MM-DA25
OSEBNI MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
Navodila za uporabo
Predstavljajte si priložnosti
Hvala za nakup Samsung izdelka.
Za bolj celovite usluge se registrirajte na
www.samsung.com/global/register
AH68-02050G
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
SLV
PRIPRAVA
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE
ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
Uporaba naprave, prilagoditve ali izvajanje postopkov, ki niso
opisani v teh navodilih, lahko vodi do nevarnega izpostavljanja
sevanju.
POZOR – NEVIDNO LASERSKO SEVANJE, KO JE POKROV
ODPRT IN ZAKLOPI SPROŠČENI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
Ta simbol pomeni, da je v enoti prisotna nevarna
napetost, ki lahko povzroči električni udar.
Ta simbol vas opozarja na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje, ki spremljajo napravo.
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski
nalepki na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote za ustrezno prezračevanje (7,5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred
premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob
izklopu DVD predvajalnika v stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje požara ali električnega
udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
LASERSKI IZDELEK 1 RAZREDA
Ta predvajalnik kompaktnih diskov je
uvrščen v 1. razred laserskih izdelkov.
POZOR: DA PREPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, SPOJITE
ŠIRŠI DEL VTIKAČA V ŠIRŠO VTIČNICO IN GA VSTAVITE V
CELOTI.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto
(npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna
valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika,
napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni
primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno
uporabo.
Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko
pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje
na sobno temperaturo.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove
življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke,
ki so označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v
ponovno predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne poslediČe in
vplive na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju
prijazno predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali
na pristojni občinski urad.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje na kupoprodajni pogodbi.
Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
1
2
Lastnosti
Vsebina
SLV
PRIPRAVA
PRIPRAVA
Predvajanje večih diskov in radio, USB vhod
MM-DA25 združuje priročno sposobnost predvajanja večih diskov, vključno z DVD, CD,
DivX, WMA, MP3-CD, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD-R in DVD-RW s prefinjenim radijskim
sprejemnikom v enem samem predvajalniku.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
MM-DA25 samodejno osvetli in zatemni TV zaslon po 3 minutah v ustavljenosti.
Funkcija varčevanja z energijo
MM-DA25 se samodejno izključi, ko je ustavljen več kot 20 minut.
Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu
MM-DA25 omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG, DVD ali plošč in
nastavitev slike za ozadje.
VIDEO
~ 6
1
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu
zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob
odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna
oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
Varnostna opozorila ............................................................................................................................................................ .1
Previdnostni ukrepi ............................................................................................................................................................. .2
Lastnosti ............................................................................................................................................................................. .3
Opis .................................................................................................................................................................................... .5
POVEZAVE
Priklop zvočnikov ................................................................................................................................................................ .9
Povezava s televizorjem ..................................................................................................................................................... 10
Priključek za avdio iz zunanjih komponent ......................................................................................................................... 11
Povezava FM anten............................................................................................................................................................ 12
Funkcija P.SCAN (Napredno iskanje) ................................................................................................................................. 13
Nastavljanje ure .................................................................................................................................................................. 14
DELOVANJE
Predvajanje plošč ............................................................................................................................................................... 15
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD....................................................................................................................................... 16
Predvajanje datotek DivX ................................................................................................................................................... 17
Prikaz informacij o plošči ................................................................................................................................................... 19
Hitro/Počasno predvajanje ................................................................................................................................................. 20
Preskok prizorov/skladb ..................................................................................................................................................... 21
Funkcija spreminjanja zornega kota ................................................................................................................................... 22
Ponovno predvajanje .......................................................................................................................................................... 23
Funkcija presnemavanja CD-jev......................................................................................................................................... 25
Funkcija spreminjanja zornega kota ................................................................................................................................... 26
Izbira jezika govora/podnaslovov ....................................................................................................................................... 27
Neposredni pomik na prizor/skladbo .................................................................................................................................. 28
Ponovno predvajanje A-B ................................................................................................................................................... 29
Predvajanje datotek JPEG ................................................................................................................................................. 30
Uporaba možnosti Disc Menu ............................................................................................................................................ 31
Uporaba možnosti Title Menu ............................................................................................................................................. 32
NAMESTITEV
Nastavitev jezika ................................................................................................................................................................ 33
Seznam kod za jezike......................................................................................................................................................... 34
Nastavitev vrste televizijskega zaslona .............................................................................................................................. 35
Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) ...................................................................................................... 37
Nastavitev gesla ................................................................................................................................................................ 38
Nastavitev ozadja ............................................................................................................................................................... 39
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC) .......................................................................................................... 41
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)........................................................................................................... 42
USB
Predvajanje USB ................................................................................................................................................................ 43
Izbira posnetka z USB naprave .......................................................................................................................................... 44
Uporaba hitrega iskanja...................................................................................................................................................... 45
RADIO
Avtorska zaščita
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite
neposredno s televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči
motnje slike z avtorsko zaščitenih DVD-plošč.
• Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem
uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo
te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo
za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje
Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
3
Poslušanje radia ................................................................................................................................................................. 46
Prednastavitev radijskih postaj ........................................................................................................................................... 47
O RDS predvajanju............................................................................................................................................................. 48
RAZNO
Štoparica ............................................................................................................................................................................ 50
Izklop časomerilca .............................................................................................................................................................. 51
EQ/Sound Mode (Način zvok)/Treble (Visoki toni)/Bass Level Function (Funkcija nivoja nizkih tonov) ........................... 52
Funkcija samodejnega izklopa/Funkcija Mute .................................................................................................................... 53
Funkcija DEMO/ZATEMNILNIK .......................................................................................................................................... 54
Povezava slušalk/mikrofona (na voljo) ............................................................................................................................... 55
Nadzor tona ........................................................................................................................................................................ 55
Opozorila glede hranjenja in ravnanja s ploščami ............................................................................................................. 56
Odpravljanje težav .............................................................................................................................................................. 57
Oznake na ploščah ............................................................................................................................................................. 59
Opombe o terminologiji....................................................................................................................................................... 60
Specifikacije........................................................................................................................................................................ 61
Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host ............................................................................................................................... 62
4
Opis
SLV
PRIPRAVA
—Zadnja plošča—
—Prednja plošča—
Povezava za FM anteno
1
12
2
3
11
10
4
9
5
8
AUX-Vhod
Terminali zvočnikov
Izhodne vtičnice za VIDEO
Povežite televizor z vhodnimi vtikači za
video s temi vtičnicami.
SCART VTIČNICA
7
6
Povezava s televizorjem preko scart vhodne
vtičnice.
Vtičnice za video
Povežite vhodne vtikače (VIDEO IN) na
televizorju z vtičnico VIDEO OUT.
1. STANJE PRIPRAVLJENOSTI/VKLOP
7. GLASNOST
2. DVD/CD
8. ZAPIRANJE/ODPIRANJE CD VRATC
3. RADIO
9. TIPKE ZA ISKANJE (DOL)
4. USB
10. ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAVI
5. DEMO/DIMMER
11. TIPKE ZA ISKANJE (GOR)
6. CD VRATCA
12. AUX
—Zgornja plošča—
1
2
Dodatki
+
4
-
3
1.
USB VTIČNICA
3. VTIČNICA MIKROFONA
2.
SPOJNIK VTIČNICE SLUŠALK
4. GLASNOST MIKROFONA
5
Napetost
Daljinski
upravljalnik
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
6
Opis
SLV
PRIPRAVA
—Daljinski upravljalnik—
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Tipka TUNER
Tipka DVD
DVD
TUNER
AUX
USB
POWER
DEMO/DIMMER
Tipka DVD POWER
Številčne tipke (0~9)
(Gumb številka 8:Component
SEL (Izbira komponente)
Gumb številka 0:VIDEO SEL
(IZBIRA VIDEA)
Tipka CD RIPPING
RDS DISPLAY
Tipka USB
Tipka AUX
Tipka OPEN/CLOSE
Tipka DEMO/DIMMMER
TA
1
2
PTY -
3
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
0
CANCEL
Gumbi za izbiro RDS
CD RIPPING
Tipka STEP
Tipka SEARCH
STOP
Tipka CANCEL
Odstranite
pokrovček baterij
na zadnji strani
daljinskega
upravljalnika, tako
da pokrovček
pritisnete navzdol in
ga potisnete v smeri
puščice.
2
Vstavite dve 1,5-voltni
bateriji AAA tako, da
se oznake polarnosti
ujemajo (+ in –).
3
Ponovno namestite
pokrovček.
Tipka PAUSE
PAUSE
STEP
1
PLAY
Tipka Play
Tipka Stop
Tipka CD Skip
MUTE
Tipka VOLUME
VOLUME
TUNING
MENU
RETURN
Tipka MENU
Tipka TUNING
Tipka MUTE
Tipka RETURN
Tipka CURSOR/ENTER
EXIT
Tipka AUDIO
Tipka KEY CONTROL b & #
Tipka ZOOM
Tipka LOGO
Tipka P.SOUND
Tipka TUNER MEMORY/P/SCAN
Tipka TREB/BASS
7
SUB
TITLE
AUDIO
KEY CONTROL
b
#
ZOOM
LOGO
SLEEP
INFO
SLOW
P.SOUND
MO/ST
EQ
TUNER
MEMORY
P.SCAN
REPEAT
TIMER/CLOCK TIMER
ON/OFF
TREB/BASS
ECHO
REMAIN
Tipka SUB TITLE
Tipka EXIT
Tipka SLEEP
Tipka INFO
Tipka REPEAT
Tipka TIMER ON/OFF
Tipka SLOW, MO/ST
Tipka REMAIN
Tipka TIMER/CLOCK
Tipka ECHO
Pozor
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:
•
•
•
•
Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7
metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30°
od senzorja daljinskega upravljalnika.
Tipka EQ
8
Priklop zvočnikov
Povezava s televizorjem
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice.
Poskrbite, da je naprava izklopljena in kabel izvlečen iz vtičnice, preden enoto premikate ali nameščate.
Izberite enega od dveh načinov za priključitev videa.
SLV
POVEZAVE
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
Levi zvočnik
Desni zvočnik
COMPONENT VIDEO OUT
METODA 3
METODA 2
METODA 1
VIDEO OUT
METODA 1 Sestavljen video ………….. Dobra kakovost
Postavitev DVD-predvajalnika
Izbira mesta poslušanja
• Predvajalnik postavite na stojalo, polico
ali na polico stojala za televizor.
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost (3,5–4 metre)
Zvočniki
L R
• Sprednja zvočnika postavite pred mesto
poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°).
• Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni
zvočnikov v višini vaših ušes.
Navodila za namestitev zvočnika
• Namestitev v bližini grelnih naprav, pod neposredno svetlobo ali v visoki vlažnosti lahko povzroči poslabšanje
kakovosti zvočnika.
• Ne namestite na steno in druge visoke položaje ali nestabilna mesta, da se izognete nesrečam ob morebitnem
padcu zvočnika.
• Zvočnike ne postavljajte v bližino televizijskega ali računalniškega zaslona.
Zvočnik v bližini televizijskega ali računalniškega zaslona lahko vpliva na kakovost slike.
9
Povežite priložen video kabel iz vtičnice VIDEO OUT na zadnji strani sistema v vtičnico VIDEO IN na vašem
televizorju.
METODA 2 Scart …………….. Boljša kakovost
Če je vaš televizor opremljen s SCART vhodom, povežite SCART vtičnico (ni priložena) od AV OUT vtičnice
na zadnji strani sistema do SCART IN vtičnice na vašem televizorju.
Funkcija IZBIRA VIDEA
Pritisnite in zadržite tipko Številka0 (VIDEO SEL.) na daljinskem upravljalniku za več kot 5 sekund.
• Na prikazovalniku se prikaže “COMPOSITE” ali “RGB”.
Takrat na kratko pritisnite tipko Številka0 (VIDEO SEL.), da izberete med “COMPOSITE” in “RGB”.
• Če je vaš televizor opremljen s Scart (RGB) vhodom, pritisnite Številka0 (VIDEO SEL.) tipko, da izberete RGB način. Z
uporabo Scart nastavitev lahko dosežete boljšo kakovost slike.
• Če vaš televizor ni opremljen s Scart (RGB) vhodom, pritisnite tipko Številka0 (VIDEO SEL.) za izbiro načina COMPOSITE.
METODA 3 Elementarni (Napredno iskanje) video …………. Najboljša kakovost
To metodo uporabite, če ima vaš televizor Pr, Pb in Y vtičnice.
Če je vaš televizor opremljen z elementarnimi video vhodi, povežite elementarni kabel (ni priložen) iz vtičnic
Pr, Pb in Y na zadnji strani sistema v odgovarjajoče vtičnice na televizorju.
Funkcija COMPONENT SELECT (IZBIRA KOMPONENTE)
1. Ob ugasnjeni glavni enoti pritisnite in držite gumb Številka 8 (COMPONENT SEL (IZBIRA
KOMPONENTE)) na daljinskem upravljalniku za dlje kot 5 sekund.
• Na ekranu se bo pojavilo <Y Pb Pr> ali <RGB>.
2. Pritisnite gumb Številka 8 (COMPONENT SEL (IZBIRA KOMPONENTE)) gumb, da izberete
<Y Pb Pr> in postavite glavno enoto v način COMPONENT.
10
Priključek za avdio iz zunanjih
komponent
SLV
Povezava FM anten
POVEZAVE
Povezovanje zunanje analogne komponente
Primer : Komponente z analognim signalom, kot so videorekorder, kamkorder in televizor.
FM antena (priložena)
Če je FM sprejem slab, povežite
zunanjo FM anteno (ni priložena).
COMPONENT VIDEO OUT
R
L
VIDEO OUT
Avdio kabel
Če ima zunanja analogna naprava samo
en avdio izhod, ga priključite na levi ali
desni vhod.
O OUT
VIDEO OUT
Priklop FM-antene
1. Priloženo FM anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem
dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
1
Povežite Audio In na DVD predvajalniku z Audio Out na zunanji analogni komponenti.
2
Za izbiro AUX-a pritisnite AUX.
11
• Če je sprejem preslab, povežite zunanjo anteno.
Preden priključite 75Ω koaksialen kabel (s standardnim vtikačem), odklopite
FM anteno.
• Prepričajte se, da ste upoštevali barve na vtikačih.
• Na zaslonu se izpiše ‘AUX'.
12
Nastavljanje ure
Funkcija P.SCAN (Napredno iskanje)
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
1
Vklopite sistem s
pritiskom na tipko
POWER.
Prepleteno iskanje (1 OKVIR = 2 POLJI)
Napredno iskanje (CELOTEN ZASLON)
4
Ko je prikazan
točen čas, pritisnite
ENTER.
Minute utripajo.
Metoda naprednega iskanja pregleda en cel okvir videa
zaporedno navzdol po zaslonu, ne črto za črto.
Celotna slika je narejena naenkrat, v nasprotju s
prepletenim iskanjem, kjer je slika sestavljena iz niza
prehodov.
Metoda naprednega iskanja je zaželena pri premikajočih
se objektih.
5
Ko je prikazan
točen čas,
pritisnite ENTER.
Pritisnite ENTER.
Ure utripajo.
• Povečajte ure :
• Zmanjšajte ure :
Opomba
• Čas je lahko prikazan, tudi ko
uporabljate drugo funkcijo, z
enkratnim pritiskom na TIMER/
CLOCK.
• Na zaslonu se izpiše ‘TIMER'.
• Sedaj je točen čas nastavljen.
• Povečajte minute :
• Zmanjšajte minute :
Pri videu s prepletenim iskanjem je okvir sestavljen iz
dveh prepletenih polj (lihega in sodega), kjer vsako polje
vsebuje vsako drugo vodoravno črto okvirja.
Najprej so prikazane lihe črte izmenjujočega se polja,
nato so prikazane sode črte, ki zapolnijo presledke med
izmenjevanjem z lihim poljem in tako tvorijo cel okvir.
En okvir, prikazan v vsaki 25-ini sekunde vsebuje dve
vmesni polji, torej je vsako od 50 polj polje prikazano
petdesetinko sekunde.
Metoda prepletenega iskanja je namenjena zajemu
mirujočega objekta.
3
• Prikaže se CLOCK.
(Progresivno pregledovanje)" in "Interlace Scan (Naključno pregledovanje)".
Kaj je napredno (in ne prepleteno) iskanje?
2
Dvakrat pritisnite
TIMER/CLOCK.
Preverjanje preostalega časa
Pritisnite gumb REMAIN.
• Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa predvajanja naslova ali poglavja.
Z vsakim pritiskom gumba REMAIN se prikaz
spremeni v naslednjem zaporedju
Opomba • Ta funkcija deluje le na televizorjih, opremljenih z elementarnimi video izhodi (Y, Pr, Pb), ki podpirajo
napredni video. (Ne deluje na običajnih televizorjih s standardnimi video izhodi, kot so televizorji z
nenaprednim iskanjem.
• Ta funkcija morda ne bo delovala, kar je odvisno od vašega televizorja.
DVD
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
CHAPTER ELAPSED
CHAPTER REMAIN
13
CD
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
14
POVEZAVE
Za razliko od običajnega prepletenega iskanje, kjer se dve polji informacij o sliki izmenjujeta, da tvorita
celotno sliko (lihe črte, nato sode črte iskanja), Napredno iskanje uporablja eno polje informacij (vse
črte so prikazane naenkrat), s čimer ustvarja jasno in podrobno sliko brez vidnih črt.
Pritisnite in zadržite gumb P.SCAN na daljinskem upravljalniku za dlje kot
5 sekund, v načinu zaustavitve.
• Pritisk in držanje gumba za dlje kot 5 sekund bo omogočilo izbiro med "Progressive Scan
SLV
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
Predvajanje plošč
1
3
Sistem lahko predvaja podatkovne CD-je (CD-ROM, CD-R, CD-RW), zapisane v MP3 ali WMA formatu.
1
), da
• Pojavi se meni MP3/WMA in
predvajanje se začne.
• Oblika prikaza menija je odvisna od
vsebine plošče MP3/WMA.
• Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
Vstavite disk.
• Disk vstavite tako, da bo oznaka obrnjena navzgor.
Pritisnite tipko OPEN/CLOSE (
zaprete pladenj za diske.
DVD
CD
DivX
JPEG
DVD RECEIVER
• Predvajanje se začne samodejno.
• Če je televizor vklopljen, se bo na zaslonu
prikazal seznam MP3-jev na CD-ju.
Opomba
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine
plošče.
• Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo
mogoče predvajati.
• Kazalo vsebine plošče MP3 je odvisno od formata posnetkov MP3/
WMA, ki so ki so zapisani na njej.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite
gumb STOP
S pritiskom gumba PAUSE se
predvajanje začasno prekine.
• Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo <PRESS
PLAY> in mesto, kjer je bilo predvajanje prekinjeno,
bo shranjeno. Če pritisnete gumb PLAY ( ► ) ali gumb
ENTER, se predvajanje nadaljuje od shranjenega
mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
• Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo,
<STOP> in če nato pritisnete gumb PLAY ( ► ) se
predvajanje začne od začetka.
• S ponovnim pritiskom gumba PLAY se
predvajanje nadaljuje.
15
2
V načinu mirovanja
z gumbi ▲,▼,◄,►
izberite album in
pritisnite gumb
ENTER.
• Z gumboma ▲,▼ izberite
posnetek.
), da
• Predvajanje se začne samodejno.
MP3
Pritisnite tipko OPEN/
CLOSE ( ), da
odprete pladenj za
diske, nato vstavite
MP3/WMA disk.
3
Za spremembo albuma
v načinu mirovanja z
gumbi▲,▼,◄,► izberite
drug album in pritisnite
gumb ENTER.
4
S pritiskom
gumba STOP
zaustavite
predvajanje.
• Če želite izbrati drug album in
posnetek, ponovite 2. in 3. korak.
Opomba • Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče
predvajati.
• Kazalo vsebine plošče MP3 je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA,
ki so ki so zapisani na njej.
Izbira ikone datoteke na zaslonu,
V načinu mirovanja z gumbi ▲,▼,◄,► izberite
želeno ikono v zgornjem delu menija.
• Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene datoteke, izberite ikono
• Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne datoteke, izberite ikono
• Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske datoteke, izberite ikono
• Ikona za vse datoteke : Če želite predvajati vse datoteke, izberite ikono
• Ikona za glasbene datoteke
• Ikona za slikovne datoteke
• Ikona za filmske datoteke
• Ikona za vse datoteke
16
DELOVANJE
2
Pritisnite tipko OPEN/CLOSE (
odprete pladenj za diske.
SLV
Predvajanje datotek DivX
SLV
Funkcija preskoka za 5 minut
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◄,►.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ► predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ◄ predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov #,$.
Pritisnite tipko AUDIO.
• Če je na disku več audio posnetkov, lahko preklapljate med njimi.
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se bo vaš izbor preklopil med “AUDIO(1/1, 1/2 ...)” in “
Opomba • Prikazan je "
DELOVANJE
• Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov $ .
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo,
kadarkoli pritisnete gumb # .
Prikazovalnik zvoka
”.
" ko je na disku en podprt jezik.
Prikaz podnapisov
Hitro predvajanje
Pritisnite tipki  ali  .
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju:
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi <SUBTITLE ON> in <SUBTITLE OFF>.
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
• Podprtih je do 8 jezikov za podnaslove.
Če ima disk več kot eno datoteko s podnapisi
Če ima disk več kot eno datoteko s podnapisi, privzet podnapis morda ne bo ustrezal filmu in boste morali
podnapis izbrati kot sledi:
1
2
V načinu Stop, pritisnite tipko ▲,▼,◄,► , izberite želene podnapise
( ) s TV zaslona in pritisnite tipko ENTER.
Ko izberete želeno DivX datoteko s TV zaslona, se bo film normalno
predvajal.
Razpredelnica za DivX
DivX podprt
Avi datoteke vsebuje video in zvočne podatke; te morate shranite na CD v formatu ISO 9660.
SPEC
17
Datoteke MPEG, ki vsebujejo DivX, lahko razdelimo na video in
zvočne.
• Združljivost videa : Podprte so vse verzije DivX po 3.11 (vključno z
zadnjo 5.1). Podprt je sam XviD.
Združljivost SLIKE
DivX3.11
Do zadnje VERZIJE
Združljivost ZVOKA
MP3
CBR : 80kbps~320kbps
AC3
CBR : 128kbps~448kbps
• Združljivost zvoka : Podprte so MP3 datoteke od 80kbps do 320
kbps in AC3 datoteke od 128 kbps do 448 kbps.
WMA
CBR : 56kbps~160kbps
• INadalje, ta enota podpira tekstovni format (SMI) za podnapise.
Opomba
• Pri predvajanju DivX datotek, lahko predvajate le datoteke s končnico AVI.
• Med DivX audio formati, ki so na voljo, DTS Audio ni podprt.
• Ko iz računalnika presnemavate podnapise na CR-ROM, poskrbite, da jih nasnamete kot SMI
datoteko.
18
Prikaz informacij o plošči
Hitro/Počasno predvajanje
SLV
Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.
Hitro predvajanje
Pritisnite tipko INFO.
MP3
DivX
JPEG
DVD RECEIVER
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
DELOVANJE
MP3
CD
CD
Pritisnite tipki  ali  .
 Z vsakim pritiskom gumba se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD
DVD
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Prikaz informacij izgine
Prikaz informacij izgine
Počasno predvajanje
Prikaz informacij izgine
Pritisnite gumb SLOW.
• Kaj je Naslov?
Film na DVD disku.
Opomba
• Videz prikaza informacij je odvisen od
vsebine plošče.
• Kaj je Poglavje?
Vask naslov na DVD disku je razdeljen na več podobnih manjših delov imenovanih "poglavja".
•
se pojavi na televizijskem zaslonu!
Če se na televizijskem zaslonu pojavi ta simbol, medtem, ko pritiskate natipke, je to
dejanje nemogoče, dokler se predvaja disk.
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja
spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD
DivX
• Kaj je Datoteka?
Del videa ali glasbe, posnet na CD, ali MP3 CD.
Wyświetlacz ekranowy
Ikona za DVD
Ikona za CD
Ikona za POSNETEK
(DATOTEKO)
Ikona za JEZIK ZVOKA
Ikona za DOLBY DIGITAL
Ikona za
NASLOV
Ikona za PRETEKLI ČAS
Ikona za PODNAPISE
Ikona za PONOVNO
PREDVAJANJE
19
Opomba
Ikona za KOT
Ikona za STEREO (L/D)
Ikona za POGLAVJE
• Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.
20
Preskok prizorov/skladb
Funkcija spreminjanja zornega kota
SLV
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
DVD
DVD
MP3
Na kratko pritisnite tipki # ali $ .
DVD
1
2
S pritiskom puščičnega
gumba ► se pomaknite
na ikono ANGLE.
MP3
1/3
1/3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
3
S pritiskom puščičnega gumbov ▲ in ▼ ali
številskih gumbov izberite želeni kot.
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave spremeni v naslednjem
zaporedju:
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
1/3
2/3
3/3
Predvajanje okvir za okvirjem
Pritisnite gumb STEP.
DVD
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za
en okvir.
Opomba
21
Opomba
• Ko se predvaja DivX plošče, se zaslon poveča na dvakratno
normalno velikost.
• Med hitrim predvajanjem CD-jev ali MP3-CD-jev, se zvok sliši le pri 2x hitrosti, pri 4x, 8x in 32x hitrosti pa ne.
• Med upočasnjenim predvajanjem in predvajanjem po korakih zvok ni predvajan.
22
DELOVANJE
• Vsakič, ko med predvajanjem na kratko pritisnete tipko, se bo predvajalo
prejšnje ali naslednje poglavje ali datoteka.
• Toda, poglavij ne morete preskakovati zaporedoma.
Pritisnite gumb
INFO.
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali
imenika (MP3-datoteke).
DVD
CD
MP3
DVD
CD
Izbira načina ponovnega predvajanja na
zaslonu z informacijami o plošči
JPEG
Pritisnite tipko REPEAT.
MP3
JPEG
naslednjem zaporedju:
Možnosti ponovnega predvajanja
1
Dvakrat pritisnite
gumb INFO.
2
S pritiskom puščičnega
gumba ► odprite prikaz
REPEAT PLAYBACK
4
Pritisnite gumb
ENTER.
 Za CD, enkrat pritisnite tipko INFO.
CHAPTER
Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
TITLE
Ponovno predvajanje izbranega naslova.
RANDOM
Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.
(Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil
predvajan.)
S pritiskom
puščičnega gumba
▼ izberite želeni
način ponovnega
predvajanja.
3
TRACK
CD
Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
DVD
DIR
Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
DISC
Ponovno predvajanje celotne plošče.
OFF
Preklic ponovnega predvajanja.
CD
Opomba
• Za MP3 in JPEG diske iz informativnega zaslona ne morete izbrati Ponavljanje
predvajanja.
23
24
DELOVANJE
• Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v
DVD
SLV
Funkcija presnemavanja
CD-jev
Funkcija spreminjanja zornega kota
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
CD
1
Povežite USB.
2
Funkcija spreminjanja zornega kota
Vstavite kompaktni
disk (Digital Audio).
1
Pritisnite gumb
ZOOM.
2
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲,▼,◄,► se
pomaknite na del, ki ga
želite povečati.
DVD
3
Pritisnite gumb
ENTER.
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja
povečave spremeni v naslednjem
zaporedju:
ENTER ZOOM
3
Pritisnite tipko CD
RIPPING.
• Ko je sistem ustavljen ali med
predvajanjem, na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko
CD RIPPING, da začnete s
presnemavanjem trenutno predvajane
skladbe.
• Pritisnite in zadržite tipko CD
RIPPING na daljinskem upravljalniku,
da začnete s presnemavanjem vseh
skladb na CD-ju.
• Prikaže se “CD Ripping” v rdeči barvi
in presnemavanje se začne.
• Med presnemavanjem CD-jev je
izpisano “REC”. Medtem ko je
izpisano «REC», USB naprave ne
izklapljajte.
4
POSITION
Pritisnite tipko
STOP, da ustavite
presnemavanje.
• Po presnemavanju CD-ja, bo v vaši
napravi ustvarjena mapa “RIPPING”.
Ime datoteke sledi formatu ”
SAM_XXXX”.MP3.
Opomba
• Med presnemavanjem ne izklapljajte USB-ja ali napajalnega kabla. To lahko poškoduje datoteko. Če želite ustaviti presnemavanje,
morate najprej pritisnite tipko Stop, USB napravo pa lahko odstranite šele, ko se CD ustavi.
• Če ste med presnemavanjem izklopili USB napravo, se glavna enota izključi, presnete datoteke pa ne boste mogli izbrisati. V tem
primeru, prosimo, povežite USB z računalnikom, naredite kopijo podatkov na USB, nato USB napravo formatirajte.
• Če USB povežete med predvajanjem CD-ja, so predvajanje ustavi. Predvajanje se nadaljuje, ko je namestitev USB-ja končana.
• Odvisno od tipa USB-ja, lahko čas namestitve variira.
• Ko na USB napravi ni dovolj prostora, se izpiše “NOT ENOUGH MEMORY”.
• DTS-CD-jev ne morete presnemavati.
• V prvih 5 sekundah presnemavanja, se datoteka na ustvari.
• Presneta datoteka je ustvarjena, ko je presnemavanje končano. (npr. SAM_0001.MP3).
• Pri zunanjih trdih diskih, lahko preko USB presnemavate datoteke FAT formata, datotek formata NTFS pa ne. Funkcija
presnemavanja na tej napravi ne podpira vseh USB naprav. Za podatke o podprtih napravah poglejte na stran 62.
• Med funkcijo hitrega iskanja, presnemavanje ni možno.
• Med presnemavanjem CD zvok ne sme biti izključen.
• Med presnemavanjem ne udarjajte ali tresite naprave. Če napravo stresete med presnemavanjem, se presnemavanje lahko ustavi.
• Nekatere USB naprave, čas kopiranja CD-ja je predolg.
25
26
DELOVANJE
• Pritisnite tipko OPEN/CLOSE ( ), da
odprete vratca za CD-je.
• Vstavite CD in pritisnite tipko OPEN/
CLOSE ( ), da vratca zaprete.
SLV
Izbira jezika govora/podnaslovov
Funkcija izbire jezika zvoka
1
Dvakrat pritisnite
gumb INFO.
2
DVD
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲,▼ ali številskih
gumbov izberite želeni
jezik zvoka.
Neposredni pomik na prizor/skladbo
DVD
1
CD
2
Pritisnite gumb
INFO.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na
število jezikov na DVD-plošči izbere
drug jezik zvoka (angleški, španski,
francoski itd.).
01/05
001/040
0:00:37
1/1
001/002
03/05
0:00:01
Premik na Poglavje
3
1/1
S pritiskom puščičnih
gumbov◄,►
se pomaknite na
ikono za poglavje
01/05
001/040
0:00:01
1/1
SP 2/3
FR 3/3
Opomba
• Uporabite lahko tipko Audio na daljinskem upravljalniku, da izberete jezik.
Funkcija izbire jezika podnapisov
1
Premik na Poglavje
Dvakrat pritisnite
gumb INFO.
2
DVD
4
S pritiskom gumba
► se pomaknite na
prikaz SUBTITLE.
3
S pritiskom puščičnih
gumbov ▼ ali številskih
gumbov izberite želene
podnapise.
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
27
OFF
Opomba
• Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi
gumb AUDIO ali SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku.
• A lemeztöl függően előfordulhat,
hogy a lejátszás és feliratozás nyelve
nemválasztható ki.
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲,▼ ali
številskih gumbov
izberite želeno poglavje
in pritisnite gumb
ENTER.
01/05
MP3
Premik na določen čas
025/040
0:00:01
5
1/1
S pritiskom puščičnih
gumbov ◄,►
se pomaknite na
ikono za čas.
025/040
01/05
1:17:30
Premik na določen čas
6
1/1
Wciśnij przyciski
numeryczne, aby
wybrać żądany czas
i następnie wciśnij
przycisk ENTER.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Pritisnite številske
gumbe.
• Pritisnite številske gumbe.
• MP3 ali JPEG diska ne morete
premakniti z informacijskega
zaslona.
• Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG
gumbov ▲,▼ ne morete uporabiti za
odprtje druge mape.
Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite
gumb STOP  nato pa enega od
gumbov ▲,▼ .
Opomba
SELECT 03
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Move
Select
Stop
• Če se želite pomakniti neposredno na
želeni naslov, poglavje ali posnetek,
pritisnite enega od gumbov #,$ na
daljinskem upravljalniku.
• Možnost pomika na želeni naslov
ali čas posnetka je odvisna od vrste
plošče.
28
DELOVANJE
Premik na Naslov/Datoteko
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲,▼ ali
številskih gumbov
izberite želeni naslov/
posnetek in pritisnite
gumb ENTER.
SLV
Ponovno predvajanje A-B
DVD
SLV
CD
2
Dvakrat pritisnite
gumb INFO.
Pritisnite tipko ►
kazalnika za
prehod v
prikazovalnik OFF.
Funkcija zasuka/zrcaljenja
Med predvajanjem pritisnite puščične gumbe ▲,▼,◄,►
DELOVANJE
1
Predvajanje datotek JPEG
Gumb▲ navpično zrcaljenje
3
Pritisnite tipko
▼ kazalnika na
prikazovalniku A-,
nato pritisnite tipko
ENTER.
4
Gumb ► : zasuk za 90° v desno
Izvirna slika
Gumb▼ : vodoravno zrcaljenje
A-B
A-
REPEAT : A–
Gumb◄ :zasuk za 90° v levo
Na koncu pritisnite
tipko ENTER.
REPEAT : A–B
Opomba
• Pri MP3 in JPEG diskih, ponovno predvajanje A-B ne deluje.
Ponovno predvajanje A-B prav tako ne deluje v USB načinu.
29
30
Uporaba možnosti Disc Menu
Uporaba možnosti Title Menu
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika podnapisov, profila itd.
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
SLV
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih
filmov. Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.
DVD
2
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲,▼ se
pomaknite na <Disc
Menu> in pritisnite
gumb ENTER.
1
2
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
• Če izberete možnost Disc Menu in jo
plošča ne podpira, se pojavi sporočilo
<This menu is not supported>
3
S pritiskom
puščičnih gumbov
▲,▼,◄,► izberite
želeni element.
4
Pritisnite gumb
ENTER.
S pritiskom
puščičnih gumbov
▲,▼ pomaknite
na možnost
<Title Menu>.
3
Pritisnite gumb
ENTER.
• Pojavi se meni naslovov.
Opomba
• Za neposredno izbiro glavnega menija lahko uporabite tipko Title Menu na
daljinskem upravljalniku.
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
31
32
DELOVANJE
1
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
1
Seznam kod za jezike
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
Vnesite ustrezno kodo za začetne nastavitve <Disc Audio>, <Disc Subtitle> oz.
<Disc Menu> (oglejte si stran 31).
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
Pritisnite kurzor ▼,
▲ tipko, da izberete
željen predmet, nato
pritisnite ENTER.
2
S pritiskom
puščičnega gumba
▼ se pomaknite na
možnost <Setup>
in pritisnite gumb
ENTER.
5
S pritiskom puščičnih
gumbov ▼,▲ izberite
želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER.
• Ko je nastavitev končana, se bo, če je bil
nastavljen angleški jezik, pokazal angleški OSD.
Izbira jezika prikaza na
zaslonu
Izbira jezika zvoka
(posnetega na plošči)
Izbira jezika podnapisov
(posnetih na plošči)
3
Pritisnite ENTER.
Opomba
• Če želite izbrati drug jezik, izberite
možnost OTHERS in vnesite kodo
jezika svoje države. (Kode jezikov
si oglejte na strani 34.) Izberete
lahko jezik za možnosti AUDIO, SUB
TITLE in DISC MENU.
Izbira jezika menija plošče
(posnetega na plošči)
Če izbranega jezika ni na plošči, se
* jezik
menija ne bo spremenil v jezik,
ki ga nastavite.
Koda
SLV
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
33
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
34
NAMESTITEV
4
Nastavitev jezika
Nastavitev vrste televizijskega zaslona
1
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se pomaknite
na možnost <Setup> in
pritisnite gumb ENTER.
SLV
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate DVD-plošče z
različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali monitorju.
Za običajni televizor izberite možnost <4:3PS> ali <4:3LB>. Če uporabljate
širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost <WIDE/HDTV>.
WIDE /HDTV
4
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲, ▼ izberite
želeni element in
pritisnite gumb ENTER.
• Ko je nastavitev končana, se
pomaknete na prejšnji zaslon.
(4:3 Letter box)
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
Opomba
16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.
• Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/
širine.
NAMESTITEV
3
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se pomaknite
na <TV DISPLAY> in
pritisnite gumb ENTER.
4:3LB
: To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
: To možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem
televizorju.
• Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni
rob.
: To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.
• Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v
razmerju 16 : 9 odrezana).
• Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem
načinu.
• Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna od
vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
35
36
Nastavitev starševskega
nadzora (stopnja nastavitve)
Nastavitev gesla
SLV
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko
nastavite geslo.
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje še niso primerne.
1
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲,▼ izberite
želeno stopnjo
nastavitve in pritisnite
gumb ENTER.
• Če ste izbrali možnost Level 6, ogled
DVD plošč s stopnjo, višjo od 7, ne bo
mogoč.
• Višja stopnja označuje vsebine
z več nasilja in spolnosti.
2
5
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se pomaknite
na možnost <Setup> in
pritisnite gumb ENTER.
3
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se
pomaknite na možnost
<PARENTAL> in
pritisnite gumb ENTER.
1
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se pomaknite
na možnost <Setup> in
pritisnite gumb ENTER.
4
Pritisnite gumb
ENTER.
5
Vnesite geslo in
pritisnite gumb
ENTER.
3
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se
pomaknite na možnost
<PASSWORD> in pritisnite
gumb ENTER.
NAMESTITEV
4
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
Vnesite geslo in
pritisnite gumb
ENTER.
Opomba
• Privzeta nastavitev gesla je <7890>.
• Vnesite staro geslo in nato
novo geslo ter novo geslo
potrdite.
• Nastavitev je končana.
• Privzeta nastavitev gesla je
<7890>.
• Ko je nastavitev končana, se
pomaknete na prejšnji zaslon.
Opomba
• Ta funkcija deluje samo, če
DVD-plošča vsebuje informacije o
nastavitvi stopnje.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
Če ste pozabili geslo, naredite naslednje:
• Ko v predvajalniku ni diska, držite tipko TUNING MODE 
S tipko CANCEL prekličete napako pri vnosu številke gesla.
37
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
na glavni enoti za več kot 5 sekund.
Na zaslonu se prikaže ”INITIALIZE” in vse nastavitve se vrnejo na privzete vrednosti.
• Pritisnite tipko POWER.
Uporaba funkcije RESET bo izbrisala vse shranjene nastavitve.
Ne uporabljajte je, če ni nujno.
38
Nastavitev ozadja
JPEG
SLV
DVD
Med predvajanjem DVD-, ali JPEG CD-plošče lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.
Sprememba ozadja
Nastavitev ozadja
1
Med predvajanjem
pritisnite gumb
PAUSE, ko bo
prikazana želena slika.
2
Pritisnite gumb
LOGO.
1
V načinu STOP
pritisnite tipko
MENU.
2
4
S pritiskom puščičnih
gumbov ▼ izberite možnost
<USER> in pritisnite gumb
ENTER.
S pritiskom puščičnega
gumba ▼ se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite
gumb ENTER.
3
S pritiskom gumba▼
se pomaknite na
možnost <LOGO>
in pritisnite gumb
ENTER.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi
sporočilo <COPY LOGO DATA>.
NAMESTITEV
LOGO COPY DATA
PAUSE
3
Naprava se bo izključila
in ponovno vključila, ter
normalno predvajala disk.
5
Pritisnite tipko MENU za
izhod iz nastavitev.
• Prikazano bo izbrano ozadje.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Če izberete to možnost,
bo za ozadje nastavljen
logotip podjetja Samsung.
39
Če izberete to možnost, bo
za ozadje nastavljena vaša
izbrana slika.
40
Nastavitev kompresije
dinamičnega razpona (DRC)
Nastavitev sinhronizacije
zvoka in slike (AV SYNC)
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na
nižji glasnosti, recimo zvečer.
1
V načinu STOP pritisnite
tipko MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba ▼se pomaknite na
možnost <Audio> in pritisnite
gumb ENTER.
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
1
V načinu STOP pritisnite
tipko MENU.
• Pojavi se nastavitveni meni.
4
• S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek
funkcije povečate, s puščičnim gumbom
▼ pa ga zmanjšate.
3
S pritiskom puščičnega
gumba ▲, ▼ se pomaknite
na možnost <AV-SYNC> in
pritisnite gumb ENTER.
• Pojavi se zaslon AV-SYNC.
2
S pritiskom puščičnega
gumba ▲, ▼ se pomaknite
na možnost <Audio> in
pritisnite gumb ENTER.
• Pojavi se 'audio' meni.
4
Z gumbom za pomikanje ▲, ▼
izberite zakasnitev AV-SYNC in
pritisnite gumb ENTER.
• Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300
ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
S pritiskom gumba MENU ali EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
41
42
NAMESTITEV
3
Če je izbran 'DRC',
pritinite ENTER.
S pritiskom puščičnih
gumbov ▲, ▼
prilagodite funkcijo DRC.
SLV
Izbira posnetka z USB
naprave
Predvajanje USB
Predvajate lahko MP3 datoteke s povezavo na razne zunanje USB enote, kot je
USB spominski ključek ali HDD.
SLV
Želeno mapo ali MP3 datoteko lahko izberete med predvajanjem ali ko je naprava ustavljena.
Preden začnete!
1
Povežite zunanjo USB
enoto na vaš predvajalnik.
2
S pritiskom na tipko USB
izberite funkcijo USB.
• Prva skladba v prvi mapi se samodejno
predvaja.
• Polnilnika USB enote ne priključite v USB vhod
predvajalnika, saj ga to lahko poškoduje.
Ustavitev predvajanja
• Pritisnite tipko Stop ( ) .
• Enkrat pritisnite tipko Stop (
Povežite zunanjo USB enoto na vaš predvajalnik.
S pritiskom na tipko USB, izberite USB funkcijo.
1
Pritisnite tipki kazalnika ▲,▼
da se premaknete v mapo.
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se bo premaknil po
mapah naprej ali nazaj.
• Ta funkcija deluje samo na daljinskem
upravljalniku.
) za premor, in dvakrat za popolno ustavitev.
Pred uporabo USB se zavedajte:
2
Če želite datoteko premakniti,
na kratko pritisnite tipki #
ali $ .
USB
• Odvisno od posamezne USB enote, se lahko zgodi, da le-ta ne bo delovala, tudi če je priključena na predvajalnik.
• Pri uporabi zunanjega trdega diska (HDD), lahko predvajate datoteke FAT, ne pa tudi NTFS formata.
• Pri uporabi USB 2.0 HDD, le-tega povežite z ločenim virom električne energije. Če ni povezan z ločenim virom,
morda ne bo deloval.
• Če je spomin zunanje USB naprave razdeljen na več delov, bo predvajalnik lahko predvajal le MP3 datoteke na
prvem disku celotnega pogona.
• Kar se tiče map, lahko predvajalnik predvaja vse do četrte.
• DRM (Upravljanje z digitalnimi pravicami) datotek ne predvaja. Upravljanje z digitalnimi pravicami Tehnologija in
storitve, ki ščitijo zaslužek in pravice lastnikov avtorskih pravic z onemogočanjem nepooblaščene uporabe digitalnih
vsebin.
• Tudi, če se ime datoteke konča z .mp3, datoteka ne bo predvajana, če je dejanski format datoteke MPEG 1 ali 2.
• Zunanjo USB napravo odklopite le v načinu varne odstranitve (Prikazovalnik “USB REMOVE“ ON/OFF). Sicer lahko
poškodujete datoteke v notranjosti. Da pridete v način varne odstranitve, več kot dvakrat pritisnite tipko Stop ( ).
Če želite v načinu varne odstranitve predvajati datoteke, odklopite in ponovno priklopite zunanjo USB napravo.
• USB huba sistem ne bo prepoznal.
• Imena map so prikazana do 14. črke, imena MP3 datotek pa do 30.
• To premakne datoteko znotraj mape.
• Če pritisnete tipko #,$ večkrat, kot je število
datotek v mapi, se bodo premaknile v naslednjo
mapo.
Zamik
• Pri izbiri USB funkcije, lahko branje vsebine (READ-IN) traja nekaj minut, kar je odvisno od tipa zunanje USB naprave.
• Pri predvajanju USB naprave, lahko snemanje ali iskanje naslednjega posnetka povzroči majhen zamik. Posebno pri
napravah velike zmogljivosti, kot je HDD, je lahko ta zamik nekaj minuten, kar je odvisno od tipa in števila datotek.
• Čas delovanja zunanjih USB naprav se razlikuje, tudi ko so naprave enakih zmogljivosti.
• Če USB naprava podpira le USB VER 1.1 in je dohodna hitrost nizka, snemanje morda ne bo pravilno delovalo, ali pa
bo posnet hrup.
• USB funkcija tega izdelka ne podpira vseh USB naprav. Za informacije o podprtih napravah,
poglejte na stran 62.
43
44
Poslušanje radia
Uporaba hitrega iskanja
Preden začnete!
Povežite zunanjo USB enoto na vaš predvajalnik.
S pritiskom na tipko USB, izberite USB funkcijo.
SLV
Izbrano frekvenco (FM postaje) lahko poslušate ali preko ročnega ali preko
samodejnega iskanja.
Del, ki ga želite, lahko hitro poiščete med predvajanjem.
Daljinski upravljalnik
Pritisnite tipki  ali .
1
Pritisnite tipko
TUNER.
2
Nastavite želeno
radijsko postajo.
Pritisnite tipko STOP (
) za izbiro
Samodejno iskanje 1 prednastavljenih (PRESET) postaj, nato
• Kadarkoli pritisnete ti tipki, lahko iščete nazaj ali naprej
2X
4X
8X ali 32x hitrostjo.
• Ko uporabljate funkcijo hitrega iskanja (4x, 8x, 32x), ni
predvajan noben zvok.
TUNING
pa pritisnite tipko
da izberete eno od
prednastavljenh postaj.
Pritisnite tipko STOP ( ) in izberite
Samodejno iskanje 2 "AUTO" nato pa pritisnite
tipko
, da sistem samodejno poišče postajo.
TUNING
Pritisnite STOP ( ), da izberete
"MANUAL". Na kratko pritisnite tipki
, da povečate ali zmanjšate frekvenco.
Ročno iskanje
TUNING
Ponavljanje
Med predvajanje pritisnite tipko
REPEAT.
Glavna enota
1
Pritisnite tipko
TUNER, da izberete
želeno frekvenco
(FM).
2
Izberite radijsko
postajo.
Pritisnite tipko STOP (
) za izbiro
Samodejno iskanje 1 prednastavljenih (PRESET) postaj, nato
zaporedju. (Skladba, ki je že bila predvajana, se lahko ponovno
predvaja.)
• RPT 1 (Ponovi prvo) : enkrat ponovi eno skladbo.
• RPT DIR (Ponovi imenik) : ponovi celo mapo .
• RPT DISC (Ponovi disk) : ponovi predvajanje vseh map.
• RPT OFF : Izključi ponavljanje.
RADIO
pa pritisnite tipko
da izberete eno od
prednastavljenh postaj.
Pritisnite tipko STOP ( ) in izberite
Samodejno iskanje 2 "AUTO" nato pa pritisnite tipko
, da sistem samodejno poišče postajo.
• RPT RDM (Ponovi naključno) : Predvaja skladbe v naključnem
Pritisnite STOP ( ), da izberete
"MANUAL". Na kratko pritisnite tipki
, da povečate ali zmanjšate frekvenco.
Ročno iskanje
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
(To je možno samo med poslušanjem postaje na FM področju.)
45
•
•
Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma <STEREO> in <MONO>.
Če je sprejem postaje slab, izberite način <MONO> za čist, nemoten sprejem.
46
Prednastavitev radijskih postaj
SLV
O RDS predvajanju
Shranite lahko do:
15 FM postaj
• FM
Prilagajanje frekvence
Uporaba RDS (Radio podatkovni sistem) za sprejem FM postaj
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1
S pritiskom gumba
TUNER izberite
radijsko frekvenco.
2
S pritiskom gumbov
izberite
<89.10>.
TUNING
• Da ročno ali samodejno nastavite
postajo, upoštevajte korak 2 na
strani 44.
kHz
MHz
3
Pritisnite gumb
TUNER MEMORY.
• <PRGM> utripa na zaslonu.
kHz
MHz
kHz
MHz
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten signal poleg rednega signala programa. Na primer,
postaje in njihova imena, ter tudi podatki o tipu programa, ki je predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na prikazovalniku zasveti RDS
kazalec.
• Opis RDS funkcije
1. PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega programa
2. PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in je sestavljeno iz 8 znakov.
3. RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja oddaja, in je sestavljeno iz
največ 64 znakov.
4. CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence.
• Nekatere postaje ne oddajajo informacije PTY, RT ali CT, zato le-ta ni vedno
prikazana.
5. TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da so v oddajanju prometna
obvestila.
Opomba
4
S pritiskom
gumbov
izberite številko
programa.
TUNING
• Izberete lahko med 0 in 15.
5
Ponovno pritisnite
gumb TUNER
MEMORY.
6
Če želite nastaviti
še druge postaje,
ponovite korake
od 2 do 5.
• Postaja je shranjena v pomnilnik.
• RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
Katere podatke lahko nudijo RDS signali?
Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih oddaja postaja.
Prikaz RDS signalov
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS.
Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik spremeni in vam poda naslednje podatke.:
kHz
MHz
RADIO
kHz
MHz
PS (Storitev programa): Med iskanjem se prikaže “PS”, čemur sledijo imena postaj. Če
ni nobenega signala, se izpiše “NO PS”.
RT (Radijsko besedilo) : Med iskanjem se prikaže “RT”, čemur sledi besedilo, ki ga
pošilja poslušana postaja. Če ni nobenega signala, se izpiše “NO RT".
Frekvenca: Frekvenca postaj (ni RDS storitev)
O znakih na prikazovalniku
TUNING
To Shranjeno postajo izberete z gumbi
na daljinskem upravljalniku.
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so uporabljeni naslednji znaki.
• Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi črkami in vedno uporablja velike
črke.
• Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk, “A”, na primer, lahko pomeni
naglašene “A”-je, kot so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
Opomba • Ko je iskanje končano, na prikazovalniku ni izpisano “PS” in “RT”.
47
48
Štoparica
PTY (Tip programa) in funkcija PTY-SEARCH
• Štoparica omogoča, da se sistem vklaplja in izklaplja ob določenem času.
• Če nočete, da bi se sistem samodejno vklapljal in izklapljal, morate izklopiti štoparico.
• Preden nastavite štoparico se prepričajte, da je čas pravilen.
• Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za nastavitev željenih možnosti.
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko iz prednastavljenih programov najdete točno določen
program, s specifikacijo PTY kod.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete...
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene
postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite PTY
SEARCH.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je
nastavitev prekinjena preden končate, ponovno
začnite s korakom 1.
• Ko pritiskate tipke na osnovnem daljinskem
upravljalniku, poskrbite, da je bila tudi postaja
izbrana s tem upravljalnikom.
1
2
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko
PTY SEARCH.
Pritiskajte PTY- ali PTY+, dokler na
prikazovalniku ni izpisana TPY koda, ki jo
želite.
• Opis PTY kode je na desni strani prikazovalnika.
3
Prikazovalnik
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Razne zadeve, vključno s sedanjimi dogodki,
dokumentarnimi oddajami, razpravami in analizami.
• Podatki, vključno s težami in merami,
napovedmi, potrošniškimi temami,
zdravstvenimi podatki, itd.
1
Vklopite sistem
s pritiskom na
POWER.
2
Pritisnite TIMER/
CLOCK, dokler
se ne prikaže
TIMER.
ON TIME (namesto simbola
izenačevalnika), ki mu sledi že
nastavljen čas vklopa; nastavite
lahko čas vklopa na štoparici.
• Radijski dramski program, itd.
• Naravne znanosti in tehnologija
VARIED
• Drugo-Govori, zabavni program (kvizi, igre),
intervjuji, komedije in satira, itd.
POP M
• Pop glasba
ROCK M
• Rock glasba
M.O.R.M
• Trenutna sodobna glasba za lahko poslušanje
LIGHT M
• Lahka klasična glasba – Klasična glasba,
instrumentalna in zborovska glasba
CLASSIC
• Težka klasična glasba – Orkestralna glasba,
simfonična, komorna glasba in opera
OTHER M
• Druga glasba – Jazz, R&B, narodna
WEATHER
• Vreme
FINANCE
• Finance
CHILDREN
• Otroški programi
SOCIAL A
• Družbene zadeve
RELIGION
• Vera
• Osrednja enota išče po 15
PHONE IN
• Pogovorne oddaje
TRAVEL
• Potovanja
LEISURE
• Prosti čas
• Jazz glasba
• Narodna glasba
• Nacionalna glasba
OLDIES
• Stari hiti
FOLK M
• Folk glasba
• Dokumentarni program
3
Press the ENTER
Pritisnite
button. ENTER.
• Za par sekund se prikaže
• Izobrazba
SCIENCE
COUNTRY
NATION M
Primer: Vsako jutro se želite zbuditi ob glasbi.
• Sport
• Kulturno-narodna ali lokalna kultura, vključno
z verskimi težavami, družbenimi vedami,
jezikom, gledališčem, itd.
JAZZ
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
• Novice, vključno z mnenji in poročili
CULTURE
DOCUMENT
4
Nastavite čas
vklopa štoparice.
a. S pritiskom na tipko ◄ ali ►
nastavite uro.
b. Pritisnite ENTER.
• Minute utripajo.
c. S pritiskom na tipko ◄ ali ►
nastavite minute.
d. Pritisnite ENTER.
• Za par sekund se prikaže
OFF TIME (namesto simbola
izenačevalnika), ki mu sledi že
nastavljen čas izklopa; nastavite
lahko čas izklopa na štoparici.
7
Pritisnite tipko ◄ ali
► da izberete vir, ki
želite, da ga sistem
predvaja, ko se vklopi.
5
Nastavite čas
izklopa štoparice.
a. S pritiskom na tipko ◄ ali ►
nastavite uro.
b. Pritisnite ENTER.
• Minute utripajo.
c. S pritiskom na tipko ◄ ali ►
nastavite minute
d. Pritisnite ENTER.
• Prikaže se VOL 10, kjer 10
pomeni že nastavljeno jakost
zvoka.
8
Pritisnite ENTER,
da potrdite
štoparico.
• Radio: : a Pritisnite ENTER.
b S pritiskom na ◄ ali ►
izberete prednastavljene
postaje.
• CD (kompaktni disk): Vstavite disk.
• USB: Vstavite USB.
Opomba
• Če je čas vklopa in izklopa štoparice enak, se izpiše ERROR.
6
Pritisnite
tipkobutton
◄ ali
Press or
to adjust
the volume
da nastavite
jakost
►
level
and
press
zvoka in pritisnite
ENTER.
ENTER.
• Prikazan je vir, ki bo predvajan.
9
Pritisnite
POWER,
Press POWER
to
da
sistem
set the system to
preide
stanje
standbyv mode.
pripravljenosti.
• Na zgornji desni strani časa
ki kaže, da je
je prikazan
nastavljena štoparica.
• Sistem so bo ob nastavljenem
času vklopil in izklopil.
50
RAZNO
49
Tip programa
PTY SEARCH pritisnite ponovno, dokler je
na prikazovalniku še izpisana PTY koda,
izbrana v prejšnjem koraku.
prednastavljenih postajah, se ustavi, ko
najde tisto, ki ste jo izbrali in vključi to
postajo.
SLV
Izklop časomerilca
Potem, ko ste nastavili časomerilec, se bo samodejno vključil, na prikazovalniku pa bo izpisano
TIMER. Če časomerilca ne želite več uporabljati, ga morate izključiti.
Da časomerilec izključite, enkrat pritisnite
tipko TIMER ON/OFF.
•
EQ/Sound Mode (Način zvok)/
Treble (Visoki toni)/Bass Level
Function (Funkcija nivoja
nizkih tonov)
SLV
Vaš mikrokomponentni sistem je opremljen s prednastavljenim izenačevalnikom, ki vam dovoljuje
najboljše ravnovesje med nizkimi in visokimi frekvencami, glede na glasbo, ki jo poslušate.
Funkcija Ojačanega zvoka ojača nizke in izboljša visoke tone, da lahko bolje uživate v resničnem zvoku.
Funkcija IZENAČEVALNIKA
ni več prikazan.
Pritiskajte tipko EQ, dokler ni
izbrana želena možnost.
• Tipko pritiskajte za prehod med žanri “PASS POP
CLASS JAZZ S.BASS”.
Da časomerilec ponovno vključite, še enkrat
pritisnite tipko TIMER ON/OFF.
•
• Funkcija S.BASS : Funkcija S.Bass poudari nizke tone in
ustvari učinke eksplozij in bobnenja.
je ponovno prikazan.
Izbira ZVOKOVNEGA NAČINA
Pritiskajte tipko P.SOUND, dokler
ni izbrana želena možnost.
Opomba
• Tipko pritiskajte, dokler ne izberete “P.SOUND OFF”.
• Funkcija P.SOUND : Močan in realističen zvok lahko izkusite
s poudarjanjem nizkih in izboljšanjem visokih tonov za
dvakrat.
• Časomerilec lahko izključite, ko je sistem vključen ali v stanju pripravljenosti.
Funkcija stopnje
visokih tonov
Funkcija TREBLE ojača visoke tone in nudi
bobneče zvočne efekte.
Pritiskajte tipko TREB/BASS
dokler se ne izpiše TREB 0.
Funkcija stopnje
nizkih tonov
Funkcija BASS ojača nizke tone in nudi bobneče
zvočne efekte.
Pritiskajte tipko TREB/BASS
dokler se ne izpiše BASS 0.
• Pritisnite tipko TREB/BASS, da izberete od BASS -4
do BASS +4.
• Izberete lahko raven visokih tonov po vaši želji.
52
RAZNO
• Pritisnite tipko TREB/BASS, da izberete od TREB -4 do
TREB +4.
• Izberete lahko raven visokih tonov po vaši želji.
51
ROCK
Funkcija DEMO/
ZATEMNILNIK
Funkcija samodejnega izklopa/
Funkcija Mute
Samodejni izklop
SLV
Funkcija DEMO
Nastavite lahko čas, ko se bo DVD predvajalnik samodejno izklopil.
Pregledate lahko mnoge funkcije, ki so na
voljo.
Pritisnite tipko SLEEP.
Pritisnite in držite tipko DEMO/
DIMMER.
• Vedno, ko pritisnete tipko, se izbira spremeni:
90 MIN ➝ 60 MIN ➝ 45 MIN ➝ 30 MIN ➝ 15 MIN ➝ SLEEP OFF.
• Funkcije, ki so na voljo, se izpišejo na prikazovalniku.
• Vse funkcije so podrobno opisane v tej knjižici. Za
navodila, kako jih uporabljati, poglejte v primeren del
navodil.
MHz
Da potrdite nastavitve za samodejni izklop, pritisnite tipko SLEEP.
• Prikazal se bo preostali čas do samodejnega izklopa DVD predvajalnika.
• Ponovni pritisk na tipko spremeni čas do izklopa v čas, ki je bil nastavljen
pred tem.
Funkcija ZATEMNILNIK
Nastavite lahko barvo prikazovalnika glavne enote, da ne
bo motila vašega gledanja filmov.
Da izklopite samodejni izklop, pritisnite tipko SLEEP,
dokler se na prikazovalniku ne pokaže SLEEP OFF.
Pritisnite in držite tipko DEMO/
DIMMER.
Funkcija Mute
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se barve menjajo, kot sledi:
DEMO DIMMER ON(Dim) DIMMER OFF(Bright).
To je koristno, ko se oglasite na telefon ali greste odpret vrata.
Pritisnite tipko MUTE.
Da funkcijo izključite, ponovno pritisnite
DEMO/DIMMER.
• Na zaslonu se izpiše ‘MUTE ON',‘MUTE OFF'.
• Da funkcijo izklopite, ponovno pritisnite
53
RAZNO
Opomba
• Za preklic funkcije DEMO, pritisnite poljuben gumb.
Po izklopu glavne enote se bo po preteku 10 sekund funkcija DEMO samodejno zagnala. Če želite preklicati funkcijo DEMO, ponovno pritisnite gumb DEMO/DIMMER.
54
Povezava slušalk/mikrofona
(na voljo)
Na Vaš sistem lahko priključite slušalke in tako poslušate glasbo ne da bi motili ostale ljudi v sobi.
Slušalke moraje imeti 3.5ø vtikač, ali primeren vmesnik.
Opozorila glede hranjenja in
ravnanja s ploščami
SLV
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno
preskakovanje. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
Ravnanje s ploščami
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne
pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Priključite slušalke na vtičnico PHONES na sprednjem delu.
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Zvočniki več ne predvajajo zvoka.
Opomba
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
• Predolga uporaba slušalk na visoki glasnosti lahko poškoduje Vaš sluh.
Priključite mikrofon s 3.5ø vtikačem v terminal za mikrofon.
• Priključite mikrofon.
• Obrnite gumb MIC LEVEL, da nastavite glasnost mikrofona.
• Pritisnite tipko ECHO, da izberete ECHO 1, ECHO 2......ECHO 6, ECHO 7 in ECHO OFF.
Opomba
• Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne
bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen
predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
Nadzor tona
Pritisnite tipko NADZOR TONA, da prilagodite ton Vašega
glasu. Izberete lahko 7 stopenj tona (-3~+3).
Rezultat : Vsakič, ko pritisnete tipko NADZOR TONA #, b, se pojavi na zaslonu:
b : Nizek ton
# : Visok ton
RAZNO
• Vsakič, ko pritisnete tipko # ton naraste, in vsakič, ko pritisnete tipko b se ton zmanjša.
• Funkcija je na voljo samo za CD-je, ko je priključen mikrofon. Za DVD-je, DTS-CD in MP3-je ni na
voljo.
• Funkcija za nadzor tona se ne izklopi takoj, ko izključite mikrofon.
55
56
SLV
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Pladenj za diske se ne
odpre.
Predvajanje se ne začne.
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
Pregledi/odprava težav
 Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
 Izklopite in znova vklopite napajanje.
 Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati.
 DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
 Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
 Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede
dometa, kota in oddaljenosti od naprave?
 So baterije prazne?
 Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
 Obrišite ploščo
Ni zvoka.
 Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po
korakih ni zvoka.
 So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno
prilagojena?
 Je plošča zelo poškodovana?
Slika se ne pojavi, ni zvoka, ali
pladenj za disk se odpre 2 do 5
sekund kasneje.
 Ste DVD predvajalnik pred kratkim premaknli iz hladnega v topel
prostor? Ko se v predvajalniku nabere kondenz, odstranite disk in
pustite predvajalnik stati prižgan za kako uro ali dve. (Ko kondenz
izgine, lahko predvajalnik spet uporabljate.)
57
 Je televizor vklopljen?
Jezik zvoka in podnapisi ne
delujejo.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
Pregledi/odprava težav
 Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne
bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
 Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni
mogoče spremeniti.
 DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v naOinih
16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN,
medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo
v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o
razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
 Je antena pravilno vključena?
 Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja,
kjer je signal močnejši
 Naprava ne deluje.
(Primer: Napajanje se
izklopi ali pa naprava
oddaja nenavaden šum.)
 DVD-predvajalnik ne deluje
pravilno.
Pozabili ste geslo za
starševski nadzor.
 Napravo izklopite in dlje kot 5 sekund pridržite gumb STOP ()
na napravi.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
 Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo <NO DISC>, pritisnite
in držite gumb TUNING MODE/  na napravi dlje kot 5 sekund.
Na zaslonu se pojavi sporočilo <INITIAL> in nastavitve se
ponastavijo.
 Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
 So video kabli pravilno priključeni?
 Je plošča umazana ali poškodovana?
 Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
RAZNO
 Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
 Kakovost slike je slaba in
slika migota.
Težava
58
Oznake na ploščah
SLV
Opombe o terminologiji
Vrste snemalnih plošč
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650MB/74 minutni CD-R. Izogibajte se CD-R medijem, saj jih morda ne bo predvajalo.
• Če je možno, se izogibajte CD-RW medijem, saj jih morda ne bo predvajalo.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
Plošče CD-R MP3
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
• Če je ime datoteke v korejščini, se bo izpisalo na zaslonu v korejščini, na prikazovalniku glavne enote pa
se bo izpisala *.
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico <mp3>.
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko
gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Če je na enem CD-ju posnetih več kot 500 skladb, se lahko predvaja največ 500 skladb z njega.
• Če je na enem CD-ju več kot 300 map, se lahko predvaja največ 300 map z njega.
Kaj je MP3?
MP3 je okrajšava za MPEG-1 Audio Layer 3, MPEG pa je akronim za Moving Pictures Experts Group. MP3
je format datotek s kompresijskim razmerjem 1:12 (128 Kbps*). To pomeni, da lahko na običajen CD zapišete
12-krat več podatkov v MP3, kot v običajni obliki.
Plošče CD-R JPEG
•
•
•
•
•
Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico <jpg>.
Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
• Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo mogoč.
KOT
ŠTEVILKA
POGLAVJA
Na nekaterih DVD diskih so prizori, posneti hkrati iz več kotov (isti prizor je posnet
od spredaj, z leve, z desne, itd.)
Pri takih diskih lahko z gumbom ANGLE določate zorni kot za določene prizore.
Te številke so posnete na DVD diskih. Naslov je razdeljen na več delov, vsak
od teh delov je oštevilčen in s pomočjo teh številk lahko hitro najdete željen
odlomek na DVD-ju.
DVD
Zelo zgoščen optični disk na katerem so posnete slike in zovk s pomočjo
digitalnih signalov. Z uporabo nove tehnologije stiskanja videa (MPEG-2)
in tehnologije zelo zgoščenega snemanja, je DVD disk sestavljen iz dveh
povezanih 0.6 mm diskov.
PCM
Okrajšava za Pulse Mode Modulation – drugo ime za digitalni zvok.
Tako DVD predvajalnik, kot DVD disk vsebujeta številko območja.
ŠTEVILKA OBMOČJA Če tevilka območja na DVD disku ne odgovarja tisti na DVD predvajalniku,
predvajalnik tega diska ne more predvajati.
PODNASLOVI
Prevodi se pojavljajo na dnu zaslona. DVD disk lahko vsebuje do 32 jezikov
podnaslovov.
ŠTEVILKA NASLOVA
Te številke so posnete na DVD diskih. Če sta na disku dva ali več filmov, so ti
filmi oštevilčeni kot Naslov 1, Naslov 2, itn.
ŠTEVILKA
DATOTEKE
Te številke pripadajo datotekam posnetim na video in audio CD-je. Omogočajo
hitro predvajanje želenih skladb.
5.1 (ali 6) Kanalski Digitalni Surround zvok predvajan z DVD-jev in LD-jev posnet
v obliki digitalnih signalov (z oznakami na disku
). Z boljšo kakovostjo
zvoka, dinamičnim obsegom in neposrednostjo tradicionalne Dolby surround
tehnologije lahko uživate v dinamičnem in realističnem zvoku.
RAZNO
59
60
Specifikacije
Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host
Digital Camera
Product
SPLOŠNO
FM
RADIO
VIDEO
IZHOD
Poraba energije
Teža
Dimenzije (D x V x Š)
Temperaturen obseg delovanja
Obseg vlažnosti za delovanje
Uporabna občutljivost
S/N razmerje
Popačenje
Sestavljen video
Elementarni video
Izhodna moč zvočnikov
Obseg frekvence
OJAČEVALEC S/N razmerje
Ločevanje kanalov
Občutljivost vhoda
ZVOČNIK
Upor
Obseg frekvence
Raven izhodnega pritiska
Ocenjen vhod
Maksimalen vnos
Dimenzije (D x V x Š)
Teža
35W
2.5Kg
170 x 212 x 293 mm
+5°C~+35°C
10%~75%
3dB
60dB
1.0%
1.0Vp-p (breme 75Ω)
Y : 1.0Vp-p (breme 75Ω)
Pr : 0.7Vp-p (breme 75Ω)
Pb:0.7Vp-p (breme 75Ω)
50W/CH
20Hz~20kHz
75dB
50dB
(AUX)500mV
4Ω x 2
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
86dB/W/M
50W
100W
154(W) x 207(H) x 169(D) mm
1.6 Kg
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
SLV
USB Flash Disk
Company
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Company
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 Player
Product
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Company
Type
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
USB External HDD
Product
CUTIE
MOMOBAY UX-2
Company
Type
Serotech
Dvico
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
Predvajalnik s podprto funkcijo kopiranja CD-jev
Product
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
Product
YP-F2
YP-Z5F
YP-T9
YP-K5
YP-K3
YV-150
YP-U3
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
RAZNO
61
YP-T8
YP-U1
YP-C1
YP-T7F
YP-D1
YP-T8N
YP-T55
YP-U2
62
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Download PDF

advertising