Samsung | SPF-105P | Samsung SPF-105P Navodila za uporabo

|
Varnostni simboli | Napajanje | Namestitev |
Uporaba in
čiščenje
|
Varnostni simboli
Sledite spodnjim navodilom in izdelek uporabljajte pravilno, da preprečite nesreče in poškodbe izdelka.
Neupoštevanje priloženih navodil lahko povzroči težje poškodbe ali smrt.
Neupoštevanje priloženih navodil lahko povzroči lažje telesne poškodbe ali poškodovanje lastnine.
|
Varnostni simboli | Napajanje | Namestitev |
Uporaba in
čiščenje
Napajanje
Pravilno priključite napajalni vtič, da bo trdno na mestu.
z Če tega ne naredite, lahko povzročite požar.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali vtičnice, ker lahko
povzroči električni šok ali požar.
Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker lahko to povzroči
električni šok.
|
Na eno vtičnico ne priključite več kot eno namensko napravo, ker lahko pregreta
vtičnica povzroči požar.
Napajalnega kabla ne poskušajte izvleci na silo. Na napajalni kabel ne postavite
ničesar težkega, ker lahko to povzroči električni šok ali požar.
Preden premaknete izdelek, ga izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice.
Izključite tudi vse kable, ki so priključeni na druge naprave.
z Če ne izključite napajalnega kabla, preden premaknete izdelek, ga lahko poškodujete
in povzročite električni šok ali požar.
Ko vtič odstranjujete iz vtičnice, ga primite za ohišje in izvlecite. Če ga izvlečete
tako, da potegnete kabel, ga lahko poškodujete.
z Če tega ne naredite, lahko povzročite požar ali pa izdelka ne bo več mogoče normalno
vklopiti.
Pred čiščenjem izdelka izklopite napajalni kabel.
z Če tega ne naredite, lahko povzročite električni šok ali požar.
Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite
ga v vozilo.
z To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
z Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen
dežju ali snegu
Izdelka ne nameščajte v bližini grelnih naprav.
z Obstaja nevarnost požara.
|
Namestitev
Varnostni simboli | Napajanje | Namestitev |
Uporaba in
čiščenje
|
Ko izdelek nameščate na omaro ali polico, poskrbite, da sprednji del izdelka ne
sega prek roba.
z Če tega ne naredite, lahko izdelek pade na tla in se pokvari ali povzroči telesno
poškodbo.
Napajalnega kabla ne postavite blizu grelca, ker se lahko stali in tako povzroči
električni šok ali požar.
Izdelka ne namestite na mestu, ki je izpostavljeno olju, dimu, vlagi, vodi ali dežju,
in v avto.
z Kakršen koli stik teh snovi z izdelkom lahko povzroči električni šok ali požar.
V času grmenja ali bliskanja izključite napajalni vtič.
z Če tega ne naredite, lahko povzročite električni šok ali požar.
Ko izdelek nameščate, ga previdno postavite na tla.
z Če tega ne naredite, lahko poškodujete izdelek ali povzročite telesno poškodbo.
Pri premikanju izdelka pazite, da vam ne pade na tla, ker ga lahko poškodujete ali
povzročite telesno poškodbo.
Izdelka ne namestite na mestu, ki ga lahko zlahka dosežejo otroci.
z Izdelek lahko pade na tla in povzroči telesno poškodbo.
|
Uporaba in čiščenje
Varnostni simboli | Napajanje | Namestitev |
Uporaba in
čiščenje
|
V vrata na zadnji strani izdelka ne vstavljajte nobenih kovinskih predmetov, na
primer vilic, žice ali svedrov, ali vnetljivih predmetov, na primer papirja ali
vžigalic, ker lahko to povzroči električni šok ali požar.
z Če v izdelek prodre voda ali katera koli druga tuja snov, ga izklopite izključite napajalni
vtič iz vtičnice in se obrnite na servisni center.
Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami.
z Če je treba izdelek popraviti, se obrnite na servisni center. Če tega ne naredite,
lahko povzročite električni šok ali požar.
Če zaslišite neobičajen zvok, zavohate zažgan material ali vidite dim, takoj izključite
napajalni vtič in se obrnite na servisni center.
z Če tega ne naredite, lahko povzročite električni šok ali požar.
S pinov in povezav na napajalnem vtiču odstranjujte prah in vodo.
z Če tega ne naredite, lahko povzročite električni šok ali požar.
Ko čistite izdelek, najprej izključite napajalni vtič in ga očistite z mehko, suho krpo.
z Ne uporabljajte nobenih kemikalij, na primer benzola, alkohola, razredčil, sredstva proti
komarjem, dišav, maziv, pralnega sredstva ali voska.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, izključite napajalni vtič.
z Večja količina nakopičenega prahu lahko povzroči gretje ali vžig in posledično električni
šok ali požar.
Če morate izdelek namestiti na mestu, ki ne ustreza splošnim pogojem, se glede
namestitve obrnite na enega od naših servisnih inženirjev, ker lahko v izdelku zaradi
okolja pride do resnih težav s kakovostjo.
z To se nanaša na mesta, ki so izpostavljena na primer veliki količini prahu, kemikalijam,
visoki ali nizki temperaturi, vlagi, in na primere, ko želite izdelek uporabljati neprekinjeno
dalj časa.
Če je izdelek padel na tla ali je ohišje izdelka poškodovano, ga izklopite in izključite
napajalni vtič.
z Če uporabljate izdelek, ne da bi preverili, ali je nepoškodovan, lahko povzročite električni
šok ali požar. Obrnite se na servisni center.
Pravilno odlaganje izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi tiskovini pomeni, da ga ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno
zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečevanje morebitne ogroženosti okolja ali
škodovanja zdravju zaradi nenadziranega odstranjevanja odpadkov izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, da spodbudite trajno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja
izdelka obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka ni
dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
- samo Evropa
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske
dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za
kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v
količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno
odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te
baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
| Značilnosti | Komponente |
Spredaj
|
Zadaj
|
Ob strani
|
Značilnosti
Razširitev vgrajenega pomnilnika z uporabo pomnilniških kartic. Takojšen ogled shranjenih slik.
Funkcija glasbe za ozadje.
Določen čas mogoče uporabljati z baterijo, brez povezave z napajalno vtičnico.
Nudi funkcijo Mini-Monitor.
Elegantna oblika
Vrhunska, elegantna oblika, primerna za okras na mizi ali polici.
Vrtljivo stojalo, ki omogoča navpično in vodoravno postavitev.
| Značilnosti | Komponente |
Spredaj
|
Zadaj
|
Ob strani
Preverite, ali so v dostavljenem paketu vse komponente.
Če kar koli manjka, se obrnite na lokalnega prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Za dodatno opremo se obrnite na servisni center.
Uporabljajte samo adapter za napajanje, ki je priložen izdelku.
Komponente
Digitalni foto okvir
(Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.)
Priročnik
Kratka navodila
Kabli
Garancija
(Ni na voljo povsod.)
Uporabniški priročnik
|
Kabel USB
Napajalni kabel
Adapter za napajanje
(mini A, vrsta B)
| Značilnosti | Komponente |
Spredaj
|
Zadaj
|
Ob strani
|
|
Ob strani
|
Spredaj
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Gre za izdelek na dotik. Če se rahlo dotaknete gumba na desnem delu izdelka, se vklopi lučka gumba.
Ko je lučka gumba vklopljena, lahko upravljate menije posameznih gumbov.
[MENU] Gumb Menu
Prikaže okno z meniji v spodnjem levem kotu zaslona.
[
Za pomikanje navzgor.
] Gumb Gor
[ ] Gumb Levo
Za pomikanje levo.
[ ] Gumb Desno
Za pomikanje desno.
[
] Gumb Dol
Za pomikanje navzdol.
[
] Gumb Enter
Za izbiranje.
[
] Gumb Nazaj
Za vrnitev v prejšnji meni.
[
] Gumb Diaprojekcija
Za predvajanje ali začasno ustavitev diaprojekcije.
| Značilnosti | Komponente |
Zadaj
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Spredaj
|
Zadaj
V to vtičnico priključite adapter za napajanje.
Vhodna vtičnica DC
[
Napajalni kabel priključite na napajalno vtičnico na adapterju za napajanje.
Vklopi ali izklopi izdelek.
] Gumb Napajanje
Stojalo
Vrtljivo stojalo omogoča, da lahko izdelek uporabljate navpično ali vodoravno.
Držalo za preprečevanje
Podpira izdelek, da na drsečih površinah ostane trdno na mestu.
drsenja
Priključek za
Priključek samo za servisiranje izdelka. Ne uporabljajte ga v druge namene.
servisiranje
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta
Ključavnica Kensington
uporablja na javnem mestu. (Napravo za zaklepanje je treba kupiti posebej.)
| Značilnosti | Komponente |
Spredaj
|
Zadaj
|
Ob strani
Ob strani
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Zvočnik
Za poslušanje zvoka ni treba priključiti dodatnega zvočnika.
Zvok lahko poslušate, če na izdelek priključite naglavne slušalke ali slušalke za v uho.
Vtičnica za slušalke
Reža za pomnilniško
Omogoča, da vstavite izbirno pomnilniško kartico. (Primerno samo za kartico SD/MS/CF.)
kartico
MEMORY CARD
CF
Računalnik ali zunanjo napravo priključite s kablom USB.
Odhodni priključek
|
Digitalni foto okvir s kablom USB priključite na priključek USB
na računalniku.
Digitalni foto okvir povežite z osebnim računalnikom prek odhodnega priključka s
kablom USB (mini A, vrsta B), ki je priložen izdelku.
Dohodni priključek
Digitalni foto okvir priključite na shranjevalno napravo, ki
podpira USB.
| Napajanje
|
USB
|
|
USB
|
Pomnilniška
kartica
|
Napajanje
Kabel adapterja priključite na napajalno vtičnico na hrbtni strani izdelka.
Napajalni kabel priključite na adapter za napajanje.
Napajalni kabel izdelka priključite na najbližjo vtičnico.
Pritisnite gumb [
], da vklopite napajanje.
| Napajanje
USB
Pomnilniška
kartica
|
Odhodni
Za povezovanje digitalnega foto okvirja z računalnikom.
Digitalni foto okvir povežite z računalnikom prek odhodnih vrat uporabite kabel USB, ki je bil priložen
priključek
izdelku.
Dohodni
Za povezovanje zunanje naprave, ki podpira USB, z digitalnim foto okvirjem.
priključek
Če USB-pomnilnik priklopite na USB-zvezdišče ali USB-podaljšek, morda ne bo prepoznan. Zato se
prepričajte, da je USB-pomnilnik vključen neposredno v USB-vrata.
Zunanjo napravo priključite na dohodna vrata z USB-kablom, ki je bil priložen zunanji napravi.
Samsung ni odgovoren za nepravilno delovanje zunanje naprave, do katerega pride, če ne uporabljate
standardnih kablov, ki so določeni za vsako napravo.
Nekaterim zunanjim izdelkom je priložen kabel, ki ne ustreza standardom USB. Zato lahko povzročijo
napako.
Če zunanja naprava za shranjevanje ne deluje normalno, ko je priključena na digitalni foto okvir, jo
poskusite priključiti na računalnik. Če še vedno ne deluje normalno, ko je priključena na računalnik, se
obrnite na servisni center za to zunanjo napravo ali računalnik.
Priključite na odhodna vrata digitalnega foto okvirja.
Priključite na priključek USB na računalniku.
| Napajanje
Pomnilniška kartica
|
USB
|
Pomnilniška
kartica
|
MEMORYCARD
CF
Kartico potisnite v smeri, ki je označena na vrhu kartice.
Če deset (10) minut ne pritisnete nobenega gumba, se aktivira način Slideshow ali Clock. Če pa predvajate glasbo, se aktivira način
Clock in prikaže se ime predvajane glasbene datoteke.
Gre za izdelek na dotik. Če se rahlo dotaknete gumba na desnem delu izdelka, se vklopi lučka gumba.
Ko je lučka gumba vklopljena, gumbi ob pritisku delujejo.
| Navodila za uporabo |
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
Navodila za uporabo
Gumbi
Meni
Opis
Za odprtje ali zaprtje menija.
MENU
Gumb MENU držite pritisnjen več kot pet (5) sekund. Vse lučke gumbov bodo dvakrat utripnile in
aktivirala se bo funkcija zaklepa gumbov. Če želite preklicati delovanje funkcije zaklepa gumbov, gumb
MENU znova držite pritisnjen več kot pet (5) sekund.
,
, ,
Za pomikanje med elementi in prilagajanje vrednosti.
Za izbiro funkcije.
Vrnitev na prejšnji meni.
Ta gumb držite pritisnjen pet (2) sekund, da se vrnete na glavni zaslon.
Za predvajanje ali začasno ustavitev diaprojekcije.
Če med predvajanjem diaprojekcije pritisnete gumb [ ], se predvajajo fotografije na mestu zadnje
predvajane fotografije. Če so bile fotografije na mestu zadnje predvajane fotografije odstranjene, se
samodejno poiščejo in nato predvajajo v diaprojekciji.
Indikatorji stanja zaslona
Zaslon
Opis
To je prikazano, če je povezana naprava USB.
To je prikazano, če je vstavljena pomnilniška kartica SD/MS.
Indikatorji baterije
Zaslon
Opis
Prikazano, če uporabljate baterijo in se ta polni, ko je priključen napajalni kabel.
Prikazano, če je baterija polno napolnjena in je priključen napajalni kabel.
|
Prikazano, ko je baterija polno napolnjena.
Prikazano, ko je porabljenih približno 25 % baterije.
Prikazano, ko je porabljenih približno 50 % baterije.
Prikazano, ko je porabljenih približno 75 % baterije.
Prikazano, ko je porabljenih približno 95 % baterije. Ko pride do tega, se zaslon takoj preklopi na glavni
zaslon, na sredini zaslona začne utripati ikona izpraznjene baterije in napajanje se izklopi. Ko utripa ikona
izpraznjene baterije, ni mogoče odpreti podmenija.
Popolnoma izpraznjena baterija se polni približno dve (2) uri, da se popolnoma napolni.
Ko je baterija popolnoma napolnjena, se v privzetem stanju (glasnost 70 in svetlost 70) diaprojekcija lahko predvaja
približno eno (1) uro.
Čas uporabe baterije se lahko razlikuje glede na nastavitve (Brightness, Volume, itd.).
Če je notranja baterija popolnoma napolnjena in adapter za napajanje izključen več kot 3 dni, se notranja baterija
izprazni.Če se notranja baterija popolnoma izprazni, priključite adapter za napajanje, da jo znova napolnite, in znova
nastavite čas.
Z daljšanjem časa uporabe baterije se krajša njena življenjska doba.
V izdelku vgrajene baterije za polnjenje naj ne poskuša zamenjati uporabnik. Če želite informacije o njeni zamenjavi, se
obrnite na ponudnika storitev.
| Navodila za uporabo |
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Photo
Če izberete mapo
Če pritisnete gumb Menu, se na zaslonu prikaže meni za izbrani element.
Meni
Opis
Open
Za odprtje izbrane mape.
Copy
Za kopiranje izbrane mape.
Delete
Za brisanje izbrane mape.
Meni, ki se prikaže, če izberete sličico.
Settings
|
Če pritisnete gumb Menu, se na zaslonu prikaže meni za izbrani element.
Podmeni
Meni
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Opis
Za zagon diaprojekcije.
Za kopiranje izbrane datoteke v drugo shranjevalno napravo.
(Aktivirano, če je povezana shranjevalna naprava.)
Za kopiranje vseh datotek v drugo shranjevalno napravo.
(Aktivirano, če je povezana shranjevalna naprava.)
Za brisanje izbrane datoteke.
Za brisanje vseh datotek.
Za nastavitev izbrane slike kot ozadja glavnega zaslona.
Način za ozadje se samodejno preklopi v način Custom.
Če fotografijo iz zunanje shranjevalne naprave (SD/MS, pomnilnik USB) kopirate v Frame Memory in je možnost [Settings][Options]-[Frame Memory Copy] nastavljena na [Resized], se velikost (kakovost zaslona) fotografije pred shranjevanjem
samodejno zmanjša, da jo lahko prikažete na zaslonu digitalnega foto okvirja, podatki EXIF (informacije, ki so povezane s
fotoaparatom), shranjeni v fotografiji, pa so odstranjeni. Zato si fotografije, ki so shranjene v pomnilniku okvirja, ogledujte
samo z digitalnim foto okvirjem.
Če kopirate več datotek naenkrat, lahko to traja dolgo časa.
Meni diaprojekcije
Če pritisnete gumb Menu, se na zaslonu prikaže meni za izbrani element.
Na zaslonu je mogoče prikazati samo fotografije z ločljivostjo nižjo od 8000 (širina) * 8000 (višina) slikovnih pik.
Izdelek podpira do 4.000 slik. Če je slik več kot 4.000, se preostale slike ne predvajajo v diaprojekciji.
Zgornji prikaz na
Podprikaz na zaslonu
zaslonu
Podrobni prikaz na zaslonu
Opis
Effect
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Izberite učinek, ki ga želite dodati prikazu slik na zaslonu.
Speed
Fast, Normal, Slow
Izbirate lahko med hitrostmi Fast, Normal in Slow.
Slide Show Settings
Mode
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
Za predvajanje slik izberite Repeat.
Display Clock
On, Off
Za izbiro, ali naj se predvaja diaprojekcija in ali naj bo hkrati prikazan trenutni čas.
0~100
Brightness
Prilagodite svetlost od 0 do 100.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Izbirate lahko med Original, 90°, 180° in 270°.
x1, x2, x4
Zoom
To izberite, če želite povečati fotografijo. Povečate jo lahko na 2-kratno ali 4-kratno velikost.
Velikost x1 je enaka tisti, ko je fotografija nastavljena na Fit to Width.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Izberete lahko, kako naj se velikost fotografij prilagodi, ko so prikazane na zaslonu.
: Če je velikost fotografije večja od velikosti zaslona, je fotografija prikazana tako, da se
Original Fit
Aspect Ratio
prilega velikosti zaslona.
Auto Fit
: Če je velikost fotografije večja ali manjša od velikosti zaslona, se velikost
Fit To Width
: Fotografije so prikazane tako, da se prilegajo širini zaslona. Morda je odrezan del
fotografije spremeni tako, da se prilega velikosti zaslona.
fotografije vodoravno ali navpično, vendar fotografija ni popačena.
Fit To Screen : Fotografije so prikazane tako, da so prilagojene na
ločljvost 800 * 600. (Fotografija je morda popačena.)
Delete
Set as Background
Za brisanje fotografije, ki je prikazana v diaprojekciji.
Za nastavitev trenutno izbrane slike kot ozadja glavnega zaslona.
On, Off, Music Setting
Če izberete [Settings] v možnosti [Background] tako, da pritisnete gumb MENU, se kot glasba za ozadje
Background Music
predvajajo glasbene datoteke v mapi nazadnje predvajane glasbene datoteke. (Če so bile datoteke z
glasbo za ozadje v mapi nazadnje predvajane glasbene datoteke odstranjene, se samodejno poiščejo in
predvajajo.) Da glasbeno datoteko nastavite kot glasbo za ozadje, izberite [Music Settings] v možnosti
[Background Music] in izberite glasbeno datoteko v pomnilniku okvirja ali povezani zunanji shranjevalni
napravi.
Neposredne funkcije
Meni
MENU
Opis
Za odprtje in zaprtje menija na zaslonu.
Za predvajanje naslednje datoteke.
Za predvajanje prejšnje datoteke.
Za prilagajanje glasnosti.
Za predvajanje in začasno ustavitev predvajanja datoteke.
Za predvajanje ali začasno ustavitev diaprojekcije.
| Navodila za uporabo |
Photo
Music
Meni, ki se prikaže, če izberete sličico.
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
|
Če pritisnete gumb Menu, se na zaslonu prikaže meni za izbrani element.
Podmeni
Meni
Opis
Play Music
Predvaja datoteko.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Play Mode
Za izbiro načina predvajanja.
Za kopiranje izbrane datoteke v drugo shranjevalno napravo.
Copy
(Aktivirano, če je povezana shranjevalna naprava.)
Za kopiranje vseh datotek v drugo shranjevalno napravo.
Copy All Files
(Aktivirano, če je povezana shranjevalna naprava.)
Delete
Za brisanje izbrane datoteke.
Delete All Files
Za brisanje vseh datotek.
Meni, ki je prikazan med predvajanjem.
Če pritisnete gumb Menu, se na zaslonu prikaže meni za izbrani element.
Podmeni
Meni
Opis
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Play Mode
Za izbiro načina predvajanja.
Neposredne funkcije
Meni
MENU
Opis
Za odprtje in zaprtje menija na zaslonu.
Za predvajanje naslednje datoteke.
Za predvajanje prejšnje datoteke.
Za prilagajanje glasnosti.
Za predvajanje in začasno ustavitev predvajanja datoteke.
Za zagon diaprojekcije.
| Navodila za uporabo |
Photo
Music
|
|
Clock & Alarm |
Settings
|
Clock
Če pritisnete gumb Menu, se na zaslonu prikaže meni za izbrani element.
Podmeni
Meni
Podrobni meni
Opis
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (če je možnost Time Format nastavljena na 12 Hours).
Month, Day, Year, Hours, Minutes (če je možnost Time Format nastavljena na 24 Hours).
Date and Time
Za nastavitev datuma in časa.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Za možnost Time Format lahko izberete 12 Hours ali 24 Hours.
Če izberete 24 hours, ni mogoče izbrati am/pm.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format
Izberete lahko obliko zapisa datuma.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Za izbiro vrste ure.
Activation
Yes, No
Set time
Clock & Alarm
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Za nastavitev alarma.
| Navodila za uporabo |
Settings
Settings
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
|
Podmeni
Meni
Podrobni meni
Opis
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Language
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Izberete lahko jezik za izdelek.
Brightness
0~100
Za nastavitev svetlosti zaslona.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Če je digitalni foto okvir postavljen vodoravno, se pokončna fotografija samodejno obrne, tako da je prikazana
cela.
Options
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Zvok gumba, ki označuje uporabo naprave, lahko vklopite ali izklopite.
Volume
0~100
Za prilagajanje glasnosti.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Če fotografijo iz zunanje shranjevalne naprave (SD/MS, pomnilnik USB) kopirate v Frame Memory in je
možnost [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] nastavljena na [Resized], se velikost (kakovost zaslona)
fotografije pred shranjevanjem samodejno zmanjša, da jo lahko prikažete na zaslonu digitalnega foto okvirja,
podatki EXIF (informacije, ki so povezane s fotoaparatom), shranjeni v fotografiji, pa so odstranjeni. Zato si
fotografije, ki so shranjene v pomnilniku okvirja, ogledujte samo z digitalnim foto okvirjem.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Izberete lahko, kateri zaslon naj se prikaže najprej, ko vklopite napajanje.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Za izbiro vrste ohranjevalnika zaslona.
Če deset (10) minut ne pritisnete nobenega gumba, se aktivira ohranjevalnik zaslona.
Home Background
Preferences
Default, Custom
Za nastavitev ozadja glavnega zaslona z menijem.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Ko nastopi čas, določen v nastavitvi [Off Time], se drugi postopki ustavijo in zaslon se izklopi. Ko nastopi čas,
določen v nastavitvi [On Time], se zaslon vklopi in obnovi se prejšnje stanje.
Če se je zaslon izklopil, ker je nastopil čas, določen v nastavitvi [Off Time], ga znova prikažite tako, da
pritisnete kateri koli gumb razen gumba za napajanje.
Če izdelek uporabljate kot Mini-Monitor ali napravo za množično shranjevanje, ki je z računalnikom
povezana s kablom USB, se zaslon ne bo izklopil, čeprav nastopi čas, ki je določen v nastavitvi Off
Time.
Izdelek lahko posodobite z uporabo pomnilniške kartice USB ali druge pomnilniške
Firmware Update
kartice (SD/MS).
Za datoteko z najnovejšo vdelano programsko opremo obiščite
www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
Product Information
Model, Firmware Version
Ogledate si lahko informacije o izdelku.
Kako posodobiti vdelano programsko opremo?
Priprave
Digitalni foto okvir
Datoteka za posodobitev vdelane programske opreme
Pomnilniška kartica USB ali zunanje pomnilniške naprave (SD/MS)
Obiščite www.samsung.com za najnovejše posodobitve vdelane programske opreme.
Vstavljanje
pomnilniške
kartice USB v
računalnik
Če ste pripravljeni, vstavite pomnilniško kartico USB v računalnik.
Prekopirajte preneseno datoteko za posodobitev vdelane programske opreme na pomnilniško
kartico USB.
(Poskrbite, da boste datoteko za posodobitev vdelane programske opreme prekopirali v
korenski imenik.)
Vstavljanje
pomnilniške
kartice USB v
Odstranite pomnilniško kartico USB iz računalnika in jo vstavite v digitalni foto okvir.
Če je digitalni foto okvir izklopljen, ga vklopite.
digitalni foto
okvir
Posodabljanje
Izberite [Firmware Update] na strani [Settings]-[Update/Reset].
Na zaslonu je prikazan napredek posodabljanja.
Za največjo varnost po končani posodobitvi izklopite digitalni foto okvir, odstranite pomnilniško
kartico USB in znova vklopite digitalni foto okvir.
Med posodabljanjem ne odstranite pomnilniške kartice USB.
Med posodabljanjem ne pritisnite nobene tipke.
Med posodabljanjem ne vstavite nobene druge kartice.
Med posodabljanjem ne izklopite digitalnega foto okvirja.
Ali se je posodobitev končala uspešno ali ne, ugotovite tako, da preverite, ali se je različica
vdelane programske opreme digitalnega foto okvirja spremenila v različico posodobitve vdelane
programske opreme.
Z digitalnim foto okvirjem ne boste samo uživali v fotografijah, temveč boste lahko uporabljali tudi
dodatno funkcijo Mini-Monitor. Mini-Monitor je funkcija, ki omogoča uporabo digitalnega foto okvirja
kot dodatnega monitorja. Uporaba je enostavna, saj digitalni foto okvir s kablom USB povežete z
računalnikom. Ta funkcija omogoča učinkovitejše delo z računalnikom, saj pri tem uporabljate
dodatni monitor. Da boste digitalni foto okvir lahko uporabljali kot Mini-Monitor, najprej namestite
program Frame Manager. (Kot Mini-Monitor lahko uporabljate samo en digitalni foto okvir.)
Namestitev programa Frame Manager
Uporabniški priročnik za program Frame Manager
Uporaba digitalnega foto okvirja kot Mini-Monitor.
Uporaba digitalnega foto okvirja kot Mass Storage.
Preklop iz trenutnega načina v drugega
Prilagajanje svetlosti
Posodobitev vdelane programske opreme
Sistemske zahteve
z Operacijski sistem: Windows XP SP2
z USB: razširjeni krmilnik gostitelja (EHCT) za USB 2.0
z RAM: 256 MB ali več
Pozor
1.
Nameščen mora biti paket Windows XP Service Pack 2. Z operacijskimi sistemi, ki niso Windows XP SP2, morda ne bo
deloval. Ne prevzemamo odgovornosti za težave, ki se lahko pojavijo pri nameščanju v operacijski sistem, ki ni Windows
XP SP2.
2.
Priporočamo CPE z 2,4 GHz ali več. Digitalni foto okvir morda ne bo normalno deloval, če so specifikacije delovanja
računalnika nižje od priporočenih.
3.
Namestite ga pravilno, tako kot je opisano v navodilih za namestitev.
4.
Monitorja Mini-Monitor ne uporabljajte kot primarnega. Ne prevzemamo odgovornosti za težave, ki se lahko pojavijo, če
ne upoštevate navodil. Če ga uporabljate kot primarni monitor, je lahko zaslon prazen.
5.
Uporabite priloženi kabel USB.
6.
Če digitalni foto okvir uporabljate kot Mini-Monitor, ne deluje noben gumb razen gumba za napajanje.
7.
Programe, ki ste jih prikazali in uporabljali na Mini-Monitor, po koncu uporabe pomaknite v primarni monitor.
8.
Pri nekaterih grafičnih karticah Mini-Monitor morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru nastavite Strojno pospeševanje
na Brez.
Nastavitev možnosti Strojno pospeševanje na Brez: Z desno miškino tipko kliknite na namizje Windows in v
prikazanem meniju izberite Lastnosti. Prikaže se okno Lastnosti zaslona. Kliknite Nastavitve > Dodatno > zavihek
Odpravljanje težav. Drsnik Strojno pospeševanje pomaknite na Brez.
9.
Ko uporabljate Mini-Monitor, ni mogoče uporabiti učinka Aero programa Windows Vista.
10.
Z Mini-Monitorjem v programu Windows Vista ni mogoče predvajati nekaterih filmov.
11.
Če gonilnik video kartice posodobite, ko je program Frame Manager že nameščen, funkcija Mini-Monitor morda ne bo
delovala pravilno. V tem primeru odstranite program Frame Manager in ga znova namestite.
12.
Če uporabite funkcijo sukanja v programu Frame Manager, se trenutna nastavitev lokacije za Mini-Monitor lahko
spremeni. Čeprav uporabite funkcijo sukanja, v oknu [Lastnosti zaslona] zaslon ne bo prikazan zasukan.
Specifikacije
Elementi
Ime modela
Plošča
Specifikacije
SPF-105P
Vrsta
10 palca TFT (26 cm)
Ločljivost
1024 x 600
Svetlost
300 cd/m2
Razmerje
kontrasta
Vmesnik
500 : 1
Digitalni 8-bitni LVDS
JPEG (Oblika zapisa Progressive, CMYK JPEG ni podprta.)
Podprte oblike zapisa
MP3
Vgrajen pomnilnik
1 GB
USB
Ena odhodna vrata (naprava 2.0) in dohodna vrata (gostitelj 1.1)
Pomnilniška kartica
CF/SD/MS (FAT32)
Ocena
Zunanji adapter za napajanje DC(12V, 2A, 24W)
battery
7.4V 770mAH
Napajanje
Normalni način: manj kot 10 W (14 W za polnjenje baterije)
Poraba
Način izklopljenega napajanja: manj kot 1 W (tudi ko je napajanje izklopljeno, se
lahko porabi do 10 W pri polnjenju baterije)
1 W x 2 stereo zvočnika (8 ohmov)
Zvok
10 mW stereo slušalke za v uho (16 ohmov)
Dimenzije
Splošno
(Š x V x G)
Teža
288,8 x 66,2 x 198,5 mm /11,4 x 2,6 x 7,8 palca
1 Kg / 2.2 lb s
Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila
z namenom izboljšanja učinkovitosti delovanja izdelka.
Oprema razreda B (informacijsko-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko
uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih. (Oprema razreda B oddaja manj
elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
|
Odpravljanje
težav
|
Terminologija |
Servisni centri
Odpravljanje težav
V tem razdelku so naštete različne težave, na katere lahko naletite pri uporabi digitalnega foto okvirja, ter kako jih odpravite. Če naletite
na težavo, najprej preverite, ali je na spodnjem seznamu, in če je, sledite predlaganemu ukrepu. Če težava ni odpravljena, se obrnite na
najbližji servisni center.
Znaki
Napajanje se ne vklopi.
Morebitni vzroki in predlagani ukrepi
Preverite povezave kabla adapterja in napajalnega priključka izdelka.
Po vklopu napajanja traja nekaj časa,
da se prikaže slika.
Če je ločljivost visoka ali je datoteka velika, se fotografija lahko počasi prikaže
Pomik na naslednjo fotografijo traja
na zaslonu.
nekaj časa.
Povezal sem zunanjo shranjevalno
Preverite povezavo med izdelkom in zunanjim pomnilnikom.
napravo, vendar ni prepoznana.
Povežite z računalnikom in preverite stanje delovanja.
V pomnilniku okvirja je na voljo še
nekaj prostora, vendar ne morem
V pomnilniku okvirja ustvarite mapo in prekopirajte fotografije.
kopirati fotografij.
Vstavil sem pomnilniško kartico,
vendar ne deluje.
Preverite datoteke na pomnilniški kartici.
Vstavil sem pomnilnik USB, vendar ne
Poskusite z drugo shranjevalno napravo.
deluje.
Pokončna fotografija je prikazana
Preverite, ali je [Auto Fit Portrait Photo] v možnosti [Settings-Options]
zasukana v ležečo usmerjenost.
nastavljeno na Activated.
Diaprojekcija se ne začne predvajati
samodejno.
Nastavite [Starting Mode] v možnosti [Settings-Preference] na [Slideshow].
Možnosti Auto On in Auto Off ne
Če sta možnosti Auto On in Auto Off nastavljeni na isti čas, ne delujeta.
delujeta.
Preverite časovne nastavitve.
Preverite, ali je program FrameManager nameščen.
Ikona programa FrameManager ni
Izberite Start – Programi – Samsung – FrameManager, da ponovno zaženete
prikazana.
program Frame Manager.
Znova zaženite računalnik.
Preverite, ali je aktivirana funkcija zaklepa gumbov.
Če več kot pet (5) sekund držite pritisnjen gumb MENU, se aktivira funkcija
Pritisnil sem gumb, vendar ne deluje.
zaklepa gumbov. Če pritisnete gumb, ne bo deloval.
Če želite preklicati delovanje funkcije zaklepa gumbov, gumb MENU znova
držite pritisnjen več kot pet (5) sekund.
|
|
Odpravljanje
težav
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Terminologija
Izrazi
Opis
JPEG je tehnologija stiskanja slik. Omogoča najmanjšo izgubo med vsemi
tehnologijami stiskanja slik. Široko se uporablja za prenos večpredstavnostnih
JPEG
datotek v internetu ter v druge namene. Slikovna datoteka v obliki zapisa JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
se imenuje JPEG- ali JPG-datoteka. Običajno se JPEG-datoteka ustvari tako, da
Group)
sliko posnamemo z digitalnim fotoaparatom, jo narišemo na računalniku ali
ustvarimo z grafičnim paketom in jo nato stisnemo v obliki zapisa JPEG.
Kartica SD je flash pomnilniška kartica velikosti poštne znamke. Omogoča
veliko stabilnost in zmogljivost. Široko se uporablja v različnih digitalnih
SD Card
napravah, kot so dlančniki, digitalni fotoaparati, MP3-predvajalniki, mobilni
(Secure Digital Card)
telefoni in prenosni računalniki. Zgleda podobno kot MMC, vendar se od nje
razlikuje po številu pinov in njihovi debelini. Mogoče je tudi nastaviti geslo, kar
varuje podatke.
Pri povezavi z računalnikom uporabite odhodni priključek. Izdelek podpira USB
2.0. Kabel vrste A-B, s katerim digitalni foto okvir povežete z računalnikom, je
USB-kabel
priložen izdelku. Vrsta A je USB-priključek, ki se uporablja za povezavo z
računalnikom. Vrsta B je USB-priključek, ki se uporablja za povezavo z zunanjo
1) Vrsta A-B
napravo. Digitalni foto okvir lahko z računalnikom povežete z USB-kablom
vrste A-B.
Kabel te vrste uporabite, če uporabljate dohodna vrata. Izdelek podpira USB
USB-kabel
2.0. Pri povezavi zunanje naprave z dohodnimi vrati uporabite USB-kabel, ki je
2) Kabel za povezavo drugih naprav
bil priložen zunanji napravi.
MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times
higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size
MP3
for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio
(MPEG Audio Layer-3)
transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3
file.
|
Odpravljanje
težav
|
Terminologija |
Servisni centri
Servisni centri
Če želite servisirati izdelek, se obrnite na Samsungov servisni center.
Za storitve za omrežno povezavo in strežnik.
Storitve
Spletno mesto Samsung Electronics
Stiki
http://www.samsung.com
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
|
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Download PDF

advertising