Samsung | AC052MNLDKH/EU | Samsung CAC, Slim Duct S, Toplotna črpalka, 18K Btu Navodila za uporabo

Klimatska naprava
Navodila za uporabo
ACMNDKH / ACMNMSEH
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Vsebina
Varnostne informacije 3
Varnostne informacije
3
Hiter pregled
10
Pogled notranje enote
10
Čiščenje in vzdrževanje
11
Čiščenje klimatske naprave
11
Čiščenje zračnega filtra
Vzdrževanje klimatske naprave
15
Periodični pregledi
Dodatek17
Odpravljanje težav
17
Obratovalne lastnosti
21
Tehnični podatki
22
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali literaturi pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. polnilca, slušalk, USB kabla) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbujajte
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Slovenščina
Varnostne informacije
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne poškodbe
ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne poškodbe
ali materialno škodo.
Slediti navodilom.
NE poskušati.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni udar.
Izključiti napajanje.
NE razstavljati.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Uporabite napajalni kabel, ki dosega ali presega specifikacije
za napajanje izdelka ter ga uporabljajte samo za to napravo. Ne
uporabljajte podaljška.
• Podaljšanje napajalnega kabla lahko povzroči električni udar ali požar.
• Ne uporabljajte električnega pretvornika. To lahko povzroči električni udar
ali požar.
• V primeru drugačne napetosti/frekvence/nazivnega toka, to lahko
povzroči požar.
Slovenščina 3
Varnostne informacije
Prosimo, podrobno preberite ta navodila za uporabo, da boste zagotovo
znali uporabljati številne lastnosti in funkcije vaše nove klimatske naprave
na varen in učinkovit način.
Ker napotki za upravljanje v nadaljevanju veljajo za različne modele, se lastnosti
vaše klimatske naprave lahko nekoliko razlikujejo od tistih, ki so opisane v teh
navodilih za uporabo. Če imate kako vprašanje, pokličite najbližji kontaktni
center ali poiščite pomoč in informacije na naslovu www.samsung.com.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Namestitev te naprave mora izvesti usposobljeni tehnik ali servisno
podjetje.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara,
eksplozije, težav z izdelkom ali poškodbe.
Namestite stikalo in prekinjalo električnega toka, ki sta namenjena za
klimatsko napravo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Zunanjo enoto čvrsto pritrdite tako, da bo njen električni del ustrezno
zaščiten.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Naprave ne postavljajte v bližino grelca ali vnetljivih materialov.
Naprave ne postavljajte na vlažno, spolzko ali prašno mesto, oziroma
na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežju).
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer lahko pride do uhajanja plina.
• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Z
unanje enote nikoli ne nameščajte na lokacijo, kot je na primer visoka
zunanja stena, s katere lahko pade.
• Če zunanja enota pade, to lahko povzroči poškodbo, smrt ali škodo na
lastnini.
To napravo je treba ustrezno ozemljiti. Naprave ne ozemljite na
plinovodno cev, plastično vodovodno cev ali telefonski vod.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara,
eksplozije ali drugih težav z izdelkom.
• Napajalnega kabla nikoli ne vstavljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena.
Pri tem se prepričajte, da je bila ozemljitev izvedena v skladu z lokalnimi
in nacionalnimi predpisi.
4 Slovenščina
POZOR
Ustrezno namestite odvodno cev tako, da bo pravilno odvajala vodo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do poplavljanja in škode na lastnini.
Odvajanja vode iz naprave ne priključujte na odtočne kanalizacijske cevi,
saj se kasneje lahko razvijejo neprijetne vonjave.
Pri nameščanju zunanje enote se prepričajte, da je odvodna cev
pravilno priključena.
• Voda, ki jo zunanja enota ustvarja med procesom gretja, lahko poplavlja in
povzroči škodo na lastnini.
Nevarnost poškodbe, smrti ali škode na lastnini obstaja še posebno
pozimi, ko z naprave lahko padajo kosi ledu.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Napajalnega kabla ne vlecite ali upogibajte s prekomerno silo.
Napajalnega kabla ne zvijajte ali vozlajte. Napajalnega kabla ne
obešajte čez kovinske predmete, nanj ne polagajte težkih predmetov, ne
stiskajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za napravo.
• To lahko povzroči električni udar ali požar.
POZOR
Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, ali v primeru
neviht, izključite prekinjalo električnega toka.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Slovenščina 5
Varnostne informacije
Vašo napravo postavite na trdna, ravna tla, ki bodo prenesla njeno težo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, hrupa ali
težav z izdelkom.
Varnostne informacije
ZA UPORABO
Varnostne informacije
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če naprava oddaja nenavaden zvok, vonj po zažganem ali dim,
nemudoma izključite vtikač in se obrnite na vam najbližji servisni
center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru uhajanja plina (kot so propan, utekočinjeni naftni plin itd.)
nemudoma prezračite prostor in se ne dotikajte napajalnega kabla.
Naprave ali napajalnega kabla se ne dotikajte.
• Ne uporabljajte prezračevalnega ventilatorja.
• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na najbližjega
serviserja.
• V nasprotnem primeru lahko pride do težav z izdelkom, puščanja vode,
električnega udara ali požara.
• Za ta izdelek ne nudimo storitve dostave. Če boste izdelek premestili
na drugo lokacijo, vam bodo zaračunani dodatni stroški sestavljanja in
namestitve.
• Če želite izdelek namestiti na neobičajno lokacijo, na primer na
industrijsko območje ali blizu obale, kjer je naprava izpostavljena soli v
zraku, se, prosimo, obrnite na vam najbližji servisni center.
Prekinjala električnega toka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• S tem lahko povzročite električni udar.
Klimatske naprave med njenim delovanjem nikoli ne izklapljajte s
prekinjalom električnega toka.
• Če boste klimatsko napravo izklopili in nato ponovno vklopili s
prekinjalom električnega toka, to lahko povzroči iskro in posledično
električni udar ali požar.
6 Slovenščina
Sprednje plošče se med ogrevanjem ne dotikajte z rokami ali prsti.
• S tem lahko povzročite električni udar ali opekline.
Med delovanjem klimatske naprave ali zapiranjem sprednje plošče v
odprtino za odvajanje zraka ne vstavljajte svojih prstov ali tujih snovi.
• Poskrbite, da otroci ne bodo vstavljali svojih prstov v izdelek in se tako
poškodovali.
Ne vstavljajte prstov ali tujih snovi v odprtino za dovajanje/odvajanje
zraka.
• Poskrbite, da otroci ne bodo vstavljali svojih prstov v izdelek in se tako
poškodovali.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite s prekomerno silo.
• S tem namreč lahko povzročite požar, poškodbo ali težave z izdelkom.
V bližino zunanje enote ne postavljajte predmetov, ki bi otrokom
omogočili plezanje na napravo.
• Posledično se otroci namreč lahko resno poškodujejo.
Te klimatske naprave ne uporabljajte dlje časa v slabo prezračevanih
prostorih ali blizu slabotnih oseb.
• Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj enkrat na uro
odprite okno.
Če v napravo vstopi kakršenkoli tujek, izklopite napajanje tako, da
izklopite vtič in izključite prekinjalo električnega toka, nato pa se
obrnite na vam najbližji servisni center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Naprave ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami.
• Vedno uporabljajte standardno varovalko (in ne bakrene, jeklene žice ipd.).
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z
izdelkom ali poškodbe.
Slovenščina 7
Varnostne informacije
Ko boste izdelek odpakirali, vse embalažne materiale shranjujte izven
dosega otrok, saj so lahko nevarni.
• Če si otrok potegne vrečo čez glavo, se lahko zaduši.
Varnostne informacije
POZOR
Varnostne informacije
Pod notranjo enoto ne postavljajte drugih predmetov ali naprav.
• Voda, ki kaplja iz notranje enote, namreč lahko povzroči požar ali škodo
na lastnini.
Vsaj enkrat na leto preverite, da namestitveni okvir zunanje enote ni
polomljen.
• V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe, smrti ali škode na
lastnini.
Največji tok je izmerjen v skladu s standardom IEC za varnost in v
skladu s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov (na primer
perila, prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij, kovinskih
predmetov itd.).
• S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave z izdelkom ali
poškodbo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
• S tem lahko povzročite električni udar.
Po površini naprave ne razpršujte hlapnih snovi, kot je insekticid.
• Poleg tega, da je to škodljivo za ljudi, lahko pride tudi do električnega
udara, požara ali težav z izdelkom.
Ne pijte vode iz klimatske naprave.
• Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Na daljinski upravljalnik ne pritiskajte premočno in ga ne razstavljajte.
Cevi, ki so priključene na izdelek, se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• To lahko privede do opeklin ali poškodbe.
Te klimatske naprave ne uporabljajte za shranjevanje precizne opreme,
hrane, živali, rastlin ali kozmetičnih izdelkov ali za kakršne koli druge
namene.
• S tem lahko povzročite škodo na lastnini.
Ljudi, živali ali rastlin ne izpostavljajte neposredno pretoku zraka iz
klimatske naprave.
• S tem lahko poškodujete ljudi, živali ali rastline.
8 Slovenščina
Z
a uporabo v Evropi: To napravo smejo uporabljati otroci, stari od 8
let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali
s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih kdo nadzira ali jim svetuje
o varni uporabi naprave in če poznajo tveganja, povezana z uporabo
naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave ne smejo čistiti in
vzdrževati otroci, če pri tem nimajo nadzora.
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite z neposrednim curkom vode. Naprave ne čistite z
benzenom, razredčilom, alkoholom ali acetonom.
• To lahko povzroči razbarvanje, deformacije, škodo, električni udar ali požar.
Pred čiščenjem ali izvedbo vzdrževanja, izklopite klimatsko napravo iz
stenske vtičnice in počakajte, da se ventilator zaustavi.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
POZOR
Površino toplotnega izmenjevalnika zunanje enote čistite previdno, saj
ima ostre robove.
• V izogib urezninam na prstih si pri čiščenju nadenite debele bombažne
rokavice.
• To opravilo mora izvajati usposobljeni tehnik, zato se, prosimo, obrnite na
vašega monterja ali servisni center.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite sami.
• Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
• Pri čiščenju notranjega filtra glejte opise v poglavju ‘Čiščenje in
vzdrževanje’.
• V nasprotnem primeru lahko pride do škode, električnega udara ali
požara.
Slovenščina 9
Varnostne informacije
Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci), ki imajo
zmanjšane telesne, čutne ali umske sposobnosti ali so brez izkušenj in
znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile usposobljene za uporabo
naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je
treba nadzirati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
Pogled notranje enote
Čestitke ob nakupu klimatske naprave. Upamo, da boste v delovanju vaše naprave uživali in da
vas bo hladila ali grela z optimalno učinkovitostjo.
Da boste lahko kar najbolje izkoristili klimatsko napravo si pred pričetkom uporabe preberite
uporabniški priročnik.
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA "SLIM DUCT")
Zračni filter (stran za
povratni zrak)
Strop
Vhod za zrak
Izhod za zrak
Hiter pregled
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA "GLOBAL DUCT")
Zračni filter (stran za povratni zrak)
Strop
Vhod za zrak
Izhod za zrak
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA »MA DUCT«)
Zračni filter (stran za povratni zrak)
Strop
Vhod za zrak
Izhod za zrak
OPOMBA
• Vaša klimatska naprava in prikazovalnik morda izgledata nekoliko drugače od teh, ki sta
prikazana zgoraj, odvisno od vašega modela..
10 Slovenščina
Čiščenje klimatske naprave
Čiščenje zračnega filtra
Vašo klimatsko napravo redno čistite, da zagotovite njeno najboljše delovanje. Da zagotovite
varnost uporabnika, se pred čiščenjem prepričajte, da ste enoto izključili iz napajanja.
Ko čistite filter, se prepričajte, da ste napajalni kabel izključili iz enote. Zračni filter, izdelan na
osnovi pralne pene, lovi večje delce iz zraka. Filter lahko posesate ali ga ročno operete.
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA "SLIM DUCT")
1. Izvlecite zračni filter na zadnji strani v desno smer.
ga osušite v dobro prezračevanem prostoru.
• Č
ebostezračnifiltersušilivzaprtem(alivlažnem)prostoru,selahkopojavijo
neprijetne vonjave. Če se to zgodi, filter ponovno očistite in ga posušite v dobro
prezračevanem prostoru.
3. Vstavite zračni filter nazaj na njegovo mesto.
Slovenščina 11
Čiščenje in vzdrževanje
• Zanajboljšedelovanjeponovitepostopekvsakadvatedna.
Čiščenje in vzdrževanje
2. Zračni filter očistite s sesalcem ali mehko krtačo. Če je preveč prašen, ga sperite s tekočo vodo in
Čiščenje klimatske naprave
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA "GLOBAL DUCT", plastična)
1. Pritisnite na oba kaveljčka in potegnite filter navzdol.
Čiščenje in vzdrževanje
2. Zračni filter očistite s sesalcem ali mehko krtačo. Če je preveč prašen, ga sperite s tekočo vodo in ga
osušite v dobro prezračevanem prostoru.
Čiščenje in vzdrževanje
• Zanajboljšedelovanjeponovitepostopekvsakadvatedna.
• Čebostezračnifiltersušilivzaprtem(alivlažnem)prostoru,selahkopojavijoneprijetnevonjave.
Če se to zgodi, filter ponovno očistite in ga posušite v dobro prezračevanem prostoru.
3. Vstavite zračni filter nazaj na njegovo mesto.
12 Slovenščina
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA "GLOBAL DUCT", z jeklenimi žicami)
1. Izvlecite zračni filter iz okvirja.
osušite v dobro prezračevanem prostoru.
Čiščenje in vzdrževanje
2. Zračni filter očistite s sesalcem ali mehko krtačo. Če je preveč prašen, ga sperite s tekočo vodo in ga

• Če boste zračni filter sušili v zaprtem (ali vlažnem) prostoru, se lahko pojavijo neprijetne vonjave.
Če se to zgodi, filter ponovno očistite in ga posušite v dobro prezračevanem prostoru.
3. Vstavite zračni filter nazaj na njegovo mesto.
Slovenščina 13
Čiščenje in vzdrževanje
• Za najboljše delovanje ponovite postopek vsaka dva tedna.
Čiščenje klimatske naprave
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA (VRSTA »MA DUCT«)
1. Izvlecite zračni filter na zadnji strani v desno smer.
Čiščenje in vzdrževanje
2. Zračni filter očistite s sesalcem ali mehko krtačo. Če je preveč prašen, ga sperite s tekočo vodo in
ga osušite v dobro prezračevanem prostoru.
Čiščenje in vzdrževanje
• Zanajboljšedelovanjeponovitepostopekvsakadvatedna.
• Č
ebostezračnifiltersušilivzaprtem(alivlažnem)prostoru,selahkopojavijo
neprijetne vonjave. Če se to zgodi, filter ponovno očistite in ga posušite v dobro
prezračevanem prostoru.
3. Vstavite zračni filter nazaj na njegovo mesto.
OPOMBA
• Ponazoritev, prikazana zgoraj, se lahko razlikuje od vaše situacije, odvisno od vašega
modela.
• Po čiščenju filtra pritisnite gumb Filter Reset na daljinskem upravljalniku in ga držite 2
sekundi, da ponastavite delovanje filtra. Ko bo čas za čiščenje filtra, bo indikator za filter
prižgan.
14 Slovenščina
Vzdrževanje klimatske naprave
Če klimatske naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo posušite, da jo ohranite v
dobrem stanju.
1. Klimatsko napravo temeljito posušite tako, da jo za 3 - 4 ure vklopite v načinu za delovanje
ventilatorja (Fan). Nato jo izključite iz napajanja. Če se bo v delih naprave zadrževala vlaga,
se njena notranjost lahko poškoduje.
2. Preden klimatsko napravo ponovno uporabite, najprej ponovno osušite njene notranje
dele tako, da napravo za 3 - 4 ure vklopite v načinu Fan (Ventilator). S tem boste odstranili
neprijetne vonjave, ki se lahko razvijejo zaradi vlage.
Periodični pregledi
Za ustrezno vzdrževanje klimatske naprave glejte naslednjo tabelo.
Vrsta
Opis
Vsake 4
mesece
l
Očistite posodo za odvod kondenzata (2).
Notranja
Temeljito očistite toplotni izmenjevalnik (2).
enota
Očistite cev za odvod kondenzata (2).
l
l
l
Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku (1).
Očistite toplotni izmenjevalnik od zunaj (2).
Enkrat
na leto
l
l
l
S curki zraka očistite električne komponente (2).
l
l
Očistite ventilator (2).
l
Preverite, da je sestav ventilatorja čvrsto pritrjen (2).
l
Očistite posodo za odvod kondenzata (2).
l
OPOMBA
• Pregledi in vzdrževalna dela, opisana zgoraj, so bistvenega pomena za ohranjanje
učinkovitosti klimatske naprave. Pogostost teh del se lahko razlikuje, odvisno od značilnosti
območja, količine prahu itd.
a.Če je mesto namestitve zelo prašno, je treba zgoraj opisane postopke izvajati pogosteje.
b.Te postopke mora vedno izvajati usposobljeno osebje. Za podrobnejše informacije glejte
priročnik za namestitev.
Slovenščina 15
Čiščenje in vzdrževanje
Očistite toplotni izmenjevalnik v notranjosti enote (2).
Zunanja Preverite, da so vse električne komponente dobro
enota pritrjene (2).
Čiščenje in vzdrževanje
Očistite zračni filter (1).
Mesečno
Vzdrževanje klimatske naprave
Notranja zaščita preko nadzornega sistema enote
Ta notranja zaščita se zažene, če pride do notranje napake v delovanju klimatske naprave.
Vrsta
Opis
Proti hladnemu zraku
Ko se ogrevanje izvaja s toplotno črpalko, se notranji ventilator
izklopi, da ni hladnega zraka.
Cikel odmrzovanja (De-ice)
Ko se ogrevanje izvaja s toplotno črpalko, se notranji ventilator
izklopi, da ni hladnega zraka.
Anti-zaščita notranjega
akumulatorja
Kadar klimatska naprava deluje v načinu Cool (Hlajenje), se bo
kompresor izklopil, da zaščiti notranji akumulator.
Čiščenje in vzdrževanje
Zaščita kompresorja
Po vklopu se klimatska naprava ne zažene takoj, s čimer pomaga
zaščititi kompresor zunanje enote.
OPOMBA
• Če je v načinu gretja vklopljena toplotna črpalka, se zažene cikel odmrzovanja (De-ice), ki
pomaga odstraniti zmrzal iz zunanje enote, ki se tam lahko nabira pri nizkih temperaturah.
• V tem primeru se notranji ventilator samodejno izklopi in se ponovno vklopi šele po
zaključku cikla odmrzovanja (De-ice).
Čiščenje in vzdrževanje
• Ko naprava deluje v ciklu odmrzovanja, lahko proizvaja čudne zvoke. To je običajno in ne
ogroža varnosti izdelka.
16 Slovenščina
Odpravljanje težav
V primeru nepravilnega delovanja klimatske naprave glejte naslednjo tabelo. Tako lahko
prihranite čas in nepotrebne stroške.
Težava
Rešitev
Klimatska naprava
ne dela.
• Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
• Preverite, ali je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) vklopljeno.
• Če je pomožno stikalo (MCCB, ELB) izklopljeno, klimatska naprava ne
(vklop).
bo delovala, tudi če pritisnete gumb
• Ko čistite klimatsko napravo ali je ne uporabljate dlje časa, izklopite
pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB).
• Če klimatske naprave ne uporabljate dlje časa, ne pozabite vklopiti
pomožnega stikala za vklop (MCCB, ELB) 6 ur pred pričetkom
delovanja.
• Preverite, ali sta zagnana načina Fan. V načinu Fan klimatska
naprava samodejno nadzira nastavljeno temperaturo in nastavljene
temperature ne morete spreminjati.
Klimatska naprava
ne ogreva.
• Preverite, ali je zunanja enota namenjena samo za hlajenje. V tem
primeru topel zrak ne bo prihajal iz naprave, tudi če izberete način
Heat.
• Preverite, ali je daljinski upravljalnik namenjen samo za hlajenje.
Uporabite daljinski upravljalnik, ki podpira tako hlajenje kot
ogrevanje.
Hitrost ventilatorja
se ne spremeni.
• Preverite, ali sta zagnana načina Auto ali Dry. V teh načinih
klimatska naprava samodejno nadzira hitrost ventilatorja in hitrosti
ventilatorja ne morete spreminjati.
Brezžični daljinski
upravljalnik ne
deluje.
• Preverite, ali so baterije morda izpraznjene. Zamenjajte baterije z
novimi.
• Prepričajte se, da nič ne ovira tipala daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali se blizu klimatske naprave nahajajo kakršnikoli močni
svetlobni viri. Močna svetloba fluorescentnih sijalk ali neonskih
znakov lahko moti delovanje daljinskega upravljalnika.
Slovenščina 17
Dodatek
Temperatura se ne
spremeni.
Dodatek
OPOMBA
• Pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) se prodaja ločeno.
• Prepričajte se, da je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB)
nameščeno v razdelilno omarico v zgradbi.
• Če se klimatska naprava izklopi s funkcijo Off Timer, jo lahko znova
vklopite tako, da pritisnete gumb
(vklop).
Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Dodatek
• Preverite, ali je na spodnji desni strani zaslona daljinskega
. V tem primeru izklopite
upravljalnika prikazan indikator
klimatsko napravo in pomožno stikalo za vklop ter se nato obrnite
na servisni center.
Klimatska
naprava se ne
vklopi ali izklopi
takoj z ožičenim
daljinskim
upravljalnikom.
• Preverite, ali je ožičeni daljinski upravljalnik nastavljen za skupinsko
upravljanje. V tem primeru se klimatske naprave, povezane na
ožičeni daljinski upravljalnik, vklapljajo in izklapljajo zaporedoma.
To traja do 32 sekund.
Funkcija za časovni
vklop/izklopne
deluje.
• Preverite, ali ste po nastavitvi časa za vklop/izklop na daljinskem
(Nastavi). Nastavite čas vklopa/
upravljalniku pritisnili gumb
izklopa.
Notranja enota
neprekinjeno
utripa.
• Ponovno vklopite klimatsko napravo tako, da pritisnete gumb
(vklop).
• Izklopite in nato vklopite pomožno stikalo za vklop ter nato vklopite
klimatsko napravo.
• Če zaslon na notranji enoti še vedno utripa, se obrnite na servisni
center.
Želim hladnejši
zrak.
• Upravljajte klimatsko napravo z električnim ventilatorjem, da
prihranite energijo in izboljšate učinkovitost hlajenja.
Zrak ni dovolj
topel ali hladen.
• V načinu Cool hladen zrak ne bo prihajal iz naprave, če je
nastavljena temperatura višja od trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik MR-EH00: Pritiskajte gumb Temperature,
dokler nastavljena temperatura (najmanj: 18 °C) ni nižja od
trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik AR-KH00E: Na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb Temperature. Nato zavrtite kolesce, dokler
nastavljena temperatura (najmanj: 18 °C) ni nižja od trenutne
temperature.
• V načinu Heat topel zrak ne bo prihajal iz naprave, če je nastavljena
temperatura nižja od trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik MR-EH00: Pritiskajte gumb Temperature,
dokler nastavljena temperatura (največ: 30 °C) ni višja od
trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik AR-KH00E: Na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb Temperature. Nato zavrtite kolesce, dokler
nastavljena temperatura (največ: 30 °C) ni višja od trenutne
temperature.
Dodatek
Ožičeni daljinski
upravljalnik ne
deluje.
18 Slovenščina
Težava
Zrak ni dovolj
topel ali hladen.
• V določenih pogojih (posebno ko je zunanja temperatura nižja od 20
°C) lahko slišite šumenje, hrumenje ali pljuskanje medtem ko hladilno
sredstvo kroži po klimatski napravi. To je običajno.
(vklop), se iz
• Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
črpalke znotraj klimatske naprave lahko zasliši zvok. Ta zvok je
običajen.
• Če klimatska naprava deluje v zakajenem prostoru ali če od zunaj
prihaja smrad, ustrezno prezračite prostor.
• Če sta temperatura in vlaga v prostoru visoki, nastavite klimatsko
napravo, da 1 do 2 uri deluje v načinu Clean ali Fan.
• Če klimatske naprave dlje časa niste uporabljali, očistite notranjo
enoto in nato nastavite klimatsko napravo, da 3 do 4 ure deluje
v načinu Fan, da osušite notranjost notranje enote in odstranite
neprijetne vonjave.
• Če je zračni filter zamašen z umazanijo, očistite zračni filter.
Slovenščina 19
Dodatek
V prostor se širijo
neprijetne vonjave.
• V načinu Fan ne delujete niti hlajenje niti ogrevanje. Izberite
načinCool, Heat, Auto ali Dry.
• Preverite, ali zračni filter ovira umazanija. Prašen filter lahko
zmanjša učinkovitost hlajenja in ogrevanja. Redno čistite zračni
filter.
• Če je na zunanji enoti pokrov ali se blizu zunanje enote nahaja
kakršnakoli ovira, jo odstranite.
• Zunanjo enoto namestite na dobro prezračevano mesto. Izogibajte
se mestom, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi ali so blizu
ogrevalnih naprav.
• Čez zunanjo enoto položite zaščito pred soncem, da jo zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Če je zunanja enota nameščena na mestu, ki je izpostavljeno
neposredni sončni svetlobi, zagrnite zavese na oknih.
• Zaprite okna in vrata, da povečate učinkovitost hlajenja in
ogrevanja.
• Če se način Cool zaustavi in nato nemudoma zažene, začne hladen
zrak iz naprave prihajati po 3 minutah, da zaščiti kompresor zunanje
enote.
• Če se zažene način Heat, topel zrak ne začne nemudoma prihajati iz
naprave, da iz naprave ne pride hladen zrak.
• Če je hladilna cev predolga, to lahko zmanjša učinkovitost hlajenja in
ogrevanja. Izogibajte se prekoračitvi najdaljše priporočene dolžine
cevi.
Dodatek
Klimatska naprava
proizvaja čudne
zvoke.
Rešitev
Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Dodatek
Na notranji enoti
se proizvaja para.
• Pozimi je vlaga v prostoru lahko visoka, zato se med delovanjem
funkcije za odmrzovanje okoli odprtine za zrak lahko proizvaja para.
To je običajno.
Ventilator
zunanje enote
deluje tudi, ko je
klimatska naprava
izklopljena.
• Ko je klimatska naprava izklopljena, ventilator zunanje enote lahko
še vedno deluje, da zmanjša hrup, ki ga ustvarja hladilno sredstvo.
To je običajno.
S priključnih cevi
na zunanji enoti
kaplja voda.
• Kondenzacija je lahko posledica razlik v temperaturi. Ta je običajno.
Na zunanji enoti se
proizvaja para.
• Pozimi, ko klimatska naprava deluje v načinu Heat, se zmrzal na
toplotnem izmenjevalniku topi in posledično se lahko proizvaja para.
To je običajno in ne pomeni okvare ali požara.
Dodatek
20 Slovenščina
Obratovalne lastnosti
Obratovalna temperatura in vlaga
Način
Zunanja temperatura
Temperatura v prostoru
Vlaga v prostoru
Način Cool
od -15°C do 50°C
od 18°C do 32°C
80 % ali manj
Način Heat
od -20°C do 24°C
30°C ali manj
-
Način Dry
od -15°C do 50°C
od 18°C do 32°C
80 % ali manj
POZOR
• Če klimatsko napravo uporabljate pri več kot 80 % relativni vlagi, to lahko povzroči
kondenzacijo in puščanje vode na tla.
Dodatek
Dodatek
Slovenščina 21
Tehnični podatki
Vrsta
Dodatek
Notranja
enota
Dodatek
22 Slovenščina
Model
NETO teža
(kg)
Neto dimenzija (Š x G x V)
(mm)
AC026MNLDKH/EU
19,4
700 x 600 x 199
AC035MNLDKH/EU
19,4
700 x 600 x 199
AC052MNLDKH/EU
23,4
1100 x 450 x 200
AC071MNLDKH/EU
23,4
1100 x 450 x 200
AC035MNMDKH/EU
25,8
850 x 700 x 250
AC052MNMDKH/EU
25,8
850 x 700 x 250
AC060MNMDKH/EU
25,8
850 x 700 x 250
AC071MNMDKH/EU
25,8
850 x 700 x 250
AC090MNMDKH/EU
33,4
1200 x 700 x 250
AC100MNMDKH/EU
33,4
1200 x 700 x 250
AC120MNMDKH/EU
38,6
1300 x 700 x 300
AC140MNMDKH/EU
38,6
1300 x 700 x 300
AC052MNMSEH/EU
30,0
1150 x 480 x 260
AC071MNMSEH/EU
30,0
1150 x 480 x 260
AC100MNMSEH/EU
33,0
1150 x 480 x 320
AC120MNMSEH/EU
47,8
1200 x 650 x 360
Dodatek
Dodatek
Slovenščina 23
IMATE VPRAŠANJA ALI PRIPOMBE?
DRŽAVA
POKLIČITE NAS
ALI OBIŠČITE NAŠO
SPLETNO STRAN
DRŽAVA
POKLIČITE NAS
ALI OBIŠČITE NAŠO
SPLETNO STRAN
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/
support
HUNGARY
"0680SAMSUNG (0680726-786)
0680PREMIUM (0680773-648)"
www.samsung.com/hu/
support
GERMANY
"0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)"
AUSTRIA
"0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA]
0800-366661
[Only for Dealers] 0810112233"
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/de/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
"www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)"
CZECH
"800 - SAMSUNG
(800-726786)"
www.samsung.com/cz/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/
support
SLOVAKIA
"0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/
support
ITALIA
800-SAMSUNG
(800.7267864)
www.samsung.com/it/
support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/
support
SPAIN
"0034902172678
[HHP] 0034902167267"
www.samsung.com/es/
support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/
support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/
support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/
support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/
be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna
številka)
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/
support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/
support
BELGIUM
02-201-24-18
"www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)"
BULGARIA
0800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/
support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/
support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/
support
SWEDEN
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/
support
POLAND
"801-172-678* lub +48
22 607-93-33*
Dedykowana infolinia
do obsługi zapytań
dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według
taryfy operatora)"
www.samsung.com/pl/
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
support
ROMANIA
"*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT"
www.samsung.com/ro/
support
CYPRUS
8009 4000 only from
landline, toll free
www.samsung.com/gr/
support
GREECE
"80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from
land line
(+30) 210 6897691 from
mobile and land line"
www.samsung.com/gr/
support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/
support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/
support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising