Samsung | DVD-D360 | Samsung DVD-D360 Používateľská príručka

DVD-D360
DVD P‹REHRÁVAâ
návod na použitie
predstavte si možnosti
ëakujeme vám za zakúpenie v˘robku
Samsung. Zaregistrujte svoj vý˘robok na
www.samsung.com/global/register a získajte
kompletnej‰ie sluÏby
AK68-02102A
Slovak
bezpeãnostné opatrenia
1. Nastavenie
- Pozrite si identifikaãnú nálepku na zadnej
ãasti vá‰ho prehrávaãa pre správne pracovné napätie.
- Umiestnite prehrávaã do skrinky s
primeran˘mi ventilaã n˘mi otvormi. (710 cm) Neblokujte ventilaãné otvory na
Ïiadnom komponente kvôli prúdeniu
vzduchu.
- Nezatláãajte priehradku pre disk rukou.
- NeumiestÀujte komponenty na kopu.
- Pred premiestnením prehrávaãa skontrolujte, ãi ste vypli v‰etky jeho komponenty.
- Skontrolujte, ãi ste vypli v‰etky ìal‰ie
komponenty pred ich pripojením k tomuto
prehrávaãu.
- Uistite sa, ãi ste po pouÏití vybrali disk a
vypli prehrávaã , najmä ak ho nebudete
dlh‰ie pouÏívaÈ .
2. Pre va‰u bezpeãnosÈ
- Tento v˘robok má v sebe zabudovan˘ laser.
PouÏívanie ovládania alebo nastavenia,
prípadne vykonávanie in˘ch procedúr okrem
t˘ch, ktoré sú tu popísané, môÏe viesÈ k
nebezpeã nému oÏiareniu.
- NeodstraÀujte kryty a nevykonávajte opravy
sami. So servisom sa obráÈte na kvalifikovan˘ personál.
3. Upozornenie
- Vበprehrávaã nie je urãen˘ na priemyselné
pouÏitie, ale na domáce úãely. Tento
v˘robok je len na osobné pouÏitie.
- Nevkladajte do prehrávaãa Ïiadne nádoby s
kvapalinami, ani malé kovové predmety.
- Vonkaj‰ie vplyvy ako blesk a statická elektrina môÏu ovplyvniÈ normálne fungovanie
prehrávaãa. Ak sa toto vyskytne, vypnite
prehrávaãa znovu ho zapnite tlaãidlom
POWER, alebo odpojte a znovu zapojte
napájací kábel striedavého prúdu do zásuvky. Prehrávaã bude fungovaÈ normálne.
- Keì vplyvom nárazov˘ch zmien teploty v
prehrávaãi skondenzuje vodná para, prehrávaã môÏe fungovaÈ nesprávne. Ak sa toto
2
vyskytne, nechajte prehrávaã pri izbovej
teplote dovtedy, k˘m jeho vnútro nevyschne
a nezaãne byÈ funkãné.
4. Disk
- Neãistite povrch disku ãistiacimi sprejmi na
nahrávky, benzénom, riedidlom ani in˘mi
prchav˘mi rozpú‰Èadlami, ktoré ho môÏu
po‰kodiÈ .
- Nedot˘kajte sa signálneho povrchu disku.
DrÏte ho za okraje alebo za jeden okraj a
otvor v strede.
- ·pinu zotierajte jemne. Nikdy neutierajte
disk handriãkou smerom dopredu a naspäÈ.
5. Informácie pre Ïivotné prostredie
- Batéria, ktorá sa v tomto v˘robku pouÏíva,
obsahuje chemikálie ‰kodlivé pre Ïivotné
prostredie.
- Preto sa zbavujte batérií správnym spôsobom, v súlade s federálnymi, ‰tátnymi a
miestnymi predpismi.
Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto
pouÏívateºskú príruãku, spadá pod urãité zákony
o du‰evnom vlastníctve urãit˘ch tretích strán. Táto
licencia sa obmedzuje na súkromné nekomerãné
pouÏívanie koncov˘mi spotrebiteºmi pre licenãn˘
obsah. Nie sú tu Ïiadne práva na komerãné
pouÏívanie. Licencia nepokr˘va Ïiadnu inú
jednotku produktu ako túto a neroz‰iruje sa na
Ïiadnu jednotku produktu bez licencie ani proces
vyhovujúci normám ISO/OUR 11172-3 alebo
ISO/OUR 13818-3, ktoré sa pouÏívajú, alebo
predávajú, spolu s touto jednotkou produktu.
Licencia zah∕Àa iba pouÏívanie tejto jednotky
produktu na kódovanie a/alebo dekódovanie audio
súborov vyhovujúcich normám ISO/OUR 11172-3
alebo ISO/OUR 13818-3. Táto licencia nezaruãuje
Ïiadne práva na vlastnosti ani funkcie produktu,
ktoré nevyhovujú normám ISO/OUR 11172-3
alebo ISO/OUR 13818-3.
UPOZORNENIE: POUÎÍVANIE INÉHO
OVLÁDANIA, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV,
AKO SÚ TU ·PECIFIKOVANÉ, MÔÎE VIES Ë K
NEBEZPE â NÉMU OÎIARENIU.
obsah
Bezpeãnostné opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nastavenie
V‰eobecné vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zoznámenie s diaºkov˘m ovládaním. . . . . . . . . 3
Zapojenie
Vo•ba zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Základné funkcie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PouÏívanie funkcie hºadania a preskoãenia . . 5
PouÏívanie funkcie zobrazovania . . . . . . . . . . 5
PouÏívanie ponuky disku a názvu . . . . . . . . . . 5
Opakovanié prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pomalé prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Roz‰írené funkcie
Nastavenie pomeru strán (pohºad EZ). . . . . . . 6
Voºba jazyka pre audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Voºba jazyka pre titulky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zmena uhla záberu kamery . . . . . . . . . . . . . . . 6
PouÏítie funkcie záloÏiek(Bookmark Function).6
PouÏítie funkcie priblíÏenia (Zoom Function). . 7
Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
V˘ber adresára. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prehrávanie MP3/WMA/CD Audio. . . . . . . . . . 7
Prehrávanie MPEG4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host (USB hostiteº) . . . . . . . . . . . 8
CD prenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehrávanie obrázkov CD. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zmena ponuky nastavenía
PouÏívanie ponuky nastaveníe (Setup Menu).10
Nastavenie jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie moÏností zvuku . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie moÏností zobrazenia . . . . . . . . . . 10
Nastavenie rodiãovskej zámky. . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ëal‰ie informácie
Rie‰enie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
·pecifikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
nastavenie
V‰eobecné vlastnosti
Vynikajúci zvuk
Dolby Digital, technológia vyvinutá v spoloãnosti
Dolby Laboratories, poskytuje kri‰táºovo ãistú
reprodukciu zvuku.
Funkcia EZ VIEW (DVD)
Funkcia Easy View umoÏÀuje prispôsobiÈ obraz
k rozmerom va‰ej televíznej obrazovky (16:9
alebo 4:3).
Obrazovka
MôÏu sa zorazovaÈ obrázky normálneho aj
‰irokého rozmeru (16:9).
Prehliadaã digitálnych fotografií (JPEG)
Na va‰om televízore môÏete prehliadaÈ digitálne
fotografie.
Spomalené prehrávanie
DôleÏitá scéna sa môÏe prezeraÈ spomalene.
Opakovanie
Skladbu alebo film môÏete zopakovaÈ
jednoduch˘m stlaãením tlaãidla REPEAT.
Rodiãovská zámka (DVD)
Pomocou rodiãovskej zámky si môÏu pouÏívatelia
nastaviÈ potrebnú úroveÀ pre zabránenie deÈom
pozeraÈ nevhodné filmy s prvkami násilia, obsahom pre dospel ch, atì.
Rozliãné funkcie ponuky na obrazovke
Pri vychutnávaní si filmov si môÏete zvoliÈ rozliãné
jazyky (Audio/Titulky) a uhly obrazovky.
Funkcia Progressive Scan (Okrem DVD-P190)
Progresívne ladenie vytvára zdokonalen˘ obraz
s dvojnásobn˘mi riadkami ako na konvenãnom
prekladanom obraze.
MP3/WMA
Táto jednotka môÏe prehrávaÈ disky obsahujúce
súbory MP3/WMA.
MPEG4
Táto jednotka môÏe prehrávaÈ formáty MPEG4 v
rámci súboru avi.
CD prenos
Táto funkcia vám umoÏÀuje kopírovaÈ zvukové
súbory z disku na USB zariadenie v MP3 formáte.
(Iba zvukové CD (CD-DA)).
Poznámka
- Disky, ktoré sa na tomto prehrávaãi nedajú
prehrávaÈ
� DVD-ROM
� DVD-RAM
� CD-ROM
� CDV
� CDI
� CVD
- SchopnosÈ spätného prehrávania môÏe
závisieÈ na podmienkach nahrávania.
� DVD-R, +R
� CD-RW
� DVD+RW, -RW (V mode)
- Jednotka nemusí prehrávaÈ urãité disky typu
CD-R, CD-RW a DVD-R kvôli typu disku
alebo podmienkam nahrávania.
OCHRANA PRED KOPÍROVANÍM
Mnoho diskov DVD má zakódovanú ochranu pred
kopírovaním. Preto by ste mali zapojiÈ prehrávaã
DVD priamo na televízor a nie na VCR. Zapojenie
na VCR má za následok ru‰en˘ obraz z diskov
DVD, ktoré majú ochranu pred kopírovaním.
SúãasÈ ou tohto v˘robku sú technológie pre
ochranu autorsk˘ch práv, ktoré sú chránené
ustanovením o v˘robnom postupe v niektor˘ch
patentoch schválen˘ch v Spojen˘ch ‰tátoch a
ìal‰ími právami na ochranu du‰evného vlastníctva, ktoré vlastní spoloãnosÈ Rovi Corporation a
iní vlastníci autorsk˘ch práv. PouÏitie t˘chto technológií na ochranu autorsk˘ch práv musí povoliÈ
spoloãnosÈ Rovi Corporation a tieto technológie
sú urãené len pre prehrávanie v domácnosti
a na in˘ch miestach, pokiaº spoloãnosÈ Rovi
Corporation neudelí príslu‰né povolenie. Spätné
zostavenie alebo rozloÏenie je zakázané.
V-STUPY Z PROGRESÍVNEHO
LADENIA (576p)
“SPOTREBITELIA BY SI MALI UVEDOMIË , ÎE
NIE V·ETKY TELEVÍZNE ZOSTAVY S VYSOK¯M
ROZLÍ·ENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S T¯MTO
PRODUKTOM A NA OBRAZE SA PRETO MÔÎU
VYSKYTNÚË ARTEFAKTY. V PRÍPADE PROBLÉMOV
S OBRAZOM U PROGRESÍVNEHO LADENIA 576
SA ODPORÚâA ZMENIË ZAPOJENIE NA V¯STUP
PRE ·TANDARDNÉ ROZLÍ·ENIE. S OTÁZKAMI O
KOMPATIBILITE VA·EJ TELEVÍZNEJ ZOSTAVY S
T¯MTO MODELOM DVD PREHRÁVAâ A 576 SA,
PROSÍM, OBRACAJTE NA ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
SPOLOâNOSTI SAMSUNG.”
Popis
Ovládanie na prednom paneli
1
2
▼
▼
PAL
STEREO
STEREO
DIGITAL
SOUND
Systém PAL farebného vysielania
v U.K, France, Germany, atì.
DVD-VCR a disky sú kódované podºa regiónu.
Tieto regionálne kódy si musia vzájomne zodpovedaÈ, aby bolo moÏné disky prehrávaÈ. Ak
si kódy nebudú zodpovedaÈ, disky sa nebudú
môcÈ prehrávaÈ.
Regionálne ãíslo tohto prehrávaãa je umiestnené v spodnej ãasti panela prehrávaãa.
Disk Stereo
Certifikácia DivX
Disk MP3
6
▼
▼
▼
▼
4. PLAY/PAUSE (
Sem umiestnite disk.
)
Zaãnite alebo pozastavte prehrávanie disku
2. DISPLEJ
5. TLAâIDLO STANDBY/ZAPNUTÉ ( )
Tu sa zobrazujú indikátory operácií.
3. TLAâIDLO OTVORIË/ZATVORIË
( )
Stlaã te pre otvorenie a zatvorenie priehradky pre disk.
Vypnutím/zapnutím vypnete/zapnete prehrávaã.
6. USB Host (USB HOSTITEª)
Pripojte digitálny fotoaparát, MP3 prehrávaã, pamäÈovú kartu Memory stick,ãítaãku
kariet alebo iné odstrániteºné pamäÈové
zariadenia
Zoznámenie s Diaºkov˘m Ovládaním
Disk Dolby Digital
Disk s digitálnym zvukom
5
âíslo regiónu
âíslo regiónu
4
1. PRIEHRADKA PRE DISK
Oznaãenia disku
~
3
Slová DivX, DivX Certified
a príslu‰né logá sú
obchodn˘mi znaãkami
spoloãnosti DivXNetworks, Inc. a pouÏívajú
sa na základe licencie. Certifikované DivX pre
prehrávanie videí DivX
Tento formát je predmetom nasledujúcich patentov v USA: 7,295,673; 7,460,668;7,515,710;
7,519,274.
1
2
12
3
4
5
6
7
14
15
13
16
8
17
18
9
10
19
11
20
1. TLAâIDLO DVD POWER
PouÏíva sa na zapnutie a
vypnutie.
2. TLAâIDLO REPEAT
(OPAKOVAË)
PouÏíva sa na opakované prehrávanie titulu,
kapitoly,stopy alebo disku.
3. TLAâIDLO DISC MENU
PouÏíva sa na zobrazenie
menu disku.
4. TLAâIDLO BOOKMARK
5. TLAâIDLO SEARCH (
/ )
PouÏíva sa na hºadanie na
disku smerom dopredu
alebo dozadu.
6. TLAâIDLO STOP ( )
7. TLAâIDLO SKIP ( / )
PouÏíva sa na preskoãenie
titulu, kapitoly alebo stopy
8. TLAâIDLO MENU
PouÏíva sa na zobrazeniemenu na obrazovke.
9.TLAâIDLO ENTER
/π/†/√/®
Toto tlaã idlo funguje ako
pákov˘ prepínaã.
10. TLAâIDLO AUDIO (√)
PouÏíva sa na prístup k
rôznym funkciám audio.
11. TLAâIDLO INFO
PouÏíva sa na zobrazenia
aktuálneho nastavenia alebo
stavu disku.
12. TLAâIDLO OPEN/CLOSE
(OTVORIË/ZATVORIË) ( )
PouÏíva sa na otvorenie a
zatvorenie disku a zásuvky.
13. TLAâIDLO REPEAT A-B
PouÏíva sa na opakované
prehrávanie A-B disku.
14. TLAâIDLO USB
15. TLAâIDLO VIDEO SEL.
V˘ber v˘stup formátu Video.
16. TLAâIDLO PLAY/PAUSE
( )
PouÏíva sa na prehrávanie
alebo pauzu v priebehu
prehrávania.
17. TLAâIDLO SUBTITLE
(TITULKY) (π)
18. TLAâIDLO RETURN
(NÁVRAT)
PouÏíva sa na návrat na
predchádzajúce menu.
19. TLAâIDLO TITLE MENU
(®)
20. TLAâIDLO CANCEL
OdstraÀ uje z obrazovky
ponuky alebo zobrazenia
stavu. screen.
3
zapojenie
Voºba zapojenia
Nasledujú príklady zapojení, ktoré sa beÏne pouÏívajú pre pripojenie prehrávaãa DVD k televízoru a
in˘m komponentom.
Predt˘m, ako zapojíte prehrávaã DVD
- VÏdy vypnite prehrávaã DVD, televízor a iné komponenty predt˘m, ako zapojíte alebo odpojíte
nejaké káble.
- Ak chcete získaÈ viac informácií o ìal‰ích komponentoch (ako napríklad televízor), ktoré zapájate,
pozrite si ich pouÏívateºské príruãky.
A. Pripojenie k televízoru (SCART)
- Pomocou káblov Scart zapojte terminály SCART na zadnej strane prehrávaãa DVD do terminá
lov SCART IN vá‰ho televízora.
- Zapnite prehrávaã DVD a televízor.
- Stláãajte tlaãidlo pre v˘ber vstupu na diaºkovom ovládaní k televízoru dovtedy, k˘m sa na
televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávaãa DVD.
B. Pripojenie k televízoru (VIDEO CVBS)
Poznámka
- âo to je "Progresívny sken"? Progresívny sken má dvakrát viac zobrazovacích riadkov neÏ má
metóda Prekladaného skenu. Metóda Progresívneho skenu poskytuje lep‰iu kvalitu a ãistej‰ie
zobrazenie.
- Komponentné video sa nezobrazí keì stlaãením tlaãidla výberu videa na diaºkovom ovládaãi
vyberiete „Scart-RGB“.
D. Pripojenie k Audio systému (2 kanálov˘ zosilÀovaã, Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS Amplifier)
- Pomocou audio káblov zapojte terminály AUDIO (ãerven˘ a biely) OUT na zadnej strane prehrávaãa DVD do terminálov AUDIO (ãerven˘ a biely) IN zosilÀovaãa.
- Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály VIDEO na zadnej strane prehrávaãa DVD s
terminálmi VIDEO vá‰ho televízora podºa popisu na stranách, Pomocou koaxiálneho kábla zapojte terminál DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) na zadnej strane prehrávaãa DVD do terminálu
DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) vá‰ho televízora.
- Zapnite prehrávaã DVD, televízor a zosilÀovaã.
- Stlaãte tlaãidlo pre v˘ber vstupu na zosilÀovaãi a vyberte external input (vonkaj‰í vstup), aby ste
poãuli zvuk z prehrávaãa DVD. Audio vstup zosilÀovaãa nastavte podºa pouÏívateºskej príruãky k
vá‰mu zosilÀovaãu.
- Pomocou káblov video/audio zapojte terminály VIDEO (Ïlt˘)/AUDIO (ãerven˘ a biely) OUT na
zadnej strane prehrávaãa DVD do terminálov VIDEO (Ïlt˘)/AUDIO (ãerven˘ a biely) IN vá‰ho
televízora.
- Zapnite prehrávaã DVD a televízor.
- Stláãajte tlaãidlo pre v˘ber vstupu na diaºkovom ovládaní k televízoru dovtedy, k˘m sa na
televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávaãa DVD.
Poznámka
- Ak sa audio kábel umiestni príli‰ blízko k napájaciemu káblu, môÏe vzniknúÈ ‰um.
- Ak chcete zapojiÈ zosilÀovaã , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilÀvaãa.
- âíslo a poloha terminálov sa môÏe meniÈ v závislosti na va‰ej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, uÏívateºskú príruãku svojho televízora.
- Ak je na televízore jeden vstupn˘ audio terminál, pripojte ho k terminálu [AUDIO OUT][left]
(biely) prehráva ã a DVD.
- Ak stlaãíte tlaãidlo VIDEO SEL., keì sa prehrávaã DVD nachádza v reÏime prehrávania, reÏime
zastavenia alebo ak nie je vloÏen˘ Ïiadny disk, reÏim v˘stupu videa sa zmení v nasledujúcom
poradí: (SCART-CVBS ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART-RGB).
C. Pripojenie k televízoru Interlace / Progressive
- Pomocou káblov typu Component video zapojte terminály COMPONENT VIDEO OUT na zadnej
strane prehrávaãa DVD do terminálov COMPONENT VIDEO IN vá‰ho televízora.
- Pomocou audio káblov zapojte terminály AUDIO (ãerven˘ a biely) OUT na zadnej strane prehrávaãa DVD do terminálov AUDIO (ãerven˘ a biely) IN vá‰ho televízora. Zapnite prehrávaã DVD
a televízor.
- Stláãajte tlaãidlo pre v˘ber vstupu na diaºkovom ovládaní k televízoru dovtedy, k˘m sa na
televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávaãa DVD.
- Nastavte poloÏku Video Output (Video v˘stup) na I-SCAN/P-SCAN v ponuke Display Setup
(Nastavenie zobrazenia).
4
C
káblov Coaxial
modr˘
2-Channel stereo
amp, Dolby
digital alebo DTS amp
biely
ãernen˘
ãernen˘
ãernen˘
ÜÖãíõâ
káblov audio
káblov video
B
D
Káblov Scart
ÜÖãíõâ
ãernen˘
biely
káblov audio
zelen˘
biely
A
ãernen˘
biely
Káblov typu Component video
modr˘
ãernen˘
zelen˘
Pripojenie SCART a Komponentné
video (Y, Pb, Pr)
nepoužívajte súčasne.
základné funkcie
Prehrávanie disku
Väã‰ina diskov DVD je nahraná po kapitolách, takÏe môÏete r˘chle nájsÈ urãitú pasáÏ.
Predt˘m, ako zaã nete prehrávaÈ
- Zapnite televízor a diaºkov˘m ovládaãom TV na Àom nastavte správny video vstup.
- Ak ste zapojili extern˘ Audio systém, zapnite ho a nastavte ho na správny audio vstup
Po zapojení prehrávaãa sa pri prvom stlaãení tlaãidla DVD POWER zobrazí táto obrazovka: Ak
chcete zvoliÈ jazyk, stlaãe tlaãidlo π/† a potom stlaãte tlaãidlo ENTER. (Táto obrazovka sa zobrazí
iba pri prvom zapojení prehrávaãa.) Ak sa jazyk pre uvítaciu obrazovku nenastaví, môÏete zmeniÈ
nastavenia kedykoºvek pri zapnutí a vypnutí zariadenia. Preto sa uistite, ãi ste si vybrali jazyk, ktor˘
chcete pouÏívaÈ .
Po v˘bere jazyka ponuky ho môÏete zmeniÈ stlaãením a podrÏaním tlaãidla na prednom panelijednotky dlh‰ie ako 5 sekúnd, keì sa v jednotke nenachádza Ïiaden disk. Potom sa opäÈ zobrazí
okno SELECT MENU LANGUAGE (ZVO ª TE JAZYK PONUKY), kde môÏete zmeniÈ nastavenia
jazyka, ktor˘ uprednost À ujete.a.
PouÏívanie funkcie hºadania a preskoãenia (Search /Skip Functions)
Poãas prehrávania môÏete r˘chlo prehºadávaÈ kapitolu alebo stopu a pomocou funkcie preskoãenia
môÏete preskoãiÈ k ìal‰iemu v˘beru.
Prehºadávanie kapitoly alebo stopy
Stlaãte tlaãidlo SEARCH (
alebo
) na diaºkovom ovládaní a podrÏte ho dlh‰ie ako 1 sekundu.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
Poznámka
-R˘chlosÈ, ktorá je vyznaãená pri tejto funkcii, sa môÏe lí‰iÈ od
skutoã nej r˘chlosti prehrávania.
- Poãas reÏimu prehrávania nie je poãuÈ Ïiadenzvuk (Okrem CD).
Preskakovanie stôp
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo SKIP (
alebo
).
- Ak pri prehrávaní DVD stlaãíte tlaãidlo SKIP ( ) , presuniete sa kì al‰ej kapitole. Stlaãením
tlaãidla SKIP ( ) sa presuniete na zaãiatok kapitoly. ëal‰ím stlaãením sa presuniete na zaãiatok
predchádzajúcej kapitoly.
- Pri prehrávaní CD sa stlaãením tlaãidla SKIP ( ) presuniete k nasledujúcej stope.Stlaãením
tlaãidla SKIP ( ) sa presuniete na za ãiatok stopy. ëal‰ím stlaãením sa presuniete na zaãiatok
predchádzajúcej stopy.
PouÏívanie funkcie zobrazovania (Display Function)
Prehrávanie DVD/MPEG4
1.
2.
3.
4.
Pre prístup k poÏadovanému titulu v prípade, Ïe je na disku viac neÏ jeden titul.
Ak máte napríklad na disku viac neÏ jeden film, bude kaÏd˘ film identifikovan˘.
V priebehu prehrávania DVD/CD stlaãte tlaãidlo INFO.
Pre voºbu poÏadovanej jednotky pouÏite tlaãidlo π/†.
Stláãaním tlaãidiel √/® vykonajte Ïiadané nastavenie a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
Ak chcete toto okno zatvoriÈ, opäÈ stlaãte tlaãidlo INFO.
Pomocou tejto moÏnosti môÏete prehrávaÈ film od zadaného ãasu. Musíte zadaÈ poãiatoãn˘ ãasako
referenciu. U niektor˘ch diskov funkcia hºadania ãasu nefunguje.
MôÏete si vybraÈ jazyk titulkov, ktor˘ chcete alebo, keì si to Ïeláte, môÏete zobrazenie titulkov
vypnúÈ.Disk DVD môÏe maÈ aÏ 32 rôznych titulkov.
Vstúpte a stláčaním tlačidiel √/® zvoľte funkciu zvuk, uhol, záložka, prispôsobené zobrazenie and zväčšenie.
Refers to the language of the film soundtrack. In the example, the soundtrack is played in English
5.1CH. A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
Pre prístup k poÏadovanej funkcii Bookmark a Angle.
Niektoré disky DVD majú v niektor˘ch zobrazeniach viac funkcií uhla.
Funkcia Bookmark vám umoÏÀuje nájsÈ jednoducho a r˘chlo stopu alebo kapitolu na DVD.
Funkcia EZ View (Sledovanie EZ) sa pouÏíva na zmenu pomeru strán DVD.
Funkcia Zoom sa pouÏíva na Zväã ‰uje obraz DVD.
PouÏívanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu)
Poãas prehrávania disku DVD stlaãte tlaãidlo Disc Menu/ Title Menu na diaº kovom ovládaní.
Poznámka
- Pri niektor˘ch diskoch ponuka Disc Menu nefunguje.
- MôÏete tieÏ pouÏiÈ Disc Menu pomocou tlaãidla DISC MENU na diaºkovom ovládaní.
- Ponuka Title Menu sa zobrazí iba vtedy, ak sa na disku nachádzajú aspoÀ dva tituly.
Opakovanie prehrávania
Opakovanie súãasnej skladby, kapitoly, titulu, vybranej ãasti (A-B) alebo celého disku.
Prehrávanie DVD
Stlaãte tlaãidlá REPEAT a vyberte moÏnosÈ Chapter (Kapitola), Title (Titul) Track (Stopa), Disk
alebo opakovanie: off.
- Chapter (Kapitola): opakuje kapitolu, ktorása prehráva.
- Title (Titul) : opakuje titul, ktor˘ sa prehráva.
- Track (Stopa) : opakuje stopa, ktor˘ sa prehráva.
- Disk : opakuje disk, ktor˘ sa prehráva.
- Repeat : Off
PouÏívanie funkcie opakovania A-B
1. Stlaãte tlaãidlo REPEAT A-B tam, odkiaº chcete zaãaÈ opakovanie (A).
2. Stlaãte tlaãidlo REPEAT A-B tam, pokiaº chcete opakovanie (B).
- Ak sa chcete vrátiÈ k beÏnému prehrávaniu, stlaãte tlaãidlo CANCEL.
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte tlačidlo OPAKOVAŤ A-B až kým sa na displeji
zobrazí Opakovanie: Vypnuté. .
Poznámka
- Funkcia A-B REPEAT (Opakovanie A-B) neumoÏÀuje nastavit’bod (B), pok˘m neuplynie min
imálne 5 sekúnd prehrávania od nastavenia bodu(A).
- Pri niektor˘ch diskoch funkcia Repeat (Opakovanie) nefunguje.
5
Voºba jazyka pre titulky
Pomalé prehrávania (Slow Play)
Táto funkcia vám umoÏÀuje pomalé opakovanie scén so ‰portom, tancom, hudobn˘mi nástrojmi,
atì., aby ste si ich mohli lep‰ie na‰tudovaÈ.
Prehrávanie DVD
1. Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo PLAY/PAUSE ( ).
2. Stlaãte tlaãidlo SEARCH ( ) a zvoºte si r˘chlosÈ prehrávania 1/2, 1/4, 1/8 alebo 1/16 normálnej
r˘chlosti poãas reÏimu PAUSE (pozastavenie).
roz‰írene funkcie
Nastavenie pomeru strán (pohl’ad EZ)
Prehrávanie pri pouÏití pomeru strán (DVD)
1. Poãas prehrávania stlaãte na diaºkovom ovládaãi tlaãidlo INFO.
2. Stlaãte tlaãidlá π/† a vyberte moÏnosÈ Shortcut, Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlá √/® a vyberte moÏnosÈ EZ View. Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
- Pri každom stlačení tlačidla √/® sa zmení veľkosť obrazovky.Pre grafiky s veľkosťou obrazovky
a zoznamy sekvencií, v ktorom sa veľkosti menia, si pozrite nasledujúci stĺpik. .
Disky s pomerom strán obrazu 16:9
For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
Disky s pomerom strán obrazu 4:3
- Normal Wide
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- VERTICAL FIT
Televízny prijímaã s pomerom strán 4:3
Disky s pomerom strán obrazu 16:9
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
Disky s pomerom strán obrazu 4:3
- Normal Screen
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
Poznámka
V˘sledok pouÏitia tejto funkcie sa môÏe pri rôznych typoch diskov lí‰iÈ.
Voºba jazyka pre audio
PoÏadovan˘ jazyk audia si môÏete r˘chlo a jednoducho zvoliÈ pomocou tlaãidla AUDIO.
PouÏívanie tlaãidla AUDIO / √ (DVD/MPEG4)
1. Stlaãte tlaãidlo AUDIO/√ Pri opakovanom stlaãení tohto tlaãidla sa zmení nastavenie Audio.
Audio jazyky sú oznaãené skratkami.
Stláãaním tlaãidiel AUDIO zvoºte Ïiadané Audio na MPEG4 a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
Poznámka
- Táto funkcia záleÏí na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusí fungovaÈ nav‰etk˘ch
diskoch DVD.
- Disk DVD môÏe obsahovaÈ zvuk aÏ v 8 jazykoch.
Pre r˘chle zobrazenie a zmenu nastavenia môÏete pouÏiÈ tlaãidlo SUBTITLE (π).
PouÏívanie tlaãidla SUBTITLE (TITULKY) (DVD/MPEG4) /π
1. Stlaãte tlaãidlo SUBTITLE (π) Pri opakovanom stlaãení tohto tlaãidla sa zmení nastavenie titulkov. Jazyky titulkov sú oznaãené skratkami. Jazyk titulkov je uvádzan˘ skratkou.
Stláãaním tlaãidiel SUBTITLE (π) zvoºte Ïiadan˘ jazyk titulkov na MPEG4, a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
2. Ikonu SUBTITLE odstránite stlaãením tlaãidla SUBTITLE (π).
Poznámka
- You have to change the desired subtitle in the Disc Menu, according to discs. Press the DISC
MENU button.
- Táto funkcia záleÏí na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusia fungovaÈ na
v‰etk˘ch diskoch DVD.
- Disk DVD môÏe obsahovaÈ titulky aÏ v 32 jazykoch.
Zmena uhla záberu kamery
Niektoré filmy na DVD vám poskytujú moÏnosÈ pohºadov na rovnakú scénu z rôznych kamier a z
rôznych uhlov. Ak chcete túto funkciu aktivovaÈ stlaãte tlaãidlo ANGLE.
PouÏívanie funkcie ANGLE (UHOL) (DVD)
Ak disk obsahuje viacnásobné uhly, zobrazí sa na obrazovke nápis ANGLE (UHOL).
1. Poãas prehrávania stlaãte na diaºkovom ovládaãižlaãidlo INFO.
2. Stlaãte tlaãidlá π/† a vyberte moÏnosÈ Shortcut, Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlá √/® a vyberte moÏnosÈ Angle, Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4. Stlaãte tlaãidlá √/® vyberte oznaãenú uhol, môÏete tieÏ pouÏiÈ pomocou tlaãidla s ãislami na
diaºkovom ovládaní.
Poznámka
- Ak má disk iba jeden uhol, táto funkcia nefunguje. V súãasnosti obsahuje túto vlastnosÈ veºmi
málo diskov.
- V závislosti na disku, môžu tieto funkcie nemusia fungovať.
PouÏití funkcie záloÏiek (Bookmark Function)
Tato funkce vám umoÏÀuje oznaãovat úseky na DVD, abyste je pozdûji mohli snadno najít.
PouÏití funkce Bookmark (ZáloÏka) (DVD)
1. Poãas prehrávania stlaãte na diaºkovom ovládaãi tlaãidlo INFO.
2. Stlaãte tlaãidlá π/† a vyberte moÏnosÈ Shortcut . Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlá √/® a vyberte moÏnosÈ Bookmark (ZáloÏka). Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4. Keì sa dostanete k scéne, ktorú chcete oznaãiÈ, stlaãte tlaãidlo ENTER. Naraz moÏno oznaãiÈ aÏ
12 scény.
Poznámka
- Pri niektor˘ch diskoch funkcia Bookmark (ZáloÏka) nefunguje.
Prehrávanie oznaãenej scény
1~3. Prvé kroky 1~3 sú také isté, ako pre “PouÏívanie funkcie záloÏiek (Bookmark Function).
4. Pomocou tlaãidla √/® vyberte oznaãenú scénu.
5. Tlaãidlom PLAY/PAUSE (
) preskoãte k oznaãenej scéne.
6
Disky CD-R so súbormi vo formáte MP3 a WMA
Mazanie záloÏky
1~3. Prvé kroky 1~3 sú také isté, ako pre “PouÏívanie funkcie záloÏiek (Bookmark Function).
4. Pomocou tlaãidiel √/® vyberte ãíslo tej záloÏky, ktorú chcete odstrániÈ.
5. Ak ju chcete vymazaÈ, stlaãte tlaãidlo CANCEL (VymazaÈ).
Pri prehrávaní diskov CD-R/MP3 alebo WMA sa prosím, riaìte v‰etk˘mi vy‰‰ie uveden˘mi
odporúãaniami pre CD-R, rovnako tak aj niωie uveden˘mi poznámkami.
- Va‰e súbory MP3 alebo WMA musia byÈ buì vo formáte ISO 9660 alebo JOLIET.
Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 alebo WMA sú kompatibilné so systémami Microsoft DOS a
Windows a taktieÏ so systémom Mac od firmy Apple. Tieto dva formáty sú najroz ‰írenej‰ie.
PouÏitie funkcie PriblíÏenia (Zoom Function)
PouÏití funkce Zoom (DVD)
1. Poãas prehrávania stlaãte na diaºkovom ovládaãi tlaãidlo INFO.
2. Stlaãte tlaãidlá π/† a vyberte moÏnosÈ Shortcut Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlá √/® a vyberte moÏnosÈ Zoom. Potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
- Poãas prehrávania DVD môÏete pomocou tlaãidla ENTER obraz priblíÏiÈ v tomto poradí: 2X/3X/
4X/bez priblíÏenia.
Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio
Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahujú samostatné skladby a/alebo obrázky, ktoré
sa môÏu nasledovne usporiadaÈ do adresárov. Je to podobné, ako
O
usporiadanie súborov do adresárov na poãítaãi. Otvorte priehradku pre
disk. Umiestnite disk do priehraky.
001/004
V˘ber adresára
Adresár sa môÏe zvoliÈ iba v reÏime zastavenia.
- V˘ber nadradeného adresára
Do nadradeného adresára sa dostanete stlaãením tlaãidla RETURN, alebo stláãaním tlaãidiel
π/† voºbou “..“ a stlaãením tlaãidla ENTER.
Prehrávanie MP3/WMA/CD Audio
1. Otvorte priehradku pre disk. VloÏte disk do priehradky. Zatvorte priehradku.
- Ak vloÏíte disk, na ktorom sú uloÏené piesne vo formáte MP3 aj WMA, prehrajú sa len súbory
jedného typu, nie obidva.
2. Pre voºbu poÏadovaného adresára s uloÏenou hudbou stlaãte tlaãidlo π/†.
‑ Stlaãením tlaãidla ENTER spustíte prehrávanie súboru piesne.
- Keì budete pomenovávaÈ va‰e súbory MP3 alebo WMA, tak im nedávajte dlh‰í názov neÏ na
8 znakov a ako príponu súboru pouÏite ".mp3, .wma".
V‰eobecn˘ názov formátu je: Title.mp3 alebo Title.wma. Keì dávate názov vá‰mu súboru, tak
sa presvedãite, Ïe nemá viac neÏ 8 znakov, Ïe v názve nie sú medzery a nepouÏívajte taktieÏ
‰peciálne znaky vrátane: (.,/,\,=,+).
- Pri nahrávaní MP3 súborov pouÏívajte prenosovú r˘chlosÈ pre neskomprimovan˘ súbor minimálne 128 Kbps.
Kvalita zvuku MP3 súborov záleÏí hlavne na pomere skomprimovan˘/neskomprimovan˘ súbor, a ako
veºk˘ tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu
analógového/digitálneho signálu, ktor˘ sa prevádza na MP3 formát, najmenej 128Kbps a to aÏ do hodnoty
160 Kbps. Voºba vy‰‰ej vzorkovacej frekvencie, ako napr. 192Kbps alebo viac v‰ak veºmi zriedka vedie k
lep‰ej kvalite zvuku. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.
- UPri nahrávaní súborov WMA pouÏívajte prenosovú r˘chlosÈ najmenej 64Kbps.
Kvalita zvuku WMA súborov záleÏí hlavne na pomere skomprimovan˘/neskomprimovan˘ súbor, a ako
veºk˘ tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu
analógového/digitálneho signálu, ktor˘ sa prevádza na WMA formát, najmenej 64Kbps a to aÏ do hodnoty
192 Kbps. Na druhej strane, súbory s prenosovou r˘chlosÈou pod 64Kbps a viac neÏ 192Kbps sa nebudú
prehrávaÈ správne.
- Nepokú‰ajte sa nahrávaÈ MP3 súbory chránené autorsk˘mi právami.
Niektoré "zabezpeãené" súbory sú za‰ifrované a chránené kódom, aby sa zabránilo nepovolenému
kopírovaniu. Sú to súbory nasledujúcich typov: Windows Media² (registrovaná ochranná známka Microsoft
Inc) a SDMI² (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation). Takéto súbory nemôÏete kopírovaÈ.
- DôleÏité:
Vy‰‰ie uvedené odporúãania nemôÏu byÈ brané ako záruka, Ïe DVD-VCR bude prehrávaÈ nahrávky vo
formáte MP3, alebo ako záruka kvality zvuku. Vezmite prosím na vedomie, Ïe urãité technológie a metódy
nahrávania súborov MP3 na CD-R neumoÏÀujú optimálne prehrávanie t˘chto súborov na va‰om DVD
prehrávaãi (ZníÏená kvalita zvuku a v niektor˘ch prípadoch eschopnosÈ prehrávaãa preãítaÈ tieto súbory).
- Toto zariadenie dokáÏe z jedného disku prehraÈ maximálne 500 súborov a 500 adresárov.
Prehrávanie Repeat/Random
Stlaãením tlaãidla REPEAT zmeníte reÏim prehrávania. Zariadenie obsahuje ‰tyri reÏimy: Off
(Vypnut˘), Track (Skladba), Folder (Adresár) a Random (Náhodn˘).
- Off (Vypnut˘): Normálne prehrávanie
- Track (Skladba): Opakovane prehráva aktuálny hudobn˘ súbor.
- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane prehráva hudobné súbory s rovnakou koncovkou.
- Random (Náhodn˘): Hudobné súbory s rovnakou koncovkou sa prehrajú v náhodnom poradí.
Ak chcete spustiÈ beÏné prehrávanie, stlaãte tlaãidlo CANCEL.
7
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host
(USB hostiteº)
Prehrávanie MPEG4
Funkcia prehrávania formátu MPEG4
Súbory typu AVI sa pouÏívajú na uchovávanie zvukov˘ch a obrazov˘ch dát. PrehrávaÈ sa dajú len
súbory s koncovkou „.avi.
1. Otvorte priehradku pre disk.VloÏte disk do priehrad ky. Zatvorte priehradku.
2. Stlaãením tlaãidiel π/† vyberte súbor typu avi(DivX/XviD), a následne stlaãte tlaãidlo ENTER.
Opakované prehrávanie
Stlaãením tlaãidla REPEAT zmeníte reÏim prehrávania. MôÏete si vybraÈ zo 3 reÏimov ako napr.
Track (Skladba), Folder (Adresár) a Off (Vypnut˘).
- Track (Skladba) : opakovane prehráva skladba, ktor˘ sa práve prehráva.
- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane preh ráva súbory typu AVI s rovnakou kon
covkou.
- Off (Vypnut˘)
Popis funkcie MPEG
Funkcia
Popis
Skip (PreskoãiÈ)
(
alebo
)
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo
alebo dozadu.
alebo
ãím posuniete prehrávané video o 5 minút dopredu
Search (VyhºadaÈ)
(
alebo
)
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo SEARCH (
alebo
) a opakovan˘mstlaãením zv˘‰ite
r˘chlosÈvyhºadávania. Pomocou tejto funkcie môÏete r˘chlej‰ie vyhºadávaÈ v súboroch typu AVI.
(2X, 4X, 8X)
Slow Motion
Play
Pomocou tejto funkcie môÏete spomalením dôkladnej‰ie vyhºadávaÈ v súboroch typu AVI. 1/2X, 1/4X,
1/8X, 1/16X)
- Správna ãinnost’ funkcií závisí od aktuálneho súboru typu MPEG 4.
Disky CD-R so súbormi typu AVI
Toto zariadenie dokáÏe prehraÈ nasledujúce formáty kompresie videa, ktoré patria medzi súbory
typu AVI:
- obsah DivX 3.11
- obsah DivX4 (zaloÏen˘ na kompresii MPEG4 s jednoduch˘m profilom)
- obsah DivX5 (kompresia MPEG4 s jednoduch˘m profilom plus dodatoãné funkcie, ako napr. obo
jsmerné zábery. Takisto sú podporované Qpel a GMC.)
- obsah kompatibiln˘ s XviD MPEG4.
Toto zariadenie podporuje v‰etky rozlí‰enia aÏ po niωie uvedené maximum.
DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximálna bitová r˘chlosÈ
:4Mbps
Poznámka
• Niektoré súbory typu MPEG4 vytvorené v osobnom poãítaãi sa nedajú prehrávaÈ. Toto je
dôvod preão nie sú typ kodeku, verzia a vy‰‰ie rozlí‰enie, ktoré sa nenachádzajú v technick˘ch
‰pecifikáciách, podporované.
• Toto zariadenie podporuje v súlade s “ISO9660 format” disky typu CD-R/RW, na ktor˘ch sú údaje
zapísané vo formáte MPEG4.
8
Pripojením pamäÈového zariadenia k USB portu DVD prehrávaãa si môÏete vychutnávaÈ mediálne
súbory, ako napríklad obrázky, filmy a piesne uloÏené v MP3 prehrávaãi, USB pamäti alebo digitálnej kamere vy vysokej kvalite zvuku.
PouÏívanie funkcie USB HOST (USB HOSTITEª)
1. USB zariadenie pripojte k USB portu na prednej strane zari adenia.
2. Ak je USB rozdelené, pomocou tlaãidla π/† yberte z USB jednu ãasÈ a potom stlaãte ENTER.
3. Pomocou tlaãidiel π/† alebo √/® ivyberte súbor v USB. Súbor otvoríte stlaãením tlaãidla
ENTER.
Poznámka
� KaÏd˘m stlaãením USB tlaãidla na diaºkovom ovlá daãi sa zobrazí rám v˘beru USB zariadenia.
� Na displeji sa zobrazí “USB“.
� Pri prehrávaní disku DVD alebo CD sa pri pripojení USB zariadenia v ľavom hornom rohu na
chvíľu zobrazí nápis „Pomocou tlačidla USB zvoľte zariadenie“ (Press USB to select device)
� Na obrazovke televízora sa zobrazí USB ponuka a uloÏen˘ súbor sa prehrá.
Preskoãenie dopredu/dozadu
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo ( / ).
� A sa tam nachádza viac ako jeden súbor, po stlaãení tlaãidla
sa vyberie nasledujúci súbo.
� A sa tam nachádza viac ako jeden súbor, po stlaãení tlaãidla
sa vyberie predchádzajúci
súbor.
Bezpeãné odstránenie USB
Aby ste predi‰li po‰kodeniu pamäte uloÏenej v USB zariadení, vykonajte pred odpojením USB
kábla bezpeãné odstránenie.
- Stlaãte tlaãidlo STOP ( ).
- OdstráÀte USB kábel.
R˘chle prehrávanie
Ak chcete disk prehrávaÈ väã‰ou r˘chlosÈou, stlaãte poãas prehrávania tlaãidlo ( / ).
� KaÏd˘m stlaãením tlaãidla sa r˘chlosÈ prehrávania zmení nasledovne: 2x ➞ 4x ➞ 8x.
Kompatibilné zariadenia
1. U
SB zariadenia, ktoré podporujú veºkokapacitné pamäÈové zariadenie USB v1.0.(USB
zariadenia, ktoré fungujú ako odstrániteºné disky vo Windows (2000 alebo nov‰ie) bez
dodatoãnej in‰talácie ovládaãa.)
2. MP3 prehrávaã: MP3 prehrávaã typu flash alebo s HDD.
3. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty, ktoré podporujú veºkoka pacitné pamäÈové zariadenie USB
v1.0.
• Fotoaparáty, ktoré fungujú ako odstrániteºn˘ disk vo Windows (2000 alebo nov‰ie) bez
dodatoãnej in‰talácie ovládaãa.
4. USB HDD a USB Flash Drive: Zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 alebo USB1.1.
• Keì pripojíte zariadenie USB 1.1, môÏete zbadaÈ rozdiel v kvalite prehrávania.
5. USB ãítaãka kariet: USB ãítaãka kariet s jedn˘m slotom a USB ãítaãka kariet s viacer˘mi slotmi.
• USB ãítaãka kariet nemusí byÈ podporovaná, záleÏí od v˘robcu.
• Ak si do ãítaãky kariet nain‰talujete viacnásobné pamäÈové zariadenia, môÏu sa vyskytnúÈ
problémy.
6. Ak pouÏijete predlÏovací USB kábel, USB zariadenie nemusí byÈ rozoznané.
• CBI (Ovládanie/Veºké rozmery/Preru‰enie) nie je po porované.
• Digitálne fotoaparáty, ktoré pouÏívajú PTP protokol alebo vyÏadujú doplÀujúcu in‰taláciu
programu po pripojení k poãítaãu nie sú podporované.
•Z
ariadenie, vyuÏívajúce NTFS systém súborov nie je podporované. (Podporovan˘ je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokaãná tabuºka súborov 16/32).)
• Niektoré MP3 prehrávaãe po pripojení k tomuto zariadeniu nemusia fungovaÈ, záleÏí od veºkosti
sektoru ich systému súborov.
• Funkcia USB HOST (USB HOSTITEª) nie je podporovaná ak je pripojen˘ v˘robok, ktor˘ prená‰a
mediálne súbory pomocou ‰pecifického programu v˘robcu.
• Nepracuje so zariadeniami Janus umoÏÀujúcimi MTP (Protokol o prenose médií).
CD prenos
Táto funkcia vám umoÏÀuje kopírovaÈ zvukové súbory z disku na USB zariadenie v MP3 formáte.
1. Otvorte zásuvku na disk.Do zásuvky vloÏte zvukové CD (CD DA) a potom zásuvku zatvorte. USB
zariadenie pripojte k USB hostiteºovi na prednej strane prehrávaãa. Stlačte ENTER a vyberte
disk.
2. stlačte tlačidlo RETURN (NÁVRAT) a zobrazte obrazovku prenosu.
3. Pomocou tlaãidiel π/† ak chcete vybrať požadované súbory, a potom stlaãte tlaãidlo ENTER
(VSTÚPIË) a označte všetky súbory, ktoré chcete kopírovať.
- Ak chcete zrušiť označenie kopírovania všetkých súborov, stlačte opätovne tlačidlo
ENTER(VSTÚPIË).
4. Stlačením tlačidiel ® and † vyberte menu (ponuka) - ripping START (SPUSTENIE prenosu).
The Ripping menu contain the following buttons ::
- Mode (Fast/Normal)
- Bit Rate, press ENTER to change 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256bkps ➔ 320bkps.
Standart : 128kbps.
Better Quality : 320kbps.
- Výber zariadenia, stlačte tlačidlo ENTER (VSTÚPIŤ) a zmeňte zariadenia (max 4).
- Vybrať – Zrušiť výber, stlačte tlačidlo ENTER (VSTÚPIŤ) a meňte medzi nastavením Select all
(Vybrať všetko) alebo Select none (Nevybrať nič).
- Spustiť prenos, stlačte tlačidlo ENTER a spustite proces prenosu.
Poznámka
- Keì je prenos CD v procese, prehrávaã bude automaticky v reÏime prehrávania.
- Prená‰aÈ môÏete oba zvukové disky CD (CD DA).
- Ak sa chcete vrátiť do obrazovky CDDA, opätovne stlačte tlačidlo RETURN (NÁVRAT).
- Pretože rýchlosť je 2,6-násobok normálnej rýchlosti. Počas procesu prenosu nemôže
používateľ prehrávať CDDA
Zoom
- Each time the ENTER Button is pressed repeteadly, the picture is enlarged. zoom mode : 100%,
125%, 150%, 200%.
Prezentácia
- Ak stlačíte Enter PLAY ana JPEG súbore, prejdete do plnej obrazovky a automaticky sa spustí
prezentácia.
Poznámka
- V závislosti od veľkosti súboru sa môže sku-točný časový interval zobrazovania obrázku
odlišovať od nastaveného časového intervalu.
- Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo, prezentácia sa automaticky spustí po približne 10 sekundách
(prednastavená hodnota).
CD-R JPEG Disc
- PrehraÈ môÏete iba súbory s príponou “.jpg” a “.JPG”.
- Ak nie je disk uzatvoren˘, tak môÏe trvaÈ dlh‰í ãas, neÏ zaãne prehrávanie a nemusia sa prehraÈ
v‰etky zaznamenané súbory.
- PrehrávaÈ sa dajú iba CD-R disky so súbormi JPEG vo formáte ISO 9660 a Joliet.
- Názov súboru JPEG nesmie byÈ dlh‰í neÏ 8 znakov a nesmie obsahovaÈ medzeru alebo
‰peciálne znaky (.,/,=,+).
- Dajú sa prehrávaÈ iba tesne za sebou zapísané relácie v diskoch vypálen˘ch ako multisession.
Ak je v disku typu multisession prázdny segment, tak sa disk prehrá iba k tomuto prázdnemu
segmentu.
- Na jeden disk CD sa dá uloÏiÈ maximálne 500 obrázkov.
- Odporúãame pouÏívaÈ disky Kodak Picture CD.
- Pri prehrávaní Kodak Picture CD budú prehrávané iba súbory JPEG v prieãinku obrázkov.
- Disk Kodak Picture CD: Súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v adresári s obrázkami, sa dajú automaticky prehraÈ.
- Disk Konica Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke
záberov.
- Disk Fuji Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke
záberov.
- Disk QSS Picture CD: Zariadenie nedokáÏe prehraÈ disk typu QSS Picture CD.
- Ak je na jednom disku viac ako 500 súborov, prehrá sa len prv˘ch 500 súborov JPEG.
- Ak je na jednom disku viac ako 500 adresárov, prehrajú sa len súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú
v prv˘ch 500 adresároch.
Prehrávanie obrázkov CD
1. Vyberte Ïelan˘ adresár.
2. Stlaãením tlaãidla π/† vyberte v ponuke záberov obrázkov˘ súbor, a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
Poznámka
- Stlaãením tlaãidla STOP sa vrátite do ponuky záberov.
- Pri prehrávaní disku Kodak Picture CD zobrazí zariadenie fotografiu priamo bez toho, aby
zobrazilo ponuku záberov.
Otočenie
- Po každom stlačení tlačidla √/® sa obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
- Každým stlačením tlačidla π sa obraz prevráti hore nohami a zobrazí zrkadlový obraz.
- Každým stlačením tlačidla † sa obraz obráti na pravú stranu a zobrazí zrkadlový obraz.
9
zmena ponuky nastavavenia
PouÏívanie ponuky Nastaveníe (Setup Menu)
Ponuka Setup vám umoÏní prispôsobiÈ si vበDVD prehrávaã v˘berom rôznych jazykov˘ch
nastavení, nastavením úrovne zabezpeãenia prostredníctvom rodiãovského zámku, a dokonca
moÏnosÈou prispôsobiÈ prehrávaã vá‰mu typu televízora.
1. Keì je zariadenie v reÏime Stop (Zastaven˘), stlaãte na diaºkovom ovládaãi tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidla √/® vyberte poloÏku Setup (Nastavenie), a potom stlaãte tlaãidlo ENTER
alebo†.
2. Pomocou tlaãidiel π/† získate prístup k rôznym funkciám. Stlaãením tlaãidla ® alebo ENTER
získate prístup k sekundárnym funkciám.
3. Ak chcete ponuku nastavenia po samotnom nastavení zatvoriÈ, stlaãte znova tlaãidlo MENU.
Poznámka
Pri niektor˘ch typoch diskov nemusia niektoré poloÏky ponuky Setup (Nastavenie) fungovaÈ.
Nastavenie jazyka
Ak nastavíte “Player Menu”, audio a jazyk titulkov dopredu, tak sa táto voºba automaticky aplikuje
pri kaÏdom sledovaní filmu.
PouÏitie jazyka “player menu”
1. Keì je zariadenie v ReÏime zastavenia (Stop mode), stlaãte tlaãidlo MENU.
2. Stlaãte tlaãidlo √/® zvoºte si poloÏku Language Setup Page, potom stlaãte tlaãidlo † alebo
ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlo π/† vyberte Ïelan˘ jazyk, potom stlaãte tlaãidlo ® alebo ENTER.
Poznámka
- Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie
jazyka).
- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlaãte tlaãidlo MENU.
- k nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvolí sa pôvodne nahratý jazyk.
- Zvoľte Original, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk zvukovej stopy bol ten, v ktorom je
nahraný disk.
- Zvoľte Automatic, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk titulkov bol ten, v ktorom je nahraný disk.
- V takom prípade sa pri prehrávaní disku pouÏije pôvodný jazyk..
10
Nastavenie moÏnosti zvuku
Voºby audio (Audio Options) vám umoÏÀujú nastaviÈ zvukové zariadenie a nastavenia zvukového
reÏimu v závislosti od pouÏívaného zvukového systému.
1. Keì je zariadenie v ReÏime zastavenia (Stop mode), stlaãte tlaãidlo MENU.
2. Stlaãte tlaãidlo √/® zvoºte si poloÏku Audio Setup Page, potom stlaãte tlaãidlo † alebo
ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlo π/† zvoºte si poÏadovanú poloÏku, potom stlaãte tlaãidlo ® alebo ENTER.
Poznámka : � Aj keì je vypnuté ZníÏenie vzorkovanie formátu PCM
� Niektoré disky prevedú na v˘stup zvuk so zníÏen˘m vzorkovaním len cez digitálne v˘stupy.
� Keì prehrávate DTS disk, nie je k dispozícii Ïiadny analógov˘ zvukov˘ v˘stup.
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol zdvojen˘ch D sú ochrann˘mi známkami firmy
Digital Theater Systems, Inc. "DTS" a "DTS Digital Out" sú ochrann˘mi známkami firmy Digital Theater
Systems, Inc
Nastavenie moÏnosti zobrazenia
MoÏnosti zobrazenia vám umoÏÀujú nastaviÈ rôzne video funkcie vá‰ho prehrávaãa.
1. Keì je zariadenie v ReÏime zastavenia (Stop mode), stlaãte tlaãidlo MENU.
2. Stlaãte tlaãidlo √/® zvoºte si poloÏku Display Setup Page, potom stlaãte tlaãidlo † alebo
ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlo π/† zvoºte si poÏadovanú poloÏku, potom stlaãte tlaãidlo ® alebo ENTER.
� Pozrite si pouÏívateºskú príruãku k televízoru, ãi televízor podporuje funkciu Progressive
Scan.
Ak stlaãíte tlaãidlo P.SCAN, tak sa zmení na reÏim Prekladaného skenu (Interlace scan).
� Ak je Video Output (Obrazov˘ v˘stup) nastaven ˘ nesprávne, môÏe sa obraz zablokovaÈ.
Nastavenie rodiãovskej zámky
Funkcia rodiãovskej kontroly funguje v spojení s DVD, ktoré majú priraden˘ rating (hodnotenie z
hºadiska vhodnosti) - ktor˘ vám pomáha kontrolovaÈ typ DVD, ktoré va‰a rodina sleduje. Disky sú
klasifikované do 8 úrovní.
Nastavenie klasifikácie / Zmena hesla
1. Keì je z ariadenie v ReÏime zastavenia (Stop mode), stlaãte tlaãidlo MENU.
2. Stlaãte tlaãidlo √/® zvoºte si poloÏku Parental Page, potom stlaãte tlaãidlo † alebo ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlo π/† zvoºte si poloÏku Parental/Password, potom stlaãte tlaãidlo ® alebo
ENTER.
4. Pomocou tlaãidiel π/† vyberte Ïelanú úroveÀ poloÏky Rating Level (ÚroveÀ hodnotenia), a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER. napr.) Nastavenie na úroveÀ Kids Safe.
5. Zadajte va‰e heslo.Ak je to prvýkrát, zadajte 0000.. Potom zadajte nové heslo. Nové heslo musí
byť iné ako číslo 0000 pre aktiváciu funkcie rodičovskej kontroly. E‰te raz zadajte va‰e nové
heslo.
Poznámka
ΠKID SAFE.
´ G (Všeobecné obecenstvo): Povolené všetky ve kové kategórie.
ˇ PG (Navrhovaná Rodičovská kontrola): Niektoré materiály nemusia byť vhodné pre malé deti..
¨ PG 13 (Výrazné rodičovské varovanie ) : Niektor é materiály nemusia byť vhodné pre deti
mladši e, ako 13 rokov.
ˆ PGR (Odporúčaná Rodičovská kontrola): Tieto ma teriály nie sú bezpodmienečne nevhodné
pre deti, ale odporúča sa diskrétnosť diváka, rodičia a pestúni by mali strážiť mladých divákov.
Ø R (neprístupné): Osoby mladšie ako 17 rokov vy žadujú sprievod dospelého.
∏ NC17(NC-17): Nie je povolený prístup osobám, ktoré majú 17 rokov a menej.
” ADULT.
- Ak ste zabudli vaše heslo, pozrite si časť Forgot Password (Zabudol som heslo) v Návode
nariešenie problémov (Troubleshooting Guide).
ëal‰ie informácie
Rie‰enie problémov
Pred t˘m, neÏ budete kontaktovaÈ popredajn˘ servis firmy SAMSUNG, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.
Problém
Obraz je zablokovan˘
Zabudli ste heslo.
Odstránenie problému
� Keì v prehrávaãi nie je Ïiadny disk, stlaãte a na 5 sekúnd podrÏte tlaãidlo
tave nia sa zmenia na od v˘roby predvolené nastavenia.
V‰etky nas-
� Keì nie je v prehrávaãi Ïiadny disk, stlaãte a na 5 sekúnd podrÏte tlaãidlo
V‰etky
nastavenia vrátane hesla sa zmenia na od v˘roby predvolené nastavenia. Túto moÏnosÈ
pouÏívajte len v krajnom prípade.
Nastavenie DivX
1. Keì je zariadenie v ReÏime zastavenia (Stop mode), stlaãte tlaãidlo MENU.
2. Stlaãte tlaãidlo √/® zvoºte si poloÏku Divx Page, potom stlaãte tlaãidlo † alebo ENTER.
3. Stlaãte tlaãidlo π/† vyberte Ïelan˘ jazyk, potom stlaãte tlaãidlo ® alebo ENTER.
Poznámka • Ak stlačíte OK, ponuka nastavenia zmizne.
• DivX možno pristupovať len na zastávke režim.
11
Memo
·pecifikácie
Napájanie
Prevádzkov˘ rozsah vlhkosti
Spotreba energie
General
Rozmery
Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa
obráťte na štítok upevnený na produkte.
DVD-D360 :
360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
+5°C to +35°C
Prevádzkov˘ rozsah vlhkosti
10 % to 75 %
Scart Jack
Component Video
12
DVD-D360 : 1.2 Kg
Prevádzkov˘ teplotn˘ rozsah
VIDEO
V¯STUP
AUDIO
V¯STUP
AC 110 - 240V ~ 50/60 Hz
*Frequency Response
R (červená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load)
G(Zelená) : 0,7 Vp-p (odpor 75Ω load)
B (Modrá) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load)
Composite Video : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load)
Jasový signál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load)
Farebný signál : 0,3 Vp-p (odpor 75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load)
20Hz - 20Khz
Memo
13
Memo
14
SLV
SK
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami
glede izdelkov
Samsung se
obrnite
na center za
pomoč strankam
SAMSUNG.
(Platné
pre Európsku
úniu
a ostatné
európske
krajiny
so systémom
Region
odpadu)
triedeného
Area
Contact Center 
Web Site
na výrobku,
príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po
Canada Toto označenie
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
Mexico skončení životnosti
01-800-SAMSUNG
(726-7864)ani jeho elektronické príslušenstvo
www.samsung.com/mx
by produkt
(napr. nabíjačka,
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us
náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom.
Argentine
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
Prípadnému0800-124-421,
poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým,
Brazil
4004-0000
www.samsung.com/br
Chile
800-SAMSUNG
že budete tieto
výrobky(726-7864)
oddeľovať od ostatného odpadu a www.samsung.com/cl
vrátite ich na recykláciu.
Nicaragua
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
v domácnostiach by pre podrobné informácie,www.samsung.com/latin
ako ekologicky bezpečne naložiť
HondurasPoužívatelia
800-7919267
Costa
Rica
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
bydliska.Ecuador
El Salvador
800-6225
www.samsung.com/latin
Latin America
Guatemala
1-800-299-0013
Priemyselní
používatelia by
mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriťwww.samsung.com/latin
si podmienky kúpnej zmluvy.
Jamaica
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
Tento výrobok
príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným
Panama a ani jeho elektronické
800-7267
www.samsung.com/latin
Puerto
Rico
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
priemyselným odpadom.
Rep. Dominica
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
Trinidad & Tobago
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/latin
Venezuela
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
Colombia
01-8000112112
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
Belgium
02 201 2418
www.samsung.com/be_fr (French)
Správna likvidácia
batérií v tomto výrobku
Czech Republic
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz
Denmark
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
(Aplikovateľné
v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách, v ktorých
Finland
30-6227 515
www.samsung.com/fi
existujú
systémy
separovaného
zberu
batérií)
France
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
Germany
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.de
Toto
označenie
na
batérii,
príručke
alebo
balení
hovorí,
že
batérie
v
tomto
Hungary
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/huvýrobku by sa po
Italia
800-SAMSUNG
skončení ich
životnosti(726-7864)
nemali likvidovať spolu s ostatnýmwww.samsung.com/it
domovým odpadom. V prípade
Luxemburg
02 261 03 710chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
www.samsung.com/lu
takéhoto
označenia
že batéria obsahuje
Netherlands
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
Europe
alebo(7267864)
olovo v množstve presahujúcom referenčné
hodnoty smernice
Norway ortuť, kadmium
3-SAMSUNG
www.samsung.com/no
Poland
801 1SAMSUNG
(172678),
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
2006/66/ES.
Pri nevhodnej 0likvidácii
batérií
môžu
tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Portugal
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/pt
Za účelom
ochrany prírodných
zdrojov(726-7864)
a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene
Slovakia
0800-SAMSUNG
www.samsung.com/sk
(902
172 678)
www.samsung.com/es
od inýchSpain
typov odpadou a 902-1-SAMSUNG
recyklujte ich
prostredníctvom
miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk
Eire
0818 717 100
www.samsung.com/ie
Austria
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
Russia
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
Kazakhstan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
Uzbekistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
Kyrgyzstan
00-800-500-55-500
Tadjikistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.ua
Ukraine
8-800-502-0000
CIS
www.samsung.com/ua_ru
Belarus
810-800-500-55-500
Moldova
00-800-500-55-500
Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt
Latvia
8000-7267
www.samsung.com/lv
Estonia
800-7267
www.samsung.com/ee
Australia
1300 362 603
www.samsung.com/au
New Zealand
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com/nz
China
400-810-5858, 010-6475 1880
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
Hong Kong
3698-4698
www.samsung.com/hk_en/
India
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
www.samsung.com/in
Indonesia
0800-112-8888
www.samsung.com/id
Asia Pacific
Japan
0120-327-527
www.samsung.com/jp
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com/my
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
www.samsung.com/ph
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko
starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Region
North America
Middle East &
Africa
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
Turkey
South Africa
U.A.E
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Area
Canada
Mexico
U.S.A
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
Contact Center 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
Belgium
02 201 2418
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
Austria
800-SAMSUNG (800-726786)
8-SAMSUNG (7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
Russia
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
8-800-502-0000
Belarus
Moldova
Lithuania
Latvia
Estonia
Australia
New Zealand
China
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
Hong Kong
3698-4698
India
Indonesia
Japan
Malaysia
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Philippines
Middle East &
Africa
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
Turkey
South Africa
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
AK68-02102A
Contact [A5용지]_20090930_all.indd19
19
2009-10-01
오후 5:45:31
DVD-D360
DVD predvajalnik
uporabni‰ki priroãnik
predstavte si možnosti
Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnej‰e storitve registrirajte svoj
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register
AK68-02102A
Slovenia
kazalo
previdnostni ukrepi
1. Nastavitev
- Pravilna obratovalna napetost predvajalnika
je navedena na identifikacijski nalepki na
zadnji strani predvajalnika.
- Namestite predvajalnik v omaro z ustreznimi
prezraeevalnimi odprtinami (7-10 cm). Ne
blokirajte prezrae◊evalnih odprtin na kateri
koli komponenti.
- Pladnja plo‰e◊e ne potiskajte z roko.
- Komponent ne zlagajte eno na drugo.
- Preden prestavite predvajalnik izkljue◊ite vse
komponente.
- Pred priklopom drugih komponent na DVDsnemalnik morate vse komponente izkljue◊iti.
- Po koncu uporabe predvajalnika odstranite
plo‰e◊o in predvajalnik izklju‰ite, ‰e posebej
e◊e ga ne boste dalj e◊asa uporabljali.
- E◊e ‰elite izkljue◊iti napravo iz elektrie◊nega
omreÏja, morate vtie◊ izvleei iz elektrie◊ne
vtie◊nice, zato mora biti vtie◊ dostope.
2. Za va‰o varnost
- Ta izdelek uporablja laser. Uporaba
krmilnih elementov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, drugae◊◊nih od tistih, ki so
navedeni v teh navodilih, lahko povzroe◊i
izpostavljenost nevarnemu sevanju.
- Ne odpirajte pokrovov in naprave ne
popravljajte sami. Servisiranje naj opravlja
kvalificirano servisno osebje.
3. Pozor
- Va‰ predvajalnik ni namenjen za industrijsko
uporabo, ampak za domae◊o. Uporaba tega
izdelka je namenjena samo za osebno
uporabo.
- Na predvajalnik ne postavljajte nobenih
posod, napolnjenih s tekoe◊ino, ali majhnih
kovinskih izdelkov.
- Zunanje motnje, kot je strela in statiãna
elektrika, lahko vplivajo na normalno delovanje DVD-predvajalnika. âe se to zgodi,
izkljuãite predvajalnik in ga ponovno vkljuãte
z gumbom za vklop ali pa izvlecite in ponovno vtaknite elektriãni kabel AC v elektriãni
prikljuãek. Predvajalnik bo deloval normalno.
- E◊e se v notranjosti predvajalnika ustvari
kondenz zaradi velikih temperaturnih spre-
2
memb, predvajalnik morda ne bo deloval
pravilno. Èe se to zgodi, pustite predvajalnik
na sobni temperaturi, dokler se njegova
notranjost ne posu‰i in zae◊ne normalno
delovati.
4. Plo‰e◊a
- Plo‰e◊e ne e◊istite s e◊istilnim razpr‰ilom za
plo‰e◊e, benzolom, razrede◊ilom ali drugim
hlapljivim sredstvom, ki lahko po‰koduje
povr‰ino plo‰e◊e.
- Ne dotikajte se signalne povr‰ine plo‰e◊e.
Plo‰e◊o drÏite za robove ali za rob in luknjo v
sredini.
- Umazanijo oe◊istite neÏ◊no; nikoli ne premikajte krpe naprej in nazaj po plo‰e◊i.
5. Okoljske informacije
- Baterija, uporabljena v tem izdelku, vsebuje
kemikalije, ki ‰kodijo okolju.
- Zato baterije odstranite na pravilni nae◊in,
skladno z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.
Izdelek, ki ste ga prejeli s temi navodili, ima
dovoljenje na podlagi doloe◊enih pravic intelektualne lastnine doloe◊enih tretjih strank. To
dovoljenje je omejeno na zasebno nekomercialno
uporabo naprave s strani kone◊nega uporabnika.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.
Dovoljenje ne zajema nobenega drugega izdelka
razen tega in ne vkljue◊uje izdelkov ali postopkov
brez dovoljenja, skladno z ISO/OUR 11172-3 ali
ISO/OUR 13818-3, ki se uporabljajo ali prodajajo
v kombinaciji s tem izdelkom. Dovoljenje zajema
samo uporabo tega izdelka za kodiranje in/ali
dekodiranje avdio datotek, skladno z ISO/OUR
11172-3 ali ISO/OUR 13818-3. To dovoljenje ne
zajema pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki
niso v skladu z ISO/OUR 11172-3 ali ISO/OUR
13818-3.
POZOR: UPORABA KRMILNIH ELEMENTOV ALI
PRILAGODITEV ALI IZVAJANJE POSTOPKOV,
DRUGAE◊NIH OD TISTIH, KI SO NAVEDENI
V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROE◊I
IZPOSTAVLJENOST NEVARNEMU SEVANJU.
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev
Splo‰ne lastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled daljinskega upravljalnika. . . . . . . . . . . .
Prikljué◊ki
Izbor povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osnovne funkcije
Predvajanje plo‰e◊e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba funkcij za iskanje in preskok . . . . . . . .
Uporaba prikazovalne funkcije . . . . . . . . . . . . .
Uporaba menija plo‰e◊e in naslova . . . . . . . . . .
Ponovi predvajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poe◊asno predvajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napredne funkcije
Nastavitev razmerja velikosti (EZ View). . . . . . .
Izbor avdio jezika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbor jezika podnapisov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje zornega kota. . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba funkcije zaznamka (Bookmark) . . . . . .
Uporaba funkcije povee◊evanja. . . . . . . . . . . . . .
2
2
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
Predstavitveni meni za MP3/WMA/JPEG
/MPEG4/Avdio CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Izbor mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predvajanje plo‰e◊ MP3/WMA/avdio CD. . . . . . . 7
Predvajanje MPEG4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Predvajanje predstavnostnih datotek s funkcijo
USB Host (Gostitelj USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lu‰ãenje CD-plo‰ãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje slikovnega CD-ja. . . . . . . . . . . . . . . 9
Spreminjanje nastavitvenega menija
Uporaba nastavitvenega menija (Setup Menu).10
Nastavitev jezikovnih moÏnosti. . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitev avdio moÏnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitev zaslonskih moÏnosti . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitev funkcije Parental Control
(Nadzor vsebin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitev funkcije DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reference
Odpravljanje napak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
nastavitev
Splo‰ne lastnosti
Splo‰ne lastnosti
Dolby Digital, tehnologija, ki jo je razvila druÏba
Dolby Laboratories, omogoe◊a kristalno jasno
predvajanje zvoka.
Zaslon
Slike lahko gledate na obie◊ajnem in ‰irokem
zaslonu (16:9).
Poe◊asni posnetek
Pomemben prizor si lahko ogledate v poe◊asnem
posnetku.
Nadzor vsebine (DVD)
Nadzor vsebine omogoe◊a uporabnikom nastaviti
raven, ki prepree◊uje otrokom gledanje neprimernih filmov, kot so nasilni filmi, filmi za odrasle
itd.
Razlie◊ne funkcije zaslonskega menija
Med gledanjem filma lahko izberete razlie◊ne
jezike (avdio/podnapis) in zorne kote.
Zaporedno izrisovanje slike (Razen DVD-P190)
Zaporedno izrisovanje slike izbolj‰a sliko, tako da
podvoji kolie◊ino vodov standardne prepletene
slike.
Funkcija Ez View (DVD)
Funkcija Easy View omogoe◊a nastavite slike, tako
da se ujema velikost televizijskega ekrana (16:9
ali 4:3).
Ogledovalnik digitalnih slik (JPEG)
Digitalne slike si lahko ogledujete na svoji televiziji.
Ponovi
Pesem ali film lahko preprosto ponovite, tako da
pritisnete gumb REPEAT (Ponovi).
MP3/WMA
Enota lahko predvaja plo‰e◊e, izdelane iz datotek
MP3/WMA.
MPEG4
Ta enota lahko predvaja formate MPEG4 znotraj
datoteke avi.
Lu‰ãenje CD-plo‰ãe
Ta funkcija omogoãa kopiranje avdio datotek s
plo‰ãe na USB-napravo v obliki MP3. (Samo za
avdio CD-plo‰ãe (CDDA).
Opomba
- Plo‰e◊e, ki jih s tem predvajalnikom ni mogoe◊e
predvajati :
� DVD-ROM
� DVD-RAM
� CD-ROM
� CDV
� CDI
� CVD
- Sposobnost predvajanja je lahko odvisna od
stanja snemanja.
� DVD-R, +R
� CD-RW
� DVD+RW, -RW (V mode)
- Ta enota morda ne bo predvajala doloe◊enih plo‰e◊ CD-R, CD-RW in DVD-R zaradi vrste plo‰e◊e ali stanja snemanja.
ZA‰E◊ITA PRED KOPIRANJEM
Vee◊ina plo‰e◊ DVD je kodiranih z za‰e◊ito pred
kopiranjem.
Zaradi tega prikljue◊ite svoj DVD-predvajalnik neposredno na svojo televizijo in ne na videorekorder.
E◊e ga boste prikljue◊ili na videorekorder, bo zaradi
za‰e◊ite na DVD-ju slika nejasna.
Ta izdelek ima vkljue◊eno tehnologijo za za‰e◊ito
avtorskih pravic, ki je za‰e◊itena z nae◊ini za
za‰e◊ito doloe◊enih ameri‰kih patentov in drugih
pravic intelektualne lastnine, v lasti podjetja Rovi
Corporation in drugih lastnikov pravic. Uporabo te
tehnologije za za‰e◊ito avtorskih pravic mora odobriti podjetje Rovi Corporation, namenjena pa je
za domaèo uporabo in drugo omejeno uporabo,
razen e◊e ni podjetje Rovi Corporation odobrilo
drugae◊e. Povratno in?enirstvo ali razstavljanje je
prepovedano.
IZHODI ZA ZAPOREDNO
IZRISOVANJE SLIK (576p)
“POTRO·NIKI MORAJO VEDETI, DA NISO VSE
TELEVIZIJE POPOLNOMA ZDRUÎLJIVE S TEM
IZDELKOM IN DA SE LAHKO NA PRIKAZANI
SLIKI POJAVIJO MOTNJE. V PRIMERU TEÎAV S
SLIKO ZAPOREDNEGA IZRISOVANJA SLIK 576,
JE PRIPOROE◊LJIVO, DA UPORABNIK PREKLOPI
PRIKLJUE◊EK NA »STANDARDNI
IZHOD. E◊E IMATE VPRA·ANJA GLEDE
ZDRUÎLJIVOSTI SVOJE TELEVIZIJE S TEM
MODELOM DVD-PREDVAJALNIKA 576, SE OBRNITE
NA SLU·BO ZA POMOÎ STRANKAM.”
PAL
Regijska ‰tevilka predvajanja
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemèiji itd.
Plo‰e◊a Dolby Digital
STEREO
STEREO
DIGITAL
SOUND
2
▼
▼
1. PRIKAZ
Tukaj so prikazani indikatorji obratovanja.
2. PLADENJ PLO·E◊E
Tukaj vstavite plo‰e◊o.
3. OPEN/CLOSE/STOP ( ) / (ODPRI/
ZAPRI/PAUZA)
Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj
plo‰e◊e.
4. Gumb PLAY/PAUSE ( )
(PREDVAJAJ/PREMOR)
Zaãnite ali zaãasno ustavite predvajanje
plo‰ãe ( ) Ko pritisnete gumb STANDBY/
Region Number
Tako DVD-predvajalnik kot tudi plo‰e◊e so
kodirani glede na regijo. Predvajanje plo‰e◊e je
moÏno samo, e◊e se regijske kode ujemajo.
Èe se kodi ne ujemata, predvajanje plo‰e◊e ne
bo mogoe◊e. Regijska ‰tevilka tega predvajalnika je na zadnji strani.
Stereo plo‰e◊a
Certifikacija DivX
Digitalna avdio plo‰e◊a
DivX, DivX Certified in
povezani logotipi so blagovne
znamke podjetja DivXNetworks,
Inc in se uporabljajo z njegovim dovoljenjem.
DivX-certificiran za predvajanje videa DivX.
Plo‰e◊a MP3
1
3
4
5
6
▼
▼
▼
▼
ON, se indikator izkljue◊i in predvajalnik se
vkljue◊i.
5. Gumb POWER ON/OFF ( )
(STANJEPRIPRAVLJENOSTI/VKLOP)
Pritisnite on/off (vkljuã./izkljuã.) za vklop ali
izklop predvajalnika
6. Gostitelj USB
Prikljuãek za digitalni fotoaparat, MP3predvajalnik, pomnilni‰ko kartico, ãitalnik
kartic ali drugo odstranljivo pomnilni‰ko
napravo.
Pregled daljinskega upravljalnika
Oznake na plo‰e◊i
~
Opis
Upravljalni elementi na predvajalniku
Pokriva ga eden ali več ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
1
2
12
3
4
5
6
7
14
15
13
16
8
17
18
9
10
19
11
20
1. Gumb DVD POWER (VKLOP
DVD-ja)
Vkljue◊i in izkljue◊i napajanje.
2. Gumb REPEAT (PONOVI)
Omogoe◊i vam ponoviti naslov,
poglavje, posnetek ali plo‰e◊o.
3. Gumb DISC MENU (MENI
PLO·E◊E)
PrikaÏe meni plo‰e◊e.
4. Gumb BOOKMARK
5. Gumb SEARCH ( / )
(iskanje)
Vam omogoe◊a iskati po plo‰e◊i
naprej in nazaj.
6. Gumb STOP ( )
7. Gumb SKIP ( / )
Uporabite, e◊e Ïelite preskoe◊iti
naslov, poglavje ali posnetek
8. Gumb MENU
PrikaÏe meni DVDpredvajalnika.
9. Gumb ENTER /π/†/√/®
Ta gumb deluje kot sproÏilno
stikalo.
10. Gumb AUDIO (√)
Uporabite ta gumb za dostop
do razlie◊nih avdio funkcij na
plo‰e◊i.
11. Gumb INFO
PrikaÏe trenutni nae◊in plo‰e◊e.
12. Gumb OPEN/CLOSE ( )
(ODPRI/ZAPRI)
Za odpiranje in zapiranje
pladnja plo‰e◊.
13. Gumb REPEAT A-B
Omogoe◊i vam ponoviti A-B
disc.
14. Gumb USB
15. Gumb VIDEO SEL.
Spremeni nae◊in video vhoda.
16. Gumb PLAY/PAUSE ( )
(PREDVAJAJ/PREMOR)
Zae◊nite ali zae◊asno ustavite
predvajanje plo‰e◊e.
17. Gumb SUBTITLE (π)
(PODNAPIS)
18. Gumb RETURN (NAZAJ)
Se vrne na prej‰nji meni.
19. Gumb TITLE MENU (®)
20. Gumb CANCEL (PREKLIE◊I)
Uporabite, da odstranite
menije ali prikaze statusa z
zaslona.
3
prikljue◊ki
Izbor povezave
V nadaljevanju so prikazani primeri prikljue◊kov, ki se obie◊ajno uporabljajo za priklop DVD-predvajalnika s televizijo in drugimi komponentami.
Pred priklopom DVD-predvajalnika
- Pred priklopom ali odklopom kablov zmeraj izkljue◊ite DVD-predvajalnik, televizijo in druge komponente.
- Za vee◊ informacij o komponentah, glejte njihova navodila za uporabo.
A. Priklop na televizijo (SCART)
- Z kabli prikljuãite prikljuãke SCART na zadnji strani DVD-predvajalnika na prikljuãke SCART IN
televizije.
- Vkljuéite DVD-predvajalnik in televizijo.
- Pritisnite gumb za izbor vhoda na va‰em daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne
prikaÏe signal z DVD-predvajalnika.
D. Priklop na televizijo prepleteno / zaporedno
- S komponentnimi video kabli, priklju?ite prikljuãek COMPONENT OUT na zadnji strani DVDpredvajalnika na prikljuãek COMPONENT IN na televiziji.
- Z avdio kablom priklju?ite prikljuãke AUDIO (rdeã in bel) OUT na zadnji strani DVD-predvajalnika
na prikljuãke AUDIO (rdeã in bel) IN televizije. Vkljuãite DVD-predvajalnik in televizijo.
- Pritisnite gumb za izbor vhoda na va‰em daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaÏe
signal komponente z DVD-predvajalnika.
- V nastavitvenem meniju prikaza nastavite video izhod na I-SCAN/P-SCAN. Z gumbom VIDEO
SEL. lahko spremenite naãin video izhoda.
Opomba
- Kaj je “zaporedno izrisovanje slik”? Zaporedno izrisovanje slik ima dvakrat toliko vodov kot nae◊in
za prepleten izhod. Nae◊in zaporednega izrisovanja slik vam omogoe◊a bolj‰o in bolj jasno kakovost slike.
- Ko s pritiskom na gumb za izbiro videa na daljinskem upravljalniku izberete “Scart-RGB”
(prikljãek RGB), se komponentni video ne prikaÏe.
B. Priklop na televizijo (VIDEO CVBS)
- Z avdio/video kabli prikljuãite prikljuãke VIDEO (rumen) / AUDIO (rdeã in bel) OUT na zadnji
strani DVD-predvajalnika na prikljuãke VIDEO (rumen) / AUDIO (rdeã in bel) OUT televizije.
- Vkljuéite DVD-predvajalnik in televizijo.
- Pritisnite gumb za izbor vhoda na va‰em daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne
prikaÏe signal z DVD-predvajalnika.
Opomba
- E◊e je avdio kabel preblizu elektrie◊nemu kablu, se lahko pojavi zvok.
- E◊e Ïelite prikljue◊iti ojae◊evalnik, glejte stran za priklop ojae◊evalnika.
- ·tevilo in poloÏaj prikljue◊kov sta odvisna od televizije. Prosimo, preverite navodila za uporabo
svoje televizije.
- E◊e je na televiziji en izhodni avdio prikljue◊ek, ga prikljue◊ite na prikljue◊ek [AUDIO OUT] [levo] na
DVDpredvajalniku.
- âe pritisnete gumb VIDEO SEL., ko je DVD-predvajalnik v naãinu predvajanju, premora ali ãe ni
vstavljene plo‰ãe, se naãin video izhoda spreminja v naslednjem zaporedju:
(SCART-CVBS ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART-RGB).
C. Priklop na avdio sistem (2-kanalni ojae◊evalnik, Dolby digital, MPEG2 ali ojae◊◊evalnik DTS)
- Z avdio kablom prikljuãite prikljuãke AUDIO (rdeã in bel) OUT na zadnji strani DVD-predvajalnika
na prikljuãke AUDIO (rdeã in bel) IN ojaãevalnika.
- S kablom za video signal prikljuãite prikljuãke VIDEO na zadnji strani DVD-predvajalnika na
prikljuãke VIDEO va‰ega ojaãevalnika, âe uporabljate coaxial kabel, prikljuãite prikljuãek DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL) na zadnji strani DVD-predvajalnika na prikljuãek DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) ojaãevalnika.
- Vkljue◊ite DVD-predvajalnik, televizijo in ojae◊evalnik.
- Pritisnite gumb za izbor vhoda na ojaãevalniku in izberite zunanji izhod, da boste lahko sli‰ali
zvok DVD-predvajalnika.
4
C
komponentnimi Kabli
MODRA
2-Kanal-Stereoverst
rker, Dolby
digital ali DTS amp
BEL
RDEâ
RDEâ
RDEâ
RUMEN
A
Kabli Video
B
D
SCART Kabli
RUMEN
RDEâ
BEL
BEL
Kabli Audio
ZELEN
BEL
Kabli Audio
RDEâ
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Í‡·Âθ
MODRA
RDEâ
ZELEN
Priključka za povezavo in
komponentni video (Y, Pb, Pr)
ne uporabljajte istočasno
osnovne funkcije
Za dostop do Ïelenega naslova, e◊e jih je na plo‰e◊i vee◊ kot en. Na primer, e◊e je na DVD-ju posnet
vee◊ kot en film, se bo identificiral vsak film.
Predvajanje plo‰e◊e
Pred predvajanjem
- Vkljue◊ite televizijo in nastavite pravi video izhod z gumbom TV/VIDEO na daljinskem upravljalniku
televizije.
- E◊e ste prikljuèili zunanji avdio sistem, ga vkljue◊ite in nastavite na pravi avdio vhod.
Ko prviã prikljuãite predvajalnik, pritisnite gumb za vklop DVD-ja in prikaÏe se ta zaslon: âe Ïelite
izbrati jezik, pritisnite π/† gumb nato pa pritisnite gumb ENTER. (Ta zaslon se bo prikazal samo
ob prvem priklopu predvajalnika.) E◊e jezik za nastavitveni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitev
spremeni, kadar koli vkljue◊ite ali izkljue◊ite napravo. Zato izberite jezik, ki ga Ïelite uporabljati.
Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite, ãe za veã kot 5 sekund pritiskate gumb na
zaslonu enote, ko v njej ni plo‰ãe. Nato se ponovno prikaÏe okno SELECT MENU LANGUAGE
(IZBERITE JEZIK MENIJA), kjer lahko ponastavite Ïelen jezik.
Uporaba funkcij za iskanje in preskok)
Med predvajanjem lahko hitro i‰e◊ete po poglavju ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskoe◊ite na naslednji odsek.
Iskanje po poglavju ali posnetku
Med predvajanjem za ve? kot 1 sekundo pritisnite gumb SEARCH (
ali
) na daljinskem upravljalniku.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
Opomba
- Hitrost, oznae◊ena v tej funkciji, se lahko razlikuje od dejanske
hitrosti predvajanja.
- Med iskanjem se zvoka ne sli‰i (razen CD).
Preskakovanje posnetkov
Med predvajanjem pritisnite gumb SKIP (
alebo
) (PRESKOâI).
- Ée med predvajanjem DVD-ja pritisnete gumb SKIP ( )(PRESKOE◊I), se predvajanje prestavi
na naslednje poglavje. E◊e pritisnete gumb SKIP ( ) (PRESKOE◊I), se predvajanje prestavi
na zae◊etek poglavja. E◊e gumb ‰e enkrat pritisnete, se prestavi na predvajanje predhodnega
poglavja.
- E◊e pritisnete gumb SKIP ( ) med predvajanjem plo‰e◊e CD, se predvajanje prestavi na naslednji
posnetek. E◊e pritisnete gumb SKIP ( ) (PRESKOE◊I), se predvajanje prestavi na zae◊etek posnetka. E◊e gumb ‰e enkrat pritis nete, se prestavi na predvajanje predhodnega posnetka.
Uporaba prikazovalne funkcije
Pri predvajanju plo‰e DVD/MPEG4
1.
2.
3.
4.
Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
Pritisnite gumba π/† , da izberete Ïeleno toe◊ko
Pritisnite gumba √/® da opravite Ïeleno nastavitev in pritisnite gumb ENTER.
âe Ïelite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb INFO.
Vee◊ina plo‰e◊ DVD je posnetih po poglavjih, tako da lahko hitro najdete doloe◊en prizor.
Vam omogoe◊a predvajanje filma od Ïelenega mesta naprej. Kot referenco morate vnesti zae◊etni e◊as.
Funkcija za iskanje e◊asa pri nekaterih plo‰e◊ahne deluje.
To se nana‰a na jezike podnapisov, ki so na voljo na plo‰e◊i. Sami boste lahko izbrali jezik za podnapise ali pa podnapise po Ïelji izklopili. Plo‰e◊a DVD ima lahko do 32 razlie◊nih podnapisov.
Vnesite in pritisnite gumba √/® za dostop do želene funkcije Avdio, Kot, Zaznamek,
Pogled EZ in Povečava.
To se nana‰a na zvoe◊ni zapis filma. V primeru se zvoe◊ni zapis predvaja v angle‰e◊ini 5.1CH. Plo‰e◊a
DVD ima lahko do osem razlie◊nih zvoe◊nih zapisov.
S funkcijo Bookmark (Zaznamek) lahko bolj preprosto in hitreje najdete posnetek ali poglavje na
DVD-ju. Funkcija EZ View (Ogled EZ) se uporablja za spreminjanje razmerja ‰irina/vi‰ina pri DVD-ju.
Uporaba menija plo‰e◊e in naslova (Disc and Title Menu)
Med predvajanjem plo‰ãe DVD, pritisnite gumb Disc Menu (Meni plo‰ãe)/ Title Menu (Meni
naslova) na daljinskem upravljalniku.
Opomba
- Odvisno od plo‰e◊e, meni plo‰e◊e morda ne bo deloval.
- Prav tako lahko uporabite meni plo‰e◊e, tako da pritisnete gumb DISC MENU (MENI PLO·E◊E) na
daljinskem upravljalniku.
- Meni naslova se bo prikazal samo, e◊e sta na plo‰e◊i vsaj dva naslova.
Ponovi predvajanje
Ponovi trenutni posnetek, poglavje, naslov, izbran odsek (A-B) ali celotno plo‰e◊o.
Pri predvajanju plo‰e◊ DVD
Z gumboma REPEAT izberite Chapter, Title, Disc ali Off.
- DVD ponovi predvajanje po poglavju ali naslovu.
- Chapter (Poglavje) : ponovi poglavje, ki se predvaja.
- Title (Naslov) : ponovi naslov, ki se predvaja.
- Disc (Plo‰e◊e) : ponovi plo‰e◊e, ki se predvaja
- Off
Uporaba funkcije ponavljanja A-B
1. Pritisnite gumb REPEAT na mestu, kjer Ïelite, da se zaãne ponavljajoãe predvajanje (A).
2. Pritisnite gumb REPEAT na mestu, kjer Ïelite, da se ustavi ponavljajoãe predvajanje (B).
3. âe se Ïelite vrniti na normalno predvajanje, pritiskajte gumb REPEAT A-B, da se prikaÏe
Ponavljanje : izkljuãeno (Repeat : Off).
Opomba
- Funkcija ponavljanja A-B vam ne omogoe◊a nastavitev toe◊ke (B), dokler od nastavljene toe◊ke (A)
ne pote´◊e vsaj 5 sekund predvajanja.
- Odvisno od plo‰e◊e, funkcija ponavljanja morda ne bo delovala.
5
Poe◊asno predvajanje (Slow Play)
Izbor jezika podnapisov
Ta funkcija vam omogoe◊a poe◊asno ponavljanje prizorov, ki vsebujejo ‰port, ples, glasbene
in‰trumente itd., da jih lahko podrobneje preue◊ite.
Pri predvajanju plo‰e DVD
1. Med predvajanjem pritisnite gumb PLAY/PAUSE ( ) (PREDVAJAJ/PREMOR).
2. Med naãinoma PAUSE (PREMOR) ali STEP (KORAK) pritisnite gumb SEARCH (
izberete hitrost predvajanja med 1/2, 1/4, 1/8 in 1/16 normalne hitrost.
) (I·âI), da
napredne funkcije
Nastavitev razmerja velikosti (EZ View)
Za predvajanje pri uporabi razmerja velikosti (DVD)
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma π/† izberite Shortcut, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma √/® izberite EZ View. nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Vsakiã, ko pritisnete gumb √/®, se velikost zaslona spremeni. Za grafiko velikosti zaslonov in
vrstni red menjavanja velikost glejte naslednji stolpec.
E◊e uporabljate televizijo 16:9
Za plo‰e◊e z razmerjem velikosti 16:9
- WIDE SCREEN (·IROK ZASLON)
- SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)
- ZOOM FIT (POVEE◊EVALNA PRILAGODITEV)
Za plo‰e◊e z razmerjem velikosti 4:3
- Normal Wide (Normalno ‰irok zaslon)
- SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)
- ZOOM FIT (POVEE◊EVALNA PRILAGODITEV)
- VERTICAL FIT (NAVPIE◊NA PRILAGODITEV)
E◊e uporabljate televizijo 4:3
Za plo‰e◊e z razmerjem velikosti 16:9
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)
- ZOOM FIT (POVEE◊EVALNA PRILAGODITEV)
Za plo‰e◊e z razmerjem velikosti 4:3
- NORMAL WIDE (NORMALNO ‰IROK ZASLON)
- SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)
- ZOOM FIT (POVEE◊EVALNA PRILAGODITEV)
Opomba
Ta funkcija se lahko vede drugae◊e, glede na vrsto plo‰e◊e.
Izbor avdio jezika
Avdio jezik lahko izberete hitro in preprosto z gumbom AUDIO.
Uporaba gumba AUDIO / √ (DVD/MPEG4)
1. Pritisnite gumb AUDIO/√ Zvok se spremeni vsakiã, ko pritisnete na gumb. Avdio jeziki so prikazani s kraticami.
Zaporedoma pritiskajte gumb AUDIO/√ in izberite elen avdio na MPEG4 ter pritisnite gumb
ENTER.
Opomba
- Ta funkcija je odvisna od avdio jezikov, ki so kodirani na plo‰e◊i, in morda ne bo delovala.
- Plo‰e◊a DVD lahko vsebuje do 8 avdio jezikov.
6
Îelen podnapis lahko izberete hitro in preprosto z gumbom SUBTITLE (π).
Uporaba gumba SUBTITLE /π (DVD/MPEG4)
1. Pritisnite gumb SUBTITLE (π) Jeziki podnapisov so prikazani s kraticami. Podnapis se spremeni
vsakie.
Zaporedoma pritiskajte gumb SUBTITLE (π) in izberite Ïelen jezik na MPEG4 ter pritisnite gumb
ENTER.
2. âe Ïelite odstraniti ikono SUBTITLE, pritisnite gumb SUBTITLE (π).
Opomba
- Îelen podnapis lahko spremenite v meniju plo‰e◊e, odvisno od plo‰e◊e. Pritisnite gumb DISC
MENU (MENI PLO·E◊E).
- Ta funkcija je odvisna od podnapisov, ki so kodirani na plo‰e◊i, in morda ne bo delovala pri
vseh DVD-jih.
- Plo‰e◊a DVD lahko vsebuje do 32 jezikov za podnapise.
Spreminjanje zornega kota
E◊e ima DVD vee◊ zornih kotov za doloe◊en prizor, lahko izberete funkcijo ANGLE (KOT).
Uporaba funkcije ANGLE (DVD)
E◊e ima plo‰e◊a vee◊ zornih kotov, se bo na zaslonu prikazala oznaka ANGLE (KOT).
1. V naãinu premora ali mirovanja pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma π/† izberitet Shortcut, , nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma √/® izberitet Angle (KOT), nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumbe √/® ali pa uporabite ‰tevilãne gumbe na daljinskem upravljalniku in izberite
Ïelen zorni kot.
opomba
- E◊e ima plo‰e◊a samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno ima to funkcijo le nekaj
plo‰e.
- Odvisno od plo‰e◊e, ta funkcija morda ne bo delovala.
Uporaba funkcije zaznamka (Bookmark)
Ta funkcija vam omogoe◊a zaznamovati izseke na plo‰e◊i DVD, da ga boste lahko kasneje hitro na‰li.
Uporaba funkcije zaznamka (DVD)
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma π/† izberitet Shortcut , nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma √/® izberite Bookmark (Zaznamek), nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Ko doseÏete prizor, ki ga Ïelite oznaãiti, pritisnite gumb ENTER. Oznaãite lahko do 12 prizore
hkrati.
Opomba
- Odvisno od plo‰e◊e, funkcija Zaznamek morda ne bo delovala.
Priklic oznae◊enega prizora
1~3. Prvi trije koraki so enaki kot tisti za “Uporaba funkcije zaznamka”.
4. Pritisnite gumba √/® , da izberete gumb oznae◊en prizor.
5. Pritisnite gumb PLAY/PAUSE (
) (PREDVAJAJ/PREMOR), da preskoe◊ite oznae◊en prizor.
Brisanje zaznamka
Datoteka CD-R MP3/WMA
1~3. Prvi trije koraki so enaki kot tisti za “Uporaba funkcije zaznamka”.
4. Pritisnite gumba √/® , da izberete ‰tevilko zaznamka, ki ga Ïelite zbrisati.
5. Pritisnite gumb CANCEL (PREKLIâI), da zbri‰ete ‰tevilko zaznamka.
Ko snemate datoteke MP3 ali WMA na CD-R, upo‰tevajte naslednje.
- Va‰e datoteke MP3 ali WMA morajo biti v formatu ISO 9660 ali JOLIET.
Format ISO 9660 in datoteke Joliet MP3 ali WMA so zdruÏljive z Microsoft DOS in Windows ter
Apple Mac. Ta format se najvee◊ uporablja.
- Imena datotek MP3 ali WMA ne smejo biti dalj‰a od 8 znakov, kot kone◊nico pa morate navesti
“.mp3, .wma”..
Splo‰na oblika imena: ime.mp3 ali ime.wma. Pri imenovanju naslova mora ime vsebovati 8 znakov ali manj, v imenu ne sme biti presledkov in posebnih znakov, vkljue◊no s/z: (.,/,\,=,+).
Uporaba funkcije povee◊evanja
- Uporaba funkcije povee◊evanja (DVD)
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO, na daljinskem upravljalniku
2. Z gumboma π/† izberite Shortcut, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma √/® izberite Zoom, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ENTER, da sliko povee◊ate v zaporedju 2x/3x/4x/normalno.
Predstavitveni meni za MP3/WMA/JPEG/MPEG4/avdio CD
Avdio CD ali plo‰e◊e z MP3/WMA/JPEG/MPEG4 vsebujejo posamezne pesmi in/ali slike, ki jih je
mogoe◊e razporediti v mape, kot je prikazano spodaj. Te mape so
O
podobne tistim, ki jih uporabljate na svojem rae◊unalniku in v katere
shranjujete datoteke.
001/004
Odprite pladenj plo‰e◊e. Vstavite plo‰e◊o na pladenj. Zaprite pladenj.
Pladenj se zapre in prikaÏe se za zaslon
Izbor mape
Mapo lahko izberete v nae◊inu mirovanja ali predvajanja.
- Za izbor nadrejene mape
Pritisnite gumb RETURN (NAZAJ), da pridete v nadrejeno mapo ali pa pritisnite gumba π/† , da
izberete “..” in pritisnite ENTER, da odprete nadrejeno mapo.
- Pri snemanju datotek MP3 uporabite hitrost raz‰iritve najmanj 128 Kbps.
Kakovost zvoka pri datotekah MP3 je odvisna od hitrosti stiskanja/raz‰iritve, ki jo izberete. Za
poslu‰anje zvoka avdio CD-ja potrebujete analogno/digitalno hitrost vzore◊enja, t.j. pretvorba v format MP3, s hitrostjo najmanj 128 Kbps in do 160 Kbps. E◊e izberete vee◊jo hitrost, kot je na primer
192 Kbps, bo kakovost zvoka le redko kdaj bolj‰a. Obratno pa se datoteke, s hitrostjo raz‰iritve
manj kot 129 Kbps, ne bodo pravilno predvajale.
- Pri snemanju datotek WMA uporabite hitrost raz‰iritve najmanj 64 Kbps.
Kakovost zvoka pri datotekah WMA je odvisna od hitrosti stiskanja/raz‰iritve, ki jo izberete. Za
poslu‰anje zvoka avdio CD-ja potrebujete analogno/digitalno hitrost vzore◊enja, t.j. pretvorba v
format WMA, s hitrostjo najmanj 64 Kbps in do 192 Kbps. Obratno pa se datoteke, s hitrostjo
raz‰iritve manj kot 64 Kbps in vee◊ kot 192 Kbps, ne bodo pravilno predvajale.
- Ne sku‰ajte snemati datotek MP3 z za‰e◊ito pred kopiranjem.
Doloe◊ene “za‰e◊itene” datoteke so ‰ifrirane in za‰e◊itene s kodo, ki prepree◊uje nedovoljeno kopiranje. Te datoteke so naslednjih vrst: Windows Media² (registrirana blagovna znamka druÏbe
Microsoft Inc) in SDMI² (registrirana blagovna znamka druÏbe The SDMI Foundation). Teh
datotek ni mogoe◊e kopirati.
- Pomembno:
Zgornja priporoe◊ila niso zagotovilo, da bo va‰ DVD predvajalnik predvajal posnetke MP3, prav
tako pa ne kakovosti zvoka. Upo‰tevati morate, da doloe◊ene tehnologije in nae◊ini snemanja
datotek MP3 na plo‰e◊e CD-R ne omogoe◊ajo optimalnega predvajanja teh datotek na DVD predvajalniku (kakovost zvoka je slab‰a, v nekaterih primerih pa predvajalnik tovrstnih datotek ne more
brati).
- Enota lahko predvaja najvee◊ 500 datotek in 500 map na plo‰e◊o.
Predvajanje plo‰e◊ MP3/WMA/avdio CD
1. Odprite pladenj plo‰e◊e. Vstavite plo‰e◊o na pladenj. Zaprite pladenj.
- E◊e plo‰e◊a ali mapa vsebuje datoteke MP3 in WMA, se bo predvajala samo ena vrsta datotek.
2. Pritisnite gumba π/† ali √/®. da izberete datoteko pesmi. Pritisnite gumb ENTER, da zaãnete
s predvajanjem datoteke pesmi.
Ponovi/nakljue◊no predvajanje
Pritisnite gumb REPEAT , da spremenite naãin predvajanja. Obstajajo ‰tirje naãini predvajanja. To
so Off (Izkljuãeno), Track (Posnetek), Folder (Mapa) in Random (Nakljuãno).
- Off (Izkljuãeno): normalno predvajanje.
- Track (Posnetek): ponovi predvajano datoteko pesmi.
- Folder (Mapa): ponovi datoteke pesmi, ki imajo enako kone◊nico kot predvajana mapa.
- Random (Nakljue◊no): datoteke pesmi, ki imajo enako kone◊nico, se bodo predvajale v nakljue◊nem
zaporedju.
- âe se Ïelite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb CANCEL (PREKLIâI)
7
Predvajanje predstavnostnih datotek s funkcijo USB Host
(Gostitelj USB)
Predvajanje MPEG4
Funkcija predvajanja MPEG4
Datoteka AVI se uporablja za shranjevanje avdio in video podatkov. Predvajati je mogoe◊e samo
datoteke formata AVI s kone◊nico “.avi”.
1. Odprite pladenj plo‰e◊e. Vstavite plo‰e◊o na pladenj. Zaprite pladenj.
2. Pritisnite gumb π/†, da izberete datoteko avi (DivX/XiviD) in nato pritisnite gumb ENTER.
Ponovi predvajanje
Pritisnite gumb REPEAT (PONOVI), da spremenite nae◊in predvajanja. Obstajajo trije nae◊ini predvajanja. To so Track (Sled), Folder (Mapo) in Off (Izkljue◊eno).
- Track (Sled): ponovi naslov, ki se predvaja.
- Folder : (Mapa): ponovi datoteke AVI, ki imajo enako kone◊nico kot predvajana mapa.
- Off
Opis funkcije MPEG4
Funkcija
opis
Skip (Preskoe◊i)
(
ali
)
Med predvajanje pritisnite gumb
ali
in predvajanje se prestavi za 5 minut naprej ali nazaj.
Search (I‰e◊i)
(
ali
)
Med predvajanjem pritisnite gumb SEARCH (I·E◊I) ( ali
) E◊e Ïelite iskati z ve◊jo hitrostjo, ponovno
pritisnite gumb. Omogoe◊a iskanje v datoteki AVI z vee◊jo hitrostjo. (2X, 4X, 8X)
Predvajanje
v poe◊asnem
posnetku
Omogoe◊a iskanje v datoteki AVI s poe◊asnej‰o hitrostjo. (1/2X, 1/4X, 1/8X,1/16X)
- Te funkcije morda ne bodo delovale odvisno od datoteke MPEG4.
Datoteka CD-R AVI
Ta enota lahko predvaja naslednje stisnjene video formate znotraj formata datoteke AVI:
- vsebino DivX 3.11
- vsebino DivX 4 (osnovano na preprostem profilu MPEG-4)
- vsebino DivX 5 (preprosti profil MPEG-4 in dodatne lastnosti, kot so dvosmerni prizori. Podprti so
tudi Qpel in GMC,)
- vsebina, zdruÏljiva z XviD MPEG-4.
Ta enota podpira vse loãljivosti do spodaj prikazanega maksimuma.
DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
Najvee◊ja bitna hitrost : 4Mbps
Opomba
� Nekaterih datotek MPEG-4, izdelanih na osebnem rae◊unalniku, morda ne bo mogoe◊e predvajati. Zato vrsta, razlie◊ica in loe◊ljivost kodeka, ki so vee◊je od specifikacije, niso podprte.
� Ta enota podpira plo‰e◊e CD-R/RW, zapisane v MPEG4 v skladu s “formatom ISO9660”.
8
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in pesmi, shranjene na MP3-predvajalniku,pomnilniku
USB ali digitalnem fotoaparatu v avdio formatu, lahko gledate tako, da prikljuãite pomnilni‰ko
napravo na vrata USB na DVD-predvajalniku.
Uporaba funkcije USBHOST (Gostitelj USB)
1. USB-napravo prikljuãite na vrata USB na nadzorni plo‰ãi naprave.
2. Z gumboma π/† izberite datoteko na USB-ju.Pritisnite ENTER (V redu) in odprite datoteko.
opomba
� âe pritisnete gumb USB na daljinskem upravljalniku, se prikaÏe okence za izbiro USB-naprave.
� Na zaslonu se prikaÏe “USB“.
� Med predvajanjem DVD-ja ali CD-ja in ko je priključena USB-naprava, se v zgornjem levem kotu
za trenutek prikaže napis » Pritisnite USB, da izberete napravo « (Press USB to select device).
� Na TV-zaslonu se prikaÏe USB MENU (MENI USB) in shranjena datoteka se predvaja.
Preskoãi naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite gumb ( / ).
� âe obstaja veã kot ena datoteka, ko pritisnete ta gumb
se bo izbrala naslednja datoteka.
� âe obstaja veã kot ena datoteka, ko pritisnete gumb
se bo izbrala predhodna datoteka.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da prepreãite okvare pomnilnika na USB-napravi, izvedite funkcijo za varno odstranjevanje,
preden izkljuãite USB-kabel.
- Pritisnite gumb STOP ( ).
- Odstranite USB-kabel.
Hitro predvajanje
âe Ïelite plo‰ão hitreje predvajati, med predvajanjem pritisnite ( / ).
� Vsakiã, ko pritisnete gumb, se bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji naãin:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
ZdruÏljive naprave
1. U
SB-naprave, ki podpirajo pomnilni‰ki medij USB v1.0 (USB-naprave, ki delujejo kot odstranljivi
diski v okolju Windows (2000 ali novej‰i) brez dodatne namestitve gonilnika
2. MP3-predvajalnik: HDD in MP3-predvajalnik vrste bliskovnega pomnilnika.
3. Digitalna kamera: kamere, ki podpirajo pomnilni‰ki medij USB v1.0.
• kamere, ki delujejo kot odstranljivi disk v okolju Windows (2000 ali novej‰i) brez dodatne
namestitve gonilnika.
4. USB HDD in bliskovni pogon USB: Naprave, ki podpirajo USB 2.0 ali USB 1.1.
•Ob priklopu naprave USB 1.1 boste morda zaznali razliko v kakovosti predvajanja.
5. âitalnik kartic USB: âitalnik kartic USB z eno reÏo ali veã reÏami.
•Glede na proizvajalca ãitalnik kartic USB morda ne bo podprt.
• âe na ãitalnik za veã kartic namestite veã pomnilni‰kih naprav, lahko pride do teÏav.
6. âe uporabljate podalj‰evalni kabel USB, USB-naprava morda ne bo zaznana.
• Masovni prenos CBI ni podprt.
• Digitalne kamere, ki uporabljajo protokol PTP ali zahtevajo namestitev dodatnega programa ob
priklopu na osebni raãu nalnik, niso podprte.
• Naprave, ki uporabljajo datoteãni sistem NTFS, niso podprte. (Podprt je samo datoteãni sistem
FAT 16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).)
•N
ekateri MP3-predvajalniki ob priklopu na ta izdelek morda ne bodo delovali zaradi velikosti
sektorjev datoteãnega sistema.
• Funkcija USB HOST (Gostitelj USB) ni podprta, ãe prikljuãena naprava za prenos medijskih
datotek uporablja program izdelovalca.
• Ne deluje z napravami MTP (protokol prenosa medijskih datotek), ki imajo omogoãeno funkcijo
Janus.
• Funkcija gostitelja USB tega izdelka ne podpira vseh USB naprav.
Lu‰ãenje CD-plo‰ãe
Ta funkcija omogoãa kopiranje avdio datotek s plo‰ãe na USB-napravo v obliki MP3.
1. Odprite pladenj plošče. Avdio CD-ploščo (CD DA) names tite na pladenj in ga zaprite.USBnapravo priključite na gostitelja USB na nadzorni plošči predvajalnika.Prikaže se spodnji zaslon.
2. pritisnite gumb RETURN (NAZAJ) za prikaz zaslona za kopiranje.
3. Z gumboma π/† izberite želene datoteke, nato pa z gu bom ENTER označite vse datoteke, ki jih
želite kopirati.
- Če želite odznačiti vse datoteke, znova pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumb ® and † za izbiro možnosti START (ZAČNI), za začetek postopka kopiranja, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
The Ripping menu contain the following buttons :
- Mode (Fast/normal)
- Bitrates (bitne hitrosti) – pritisnite ENTER za zamenjavo 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kpps ➔ 320kbps.
Standart : 128kbps.
Better Quality : 320kbps.
- Device selection (izbira naprave) – pritisnite gumb ENTER za preklop med napravami (največ
štirimi).
- Select – Unselect (izberi – prekliči) – pritisnite ENTER za spremembo iz Select all (Izberi vse) v
Select none (Prekliči vse)..
- Start ripping (začetek kopiranja) – pritisnite ENTER za začetek postopka kopiranja.
Opomba
- Za vrnitev na zaslon CDDA (funkcija samodejne ga izklopa) še enkrat pritisnite gumb RETURN
(NAZAJ).
- Med izvajanjem luščenja CD-plošče, se predvajalnik samodejno preklopi v način predvajanja.
- Mogoče je samo luščenje avdio CD-plošč (CD DA).
- Ker je hitrost 2,6-kratnik običajne hitrosti, Uporabnik med postopkom kopiranja ne more pred
vajati plošč CD DA
Zasuk
- Vsakič, ko pritisnete gumb √/® bse slika zasuče za 90 stopinj v desno.
- Vsakič, ko pritisnete gumb π se slika zasuče za 180 stopinj v desno.
- Vsakič, ko pritisnete gumb † se prikaže zrcalna slika. Povečava.
Zoom
- Each time the ENTER Button is pressed repeteadly, the picture is enlarged. zoom mode : 100%,
125%, 150%, 200%.
Diaprojekcija
- Če izberete datoteko JPEG in pritisnete gumb Enter ali Play, bo slika samodejno povečana na
velikost zaslona in začela se bo diaprojekcija.
Opomba
- Glede na velikost datoteke je lahko e◊as med vsako sliko drugae◊en, kot je navedeno v
priroe◊niku.
- E◊e ne pritisnete nobenega gumba se bo zapored no prikazovanje slik zae◊elo samodejno s
pribliÏno 10-sekundnimi intervali, kar je privzeta nastavitev.
Plo‰e◊a CD-R JPEG
- Predvajati je mogoe◊e samo datoteke s kone◊nicama “.jpg” in “.JPG”.
- E◊e plo‰e◊a ni zakljue◊ena bo trajalo dlje e◊asa, preden naprava zae◊ne s predvajanjem in morda se
ne bodo predvajale vse posnete datoteke.
- Predvajati je mogoe◊e samo plo‰e◊e CD-R z datotekami JPEG v formatu ISO 9660 ali Joliet.
- Ime datoteke JPEG ne sme biti dalj‰e od 8 znakov in ne sme vsebovati presledkov ali posebnih
znakov (. / = +).
- Predvajati je mogoe◊e samo zaporedno zapisano plo‰e◊o z vee◊ sejami. Èe je na plo‰e◊i z vee◊ sejami
prazen odsek, je mogoe◊e plo‰e◊o predvajati samo do tega praznega odseka.
- Na en CD je mogoe◊e shraniti najvee◊ 500 podob.
- Priporoe◊amo uporabo slikovnih CD-jev Kodak.
- Pri predvajanju slikovnega CD-ja Kodak je mogoe◊e predvajati samo datoteke JPEG v mapi s
slikami.
- Slikovni CD Kodak: datoteke JPEG v mapi s slikami je mogoe◊e predvajati samodejno.
- Slikovni CD Konica: E◊e Ïelite videti slike, izberite datoteke JPEG v predstavitvenem meniju.
- Slikovni CD Fuji: E◊e Ïelite videti slike, izberite datoteke JPEG v predstavitvenem meniju.
- Slikovni CD QSS: Enota morda ne bo predvajala slikovnega CD-ja QSS.
- E◊e je na 1 plo‰e◊i vee◊ kot 500 datotek, je mogoe◊e predvajati samo 500 datotek JPEG.
- E◊e je na 1 plo‰e◊i vee◊ kot 500 map, je mogoe◊e predvajati samo 500 map JPEG
Predvajanje slikovnega CD-ja
1. Izberite Ïeleno mapo.
2. Pritisnite gumba π/† , da izberete slikovno datoteko v predstavitvenem meniju in nato pritisnite
gumb ENTER.
Opomba
- E◊e pritisnete gumb STOP se boste vrnili na predstavitveni meni.
- Pri predvajanju slikovnega CD-ja Kodak, enota prikaÏe sliko neposredno in ne v
predstavitvenem meniju.
9
spreminjanje nastavitvenega menija
Uporaba nastavitvenega menija (Setup Menu)
Nastavitveni meni vam omogoe◊a prilagajanje va‰ega DVD-predvajalnika z izbiro razlie◊nih jezikovnih
nastavitev, nastavitvijo ravni za nadzor vsebine in s prilagajanjem predvajalnika vrsti zaslona va‰e
televizije.
1. Ko je enota v naãinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb MENU (MENI) na daljinskem upravljalniku. Z gumboma √/® izberite Setup (Nastavitev) in pritisnite gumb † ali ENTER.
2. Pritisnite gumba π/† , da izberete razliãne moÏnosti. Pritisnite gumba ® ali ENTER, da vstopite v podmoÏnost.
3. âe Ïelite, da po nastavitvi nastavitveni zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb MENU (MENI).
Opomba
Odvisno od plo‰e◊e, nekatere funkcije nastavitvenega menija morda ne bodo delovale
Nastavitev jezikovnih moÏnosti
E◊e vnaprej nastavite jezik menija predvajalnika, menija plo‰e◊e, avdio jezik in jezik podnapisov, se
vam bo prikazal samodejno vsakie◊, ko boste gledali film.
Uporaba menija za nastavitev jezika predvajalnika
1. Ko je enota v naãinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma √/® izberite Language Setup Page (Nastavitev jezika), nato pa pritisnite gumb
† ali ENTER.
3. Z gumboma π/† izberite Ïelen jezik in nato pritisnite gumb ® ali ENTER.
Opombe
- Jezik se izbere in zaslon se preklopi nazaj v meni za nastavitev jezika.
- E◊e Ïelite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).
- E◊e izbrani jezik ni posnet na plo‰e◊i, se bo izbral izvirni predposnet jezik.
- Izberite “Original”, e◊e Ïelite da je originalni jezik, v katerem se snema plo‰e◊e, privzet jezik
zvoe◊nega zapisa.
- Izberite “Automatic” (Samodejno), e◊e Ïelite da je jezik podnapisov enak jeziku, izbranemu kot
avdio jezik.
- Nekatere plo‰e◊e morda ne vsebujejo jezika, ki ste ga izbrali kot prvotni jezik. V tem primeru bo
plo‰e◊a uporabila svojo originalno nastavitev jezika.
10
Nastavitev avdio moÏnosti
Avdio moÏnosti vam omogoe◊ajo nastavitev avdio naprave in zvoka, odvisno od avdio sistema, ki ga
uporabljate.
1. Ko je enota v naãinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma √/® izberite Audio Setup Page (Nastavitev avdia), nato pa pritisnite gumb † ali
ENTER.
3. Z gumboma π/† izberite Ïeleno moÏnost in nato pritisnite gumb ® ali ENTER.
opomba : � E◊etudi je funkcija za zmanj‰anje frekvence PCM navzdol izkljue◊ena
� bodo nekatere plo‰e◊e oddajale zmanj‰ano frekvenco zvoka samo preko digitalnih izhodov.
� Pri predvajanju zvoãnih plo‰ã DTS ni analognega avdio izhoda.
Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. “Dolby” in simbol dveh D-jev sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories. “DTS” in “DTS Digital Out” sta blagovni znamki podjetja Digital Theater
Systems, Inc
Nastavitev zaslonskih moÏnosti
Zaslonske moãnosti prikaza vam omogoe◊ajo nastaviti razlie◊ne video funkcije predvajalnika.
1. Ko je enota v naãinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma √/® izberite Display Setup Page (Nastavitev zaslona), nato pa pritisnite gumb †
ali ENTER.
3. Z gumboma π/† izberite Ïeleno moÏnost in nato pritisnite gumb ® ali ENTER.
� V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, e◊e podpira funkcijo zaporednega izrisovanja slik. E◊e jo, sledite navodilom v priroe◊niku glede nastavitve zaporednega izrisovanja
slik v menijskem sistemu televizije.
� E◊e je video izhod nepravilno nastavljen, bo zaslon morda blokiran.
Nastavitev funkcije Parental Control (Nadzor vsebin)
Funkcija za nadzor vsebin deluje skupaj z DVD-ji s starostno omejitvijo in pomaga nadzirati vrste
DVD-jev, ki jih va‰a druÏina gleda. Na plo‰e◊i je do osem starostnih omejitev.
Nastavitev ravni starostne omejitve / Spreminjanje gesla
1. Ko je enota v naãinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma √/® izberite Parental Page (Nastavitev nadzora vsebin), nato pa pritisnite gumb
† ali ENTER.
3. Z gumboma π/† izberite Parental/Password (Spremeni geslo), nato pa pritisnite gumb ® ali
ENTER.
4. Z gumboma π/† izberite raven starostne omejitve, ki jo Ïelite, nato pa pritisnite gumb ® ali
ENTER. npr.) Nastavitev v Kids Safe (Otro?ka blokada).
5. Vnesite svoje geslo, Prvič vnesite 0000, Nato vnesite novo geslo. Za aktiviranje funkcije
star‰evskega nadzora vnesite novo geslo, t.j. ‰tevilko, ki ni enaka 0000. Vnesite novo geslo.
Ponovno vnesite svoje novo geslo.
Opomba
ΠKID SAFE.
´ G (vsa občinstva): ogled je dovoljen za vse starosti.
ˇ PG (predlagan je starševski nadzor): nekatere vs ebine morda niso primerne za majhne
otroke.
¨ PG 13 (resno opozorilo za starše): nekatere vsebin e morda niso primerne za otroke, mlajše
od 13 let.
ˆ PGR(priporočen je starševski nadzor): te vsebin e niso nujno neprimerne za otroke, vendar je
priporočeno, da starši oziroma skrbniki nadzirajo otroke in presodijo, ali so vsebine primerne
za njih.
Ø R (omejen): Gledalci pod 17 let si vsebine lahko ogledajo samo v prisotnosti odrasle osebe.
∏ NC17 (NC-17) : Vsebine niso primerne za mlajše od17 let.
” ADULT.
- E◊e Ïelite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI). Na primer, e◊e izberete raven 6,
se plo‰e◊e, ki vsebujejo raven 7 in 8, ne bodo predvajale.
reference
Odpravljanje napak
Preden zaprosite za servisiranje (odpravljanje napak), preverite naslednje.
TeÏava
Ukrep
Zaslon je blokiran
� Za dlje kot 5 sekund drÏite gumb
(na zaslonu predvajalnika), ko v predvajalniku ni
plo‰e◊e. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarni‰ke nastavitve.
Pozabili ste geslo.
� Za dlje kot 5 sekund drÏite gumb
(na zaslonu predvajalnika), ko v predvajalniku
ni plo‰e◊e.Vse nastavitve, vkljue◊no z geslom, se bodo ponastavile nazaj na tovarni‰ke
nastavitve. Te moÏnosti ne uporabljajte, razen e◊e je nujno potrebno.
Nastavitev funkcije DivX
Zaslonske moãnosti prikaza vam omogoe◊ajo nastaviti razlie◊ne video funkcije predvajalnika.
1. Ko je enota v naãinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma √/® izberite DivX Page, nato pa pritisnite gumb † ali ENTER.
3. Z gumboma π/† izberite Ïeleno moÏnost in nato pritisnite gumb ® ali ENTER.
Opomba • Press OK will make the registration code window dissapear.
• DivX can only be accessed at stop mode.
11
Memo
Specifikacije
Napájanie
AC 120V ~ 50/60 Hz
Prevádzkov˘ rozsah vlhkosti
DVD-D360 : 1.2 Kg
Spotreba energie
Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko
na izdelku.
Splo‰no
Rozmery
Prevádzkov˘ teplotn˘ rozsah
+5°C to +35°C
Prevádzkov˘ rozsah vlhkosti
10 % to 75 %
Prikljue◊ek SCART
Video
izhod
Prikljue◊ek Component Video
Avdio
izhod
12
DVD-D360 :
360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
Frekvene◊ni odziv
R(rdeã) : 0,7 Vp-p (75 Ω obremenitev)
G(zelen) : 0,7 Vp-p (75 Ω obremenitev)
B(modra) : 0,7 Vp-p (75 Ω obremenitev)
Kompozitni video : 1.0 Vp-p (75 Ω obremenitev)
Signal svetilnosti : 1.0 Vp-p (75 Ω obremenitev)
Barvni signal : 0,3 Vp-p (75 Ω obremenitev)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω obremenitev)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω obremenitev)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω obremenitev)
20Hz ~ 20Khz
Memo
13
Memo
14
SLV
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih
virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v
okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij.)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske
dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za
kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec
v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. če te baterije niso ustrezno
odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih
Europe
CIS
Asia Pacific
Area
Canada
Mexico
U.S.A
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
Contact Center 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
Belgium
02 201 2418
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
Austria
800-SAMSUNG (800-726786)
8-SAMSUNG (7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
Russia
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
8-800-502-0000
Belarus
Moldova
Lithuania
Latvia
Estonia
Australia
New Zealand
China
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
Hong Kong
3698-4698
India
Indonesia
Japan
Malaysia
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Philippines
Middle East &
Africa
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
Turkey
South Africa
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
AK68-02012A
Contact [A5용지]_20090930_all.indd18
18
2009-10-01
오후 5:45:30
Download PDF

advertising