió CD (CD-DA)
DVD-VIDEO
Lemeztípusok
• A készülékkel CD-DA formátumú audió CD-RW/-R
lemezek játszhatók le.
• Előforudlhat, hogy a rögzítés módjától függően
egyes CD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
CD-RW/-R
• Használjon 700MB-os (80 perces) CD-RW/-R
lemezt.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os (90 perces)
vagy nagyobb lemezeket, mert előfordulhat, hogy
nem lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-RW/-R lemezt nem zárta le, a lejátszás
elkezdése lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy
egyes fájlok nem lesznek lejátszhatók.
• Egyes CD-RW/-R lemezek nem játszhatók le a
felvételt rögzítő eszköztől függően. A CD-ről
készített CD-RW/-R adathordozók
lejátszhatósága a tartalomtól és a lemeztől függ.
BD-ROM
Ez a Blu-ray lemez csak lejátszható.
A készülékkel az előre rögzített gyári BD-ROM
lemezek lejátszhatók.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 9
2011-12-26
9
10:51:44
Előkészületek
Lemezformátumok
JPEG lemezek használata
• UDF, vagy JOLIET formátumban rögzített CD-R/-RW, DVD-RW/-R lemezek játszhatók le.
• Csak ".jpg", ".JPG", ".jpeg" vagy "JPEG" kiterjesztésű JPEG fájlok jeleníthetők meg.
• A progresszív JPEG formátum támogatott.
DVD-RW/-R (V)
• Ez az a formátum, amit a DVD-RW vagy DVD-R lemezre történő adatrögzítéshez használnak. A
készülék lezárt lemezeket játszik le.
• Ha Videó módban készített, más gyártmányú készülékkel írt és nem lezárt lemez nem játszható le a
készülékkel.
Támogatott fájlformátumok
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 10
2011-12-26
10:51:44
01
*.vro
Konténer
VRO
VOB
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Előkészületek
Fájl kiterjesztése
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Korlátozások
•
•
•
•
•
A fenti kodekek nem mindegyike támogatott, ha probléma adódik a tartalommal.
A helytelen vagy hibás konténer információkkal rendelkező videó jelforrások nem játszhatók le.
A szabványosnál nagyobb bitsebességű vagy képfrissítési sebességű AV jelforrások nem játszhatók le.
Ha az indextáblázat hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem működik.
Ha hálózaton keresztül játszik le videót, a hálózati állapottól függően előfordulhat, hogy nem lehet
lejátszani.
Videó dekóder
• H.264 Level 4.1 támogatott.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nem támogatott.
• MPEG4 SP, ASP :
- 1280 x 720 alatt: 60 kép max.
- 1280 x 720 felett: 30 kép max.
• GMC 2 vagy nagyobb nem támogatott.
Audió dekóder
•
•
•
•
WMA 7,8,9 támogatott.
WMA 9 PRO kettőnél több csatornával (többcsatornás) nem támogatott.
WMA 9 Veszteség nélküli, Hang nem támogatott.
WMA mintavételezési frekvencia 22050Hz mono nem támogatott.
Támogatott zenefájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
WMA 10-es verzióval kompatibilis
* Mintavételezési frekvenciák (kHz-ben)- 8,
11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek – Összes bitsebesség 5kbps
és 384kbps között
*.wma
WMA
Támogatott tartomány
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 11
11
2011-12-26
10:51:45
Előkészületek
Megjegyzések az USB
csatlakozással kapcsolatban
Támogatott eszközök:
USB adathordozók, MP3 lejátszók, digitális
fényképezőgépek, USB kártyaolvasók
1) A 125 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
2) 300 KB-nál nagyobb feliratfájlok nem jelennek
meg megfelelően.
3) Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
4) A FAT16 és FAT32 fájlrendszerek
támogatottak.
5) A fotó (JPEG), zene (MP3) és videófájlok neve
koreai vagy angol lehet. Ellenkező esetben a
fájl nem játszható le.
6) Csatlakoztassa közvetlenül a termék USB
portjához. Más kábellel történő
csatlakozáskor az USB kompatibilitással
probléma lehet.
7) Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
8) A PTP protokoll a digitális
fényképezőgépeknél nem támogatott.
9) Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
10) Minél nagyobb a kép mérete, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
11) A kereskedelmi webhelyekről letöltött DRM-el
ellátott MP3 fájlok nem játszhatók le.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
Videókábel
FM antenna
iPod dokkoló
Használati útmutató
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(Tápkábelhez)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Távirányító / Elemek
(AAA méretű)
12
Toroidos ferritmag
Puha kendő
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 12
2011-12-26
10:51:45
01
Előkészületek
Leírás
Az elülső panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5V
500mA
1
BEKAPCSOLÓ GOMB (
2
FUNKCIÓ GOMB
A kiválasztható módok a következők:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
4
5
6
KIJELZŐ
A lejátszási állapotot, időt stb. jeleníti meg.
STOP GOMB
A lejátszás megállítása.
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
Lemez lejátszása vagy szüneteltetése.
ENTER GOMB
Menüpontok kiválasztása vagy Blu-ray lemez lejátszása. (DVD lemezt nem indít el.)
7
8
9
10
LEMEZKIADÁS GOMB
Megnyomására kiadja a lemezt.
LEMEZTÁLCA
Ide kell behelyezni a lemezeket.
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
A távirányító jeleit érzékeli.
NYITÁS / ZÁRÁS GOMB
A lemeztálcát nyitja és csukja.
11
USB PORT
Ide csatlakoztathat USB adathordozót, amelyet adatok tárolására használhat a BD-LIVE
használata során. Az USB Hoszt használható eszközszoftver-frissítésekhez, MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4 lejátszáshoz. iPod csatlakoztatásakor lehetséges az R. IPOD használata.
)
A készülék be- és kikapcsolása.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szoftverfrissítéseket az USB Port aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
 Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található LEJÁTSZÁS gombbal nem indítható el a
lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell
nyomnia az ENTER gombot.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 13
13
2011-12-26
10:51:46
Előkészületek
A hátsó panel
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
8
FM ANT
9
10 11
COMPONENT OUT
12
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
VEZETÉK NÉLKÜLI LAN CSATLAKOZÓ
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (Lásd: 55-64. oldal), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható vezeték nélküli LAN adapterrel.
2
LAN CSATLAKOZÓ
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (Lásd: 55-64j. oldal), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható hálózati kapcsolattal.
3
iPod ALJZAT
Ide csatlakoztathatja az iPod dokkolót.
4
KÜLSŐ DIGITÁLIS AUDIÓ BEMENETI ALJZAT
(OPTIKAI)
Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására.
5
HDMI OUT ALJZAT
Csatlakoztassa ezt a kimenetet a HDMI kábel segítségével a TV
HDMI bemenetéhez, így a filmet a lehető legjobb minőségben
nézheti meg.
6
HDMI IN ALJZATOK
HDMI kábellel csatlakoztatott digitális videó és audió jelek
fogadására.
7
FM ANTENNA ALJZAT
FM antenna csatlakoztatásához.
8
AUX IN ALJZATOK
Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg kimenetének
csatlakoztatásához.
9
COMPONENT VIDEO OUT ALJZATOK
Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót
csatlakoztathat.
10
VIDEO OUT ALJZAT
A készülék VIDEO OUT kimenetét csatlakoztassa a TV videó
bemeneti aljzatához (VIDEO IN).
11
2.1 CSATORNA HANGSZÓRÓ KIMENETI
ALJZATOK
Csatlakoztassa az első és mélynyomó hangfalakat.
12
HŰTŐVENTILÁTOR
A hűtőventilátor hideg levegőt biztosít a készüléknek a túlhevülés
elkerülésére és a bekapcsolás után folyamatosan működik.
! FIGYELEM
 A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés
biztosításához.
 Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
14
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 14
2011-12-26
10:51:46
01
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
A készülék be- és kikapcsolása.
TV módba a TV gombbal kapcsolhat
át.
Házimozi módba a BD gombbal
kapcsolhat át.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Cím, fejezet, műsorszám vagy
lemez ismétlése.
Keresés előre vagy hátra.
Léptetés előre vagy hátra.
Lemez lejátszása/leállítása.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Hang ideiglenes némítása.
MUTE
Hangerő beállítása.
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
A lemezmenü megjelenítése.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Az Eszköz menü megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
Audió szinkronizálás korrigálása iPod
videó tartalom lejátszásakor.
A készülék menüje és néhány Blu-ray funkció
használható ezekkel a gombokkal.
A Smart Hub megjelenítése.
3D hangeffektus használata.
RDS funkció használata FM
csatornák hallgatásához.
REPEAT
Teljes képernyő megjelenítése TV-n.
Visszatérés az előző menüpontba.
Az automatikus kikapcsolás
idejének beállítása.
9
FULL SCREEN
Megnyomásával a főmenübe léphet.
Módválasztó gomb.
vagy
A TV videó mód kiválasztása.
A lemez kiadásához.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
5.1 csatornás hangrendszer
hatását kelti a hallgatóban.
Belépés a helyi/főcím menübe.
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
esetén.
Kilépés a menüből.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
Programozott rádiócsatorna kiválasztása.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Normál 2D videó megtekintése 3D
módban.
A vTuner használata.
Tartalmak kereséséhez.
A subwoofer hangerejének beállítása.
Ez a gomb nem használható.
Hangerő szabályozása és stabilizálása.
(Digitális jelfeldolgozó processzor)
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 15
15
2011-12-26
10:51:47
Előkészületek
Elemek behelyezése a távirányítóba
* Elem mérete: AAA
TV márkák és kódok listája
Márka
Kód
Márka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ MEGJEGYZÉS
 Az elemek “+” és “–” érintkezőinek megfelelő
helyzetét az elemtartóban látható ábra mutatja.
 Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy
évig tartanak.
 A távirányító kb. 7 méter távolságról működik
egyenes vonalban.
A távirányító beállítása
A távirányítóval a televíziókészülék bizonyos
funkcióit is irányíthatja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
✎ MEGJEGYZÉS
 A távirányító nem minden márkájú TV-vel
működik. Előfordulhat az is, hogy az adott TV
nem minden funkcióját működteti.
 A távirányító alapértelmezésben Samsung TVkhez használható.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
A TV vezérlése a távirányítóval
1. Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
2. Nyomja meg a POWER gombot a TV
bekapcsolásához.
3. A POWER gomb lenyomva tartása mellett írja
be a TV márkájának megfelelő kódot.
• Ha egynél több kód szerepel a táblázatban
az adott TV-hez, írja be őket egyenként,
hogy kiderüljön, melyik jó.
• Például : Samsung TV esetén
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a
szám gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy
40 számot.
4. Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
• A TV-hez használhatja a TV POWER,
VOLUME, CHANNEL és számgombokat (0~9).
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 16
2011-12-26
10:51:47
02
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV
állvány alá.
SW
A hallgatási pozíció kiválasztása
A képernyőátmérő 2,5 - 3-szorosának megfelelő távolság
A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV
képernyő átmérőjének 2,5-3-szorosának
megfelelő távolságra.
Példa: : 32”-os TV esetén 2-2,4 m
55”-os TV esetén 3,5-4 m
Első hangszórók ei
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva
(kb. 45°-ban). Úgy helyezze el őket, hogy a tweeterek fülmagasságban legyenek.
Subwoofer g
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová
elhelyezheti.
! FIGYELEM
 Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
 A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
 Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat
helyezzenek el benne.
 Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a hangszóró által keltett mágneses
mező miatt. Ilyenkor helyezze távolabb a hangszórót a TV-től.
A hangszóró részei
(L)
(R)
ELSŐ
SUBWOOFER
HANGSZÓRÓKÁBEL
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 17
17
2011-12-26
10:51:48
Csatlakoztatás
A hangszórók csatlakoztatása
1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját a hátulján.
2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros vezetéket pedig a piros (+)
csatlakozó furatába, majd engedje fel a gombot.
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék hátulján található,
megfelelő színű aljzatokba.
Első hangszóró (L)
SPEAKERS OUT
FRONT
Első hangszóró (R)
SUBWOOFER FRONT
Fekete
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Piros
Subwoofer
COMPONENT
PONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
UX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Külső eszközök/TV csatlakoztatása HDMI-vel
A HDMI egy szabványos, digitális interfész, amely TV, projektor, DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, beltéri
egység és egyéb eszközök csatlakoztatására alkalmas.
Mivel a HDMI teljesen digitális, a digitális videó és audió jelek minőségveszteség nélkül használhatók
fel, a digitális-analóg átalakításnál tapasztalható veszteségek nélkül.
DVD vagy Blu-ray lejátszó
SAT (műholdas/beltéri egység)
HDMI IN
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI OUT
HDMI OUT : Csatlakoztatás TV-hez HDMI-kábellel (LEGJOBB MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI
IN aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók.
18
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 18
2011-12-26
10:51:49
02
Csatlakoztatás
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI,
komponens vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE
gombot, és válassza ki a HDMI-t a TV külső jelforrásának.
 3D technológiájú videók megtekintéséhez HDMI-kapcsolattal kell rendelkezie.
 A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyen esetben kapcsolja ki a Mély szín menüpontot.
HDMI IN : Csatlakoztatás külső komponenshez HDMI-kábellel
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI IN aljzatba, és a digitális
eszköz HDMI OUT aljzatába.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a H. IN1 vagy H. IN2 bemenetet.
A kiválasztható módok a következők: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
HDMI Auto felismerés
Ha a házimozit HDMI kábellel csatlakoztatta, a házimozi videó kimenete automatikusan a HDMI módba
kapcsol a bekapcsoláskor. A használható HDMI felbontásokat a 27. oldalon találja meg.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• A HDMI csatlakozás leírása
- A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
- Ha a TV nem támogatja a HDCP-t, zaj jelenik meg a képernyőn.
• Mi a HDCP?
A HDCP (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely a HDMI-kábelen
küldött BD/DVD videók digitális tartalmát védi a másolás ellen. Biztonságos digitális kapcsolatot nyújt a
videó jelforrás (számítógép, DVD stb.) és a megjelenítő eszköz (TV, projektor) között. A tartalmat a jelforrást
biztosító eszköz kódolja, így megakadályozza az illegális másolatok készítését.
! FIGYELEM

Az Anynet+ funkció csak akkor működik, ha HDMI-kábelt csatlakoztat a készülék HDMI OUT
kimenetére.
A toroidos ferritmag felszerelése a készülék tápkábelére
A ferritmag tápkábelre történő felszerelésével megakadályozható az RF rádióinterferencia káros
hatása.
1. Húzza ki a Toroidos ferritmag fülét és nyissa ki.
2. Hurkolja át kétszer a tápkábelt.
3. Helyezze fel a ferritmagot a tápkábelre az ábra
szerint, és nyomja össze kattanásig.
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
HDMI IN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 19
19
2011-12-26
10:51:51
Csatlakoztatás
Piros
Zöld
Kék
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
1 MÓDSZER
FRONT
Sárga
SUBWOOFER
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
2 MÓDSZER
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1. MÓDSZER: Komponens Videó (JOBB MINŐSÉG)
Ha a televízió rendelkezik Komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a Komponens videókábelt
(nem tartozék) a készülék hátulján a Komponens videó kimenetre (PR, PB és Y) valamint a TV
Komponens videó bemenetére.
✎ MEGJEGYZÉS
 Többféle felbontásból választhat, például 1080i, 720p, 576p/480p és 576i/480i a lemeztípustól
függően. (Lásd: 27. oldal)
 A tényleges felbontás eltérhet a Beállítási menütől, ha a Komponens és HDMI-kábelt is
csatlakoztatja. A felbontás a lemeztől függően is eltérő lehet (Lásd: 27. oldal).
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI,
komponens vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE
gombot, és válassza ki a COMPONENT-et a TV külső jelforrásának.
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a
Komponens 1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p módot, a megjelenítési beállítások menüben a
kimeneti felbontás a 1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p lesz. A tényleges felbontás 576i/480i.
2. MÓDSZER: Kompozit videó (JÓ MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a mellékelt Videó adaptert a készülék hátulján a VIDEO OUT aljzatba, majd
csatlakoztassa a videókábelt a Videó adapterbe és a TV VIDEO IN aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A VIDEO jelforrás kimenete mindig 576i/480i felbontású lesz a Beállítás menüben megadott
értéktől függetlenül. (Lásd: 27. oldal)
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI,
komponens vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE
gombot, és válassza ki a VIDEO-t a TV külső jelforrásának.
! FIGYELEM
 Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket
befolyásolhatják a szerzői jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.
20
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 20
2011-12-26
10:51:56
02
Csatlakoztatás
Audió csatlakoztatása külső komponensről
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
AUX IN
VIDEO O
Fehér
Piros
Optikai kábel
(nem tartozék)
Beltéri egység
OPTIKAI
Audió kábel
(nem tartozék)
Ha a külső analóg
eszköznek csak egy
audió kimenete van,
csatlakoztassa a bal vagy
a jobb aljzathoz.
VCR
AUX
OPTIKAI : Külső digitális eszköz csatlakoztatása
Digitális jelforrások, mint például kábeles egység/műholdas egység (beltéri egység).
1. Kösse össze a készülék Digitális bemeneti aljzatát (OPTIKAI) a külső digitális eszköz Digitális
kimeneti aljzatával.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a D. IN bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videókimenetét a TV-hez kell
csatlakoztatni.
 A készülék 32 kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket
támogat.
 A készülék csak a DTS és Dolby digitális audiót támogatja; a bitstream típusú MPEG audiót nem
támogatja.
AUX : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Analóg jelforrások, mint például videómagnó.
1. Csatlakoztassa a készülék AUX IN (Audio) aljzatát a külső analóg eszköz Audió kimenetéhez.
• A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki az AUX bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A videómagnó Videó kimenete csatlakoztatható a TV-hez, a videómagnó audió kimenete pedig a
készülékhez.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 21
21
2011-12-26
10:51:57
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a hálózathoz
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások (Lásd: 55-64. oldal) igénybevételét,
mint a Smart Hub és a BD-LIVE, valamint a szoftver-frissítések letöltését a hálózatról. A
csatlakoztatáshoz javasoljuk Vezeték nélküli router vagy IP router használatát.
Az útválasztóhoz történő csatlakozásról továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve
forduljon a gyártójához.
Kábeles hálózati csatlakozás
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel) csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a modem LAN
aljzatába.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (Lásd: 33. oldal)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Router
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Vagy
Szélessávú
szolgáltatás
✎ MEGJEGYZÉS
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC
for AllShare funkcióval
(Lásd: 64. oldal)
 Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További tudnivalókért forduljon Internetszolgáltatójához.
 DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
 Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
22
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 22
2011-12-26
10:51:58
02
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakozhat a hálózathoz vezeték nélküli IP megosztóval is.
1. Vezeték nélküli kapcsolathoz vezeték nélküli AP/IP útválasztóra van szükség. Csatlakoztassa a
vezeték nélküli LAN adaptert a készülék hátulján lévő Wireless LAN Adapter csatlakozóhoz.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (Lásd: 33. oldal)
Szélessávú szolgáltatás
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Vezeték nélküli IP megosztó
WIRELESS LAN
PC
Hálózati kapcsolat PC
for AllShare funkcióval
(Lásd: 64. oldal)
Vezeték nélküli LAN
adapter
(nem tartozék)
✎ MEGJEGYZÉS
 A készülék csak a Samsung gyártmányú vezeték nélküli LAN adaptereket támogatja. (nem tartozék)





(Modellnév: WIS09ABGN).
- A Samsung vezeték nélküli LAN adapter külön megvásárolható. Vásárláshoz forduljon a Samsung
Electronics kereskedőhöz.
Olyan vezeték nélküli IP megosztót használjon, amely támogatja az IEEE 802.11 a/b/g/n szabványt. (a
vezeték nélküli hálózat stabil működéséhez az n javasolt.)
A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási
körülményektől függően.
(AP teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.)
A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
A készülék az AP (vezeték nélküli IP megosztó) biztonsági kulcsának alkalmazásakor a következő
vezeték nélküli biztonsági protokollokat támogatja.
1) Hitelesítési mód : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Titkosítási típus : WEP, AES
Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
Az FM antenna csatlakoztatása
FM antenna (tartozék)
FM ANT
HDMI IN
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM
ANTENNA aljzatba.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy
olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd
rögzítse a falhoz vagy stabil felülethez.
✎ MEGJEGYZÉS
 A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 23
23
2011-12-26
10:52:00
Beállítás
Kezdeti beállítás
1. Kapcsolja be a készüléket, majd a TV-t.
Amikor először csatlakoztatja, a készülék
bekapcsol, és megjelenik a Kezdeti beállítások
képernyő.
• Főmenü
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ MEGJEGYZÉS
 A Főmenü nem jelenik meg, ha a kezdeti
beállítások nincsenek megadva, kivéve az
alábbiak szerint.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
 Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a hálózati
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Indítás
gombot.
 Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg az ENTER
gombot. (Lásd: 27. oldal)
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt Hálózati
beállításokat : Vezetékes, Vez.
nélk.(általános), WPS(PBC) vagy One Foot
Connection, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ha nem ismeri a Hálózati
beállításokat, nyomja meg a távirányító KÉK
(D) gombját a Hálózati beállításokra való
lépéshez, adja meg a beállításokat, majd
lépjen a főmenüre.
A Hálózati beállításokról további részleteket a
33-36. oldalon talál, ha szükséges. Ha
elkészült, folytassa a 6. lépéssel.
beállítás közben, hozzáférhet a főmenühöz
még a hálózati beállítások előtt.
beállítások képernyőt, válassza a Visszaállítás
opciót. (Lásd: 37. oldal)
 Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung
TV-hez és 1.) Az Anynet+ (HDMI-CEC)
funkciót Be értékre állította a TV-n és a
készüléken is és 2.) A TV-t a készülék által is
támogatott nyelvre állította, a készülék
automatikusan kiválasztja az adott nyelvet
elsődleges nyelvnek.
 Ha a készülék 5 percnél többet van stop
módban és nem történik művelet,
képernyővédő jelenik meg a TV képernyőn. Ha
a készüléket több, mint 20 percig
képernyővédő módban hagyja, automatikusan
kikapcsol.
6. Megjelenik a Főmenü. (A Főmenüről további
információkat a 25. oldalon talál.)
24
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 24
2011-12-26
10:52:01
03
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3
2
RETURN
Beállítás
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Belépés a Beállítások menübe
4
EXIT
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
TUNER
1
MENU gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3
ENTER / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Aktuálisan kijelölt elem kiválasztása.
Beállítás jóváhagyása.
4
✎ MEGJEGYZÉS
 Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz,
válassza ki az Internet pontot a Főmenüből.
Töltse le a kívánt tartalmakat az Samsung Apps
szerverről. (Lásd: 62-64. oldal)
 Az egyes menüpontok elérése és használata
eltérő lehet.
 A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
változhatnak.
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
• Főmenü
Saját tart.
Videók
3
Fényképek
Zene
4
1
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
2
5
d WPS(PBC)
1
Saját eszköz kiválasztása.
2
Funkció kiválasztása.
3
Saját tart kiválasztása.
4
Internet kiválasztása.
5
Beállítások kiválasztása.
6
A használható gombok megjelenítése.
6
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 25
25
2011-12-26
10:52:03
Beállítás
 A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és
Megjelen.
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
Képernyő mérete
3D beállítások
3D tartalmat hordozó Blu-ray lemez lejátszása 3D
módban.
3D beállítások
Hang
 A 3D tartalmak megtekintéséhez
3D beállítások
Hálózat
Rendszer
3D Blu-ray lejátszási mód
: Auto.
Nyelv
Képernyő mérete
: 55 hüvelyk
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
Megadható a TV képernyő mérete, így a készülék a
képet a képernyőméretnek megfelelően állíthatja be,
és optimális 3D képet jeleníthet meg.
(A maximum megengedett képernyőméret 116".)
! FIGYELEM
Beállítások
Megjelen.
pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek
meg a bal, jobb vagy mindkét oldalon.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
HDMI mély színek
: Auto.
csatlakoztassa a 3D eszközt (3Dkompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) a
készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
 A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja
a készülék a HDMI OUT porton keresztül.
3D Blu-ray lejátszási mód
A 3D Blu-ray lemezek kétféle formátuma létezik:
Blu-ray 3D és csak 3D. Megválasztható, hogy
Blu-ray 3D lemezt 3D vagy 2D módban szeretne
lejátszani.
• Auto. : A csatlakoztatott TV 3D kompatibilitásának
automatikus ellenőrzése és a Blu-ray 3D lemez
lejátszása 3D vagy 2D módban, illetve csak 3D-s
lemez lejátszása 3D-ben, ha a TV 3D-kompatibilis. A
csak 3D lemezek nem játszhatók le, ha a TV nem
támogatja a 3D-t.
• 3D  3D : Csak 3D és Blu-ray 3D lemezek
lejátszása 3D módban.
• 3D  2D : 3D Blu-ray lemezek lejátszása 2D
módban. Csak 3D lemezek nem játszhatók le.
 Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D
film eredeti felbontása, a felbontás nem
módosítható.
 Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása
nem működik 3D lejátszásnál.
 Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a
TV-től 3D felvételek megtekintésekor.
Például 46 colos képernyő esetén maradjon
138 col távolságra a képernyőtől.
- A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez
helyezze a képernyőt szemmagasságba.
 A 3D effektus nem minden 3D eszköz
esetén működik megfelelően.
✎ MEGJEGYZÉS
 A videó lejátszást 3D módban a STOP()
gomb egyszeri megnyomásával állíthatja le.
A lejátszás leáll és a 3D mód kikapcsol.
3D videó lejátszása közben a 3D
opcióválasztást a STOP() gomb egyszeri
megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a
Blu-ray menü. Nyomja meg újra a STOP()
gombot, és válassza ki a 3D beállításokat a
Blu-ray menüből.
26
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 26
2011-12-26
10:52:05
03
BD Wise (csak Samsung termékeken)
A televíziótól függően előfordulhat, hogy a
képarányt módosítani kell.
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója.
• 16:9 eredeti : A készülék 16:9 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az
eredeti képaránnyal jeleníti meg.
A 4:3 formátumú tartalmak megjelenítésekor a bal
és jobb oldalon fekete sávok jelennek meg.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és
egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD
Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is,
akkor a készülék a BD/DVD lemez videófelbontását
és képfrissítési sebességét fogja használni.
• Ki : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás
• 16:9 teljes : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való
csatlakoztatása esetén. A tartalom kitölti a
képernyőt. A 4:3 formátumú tartalmakat
megnyújtja.
• 4:3 Letter Box : A készülék 4:3 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az
eredeti képaránnyal jeleníti meg.
A 16:9 formátumú tartalmak megjelenítésekor a
felső és alsó szélen fekete sávok jelennek meg.
• 4:3 Pan-Scan : A készülék 4:3 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A 16:9 tartalmak
esetén a kép bal és jobb szélét a készülék levágja.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztípustól függően egyes képarányok
nem elérhetők.
 Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
menüben beállított felbontás lesz, a lemez
felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást alább.
• Be : A készülék a BD/DVD lemez videófelbontását
és képfrissítési sebességét fogja használni.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a
BD Wise jelenik meg a Felbontás
menüpontban.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a készüléket, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
 A BD Wise funkció megfelelő működéséhez be
kell kapcsolnia a BD Wise menüt a készüléken
és a TV-n is.
beállítást választ, a kép torzulhat.
Felbontás
Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a
kép két oldalán).
A komponens és HDMI videójel kimeneti felbontását
Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, vagy
576i/480i értékre állítja.
A szám a képkockánkénti videósorok számát adja
meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve a
progesszív letapogatást jelentik. A több sor nagyobb
felbontást jelent.
• Auto. : A kimeneti felbontást automatikusan a TV
maximális felbontására állítja.
• BD Wise : A felbontást automatikusan a BD/DVD
lemez felbontására állítja, ha a készüléket HDMI
kábellel BD Wise kompatibilis TV-hez
csatlakoztatta. (A BD Wise menüpont csak akkor
jelenik meg, ha a BD Wise pont be van kapcsolva.
Lásd a BD Wise pontot fent.)
• 1080p : 1080 soros progresszív videó. (csak HDMI)
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó.
• 720p : 720 soros progresszív videó.
• 576p/480p : 576/480 soros progresszív videó.
• 576i/480i : 576/480 váltottsoros videó. (csak VIDEO)
 A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3
Smart Hub képernyőmérete
A Smart Hub képernyő optimális méretének
beállítása.
• 1. méret : A Smart Hub képernyőméret kisebb,
mint az alapértelmezett. A képernyő szélén
fekete csíkok jelenhetnek meg.
• 2. méret : Ez a Smart Hub alapértelmezett
beállítása. A normál Smart Hub képernyőméret.
• 3. méret : Nagyobb Smart Hub képernyőméret. A
kép túl nagy lehet a TV képernyőhöz képest.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 27
Beállítás
TV képaránya
27
2011-12-26
10:52:06
Beállítás
Felbontás a kimeneti mód szerint
• Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
HDMI / csatlakoztatás nélkül
HDMI mód
Kimenet
Komponens mód
Blu-ray Disc
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
Komponens/
VIDEO Mód
Blu-ray Disc
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
VIDEO mód
BD Wise
Blu-ray lemez
felbontása
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Automatikus
TV max.
bemeneti
felbontása
TV max.
bemeneti
felbontása
576i/480i
-
-
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Videó
képfrissítés :
Auto (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
Beállítás
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• DVD lejátszás
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
HDMI mód
Komponens mód
VIDEO mód
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Automatikus
TV max. bemeneti
felbontása
576i/480i
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Beállítás
28
HDMI / csatlakoztatás nélkül
Komponens/VIDEO
Mód
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 28
2011-12-26
10:52:06
03
 Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a
Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az “Ha
a beállítás után nem jelenik meg kép, várjon 15
másodpercet. Ezután a felbontás automatikusan
visszaáll a korábbi értékre.
Megjelenik a „Szeretne választani?” kérdés. Ha a
Igen pontot választja, a TV képernyő 15
másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
 Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd
nyomja le és tartsa lenyomva a STOP ()
gombot a készülék elején 5 másodpercig. A
beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Az
egyes módok eléréséhez kövesse az előző
oldal utasításait, és válassza ki a TV által is
támogatott Képernyőbeállítást.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Movie Frame (24Fs)
mód használatához.
 Ha a HDMI és a komponens aljzat is
csatlakoztatva van, és a komponens kimenetet
használja, a felbontás 576i/480i lesz.
Filmkocka (24Fs)
Ha a Movie Frame (24Fs) funkciót Auto értékre
állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24
képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb
képminőség érhető el.
A Movie Frame (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható. A Movie Frame
opció csak akkor választható ki, ha a készülék
HDMI 1080i vagy 1080p felbontásban van.
• Auto. : A Movie Frame (24Fs) funkciók
használhatók.
• Ki : A Movie Frame (24Fs) funkciók nem
használhatók.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Color
lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto.: A HDMI Mély színek funkciót támogató
TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.
• Ki : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.
Állókép mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép
beállítása.
HDMI-színformátum
• Auto.: A tartalomtól függő legjobb állókép
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
• Képkocka : Akciódúsabb jelenet
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.) való
illesztés érdekében.
• Mező : Sok akcióval teli jelenet kimerevítésekor.
• Auto. : Automatikusan beállítja a készülék által
támogatott optimális formátumot.
• YCbCr(4:4:4) : Ha a TV támogatja az YCbCr
színteret HDMI-n keresztül, válassza ki a normál
YCbCr színtér használatához.
• RGB (szabványos) : A normál RGB színtér
használata.
• RGB (bővített) : Ha a készüléket DVI
megjelenítőhöz, pl. monitorhoz csatlakoztatta,
válassza ki ezt a pontot a bővített RGB színtér
használatához.
automatikus beállítása.
kimerevítésekor.
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
• Auto. : A készülék automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
• Videó : A legjobb képet adja koncert vagy TV
műsoros DVD-k esetén.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 29
Beállítás
✎ MEGJEGYZÉS
29
2011-12-26
10:52:06
Beállítás
Hang
Hangszóró-beállítás
Beállítások
Hangszóró-beállítás
Megjelen.
Hang
|
Szint
Hálózat
Távolság
Ha a hangfalak nem helyezhetők el egyforma
távolságra a hallgatási pozíciótól, beállíthatja a
késleltetési időt az első és surround
hangfalakhoz.
• A hangszórótávolság 0,3m és 9,0m között
állítható be.
Távolság
Rendszer
Nyelv
Beállítások
Biztonság
Megjelen.
Általános
Hang
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
Távolság
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Elülső bal
Elülső jobb
Mélysugárzó
Hálózat
Rendszer
◄
Nyelv
Biztonság
Általános
Szint
Terméktámogatás
> Mozgat < Vált ' Vissza
Beállíthatók a hangszórók hangerői és
egyensúlya.
Első/Subwoofer hangszórók hangerejének
beállítása
• A hangerő -6dB és +6dB között állítható be
lépésekben.
• A hangerő a +6dB felé nagyobb lesz, a -6dB
felé pedig kisebb.
Felh. EQ
A hangszínszabályozó saját preferencia szerint
kézzel beállítható.
Beállítások
Beállítások
Hang
Hálózat
Rendszer
Elülső bal
Elülső jobb
Mélysugárzó
◄
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Nyelv
Biztonság
Biztonság
Általános
Általános
Terméktámogatás
Terméktámogatás
30
Felh. EQ
Megjelen.
Szint
Megjelen.
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
A
Vissza > Beállítás < Mozgat ' Vissza
> Mozgat < Vált ' Vissza
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 30
2011-12-26
10:52:06
03
A HDMI kábelen továbbított audiójelek be- és
kikapcsolhatók.
• Ki : Csak videójel érkezik a HDMI kábelen
keresztül, a hang pedig csak a készülék
hangszóróin lesz hallható.
• Be : A HDMI kábelen videó és audió jelek is
továbbításra kerülnek, és a hang csak a TV
hangszóróin keresztül hallatszik.
✎ MEGJEGYZÉS
 A HDMI Audiót a készülék automatikusan
lekeveri 2 csatornára a TV hangszórói
számára.
Visszirányú hangcs.
A TV hangját a Házimozi hangszóróin is hallgathatja
egy HDMI kábel használatával.
• Auto. : TV hang hallgatása a Házimozi
hangszóróiból, ha a TV kompatibilis az Audió
visszatérő csatorna funkcióval.
• Ki : Audió visszatérő csatorna funkció
kikapcsolva.
✎
MEGJEGYZÉS
 Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció
beállítása Off (Ki), az Audió visszatérő
csatorna funkció nem használható.
 Ha nem ARC (Audio Return Channel)
kompatibilis HDMI kábelt használ,
kompatibilitási problémák léphetnek fel.
 Az ARC funkció csak ARC-kompatibilis TV
használata esetén elérhető.
Digitális kimenet
A készülék digitális kimenetének illesztése a
csatlakoztatott AV erősítőhöz :
• PCM : HDMI kompatibilis AV erősítő
csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (feldolgozatlan) : Dolby TrueHD
és DTS-HD Master Audio dekódolásra is képes
HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.
Beállítás
HDMI Audio
• Bitfolyam (Dolby D. újrakódolt) : Akkor
válassza, ha nem rendelkezik HDMI-kompatibilis
AV erősítővel, de van Dolby Digital dekódolására
alkalmas AV erősítője.
További részletek a digitális bemenetek kiválasztási
táblázatában. (Lásd: 32. oldal)
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak:
- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
- BONUSVIEW audió : További hangsáv,
például rendezői vagy színészi kommentár.
- Navigációs hangeffektusok : A navigációs
hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál
hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok
Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
✎ MEGJEGYZÉS
 Aktiválható, ha a HDMI Audio beállítása ON.
 A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
 Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
digital, DTS), az audió jel PCM formátumban
kerül a csatlakozóra.
 A normál DVD-k nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
 Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
 A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az
analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI
audió kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet
befolyásolja AV erősítőhöz történő
csatlakoztatáskor.
 Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az
audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet
beállításától függetlenül (PCM vagy
Bitfolyam).
• Bitfolyam (DTS újrakódolt) : DTS dekódolására
alkalmas digitális bemenettel rendelkező AV
erősítő csatlakoztatásakor.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 31
31
2011-12-26
10:52:08
Beállítás
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
PCM
Csatlakoztatás
Bitfolyam
Bitfolyam (DTS Bitfolyam (Dolby D
(feldolgozatlan)
újrakódolt)
újrakódolt)
HDMIHDMIHDMIHDMI-kompatibilis
kompatibilis AV kompatibilis AV kompatibilis AV
AV erősítő
erősítő
erősítő
erősítő
PCM
7.1 csatornáig
PCM
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby Digital
7.1 csatornáig
Dolby Digital
DTS újrakódolt
Re-encoded
Dolby Digital *
Dolby Digital Plus
7.1 csatornáig
Dolby Digital Plus
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby TrueHD
7.1 csatornáig
Dolby TrueHD
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS
6.1 csatornáig
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS-HD HRA
7.1 csatornáig
DTS-HD HRA
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS-HD MA
7.1 csatornáig
DTS-HD MA
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
Audió jelfolyam
Blu-ray lemezen
Audió jelfolyam
DVD-n
Definíció Blu-ray
lemezhez
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
5.1 csatornáig
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
6.1 csatornáig
DTS
DTS
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját és
BONUSVIEW audió
jelfolyamát PCM
audióra és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót DTS
bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra és
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat, majd
újrakódolja a PCM
audiót Dolby digital
bitfolyammá vagy
PCM-re.
Bármelyik
Csak a fő műsor
audiófolyamát
Dekódolja a fő
biztosítja az AV
műsor audióját
erősítő számára
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát az audió bitfolyam
dekódolásához.
PCM audióra
és hozzáadja
BONUSVIEW
a navigációs
audió és navigációs
hangeffektusokat.
hangeffektusok
nem hallhatók..
* Ha a forrás jelfolyam 2ch, az “Újrakódolt Dolby D” beállítás nem használható. A kimenet LPCM 2ch
lesz.
Dinamikus tartomány szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
• Auto. : A Dinamikus tartomány szabályozása
automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv
információi alapján.
32
• Ki : Normál Dinamikai tartomány alkalmazása.
• Be : Ha alacsony hangerővel vagy kis
hangszórókkal játszik le film hangsávot, a
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá
tudja tenni az alacsony hangerejű tartalmakat,
és megakadályozza a drámaibb részek túl nagy
hangerejét.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 32
2011-12-26
10:52:09
03
Wired Network (Vezetékes hálózat)
A videókép késhet az audióhoz képest, ha a
készülék digitális TV-hez csatlakozik. Ilyenkor
állítson be audió késleltetést a videóképhez
képest.
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Auto.
• Az audió késleltetési ideje 0 msec és 300 msec
között állítható be. Állítsa be optimális értékre.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vezetékes
kiválasztásához.
Beállítások
Hálózat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és
vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ,
javasoljuk az Auto módszer használatát. Ha vezeték
nélküli kapcsolatot használ, és a routere alkalmas
rá, használhatja a WPS(PBC) vagy One Foot
Connection (Egylábas kapcsolat) eljárásokat.
Ha az IP címe statikus, a manuális beállítási
módszert kell használnia a vezetékes és vezeték
nélküli kapcsolatokhoz is.
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Hang
Hálózat
Beállítás
Hang szinkr.
Rendszer
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Vezetékes
Nyelv
Vez.nélk.
(általános)
Biztonság
WPS(PBC)
Általános
One Foot
Connection
Terméktámogatás
Kapcsolódás a hálózathoz LAN-kábellel. Gondoskodjon
róla, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva legyen.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Manuális
Hálózatbeállítás
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Beállítások pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózat,
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Hálózatbeállítás pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes,
Vez.nélk.(általános), WPS(PBC) vagy One Foot
Connection, pontot, majd nyomja meg az
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Auto beállítás nem működik, akkor manuálisan kell
megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
ENTER gombot.
5. Ha vezetékes hálózattal rendelkezik, ugorjon
az alábbi Vezetékes hálózat című részre. Ha
vezeték nélküli hálózattal rendelkezik, ugorjon
a Vezeték nélküli hálózat című részre a 3436. oldalon.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 33
33
2011-12-26
10:52:09
Beállítás
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Beállítások
Vezeték nélküli hálózat beállítása - Auto.
IP-mód
Hálózat
Rendszer
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP-cím
Alhálózati maszk
Átjáró
Nyelv
Biztonság
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható
be:
• Vezeték nélküli (általános)
• WPS(PBC) használatával.
• One Foot Connection (Egylábas kapcsolat)
segítségével
A Vezeték nélküli (általános) tartalmazza az
Automatikus és a Manuális beállítási módokat.
IP-beáll.
Megjelen.
Hang
Vezeték nélküli hálózat
DNS-mód
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
DNS szerver
Általános
OK
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
3. Az ENTER gombbal válassza ki az IP-mód
IP-mód gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manuális
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
6. A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális
biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, hogy
a hozzáféréshez először egy Hozzáférési vagy
Biztonsági kulcsnak nevezett biztonsági kódot
kelljen elküldeni. A Biztonsági kulcs a Jelszón
alapul, amely általában egy szó vagy betűk és
számok sorozata, amelyet a vezeték nélküli hálózat
biztonsági beállításainak kellett megadni. Ha
ezen a módon állítja be a hálózati kapcsolatot, és
rendelkezik Biztonsági kulccsal a hálózathoz, akkor
az Auto beállítási folyamat során be kell írnia a
Jelszót.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vez.
nélk.(általános) kiválasztásához.
Beállítások
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Hálózat
Vezetékes
Rendszer
7. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
8. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és
Gateway értékeket.
9. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
10. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
11. Az ENTER gombbal válassza ki az OK
gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
34
Vez.nélk.
(általános)
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Nyelv
Allítsa be a vezeték nélküli hálózatot a vezeték nélküli
router kiválasztásával. A vezeték nélküli router
beállításától függően lehet, hogy meg kell adnia a
biztonsági kulcsot.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
A végén megjelenik az elérhető hálózatok
listája.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
hálózatot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a Biztonság képernyő.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 34
2011-12-26
10:52:10
03
Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózatbeállítás
Adja meg a bizt. kulcsot.
0 beírva
Beállítás
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót. Írja be a számokat a távirányítóról.
Betű kiválasztásához vigye a kurzort a
▲▼◄► gombokkal a betűre, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Végezze el a ‘Vezeték nélküli hálózat
beállítása - Auto.’ eljárás 1-5 lépéseit.
2. Ha kész, a ▲▼◄► gombokkal vigye a
kurzort a Kész gombra, és nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Hálózati
állapot képernyő.
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Megjelen.
s
t
u
v
w
x
y
z
0
Hang
a/A
*
Törlés
Terület
Kész
a Előző m Mozgat " Belépés ' Vissza
Beállítások
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
✎ MEGJEGYZÉS
IP-beáll.
IP-mód
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP-cím
Alhálózati maszk
Átjáró
DNS-mód
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
DNS szerver
Általános
OK
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
 A Jelszót a router vagy modem beállításánál
használt beállítóképernyőkön találja meg.
5. WHa kész, a ▲▼◄► gombokkal vigye a
kurzort a Kész gombra, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Vezeték nélküli hálózat beállítása – Manuális
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb
alsó sarkában a Hálózat ikonra.
3. A Hálózati állapot képernyőn válassza a
Mégse gombot, majd nyomja meg az Entert.
4. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Az ENTER gombbal válassza ki az IP mód
gombot.
6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manuális
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
7. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
8. A számgombokkal írja be a számokat.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
9. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
10. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és
Átjáró értékeket.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
11. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
12. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
13. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 35
35
2011-12-26
10:52:11
Beállítás
WPS(PBC)
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a
WPS(PBC) funkcióval vagy a One Foot Connection
(Egylábas kapcsolat) funkcióval állítható be.
Ha a vezeték nélküli router WPS(PBC) gombbal
rendelkezik, kövesse az alábbi lépéseket:
3. Helyezze a Samsung vezeték nélküli
útválasztót a Samsung vezeték nélküli LAN
adaptertől max. 25 cm-es távolságra.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a WPS(PBC)
kiválasztásához.
Hálózat állapota
4. Várja meg, amíg a kapcsolat felépül.
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése.
Beállítások
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Hálózat
Beállítások
Vezetékes
Rendszer
Nyelv
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Hálózat állapota
Megjelen.
Vez.nélk.
(általános)
MAC-cím
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím
0.0.0.0
Alhálózati maszk
0.0.0.0
Átjáró
0.0.0.0
DNS szerver
0.0.0.0
Hang
A WPS(PBC) gomb megnyomásával könnyen
kapcsolódhat a hozzáférési ponthoz. Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha a hozzáférési pont támogatja a
gombnyomásos konfigurálást (PBC).
> Mozgat " Belépés ' Vissza
Hálózat
KT_WLAN
Rendszer
Nyelv Sikeresen kapcsolódott az internethez.
Ha az internetszolgáltatás használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon
az internetszolgáltatóhoz.
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
Hálózati beállítások
IP-beáll.
Újra
OK
< Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Két percen belül nyomja meg a routeren a
WPS(PBC) gombot. A készüléken
megjelenik a Hálózatkiválasztás képernyő,
automatikusan beszerzi a szükséges hálózati
beállítási értékeket, és csatlakozik a
hálózathoz. Végezetül megjelenik egy OK
gomb. Nyomja meg a távirányító ENTER
gombját.
One Foot Connection
A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan is
létrehozható, ha rendelkezik One Foot Connection
kompatibilis Samsung vezeték nélküli útválasztóval.
A One Foot Connection (Egylábas kapcsolat)
funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az One Foot
Connection kiválasztásához.
Beállítások
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Hálózat
Vezetékes
Rendszer
Nyelv
Vez.nélk.
(általános)
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Aut. kapcs. a vez. nélk. hál.hoz, ha a vez. nélk. router
támog. a One Foot Connection funkciót. Mielőtt kivál. ezt
a kapcs.típust, helyezze a routert max. 25 cm-re a
Samsung vez. nélk. LAN adaptertől.
BD-LIVE internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a
BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Eng. (mind) : Internet kapcsolat engedélyezése
minden BD-LIVE tartalom esetén.
• Eng. (csak érv.) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Tiltás : Internet kapcsolat tiltása minden BD-LIVE
tartalom esetén.
✎ MEGJEGYZÉS
 Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE segítségével
elküldi a lemez adatait, és a szervertől igényli a
lemez tanúsítását, a szerver az átküldött
adatok alapján megállapítja, hogy a lemez
érvényes-e, majd átküldi a tanúsítványt a
készüléknek.
 A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
36
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 36
2011-12-26
10:52:12
03
Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások során megadható a nyelv,
a hálózati beállítások stb.
A Kezdeti beállításokról a felhasználói kézikönyv
Kezdeti beállítások című részében olvashat.
(Lásd: 24. oldal)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi a készülék közös használatát egyéb
Anynet+ funkcióval ellátott Samsung
készülékekkel.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
Az Anynet+ funkcióval a készülék a Samsung TV
távirányítójával vezérelhető, és a lejátszás
elindítható a TV távirányítóján a LEJÁTSZÁS (►)
gomb lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
• Ki : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• Be : Anynet+ funkciók használhatók.
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
nem CEC-kompatibilis.
 Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma
látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információk a TV használati
útmutatójában találhatók.
BD-adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk, például
kapacitás, törölhetők a BD adatok, és cserélhető
a Flash memória eszköz.
A BD adatkezelés képernyőn megjelenő
információk:
• Rendelkezésre álló méret : A készülékben
elérhető memória.
• BD-adatok törlése : Összes BD adat törlése
az adathordozón.
• Eszközválasztás : A BD adatok tárolására való
memóriahely megváltoztatása.
Beállítás
Rendszer
✎ MEGJEGYZÉS
 Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
 Csak FAT fájlrendszerben formázott USBeszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec
olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
 Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
 A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.
Beállítások
Időzóna
Megjelen
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
GMT + 00:00
London, Lisszabon, Casablanca
< Vált " Ment ' Vissza
DivX® Video On Demand
A termék regisztrációs kódjának megjelenítése. Ha
csatlakozik a DivX webhelyhez, és regisztrál a kód
használatával, letöltheti a VOD regisztrációs fájlt.
Ha a VOD regisztrációt a Saját tartalmak
segítségével aktiválja, a regisztráció befejeződik.
✎ MEGJEGYZÉS
 A DivX(R) VOD-ról további információkat a
http://vod.divx.com címen talál.
• Jelenlegi eszköz : A kiválasztott készülék
megjelenítése.
• Teljes méret : Az adathordozó teljes
kapacitása.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 37
37
2011-12-26
10:52:15
Beállítás
Vissza
Jelszó megvált.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre,
kivéve a hálózati és a Smart Hub beállításokat. A
funkcióhoz be kell írnia a jelszót.
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
✎ MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett jelszó a 0000.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
• Képernyőmenü : A képernyőmenü nyelvének
kiválasztása.
• Lemezmenü : A lemezmenü nyelvének
kiválasztása.
• Hang : A lemez audió nyelvének kiválasztása.
• Feliratok : A lemezfeliratok nyelvének
kiválasztása.
✎ MEGJEGYZÉS
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha
a lemezen is szerepel.
Biztonság
Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető,
hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/
DVD lemezeket tekinthetnek meg.
A funkció első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő. Írja be a 4
jegyű jelszót a számgombokkal. (Az alapértelmezett
jelszó a 0000.)
A jelszó beállítása után válassza ki a kívánt BD
szülői felügyeleti korhatárt és a DVD szülői
felügyeleti korhatárszintet. A készülék csak a
korhatár-beállítás alatti Blu-ray lemezeket, illetve a
korhatárszint alatti DVD lemezeket fogja
lejátszani, kivéve, ha beírja a jelszót.
A magasabb számok felnőtt tartalmakat jeleznek.
BD szülői besorolása
Ez megakadályozza a korhatáros Blu-ray lemezek
lejátszását.
DVD szülői besorolása
Korhatáros DVD lemezek lejátszásának
korlátozása a jelszó beírásáig.
38
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP ()
gombot az első panelen legalább 5
másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a
BD felhasználói adatok is törlődnek.
Általános
Elülső kijelző
Az elülső kijelző fényerejének beállítása.
• Auto : Lejátszás közben lesötétítés.
• Sötét : A kijelző lesötétítése.
• Világos : A kijelző kivilágosítása.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Power gombbal és a Funkció gombbal nem
lehet a fényerőt módosítani.
Hálózati távvezérlő
A Hálózati távvezérlés funkcióval a Blu-ray
lejátszó egy távoli készülékről, például intelligens
mobiltelefonról vezérelhető vezetékes kapcsolattal
a helyi hálózaton keresztül.
A Hálózati távvezérlés funkció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a Be pontot a Hálózati
távvezérlés menüből.
2. Telepítse a Samsung hálózati távvezérlő
alkalmazást a készülék vezérléséhez a
kompatibilis hordozható eszközről.
3. Győződjön meg róla, hogy a hordozható
eszköz és a készülék ugyanarra a vezeték
nélküli útválasztóra van kötve.
4. Indítsa el az alkalmazást a hordozható
eszközön. Az alkalmazás megkeresi a
készüléket és megjeleníti a listában.
5. Válassza ki a készüléket.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 38
2011-12-26
10:52:16
03
7. Kövesse a készülék vezérlésére használt
alkalmazás utasításait.
✎ MEGJEGYZÉS
Beállítás
6. Ha most először használja a funkciót,
rákérdez a készülék távvezérlésének
engedélyezésére vagy letiltására. Válassza ki
az Engedélyezés pontot.
 A készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie az Internetről funkció
használatához.
 A frissítés befejeződött, ha a készülék
lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
 Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez. A frissítés
négyféle módon végezhető el:
•
•
•
•
Interneten
USB-n
Lemezről
Letöltéssel (fájlból)
Az alábbiakban a négy módszert tárgyaljuk.
Interneten
Az internetről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Válassza az Interneten pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Csatlakozás a szerverhez üzenet.
2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a
Letöltés ablak egy folyamatjelzővel és elindul
a letöltés.
3. A letöltés végén megjelenik az Upgrade
Query (Frissítési kérdés) ablak három
választási lehetőséggel: Frissítés most,
Frissítés később, és Nincs frissítés.
4. Ha a Frissítés most lehetőséget választja, a
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd
automatikusan bekapcsol.
5. Ha nem választ ki semmit egy percen belül,
vagy a Frissítés később lehetőséget választja,
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
6. Ha a Nincs frissítés pontot választja, a
készülék elhalasztja a frissítést.
manuálisan a frissítési folyamat közben.
 A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
 Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a
frissítőszoftver futása közben, nyomja meg az
ENTER gombot.
USB-n
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési zip
fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen
mappának kell megjelennie a zip fájllal
megegyező névvel.
4. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres,
és csatlakoztassa az USB flash eszközt a
készülék USB portjába.
6. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a USB-n pontot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB
host csatlakozóról történő frissítéskor.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver
részleteit a szoftver Frissítés menüben.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a
szoftverfrissítés közben. A készülék
meghibásodhat.
 A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB memória eszközzel
hajtsa végre.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 39
39
2011-12-26
10:52:16
Beállítás
Lemezről
✎ MEGJEGYZÉS
A lemezről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit
2. Töltse le a legújabb lemezes szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
 A Letöltéssel funkció használatához
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy DVD-R
lemez használatát javasoljuk.
5. Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel
előtt.
6. Helyezze be a lemezt a készülékbe.
7. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
8. Válassza ki a Lemezről pontot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver frissítés menüben.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
Letöltéssel
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést egy
korábban letöltött fájl segítségével, amelyet akkor
nem telepített, illetve a készülék által Készenléti
módban letöltött fájl segítségével (lásd a Letöltés a
készenléti módban című részt alább).
A Letöltéssel történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a
szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat
mellett jobbra.
2. Válassza a Letöltéssel pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
3. TA készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza a Igen pontot. A készülék
elkezdi a frissítést.
a szoftver frissítés menüben.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
internetkapcsolatra van szükség.
Letöltés készenl. módban
A Letöltés készenléti módban funkció beállítható
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse a
frissítéseket. Készenléti módban a készülék ki van
kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék
így automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket,
amikor épp nem használják.
A Letöltés készenléti módban opció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Letöltés
készenl. módban pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2. Válassza ki az Be vagy Ki pontot.
• Ki : Ha az Ki lehetőséget választja, a
készülék üzenet formájában értesíti, ha új
frissítés elérhető.
• Be : Ha az Be lehetőséget választja, a
készülék automatikusan letölti a frissítést,
amikor Készenléti módban van és ki van
kapcsolva. Ha új frissítést töltött le, a
készülék megkérdezi, hogy szeretné-e
telepíteni a bekapcsoláskor.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Letöltés készenléti módban funkció
használatához internetkapcsolatra van
szükség.
Samsung ügyfélszolgálat
Termékinformációkat nyújt a termékkel
kapcsolatos segítséghez.
4. A frissítés végén automatikusan kikapcsol,
majd újra bekapcsol.
40
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 40
2011-12-26
10:52:16
04
Alapfunkciók
Alapfunkciók
• Audio CD (CD-DA)
Videó lejátszása
Szám 1
Szám 2
Szám 3
Szám 4
Szám 5
Lejátszás
1. Helyezzen be egy lemezt a címkéjével felfelé.
3. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS (►) gombot.
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 1
Mappa (csoport) 2
Fájl 2
Fájl 3
LEJÁTSZÁS ( ►) Lejátszás indítása.
STOP (  )
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása:
A leállítás helyét megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása:
A leállítás helyét nem jegyzi meg.
SZÜNET (  ) Lejátszás szüneteltetése.
2D videó lejátszása 3D módban
hZ
Normál 2D videó megtekintése 3D módban.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy a
Smart Hub Főmenübe, automatikusan
átkapcsol 2D-be.
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes lemezek esetén a STOP (  ) gomb
egyszeri megnyomása nem tárolja a lejátszási
pozíciót.
 A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű
videófájlok meghaladhatják a készülék
képességeit, és a lejátszás megállhat.
Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő módon van
strukturálva.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
Cím 1
Fejezet 1 Fejezet 2
Fejezet 1
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü
használata
A Lemezmenü használata
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
DISC MENU
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 41
41
2011-12-26
10:52:16
Alapfunkciók
A főcím-menü használata
A Keresés és Ugrás funkciók használata
Z
1. Lejátszás közben nyomja meg a
távirányító TITLE MENU gombját.
2. A ▲▼◄ ► gombokkal válassza ki
a kívánt pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
TITLE MENU
POPUP
Adott jelenet keresése
hzZyx
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
 A Főcím menü csak akkor jelenik meg, ha
legalább két főcím van a lemezen.
A helyi menü használata
h
1. Lejátszás közben nyomja meg a
POPUP gombot a távirányítón.
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
TITLE MENU
• Lejátszás közben nyomja meg a SEARCH
() gombot.
A SEARCH () gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
POPUP
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (►) gombot.
2. A ▲▼◄ ► gombokkal vagy az
ENTER gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
✎ MEGJEGYZÉS
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
 Keresés közben nem hallható hang.
 Ha túl gyorsan nyomja meg a  vagy 
gombot, a készülék úgy érzékelheti, mintha
folyamatosan nyomva tartaná. Ez helytelen
művelethez vezethet, ezért ne nyomja meg a
gombokat túl gyorsan egymás után.
A Címlista lejátszása
z
1. Lejátszás közben nyomja meg a
DISC MENU vagy a TITLE
MENU gombot.
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához
a Címlistából, majd nyomja le az
ENTER gombot.
42
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
Fejezetek átugrása
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a SKIP (#$)
gombot.
Ha megnyomja az SKIP (#) gombot, a
következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja a SKIP ($) gombot, az előző
fejezetre ugorhat. Még egy gombnyomással az
előző fejezet elejére léphet.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 42
2011-12-26
10:52:17
04
Ismétlés
Alapfunkciók
Lassú lejátszás/Léptetés
> Ki
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet () módban nyomja meg a SEARCH
() gombot.
A SEARCH () gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (► ) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Ki pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
Szakasz ismétlése
 Lassú módban nem hallható hang.
 A lassú mód csak előre lejátszáskor működik.
Lejátszás léptetéssel
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (  )
gombot.
A SZÜNET (  ) gomb minden megnyomásával
a felvétel egy képkockával előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS ( ► ) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
hzZy
REPEAT
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a A–B
ismétlés pontot.
Ismétlés
> A–B ismétlés : Ki
" A jel
3. Nyomja meg az ENTER gombot azon a
ponton, ahonnan az ismétlést el szeretné
kezdeni (A).
 Léptetés közben nem hallható hang.
 A léptetés mód csak előre lejátszáskor
4. Nyomja meg az ENTER gombot azon a
ponton, ahol az ismétlést abba szeretné
hagyni (B).
működik.
Lejátszás ismétléssel
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
Cím vagy fejezet ismétlése
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
hzZyx ✎ MEGJEGYZÉS
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
REPEAT
 Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja,
üzenet jelenik meg.
 A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Fejezet vagy a Cím pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 43
43
2011-12-26
10:52:19
Alapfunkciók
 Ha a Blu-ray lemez BONUSVIEW funkcióval
A TOOLS gomb használata
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
TOOLS
• A Eszkozok menü képernyője
Eszközök
Tételkeresés
Fejezetkeresés
Időkeresés
Képbeállítás
Hang
Felh. EQ
Feliratok
Látószög
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normál
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Ki
1/1
rendelkezik, megjelennek az elsődleges/
másodlagos módról szóló információk is.
Az elsődleges és másodlagos audió módok
között a ◄► gombbal válthat.
 A funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt
nyelvek választékától függnek, és előfordulhat,
hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem
lesznek elérhetők.
 Egyes Blu-ray lemezeken többcsatornás
LPCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is
lehet angol nyelven.
< Vált " Belépés ' Vissza
A feliratnyelv kiválasztása
✎ MEGJEGYZÉS
▪ A lemeztől függően a Eszkozok menü eltérő
lehet.
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Tételkeresés,
Fejezetkeresés vagy Időkeresés.
3. A szám gombokkal írja be a Cím, Fejezet vagy
Playing Time majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Az audió nyelv kiválasztása
hzZx
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Hang pontot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt audió
nyelvet.
hZx
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Feliratok
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt




felirat megváltoztatható a Disc Menu
(Lemezmenüben).
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
Ha a Blu-ray lemez BONUSVIEW funkcióval
rendelkezik, megjelennek az elsődleges/
másodlagos módról szóló információk is.
A funkció az elsődleges és a másodlagos
feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
A feliratok teljes száma az elsődleges és a
másodlagos feliratok számának összege.
✎ MEGJEGYZÉS
 A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha
a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
44
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 44
2011-12-26
10:52:23
04
x
• A funkció megfelelő használatához
tapasztalattal kell rendelkeznie a videóvágás és
szerkesztés területén.
• A címfelirat funkció használatához mentse el a
címfelirat fájlt (*.smi) ugyanazon a néven, mint a
DivX médiafájl (*.avi) ugyanabba a mappába.
Példa: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• A fájlnév max. 60 alfanumerikus karakterből
vagy 30 kelet-ázsiai karakterből (2 bájtos
karakterek, pl. koreai és kínai) állhat.
A kamera látószög váltása
hZ
Alapfunkciók
Címfelirat funkció
• Felhasználó : A felhasználó beállíthatja a
képkeménység, zajcsökkentés, Kontraszt,
Fényerő, Szín, Árnyalat funkciókat.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a készülék BD Wise-kompatibilis TV-hez van
csatlakoztatva, a képbeállítási menü nem jelenik
meg.
A BONUSVIEW beállítása
h
A BONUSVIEW funkcióval lehetővé válik további
tartalmak (például kommentárok) megjelenítése
egy kisebb ablakban a videó lejátszása közben.
A funkció akkor használható, ha a lemezen van
bonusview funkció.
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja az
ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Látószög
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Látószöget.
Képbeállítások kiválasztása
hzZy
A funkcióval beállítható a videó képminőség.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Képbeállítás,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Üzemmód.
• Kiemelt : A képkeménység növelése.
• Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
• Film : Ez a legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
Elsődleges audió/videó
Másodlagos audió/videó
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a BONUSVIEWvideó vagy a BONUSVIEW-audió pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
bónuszfilmet.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a BONUSVIEW-videó átváltja, a
BONUSVIEW-audió automatikusan vált a
BONUSVIEW-videó együtt.
Eszközök
BONUSVIEW-videó
Ki
BONUSVIEW-audió :
0/1 Ki
Képbeállítás
< Vált
" Belépés
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 45
45
2011-12-26
10:52:25
Alapfunkciók
Zenehallgatás
7
ENTER gomb : Kijelölt szám lejátszása.
8
► gomb : Lejátszáskor a Zenelista következő
oldalára, vagy a Lejátszólista következő számára
lép.
◄ gomb : Lejátszáskor a Zenelista előző
oldalára, vagy a Lejátszólista előző számára lép.
9
STOP gomb : Lejátszás leállítása.
0
$ gomb : Következő szám lejátszása.
!
# gomb : Előző szám lejátszása.
Ha a Lejátszólistában a lejátszás kezdete után
min. 3 másodperccel megnyomja, visszaugrik
a szám elejére. Ha azonban a Lejátszólistában
a lejátszás kezdete után 3 másodpercen belül
megnyomja, az előző számra ugrik.
@
SZÁM gombok : A Lejátszólistában a kívánt
szám kiválasztása. Elkezdődik a kiválasztott
szám lejátszása. (csak Audio CD (CD-DA))
ow
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
6
HUB
1
REPEAT gomb : A lejátszási mód kiválasztása a
Lejátszólistában.
2
SEARCH gombok :
Audió CD (CD-DA) – Gyors lejátszás.
MP3 - Ugrás. (10 másodperc)
3
SZÜNET gomb : Lejátszás szüneteltetése.
4
LEJÁTSZÁS gomb : Kijelölt szám lejátszása.
5
▲▼ gombok: Szám kiválasztása a Zenelistából
vagy a Lejátszólistából.
6
SÁRGA(C) gomb: Válassza ki a Szerkesztési
módot vagy a Lejátszási módot.
46
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 46
2011-12-26
10:52:25
04
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy
MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Lejátszólista lejátszása közben
nyomja meg a REPEAT gombot.
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő elemei
1
2
3
Zene
1/13
Sáv 001
Sáv 001
Sáv 002
03:56
04:41
Audio CD
04:02
" Belépés < Oldal
5
Ki
A lemezen található
Audió CD
számokat a rögzítési
(CD-DA)/MP3
sorrendben játssza le.
( ) Egy
szám
Audió CD
Az aktuális szám ismétlése.
(CD-DA)/MP3
( )
Összes
Audió CD
(CD-DA)/
MP3
Az összes sávot ismétli.
gombot, és állítsa Be értékűre a Keverés
módot. A számokat véletlenszerűen játssza le.
Sáv 004
00:13 / 00:43
2. A lejátszási módot a REPEAT gomb
többszöri lenyomásával választhatja ki.
 Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
Sáv 003
+
REPEAT
✎ MEGJEGYZÉS
00:43
7
6
Alapfunkciók
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
Eszközök ' Vissza
4
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
Aktuális számot/összes számot mutatja.
4
A használható gombok megjelenítése.
5
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
6
Aktuális lejátszási állapot.
7
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy
MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP () vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
3. A SÁRGA(C) gombbal kapcsoljon át Szerk.
mód.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
számot.
Ezután nyomja meg az ENTER gombot.
További számok kiválasztásához ismételje a
fenti lépéseket.
• A kiválasztott fájlt kijelöli.
• A szám kijelölésének törléséhez nyomja
meg az ENTER gombot.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 47
47
2011-12-26
10:52:26
Alapfunkciók
Audio CD | Zene
1/2 Oldal
Hang mód
Kijelölt elemek : 3
Sáv 001
Sáv 002
00:43
03:56
Sáv 003
Sáv 004
04:41
04:02
Sáv 005
Sáv 006
03:43
03:40
Sáv 007
Sáv 008
04:06
03:52
Szerk. mód bezár. ( ) Oldal
Eszközök
DSP (Digitális jelfeldolgozás) funkció
A mód kiválasztásával optimalizálhatja a
hangot az igényeknek megfelelően.
Nyomja meg a DSP gombot.
" Kiválasztás ' Vissza
5. Válassza ki a kívánt számot és nyomja meg a
TOOLS gombot.
6. A kijelölt szám(ok) lejátszásához válassza ki a
Play Selected (Kijelöltek lej.) pontot az
Eszközök menüben és nyomja meg az
ENTER gombot.
Zene
1/3
Sáv 001
Sáv 001
00:43
Sáv 002
03:56
Sáv 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Belépés
Eszközök
DSP
' Vissza
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Ez stabilizálja a hangerőt
olyan drasztikus hangerőváltások esetén, mint
például csatornaváltáskor, vagy jelenetátmenetkor.
• MP3 ENHANCER : Ez a funkció is a
hangminőség javításában segít (pl. MP3 zene
lejátszásakor). Segítségével az MP3 szintű
hang (24 kHz, 8bit) feljavítható CD szintű
hangra (44.1 kHz, 16bit).
• POWER BASS : A funkció az alacsony
frekvenciájú hangokat emeli ki, mély hangzást
kölcsönözve ezzel.
• USER EQ : A hangszínszabályozó saját
preferencia szerint kézzel beállítható.
✎ MEGJEGYZÉS
 A DSP funkció csak sztereó audió forrásokkal,
7. A Szerk. mód a STOP vagy a RETURN
gombbal térhet vissza.
8. A Szerk. mód való kilépéshez nyomja meg a
SÁRGA(C) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Audió CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
pl. CDDA, MP3 stb. használható.
V-SOUND (Virtuális hang)
Realisztikus, 2,1 csatornás hangot
biztosít virtuális effektusok
használatával, amely 5.1 csatornás
hang képzetét kelti.
V-SOUND
Nyomja meg a V-SOUND gombot.
A gomb többszöri megnyomásával a következő
lehetőségek közül választhat :
V.SOUND ON V.SOUND OFF
48
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 48
2011-12-26
10:52:28
04
Kép lejátszása
Ha behelyezi az iPod-ot a rendszerhez
csatlakoztatott iPod dokkolóba, az iPod lejátszón
található videófájlok lejátszhatók a csatlakoztatott
TV-n.
Ha a videójel nem szinkronizálódik
megfelelően az audió jellel, nyomja meg
a távirányító iPod SYNC gombját.
B
✎ MEGJEGYZÉS
 Az iPod lejátszón található videófájlok
lejátszásához csatlakoztassa a Kompozit kábelt
a TV Audió/Videó aljzatába.
 Az alábbi modellek támogatják a
szinkronizálási beállításokat.
A távirányító iPod SYNC gombjával állítható
be az audió késleltetés.
 Támogatott modellek: classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
G
Fotó fájlok megtekintése
Alapfunkciók
iPod SYNC
1. Csatlakoztassa a JPEG fájlokat tartalmazó
USB eszközt, vagy helyezze be a JPEG
fájlokat tartalmazó lemezt.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Saját tart.
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot,
majd a ▲▼ gombokkal válassza ki a
Fényképek pontot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt mappát, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
megjeleníteni kívánt fotót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Teljes képernyős módban a felirat és a PG
3D Sound
grafika nem nagyítható fel.
Természetesebbé és élénkebbé,
gazdagabb tónusúvá teszi a hangot. A
szintbeállítási lehetőséggel megadhatja
a hang mélységét.
A TOOLS gomb használata
A diavetítés közben különböző
funkciók érhetők el a TOOLS
gombbal.
Ki  Magas  Közepes  Alacsony.
TOOLS
✎ MEGJEGYZÉS
 FM módban nem elérhető.
Eszközök
S/W LEVEL
A subwoofer hangerejének beállítása.
S/W LEVEL
Diavetítés szünet.
Diavetítés seb.
:
Képváltás hatás
:
Háttérzene
:
Háttérzene beállítása
Nagyítás
Forgatás
Képbeállítás
Információ
Normál
1.úszt.
Ki
" Belépés ' Vissza
• Diavetítés szünet. : A diavetítés
szüneteltetéséhez.
• Diavetítés seb. : A diavetítés sebességének
beállítása.
• Képváltás hatás : A diavetítés effektusának
beállítása.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 49
49
2011-12-26
10:52:31
Alapfunkciók
• Háttérzene : Kép megjelenítése közben zene
meghallgatása.
• Háttérzene beállítása : A háttérzene
beállításához használható.
• Nagyítás : Az aktuális kép kinagyítása. (Max.
4-szeresére)
• Forgatás : A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba.)
• Képbeállítás : A képminőség beállítása.
• Információ : Képinformációk, pl. név, méret
stb. megjelenítése.
2.
Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
Saját tart.
Videók
Új csatl.tott eszköz
Photos
USB
Funkció
My Devices
✎ MEGJEGYZÉS
Internet
Beállítások
" Belépés ' Vissza
USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
 Ha a készülék BD Wise-kompatibilis TV-hez
van csatlakoztatva, a Képbeállítás menü nem
jelenik meg.
3.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
videókat, zenét vagy fotókat, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5.
A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról a
41-50. oldalon olvashat.
 A háttérzene funkció engedélyezése előtt a
fotófájlnak a zenefájllal egy mappában kell
lennie az adathordozón. A hangminőséget
azonban befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége,
a fotó mérete és a kódolási mód.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az USB adathordozót biztonságosan el kell
 A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű
videófájlok lejátszása megállhat.
Lejátszás USB adathordozóról
F
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással
lejátszhatók multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, etc).
1.
Music
távolítani (az “USB meghajtó biztonságos
eltávolítása” funkcióval) a sérülések elkerülése
érdekében. A MENU gombbal lépjen be a
Főmenübe, válassza ki a SÁRGA(C) gombot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
 Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez be
lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált
“BD/DVD”-re.
Lépjen a főmenübe.
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
d WPS(PBC)
50
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 50
2011-12-26
10:52:33
04
A távirányító gombjaival
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : Először be kell
állítania a kívánt frekvenciát. A STOP ()
gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd
) gombokkal válassza ki
a TUNING/CH (
a programozott csatornát.
• Manuális hangolás : A STOP () gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a
) gombokkal hangoljon be
TUNING/CH (
alacsonyabb vagy magasabb frekvenciára.
• Automatikus hangolás: A STOP ()
gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd
) gombokkal
a TUNING/CH (
automatikusan keresse ki a csatornát.
Mono/sztereó kiválasztása
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával a STEREO
és MONO lehetőségek közül választhat.
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a
MONO lehetőséget az interferencia kiszűréséhez.
Csatornák programozása
Példa: Az FM 89.10 beprogramozása a memóriába
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
) gombokkal válassza ki a
2. A TUNING/CH (
<89.10> frekvenciát.
TUNER
3. Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot. MEMORY
C
• A SZÁM villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot, mielőtt a SZÁM eltűnik a kijelzőről.
• A SZÁM eltűnik, a csatornát pedig a készülék
eltárolja.
5. További csatornák programozásához ismételje
a 2-4 lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához használja
a távirányító TUNING/CH (
) gombjait.
Az RDS szolgáltatásról
Az RDS (Radio Data System) használata
FM csatornák vételéhez
Az RDS segítségével a FM csatornák a normál
programjel mellett további adatjeleket is
adhatnak.
Elküldhetik például állomásnevüket, információkat
a sugárzott programról, például sport vagy zenei
program stb.
RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás
behangolásánál az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.
Az RDS funkció vétele
• PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott
műsor típusának megjelenítése.
• PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A
műsorszóró 8 karakterből álló nevének
kijelzése.
• RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott
szöveg dekódolása (ha van), amely maximum
64 karakterből áll.
• CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező
időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT
és CT információkat, ezért nem minden
esetben jeleníthetők meg.
• TA (Forgalmi információk) : A TA ON/OFF jelzi,
hogy a forgalmi információk fogadása történik.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az RDS nem működik megfelelően, ha a
behangolt állomás nem adja megfelelően
az RDS jelet, vagy a jel gyenge.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 51
Alapfunkciók
Rádió hallgatása
51
2011-12-26
10:52:36
Alapfunkciók
RDS jelek megjelenítése
Csatorna keresése PTY kódokkal
A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a kijelzőn.
Nyomja meg az RDS DISPLAY gombot
FM csatorna hallgatása közben.
RDS DISPLAY
1
• A gomb többszöri megnyomásával a
kijelzőn a következő információk
váltogathatók: PS NAME RT CT
Frekvencia
PS (Program
szolgáltatás)
Keresés közben a <PS NAME>
felirat jelenik meg, majd a
csatorna neve. Ha nincs jel, a
<NO PS> felirat jelenik meg.
RT(Rádió
szöveg)
Keresés közben az <RT> felirat
jelenik meg, majd megjelennek a
csatorna által küldött szövegek.
Ha nincs jel, a <NO RT> felirat
jelenik meg..
Frekvencia
Mielőtt elkezdené!
• A PTY keresés csak programozott csatornák
esetén használható.
• A folyamat közben a keresés a STOP ()
gombbal szakítható félbe.
• A következő lépésekre korlátozott idő áll
rendelkezésre.
Ha a beállítás törlődik még a befejezés előtt,
kezdje újra az 1. lépéstől.
• Ha az elsődleges távirányító gombjait használja,
az FM csatornát is az elsődleges távirányítóval
válassza ki.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
Az állomás frekvenciája (nem
RDS szolgáltatás)
A kijelzőn megjelenő karakterekről
Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg,
a következő karakterek használatosak.
• A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk
és a kisbetűk között, és mindig nagybetűk
jelennek meg.
• A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes
karakterek, az <A,> jelenik meg például az
ékezetes <A-k>, például <À, Â, Ä, Á, Å és Ã.>
helyett.
1. Nyomja meg az PTY SEARCH gombot FM
csatorna hallgatása közben.
2. Nyomja addig a PTY- és PTY+ gombokat,
amíg a kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek
meg.
3. Nyomja meg újra a PTY SEARCH gombot,
amíg az előző lépésben kiválasztott PTY kód
még látszik a kijelzőn.
• A készülék 15 programozott FM állomást
keres ki, megáll, ha megtalálta a
kiválasztottat, és behangolja.
PTY (Program típus) kijelzés és PTYSEARCH funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY
kódokkal kikereshető egy adott csatorna a tárolt
csatornák közül.
52
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 52
2011-12-26
10:52:38
04
Alapfunkciók
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz az USB
kábellel
Saját tart.
Videók
Új csatl.tott eszköz
Ha a készüléket iPod/iPhone-hoz csatlakoztatja,
akkor a készülék segítségével lejátszhatók az
iPod/iPhone-on található zenék.
Photos
iPod
Funkció
Music
My Devices
Internet
Beállítások
" Belépés ' Vissza
5V
500mA
d WPS(PBC)
5V
50
1. Csatlakoztassa az iPod/iPhone-t az USB
kábellel az elülső USB porthoz.
• Az iPod automatikusan bekapcsol.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod” üzenet.
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a LEJÁTSZÁS, SZÜNET,
STOP, # /$ és  /. (Lásd: 15. oldal)
✎ MEGJEGYZÉS
 Videó lejátszás csak az iPod dokkoló használata
esetén lehetséges.
 Ha vissza szeretne lépni az iPod menübe, amikor
az iPod lejátszó csatlakoztatva van az USB
kábellel, nyomja meg a távirányító FUNCTION
gombját, vagy a készülék elején a gombot, és
válassza ki az R. IPOD pontot. A kiválasztható
FUNCTION módok a következők: BD/DVD D. IN
AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
1. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék
hátulján levő iPod aljzatba.
2. Helyezze az iPod-ot a mellékelt iPod dokkolóra.
• Az iPod automatikusan bekapcsol.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod”
üzenet.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
4. A ◄▲▼ gombokkal válassza ki a Zene pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a LEJÁTSZÁS, SZÜNET,
STOP, #/ $, /  és REPEAT. Lásd:
15. oldal.
✎ MEGJEGYZÉS
 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre, mielőtt
az iPod-ot a készülékhez csatlakoztatja.
 Ha bekapcsolja a készüléket, és csatlakoztat
hozzá egy iPod lejátszót, a készülék feltölti
az iPod akkumulátorát.
 A dokkoló csatlakozóját úgy csatlakoztassa,
hogy a “” felirat felfelé nézzen.
Videó megtekintése
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz a okkolóval
Ha a készüléket iPod/iPhone-hoz csatlakoztatja a
dokkolóval, akkor a készülék segítségével
lejátszhatók az iPod/iPhone-on található zenék.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
iPod
HDMI IN
Az iPod lejátszón tárolt videófájlok lejátszhatók a
készülékhez történő csatlakoztatással is.
1. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék
hátulján levő iPod aljzatba.
2. Az iPod kijelzőjén lépjen be a Videók >
Beállítások menübe, és állítsa be a TV Out
beállítást és a TV jelet.
3. Helyezze az iPod-ot a mellékelt iPod
dokkolóra.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod”
üzenet.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
5. A ◄▲▼ gombokkal válassza ki a Videó pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 53
53
2011-12-26
10:52:39
Alapfunkciók
6. Válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a LEJÁTSZÁS, SZÜNET,
STOP, # /$ és  /. (Lásd: 15. oldal)
✎ MEGJEGYZÉS
 Az iPod videók megtekintéséhez a készülék




VIDEO (Kompozit) kimenetét csatlakoztatni
kell a TV-hez (Lásd: 20. oldal).
Ha iPod videót szeretne küldeni a VIDEO
kimenetre, kapcsolja ki a Anynet+ (HDMI-CEC)
pontot.
A TV képernyőn csak a lejátszási képernyő
látszik. A többi képernyő megjelenítés csak
az iPod-on látható.
Ha a csatlakoztatott iPod nem támogatja a
videólejátszást, a “Playing video files is not supported
on this iPod model” üzenet jelenik meg. Az üzenet a
Videó menü kiválasztásakor jelenik meg.
Ha vissza szeretne lépni az iPod menübe, amikor
az iPod lejátszó csatlakoztatva van a dokkolóval
nyomja meg a távirányító FUNCTION gombját,
vagy a készülék elején a gombot, és válassza
ki az R. IPOD pontot. A kiválasztható
FUNCTION módok a következők: BD/DVD D. IN
AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
A készülékkel használható iPod/iPhone
modellek
 iPod touch (3. generáció)
 iPod touch (2. generáció)
 iPod touch (1. generáció)
 iPod classic
 iPod videóva
 iPod dokkoló csatlakozóval
 iPod kattintó vezérlőtárcsával





iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod nano (2. generáció)
iPod nano (1. generáció)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
54
✎ MEGJEGYZÉS
 A “Made for iPod”
jelölés azt jelenti, hogy
egy külön elektronikus
eszköz csatlakozik az iPod készülékhez,
amely a fejlesztő tanúsítása szerint megfelel
az Apple működési szabványainak.
 A “Made for iPhone” jelölés azt jelenti, hogy
egy külön elektronikus eszköz csatlakozik az
iPhone készülékhez, amely a fejlesztő
tanúsítása szerint megfelel az Apple
működési szabványainak.
 Az Apple nem vállalja a felelősséget a
készülék működéséért, vagy a biztonsági és
jogszabályi megfelelőségéért.
 A hangerőszabályozás csak a hivatkozott
iPod és iPhone modellek esetén működik.
Ha a fenti modellek esetén probléma merül
fel, frissítse az iPod/iPhone szoftvert a
legújabb verzióra.
 Az iPod szoftververziójától függően vezérlési
problémák merülhetnek fel. Ez nem jelenti a
Házimozi hibáját.
 Az iPod szoftververziótól függően a
műveletek eltérőek lehetnek. Telepítse a
legújabb iPod szoftvert. (ajánlott)
 Egyes műveletek, mint például az iPod
SYNC a videó jelforrástól vagy az iPod
modelltől függően eltérőek lehetnek.
 A BD/DVD funkcióval zenék és videók, míg a
Remote iPod funkcióval zenék, videók és
fotók játszhatók le.
Videók és fotók megtekintéséhez iPod
dokkolóra van szükség.
 Az alkalmazások tartalmának lejátszása a
készülékkel nem garantált. Javasoljuk a
tartalmakat az iPod-ra letöltve lejátszani.
 Ha probléma van az iPod használatával,
látogasson el az www.apple.com/support/
ipod honlapra.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 54
2011-12-26
10:52:42
Hálózati szolgáltatás használata előtt
ellenőrizze a következőket.
1. Csatlakoztassa a készüléket a
hálózathoz.
(Lásd: 22-23. oldal)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd: 33-36. oldal)
Hálózati Szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-LIVE.
05
Hálózati szolgáltatások
3. Megjelenik a Smart Hub képernyő.
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes alkalmazások csak bizonyos
országokban érhetők el.
4. Megjelenik a Szolgáltatási szerződés feltételei
képernyő.
Ha egyetért, a ◄► gombokkal válassza ki az
Egyetért pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
A Smart Hub használata
 A képernyők megjelenítése pár másodpercig
eltarthat.
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről,
elérhet különböző fizetős vagy ingyenes
alkalmazásokat és megjelenítheti őket a TV-n. Az
alkalmazások lehetnek hírek, sport, időjárásjelentés, tőzsdei hírek, térképek, fotók és játékok.
Ezt a funkciót a távirányító
SMART HUB gombjával is elindíthatja.
5. Megjelenik a Szolgáltatás frissítési képernyő,
és feltelepít néhány szolgáltatást és
alkalmazást. A végén az ablak bezáródik. A
letöltött alkalmazások és szolgáltatások a
Smart Hub képernyőn jelennek meg. Ez egy
ideig eltarthat.
✎ MEGJEGYZÉS
 A telepítés során a Smart Hub rövid időre
bezáródhat.
 A telepítés után több képernyő is megjelenhet.
Ezek az ENTER gombbal bezárhatók, vagy
megvárhatja, amíg bezáródnak.
A Smart Hub első indítása
A Smart Hub első indításához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Lépjen a Főmenübe.
6. Alkalmazás elindításához a ▲▼◄►
gombbal válassza ki a kívánt minialkalmazást,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
2. A ◄► gombokkal válassza ki az Internet
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 55
55
2011-12-26
10:52:42
Hálózati szolgáltatások
A Smart Hub bemutatása
1
2
3
4
6
7
Saját alkalmazások : Személyes galéria
megjelenítése, hozzáadással, módosítással és
törlési lehetőséggel.
5
Search
Your Video
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Alkalmazások rendezése.
• SÁRGA (C) : Alkalmazások szerkesztése.
• KÉK (D) : A Smart Hub beállítások
módosítása.
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Ajánlottak
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Bejel. b Rendez. Alapja Szerk. mód d Beállítások
7
6
1
Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub útmutató,
a készülék bemutatása, és az új alkalmazások
bemutatása.
2
Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés
figyelembe vételével.
• A korábbi preferenciák alapján jelenít meg
filmajánlásokat.
• Videó kiválasztása, a videóval rendelkező
VOD (Video on Demand) szolgáltatók
listájának megjelenítése, és szolgáltató
kiválasztása a letöltéshez. (A streaming
letöltés nem mindenhol elérhető.)
• A Saját videó funkció használatáról a www.
samsung.com oldalon olvashat.
• Ez a funkció nem minden régióban
elérhető.
3
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
• A Smart Hub használata során (kivéve Bluray lemez megtekintése közben).
• A hozzáféréshez használja a távirányító
SEARCH gombját.
• A keresés funkció használatáról a www.
samsung.com oldalon olvashat.
4
Samsung Apps : Hálózati kapcsolaton
keresztül letölthetők különböző fizetős vagy
díjmentes alkalmazások.
5
Ajánlottak : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése.
56
✎ MEGJEGYZÉS
 A Samsung Electronics nem vállalja a
felelősséget a Smart Hub szolgáltatás
megszakadásáért az internetszolgáltató
hibájából.
 A Smart Hub szolgáltatás az internetről tölti le
és dolgozza fel az adatokat, így az Interneten
található tartalmakat a TV képernyőn tekintheti
meg.
Ha az Internet-kapcsolat instabil, a szolgáltatás
csúszhat vagy megszakadhat.
A készülék automatikusan kikapcsolhat az
Internetkapcsolat aktuális állapotától függően.
Ha ez történik, ellenőrizze az
Internetcsatlakozást, és próbálja meg újra.
 Az alkalmazás-szolgáltatás angol nyelven
elérhető, és a tartalmak elérhetősége a régiótól
függően eltérő lehet.
 A Smart Hub szolgбltatбsrуl tovбbbi
informбciуk a szolgбltatу honlapjбn talбlhatуk.
 A szolgáltatások a Smart Hub szolgáltatótól
függően megváltozhatnak.
 A Smart Hub szolgáltatás tartalma a készülék
eszközszoftverének verziójától függően eltérő
lehet.
 Díjas, másolásvédett DivX tartalmak csak
HDMI-kábellel játszhatók le.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 56
2011-12-26
10:52:44
05
Fiók létrehozása
A távirányítóval a képernyőgombok segítségével
betűket, számokat és szimbólumokat írhat be.
A Smart Hub saját, egyénre szabott
konfigurációjához hozza létre saját Smart TV fiókját.
A fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
1
2
3
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
mno
ghi
jkl
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
Search
0
Váltás
Nyomja meg a PIROS (A) gombot a
távirányítón. Megjelenik a bejelentkező
képernyő.
Hálózati Szolgáltatások
A képernyőgombok használata
Törlés
Your Video
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Bejel.
T9
ab
Ab
AB
1
Recommended

Smart Hub-azonos.
Nyom. [Enter]-t
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Jelszó
Nyom.
[Enter]-t
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
b Beviteli módszer
/ Nyelv: English
xxxxxxxx
Contents 2
%
 Intelligens TV-azonosító és -jelszó megjegyzése.
4
1
2
Nyomja meg a FULL SCREEN gombot a
távirányítón a beviteli mód eltolásához.
: ab, Ab, AB, számok vagy ikonok.
3
Az aktuális beviteli mód.
4
Nyomja meg a ZÖLD (B) gombot a távirányítón a
beviteli mód váltásához. (T9 vagy ABC)
5
6
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Bejel.
xxxxxxxx
Fiók létreh.
5
Az aktuális billentyűzet.
Betűk, számok és szimbólumok beírásához.
Contents 1
Contents 4
Mégse
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Elfelejtett jsz
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Bejel.z b Rendez. Alapja Szerk. mód d Beállítások
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Fiók
létreh., pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A következő képernyőn válassza ki a Smart
Hub-azonos.-t, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik egy beviteli képernyő és egy
billentyűzet.
A nyelv váltásához használja a távirányító TOOLS
gombját.
4.
A billentyűzettel írja be az e-mail címét. Ez
lesz a felhasználói azonosítója.
Karakter törléséhez használja a távirányító
REPEAT gombját.
✎ MEGJEGYZÉS
 A billentyűzet a mobiltelefonok billentyűzetéhez
Szöveg, számok és szimbólumok
beírása
Szöveg beírásához nyomja meg a távirányítón a
betűnek megfelelő számgombot. Nyomja meg
többször gyorsan egymás után, ha a beírni kívánt
betű nem az első a képernyőgombon. Ha például
a b betűt szeretné beírni, nyomja meg kétszer
egymás után a 2 gombot. A gombon elsőként
megjelenített betű beírásához nyomja meg a
gombot, majd engedje el és várjon.
A szövegen belül a nyíl gombokkal mozoghat.
Szöveg törléséhez vigye a kurzort a törölni kívánt
karaktertől jobbra, majd nyomja meg az REPEAT
gombot. Nagybetűkhöz, számokhoz vagy
írásjelekhez nyomja meg a FULL SCREEN
gombot.
hasonlít.
5.
Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot az
OK kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók
létrehozása képernyő.
6.
Válassza ki a Jelszó pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a Jelszó
képernyő és a billentyűzet.
7.
A billentyűzettel írja be a jelszót.
A jelszó betűkből, számokból és
szimbólumokból állhat.
✎ MEGJEGYZÉS
 A PIROS (A) gomb megnyomásával elrejtheti
vagy megjelenítheti a jelszót a beírás közben.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 57
57
2011-12-26
10:52:45
Hálózati szolgáltatások
8.
Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot az
OK kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a bejelentkező
képernyő újra.
9.
Válassza ki a Jelszó újra, pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
10. Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket.
11. A Bejelentkezés képernyő újra
megjelenésekor válassza ki a Fiók létreh.
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Jóváhagyás ablak.
12. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik a
Szolgáltatás előfizetés folytatása ablak.
13. Válassza ki a Regisztrálás pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Válassza ki a Lefelé nyilat a Smart Hubazonos. mező mellett, és nyomja meg az
ENTER gombot.
3.
Válassza ki az ID-jét a listából, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
bejelentkező képernyő újra.
4.
Válassza ki a Jelszó, pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a Jelszó
képernyő és a billentyűzet.
5.
A billentyűzet és a távirányító segítségével írja
be a jelszót. Ha kész, nyomja meg az
ENTER gombot az OK kiválasztásához,
majd nyomja meg újra az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha azt szeretné, hogy a Smart Hub
automatikusan írja be a jelszót, jelölje be a
Intelligens TV-azonosító és -jelszó
megjegyzése négyzetet a jelszó beírása után,
és nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
egy bejelölés. A Smart Hub mostantól
automatikusan kitölti a jelszó mezőt a
felhasználónév kiválasztásakor.
14. Megjelenik a Szolgáltatás fiók regisztrációja
ablak.
• Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók
valamelyikénél, akkor hozzárendelheti a
szolgáltatói fiókot és a jelszót a Smart TV
fiókhoz. A regisztrációval könnyebb elérni
a szolgáltató webhelyét. A regisztrációs
utasításokhoz lépjen a Fiókkezelés 2. lépésére
a Beállítás menüben.
• Ha nincs létező szolgáltatási fiókja vagy most
nem szeretne meglévő fiókot regisztrálni,
válassza az Reg. később pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Az ablak magától is
bezáródik egy perc után.
✎ MEGJEGYZÉS
 Azonosítóként e-mail címet kell használni.
 Legfeljebb 10 fióknév regisztrálható.
 A Smart Hub használatához nincs szükség a
fiókra.
Bejelentkezés a fiókba
A Smart TV fiókba való bejelentkezéshez kövesse
az alábbi lépéseket:
1.
A Smart Hub képernyő megjelenítésekor
nyomja meg a PIROS (A) gombot a
távirányítón. Megjelenik a bejelentkező
képernyő.
58
A Beállítás menü - KÉK (D)
A Beállítás menüben a fiókkezelés, fiók törlés és
fiók tulajdonságok funkciók érhetők el.
A Beállítás menü eléréséhez és menüpont
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító KÉK (D) gombját.
2.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A Beállítás menü pontjait az alábbiakban mutatjuk
be.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Beállítás menü Szolgáltatáskezelője a Blu-ray
lejátszóknál nem érhető el.
Account Management
A Fiók kezelése menü a szolgáltatói fiókok
regisztrációját, a Smart Hub jelszó módosítását,
valamint a Smart TV fiók törlését vagy
inaktiválását tartalmazza.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 58
2011-12-26
10:52:47
05
Jelszó megvált.
Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók
valamelyikénél a Szolgáltatási fiók regisztrációja
funkcióban, akkor hozzárendelheti a szolgáltatói
fiókot és a jelszót a Smart TV fiókhoz. A fiók
hozzárendelésével könnyen bejelentkezhet a
fiókba a Smart Hub-on keresztül a felhasználónév
vagy a jelszó beírása nélkül.
A Jelszó módosítása funkcióval a Smart Hub
jelszó módosítható. A jelszó módosításához
kövesse az alábbi lépéseket:
A Szolgáltatási fiók regisztrációja funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.
✎
A Beállítás menüben válassza ki a
Szolgáltatási fiók regisztrációja pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
a Szolgáltatás fiók regisztrációja ablak.
A ▲▼ nyíl gombokkal válassza ki a Smart
TV fiókhoz hozzárendelni kívánt Szolgáltatót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
 Ha rendelkezik Samsung fiókkal, és szeretné
használni a Samsung Apps funkciót a Smart
Hub-ban, itt kell regisztrálnia a Samsung Apps
fiókot. További információk a 62. oldalon.
Hálózati Szolgáltatások
Szolgáltatási fiók regisztrációja
1.
Válassza ki a Jelszó megvált. pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Írja be a jelenlegi jelszót. Megjelenik a
következő képernyő.
3.
A következő képernyőn írja be az új jelszót
az első sorba. Írja be újra a második sorba
is.
4.
Megjelenik a Jelszó módosítása kész üzenet.
Nyomja meg az ENTER gombot, vagy várja
meg a képernyő bezárását - kb. 5
másodperc.
Eltáv. a TV fióklistájáról
A TV szolgáltatási fiókok törlése funkció törli az
összes regisztrált Szolgáltatási fiókot, amelyet a
Szolgáltatási fiók regisztrációja képernyőn
regisztrált.
Fiók inaktiválása
3.
A távirányító és a képernyőbillentyűzet
segítségével írja be a felhasználónevet és
jelszót. Ha kész, nyomja meg az ENTER
gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ez az a felhasználónév és jelszó, amellyel
normál esetben hozzáfér a fiókhoz ezen a
helyen.
4.
Ha jól írta be az ID-t és a jelszót, megjelenik
a Regisztráció sikeres üzenet.
5.
Ha az ENTER gombot nyomta meg,
ismételje a 2-4 lépéseket a további
Szolgáltatók hozzárendeléséhez.
6.
Ha kész, nyomja meg a RETURN gombot.
A Fiók inaktiválása funkció inaktiválja a Smart TV
fiókot és törli a fiókot és beállításait a Smart Hubból.
Szolgáltatáskezelő
Ebben a menüben a speciális alkalmazások
szolgáltatásai állíthatók be. (Alkalmazásfüggő,
például AP New,Ticker stb.)
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció csak telepített speciális alkalmazás
esetén használható.
Visszaáll.
A Visszaállítás funkció inicializálja az összes
letöltött alkalmazást, törli a felhasználói fiókokat
és beállításokat, és visszaállítja a Smart Hub
beállításokat a gyári alapértékre. Ezután újraindítja
a Smart Hub-ot, mint első indításkor. A fiók
azonban a Smart Hub szerveren marad. A fiókba
bejelentkezéshez írja be a felhasználónevet és
jelszót a Fiók létrehozása képernyőn.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 59
59
2011-12-26
10:52:47
Hálózati szolgáltatások
A Visszaállítás funkció használatához kövesse az
alábbi lépéseket:
1.
A Fiókkezelés menüben válassza ki a
Visszaállítás pontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a Visszaállítás képernyő.
2.
Írja be a Biztonsági jelszót. Ez az a jelszó,
amelyet a BD vagy DVD korhatár
létrehozásakor adott meg (38. oldal). Ha
nem volt ilyen, írjon be 0000-t.
3.
Pár pillanat múlva a Smart Hub automatikusan
visszaáll. A képernyő elsötétül, majd újra
megjelenik a Smart Hub. Pár pillanat múlva
elkezdi az újrainicializálási eljárást.
4.
Az újrainicializálás befejezéséhez ugorjon a
Smart Hub első indítása című rész 4. lépésére.
(lásd az 55. oldalt)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha elfelejtette a jelszót, nyomja le a készülék
elején a STOP ( ) gombot 5 másodpercre
lemez nélkül.
Szerkesztési menü - SÁRGA (C)
A Szerkesztési mód menü funkcióival
manipulálhatja a Smart Hub képernyő Saját
alkalmazások részén megjelenő alkalmazásokat.
A funkciókkal zárolhat vagy feloldhat egyes
alkalmazásokat, létrehozhat Új mappát és
áthelyezhet bele alkalmazásokat, mappákat
nevezhet át, alkalmazásokat törölhet, és
megváltoztathatja a sorrendjüket a képernyőn.
A Szerkesztés menü eléréséhez és menüpont
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját. Megjelenik a Szerkesztés menü
sávja a képernyő alján.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Szerkesztés menü sávjának funkciói az alábbiak.
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy nem minden menüpont
jelenik meg a képernyőn. A menüpontok
megjelenítéséhez a ◄► gombokkal lépjen a
képernyő szélére, és nyomja meg a gombot
mégegyszer a hiányzó elem megjelenítéséhez.
Tulajdonságok
A Tulajdonságok menüben három funkció látható,
amelyekkel információk jeleníthetők meg a Smart
Hub-ról:
Több
Smart Hub információk, verziószám, telepített
szolgáltatások száma, memória kihasználtság, és
egyedi termék azonosító.
Szolgáltatási szerződés feltételei
Megjeleníti a Szolgáltatási szerződés feltételeit.
60
 A sáv bezárható a jobb alul látható X-re
kattintással, majd az ENTER gomb
megnyomásával.
Mozgat
Az Áthelyezés funkcióval az alkalmazások sorrendje
változtatható meg. Az Áthelyezés funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik egy jelölés az
alkalmazáson.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
Mozgat pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a pozíció
módosítás ikon az alkalmazáson.
4.
A ▲▼◄► gombokkal mozgathatja az ikont.
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor az
ikon a kívánt pozícióban van. Az alkalmazás az
új helyére kerül.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 60
2011-12-26
10:52:47
05
Az Új mappa funkcióval új mappák hozhatók létre.
Az új mappába a létrehozása után alkalmazások
helyezhetők. Az Új mappa funkció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az Új
mappa pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik az Új mappa ablak és a
billentyűzet.
3.
Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az Új mappa képernyő bezáródik, és az új
mappa megjelenik a Smart Hub képernyőn.
Mappa tartalmának szerkesztése
Válassza ki a mappát, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megnyílik a mappa.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
Megjelenik a Szerkesztés gomb a képernyő alján.
A gombok a Szerkesztés mód menügombjaihoz
hasonlóan használhatók. Például egy alkalmazás
visszahelyezése a Saját alkalmazások
főképernyőjére:
1.
Válassza ki az alkalmazást.
2.
Válassza ki az Áthelyezés mappába pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Áthelyezés mappába ablak.
3.
Válassza ki a Saját alkalmazások pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Az Áthelyezés
mappába ablak bezáródik, és az alkalmazás
visszakerül a Saját alkalmazások képernyőre.
Áthely. mappába
Az Áthelyezés mappába funkcióval egy alkalmazás
áthelyezhető egy mappába. Az Áthelyezés
mappába funkció használatához kövesse az alábbi
lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
Áthelyezés mappába pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik az Áthelyezés
mappába ablak.
4.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a mappát,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Áthelyezve a mappába üzenet,
majd eltűnik. Az alkalmazás átkerült a
mappába.
Alkalmazások elérése mappából
1.
Zárja be a Szerkesztés menüt.
2.
A Saját alkalmazások részben a ▲▼◄►
gombokkal válassza ki a mappát, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megnyílik a mappa.
3.
Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Elindul az alkalmazás vagy
szolgáltatás.
Mappa átnev.
A Mappa átnevezése funkcióval mappák
nevezhetők át. A Mappa átnevezése funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
mappát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Mappa
átnevezése pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Mappa
átnevezése ablak és a billentyűzet.
4.
Írja be a mappa új nevét, és nyomja meg az
ENTER gombot. A Mappa átnevezése ablak
bezáródik, és az új név jelenik meg a mappa
alatt.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 61
Hálózati Szolgáltatások
Új mappa
61
2011-12-26
10:52:47
Hálózati szolgáltatások
Gyermekzár be
Törlés
A Zárolás funkcióval a kívánt alkalmazások
zárolhatók a Saját alkalmazásokban, így nem
nyithatók meg a Korhatáros jelszó beírása nélkül.
A Törlés funkcióval alkalmazások törölhetők a
Saját alkalmazásokból. A Törlés funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
A Zárolás funkció használatához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ha az alkalmazás zárolható, a
Zárolás menüpont elérhető.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Zárolás
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik a Biztonsági ablak.
4.
Írja be a korhatáros jelszót (lásd a 38.
oldalon). Ha nem adott meg korhatáros
jelszót, írjon be 0000-t.
5.
Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
a Zárolási szolgáltatás, majd bezáródik. Az
alkalmazás mellett megjelenik a zárolás
ikonja.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Törlés
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik a „Törli a kijelölt
elem(ek)et?” üzenet.
4.
Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Az alkalmazás törlődik.
A Rendezés menü - ZÖLD (B)
Gyermekzár ki
A Rendezés menüben az alkalmazások
rendezhetők a Saját alkalmazásokban
alapértelmezés, név, dátum, (használati)
gyakoriság, kategória és felhasználói beállítás
szerint. Ha kézzel módosítja egy alkalmazás
helyét, a Rendezés menü automatikusan
megjeleníti a Felhasználói pontot az elindításakor.
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
Az alkalmazások rendezéséhez a Saját
alkalmazásokban kövesse az alábbi lépéseket:
2.
A ▲▼◄► gombokkal válasszon ki egy zárolt
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Kioldás
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Biztonsági ablak.
4.
Írja be a korhatáros jelszót (lásd a 38. oldalon).
Ha nem adott meg korhatáros jelszót, írjon be
0000-t.
5.
Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Zárolás kioldása szolgáltatási ablak, jelzi a
kioldást, majd bezáródik.
1.
Nyomja meg a távirányító ZÖLD (B) gombját.
2.
A ◄► gombokkal válassza ki a rendezési
módot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Smart Hub a kiválasztott elv szerint rendezi
az alkalmazásokat.
Samsung Apps
A Samsung Apps funkcióval fizetős vagy
ingyenes tartalmakat és szolgáltatásokat tölthet le
a Blu-ray lejátszóra és a TV-n megtekintheti vagy
használhatja őket.
Az alkalmazások lehetnek videók, zenék, fotók,
játékok, hírek, sport, stb. Az új alkalmazások
megjelennek a Saját alkalmazásokban.
Rendszeresen kerülnek fel új alkalmazások és
szolgáltatások.
62
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 62
2011-12-26
10:52:47
05
Fizetős alkalmazások letöltéséhez létre kell hoznia
egy Samsung fiókot és hozzá kell rendelnie egy
hitelkártyát a fiókhoz.
Samsung fiók létrehozásához látogasson el a
www.samsung.com oldalra.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szolgáltatás nem minden országban
elérhető.
A Samsung Apps képernyő megjelenítése
A Samsung Apps eléréséhez a ▲▼◄►
gombokkal lépjen a Samsung Apps területre a
Smart Hub főképernyőjén, és nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Samsung Apps
képernyő.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha most először nyitja meg a képernyőt,
megjelenik a szolgáltatási feltételek ablak.
Válassza ki a Beleegyezés gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A Samsung Apps képernyő használata
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes alkalmazások ingyenesen letölthetők, de
regisztrálni kell a szolgáltatónál vagy egy
fizetett fióknál.
 A Samsung Apps-ból letöltött alkalmazások és
szolgáltatások a Saját alkalmazások között
jelennek meg.
Rendezés gombok
A Rendezés gombok a képernyő tetején a
▲▼◄► gombokkal érhetők el. Az egyes
gombokkal az alkalmazások az adott gomb
szerint rendezhetők, a felirat szerint (Ajánlott,
legtöbbször letöltött, legújabb, név).
A Rendezés gombokat a távirányító KÉK (D)
gombjával is elérheti. A KÉK (D) gomb többszöri
megnyomásával tovább léphet az egyik gombról
a másikra.
Samsung Apps kategória szerint
A következő kategóriák használhatók:
• Újdonságok : Újonnan regisztrált alkalmazások.
• Videó : Videó médiák, pl. filmek, TV műsorok, és
rövid videók.
• Játék : Játékok, például sudoku és sakk.
A Samsung Apps képernyő használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
• Sport : Sport média szolgáltatások, például
meccsadatok, képek, rövid videók.
1.
A ◄► gombokkal lépjen a bal oldali
kategórialistára.
2.
A ▲▼ gombokkal jelöljön ki egy kategóriát.
Pár másodperc múlva a Samsung Apps
képernyőn megjelennek a kategóriába
tartozó alkalmazások. A Rendezés ikonok
megjelennek a képernyő tetején.
• Életmód : Életmód média szolgáltatások, például
zene, személyes fotóalbumkezelők, közösségi
hálózatok pl. Facebook és Twitter.
3.
A ► gombbal lépjen a megjelenített
szolgáltatásokra.
4.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást vagy szolgáltatást, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik az
Alkalmazások adatai képernyő az alkalmazás
adataival.
5.
Válassza a Letöltés most pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha az alkalmazás
ingyenes, letöltődik és elindul. Ha nem, és
fizetni kell, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a letöltéshez.
• Információ : Információs szolgáltatások, pl. hírek,
tőzsde és időjárás.
• Egyéb : Egyéb szolgáltatások.
Saját fiók
A Saját fiókban a Samsung Apps sorrendje és
letöltési előzményei, valamint a My Apps Cash
képernyő érhetők el. Az információk eléréséhez
rendelkeznie kell Samsung Apps fiókkal.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 63
Hálózati Szolgáltatások
Fizetős alkalmazások
63
2011-12-26
10:52:48
Hálózati szolgáltatások
Súgó
BD-LIVE™
Ha kérdése van a Samsung Apps-szal kapcsolatban,
forduljon a Súgóhoz. Ha nem talál segítséget,
látogasson el a www.samsung.com honlapra.
A Súgó funkció használatához kövesse az alábbi
lépéseket:
1.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Súgó
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A ◄► gombokkal lépjen be a Súgóba a
megjelenés után.
3.
A ▲▼ gombokkal görgetheti a Súgó szöveget.
4.
A ◄ gombbal kiléphet a Súgóból.
A távirányító színes gombjainak
használata a Samsung Apps-hoz
• PIROS (A) (Bejelentkezés) : Bejelentkezés a
Smart TV fiókba.
• ZÖLD (B) (Index/lista nézet) : Alkalmazásnézet
átváltása Indexképes és Lista között.
• KÉK (D) (Rendezés) : Alkalmazások rendezése
Ajánlott, legtöbbször letöltött, legújabb, név
kategóriák szerint.
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót a
készülék elején az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
gyártótól függően.
✎ MEGJEGYZÉS
 A BD-LIVE és a tartalmak használata a
gyártótól függően eltérő lehet.
Az AllShare funkció használata
• Vissza : Vissza az előző menübe.
Az AllShare szolgáltatással zenéket, videókat és
fotókat játszhat le a PC-ről vagy DLNA kompatibilis
mobiltelefonról vagy NAS-ról.
✎ MEGJEGYZÉS
Az AllShare használatához csatlakoztatnia kell a
lejátszót a hálózathoz (lásd 22-23. oldalon).
 Az Internetes szolgáltatásokat a szolgáltatók
külön figyelmeztetés nélkül adhatják hozzá
vagy törölhetik.
A Saját videó vagy a Keresés funkció
használatáról a www.samsung.com oldalon
olvashat.
Az AllShare használatához a PC-vel telepítenie kell
az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik DLNA kompatibilis mobiltelefonnal
vagy NAS-szal, az AllShare további szoftverek nélkül
használható.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások
találhatók az AllShare használatáról a Samsung.com
webhelyen.
A vTuner funkció használata
A vTunder funkcióval rádió hallgatható.
A vTuner gomb megnyomására a
vTuner minialkalmazás jelenik meg.
Nyomja meg a vTuner gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A vTuner funkció a vTuner alkalmazás
Samsung Apps webhelyről történő letöltése
után használható.
64
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 64
2011-12-26
10:52:48
06
Egyéb információk
Egyéb információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel
benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és
forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
Az iPod csatlakoztatása nem
sikerül.
• Ellenőrizze az iPod és a dokkoló csatlakoztatását.
• Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a BD/DVD régiószámát.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt BD/DVD-k nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal a
Play/Pause gomb megnyomásakor.
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang.
• Gyors lejátszás, lassú lejátszás, és léptetés közben nem hallatszik hang.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik
hangszóróból hallható, nem mind
a 3-ból.
• Egyes BD/DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
• Állítsa be a hangerőt.
A távirányító nem működik.
• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót?
• Lemerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távirányító (TV vagy BD) megfelelő funkcióját (TV/BD)?
• A lemez forog, ne nincs kép.
• Be van kapcsolva a TV?
• A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
• A képminőség rossz és remeg
a kép.
Nem működik az audió nyelv és a
felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A menüképernyő nem jelenik meg a
menü kiválasztásakor sem.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 65
65
2011-12-26
10:52:48
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
A képarány nem módosítható.
• 16:9 BD/DVD-k 16:9 Wide módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3 Pan - Scan
módban játszhatók le, de 4:3 BD/DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le.
Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
• A készülék nem működik.
(Példa: A készülék kikapcsol
vagy furcsa zaj hallatszik.)
• Tartsa lenyomva a távirányító STOP ( ) gombját 5 másodpercig STANDBY
módban.
• A készülék nem működik
normálisan.
A korhatáros jelszót elfelejtettem.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Megjelenik az INIT felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári
alapértékre.
Ezután nyomja meg a POWER gombot.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb
helyre.
A TV hangjának hallgatása során
nem hallatszik hang a
készülékből.
• Ha megnyomja az LEMEZKIADÁS ( ) gombot a TV hang hallgatása közben a
funkció segítségével, a BD/DVD funkciók bekapcsolnak és a TV hangja elnémul.
A képernyőn a "Not Available"
felirat jelenik meg.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1. A BD/DVD szoftvere korlátozta.
2. A BD/DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. kameraszög)
3. A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4. A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet olyan
felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem
jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI
felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet).
66
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 66
2011-12-26
10:52:48
06
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
PC Share Manager funkció
Látom a PC Share Manager-ben a
megosztott mappákat, de a fájlokat
nem.
• Mivel csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg, a nem ebbe a
kategóriába tartozó fájlok nem fognak megjelenni.
AllShare funkció
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a szerver és a készülék között instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a TV és a
PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie, ellenkező
esetben IP cím ütközés léphet fel.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Test (Hálózati teszt) menüben.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 37. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Allow (All) (Eng.
(összes))-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben
hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 37. oldal)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 67
67
2011-12-26
10:52:48
Egyéb információk
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-D5200 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Általános
FM rádió
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
BD (Blu-ray lemez)
DVD (Digitális videó lemez)
Lemez
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Kompozit videó
Videó kimenet
Komponens videó
Videó/Audió
HDMI
Első hangszóró kimenet
Subwoofer hangszóró kimenet
Erősítő
Frekvenciaválasz
Jel/zaj arány
Csatona szétválasztás
Bemeneti érzékenység
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvenciatartomány
Kimeneti hangnyomás
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek (SzéxMaxMé)
Tömegek
3,5 kg
429,3 (szé) x 58,4 (ma) x 325,1 (mé) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
55 dB
12 dB
0.5 %
Olvasás sebessége : 9,834 m/sec
Olvasás sebessége : 6,98 ~ 7,68 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 74 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 20 perc
1 csatornás: 1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analóg bemenet
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitális bemenet
20Hz~40kHz (±-4dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2.1 csatornás hangszóró rendszer
Első
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
86dB/W/M
88dB/W/M
165W
170W
330W
340W
Első: 90 x 207,5 x 68,5 mm Subwoofer: 168 x 350 x 285 mm
Első: 0,67 kg
Subwoofer: 3,80 kg
Ügyfélszolgálat : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
Honlap : www.samsung.com/hu
- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
68
Magyar
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 68
2011-12-26
10:52:48
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 69
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
10:52:49
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási
rendszerekkel).
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék megfelelő újrahasznosítása
(elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok
negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az
anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Vállalati felhasználók forduljanak a beszállítóhoz, és ellenőrizzék a vásárlói szerződés feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
HT-D5200_XEO_HUN_1226.indd 70
2011-12-26
10:52:49
HT-D5200
2.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby zaregistrovaním
svojho výrobku na
www.samsung.com/register
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 1
2011-12-26
10:28:26
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné upozornenia
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE
SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri
zariadenia sa nachádza nebezpečné
napätie, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI
PORANENIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K
ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo
postriekaniu a na zariadenie neukladajte žiadne
predmety s tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie zariadenia
a mal by byť k nej voľný prístup.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s
ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť
zástrčku z zásuvky, ktorá musí preto byť snadno
prístupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol vás upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
zariadenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A
ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU
RADIÁCII.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 2
2011-12-26
10:28:42
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej
strane vášho produktu.
• Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 –
10 cm).
• Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje.
Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
• Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte.
• Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
• Ak chcete výrobok úplne odpojiť od elektrického napájania, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak výrobok nebudete dlhý čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť zariadenie.
• Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a
poruchu zariadenia.
• Prehrávač chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné
magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
• V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
• Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
• Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri
prenose výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
• Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Sledovanie TV pomocou funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE 3D OBRAZ. Prečítajte si a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie skôr, ako použijete funkciu 3D televízora.
VAROVANIE
• Niektorí diváci môžu počas pozerania 3D TV cítiť nevoľnosť, ako napríklad závrate, napínanie a bolesti hlavy.
Ak zažijete akýkoľvek takýto príznak, prestaňte pozerať na 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
• Sledovanie 3D obrazu počas dlhého časového obdobia môže spôsobiť únavu očí. Ak cítite únavu očí, prestaňte
sledovať 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne kontrolovať deti, ktoré používajú funkciu 3D. Ak zistíte, že sa
sťažujú na unavené oči, bolesti hlavy, závrate alebo napínanie, povedzte im, aby prestali pozerať 3D TV a
oddýchli si.
• Aktívne 3D okuliare nepoužívajte na iné účely (ako bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare atď.)
• Funkciu 3D alebo aktívne 3D okuliare nepoužívajte počas chôdze alebo premiestňovania sa. Používanie funkcie
3D alebo aktívnych 3D okuliarov počas presúvania sa môže spôsobiť zranenia, a to z dôvodu narazenia do
predmetov, zakopnutia a/alebo padnutia.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 3
2011-12-26
3
10:28:42
Bezpečnostné informácie
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu
zvuku a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.
Aby ste disky nepoškriabali, dávajte pri
manipulácii s nimi mimoriadne pozor.
Držanie diskov
• Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
• Disk držte za okraje tak, aby sa na
povrch nedostali vaše odtlačky prstov.
• Na disk nenalepujte papier ani pásku.
Uskladnenie disku
• Neukladajte ho na priame slnečné svetlo
• Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach
• Udržujte ho v čistom ochrannom obale.
Uskladňujte vertikálne.
✎ POZNÁMKA
 Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
 Do mechaniky nevkladajte prasknuté ani poškriabané
disky.
Manipulácia a ukladanie diskov
Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov, vyčistite ich
vodou zriedeným jemným čistiacim prostriedkom a utrite
mäkkou látkou.
• Pri čistení utierajte jemne smerom z vnútornej k
vonkajšej časti disku
✎ POZNÁMKA
 Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku
dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa
vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku
dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak
sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2
hodiny stáť so zapnutým napájaním.
Licencia
• Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• O DIVX VIDEU: DivX® je formát digitálneho videa
vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie
s oficiálnou certifikáciou DivX Certified®, ktoré
prehráva DivX video. Viac informácií a softvérové nástroje na
konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na webovej
lokalite www.divx.com.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zariadenie DivX
Certified® musí byť zaregistrované, aby bolo možné prehrávať
zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať
registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho
zariadenia. Prejdite na stránku vod.divx.com, na ktorej nájdete
informácie, ako dokončiť registračný proces.
Zariadenie s certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie DivX videa do
HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a priradené logá sú registrované ochranné
známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.
Na zariadenie sa vzťahuje jeden alebo viaceré z nasledovných patentov
Spojených štátov : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/
alebo jej pridružených spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov.
• Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je
chránená americkým patentom a ďalšími právami k duševnému
vlastníctvu spoločnosti Rovi Corporation.
Reverzné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• iPod je ochranná známka
spoločnosti Apple Inc., registrovaná
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách. iPhone je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
• < Upozornenie o Open Source licencii >
V prípade používania open source softvéru je zoznam majiteľov
open source licencií dostupný v ponuke výrobku.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva
vyhradené.
4
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 4
2011-12-26
10:28:42
Obsah
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné opatrenia
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Licencia
Copyright
ZAČÍNAME
7
8
12
13
13
14
15
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Typy a charakteristika diskov
Príslušenstvo
Popis
Predný panel
Zadný panel
Diaľkový ovládač
PRIPOJENIA
17
18
19
21
22
23
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie externých zariadení/vášho televízora cez HDMI
Pripojenie prstencového feritového jadra k napájaciemu
káblu hlavnej jednotky
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie k sieti
Pripojenie FM antény
24
25
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
33
33
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
Úvodné nastavenie
Prístup do ponuky Nastavení
Displej
Nastavenia 3D
Pomer strán
Smart Hub – veľkosť obr.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Rozlíšenie
Farebný formát HDMI
Filmová snímka (24 Fs)
HDMI hlboké farby
Statický režim
Progresívny režim
Zvuk
Nastavenie reproduktorov
Použ. EQ
HDMI Audio
Spätný zvukový kanál
Digitálny výstup
Ovládanie dynamického rozsahu
Synch. zvuku
Sieť
Nastavenia siete
Stav siete
Internetové pripojenie BD-LIVE
Systém
Úvodné nastavenie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD údajov
Časové pásmo
DivX® video na požiad.
Reset
Jazyk
2
7
17
NASTAVENIE
24
SLOVENSKY
2
3
4
4
4
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 5
2011-12-26
5
10:28:42
Obsah
NASTAVENIE
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Zabezpečenie
Rodič. hodnotenie BD
Rodič. hodnotenie DVD
Zmeniť heslo
Všeobecné
Predný displej
Sieťový diaľkový ovládač
Podpora
Aktualizácia softvéru
Kontaktovať Samsung
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
41
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
54
Prehrávanie videa
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/vyskakovacej ponuky
Prehrávanie zoznamu titulov
Používanie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Prehrávanie spomaleného pohybu/Krokové prehrávanie
Opakované prehrávanie
Používanie tlačidla TOOLS
Počúvanie hudby
Režim zvuku
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Počúvanie rádia
Pripojenie iPodu/iPhonu pomocou USB kábla
Pripojenie zariadenia iPod/iPhone pomocou stanice
Modely iPod/iPhone, ktoré môžete používať s týmto
výrobkom
SIEŤOVÉ SLUŽBY
55
62
64
64
64
Používanie služby Smart Hub
Aplikácie Samsung
Použitie funkcie vTuner
BD-LIVE™
Používanie funkcie AllShare
ĎALŠIE INFORMÁCIE
65
68
Riešenie problémov
Technické údaje
38
41
55
65
•
Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu
výrobku.
•
Administratívny poplatok je možné účtovať, ak:
a. privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
•
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
6
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 6
2011-12-26
10:28:43
01
Začíname
Začíname
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Pred prečítaním návodu na použitie skontrolujte nasledujúce veci.
Pojem
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definícia
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-ROM.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE/-R disku, ktorý je nahraný vo
formáte BD-RE.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch DVD+RW alebo DVD-RW(V)/
DVD-R/+R, ktoré boli nahrané a finalizované.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USB pamäťové
zariadenie
-
UPOZORNENIE
-
POZNÁMKA
-
skratky
-
F
!
✎
Týka sa funkcie dostupnej na zvukových CD-RW/-R (formát CD-DA).
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom MP3 alebo WMA.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom DivX.
Toto sa týka funkcie dostupnej na pamäťovom zariadení USB.
Toto sa týka situácie, kde nefunguje funkcia, alebo kde môžu byť zrušené
nastavenia.
Toto sa týka tipov alebo pokynov a strane, ktoré pomáhajú pri riadení
každej činnosti.operate.
Táto funkcia poskytuje priamy a jednoduchý prístup stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači.
• Tento výrobok je kompatibilný iba s farebným systémom PAL.
• Disky NTSC sa neprehrajú.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 7
2011-12-26
7
10:28:43
Začíname
Typy a charakteristika diskov
Logá diskov, ktoré sa dajú prehrávať
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový, vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sú
možné problémy s kompatibilitou disku. Nie všetky disky
sú kompatibilné a nie každý disk sa bude dať prehrať.
Dodatočné informácie nájdete v časti Typy a
charakteristika diskov v tomto návode na použitie.
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Systém vysielania PAL v
Anglicku, Francúzsku,
Nemecku atď.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ POZNÁMKA
 Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch
diskov alebo pri vykonávaní špecifických činností,
ako je napríklad zmena uhla a nastavenie pomeru
strán. Informácie o disku sú detailne zapísané na
škatuli. Ak je to potrebné, obráťte sa na ňu.
 Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Otlačky prstov, prach, škrabance alebo nečistoty z
cigaretového dymu na nahrávacom povrchu môžu
zničiť disk tak, že sa už nebude dať prehrávať.
 Pri prehrávaní titulu BD-Java môže načítanie trvať
dlhšie, ako pri normálnom titule, alebo sa niektoré
funkcie môžu vykonávať pomaly.
Disky, ktoré sa nedajú prehrávať
•
•
•
•
•
•
Disk HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB disk DVD-R pre strih.
DVD-RW (režim VR)
Super Audio CD (okrem vrstvy CD)
Disk DVD-ROM/PD/MV atď. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG prehrávajú iba zvuk, nie grafiku.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré komerčné disky a DVD disky zakúpené
mimo vášho regiónu sa na tomto výrobku nemusia
dať prehrávať.
 Ak nebol disk DVD-R/-RW nahraný správne vo
formáte DVD Video, nebude sa dať prehrávať.
8
BD-LIVE
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 8
2011-12-26
10:28:44
01
BD-RE/-R
Výrobok a disky sú kódované podľa regiónu.Tieto
regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo
možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú,
disky sa nebudú prehrávať.
Tento Blu-ray disk je možné nahrávať a opätovne
prehrávať.
Tento výrobok dokáže prehrávať BD-RE/-R disk
nahraný inými kompatibilnými nahrávačmi Blu-ray
diskov.
Typ disku
Blu-ray
Začíname
Regionálny kód
DVD-VIDEO
Regionálny
kód
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Thajwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
Tento výrobok môže prehrávať disky DVD-RW/R/+R nahrané a finalizované na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávania môže závisieť od
podmienok nahrávania.
1
Anglicko, teritóriá Anglicka a
Kanada
DVD+RW
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
• Tento výrobok môže prehrávať disky DVD+R
nahrané na DVD videorekordéri. Schopnosť
prehrávania môže závisieť od podmienok
nahrávania.
3
Thajwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
pacifické ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
• Tento výrobok môže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky DVD (disky DVD-Video) s filmami.
• Pri prepínaní z prvej vrstvy do druhej na
dvojvrstvovom disku DVD-Video sa môže
vyskytnúť krátke rušenie obrazu a zvuku. Toto nie
je porucha výrobku.
DVD-RW/-R/+R
Audio CD (CD-DA)
• Tento výrobok môže prehrávať disky CD-RW/-R s
formátom zvuku CD-DA.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať niektoré disky
CDRW/-R v závislosti od podmienok nahrávania.
CD-RW/-R
Typy diskov
BD-ROM
Tento Blu-ray disk je možné iba prehrávať.
Táto jednotka dokáže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky BD-ROM.
• Používajte 700 MB (80-minútové) disky CD-RW/-R.
Ak je to možné, nepoužívajte 800 MB (90minútové) alebo väčšie disky. Je možné, že sa
nebudú dať prehrať.
• Ak disk CD-RW/-R nebol nahraný ako uzatvorený,
pri prehrávaní začiatku disku môže dôjsť k
oneskoreniu alebo sa nebude dať prehrať ani
jeden súbor.
• Niektoré disky CD-RW/-R sa na tomto výrobku
nebudú dať prehrávať, a to v závislosti od
zariadenia, na ktorom sa napaľovali. Pre obsah
nahraný na CD-RW/-R médiá z diskov CD,
určených na vaše osobné použitie, sa
prehrávateľnosť môže líšiť podľa obsahu a diskov.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 9
2011-12-26
9
10:28:45
Začíname
Formát disku
Používanie disku JPEG
• Disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R nahrané vo formáte UDF, alebo Joliet sa dajú prehrávať.
• Zobrazené môžu byť iba JPEG súbory s príponou „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ alebo „JPEG“.
• Progresívne JPEG je podporované.
Používanie disku JPEG
• Je to formát, ktorý sa používa na nahrávanie údajov na disky DVD-RW alebo DVD-R. Na tomto výrobku
môže byť prehraný iba disk, ktorý bol finalizovaný.
• Na tomto výrobku nie je možné prehrávať disky, ktoré boli nahrané v režime Video na rekordéri od iného
výrobcu, ale neboli ešte finalizované.
Podporované formáty súborov
Podpora video súborov
Prípona súboru
Kontajner
Video kodek
Zvukový kodek
Rozlíšenie
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG-4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 10
2011-12-26
10:28:46
01
*.vro
Kontajner
VRO
VOB
Video kodek
Zvukový kodek
Resolution
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Začíname
Prípona súboru
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Obmedzenia
• Niektoré z vyššie uvedených kodekov nie sú v prípade problémov s obsahom podporované.
• Zdroj videa s nesprávnymi údajmi o kontajneri, prípadne poškodenými údajmi, sa nebude dať prehrať
správne.
• AV zdroj s vyšším ako štandardným dátovým tokom alebo snímkovou frekvenciou, sa možno nebude dať
prehrať správne.
• Ak je indexová tabuľka poškodená, funkcia Hľadať (Skočiť) nebude podporovaná.
• Ak budete prehrávať video prostredníctvom siete, nemusí byť v závislosti od stavu siete správne prehrané.
Video dekóder
• Podporovaný po úroveň H.264 Level 4.1.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nie sú podporované.
• MPEG-4 SP, ASP:
- Pod 1280 x 720: max. 60 snímok
- Nad 1280 x 720: max. 30 snímok
• GMC 2 alebo vyšší nie je podporovaný.
Audio dekóder
•
•
•
•
Podporovaný až po WMA 7, 8, 9.
WMA 9 PRO s viac ako dvoma kanálmi (multi-channel) nie je podporovaný.
Bezstratový kodek WMA 9 Lossless a hlasový kodek nie sú podporované.
WMA so vzorkovacou frekvenciou 22 050 Hz mono nie je podporovaný.
Podpora hudobných súborov
Prípona súboru
Kontajner
Zvukový kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
V súlade so špecifikáciou WMA verzia 10
* Vzorkovacie frekvencie (v kHz) – 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Dátové toky – Všetky dátové toky v rozsahu
5 kb/s až 384 kb/s
*.wma
WMA
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 11
11
2011-12-26
10:28:46
Začíname
Poznámky k USB pripojeniu
Podporované zariadenia:
úložné médiá USB, MP3 prehrávač, digitálny
fotoaparát, USB čítačka kariet
1) Nepodporuje, ak je názov priečinka alebo
súboru dlhší ako 125 znakov.
2) Súbor titulkov väčší ako 300 kB sa nemusí
zobraziť správne.
3) Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s produktom kompatibilné.
4) Podporované sú súborové systémy FAT16 a
FAT32.
5) Súbory obrázkov (JPEG), hudby (MP3) a
videa by mali mať názvy v kórejčine alebo
angličtine. Inak sa súbor nemusí prehrať.
6) Pripojte priamo k USB portu produktu.
Pripojenie pomocou iného kábla môže
spôsobiť problémy s USB kompatibilitou.
7) Ak do čítačky kariet vložíte viac ako jedno
pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
8) PTP protokol pre digitálne fotoaparáty nie je
podporovaný.
9) Počas procesu „načítania“ neodpájajte USB
zariadenie.
10) Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
11) MP3 súbory so systémom DRM stiahnuté z
komerčných stránok sa nedajú prehrať.
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
Video kábel
FM anténa
Stanica iPod
Návod na použitie
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(pre napájací kábel)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Diaľkový ovládač/
Batérie (typ AAA)
12
Prstencové feritové jadro
Mäkká handrička
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 12
2011-12-26
10:28:46
01
Začíname
Popis
Predný panel
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
5V
500mA
1
TLAČIDLO POWER (
2
TLAČIDLO FUNCTION
Režim sa prepína nasledovne:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
4
5
6
DISPLEJ
Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLO PREHRAŤ/PAUZA
Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
TLAČIDLO ZADAŤ
Vyberá položky ponuky alebo spúšťa Blu-ray disk. (Nespustí DVD disk.)
7
8
9
10
TLAČIDLO EJECT
Vysúva disk.
OTVOR NA DISK
Sem vložte disk.
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Deteguje signály z diaľkového ovládania.
OVLÁDAČ HLASITOSTI
Nastavenie hlasitosti.
11
USB PORT
Sem môžete pripojiť pamäťový USB kľúč a použiť ho ako priestor na uloženie, keď je
výrobok pripojený k BD-LIVE. USB konektor môžete použiť tiež na aktualizácie softvéru a
prehrávanie MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Keď je pripojené zariadenie iPod, dá sa tiež
použiť funkcia R. IPOD.
)
Zapína a vypína zariadenie.
✎ POZNÁMKA
 Aktualizácie softvéru pomocou USB portu musia byť vykonané len pomocou USB kľúča.
 Keď výrobok zobrazuje ponuku Blu-ray disku, nie je možné spustiť film stlačením tlačidla PREHRAŤ na výrobku
alebo na jeho diaľkovom ovládači. Pre spustenie filmu musíte vybrať Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku a
potom stlačiť tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 13
13
2011-12-26
10:28:47
Začíname
Zadný panel
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
FM ANT
8
9
10 11
COMPONENT OUT
12
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
KONEKTOR BEZDRÔTOVÉHO LAN
Môže sa používať pre služby založené na sieti (pozrite strany 55 –
64), BD-LIVE a aktualizáciu softvéru s bezdrôtovým adaptérom LAN.
2
KONCOVKA LAN
Môže sa používať pre služby založené na sieti (pozrite strany 55 – 64),
BD-LIVE a aktualizáciu softvéru v sieťovom pripojení.
3
KONEKTOR iPodu
Sem pripojte konektor stanice iPod.
4
KONEKTORY EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
AUDIO VSTUPU (OPTICKÉ)
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
5
KONEKTOR VÝSTUPU HDMI
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte tento výstupný konektor HDMI
pomocou HDMI káblov ku konektoru vstupu HDMI na vašom
televízore.
6
KONEKTORY VSTUPU HDMI
Prijímajú súčasne signály digitálneho videa a zvuku pomocou HDMI
kábla.
7
KONEKTOR FM ANTÉNY
Pripojenie FM antény.
8
KONEKTORY VSTUPU AUX
Pripojenie k 2-kanálovému analógovému výstupu externého
zariadenia (napríklad videorekordér)
9
KONEKTORY VÝSTUPU
KOMPONENTNÉHO VIDEA
Pomocou komponentných vstupov videa pripojte televízor k týmto
konektorom.
10
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Pripojenie vstupného konektora videa televízora (VSTUP VIDEA) ku
konektoru VÝSTUPU VIDEA na tomto výrobku.
11
KONEKTORY VÝSTUPU 2.1KANÁLOVÝCH REPRODUKTOROV
Pripojte predné reproduktory a subwoofer.
12
VENTILÁTOR
Ventilátor dodáva chladný vzduch do výrobku a predchádza prehriatu.
Otáča sa po celý čas, keď je výrobok zapnutý.
! UPOZORNENIE
 Pri inštalácii výrobku zabezpečte na všetkých stranách ventilátora minimálne 10 cm voľného miesta.
 Ventilačné otvory neblokujte.
14
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 14
2011-12-26
10:28:48
01
Začíname
Diakový ovládač
Sprievodca diaľkovým ovládaním
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Zapína a vypína zariadenie.
Ak chcete zmeniť na režim televízora,
stlačte tlačidlo televízora.
Ak chcete zmeniť na režim domáceho
kina, stlačte tlačidlo BD.
Pre ovládanie možností stlačte numerické
tlačidlá.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Stlačte, ak chcete zastaviť/prehrávať
disk.
Stlačte, ak chcete pozastaviť disk.
MUTE
Dočasne vypne zvuk.
Nastavenie hlasitosti.
VOL
Toto tlačidlo sa nedá použiť.
Použite, ak chcete upraviť úroveň
subwoofera.
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Vyhľadávanie aktívnych FM staníc
a zmena kanálov.
Toto vám poskytne pocit, že počúvate
5.1-kanálový zvukový systém.
Toto tlačidlo používajte na otvorenie
miestnej ponuky/ponuky titulu.
Pri prehrávaní Blu-ray/DVD
disku používajte na zobrazenie
informácií o prehrávaní.
Stlačte, ak chcete opustiť ponuku.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
Stlačte pre aktivovanie efektu 3D Sound.
Stlačte pre vyhľadávanie v obsahu.
Funkciu RDS používajte na
prijímanie FM staníc.
Umožňuje vám opakovať titul,
kapitolu, stopu alebo disk.
Stlačením vyhľadávate dozadu
alebo dopredu.
Stlačením preskakujete dozadu alebo
dopredu.
Stlačte, ak chcete použiť službu Smart Hub.
Nastavte čas spánku, kedy sa
má výrobok sám vypnúť.
REPEAT
Stlačte, ak chcete na svojom televízore
vidieť celú obrazovku.
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Vyberá položky ponuky na obrazovke a
mení hodnotu ponuky.
Stlačte, ak sa chcete vrátiť do
predchádzajúcej ponuky.
Oprava synchronizácie zvuku pri
prehrávania obrazového obsahu z iPodu.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
výrobku aj pre niekoľko funkcií Blu-ray disku.
Vysúva disk.
9
FULL SCREEN
Stlačte, ak sa chcete presunúť do
domácej ponuky.
Stlačte, ak si chcete pozrieť
ponuku disku.
Toto je tlačidlo výberu režimu.
alebo
Stlačte, ak chcete vybrať režim
videa televízora.
DSP
vTuner
Používa sa na predvolenie frekvencie
rádia.
Výber MONO alebo STEREO
vysielania rádia.
Stlačte, ak si chcete vychutnať bežné
2D video v režime 3D.
Stlačte, ak chcete použiť funkciu
vTuner.
Reguluje a stabilizuje úroveň
hlasitosti. (Procesor digitálneho
signálu)
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 15
15
2011-12-26
10:28:48
Začíname
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
* Veľkosť batérie: AAA
Zoznam kódov značiek televízora
Typ
Kód
Typ
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ POZNÁMKA
 Uistite sa, že konce „+“ a „-“ na koncoch
batérií súhlasia s nákresom vo vnútri
priehradky.
 V prípade bežného používania televízora
vydržia batérie približne jeden rok.
 Diaľkový ovládač môžete používať približne do
vzdialenosti 7 metrov v priamej línii.
Nastavenie diaľkového ovládania
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete
ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
4. Ak sa televízor vypne, nastavenie je ukončené.
• Môžete používať tlačidlá TV POWER,
HLASITOSŤ, KANÁL a tiež číselné tlačidlá
(0 - 9).
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
✎ POZNÁMKA
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
televízorov fungovať. Niektoré funkcie sa tiež
nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky
televízora.
 Východiskové nastavenie diaľkového ovládača je
televízor Samsung.
16
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cinema
40
 Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami
Philips
03
03, 18, 25
Daytron
3. Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód, ktorý
zodpovedá značke vášho televízora.
• Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený
viac ako jeden kód, zadajte ich postupne a
zistite, ktorý kód je ten správny.
• Príklad: Pre televízor Samsung
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Citizen
Dynasty
2. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite televízor.
18
Philco
Cetronic
Pri práci s diaľkovým ovládačom
1. Stlačte tlačidlo TV a diaľkový ovládač nastavte
do režimu televízora.
Penney
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 16
2011-12-26
10:28:49
02
Pripojenia
Pripojenia
Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia výrobku k ďalším externým komponentom.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
Poloha výrobku
Položte ho na stojan alebo skrinku s
regálmi, alebo pod stojan na televízor.
SW
Výber polohy počúvania
2,5 až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
Poloha počúvania by sa od televízora
mala nachádzať vo vzdialenosti 2,5- až
3-násobku veľkosti obrazovky.
Príklad : Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
reproduktory ei
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od polohy pri počúvaní, smerom dnu (asi
45°) k sebe. Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške ako
vaše uši.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
Predné
! UPOZORNENIE
 Nenechajte deti hrať sa s reproduktormi alebo v ich blízkosti. Mohli by sa poraniť pri páde
reproduktora.
 Pri pripájaní vodičov reproduktora sa uistite o správnosti polarity (+/-).
 Subwoofer uložte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo cudzie predmety
do vedenia (otvoru) v subwooferi.
 Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
✎ POZNÁMKA
 Ak umiestnite reproduktor blízko svojho televízora, farba obrazovky môže byť rušená z dôvodu
magnetického poľa generovaného reproduktorom. V takom prípade umiestnite reproduktory mimo
televízora.
Komponenty reproduktorov
(Ľ)
(P)
PREDNÝ
SUBWOOFER
KÁBEL REPRODUKTORA
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 17
17
2011-12-26
10:28:50
Pripojenia
Pripojenie reproduktorov
1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do červenej koncovky (+) a potom
uvoľnite jazýček.
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane subwoofera tak, aby sa farebné označenie kolíkov
reproduktora zhodovalo s farebným označením konektorov reproduktora.
Predný reproduktor (Ľ)
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
Predný reproduktor (P)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Červený
Čierny
Subwoofer
COMPONENT
ONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
AUX
UX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Pripojenie externých zariadení/vášho televízora cez HDMI
HDMI je štandardné digitálne rozhranie na pripojenie k zariadeniam ako napr. televízor, projektor, DVD
prehrávač, Blu-ray prehrávač, set top box a iným.
Keďže HDMI je úplne digitálne, budete si vychutnávať digitálnu kvalitu obrazu a zvuku tak, ako boli
pôvodne vytvorené, bez skreslení, ktoré môžu vzniknúť pri konverzii digitálneho signálu na analógový.
DVD alebo Blu-ray prehrávač
SAT (Satelit/Set top box)
VSTUP HDMI
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VÝSTUP HDMI
VÝSTUP HDMI: Pripojenie k televízoru pomocou HDMI kábla (NAJLEPŠIA KVALITA)
Z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku
konektoru HDMI IN na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora.
18
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 18
2011-12-26
10:28:51
02
výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili diaľkový ovládač na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a
vyberte HDMI ako externý zdroj na televízore.
 Aby ste si vychutnali videá s technológiou 3D, musíte mať HDMI pripojenie.
 Dlhý kábel HDMI môže spôsobiť rušenie obrazu. V takom prípade nastavte Hlboké farby na Vyp.
v ponuke.
Pripojenia
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
VSTUP HDMI: Pripojenie k externému komponentu pomocou HDMI kábla
1. Z konektora HDMI IN na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku
konektoru HDMI OUT na vašom digitálnom zariadení.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte vstup H. IN1 alebo H. IN2.
Režim sa prepne nasledovne: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Ak ste pripojili domáce kino pomocou kábla HDMI, video výstup domáceho kina sa automaticky
prepne do režimu HDMI, keď ho zapnete. Dostupné HDMI video rozlíšenia nájdete na strane 27.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak HDMI kábel nepodporuje CEC.
• Popis pripojenia HDMI
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP, na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
• Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním BD/DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač,
DVD atď.) a zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom
zariadení, aby sa zabránilo jeho neoprávnenému kopírovaniu.
! UPOZORNENIE
 Funkcia Anynet+ je podporovaná, iba ak je HDMI kábel pripojený k HDMI VÝSTUP na výrobku.
Pripojenie prstencového feritového jadra k napájaciemu káblu hlavnej jednotky
Ak k napájaciemu káblu hlavnej jednotky pripojíte prstencové feritové jadro, pomôžete tým
zabrániť RF rušeniu z rádiových signálov.
1. Potiahnutím upevňovacieho jazýčka otvorte
prstencové feritové jadro.
2. Na napájacom kábli hlavnej jednotky urobte dve
slučky.
3. Prstencové feritové jadro pripevnite k napájaciemu
káblu hlavnej jednotky tak, ako je to zobrazené na
obrázku a tlačte, až kým nezapadne.
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
HDMI IN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 19
19
2011-12-26
10:28:53
Pripojenia
SPÔSOB 1
Červený Modrý Zelený
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
ŽltýSUBWOOFER
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
SPÔSOB 2
SPÔSOB 1: Komponentné video (LEPŠIA KVALITA)
Ak je váš televízor vybavený vstupmi Komponentné video, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou dodávky) z konektorov Komponentný výstup videa (PR, PB a Y) na zadnej strane výrobku ku
konektorom Komponentný vstup videa na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Môžete si vybrať z rôznych nastavení rozlíšenia, napríklad 1080i, 720p, 576p/480p a 576i/480i, v
závislosti od typu disku. (Pozrite stranu 27)
 Aktuálne rozlíšenie sa od nastavenia v ponuke Nastavenie môže líšiť, ak sú pripojené oba káble,
komponentný aj HDMI. Rozlíšenie sa tiež môže líšiť v závislosti od disku. (Pozrite stranu 27)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili diaľkový ovládač na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na
diaľkovom ovládači a vyberte KOMPONENTNÝ ako externý zdroj na televízore.
 Ak sú pri prehrávaní disku DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete
režim Komponentný 1080p, 1080i, 720p alebo 576p/480p, ponuka nastavenia displeja zobrazí
výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i, 720p alebo 576p/480p. Rozlíšenie je v skutočnosti 576i/480i.
SPÔSOB 2: Kompozitné video (DOBRÁ KVALITA)
Po pripojení dodaného video adaptéra do VIDEO OUT výstupu na zadnej strane výrobku, pripojte
video adaptér a VIDEO IN konektor televízora pomocou video kábla.
✎ POZNÁMKA
 Zdroj VIDEO vždy vychádza v rozlíšení 576i/480i bez ohľadu na rozlíšenie, ktoré je nastavené v
ponuke Nastavenie. (pozrite stranu 27)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili diaľkový ovládač na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na
diaľkovom ovládači a vyberte VIDEO ako externý zdroj na televízore.
! UPOZORNENIE
 Jednotku nepripájajte cez videorekordér. Videosignály dodávané cez videorekordér môžu byť
ovplyvnené systémami ochrany proti kopírovaniu a obraz v televízore bude skreslený.
20
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 20
2011-12-26
10:28:58
02
Pripojenia
Pripojenie zvuku z externých zariadení
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
VIDEO O
AUX IN
Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Set-top box
Biely
Červený
Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Ak má externý analógový
komponent iba jeden
výstup zvuku, pripojte
ľavý alebo pravý. VIDEOREKORDÉR
OPTICKÉ
DOPLNKOVÉ
OPTICKÉ PRIPOJENIE: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-top box).
1. Pripojte digitálny vstup (OPTICKÝ) na výrobku k digitálnemu výstupu na externom digitálnom
zariadení.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte vstup D. IN.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete pozerať video z káblovej spojky/satelitného prijímača, musíte pripojiť ich výstup videa k
televízoru.
 Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie frekvencie 32 kHz alebo viac z externých
digitálnych zariadení.
 Tento systém podporuje iba zvuk DTS a Dolby Digital, zvuk MPEG, ktorý je bitstreamom, nie je
možné podporovať.
AUX: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenia s analógovým signálom, ako je napríklad videorekordér.
1. Pripojte DOPLNKOVÝ VSTUP (Zvuk) na výrobku k výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte vstup AUX.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Konektor výstupu videa z vášho videorekordéra môžete pripojiť k televízoru a konektory výstupu
zvuku videorekordéra pripojte k tomuto výrobku.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 21
21
2011-12-26
10:28:59
Pripojenia
Pripojenie k sieti
Tento výrobok vám umožňuje zobrazovať sieťové služby (pozrite si strany 55 – 64), napríklad Smart
Hub a BD-LIVE, a tiež prijímať aktualizácie softvéru, keď sa vytvorí pripojenie k sieti. Pre pripojenie
odporúčame použiť bezdrôtový alebo káblový smerovač.
Ďalšie informácie o pripojení smerovača nájdete v návode na použitie smerovača alebo kontaktujte
výrobcu smerovača a požiadajte ho o technickú podporu.
Káblová sieť
1. Pomocou priameho LAN kábla (kábel UTP) pripojte LAN koncovku výrobku ku koncovke LAN na
vašom modeme.
2. Nastavte možnosti siete. (Pozrite stranu 33)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Smerovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným
smerovačom)
Alebo
Širokopásmové
služby
✎ POZNÁMKA
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Zapojenie v počítačovej sieti
pre potreby služby AllShare
(Pozrite stranu 64)
 Internetové pripojenie k aktualizačným serverom softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť
povolené v závislosti na smerovači, ktorý používate, alebo na pravidlách vášho poskytovateľa
pripojenia na internet. Viac informácií žiadajte od svojho poskytovateľa pripojenia na internet.
 Ak používate technológiu DSL, na vytvorenie sieťového pripojenia použite smerovač.
 Ak chcete používať službu AllShare, počítač musí byť zapojený do siete podľa obrázka.
22
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 22
2011-12-26
10:29:01
02
Pripojenia
Bezdrôtová sieť
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača.
1. Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP/IP router. Bezdrôtový
LAN adaptér pripojte k bezdrôtovému LAN adaptéru na zadnom paneli výrobku.
2. Nastavte možnosti siete. (viď strany 33)
Širokopásmové
služby
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Bezdrôtový smerovač
WIRELESS LAN
Počítač
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
Zapojenie v počítačovej sieti pre
potreby služby AllShare
(Pozrite stranu 64)
✎ POZNÁMKA
 Tento výrobok je kompatibilný iba s bezdrôtovým adaptérom LAN od spoločnosti Samsung. (nie je





súčasťou dodávky) (Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový adaptér LAN spoločnosti Samsung sa predáva samostatne. Kvôli zakúpeniu kontaktujte
predajcu spoločnosti Samsung Electronics.
Musíte použiť bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje štandardy IEEE 802.11a/b/g/n. (n sa odporúča
pre stabilnú prevádzku bezdrôtovej siete.)
Bezdrôtová LAN môže zo svojej podstaty spôsobiť rušenie v závislosti na prevádzkových podmienkach
(Výkon prístupového bodu, vzdialenosť, prekážky, interferencie spôsobené inými rádiovými
zariadeniami atď.)
Nastavte bezdrôtový smerovač na režim Infraštruktúra. Režim Ad-hoc nie je podporovaný.
Pri použití bezpečnostného kľúča pre prístupový bod (bezdrôtový smerovač) sú podporované len
nasledovné bezpečnostné protokoly.
1) Authentication Mode : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Encryption Type : WEP, AES
Pre využitie služby AllShare musíte zapojiť počítač do vašej siete podľa obrázka.
Pripojenie FM antény
FM anténa (dodávaná)
FM ANT
1. Dodanú FM anténu pripojte ku konektoru FM antény.
2. Pomaly pohybujte káblom antény, až kým nenájdete
miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite k
stene alebo k inému pevnému povrchu.
✎ POZNÁMKA
 Tento výrobok neprijíma AM vysielania.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 23
23
2011-12-26
10:29:02
Nastavenie
Úvodné nastavenie
1. Po pripojení výrobku zapnite televízor.
Pri prvom pripojení a zapnutí výrobku k televízoru
sa zobrazí obrazovka Úvodné nastavenie.
• Domáca ponuka
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Initial Settings | On-Screen Language
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Čeština
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ POZNÁMKA
 Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete,
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ ◄►vyberte požadovaný
jazyk, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte Spustiť.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
pomer strán TV obrazovky, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. (Pozri stranu 27)
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadované
nastavenia siete: Kábel, Bezdrôtové (Všeob.),
WPS(PBC) alebo One Foot Connection, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Ak nepoznáte detaily
nastavenia siete, stlačte tlačidlo
MODRÉ (D) na vašom diaľkovom ovládači
namiesto preskočenia Nastavenia siete, dokončite
Úvodné nastavenie a prejdite do domácej ponuky.
Ak ste si zvolili Nastavenie siete, prejdite na strany
33 - 36, kde nájdete viac informácií o Nastaveniach
siete. Po dokončení prejdite na krok 6.
6. Objaví sa domáca ponuka. (Viac informácií o
domácej ponuke nájdete na strane 25.)
24
domáca ponuka sa nezobrazí okrem
nasledovného.
 Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ (D)
tlačidlo, môžete vstúpiť do domácej ponuky,
aj keď nie je ešte nastavenie siete úplne
ukončené.
 Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné
nastavenie kvôli vykonaniu zmien, zvoľte
možnosť Resetovať. (Pozri stranu 37)
 Ak používate HDMI kábel na pripojenie
výrobku k TV prijímaču Samsung
podporujúcemu funkciu Anynet+ (HDMICEC) a 1.) V televízore aj vo výrobku ste
nastavili funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na
Zap. a 2.) Nastavili ste televízor na
podporovaný jazyk, potom výrobok
automaticky vyberie tento jazyk ako
preferovaný.
 Ak necháte výrobok v režime zastavenia dlhšie
ako 5 minút bez použitia, na televíznej
obrazovke sa zobrazí šetrič obrazovky. Ak
necháte výrobok v režime šetriča obrazovky
dlhšie ako 20 minút, napájanie sa automaticky
vypne.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 24
2011-12-26
10:29:04
03
DISC MENU
MENU
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3
2
Nastavenie
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nastavenia,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Prístup do ponuky Nastavení
RETURN
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
4
EXIT
✎ POZNÁMKA
TUNER
1
Tlačidlo MENU : Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
2
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
3
Tlačidlo ZADAŤ/SMER :
Posuňte kurzor alebo zvoľte položku.
Aktivujte aktuálne zvolenú položku.
Potvrďte nastavenie.
4
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej ponuky.
 Ak je výrobok pripojený na sieť, z domácej
ponuky vyberte Internet.
Prevezmite požadovaný obsah z ponuky
Samsung Apps. (Pozrite strany 62 – 64)
 Kroky prístupu sa môžu líšiť v závislosti od vami
vybranej ponuky.
 OSD (On Screen Display – Displej na obrazovke)
tohto výrobku sa môže po aktualizácii verzie
softvéru zmeniť.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Objaví sa domáca ponuka
• Domáca ponuka
Môj obsah
Videá
3
Fotografie
Hudba
4
1
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
2
5
d WPS(PBC)
1
Zvolí Moje zar.
2
Zvolí Funkcia.
3
Zvolí Môj obsah.
4
Zvolí Internet.
5
Zvolí Nastavenia.
6
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
6
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 25
25
2011-12-26
10:29:06
Nastavenie
 V závislosti od obsahu a polohy obrázku na
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie, atď.
Nastavenia 3D
Veľkosť obraz.
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D
obsahom v režime 3D.
Nastavenia
Displej
Nastavenia 3D
Zvuk
obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne
čierne čiary na ľavej strane, pravej strane alebo
na obidvoch stranách.
Nastavenia 3D
Umožňuje vám nastaviť aktuálnu veľkosť obrazovky
vášho televízora, takže výrobok môže nastaviť obraz
podľa veľkosti obrazovky a zobraziť optimálny 3D
obraz.
(Maximálna povolená veľkosť obrazovky pre tento
výrobok je 116 palcov.)
Sieť
Systém
Režim prehr. 3D Blu-ray
: Auto
Jazyk
Veľkosť obraz.
: 55 palce
Zabezpečenie
> Presunúť " Zadať ' Späť
Všeobecné
Podpora
HDMI hlboké farby
: Auto
Režim prehr. 3D Blu-ray
3D Blu-ray disky sú k dispozícii v dvoch
formátoch: Blu-ray 3D a Iba 3D. Pred
prehrávaním disku si môžete vybrať, či chcete
sledovať Blu-ray 3D disk v režime 3D alebo 2D.
• Auto : Automaticky zistí, či pripojený televízor
obsahuje funkciu 3D a podľa toho prehrá Blu-ray
3D disk v režime 3D alebo 2D, alebo prehrá disk
Len 3D v režime 3D, ak televízor podporuje
funkciu 3D. Disky Len 3D sa nebudú prehrávať, ak
váš televízor nepodporuje funkciu 3D.
• 3D  3D : Vždy prehrá disky Len 3D a Blu-ray 3D
v režime 3D.
• 3D  2D : Vždy prehrá disky Blu-ray 3D v režime
2D. Disky Len 3D sa nebudú prehrávať.
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete zastaviť film počas 3D prehrávania,
jeden krát stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (  ). Film
sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje.
Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď
prehrávate 3D film, jeden krát stlačte tlačidlo
ZASTAVIŤ (  ). Objaví sa ponuka Blu-ray.
Znovu stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (  ), a potom
zvoľte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray.
26
! UPOZORNENIE
 Ak si chcete vychutnať 3D obsah, pripojte
3D zariadenie (AV prijímač alebo televízor
podporujúci 3D) k výrobku do HDMI OUT
konektora pomocou vysokorýchlostného
HDMI kábla. Pred prehrávaním 3D obsahu
si nasaďte 3D okuliare.
 Výrobok vysiela 3D signály len cez HDMI
kábel pripojený do HDMI OUT konektora.
 Keďže obrazové rozlíšenie v režime
prehrávania 3D je pevne dané podľa
rozlíšenia pôvodného 3D obrazu, nemôžete
zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
 Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo
nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia
obrazovky, nemusia v režime prehrávania
3D správne fungovať.
 Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa
minimálne trojnásobku šírky obrazovky
od televízora, keď si prezeráte 3D
obrázky. Napríklad, ak máte 46-palcovú
obrazovku, stojte 138 palcov (3,5 m) od
obrazovky.
- Nastavte 3D video obrazovku do
úrovne očí na dosiahnutie najlepšieho
3D obrazu.
 Ak je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, nemusí 3D efekt fungovať
správne.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 26
2011-12-26
10:29:08
03
Nastavenie
Pomer strán
BD Wise (iba výrobky Samsung)
V závislosti od typu televízora možno budete chcieť
upraviť nastavenie veľkosti obrazovky.
„BD Wise“ je najnovšia funkcia prepojenia od
spoločnosti Samsung.
• 16:9 Originál : Vyberte pri pripojení TV s pomerom
strán 16:9. Výrobok bude zobrazovať všetky filmy
v pôvodnom pomere strán. Niektoré filmy vo
formáte 4:3 sa budú zobrazovať s čiernymi pásmi
naľavo a napravo.
Keď pripojíte výrobok Samsung a televízor
Samsung s funkciou „BD Wise“ za pomoci HDMI a
„BD Wise“ sa nachádza vo výrobku aj v televízore,
bude výrobok vysielať video v rozlíšení a snímkovej
frekvencii BD/DVD disku.
• Vyp. : Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri
rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke
Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku. Pozrite
si Rozlíšenie nižšie.
• Zap. : Produkt vysiela výstup videa v pôvodnom
rozlíšení a snímkovej frekvencii BD/DVD disku.
• 16:9 Úplný : Vyberte pri pripojení TV s pomerom
strán 16:9. Filmy sa budú zobrazovať tak, že
vyplnia celú obrazovku. Niektoré filmy vo formáte
4:3 budú natiahnuté.
• 4:3 Poštová schránka : Vyberte pri pripojení TV s
pomerom strán 4:3. Výrobok bude zobrazovať
všetky filmy v pôvodnom pomere strán.
Niektoré filmy fo formáte 16:9 sa budú zobrazovať
s čiernymi pásmi hore a dole.
• 4:3 Pan-Scan : Vyberte pri pripojení TV s
pomerom strán 4:3. Obsah v režime 16:9 bude
mať odrezanú krajnú ľavú a pravú časť.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa
zobraziť skreslený obraz.
 Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa
môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po
bokoch obrazu).
Smart Hub – veľkosť obr.
Nastavte Obrazovku Smart Hub na optimálnu
veľkosť.
• Veľ.1 : Veľkosť obrazovky Smart Hub bude
menšia ako predvolená veľkosť. Na bokoch
obrazovky môžete vidieť čierne pruhy.
• Veľ.2 : Toto je predvolené nastavenie pre Smart
Hub. Prehrávač zobrazí normálnu veľkosť
obrazovky Smart Hub.
• Veľ.3 : Tým sa zobrazí väčšia veľkosť obrazovky
Smart Hub. Obraz môže byť pre vašu televíznu
obrazovku príliš veľký.
✎ POZNÁMKA
 Keď je zapnutá funkcia „BD Wise“, nastavenie
rozlíšenia sa automaticky prednastaví na „BD
Wise“ a „BD Wise“ sa objaví v ponuke rozlíšení.
 Ak je produkt pripojený k zariadeniu, ktoré „BD
Wise“ nepodporuje, potom nemôžete funkciu
„BD Wise“ využívať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie „BD Wise“
nastavte obe ponuky „BD Wise“ vo výrobku aj
v televízore na Zap..
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
komponentného a HDMI video signálu na Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i.
Číslo označuje počet riadkov obrazu na jednu
snímku. Písmeno „i“ označuje prekladané a písmeno
„p“ progresívne vykresľovanie. Čím viac riadkov, tým
je vyššia kvalita.
• Auto : Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie
na maximálne rozlíšenie pripojeného televízora.
• BD Wise : Automaticky nastaví rozlíšenie na
rozlíšenie disku BD/DVD, ak ste pripojili
výrobok cez HDMI k televízoru s funkciou BD
Wise. (Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba
vtedy, keď je funkcia BD Wise nastavená na
Zap.. Pozrite časť BD Wise vyššie.)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho
videa. (iba HDMI)
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov
progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov
prekladaného videa. (len VIDEO)
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 27
27
2011-12-26
10:29:09
Nastavenie
Rozlíšenie podľa režimu výstupu
• Prehrávanie Blu-ray disku/e-obsahu/digitálneho obsahu
HDMI / pripojené
Výstup
HDMI / nepripojené
Režim HDMI
Komponentný režim
Komponentný/
VIDEO režim
Disk Blu-ray
E-obsah/
Digitálny
obsah
Režim VIDEO
1080p pri 60
sn./s
576i/480i
-
-
-
Max. rozlíšenie
vstupu
televízora
Max. rozlíšenie
vstupu
televízora
576i/480i
-
-
-
1080p pri 60
sn./s
1080p pri 60
sn./s
1080p pri 60
sn./s
576i/480i
-
-
-
Filmová
snímka: Auto
(24Fs)
1080p pri 24
sn./s
1080p pri 24
sn./s
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Nastavenie
Disk Blu-ray
E-obsah/
Digitálny
obsah
BD Wise
Rozlíšenie
disku Blu-ray
Automatické
• Prehrávanie DVD
HDMI / pripojené
Výstup
HDMI / nepripojené
Režim HDMI
Komponentný/
VIDEO režim
Komponentný režim
Režim VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Automatické
Max. rozlíšenie
vstupu televízora
576i/480i
-
-
1080p pri 60 sn./s
1080p pri 60 sn./s
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Nastavenie
28
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 28
2011-12-26
10:29:09
03
 Ak televízor, ktorý ste pripojili k výrobku,
nepodporuje režim Filmová snímka alebo vami
zvolené rozlíšenie, objaví sa oznam „Ak sa po
výbere nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15
sekúnd. Potom sa rozlíšenie automaticky vráti
na predchádzajúcu hodnotu. Chcete vykonať
výber?“. Po výberu Áno obrazovka televízora
stmavne na 15 sekúnd a potom sa rozlíšenie
automaticky vráti na predchádzajúcu hodnotu.
 Ak ostane obrazovka tmavá aj po zmene
rozlíšenia, vyberte všetky disky a stlačte a na
minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo
ZASTAVIŤ () na prednej strane výrobku.
Obnovia sa všetky nastavenia z výroby. Pre
prístup do každého režimu sa držte pokynov
na predchádzajúcej strane a vyberte také
nastavenie displeja, ktoré bude váš televízor
podporovať.
 Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
 Aby mohol výrobok použiť režim Filmová
snímka (24Fs), musí Blu-ray disk podporovať
funkciu 24 snímok.
 Ak sú pripojené konektory HDMI aj
Komponentný a momentálne prezeráte
komponentný výstup, rozlíšenie je pevne
stanovené na 576i/480i.
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so
schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď).
• Auto : Automaticky nastaví výrobok na
optimálny formát podporovaný vaším
zariadením.
• YCbCr(4:4:4) : Ak váš televízor podporuje
farebný priestor YCbCr cez HDMI, zvoľte túto
možnosť pre výstup normálnej farebnej
stupnice YCbCr.
• RGB (Štandardný) : Zvoľte túto možnosť pre
výstup normálnej farebnej stupnice RGB.
• RGB (Vylepšený) : Ak ste pripojili výrobok k
zobrazovaciemu zariadeniu DVI, ako napr.
monitoru, vyberte túto možnosť na výstup
vylepšeného rozsahu farieb RGB.
Filmová snímka (24 Fs)
Nastavenie funkcie Flmová snímka (24 Fs) na Auto
vám umožňuje upraviť HDMI výstup na 24 snímok
za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
Funkciu Filmová snímka (24 Fs) si môžete
vychutnať len na televízore podporujúcom túto
snímkovú frekvenciu. Funkciu Filmová snímka si
môžete zvoliť, len ak je výrobok v režime výstupu
HDMI rozlíšenia 1080i alebo 1080p.
• Auto : Funkcia Filmová snímka (24 Fs) je
aktívna.
• Vyp. : Funkcia Fmová snímka (24 Fs) je vypnutá.
HDMI hlboké farby
Umožňuje použiť výstup videa z konektora HDMI
OUT s Deep Color. Deep Color umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s vyššou hĺbkou
farieb.
• Auto: Výrobok posiela video výstup s Deep
Color do pripojeného televízora, ktorý
podporuje HDMI Deep Color.
• Vyp. : Obraz vo výstupe je bez funkcie Deep
Color.
Statický režim
Umožňuje nastavenie typu obrazu pri pozastavení
prehrávania disku DVD.
• Auto: Automaticky zobrazí najlepší statický
obraz v závislosti od obsahu.
• Snímka : Vyberte túto možnosť, ak chcete
pozastaviť scénu s malým množstvom akcií.
• Pole : Vyberte toto nastavenie, ak chcete
pozastaviť scénu s mnohými akciami.
Progresívny režim
Umožňuje vylepšenie kvality obrazu pri sledovaní
diskov DVD.
• Auto : Umožňuje automatické nastavenie na
najkvalitnejší obraz pri sledovaní disku DVD.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej show na DVD.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 29
Nastavenie
✎ POZNÁMKA
29
2011-12-26
10:29:09
Nastavenie
Zvuk
Nastavenie reproduktorov
Nastavenia
Nastavenie reproduktorov
Displej
Zvuk
|
Úroveň
Sieť
Vzdialenosť
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej
vzdialenosti od polohy pri počúvaní, nastavte čas
oneskorenia zvuku z predných reproduktorov a
subwoofera.
• Vzdialenosť reproduktora môžete nastaviť
medzi 0,3 m a 9,0 m.
Vzdialenosť
Systém
Jazyk
Nastavenia
Zabezpečenie
Displej
Všeobecné
Zvuk
Podpora
> Presunúť " Zadať ' Späť
Vzdialenosť
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Predný Ľ
Predný P
Subwoofer
Sieť
Systém
◄
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Úroveň
Podpora
> Presunúť < Zmeniť ' Späť
Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie
a úroveň.
Nastavenie úrovne predného reproduktora/
subwoofera
• Úroveň hlasitosti môžete nastaviť v krokoch od
-6 dB do +6 dB.
• Čím bližšie k +6 dB, tým bude zvuk hlasnejší a
čím bližšie k -6 dB, tým bude zvuk tichší.
Použ. EQ
Prispôsobte svoje vlastné osobné preferencie
zvuku pomocou nastavení ekvalizéra.
Nastavenia
Použ. EQ
Displej
Nastavenia
Zvuk
Úroveň
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Predný Ľ
Predný P
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Jazyk
Všeobecné
Zabezpečenie
Podpora
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
A
Obnoviť > Nastaviť < Presunúť ' Späť
Všeobecné
Podpora
30
> Presunúť < Zmeniť ' Späť
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 30
2011-12-26
10:29:09
03
Zvukové signály vysielané cez kábel HDMI
môžete zapínať alebo vypínať.
• Vyp. : Video je prenášané iba cez pripájací
kábel HDMI a zvuk vychádza iba cez
reproduktory výrobku.
• Zap. : Cez pripájací kábel HDMI sú prenášané
video aj zvukové signály a zvuk vychádza iba cez
reproduktory televízora.
✎ POZNÁMKA
 Zvuk HDMI sa pre reproduktory televízora
automaticky premieša na 2-kanálový.
Spätný zvukový kanál
Zvuk televízora si môžete vychutnávať z
reproduktorov domáceho kina s použitím len
jedného kábla HDMI.
• Auto : Ak je váš televízor kompatibilný s
funkciou Spätný zvukový kanál, môžete
počúvať zvuk televízora z reproduktorov
domáceho kina.
• Vyp. : Vypne funkciu Spätný zvukový kanál.
✎ POZNÁMKA
 Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
vypnutá, funkcia Spätného zvukového
kanála nie je dostupná.
 Použitie kábla HDMI bez certifikátu pre
funkciu ARC (Spätný zvukový kanál) môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
 Funkcia ARC je dostupná iba vtedy, ak
pripojený televízor podporuje funkciu ARC.
Digitálny výstup
Digitálny výstup môžete nastaviť v závislosti od
pripojeného AV prijímača:
• PCM : Zvoľte, ak ste pripojili AV prijímač s
podporou HDMI.
• Bitstream (nespracovaný) : Zvoľte, či ste
pripojili AV prijímač s podporou HDMI so
schopnosťami dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (DTS Opätovne kódov.) : Zvoľte, či
ste pripojili AV prijímač pomocou Digitálneho
optického vstupu, ktorý dokáže dekódovať
DTS.
• Bitstream (Dolby D. Opätovne kódov.) :
Zvoľte, ak nemáte AV prijímač s podporou
HDMI, ale máte AV prijímač so schopnosťami
dekódovania Dolby Digital.
Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu. (Pozri stranu 32)
Blu-ray disky môžu obsahovať tri zvukové stopy:
- Zvuk hlavného obsahu: Zvuková stopa
hlavného obsahu.
- Zvuk BONUSVIEW: Dodatočná zvuková
stopa ako napr. komentár režiséra alebo
herca.
- Zvukové efekty pri navigácii: Pri výbere
niektorých položiek ponuky sa môžu prehrať
zvukové efekty pri navigácii. Zvukové efekty pri
navigácii sú odlišné na každom Blu-ray disku.
✎ POZNÁMKA
 Môžete ho aktivovať, keď je zapnutý zvuk
HDMI.
 Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny
výstup, v opačnom prípade nebudete počuť
žiaden zvuk alebo len hlasný šum.
 Ak HDMI zariadenie (AV prijímač, televízor)
nie je kompatibilné s kompresnými formátmi
(Dolby Digital, DTS), bude zvukový výstup vo
formáte PCM.
 Bežné disky DVD disky nemajú
BONUSVIEW zvuk ani zvukové efekty pri
navigácii.
 Niektoré disky Blu-ray nemajú BONUSVIEW
zvuk ani zvukové efekty pri navigácii.
 Toto nastavenie digitálneho výstupu nemá
vplyv na výstup analógového (Ľ/P) zvuku
alebo zvuku HDMI do vášho televízora.
Vplýva na optický a zvukový HDMI výstup
pri pripojení vášho výrobku k AV prijímaču.
 Ak budete prehrávať zvukové stopy vo
formáte MPEG, výstupom zvukového
signálu je PCM bez ohľadu na váš výber
digitálneho výstupu (PCM alebo bitstream).
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 31
Nastavenie
HDMI Audio
31
2011-12-26
10:29:12
Nastavenie
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
PCM
Bitstream
(nespracovaný)
Bitstream (DTS
Opätovne
kódov.)
Bitstream (Dolby
D. Opätovne
kódov.)
AV prijímač
AV prijímač
AV prijímač
AV prijímač
podporujúci HDMI podporujúci HDMI podporujúci HDMI podporujúci HDMI
Opätovne
Opätovne
PCM
Až 7.1-kanálový
PCM
zakódovaný Dolby
zakódovaný DTS
Digital *
Opätovne
Opätovne
Dolby Digital
Až 7.1-kanálový
Dolby Digital
zakódovaný Dolby
zakódovaný DTS
Digital *
Opätovne
Opätovne
Dolby Digital Plus Až 7.1-kanálový
Dolby Digital Plus
zakódovaný Dolby
zakódovaný DTS
Digital *
Opätovne
Zvuková stopa
Opätovne
Dolby TrueHD
Až 7.1-kanálový
Dolby TrueHD
zakódovaný Dolby
na Blu-ray disku
zakódovaný DTS
Digital *
Opätovne
Opätovne
DTS
Až 6.1-kanálový
DTS
zakódovaný Dolby
zakódovaný DTS
Digital *
Opätovne
Opätovne
DTS-HD HRA
Až 7.1-kanálový
DTS-HD HRA
zakódovaný Dolby
zakódovaný DTS
Digital *
Opätovne
Opätovne
DTS-HD MA
Až 7.1-kanálový
DTS-HD MA
zakódovaný Dolby
zakódovaný DTS
Digital *
PCM
PCM 2-kanálový
PCM 2-kanálový PCM 2-kanálový
PCM 2-kanálový
Zvuková stopa
Dolby Digital
Až 5.1-kanálový
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
na DVD
DTS
Až 6.1-kanálový
DTS
DTS
DTS
Výstupom je len
Dekóduje zvuk Dekóduje zvuk hlavného
zvukový stream
obsahu
obsahu a zvukový
Dekóduje zvuk
hlavného obsahu, ahlavného
zvukový stream stream BONUSVIEW
hlavného obsahu aby mohol váš AV
a zvukový stream prijímač dekódovať BONUSVIEW spolu spolu do PCM zvuku a
Definícia pre
do PCM zvuku a pridáva zvukové efekty
Akýkoľvek
BONUSVIEW spolu zvukový bitstream.
pridáva zvukové
pri navigácii, potom
Blu-ray disk
Nebudete
do PCM zvuku a
efekty pri navigácii,
opätovne zakóduje
môcť počúvať
pridáva zvukové
potom opätovne
PCM zvuk do Dolby
BONUSVIEW
zvuk
efekty pri navigácii.
PCM zvuk Digital bitstreamu alebo
ani zvukové efekty zakóduje
do DTS bitstreamu.
PCM.
pri navigácii.
Pripojenie
* Ak má zdrojová zvuková stopa 2 kanály, nepoužije sa nastavenie „Opätovné zakódovanie Dolby D“.
Výstupom bude LPCM s 2 kanálmi.
Ovládanie dynamického rozsahu
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale napriek
tomu čisto počuť dialógy. Táto funkcia je aktívna,
len ak váš výrobok deteguje signál Dolby Digital.
• Auto: Ovládanie dynamického rozsahu bude
nastavené automaticky na základe informácií
poskytnutých zvukovou stopou Dolby TrueHD.
32
• Vyp.: Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
• Zap.: Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu
pri nízkej hlasitosti alebo z menších
reproduktorov môže systém využiť príslušnú
kompresiu, aby bol obsah s nižšou úrovňou
zrozumiteľnejší a zabránilo sa prehrávaniu
dramatických pasáží príliš nahlas.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 32
2011-12-26
10:29:12
03
Káblová sieť
Keď je prehrávač pripojený k digitálnemu
televízoru, môže sa vám video zdať pomalšie ako
zvuk. V takom prípade nastavte čas oneskorenia
zvuku tak, aby sa zhodoval s obrazom.
Nastavenie káblového pripojenia – Automaticky
Nastavenie
Synch. zvuku
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kábel.
Nastavenia
• Čas oneskorenia zvuku nastavte v rozpätí 0 ms
až 300 ms. Nastavte ju na optimálny stav.
Zvuk
Sieť
Sieť
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je vaša
IP adresa statická alebo dynamická. Ak je dynamická
a používate káblové alebo bezdrôtové pripojenie,
odporúčame použiť automatické postupy. Ak
používate bezdrôtové pripojenie a váš smerovač má tú
schopnosť, môžete použiť WPS(PBC) alebo
Jednostopové pripojenie.
Ak je vaša IP adresa statická, musíte použiť postup
ručného nastavenia pri káblovom aj bezdrôtovom
pripojení.
Nastavenia siete
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenie vášho
výrobku, postupujte nasledovne:
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄► vyberte
Nastavenia, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Sieť, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia
siete, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Kábel, Bezdrôtové (Všeob.), WPS(PBC)
alebo One Foot Connection, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak máte káblovú sieť, prejdite na Káblovú sieť
nižšie. Ak máte bezdrôtovú sieť, prejdite na
Bezdrôtovú sieť na stranách 34 - 36.
Nastavenia siete
Displej
Systém
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Kábel
Jazyk
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
Všeobecné
One Foot
Connection
Podpora
Pripojenie k sieti pomocou kábla LAN. Uistite sa, že
kábel LAN je pripojený.
> Presunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Stav siete. Po overení
sieťového pripojenia sa výrobok pripojí k sieti.
Nastavenie káblového pripojenia – Manuálne
Ak máte statickú IP adresu, alebo ak automatické
nastavenie nefunguje, budete musieť nastaviť
hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Ak chcete prezerať hodnoty Nastavení siete na
väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v
pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 33
33
2011-12-26
10:29:12
Nastavenie
Pre zadanie sieťových nastavení do vášho
výrobku postupujte nasledovne:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kábel, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nast. IP, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Režim IP
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP adresa
Systém
Maska podsiete
Brána
Jazyk
Zabezpečenie
• Bezdrôtová (Všeobecné)
• Používanie funkcie WPS(PBC).
• Jednostopové pripojenie
Nast. IP
Displej
Sieť
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
Bezdrôtová (Všeobecné) zahŕňa Automatické aj
Manuálne postupy nastavenia.
Nastavenia
Zvuk
Bezdrôtová sieť
Režim DNS
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Všeobecné
OK
Podpora
> Presunúť " Zadať ' Späť
3.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
4.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálne, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
6.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
7.
Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
Nastavenie bezdrôtového sieťového pripojenia
– Automaticky
Most Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľnú
funkciu bezpečnosti, ktorá vyžaduje od zariadení,
ktoré vstupujú do siete, vysielanie zašifrovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva
prístupový alebo bezpečnostný kľúč.
Bezpečnostný kľúč je založený na hesle, typicky
je to slovo alebo séria písmen a čísel určitej dĺžky,
ktoré ste zadali pri nastavovaní zabezpečenia pre
vašu bezdrôtovú sieť. Ak na nastavenie sieťového
pripojenia používate tento spôsob a máte
bezpečnostný kľúč pre svoju bezdrôtovú sieť,
budete musieť zadať heslo počas procesu
automatického nastavenia.
1. Stlačte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Bezdrôtové (Všeob.).
Nastavenia
Displej
8.
Zadajte hodnoty pre IP adresu, Masku
podsiete a Vstupnú bránu.
9.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Zvuk
Sieť
Kábel
Systém
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to
uvedené vyššie.
11. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte OK.
Objaví sa obrazovka Stav siete. Po overení
sieťového pripojenia sa výrobok pripojí k
sieti.
Jazyk
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
VšeobecnéOne Foot
Connection
Podpora
Nastavte bezdrôtovú sieť výberom vášho
bezdrôtového routera. V závislosti od nastavenia
bezdrôtového routera možno budete musieť zadať
bezpečnostný kόd.
> Presunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
sieť, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
34
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 34
2011-12-26
10:29:13
03
Nastavenia
Displej
Zvuk
Nastavenia siete
Zadajte bezp. kľúč.
0 zadané
Nastavenie
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte heslo
svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou
vášho diaľkového ovládača.
Ak chcete zvoliť písmeno, stláčajte tlačidlá
▲▼◄► pre posun kurzora, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Pre zadanie sieťových nastavení do vášho
výrobku postupujte nasledovne:
1. Postupujte podľa krokov 1 až 5 v postupe
„Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia - Automaticky“.
2. Po skončení stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre
posun kurzora na Dokončiť, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Stav
siete.
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
a
b
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Nastavenia
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Displej
s
t
u
v
w
x
y
z
0
Zvuk
*
Odstrániť
a/A
c
d
e
Medzera
Dokončiť
a Predchádzajúci m Presunúť " Zadať ' Späť
Nast. IP
Režim IP
Sieť
IP adresa
Systém
Maska podsiete
Jazyk
Zabezpečenie
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brána
Režim DNS
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Všeobecné
✎ POZNÁMKA
OK
Podpora
> Presunúť " Zadať ' Späť
 Heslo by ste mali nájsť na nastavovacích
obrazovkách, ktoré používate na nastavenie
svojho smerovača alebo modemu.
5. Po vykonaní procesu presuňte kurzor
pomocou tlačidiel ▲▼◄► na položku
Dokončiť a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Stav siete. Po overení
sieťového pripojenia sa výrobok pripojí k sieti.
Nastavenie bezdrôtového sieťového pripojenia
– Manuálne
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia
manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete na
väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v
pravom dolnom rohu na obrazovke.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
3.
Na obrazovke Stav siete zvoľte Zrušiť, a
potom stlačte Zadať.
4.
Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nast. IP, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
6.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálne, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
7.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
8.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
9.
Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
10. Zadajte hodnoty pre IP adresa, Maska
podsiete, a Brána.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
12. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to
uvedené vyššie.
13. Objaví sa obrazovka Stav siete. Po overení
sieťového pripojenia sa výrobok pripojí k
sieti.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 35
35
2011-12-26
10:29:15
Nastavenie
WPS(PBC)
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej
siete je pomocou funkcie WPS(PBC) alebo
funkcie Jednostopové pripojenie.
Ak má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo
WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber WPS(PBC).
Nastavenia
Displej
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
3. Pre pripojenie umiestnite bezdrôtový router
Samsung vo vzdialenosti do 25 cm od
bezdrôtového LAN adaptéra Samsung.
4. Počkajte, kým sa automaticky nevytvorí
pripojenie.
Stav siete
Skontrolujte, či bolo vytvorené pripojenie k sieti a
internetu.
Zvuk
Sieť
Kábel
Systém
Jazyk
Nastavenia
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
VšeobecnéOne Foot
Connection
Podpora
Pripojte sa k prístupovému bodu jednoducho stlačením
tlačidla WPS(PBC). Vyberte, ak váš prístupový bod
podporuje konfiguráciu tlačidlom (PBC).
Displej
Zvuk
Sieť
> Presunúť " Zadať ' Späť
KT_WLAN
Systém
Stav siete
Adresa MAC
IP adresa
Maska podsiete
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Jazyk Zariadenie je úspešne pripojené na Internet.
Ak máte problém s používaním internetových služieb, obráťte sa na poskytovateľa
internetových služieb.
Zabezpečenie
Všeobecné
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS (PBC)
na smerovači. Váš výrobok zobrazí
obrazovku výberu siete, automaticky získa
všetky potrebné hodnoty sieťových nastavení
a pripojí vás do siete. Po ukončení sa zobrazí
tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo ZADAŤ na
diaľkovom ovládači.
Jednostopové pripojenie
Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť
automaticky, ak máte bezdrôtový smerovač
Samsung, ktorý podporuje Jednostopové
pripojenie. Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie
Jednostopové pripojenie, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber One Foot
Connection.
Nastavenia
Displej
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Zvuk
Sieť
Kábel
Systém
Jazyk
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
VšeobecnéOne Foot
Podpora Connection
Pripojte sa k bezdr. sieti automaticky, ak váš bezdr.
router podporuje One Foot Connection. Zvoľte tento typ
pripojenia po umiestnení bezdr. routera max. 25 cm od
bezdrôtového LAN adaptéra Samsung.
Podpora Nastavenia siete
Nast. IP
Zopakovať
OK
< Presunúť " Zadať ' Späť
Internetové pripojenie BD-LIVE
Nastavte pre povolenie alebo zakázanie
Internetového pripojenia, keď používate službu
BD-LIVE.
• Povoliť (všetky) : Internetové pripojenie bude
pre celý obsah BD-LIVE povolené.
• Povoliť (Iba platné) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Zakázať : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎ POZNÁMKA
 Čo je to platný certifikát?
Keď výrobok používa BD-LIVE na poslanie
údajov na disku a žiada server na
certifikovanie disku, server používa prenášané
údaje na kontrolu, či je disk platný a posiela
certifikát späť výrobku.
 Internetové pripojenie môže byť počas
používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
> Presunúť " Zadať ' Späť
36
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 36
2011-12-26
10:29:16
03
Úvodné nastavenie
Pomocou funkcie Úvodné nastavenie môžete
nastaviť jazyk, nastavenia siete, atď.
Viac informácií o funkcii Úvodné nastavenie
nájdete v časti Úvodné nastavenie v tomto
návode na použitie. (Pozrite stranu 24)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Funkcia Anynet+ umožňuje pohodlne používať
spoločné operácie s ostatnými výrobkami
Samsung s funkciou Anynet+
Ak chcete používať túto funkciu, pripojte výrobok
k TV prijímaču Samsung pomocou kábla HDMI.
• Dostupná veľkosť : Dostupná pamäť zariadenia.
• Vymazať BD údaje : Vymažú sa všetky uložené
BD dáta.
• Výber zariadenia : Zmena umiestnenia
požadovanej pamäte na uloženie BD dát.
✎ POZNÁMKA
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
 Podporované sú iba USB zariadenia
naformátované v súborovom systéme FAT
(menovka zväzku DOS 8.3). Odporúčame vám
používať USB zariadenia, ktoré podporujú
USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo s väčšou
rýchlosťou čítania/zapisovania.
 Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
 Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa
môže líšiť v závislosti od podmienok.
So zapnutou funkciou Anynet+ môžete tento
výrobok ovládať pomocou diaľkového ovládača
TV Samsung a spustiť prehrávanie disku
stlačením tlačidla PREHRAŤ (►) na diaľkovom
ovládači televízora.
Časové pásmo
• Vyp. : Funkcie Anynet+ nebudú fungovať.
• Zap. : Funkcie Anynet+ budú fungovať.
Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré je
dostupné pre vašu oblasť.
✎ POZNÁMKA
 Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
 Ak sa na vašom televízore nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu
Anynet+.
 V závislosti od Vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
Nastavenie
Systém
Nastavenia
Časové pásmo
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
GMT + 00:00
Všeobecné
Podpora
Londýn, Lisabon, Casablanca
< Zmeniť " Uložiť ' Späť
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému ste sa dostali cez Blu-ray disk, ktorý
podporuje službu BD-LIVE, a ktorý je uložený v
pripojenom pamäťovom zariadení.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení vrátane
veľkosti pamäte, mazať BD údaje alebo meniť
pamäťové zariadenie Flash.
Informácie na obrazovke správy BD údajov:
• Súčasné zariadenie : Zobrazí zvolené zariadenie.
• Celková veľkosť : Celková veľkosť pamäte
zariadenia.
DivX® video na požiad.
Zobrazí registračný kód schválený pre tento
výrobok. Keď sa pripojíte k webovej stránke DivX
a zaregistrujete sa pomocou tohto kódu, môžete
si prevziať registračný súbor VOD. Ak si aktivujete
registráciu VOD pomocou položky Môj obsah,
registrácia je dokončená.
✎ POZNÁMKA
 Viac informácií o službe DivX(R) VOD získate
na lokalite „http://vod.divx.com“.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 37
37
2011-12-26
10:29:19
Nastavenie
Reset
Zmeniť heslo
Všetky nastavenia s výnimkou sieťových nastavení a
nastavení služby Smart Hub sa vrátia na prednastavené
hodnoty. Pre túto funkciu je potrebné zadať heslo.
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
✎ POZNÁMKA
 Predvolené heslo je 0000.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku, atď.
• Ponuka na obrazovke : Výber jazyka pre
zobrazenia ponuky.
• Ponuka disku : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky disku.
• Zvuk : Výber jazyka pre zvuk disku.
• Titulky : Výber jazyka pre titulky disku.
✎ POZNÁMKA
 Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je
podporovaný na disku.
Zabezpečenie
Táto funkcia funguje spolu s diskami Blu-ray a DVD,
ktorým bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné
hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti obsahu.
Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy diskov Bluray a diskov DVD, ktoré môže sledovať vaša rodina.
Keď sa dostanete k tejto funkcii po prvý krát, zobrazí sa
obrazovka nastavenia hesla. Pomocou číselných
tlačidiel zadajte požadované 4-ciferné heslo.
(Predvolené heslo je 0000.)
Po nastavení hesla vyberte vekovú hranicu, ktorú chcete
nastaviť pre Rodičovské hodnotenie BD a úroveň
ohodnotenia, ktorú chcete nastaviť pre Rodičovské
hodnotenie DVD. Pokiaľ nezadáte heslo, výrobok prehrá
len tie Blu-ray disky, ktoré majú hodnotenie na alebo
pod úrovňou vekovej hranice a DVD disky, s
hodnotením pod numerickým hodnotením.
Vyššie číslo indikuje obsah viac určený pre dospelých.
Rodič. hodnotenie BD
Týmto zakážete prehrávanie diskov Blu-ray s
hodnotením vyšším ako nastavená hodnota
Rodičovský zámok.
Rodič. hodnotenie DVD
Bráni prehrávaniu DVD diskov so špecifickým
číselným hodnotením, ak sa nezadá heslo.
38
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Vyberte disk.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ (  ) na
prednom paneli na 5 sekúnd alebo dlhšie.
Všetky nastavenia sa vrátia na východiskové
nastavenia.
✎ POZNÁMKA
 Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Všeobecné
Predný displej
Zmena jasu displeja na prednom paneli.
• Auto : Stlmí počas prehrávania.
• Tmavý : Stlmí okno displeja.
• Svetlý : Rozjasní okno displeja.
✎ POZNÁMKA
 Tlačidlom Hlavný vypínač a Funkcia sa nedá
meniť položka Jas.
Sieťový diaľkový ovládač
Funkcia sieťového diaľkového ovládania vám
umožňuje ovládať váš prehrávač Blu-ray diskov z
diaľkového zariadenia, ako je napríklad inteligentný
telefón cez bezdrôtové pripojenie k lokálnej sieti.
Ak chcete použiť funkciu Sieťového diaľkového
ovládania, postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte možnosť Zap. v ponuke Sieťového
diaľkového ovládania.
2. Ak chcete ovládať výrobok pomocou
kompatibilného prenosného zariadenia,
nainštalujte si aplikáciu Sieťový diaľkový ovládač
Samsung.
3. Uistite sa, že sú prenosné zariadenie a výrobok
pripojené na ten istý bezdrôtový smerovač.
4. Spustite aplikáciu na vašom prenosnom
zariadení. Aplikácia by mala nájsť váš výrobok a
zobraziť ho v zozname.
5. Vyberte svoj výrobok.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 38
2011-12-26
10:29:19
03
7. Dodržiavajte pokyny, ktoré ste dostali s
aplikáciou na ovládanie výrobku.
✎ POZNÁMKA
Nastavenie
6. Ak používate túto funkciu prvýkrát, vypýta si
povolenie alebo zamietnutie diaľkového
ovládania výrobku. Vyberte Allow (Povoliť).
 Váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu,
aby mohol použiť funkciu Cez Internet.
 Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa
prehrávač vypne, a potom znovu zapne.
 Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte
Podpora
Aktualizácia softvéru
Ponuka Software Upgrade (Aktualizácia softvéru)
vám umožňuje aktualizovať softvér výrobku o
vylepšenia výkonu alebo nové služby. Aktualizáciu
môžete vykonať štyrmi spôsobmi:
•
•
•
•
Cez internet
Cez USB
Z disku
Prevzatím (súboru)
Tieto štyri spôsoby sú vysvetlené nižšie.
Cez internet
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Internet,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Zvoľte možnosť Cez internet, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa správa
Pripája sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno
Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
4. Ak si vyberiete možnosť Aktualizovať teraz,
výrobok aktualizuje softvér a následne sa
automaticky vypne a zapne.
5. Ak sa nerozhodnete do jednej minúty alebo
zvolíte možnosť Aktualizovať neskôr, výrobok
si aktualizáciu softvéru uloží. Softvér môžete
aktualizovať neskôr pomocou funkcie
Prevzatím.
6. Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, výrobok
zruší aktualizáciu.
ani nezapínajte manuálne.
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie
prehrávača, ktoré je spôsobené nestálym
internetovým pripojením alebo nedbalosťou
zákazníka počas aktualizácie softvéru
 Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Cez USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru USB
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
4. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
5. Uistite sa, že je disková mechanika prázdna
a následne vložte USB kľúč do USB portu
výrobku.
6. V ponuke výrobku prejdite na Nastavenia >
Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte Cez USB.
✎ POZNÁMKA
 Keď aktualizujete softvér pomocou konektora
USB Host, zásuvka na disk musí byť prázdna.
 Keď je aktualizácia softvéru dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácie softvéru.
 Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
výrobok. Môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť.
 môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového
zariadenia USB.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 39
39
2011-12-26
10:29:19
Nastavenie
Z disku
✎ POZNÁMKA
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Disk,
postupujte podľa týchto krokov:
 Keď je aktualizácia systému dokončená,
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
 Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru disku
(súbor zip) do počítača.
 Ak chcete použiť funkciu Prevzatím, musí byť
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
4. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CDR alebo DVD-R.
5. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
6. Vložte disk do výrobku.
7. V ponuke výrobku prejdite na Nastavenia >
Podpora > Aktualizácia softvéru.
8. Zvoľte Z disku.
✎ POZNÁMKA
 Keď je aktualizácia systému dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácie softvéru.
 Počas aktualizácie softvéru nevypínajte výrobok.
Môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť.
Prevzatím
Voľba Prevzatím vám umožňuje aktualizovať
výrobok pomocou predtým prevzatého súboru, ale
vy ste sa rozhodli neinštalovať ihneď, alebo
pomocou súboru, ktorý výrobok prevzal v
pohotovostnom režime (pozrite kapitolu Preberať v
pohot. režime nižšie).
Ak chcete vykonať aktualizáciu Prevzatím,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo
verzie softvéru.
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácie softvéru.
výrobok. Môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť.
váš výrobok pripojený na internet.
Preberať v pohot. režime
Funkciu Preberať v pohot. režime môžete nastaviť
tak, aby výrobok prevzal novú aktualizáciu softvéru
v pohotovostnom režime. V pohotovostnom režime
je výrobok vypnutý, ale jeho pripojenie na internet
je stále aktívne. Umožňuje to výrobku prevziať
aktualizáciu softvéru automaticky, keď ho
nepoužívate.
Ak chcete nastaviť funkciu Preberať v pohot.
režime, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Preberať
v pohot. režime, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Vyberte Zap. alebo Vyp..
• Vyp. : Ak zvolíte Vyp., výrobok vás správou
upozorní na dostupnosť novej aktualizácie
softvéru.
• Zap. : Ak zvolíte Zap., výrobok
automaticky prevezme novú aktualizáciu
softvéru, keď bude vypnutý, v
pohotovostnom režime. Keď prevezme
novú aktualizáciu softvéru, po zapnutí
vás zariadenie požiada, aby ste ho
nainštalovali.
✎ POZNÁMKA
 Softvér môžete prevziať v pohotovostnom
režime, ak je výrobok pripojený na internet.
2. Zvoľte možnosť Prevzatím, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Kontaktovať Samsung
3. Výrobok zobrazí správu s otázkou, či chcete
aktualizovať. Vyberte Áno. Výrobok začne
aktualizáciu.
Poskytuje kontaktné údaje na pomoc s vaším
výrobkom.
4. Po ukončení aktualizácie sa výrobok
automaticky vypne a následne znova zapne.
40
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 40
2011-12-26
10:29:20
04
Základné funkcie
Základné funkcie
• Zvukové CD (CD-DA)
Prehrávanie videa
skladba 1
skladba 2
skladba 3
skladba 4
skladba 5
Prehrávanie
1. Do zásuvky na disk vložte disk nálepkou
smerom hore.
2. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (►).
adresár (skupina) 1
súbor 1 súbor 2
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ ( ►)
adresár (skupina) 2
súbor 1 súbor 2 súbor 3
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Ak stlačíte tlačidlo raz:
Poloha zastavenia sa uloží.
ZASTAVIŤ (  )
• Ak stlačíte tlačidlo dvakrát:
Poloha zastavenia sa
neuloží.
PAUZA (  )
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
Pozastaví prehrávanie.
Prehrávanie 2D videa v režime 3D
hZ
Môžete si vychutnať bežné 2D video v
režime 3D.
✎ POZNÁMKA
 Ak sa presuniete na domácu ponuku
✎ POZNÁMKA
 Pri niektorých diskoch nemusí jedno stlačenie
tlačidla ZASTAVIŤ (  ) viesť k zapamätaniu si
pozície zastavenia.
 Video súbory s vysokým dátovým tokom 20
Mb/s alebo viac namáhajú možnosti výrobku
a môžu spôsobiť zastavenie počas
prehrávania.
alebo na domácu ponuku služby Smart Hub
v režime 3D, automaticky sa prepne do 2D.
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/
vyskakovacej ponuky
Použitie ponuky disku
hZ
Štruktúra disku
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
title 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
2. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
3. Stlačte tlačidlá ▲▼◄► pre výber,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
DISC MENU
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od disku sa môžu položky
ponuky líšiť a táto ponuka nemusí byť k
dispozícii.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 41
41
2011-12-26
10:29:20
Základné funkcie
Používanie ponuky titulu
Z
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TITLE MENU na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
vykonajte požadovaný výber a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 V závislosti od disku sa môže ponuka
položiek líšiť a táto ponuka nemusí byť
dostupná.
 Ponuka titulu sa zobrazí, iba ak sa na disku
nachádzajú minimálne dva tituly.
Používanie miestnej ponuky
h
TITLE MENU
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ POZNÁMKA
 Počas režimu vyhľadávania nebudete počuť
 V závislosti od disku sa môže ponuka
položiek líšiť a táto ponuka nemusí byť
dostupná.
Prehrávanie zoznamu titulov
z
42
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
• Pre návrat k normálnej rýchlosti prehrávania
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (►).
✎ POZNÁMKA
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
položku, ktorú chcete prehrať zo
zoznamu titulov a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH
().
Vždy, keď stlačíte tlačidlo SEARCH (), sa
rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim
spôsobom.
POPUP
2. Pre výber požadovanej ponuky
použite tlačidlá ▲▼◄ ► alebo
ZADAŤ.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
v kapitolách a stopách a používať funkciu
preskočiť, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Vyhľadávanie požadovanej scény
✎ POZNÁMKA
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
POPUP na diaľkovom ovládači.
Používanie funkcií vyhadávania a
preskočenia
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
žiadny zvuk.
 Ak stlačíte tlačidlá ( alebo ) príliš rýchlo,
výrobok si môže myslieť, že ste tlačidlo
pridržali. Môže to viesť k nesprávnej
prevádzke. Uistite sa, že ste tieto tlačidlá
nestlačili príliš rýchlo za sebou.
Preskakovanie kapitol
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo SKIP
(#$).
Ak stlačíte tlačidlo SKIP ($), presunie sa
prehrávanie na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo SKIP (#), presunie sa
prehrávanie na začiatok kapitoly. Ďalšie
stlačenie spôsobí presunutie na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 42
2011-12-26
10:29:21
04
Základné funkcie
Prehrávanie spomaleného pohybu/
Krokové prehrávanie
Opakovať > Vyp.
Prehrávanie spomaleného pohybu
hzZyx
• V režime pauza (  ) stlačte tlačidlo SEARCH ().
Ak stlačíte tlačidlo SEARCH (), rýchlosť
prehrávania sa zníži na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pre návrat k normálnej rýchlosti prehrávania stlačte
tlačidlo PREHRAŤ (► ).
✎ POZNÁMKA
 Počas spomaleného prehrávania nie je počuť
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte
znova tlačidlo REPEAT.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Vyp. a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia
Opakovať dostupná.
Opakovanie sekcie
žiadny zvuk.
hzZy
 Spomalené prehrávanie funguje len v smere
prehrávania dopredu.
Prehrávanie krokového pohybu
hzZyx
• V režime pozastavenia stlačte tlačidlo PAUZA (  ).
Vždy, keď stlačíte tlačidlo PAUZA (  ), objaví sa
nová snímka.
• Pre návrat k normálnej rýchlosti prehrávania
stlačte tlačidlo PREHRAŤ ( ► ).
✎ POZNÁMKA
 Počas režimu krokového prehrávania nie je
počuť žiadny zvuk.
 Krokový pohyb funguje len v smere
prehrávania dopredu.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
položku Opakovanie A-B.
Opakovať > Opakovanie A-B : Vyp. " Značka A
3. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete,
aby sa opakované prehrávanie začalo (A).
4. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete,
aby sa opakované prehrávanie zastavilo (B).
6. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZyx
Opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
✎ POZNÁMKA
 Ak nastavíte bod (B) pred uplynutím 5 sekúnd,
objaví sa hlásenie o zákaze.
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia
Opakovať dostupná.
REPEAT
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
Kapitola alebo Názov a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 43
REPEAT
5. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte
znova tlačidlo REPEAT.
Opakované prehrávanie
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
REPEAT na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
REPEAT na diaľkovom ovládači.
43
2011-12-26
10:29:23
Základné funkcie
 Informácie o primárnom/sekundárnom režime
Používanie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete navigovať v
ponuke disku stlačením tlačidla TOOLS.
TOOLS
• Obrazovka ponuky NÁSTROJE
Nástroje
Vyhľad. titulu
Hľadať kapitolu
Vyhľad. času
Nastavenie obrazu
Zvuk
Použ. EQ
Titulky
Uhol
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normálne
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk sekciu
BONUSVIEW.
Medzi primárnym a sekundárnym režimom
prepínate tlačidlom ◄►.
 Táto funkcia závisí na tom, aké zvukové jazyky
sú zakódované na disku a nemusí byť preto
dostupná.
 Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú výber
anglických zvukových stôp viackanálového
LPCM aj zvuku Dolby Digital.
0/7 Vyp.
1/1
< Zmeniť " Zadať ' Späť
Výber jazyka titulkov
hZx
✎ POZNÁMKA
▪ Ponuka NÁSTROJE sa môže líšiť v závislosti
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Presúvanie priamo na požadovanú scénu
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
od disku.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Titulky.
hzZy ✎ POZNÁMKA
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel kurzora ▲▼ vyberte
Vyhľad. titulu, Hľadať kapitolu alebo
Vyhľad. času.
3. Zadajte požadovaný Názov, Kapitola alebo
dobu prehrávania pomocou číselných
tlačidiel a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
 V závislosti od Blu-ray disku/DVD disku je


Výber jazyka zvuku
hzZx
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.


možné zmeniť požadované titulky v ponuke
disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
Táto funkcia závisí na tom, aké titulky sú
zakódované na disku a nemusí byť preto
dostupná pre všetky Blu-ray disky/DVD.
Informácie o primárnom/sekundárnom
režime sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk
sekciu BONUSVIEW.
Táto funkcia mení zároveň primárne aj
sekundárne titulky.
Celkový počet titulkov je súčtom primárnych
a sekundárnych titulkov.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku Zvuk.
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Pomocou tlačidla ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
 Ak sekcia BONUSVIEW neobsahuje žiadne
zvukové nastavenia BONUSVIEW, indikátor
◄► nebude na obrazovke zobrazený.
44
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 44
2011-12-26
10:29:27
04
x
• Aby ste túto funkciu vykonávali správne, musíte
mať nejaké skúsenosti s extrahovaním a
upravovaním videa.
• Ak chcete používať túto funkciu, uložte súbor,
pre ktorý chcete vytvoriť titulky pre
nepočujúcich (*.smi) do súboru rovnakého
názvu, ako je mediálny súbor DivX (*.avi) v
rovnakom adresári.
Príklad: Koreňový adresár Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60
alfanumerických znakov alebo 30 východoázijských
znakov (2 bajtové znaky, ako kórejské a čínske).
Zmena uhla kamery
Základné funkcie
Funkcia titulkov pre nepočujúcich
• Používateľ : Používateľ môže nastavovať
ostrosť, redukciu šumu, funkcie Kontrast,
Jas, Farba, Farebný nádych.
✎ POZNÁMKA
 Ak je systém pripojený na televízor podporujúci
„BD-Wise“, ktorý má túto funkciu zapnutú,
ponuka nastavení obrazu sa nezobrazí.
Nastavenie BONUSVIEW
h
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje prezeranie
si doplnkového obsahu (ako napríklad
komentáre) v malom obrazovkovom okne počas
prehrávania filmu.
Táto funkcia je dostupná, len ak má disk obsah
Bonusview.
hZ
Ak sa na Blu-ray/DVD disku nachádza viacero
uhlov určitej scény, môžete vybrať funkciu UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku Uhol.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
Výber nastavenia obrazu
hzZy
Táto funkcia vám umožňuje prispôsobiť kvalitu
videa.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Nastavenie obrazu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
Režim.
• Dynamický : Zvoľte toto nastavenie pre
zvýšenie ostrosti obrazu.
• Normálne : Zvoľte toto nastavenie pre
prezeranie väčšiny aplikácii.
• Film : Najvhodnejšie nastavenie pre
pozeranie filmov.
Primárny a zvuk/
video
Sekundárny a zvuk/video
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
BONUSVIEW video alebo BONUSVIEW
zvuk.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
Bonusview obsah.
✎ POZNÁMKA
 Keď prepnete z BONUSVIEW video,
BONUSVIEW zvuk sa automaticky zmení v
súlade s BONUSVIEW video.
Nástroje
BONUSVIEW video
Vyp.
BONUSVIEW zvuk :
0/1 Vyp.
Nastavenie obrazu
< Zmeniť " Zadať
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 45
45
2011-12-26
10:29:28
Základné funkcie
Počúvanie hudby
7
Tlačidlo ZADAŤ : Prehrá vybratú stopu.
8
Tlačidlo ►: Počas prehrávania presúva na ďalšiu
strany hudobného zoznamu alebo presúva na
ďalšiu stopu zoznamu skladieb.
Tlačidlo ◄: Počas prehrávania presúva na
predchádzajúcu stranu hudobného zoznamu
alebo presúva na predchádzajúcu stopu
zoznamu skladieb.
9
Tlačidlo ZASTAVIŤ : Zastaví stopu.
0
Tlačidlo $ : Prehrá nasledujúcu stopu.
!
Tlačidlo # : Prehrá predchádzajúcu stopu.
Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania v zozname skladieb, aktuálna stopa
sa opätovne prehrá od začiatku. Ak toto tlačidlo
stlačíte do troch sekúnd po spustení prehrávania
v zozname skladieb, prehrá sa predchádzajúca
stopa.
@
Tlačidlo ČÍSELNÉ : Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte číslo požadovanej stopy. Spustí
sa prehrávanie zvolenej skladby. (iba zvukové
CD (CD-DA))
ow
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
používané na prehrávanie hudby
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
6
HUB
1
Tlačidlo REPEAT : Vyberte režim prehrávania
zoznamu skladieb.
2
Tlačidlá SEARCH :
Audio CD (CD-DA) – rýchle prehrávanie.
MP3 – skokové prehrávanie.(10 sekúnd)
3
Tlačidlo PAUZA : Pozastaví prehrávanie.
4
Tlačidlo PREHRAŤ : Prehrá aktuálne vybratú
stopu.
5
Tlačidlá ▲▼: Vyberá stopu v hudobnom
zozname alebo zozname skladieb.
6
ŽLTÉ tlačidlo (C) : Zvoľte režim Upraviť alebo
Prehrať.
46
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 46
2011-12-26
10:29:29
04
Opakovať Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Do otvoru na disk vložte zvukové CD (CDDA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
prehrá prvá skladba.
• Pri MP3 disku stlačte tlačidlá ◄► a vyberte
položku Hudba, potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1. Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte tlačidlo REPEAT.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/
MP3/WMA
1
2
3
Hudba
1/13
St. 001
REPEAT
2. Vyberte požadovaný režim prehrávania
opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT.
Vyp.
Skladby na disku sa
Audio CD
prehrajú v poradí, v akom
(CD-DA)/MP3
boli na disku nahrané.
Zopakuje sa aktuálna
( ) Jedna Audio CD
skladba
(CD-DA)/MP3 skladba.
( )
Všetky
Audio CD
Zopakujú sa všetky skladby.
(CD-DA)/MP3
✎ POZNÁMKA
 Stlačte počas prehrávania tlačidlo TOOLS a
St. 001
00:43
zapnite Náhodný režim. Všetky skladby
prehráte v náhodnom poradí.
St. 002
03:56
St. 003
7
6
Základné funkcie
Prehrávanie Audio CD (CD-DA)/MP3
04:41
St. 004
+
00:13 / 00:43
Audio CD
Zoznam skladieb
04:02
" Zadať < Strana
5
Nástroje ' Späť
4
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam skladieb.
3
Zobrazí aktuálnu skladbu/celkový počet skladieb.
4
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
5
Zobrazí aktuálny čas prehrávania/celkový čas
prehrávania.
6
Zobrazuje aktuálny stav prehrávania.
7
Zobrazuje opakovaný stav prehrávania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1. Do otvoru na disk vložte zvukové CD (CDDA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
prehrá prvá skladba.
• Pri MP3 disku stlačte tlačidlá ◄► a vyberte
položku Hudba, potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Pre presun do hudobného zoznamu stlačte
tlačidlo ZASTAVIŤ () alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka s hudobným zoznamom.
3. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) pre prepnutie do
Režim úpr.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► si vyberte
požadovanú skladbu.
Potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Pre pridanie
ďalších skladieb opakujte tento postup.
• Vybraný súbor bude označený.
• Pre zrušenie výberu stlačte znova tlačidlo
ZADAŤ a zrušte označenie skladby.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 47
47
2011-12-26
10:29:30
Základné funkcie
Audio CD | Hudba
1/2 Strana
Režim zvuku
Označené položky : 3
St. 001
St. 002
00:43
03:56
St. 003
St. 004
04:41
04:02
St. 005
St. 006
03:43
03:40
St. 007
St. 008
04:06
03:52
Zatvor režim úprav ( ) Strana
Funkcia DSP (Procesor digitálneho signálu)
Môžete zvoliť režim na optimalizáciu zvuku pre
zvuk na základe vašich preferencií.
" Vybrať ' Späť
Nástroje
5. Vyberte požadovanú skladbu a stlačte
tlačidlo TOOLS.
6. Pre prehranie zvolenej skladby (skladieb)
vyberte v ponuke Nástroje možnosť Prehrať
vybrané a stlačte ZADAŤ.
Hudba
1/3
St. 001
St. 001
00:43
St. 002
03:56
St. 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Zadať
DSP
Stlačte tlačidlo DSP.
Nástroje
' Späť
7. Pre návrat do Režim úpr. stlačte tlačidlo
ZASTAVIŤ alebo RETURN.
8. Pre odchod z Režim úpr. stlačte ŽLTÉ
tlačidlo (C).
✎ POZNÁMKA
 Na Audio CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam
skladieb o dĺžke až 99 skladieb.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Reguluje a stabilizuje
úroveň hlasitosti proti drastickej zmene
hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo počas
prechodu v scéne.
• MP3 ENHANCER : Táto funkcia tiež
napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku
(napr. mp3 hudby). Môžete zvýšiť úroveň
zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na úroveň zvuku
CD (44,1 kHz, 16 bitov).
• POWER BASS : Táto funkcia zdôrazňuje nízke
tóny poskytovaním dunivých zvukových
efektov.
• POUŽ. EQ : Prispôsobte svoje vlastné osobné
preferencie zvuku pomocou nastavení
ekvalizéra.
✎ POZNÁMKA
 Funkcia DSP je dostupná len pri zvukový
zdrojoch stereo, ako napr. CDDA, MP3 atď.
V-SOUND (Virtual Sound)
Cez 2.1-kanálový zvukový systém produkuje
pomocou virtuálnych efektov realistický zvuk. To
poskytuje používateľovi pocit, že počúva 5.1kanálový zvukový systém.
V-SOUND
Stlačte tlačidlo V-SOUND.
Každým stlačením tlačidla sa výber
zmení nasledovne:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
48
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 48
2011-12-26
10:29:31
04
Prezeranie obrázkov
Ak vložíte prehrávač iPod do stanice iPod, ktorý
už je pripojený k systému, video súbory z
prehrávača iPod sa dajú prehrávať cez pripojený
televízor.
Ak sa obrazový signál správne
nezosynchronizuje so zvukovým
signálom, stlačením tlačidla iPod
SYNC na diaľkovom ovládači môžete
opraviť synchronizáciu.
B
G
Prezeranie fotografických súborov
1. Pripojte USB pamäť obsahujúcu súbory vo
formáte JPEG alebo vložte disk obsahujúci
súbory vo formáte JPEG.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte možnosť Môj
obsah, potom stlačte tlačidlo ZADAŤ a
potom stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
možnosť Fotografie.
✎ POZNÁMKA
 Predtým, ako budete môcť prehrať video
súbory v prehrávači iPod, by ste mali pripojiť
konektory Audio/Video na televízore pomocou
kompozitného kábla.
 Nižšie uvedené modely podporujú
nastavenie synchronizácie pier. Stlačením
tlačidla iPod SYNC na diaľkovom ovládači
môžete zmeniť oneskorenie zvuku.
 Podporované modely: classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú chcete prehrať a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 V režime celej obrazovky nemôžete zväčšiť
titulky alebo grafiku.
3D Sound
Používanie tlačidla TOOLS
Vychutnajte si prirodzený a ostrý
priestorový zvuk s obohatenými tónmi
zvuku. Pomocou možností úrovní si
môžete prispôsobiť hĺbku zvuku.
Počas prehrávania prezentácie
môžete používať rôzne funkcie
stlačením tlačidla TOOLS.
Vyp.  Vysoké  Stredné  Nízke.
TOOLS
Nástroje
✎ POZNÁMKA
Pozastav. preznt.
Rýchlosť prez.
:
Normálne
Efekt prezentácie :
Zoslabiť
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Roztiahnuť
Otočiť
Nastavenie obrazu
Informácie
 Nie je dostupné v režime FM.
S/W LEVEL
Môžete nastaviť hlasitosť subwoofera.
Základné funkcie
Synchronizácia s iPodom
S/W LEVEL
" Zadať ' Späť
• Pozastav. preznt. : Vyberte túto možnosť, ak
chcete prezentáciu pozastaviť.
• Rýchlosť prez. : Vyberte si rýchlosť prezentácie.
• Efekt prezentácie : Vyberte si efekt prezentácie.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 49
49
2011-12-26
10:29:34
Základné funkcie
• Hudba v pozadí : Vyberte si túto možnosť, ak
chcete počas prezerania obrázkov počúvať
hudbu.
• Nastavenie hudby v pozadí : Vyberte túto
možnosť, ak chcete nastaviť možnosti hudby na
pozadí.
• Roztiahnuť : Vyberte túto možnosť, ak chcete
zväčšiť aktuálny obrázok. (Až 4-násobné
zväčšenie)
• Otočiť : Vyberte túto možnosť, ak chcete
obrázok otočiť. (Táto funkcia otočí obrázok buď v
smere hodinových ručičiek, alebo v protismere
hodinových ručičiek.)
• Nastavenie obrazu : Vyberte túto možnosť, ak
chcete prispôsobiť kvalitu obrázku.
• Informácie : Zobrazí informácie o obrázku,
vrátane názvu, veľkosti atď.
2.
Môj obsah
Videá
Pripojené zariadenie
Photos
USB
Funkcia
podporujúcemu BD-Wise, ktorý má túto funkciu
zapnutú, ponuka Nastavenia obrazu sa
nezobrazí.
 Predtým, ako zapnete funkciu hudby na pozadí,
uistite sa, že fotografické súbory sú na tom
istom úložnom médiu ako hudobné súbory.
Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená
dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a metódou kódovania.
 Video súbory s vysokým dátovým tokom 20 Mb/
s a viac sa môžu počas prehrávania zastaviť.
Music
My Devices
Internet
Nastavenia
" Zadať ' Späť
Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
3.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadovane video, hudbu alebo fotografie a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5.
Pre informácie o prehrávaní video,
hudobných alebo fotografických súborov si
pozrite strany 41 – 50.
✎ POZNÁMKA
 Ak je systém pripojený k televízoru
V zastavenom režime pripojte zariadenie
USB k USB portu na prednom paneli
výrobku.
✎ POZNÁMKA
 V záujme zabránenia poškodenia USB pamäte
odstraňujte pamäťové zariadenie USB
bezpečným spôsobom (pomocou funkcie „Safely
Remove USB“ (Bezpečné odstránenie USB)).
Stlačením tlačidla MENU sa presuňte do domácej
ponuky, vyberte si ŽLTÉ tlačidlo (C) a stlačte
ZADAŤ.
 Ak vložíte disk pri prehrávaní pamäťového
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
zariadenia USB, režim zariadenia sa automaticky
zmení na „BD/DVD“.
F
USB pripojenie môžete využiť na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX atď.)
prevzatých z pamäťového zariadenia USB.
1.
Vráťte sa do domácej ponuky.
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
d WPS(PBC)
50
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 50
2011-12-26
10:29:36
04
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Predvolené ladenie 1: Najprv musíte pridať
požadovanú prednastavenú frekvenciu.
Stlačením tlačidla ZASTAVIŤ () vyberte
PREDVOLIŤ a potom stlačením tlačidla
) vyberte predvolenú stanicu.
TUNING/CH (
• Manuálne ladenie: Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ
(), vyberte MANUÁLNE a potom stlačením
) nalaďte nižšiu alebo
tlačidla TUNING/CH (
vyššiu frekvenciu.
• Automatické ladenie: Stlačením tlačidla
ZASTAVIŤ () vyberte MANUÁLNE a potom
) pre
stlačte a podržte tlačidlo TUNING/CH (
automatické prehľadanie pásma.
Základné funkcie
Počúvanie rádia
O vysielaní RDS
Používanie RDS (Systém údajov rádia)
na prijímanie FM staníc
RDS umožňuje FM staniciam vysielať dodatočný
signál zároveň s ich obvyklými programovými
signálmi.
Stanice napríklad vysielajú svoje názvy a tiež
informácie o type vysielaného programu, ako je
napríklad šport, hudba atď.
Pri ladení FM staníc, ktoré poskytujú službu RDS,
sa na displeji rozsvieti indikátor RDS.
Popis k funkcii RDS
Predvolenie staníc
• PTY (Typ programu): Zobrazuje typ programu
aktuálne vysielaného programu
• PS NAME (Názov programovej služby):
Zobrazuje názov vysielanej stanice a pozostáva
z 8 znakov.
• RT (Text rádia): Odkóduje text vysielaný
stanicou (ak sa nachádza) a pozostáva z
maximálne 64 znakov.
• CT (Čas hodín): Odkóduje skutočný čas z FM
frekvencie. Niektoré stanice nevysielajú
informácie PTY, RT alebo CT, preto nemôžu
byť vždy zobrazené.
• TA (Dopravné správy): „TA ZAP./VYP.“
zobrazuje, že práve prebiehajú dopravné
správy.
Príklad : Predvolenie FM 89.10 do pamäte
✎ POZNÁMKA
Nastavenie Mono/Stereo
Stlačte tlačidlo MO/ST.
• Každým stlačením tlačidla sa zvuk
prepína medzi režimom STEREO a
MONO.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte
MONO kvôli čistejšiemu vysielaniu bez rušenia.
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
) a vyberte
2. 2. Stlačte tlačidlo TUNING/CH (
<89.10>.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
TUNER
MEMORY
• ČÍSLO bliká na displeji.
C
4. Znova stlačte tlačidlo TUNER
MEMORY.
• Predtým, ako z displeja zmizne
ČÍSLO, stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• ČÍSLO z displeja zmizne a stanica sa uloží do
pamäte.
5. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte
kroky 2 až 4.
• Ak sa chcete dostať na predvolenú stanicu,
) a vyberte
stlačte tlačidlo TUNING/CH (
kanál.
 RDS nemusí pracovať správne, ak
naladená stanica nevysiela RDS signál
správne alebo je signál slabý.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 51
51
2011-12-26
10:29:39
Základné funkcie
Zobrazenie RDS signálov
RDS signály, ktoré stanica vysiela, môžete vidieť
na displeji.
Počas počúvania FM stanice stlačte
tlačidlo RDS DISPLAY
RDS DISPLAY
1
• Každým stlačením tohto tlačidla sa
displej zmení a zobrazí nasledovné
informácie : PS NAME RT CT Frekvencia
PS
(Programové
služby)
RT (Text
rádia)
Frekvencia
Počas vyhľadávania sa zobrazí
<PS NAME> a potom sa
zobrazia názvy staníc. Ak sa
zobrazí <NO PS>, signál nie je
vysielaný.
Pri vyhľadávaní sa zobrazí <RT>
a potom sa zobrazia textové
odkazy, ktoré stanica vysiela.
Ak sa zobrazí <NO RT>, signál
nie je vysielaný.
Frekvencia stanice (nie je to
služba RDS)
O znakoch, ktoré sú zobrazené na displeji
Keď sa na displeji zobrazia signály PS alebo RT,
budú použité nasledovné znaky.
• Okno displeja nedokáže rozlíšiť veľké a malé
písmená a vždy používa veľké písmená.
• Okno displeja nedokáže rozoznať diakritické
znamienka. Napríklad, <A> môže byť <A> s
diakritikou, napr. <À, Â, Ä, Á, Å a Ã>.
Indikácia PTY (Typ programu) a funkcia
PTY-SEARCH
Vyhľadávanie programu pomocou PTY
kódov
Predtým, ako začnete!
• Vyhľadávanie PTY je možné iba na
predvolených staniciach.
• Ak chcete vyhľadávanie zastaviť počas
procesu, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo
ZASTAVIŤ ().
• Vykonanie nasledovných krokov je časovo
obmedzené.
Ak nastavenie zrušíte pred koncom, začnite
opäť od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na hlavnom diaľkovom
ovládači sa uistite, že ste FM stanicu vybrali
pomocou hlavného diaľkového ovládača.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Počas počúvania FM stanice stlačte tlačidlo
PTY SEARCH.
2. Stláčajte PTY- alebo PTY+, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaný PTY kód.
• Displej vám poskytne PTY kódy, ktoré sú
popísané napravo.
3. Ak je na displeji ešte stále PTY kód, ktorý ste
vybrali v predchádzajúcom kroku, stlačte
znova tlačidlo PTY SEARCH.
• Hlavná jednotka prehľadáva 15
predvolených staníc, zastaví sa na kóde,
ktorý ste vybrali a danú stanicu naladí.
Jednou z výhod služieb RDS je, že môžete nájsť
konkrétny druh programu na predvolených
kanáloch, uvedením PTY kódov.
52
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 52
2011-12-26
10:29:41
04
Základné funkcie
Pripojenie iPodu/iPhonu pomocou USB kábla
Môj obsah
Ak je systém pripojený k zariadeniu iPod/iPhone,
môžete pomocou tohto systému prehrávať
hudbu zo zariadenia iPod/iPhone.
Videá
Pripojené zariadenie
Photos
iPod
Funkcia
Music
My Devices
Internet
Nastavenia
" Zadať ' Späť
5V
500mA
d WPS(PBC)
5V
50
1. Pripojte iPod/iPhone pomocou USB kábla do
predného USB portu.
• Váš iPod sa automaticky zapne.
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa „iPod“.
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete
prehrávať.
- Na ovládanie jednoduchých funkcií
prehrávania, ako sú napríklad PREHRAŤ,
PAUZA, ZASTAVIŤ, # /$ a  /
môžete používať diaľkový ovládač alebo
hlavnú jednotku. (Pozrite stranu 15)
✎ POZNÁMKA
 Prehrávanie videa je možné iba vtedy, keď sa
používa dok pre iPod.
 Ak sa chcete vrátiť do ponuky iPod s
prehrávačom iPod pripojeným pomocou USB
kábla, stlačte tlačidlo FUNCTION na
diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na
prednom paneli systému a vyberte položku
R. IPOD. Režim FUNCTION sa prepína
nasledujúcim spôsobom: BD/DVD D. IN AUX
R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Pripojenie zariadenia iPod/iPhone pomocou stanicev
Ak je systém pripojený k špecifickej stanici pre iPod/
iPhone, môžete pomocou systému prehrávať videá
alebo hudbu zo zariadenia iPod/iPhone.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
iPod
HDMI IN
1. Konektor stanice iPod pripojte ku konektoru
iPod-u na zadnej strane výrobku.
2. iPod umiestnite do dodanej stanice iPod.
• Váš iPod sa automaticky zapne.
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa
„iPod“.
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stlačením tlačidiel ◄▲▼ zvoľte možnosť
Hudba a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete
prehrávať.
- Na ovládanie jednoduchých funkcií
prehrávania, ako sú napríklad PREHRAŤ,
PAUZA, ZASTAVIŤ, #/ $, /  a
REPEAT, môžete používať diaľkový
ovládač alebo výrobok. Pozrite stranu 15.
✎ POZNÁMKA
 Predtým, ako pripojíte iPod a výrobok,
nastavte hlasitosť na miernu úroveň.
 Keď je výrobok zapnutý a vy pripojíte iPod,
výrobok nabije batériu vášho prehrávača iPod.
 Uistite sa, že konektor stanice ste pripojili
tak, že nálepka „“ smeruje hore.
Sledovanie filmu
Pripojením prehrávača iPod k výrobku môžete
prehrávať súbory s videom, ktoré sú v ňom uložené.
1. Konektor stanice iPod pripojte ku konektoru
iPodu na zadnej strane výrobku.
2. Na obrazovke iPodu sa presuňte k Videá >
Nastavenia a nastavte možnosť Výstup
televízora a televízny signál.
3. iPod umiestnite do dodanej stanice iPod.
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa
„iPod“.
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Stlačením tlačidiel ◄▲▼ vyberte Video a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 53
53
2011-12-26
10:29:42
Základné funkcie
6. Vyberte súbor s videom, ktorý chcete
prehrávať.
- Na ovládanie jednoduchých funkcií
prehrávania, ako sú napríklad PREHRAŤ,
PAUZA, ZASTAVIŤ, # /$ a  /
môžete používať diaľkový ovládač alebo
výrobok. (Pozrite stranu 15.)
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete pozerať video z prehrávača iPod,




musíte mať k televízoru pripojený výstup
VIDEO (Kompozitný) (pozrite stranu 20).
Ak chcete prehrávať video z prehrávača
iPod cez výstup VIDEO, nastavte funkciu
Anynet+ (HDMI-CEC) na vyp..
Na obrazovke televízora sa nezobrazí žiadna
iná obrazovky ako obrazovka prehrávania.
Skontrolujte ďalšie obrazovky prehrávača iPod.
Ak pripojený prehrávač iPod nepodporuje
prehrávanie videa, zobrazí sa správa
„Prehrávanie video súborov nie je
podporované na tomto modeli iPodu“, keď
vyberiete ponuku Video.
Ak sa chcete vrátiť do ponúk iPodu, keď je
iPod pripojený pomocou dokovacieho
zariadenia, stlačte tlačidlo FUNCTION na
diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo
na prednom paneli systému a vyberte
položku R. IPOD. Režim FUNCTION sa
prepne nasledovne: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Modely iPod/iPhone, ktoré môžete
používať s týmto výrobkom
✎ POZNÁMKA
 „Made for iPod“
znamená, že
elektronické
príslušenstvo bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k iPodu a
bolo certifikované výrobcom, že spĺňa
štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
 „Made for iPhone“ znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie
špeciálne k zariadeniu iPhone a bolo
certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy
spoločnosti Apple na prevádzku.
 Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku tohto zariadenia ani za to, či
zodpovedá bezpečnostným a regulačným
štandardom.
 Ovládanie hlasitosti nemusí normálne
fungovať u modelov iPod a iPhone, ktoré nie
sú uvedené vyššie. Ak máte problém s
akýmkoľvek z uvedených modelov,
aktualizujte softvér zariadenia iPod/iPhone
na najnovšiu verziu.
 V závislosti od verzie softvéru iPod môžu
nastať problémy s ovládaním. Toto nie je
porucha domáceho kina.
 V závislosti od verzie softvéru alebo typu
iPod-u sa môžu niektoré postupy líšiť.
Nainštalujte najnovší softvér iPod.
(odporúčané)
 iPod touch (3. generácia)
 iPod touch (2. generácia)
 iPod touch (1. generácia)
 Niektoré činnosti, napríklad iPod SYNC,
 iPod classic
 iPod s videom
 Vďaka funkcii BD/DVD si môžete
 iPod s dokovacím konektorom
 iPod s klikacím kolieskom





iPod nano (5. generácia)
iPod nano (4. generácia)
iPod nano (3. generácia)
iPod nano (2. generácia)
iPod nano (1. generácia)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
54
môžu závisieť od video zdrojov alebo od
modelu prehrávača iPod, ktorý máte.
vychutnávať hudbu alebo videá a pomocou
funkcie Remote iPod (Vzdialený iPod)
môžete počúvať hudbu alebo pozerať videá
alebo fotografie.
 Prehrávanie obsahu aplikácií pomocou
výrobku nie je možné garantovať.
Odporúčame prehrávať obsah prevzatý na
iPode.
 Ak ste narazili s iPodom na nejaký problém,
navštívte prosím www.apple.com/support/
ipod
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 54
2011-12-26
10:29:45
05
Sieťové služby
Pred používaním akýchkoľvek sieťových
služieb si prečítajte nasledujúce pokyny.
1. Pripojte výrobok na sieť.
(Pozrite strany 22-23)
Sieťové služby
Pripojením vášho výrobku na sieť si môžete
vychutnať rôzne sieťové služby, ako napr. Smart
Hub alebo BD-LIVE.
3. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré aplikácie sú dostupné len v určitých
krajinách.
4. Zobrazí sa obrazovka Zmluvné podmienky
servisnej dohody.
Ak súhlasíte, stlačením tlačidiel ◄► vyberte
možnosť Súhlasím, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Konfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite strany 33-36)
Používanie služby Smart Hub
Pomocou služby Smart Hub môžete priamo
prehrávať filmy, videá a hudbu z Internetu, máte
prístup k rôznym plateným alebo bezplatným
aplikáciám a môžete si ich prezerať na svojom
televízore. Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport,
predpovede počasia, kurzy na burze cenných
papierov, mapy, fotografie a hry.
Túto funkciu môžete taktiež spustiť
priamo stlačením tlačidla SMART HUB
na diaľkovom ovládači.
Prvé spustenie služby Smart Hub
Pri prvom spustení Smart Hub postupujte podľa
týchto krokov:
1. Prejdite na domácu ponuku.
✎ POZNÁMKA
 Kým sa obrazovky zobrazia, môže to trvať
niekoľko sekúnd.
5. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a
nainštaluje sa niekoľko služieb a aplikácií. Po
skončení sa zatvorí. Prevzaté aplikácie a služby
sa zobrazia na obrazovke Smart Hub. Môže to
chvíľu trvať.
✎ POZNÁMKA
 Smart Hub sa môže počas procesu inštalácie
na chvíľu zatvoriť.
 Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko
obrazoviek. Môžete ich zatvoriť stlačením
tlačidla ZADAŤ alebo ich môžete nechať, aby
sa zatvorili samé.
6. Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačením
tlačidiel ▲▼◄► zvýraznite miniaplikácie, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 55
55
2011-12-26
10:29:45
Sieťové služby
Smart Hub na prvý pohľad
1
2
3
4
6
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá
diaľkového ovládača, ktoré môžete použiť na
navigáciu v službe Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačidlo (A): Slúži na prihlásenie
do služby Smart Hub.
• ZELENÉ tlačidlo (B): Slúži na triedenie
aplikácií.
• ŽLTÉ tlačidlo (C): Slúži na úpravu aplikácií.
• MODRÉ tlačidlo (D): Slúži na zmenu
nastavení služby Smart Hub.
7
Moje aplikácie: Zobrazuje osobnú galériu aplikácií,
do ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať alebo
v nej upravovať aplikácie.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Odporúčané
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa Režim úprav d Nastavenia
7
6
1
Search : Zobrazí sprievodcu službou Smart
Hub, predstavenie výrobku a predstavenie
nových aplikácií.
2
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá
na základe vašej voľby.
• Umožňuje vám prezerať odporúčania
filmov na základe vašich predchádzajúcich
preferencií.
• Umožňuje vám zvoliť si film, zobrazuje
zoznam poskytovateľov VOD (videí na
požiadanie), ktorí majú tento film, a potom
vám umožňuje zvoliť si poskytovateľa pre
streaming. (Streaming nie je v niektorých
oblastiach dostupný.)
• Pokyny o používaní služby Vaše Video
nájdete na stránke www.samsung.com.
• Táto funkcia je obmedzená na určité oblasti.
3
Vyhľadať : Poskytuje integrované vyhľadávanie
vašich poskytovateľov videa a pripojených
zariadení AllShare.
• Dá sa použiť spolu so službou Smart Hub
(okrem prípadu, kedy pozeráte Blu-ray
disk).
• Pre jednoduchý prístup použite tlačidlo
SEARCH na diaľkovom ovládači.
• Pokyny o používaní funkcie vyhľadávania
nájdete na stránke www.samsung.com.
4
Aplikácie Samsung : Môžete si prevziať rôzne
spoplatnené alebo bezplatné aplikácie služieb.
5
Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
56
✎ POZNÁMKA
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za prerušenie služby
Smart Hub spôsobené poskytovateľom služieb
z akýchkoľvek iných dôvodov.
 Služba Smart Hub sťahuje a spracúva údaje z
internetu tak, aby ste si mohli vychutnať
internetový obsah na vašej televíznej
obrazovke.
Ak je pripojenie na internet nestabilné, môže
služba meškať alebo byť prerušená.
Produkt sa môže automaticky vypnúť v reakcii
na podmienky pripojenia na internet.
V takom prípade skontrolujte pripojenie na
internet a skúste znova.
 Aplikačné služby môžu byť poskytované iba
v anglickom jazyku a obsah sa môže líšiť
v závislosti od vašej oblasti.
 Viac informácií o službe Smart Hub získate na
webovej stránke poskytovateľa príslušnej
služby.
 Poskytované služby podliehajú zmenám
poskytovateľom služby Smart Hub bez
predchádzajúceho oznámenia.
 Obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v
závislosti od verzie firmvéru výrobku.
 Platený DivX obsah s ochranou proti
kopírovaniu sa dá prehrávať iba cez HDMI
kábel.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 56
2011-12-26
10:29:47
05
Zadávanie textu, číslic a symbolov
Pomocou diaľkového ovládača môžete používať
klávesnicu na obrazovke na zadávanie písmen,
číslic a symbolov.
Ak si chcete založiť svoju vlastnú, výhradnú
konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si svoj
vlastný Inteligentný TV účet.
1
1
2
3
def
.,–
abc
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Ak chcete vytvoriť účet, postupujte podľa týchto
krokov:
1.
Posuň
3
T9
Odstrániť
ab
Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie.
Search
0
2
Sieťové služby
Používanie klávesnice
Ab
b Metóda zadávania
AB
1
6
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Prihlásiť sa

Recommended
ID Smart TV
/ Jazyk: English
Contents 1
Heslo
xxxxxxxx
Stlačte [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Stlačte
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Zapamätaj si moje ID Smart TV a heslo.
4
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Prihlásiť sa
xxxxxxxx
Vytvoriť účet
5
Contents 4
Zrušiť
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zabudnuté heslo
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Aktuálna klávesnica.
1 Používa sa na zadávanie písmen, číslic a
symbolov.
2.
Stlačte tlačidlo FULL SCREEN na diaľkovom
2 ovládači, aby ste zmenili vstupný režim:
ab, Ab, AB, čísla alebo ikony.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Vytvoriť účet, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3.
Na nasledujúcej obrazovke zvoľte ID Smart
TV a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka zadania a klávesnica.
4.
Použite klávesnicu na zadanie vašej
emailovej adresy. Toto bude slúžiť ako vaše
ID.
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa Režim úprav d Nastavenia
3 Zobrazuje aktuálny vstupný režim.
4
Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom ovládači
a zmeňte spôsob vstupu. (T9 alebo ABC)
5
Stlačením tlačidla TOOLS na diaľkovom ovládači
zmeníte jazyk.
6
Stlačením tlačidla REPEAT na diaľkovom
ovládači vymažete znak.
✎ POZNÁMKA
 Klávesnica funguje ako klávesnica na
mobilnom telefóne.
Zadávanie textu, číslic a symbolov
A chcete zadať text, stlačte numerické tlačidlo na
diaľkovom ovládači, ktoré zodpovedá písmenu,
ktoré chcete zadať. Rýchlo stlačte tlačidlo na
zadanie písmena, ktoré nie je prvým písmenom
uvedeným na tlačidle klávesnice na obrazovke.
Napríklad, ak chcete zadať písmeno b, dvakrát
rýchlo stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači. Ak
chcete zadať prvé písmeno uvedené na tlačidle,
stlačte, pustite a počkajte.
Ak sa chcete presúvať v texte, použite tlačidlá
šípok. Ak chcete vymazať text, posuňte kurzor
doprava od znaku, ktorý chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo REPEAT. Ak chcete zmeniť veľkosť
písma alebo zadať číslice, prípadne interpunkčné
znamienka, stlačte tlačidlo FULL SCREEN.
5.
Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ
vyberte OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť účet.
6.
Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa obrazovka Heslo a
klávesnica.
7.
Použite klávesnicu na zadanie hesla.
Heslo môže byť akoukoľvek kombináciou
písmen, číslic a symbolov.
✎ POZNÁMKA
 Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači na zobrazenie alebo skrytie hesla
počas jeho zadávania.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 57
57
2011-12-26
10:29:48
Sieťové služby
8.
Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ
vyberte OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Prihlásenie sa zobrazí opätovne.
9.
Vyberte Potvrdiť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
10. Zopakujte kroky 7 a 8.
11. Keď sa obrazovka Prihlásenie zobrazí
opätovne, vyberte Vytvoriť účet a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Potvrdenie.
12. Vyberte OK a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Pokračovať na registráciu
služby.
13. Zvoľte možnosť Prejsť na reg. a stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2.
Vyberte šípku dolu vedľa poľa ID Smart TV
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3.
Vyberte svoje ID v zozname, ktorý sa objaví,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Obrazovka
Prihlásenie sa zobrazí opätovne.
4.
Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Heslo a klávesnica.
5.
Pomocou klávesnice a diaľkového ovládača
zadajte svoje heslo. Po skončení stlačením
tlačidla ZADAŤ vyberte OK a znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete, aby služba Smart Hub zadala vaše
heslo automaticky, po zadaní hesla zvoľte
Zapamätať si moje ID inteligentného TV a
heslo, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví
sa fajka. Služba Smart Hub teraz zadá vaše
heslo automaticky, keď zvolíte alebo zadáte
svoje ID.
14. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
• Ak máte existujúce účty u niektorého
z uvedených poskytovateľov, môžete
spojiť účet poskytovateľa a heslo účtu
poskytovateľa s vaším Inteligentným TV
účtom. Registrácia zjednodušuje prístup k
webovým stránkam poskytovateľov. Pokyny k
registrácii nájdete v Kroku 2 v Správe účtov v
ponuke Nastavenia.
• Ak nemáte existujúce účty poskytovateľa
alebo momentálne nechcete zaregistrovať
existujúce účty, zvoľte Zareg. neskôr a
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno môžete nechať
tak približne jednu minútu, kedy sa samo
zatvorí.
✎ POZNÁMKA
 Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
 Zaregistrovať môžete až 10 používateľských
účtov.
 Na používanie služby Smart Hub nepotrebujete
účet.
Prihlásenie na účet
Ak sa chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet,
postupujte podľa nasledovných krokov:
1.
Ak je na vašom televízore zobrazená hlavná
obrazovka Smart Hub, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa
obrazovka Prihlásenie.
58
Ponuka Nastavenia - MODRÉ tlačidlo (D)
Obrazovka ponuky Nastavenia vám umožňuje
prístup k funkciám správa účtu, resetovanie účtu
a vlastnosti účtu.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
Stlačte MODRÉ tlačidlo (D) na diaľkovom
ovládači.
2.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na obrazovke ponuky Nastavenia sú
opísané nižšie.
✎ POZNÁMKA
 Položka Správca služieb uvedená v ponuke
Nastavenia nie je dostupná pre prehrávače
diskov Blu-ray.
Správa účtu
Ponuka Správa účtu obsahuje funkcie, ktoré vám
umožňujú zaregistrovať vaše účty poskytovateľa
služieb, zmeniť vaše heslo Smart Hub a vymazať
alebo deaktivovať váš Inteligentný TV účet.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 58
2011-12-26
10:29:50
05
Zmeniť heslo
Ak máte existujúce účty u niektorého z
poskytovateľov uvedených vo funkcii
Zaregistrovať účet služby, môžete spojiť účet
poskytovateľa a heslo účtu poskytovateľa s vašim
Inteligentným TV účtom. Ak spojíte účet, budete
sa môcť jednoducho prihlásiť na účet cez službu
Smart Hub, bez zadania názvu vášho účtu alebo
hesla.
Funkcia Zmeniť heslo vám umožňuje zmeniť vaše
heslo Smart Hub. Ak chcete zmeniť heslo,
postupujte podľa týchto krokov:
Ak chcete použiť funkciu Zaregistrovať servisné
konto, postupujte podľa týchto krokov:
1.
V ponuke Nastavenia vyberte Zaregistrovať
servisné konto a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet
služby.
2.
Stlačením tlačidiel šípok ▲▼ vyberte
Poskytovateľa služby, ktorého chcete spojiť
s vaším Inteligentným TV účtom, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 Ak máte účet Samsung a chcete použiť
funkciu Aplikácie Samsung v službe Smart
Hub, musíte tu zaregistrovať svoj účet
Aplikácie Samsung. Pozrite si stranu 62, kde
nájdete viac informácií.
3.
Pomocou diaľkového ovládača a virtuálnej
klávesnice zadajte svoje ID miesta a heslo.
Po skončení stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 Toto je ID a heslo, ktoré normálne používate
pre prístup k vášmu účtu na stránke.
4.
Ak ste správne zadali vaše ID a heslo, objaví sa
hlásenie Úspešne zaregistrovaný.
5.
Ak ste stlačili tlačidlo ZADAŤ, zopakujte Kroky
2 až 4 na pripojenie ďalšieho Poskytovateľa
služby.
1.
Vyberte Zmeniť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2.
Zadajte svoje aktuálne heslo. Objaví sa
nasledujúca obrazovka.
3.
Na nasledujúcej obrazovke zadajte nové
heslo do prvého riadku. Potvrďte heslo jeho
opätovným zadaním do druhého riadku.
4.
Objaví sa obrazovka so správou Zmena
hesla dokončená. Stlačte tlačidlo ZADAŤ
alebo počkajte, kým sa obrazovka zatvorí približne 5 sekúnd.
Sieťové služby
Zaregistrovať účet služby
Odstrániť zo zoznamu TV účtu
Funkcia Odstrániť zo zoznamu televíznych kont
zruší všetky vaše aktuálne zaregistrované
servisné kontá, ktoré ste si zaregistrovali na
obrazovke Zaregistrovať servisné konto.
Deaktivovať účet
Funkcia Deaktivovať účet deaktivuje váš
inteligentný TV účet a vymaže ho spolu so
všetkými vašimi nastaveniami účtu zo služby
Smart Hub.
Správca služieb
Táto ponuka slúži na nastavenie služby špeciálnej
aplikácie. (Súvisiaci s aplikáciou je napríklad AP
New, Ticker atď.)
✎ POZNÁMKA
 Táto funkcia funguje iba ak je nainštalovaná
špeciálna aplikácia.
6.
Po skončení stlačte tlačidlo RETURN.
Resetovať
Funkcia Resetovať inicializuje všetky stiahnuté
aplikácie, vymaže všetky používateľské kontá a
nastavenia z výrobku a resetuje všetky nastavenia
služby Smart Hub na predvolené nastavenia z
továrne. Následne reštartuje službu Smart Hub,
ako keby bola spustená po prvýkrát. Váš účet
však naďalej ostáva na serveri Smart Hub. Pre
prihlásenie sa do vášho účtu zadajte vaše ID a
heslo na obrazovke Vytvoriť účet.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 59
59
2011-12-26
10:29:50
Sieťové služby
Ak chcete použiť funkciu Resetovať, postupujte
podľa týchto krokov:
1.
V ponuke Správa účtu zvoľte Resetovať a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Resetovať.
2.
Zadajte svoje bezpečnostné heslo. Je to
heslo, ktoré ste zadali, ak ste nastavili Rodič.
hodnotenie BD alebo DVD (pozri stranu 38).
Ak ste ho nenastavili, zadajte 0000.
3.
Po chvíli sa služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka môže byť čierna a
potom sa znovu objaví Smart Hub. Po chvíli
sa začne postup opätovného spustenia.
4.
Ak chcete dokončiť opätovné spustenie,
prejdite na krok 4 v Prvom spustení služby
Smart Hub. (Pozri stranu 55)
✎ POZNÁMKA
 Ak ste zabudli heslo, stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ
(  ) na prednom paneli výrobku na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku.
Vlastnosti
Položka ponuky Vlastnosti uvádza tri funkcie,
ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub:
Viac
Zobrazí informácie o službe Smart Hub, vrátane
čísla verzie, počtu nainštalovaných služieb,
spotrebe pamäte a jedinečného ID výrobku.
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Funkcie v ponuke Režim úprav vám umožňujú
manipulovať s aplikáciou v časti Moje aplikácie na
obrazovke Smart Hub. Pomocou týchto funkcií
môžete zamykať a odomykať prístup do niektorej
aplikácie, vytvárať nové adresáre a presúvať do
nich aplikácie, premenovať adresáre, mazať
aplikácie a meniť polohu aplikácie na obrazovke.
Ak sa chcete dostať do ponuky Režim úpr. a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači. Panel ponuky Režim úpr. sa
zobrazí v dolnej časti obrazovky.
2.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na paneli ponuky Režim úpr. sú opísané
nižšie.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré položky ponuky sa nemusia zobraziť
na obrazovke. Ak chcete vidieť tieto položky,
stlačte tlačidlo ◄► pre posun na okraj
obrazovky, a potom stlačte ešte raz na
odhalenie položiek.
 Tento panel môžete zatvoriť zvýraznením X
vpravo dole a následným stlačením tlačidla
ZADAŤ.
Presunutie
Zmluvné podmienky servisnej dohody
Funkcia Presunúť vám umožňuje meniť polohu
obrazovky aplikácie. Ak chcete použiť funkciu
Presunúť, postupujte podľa týchto krokov:
Zobrazí Zmluvné podmienky servisnej dohody.
1.
2.
3.
4.
60
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
Vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Nad aplikáciou sa objaví fajka.
Stlačením tlačidla ▲▼◄► vyberte možnosť
Presunutie a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nad aplikáciou sa zobrazí ikona zmeny
polohy.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► presuňte ikonu.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ, keď je ikona v
požadovanej polohe. Aplikácia sa presunie do
svojho nového umiestnenia.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 60
2011-12-26
10:29:50
05
Sieťové služby
Nový priečinok
Upraviť položky v priečinku
Funkcia Nový priečinok vám umožňuje vytvoriť a
pomenovať nové priečinky. Keď vytvoríte adresár,
môžete doň presunúť aplikáciu. Ak chcete použiť
funkciu Nový priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
Vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
1.
Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ponuky
Režim úpr. na hlavnej obrazovke. Ak chcete
napríklad presunúť aplikáciu späť na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie:
2.
3.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Nový priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Nový priečinok a
klávesnica.
Na zadanie názvu priečinka použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Nový priečinok sa zatvorí a na
obrazovke Smart Hub sa objaví Nový
priečinok.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá Upraviť sa zobrazia v dolnej časti
obrazovky.
1.
Vyberte aplikáciu.
2.
Vyberte možnosť Presunúť do priečinka a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
okno Presunúť do priečinka.
3.
Zvoľte Moje aplikácie a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno Presunúť do adresára sa
zatvorí a aplikácia sa vráti na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie.
Presunúť do priečinka
Funkcia Presunúť do adresára vám umožňuje
presunúť aplikáciu do adresára. Ak chcete použiť
funkciu Presunúť do priečinka, postupujte podľa
týchto krokov:
Premenovať priečinok
Funkcia Premenovať priečinok vám umožňuje
premenovať priečinky. Ak chcete použiť funkciu
Premenovať priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2.
Vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Presunúť do priečinka a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa okno Presunúť do
priečinka.
2.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Premenovať priečinok a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa okno
Premenovať priečinok a klávesnica.
4.
Na zadanie nového názvu použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno Premenovať
sa zatvorí a pod priečinkom sa objaví nový
názov.
4.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa správa Presunuté do priečinka a
potom sa zatvorí. Aplikácia bola presunutá
do adresára.
Vstup do aplikácie v adresári
1.
Zatvorte ponuku Režim úpr.
2.
V Mojich aplikáciách stláčaním tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
3.
Vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Spustí sa aplikácia aplikácie alebo
služby.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 61
61
2011-12-26
10:29:50
Sieťové služby
Zámka
Vymazať
Funkcia Zámka vám umožňuje uzamknúť
niektoré aplikácie v ponuke Moje aplikácie, takže
sa nedajú otvoriť bez zadania rodičovského
bezpečnostného kódu.
Funkcia Vymazať vám umožňuje vymazať
aplikáciu z ponuky Moje aplikácie. Ak chcete
použiť funkciu Vymazať, postupujte podľa týchto
krokov:
Ak chcete použiť funkciu Zámky, postupujte
podľa týchto krokov:
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
2.
Stlačením ▲▼◄► vyberte aplikáciu a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vymazať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa hlásenie „Chcete vymazať zvolenú(é)
položku(y)?“.
4.
Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Aplikácia sa vymaže.
1.
2.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
Stlačením ▲▼◄► vyberte aplikáciu a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Ak je možné
aplikáciu uzamknúť, aktivuje sa položka
ponuky Zámka. Ak sa dá miniaplikácia
zablokovať, aktivuje sa položka ponuky
Zámka.
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Zámka a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
4.
Zadajte svoj Rodičovský bezpečnostný kód
(pozri stranu 38). Ak ste si nevytvorili
Rodičovský bezpečnostný kód, zadajte
0000.
5.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Zamknúť službu na potvrdenie blokovania a
následne sa zatvorí. Vedľa aplikácie sa
zobrazí symbol zámky.
Odblokovať
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Stlačením ▲▼◄► vyberte uzamknutú
aplikáciu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Odblokovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
Zadajte Rodičovský bezpečnostný kód (pozri
stranu 38). Ak ste si nevytvorili Rodičovský
bezpečnostný kód, zadajte 0000.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Blokovanie služby zrušené na potvrdenie
odblokovania a následne sa zatvorí.
Ponuka Triediť podľa - ZELENÉ
tlačidlo (B)
Funkcie v ponuke Triediť podľa vám umožnia
roztriediť aplikácie v ponuke Moje aplikácie do
skupín Podľa predvoľby, Názov, Dátum,
Frekvencia, Kategória, Definované používateľom.
Ak manuálne zmeníte polohu aplikácie, ponuka
Triediť pri jej spustení automaticky zvýrazní
Definované používateľom.
Ak chcete roztriediť aplikácie v ponuke Moje
aplikácie, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte metódu
triedenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Smart
Hub triedi aplikácie podľa spôsobu, ktorý ste si
vybrali.
Aplikácie Samsung
Aplikácie Samsung vám umožňujú za poplatok
alebo bezplatne prebrať aplikácie a služby do
vášho prehrávača diskov Blu-ray a prezerať alebo
používať ich na vašom televízore.
Tieto aplikácie a služby zahŕňajú videá, hudbu,
fotografie, hry, správy, šport, atď. V ponuke Moje
aplikácie sa zobrazí aplikácia pre nové aplikácie.
Dodatočné aplikácie a služby sa budú pridávať
pravidelne.
62
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 62
2011-12-26
10:29:50
05
Ak si chcete prebrať platené aplikácie,
potrebujete si vytvoriť účet Samsung a pridať k
účtu kreditnú kartu.
Ak si chcete vytvoriť účet Samsung, navštívte
lokalitu www.samsung.com:
✎ POZNÁMKA
 Táto služba sa nemusí v niektorých krajinách
poskytovať.
Prístup k obrazovke Aplikácie Samsung
Ak sa chcete dostať na obrazovku Aplikácie
Samsung, stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre
navigáciu do oblasti Aplikácie Samsung na
hlavnej obrazovke Smart Hub, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Aplikácie
Samsung.
✎ POZNÁMKA
 Ak túto obrazovku otvárate po prvýkrát,
zobrazí sa okno Podmienky služby. Zvoľte
Súhlasím a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
Sieťové služby
Platené aplikácie
 Niektoré aplikácie sa dajú prevziať bezplatne,
ale vyžadujú si registráciu u poskytovateľa
alebo platený účet u používateľa.
 V ponuke Moje aplikácie sa zobrazí aplikácia
pre aplikácie a služby, ktoré ste si stiahli na
Samsung Apps.
Karty Triediť podľa
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► môžete získať
prístup ku kartám Triediť podľa v hornej časti
obrazovky. Na každej karte sa zobrazia služby
alebo aplikácie v kategórii, ktorú si zvolíte,
zatriedené podľa kritérií na karte (Odporúčané,
Najviac preberané, Najnovšie, Názov).
Takisto môžete použiť MODRÉ tlačidlo (D) na
diaľkovom ovládači pre prístup ku kartám Triediť
podľa. Po každom stlačení MODRÉ tlačidlo (D)
zmeníte zobrazenie z jednej karty triedenia na
druhú.
Aplikácie Samsung podľa kategórií
K dispozícii sú nasledovné kategórie:
Používanie obrazovky Aplikácie Samsung
• Čo je nové? : Zobrazuje novo zaregistrované
aplikácie.
Ak chcete použiť obrazovku Aplikácie Samsung,
postupujte podľa týchto krokov:
• Video : Zobrazuje rôzne video médiá, ako sú filmy,
televízne show a krátke videá.
1.
Stláčajte tlačidlá ◄► pre posun na zoznam
kategórií vľavo.
• Hra : Zobrazuje rôzne hry, ako napríklad sudoku a
šachy.
2.
Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre zvýraznenie
kategórie. O niekoľko sekúnd sa na
obrazovke Aplikácie Samsung zobrazia
aplikácie v tejto kategórii. Na vrchu sa
zobrazia karty Triedenia.
3.
Stláčajte tlačidlo ► pre posun na zobrazené
aplikácie alebo služby.
4.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte aplikáciu
alebo službu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Detaily
aplikácie, ktorá opisuje službu alebo
aplikáciu.
5.
Zvoľte Prevziať teraz a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Ak je aplikácia alebo služba
bezplatná, preberie sa a spustí. V opačnom
prípade, ak je potrebné uhradiť poplatok,
postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie preberania.
• Šport : Zobrazuje rôzne športové mediálne služby,
ako sú informácie o zápasoch, obrázky a krátke
videá.
• Životný štýl : Zahŕňa rôzne mediálne služby
spojené so životným štýlom, ako je hudba, osobné
nástroje pre správu fotografií a sociálne siete, ako
sú napríklad Facebook a Twitter.
• Informácie : Zahŕňa rôzne informačné služby, ako
sú správy, burza cenných papierov a počasie.
• Ostatné : Zahŕňa ostatné služby.
Môj účet
Môj účet vám umožňuje prístup k histórii vašich
objednávok a preberania Aplikácií Samsung a na
obrazovku Peniaze za Moje aplikácie. Ak sa
chcete dostať k týmto informáciám, musíte mať
založený účet Aplikácií Samsung.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 63
63
2011-12-26
10:29:51
Sieťové služby
Pomocník
Ak máte otázky k Aplikáciám Samsung, pozrite si
najskôr Pomocníka. Ak nie je možné aplikovať ani
jeden tip, navštívte webovú stránku www.
samsung.com.
Ak chcete použiť funkciu Pomocník, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Pomocník a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Stláčajte tlačidlá ◄► na zadanie Pomocníka
po tom, ako sa zobrazí.
3. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre rolovanie textu
Pomocníka.
4. Stláčajte tlačidlá ◄ pre zatvorenie Pomocníka.
Používanie farebných tlačidiel na vašom
diaľkovom ovládači s Aplikáciami Samsung
• ČERVENÉ tlačidlo (A) (Prihlásenie): Ak sa chcete
prihlásiť na Inteligentný TV účet.
• ZELENÉ tlačidlo (B) (Zobrazenie miniatúr/
zoznamu): Ak chcete prepínať aplikácie medzi
zobrazením miniatúr a zoznamom.
• MODRÉ tlačidlo (D) (Triediť podľa): Ak chcete
triediť aplikácie v kategórii podľa Odporúčaných,
Najviac preberaných, Najnovších alebo Mena.
• Späť: Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
✎ POZNÁMKA
 Služby Internetového obsahu môžu
poskytovatelia pridať alebo vymazať bez
oznámenia.
Pokyny o používaní vášho videa alebo
funkcie vyhľadávania nájdete na stránke
www.samsung.com.
Použitie funkcie vTuner
BD-LIVE™
Po pripojení výrobku na sieť si môžete pomocou
disku podporujúceho BD-LIVE vychutnať rôzne
služby a obsahy spojené s filmami.
1. Pripojte USB kľúč do USB portu na prednej
strane výrobku a skontrolujte dostupnú
pamäť. Pamäťové zariadenie musí mať
aspoň 1 GB dostupnej pamäte pre uloženie
služieb BD-LIVE.
2. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎ POZNÁMKA
 Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný
obsah sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu
disku.
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať hudobné, video a
fotografické súbory uložené na vašom počítači
alebo mobilnom telefóne, alebo zariadení NAS
podporujúcom technológiu DLNA.
Ak chcete použiť službu AllShare s vaším výrobkom,
musíte ho pripojiť na sieť (pozrite strany 22~23).
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér AllShare
na svoj počítač.
Ak máte mobilný telefón kompatibilný s DLNA alebo
NAS, môžete používať AllShare bez dodatočného
softvéru.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať
podrobné pokyny pre používanie AllShare z webovej
stránky Samsung.com.
Funkcia vTuner slúži k počúvaniu rádia.
Ak stlačíte tlačidlo vTuner, aktivuje sa
miniaplikácia vTuner.
Stlačte tlačidlo vTuner.
✎ POZNÁMKA
 Funkciu vTuner môžete použiť po stiahnutí
aplikácie vTuner z Aplikácií Samsung.
64
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 64
2011-12-26
10:29:51
06
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak tento výrobok nefunguje správne, preštudujte si nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený
nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite výrobok, odpojte napájací kábel a kontaktujte
najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Pripojenie iPodu zlyhalo
• Skontrolujte stav konektoru iPod a doku.
• Softvérovú verziu iPodu aktualizujte.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo BD/DVD.
Disky BD/DVD, ktoré ste kúpili v zahraničí, sa nemusia dať prehrávať.
• Na tomto výrobku sa nedajú prehrávať disky CD-ROM ani DVD-ROM.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Po stlačení tlačidla Play/Pause sa
prehrávanie nespustí okamžite.
• Nepoužívate deformovaný disk alebo disk s poškrabaným povrchom?
• Vyčistite disk.
Nevychádza zvuk.
• Počas rýchleho prehrávania, spomaleného prehrávania a prehrávania po
krokoch nebudete počuť žiadny zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Je nastavenie reproduktora správne
prispôsobené?
• Nie je disk vážne poškodený?
Zvuk počujete iba z niekoľkých
reproduktorov, nie zo všetkých 3.
• Pri niektorých BD/DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Ovládate diaľkový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti?
• Nie sú vybité batérie?
• Vybrali ste funkcie režimu (TV/BD) na diaľkovom ovládači (televízora alebo BD)
správne?
• Disk sa otáča, ale nie je vidieť
žiadny obraz.
• Kvalita obrazu je slabá a obraz
sa trasie.
• Je zapnutý televízor?
• Sú káble videa pripojené správne?
• Nie je disk špinavý alebo poškodený?
• Disk so slabou kvalitou sa nedá prehrávať.
Jazyk zvuku a titulkov nefunguje.
• Jazyk zvuku a titulkov nefungujú, ak ich disk neobsahuje.
Po vybratí funkcie ponuky sa
neobjaví obrazovka ponuky.
• Nepoužívate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 65
65
2011-12-26
10:29:51
Ďalšie informácie
Symptóm
Kontrola/Náprava
Pomer strán sa nedá zmeniť.
• 16:9 BD/DVD disky môžete prehrávať v širokouhlom režime 16:9 Wide, režime
4:3 Letter Box (4:3 Poštová schránka) alebo režime 4:3 Pan-Scan, ale disky
BD/DVD 4:3 môžete pozerať iba v pomere 4:3. Preštudujte si obal Blu-ray
disku a potom vyberte správnu funkciu.
• Výrobok nefunguje.
(Príklad: Nejde napájanie alebo
začujete neobvyklý zvuk.)
• Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo ZASTAVIŤ ( ) na diaľkovom ovládači v
STANDBY (pohotovostnom) režime.
• Výrobok nefunguje normálne.
- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Zabudli ste heslo rodičovského
zámku.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ ( ) na výrobku bez
vloženého disku. Na displeji sa zobrazí správa INIT (INICIALIZÁCIA) a všetky
nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
Potom stlačte tlačidlo POWER.
- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s
dobrým príjmom.
Pri počúvaní zvuku televízora cez
výrobok nepočujete žiadny zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo EJECT () počas počúvania zvuku televízora pomocou tejto
funkcie, zapnú sa funkcie BD/DVD a zvuk televízora sa vypne.
Na obrazovke sa zobrazí správa
„Nie je dostupné“.
• Funkcie alebo činnosť sa tentoraz nedajú ukončiť, pretože:
1. To zakázal softvér BD/DVD.
2. Softvér BD/DVD túto funkciu (napr. uhly) nepodporuje.
3. Funkcia momentálne nie je dostupná.
4. Požiadali ste o číslo titulu alebo kapitoly, alebo o čas vyhľadávania, ktorý je mimo
rozsahu.
Ak je výstup HDMI nastavený na
rozlíšenie, ktoré váš televízor
nepodporuje (napríklad 1080p),
neuvidíte na svojom televízore žiadny
obraz.
• Stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ ( ) na prednom paneli na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku. Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z
továrne.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje rozlíšenie vstupu HDMI 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Nezvyčajný HDMI výstup
obrazovky.
• Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho
obsahu), na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
66
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 66
2011-12-26
10:29:51
06
Ďalšie informácie
Symptóm
Kontrola/Náprava
Funkcia správcu zdieľaného
obsahu PC Share Manager
Vidím priečinky zdieľané programom
PC Share Manager, ale nevidím
súbory, ktoré tam sú.
• Pretože zobrazuje len súbory odpovedajúce kategóriám Obrázok, Hudba a Film,
súbory, ktoré nemožno zaradiť do týchto kategórií, sa nedajú zobraziť.
Funkcia AllShare
Video sa prehráva prerušovane.
• Skontrolujte, či je sieť stabilná.
• Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi serverom a výrobkom je nestabilné.
Skontrolujte pripojenie.
Pripojenie AllShare medzi
televízorom a počítačom je
nestabilné.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná, v opačnom prípade môže
nastať kolízia IP.
• Skontrolujte, či mate zapnutý firewall. Ak áno, potom firewall vypnite.
BD-LIVE
Nedokážem sa pripojiť na server
BD-LIVE.
• Skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné pomocou ponuky Test siete.
• Skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB pripojené k výrobku, alebo nie.
• Pamäťové zariadenie musí mať aspoň 1 GB dostupnej pamäte na uloženie
služieb BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v ponuke Správa BD údajov.
(Pozrite stranu 37)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky ostatné možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu alebo
aktualizujte najnovší firmvér.
Ak pri použití služby BD-LIVE
nastane chyba:
• Pamäťové zariadenie musí mať aspoň 1 GB dostupnej pamäte na uloženie
služieb BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v ponuke Správa BD údajov.
(Pozrite stranu 37)
✎ POZNÁMKA
 Po obnovení východiskových nastavení budú všetky údaje uložené v údajoch BD vymazané.
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 67
67
2011-12-26
10:29:51
Ďalšie informácie
Technické údaje
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Pomer signálu/šumu
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
BD (disk Blu-ray)
3,5 kg
429,3 (Š) x 58,4 (V) x 325,1 (H) mm
Všeobecné
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
55 dB
FM Tuner
12 dB
0,5 %
Rýchlosť čítania: 9,834 m/sek.
Rýchlosť čítania: 6,98 – 7,68 m/sek.
DVD (Digitálny viacúčelový disk)
Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Maximálna doba prehrávania: 20 min.
1-kanálové: 1,0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Kompozitné video
Blu-ray disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Video výstup
Pr : 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Komponentné video
Pb : 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
HDMI
Video/Zvuk
Viackanálový zvuk PCM, zvuk bitstream, zvuk PCM
Výstup predného reproduktora
2x 165 W (3 Ω)
Výstup reproduktora subwoofer
170 W (3Ω)
Analógový vstup
20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Frekvenčná charakteristika
Digitálny vstup
20 Hz~40 kHz (±-4 dB)
Zosilňovač
Pomer signálu k šumu
70 dB
Odstup kanálov
60 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 500 mV
2.1-kanálový systém reproduktorov
Systém reproduktorov
Predný
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
Rozsah frekvencie
140 Hz~20 kHz
40Hz ~ 160Hz
Úroveň
výstupného
akustického
tlaku
86
dB/W/M
88 dB/W/M
Reproduktor
Menovitý príkon
165 W
170 W
Maximálny vstup
330 W
340 W
Predný: 90 x 207,5 x 68,5 mm
Rozmery (Š x V x H)
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Hmotnosti
Predný: 0,67 kg
Subwoofer : 3,80 kg
*: Nominálna špecifikácia
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na tomto výrobku.
68
Slovensky
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 68
2011-12-26
10:29:51
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 69
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
10:29:51
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na batérii, v literatúre alebo na obalu, zobrazuje, že batérie v tomto
výrobku na konci ich životnosti nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom
pomere, ako je to stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, tieto látky by
mohli spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Kvôli ochrane zdrojov a na podporu opätovného použitia materiálu, separujte prosím batérie od ostatých
druhov odpadu a recyklujte ich pomocou vášho systému bezplatného vrátenia.
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenie)
(Aplikovateľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku, jeho príslušenstvu alebo v jeho literatúre zobrazuje, že výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s ostatným domácim
odpadom na konci životnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z
voľnej likvidácie odpadu, separujte prosím tieto položky od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte,
aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.
Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili a tiež miestnu správcovskú
kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tieto položky na recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.
Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávať a skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.
HT-D5200_XEO_SK_1226.indd 70
2011-12-26
10:29:52
HT-D5200
2.1kanálový domácí zábavní
systém s podporou Blu-ray™
uživatelská příručka
Představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje
Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 1
2011-12-26
10:39:30
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní upozornění
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU
OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř
přístroje se nachází nebezpečné
napětí, které může způsobit úraz
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU
NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU
NA SPRÁVNOU STRANU.
VAROVÁNÍ
• V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu
elektrickým proudem přístroj nevystavujte
dešti a vlhkosti.
VÝSTRAHA
• Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte
na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
• K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě
slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být
neustále přístupná.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce
střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být
zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být
síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na
důležité pokyny pro provoz a
údržbu v literatuře doprovázející
tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je
klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení
seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v
tomto návodu, může vést k zasažení
nebezpečným zářením.
VÝSTRAHA
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU
A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ
PAPRSKEM.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 2
2011-12-26
10:39:37
Upozornění
• Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném
na zadní straně přístroje.
• Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro
větrání (7,5 – 10 cm).
• Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat.
Neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte na přístroj žádné předměty.
• Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
• Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li přístroj ponechat delší dobu bez použití, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené
blesky by mohly přístroj poškodit.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
• Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí (např. reproduktorů).
• V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
• Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
• Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období
počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
• Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Sledování televize s funkcí 3D
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ
OBRAZU VE 3D. Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na
vědomí následující informace týkající se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ
• Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrať, nevolnost a bolesti
hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D
brýle a odpočiňte si.
• Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené,
ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
• Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava,
trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.
• Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
• Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat
za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 3
2011-12-26
3
10:39:38
Bezpečnostní pokyny
Upozornění k manipulaci s disky a jejich
skladování
Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat
kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je
nepoškrábali.
Držení disků
• Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
• Disk držte za okraje, aby na něm
nevznikly otisky prstů.
• Na disk nelepte štítky ani pásky.
Skladování disků
• Disky chraňte před přímým sluncem
• Disky skladujte na chladném a dobře větraném
místě
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
Skladujte na výšku.
✎ POZNÁMKA
 Zabraňte znečištění disků.
 Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané
disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej
roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě
a pak otřete měkkým suchým hadříkem.
• Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od
středu k okraji.
✎ POZNÁMKA
 Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci
vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř
přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně
fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte
přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost
odpaří.
4
Licence
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní značky Dolby
Laboratories.
• „VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálního videa
vytvořený společností DivX,Inc. Toto je oficiálně
(DivX Certifi ed®) certifikované zařízení pro formát DivX, které přehrává
video ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro konverzi
vašich souborů do formátu videa DivX naleznete na webu www.divx.
com.
FORMÁT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s oficiální certifikací
DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat
zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat
registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení
zařízení. Na webu vod.divx.com najdete další informace o tom, jak
dokončit registraci.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do
rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými
známkami společnosti DivX, Inc. a jsou použity na základě licence.“
Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v
USA a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a
přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
• Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je
chráněna několika americkými patenty a dalšími právy k duševnímu
vlastnictví společnosti Rovi Corporation.
Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou ochranné známky sdružení
Blu-ray Disc Association.
• iPod je ochranná známka
společnosti Apple Inc. registrovaná
v USA a dalších zemích. iPhone je
ochranná známka společnosti Apple Inc.
• < Poznámka k otevřenému softwaru >
Pokud je použit otevřený software, jsou poskytovatelé Open
Source licencí uvedení v nabídce zařízení.
Autorská práva
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna
práva vyhrazena.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 4
2011-12-26
10:39:38
Obsah
Bezpečnostní upozornění
Upozornění
Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování
Licence
Autorská práva
ZAČÍNÁME
7
8
12
13
13
14
15
Symboly použité v příručce
Typy a vlastnosti disků
Příslušenství
Popis
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovladání
PŘIPOJENÍ
17
18
19
21
22
23
Připojení reproduktorů
Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI
Upevnění prstencového feritového jádra k napájecímu
kabelu hlavní jednotky
Připojení zvuku z externích zařízení
Připojení k síti
Připojení FM antény
24
25
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
33
33
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
Počáteční nastavení
Přístup do nabídky Nastavení
Displej
Nastavení 3D
Poměr stran
Vel. obrazovky Smart Hub
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
Rozlišení
Barevný formát HDMI
Filmová frekv. (24Fs)
HDMI Deep Color
Nehybný režim
Progresivní režim
Zvuk
Nast. reproduktorů
Už. ekv.
HDMI Audio
Zpětný kanál zvuku
Digitální výstup
Ovládání dynamického rozsahu
Synch. zvuku
Síť
Nastavení sítě
Stav sítě
Připojení k Internetu BD-LIVE
Systém
Počáteční nastavení
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD dat
Časové pásmo
DivX® Video On Demand
Obnov.
Jazyk
2
7
17
NASTAVENÍ
24
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 5
2011-12-26
ČESKY
2
3
4
4
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5
10:39:38
Obsah
NASTAVENÍ
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Zabez
Hodn. pro rodiče BD
Hodn. pro rodiče DVD
Změnit heslo
Obecné
Přední displej
Síťové dálkové ovládání
Podpora
Upgrade softwaru
Kontaktovat Samsung
ZÁKLADNÍ FUNKCE
41
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
54
Přehrávání videa
Použití nabídky disku/nabídky titulu/místní nabídky
Přehrání seznamu titulů
Použití funkcí Hledání a Přeskočit
Zpomalené přehrávání a přehrávání po krocích
Opakované přehrávání
Použití tlačítka Nástroje
Poslech hudby
Režim zvuku
Prohlížení obrázků
Přehrávání z paměťového zařízení s rozhraním USB
Poslech rádia
Připojení iPodu nebo iPhonu kabelem USB
Připojení iPodu nebo iPhonu s použitím doku
Modely iPod a iPhone, které lze použít s tímto přístrojem
SÍŤOVÉ SLUŽBY
55
62
64
64
64
Použití služby Smart Hub
Samsung Apps
Použití funkce vTuner
BD-LIVE™
Použití funkce AllShare
DALŠÍ INFORMACE
65
68
Řešení potíží
Technické údaje
38
41
55
65
•
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu
přístroje.
•
Správní poplatek bude účtován v případě, že
a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
•
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
6
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 6
2011-12-26
10:39:38
01
Začínáme
Začínáme
Symboly použité v příručce
Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.
Termín
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definice
Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM.
Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve
formátu BD-RE.
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V)/DVDR/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
DVD+R
Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CDDA).
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory DivX.
Paměťové
zařízení s
rozhraním USB
-
F
Týká se funkcí dostupných s paměťovým zařízením s rozhraním USB.
VÝSTRAHA
-
POZNÁMKA
-
Klávesová
zkratka
-
Audio CD
!
✎
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízeních s rozhraním USB se soubory MP3 nebo WMA
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.
Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke
ztrátě nastavení.
Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Tato funkce poskytuje přímý a snadný přístup stisknutím tlačítka na
dálkovém ovládání.
• Tento přehrávač je kompatibilní jen s televizní normou PAL.
• Disky v normě NTSC nelze přehrávat.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 7
2011-12-26
7
10:39:38
Začínáme
Typy a vlastnosti disků
Typy disků, které lze přehrávat
Kompatibilita s disky Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjející se formát. V důsledku
toho může dojít k problémům s kompatibilitou disků. Ne
všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude
možné přehrát. Další informace najdete v části Typy a
vlastnosti disků v této příručce.
Disky Blu-ray
Disky 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Televizní norma PAL ve
Velké Británii, Francii,
Německu atd.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ POZNÁMKA
 Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat
nebo nemusí fungovat některé funkce, například
přepnutí úhlu a poměru stran.
Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho
obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
 Zabraňte znečištění a poškrábání disků. Otisky
prstů, prach, nečistoty, škrábance nebo usazeniny
z cigaretového kouře na záznamové ploše disku
mohou znemožnit přehrávání.
 Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat
déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být
některé funkce pomalé.
Typy disků, které nelze přehrávat
•
•
•
•
•
•
Disk HD DVD
DVD-RAM
Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.
DVD-RW (režim VR)
Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
Disky DVD-ROM/PD/MV apod., CVD/CDROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG (přehraje se jen zvuk, obrázky ne).
✎ POZNÁMKA
 Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené
mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.
 Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v
režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
8
BD-LIVE
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 8
2011-12-26
10:39:40
01
BD-RE/-R
Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny
kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo
možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se
nepřehraje.
Tento disk Blu-ray lze nahrávat a přehrávat.
Tento přístroj přehrává disky BD-RE/-R nahrané
kompatibilními rekordéry Blu-ray.
Typ disku
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchajwan, Hongkong
a jihovýchodní Asie.
Blu-ray
B
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchajwan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
Typy disků
Začínáme
Kód regionu
DVD-VIDEO
• Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné
disky DVD (DVD-VIDEO) s filmy.
• Při přechodu z první na druhou vrstvu dvouvrstvého
disku DVD-VIDEO může dojít ke chvilkovému zkreslení
obrazu a zvuku. Nejde o poruchu přístroje.
DVD-RW/-R/+R
Tento přístroj přehrává disky DVD-RW/-R/+R
nahrané a finalizované DVD video rekordérem.
Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách
při záznamu.
DVD+RW
• Tento přístroj přehrává disky DVD+RW nahrané
DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání
může záviset na podmínkách při záznamu.
Audio CD (CD-DA)
• Tento přístroj dokáže přehrát zvukové disky CDRW/-R ve formátu CD-DA.
• Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R v
závislosti na podmínkách při záznamu.
CD-RW/-R
• Používejte disky CD-RW/-R s kapacitou 700 MB (80
minut). Pokud možno se vyhněte diskům s kapacitou
800 MB (90 minut) a větší, protože se nemusí
přehrát.
• Pokud na disku CD-RW/-R nebyla uzavřena sekce,
může být načítání obsahu pomalé nebo se
zaznamenané soubory nemusí přehrát.
• Tento přístroj nepřehraje některé disky CD-RW/-R v
závislosti na zařízení použitém k jejich vypálení. V
případě obsahu na médiích CD-RW/-R
zkopírovaného z CD pro osobní potřebu může
možnost přehrávání záviset na konkrétním obsahu a
disku.
BD-ROM
Tento disk Blu-ray lze jen přehrávat.
Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné
disky BD-ROM.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 9
2011-12-26
9
10:39:41
Začínáme
Formát disku
Při použití disků JPEG
• Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve formátu UDF, a JOLIET.
• Přehrají se jen soubory JPEG s příponou „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ nebo „.JPEG“.
• Je podporován progresivní formát JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Tento formát se používá pro záznam dat na disky DVD-RW nebo DVD-R. Tento přístroj takový disk
přehraje po finalizování.
• Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru jiné značky, ale nebyl finalizován, tento přístroj jej
nepřehraje.
Podporované formáty souborů
Podpora video souborů
Přípona souboru
Kontejner
Video kodek
Audio kodek
Rozlišení
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 10
2011-12-26
10:39:42
01
*.vro
Kontejner
VRO
VOB
Video kodek
Audio kodek
Rozlišení
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Začínáme
Přípona souboru
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Omezení
•
•
•
•
•
Některé z výše uvedených kodeků nemusí být podporovány, pokud exituje problém s konkrétním obsahem.
Zdroj videa s nesprávnými informacemi kontejneru nebo narušený se nepřehraje správně.
AV zdroj s vyšším než standardním datovým tokem nebo počtem snímků za sekundu se nemusí přehrát správně.
Při porušení tabulky indexu nefunguje vyhledávání (skok na zadaný čas).
Při přehrávání videa po síti může dojít k potížím způsobeným stavem sítě.
Video dekodér
• Podpora až do H.264 Level 4.1
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD není podporováno.
• MPEG-4 SP, ASP:
- nižší než 1280 x 720: Max. 60 snímků/s
- nad 1280 x 720: Max. 30 snímků/s
• GMC 2 a vyšší nejsou podporovány.
Dekodér zvuku
•
•
•
•
Podpora WMA verzí 7, 8, a 9
WMA 9 PRO s více než dvěma kanály (vícekanálový) není podporován.
WMA 9 bezeztrátový, hlas není podporován.
Vzorkování WMA 22050 Hz mono není podporováno.
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
Kontejner
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilní s WMA verze 10
* Vzorkovací kmitočty (v kHz) – 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Datové toky – všechny datové toky v
rozmezí 5 kb/s až 384 kb/s
*.wma
WMA
Rozsah podpory
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 11
11
2011-12-26
10:39:42
Začínáme
Informace o připojení USB
Podporovaná zařízení:
Ukládací média s rozhraním USB, přehrávače
MP3, digitální fotoaparáty, čtečky paměťových
karet s rozhraním USB
1) Názvy složek a souborů delší než 125 znaků
nejsou podporovány.
2) Soubor s titulky větší než 300 kB nemusí být
správně zobrazen.
3) Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
4) Podporovány jsou souborové systémy FAT16
a FAT32.
5) Názvy souborů s fotografiemi (JPEG),
hudebou (MP3) a videem by měly být v
korejštině nebo v angličtině. V opačném
případě se soubor nemusí přehrát.
6) Připojte zařízení přímo k portu USB na
přístroji. Připojení pomocí dodatečného
kabelu může způsobit potíže s kompatibilitou
USB.
7) Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
8) Protokol PTP pro digitální fotoaparáty není
podporován.
9) Během načítání neodpojujte zařízení s
rozhraním USB.
10) Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá,
než se zobrazí.
11) Soubory MP3 s ochranou DRM stažené z
komerčních webových stránek nelze přehrát.
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
Video kabel
FM anténa
Dok pro iPod
Uživatelská příručka
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(pro napájecí kabel)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Dálkové ovládání /
baterie (AAA)
12
Prstencové feritové jádro
Měkký hadřík
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 12
2011-12-26
10:39:42
01
Začínáme
Popis
Přední panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5V
500mA
1
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (
2
TLAČÍTKO FUNKCE
Režimy se přepínají v pořadí:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
4
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.
TLAČÍTKO ZASTAVIT
Zastaví přehrávání disku.
5
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/
POZASTAVIT
Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
6
TLAČÍTKO VSTUP
Vybírá položky nabídky a spouští přehrávání disku Blu-ray. (Přehrávání disku DVD
nespustí.)
7
8
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
Vysune disk.
OTVOR PRO DISK
Zde vložte disk.
9
10
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Upravuje hlasitost.
11
PORT USB
Když je přístroj připojen ke službě BD-LIVE, lze sem připojit USB flash disk a použít jej jako
paměťové zařízení. Konektor USB lze také využít k aktualizaci softwaru a přehrávání souborů
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Když je připojen iPod, lze použít také funkci R. IPOD.
)
Zapíná a vypíná přístroj.
✎ POZNÁMKA
 Aktualizaci softwaru lze provádět pouze pomocí paměťového zařízení s rozhraním USB připojeného ke
konektoru USB.
 Pokud přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka PŘEHRÁT na přístroji ani
dálkovém ovládání. Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete volbu Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte
stiskem tlačítka VSTUP.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 13
13
2011-12-26
10:39:43
Začínáme
Zadní panel
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
FM ANT
8
9
10 11
COMPONENT OUT
12
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
KONEKTOR BEZDRÁTOVÉ MÍSTNÍ SÍTĚ
Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 55 – 64), funkcím
BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí bezdrátové místní sítě.
2
KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ
Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 55 – 64),
funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí kabelové místní sítě.
3
KONEKTOR iPod
Sem připojte konektor doku pro iPod.
4
KONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Použijte k připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
5
KONEKTOR VÝSTUPU HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke
vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší
kvality obrazu.
6
KONEKTORY VSTUPU HDMI
Slouží k připojení obrazového a zvukového signálu kabelem HDMI.
7
KONEKTOR FM ANTÉNY
Pro připojení antény FM.
8
KONEKTORY POMOCNÉHO VSTUPU
Připojte dvoukanálový výstup analogového zvuku z externího zařízení
(např. videorekordéru)
9
KONEKTORY VÝSTUPU
KOMPONENTNÍHO VIDEA
K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního
videa.
10
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke
konektoru VIDEO OUT na tomto přístroji.
11
VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO
2.1KANÁLOVÉ REPRODUKTORY
Připojte přední reproduktory a subwoofer.
12
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Chladicí ventilátor zajišťuje chlazení přístroje oběhem vzduchu a otáčí se
vždy, když je přístroj zapnut.
! VÝSTRAHA
 Při instalaci zajistěte kolem chladicího ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.
 Neblokujte ventilační otvory.
14
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 14
2011-12-26
10:39:43
01
Začínáme
Dálkové ovladání
Průvodce dálkovým ovládáním
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Zapíná a vypíná přístroj.
Pokud chcete přepnout do režimu
televizoru, stiskněte tlačítko TV.
Pokud chcete přepnout do režimu
domácího kina, stiskněte tlačítko BD.
Stiskem číselného tlačítka ovládejte volby.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Slouží k hledání směrem vzad
nebo vpřed.
Stiskem zastavte/spusťte přehrávání
disku.
Stiskem dočasně ztlumte zvuk.
Slouží k pozastavení disku.
MUTE
Stiskem nastavte hlasitost.
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Stiskem zobrazte nabídku disku.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Stiskem vyvolejte nabídku Tools.
Stiskem vyberte položky obrazovkové
nabídky a měňte hodnoty nabídky.
Tato tlačítka ovládají jak nabídky
přístroje, tak i řadu funkcí disků Blu-ray.
Aktivace služby Smart Hub.
Stiskem aktivujete 3D zvuk.
Stiskem aktivujete prohledávání obsahu.
Toto tlačítko nemá přiřazenu žádnou funkci.
Funkci RDS používejte při příjmu
FM stanic.
Umožňuje opakování titulu, kapitoly,
stopy nebo disku.
Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.
Při přehrávání videa na iPodu
upravuje synchronizaci zvuku.
Nastavuje čas automatického
vypnutí přístroje.
REPEAT
Stiskem zobrazte na celou obrazovku
televizoru.
Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.
Vysunutí disku.
9
FULL SCREEN
Stiskem přejděte do domovské nabídky.
Toto je tlačítko pro výběr režimu.
nebo
Stiskněte pro výběr režimu videa na
televizoru.
Vyhledávání aktivních FM stanic a
změna kanálů.
Dodává pocit poslechu
5.1kanálového zvukového
systému.
Vyvolání místní nabídky/nabídky
titulu.
Zobrazení informací o přehrávání
během přehrávání disku Bluray/DVD.
Opuštění nabídky.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
Slouží k přednastavení frekvence rádia.
Výběr MONO nebo STEREO
rádiového příjmu.
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Stiskem aktivujete přehrávání 2D
videa v režimu 3D.
Aktivace funkce vTuner.
Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu.
Nastavení a stabilizace úrovně
hlasitosti. (Digitální procesor signálu)
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 15
15
2011-12-26
10:39:44
Začínáme
Vložení baterií do dálkového ovládání
* Velikost baterie: AAA
Seznam kódů podle značek televizorů
Značka
Kód
Značka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ POZNÁMKA
 Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“
a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru
pro baterie.
 Při běžném používání televizoru baterie vydrží
přibližně jeden rok.
 Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti
přibližně 7 metrů v přímém směru.
Nastavení dálkového ovládání
Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé
funkce vašeho televizoru.
Ovládání televizoru dálkovým ovládáním
1. Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání
na režim televizoru.
2. Stiskem tlačítka POWER zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který
odpovídá značce vašeho televizoru.
• Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden
více než jeden kód, zadávejte kódy
postupně a zjistěte, který funguje.
• Příklad: Pro televizor Samsung
Přidržte stisknuté tlačítko POWER a pomocí
číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení
dokončeno.
• Můžete použít tlačítka TV POWER, VOL,
CH a numerická tlačítka (0-9).
✎ POZNÁMKA
 Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými
značkami televizorů. Rovněž některé funkce
nemusí být dostupné, v závislosti na značce
televizoru.
 Dálkové ovládání ve výchozím nastavení funguje
s televizory Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 16
2011-12-26
10:39:44
02
Připojení
Připojení
Tato část se zabývá různými způsoby připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
Připojení reproduktorů
Umístění přístroje
Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo
pod stojan televizoru.
SW
Výběr pozice pro poslech
2,5 až 3 násobek rozměru obrazovky televizoru
Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5
až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad : Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m
Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 – 4 m
ei
Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny
směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich
výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Subwoofer g
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
Přední reproduktory
! VÝSTRAHA
 Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly
poranit.
 Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
 Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu
(otvoru).
 Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
✎ POZNÁMKA
 Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem
vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
Reproduktorové komponenty
(L)
(P)
PŘEDNÍ
SUBWOOFER
KABEL REPRODUKTORU
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 17
17
2011-12-26
10:39:45
Připojení
Připojení reproduktorů
1. Zatlačte směrem dolů na západku konektoru na zadní straně reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené (+) svorky a uvolněte západku.
3. Připojte konektory k zadnímu panelu přístroje tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám konektorů.
Přední reproduktor (L)
SPEAKERS OUT
FRONT
Přední reproduktor (P)
SUBWOOFER FRONT
Černý
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Červený
Subwoofer
COMPONENT
PONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
UX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI
HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD,
přehrávač Blu-ray, set-top box a další.
Protože je rozhraní HDMI digitální, získáte kvalitu videa a zvuk takový, jaký byl původně vytvořen, bez
šumů, které mohly vzniknout když byl digitální obsah převáděn na analogový.
Přehrávač DVD nebo Blu-ray
SAT (satelit/set-top box)
HDMI IN
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI OUT
HDMI OUT : Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI (NEJVYŠŠÍ KVALITA)
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke
konektoru HDMI IN na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
18
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 18
2011-12-26
10:39:46
02
Připojení
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému
výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko TV
SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte HDMI jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
 Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
 Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde,
nastavte v nabídce funkci Deep Colour na Off (Vypnout).
HDMI IN : Připojení externích zařízení kabelem HDMI
1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru VSTUP HDMI na zadní straně přístroje ke
konektoru VÝSTUP HDMI na digitálním zařízení.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte vstup H. IN1 nebo H. IN2.
Režimy se přepínají v pořadí : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Funkce automatické detekce HDMI
Pokud jste připojili domácí kino kabelem HDMI, při zapnutí domácího kina se jeho výstup videa
automaticky přepne do režimu HDMI. Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 27.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Popis připojení HDMI
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), na
obrazovce se objeví zrnění.
• Co je HDCP?
HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je
systém sloužící k ochraně obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje
zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor,
projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.
! VÝSTRAHA

Funkce Anynet+ je podporována pouze při připojení kabelu HDMI ke konektoru HDMI OUT na přístroji.
Upevnění prstencového feritového jádra k napájecímu kabelu hlavní jednotky
Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje předejdete
vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.
1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a
otevřete ji.
2. Vytvořte na napájecím kabelu dva závity.
3. Vložte závity kabelu do prstencového ferritového
jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až
zaklapne.
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
HDMI IN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 19
19
2011-12-26
10:39:48
Připojení
Červený
Zelený
Modrý
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
ZPŮSOB 1
FRONT
Žlutý
SUBWOOFER
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
ZPŮSOB 2
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ZPŮSOB 1: Komponentní video (VYŠŠÍ KVALITA)
Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není
součástí dodávky) z konektorů výstupu komponentního videa (PR, PB a Y) na zadním panelu přístroje
ke konektorům vstupu komponentního videa na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na typu disku máte na výběr z několika nastavení rozlišení: 1080i, 720p, 576p/480p a
576i/480i. (Viz strana 27)
 Pokud jsou zapojeny kabely HDMI i komponentní, může se skutečné rozlišení lišit od nastavení v
nabídce Setup (Nastavení). Rozlišení může být odlišné i kvůli typu disku (viz strana 27).
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému
výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko TV
SOURCE a vyberte KOMPONENTNÍ jako zdroj externího signálu pro televizor.
 Pokud jsou při přehrávání DVD připojeny konektory HDMI i komponentního videa a vyberete režim
Komponentní 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p, nabídka Nastavení zobrazení zobrazí
výstupní rozlišení jako 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p. Rozlišení je ve skutečnosti 576i/480i.
ZPŮSOB 2: Kompozitní video (DOBRÁ KVALITA)
Po připojení dodaného video adaptéru ke konektoru VIDEO OUT na zadním panelu přístroje připojte
video adaptér video kabelem ke konektoru VIDEO IN na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i/480i bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce
Setup (Nastavení). (Viz strana 27)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému
výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko TV
SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte VIDEO jako externí zdroj signálu pro televizor.
! VÝSTRAHA
 Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být
ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
20
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 20
2011-12-26
10:39:54
02
Připojení
Připojení zvuku z externích zařízení
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
AUX IN
Set-Top Box
OPTICKÉ PŘIPOJENÍ
Bílý
Červený
Optický kabel
(není součástí dodávky)
Audio kabel
(není součástí dodávky)
Pokud má externí analogové
zařízení jen jeden konektor
výstupu zvuku, připojte jej
buďto k pravému, nebo k
levému vstupu.
VIDEO O
VCR
AUX
OPTICKÉ PŘIPOJENÍ: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).
1. Připojte digitální vstup (OPTICAL) na přístroji ke konektoru digitálního výstupu externího digitálního
zařízení.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte vstup D. IN.
• Režimy se přepínají v pořadí : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup videa k
televizoru.
 Tento přístroj podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení od 32 kHz.
 Tento přístroj podporuje jen DTS a Dolby Digital; zvuk MPEG ve formátu bitstream není podporován.
AUX (pomocný vstup): Připojení externího analogového zařízení
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte konektor POMOCNÝ VSTUP (Audio) na přístroji ke konektoru výstupu zvuku na externím
analogovém zařízení.
• Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte vstup AUX.
• Režimy se přepínají v pořadí : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory výstupu zvuku z
videorekordéru k tomuto přístroji.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 21
21
2011-12-26
10:39:55
Připojení
Připojení k síti
Tento přístroj umožňuje používání síťových služeb (viz strany 55 – 64), například Smart Hub a BD-LIVE,
a také příjem aktualizací softwaru po síti. Doporučujeme přístroj připojit k síti přes bezdrátový nebo
kabelový směrovač.
Více informací o připojení směrovače najdete v uživatelské příručce směrovače nebo kontaktujte
výrobce směrovače se žádostí o technickou pomoc.
Kabelová síť
1. Pomocí přímého LAN kabelu (kabel UTP) připojte konektor LAN na přístroji s konektorem LAN
vašeho modemu.
2. Nastavte možnosti sítě. (Viz strana 33)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Směrovač
Širokopásmový modem
(se zabudovaným
směrovačem)
nebo
Širokopásmové
připojení k
Internetu
Širokopásmové
připojení k
Internetu
✎ POZNÁMKA
Širokopásmový modem
Připojení do sítě s PC a
sdílením AllShare
(Viz strana 64)
 Internetový přístup k serveru s aktualizacemi softwaru Samsung může být znemožněn
nastaveními směrovače, který používáte, nebo poskytovatelem připojení k Internetu. Více
informací získáte od ISP (poskytovatel připojení k Internetu).
 Uživatelé DSL musí přístroj k síti připojit přes směrovač.
 Funkce sdílení AllShare vyžaduje připojení PC k síti podle obrázku.
22
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 22
2011-12-26
10:39:56
02
Připojení
Bezdrátová síť
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu/směrovače.
1. K bezdrátovému připojení k síti je potřeba přístupový bod nebo směrovač. Připojte bezdrátový
adaptér LAN ke konektoru bezdrátové LAN na zadní straně přístroje.
2. Nastavte volby sítě. (Viz strana 33)
Širokopásmové
připojení k internetu
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Bezdrátový přístupový
bod nebo směrovač
WIRELESS LAN
PC
Připojení do sítě s PC a
sdílením AllShare
(Viz strana 64)
Adaptér bezdrátové
sítě LAN
(není součástí dodávky)
✎ POZNÁMKA
 Tento přístroj je kompatibilní s modulem bezdrátové místní sítě Samsung. (není součástí dodávky)





(označení modelu: WIS09ABGN).
- Modul bezdrátové místní sítě Samsung se prodává samostatně. Zakoupíte jej u svého prodejce
Samsung Electronics.
Použijte bezdrátový přístupový bod, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n. Pro stabilní provoz
bezdrátové sítě doporučujeme standard 802.11n.
Z povahy bezdrátové místní sítě vyplývá, že v závislosti na podmínkách svého použití může způsobit
rušení. (výkon AP, vzdálenost, překážky, rušení dalšími rádiovými zařízeními atd.).
Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na režim Infrastructure (centrální přístupový bod). Režim
Ad-hoc (bez centrálního přístupového bodu) není podporován.
Při nastavení zabezpečení přístupového bodu/směrovače jsou podporovány jen následující metody
zabezpečení:
1) Režim autentizace: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
2) Typ šifrování: WEP, AES
Funkce sdílení AllShare vyžaduje připojení PC k síti podle obrázku.
Připojení FM antény
FM anténa (součást dodávky) 1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM
anténa.
FM ANT
HDMI IN
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud
nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej
připevněte ke stěně nebo jinému pevnému
povrchu.
✎ POZNÁMKA
 Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 23
23
2011-12-26
10:39:57
Nastavení
Počáteční nastavení
1. Zapněte přístroj a poté zapněte televizor.
Při prvním připojení přístroje k televizoru a zapnutí
se objeví obrazovka Počáteční nastavení.
• Hlavní nabídka
Můj obsah
Videa
Fotografie
Hudba
Initial Settings | On-Screen Language
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ POZNÁMKA
 Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost Start.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr
stran televizoru a stiskněte tlačítko VSTUP. (Viz
strana 27)
5. Stiskem tlačítek ▲▼ zvolte požadované hodnoty
pro Nastavení sítě: Kabel, Bezdr. síť
(Obecné), WPS(PBC) nebo One Foot
Connection a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud neznáte podrobnosti o nastavení své sítě,
stiskněte tlačítko MODRÉ (D) na dálkovém
ovládání a přeskočte pro tuto chvíli nastavení sítě,
dokončete počáteční nastavení a přejděte do
hlavní nabídky.
Pokud jste zvolili Nastavení sítě, na stránkách 33 –
36 se o něm dozvíte více informací. Po dokončení
přejděte na krok 6.
6. Objeví se hlavní nabídka. (Více informací o hlavní
nabídce najdete na straně 25.)
24
neprovedete počáteční nastavení, s níže
uvedenou výjimkou.
 Pokud během nastavení sítě stisknete
MODRÉ tlačítko (D), můžete hlavní nabídku
zobrazit, i když nastavení sítě zatím nebylo
dokončeno.
 Pokud chcete obrazovku Počáteční nastavení
zobrazit znovu a provést změny, zvolte
možnost Reset. (Viz strana 37)
 Pokud k připojení přístroje k televizoru
Samsung s podporou Anynet+ (HDMI-CEC)
používáte kabel HDMI, nastavili jste Anynet+
(HDMI-CEC) na Zapnuto na televizoru i na
přístroji a nastavili jste televizor na jazyk
podporovaný přístroj, přístroj tento jazyk
automaticky nastaví jako preferovaný.
 Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení
déle než 5 minut a nepoužíváte jej, zobrazí se
na televizoru spořič obrazovky. Pokud je
přístroj ponechán v režimu spořiče obrazovky
déle než 20 minut, automaticky se vypne.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 24
2011-12-26
10:39:59
03
DISC MENU
MENU
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
Nastavení
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Přístup do nabídky Nastavení
INFO
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
3
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
2
RETURN
4
EXIT
✎ POZNÁMKA
TUNER
 Po připojení přístroje k síti vyberte Internet z
1
Tlačítko MENU : Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní
nabídku.
2
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
3
Tlačítko VSTUP / SMĚROVÁ :
Přesun kurzoru nebo výběr požadované položky.
Aktivace vybrané položky.
Potvrzení nastavení.
4
domovské nabídky.
Stáhněte si požadovaný obsah ze Samsung
Apps. (Viz strany 62 – 64)
 Postup vyvolání se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce.
 OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci
softwaru může změnit.
Tlačítko EXIT : Používá se pro odchod z nabídky.
Pro přístup do nabídky Nastavení a podřízených
nabídek postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko POWER.
Zobrazí se hlavní nabídka.
• Hlavní nabídka
Můj obsah
Videa
3
Fotografie
Hudba
4
1
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
2
5
d WPS(PBC)
1
Vybere možnost Moje zař.
2
Vybere možnost Funkce.
3
Vybere možnost Můj obsah.
4
Vybere možnost Internet.
5
Vybere možnost Nastavení.
6
Zobrazí dostupná tlačítka.
6
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 25
25
2011-12-26
10:40:01
Nastavení
 V závislosti na obsahu a umístění obrazu na
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Nastavení 3D
Velikost obr.
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
Nastavení
Nastavení 3D
Displej
Zvuk
Nastavení 3D
Systém
Přehrávání 3D Blu-ray
: Autom.
Jazyk
Velikost obr.
: 55 palce
 Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte
Zabez.
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
DMI Deep Color
: Autom.
Přehrávání 3D Blu-ray
Disky 3D Blu-ray jsou k dispozici ve dvou
formátech:
Blu-ray 3D a pouze 3D. Před přehráváním disku
Blu-ray 3D si můžete vybrat, zda jej chcete
sledovat v režimu 3D nebo 2D.
• Autom. : Automaticky zjišťovat podporu 3D u
připojeného televizoru a podle toho přehrát disk
Blu-ray 3D v režimu 3D nebo 2D, popř. přehrát
disk pouze 3D v režimu 3D, pokud televizor
podporuje režim 3D. Disky pouze 3D nebudou
přehrány, pokud televizor nepodporuje režim 3D.
• 3D  3D : Disky pouze 3D a Blu-ray 3D jsou vždy
přehrávány v režimu 3D.
• 3D  2D : Disky Blu-ray 3D jsou vždy přehrávány
v režimu 2D. Disky pouze 3D nebudou přehrány.
✎ POZNÁMKA
 Chcete-li zastavit film v průběhu 3D přehrávání,
stiskněte jednou tlačítko ZASTAVIT(). Film se
zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována.
Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D
filmu, stiskněte jednou tlačítko ZASTAVIT().
Zobrazí se nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko
ZASTAVIT() znovu a potom vyberte možnost
Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
26
Umožňuje nastavit skutečnou velikost obrazovky
televizoru. To umožňuje přístroji přizpůsobit zobrazení
velikosti obrazovky a zobrazit tak optimální 3D obraz.
(Přístroj podporuje obrazovky do úhlopříčky 116 palců
(295 cm).)
! VÝSTRAHA
Síť
Obecné
obrazovce televizoru se mohou na levé straně,
pravé straně nebo na obou stranách zobrazit
svislé černé pruhy.
3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s
podporou 3D) k výstupu HDMI na přístroji
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI
Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D
brýle.
 Přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) prostřednictvím
kabelu HDMI.
 Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je
pevně nastaveno na původní rozlišení 3D
videa a nelze je změnit.
 V režimu přehrávání 3D nemusí některé
funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti
obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné
alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky
televizoru. Pokud máte například obrazovku
o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve
vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše
očí.
 Při připojení k některým 3D zařízením
nemusí 3D efekt správně fungovat.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 26
2011-12-26
10:40:03
03
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
přizpůsobit nastavení obrazovky.
BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné propojení
přístrojů Samsung.
Propojením přístroje Samsung s televizorem Samsung
podporujícím BD kabelem HDMI a zapnutím BD Wise
na přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup
televizoru automaticky nastaven na rozlišení a počet
snímků za sekundu uložené na disku BD/DVD.
• Vyp : Výstupní rozlišení zůstane na pevné
hodnotě nastavené v nabídce rozlišení, bez
ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec
Resolution (Rozlišení) níže.
• Zapnuto : Na výstupu přístroje je původní
rozlišení a počet snímků za sekundu dle
konkrétního disku BD/DVD.
• 16:9 původní : Vyberte, pokud přístroj připojujete
k televizoru s poměrem stran 16:9. Přístroj
přehraje veškerý obsah s původním poměrem
stran. Obsah ve formátu 4:3 se zobrazí s černými
pruhy vlevo a vpravo.
• 16:9 plný : Vyberte, pokud přístroj připojujete k
televizoru s poměrem stran 16:9. Veškerý obsah
bude roztažen přes celou obrazovku. Obsah ve
formátu 4:3 bude roztažen do stran.
• 4:3 Letter-box : Vyberte, pokud přístroj připojujete
k televizoru s poměrem stran 4:3. Přístroj přehraje
veškerý obsah s původním poměrem stran.
Obsah ve formátu 16:9 se zobrazí s černými pruhy
nahoře a dole.
• 4:3 Pan-scan : Vyberte, pokud přístroj připojujete
k televizoru s poměrem stran 4:3. Obsah ve
formátu 16:9 bude vlevo a vpravo oříznut.
✎ POZNÁMKA
 Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru
stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
 Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš
televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox
(černé pruhy na stranách obrazu).
Vel. obrazovky Smart Hub
Nastaví obrazovku Smart Hub na optimální velikost.
• Velikost 1 : Velikost obrazovky Smart Hub bude
menší, než výchozí. Na okrajích obrazovky mohou
být černé pruhy.
• Velikost 2 : Toto je výchozí nastavení pro službu
Smart Hub. Přehrávač zobrazí normální velikost
obrazovky Smart Hub.
• Velikost 3 : Toto zobrazí větší velikost obrazovky
Smart Hub. Obraz se nemusí vejít na obrazovku
televizoru.
✎ POZNÁMKA
 Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky
nastaví na BD Wise a v nabídce Rozlišení se
objeví položka BD Wise.
 Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je
přehrávač připojen k zařízení, které
nepodporuje BD Wise.
 Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte
nabídku BD Wise přístroje i na televizoru na
Zapnuto.
Rozlišení
Umožní vám nastavit rozlišení komponentního a
HDMI video signálu na Autom., 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p, nebo 576i/480i.
Číslo udává počet řádků videa v jednom snímku.
Písmena i a p označují prokládané respektive
progresivní vykreslování. Čím více řádků, tím je
vyšší kvalita zobrazení.
• Autom. : Automaticky nastavuje rozlišení na
nejvyšší rozlišení, kterého je připojený televizor
schopen.
• BD Wise : Pokud jste připojili přístroj k televizoru s
funkcí BD Wise kabelem HDMI, automaticky
nastavuje rozlišení na rozlišení BD/DVD disku.
(Položka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud
je funkce BD Wise Zapnuto. Viz BD Wise výše).
• 1080p : Výstup s 1080 řádky progresivního videa.
(Pouze HDMI)
• 1080i : Výstup s 1080 řádky prokládaného videa.
• 720p : Výstup s 720 řádky progresivního videa.
• 576p/480p : Výstup s 576/480 řádky
progresivního videa.
• 576i/480i : Výstup s 576/480 řádky prokládaného
videa. (pouze VIDEO)
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 27
Nastavení
Poměr stran
27
2011-12-26
10:40:04
Nastavení
Rozlišení podle režimu výstupu
• Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
HDMI / připojeno
HDMI / nepřipojeno
Režim HDMI
Výstup
Komponentní režim
Komponentní
/ VIDEO režim
Disk Blu-ray
E-contents/
Digital
contents
Režim VIDEO
1080p při 60
fps
576i/480i
-
-
-
Max. rozlišení
TV výstupu
Max. rozlišení
TV výstupu
576i/480i
-
-
-
1080p při 60
fps
1080p při 60
fps
1080p při 60
fps
576i/480i
-
-
-
Filmová
frekvence:
Autom. (24 fps)
1080p při 24
fps
1080p při 24
fps
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
Disk Blu-ray
Obsah z
Internetu/
digitální obsah
BD Wise
Komponentní
režim
Auto
Nastavení
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Přehrávání DVD
HDMI / připojeno
Výstup
Režim HDMI
Komponentní režim
Režim VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Autom.
Max. rozlišení TV
výstupu
576i/480i
-
-
1080p při 60 fps
1080p při 60 fps
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Nastavení
28
HDMI / nepřipojeno
Komponentní /
VIDEO režim
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 28
2011-12-26
10:40:04
03
 Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje
funkci Movie Frame (Filmová frekvence) nebo
vámi vybrané rozlišení, objeví se zpráva „Pokud
se po zvolení nezobrazí žádný obraz, vyčkejte
15 sekund. Poté se automaticky zobrazí původní
rozlišení. Chcete změnit rozlišení?“. Pokud
vyberete Ano, obrazovka televizoru na 15
sekund zhasne a poté se automaticky obnoví
původní rozlišení.
 Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane
zhasnutá, vyjměte disk a poté stiskněte a
přidržte tlačítko ZASTAVIT () na přístroji na
déle než 5 sekund. Obnoví se veškerá tovární
nastavení. Podle kroků popsaných na
předchozí straně vyvolejte jednotlivé režimy a
vyberte nastavení zobrazení, které váš
televizor podporuje.
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
 Disk Blu-ray musí podporovat 24 snímků za
sekundu, aby fungoval režim Movie Frame
(24Fs) (Filmová frekv. (24Fs)).
 Pokud jsou připojeny oba konektory, jak HDMI
tak i komponentní, a sledujete komponentní
výstup, rozlišení je nastaveno na 576i/480i.
Barevný formát HDMI
Dovoluje nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal
schopnostem připojeného zařízení (televizor,
monitor, atd.).
• Autom. : Automatické nastavení přístroje podle
optimálního podporovaného formátu.
• YCbCr (4:4:4) : Pokud váš televizor podporuje
barevný prostor YCbCr přes rozhraní HDMI,
vyberte tuto možnost pro výstup normální
barevné škály YCbCr.
• RGB (standardní) : Pokud jste připojili
přehrávač k zobrazovacímu zařízení DVI,
například k monitoru, vyberte tuto možnost pro
výstup vylepšené barevné škály RGB.
• RGB (vylepšené) : Pokud jste přístroj připojili k
zobrazovacímu zařízení se vstupem DVI, jako je
monitor, touto volbou vyberete vylepšený
rozsah barev RGB.
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavením funkce Filmová frekv. (24Fs) na Autom.
přepnete výstup HDMI tohoto přístroje na 24 snímků
za sekundu a zlepšíte tak kvalitu obrazu.
Funkce Filmová frekv. (24Fs) je dostupná jen s
televizorem, který ji také podporuje. Funkci Filmová
frekv. (24Fs) lze aktivovat, jen pokud je výstup
přístroje nastaven na HDMI 1080i nebo 1080p.
• Autom. : Funkce Filmová frekv. (24Fs) je
zapnuta.
• Vyp : Funkce Filmová frekv. (24Fs) je vypnuta.
HDMI Deep Color
Na výstupu HDMI OUT může být signál s
vylepšením Deep Color. Deep Color přináší
přesnější reprodukci barev s vyšší barevnou
hloubkou.
• Autom.: Přístroj poskytuje video signál Deep
Color připojenému televizoru, který podporuje
HDMI Deep Color.
• Vyp : Obraz je bez Deep Color.
Nehybný režim
Umožňuje nastavení typu obrazu, který je na
výstupu při pozastavení přehrávání DVD.
• Autom.: Automatické nastavení nejlepšího
obrazu podle jeho obsahu.
• Snímek : Vyberte při pozastavení scény, která
obsahuje jen málo pohybu.
• Pole : Vyberte při pozastavení velmi akční
scény.
Progresivní režim
Lepší kvalita obrazu při přehrávání DVD.
• Autom. : Přístroj automaticky vybere optimální
kvalitu obrazu podle právě přehrávaného DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro
DVD s koncerty nebo televizními pořady.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 29
Nastavení
✎ POZNÁMKA
29
2011-12-26
10:40:04
Nastavení
Zvuk
Nast. reproduktorů
Nastavení
Nast. reproduktorů
Displej
Zvuk
|
Úroveň
Síť
Vzdálenost
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do
stejné vzdálenosti od poslechové pozice, můžete
nastavit prodlevu zvukových signálů z předních
reproduktorů a subwooferu.
• Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí
od 0,3 m do 9,0 m.
Vzdálenost
Systém
Jazyk
Nastavení
Zabez.
Displej
Obecné
Zvuk
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Vzdálenost
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Levý přední
Pravý přední
Subwoofer
Síť
Systém
◄
Jazyk
Zabez.
Obecné
Úroveň
Podpora
> Přesunout < Změnit ' Zpět
Lze nastavit vyvážení a hlasitost všech
reproduktorů.
Nastavení hlasitosti předních reproduktorů a
subwooferu
Už. ekv.
• Hlasitost lze nastavit v krocích od -6 dB do +6
dB.
Nastavení ekvalizéru můžete ručně přizpůsobit
svým představám.
• Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější.
Směrem k -6 dB je tišší.
Nastavení
Už. ekv.
Displej
Zvuk
Nastavení
Síť
Úroveň
Displej
Zvuk
Síť
Systém
Levý přední
Pravý přední
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
Jazyk
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
A
Zabez.
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Obnov. > Nastavení < Přesunout ' Zpět
Obecné
Podpora
30
> Přesunout < Změnit ' Zpět
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 30
2011-12-26
10:40:04
03
Zvukové signály přenášené přes kabel HDMI lze
zapínat a vypínat.
• Vyp : Kabelem HDMI je přenášen jen obraz a
zvuk je jen na výstupech reproduktorů přístroje.
• Zapnuto : Kabelem HDMI je přenášen obraz i
zvuk a zvuk je jen na výstupu reproduktorů
vašeho televizoru.
✎ POZNÁMKA
 Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru
automaticky smíchán do 2 kanálů.
Zpětný kanál zvuku
Můžete si vychutnat zvuk televizoru přehrávaný
reproduktory domácího kina a stačí k tomu jediný
kabel HDMI.
• Autom. : Přehrávání zvuku televizoru
reproduktory domácího kina, pokud je televizor
kompatibilní s funkcí Zpětný kanál zvuku.
• Vyp : Vypnutí funkce Zpětný kanál zvuku.
• Bitový tok (nové kódování Dolby D.) : Zvolte,
pokud nemáte AV přijímač s podporou HDMI,
ale máte AV přijímač se schopností dekódovat
signál Dolby Digital.
Nastavení
HDMI Audio
Více podrobností najdete v tabulce výběru
digitálního výstupu. (Viz strana 32)
Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové
stopy:
- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního
filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa,
například komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace. Při některých
operacích ovládání nabídky mohou znít zvukové
efekty navigace. Každý disk Blu-ray má jiné
zvukové efekty navigace.
✎ POZNÁMKA
 Funkci lze aktivovat, pokud je funkce Zvuk
HDMI zapnuta.
 Vyberte správné nastavení Digitální výstup,
jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
✎ POZNÁMKA
 Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
vypnutá, funkce Zpětný kanál zvuku není k
dispozici.
 Použití kabelu HDMI bez certifikace pro ARC
(Zpětný kanál zvuku) může způsobit potíže s
kompatibilitou.
 Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je
připojen televizor podporující ARC.
Digitální výstup
Volbu Digital Output (Digitální výstup) nastavte
podle možností AV přijímače, k němuž jste
přístroj připojili:
• PCM : Zvolte, pokud jste připojili AV přijímač s
podporou rozhraní HDMI.
• Bitový tok (nezpracovaný) : Vyberte, pokud
jste připojili AV přijímač s rozhraním HDMI a
podporou dekódování Dolby TrueHD a DTSHD Master Audio.
• Bitový tok (nové kódování DTS) : Zvolte,
pokud jste připojili AV přijímač s digitálním
optickým vstupem, který umí dekódovat DTS.
 Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, TV) není
kompatibilní s komprimovanými formáty
(Dolby Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve
formátu PCM.
 Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW
ani zvukové efekty navigace.
 Některé disky Blu-ray nemají zvuk
BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
 Toto nastavení digitálního výstupu nemá vliv
na analogový (L/P) zvuk ani na HDMI výstup
zvuku pro televizor. Ovlivní optický výstup a
HDMI výstup zvuku v případě, že je přístroj
připojen k AV přijímači.
 Při přehrávání zvukových stop MPEG je
zvukový signál na výstupu ve formátu PCM
nezávisle na nastavení digitálního výstupu
(PCM nebo Bitstream).
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 31
31
2011-12-26
10:40:07
Nastavení
Nastavení digitálního výstupu
Nastavení
Připojení
Zvuková stopa
na disku Blu-ray
Zvuková stopa
na disku DVD
Definice disku
Blu-ray
Bitový tok
Bitový tok (nové
(nezpracovaný kódování DTS)
Bitový tok (nové
kódování Dolby
D.)
AV přijímač s
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI podporou HDMI
AV přijímač s
podporou HDMI
PCM
PCM
Až 7.1kan.
PCM
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
Dolby Digital
Až 7.1kan.
Dolby Digital
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
Dolby Digital Plus
Až 7.1kan.
Dolby Digital Plus Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
Dolby TrueHD
Až 7.1kan.
Dolby TrueHD
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
DTS
Až 6.1kan.
DTS
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
DTS-HD HRA
Až 7.1kan.
DTS-HD HRA
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
DTS-HD MA
Až 7.1kan.
DTS-HD MA
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Až 5.1kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Až 6.1kan.
DTS
DTS
DTS
Libovolný
Dekóduje zvuk
Na výstupu je jen
zvuk hlavního filmu, hlavního filmu a
takže bitový tok zvuk BONUSVIEW
Dekóduje zvuk
zvuku
může být společně na formát
hlavního filmu a zvuk
zvuku PCM a přidá
dekódován AV
BONUSVIEW na
zvukové efekty
přijímačem.
formát zvuku PCM a
navigace, výsledek
přidá zvukové efekty Neuslyšíte zvuk
znovu kóduje jako
navigace.
BONUSVIEW ani
zvuk PCM do
zvukové efekty
formátu bitového
navigace.
toku DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a zvuk
BONUSVIEW společně
na formát zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace, výsledek
znovu kóduje jako
zvuk PCM do formátu
bitového toku Dolby
Digital nebo PCM.
* Pokud je zdrojový zvuk 2kanálový, volba „nové kódování Dolby D.“ se neuplatní. Výstup bude
dvoukanálový zvuk LPCM.
Ovládání dynamického rozsahu
Možnost poslechu při nízké hlasitosti bez
omezení srozumitelnosti dialogů. Tato funkce je
aktivní, jen když přístroj detekuje zvuk Dolby
Digital.
• Autom. : Ovládání dynamického rozsahu se
nastaví automaticky podle informací uložených
ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
32
• Vyp : Vychutnejte si film se standardním
dynamickým rozsahem.
• Zapnuto : Pokud se zvukový doprovod filmů
přehrává s nízkou hlasitosti nebo z malých
reproduktorů, systém může aplikovat
příslušnou kompresi, aby zpracoval signál s
nízkou úrovní hlasitostí na srozumitelnější
úroveň a zabránil příliš hlasitému přehrávání
dramatických pasáží.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 32
2011-12-26
10:40:07
03
Kabelová síť
Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru,
obraz může mít zpoždění za zvukem. Pokud k
tomu dochází, nastavte prodlevu zvuku tak, aby
byl synchronizován s obrazem.
• Prodlevu zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms
do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.
Nastavení připojení kabelové sítě - Automaticky
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Kabel.
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Zvuk
Síť
Síť
Systém
Vyberte typ připojení k síti.
Kabel
Jazyk
Bezdr. síť
(Obecné)
Zabez.
WPS(PBC)
Obecné
One Foot
Connection
Připojí se k síti pomocí síťového kabelu. Zkontrolujte,
zda je síťový kabel připojen.
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu.
Pokud je dynamická a používáte kabelové nebo
bezdrátové připojení, doporučujeme použít
automatické postupy. Pokud používáte bezdrátové
připojení a váš směrovač to podporuje, můžete použít
funkce WPS (PBC) nebo One Foot Connection.
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost připojení.
Pokud je vaše IP adresa statická, musíte pro kabelová
i bezdrátová připojení použít ruční postupy nastavení.
Nastavení připojení kabelové sítě - Manuální
Nastavení sítě
Postup nastavení síťového připojení přístroje:
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄► vyberte
možnost Nastavení a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení
sítě a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu Kabel,
Bezdr. síť (Obecné), WPS(PBC) nebo One Foot
Connection, a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pokud máte kabelovou síť, přejděte na část
Kabelová síť níže. Pokud máte bezdrátovou síť,
přejděte na část Bezdrátová síť na stránkách 34 –
36.
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
volba Automatické nastavení, musíte hodnoty
v nabídce Nastavení sítě nastavit ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 33
Nastavení
Synch. zvuku
33
2011-12-26
10:40:07
Nastavení
Postup zadání parametrů síťového připojení
přístroje:
Bezdrátová síť
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
• Bezdrátová (obecná)
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
• One Foot Connection
Nastavení IP
Displej
Režim IP
Síť
Adresa IP
Systém
Maska podsítě
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brána
Jazyk
Zabez.
Režim DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Obecné
OK
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
3.
Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
4.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
5.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu (Adresa IP).
6.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
7.
Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
8.
9.
• S využitím WPS (PBC).
Bezdrátová (obecná) zahrnuje automatické i ruční
postupy nastavení.
Nastavení
Zvuk
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
Nastavení připojení bezdrátové sítě
– Automatické
Většina bezdrátových sítí využívá volitelné
zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení
požadující přístup k síti vyslala šifrovaný
bezpečnostní kód nazývaný Access Key nebo
Security Key. Volba Security Key je založena na
hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle
slovo nebo kombinace písmen a číslic o zadané
délce, kterou musíte zadat při nastavování
zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud připojení
k síti nastavíte tímto způsobem a máte k dispozici
klíč zabezpečení (Security Key) vaší bezdrátové
sítě, musíte během automatického nastavování
zadat heslo (Pass Prase).
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Bezdr. síť (Obecné).
Nastavení
Displej
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
Síť
Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
Zabez.
Kabel
Systém
Jazyk
Bezdr. síť
(Obecné)
WPS(PBC)
Obecné One Foot
Connection
Podpora
Nastaví bezdrátovou síť zvolením přístupového bodu.
Podle nastavení přístupového bodu možná budete muset
zadat bezpečnostní klíč.
> Přesunout " Zadat ' Zpět
10. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání
DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
11. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte tlačítko OK.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost
připojení.
34
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Po dokončení se zobrazí seznam
dostupných sítí.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
síť a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Zabez.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 34
2011-12-26
10:40:08
03
Nastavení
Displej
Zvuk
Nastavení sítě
Zadejte bezpečn. klíč.
Nastavení sítě zadejte do přehrávače následujícím
postupem:
1. Proveďte kroky 1 až 5 v postupu „Nastavení
připojení bezdrátové sítě – Automatické“.
2. Po dokončení stisknutím tlačítek ▲▼◄►
přesuňte kurzor na možnost Hotovo a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
obrazovka Stav sítě.
0 Zadány
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Nastavení
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Displej
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Zvuk
t
u
v
w
x
y
z
0
*
Odstranit
s
a/A
Nastavení
4. Na obrazovce Security (Zabez.) zadejte Pass
Phrase (Heslo). Čísla zadávejte přímo s
použitím dálkového ovládání.
Chcete-li vybrat písmeno, stisknutím tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Mezera
Hotovo
a Předchozí m Přesunout " Zadat ' Zpět
Nastavení IP
Režim IP
Síť
Adresa IP
Systém
Maska podsítě
Jazyk
Zabez.
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brána
Režim DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Obecné
OK
Podpora
✎ POZNÁMKA
> Přesunout " Zadat ' Zpět
 Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení
směrovače nebo modemu.
3.
Na obrazovce Stav sítě vyberte možnost
Zrušit a potom stiskněte tlačítko Vstup.
4.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
5.
Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
Nastavení připojení bezdrátové sítě – Ruční
6.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud volba Automatické nastavení nefunguje,
musíte hodnoty Nastavení sítě zadat ručně.
7.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu (Adresa IP).
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
8.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
9.
Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
5. Pomocí kurzorových tlačítek ▲▼◄►
přesuňte kurzor na Hotovo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost
připojení.
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
10. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
11. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
12. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání
DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
13. Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost
připojení.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 35
35
2011-12-26
10:40:10
Nastavení
WPS(PBC)
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Nejjednodušší způsob nastavení připojení
bezdrátové sítě je využití funkcí WPS (PBC) nebo
One Foot Connection.
Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem
WPS(PBC), použijte tento postup:
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
WPS(PBC).
4. Počkejte, dokud nebude připojení
automaticky navázáno.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti a
k Internetu.
Nastavení
Displej
3. Umístěte bezdrátový směrovač Samsung do
vzdálenosti max. 25 cm od adaptéru
bezdrátové místní sítě Samsung, aby se připojil.
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Síť
Nastavení
Kabel
Systém
Jazyk
Displej
Bezdr. síť
(Obecné)
Zabez.
WPS(PBC)
Obecné One Foot
Podpora Connection
K přístupovému bodu zařízení snadno připojíte
stisknutím tlačítka WPS(PBC). Tuto metodu zvolte,
pokud přístupový bod podporuje metodu PBC (Push
Button Configuration).
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Zvuk
Síť
KT_WLAN
Systém
Stav sítě
MAC adresa
IP Address
Maska podsítě
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Jazyk Připojení k Internetu bylo úspěšně navázáno.
Pokud narazíte při používání Internetu na potíže, obraťte se na vašeho
Zabez.poskytovatele služeb Internetu.
Obecné
Podpora Nastavení sítě
Nastavení IP
Opakovat
OK
< Přesunout " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS (PBC)
na směrovači. Přístroj zobrazí obrazovku
výběru sítě, automaticky získá potřebné
hodnoty síťových nastavení a připojí se k síti.
Po dokončení zobrazí tlačítko OK. Stiskněte
tlačítko VSTUP na dálkovém ovládání.
One Foot Connection
Bezdrátové připojení můžete nastavit
automaticky, pokud máte bezdrátový směrovač
Samsung, který podporuje funkci One Foot
Connection. Chcete-li se připojit s použitím
funkce One Foot Connection, postupujte takto:
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
One Foot Connection.
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Síť
WPS(PBC)
Obecné One Foot
Connection
Podpora
✎ POZNÁMKA
 Co je to platný certifikát?
Když přístroj využije službu BD-LIVE k odeslání
údajů o disku na server, který ověří jeho
pravost, zašle server zpět přehrávači certifikát.
být připojení k Internetu omezené.
Bezdr. síť
(Obecné)
Zabez.
Vybere, zda se má při používání služby BD-LIVE
povolit připojení k Internetu.
• Povol. (vše) : Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Povolit (pouze plat.) : Internetové spojení
bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s
platným certifikátem.
• Zakázat : Internetové spojení nebude povoleno
pro žádný obsah BD-LIVE.
 V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může
Kabel
Systém
Jazyk
Připojení k Internetu BD-LIVE
Připojí se automaticky k bezdr. síti, pokud bezdr.
směrovač podporuje připojení One Foot Connection.
Umístěte bezdr. směrovač do vzd. 25 cm od adaptéru
bezdr. sítě Samsung a vyberte toto připojení.
> Přesunout " Zadat ' Zpět
36
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 36
2011-12-26
10:40:11
03
Počáteční nastavení
Nabídka Initial Settings (Počáteční nastavení)
umožňuje nastavení jazyka, nastavení sítě, apod.
Další informace o počátečním nastavení najdete v
příslušné sekci této uživatelské příručky. (Viz
strana 24)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje
spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru
Samsung s podporou Anynet+.
Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí
kabelu HDMI.
Při zapnuté funkci Anynet+ lze přístroj ovládat
dálkovým ovládáním televizoru Samsung a
spustit přehrávání disku stiskem tlačítka
PŘEHRÁT (►) na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Vyp : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
• Zapnuto : Funkce Anynet+ budou k dispozici.
✎
POZNÁMKA
 Tato funkce není k dispozici, pokud kabel
HDMI nepodporuje CEC.
 Pokud má váš televizor Samsung logo
Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
 V závislosti na vašem televizoru nemusí
některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
Správa BD dat
Tato možnost umožňuje práci se staženým
obsahem zobrazovaným z disku Blu-ray, který
podporuje službu BD-LIVE, a uloženým na
připojeném paměťovém zařízení flash.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně kapacity,
vymazat data BD nebo vyměnit paměťové zařízení flash.
Informace správy dat BD:
• Aktuální zařízení : Zobrazení vybraného
zařízení.
• Celková velikost : Celková paměť přístroje.
• Volné místo : Dostupná paměť přístroje.
• Smazat BD data : Odstranění všech dat BD z
paměti.
• Volba zařízení : Změna umístění pro uložení
dat BD.
✎ POZNÁMKA
 V režimu externí paměti může být přehrávání
disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
 Podporována jsou jen USB zařízení se
souborovým systémem FAT (jmenovka svazku
DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení
USB, která podporují protokol USB 2.0 a
rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s.
 Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po
naformátování paměťového zařízení pracovat.
 Celková paměť dostupná pro správu dat BD
se může lišit v závislosti na podmínkách.
Časové pásmo
Možnost volby časového pásma, v němž jste.
Nastavení
Časové pásmo
Displej
Zvuk
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
GMT + 00:00
Obecné
Podpora
Londýn, Lisabon, Casablanca
< Změnit " Uložit ' Zpět
DivX® Video On Demand
Zobrazení registračního kódu přiděleného přístroji.
Pokud se připojíte k webové stránce DivX a
zaregistrujete se pomocí tohoto kódu, můžete si
stáhnout registrační soubor VOD. Po aktivaci
registrace VOD v nabídce Můj obsah je registrace
dokončena.
✎ POZNÁMKA
 Další informace o službě DivX(R) VOD
naleznete na webu „http://vod.divx.com“.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 37
Nastavení
Systém
37
2011-12-26
10:40:14
Nastavení
Obnov.
Změnit heslo
Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení
kromě síťových a služby Smart Hub. Tato funkce
vyžaduje heslo.
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
✎ POZNÁMKA
 Výchozí heslo je 0000.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku atd.
• Nabídka na obrazovce : Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Nabídka disku : Zvolte jazyk pro zobrazení
nabídky disku.
• Zvuk : Zvolte jazyk zvuku disku.
• Titulky : Zvolte jazyk titulků disku.
✎ POZNÁMKA
 Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy,
pokud je na disku podporován.
Zabez.
Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray a
DVD, které jsou klasifikovány na základě věku
nebo obsahu. Tato čísla vám pomáhají
kontrolovat typy disků Blu-ray a DVD, které může
vaše rodina sledovat.
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva
k vytvoření hesla. Zadejte 4číselné heslo pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání. (Výchozí
heslo je 0000.)
Po nastavení hesla vyberte úroveň hodnocení
Rodičovského hodnocení BD a úroveň hodnocení
Rodičovského hodnocení DVD. Přístroj bez
zadání hesla přehraje jen disky Blu-ray s
hodnocením nižším než nastavené hodnocení
Blu-ray a disky DVD s hodnocením nižším než
nastavené hodnocení DVD.
Vyšší čísla znamenají obsah jen pro dospělé.
Hodn. pro rodiče BD
Tímto zakážete přehrávání disků Blu-ray s
hodnocením vyšším než nastavená hodnota
Hodnocení pro rodiče.
Hodn. pro rodiče DVD
Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní
číselnou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
38
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ZASTAVIT () na
předním panelu na dobu alespoň 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z
výroby.
✎ POZNÁMKA
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
Obecné
Přední displej
Změna jasu displeje na předním panelu.
• Autom. : Během přehrávání ztlumit.
• Tlumené : Ztlumit displej trvale.
• Jasné : Zjasnit displej trvale.
✎ POZNÁMKA
 Pomocí tlačítek Napájení a Funkce nelze měnit
nastavení položky Jas.
Síťové dálkové ovládání
Funkce dálkového ovládání přes síť vám umožňuje
ovládat přehrávač Blu-ray ze vzdáleného zařízení,
jako je chytrý telefon, prostřednictvím bezdrátového
připojení k vaší místní síti.
Chcete-li použít funkci dálkového ovládání přes síť,
postupujte takto:
1. Vyberte možnost Zapnuto v nabídce
dálkového ovládání přes síť.
2. Pokud chcete přístroj ovládat kompatibilním
přenosným zařízením, instalujte aplikaci
síťového dálkového ovládání Samsung.
3. Zajistěte, aby bylo přenosné zařízení
připojeno ke stejnému bezdrátovému
směrovači jako přístroj.
4. Spusťte aplikaci na přenosném zařízení.
Aplikace by měla najít přístroj a zobrazit jej v
seznamu.
5. Vyberte přístroj.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 38
2011-12-26
10:40:15
03
7. Ovládejte přístroj podle pokynů dodaných s
aplikací.
✎ POZNÁMKA
Nastavení
6. Pokud funkci používáte poprvé, zobrazí se
dotaz, zda chcete dálkové ovládání povolit
nebo zakázat. Vyberte Allow (Povolit):
 Přístroj musí být připojen k Internetu, aby
bylo možno využít nabídku Z Internetu.
 Aktualizace je dokončena, když se přístroj
vypne, a poté znovu zapne.
 Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Software Upgrade (Upgrade softwaru)
umožňuje aktualizovat software přístroje, což zvýší
výkon nebo zpřístupní další služby. Máte čtyři
možnosti aktualizace:
•
•
•
•
Z Internetu
Přes USB
Z disku
Pomocí stažení (soubor)
Tyto čtyři metody jsou vysvětleny níže.
Z Internetu
Chcete-li provést aktualizaci z Internetu, postupujte
takto:
1. Vyberte možnost Z Internetu a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se zpráva
o připojování k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí
se okno Stáhnout s informací o průběhu a
zahájí se stahování.
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se
okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami:
Aktualizovat nyní, Aktualizovat později nebo
Neaktualizovat.
4. Volbou Upgrade Now (Aktualizovat nyní)
proběhne aktualizace softwaru, přístroj se
vypne a znovu zapne.
5. Pokud během minuty nevyberete žádnou
možnost nebo zvolíte Upgrade Later
(Aktualizovat později), přístroj nový software
uloží, ale nepoužije. Software můžete
aktualizovat později volbou Pomocí stažení.
6. Pokud vyberete volbu Neaktualizovat, přístroj
aktualizaci zruší.
přístroj ručně.
 Společnost Samsung Electronics nepřebírá
právní odpovědnost za poruchy přístroje v
důsledku nestabilního internetového
připojení nebo nedbalosti zákazníka při
aktualizaci softwaru.
 Pokud chcete aktualizaci přerušit během
stahování aktualizačního softwaru, stiskněte
tlačítko VSTUP.
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB, postupujte
takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru přes USB do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
4. Zkopírujte složku na USB flash disk.
5. Zkontrolujte, zda není vložen disk, a poté
zasuňte paměťové zařízení s rozhraním USB
do portu USB přístroje.
6. V nabídce přístroje vyberte Nastavení >
Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Přes USB.
✎ POZNÁMKA
 Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí konektoru USB
prázdná.
 Po dokončení aktualizace softwaru
zkontrolujte podrobné údaje softwaru
v nabídce Upgrade softwaru.
 Během aktualizace softwaru nevypínejte
přístroj. Mohlo by dojít k poruše funkce.
 Aktualizace softwaru pomocí konektoru
USB Host jsou možné pouze pomocí USB
flash disku.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 39
39
2011-12-26
10:40:16
Nastavení
Z disku
Chcete-li provést aktualizaci z disku, postupujte
takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru z disku do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
✎ POZNÁMKA
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
 Mohlo by dojít k poruše funkce.
 Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo
možno využít nabídku Pomocí stažení.
Stáhnout v pohot. režimu
6. Vložte do přístroje disk.
Nastavíte-li volbu Stáhnout v pohot. režimu, přístroj
stáhne aktualizaci v pohotovostním režimu. V
pohotovostním režimu je přístroj vypnut, ale
připojení k Internetu je aktivní. Přístroj tak dokáže
stáhnout aktualizaci automaticky, když jej
nepoužíváte
7. V nabídce přístroje vyberte Nastavení >
Podpora > Upgrade softwaru.
Chcete-li nastavit stahování v pohotovostním
režimu, postupujte takto:
4. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk
CD-R nebo DVD-R.
5. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
8. Vyberte možnost Z disku.
✎
POZNÁMKA
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
 Během aktualizace softwaru nevypínejte přístroj.
Mohlo by dojít k poruše funkce.
Pomocí stažení
Volba Pomocí stažení umožňuje aktualizaci pomocí
dříve staženého souboru, který jste se rozhodli
neinstalovat hned, nebo staženého v době, kdy je
přístroj v pohotovostním režimu (viz kapitola
Stáhnout v pohot. režimu).
Chcete-li provést aktualizaci pomocí stažení,
postupujte takto:
1. Pokud byl aktualizační software stažen,
uvidíte číslo verze softwaru napravo od textu
Pomocí stažení.
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Stáhnout v pohot. režimu a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Vyberte buď Zapnuto nebo Vyp.
• Vyp : Nastavíte-li Vyp přístroj vás informuje
zobrazením zprávy, když je k dispozici
aktualizace softwaru.
• Zapnuto : Vyberete-li Zapnuto, přístroj
automaticky stáhne novou aktualizaci
i při vypnutém napájení, když je v
pohotovostním režimu. Pokud přístroj
stáhne aktualizaci softwaru, nabídne vám
při zapnutí její instalaci.
✎ POZNÁMKA
 Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo
možno využít nabídku Stáhnout v pohot.
režimu.
2. Vyberte možnost Pomocí stažení a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Kontaktovat Samsung
3. Přístroj zobrazí dotaz, zda chcete provést
aktualizaci. Vyberte Ano. Přístroj zahájí
aktualizaci.
Chcete-li získat pomoc s vaším přístrojem,
poskytněte kontaktní informace.
4. Po dokončení se přístroj vypne a poté znovu
zapne.
40
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 40
2011-12-26
10:40:16
04
Základní funkce
Základní funkce
• Audio CD (CD-DA)
Přehrávání videa
stopa 1
stopa 2
stopa 3
stopa 4
stopa 5
Přehrávání
1. Vložte disk do otvoru pro disk potištěnou
stranou nahoru.
2. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (►).
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT ( ►)
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
složka (skupina) 2
soubor 1 soubor 2 soubor 3
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko
jednou, přehrávač si
zapamatuje místo přerušení
ZASTAVIT (  ) přehrávání.
• Když stisknete tlačítko
dvakrát, přehrávač si
nezapamatuje místo
přerušení přehrávání.
✎ POZNÁMKA
 U některých disků nemusí jedno stisknutí
tlačítka ZASTAVIT (  ) vést k zapamatování
pozice pro pokračování.
 Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a
vyšším je na hranicích možností přístroje a
může se během přehrávání zastavit.
Struktura disku
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu.
• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO
kapitola 1
title 2
kapitola 2
hZ
Běžné 2D video můžete přehrávat v
režimu 3D.
✎ POZNÁMKA
 Pokud ve 3D režimu přejdete do
domovské nabídky přístroje nebo domovské
nabídky Smart Hub, automaticky se přepne
zpět do 2D.
POZASTAVIT (  ) Pozastavení přehrávání.
title 1
kapitola 1 kapitola 2
Přehrávání 2D videa v 3D režimu
kapitola 3
Použití nabídky disku/nabídky titulu/
místní nabídky
Použití nabídky disku
hZ
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► proveďte
volbu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP .
DISC MENU
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na disku se mohou lišit položky
této nabídky nebo nabídka nemusí být
k dispozici.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 41
41
2011-12-26
10:40:16
Základní funkce
Použití nabídky titulu
Použití funkcí Hledání a Přeskočit
Z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém
ovládání.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► proveďte
požadovanou volbu a stiskněte
tlačítko VSTUP.
TITLE MENU
POPUP
Hledání konkrétní scény
hzZyx
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na disku se mohou položky
nastavení lišit a tato nabídka nemusí být k
dispozici.
 Nabídka titulu se zobrazí, pouze pokud jsou
na disku alespoň dva tituly.
Použití místní nabídky
h
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP na dálkovém ovládání.
POPUP
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka
PŘEHRÁT (►).
 Během hledání není slyšet zvuk.
 Příliš rychle po sobě jdoucí stisky tlačítek 
 V závislosti na disku se mohou položky
nastavení lišit a tato nabídka nemusí být k
dispozici.
nebo  mohou být vyhodnoceny jako
přidržení tlačítka. To způsobí nesprávnou
funkci, proto dbejte na to, abyste tlačítka
nemačkali příliš rychle.
Přeskočení kapitol
Přehrání seznamu titulů
z
42
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou
chcete přehrát a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Během přehrávání stiskněte tlačítko HLEDAT
().
Každým stiskem tlačítka HLEDAT () se
rychlost přehrávání změní, viz níže:
TITLE MENU
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄ ► vyberte
požadovanou nabídku a stiskněte
tlačítko VSTUP.
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko DISC MENU nebo TITLE
MENU.
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu a také přeskočit na další
položku.
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
PŘESKOČIT (#$).
Stiskem tlačítka PŘESKOČIT ($) přejdete na
následující kapitolu.
Stiskem tlačítka PŘESKOČIT (#) přejdete na
začátek kapitoly. Dalším stiskem přejdete na
začátek předchozí kapitoly.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 42
2011-12-26
10:40:17
04
Opak.
Základní funkce
Zpomalené přehrávání a přehrávání po krocích
> Vyp
Zpomalené přehrávání
hzZyx
• V režimu pozastavit (  ) stiskněte tlačítko
HLEDAT ().
Každým stiskem tlačítka HLEDAT () se
rychlost přehrávání sníží na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka
PŘEHRÁT (► ).
✎ POZNÁMKA
3. Normální přehrávání obnovíte dalším stiskem
tlačítka REPEAT.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Vyp a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na konkrétním disku nemusí být
funkce opakování dostupná.
Opakování úseku
 Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
 Zpomalené přehrávání funguje jen směrem vpřed.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (  ).
Každým stiskem tlačítka POZASTAVIT (  )
zobrazíte další snímek videa.
• Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka
PŘEHRÁT ( ► ).
✎ POZNÁMKA
 Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
 Přehrávání po krocích funguje jen směrem
vpřed.
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
REPEAT
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
Opakovat A-B.
Opak.
> Opakovat A-B : Vyp " Značka A
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, v němž
chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko VSTUP na konci úseku
opakovaného přehrávání (B).
5. Normální přehrávání obnovíte dalším stiskem
tlačítka REPEAT .
Opakované přehrávání
6. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZyx
Opakování titulu nebo kapitoly na disku:
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
REPEAT
✎ POZNÁMKA
 Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím 5
sekund, zobrazí se zpráva, že funkce není k
dispozici.
 V závislosti na konkrétním disku nemusí být
funkce opakování dostupná.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
Kapitola nebo Titul, a poté stiskněte
tlačítko VSTUP.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 43
43
2011-12-26
10:40:18
Základní funkce
 Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci
Použití tlačítka Nástroje
Během přehrávání vyvoláte nabídku
disku stiskem tlačítka TOOLS.
TOOLS
• Nabídka Nástroje
Nástroje
Hledání názvu
Hledat kapitolu
Hledání času
Nastavení obrazu
Zvuk
Už. ekv.
Titulky
Úhel
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normální
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Vyp
1/1
BONUSVIEW, budou také zobrazeny
informace o primárním a sekundárním režimu.
Stiskem tlačítka ◄► přepnete mezi primárním
a sekundárním režimem zvuku.
 Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky zvuku
jsou na disku uloženy, a nemusí být dostupná.
 Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost
výběru zvukových stop v angličtině ve formátu
vícekanálového LPCM nebo Dolby Digital.
Výběr jazyka titulků
< Změnit " Zadat ' Zpět
hZx
✎ POZNÁMKA
▪ Zobrazení nabídky Nástroje se může lišit v
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Přímý přechod na požadovanou scénu
✎ POZNÁMKA
závislosti na disku.
hzZy
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Titulky.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
 V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položky
Hledání názvu, Hledat kapitolu nebo
Hledání času.

3. Stiskem číselných tlačítek vyberte
požadovaný Titul, Kapitola nebo Čas
přehrávání a stiskněte tlačítko VSTUP.

Výběr jazyka zvuku
hzZx


DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí
na požadovaný jazyk titulků.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků
jsou na disku Blu-ray / DVD uloženy, a nemusí
být dostupná.
Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci
BONUSVIEW, budou také zobrazeny
informace o primárním a sekundárním režimu.
Tato funkce současně přepíná primární i
sekundární titulky.
Celkový počet titulků je součtem primárních
a sekundárních.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Zvuk.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
 Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce
BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení
zvuku BONUSVIEW.
44
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 44
2011-12-26
10:40:23
04
x
• Pokud chcete tuto funkci správně používat,
musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a
střihu videa.
• Pokud chcete využít funkci titulků, uložte
soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem
jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné
složky.
Příklad. Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic)
resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové
abecedy, jako je korejská a čínská).
Změna úhlu záběru
hZ
Základní funkce
Funkce titulků
• Uživatel : Uživatelské nastavení ostrosti,
redukce šumu, kontrastu, jasu, barvy a
barevného tónu.
✎ POZNÁMKA
 Pokud je systém připojen k televizoru
kompatibilnímu s BD Wise, který má funkci BD
Wise nastavenu na Zapnuto, nabídka nastavení
obrazu se nemusí objevit.
Nastavení BONUSVIEW
h
Funkce BONUSVIEW umožňuje zobrazení
doplňkového obsahu (například komentářů) v
malém okně během přehrávání filmu.
Tato funkce je dostupná, jen pokud jí je disk
vybaven.
Pokud disk Blu-ray / DVD obsahuje více úhlů
určité scény, můžete použít funkci ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Úhel.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
úhel.
Výběr nastavení obrazu
hzZy
Primární zvuk/obraz
Sekundární zvuk/obraz
Tato funkce umožňuje nastavení kvality videa.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položky Obraz
BONUSVIEW nebo Zvuk BONUSVIEW.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Nastavení obrazu a poté stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
Režim.
• Dynamický : Toto nastavení zvýší ostrost.
• Normální : Toto nastavení je vhodné pro
většinu případů.
• Film : Toto je nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
doplňkový obsah.
✎ POZNÁMKA
 Pokud přepnete obraz BONUSVIEW,
automaticky se podle toho přepne i zvuk
BONUSVIEW.
Nástroje
Obraz BONUSVIEW
Vyp
Zvuk BONUSVIEW :
0/1 Vyp
Nastavení obrazu
< Změnit
" Zadat
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 45
45
2011-12-26
10:40:24
Základní funkce
Poslech hudby
7
Tlačítko ENTER : Přehrávání právě vybrané
stopy.
8
Tlačítko ► : Přechod na další stranu v seznamu
hudby nebo na další stopu výběru v průběhu
přehrávání.
Tlačítko ◄ : Přechod na předchozí stranu v
seznamu hudby nebo na předchozí stopu ve
výběru v průběhu přehrávání.
9
Tlačítko ZASTAVIT : Zastaví přehrávání stopy.
0
Tlačítko $ : Přehrávání následující stopy.
!
Tlačítko # : Přehrávání předchozí stopy.
Pokud stisknete toto tlačítko po uplynutí tří
sekund během přehrávání výběru, začne se
aktuální stopa přehrávat od začátku. Pokud
stisknete toto tlačítko během 3 sekund
od začátku přehrávání výběru, přehraje se
předcházející stopa.
@
Tlačítko ČÍSELNÁ : Během přehrávání výběru
stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa
se přehraje. (pouze zvukové CD (CD-DA))
ow
Tlačítka dálkového ovládání
umožňující přehrávání hudby
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
MUTE
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
6
HUB
1
Tlačítko REPEAT : Výběr režimu přehrávání
výběru.
2
Tlačítka Hledání :
Rychlé přehrávání zvukového CD (CD-DA).
Přeskočení v souboru MP3. (10 sekund)
3
Tlačítko POZASTAVIT : Pozastavení přehrávání.
4
Tlačítko PŘEHRÁT : Spuštění přehrávání právě
vybrané stopy.
5
Tlačítka ▲▼ : Výběr stopy v seznamu hudby
nebo výběru.
6
ŽLUTÉ tlačítko (C) : Vyberte režim Režim úprav
nebo režim Režim přehrávání.
46
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 46
2011-12-26
10:40:25
04
1. Vložte do otvoru pro disk zvukové CD (CDDA) nebo disk se soubory MP3.
• U zvukového disku CD (CD-DA) bude
automaticky přehrávána první stopa.
• U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek
◄► vyberte položku Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
1
2
3
Opakování zvukového CD (CD-DA) a MP3
1. Během přehrávání výběru stiskněte
tlačítko REPEAT.
2. Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT
vyberte požadovaný režim.
Vypnout
Stopy na disku jsou
Zvukové CD přehrávány v pořadí, v
(CD-DA)/MP3 jakém se nacházejí na
disku.
( ) Jedna Zvukové CD
Opakuje se aktuální stopa.
skl.
(CD-DA)/MP3
( )
Všechny
Hudba
REPEAT
Základní funkce
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)
a MP3
Zvukové CD
Opakují se všechny stopy.
(CD-DA)/
MP3
1/13
Záznam 001
✎ POZNÁMKA
Záznam 001
00:43
Záznam 002
 Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS a
03:56
Záznam 003
7
6
nastavte položku Náhodné přehr. na hodnotu
Zapnuto. Stopy lze přehrávat v náhodném
pořadí.
04:41
Záznam 004
+
00:13 / 00:43
Audio CD
04:02
" Zadat < Strana
Nástroje ' Zpět
Výběr
5
4
1. Vložte do otvoru pro disk zvukové CD (CDDA) nebo disk se soubory MP3.
1
Zobrazení informací o hudbě.
• U zvukového disku CD (CD-DA) bude
automaticky přehrávána první stopa.
2
Zobrazení výběru.
3
Zobrazení aktuální stopy/celkového počtu stop.
• U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek
◄► vyberte položku Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
4
Zobrazení dostupných tlačítek.
5
Zobrazení aktuální hrací doby/celkové hrací
doby.
6
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Na seznam hudby přejdete stiskem tlačítka
ZASTAVIT () nebo RETURN.
Objeví se seznam hudby.
3. Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C) přejděte do
Rež. úprav.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu. Poté stiskněte tlačítko
VSTUP. Opakováním postupu vyberte další
stopy.
• Vybraný soubor bude zaškrtnut.
• Volbu zrušíte dalším stiskem VSTUP, což
výběr stopy zruší.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 47
47
2011-12-26
10:40:26
Základní funkce
Audio CD | Hudba
1/2 Strana
Režim zvuku
Vybrané položky : 3
Záznam 001
Záznam 002
00:43
03:56
Záznam 003
Záznam 004
04:41
04:02
Záznam 005
Záznam 006
03:43
03:40
Záznam 007
Záznam 008
04:06
03:52
Ukončit rež. úprav ( ) Strana
Nástroje
Funkce DSP(Digitální signálový procesor)
Vyberte režim pro přizpůsobení zvuku
vašemu vkusu.
Stiskněte tlačítko DSP.
" Zvolit ' Zpět
5. Vyberte požadovanou stopu a stiskněte
tlačítko TOOLS.
6. Vybrané stopy přehrajete volbou Play
Selected (Přehrát vybrané) v nabídce
Nástroje a stiskněte VSTUP.
Hudba
1/3
Záznam 001
Záznam 001
00:43
Záznam 002
03:56
Záznam 003
04:41
+
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Hlasitost je regulována tak,
aby se předešlo její výrazné změně v případě
změny kanálu nebo scény.
• MP3 ENHANCER : Tato funkce pomáhá
vylepšit váš zážitek z hudby, např. při
přehrávání souborů MP3. Zvuk souborů MP3
(24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu
CD (44,1 kHz, 16 bitů).
• POWER BASS : Tato funkce zdůrazňuje
hluboké tóny a tím dodává dunivý efekt.
• USER EQ : Nastavení ekvalizéru můžete ručně
přizpůsobit svým představám.
✎ POZNÁMKA
00:13 / 00:43
Audio CD
DSP
" Zadat
Nástroje
' Zpět
 Funkce DSP je dostupná jen pro stereofonní
zdroje signálu, např. CD-DA, MP3 atd.
7. Do režimu Rež. úprav, přepnete stiskem
ZASTAVIT nebo RETURN.
8. Režim Rež. úprav, ukončíte stiskem
ŽLUTÉHO tlačítka (C).
✎ POZNÁMKA
 Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit
výběr obsahující až 99 stop.
V-SOUND (Virtuální zvuk)
Vytváří realistický zvuk pomocí
2.1kanálového zvukového systému a
virtuálních efektů, uživatel tak má
dojem, jako by poslouchal 5.1kanálový
zvukový systém.
V-SOUND
Stiskněte tlačítko V-SOUND.
Při každém stisku tlačítka se výběr změní
následovně:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
48
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 48
2011-12-26
10:40:27
04
Prohlížení obrázků
Pokud vložíte přehrávač iPod do doku iPod, který
je připojen k systému, můžete přehrávat video
soubory uložené na iPodu na připojeném
televizoru.
Pokud není video signál řádně
synchronizovaný s audio signálem,
stiskněte tlačítko iPod SYNC
(Synchronizace iPodu) na dálkovém
ovladači.
B
G
Prohlížení fotografií
1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB
se soubory JPEG nebo vložte disk se
soubory JPEG.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Můj
obsah, poté pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Fotografie a stiskněte tlačítko
VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Před tím, než můžete přehrávat video soubory
z iPodu, je nutné připojit konektory zvuku/videa
televizoru kompozitním kabelem.
 Níže uvedené modely podporují nastavení
synchronizace zvuku.
Pro změnu prodlevy zvuku stiskněte tlačítko
iPod SYNC (Synchronizace iPodu) na
dálkovém ovladači.
 Podporované modely: classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete prohlížet a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulek a
grafiku.
3D Sound (3D zvuk)
Použití tlačítka TOOLS
Můžete si užít přirozený a živý zvuk s
funkcí obohacení. Hloubku zvuku lze
nastavit ovládáním úrovně.
Během přehrávání lze vyvolat různé
funkce stiskem tlačítka TOOLS.
Vypnout  Vysoký  Střední Nízký.
TOOLS
Nástroje
✎ POZNÁMKA
Pozast. prezentaci
Rychlost prezent. :
Normální
Efekt prezentace :
Prolnutí1
Hudební kulisa
:
Vyp
Nastavení hudební kulisy
Zvětšený obraz
Otočit
Nastavení obrazu
Information
 Není k dispozici v režimu FM
S/W LEVEL
Lze nastavit hlasitost subwooferu.
Základní funkce
iPod SYNC
S/W LEVEL
" Zadat ' Zpět
• Pozast. prezentaci : Vyberte pro pozastavení
prezentace.
• Rychlost prezent. : Lze upravit rychlost
prezentace.
• Efekt prezentace : Lze vybrat efekt
prezentace.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 49
49
2011-12-26
10:40:30
Základní funkce
• Hudební kulisa : Vyberte, pokud během
přehrávání obrázku chcete poslouchat hudbu.
• Nastavení hudební kulisy : Vyberte, pokud
chcete vybrat hudbu pozadí.
• Zvětšený obraz : Vyberte, pokud chcete
zvětšit aktuální obraz. (Možnost zvětšení až 4x)
• Otočit : Vyberte, pokud chcete obraz otočit.
(Obraz se otočí po nebo proti směru
hodinových ručiček.)
• Nastavení obrazu : Vyberte, pokud chcete
upravit kvalitu obrazu.
• Invormace : Zobrazí informace o obrazu,
například název, velikost atd.
2.
✎ POZNÁMKA
3.
Stiskněte tlačítko VSTUP.
4.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovaný režim videa, hudby nebo
fotografií a stiskněte tlačítko VSTUP.
5.
Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz
strany 41 – 50.
 Pokud je systém připojen k televizoru
kompatibilnímu s funkcí BD Wise, který má
funkci BD Wise nastavenu na Zapnuto,
nabídka Nastavení obrazu se nemusí objevit.
 Hudbu pozadí lze povolit, jen pokud je ve
složce se zobrazenou fotografií hudební
soubor. Kvalita zvuku může být ovlivněna
datovým tokem souboru MP3, velikostí
fotografie a způsobem kódování.
 Přehrávání souborů s vysokým datovým tokem
20 Mb/s a více se může přerušit.
Přehrávání z paměťového zařízení s
rozhraním USB
F
V režimu zastavení připojte paměťové
zařízení s rozhraním USB k portu USB na
přední straně přístroje.
Můj obsah
Videa
Připojené Zařízení
Photos
USB
Funkce
My Devices
Music
Internet
Nastavení
" Zadat ' Zpět
Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
✎ POZNÁMKA
 Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno
bezpečně odpojit (postupem „Safely Remove
USB“ (Bezpečné odebrání USB)), aby nedošlo k
poškození paměťového zařízení s rozhraním USB.
Stiskem tlačítka MENU přejděte do domovské
nabídky a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a
poté stiskněte tlačítko VSTUP.
 Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim se
automaticky přepne na „BD/DVD“.
Konektor USB lze využít k přehrávání multimediálních
souborů (MP3, JPEG, DivX atd.) uložených na
paměťovém zařízení s rozhraním USB.
1.
Přejděte na domovskou nabídku.
Můj obsah
Videa
Fotografie
Hudba
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
d WPS(PBC)
50
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 50
2011-12-26
10:40:32
04
Použití tlačítek na dálkovém ovládání
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
• Ladění předvoleb 1 : Nejprve musíte vybranou
frekvenci uložit do předvolby. Stiskem tlačítka
ZASTAVIT () vyberte položku PRESET a
)
potom stiskem tlačítka TUNING/CH (
vyberte přednastavenou stanici.
• Manuální ladění : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
() vyberte položku MANUAL a potom stiskem
) nalaďte nižší nebo
tlačítka TUNING/CH (
vyšší frekvenci.
• Automatic Tuning : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
() vyberte položku MANUAL a potom stiskem
)
a přidržením tlačítka TUNING/CH (
automaticky prohledávejte pásmo.
Nastavení Mono/Stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Každým stiskem tlačítka se zvuk přepíná
mezi STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte
MONO pro čistý příjem bez rušení.
Předvolby stanic
Příklad: Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
)a
2. Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
vyberte <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
C
• Na displeji bliká ČÍSLO.
4. Stiskněte znovu tlačítko TUNER
MEMORY.
• Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
předtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
• ČÍSLO zmizí z displeje a stanice se uloží do
předvolby.
5. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 4.
• Stanici uloženou do předvolby vyvoláte
stiskem tlačítka TUNING/CH (
).
Vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System)
pro příjem stanic v pásmu FM
Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM
vysílaly kromě standardních programových
signálů také přídavné signály.
Stanice vysílají například své názvy a také
informace o typu vysílaného programu, například
sport, hudba atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje
službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazení typu právě
vysílaného programu.
• PS NAME (Název programové služby):
Označení názvu rozhlasové stanice v délce 8
znaků.
• RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného
stanicí (pokud je k dispozici), který může mít
délku až 64 znaků.
• CT (Hodiny): Dekódování skutečného času z
frekvence FM. Některé stanice nemusí
informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se
tyto informace nemusí vždy zobrazit.
• TA (Dopravní hlášení): Zpráva „TA ON/OFF“
oznamuje, že probíhá vysílání dopravního
hlášení.
✎ POZNÁMKA
 Systém RDS nemusí fungovat správně,
pokud naladěná stanice nevysílá správně
signál RDS nebo pokud je signál příliš
slabý.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 51
Základní funkce
Poslech rádia
51
2011-12-26
10:40:35
Základní funkce
Postup pro vyhledání programu pomocí
Postup pro zobrazení signálů RDS
Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na
displeji.
Během poslechu stanice v pásmu FM
stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
RDS DISPLAY
1
• S každým stisknutím tlačítka se displej
změní tak, aby zobrazoval následující
informace : PS NAME RT CT Frequency
PS
(Programová
služba):
RT
(Radiotext)
Frekvence
Při hledání stanice se zobrazí
<PS NAME> a poté název
stanice. Pokud se nevysílá žádný
signál, zobrazí se <NO PS>.
Při hledání stanice se zobrazí
<RT> a poté textová zpráva
vysílaná stanicí.
PTY kódů
Než začnete!
• Hledání pomocí funkce PTY lze použít pouze u
předvoleb.
• Pro přerušení hledání v jeho průběhu stiskněte
tlačítko ZASTAVIT ().
• Existuje časový limit pro provedení následujících
kroků.
Pokud je nastavení zrušeno před dokončením,
začněte znovu od kroku 1.
• Než budete vybírat stiskem tlačítek na
primárním dálkovém ovládání, musí být vybrána
FM stanice pomocí primárního dálkového
ovládání.
RDS DISPLAY
Pokud se nevysílá žádný signál,
zobrazí se <NO RT>.
㪈
Frekvence stanice (nejde o
službu RDS)
㪋
PTY-
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
Znaky zobrazované na displeji
1. Během poslechu stanice v pásmu FM
stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se
používají dále uvedené znaky.
• Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena,
vždy se používají velká písmena.
• Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými
znaménky. Písmeno <A> může např.
představovat písmena <À, Â, Ä, Á, Å nebo
Ã>.
2. Stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+ dokud se
požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené
vpravo.
Indikace PTY (typ programu) a funkce
3. Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH v
době, kdy je kód PTY vybraný v předchozím
kroku stále zobrazen na displeji.
• Přístroj prohledá 15 přednastavených FM
stanic a po nalezení požadované stanice se
hledání zastaví a stanice se naladí.
PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu programu)
Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním
kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými v
předvolbách vyhledávat konkrétní druh
programu.
52
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 52
2011-12-26
10:40:37
04
Základní funkce
Připojení iPodu nebo iPhonu kabelem USB
Můj obsah
Pokud je přístroj připojen k iPodu nebo iPhonu,
lze hudbu z iPodu nebo iPhonu přehrávat na
přístroji.
Videa
Připojené zařízení
Photos
iPod
Funkce
Music
My Devices
Internet
Nastavení
" Zadat ' Zpět
5V
500mA
d WPS(PBC)
5V
50
1. Připojte iPod nebo iPhone kabelem USB k
portu USB na přední straně přístroje.
• Váš iPod se automaticky zapne.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí text „iPod“.
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Vyberte hudební soubor k přehrávání.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo na
přístroji můžete ovládat jednoduché funkce
přehrávání, například PŘEHRÁT, POZASTAVIT,
ZASTAVIT, # /$ a /. (Viz strana 15.)
✎ POZNÁMKA
 Přehrávání videa je možné jen při použití doku pro iPod.
 Pokud se chcete vrátit k nabídkám iPodu v době,
kdy je iPod připojen pomocí kabelu USB, stiskněte
tlačítko FUNCTION na dálkovém ovládání nebo
tlačítko na předním panelu přístroje a vyberte
položku R. IPOD. Režim FUNCTION se přepíná v
následujícím pořadí: BD/DVD D. IN AUX R.
IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Připojení iPodu nebo iPhonu s použitím doku
Pokud je přístroj připojen k iPodu nebo iPhonu s
použitím doku, lze hudbu z iPodu nebo iPhonu
přehrávat na přístroji.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
iPod
HDMI IN
1. Připojte konektor doku pro iPod ke
konektoru iPod na zadním panelu přístroje.
2. Umístěte iPod do doku.
• iPod se automaticky zapne.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí text
„iPod“.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí tlačítek ◄▲▼ vyberte volbu Hudba,
a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Vyberte hudební soubor k přehrávání.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo
na přístroji můžete ovládat jednoduché
funkce přehrávání, například PŘEHRÁT,
POZASTAVIT, ZASTAVIT, #/ $, /
 a REPEAT. Viz strana 15.
✎ POZNÁMKA
 Před propojením iPodu s přístrojem nastavte
hlasitost na mírnou úroveň.
 Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude
se dobíjet akumulátor iPodu.
 Konektor doku pro iPod připojte tak, aby
štítek „“ mířil nahoru.
Sledování filmu
Video z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí
připojeného přístroje.
1. Video z přehrávače iPod lze přehrávat
pomocí připojeného přístroje.
2. Na obrazovce iPodu přejděte na Videa >
Nastavení a nastavte volbu TV výstup a
televizní signál.
3. Umístěte iPod do doku.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí text
„iPod“.
4. Stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pomocí tlačítek ◄▲▼vyberte volbu Video, a
poté stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 53
53
2011-12-26
10:40:38
Základní funkce
6. Vyberte video soubor k přehrávání.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo
na přístroji můžete ovládat jednoduché
funkce přehrávání, například tlačítka
PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT, #
/$ a  / (Viz strana 15.)
✎ POZNÁMKA
 K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl




výstup VIDEO (Kompozitní) z přístroje
připojen k televizoru (viz strana 20).
Pokud chcete sledovat iPod video pomocí výstupu
VIDEO, nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na Vyp.
Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka
než obrazovka přehrávání. Ostatní
obrazovky sledujte přímo na iPodu.
Pokud připojený iPod nepodporuje
přehrávání videa, při zvolení nabídky videa
se zobrazí zpráva „Tento model iPodu
nepodporuje přehrávání video souborů“.
Pokud se chcete vrátit k nabídkám iPodu v
době, kdy je iPod připojen pomocí doku,
stiskněte tlačítko FUNCTION na dálkovém
ovládání nebo tlačítko
na předním panelu
přístroje a vyberte položku R. IPOD.
Režim FUNCTION se přepne takto: BD/DVD
D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Modely iPod a iPhone, které lze použít s
tímto přístrojem
 iPod touch (3. generace)
 iPod touch (2. generace)
 iPod touch (1. generace)
 iPod classic
 iPod s videem
 iPod s konektorem doku
 iPod s klikacím kolečkem





iPod nano (5. generace)
iPod nano (4. generace)
iPod nano (3. generace)
iPod nano (2. generace)
iPod nano (1. generace)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
54
✎ POZNÁMKA
 „Made for iPod“
znamená, že
elektronické
příslušenství bylo navrženo přímo k připojení
iPodu a bylo vývojářem certifikováno na
shodu s parametry výkonnosti společnosti
Apple.
 „Made for iPhone“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo přímo k připojení
k iPhonu a bylo vývojářem certifikováno na
shodu s parametry výkonnosti společnosti
Apple.
 Společnost Apple neručí za provoz tohoto
zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a
zákonným normám.
 U modelů iPodu a iPhonu, které nejsou
uvedeny výše, nemusí ovládání hlasitosti
fungovat správně. Pokud máte problémy s
výše uvedenými modely, aktualizujte
software iPodu nebo iPhonu na nejnovější
verzi.
 U některých verzí softwaru iPodu může dojít
k potížím s ovládáním. Nejde o poruchu
domácího kina.
 U některých verzí softwaru nebo typů iPodů
se mohou některé operace lišit. Instalujte
nejnovější software iPodu.(doporučené):
 Některé funkce, jako je například synchronizace
iPodu mohou záviset na zdrojích videa nebo
modelu iPodu, který používáte.
 Můžete poslouchat hudbu a sledovat video
pomocí funkce BD/DVD a poslouchat
hudbu, sledovat video a prohlížet si
fotografie pomocí funkce vzdáleného iPodu.
Abyste mohli sledovat video a prohlížet
fotografie, musíte použít dok iPod.
 Přehrávání obsahu aplikací prostřednictvím
přístroje není zaručeno. Doporučujeme
přehrávat stažený obsah na iPodu.
 Pokud máte problém s používáním iPodu,
navštivte www.apple.com/support/ipod
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 54
2011-12-26
10:40:41
05
Síťové služby
Před použití jakékoli síťové služby čtěte
následující pokyny.
1. Připojte přístroj k síti.
(Viz strany 22 – 23)
Síťové Služby
Po připojení přístroje k síti můžete využívat různé
síťové služby, například Smart Hub nebo BDLIVE.
3. Objeví se obrazovka Smart Hub.
✎ POZNÁMKA
 Některé aplikace jsou dostupné pouze
v určitých zemích.
4. Objeví se obrazovka s licenčním ujednáním.
Pokud chcete souhlasit, stisknutím tlačítek
◄► vyberte možnost Souhlasím a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz stránky 33 – 36)
✎ POZNÁMKA
Použití služby Smart Hub
 Může trvat několik sekund, než se obrazovky
objeví.
Pomocí služby Smart Hub můžete streamovat
filmy, videa a hudbu z Internetu, přistupovat
k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a
zobrazovat je na svém televizoru. Obsah aplikací
zahrnuje zprávy, sport, předpovědi počasí,
akciové trhy, mapy, fotografie a hry.
5. Zobrazí se obrazovka aktualizace služby a
nainstaluje řadu služeb a aplikací. Po
dokončení se zavře. Stažené aplikace a služby
se zobrazí na obrazovce Smart Hub. To může
nějakou dobu trvat.
✎ POZNÁMKA
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SMART HUB na
dálkovém ovládání.
 Smart Hub se může v průběhu instalace
dočasně zavřít.
 Po instalaci se může zobrazit řada obrazovek.
První spuštění služby Smart Hub
Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte
takto:
Můžete je zavřít stisknutím tlačítka VSTUP
nebo je nechat, aby se zavřely samy.
6. Chcete-li spustit aplikaci, stisknutím tlačítek
▲▼◄► označte widget a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
1. Otevřete hlavní nabídku.
Můj obsah
Videa
Fotografie
Hudba
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Internet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 55
55
2011-12-26
10:40:41
Síťové Služby
Představení služby Smart Hub
1
2
3
4
6
Nápověda k navigaci : Zobrazuje tlačítka
dálkového ovládání, která můžete použít
k navigaci ve službě Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Přihlášení do
Smart Hub.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Řazení aplikací.
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Úpravy aplikací.
• MODRÉ tlačítko (D) : Změna nastavení
služby Smart Hub.
7
Mé aplikace : Zobrazí vaši osobní galerii aplikací,
kterou můžete rozšiřovat, upravovat a mazat.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Doporučeno
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle Režim úprav d Nastavení
7
6
1
Reklama : Zobrazuje průvodce službou Smart
Hub, představení produktu a představení
nových aplikací.
2
Your Video : Nabízí doporučení na základě
vašich preferencí.
• Nabízí doporučení na základě historie
sledovaných pořadů.
• Umožňuje vám vybrat si film, zobrazí
seznam poskytovatelů VOD (Video on
Demand), kteří tento film mají, a nechá vás
vybrat si poskytovatele pro streamování.
(V některých oblastech není streamování
k dispozici.)
• Pokyny pro použití funkce Vaše video
najdete na stránkách www.samsung.com.
• Tato funkce je dostupná jen v některých
oblastech.
3
Search : Poskytuje integrované vyhledávání
poskytovatelů videa a připojených zařízení
AllShare.
• Lze použít při použití služby Smart Hub
(nelze použít při sledování disku Blu-ray).
• Pro snadný přístup stiskněte tlačítko Hledat
na dálkovém ovládání.
• Pokyny pro použití funkce vyhledávání
najdete na stránkách www.samsung.com.
4
Samsung Apps : Můžete stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek.
5
Doporučeno : Zobrazí obsah spravovaný
společností Samsung.
56
✎ POZNÁMKA
 Společnost Samsung Electronics nenese
právní odpovědnost za přerušení dostupnosti
služby Smart Hub způsobené výpadkem
poskytovatele, nezávisle na důvodech.
 Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data z
Internetu, což umožňuje práci s internetovým
obsahem na obrazovce televizoru.
Při nestabilitě internetového připojení může být
služba zpožděná nebo přerušená.
Přístroj se také může automaticky vypnout v
reakci na podmínky na Internetu.
Pokud k tomu dojde, překontrolujte připojení k
Internetu a opakujte pokus.
 Služby aplikací mohou být poskytovány jen
v angličtině a poskytovaný obsah se může lišit
podle oblasti, ve které se nacházíte.
 Více informací o službě Smart Hub najdete na
webu poskytovatele příslušné služby.
 Poskytované služby mohou být změněny
poskytovatelem služby Smart Hub bez
předchozího upozornění.
 Obsah služby Smart Hub se může lišit podle
verze firmwaru přístroje.
 Placený obsah DivX chráněný proti kopírování
lze přehrávat pouze s pomocí kabelu HDMI.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 56
2011-12-26
10:40:43
05
Vytvoření účtu
Pomocí dálkového ovládání můžete na
obrazovkové klávesnici zadávat písmena, čísla a
symboly.
Abyste získali vlastní a exkluzivní konfiguraci služby
Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Smart TV.
Pro vytvoření účtu postupujte takto:
1.
1
2
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na
dálkovém ovládání. Zobrazí se obrazovka
Přihlášení.
7
8
9
Search
pqrs
tuv
wxyz
Your Video
0
Přepnout
Odstranit
T9
ab
Ab
b Metoda zadávání
AB
1
Samsung Apps
Contents 1
6
Contents 3
Contents 4
Recommended

Contents 1
Heslo
xxxxxxxx
Stiskn. [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Stiskn.
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Zapamatovat ID a heslo služby Smart TV.
/ Jazyk : English
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Přihlásit
xxxxxxxx
Vytvořit účet
4
Contents 2
Přihlásit
ID Smart TV
3
Síťové Služby
Použití klávesnice
5
Contents 4
Zrušit
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapom. heslo
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle Režim úprav d Nastavení
1
Aktuální klávesnice.
Použijte k zadání písmen, čísel a symbolů.
2
Stiskněte tlačítko FULL SCREEN na dálkovém
ovládání pro změnu režimu zadávání.
ab, Ab, AB, číslice nebo symboly.
3
Zobrazí aktuální režim zadávání.
4
Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) na dálkovém
ovládání změníte režim zadávání. (T9 nebo ABC)
5
Stiskem tlačítka TOOLS na dálkovém ovládání
změníte jazyk.
6
Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání
pro odstranění znaku.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Vytvořit účet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Na další obrazovce vyberte volbu ID Smart
TV a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se vstupní obrazovka a klávesnice.
4.
Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou
adresu. Ta bude sloužit jako vaše uživatelské
jméno.
✎ POZNÁMKA
 Klávesnice pracuje podobně jako klávesnice
na mobilním telefonu.
5.
Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu
stiskněte tlačítko VSTUP. Znovu se objeví se
obrazovka Vytvořit účet.
6.
Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka Heslo a
klávesnice.
7.
Pomocí klávesnice zadejte heslo.
Heslo může být libovolná kombinace
písmen, číslic a symbolů.
Zadávání textu, číslic a symbolů
Chcete-li zadat text, stiskněte na dálkovém ovládání
číselné tlačítko, které odpovídá znaku, který chcete
zadat. Rychlým stisknutím tlačítka zadáte znak, který
není na tlačítku obrazovkové klávesnice uveden na
prvním místě. Pokud chcete například zadat znak b,
stiskněte tlačítko 2 na dálkovém ovládání rychle
dvakrát za sebou. Chcete-li zadat první tlačítko
uvedené na tlačítku, stiskněte tlačítko, uvolněte je a
počkejte.
K pohybu v textu použijte šipky. Chcete-li vymazat
text, přesuňte kurzor napravo od znaku, který chcete
vymazat a potom stiskněte tlačítko REPEAT.
Chcete-li změnit velikost znaku nebo zadat čísla
nebo interpunkci, stiskněte tlačítko FULL SCREEN.
✎ POZNÁMKA
 Stisknutím ČERVENÉHO tlačítka (A) na
dálkovém ovládání můžete heslo během
zadávání zobrazit nebo skrýt.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 57
57
2011-12-26
10:40:44
Síťové Služby
8.
9.
Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu
stiskněte tlačítko VSTUP. Opět se zobrazí
obrazovka Přihlášení.
Vyberte možnost Potvrdit heslo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Vyberte šipku dolů vedle pole ID Smart
Hub a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Vyberte uživatelské jméno ze zobrazeného
seznamu a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Opět se zobrazí obrazovka Přihlášení.
4.
Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Heslo a
klávesnice.
5.
Pomocí klávesnice a dálkového ovládání
zadejte své heslo. Po dokončení vyberte
stisknutím tlačítka VSTUP možnost OK a
potom znovu stiskněte tlačítko VSTUP.
10. Opakujte kroky 7 a 8.
11. Po opětovném zobrazení obrazovky
Přihlášení vyberte položku Vytvořit účet a
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se okno
Potvrzení.
12. Vyberte možnost OK a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Pokračovat
v registraci služby.
13. Vyberte možnost Registrovat se a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Pokud chcete, aby služba Smart Hub vložila
vaše heslo automaticky, vyberte po zadání
hesla možnost PAMATOVAT HESLO a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se symbol
zaškrtnutí. Služba Smart Hub nyní vyplní vaše
heslo automaticky, jakmile vyberete nebo
zadáte své uživatelské jméno.
14. Objeví se okno Registrovat účet služby.
• Pokud již máte účty u některého z uvedených
poskytovatelů, můžete přidružit účet
poskytovatele a heslo účtu poskytovatele
k účtu Smart TV. Registrace usnadňuje
přístup na stránky poskytovatelů. Pokyny
ohledně registrace najdete v kroku 2 v sekci
Správa účtu v nabídce nastavení.
• Pokud ještě účty u poskytovatelů nemáte
nebo je nechcete v této chvíli registrovat,
vyberte možnost Regist. později a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Můžete také okno
nechat, aby se zhruba po minutě zavřelo
samo.
✎ POZNÁMKA
 Jako uživatelské jméno musíte použít emailovou adresu.
 Lze zaregistrovat až 10 uživatelských účtů.
 Účet není k použití služby Smart Hub nutný.
Přihlášení k účtu
Chcete-li se přihlásit k účtu Smart TV, postupujte
takto:
1.
Na hlavní obrazovce Smart Hub zobrazené na
televizoru stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A)
dálkového ovládání. Zobrazí se obrazovka
Přihlášení.
58
Nabídka nastavení – MODRÉ
tlačítko (D)
Na obrazovce nabídky nastavení můžete
spravovat účty, resetovat účty a spravovat
vlastnosti účtů.
Pro přístup do nabídky nastavení a volbu položky
nabídky postupujte takto:
1.
Stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém
ovládání.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
nabídky a stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce na obrazovce nabídky nastavení jsou
popsány níže.
✎ POZNÁMKA
 Položka Správce služeb uvedená v nabídce
nastavení není u přehrávačů disků Blu-ray
dostupná.
Správa účtu
Nabídka Správa účtu obsahuje funkce, které
umožňují registraci účtů u vašich poskytovatelů,
změnu hesla služby Smart Hub a odstranění
nebo deaktivaci účtu Smart TV.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 58
2011-12-26
10:40:46
05
Změnit heslo
Pokud již máte účty u některého z poskytovatelů
uvedených funkcí Registrace účtu služby, můžete
přidružit účet poskytovatele a heslo účtu
poskytovatele k účtu Smart TV. Pokud přidružíte
účet, budete se k němu moci snadno přihlásit
pomocí služby Smart Hub bez zadávání
uživatelského jména nebo hesla.
Funkce Změnit heslo umožňuje změnu hesla
služby Smart Hub. Chcete-li změnit heslo,
postupujte takto:
Chcete-li použít funkci Registrace účtu služby,
postupujte následovně:
1.
2.
V nabídce Nastavení vyberte položku
Registrace účtu služby a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Registrovat účet
služby.
Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte
poskytovatele služeb, kterého chcete
přidružit ke svému účtu Smart TV a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Pokud máte účet u společnosti Samsung a
chcete ve službě Smart Hub používat funkce
aplikací Samsung, musíte zde zaregistrovat
účet k aplikacím Samsung. Další informace
najdete na stránce 62.
3.
Pomocí dálkového ovládání a obrazovkové
klávesnice zadejte uživatelské jméno a heslo.
Po dokončení stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Toto je uživatelské jméno a heslo, které
normálně používáte k přístupu na tyto stránky.
4.
5.
6.
Pokud jste zadali uživatelské jméno a heslo
správně, objeví se zpráva Úspěšně
registrováno.
Pokud jste stiskli tlačítko VSTUP, opakujte
kroky 2 až 4 a přidružte dalšího poskytovatele
služeb.
Po dokončení stiskněte tlačítko RETURN.
1.
Vyberte možnost Změnit heslo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Zadejte aktuální heslo. Objeví se další
obrazovka.
3.
Na další obrazovce zadejte na první řádek
nové heslo. Zadejte je znovu na druhý řádek
jako potvrzení.
4.
Zobrazí se zpráva Změna hesla je
dokončena. Stiskněte tlačítko VSTUP nebo
počkejte zhruba 5 sekund na zavření
obrazovky.
Odebrat ze seznamu účtů TV
Funkce Odebrat ze seznamu účtů TV zruší
všechny zaregistrované účty služeb, které jste
registrovali na obrazovce Registrace účtu služby.
Deaktivace účtu
Funkce Deaktivace účtu deaktivuje váš účet
Smart TV a odstraní jej spolu se všemi
nastaveními ze služby Smart Hub.
Správce služeb
Tato nabídka slouží k nastavení služeb speciální
aplikace. (Související aplikace jsou například AP
News, Ticker a další.)
✎ POZNÁMKA
 Tato funkce pracuje, pouze když je speciální
aplikace nainstalována.
Obnovit
Funkce Obnovit inicializuje všechny stažené
aplikace, vymaže z přístroje všechny uživatelské
účty a nastavení a obnoví výchozí nastavení
služby Smart Hub. Služba Smart Hub se poté
restartuje do stavu jako při prvním použití. Váš
účet na serveru Smart Hub ovšem zůstane
zachován. Ke svému účtu se přihlásíte zadáním
svého uživatelského jména a hesla na obrazovce
Vytvořit účet.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 59
Síťové Služby
Registrace účtu služby
59
2011-12-26
10:40:47
Síťové Služby
Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:
1.
V nabídce Správa účtu vyberte možnost
Obnovit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se okno Obnovit.
2.
Zadejte svoje bezpečnostní heslo. Toto je
heslo, které jste zadali při nastavování
hodnocení pro rodiče BD nebo DVD (viz
stránka 38). Pokud jste je nezadali, zadejte
0000.
3.
Po chvíli se služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka může ztmavnout a
potom se služba Smart Hub znovu zobrazí.
Po chvíli bude zahájen proces opětovné
inicializace.
4.
Abyste opětovnou inicializaci dokončili,
přejděte na krok 4 v postupu První spuštění
služby Smart Hub. (Viz strana 55)
✎ POZNÁMKA
 Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( ) na předním panelu přístroje na
déle než 5 sekund bez vloženého disku.
Nabídka Rež. úprav – ŽLUTÉ tlačítko (C)
Funkce nabídky Režim úprav slouží k manipulaci
s aplikacemi v oddílu Moje aplikace obrazovky
Smart Hub. Tyto funkce umožňují zablokování a
odblokování přístupu k některým aplikacím,
vytvoření nové složky a přesun aplikací do ní,
odstranění aplikací a změnu umístění aplikace na
obrazovce.
Pro přístup do nabídky Rež. úprav a volbu
položky nabídky postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se objeví
pruh nabídky Rež. úprav.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
nabídky a stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce v pruhu nabídky Rež. úprav jsou popsány
níže.
✎ POZNÁMKA
 Některé položky nabídky se nemusí na
obrazovce objevit. Chcete-li je zobrazit,
stisknutím tlačítek ◄► se přesuňte na okraj
obrazovky a dalším tisknutím tlačítek položky
zobrazte.
Vlastnosti
V položce nabídky Vlastnosti jsou uvedeny tři
funkce, které zobrazují informace o službě Smart
Hub:
 Pruh můžete zavřít označením znaku X vpravo
dole a následným stisknutím tlačítka VSTUP.
Přesunout
Další
Zobrazí informace o Smart Hub, včetně čísla
verze, počtu instalovaných služeb, obsazené
paměti a jedinečného ID produktu.
Funkce Přesun slouží ke změně umístění aplikace
na obrazovce. Chcete-li použít funkci Přesunout,
postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko VSTUP.
Nad aplikací se zobrazí značka zaškrtnutí.
Licenční ujednání
Zobrazí licenční ujednání.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
Přesunout a stiskněte tlačítko VSTUP. Nad
aplikací se zobrazí ikona změny umístění.
4.
60
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► můžete ikonu
přesunout. Stiskněte tlačítko VSTUP, jakmile
bude ikona na požadovaném místě. Aplikace
se přesune do nového umístění.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 60
2011-12-26
10:40:47
05
Funkce Nová složka umožňuje vytvářet a
pojmenovávat nové složky. Po vytvoření složky
do ní lze přesunout aplikace. Chcete-li použít
funkci Nová složka, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► přesuňte kurzor na
možnost Nová složka a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se okno Nová složka a klávesnice.
3.
Pomocí klávesnice zadejte název složky a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Obrazovka Nová složka se zavře a nová složka se
zobrazí na obrazovce služby Smart Hub.
Úprava položek ve složce
Vyberte složku a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Složka se otevře.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se zobrazí
tlačítka úprav.
Tato tlačítka pracují stejně jako tlačítka nabídky
Rež. úprav na hlavní obrazovce. Příklad přesunutí
aplikace zpět na hlavní obrazovku Moje aplikace:
1.
Vyberte aplikaci.
2.
Vyberte možnost Přesunout do složky a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se
okno Přesunout do složky.
3.
Vyberte možnost Moje aplikace a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přesun do
složky se zavře a aplikace se vrátí na hlavní
obrazovku Moje aplikace.
Přes. do složky
Funkce Přesun do složky umožňuje přesunout
aplikaci do složky. Chcete-li použít funkci
Přesunout do složky, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přesunout do složky a stiskněte tlačítko
VSTUP. Otevře se okno Přesunout do
složky.
4.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
zpráva Přesunuto do složky a následně se
zavře. Aplikace je přesunuta do složky.
Přístup k aplikaci ve složce
1.
Zavřete nabídku Rež. úprav.
2.
V okně Moje aplikace stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Složka se otevře.
3.
Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko VSTUP.
Aplikace nebo služba se spustí.
Přejm. složku
Funkce Přejmenovat složku umožňuje
přejmenování složek. Chcete-li použít funkci
Přejmenovat složku, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přejmenovat složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Přejmenovat složku
a klávesnice.
4.
Pomocí klávesnice zadejte nový název a
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přejmenovat
se zavře a pod složkou se zobrazí nový
název.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 61
Síťové Služby
Nová složka
61
2011-12-26
10:40:47
Síťové Služby
Zámek
Odstranit
Funkce Zámek umožňuje zablokovat přístup k
některým aplikacím na obrazovce Moje aplikace,
takže je nelze spustit bez zadání bezpečnostního
kódu rodičovské kontroly.
Funkce Odstranění umožňuje odstranění aplikace
z obrazovky Moje aplikace. Chcete-li použít
funkci Odstranit, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
Chcete-li použít funkci Zámek, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci a
stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci a
stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud lze
zablokovat přístup k aplikaci, je aktivována
položka nabídky Zámek.
3.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte
možnost Odstranit a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Zobrazí se zpráva „Chcete odstranit
vybrané položky?“.
3.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte
možnost Zámek a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Zabez.
4.
Vyberte možnost Ano a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Aplikace je odstraněna.
4.
Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní kód
(viz stránka 38). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5.
Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknout službu s potvrzením zámku a pak
se zavře. Vedle aplikace se zobrazí symbol
zámku.
Nabídka Seřadit – ZELENÉ tlačítko (B)
Nabídka Seřadit umožňuje seřadit aplikace na
obrazovce Moje aplikace podle kritérií Výchozí,
Název, Datum, Frekvence, Kategorie a
Uživatelsky definováno. Pokud manuálně změníte
umístění aplikace, nabídka Seřadit po otevření
automaticky zvýrazní položku Uživatelsky
definováno.
Odemk.
Chcete-li seřadit aplikace na obrazovce Moje
aplikace, postupujte následovně.
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
1.
Stiskněte ZELENÉ tlačítko (B) na dálkovém
ovládání.
2.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci se
zablokovaným přístupem a stiskněte tlačítko
VSTUP.
2.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte metodu řazení a
pak stiskněte tlačítko VSTUP. Služba Smart
Hub seřadí aplikace podle vybraného kritéria.
3.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte
možnost Odemknout a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Zabez.
4.
Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní kód
(viz stránka 38). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5.
Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknutá služba odemknuta s potvrzením
odemknutí zámku a pak se zavře.
Samsung Apps
Aplikace Samsung umožňují stahování placených
nebo bezplatných aplikací či služeb do vašeho
přehrávače Blu-ray a jejich zobrazení nebo použití
na vašem televizoru.
Tyto aplikace nebo služby zahrnují videa, hudbu,
fotografie, hry, zprávy, sport, atd. Nové aplikace
se objeví na obrazovce Moje aplikace.
Pravidelně jsou přidávány nové aplikace a služby.
62
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 62
2011-12-26
10:40:47
05
Chcete-li stahovat placené aplikace, musíte si
vytvořit účet Samsung a přidat k němu platební
kartu.
Pro vytvoření účtu Samsung navštivte web www.
samsung.com:
✎ POZNÁMKA
 Tato služba nemusí být v některých zemích
poskytována.
Přístup na obrazovku Aplikace Samsung
Pro přístup na obrazovku aplikace Samsung
přejděte stisknutím tlačítek ▲▼◄► do oblasti
Aplikace Samsung na hlavní obrazovce služby
Smart Hub a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Aplikace Samsung.
✎ POZNÁMKA
 Pokud na tuto stránku vstupujete poprvé,
zobrazí se okno s podmínkami služby. Vyberte
možnost Souhlasím a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Použití obrazovky Aplikace Samsung
Chcete-li použít funkci Aplikace Samsung,
postupujte takto:
✎ POZNÁMKA
 Některé aplikace jsou dostupné zdarma ke
stažení, ale pro použití vyžadují registraci u
poskytovatele nebo placený účet u
poskytovatele.
 Aplikace a služby stažené se služby Aplikace
Samsung se objeví na obrazovce Moje
aplikace.
Záložky řazení
K záložkám řazení v horní části obrazovky se
dostanete tlačítky ▲▼◄►. Každá záložka
zobrazuje služby nebo aplikace ve vybrané
kategorii, seřazené podle kritérií na záložce
(Doporučené, Nejvíce stahované, Nejnovější,
Název).
K přístupu k záložkám řazení můžete použít také
MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém ovládání. Při
každém stisknutí MODRÉHO tlačítka (D) změníte
zobrazení z jedné záložky řazení na další.
Aplikace Samsung podle kategorií
K dispozici jsou následující kategorie:
• Novinky : Zobrazí nově zaregistrované aplikace.
• Video : Zobrazí různé video soubory, jako jsou
filmy, televizní pořady a krátká videa.
• Hra : Zobrazí různé hry, jako je sudoku a šachy.
1.
Stisknutím tlačítek ◄► se přesuňte do
seznamu kategorií vlevo.
• Sport : Zobrazí různá sportovní média, jako jsou
výsledky zápasů, obrázky a krátká videa.
2.
Stisknutím tlačítek ▲▼ zvýrazněte kategorii.
Za několik sekund se na obrazovce Aplikace
Samsung zobrazí aplikace z dané kategorie.
Nahoře se objeví záložky pro seřazení.
• Životní styl : Zahrnuje různé mediální služby
týkající se životního stylu, jako je hudba, nástroje
pro správu osobních fotografií a sociální sítě jako
Facebook a Twitter.
3.
Stisknutím tlačítka ► se přesuňte na
zobrazené aplikace nebo služby.
4.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci
nebo službu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Podrobnosti aplikace s
popisem služby nebo aplikace.
5. Vyberte možnost Stáhnout nyní a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud je aplikace
nebo služba bezplatná, stáhne se a spustí.
Pokud není bezplatná a je zpoplatněná,
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Informace : Zahrnuje různé informace, jako jsou
zprávy, akcie a počasí.
• Jiné : Zahrnuje další různé služby.
Můj účet
Můj účet poskytuje přístup k historii objednávek a
stažení aplikací Samsung a na obrazovku Hotovost
pro moje aplikace. Abyste mohli tyto informace
zobrazit, musíte mít účet pro Aplikace Samsung.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 63
Síťové Služby
Placené aplikace
63
2011-12-26
10:40:47
Síťové Služby
Nápověda
BD-LIVE™
Pokud máte jakékoli otázky ohledně aplikací
Samsung, nejprve se podívejte do nápovědy.
Pokud žádný z tipů nepomůže, navštivte web
www.samsung.com.
Chcete-li použít funkci Nápověda, postupujte
takto:
1. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Nápověda a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskněte tlačítka ◄► a vstupte do
nápovědy.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼ procházejte textem
nápovědy.
4. Stisknutím tlačítka ◄ opustíte nápovědu.
Použití barevných tlačítek na dálkovém
ovládání s aplikacemi Samsung
• ČERVENÉ tlačítko (A) (Přihlášení) : Přihlášení k
účtu Smart TV.
• ZELENÉ tlačítko (B) (Zobrazení miniatur/
seznamu) : Přepínání aplikací mezi zobrazením
miniatur a seznamu.
• MODRÉ tlačítko (D) (Třídit podle) : Seřazení
aplikací v kategorii podle doporučených, nejvíce
stahovaných, nejnovějších nebo podle názvu.
• Zpět : Návrat k předchozí nabídce.
✎ POZNÁMKA
 Služby obsahu z Internetu mohou být
přidávány nebo odstraňovány poskytovateli
bez předchozí upozornění.
Pokyny pro použití funkce Vaše video nebo
Vyhledávání najdete na stránkách www.
samsung.com.
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
různé služby spojené s filmy na discích BD-LIVE.
1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB
ke konektoru USB na přední straně přístroje
a ověřte volnou paměť. Na paměťovém
zařízení musí být nejméně 1 GB volného
místa pro služby BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎ POZNÁMKA
 Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah
se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Použití funkce AllShare
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby, videa
a fotografií uložených na PC nebo mobilním telefonu
kompatibilním s DLNA nebo NAS prostřednictvím
přístroje.
Funkci AllShare lze s přístrojem používat, pokud je
připojen k síti (viz strany 22 – 23).
Chcete-li použít funkci AllShare s počítačem, musíte
si do počítače nainstalovat software AllShare.
Pokud máte mobilní telefon kompatibilní se službou
DLNA nebo zařízení NAS, můžete funkci AllShare
používat bez jakéhokoli dodatečného softwaru.
Software pro počítač si můžete stáhnout
s podrobnými pokyny k použití funkce AllShare
z webových stránek Samsung.com.
Použití funkce vTuner
Funkce vTuner slouží k poslechu rádia.
Stiskem tlačítka vTuner spustíte widget
vTuner.
Stiskněte tlačítko vTuner.
✎ POZNÁMKA
 Funkci vTuner můžete použít poté, co si
stáhněte aplikaci vTuner z Aplikací Samsung.
64
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 64
2011-12-26
10:40:48
06
Další informace
Další informace
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v
seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na
nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí
• Zkontrolujte stav konektoru iPodu a doku.
• Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód regionu na disku BD/DVD.
Disky BD/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka
Přehrávání/Pozastavení nespustí
ihned.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.
• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje.
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých
reproduktorů a ne ze všech tří.
• U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Jsou reproduktory správně připojeny?
• Nastavte hlasitost.
Dálkové ovládání nefunguje.
• Není dálkové ovládání používáno mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti?
• Nejsou baterie vybité?
• Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
• Disk se otáčí, ale není vidět obraz.
• Je zapnuté napájení televizoru?
• Jsou video kabely správně připojeny?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
• Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a
titulků.
• Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje.
Po výběru funkce se neobjeví nabídka
na obrazovce.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 65
65
2011-12-26
10:40:48
Další informace
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze přepnout poměr stran.
• Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter
Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem
stran 4:3. Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: vypne se napájení nebo je
slyšet neobvyklý zvuk.)
• V pohotovostním režimu stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko
ZASTAVIT ( ) na dálkovém ovládání.
• Přístroj nefunguje normálně
Zapomněli jste heslo k úrovni
hodnocení.
- Použití funkce RESET (Obnov.) vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
• Přidržte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ( ) na přístroji po dobu delší než 5
sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva „INIT“ a obnoví se výchozí
hodnoty všech nastavení.
Poté stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Použití funkce RESET (Obnov.) vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM
v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního
pořadu nehrají reproduktory
připojené k přístroji.
• Pokud při poslechu zvuku z televizoru stisknete tlačítko VYSUNUTÍ (
se funkce BD/DVD a zvuk televizoru je potlačen.
Zobrazí se zpráva „Not
Available“(Není k dispozici).
• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu:
1. Omezení obsahu BD/DVD.
2. Software BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery).
3. Funkce není v daný okamžik dostupná.
4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na
rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí
zobrazit žádný obraz.
• Stiskněte a přidržte tlačítko ZASTAVIT ( ) na předním panelu po dobu delší
než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.
Chybí signál na výstupu HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu
HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu).
66
) zapnou
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 66
2011-12-26
10:40:48
06
Další informace
Příznak
Kontrola/řešení
Funkce programu PC Share
Manager
Vidím složky sdílené programem PC
Share Manager, ale ne soubory
• Přístroj zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatní soubory se
nemusí zobrazit.
Funkce AllShare
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi serverem a přístrojem je nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare
mezi televizorem a PC.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné, jinak dojde ke kolizi a ta
může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte firewall.
Pokud ano, firewall vypněte.
BD-LIVE
Nelze se připojit k serveru BDLIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení volbou Test sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno úložné zařízení s rozhraním USB.
• Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD).
(Viz strana 37)
• Zkontrolujte, zda je volba BD-LIVE Internet Connection (Připojení k Internetu
BD-LIVE) nastavena na Allow (All) (Povolit (vše)).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizuje
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE
nastane chyba.
• Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD).
(Viz strana 37)
✎ POZNÁMKA
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 67
67
2011-12-26
10:40:48
Další informace
Technické údaje
Obecné
FM radiopřijímač
Disk
Video výstup
Video/Audio
Zesilovač
Reproduktor
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozních teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
BD (Disk Blu-ray)
3,5 kg
429,3 (š) x 58,4 (v) x 325,1 (h) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
55 dB
12 dB
0,5 %
Rychlost čtení: 9,834 m/s.
DVD (Digital Versatile Disc, digitální Rychlost čtení: 6,98 – 7,68 m/s.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou): 135
disk s více možnými formáty obsahu)
min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
CD: 12 cm (kompaktní disk)
Maximální doba přehrávání: 74 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
CD: 8 cm (kompaktní disk)
Maximální doba přehrávání: 20 min.
1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Kompozitní video
Disk Blu-ray: 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Komponentní video
Pb : 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
HDMI
Vícekanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Výkon předních reproduktorů
2x 165 W (3 Ω)
Výkon subwooferu
170 W (3Ω)
Analogový vstup
20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Frekvenční rozsah
Digitální vstup
20 Hz – 40 kHz (±4 dB)
Odstup signál-šum
70 dB
Odstup kanálů
60 dB
Vstupní citlivost
AUX (pomocný vstup) 500 mV
2.1kanálový systém reproduktorů
Systém reproduktorů
Přední
Subwoofer
Impedance
3Ω
3Ω
Kmitočtový rozsah
140 Hz – 20 kHz
40 Hz – 160 Hz
Výstupní hladina akustického tlaku 86 dB/W/m
88 dB/W/m
Jmenovitý příkon
165 W
170 W
Maximální příkon
330 W
340 W
Přední: 90 x 207,5 x 68,5 mm
Rozměry (Š x V x H)
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Hmotnosti
Přední: 0,67 kg
Subwoofer : 3,80 kg
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
68
Česky
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 68
2011-12-26
10:40:49
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
-
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 69
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
0-800-502-000
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
Belarus
Moldova
www.samsung.com
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
10:40:49
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční
úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje
(Odpadová elektrická a elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím
odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze
přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HT-D5200_XEO_CZ_1226.indd 70
2011-12-26
10:40:50
HT-D5200
2,1-kanalni sistem za domačo
zabavo Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
HT-D5200_SLV_1226.indd 1
2011-12-26
9:51:02
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna
navodila glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili,
lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 2
2011-12-26
9:51:10
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani
naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10
cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika
ne boste uporabljali dlje časa.
- Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, prav tako izključite vtič iz omrežne vtičnice.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Gledanje televizije s funkcijo trirazsežnega pogleda
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.
Pred uporabo funkcije 3D televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne
informacije.
OPOZORILO
• Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri
vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
• Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati
3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
• Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči,
glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
• Funkcije 3D aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi funkcije 3D aktivnih 3D-očal
med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 3
3
2011-12-26
9:51:10
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na
kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo
preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na
predvajalni površini ne pustite
prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Shranjevanje plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
✎ OPOMBA
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka,
lahko pride do kondenzacije vode. Če se v
notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda,
izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen izdelek
stati 1 ali 2 uri.
Licenca
• Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby
Laboratories.
• O VIDEU DIVX: DivX® je oblika digitalnega video
zapisa, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta izdelek
ima potrdilo Certified® za predvajanje video posnetkov oblike DivX. Več
informacij in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko DivX
najdete na naslovu www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati
video vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to napravo s
potrdilom DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode poiščite
odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več
informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
Naprava ima potrdilo DivX Certified® za predvajanje video vsebin oblike
DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z najkakovostnejšimi
vsebinami.
DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so blagovne znamke družbe
DivX, Inc. in so uporabljeni na podlagi licence.
Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali
njenih povezanih družb. Druga imena so morda blagovne znamke
njihovih lastnikov.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je
zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation.
Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja
Blu-ray Disc Association.
• iPod je blagovna znamka družbe
Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah. iPhone je blagovna
znamka družbe Apple Inc.
• < Obvestilo o licenci odprtega vira >
Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka
na voljo licence odprtega vira.
Avtorske pravice
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice
pridržane.
4
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 4
2011-12-26
9:51:10
Vsebina
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
KAKO ZAČETI
7
8
12
13
13
14
15
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Dodatki
Opis
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
PRIKLJUČKI
17
18
19
21
22
23
Priklop zvočnikov
Priklop zunanjih naprav/televizorja prek HDMI-ja
Pritrditev protimagnetnega obročka na napajalni kabel
glavne enote
Priklop zunanji avdio komponent
Omrežna povezava
Priklop radijske antene
24
25
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
33
33
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
Začetne nastavitve
Dostop do nastavitvenega menija
Zaslon
3D-nastavitve
Razmerje širina/višina
Velikost zaslona pametnega vozlišča
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Ločljivost
Barvna oblika HDMI
Filmske sličice (24 Fs)
Barvna globina HDMI
Mirujoči način
Zaporedno izrisovanje slik
Zvok
Zvočnik
Uporabniška nastavitev zvoka
Zvok HDMI
Povratni avdio kanal
Digitalni izhod
Upravljanje dinamičnega razpona
Sinhronizacija zvoka
Omrežje
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava BD-LIVE
Sistem
Začetne nastavitve
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Time Zone
DivX® Video On Demand
Ponastavi
Jezik
2
7
17
NASTAVITEV
24
SLOVENŠČINA
2
3
4
4
4
VARNOSTNE INFORMACIJE
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 5
5
2011-12-26
9:51:11
Vsebina
NASTAVITEV
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Varnost
Starševski nadzor BD
Starševski nadzor DVD
Sprememba gesla
Splošno
Zaslon predvajalnika
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Stik s podjetjem Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
41
41
Predvajanje plošče
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Predvajanje seznama naslovov
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje po
prizorih
Ponovno predvajanje
Uporaba gumba TOOLS
Poslušanje glasbe
Način zvoka
Predvajanje fotografij
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
Poslušanje radia
Priključitev naprave iPod/iPhone prek kabla USB
Priključitev naprave iPod/iPhone prek priključne postaje
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko uporabite s tem
izdelkom
38
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
54
OMREŽNE STORITVE
55
62
64
64
64
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Samsung Apps
Uporaba funkcije vTuner
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
DRUGE INFORMACIJE
65
68
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
55
65
•
Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza
izdelka.
•
Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 6
2011-12-26
9:51:11
01
Kako začeti
Kako začeti
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Izraz
Logotip
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BDRE.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVDR/+R, ki so posnete in zaključene.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CDDA).
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Pomnilniška
naprava USB
-
POZOR
-
OPOMBA
-
Bližnjična tipka
-
F
!
✎
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
Označuje vsebino, ki je na voljo na napravah USB.
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
Ta funkcija omogoča neposreden in preprost dostop s pritiskom
gumba na daljinskem upravljalniku.
• Ta izdelek je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
• Plošče NTSC se ne bodo predvajale.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 7
7
2011-12-26
9:51:11
Kako začeti
Vrste in značilnosti plošč
Logotipi plošč, ki jih je mogoče
predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika. Temu primerno
lahko pride do težav pri združljivosti plošče. Nekatere
plošče niso združljive in nekaterih plošč ne bo mogoče
predvajati. Za dodatne informacije si v tem priročniku
preberite poglavje Vrste in značilnosti plošč.
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Oddajniški sistem PAL v
Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Dolby TrueHD
Avdio plošče DTS-HD
visoke ločljivosti
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ OPOMBA
 Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot
so sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja višina/širina.
Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali
usedlin cigaretnega dima na snemalni površini
plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga
dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj
počasne.
Vrste plošč, ki jih ni mogoče
predvajati
•
•
•
•
•
•
plošča HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
plošče super avdio CD (razen sloja CD)
plošče DVD-ROM/PD/MV, itd CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• plošče CDG predvajajo samo zvok, ne pa
grafike.
✎ OPOMBA
 Nekatere komercialne plošče in plošče DVD,
BD-LIVE
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem izdelku.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
8
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 8
2011-12-26
9:51:12
01
BD-RE/-R
Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede na
regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je
predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne
ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
Te plošče Blu-ray je mogoče predvajati in nanje
snemati.
Izdelek lahko predvaja plošče BD-RE/-R, posnete z
drugimi združljivimi snemalniki plošč Blu-ray.
Kako začeti
Regijska koda
DVD-VIDEO
Vrsta plošče
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in
Južna Azija.
• Ta Izdelek lahko predvaja posnete komercialne plošče
DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče
DVD-VIDEO lahko pride do začasnih motenj pri
predvajanju slike in zvoka. To ni znak okvare izdelka.
DVD-RW/-R/+R
Blu-ray
Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-RW/-R/+R,
posnete in zaključene z DVD-video snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev
snemanja.
DVD+RW
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW,
posnete s Samsungovim DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna
od pogojev snemanja.
Audio CD (CD-DA)
DVD-VIDEO
Vrste plošč
BD-ROM
Te plošče Blu-ray je mogoče le predvajati.
Izdelek lahko predvaja posnete komercialne plošče
BD-ROM.
• Ta izdelek lahko predvaja plošče CD-R in CD-RW s
posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Izdelek morda ne bo predvajal nekaterih plošč CDRW/-R zaradi pogojev snemanja.
CD-RW/-R
• Uporabljajte plošče CD-RW/-R z zmogljivostjo 700
MB (80 minut).
Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z zmogljivostjo
800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne
bo mogoče.
• Če posnetek plošče CD-RW/-R ni zaključen, bo
zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
nekaterih posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R s tem izdelkom morda
ne bo mogoče predvajati, odvisno od naprave, s
katero ste ploščo posneli. Pri vsebinah, kopiranih s
CD-plošč na plošče CD-RW/-R za vašo osebno
uporabo, je lahko zmožnost predvajanja odvisna od
vsebine in plošče.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 9
9
2011-12-26
9:51:13
Kako začeti
Format plošče
Uporaba plošče JPEG
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ali JOLIET.
• Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami ».jpg«, ».JPG«, ».jpeg« ali »JPEG«.
• Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.
DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno predvajati na
tem izdelku, ko je zaključena.
• Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni mogoče
predvajati na tem izdelku.
Podprte oblike datotek
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 10
2011-12-26
9:51:14
01
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
*.vro
MPEG1
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
AC3
MPEG
LPCM
AAC
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
H.264
TS
VC1
Kako začeti
Končnica
datoteke
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Omejitve
• Nekateri od zgoraj navedenih kodekov morda niso podprti. Vzrok je lahko v njihovi vsebini.
• Video vira z nepravilnimi podatki vsebnika ali poškodovanega videa ni mogoče pravilno predvajati.
• AV-vira, zapisanega z bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic, ki presegata standardni, morda ne bo mogoče
pravilno predvajati.
• Če je tabela indeksiranja poškodovana, funkciji Seek (Išči) in Jump (Preskoči), ne bosta delovali.
• Če video predvajate prek omrežja, bo morda predvajanje moteno zaradi stanja omrežja.
Dekodirnik za video
• Podpira zapis H.264 do stopnje 4.1.
• Zapisi H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD niso podprti.
• MPEG4 SP, ASP:
- manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic
- nad 1280 x 720: največ 30 sličic
• Standard GMC 2 ali novejši ni podprt.
Dekodirnik za zvok
•
•
•
•
Podpira oblike do WMA 7,8 in 9.
Oblika WMA 9 PRO z več kot dvema kanaloma (večkanalni zapis) ni podprta.
Obliki WMA 9 Lossless in Voice nista podprti.
Oblika WMA s frekvenco vzorčenja 22050 Hz mono ni podprta.
Podpora glasbenih datotek
Končnica datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Skladno z različico WMA 10
* Frekvenca vzorčenja (v kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu
od 5 kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Razpon podpore
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 11
11
2011-12-26
9:51:14
Kako začeti
Opombe o povezavi USB
Podprte naprave:
shranjevalni USB-medij, MP3-predvajalnik,
digitalni fotoaparat, USB-bralnik kartic
1) Ne podpira, če je ime mape ali datoteke
daljše od 125 znakov.
2) Datoteka s podnaslovi, večja od 300 KB,
morda ne bo pravilno prikazana.
3) Določene USB-naprave in digitalni fotoaparati
morda ne bodo združljivi z izdelkom.
4) Podprta sta datotečna sistema FAT16 in
FAT32.
5) Ime slikovnih (JPEG), glasbenih (MP3) in
videodatotek mora biti v korejščini ali
angleščini. Sicer datoteke morda ne bo
mogoče predvajati.
6) Priključite neposredno na USB-vrata izdelka.
Priključitev s kablom druge vrste lahko
povzroči težave z USB-združljivostjo.
7) Če vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
bralnik za različne pomnilniške kartice morda
ne bo deloval pravilno.
8) PTP-protokol za digitalne fotoaparate ni
podprt.
9) Med postopkom "nalaganja" ne odklopite
USB-naprave.
10) Večja kot je ločljivost slike, daljša bo
zapoznitev prikaza.
11) MP3-datotek z DRM, ki jih prenesete s strani
s plačljivimi vsebinami, ne bo mogoče
predvajati.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Video kabel
Radijska antena
Priključna postaja za
iPod
Uporabniški priročnik
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(za napajalni kabel)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Daljinski upravljalnik in
baterije (velikosti AAA)
12
Protimagnetni obroček
Mehka krpa
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 12
2011-12-26
9:51:14
01
Kako začeti
Opis
Nadzorna plošča
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
5V
500mA
1
GUMB ZA VKLOP/IZKLOP (
2
FUNKCIJSKI GUMB
Preklapljanje načinov poteka v tem zaporedju:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
4
5
ZASLON
Prikaz stanja predvajanja, časa itd.
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavitev predvajanja plošče.
GUMB ZA PREDVAJANJE/
PREMOR
Začetek ali premor predvajanja.
6
GUMB ZA VNOS
Izbiranje menijskih elementov ali zagon plošče Blu-ray. (Ne zažene plošče DVD.)
7
8
9
10
GUMB ZA IZMET
Odstranjevanje plošče.
REŽA ZA PLOŠČO
Sem vstavite ploščo.
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zaznava signale daljinskega upravljalnika.
UPRAVLJANJE GLASNOSTI
Prilagajanje glasnosti.
11
USB-VRATA
V ta priključek lahko vključite USB-ključ in ga uporabite za shranjevanje, kadar je izdelek
povezan s storitvijo BD-LIVE. USB-gostitelja lahko uporabite tudi za nadgradnjo programske
opreme in predvajanje MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4-datotek. Če je priključena naprava iPod, je
mogoče uporabljati tudi funkcijo R. IPOD.
)
Vklop in izklop izdelka.
✎ OPOMBA
 Posodobitve programske opreme prek priključka USB izvajajte samo z bliskovno pomnilniško napravo
USB.
 Ko naprava prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za PREDVAJANJE na napravi
ali daljinskem upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost Predvajaj film ali Zaženi in
pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 13
13
2011-12-26
9:51:15
Kako začeti
Hrbtna plošča
1 2
3
4
5
6
7
FM ANT
8
9
10 11
COMPONENT OUT
12
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
PRIKLJUČEK ZA WLAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
55 do 64), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
brezžične omrežne povezave.
2
PRIKLJUČEK LAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
55 do 64), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
omrežne povezave.
3
iPod JACK
Sem priključite priključno postajo za iPod.
4
VHODNI PRIKLJUČEK ZA ZUNANJI DIGITALNI Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
ZVOČNI VIR (OPTIČNA POVEZAVA)
5
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
S kablom HDMI povežite ta izhodni priključek HDMI z vhodnim
priključkom HDMI na televizorju, da boste lahko predvajali sliko
najboljše kakovosti.
6
VHODNI HDMI-PRIKLJUČKI
Prek HDMI-kabla istočasno sprejemata digitalni video in avdio signal.
7
PRIKLJUČEK ZA RADIJSKO ANTENO
Sem priključite radijsko anteno.
8
PRIKLJUČKI AUX IN
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videosnemalnik).
9
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA
KOMPONENTNI VIDEO
Na te priključke priključite televizor s komponentnimi video priključki.
10
IZHODNI VIDEO PRIKLJUČEK
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote
(VIDEO OUT).
11
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2.1-KANALNE
ZVOČNIKE
Priključite sprednji in nizkotonski zvočnik.
12
HLADILNI VENTILATOR
Hladilni ventilator dovaja hladen zrak izdelku in preprečuje pregrevanje.
Vrti se vedno, kadar je izdelek vklopljen.
! POZOR
 Pri namestitvi izdelka poskrbite, da bo na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
 Ne zakrivajte prezračevalnih rež.
14
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 14
2011-12-26
9:51:16
01
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop izdelka.
S pritiskom gumba TV preklopite
daljinski upravljalnik v način upravljanja
televizorja.
S pritiskom gumba BD preklopite daljinski
upravljalnik v način upravljanja hišnega
kina.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
S temi gumbi iščete naprej ali
nazaj.
Gumb za začasno prekinitev
predvajanja plošče.
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
S tem gumbom odprete meni
Tools.
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
S tem gumbom odprete storitev Smart Hub.
Gumbi za nastavitev funkcije RDS
radijskih postaj.
Gumb za ponovitev naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
S tem gumbom odprete meni
plošče.
Gumb za izbiranje zaslonskih
menijskih elementov in
spreminjanje menijskih nastavitev.
Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
Popravljanje sinhronizacije zvoka pri
predvajanju videa iz naprave iPod.
Gumb za nastavitev ure za
samodejni izklop izdelka.
REPEAT
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
Izvrže ploščo.
9
FULL SCREEN
S tema gumboma preskočite naprej
ali nazaj.
S tem gumbom zaustavite/nadaljujete
predvajanje plošče.
S tem gumbom začasno
izklopite zvok.
S tem gumbom prilagajate
glasnost.
Gumb za izbiranje načina.
ali
Pritisnite ga, če želite izbrati video
način televizorja.
Gumb za iskanje aktivnih radijskih
postaj in spreminjanje kanala.
Gumb za vklop učinka 5,1kanalnega zvočnega sistema.
S tem gumbom odprete pojavni
meni/meni naslova.
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom zaprete meni.
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
Ta gumb se uporablja za
prednastavitev radijske frekvence.
Gumb za izbiranje MONO ali
STEREO zvoka predvajanja radia.
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Gumb za preklapljanje med 2D- in
3D-video načinom.
S tem gumbom vklopite učinek 3D-zvoka.
S tem gumbom odprete funkcijo vTuner.
Gumb za iskanje vsebine.
Gumb za prilagajanje glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
Uravnavanje in izravnavanje stopnje
glasnosti (procesor digitalnega signala)
Gumb ni na voljo za uporabo.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 15
15
2011-12-26
9:51:16
Kako začeti
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
* Velikost baterije: AAA
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Znamka
Koda
Znamka
Koda
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
 Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo
približno leto dni.
 Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti
uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Pridržite gumb POWER in vnesite kodo za
svojo znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite,
katera je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb POWER in s številskimi gumbi
vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL
in številske gumbe (0–9).
✎ OPOMBA
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s
televizorji nekaterih znamk. Prav tako so funkcije,
ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
 Daljinski upravljalnik bo privzeto deloval s
Samsungovim televizorjem.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski
upravljalnik v način TV.
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 16
2011-12-26
9:51:17
02
Priključki
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
Namestitev izdelka
SW
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico
stojala za televizor.
2,5 do 3-kratna velikost TV-zaslona
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja
oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine
diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizorje 2–2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5–4 m
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v
višini vaših ušes.
Sprednja zvočnika
ei
Nizkotonski zvočnik
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno
mesto.
g
! POZOR
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali
rok ali predmetov.
 Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.
✎ OPOMBA
 Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve
na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
Komponente zvočnikov
(L)
(D)
SPREDNJA ZVOČNIKA
NIZKOTONSKI ZVOČNIK
KABEL ZVOČNIKA
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 17
17
2011-12-26
9:51:17
Priključki
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žico vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve vtičev ujemale z barvami
priključkov na zvočnikih.
Sprednji zvočnik (L)
SPEAKERS OUT
FRONT
Sprednji zvočnik (D)
SUBWOOFER FRONT
Črn
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Rdeč
Nizkotonski zvočnik
COMPONENT
PONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
UX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Priklop zunanjih naprav/televizorja prek HDMI-ja
HDMI je standardni digitalni vmesnik za priklop na naprave, kot so televizor, projektor, DVDpredvajalnik, predvajalnik Blu-ray, satelitski digitalni sprejemnik ipd.
Ker je priključek HDMI popolnoma digitalen, boste lahko uživali v sliki in zvoku neokrnjene digitalne
kakovosti, brez motenj, ki nastanejo pri pretvorbi digitalnega signala v analognega.
Predvajalnik DVD ali Blu-ray
SAT (satelit/satelitski digitalni priključek)
HDMI IN
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI OUT
HDMI OUT : Priklop na televizor s kablom HDMI (NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite kabel HDMI (ni priložen) med izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka in vhodni
priključek HDMI IN na televizorju.
✎ OPOMBA
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
18
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 18
2011-12-26
9:51:18
02
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE
na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
 Za gledanje videov s tehnologijo 3D potrebujete povezavo HDMI.
 Dolg HDMI-kabel lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru izključite v meniju možnost Deep
Colour (Barvna globina) nastavite na Off (Izklopljena).
Priključki
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vhodni vir videa na televizorju tako, da se bo ujemal z
HDMI IN : Priklop na zunanjo komponento s kablom HDMI
1. Priključite kabel HDMI (ni priložen) med izhodnim priključkom HDMI IN na zadnji strani izdelka in
vhodnim priključkom HDMI OUT na digitalni napravi.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod H. IN1 ali H. IN2.
Preklapljanje načinov poteka v tem zaporedju : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Če je domači kino priključen prek kabla HDMI, se njegov video izhod samodejno preklopi v način
HDMI, ko ga vklopite. Ločljivosti HDMI-videa najdete na 27. strani.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
• Opis priključka HDMI
- HDMI televizorju oddaja popolnoma digitalen signal.
- Če televizor ne podpira funkcije HDCP, se na zaslonu pojavi naključen šum.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče
BD/DVD oddaja prek HDMI. Zagotavlja varno digitalno povezavo med video virom (osebni računalnik, DVD
itd.) in prikazovalno napravo (televizor, projektor itd.). Vsebina na izvorni napravi je kodirana, kar preprečuje
nepooblaščeno kopiranje.
! POZOR

Funkcija Anynet+ je podprta samo, ko je kabel HDMI priključen v izhodni priključek HDMI OUT na
izdelku.
Pritrditev protimagnetnega obročka na napajalni kabel glavne enote
Če na napajalni kabel glavne enote priklopite protimagnetni obroček, to pomaga preprečiti
elektromagnetne motnje zaradi radijskih signalov.
1. Povlecite pritrdilni jeziček protimagnetnega
obročka, da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu glavne enote naredite
dvojno zanko.
3. Pritrdite protimagnetni obroček na napajalni kabel
glavne enote, kot je prikazano na sliki, in ga stisnite,
da zaslišite rahel pok.
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
HDMI IN
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 19
19
2011-12-26
9:51:20
Priključki
Rdeč
Moder Zelen
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
1. NAČIN
FRONT
Rumen
SUBWOOFER
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
2. NAČIN
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1. NAČIN: Komponentni video (BOLJŠA KAKOVOST)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite komponentni video izhod (PR, PB in Y) na zadnji plošči izdelka z ustreznimi video vhodnimi
komponentnimi priključki na televizorju.
✎ OPOMBA
 Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i,
odvisno od vrste plošče. (Glejte 27. stran.)
 Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v nastavitvenem meniju, če sta priključena tako
komponentni kabel kot kabel HDMI. Ločljivost je lahko drugačna tudi zaradi plošče (glejte 27. stran).
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vhodni vir videa na televizorju tako, da se bo ujemal z
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite COMPONENT (Komponentni priključek).
 Če so med predvajanjem plošče DVD priključeni priključek HDMI in komponentni kabli, vi pa izberete
način Component (Komponentni priključek), 1080p, 1080i, 720p ali 576p/480p, bo v meniju pod
Nastavitev zaslona prikazana izhodna ločljivost 1080p, 1080i, 720p ali 576p/480p. Dejanska ločljivost
je 576i/480i.
2. NAČIN: Kompozitni video (DOBRA KAKOVOST)
Ko priloženi prilagojevalnik za video priklopite v priključek VIDEO OUT na hrbtni strani izdelka, ga s
kablom za video priključite še v priključek VIDEO IN na televizorju.
✎ OPOMBA
 Vir videa se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem
meniju. (Glejte 27. stran.)
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vhodni vir videa na televizorju tako, da se bo ujemal z
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.
! POZOR
 Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir video signala na videorekorderju je lahko omejen s
sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
20
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 20
2011-12-26
9:51:25
02
Priključki
Priklop zunanji avdio komponent
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
AUX IN
VIDEO O
Rdeč
Bel
Optični kabel
(ni priložen)
Satelitski digitalni
sprejemnik
Avdio kabel
(ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na
levi ali desni vhod.
DIGITALNA POVEZAVA
VCR
AUX
DIGITALNA POVEZAVA: priključitev zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod D. IN input.
• Načini se preklapljajo v tem zaporedju : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ OPOMBA
 Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate njegov video izhod
priključiti na televizor.
 Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
 Ta sistem podpira le zvok DTS in Dolby Digital; zvočne datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok,
niso podprte.
AUX : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) izdelka na avdio izhod zunanje analogne naprave.
• Upoštevajte barve priključkov.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod AUX.
• Načini se preklapljajo v tem zaporedju : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ OPOMBA
 Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta
izdelek.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 21
21
2011-12-26
9:51:26
Priključki
Omrežna povezava
Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (glejte strani 55–64), kot sta
Smart Hub in BD-LIVE, ter nadgradnjo programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo, da
za omrežno povezavo uporabite brezžični usmerjevalnik ali usmerjevalnik naslovov IP.
Več informacij o povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa
pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani
izdelka s priključkom LAN na modemu.
2. Določite nastavitve omrežja. (Glejte 33. stran.)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
ali
✎ OPOMBA
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Širokopasovna
storitev
Povezovanje v omrežje z računalnikom
prek funkcije AllShare
(Glejte 64. stran.)
 Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od
usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
 Uporabniki povezave DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
 Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
22
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 22
2011-12-26
9:51:27
02
Priključki
Brezžično omrežje
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim usmerjevalnikom.
1. Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP.
Brezžični prilagojevalnik LAN priklopite v vmesnik brezžičnega omrežja na hrbtni plošči izdelka.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 33.)
Širokopasovna
storitev
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Brezžični modem za
skupno rabo IP
WIRELESS LAN
Osebni računalnik
Brezžični omrežni
vmesnik
(ni priložen)
Povezovanje v omrežje z
računalnikom prek funkcije
AllShare (Glejte 64. stran.)
✎ OPOMBA
 Ta izdelek je združljiv samo s Samsungovim brezžičnim omrežnim vmesnikom (ni priložen) (ime





modela: WIS09ABGN).
- Samsungov brezžični omrežni vmesnik morate kupiti posebej. Za nakup se obrnite na prodajalca
izdelkov Samsung Electronics.
Uporabiti morate brezžični usmerjevalnik, ki podpira standard IEEE 802.11a/b/g/n (n je priporočen
zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
Brezžično omrežje lahko glede na uporabo že samo po sebi povzroča motnje (delovanje
dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure (Infrastruktura)« . Način
»Ad-hoc (Začasno)« ni podprt.
Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžični usmerjevalnik):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik v omrežje povezati, kot je
prikazano na sliki.Povezava je lahko žična ali brezžična.
Priklop radijske antene
Radijska antena (priložena) 1. Priloženo radijsko anteno priključite v priključek
FM ANTENNA.
FM ANT
HDMI IN
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru,
dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober,
nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno
podlago.
✎ OPOMBA
 Izdelek ne sprejema signalov z modulacijo
amplitude (AM).
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 23
23
2011-12-26
9:51:29
Nastavitev
Začetne nastavitve
1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
Ko izdelek prvič priklopite na televizor in ga
vklopite, se prikaže se zaslon Initial Settings.
• Osnovni meni
My Contents
Videos
Photos
Music
Initial Settings | On-Screen Language
Function
My Devices
Internet
Settings
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Čeština
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ OPOMBA
 Osnovni meni se ne bo prikazal, če ne boste
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni jezik in pritisnite
gumb VNESI.
3. Pritisnite gumb VNESI, da izberete Start.
konfigurirali začetnih nastavitev, razen v
spodnjem primeru.
 Če med nastavitvijo omrežja pritisnete MODRI
gumb (D), lahko odprete osnovni meni, čeprav
omrežne nastavitve še niso končane.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje širina/
višina televizorja, nato pa pritisnite gumb VNESI.
(Glejte 27. stran.)
 Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
5. Z gumboma ▲▼ izberite želene omrežne
nastavitve: Wired, Wireless (General),
WPS(PBC) ali One Foot Connection,
pritisnite gumb VNESI. Če ne poznate
podrobnosti o vaših omrežnih nastavitvah
pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku, da preskočite omrežne
nastavitve, zaključite z začetnimi nastavitvami
in pojdite na osnovni meni.Če ste izbrali
omrežno nastavitev, glejte strani 33–36, kjer
boste našli več informacij o omrežnih
nastavitvah. Ko končate, nadaljujte s 6.
korakom.
 Če je izdelek povezan s Samsungovim
6. Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 25. strani.)
24
nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost
Reset. (Glejte 37. stran.)
televizorjem, združljivim s funkcijo Anynet+
(HDMI-CEC), prek kabla HDMI in 1.) če ste
funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na televizorju
in izdelku nastavili na On ter 2.) če ste televizor
nastavili na jezik, ki ga izdelek podpira, bo
izdelek ta jezik samodejno izbral kot
prednostni.
 Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb,
se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona.
Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika
zaslona več kot 20 minut, se napajanje
samodejno izklopi.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 24
2011-12-26
9:51:31
03
DISC MENU
MENU
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
2
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
INFO
RETURN
3
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
4
✎ OPOMBA
EXIT
 Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem
TUNER
meniju izberite možnost Internet.
S funkcijo Samsung Apps prenesite želene
vsebine. (Glejte strani 62~64)
1
Gumb MENU : S tem gumbom odprete osnovni meni.
2
Gumb RETURN : Vrnitev v prejšnji meni.
 Način dostopa je odvisen od izbranih menijskih
3
Gumb VNESI/SMER :
Premikanje kazalca ali izbiranje elementa. Aktiviranje
trenutno označenega elementa. Potrditev nastavitve.
 Po nadgradnji različice programske opreme
4
Nastavitev
2. gumboma ◄► izberite možnost Settings in
pritisnite gumb VNESI.
Dostop do nastavitvenega menija
nastavitev.
izdelka se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Za dostop do nastavitvenega menija in
podmenijev sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
• Osnovni meni
My Contents
Videos
3
Photos
Music
4
1
Function
My Devices
Internet
Settings
2
5
d WPS(PBC)
1
Izbere My Devices.
2
Izbere Function.
3
Izbere My Contents.
4
Izbere Internet.
5
Izbere Settings.
6
Prikaže razpoložljive gumbe.
6
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 25
25
2011-12-26
9:51:33
Nastavitev
 Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem
Zaslon
Nastavite različne možnosti zaslona, na primer
razmerje širina/višina, ločljivost itd.
Velikost zaslona
3D-nastavitve
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s
3D-vsebino v načinu 3D.
Settings
3D Settings
Display
Audio
System
3D Blu-ray Playback Mode
: Auto
Language
Screen Size
: 55 inch
 Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-
Security
Support
> Move " Enter ' Return
HDMI Deep Color
Omogoča vnos dejanske velikosti zaslona televizorja,
tako da lahko izdelek sliko prilagodi glede na velikost
zaslona in tako prikaže optimalno 3D-sliko.
(Največja dovoljena velikost zaslona za ta izdelek je
116 palcev.)
! POZOR
3D Settings
Network
General
televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi,
desni ali obeh straneh.
: Auto
Način predvajanja plošče Blu-ray v 3D
Plošče 3D Blu-ray so na voljo v dveh oblikah:
Blu-ray 3D in samo 3D. Pred predvajanjem
plošče lahko izberete, ali želite gledati ploščo Bluray 3D v načinu 3D ali 2D.
• Auto : naprava samodejno zazna, ali povezani
televizor podpira 3D prikaz, in ploščo Blu-ray 3D
ali 3D temu primerno predvaja v načinu 3D ali 2D.
Plošč, ki omogočajo samo predvajanje v načinu
3D, ni mogoče predvajati, če televizor ne podpira
načina 3D.
• 3D  3D : plošče, ki omogočajo samo
predvajanje v načinu 3D, in plošče Blu-ray 3D
naprava vedno predvaja samo v načinu 3D.
• 3D  2D : plošče Blu-ray 3D naprava vedno
predvaja samo v načinu 2D. Plošč, ki omogočajo
samo predvajanje v načinu 3D, ne bo mogoče
predvajati.
napravo (AV-sprejemnik ali televizor, združljiv
s 3D) v izhod HDMI OUT izdelka prek
visokohitrostnega kabla HDMI. Pred
predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3Dočala.
 Izdelek prek kabla HDMI, priključenega v
vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
 Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega 3Dvideoposnetka, je ne morete spremeniti.
 Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter
nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti,
morda ne bodo pravilno delovale v 3Dnačinu predvajanja.
 Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji,
ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon,
se usedite 138 palcev (3,5 metra) od
zaslona.
- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da
bo 3D-slika najboljša.
 Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3Dučinek morda ne bo pravilno deloval.
✎ OPOMBA
 Če želite zaustaviti film med 3D-predvajanjem,
enkrat pritisnite gumb ZAUSTAVI(). Film se bo
zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti
nastavitev možnosti 3D, enkrat pritisnite gumb
ZAUSTAVI(). Prikaže se meni Blu-ray.
Ponovno pritisnite gumb ZAUSTAVI() in v
meniju Blu-ray izberite 3D-nastavitve.
26
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 26
2011-12-26
9:51:34
03
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti zaslona.
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s
funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je
funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v
televizorju, izdelek oddaja videoposnetke z ločljivostjo
videa in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• Off : Izhodna ločljivost ostane na vrednosti,
predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost, ne
glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji
razdelek Ločljivost.
• On : Izdelek oddaja videoposnetek z izvirno
ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• 16:9 Original : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16 : 9. Izdelek bo vsebino prikazal v
izvirnem razmerju širine/višine. Vsebina oblike 4 : 3
bo prikazana s črnimi robovi na zgornji in spodnji
strani.
• 16:9 Full : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16 : 9. Vsebina bo zapolnila cel zaslon.
Vsebina oblike 4 : 3 bo razširjena.
• 4:3 Letter Box : To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4 : 3. Predvajalnik bo vsebino
prikazal v izvirnem razmerju širina/višina. Vsebina
oblike 16 : 9 bo prikazana s črnimi robovi na
zgornji in spodnji strani.
• 4:3 Pan-Scan : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 4 : 3. Vsebina oblike 16 : 9 bo odrezana
na levem in desnem robu.
✎ OPOMBA
 Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/
višine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje
od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
 Če izberete način 16:9 Original, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3
Pillarbox (s črnimi robovi na obeh straneh slike).
Velikost zaslona pametnega vozlišča
Nastavite zaslon pametnega vozlišča na optimalno
velikost.
• Size 1 : Velikost zaslona pametnega vozlišča bo
manjša od privzete. Na straneh zaslona bodo
morda vidni črni robovi.
• Size 2 : To je privzeta nastavitev za pametno
vozlišče. Predvajalnik prikaže običajno velikost
zaslona pametnega vozlišča.
• Size 3 : Prikazala se bo večja velikost zaslona
pametnega vozlišča. Slika bo morda prevelika za
zaslon vašega televizorja.
✎ OPOMBA
 Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
 Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
 Pravilno delovanje funkcije BD Wise je mogoče
samo, če moћnost BD Wise nastavite na On v
izdelku in televizorju.
Ločljivost
Omogoča nastavitev izhodne ločljivosti
komponetnega in HDMI-video signala na
samodejno, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ali
576i/480i. Številka označuje število črt
videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta
način s prepletanjem oz. način zaporednega
izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
• Auto : Samodejno nastavi izhodno ločljivost na
največjo ločljivost priključenega televizorja.
• BD Wise : Samodejno nastavi ločljivost na ločljivost
plošče BD/DVD, če je izdelek prek kabla HDMI
priključen na televizor s funkcijo BD Wise. (Menijski
element BD Wise je prikazan, če je možnost BD Wise
nastavljena na On. Glejte BD Wise zgoraj.)
• 1080p : Prikaže 1080 črt videoposnetka z zaporednim
izrisovanjem. (samo HDMI)
• 1080i : Prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p : Prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p : Prikaže 576/480 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i : Prikaže 576/480 črt videoposnetka s
prepletanjem. (samo VIDEO)
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 27
Nastavitev
Razmerje širina/višina
27
2011-12-26
9:51:35
Nastavitev
Ločljivost glede na način izhoda
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
HDMI priključen
HDMI ni priključen
Način HDMI
Izhod
Komponentni način
Komponentni/
VIDEO način
Plošča Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
Način VIDEO
1080p pri 60
sličicah
576i/480i
-
-
-
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
576i/480i
-
-
-
1080p pri 60
sličicah
1080p pri 60
sličicah
1080p pri 60
sličicah
576i/480i
-
-
-
Filmska sličica:
samod. (24
sličic/s)
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 24
sličicah
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
Plošča Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
BD Wise
Ločljivost
plošče Blu-ray
Samodejno
Nastavitev
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Predvajanje DVD-plošče
HDMI priključen
Izhod
HDMI ni priključen
Način HDMI
Komponentni/
VIDEO način
Komponentni način
Način VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Samodejno
Najv. ločljivost TVvhoda
576i/480i
-
-
1080p pri 60 sličicah
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Nastavitev
28
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 28
2011-12-26
9:51:35
03
 Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne
podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se
prikaže sporočilo: »If no pictures are shown after
the selection, please wait for 15 seconds. And
then, the resolution will be reverted to the
previous value automatically. Would you like to
make a selection?«.Če izberete Yes, bo zaslon
televizorja 15 sekund prazen, nato pa se bo
ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo
vrednost.
 Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane
prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite
gumb ZAUSTAVI () na nadzorni plošči
izdelka in ga držite najmanj 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško
privzete nastavitve. Sledite postopku na
prejšnji strani, da omogočite dostop do
ustreznega načina in izberete možnost
Display Setup, ki jo vaš televizor podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki,
shranjeni v podatkih BD.
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 sličic/s).
 Če sta povezana priključek HDMI in
komponentni priključek in je trenutno izbran
komponentni vhod, je ločljivost fiksno
nastavljena na 576i/480i.
Barvna oblika HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.).
• Auto : Samodejno nastavi predvajalnik na
najboljšo obliko, ki jo podpira naprava.
• YCbCr (4:4:4) : Če televizor podpira barvni
prostor YCbCr prek povezave HDMI, izberite to
možnost za običajno barvno lestvico YCbCr.
• RGB (Standard) : Izberite to možnost, če želite
nastaviti oddajanje običajne barvne lestvice
RGB.
• RGB (Enhanced) : Če je na izdelek priključen
zaslon s priključkom DVI, na primer monitor,
izberite to možnost, da nastavite oddajanje
izboljšane barvne lestvice RGB.
Filmske sličice (24 Fs)
Če je možnost Movie Frame (24Fs) nastavljena na
On, lahko izhod HDMI izdelka nastavite tako, da
prikaže 24 sličic na sekundo, kar izboljša kakovost
slike.
Funkcijo Movie Frame (24Fs) lahko uporabite
samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza.
Možnost filmskih sličic lahko izberete samo, če je
izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali
1080p.
• Auto : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
vklopljena.
• Off : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
izklopljena.
Barvna globina HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z barvno
globino prek izhodnega priključka HDMI OUT.
Barvna globina omogoča natančnejšo
reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
• Auto: Izdelek oddaja videoposnetek z barvno
globino v priključeni televizor, ki podpira barvno
globino HDMI.
• Off : Slika se oddaja brez barvne globine.
Mirujoči način
Omogoča nastavitev vrste slike, ki jo bo izdelek
prikazal, ko začasno ustavite predvajanje plošče DVD.
• Auto: Samodejno pokaže najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame : To možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field : To možnost izberite, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
Zaporedno izrisovanje slik
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
• Auto : To možnost izberite, če želite, da izdelek
samodejno nastavi najboljšo kakovost slike
predvajane plošče DVD.
• Video : To možnost izberite za najboljšo sliko
pri predvajanju plošč DVD s koncerti ali
televizijskimi oddajami.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 29
Nastavitev
✎ OPOMBA
29
2011-12-26
9:51:35
Nastavitev
Zvok
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na
enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko
nastavite čas zakasnitve avdio signalov za
sprednji in nizkotonski zvočnik.
Zvočnik
Settings
Speaker
Display
Audio
|
Level
Network
Distance
• Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m
in 9,0 m.
Distance
System
Language
Settings
Security
Display
General
Audio
Support
> Move " Enter ' Return
Network
System
Distance
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Front L
Front R
Subwoofer
◄
Language
Security
General
Level
Support
> Move < Change ' Return
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite
glasnost in usklajenost zvoka.
Prilagoditev glasnosti sprednjega/
nizkotonskega zvočnika
Uporabniška nastavitev zvoka
• Glasnost lahko nastavite po korakih med -6 dB
in +6 dB.
Posamezne zvočne frekvence lahko prilagodite
po želji.
• Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –
6 dB.
Settings
User EQ
Display
Audio
Settings
Level
Display
Audio
Network
System
Network
System
Front L
Front R
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
Language
Security
General
Language
Support
0
250Hz
A
Security
0
0
0
0
0
0
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Reset > Adjust < Move ' Return
General
Support
30
> Move < Change ' Return
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 30
2011-12-26
9:51:35
03
Prenos zvočnega signala prek kabla HDMI lahko
vklopite ali izklopite.
• Off : Video signal se prenaša samo prek kabla
HDMI, zvočni signal pa predvajajo samo
zvočniki izdelka.
• On : Video in avdio signal se prenašata prek
kabla HDMI, zato zvok predvajajo samo zvočniki
televizorja.
✎ OPOMBA
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI Audio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
Povratni avdio kanal
Zvok s televizorja lahko predvajate prek zvočnikov
domačega kina, če uporabite kabel HDMI.
• Auto : Predvajanje zvoka s televizorja, ki je
združljiv s funkcijo povratnega avdio kanala,
prek zvočnikov domačega kina.
• Off : Izklop funkcije povratnega avdio kanala.
✎ OPOMBA
 Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na Off, funkcija Audio Return
Channel (Povratni avdio kanal) ni na voljo.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : To
možnost izberite, če nimate AV-sprejemnika, ki
podpira signal HDMI, ampak uporabljate AVsprejemnik zmožnostjo dekodiranja signala
Dolby Digital.
Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom
digitalnih izhodov. (Glejte 32. stran.)
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
- Glavni zvok: Zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: Dodatni zvočni
zapis, kot so na primer komentarji režiserja in
igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: Zvočni učinki
krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere
možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja so
odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
✎ OPOMBA
 Vklopite ga lahko samo, če je funkcija Zvok
HDMI nastavljena na ON.
 Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda,


 Uporaba kabla HDMI brez certifikata ARC
(povratni avdio kanal) lahko povzroči težave
z združljivostjo.

 Funkcija ARC je na voljo samo, če je
priključen televizor, združljiv s funkcijo ARC.)
Digitalni izhod
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal z
zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z
izdelkom:
• PCM : To možnost izberite, če ste priključili AVsprejemnik, ki podpira signal HDMI.
• Bitstream (Unprocessed) : To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
podpira HDMI, in ima sposobnosti dekodiranja
Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
uporablja digitalni optični vhod, ki lahko
dekodira DTS.

zvoka ne boste slišali ali pa boste slišali le
glasen hrup.
Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor)
ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital,
DTS), bo izhodni zvočni signal oblike PCM.
Navadne DVD-plošče nimajo možnosti
zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigation
Sound Effects.
Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti
zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigation
Sound Effects (Navigacijski zvočni učinki).
Nastavitev Digital Output ne vpliva na
analogni izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni
zvočni signal HDMI, ki ga sprejema televizor.
Če je izdelek priključen na AV-sprejemnik, ta
nastavitev vpliva na digitalni izhod in zvok
HDMI.
 Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to,
ali je možnost Digital Output nastavljena na
PCM ali Bitstream.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 31
Nastavitev
Zvok HDMI
31
2011-12-26
9:51:38
Nastavitev
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
PCM
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik, AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira signal ki podpira signal ki podpira signal ki podpira signal
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
Povezava
Zvočni posnetek
na plošči Blu-ray
Zvočni posnetek
na plošči DVD
Definicija za
ploščo Blu-ray
Bitstream
Bitstream
Bitstream
(Bitni tok,
(Bitni tok,
(Neobdelan bitni
ponovno kodiran ponovno kodiran v
tok)
v DTS)
Dolby D)
PCM
Do 7.1-kanalni
PCM
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Dolby Digital
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Dolby Digital Plus
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital Plus
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Dolby TrueHD
Do 7.1-kanalni
Dolby TrueHD
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS
Do 6.1-kanalni
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS-HD HRA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD HRA
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS-HD MA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD MA
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1-kanalni
DTS
DTS
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
DTS.
Dekodira glavni zvočni
tok in zvočni tok
BONUSVIEW v zvok
PCM ter doda možnost
zvočnih učinkov
krmarjenja, nato pa
znova kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby Digital
ali PCM.
Katera koli
Oddaja samo glavni
zvočni tok, da lahko
Dekodira glavni
AV-sprejemnik
zvočni tok in zvočni dekodira zvočni
tok BONUSVIEW
bitni tok.
(Dodatki) v zvok
Zvoki
funkcije
PCM ter doda
BONUSVIEW
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja. (Dodatki) in zvočni
učinki ne bodo
slišni.
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Bitni tok, ponovno kodiran v Dolby D)
ne uporabi. Izhod bo 2-kanalni LPCM.
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je na voljo samo, če izdelek zazna signal
Dolby Digital.
• Auto : Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki jih
posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD.
32
• Off : V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim razponom.
• On : Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri
tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem
lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da
pretvori vsebino nizke glasnosti v bolj razločno
in prepreči, da bi bili izseki s pestrejšim
dogajanjem preglasni.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 32
2011-12-26
9:51:38
03
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride
do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru
zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0
ms in 300 ms. Nastavite jo tako, da se bo zvok
čim bolj ujemal s sliko.
Žično omrežje
Samodejna nastavitev žične povezave – Auto
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired.
Settings
Audio
System
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev
pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen.
Če je dinamičen in uporabljate žično ali brezžično
povezavo, priporočamo uporabo samodejnih
postopkov. Če uporabljate brezžično povezavo in ima
vaš usmerjevalnik potrebne zmogljivosti, lahko
uporabite povezavo WPS(PBC) ali povezavo One Foot
Connection.
Če uporabljate statičen naslov IP, morate uporabiti
ročni postopek nastavite tako za žične kot brezžične
povezave.
Omrežne nastavitve
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost Settings, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network, in
pritisnite gumb VNESI.
3. gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Settings in pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired,
Wireless (General), WPS(PBC) ali One Foot
Connection in pritisnite gumb VNESI.
Network Settings
Display
Network
Omrežje
Nastavitev
Sinhronizacija zvoka
Select a network connection type.
Wired
Language
Wireless
(general)
Security
WPS(PBC)
General
One Foot
Connection
Support
Connect to the network using LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon "Network Status" (Stanje
omrežja). Ko izdelek preveri omrežno
povezavo, se poveže z omrežjem.
Ročna nastavitev žične povezave - Manual
Če imate statični naslov IP ali samodejna
nastavitev ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite na gumb Več.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
5. Če imate žično omrežje, glejte razdelek Žično
omrežje. Če imate brezžično omrežje, glejte
razdelek Brezžično omrežje na straneh 34–36.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 33
33
2011-12-26
9:51:38
Nastavitev
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjemu postopku.
Brezžično omrežje
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired in
pritisnite gumb VNESI.
• z možnostjo Wireless (General);
2. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
• s povezavo One Foot Connection.
• s funkcijo PBC (WPS);
Možnost Brezžični Wireless (General) vključuje
tako samodejni kot ročni postopek nastavitve.
Settings
IP Settings
Display
Audio
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
IP Mode
Network
IP Address
System
Subnet Mask
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto
3.
Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
4.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual
in pritisnite gumb VNESI.
5.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (IP Address).
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni
ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki
ga nastavite kot del varnostnih nastavitev
brezžičnega omrežja. Če ste v nastavitvah
omrežja uporabili to možnost in imate dostopni
ključ svojega brezžičnega omrežja, boste med
samodejnim postopkom nastavitve morali vnesti
vstopni izraz.
6.
S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite naslov.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wireless
(General).
7.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
Language
Security
Gateway
DNS Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
General
OK
Support
8.
9.
> Move " Enter ' Return
Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS Mode.
10. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
11. Z gumbom VNESI izberite možnost OK.
Prikaže se zaslon Network Status. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
34
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Ko končate, se prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeno omrežje in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se varnostni zaslon.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 34
2011-12-26
9:51:39
03
Settings
Display
Audio
Network Settings
Enter security key.
0 entered
Network
System
Language
Security
General
Support
a
b
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
*
Delete
a/A
c
d
e
Space
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjemu postopku.
1. Izvedite korake od 1 do 5 postopka
»Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto«.
Nastavitev
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
omrežja. Številke vnesite neposredno z
daljinskim upravljalnikom. Črke izbirate tako,
da kazalec premikate z gumbi ▲▼◄►,
vnašate pa jih z gumbom VNESI.
2. Ko končate, z gumbi ▲▼◄► premaknite
kazalec na Done, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Settings
IP Settings
Display
Done
Audio
a Previous m Move " Enter ' Return
Network
IP Address
System
Subnet Mask
Language
✎ OPOMBA
IP Mode
Security
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
DNS Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
General
OK
Support
 Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov
> Move " Enter ' Return
nastavitev usmerjevalnika ali modema.
5. Ko končate določanje nastavitev, z gumbi
▲▼◄► kazalec premaknite na možnost
Done, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon Network Status. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
3.
Na zaslonu s stanjem omrežja izberite
Cancel in pritisnite gumb Vnesi.
4.
Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
5.
Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
6.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual
in pritisnite gumb VNESI.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (IP Address).
8.
S številčnimi gumbi vnesite številke.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows.
9.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
10. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS Mode.
Ročna nastavitev brezžične omrežne povezave
– Manual
Če možnost za samodejno nastavitev ne deluje,
morate ročno vnesti vrednosti v možnosti za
nastavitev omrežja.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite na gumb Več.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
12. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
13. Prikaže se zaslon Network Status.
Ko izdelek preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 35
35
2011-12-26
9:51:40
Nastavitev
WPS(PBC)
2. Pritisnite gumb VNESI.
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije PBC
(WPS) ali funkcije za povezavo One Foot
Connection.
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
WPS(PBC), sledite spodnjemu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
WPS(PBC).
3. Samsungov brezžični usmerjevalnik postavite
25 cm od Samsungovega brezžičnega
omrežnega vmesnika, da se poveže.
4. Počakajte, dokler se povezava ne vzpostavi
samodejno.
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Settings
Network
Display
Wired
Network Status
Audio
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Network
Connect to the Access Point easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Access Point
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
KT_WLAN
System
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Internet is connected successfully.
Language
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
provider.
Security
General
Support Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek prikaže
zaslon Network Selection in samodejno pridobi
vse omrežne nastavitve, ki jih potrebuje za
povezavo z omrežjem. Ko je postopek končan,
se prikaže gumb OK. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb VNESI.
One Foot Connection
Brezžično povezavo lahko nastavite samodejno,
če imate Samsungov brezžični usmerjevalnik, ki
podpira povezavo One Foot Connection. Za
povezavo s funkcijo One Foot Connection, sledite
temu postopku:
1. gumboma ▲▼ izberite možnost One Foot
Connection.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
certifikatom.
• Prohibit : Internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎ OPOMBA
 Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek za pošiljanje podatkov o plošči
uporablja funkcijo BD-LIVE in od strežnika
zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi
prenesenih podatkov preveri, ali je plošča
veljavna, in izdelku pošlje potrdilo.
 Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Internetna povezava BD-LIVE
Connect to your wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select this
connection type after placing the Wireless Router within
10 inches(25cm) of Samsung Wireless LAN Adapter.
internetna povezava omejena.
> Move " Enter ' Return
36
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 36
2011-12-26
9:51:41
03
Začetne nastavitve
S funkcijo Začetne nastavitve lahko nastavite
jezik, omrežne nastavitve itd.
Za več informacij o funkciji Začetne nastavitve,
glejte poglavje Začetne nastavitve v
uporabniškem priročniku. (Glejte stran 24.)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor prek kabla HDMI.
Izdelek lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
predvajanje plošče preprosto zaženete z
gumbom PREDVAJANJE (►) na daljinskem
upravljalniku televizorja.
• Off : Funkcije Anynet+ ne bodo delovale.
• On : Funkcije Anynet+ bodo delovale.
✎
• Available Size : Razpoložljivi prostor v
pomnilniški napravi.
• Delete BD Data : Izbriši vse podatke BD v
pomnilniku.
• Select Device : Spremeni mesto želenega
pomnilnika, da shranite podatke BD.
Nastavitev
Sistem
✎ OPOMBA
 V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem
napravo USB izključite.
 Podprte so samo tiste naprave USB, ki so
formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo
naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in
hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
 Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
Time Zone
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
OPOMBA
 Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira funkcije CEC.
 Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+,
če je na njem logotip Anynet+.
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, preverite navodila za uporabo
televizorja.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do katerih
ste dostopali prek plošče Blu-ray, ki podpira storitev
BD-LIVE. Vsebine so shranjene v priključenem
bliskovnem pomnilniku.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
zamenjate bliskovni pomnilnik.
Informacije na zaslonu za upravljanje podatkov BD:
Settings
Display
Time Zone
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
DivX® Video On Demand
Prikaže registracijsko kodo izdelka. Če napravo
povežete s spletno stranjo DivX in jo registrirate s
to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko
VOD. Registracijo VOD končate tako, da jo
aktivirate z možnostjo Moje vsebine.
✎ OPOMBA
 Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD
obiščite »http://vod.divx.com«.
• Current Device : prikaže izbrano napravo.
• Total Size : Celotna velikost pomnilnika
naprave.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 37
37
2011-12-26
9:51:44
Nastavitev
Ponastavi
Sprememba gesla
Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete,
razen nastavitev omrežja in pametnega vozlišča.
Za to funkcijo morate vnesti geslo.
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
✎ OPOMBA
Če ste pozabili geslo
 Privzeto geslo je 0000.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu : Izberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu : Izberite jezik prikaza menijev
plošče.
• Audio : Izberite jezik zvoka na plošči.
• Subtitle : Izberite jezik podnapisov.
✎ OPOMBA
 Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga
plošča podpira.
Varnost
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in
DVD z določeno starostno omejitvijo ali oceno, ki
označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray in
DVD lahko gleda vaša družina.
Ob prvem dostopu do te funkcije se prikaže
zaslon za nastavitev gesla. S številčnimi gumbi
vnesite štirimestno geslo. (Privzeto geslo je 0000.)
Ko nastavite geslo, izberite starostno mejo, ki jo
želite nastaviti za starševski nadzor BD in oceno,
ki jo želite nastaviti za starševski nadzor BD.
Izdelek bo predvajal samo plošče Blu-ray znotraj
starostne meje in plošče DVD z nižjo varnostno
ravnijo, razen če vnesete geslo.
Višje številke označujejo vsebino, ki je primerna za
večjo starost.
Starševski nadzor BD
Tako boste preprečili predvajanje plošč Blu-ray z
oceno, ki presega nastavitev v starševskem nadzoru.
Starševski nadzor DVD
Preprečite predvajanje plošč DVD z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
38
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb ZAUSTAVI () na sprednji
plošči in ga držite 5 sekund.Vse nastavitve se
bodo ponastavile na tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Splošno
Zaslon predvajalnika
Nastavite lahko svetlost nadzorne plošče.
• Auto : Zatemnitev med predvajanjem.
• Dim : Zatemnitev zaslona.
• Bright : osvetlitev zaslona.
✎ OPOMBA
 S tipko za vklop in funkcijsko tipko ne morete
spremeniti svetlosti.
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Funkcija daljinskega upravljanja prek omrežja vam
omogoča prek brezžične povezave z vašim
krajevnim omrežjem upravljati predvajalnik Blu-ray z
oddaljeno napravo, na primer pametnim telefonom.
Za uporabo funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izvedite ta postopek:
1. V meniju funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izberite On.
2. Namestite Samsungovo aplikacijo za
daljinsko upravljanje prek omrežja, da boste
lahko izdelek upravljali prek združljive
prenosne naprave.
3. Poskrbite, da bosta prenosna naprava in
izdelek povezana z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
4. Zaženite aplikacijo v prenosni napravi.
Aplikacija bi morala najti izdelek in ga
prikazati na seznamu.
5. Izberite izdelek.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 38
2011-12-26
9:51:45
03
7. Za upravljanje izdelka sledite navodilom,
priloženim aplikaciji.
✎ OPOMBA
 Za uporabo funkcije Prek interneta mora biti
izdelek povezan z internetom.
Nastavitev
6. Če funkcijo uporabljate prvič, boste pozvani,
da dovolite ali zavrnete daljinski nadzor
izdelka. Izberite Allow.
 Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi
in se nato znova samodejno vklopi.
 Med posodobitvenim postopkom ne
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme izdelka, s katero
izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.
Nadgradite jo lahko z eno od teh štirih funkcij:
• By Internet
• By USB
• By Disc
• Via download (datoteka)
Vsi štirje načini so razloženi v nadaljevanju.
By Internet
Za nadgradnjo preko interneta sledite temu
postopku:
1. Izberite možnost By Internet in nato pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo za
povezavo s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji s tremi možnostmi:
Nadgradi, Nadgradi pozneje in Ne nadgradi
4. Če izberete Nadgradi, bo izdelek nadgradil
programsko opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost Nadgradi pozneje, bo izdelek shranil
novo programsko opremo za nadgradnjo.
Programsko opremo lahko nadgradite
pozneje s funkcijo S preneseno datoteko.
6. Če izberete Ne nadgradi, izdelek prekliče
nadgradnjo.
poskušajte ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli pravne odgovornosti za okvare
izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne
internetne povezave ali nepravilnega
ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
 Če želite preklicati nadgradnjo med
prenosom programske opreme za
nadgradnjo, pritisnite gumb VNESI.
By USB
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Izpraznite pladenj za ploščo, nato pa v USBvrata izdelka priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎ OPOMBA
 Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme prek USB-priključka prazen.
 Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju za nadgradnjo programske opreme
preverite podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
 Posodobitve programske opreme s priključkom
USB je treba izvajati le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 39
39
2011-12-26
9:51:45
Nastavitev
By Disc
Za nadgradnjo prek plošče sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek CD-plošče.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
5. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
6. Ploščo vstavite v izdelek.
7. V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
8. Izberite By Disc.
✎ OPOMBA
 Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Via download
Možnost S preneseno datoteko vam omogoča
nadgradnjo z datoteko, ki jo je izdelek prenesel
prej, vendar ste se odločili, da je ne boste namestili
takoj, ali z datoteko, ki jo je izdelek prenesel v
stanju pripravljenosti (glejte razdelek Prenos v
stanju pripravljenosti).
Za nadgradnjo s preneseno datoteko sledite temu
postopku:
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti S
preneseno datoteko prikazana številka
različice programske opreme.
2. Izberite možnost S preneseno datoteko in
pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
 Za uporabo funkcije S preneseno datoteko
mora biti izdelek povezan z internetom.
Download in Standby Mode
Funkcijo Prenos v stanju pripravljenosti lahko
nastavite tako, da izdelek prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti. V stanju pripravljenosti je izdelek
izklopljen, njegova internetna povezava pa je
aktivna. To izdelku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
Za nastavitev funkcije za prenos v stanju
pripravljenosti, sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Download in Standby Mode, in pritisnite
gumb VNESI.
2. Izberite On ali Off.
• Off : Če izberete Off, bo izdelek prikazal
pojavno sporočilo, ko bo programska
oprema za nadgradnjo na voljo.
• On : Če izberete On, bo izdelek samodejno
prenesel novo programsko opremo za
nadgradnjo, ko bo v stanju pripravljenosti.
Če izdelek prenese novo programsko
opremo za nadgradnjo, vas bo ob
naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite
namestiti.
✎ OPOMBA
 Za uporabo funkcije Prenos v stanju
pripravljenosti mora biti izdelek povezan z
internetom.
3. Izdelek prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali
želite izvesti nadgradnjo. Izberite Yes. Izdelek
začne nadgradnjo.
Stik s podjetjem Samsung
4. Po koncu nadgradnje se izdelek samodejno
izklopi in nato vklopi.
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
40
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 40
2011-12-26
9:51:45
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
posnetek 2
posnetek 3
posnetek 4
posnetek 5
Predvajanje
1. Vstavite ploščo v režo za plošče tako, da bo
oznaka plošče obrnjena navzgor.
2. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
Gumbi, povezani s predvajanjem
Osnovne funkcije
Predvajanje plošče
04
Osnovne funkcije
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1 datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
PREDVAJAJ ( ►) Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (  )
PREMOR (  )
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb enkrat pritisnete,
si predvajalnik zapomni
mesto, kjer je bilo
predvajanje zaustavljeno.
• Če gumb dvakrat
pritisnete, si predvajalnik
ne zapomni mesta,
kjer je bilo predvajanje
zaustavljeno.
Začasno zaustavi
predvajanje.
✎ OPOMBA
 Pri nekaterih ploščah se položaj zaustavitve
morda ne bo shranil, če enkrat pritisnete gumb
ZAUSTAVI (  ).
 Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20
Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek,
zaradi česar se lahko predvajanje zaustavi.
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene, kot je prikazano
spodaj.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
naslov 1
naslov 2
poglavje 1 poglavje 2 poglavje 1 poglavje 2 poglavje 3
Predvajanje videa v 2D- in 3D-načinu
hZ
Vsebine lahko predvajate v 2D- in
3D-video načinu.
✎ OPOMBA
 Če v 3D-načinu preklopite v
osnovni meni ali meni pametnega vozlišča
Smart Hub, se izdelek samodejno preklopi v
2D-način.
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Uporaba menija plošče
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 41
DISC MENU
41
2011-12-26
9:51:45
Osnovne funkcije
Uporaba menija naslova
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
TITLE MENU
POPUP
Iskanje želenega prizora
hzZyx
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
 Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči
vsaj dva naslova.
Uporaba pojavnega menija
h
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP na daljinskem
upravljalniku.
TITLE MENU
• Med predvajanjem pritisnite gumb ISKANJE
().
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (),
se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
POPUP
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom
VNESI izberite želen meni.
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
DISC MENU
2. Na seznamu naslovov z
gumboma▲▼ izberite vnos, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
TITLE MENU
42
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
POPUP
 Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
 Če prehitro pritiskate gumb  ali  bo
izdelek to zaznal, kot da bi gumb neprekinjeno
držali. To lahko povzroči nepravilno delovanje,
zato teh gumbov ne pritiskajte prehitro.
Izpuščanje poglavij
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(#$).
Če pritisnete gumb PRESKOČI ($), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (#),
predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če
gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
začetek predhodnega poglavja.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 42
2011-12-26
9:51:46
04
Repeat
Osnovne funkcije
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
> Off
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Off, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
• V načinu premora () pritisnite gumb ISKANJE
().
Če pritisnete gumb ISKANJE (), se bo
hitrost predvajanja zmanjšala na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA
Ponovno predvajanje izseka
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri
hzZy
posnetka naprej.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
Predvajanje po korakih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (  ).
Ob vsakem pritisku gumba PREMOR (  ) se
prikaže naslednja sličica.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
 Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri
posnetka naprej.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off
" Mark A
3. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
hzZyx
6. Pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Če nastavite točko (B), preden preteče pet
sekund, se prikaže sporočilo Ni na voljo.
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
REPEAT
predvajanje morda ni na voljo.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Chapter ali Title, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 43
REPEAT
43
2011-12-26
9:51:48
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem lahko ploščo
upravljate z gumbom TOOLS.
TOOLS
• Meni zaslona TOOLS
Tools
Title Search
Chapter Search
Time Search
Picture Settings
Audio
User EQ
Subtitle
Angle
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med
glavnim in pomožnim avdio načinom.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
zvočnega zapisa so na plošči, zato morda ne
bo na voljo.
 Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za
angleški jezik izbrali večkanalni zvočni zapis
LPCM ali Dolby Digital.
0/7 Off
1/1
< Change " Enter ' Return
Izbira jezika podnapisov
hZx
✎ OPOMBA
▪ Meni zaslona TOOLS je odvisen od plošče.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Neposredni premik na želeni prizor
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Subtitle.
hzZy ✎ OPOMBA
 Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title Search,
Chapter Search ali Time Search.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni Title,
Chapter ali Playing Time in pritisnite gumb
VNESI.


Izbira jezika zvočnega zapisa
hzZx
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.


lahko želene podnapise nastavili v meniju
Disc Menu.
Pritisnite gumb DISC MENU.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
podnapisov so na plošči, zato morda ne bo
na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
Informacije o primarnem/sekundarnem
načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša
plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
Ta funkcija istočasno spremeni glavne in
pomožne podnapise.
Število vseh podnapisov je vsota glavnih in
pomožnih podnapisov.
3. Pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.
✎ OPOMBA
 Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne
bo prikazan na zaslonu.
44
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 44
2011-12-26
9:51:52
04
x
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete
nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem
videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer: koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
Spreminjanje zornega kota
hZ
• User : uporabnik lahko nastavi ostrino,
zmanjšanje šuma, kontrast, svetlost, barvo
in odtenek.
✎ OPOMBA
 Če je sistem priključen na televizor, ki podpira
Osnovne funkcije
Funkcija napisov
funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni
za nastavitev slike ne bo na voljo.
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW (Dodatki) vam omogoča
ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v
manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem
filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
Zorni kot.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Angle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Izbiranje nastavitev slike
Primarni avdio/video
Sekundarni avdio/video
hzZy
Ta funkcija omogoča nastavitev kakovosti
videoposnetka.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Picture
Settings, nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Pritisnite gumba ◄► in izberite želeni Mode.
• Dynamic : To možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal : To možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie : To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost BONUSVIEW
Video ali BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
✎ OPOMBA
 Če spremenite možnost BONUSVIEW Video,
se bo možnost BONUSVIEW Audio
samodejno spremenila v skladu z možnostjo
BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Settings
< Change " Enter
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 45
45
2011-12-26
9:51:53
Osnovne funkcije
Poslušanje glasbe
7
Gumb VNESI : Predvaja izbrani posnetek.
8
Gumb ► : Med predvajanjem pomakne prikaz
na naslednjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na naslednji posnetek na predvajalnem
seznamu.
Gumb ◄ : Med predvajanjem pomakne prikaz
na prejšnjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na prejšnji posnetek na predvajalnem
seznamu.
ow
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
9
Gumb ZAUSTAVI : Zaustavi posnetek.
7
8
9
0
Gumb $ : Predvajanje naslednjega posnetka.
!
Gumb # : Predvajanje prejšnjega posnetka.
Če gumb pritisnete, ko se posnetek na
predvajalnem seznamu predvaja več kot tri
sekunde, se bo trenutni posnetek predvajal od
začetka. Če pritisnete ta gumb prej kot v treh
sekundah po začetku predvajanja posnetka s
predvajalnega seznama, se bo začel predvajati
predhodni posnetek.
@
Gumb NUMBER : Med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
zaporedno številko posnetka. Predvajan bo
izbrani posnetek. (Samo zvočna plošča CD (CDDA).)
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
6
HUB
1
Gumb REPEAT : Izbiranje načina predvajanja
predvajalnega seznama.
2
Gumba SEARCH :
Hitro predvajanje (samo Avdio CD (CD-DA)).
Kratko predstavitveno predvajanje datotek MP3
(po 10 sekund).
3
Gumb PREMOR : Začasno zaustavi predvajanje.
4
Gumb PREDVAJANJE : Predvaja trenutno
izbrani posnetek.
5
Gumba ▲▼ : Izberite način urejanja ali
predvajanja.
6
RUMENI gumb (C) : Izbiranje ali preklic izbire
posnetka na seznamu glasbe.
46
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 46
2011-12-26
9:51:54
04
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
1. V režo za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI button.
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb REPEAT.
2. Želeni način predvajanja izberite z
zaporednim pritiskanjem gumba REPEAT.
Izklopljeno
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče
(CD-DA/MP3)
1
2
3
1/13
TRACK 001
03:56
TRACK 003
TRACK 004
Audio CD
Zvočna CDplošča (CDDA/MP3)
CurrentPonavljanje
trenutnega posnetka.
Zvočna CDPonovno predvajanje vseh
plošča (CDposnetkov.
DA/MP3)
 Med predvajanjem lahko naključno predvajanje
04:41
00:13 / 00:43
Posnetki na plošči se
predvajajo v zaporedju,
v katerem so posneti na
plošči.
✎ OPOMBA
TRACK 002
+
) Vse
Zvočna CDplošča (CDDA/MP3)
TRACK 001
00:43
7
6
( ) Ena
skladba
(
Music
REPEAT
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA/MP3)
04:02
" Enter < Page
5
Tools ' Return
4
posnetkov vklopite tako, da pritisnete gumb
TOOLS in možnost Shuffle Mode nastavite na
On.
Predvajalni seznam
1
Prikaže informacije o glasbi.
1. V režo za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali MP3-ploščo.
2
Prikaže predvajalni seznam.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
3
Prikaže trenutni posnetek/skupno število
posnetkov.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
3. Če želite urediti predvajalni seznam, pritisnite
RUMENI gumb (C), da odprete Edit Mode.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni posnetek.
Pritisnite gumb VNESI. Če želite dodati več
posnetkov, ponovite postopek.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga
želite predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
• Izbrane datoteke so označene s kljukicami.
• Če želite označeno datoteko odstraniti s
seznama, znova pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 47
47
2011-12-26
9:51:55
Osnovne funkcije
Audio CD | Music
Način zvoka
1/2 Page
Selected Items : 3
TRACK 001
TRACK 002
00:43
03:56
TRACK 003
TRACK 004
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
Funkcija DSP (procesor digitalnega
signala):
Izberite način in optimizirajte zvok po svojem okusu.
DSP
Pritisnite gumb DSP.
Close Edit Mode ( ) Page
Tools
" Select ' Return
5. Izberite želeni posnetek in pritisnite gumb
TOOLS.
6. Če želite predvajati izbrani posnetek, v meniju
Tools izberite Play Selected in pritisnite
gumb VNESI.
Music
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Enter
Tools
' Return
7. Če se želite vrniti v način Edit Mode,
pritisnite gumb ZAUSTAVI ali RETURN.
8. Če želite zapreti način Edit Mode, pritisnite
RUMENI gumb (C).
✎ OPOMBA
 Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CDDA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : S tem gumbom uravnavate
in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave
kanala ali prizora.
• MP3 ENHANCER : Ta funkcija izboljša
kakovost zvočne izkušnje (npr. glasbe mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko
obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16bitni).
• POWER BASS : Ta funkcija poudari nizke
tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.
• USER EQ : Posamezne zvočne frekvence
lahko prilagodite po želji.
✎ OPOMBA
 Funkcija DSP je na voljo samo s stereo
zvočnimi viri, na primer CDDA, MP3 itd.
V-SOUND (Navidezni zvok)
Ta funkcija s pomočjo navideznih učinkov na 2.1kanalnem zvočnem sistemu, ustvarja naraven
zvok, ki daje vtis poslušanja 5,1-kanalnega zvoka.
V-SOUND
Pritisnite gumb V-SOUND.
Z vsakim pritiskom gumba se izbira
spremeni v naslednjem zaporedju:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
48
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 48
2011-12-26
9:51:56
04
Predvajanje fotografij
G
Če predvajalnik iPod priključite v priključno
postajo za iPod, ki je že povezana s sistemom,
lahko video datoteke v predvajalniku iPod
predvajate na televizorju.
Če signala videa in zvoka nista pravilno
sinhronizirana, popravite sinhronizacijo
z gumbom iPod SYNC na daljinskem
upravljalniku.
B
✎ OPOMBA
Ogled fotografij
1. V napravi priključite pomnilnik USB z
datotekami JPEG ali vstavite ploščo z
datotekami JPEG.
Osnovne funkcije
iPod SYNC (Sinhronizacija z
napravo iPod)
2. Z gumboma ◄► izberite možnost My
Contents, nato pa pritisnite gumb ▲▼ in
VNESI, da izberete Photos.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb VNESI.
 Če želite predvajati video datoteke iz
predvajalnika iPod, morate kompozitni kabel
priključiti v video/zvočne vhode na televizorju.
 Spodnji modeli podpirajo sinhronizacijo govora.
Zakasnitev zvoka spremenite z gumbom iPod
SYNC na daljinskem upravljalniku.
 Podprti modeli: classic/3G nano/4G nano/
120GB classic/160GB Classic/5G nano
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
3D-zvok
Uporaba gumba TOOLS
Uživate lahko v obogatenem naravnem
in polnem prostorskem zvoku.
Prilagodite lahko globino zvočnega
prostora.
Med predvajanjem diaprojekcije lahko
z gumbom TOOLS vklopite različne
funkcije.
Izklopljen  Zelo globok  Srednje
globok  Plitev .
TOOLS
Tools
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Settings
Information
✎ OPOMBA
 Ni na voljo v načinu FM.
S/W LEVEL
" Enter ' Return
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
S/W LEVEL
• Pause Slide Show : To možnost izberite, če
želite začasno zaustaviti diaprojekcijo.
• Slide Show Speed : S to možnostjo nastavite
hitrost predvajanja diaprojekcije.
• Slide Show Effect : Izberite učinek za
predvajanje diaprojekcije.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 49
49
2011-12-26
9:51:59
Osnovne funkcije
• Background Music : To možnost izberite, če
želite med diaprojekcijo predvajati glasbo.
• Background Music Setting : S to možnostjo
določite nastavitve predvajanja glasbene
podlage.
• Zoom : To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate : To možnost izberite, če želite zasukati
sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali desno.)
• Picture Settings : To možnost izberite, če
želite prilagoditi kakovost slike.
• Information : Prikaže informacije o sliki,
vključno z imenom, velikostjo datoteke itd.
✎ OPOMBA
 Če je sistem priključen v televizor, ki podpira
funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena,
meni Picture Settings (Nastavitve slike) ne bo
na voljo.
 Da lahko omogočite funkcijo glasbene
podlage, mora biti slikovna datoteka na istem
pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
 Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s
ali več lahko povzročijo zaustavitev
predvajanja.
2.
Ko je naprava v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilnik USB v priključek USB
na nadzorni plošči izdelka.
My Contents
Videos
Connected Device
Photos
USB
Function
Music
My Devices
Internet
Settings
" Enter ' Return
Safely Remove USB d WPS(PBC)
3.
Pritisnite gumb VNESI.
4.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
5.
Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 41–50.
✎ OPOMBA
 Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate
varno odstraniti (izvedite postopek Safe to
Remove USB (Varno odstranjevanje pomnilnika
USB)). Pritisnite gumb MENU, da odprete
osnovni meni, nato pa pritisnite RUMENI gumb
(C) in gumb VNESI.
 Če med predvajanjem iz pomnilnika USB vstavite
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
ploščo, se naprava samodejno preklopi v način
»BD/DVD«.
F
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.),
prenesenih iz pomnilnika USB.
1.
Odprite osnovni meni.
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
My Devices
Internet
Settings
d WPS(PBC)
50
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 50
2011-12-26
9:52:01
04
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Iskanje shranjene frekvence 1 : Želeno
frekvenco morate najprej shraniti kot
prednastavitev. Pritisnite gumb ZAUSTAVI
() in izberite možnost PRESET nato pa z
) izberite
gumbom TUNING/CH (
shranjeno radijsko postajo.
• Ročno iskanje : Pritisnite gumb ZAUSTAVI
() in izberite možnost MANUAL (Ročno),
)
nato pa z gumbom TUNING/CH (
nastavite radijsko frekvenco.
• Samodejno iskanje : Pritisnite gumb
ZAUSTAVI () in izberite možnost MANUAL
(Ročno), nato pa pritisnite gumb
) in ga držite, da
TUNING/CH (
samodejno najde radijsko frekvenco.
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
Uporaba funkcije RDS (radijskega
podatkovnega sistema) pri poslušanju
radijskih postaj
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg
signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal.
Radijske postaje na ta način oddajajo podatke,
kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo
športna ali glasbena oddaja itd.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev
RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.
Opis funkcije RDS
• Če je sprejem postaje slab, izberite
način MONO za čist, nemoten sprejem.
• PTY (Vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno
poslušane oddaje.
• PS NAME (Ime radijske postaje): Prikaže ime
radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (Sporočilo postaje): Prikaže besedilno
sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja).
Sporočilo ima največ 64 znakov.
• CT (Ura): Prikaže uro radijske frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT
in CT, zato te niso vedno prikazane.
• TA (Prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF
(Prometna obvestila vklopljena/izklopljena)
prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.
Shranjevanje radijskih postaj
✎ OPOMBA
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi
med načinoma STEREO in MONO.
Shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Z gumbom TUNING/CH (
) izberite
frekvenco <89.10>.
TUNER
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
MEMORY
C
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA.
4. Ponovno pritisnite gumb TUNER
MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY,
preden ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Prikaz ŠTEVILKE na zaslonu izgine in
postaja je shranjena v pomnilniku.
5. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 4.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom
TUNING/CH (
).
 Funkcija RDS morda ne bo pravilno
delovala, če radijska postaja signala ne
oddaja pravilno ali če je signal šibek.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 51
Osnovne funkcije
Poslušanje radia
51
2011-12-26
9:52:04
Osnovne funkcije
Prikaz RDS-signalov
Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale,
ki jih radijska postaja oddaja.
Preden začnete!
Med poslušanjem radijske postaje FM
pritisnite gumb RDS DISPLAY.
RDS DISPLAY
1
• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na
zaslonu spremeni v naslednjem
zaporedju: : PS NAME RT CT Frequency
PS
(ime postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<PS NAME> in ime postaje. Če postaja
ne oddaja imena, se pojavi oznaka
<NO PS>.
RT
(sporočilo
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<RT> in sporočilo, ki ga postaja oddaja.
Če postaja ne oddaja sporočila, se
pojavi oznaka <NO RT>.
Frequency
Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).
Oznake na zaslonu
Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se
uporabljajo naslednji znaki.
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa
sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato
recimo črka <A> označuje vse glasove črke
<A’s>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã>.
PTY (vrsta programa) in funkcija PTYSEARCH
• Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti
samo za prednastavljene postaje.
• Če želite postopek kadarkoli prekiniti, med
iskanjem pritisnite gumb ZAUSTAVI ().
• Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna
omejitev.
Če se nastavitev prekine, preden končate,
ponovno začnite s 1. korakom.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem
upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko
postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite
gumb PTY SEARCH.
2. S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+
izberite želeno PTY-kodo.
• Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu prikazana želena PTY-koda,
izbrana s postopkom iz zgornjega koraka,
znova pritisnite gumb PTY SEARCH.
• Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi
postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje
določenih vrst programov iz izbora
prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste
programa.
52
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 52
2011-12-26
9:52:06
04
Če je sistem priključen v napravo iPod/iPhone,
lahko z njim predvajate glasbo ali videe iz naprave
iPod/iPhone.
My Contents
Modeli naprav iPod/iPhone,
ki jih lahko
Videos
Connected Device
uporabite
s tem
Photos
iPod
Function
My Devices
Music
Internet
Osnovne funkcije
Priključitev naprave iPod/iPhone prek kabla USB
Settings
" Enter ' Return
5V
500mA
d WPS(PBC)
5V
50
1. Napravo iPod/iPhone s kablom USB
priključite v sprednja vrata USB.
• iPod se bo samodejno vklopil.
• Na televizorju se pojavi sporočilo »iPod«.
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite
predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot so
gumbi PREDVAJANJE, PREMOR, ZAUSTAVI,
# /$ in  /. (Glejte stran 15.)
✎ OPOMBA
 Predvajanje videa je mogoče samo pri uporabi
priključene postaje iPod.
 Če se želite s predvajalnikom iPod, ki je
priključen z USB-kablom, vrniti v menije
naprave iPod, pritisnite gumb FUNCTION na
daljinskem upravljalniku ali na nadzorni
plošči sistema, nato pa izberite možnost
R. IPOD. Način FUNCTION se preklaplja v
tem zaporedju: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Priključitev naprave iPod/iPhone prek priključne postaje
Če je sistem priključen na napravo iPod/iPhone
prek priključne postaje, lahko z njim predvajate
glasbo ali videe iz naprave.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
iPod
HDMI OUT
HDMI IN
1. Priključno postajo za iPod povežite s
priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Vstavite iPod v priključno postajo.
• iPod se bo samodejno vklopil.
• Na televizorju se pojavi sporočilo »iPod«.
3. Pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ◄▲▼ izberite »Music« (Glasba),
nato pa pritisnite gumb VNESI.
5. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom
lahko nadzirate preproste funkcije za
predvajanje, kot so gumbi PREDVAJAJ,
PREMOR, ZAUSTAVI, #/ $, /  in
REPEAT. Glejte stran 15.
✎ OPOMBA
 Prilagodite glasnost na zmerno raven,
preden iPod priključite na izdelek.
 Če je enota vklopljena in povezana s
predvajalnikom iPod, bo enota napajala
baterijo predvajalnika iPod.
 Zagotovite, da je priključna postaja priključena
tako, da je nalepka »« usmerjena navzgor.
Gledanje filma
Video datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko
predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.
1. Priključno postajo za iPod povežite s
priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Na zaslonu iPod pojdite na > »Videos«
(Video posnetki) > »Settings« (Nastavitve) in
nastavite možnosti »TV Out« in »TV signal«.
3. Vstavite iPod v priključno postajo.
• Na televizorju se pojavi sporočilo »iPod«.
4. Pritisnite gumb VNESI.
5. Z gumbi◄► izberite »Videos« (Video posnetki),
nato pa pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 53
53
2011-12-26
9:52:07
Osnovne funkcije
6. Izberite video datoteko, ki jo želite predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije za predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJAJ, PREMOR, ZAUSTAVI,
# /$ in  /. (Glejte stran 15.)
✎ OPOMBA
 Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO




(kompozitni) izhod povezan s televizorjem
(glejte stran 20).
Če želite predvajati iPod video preko VIDEO
izhoda, izključite možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
Na TV-zaslonu bo prikazan samo predvajalni
zaslon. Drugi zasloni so vidni na iPod-u.
Če priključeni iPod ne podpira predvajanja
videov, se prikaže sporočilo »Playing video
files is not supported on this iPod model.«
(Predvajanje video posnetkov s tem
predvajalnikom iPod ni podprto) To sporočilo
se prikaže, če izberete možnost Video.
Če se želite s predvajalnikom iPod, ki je
priključen v priključno postajo, vrniti v menije
naprave iPod, pritisnite gumb FUNCTION na
daljinskem upravljalniku ali na nadzorni plošči
sistema, nato pa izberite možnost R. IPOD.
Način FUNCTION se preklaplja v tem zaporedju
: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko
uporabite s tem izdelkom
 iPod touch (3. generacije)
 iPod touch (2. generacije)
 iPod touch (1. generacije)
 iPod classic
 iPod z videom
 iPod s priključno postajo
 iPod s kolescem za upravljanje





iPod nano (5. generacije)
iPod nano (4. generacije)
iPod nano (3. generacije)
iPod nano (2. generacije)
iPod nano (1. generacije)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
54
✎ OPOMBA
 »Made for iPod« pomeni,









da je bil elektronski
pripomoček izdelan
izključno za priklop na iPod in ustreza
standardom za delovanje naprav Apple.
»Made for iPhone« (Izdelano za iPhone) pomeni,
da je bil elektronski pripomoček izdelan izključno
za priklop na iPhone in ustreza standardom za
delovanje naprav Apple.
Družba Apple ne prevzema odgovornosti za
delovanje naprave ali njeno skladnost z
varnostnimi ali regulativnimi standardi.
Pri modelih naprav iPod in iPhone, ki niso
navedene zgoraj, upravljanje glasnosti morda ne
bo mogoče. Če imate težave s katerim od zgoraj
navedenih modelov, posodobite programsko
opremo za iPod/iPhone v najnovejšo različico.
Pri upravljanju naprave iPod lahko pride do težav
zaradi njene različice programske opreme. To ni
znak okvare domačega kina.
Nekateri postopki upravljanja so odvisni od
različice programske opreme naprave iPod.
Namestite najnovejšo različico programske
opreme naprave iPod.(priporočeno)
Nekateri postopki, na primer »iPod SYNC«
(Sinhronizacija z napravo iPod), so odvisni od vira
videa in modela naprave iPod.
S funkcijo BD/DVD lahko predvajate glasbo in
filme, s funkcijo Remote iPod (Oddaljeni iPod), pa
lahko predvajate glasbo, video in fotografije.
Za predvajanje fotografij in videov potrebujete
priključno postajo.
Predvajanja vsebine aplikacij prek izdelka ni
mogoče zagotoviti. Priporočamo predvajanje
vsebin, ki so shranjene v napravi v iPod.
Če imate težave pri uporabi naprave iPod,
obiščite www.apple.com/support/ipod
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 54
2011-12-26
9:52:10
05
Omrežne storitve
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
1. Povezava izdelka v omrežje.
(Glejte strani 22–23.)
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 33–36.)
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko
pretakate filme, videoposnetke in glasbo iz
interneta, dostopate do različnih plačljivih ali
brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na
televizorju. Vsebine aplikacij vsebujejo novice,
šport, vremenske napovedi, podatke z
delniškega trga, zemljevide, fotografije in igre.
3. Prikaže se zaslon pametnega vozlišča Smart
Hub.
✎ OPOMBA
 Nekatere aplikacije so na voljo samo v
določenih državah.
Omrežne storitve
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uporabljate
različne omrežne storitve, na primer Smart Hub in
BD-LIVE.
4. Prikazal se bo zaslon z določili storitvene
pogodbe.
Če se strinjate, z gumboma ◄► izberite
Agree, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Preden se zaslon prikaže, lahko traja nekaj
sekund.
5. Prikazal se bo zaslon za posodobitev storitve in
namestile se bodo različne storitve in aplikacije.
Po zaključku se zaslon zapre. Prenesene
aplikacije in storitve se prikažejo na zaslonu
pametnega vozlišča. To lahko traja nekaj časa.
✎ OPOMBA
To funkcijo lahko zaženete tudi s
pritiskom na gumb SMART HUB
na daljinskem upravljalniku.
 Pametno vozlišče se lahko med namestitvijo
začasno zapre.
 Po namestitvi se lahko prikaže več zaslonov.
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Ob prvem zagonu funkcije Smart Hub izvedite ta
postopek:
Z gumbom VNESI jih lahko zaprete ali pustite,
da se zaprejo sami.
6. Če želite zagnati aplikacij, z gumbi ▲▼◄►
označite pripomoček, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
1. Odprite osnovni meni.
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet
in pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D5200_SLV_1226.indd 55
55
2011-12-26
9:52:10
Omrežne storitve
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Moje aplikacije : Prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate aplikacije, jih spreminjate ali
brišete.
5
Search
Your Video
Pomoč pri krmarjenju : Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate
za karmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A) : Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B) : Razvrščanje aplikacij.
• RUMENI (C) : Urejanje aplikacij.
• MODRI (D) : Spreminjanje nastavitev
pametnega vozlišča.
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by Edit Mode d Settings
7
6
1
Komercialne vsebine : Prika