Samsung | MIM-H03 | Samsung MIM-H03 Navodila za uporabo

Smart AC application
MIM-H03
Komplet z več omrežji Wi-Fi
Uporabniški priročnik in navodila za montažo
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
SL DB68-05786A-03
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 1
2017-05-26 오전 11:26:36
Ta izdelek je pametna klimatska naprava, ki podpira storitev Samsung Smart Home.
Vsebina
Varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Preverite pred nameščanjem kompleta Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zunanje mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kako namestiti komplet Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Namestitev kompleta Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Preverjanje kompleta Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inicializacija uporabniških podatkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Posodabljanje kompleta Wi-Fi s kartico SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavitev omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specifikacije žičnega/brezžičnega usmerjevalnika za pametno klimatsko napravo Samsung . . . . . . . . . 12
Zagon aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prenos aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uporaba aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Povezovanje klimatske naprave z aplikacijo Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zagon aplikacije za klimatski sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upravljanje klimatske naprave z aplikacijo Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Open Source Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 2
2017-05-26 오전 11:26:36
Varnostna opozorila
Ta priročnik za namestitev pojasnjuje, kako namestiti komplet Wi-Fi na notranjo enoto klimatskih sistemov Samsung.
Pred namestitvijo kompleta Wi-Fi pozorno preberite priročnik za namestitev.
(Oglejte si ustrezni priročnik za namestitev izdelka ali drugih izbirnih delov.)
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne poškodbe ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne poškodbe ali materialno
škodo.
OPOZORILO
▶▶ Za namestitev se obrnite na servisni center.
-- Obstaja tveganje za nedelovanje izdelka, puščanje vode, električni udar ali požar.
▶▶ Komplet Wi-Fi varno namestite na mesto, ki lahko zdrži njegovo težo.
-- Če mesto namestitve ni dovolj trdno, lahko komplet Wi-Fi pade in se poškoduje.
▶▶ Pri namestitvi priključite napajanje in nazivno napetost.
-- Če tega ne storite, pride do tveganja za požar ali poškodbe kompleta Wi-Fi.
▶▶ Kompleta Wi-Fi, ki je že nameščen, ne poskušajte premikati ali znova nameščati.
-- Obstaja tveganje za električni udar in požar.
▶▶ Kompleta Wi-Fi ne poskušajte sami spreminjati ali popravljati.
-- Obstaja potencialno tveganje za nedelovanje izdelka, električni udar ali požar. Ko je potrebno popravilo, se posvetujte s
servisnim centrom.
▶▶ Preverite, ali je bila namestitev pravilno izvedena v skladu s priročnikom za namestitev.
-- Če komplet Wi-Fi ni nameščen pravilno, obstaja tveganje za električni udar ali požar.
▶▶ Zagotovite, da vse električne napeljave izvede usposobljena oseba v skladu z regionalnimi standardi in navodili v tem priročniku.
-- Če namestitev izvede neusposobljena oseba, lahko nepravilna namestitev povzroči tveganje za nedelovanje izdelka, električni
udar ali požar.
▶▶ Če želite komplet Wi-Fi odstraniti, se obrnite na servisni center.
POZOR
▶▶ Izdelka ne nameščajte na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen puščanju vnetljivih plinov.
-- Obstaja tveganje za požar ali eksplozijo.
▶▶ Izdelka ne nameščajte na mestih, kjer bi bil izpostavljen puščanju olja ali hlapom ipd.
-- Če izdelek uporabljate na mestu, kjer je izpostavljen olju, hlapom ali žveplovem dioksidu, se lahko deli izdelka poškodujejo ali
pa izdelek ne deluje normalno.
▶▶ Zagotovite, da v komplet Wi-Fi ne zaide voda.
-- Obstaja tveganje za električni udar in požar.
▶▶ Zagotovite, da med namestitvijo kabel ni pod pritiskom.
-- Kabel se lahko pretrga in povzroči požar.
▶▶ Izdelek namestite v prostor s temperaturo med 0 °C–39 °C (32 °F–102 °F) in brez neposredne sončne svetlobe.
-- Sicer obstaja tveganje za električni udar ali nepravilno delovanje.
▶▶ Izdelka ne nameščajte v prostorih, kjer se uporabljajo posebna razpršila ali kisle/bazične raztopine.
-- Obstaja tveganje za električni udar ali nepravilno delovanje.
▶▶ Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti.
-- Obstaja tveganje za električni udar ali poškodbo delov.
▶▶ Napajalnega kabla ne priključujte v terminal za komunikacijski kabel.
-- Obstaja tveganje za požar.
▶▶ Pri namestitvi v bolnišnicah ali drugih prostorih zagotovite, da izdelek ne moti delovanja drugih izdelkov.
-- Pride lahko do nepravilnega delovanja naprav.
3
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 3
2017-05-26 오전 11:26:36
Preverite pred nameščanjem kompleta Wi-Fi
Deli
Komplet Wi-Fi Assy
Spojka (2)
Uporabniški priročnik in
navodila za montažo
Univerzalni priključek (6)
POZOR
Kabelska objemka (3)
Vijak M4×16 (5)
•Komplet Wi-Fi mora namestiti usposobljen serviser.
•Preden namestite komplet Wi-Fi, preverite, ali je napajanje kompleta izklopljeno.
•Žica kompleta Wi-Fi mora biti nameščena v skladu s predpisi o električnih napeljavah in v steni,
da se je uporabniki ne morejo dotikati.
Zunanje mere
Enote: mm (čevlji)
29 (1 1/8)
124 (4 7/8)
120 (4 3/4)
4
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 4
2017-05-26 오전 11:26:36
Kako namestiti komplet Wi-Fi
Namestitev kompleta Wi-Fi
POZOR
•Za nemoteno delovanje komplet Wi-Fi in brezžični usmerjevalnik namestite v odprtem prostoru
brez ovir med njima.Če je razdalja med kompletom Wi-Fi in brezžičnim usmerjevalnikom
prevelika ali če so med njima ovire, delovanje ne bo mogoče.
1. Istočasno pritisnite dva kaveljčka na spodnji strani kompleta Wi-Fi, dvignite sprednji pokrov in ga
odstranite z zadnjega pokrova.
∗∗ Kaveljčka pritisnite istočasno.
OPOMBA
•Morda boste komplet Wi-Fi lažje razstavili, če v kvadratno luknjo nad
kaveljčkom vstavite ploščati izvijač.
2. Napajalni in komunikacijski kabel vstavite skozi odprtini na zadnjem pokrovu.
Odprtino je mogoče
razrezati in odstraniti,
če potrebujete več prostora.
15 cm
(5 7/8 čevljev)
<Ko pokrov ni nastavljen>
10 cm
(3 15/16 čevljev)
<Ko je pokrov nastavljen>
5
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 5
2017-05-26 오전 11:26:37
Kako namestiti komplet Wi-Fi
3. Za privitje zadnjega pokrova kompleta Wi-Fi na steno uporabite dva ali več vijakov. Nato napajalni
kabel (V1, V2) in komunikacijski kabel (F1, F2) ustrezne dolžine povežite s priključkoma na zadnjem
delu sprednjega pokrova.
4. Ko priključujete kabla V1 in V2, vijake na priključni plošči (CN5) privijte z navorom zategovanja
5 ±2 Kgf·cm. Velikost vijaka je M3 x 6.
OPOMBA
•S kompletom Wi-Fi je lahko povezanih največ 16 notranjih enot.
•Na en komplet Wi-Fi je lahko registriranih največ pet uporabnikov.
-- Če na en komplet Wi-Fi registrirate več kot pet uporabnikov, bo delovanje morda počasnejše.
•Vsak račun (en mobilni telefon) je lahko registriran v največ štirih kompletih Wi-Fi.
Notranja enota
10 mm
(9/16 čevljev) ali več
10 mm
(9/16 čevljev) ali več
10 mm
(9/16 čevljev)
ali več
Luknja za
pritrjevanje
vijaka
50 mm (2 čevljev)
ali več
Komplet Wi-Fi
Zadnji pokrov
∗∗ Preden namestite zadnji pokrov,
omogočite 10 mm ali več prostora na
zgornji, levi in desni strani in 50 mm
prostora na spodnji strani.
Predmet
∗∗ Vijake pritrdite v luknje za
vijake.
V1 V2 F1 F2
Priključek PCB
∗∗ Priključka PCB ne privijte s preveč sile.
Vsebina
Napajalni/komunikacijski priključek
Gumb za sledenje/inicializacijo
Reža za kartico SD
LED
Omrežje PBA
Modul vmesnika PBA
6
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 6
2017-05-26 오전 11:26:37
5. Znova sestavite komplet Wi-Fi.
OPOMBA
•Sprednji pokrov kompleta najprej vstavite v zgornje utore, nato pa ga namestite,
kot je prikazano na sliki. Po namestitvi kompleta Wi-Fi preverite, ali je zaradi
komunikacijskega kabla med sprednjim in zadnjim pokrovom prišlo do razmika.
∗∗ Shema povezav kompleta Wi-Fi
F1 F2
F1 F2
F1 F2
F1 F2 V1 V2
V1 V2 F1 F2
F1 F2 F1 F2
< Povezovanje kompleta Wi-Fi z več vrstami izdelkov >
7
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 7
2017-05-26 오전 11:26:38
Kako namestiti komplet Wi-Fi
∗∗ Če notranja enota nima priključkov V1 in V2, za napajanje kompleta Wi-Fi uporabite komponento
SUB PBA (naprodaj ločeno).
SUB PBA (MIM-A00)
12 V COM2
ORG (oranžna): Žico ORG (oranžna) povežite na V1
ORANŽNA
RDEČA
RED (rdeča): Ne uporabite
YEL (rumena): Žico YEL (rumena) povežite na V2
RUMENA
MODRA
BLU (modra): Ne uporabite
F1 F2
F1 F2
F1 F2
F1 F2
V1 V2 F1 F2
F1 F2 F1 F2
< Povezovanje kompleta Wi-Fi z notranjo enoto brez priključnega bloka V1 in V2 >
V1(ORANŽNA)
V2(RUMENA)
8
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 8
2017-05-26 오전 11:26:38
POZOR
•Če komplet Wi-Fi nameščate z žico dolžine 10 m (32,8 čevljev), komunikacijski in napajalni kabel
kompleta Wi-Fi namestite ločeno. (Komplet Wi-Fi ne bo deloval zaradi okvare v električni
napeljavi.)
•Ko komplet Wi-Fi nameščate na steno, izberite ustrezno debelino žic glede na velikost luknje za
žico v steni.
•Žica za priključek PCB kompleta Wi-Fi
-- Če bo komplet Wi-Fi zakrit, ga namestite v skladu s specifikacijami za napeljavo z univerzalnimi
priključki.
-- Če komplet Wi-Fi nameščate s štirimi kabli PVC, pred namestitvijo odstranite 30 cm (0,98
čevljev) ovoja kabla. (Priporočila: AWG22)
•Specifikacije kompresijskega priključka za priključek PCB kompleta Wi-Fi
E
W
Stud
D
F
G
L
t
Premer žice Nazivna Velikost
za povezavo velikost zakovice
AWG mm2
22~16
0,25~
1,65
Osnovna velikost (mm)
mm2
mm
t
1,5
3
0,7
ΦD
G
E
3,8 10,0 4,5
F
6,5
W
L
6,0 21,2
Največja dolžina žice za komunikacijski in napajalni kabel: 50 m (164 čevljev)
6.
▶▶
▶▶
7.
∗∗
▶▶
▶▶
▶▶
•Pritrdilne vijake privijte na priključek PCB z manj kot 6N cm navora. Če vijake privijete z več kot
6N cm navora, se navoj vijaka poškoduje.
Zaženite komplet Wi-Fi.
Ko vklopite komplet Wi-Fi, vse lučke svetijo, dokler se sistem ne zažene.
Ko se sistem zažene, se sledenje izvede samodejno.
Izvedite sledenje.
Sledenje: S
funkcijo sledenja lahko poiščete naprave, povezane s kompletom Wi-Fi. Naprave,
povezane s kompletom Wi-Fi, prepoznajo, da so povezane z njim. Za nadzor ali upravljanje
klimatskega sistema s kompletom Wi-Fi morate izvesti sledenje.
Ko je komplet Wi-Fi vklopljen, se sledenje izvede samodejno. Med sledenjem lučka kompleta
Wi-Fi ( ) ( ) utripa.
Če je sledenje končano, vendar lučka ( ) utripa, to pomeni, da komplet Wi-Fi ne najde povezanih
notranjih enot. V tem primeru preverite, ali je povezava komunikacijskega kabla med notranjo in
zunanjo enoto pravilna oziroma ali nanjo vpliva hrup.
Če spremenite konfiguracijo notranje ali zunanje enote, znova izvedite sledenje, in sicer ročno s
pritiskom gumba (SW3) v kompletu Wi-Fi. ( -
POZOR
)
•Če želite upravljati notranjo enoto s kompletom Wi-Fi, mora biti možnost uporabe
centraliziranega upravljanja notranje enote nastavljena na »Enable«.
•Če želite notranjo enoto upravljati s kompletom Wi-Fi, ustrezno izvedite sledenje in komplet Wi-Fi
povežite z žičnim/brezžičnim usmerjevalnikom.
OPOMBA
•Ko je sledenje pravilno končano, zasveti lučka ( ), dokler postopek, ki povezuje žični/brezžični
usmerjevalnik na komplet Wi-Fi, ni zaključen.
9
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 9
2017-05-26 오전 11:26:38
Kako namestiti komplet Wi-Fi
Preverjanje kompleta Wi-Fi
Lučka LED napajanja
Lučka LED povezave Wi-Fi
Lučka LED za konfiguracijo Wi-Fi
Gumb za dostopno točko
Ponastavitev
<pogled kompleta Wi-Fi od spredaj>
Informacije na zaslonu LED
Številka
Informacija na
zaslonu LED
Napajanje
Povezava Wi-Fi
Konfiguracija Wi-Fi
1
Inicializirano
VKLOP
VKLOP
VKLOP
2
Običajno
VKLOP
VKLOP
IZKLOPLJENO
3
Povezava z dostopno
točko v redu. Vendar
internet ni povezan
VKLOP
Utripanje
IZKLOPLJENO
4
Iskanje klimatske
naprave v redu, vendar
povezava z dostopno
točko ni končana.
VKLOP
IZKLOPLJENO
IZKLOPLJENO
5
Modem Wi-Fi je v
okvari
Utripanje
Utripanje
Utripanje
6
Iskanje dostopne
točke (način dostopne
točke)
VKLOP
IZKLOPLJENO
VKLOP
7
Iskanje klimatske
naprave
Utripanje
Utripanje
IZKLOPLJENO
8
Ni informacij o
klimatski napravi
Utripanje
IZKLOPLJENO
IZKLOPLJENO
9
Preverjanje
omrežja PBA
VKLOP
Utripanje
Utripanje
10
Zahtevanje žetona
(način dostopne točke)
VKLOP
IZKLOPLJENO
Utripanje
10
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 10
2017-05-26 오전 11:26:38
Inicializacija uporabniških podatkov
▶▶ Če želite inicializirati vse uporabniške podatke, da bi komplet Wi-Fi nastavili na tovarniško privzeto
stanje, pritisnite in 5 sekund pridržite gumb (SW3) v kompletu Wi-Fi. Ko gumb spustite, se bodo
vklopile vse lučke na kompletu Wi-Fi in vsi uporabniški podatki bodo izbrisani.
Posodabljanje kompleta Wi-Fi s kartico SD
Vrsta
Zmogljivost
SD
128MB ~ 2GB
SDHC
4GB ~ 32GB
Micro SDHC
4GB ~ 8GB
1. Na kartici SD naredite mapo s posodobitvami. Kopirajte najnovejšo sliko programske opreme in jo
prilepite v mapo s posodobitvami na kartici SD.
2. Kartico SD vstavite v režo za kartico SD, ki je v kompletu Wi-Fi.
3. Na stranskem delu kompleta Wi-Fi pritisnite gumb Reset.
4. Lučka v kompletu Wi-Fi med posodobitvijo zasveti.
▶▶ Če se posodobitev pravilno zaključi, lučka ugasne.
▶▶ Če se posodobitev zaključi nepravilno, začne lučka utripati.
5. Če posodobitev ni uspešna, se komplet Wi-Fi ob vnovičnem zagonu vrne na prejšnjo različico.
Poskusite še enkrat posodobiti in če ne deluje, upoštevajte spodnje ukrepe.
▶▶ Preverite datoteko za morebitne napake: zamenjajte sliko (datoteko) za posodobitev
▶▶ Preverite datoteko SD za morebitne napake: zamenjajte kartico SD
▶▶ Preverite PBA za morebitne napake: zamenjajte PBA.
11
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 11
2017-05-26 오전 11:26:38
Nastavitev omrežja
OPOMBA
•Ta izdelek podpira samo protokol DHCP (protokol za dinamično nastavitev gostitelja). Preden
usmerjevalnik povežete s kompletom Wi-Fi, preverite, ali je funkcija strežnika DHCP žičnega/
brezžičnega usmerjevalnika aktivirana.
•Izberite kanal za žični/brezžični usmerjevalnik. Kanal trenutno ne sme biti v uporabi.
•Način šifre za žični/brezžični usmerjevalnik podpira načine Open, WPA/TKIP ali WPA2/AES.
Razen v zgornjih načinih komplet Wi-Fi morda ne bo povezan z žičnim/brezžičnim
usmerjevalnikom. V primeru 802,11n je priporočljiv način WPA2/AES.
•Brezžične okoliščine lahko vplivajo na kakovost povezave brezžičnega omrežja.
•Če je ponudnik internetnih storitev trajno registriral uporabnikov naslov osebnega računalnika
ali naslov MAC (identifikacijsko številko) modema, se komplet Wi-Fi morda ne bo povezal z
internetom. Obrnite se na ponudnika internetnih storitev in vprašajte o postopku povezovanja
naprave (npr. klimatske naprave) z internetom.
•Če ponudnik internetnih storitev zahteva ID ali geslo za povezavo z internetom, se komplet Wi-Fi
morda ne bo povezal z internetom. V tem primeru morate ID ali geslo vnesti vsakič, ko se želite
povezati z internetom.
•Internet morda ni na voljo zaradi požarnega zidu. Obrnite se na ponudnika internetnih storitev in
vprašajte za rešitev.
•Ker lahko nekateri žični/brezžični usmerjevalniki pošiljajo neobičajne DNS-je (sistem domenskih
imen), tudi če je povezava z internetom vzpostavljena, se komplet Wi-Fi morda ne bo povezal z
internetom. V tem primeru se obrnite na ponudnika žičnega/brezžičnega usmerjevalnika ali
ponudnika internetnih storitev.
•Če ste upoštevali navodila ponudnika internetnih storitev, vendar se še vedno ne morete
povezati z internetom, se obrnite na servisni center Samsung.
•Če je žični/brezžični usmerjevalnik povezan s kompletom Wi-Fi, vendar usmerjevalnik ni povezan
z internetom, lučka kompleta Wi-Fi ( ) utripa.
Specifikacije žičnega/brezžičnega usmerjevalnika za pametno klimatsko napravo Samsung
▶▶ Za namestitev žičnega/brezžičnega usmerjevalnika si oglejte uporabniški priročnik.
▶▶ Komplet Wi-Fi podpira samo povezavo Wi-Fi 2,4 GHz.
▶▶ Komplet Wi-Fi podpira komunikacijski protokol IEEE802.11 b/g/n. (Samsung Electronics priporoča
uporabo IEEE802.11n.)
▶▶ Če žični/brezžični usmerjevalnik ni odobren za uporabo z izdelki Wi-Fi, se morda ne bo povezal s
kompletom Wi-Fi.
▶▶ Odobren žični/brezžični usmerjevalnik ima na embalaži izdelka ali v uporabniškem priročniku logotip
Wi-Fi CERTIFIED.
12
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 12
2017-05-26 오전 11:26:39
Zagon aplikacije Samsung Smart Home
Prenos aplikacije Samsung Smart Home
▶▶ Aplikacijo Samsung Smart Home lahko prenesete, če v trgovinah Play, Galaxy Apps in iPhone App
poiščete »Samsung Smart Home«.
Za telefone Android
▶▶ Ključne besede v korejščini:
▶▶ Ključne besede v angleščini: Samsung Smart Home
Za telefone iPhone
▶▶ Ključne besede v korejščini:
▶▶ Ključne besede v angleščini: Smart Home
OPOMBA
•Aplikacija Samsung Smart Home podpira operacijski sistem Android 4.0 (ICS) ali novejši in je
optimizirana za pametne telefone Samsung (serije Galaxy S ali Note). Če aplikacijo uporabljate
v pametnem telefonu drugega proizvajalca, bodo nekatere funkcije morda delovale drugače.
•Za uporabnike pametnih telefonov iPhone; aplikacija podpira iOS7 ali novejši.
•Uporabniški vmesnik aplikacije Samsung Smart Home se lahko z namenom izboljšanja
uporabnosti in delovanja spremeni brez vnaprejšnjega opozorila in se lahko razlikuje od slik
v tem priročniku.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Home
Pred uporabo aplikacije Samsung Smart Home registrirajte račun Samsung.
▶▶ Če ste uporabnik pametnega telefona Samsung, se lahko z računom Samsung v aplikacijo prijavite
samodejno.
▶▶ Če niste uporabnik pametnega telefona Samsung, se bo prijavna stran pojavila ob vsaki uporabi
aplikacije Samsung Smart Home.
▶▶ Izberite državo, kjer boste izdelek uporabljali, in pritisnite gumb Save. Pojavi se samo enkrat ob prvi
uporabi.
OPOMBA
•Če ste uporabnik pametnega telefona Samsung, vendar nimate računa Samsung, se bo stran za
registracijo računa pojavila vsakič, ko boste zagnali aplikacijo Samsung Smart Home.
•Če nimate računa Samsung, pritisnite gumb Create account.
Povezovanje klimatske naprave z aplikacijo Samsung Smart Home
▶▶ Za daljinsko upravljanje klimatsko napravo povežite z aplikacijo Samsung Smart Home. Aplikacijo
Samsung Smart Home prenesite in namestite ter po navodilih na zaslonu konfigurirajte nastavitve.
13
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 13
2017-05-26 오전 11:26:39
Zagon aplikacije za klimatski sistem
Upravljanje klimatske naprave z aplikacijo Samsung Smart Home
▶▶ Klimatsko napravo lahko spretno upravljate.
Kategorija
Upravljalne
možnosti
Vklop/
izklop vseh
Upravljanje in
nadzor
Vklop ali izklop vseh naprav
Vklop/izklop
Izklop ali vklop notranje enote, ventilatorja ERV in načina DHW.
Želena
temperatura
Upravljanje želene temperature notranje enote in načina DHW.
Hitrost
ventilatorja
Upravljanje hitrosti ventilatorja.
Smer zraka
Upravljanje smeri zraka.
Wind-Free
Upravljanje funkcije Wind-Free.
Način
Energy
Monitor
Dodatne
funkcije
Opis
Schedule
Group
Settings
Upravljanje načina delovanja notranje enote in ventilatorja ERV.
Oglejte si sprotno in skupno porabo električne energije.
Ustvarite, dodajte in izbrišite urnike.
Ustvarite, dodajte, izbrišite in upravljajte območja.
Nastavite temperaturno enoto, razpon prilagoditve temperature in
razpon temperature ogrevanja.
•Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od specifikacij notranje enote.
ЗАБЕЛЕЖКА
14
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 14
2017-05-26 오전 11:26:39
Odpravljanje težav
Preden pokličete servisni center, preverite elemente v spodnji razpredelnici.
Težava
Rešitev
Aplikacije Samsung Smart Home ni mogoče najti v
trgovini Play, GALAXY Apps ali iPhone App Store.
▶▶ Aplikacija Samsung Smart Home podpira
operacijski sistem Android 4.0 (ICS) ali novejši.
Za pametne telefone iPhone; aplikacija podpira
iOS7 ali novejši.
Po namestitvi aplikacije Samsung Smart Home
klimatske naprave ni mogoče povezati z aplikacijo.
Klimatsko napravo povežite z brezžičnim
usmerjevalnikom.
Ni mogoče dostopati do računa Samsung.
Preverite ID in geslo na zaslonu računa Samsung.
Pri dodajanju naprave se pojavi sporočilo o napaki.
▶▶ Napaka je morda začasna zaradi razdalje med
žičnim oziroma brezžičnim usmerjevalnikom in
klimatsko napravo ali drugih težav. Poskusite
znova pozneje.
▶▶ Klimatsko napravo za 30 sekund izklopite iz
napajanja. Vklopite jo nazaj na napajanje in še
enkrat poskusite z nastavitvijo.
Funkcija
upravljanja
aplikacije
Samsung Smart
Home ne deluje.
Preverite, ali vse tri lučke
kompleta Wi-Fi svetijo.
Komplet Wi-Fi ponastavite in ga znova preverite.
Preverite, ali lučka
Wi-Fi sveti.
Preverite, ali ste pri dodajanju naprave vnesli pravilno
geslo za žični/brezžični usmerjevalnik.
Preverite stanje žičnega/brezžičnega usmerjevalnika.
kompleta
Preverite, ali lučka
lučke
kompleta Wi-Fi utripa.
Preverite, ali je internet z žičnim/brezžičnim
usmerjevalnikom pravilno priključen.
Preverite, ali vse lučke kompleta Komplet Wi-Fi ima težavo. Obrnite se na servisni center
Wi-Fi utripajo.
Samsung.
Preverite, ali lučka
Wi-Fi utripa.
kompleta
Med ogrevanjem in hlajenjem je prikazan samo en
način notranje enote za model več izdelkov, ki
podpira ogrevanje/hlajenje.
Stanje LED je še vedno inicializirano.
(Stanje LED se mora spremeniti v eni minuti)
Komplet Wi-Fi ni pravilno priključen na notranjo enoto.
Obrnite se na servisni center Samsung.
▶▶ Model s toplotno črpalko je samodejno prikazan
omejeno, da je mogoča samo izbira delovanja
notranje enote, da prepreči mešano upravljanje.
(* Mešano upravljanje: Situacija, kjer sta v vsaki
notranji enoti, povezani z isto notranjo enoto,
hkrati izbrana načina za hlajenje in ogrevanje)
1.Če izklopite drugo notranjo enoto, ko želite izbrati
trenutni način delovanja in drug način delovanja, se
prikažejo vsi načini delovanja.
2.Če je nastavljena glavna notranja enota, spremenite
način delovanja glavne notranje enote.
1.Preverite, ali je komunikacijski kabel pravilno
priključen med omrežjem PBA in modulom
vmesnika PBA.
2.Če težava ostaja ista, zamenjajte komplet Wi-Fi, tudi
če je povezava točna in pravilna.
15
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 15
2017-05-26 오전 11:26:39
Specifikacije
Wi-Fi
Frekvenčno območje
Moč oddajnika (največja)
2412-2472 MHz
20 dBm
Open Source Announcement
The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code
for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal
charge will be required.
The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/WIFIKIT/seq/0 leads to the download page of the
source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.
16
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 16
2017-05-26 오전 11:26:39
MEMO
17
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 17
2017-05-26 오전 11:26:39
Aplikacijo za pametno klimatsko napravo je z namenom izboljšanja kakovosti mogoče
spremeniti brez opozorila in tudi odstraniti, odvisno od okoliščin proizvajalcev.
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_SL_DB68-05786A-03_web.indd 18
2017-05-26 오전 11:26:39
Download PDF

advertising