Samsung | WS-32Z316T | Samsung CW-29M226V Navodila za uporabo

AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 1
BARVNI
TELEVIZOR
Uporabni‰ka navodila
Pred uporabo televizorja preberite ta priroãnik
in ga shranite za prihodnjo uporabo.
MENIJI NA ZASLONU
SLIKA V SLIKI (izbirno)
TELETEKST
Izdelek registrirajte na www.samsung.com/global/register
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 2
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 3
Vsebina
◆ PRIKLJUâITEV IN PRIPRAVA TELEVIZORJA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pogled na televizor (odvisno od modela)......................................................
Infrardeãi daljinski upravljalnik ......................................................................
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.......................................................
Prikljuãitev na anteno ali kabelsko televizijsko omreÏje ................................
Izklop in vklop televizorja...............................................................................
Preklop televizorja v stanje pripravljenosti ....................................................
Spoznavanje daljinskega upravljalnika..........................................................
Funkcija Vstavi in poÏeni...............................................................................
Ogled predstavitve ........................................................................................
Izbira jezika....................................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ NASTAVITEV KANALOV
■
■
■
■
■
■
Samodejno shranjevanje kanalov .................................................................
Razvr‰ãanje shranjenih kanalov....................................................................
Razvr‰ãanje shranjenih kanalov....................................................................
Preskok neÏelenih kanalov............................................................................
Poimenovanje kanalov ..................................................................................
Fina naravnava kanalov ................................................................................
13
14
15
17
18
19
◆ UPORABA TELEVIZORJA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Uporaba funkcije LNA (ojaãevalnik ‰ibkega signala) (odvisno od modela) ..
Sprememba slikovnega standarda................................................................
Prilagajanje slikovnih nastavitev....................................................................
Izbira velikosti slike (odvisno od modela)......................................................
Izbira Digital NR ............................................................................................
Uporaba funkcije kontrole nagiba .................................................................
Nast drega zaslona .......................................................................................
Zamrznitev trenutne slike ..............................................................................
Sprememba zvoãnega standarda .................................................................
Regulacija zvoãnih nastavitev .......................................................................
Dodatne zvoãne nastavitve (odvisno od modela) .........................................
Izbira zvoãnega naãina (odvisno od modela)................................................
Izbira melodije ...............................................................................................
Nastavitev in prikaz trenutnega ãasa ............................................................
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
Sloven‰ãina - 3
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 4
➢
Vsebina (nadaljevanje)
◆ UPORABA TELEVIZORJA (nadaljevanje)
■
■
■
■
■
Nastavitev izklopnega ãasovnika ..................................................................
Samodejni izklop in vklop televizorja.............................................................
Nastavitev Ïelene glasnosti / Ïelenega kanala..............................................
Gledanje zunanjega signalnega vira / urejanje imena (odvisno od modela)...
Gledanje slike v sliki (PIP) (odvisno od modela)...........................................
32
33
34
35
36
◆ UPORABA FUNKCIJE TELETEKSTA
■
■
■
■
■
Funkcija teleteksta.........................................................................................
Prikaz informacij teleteksta............................................................................
Izbira ‰tevilke strani.......................................................................................
Uporaba FLOF za izbiro strani ......................................................................
Shranjevanje strani teleteksta .......................................................................
39
39
40
41
41
◆ DODATNE INFORMACIJE O POVEZAVAH
■
■
■
■
Prikljuãitev na zunanje vhode/izhode ............................................................
Prikljuãitev na vhod RCA (odvisno od modela).............................................
Prikljuãitev na vhod S-VIDEO (odvisno od modela) .....................................
Gledanje slik z zunanjih virov........................................................................
42
43
43
44
◆ PRIPOROâILA ZA UPORABO
■
■
Samodejno razmagnetenje za odstranitev barvnih lis ..................................
Odpravljanje teÏav: preden se obrnete na servisno osebje ..........................
Simboli
Pritisnite
Sloven‰ãina - 4
☛
Pomembno
➢
Opomba
45
45
AA68-03660V_Sln
7/25/05
5:18 PM
Page 5
Pogled na televizor (odvisno od modela)
➢
Dejanska konfiguracija televizorja se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
Nadzorna plo‰ãa
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
6
2
5
6
5
4
4
3
1
2
2
3
1
1) Vklop/Izklop
5) Regulacija glasnosti
2) Indikator stanja pripravljenosti
6) Prikaz menija
3) Senzor daljinskega upravljalnika
7) Izbira vhodnega vira
4) Izbira kanala
Prikljuãitvene plo‰ãe
Stranska stran televizorja
Zadnja stran televizorja
Vhod S-Video
Video vhod
Avdio vhod
(L, R)
SCART avdio/video
vhod/izhod
75Ω koaksialni spojnik za anteno / kabelsko omreÏje.
Sloven‰ãina - 5
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 6
Infrardeãi daljinski upravljalnik
STANJE PRIPRAVLJENOSTI
NEPOSREDNA IZBIRA KANALOV
IZBIRA MED ENO-/DVOMESTNIMI
KANALI
PREKLOP MED ZADNJIMA
DVEMA PRIKAZANIMA
KANALOMA
POVEâANJE GLASNOSTI
NASLEDNJI KANAL
ZAâASEN IZKLOP ZVOKA
IZBIRA ZUNANJEGA VHODA
ZMANJ·ANJE GLASNOSTI
PREJ·NJI KANAL
INFORMACIJSKI ZASLON
PRIKAZ MENIJA
PREMIK NA ÎELENO
MOÎNOST MENIJA /
REGULACIJA
VREDNOSTI MOÎNOSTI
PRIKAZ ZVOâNEGA MENIJA
IZHOD IZ ZASLONA
POTRDITEV SPREMEMBE
IZBIRA ZVOâNEGA UâINKA
TURBO ZVOK
IZBIRA SLIKOVNEGA UâINKA
VELIKOST SLIKE
IZBIRA ZVOâNEGA NAâINA
STATIâNI POSNETEK
SAMODEJNI IZKLOP
➢
Moãna svetloba lahko vpliva na delovanje daljinskega upravljalnika.
Sloven‰ãina - 6
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 7
Infrardeãi daljinski upravljalnik (nadaljevanje)
ZADRÎANJE STRANI TELETEKSTA
NASLEDNJA STRAN TELETEKSTA
IZBIRA NAâINA TELETEKSTA
(LIST/FLOF)
PREJ·NJA STRAN TELETEKSTA
NASLEDNJI KANAL
PODSLIKE (PIP)
RAZKRITJE TELETEKSTA
PRIKAZ TELETEKSTA/
ISTOâASEN PRIKAZ
TELETEKSTA IN TV PROGRAMA
IZBIRA PROGRAMA PO IMENU
IZBIRA LOKACIJE PODSLIKE (PIP)
IZBIRA VELIKOSTI PODSLIKE (PIP)
PREJ·NJA PODSLIKA (PIP)
IZBIRA TEME FASTEXT
PODSTRAN TELETEKSTA
VKLOP/IZKLOP PIP
SHRANJEVANJE TELETEKSTA
IZBIRA VELIKOSTI TELETEKSTA
IZBIRA VIRA PODSLIKE (PIP)
MENJAVA MED GLAVNO SLIKO IN
PODSLIKO (PIP)
Sloven‰ãina - 7
AA68-03660V_Sln
7/20/05
2:38 PM
Page 8
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Baterije daljinskega upravljalnika morate zamenjati ali vstaviti,
ko:
K
◆ Kupite televizor
◆ Daljinski upravljalnik ne deluje veã pravilno
1
Pokrov hrbtnega dela daljinskega upravljalnika odstranite s
pritiskom na simbol ( ) in ãvrsto potegnite ven.
2
Vstavite dve bateriji R03, UM4, “AAA” 1,5 V in pri tem pazite na
polariteto:
◆ – na bateriji mora biti ob – na daljinskem upravljalniku
◆ + na bateriji mora biti ob + na daljinskem upravljalniku
3
Pokrov ponovno namestite tako, da ga poravnate s spodnjim
delom daljinskega upravljalnika in pritisnete nazaj na mesto.
Prikljuãitev na anteno ali kabelsko televizijsko omreÏje
T
z
Za pravilno gledanje TV kanalov mora televizor signal
sprejemati iz enega izmed naslednjih virov:
◆ Zunanja antena
◆ Kabelsko televizijsko omreÏje
◆ Satelitsko omreÏje
Zadnja stran televizorja
ali
kabelsko televizijsko
omreÏje
Sloven‰ãina - 8
1
V prvih treh primerih vhodni kabel antene ali omreÏja vkljuãite v
75Ω koaksialno vtiãnico na zadnji strani televizorja.
2
âe uporabljate zunanjo anteno, jo boste pri iskanju kanalov
mogoãe morali obraãati, da dobite ostro in ãisto sliko. Za dodatne
informacije si oglejte:
◆ “Samodejno shranjevanje kanalov” na strani 13.
◆ “Roãno shranjevanje kanalov” na strani 15.
S
g
,
e
AA68-03660V_Sln
7/21/05
3:25 PM
Page 9
Izklop in vklop televizorja
Kabel za napajanje se nahaja na zadnji strani televizorja.
1
Kabel vkljuãite v ustrezno vtiãnico.
➢
2
Napetost je oznaãena na zadnji strani televizorja, frekvenca
pa je 50 ali 60 Hz.
Pritisnite gumb “
Rezultat:
3
” (Vklop/Izklop) na sprednji strani televizorja.
Indikator stanja pripravljenosti na sprednji strani
televizorja zaãne svetiti.
Za vklop televizorja na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
POWER ( ).
Rezultat:
Ponovno se izbere program, ki ste ga gledali
zadnjega.
‰e niste shranili nobenega kanala, ni ãiste slike. Oglejte
➢ âe
si “Samodejno shranjevanje kanalov” na strani 13 ali
“Roãno shranjevanje kanalov” na strani 15.
4
Za izklop televizorja ponovno pritisnite gumb “
” (Vklop/Izklop).
Preklop televizorja v stanje pripravljenosti
Televizor lahko preklopite v stanje pripravljenosti in s tem
zmanj‰ate:
◆ Porabo elektriãne energije
◆ Izrabo katodne cevi
Stanje pripravljenosti je uporabno, ãe Ïelite zaãasno prekiniti
gledanje (npr. med jedjo).
1
Pritisnite gumb POWER (
Rezultat:
2
) na daljinskem upravljalniku.
Ekran se izklopi, indikator stanja pripravljenosti na
sprednji strani televizorja pa sveti rdeãe.
Za ponoven vklop televizorja ponovno pritisnite gumb
POWER ( ).
➢
☛
Vklopite ga lahko tudi s pritiskom na gumb TV (
P / , ali ‰tevilãne tipke.
),
Televizorja ne pu‰ãajte dlje ãasa v stanju
pripravljenosti (na primer, ko greste na dopust).
Izklopite televizor s pritiskom na gumb “ ”
(Vklop/Izklop) na sprednji strani televizorja.
Priporoãamo tudi, da izkljuãite napajanje in anteno.
Sloven‰ãina - 9
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:11 PM
Page 10
Spoznavanje daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljanik se uporablja predvsem za:
◆ Zamenjavo kanalov in regulacijo glasnosti
◆ Nastavitev televizorja s pomoãjo menija na zaslonu
V naslednji tabeli so navedeni najpogosteje uporabljeni gumbi
in njihove funkcije.
Gumb
do
-/--
PRE-CH
Funkcija menija
Za prikaz naslednjega
shranjenega kanala.
-
Za prikaz prej‰njega
shranjenega kanala.
-
Za prikaz ustreznih kanalov.
Za izbiro kanalov nad ‰tevilko deset.
Ko pritisnete gumb, se prikaÏe simbol “--”.
Vnesite dvomestno ‰tevilko kanala.
Pritisnite gumb PRE-CH. TV preklopi na zadnji gledani
kanal.
Za hiter preklop med oddaljenima kanaloma preklopite na
en kanal in s ‰tevilko izberite drug kanal. Nato preklapljajte
med njima s pritiskom na gumb PRE-CH.
Za poveãanje glasnosti.
-
Za zmanj‰anje glasnosti.
-
MUTE
Za zaãasen izklop zvoka.
Za ponoven vklop zvoka ponovno pritisnite ta gumb
oziroma gumb
ali
.
MENU
Za prikaz menija na
zaslonu.
Za vrnitev na prej‰nji meni ali
normalno gledanje.
-
Za:
◆ Prikaz podmenija z
izbirami za trenutno
moÏnost menija.
◆ Poveãanje/zmanj‰anje
vrednosti moÏnosti
menija
-
Za potrditev izbire.
-
Za izhod iz menija in vrnitev
na normalno gledanje.
EXIT
TV
Sloven‰ãina - 10
Funkcija gledanja
➢
Za vklop televizorja iz
stanja pripravljenosti.
O
o
AA68-03660V_Sln
12:12 PM
Page 11
Funkcija Vstavi in poÏeni
Ob prvem vklopu televizorja se samodejno prikaÏejo tri
osnovne nastavitve:nastavitev jezika, kanala in ure.
Plug & Play
1
âe je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb POWER
( ) na daljinskem upravljalniku.
Rezultat:
2
➢
3
b
Skip
Check antenna input.
œ √ Move
PrikaÏe se meni Auto Store z navedbo Country.
Skip
Auto Store
TV
Country
Search
œ Eastren Europe √
: -/+
PrikaÏe se meni Time z izbiro Clock.
Oglejte si “Samodejno shranjevanje kanalov” na strani 13.
Oglejte si “Nastavitev in prikaz trenutnega ãasa” na strani
31.
Ko konãate, pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
7
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Move
Za premik na uro ali minuto pritisnite gumb œ ali √. S pritiskom
na gumb ▲ ali ▼ nastavite uro ali minuto.
➢
6
PrikaÏe se sporoãilo Check antenna input..
S pritiskom na gumb œ ali √ izberite ustrezno podroãje.
Za iskanje kanalov izberite Search s pritiskom na gumb ▲ ali ▼ in
pritisnite gumb œ ali √. Za prekinitev iskanja pritisnite gumb
MENU ( ).
➢
5
PrikaÏe se sporoãilo Plug & Play. Nekaj ãasa utripa,
nato pa se samodejno prikaÏe meni Language.
Preverite, ali je antena prikljuãena na televizor. Pritisnite gumb
œ ali √.
Rezultat:
Language
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
âe v meniju Language ne izberete jezika, le-ta izgine ãez
pribliÏno 30 sekund.
Rezultat:
4
TV
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite ustrezni jezik. Za potrditev
jezika pritisnite gumb MENU ( ).
Rezultat:
e
i
2005/06/20
Move
œ √ Adjust
Skip
TV
Time
Clock
-- : -Sleep Timer
: Off
On Timer
-- : -- Off
Off Timer
-- : -- Off
On Timer Volume
: 10
On Timer Channel : 1
).
PrikaÏe se sporoãilo Enjoy your watching. in aktivira
se shranjeni kanal.
Za ponastavitev te funkcije...
Move
1
Pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup in pritisnite gumb
ENTER ( ).
Rezultat:
3
Skip
Enjoy your watching.
Izbere se Plug & Play.
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
œ √ Adjust
).
).
PrikaÏe se sporoãilo Plug & Play.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
Sloven‰ãina - 11
√
√
: Off
: On
√
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 12
Ogled predstavitve
Da bi spoznali razliãne menije televizorja, si lahko ogledate
name‰ãeno predstavitev.
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
TV
).
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Demonstration.
5
Pritisnite gumb ENTER (
).
Setup
√
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Rezultat:
√
➢
: Off
: On
√
Enter
).
Izmeniãno se prikazujejo moÏnosti menija.
Za izhod iz predstavitve pritisnite gumb EXIT (
daljinskem upravljalniku.
) na
Return
Izbira jezika
Ob prvi uporabi televizorja izberite jezik prikaza menijev in
indikatorjev.
TV
Setup
Plug & Play
Language œ English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
TV
√
√
√
√
Move
2
Return
Sloven‰ãina - 12
).
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
Return
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
: Off
: On
Language
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
1
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Language.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
6
).
).
PrikaÏejo se moÏnosti menija Language.
S pritiskanjem na gumb ▲ ali ▼ izberite ustrezni jezik.
P
d
n
·
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 13
Samodejno shranjevanje kanalov
Preverite lahko razpoloÏljive frekvenãne razpone (odvisno od
drÏave). Samodejno dodeljene ‰tevilke programov mogoãe
niso skladne z dejanskimi ali Ïelenimi ‰tevilkami programov.
·tevilke lahko razvrstite roãno in zbri‰ete vse neÏelene kanale.
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
4
).
PrikaÏe se glavni meni.
Move
Enter
Auto Store
Country
Search
Izbere se Auto Store.
PrikaÏejo se moÏnosti menija Auto Store z navedbo
Country.
S pritiskom na gumb œ ali √ izberite ustrezno podroãje.
DrÏave so prikazane v naslednjem vrstnem redu:
Belgium - France - Germany - Italy - Nederlands - Spain Sweden - Switzerland - Unitde Kingdom - Others Eastren Europe
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Search.
7
Pritisnite gumb œ ali √ za zaãetek iskanja.
Rezultat:
➢
8
œ √ Adjust
TV
Return
Auto Store
Country
Search
PrikaÏe se vodoravna vrstica, kanali pa so shranjeni v
vrstnem redu, ki odraÏa njihov poloÏaj v frekvenãnem
razponu. Iskanje se konãa samodejno.
:
Eastren Europe
œ -/+
√
œ √ Search
Move
Return
Za prekinitev iskanja pred koncem pritisnite gumb
MENU ( ).
Po konãanem iskanju in shranjevanju se prikaÏe meni Sort.
◆ Za razvr‰ãanje shranjenih kanalov v Ïelenem ‰tevilãnem
vrstnem redu preidite na korak 6 postopka “Razvr‰ãanje
shranjenih kanalov” na strani 14.
P 1 C-- ----106 MHz
◆ Za izhod iz funkcije shranjevanja kanalov brez razvr‰ãanja
pritiskajte gumb MENU ( ), dokler meniji ne izginejo.
9
œ Eastren Europe √
: -/+
).
Move
5
Return
TV
).
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
√
√
√
√
√
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
Channel
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
3
TV
Ko so kanali shranjeni, lahko:
◆
◆
◆
◆
◆
Kanale razvrstite v Ïelenem vrstnem redu (oglejte si stran 14)
Preskok neÏelenih kanalov (oglejte si stran 17)
Poimenujete shranjene kanale (oglejte si stran 18)
Po potrebi fino naravnate kanal (oglejte si stran 19)
Vklopite funkcijo digitalnega zmanj‰evanja ‰umov
(oglejte si stran 24)
7 %
Return
Sort
TV
From
To
Store
Move
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 13
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 14
Razvr‰ãanje shranjenih kanalov
TV
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
Move
Ta postopek vam omogoãa spremembo ‰tevilk programov
shranjenih kanalov. To postopek boste mogoãe morali izvesti
po uporabi funkcije samodejnega shranjevanja. Zbri‰ete lahko
kanale, ki jih ne Ïelite obdrÏati.
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
Enter
Return
2
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
From
To
Store
œ √ Adjust
TV
From
To
Store
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Sort.
5
Pritisnite gumb ENTER (
TV
Move
Sort
7
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro To. Izberite ‰tevilko kanala za
identifikacijo s pritiskanjem na gumb œ ali √.
kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom
➢ ·tevilko
na ‰tevilãne gumbe (0~9).
Return
: P 2 ----: P 1 ----œ OK
√
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 14
PrikaÏejo se moÏnosti menija Sort z navedbo From.
Izberite ‰tevilko kanala za spremembo s pritiskanjem na gumb
œ ali √.
Sort
From
To
Store
).
6
: P 1 ----œ P 2 ----- √
: ?
œ √ Adjust
).
Return
8
Move
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
3
Rezultat:
Move
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
Sort
TV
).
Return
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Store. Izberite OK za potrditev
zamenjave ‰tevilk kanalov s pritiskom na gumb œ ali √.
Rezultat:
9
Izbrani kanal je zamenjan s kanalom, ki je bil
predhodno shranjen na izbrano ‰tevilko.
Za premik kanalov na Ïelene ‰tevilke ponovite korake od 6 do 8
po izbiri From s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
S
o
P
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 15
Roãno shranjevanje kanalov
Shranite lahko do 100 TV kanalov, tudi kanale kabelskih
omreÏij.
TV
o
Pri roãnem shranjevanju kanalov lahko izberete:
Channel
◆ Ali bi radi shranili vse najdene kanale
◆ ·tevilko programa vsakega shranjenega kanala, ki bi
ga radi identificirali
Move
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
PrikaÏe se glavni meni.
TV
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Manual Store.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Manual Store
).
Move
PrikaÏe se moÏnosti menija Manual Store z navedbo
Programme.
Da bi kanalu doloãili ‰tevilko programa, pritisnite gumb œ ali √.
7
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Colour System. Oznaãite
zahtevani standard oddajanja s pritiskanjem na gumb œ ali √.
8
TV
Return
Zvoãni standardi so prikazani v naslednjem vrstnem
redu:
BG - DK - I - L.
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Barvni standardi so prikazani v naslednjem vrstnem
redu:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Sound System. Oznaãite
zahtevani zvoãni standard s pritiskanjem na gumb œ ali √.
Rezultat:
œ √ Adjust
).
6
Rezultat:
Return
œ P 1 ----- √
Programme
Colour System
: AUTO
Sound System
: DK
Search
: 0MHz
Channel
: C-Store
: ?
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
3
Rezultat:
Enter
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
Move
: P 1 ----œ AUTO √
: DK
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Adjust
TV
Return
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Move
: P 1 ----: AUTO
œ DK
√
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 15
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 16
Roãno shranjevanje kanalov (nadaljevanje)
9
TV
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 0MHz
œ C 1
√
: ?
œ √ Move
Return
Adjust
TV
◆ Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
◆ Pritisnite gumb √.
◆ Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro C (zraãni kanal) ali S
(kabelski kanal).
◆ Pritisnite gumb √.
◆ Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro zahtevane ‰tevilke.
·tevilko kanala lahko izberete tudi neposredno s
pritiskom na ‰tevilãne gumbe (0~9).
➢
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Move
: P 1 ----: AUTO
: DK
œ 46MHz√
√
: C 1
: ?
œ √ Search
TV
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Move
ni zvoka ali le-ta ni normalen, ponovno izberite zahtevani
➢ âe
zvoãni standard.
10
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 46MHz
: C 1
œ OK
√
œ √ Adjust
Return
âe ne poznate ‰tevilk kanalov, izberite Search s pritiskom na
gumb ▲ ali ▼. Pritisnite gumb œ ali √ za zaãetek iskanja.
Rezultat:
Return
Manual Store
âe poznate ‰tevilko kanala, ki bi ga radi shranili, sledite
naslednjim korakom.
Tuner pregleda frekvenãni razpon, dokler se na
zaslonu ne prikaÏe prvi kanal ali izbrani kanal.
11
Za shranjevanje kanala in povezane ‰tevilke programa izberite
Store s pritiskom na gumb ▲ ali ▼. Pritisnite gumb œ ali √ za
izbiro OK.
12
Za shranjevanja vsakega kanala ponovite korake 9 do 11.
☛
Kanalni naãin
◆ P (Programski naãin): Po konãani naravnavi so oddajne
postaje dodeljene na ‰tevilke poloÏajev med P00 do P99.
Kanal lahko izberete z vnosom ‰tevilke poloÏaja v tem naãinu.
◆ C (Naãin resniãnega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom
doloãene ‰tevilke za vsako radijsko postajo v tem naãinu.
◆ C (Naãin kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom
doloãene ‰tevilke za vsako kabelsko postajo v tem naãinu.
Sloven‰ãina - 16
Iz
p
P
ni
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 17
Preskok neÏelenih kanalov
Izbrane kanale lahko tudi izloãite. Preskoãeni kanali pri
pregledovanju kanalov ne bodo prikazani.
TV
Prikazani pa bodo vsi kanali, ki jih niste izbrali za preskok.
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
).
PrikaÏe se glavni meni.
Move
Enter
Return
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Add/Delete.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
Channel
).
TV
Add/Delete
P
P
P
P
).
1
2
3
4
œ
:
:
:
√
Added
Added
Added
Added
Prikazani so shranjeni kanali.
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro kanala za dodajanje ali brisanje.
Po potrebi izberite Added ali Deleted s pritiskom na gumb
œ ali √.
7
Za dodajanje ali brisanje kanala ponovite korak 6.
œ √ Adjust
Move
TV
Return
Add/Delete
P
P
P
P
Move
1
2
3
4
œ
:
:
:
Deleted
Added
Added
Added
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 17
√
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 18
Poimenovanje kanalov
TV
Imena kanalov bodo doloãena samodejno po sprejemu
informacij o kanalih. Ta imena lahko spreminjate oziroma
doloãate nova imena.
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
1
Rezultat:
2
Move
Enter
Pritisnite gumb MENU (
Return
Name
P
P
P
P
1
2
3
4
œ
:
:
:
√
-----------------
œ √ Adjust
TV
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Name.
5
Pritisnite gumb ENTER (
1
2
3
4
Adjust
œ
:
:
:
A
-------------
œ √ Move
Sloven‰ãina - 18
√
Return
).
).
Prikazani so trenutni kanali.
6
Po potrebi izberite kanal za preimenovanje s pritiskom na gumb
▲ ali ▼.
7
Pritisnite gumb œ ali √.
8
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro ãrke (A~Z), ‰tevilke (0~9) ali
simbola (–, presledek). S pritiskom na gumb œ ali √ se premikajte
na prej‰njo ali naslednjo ãrko.
9
Za preimenovanje vsakega kanala ponovite korake 6 do 8.
Return
Name
P
P
P
P
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
3
Rezultat:
Move
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
TV
).
â
s
â
ro
e
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 19
Fina naravnava kanalov
âe je sprejem jasen, fina naravnava ni potrebna, ker se to
samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem.
âe je signal ‰ibak ali popaãen, boste kanal mogoãe morali
roãno fino naravnati.
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
Channel
TV
… More
Fine Tune
LNA
√
: Off
).
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
Odvisno od modela
Move
Enter
Return
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Fine Tune.
).
Fine Tune
P 1
1
Reset
5
Pritisnite gumb ENTER (
).
Move
œ √ Adjust
6
Za iskanje ostre in ãiste slike dobre zvoãne kakovosti pritisnite
gumb œ ali √.
Rezultat:
7
PrikaÏe se vodoravna vrstica. Drsnik vodoravne
vrstice premikajte levo ali desno s pritiskom na gumb
œ ali √.
Za shranjevanje nastavitve fine naravnave v pomnilnik televizorja
pritisnite gumb ENTER ( ).
Rezultat:
8
Save
Return
Indikator kanala zasveti rdeãe.
Da bi zbrisali naravnano sliko ali zvok, izberite Reset s pritiskom
na gumb ▲ ali ▼. Pritisnite gumb ENTER ( ).
Rezultat:
Indikator kanala zasveti v prvotni barvi.
Sloven‰ãina - 19
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 20
Uporaba funkcije LNA (ojaãevalnik ‰ibkega signala) (odvisno od modela)
TV
Channel
… More
Fine Tune
LNA
Ta funkcija je zelo uporabna v primeru ‰ibkega TV signala.
LNA okrepi TV signal na podroãju ‰ibkega signala, ne pa tudi
‰umov. Ta funkcija deluje samo v primeru ‰ibkega signala,
nastavitev pa se shrani na trenutni kanal.
√
œ On √
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
Move
œ √ Adjust
Return
2
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Channel.
Rezultat:
PrikaÏejo se moÏnosti menija Channel.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro LNA.
5
Za vklop te funkcije izberite On s pritiskom na gumb œ ali √.
➢
Sloven‰ãina - 20
).
).
âe moÏnost LNA nastavite na “On”, bo kakovost slike
zaradi signala trenutnega kanala lahko slab‰a. Zato
funkcijo LNA vklopite ali izklopite glede na kakovost
trenutno prikazane slike.
Iz
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 21
Sprememba slikovnega standarda
Izberete lahko tip slike, ki najbolj usteza va‰im zahtevam.
TV
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
).
Mode
Size
Digital NR
Tilt
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Picture.
Rezultat:
Picture
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
4
Izbrana je funkcija Mode.
Na voljo so vam naslednji slikovni naãini:
Dynamic - Standard - Movie - Custom.
➢
√
Enter
Return
).
Z veãkratnim pritiskom na gumb œ ali √ izberite Ïeleni slikovni
naãin.
Rezultat:
Dynamic
16:9
: On
: 0
PrikaÏejo se moÏnosti menija Picture.
Move
3
œ
:
TV
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
† More
Move
œ
:
:
:
:
Dynamic
90
50
50
50
œ √ Adjust
Te moÏnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb
P.MODE (
: Slikovni naãin).
Sloven‰ãina - 21
√
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 22
Prilagajanje slikovnih nastavitev
Televizor ima veã nastavitev za nadzor kakovosti slike.
TV
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
œ
:
√
Dynamic
16:9
: On
: 0
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
Enter
Return
TV
3
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
† More
œ
:
:
:
:
Standard
70
50
50
50
œ √ Adjust
Move
√
:
œ
:
:
:
Standard
70
50
50
50
5
Rezultat:
√
6
Return
Contrast
7
8
Mode
… More
Colour Tone œ
Reset
Move
Normal
œ √ Adjust
√
√
Return
TV
Mode
… More
Colour Tone :
Reset
Move
Normal
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 22
√
Return
PrikaÏe se vodoravna vrstica. Za Ïeleno nastavitev
veãkrat pritisnite gumb œ ali √.
Pritisnite gumb MENU (
).
Ponovno se prikaÏejo razpoloÏljive moÏnosti.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Colour Tone. Z veãkratnim
pritiskom na gumb œ ali √ izberite Ïeleno moÏnost.
Rezultat:
70
TV
Na voljo so vam naslednji slikovni naãini:
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro moÏnosti (Contrast, Brightness,
Sharpness, Colour, ali Tint - samo NTSC), ki jo Ïelite naravnati.
Pritisnite gumb œ ali √. Te moÏnosti so nastavljive za vsak naãin
(Dynamic, Standard, Movie ali Custom).
Rezultat:
œ √ Adjust
Move
Izbrana je funkcija Mode.
Dynamic - Standard - Movie - Custom
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
† More
).
Z veãkratnim pritiskom na gumb œ ali √ izberite Ïeleni slikovni
naãin.
Rezultat:
Return
TV
4
PrikaÏejo se moÏnosti menija Picture.
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
Mode
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Picture.
Rezultat:
Move
).
Na voljo so naslednji barvni odtenki:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
Za ponastavitev tovarni‰kih nastavitev s pritiskom na gumb
▲ ali ▼ izberite Reset. Pritisnite gumb œ ali √. Funkcija Reset je
nastavljena za vsakega izmed naèinov (Dynamic, Standard,
Movie, ali Custom).
Rezultat:
➢
Naravnane nastavitve bodo ponastavljene na
tovarni‰ke nastavitve.
Televizor ima “samodejni sistem razmagnetenja”, ki se
aktivira v primeru magnetnih motenj. Za razmagnetenje
TV zaslona izklopite televizor s pritiskom na gumb “ ”
(Vklop/Izklop) na sprednji plo‰ãi. (Oglejte si
“Samodejno razmagnetenje za odstranitev barvnih lis”
na strani 45.)
V
e
m
s,
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 23
Izbira velikosti slike (odvisno od modela)
Velikost slike, ki najbolje ustreza va‰im zahtevam za gledanje, lahko
enostavno izberete s pritiskom na gumb “P.SIZE (
)”. Glede na
model so vam na voljo naslednje velikosti slike:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, Auto Wide
➢
TV
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
Dynamic
16:9
: On
: 0
√
Dviganje je mogoãe v naãinu Zoom1 ali Zoom2 s pritiskom
na gumb ▲ ali ▼.
Move
1
:
œ
œ √ Adjust
).
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Picture.
Rezultat:
PrikaÏejo se moÏnosti menija Picture.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Size.
5
Pritisnite gumb œ ali √ za izbiro velikost slike.
).
e
”
Sloven‰ãina - 23
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 24
Izbira Digital NR
âe je sprejeti TV signal ‰ibak, lahko vklopite to funkcijo za
zmanj‰anje statiãnih motenj in odsevov na zaslonu.
â
n
Picture
TV
Mode
Size
Digital NR
Tilt
: Dynamic
: 16:9
œ On
: 0
1
√
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
œ √ Adjust
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Picture.
Rezultat:
Move
).
PrikaÏejo se moÏnosti menija Picture.
Return
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Digital NR.
5
Za vklop te funkcije izberite On s pritiskom na gumb œ ali √.
).
â
s
â
n
Sloven‰ãina - 24
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 25
Uporaba funkcije kontrole nagiba
âe je sprejeta slika rahlo nagnjena na eno stran, lahko
naravnate nagib.
Odvisno od modela
TV
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
).
PrikaÏe se glavni meni.
:
:
Dynamic
16:9
: On
œ 0
√
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Picture.
Rezultat:
PrikaÏejo se moÏnosti menija Picture.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Tilt.
5
Pritisnite gumb œ ali √ za izbiro Ïelene nastavitve (-7 do 7).
Move
œ √ Adjust
Return
).
Nast drega zaslona
âe ni signala ali je signal zelo ‰ibak, se namesto motene slike
samodejno prikaÏe modri zaslon.
TV
âe Ïelite gledati sliko slabe kakovosti, naãin “Blue Screen”
nastavite na “Off”.
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
).
PrikaÏe se glavni meni.
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
œ √ Adjust
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Blue Screen.
5
Za vklop te funkcije izberite On s pritiskom na gumb œ ali √.
).
Sloven‰ãina - 25
√
√
œ On √
: On
√
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 26
Zamrznitev trenutne slike
Med gledanjem TV programa sliko lahko zamrznete enostavno
s pritiskom na gumb “STILL ( )”.
➢
Za vrnitev na normalno gledanje ponovno pritisnite ta
gumb.
Sprememba zvoãnega standarda
Izberete lahko tip posebnih zvoãnih uãinkov ob gledanju
doloãene oddaje.
TV
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
œ Custom
œ √ Adjust
:
:
:
:
√
√
Off
Off
Off
Off
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
3
PrikaÏejo se moÏnosti menija Sound.
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
4
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Sound.
Rezultat:
Return
).
).
Izbrana je funkcija Mode.
Izberite zahtevani zvoãni uãinek s pritiskanjem na gumb œ ali √.
Rezultat:
Na voljo so naslednji zvoãni uãinki:
Standard - Music - Movie - Speech – Custom
➢
Sloven‰ãina - 26
Te moÏnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb
S.MODE (
: Zvoãni naãin).
Z
o
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 27
Regulacija zvoãnih nastavitev
Zvoãne nastavitve lahko nastavite popolnoma po Ïelji.
TV
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
).
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Sound.
Rezultat:
PrikaÏejo se moÏnosti menija Sound.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Equalizer.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
Sound
Move
).
Off
Off
Off
Off
Return
Equalizer
).
R
PrikaÏejo se moÏnosti menija Equalizer.
Izberite moÏnost za naravnavo s pritiskom na gumb œ ali √.
Za Ïeleno nastavitev pritiskajte gumb ▲ ali ▼.
➢
√
:
:
:
:
Enter
TV
moÏnosti lahko prikaÏete tudi s pritiskom na gumb
➢ Te
S.MENU.
6
: Custom
L
Adjust
œ √ Move
âe spremenite te nastavitve, se zvoãni standard
samodejno nastavi na Custom.
Sloven‰ãina - 27
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 28
Dodatne zvoãne nastavitve (odvisno od modela)
◆ Auto Volume
TV
Vsaka postaja ima svoje signalne pogoje, zato ni
enostavno regulirati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala.
Ta funkcija vam omogoãa samodejno regulacijo glasnosti
Ïelenega kanala z zniÏanjem glasnosti v primeru visokega
modulacijskega signala ali zvi‰anjem glasnosti v primeru
nizkega modulacijskega signala.
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
: Custom
œ
:
:
:
œ √ Adjust
√
On √
Off
Off
Off
G
z
p
tr
◆ SRS WOW
Return
Poudari.srednje in nizke tone in omogoãi simulacijo
prostorskega zvoka.
TV
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
◆ Turbo Sound
: Custom
√
:
œ
:
:
œ √ Adjust
Ta funkcija poudarja vi‰je in niÏje zvoãne pasove (in
vkljuãuje druge uãinke). Ob gledanju glasbenih, filmskih in
drugih kanalov boste uÏivali v izvrstnem dinamiãnem
zvoku s pritiskom na gumb TURBO.
Off
On √
Off
Off
Return
TV
◆ Pseudo Stereo
Funkcija pretvarja mono zvoãni signal v dva identiãna
kanala (levi in desni). Ko je moÏnost Pseudo Stereo
nastavljena na On ali Off, te nastavitve veljajo za zvoãne
uãinke, kot so Standard, Music, Movie in Speech.
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
: Custom
:
:
œ
:
√
Off
Off
On √
Off
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
Move
œ √ Adjust
).
PrikaÏe se glavni meni.
Return
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Sound.
Rezultat:
TV
PrikaÏejo se moÏnosti menija Sound.
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
: Custom
œ √ Adjust
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Izberite Ïeleno moÏnost (Auto Volume, SRS WOW, Turbo
Sound, ali Pseudo Stereo) s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
5
Za vklop te funkcije izberite On s pritiskom na gumb œ ali √.
:
:
:
œ
Off
Off
Off
On √
Return
➢
Sloven‰ãina - 28
).
√
je blagovna znamka podjetja SRS Labs, Inc.
Tehnologija WOW je vgrajena pod licenco podjetja SRS
Labs, Inc.
➢
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 29
Izbira zvoãnega naãina (odvisno od modela)
Gumb “DUAL I-II” prikazuje/regulira obdelavo in produkcijo
zvoãnega signala. Ob vklopu je naãin samodejno
prednastavljen na “DUAL-I” ali “STEREO”, odvisno od
trenutne oddaje.
Indikator na zaslonu
Vsakdanja oddaja
(standardni avdio)
MONO (Normalna uporaba)
Normalno +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normalno)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normalno)
DUAL-I → DUAL-II → Mono
NICAM NICAM (Normalno)
→
NICAM Dual-I/II
A2
Stereo
Vsakdanja oddaja
(standardni avdio)
MONO (Normalna uporaba)
Dvojeziãno ali Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
→
NICAM
Stereo
Tip oddaje
STEREO ↔ MONO
(Prisiljeni mono)
◆ V primeru slab‰ih sprejemnih pogojev bo poslu‰anje
enostavnej‰e ob izbiri naãina MONO.
◆ âe je stereo signal ‰ibak in pride do samodejnega
preklopa, preklopite na MONO.
◆ Ob sprejemanju mono zvoka v naãinu AV prikljuãute na
vhodni spojnik “AUDIO-L” na plo‰ãi (sprednji ali
stranski). âe mono zvok prihaja samo iz levega
zvoãnika, pritisnite gumb DUAL I-II.
S
Sloven‰ãina - 29
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 30
Izbira melodije
Ob vklopu ali izklopu televizorja lahko zasli‰ite jasno melodijo.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 30
√
√
: Off
œ On √
√
Return
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
).
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Melody.
5
Za vklop te funkcije izberite On s pritiskom na gumb œ ali √.
).
U
s
s
.
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 31
Nastavitev in prikaz trenutnega ãasa
Uro televizorja lahko nastavite tako, da se trenutni ãas prikaÏe
s pritiskom na gumb “INFO ( )”. âe Ïelite uporabljati
samodejni vklopni in izklopni ãasovnik, morate nastaviti ãas.
➢
1
Pritisnite gumb MENU (
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Ob pritisku gumba “ ” (Vklop/Izklop) na sprednji strani
televizorja bo nastavitev ure ponastavljena.
Rezultat:
2
TV
√
: Off
: On
√
).
Move
PrikaÏe se glavni meni.
Enter
Return
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
TV
Rezultat:
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Time.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
Time
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
6
√
Clock
-- : -Sleep Timer
: Off
On Timer
-- : -- Off
Off Timer
-- : -- Off
On Timer Volume
: 10
On Timer Channel : 1
).
).
Move
Izbrana je funkcija Clock.
Za premik na uro ali minuto pritisnite gumb œ ali √.
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ nastavite uro ali minuto.
œ √ Adjust
TV
Return
Time
Clock
13 : 00
Sleep Timer
: Off
On Timer
-- : -- Off
Off Timer
-- : -- Off
On Timer Volume
: 10
On Timer Channel : 1
Adjust
œ √ Move
Sloven‰ãina - 31
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 32
Nastavitev izklopnega ãasovnika
Televizor lahko nastavite tako, da se ob prednastavljenem
ãasu samodejno izklopi.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
TV
√
√
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
: Off
: On
√
2
Clock
13 :
œ 30
Sleep Timer
On Timer
-- :
Off Timer
-- :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
00
min √
-- Off
-- Off
: 10
œ √ Adjust
Return
PrikaÏe se glavni meni.
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Time.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
).
).
Izbrana je funkcija Clock.
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Sleep Timer.
7
Izberite prednastavljeni ãasovni interval (Off, 30 min, 60 min,
90 min, 120 min, 150 min, 180 min) s pritiskom na gumb œ ali √.
➢
Sloven‰ãina - 32
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
Return
Time
Move
1
Izberete lahko ãasovno obdobje med 30 in 180
minutami, po katerem televizor samodejno preklopi na
stanje pripravljenosti, in sicer s pritiskom na gumb
SLEEP ( ).
N
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 33
Samodejni izklop in vklop televizorja
Nastavite lahko izklopni/vklopni ãasovnik, da se bo televizor:
◆ Samodejno vklopil in preklopil na izbrani kanal ob
izbranem ãasu.
TV
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
◆ Samodejno izklopil ob izbranem ãasu.
➢
1
Najprej pa morate nastaviti uro televizorja (oglejte si
“Nastavitev in prikaz trenutnega ãasa” na strani 31).
âe ure ‰e niste nastavili, se prikaÏe sporoãilo Set the
clock first.
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Time.
5
Pritisnite gumb ENTER (
).
Adjust
Rezultat:
).
Izbrana je funkcija Clock.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro On Timer. Nastavite ãas, ob
katerem naj se televizor samodejno vklopi.
◆ Za premik na uro ali minuto pritisnite gumb œ ali √.
To nastavite s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
◆ Pritisnite gumb œ ali √, da bi premaknili Off, in pritisnite gumb
▲ ali ▼ za izbiro On.
7
œ √ Move
TV
√
: Off
: On
√
Return
00
min
30 On
-- Off
: 10
Return
Time
Clock
13 :
Sleep Timer
: 30
On Timer
06 :
Off Timer
23 :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
Adjust
œ √ Move
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Off Timer. Na isti naãin nastavite
ãas, ob katerem naj se televizor samodejno izklopi.
➢
√
Time
Clock
13 :
Sleep Timer
: 30
On Timer
06 :
Off Timer
-- :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
Pritisnite gumb ENTER (
Enter
TV
PrikaÏe se glavni meni.
3
6
Move
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
.
).
Setup
Izklop ob neuporabi
Ko ãasovnik nastavite na “On”, se bo televizor ãez
nekaj ãasa izklopil, ãe v treh urah po samodejnem
vklopu televizorja s ãasovnikom ne pritisnete nobene
tipke. Ta funkcija je na voljo samo, kadar je ãasovnik v
naãinu “On” (Vklop), in prepreãuje nesreão zaradi
uhajanja elektriãnega toka ali pregrevanja zaradi
dolgotrajnega vklopa televizorja s pomoãjo ãasovnika
(na primer, ko greste na poãitnice).
Sloven‰ãina - 33
00
min
30 On
30 On
: 10
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 34
Nastavitev Ïelene glasnosti / Ïelenega kanala
Nastavite lahko Ïeleno glasnost in kanal ob samodejnem
vklopu televizorja s ãasovnikom.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
TV
√
√
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
: Off
: On
√
2
Clock
13 :
Sleep Timer
: 30
On Timer
06 :
Off Timer
23 :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
00
min
30 On
30 On
œ10√
√
œ √ Adjust
Return
).
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Setup.
Rezultat:
Return
Time
Move
Z
s
p
PrikaÏejo se moÏnosti menija Setup.
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Time.
5
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
).
).
Izbrana je funkcija Clock.
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro On Timer Volume.
7
Glasnost naravnajte s pritiskom na gumb œ ali √.
8
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro On Timer Channel.
9
Pritisnite gumb œ ali √ za izbiro kanala.
U
Sloven‰ãina - 34
AA68-03660V_Sln
7/21/05
3:25 PM
Page 35
Gledanje zunanjega signalnega vira / urejanje imena (odvisno od modela)
Z daljinskim upravljalnikom preklapljajte med gledanjem
signala s prikljuãene opreme, kot so videorekorder, DVD
predvajalnik, sprejemnik in TV signal (oddajni ali kabelski).
TV
Input
Source List
Edit Name
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
).
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ENTER (
) za izbiro Input.
Move
Rezultat:
3
4
) za izbiro Source List.
TV
➢
Return
Pri povezanju opreme s televizorjem lahko izbirate med
naslednjimi vtikaãi: EXT1 ali EXT2 na zadnji plo‰ãi
televizorja in AV/S-Video na stranski plo‰ãi televizorja.
Te moÏnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb
SOURCE (
). âe zunanji vir zamenjate med gledanjem,
lahko traja nekaj ãasa, da se slika zamenja.
Source List
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
PrikaÏejo se moÏnosti menija Source List.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro signalnega vira in pritisnite gumb
ENTER ( ).
➢
Enter
PrikaÏejo se moÏnosti menija Input.
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
√
√
: TV
Move
: -----: -----: ------
Enter
Return
TV
Input
Source List
Edit Name
√
√
: TV
Urejanje imena
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
2
3
) za izbiro Input.
Enter
TV
Return
Edit Name
EXT1
EXT2
AV
S-Video
PrikaÏejo se moÏnosti menija Input.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Edit Name. Pritisnite gumb
ENTER ( ).
Rezultat:
4
Move
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat:
).
œ
:
:
:
√
---------------------
PrikaÏejo se moÏnosti menija Edit Name.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro zunanje naprave:
EXT1 - EXT2 - AV - S-Video
5
S pritiskom na gumb œ ali √ izberite ustrezno ime.
6
Druge signalne vire (EXT1, EXT2, AV, S-Video) nastavite po isti
metodi.
Move
œ √ Adjust
Return
Edit Name
TV
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Move
œ
:
:
:
DVD
----------------
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 35
√
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 36
Gledanje slike v sliki (PIP) (odvisno od modela)
TV
Na glavni sliki lahko prikaÏete podsliko TV programa ali
zunanjih AV naprav, kot sta videorekorder in DVD predvajalnik.
Tako lahko gledate TV program in obenem spremljate sliko iz
prikljuãene naprave.
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
PIP
:
:
Dynamic
16:9
: On
: 0
√
1
Pritisnite gumb MENU (
Rezultat:
Move
Enter
Return
2
PIP
œ Off
PIP
œ √ Adjust
3
Pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro PIP. Pritisnite gumb ENTER
( ).
5
Pritisnite gumb œ ali √ za izbiro On.
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
➢
Return
TV
: On
œ TV
√
√
PrikaÏe se moÏnosti menija PIP.
To moÏnost lahko vklopite tudi s pritiskom na gumb PIP.
Da bi jo izklopili, ponovno pritisnite ta gumb.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Source.
7
Pritisnite gumb œ ali √ za izbiro vira podslike.
Rezultat:
Viri so prikazani v naslednjem vrstnem redu:
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
➢
Return
TV
).
6
: Large
:
: P 1
œ √ Adjust
PrikaÏejo se moÏnosti menija Picture.
√
Rezultat:
Move
PrikaÏe se glavni meni.
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Picture.
Rezultat:
TV
).
PIP lahko gledate samo, ãe v oknu PIP za podsliko ne
izberete vira glavne slike.
8
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Swap.
9
Pritisnite gumb ENTER (
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
: On
: TV
√
: Large
:
: P 2
Enter
Sloven‰ãina - 36
Return
Rezultat:
➢
).
Glavna slika in podslika se zamenjata.
Glavno sliko in podsliko lahko zamenjate enostavno s
pritiskom na gumb SWAP ( ).
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 37
Gledanje slike v sliki (PIP) (odvisno od modela) (nadaljevanje)
k.
10
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Size.
11
S pritiskom na gumb œ ali √ izberite velikost podslike.
Rezultat:
TV
Velikosti so prikazane v naslednjem vrstnem redu:
Large - Small - 3 PIP - 4 PIP - 12 PIP
podsliki lahko gledate do 3, 4 ali 12
➢ 3 PIP/4 PIP/12 PIP : Na
kanalov v pomnilniku.
➢
Move
Te moÏnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb SIZE.
12
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Position.
13
Pritisnite gumb œ ali √.
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
: On
: TV
œ Large
:
: P 1
œ √ Adjust
Return
TV
Rezultat:
➢
14
Te moÏnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb
(Position).
Move
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Programme. Kanal za gledanje
preko podslike lahko izberete s pritiskom na gumb œ ali √.
➢
◆ Ko je Source nastavljen na TV, lahko izberete kanal
podslike.
◆ Kanal podslike lahko enostavno izberete s pritiskom na
gumb ▲ ali ▼.
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Prikazani so razpoloÏljivi poloÏaji.
- - -
√
√
: On
: TV
√
: Large
œ
: P 1
œ √ Adjust
√
Return
TV
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
: On
: TV
√
: Large
:
œ P 1
œ √ Adjust
Sloven‰ãina - 37
√
Return
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 38
Gledanje slike v sliki (PIP) (odvisno od modela) (nadaljevanje)
Enostavne funkcije daljinskega upravljalnika
Tipke
Funkcija
PIP
Za neposreden vklop ali izklop funkcije PIP.
SWAP
Za menjavo med glavno sliko in podsliko.
Ko je glavna slika v naãinu Video, podslika pa v
naãinu TV, mogoãe ob pritisku gumba SWAP ( )
(Zamenjaj) in zamenjavi kanala podslike ne boste
sli‰ali zvoka glavne slike. Takrat ponovno izberite
kanal glavne slike.
➢
SOURCE
Za doloãanje vira podslike (TV, EXT1, EXT2, ali
AV/S-Video).
SIZE
Za izbiro velikosti podslike (Large, Small, 3 PIP, 4 PIP,
ali 12 PIP).
(Position)
P
/
V
o
T
d
Za obraãanje podslike v levo.
Za izbiro kanala podslike.
In
Sloven‰ãina - 38
AA68-03660V_Sln
7/21/05
3:26 PM
Page 39
Funkcija teleteksta
Veãina TV kanalov preko teleteksta nudi informacije v pisni
obliki. Te informacije vkljuãujejo:
◆ Razporede TV programov
◆ Novice in vremenske napovedi
◆ ·portne izide
◆ Turistiãne informacije
Te informacije so razdeljene na o‰tevilãene strani (oglejte si
diagram).
Del
Vsebina
A
B
C
D
E
F
➢
➢
·tevilka izbrane strani.
Identiteta TV kanala.
·tevilka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
Datum in ãas.
Besedilo.
Statusne informacije.
Informacije FASTEXT.
Rotate
Lahko se razlikujejo glede na vir TTX.
Informacije teleteksta so pogosto razdeljene na veã
zaporednih strani, do katerih imate dostop preko:
◆ Vnosa ‰tevilke strani
◆ Izbire naslova na seznamu
◆ Izbire obarvanega naslova (sistem FASTEXT)
Prikaz informacij teleteksta
Informacije teleteksta na televizorju lahko prikaÏete kadarkoli.
pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem
☛ Za
kanala stanoviten, sicer:
◆ So lahko informacije nepopolne
◆ Nekatere strani ne bodo prikazane
1
Z gumbom
2
Pritisnite gumb TTX/MIX (
Rezultat:
ali
izberite kanal s teletekstom.
) za aktiviranje naãina teleteksta.
PrikaÏe se stran z vsebino. Ponovno jo lahko prikaÏete
kadarkoli s pritiskom na gumb
(indeks).
3
âe bi hkrati s teletekstom radi gledali tudi TV program, ponovno
pritisnite gumb TTX/MIX (
).
4
Pritisnite gumb TV (
) za izhod iz teleteksta.
Sloven‰ãina - 39
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 40
Izbira ‰tevilke strani
·tevilko strani lahko vnesete neposredno s pritiskom na
‰tevilãne tipke daljinskega upravljalnika.
1
S pritiskom na ‰tevilãne tipke vnesite 3-mestno ‰tevilko strani.
Rezultat:
2
R
iz
·tevilka trenutne strani se poveãa in prikaÏe se Ïelena
stran.
âe je izbrana stran povezana z veã dodatnimi stranmi, se te
zaporedoma prikaÏejo. Da bi ustavili trenutno stran, pritisnite
gumb
(zadrÏi). Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb
(zadrÏi).
Uporaba razliãnih moÏnosti prikaza:
Za prikaz…...
Pritisnite…...
◆ Teletekst in TV program
Dvakrat TTX/MIX
(
)
◆ Skrito besedilo
(npr. odgovori na vpra‰anja iz kviza)
◆ Normalni zaslon
Sloven‰ãina - 40
(razkrij)
ponovno
(razkrij)
◆ Dodatno stran z vnosom 4-mestne ‰tevilke
(podstran)
◆ Naslednja stran
(stran gor)
◆ Prej‰nja stran
(stran dol)
◆ ârke dvojne velikosti v:
● Zgornji polovici zaslona
● Spodnji polovici zaslona
●
◆ Normalen zaslon
●
(velikost)
Enkrat
● Dvakrat
Trikrat
Z
a
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 41
Uporaba FLOF za izbiro strani
Razliãne teme teleteksta so barvno oznaãene in jih lahko
izberete s pritiskom na barvne gumbe daljinskega upravljalnika
1
Za prikaz vsebine teleteksta pritisnite gumb TTX/MIX (
2
Pritisnite barvni gumb Ïelene teme; razpoloÏljive teme so
navedene na statusni vrstici.
Rezultat:
).
PrikaÏe se stran z ostalimi obarvanimi informacijami,
ki jih lahko izberete na isti naãin.
3
Za prikaz prej‰nje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni
gumb.
4
Za prikaz podstrani sledite naslednjemu postopku:
◆ Pritisnite gumb
(podstran).
Rezultat: Pojavijo se razpoloÏljive podstrani.
◆ Izberite Ïeleno podstran. Po podstraneh se lahko premikate z
gumboma TURBO (rdeãi) in S.MENU (zeleni).
Shranjevanje strani teleteksta
Za kasnej‰i prikaz lahko shranite do ‰tiri strani teleteksta.
1
Z gumbom
Rezultat:
➢
izberite naãin LIST.
PrikaÏejo se ‰tiri 3-mestne ‰tevilke razliãnih barv.
Z gumbom
preklapljate med naãinoma LIST in FLOF
(ali FASTEXT).
2
Pritisnite barvni gumb strani, ki bo zamenjana.
3
S ‰tevilãnimi tipkami vnesite novo ‰tevilko strani.
4
Za shranjevanje ostalih strani ponovite koraka 2 in 3, za vsako
uporabite drug barvni gumb.
5
Pritiskajte gumb
(shrani), da ustrezni bloki zaãnejo utripati.
Sloven‰ãina - 41
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 42
Prikljuãitev na zunanje vhode/izhode
➢
“EXT 1 (RGB)” se uporablja za opremo z izhodom RGB, kot so video
igralne naprave in predvajalniki video diskov.
Videorekorder
②
①
Zadnja stran televizorja
DVD predvajalnik
③
ali
Dekoder /
video igralna naprava
Predvajalnik video diskov
① Ta konec lahko opremite z:
◆ Spojnikom SCART
◆ Tremi spojniki RCA (Video + Audio-L in D)
② âe imate drugi videorekorder in bi radi presneli videokaseto, izvirni
videorekorder prikljuãite na “EXT 1 (RGB)”, ciljni videorekorder pa na
“EXT 2 (AV)”, da signal lahko preusmerite z “EXT 1 (RGB)” na “EXT 2 (AV)”.
Satelitski sprejemnik
➃
③ âe imate dekoder, ga prikljuãite na videorekorder, videorekorder pa na
televizor.
➃ âe bi radi snemali program, sprejemnik prikljuãite na “EXT 1 (RGB)”,
videorekorder pa na “EXT 2 (AV)”, da signal lahko preusmerite z “EXT 1
(RGB)” na “EXT 2 (AV)”.
☛
Sloven‰ãina - 42
AA68-03660V_Sln
7/20/05
2:39 PM
Page 43
Prikljuãitev na vhod RCA (odvisno od modela)
➢
Spojniki RCA (VIDEO in AUDIO - L+R) se uporabljajo za opremo, kot so
videokamere, predvajalniki video diskov in nekatere video igralne naprave.
Videokamera
Stranska stran televizorja
Video igralna naprava
Predvajalnik video diskov
Prikljuãitev na vhod S-VIDEO (odvisno od modela)
➢
Spojniki S-VIDEO IN in RCA (AUDIO - L+R) se uporabljajo za opremo z izhodom S-Video, kot sta
videokamera in videorekorder.
Stranska stran televizorja
①
in
Videokamera
Videorekorder
① Za predvajanje slike in zvoka morate uporabiti spojnika S-VIDEO IN in RCA.
☛
Ko avdio ali video sistem prikljuãite na televizor, preverite, ali so vsi
elementi vkljuãeni. Za podrobna navodila o prikljuãitvi in varnostnih
ukrepih si oglejte opremi priloÏeno dokumentacijo.
Sloven‰ãina - 43
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 44
Gledanje slik z zunanjih virov
Ko prikljuãite razliãne avdio in video sisteme, lahko z izbiro
ustreznega vhoda gledate razliãne vire.
1
Preverite, ali so vzpostavljene vse potrebne povezave.
2
Vklopite televizor in veãkrat pritisnite gumb SOURCE (
Rezultat:
➢
➢
O
iz
â
).
Vhodni viri so prikazani v naslednjem vrstnem redu:
EXT1 – EXT2 – AV/S-Video
Slike se lahko pojavijo samodejno glede na izbrani vir.
Za ponovno gledanje TV programa pritisnite gumb TV
( ) in izberite ‰tevilko Ïelenega kanala.
P
â
s
N
S
N
Z
N
p
N
u
Sloven‰ãina - 44
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 45
Samodejno razmagnetenje za odstranitev barvnih lis
Okoli slikovne cevi je name‰ãena tuljava za razmagnetenje, zato vam postopka ni potrebno
izvajati roãno.
âe televizor prestavite na drugo lokacijo in se na zaslonu pojavijo barvne lise:
◆ Izklopite televizor s pritiskom na gumb “
televizorja.
” (Vklop/Izklop) na sprednji strani
◆ Kabel za napajanje izkljuãite iz stenske vtiãnice.
◆ Televizor naj bo izklopljen vsaj 30 minut, da bo funkcija samodejnega razmagnetenja
aktivirana, in pritisnite gumb “POWER ( )” na daljinskem upravljalniku.
☛
âe televizorja nihãe ne bo uporabljal, za izklop pritisnite gumb “
” (Vklop/Izklop).
Odpravljanje teÏav: preden se obrnete na servisno osebje
Preden se obrnete na Samsungovo poprodajno sluÏbo, izvedite naslednje enostavne kontrole.
âe teÏave ne morete odpraviti s pomoãjo spodnjih navodil, si zabeleÏite ‰tevilko modela in
serijsko ‰tevilko in se obrnite na lokalnega trgovca.
Ni zvoka ali slike
Slika je normalna, vendar brez zvoka
◆
◆
◆
◆
Preverite, ali je napajalni kabel vkljuãen v stensko vtiãnico.
Preverite, ali ste pritisnili gumba “ ” (Vklop/Izklop) in POWER (
Preverite nastavitev kontrasta in svetlosti slike.
Preverite glasnost.
◆ Preverite glasnost.
◆ Preverite, ali ste pritisnili gumb MUTE (
upravljalniku.
) na daljinskem
Ni slike oziroma slika je ãrnobela
◆ Naravnajte barvne nastavitve.
◆ Preverite, ali je izbran pravi oddajni sistem.
Zvoãne in slikovne motnje
◆ Odkrijte, katera elektriãna naprava moti delovanje televizorja in
televizor postavite dlje od te naprave.
◆ Televizor vkljuãite v drugo stensko vtiãnico.
Nejasna ali sneÏena slika,
popaãen zvok
◆ Preverite smer, lokacijo in povezavo antene.
Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe zunanje antene.
Napaãno delovanje daljinskega
upravljalnika
◆ Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
◆ Oãistite zgornji rob daljinskega upravljalnika (oddajno okno).
◆ Preverite baterijske terminale.
Sloven‰ãina - 45
).
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Memo
Sloven‰ãina - 46
Page 46
AA68-03660V_Sln
2005/06/20
12:12 PM
Page 47
Memo
Sloven‰ãina - 47
AA68-03660V_Sln
7/21/05
4:46 PM
Page 48
– POPRODAJNA SLUÎBA
- âe zaradi slab‰ega delovanja sumite v okvaro televizorja,
se obrnite na lokalnega trgovca ali servisnega zastopnika.
ELECTRONICS
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna elektriãna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne
dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi prepreãili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ãloveka zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov, izdelek loãite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno
reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta
izdelek na okolju varno recikliranje, pokliãejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni
vladni urad.
Podjetja naj pokliãejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri
odstranjevanju ne smete me‰ati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AA68-03660V-01
Download PDF

advertising