Samsung | WW70K5210UW | Samsung WW5500 Pralni stroj z Add Wash tehnologijo, 7 kg Navodila za uporabo

Pralni stroj
Uporabniški priročnik
WW9*K5*****/WW8*K5*****/WW7*K5*****
Untitled-4 1
6/16/2017 6:38:05 PM
Kazalo
Varnostne informacije
4
Kazalo
Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih
Pomembni varnostni simboli
Pomembni varnostni ukrepi
Nujna opozorila glede namestitve
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
Nujna opozorila glede uporabe
Previdnostni ukrepi pri uporabi
Nujna opozorila glede čiščenja
Navodila v zvezi z oznako OEEO
4
4
5
6
7
8
9
12
13
Namestitev
14
Kaj je priloženo
Zahteve za namestitev
Postopna namestitev
14
16
18
Preden začnete
25
Začetne nastavitve
Navodila za perilo
Navodila glede dozirne posode
25
25
28
Delovanje
31
Upravljalna plošča
31
Enostavni koraki za začetek
33
Pregled programov
34
Posebne funkcije
37
Nastavitve39
Vzdrževanje
40
Ekološko čiščenje bobna
40
Smart Check
41
Zasilno odvajanje vode
42
Čiščenje43
Odmrznitev47
Če stroja dalj časa ne boste uporabljali
47
2 Slovenščina
Untitled-4 2
6/16/2017 6:38:05 PM
48
Točke preverjanja
Kode z informacijami
48
52
Specifikacije
55
Preglednica za vzdrževanje tkanin
Varovanje okolja
Specifikacijski list
Podatki o glavnih programih pranja
55
56
57
62
Slovenščina 3 Untitled-4 3
6/16/2017 6:38:05 PM
Kazalo
Odpravljanje težav
Varnostne informacije
Čestitamo vam za izbiro novega Samsungovega pralnega stroja. Priročnik vsebuje informacije, ki vam
bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in negi aparata. Vzemite si čas in preberite navodila, tako da boste
lahko optimalno izkoristili številne funkcije in prednosti pralnega stroja.
Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih
Varnostne informacije
Ta priročnik natančno preberite in tako poskrbite, da boste znali varno in učinkovito upravljati z mnogimi
lastnostmi in funkcijami svojega novega aparata. Priročnik shranite na varnem mestu blizu aparata za
poznejšo uporabo. Ta aparat uporabljajte le za to, čemur je namenjen, kot je opisano v tem priročniku.
Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in
situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi pralnega
stroja uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega pralnega stroja
nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno
veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center
ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.
Pomembni varnostni simboli
Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno
škodo.
POZOR
Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
OPOMBA
Označuje, da obstaja tveganje za telesne poškodbe ali materialno škodo.
4 Slovenščina
Untitled-4 4
6/16/2017 6:38:06 PM
Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.
Strogo jim sledite.
Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.
Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.
Pomembni varnostni ukrepi
OPOZORILO
Za preprečevanje nevarnosti požara, električnega udara ali telesnih poškodb med
uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
1. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, motoričnimi in
psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzira ali
jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. Za uporabo v Evropi: Otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi,
motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko ta
aparat uporabljajo, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata
in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati
z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod
nadzorom.
3. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov
servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
5. Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih uporabite namesto starih.
6. Zračniki na spodnjem delu aparatov ne smejo biti zakriti s preprogo.
7. Za uporabo v Evropi: otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini
aparata, razen če jih nenehno nadzirate.
Slovenščina 5 Untitled-4 5
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Kot pri vsaki opremi, ki ima električno napajanje in premikajoče se dele, tudi pri tej obstajajo morebitne
nevarnosti. Za varno uporabo aparata spoznajte njegovo delovanje in bodite pazljivi pri uporabi.
Varnostne informacije
8. POZOR: Za preprečevanje nevarnosti zaradi neodpravljive ponastavitve
termičnega prekinjevalnika tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje
preklopne naprave, na primer časovnika, ali ga priklopiti na tokokrog, ki ga
redno vklapljate ali izklapljate.
Varnostne informacije
Nujna opozorila glede namestitve
OPOZORILO
Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z izdelkom ali
poškodb.
Aparat je težek, zato bodite pri dviganju previdni.
Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico z ustreznimi lokalnimi električnimi specifikacijami. Vtičnico
uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljška.
• Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati,
bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
• Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah
izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Napajalni vtič trdno
priklopite v stensko vtičnico.
Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.
• Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Priklopite napajalni vtič v stensko vtičnico tako, da je kabel obrnjen proti tlom.
• Če bi napajalni vtič priklopili v stensko vtičnico v nasprotni smeri, bi se lahko električne žice v kablu
poškodovale in bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
Vso embalažo shranjujte tako, da ne bo dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
• Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.
Če je poškodovan aparat, ali če sta poškodovana napajalni vtič ali napajalni kabel, se obrnite na najbližji
servisni center.
Aparat mora biti pravilno ozemljen.
Aparata ne ozemljite prek cevi za plin, plastične cevi za vodo ali telefonskega kabla.
• V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, eksplozije ali težav z izdelkom.
• Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena, prepričajte pa se tudi, da
je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
6 Slovenščina
Untitled-4 6
6/16/2017 6:38:06 PM
Tega aparata ne nameščajte v bližino grelcev ali kakršnega koli vnetljivega materiala.
Tega aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi ali vodi (dežnim kapljam).
Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen nizkim temperaturam.
• Cevi lahko zaradi zmrzali počijo.
Varnostne informacije
Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko puščal plin.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte električnega transformatorja.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne obešajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med
predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Pri odklapljanju napajalnega vtiča kabla ne vlecite.
• Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
POZOR
Ta aparat morate postaviti tako, da bo napajalni vtič neovirano dostopen.
• V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.
Pralni stroj namestite na trdno, ravno podlago, ki podpira njegovo težo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z izdelkom.
Slovenščina 7 Untitled-4 7
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Nujna opozorila glede uporabe
OPOZORILO
Če je aparat poplavljen, takoj odklopite vodo in električno napajanje in se obrnite na najbližji servisni
center.
Varnostne informacije
• Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
Če iz stroja prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni vtič in se obrnite
na najbližji servisni center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če uhaja plin (npr. propan, utekočinjeni naftni plin itd.), prostor takoj prezračite, ne da bi se dotikali
napajalnega vtiča. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.
• Ne uporabljajte ventilatorja.
• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.
Otrokom ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Pri odlaganju aparata poleg tega odstranite
ročico na vratih pralnega stroja.
• Če se zaklenejo v izdelek, lahko otroci umrejo zaradi zadušitve.
Poskrbite, da boste pred uporabo pralnega stroja odstranili embalažo (peno, stiropor), ki je pritrjena na
njegovo dno.
Elementov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi
ali eksplozivnimi snovmi, ne perite.
• Če bi jih, bi lahko prišlo do električnega udara, požara ali eksplozije.
Med delovanjem pralnega stroja (med pranjem pri visoki temperaturi/sušenjem/ožemanjem) ne odpirajte
vrat na silo.
• Če iz pralnega stroja izteka voda, lahko pride do opeklin ali pa tla postanejo drseča. Zaradi tega lahko
pride do poškodb.
• Če bi odpirali vrata na silo, bi se lahko izdelek poškodoval ali pa bi prišlo do telesnih poškodb.
Med delovanjem ne vstavljajte svoje roke pod pralni stroj.
• Zaradi tega lahko pride do poškodb.
Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Zaradi tega lahko pride do električnega udara.
Med delovanjem aparata ne odklapljajte z odklapljanjem napajalnega vtiča.
• Če bi napajalni kabel ponovno vklopili v stensko vtičnico, bi lahko prišlo do iskre in s tem do
električnega udara ali požara.
8 Slovenščina
Untitled-4 8
6/16/2017 6:38:06 PM
Tega pralnega stroja ne dovolite uporabljati otrokom ali slabotnim osebam brez ustreznega nadzora.
Otrokom ne dovolite, da bi plezali v aparat ali nanj.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara, opeklin ali poškodb.
Svojih rok ali kovinskih predmetov ne dajajte pod pralni stroj, medtem ko ta deluje.
• Zaradi tega lahko pride do poškodb.
• Zaradi poškodb napajalnega kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara.
Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
• Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
• Ko aparat potrebuje popravilo ali ponovno namestitev, se obrnite na najbližji servisni center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.
Če se dovodna cev za vodo sname s pipe in poplavi aparat, izklopite napajalni vtič.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalni vtič izklopite, če aparata dlje časa ne uporabljate, ali med grmenjem oziroma nevihto z
bliskanjem.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če se v aparatu znajde kakršen koli tujek, izklopite napajalni vtič in se obrnite na najbližji Samsungov
servisni center.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Otrokom (ali domačim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Vrata pralnega
stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.
Previdnostni ukrepi pri uporabi
POZOR
Če je v pralnem stroju tujek, na primer pralno sredstvo, umazanija, odpadki hrane itd., izklopite napajalni
vtič in pralni stroj očistite z mehko vlažno krpo.
• Če tega ne storite, lahko pride do obarvanja, deformacij, poškodb ali rje.
Sprednje steklo se lahko zaradi močnega udarca razbije. Pralni stroj uporabljajte skrbno.
• Če je steklo razbito, lahko pride do poškodb.
Po prekinitvi dovoda vode ali pri ponovnem priklopu dovodne cevi za vodo pipo odpirajte počasi.
Pipo odprite počasi tudi po daljšem obdobju, ko pralnega stroja niste uporabljali.
Slovenščina 9 Untitled-4 9
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Aparata ne odklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost
ven iz vtičnice.
Varnostne informacije
• Zračni tlak v dovodni cevi za vodo ali cevi za vodo lahko poškoduje del izdelka, lahko pa zaradi njega
pride tudi do puščanja vode.
Če med delovanjem pride do napake pri odvajanju vode, preverite, ali obstaja težava z odvajanjem vode.
• Če je zaradi težav z odvajanjem vode pralni stroj poplavljen in ga vseeno uporabljate, lahko pride do
električnega udara ali požara.
Varnostne informacije
Vse perilo naložite v pralni stroj tako, da se ne bo zataknilo za vrata.
• Če se zatakne za vrata, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali pa pride do puščanja vode.
Ko stroja ne uporabljate, izklopite dovod vode.
• Poskrbite, da bodo vijaki na priključku dovodne cevi za vodo pravilno priviti.
Poskrbite, da na gumijastem tesnilu in steklu na sprednjih vratih ne bo tujkov (npr. umazane vode, vlaken,
las).
• Če med vrata in stroj pride tujek ali če vrata niso popolnoma zaprta, lahko pride do puščanja vode.
Pred uporabo izdelka odprite pipo in preverite, ali je priključek dovodne cevi za vodo trdno privit, in se
prepričajte, da voda ne pušča.
• Če so vijaki na priključku dovodne cevi za vodo odviti, lahko pride do puščanja vode.
Izdelek je namenjen samo domači uporabi.
Uporaba izdelka v poslovne namene velja za napačno. V tem primeru za izdelek ne velja standardna
garancija družbe Samsung in družba Samsung ni odgovorna za okvare ali škodo, nastalo zaradi take
napačne uporabe.
Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete,
kemikalije, kovinski predmeti itd.).
• V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.
Hlapnih snovi, kot je insekticid, ne pršite na površino aparata.
• To je škodljivo ljudem, hkrati pa zaradi tega lahko pride do električnega udara, požara ali težav z
izdelkom.
Poleg pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo elektromagnetna polja.
• To lahko povzroči okvare, ki privedejo do poškodb.
Voda, ki odteka med pranjem pri visoki temperaturi ali med sušenjem, je vroča. Ne dotikajte se je.
• To lahko privede do opeklin ali poškodb.
Ne perite, ne ožemajte in ne sušite vodoodpornih sedežnih blazin, predpražnikov ali tekstila (*), razen če
ima vaš aparat poseben program za pranje takšnih izdelkov.
(*): volnene posteljnine, pelerin, ribiških oblek, smučarskih hlač, spalnih vreč, pokrivnih plenic, trenirk in
pokrival za kolesa, motorje ter avtomobile itd.
10 Slovenščina
Untitled-4 10
6/16/2017 6:38:06 PM
• Ne perite debelih ali trdih predpražnikov, tudi če imajo na oznaki za pranje narisan pralni stroj. Zaradi
neobičajnih tresljajev to lahko privede do telesnih poškodb ali poškodb pralnega stroja, sten, tal ali
oblek.
• Ne perite preprog ali predpražnikov z gumijastim spodnjim delom. Gumijasti spodnji del se lahko
odlušči in se nalepi na notranjo stran bobna, zato lahko pride do okvar, kot je napaka pri odvajanju
vode.
• To bi lahko zaradi puščanja vode privedlo do električnega udara ali poškodb.
Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte notranjosti bobna, saj je vroča.
• To lahko privede do opeklin.
Ne dajajte rok v dozirno posodo.
• Pri tem lahko pride do poškodb, saj roko lahko zgrabi naprava za dodajanje pralnega sredstva.
• V vodilo za tekoče pralno sredstvo (samo pri ustreznih modelih) ne smete vnašati pralnega praška. Ko
uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo.
V pralni stroj ne dajajte nobenih predmetov (kot so čevlji, odpadna hrana ali živali), razen perila.
• V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pralnega stroja, pri domačih ljubljenčkih pa zaradi
neobičajnih tresljajev do telesnih poškodb ali smrti.
Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.
• V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.
Ne perite perila, umazanega z olji, kremami ali losjoni, ki se ponavadi prodajajo v trgovinah z izdelki za
nego kože ali v masažnih salonih.
• Pri tem se lahko gumijasto tesnilo deformira in lahko pride do puščanja vode.
Ne puščajte kovinskih predmetov, kot so bucike ali sponke za lase, in belil v bobnu dlje časa.
• Če bi jih puščali, bi lahko boben zarjavel.
• Če se na površini bobna začne pojavljati rja, na površino nanesite (nevtralno) čistilno sredstvo in jo
obrišite z gobo. Nikoli ne uporabljajte kovinske ščetke.
Pralnega sredstva za kemično čiščenje ne uporabljajte neposredno, perila, na katerem je pralno sredstvo
za kemično čiščenje, pa ne perite, ne spirajte in ne ožemajte.
• V nasprotnem primeru lahko pride do spontanega sežiga ali vžiga zaradi vročine, ki nastane pri
oksidaciji olja.
Vode iz hladilnih/grelnih naprav za vodo ne uporabljajte.
• Če bi jo, bi prišlo do težav s pralnim strojem.
Za pralni stroj ne uporabljajte trdega mila za umivanje rok.
• Če se strdi in se nabere v pralnem stroju, lahko pride do težav s strojem, do razbarvanja, rjavenja ali
smradu.
Slovenščina 11 Untitled-4 11
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Če je dozirna posoda odstranjena, naj pralni stroj ne dela.
Varnostne informacije
Nogavice in nedrčke spravite v pralno mrežico in jih operite skupaj z ostalim perilom.
V pralni mrežici ne perite večjih kosov perila, kot je posteljnina.
• V nasprotnem primeru lahko zaradi neobičajnih tresljajev pride do poškodb.
Ne uporabljajte strjenega pralnega sredstva.
• Če se nabere v pralnem stroju, lahko pride do puščanja vode.
Varnostne informacije
Poskrbite, da so žepi vseh oblačil za pranje prazni.
• Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.
Ne perite perila z velikimi sponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti.
Razvrstite perilo po barvi glede na obstojnost barv in izberite priporočeni program pranja, temperaturo
vode in dodatne funkcije.
• Pri tem lahko pride do razbarvanja ali poškodb blaga.
Ko zapirate vrata, preverite, ali se vanje niso zapletli prsti otrok.
• V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.
Nujna opozorila glede čiščenja
OPOZORILO
Ne čistite aparata tako, da bi vodo pršili neposredno vanj.
Ne uporabljajte močnega kislinskega čistilnega sredstva.
Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.
• V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.
Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
12 Slovenščina
Untitled-4 12
6/16/2017 6:38:06 PM
Navodila v zvezi z oznako OEEO
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH,
obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
Slovenščina 13 Untitled-4 13
6/16/2017 6:38:06 PM
Varnostne informacije
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk,
kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte
v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih
virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Namestitev
Skrbno upoštevajte ta navodila, da zagotovite pravilno namestitev pralnega stroja in preprečite nesreče
med pranjem perila.
Kaj je priloženo
Preverite, da paket izdelka vsebuje vse dele. Če imate težavo s pralnim strojem ali njegovimi deli, se
obrnite na Samsungov center za pomoč uporabnikom ali dobavitelja.
01
02
Namestitev
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Jeziček
02 Dozirna posoda
03 Upravljalna plošča
04 Vrata
05 Boben
06 Filter črpalke
07 Cev za zasilni odvod vode
08 Pokrov filtra
09 Odlagalna površina
10 Napajalni vtič
11 Cev za odvod vode
12 Izravnalna nogica
14 Slovenščina
Untitled-4 14
6/16/2017 6:38:06 PM
Čepki
Vodilo cevi
Cev za hladno vodo
Cev za toplo vodo
Vodilo za tekoče pralno sredstvo
OPOMBA
• Čepki: Število priloženih čepkov je odvisno od modela (med 3 in 6).
• Cev za toplo vodo: samo določeni modeli.
• Vodilo za tekoče pralno sredstvo: samo določeni modeli.
Slovenščina 15 Untitled-4 15
6/16/2017 6:38:07 PM
Namestitev
Viličasti ključ
Namestitev
Zahteve za namestitev
Napajanje in ozemljitev
Dovod vode
• Potrebujete varovalko ali prekinjalo 220−240
V, 50 Hz, AC.
• Uporabite ločen tokokrog samo za pralni stroj.
Ustrezen vodni tlak za ta pralni stroj je med 50
in 800 kPa. Vodni tlak, manjši od 50 kPa, lahko
povzroči, da se ventil za vodo ne bo popolnoma
zaprl. Lahko pa traja dlje, da se boben napolni, kar
lahko povzroči, da se pralni stroj zaustavi. Pipe
ne smejo biti dlje kot 120 cm od zadnje strani
pralnega stroja, da lahko priložene cevi za dovod
vode povežete s pralnim strojem.
Za ustrezno ozemljitev je pralnemu stroju priložen
napajalni kabel z ozemljitvenim vtičem s tremi
nožicami, ki ga vključite v pravilno nameščeno in
ozemljeno vtičnico.
Namestitev
Stroj naj pred uporabo pregleda usposobljen
električar ali serviser, da se prepričate, ali je
aparat ustrezno ozemljen.
Ne spreminjajte priloženega vtiča. Če ne ustreza
vtičnici, pokličite usposobljenega električarja, da
namesti ustrezno vtičnico.
OPOZORILO
• NE uporabljajte podaljškov.
• Uporabljajte le napajalni kabel, ki je priložen
pralnemu stroju.
• Ozemljitvenega kabla NE priključite na
plastične vodovodne cevi, plinske vode ali cevi
za toplo vodo.
• Nepravilna priključitev prevodnikov za
ozemljitev lahko povzroči električni udar.
Puščanju se izognete tako, da:
• omogočite lahek dostop do vodnih pip;
• zaprete pipe, ko pralnega stroja ne uporabljate;
• Redno preverjate, ali pritrdilni elementi
dovodnih cevi za vodo puščajo.
POZOR
Pred prvo uporabo pralnega stroja na vseh
pritrdilnih mestih na ventilu za vodo in pipah
preverite, ali prihaja do puščanja.
Odvod vode
Samsung priporoča navpično cev višine 60–90 cm.
Odvodna cev mora biti v navpično cev napeljana
skozi objemko za cev, navpična cev pa mora
odvodno cev v celoti prekriti.
16 Slovenščina
Untitled-4 16
6/16/2017 6:38:07 PM
Namestitev na tla
Namestitev v nišo
Za najboljše delovanje mora biti pralni stroj
nameščen na trdna tla. Lesena tla boste morda
morali ojačati, da zmanjšate tresenje in/ali
neuravnoteženost perila. Preproge in tla iz mehke
plošče ne nudijo dobre zaščite pred tresljaji, kar
lahko privede do rahlega premikanja pralnega
stroja med ožemanjem.
Najmanjši odmik za ustrezno delovanje:
POZOR
Pralnega stroja NE namestite na polico ali slabo
podprto strukturo.
Ob straneh
25 mm
Zgoraj
25 mm
Zadaj
50 mm
Spredaj
550 mm
Temperatura vode
Pralnega stroja ne namestite na območja, kjer
lahko voda zamrzne, saj v ventilih za vodo,
črpalkah in/ali ceveh pralnega stroja vedno ostane
nekaj vode. Zamrznjena voda v priključnih delih
lahko poškoduje jermene, črpalko in druge dele
pralnega stroja.
Slovenščina 17 Untitled-4 17
6/16/2017 6:38:07 PM
Namestitev
Če sta pralni in sušilni stroja nameščena na istem
mestu, mora imeti sprednja stran niše najmanj
550 mm veliko neovirano odprtino. Sam pralni
stroj ne zahteva posebne odprtine.
Namestitev
Postopna namestitev
KORAK 1 Izberite mesto
Zahteve za mesto:
•
•
•
•
•
trdna in ravna površina brez preprog ali poda, ki bi preprečeval prezračevanje,
ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi,
zadosti prostora za prezračevanje in električno napeljavo,
temperatura v prostoru mora biti vseskozi nad lediščem (0 °C),
ne sme biti blizu izvorov toplote.
KORAK 2 Odstranitev transportnih vijakov
Namestitev
Odstranite embalažo izdelka in vse transportne
vijake.
1. Odvijte transportne vijake na zadnji strani
stroja s priloženim ključem.
2. Luknje zapolnite s priloženimi plastičnimi
čepki.
Transportne vijake shranite za prihodnjo
uporabo.
OPOZORILO
Embalaža je lahko nevarna za otroke. Vso embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) postavite na mesto
izven dosega otrok.
18 Slovenščina
Untitled-4 18
6/16/2017 6:38:08 PM
KORAK 3 Prilagoditev izravnalnih nogic
1. Pralni stroj previdno potisnite na ustrezno
mesto. Prekomerna sila lahko poškoduje
izravnalne nogice.
2. Uravnovesite pralni stroj z ročno prilagoditvijo
izravnalnih nogic.
3. Ko končate, s ključem zategnite matice.
Namestitev
KORAK 4 Priključitev dovodne cevi za vodo
Obroč za cev se lahko razlikuje glede na model. V tem koraku je opisan postopek povezave priključnega
obroča. Če imate priložen obroč z navojem, pojdite na 7. stran.
Cev za vodo priključite na pipo.
1. Odstranite obroč (A) s cevi za vodo (B).
A
B
2. S križnim izvijačem odvijte štiri vijake na
obroču.
Slovenščina 19 Untitled-4 19
6/16/2017 6:38:08 PM
Namestitev
3. Držite obroč in zavrtite del (C) v smeri puščic,
da ga odvijete za 5 mm (*).
C
4. Priključite obroč na pipo in privijte vijake,
medtem ko dvigujete obroč.
5. Zavrtite del (C) v smeri puščic, da ga zategnete.
Namestitev
C
6. Medtem ko držite del (D) potegnjen nazaj,
priključite vodno cev na obroč. Nato spustite
del (D). Cev se bo s klikom zaskočila na obroču.
D
7. Če uporabljate pipo z navojem, povežite obroč
z navojem in pipo, kot je prikazano na sliki.
20 Slovenščina
Untitled-4 20
6/16/2017 6:38:09 PM
8. Priključite drugi konec cevi za vodo na
dovodni ventil za vodo na zadnji strani
pralnega stroja. Zavrtite cev v smeri urinega
kazalca, da jo zategnete.
OPOZORILO
Če pride do puščanja vode, izklopite pralni stroj in ga odklopite z napajanja. Nato se obrnite na najbližji
Samsungov servisni center. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
POZOR
Cevi za vodo ne raztegujte na silo. Če je cev prekratka, jo nadomestite z daljšo visokotlačno cevjo.
OPOMBA
• Ko cev za vodo priključite na obroč, preverite povezavo tako, da dovodno cev za vodo povlečete
navzdol.
• Uporabite običajno vrsto pipe. Če je navoj pipe štirikoten ali prevelik, pred vstavitvijo navoja pipe v
obroč cevi odstranite distančni obroč.
Slovenščina 21 Untitled-4 21
6/16/2017 6:38:10 PM
Namestitev
9. Odprite pipo in preverite, ali morda pušča kje
v okolici priključkov. Če pride do puščanja,
ponovite postopek.
Namestitev
Za modele z dodatno dovodno cevjo za toplo vodo:
1. priključite rdeči konec cevi za toplo vodo na
dovod za toplo vodo na zadnji strani pralnega
stroja,
2. drugi konec cevi za toplo vodo pa priključite
na pipo za toplo vodo.
Namestitev
Cev za blokado vode s senzorjem puščanja (določeni modeli)
Cev za blokado vode s senzorjem puščanja opozori
uporabnika na možnost puščanja vode. Zaznava
tok vode in v primeru puščanja indikator (A)
postane rdeč.
A
OPOMBA
Končni del cevi za blokado vode s senzorjem puščanja morate pritrditi na pipo in ne na napravo.
22 Slovenščina
Untitled-4 22
6/16/2017 6:38:10 PM
KORAK 5 Namestitev odvodne cevi
Odvodno cev lahko namestite na tri načine:
Prek roba umivalnika
A
Odvodno cev morate postaviti na višino med 60 in
90 cm (*) nad tlemi. Da ostane izlivni del odvodne
cevi upognjen, uporabite priloženo plastično
vodilo za cev (A). Za dobro delovanje odvajanja
pritrdite vodilo na steno s pomočjo kljuke.
V odtočno cev umivalnika
V odtočno cev
Odtočna cev mora biti visoka od 60 do 90 cm (*).
Priporočamo, da uporabite 65 cm visoko navpično
cev. Odvodna cev mora biti na navpično cev
priključena poševno.
Zahteve za navpično odtočno cev:
• najmanjši premer 5 cm,
• najmanjša zmogljivost odvajanja vode
60 litrov na minuto.
Slovenščina 23 Untitled-4 23
6/16/2017 6:38:10 PM
Namestitev
Odtočna cev mora biti nad sifonom umivalnika,
tako da je konec odvodne cevi najmanj 60 cm nad
tlemi.
Namestitev
POZOR
Ne namestite odvodne cevi v bližino stoječe vode
ali zajezitve. Voda lahko začne pritekati nazaj v
pralni stroj.
Namestitev
KORAK 6 Vklop
Priključite napajalni kabel v odobreno stensko vtičnico z izmenično napetostjo 220−240 V, 50 Hz, AC, ki je
zaščitena z varovalko ali prekinjevalnikom. Nato pritisnite gumb
Vklop/Izklop, da vklopite pralni stroj.
24 Slovenščina
Untitled-4 24
6/16/2017 6:38:11 PM
Preden začnete
Začetne nastavitve
Zagon umerjanja (priporočeno)
Umerjanje zagotovi, da bo stroj natančno zaznaval težo. Pred zagonom Umerjanje mora biti boben prazen.
1. Izklopite in ponovno vklopite pralni stroj.
Temp. (Temperatura) in
Delay End (Zakasnitev
2. Sočasno za 3 sekunde pridržite gumba
dokončanja), da zaženete način Umerjanje. Prikaže se sporočilo “Cb”.
3. Za zagon načina Umerjanje pritisnite
Začni/Prekini.
4. Boben se bo približno 3 minute vrtel v desno in levo.
5. Ko se bo program zaključil, se bo na zaslonu pojavil napis “0” in pralni stroj se bo samodejno izklopil.
6. Pralni stroj je pripravljen za uporabo.
KORAK 1 Razvrščanje
Razvrstite perilo v skladu z naslednjimi kriteriji:
•
•
•
•
Oznaka na perilu: perilo ločite na bombaž, mešano, sintetiko, svilo, volno in umetno svilo.
Barva: ločite belo perilo od barvastega.
Velikost: nalaganje predmetov različnih velikosti v boben izboljša učinkovitost pranja.
Občutljivost: občutljivo perilo perite ločeno za zagotavljanje novega čistega volnenega perila, zaves in
svile. Preverite oznake na perilu.
OPOMBA
Pred začetkom pranja preverite oznake za vzdrževanje na perilu in perilo ustrezno razporedite.
Slovenščina 25 Untitled-4 25
6/16/2017 6:38:11 PM
Preden začnete
Navodila za perilo
Preden začnete
KORAK 2 Praznjenje žepov
Izpraznite vse žepe v vseh kosih perila.
• Kovinski predmeti, kot npr. kovanci, bucike in sponke na oblačilih, lahko poškodujejo drugo perilo
oziroma boben.
Perilo z gumbi in vezeninami obrnite z notranjo stranjo navzven.
• Če so zadrge hlač ali jopičev med pranjem odprte, lahko poškodujejo boben. Zadrge zapnite in pripnite
z vrvico.
• Perilo z dolgimi vrvicami se lahko zaplete z drugim perilom. Pred začetkom pranja vrvice zavežite.
KORAK 3 Uporaba mreže za perilo
Preden začnete
• Nedrčke (primerne za pranje v stroju) vstavite v mrežo za perilo. Kovinski deli nedrčkov bi lahko
predrli tkanino in strgali druge kose perila.
• Majhno in lahko perilo, na primer nogavice, rokavice, hlačne nogavice in robčki, se lahko zataknejo v
prostore okoli vrat. Perite jih v tanki mreži za perilo.
• Mreže za perilo ne perite same, brez drugega perila. Lahko pride do nenormalnega tresenja, pri čemer
se lahko pralni stroj premakne, tako da pride do telesne poškodbe.
KORAK 4 Predpranje (po potrebi)
Če je perilo močno umazano, izberite možnost Predpranje za izbran program. Če izberete možnost
Predpranje, v predalček za glavno pranje nasujte pralno sredstvo v obliki praška.
KORAK 5 Določanje teže perila
Ne prenapolnite pralnega stroja. Prekomerna teža perila lahko povzroči, da pralni stroj ne bo pravilno
deloval. Največje teže za posamezne vrste perila najdete na strani 34.
OPOMBA
Pri pranju posteljnine ali prešitih odej se lahko čas pranja podaljša, učinkovitost ožemanja pa je lahko
slabša. Za posteljnino ali prešite odeje je priporočljiva najvišja hitrost vrtenja 800 vrt/min, teža perila pa
mora biti manjša ali enaka 2,0 kg.
POZOR
Če perilo v bobnu ni ustrezno razporejeno in se prikaže koda z informacijami “Ub”, ponovno razporedite
perilo. Neustrezno razporejeno perilo lahko zmanjša učinkovitost ožemanja.
26 Slovenščina
Untitled-4 26
6/16/2017 6:38:11 PM
KORAK 6 Izbira ustreznega pralnega sredstva
Vrsta pralnega sredstva, ki ga boste uporabili, je odvisna od vrste tkanine (bombaž, sintetika, občutljivo
perilo, volna), barve in temperature pranja ter stopnje umazanije. Uporabljajte pralna sredstva, ki so
zasnovana za samodejne pralne stroje.
OPOMBA
• Upoštevajte priporočila proizvajalca pralnega sredstva o teži perila, stopnji umazanije in trdoti vode
pri vas. Če ne poznate trdote vode, se obrnite na pristojni organ.
• Ne uporabljajte pralnega sredstva, ki se strjuje ali suši, saj ga lahko po izpiranju še nekaj ostane in
ovira odtok.
POZOR
Pri pranju volne s programom
WOOL (VOLNA) uporabljajte le blago tekoče pralno sredstvo.
Pralni prašek bi po zaključku programa
razbarvanje.
WOOL (VOLNA) lahko ostal na perilu in povzročil njegovo
Za najboljši rezultat pri pranju s kapsulami upoštevajte naslednja navodila.
1. Kapsulo položite na skrajni zadnji konec dna
praznega bobna.
2. Položite perilo v boben na kapsulo.
Slovenščina 27 Untitled-4 27
6/16/2017 6:38:12 PM
Preden začnete
Kapsule za pranje
Preden začnete
POZOR
Pri programih s hladno vodo ali programih, ki so krajši od ene ure, je priporočena uporaba tekočega
pralnega sredstva. V nasprotnem primeru se kapsula morda ne bo popolnoma raztopila.
Navodila glede dozirne posode
Pralni stroj vsebuje dozirno posodo s tremi predalčki: levi predalček za glavno pranje, sprednji desni
predalček za mehčalec in zadnji desni predalček za predpranje.
1.
Predalček za predpranje: Vnesite pralno
sredstvo za predpranje.
2.
Predalček za glavno pranje: vnesite
pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za
mehčanje vode, sredstvo za namakanje, belilo
in/ali sredstvo za odstranjevanje madežev.
3.
Razdelek za mehčalec: vnesite dodatke,
kot je mehčalec perila. Ne napolnite višje od
oznake za največjo količino (A).
A
Preden začnete
OPOMBA
Dejanski videz vodnika za mehčalce je odvisen od
modela.
POZOR
• Dozirne posode med pranjem ne odpirajte.
• V dozirno posodo ne dodajajte naslednjih pralnih sredstev:
- v obliki tablet ali kapsul,
- ki uporabljajo kroglico ali mrežo.
• Da preprečite zamašitev predalčkov, morate koncentrirana ali močno obogatena sredstva (mehčalce ali
pralna sredstva) pred vnosom razredčiti z vodo.
• Če izberete možnost Zakasnitev dokončanja, ne vnesite pralnega sredstva neposredno v boben. To
lahko razbarva perilo. Če izberete možnost Zakasnitev dokončanja, uporabite dozirno posodo.
28 Slovenščina
Untitled-4 28
6/16/2017 6:38:13 PM
Dodajanje sredstev za pranje v dozirno posodo
1. Odprite dozirno posodo.
2. Dodajte pralno sredstvo v predalček za
glavno pranje v skladu z navodili oziroma
priporočili proizvajalca. Za uporabo tekočega
pralnega sredstva glejte stran 30.
A
4. Če želite uporabiti predpranje, dodajte pralno
sredstvo za predpranje v predalček za
predpranje v skladu z navodili oziroma
priporočili proizvajalca.
5. Zaprite dozirno posodo.
Slovenščina 29 Untitled-4 29
6/16/2017 6:38:13 PM
Preden začnete
3. Dodajte mehčalec v predalček za mehčalec.
Ne napolnite višje od oznake za največjo
količino (A).
Mehčalec je sproščen med zadnjim izpiranjem.
Preden začnete
POZOR
• V vodilo za tekoče pralno sredstvo ne
dodajajte pralnega praška.
• Koncentriran mehčalec morate pred vnosom
razredčiti z vodo.
• V predalček za mehčalec ne dovajajte
pralnega sredstva za glavno pranje.
Vnos tekočega pralnega sredstva (samo za določene modele)
Vstavite priloženo vodilo za tekoče pralno
Preden začnete
sredstvo v predalček za glavno pranje in vlijte
vanj tekoče pralno sredstvo; največ do oznake za
največjo količino (A).
OPOMBA
A
• Vodilo za tekoči detergent vstavite šele potem,
ko odstranite dozirno posodo iz pralnega
stroja, tako, da pritisnite jeziček (A).
• Po pranju lahko v dozirni posodi ostane nekaj
tekočega detergenta.
POZOR
• Ko uporabljate tekoči detergent, ne smete
uporabljati funkcije predpranja.
• Ko uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo
za tekoči detergent.
30 Slovenščina
Untitled-4 30
6/16/2017 6:38:14 PM
Delovanje
Upravljalna plošča
WW9*K5*****
10
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
WW8*K5*****, WW7*K5*****
10
02
08
11
01
09
04
05
06
Delovanje
03
07
01 Gumb za izbiro programa
Z vrtenjem gumba izbirate programe.
02 Zaslon
Zaslon prikazuje informacije o trenutnem programu in predvideni čas
do zaključka oziroma kodo z informacijami, če se pojavi težava.
03
Temp. (Temperatura)
S pritiskanjem spreminjate temperaturo vode za izbrani program.
04
Rinse (Izpiranje)
S pritiskanjem spreminjate število izpiranj za izbrani program.
Nastavite lahko največ 5 izpiranj, odvisno od programa.
Slovenščina 31 Untitled-4 31
6/16/2017 6:38:14 PM
Delovanje
S pritiskanjem spreminjate hitrost vrtenja za izbrani program. Vrtljaji
na minuto (vrt/min) se razlikujejo glede na model.
05
06
Spin (Ožemanje)
Options (Možnosti)
: zaustavi zadnje izpiranje,
• Rinse Hold (Zaustavitev izpiranja)
tako da perilo ostane namočeno v vodi. Za odstranitev perila
zaženite črpanje ali ožemanje.
• No Spin (Brez ožemanja) : Boben se po zadnjem črpanju ne bo
vrtel.
• Spin Only (Samo ožemanje) : Za začetek programa Spin Only
(Samo ožemanje) pridržite možnost Spin (Ožemanje) 3 sekunde.
Ko sta na zaslonu prikazana čas programa in hitrost ožemanja,
večkrat pritisnite možnost Spin (Ožemanje), dokler ne izberete
želene hitrosti ožemanja. Nato pritisnite Začni/Prekini, da
zaženete program. Čas ožemanja je odvisen od izbranega
programa.
S pritiskom izberete eno izmed možnosti Intensive (Intenzivno
pranje), in Pre Wash (Predpranje). S ponovnim pritiskom prekličete
izbor.
• Razpoložljivost možnosti je odvisna od programa.
Delovanje
Bubble Soak (Namakanje
07
z mehurčki)
Delay End (Zakasnitev
08
dokončanja)
S pritiskom vklopite/izklopite funkcijo Namakanje z mehurčki. Ta
funkcija pomaga odstraniti široko paleto trdovratnih madežev.
Zakasnitev dokončanja vam omogoča, da izberete čas zaključka
trenutnega programa. V skladu z vašo nastavitvijo bo računalnik
stroja določil začetek programa. Ta nastavitev je na primer uporabna
takrat, ko lahko nastavite, da naj stroj konča s pranjem takrat, ko
običajno prispete iz službe.
• S pritiskom izberete prednastavljeno enoto ur.
Za manj kot 2 kg manj umazanega perila, ki ga želite hitro oprati.
Quick Wash 15’/30’
09
(15-/30-minutno hitro pranje)
• Razpoložljivost te možnosti je odvisna od programa.
• Čas programa se lahko spremeni glede na količino pralnega
sredstva, raven vode in umazanost perila.
10
Vklop/Izklop
S pritiskom vklopite/izklopite pralni stroj.
11
Začni/Prekini
S pritiskom zaženete ali zaustavite delovanje.
Več informacij o možnostih je na voljo v razdelku "Posebne funkcije".
32 Slovenščina
Untitled-4 32
6/16/2017 6:38:15 PM
Enostavni koraki za začetek
WW9*K5*****
2
1
6
3
4
5
WW8*K5*****, WW7*K5*****
2
1
1. Pritisnite gumb
4
5
Vklop/Izklop, da vklopite pralni stroj.
2. Vrtite Gumb za izbiro programa za izbiro programa.
3. Po potrebi spremenite nastavitve programa (
(Ožemanje)).
4. Če želite dodati možnost, pritisnite
možnost.
Temp. (Temperatura),
Rinse (Izpiranje) in
Spin
Options (Možnosti). S ponovnim pritiskom izberite želeno
5. Stroj ima dva gumba namenjena za preprost dostop do programov
Bubble Soak (Namakanje z
Delay End (Zakasnitev dokončanja). Za uporabo katere izmed teh možnosti pritisnite
mehurčki) in
ustrezen gumb.
6. Pritisnite gumb
Začni/Prekini.
Zamenjava programa med delovanjem
1. Pritisnite
Začni/Prekini, da zaustavite pranje.
2. Izberite drug program.
3. S ponovnim pritiskom na
Začni/Prekini začnete novi program.
Slovenščina 33 Untitled-4 33
6/16/2017 6:38:16 PM
Delovanje
6
3
Delovanje
Pregled programov
Običajni programi
Cikel
COTTON (BOMBAŽ)
COTTON
(BOMBAŽ)
SYNTHETICS
(SINTETIKA)
Opis in največja teža perila (kg)
• Za bombažno perilo, posteljnino, prte, spodnje perilo, brisače
ali srajce. Čas pranja in število izpiranj se določita samodejno
glede na težo perila.
Največ
• Optimalno delovanje z nižjo porabo energije za bombažno
perilo, posteljnino, prte, spodnje perilo, brisače ali srajce. Za
varčevanje z energijo je dejanska temperatura pranja lahko
nižja od določene.
Največ
• Za bluze in srajce iz poliestra (diolen, trevira), poliamida
(perlon, najlon) ali podobnih tkanin.
4
• Poseben program za pranje do 2,0 kg volnenih oblačil, ki jih
lahko perete v pralnem stroju.
WOOL (VOLNA)
Delovanje
WOOL (VOLNA) vključuje nežno zibanje in
• Program
namakanje, tako da so volnena vlakna zaščitena pred
krčenjem ali poškodbami.
• Priporočamo uporabo blagega pralnega sredstva.
2
SPIN (OŽEMANJE)
(samo modeli za 7, 8 kg)
• Dodatno ožemanje, ki učinkovito zmanjša vlažnost perila.
–
DENIM (samo modeli
za 9 kg)
• Večja poraba vode med glavnim pranjem in dodaten cikel
izpiranja zagotavljata popolno odstranitev pralnega praška.
3
RINSE+SPIN
(IZPIRANJE IN
OŽEMANJE)
• Dodatno izpiranje po doziranju mehčalca.
–
ECO DRUM CLEAN
(EKOLOŠKO ČIŠČENJE
BOBNA)
• Očisti boben, tako da iz njega odstrani umazanijo in bakterije.
• Izvedite ga vsakih 40 pranj in ne dodajte pralnega sredstva ali
belila.
• Boben mora biti prazen.
• Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev.
–
SUPER ECO WASH
(ZELO EKOLOŠKO
PRANJE)
• Program Ekomehurčki pri nizki temperaturi pomaga pri
zmanjšanju porabe energije.
4
34 Slovenščina
Untitled-4 34
6/16/2017 6:38:17 PM
Cikel
Opis in največja teža perila (kg)
BEDDING
(POSTELJNINA)
• Za posteljna pregrinjala, rjuhe, prevleke itd.
• Za najboljše rezultate perite le eno vrsto posteljnine naenkrat,
teža perila pa naj bo manjša od 2,0 kg.
2
DAILY WASH
(VSAKODNEVNO PRANJE)
• Za vsakodnevno perilo, na primer spodnje perilo in majice.
4
DELICATES
(OBČUTLJIVO PERILO)
• Za občutljive bombažne tkanine, nedrčke, perilo (svileno) in
druge tkanine samo za ročno pranje.
• Za najboljše rezultate uporabite tekoče pralno sredstvo.
2
BABY CARE (NEGA
OTROŠKIH OBLAČIL)
• Pranje pri visoki temperaturi in z dodatnimi izpiranji
učinkovito pomaga odstraniti preostanke pralnega sredstva.
4
OUTDOOR CARE (NEGA
OBLAČIL ZA PROSTI ČAS)
• Za oblačila za prosti čas, smučarska oblačila in športna
oblačila, ki so narejena iz funkcionalnih materialov, kot so
spandex, elastični materiali in mikrovlakna.
2
DARK GARMENT
(TEMNA OBLAČILA)
• Dodatna izpiranja in zmanjšana hitrost ožemanja zagotavljajo
nežno pranje perila in temeljito izpiranje.
4
Možnost
Bubble Soak
(Namakanje z
mehurčki)
Opis
• Namakanje z mehurčki pomaga odstraniti široko paleto trdovratnih
madežev.
• Pri funkciji Namakanje z mehurčki je perilo povsem namočeno v vodnih
mehurčkih, kar omogoča učinkovito pranje.
• Namakanje z mehurčki lahko izberete pri petih programih, čas
pranja pa se podaljša za največ 30 minut:
SYNTHETICS (SINTETIKA),
(VSAKODNEVNO PRANJE) ,
in
COTTON (BOMBAŽ),
BEDDING (POSTELJNINA),
DAILY WASH
BABY CARE (NEGA OTROŠKIH OBLAČIL)
DENIM (samo za 9 kg).
Pre Wash
(Predpranje)
• Ta možnost pred glavnim pranjem izvede še predpranje.
Intensive
(Intenzivno)
• Za zelo umazano perilo. Čas delovanja vsakega programa se podaljša.
Slovenščina 35 Untitled-4 35
6/16/2017 6:38:18 PM
Delovanje
Možnosti
Delovanje
Zakasnitev dokončanja
Pralni stroj lahko nastavite, da pranje konča samodejno nekoliko pozneje, tako da izberete od 1- do 24urno zakasnitev (v korakih po 1 uro). Prikazani čas predstavlja čas do konca pranja.
1. Izberite program in nato po potrebi spremenite nastavitve.
2. Pritiskajte gumb
pranja.
Delay End (Zakasnitev dokončanja) tako dolgo, da nastavite želen čas zaključka
Začni/Prekini.
3. Pritisnite gumb
Vklopi se ustrezen indikator in čas se odšteva.
4. Za preklic funkcije
Delay End (Zakasnitev dokončanja) ponovno zaženite pralni stroj s pritiskom na
Vklop/Izklop.
Primer iz vsakdanjega življenja
Želite, da bi se program pranja, ki traja dve uri, zaključil čez 3 ure. Da to dosežete, pri izbranem programu
omogočite še funkcijo Zakasnitev dokončanja in jo nastavite na 3 ure ter ob 14:00 pritisnete gumb
Začni/Prekini. Kaj se zgodi? Pralni stroj bo začel delovati ob 15:00 in zaključil s programom ob 17:00. V
nadaljevanju je podana časovnica za ta primer.
Delovanje
14:00
Nastavitev funkcije Zakasnitev
dokončanja na 3 ure
15:00
Začetek
17:00
Konec
36 Slovenščina
Untitled-4 36
6/16/2017 6:38:18 PM
Posebne funkcije
AddWash
Ko je vklopljen indikator AddWash , lahko stroj zaustavite in v boben vstavite dodatno perilo in
mehčalec. Vrata Add Door se odprejo več kot 130° in omogočijo lažji dostop.
1. Pritisnite
pranje.
Začni/Prekini, da zaustavite
2. Pritiskajte zgornji del vrat Add Door, dokler ne
zaslišite klika in se vrata odklenejo. Vrata Add
Door odprite tako, da povlečete ročico.
3. Odprite vrata Add Door in v boben vstavite
dodatno perilo in mehčalec.
4. Vrata Add Door pritiskajte, dokler ne zaslišite
klika.
Začni/Prekini, da nadaljujete
Delovanje
5. Pritisnite
pranje.
POZOR
Pri ravnanju z vrati Add Door ne uporabljajte
prekomerne sile. Lahko se polomijo.
OPOMBA
Voda ne bo iztekala iz bobna, če so vrata Add Door ustrezno zaprta. Na vratih se lahko pojavijo vodne
kaplje, vendar ne iztekajo iz notranjosti bobna.
POZOR
• Ne odpirajte vrat Add Door, če se v bobnu nabere pena, ki presega raven vrat Add Door.
• Preden poskušate odpreti vrat Add Door, ko stroj deluje, najprej pritisnite
•
•
•
•
•
Začni/Prekini. Po
Začni/Prekini).
končanem pranju se vrata Add Door lahko odprejo nenamerno (brez pritiska
Skozi vrata Add Door ne dodajajte prekomerne količine perila. S tem lahko zmanjšate zmogljivost.
Spodnjega dela vrat Add Door ne uporabljajte kot ročico. Lahko priščipnete prste.
Prepričajte se, da se perilo ni zapletlo v vrata Add Door.
Domačim živalim preprečite vstopanje v pralni stroj, predvsem prek vrat Add Door.
Če med pranjem uporabljate vročo vodo, je videti, kot da med odpiranjem in zapiranjem vrat Add Door
izteka voda. To je običajen pojav, saj se para, ki uhaja iz odprtih vrat Add Door ohladi in se na površini
spremeni v vodne kaplje.
Slovenščina 37 Untitled-4 37
6/16/2017 6:38:19 PM
Delovanje
• Ko zaprete vrata Add Door, so ta zatesnjena in voda ne more iztekati. Okoli vrat je lahko videti, kot bi
iztekala voda – nekaj preostale vode, ki se zadržuje okoli vrat Add Door, lahko oblikuje vodne kaplje.
To je običajen pojav.
• Če je temperatura vode višja od 50 ˚C, glavnih vrat ali vrat Add Door ni mogoče odpreti. Če voda v
bobnu sega do določene ravni, glavnih vrat ni mogoče odpreti.
• Če se na zaslonu prikaže koda z informacijami ddC, si oglejte razdelek "Kode z informacijami" in
upoštevajte nadaljnje ukrepe.
Delovanje
38 Slovenščina
Untitled-4 38
6/16/2017 6:38:19 PM
Nastavitve
Varnostna blokada za otroke
Vklop/izklop zvoka
Za preprečevanje nesreč otrok lahko s funkcijo
Varnostna blokada za otroke zaklenete vse gumbe,
Zvok pralnega stoja lahko vklopite ali izklopite.
Vaše nastavitve bodo ohranjene tudi po
ponovnem zagonu stroja.
razen gumba
Vklop/Izklop.
• Funkcijo Varnostna blokada za otroke lahko
nastavite tako, da sočasno pritisnete in držite
• Če želite izklopiti zvok, za 3 sekunde hkrati
Temp. (Temperatura) in
Rinse
gumba
(Izpiranje)3 sekunde.
• Funkcijo Varnostna blokada za otroke lahko
sprostite tako, da sočasno pritisnete in držite
Spin (Ožemanje).
(Izpiranje) in
• Če želite ponovno vklopiti zvok, ju zopet
pritisnite in pridržite za 3 sekunde.
Temp. (Temperatura) in
gumba
(Izpiranje) 3 sekunde.
pritisnite in pridržite gumba
Rinse
Rinse
OPOMBA
Delovanje
• Ko je funkcija Varnostna blokada za otroke
vklopljena in želite dodati pralno sredstvo ali
perilo, morate to funkcijo najprej sprostiti.
• Vaše nastavitve bodo ohranjene tudi po
ponovnem zagonu stroja.
Slovenščina 39 Untitled-4 39
6/16/2017 6:38:19 PM
Vzdrževanje
Poskrbite za ohranjanje čistoče pralnega stroja, saj boste s tem preprečili slabše delovanje in skrajšanje
njegove življenjske dobe.
Ekološko čiščenje bobna
Redno zaganjajte ta program, da očistite boben in iz njega odstranite bakterije.
1. Pritisnite gumb
Vklop/Izklop, da vklopite pralni stroj.
2. Z vrtenjem Gumb za izbiro programa izberite program
BOBNA).
3. Pritisnite gumb
ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠČENJE
Začni/Prekini.
OPOMBA
• Temperatura vode pri programu
70 °C in je ne morete spremeniti.
• Priporočeno je, da program
pranj.
ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠČENJE BOBNA) je nastavljena na
ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠČENJE BOBNA) zaženete vsakih 40
POZOR
Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ostanki kemičnih sredstev poslabšajo učinkovitost
pranja.
Opomnik za program EKOLOŠKO ČIŠČENJE BOBNA
• Opomnik za program
ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠČENJE BOBNA) se prikaže na zaslonu
Vzdrževanje
ECO DRUM CLEAN (EKOLOŠKO ČIŠČENJE
enkrat na vsakih 40 pranj. Priporočamo, da program
BOBNA) redno izvajate.
• Ko se opozorilo prvič prikaže, ga lahko prezrete pri 6 zaporednih pranjih. Od 7. pranja dalje pa se bo
prenehalo prikazovati. Ponovno se prikaže pri naslednjem 40. pranju.
40 Slovenščina
Untitled-4 40
6/16/2017 6:38:19 PM
Smart Check
Če želite omogočiti to funkcijo, si morate najprej prenesti aplikacijo Samsung Smart Washer (Samsungov
pametni pralni stroj) iz spletne trgovine Play Store ali App Store in jo namestiti na mobilno napravo s
kamero.
Funkcija Smart Check je optimizirana za uporabo v napravah Galaxy in iPhone (le v ustreznih modelih).
1. Ko pralni stroj zazna težavo, ki jo je treba preveriti, po vklopu zažene v način Smart Check.
2. Pralni stroj začne izvajati samo-diagnostiko in prikaže kodo z informacijami, če zazna kakšno težavo.
3. V mobilni napravi zaženite aplikacijo Samsung Smart Washer in tapnite Smart Check.
4. Postavite fotoaparat pametnega telefona v bližino zaslona pralnega stroja tako, da sta obrnjena drug
proti drugemu. Aplikacija samodejno zazna kodo z informacijami.
5. Ko bo aplikacija pravilno zaznala kodo z informacijami. bo prikazala podrobne informacije v zvezi s
težavo in ponudila ustrezne rešitve.
OPOMBA
• Ime funkcije Smart Check se lahko razlikuje v različnih jezikih.
• Če je na zaslonu pralnega stroja močan odsev svetlobe, aplikacija morda ne bo zaznala kode z
informacijami.
• Če aplikacija po nekaj zaporednih poizkusih ne zazna kode Smart Check, jo ročno vnesite na zaslonu
aplikacije.
Vzdrževanje
Slovenščina 41 Untitled-4 41
6/16/2017 6:38:19 PM
Vzdrževanje
Zasilno odvajanje vode
V primeru prekinitve napajanja pred odstranjevanjem perila odvedite vodo iz notranjosti bobna.
1. Pralni stroj izključite in ga izklopite iz
električne vtičnice.
A
2. Rahlo pritisnite zgornji del pokrova filtra (A),
da se odpre.
3. K pokrovu postavite prazno posodo z veliko
prostornino in do nje povlecite odvodno cev,
tako da cev držite za pokrovček (B).
B
Vzdrževanje
C
4. Odprite pokrovček cevi in pustite, da voda
iz cevi za zasilno odvajanje vode (C) izteče v
posodo.
5. Ko izteče vsa voda, ponovno namestite
pokrovček in cev vstavite nazaj. Zaprite
pokrov filtra.
OPOMBA
Uporabite posodo z veliko prostornino, saj je v
bobnu lahko večja količina vode, kot predvidevate.
42 Slovenščina
Untitled-4 42
6/16/2017 6:38:20 PM
Čiščenje
Površina pralnega stroja
Uporabite mehko krpo skupaj z nejedkim čistilom. Pralnega stroja ne škropite z vodo.
Add Door
1. Odprite vrata Add Door.
2. Z mokro krpo očistite vrata Add Door.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Lahko
pride do razbarvanja.
- Previdno očistite gumijasto tesnilo in
zaklepni mehanizem (A).
- S predela vrat redno brišite prah.
A
3. Obrišite in zaprite vrata Add Door, dokler ne
zaslišite klika.
POZOR
Pri ravnanju z vrati Add Door ne uporabljajte sile. Lahko se polomijo.
Ko stroj deluje, vrata Add Door ne pustite odprta.
Na vrata Add Door nikoli ne postavljajte težkih predmetov.
Med vrtenjem bobna se ne dotikajte vrat Add Door, da preprečite telesne poškodbe.
Ko stroj deluje, ne odpirajte vrat Add Door. To lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko so vrata Add Door odprta, ne upravljajte možnosti na zaslonu s funkcijami. To lahko povzroči
telesne poškodbe ali okvaro sistema.
• Ne vstavljajte drugih predmetov, razen perila.
• Večjih kosov perila ne vstavljajte v boben skozi vrata Add Door.
• Med čiščenjem ne izvlecite ven gumijastega tesnila vrat Add Door. S tem lahko poškodujete stroj.
Vzdrževanje
•
•
•
•
•
•
Slovenščina 43 Untitled-4 43
6/16/2017 6:38:20 PM
Vzdrževanje
Mrežasti filter
Enkrat do dvakrat letno očistite mrežasti filter cevi za vodo.
1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni
kabel.
2. Zaprite pipo.
3. Odvijte in odstranite cev za vodo na hrbtni
strani pralnega stroja. Cev prekrijte s krpo, da
preprečite iztekanje vode.
4. S kleščami izvlecite mrežasti filter iz
dovodnega ventila.
5. Mrežasti filter potopite globoko v vodo, tako
da je pod vodo tudi navojni spojnik.
6. Filter popolnoma osušite v senci.
7. Vstavite ga nazaj v dovodni ventil in na ventil
zopet priključite cev za vodo.
8. Odprite pipo.
OPOMBA
Vzdrževanje
Če je mrežasti filter zamašen, se na zaslonu prikaže koda z informacijami “4C”.
44 Slovenščina
Untitled-4 44
6/16/2017 6:38:20 PM
Filter črpalke
Priporočamo, da filter črpalke očistite pet- do šestkrat letno, da s tem preprečite njegovo zamašitev.
Zaradi zamašenega filtra črpalke se lahko zmanjša učinek mehurčkov.
1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni
kabel.
2. Odvedite preostalo vodo iz notranjosti bobna.
Oglejte si razdelek "Zasilno odvajanje vode".
3. Rahlo pritisnite zgornji del pokrova filtra, da
se odpre.
4. Zavrtite gumb filtra črpalke v levo in odvedite
preostalo vodo.
5. Očistite filter z mehko krtačo. Prepričajte se,
da vijak črpalke za odvod vode v filtru ni
zamašen.
6. Znova vstavite filter črpalke in zavrtite gumb
na njem v desno.
OPOMBA
POZOR
• Po čiščenju filtra poskrbite, da bo gumb filtra
ustrezno zaskočen. V nasprotnem primeru
lahko pride do puščanja.
• Po čiščenju filtra poskrbite, da ga boste
pravilno vstavili. V nasprotnem primeru lahko
pride do napake v delovanju ali puščanja.
Slovenščina 45 Untitled-4 45
6/16/2017 6:38:21 PM
Vzdrževanje
Če je filter črpalke zamašen, se na zaslonu prikaže
koda z informacijami “5C”.
Vzdrževanje
Dozirna posoda
A
1. Medtem ko držite pritisnjen jeziček (A) v
predalčku, predalček izvlecite.
2. Iz nje odstranite jeziček in vodilo za tekoče
pralno sredstvo.
3. Sestavne dele posode očistite z mehko krtačo
pod tekočo vodo.
Vzdrževanje
4. Notranjost dozirne posode očistite z mehko
krtačo.
5. Jeziček in vodilo za tekoče pralno sredstvo
vstavite nazaj v dozirno posodo.
6. Dozirno posodo znova vstavite in jo zaprite.
OPOMBA
Preostanek pralnega sredstva odstranite s programom
praznem bobnu.
RINSE+SPIN (IZPIRANJE IN OŽEMANJE) pri
46 Slovenščina
Untitled-4 46
6/16/2017 6:38:21 PM
Odmrznitev
Pralni stroj lahko zmrzne, če temperatura pade pod 0 °C.
1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Polijte pipo s toplo vodo, da sprostite cev za vodo.
3. Cev za vodo odklopite in jo namočite v toplo vodo.
4. V boben nalijte toplo vodo in jo pustite tam približno 10 minut.
5. Cev za vodo ponovno priključite na pipo.
OPOMBA
Če pralni stroj še vedno ne deluje ustrezno, ponavljajte te korake, dokler ne dosežete normalnega
delovanja.
Če stroja dalj časa ne boste uporabljali
Izogibajte se daljši neuporabi stroja. Če pa do tega pride, odvedite vodo iz stroja in odklopite napajalni
kabel.
1. Z gumbom Gumb za izbiro programa izberite program
2. Izpraznite boben in pritisnite gumb
RINSE+SPIN (IZPIRANJE IN OŽEMANJE).
Začni/Prekini.
3. Ko se program zaključi, zaprite pipo in odklopite cev za vodo.
4. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
5. Odprite vrata, da lahko zrak kroži po bobnu.
Vzdrževanje
Slovenščina 47 Untitled-4 47
6/16/2017 6:38:21 PM
Odpravljanje težav
Točke preverjanja
Če naletite na težavo s pralnim strojem, najprej poglejte v preglednico v nadaljevanju in poskusite težavo
odpraviti s pomočjo predlogov v njej.
Težava
Dejanje
• Prepričajte se, da je pralni stroj priključen.
• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
• Preverite, ali sta pipi odprti.
Stroj se ne zažene.
Dotok vode je
nezadosten ali prekinjen.
• Za začetek pranja morate pritisniti ali tapniti gumb
Začni/Prekini.
• Funkcija Varnostna blokada za otroke ne sme biti vklopljena.
• Preden bo v stroj začela dotekati voda, boste zaslišali niz klikajočih
zvokov. Stroj preverja, ali so vrata zaklenjena, in izvede hitro črpanje
vode.
• Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo.
•
•
•
•
•
Popolnoma odprite pipo.
Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Prepričajte se, da dovodna cev za vodo ni zamrznjena.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zavozlana ali zamašena.
Preverite, ali je vodni tlak zadosten.
•
•
•
•
Odpravljanje težav
Po pranju je v dozirni
posodi ostalo nekaj
pralnega sredstva.
Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim tlakom vode.
Pralno sredstvo dodajajte v srednji razdelek.
Preverite, ali je bil pokrovček dozirne posode pravilno vstavljen.
Če uporabljate pralno sredstvo v prahu, mora biti izbirnik pralnega
sredstva v zgornjem položaju.
• Iz dozirne posode odstranite pokrovček za izpiranje in očistite posodo za
pralno sredstvo.
Prekomerne vibracije ali
hrup
• Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in trdni površini, ki ni spolzka. Če
tla niso ravna, ustrezno prilagodite izravnalne nožice.
• Preverite, ali ste odstranili transportne vijake.
• Poskrbite, da se pralni stroj ne bo dotikal drugih predmetov.
• Prepričajte se, da je perilo ustrezno razporejeno.
• Motor lahko pri običajnem delovanju proizvaja hrup.
• Vrhnja oblačila ali oblačila s kovinskimi deli lahko med pranjem
povzročajo hrup. To je običajen pojav.
• Kovinski predmeti, kot na primer kovanci, lahko povzročajo hrup. Po
pranju te predmete odstranite iz ohišja filtra ali bobna.
48 Slovenščina
Untitled-4 48
6/16/2017 6:38:21 PM
Težava
Dejanje
• Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti poravnana.
Če je črpanje ovirano, se dogovorite za servis.
• Prepričajte se, da filter ni zamašen.
Stroj ne odvaja vode in/
ali ne ožema.
• Zaprite vrata in pritisnite ali tapnite gumb
Začni/Prekini. Če vrata
niso zaprta, zaradi varnosti stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal.
• Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena.
• Preverite, ali je odvodna cev priključena v odtočni sistem in ta ni
zamašen.
• Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode
in izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne
normalno delovati.
•
•
•
•
•
Preveč pene
• Uporabljajte le ustrezne vrste pralnega sredstva.
• Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko
učinkovitostjo.
• Pri nižji trdoti vode, manjši količini perila ali manj umazanem perilu
dodajte manj pralnega sredstva.
• Uporaba sredstva, ki nima visoke učinkovitosti, ni priporočljiva.
Ni mogoče dodati več
pralnega sredstva.
• Poskrbite, da preostala količina pralnega sredstva oz. mehčalca ne bo
presegala meje.
Slovenščina 49 Untitled-4 49
6/16/2017 6:38:21 PM
Odpravljanje težav
Vrata se ne odprejo.
Za zaustavitev pranja morate pritisniti ali tapniti gumb
Začni/Prekini.
Lahko traja nekaj časa, da se vrata odklenejo.
Vrat ne boste mogli odpreti še 3 minute po zaustavitvi ali izklopu stroja.
Preverite, ali je iz bobna odtekla vsa voda.
Če je v bobnu še vedno voda, se vrata morda ne bodo odprla. Odvedite
vodo iz bobna in ročno odprite vrata.
• Preverite, ali je lučka zaklepanja vrat izklopljena. Lučka zaklepanja vrat
se ugasne po končanem črpanju vode.
Odpravljanje težav
Težava
Dejanje
• Napajalni kabel priključite v delujočo električno vtičnico.
• Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo.
Stroj se zaustavi.
• Zaprite vrata in pritisnite gumb
Začni/Prekini, da zaženete pranje. Če
vrata niso zaprta, zaradi varnosti stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal.
• Preden bo v stroj začela dotekati voda, boste zaslišali niz klikajočih
zvokov. Stroj preverja, ali so vrata zaklenjena, in izvede hitro črpanje
vode.
• Program pranja morda vključuje premor ali namakanje. Malce počakajte
in stroj bo morda spet začel delovati.
• Preverite, ali je mrežasti filter cevi za dovod vode pri kateri od vodnih
pip zamašen. Občasno očistite mrežasti filter.
• Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode
in izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne
normalno delovati.
Po koncu pranja je perilo
mokro.
• Izberite hitrost vrtenja Visoka ali Zelo visoka.
• Penjenje lahko zmanjšate z uporabo pralnega sredstva z visoko
učinkovitostjo.
• Količina perila je premajhna. Majhna količina perila (eno oblačilo ali dve)
lahko povzroči neravnovesje in nepopolno ožemanje.
• Preverite, ali je odvodna cev zvita ali zamašena.
Odpravljanje težav
Dovedena voda ima
napačno temperaturo.
• Popolnoma odprite obe pipi.
• Preverite, ali ste izbrali ustrezno temperaturo.
• Preverite, ali sta cevi za vodo priključeni na ustrezni pipi. Sperite cevi za
vodo.
• Preverite, ali je grelec za vodo nastavljen tako, da dovaja vročo vodo
s temperaturo najmanj 49 °C (120 °F) pri pipi. Prav tako preverite
zmogljivost grelca in čas ponovnega segretja vode.
• Odstranite cevi in očistite mrežasti filter. Mrežasti filter je morda
zamašen.
• Ko voda doteka v pralni stroj, se lahko temperatura vode spremeni,
saj funkcija samodejnega nadzora temperature preverja temperaturo
pritekajoče vode. To je običajen pojav.
• Med dotekanjem vode v pralni stroj boste morda opazili, da skozi
dozirno posodo teče le topla in/ali hladna voda, ko izberete visoko oz.
nizko temperaturo. To je običajno pri delovanju funkcije samodejnega
nadzora temperature, ko pralni stroj sam določa temperaturo vode.
50 Slovenščina
Untitled-4 50
6/16/2017 6:38:22 PM
Težava
Dejanje
Stroj pušča vodo.
• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
• Preverite, ali so vsi priključki cevi dobro priviti.
• Preverite, ali je konec odvodne cevi pravilno in varno priključen v
odtočni sistem.
• Ne nalagajte preveč perila.
• Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko
učinkovitostjo.
Nenavadne vonjave
• Ostanki mila, ki se naberejo v odprtinah stroja, lahko povzročajo
neprijetne vonjave.
• Občasno zaženite program za čiščenje.
• Očistite tesnilo vrat (membrano).
• Po končanem pranju osušite notranjost pralnega stroja.
Ni vidnih mehurčkov (le
pri modelih Bubbleshot).
• Prekomerna količina perila lahko zakrije mehurčke.
• Prekomerno umazano perilo morda ne bo tvorilo mehurčkov.
• Vrata Add Door lahko odprete samo, kadar se prikaže indikator
se ne odprejo v naslednjih primerih:
Ali lahko kadar koli
odprem vrata Add Door?
. Vrata
- če deluje postopek prekuhavanja ali sušenja in je notranja
temperatura zelo visoka;
- če iz varnostnih razlogov nastavite funkcijo Varnostna blokada za
otroke;
- če deluje program pranja v bobnu ali sušenja v bobnu, kjer ni mogoče
naložiti dodatnega perila.
Odpravljanje težav
Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.
Slovenščina 51 Untitled-4 51
6/16/2017 6:38:22 PM
Odpravljanje težav
Kode z informacijami
Če pralni stroj ne deluje, se bo na zaslonu morda pojavila koda z informacijami. Poskusite izvesti predloge
iz preglednice v nadaljevanju.
Koda
Dejanje
Voda ne doteka.
4C
4C2
•
•
•
•
•
•
Preverite, ali sta pipi odprti.
Preverite, ali so cevi za vodo zamašene.
Preverite, ali sta pipi zmrznjeni.
Preverite, ali pralni stroj deluje z zadostnim vodnim tlakom.
Preverite, ali sta pipi za hladno in toplo vodo pravilno povezani.
Očistite mrežasti filter, saj je morda zamašen.
• Preverite, ali je dovodna cev za hladno vodo čvrsto priključena na
pipo za hladno vodo. Če je povezana s pipo za toplo vodo, se lahko pri
nekaterih programi perilo poškoduje.
Voda ne odteka.
5C
• Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena.
• Preverite, ali je odvodna cev ustrezno nameščena glede na vrsto
povezave.
• Očistite filter, saj je morda zamašen.
• Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti poravnana.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Zagon stroja pri odprtih vratih
Odpravljanje težav
dC
• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
• Preverite, ali se je perilo morda zapletlo v vrata.
Priteklo je preveč vode.
OC
• Po ožemanju ponovno začnite s pranjem.
• Če koda z informacijami ne izgine z zaslona, se obrnite na najbližji
Samsungov servisni center.
Preglejte odvodno cev.
LC, LC1
• Konec odvodne cevi ne sme biti na tleh.
• Preverite, ali je odvodna cev zamašena.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
52 Slovenščina
Untitled-4 52
6/16/2017 6:38:22 PM
Koda
Dejanje
Ožemanje ne deluje.
Ub
• Preverite, ali je perilo enakomerno razporejeno.
• Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in stabilni površini.
• Prerazporedite perilo. Če morate oprati samo eno oblačilo, na primer
kopalni plašč ali kavbojke, bo končni rezultat ožemanja morda
nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo "Ub".
Preverite delovanje motorja.
3C
• Ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Pregledati morate elektronske krmilne elemente.
UC
• Preverite, ali napajanje deluje pravilno.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Zaznana je prenizka napetost.
• Preverite, ali je napajalni kabel vklopljen.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Preverjanje temperature gretja
HC
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Senzor ravni vode ne deluje pravilno.
• Izklopite stroj in ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Odpravljanje težav
1C
Preverite komunikacijo med glavnim sestavom tiskanega vezja in
pomožnimi sestavi tiskanega vezja.
AC
• Izklopite stroj in ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom.
Slovenščina 53 Untitled-4 53
6/16/2017 6:38:22 PM
Odpravljanje težav
Koda
Dejanje
To sporočilo se prikaže, ko vrata Add Door odprete brez pritiska gumba
Začni/Prekini. V tem primeru upoštevajte enega od naslednjih ukrepov:
DDC, ddC
• Pritisnite vrata Add Door, da jih ustrezno zaprete. Nato pritisnite
Začni/Prekini in poskusite znova.
• Za dodajanje perila odprite vrata Add Door in vstavite perilo. Ustrezno
zaprite vrata Add Door. Nato pritisnite
pranje.
Začni/Prekini, da nadaljujete
Senzor MEMS ne deluje pravilno.
8C
• Izklopite stroj in ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na najbližji Samsungov
servisni center.
Preverite komunikacijo med glavnim tiskanim vezjem in tiskanimi vezji
pretvornika.
AC6
• Stroj lahko samodejno nadaljuje z običajnim delovanjem, odvisno od
stanja.
• Izklopite stroj in ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na najbližji Samsungov
servisni center.
Ključavnica glavnih vrat ne deluje pravilno.
DC1
• Izklopite stroj in ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na najbližji Samsungov
servisni center.
Odpravljanje težav
Ključavnica vrat Add Door ne deluje pravilno.
DC3
• Izklopite stroj in ponovno zaženite program.
• Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na najbližji Samsungov
servisni center.
Če se koda z informacijami stalno pojavlja na zaslonu, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.
54 Slovenščina
Untitled-4 54
6/16/2017 6:38:22 PM
Specifikacije
Preglednica za vzdrževanje tkanin
Ti simboli podajajo smernice za nego perila. Oznake za vzdrževanje imajo štiri simbole v tem vrstnem
redu: za pranje, beljenje, sušenje in likanje (ter po potrebi za kemično čiščenje). Uporaba simbolov
zagotavlja doslednost med domačimi in tujimi proizvajalci perila. Sledite navodilom na oznakah, da
podaljšate življenjsko dobo perila in zmanjšate število težav pri pranju.
Normalno pranje
Likanje ni dovoljeno
Pranje občutljivega perila
Kemično čiščenje z vsemi čistilnimi
sredstvi
Pranje pri temperaturi do 95 °C
Kemično čiščenje
Pranje pri temperaturi do 60 °C
Kemično čiščenje samo s
perkloritenom, petrolejem, čistilnim
alkoholom ali sredstvom R113
Pranje pri temperaturi do 40 °C
Kemično čiščenje samo s čistilnim
bencinom, čistim alkoholom ali
sredstvom R113
Pranje pri temperaturi do 30 °C
Kemično čiščenje ni dovoljeno
Samo ročno pranje
Ležeče sušenje
Pranje ni dovoljeno
Sušenje na vrvi
Beljenje v hladni vodi
Sušenje na obešalniku
Beljenje ni dovoljeno
Sušenje v sušilniku pri običajni
temperaturi
Likanje pri temperaturi do 200 °C
Sušenje v sušilniku pri nižji
temperaturi
Likanje pri temperaturi do 150 °C
Sušenje v sušilniku ni dovoljeno
Specifikacij
Likanje pri temperaturi do 100 °C
Slovenščina 55 Untitled-4 55
6/16/2017 6:38:25 PM
Specifikacij
Varovanje okolja
• Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Ko boste aparat zavrgli, upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju odpadkov. Odrežite napajalni kabel, da aparata ne bo mogoče priključiti na
napajanje. Odstranite vrata, da se majhne živali in otroci ne zaprejo v aparat.
• Ne presezite količine pralnega sredstva, priporočene v navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
• Sredstva za odstranjevanje madežev in belila uporabite samo pred pranjem in ko je to zares potrebno.
• Varčujte z vodo in elektriko tako, da perete samo pri polnem bobnu (natančna količina je odvisna od
izbranega programa).
Specifikacij
56 Slovenščina
Untitled-4 56
6/16/2017 6:38:25 PM
Specifikacijski list
"*" Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).
Vrsta
Pralni stroj z vrati spredaj
Ime modela
WW9*K5*****
Dimenzije (širina x globina x višina)
600 x 550 x 850 (mm)
Vodni tlak
od 50 do 800 kPa
NETO teža
63,0 kg
Zmogljivost pranja in ožemanja
9,0 kg
Poraba
energije
Pranje in
segrevanje
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Obrati
WW9*K54****
WW9*K52****
1400 vrt/min
1200 vrt/min
Vrsta
Pralni stroj z vrati spredaj
Ime modela
WW8*K5*****
Dimenzije (širina x globina x višina)
600 x 550 x 850 (mm)
Vodni tlak
od 50 do 800 kPa
NETO teža
63,0 kg
Zmogljivost pranja in ožemanja
8,0 kg
Poraba
energije
Pranje in
segrevanje
Obrati
220 V
2000 W
240 V
2400 W
WW8*K54****
WW8*K52****
1400 vrt/min
1200 vrt/min
Specifikacij
Slovenščina 57 Untitled-4 57
6/16/2017 6:38:25 PM
Specifikacij
Vrsta
Pralni stroj z vrati spredaj
Ime modela
WW7*K5*****
Dimenzije (širina x globina x višina)
600 x 550 x 850 (mm)
Vodni tlak
od 50 do 800 kPa
NETO teža
63,0 kg
Zmogljivost pranja in ožemanja
7,0 kg
Poraba
energije
Pranje in
segrevanje
Obrati
220 V
2000 W
240 V
2400 W
WW7*K54****
WW7*K52****
1400 vrt/min
1200 vrt/min
OPOMBA
Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave kakovosti.
Specifikacij
58 Slovenščina
Untitled-4 58
6/16/2017 6:38:25 PM
V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010
"*" Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).
Samsung
Ime modela
Zmogljivost
kg
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+++ (največja
učinkovitost)
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih
pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem
in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat
kWh/leto
izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je
odvisna od načina uporabe aparata.)
WW9*K54****
WW9*K52****
9,0
A+++
130
Poraba energije
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj
pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in
delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od
načina uporabe aparata.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,65
0,51
0,51
0,48
5,00
l/leto
9400
Razred učinkovitosti ožemanja
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A
(največja učinkovitost)
Največja hitrost vrtenja
vrt/min
Preostala vlaga
%
A
B
1400
44
1200
53
COTTON (BOMBAŽ)
60 °C in
COTTON (BOMBAŽ)
40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in
Programa
"standardni program Bombaž 40 °C". Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in najučinkovitejša za to vrsto
perila (glede porabe vode in energije). Pri teh programih se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od navedene. Po namestitvi
zaženite način umerjanja (glejte razdelek "Zagon umerjanja (priporočeno)" na strani 25).
Trajanje standardnega programa
min
min
min
min
293
283
283
2
Specifikacij
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (Tl)
Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za
standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu;
Pranje
Ožemanje
dB (A) ref 1 pW
dB (A) ref 1 pW
53
74
Prostostoječ
Slovenščina 59 Untitled-4 59
6/16/2017 6:38:25 PM
Specifikacij
V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010
"*" Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).
Samsung
Ime modela
Zmogljivost
kg
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+++ (največja
učinkovitost)
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih
pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem
in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat
kWh/leto
izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je
odvisna od načina uporabe aparata.)
WW8*K54****
WW8*K52****
8,0
A+++
116
Poraba energije
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj
pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in
delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od
načina uporabe aparata.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,54
0,48
0,48
0,48
5,00
l/leto
8100
Razred učinkovitosti ožemanja
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A
(največja učinkovitost)
Največja hitrost vrtenja
vrt/min
Preostala vlaga
%
A
B
1400
44
1200
53
COTTON (BOMBAŽ)
60 °C in
COTTON (BOMBAŽ)
40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in
Programa
"standardni program Bombaž 40 °C". Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in najučinkovitejša za to vrsto
perila (glede porabe vode in energije). Pri teh programih se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od navedene. Po namestitvi
zaženite način umerjanja (glejte razdelek "Zagon umerjanja (priporočeno)" na strani 25).
Trajanje standardnega programa
Specifikacij
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (Tl)
min
min
min
min
284
254
254
2
Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za
standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu;
Pranje
Ožemanje
dB (A) ref 1 pW
dB (A) ref 1 pW
53
74
Prostostoječ
60 Slovenščina
Untitled-4 60
6/16/2017 6:38:25 PM
V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010
"*" Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).
Samsung
Ime modela
Zmogljivost
kg
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+++ (največja
učinkovitost)
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih
pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem
in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat
kWh/leto
izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je
odvisna od načina uporabe aparata.)
WW7*K54****
WW7*K52****
7,0
A+++
122
Poraba energije
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj
pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in
delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od
načina uporabe aparata.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,68
0,52
0,34
0,48
5,00
l/leto
7400
Razred učinkovitosti ožemanja
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A
(največja učinkovitost)
Največja hitrost vrtenja
vrt/min
Preostala vlaga
%
B
1400
1200
53
COTTON (BOMBAŽ)
60 °C in
COTTON (BOMBAŽ)
40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in
Programa
"standardni program Bombaž 40 °C". Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in najučinkovitejša za to vrsto
perila (glede porabe vode in energije). Pri teh programih se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od navedene. Po namestitvi
zaženite način umerjanja (glejte razdelek "Zagon umerjanja (priporočeno)" na strani 25).
Trajanje standardnega programa
min
min
min
min
245
195
175
2
Specifikacij
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (Tl)
Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za
standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu;
Pranje
Ožemanje
dB (A) ref 1 pW
dB (A) ref 1 pW
54
74
Prostostoječ
Slovenščina 61 Untitled-4 61
6/16/2017 6:38:25 PM
Specifikacij
Podatki o glavnih programih pranja
Model
WW9*K5*****
WW8*K5*****
WW7*K5*****
Čas
Zmogljivost
programa
(kg)
(min)
Preostala
vsebnost vlage
(%)
1400
1200
vrt/
vrt/
min
min
Poraba vode (l/
program)
Poraba
energije
(kWh/
program)
Programi
Temperatura
(°C)
COTTON
(BOMBAŽ)
20
4,5
142
56
59
65
0,36
40
4,5
4,5
283
283
44
44
53
53
39
39
0,51
0,51
9,0
293
44
53
47
0,65
COTTON
(BOMBAŽ)
60
SYNTHETICS
(SINTETIKA)
40
4,0
159
35
35
68
0,65
COTTON
(BOMBAŽ)
20
4,0
142
56
59
60
0,33
40
4,0
4,0
254
254
44
44
53
53
33
33
0,48
0,48
8,0
283
44
53
41
0,54
COTTON
(BOMBAŽ)
60
SYNTHETICS
(SINTETIKA)
40
4,0
159
35
35
68
0,65
COTTON
(BOMBAŽ)
20
3,5
142
56
59
55
0,30
40
3,5
3,5
175
195
53
53
53
53
38
38
0,34
0,52
7,0
245
53
53
48
0,68
3,5
159
35
35
68
0,65
COTTON
(BOMBAŽ)
SYNTHETICS
(SINTETIKA)
60
40
Vrednosti v tabeli so bile izmerjene pod pogoji, navedenimi v standardu IEC60456/EN60456. Dejanske
vrednosti so odvisne od uporabe aparata.
Specifikacij
62 Slovenščina
Untitled-4 62
6/16/2017 6:38:25 PM
Beležka
Untitled-4 63
6/16/2017 6:38:25 PM
ALI IMATE VPRAŠANJA OZIROMA KOMENTARJE?
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
BULGARIA
0800 111 31,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
*3000
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
*8000 (apel in retea)
ROMANIA
08008-726-78-64
www.samsung.com/ro/support
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
(brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DC68-03654B-05
Untitled-4 64
6/16/2017 6:38:26 PM
Download PDF

advertising