LCD MONITOR
quick start guide
460PXn/460PX/400PXn/400PX
ii
Izbira jezika
Prva stran
SyncMaster 400PXn / 460PXn
Model
Varnostna navodila
Uvod
Vsebina paketa
Monitor
Mehanski naþrt
Prikljuþki
Uporaba programske
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
opreme
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Nastavitev monitorja
Uvod
Odpravljanje težav
Specifikacije
Vsebina paketa
Informacije
Dodatek
Opomba
• Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
ýe katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Opomba
• Izdelka ne postavljajte na tla.
Monitor
Priroþnik
Kratka navodila za
montažo
Garancijski list
Navodila za uporabo, programska
(Ni na voljo na vseh
oprema MDC, programska oprema
mestih)
MagicNet
Kabel
D-sub kabel
Drugo
Prikljucni kabel
Daljinski upravljalnik MagicNet
Baterije (AAA X 2)
Pokrov za režo
(Ni na voljo na vseh mestih)
BNC v vtikaþ
adapterja RCA
Podstavna noga
nosilca USB & Vijak (1EA)
Na voljo loeeno
KOMPLET za stensko namestitev
Zvoþniki
PODSTAVEK
DVI kabel
Lan kabel
Kabel BNC
Monitor
Sprednja stran
1)
MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
2)
Gumb za krmarjenje (gumb navzgor-navzdol)
Omogoþa navpiþno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju. V naþinu TV izbira televizijske kanale.
3)
Gumb za regulacijo (gumb levo-desno)/gumb za nastavitev glasnosti
Omogoþa vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju. Prilagaja tudi glasnost.
4)
ENTER
Aktivira oznaþeni element menija.
5)
SOURCE
Preklaplja iz naþina PC v video naþin.
Preklapljanje med zaslonskimi naþini:
[PC] ˧ [BNC] ˧ [DVI] ˧ [AV] ˧ [S-Video] ˧ [Component] ˧ [MagicNet]
>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.
6)
PIP
PIP Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
Na zaslonu ni bilo mogoþe prekriti veþ kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti prikljuþek.
>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.
• PC
AV / S-Video / Component Naþin
• BNC
AV / S-Video Naþin
• DVI
AV / S-Video / Component Naþin
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Naþin
• Component
PC / DVI Naþin
7)
Gumb Power
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
8)
Napajanje ndikator vkljucenosti
Napajanje ndikator vkljucenosti Luþka sveti zeleno ob normalnem delu in zabrli zeleno medtem, ko monitor
pripravlja nastavitve.
9)
Senzor daljinskega upravljalnika
Usmerite daljinski upravljalnik proti toþki na monitorju.
Opomba
• Poglejte funkcijo Power opisano v priroþniku v zvezi s funkcijami varþevanja energije. ýe želite varþevati z
energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali üe ga dalj þasa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
Opomba
• Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte Prikljuþitev kablov v poglavju Namestitev.
Konfiguracija hrbtnega dela monitorja se lahko razlikuje, odvisno od modela monitorja.
1)
POWER S/W ON [ | ] / OFF [O] (Stikalo za
vklop/izklop):
Vklop in izklop monitorja.
2)
POWER IN (Vrata za napajanje):
Napajalni kabel, prikljuþi se v monitor in stensko vtiþnico.
3)
RS232C OUT/IN (zaporedna VRATA RS232C) :
Vrata programa MDC (Multiple Display Control)
4)
PC IN(RGB) (Prikljuþek grafiþne kartice
raþunalnika) :
Uporaba kabla D-Sub (15-pinski D-Sub) – Naþin PC
(analogni osebni raþunalnik)
5)
PC IN(RGB) (Prikljuþek grafiþne kartice
raþunalnika) :
Uporaba kabla DVI (DVI-D do DVI-D) – Naþin DVI
(digitalni osebni raþunalnik)
6)
PC/DVI/BNC AUDIO IN (Prikljuþek za avdio
povezavo PC/DVI/BNC (vhod))
7)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Prikljuþek
za komponentni avdio (vhod))
8)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Prikljuþek za BNC/komponento(izhod))
Povezava BNC (analogni osebni raþunalnik): prikljuþitev
vrat R, G, B, H, V Povezava komponente: prikljuþitev vrat PR, Y, PB
9)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Prikljuþek za BNC/komponento(vhod))
10) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Prikljuþek za avdio
povezavo monitorja) (vhod)
11) AV OUT [VIDEO] (Prikljuþek za VIDEO) : Naþin
AV (izhod)
12) AV IN [VIDEO] (Prikljuþek za VIDEO) (vhod)
13) AV OUT [S-VIDEO] (Prikljuþek za S-Video) :
Naþin S-Video (izhod)
14) AV IN [S-VIDEO](Prikljuþek za S-Video) (vhod)
15) EXT SPEAKER(8 ȍ)[- - L - +, - - R - +] (Zvoþnik
EXT (8 ȍ))
16) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Prikljuþek za avdio
povezavo monitorja) (izhod)
IZHOD ZA MONITOR: prikljuþitev osebnega
raþunalnika, DVI, BNC
Opomba
• Število monitorjev, ki jih je mogoþe povezati v zanþno povezavo, se razlikuje, odvisno od okolišþin, kot so
npr. kabli, signalni vir, itd. Z uporabo kabla, pri katerem ni poslabšanja signalnega vira, je mogoþe povezati
10 monitorjev.
17) LAN (Prikljuþek za LAN)
MS Internet Explorer
18) USB (Prikljuþek za USB povezavo)
Združljivo s Tipkovnico / Miško, Pomnilniško enoto
19) Kljuþavnica Kensington
Kljuþavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za
fiziþno pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.
(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep
se obrnite na prodajalca.
Opomba
• ýe želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Povezava monitorja.
Daljinski upravljalnik MagicNet
Opomba
• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki
delujejo poleg monitorja.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1)
ON / OFF
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
2)
MAGICNET
Gumb za hitri zagon MagicNet-a.
3)
MDC
Gumb za hitri zagon MDC
4)
LOCK
Ta gumb bo aktiviral ali deaktiviral vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in monitorju, razen
gumba za vklop in gumba LOCK.
5)
Gumbi MagicNet
Uporabljajte te gumbe za MagicNet.
• Abeceda/številke: Te gumbe uporabljajte za vnos naslova spletne strani.
• DEL: Uporabljajte kot vraþalko.
• SYMBOL: Uporabljajte za vnos znakov. (.O_-)
• ENTER: Uporabljajte za vnašanje.
6)
+100 -/-Pritisnite ta gumb, þe želite izbirati kanale nad 100.
ýe želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
7)
VOL
Prilagaja glasnost.
8)
MUTE
Zaþasno prekine (utiša) avdio izhod.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Avdio se obnovi, þe pritisnete MUTE ali - VOL + v naþinu Mute.
TTX/MIX
9)
TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
[Ta funkcija je na voljo samo v Evropi. ]
10)
MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
11)
ENTER
Aktivira oznaþeni element menija..
12)
P.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni naþin.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor ima štiri samodejne tovarniško doloþene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih naþinih, ki so na voljo.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright˞ )
MagicBright je nova znaþilnost, ki omogoþa optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo
gledate. Na razpolago so naslednji delovni naþini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak od
naštetih naþinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s
pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
( Entertain
Internet
Text
Custom )
13) AUTO
Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
ýe spremenite loþljivost na nadzorni plošþi, se izvede funkcija AUTO.
14)
PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
15)
CH/P
V naþinu TV izbira TV kanale.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
16)
SOURCE
Preklaplja iz naþina PC v video naþin.
17)
INFO
Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.
18)
EXIT
Omogoþa izhod iz zaslonskega menija.
19) Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
Omogoþa vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju.
20)
S.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni naþin.
The Monitor has a built-in high fidelity stereo amplifier.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih naþinih, ki so na voljo.
( Standard ˧ Music ˧ Movie ˧ Speech ˧ Custom )
21) STILL
S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu. Press it again to unfreeze.
22) FM RADIO
Za vklop/izklop FM Radio (FM-radio).
V naþinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na podroþjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem naþinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
23) P.SIZE
Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali veþ kot 720 p) DTV.
SRS
24)
SRS TEXT (Besedilo SRS) je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko
dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z
dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.
DUAL/MTS
25)
DUALGlede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO
mogoþe nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.
MTSPreklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
Audio Type MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ˩ Stereo
SAP
Mono ˩ SAP
Default
Manual Change
Mono
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
26)
PIP
Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
27)
SOURCE
Izbere video vir.
28) SWAP
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.
29)
SIZE
Lahko doloþate velikost slike.
30)
REW
Previjanje nazaj
31)
STOP
Stop
32)
PLAY / PAUSE
Play / Pause
33)
FF
Previjanje naprej
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
Izbira jezika
Prva stran
SyncMaster 400PX / 460PX
Model
Varnostna navodila
Uvod
Vsebina paketa
Monitor
Mehanski naþrt
Prikljuþki
Uporaba programske
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
opreme
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Nastavitev monitorja
Uvod
Odpravljanje težav
Specifikacije
Vsebina paketa
Informacije
Dodatek
Opomba
• Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
ýe katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Opomba
• Izdelka ne postavljajte na tla.
Monitor
Priroþnik
Kratka navodila za montažo
Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)
Navodila za uporabo, programska
oprema MDC
Kabel
D-sub kabel
Drugo
Prikljucni kabel
Daljinski upravljalnik MagicNet
Baterije (AAA X 2)
(Ni na voljo na vseh mestih)
BNC v vtikaþ
adapterja RCA
Pokrov za režo
Podstavna noga
Na voljo loeeno
KOMPLET za stensko namestitev
Zvoþniki
PODSTAVEK
DVI kabel
Lan kabel
Kabel BNC
Monitor
Sprednja stran
1)
MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
2)
Gumb za krmarjenje (gumb navzgor-navzdol)
Omogoþa navpiþno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju. V naþinu TV izbira televizijske kanale.
3)
Gumb za regulacijo (gumb levo-desno)/gumb za nastavitev glasnosti
Omogoþa vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju. Prilagaja tudi glasnost.
4)
ENTER
Aktivira oznaþeni element menija.
5)
SOURCE
Preklaplja iz naþina PC v video naþin.
Preklapljanje med zaslonskimi naþini:
[PC] ˧ [BNC] ˧ [DVI] ˧ [AV] ˧ [S-Video] ˧ [Component]
>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.
6)
PIP
PIP Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
Na zaslonu ni bilo mogoþe prekriti veþ kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti prikljuþek.
>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.
• PC
AV / S-Video / Component Naþin
• BNC
AV / S-Video Naþin
• DVI
AV / S-Video / Component Naþin
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Naþin
• Component
PC / DVI Naþin
7)
Gumb Power
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
8)
Napajanje ndikator vkljucenosti
Napajanje ndikator vkljucenosti Luþka sveti zeleno ob normalnem delu in zabrli zeleno medtem, ko monitor
pripravlja nastavitve.
9)
Senzor daljinskega upravljalnika
Usmerite daljinski upravljalnik proti toþki na monitorju.
Opomba
• Poglejte funkcijo Power opisano v priroþniku v zvezi s funkcijami varþevanja energije. ýe želite varþevati z
energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali üe ga dalj þasa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
Opomba
• Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte Prikljuþitev kablov v poglavju Namestitev.
Konfiguracija hrbtnega dela monitorja se lahko razlikuje, odvisno od modela monitorja.
1)
POWER S/W ON [ | ] / OFF [O] (Stikalo za
vklop/izklop):
Vklop in izklop monitorja.
2)
POWER IN (Vrata za napajanje):
Napajalni kabel, prikljuþi se v monitor in stensko vtiþnico.
3)
RS232C OUT/IN (zaporedna VRATA RS232C) :
Vrata programa MDC (Multiple Display Control)
4)
PC IN(RGB) (Prikljuþek grafiþne kartice
raþunalnika) :
Uporaba kabla D-Sub (15-pinski D-Sub) – Naþin PC
(analogni osebni raþunalnik)
5)
PC IN(RGB) (Prikljuþek grafiþne kartice
raþunalnika) :
Uporaba kabla DVI (DVI-D do DVI-D) – Naþin DVI
(digitalni osebni raþunalnik)
6)
PC/DVI/BNC AUDIO IN (Prikljuþek za avdio
povezavo PC/DVI/BNC (vhod))
7)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Prikljuþek
za komponentni avdio (vhod))
8)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Prikljuþek za BNC/komponento(izhod))
Povezava BNC (analogni osebni raþunalnik): prikljuþitev
vrat R, G, B, H, V Povezava komponente: prikljuþitev vrat PR, Y, PB
9)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Prikljuþek za BNC/komponento(vhod))
10) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Prikljuþek za avdio
povezavo monitorja) (vhod)
11) AV OUT [VIDEO] (Prikljuþek za VIDEO) : Naþin
AV (izhod)
12) AV IN [VIDEO] (Prikljuþek za VIDEO) (vhod)
13) AV OUT [S-VIDEO] (Prikljuþek za S-Video) :
Naþin S-Video (izhod)
14) AV IN [S-VIDEO](Prikljuþek za S-Video) (vhod)
15) EXT SPEAKER(8 ȍ)[- - L - +, - - R - +] (Zvoþnik
EXT (8 ȍ))
16) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Prikljuþek za avdio
povezavo monitorja) (izhod)
IZHOD ZA MONITOR: prikljuþitev osebnega
raþunalnika, DVI, BNC
Opomba
• Število monitorjev, ki jih je mogoþe povezati v zanþno povezavo, se razlikuje, odvisno od okolišþin, kot so
npr. kabli, signalni vir, itd. Z uporabo kabla, pri katerem ni poslabšanja signalnega vira, je mogoþe povezati
10 monitorjev.
17) Kljuþavnica Kensington
Kljuþavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za
fiziþno pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.
(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep
se obrnite na prodajalca.
Opomba
• ýe želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Povezava monitorja.
Daljinski upravljalnik MagicNet
Opomba
• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki
delujejo poleg monitorja.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
2)
MAGICNET
Gumb za hitri zagon MagicNet-a.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
3)
MDC
Gumb za hitri zagon MDC
4)
LOCK
Ta gumb bo aktiviral ali deaktiviral vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in monitorju, razen
gumba za vklop in gumba LOCK.
5)
Gumbi MagicNet
Uporabljajte te gumbe za MagicNet.
• Abeceda/številke: Te gumbe uporabljajte za vnos naslova spletne strani.
• DEL: Uporabljajte kot vraþalko.
• SYMBOL: Uporabljajte za vnos znakov. (.O_-)
• ENTER: Uporabljajte za vnašanje.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
6)
+100 -/-Pritisnite ta gumb, þe želite izbirati kanale nad 100.
ýe želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
7)
VOL
Prilagaja glasnost.
8)
MUTE
Zaþasno prekine (utiša) avdio izhod.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Avdio se obnovi, þe pritisnete MUTE ali - VOL + v naþinu Mute.
TTX/MIX
9)
TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
[Ta funkcija je na voljo samo v Evropi. ]
10)
MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
11)
ENTER
Aktivira oznaþeni element menija..
12)
P.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni naþin.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor ima štiri samodejne tovarniško doloþene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih naþinih, ki so na voljo.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright˞ )
MagicBright je nova znaþilnost, ki omogoþa optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo
gledate. Na razpolago so naslednji delovni naþini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak od
naštetih naþinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s
pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
( Entertain
Internet
Text
Custom )
13) AUTO
Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
ýe spremenite loþljivost na nadzorni plošþi, se izvede funkcija AUTO.
14)
PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
15)
CH/P
V naþinu TV izbira TV kanale.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
16)
SOURCE
Preklaplja iz naþina PC v video naþin.
17)
INFO
Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.
18)
EXIT
Omogoþa izhod iz zaslonskega menija.
19) Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
Omogoþa vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v
meniju.
20)
S.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni naþin.
The Monitor has a built-in high fidelity stereo amplifier.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih naþinih, ki so na voljo.
( Standard ˧ Music ˧ Movie ˧ Speech ˧ Custom )
21) STILL
S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu. Press it again to unfreeze.
22) FM RADIO
Za vklop/izklop FM Radio (FM-radio).
V naþinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na podroþjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem naþinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
23) P.SIZE
Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali veþ kot 720 p) DTV.
SRS
24)
SRS TEXT (Besedilo SRS) je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko
dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z
dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.
DUAL/MTS
25)
DUALGlede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO
mogoþe nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.
MTSPreklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
Audio Type MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ˩ Stereo
SAP
Mono ˩ SAP
Default
Manual Change
Mono
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.
26)
PIP
Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
27)
SOURCE
Izbere video vir.
28) SWAP
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.
29)
SIZE
Lahko doloþate velikost slike.
30)
REW
Previjanje nazaj
31)
STOP
Stop
32)
PLAY / PAUSE
Play / Pause
33)
FF
Previjanje naprej
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
SyncMaster 400PXn/460PXn
Izbira jezika
Prva stran
Model
Varnostna navodila
Uvod
Prikljuþki
Namestitev podstavka
Prikljuþitev monitorja
Uporaba programske
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
opreme
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Prikljuþki
Specifikacije
Namestitev podstavka
Informacije
Dodatak
Dodatek
Opomba
• Uporabite le priložene vijake.
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
Pozor
Podjetje Samsung Electronics ne jamþi za škodo, ki je nastala zaradi uporabe drugega podstavka.
Namestitev nastavka za podstavek
Levi
Desni
nastavek
nastavek
Pozor
Namestite etiketo ˈCAUTIONˉGna hrbtno
stran.
1)
Za zašþito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen šþitnik za režo. Pred
namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite šþitnik za režo, ob namestitvi stenskega
nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.
2)
Podstavek vstavite v režo na dnu monitorja.
3)
Podstavek vstavite v reĐo na dnu monitorja.
嘅
V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 Ý L15)
Pozor
Stojalo je bilo zasnovano za prilagajanje kota zaslona. Podjetje ne odgovarja za težave, nastale zaradi
kakršnekoli uporabe tega stojala. Izdelka ne uporabljajte kot stojalo, na katerega bi kaj postavili.
Namestitev podstavka (na voljo posebej)
1)
Za zašþito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen šþitnik za režo. Pred
namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite šþitnik za režo, ob namestitvi stenskega
nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.
2)
Dele namestite na ustrezna mesta in jih obrnite v ustrezno smer. (M4 Ý L15)
3)
Podstavek vstavite v reĐo na dnu monitorja.
4)
V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 Ý L15)
Prikljuþitev monitorja
Napajalni kabel z ozemljitvijo
V primeru okvare lahko ozemljitveni vod povzroþi elektriþni šok. Make sure to wire the earth lead in an
approprite manner, before plug-in the AC power. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa
izdelek izklopite z enosmernega toka.
Opomba
• DVD predvajalnike, videorekorderje in videokamere ter raþunalnik. Za podrobnejše informacije o
prikljuþevanju AV vhodnih naprav si oglejte Uporabniške nastavitve poglavju Prilagajanje monitorja.
Povezovanje z raþunalnikom
1)
Napajalni kabel monitorja vkljuþite v napajalno vtiþnico na hrbtni strani monitorja.
2)
Obstajajo trije naþini prikljuþitve D-sub na monitor.
Vklopite stikalo za napajanje.
Izberite enega od naslednjih:
2-1)
Uporaba D-sub (analognega) konektorja grafiþne kartice.
Prikljuèite D-sub na 15-pinska vrata RGB port na zadnji strani monitorja in 15-pinska vrata Dsub na raèunalniku.
2-2)
Uporaba DVI (digitalnega) konektorja grafiþne kartice.
Prikljuèite kabel DVI na vrata DVI (HDCP) na zadnji strani monitorja in vrata DVI na raèunalniku.
2-3)
Uporaba BNC (analognega) konektorja grafiþne kartice.
Prikljuèite kabel BNC na vrata BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V na zadnji strani monitorja in
15-pinska vrata D-sub na raèunalniku.
3)
4)
Avdio kabel monitorja prikljuþite v avdio vrata na hrbtni strani raþunalnika.
Vkljuþite raþunalnik in monitor.
Opomba
• Kabel DVI ali BNC je izbiren.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung Electronics.
Prikljueitev DVD predvajalnikov z digitalnim izhodom
Opomba
• Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, prikljuþite na terminal DVI IN monitorja s kablom
DVI.
• Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
• Z gumbom SOURCE izberite Digital.
Opomba
• Monitor ima terminale DVI IN za prikljuþitev digitalnih DVD naprav preko vhoda DVI.
Povezovanje z videorekorderjem
1)
AV vhodne naprave, kot so videorekorderji ali videokamere, so prikljuþene na AV IN [VIDEO] ali AV IN [S-
2)
Avdio vtiþe (L) in (R) videorekorderja ali videokamere prikljuþite na AV IN [L-AUDIO-R] z avdio kabli.
3)
Izberite AV ali S-Video, ki je povezan z videorekorderjem ali videokamero s pomoþjo gumba Source (Vir)
VIDEO] monitorja s kablom S-VHS ali BNC.
na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
4)
Nato zaženite videorekorder ali videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
• Kabel S-VHS ali BNC je izbiren.
Povezovanje z DVD predvajalnikom
1)
S kompletom avdio kablov povežite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitorju in vtiþnice AUDIO
2)
S kablom Component povežite BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB na monitorju in vtiþnice PR, Y, PB
OUT na DVD predvajalniku.
na DVD predvajalniku.
3)
Izberite Component, ki je povezan z DVD predvajalnikom s pomoþjo gumba Source (Vir) na sprednjem
delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.
4)
Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljeno DVD plošþo.
Opomba
• Kabel Component je izbiren.
Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo DVD predvajalnika.
Povezovanje z videokamero
1)
Na videokameri poišþite A/V izhodne vtiþnice. Obiþajno se nahajajo na strani ali na hrbtnem delu
videokamere.
S kompletom avdio kablov povežite vtiþnice AUDIO OUTPUT na videokameri in AV AUDIO IN [L-AUDIOR] na monitorju.
2)
Z video kablom povežite vtiþnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na monitorju.
3)
Izberite AV, ki je povezan z videokamero s pomoþjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali
daljinskem upravljalniku.
4)
Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
• Prikazani avdio-video kabli so obiþajno priloženi videokameri.
(V nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z elektroniko.)
ýe vaša videokamera podpira stereo zvok, morate prikljuþiti dva kabla.
Povezovanje z DTV sprejemnikom
Opomba
• Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.
1)
S kablom Component povežite BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB na monitorju in vtiþnice PR, Y, PB
na sprejemniku.
2)
S kompletom avdio kablov povežite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitorju in vtiþnice AUDIO
OUT na sprejemniku.
3)
Izberite Component, ki je povezan z DTV sprejemnikom s pomoþjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu
monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
Opomba
• Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo sprejemnika.
Prikljuþitev zvoþnikov
1)
Zvoþnik in monitor pritrdite z vijaki.
* Zvoþniški komplet namestite brez stojala za zvoþnik.
2)
Povežite kabel za povezavo zvoþnika med vtiþnico za povezavo zvoþnikov na hrbtni strani monitorja in
vtiþnico na hrbtni strani zvoþnika.
Opomba
• Ko je monitor povezan z zvoþnikom, ga med prestavljanjem ne držite za zvoþnik.
To bi lahko poškodovalo nosilec za povezavo zvoþnika in monitorja.
Povezovanje z avdio sistemom
1)
S kompletom avdio kablov povežite vtiþnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in MONITOR IN [L-AUDIO-R]
na monitorju.
Prikljuþite LAN kabel.
1)
Prikljuþite LAN kabel.
Prikljuþitev USB
1)
Povežete se lahko z USB napravami, npr. miško in tipkovnico.
Uporaba nosilca USB
ýe uporabljate manjšo zunanjo napravo, kot je prenosna pomnilniška kartica, ki je vkljuþena v terminal USB
na hrbtni strani monitorja, obstaja nevarnost, da le-to izgubite oziroma vam jo kdo ukrade. To lahko prepreþite
tako, da po namestitvi zunanje naprave namestite še nosilec USB.
1)
Del
nosilca USB vstavite v režo v delu
na hrbtni strani monitorja.
2)
3)
Del
nosilca USB poravnajte z režo na spodnji strani dela
Del
nosilca USB poravnajte s spodnjo stranjo dela
na hrbtni strani monitorja.
na hrbtni strani monitorja.
Vijak vstavite v režo, poravnano v koraku [2], in ga privijte.
Del
poravnajte z delom
in ju privijte z vijakom.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
SyncMaster 400PX/460PX
Izbira jezika
Prva stran
Model
Varnostna navodila
Uvod
Prikljuþki
Namestitev podstavka
Prikljuþitev monitorja
Uporaba programske
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
opreme
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Prikljuþki
Specifikacije
Namestitev podstavka
Informacije
Dodatak
Dodatek
Opomba
• Uporabite le priložene vijake.
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
Pozor
Podjetje Samsung Electronics ne jamþi za škodo, ki je nastala zaradi uporabe drugega podstavka.
Namestitev nastavka za podstavek
Levi
Desni
nastavek
nastavek
Pozor
Namestite etiketo ˈCAUTIONˉGna hrbtno
stran.
1)
Za zašþito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen šþitnik za režo. Pred
namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite šþitnik za režo, ob namestitvi stenskega
nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.
2)
Podstavek vstavite v režo na dnu monitorja.
3)
Podstavek vstavite v reĐo na dnu monitorja.
嘅
V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 Ý L15)
Pozor
Stojalo je bilo zasnovano za prilagajanje kota zaslona. Podjetje ne odgovarja za težave, nastale zaradi
kakršnekoli uporabe tega stojala. Izdelka ne uporabljajte kot stojalo, na katerega bi kaj postavili.
Namestitev podstavka (na voljo posebej)
1)
Za zašþito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen šþitnik za režo. Pred
namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite šþitnik za režo, ob namestitvi stenskega
nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.
2)
Dele namestite na ustrezna mesta in jih obrnite v ustrezno smer. (M4 Ý L15)
3)
Podstavek vstavite v reĐo na dnu monitorja.
4)
V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 Ý L15)
Prikljuþitev monitorja
Napajalni kabel z ozemljitvijo
V primeru okvare lahko ozemljitveni vod povzroþi elektriþni šok. Make sure to wire the earth lead in an
approprite manner, before plug-in the AC power. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa
izdelek izklopite z enosmernega toka.
Opomba
• DVD predvajalnike, videorekorderje in videokamere ter raþunalnik. Za podrobnejše informacije o
prikljuþevanju AV vhodnih naprav si oglejte Uporabniške nastavitve poglavju Prilagajanje monitorja.
Povezovanje z raþunalnikom
1)
Napajalni kabel monitorja vkljuþite v napajalno vtiþnico na hrbtni strani monitorja.
2)
Obstajajo trije naþini prikljuþitve D-sub na monitor.
Vklopite stikalo za napajanje.
Izberite enega od naslednjih:
2-1)
Uporaba D-sub (analognega) konektorja grafiþne kartice.
Prikljuèite D-sub na 15-pinska vrata RGB port na zadnji strani monitorja in 15-pinska vrata Dsub na raèunalniku.
2-2)
Uporaba DVI (digitalnega) konektorja grafiþne kartice.
Prikljuèite kabel DVI na vrata DVI (HDCP) na zadnji strani monitorja in vrata DVI na raèunalniku.
2-3)
Uporaba BNC (analognega) konektorja grafiþne kartice.
Prikljuèite kabel BNC na vrata BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V na zadnji strani monitorja in
15-pinska vrata D-sub na raèunalniku.
3)
4)
Avdio kabel monitorja prikljuþite v avdio vrata na hrbtni strani raþunalnika.
Vkljuþite raþunalnik in monitor.
Opomba
• Kabel DVI ali BNC je izbiren.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung Electronics.
Prikljueitev DVD predvajalnikov z digitalnim izhodom
Opomba
• Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, prikljuþite na terminal DVI IN monitorja s kablom
DVI.
• Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
• Z gumbom SOURCE izberite Digital.
Opomba
• Monitor ima terminale DVI IN za prikljuþitev digitalnih DVD naprav preko vhoda DVI.
Povezovanje z videorekorderjem
1)
AV vhodne naprave, kot so videorekorderji ali videokamere, so prikljuþene na AV IN [VIDEO] ali AV IN [S-
2)
Avdio vtiþe (L) in (R) videorekorderja ali videokamere prikljuþite na AV IN [L-AUDIO-R] z avdio kabli.
3)
Izberite AV ali S-Video, ki je povezan z videorekorderjem ali videokamero s pomoþjo gumba Source (Vir)
VIDEO] monitorja s kablom S-VHS ali BNC.
na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
4)
Nato zaženite videorekorder ali videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
• Kabel S-VHS ali BNC je izbiren.
Povezovanje z DVD predvajalnikom
1)
S kompletom avdio kablov povežite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitorju in vtiþnice AUDIO
2)
S kablom Component povežite BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB na monitorju in vtiþnice PR, Y, PB
OUT na DVD predvajalniku.
na DVD predvajalniku.
3)
Izberite Component, ki je povezan z DVD predvajalnikom s pomoþjo gumba Source (Vir) na sprednjem
delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.
4)
Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljeno DVD plošþo.
Opomba
• Kabel Component je izbiren.
Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo DVD predvajalnika.
Povezovanje z videokamero
1)
Na videokameri poišþite A/V izhodne vtiþnice. Obiþajno se nahajajo na strani ali na hrbtnem delu
videokamere.
S kompletom avdio kablov povežite vtiþnice AUDIO OUTPUT na videokameri in AV AUDIO IN [L-AUDIOR] na monitorju.
2)
Z video kablom povežite vtiþnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na monitorju.
3)
Izberite AV, ki je povezan z videokamero s pomoþjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali
daljinskem upravljalniku.
4)
Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
• Prikazani avdio-video kabli so obiþajno priloženi videokameri.
(V nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z elektroniko.)
ýe vaša videokamera podpira stereo zvok, morate prikljuþiti dva kabla.
Povezovanje z DTV sprejemnikom
Opomba
• Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.
1)
S kablom Component povežite BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB na monitorju in vtiþnice PR, Y, PB
na sprejemniku.
2)
S kompletom avdio kablov povežite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitorju in vtiþnice AUDIO
OUT na sprejemniku.
3)
Izberite Component, ki je povezan z DTV sprejemnikom s pomoþjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu
monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
Opomba
• Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo sprejemnika.
Prikljuþitev zvoþnikov
1)
Zvoþnik in monitor pritrdite z vijaki.
* Zvoþniški komplet namestite brez stojala za zvoþnik.
2)
Povežite kabel za povezavo zvoþnika med vtiþnico za povezavo zvoþnikov na hrbtni strani monitorja in
vtiþnico na hrbtni strani zvoþnika.
Opomba
• Ko je monitor povezan z zvoþnikom, ga med prestavljanjem ne držite za zvoþnik.
To bi lahko poškodovalo nosilec za povezavo zvoþnika in monitorja.
Povezovanje z avdio sistemom
1)
S kompletom avdio kablov povežite vtiþnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in MONITOR IN [L-AUDIO-R]
na monitorju.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
SyncMaster 400PXn/460PXn
Izbira jezika
Prva stran
Model
Varnostna navodila
Uvod
Prikljuþki
Uporaba programske
opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije
samotestiranja
Preverjanje nastavitev
Vprašanja in odgovori
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samotestiranja
Specifikacije
Informacije
Dodatek
Opomba
• Preden pokliþete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. ýe težav ne morete rešiti sami,
pokliþite servis.
Preverjanje funkcije samotestiranja
Monitor omogoþa funkcijo samotestiranja, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno.
1)
Izkljuþite raþunalnik in monitor.
2)
Izkljuþite video kabel iz zadnjega dela raþunalnika.
3)
Vklopite monitor.
Vkljuþite monitor Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na þrnem ozadju prikaže spodaj
prikazana slika (»Check Signal Cable«): V naþinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se
premika po zaslonu.
4)
Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vkljuþite oboje raþunalnik in monitor.
ýe monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in
sistem raþunalnika; monitor deluje pravilno.
Check Cooling System
ýe je na zaslonu prikazano sporoþilo "Check Cooling System", je prišlo do težav s hladilnim ventilatorjem.
Obrnite se na servisni center, kjer vam bodo ventilator popravili ali zamenjali.
Not Optimum Mode
Zaslon lahko gledate celo v loþljivosti, veþji od 1360x768. Eno minuto bo prikazano naslednje sporoþilo; med tem
þasom lahko spremenite loþljivost zaslona ali ostanete v trenutnem naþinu. ýe je hitrost osveževanja višja od 85
Hz, boste videli þrn zaslon, ker monitor ne podpira veþ kot 85 Hz.
Opomba
• ýe želite izvedeti, kakšne loþljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifikacije >
Prednastavljeni þasovni naþini.
Vzdrževanje in þišþenje
1)
Vzdrževanje ohišja monitorja.
Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje oþistite z mehko krpo.
•
Ne uporabljajte benzena, razredþil ali drugih vnetljivih snovi ali
vlažne krpe.
•
Da bi prepreþili poškodbe zaslona, priporoþamo uporabo posebnega
þistilnega sredstva Samsung.
2)
Vzdrževanje plošþatega zaslona monitorja Nežno ga oþistite z mehko bombažno krpo.
Gladko þistite z mehko krpo (bombažna krpa za þišþenje).
•
Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredþila.
(Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
•
Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in
druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.
Simptomi in priporoþeni ukrepi
Opomba
• Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od raþunalnika. ýe imate težave z raþunalnikom ali video
kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira
video naþina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali
svojega prodajalca.
1)
Preverite, ali sta kabla pravilno prikljuþena na raþunalnik.
2)
Preverite, ali raþunalnik pri zagonu zapiska veþ kot trikrat.
(V tem primeru je potreben servis matiþne plošþe raþunalnika.)
3)
ýe ste namestili novo video kartico ali sestavili raþunalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video)
in gonilnik monitorja.
4)
Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 50 Hz ~ 85 Hz.
5)
ýe imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite raþunalnik v varnem naþinu, na Nadzorni plošþi,
(Ko uporabljate najveþjo loþljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafiþno kartico, nato pa ponovno zaženite raþunalnik in ponovno
namestite gonilnik kartice (video).
Preverjanje nastavitev
Opomba
• V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokliþete servis, preglejte informacije v
tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. ýe potrebujete pomoþ, pokliþite telefonsko številko v
delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.
• Za veþ informacij v zvezi z omrežjem si oglejte odsek MagicNet odpravljanje težav.
Težave v zvezi z namestitvijo (PC)
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.
Težave
Slika na zaslonu monitorja migeta
Rešitev
z Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno prikljuþen
na raþunalnik in monitor.
(Glejte Prikljuþitev raþunalnika)
Težave v zvezi z zaslonom
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.
Težave
Zaslon je temen in indikator
napajanja ne sveti.
Rešitev
z Poskrbite, da je napajalni kabel dobro prikljuþen in da je monitor
LCD vklopljen.
(Glejte Prikljuþitev monitorja)
Sporoþilo »Check Signal Cable«
z Poskrbite, da je signalni kabel dobro prikljuþen na raþunalnik ali
video naprave.
(Glejte Prikljuþitev monitorja)
z Poskrbite, da je raþunalnik ali video naprava vklopljena.
Sporoþilo »Not Optimum Mode«
z Preverite najveþjo loþljivost in frekvenco video kartice.
z Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni
þasovni naþini.
Slika se premika navpiþno.
z Preverite, ali je signalni kabel dobro prikljuþen.
Ponovno ga prikljuþite.
(Glejte Prikljuþitev raþunalnika)
Slika je nejasna. Slika je
z Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine.
zamegljena.
z Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke
(video kabel, itd.)
z Nastavite loþljivost in frekvenco na priporoþena razpona.
Slika je nestabilna in miglja.
Slika je motna.
z Preverite, ali nastavitve loþljivosti in frekvence za video kartico
raþunalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor.
ýe ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v
delu Informacije Prednastavljeni þasovni naþini.
Slika je presvetla ali pretemna
z Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast.
(Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna.
Barvna slika je popaþena in
vsebuje sence.
z Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju
OSD za nastavitev barve.
Bela barva je slabe kakovosti.
Indikator napajanja utripa zeleno.
z Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator
napajanja sveti zeleno ali utripa
z Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.
vsake pol sekunde ali vsako
z Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
sekundo.
Slike ni in zaslon utripa.
z ýe se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporoþilo
»TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in
raþunalnik, ter preverite ali je pravilno prikljuþen.
Težave v zvezi z zaslonom
Opomba
• Spodaj so naštete težave v zvezi z zvoþnimi signali in rešitve zanje.
Težave
Rešitev
z Avdio kabel mora biti trdno prikljuþen na avdio vhodna vrata na
Ni zvoka
monitorju in avdio izhodna vrata na zvoþni kartici.
(Glejte Prikljuþitev monitorja)
z Preverite glasnost.
Jakost zvoka je prenizka.
z Preverite glasnost.
z ýe je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno
prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvoþni kartici
raþunalnika ali v programski opremi.
Razloþljivost zvoka je previsoka ali
prenizka.
z Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.
Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.
Težave
Rešitev
Tipke na daljinskem upravljalniku
z Preverite polarnost baterij (+/-).
ne delujejo.
z Preverite, ali so baterije prazne.
z Preverite, ali je naprava vklopljena.
z Preverite, ali je kabel dobro prikljuþen.
z Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali
neonska luþ.
Težave s programom MagicNet
Opomba
• Izdelava zagonskega USB Flash diska.
Vprašanje
Izdelava zagonskega USB Flash
Odgovor
1.
Obiþajen 512 MB ali veþji shranjevalni USB-medij lahko
spremenite v zagonski disk z uporabo orodja za ustvarjanje
diska
zagonskega USB-diska. (Na primer HP USB Disk Storage
Format Tool.)
2.
Kopiranje slike OS in izvršljivih raþunalniških programov na
USB-disk.
3.
Odprite meni BIOS monitorja s pritiskom tipke F2 na zaslonu z
logotipom BIOS. Nato omogoþite možnost, da se najprej zažene
USB, z izbiro te možnosti in pritiskom tipke Enter v meniju za
zagon.
4.
Ko je USB-disk povezan in zagnan v naþinu DOS, vklopite
monitor.
5.
Zaženite C:\ghost.exe in v meniju izberite Local › Partition ›
From Image. Izberite sliko za posodobitev USB-diska in ciljni
disk.
6.
Ko je posodobitev slike konþana, se monitor samodejno
ponovno zažene.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco? Frekvenco lahko spremenite s ponovno konfiguracijo video kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije
uporabljanega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priroþnik za
raþunalnik ali video kartico.)
Kako lahko nastavim loþljivost?
z Windows XP:
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa),
Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz),
Settings (nastavitve).
z Windows ME/2000:
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa), Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za
z Windows XP:
varþevanje energije (Power
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa),
Saving)?
Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz),
Settings (nastavitve).
Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona
(Preþitajte priroþnik za sistem Windows/raþunalnik).
z Windows ME/2000:
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa), Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona
(Preþitajte priroþnik za sistem Windows/raþunalnik).
Kako lahko þistim ohišje/LCD
Izkljuþite napajalni kabel ter oþistite monitor z mehko krpo in s
ekran?
þistilnim sredstvom ali z navadno vodo.
Dobro oþistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne
sme priti v notranjost monitorja.
Kako predvajam video?
Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa
namestite ustrezni kodek. Nekateri kodeki so morda nedzdružljivi.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
SyncMaster 400PX/460PX
Izbira jezika
Prva stran
Model
Varnostna navodila
Uvod
Prikljuþki
Uporaba programske
opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije
samotestiranja
Preverjanje nastavitev
Vprašanja in odgovori
I
Specifikacije
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo
brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samotestiranja
Informacije
Dodatek
Opomba
• Preden pokliþete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. ýe težav ne morete rešiti sami,
pokliþite servis.
Preverjanje funkcije samotestiranja
Monitor omogoþa funkcijo samotestiranja, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno.
1)
Izkljuþite raþunalnik in monitor.
2)
Izkljuþite video kabel iz zadnjega dela raþunalnika.
3)
Vklopite monitor.
Vkljuþite monitor Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na þrnem ozadju prikaže spodaj
prikazana slika (»Check Signal Cable«): V naþinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se
premika po zaslonu.
4)
Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vkljuþite oboje raþunalnik in monitor.
ýe monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in
sistem raþunalnika; monitor deluje pravilno.
Check Cooling System
ýe je na zaslonu prikazano sporoþilo "Check Cooling System", je prišlo do težav s hladilnim ventilatorjem.
Obrnite se na servisni center, kjer vam bodo ventilator popravili ali zamenjali.
Not Optimum Mode
Zaslon lahko gledate celo v loþljivosti, veþji od 1360x768. Eno minuto bo prikazano naslednje sporoþilo; med tem
þasom lahko spremenite loþljivost zaslona ali ostanete v trenutnem naþinu. ýe je hitrost osveževanja višja od 85
Hz, boste videli þrn zaslon, ker monitor ne podpira veþ kot 85 Hz.
Opomba
• ýe želite izvedeti, kakšne loþljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifikacije >
Prednastavljeni þasovni naþini.
Vzdrževanje in þišþenje
1)
Vzdrževanje ohišja monitorja.
Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje oþistite z mehko krpo.
•
Ne uporabljajte benzena, razredþil ali drugih vnetljivih snovi ali
vlažne krpe.
•
Da bi prepreþili poškodbe zaslona, priporoþamo uporabo posebnega
þistilnega sredstva Samsung.
2)
Vzdrževanje plošþatega zaslona monitorja Nežno ga oþistite z mehko bombažno krpo.
Gladko þistite z mehko krpo (bombažna krpa za þišþenje).
•
Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredþila.
(Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
•
Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in
druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.
Simptomi in priporoþeni ukrepi
Opomba
• Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od raþunalnika. ýe imate težave z raþunalnikom ali video
kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira
video naþina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali
svojega prodajalca.
1)
Preverite, ali sta kabla pravilno prikljuþena na raþunalnik.
2)
Preverite, ali raþunalnik pri zagonu zapiska veþ kot trikrat.
(V tem primeru je potreben servis matiþne plošþe raþunalnika.)
3)
ýe ste namestili novo video kartico ali sestavili raþunalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video)
in gonilnik monitorja.
4)
Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 50 Hz ~ 85 Hz.
5)
ýe imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite raþunalnik v varnem naþinu, na Nadzorni plošþi,
(Ko uporabljate najveþjo loþljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafiþno kartico, nato pa ponovno zaženite raþunalnik in ponovno
namestite gonilnik kartice (video).
Preverjanje nastavitev
Opomba
• V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokliþete servis, preglejte informacije v
tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. ýe potrebujete pomoþ, pokliþite telefonsko številko v
delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.
Težave v zvezi z namestitvijo (PC)
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.
Težave
Slika na zaslonu monitorja migeta
Rešitev
z Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno prikljuþen
na raþunalnik in monitor.
(Glejte Prikljuþitev raþunalnika)
Težave v zvezi z zaslonom
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.
Težave
Zaslon je temen in indikator
napajanja ne sveti.
Rešitev
z Poskrbite, da je napajalni kabel dobro prikljuþen in da je monitor
LCD vklopljen.
(Glejte Prikljuþitev monitorja)
Sporoþilo »Check Signal Cable«
z Poskrbite, da je signalni kabel dobro prikljuþen na raþunalnik ali
video naprave.
(Glejte Prikljuþitev monitorja)
z Poskrbite, da je raþunalnik ali video naprava vklopljena.
Sporoþilo »Not Optimum Mode«
z Preverite najveþjo loþljivost in frekvenco video kartice.
z Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni
þasovni naþini.
Slika se premika navpiþno.
z Preverite, ali je signalni kabel dobro prikljuþen.
Ponovno ga prikljuþite.
(Glejte Prikljuþitev raþunalnika)
Slika je nejasna. Slika je
z Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine.
zamegljena.
z Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke
(video kabel, itd.)
z Nastavite loþljivost in frekvenco na priporoþena razpona.
Slika je nestabilna in miglja.
Slika je motna.
z Preverite, ali nastavitve loþljivosti in frekvence za video kartico
raþunalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor.
ýe ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v
delu Informacije Prednastavljeni þasovni naþini.
Slika je presvetla ali pretemna
z Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast.
(Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna.
Barvna slika je popaþena in
vsebuje sence.
z Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju
OSD za nastavitev barve.
Bela barva je slabe kakovosti.
Indikator napajanja utripa zeleno.
z Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator
napajanja sveti zeleno ali utripa
z Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.
vsake pol sekunde ali vsako
z Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
sekundo.
Slike ni in zaslon utripa.
z ýe se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporoþilo
»TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in
raþunalnik, ter preverite ali je pravilno prikljuþen.
Težave v zvezi z zaslonom
Opomba
• Spodaj so naštete težave v zvezi z zvoþnimi signali in rešitve zanje.
Težave
Rešitev
z Avdio kabel mora biti trdno prikljuþen na avdio vhodna vrata na
Ni zvoka
monitorju in avdio izhodna vrata na zvoþni kartici.
(Glejte Prikljuþitev monitorja)
z Preverite glasnost.
Jakost zvoka je prenizka.
z Preverite glasnost.
z ýe je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno
prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvoþni kartici
raþunalnika ali v programski opremi.
Razloþljivost zvoka je previsoka ali
prenizka.
z Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.
Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom
Opomba
• Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.
Težave
Rešitev
Tipke na daljinskem upravljalniku
z Preverite polarnost baterij (+/-).
ne delujejo.
z Preverite, ali so baterije prazne.
z Preverite, ali je naprava vklopljena.
z Preverite, ali je kabel dobro prikljuþen.
z Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali
neonska luþ.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco? Frekvenco lahko spremenite s ponovno konfiguracijo video kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije
uporabljanega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priroþnik za
raþunalnik ali video kartico.)
Kako lahko nastavim loþljivost?
z Windows XP:
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa),
Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz),
Settings (nastavitve).
z Windows ME/2000:
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa), Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za
z Windows XP:
varþevanje energije (Power
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa),
Saving)?
Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz),
Settings (nastavitve).
Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona
(Preþitajte priroþnik za sistem Windows/raþunalnik).
z Windows ME/2000:
Nastavite loþljivost na Control Panel(Nadzorna plošþa), Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona
(Preþitajte priroþnik za sistem Windows/raþunalnik).
Kako lahko þistim ohišje/LCD
Izkljuþite napajalni kabel ter oþistite monitor z mehko krpo in s
ekran?
þistilnim sredstvom ali z navadno vodo.
Dobro oþistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne
sme priti v notranjost monitorja.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
Download PDF

advertising