Samsung | CW-29Z504N | Samsung CW-29Z404N Navodila za uporabo

AA68-03853X-00Sln
4/21/06
3:27 PM
Page 1
BARVNI TELEVIZOR
Prikljuãitvena plo‰ãa (odvisno od modela)
➢
Uporabni‰ka navodila
Pred uporabo televizorja, prosimo, natanãno preberite ta
priroãnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
Dejanska konfiguracija va‰ega televizorja je lahko
drugaãna, odvisno od modela.
Sprednja (ali stranska) plo‰ãa
Zadnja plo‰ãa
3 Vhod S-Video
Izdelek registrirajte na
www.samsung.com/global/register
2 Video vhod
ali
Nadzorna plo‰ãa (odvisno od modela)
➢
Dejanska konfiguracija va‰ega televizorja je lahko
drugaãna, odvisno od modela.
Sprednja (ali stranska) plo‰ãa
1
2
3
4
5
6
Senzor daljinskega upravljalnika
Indikator stanja pripravljenosti
Vklop/izklop
Prikaz menija na zaslonu
Regulacija glasnosti
Izbira kanala
1 Avdio vhod
kabelsko televizijsko omreÏje
☛
Kadarkoli na televizor priklapljate avdio ali video sistem,
preverite, ali so vsi elementi izkljuãeni.
Prikljuãitev na anteno ali kabelsko televizijsko omreÏje
Prikljuãite antenski ali omreÏni vhodni kabel na 1 (75Ω
koaksialna vtiãnica).
Za pravilno gledanje TV kanalov mora televizor sprejemati
signal iz enega od naslednjih virov: zunanja antena,
kabelsko televizijski omreÏje ali satelitsko omreÏje.
âe uporabljate sobno anteno, jo boste pri nastavljanju
televizorja morda morali naravnavati, dokler ne dobite ostre
in jasne slike.
Prikljuãitev na SCART vhod/izhod
Spojnika SCART 2 in 3 se uporabljata za opremo, kot so
videorekorder, DVD, dekoder, satelitski sprejemnik, video
igralna naprava ali predvajalnik video diskov.
SCART 2 se uporablja tudi za opremo z izhodom RGB, kot
sta video igralna naprava ali predvajalnik video diskov.
☛
Barvno oznaãeni vhodni terminali ujemajo s kabelskimi
vtiãi.
Prikljuãitev na vhod RCA
Spojnika 1 (AUDIO-L/R) in 2 (VIDEO) se uporabljata za
opremo, kot so videokamera, predvajalnik video diskov in
video igralna naprava.
Prikljuãitev na vhod S-VIDEO
Spojnika 3 (S-VIDEO IN) in 1 (AUDIO-L/R) se uporabljata
za opremo z izhodom S-Video, kot sta videokamera in
videorekorder.
◆ Ko je televizor v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite z
gumboma 6, odvisno od modela.
◆ Gumbi 5 in 6 imajo isto funkcijo kot gumbi œ/√/†/… na
daljinskem upravljalniku.
◆ âe daljinski upravljalnik ne deluje veã ali ste ga zaloÏili,
lahko uporabljate kontrole na plo‰ãi televizorja.
Sloven‰ãina - 1
AA68-03853X-00
AA68-03853X-00Sln
4/4/06
4:01 PM
Page 2
Daljinski upravljalnik (odvisno od modela)
➢
Svetla umetna svetloba blizu televizorja lahko vpliva na
delovanje daljinskega upravljalnika.
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
1 POWER
Za vklop in izklop
televizorja.
2 ·tevilãni gumbi
Za neposredno izbiro
kanalov.
3 -/-Za izbiro kanalov od
‰tevilke deset ali veã.
Ko pritisnete ta gumb,
se prikaÏe simbol “--”.
Vnesite dvomestno
‰tevilko kanala.
/
Za poveãanje ali
zmanj‰anje glasnosti.
MENU
Za prikaz menija na
zaslonu ali vrnitev v
prej‰nji meni.
…/†/œ/√
Za nadzor drsnika v
meniju.
S.MENU
Za prikaz zvoãnega
menija.
TURBO
Za izbiro turbo
zvoãnega naãina.
P.SIZE
Za spremembo velikosti
zaslona.
DUAL I-II
Za izbiro zvoãnega
naãina.
SOURCE
Za prikaz vseh video
virov.
INFO
Za pregled informacij o
kanalu in statusu
izbranih nastavitev.
PRE-CH
Za veãkratni preklop
med zadnjima dvema
prikazanima kanaloma.
$ P
/
Za prikaz prej‰njega ali
naslednjega
shranjenega kanala.
% EXIT
Izhod iz kateregakoli
prikaza ali vrnitev na
normalno gledanje.
^ MUTE
Za zaãasen izklop
zvoka. Za ponoven
vklop zvoka pritisnite
gumb MUTE, , ali .
& ENTER
Ko uporabljate menije
na zaslonu, pritisnite
gumb ENTER za
aktiviranje (ali
spremembo)
doloãenega elementa.
* S.MODE
Za izbiro zvoãnega
uãinka.
( P.MODE
Za izbiro slikovnega
uãinka.
) TV
Za vrnitev v TV naãin iz
naãina zunanjega
vhoda.
a SLEEP
Za izbiro
prednastavljenega
ãasovnega intervala za
samodejni izklop.
Izklop in vklop televizorja
Napajalni kabel je pritrjen na zadnji strani televizorja.
1
Napajalni kabel vkljuãite v ustrezno vtiãnico.
➢ Napetost je oznaãena na zadnji strani televizorja,
frekvenca pa je 50 ali 60 Hz.
2
Pritisnite gumb “I” (Vklop/Izklop) na sprednji (ali
stranski) strani televizorja.
3
Za vklop televizorja pritisnite gumb POWER na
daljinskem upravljalniku. Samodejno je ponovno izbran
nazadnje gledan program. âe ‰e niste shranili
nobenega kanala, se ne bo prikazala ãista slika. Oglejte
si “Kanal - Samodejno shranjevanje” ali “Kanal - Roãno
shranjevanje” na strani 4.
➢ Ob prvem vklopu televizorja se samodejno
prikaÏejo nekatere osnovne nastavitve. Oglejte si
“Nastavitev - Vstavi in poÏeni” na strani 3.
4
Za izklop televizorja pritisnite gumb “I” (Vklop/Izklop) na
sprednji (ali stranski) strani televizorja.
Preklop televizorja v stanje pripravljenosti
Da bi zmanj‰ali porabo elektriãne energije in izrabo katodne
cevi, lahko televizor preklopite v stanje pripravljenosti Stanje
pripravljenosti je uporabno, ko Ïelite zaãasno prekiniti
gledanje (na primer med jedjo).
1
Med gledanjem pritisnite gumb POWER na daljinskem
upravljalniku.
Televizor je v stanju pripravljenosti.
Name‰ãanje baterij
2
Za ponoven vklop televizorja gumb ponovno pritisnite.
Odstranite pokrov. Namestite dve
bateriji velikosti AAA, nato pokrov
namestite nazaj.
âe daljinski upravljalnik ne deluje
normalno, preverite, ali sta konca
baterije “+” in “-” prav vstavljena in ali sta bateriji Ïe prazni.
➢ Ne me‰ajte baterij razliãnih tipov, na primer alkalnih in
manganovih.
☛
Sloven‰ãina - 2
Televizorja ne pu‰ãajte v stanju pripravljenosti dlje ãasa
(na primer, ko greste na poãitnice). Televizor ugasnite s
pritiskom na gumb “I” (Vklop/Izklop) na sprednji (ali
stranski strani) televizorja. Priporoãamo tudi, da
izkljuãite napajanje in anteno.
AA68-03853X-00Sln
4/4/06
4:01 PM
Page 3
Ogled menijev
1
2
3
an
2
Pritisnite gumb MENU.
Na ekranu se prikaÏe glavni meni. Na levi strani je pet
ikon: Input, Picture, Sound, Channel, in Setup.
Za izbiro ene od ikon pritisnite gumb … ali †.
Za dostop do podmenija ikone pritisnite gumb ENTER.
3
Za premik na elemente v meniju pritisnite gumb … ali
†. Za potrditev elementov v meniju, pritisnite gumb
ENTER.
Check antenna input.
S pritiskom na gumb … ali
Enter
Exit
† izberite ustrezni jezik.
Pritisnite gumb ENTER.
PrikaÏe se Check antenna input..
➢ âe ne izberete jezika, bo meni jezika izginil ãez
pribliÏno 30 sekund.
Preverite, ali je antena
prikljuãena na televizor
(oglejte si stran 1). Pritisnite
gumb ENTER. PrikaÏe se
meni Auto Store z izbiro
Country.
Auto Store
TV
Country
Search
Belgie
: Belgie
Deutschland
Move
jte
no
4
5
Za spremembo izbranih elementov pritisnite gumb
…/†/œ/√. Za vrnitev na prej‰nji meni pritisnite gumb
MENU.
ne
nje
5
Pritisnite gumb … ali † za izbiro svoje drÏave.
Pritisnite gumb ENTER.
6
Za iskanje kanalov izberite
Search s pritiskom na
gumb … ali †. Pritisnite
gumb ENTER.
m
e.
sa
es
7
Nastavitev - Vstavi in poÏeni
Ob prvem vklopu televizorja se samodejno prikaÏe veã
osnovnih nastavitev. Na voljo so naslednje nastavitve.
8
1
âe je televizor v stanju
pripravljenosti, pritisnite
gumb POWER na
daljinskem upravljalniku.
PrikaÏe se Plug & Play.
Nekaj ãasa utripa, nato se
prikaÏe meni Language.
Plug & Play
Language
TV
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Sverige
Português
∂ÏÏËÓÈο
Move
Za zaãetek iskanja kanalov
ponovno pritisnite gumb
ENTER. Za prekinitev
iskanja pritisnite gumb
ENTER.
Ko je iskanje kanalov
konãano, se prikaÏe meni
Time z izbiro Clock.
Enjoy your watching
Ko konãate, pritisnite gumb
MENU.
PrikaÏe se Enjoy your watching, nato se aktivira
shranjeni kanal.
Ponastavljanje Plug & Play
Metoda: MENU ➜ …/† (Setup)
➜ ENTER ➜ …/† (Plug &
Play) ➜ ENTER
Setup
TV
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen
: Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
√
√
√
√
√
Return
Return
Search
Start
Enter
Return
Search
P 1 C- - - - - - -
102MHz
7%
Stop
Enter
Return
Time
TV
Za premik na uro ali minuto
pritisnite gumb œ ali √. S
pritiskom na gumb … ali †
nastavite uro ali minuto.
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român„
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Enter
Enter
Ponovno pritisnite gumb
ENTER.
na
√
√
España
France
Italia
Nederland
Schweiz
Sverige
UK
Eastern Europe
Others
4
Za izhod iz menija pritisnite gumb EXIT.
9
--:-Clock
Sleep Timer
--:-On Timer
--:-Off Timer
On Timer Volume: 10
Move
Enter
:
Off
Off
Off
Return
(nadaljevanje)
Vhod Seznam virov / Urejanje imena
Source List
TV
◆ Source List
TV
Preklapljajte lahko med
AV1
---AV2
---gledanjem signala iz
S-Video
---prikljuãene opreme, kot so
videorekorder, DVD,
sprejemnik in TV vir
Move
Enter
Return
(oddajni ali kabelski).
➢ Zahtevani zunanji vir lahko spreminjate s pritiskom
na gumb SOURCE na daljinskem upravljalniku
Morda bo med preklopom slik minilo nekaj ãasa.
Za vrnitev v TV naãin na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb TV.
◆ Edit Name
Zunanji vir lahko
poimenujete.
Edit Name
TV
AV1
AV2
S-Video
---: Belgie
VCR
: DVD
: Cable STB
Sat. STB
AV Recv.
DVD Recv.
Game
Camcorder
DVD Combo
Return
(nadaljevanje)
Move
Sloven‰ãina - 3
Enter
√
√
√
Return
AA68-03853X-00Sln
4/4/06
4:01 PM
Page 4
Kanal - Samodejno shranjevanje
Kanal - Roãno shranjevanje
Kanal - Dodaj/Bri‰i
Preverite lahko razpoloÏljive frekvenãne razpone (odvisno
od drÏave). Samodejno dodeljene ‰tevilke programov
mogoãe niso skladne z dejanskimi ali Ïelenimi ‰tevilkami
programov. ·tevilke lahko razvrstite roãno in zbri‰ete vse
neÏelene kanale.
Manual Store
TV
Kanale lahko shranite, vkljuãno
Programme
:P3
s temi, ki jih prejemate prek
Colour System : AUTO
√
Sound System
: BG
√
kabelskih omreÏij. Pri roãnem
Search
: 46MHz
shranjevanju kanalov lahko
Channel
:C1
Store
: ?
izberete:
- Ali naj shrani ali ne shrani
Move
Adjust
Return
vsakega od najdenih kanalov
- ·tevilko programa vsakega shranjenega kanala, ki ga
Ïelite identificirati
Izbrane kanale lahko tudi izloãite
izmed kanalov, po katerih i‰ãete.
Shranjeni, a preskoãeni kanali,
pri pregledovanju kanalov ne
bodo prikazani. Med iskanjem
pa bodo prikazani vsi kanali, ki
jih niste posebej izbrali za
preskok.
Auto Store
Kanali so razvr‰ãeni in shranjeni TV
Belgie
Country : Belgie
v vrstnem redu, ki odraÏa njihov
√
Deutschland
Search
España
√
France
poloÏaj v frekvenãnem razponu
Italia
Nederland
(od najniÏjega proti najvi‰jemu).
Schweiz
Sverige
UK
Nato se prikaÏe prvotno izbrani
Eastern Europe
Others
program.
Move
Enter
Return
➢ Za prekinitev iskanja pred
koncem pritisnite gumb
Search
MENU.
P 1 C- - - - - - 102MHz
7%
Ko konãate, se prikaÏe meni
Stop
Sort Za razvr‰ãanje shranjenih
Enter
Return
kanalov v Ïelenem ‰tevilãnem
vrstnem redu si poglejte “Kanal - Razvr‰ãanje”. Za izhod
brez razvr‰ãanja pritisnite gumb EXIT.
◆ Programme (·tevilka programa, ki naj bo dodeljena
kanalu)
◆ Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NT4.43
◆ Sound System: BG/DK/I/L
◆ Search (Ko ne poznate ‰tevilk kanalov):
Tuner pregleda frekvenãni razpon, dokler se na zaslonu
ne prikaÏe prvi kanal ali izbrani kanal.
◆ Channel (Ko poznate ‰tevilko kanala za shranjevanje)
➢ ·tevilko kanala lahko izberete tudi neposredno s
pritiskom na ‰tevilãne gumbe (0~9).
◆ Store (Ko shranite kanal in povezano ‰tevilko programa)
➢
☛
Kanal - Razvr‰ãanje
Ta postopek omogoãa
spremembo ‰tevilk programov
shranjenih kanalov. Postopek bo
morda nujen po uporabi
samodejnega shranjevanja.
Sort
TV
From
To
Store
Move
:P1
: P- : ?
Adjust
◆ From: ·tevilka kanala, ki jo
Ïelite spremeniti.
◆ To: Doloãitev nove ‰tevilke kanala.
◆ Store: Potrditev zamenjave ‰tevilke kanala.
âe ni zvoka ali ta ni normalen, ponovno izberite
zahtevani zvoãni standard.
Kanalni naãin
◆ P (Programski naãin): Po konãani naravnavi so
oddajnim postajam v va‰em podroãju dodeljene
‰tevilke poloÏajev od P00 do P99. Kanal lahko
izberete z vnosom ‰tevilke poloÏaja v tem naãinu.
◆ C (Naãin resniãnega kanala): Kanal lahko izberete z
vnosom dodeljene ‰tevilke za vsako oddajno postajo
v tem naãinu.
◆ S (Naãin kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z
vnosom doloãene ‰tevilke za vsak kabelski kanal v
tem naãinu.
Return
Sloven‰ãina - 4
Add/Delete
TV
P1
P2
P3
P4
P5
Move
: Added
: Added
: Added
: Added
: Added
Enter
Return
Z veãkratnim pritiskom na gumb ENTER izberite Added ali
Deleted.
Kanal - Ime
Imena kanalov bodo dodeljena
samodejno po sprejemu
informacij o kanalih. Ta imena
lahko spreminjate oziroma
dodeljujete nova imena.
Name
TV
P1
P2
P3
P4
Move
: ----: ----: ----: -----
Enter
Return
Metoda:
…/† : Uporabite za izbiro ãrke ali ‰tevilke.
œ/√ : Uporabite za prehod na prej‰njo ali naslednjo ãrko.
ENTER : Za potrditev novega imena.
AA68-03853X-00Sln
te
turn
li
4/4/06
4:01 PM
Page 5
Nastavitev - âas
Nastavitev - Otro‰ka kljuãavnica
Time
TV
◆ Clock
--:-Clock
Uro na televiziji lahko
Sleep Timer
: Off
--:-On Timer
Off
nastavite, tako da se bo ob
--:-Off Timer
Off
pritisku na gumb INFO na
On Timer Volume :
10
daljinskem upravljalniku
izpisal tekoãi ãas. âe Ïelite
Move
Enter
Return
uporabljati samodejni vklopni
in izklopni ãasovnik, morate nastaviti ãas.
➢ Ob pritisku na gumb “I” (Vklop/Izklop) na sprednji
(ali stranski) strani televizorja, bo nastavitev ure
ponastavljena.
Child Lock
TV
Ta funkcija nepoobla‰ãenim
Child Lock
: On
√
uporabnikom, kot so otroci,
Programme
:P1
Lock
: ?
prepreãuje gledanje
neprimernega programa, in
sicer s prepreãitvijo predvajanja
slike in zvoka. Otro‰ke
Move
Enter
Return
kljuãavnice ni mogoãe sprostiti z
gumbi na sprednji (ali stranski) plo‰ãi. To nastavitev lahko
sprostite samo z daljinskim upravljalnikom, zato ga hranite
izven dosega otrok.
◆ Sleep Timer
Izberete lahko ãasovno obdobje od 30 do 180 minut za
samodejni preklop televizorja v stanje pripravljenosti.
➢ Te moÏnosti lahko izberete tudi s pritiskom na
gumb SLEEP na daljinskem upravljalniku. âe
izklopni ãasovnik ‰e ni nastavljen, je prikazano Off.
âe je Ïe nastavljen, pa je prikazan preostali ãas
pred preklopom televizorja v stanje pripravljenosti.
me
◆ Child Lock: On/Off
âe bi kanal radi odklenili, nastavite Off.
◆ Programme: ·tevilka kanala za zaklep.
◆ Lock: Ko pritisnete gumb ENTER, se prikaÏe Locked.
➢
âe je kateri izmed kanalov zaklenjen, s kontrolnimi
gumbi na televizorju ne morete odpreti menija Channel
in prikaÏe se Not available. Dostop je mogoã samo z
daljinskim upravljalnikom.
◆ On Timer / Off Timer
âasovnik za vklop/izklop lahko nastavite, tako da se bo
televizor samodejno vklapljal ali izklapljal ob izbranem
ãasu.
☛ Najprej morate nastaviti uro.
◆ On Timer Volume
Nastavite lahko Ïeleno glasnost ob samodejnem vklopu
televizorja s ãasovnikom.
turn
☛
Samodejni izklop
âe ãasovnik nastavite na “Vklop”, se bo televizor
izklopil, ãe tri ure potem, ko je ãasovnik vklopil
televizor, ni bila pritisnjena nobena kontrola. Ta
funkcija je na voljo samo v naãinu ãasovnika “Vklop” in
prepreãuje pregrevanje, do katerega lahko pride, ãe je
televizor predolgo vklopljen.
Sloven‰ãina - 5
Nastavitev Jezik / Modri zaslon /
Melodija / Predstavitev
◆ Language
Razliãno, glede na model.
Ob prvi uporabi televizorja
izberite jezik, v katerem bodo
prikazani meniji in njihove
vrednosti.
Setup
TV
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen
: Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
√
√
√
√
√
Exit
◆ Blue Screen
âe ni signala ali je signal zelo ‰ibak, se namesto motene
slike samodejno prikaÏe modri zaslon. âe Ïelite gledati
sliko slabe kakovosti, naãin Blue Screen nastavite na
Off.
◆ Melody
Ob vklopu ali izklopu televizorja lahko zasli‰ite melodijo.
◆ Demonstration
Da bi spoznali razliãne menije televizorja, si lahko
ogledate name‰ãeno predstavitev. Izmeniãno se
prikazujejo moÏnosti menija. âe Ïelite konãati brez
predstavitve, pritisnite gumb EXIT.
AA68-03853X-00Sln
4/4/06
4:01 PM
Page 6
Slika Naãin / Po meri /
Barvni ton / Velikost /
Digitalno zmanj‰evanje ‰umov / Nagib
Zvok Naãin / Izenaãevalnik /
Samodejna glasnost /Dolby Virtual /
Psevdostereo /Turbo Plus
Picture
TV
◆ Mode: Dynamic/
Mode
: Dynamic
√
Standard/Movie/Custom
Custom
√
Colour Tone
: Normal
√
Izberete lahko tip slike, ki
Size
: Normal
√
najbolj ustreza va‰im
Digital NR
: Off
√
Tilt
:0
gledalskim zahtevam.
➢ Te moÏnosti lahko
Move
Enter
Exit
izberete s pritiskom na
gumb P.MODE na daljinskem upravljalniku.
TV
◆ Mode: Standard/Music
Mode
: Custom
/Movie/Speech/Custom
Equalizer
Auto Volume
: Off
Izberete lahko tip posebnih
Dolby Virtual
: Off
zvoãnih uãinkov ob gledanju
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Plus
: Off
doloãene oddaje.
➢ Te moÏnosti lahko
Move
Enter
izberete s pritiskom na
gumb S.MODE na daljinskem upravljalniku.
◆ Custom: Contrast/Brightness/Sharpness/ Colour/
Tint (samo NTSC)
Televizor ima veã nastavitev za nadzor kakovosti slike.
➢ âe te nastavitve spreminjate, se slikovni naãin
samodejno nastavi na Custom.
◆ Equalizer
Televizor ima veã nastavitev, s katerimi lahko
nadzorujete kakovost zvoka.
➢ âe spremenite te nastavitve, se zvokovni naãin
samodejno nastavi na Custom.
◆ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/ Warm2
◆ Auto Volume
Vsaka postaja ima svoje signalne pogoje, zato ni
enostavno regulirati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala.
Ta funkcija omogoãa samodejno regulacijo glasnosti
Ïelenega kanala z zniÏanjem glasnosti v primeru
visokega modulacijskega signala ali zvi‰anjem glasnosti
v primeru nizkega modulacijskega signala.
◆ Size
Izberete lahko velikost slike, ki najbolj ustreza va‰im
gledalskim zahtevam. Je razliãna, glede na model.
➢ Velikost slike lahko spremenite s pritiskom na gumb
P.SIZE na daljinskem upravljalniku.
◆ Digital NR
âe je sprejeti TV signal ‰ibak, lahko vklopite to funkcijo
za zmanj‰anje statiãnih motenj in odsevov na zaslonu.
◆ Tilt (odvisno od modela)
âe ugotovite, da je sprejeta slika rahlo nagnjena na eno
stran, lahko naravnate nagib (od -7 do +7).
Odpravljanje teÏav
Preden se obrnete na Samsungovo poprodajno sluÏbo,
izvedite naslednje enostavne kontrole. âe teÏave ne morete
odpraviti s pomoãjo spodnjih navodil, si zabeleÏite ‰tevilko
modela in serijsko ‰tevilko televizorja in se obrnite na
lokalnega trgovca.
Sound
√
√
√
√
√
√
Exit
◆ Dolby Virtual (odvisno od modela)
Pseudo Stereo
Funkcija mono zvoãni signal pretvarja v dva identiãna
kanala (levi in desni). Ko je moÏnost Dolby Virtual ali
Pseudo Stereo nastavljena na On ali Off, te nastavitve
veljajo za zvoãne uãinke kot so Standard, Music, Movie
in Speech.
☛ Izdelano pod licenco Dolby
Laboratories. “Dolby” in simbol DD
sta blagovni znamki Dolby
Laboratories.
◆ Turbo Plus
Ta funkcija poudarja vi‰je in niÏje zvoãne pasove (in
vkljuãuje druge uãinke). Ob gledanju glasbenih, filmskih
in drugih kanalov lahko uÏivate ob ‰e bolj izvrstnem in
dinamiãnem zvoku.
➢ MoÏnosti lahko spremenite s pritiskom na gumb
TURBO na daljinskem upravljalniku.
Sloven‰ãina - 6
Ni zvoka ali slike
◆ Preverite, ali je napajalni kabel vkljuãen v stensko
vtiãnico.
◆ Preverite, ali ste pritisnili gumba “I” (Vklop/Izklop) in
POWER.
◆ Preverite nastavitev kontrasta in svetlosti slike.
◆ Preverite glasnost.
Slika je normalna, vendar brez zvoka
◆ Preverite glasnost.
◆ Preverite, ali ste pritisnili gumb MUTE na daljinskem
upravljalniku.
Ni slike oziroma slika je ãrnobela
◆ Naravnajte barvne nastavitve.
◆ Preverite, ali je izbran pravi oddajni sistem.
Zvoãne in slikovne motnje
◆ Odkrijte, katera elektriãna naprava moti delovanje
televizorja in ga postavite stran od te naprave.
◆ Televizor vkljuãite v drugo stensko vtiãnico.
Nejasna ali sneÏena slika, popaãen zvok
◆ Preverite smer, lokacijo in povezavo antene.
Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe sobne
antene.
Napaãno delovanje daljinskega upravljalnika
◆ Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
◆ Oãistite zgornji rob daljinskega upravljalnika
(oddajno okno).
◆ Preverite, ali sta konca baterije “+” in “-” prav
vstavljena.
◆ Preverite, ali sta bateriji prazni.
ete
o
AA68-03853X-00Sln
4/4/06
4:01 PM
Page 7
Opis zaslonskega prikaza
✽ : Je razliãen, odvisno od modela.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna elektriãna in elektronska oprema)
Input
Picture
n
Sound
m
Channel
- Source List ✽
- Edit Name
- VCR / DVD / Cable STB / Sat. STB / AV Recv. / DVD Recv. / Game /
Camcorder / DVD Combo
-
Mode
Custom
Colour Tone
Size ✽
Digital NR
Tilt ✽
- Dynamic / Standard / Movie / Custom
- Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (samo NTSC)
- Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
-
Mode
Equalizer
Auto Volume
Dolby Virtual ✽
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Standard / Music / Movie / Speech / Custom
- Auto Store
- Manual Store
- Off / On
-
Off / On
Off / On
Off / On
Off / On
- Country ✽
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Eastern Europe / Others
-
Search
Programme
Colour System ✽ - AUTO / PAL / SECAM / NT4.43
Sound System ✽ - BG / DK / I / L
Search
Channel
Store
-
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
On Timer Volume
Off / On
Off / On
Off / On
- Add/Delete
- Sort
- Name
Setup
- Plug & Play
- Language ✽
- Time
-
Child Lock
Blue Screen
Melody
Demonstration
Sloven‰ãina - 7
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni,
da ga na koncu uporabne dobe ne
smemo odstranjevati skupaj z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Da bi
prepreãili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ãloveka zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov, izdelek loãite od drugih
vrst odpadkov in ga odgovorno
reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo
materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za
podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na
okolju varno recikliranje, pokliãejo trgovino, kjer so izdelek
kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokliãejo dobavitelja in preverijo pogoje
nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete
me‰ati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AA68-03853X-00Sln
4/4/06
4:01 PM
Page 8
Ova stranica je namerno
ostavljena prazna.
Download PDF

advertising