Samsung | WW70K5210UW | Samsung WW5500 Pralni stroj z Add Wash tehnologijo, 7 kg Hitri vodnik

Pralni stroj
Uporabniški priročnik
WW9*K5*****/WW8*K5*****/WW7*K5*****
Untitled-4 1
6/16/2017 6:38:05 PM
Kazalo
Varnostne informacije
4
Kazalo
Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih
Pomembni varnostni simboli
Pomembni varnostni ukrepi
Nujna opozorila glede namestitve
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
Nujna opozorila glede uporabe
Previdnostni ukrepi pri uporabi
Nujna opozorila glede čiščenja
Navodila v zvezi z oznako OEEO
4
4
5
6
7
8
9
12
13
Namestitev
14
Kaj je priloženo
Zahteve za namestitev
Postopna namestitev
14
16
18
Preden začnete
25
Začetne nastavitve
Navodila za perilo
Navodila glede dozirne posode
25
25
28
Delovanje
31
Upravljalna plošča
31
Enostavni koraki za začetek
33
Pregled programov
34
Posebne funkcije
37
Nastavitve39
Vzdrževanje
40
Ekološko čiščenje bobna
40
Smart Check
41
Zasilno odvajanje vode
42
Čiščenje43
Odmrznitev47
Če stroja dalj časa ne boste uporabljali
47
2 Slovenščina
Untitled-4 2
6/16/2017 6:38:05 PM
48
Točke preverjanja
Kode z informacijami
48
52
Specifikacije
55
Preglednica za vzdrževanje tkanin
Varovanje okolja
Specifikacijski list
Podatki o glavnih programih pranja
55
56
57
62
Slovenščina 3 Untitled-4 3
6/16/2017 6:38:05 PM
Kazalo
Odpravljanje težav
Varnostne informacije
Čestitamo vam za izbiro novega Samsungovega pralnega stroja. Priročnik vsebuje informacije, ki vam
bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in negi aparata. Vzemite si čas in preberite navodila, tako da boste
lahko optimalno izkoristili številne funkcije in prednosti pralnega stroja.
Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih
Varnostne informacije
Ta priročnik natančno preberite in tako poskrbite, da boste znali varno in učinkovito upravljati z mnogimi
lastnostmi in funkcijami svojega novega aparata. Priročnik shranite na varnem mestu blizu aparata za
poznejšo uporabo. Ta aparat uporabljajte le za to, čemur je namenjen, kot je opisano v tem priročniku.
Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in
situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi pralnega
stroja uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega pralnega stroja
nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno
veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center
ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.
Pomembni varnostni simboli
Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno
škodo.
POZOR
Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
OPOMBA
Označuje, da obstaja tveganje za telesne poškodbe ali materialno škodo.
4 Slovenščina
Untitled-4 4
6/16/2017 6:38:06 PM
Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.
Strogo jim sledite.
Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.
Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.
Pomembni varnostni ukrepi
OPOZORILO
Za preprečevanje nevarnosti požara, električnega udara ali telesnih poškodb med
uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
1. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, motoričnimi in
psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzira ali
jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. Za uporabo v Evropi: Otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi,
motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko ta
aparat uporabljajo, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata
in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati
z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod
nadzorom.
3. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov
servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
5. Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih uporabite namesto starih.
6. Zračniki na spodnjem delu aparatov ne smejo biti zakriti s preprogo.
7. Za uporabo v Evropi: otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini
aparata, razen če jih nenehno nadzirate.
Slovenščina 5 Untitled-4 5
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Kot pri vsaki opremi, ki ima električno napajanje in premikajoče se dele, tudi pri tej obstajajo morebitne
nevarnosti. Za varno uporabo aparata spoznajte njegovo delovanje in bodite pazljivi pri uporabi.
Varnostne informacije
8. POZOR: Za preprečevanje nevarnosti zaradi neodpravljive ponastavitve
termičnega prekinjevalnika tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje
preklopne naprave, na primer časovnika, ali ga priklopiti na tokokrog, ki ga
redno vklapljate ali izklapljate.
Varnostne informacije
Nujna opozorila glede namestitve
OPOZORILO
Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z izdelkom ali
poškodb.
Aparat je težek, zato bodite pri dviganju previdni.
Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico z ustreznimi lokalnimi električnimi specifikacijami. Vtičnico
uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljška.
• Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati,
bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
• Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah
izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Napajalni vtič trdno
priklopite v stensko vtičnico.
Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.
• Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Priklopite napajalni vtič v stensko vtičnico tako, da je kabel obrnjen proti tlom.
• Če bi napajalni vtič priklopili v stensko vtičnico v nasprotni smeri, bi se lahko električne žice v kablu
poškodovale in bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
Vso embalažo shranjujte tako, da ne bo dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
• Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.
Če je poškodovan aparat, ali če sta poškodovana napajalni vtič ali napajalni kabel, se obrnite na najbližji
servisni center.
Aparat mora biti pravilno ozemljen.
Aparata ne ozemljite prek cevi za plin, plastične cevi za vodo ali telefonskega kabla.
• V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, eksplozije ali težav z izdelkom.
• Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena, prepričajte pa se tudi, da
je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
6 Slovenščina
Untitled-4 6
6/16/2017 6:38:06 PM
Tega aparata ne nameščajte v bližino grelcev ali kakršnega koli vnetljivega materiala.
Tega aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi ali vodi (dežnim kapljam).
Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen nizkim temperaturam.
• Cevi lahko zaradi zmrzali počijo.
Varnostne informacije
Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko puščal plin.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte električnega transformatorja.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne obešajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med
predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Pri odklapljanju napajalnega vtiča kabla ne vlecite.
• Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
POZOR
Ta aparat morate postaviti tako, da bo napajalni vtič neovirano dostopen.
• V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.
Pralni stroj namestite na trdno, ravno podlago, ki podpira njegovo težo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z izdelkom.
Slovenščina 7 Untitled-4 7
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Nujna opozorila glede uporabe
OPOZORILO
Če je aparat poplavljen, takoj odklopite vodo in električno napajanje in se obrnite na najbližji servisni
center.
Varnostne informacije
• Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
Če iz stroja prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni vtič in se obrnite
na najbližji servisni center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če uhaja plin (npr. propan, utekočinjeni naftni plin itd.), prostor takoj prezračite, ne da bi se dotikali
napajalnega vtiča. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.
• Ne uporabljajte ventilatorja.
• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.
Otrokom ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Pri odlaganju aparata poleg tega odstranite
ročico na vratih pralnega stroja.
• Če se zaklenejo v izdelek, lahko otroci umrejo zaradi zadušitve.
Poskrbite, da boste pred uporabo pralnega stroja odstranili embalažo (peno, stiropor), ki je pritrjena na
njegovo dno.
Elementov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi
ali eksplozivnimi snovmi, ne perite.
• Če bi jih, bi lahko prišlo do električnega udara, požara ali eksplozije.
Med delovanjem pralnega stroja (med pranjem pri visoki temperaturi/sušenjem/ožemanjem) ne odpirajte
vrat na silo.
• Če iz pralnega stroja izteka voda, lahko pride do opeklin ali pa tla postanejo drseča. Zaradi tega lahko
pride do poškodb.
• Če bi odpirali vrata na silo, bi se lahko izdelek poškodoval ali pa bi prišlo do telesnih poškodb.
Med delovanjem ne vstavljajte svoje roke pod pralni stroj.
• Zaradi tega lahko pride do poškodb.
Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Zaradi tega lahko pride do električnega udara.
Med delovanjem aparata ne odklapljajte z odklapljanjem napajalnega vtiča.
• Če bi napajalni kabel ponovno vklopili v stensko vtičnico, bi lahko prišlo do iskre in s tem do
električnega udara ali požara.
8 Slovenščina
Untitled-4 8
6/16/2017 6:38:06 PM
Tega pralnega stroja ne dovolite uporabljati otrokom ali slabotnim osebam brez ustreznega nadzora.
Otrokom ne dovolite, da bi plezali v aparat ali nanj.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara, opeklin ali poškodb.
Svojih rok ali kovinskih predmetov ne dajajte pod pralni stroj, medtem ko ta deluje.
• Zaradi tega lahko pride do poškodb.
• Zaradi poškodb napajalnega kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara.
Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
• Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
• Ko aparat potrebuje popravilo ali ponovno namestitev, se obrnite na najbližji servisni center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.
Če se dovodna cev za vodo sname s pipe in poplavi aparat, izklopite napajalni vtič.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalni vtič izklopite, če aparata dlje časa ne uporabljate, ali med grmenjem oziroma nevihto z
bliskanjem.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če se v aparatu znajde kakršen koli tujek, izklopite napajalni vtič in se obrnite na najbližji Samsungov
servisni center.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Otrokom (ali domačim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Vrata pralnega
stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.
Previdnostni ukrepi pri uporabi
POZOR
Če je v pralnem stroju tujek, na primer pralno sredstvo, umazanija, odpadki hrane itd., izklopite napajalni
vtič in pralni stroj očistite z mehko vlažno krpo.
• Če tega ne storite, lahko pride do obarvanja, deformacij, poškodb ali rje.
Sprednje steklo se lahko zaradi močnega udarca razbije. Pralni stroj uporabljajte skrbno.
• Če je steklo razbito, lahko pride do poškodb.
Po prekinitvi dovoda vode ali pri ponovnem priklopu dovodne cevi za vodo pipo odpirajte počasi.
Pipo odprite počasi tudi po daljšem obdobju, ko pralnega stroja niste uporabljali.
Slovenščina 9 Untitled-4 9
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Aparata ne odklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost
ven iz vtičnice.
Varnostne informacije
• Zračni tlak v dovodni cevi za vodo ali cevi za vodo lahko poškoduje del izdelka, lahko pa zaradi njega
pride tudi do puščanja vode.
Če med delovanjem pride do napake pri odvajanju vode, preverite, ali obstaja težava z odvajanjem vode.
• Če je zaradi težav z odvajanjem vode pralni stroj poplavljen in ga vseeno uporabljate, lahko pride do
električnega udara ali požara.
Varnostne informacije
Vse perilo naložite v pralni stroj tako, da se ne bo zataknilo za vrata.
• Če se zatakne za vrata, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali pa pride do puščanja vode.
Ko stroja ne uporabljate, izklopite dovod vode.
• Poskrbite, da bodo vijaki na priključku dovodne cevi za vodo pravilno priviti.
Poskrbite, da na gumijastem tesnilu in steklu na sprednjih vratih ne bo tujkov (npr. umazane vode, vlaken,
las).
• Če med vrata in stroj pride tujek ali če vrata niso popolnoma zaprta, lahko pride do puščanja vode.
Pred uporabo izdelka odprite pipo in preverite, ali je priključek dovodne cevi za vodo trdno privit, in se
prepričajte, da voda ne pušča.
• Če so vijaki na priključku dovodne cevi za vodo odviti, lahko pride do puščanja vode.
Izdelek je namenjen samo domači uporabi.
Uporaba izdelka v poslovne namene velja za napačno. V tem primeru za izdelek ne velja standardna
garancija družbe Samsung in družba Samsung ni odgovorna za okvare ali škodo, nastalo zaradi take
napačne uporabe.
Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete,
kemikalije, kovinski predmeti itd.).
• V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.
Hlapnih snovi, kot je insekticid, ne pršite na površino aparata.
• To je škodljivo ljudem, hkrati pa zaradi tega lahko pride do električnega udara, požara ali težav z
izdelkom.
Poleg pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo elektromagnetna polja.
• To lahko povzroči okvare, ki privedejo do poškodb.
Voda, ki odteka med pranjem pri visoki temperaturi ali med sušenjem, je vroča. Ne dotikajte se je.
• To lahko privede do opeklin ali poškodb.
Ne perite, ne ožemajte in ne sušite vodoodpornih sedežnih blazin, predpražnikov ali tekstila (*), razen če
ima vaš aparat poseben program za pranje takšnih izdelkov.
(*): volnene posteljnine, pelerin, ribiških oblek, smučarskih hlač, spalnih vreč, pokrivnih plenic, trenirk in
pokrival za kolesa, motorje ter avtomobile itd.
10 Slovenščina
Untitled-4 10
6/16/2017 6:38:06 PM
• Ne perite debelih ali trdih predpražnikov, tudi če imajo na oznaki za pranje narisan pralni stroj. Zaradi
neobičajnih tresljajev to lahko privede do telesnih poškodb ali poškodb pralnega stroja, sten, tal ali
oblek.
• Ne perite preprog ali predpražnikov z gumijastim spodnjim delom. Gumijasti spodnji del se lahko
odlušči in se nalepi na notranjo stran bobna, zato lahko pride do okvar, kot je napaka pri odvajanju
vode.
• To bi lahko zaradi puščanja vode privedlo do električnega udara ali poškodb.
Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte notranjosti bobna, saj je vroča.
• To lahko privede do opeklin.
Ne dajajte rok v dozirno posodo.
• Pri tem lahko pride do poškodb, saj roko lahko zgrabi naprava za dodajanje pralnega sredstva.
• V vodilo za tekoče pralno sredstvo (samo pri ustreznih modelih) ne smete vnašati pralnega praška. Ko
uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo.
V pralni stroj ne dajajte nobenih predmetov (kot so čevlji, odpadna hrana ali živali), razen perila.
• V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pralnega stroja, pri domačih ljubljenčkih pa zaradi
neobičajnih tresljajev do telesnih poškodb ali smrti.
Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.
Ne perite perila, umazanega z olji, kremami ali losjoni, ki se ponavadi prodajajo v trgovinah z izdelki za
nego kože ali v masažnih salonih.
• Pri tem se lahko gumijasto tesnilo deformira in lahko pride do puščanja vode.
Ne puščajte kovinskih predmetov, kot so bucike ali sponke za lase, in belil v bobnu dlje časa.
• Če bi jih puščali, bi lahko boben zarjavel.
• Če se na površini bobna začne pojavljati rja, na površino nanesite (nevtralno) čistilno sredstvo in jo
obrišite z gobo. Nikoli ne uporabljajte kovinske ščetke.
Pralnega sredstva za kemično čiščenje ne uporabljajte neposredno, perila, na katerem je pralno sredstvo
za kemično čiščenje, pa ne perite, ne spirajte in ne ožemajte.
• V nasprotnem primeru lahko pride do spontanega sežiga ali vžiga zaradi vročine, ki nastane pri
oksidaciji olja.
Vode iz hladilnih/grelnih naprav za vodo ne uporabljajte.
• Če bi jo, bi prišlo do težav s pralnim strojem.
Za pralni stroj ne uporabljajte trdega mila za umivanje rok.
• Če se strdi in se nabere v pralnem stroju, lahko pride do težav s strojem, do razbarvanja, rjavenja ali
smradu.
Slovenščina 11 Untitled-4 11
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Če je dozirna posoda odstranjena, naj pralni stroj ne dela.
Varnostne informacije
Nogavice in nedrčke spravite v pralno mrežico in jih operite skupaj z ostalim perilom.
V pralni mrežici ne perite večjih kosov perila, kot je posteljnina.
• V nasprotnem primeru lahko zaradi neobičajnih tresljajev pride do poškodb.
Ne uporabljajte strjenega pralnega sredstva.
• Če se nabere v pralnem stroju, lahko pride do puščanja vode.
Varnostne informacije
Poskrbite, da so žepi vseh oblačil za pranje prazni.
• Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.
Ne perite perila z velikimi sponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti.
Razvrstite perilo po barvi glede na obstojnost barv in izberite priporočeni program pranja, temperaturo
vode in dodatne funkcije.
• Pri tem lahko pride do razbarvanja ali poškodb blaga.
Ko zapirate vrata, preverite, ali se vanje niso zapletli prsti otrok.
• V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.
Nujna opozorila glede čiščenja
OPOZORILO
Ne čistite aparata tako, da bi vodo pršili neposredno vanj.
Ne uporabljajte močnega kislinskega čistilnega sredstva.
Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.
• V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.
Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
12 Slovenščina
Untitled-4 12
6/16/2017 6:38:06 PM
Navodila v zvezi z oznako OEEO
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH,
obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
Slovenščina 13 Untitled-4 13
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk,
kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte
v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih
virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Download PDF

advertising