Samsung | BD-D5300 | Samsung BD-D5300 Používateľská príručka

BD-D5300
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Kľúčové vlastnosti
Vlastnosti diskov Blu-ray
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD
videa, ktorá je v priemysle dostupná – veľká
kapacita znamená kvalitu videa bez kompromisov.
Nasledujúce vlastnosti diskov Blu-ray závisia od
jednotlivých diskov a budú sa meniť.
Vzhľad a navigácia vlastností sa tiež budú líšiť v
závislosti od disku.
Nie všetky disky budú mať nižšie opísané
vlastnosti.
Video upútavky
Formát BD-ROM podporuje tri vysoko pokrokové
video kodeky, vrátane AVC, VC-1 a MPEG-2.
Podporované sú tiež HD rozlíšenia videa:
• Vysoké rozlíšenie 1920 x 1080
• Vysoké rozlíšenie 1280 x 720
Prehrávanie s vysokým rozlíšením
Ak si chcete prezerať obsah s vysokým rozlíšením
na diskoch Blu-ray, potrebujete HDTV (televízor
s vysokým rozlíšením).
Niektoré disky Blu-ray si môžu vyžadovať použitie
HDMI výstupu prehrávača na sledovanie obsahu
vo vysokom rozlíšení.
Schopnosť sledovania obsahu vo vysokom
rozlíšení na diskoch Blu-ray môže byť obmedzená
v závislosti od rozlíšenia vášho televízora.
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce BDLIVE cez sieťové pripojenie a preberať obsahy
poskytované výrobcom disku.
2
Slovensky
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
Smart Hub
Pomocou sieťového pripojenia si môžete vybrať
rôzne spoplatnené alebo bezplatné aplikácie. Tieto
aplikácie poskytujú rozsah internetových služieb
a obsahov, ktoré zahŕňajú správy, predpoveď
počasia, burzu cenných papierov, hry, filmy a
hudbu.
Služba AllShare
Môžete prehrávať videá, hudbu a fotografie
uložené vo vašich zariadeniach (napríklad v
počítači, mobilných telefónoch alebo NAS) cez
sieťové pripojenie.
Prehrávanie multimediálnych súborov
USB pripojenie môžete používať na prehrávanie
rôznych typov multimediálnych súborov (MP3,
JPEG, DivX atď.) získaných z pamäťového
zariadenia USB.
Bezpečnostné informácie
02
Výstraha
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým
prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ
LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S NÍM MÔŽE DÔJSŤ
K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ
PREHRÁVAČA DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE
POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE,
NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ
SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ
RIZIKO OŽIARENIA. NIKDY NEROZOBERAJTE
ZARIADENIE A NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na
pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu
iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán. Táto licencia je
obmedzená pre súkromné nekomerčné použitie
koncovým užívateľom licencovaného obsahu.
Nenadobúdajú sa žiadne práva na komerčné
používanie.
Licencia neplatí pre iné než toto zariadenie a licencia
sa nevzťahuje na žiadne nelicencované zariadenie
alebo proces v súlade s normou ISO/IEC 11172-3
alebo ISO/IEC 13818-3 použité alebo predávané v
kombinácii s týmto zariadením. Licencia sa vzťahuje
len na používanie tohto zariadenia pre kódovanie
a/alebo dekódovanie audio súborov podľa normy ISO/
IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto
licencie nie sú poskytované žiadne práva na vlastnosti
alebo funkcie zariadenia, ktoré nie sú v súlade s
normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
Slovensky
3
Bezpečnostné informácie
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné opatrenia
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bolo
zariadenie akýmkoľvek spôsobom
poškodené, napríklad pri poškodení
napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bola
na zariadenie vyliata voda alebo dovnútra
spadli nejaké predmety, ak bolo zariadenie
vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie
nepracuje normálne, alebo ak spadlo.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
Uskladnenie a spravovanie diskov
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov),
ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
10. Napájací kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo
ste si ho zakúpili spolu s
výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa
zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
4
Slovensky
Manipulácia s diskami
Tvar disku
• Používajte disky
štandardného tvaru. Ak
použijete neštandardné disky (disky špeciálneho
tvaru), môžete poškodiť prehrávač.
Držanie diskov
• Disk nechytajte za stranu, kde sú
uložené údaje.
Blu-ray disky
• Nenechávajte disky Blu-ray v prehrávači príliš
dlho. Vyberte disk Blu-ray z prehrávača a uložte
ho do krytu.
• Dávajte pozor, aby ste na povrchu Blu-ray disku
nezanechali odtlačky prstov, alebo aby ste ho
nepoškriabali.
DVD-VIDEO, zvukové CD (CD-DA)
• Špinu a nečistoty na disku vyčistite pomocou
mäkkej handričky.
Uskladnenie diskov
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože
údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na
prostredie.
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Skladujte ich vo vertikálnej polohe.
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale.
• Na vytlačenú stranu nepíšte guľôčkovým perom
ani ceruzkou.
• Na čistenie diskov nepoužívajte čistiace spreje
na nahrávky ani antistatické čistiace prostriedky.
Taktiež nepoužívajte prchavé chemikálie, ako je
napríklad benzén alebo riedidlo.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky. (Nepoužívajte
disky prelepené lepiacou páskou alebo so
zvyškami odlepených nálepiek.)
• Nepoužívajte chrániče alebo kryty odolné voči
poškriabaniu.
• Nepoužívajte disky vytlačené na tlačiarni
menoviek, ktoré dostať na trhu.
• Nevkladajte pokrivené alebo popraskané disky.
• Pred pripojením tohto prehrávača k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Neposúvajte prehrávač počas prehrávania
disku. Disk sa môže poškrabať alebo poškodiť
a môžu sa poškodiť vnútorné diely prehrávača.
• Na prehrávač neukladajte vázu na kvety
naplnenú vodou ani žiadne malé kovové
predmety.
• Dávajte pozor, aby sa vám do zásuvky na disk
nedostala ruka.
• Do zásuvky na disk nevkladajte nič okrem
diskov.
• Rušenia z vonkajších zdrojov, ako je napríklad
blesk alebo statická elektrina, môžu ovplyvniť
normálnu činnosť tohto prehrávača. V takomto
prípade prehrávač vypnite a znovu zapnite
pomocou tlačidla POWER alebo odpojte
napájací kábel zo zásuvky a znovu ho pripojte.
Prehrávač bude pracovať normálne.
• Po použití nezabudnite vybrať disk a vypnúť
prehrávač.
Údržba skrinky
Pred čistením skrinky Blu-ray nezabudnite odpojiť
sieťový kábel zo zásuvky.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné
čistiace prostriedky.
• Skrinku vyčistite pomocou mäkkej handričky.
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento prehrávač nemusí odpovedať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky
Blu-ray, DVD a CD umožňujú špecifickú alebo
obmedzenú prevádzku a poskytujú len určité
funkcie počas prehrávania.
Uvedomte si, že to nie je chyba prehrávača.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray,
DVD alebo CD, pretože formáty disku sa vyvíjajú
a počas vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD
a CD a/alebo výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké
otázky, alebo ak sa u vás vyskytli problémy
pri prehrávaní diskov Blu-ray, DVD alebo CD
na tomto prehrávači. Ďalšie informácie o
obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v ďalších
častiach tohto návodu na použitie.
Slovensky
5
Bezpečnostné informácie
Upozornenia pri manipulácii
• Ak nebudete prehrávač dlhší čas používať,
odpojte napájací kábel zo zásuvky.
• Disk vyčistite priamymi pohybmi zo stredu k
okraju disku.
• Prehrávač nevystavujte žiadnym
tekutinám.
• Aj keď je prehrávač vypnutý
(pohotovostný režim) a zástrčka je
pripojená k zásuvke, stále spotrebúva energiu.
• Zariadenie by ste nemali vystavovať kvapkaniu
alebo špliechaniu vody a nemali by ste naň
ukladať predmety naplnené tekutinou, ako sú
napríklad vázy.
• Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie
zariadenia a mala by byť kedykoľvek
dosiahnuteľná.
02
• Ak prehrávač náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte prehrávač, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
Obsah
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
2
2
Vlastnosti diskov Blu-ray
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
3
4
4
4
4
Výstraha
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Uskladnenie a spravovanie diskov
Manipulácia s diskami
10
10
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a Obsah, ktoré môže váš prehrávač
prehrávať
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže
prehrať
Kompatibilita disku Blu-ray
Typy diskov
Regionálny kód
Copyright
Podporované formáty súborov
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať
Príslušenstvo
Predný panel
Zadný panel
Diaľkový ovládač
Opis diaľkového ovládača
ZAČÍNAME
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
17
PRIPOJENIA
18
18
19
6
Slovensky
Pripojenie k televízoru
Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou HDMI
kábla – Najlepšia kvalita (Odporúčané)
Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou audio/
video kábla - Dobrá kvalita
22
22
23
Pripojenie k zvukovému systému
Prípad 1 : Pripojenie k zvukovému systému (AV
prijímač s podporou HDMI) – Najlepšia kvalita
(Odporúčané)
Prípad 2: Pripojenie k zvukovému systému (AV
prijímač s dekodérom Dolby Digital alebo DTS) –
Lepšia kvalita
Prípad 3: Pripojenie k zvukovému systému
(Stereofonický zosilňovač) – Dobrá kvalita
Pripojenie k sieti
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
24
25
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
31
31
34
35
Úvodné nastavenie
Prístup do ponuky Nastavení
Displej
Pomer strán
Smart Hub- veľkosť obr.
BD Wise (iba prehrávače Samsung)
Rozlíšenie
Farebný formát HDMI
Filmová snímka (24Fs)
HDMI hlboké farby
Statický režim
Progresívny režim
Zvuk
Digitálny výstup
Prevzorkovanie PCM nadol
Ovládanie dynamického rozsahu
Režim zmiešavania
Sieť
Nastavenia siete
Stav siete
Internetové pripojenie BD-LIVE
20
20
21
21
NASTAVENIE
Slovensky
SLOVENSKY
PRIPOJENIA
7
Obsah
NASTAVENIE
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
39
Systém
Úvodné nastavenie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD údajov
Časové pásmo
DivX® Video na požiad.
Reset
Jazyk
Zabezpečenie
Rodič. hodnotenie BD
Rodič. hodnotenie DVD
Zmeniť heslo
Všeobecné
Predný displej
Sieťový diaľkový ovládač
Podpora
Aktualizácia softvéru
Kontaktovať Samsung
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
40
40
40
40
Prehrávanie videa
Prehrávanie
Štruktúra disku
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/
vyskakovacej ponuky
Použitie ponuky disku
Použitie ponuky titulu
Prehrávanie zoznamu titulov
Použitie vyskakovacej ponuky
Použitie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Vyhľadávanie požadovanej scény
Preskakovanie kapitol
40
41
41
41
41
41
42
8
Slovensky
45
45
46
46
47
47
48
Prehrávanie spomaleného záberu/Prehrávanie
po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
Prehrávanie po krokoch
Použitie tlačidla TOOLS
Priamy prechod na požadovanú scénu
Opakovanie titulu alebo kapitoly
Opakovanie časti
Zmena na celú obrazovku
Výber nastavenia obrazu
Výber jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Zmena uhla kamery
Nastavenie BONUSVIEW
Počúvanie hudby
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú
pri prehrávaní hudby
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Zoz. titulov
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie JPEG súborov
Použitie tlačidla TOOLS
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
SIEŤOVÉ SLUŽBY
49
49
52
54
56
56
56
58
58
Používanie služby Smart Hub
Prvé spustenie služby Smart Hub
Ponuka Nastavenia - MODRÉ tlačidlo (D)
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Ponuka Triedenie - ZELENÉ tlačidlo (B)
Aplikácie Samsung
Platené aplikácie
BD-LIVE™
Používanie funkcie AllShare
DODATOK
59
61
62
Riešenie problémov
Opravy
Technické údaje
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
45
45
Slovensky
9
SLOVENSKY
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Začíname
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a Obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Pojem
Logo
Signalizuje funkciu, ktorá je dostupná na BD-ROM alebo BD-RE/-R disku, ktorý je
nahraný vo formáte BD-RE.
Z
�
Signalizuje funkciu, ktorá je dostupná na diskoch DVD-VIDEO alebo nahratá na
diskoch DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktoré boli nahrané a finalizované.
�
Signalizuje funkciu dostupnú na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom DivX, MKV, MP4.
o
Signalizuje funkciu dostupnú na zvukových diskoch CD-RW/-R (formát CD-DA).
-
�
Signalizuje funkciu dostupnú na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom MP3 alebo WMA.
-
G
Signalizuje funkciu dostupnú na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
-
FOTOGRAFIA
Definícia
h
z
VIDEO
HUDBA
Ikona
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R
disky.
▪▪ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
▪▪ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 Mbps.
▪▪ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti, ktorá
presahuje 30 Mbps.
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
• HD DVD
• disk DVD-ROM/PD/
MV, atď.
10
Slovensky
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
Kompatibilita disku Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
S tým súvisia aj otázky týkajúce sa kompatibility
disku. Nie všetky disky sú kompatibilné a nie
každý disk sa bude dať prehrávať. Viac informácií
nájdete v časti Oznámenie o zhode a kompatibilite
v tomto návode na použitie.
BD-ROM
Začíname
mimo vášho regiónu tento prehrávač nemusí
prehrávať.
▪▪ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch
diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán
obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané
na škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
▪▪ Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo
pozostatky cigaretovému dymu na nahrávacom
povrchu môžu viesť k tomu, že sa disk nebude dať
prehrávať.
▪▪ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať
dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré
funkcie budú vykonávané pomaly.
▪▪ Tento prehrávač nemusí odpovedať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky Blu-ray,
DVD a CD umožňujú špecifickú alebo obmedzenú
prevádzku a poskytujú len určité funkcie počas
prehrávania.
Uvedomte si, že to nie je chyba prehrávača.
▪▪ Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD
alebo CD, pretože formáty disku sa vyvíjajú a počas
vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD a CD a/alebo
výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké otázky, alebo
ak sa u vás vyskytli problémy pri prehrávaní diskov
Blu-ray, DVD alebo CD na tomto prehrávači. Ďalšie
informácie o obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v
ďalších častiach tohto návodu na použitie.
Typy diskov
03
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Niektoré komerčné disky a disky DVD zakúpené
Disky Blu-ray ROM môžete iba prehrávať.
Tento prehrávač dokáže prehrávať vopred
nahrané komerčné disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R disky sa dajú prehrávať a dá sa na
ne nahrávať.
Tento prehrávač môže prehrávať BD-RE/-R disk
nahraný inými kompatibilnými rekordérmi Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento prehrávač dokáže prehrávať vopred
nahrané komerčné DVD disky (DVD-VIDEO
disky) s filmami.
• Keď na dvojvrstvovom DVD-VIDEO disku
prepínate z jednej vrstvy na druhú, môže sa
vyskytnúť krátke skreslenie obrazu a zvuku. Nie
je to porucha prehrávača.
DVD-RW/-R/+R
Tento prehrávač dokáže prehrávať disky DVDRW/-R/+R, nahrané a finalizované na DVD
videorekordéri. Schopnosť prehrávania môže
závisieť od podmienok nahrávania.
DVD+RW
• Tento prehrávač dokáže prehrávať DVD+RW
disky nahrané na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávania môže závisieť od
podmienok nahrávania.
Zvukové CD (CD-DA)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať CD-DA
formát zvukových CD-RW/-R diskov.
• Tento prehrávač nemusí prehrávať niektoré
CD-RW/-R disky kvôli podmienkam nahrávania.
Slovensky
11
Začíname
CD-RW/-R
• Použite 700MB (80-minútový) CD-RW/-R disk.
Ak je to možné, nepoužívajte 800MB
(90-minútový) alebo väčší disk, pretože takýto
disk sa nemusí prehrávať.
• Ak nebol disk CD-RW/-R nahraný ako
uzatvorená relácia, môžete na začiatku
prehrávania zbadať omeškanie a možno sa
nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Na tomto prehrávači sa nemusia dať
prehrávať všetky disky CD-RW/-R v závislosti
od zariadenia, na ktorom boli napaľované.
Prehrávateľnosť obsahu nahraného na médiách
CD-RW/-R z CD diskov na osobné použitie sa
môže líšiť v závislosti od obsahu a diskov.
AVCHD (Pokročilý Video kodek s
vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky
vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne
nahrávané a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery
s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje
obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“.
Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD,
ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými
značkami Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
✎✎ POZNÁMKA
Regionálny kód
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa
musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené
na zadnom paneli prehrávača.
Typ disku
Regionálny
kód
Blu-ray
▪▪ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia
prehrávať v závislosti od stavu nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
▪▪ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako
bežné disky DVD videokamery.
▪▪ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa
nemusia dať prehrať v závislosti od rozlíšenia videa
a od stavu obnovovacieho kmitočtu.
12
Slovensky
A
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
C
DVD-VIDEO
Copyright
Oblasť
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný východ,
Egypt, Južná Afrika, Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento
návod na používanie sa nesmie reprodukovať
alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
03
Podporované formáty súborov
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet.
• Tento prehrávač nepodporuje názvy priečinkov alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov FAT16, FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže spôsobiť
problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Externé HDD zariadenie nie je podporované.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má nižší obnovovací kmitočet ako 30 fps (obrázkov za sekundu).
Podpora video súborov
Prípona súboru
*.avi
Nosič
AVI
Video kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
WMV (wmv9)
MP4
PS
TS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MPEG2
H.264
VC1
Audio kodek
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Rozlíšenie
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Slovensky
13
Začíname
Poznámky k USB pripojeniu
Začíname
Podpora hudobných súborov
Prípona súboru
*.mp3
*.wma
Nosič
Audio kodek
Rozsah podpory
WMA
WMA
Zhoduje sa s WMA verziou 10
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť - Všetky prenosové rýchlosti v rozsahu 5
kbps až 384kbps
MP3
MP3
-
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať
Disk Blu-ray
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
Systém vysielania PAL vo Veľkej
Británii, Francúzsku, Nemecku,
atď.
DivX
BD-LIVE
Java
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
14
Slovensky
Audio/Video kábel
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Návod na použitie
Diaľkový ovládač
03
Predný panel
Začíname
a
b c
def g
h
1
2
3
4
5
6
7
8
ZÁSUVKA NA DISK
Otvára sa, aby sa doň vložil disk.
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
Zaznamenáva signály z diaľkového ovládača.
DISPLEJ
Slúži na zobrazenie stavu prehrávania, času, atď.
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ Slúži na otvorenie a zatvorenie zásuvky na disk.
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
Slúži na zastavenie prehrávania disku.
TLAČIDLO PREHRAŤ/
POZASTAVIŤ
Slúži na prehrávanie disku alebo pozastavenie prehrávania.
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Slúži na zapnutie a vypnutie prehrávača.
USB HOSTITEĽ
Tu môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a použiť ho ako pamäťové médium,
keď je prehrávač pripojený k BD-LIVE. Rovnako môžete použiť konektor USB Host
na aktualizáciu softvéru a prehrávanie formátov MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Aktualizáciu softvéru pomocou konektora USB Host môžete vykonať len s pamäťovým zariadením USB.
▪▪ Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
15
Začíname
Zadný panel
ab c
f e d
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, sem pripojte voliteľný adaptér bezdrôtovej siete
LAN (WIS09ABGN).
2
LAN
Môže sa používať na sieťové služby (pozri strany 54 - 63), BD-LIVE a aktualizácie
softvéru pomocou sieťového pripojenia.
3
HDMI OUT
4
Aby ste získali obraz v najlepšej kvalite alebo kvôli lepšej kvalite zvuku na vašom AV
prijímači, pripojte pomocou HDMI kábla tento výstupný terminál HDMI k vstupnému
terminálu HDMI na vašom televízore.
VIDEO OUT
Pripojenie video vstupu externých zariadení pomocou video kábla.
6
AUDIO OUT
Pripojenie k audio vstupu na externých zariadeniach pomocou audio káblov.
DIGITAL AUDIO OUT
Pripojenie k AV prijímaču.
5
16
Slovensky
03
Diaľkový ovládač
Začíname
Opis diaľkového ovládača
POWER
DISC MENU TITLE MENU
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
POPUP
A
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete
ovládať možnosti.
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na
disku Blu-ray/DVD.
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
počas prehrávania disku Blu-ray/DVD.
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
INFO
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
NU
ME
TO
O
LS
Stlačte pre použitie Smart Hub.
Inštalácia batérií
TU
RN
SMART
HUB
EX
RE
IT
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch
Blu-ray.
Slúži na získanie prístupu k rôznym
zvukovým funkciám na disku (disk Blu-ray/
DVD).
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať na disku
dozadu alebo dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
SEARCH
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Stlačte na opustenie ponuky.
Stlačte pre vyhľadávanie obsahu.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Skontrolujte polaritu +/– batérií.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové osvetlenie.
!! UPOZORNENIE
▪▪ Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu
životného prostredia. Nelikvidujte ich spolu s komunálnym
odpadom. Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.
Slovensky
17
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou HDMI kábla - Najlepšia
kvalita (Odporúčané)
1. Pomocou HDMI kábla pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane prehrávača ku koncovke
HDMI IN na vašom televízore.
2. Zapnite prehrávač a televízor.
3. Stláčajte prepínač vstupov na diaľkovom ovládači TV, kým sa na TV obrazovke neobjaví signál HDMI
z prehrávača.
Kábel HDMI (nie je
súčasťou dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Kábel HDMI vysiela digitálne video/zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
▪▪ Ak je prehrávač pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť
vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
▪▪ HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
▪▪ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho televízora.
▪▪ Pri prvom pripojení prehrávača k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru bude výstupné rozlíšenie
HDMI automaticky nastavené na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
▪▪ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby na Vyp..
▪▪ Ak na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu používate kábel HDMI-DVI, musíte tiež pripojiť konektory AV OUT alebo
Digital Audio OUT k vášmu zobrazovaciemu zariadeniu alebo audio systému, aby ste počuli zvuk.
▪▪ Ak sú súčasne pripojené konektory HDMI a Video out, signál je iba v konektore HDMI.
18
Slovensky
2. Zapnite prehrávač a televízor.
3. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál „VIDEO“ z prehrávača.
Audio/Video kábel
Červený Biely
Žltý
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
▪▪ Ak chcete pripojiť AV prijímač, pozrite si strany s opisom pripojenia AV prijímača. (Pozri strany 20 – 21)
▪▪ Množstvo a poloha vstupných koncoviek sa môže líšiť v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho televízora.
UPOZORNENIE
!!
▪▪ Prehrávač nepripájajte k vášmu TV prijímaču cez videorekordér. Video signály vedené cez videorekordér môžu byť
ovplyvnené systémom ochrany autorských práv a obraz na TV obrazovke môže byť skreslený.
Slovensky
19
Pripojenia
1. Pomocou Audio/Video kábla pripojte koncovky VIDEO OUT (žltá)/AUDIO OUT (červená a biela)
na zadnej strane prehrávača ku koncovkám VIDEO IN (žltá)/AUDIO IN (červená a biela) na vašom
televízore.
04
Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou audio/video kábla - Dobrá
kvalita
Pripojenia
Pripojenie k zvukovému systému
• Keď chcete zapnúť AV prijímač, stíšte hlasitosť. Náhly hlasný zvuk môže spôsobiť poškodenie
reproduktorov a vášho sluchu.
• Výstup zvuku nastavte podľa výkonu vášho AV prijímača. (Pozri strany 28 – 30)
• Poloha vstupných koncoviek HDMI sa môže líšiť v závislosti od AV prijímača. Podrobnosti vyhľadajte
v návode na použitie vášho AV prijímača.
Prípad 1 : Pripojenie k zvukovému systému (AV prijímač s podporou HDMI)
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
1. Pomocou kábla HDMI pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane prehrávača ku koncovke
HDMI IN na vašom AV prijímači.
2. Pomocou kábla HDMI pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane AV prijímača ku koncovke
HDMI IN na vašom televízore.
3. Zapnite prehrávač, televízor a AV prijímač.
4. Aby ste počuli zvuk z prehrávača, stlačením prepínača vstupov na AV prijímači a televízore vyberte
externý vstup. Pozrite si návod na použitie AV prijímača na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
20
Slovensky
2. Pomocou kábla(ov) video signálu pripojte
koncovky HDMI, COMPONENT, alebo
VIDEO OUT na zadnej strane prehrávača
ku koncovke HDMI, COMPONENT, alebo
VIDEO IN na vašom televízore. (Pozri strany
18 – 19)
3. Zapnite prehrávač, televízor a AV prijímač.
4. Stlačením prepínača vstupov na AV prijímači
vyberte externý vstup, aby ste počuli zvuk
z prehrávača. Pozrite si návod na použitie
AV prijímača na nastavenie audio vstupu AV
prijímača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom
ovládači televízora vyberte zdroj videa (HDMI,
Komponent alebo Video.)
Prípad 2: Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
1. Pomocou audio káblov pripojte konektory
AUDIO OUT (biely a červený) na zadnej
strane prehrávača ku konektorom AUDIO IN
(biely a červený) na vašom stereofonickom
zosilňovači
2. Pomocou kábla(ov) video signálu pripojte
koncovky HDMI, COMPONENT, alebo
VIDEO OUT na zadnej strane prehrávača
ku koncovke HDMI, COMPONENT, alebo
VIDEO IN na vašom televízore. (Pozri strany
18 – 19)
3. Zapnite prehrávač, televízor a stereofonický
zosilňovač.
4. Aby ste počuli zvuk z prehrávača, stlačením
prepínača vstupov na stereofonickom zosilňovači
vyberte externý vstup. Pozrite si návod na použitie
stereofonického zosilňovača na nastavenie audio
vstupu stereofonického zosilňovača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom
ovládači televízora vyberte zdroj videa (HDMI,
Komponent alebo Video.)
Prípad 3: Audio kábel
Červený Biely
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak používate pripojenie digitálneho zvuku, ktoré je popísané v prípade 2, budete počuť iba predné dva reproduktory s
nastavením digitálneho výstupu ako PCM.
Slovensky
21
Pripojenia
1. Pomocou optického kábla pripojte koncovku
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane prehrávača ku koncovke DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) na vašom AV prijímači.
Prípad 3 : Pripojenie k zvukovému
systému (Stereofonický zosilňovač)
- Dobrá kvalita
04
Prípad 2 : Pripojenie k zvukovému
systému (AV prijímač s
dekodérom Dolby Digital alebo
DTS) - Lepšia kvalita
Pripojenia
Pripojenie k sieti
Tento prehrávač vám umožňuje používať sieťové služby (pozrite strany 49 – 58), napríklad Smart Hub
a BD-LIVE, a aktualizácie softvéru, keď je pripojený k sieti. Na pripojenie vám odporúčame používať
prístupový bod (AP) alebo smerovač. Viac informácií o pripojeniach smerovača nájdete v návode na
použitie smerovača, alebo požiadajte o technickú pomoc výrobcu smerovača.
Káblová sieť
1. Pomocou priameho kábla LAN (kábel UTP) pripojte koncovku LAN na zadnej strane prehrávača ku
koncovke LAN na vašom modeme alebo smerovači.
2. Ak chcete nastaviť možnosti siete, pozri strany 31 – 35.
Smerovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
alebo
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
S ieťové prepojenie s počítačom
pre funkciu AllShare
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od
použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa internetových služieb.
▪▪ Ak ste používateľ DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
▪▪ Ak chcete použiť funkciu AllShare, musíte pripojiť váš počítač k vašej sieti, ako vidno na obrázku.
Pripojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
22
Slovensky
04
Bezdrôtová sieť
1. Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP/IP smerovač a adaptér
bezdrôtovej siete LAN Samsung. Pripojte adaptér bezdrôtovej siete LAN (nie je súčasťou) ku
konektoru pre adaptér bezdrôtovej siete LAN na zadnom paneli prehrávača. Pozri schému nižšie.
2. Ak chcete nastaviť možnosti siete, pozri strany 31 – 35.
Širokopásmové
služby
S ieťové prepojenie
s počítačom pre
funkciu AllShare
Bezdrôtový IP smerovač
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ S týmto prehrávačom používajte iba bezdrôtový LAN adaptér spoločnosti Samsung. (Názov modelu:
WIS09ABGN).
Nepoužívajte bezdrôtový adaptér s inými prehrávačmi.
Ak si chcete zakúpiť adaptér bezdrôtovej siete LAN od spoločnosti Samsung, navštívte svojho predajcu
Samsung.
▪▪ Musíte použiť bezdrôtový IP smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11 a/b/g/n. (n sa odporúča pre stabilnú prevádzku
bezdrôtovej siete.)
▪▪ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon AP,
vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
▪▪ Bezdrôtový IP smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim Ad hoc nie je podporovaný.
▪▪ Prehrávač podporuje len nasledujúce bezdrôtové bezpečnostné kľúčové protokoly:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
▪▪ V dôsledku zmien v stratégii WiFi nemôže tento prehrávač podporovať metódu kódovania TKIP v režime 802.11n.
▪▪ Ak chcete použiť funkciu AllShare, musíte pripojiť váš počítač k vašej sieti, ako vidno na obrázku.
Pripojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
Slovensky
23
Pripojenia
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového IP smerovač (smerovač alebo modem).
Nastavenie
Úvodné nastavenie
1. Zapnite televízor po pripojení prehrávača.
Keď pripojíte prehrávač k televízoru po
prvýkrát, prehrávač sa automaticky zapne a
zobrazí sa obrazovka Úvodné nastavenie.
• Domáca ponuka
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Moje zar.
Internet
Nastavenia
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Eesti keel
Indonesia
Hrvatski
Čeština
Suomi
Français
Italiano
한국어
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
English
Magyar
m Move " Enter
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadovaný jazyk, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte Spustiť.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
pomer strán TV obrazovky, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. (Pozri stranu 26)
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadované
nastavenia siete: Kábel, Bezdrôtové
(Všeob.), WPS(PBC) alebo One Foot
Connection, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Ak nepoznáte detaily nastavenia siete, stlačte
tlačidlo MODRÉ (D) na vašom diaľkovom
ovládači namiesto preskočenia Nastavenia
siete, dokončite Úvodné nastavenie a prejdite
do domácej ponuky.
Ak ste si zvolili Nastavenie siete, prejdite na
strany 36 - 40, kde nájdete viac informácií o
Nastaveniach siete. Po dokončení prejdite na
krok 6.
6. Objaví sa domáca ponuka. (Viac informácií o
domácej ponuke nájdete na strane 25.)
24
Slovensky
d PBC(WPS)
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Pri prvom pripojení prehrávača k televízoru sa
prehrávač zapne automaticky. Toto nie je porucha.
▪▪ Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, domáca
ponuka sa nezobrazí okrem nasledovného.
▪▪ Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ (D)
tlačidlo, môžete vstúpiť do domácej ponuky, aj keď
nie je ešte nastavenie siete úplne ukončené.
▪▪ Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné
nastavenie kvôli vykonaniu zmien, zvoľte možnosť
Resetovať. (Pozri stranu 36)
▪▪ Ak používate kábel HDMI na pripojenie prehrávača
k televízoru Samsung kompatibilnému s Anynet+
(HDMI-CEC) a 1.) Nastavili ste funkciu Anynet+
(HDMI-CEC) na Zap. v televízore aj prehrávači a
2.) Nastavili ste televízor na jazyk podporovaný
prehrávačom, prehrávač automaticky zvolí tento
jazyk ako preferovaný.
▪▪ Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie
ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili, na
televízore sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte
prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie ako
20 minút bez toho, aby ste ho použili, napájanie sa
automaticky vypne.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
TO
O
NU
1
ME
LS
3
TU
RN
4
IT
RE
EX
2
SMART
SEARCH
HUB
1
2
3
4
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Keď je prehrávač pripojený k sieti, zvoľte Smart
Tlačidlo MENU : Stlačte, ak chcete vojsť do
domácej ponuky.
Hub v domácej ponuke.
Preberte požadovaný obsah z Samsung Apps.
(Pozri strany 56 - 58)
▪▪ Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
▪▪ OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto prehrávača sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
Tlačidlo ZADAŤ/SMER :
Posuňte kurzor alebo zvoľte položku.
Aktivujte aktuálne zvolenú položku.
Potvrďte nastavenie.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Objaví sa domáca ponuka.
• Domáca ponuka
Môj obsah
Videá
Fotografie
2
Hudba
3
Moje zar.
Internet
Nastavenia
1
4
d PBC(WPS)
1
Zvolí Moje zar..
2
Zvolí Môj obsah.
3
Zvolí Internet.
4
Zvolí Nastavenia.
5
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
5
Slovensky
25
Nastavenie
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nastavenia,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
05
Prístup do ponuky Nastavení
INFO
Nastavenie
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie, atď.
Pomer strán
Nastavenia obrazovky môžete nastaviť podľa typu
televízora, ktorý máte.
• 16:9 Originál : Vyberte, kedy pripojíte prehrávač
k obrazovke televízora s pomerom strán 16:9.
Prehrávač zobrazí všetok obsah v pôvodnom
pomere strán.
Obsah formátovaný v režime 4:3 sa zobrazí s
čiernymi pruhmi vľavo aj vpravo.
• 16:9 Úplný : Vyberte, kedy pripojíte prehrávač
k obrazovke televízora s pomerom strán
16:9. Obsah zaplní celú obrazovku. Obsah
formátovaný v režime 4:3 sa natiahne.
• 4:3 Poštová schránka : Vyberte, kedy pripojíte
prehrávač k obrazovke televízora s pomerom
strán 4:3. Prehrávač zobrazí všetok obsah
v pôvodnom pomere strán obrazu. Obsah
formátovaný v režime 16:9 sa zobrazí s čiernymi
pruhmi na vrchu a na spodku.
• 4:3 Pan-Scan : Vyberte, kedy pripojíte
prehrávač k obrazovke televízora s pomerom
strán 4:3. Obsah 16:9 sa dostane do extrémnej
polohy orezania vľavo a vpravo.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
▪▪ Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
skreslený obraz.
▪▪ Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa
môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch
obrazu).
Smart Hub- veľkosť obr.
Nastavte Obrazovku Smart Hub na optimálnu
veľkosť.
• Veľ.1 : Veľkosť obrazovky Smart Hub bude
menšia ako predvolená veľkosť. Na bokoch
obrazovky môžete vidieť čierne pruhy.
• Veľ.2 : Toto je predvolené nastavenie pre Smart
Hub. Prehrávač zobrazí normálnu veľkosť
obrazovky Smart Hub.
• Veľ.3 : Tým sa zobrazí väčšia veľkosť obrazovky
26
Slovensky
Smart Hub. Obraz môže byť pre vašu televíznu
obrazovku príliš veľký.
BD Wise (iba prehrávače Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
Keď prepojíte prehrávač Samsung a televízor
Samsung s BD Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na prehrávači aj televízore, prehrávač
vysiela video s rozlíšením videa a obnovovacím
kmitočtom disku BD/DVD.
• Vyp. : Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri
rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke
Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku.
Pozrite si Rozlíšenie nižšie.
• Zap. : Prehrávač vysiela video v pôvodnom
rozlíšení a obnovovacom kmitočte disku BD/
DVD.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví
v ponuke Rozlíšenie.
▪▪ Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
▪▪ Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte
ponuku BD Wise na prehrávači aj na televízore na Zap..
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
komponentného a video signálu HDMI na Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i.
Toto číslo označuje počet riadkov videa na jeden
obraz. Označenie „i“ a „p“ signalizuje prekladané a
progresívne skenovanie. Čím viac riadkov, tým je
vyššia kvalita.
• Auto : Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie
pripojeného televízora na maximálne rozlíšenie.
• BD Wise : Automaticky nastaví rozlíšenie
na rozlíšenie disku BD/DVD, ak ste pripojili
prehrávač cez HDMI k TV s funkciou BD Wise.
(Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy,
keď je BD Wise nastavené na Zap.. Pozrite si
BD Wise vyššie.)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa.
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného videa.
HDMI/pripojené
Režim HDMI
Výstup
Nastavenie
Elektronický obsah/Digitálny
obsah
Disk Blu-ray
BD Wise
Rozlíšenie disku Blu-ray
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Filmová snímka: Auto (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
720p
720p
720p
1080p
1080i
576p/480p
576i/480i
1080p
1080i
576p/480p
-
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Režim VIDEO
1080p
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Auto
HDMI/nepripojené
-
1080p
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576i/480i
-
576i/480i
HDMI/pripojené
HDMI/nepripojené
576i/480i
-
Režim HDMI
Režim VIDEO
Auto
Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak televízor, ktorý ste pripojili, nepodporuje funkciu
Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí
sa správa „Ak sa po stlačení „Áno“ nezobrazia
žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na
predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť rozlíšenie?“.
Ak zvolíte Áno, obrazovka televízora na 15 sekúnd
zhasne, a potom sa rozlíšenie automaticky zmení na
predchádzajúce rozlíšenie.
▪▪ Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste
zmenili rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom
stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na
1080p
720p
-
-
576i/480i
576i/480i
prednej strane prehrávača dlhšie ako 5 sekúnd.
Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových
nastavení. Pre vstup ku každému režimu postupujte
podľa krokov na predchádzajúcej strane a vyberte
Nastavenie displeja, ktoré váš televízor podporuje.
▪▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
▪▪ Aby prehrávač mohol používať režim Filmová
snímka (24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú
funkciu.
Slovensky
27
Nastavenie
• Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
05
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
Nastavenie
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so
schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď).
• Auto : Automaticky nastaví prehrávač
na optimálny formát podporovaný vaším
zariadením.
• YCbCr (4:4:4) : Ak váš televízor podporuje
farebný priestor YCbCr cez HDMI, zvoľte túto
možnosť pre výstup normálnej farebnej stupnice
YCbCr.
• RGB (Štandardný) : Zvoľte túto možnosť pre
výstup normálnej farebnej stupnice RGB.
• RGB (Vylepšený) : Ak ste pripojili prehrávač
k zariadeniu s displejom DVI, napríklad k
monitoru, zvoľte túto možnosť pre výstup
farebnej stupnice vylepšeného RGB.
Filmová snímka (24Fs)
Nastavenie vlastnosti Filmová snímka (24Fs)
na Auto vám umožňuje nastaviť výstup HDMI
prehrávača na 24 snímok za sekundu pre
vylepšenú kvalitu obrazu.
Vlastnosť Filmová snímka (24Fs) môžete
využívať len na televízore, ktorý podporuje túto
obnovovaciu frekvenciu. Filmovú snímku môžete
zvoliť len vtedy, keď je prehrávač v režimoch
výstupného rozlíšenia HDMI 1080i alebo 1080p.
• Auto : Funkcia Filmová snímka (24Fs) bude
fungovať.
• Vyp. : Funkcia Filmová snímka (24Fs) je vypnutá.
HDMI hlboké farby
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI
OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou
farieb.
• Auto : Prehrávač vysiela video s funkciou
Hlboké farby do pripojeného televízora, ktorý
podporuje funkciu HDMI hlboké farby.
• Vyp. : Obraz sa vysiela bez funkcie Sýta farba.
28
Slovensky
Statický režim
Umožňuje vám nastaviť typu obrazu, ktorý
prehrávač zobrazí, keď pozastavíte prehrávanie
DVD.
• Auto : Automaticky zobrazí najlepší statický
obraz v závislosti od obsahu.
• Snímka : Vyberte túto možnosť, ak chcete
pozastaviť scénu s malým množstvom akcií.
• Pole : Vyberte toto nastavenie, ak chcete
pozastaviť scénu s mnohými akciami.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD
diskov.
• Auto : Túto možnosť vyberte ak chcete, aby
prehrávač automaticky nastavil najlepšiu kvalitu
obrazu DVD, ktoré práve pozeráte.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej show na DVD.
Zvuk
Digitálny výstup
Nastavíte Digitálny výstup na zhodu so
schopnosťami AV prijímača, ktorý ste pripojili k
prehrávaču:
• PCM : Zvoľte, ak ste pripojili AV prijímač s
podporou HDMI.
• Bitstream (nespracovaný) : Zvoľte, či ste
pripojili AV prijímač s podporou HDMI so
schopnosťami dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Zvuk.
• Bitstream (DTS Opätovne kódov.) : Zvoľte,
či ste pripojili AV prijímač pomocou Digitálneho
optického vstupu, ktorý dokáže dekódovať
DTS.
• Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.) :
Zvoľte, ak nemáte AV prijímač s podporou
HDMI, ale máte AV prijímač so schopnosťami
dekódovania Dolby Digital.
Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu. (Pozri stranu 34)
AV prijímač
s podporou
HDMI
Optický
Až do 7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2k
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
DTS-HD High
DTS
Resolution Audio
DTS-HD
DTS
Master Audio
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
Vysiela len zvuk hlavnej
funkcie, aby mohol váš AV
prijímač dekódovať bitový
tok zvuku.
Nebudete počuť zvuk
BONUSVIEW alebo Zvukové
efekty navigovania.
Pripojenie
PCM
Audio Stream
na disku Blu- Dolby TrueHD
ray
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Audio Stream
Dolby Digital
na DVD
DTS
Definícia pre
Blu-ray disk
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
Akýkoľvek
AV prijímač
s podporou
HDMI
PCM
DTS
Optický
PCM 2k
DTS
Bitstream
Bitstream
(DTS Opätovne
(Dolby D
kódov.)
Opätovne kódov.)
Prijímač AV s
Prijímač AV s
podporou HDMI podporou HDMI
alebo Optický
alebo Optický
DTS Opätovne
kódov.
DTS Opätovne
kódov.
DTS Opätovne
kódov.
DTS Opätovne
kódov.
DTS Opätovne
kódov.
DTS Opätovne
kódov.
DTS Opätovne
kódov.
PCM 2k
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
PCM 2k
Dolby Digital
DTS
Dekóduje zvuk
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW
a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM
dokopy do PCM
zvuku a pridá
zvuku a pridá
Zvukové efekty
Zvukové efekty
navigovania,
navigovania, potom potom PCM zvuk
PCM zvuk opätovne opätovne zakóduje
zakóduje do DTS do digitálneho toku
toku bitov.
bitov Dolby alebo
PCM.
* Ak je zdrojový tok 2k, nastavenie „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužije. Výstup bude PCM 2k.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
-- Zvuk hlavnej funkcie: Zvukový záznam hlavnej funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk: Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania: Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty
navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.
Slovensky
29
Nastavenie
Nastavenie
05
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude zvuk príliš hlasný.
▪▪ Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
▪▪ Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
▪▪ Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
▪▪ Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje
analógový (Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do
vášho televízora.
Po pripojení prehrávača k AV prijímaču ovplyvňuje
optický výstup a výstup zvuku HDMI.
▪▪ Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál
sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho
výstupu (PCM alebo Bitstream).
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť
podvzorkovanie 48kHz a 96kHz PCM.
• Vyp. : Zvoľte vtedy, keď je AV prijímač pripojený
k prehrávaču kompatibilnému s 96kHz.
• Zap. : Zvoľte vtedy, keď AV prijímač pripojený k
prehrávaču nie je kompatibilný s 96kHz. 96kHz
signály budú konvertované na 48kHz.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Aj keď je Podvzorkovanie PCM nastavené na Vyp.,
niektoré disky budú vysielať iba podvzorkovaný zvuk
cez optické digitálne výstupy.
HDMI
• Ak váš televízor nie je kompatibilný
s komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj
keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok
(buď Opätovne kódov. alebo Nespracovaný).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48 kHz,
prehrávač môže vysielať 48 kHz podvzorkovaný
zvuk PCM, dokonca aj keď ste nastavili
Podvzorkovanie PCM na Vyp..
30
Slovensky
Ovládanie dynamického rozsahu
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale aj tak
budete dialógy jasne počuť.
Táto funkcia je aktívna len vtedy, ak váš prehrávač
deteguje signál Dolby Digital.
• Auto : Ovládanie dynamického rozsahu bude
nastavené automaticky na základe informácií
poskytnutých zvukovou stopou Dolby TrueHD.
• Vyp. : Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
• Zap. : Pri prehrávaní zvukového záznamu
filmu pri nízkej hlasitosti alebo z menších
reproduktorov môže systém využiť príslušnú
kompresiu, aby bol obsah s nižšou úrovňou
zrozumiteľnejší a zabránilo sa prehrávaniu
dramatických pasáží príliš nahlas.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť, ako bude prehrávač
zmiešavať zvuk z viacerých kanálov do menšieho
počtu kanálov.
• Normálne stereo : Zmieša viackanálový zvuk
na dvojkanálové stereo. Vyberte pri pripojení
k zariadeniu, ktoré nepodporuje virtuálne
priestorové funkcie, ako napríklad Dolby Pro
Logic.
• Kompatibilné s priestorovým : Zmieša
viackanálový zvuk na stereo kompatibilné s
priestorovým režimom. Vyberte pri pripojení k
zariadeniu, ktoré podporuje virtuálne priestorové
funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.
Nastavenia siete
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia prehrávača,
postupujte podľa týchto krokov:
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
vyberte Nastavenia, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Sieť, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia
siete, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Kábel, Bezdrôtové (Všeob.), WPS(PBC)
alebo One Foot Connection, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak máte káblovú sieť, prejdite na Káblovú sieť
nižšie. Ak máte bezdrôtovú sieť, prejdite na
Bezdrôtovú sieť na stranách 37 - 39.
Nastavenie káblového pripojenia –
Automatický
Nastavenie
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblové alebo bezdrôtové
pripojenie, odporúčame použiť automatické
postupy. Ak používate bezdrôtové pripojenie a
váš smerovač má tú schopnosť, môžete použiť
WPS(PBC) alebo Jednostopové pripojenie.
Ak je vaša IP adresa statická, musíte použiť postup
ručného nastavenia pri káblovom aj bezdrôtovom
pripojení.
Káblová sieť
05
Sieť
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kábel.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Kábel
Bezdrôtové
(Všeob.)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Pripojenie k sieti pomocou kábla LAN. Uistite sa, že
kábel LAN je pripojený.
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Nastavenie káblového pripojenia – Manuálny
Ak máte statickú IP adresu, alebo ak automatické
nastavenie nefunguje, budete musieť nastaviť
hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Ak chcete prezerať hodnoty Nastavení siete
na väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
ƒƒ Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
ƒƒ Windows 7
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum
sietí.
3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
Slovensky
31
Nastavenie
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od vašej verzie systému Windows sa
informácie môžu odlišovať.
Ak chcete zadať nastavenia siete do vášho
prehrávača, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kábel, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nastavenia
IP, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Na obrazovke Stav siete zvoľte možnosť
Zrušiť a potom stlačte tlačidlo Zadať.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Režim IP
Nastavenia IP
Maska podsiete
Brána
Režim DNS
Server DNS
Podpora
Manuálny
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuálny
IP adresa
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Posun. " Zadať ' Späť
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálny, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
6. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
7. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
8. Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
9. Zadajte hodnoty pre IP adresa, Maska
podsiete a Brána.
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
12. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte OK.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
32
Slovensky
Bezdrôtová sieť
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
• Bezdrôtová (Všeobecné)
• Používanie funkcie WPS(PBC)
• Jednostopové pripojenie
Bezdrôtová (Všeobecné) zahŕňa Automatické aj
Manuálne postupy nastavenia.
Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Automatický
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľnú funkciu
bezpečnosti, ktorá vyžaduje od zariadení, ktoré
vstupujú do siete, vysielanie zašifrovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva prístupový
alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je
založený na hesle, typicky je to slovo alebo séria
písmen a čísel určitej dĺžky, ktoré ste zadali pri
nastavovaní zabezpečenia pre vašu bezdrôtovú
sieť. Ak na nastavenie sieťového pripojenia
používate tento spôsob a máte bezpečnostný kľúč
pre svoju bezdrôtovú sieť, budete musieť zadať
heslo počas procesu automatického nastavenia.
1. Stlačte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Bezdrôtové (Všeob.).
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Systém
Kábel
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
Všeobecné
One Foot
Podpora Connection
Jazyk
Nastavte bezdrôtovú sieť výberom vášho
bezdrôtového routera. V Závislosti od nastavenia
bezdrôtového routera možno budete musieť zadať
bezpečnostný kód.
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
sieť, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
Displej
Zvuk
Sieť
Zadajte bezp. kľúč.
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
Nastavenia siete
c
d
o
p
*
Odstrániť
i
u
j
v
e
k
q
w
0 zadané
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Medzeraň
5
z
6
0
Dokončiť
a Predch. m Posun. " Zadať ' Späť
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Heslo by ste mali nájsť na nastavovacích
obrazovkách, ktoré používate na nastavenie svojho
smerovača alebo modemu.
5. Po dokončení stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidiel
▲▼◄► presuňte kurzor na Dokončiť a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Manuálny
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia
manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete
na väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
ƒƒ Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum sietí.
3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od vašej verzie systému Windows sa
informácie môžu odlišovať.
Ak chcete zadať nastavenia siete do vášho
prehrávača, postupujte podľa týchto krokov:
1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v postupe
„Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia - Automaticky“.
2. Po dokončení stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidiel
▲▼◄► presuňte kurzor na Dokončiť a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
obrazovka Stav siete.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
Režim IP
Nastavenia IP
Maska podsiete
Brána
Režim DNS
Server DNS
Manuálny
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuálny
IP adresa
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Posun. " Zadať ' Späť
3. Na obrazovke Stav siete zvoľte Zrušiť, a
potom stlačte Zadať.
4. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nastavenia
IP, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
7. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálny, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
8. Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
Slovensky
33
Nastavenie
Nastavenia
ƒƒ Windows 7
05
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte heslo
svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou
vášho diaľkového ovládača.
Ak chcete zvoliť písmeno, stláčajte tlačidlá ▲▼◄►
pre posun kurzora, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavenie
9. Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
10. Zadajte hodnoty pre IP adresa, Maska
podsiete a Brána.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
12. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
One Foot Connection
Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť
automaticky, ak máte bezdrôtový smerovač
Samsung, ktorý podporuje Jednostopové
pripojenie. Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie
Jednostopové pripojenie, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber One Foot
Connection.
Nastavenia
13. Stlačte tlačidlo OK.
Displej
14. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Zvuk
Sieť
Systém
WPS(PBC)
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber WPS(PBC).
Nastavenia
Zvuk
Sieť
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Systém
Kábel
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
Všeobecné
One Foot
Podpora Connection
Jazyk
Pripojte sa k bezdrôtovému routeru jednoducho
stlačením tlačidla WPS(PBC). Vyberte, ak váš
bezdrôtový router podporuje konfiguráciu tlačidlom
(PBC).
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš prehrávač automaticky
získa všetky potrebné hodnoty nastavenia
siete a pripojí sa k vašej sieti.
4. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
34
Slovensky
Kábel
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
Všeobecné
One Foot
Podpora Connection
Jazyk
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej
siete je pomocou funkcie WPS(PBC) alebo funkcie
Jednostopové pripojenie.
Ak má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo
WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:
Displej
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Pripojte sa k bezdr. sieti automaticky, ak váš bezdr.
router podporuje One Foot Connection. Zvoľte tento
typ pripojenia po umiestnení bezdr. routera max. 25 cm
od bezdrôtového LAN adaptéra Samsung.
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Nastavte bezdrôtový smerovač Samsung
25 cm (10 palcov) od vášho prehrávača pre
pripojenie.
4. Počkajte, kým sa automaticky nevytvorí
pripojenie.
Stav siete
Skontrolujte, či bolo vytvorené pripojenie k sieti a
internetu.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
KT_WLAN
Stav siete
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Maska podsiete
0.0.0.0
Brána
0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Jazyk Zariadenie je úspešne pripojené na Internet.
Ak máte problém s používaním internetových služieb, obráťte sa na poskztovateľa
internetových služieb.
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora Nastavenia siete
Nastavenia IP
Zopakovať
OK
< Posun. " Zadať ' Späť
▪▪ Čo je to platný certifikát?
Ak prehrávač diskov Blu-ray používa funkciu BDLIVE na poslanie údajov o disku a požiada server na
certifikáciu disku, server používa prenesené údaje na
kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť do
prehrávača.
▪▪ Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
Systém
Úvodné nastavenie
Pomocou funkcie Úvodné nastavenie môžete
nastaviť jazyk, nastavenia siete, atď.
Viac informácií o funkcii Úvodné nastavenie
nájdete v časti Úvodné nastavenie v tomto návode
na použitie. (Pozri strany 24 - 39)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je jednoduchá funkcia, ktorá poskytuje
prepojené operácie s ostatnými prehrávačmi
Samsung, ktoré majú funkciu Anynet+.
Ak chcete ovládať túto funkciu, pripojte tento
prehrávač k televízoru Samsung TV káblom HDMI.
So zapnutou funkciou Anynet+ môžete ovládať
tento prehrávač pomocou diaľkového ovládača
televízora Samsung a spustiť prehrávanie disku
jednoducho stlačením tlačidla PREHRAŤ (
) na
diaľkovom ovládači televízora.
Viac informácií nájdete v návode na použitie
televízora.
▪▪ Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
▪▪ Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+,
váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
▪▪ V závislosti od Vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému ste sa dostali cez Blu-ray disk, ktorý
podporuje službu BD-LIVE, a ktorý je uložený v
pripojenom pamäťovom zariadení.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje alebo
meniť pamäťové zariadenie Flash.
Informácie na obrazovke správy BD údajov :
• Celková veľkosť : Celková veľkosť pamäte
zariadenia.
• Dostupná veľkosť : Dostupná pamäť v
zariadení.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie
uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.
▪▪ Podporované sú iba USB zariadenia naformátované
v súborovom systéme FAT (menovka zväzku DOS
8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia,
ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
▪▪ Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
▪▪ Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže
líšiť v závislosti od podmienok.
Slovensky
35
Nastavenie
Nastavte pre povolenie alebo zakázanie
Internetového pripojenia, keď používate službu
BD-LIVE.
• Povoliť (všetky) : Internetové pripojenie bude
pre celý obsah BD-LIVE povolené.
• Povoliť (len platné) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Zakázať : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
• Vyp. : Funkcie Anynet+ nebudú fungovať.
• Zap. : Funkcie Anynet+ budú fungovať.
✎✎ POZNÁMKA
05
Internetové pripojenie BD-LIVE
Nastavenie
Časové pásmo
Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré je
dostupné pre vašu oblasť.
Nastavenia
Časové pásmo
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
GMT + 00:00
Londýn, Lisabon, Casablanca
< Zmeniť " Uložiť ' Späť
DivX® Video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené
hodnoty okrem nastavení siete a Smart Hub.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku, atď.
• Ponuka na obrazovke : Výber jazyka pre
zobrazenia ponuky.
• Ponuka disku : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky disku.
• Audio : Výber jazyka pre zvuk disku.
• Titulky : Výber jazyka pre titulky disku.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku.
Zabezpečenie
Táto funkcia funguje spolu s diskami Blu-ray a
DVD, ktorým bolo pridelené vekové hodnotenie
alebo číselné hodnotenie, ktoré označuje úroveň
vyspelosti obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú
kontrolovať typy diskov Blu-ray a diskov DVD,
ktoré môže sledovať vaša rodina.
Zvoľte vekové hodnotenie, ktoré chcete nastaviť
pre Rodičovské hodnotenie BD a úroveň
hodnotenia, ktorú chcete nastaviť pre Rodičovské
hodnotenie DVD. Ak nezadáte heslo, prehrávač
bude prehrávať len Blu-ray disky s hodnotením
rovnajúcim sa alebo nižším ako je vekové
hodnotenie a DVD disky s hodnotením nižším ako
je číselné hodnotenie.
Vyššie čísla označujú vyspelejší obsah.
Rodič. hodnotenie BD
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Rodič. hodnotenie DVD
Bráni prehrávaniu DVD diskov so špecifickým
číselným hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Zmeniť heslo
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Vyberte disk.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na
prednom paneli na 5 sekúnd alebo dlhšie.
Všetky nastavenia sa vrátia na východiskové
nastavenia.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
36
Slovensky
Mení jas predného panela.
• Auto : Stlmí počas prehrávania.
• Tmavý : Stlmí okno displeja.
• Svetlý : Rozjasní okno displeja.
Sieťový diaľkový ovládač
Funkcia sieťového diaľkového ovládania vám
umožňuje ovládať váš prehrávač Blu-ray diskov z
diaľkového zariadenia, ako je napríklad inteligentný
telefón cez bezdrôtové pripojenie k lokálnej sieti.
Ak chcete použiť funkciu Sieťového diaľkového
ovládania, postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte možnosť Zap. v ponuke Sieťového
diaľkového ovládania.
2. Nainštalujte aplikáciu diaľkového ovládania
siete Samsung pre ovládanie vášho
prehrávača na vašom kompatibilnom
prenosnom zariadení.
3. Uistite sa, že vaše prenosné zariadenie a
váš prehrávač sú pripojené k tomu istému
bezdrôtovému smerovaču.
4. Spustite aplikáciu na vašom prenosnom
zariadení. Aplikácia by mala nájsť váš
prehrávač a zobraziť ho v zozname.
5. Zvoľte prehrávač.
6. Ak používate túto funkciu po prvý krát,
požiada vás, aby ste povolili alebo zamietli
diaľkové ovládanie prehrávača. Zvoľte Povoliť.
7. Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali
spolu s aplikáciou na ovládanie prehrávača.
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka Aktualizácie softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie
výkonu alebo doplňujúce služby. Aktualizáciu
môžete vykonať štyrmi spôsobmi:
• Cez internet
• Cez USB
• Z disku
• Prevzatím
Tieto štyri spôsoby sú vysvetlené nižšie.
Cez internet
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Internet,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Zvoľte možnosť Cez internet, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa správa
Pripája sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno
Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
4. Ak zvolíte Aktualizovať teraz, prehrávač
aktualizuje softvér, vypne sa, a potom sa
automaticky zapne.
5. Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo
zvolíte Aktualizovať neskôr, prehrávač uloží
nový softvér aktualizácie. Softvér môžete
aktualizovať neskôr pomocou funkcie
Prevzatím.
6. Ak zvolíte Neaktualizovať, prehrávač zruší
aktualizáciu.
Slovensky
37
Nastavenie
Predný displej
Podpora
05
Všeobecné
Nastavenie
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu, aby
mohol použiť funkciu Cez Internet.
▪▪ Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa prehrávač
vypne, a potom znovu zapne.
▪▪ Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
▪▪ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie prehrávača, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
▪▪ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Cez USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru USB
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
4. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
5. Uistite sa, že je zásuvka na disk prázdna, a
potom vložte jednotku USB flash do USB
portu prehrávača.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte Cez USB.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB
Host, zásuvka na disk musí byť prázdna.
▪▪ Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
▪▪ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
▪▪ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže
byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB.
38
Slovensky
Z disku
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Disk,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru disku
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať
jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
4. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CD-R
alebo DVD-R.
5. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
6. Vložte disk do prehrávača.
7. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
8. Zvoľte Z disku.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
▪▪ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu prehrávača.
Prevzatím
Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať
aktualizáciu pomocou súboru, ktorý prehrávač
prevzal skôr, ale rozhodli ste sa nainštalovať ho
ihneď, alebo súboru, ktorý prehrávač prevzal v
Pohotovostnom režime (Pozrite si časť Preberať v
pohot. režime nižšie).
Ak chcete vykonať aktualizáciu Prevzatím,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo verzie
softvéru.
2. Zvoľte možnosť Prevzatím, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Prehrávač zobrazí správu, ktorá sa vás spýta,
či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte Áno.
Prehrávač spustí aktualizáciu.
4. Keď sa dokončí aktualizácia, prehrávač sa
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
▪▪ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
prehrávačom.
Preberať v pohot. režime
Môžete nastaviť funkciu Preberať v pohot.
režime, aby prehrávač prevzal nový softvér
aktualizácie, keď bude v pohotovostnom režime.
V Pohotovostnom režime je prehrávač vypnutý,
ale jeho pripojenie k Internetu je aktívne. To
umožňuje prehrávaču prevziať softvér aktualizácie
automaticky, keď ho nepoužívate.
Ak chcete nastaviť funkciu Preberať v pohot.
režime, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Preberať
v pohot. režime, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Zvoľte Zap. alebo Vyp.
• Vyp. : Ak zvolíte Vyp., prehrávač vás bude
informovať cez vyskakovacie okno, keď
bude dostupný nový softvér aktualizácie.
• Zap. : Ak zvolíte Zap., prehrávač
automaticky preberie nový softvér
aktualizácie, keď bude vypnutý v
Pohotovostnom režime. Ak preberiete nový
softvér aktualizácie, prehrávač sa vás spýta,
či ho chcete nainštalovať, keď zapnete
prehrávač.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak chcete použiť funkciu Preberať v pohot. režime,
váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu.
Slovensky
39
Nastavenie
▪▪ Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
Kontaktovať Samsung
05
automaticky vypne a potom zapne.
✎✎ POZNÁMKA
Základné funkcie
Štruktúra disku
Prehrávanie videa
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
Prehrávanie
1. Stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ (
otvorte zásuvku na disk.
)a
2. Disk opatrne vložte do zásuvky na disk,
potlačenou stranou nahor.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
skladba 4
skladba 5
• Zvukové CD (CD-DA)
skladba 1
3. Stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ (
zatvorte zásuvku na disk.
4. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
)a
).
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ (
)
ZASTAVIŤ (
)
PAUZA (
)
skladba 2
skladba 3
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
adresár (skupina) 2
súbor 1
súbor 2
súbor 3
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Ak stlačíte tlačidlo raz: Poloha
zastavenia sa uloží.
• Ak stlačíte tlačidlo dvakrát: Poloha
zastavenia sa neuloží.
Pozastaví prehrávanie.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Pri niektorých diskoch nemusí jedno stlačenie
tlačidla ZASTAVIŤ (
) viesť k zapamätaniu si
pozície zastavenia.
▪▪ Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20
Mbps alebo viac presahujú schopnosti prehrávača a
môžu zastaviť prehrávanie.
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/
vyskakovacej ponuky
Použitie ponuky disku
hZ
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
2. Stlačte tlačidlá ▲▼◄► pre výber, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
40
Slovensky
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo TITLE
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
uskutočnite požadovaný výber a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Prehrávanie zoznamu titulov
z
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
položku, ktorú chcete prehrávať,
zo zoznamu titulov a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
kapitolu alebo stopu, alebo použiť funkciu
preskočenia, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Vyhľadávanie požadovanej scény
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ
(
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
)
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
▪▪ Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov,
stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a prejdite na zoznam
titulov.
Použitie vyskakovacej ponuky
h
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo POPUP
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► alebo
tlačidla ZADAŤ vyberte požadovanú ponuku.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
)1)2)3
(1(2(3
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
POZNÁMKA
✎✎
▪▪ Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania.
Preskakovanie kapitol
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ
(
).
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
), disk sa
presunie na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
),
disk sa presunie na začiatok kapitoly. Ešte
jedným stlačením sa presuniete na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Slovensky
41
Základné funkcie
Z
Použitie funkcií vyhľadávania a
preskočenia
06
Použitie ponuky titulu
Základné funkcie
Prehrávanie spomaleného záberu/
Prehrávanie po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
VYHĽADAŤ (
).
• Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
) sa
rýchlosť prehrávania zmení nasledovne: * 1/8
* 1/4 * 1/2
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
POZNÁMKA
✎✎
▪▪ Prehrávač neprehrá zvuk v Pomalom režime.
Prehrávanie po krokoch
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUZA (
).
Po každom stlačení tlačidla PAUZA (
) sa
objaví nová snímka.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
POZNÁMKA
✎✎
▪▪ Prehrávač neprehrá zvuk v krokovom režime.
Použitie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete ovládať ponuku
disku stlačením tlačidla TOOLS.
• Obrazovka ponuky Nástroje
Nástroje
Vyhľad. titulu
1/2
Hľadať kapitolu :
1/20
Vyhľad. času
:00:00:13/01:34:37
Režim opakovania :
Vyp.
Celá obrazovka
:
Originál
Nastavenie obrazu : Normálne
Zvuk
: 1/1 JPN 2CH
Titulky
:
0/2 Vyp.
Uhol
:
1/1
< Zmeniť
42
Slovensky
▼
" Zadať ' Späť
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od disku sa môže ponuka Nástroje líšiť.
Priamy prechod na požadovanú
scénu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačte tlačidlo ▲▼ pre výber Vyhľad. titulu,
Hľadať kapitolu, alebo Vyhľad. času.
3. Stlačte tlačidlo ◄► alebo numerické tlačidlo
pre výber želaného titulu, kapitoly alebo času,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZy
Opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
V závislosti od disku nemusí byť funkcia
opakovania dostupná.
1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Režim
opakovania.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Kapitola
alebo Názov, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo TOOLS..
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Režim
opakovania.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Vyp., a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie časti
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Režim
opakovania.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Opakovanie
A-B.
6. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo TOOLS.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Režim
opakovania.
8. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Vyp., a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak bod (B) nastavíte skôr ako po uplynutí 5 sekúnd,
zobrazí sa znak zákazu.
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Zmena na celú obrazovku
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Celá
obrazovka.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
režim.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je pomer strán
obrazovky televízora 16:9 Úplný. (Pozri stranu 30)
Výber nastavenia obrazu
hzZy
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť kvalitu videa,
keď je prehrávač pripojený k televízoru.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenie
obrazu, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadované
Nastavenie obrazu, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
• Dynamický : Vyberte toto nastavenie, ak
chcete zlepiť ostrosť.
• Normálne : Vyberte toto nastavenie pre
• Film : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
• Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
POZNÁMKA
✎✎
▪▪ Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa
neobjaví.
Výber jazyka zvuku
hzZx
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Zvuk.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia
zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor ◄►.
▪▪ Informácie o hlavnej funkcii/režime BONUSVIEW
sa zobrazia aj vtedy, ak má Blu-ray disk časť
BONUSVIEW.
Stlačte tlačidlo ◄► na prepnutie medzi hlavnou
funkciou a zvukovými režimami BONUSVIEW.
▪▪ Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od
jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia
alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
▪▪ Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 a DVD až 8
jazykov zvuku.
▪▪ Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať zvukovú
stopu viackanálového LPCM alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
▪▪ Ak stlačíte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládači,
objaví sa panel Zvuku.
Stlačte tlačidlo RETURN pre odstránenie panelu
Zvuku.
Slovensky
43
Základné funkcie
5. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
väčšinu sledovaných aplikácií.
06
4. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
Základné funkcie
Výber jazyka titulkov
hZx
Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo pomocou tlačidla SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Titulky.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v
Ponuke disku, záleží od Blu-ray disku/DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
▪▪ Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky Blu-ray disky/DVD.
▪▪ Blu-ray disk môže obsahovať až 255 a DVD až 32
jazykov titulkov.
▪▪ Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
▪▪ Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
▪▪ Zobrazí sa celkový počet primárnych, resp.
sekundárnych titulkov.
▪▪ Ak stlačíte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači,
objaví sa panel titulkov.
Stlačte tlačidlo RETURN pre odstránenie panelu
titulkov.
Zmena uhla kamery
hZ
Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero uhlov
konkrétnej scény, môžete vybrať funkciu UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Uhol.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
44
Slovensky
Nastavenie BONUSVIEW
h
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje prezerať
dodatočný obsah (ako sú komentáre) v malom
okne na obrazovke, pričom sa prehráva film.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak má disk
funkciu Bonusview.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Nástroje
Vyhľad. času
Režim opakovania
Celá obrazovka
Nastavenie obrazu
Zvuk
Titulky
Uhol
BONUSVIEW video
BONUSVIEW zvuk
▲
:00:00:13/01:34:37
:
Vyp.
:
Originál
: Normálne
: 1/1 JPN 2CH
:
0/2 Vyp.
:
1/1
:
Vyp.
:
0/1 Vyp.
' Späť
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte BONUSVIEW
video alebo BONUSVIEW zvuk.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
Bonusview.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak prepnete BONUSVIEW video, BONUSVIEW zvuk sa
automaticky zmení podľa BONUSVIEW videa.
7
Tlačidlá na diaľkovom ovládači,
ktoré sa používajú pri prehrávaní
hudby
POWER
8
9
DISC MENU TITLE MENU
POPUP
POWER
A
1
A
0
DISC MENU TITLE MENU
B
B
2
14
25
47
58
SUBTITLE
9
C
7
80
SUBTITLE INFO
0
C
POPUP
D
69
AUDIO
9
AUDIO
2
3
4
5
6
TO
O
5
IT
LS
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a
vyberte Hudba, potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
SEARCH
SEARCH
ČÍSELNÉ tlačidlá : Počas prehrávania Zoz. titulov
stlačte číslo požadovanej skladby. Prehrá sa
vybraná stopa.
1. Do zásuvky na disk vložte zvukový disk CD
(CD-DA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
6
ŽLTÉ (C) tlačidlo
: Zobrazí zaškrtávacie okienko v
HUB
zozname hudby.
SMART
1
LS
EX
RN
4
TO
O
Tlačidlo PRESKOČIŤ : Počas prehrávania presúva
na ďalšiu stranu v Zozname hudby alebo presúva
na predchádzajúcu stranu v Zoz. titulov.
Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania, bude aktuálna stopa v Zoz. titulov
prehraná od začiatku. Ak však toto tlačidlo stlačíte
do troch sekúnd po spustení prehrávania, bude
prehraná predchádzajúca stopa v Zoz. titulov.
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/
MP3
IT
7
TU
2
3
EX
NU
ME
NU
ME
RE
RE
SMART
TU
RN
HUB
0
36
INFO
8
1
3D
Tlačidlo ZASTAVIŤ : Zastavuje stopu.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
Tlačidlo PRESKOČIŤ : Počas prehrávania presúva
na ďalšiu stranu v Zozname hudby alebo presúva
na ďalšiu stranu v Zoz. titulov.
1
1/13
TRACK 001
Tlačidlá VYHĽADAŤ : Rýchle prehrávanie.
(Iba zvukové CD (CD-DA))
Tlačidlá ▲▼ : Vyberajú stopy v Zozname hudby
alebo Zoz. titulov.
3
Hudba
Tlačidlo PAUZA : Pozastaví prehrávanie.
Tlačidlo PREHRAŤ : Prehrávanie aktuálne vybranej
stopy.
2
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
7
6
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Zadať < Strana / Nástroje ' Späť
5
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam titulov.
4
Slovensky
45
Základné funkcie
ow
Tlačidlo ZADAŤ : Prehrávanie vybranej stopy.
06
Počúvanie hudby
Základné funkcie
3
Zobrazuje aktuálne skladby/celkové množstvo
skladieb.
4
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
5
Zobrazuje aktuálny/celkový čas prehrávania.
6
Zobrazuje stav aktuálneho prehrávania.
7
Zobrazuje stav opakovaného prehrávania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Ak sa chcete presunúť na zoznam hudby,
stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) alebo
RETURN.
Zobrazí sa obrazovka Zoznam hudby.
3. Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Na stope sa objaví fajka.
Zopakujte tento postup aj pri výbere ďalších
stôp.
Audio CD | Hudba
Opakovanie zvukového CD (CDDA)/MP3
3. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber Náhodný
režim, a potom stláčajte tlačidlá ◄► pre
výber Zap. alebo Vyp..
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Vyp.
Skladby sa prehrajú v poradí, v ktorom
boli nahrané.
(
)Jedna skl.
(
Náhodná možnosť prehráva skladby v
náhodnom poradí. Ak chcete spustiť
)Náhodný režim
túto funkciu, nastavte náhodný režim
na Zap..
(
)Všetky
Aktuálna skladba sa zopakuje.
Zopakujú sa všetky skladby.
Zoz. titulov
1. Do zásuvky na disk vložte zvukový disk CD
(CD-DA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a
vyberte Hudba, potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
46
Slovensky
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Strana
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
1. Počas prehrávania Zoz. titulov stlačte
tlačidlo TOOLS.
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber Režim
opakovania, a potom stláčajte tlačidlá ◄►
pre výber požadovaného režimu opakovania.
Označené položky : 3
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Zatvor režim úprav ( ) Strana / Nástroje " Vybrať ' Späť
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu, a potom znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Fajka na stope sa zruší.
6. Po skončení stlačte tlačidlo TOOLS.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Prehrať
vybrané, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Stopy, ktoré ste zvolili, sa prehrajú
automaticky.
Hudba
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Zadať / Nástroje ' Späť
8. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte
tlačidlo RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam
titulov až s 99 stopami.
Prehrávanie JPEG súborov
1. Do zásuvky vložte JPEG disk.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Fotografie, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu,
ktorú si chcete prezrieť a stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Použitie tlačidla TOOLS
Stlačením tlačidla TOOLS môžete použiť
rôzne funkcie.
Nástroje
Spustiť prezentáciu
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Priblížiť
Otočiť
Informácie
▪▪ Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, musí byť
súbor s fotografiami uložený na rovnakom médiu,
ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť
ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
Používanie funkcie Prezentácie
1. Stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Spustiť
prezentáciu, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Spustí sa Prezentácia.
3. Ak chcete pozastaviť prezentáciu, znovu
stlačte tlačidlo TOOLS.
Nástroje
Pozast. prezentáciu
Rýchlosť prezentácie: Normálna
Efekt prezentácie :
Clona
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Priblížiť
Otočiť
Informácie
" Zadať ' Späť
" Zadať ' Späť
• Spustiť prezentáciu : Vyberte na spustenie
prezentácie.
• Hudba v pozadí : Vyberte na počúvanie hudby
počas prezerania obrázku.
• Nastavenie hudby v pozadí : Vyberte na
nastavenie hudby v pozadí.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Pozast.
prezentáciu, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Tým istým spôsobom môžete nastaviť aj
rýchlosť prezentácie a efekt.
Slovensky
47
Základné funkcie
G
• Priblížiť : Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Otočiť : Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
• Informácie : Zobrazuje informácie o obrázku
vrátane názvu, veľkosti, atď.
✎✎ POZNÁMKA
06
Prezeranie obrázkov
Základné funkcie
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Môžete používať USB pripojenie na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX atď.)
získaných z pamäťového zariadenia USB.
1. Presuňte sa na domácu ponuku.
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Moje zar.
Internet
Nastavenia
d PBC(WPS)
2. V režime zastavenia pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na prednom
paneli prehrávača.
Môj obsah
123
Moje zar.
Videá
Pripojné
zariadenie
Fotografie
Hudba
Internet
" Zadať ' Späť
Nastavenia
c Bezpečné odstránenie USB d PBC(WPS)
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadované videá, hudbu alebo fotografie, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na stranách 40 – 47.
48
Slovensky
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Aby ste predišli možnému poškodeniu USB pamäte,
musíte pamäťové zariadenie USB vybrať bezpečne
(pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie USB“).
Stlačením tlačidla MENU prejdite na domácu ponuku,
vyberte ŽLTÉ (C) tlačidlo, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
▪▪ Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB vložíte
disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na
„DVD alebo CD“.
Sieťové služby
1. Pripojte prehrávač k sieti.
(Pozri strany 22 – 23)
▪▪ Niektoré aplikácie sú dostupné len v určitých
2. Konfigurujte nastavenia siete.
(Pozri strany 31 – 35)
krajinách.
Používanie služby Smart Hub
Pomocou služby Smart Hub môžete priamo
prehrávať filmy, videá a hudbu z Internetu, máte
prístup k rôznym plateným alebo bezplatným
aplikáciám a môžete si ich prezerať na svojom
televízore. Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport,
predpovede počasia, kurzy na burze cenných
papierov, mapy, fotografie a hry.
Túto funkciu môžete taktiež spustiť
priamo stlačením tlačidla SMART HUB
na diaľkovom ovládači.
Prvé spustenie služby Smart Hub
Pri prvom spustení Smart Hub postupujte podľa
týchto krokov:
1. Prejdite na domácu ponuku.
Môj obsah
4. Ak sa zobrazí obrazovka Krajina, stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte krajinu, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
POZNÁMKA
✎✎
5. Zobrazí sa obrazovka Zmluvné podmienky
servisnej dohody.
Ak súhlasíte, stlačením tlačidiel ◄► vyberte
možnosť Súhlasím, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Kým sa obrazovky zobrazia, môže to trvať niekoľko
sekúnd.
6. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a
nainštaluje sa niekoľko služieb a aplikácií.
Po skončení sa zatvorí. Prevzaté aplikácie a
služby sa zobrazia na obrazovke Smart Hub.
Môže to chvíľu trvať.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Smart Hub sa môže počas procesu inštalácie na
chvíľu zatvoriť.
▪▪ Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko obrazoviek.
Môžete ich zatvoriť stlačením tlačidla ZADAŤ alebo
ich môžete nechať, aby sa zatvorili samé.
7. Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačením tlačidiel
▲▼◄► zvýraznite miniaplikácie, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Videá
Fotografie
Hudba
Moje zar.
Internet
Nastavenia
d PBC(WPS)
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
49
Sieťové služby
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
prečítajte nasledovné pokyny.
3. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub.
V niektorých prípadoch sa tesne potom
zobrazí obrazovka Krajina.
07
Pripojením prehrávača k sieti si môžete vychutnať
rôzne sieťové služby, ako napríklad Smart Hub
alebo BD-LIVE.
Sieťové služby
Smart Hub na prvý pohľad
1
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
Contents 3
Contents 4
Odporúčané
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa c Režim úprav d Nastavenia
7
1
2
3
4
5
50
6
Komerčné : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k
prehrávaču a úvody k novým aplikáciám.
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá na
základe vašej voľby.
• Umožňuje vám prezerať odporúčania filmov na
základe vašich predchádzajúcich preferencií.
• Umožňuje vám zvoliť si film, zobrazuje zoznam
poskytovateľov VOD (videí na požiadanie), ktorí
majú tento film, a potom vám umožňuje zvoliť si
poskytovateľa pre streaming. (Streaming nie je v
niektorých oblastiach dostupný.)
• Pokyny o používaní služby Vaše Video nájdete na
stránke www.samsung.com.
Search : Poskytuje integrované vyhľadávanie
vašich poskytovateľov videa a pripojených zariadení
AllShare.
• Dá sa použiť spolu so službou Smart Hub (okrem
prípadu, kedy pozeráte Blu-ray disk).
• Pre jednoduchý prístup použite tlačidlo SEARCH
na diaľkovom ovládači.
• Pokyny o používaní funkcie vyhľadávania nájdete
na stránke www.samsung.com.
Samsung Apps : Môžete si prevziať rôzne
spoplatnené alebo bezplatné aplikácie služieb.
Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
Slovensky
7
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v službe
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Slúži na prihlásenie do
služby Smart Hub.
• ZELENÉ tlačidlo (B) : Slúži na triedenie aplikácií.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Slúži na úpravu aplikácií.
• MODRÉ tlačidlo (D) : Slúži na zmenu nastavení
služby Smart Hub.
Moje aplikácie : Zobrazuje osobnú galériu aplikácií,
do ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať alebo v
nej upravovať aplikácie.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za prerušenie služby Smart Hub
spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek
iných dôvodov.
▪▪ Služba Smart Hub preberá a spracúva údaje cez
Internet, aby ste mohli využívať obsah Internetu na
obrazovke vášho televízora.
Ak je pripojenie k Internetu nestabilné, služba sa
môže omeškať alebo prerušiť.
Ďalej sa môže prehrávač automaticky vypnúť ako
reakcia na podmienky na Internete.
V takomto prípade skontrolujte pripojenie k Internetu
a skúste znova.
▪▪ Aplikačné služby môžu byť poskytované iba
v anglickom jazyku a obsah sa môže líšiť v závislosti
od vašej oblasti.
▪▪ Viac informácií o službe Smart Hub získate na
webovej stránke poskytovateľa príslušnej služby.
▪▪ Poskytované služby podliehajú zmenám
poskytovateľom služby Smart Hub bez
predchádzajúceho oznámenia.
▪▪ Obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v závislosti od
verzie firmvéru prehrávača.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
6
8
9
0
Posuň
ab
Vytvorenie účtu
3
abc
.,–
Odstrániť
Ab
AB
1
6

b Metóda zadávania/ Jazyk : Slovensky
Ak si chcete založiť svoju vlastnú, výhradnú
konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si svoj
vlastný Inteligentný TV účet.
Ak chcete vytvoriť účet, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači. Objaví sa obrazovka Vytvoriť účet.
Search
Your Video
4
5
ID Smart TV
Heslo
1
Aktuálna klávesnica.
Používa sa na zadávanie písmen, číslic a symbolov.
2
Stlačte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači,
aby ste zmenili vstupný režim.
: ab, Ab, AB, čísla alebo ikony.
3
Zobrazuje aktuálny vstupný režim.
4
5
6
Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom ovládači
a zmeňte spôsob vstupu. (T9 alebo ABC)
Stlačením tlačidla TOOLS na diaľkovom ovládači
zmeníte jazyk.
Stlačením tlačidla AUDIO na diaľkovom ovládači
vymažete znak.
Zadávanie textu, číslic a symbolov
A chcete zadať text, stlačte numerické tlačidlo na
diaľkovom ovládači, ktoré zodpovedá písmenu,
ktoré chcete zadať. Rýchlo stlačte tlačidlo na
zadanie písmena, ktoré nie je prvým písmenom
uvedeným na tlačidle klávesnice na obrazovke.
Napríklad, ak chcete zadať písmeno b, dvakrát
rýchlo stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači. Ak
chcete zadať prvé písmeno uvedené na tlačidle,
stlačte, pustite a počkajte.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 1
Stlačte [Enter]
Contents 2
Contents 3
Stlačte
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Prihlásiť sa
xxxxxxxx
Vytvoriť účet
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapamätaj si moje ID Smart TV a heslo.
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 8
Prihlásiť sa
Recommended
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 7
Samsung Apps
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zrušiť
Zabudnuté heslo
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa c Režim úprav d Nastavenia
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vytvoriť účet, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte ID Smart TV
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka zadania a klávesnica.
4. Použite klávesnicu na zadanie vašej emailovej
adresy. Toto bude slúžiť ako vaše ID.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Klávesnica funguje ako klávesnica na mobilnom telefóne.
5. Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte
OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
6. Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka zadania a klávesnica.
7. Použite klávesnicu na zadanie hesla.
Heslo môže byť akoukoľvek kombináciou
písmen, číslic a symbolov.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači
na zobrazenie alebo skrytie hesla počas jeho
zadávania.
Slovensky
51
Sieťové služby
Pomocou diaľkového ovládača môžete používať
klávesnicu na obrazovke na zadávanie písmen,
číslic a symbolov.
Ak sa chcete presúvať v texte, použite tlačidlá
šípok. Ak chcete vymazať text, posuňte kurzor
doprava od znaku, ktorý chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo AUDIO. Ak chcete zmeniť veľkosť
písma alebo zadať číslice, prípadne interpunkčné
znamienka, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
07
Používanie klávesnice
Sieťové služby
8. Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte
OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
9. Vyberte Potvrd'te heslo. a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
10. Zopakujte kroky 7 a 8.
11. Keď sa znovu zobrazí obrazovka Vytvoriť
účet, vyberte možnosť Vytvoriť účet a stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno Potvrdenie.
12. Vyberte OK a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Pokračovať na registráciu
služby.
13. Zvoľte možnosť Prejsť na reg. a stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
14. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
• Ak máte existujúce účty u niektorého
z uvedených poskytovateľov, môžete
spojiť účet poskytovateľa a heslo účtu
poskytovateľa s vaším Inteligentným TV
účtom. Registrácia zjednodušuje prístup
k webovým stránkam poskytovateľov.
Pokyny k registrácii nájdete v Kroku 2 v
Správe účtov v ponuke Nastavenia.
• Ak nemáte existujúce účty poskytovateľa
alebo momentálne nechcete zaregistrovať
existujúce účty, zvoľte OK a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno môžete nechať tak približne
jednu minútu, kedy sa samo zatvorí.
POZNÁMKA
✎✎
▪▪ Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
▪▪ Zaregistrovať môžete až 10 používateľských účtov.
▪▪ Na používanie služby Smart Hub nepotrebujete účet.
Prihlásenie na účet
Ak sa chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet,
postupujte podľa nasledovných krokov:
1. Ak je na vašom televízore zobrazená hlavná
obrazovka Smart Hub, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači. Objaví sa
obrazovka Vytvoriť účet.
2. Vyberte šípku dolu vedľa poľa ID Smart TV
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
52
Slovensky
3. Vyberte svoje ID v zozname, ktorý sa objaví,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
4. Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka zadania a
klávesnica.
5. Pomocou klávesnice a diaľkového ovládača
zadajte svoje heslo. Po skončení stlačením
tlačidla ZADAŤ vyberte OK a znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak chcete, aby služba Smart Hub zadala vaše heslo
automaticky, po zadaní hesla zvoľte Zapamätať si
moje ID inteligentného TV a heslo, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa fajka. Služba Smart Hub
teraz zadá vaše heslo automaticky, keď zvolíte alebo
zadáte svoje ID.
Ponuka Nastavenia - MODRÉ
tlačidlo (D)
Obrazovka ponuky Nastavenia vám umožňuje
prístup k funkciám správa účtu, reset a vlastnosti.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stlačte MODRÉ tlačidlo (D) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na obrazovke ponuky Nastavenia sú
opísané nižšie.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Položka Správca služieb uvedená v ponuke
Nastavenia nie je dostupná pre prehrávače diskov
Blu-ray.
Správa účtu
Ponuka Správa účtu obsahuje funkcie, ktoré vám
umožňujú zaregistrovať vaše účty poskytovateľa
služieb, zmeniť vaše heslo Smart Hub a vymazať
alebo deaktivovať váš Inteligentný TV účet.
1. V ponuke Správa účtu zvoľte Zaregistrovať
účet služby a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
2. Stlačením tlačidiel šípok ▲▼ vyberte
Poskytovateľa služby, ktorého chcete spojiť
s vaším Inteligentným TV účtom, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak máte účet Samsung a chcete použiť funkciu
Aplikácie Samsung v službe Smart Hub, musíte tu
zaregistrovať svoj účet Aplikácie Samsung. Pozrite si
stranu 56 – 8, kde nájdete viac informácií.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Registrovať a potom pomocou diaľkového
ovládača a klávesnice na obrazovke zadajte
vaše ID stránky a heslo.
Po skončení stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Toto je ID a heslo, ktoré normálne používate pre
prístup k vášmu účtu na stránke.
4. Ak ste správne zadali vaše ID a heslo, objaví
sa hlásenie Úspešne zaregistrovaný.
5. Ak ste stlačili tlačidlo OK, zopakujte Kroky
2 až 4 na pripojenie ďalšieho Poskytovateľa
služby.
6. Po skončení stlačte tlačidlo RETURN.
Zmeniť heslo
Funkcia Zmeniť heslo vám umožňuje zmeniť
vaše heslo Smart Hub. Ak chcete zmeniť heslo,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte Zmeniť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Zadajte svoje aktuálne heslo. Objaví sa
nasledujúca obrazovka.
3. Na nasledujúcej obrazovke zadajte nové
heslo do prvého riadku. Potvrďte heslo jeho
opätovným zadaním do druhého riadku.
4. Objaví sa obrazovka so správou Zmena hesla
dokončená. Stlačte tlačidlo ZADAŤ alebo
počkajte, kým sa obrazovka zatvorí - približne
5 sekúnd.
Odstrániť zo zoznamu TV účtu
Funkcia Odstrániť účty služby zruší všetky vaše
aktuálne zaregistrované účty služby, ktoré ste
zaregistrovali na obrazovke Zaregistrovať účet
služby.
Deaktivovať účet
Funkcia Deaktivovať účet deaktivuje váš
inteligentný TV účet a vymaže ho spolu so
všetkými vašimi nastaveniami účtu zo služby
Smart Hub.
Obnoviť
Funkcia Resetovať spúšťa všetky prevzaté
miniaplikácie, vymaže všetky používateľské
účty a nastavenia z prehrávača a obnoví všetky
nastavenia služby Smart Hub na predvolené
nastavenia z výroby. Potom reštartuje službu
Smart Hub, ako keby sa spúšťala prvýkrát. Váš
účet však zostane na serveri Smart Hub. Ak sa
chcete prihlásiť na svoj účet, zadajte svoje ID a
heslo na obrazovke Vytvoriť účet.
Ak chcete použiť funkciu Resetovať, postupujte
podľa týchto krokov:
1. V ponuke Nastavenia zvoľte možnosť
Resetovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Resetovať.
2. Zadajte svoje bezpečnostné heslo. Je to
heslo, ktoré ste zadali, ak ste nastavili Rodič.
hodnotenie BD alebo DVD (pozri stranu 36).
Ak ste ho nenastavili, zadajte 0000.
Slovensky
53
Sieťové služby
Ak máte existujúce účty u niektorého z
poskytovateľov uvedených vo funkcii Zaregistrovať
účet služby, môžete spojiť účet poskytovateľa a
heslo účtu poskytovateľa s vašim Inteligentným
TV účtom. Ak spojíte účet, budete sa môcť
jednoducho prihlásiť na účet cez službu Smart
Hub, bez zadania názvu vášho účtu alebo hesla.
Ak chcete použiť funkciu Registrovať účet služby,
postupujte podľa týchto krokov:
07
Zaregistrovať účet služby
Sieťové služby
3. Po chvíli sa služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka môže byť čierna a potom
sa znovu objaví Smart Hub. Po chvíli sa začne
postup opätovného spustenia.
4. Ak chcete dokončiť opätovné spustenie,
prejdite na krok 4 v Prvom spustení služby
Smart Hub. (Pozri stranu 49)
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak ste zabudli heslo, stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
)
na prednom paneli prehrávača na viac ako 5 sekúnd
bez vloženého disku.
Vlastnosti
Položka ponuky Vlastnosti uvádza tri funkcie,
ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub:
Podrobnosti
Uvádza informácie o službe Smart Hub vrátane
čísla verzie, počtu nainštalovaných služieb, využitia
pamäte a jedinečného ID produktu.
Skontrolovať rýchlosť pripojenia k Internetu
Spustí test, ktorý zobrazuje, aké rýchle je vaše
pripojenie k serveru Samsung v Mb/s (megabitoch
za sekundu).
Rýchlosti nižšie ako 1,5 Mb/s môžu obmedziť
vaše využívanie služby Smart Hub.
Podmienky Zmluvy o službe
Zobrazí Zmluvné podmienky servisnej dohody.
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Funkcie v ponuke Režim úpr. vám umožňujú
manipulovať s miniaplikáciami v sekcii Moje
aplikácie na obrazovke Smart Hub. Pomocou
týchto funkcií môžete zablokovať a odblokovať
prístup k niektorým miniaplikáciám, novému
priečinku a presúvať do nich miniaplikácie,
premenovávať priečinky, vymazávať miniaplikácie
a meniť polohu miniaplikácií na obrazovke.
Ak sa chcete dostať do ponuky Režim úpr. a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači. Panel ponuky Režim úpr. sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky.
54
Slovensky
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na paneli ponuky Režim úpr. sú opísané
nižšie.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Niektoré položky ponuky sa nemusia zobraziť na
obrazovke. Ak chcete vidieť tieto položky, stlačte
tlačidlo ◄► pre posun na okraj obrazovky, a potom
stlačte ešte raz na odhalenie položiek.
▪▪ Tento panel môžete zatvoriť zvýraznením X vpravo
dole a následným stlačením tlačidla ZADAŤ.
Posun.
Funkcia Presunúť vám umožňuje zmeniť polohu
miniaplikácie na obrazovke. Ak chcete použiť
funkciu Presunúť, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Nad miniaplikáciou sa objaví fajka.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte Posun.
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Nad
miniaplikáciou sa zobrazí ikona zmeny polohy.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► presuňte ikonu.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ, keď je ikona v
požadovanej polohe. Miniaplikácia sa posunie
do novej polohy.
Pres. do prieč.
Funkcia Presunúť do priečinka vám umožňuje
presunúť miniaplikáciu do priečinka. Ak chcete
použiť funkciu Presunúť do priečinka, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Ak ste už vytvorili priečinok,
miniaplikácia sa dá presunúť.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Presunúť do priečinka a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa okno Presunúť do
priečinka.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí
sa správa Presunuté do priečinka a potom
sa zatvorí. Miniaplikácia sa presunula do
priečinka.
2. V Mojich aplikáciách stláčaním tlačidiel ▲▼◄
► vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
3. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Spustí sa aplikácia alebo služba
miniaplikácie.
Upraviť položky v priečinku
Vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Otvorí sa priečinok.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá Upraviť sa zobrazia v dolnej časti
obrazovky.
Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ponuky
Režim úpr. na hlavnej obrazovke. Napríklad, ak
chcete presunúť miniaplikáciu späť na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie:
1. Vyberte miniaplikáciu.
2. Vyberte možnosť Presunúť do priečinka a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
okno Presunúť do priečinka.
3. Zvoľte Moje aplikácie a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno Presunúť do priečinka sa
zatvorí a miniaplikácia sa vráti na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie.
Nový prieč.
Funkcia Nový priečinok vám umožňuje vytvoriť
a pomenovať nové priečinky. Keď vytvoríte
priečinok, môžete doňho presúvať miniaplikácie.
Ak chcete použiť funkciu Nový priečinok,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Nový priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Nový priečinok a
klávesnica.
3. Na zadanie názvu priečinka použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Nový priečinok sa zatvorí a
na obrazovke Smart Hub sa objaví Nový
priečinok.
Funkcia Premenovať priečinok vám umožňuje
premenovať priečinky. Ak chcete použiť funkciu
Premenovať priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Premenovať priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa okno Premenovať
priečinok a klávesnica.
4. Na zadanie nového názvu použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno Premenovať
sa zatvorí a pod priečinkom sa objaví nový
názov.
Uzamknúť
Funkcia Zámka vám umožňuje zablokovať
niektoré nástroje v Mojich aplikáciách tak, aby
sa nedali otvárať bez zadania Rodičovského
bezpečnostného kódu.
Ak chcete použiť funkciu Zámky, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Ak
sa dá miniaplikácia zablokovať, aktivuje sa
položka ponuky Zámka.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Zámka a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Uzamknúť službu.
4. Zadajte svoj Rodičovský bezpečnostný
kód (pozri stranu 36). Ak ste si nevytvorili
Rodičovský bezpečnostný kód, zadajte 0000.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Zamknúť službu na potvrdenie blokovania a
následne sa zatvorí. Vedľa miniaplikácie sa
objaví symbol zámky.
Slovensky
55
Sieťové služby
1. Zatvorte ponuku Režim úpr.
Premen. prieč.
07
Ak sa chcete dostať k miniaplikáciám v
priečinku
Sieťové služby
Odomknúť
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
zablokovanú miniaplikáciu a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Odblokovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Uzamknúť službu.
4. Zadajte Rodičovský bezpečnostný kód (pozri
stranu 36). Ak ste si nevytvorili Rodičovský
bezpečnostný kód, zadajte 0000.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Blokovanie služby zrušené na potvrdenie
odblokovania a následne sa zatvorí.
Odstrániť
Funkcia Vymazať vám umožňuje vymazať
miniaplikácie z Mojich aplikácií. Ak chcete použiť
funkciu Vymazať, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vymazať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa hlásenie „Chcete vymazať
zvolenú(é) položku(y)?“.
4. Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Miniaplikácia sa vymaže.
Ponuka Triedenie - ZELENÉ
tlačidlo (B)
Funkcie v ponuke Triedenie vám umožňujú triediť
miniaplikácie v Mojich aplikáciách podľa Názvu,
Dátumu, Frekvencie (používania) a Kategórie. Ak
manuálne zmeníte polohu miniaplikácie, ponuka
Triedenie automaticky zvýrazní Zadefinované
používateľom, keď začnete.
Ak chcete triediť miniaplikácie v Mojich
aplikáciách, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte metódu
triedenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Smart Hub roztriedi miniaplikácie podľa vami
zvolenej metódy.
56
Slovensky
Aplikácie Samsung
Aplikácie Samsung vám umožňujú za poplatok
alebo bezplatne prebrať aplikácie a služby do
vášho prehrávača diskov Blu-ray a prezerať alebo
používať ich na vašom televízore.
Tieto aplikácie a služby zahŕňajú videá, hudbu,
fotografie, hry, správy, šport, atď. Miniaplikácie
pre nové aplikácie sa objavia v Mojich aplikáciách.
Dodatočné aplikácie a služby sa budú pridávať
pravidelne.
Platené aplikácie
Ak si chcete prebrať platené aplikácie, musíte si
vytvoriť účet Aplikácie Samsung a pridať k účtu
kreditnú kartu.
Ak si chcete vytvoriť účet Aplikácie Samsung,
navštívte lokalitu www.samsung.com
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Táto služba sa nemusí v niektorých krajinách
poskytovať.
Prístup k obrazovke Aplikácie Samsung
Ak sa chcete dostať na obrazovku Aplikácie
Samsung, stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre navigáciu
do oblasti Aplikácie Samsung na hlavnej
obrazovke Smart Hub, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Aplikácie Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak túto obrazovku otvárate po prvýkrát, zobrazí
sa okno Podmienky služby. Ak súhlasíte, zvoľte
možnosť Súhlasím a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
1. Stláčajte tlačidlá ◄► pre posun na zoznam
kategórií vľavo.
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre zvýraznenie
kategórie. O niekoľko sekúnd sa na obrazovke
Aplikácie Samsung zobrazia aplikácie v
tejto kategórii. Na vrchu sa zobrazia karty
Triedenia.
3. Stláčajte tlačidlo ► pre posun na zobrazené
aplikácie alebo služby.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte aplikáciu
alebo službu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Detaily aplikácie, ktorá
opisuje službu alebo aplikáciu.
5. Zvoľte Prevziať teraz a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Ak je aplikácia alebo služba
bezplatná, preberie sa a spustí. V opačnom
prípade, ak je potrebné uhradiť poplatok,
postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie preberania.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Niektoré aplikácie sa dajú prevziať bezplatne, ale
vyžadujú si registráciu u poskytovateľa alebo platený
účet u používateľa.
▪▪ Miniaplikácie pre aplikácie a služby, ktoré ste si
prevzali z Aplikácií Samsung sa zobrazia v Mojich
aplikáciách.
Karty Triediť podľa
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► môžete získať prístup
ku kartám Triediť podľa v hornej časti obrazovky.
Na každej karte sa zobrazia služby alebo aplikácie
v kategórii, ktorú si zvolíte, zatriedené podľa
kritérií na karte (Odporúčané, Najviac preberané,
Najnovšie, Názov).
Takisto môžete použiť MODRÉ tlačidlo (D) na
diaľkovom ovládači pre prístup ku kartám Triediť
podľa. Po každom stlačení MODRÉHO tlačidla
(D) zmeníte zobrazenie z jednej karty triedenia na
druhú.
K dispozícii sú nasledovné kategórie:
• Čo je nové? : Zobrazuje novo zaregistrované
aplikácie.
• Video : Zobrazuje rôzne video médiá, ako sú
filmy, televízne show a krátke videá.
• Hra : Zobrazuje rôzne hry, ako napríklad sudoku
a šachy.
• Šport : Zobrazuje rôzne športové mediálne
služby, ako sú informácie o zápasoch, obrázky
a krátke videá.
• Životný štýl : Zahŕňa rôzne mediálne služby
spojené so životným štýlom, ako je hudba,
osobné nástroje pre správu fotografií a sociálne
siete, ako sú napríklad Facebook a Twitter.
• Informácie : Zahŕňa rôzne informačné služby,
ako sú správy, burza cenných papierov a
počasie.
• Iné : Zahŕňa ostatné služby.
Môj účet
Môj účet vám umožňuje prístup k histórii vašich
objednávok a preberania Aplikácií Samsung a
na obrazovku Peniaze za Moje aplikácie. Ak sa
chcete dostať k týmto informáciám, musíte mať
založený účet Aplikácií Samsung.
Pomocník
Ak máte otázky k Aplikáciám Samsung, pozrite
si najskôr Pomocníka. Ak nie je možné aplikovať
ani jeden tip, navštívte webovú stránku www.
samsung.com.
Ak chcete použiť funkciu Pomocník, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Pomocník a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre rolovanie textu
Pomocníka.
3. Stláčajte tlačidlá ◄ pre zatvorenie Pomocníka.
Slovensky
57
Sieťové služby
Ak chcete použiť obrazovku Aplikácie Samsung,
postupujte podľa týchto krokov:
Aplikácie Samsung podľa kategórií
07
Používanie obrazovky Aplikácie Samsung
Sieťové služby
Používanie farebných tlačidiel na vašom
diaľkovom ovládači s Aplikáciami
Samsung
• ČERVENÉ tlačidlo (A) (Prihlásiť sa) : Ak sa
chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet.
• ZELENÉ tlačidlo (B) (Zobrazenie miniatúr/
Zobrazenie zoznamu) : Ak chcete prepínať
aplikácie medzi zobrazením miniatúr a
zoznamom.
• MODRÉ tlačidlo (D) (Zoradiť podľa) : Ak
chcete triediť aplikácie v kategórii podľa
Odporúčaných, Najviac preberaných,
Najnovších alebo Mena.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu
ponuku.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Služby Internetového obsahu môžu poskytovatelia
pridať alebo vymazať bez oznámenia.
Pokyny o používaní vášho videa alebo
funkcie vyhľadávania nájdete na stránke
www.samsung.com
BD-LIVE™
Keď už je prehrávač pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BDLIVE.
1. Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick
ku konektoru USB na boku prehrávača a
potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby
BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB
voľného miesta.
2. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa
môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.
58
Slovensky
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať súbory hudby,
videa a fotografií, ktoré sa nachádzajú vo vašom
počítači alebo v mobilnom telefóne kompatibilnom
s DLNA alebo NAS na prehrávači.
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
prehrávačom, musíte pripojiť prehrávač k vašej
sieti (pozri strany 22 - 23).
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér AllShare
na svoj počítač.
Ak máte mobilný telefón kompatibilný s DLNA
alebo NAS, môžete používať AllShare bez
dodatočného softvéru.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať
podrobné pokyny pre používanie AllShare z
webovej stránky Samsung.com.
Dodatok
08
Riešenie problémov
PROBLÉM
Dodatok
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí:
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo
rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je zablokovaná
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) (na prednom paneli),
keď nie je disk vložený. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Slovensky
59
Dodatok
PROBLÉM
RIEŠENIE
Zabudnutie hesla
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) (na prednom paneli),
keď nie je disk vložený. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na
pôvodné nastavenie od výrobcu.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obraz je zrnitý alebo skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na
prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia AllShare
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare,
ale nevidím súbory.
• AllShare zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Obraz, Hudba a
Film. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobraziť.
Video sa prehráva nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové spojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a
prehrávačom je nestabilné.
Skontrolujte spojenie.
AllShare pripojenie medzi televízorom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná. V opačnom prípade
môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
60
Slovensky
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.
• Pomocou ponuky Stav siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné
alebo nie. (Pozri stranu 34)
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozri stranu 35)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne
chyba.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozri stranu 35)
✎✎ POZNÁMKA
▪▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho prehrávača.
Slovensky
61
Dodatok
BD-LIVE
RIEŠENIE
08
PROBLÉM
Dodatok
Všeobecné
Technické údaje
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
BD (Blu-ray disk)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Video výstup
Kompozitné video
Video/Audio
HDMI
2-kanálový
Digitálny výstup zvuku
Audio výstup
*Frekvenčná odozva
*Odstup signálu od šumu
*Dynamický rozsah
*Celkové harmonické skreslenie
Ethernet
Bezdrôtová LAN
Sieť
Zabezpečenie
WPS(PBC)
1,7 kg
433 (Š) X 205 (H) X 43 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rýchlosť čítania: 9,834 m/s.
Rýchlosť čítania: 6,98 - 7,68 m/s.
Približný čas prehrávania (Jednostranný, jednovrstvový disk):
135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s.
Maximálny čas prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s.
Maximálny čas prehrávania: 20 min.
1 kanál: 1,0 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
Blu-ray/DVD Disk: 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
viackanálový zvuk PCM, tok bitov zvuku
Ľ (1/Ľ), P (2/R)
Optický
48 kHz Vzorkovanie: 4 Hz až 22 kHz
96 kHz Vzorkovanie: 4 Hz až 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
Koncovka 10/100BASE-TX
Podporuje vtedy, keď je prehrávač pripojený k Bezdrôtovému
adaptéru LAN od spoločnosti Samsung. (Názov modelu:
WIS09ABGN)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
*: Menovitá špecifikácia
-- Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
-- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
-- Hmotnosť a rozmery sú približné.
62
Slovensky
08
Oznámenie o zhode a kompatibilite
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+
sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité
obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
Slovensky
63
Dodatok
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode, vrátane typu
disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred nahrané komerčné BDROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA) disky; BD-RE/-R, DVD-RW/-R disky a CD-RW/-R disky.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku.
A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí vyhovovať
všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie
kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto prehrávača a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke
stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám
prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode
na použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika
diskov a Pred prehrávaním.
Dodatok
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste
mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru
spôsobí pri diskoch Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami
na duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov,
videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej
zodpovednosti.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY.
AK MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM
PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE,
PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským
právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a
služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani
služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie
uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete
meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce,
využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby
zobrazené v tomto zariadení.
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ
ALEBO KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO
ZARIADENÍ A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO
INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO
INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY
VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI
TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že
obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu.
Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto
zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
64
Slovensky
08
Licencia
Dodatok
• Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobené na základe licencie amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a ostatných amerických a svetových patentov, ktoré
sa vydali alebo prebieha ich schválenie. DTS a Symbol sú registrované obchodné
známky a logá DTS 2.0+ Digital a DTS sú obchodné známky spoločnosti DTS, Inc.
Tento produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny obrazový formát vytvorený spoločnosťou DivX, Inc.
Toto je oficiálne certifikované zariadenie DivX®, ktoré prehráva DivX video.
Viac informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na DivX video nájdete na
adrese www.divx.com.
-- O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie registračného kódu nájdite
časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na
adrese vod.divx.com.
-- Certifikovaný DivX® prehráva DivX® video až do HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.
-- DivX®, DivX Certified®, a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité
v licencii.
-- Tento výrobok je krytý jedným alebo viacerými americkými patentmi: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej
pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných vlastníkov.
• Táto licencia je limitovaná na domáce, nekomerčné použitie koncového používateľa na licencovaný
obsah. Neposkytujú sa žiadne práva na komerčné použitie. Táto licencia nepokrýva žiadny iný produkt
okrem tohto produktu a táto licencia sa nevzťahuje na žiadny nelicencovaný produkt alebo proces podľa
ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 používaný alebo predávaný v kombinácii s týmto produktom.
Táto licencia pokrýva len používanie tohto produktu na kódovanie a/alebo dekódovanie zvukových
súborov podľa ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto licencie sa neudeľujú žiadne práva
na vlastnosti alebo funkcie produktov, ktoré nie sú v súlade s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
• Poznámka pre Licenciu na softvér s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným
zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
• Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami
na duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
Slovensky
65
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02100A-00
BD-D5300
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
Glavne lastnosti
Lastnosti plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray podpirajo najbolj kakovosten
obstoječi videozapis visoke ločljivosti – zaradi
velike zmogljivosti ni potrebe, da bi bili video
posnetki slabše kakovosti.
V nadaljevanju predstavljene lastnosti plošč Bluray so odvisne od posamezne plošče in se lahko
razlikujejo.Videz in krmarjenje po funkcijah sta prav
tako odvisna od plošče.Spodaj opisanih lastnosti
nimajo vse plošče.
Značilnosti videoposnetkov
Oblika BD-ROM podpira tri visoko napredne video
kodeke, vključno z AVC, VC-1 in MPEG-2.
Podprti so tudi videoposnetki z visoko ločljivostjo:
• visoka ločljivost 1920 x 1080
• visoka ločljivost 1280 x 720
Predvajanje videoposnetkov visoke
ločljivosti
Za gledanje vsebin plošč Blu-ray z visoko
ločljivostjo potrebujete HDTV (High Definition
Television – televizor z visoko ločljivostjo).
Pri nekaterih ploščah Blu-ray morate za
gledanje vsebin z visoko ločljivostjo uporabljati
predvajalnikov izhod HDMI OUT. Sposobnost
gledanja vsebine visoke ločljivosti na ploščah Bluray je lahko omejena glede na ločljivost vašega
televizorja.
BD-LIVE
Funkcijo BD-LIVE lahko uporabite za prenos
vsebin prek omrežne povezave, če plošča Bluray podpira to funkcijo.Tovrstne prenose nudi
proizvajalec plošče.
2
Slovenščina
Lastnosti predvajalnika plošč Blu-ray
Smart Hub
Prek omrežne povezave lahko prenesete različne
plačljive ali brezplačne aplikacije. Te aplikacije
omogočajo različne internetne storitve in vsebine,
kot so novice, vremenske napovedi, borzne
napovedi, igre, filmi in glasba.
AllShare
Videoposnetke, glasbo in fotografije, shranjene v
vaših napravah (na primer v osebnem računalniku,
mobilnem telefonu ali omrežni pomnilniški napravi),
lahko predvajate prek omrežne povezave.
Predvajanje večpredstavnostnih datotek
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
različnih vrst večpredstavnostnih datotek (MP3,
JPEG, DivX itd.) neposredno iz pomnilniške
naprave USB.
Varnostne informacije
02
Opozorilo
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
podxnevarno napetostjo«, ki lahko povzroči ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
električni udar ali poškodbo.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
redvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI
P
LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI
NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE
GA USMERITE NA OSEBO. PREDVAJALNIK
PLOŠČ BLU-RAY UPORABLJAJTE SKLADNO Z
NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se izolirani
kabli in priključki uporabljajo za priklop eopomba
na drugo opremo.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z
električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke,
če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete nadomestni
pokrov varovalke, mora biti ta enake barve kot
vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove dobite pri
svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke. Ta licenca je
omejena na zasebno, nekomercialno uporabo
izdelka s strani končnega uporabnika.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.
Licenca ne zajema nobenega drugega izdelka,
razen tega, in ne velja za nobene druge
nelicencirane izdelke ali postopke v skladu z
ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3, ki se
uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem
izdelkom. Licenca zajema samo uporabo tega
izdelka, ki je namenjen kodiranju in/ali dekodiranju
avdio datotek v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali
ISO/IEC 13818-3. Ta licenca ne podeljuje nobenih
pravic za lastnosti izdelka ali funkcije, ki niso v
skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.
ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC
13818-3.
Slovenščina
3
Varnostne informacije
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Varnostne informacije
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in tretji
ozemljitveni jeziček. Široka platica ali tretji
jeziček je namenjen vaši varnosti. Če vtič
naprave ne ustreza vtičnici, se o zamenjavi
nerabne vtičnice posvetujte z električarjem.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo mogoče
pohoditi ali preščipniti, predvsem v bližini
vtičev, električnih vtičnic in točke, kjer izhaja iz
naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
4
Slovenščina
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, ko
se naprava na kakršenkoli način poškoduje,
na primer ob poškodbi električnega kabla
ali vtiča, če se na napravo razlije tekočina ali
pa nanjo padejo predmeti, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Ravnanje s ploščami
Oblika plošče
• Uporabljajte plošče običajne
oblike. Če uporabljate
neobičajno ploščo (ploščo s posebno obliko),
lahko poškodujete predvajalnik.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se površine plošče,
kjer so posneti podatki.
Plošče Blu-ray
• Plošče Blu-ray ne puščajte dlje časa v
predvajalniku. Odstranite ploščo Blu-ray iz
predvajalnika in jo shranite v ovitek.
• Pazite, da površine plošče Blu-ray ne
popraskate ali na njih pustite prstnih odtisov.
DVD-VIDEO, zvočna plošča CD (CD-DA)
• Umazanijo ali prah obrišite s plošče z mehko
krpo.
Hranitev plošč
Pazite, da plošče ne poškodujete, ker so podatki
na njej izredno škodljivi za okolje.
• Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
• Hranite v hladnem, prezračevanem prostoru.
• Hranite v navpičnem položaju.
• Hranite v čistem zaščitnem ovitku.
• Če predvajalnik nenadoma prestavite iz
hladnega v topel prostor, se lahko na notranjih
delih in leči ustvari kondenz in povzroči
nepravilno predvajanje plošče. Če se to zgodi,
• Na potiskano stran plošče ne pišite s kemičnim
svinčnikom ali svinčnikom.
• Za čiščenje plošč ne uporabljajte čistilnega
razpršila ali antistatičnega čistila. Prav tako ne
uporabljajte hlapnih kemikalij, kot sta benzen in
razredčilo.
• Na plošče ne lepite etiket ali nalepk.
(Ne uporabljajte plošč, prelepljenih z lepilnim
trakom ali ostanki odlepljene nalepke.)
• Ne uporabljajte zaščitnih sredstev proti praskam
ali pokrovov.
• Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki za
nalepke, ki so na voljo na trgu.
• V napravo ne vstavljajte zvitih ali počenih plošč.
• Pred priključitvijo drugih komponent na DVDsnemalnik morate komponente izklopiti.
• Predvajalnika med predvajanjem plošče ne
premikajte. Plošča se lahko popraska ali
poškoduje, prav tako se lahko poškodujejo
notranji deli predvajalnika.
• Na predvajalnik ne postavljajte z vodo
napolnjene vaze za rože ali kakršnih koli majhnih
kovinskih predmetov.
• Pazite, da na pladenj za plošče ne položite svoje
dlani.
• Na pladenj ne dajajte ničesar razen plošč.
• Motnje zunanjih virov, na primer strela in statična
elektrika, lahko vplivajo na normalno delovanje
tega predvajalnika. Če se to zgodi, izklopite
predvajalnik in ga ponovno vklopite z gumbom
POWER ali pa izvlecite napajalni kabel iz
električne vtičnice in ga nato ponovno priključite.
Predvajalnik bo normalno deloval.
• Ko prenehate uporabljati predvajalnik, odstranite
ploščo in ga izklopite.
• Če predvajalnika dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
• Ploščo očistite tako, da jo obrišete
v ravnih gibih od središča plošče
navzven.
• Predvajalnika ne izpostavljajte tekočinam.
Vzdrževanje ohišja
Pred čiščenjem ohišja predvajalnika Blu-ray,
odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila
ali drugih topil.
• Ohišje obrišite z mehko krpo.
Omejitve pri predvajanju
• Predvajalnik se morda ne bo odzival na vse
ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD
dovoljujejo le določeno ali omejeno delovanje in
funkcije med predvajanjem.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka
predvajalnika.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali
CD, ker se oblike plošč spreminjajo in ker lahko
problemi in napake nastopijo med ustvarjanjem
programske opreme Blu-ray, DVD in CD in/ali pri
izdelavi plošč.
Prosimo, da se obrnete na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG, če imate kakršna
koli vprašanja ali če naletite na težave pri
predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem
predvajalnikom. Poleg tega v nadaljevanju
priročnika poiščite dodatne informacije o
omejitvah predvajanja.
Slovenščina
5
Varnostne informacije
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Če je napajalni kabel priključen v omrežno
vtičnico, bo predvajalnik pod napetostjo (stanje
pripravljenosti), tudi če ga izklopite.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju
in nanj ne postavljajte nobenih predmetov,
napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in
mora biti vedno preprosto dostopen.
02
odklopite predvajalnik, počakajte dve uri in nato
vtič priključite v električno vtičnico. Nato vstavite
ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
Vsebina
GLAVNE LASTNOSTI
2
2
Lastnosti plošč Blu-ray
Lastnosti predvajalnika plošč Blu-ray
VARNOSTNE INFORMACIJE
3
4
4
4
4
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Ravnanje s ploščami
10
10
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja
predvajalnik
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more
predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Vrste plošč
Regijska koda
Avtorske pravice
Podprte oblike datotek
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
Dodatki
Čelna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
KAKO ZAČETI
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
17
PRIKLJUČKI
18
18
19
6
Slovenščina
Priklop na televizor
1. primer: Priklop na televizor s kablom HDMI
- Najboljša kakovost (Priporočeno)
3. primer: Priklop na televizor z avdio/video
kablom - Dobra kakovost
22
22
23
Priklop na avdio sistem
1. primer: priklop na avdio sistem
(AV-sprejemnik, ki podpira HDMI) - Najboljša
kakovost (Priporočeno)
2. primer: priklop na avdio sistem (AV-sprejemnik s
sistemom Dolby Digital ali dekoderjem DTS)
- Boljša kakovost
3. primer: priklop na avdio sistem (stereo
ojačevalnik) - Dobra kakovost
Omrežna povezava
Kabelsko omrežje
Brezžično omrežje
24
25
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
31
31
34
35
Začetne nastavitve
Dostop do nastavitvenega menija
Zaslon
Razmerje širina/višina
Velikost zaslona pametnega vozlišča
BD Wise (samo Samsungovi predvajalniki)
Ločljivost
Barvna oblika HDMI
Filmske sličice (24 sličic/s)
Barvna globina HDMI
Mirujoči način
Zaporedno izrisovanje slik
Zvok
Digitalni izhod
Pretvorba signala PCM v signal z nižjo frekvenco
Upravljanje dinamičnega razpona
Način zmanjšanja števila kanalov
Omrežje
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava BD-LIVE
20
20
21
21
NASTAVITEV
Slovenščina
7
SLOVENŠČINA
PRIKLJUČKI
Vsebina
NASTAVITEV
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
39
Sistem
Začetne nastavitve
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Time Zone
DivX® Video On Demand
Reset
Jezik
Varnost
Starševski nadzor BD
Starševski nadzor DVD
Sprememba gesla
Splošno
Zaslon predvajalnika
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Stik s podjetjem Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
40
40
40
40
Predvajanje videoposnetka
Predvajanje
Zgradba plošče
Uporaba menija plošče, menija naslova in
pojavnega menija
Uporaba menija plošče
Uporaba menija naslova
Predvajanje seznama naslovov
Uporaba pojavnega menija
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Iskanje želenega prizora
Izpuščanje poglavij
40
41
41
41
41
41
42
8
Slovenščina
46
46
47
47
48
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje
po prizorih
Predvajanje v počasnem posnetku
Predvajanje po prizorih
Uporaba gumba TOOLS
Neposredni premik na želeni prizor
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
Ponovno predvajanje izseka
Preklop na celozaslonski prikaz
Izbiranje nastavitev slike
Izbira jezika avdio zapisa
Izbiranje jezika podnapisov
Spreminjanje zornega kota
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
Poslušanje glasbe
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
Predvajanje zvočne CD-plošče (CD-DA)/MP3
Ponavljanje predvajanja zvočne CD-plošče
(CD-DA)/MP3
Predvajalni seznam
Predvajanje slik
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba gumba TOOLS
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
OMREŽNE STORITVE
49
49
52
54
56
56
56
58
58
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Nastavitveni meni - MODRI gumb (D)
Meni načina za urejanje - RUMENI gumb (C)
Meni razvrščanja - ZELENI gumb (B)
Samsung Apps
Plačljive aplikacije
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
PRILOGA
59
61
62
Odpravljanje napak
Popravila
Tehnični podatki
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
Slovenščina
9
SLOVENŠČINA
OSNOVNE FUNKCIJE
Kako začeti
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Izraz
Logotip
Ikona
Definicija
h
z
Označuje funkcijo, na voljo na plošči BD-ROM ali BD-RE/-R, posneto v obliki BD-RE.
Z
�
Označuje funkcijo, na voljo na ploščah DVD-VIDEO ali posnetih in zaključenih ploščah
DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R.
�
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine DivX, MKV, MP4.
o
Vsebuje funkcijo, ki je na voljo za avdio plošče CD-RW/-R (oblika CD-DA).
-
�
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
-
G
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
VIDEO
-
GLASBA
FOTOGRAFIJE
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
▪▪ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
▪▪ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
▪▪ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od
30 Mb/s.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
GB.
MV itd.
(razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G predvajajo
samo zvok brez sike.)
10
Slovenščina
Združljivost plošč Blu-ray
Plošča Blu-ray je nova in razvijajoč se oblika.
Temu ustrezno lahko pride do težav pri
združljivosti plošče. Vse plošče niso združljive
in nekaterih plošč ne bo mogoče predvajati.
Dodatne informacije najdete v poglavju Obvestilo
o skladnosti in združljivosti v tem uporabniškem
priročniku.
BD-ROM
Kako začeti
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem predvajalniku.
▪▪ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij,
kot sta sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči
so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
▪▪ Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska. Zaradi
prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali usedlin
cigaretnega dima na snemalni površini plošča ne bo
več uporabna za predvajanje.
▪▪ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta
nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije
počasneje delujejo.
▪▪ Predvajalnik se morda ne bo odzval na vse ukaze,
ker nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD dovoljujejo
le določeno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem.Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka
predvajalnika.
▪▪ Samsung ne more zagotoviti, da bo ta predvajalnik
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali CD,
ker se oblike plošč spreminjajo in ker lahko problemi
in napake nastopijo med ustvarjanjem programske
opreme Blu-ray, DVD, CD in/ali pri izdelavi plošč.
Prosimo, da se obrnete na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG, če imate kakršna koli
vprašanja ali pa naletite na težave pri predvajanju
plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem predvajalnikom.
Poleg tega v nadaljevanju priročnika poiščite dodatne
informacije o omejitvah predvajanja.
Vrste plošč
03
✎✎ OPOMBA
▪▪ Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti prodaji,
Predvajati je mogoče le plošče Blu-ray ROM.
Ta predvajalnik lahko predvaja samo posnete
plošče BD-ROM v prosti prodaji.
BD-RE/-R
Plošče Blu-ray RE/-R je mogoče snemati in jih
predvajati.
Ta predvajalnik lahko predvaja plošče BD-RE/-R,
posnete na drugih, združljivih snemalnikih za
plošče Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Ta predvajalnik lahko predvaja posnete plošče
DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi v prosti prodaji.
• Pri preklopu s prvega na drugi sloj dvoslojnih
plošč DVD-VIDEO lahko pride do trenutnih
motenj slike in zvoka. To ni znak okvare
predvajalnika.
DVD-RW/-R/+R
Ta predvajalnik lahko predvaja plošče DVDRW/-R/+R, posnete in zaključene z DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je lahko
odvisna od pogojev snemanja.
DVD+RW
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče DVD+RW,
posnete z DVD-video snemalnikom. Zmožnost
predvajanja je lahko odvisna od pogojev
snemanja.
Zvočna CD-plošča (CD-DA)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče CD-RW/
-R s posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Ta predvajalnik morda ne bo predvajal nekaterih
plošč CD-RW/-R zaradi pogojev snemanja.
Slovenščina
11
Kako začeti
CD-RW/-R
• Uporabite ploščo CD-RW/-R s 700 MB (80 minut).
Če je mogoče, ne uporabite plošče z 800 MB
(90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo
mogoče.
• Če plošča CD-RW/-R ni zaključena, bo
zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
nekaterih posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R morda ne bo
mogoče predvajati s tem predvajalnikom, kar
je odvisno od naprave, s katero ste zapisali
ploščo. Pri vsebinah, posnetih na nosilce CDRW/-R s CD-jev za vašo osebno uporabo, je
zmožnost predvajanja odvisna od vsebine in
plošče.
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video
kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike
AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko
ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene
bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih
slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja
plošče AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
podjetja Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. in družbe Sony Corporation.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče
predvajati zaradi pogojev snemanja.
▪▪ Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.Oblika
»x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč
DVD za kamkorderje.
▪▪ Nekaterih plošč v oblikah DivX, MKV ali MP4 morda
ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od ločljivosti
videa in hitrosti sličic.
12
Slovenščina
Regijska koda
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po
regijah. Predvajanje plošče je možno samo, če
se regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta,
predvajalnik ne bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Vrsta plošče
Blu-ray
Regijska
koda
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
DVD-VIDEO
Območje
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Avtorske pravice
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega
koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
03
Podprte oblike datotek
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave USB, predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike
kartic USB.
• Predvajalnik ne podpira imen map ali datotek, daljših od 128 znakov.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme FAT16, FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata USB predvajalnika. Povezava prek kabla USB lahko
povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom nalaganja ne odklopite naprave USB.
• Večja ko je ločljivost slike, dlje traja, da se prikaže.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3 z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s prodajnih
strani.
• Zunanji trdi disk ni podprt.
• Vaš predvajalnik podpira samo videoposnetke z manj kot 30 sličic na sekundo (hitrost sličic).
Podpora video datotek
Končnica datoteke
*.avi
Vsebnik
AVI
Video kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MPEG2
H.264
VC1
Avdio kodek
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Ločljivost
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Slovenščina
13
Kako začeti
Opombe o USB-povezavi
Kako začeti
Podpora glasbenih datotek
Končnica datoteke
*.mp3
Vsebnik
Avdio kodek
Razpon podpore
WMA
WMA
Skladno z različico WMA 10
* Hitrosti vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu od 5 kb/s do 384
kb/s
MP3
MP3
*.wma
-
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
Plošča Blu-ray
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
DivX
BD-LIVE
Java
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
14
Avdio/video kabel
Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
Slovenščina
03
Čelna plošča
Kako začeti
a
b c
def g
h
1
PLADENJ PLOŠČE
Se odpre, da vstavite ploščo.
3
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zazna signale daljinskega upravljalnika.
ZASLON
Prikaže status predvajanja, čas itd.
GUMB ODPIRANJE/
ZAPIRANJE
Odpre in zapre pladenj plošče.
GUMB ZAUSTAVITEV
Ustavi predvajanje plošče.
GUMB PREDVAJANJE/
PREMOR
Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
GUMB ZA VKLOP
Vklopi in izklopi izdelek.
GOSTITELJ USB
Sem lahko povežete bliskovni pomnilnik USB in ga uporabite kot pomnilnik,
kadar je predvajalnik povezan z BD-LIVE. Uporabite ga lahko tudi za nadgradnje
programske opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
2
4
5
6
7
8
✎✎ OPOMBA
▪▪ Nagradnje programske opreme lahko opravite samo preko priključka gostitelja USB z bliskovnim pomnilnikom USB.
▪▪ Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na
predvajalniku ali daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek
in nato pritisniti tipko VNESI.
Slovenščina
15
Kako začeti
Hrbtna plošča
ab c
f e d
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Sem priključite brezžični prilagojevalnik LAN (WIS09ABGN), da boste lahko
uporabljali brezžično omrežje.
2
LAN
Lahko ga uporabljate za omrežne storitve (glejte strani 48–58), BD-LIVE in
posodobitev programske opreme prek omrežne povezave.
3
HDMI OUT
4
S kablom HDMI povežite izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom HDMI na
vašem televizorju za najboljšo kakovost slike oz. na vašem AV-sprejemniku za
najboljšo kakovost zvoka.
VIDEO OUT
Priključek za video kabel, ki prenaša video signal v zunanje naprave.
6
AUDIO OUT
Priključek za avdio kabel, ki prenaša signal v zunanje naprave.
DIGITAL AUDIO OUT
Priključek za povezavo z AV-sprejemnikom.
5
16
Slovenščina
03
Daljinski upravljalnik
POWER
DISC MENU TITLE MENU
Vklop in izklop predvajalnika.
POPUP
A
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju
med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
S tem gumbom odprete meni plošče.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/
meni naslova.
Te gumbe uporabljate za menije
predvajalnika in nekatere funkcije plošč Bluray.
S tem gumbom dostopate do različnih
avdio funkcij na plošči (Blu-ray/DVD).
Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.
INFO
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.
Pritisnite, če želite iskati po plošči naprej ali nazaj.
Pritisnite za predvajanje plošče.
ME
NU
Pritisnite, da ustavite ploščo.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
Kako začeti
Pregled daljinskega upravljalnika
TO
O
LS
S tem gumbom odprete meni Orodja.
Pritisnite, če želite uporabljati Smart Hub.
Vstavljanje baterij
RE
TU
RN
SMART
HUB
EX
Vrnitev v prejšnji meni.
IT
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
SEARCH
S tem gumbom zaprete meni.
Pritisnite za iskanje vsebine.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
• Preverite polarnost +/– baterij.
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
!! POZOR
▪▪ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
Slovenščina
17
Priključki
Priklop na televizor
1. primer: Priklop na televizor s kablom HDMI - Najboljša kakovost
(Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom HDMI IN
na vašem televizorju.
2. Vklopite predvajalnik in televizor.
3. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na televizorju ne
prikaže signal HDMI iz predvajalnika.
Kabel HDMI
(ni priložen)
✎✎ OPOMBA
▪▪ Kabel HDMI oddaja digitalni video/avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
▪▪ Če je predvajalnik priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 720p,1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI
High speed (kategorija 2).
▪▪ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), zaslon šumi.
▪▪ Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, preverite navodila za
uporabo televizorja.
▪▪ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna ločljivost za
HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
▪▪ Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina« nastavite na
»Izklopljena«.
▪▪ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v vašo prikazovalno napravo ali zvočni
sistem vključiti tudi priključek AV OUT ali Digital Audio OUT, da boste slišali zvok.
▪▪ Če sta sočasno priključena tako HDMI kot video izhod, se pošilja samo izhodni signal HDMI
18
Slovenščina
2. Vklopite predvajalnik in televizor.
3. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na televizorju ne
prikaže signal »VIDEO« iz predvajalnika.
Avdio/video kabel
Rdeč
Bel
Rumen
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če je avdio kabel preblizu električnemu kablu, se lahko pojavi šum.
▪▪ Če želite priključiti AV-sprejemnik, glejte strani za priklop AV-sprejemnika. (Glejte strani 20–21.)
▪▪ Število in mesto vhodnih priključkov sta odvisna od televizorja. Preberite navodila za uporabo televizorja.
!! POZOR
▪▪ Predvajalnika na televizor ne priključite prek videosnemalnika. Vir video signala videosnemalnika je lahko omejen s
sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika na televizorju bo popačena.
Slovenščina
19
Priključki
1. Z avdio/video kablom povežite povežite priključke VIDEO OUT (rumeni)/AUDIO OUT (rdeči in beli)
na hrbtni plošči predvajalnika s priključki VIDEO IN (rumeni)/AUDIO IN (rdeči in beli) na televizorju.
04
2. primer: Priklop na televizor z avdio/video kablom - Dobra kakovost
Priključki
Priklop na avdio sistem
• Ko vklopite AV-sprejemnik, utišajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša
ušesa.
• Nastavite obliko avdio izhoda glede na zmožnosti vašega AV-sprejemnika. (Glejte strani 28–30.)
• Položaj vhodnih priključkov HDMI se lahko razlikuje odvisno od AV-sprejemnika. Preberite navodila
za uporabo AV-sprejemnika.
1. primer: priklop na avdio sistem (AV-sprejemnik, ki podpira HDMI) Najboljša kakovost (Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom HDMI IN
na vašem AV-sprejemniku.
2. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT AV-sprejemnika s priključkom HDMI IN na televizorju.
3. Vklopite predvajalnik, televizor in AV-sprejemnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala AV-sprejemnika in televizorja in izberite zunanji vir, da
boste zaslišali zvok iz predvajalnika. Navodila za nastavitev avdio vhoda AV-sprejemnika najdete v
uporabniškem priročniku AV-sprejemnika.
Kabel HDMI
(ni priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)
20
Slovenščina
2. Z video signalnimi kabli povežite priključke
HDMI,VIDEO OUT na zadnji strani
predvajalnika s priključki HDMI, VIDEO IN
vašega televizorja. (Glejte strani 18–19.)
3. Vklopite predvajalnik, televizor in AV-sprejemnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
AV -sprejemnika in izberite zunanji vir. Zaslišali
boste zvok iz predvajalnika. Glejte uporabniški
priročnik AV-sprejemnika, da nastavite avdio
vhod AV-sprejemnika.
5. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
na daljinskem upravljalniku televizorja in
izberite video vhod (HDMI,li video).
2. primer: Optični kabel
(ni priložen)
Rdeč
1. S kabli za zvok povežite priključka AUDIO
OUT (beli in rdeči) na zadnji strani
predvajalnika s priključkoma AUDIO IN (beli
in rdeči) na stereo ojačevalniku.
2. Z video signalnimi kabli povežite priključke
HDMI, VIDEO OUT na zadnji strani
predvajalnika s priključki HDMI, VIDEO IN
vašega televizorja. (Glejte strani 18–19.)
3. Vklopite predvajalnik, televizor in stereo
ojačevalnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
stereo ojačevalnika in izberite zunanji vir, da
boste zaslišali zvok iz predvajalnika. Navodila
za nastavitev avdio vhoda stereo ojačevalnika
najdete v uporabniškem priročniku stereo
ojačevalnika.
5. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
na daljinskem upravljalniku televizorja in
izberite video vhod (HDMI, video).
3. primer: Avdio kabel
Bel
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če uporabljate digitalno avdio povezavo, opisano v 2. primeru, in če je za digitalni izhod izbran PCM, boste zvok slišali
samo iz sprednjih dveh zvočnikov.
Slovenščina
21
Priključki
1. Z optičnim kablom povežite priključek
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnji
strani predvajalnika s priključkom DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) na vašem AVsprejemniku.
3. primer: priklop na avdio sistem
(stereo ojačevalnik) - Dobra
kakovost
04
2. primer: priklop na avdio sistem
(AV-sprejemnik s sistemom Dolby
Digital ali dekoderjem DTS) Boljša kakovost
Priključki
Omrežna povezava
Če je predvajalnik povezan v omrežje, lahko uporabljate omrežne storitve (glejte strani 49–58), kot sta
Smart Hub (Pametno vozlišče) in BD-LIVE, in posodabljate programsko opremo. Priporočamo, da za
omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov IP. Več informacij o povezavah z
usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa pri izdelovalcu usmerjevalnika
poiščite tehnično pomoč.
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN predvajalnika s
priključkom LAN na modemu ali usmerjevalniku.
2. Za nastavitev omrežnih možnosti glejte strani 31–35.
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
ali
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
P ovezovanje v omrežje z
računalnikom prek funkcije AllShare
✎✎ OPOMBA
▪▪ Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
▪▪ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
▪▪ Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
22
Slovenščina
04
Brezžično omrežje
1. Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP in
Samsungov brezžični prilagojevalnik LAN. Povežite brezžični prilagojevalnik LAN (ni priložen) s
priključkom brezžičnega prilagojevalnika LAN na hrbtni plošči predvajalnika. Glejte spodnjo shemo.
2. Za nastavitev omrežnih možnosti glejte strani 31–35.
Širokopasovna
storitev
P ovezovanje v omrežje Brezžični modem za
z računalnikom prek
skupno rabo IP
funkcije AllShare
Brezžični prilagojevalnik za LAN
(ni priložen)
✎✎ OPOMBA
▪▪ S tem predvajalnikom uporabljajte samo Samsungov brezžični prilagojevalnik LAN. (Ime modela: WIS09ABGN).
Brezžičnega prilagojevalnika ne uporabljajte s predvajalniki drugih proizvajalcev.
Za nakup brezžičnega prilagojevalnika LAN obiščite Samsungovega prodajalca.
▪▪ Uporabiti morate brezžični modem za skupno rabo IP, ki podpira standard IEEE 802.11 a/b/g/n (n je priporočen zaradi
stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
▪▪ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči interferenco (delovanje dostopne točke, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
▪▪ Brezžični modem za skupno rabo IP-ja nastavite na način »Infrastruktura«. Način »Ad-hoc« ni podprt.
▪▪ Predvajalnik podpira samo naslednje brezžične protokole varnostnega ključa:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
▪▪ Zaradi sprememb v pravilniku o WiFi ta predvajalnik ne more podpirati način šifriranja TKIP v načinu 802.11n.
▪▪ Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Slovenščina
23
Priključki
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom ali usmerjevalnikom za skupno rabo IP-ja.
Nastavitev
Začetne nastavitve
1. Ko priključite predvajalnik, vklopite televizor.
Ko predvajalnik prvič priklopite na televizor, se
predvajalnik samodejno vklopi in prikaže se
zaslon z začetnimi nastavitvami.
• Osnovni meni
My Contents
Videos
Photos
Music
My Devices
Internet
Settings
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Eesti keel
Indonesia
Hrvatski
Čeština
Suomi
Français
Italiano
한국어
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
English
Magyar
m Move " Enter
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni jezik in
pritisnite gumb VNESI.
3. Pritisnite gumb VNESI, da izberete Start.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje
širina/višina televizorja, nato pa pritisnite gumb
VNESI. (Glejte 26. stran.)
5. Z gumboma ▲▼ izberite želene omrežne
nastavitve: Wired, Wireless (General),
WPS(PBC) ali One Foot Connection in
pritisnite gumb VNESI. Če ne poznate
podrobnosti o vaših omrežnih nastavitvah
pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku, da preskočite omrežne
nastavitve, zaključite z začetnimi nastavitvami
in pojdite na osnovni meni.
Če ste izbrali omrežno nastavitev, glejte
strani 31–35, kjer boste našli več informacij o
omrežnih nastavitvah. Ko končate, nadaljujte
s 6. korakom.
6. Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 25. strani.)
24
Slovenščina
d PBC(WPS)
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ko predvajalnik prvič priklopite na televizor, se
samodejno vklopi. To ni okvara.
▪▪ Osnovni meni se ne bo prikazal, če ne boste
konfigurirali začetnih nastavitev, razen v spodnjem
primeru.
▪▪ Če med nastavitvijo omrežja pritisnete MODRI gumb
(D), lahko odprete osnovni meni, čeprav omrežne
nastavitve še niso končane.
▪▪ Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost
Ponastavi. (Glejte 36. stran.)
▪▪ Če za povezavo predvajalnika s Samsungovim
televizorjem, združljivim s funkcijo Anynet+(HDMICEC), uporabljate kabel HDMI in 1.) če ste funkcijo
Anynet+(HDMI-CEC) nastavili na On na televizorju
in predvajalniku ter 2.) če ste televizor nastavili na
jezik, ki ga predvajalnik podpira, bo predvajalnik ta
jezik samodejno izbral kot prednostnega.
▪▪ Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se
na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če
predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
TO
O
NU
1
ME
LS
3
TU
RN
4
IT
RE
EX
2
SMART
SEARCH
HUB
1
2
3
4
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, v osnovnem
meniju izberite možnost Smart Hub.
S funkcijo Samsung Apps prenesite želene vsebine.
(Glejte strani 56–58)
▪▪ Načini dostopa so odvisni od izbranega menija.
MENU: S tem gumbom odprete osnovni meni.
RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
VNESI/SMER: Premikanje kazalca ali izbiranje
elementa.
Aktiviranje trenutno označenega elementa.
Potrditev nastavitve.
▪▪ Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
prikaz na zaslonu spremeni.
EXIT: S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Za dostop do nastavitvenega menija in podmenijev
sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
• Osnovni meni
My Contents
Videos
Photos
2
Music
3
My Devices
Internet
Settings
1
4
d PBC(WPS)
1
Izbere My Devices.
2
Izbere My Contents.
3
Izbere Internet.
4
Izbere Settings.
5
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Slovenščina
25
Nastavitev
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Settings
in pritisnite gumb VNESI.
05
Dostop do nastavitvenega menija
INFO
Nastavitev
Zaslon
Nastavite različne možnosti zaslona, na primer
razmerje širina/višina, ločljivost itd.
Razmerje širina/višina
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti
zaslona.
• 16:9 Original: To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 16:9. Predvajalnik bo vso
vsebino prikazoval v izvirnem razmerju širine/
višine.Vsebina v obliki 4:3 bo prikazana s črnimi
robovi na levi in desni strani.
• 16:9 Full: To možnost izberite, če je predvajalnik
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16:9. Vsebina bo zapolnila celoten
zaslon. Vsebina oblike 4:3 bo razširjena.
• 4:3 Letter Box: To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4:3. Predvajalnik bo vsebino
prikazal v izvirnem razmerju širina/višina.
Vsebina oblike 16:9 bo prikazana s črnimi robovi
na zgornji in spodnji strani.
• 4:3 Pan-Scan: To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4:3. Vsebina oblike 16:9 bo
odrezana na levem in desnem robu.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine
ne bodo na voljo.
▪▪ Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od
razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo slika
morda popačena.
▪▪ Če izberete način 16:9 Original, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
Velikost zaslona pametnega vozlišča
Nastavite zaslon pametnega vozlišča na optimalno
velikost.
• Size 1: Velikost zaslona pametnega vozlišča bo
manjša od privzete. Na straneh zaslona bodo
morda vidni črni robovi.
• Size 2: To je privzeta nastavitev za pametno
vozlišče. Predvajalnik prikaže običajno velikost
zaslona pametnega vozlišča.
• Size 3: Prikazala se bo večja velikost zaslona
pametnega vozlišča. Slika bo morda prevelika
26
Slovenščina
za zaslon vašega televizorja.
BD Wise (samo Samsungovi
predvajalniki)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov televizor
s funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je
funkcija BD Wise vklopljena tako v predvajalniku kot
v televizorju, predvajalnik oddaja videoposnetke z
ločljivostjo videa in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• Off: Izhodna ločljivost ostane na vrednosti,
predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost,
ne glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji
razdelek »Ločljivost«.
• On: Predvajalnik oddaja videoposnetek z izvirno
ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
▪▪ Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te funkcije ne morete uporabiti.
▪▪ Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako,
da možnost BD Wise v predvajalniku in televizorju
nastavite na On.
Ločljivost
Omogoča nastavitev izhodne ločljivosti
komponetnega in HDMI-video signala na
samodejno, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
ali 576i/480i. Številka označuje število črt
videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta
način s prepletanjem oz. način zaporednega
izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
• Auto: Samodejno nastavi izhodno ločljivost na
največjo ločljivost priključenega televizorja.
• BD Wise: Samodejno nastavi ločljivost na ločljivost
plošče BD/DVD, če ste predvajalnik s kablom HDMI
priključili na televizor s funkcijo BD Wise. (Menijski
element BD Wise se prikaže le, če je možnost BD
Wise nastavljena na On. Glejte BD Wise zgoraj.)
• 1080p: Prikaže 1080 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 1080i: Prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p: Prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p : Prikaže 576/480 črt videoposnetka
z zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i : Prikaže 576/480 črt videoposnetka s
prepletanjem.
05
Ločljivost glede na način izhoda
Izhod
Nastavitev
Auto
1080p
Filmska sličica: samod. (24Fs)
1080i
720p
E-vsebine/digitalne vsebine
-
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
-
1080p@24F
1080p
1080p@24F
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p
1080i
-
• Predvajanje DVD-plošče
Izhod
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI priključen
HDMI ni priključen
576i/480i
-
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
✎✎ OPOMBA
720p
576p/480p
576i/480i
Način VIDEO
1080p
720p
576p/480p
HDMI ni priključen
Način HDMI
Plošča
Blu-ray
Ločljivost plošče
Blu-ray
BD Wise
Nastavitev
HDMI priključen
▪▪ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne
Način HDMI
Najv. ločljivost
TV-vhoda
1080p
Način VIDEO
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se
prikaže sporočilo: »If no pictures are shown after
selecting ‘Yes’, please wait for 15 seconds to return
to the previous resolution. Do you want to change
the resolution?«.
Če izberete Yes, bo zaslon televizorja 15 sekund
prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno preklopila
na prejšnjo vrednost.
▪▪ Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane prazen,
odstranite vse plošče ter pritisnite gumb STOP (
)
-
576i/480i
576i/480i
na sprednji strani predvajalnika in ga držite 5 sekund.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško
privzete nastavitve. Sledite postopku na prejšnji strani
za dostop do ustreznega načina in izberite nastavitve
zaslona, ki jih podpira televizor.
▪▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih
BD.
▪▪ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko predvajalnik uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 sličic/s).
Slovenščina
27
Nastavitev
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
Nastavitev
Barvna oblika HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.).
• Auto: Samodejno nastavi predvajalnik na
najboljšo obliko, ki jo podpira naprava.
• YCbCr (4:4:4): Če televizor podpira barvni
prostor YCbCr prek povezave HDMI, izberite to
možnost za običajno barvno lestvico YCbCr.
• RGB (Standard): Izberite to možnost, če želite
nastaviti oddajanje običajne barvne lestvice
RGB.
• RGB (Enhanced): Če ste predvajalnik priključili
na zaslon s priključkom DVI, na primer monitor,
izberite to možnost, da nastavite oddajanje
izboljšane barvne lestvice RGB.
• Auto: Samodejno pokaže najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame: To možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field: To možnost izberite, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
Zaporedno izrisovanje slik
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
• Auto: To možnost izberite, če želite, da
predvajalnik samodejno izbere najboljšo kakovost
slike za DVD, ki ga predvajate.
• Video: To možnost izberite za najboljšo sliko pri
predvajanju plošč DVD s koncerti ali televizijskimi
oddajami.
Filmske sličice (24 sličic/s)
Če je možnost filmskih sličic (24 sličic/s) nastavljena
na Auto, lahko nastavite izhod HDMI izdelka
tako, da prikaže 24 sličic na sekundo, kar izboljša
kakovost slike.Funkcijo filmskih sličic (24 sličic na
sekundo) lahko uporabite samo na televizorju, ki
podpira to hitrost sličic. Možnost filmskih sličic
lahko izberete samo, če je predvajalnik v načinu
izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
• Auto: Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
vklopljena.
• Off: Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
izklopljena.
Barvna globina HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z barvno
globino prek izhodnega priključka HDMI OUT.
Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo
barv in večjo barvno globino.
• Auto: Predvajalnik oddaja videoposnetek z
barvno globino v priključeni televizor, ki podpira
barvno globino HDMI.
• Off: Slika se oddaja brez barvne globine.
Mirujoči način
Omogoča nastavitev vrste slike, ki jo bo
predvajalnik prikazal, ko začasno ustavite
predvajanje plošče DVD.
28
Slovenščina
Zvok
Digitalni izhod
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal z
zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali s
predvajalnikom:
• PCM: To možnost izberite, če ste priključili AVsprejemnik, ki podpira signal HDMI.
• Bitstream (Unprocessed): To možnost izberite,
če ste priključili AV-sprejemnik, ki podpira HDMI,
in ima sposobnosti dekodiranja Dolby TrueHD in
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (Re-encoded DTS): To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
uporablja digitalni optični vhod, ki lahko dekodira
DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D): To možnost
izberite, če nimate AV-sprejemnika, ki podpira
signal HDMI, ampak uporabljate AV-sprejemnik
zmožnostjo dekodiranja signala Dolby Digital.
Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom
digitalnih izhodov. (Glejte 29. stran.)
Povezava
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Do
7,1-kanalni
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
Dolby Digital 2-kanalni
Plus
PCM
Zvočni
2-kanalni
Dolby TrueHD
posnetek na
PCM
plošči Blu-ray
2-kanalni
DTS
PCM
DTS-HD High
2-kanalni
Resolution
PCM
Audio
DTS-HD
2-kanalni
Master Audio
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
Zvočni
2-kanalni
posnetek na Dolby Digital
PCM
plošči DVD
2-kanalni
DTS
PCM
PCM
Definicija za
ploščo Blu-ray
Katera koli
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Optična
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Optična
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira
ki podpira signal
signal HDMI, ali HDMI, ali optični
optični signal
signal
2-kanalni
2-kanalni Ponovno kodiran
PCM
PCM
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni Dolby Digital
Ponovno kodiran
Dolby Digital
PCM
Plus
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
DTS
DTS
PCM
DTS
DTS-HD High
2-kanalni
Ponovno kodiran
Resolution
DTS
PCM
DTS
Audio
2-kanalni
DTS-HD
Ponovno kodiran
DTS
PCM
Master Audio
DTS
2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
2-kanalni PCM
PCM
PCM
PCM
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM
2-kanalni
DTS
DTS
DTS
PCM
Oddaja samo glavni zvočni
Dekodira glavni zvočni tok tok,
da lahko AV-sprejemnik
in zvočni tok BONUSVIEW dekodira
zvočni bitni tok.
v zvok PCM ter doda
funkcije BONUSVIEW
možnost zvočnih učinkov Zvoki
in zvočni učinki ne bodo
krmarjenja.
slišni.
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
DTS.
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
Dolby Digital
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni
tok Dolby Digital ali
PCM.
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« ne uporabi. Izhod bo 2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju.
Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
Slovenščina
29
Nastavitev
Nastavitev
05
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
▪▪ Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod,
drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali
glasen hrup.
▪▪ Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
▪▪ Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW
in Navigacijski zvočni učinki.
▪▪ Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
▪▪ Nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na analogni
izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni avdio signal
HDMI, ki je priključen na televizor.
V primeru povezave na AV-sprejemnik vpliva na
optični izhod in HDMI-avdio izhod.
▪▪ Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
digitalni izhod (PCM ali bitni tok).
Pretvorba signala PCM v signal z
nižjo frekvenco
Omogoča vam vklopiti ali izklopiti pretvorbo
signala PCM s frekvenco 48 kHz ali 96 kHz.
• Off: To možnost izberite, če je AV-sprejemnik, ki
je priključen na predvajalnik, združljiv s 96 kHz.
• On: To možnost izberite, če AV-sprejemnik, ki
je priključen na predvajalnik, ni združljiv s 96
kHz. 96-kiloherčni signali bodo pretvorjeni v
48-kiloherčne signale.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v signal
z nižjo frekvenco nastavljena na Off, bo frekvenca
izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek
optičnih digitalnih izhodov, nižja.
Priključek HDMI
• Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno
obliko (Dolby Digital, DTS), bo predvajalnik
morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM,
čeprav ste v nastavitvenem meniju izbrali bitni tok
(ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
• Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco vzorčenja
PCM, višjo od 48 kHz, bo predvajalnik morda
oddajal prilagojen 48-kiloherčni zvok PCM, čeprav
funkcijo PCM Down Sampling nastavite na Off.
30
Slovenščina
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je aktivna samo, če predvajalnik zazna
signal Dolby Digital.
• Auto: Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki jih
posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD.
• Off: V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim razponom.
• On: Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri tihi
glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem lahko
uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da pretvori
vsebino nizke glasnosti v bolj razločno in
prepreči, da bi bili izseki s pestrejšim dogajanjem
preglasni.
Način zmanjšanja števila kanalov
Omogoča nastavitev načina zmanjšanja števila
kanalov večkanalnega zvoka.
• Normal Stereo: Zmanjša število kanalov v
dvokanalni stereo zvok. To možnost izberite, če
je izdelek priključen na opremo, ki ne podpira
funkcij navideznega prostorskega zvoka, kot je
Dolby Pro Logic.
• Surround Compatible: Zmanjša število kanalov
v stereo zvok, ki je združljiv s prostorskim
zvokom. To možnost izberite, če je izdelek
priključen na opremo, ki podpira funkcije
navideznega prostorskega zvoka, kot je Dolby
Pro Logic.
Omrežne nastavitve
Če želite nastaviti omrežno povezavo
predvajalnika, sledite temu postopku.
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost Settings, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network in
pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Settings in pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired,
Wireless (General), WPS(PBC) ali One Foot
Connection in pritisnite gumb VNESI.
5. Če imate žično omrežje, glejte razdelek »Žično
omrežje«. Če imate brezžično omrežje, glejte
razdelek »Brezžično omrežje« na straneh
32–34.
Samodejna nastavitev žične povezave - Auto
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
Network Settings
Select a network connection type.
Wired
Wireless
(General)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Connect to the network using LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
Ročna nastavitev žične povezave - Manual
Če imate statični naslov IP ali samodejna nastavitev
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate omrežne
nastavitve večine računalnikov z operacijskim
sistemom Windows.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb »Več«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali »Brezžična
omrežna povezava«, odvisno od vaše omrežne
povezave.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno »Omrežne
nastavitve«.
Slovenščina
31
Nastavitev
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in uporabljate žično
ali brezžično povezavo, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov. Če uporabljate brezžično
povezavo in ima vaš usmerjevalnik potrebne
zmogljivosti, lahko uporabite povezavo WPS(PBC)
ali povezavo One Foot Connection.
Če uporabljate statičen naslov IP, morate uporabiti
ročni postopek nastavite tako za žične kot
brezžične povezave.
Žično omrežje
05
Omrežje
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
▪▪ Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Če želite omrežne nastavitve vnesti v predvajalnik,
sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired in
pritisnite gumb VNESI.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
3. Na zaslonu »Stanje omrežja« izberite »Prekliči«
in pritisnite gumb »Vnesi«.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
IP Mode
IP Settings
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Support
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
4. Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual in
pritisnite gumb VNESI.
6. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (Naslov IP).
7. S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite naslov.
8. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite
za premikanje gor, dol in nazaj.
9. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
10. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost
DNS Mode.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
12. S pritiskom gumba VNESI izberite OK.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
32
Slovenščina
Brezžično omrežje
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
• z možnostjo Wireless (General)
• s funkcijo WPS(PBC)
• s povezavo One Foot Connection.
Možnost Brezžični Wireless (General) vključuje
tako samodejni kot ročni postopek nastavitve.
Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave - Auto
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni
ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ga
nastavite kot del varnostnih nastavitev brezžičnega
omrežja. Če ste v nastavitvah omrežja uporabili
to možnost in imate dostopni ključ svojega
brezžičnega omrežja, boste med samodejnim
postopkom nastavitve morali vnesti vstopni izraz.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wireless
(General).
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
System
Wired
Language Wireless
(General)
Security WPS(PBC)
General
One Foot
Support Connection
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Ko končate, se prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeno omrežje in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se varnostni zaslon.
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
omrežja. Številke vnesite neposredno z
daljinskim upravljalnikom.
Črke izbirate tako, da kazalec premikate z gumbi
▲▼◄►, vnašate pa jih z gumbom VNESI.
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
Enter security key.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
Network Settings
c
d
o
p
i
u
*
j
v
e
k
q
w
Delete
0 entered
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Space
5
z
6
Done
0
a Previous m Move " Enter ' Return
✎✎ OPOMBA
▪▪ Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov nastavitev
usmerjevalnika ali modema.
5. Ko končate, pritisnite ZELENI (B) gumb na
daljinskem upravljalniku ali z gumbi ▲▼◄►
pomaknite kazalec na »Done« in pritisnite
gumb VNESI.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
Ročna nastavitev brezžične omrežne
povezave - Manual
Če možnost za samodejno nastavitev ne deluje,
morate ročno vnesti vrednosti v možnosti za
nastavitev omrežja.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate omrežne
nastavitve večine računalnikov z operacijskim
sistemom Windows:
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
▪▪ Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Če želite omrežne nastavitve vnesti v predvajalnik,
sledite temu postopku:
1. Izvedite korake od 1 do 4 postopka
»Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave - Auto«.
2. Ko končate, pritisnite ZELENI (B) gumb na
daljinskem upravljalniku ali z gumbi ▲▼◄►
pomaknite kazalec na »Done« in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se zaslon s stanjem
omrežja.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
IP Mode
IP Settings
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
3. Na zaslonu s stanjem omrežja izberite Cancel
in pritisnite gumb Vnesi.
4. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
5. Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
2. V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
6. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual in
pritisnite gumb VNESI.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb »Več«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
8. S številčnimi gumbi vnesite številke.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali »Brezžična
omrežna povezava«, odvisno od vaše
omrežne povezave.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (Naslov IP).
9. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite
za premikanje gor, dol in nazaj.
10. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost
DNS Mode.
Slovenščina
33
Nastavitev
Display
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno »Omrežne
nastavitve«.
✎✎ OPOMBA
05
Settings
Nastavitev
12. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
13. Pritisnite gumb OK.
14. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
WPS(PBC)
One Foot Connection
Brezžično povezavo lahko nastavite samodejno,
če imate Samsungov brezžični usmerjevalnik,
ki podpira povezavo One Foot Connection. Za
povezavo s funkcijo One Foot Connection, sledite
temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost One Foot
Connection.
Settings
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije WPS(PBC)
ali funkcije za povezavo One Foot Connection.
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
WPS(PBC), sledite spodnjemu postopku:
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
System
Wired
Language Wireless
(General)
Security WPS(PBC)
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost WPS(PBC).
General
One Foot
Support Connection
Connect to wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of Samsung Wireless LAN
Adapter.
> Move " Enter ' Return
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
System
Wired
Language Wireless
(General)
Security WPS(PBC)
General
One Foot
Support Connection
Connect to the Wireless Router easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Wireless Router
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku.
Predvajalnik bo samodejno poiskal vse
nastavitvene vrednosti omrežja, ki jih
potrebuje, in se povezal z vašim omrežjem.
4. Prikaže se zaslon »Stanje omrežja«. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Samsungov brezžični usmerjevalnik postavite
25 cm (10 palcev) od predvajalnika, da se
poveže.
4. Počakajte, dokler se povezava ne vzpostavi
samodejno.
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Settings
Network Status
Display
Audio
Network
System
KT_WLAN
Internet is connected successfully.
Language
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
Support Network Settings
Slovenščina
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Security
provider.
General
34
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
▪▪ Kaj je veljavno potrdilo?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za
pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika zahteva
potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih
podatkov preveri, ali je plošča veljavna in izdelku
pošlje potrdilo.
▪▪ Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna
povezava omejena.
Sistem
Začetne nastavitve
S funkcijo »Začetne nastavitve« lahko nastavite
jezik, omrežne nastavitve itd.
Za več informacij o funkciji »Začetne nastavitve«,
glejte poglavje »Začetne nastavitve« v
uporabniškem priročniku. (Glejte strani 24–39.)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, predvajalnik
priključite na Samsungov televizor s kablom HDMI.
Z vključeno funkcijo Anynet+ lahko predvajalnik
upravljate z daljinskim upravljalnikom
Samsungovega televizorja in začnete predvajati
ploščo z enostavnim pritiskom gumba PLAY (
)
na daljinskem upravljalniku televizorja.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku
televizorja.
• Off: Funkcije Anynet+ ne bodo delovale.
• On: Funkcije Anynet+ bodo delovale.
funkcije CEC.
▪▪ Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je
na njem logotip Anynet+.
▪▪ Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, preverite navodila za uporabo televizorja.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do
katerih ste dostopali prek plošče Blu-ray, ki
podpira storitev BD-LIVE. Vsebine so shranjene v
priključenem bliskovnem pomnilniku.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
zamenjate bliskovni pomnilnik.
Informacije na zaslonu za upravljanje
podatkov BD:
• Total Size: Celotna velikost pomnilnika naprave.
• Available Size: Razpoložljiv pomnilnik v napravi.
✎✎ OPOMBA
▪▪ V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
▪▪ Podprte so samo tiste naprave USB, ki so formatirane
za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo
protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4
MB/s ali višjo.
▪▪ Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za
nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
▪▪ Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
Slovenščina
35
Nastavitev
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
• Allow (All): Internetna povezava bo omogočena
za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only): Internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
certifikatom.
• Prohibit: Internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎✎ OPOMBA
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira
05
Internetna povezava BD-LIVE
Nastavitev
Time Zone
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
Settings
Display
Audio
Time Zone
Network
System
Language
Security
GMT + 00:00
General
London, Lisbon, Casablanca
Support
< Change " Save ' Return
DivX® Video On Demand
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s
katerimi lahko kupite in predvajate vsebine DivX®
VOD.
Reset
Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete,
razen nastavitev omrežja in pametnega vozlišča.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu: Izberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu: Izberite jezik prikaza menijev
plošče.
• Audio: Izberite jezik zvoka na plošči.
• Subtitle: Izberite jezik podnapisov.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga plošča
podpira.
36
Slovenščina
Varnost
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in
DVD z določeno starostno omejitvijo ali oceno,
ki označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray in
DVD lahko gleda vaša družina.
Izberite starostno mejo, ki jo želite nastaviti za
Starševski nadzor BD, in oceno za Starševski
nadzor BD. Predvajalnik bo predvajal samo plošče
Blu-ray znotraj starostne meje in plošče DVD z
nižjo varnostno ravnijo, razen če vnesete geslo.
Višje številke označujejo vsebino, ki je primerna za
večjo starost.
Starševski nadzor BD
Preprečite predvajanje plošč Blu-ray z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
Starševski nadzor DVD
Preprečite predvajanje plošč DVD z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
Sprememba gesla
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb STOP (
) na sprednji plošči
in ga držite 5 sekund.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Nastavite lahko svetlost zaslona nadzorne plošče.
• Auto: Zatemnitev med predvajanjem.
• Dim: Zatemnitev zaslona.
• Bright: osvetlitev zaslona.
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Funkcija daljinskega upravljanja prek omrežja
vam omogoča prek brezžične povezave z vašim
krajevnim omrežjem upravljati predvajalnik Blu-ray z
oddaljeno napravo, na primer pametnim telefonom.
Za uporabo funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izvedite ta postopek:
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme, s katero izboljšate
delovanje in uporabljate dodatne storitve. Nadgradite
jo lahko z eno od teh štirih funkcij:
• By Internet
• By USB
• By Disc
• By Downloaded (datoteka)
Vsi štirje načini so razloženi v nadaljevanju.
By Internet
Za nadgradnjo preko interneta sledite temu
postopku:
1. V meniju funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izberite On.
1. Izberite možnost By Internet in nato pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo za
povezavo s strežnikom.
3. Poskrbite, da bosta prenosna naprava in
predvajalnik povezana z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji s tremi možnostmi:
»Nadgradi« »Nadgradi pozneje« in »Ne
nadgradi«.
2. Namestite Samsungovo aplikacijo za daljinsko
upravljanje prek omrežja, da boste lahko
predvajalnik upravljali prek združljive prenosne
naprave.
4. Zaženite aplikacijo na vaši prenosni napravi.
Aplikacija bi morala najti vaš predvajalnik in ga
prikazati na seznamu.
5. Izberite predvajalnik.
6. Če funkcijo uporabljate prvič, boste pozvani,
da dovolite ali zavrnete daljinski nadzor
predvajalnik. Izberite »Dovoli«.
7. Za upravljanje predvajalnika sledite navodilom,
priloženim aplikaciji.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
4. Če izberete »Upgrade Now«, bo predvajalnik
nadgradil programsko opremo, se izklopil in
nato znova samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost »Upgrade Later«, bo predvajalnik
shranil novo programsko opremo za
nadgradnjo. Programsko opremo lahko
nadgradite pozneje s funkcijo »By
Downloaded«.
6. Če izberete »Don’t Upgrade«, predvajalnik
Slovenščina
37
Nastavitev
Zaslon predvajalnika
Podpora
05
Splošno
Nastavitev
prekliče nadgradnjo.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Za uporabo funkcije »By Internet« mora biti vaš
predvajalnik povezan z internetom.
▪▪ Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik izklopi in
se nato znova samodejno vklopi.
▪▪ Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
▪▪ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare predvajalnika, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave
ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
▪▪ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb
VNESI.
By USB
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot
ga ima datoteka .zip.
4. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Izpraznite pladenj za ploščo, nato pa v USBvrata predvajalnika priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju predvajalnika pojdite na Settings >
Support > Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme prek USB-priključka prazen.
▪▪ Po koncu nadgradnje programske opreme v meniju
za nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
▪▪ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika
ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
▪▪ Posodobitve programske opreme s priključkom USB je
treba izvajati le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
38
Slovenščina
By Disc
Za nadgradnjo prek plošče sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek CD-plošče.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot
ga ima datoteka .zip.
4. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
5. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo zaključite.
6. Ploščo vstavite v predvajalnik.
7. V meniju predvajalnika pojdite na Settings >
Support > Software Upgrade.
8. Izberite By Disc.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
▪▪ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika
ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
By Downloaded
Možnost »By Downloaded« vam omogoča
nadgradnjo z datoteko, ki jo je predvajalnik
prenesel prej, vendar ste se odločili, da je ne boste
namestili takoj, ali z datoteko, ki jo je predvajalnik
prenesel v stanju pripravljenosti (glejte razdelek
»Prenos v stanju pripravljenosti«).
Za nadgradnjo s preneseno datoteko sledite temu
postopku:
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti »By
Downloaded« prikazana številka različice
programske opreme.
2. Izberite možnost »By Downloaded« in pritisnite
gumb VNESI.
3. Predvajalnik prikaže sporočilo, ki vas vpraša,
ali želite izvesti nadgradnjo. Izberite Yes.
Predvajalnik začne nadgradnjo.
4. Po koncu nadgradnje se predvajalnik
samodejno izklopi in nato vkopi.
05
✎✎ OPOMBA
▪▪ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
Nastavitev
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
▪▪ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika
ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
Download in Standby Mode
Funkcijo »Prenos v stanju pripravljenosti« lahko
nastavite tako, da predvajalnik prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v
stanju pripravljenosti. V stanju pripravljenosti
je predvajalnik izklopljen, njegova internetna
povezava pa je aktivna. To predvajalniku omogoča
samodejni prenos programske opreme za
nadgradnjo, ko ga ne uporabljate.
Za nastavitev funkcije za prenos v stanju
pripravljenosti, sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Download
in Standby Mode in pritisnite gumb VNESI.
2. Izberite On ali Off.
• Off: Če izberete Off, bo predvajalnik prikazal
pojavno sporočilo, ko bo programska
oprema za nadgradnjo na voljo.
• On: Če izberete On, bo predvajalnik
samodejno prenesel novo programsko
opremo za nadgradnjo, ko bo v stanju
pripravljenosti. Če predvajalnik prenese
novo programsko opremo za nadgradnjo,
vas bo ob naslednjem vklopu vprašal, ali jo
želite namestiti
OPOMBA
✎✎
▪▪ Za uporabo funkcije »Download in Standby Mode«
mora biti vaš predvajalnik povezan z internetom.
Stik s podjetjem Samsung
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Slovenščina
39
Osnovne funkcije
Zgradba plošče
Predvajanje videoposnetka
Vsebine plošč so navadno razdeljene, kot je
prikazano spodaj.
Predvajanje
1. S pritiskom gumba ODPRI/ZAPRI (
odprite pladenj plošče.
),
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
oznaka plošče usmerjena navzgor.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
naslov 1
poglavje 1 poglavje 2
poglavje 1
naslov 2
poglavje 2
poglavje 3
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
3. Pritisnite gumb ODPRI/ZAPRI (
zaprete pladenj plošče.
4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (
), da
).
Gumbi, povezani s predvajanjem
PREDVAJAJ (
STOP (
PREMOR (
posnetek 2
posnetek 3
posnetek 4
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1
datoteka 2
datoteka 1
mapa (skupina) 2
datoteka 2
datoteka 3
) Začne predvajanje.
)
)
✎✎ OPOMBA
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb pritisnete enkrat:
predvajalnik si zapomni mesto, kjer
ste predvajanje zaustavili.
• Če gumb pritisnete dvakrat:
predvajalnik si ne zapomni mesta,
kjer ste predvajanje zaustavili.
Začasno zaustavi predvajanje.
▪▪ Pri nekaterih ploščah se položaj zaustavitve morda
ne bo shranil, če enkrat pritisnete gumb STOP (
).
Video
datoteke
z
veliko
bitno
hitrostjo
20
Mb/s
ali
▪▪
več lahko preobremenijo predvajalnik, zaradi česar
se lahko predvajanje zaustavi.
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Uporaba menija plošče
Slovenščina
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost in
pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo
in morda ta meni ne bo na voljo.
40
posnetek 5
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo
in morda ta meni ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
▪▪ Če vaša plošča vključuje predvajalni seznam, ga
odprite z ZELENIM gumbom (B).
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb IŠČI (
).
Vsakič, ko pritisnete gumb IŠČI (
), se bo
hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
OPOMBA
✎✎
▪▪ Predvajalnik v načinu iskanja ne predvaja zvoka.
Izpuščanje poglavij
h
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► in gumbom VNESI
izberite želen meni.
✎✎ OPOMBA
Iskanje želenega prizora
DivX, MKV, MP4
2. Na seznamu naslovov z gumboma
▲▼ izberite vnos, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎✎ OPOMBA
Uporaba pojavnega menija
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
▪▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(
).
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), se
predvajanje prestavi na začetek poglavja.
Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
predvajanje predhodnega poglavja.
in morda ta meni ne bo na voljo.
Slovenščina
41
Osnovne funkcije
Z
06
Uporaba menija naslova
Osnovne funkcije
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
Predvajanje v počasnem
posnetku
Neposredni premik na želeni prizor
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb IŠČI (
).
Z vsakim pritiskom gumba IŠČI (
), se bo
hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
OPOMBA
✎✎
▪▪ Predvajalnik v načinu počasnega predvajanja ne
predvaja zvoka.
Predvajanje po prizorih
hzZyx
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem lahko ploščo upravljate
z gumbom TOOLS.
• Zaslon menija »Tools«
Tools
Title Search
1/2
Chapter Search
:
1/20
Time Search
:00:00:13/01:34:37
Repeat Mode
:
Off
Full Screen
:
Original
Picture Settings :
Normal
Audio
: 1/1 JPN 2CH
Subtitle
:
0/2 Off
< Change
42
Slovenščina
:
▼
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title Search,
Chapter Search ali Time Search.
3. Pritisnite gumba ◄► ali številčni gumb, da
izberete želeni naslov, poglavje ali čas, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Ponovno predvajanje naslova ali
poglavja
hzZy
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (
).
Z vsakim pritiskom gumba PREMOR (
) se
prikaže nov prizor.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
OPOMBA
✎✎
▪▪ Predvajalnik v načinu predvajanja po prizorih ne
predvaja zvoka.
Angle
✎✎ OPOMBA
▪▪ Meni »Tools« je odvisen od plošče.
1/1
" Enter ' Return
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje
morda ni na voljo.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Chapter ali
Title, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
6. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Off in
pritisnite gumb VNESI.
Ponovno predvajanje izseka
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
A-B.
7. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
Izbira jezika avdio zapisa
6. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
8. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Off in
pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če nastavite točko (B), preden preteče pet sekund,
se prikaže sporočilo o tem, da je izsek prekratek.
▪▪ Elementi menija so odvisni od plošče, zato tega
menija morda ne bo na voljo.
Preklop na celozaslonski prikaz
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Full
Screen.
3. Pritisnite gumba ◄►, da izberete želeni
način.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ta funkcija je na voljo, če je razmerje širina/višina
televizorja nastavljeno na 16:9 full. (Glejte 32. stran.)
Izbiranje nastavitev slike
hzZy
Ta funkcija vam omogoča nastaviti kakovost
videoposnetka, če je predvajalnik povezan s
televizorjem.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Picture
Settings in pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno možnost
Picture Settings in pritisnite gumb VNESI.
• Dynamic: To možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
▪▪ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne
prikaže.
hzZx
To funkcijo lahko upravljate tudi
s pritiskom na gumb AUDIO na
daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik zvočnega
zapisa.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
▪▪ Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW
bodo prikazane, če ima plošča Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW.
Uporabite gumba ◄►, če želite preklopiti med
glavnim načinom in načinom zvoka BONUSVIEW.
▪▪ Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega
zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na
voljo.
▪▪ Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov,
plošča DVD pa do 8.
▪▪ Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za angleški
jezik izbrali večkanalni zvočni zapis LPCM ali Dolby
Digital.
▪▪ Če pritisnete gumb AUDIO na daljinskem
upravljalniku, se prikaže avdio vrstica.
Pritisnite gumb RETURN, da odstranite avdio vrstico.
• Normal: To možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie: To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
Slovenščina
43
Osnovne funkcije
5. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se zaustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
• User: Prilagodite lahko funkciji ostrine in
odstranjevanja šuma.
OPOMBA
✎✎
06
4. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
Osnovne funkcije
Izbiranje jezika podnapisov
hZx
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Subtitle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate
želene podnapise v meniju plošče.Pritisnite gumb
DISC MENU.
▪▪ Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so
zakodirani na plošči in morda ne ni na voljo pri vseh
ploščah Blu-ray/DVD.
▪▪ Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov
podnapisov, DVD pa do 32.
▪▪ Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW
bodo prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray
funkcijo BONUSVIEW.
▪▪ Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne
podnapise.
▪▪ Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih
podnapisov.
▪▪ Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstranite vrstico s podnapisi, pritisnite
gumb RETURN.
Spreminjanje zornega kota
hZ
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
»ANGLE«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Angle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Slovenščina
h
Funkcija BONUSVIEW omogoča ogled dodatnih
vsebin (npr. komentarjev) v manjšem zaslonskem
oknu med predvajanjem filma.Ta funkcija je na
voljo, če jo vsebuje plošča.
To funkcijo lahko upravljate tudi s
pritiskom na gumb SUBTITLE na
daljinskem upravljalniku.
44
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
Tools
Time Search
Repeat Mode
Full Screen
Picture Settings
Audio
Subtitle
▲
:00:00:13/01:34:37
:
Off
:
Original
:
Normal
: 1/1 JPN 2CH
:
0/2 Off
Angle
:
BONUSVIEW Video :
BONUSVIEW Audio :
< Change
1/1
Off
0/1 Off
" Enter ' Return
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
BONUSVIEW Video ali BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če spremenite možnost BONUSVIEW Video, se bo
možnost BONUSVIEW Audio samodejno spremenila v
skladu z možnostjo BONUSVIEW Video.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
POWER
9
DISC MENU TITLE MENU
POPUP
POWER
A
0
B
1
A
DISC MENU TITLE MENU
B
2
14
25
47
58
SUBTITLE
9
C
7
80
SUBTITLE INFO
0
C
POPUP
D
69
AUDIO
9
AUDIO
2
3
4
5
6
7
8
TO
O
5
IT
LS
6
SEARCH
RUMENI gumb
(C): prikaže potrditveno polje na
HUB
seznamu glasbe.
SMART
1
LS
EX
RN
4
TO
O
IT
TU
RE
SMART
TU
RN
HUB
2
3
EX
NU
ME
NU
ME
RE
7
0
36
INFO
8
1
3D
SEARCH
PRESKOČI: med predvajanjem pomakne prikaz
na naslednjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na naslednji posnetek na predvajalnem
seznamu.
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA)/MP3
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CDploščo (CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se bo prvi
posnetek predvajal samodejno.
• Pri MP3-plošči z gumboma ▲▼ izberite
Music, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče
(CD-DA)/MP3
1
2
3
Music
IŠČI: hitro predvajanje.
(Samo zvočne CD-plošče (CD-DA).)
▲▼: izbiranje posnetka na seznamu glasbe ali
predvajalnem seznamu.
Prikaže informacije o glasbi.
1
PREMOR: začasno zaustavi predvajanje.
PREDVAJAJ: predvaja trenutno izbrani posnetek.
ŠTEVILČNI: med predvajanjem s predvajalnega
seznama s temi gumbi izberete zaporedno številko
posnetka. Predvaja se izbrani posnetek.
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
7
6
VNESI: predvaja izbrani posnetek.
TRACK 003
04:41
Audio CD
STOP: zaustavi posnetek.
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
" Enter < Page / Tools ' Return
5
4
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaže trenutni posnetek/vse posnetke.
Slovenščina
45
Osnovne funkcije
ow
PRESKOČI: med predvajanjem pomakne prikaz na
prejšnjo stran seznama glasbe oz. kazalec pomakne
na prejšnji posnetek na predvajalnem seznamu. Če
gumb pritisnete, ko se posnetek na predvajalnem
seznamu predvaja več kot tri sekunde, se bo
trenutni posnetek predvajal od začetka. Če pritisnete
ta gumb v manj kot treh sekundah po začetku
predvajanja posnetka s predvajalnega seznama, se
bo začel predvajati predhodni posnetek.
06
Poslušanje glasbe
Osnovne funkcije
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA)/MP3
STOP (
) ali RETURN.
Prikazal se bo seznam glasbe.
3. Pritisnite RUMENI gumb (C).
4. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do želenega
posnetka in nato pritisnite gumb VNESI. Pri
posnetku se prikaže kljukica.
Postopek ponavljajte, da izberete še druge
posnetke.
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
Audio CD | Music
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb TOOLS.
4. Pritisnite gumb VNESI.
Off
Skladbe se predvajajo v zaporedju, v
katerem so posnete.
(
)One Song
(
Možnost naključnega predvajanja
skladbe predvaja v naključnem
) Shuffle Mode zaporedju. Za uporabo te funkcije
nastavite način naključnega predvajanja
na On.
(
)All
Trenutna skladba se ponavlja.
Vse skladbe se ponovijo.
Predvajalni seznam
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CDploščo (CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se bo prvi
posnetek predvajal samodejno.
• Pri MP3-plošči z gumboma ▲▼ izberite
Music, nato pa pritisnite gumb VNESI.
2. Za premik na seznam glasbe pritisnite gumb
46
Slovenščina
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Page
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
2. Z gumboma ▲▼ izberite Repeat
Mode, nato pa z gumboma ◄► izberite
želeni način ponavljanja.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Shuffle Mode in
nato z gumboma ◄► izberite možnost On ali
Off.
Selected Items : 3
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Close Edit Mode ( ) Page / Tools " Select ' Return
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb VNESI.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
6. Ko končate, pritisnite gumb TOOLS.
7. Z gumboma ▲▼ izberite Play Selected, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Izbrani posnetki se bodo samodejno predvajali.
8. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
Music
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
gumb RETURN.
✎✎ OPOMBA
" Enter / Tools ' Return
▪▪ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
Predvajanje datotek JPEG
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo JPEG.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Photos in
pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS
▪▪ Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora
biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju
kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna
od bitne hitrosti datoteke MP3, velikosti datoteke
fotografije in načina šifriranja obeh.
Uporaba funkcije diaprojekcije
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Start Slide Show,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Diaprojekcija se bo začela.
3. Če želite začasno zaustaviti diaprojekcijo,
ponovno pritisnite gumb TOOLS.
S pritiskom gumba TOOLS lahko
uporabljate različne funkcije.
Tools
Tools
Start Slide Show
Background Music :
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Information
Off
" Enter ' Return
• Start Slide Show: To možnost izberite, če želite
predvajati diaprojekcijo.
• Background Music: To možnost izberite, če
želite med gledanjem slik poslušati glasbo.
• Background Music Setting: To možnost
izberite, da nastavite glasbeno podlago.
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Blind
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Information
" Enter ' Return
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Pause
Slide Show in pritisnite gumb VNESI.
5. Prav tako lahko na enak način nastavite
hitrost diaprojekcije in učinke.
Slovenščina
47
Osnovne funkcije
G
• Zoom: To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate: To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali desno.)
• Information: Prikaže informacije o sliki, vključno
z imenom, velikostjo itd.
✎✎ OPOMBA
06
Predvajanje slik
Osnovne funkcije
Predvajanje iz pomnilniške naprave
USB
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.)
iz pomnilniške naprave USB.
My Contents
Videos
Photos
Music
My Devices
Internet
Settings
d PBC(WPS)
1. Prikaz pomaknite na osnovni meni.
2. Ko je predvajalnik v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilniško napravo USB v
My Contents
123
My Devices
Videos
Connected
PhotosDevice
Music
Internet
" Enter ' Return
Settings
c Safely Remove USB d PBC(WPS)
priključek USB na nadzorni plošči izdelka.
3. Pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografijo in
pritisnite gumb VNESI.
5. Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 40–47.
48
Slovenščina
✎✎ OPOMBA
▪▪ Da preprečite okvare pomnilniške naprave USB, jo
morate varno odstraniti (izvedite postopek »Safely
Remove USB«). Pritisnite gumb MENU, da odprete
osnovni meni, nato pritisnite RUMENI gumb (C) in še
gumb VNESI.
▪▪ Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v
način »DVD ali CD«.
Omrežne storitve
1. Povežite predvajalnik z omrežjem.
(Glejte strani 22–23)
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 31–35.)
Uporaba pametnega vozlišča Smart
Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko pretakate
filme, videoposnetke in glasbo iz interneta,
dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih
aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Vsebine
aplikacij vsebujejo novice, šport, vremenske
napovedi, podatke z delniškega trga, zemljevide,
fotografije in igre.
▪▪ Nekatere aplikacije so na voljo samo v določenih
državah.
5. Prikazal se bo zaslon z določili storitvene
pogodbe.
Če se strinjate, z gumboma ◄► izberite
Agree, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Preden se zaslon prikaže, lahko traja nekaj sekund.
6. Prikazal se bo zaslon za posodobitev storitve
in namestile se bodo različne storitve in
aplikacije. Po zaključku se zaslon zapre.
Prenesene aplikacije in storitve se prikažejo
na zaslonu pametnega vozlišča. To lahko traja
nekaj časa.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Pametno vozlišče se lahko med namestitvijo začasno
To funkcijo lahko zaženete tudi s
pritiskom na gumb SMART HUB na
daljinskem upravljalniku.
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Ob prvem zagonu funkcije Smart Hub izvedite ta
postopek:
1. Odprite osnovni meni.
My Contents
4. Če se prikaže ta zaslon, z gumbi ▲▼ izberite
svojo državo, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
zapre.
▪▪ Po namestitvi se lahko prikaže več zaslonov. Z
gumbom VNESI jih lahko zaprete ali pustite, da se
zaprejo sami.
7. Če želite zagnati aplikacij, z gumbi ▲▼◄►
označite pripomoček, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
Videos
Photos
Music
My Devices
Internet
Settings
d PBC(WPS)
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet in
pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
49
Omrežne storitve
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila.
3. Prikaže se zaslon pametnega vozlišča Smart
Hub. V redkih primerih se takoj po tem prikaže
zaslon za izbiranje države.
07
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, kot sta Smart Hub
in BD-LIVE.
Omrežne storitve
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
1
2
3
4
Search
Your Video
5
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by c Edit Mode d Settings
7
1
2
3
4
5
50
6
Prodajne infromacije: Prikaže priročnik za pametno
vozlišče, uvod v predvajalnik in navodila za nove
aplikacije.
Your Video: Prikaže priporočila za videoposnetke
glede na vaš okus.
• Omogoča ogled priporočenih filmov na podlagi
vaših prejšnjih nastavitev.
• Omogoča izbiranje filma, prikaže seznam
ponudnikov VOD (videa na zahtevo), ki imajo
ta film, in nato omogoča izbiranje ponudnika
za pretočni prenos. (Pretakanje na nekaterih
območjih ni na voljo.)
• Vsa navodila o uporabi možnosti »Your Video«
najdete na www.samsung.com.
Search: Omogoča integrirano iskanje ponudnikov
želenega videoposnetka in povezanih naprav
AllShare.
• Priročen je med uporabo pametnega vozlišča
(razen med gledanjem plošče Blu-ray).
• Za lažji dostop uporabite gumb SEARCH na
daljinskem upravljalniku.
• Vsa navodila o uporabi funkcije iskanja najdete na
www.samsung.com.
Samsung Apps: Prenašate lahko različne plačljive
ali brezplačne aplikacije.
Recommended: Prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung.
Slovenščina
7
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
karmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A): Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B): Razvrščanje aplikacij.
• RUMENI (C): Urejanje aplikacij.
• MODRI (D): Spreminjanje nastavitev pametnega
vozlišča.
Moje aplikacije: Prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate aplikacije, jih spreminjate ali
brišete.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli
pravne odgovornosti za prekinitve storitve Smart
Hub, do katere pride zaradi ponudnika storitve.
▪▪ Storitev Smart Hub prenese in obdela podatke prek
interneta, tako da lahko gledate internetne vsebine
na vašem televizorju.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo morda v
storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Poleg tega se lahko predvajalnik samodejno izklopi
zaradi odzivanja na internetne postopke.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
▪▪ Storitve aplikacij so morda samo v angleškem jeziku,
razpoložljive vsebine pa se lahko razlikujejo glede na
vašo državo.
▪▪ Več informacij o storitvi Smart Hub najdete na spletni
strani ustreznega ponudnika storitve.
▪▪ Razpoložljive storitve lahko ponudnik storitve Smart
Hub spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
▪▪ Vsebine storitev Smart Hub se lahko razlikujejo
glede na različico vdelane programske opreme
predvajalnika.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
3
abc
.,–
8
T9
9
0
Shift
ab
Izdelava računa
6
Delete
Ab
AB
1
6

b Input Method / Language: English
Če želite ustvariti lastno uporabniško konfiguracijo
storitve Smart Hub, ustvarite račun Smart TV.
Za izdelavo računa sledite temu postopku:
1. Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se zaslon za ustvarjanje
računa.
Search
4
1
Trenutna tipkovnica.Uporabite jo za vnos črk, številk
in simbolov.
2
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb SUBTITLE.
: ab, Ab, AB, številke ali ikone.
3
Prikaže trenutni način vnosa.
4
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite ZELENI gumb (B). (T9 ali ABC)
5
6
Your Video
5
Če želite spremeniti jezik, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb TOOLS.
Če želite izbrisati znak, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb AUDIO.
Vnos besedila, številk in simbolov
Za vnos besedila pritisnite gumb na daljinskem
upravljalniku, ki ustreza črki, ki jo želite vnesti.
Gumb večkrat hitro pritisnite, da vnesete črko,
ki ni prva črka, navedena na gumbu zaslonske
tipkovnice. Če želite npr. vnesti črko b, dvakrat na
hitro pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku.
Za vnos prve črke, navedene na gumbu, gumb
pritisnite, spustite in počakajte.
Smart TV ID
Password
Samsung Apps
Recommended
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 1
Login
Press [Enter]
Contents 2
Contents 3
Press
[Enter] xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Create Account
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Remember my Smart TV ID and password
Contents 1
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Cancel
Forgot Password
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by c Edit Mode d Settings
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Create
Account in pritisnite gumb VNESI.
3. Na naslednjem zaslonu izberite Smart TV ID
in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.
4. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov.
Ta se bo uporabljal kot vaša ID-oznaka.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Tipkovnica deluje kot tipkovnica mobilnega telefona.
5. Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da izberete
OK, nato pa znova pritisnite gumb VNESI.
Zaslon za ustvarjanje računa se znova prikaže.
6. Izberite Password in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.
7. S tipkovnico vnesite geslo.
Geslo je lahko sestavljeno iz katere koli
kombinacije črk, številk in simbolov.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem upravljalniku,
če želite prikazati ali skriti geslo med vnosom.
Slovenščina
51
Omrežne storitve
Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabljate
zaslonsko tipkovnico za vnos črk, številk in
simbolov.
Za premikanje po besedilu uporabite puščične
gumbe. Za brisanje besedila premaknite kazalec
desno od znaka, ki ga želite izbrisati, nato pa
pritisnite gumb AUDIO. Če želite spremeniti velike
črke v male ali obratno oziroma vnesti številke ali
ločila, pritisnite gumb SUBTITLE.
07
Uporaba tipkovnice
Omrežne storitve
8. Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da
izberete OK, nato pa znova pritisnite gumb
VNESI. Zaslon za ustvarjanje računa se znova
prikaže.
9. Izberite Confirm password in pritisnite gumb
VNESI.
10. Ponovite 7. in 8. korak.
11. Ko se znova prikaže zaslon za ustvarjanje
računa, izberite Create Account in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se potrditveno okno.
12. Izberite OK in pritisnite gumb VNESI. Prikaže
se okno za nadaljevanje registracije storitve.
13. Izberite Go Register in pritisnite gumb
VNESI.
14. Prikaže se okno za registracijo računa storitve.
• Če imate pri katerem od navedenih
ponudnikov odprt račun, lahko povežete
račun ponudnika in geslo tega računa z
vašim računom Smart TV. Z registracijo
je dostop do ponudnikove spletne strani
enostavnejši. Za navodila za registracijo
pojdite do 2. koraka v »Upravljanje računa«
v nastavitvenem meniju.
• Če še nimate obstoječih računov pri
ponudniku ali trenutno svojih obstoječih
računov ne želite registrirati, izberite OK
in pritisnite gumb VNESI. Prav tako lahko
pustite, da se okno čez približno minuto
samo zapre.
OPOMBA
✎✎
▪▪ Kot ID-oznako morate uporabiti e-poštni naslov.
▪▪ Registrirate lahko do 10 uporabniških računov.
▪▪ Za uporabo pametnega vozlišča Smart Hub ne
potrebujete računa.
Prijava v račun
Za prijavo v vaš račun Smart TV Account sledite
temu postopku:
1. Ko se na televizorju prikaže glavni zaslon
pametnega vozlišča, pritisnite RDEČI gumb
(A) na daljinskem upravljalniku. Prikaže se
zaslon za ustvarjanje računa.
2. Izberite puščico navzdol poleg polja Smart
TV ID, nato pa pritisnite gumb VNESI.
52
Slovenščina
3. Na seznamu, ki se prikaže, izberite svojo IDozako, nato pa pritisnite gumb VNESI. Zaslon
za ustvarjanje računa se znova prikaže.
4. Izberite Password in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.
5. S tipkovnico in daljinskim upravljalnikom
vnesite svoje geslo. Ko končate, pritisnite
gumb VNESI, da izberete OK, nato pa znova
pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če želite, da pametno vozlišče samodejno vnese
vaše geslo, vnesite geslo, izberite »Zapomni si mojo
ID-oznako za Smart TV« in pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se kljukica. Pametno vozlišče bo sedaj
samodejno vneslo vaše geslo, ko boste izbrali ali
vnesli svojo ID-oznako.
Nastavitveni meni - MODRI gumb (D)
Na zaslonu nastavitvenega menija lahko dostopate
do funkcij upravljanja, ponastavitve in lastnosti
računa.
Za dostop do nastavitvenega menija in izbiranje
menijskih elementov sledite temu postopku:
1. Pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Funkcije zaslona nastavitvenega menija so opisane
v nadaljevanju.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Element »Upravitelj storitev« v nastavitvenem meniju
ni na voljo za predvajalnike plošč Blu-ray.
Account Management
Meni za upravljanje računa vsebuje funkcije, ki
omogočajo registracijo računov pri ponudnikih
storitev, spremembo gesla za Smart Hub in izbris
oziroma zaprtje računa Smart TV.
1. V meniju za upravljanje računa izberite
možnost »Registriraj račun storitve« in
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
registracijo računa storitve.
2. S puščičnima gumboma ▲▼ izberite
ponudnika storitve, ki ga želite povezati z
vašim računom Smart TV, in pritisnite gumb
VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če imate Samsungov račun in želite uporabljati
funkcijo »Samsung Apps« v pametnem vozlišču,
morate tukaj registrirati svoj račun Samsung Apps.
Za več informacij glejte 56-58. stran.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Register«
in nato z daljinskim upravljalnikom in
zaslonsko tipkovnico vnesite ID strani in geslo.
Ko končate, pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
▪▪ To sta ID-oznaka in geslo, ki ju običajno uporabljate
za dostop do vašega računa na tej strani.
4. Če ste pravilno vnesli ID-oznako in geslo, se
prikaže sporočilo o uspešni registraciji.
5. Če ste pritisnili OK, ponovite postopek od
2. do 4. koraka, da povežete naslednjega
ponudnika storitev.
6. Ko končate, pritisnite gumb RETURN.
Change Password
Funkcija »Sprememba gesla« omogoča
spremembo gesla za pametno vozlišče Smart
Hub. Za spremembo gesla sledite temu postopku:
1. Izberite Change Password in pritisnite gumb
VNESI.
2. Vnesite svoje trenutno geslo. Prikaže se
naslednji zaslon.
3. Na naslednjem zaslonu v prvo vrstico vnesite
novo geslo. Geslo znova vnesite še v drugo
vrstico, da ga potrdite.
4. Prikaže se zaslon s sporočilom o zaključku
spremembe gesla. Pritisnite gumb VNESI ali
počakajte približno 5 sekund, da se zaslon
zapre.
Remove Service Accounts
Funkcija »Odstrani račune storitev« prekliče vse
trenutno registrirane račune, ki ste jih registrirali na
zaslonu za registracijo računa.
Deactivate Account
Funkcija »Zapri račun« deaktivira vaš račun Smart
TV in ga izbriše hkrati z vsemi nastavitvami storitve
Smart Hub.
Reset
Funkcija »Ponastavi« inicializira vse prenesene
pripomočke, izbriše vse uporabniške račune
in nastavitve iz predvajalnika in ponastavi vse
nastavitve pametnega vozlišča Smart Hub na
tovarniško privzete nastavitve. Nato ponastavi
pametno vozlišče, kot bi ga prvič zagnali. Vendar
pa vaš račun ostane na strežniku pametnega
vozlišča. Za prijavo v račun na zaslonu za
ustvarjanje računa vnesite svoja ID-oznako in
geslo.
Za uporabo ponastavitvene funkcije sledite temu
postopku:
1. V nastavitvenem meniju izberite »Ponastavi« in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se ponastavitveni zaslon.
2. Vnesite svoje varnostno geslo. To je geslo,
ki ste ga vnesli, če ste nastavili starševski
nadzor BD ali DVD (glejte 36. stran). Če ga
niste spremenili, vnesite 0000.
Slovenščina
53
Omrežne storitve
Če imate pri katerem od navedenih ponudnikov
pod funkcijo »Registriraj račun storitve« odprte
račune, lahko povežete račun ponudnika in geslo
tega računa z vašim računom Smart TV. Če
povežete račun, se boste lahko preprosto prijavili
v račun prek pametnega vozlišča Smart Hub, ne
da bi morali vnesti svoje uporabniško ime ali geslo.
Če želite uporabiti funkcijo »Registriraj servisni
račun«, naredite tole:
07
Register Service Account
Omrežne storitve
3. Čez nekaj trenutkov se pametno vozlišče
Smart Hub samodejno ponastavi. Zaslon lahko
postane črn, nakar se znova prikaže pametno
vozlišče. Čez nekaj trenutkov naprava začne
postopek ponovne inicializacije.
4. Za dokončanje ponovne inicializacije nadaljujte
s 4. korakom v poglavju »Prvi zagon funkcije
Smart Hub«. (Glejte 54. stran.)
✎✎ OPOMBA
▪▪ Če ste pozabili geslo, pritisnite gumb STOP (
) na
nadzorni plošči izdelka in ga držite dlje kot 5 sekund.
Pred tem odstranite ploščo iz pladnja.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Funkcije v menijski vrstici načina za urejanje so
opisane v nadaljevanju.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Nekateri menijski elementi morda ne bodo prikazani
na zaslonu. Za ogled teh elementov pritisnite ◄►,
da se pomaknete do roba zaslona, nato pa ponovno
pritisnite, da prikažete elemente.
▪▪ Vrstico lahko zaprete tako, da označite X v spodnjem
desnem kotu in pritisnete gumb VNESI.
Properties
Move
Detail
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
Menijski element »Lastnosti« ima tri funkcije, ki
prikazujejo informacije o pametnem vozlišču Smart
Hub:
Prikaže informacije o pametnem vozlišču vključno
s številko različice, številom nameščenih storitev,
zasedenostjo pomnilnika in edinstveno ID-številko
izdelka.
Funkcija Move vam omogoča spremeniti položaj
zaslona pripomočka. Za uporabo funkcije Move
sledite temu postopku:
2. Izberite pripomoček in pritisnite gumb VNESI.
Nad pripomočkom se prikaže kljukica.
Check the speed of your internet connection
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Move in
pritisnite gumb VNESI. Nad pripomočkom se
prikaže ikona spremembe položaja.
Terms of Service Agreement
Move to Folder
Zažene preizkus, ki pokaže, kako hitra je vaša
povezava s Samsungovim strežnikom v Mb/s
(megabiti na sekundo).
Hitrosti, manjše od 1,5 Mb/s, lahko omejijo
uporabnost storitve Smart Hub.
Prikaže določila storitvene pogodbe.
Meni načina za urejanje - RUMENI
gumb (C)
Funkcije v meniju načina za urejanje vam
omogočajo spreminjati pripomočke v oknu »Moje
aplikacije« na zaslonu Smart Hub. S temi funkcijami
lahko zaklenete in odklenete dostop do nekaterih
pripomočkov, z ukazom »New Folder« (Nova mapa)
ustvarite mapo in vanjo premaknete pripomočke,
preimenujete mape, izbrišete pripomočke in
spremenite položaj pripomočkov na zaslonu.
Za dostop do menija načina za urejanje in izbiranje
menijskega elementa sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikaže
menijska vrstica načina za urejanje.
54
Slovenščina
4. Za premik ikone pritisnite ▲▼◄►. Ko je
ikona na želenem položaju, pritisnite gumb
VNESI. Pripomoček se premakne na nov
položaj.
Funkcija »Premakni v mapo« vam omogoča
premakniti pripomoček v mapo. Za uporabo
funkcije »Premakni v mapo« sledite temu
postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Izberite pripomoček in pritisnite gumb VNESI.
Če ste že ustvarili mapo, lahko pripomoček
prestavite.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost za
premikanje v mapo in nato pritisnite gumb
VNESI. Če ste že ustvarili mapo, lahko
pripomoček prestavite.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo o premiku
v mapo, ki se nato zapre. Pripomoček je
premaknjen v mapo.
2. V »Moje Aplikacije« z gumbi ▲▼◄► izberite
mapo, nato pa pritisnite gumb VNESI. Mapa
se odpre.
3. Izberite pripomoček in pritisnite gumb VNESI.
Zažene se aplikacije ali storitev pripomočka.
Urejanje elementov v mapi
Izberite mapo in pritisnite gumb VNESI. Mapa se
odpre.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikažejo gumbi
za urejanje.
Ti gumbi delujejo enako kot gumbi menija v načinu za
urejanje na glavnem zaslonu. Če želite pripomoček
premakniti nazaj na glavni zaslon »Moje aplikacije«:
1. Izberite pripomoček.
2. Izberite možnost »Premakni v mapo« in
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
premikanje v mapo.
3. Izberite »Moje aplikacije« in pritisnite gumb
VNESI. Okno za premikanje v mapo se zapre
in pripomoček se vrne na glavni zaslon »Moje
aplikacije«.
New Folder
Funkcija »Nova mapa« vam omogoča ustvarjanje
in poimenovanje novih map. Ko ustvarite mapo,
lahko vanjo premaknete pripomoček. Za uporabo
funkcije »Nova mapa« sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► premaknite kazalec do
nove mape in nato pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za ustvarjanje nove mape
in tipkovnica.
3. S tipkovnico vnesite ime mape in pritisnite
gumb VNESI. Zaslon za ustvarjanje nove
mape se zapre in na zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub se prikaže nova mapa.
Rename Folder
Funkcija »Preimenuj mapo« vam omogoča
preimenovati mape. Za uporabo funkcije za
preimenovanje mape sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Preimenuj mapo«,
nato pa pritisnite gumb VNESI. Prikažeta se
okno za preimenovanje mape in tipkovnica.
4. S tipkovnico vnesite novo ime in pritisnite
gumb VNESI. Okno za preimenovanje se
zapre in pod mapo se prikaže novo ime.
Lock
Funkcija »Zakleni« vam omogoča zakleniti nekaj
pripomočkov v »Moje aplikacije«, tako da jih ni
mogoče odpreti brez vnosa kode za starševski
nadzor.
Za uporabo funkcije zaklepanja sledite temu
postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite pripomoček in
pritisnite gumb VNESI. Če je pripomoček
mogoče zakleniti, bo menijski element »Zakleni«
omogočen.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Zakleni«, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
zaklepanje storitve.
4. Vnesite svojo kodo za starševski nadzor (glejte
41. stran). Če niste ustvarili kode za starševski
nadzor, vnesite 0000.
5. Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno
za zaklepanje storitve, ki potrdi, da je
storitev zaklenjena, nato pa se zapre. Poleg
pripomočka se prikaže simbol ključavnice.
Slovenščina
55
Omrežne storitve
1. Zaprite meni načina za urejanje.
07
Dostop do pripomočkov v mapi
Omrežne storitve
Unlock
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite zaklenjeni
pripomoček, nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Odkleni«, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
zaklepanje storitve.
4. Vnesite kodo za starševski nadzor (glejte 41.
stran). Če niste ustvarili kode za starševski
nadzor, vnesite 0000.
5. Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
odklepanje storitve, ki potrdi, da je storitev
odklenjena, nato pa se zapre.
Delete
Funkcija »Izbriši« vam omogoča brisati pripomočke
iz »Moje aplikacije«. Za uporabo funkcije brisanja
sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite pripomoček, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Izbriši«, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se sporočilo
»Do you want to delete selected item(s)?«.
4. Izberite Yes in nato pritisnite gumb VNESI.
Pripomoček je izbrisan.
Meni razvrščanja - ZELENI gumb (B)
Funkcije v meniju za razvrščanje vam omogočajo
razvrščanje pripomočkov v »Moje aplikacije« po
imenu, datumu, pogostosti uporabe in kategoriji.
Če ročno spremenite položaj pripomočka, bo
meni razvrščanja ob zagonu samodejno označen
z »Uporabniško določeno«.
Za razvrščanje pripomočkov v »Moje aplikacije«
sledite temu postopku:
1. Pritisnite ZELENI gumb (B) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ◄► izberite način razvrščanja in
pritisnite gumb VNESI. Pametno vozlišče
Smart Hub bo razvrstilo pripomočke po
izbranem načinu.
56
Slovenščina
Samsung Apps
Funkcija »Samsung Apps« vam omogoča
prenos plačljivih ali brezplačnih aplikacij in
storitev v predvajalnik plošč Blu-ray, kjer jih lahko
uporabljate in si jih ogledate na televizorju.
Te aplikacije in storitve vsebujejo videoposnetke,
glasbo, fotografije, igre, novice, šport itd.
Pripomočki za nove aplikacije so prikazani v »Moje
aplikacije«.
Redno se dodajajo nove aplikacije in storitve.
Plačljive aplikacije
Za prenos plačljivih aplikacij morate ustvariti račun
Samsung Apps in vanj dodati kreditno kartico.
Če želite ustvariti račun Samsung Apps, obiščite
www.samsung.com.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah.
Dostop do zaslona Samsungovih aplikacij
Za dostop do Samsungovih aplikacij z gumbi
▲▼◄► krmarite do območja s Samsungovimi
aplikacijami na osnovnem zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon Samsungovih aplikacij.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Ko prvič dostopate do tega zaslona, se prikaže okno
s pogoji delovanja. Če se strinjate, izberite »Strinjam
se« in pritisnite gumb VNESI.
1. Z gumboma ◄► se pomaknite na seznam
kategorij na levi.
2. Z gumboma ▲▼ označite kategorijo.
Čez nekaj sekund se bodo na zaslonu
Samsungovih aplikacij prikazale aplikacije
te kategorije. Na vrhu se prikaže zavihek za
razvrščanje.
3. Z gumbom ► se premaknite do prikazanih
aplikacij ali storitev.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo ali storitev
in pritisnite gumb VNESI. Prikaže se zaslon s
podrobnostmi aplikacije, ki opisuje storitev ali
aplikacijo.
5. Izberite možnost »Prenesi zdaj« in nato
pritisnite gumb VNESI. Če je aplikacija ali
storitev brezplačna, se bo prenesla in zagnala.
Če ni, jo morate plačati. Za zaključitev
prenosa sledite navodilom na zaslonu.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Prenos nekaterih aplikacij je brezplačen, vendar se
morate registrirati pri ponudniku ali imeti pri njem
odprt plačljiv račun.
▪▪ Pripomočki za aplikacije in storitve, ki ste jih prenesli
iz Samsungovih aplikacij, so prikazani pod »Moje
aplikacije«.
Urejanje po zavihkih
Do funkcije »Urejanje po zavihkih« lahko dostopate
na vrhu zaslona z gumbi ▲▼◄►. Vsak zavihek
prikazuje storitve ali aplikacije izbrane kategorije,
razvrščene po kriterijih zavihka (»Priporočeno«,
»Najbolj priljubljene«, »Najnovejše« ali »Ime«).
Do urejanja po zavihkih lahko dostopate tudi z
MODRI gumbom (D) na daljinskem upravljalniku.
Z vsakim pritiskom MODRI gumba (D) spreminjate
prikaz med posameznimi zavihki za razvrščanje.
Na voljo so naslednje kategorije:
• What’s New?: Prikaže nove registrirane
aplikacije.
• Video: Prikaže različne videoposnetke, kot so
filmi, TV-oddaje in kratki videoposnetki.
• Game: Prikaže različne igre, kot sta sudoku in
šah.
• Sports: Prikaže različne storitve športnih
medijev, kot so informacije o tekmah, slike in
kratki videoposnetki.
• Lifestyle: Vključuje različne predstavnostne
storitve, kot so glasba, orodja za upravljanje
osebnih fotografij in družabna omrežja, kot sta
Facebook in Twitter.
• Information: Vsebuje različne informativne
storitve, kot so novice, delnice in vreme.
• Other: Vsebuje ostale, razne storitve.
My Account
»Moj račun« vam omogoča dostopati do vaše mape
s Samsungovimi aplikacijami in zgodovine prenosov
ter do zaslona »Gotovina mojih aplikacij«. Za dostop
do teh informacij morate imeti račun »Samsung
Apps«.
Help
Če imate vprašanja o Samsungovih aplikacijah,
najprej poglejte pomoč. Če ne najdete odgovora,
obiščite www.samsung.com.
Za uporabo funkcije za pomoč sledite temu
postopku:
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Pomoč« in pritisnite
gumb VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ se pomikate po besedilu
pomoči.
3. Z gumbom ◄ zapustite pomoč.
Slovenščina
57
Omrežne storitve
Za uporabo zaslona Samsungovih aplikacij sledite
temu postopku:
Samsungove aplikacije po kategoriji
07
Uporaba zaslona Samsungovih aplikacij
Omrežne storitve
Uporaba barvnih gumbov na daljinskem
upravljalniku s Samsungovimi
aplikacijami
• RDEČI gumb (A) (Login): Prijava v račun Smart
TV.
• ZELENI gumb (B) (Thumbnail View/List View):
Preklapljanje prikaza aplikacij med pogledoma
sličic in seznama.
• MODRI gumb (D) (Sort By): Razvrščanje
aplikacij po kategorijah Priporočeno, Najbolj
priljubljene, Najnovejše ali Ime.
• Return: Vrnitev v prejšnji meni.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Storitve internetnih vsebin lahko ponudniki dodajajo
ali izbrišejo brez obvestila.
Vsa navodila o uporabi možnosti »Your Video«
ali funkcije iskanja najdete na www.samsung.
com.
BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na strani predvajalnika vstavite
pomnilnik USB in preverite razpoložljivi prostor
v pomnilniku. V pomnilniški napravi mora biti za
storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
✎✎ OPOMBA
▪▪ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
58
Slovenščina
Uporaba funkcije AllShare
Funkcija AllShare vam omogoča s predvajalnikom
predvajati glasbene, video in slikovne datoteke,
ki so v vašem osebnem računalniku, z DLNA
združljivem mobilnem telefonu ali omrežni
pomnilniški napravi.
Za uporabo funkcije AllShare z vašim predvajalnikom,
ga morate povezati z omrežjem (glejte strani 22–23).
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom, morate v računalnik namestiti
programsko opremo AllShare.
Če imate z DLNA združljiv mobilni telefon ali
omrežno pomnilniško napravo, lahko uporabljate
AllShare brez dodatne programske opreme.
Računalniško programsko opremo in podrobna
navodila o uporabi AllShare si lahko prenesete s
spletne strani Samsung.com.
Priloga
08
Odpravljanje napak
TEŽAVA
Priloga
Preden se obrnete na servis, preverite spodnjo tabelo.
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas, ki so izven
območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti. • Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je blokiran.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb STOP (
) (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund,
ko v napravi ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
Slovenščina
59
Priloga
Pozabili ste geslo.
TEŽAVA
UKREP
• Pritisnite gumb STOP (
) (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile
nazaj na tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
Če imate druge težave.
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p,
720p, 1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP,
se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Delovanje funkcije AllShare
Skupne mape so prikazane v aplikaciji
AllShare, datotek pa ni mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam Slika, Glasba ali
Film. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, morda ne bodo prikazane.
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki je združljiva z DLNA, in predvajalnikom
ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med televizorjem in
osebnim računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven. Če ni, lahko te motnje
povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
60
Slovenščina
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• V meniju s prikazom stanja omrežja preverite, ali je omrežna povezava
uspešno vzpostavljena. (Glejte 34. stran.)
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje
podatkov BD. (Glejte 40. stran.)
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na
»Allow (All)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi
napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD. (Glejte 40. stran.)
✎✎ OPOMBA
▪▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
2. če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom dela na
vašem predvajalniku.
Preden predvajalnik odnesete na popravilo, vam priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, v
spletu poiščete rešitev na naslovu www.samsung.com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam
družbe Samsung.
Slovenščina
61
Priloga
BD-LIVE
UKREP
08
TEŽAVA
Priloga
Splošno
Tehnični podatki
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
BD (plošča Blu-ray)
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12 cm (KOMPAKTNA PLOŠČA)
CD: 8 cm (KOMPAKTNA PLOŠČA)
Video izhod
Kompozitni video
Video/avdio
HDMI
2 kanala
Digitalni avdio izhod
Avdio izhod
*Frekvenčni odziv
*Razmerje S/N
*Dinamično območje
*Skupna harmonična motnja
Ethernet
WLAN
Omrežje
Varnost
WPS(PBC)
1,7 kg
433 (Š) X 205 (G) X 43 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
Hitrost branja: 9,834 m/s
Hitrost branja: 6,98 – 7,68 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoplastna plošča): 135 min.
Hitrost branja: 4,8 – 5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 min.
Hitrost branja: 4,8 – 5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray/DVD: 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
1080p, 720p
večkanalni zvok PCM, bitni tok zvoka
L(1/L), R(2/R)
Optični
48-kiloherčno vzorčenje: od 4 Hz do 22 kHz
96-kiloherčno vzorčenje: od 4 Hz do 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
Priključek 10/100BASE-TX
Podprt, če je predvajalnik povezan s Samsungovim
prilagojevalnikom za WLAN. (Ime modela: WIS09ABGN)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprt
*: nazivna vrednost
-- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
-- Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na izdelku.
-- Vrednosti teže in mer so približne.
62
Slovenščina
08
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike
plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za
predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve. Delovanje tega
izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi, da AACS te
omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+ dodatno
uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene omejitve,
vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/ali BD+. Za
dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za
pomoč strankam družbe SAMSUNG.
Slovenščina
63
Priloga
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete
komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVDRW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene.
Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj
navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo odzval vsem
delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge
težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne
zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij plošč
Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po izdelavi tega
predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika
dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi
služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve
tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
Priloga
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite predvajalnik
neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje
slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in
drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratno inženirstvo in razstavljanje
je prepovedano.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Za izhodni signal z zaporednim izrisovanjem predvajalnikov plošč Blu-ray: POTROŠNIKI
MORAJO UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA
ZDRUŽLJIVI S TEM IZDELKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI.
ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO, DA
IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARDNA LOČLJIVOST«. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE
ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ
STRANKAM.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene
z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno
lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene
vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril.
Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli,
ne smete na noben način ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati,
objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene
vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA
NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI
KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadarkoli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera
koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek
omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti
te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli
prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
64
Slovenščina
08
Licenca
Priloga
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dveh D-jev sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti.
Ime in oznaka DTS sta registrirani blagovni znamki, logotipa DTS 2.0+ Digital Out in
DTS pa sta blagovni znamki podjetja DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. ©
DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je oblika digitalnega video zapisa, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc.
Ta predvajalnik je uradno certificirana naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX.
Za več informacij in orodja programske opreme za pretvorbo datotek v video DivX, obiščite www.divx.com.
-- O VIDEU DIVX NA ZAHTEVO: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana, da lahko
predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij po poteku registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® do ločljivosti HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
-- DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivX, Inc. in se uporabljajo z
njegovim dovoljenjem.
-- Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih
družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Ta licenca je omejena na zasebno nekomercialno uporabo naprave s strani končnega uporabnika.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo. Licenca ne zajema nobenega drugega izdelka razen
tega in ne vključuje izdelkov ali postopkov brez dovoljenja, skladno z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC
13818-3, ki se uporabljajo ali prodajajo skupaj s tem izdelkom.
Dovoljenje zajema samo uporabo tega izdelka za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, skladno z
ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. To dovoljenje ne zajema pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki
niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.
• Obvestilo o licenci odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke društva Blu-ray Disc Association.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in
drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Slovenščina
65
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od
ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno
vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02100A-00
Download PDF