Samsung | BD-ES5000 | Samsung BD-E5500 SMART HUB manual

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Vsebin
na
Nastav
vitev om
mrežne
e povez
zave: Uvodnii korak
ki 3
Uporab
ba ikon
n
14
• Žična omrežja
4
• Premikanje ikone
14
• Brezžična omrežja
5
• Ustvarjanje nove mape
15
Nadgra
adnja program
mske opreme
e
7
• Vstavljanje ikone v mapo
15
Zagon pamettnega vozlišč
ča
9
• Preimenovanje mape
16
• Zaklepanje aplikacije
17
• Odklepanje aplikacije
18
Registtriranje Samsu
ungove
ega rač
čuna
19
Uporab
ba Sam
msungo
ovih ap
plikacijj
21
Uporab
ba funk
kcije Pa
ametno
o iskan
nje
22
Ustvarrjanje ra
ačuna Samsu
ung
10
Prijava
a v storritev Pa
ametno
o vozliš
šče
11
Odjava
a iz sto
oritve Pametno vozlišče
11
Ponastavitev
v pozab
bljeneg
ga geslla
12
Odstra
anjevan
nje raču
una za Pame
etno vozlišče
s seznama TV
V-račun
nov
12
Urejan
nje ikon
n
14
※ Funkcije so lahko odvisne od modela predvajalnika.
※ Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
Nastavitev omrežne povezave: Uvodni
koraki
1
Pritisnite gumb [HOME] na daljinskem
upravljalniku.
HOME
4
※ Če uporabljate brezžično omrežje, preverite, ali
je dostopna točka, prek katere želite povezati
predvajalnik, vklopljena. Dostopna točka je
lahko brezžični usmerjevalnik, modem ipd.
Če uporabljate žično omrežje, kabel za žično
omrežje priključite v priključek LAN na hrbtni
strani predvajalnika in v brezžični usmerjevalnik
oziroma modem.
2
3
Na osnovnem zaslonu
pojdite na <Settings>
in pritisnite gumb e.
5
Kazalec pomaknite na
<Network Settings> in
pritisnite gumb e.
Ko se prikaže okno za
omrežne nastavitve,
kazalec pomaknite
na možnost »Za
žična omrežja« na 4.
strani oziroma na »Za
brezžična omrežja« na
5. strani in dokončajte
omrežne nastavitve.
※ Predvajalnik podpira različne
omrežne nastavitve (žično/
brezžično, WPS (PBC)), ki
omogočajo preprosto in hitro
konfiguriranje omrežja.
Kazalec pomaknite na
<Network> in pritisnite
gumb e.
3 - Slovenščina
❙ Žična omrežja
Žično – samodejno
Žično – ročna nastavitev
Če omrežje ne zahteva statičnega naslova IP, uporabite samodejni postopek.
Večina omrežij ne zahteva statičnega naslova IP.
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno
določiti omrežne nastavitve.
1
V meniju za omrežne
nastavitve izberite
Wired in pritisnite gumb
e.
1
2
2
Predvajalnik preveri
omrežno povezavo
in se nato poveže z
omrežjem.
Ko je vzpostavljanje
omrežne povezave
končano, pritisnite
gumb e.
3
4 - Slovenščina
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite <Wired> in pritisnite gumb
e. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Predvajalnik skuša preveriti
omrežno povezavo, vendar mu to ne uspe.
Na desni strani zaslona
izberite <IP Settings>
in pritisnite gumb e.
Prikaže se zaslon za
nastavitve IP.
Izberite polje IP Mode in ga nastavite na »Ročno«.
4
S številčnico na daljinskem upravljalniku vnesite omrežne vrednosti.
Z gumbi ▲▼◄► na daljinskem upravljalniku se premikajte od enega
vnosnega polja do drugega.
✎ Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev. Prav tako pa si jih
lahko ogledate na večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
5
Ko končate, označite
možnost OK in pritisnite
gumb e. Predvajalnik
preveri omrežno
povezavo in se nato
poveže z omrežjem.
❙ Brezžična omrežja
1
2
3
5 - Slovenščina
Preverite, da je dostopna točka, prek katere želite povezati predvajalnik,
vklopljena. Dostopna točka je lahko brezžični usmerjevalnik, modem ipd.
V meniju za omrežne
nastavitve izberite
Wireless (General) in
pritisnite gumb e.
Pritisnite gumb e.
Predvajalnik začne
iskati dostopne točke.
Ko je iskanje končano,
predvajalnik prikaže
seznam najdenih
dostopnih točk.
4
Kazalec pomaknite na
dostopno točko, prek
katere želite povezati
predvajalnik, in pritisnite
gumb e.
5-1 Če želite uporabljati
statični naslov IP,
na zaslonu izberite
možnost <IP Settings>
in ročno vnesite
nastavitve želenega
naslova IP.
- IP Address
- Subnet Mask
5
- Gateway
Pritisnite gumb e.
Predvajalnik se poveže
z omrežjem.
✎ Če omrežje uporablja
varnostni ključ, se prikaže
okno za vnos varnostnega
ključa. S tipkovnico vnesite
varnostni ključ. Ko končate,
z gumbi ▲▼◄► izberite
Done, pritisnite gumb e
in nadaljujte s 6. korakom.
- DNS Server
6
Ko dokončate omrežne
nastavitve, pritisnite
gumb <OK>.
✔ Če uporabljate napravo, ki podpira funkcijo WPS
1. Izvedite korake od 1 do 5 v razdelku »Nastavitev omrežne povezave: Uvodni
koraki«.
2. Izberite »WPS(PBC)«.
3. Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
✎ Opombe
- Naprave, ki podpirajo funkcijo WPS, imajo gumb WPS (PBC).
6 - Slovenščina
Nadgradnja programske opreme
Občasno izda Samsung posodobitve programske opreme. Za namestitev
posodobljene programske opreme na vaš predvajalnik sledite spodnjim navodilom.
1
2
Pritisnite gumb
[HOME] na daljinskem
upravljalniku.
Na osnovnem zaslonu
pojdite na <Settings> in
pritisnite gumb e.
HOME
3
4
7 - Slovenščina
Kazalec pomaknite na
<Support> in pritisnite
gumb e.
Pojdite na element
<Software Upgrade> in
pritisnite gumb e.
5
Predvajalnik bo
samodejno poiskal
programsko opremo, ki
jo je treba nadgraditi, in
jo namestil.
6
Okno za prikaz nadgradnje se lahko razlikuje glede na način.
7
Druge aplikacije se nadgradijo samodejno, ko so zagnane.
8 - Slovenščina
Zagon pametnega vozlišča
1
2
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku.
Ko prvič zaženete
storitev pametnega
vozlišča, se prikažejo
Samsungovi splošni
pogoji in določila.
Preberite jih in, če se z
njimi strinjate, izberite
gumb <Agree>, da
nadaljujete. Nato
pritisnite gumb e.
SMART
3
HUB
Prikaže se okno s
Samsungovimi Pravili za
varovanje zasebnosti.
Preberite jih in, če se z
njimi strinjate, izberite
gumb <Agree> ter
pritisnite gumb e.
※ Če izberete gumb
<Disagree>, ne boste mogli
prejeti storitve pametnega
vozlišča.
4
※ Če izberete gumb
<Disagree>, ne boste mogli
uporabljati storitve pametnega
vozlišča.
9 - Slovenščina
Ko je prikazano okno za
posodobitev pametnega
vozlišča, izberite <OK> in
pritisnite gumb e.
Ustvarjanje računa Samsung
1
2
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku.
SMART
4
HUB
Pritisnite rdeči gumb a na daljinskem upravljalniku, da se prikaže
prijavno okno. (Za opis tega gumba glejte dno zaslona.)
Ko se prikaže prijavno
okno, izberite gumb
<Create Account> in
pritisnite gumb e.
Pojdite na polje
Samsung account in
pritisnite gumb e.
Prikazalo se bo okno z
vstopnim zaslonom in
tipkovnico. S tipkovnico
vnesite e-poštni naslov,
ki se bo uporabljal kot
vaš ID.
Račun mora biti veljaven e-poštni naslov v naslednji obliki: sample@
sample.com ali sample@sample.net. Nato v polje za geslo vnesite geslo
in enako geslo še v polje za potrditev gesla.
5
10 - Slovenščina
Ko vnesete vse podatke, pojdite na element <Create Account> in
pritisnite gumb e. Vaš račun se bo ustvaril.
Prijava v storitev Pametno vozlišče
Odjava iz storitve Pametno vozlišče
1
1
2
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
SMART
HUB
2
Pritisnite rdeči gumb a na daljinskem upravljalniku, da se prikaže
prijavno okno. (Za opis tega gumba glejte dno zaslona.)
V prijavnem oknu vnesite
svoj ID in geslo. Izberite
<Login> na dnu okna in
pritisnite gumb e.
11 - Slovenščina
Med prijavljanjem v storitev Pametno vozlišče pritisnite gumb a na
daljinskem upravljalniku.
Ko se prikaže okno za
potrditev odjave, pojdite
na <OK> in pritisnite
gumb e.
Ponastavitev pozabljenega gesla
Če pozabite svoje geslo, sledite spodnjim navodilom.
1
2
3
Vnesite račun (e-poštni
naslov) za pozabljeno
geslo, pojdite na <Reset
Password> in pritisnite
gumb e.
Odstranjevanje računa za Pametno
vozlišče s seznama TV-računov
1
2
Prikazalo se bo
potrditveno okno s
sporočilom, da boste na
vneseni e-poštni naslov
(račun) prejeli navodila.
Pojdite na <OK> in
pritisnite gumb e.
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
12 - Slovenščina
HUB
Pritisnite modri gumb } na daljinskem upravljalniku, da se prikaže okno
Nastavitve.
※ Za opis tega gumba glejte dno zaslona.
Sledite navodilom, da ponastavite svoje geslo.
SMART
3
4
Pojdite na element
<Account
Management> in
pritisnite gumb e.
Pojdite na element
<Remove from TV
Account List> in
pritisnite gumb e.
5
6
13 - Slovenščina
Vnesite geslo, pritisnite
gumb <OK> in nato
pritisnite e.
Prikazalo se bo
potrditveno okno in vas
pozvalo, da potrdite
izbris. Pojdite na gumb
<OK> in pritisnite e,
da izbrišete trenutni
račun s seznama TVračunov.
Urejanje ikon
1
2
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
Uporaba ikon
Pritisnite gumb [SMART HUB] na daljinskem upravljalniku, da zaženete
Pametno vozlišče, nato pa pojdite do ikone, ki jo želite izvesti.
SMART
❙ Premikanje ikone
HUB
1
Pritisnite zeleni gumb b na daljinskem upravljalniku, da se prikaže okno
Sort Keys s tipkami za razvrščanje. (Za opis tega gumba glejte dno
zaslona.)
Ikone lahko razvrstite na različne načine. Pojdite na način razvrščanja,
ki ga želite uporabiti, in pritisnite gumb e. Izberete lahko Ime, Datum
namestitve, Frekvenca, Kategorija, Uporabniško določeno ali Privzeto.
2
3
14 - Slovenščina
Pritisnite rumeni gumb
{ na daljinskem
upravljalniku, da odprete
način »Edit Mode«.
Izberite ikone, ki jih želite
premakniti.
Izberite »Move« in pritisnite gumb e.
❙ Ustvarjanje nove mape
1
2
Pritisnite rumeni gumb
{ na daljinskem
upravljalniku, da odprete
način »Edit Mode«,
nato pa izberite <New
Folder>.
Vnesite ime mape, ki jo
želite ustvariti, in pritisnite
gumb e. Ustvarita se
mapa in ustrezna ikona
mape.
❙ Vstavljanje ikone v mapo
1
2
3
4
15 - Slovenščina
Pojdite na ikono, ki jo
želite prestaviti.
Pritisnite rumeni gumb { na daljinskem upravljalniku, da odprete način »Edit Mode«.
Izberite ikone, ki jih želite
premakniti v mapo, nato
pa izberite <Move to
Folder>.
Prikazal se bo seznam
map, v katere lahko
premaknete ikono.
Pojdite na želeno mapo
in pritisnite gumb e.
❙ Preimenovanje mape
1
2
Pojdite na ikono, ki jo
želite preimenovati,
nato pa pritisnite rumeni
gumb { na daljinskem
upravljalniku, da odprete
način »Edit Mode«.
3
S puščičnimi gumbi
pojdite na element
<Rename Folder> in
pritisnite gumb e.
16 - Slovenščina
Vnesite novo ime, ki ga
želite uporabiti za izbrano
mapo, in pritisnite gumb
e. Ime izbrane mape
se spremeni.
❙ Zaklepanje aplikacije
• Določene aplikacije lahko zaklenete, da preprečite drugim osebam, da bi jih
uporabljale.
(Privzeto naloženih map in aplikacij ni mogoče zakleniti.)
1
2
Pojdite na ikono, ki
jo želite zakleniti, in
pritisnite rumeni gumb
{ na daljinskem
upravljalniku.
3
Izberite ikone, ki jih želite
zakleniti, in pritisnite
<Lock>.
17 - Slovenščina
Vnesite geslo, ki mora
vsebovati 4 znake.
Prikazalo se bo pojavno
okno za aktivirano
blokado storitve.
Pritisnite gumb e.
Simbol ključavnice poleg
aplikacije se zapre. Za
dostop do aplikacije
morate vnesti geslo.
❙ Odklepanje aplikacije
1
2
Kazalec pomaknite do
aplikacije, ki jo želite
odpreti, nato pa pritisnite
rumeni gumb { na
daljinskem upravljalniku.
3
Izberite ikone, ki jih želite
odkleniti, in pritisnite
<Unlock>.
18 - Slovenščina
Vnesite pravilno
4-mestno geslo.
Prikazalo se bo pojavno
okno za sproščeno
blokado storitve.
Pritisnite gumb e.
Simbol ključavnice poleg
aplikacije se odpre. Če
želite aplikacijo znova
zakleniti, sledite korakom
na strani 17.
Registriranje Samsungovega računa
1
Z računalnikom se
povežite na spletno
mesto http://www.
samsung.com/ in
ustvarite nov račun.
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
SMART
HUB
✎ Vsebina domače strani je
odvisna od države.
4
2
Za namestitev plačljivih
aplikacij potrebujete
denar. Uporabite lahko
tudi plačilno kartico.
(Za več informacij glejte
navodila na spletni
strani.)
Pritisnite modri gumb } na daljinskem upravljalniku, da se prikaže okno
Nastavitve.
※ Za opis tega gumba glejte dno zaslona.
19 - Slovenščina
5
6
Pojdite na element
<Account
Management> in
pritisnite gumb e.
Pojdite na element
<Register Service
Account> in pritisnite
gumb e.
7
8
20 - Slovenščina
Pritisnite gumb e na
elementu Samsungove
aplikacije, da spremenite
njene naročniške
nastavitve. Izberite
element <Register> in
pritisnite e.
Vnesite ID in geslo
računa, ki ste ga ustvarili
na strani »http://www.
samsung.com/«,
pojdite na <OK> in
nato pritisnite e. Ko
zaženete registrirano
storitev, vas bo sistem
prijavil v registrirano
storitev z vnesenimi
podatki računa.
Uporaba Samsungovih aplikacij
1
2
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
SMART
3
HUB
4
Zaženite »Samsung
Apps« na sredini levega
dela zaslona.
21 - Slovenščina
Za namestitev plačljivih aplikacij potrebujete račun za Samsungove
aplikacije. Če ga nimate, ga registrirajte. Glejte razdelek v tem priročniku,
ki opisuje, kako registrirati Samsungov račun.
(Glejte strani 19~20.)
Pojdite na ikono
aplikacije, ki jo želite
namestiti, in pritisnite
gumb e. Prikaže se
okno s podrobnostmi
izbrane aplikacije.
5
Pojdite na element
<Download Now> in
pritisnite gumb e, da
zaženete namestitev.
Uporaba funkcije Pametno iskanje
Informacije lahko iščete v oknu za pametno iskanje.
Poleg tega okno prikazuje seznam najbolj priljubljenih iskalnih besed in seznam
priljubljenih aplikacij.
1
6
Po koncu namestitve
se bo na zaslonu
samodejno prikazala
ikona nameščene
aplikacije.
2
22 - Slovenščina
Pojdite na element
<Search> na osnovnem
zaslonu Pametnega
vozlišča in pritisnite
gumb e.
Prikazalo se bo okno za
pametno iskanje.
3
4
Vnesite besede, ki jih želite uporabiti kot iskalni izraz. Če želite izbrati eno
od priljubljenih iskalnih besed na dnu zaslona, se s puščičnimi tipkami
premaknite na element in pritisnite gumb e.
4-1 Če izberete eno od
priljubljenih aplikacij na
dnu zaslona, bo funkcija
Pametno iskanje poiskala
informacije, povezane z
aplikacijo.
Prikazali se bodo rezultati
iskanja vnesenih besed.
4-2 Za namestitev aplikacije,
prikazane v odseku
Samsungove aplikacije v
oknu z rezultati iskanja,
pojdite na aplikacijo in
nato pritisnite gumb e.
4-3 Za namestitev aplikacije se odpre zaslon Samsungove aplikacije. Za več
informacij o namestitvi glejte »Uporaba Samsungovih aplikacij«.
23 - Slovenščina
Download PDF

advertising