Samsung | MWR-WW00N | Samsung MWR-WW00N Navodila za uporabo

Wired Remote Control
MWR-WW00N
Enota DVM Hydro/Hydro HT
Uporabniški priročnik
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 1
2017-06-07 오전 10:58:37
Vsebina
PRIPRAVLJALNI DEL
Varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opis vsake ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis vsakega kontrolnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DEL o enoti Hydro/Hydro HT
Obratovanje v osnovnem načinu za enoto Hydro/Hydro HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obratovanje v načinu DHW za enoto Hydro/Hydro HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Preverjanje trenutne temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Preverjanje nastavljene temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Način Outing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 2
2017-06-07 오전 10:58:37
NAPREDNI DEL
Nastavitev tedenskega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavitev dopusta s tedenskim časovnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Preklic tedenskega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zagon tedenskega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavitev dnevnega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NASTAVITEV DODATNIH UPORABNIŠKIH FUNKCIJ
Kako nastaviti podrobne nastavitve (Uporabniško nastavljen način) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DODATNI DEL
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 3
2017-06-07 오전 10:58:37
PRIPRAVLJALNI DEL
Varnostna opozorila
Ta vsebina je namenjena za uporabnikovo varnost in preprečitev poškodb lastnine. Pozorno jo preberite,
da boste izdelek pravilno uporabljali.
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne poškodbe ali
smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne poškodbe
ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni udar.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.
Enote NE razstavljajte.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Namestitev tega izdelka mora opraviti usposobljeno tehnično osebje.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar, nedelovanje izdelka, eksplozijo ali
poškodbe.
Za namestitev morate izdelek priključiti na nazivno moč.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar in nedelovanje izdelka.
Izdelka ne nameščajte v bližino radiatorjev ali vnetljivih materialov. Izdelka ne nameščajte v
vlažnem, mastnem ali prašnem okolju ali na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi
in vodi (dežnim kapljicam). Izdelka ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do puščanja
plina.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in požar.
ZA NAMESTITEV
POZOR
Izdelek namestite na trdno in ravno površino, ki zdrži njegovo težo.
▶▶ Če površina ne zdrži teže, lahko izdelek pade na tla in se tako poškoduje.
Enoto Hydro/Hydro HT namestite v prostor, kjer je temperatura višja od 0 °C.
▶▶ V prostorih, kjer je temperatura nižja od 0 °C, lahko vodne cevi zamrznejo, kar lahko poškoduje
izmenjevalnik toplote.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Napajalnega kabla ne prepogibajte ali pretirano vlecite. Napajalnega kabla ne zvijajte ali
zavezujte.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in požar.
4
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 4
2017-06-07 오전 10:58:37
ZA DELOVANJE
OPOZORILO
Če začne izdelek proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po zažganem ali dim, nemudoma
prenehajte z uporabo in pokličite najbližjega serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in požar.
Pri ponovni namestitvi izdelka pokličite serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči nedelovanje izdelka, puščanje vode, električni udar ali
požar.
▶▶ Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite na drugem mestu, boste morali
plačati dodatne stroške sestave in montaže.
Če se pojavi koda napake ali pride do neobičajnega delovanja, nemudoma prenehajte z uporabo
izdelka.
▶▶ Če zaznate vonj po zažganem ali začne izdelek neobičajno delovati, nemudoma prenehajte z
uporabo izdelka, izvlecite napajalni kabel in pokličite serviserja. Nadaljevanje uporabe v teh
pogojih lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbo izdelka.
Izdelka ne poskušajte sami razstavljati, popravljati ali spreminjati.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar, nedelovanje izdelka ali
poškodbe.
ZA DELOVANJE
POZOR
Preprečite vstop vode v izdelek.
▶▶ To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
Za kakovost vode v vodnih ceveh enote Hydro/Hydro HT si oglejte standard za upravljanje
kakovosti vode v Navodilih za namestitev.
▶▶ Če je upravljanje kakovosti vode slabo, lahko pride do poslabšanja delovanja, korozije
ploščatega toplotnega izmenjevalnika in zamašitve vodnih cevi.
Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami.
▶▶ Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so insekticidi.
▶▶ Ne samo, da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi električni udar, požar ali težave v
delovanju izdelka.
Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem in ga ne poskušajte razstaviti.
Izdelka ne uporabljajte za druge namene.
Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti.
▶▶ To lahko povzroči električni udar ali poškoduje dele naprave.
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Izdelka ne čistite tako, da razpršite vodo neposredno nanj. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
benzena, razredčil, alkohola ali acetona.
▶▶ To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe, električni udar ali požar.
5
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 5
2017-06-07 오전 10:58:37
Opis vsake ikone
Zaslon
Kazalnik LED (zelen: običajno/rdeč: potrebno preveriti)
Gumb za vklop/izklop
Gumb za upravljanje temperature
OPOMBA
•Enoto Hydro/Hydro HT lahko vklopite ali izklopite oziroma nastavite želeno temperaturo, ne da
bi odprli pokrov žičnega daljinskega upravljalnika.
6
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 6
2017-06-07 오전 10:58:37
Klasifikacija
Oznaka
Funkcija
Delovanje enote Hydro/Hydro HT (gretje/hlajenje/
samodejno/odvod zraka/tiho)
Temperatura sistema (Water Law (Vodno pravilo)
temp./notranja temp./zunanja temp./temp.
odpadne vode/temp. vroče vode)
Enota Hydro/
Hydro HT
Temperatura (trenutna/želena)
Časovnik (dnevni/tedenski/dopust)
Dan v tednu ali funkcija časovnika
Časovnik
Številka časovnika
Trenutni čas/poletni čas/čas vklopa ali izklopa
Stanje delovanja (delovanje COMP/pospeševalnik
grelnika/črpalka sončne energije/rezervni kotel)
Stanje delovanja (vodna črpalka/rezervoar z vodo/
odmrzovanje/nadzor zamrzovanja/sterilizacija
rezervoarja z vodo)
Splošna funkcija
Namestitev notranjega termostata
Poskusno delovanje/preveriti/delno zaklepanje/
polno zaklepanje
+
Način za vročo vodo
(DHW)
Centralizirano upravljanje
DHW (ekonomično/običajno/močno)
7
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 7
2017-06-07 오전 10:58:38
Opis vsakega kontrolnika
Gumbi
8
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 8
2017-06-07 오전 10:58:38
Klasifikacija
Gumb
Funkcija
Enoto Hydro/Hydro HT vklopite ali izklopite
(Cool/Heat/Auto)
Izberite način delovanja
Izberite želeno temperaturo (odpadna voda/notranja/
vroča voda)
Ta izdelek ne podpira načina Silent. Zato način silent ne
bo deloval, tudi če pritisnete ta gumb.
Izberite način outing
Gumb za osnovno
delovanje
Preverite trenutno temperaturo sistema
Nastavite želeno temperaturo sistema
Izberite način za nastavitev časovnika
Izberite uporabniško nastavljen način
Izhod v običajni način pri nastavitvi časovnika ali
podrobne nastavitve
Izbriši nastavljen časovnik
Pomik na drug razdelek ali spremeni vrednost razdelka.
Shrani nastavitve
Gumb za funkcijo vroče
vode (DHW)
OPOMBA
Način za vročo vodo vklopite ali izklopite
Izberite način za vročo vodo (ekonomično/običajno/
močno)
•Ko pritisnete gumb, ki ga vaš model ne podpira, se pojavi
.
9
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 9
2017-06-07 오전 10:58:39
DEL o enoti Hydro/Hydro HT
Obratovanje v osnovnem načinu za enoto Hydro/Hydro HT
Osnovni način lahko izberete z gumbom [Mode].
Auto
Enota Hydro/Hydro HT bo samodejno prilagodila temperaturo odpadne vode z načinom auto za notranje
ogrevanje.
Cool
Za hlajenje notranjih prostorov lahko temperaturo hlajenja prilagajate v načinu cool.
▶▶ Če izberete način heat, ko enota obratuje v načinu cool, bo delovanje načina cool preklicano.
Heat
Ogrevanje prostora v načinu heat je na voljo, če spomladi, jeseni ali pozimi dodate vročo vodo.
)
▶▶ Kazalnik za odstranjevanje zmrzali (
-- Oznaka za odstranjevanje zmrzali se prikaže, ko se začne zmrzal, ki se pojavi okrog zunanje enote,
v načinu heat odstranjevati, nato pa izgine, ko je odstranjevanje zmrzali končano. (V postopku
odstranjevanja zmrzali iz enote Hydro/Hydro HT ne priteče vroča voda.)
▶▶ Če izberete način cool, ko enota obratuje v načinu heat, bo delovanje načina heat preklicano.
OPOMBA
•Pri nastavljanju običajne temperature za hlajenje in gretje kot notranjo temperaturo načina auto ni
mogoče izbrati.
10
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 10
2017-06-07 오전 10:58:39
Enoto Hydro/Hydro HT zaženite s pritiskom na gumb
Z gumbom
.
izberite način, v katerem želite delovati.
Želeno temperaturo spremenite z gumbom
.
Če ste priklopljeni na termostat ali imate vklopljen način samodejnega
delovanja, je mogoče nastavljeno temperaturo (samodejna nastavitev) za
odpadno vodo spremeniti med –5 °C in +5 °C.
Temperatura
hladilne odpadne
vode
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
Notranja
temperatura
hlajenja
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
Temperatura
grelne odpadne
vode
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
Notranja
temperatura
ogrevanja
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
∗∗ Enota Hydro HT DVM ima samo funkcijo ogrevanja in ne omogoča funkcije
hlajenja.
11
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 11
2017-06-07 오전 10:58:39
Obratovanje v načinu DHW za enoto Hydro/Hydro HT
Temperaturo rezervoarja z vročo vodo lahko spremenite tako, da dodate vročo vodo.
V DHW pritisnite gumb Mode.
▶▶ V razdelku DHW izberite
(ekonomično),
(močno), tako da pritisnete gumb Mode.
OPOMBA
(običajno) in
•V načinu za vročo vodo ni mogoče izbrati načina cool.
•Za delovanje v načinu za vročo vodo morate nastaviti funkcijo za vročo
vodo »Da« v polju načina za specifikacijo nastavitev (#3011) za žični
daljinski upravljalnik in priključiti temperaturni senzor za rezervoar
z vodo. (4–20 mA, 0–100 °C)
•Če hkrati izberete način heat in način za vročo vodo, bosta način heat
mode in način za vročo vodo delovala izmenično.
•
(močno) v načinu DHW ni mogoče uporabiti, če pospeševalnik
grelnika ni v uporabi.
Preverjanje trenutne temperature
Preverite lahko trenutno temperaturo.
Trenutno temperaturo lahko preverite s pritiskom gumba View.
▶▶ Trenutno temperaturo lahko z gumbom View preverite v zaporedju
(notranja)
(zunanja)
(odpadna voda)
(vroča voda).
▶▶ Temperatura, ki jo povezana notranja enota ne podpira, ne bo
prikazana.
▶▶ 10 sekund po prikazu trenutne temperature se bo pojavila želena
temperatura.
12
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 12
2017-06-07 오전 10:58:40
Preverjanje nastavljene temperature
Nastavljeno temperaturo trenutnega načina delovanja lahko preverite s funkcijo za preverjanje nastavljene
temperature.
Nastavljeno temperaturo lahko preverite s pritiskom gumba Set.
▶▶ Nastavljeno temperaturo v osnovnem načinu delovanja in načinu za
vročo vodo lahko preverite z večkratnim pritiskom gumba Set.
▶▶ Če sta aktivirana osnovni način delovanja ali način za vročo vodo, bo
prikazana nastavljena temperatura za način trenutnega delovanja.
Način Outing
Gretje lahko pri nizki temperaturi deluje, ko ste v načinu outing.
Način outing izberete tako, da pritisnete gumb Outing.
▶▶ Prikazala se bo oznaka
in naprava bo obratovala v načinu outing.
Preklic Pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku.
OPOMBA
•Če med prekinitvijo delovanja enote Hydro/Hydro HT pritisnete
.
gumb Outing, se pojavi oznaka
13
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 13
2017-06-07 오전 10:58:41
NAPREDNI DEL
Nastavitev tedenskega časovnika
Z želenim načinom lahko upravljate ali ga zaustavite na nastavljeni dan in uro. (Nastavite lahko samo
načina cool/heat.)
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikazal se bo (Timer), nato izberite »Weekly« med možnostmi
»Daily«, »Weekly« ali »Dopust« s pritiskom gumba
/
.
2. Ko pritisnete gumb
, izberite »Day«, ki ga želite rezervirati.
▶▶ Z gumbom
/
izberite dan v tednu (ned–sob), ki ga želite
rezervirati.
OPOMBA
•Več časovnikov lahko nastavite tako, da izberete več dni. Ko je več
časovnikov nastavljenih, se boste pomaknili na nastavitev časa za
časovnik.
3. »Timer number« izberete tako, da pritiskate gumb
, dokler se ne
pojavi številka časovnika.
(Pri vnosu je nastavljena zadnja razpoložljiva številka za nastavitev
časovnika.)
▶▶ Že nastavljenemu časovniku je dodeljena številka v časovnem
zaporedju.
▶▶ Številko časovnika (1–8) lahko izberete s pritiskom na gumb
/
.
▶▶ Če časovnika ni, bosta rob okvirčka za številko časovnika in številka
časovnika utripala.
OPOMBA
•Če je časovnik že nastavljen, bo kvadratni okvirček okrog številke
časovnika utripal. Če želite nastavitve spremeniti, izberite številko
nastavljenega časovnika in jih spremenite.
4. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »AM/PM«.
▶▶ AM (dopoldne) ali PM (popoldne) lahko izberete s pritiskom gumba
/
.
5. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »Hour«.
▶▶ Uro lahko nastavite s pritiskom gumba
/
.
14
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 14
2017-06-07 오전 10:58:41
6. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »Minute«.
▶▶ Minute lahko nastavite s pritiskanjem gumba
/
.
OPOMBA
•Če je nastavitev časa nastavljena kot 24 ur na dan, bo nastavitev
AM/PM izpuščena.
7. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite časovnik za »On/Off«.
▶▶ On (vklop) ali Off (izklop) lahko izberete z večkratnim pritiskom
gumba
/
.
▶▶ Če izberete »Izklop«, sledite korakoma 10 ali 11.
8. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite način delovanja.
▶▶ To je na voljo samo za nastavitev časovnika za vklop enote Hydro/
Hydro HT.
▶▶ Način delovanja lahko nastavite s pritiskom gumba
/
ali Mode.
9. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite želeno temperaturo.
▶▶ To je na voljo samo za nastavitev časovnika za vklop enote Hydro/
Hydro HT.
▶▶ Temperaturo lahko spreminjate v korakih po 0,5 °C s pritiskanjem
gumbov
/
ali [+]/[–].
10.Funkcijo časovnika dokončajte s pritiskom gumba Set.
▶▶ Rezerviran dan bo prikazan z »_« in shranjen v 3 sekundah.
[npr. Ko je rezerviran ponedeljek ( )]
▶▶ Če potrebujete dodatni časovnik, znova izberite nastavitev dnevnega ali
tedenskega časovnika.
11.Za izhod iz običajnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem tedenskega časovnika nastavitev
preklicati, pritisnite gumb ESC.
15
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 15
2017-06-07 오전 10:58:42
Nastavitev dopusta s tedenskim časovnikom
S tedenskim časovnikom lahko nastavite dopust. Nastavljeni tedenski časovnik ne bo deloval, ko bo
uporabljena nastavitev za dopust.
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikazal se bo (Timer), nato z gumboma
/
izberite »Dopust«
med možnostmi »Daily«, »Weekly« ali »Holiday«.
2. Ko pritisnete gumb
, izberite »Day«, ki ga želite nastaviti za dopust.
▶▶ Dopust (ned–sob) lahko izberete z gumbom
/
.
OPOMBA
•Če izberete več dni, je na voljo več nastavitev.
3. Nastavitev dopusta s tedenskim časovnikom dokončate s pritiskom
gumba Set.
4. Za izhod iz običajnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem dopusta preklicati dopust s
tedenskim časovnikom, pritisnite gumb ESC.
•Na zaslonu se bo pojavil kazalnik tedenskega časovnika »_« z
izbranimi datumi dopusta.
16
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 16
2017-06-07 오전 10:58:43
Preklic tedenskega časovnika
Funkcijo tedenskega časovnika lahko prekličete.
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikaže se (Timer) in (Weekly) utripa.
2. Ko pritisnete gumb
, izberite »Day«, ki ga želite preklicati.
▶▶ Rezerviran dan izberite s pritiskom gumba
/
.
3. Ko pritisnete gumb
, izberite »številko časovnika«, ki ga želite
preklicati.
▶▶ Z gumbom
/
izberite številko časovnika (1–8).
▶▶ Kvadratni okvirček okrog izbrane številke bo utripal.
4. Nastavitev tedenskega časovnika prekličete s pritiskom gumba
Delete.
▶▶ Številka preklicanega tedenskega časovnika in okvirček številke bosta
utripala.
5. Nastavitev tedenskega časovnika shranite s pritiskom gumba Set.
6. Za izhod iz splošnega načina pritisnite gumb ESC.
Zagon tedenskega časovnika
Z žičnim daljinskim upravljalnikom lahko zaženete vse tedenske časovnike.
1. Pritisnite gumb Delete za 5 sekund.
▶▶ Vse nastavitve tedenskih časovnikov bodo izbrisane.
OPOMBA
•Ko z gumbom Delete izbrišete tedenski časovnik, starih nastavitev
ni mogoče obnoviti, zato bodite pri uporabi te funkcije previdni.
17
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 17
2017-06-07 오전 10:58:43
Nastavitev dnevnega časovnika
Enoto Hydro/Hydro HT lahko zaženete ali zaustavite ob uri, ki jo rezervirate vsak dan. (Nastaviti je
mogoče samo običajni način za vročo vodo.)
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikazal se bo (Timer), nato z gumbom
/
možnostmi »Daily«, »Weekly« ali »Holiday«.
izberite »Daily« med
2. Gumb
pritiskajte, dokler se ne prikaže številka časovnika, nato
izberite »številko časovnika«. (Pri vnosu je nastavljena zadnja
razpoložljiva številka za nastavitev časovnika.)
▶▶ Že nastavljenemu časovniku je dodeljena številka v časovnem
zaporedju.
▶▶ Številko časovnika (1–8) lahko izberete s pritiskom na gumb
/
.
▶▶ Če časovnika ni, bosta rob okvirčka za številko časovnika in številka
časovnika utripala.
OPOMBA
•Če je časovnik že nastavljen, bo kvadratni okvirček okrog številke
časovnika utripal. Če želite nastavitve spremeniti, izberite številko
časovnika in jih spremenite.
3. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »AM/PM«.
▶▶ AM (dopoldne) ali PM (popoldne) lahko izberete s pritiskom
gumba
/
.
4. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »Hour«.
▶▶ Uro lahko nastavite s pritiskanjem gumba
/
.
5. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »Minute«.
▶▶ Minute lahko nastavite s pritiskanjem gumba
/
.
OPOMBA
•Če je čas nastavljen kot 24 ur na dan, bo nastavitev AM/PM
izpuščena.
18
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 18
2017-06-07 오전 10:58:44
6. Po tem, ko ste pritisnili gumb
, izberite »On/Off«.
▶▶ On (vklop) ali Off (izklop) lahko izberete z večkratnim pritiskom
gumba
/
.
▶▶ Če izberete »Izklop«, sledite koraku 7 ali 8.
OPOMBA
•Funkcije časovnika ne morete uporabiti v načinu za vročo vodo
(ekonomično/običajno/močno), če izberete funkcijo za vročo
vodo v polju za specifikacijo nastavitev pri žičnem daljinskem
upravljalniku ali ko uporabljate rezervoar za vodo druge znamke.
•Če ima uporaba pospeševalnika grelnika v polju za specifikacijo
nastavitve pri žičnem daljinskem upravljalniku izbiro »ni
uporabe«, funkcije časovnika v načinu za vročo vodo (DHW) ne
morete uporabiti.
7. Funkcijo časovnika dokončajte s pritiskom gumba Set.
▶▶ Če potrebujete dodatni časovnik, znova izberite nastavitev dnevnega ali
tedenskega časovnika.
8. Za izhod iz običajnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem dnevni časovnik preklicati, pritisnite
gumb ESC.
19
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 19
2017-06-07 오전 10:58:44
NASTAVITEV DODATNIH UPORABNIŠKIH FUNKCIJ
Kako nastaviti podrobne nastavitve (Uporabniško nastavljen način)
Uporabljena številka SEG
Podmeni
Glavni meni
1 2 34
1. Če želite uporabiti uporabniško nastavljen način, pritisnite gumb User set.
▶▶ Vstopili boste v način User Set in prikazal se bo »main menu«.
2. Za izbiro želenega menija si na naslednji strani oglejte seznam uporabniških nastavitev za žični
daljinski upravljalnik.
▶▶ Z gumboma
/
izberite številko glavnega menija in pritisnite gumb
, da vstopite na zaslon
podmenija z nastavitvami.
▶▶ Z gumboma
/
izberite številko podmenija in pritisnite gumb
, da vstopite na zaslon za
nastavitev podatkov.
▶▶ Ko ste na zaslonu z nastavitvami, se bo prikazala vrednost trenutnih nastavitev.
▶▶ Za nastavitev podatkov si oglejte razpredelnico.
▶▶ Z gumboma
/
spremenite vrednost nastavitev in pritisnite gumb
, da se pomaknete na
naslednjo vrednost nastavitev.
▶▶ Da bi shranili vrednost nastavitev in prešli na nastavitve podmenija, pritisnite gumb Set.
▶▶ Za izhod iz splošnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Ko nastavljate podatke, lahko uporabite gumba
/
, da spremenite razpon uporabljenega SEG.
•Če med konfiguriranjem nastavitve pritisnete gumb ESC za izhod, se boste pomaknili na
zaslon podmenija in ne boste shranili vrednosti nastavitve.
•Če več kot 3 minute ne pritisnete nobenega gumba, se bo pojavil splošni način.
•Če ne uporabljate poletnega časa, ni potrebno nastaviti leta/meseca/dneva.
20
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 20
2017-06-07 오전 10:58:45
Uporabniško nastavljen način
Glavni
meni Podmeni
1
1
2
2
Privzeto
Razpon
Enota
Zaklepanje vseh gumbov
1
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
–
Zaklepanje
gumba za vklop/
izklop delovanja
1
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Zaklepanje tipke
Mode
2
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Zaklepanje
gumba za
nastavitve
temperature
3
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Zaklepanje tipke
Timer
4
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Delno zaklepanje
gumbov
Nastavitev trenutnega časa (leto)
12/34
2013
2000–2099
Leto
2
Nastavitev trenutnega časa
(mesec/dan)
12/34
01/01
1–12/1–31
Mesec, dan
3
Nastavitev trenutnega časa
(dan/ura/minute)
Dan, dop/
pop, 24,
12/34
Ned, pop,
12/00
Ned-Sob/
dop–pop/
0–12/0–60
Dan, ura,
minute
Uporaba
poletnega časa in
načini nastavitev
Uporaba
poletnega časa
(D/N)
1
0
0 - Prenehajte
z uporabo
1 - Uporabite
–
Način uporabe
poletnega časa
Način uporabe
poletnega časa
2
0
0 - Tedensko
1 - Dnevno
–
2
Uporaba poletnega časa (tedensko)
Začetek (? mesec, ?. nedelja)
12, 4
03, F
Mesec jan–dec
1–4, F (prejšnji
teden) teden
–
3
Uporaba poletnega časa (tedensko)
Konec (? mesec, ?. nedelja)
12, 4
10, F
Mesec jan–dec
1–4, F (prejšnji
teden) teden
–
4
Uporaba poletnega časa (dnevno)
Začetek (? mesec, ? datum)
12, 34
0322
Jan–dec/
1–31. dan
Mesec, dan
5
Uporaba poletnega časa (dnevno)
Konec (? mesec, ? datum)
12, 34
0322
Jan–dec/
1–31. dan
Mesec, dan
Nastavitev časa v ozadju/preverjanje
12
5
0–30 sek.
1 sek.
3
0
Številka
SEG
1
1
4
Funkcija
Uporaba LED (zelena) (D/N)
3
1
0 - Prenehajte
z uporabo
1 - Uporabite
Uporaba LED (rdeča) (D/N)
4
1
0 - Prenehajte
z uporabo
1 - Uporabite
Ponastavi na privzete nastavitve
uporabniškega načina
(razen trenutnega časa)
1
0
0 - Prenehajte
z uporabo
1 - Ponastavitev
21
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 21
2017-06-07 오전 10:58:45
Kako nastaviti podrobne nastavitve (Uporabniško nastavljen način)
Nastavitev trenutnega časa (primer)
1. Pritisnite gumb User Set.
▶▶ Prikazalo se bo »Main Menu«. Trenutni čas lahko nastavite z
gumboma
/
in izbiro št. 2.
2. V podmeniju pritisnite gumb
, da izberete število za nastavitev
»leta, meseca, dneva«.
▶▶ »Leto, mesec in dan« lahko izberete, če pritisnete gumba
/
in
izberete št. 1.
3. »Leto«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom
.
▶▶ »Leto (2000–2099)« lahko izberete z gumboma
/
.
4. »Mesec«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom
▶▶ »Mesec (01–12)« lahko izberete z gumboma
/
.
5. »Dan«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom
▶▶ »Dan (01–31)« lahko izberete z gumboma
/
.
.
.
6. Nastavitev za »leto, mesec in dan« zaključite z gumbom Set.
▶▶ Vrednosti nastavitve bodo uporabljene in lahko se pomaknete v
podmeni.
OPOMBA
•Če ne uporabljate funkcije poletnega časa, ni potrebno nastaviti
»Leta«, »Meseca« in »Dneva«.
22
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 22
2017-06-07 오전 10:58:45
7. V podmeniju izberite »dan v tednu, AM/PM, uro in minute«.
▶▶ »Dan v tednu, AM/PM, uro in minute« lahko nastavite, če pritisnete
gumba
/
in izberete št. 3.
8. »Dan v tednu«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom
▶▶ »Dan v tednu (ned–sob)« lahko izberete z gumboma
/
9. »AM/PM«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom
.
▶▶ »AM/PM oziroma AM in PM« lahko izberete z gumboma
in PM« je način nastavitve za 24 ur.
.
.
/
. »AM
10.»Uro«, ki jo želite nastaviti, izberete z gumbom
.
▶▶ »Uro (01–12)« lahko izberete z gumboma
/
. Če izberete način
nastavitve za 24 ur, je na voljo nastavitev 0–23.
11.»Minute«, ki jih želite nastaviti, izberete z gumbom
▶▶ »Minute (0–59)« lahko izberete z gumboma
/
.
.
12.Dokončajte nastavitev trenutnega časa s pritiskom gumba Set.
▶▶ Vrednosti nastavitve bodo uporabljene in lahko se pomaknete v
podmeni.
13.Ko pritisnete gumb ESC, se boste iz podmenija vrnili v splošni način.
23
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 23
2017-06-07 오전 10:58:47
DODATNI DEL
Odpravljanje težav
Preden poročate o težavah z napravo, preverite spodnjo razpredelnico za reševanje težav.
TEŽAVA
REŠITEV
Enota Hydro/
Hydro HT ne deluje.
•Preverite, ali je prišlo do izpada električne energije. Ko preverite stanje
električnega napajanja, izdelek znova zaženite.
•Preverite, ali je pomožno stikalo vklopljeno.
•Če ste izdelek izklopili s funkcijo Off ali Off time, znova pritisnite gumb On/Off.
Iz odprtine za
odpadno vodo ne
prihaja vroča voda.
•Če je želena temperatura nižja od trenutne, jo povečajte.
•Če je odcejevalnik zamašen s tujki, se učinkovitost gretja zmanjša. Zato izdelek
redno preverjajte in čistite.
•Ko je notranja enota pokrita s pokrovom, pokrov ali oviro odstranite.
•Če sta odprta okno ali vrata, se učinkovitost gretja zmanjša. Zato zaprite okna in
vrata.
•Če zaustavite način gretja in takoj upravljate izdelek, zaradi zaščite zunanje
enote vroča voda ne bo pritekla 3 minute.
•Če priključite cev, ki je daljša od dovoljene dolžine cevi, se lahko učinkovitost
gretja zmanjša.
•Če je količina vode v obtoku manjša od ocenjenega pretoka vode, se lahko
učinkovitost gretja zmanjša.
Žični daljinski
upravljalnik ne
deluje.
•Ko je v zgornjem delu daljinskega upravljalnika prikazana ikona
, zaustavite
delovanje enote Hydro/Hydro HT in izklopite pomožno stikalo, nato pokličite
serviserja.
Funkcija časovnika
ne deluje.
•Če izbirate čas za funkcijo časovnika, vendar ne pritisnete gumba Set, znova
nastavite čas za funkcijo časovnika in pritisnite gumb Set.
Naprava proizvaja
neobičajen zvok.
•V skladu s stanjem izdelka (še posebej, ko je zunanja temperatura nižja od 20 ˚C)
lahko zaradi spremembe pretoka hladilnega plina pride do neobičajnih zvokov.
•Tudi če izdelek zaustavite, lahko črpalka deluje zaradi zaščite pred zamrznitvijo.
Zato naj vas tako delovanje izdelka ne skrbi. (Neprekinjeno delovanje približno
6 minut.)
Tudi če izdelek
preneha delovati,
ventilator zunanje
enote še vedno
deluje.
•Ventilator zunanje enote lahko dodatno deluje še 1 minuto, da zmanjša hrup,
ki ga ustvarja hladilni plin, ko zaustavlja izdelek. Zato naj vas tako delovanje
izdelka ne skrbi.
S cevi na zunanji
enoti kaplja voda.
•Voda lahko kaplja in curlja zaradi temperaturne razlike.
•Zato naj vas tako delovanje izdelka ne skrbi.
Iz zunanje enote se
kadi dim.
•Dim so hlapi, ki se proizvajajo med odstranjevanjem zmrzali, ki pozimi nastane
okrog izmenjevalnika toplote na zunanji enoti. Zato naj vas ne skrbi, da je prišlo
do požara.
24
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 24
2017-06-07 오전 10:58:47
Beležka
25
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 25
2017-06-07 오전 10:58:47
DB68-03974A-04
DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SL.indd 26
2017-06-07 오전 10:58:48
Download PDF

advertising