Samsung | 460TS-3 | Samsung 400TS-3 Navodila za uporabo

SyncMaster 400TS-3, 460TS-3
zaslon LCD
Uporabniški priročniki
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Varnostna navodila
Simboli
Opomba
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.
Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.
Opozorilo/pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči
telesne poškodbe ali poškodbo opreme.
Opomba
Prepovedano
Preberite in si zapomnite za
vedno
Ne razstavljajte
Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se
Ozemljite, da
električni udar
preprečite
Napajanje
Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.
Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega
zaslona.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali
poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga
ne dotikajte z mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.
Varnostna navodila
Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na
napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do požara.
Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne
postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.
Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega
udara.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete
vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.
•
Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da
popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.
Namestitev
Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd.,
se obrnite na pooblaščen servisni center.
Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.
Za dviganje in premikanje izdelka sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.
Varnostna navodila
V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV
PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.
•
Sicer lahko pride do požara.
Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla
in izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so
knjižne police ali omara.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno
podjetje za nameščanje.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.
Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene
mora biti oddaljen več kot 10 cm (4 palce).
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v
stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.
•
Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega
udara ali požara.
Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.
•
Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj,
lahko pride do električnega udara ali požara.
Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.
•
Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).
Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.
Varnostna navodila
Čiščenje
Ohišje monitorja in površino zaslona TFT-LCD očistite tako, da ju obrišete
z rahlo navlaženo, mehko krpo.
Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.
•
Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa odlepi.
Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.
•
Sicer lahko pride do požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Preden očistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek
obrišite z mehko, suho krpo.
•
(Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se
lahko spremeni videz površine izdelka in se odlepijo oznake
na izdelku.
Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del
izdelka.
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
•
Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.
Drugo
Monitor je visokonapetostni izdelek. Izdelka ne razstavljajte,
popravljajte ali spreminjajte sami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba
izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok,
takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu,
dimu, vodi, ali v avto
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Varnostna navodila
Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega kabla ali kabla
antene.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno
tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali
kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih
snovi.
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.
V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje,
vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih
predmetov, kot so vžigalice in papir.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela
ali nejasna slika.
•
Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način
mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.
Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.
•
Sicer si lahko poškodujete vid.
Varnostna navodila
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti
ne nastavite previsoko.
•
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Če želite zmanjšati naprezanje oči, ne sedite preblizu izdelka.
Po eni (1) uri gledanja monitorja si vzemite vsaj pet (5) minut
odmora.
Tako zmanjšate utrujenost oči.
Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna
polica, na neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem,
se izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.
Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.
•
Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni
kabel iz napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do
požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic,
kot so piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.
•
Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je
otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•
Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Varnostna navodila
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.
•
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih
je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne
v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto
vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali
grelnik.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega
vtiča, temveč prostor nemudoma prezračite.
•
Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.
Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte
se ga.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.
•
Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali
prste.
•
Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.
Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov
sprednji del težak.
Varnostna navodila
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.
Uvod
Vsebina paketa
Preverjanje vsebine paketa
Odstranite zapiralo škatle, kot je prikazano na zgornji sliki.
Škatlo dvignite tako, da jo Preverite vsebino paketa. Odstranite stiropor in vinilprimete za utora na obeh
no prevleko.
straneh.
Opomba
•
Ko je embalaža odstranjena, preverite vsebino paketa.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
•
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Vsebina embalaže
zaslon LCD
Uvod
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Navodila za uporabo
(ni na voljo povsod)
Kabli
Napajalni kabel
Kabel D-Sub
Kabel USB
Drugo
Daljinski upravljalnik
Bateriji (2 x AAA)
(BP59-00138B)
(ni na voljo povsod)
Naprodaj ločeno
Komplet nastavka
Kabel LAN
Kabel za povezavo vrat
RGB in BNC
Kabel za povezavo vrat
RGB in komponente
Omrežni sprejemnik
Oprema za pritrditev na
steno
TV-sprejemnik
Kabel RS232C
Uvod
Opomba
•
Izbirna dodatna oprema izdelka je odvisna od države.
Zaslon LCD
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Spredaj
Gumb MENU [MENU]
Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na
zaslonu in za vrnitev v prejšnji meni.
Gumba za krmarjenje (navzgor in navzdol)
Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
Gumba za prilagajanje (levo in desno)/gumba za glasnost
Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni OSD-ja, s tem gumbom nastavite glasnost.
Gumb ENTER [ENTER]
Aktivira označen menijski element.
Gumb SOURCE [SOURCE]
Za preklop iz načina računalnika v način videa. Omogoča izbiro vhodnih
virov, s katerimi je povezana zunanja naprava.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort]
→ [MagicInfo] →[TV]
Opomba
•
Vrata [RGB/COMPONENT IN] podpirajo signale RGB (računalnik) in
komponentne signale.
Če so signali iz povezanega zunanjega vhoda drugačni od izbranega
video signala, bo slika morda nepravilno prikazana.
Uvod
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni
sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Gumb D.MENU
Odpre D.MENU na zaslonu.
Opomba
Gumb D.MENU je aktiviran, če je priključen televizijski sprejemnik, sicer je
omogočen gumb PIP.
Gumb PIP
Za vklop/izklop zaslona PIP pritisnite gumb PIP.
Gumb za napajanje [
]
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Senzor za svetlost
Samodejno zazna svetlost okolja.
Indikator napajanja
Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver
Opomba
Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte
opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, izklopite zaslon LCD,
kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
Zadaj
Opomba
Za podrobnosti o povezavi kablov si oglejte razdelek "Povezave". Hrbtni del zaslona LCD se
lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Uvod
POWER S/W ON [ I ] / OFF
Vklop/izklop zaslona LCD.
POWER
Napajalni kabel priključite na zaslon LCD in
stensko vtičnico.
TOUCH SCREEN USB HUB
Za povezavo z omrežnim sprejemnikom (na
prodaj posebej) ali računalnikom za uporabo
zaslona na dotik.
Za uporabo zaslona na dotik namestite gonilnik tega zaslona.
RGB/COMPONENT IN (priključek (vhod)
PC/COMPONENT)
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB/
COMPONENT IN] na monitorju in vrata
RGB na računalniku.
•
S kablom za povezavo vrat RGB in COMPONENT povežite vrata [RGB/COMPONENT IN] na monitorju in vrata COMPONENT na zunanji napravi.
•
S kablom za povezavo vrat RGB in BNC
povežite vrata [RGB/COMPONENT IN]
na monitorju in vrata BNC na računalniku.
DVI IN (priključek za video povezavo računalnika)
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na
monitorju in vrata DVI na računalniku.
RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (avdio
priključek (vhod) PC/DVI/DP/HDMI)
S stereo kablom (naprodaj posebej) povežite
priključek [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] na
monitorju in izhodni priključek za zvočnik na
zvočni kartici računalnika.
DP IN
Sprejem signalov iz vrat zaslona.
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na izdelku in vrata DP IN na drugem zaslonu.
Uvod
L]
AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-
Z avdio kablom povežite vrata [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na monitorju
in izhodna avdio vrata na računalniku ali zunanji napravi.
AV IN
Z VIDEO kablom povežite priključek [AV IN]
na monitorju in priključek za video na zunanji
napravi.
AUDIO OUT
Za povezavo slušalk ali zunanjega zvočnika.
DC OUT
Zagotovite, da bodo vrata [DC OUT] povezana
z
dodeljenim
TV-sprejemnik
[SBB_DTC/ZA].
V nasprotnem primeru lahko pride do
poškodb izdelka.
HDMI IN 1
•
S kablom HDMI povežite priključek
[HDMI IN 1] na hrbtni strani zaslona LCD
in priključek HDMI na napravi z digitalnim
izhodom.
•
Podpira kable do HDMI 1,3.
Opomba
•
Običajne zunanje naprave (predvajalnik
DVD, videorekorder itd.) ali televizijski
sprejemnik lahko povežete s priključkom
[HDMI IN 1].
•
Televizijski sprejemnik morate povezati s
priključkom [HDMI IN 1].
HDMI IN 2 (MAGICINFO)
•
S kablom HDMI povežite priključek
[HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na hrbtni strani zaslona LCD in priključek HDMI na
napravi z digitalnim izhodom.
•
Podpira kable do HDMI 1,3.
Uvod
Opomba
Za uporabo programske opreme MagicInfo
mora biti v izdelku nameščen omrežni sprejemnik, ki ga je odobril Samsung, izhod programske opreme MagicInfo omrežnega
sprejemnika pa mora biti povezan s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)].
Za več informacij o nakupu in namestitvi omrežnega sprejemnika se obrnite na Samsung
Electronics.
RJ 45 MDC (vrata MDC)
Programska vrata za MDC (Multiple Display
Control)
S kablom LAN povežite vrata [RJ45 MDC] na
izdelku in vrata LAN na računalniku. Če želite
uporabljati program MDC, ga namestite na
računalnik.
Opomba
Pojdite na možnost Multi Control in za MDC
Connection izberite RJ45 MDC.
RS232C
RS232C)
OUT/IN
(serijska
vrata
Programska vrata za MDC (Multiple Display
Control)
S serijskim kablom (križnim) povežite vrata
[RS232C] na izdelku in vrata RS232C na računalniku. Če želite uporabljati program
MDC, ga namestite na računalnik.
Opomba
Pojdite na možnost Multi Control in za MDC
Connection izberite RS232C MDC.
Uvod
Kensington Lock slot
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji,
s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek,
če ga želijo varno uporabljati na javnih mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje
se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za več informacij oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Opomba
Ključavnico Kensington je mogoče kupiti
posebej.
Izdelek zaklenete po naslednjem
postopku:
1.
Ključavnico Kensington ovijte okoli velikega nepremičnega predmeta, kot je
miza ali stol.
2.
Potisnite konec kabla, na katerem je
priključena ključavnica, skozi zanko na
drugem koncu kabla ključavnice Kensington.
3.
V varnostno režo ( ) na hrbtni strani
zaslona vstavite ključavnico Kensington.
4.
Zaklenite ključavnico (
).
Opomba
•
To so splošna navodila. Če želite natančna navodila, si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
•
Zaklepno napravo lahko kupite v trgovini
z električno opremo, v spletni trgovini ali
našem servisnem centru.
Povezava omrežnega sprejemnika (naprodaj posebej)
RGB OUT
Izhodna video vrata za MagicInfo
MAGICINFO OUT
Za uporabo ga s kablom DP in HDMI povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)].
LAN (priključek za povezavo LAN-a)
Za priključitev kabla LAN za dostop do interneta ali omrežja v načinu MagicInfo.
Uvod
Povezava omrežnega sprejemnika (naprodaj posebej)
USB(priključek za povezavo USB-ja)
Združljivo s tipkovnico/miško in napravo za
množično shranjevanje.
AUDIO OUT
Za povezavo slušalk ali zunanjega zvočnika.
RS232C (serijska vrata RS232C)
Serijska vrata
Povezava omrežnega sprejemnika (naprodaj posebej)
POWER
S podaljševalnim napajalnim kablom povežite priključek [POWER] na izdelku in priključek [POWER] na monitorju .
POWER
Z napajalnim kablom ga povežite s stensko
vtičnico.
POWER S/W ON [ I ] / OFF
Vklop in izklop omrežnega sprejemnika.
Opomba
•
Za podrobnosti o povezavi kablov si oglejte razdelek "Povezave".
•
Za normalno delovanje omrežnega sprejemnika morata biti vklopljeni napajalni stikali
monitorja in omrežnega sprejemnika.
Daljinski upravljalnik
Opomba
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva TV ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona LCD in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.
Uvod
POWER
OFF
Številski gumbi
DEL
/ Gumb GUIDE
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in
desno
INFO
Barvni gumb in gumb za izbiro načina PC/
DVI/HDMI/DP
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
POWER
Vklop izdelka.
OFF
Izklop izdelka.
Za vnos gesla med nastavitvijo prikaza na zaslonu in za uporabo programa MagicInfo.
Številski gumbi
Pritisnite za preklop kanala
Gumb DEL
/ GUIDE
Z gumbom "-" izbirate digitalne kanale.
Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).
Opomba
Ta gumb je v načinu televizorja mogoče uporabljati samo,
če je povezan televizijski sprejemnik (naprodaj posebej).
+ VOL -
Nastavitev glasnosti zvoka.
Uvod
SOURCE
Za izbiro povezanega zunanjega vhodnega vira ali načina
MagicInfo.
Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb
SOURCE.
SOURCE je dovoljeno zamenjati samo za zunanje naprave,
ki so istočasno povezane z zaslonom LCD.
D.MENU
Prikaz menija DTV-ja
Opomba
Ta gumb je v načinu televizorja mogoče uporabljati samo,
če je povezan televizijski sprejemnik (naprodaj posebej).
TOOLS
Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.
Opomba
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Gumbi za navzgor in
navzdol ter levo in desno
INFO
Barvni gumb in gumb za
izbiro načina PC/DVI/HDMI/
DP
TTX/MIX
Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi
elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije
o trenutni sliki.
V načinu televizorja lahko s temi gumbi nastavite seznam
kanalov.
Za neposredno izbiro zunanjega vhoda PC, DVI, HDMI ali
DP(DisplayPort) v načinu, ki ni način televizorja.
TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki.
– gumbi za teletekst
Opomba
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
MTS/DUAL
MTSIzberete lahko način MTS (Multichannel Television Stereo).
FM stereo
Vrsta avdia
Način MTS/S
Privzeto
Mono
Mono
Ročni preklop
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALSTEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll in MONO/NICAM MONO/
NICAM STEREO je, glede na vrsto prenosa, mogoče up-
Uvod
ravljati z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku med
gledanjem TV-ja.
Opomba
Omogočeno, če je povezan televizijski sprejemnik.
ENTER/PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
Opomba
Omogočeno, če je povezan televizijski sprejemnik.
MUTE
CH/P
Začasna ustavitev (izklop) avdio izhoda. To se prikaže v
spodnjem levem vogalu zaslona. Predvajanje zvoka se nadaljuje, če v načinu izklopa zvoka pritisnete gumb MUTE ali
- VOL +.
Izbira TV-kanalov v načinu TV-ja.
Opomba
Omogočeno, če je povezan televizijski sprejemnik.
Omogoča gledanje analogne ali digitalne televizije.
TV
Opomba
Omogočeno, če je povezan televizijski sprejemnik.
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
Vrnitev na prejšnji meni.
Za izhod iz zaslona z menijem.
Gumb za hitri zagon MagicInfo.
Opomba
Omogočeno, če je povezan omrežni sprejemnik.
Navodila za namestitev
Opomba
•
Izdelek mora namestiti strokovnjak družbe Samsung Electronics za nameščanje.
•
Če izdelka ne namesti strokovnjak, ki ga je pooblastila družba Samsung Electronics,
postane garancija neveljavna.
•
Za informacije se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
Kot nagiba in sukanje
Uvod
1
2
1.
Izdelek je mogoče nagniti do 15 stopinj od navpične stene.
2.
Če želite izdelek uporabljati pokončno, ga zasukajte tako, da je indikator LED spodaj.
Zahteve prezračevanja
1. Namestitev na navpično steno
<Pogled od strani>
A: najmanj 40 mm
B: Točka merjenja okoljske temperature < 35˚C
•
Če izdelek namestite na navpično steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm, da je
mogoče prezračevanje (zgornja slika), okoljska temperatura pa sme biti do 35˚C.
Opomba
Za informacije se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
2. Navodila za namestitev v stensko nišo
<Pogled od strani>
<Pogled od zgoraj>
Uvod
A: najmanj 40 mm
B: najmanj 70 mm
C: najmanj 50 mm
D: najmanj 50 mm
E: Točka merjenja okoljske temperature < 35˚C
•
Če izdelek namestite v stensko nišo, mora biti za njim dovolj prostora za prezračevanje
(zgornja slika), okoljska temperatura pa sme biti do 35˚C.
Opomba
Za informacije se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
3. Navodila za namestitev v tla
<Pogled od strani>
A: najmanj 50 mm
B: Točka merjenja okoljske temperature < 20˚C
•
Če izdelek namestite v tla, mora biti za njim vsaj 50 mm prostora za prezračevanje
(zgornja slika), okoljska temperatura pa sme biti do 20 ˚C.
Opomba
Za informacije se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
Uvod
Mehanska shema
(400TS-3)
(460TS-3)
Uvod
Namestitev nosilca VESA
•
Pri nameščanju nosilca VESA upoštevajte mednarodne standarde VESA.
•
Nakup nosilca VESA in navodila za namestitev: Za naročilo se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov SAMSUNG. Po oddaji naročila vas bodo obiskali strokovnjaki za namestitev in namestili nosilec.
•
Za premikanje zaslona LCD sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Podjetje SAMSUNG ni odgovorno za poškodbe izdelka ali telesno poškodbo, ki bi nastala
zaradi namestitve po presoji stranke.
Dimenzije
(400TS-3)
(460TS-3)
Pomembno
Za pritrditev nosilca na steno uporabite samo strojne vijake premera 6 mm in dolžine od 8 do
12 mm.
Dodatna oprema (na prodaj posebej)
•
Dimenzije z welcome board
(400TS-3)
Uvod
(460TS-3)
Uvod
•
Dimenzije z drugo dodatno opremo
Namestitev stenskega nosilca
•
Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
Uvod
•
SAMSUNG Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali ostale poškodbe, če namestitev opravi stranka sama.
•
Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Če boste izdelek namestili na ometeno površino ali les, morda ne bo ostal na mestu.
Komponente
Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priloženo izdelku.
Stenski nosilec (1)
Tečaja (1 levi, 1 Plasdesni)
tične
zanke
(4)
Vijaki (A; Vijaki (B; Sidrni
11)
4)
vložki
(11)
Namestitev izdelka na stenski nosilec.
Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Enako velja za sklope plastičnih zank in
vijakov.)
1.
Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.
2.
Vstavite vijak B v v plastično zanko.
Pomembno
3.
•
Izdelek namestite na stenski nosilec in se prepričajte, da je trdno nameščen na leve
in desne plastične zanke.
•
Bodite pozorni, da si pri nameščanju izdelka na nosilec v luknjah ne priprete prstov.
•
Prepričajte se, da je stenski nosilec dobro pritrjen na steno, sicer izdelek po namestitvi morda ne bo ostal na mestu.
Pritrdite 4 vijake iz 2. koraka (plastična zanka + vijak B) na odprtine na zadnji strani
izdelka.
Uvod
4.
Odstranite varnostno zaponko (3) in vstavite 4 držala v ustrezne odprtine v nosilcu (1).
Nato izdelek (2) namestite tako, da bo dobro pritrjen na nosilec. Ne pozabite znova
vstaviti in pritrditi varnostne zaponke (3), ki je dodatno ščiti namestitev izdelka na nosilec.
A–
zaslon LCD
B–
stenski nosilec
C–
stena
Nastavitev kota stenskega nosilca
Pred namestitvijo na steno nastavite kot nosilca na -2˚.
1.
Izdelek namestite na stenski nosilec.
2.
Za prilagajanje kota izdelek držite na sredini zgornje strani in ga potiskajte naprej (v smeri
puščice).
Opomba
Kot nosilca lahko nastavite med -2˚ in 15˚.
Uvod
Pri prilagajanju kota držite zgornji osrednji del izdelka in ne levega ali desnega dela.
Daljinski upravljalnik (RS232C)
Povezava kablov
vmesnik
RS232C (9-pinski)
pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bit
Parnost
Brez
Zaključni biti
1 bit
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
•
•
Dodelitev pinov
Pin
Signal
1
DCD
2
RD
3
TD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
RI
Kabel RS232C
Uvod
Priključek: 9-pinski D-Sub
Kabel: Navzkrižni (povratni) kabel
-P1-
-P1-
ŽENSKI
•
-P2-
-P2-
Rx
2
--------->
3
Rx
Tx
3
<---------
2
Tx
Gnd
5
----------
5
Gnd
ŽENSKI
Način povezave
Kode nadzora
•
Nadzor Get
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
vrsta ukaza
0
Nastavitev nadzora
Glava
ukaz
ID
0xAA
•
Kontrolna vsota
vrsta ukaza
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
besede ukaza
Št.
vrsta ukaza
ukaz
Obseg
nosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
vred-
Uvod
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop/izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejne prilagoditve 0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
- ID mora prikazovati šestnajstiško vrednost dodeljenega ID-ja, ID 0 pa mora biti 0xFF.
- Vsa komunikacija bo potekala v šestnajstiški obliki, kontrolna vsota pa je vsota preostankov. Če presega dve števki, na primer če je 11+FF+01+01=112, prezrite številko v prvi
števki (kot spodaj).
Primer)PowerOn&ID=0
Glava
ukaz
Dolžina PO- PODATKI 1
DATKOV
ID
0xAA
0 x 11
Glava
ukaz
1
Napajanje
Dolžina PO- PODATKI 1
DATKOV
ID
0xAA
Kontrolna
vsota
0 x 11
1
12
1
Če želite nadzorovati vse mehanizme, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov
ID, nastavite del ID-ja na "0xFE" in pošljite ukaze. Tako bo vsak IZDELEK sledil ukazom,
ne bo pa odgovoril z ACK.
•
Nadzor napajanja
•
Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI televizor/monitor.
•
Pridobitev stanja VKLOPA/IZKLOPA
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 11
0
Kontrolna vsota
Nastavitev VKLOPA/IZKLOPA
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 11
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Napajanje
Napajanje : Koda napajanja, ki se nastavi na televizorju/monitorju
1 : VKLOP
0 : IZKLOP
Kontrolna
vsota
Uvod
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 11
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Napajanje
Napajanje : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 11
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Nadzor glasnosti
•
Funkcija
Osebni računalnik spremeni glasnost televizorja/monitorja.
•
Pridobitev stanja glasnosti
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 12
0
Kontrolna vsota
Nastavitev glasnosti
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 12
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Glasnost
Kontrolna
vsota
Glasnost : Koda vrednosti glasnosti, ki se nastavi na televizorju/monitorju (0–100)
•
Ack
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Glasnost : Enako kot zgoraj
•
Nak
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 12
Vrednost
Kontrol1
na vsota
Glasnost
Uvod
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
r-CMD
"N"
0 x 12
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Nadzor vhodnega vira
•
Funkcija
Osebni računalnik spremeni vhodni vir televizorja/monitorja.
•
Pridobitev stanja vhodnega vira
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 14
0
Kontrolna vsota
Nastavitev vhodnega vira
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 14
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Vhodni vir
Kontrolna
vsota
Vhodni vir : Koda vhodnega vira, ki se nastavi na televizorju/monitorju
0 x 14
Osebni računalnik
0x1E
BNC
0 x 18
DVI
0x0C
AV
0x04
S-Video
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_VIDEO
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Vrata zaslona
Pozor
DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → Pridobi samo
V primeru programske opreme MagicInfo podprto samo pri modelih s to programsko
opremo.
Uvod
V primeru televizorja podprto samo pri modelih s televizorjem.
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
0xFF
3
"A"
r-CMD
0 x 14
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Vhodni
vir
Vhodni vir : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 14
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Nadzor načina zaslona
•
Funkcija
Osebni računalnik spremeni "Način zaslona" televizorja/monitorja.
Ni mogoče upravljati, ko je vklopljena funkcija video stene.
Pozor
Podprto samo pri modelih s televizorjem.
•
Pridobitev stanja načina zaslona
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 18
0
Kontrolna vsota
Nastavitev velikosti slike
Glava
0xAA
ukaz
0 x 18
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Način zaslona
Kontrolna
vsota
Način zaslona : Koda načina zaslona, ki se nastavi na televizorju/monitorju
0x01
16 : 9
0x04
Povečava
0x31
Široka povečava
Uvod
0x0B
•
4:3
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
0xFF
3
"A"
r-CMD
0 x 18
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Način
zaslona
Način zaslona : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 18
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Nadzor velikosti zaslona
•
Funkcija
Osebni računalnik prepozna velikost zaslona televizorja/monitorja.
•
Pridobitev stanja velikosti zaslona
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 19
0
Kontrolna vsota
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 19
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Velikost
zaslona
Velikost zaslona: Velikost zaslona televizorja/monitorja (razpon: 0–255, enota: palec)
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 19
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
Uvod
•
VKLOP/IZKLOP funkcije PIP
•
Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI funkcijo PIP televizorja/monitorja.
Ni podprto v načinu MagicInfo.
•
Pridobitev stanja VKLOPA/IZKLOPA funkcije PIP
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 3C
0
Kontrolna vsota
VKLOP/IZKLOP funkcije PIP
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 3C
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
PIP
Kontrolna
vsota
PIP : Koda VKLOPA/IZKLOPA funkcije PIP, ki se nastavi za televizor/monitor
1 : VKLOP funkcije PIP
0 : IZKLOP funkcije PIP
•
Ack
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 3C
Vrednost
Kontrol1
na vsota
PIP
PIP : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 3C
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC, BNC)
•
Funkcija
Osebni računalnik samodejno nadzira zaslon računalniškega sistema.
Uvod
•
Pridobitev stanja samodejnega prilagajanja
Brez
•
Nastavitev samodejnega prilagajanja
Glava
ukaz
0xAA
0 x 3D
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Samodejno
prilagajanje
Kontrolna
vsota
Samodejno prilagajanje : 0x00 (vedno)
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
•
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 3D
Vrednost
1
KontrolSamo- na vsota
dejno prilagajanje
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 3D
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Nadzor načina video stene
•
Funkcija
Osebni računalnik pretvori način video stene televizorja/monitorja, če je funkcija video
stene VKLOPLJENA.
Podprto samo pri televizorju/monitorju z vklopljeno funkcijo video stene.
Ni podprto v programski opremi MagicInfo
•
Pridobitev načina video stene
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 5C
0
Kontrolna vsota
Nastavitev načina video stene
Glava
0xAA
ukaz
0 x 5C
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Način video
stene
Kontrolna
vsota
Uvod
Način video stene : Koda načina video stene, ki se nastavi na televizorju/monitorju
1 : Full
0 : Natural
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
Vrednost
1
0 x 5C
Način
video
stene
Kontrolna vsota
Način video stene : enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 5C
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
•
Varnostni zaklep
•
Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI funkcijo varnostnega zaklepa televizorja/monitorja.
Deluje ne glede na to, ali je napajanje VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO.
•
Pridobitev stanja varnostnega zaklepa
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 5D
0
Kontrolna vsota
Omogočanje/onemogočanje varnostnega zaklepa
Glava
ukaz
0xAA
0 x 5D
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Varnostni
zaklep
Varnostni zaklep : Koda zaklepa, ki se nastavi na televizorju/monitorju
1 : VKLOP
0 : IZKLOP
Kontrolna
vsota
Uvod
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 5D
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Varnostni zaklep
Varnostni zaklep : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 5D
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Varnostni zaklep
Povezave
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Priključitev računalnika
Računalnik lahko z monitorjem povežete na več načinov. Izberite eno od
naslednjih možnosti.
Uporaba (analognega) priključka D-sub na video kartici.
•
Priključite D-sub na 15-pinska vrata [RGB/COMPONENT IN] na hrbtni
strani zaslona LCD in 15-pinska vrata D-sub na računalniku.
Uporaba (digitalnega) priključka DVI video kartice.
•
Priključite kabel DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani zaslona LCD in
vrata DVI na računalniku.
Uporaba (digitalnega) priključka HDMI na grafični kartici.
Povezave
•
S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] na zaslonu
LCD in vrata HDMI na računalniku.
Opomba
Pri povezavi na računalnik s kablom HDMI za vhodni vir izberite HDMI2
ali HDMI1.
Da bosta slika in zvok iz računalnika normalna, izberite HDMI2 ali
HDMI1, preden izberete PC v možnosti Edit Name.
Če izberete DVI Device, vzpostavite povezavo, kot je opisano v koraku
(
), da omogočite predvajanje zvoka.
Avdio kabel za zaslon LCD priključite na vrata za zvok na hrbtni strani
zaslona LCD.
Napajalni kabel zaslona LCD priključite na napajalna vrata na hrbtni strani
zaslona LCD. Vklopite stikalo za napajanje.
Opomba
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center SAMSUNG Electronics.
Povezava z računalnikom za uporabo ZASLONA NA DOTIK
Za uporabo funkcije zaslona na dotik priključite kabel D-Sub (ali HDMI ali HDMI–DVI) in kabel
USB, namestite gonilnik zaslona na dotik in monitor z zaslonom na dotik nastavite kot privzeti
monitor.
Izdelek povežite z osebnim računalnikom glede na video izhod, ki ga podpira računalnik.
•
Če grafična kartica omogoča izhod D-Sub (analogno)
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB/COMPONENT IN] na izdelku in vrata [D-Sub]
na računalniku.
•
S kablom USB povežite vrata [TOUCH SCREEN USB HUB] na izdelku in vrata USB
na računalniku.
Povezave
•
•
Če grafična kartica omogoča (digitalni) izhod DVI (prek kabla DVI)
•
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na izdelku in vrata DVI na računalniku.
•
S kablom USB povežite vrata [TOUCH SCREEN USB HUB] na izdelku in vrata USB
na računalniku.
Če grafična kartica omogoča izhod HDMI
•
S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] na izdelku in vrata HDMI na
računalniku.
•
S kablom USB povežite vrata [TOUCH SCREEN USB HUB] na izdelku in vrata USB
na računalniku.
Povezave
•
Če grafična kartica omogoča (digitalni) izhod DVI (prek kabla HDMI–DVI)
•
S kablom HDMI–DVI povežite vrata [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] na izdelku in vrata DVI
na računalniku.
•
S kablom USB povežite vrata [TOUCH SCREEN USB HUB] na izdelku in vrata USB
na računalniku.
Opomba
•
Večkratni dotik ni podprt v 64-bitni različici sistema Windows Vista in v sistemu Windows
7.
•
Inovativna tehnologija zelo občutljivega zaslona na dotik omogoča, da je zaznan že rahel
dotik.
•
Če se zaslona dotikate z grobo paličico ali kovinskim predmetom, se lahko poškoduje.
Uporabljajte namensko elektronsko pisalo.
•
Prisotnost tuje snovi na zaslonu, na primer prahu ali vlage, lahko povzroči nepravilno
delovanje. Zaslon in njegov okvir čim pogosteje obrišite z mehko krpo.
Povezave
•
Na zaslonu ne uporabljajte prevelike sile, da ne poči.
•
Napravo USB priključite in odstranite v skladu z Microsoftovimi navodili za varno namestitev in odstranitev. Če po priključitvi naprave USB pride do težav s funkcijo zaslona na
dotik ali izhodom zvoka, znova priključite kabel USB ali uporabite druga vrata za povezavo.
Priključitev drugih naprav
Opomba
•
Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju
vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona LCD.
•
Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Priključitev naprav AV
1.
Z avdio kablom povežite vrata [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIOL]] na izdelku in avdio vrata na zunanji napravi, kot je videorekorder ali
predvajalnik DVD.
2.
Z video kablom povežite vrata [AV IN] na izdelku in izhodna video vrata
na zunanji napravi.
3.
Nato zaženite predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamero z vstavljenim DVD-jem ali kaseto.
4.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "AV".
Povezave
Priključitev videokamere
1.
Poiščite izhodne vtičnice AV na videokameri. Običajno se nahajajo na
stranskem deli ali hrbtni strani videokamere. Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in [AV IN] na zaslonu LCD.
2.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in [AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na zaslonu LCD.
3.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "AV".
4.
Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri
(v nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z električno opremo.)
Če videokamera podpira stereo zvok, povežite dva kabla.
Povezava s kablom HDMI
Povezave
1.
S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] ali [HDMI IN
1] na izdelku in izhodna vrata HDMI na digitalni napravi.
2.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite
"HDMI1 / HDMI2".
Opomba
V načinu HDMI je podprta samo oblika zapisa zvoka PCM.
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
S kablom DVI-HDMI povežite vrata [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] ali [HDMI
IN 1] in izhodna vrata DVI na digitalni napravi.
Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za računalnik) z avdio izhodnimi priključki enake barve na napravi z digitalnim
izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom [RGB/DVI/DP/HDMI
AUDIO IN] na zaslonu LCD.
3.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite
"HDMI1 / HDMI2".
Povezave
Priključitev predvajalnika DVD
S kablom za povezavo vrat RGB in komponente povežite vrata [RGB/
COMPONENT IN] na zaslonu LCD in vtičnice PR, Y, PB na predvajalniku
DVD.
S kompletom zvočnih kablov povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [RAUDIO-L]] na zaslonu LCD in vtiče AUDIO OUT na predvajalniku DVD.
Opomba
•
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "Component".
•
Nato zaženite predvajalnik DVD z vstavljenim DVD-jem.
•
Kabel za povezavo vrat RGB in komponente je izbiren.
•
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD.
Priklop sprejemnika DTV (kabelski/satelitski)
Povezave
S kablom za povezavo vrat RGB in komponente povežite vrata [RGB/
COMPONENT IN] na zaslonu LCD in vtičnice PR, Y, PB na sprejemniku.
S kompletom avdio kablov povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na zaslonu LCD in vtičnice na AUDIO OUT sprejemniku.
Opomba
•
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "Component".
•
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za sprejemnik.
Priključitev avdio sistema
1.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU
in [AUDIO OUT] na zaslonu LCD.
Povezava omrežnega sprejemnika (naprodaj posebej)
Opomba
•
Omrežni sprejemniki so naprodaj posebej.
•
Za več informacij o nakupu in namestitvi omrežnega sprejemnika se obrnite na Samsung
Electronics.
Povezave
Povezava napajanja
S podaljševalnim napajalnim kablom povežite priključek [POWER] na izdelku in priključek [POWER] na nameščenem omrežnem sprejemniku.
Z napajalnim kablom povežite priključek [POWER] na omrežnem sprejemniku in stensko vtičnico.
Vklopite stikalo za napajanje.
Povezava na priključek MAGICINFO OUT
S kablom DP in HDMI povežite priključek [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na omrežnem sprejemniku in priključek [MAGICINFO OUT] na monitorju.
Povezave
Priključitev kabla LAN
S kablom LAN povežite vrata [LAN] na izdelku in vrata [LAN] na računalniku.
Priključitev naprav USB
Povežete se lahko z napravami USB, npr. miško in tipkovnico.
Povezava z omrežnim sprejemnikom za uporabo ZASLONA NA DOTIK
Povezave
1.
S kablom USB povežite vrata [TOUCH SCREEN USB HUB] na izdelku in vrata USB na
računalniku.
Opomba
•
Inovativna tehnologija zelo občutljivega zaslona na dotik omogoča, da je zaznan že rahel
dotik.
•
Če se zaslona dotikate z grobo paličico ali kovinskim predmetom, se lahko poškoduje.
Uporabljajte namensko elektronsko pisalo.
•
Prisotnost tuje snovi na zaslonu, na primer prahu ali vlage, lahko povzroči nepravilno
delovanje. Zaslon in njegov okvir čim pogosteje obrišite z mehko krpo.
•
Na zaslonu ne uporabljajte prevelike sile, da ne poči.
Uporaba programske opreme
Gonilnik monitorja
Opomba
Ko operacijski sistem zahteva gonilnik monitorja, vstavite CD-ROM, priložen
monitorju. Namestitev gonilnika se lahko med operacijskimi sistemi malce razlikuje. Sledite navodilom za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
Pripravite prazen disk in s tu navedenega spletnega mesta prenesite datoteko
s programom gonilnika.
Spletno mesto:
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (samodejna)
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Windows".
3.
Na seznamu modelov izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "OK" (V redu).
4.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK" (V redu) (Microsoft® Windows® XP/2000operacijski
sistem).
Uporaba programske opreme
Opomba
Certifikat za gonilnik tega monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (ročna)
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista™
1.
CD s priročnikom vstavite v pogon CD-ROM.
2.
(Start) in "Control Panel" (Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance
Kliknite
and Personalization" (Videz in prilagajanje).
3.
Kliknite "Personalization" (Prilagajanje) in nato "Display Settings" (Nastavitve zaslona).
4.
Kliknite "Advanced Settings..." (Dodatne nastavitve …).
5.
Kliknite "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor". Če je gumb "Properties" (Lastnosti)
deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Uporaba programske opreme
Če se prikaže sporočilo "Windows needs..." (Windows mora …), kot je prikazano na
spodnji sliki, kliknite "Continue" (Nadaljuj).
Opomba
Ta gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala
vašega sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
6.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) na zavihku "Driver" (Gonilnik).
7.
Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software" (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers
on my computer" (Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku).
8.
Kliknite "Have Disk..." (Imam disk ...) in izberite mapo (na primer pogon D:\), kjer se
nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, ter kliknite "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
9.
Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite vaš model in kliknite "Next" (Naprej).
10. Na naslednjih, zaporedoma prikazanih zaslonih kliknite "Close" (Zapri) → "Close" (Zapri)
→ "OK" (V redu) → "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Start" → "Control Panel" (Nadzorna plošča) in nato ikono "Appearance and
Themes" (Videz in teme).
3.
Kliknite ikono "Display" (Zaslon) in izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) ter kliknite
"Advanced..." (Dodatno ...).
4.
Kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor" in izberite zavihek "Driver" (Gonilnik).
5.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) in izberite "Install from a list or..." (Namesti s seznama ali ...) ter kliknite gumb "Next" (Naprej).
Uporaba programske opreme
6.
Izberite "Don't search, I will..." (Ne išči ...) in kliknite "Next" (Naprej) ter kliknite "Have
disk" (Imam disk).
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\) ter na seznamu modelov
monitorja izberite vaš model in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).
Opomba
Certifikat za gonilnik monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali
sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
Uporaba programske opreme
http://www.samsung.com/
9.
Kliknite gumb "Close" (Zapri), nato klikajte gumb "OK" (V redu).
10. Namestitev gonilnika monitorja je dokončana.
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000operacijskimi sistemi
Ko se na monitorju prikaže "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče
najti), sledite naslednjim korakom.
1.
Izberite gumb "OK" (V redu) v oknu "Insert disk" (Vstavite disk).
2.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) v oknu "File Needed" (Zahtevana je datoteka).
3.
Izberite A: (pogon D:\), kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
Namestitev
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne
lastnosti).
4.
Izberite "Monitor".
Prvi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) neaktiven, je monitor pravilno konfiguriran. Prenehajte z nastavitvijo.
Drugi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) označen, kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) in sledite naslednjim korakom.
5.
Kliknite "Driver" (Gonilnik), kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...), nato kliknite
gumb "Next" (Naprej).
6.
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikaži seznam znanih gonilnikov za to napravo, da lahko izberem določen gonilnik) in kliknite "Next" (Naprej) ter nato "Have disk" (Imam disk).
Uporaba programske opreme
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\).
8.
Kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
9.
Izberite model monitorja in kliknite gumb "Naprej". Nato kliknite gumb "Naprej".
10. Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).
Če se prikaže okno "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče
najti), kliknite gumb "Yes" (Da). Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb
"Close" (Zapri).
Operacijski sistem Microsoft® Windows® Millenniumoperacijskimi sistemi
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne
lastnosti).
4.
Izberite zavihek "Monitor".
5.
Kliknite gumb "Change" (Spremeni) na območju "Monitor Type" (Vrsta monitorja).
6.
Izberite "Specify the location of the driver" (Določi mesto gonilnika).
7.
Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži seznam vseh gonilnikov na določenem mestu ...) in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Kliknite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9.
Določite A:\ (gonilnik D:\) in kliknite gumb "OK" (V redu).
10. Izberite "Show all devices" (Pokaži vse naprave) in izberite monitor, s katerim je povezan
računalnik, ter kliknite "OK" (V redu).
11. Izbirajte gumba "Close" (Zapri) in "OK" (V redu), dokler ne zaprete pogovornega okna
"Display Properties" (Lastnosti zaslona).
Operacijski sistemMicrosoft®Windows® NT
1.
Kliknite "Start", "Settings" (Nastavitve), "Control Panel" (Nadzorna plošča) in dvokliknite
ikono "Display" (Zaslon).
2.
V oknu "Display Registration Information" (Informacije o registraciji zaslona) kliknite zavihek "Settings" (Nastavitve) in nato "All Display Modes" (Vsi načini zaslona).
3.
Izberite način, ki ga želite uporabiti ("Resolution" (Ločljivost), "Number of colors" (Število
barv) in Navpična frekvenca) ter kliknite "OK" (V redu).
4.
Kliknite gumb "Apply" (Uporabi), če zaslon deluje normalno, potem ko ste kliknili
""Test" (Preskusi). Če zaslon ni normalen, spremenite način (nižja ločljivost, frekvenca
ali manj barv).
Opomba
Če v možnosti "All Display Modes" (Vsi načini zaslona) ni nobenega načina, si za izbiro ravni
za "Resolution" (Ločljivost) in Navpična frekvenca oglejte razdelek Prednastavljeni časovni
načini v navodilih za uporabo.
Operacijski sistem Linux
Uporaba programske opreme
Za X-Window morate izdelati datoteko X86Config, ki je vrsta datoteke z nastavitvami sistema.
1.
Po izvedbi datoteke X86Config na prvem in drugem zaslonu pritisnite "Enter" (Vnos).
2.
Na tretjem zaslonu se nastavi miška.
3.
Nastavite miško za računalnik.
4.
Na naslednjem zaslonu izberete tipkovnico.
5.
Nastavite tipkovnico za računalnik.
6.
Na naslednjem zaslonu se nastavi monitor.
7.
Najprej nastavite vodoravno frekvenco za monitor. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
8.
Nastavite možnost Navpična frekvenca monitorja. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
9.
Vnesite ime modela monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na dejansko izvedbo programa
X-Window.
10. Dokončali ste nastavitev monitorja. Po nastavitvi ostale potrebne strojne opreme izvedite
X-Window.
Zaslon na dotik
Namestitev gonilnika zaslona na dotik
1.
Monitor in računalnik povežite s kablom USB.
2.
Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
3.
Kliknite HidSetup. Samodejno se bo zagnala namestitev gonilnika. (Dvokliknite datoteko
v mapi "Touchscreen Driver".)
4.
Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
Opomba
Gonilnik je nameščen in sistem ga bo samodejno prevzel. Pri nekaterih računalnik pa je
treba izvesti naslednje korake, da najdejo novi gonilnik: 5, 6, 7.
5.
Izberite "No, not this time” in nato “Next” (SL. 1).
SL. 1
Uporaba programske opreme
6.
Če sistem najde zaslon na dotik, vas pozove, da poiščete ustrezen dokument gonilnika.
Izberite “Install the software automatically (Recommended)” in nato “Next” (SL. 2).
SL. 2
7.
Kliknite "Finish” (SL.3), da dokončate posodobitev gonilnika. V oblačku orodne vrstice v
spodnjem desnem vogalu zaslona bo pisalo "Found New Hardware" (SL. 4).
SL. 3
SL. 4
Namestitev gonilnika nadzorne plošče zaslona na dotik
Dvokliknite bližnjico na zaslonu ali izberite “Start” -> “All Programs” -> ”IRTouchSystems” ->
“TouchScreen Control Panel” (SL. 5) in nato odprite nadzorno ploščo zaslona na dotik.
Uporaba programske opreme
SL. 5
Splošni meni nadzorne plošče
SL. 6
1. Mapping
Na nadzorni plošči lahko prilagajate ali konfigurirate prek povezave USB. Podpira več zaslonov na dotik, povezanih z računalnikom. Plošča prikazuje osnovne podatke zaslona na
dotik in omogoča umerjanje. Če je na računalnik priključenih več zaslonov na dotik in je stanje
nastavljeno na “multi-screens display", bo na seznamu Touchscreen List prikazanih več
tovrstnih zaslonov. Pred umerjanjem izberite monitor za vsak zaslon na dotik z možnostjo
[Mapping], sicer zasloni na dotik ne bodo delovali. Nastavitve za več zaslonov na dotik konfigurirajte po naslednjem psotopku: Kliknite ”Mapping”, da se na sredini vsakega monitorja
prikaže ikona gumba v prednostnem zaporedju. Kliknite sredino ikone gumba, da potrdite
priključeni zaslon na dotik. Če ne najdete podatkov o zaslonu na dotik, pritisnite “Esc” ali
Uporaba programske opreme
počakajte 30 sekund in program bo preskočil nastavitev trenutnega zaslona na dotik in samodejno nadaljeval z naslednjim.
2. Calibrate
Ta funkcija je na voljo v enojnem načinu in načinu dvojnega pogleda. Na seznamu možnosti
umerjanja zaslona na dotik kliknite [Calibrate]. Če se vsi rdeči krožci spremenijo v modre
ikone, potem ko ste jih tapnili, je umerjanje končano.
3. Region Calibrate
Ta funkcija se uporablja za vse načine, posebej za dvojnega (način vodoravne ali navpične
razširitve).
Koraki
1.
Na seznamu "TouchScreen List" nadzorne plošče zaslona na dotik izberite "Calibrate of
the TouchScreen" in nato kliknite [Region Calibrate].
2.
Povlecite območje urejanja. Naj bo večji kot 200 x 200.
3.
Ko končate štiritočkovno umerjanje, se lahko dotaknete samo izbranega območja.
Umerjanje izvedite po naslednjem postopku: Izberite zaslon na dotik na seznamu informacij
in, ko se prikaže okno za umerjanje, kliknite gumb "Calibrate". Umerjanje dokončajte tako,
da se v zaporedju dotaknete središč 4 tarč. Pritisnite gumb "Esc" za izhod iz umerjanja. Po
umerjanju se prikažejo gumbi “ReCalibrate”, “OK” in “Cancel”. Za ponovno umerjanje izberite
“ReCalibrate”, za shranjevanje in izhod izberite “OK”, za izhod brez shranjevanja pa “Cancel”.
Nastavitve
Okno z nastavitvami je razdeljeno na 8 območij (SL. 7):
1.
Modes
2.
Enable Touch
3.
Hide Cursor
4.
Enable Double Click
5.
Enable Right Click
6.
Enable Drag Delay
7.
Enable Delay Touch
8.
Enable Beep
Uporaba programske opreme
SL. 7
Načini
Na voljo so trije načini dotika: “Click on touch,” “Click on Release,” “Mouse Emulation.”
1. Click on touch
Klik se prepozna, ko se s prstom dotaknete zaslona na dotik. Predmetov ni mogoče vleči. V
tem načinu se zaslon na dotik najhitreje odziva; priporočamo ga za aplikacije z velikimi gumbi.
2. Click on Release
To je privzeti način. Klik se prepozna, ko prst dvignete z zaslona. Ta način omogoča natančen
nadzor in ga priporočamo za aplikacije z majhnimi gumbi in za hiperpovezave na spletne
strani, kot so aplikacije POS in druge.
3. Mouse Emulation
Emulirajo se funkcije miške, med drugim klikanje z levim gumbom miške, premikanje, odklikanje in vlečenje. To funkcijo priporočamo za pisanje, risanje ali vlečenje zemljevida.
Options
1. Enable Touch
Za omogočanje (privzeta nastavitev) ali onemogočanje zaslona na dotik.
2. Hide Cursor
Kazalec miške se v nekaterih aplikacijah ne uporablja; s to funkcijo lahko skrijete kazalec, ne
da bi onemogočili funkcijo miške. Priporočamo za velike gumbe, ki se uporabljajo pri predvajanju animacij, ali za izobraževalne aplikacije za otroke z načinom "Click On Touch".
3. Enable Double Click
Dvoklik deluje na zaslonu na dotik enako kot z miško. Hitro dvakrat tapnite mesto na zaslonu.
“Double Click Settings” lahko prilagodite za optimalno delovanje dvoklika. “Speed" je prikazano v milisekundah. Višja ko je vrednost, daljši je veljavni časovni interval med klikoma
dvoklika. “Area” (v slikovnih pikah) se uporablja za povečanje ali zmanjšanje dovoljene razdalje med klikoma dvoklika. Višja ko je vrednost (v slikovnih pikah), bolj je zaslon na dotik
občutljiv na dvoklike. Dvoklik je podprt v načinih "Click on touch,” “Click on Release” in "Mouse
Emulation".
Uporaba programske opreme
4. Enable Right Click
Za omogočanje klika z desnim gumbom miške. Pritisnite in dve sekundi držite pritisnjen kateri
koli del zaslona. Prikazal se bo kontekstni meni. Klik z desnim gumbom miške je mogoč samo
v načinu emulacije miške. Če želite, da se kontekstni meni prikaže pozneje ali preje, prilagodite "Delay” v nastavitvah “Right Click Settings”.
Opomba
Višja ko je vrednost, pozneje se prikaže kontekstni meni. “Delay" je prikazano v milisekundah.
“area” določa omejitev območja dovoljenega tresenja po površini na dotik (v slikovnih pikah).
Višja ko je vrednost, večje je območje tresenja. Kontekstni meni bo prikazan, dokler boste s
prstom pritiskali zaslon znotraj razpona.
5. Enable Drag Delay
Ta funkcija prikazuje, koliko milisekund po kliku možnosti se bo omogočila funkcija “Drag
Delay”. Če ob dotiku zaslona ni mogoče natančno izbrati predmeta ali če se kazalec trese,
prilagodite zakasnitev vlečenja (v milisekundah) na ustrezno vrednost.
6. Enable Delay Touch
Če omogočite to funkcijo, se zaslon na dotik ne bo odzval na kratek dotik ali prasko na zaslonu
na dotik. Ta način je zelo koristen, ko morate za nekaj trenutkov pritisniti zaslon na določenem
območju.
7. Enable Beep
S to funkcijo omogočite ali onemogočite zvočne signale iz vgrajenega zvočnika računalnika
in nastavite njihov cikel in frekvenco. Funkcijo zvočnih signalov omogočite s pritiskom gumba
[Apply] potem, ko ste izbrali [Enable touch] in obratno. Na voljo so trije načini zvočnih signalov:
“Beep on touch,” “Beep on Release,” “Both.”
1.
Beep on touch: klik se prepozna, ko se s prstom dotaknete zaslona na dotik.
2.
Beep on Release: klik se prepozna, ko prst dvignete z zaslona.
3.
Both: klik se prepozna, ko se s prstom dotaknete zaslona na dotik in tudi, ko prst dvignete
z zaslona.
4.
PC Speaker: ko namestite gonilnik in zaženete računalniško kartico, se privzeto sproži
zvočni signal. Spremenite lahko cikel in zvok zvočnih signalov.
5.
Sound Card: zvok se predvaja prek zvočne kartice.
Opomba
Parametre lahko nastavite tako, da optimirate delovanje glede na stanje strojne opreme in
zunanje dejavnike.
Odstranitev gonilnika
Dvokliknite možnost “Nadzorna plošča” -> “Dodaj ali odstrani programe” (SL. 8), izberite “IRTOUCHSYSTEMS TouchScreen Driver” in nato kliknite “Remove”, da odstranite gonilnik.
Uporaba programske opreme
SL. 8
Splošne nastavitve zaslona na dotik (za referenco)
Izberite način “Mouse Emulation” in nato “Enable Touch”, “Send Right Click”, and “Enable
Double Click.” For general use možnosti “Enable Delay Touch” ne priporočamo, ker upočasni
odziv zaslona na dotik. Zaslon na dotik se ne bo odzval, če ga boste kratko tapnili ali po njem
hitro povlekli s prstom.
Namestitev
1. Enable Double Click
Dvoklik deluje na zaslonu na dotik
enako kot z miško. Predmet na
zaslonu hitro dvakrat tapnite, da ga
odprete. “Speed” nastavite na
500–550 milliskund, “Area” pa na
32 slikovnih pik.
2. Enable Right Click
Za omogočanje klika z desnim
gumbom miške (privzeto). Pritisnite in dve sekundi držite pritisnjen
kateri koli del zaslona. Prikazal se
bo kontekstni meni. Klik z desnim
gumbom miške je mogoč samo v
načinu emulacije miške. “Delay”
nastavite na 1000 milisekund (1
sekundo), “Area” pa na 32 slikovnih pik.
3. Enable Drag Delay
Ta funkcija prikazuje, koliko milisekund po dotiku možnosti se bo omogočila funkcija “Drag
Delay”. Če ob dotiku zaslona ni mogoče natančno izbrati predmeta ali če se kazalec trese,
prilagodite zakasnitev vlečenja (v milisekundah) na ustrezno vrednost.
Uporaba programske opreme
MDC (Multiple Display Control)
Namestitev
1.
Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite program za namestitev programske opreme MDC System.
Opomba
Če se zaslon za namestitev programske opreme ne prikaže, opremo namestite z izvršljivo datoteko MDC System v mapi MDC na CD-ROM.
3.
Če se zaslon čarovnika za namestitev prikaže, kliknite "Next."
4.
Prikaže se zaslon "License Agreement". Kliknite "Yes".
5.
Prikaže se okno "Customer Information". Vnesite uporabniške podatke in kliknite "Yes."
6.
Prikaže se okno "Choose Destination Location". Določite mesto datoteke za namestitev
programa in kliknite "Next."
Opomba
Če ne določite mesta datoteke, se bo program namestil na privzeto mesto datoteke.
7.
Prikaže se okno "Start Copying Files". Potrdite mesto datoteke in kliknite "Next."
8.
Prikaže se zaslon poteka namestitve.
9.
Prikaže se zaslon "InstallShield Wizard Complete". Kliknite "Finish".
Opomba
Izberite " Launch MDC System" in kliknite "Finish." Program MDC se zažene.
10. Če se namestitev uspešno izvede, se na zaslonu prikaže ikona za hitri zagon programske opreme MDC System.
Izvedljiva ikona MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od specifikacij računalniškega sistema ali monitorja V tem primeru pritisnite tipko F5.
Težave pri nameščanju
Na namestitev programa MDC lahko vplivajo dejavniki, kot so grafična kartica, matična plošča
in omrežno okolje.
Uporaba programske opreme
Odstranitev
Program MDC lahko odstranite samo z možnostjo "Add or Remove Programs" (Dodaj ali
odstrani programe) v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) programa Windows® .
Za odstranitev programske opreme MDC izvedite naslednje korake.
Izberite "Setting/Control Panel" (Nastavitev/Nadzorna plošča) v meniju "Start" in nato dvokliknite "Add/Delete a program" (Dodaj/odstrani program).
Na seznamu izberite MDC System in nato kliknite gumb "Add/Delete" (Dodaj/odstrani).
Uporaba Serial MDC
Uporaba Ethernet MDC
S e r i a l MDC
Uvod
Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem
računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno
komunikacijo. Zato morajo biti zaporedna vrata računalnika in zaslona povezana z zaporednim kablom.
Začetek - Glavni zaslon
Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.
Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.
Glavne ikone
All
Remote Control
Izbirna gumba
Safety Lock
Refresh
Port Selection
Izbira zaslona
Lamp Control
Mreža z informacijami
Option...
Orodja za nadzor
Spustni seznam
OSD Display
1.
Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2.
Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
3.
Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
Če nastavite funkcijo zaklepa, lahko uporabljate samo gumb za napajanje in gumb za zaklep na daljinskem
upravljalniku in televizorju.
4.
Nastavitev zaporednih vrat računalnika je lahko spremenjena. Izvirna vrednost je COM1.
5.
Za izbiro načina prilagajanja za Lamp.
6.
Za prilagoditev števila LFD ID in pogostosti ponovitev iskanja.
7.
Za določitev razpona prikazanih ID-jev zaslonov velikega formata. Za izbiro ali preklic izbora prikazanih ID-jev
uporabite gumb Select ali Clear.
8.
Za izbiro ali preklic izbire vseh monitorjev.
9.
Za izbiro (Select) ali preklic izbora (Clear) prikazanih ID-jev zaslonov velikega formata, nastavljenih z možnostma 7
in 8.
10. Za iskanje monitorjev. Največje dovoljeno število je navedeno v polju Max LFD Id .
11. Izbira zaslona med izbranimi.
12. Mreža s kratkimi informacijami o izbranem zaslonu.
13. Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).
14. Za nastavitev funkcije OSD na On/Off.
-Morda ni podprto, odvisno od izdelka.
<Opomba> Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava
vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je
ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.
Nastavitev vrat
1. Aplikacija Multiple Display Control je privzeto nastavljena na vrata COM1.
2. Če so uporabljena druga vrata in ne COM1, je mogoče v meniju za izbiro vrat (Port Selection Menu) določiti vrata od
COM1 do COM4.
3. Če ime vrat, ki so povezana z monitorjem z zaporednim kablom, ni natančno določeno, komunikacija ne bo na voljo.
4. Izbrana vrata so shranjena v programu in uporabljena tudi za naslednji program.
System
1. Kliknite System v glavnem meniju, da odprete zaslon za prilagajanje sistema.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za System.
1)
Stanje napajanja
2) Vir napajanja
3) Velikost slike
4) On Timer
5) Off Timer
2. Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
System omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.
1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)
- Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.
2) Volume (Glasnost)
- Regulira glasnost izbranega zaslona.
Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
(Če prekličete izbor enega ali vseh zaslonov, se obnovi privzeta vrednost 10.)
3)
Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
- Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
(Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)
Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
3. Za izbiro, ali naj se prikaže zaslon z menijem z uporabo menija OSD Display.
1) Source OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD vira, če se preklopi Source.
2) Not Optimum Mode OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD optimalnega načina, če trenutni način ni podprt.
3) No Signal OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD odsotnosti signala, če ni signala.
4) MDC OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD programa MDC, če pride do spremembe nastavitev v programu MDC.
Upravljanje vhodnega vira
1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega
vira).
Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
• TV Mode
• PC Mode
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.
1) PC
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.
2) BNC
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
3) DVI
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.
4) TV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
5) DTV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DTV.
6) AV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.
7) S-Video
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.
8) Component
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.
9) MagicInfo
- Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
10) HDMI1/HDMI2
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na HDMI.
11) DP
- Za preklop vhodnega vira za izbrani Display na DP.
12) Channel
- Channel arrow appears when the Input Source is TV.
Možnost HDMI2 morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Možnost DP morda ni podprta, odvisno od izdelka.
TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when
Input Source is TV.
Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje velikosti slike
PC, BNC, DVI, DP
1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti
slike).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.
1)
Stanje napajanja
- Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..
2) Image Size (Velikost slike)
- Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.
3) Input Source (Vhodni vir)
- V tabeli z informacijami je prikazano, čigav vhodni vir so PC, BNC, DVI in DP .
4) PC Source
- Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
- Gumb Image Size Control (Upravljanje velikosti slike) lahko uporabite za upravljanje velikosti slike, na voljo pa je
za PC, BNC in DVI in DP.
5) Video Source
- Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni
vir).
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.
Upravljanje velikosti slike
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.
1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti
slike).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.
1) Kliknite jezičke TV, AV, S-Video in Component ter prilagodite velikost slike za TV, AV, S-Video Component , HDMI1,
HDMI2, in DTV.
Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
2) Mreža z informacijami prikazuje le zaslone, katerih vhodni viri so TV, AV, S-Video, Component , HDMI1, HDMI2, ali
DTV.
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.
4) Načine zaslona je mogoče prilagajati samo, če je povezan televizor (samo PAL) in je element Image Size (Velikost
slike) nastavljen na Auto Wide (Samodejno široko).
Možnost HDMI2 morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Možnost Custom morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Auto Wide, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in DVI
(HDCP) 720p ali 1080i.
Način Auto Wide je na voljo samo za TV, AV in S-Video.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje časa
1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.
1) Set clock
- Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
- Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.
2) Timer
- Za nastavitev možnosti Timer1, Timer2, Timer3 in Holiday Management.
3) Prikazuje, ali je vklopljena možnost Timer.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.
Time
Nastavitev možnosti Timer in Holiday Management
1. Nastavitev možnosti Timer1, Timer2 in Timer3
1) On Time
- Za nastavitev časa vklopa izbranega monitorja v urah, minutah in z možnostjo AM/PM.
2) Off Time
- Za nastavitev časa izklopa izbranega monitorja v urah, minutah in z možnostjo AM/PM.
3) Volume
- Za izbiro ravni glasnosti, ki naj se uporabi ob vklopu izbranega monitorja.
4) Source
- Za izbiro zunanjega vhodnega vira, ki naj bo prikazan ob vklopu izbranega monitorja.
5) Holiday
- Izvedba funkcije Holiday Management za možnost Timer.
6) Repeat
- Izbrati je mogoče Once, EveryDay, Mon–Fri, Mon–Sat, Sat–Sun in Manual.
z
z
z
z
z
z
Once: Timer se uporabi samo enkrat.
EveryDay: Timer se uporablja vsak dan.
Mon–Fri: Timer se uporablja od ponedeljka do petka.
Mon–Sat: Timer se uporablja od ponedeljka do sobote.
Sat–Sun: Timer se uporablja ob sobotah in nedeljah.
Manual: za izbiro dneva v tednu, na katerega naj se uporabi časovnik.
2. Nastavitev možnosti Holiday Management
S funkcijo Holiday Management določite, katere dneve naj se monitor ne vklopi ali izklopi z možnostjo Timer.
1) Za določitev datuma.
2) Delete All
- Za brisanje vseh praznikov.
3) Add
- Za dodajo navedenega datuma.
4)
- Za brisanje urnika v izbrani vrstici.
Funkcijo Holiday Management lahko vklopite ali izklopite v meniju za nastavitev možnosti Timer .
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.
Pri TV-jih omogočeno samo, če je možnost Source nastavljena na TV v načinu On Time.
Pri modelih z nameščenim programom MagicInfo omogočeno samo, če je možnost Source nastavljena
na MagicInfo v načinu On Time.
PIP
velikost PIP
1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.
1) PIP Size (Velikost PIP)
- Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.
2) OFF (IZKLOPLJENO)
- Izključi PIP izbranega zaslona.
3) Large (Veliko)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.
4) Small (Majhno)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.
5) Double 1
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.
6) Double 2
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
PIP
vir PIP
1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.
1)
PIP Source (Vir PIP)
- Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
2)
PC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.
3)
BNC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.
4)
DVI
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.
5)
TV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na TV.
6)
DTV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DTV.
7)
AV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.
8)
S-Video
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.
9)
Component
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.
10) HDMI1/HDMI2
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na HDMI.
11) DP
- Za preklop vira za PIP izbranega zaslona na DP.
Možnost HDMI2 morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Možnost DP morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.
Upravljanje nastavitev
Slika
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
V glavnem meniju so prikazane osnovne informacije, potrebne za prilagajanje možnosti Picture. Nastavitve za izbrani
monitor se prikažejo, če izberete enega od povezanih monitorjev, privzete nastavitve pa se prikažejo, če izberete vse
monitorje, kar storite tako, da kliknete All in Select. Če spremenite vrednost na tem zaslonu, se trenutni način
samodejno preklopi v način po meri.
1) Picture (Slika)
- Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV.
2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Sharpness (Ostrina)
- Prilagodi ostrino izbranega zaslona.
5) Color (Barve)
- Prilagodi barve izbranega zaslona.
6) Tint (Obarvanost)
- Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.
7) Color Tone (Barvni ton)
- Za prilagajanje nastavitve Color Tone za izbrani zaslon.
8) Color Temp
- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
- Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
- Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.
Možnost HDMI2 morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Možnost Brightness Sensor morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Slika PC
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Prikažejo se osnovne informacije, potrebne za prilagajanje nastavitev. Če izberete ID zaslona, se uvozijo in nato na
drsniku prikažejo nastavitve za ustrezni SET. Če izberete vse ID-je zaslonov, kar storite tako, da kliknete All in Select,
pa se prikažejo privzete nastavitve. Če spremenite vrednost na tem zaslonu, se trenutni način samodejno preklopi v
način po meri.
1) Picture PC
- Na voljo samo pri PC, BNC , DVI in DP.
2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Red (Rdeče)
- Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.
5) Green (Zeleno)
- Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.
6) Blue (Modro)
- Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.
7) Color Tone
- Za prilagajanje nastavitve Color Tone za izbrani zaslon.
8) Color Temp
- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
- Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
- Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.
Možnost DP Sensor morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Možnost Brightness Sensor morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Audio
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
V oknu zaslona so prikazane osnovne informacije, potrebne za prilagajanje možnosti Audio. Če izberete ID zaslona,
se uvozijo in nato na drsniku prikažejo nastavitve za ustrezno NAPRAVO. Če izberete vse ID-je zaslonov, kar storite
tako, da kliknete All in Select, pa se prikažejo privzete nastavitve. Če spremenite vrednost na tem zaslonu, se trenutni
način samodejno preklopi v način po meri.
1) Audio (Avdio)
- Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.
2) Bass (Nizki toni)
- Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.
3) Treble (Visoki toni)
- Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.
4) Balance (Ravnovesje)
- Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.
5) SRS TS XT
- Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TS XT Sound za izbrani zaslon.
6) Sound Select (Izbira zvoka)
- Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Zaklep slike
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
1) Image Lock (Zaklep slike)
- Na voljo le za PC in BNC.
2) Coarse (Grobo)
- Prilagodi grobost izbranega zaslona.
3) Fine (Fino)
- Prilagodi finost izbranega zaslona.
4) Position (Položaj)
- Prilagodi Položaj izbranega zaslona.
5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
- Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.
Upravljanje vzdrževanja
Upravljanje osvetlitve
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.
1) Maintenance (Vzdrževanje)
- Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.
2) Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
- Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
Manual Lamp Control se samodejno izklopi, če za prilagajanje uporabite Auto Lamp Control.
- Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
Auto Lamp Control se samodejno izklopi, če za prilagajanje uporabite Manual Lamp Control
3) Ambient Light
- Za zaznavo jakosti okoljske svetlobe izbranega monitorja in samodejno prilagoditev svetlosti slike.
- Določite lahko vrednost Reference in določite monitor, ki bo samodejno določil Lamp Value (jakost svetlobe luči)
glede na jakost okoljske svetlobe.
Možnost Ambient Light je podprta samo pri modelih s senzorjem svetlobe in je omogočena samo, če je
v meniju Lamp Control izbrana možnost Ambient Brightness Mode.
Možnosti Auto Lamp Control in Manual Lamp Control sta omogočeni samo, če je v meniju Lamp Control
izbrana možnost User Control Mode .
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje vzdrľevanja
Scroll
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
1) Scroll
- S to funkcijo odstranite zakasnele slike, ki se pojavijo, če je na izbranem zaslonu dlje časa prikazana mirujoča
slika.
2) Pixel Shift
- Za natančen pomik zaslona ob določenem časovnem intervalu.
3) Safety Screen
- Funkcija Safety Screen (Varnostni zaslon) se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v
primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na monitorju. Z elementom Interval nastavite cikel ponavljanja v
urah, z elementom Time (Čas) pa nastavite čas za izvedbo funkcije Safety Screen (Varnostni zaslon).
Element Type (Vrsta) lahko nastavite na Scroll (Pomikanje), Pixel (Svetlobna pika), Bar (Vrstica), Eraser
(Brisanje), All White (Vse belo) ali Pattern (Vzorec).
4) Safety Screen2
- S to funkcijo preprečite pojav zakasnelih slik. S to funkcijo lahko izberete in nadzirate pet (5) types (vrste).
Za vrsto Scroll (Pomikanje) lahko element Time (Čas) nastavite na 1, 2, 3, 4 ali 5. Za vrsti Bar (Vrstica)
in Eraser (Brisanje) ga lahko nastavite na 10, 20, 30, 40 ali 50. Za vrsti All White (Vse belo) in Pattern
(Vzorec) ga lahko nastavite na 1, 5, 10, 20 ali 30.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje vzdrževanja
Video Wall
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
1) Video Wall
- Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali
pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.
2) Video Wall Control
- Za konfiguriranje nastavitev za Video Wall.
1) On / Off
- Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.
2) Format
- Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
z
Full
z
Natural
3) Screen Divider
- Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
z V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
z V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
z Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
z Razporediti je mogoče največ toliko monitorjev: Horizontal X Vertical = 100
z V vrsti je mogoče razporediti do 15 monitorjev. Če je možnost Vertical nastavljena na 15, je največja vrednost
za Horizontal 6. Če je možnost Horizontal nastavljena na 15, je največja vrednost za Vertical 6.
4) Prikaz, razdeljen na več zaslonov
- Postavitev zaslonov lahko prikažete in spremenite z nastavitvami Screen Divider.
Razpon nastavitve Screen Divider je odvisen od modela.
Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Odpravljanje težav
1. Zaslon, ki ga želite upravljati, ni prikazan v mreži z informacijami o System .
- Preverite povezavo RS232C. (Preverite, ali je primerno priključena v vrata Com1)
- Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID,
ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.
- Pri monitorjih, ki podpirajo ID monitorja med 0 in 99, mora biti ta nastavljen na vrednost od 0 do 99.
Opomba: Preverite, ali je vneseni naslov IP pravilen in stanje povezave ethernetnega kabla zaslona).
2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
- Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
- Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.
3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
- Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.
4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
- Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.
5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko
upravljanje, da obnovite normalno delovanje.
<Opomba> Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi
bližnjih elektronskih naprav.
Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov
Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.
1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1,
prikaže vrednosti ID3.
4. Če hkrati izberete vse naprave tako, da kliknete All in Select, se obnovi privzeta vrednost.
Ehternet MDC
Uvod
Za razliko od prejšnjega načina, pri katerem je bil uporabljen standard serijske podatkovne komunikacije RS-232C, je tokrat
dodan
ethernet.
Povežite prvo prikazno napravo in računalnik tako, da vnesete naslov IP. Za povezavo dodatne prikazne naprave
uporabite serijski kabel RS-232C. Oglejte si zgornjo sliko.
Začetek - Glavni zaslon
Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.
Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.
Glavne ikone
Lamp Control
Add a Device
Izbira zaslona
Remote Control
Info Grid
Safety Lock
Orodja za nadzor
Fault Device Alert
OSD Display
1.
Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2.
Napravo dodate tako, da vnesete naslov IP, konfiguriran v monitorju.
3.
Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
4.
Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem
upravljalniku in televizorju.
5.
Če povezava z monitorjem ne uspe, se vklopi ali izklopi funkcija za prenos rezultata po e-pošti.
6.
Za izbiro načina prilagajanja za Lamp.
7.
Izbira zaslona med izbranimi.
8.
Za izbiro ali preklic izbire vseh monitorjev.
9.
Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).
10. Za nastavitev funkcije OSD na On/Off.
-Morda ni podprto, odvisno od izdelka.
<Opomba> Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava
vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je
ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.
Add a Device
1. IP Adress -> ADD -> OK
System
1. Kliknite System v glavnem meniju, da odprete zaslon za prilagajanje sistema.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje napajanja.
1)
Stanje napajanja
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
Upravljanje napajanja omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.
1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)
- Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.
2) Volume (Glasnost)
- Regulira glasnost izbranega zaslona.
Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
(Če prekličete izbor enega ali vseh zaslonov, se obnovi privzeta vrednost 10.)
3)
Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
- Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
(Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)
Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
3. Za izbiro, ali naj se prikaže zaslon z menijem z uporabo menija OSD Display.
1) Source OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD vira, če se preklopi Source.
2) Not Optimum Mode OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD optimalnega načina, če trenutni način ni podprt.
3) No Signal OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD odsotnosti signala, če ni signala.
4) MDC OSD
- Za nastavitev, ali naj se prikaže OSD programa MDC, če pride do spremembe nastavitev v programu MDC.
Network
1) Izberite vse ali Clear All za dodane naprave ali pa Refresh ali Delete za izbrane naprave.
2) Prikažejo se IP Address, ID (ethernetni ali serijski), Mac Address in stanje povezave povezanega monitorja.
3) Za samodejno preverjanje, ali je nastavljen naslov IP za DHCP, in nastavitev naslova IP.
4) Za samodejno ali ročno nastavitev in nato uporabo nastavitev IP Address, Subnet in Gateway izbranega monitorja.
Upravljanje vhodnega vira
1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega
vira).
Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
• TV Mode
• PC Mode
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.
1) PC
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.
2) BNC
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
3) DVI
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.
4) TV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
5) DTV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DTV.
6) AV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.
7) S-Video
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.
8) Component
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.
9) MagicInfo
- Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
10) HDMI1/HDMI2
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na HDMI.
11) DP
- Za preklop vhodnega vira za izbrani Display na DP.
12) Channel
- Channel arrow appears when the Input Source is TV.
Možnost HDMI2 morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Možnost DP morda ni podprta, odvisno od izdelka.
TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when
Input Source is TV.
Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje velikosti slike
PC, BNC, DVI, DP
1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti
slike).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.
1)
Stanje napajanja
- Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..
2) Image Size (Velikost slike)
- Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.
3) Input
- V tabeli z informacijami je prikazano, čigav vhodni vir so PC, BNC, DVI in DP.
4) PC Source
- Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
- Z gumbom Image Size upravljate možnost Image Size za PC, BNC, DVI in DP.
5) Video Source
- Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni
vir).
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.
DP morda ni podprt, odvisno od izdelka.
Upravljanje velikosti slike
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.
1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti
slike).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.
1) Za prilagoditev možnosti Image Size v načinu TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 ali DTV kliknite zavihek
Video Source.
Z izbirnim gumbom ali izbiro potrditvenega polja izberite zaslon, ki ga želite prilagoditi.
2) V tabeli z informacijami je prikazan samo zaslon, katerega vhodni vir je TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2
ali DTV.
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.
4) Načine zaslona je mogoče prilagajati samo, če je povezan televizor (samo PAL) in je element Image Size (Velikost
slike) nastavljen na Auto Wide (Samodejno široko).
Možnost Custom morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Auto Wide, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in DVI
(HDCP) 720p ali 1080i.
(Način Auto Wide je na voljo samo za TV, AV in S-Video.)
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje časa
1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.
1) Set clock
- Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
- Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.
2) Timer
- Za nastavitev možnosti Timer1, Timer2, Timer3 in Holiday Management.
3) Prikazuje, ali je vklopljena možnost Timer.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.
Time
Nastavitev možnosti Timer in Holiday Management
1. Nastavitev možnosti Timer1, Timer2 in Timer3
1) On Time
- Za nastavitev časa vklopa izbranega monitorja v urah, minutah in z možnostjo AM/PM.
2) Off Time
- Za nastavitev časa izklopa izbranega monitorja v urah, minutah in z možnostjo AM/PM.
3) Volume
- Za izbiro ravni glasnosti, ki naj se uporabi ob vklopu izbranega monitorja.
4) Source
- Za izbiro zunanjega vhodnega vira, ki naj bo prikazan ob vklopu izbranega monitorja.
5) Holiday
- Izvedba funkcije Holiday Management za možnost Timer.
6) Repeat
- Izbrati je mogoče Once, EveryDay, Mon–Fri, Mon–Sat, Sat–Sun in Manual.
z
z
z
z
z
z
Once: Timer se uporabi samo enkrat.
EveryDay: Timer se uporablja vsak dan.
Mon–Fri: Timer se uporablja od ponedeljka do petka.
Mon–Sat: Timer se uporablja od ponedeljka do sobote.
Sat–Sun: Timer se uporablja ob sobotah in nedeljah.
Manual: za izbiro dneva v tednu, na katerega naj se uporabi časovnik.
2. Nastavitev možnosti Holiday Management
S funkcijo Holiday Management določite, katere dneve naj se monitor ne vklopi ali izklopi z možnostjo Timer.
1) Za določitev datuma.
2) Delete All
- Za brisanje vseh praznikov.
3) Add
- Za dodajo navedenega datuma.
4)
- Za brisanje urnika v izbrani vrstici.
Funkcijo Holiday Management lahko vklopite ali izklopite v meniju za nastavitev možnosti Timer .
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.
Pri TV-jih omogočeno samo, če je možnost Source nastavljena na TV v načinu On Time.
Pri modelih z nameščenim programom MagicInfo omogočeno samo, če je možnost Source nastavljena
na MagicInfo v načinu On Time.
PIP
velikost PIP
1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
Za izbiro zaslonov, ki jih želite prilagoditi, z gumbom Select ali potrditvenimi polji.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.
1) PIP Size (Velikost PIP)
- Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.
2) OFF (IZKLOPLJENO)
- Izključi PIP izbranega zaslona.
3) Large (Veliko)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.
4) Small (Majhno)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.
5) Double 1
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.
6) Double 2
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.
PIP Size can be controlled with turning on the LCD Display power.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
PIP
vir PIP
1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.
1)
PIP Source (Vir PIP)
- Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
2)
PC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.
3)
BNC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.
4)
DVI
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.
5)
TV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na TV.
6)
DTV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DTV.
7)
AV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.
8)
S-Video
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.
9)
Component
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.
10) HDMI 1/HDMI2
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na HDMI.
11) DP
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DP.
Viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.
HDMI2 morda ni podprt, odvisno od izdelka.
DP morda ni podprt, odvisno od izdelka.
Upravljanje nastavitev
Slika
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
V glavnem meniju so prikazane osnovne informacije, potrebne za prilagajanje možnosti Picture. Nastavitve za izbrani
monitor se prikažejo, če izberete enega od povezanih monitorjev, privzete nastavitve pa se prikažejo, če izberete vse
monitorje, kar storite tako, da kliknete All in Select. Če spremenite vrednost na tem zaslonu, se trenutni način
samodejno preklopi v način po meri.
1) Picture (Slika)
- Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV.
2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Sharpness (Ostrina)
- Prilagodi ostrino izbranega zaslona.
5) Color (Barve)
- Prilagodi barve izbranega zaslona.
6) Tint (Obarvanost)
- Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.
7) Color Tone (Barvni ton)
- Prilagodi barvne tone izbranega zaslona.
8) Color Temp
- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
- Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
- Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.
HDMI2 morda ni podprt, odvisno od izdelka.
Možnost Brightness Sensor morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Slika PC
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Prikažejo se osnovne informacije, potrebne za prilagajanje nastavitev. Če izberete ID zaslona, se uvozijo in nato na
drsniku prikažejo nastavitve za ustrezni SET. Če izberete vse ID-je zaslonov, kar storite tako, da kliknete All in
Select, pa se prikažejo privzete nastavitve. Če spremenite vrednost na tem zaslonu, se trenutni način samodejno
preklopi v način po meri.
1) Picture PC
- Na voljo samo pri PC, BNC, DVI in DP.
2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Red (Rdeče)
- Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.
5) Green (Zeleno)
- Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.
6) Blue (Modro)
- Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.
7) Color Tone
- Prilagodi Color Tone izbranega zaslona.
8) Color Temp
- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
- Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
- Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.
Možnost Brightness Sensor morda ni podprta, odvisno od izdelka.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
DP morda ni podprt, odvisno od izdelka.
Upravljanje nastavitev
Audio
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
V oknu zaslona so prikazane osnovne informacije, potrebne za prilagajanje možnosti Audio. Če izberete ID zaslona,
se uvozijo in nato na drsniku prikažejo nastavitve za ustrezno NAPRAVO. Če izberete vse ID-je zaslonov, kar storite
tako, da kliknete All in Select, pa se prikažejo privzete nastavitve. Če spremenite vrednost na tem zaslonu, se trenutni
način samodejno preklopi v način po meri.
1) Audio (Avdio)
- Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.
2) Bass (Nizki toni)
- Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.
3) Treble (Visoki toni)
- Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.
4) Balance (Ravnovesje)
- Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.
5) SRS TS XT
- Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TS XT Sound za izbrani zaslon.
6) Sound Select (Izbira zvoka)
- Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Zaklep slike
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
1) Image Lock (Zaklep slike)
- Na voljo le za PC in BNC.
2) Coarse (Grobo)
- Prilagodi grobost izbranega zaslona.
3) Fine (Fino)
- Prilagodi finost izbranega zaslona.
4) Position (Položaj)
- Prilagodi Položaj izbranega zaslona.
5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
- Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.
Funkcija upravljanja Maintenance je na voljo samo VKLOPLJENE zaslone.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.
Upravljanje vzdrževanja
Upravljanje osvetlitve
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.
1) Maintenance (Vzdrževanje)
- Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.
2) Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
- Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
Manual Lamp Control se samodejno izklopi, če za prilagajanje uporabite Auto Lamp Control.
- Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
Auto Lamp Control se samodejno izklopi, če za prilagajanje uporabite Manual Lamp Control.
3) Ambient Light
- Za zaznavo jakosti okoljske svetlobe izbranega monitorja in samodejno prilagoditev svetlosti slike.
- Določite lahko vrednost Reference in določite monitor, ki bo samodejno določil Lamp Value (jakost svetlobe luči)
glede na jakost okoljske svetlobe.
Možnost Ambient Light je podprta samo pri modelih s senzorjem svetlobe in je omogočena samo, če je
v meniju Lamp Control izbrana možnost Ambient Brightness Mode.
Možnosti Auto Lamp Control in Manual Lamp Control sta omogočeni samo, če je v meniju Lamp Control
izbrana možnost User Control Mode .
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje vzdrľevanja
Scroll
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
1) Scroll
- S to funkcijo odstranite zakasnele slike, ki se pojavijo, če je na izbranem zaslonu dlje časa prikazana mirujoča
slika.
2) Pixel Shift
- Za natančen pomik zaslona ob določenem časovnem intervalu.
3) Safety Screen
- Funkcija Safety Screen (Varnostni zaslon) se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v
primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na monitorju. Z elementom Interval nastavite cikel ponavljanja v
urah, z elementom Time (Čas) pa nastavite čas za izvedbo funkcije Safety Screen (Varnostni zaslon).
Element Type (Vrsta) lahko nastavite na Scroll (Pomikanje), Pixel (Svetlobna pika), Bar (Vrstica), Eraser
(Brisanje), All White (Vse belo) ali Pattern (Vzorec).
4) Safety Screen2
- S to funkcijo preprečite pojav zakasnelih slik. S to funkcijo lahko izberete in nadzirate pet (5) types (vrste).
Za vrsto Scroll (Pomikanje) lahko element Time (Čas) nastavite na 1, 2, 3, 4 ali 5. Za vrsti Bar (Vrstica)
in Eraser (Brisanje) ga lahko nastavite na 10, 20, 30, 40 ali 50. Za vrsti All White (Vse belo) in Pattern
(Vzorec) ga lahko nastavite na 1, 5, 10, 20 ali 30.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje vzdrževanja
Video Wall
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
1) Video Wall
- Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da
se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.
2) Video Wall Control
- Za konfiguriranje nastavitev za Video Wall.
1) On / Off
- Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.
2) Format
- Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
z
Full
z
Natural
3) Screen Divider
- Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
z V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
z V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
z Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
z Razporediti je mogoče največ toliko monitorjev: Horizontal X Vertical = 100
z V vrsti je mogoče razporediti do 15 monitorjev. Če je možnost Vertical nastavljena na 15, je največja vrednost
za Horizontal 6. Če je možnost Horizontal nastavljena na 15, je največja vrednost za Vertical 6.
4) Prikaz, razdeljen na več zaslonov
- Postavitev zaslonov lahko prikažete in spremenite z nastavitvami Screen Divider.
Razpon nastavitve Screen Divider je odvisen od modela.
Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Odpravljanje težav
1. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na mreži z informacijami Upravljanja napajanja.
- Preverite, ali je vneseni naslov IP pravilen in stanje povezave ethernetnega kabla.
- Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID,
ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.
- Pri monitorjih, ki podpirajo ID monitorja med 0 in 99, mora biti ta nastavljen na vrednost od 0 do 99.
Opomba: Preverite, ali je ID monitorja med 0 in 99 (vrednost nastavite v menijuzaslona).
2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
- Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
- Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.
3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
- Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.
4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
- Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.
5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko
upravljanje, da obnovite normalno delovanje.
<Opomba> Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi
bližnjih elektronskih naprav.
Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov
Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.
1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1,
prikaže vrednosti ID3.
4. Če hkrati izberete vse naprave tako, da kliknete All in Select, se obnovi privzeta vrednost.
Prilagajanje zaslona LCD
Input
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Source List
Uporabite za izbiro možnosti PC, HDMI ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega
z zaslonom LCD. Uporabite za izbiro želenega zaslona.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI1 - To je deaktivirano, če je nameščen televizijski sprejemnik.
6.
HDMI2 - To je deaktivirano, če je nameščen omrežni sprejemnik.
7.
DisplayPort
8.
MagicInfo - To je aktivirano, če je povezan omrežni sprejemnik.
9.
TV – Aktivirano, če je povezan televizijski sprejemnik.
Opomba
Vrata [RGB/COMPONENT IN] podpirajo signale RGB (računalnik) in komponentne signale.
Prilagajanje zaslona LCD
Če izberete drug vhodni vir, kot je dejansko povezan, slika morda ne bo pravilno prikazana.
PIP
Opomba
Funkcija PIP ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.
Ko so na zaslon LCD priključene zunanje naprave AV, kot so na primer videorekorderji ali
predvajalniki DVD, vam možnost PIP omogoča ogled video posnetkov s teh naprav v majhnih
oknih, vezanih na video signal računalnika. (Off/On)
Opomba
•
Če zaslon LCD preklopite na zunanji vir, se funkcija PIP izklopi.
•
Če izberete
,
,
v Size, možnosti Position in Transparency ne bosta aktivirani.
PIP
Za nastavitev možnosti PIP Screen Off/On.
•
Off
•
On
Source
Izbira vhodnega vira za PIP.
Opomba
•
Možnost PIP je onemogočena, če osnovni zaslon ne sprejema signala.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
•
PC: DVI, AV, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
•
DVI : PC
•
AV: PC
Prilagajanje zaslona LCD
•
HDMI : PC
•
DisplayPort : PC
Size
Sprememba velikosti okna PIP.
Position
Sprememba položaja okna PIP.
Transparency
Nastavitev prosojnosti oken PIP.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Prilagajanje zaslona LCD
Edit Name
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne
vire.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
Opomba
•
Katere naprave so prikazane, je odvisno od načina zunanjega vhoda.
•
Če PC priključite na vrata HDMI, nastavite Edit Name na PC. V drugih primerih nastavite
Edit Name na AV. Ker so 640x480, 720p (1280x720) in 1080p (1920x1080) običajni signali za AV in PC, nastavite Edit Name glede na vhodni signal.
•
Za predvajanje avdia in videa iz povezanega računalnika nastavite Edit Name na DVI
PC.
•
Za predvajanje avdia in videa iz povezane naprave AV nastavite Edit Name na DVI Device.
Source AutoSwitch Settings
Če zaslon vklopite, ko je možnost Source AutoSwitch nastavljena na On, in če predhodno
izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal aktiven video signal v drugih vhodnih
video virih.
Opomba
•
Če je aktiven vir za televizor (televizijski sprejemnik je povezan z zaslonom), se funkcija
iskanjaSource AutoSwitch izklopi. Zaslon bo ostal v viru televizorja.
•
Izbira možnostiSource AutoSwitchin funkcija PIP : Če je izbira možnosti Source AutoSwitch nastavljena na On, funkcija PIP ne bo delovala. Če želite, da funkcija PIPdeluje,
morate izbiro možnostSource AutoSwitch nastaviti naOff.
•
Če je izbira možnosti Source AutoSwitch nastavljena na On in/ali možnost Primary Source
Recovery nastavljena na On, se izklopi način zaslona za varčevanje z energijo.
•
Če je možnost Primary Source Recovery nastavljena na On, sta na voljo samo izbiri
možnosti Primary Source inSecondary Source, ki sta zamenljivi med seboj in ju je mogoče
izbrati.
Oglejte si PIP > Source za informacij o signalih, ki so združljivi s posameznim primarnim
vhodnim virom.
Prilagajanje zaslona LCD
Source AutoSwitch
Ko je možnost Source AutoSwitch nastavljena na On, bo zaslon samodejno iskal aktiven
video signal v video viru zaslona.
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila izbira možnosti Primary
Source . Izbira možnostiSecondary source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira. Če zaslon ne bo uspel prepoznati primarnega in sekundarnega vira, bo
znova izvedel iskanje. Če ne bo uspel najti nobenega aktivnega video signala, se bo prikazalo
sporočilo, da ni vhodnega signala.
Če je izbira možnosti Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal
aktiven video vir med vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video
vir v zaporedju.
1.
Off
2.
On
Primary Source Recovery
Če je možnost Primary Source Recovery nastavljena na On, bo zaslon aktiven video signal
iskal samo v izbranih video virih Primary Source inSecondary Source.
Če bo našel aktiven video signal, bo izbrana možnost Primary Source . Če video signala ne
bo uspel najti, bo izbrana možnost Secondary Source. Če v možnosti Secondary Source
znova ne bo mogoče najti video signala, se bo prikazalo sporočilo, da ni vhodnega signala.
1.
Off
2.
On
Prilagajanje zaslona LCD
Primary Source
Določite Primary Sourceza samodejni vhodni vir.
Secondary Source
Določite Secondary Sourceza samodejni vhodni vir.
Picture [način PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo]
•
Za predvajanje avdia in videa iz povezanega računalnika nastaviteEdit Name na DVI
PC.
•
Za predvajanje avdia in videa iz povezane naprave AV nastavite Edit Name na DVI PC.
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Prilagajanje zaslona LCD
Mode
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Information
Priporočljivo za posredovanje natančnih informacij (npr. javnih informacij).
2.
Advertisement
Priporočljivo za prikazovanje oglasov (npr. videov ali oglasov v zaprtih ali na prostem).
3.
Custom
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
Opomba
•
Pri prilagajanju slike s funkcijo Custom se možnost MagicBright preklopi v način Custom.
•
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Contrast
Nastavitev kontrasta.
2.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
3.
Sharpness
Nastavitev ostrine.
4.
Gamma
Prilagajanje zaslona LCD
Prilagoditev svetlosti srednjega razpona (gama) slike.
•
Natural
•
Mode 1 – Nastavitev svetlejše slike kot z možnostjo Natural.
•
Mode 2 – Nastavitev temnejše slike kot z možnostjo Mode1.
•
Mode 3 – Povečanje kontrasta med temnimi in svetlimi barvami.
Color Tone
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Spreminjanje barvnih tonov.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Opomba
•
Če možnost Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, je funkcija Color
Temp. onemogočena.
•
Če možnost Color Tone nastavite na Off, je funkcija Color Control onemogočena.
•
Pri prilagajanju slike s funkcijo Color Tone se možnost Mode preklopi v način Custom.
Color Control
Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Red
2.
Green
3.
Blue
Color Temp.
Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.
Opomba
Funkcija je omogočena, če je možnost Mode nastavljena na Custom ter možnosti Dynamic
Contrast in Color Tone na Off.
Image Lock
Funkcija Image Lock se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno
ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Coarse
Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje
slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete
na sredino.
Fine
Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.
Prilagajanje zaslona LCD
Position
Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.
Auto Adjustment
Vrednosti za Fine, Coarse in Position se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Signal Balance
Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.
Opomba
•
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
•
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Signal Balance
Za nastavitev možnosti ravnovesja signalov na On ali Off.
Signal Control
Opomba
Na voljo, če je možnost Signal Balance nastavljena na On.
1.
R-Gain
2.
G-Gain
Prilagajanje zaslona LCD
3.
B-Gain
4.
R-Offset
5.
G-Offset
6.
B-Offset
Size
Možnost Size lahko preklopite.
1.
16:9
2.
4:3
PIP Picture
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
Opomba
•
1.
Razpoložljivi načini: PIP On
Contrast
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
2.
Brightness
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
Prilagajanje zaslona LCD
3.
Sharpness
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
4.
Color
Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.
Opomba
Omogočeno samo, če je vhodni vir za PIP nastavljen na AV, HDMI, Component.
5.
Tint
Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.
Opomba
Drsnik odtenka se prikaže samo, če je vhodni vir za PIP HDMI ali AV.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Opomba
Ta funkcija je onemogočena, če je možnost PIP ali Energy Saving nastavljena na On.
Lamp Control
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Prilagajanje zaslona LCD
Brightness Sensor
Brightness Sensor zaznava svetlost v okolici in samodejno prilagodi svetlost slike.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Ponastavitev nastavitev zaslona.
Picture [AV / HDMI / TV / Component način ]
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Mode
Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic", "Standard", "Movie" in "Custom").
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Contrast
Nastavitev kontrasta.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
Prilagoditev ostrine slike.
Color
Prilagoditev barve slike.
Tint
zaslon obarva z naravnimi toni.
Opomba
Drsnik odtenka se prikaže samo, če je vhodni vir HDMI ali Component or AV.
Prilagajanje zaslona LCD
Color Tone
Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool2
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Opomba
•
Če možnost Color Tone nastavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ali Warm2, je funkcija
Color Temp. onemogočena.
•
Pri prilagajanju slike s funkcijo Color Tone se možnost Mode preklopi v način Custom.
Color Temp.
Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.
Opomba
Funkcija je omogočena, če je možnost Mode nastavljena na Custom ter možnosti Dynamic
Contrast in Color Tone na Off.
Size
Možnost Size lahko preklopite.
Prilagajanje zaslona LCD
Način PC (računalnik, HDMI [časovno usklajevanje računalnika]): 16:9 - 4:3
Video način (HDMI [časovno usklajevanje videa], AV ali Component): 16:9 - Zoom1 Zoom2 - 4:3 - Screen Fit - Custom
1.
16:9 – nastavitev slike na široki način 16:9.
2.
Zoom 1 - povečava slike na zaslonu.
3.
Zoom 2 - večja povečava slike na zaslonu kot Zoom 1.
4.
4 : 3 - Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
5.
Screen Fit - prikaže neprirezano vhodno sliko, ko so vhodni signali HDMI 720p, 1080i in
1080p.
6.
Custom – Za spreminjanje ločljivosti po vaši želji.
Opomba
•
Nekatere zunanje naprave lahko zaslonu oddajajo signale zunaj specifikacije, kar lahko
povzroči prirezovanje tudi, če uporabite funkcijo Screen Fit.
•
Možnost Screen Fit je omogočena samo pri 1080i/p v načinu Component ter pri 1080i/p
ali 720p v načinu HDMI.
•
Možnosti Zoom 1 in Zoom 2 sta onemogočeni pri signalih HD (1080i/p, 720p or 768p).
•
Funkciji Position in Reset sta na voljo v načinih Zoom 1 in Zoom 2.
Digital NR (Digitalno zmanjševanje šumov)
Nastavi funkcijo digitalnega zmanjševanja šumov na Off/On. Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.
1.
Off
2.
On
Opomba
Funkcija Digital NR ni na voljo pri vseh ločljivostih.
HDMI Black Level
Prilagajanje zaslona LCD
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla HDMI, lahko to poslabša
kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje,
itd., odvisno od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TVzaslonu tako, da konfigurirate možnost HDMI Black Level.
1.
Normal
2.
Low
Opomba
Pri uporabi možnosti časovne izbire, ki jo je mogoče uporabiti za računalnik in DTV v načinu
HDMI, je aktivirana možnost HDMI Black Level.
Film Mode
Način Film Mode se uporablja za umerjanje nenaravnih slik, ki se lahko pojavijo pri filmih (ki
so prikazani s hitrostjo 24 sličic na sekundo).
Če je ta način omogočen, so lahko premaknjeni podnapisi videti poškodovani.
(V načinu HDMI je ta funkcija na voljo, če je vhodni signal prepleten, če je progresiven pa ni.)
1.
Off
2.
On
PIP Picture
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
Opomba
Razpoložljivi načini: PIP On
1.
Contrast
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
2.
Brightness
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
3.
Sharpness
Prilagajanje zaslona LCD
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Opomba
Ta funkcija je onemogočena, če je možnost PIP ali Energy Saving nastavljena na On.
Lamp Control
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Brightness Sensor
Brightness Sensor zaznava svetlost v okolici in samodejno prilagodi svetlost slike.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Ponastavitev nastavitev zaslona.
Prilagajanje zaslona LCD
Sound
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Mode
Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.
1.
Standard
Izbira možnosti Standard za standardne tovarniške nastavitve.
2.
Music
Izbira možnosti Music, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
3.
Movie
Izbira možnosti Movie, ko gledate filme.
4.
Speech
Možnost Speech (Govor) izberite, ko gledate oddaje, ki večinoma temeljijo na dialogu
(npr. novice).
5.
Custom
Izbira možnosti Custom, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.
Custom
Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
•
Če zvok prilagajate s funkcijo Custom, se Mode preklopi v način Custom.
Bass
Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.
Treble
Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.
Balance
Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.
Auto Volume
Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh
zvočnikov. TruSurround XT proizvaja odličen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli
sistema z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.
Prilagajanje zaslona LCD
1.
Off
2.
On
Sound Select
Omogočanje predvajanja zvoka za primarni ali sekundarni zaslon v načinu PIP.
Opomba
Na voljo, če je možnost PIP nastavljena na On.
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
Če je izdelek povezan z domačim kinom, izklopite notranja zvočnika, tako da lahko poslušate
zvok iz (zunanjih) zvočnikov domačega kina.
1.
Internal
Zvok prihaja iz zvočnika Internal in zvočnikov External, glasnost pa je mogoče nastavljati
samo prek zvočnika Internal.
2.
External
Ko zvok prihaja samo iz zvočnikov External, je glasnost mogoče nastavljati samo prek
zvočnikov External.
Sound Reset
Ponastavitev nastavitev zvoka.
Prilagajanje zaslona LCD
Setup
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Language
Izberete lahko enega od 13 jezikov.
Opomba
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo
v računalniku.
Time
Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: Clock Set, Sleep Timer, Timer1/Timer2/Timer3 in Holiday Management.
Clock Set
Nastavitev trenutnega časa.
Prilagajanje zaslona LCD
Sleep Timer
Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
Timer1 / Timer2 / Timer3
Zaslon LCD lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ali izklopi ob določenem času.
Opomba
•
Omogočeno samo, če je ura nastavljena v meniju Clock Set.
•
V možnosti Manual lahko izberete dan v tednu.
•
Holiday: če izberete Apply, časovnik ni na voljo za praznike; če izberete Don't apply, je
časovnik na voljo za praznike.
Holiday Management
•
Add
Prilagajanje zaslona LCD
Za registriranje praznikov.
•
Delete Selected
Za brisanje izbranih praznikov.
Opomba
•
•
Omogočeno samo, če so izbrani registrirani prazniki.
•
Izbrati in izbrisati je mogoče več kot en praznik.
Delete All
Izbrišete lahko vse registrirane praznike.
Menu Transparency
Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Prilagajanje zaslona LCD
Safety Lock
Change PIN
Geslo je mogoče spremeniti.
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "0000".
Opomba
Če ste pozabili geslo, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumbe INFO + EXIT + MUTE, da
geslo ponastavite na "0000."
Lock
To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer so ohranjene nastavitve, ki jih drugi
ne morejo spremeniti.
Energy Saving
S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.
1.
Off
2.
On
Video Wall
Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje
del celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.
Če je funkcija Video Wall vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona Video Wall.
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Če se izvaja funkcija Video Wall, funkcije Size niso na voljo.
•
Onemogočeno, če je funkcija PIP nastavljena na On.
•
Če je prikaz, razdeljen na več zaslonov, horizontal ali vertical, kot štiri, uporabite ločljivost
najmanj XGA 1024 x 768, da preprečite poslabšanje slike.
Video Wall
Izklopi/vklopi funkcijo Video Wall izbranega zaslona.
•
Off
•
On
Format
Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost Format.
•
Full
Za celoten zaslon brez omejitev.
•
Natural
Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.
Horizontal
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
Prilagajanje zaslona LCD
Petnajst nastavitev: 1~15.
Opomba
Če je možnost Vertical nastavljena na 15, je največja vrednost možnosti Horizontal6.
Vertical
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
Petnajst nastavitev: 1~15.
Opomba
Če je možnost Horizontal nastavljena na 15, je največja vrednost možnosti Vertical6.
Screen Position
Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno
razporeditvijo.
•
Izberite način v možnosti Screen Position.
•
Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
•
Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.
•
Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov.
Opomba
Če so povezani več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite ločljivost XGA (1024 x 768)
ali višjo, da ne pride do poslabšanja slike.
Safety Screen
Funkcija Safety Screen se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v
primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.
Opomba
Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.
Prilagajanje zaslona LCD
Pixel Shift
Pixel Shift
Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, ki omogoča, da se slikovne
pike na zaslonu LCD vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.
•
Off
•
On
Horizontal
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Vertical
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Prilagajanje zaslona LCD
Time
Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.
Timer
Timer
Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.
Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato
samodejno zaključi.
•
Off
•
On
Mode
Spremenite lahko vrsto funkcije Safety Screen.
•
Bar
•
Eraser
•
Pixel
Prilagajanje zaslona LCD
Period
S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.
Time
Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.
Bar
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne
in bele navpične vrstice.
Eraser
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.
Prilagajanje zaslona LCD
Pixel
Ta funkcija preprečuje zakasnele slike tako, da na zaslonu premika več slikovnih pik.
Side Gray
Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.
•
OFF
•
Light
•
Dark
Resolution Select
Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri
60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno
prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete
na zaslonu.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
Prilagajanje zaslona LCD
5.
1366 X 768
Opomba
Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz,
1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.
Power On Adjustment
Prilagoditev časa vklopa zaslona.
Previdno: za preprečevanje prenapetosti nastavite na poznejši čas vklopa.
OSD Rotation
Sukanje prikaza na zaslonu
1.
Landscape
2.
Portrait
Advanced Settings
Natančnejše nastavitve.
Fan & Temperature
Ščiti izdelek z zaznavanjem hitrosti ventilatorja in notranje temperature.
Fan Control
Prilagajanje zaslona LCD
Izbira samodejne ali ročne nastavitve hitrosti ventilatorja.
•
Auto
•
Manual
Fan Speed Setting
Nastavitev hitrosti ventilatorja v razponu od 0 do 100.
Opomba
Omogočeno, če je možnost Fan Control nastavljena na Manual.
Temperature Control
Zazna notranjo temperaturo izdelka in določi želeno temperaturo.
Izdelek je privzeto nastavljen na 77 ˚C.
Opomba
•
Če temperatura preseže določeno vrednost, slika potemni in izdelek se samodejno izklopi,
da se prepreči pregretje.
•
Izdelek je najbolje uporabljati pri temperaturi 75–80 ˚C (glede na okoljsko temperaturo 40
˚C).
Za podrobnosti o delovnih razmerah si oglejte "Specifikacije" v tem dokumentu.
Opomba
•
Ko spremenite nastavitev Temperature Control, je najbolje možnost Fan Control nastaviti
na Auto.
Prilagajanje zaslona LCD
Current Temperature
Prikaz trenutne temperature izdelka.
Auto Power
Za omogočanje ali onemogočanje možnosti Auto Power izdelka.
•
Off
•
On
Opomba
Če je možnost Auto Power nastavljena na On, se bo izdelek samodejno vklopil takoj, ko bo
priklopljen na napajanje.
Button Lock
Za zaklepanje ali odklepanje gumbov na izdelku, ki se uporabljajo za upravljanje monitorja.
•
Off
•
On
Prilagajanje zaslona LCD
User Auto Color
1.
Auto Color
Samodejno prilagajanje barv.
2.
Reset
Ponastavitev nastavitev barv.
Opomba
Omogočeno samo v načinu PC.
Standby Control
Nastavitev načina v pripravljenosti, ki se bo vklopil, če ne bo zaznan noben vhodni signal.
•
Off
Če ni zaznan noben vhodni signal, se prikaže sporočilo <No Signal>.
•
On
Način varčevanja z energijo se bo vklopil, če ne bo zaznan noben vhodni signal.
•
Auto
Če ni zaznan noben vhodni signal:
– se bo vklopil način varčevanja z energijo, če je povezana zunanja naprava.
– če ni povezana nobena zunanja naprava, se bo prikazalo sporočilo No Signal.
Opomba
•
Omogočeno samo v načinih PC, DVI, HDMI ali DP(DisplayPort).
•
Možnost Auto je onemogočena v načinu HDMI.
Prilagajanje zaslona LCD
Lamp Schedule
Nastavi svetilnost na uporabniško določeno vrednost ob določenem času.
OSD Display
Za prikaz ali skritje menijskega elementa na zaslonu.
Source OSD
•
Off
•
On
Not Optimum Mode OSD
•
Off
•
On
No Signal OSD
Prilagajanje zaslona LCD
•
Off
•
On
MDC OSD
•
Off
•
On
Software Upgrade
Izvedba nadgradnje programske opreme.
1.
Izdelek povežite z računalnikom prek digitalnega signala, kot sta DVI in HDMI. Kliknite
slikovno datoteko BMP, pretvorjeno iz kode programske opreme. Na zaslonu izdelka se
bo prikazala spodnja slika.
2.
Ko je na zaslonu prikazana slika BMP, v katero je bila pretvorjena koda programske
opreme, izberite Software Upgrade.
Opomba
V primeru dveh ali več slik BMP so te na zaslonu predvajane v diaprojekciji.
•
Priporočamo, da je interval predvajanja med dvema slikama BMP v diaprojekciji ena
sekunda. Pri drugih intervalih predvajanja je verjetnost ekstrahiranja slike manjša.
•
Slika BMP morda ne bo ekstrahirana, če jo prekriva druga slika (npr. kazalec miške).
3.
Če je zaznana novejša različica programske opreme, kot je trenutna, se bo prikazalo
sporočilo z vprašanjem, ali želite nadgraditi trenutno programsko opremo. Če izberete
<Yes>, se izvede nadgradnja.
4.
Ko se nadgradnja programske opreme konča, se izdelek samodejno izklopi in znova
vklopi.
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Deluje samo pri digitalnem signalu, npr. v načinih DVI, HDMI1 in HDMI2. (Ločljivost vhodih
signalov mora biti enaka ločljivosti zaslona.)
•
V načinih HDMI1 in HDMI2 so vrednosti časovne izbire za računalnik in televizor podprte
samo, če je možnost Edit Name nastavljena na PC ali DVI PC.
•
To je podprto samo, če je možnost Size nastavljena na 16:9.
Setup Reset
Ponastavitev vseh vrednosti nastavitve.
Reset All
Ponastavitev vseh nastavitev zaslona.
Multi Control
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Prilagajanje zaslona LCD
Multi Control
Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.
•
ID Setup
Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.
•
ID Input
Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.
•
MDC Connection
Za izbiro vrat za prejem vhoda programa MDC.
•
•
RS232C MDC : Za komuniciranje s programom MDC prek kabla RS232C MDC.
•
RJ45 MDC : Za komuniciranje s programom MDC prek kabla RJ45 MDC.
Network Setting
•
IP Setting : Manual, Auto
•
IP Address : ročno vnesite IP Address, če je možnost IP Setting nastavljena na Manual.
•
Subnet Mask : ročno vnesite Subnet Mask, če je možnost IP Setting nastavljena na
Manual.
•
Gateway : ročno vnesite Gateway, če je možnost IP Setting nastavljena na Manual.
MagicInfo
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik.
•
Za uporabo televizorja priključite televizijski sprejemnik (naprodaj ločeno).
Opomba
•
Način MagicInfo je mogoče izbrati z daljinskim upravljalnikom. Kljub temu je za popolno
izkoriščenost možnosti MagicInfo priporočena uporaba ločene tipkovnice USB.
•
Če med zagonom programske opreme MagicInfo v načinu naprave premikate zunanje
naprave, lahko pride do napak. Zunanje naprave nastavite samo, če se zaslon LCD vklopi.
•
Ne odklapljajte kabla LAN za omrežje (npr. video prikaz). Sicer se lahko program (MagicInfo) ustavi. Če izključite kabel, znova zaženite sistem.
•
Ne izključujte kabla LAN, ki ga uporablja naprava USB (npr. video prikaz). Sicer se lahko
program (MagicInfo) ustavi.
•
Če želite dostopiti do drugih virov, pritisnite gumb SOURCE v programu MagicInfo.
•
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "000000".
•
Možnost vklopa programa strežnika deluje samo, če je napajanje zaslona LCD popolnoma zaustavljeno.
Možnosti vklopa ne uporabljajte, ko se zaslon LCD zaustavlja, ker lahko to povzroči sistemske napake na zaslonu LCD.
•
Če MagicInfo uporabljate skupaj s programom strežnika MagicInfo: vklopite način omrežja.
•
Če MagicInfo uporabljate pri napravi, ki je neposredno povezana z zaslonom LCD: vklopite način naprave.
•
Pritisnite gumb ESC za neposreden pomik na zaslon okna MagicInfo.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows potrebujete tipkovnico in miško.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows si oglejte pomoč za MagicInfo
Server.
Zelo priporočljivo je, da med uporabo ne izklapljate enosmernega toka.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD prozorni trak ni podprt.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD je za filme podprta ločljivost zaslona do 720 * 480 (SD).
•
Za pogon D: funkcije EWF ni mogoče uporabiti.
•
Če želite shraniti spremembe, ki ste jih opravili, ko je funkcija EWF nastavljena na Enable, kliknite Commit.
•
Če izberete možnost Disable, Enable ali Commit, se sistem znova zažene.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Prilagajanje zaslona LCD
Izberete lahko aplikacijo, ki naj se izvede v računalniku, ko se zažene operacijski sistem
Windows.
2. Select TCP/IP - step 2
V step 2 programa MagicInfo Setup Wizard vam ni potrebno uporabiti nastavitve omrežja na
namizju, da določite nastavitve za TCP/IP. To storite v step 2 namestitve programa MagicInfo.
3. Select Language - step 3
Prilagajanje zaslona LCD
Če uporabljate več jezikov, lahko izberete in nastavite enega od njih.
4. Select Screen Type - step 4
Izberete lahko, katera vrsta usmerjenosti naj se uporabi za napravo.
5. Setup Information
Prilagajanje zaslona LCD
Prikaz nastavitev, ki jih je izbral uporabnik.
Opomba
Èe se ikona programa Magicinfo ne prikaže na podroèju za obvestila, dvokliknite ikono
Magicinfo na namizju programa Windows. Prikazala se bo ikona.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samopreskusa
Opomba
Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite
servis.
Preverjanje funkcije samopreskusa
1.
Izklopite računalnik in zaslon LCD.
2.
Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.
3.
Vklopite zaslon LCD.
Če zaslon LCD deluje normalno in čeprav ni zaznan video signal, se na črnem ozadju
prikaže spodnja slika ("No Signal"): V načinu samopreskusa ostane indikator napajanja
LED zelen in slika se pomika po zaslonu.
Če je zaslon LCD po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video
krmilnik in računalniški sistem; zaslon LCD deluje pravilno.
4.
Izklopite zaslon LCD in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in zaslon
LCD.
Opozorila
Zaslon lahko gledate celo pri ločljivosti 1920 x 1080. Vendar se vam bo za eno minuto prikazalo prikazalo naslednje sporočilo. Ločljivost zaslona lahko spremenite ali med tem časom
obdržite trenutni način. Če je ločljivost višja od 85 Hz, se prikaže črn zaslon, saj zaslon LCD
ne podpira ločljivosti, višje od 85 Hz.
Opomba
Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira zaslon LCD, si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni
časovni načini.
Čiščenje in vzdrževanje
1.) Vzdrževanje ohišja zaslona LCD.
Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.
Odpravljanje težav
•
Ne uporabljajte benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi.
2.) Vzdrževanje ploskega zaslona.
Očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).
•
Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.
(lahko povzročijo napake ali deformacije površine
zaslona.)
•
Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane
zaradi uporabe teh sredstev.
Simptomi in priporočeni ukrepi
Opomba
Zaslon LCD ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Zato je lahko v primeru
težav z računalnikom ali video kartico zaslon LCD prazen, lahko pride do bledih barv, šumov,
itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato obrnite na servisni center ali prodajalca.
1.
Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
2.
Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.
(Če je temu tako, se obrnite na servis.)
3.
Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali je nameščena
(video) kartica.
4.
Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 50 in 85 Hz.
(Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)
5.
Če imate težave z namestitvijo gonilnika (video) kartice, zaženite računalnik v varnem
načinu, odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) −>
"System" (Sistem) −> "Device Administrator" (Upravitelj naprav) in nato znova zaženite
računalnik, da znova namestite gonilnik (video) kartice.
Kontrolni seznam
Opomba
•
V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete
pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na
trgovca.
Težave, povezane z namestitvijo
Opomba
Navedene so težave, povezane z namestitvijo zaslona LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Slika na zaslonu LCD utripa.
Odpravljanje težav
A:
Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom LCD ustrezno priključen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Težave, povezane z zaslonom
Opomba
Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.
A:
Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
"Sporočilo "No Signal".
A:
Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Računalnik ali video viri morajo biti vklopljeni.
Q:
"Sporočilo "Not Optimum Mode".
A:
Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
A:
Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Q:
Slika se pomika navpično.
A:
Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen. Če je potrebno, ga znova priključite.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
Slika ni jasna; slika je zamegljena.
A:
Zaženite naravnavo frekvence: Coarse in Fine.
A:
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.
A:
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Q:
Slika je nestabilna in se trese.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v
meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v
meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Slika je presvetla ali pretemna.
A:
Prilagodite Brightness in Contrast.
(Oglejte si Brightness in Contrast.)
Odpravljanje težav
Q:
Barva zaslona je neskladna.
A:
Prilagodite možnost Color Control v meniju za prilagajanje na zaslonu.
Q:
Barvno sliko motijo temne sence.
A:
Prilagodite možnost Color Control v meniju za prilagajanje na zaslonu.
Q:
Nezadostna belina.
A:
Prilagodite možnost Color Control v meniju za prilagajanje na zaslonu.
Q:
Indikator napajanja utripa.
A:
Zaslon LCD trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo.
A:
Zaslon LCD uporablja sistem za upravljanje porabe. Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Težave z zvokom
Opomba
Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.
Q:
Ni zvoka.
A:
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu LCD in avdio
izhodna vrata na zvočni kartici.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Preverite glasnost.
Q:
Zvok je prešibak.
A:
Preverite glasnost.
A:
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Q:
Zvok je preglasen ali pretih.
A:
Prilagodite možnosti Treble in Bass na ustrezni ravni.
Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom
Opomba
Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.
Q:
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.
A:
Preverite polarnost (+/-) baterij.
A:
Preverite, ali sta bateriji prazni.
A:
Preverite, ali je vklopljeno napajanje.
A:
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
Odpravljanje težav
A:
Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako spremenim frekvenco?
A:
Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.
Opomba
Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika.
(Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Q:
Kako prilagodim ločljivost?
A:
Windows XP:
Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and
Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
A:
Windows ME/2000:
Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon)
→ "Settings" (Nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Q:
Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?
A:
Windows XP:
Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Omogočanje varčevanja z energijo v
ohranjevalniku zaslona.
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
A:
Windows ME/2000:
Nadzorna plošča → Zaslon → Ohranjevalnik zaslona.
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
Q:
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
A:
Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon LCD z mehko krpo in s čistilnim sredstvom
ali z navadno vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon LCD
ne pride voda.
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite
sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se
obrnite na trgovca.
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
400TS-3,460TS-3
Plošča LCD
Velikost
Območje prikaza
400TS-3
40,0 inch/101cm
460TS-3
46,0 inch/116cm
400TS-3
885,6 mm (V) x 498,15mm (N)
460TS-3
1018,08 mm (V) x 572,67mm (N)
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 85 Hz
Barve zaslona
16,7 M (dejansko)
Ločljivost
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60Hz
Največja frekvenca
148,5 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100–240 V.
Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na
hrbtni strani izdelka.
Priključki za signale
D-sub(Component), DVI-D In, VCR, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC Out, Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, (RS232C, USB, LAN, D-sub out, HDMI out,
Audio out → Drsni omrežni sprejemnik)
Mere (Š x V x G)/teža
400TS-3
973,2 mm x 647,0 mm x 311,0 mm (s stojalom)
973,2 mm x 584,4 mm x 128,1 mm (brez stojala)
27,1 Kg (z omrežnim sprejemnikom)
24,8 Kg (brez omrežnega sprejemnika)
460TS-3
1104,0 mm x 721,0 mm x 311,0 mm (s stojalom)
1104,0 mm x 658,0 mm x 134,0 mm (brez stojala)
33,6 Kg (z omrežnim sprejemnikom)
Specifikacije
Mere (Š x V x G)/teža
31,3 Kg (brez omrežnega sprejemnika)
Pritrjevalna podloga VESA
600,0 mm x 400,0mm
Okoljski vidiki
Delovanje (z omrežnim Temperatura: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
sprejemnikom)
Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Delovanje (brez omrežne- Temperatura: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
ga sprejemnika)
Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije
Združljivost z načinom Plug and Play
Zaslon LCD lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug
and Play. Souporaba zaslona LCD in računalniškega sistema zagotavlja najboljše
delovne razmere in nastavitve zaslona LCD. V večini primerov se namestitev zaslona LCD izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.
Sprejemljivost pik
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško
tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike
v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne
pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.800.
Opomba
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Razred A (informacijsko-komunikacijska oprema za industrijsko uporabo)
Pozor, trgovci in uporabniki! Ta naprava je skladna z zahtevami elektromagnetne združljivosti
in registrirana za industrijsko (razred A), in ne le domačo uporabo.
PowerSaver
V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če
pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega
delovanja. Da bi varčevali z energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga
puščate dalj časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno
v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim
pripomočkom, nameščenim v računalniku.
Varčevanje z energijo
400TS-3
Specifikacije
Stanje
Normalno
delovanje
Način varčevanja z energijo
Izklop
Izklop
(stikalo za
napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Oranžno
Izklopljen
270 W
5W
5W
0W
193 W
2W
1W
0W
Stanje
Normalno
delovanje
Način varčevanja z energijo
Izklop
Izklop
(stikalo za
napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Oranžno
Izklopljen
313 W
5W
5W
0W
233 W
2W
1W
0W
400TS-3
(Z omrežnim
sprejemniPoraba en- kom)
ergije(obi400TS-3
čajno)
(Brez
omrežnega
sprejemnika)
460TS-3
460TS-3
(Z omrežnim
sprejemniPoraba en- kom)
ergije(obi460TS-3
čajno)
(Brez
omrežnega
sprejemnika)
Opomba
•
Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od navedene, če se spremeni stanje sistema
ali njegove nastavitve.
•
Če želite popolnoma ustaviti porabo energije, izklopite stikalo ali izključite napajalni kabel
na hrbtni strani. Če boste zdoma več ur, izključite napajanje.
•
Če boste povezali omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno), izdelek ne bo več ustrezal
specifikacijam standarda Energy Star 5.0.
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen,
medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.
Specifikacije
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno
povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa
vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto
sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz
Informacije
Za boljšo sliko
Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona
prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.
•
Ločljivost: 1920 x 1080
•
Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60Hz
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se
slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se
pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez
težav.
•
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.800.
Zunanjost monitorja in ohišja očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Pri čiščenju zaslona LCD bodite nežni. Če uporabite preveliko silo, lahko nastane madež.
Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto.
Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo
prilagajanja Fine/Coarse.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna
slika. Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja
z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.
INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)
Kaj je zadrževanje slike?
Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v običajnih
okoliščinah.
Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če
zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki omogočajo delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar
se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi
prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.
Informacije
Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo
•
Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
•
Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
•
Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven
ohranjevalnik ali premikajočo sliko.
•
Priporočamo uporabo funkcije preprečevanja zadrževanja slike.
– Za podrobne postopke konfiguracije si oglejte hrbtno stran.
Redno spreminjajte informacije o barvi
Opomba
Uporabljajte dve različni barvi.
Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.
•
Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se
zelo razlikuje.
Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).
Informacije
Redno spreminjajte barvo znakov
•
Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
– Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.
•
Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.
•
Občasno izberite prikaz slik in logotipa.
– Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
•
Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite z napajanja ali pa računalnik nastavite
na ohranjevalnik zaslona in tako preprečite težave z zadrževanjem slike Če
navodil ne upoštevate, lahko postane garancija neveljavna.
Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
•
Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
– Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.
•
Uporabite funkcijo zaslonske vrstice
– Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona
Informacije
•
Uporabite funkcijo brisanja zaslona
– Simptom: 2 navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
Opomba
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč
strankam SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
Dodatek
Europe
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 http://www.samsung.com
7864)
CZECH
800
(800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.com
(726-7864, € 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com
SAMSUNG http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820
(7267864)
SAMSUNG http://www.samsung.com
RUMANIA
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 http://www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
Dodatek
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
-
GEORGIA
8-800-555-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http:// www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
Dodatek
Asia Pacific
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Africa
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
Izrazi
Razdalja med pikami
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami.
Enota: mm
Navpična frekvenca
Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da
lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega
ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Enota: Hz
Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to
60 Hz.
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje
desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. Inverzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način
neprepletanja
Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona
navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev,
saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu,
ki se uporablja pri TV-jih.
Plug and Play
To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem,
da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost
Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na
zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost
prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opra-
Dodatek
vil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij.
Primer: Če je ločljivost 1920 x 1080, to pomeni, da je zaslon
sestavljen iz 1920 vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
– samo Evropa
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke,
kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako
lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku – samo Evropa
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob
izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd
ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Opomba
Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika.
Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.
Pravna obvestila
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je
strogo prepovedana
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Dodatek
Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation;
VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard
Association; vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.
TruSurround XT, SRS and the
Labs, Inc.
symbol are trademarks of SRS
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS
Labs, Inc.
Download PDF

advertising