BD-J4500R
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
SLOVENŠČINA
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 1
2015-10-26
3:25:09
• Vtič čvrsto vtaknite v vtičnico. Pri izklapljanju
napajalnega kabla iz zidne vtičnice, vedno
vlecite za vtič. Nikoli ne vlecite za napajalni
kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla z
mokrimi rokami.
Varnostne informacije
Opozorilo
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
POZOR: ZARADI NEVARNOSTI
ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE
POKROVA (ALI ZADNJE PLOŠČE). V
NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
UPORABNIK SAM POPRAVIL. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
• Reže in odprtine v ohišju ter na zadnji
ali spodnji strani zagotavljajo potrebno
prezračevanje.
Zaradi zagotavljanja zanesljivega delovanja
te naprave in za zaščito naprave pred
pregrevanjem te reže in odprtine ne smejo biti
nikoli zamašene ali zastrte.
- Naprave ne postavite v zaprt prostor, kot
sta knjižna omara ali vgrajena omarica,
razen če je zagotovljeno ustrezno
prezračevanje.
- Naprave postavite ob ali nad radiator
ali grelnik oz. na mesto, kjer bi bila
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Na napravo ne odlagajte posod (vaz itd.) z
vodo. Razlitje vode lahko povzroči požar ali
električni udar
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali je postavite
blizu vode (blizu kadi, umivalnika, pomivalnega
korita, bazena itd.). Če se naprava slučajno
zmoči, jo izključite iz električnega omrežja
in nemudoma stopite v stik s pooblaščenim
prodajalcem.
• Ta naprava uporablja baterije. V vaši državi
morda veljajo okoljski predpisi, ki zahtevajo
pravilno odstranjevanje teh baterij. Za
informacije o odstranjevanju ni recikliranju se
obrnite na ustrezne lokalne organe.
Ta simbol označuje, da je v notranjosti
prisotna visoka napetost. Stik s katerim
koli notranjim delom tega izdelka je
nevaren.
Ta simbol označuje, da je temu izdelku
priložena pomembna literatura glede
delovanja in vzdrževanja.
• Ne preobremenjujte zidnih vtičnic,
podaljševalnih kablov ali pretvornikov, ker
lahko pride do požara ali električnega udara.
• Napajalne kable napeljite tako, da jih ne
bo mogoče pohoditi ali stisniti s predmeti,
postavljenimi nanje ali obnje. Še posebej
pozorni bodite na kable pri vtiču, zidni vtičnici
in na točki, kjer izstopajo iz naprave.
• Za zaščito naprave pred nevihto ali kadar jo
pustite brez nadzora in je ne uporabljate dlje
časa, jo odklopite iz električne vtičnice ter
odklopite anteno ali kabelski priključek.
Tako preprečite okvare zaradi udara strele in
električnih sunkov.
• Pred priklopom napajalnega kabla v izhodno
vtičnico za enosmerni tok preverite, ali se
nazivna napetost pretvornika za enosmerni
tok ujema z napetostjo lokalnega omrežja.
• V odprte dele te naprave nikoli ne vstavljajte
kovinskih predmetov. To lahko povzroči
nevarnost električnega udara.
• Zaradi nevarnosti električnega udara se
nikoli ne dotikajte notranjih delov te naprave.
Napravo sme odpreti samo usposobljen
serviser.
• Če naprava ne deluje pravilno in predvsem,
če oddaja nenavadne zvoke ali vonjave, jo
nemudoma odklopite iz električnega napajanja
in se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali
servisni center.
• Vzdrževanje ohišja.
- Pred priključitvijo drugih komponent na
izdelek morate izklopiti komponente.
- Če izdelek nenadoma prestavite iz
hladnega v topel prostor, se lahko na
notranjih delih in leči ustvari kondenz, ki
povzroči nepravilno predvajanje plošče.
Če se to zgodi, izdelek odklopite iz
električnega napajanja, počakajte dve uri
in nato vtič znova priključite v električno
vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno
poskusite s predvajanjem.
• Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali
odhajate od doma za dlje časa (predvsem,
če bodo doma sami otroci, starejše osebe ali
invalidi), vselej izvlecite vtič iz vtičnice.
- Nakopičen prah lahko povzroči električni
udar, uhajanje električnega toka ali požar
zaradi iskrenja ali pregrevanja napajalnega
kabla oziroma poškodbe izolacije.
• Obrnite se na pooblaščeni servisni center,
če nameravate namestiti izdelek na zelo
prašnem mestu, mestu z visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo, kemičnimi
snovmi ali nekam, kjer bo deloval 24 ur, npr.
na letališču, železniški postaji ipd. Če tega ne
naredite, lahko pride do resne okvare vašega
izdelka.
• Uporabljajte samo ustrezno ozemljen vtič in
zidno vtičnico.
- Nepravilna ozemljitev lahko povzroči
električni udar ali poškodbo opreme. (Samo
oprema razreda 1.)
• Če želite napravo povsem izklopiti, jo morate
odklopiti iz zidne vtičnice. Zato morata biti
zidna vtičnica in vtič vedno lahko in preprosto
dostopna.
• Ne dovolite otrokom, da visijo na izdelku.
• Dodatke (baterije ipd.) pospravite na varno
mesto izven dosega otrok.
• Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto,
kot so majava polica, nagnjena tla ali mesto,
izpostavljeno tresljajem.
• Pazite, da vam izdelek ne pade in da ga
ne udarite ob kak predmet. Če se izdelek
poškoduje, odklopite napajalni kabel in se
obrnite na servisni center.
• Za čiščenje naprave izklopite napajalni kabel iz
zidne vtičnice in izdelek obrišite z mehko, suho
krpo. Izdelka ne čistite s kemikalijami, kot so
vosek, benzen, alkohol, razredčila, insekticidi,
osvežilci zraka, maziva ali detergenti.
Te kemikalije lahko poškodujejo videz izdelka
ali izbrišejo napis na njem.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz..
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
zidno vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Če baterije v daljinskem upravljalniku
zamenjate z napačno vrsto baterij, obstaja
nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z
enako ali enakovredno vrsto baterij.
2
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 2
2015-10-26
3:25:14
•
LA
Ta
LA
na
nis
ne
PO
•
✎
mo
e
• OPOZORILO – ZARADI
PREPREČEVANJA
POVZROČITVE POŽARA
V BLIŽINI IZDELKA NE
SME BITI NIKOLI SVEČ
IN DRUGIH PREDMETOV Z ODPRTIM
PLAMENOM.
to
LASERSKI Izdelek RAZREDA 1
,
iz
ho
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE
SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
i,
a
m.
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
OPOMBA
 Če se regijska koda plošče Blu-ray/DVD ne
ujema z regijsko kodo tega izdelka, izdelek
plošče morda ne bo predvajal.
e
POMEMBNA OPOMBA
Električni kabel tega izdelka ima ulit vtič z
vgrajeno varovalko. Zmogljivost varovalke je
označena na strani z nožicama vtiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti
varovalko v skladu s standardom BS1362 z
enako nazivno vrednostjo.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je ta odstranljiv. Če potrebujete
nadomestni pokrov, mora biti enake barve kot
stran z nožicama vtiča. Nadomestni pokrovi so
na voljo pri prodajalcu.
Če nameščeni vtič ni primeren za električno
napetost v vašem domu ali kabel ni dovolj dolg,
da bi segel do vtičnice, morate pridobiti
primeren, varnostno odobren podaljševalni kabel
ali se za pomoč obrniti na prodajalca.
Če nimate druge možnosti, kot da odrežete vtič,
odstranite varovalko in varno odstranite vtič.
Vtiča ne priključite v vtičnico, ker obstaja
nevarnost električnega udara zaradi golega
gibkega kabla.
Če želite napravo odklopiti iz električne
vtičnice, morate vtič izvleči iz vtičnice, zato
mora biti električni vtič enostaven za uporabo.
Izdelek, ki mu je priložen ta priročniku, je
licenciran v skladu z določenimi pravicami o
intelektualni lastnini določenih tretjih oseb.
Vsebina
VARNOSTNE INFORMACIJE
Zvok .......................................................... 10
Opozorilo ..................................................... 2
Sistem ....................................................... 11
Jezik .......................................................... 12
KAKO ZAČETI
Varnost ...................................................... 12
Pred uporabo uporabniškega priročnika ...... 4
Podpora .................................................... 13
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja ...................................................... 4
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH VSEBIN
Dodatki........................................................ 6
Predvajanje komercialnih posnetih plošč .... 13
Čelna plošča ............................................... 7
Predvajanje datotek iz naprave USB .......... 13
Hrbtna plošča .............................................. 7
Predvajanje plošče z uporabniško posneto
Daljinski upravljalnik ..................................... 7
vsebino...................................................... 14
Upravljanje predvajanja videa ..................... 14
PRIKLJUČKI
Upravljanje predvajanja glasbe ................... 15
Priklop na televizor....................................... 8
Predvajanje fotografij.................................. 16
Priklop na avdio sistem ................................ 8
PRILOGA
NASTAVITVE
Odpravljanje napak .................................... 17
Postopek za začetne nastavitve ................... 9
Tehnični podatki......................................... 18
Krmarjenje po meniju ................................... 9
Dostop do nastavitvenega menija ................ 9
Slike ............................................................ 9
3
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 3
2015-10-26
3:25:14
Regijska koda
Kako začeti
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Medij
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
✎
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
ki so bile posnete ali zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje
vsebine DivX, MKV, MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R, in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po
regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se
regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata,
plošče ne bo mogoče predvajati.
Regijska številka tega predvajalnika je
prikazana na zadnji plošči predvajalnika.
Vrsta
plošče
Plošča
Blu-ray
OPOMBA
 Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev
snemanja.
 Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
 Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
 Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo,
večjo od 25 Mb/s.
 Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na
škatli. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje
delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• Plošča DVDROM/PD/MV itd.
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• CD-plošča Super • CVD/CD-ROM/CDV/
Audio (razen CDCD-G/CD-I/LD
sloja)
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s
3,9 GB.
DVDVIDEO
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
•
•
•
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
•
•
Plošča Blu-ray
DivX
•
•
•
Sistem oddajanja PAL v Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
•
Podprte oblike datotek
•
Opombe o USB-povezavi
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave
USB, predvajalnike MP3, digitalne
fotoaparate in čitalnike kartic USB.
• Predvajalnik ne podpira imen map ali
datotek, daljših od 128 znakov.
• Nekatere naprave USB/zunanji diski HSS/
digitalni fotoaparati morda niso združljivi s
predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme
FAT16, FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla
USB lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic
vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
morda ne bo pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
4
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 4
2015-10-26
3:25:14
•
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3 z upravljanjem digitalnih pravic,
prenesenih s prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video posnetke s hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za množično shranjevanje USB (MSC), kot so
pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem predvajalnikom.
• Če naprava USB potrebuje močnejše napajanje, bo morda omejena zaradi varnostne
naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako,
da HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s proizvajalcem trdega diska USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih datotek, redkih datotek in kodiranih datotek
NTFS-ja.
• Napravo USB lahko popravite ali formatirate z osebnim računalnikom. (Samo za
operacijski sistem MS-Windows.)
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
*.avi
Vsebnik
AVI
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMA
VC-1 SM
*.mp4
AAC
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MP4 (mp4v)
MP4
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
WMV (wmv9)
1920x1080
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Omejitve
- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje
datoteke morda ne bo mogoče, če je njena vsebina poškodovana.
- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne
ali pa je datoteka poškodovana.
- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda
moteno.
- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
/
ata
o.
• Dekodirnik za video
- Podpira do oblike H.264, ravni 4.1 in AVCHD.
- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS in VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP :
Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
5
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 5
2015-10-26
3:25:15
• Dekodirnik za zvok
- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050Hz mono.
- AAC: Največja hitrost vzorčenja: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Največja bitna hitrost: 320 kb/s
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.

✎
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎
OPOMBA
 Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti
sličic videa.
Podpora glasbenih datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Hitrosti vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1,
48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu od 5kb/s
do 355kb/s
*.wma
WMA
Razpon podpore
OPOMBA
 Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
 Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
 Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
 V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni,
da niste prebrali tega uporabniškega priročnika);
b. če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da
niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
 O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na
izdelku oz. pred obiskom na domu.
✎
Dodatki
Podprte slikovne datoteke
Končnica datoteke
Vrsta
Ločljivost
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
A-B
FULL
SCREEN
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah
stisnjenih slik.
Baterije za daljinski upravljalnik
(velikost AAA)
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
6
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 6
2015-10-26
3:25:15
če
Čelna plošča
Daljinski upravljalnik
GOSTITELJ USB
Pregled daljinskega upravljalnika
GUMB ZA VKLOP
GUMB ZA PREDVAJANJE/PREMOR
Vklop in izklop predvajalnika.
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
Vklop in izklop televizorja.
Po nastavitvi lahko izberete vir vhoda na
vašem televizorju.
Nastavitev glasnosti televizorja.
Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj
plošč.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/
meni naslova.
S tem gumbom odprete meni plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite preskočiti
naprej ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite predvajati ploščo.
PLADENJ PLOŠČE
✎
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
OPOMBA
 Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje
na predvajalniku ali daljinskem upravljalniku.
Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti tipko E.
 Za nadgradnjo programske opreme predvajalnika prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti
pomnilnik USB.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
S tem gumbom odprete osnovni meni.
S tem gumbom dostopate do različnih
avdio funkcij na plošči (Blu-ray/DVD).
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Uporabite za prikaz informacij o
predvajanju.
S tem gumbom izbirate elemente menijev
in spreminjate njihove nastavitve.
S tem gumbom zaprete meni.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za predvajanje dodatkov.
Omogoča ponovitev naslova A-B plošče.
Hrbtna plošča
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti funkcijo
za prikaz na celotnem zaslonu.
Med predvajanjem plošč Blu-ray/DVD tega
gumba ni mogoče uporabiti.
Omogoča ponovitev naslova, poglavja,
posnetka ali plošče.
Vstavljanje baterij
!
✎
IZHOD HDMI
OPOMBA
 Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
• Preverite polarnost +/– baterij.
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
POZOR
 Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
 Baterij ne odvrzite v ogenj.
 Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali
pregrevajte.
 Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije.
Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.
7
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 7
2015-10-26
3:25:15
Priklop na avdio sistem
Priključki
N
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na spodnji način.
- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Priklop na televizor
Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v
vhodni priključek HDMI IN na televizorju.
- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Priključitev na sprejemnik AV, ki je združljiv s funkcijo HDMI
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka
v vhodni priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
Ko
ob
se
na
lah
raz
Zvok
Video
Zvok
✎
✎
OPOMBA
 Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila
za uporabo televizorja.
 Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se
izhodna ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
 Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina
HDMI« nastavite na »Izklopljena«.
 Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p,1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI High
speed.
 HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na
zaslonu občasne motnje.
8
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 8
2015-10-26
3:25:17
av.
ka
• Osnovni meni
Nastavitve
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev,
se osnovni zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme
se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na
izbrani meni.
• Po postopku začetne nastavitve lahko
uporabljate gumbe na nadzorni plošči in
daljinskem upravljalniku.
Krmarjenje po meniju
Ko predvajalnik priključite v televizor, vklopite
obe napravi. Ko prvič vklopite prevajalnik,
se na televizorju prikaže zaslon z začetnimi
nastavitvami. S postopkom začetne nastavitve
lahko nastavite jezika zaslonskega prikaza in
razmerje širina/višina (velikost zaslona).
✎
OPOMBA
 Če želite ponovno prikazati zaslon za začetne
nastavitve, da bi kaj spremenili, pritisnite in
za dlje kot 5 sekund pridržite gumb p na
sprednji plošči predvajalnika, ko v njem ne
bo plošče. S tem se predvajalnik ponastavi
na privzete nastavitve.
 Po postopku začetne nastavitve lahko
uporabljate funkcijo HDMI-CEC.
 Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMICEC) kot pomoč pri postopku začetne
nastavitve, sledite spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s
Samsungovim televizorjem, združljivim z
Anynet+(HDMI-CEC).
1
6
2) Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC)
na »On« na televizorju in predvajalniku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne
nastavitve.
 Če predvajalnik pustite v zaustavljenem
načinu več kot 5 minut, ne da bi pritisnili
kateri koli gumb, se na televizorju prikaže
ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik
pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 25 minut, se napajanje samodejno
izklopi.
Postopek za začetne nastavitve
1
3
2
4
1
Gumb HOME: S tem gumbom odprete
osnovni zaslon.
2
Gumb RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
3
Gumba E (Vnesi) / SMERNI:
Premaknite kazalec ali izberite element.
Aktivirajte trenutno izbrani element.
Potrditev nastavitev.
4
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete
trenutni meni.
PLAY DISC
PHOTOS
VIDEOS
MUSIC
2
5
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb E.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb E.
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
✎
No disc
4
Change Device
Settings
3
OPOMBA
 Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede
na izbrani meni. Po nadgradnji različice
programske opreme se lahko prikaz na
zaslonu spremeni.
Slike
1
Izbere VIDEOS.
2
Izbere MUSIC.
Nastavite lahko različne možnosti prikaza, na
primer Razmerje stranic, ločljivost itd..
3
Izbere Settings.
TV Aspect Ratio
4
Izbere Change Device.
5
Izbere PLAY DISC.
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti
zaslona.
6
Izbere PHOTOS.
✎
OPOMBA
 Če izberete eno od možnosti Video posnetki,
Fotografije in Glasba, boste morali v
predvajalnik vstaviti primerno ploščo ali pa
uporabiti USB-pomnilnik, ki je priključen na
predvajalnik.
✎
OPOMBA
 Glede na vrsto plošče nekatera razmerja
širine/višine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje
od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
Dostop do nastavitvenega menija
Za dostop do nastavitvenega menija in
podmenijev sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb za VKLOP.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb E.
9
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 9
2015-10-26
3:25:18
BD Wise (samo Samsungovi
televizorji)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov
televizor s funkcijo BD Wise povežete prek
kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena
tako v predvajalniku kot v televizorju,
predvajalnik oddaja videoposnetke z ločljivostjo
videa in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
✎
OPOMBA
 Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
 Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne
podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete
uporabiti.
 Za pravilno delovanje funkcije BD Wise možnost
BD Wise v predvajalniku in televizorju nastavite
na »On«.
Resolution
Omogoča vam nastaviti izhodno ločljivosti
video signala HDMI na Auto, 1080p, 1080i,
720p ali 576p/480p. Številka označuje
število črt videoposnetka na sličico. Črki i in
p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike. Več, ko je črt,
boljša je kakovost.
Ločljivost glede na način izhoda
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/
digitalnih vsebin
Izhod
HDMI / priključen
HDMI Mode
Plošča Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
BD Wise
Ločljivost plošče
Blu-ray
1080p
Auto
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
1080p@60F
1080p pri 60
(Movie Frame : Off)
sličicah
1080p pri 60
sličicah
Nastavitev
Movie Frame :
Auto (24 fps)
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 24
sličicah
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Nastavitev
OPOMBA
 Če televizor, ki je priključen na predvajalnik,
ne podpira filmskih sličic ali izbrane
ločljivosti, se prikaže sporočilo: »If no
pictures are shown after selecting ‘Yes’,
please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution.« Če izberete Yes, bo TVzaslon po 15 sekundah postal prazen, nato
pa se bo ločljivost samodejno pretvorila na
prejšnjo ločljivost.
 Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane
prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite
gumb p na sprednji strani predvajalnika in
ga držite 5 sekund. Vse nastavitve se bodo
ponastavile na tovarniško privzete nastavitve.
Sledite postopku na prejšnji strani za dostop
do ustreznega načina in izberite nastavitve
zaslona, ki jih podpira televizor.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki za BD.
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo
prikazovanja 24 sličic, da lahko predvajalnik
uporablja način za prikazovanje filmskih
sličic (24 fps).
Movie Frame (24 fps)
• Predvajanje DVD-plošče
Izhod
✎
HDMI / priključen
Način HDMI
BD Wise
576i/480i
Auto
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Če funkcijo Movie Frame (24 fps) nastavite
na samodejno, lahko prilagodite izhodni
signal HDMI na 24 sličic na sekundo in tako
izboljšate kakovost slike.
Funkcijo Movie Frame (24 fps) lahko
uporabljate samo na televizorju, ki podpira to
hitrost sličic.
Možnost filmskih sličic lahko izberete samo,
če je predvajalnik v načinu izhodne ločljivosti
HDMI 1080p.
HDMI Colour Format
Iz
Omogoča nastavitev oblike barvnega
prostora HDMI-izhoda tako, da se ujema s
sposobnostmi povezane naprave (televizorja,
monitorja, itd.).
HDMI Deep Colour
Omogoča predvajanje videoposnetkov z
barvno globino prek izhodnega priključka
HDMI OUT. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno
globino.
Progressive Mode
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri
predvajanju plošč DVD.
Zv
Zvok
Digital Output
Omogoča vam izbrati obliko digitalnega avdio
izhoda, ki je primerna za vaš televizor ali AVsprejemnik. Za več podrobnosti glejte spodnjo
tabelo z izborom digitalnih izhodov.
D
*
Plo
-
10
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 10
po
plo
2015-10-26
3:25:21
Nastavitev
PCM
Bitni tok
(neobdelan)
Bitni tok (ponovno
kodir. DTS)
Bitni tok (ponovno
kodir. Dolby D)
Povezava
Sprejemnik
HDMI
Sprejemnik
HDMI
Sprejemnik HDMI
AV-sprejemnik, ki
podpira signal HDMI
a,
no
Zvočni
posnetek na
plošči Blu-ray
Zvočni tok na
DVD-ju
PCM
Do 7,1-kanalni
PCM
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Dolby Digital
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Dolby Digital Plus
2-kanalni PCM
Dolby Digital Plus
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
Dolby TrueHD
2-kanalni PCM
Dolby TrueHD
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
DTS
2-kanalni PCM
DTS
Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
DTS-HD zvok
visoke ločljivosti
2-kanalni PCM
DTS-HD zvok visoke
Ponovno kodiran DTS
ločljivosti
Ponovno kodiran Dolby Digital*
DTS-HD glavni
zvok
2-kanalni PCM
DTS-HD glavni zvok Ponovno kodiran DTS
Ponovno kodiran Dolby Digital*
PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni PCM
DTS
DTS
io
njo
✎
Izbiranje digitalnega izhoda
Definicija za
ploščo
Blu-ray
Katera koli
Oddaja samo glavni
Dekodira glavni
zvočni tok, da lahko
zvočni tok in zvočni
AV-sprejemnik
tok BONUSVIEW
dekodira zvočni bitni
(dodatki) v zvok
tok.
PCM ter doda
Zvoki funkcije
možnost zvočnih
BONUSVIEW in zvočni
učinkov krmarjenja.
učinki ne bodo slišni.
DTS
DTS
Dekodira glavni zvočni
tok in zvočni tok
BONUSVIEW (dodatki)
v zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja, nato
pa ponovno kodira zvok
PCM v bitni tok DTS.
Dekodira glavni zvočni tok
in zvočni tok BONUSVIEW
(dodatki) v zvok PCM ter ter
doda možnost zvočnih učinkov
krmarjenja, nato pa ponovno
kodira zvok PCM v bitni tok
Dolby Digital.
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitve »Re-encoded Dolby D« ne uporabijo.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete možnost krmarjenja
po meniju. Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
OPOMBA
 Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod,
drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali
glasen hrup.
 Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
 Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW
(Dodatki) in Navigacijski zvočni učinki.
 Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni učinki.
 Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
 Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno
obliko (Dolby Digital, DTS), bo predvajalnik morda
oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste
v nastavitvenem meniju izbrali bitni tok (ponovno
kodiranje ali neobdelan zvok).
 Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco vzorčenja
nad 48 kHz, bo predvajalnik morda oddajal zvok
PCM s frekvenco vzorčenja, znižano na 48 kHz.
Dynamic Range Control
Omogoča vam uporabiti upravljanje
dinamičnega razpona za zvok oblike Dolby
Digital, Dolby Digital Plus ali Dolby TrueHD.
• Auto : samodejno nadzira dinamični razpon
zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi
podatkov v zvočnem zapisu Dolby TrueHD.
Prav tako vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za obliki Dolby Digital in Dolby
Digital Plus.
• Off : ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
• On : vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki
postanejo glasnejši in glasnost glasnih
zvokov se zmanjša.
Downmixing Mode
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja
števila kanalov, ki je združljiv z vašim stereo
sistemom. Izberete lahko, da predvajalnik
zmanjša število kanalov na normalni stereo ali
na stereo, združljiv s prostorskim zvokom.
Sistem
Setup
S funkcijo za začetne nastavitve lahko
nastavite jezik ipd.
Za več informacij o funkciji za začetne
nastavitve glejte poglavje Začetne nastavitve v
tem uporabniškem priročniku (stran 9).
Quick Start
Napajanje lahko vključite hitro tako, da
skrajšate čas zagona.
✎
OPOMBA
 Če je ta funkcija nastavljena na On, se
bo povečala poraba energije v stanju
pripravljenosti.
11
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 11
2015-10-26
3:25:22
BD Data Management
Upravljanje podatkov BD
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi
Samsungovimi predvajalniki, ki imajo
funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, predvajalnik
priključite na Samsungov televizor s funkcijo
Anynet+ s kablom HDMI.
Če je funkcija Anynet+ vključena, lahko
ta predvajalnik upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
začnete s predvajanjem s pritiskom gumba
) na daljinskem
PREDVAJANJE (
upravljalniku televizorja. Za več informacij
glejte uporabniški priročnik televizorja.
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do
katerih ste dostopali prek plošče Blu-ray, in
tistih, shranjenih v bliskovnem pomnilniku.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno
z velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke
BD ali zamenjate bliskovni pomnilnik.
✎
OPOMBA
 Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira funkcije CEC.
 Samsungov televizor podpira funkcijo
Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
 Odvisno od televizorja določene izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Preberite navodila za uporabo televizorja.
 Če je funkcija Anynet+ vklopljena, se bo
izdelek samodejno vklopil in znova vzpostavil
povezavo Anynet+, ko izklopite izdelek in
nato odklopite ter znova priklopite električni
kabel. Po približno 15 sekundah se bo znova
samodejno izklopil.
 Pri nekaterih Samsungovih televizorjih, ki
so z izdelkom povezani s funkcijo Anynet+,
se ob vklopu na zaslonu prikaže opozorilno
pojavno sporočilo z napisom, da povezave
ni mogoče najti. Kljub temu je povezava
Anynet+ vzpostavljena in na voljo.
✎
OPOMBA
 V načinu zunanjega pomnilnika bo
predvajanje plošče ustavljeno, če med
predvajanjem napravo USB izključite.
 Predvajalnik podpira datotečne sisteme
FAT16, FAT32 in NTFS. Priporočamo uporabo
naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in
hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
 Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
DivX® Video On Demand
Oglejte si registracijske kode za DivX®
VOD, s katerimi lahko kupite in predvajate
vsebine DivX® VOD.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni,
meni plošče, zvok in podnapise.
✎
OPOMBA
 Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga
plošča podpira.
Varnost
Ob prvem dostopu do te funkcije se prikaže
zaslon za nastavitev PIN-kode. S številskimi
gumbi vnesite privzeto PIN-kodo 0000. Če
želite spremeniti PIN-kodo, uporabite funkcijo
za spremembo PIN-kode. Ob vsakem
nadaljnjem dostopu do varnostnih nastavitev
morate vnesti štirimestno PIN-kodo. Če
ne spremenite PIN-kode, lahko še naprej
uporabljate privzeto.
BD Parental Rating
Preprečite predvajanje plošč Blu-ray z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete 4-mestno
PIN-kodo.
DVD Parental Rating
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami DVD
z določeno starostno omejitvijo ali oceno,
ki označuje vrsto vsebine. Te številke vam
bodo pomagale nadzirati, katere vrste plošč
DVD lahko gleda vaša družina.
Izberite stopnjo ocene, ki jo želite nastaviti.
Če npr. izberete do stopnje 6, plošč s
stopnjami 7 in 8 ne bo mogoče predvajati.
Višje številke označujejo vsebino, ki je
primerna za večjo starost.
Change PIN
M
om
sk
do
By
Za
po
1.
Spremenite lahko štirimestno geslo, s
katerim dostopate do varnostnih funkcij.
2.
Če ste pozabili geslo
3.
1. Odstranite morebitne plošče.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in pridržite
gumb p na čelni plošči.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške.
4.
5.
✎
OPOMBA
6.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški
podatki BD.
7.
12
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 12
So
2015-10-26
3:25:22
✎
Podpora
Software Upgrade
šč
.
.
e
tev
Meni za nadgradnjo programske opreme
omogoča nadgradnjo programske opreme,
s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
By USB
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu
postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/
bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa RUF z enakim
imenom, kot ga ima datoteka zip.
4. Mapo RUF kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Zagotovite, da v predvajalniku ni plošče,
nato pa v USB-vrata predvajalnika
priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju izdelka pojdite na Settings >
Support > Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎
OPOMBA
 Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme z gostiteljem USB
prazen.
 Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju za nadgradnjo programske opreme
preverite podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme
predvajalnika ne izklapljajte. To lahko
povzroči okvaro predvajalnika.
 Posodobitve programske opreme prek
priključka USB lahko izvajate le z bliskovno
pomnilniško napravo USB.
Contact Samsung
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Reset
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje komercialnih posnetih
plošč
1. Pritisnite gumb 8, da odprete pladenj za
ploščo.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako
da bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb 8, da zaprete pladenj za
ploščo. Predvajanje se začne samodejno
Vse nastavitve vrne na tovarniške privzete
vrednosti.
Predvajanje datotek iz naprave
USB
Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled
večpredstavnostnih datotek v napravi USB
prek predvajalnika.
1. način
1. Vklopite predvajalnik.
2. Priključite napravo USB v vrata USB na
sprednji strani predvajalnika. Prikaže se
pojavno sporočilo o novi povezani napravi.
PLAY DISC
PHOTOS
VIDEOS
New device connected.
123
Photos
Videos
No disc
MUSIC
✎
OPOMBA
 Če se pojavno sporočilo ne prikaže, pojdite na 2.
način.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Photos, Videos, ali Music,nato pa
pritisnite gumb E. Prikazal se bo zaslon
Fotografije, videi in glasba z vsebino
naprave. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke
ali oboje.
✎
OPOMBA
 Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za
vse vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke
z vrsto vsebine, izbrano v 3. koraku. Če
ste npr. izbrali glasbo, boste videli samo
glasbene datoteke. Izbor spremenite tako,
da se vrnete na zaslon Fotografije, videi in
glasba in ponovite 3. korak iz 2. načina, ki je
opisan spodaj.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb E.
5. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali
jo predvajati, nato pa pritisnite gumb E.
6. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete
mapo, ali EXIT, da se vrnete na osnovni
zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik iz naprave
USB glejte strani 14~16.
Music
> Move " Enter ' Return
Change Device
Settings
13
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 13
2015-10-26
3:25:22
2. način
1. Vklopite predvajalnik.
2. Priključite napravo USB v vrata USB
na sprednji strani predvajalnika. Izberite
Change Device nato pa z gumboma ▲▼
US Pritisnite g
izberite USB.
gumb E
E.
PLAY DISC
PHOTOS
VIDEOS
MUSIC
Change Device
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb E.
6. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete
mapo, ali EXIT, da se vrnete na osnovni
zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik iz naprave
USB glejte strani 14~16.
✎
No Disc
OPOMBA
 Če med predvajanjem iz pomnilniške
naprave USB vstavite ploščo, se naprava
samodejno preklopi v način »Plošča«.
123
No disc
Close
Change Device
Settings
3. Z gumbi ▲▼◄► na osnovnem zaslonu
izberite PHOTOS, VIDEOS, ali MUSIC,
nato pa pritisnite gumb E. Prikazal se
bo zaslon Fotografije, videi in glasba z
vsebino naprave. Glede na razvrstitev
vsebin boste videli mape, posamezne
datoteke ali oboje.
✎
OPOMBA
 Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z
vrsto vsebine, izbrano v 3. koraku. Če ste npr.
izbrali glasbo, boste videli samo glasbene
datoteke. Izbiro lahko spremenite tako, da se
vrnete na osnovni zaslon Fotografije, videi in
glasba in ponovite 3. korak.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb E.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
3. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče.
Glede na razvrstitev vsebin boste videli
mape, posamezne datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo
in nato pritisnite gumb E.
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb E.
6. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb
RETURN, da zaprete trenutni zaslon ali
mapo oziroma da se vrnete na osnovni
zaslon.
Z gumbom EXIT se vrnete neposredno na
osnovni zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja
video posnetkov, glasbe in slik na plošči
glejte strani 14~16.
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke,
ki ste jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.
Upravljanje predvajanja videa
1. V pladenj za ploščo vstavite uporabniško
posneto ploščo tako, da bo oznaka
plošče usmerjena navzgor. Nato zaprite
pladenj.
2. Z gumboma ◄► izberite vrsto vsebine,
ki si jo želite ogledati ali jo predvajati Videos, Photos, ali Music - nato pa
pritisnite gumb E.
Upravljate lahko predvajanje video posnetkov
s plošče Blu-ray, DVD ali CD oziroma
iz pomnilniške naprave USB. Glede na
predstavnost nekatere funkcije, opisane v tem
priročniku, morda ne bodo na voljo.
Med predvajanjem plošč Blu-ray/DVD tega
gumba ni mogoče uporabiti.
✎
OPOMBA
 Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z
vrsto vsebine, izbrano v 2. koraku. Če ste npr.
izbrali glasbo, boste videli samo glasbene
datoteke. Izbiro lahko spremenite tako, da se
vrnete na osnovni zaslon Fotografije, videi in
glasba in ponovite 2. korak.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje videov
Gumbi, povezani s predvajanjem
Predvajalnik v načinu iskanja, počasnega
predvajanja ali predvajanja po prizorih ne
predvaja zvoka.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno
hitrost, pritisnite gumb 6.
G
D
6 Gumb
Začne predvajanje.
5 Gumb
Zaustavi predvajanje.
7 Gumb
Začasno zaustavi predvajanje.
Hitro
predvajanje
posnetka
Med predvajanjem pritisnite
gumb 3 ali .
Vsakič, ko pritisnete gumb 3
ali , se bo hitrost predvajanja
spremenila.
Počasno
predvajanje
posnetka
V načinu premora pritisnite
gumb .
Vsakič, ko pritisnete gumb
, se bo hitrost predvajanja
spremenila.
Predvajanje po
prizorih
V načinu premora pritisnite
gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7
se prikaže nov prizor.
G
T
Up
Bl
na
G
se
Med predvajanjem pritisnite
gumb 1 ali 2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1
preskakovanjem ali 2 se plošča prestavi na
prejšnje ali naslednje poglavje
ali datoteko.
1
2
3
14
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 14
G
P
2015-10-26
3:25:23
ja
Uporaba menija plošče, menija
naslova, pojavnega menija in
seznama naslovov
ŠTEVILČNI gumbi (samo zvočne CDplošče
(CD-DA)): Med predvajanjem s predvajalnega
seznama s temi gumbi izberete zaporedno
številko posnetka.
Predvaja se izbrani posnetek.
1
Gumb
DISC MENU
Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite uporabljati
funkcijo menija plošče.
Gumb
TITLE MENU
Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite uporabljati
funkcijo menija naslova.
2
Preskoči: Med predvajanjem pritisnite gumb
1 ali 2, da se premaknete na prejšnjo ali
naslednjo datoteko predvajalnega seznama.
Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite uporabljati
funkcijo pojavnega menija.
3
Gumb 5: Zaustavi posnetek.
Gumb
POPUP MENU
4
Hitro predvajanje (samo zvočne CDplošče (CD-DA))
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali .
Vsakič, ko pritisnete gumb 3 ali , se bo
hitrost predvajanja spremenila.
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče
Blu-ray, DVD ali CD oziroma iz pomnilniške
naprave USB.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
5
6
Off
(
) Track
Trenutna skladba se ponavlja.
(
) All
Vse skladbe se ponovijo.
(
) Shuffle
Naključno predvajanje
skladb.
Seznam predvajanja
1. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb 5 ali RETURN.
Prikaže se zaslon z glasbenim
g
seznamom.
Music
TRACK 001
02:38
02:38
Gumb 6: Predvaja trenutno izbrani
posnetek.
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02:38
02
3
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
Ponavljanje predvajanja zvočne CDplošče (CD-DA)/MP3
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb TOOLS.
1
Playlist
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
?
Off
Rip TRACK 002
TRACK 0011
1
4
2
3
1/6
05:57
04:27
> Move < Adjust ' Return
TRACK 003
04:07
TRACK 004
5
6
+
1/2 Page
TRACK 001
Premor: Začasno zaustavi posnetek.
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
TRACK 002
02:38
CD
7
Skladbe se predvajajo v
zaporedju, v katerem so
posnete.
a Change Device
02:38
SSelect
l t
TTools ( ) Jump to Page ' Return
2. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do
želenega posnetka in nato pritisnite
RUMENI (C) gumb. Na posnetku se
prikaže kljukica. Postopek ponovite, da
izberete dodatne posnetke.
3. Če želite odstraniti posnetek s seznama,
se pomaknite do posnetka in znova
pritisnite RUMENI (C) gumb.
Kljukica ob posnetku bo izginila.
4. Ko končate, pritisnite gumb E. Izbrani
posnetki bodo prikazani na desni strani
zaslona. Predvajalnik predvaja prvi
posnetek.
5. Če želite spremeniti predvajalni seznam,
pritisnite gumb 5 ali RETURN, da se
vrnete na seznam glasbe. Ponovite 2., 3.
in 4. korak.
6. Če želite preklicati predvajalni seznam in
se vrniti na osnovni zaslon, pritisnite gumb
RETURN ali EXIT.
✎
OPOMBA
 Predvajalni seznam zvočne CD-plošče
(CD-DA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
 Če s predvajalnega seznama izbrišete vse
skladbe in nato pritisnete gumb E, predvajalnik
prikaže seznam vse glasbo in ga predvaja.
Kopiranje
Omogoča kopiranje zvočnih datotek z zvočne
CD-plošče (CD-DA) v napravo USB/HDD.
1. Odprite pladenj za ploščo. Vstavite
zvočno ploščo (CD-DA) in zaprite pladenj.
V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite napravo USB.
2. V zaustavljenem načinu se z gumbi
▲▼◄► pomaknite do želenega posnetka
in nato pritisnite RUMENI (C) gumb. Na
posnetku se prikaže kljukica. Postopek
ponovite, da izberete dodatne posnetke.
03:35
CD
" Pause Select
Tools ' Return
2. Z gumboma ◄► izberite Track, All,
Shuffle ali Off.
3. Pritisnite gumb E.
15
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 15
2015-10-26
3:25:24
3. Če želite odstraniti posnetek s seznama,
se pomaknite do posnetka in znova
pritisnite RUMENI (C) gumb.
Kljukica ob posnetku bo izginila.
4. Ko končate, pritisnite gumb TOOLS,
nato pa z gumboma ▲▼ izberite Rip in
pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno
sporočilo kopiranja.
5. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kjer naj
se kopirane datoteke shranijo, nato pa
pritisnite gumb E.
✎
OPOMBA
 Ne odklapljajte naprave, ko poteka kopiranje.
6. Če želite prekiniti kopiranje posnetka,
pritisnite gumb E, nato pa izberite Yes.
Za nadaljevanje kopiranja izberite No.
7. Ko je kopiranje končano, se prikaže
sporočilo "Ripping completed." Nato pa
pritisnite gumb E, da se vrnete nazaj na
zaslon za predvajanje.
✎
OPOMBA
 Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo
podpirale.
 Na zaslonu za kopiranje lahko izbirate med
Select All in Deselect All.
- Izberite Select All za izbor vseh posnetkov.
Tako prekličete izbor posameznih posnetkov.
- Če želite preklicati izbor vseh izbranih
posnetkov naenkrat, izberite možnost
Deselect All.
Plošča Kopiraj v pomnilnik USB
Omogoča kopiranje videa/fotografij/glasbe s
podatkovne plošče v napravo USB/HDD.
1. Odprite pladenj za ploščo. Vstavite ploščo
in zaprite pladenj. V priključek USB na
sprednji strani izdelka priključite napravo
USB. Izbrani posnetki bodo prikazani na
desni strani zaslona.
2. Pritisnite gumb ▲ nato pa z gumboma
◄► izberite Blu-ray, DVD ali CD.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Photos, Videos, ali Music,nato pa
pritisnite gumb E. Prikazal se bo zaslon
Fotografije, videi in glasba z vsebino
naprave. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke
ali oboje.
✎
OPOMBA
 Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse
vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z
vrsto vsebine, izbrano v 3. koraku. Če ste npr.
izbrali glasbo, boste videli samo glasbene
datoteke. Izbiro lahko spremenite tako, da se
vrnete na osnovni zaslon Fotografije, videi in
glasba in ponovite 3. korak.
4. Ko je prikazan zaslon za predvajanje, z
gumbi ▲▼◄► izberite Videos, Photos
ali Music, nato pa pritisnite RUMENI (C)
gumb. Na levi strani želenega elementa se
prikaže kljukica.
5. Ponovite 4. korak in izberite še druge
želene elemente.
6. Če želite element odstraniti s seznama,
znova pritisnite RUMENI (C) gumb.
Kljukica ob elementu izgine.
7. Ko končate, pritisnite gumb TOOLS nato
pa z gumboma ▲▼ izberite Copy to USB
in pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno
okno Kopiraj v pomnilnik USB.
8. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kamor
naj se kopirane datoteke shranijo, nato pa
pritisnite gumb E.
✎
OPOMBA
 Ne odklapljajte naprave, dokler poteka
kopiranje.
9. Če želite preklicati kopiranje, pritisnite
gumb E in izberite Yes. Za nadaljevanje
kopiranja izberite No.
10. Ko je kopiranje končano, se prikaže
sporočilo "Copying completed." Pritisnite
gumb E , da se vrnete na zaslon
Predvajanje.
✎
Predvajanje fotografij
 Na zaslonu za kopiranje lahko izbirate med
možnostma Select All in Deselect All.
- Če želite izbrati vse posnetke, izberite
možnost Select All. Tako prekličete izbor
posameznih posnetkov.
- Če želite preklicati izbor vseh izbranih
posnetkov naenkrat, izberite možnost
Deselect All.
Pr
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
To možnost izberite, če
Start Slide Show/
želite predvajati ali zaustaviti
Stop Slide Show
diaprojekcijo.
Z
n
Slide Show Speed
To možnost izberite, če želite
nastaviti hitrost diaprojekcije.
Background
Music
To možnost izberite, če želite
med gledanjem diaprojekcije
poslušati glasbo.
To možnost izberite, če želite
povečati trenutno sliko.
(Povečava je največ 4-kratna.)
P
Zoom
To možnost izberite, če želite
zavrteti sliko. (Sliko lahko
zavrtite v levo ali desno.)
M
Rotate
OPOMBA
 Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo
podpirale.
P
Upravljate lahko predvajanje fotografij s plošče
Blu-ray, DVD ali CD oziroma iz pomnilniške
naprave USB.
Information
✎
N
s
p
Prikaže podatke o sliki.
OPOMBA
 Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
 Da lahko omogočite funkcijo glasbene
podlage, mora biti datoteka fotografije na
istem pomnilniškem mediju kot glasbena
datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije
in načina šifriranja obeh.
 V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
16
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 16
2015-10-26
3:25:26
N
r
n
R
m
N
Priloga
TEŽAVA
če
e
Zaslon je prazen.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb p (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi
ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Če pozabite geslo.
• Pritisnite gumb p (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi
ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile nazaj
na tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in
predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI 576p/480p,
720p, 1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala
HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine
HDCP, se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Če imate druge težave.
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki
vsebuje pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Odpravljanje napak
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom
ni mogoče upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba
zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo o nemogočem
postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven območja.
Način predvajanja se
razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo
pravilno delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni
mogoče spremeniti.
• Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za
zvok.
UKREP
✎
OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
ati
17
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 17
2015-10-26
3:25:27
Tehnični podatki
Teža
1.1 Kg
Mere
300 (Š) X 41 (V) X 208 (G) mm
Območje obratovalne temperature
od +5°C do +35°C
Območje obratovalne vlažnosti
od 10 % do 75 %
Vrsta A
USB 2.0
Izhod enosmernega toka
Najv 5V 0.5A
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvok
PCM, bitni tok
Splošno
USB
HDMI
- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
- Vrednosti teže in mer so približne.
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Za
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej
posnete komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BDRE/-R, DVD-RW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in zanj niso predvidene.
Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj
navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo
odzval vsem delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake
plošče. Te in druge težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih
oblikah plošč so možne zaradi teh razlogov:
- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh
funkcij plošč Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče
Blu-ray po izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije
bodo morda na voljo pozneje;
- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane
in/ali nadomeščene;
- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije
med predvajanjem;
- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda še niso standardizirane plošče;
- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in
objavi služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG. Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete
tudi za morebitne posodobitve tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem : POTROŠNIKI
MORAJO UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO
POPOLNOMA ZDRUŽLJIVI S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE
DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM
IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO, DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARDNA
LOČLJIVOST«. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM
IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
•
18
BD_J4500R_SLV_Web_1027.indd 18
2015-10-27
11:50:50
•
•
•
m
e.
aj
D-
ke
čih
e
ne
D-
k;
č
ete
Zaščita pred kopiranjem
Licence
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin
oblike plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD
tudi tukaj za predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene
omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se
lahko zgodi, da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se
BD-ROM Mark in BD+ dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč
Blu-ray, to pa vključuje določene omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine,
zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS,
BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za pomoč strankam družbe
SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite
predvajalnik neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom
lahko povzroči motnje slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih
pravic v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in
spreminjanje televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko
predmet civilne tožbe ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia : Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev
uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter
njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo
prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji
Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.
cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten
z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi
patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske
pravice 2004-2013 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno
inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dveh D-jev
sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
pi,
ku.
• Patente za tehnologijo DTS najdete na http://patents.dts.com. Izdelano
po licenci DTS Licensing Limited. Ime in oznaka DTS, navedena skupaj ali
ločeno, sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna
znamka družbe DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• DivX
Ta naprava DivX Certified® je bila podrobno preizkušena za predvajanje
videa DivX®.
Za predvajanje kupljenih filmov v formatu DivX morate najprej registrirati svojo
naprave na spletni strani vod.divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD
nastavitvenega meniju vaše naprave.
Naprava je odobrena s potrdilom DivX Certified® za predvajanje video vsebin oblike DivX®
visoke ločljivosti do 1080p, vključno z najkakovostnejšimi vsebinami.
DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so blagovne znamke družbe DivX, LLC, in so
uporabljeni na podlagi licence.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih
povezanih družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Obvestilo o odprtokodnih licencah
- Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 19
2015-10-26
3:25:27
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko
dobo za okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak.
Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem
prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo
obrnite na eno od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo
kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja Samsung pooblaščeni
servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji v zadevni
državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na
naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
 GARANCIJSKI POGOJI
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno
izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali
ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi
mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s
popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji
zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja
Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe,
kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema škod na
napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila
koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti spremembe na napravi,
da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne
dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije.
Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica
tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi
običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne,
napačne omrežne napetosti, nezadostnega prezračevanja ali drugih
vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko
uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih
pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic,
se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne predvideva drugače,
so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za
posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in avdio kaset ali
podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice
projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije
dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 20
2015-10-26
3:25:27
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
Contact Centre 
Area
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BD_J4500R_SLV_Web_1026.indd 21
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja
baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku
njihove življenjske dobe v tem izdelku nesmete odstraniti skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.
Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe
materialov prosimo, ločite te baterije od ostalihodpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja
odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel
USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v
recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov.
Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne
pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
2015-10-26
3:25:27
Download PDF

advertising