Samsung | RC026DHXEA | Samsung RC026DHXEA Navodila za uporabo

Cassette Type Series
Slim 1 Way cassette
2 Way cassette
4 Way/mini 4 Way cassette
Klimatska naprava
Uporabniški priročnik in navodila za montažo
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
SL DB98-29823A-24
funkcije vaše nove klimatske
naprave
• Hladna poletna ponudba
V vročih soparnih dneh in dolgih nemirnih nočeh ni boljšega kot pobegniti pred vročino
v udobje lastnega doma. Z novo klimatsko napravo naredite konec napornim poletnim dnem
in si privoščite zaslužen počitek. To poletje premagajte vročino z lastno klimatsko napravo.
• Stroškovno učinkovit sistem
Nova klimatska naprava ne omogoča samo največje moči hlajenja poleti, ampak je lahko
s sistemom »Toplotna črpalka« tudi učinkovito sredstvo za ogrevanje pozimi. Ta tehnologija
je do 300% bolj učinkovita od električnega ogrevanja, tako da lahko še bolj znižate tekoče
stroške. Zdaj lahko z eno klimatsko napravo zadovoljite celoletne potrebe.
• Videz za povsod
Elegantna in skladna oblika daje prednost estetiki v vašem prostoru ter se lepo dopolnjuje
z obstoječo notranjo opremo. Mehka barva klimatske naprave in oblika z zaokroženimi
robovi prostoru dodata sofisticiranost. Uživajte v funkcionalnih in estetskih funkcijah, ki vam
jih omogoča klimatska naprava.
• Kompaktni kasetni model, ki je preprost za uporabo
Ustvarjen za namestitev na večino obešenih stropov – kasetna klimatska naprava je idealna
za poslovne in komercialne prostore. Svež hladen/topel zrak lahko piha iz ene, dveh ali
štirih strani enote, ki jih lahko upravljate. Vse funkcije klimatske naprave lahko preprosto
upravljate z daljinskim upravljalnikom.
02_ funkcij
varnostne informacije
Kalifornijski predlog zakona 65; Opozorilo (samo za ZDA)
•Ta izdelek vsebuje kemikalije, za katere je v zvezni državi Kalifornija znano,
da povzročajo raka in hibe ob rojstvu ali druge poškodbe ob razmnoževanju.
Da bi preprečili električni udar, pred servisiranjem, čiščenjem in nameščanjem enoto
izklopite iz električnega napajanja.
OPOZORILO
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred uporabo nove klimatske naprave temeljito preberite ta priročnik, da boste vedeli,
kako varno in učinkovito uporabljati številne funkcije vaše naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko značilnosti vaše
klimatske naprave malenkost razlikujejo od tistih, navedenih v priročniku. Če imate
kaka vprašanja, pokličite najbližji kontaktni center ali poiščite pomoč in informacije na
naslovu www.samsung.com.
Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:
OPOZORILO
POZOR
POZOR
Nevarnost smrti ali resne osebne poškodbe.
Potencialno tveganje za resne osebne poškodbe ali poškodbe
lastnine.
Da bi pri uporabi klimatske naprave zmanjšali tveganje za požar,
eksplozijo, električni udar ali tveganje za osebne poškodbe,
upoštevajte ta osnovna varnostna navodila:
NE poskušajte.
Enote NE razstavljajte.
NE prijemajte.
Natančno upoštevajte navodila.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni
udar.
Za pomoč pokličite kontaktni center.
Priporočljiva navodila ali koristne informacije za uporabo.
Ti opozorilni znaki so tu zato, da preprečijo poškodbe vas in drugih.
Natančno jih upoštevajte.
Ko boste prebrali ta razdelek, ga shranite na varno mesto za prihodnjo
uporabo.
varnostne informacije _03
varnostne informacije
OPOZORILO
ZNAKI ZA RESNA OPOZORILA
Klimatske naprave ne postavljajte blizu snovi ali opreme, ki sprošča
odprt plamen, da preprečite požar, eksplozijo ali poškodbe.
• Potencialna nevarnost požara ali eksplozije.
Klimatske naprave ne blokirajte in pred njo ne postavljajte predmetov.
Na klimatsko napravo ne stopajte, se nanjo ne obešajte in nanjo ne
odlagajte težkih predmetov.
• Potencialno tveganje osebnih poškodb.
Zunanje enote ne nameščajte na nestabilno ali visoko površino, kjer obstaja nevarnost padca.
• Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe ali izgubo
lastnine.
Če sprememb ali prilagoditev na enoti ne izvajate v skladu z navodili
za namestitev, lahko pride do nedelovanja izdelka ali poškodb. V tem
primeru vse stroške popravila prevzame uporabnik.
Če v cev s hladilno tekočino poleg hladilne tekočine D-410A vstopijo plin
ali nečistoče, lahko pride do resnih težav in poškodb.
V bližini klimatske naprave ne pršite vnetljivih plinov, kot so insekticidi.
• Potencialno tveganje za električni udar, požar ali nedelovanje enote.
V odprtine klimatske naprave ne vstavljajte prstov ali vej.
• Otroci naj se zadržujejo stran od klimatske naprave.
Potencialno tveganje osebnih poškodb.
Napajalnega priključka ne režite in ne uporabljajte drugega napajalnega
kabla.
Nikoli ne poskušajte podaljšati napajalnega kabla.
• Potencialno tveganje za požar ali električni udar.
Napajalnega kabla ne izvlecite na silo in priključka ne prijemajte.
• Potencialno tveganje za požar ali električni udar.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnega priključka,
napajalnega kabla ali zrahljane vtičnice.
• Potencialno tveganje za požar ali električni udar.
Električna dela mora opraviti usposobljen serviser v skladu z
nacionalnimi predpisi o električnih napeljavah in z ustreznimi kabli.
• Če zmogljivost napajalnega kabla ni zadostna ali električna dela niso
bila ustrezno opravljena, lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalni kabel vtaknite v vrste sponke za napajalni kabel in ga
pričvrstite z objemko.
04_ varnostne informacije
Klimatske naprave ne priključujte na grelne naprave in ne poskušajte je
sami razstavljati, preoblikovati ali popravljati.
• Potencialno tveganje za nedelovanje, električni udar ali požar. Če je
potrebno popravilo, se posvetujte s kontaktnim centrom.
Posvetujte se v trgovini, kjer ste klimatsko napravo kupili, ali pa se
obrnite na center, da vam jo razstavijo oziroma znova namestijo.
• Potencialno tveganje za nedelovanje enote, puščanje vode,
električni udar ali požar.
Posvetujte se v trgovini, kjer ste klimatsko napravo kupili, ali pa se
obrnite na kontaktni center, da vam jo namestijo.
• Neustrezna namestitev predstavlja tveganje za nedelovanje enote,
puščanje vode, električni udar ali požar.
•Če enoto nameščate v posebnih območjih, kot so tovarne ali slana
obmorska območja, se za navodila o namestitvi obrnite na trgovino,
kjer ste klimatsko napravo kupili, ali kontaktni center.
Klimatsko napravo namestite tako, da je podporni nosilec varno pritrjen
za uporabo za daljše časovno obdobje.
• Če klimatska naprava pade, lahko povzroči osebne poškodbe ali izgubo
lastnine.
Če se notranja enota zmoči, napravo nemudoma izklopite in pokličite
najbližji kontaktni center.
• Potencialno tveganje za požar ali električni udar.
Namestite izključni odklopnik in kratkostični odklopnik za klimatsko
napravo.
• Potencialno tveganje za električni udar ali požar.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali usposobljen
serviser zamenjati.
Vedno se prepričajte, da je napajanje skladno s trenutnimi varnostnimi
standardi. Klimatsko napravo vedno namestite skladno s trenutnimi
lokalnimi varnostnimi standardi.
Preverite, ali sta napetost in frekvenca napajanja skladni s
specifikacijami ter da nameščena moč zadošča za zagotovitev delovanja
drugih gospodinjskih aparatov, ki so priključeni na isti električni vod.
Klimatska naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi
o električnih napeljavah in varnostnimi predpisi, kjer je to ustrezno.
Priložene kable trdno namestite. Zavarujte jih, da zunanje sile ne vplivajo
na priključni blok.
• Če so kabli zrahljani, se lahko segrejejo in povzročijo električni udar ali
požar.
varnostne informacije _05
varnostne informacije
OPOZORILO
ZNAKI ZA RESNA OPOZORILA
Uporabite samo odobren odklopnik.
• Za odklopnik nikoli ne uporabljajte jeklenih ali bakrenih žic. To lahko
povzroči požar ali nedelovanje enote.
Uporabite vir napajanja, ki je namenjen izključno za klimatsko napravo.
• Potencialno tveganje za električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ne izpostavljajte nepotrebnim obremenitvam in nanj
ne postavljajte težkih predmetov.
Napajalnega kabla ne vlecite s pretirano močjo.
• Potencialno tveganje za požar ali električni udar.
Vedno preverite, ali so električni priključki (vhodni kabel, zaščite itd.)
skladni z električnimi specifikacijami in navodili v shemi električne
napeljave.
Vedno preverite, ali so vsi priključki skladni s standardi, ki veljajo za
montaže klimatskih naprav.
Uporabite vtičnico, ki ima ozemljeno sponko. Vtičnica mora biti
namenjena izključno za klimatsko napravo.
• Neprimerna električna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali
požar.
Zagotovite, da je enota ozemljena. Ozemljitvene žice ne priključujte na
plinske cevi ali cevi za vodo, strelovode ali telefonske vode.
• Če enota ni pravilno ozemljena, lahko pride do električnega udara.
Vedno preverite, ali je na voljo ustrezna ozemljitvena povezava.
Pred popravili ali razstavljanjem klimatsko napravo izklopite iz
električnega napajanja.
06_ varnostne informacije
POZOR
ZNAKI POZOR
Pri nameščanju enote najprej priključite cevi za hladilno tekočino, nato še električne vode.
Električno napeljavo vedno odklopite pred cevmi s hladilno tekočino.
Preverite, ali je klimatska naprava z električnim napajanjem povezana
skladno z navodili v shemi električne napeljave v tem priročniku.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nepooblaščenih
sprememb ali neustreznih povezav električnih in hidravličnih vodov. Neupoštevanje teh navodil ali zahtev, ki so opisane v razpredelnici
»Obratovalne omejitve«, ki je del priročnika z navodili, bo nemudoma
razveljavilo jamstvo.
Zagotovite, da v klimatsko napravo ne vstopi voda.
• Potencialno tveganje ali električni udar.
S priloženim daljinskim upravljalnikom ali pripomočkom za upravljanje
(če je priložen) izklopite klimatsko napravo. Za izklop enote ne izvlecite
napajalnega kabla (razen če gre za takojšnjo nevarnost).
Med obratovanjem naprave ne odpirajte sprednje rešetke.
• Potencialno tveganje za električni udar ali nedelovanje enote.
Hladen zrak naj ne bo usmerjen neposredno v ljudi, domače ljubljenčke
in rastline.
• To je škodljivo za zdravje ljudi, živali in rastlin.
V prostoru z zaprtimi vrati ali dojenčki, starejšimi ljudmi ali ljudmi
s posebnimi potrebami klimatske naprave ne uporabljajte za daljše
obratovanje.
• Vsaj enkrat na uro odprite vrata ali okna, da prostor prezračite in
preprečite pomanjkanje kisika.
Odpadne vode, ki priteče iz klimatske naprave, ne pijte.
• Potencialno tveganje za zdravje.
Ko ga sušite, filtra za prah ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
• Močna neposredna sončna svetloba lahko filter za prah deformira.
Otrokom ne dovolite, da bi plezali po klimatski napravi.
Uporabite samo odobrene pripomočke in klimatsko napravo namestite z odobreno opremo.
• Če ne uporabite odobrenih pripomočkov, lahko klimatska naprava pade
z mesta, voda lahko začne puščati ali pa pride do električnega udara
oziroma požara.
varnostne informacije _07
varnostne informacije
POZOR
ZNAKI POZOR
Klimatske naprave ne uporabljajte kot hladilni inštrument za hrano,
hišne ljubljenčke, rastline, kozmetiko ali stroje.
Klimatske naprave ne izpostavljajte prekomernim udarcem.
• Potencialno tveganje za požar ali nedelovanje enote.
Na klimatsko napravo ne pršite vode neposredno in za čiščenje površin
enote ne uporabljajte benzena, razredčil ali alkohola.
• Potencialno tveganje za električni udar ali požar.
•Potencialno tveganje poškodb klimatske naprave.
Na klimatsko napravo ne postavljajte nobenih predmetov, zlasti
vsebnikov s tekočino.
Ne dotikajte se cevi, ki je priključena na klimatsko napravo.
Napravo je treba namestiti v skladu s priloženimi navodili za namestitev.
Namestite kar najkrajšo dolžino cevi.
• Če je dolžina cevi nepotrebno dolga, se lahko življenjska doba klimatske
naprave skrajša in postane neučinkovita.
Napajalni kabel in komunikacijski kabel notranje in zunanje enote
namestite vsaj 1 meter od električnih naprav.
Notranjo enoto namestite proč od svetil s predstikalno enoto.
• Če uporabljate brezžični daljinski upravljalnik, lahko pride do napake pri
sprejemu zaradi predstikalne enote svetila.
Za maksimalno varnost morajo monterji vedno pozorno prebrati spodnja
opozorila.
Klimatske naprave ne nameščajte na naslednjih mestih:
• Mestih, kjer je mineralno olje ali arzenova kislina.
•Smolnati deli so vnetljivi in pripomočki lahko padejo ali pride do
puščanja vode. Zmogljivost izmenjevalnika toplote se lahko zmanjša ali
pa klimatska naprava preneha delovati.
•Mestih, kjer se v cevi ventilatorja ali zračni odprtini ustvarjajo korozivni
plini, kot je žveplova kislina.
•Bakrena cev ali priključna cev lahko korodira in pride do puščanja
hladilne tekočine.
•Mestih, kjer so stroji, ki ustvarjajo elektromagnetne valove.
Klimatska naprava zaradi kontrolnega sistema ne more normalno
obratovati.
•Mestih, kjer obstaja nevarnost izpusta vnetljivih plinov, ogljikovih vlaken
ali vnetljivega prahu.
•Mestih, kjer rokujejo z razredčili ali plini, saj lahko pride do puščanja
plinov in posledično požara.
08_ varnostne informacije
Če je klimatska naprava nameščena v majhnem prostoru, je treba izvesti
meritve, da preprečite, da ob puščanju hladilne tekočine koncentracija
hladilne tekočine v prostoru ne preseže varnostnih omejitev.
Glede ustreznih ukrepov, kako preprečiti, da dovoljena koncentracija ni
presežena, se posvetujte s prodajalcem.
• Če pride do puščanja hladilne tekočine in je omejitev koncentracije
presežena, lahko pride do pomanjkanja kisika v prostoru.
Klimatsko napravo namestite stran od neposredne sončne svetlobe,
grelnih naprav in vlažnih prostorov.
• Na okna obesite zavese, da povečate učinek hlajenja in preprečite
tveganje za električni udar.
Klimatska naprava je sestavljena iz premikajočih se delov. Da preprečite
fizične poškodbe, otroke zadržujte stran od naprave.
Ob dostavi preverite za morebitne poškodbe. Če je klimatska naprava
poškodovana, je ne nameščajte in nemudoma pokličite prodajalca.
Pred zagonom klimatske naprave vstavite filter za prah.
• Če v klimatski napravi ni filtra za prah, lahko nakopičen prah skrajša
življenjsko dobo naprave in povzroči potrato elektrike.
Temperaturo v prostoru ohranjajte stabilno in ne preveč hladno, še zlasti
če so v prostoru otroci, starejši ali osebe s posebnimi potrebami.
Filter za prah očistite vsaka dva tedna. Če klimatska naprava obratuje v prašnih območjih, filter očistite bolj pogosto.
Embalažo in izrabljene baterije daljinskega upravljalnika (izbirno)
odvrzite skladno z nacionalnimi standardi.
Hladilno tekočino, uporabljeno v klimatski napravi, obravnavajte kot
kemični odpadek. Hladilno tekočino zavrzite v skladu z nacionalnimi
standardi.
Namestitev klimatske naprave in izvedbo preskusnega obratovanja naj
izvede usposobljen serviser.
Za pravilno odvajanje vode na klimatsko napravo trdno priključite
odtočno cev.
Zunanjo enoto namestite na mesto, kjer zvok obratovanja in vibracije ne
bodo motili sosedov, ter v dobro prezračen prostor brez ovir.
• Potencialno tveganje za nedelovanje naprave.
•Zvok obratovanja lahko moti vaše sosede.
varnostne informacije _09
varnostne informacije
POZOR
ZNAKI POZOR
Zagotovite varnostne ukrepe, da preprečite dostop otrok do klimatske
naprave in da se z napravo ne igrajo.
Če uporabljate brezžični daljinski upravljalnik, razdalja ne sme biti večja
od 7 metrov od klimatske naprave.
Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, baterije odstranite, da preprečite izlitje elektrolita.
Pri čiščenju zunanje enote se reber toplotnega izmenjevalnika dotikajte
izjemno previdno.
• Roke lahko zaščitite z debelimi rokavicami.
Zagotovite, da kondenzirana voda, ki kaplja iz odtočne cevi, ustrezno in
varno odteka.
Navodila za uporabo in namestitev shranite na varno mesto. Če klimatsko napravo prodate ali premestite, jih predajte novemu
lastniku.
Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo in embalažo klimatske naprave, se lahko reciklirajo.
Po dokončani namestitvi vedno opravite test delovanja in uporabniku
predajte navodila o upravljanju klimatske naprave.
Naprave naj brez nadzora ne uporabljajo majhni otroci in nesamostojne
osebe. Poskrbite, da so otroci v bližini naprave pod nadzorom in da se z njo ne igrajo.
Klimatsko napravo očistite, ko notranji ventilator preneha delovati.
• Potencialno tveganje za poškodbe ali električni udar.
Usposobljeni serviser naj redno preverja stanje, električne povezave, cevi in zunanje ohišje klimatske naprave.
Med hlajenjem prostora ne odpirajte vrat in oken, razen če to ni
potrebno.
Ne blokirajte ventilatorjev klimatske naprave. Če predmeti blokirajo
pretok zraka, lahko to povzroči nedelovanje ali slabo delovanje enote.
Zagotovite, da pod notranjo enoto ni nobenih ovir.
• Potencialno tveganje za požar ali izgubo lastnine.
Zagotovite, da ni ovir ali pokrovov, ki bi blokirali klimatsko napravo. Zagotovite zadosten prostor za kroženje zraka.
• Nezadostno zračenje lahko povzroči slabo delovanje naprave.
10_ varnostne informacije
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem. Omenjene osebe lahko
napravo uporabljajo le, kadar jih oseba, odgovorna za njihovo varnost,
pouči o njeni uporabi oziroma jih pri tem nadzoruje. Poskrbite, da so
otroci v bližini naprave pod nadzorom in da se z njo ne igrajo.
Za uporabo v Evropi: Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let,
in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali če so
bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo morebitne nevarnosti.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora naprave ne
smejo čistiti ali vzdrževati.
Zagotovite, da sta napetost in frekvenca električnega sistema združljivi s klimatsko napravo.
Če med delovanjem naprave pride do izpada električne energije,
nemudoma izklopite električno napajanje.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok pa
skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Naprava mora biti priključena v neodvisno vezje, če se uporablja, ali pa
napajalni kabel povežite v pomožni odklopnik. Izklop večpolnega stikala
iz električnega napajanja mora biti vdelan v stalno električno napeljavo z odprtino za kontakt najmanj 3mm.
Ko povežete napajalni kabel med notranjo/zunanjo enoto, nastavite pokrov škatle s sestavnimi deli in zagotovite, da je pritrjen.
Napajalni kabli delov naprav za zunanjo uporabo ne smejo biti lažji od
ovojnega upogljivega kabla iz polikloroprena. (Kodna oznaka IEC:60245
IEC 57 / CENELEC: H05RN-F ali IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
Neuravnotežena moč mora biti vzdrževana znotraj 10% nazivne moči
med vsemi notranjimi enotami.
Če je električna moč močno neuravnotežena, lahko to skrajša življenjsko
dobo kondenzatorja. Če neuravnotežena moč preseže 10% nazivne moči, se notranja enota
zaščiti in zaustavi ter se prikaže način napake.
Da bi izdelek zaščitili pred vodo in morebitnim udarom, hranite napajalni
kabel in priključne kable notranjih in zunanjih enot v zaščitni cevi.
Napajalni kabel priključite na pomožni odklopnik.
Kabel hranite v zaščitni cevi.
Med napajalnim kablom in komunikacijskim kablom ohranite razdaljo
50mm.
varnostne informacije _11
varnostne informacije
POZOR
ZNAKI POZOR
Največja dolžina napajalnega kabla je določena znotraj 10% od izpada
napajanja. Če ga presega, poiščite drug način napajanja.
Če je na en odklopnik povezanih več notranjih enot, uporabite zmogljivejši
odklopnik (MCCB, ELB).
Uporabite izoliran kabelski čevelj, da napajalni kabel priključite na
močnostno sponko.
Za privijanje vijakov sponk uporabite primeren izvijač.
Če vijake sponk preveč privijete, jih lahko zlomite.
Klimatsko napravo uporabljajte samo za namene, za katere je proizvedena:
notranje enote ne nameščajte v območja, ki se uporabljajo za perilo.
note morajo biti nameščene skladno z navodili in omogočati prostor,
E
naveden v priročniku za montažo, da zagotovite dostop z obeh strani
oziroma možnost izvedbe rutinskega vzdrževanja in popravil. Deli enote
morajo biti dostopni in razstavljivi na način, ki je varen za ljudi ali predmete.
Zato ob neupoštevanju navodil v priročniku za namestitev stroški, potrebni za doseg in popravilo enote (varno, kot to zahteva veljavna
zakonodaja) z jermeni, tovornjaki, gradbenimi odri ali drugimi sredstvi za
dviganje, ne bodo upoštevani pri jamstvu in bodo zaračunani končnemu
uporabniku.
Zagotovite, da so stikalo za vklop/izklop in zaščitna stikala pravilno
nameščena.
Klimatske naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Če pride do težav,
nemudoma zaustavite delovanje in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
Če klimatske naprave ne boste uporabljali dalj časa (na primer nekaj
mesecev), napajanje izklopite.
Če so potrebna popravila, pokličite trgovino, kjer se napravo kupili, ali se
obrnite na kontaktni center.
• Če razstavljanje ali popravila izvaja neusposobljen tehnik,
obstaja potencialno tveganje za požar ali električni udar.
Če zaznate vonj po zakurjeni plastiki, zaslišite nenavadne zvoke ali opazite,
da iz enote uhaja dim, klimatsko napravo nemudoma izvlecite iz napajanja
in pokličite kontaktni center.
• Potencialno tveganje za požar ali električni udar.
12_ varnostne informacije
vsebina
Videz klimatske naprave 14 Tanek 1-smerni kasetni model
14
16
14 2-smerni kasetni model
15 4-smerni in 4-smerni mini kasetni model
Uporaba klimatske naprave 16 Nasveti za uporabo klimatske naprave
čiščenje in vzdrževanje klimatske 18 Čiščenje zunanjosti
naprave 18 Čiščenje rešetke
18
18
Tanek 1-smerni kasetni model
20
2-smerni kasetni model
21
4-smerni in 4-smerni mini kasetni model
22 Čiščenje filtra
22
Tanek 1-smerni kasetni model
24
2-smerni kasetni model
25
4-smerni in 4-smerni mini kasetni model
26 Vzdrževanje klimatske naprave
26
Redni pregledi
27
Notranje zaščite prek kontrolnega sistema enote
Dodatek 28 Odpravljanje težav
28
30 Območja delovanja
31 Specifikacije modela (teža in dimenzije)
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov.
Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje,
obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
vsebina _13
videz klimatske naprave
Čestitamo vam za nakup klimatske naprave. Upamo, da boste uživali v funkcijah klimatske naprave in se z
optimalno učinkovitostjo hladili ali greli.
Za začetek in najboljšo uporabo klimatske naprave preberite uporabniški priročnik.
Tanek 1-smerni kasetni model
Glavni deli
PSSMA /
PC1BUSE∗
PC1NUPMA /
PC1BUPM∗
Lopatica za
pretok zraka
Plošča
Dovod zraka
Senzor za daljinski upravljalnik
Zaslon
Kazalnik za časovnik
PSSMA / PC1NUPMA
Model za ogrevanje in hlajenje
-- Model brez funkcije S-Plasma ion: Kazalnik za
ventilator
-- Model s funkcijo S-Plasma ion: Kazalnik za
superventilator
Delovanje (moder)/odmrzovanje (rumen)
Model samo za hlajenje
PC1BUSE∗ / PC1BUPM∗:
Kazalnik za superventilator
Kazalnik za ponastavitev filtra
Kazalnik delovanja
Pri delovanju notranje enote (vključno z načinom Fan) se funkcija SPi ne bo zagnala samodejno.
Zato na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [Super Fan], da zaženete funkcijo SPi.
2-smerni kasetni model
Glavni deli
P2SMA
Lopatica za pretok zraka
Dovod zraka
Zračni filter (pod rešetko)
Zaslon
Zaslon
Kazalnik za ponastavitev filtra
Kazalnik za ventilator
Kazalnik za časovnik
Kazalnik napajanja
Gumb za vklop/izklop
Senzor za daljinski upravljalnik
Vaša klimatska naprava in zaslon sta lahko videti nekoliko drugače od zgoraj prikazane
slike, odvisno od modela.
14_ videz klimatske naprave
4-smerni in 4-smerni mini kasetni model Glavni deli
Lopatica za pretok zraka
Dovod zraka
Zračni filter (pod rešetko)
Zaslon
Zaslon
Vrsta A (MGCH095IU5G)
Senzor za daljinski upravljalnik
Kazalnik za časovnik
Gumb za vklop/izklop
Kazalnik napajanja
Kazalnik za ventilator
Kazalnik za odstranjevanje zmrzali
Kazalnik za ponastavitev filtra
Vrsta B (PMSMA / PMSMAA)
Kazalnik za ponastavitev filtra
Kazalnik za ventilator
Kazalnik za časovnik
Kazalnik za odstranjevanje zmrzali
Kazalnik napajanja
Senzor za daljinski upravljalnik
Gumb za vklop/izklop
Vrsta C (P4SMA / PNMAB)
Kazalnik za ponastavitev filtra
Kazalnik za ventilator
Kazalnik za časovnik
Kazalnik za odstranjevanje zmrzali
Kazalnik napajanja
Senzor za daljinski upravljalnik
Gumb za vklop/izklop
Vaša klimatska naprava in zaslon sta lahko videti nekoliko drugače od zgoraj prikazane
slike, odvisno od modela.
videz klimatske naprave _15
uporaba klimatske naprave
NASVETI ZA UPORABO KLIMATSKE NAPRAVE
Tukaj je nekaj nasvetov, ki jih lahko upoštevate pri uporabi klimatske naprave.
TEMA
PRIPOROČILA
Hlajenje
• Če so trenutne zunanje temperature veliko višje od izbrane
notranje temperature, bo trajalo nekaj časa, da se notranja
temperatura spusti na želeno.
•Izogibajte se drastičnemu znižanju temperature. Pri tem
pride do potrate energije, prostor pa se ne shladi nič hitreje.
Ogrevanje
• Ker klimatska naprava prostor segreje tako, da uporabi
toplotno energijo iz zunanjega zraka, se lahko zmogljivost
ogrevanja zmanjša, ko so zunanje temperature izjemno
nizke. Če imate občutek, da klimatska naprava prostora
ne segreje dovolj, je priporočljivo, da uporabite dodatno
napravo za ogrevanje.
Zmrzal in
odstranjevanje ledu
• Ko klimatska naprava obratuje v načinu Heat,
zaradi temperaturne razlike med enoto in zunanjim zrakom
nastane zmrzal.
Če pride do tega:
- Klimatska naprava preneha ogrevati.
-Klimatska naprava bo 10 minut samodejno obratovala
v načinu odstranjevanja ledu.
-Para, ki v načinu odstranjevanja ledu nastane na zunanji
enoti, ni nevarna.
Ni treba posegati v napravo. Po približno 10 minutah bo
klimatska naprava znova začela normalno obratovati.
Ko bo enota začela odstranjevati led, ne bo delovala.
16_ uporaba klimatske naprave
TEMA
PRIPOROČILA
Ventilator
• Na začetku ventilator morda ne bo deloval 3–5 minut,
da prepreči pihanje hladnega zraka, ko se klimatska naprava
ogreva.
Visoke notranje/
zunanje temperature
• Če so notranje in zunanje temperature visoke in klimatska
naprava obratuje v načinu Heat, se lahko ventilator zunanje
enote in kompresor občasno ustavita. To je običajno.
Počakajte, da se klimatska naprava znova vklopi.
Izpad električne
energije
• Če do izpada električne energije pride med delovanjem
klimatske naprave, se bo delovanje nemudoma zaustavilo in
enota se bo izklopila. Ko se električna energija povrne, se bo
klimatska naprava samodejno zagnala.
Zaščitni mehanizem
• Če ste klimatsko napravo vklopili takoj za tem, ko je
prenehala delovati ali je bila izklopljena iz električnega
omrežja, hladen/topel zrak ne bo začel pihati 3 minute,
da zaščiti kompresor zunanje enote.
uporaba klimatske naprave _17
čiščenje in vzdrževanje
klimatske naprave
Za najučinkovitejše delovanje klimatske naprave jo redno čistite. Pri čiščenju jo zaradi
varnosti uporabnikov odklopite od enote.
ČIŠČENJE ZUNANJOSTI
Pri čiščenju notranjosti izklopite električno napajanje enote. Za čiščenje rešetke ne
potrebujete posebnega orodja.
1. Površino enote po potrebi obrišite z rahlo vlažno
ali suho krpo. Z mehko krtačo obrišite prah z mest
neobičajnih oblik.
POZOR
Primer : 4-smerni kasetni model
Ne uporabljajte benzena ali razredčil.
To lahko poškoduje površino klimatske
naprave in povzroči tveganje za požar.
ČIŠČENJE REŠETKE
Pri čiščenju rešetke izklopite električno napajanje enote. Za čiščenje rešetke ne
potrebujete posebnega orodja.
Tanek 1-smerni kasetni model
1. Rešetko odprite.
Pritisnite znak [Push] (PSSMA : Na treh mestih, PC1BUSE∗: na 4 mestih) in odprite rešetko.
PSSMA
PC1BUSE∗
PC1NUPMA / PC1BUPM∗
• Pri odstranjevanju plošče primite povezovalni del,
kjer sta enota in plošča priključeni, ter potisnite
navzgor povezavo na plošči , da jo odstranite, kot
je prikazano na sliki (1).
• Če pride do nedelovanja električnega napajanja,
odstranite ploščo, tako da z izvijačem odvijete na
označenih mestih (2) in nadaljujete na enak način,
kot je prikazano na sliki (1), da odstranite ploščo.
Nato preverite stanje električnega napajanja.
18_ čiščenje in vzdrževanje
(2)
(1)
2. Odklenite varnostne zaponke, tako da pridržite sprednjo rešetko.
3. Odstranite sprednjo rešetko.
POZOR
Sprednjo rešetko držite pod kotom 45°, jo rahlo dvignite in rešetko povlecite naprej.
Rešetko držite, da preprečite, da ne pade iz odprtine sprednje rešetke.
V nasprotnem primeru lahko povzroči tveganje za osebne poškodbe.
Rešetko lahko očistite tudi, ko je pritrjena na ploščo.
4. Izvlecite zračni filter.
Primite zračni filter, ga dvignite navzgor in rahlo potisnite, nato ga povlecite naprej.
5. Rešetko očistite s sesalnikom za prah ali mehko krtačo. Če je prahu preveč, rešetko splaknite
pod tekočo vodo in jo osušite v zračenem prostoru.
6. Zračni filter vstavite nazaj na mesto.
7. Znova namestite sprednjo rešetko.
Kavelj postavite na pravo mesto na enoto, nato potisnite sprednjo rešetko navzgor.
Varnostne zaponke pritrdite na mesto.
Zgornja slika se lahko razlikuje, odvisno od vašega modela.
čiščenje in vzdrževanje _19
čiščenje in vzdrževanje
klimatske naprave
ČIŠČENJE REŠETKE
2-smerni kasetni model
P2SMA
1. Odprite sprednjo rešetko.
Potisnite zavihke [ ] na 3 mestih, da odklenete utor na sprednji rešetki.
Rešetka samodejno pade. Dve varnostni zaponki sta pritrjeni na notranjo stran sprednje
rešetke, da preprečita padec.
2. Odklenite varnostne zaponke, tako da pridržite sprednjo rešetko.
3. Odstranite sprednjo rešetko.
POZOR
Sprednjo rešetko držite pod kotom 45°, jo rahlo dvignite in rešetko povlecite naprej.
Rešetko držite, da preprečite, da ne pade iz odprtine sprednje rešetke.
V nasprotnem primeru lahko povzroči tveganje za osebne poškodbe.
Rešetko lahko očistite tudi, ko je pritrjena na ploščo.
4. Izvlecite zračni filter.
Primite zračni filter, ga dvignite navzgor in rahlo potisnite, nato ga povlecite naprej.
5. Rešetko očistite s sesalnikom za prah ali mehko krtačo. Če je prahu preveč, rešetko splaknite
pod tekočo vodo in jo osušite v zračenem prostoru.
6. Zračni filter vstavite nazaj na mesto.
7. Znova namestite sprednjo rešetko.
Kavelj postavite na pravo mesto na enoto, nato potisnite sprednjo rešetko navzgor.
Varnostne zaponke pritrdite na mesto.
20_ čiščenje in vzdrževanje
4-smerni in 4-smerni mini kasetni model
P4SMA / P4NMAB / PMSMA / PMSMAA
1. Odprite sprednjo rešetko.
Oba zavihka potisnite navzven, da odklenete kavelj
na sprednji rešetki. Rešetka samodejno pade.
Dve varnostni zaponki sta pritrjeni na notranjo stran
sprednje rešetke, da preprečita padec.
2. Odklenite varnostne zaponke, tako da pridržite sprednjo rešetko.
3. Odstranite sprednjo rešetko.
POZOR
Sprednjo rešetko držite pod kotom 45°, jo rahlo dvignite in rešetko povlecite naprej.
Rešetko držite, da preprečite, da ne pade iz odprtine sprednje rešetke.
V nasprotnem primeru lahko povzroči tveganje za osebne poškodbe.
Rešetko lahko očistite tudi, ko je pritrjena na ploščo.
4. Izvlecite zračni filter.
Primite zračni filter, ga dvignite navzgor in rahlo potisnite, nato ga povlecite naprej.
5. Rešetko očistite s sesalnikom za prah ali mehko krtačo. Če je prahu preveč, rešetko splaknite
pod tekočo vodo in jo osušite v zračenem prostoru.
6. Zračni filter vstavite nazaj na mesto.
Ko je zračni filter pravilno nameščen, boste zaslišali klik.
7. Znova namestite sprednjo rešetko.
Kavelj postavite na pravo mesto na enoto, nato potisnite sprednjo rešetko navzgor.
Varnostne zaponke pritrdite na mesto.
Zgornja slika se lahko razlikuje, odvisno od vašega modela.
čiščenje in vzdrževanje _21
čiščenje in vzdrževanje
klimatske naprave
ČIŠČENJE FILTRA
Pri čiščenju filtra enoto izklopite iz električnega omrežja. Pralni zračni filter na osnovi
pene zajema večje delce iz zraka. Filter očistite s sesalnikom ali ročno.
Tanek 1-smerni kasetni model
1. Rešetko odprite.
Pritisnite znak [Push] (PSSMA : Na treh mestih, PC1BUSE∗: na 4 mestih) in odprite rešetko.
PSSMA
PC1BUSE∗
PC1NUPMA / PC1BUPM∗
• Pri odstranjevanju plošče primite povezovalni del,
kjer sta enota in plošča priključeni, ter potisnite
navzgor povezavo na plošči , da jo odstranite,
kot je prikazano na sliki (1).
• Če pride do nedelovanja električnega napajanja,
odstranite ploščo, tako da z izvijačem odvijete na
označenih mestih (2) in nadaljujete na enak način,
kot je prikazano na sliki (1), da odstranite ploščo.
Nato preverite stanje električnega napajanja.
2. Izvlecite zračni filter.
Primite zračni filter, ga dvignite navzgor in rahlo
potisnite, nato ga povlecite naprej.
Pri čiščenju filtra ni treba vsakič odstraniti rešetke.
Če želite odstraniti sprednjo rešetko, si za navodila
oglejte koraka 2 in 3 na strani 14.
22_ čiščenje in vzdrževanje
(2)
(1)
3. Zračni filter očistite s sesalnikom za prah ali mehko krtačo. Če je prahu preveč,
rešetko splaknite pod tekočo vodo in jo osušite v zračenem prostoru.
• Za najboljše delovanje čiščenje ponovite vsaka dva tedna.
•Če se zračni filter osuši v zaprtem (ali vlažnem) prostoru, lahko nastane neprijeten vonj.
Če pride do tega, ga znova očistite in osušite v dobro zračenem prostoru.
4. Zračni filter vstavite nazaj na mesto.
Ko je zračni filter pravilno nameščen, boste zaslišali klik.
5. Sprednjo rešetko zaprite, tako da jo potisnete navzgor.
• Zgornja slika se lahko razlikuje, odvisno od vašega modela.
•Po čiščenju filtra na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Filter Reset za 2 sekundi,
da ponastavite urnik filtra. Kazalnik z znakom filtra se bo pojavil, ko bo čas za čiščenje.
čiščenje in vzdrževanje _23
čiščenje in vzdrževanje
klimatske naprave
ČIŠČENJE FILTRA
Pri čiščenju filtra enoto izklopite iz električnega omrežja. Pralni zračni filter na osnovi
pene zajema večje delce iz zraka. Filter očistite s sesalnikom ali ročno.
2-smerni kasetni model
1. Odprite sprednjo rešetko.
Potisnite zavihke [ ] na 3 mestih, da odklenete kavelj na sprednji rešetki.
Rešetka samodejno pade. Dve varnostni zaponki sta pritrjeni na notranjo stran sprednje
rešetke, da preprečita padec.
2. Izvlecite zračni filter.
Primite zračni filter, ga dvignite navzgor in rahlo potisnite, nato ga povlecite naprej.
Pri čiščenju filtra ni treba vsakič odstraniti rešetke. Če želite odstraniti sprednjo rešetko,
si za navodila oglejte koraka 2 in 3 na strani 15.
3. Zračni filter očistite s sesalnikom za prah ali mehko krtačo. Če je prahu preveč, rešetko
splaknite pod tekočo vodo in jo osušite v zračenem prostoru.
• Za najboljše delovanje čiščenje ponovite vsaka dva tedna.
•Če se zračni filter osuši v zaprtem (ali vlažnem) prostoru, lahko nastane neprijeten vonj.
Če pride do tega, ga znova očistite in osušite v dobro zračenem prostoru.
4. Zračni filter vstavite nazaj na mesto.
Ko je zračni filter pravilno nameščen, boste zaslišali klik.
5. Sprednjo rešetko zaprite, tako da jo potisnete navzgor.
Po čiščenju filtra na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Filter Reset za 2 sekundi,
da ponastavite urnik filtra. Kazalnik z znakom filtra se bo pojavil, ko bo čas za čiščenje.
24_ čiščenje in vzdrževanje
4-smerni in 4-smerni mini kasetni model
1. Oba zavihka potisnite navzven, da odklenete kavelj na sprednji rešetki.
Rešetka samodejno pade. Dve varnostni zaponki sta pritrjeni na notranjo stran sprednje rešetke,
da preprečita padec.
2. Izvlecite zračni filter.
Primite zračni filter, ga dvignite navzgor in rahlo potisnite, nato ga povlecite naprej.
Pri čiščenju filtra ni treba vsakič odstraniti rešetke. Če želite odstraniti sprednjo rešetko,
si za navodila oglejte koraka 2 in 3 na strani 16.
3. Zračni filter očistite s sesalnikom za prah ali mehko krtačo. Če je prahu preveč,
rešetko splaknite pod tekočo vodo in jo osušite v zračenem prostoru.
• Za najboljše delovanje čiščenje ponovite vsaka dva tedna.
•Če se zračni filter osuši v zaprtem (ali vlažnem) prostoru, lahko nastane neprijeten vonj.
Če pride do tega, ga znova očistite in osušite v dobro zračenem prostoru.
4. Zračni filter vstavite nazaj na mesto.
Ko je zračni filter pravilno nameščen, boste zaslišali klik.
5. Sprednjo rešetko zaprite, tako da jo potisnete navzgor.
• Zgornja slika se lahko razlikuje, odvisno od vašega modela.
•Po čiščenju filtra na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Filter Reset za 2 sekundi,
da ponastavite urnik filtra. Kazalnik z znakom filtra se bo pojavil, ko bo čas za čiščenje.
čiščenje in vzdrževanje _25
čiščenje in vzdrževanje
klimatske naprave
VZDRŽEVANJE KLIMATSKE NAPRAVE
Če klimatske naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo osušite, da jo ohranite v najboljšem stanju.
1. Klimatsko napravo dobro osušite z obratovanjem v načinu Fan za 3 do 4 ure,
potem izvlecite napajalni priključek. Če v komponentah ostane vlaga,
lahko pride do poškodb v notranjosti naprave.
2. Preden klimatsko napravo znova uporabite, znova osušite notranje dele
naprave z obratovanjem v načinu Fan za 3 do 4 ure. S tem odstranite
neprijeten vonj, ki je morda nastal zaradi vlažnosti.
Redni pregledi
Za pravilno vzdrževanje klimatske naprave si oglejte spodnjo razpredelnico.
Vrsta
Opis
Mesečno
Vsake
4 mesece
Enkrat
letno
Očistite zračni filter (1)
Očistite pladenj za odvajanje
kondenzata (2)
Notranja enota
Temeljito očistite toplotni izmenjevalnik (2)
Očistite cev za odvajanje kondenzata (2)
Zamenjajte bateriji v daljinskem
upravljalniku (1)
Očistite toplotni izmenjevalnik na
zunanjem delu enote (2)
Očistite toplotni izmenjevalnik na
notranjem delu enote (2)
S curki zraka očistite električne dele (2)
Zunanja enota
Zagotovite, da so vsi električni deli čvrsto
zatesnjeni (2)
Očistite ventilator (2)
Zagotovite, da so vsi sklopi ventilatorja
čvrsto zatesnjeni (2)
Očistite pladenj za odvajanje
kondenzata (2)
Opisani pregledi in vzdrževanje so ključni za zagotavljanje učinkovitega delovanja
klimatske naprave. Pogostost teh postopkov se razlikuje glede na značilnosti okolja,
količine prahu itd.
(1) O
pisane postopke je treba izvajati bolj pogosto, če je mesto namestitve zelo prašno.
(2) Te postopke mora vedno izvajati usposobljeno osebje. Za več
podrobnosti si oglejte priročnik za namestitev.
26_ čiščenje in vzdrževanje
Notranje zaščite prek kontrolnega sistema enote
Notranja zaščita deluje, če v klimatski napravi pride do notranje okvare.
Vrsta
Opis
Preprečevanje pihanja
hladnega zraka
Notranji ventilator se bo izklopil, da prepreči pihanje hladnega zraka,
ko se toplotna črpalka ogreva.
Cikel odmrzovanja ledu
Notranji ventilator se bo izklopil, da prepreči pihanje hladnega zraka,
ko se toplotna črpalka ogreva.
Protizaščita notranje
baterije
Kompresor se bo izklopil, da zaščiti notranjo baterijo, ko klimatska
naprava obratuje v načinu Cool.
Zaščita kompresorja
Klimatska naprava ne začne takoj obratovati, da po vklopu zaščiti
kompresor zunanje enote.
Če toplotna črpalka obratuje v načinu Heat, se zažene cikel odmrzovanja ledu, da odstrani
zmrzal z zunanje enote, ki se je morda ustvarila pri nizkih temperaturah.
Notranji ventilator se samodejno izklopi in znova vklopi šele, ko je cikel odmrzovanja ledu
zaključen.
čiščenje in vzdrževanje _27
dodatek
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če klimatska naprava začne nenormalno delovati, si oglejte spodnjo razpredelnico.
Tako lahko prihranite čas in nepotrebne stroške.
TEŽAVA
REŠITEV
Klimatska naprava ne • Zaradi zaščitnega mehanizma se naprava ne zažene takoj,
da prepreči preobremenitev enote.
začne delovati takoj,
Zažene se po 3 minutah.
ko jo znova zaženete.
Klimatska naprava
• Preverite, ali je napajalni priključek ustrezno priključen.
Napajalni priključek pravilno vtaknite v vtičnico.
sploh ne deluje.
•Preverite, ali je odklopnik izklopljen.
•Preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
•Preverite varovalko. Preverite, da ni izgorela.
Temperatura se ne
spreminja.
• Preverite, ali ste izbrali način Fan.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Mode,
da izberete drug način delovanja.
Iz klimatske naprave • Preverite, ali je nastavljena temperatura višja (nižja) od
ne piha hladen (topel) trenutne. Pritisnite gumb Temperature na daljinskem
upravljalniku, da spremenite nastavljeno temperaturo.
zrak.
Pritisnite gumb Temperature, da zmanjšate ali povečate
temperaturo.
•Preverite, ali zračni filter blokira umazanija. Zračni filter
očistite vsaka dva tedna.
•Preverite, ali je bila klimatska naprava pravkar vklopljena.
Če ga, počakajte 3 minute. Hladen zrak ne piha, da zaščiti
kompresor zunanje enote.
•Preverite, ali je klimatska naprava nameščena na mestu,
ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Za povečanje
učinkovitosti hlajenja na okna obesite zavese.
•Preverite, ali je v bližini zunanje enote pokrov ali kaka ovira.
•Preverite, ali je cev s hladilno tekočino predolga.
•Preverite, ali je klimatska naprava na voljo samo za način
Cool.
•Preverite, ali je daljinski upravljalnik na voljo samo za način
hlajenja.
Hitrost ventilatorja se • Preverite, ali ste izbrali način Auto ali Dry.
Klimatska naprava samodejno prilagodi hitrost ventilatorja
ne spremeni.
na Auto v načinu Auto/Dry.
Funkcije časovnika ni • Preverite, tako da po tem, ko ste nastavili čas, na daljinskem
upravljalniku pritisnete gumb Power.
mogoče nastaviti.
28_ dodatek
TEŽAVA
Med delovanjem je v
prostoru neprijeten
vonj.
Klimatska naprava
proizvaja brbotajoč
zvok.
REŠITEV
• Preverite, ali naprava obratuje v zadimljenem prostoru
oziroma vonj prihaja od zunaj. Klimatsko napravo zaženite
v načinu Fan ali odprite okno, da prostor prezračite.
Z lopatic za pretok
zraka kaplja voda.
• Preverite, ali je klimatska naprava daljše obdobje
hladila z lopaticami za pretok zraka, obrnjenimi navzdol.
Kondenzacija lahko nastane zaradi temperaturne razlike.
• Ko hladilna tekočina kroži skozi kompresor, se sliši brbotajoč
zvok. Pustite, da klimatska naprava obratuje v izbranem
načinu.
•Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb Power,
se lahko zasliši zvok črpalke za praznjenje v klimatski
napravi.
Daljinski upravljalnik • Preverite, ali so se baterije iztrošile.
•Zagotovite, da so baterije pravilno vstavljene.
ne deluje.
•Zagotovite, da nič ne ovira senzorja daljinskega
upravljalnika.
•Preverite, ali se v bližini klimatske naprave nahajajo
močno osvetljeni aparati. Močna svetloba, ki prihaja iz
fluorescenčnih žarnic ali z neonskih napisov, lahko prekinja
električne valove.
Klimatska naprava se • Preverite, ali ste žični daljinski upravljalnik nastavili na
skupinsko upravljanje.
z žičnim daljinskim
upravljalnikom ne
vklopi ali izklopi.
Žični daljinski
• Preverite, ali se na zaslonu žičnega daljinskega upravljalnika
pojavi kazalnik TEST. V tem primeru izklopite enoto in
upravljalnik ne
odklopnik. Pokličite najbližji kontaktni center.
deluje.
Kazalniki na
• Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Power,
da izklopite enoto in odklopnik. Nato napravo znova
digitalnem zaslonu
vklopite.
utripajo.
dodatek _29
dodatek
OBMOČJA DELOVANJA
Spodnja razpredelnica navaja temperaturna območja in območja vlage, v katerih lahko
klimatska naprava deluje. Za učinkovito uporabo si oglejte razpredelnico.
NAČIN
ZUNANJA TEMPERATURA
od –5 °C/23 °F do 43 °C/109 °F
od –5 °C/23 °F do 54°C/129°F
od –5 °C/23 °F do 43 °C/109 °F
od -10°C/14°F do 43 °C/109 °F
HLAJENJE
od -10°C/14°F do 46°C/115°F
od -15°C/5°F do 43 °C/109 °F
od –5 °C/23 °F do 43 °C/109 °F
od –5 °C/23 °F do 48°C/118°F
od -20°C/-4°F do 24°C/75°F
od –5 °C/23 °F do 24°C/75°F
od -15°C/5°F do 24°C/75°F
OGREVANJE
od -10°C/14°F do 24°C/75°F
od -20°C/-4°F do 24°C/75°F
od -20°C/-4°F do 26°C/79°F
SUŠENJE
od –5 °C/23 °F do 43 °C/109 °F
od –5 °C/23 °F do 54°C/129°F
od –5 °C/23 °F do 43 °C/109 °F
od -10°C/14°F do 43 °C/109 °F
od -10°C/14°F do 46°C/115°F
od -15°C/5°F do 43 °C/109 °F
NOTRANJA
TEMPERATURA
NOTRANJA
VLAŽNOST
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 21°C/70°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
27°C/81°F ali manj
od 15°C/59°F do 27°C/81°F
27°C/81°F ali manj
27°C/81°F ali manj
27°C/81°F ali manj
27°C/81°F ali manj
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 21°C/70°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
od 18°C/64°F do 32°C/90°F
OPOMBE
DVM, DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter
DVM Desert
CAC, Free Joint Multi
CAC Inverter (UH026/035EAV1)
80% ali manj
CAC Inverter(AC026/035FCADEH)
CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)
DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA)
DVM MINI (RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter (UH052/060/070EAV1), DVM Desert
CAC
Free Joint Multi, DVM, CAC Inverter (UH026/035EAV1,
AC026/035FCADEH)
–
CAC Inverter
DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA)
DVM MINI (RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
DVM, DVM PLUS II/III/IV, Free Joint Multi, CAC Inverter
DVM Desert
CAC
–
CAC Inverter (UH026/035EAV1)
CAC Inverter(AC026/035FCADEH)
CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)
Standardizirana temperatura za ogrevanje je 7 ˚C/45 ˚F.Če zunanja temperatura pade na ali pod
0 ˚C/32 ˚F, se lahko zmožnost ogrevanja zmanjša, odvisno od temperaturnih pogojev.
Če postopek hlajenja uporabljate pri temperaturi nad 32 ˚C/90 ˚F (v notranjosti), hlajenje ne poteka
s polno zmogljivostjo.
Vrsta
2-smerni kasetni
model
4-smerni kasetni
model
4-smerni mini
kasetni model
AVMGH(C)∗∗
AVMCH(C)∗∗
AVMC4∗∗
–
AVXC2∗∗
ND∗∗∗2∗∗∗∗
AVXC4∗∗
ND∗∗∗4∗∗∗∗
AVXCM∗∗
ND∗∗∗M∗∗∗∗
–
GH(C)∗∗∗EAM
CH(C)∗∗∗EAM∗
CH(C)∗∗∗EZM∗
–
CAC Inverter
AC∗∗∗FB1DEH
SH∗∗∗EAV∗
NS∗∗∗1DXEA
–
CH∗∗∗EAV∗
CH∗∗∗EAS
TH∗∗∗EAV∗
Free Joint Multi
MH∗∗∗FS∗∗
NJ∗∗∗1HX∗∗
–
–
MH∗∗∗FM∗
NJ∗∗∗MHX∗∗
Model
DVM
DVM PLUS II/III/IV/
DVM Desert
CAC
30_ dodatek
Tanek 1-smerni
kasetni model
AVXCS∗∗
ND∗∗∗1∗∗∗∗
Specifikacije modela (teža in dimenzije)
Vrsta
Notranja enota
FJM
Zunanja enota
CAC
Notranja enota
Zunanja enota
Notranja enota
DVM
Zunanja enota
(DVM PLUS 4)
Zunanja enota
(DVM mini)
Model
Neto teža
Neto mere (Š×G×V)
MH026FSEA
MH035FSEA
MH030FMEA
MH035FMEA
MH052FMEA
AJ040FCJ2EH
AJ050FCJ2EH
AJ052FCJ3EH
AJ068FCJ3EH
AJ070FCJ4EH
AJ080FCJ4EH
AJ100FCJ5EH
AC026FB1DEH
AC035FB1DEH
AC026FCADEH
AC035FCADEH
AVXCSH036EE
AVXCSH028EE
AVXCSH022EE
AVXC2H071EE
AVXC2H056EE
AVXCMH060EE
AVXCMH056EE
AVXCMH036EE
AVXCMH028EE
RD080HHXGA
RD100HHXGA
RD120HHXGA
RD140HHXGA
RD160HHXGA
RD180HHXGA
RD200HHXGA
RD080HRXGA
RD100HRXGA
RD120HRXGA
RD140HRXGA
RD160HRXGA
RD180HRXGA
RD200HRXGA
RD080HHXGB
RD100HHXGB
RD120HHXGB
RD140HHXGB
RD160HHXGB
RD180HHXGB
RD200HHXGB
RD080HRXGB
RD100HRXGB
RD120HRXGB
RD140HRXGB
RD160HRXGB
RD180HRXGB
RD200HRXGB
RD040MHXEA
RD050MHXEA
RD060MHXEA
RD040MHXGA
RD050MHXGA
RD060MHXGA
10,5 kg
10,5 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
37,9 kg
40,0 kg
49,0 kg
57,3 kg
65,0 kg
65,0 kg
74,5 kg
10,0 kg
10,0 kg
33,0 kg
33,0 kg
10,5 kg
10,5 kg
10,5 kg
22,0 kg
21,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
237,0 kg
237,0 kg
240,0 kg
280,0 kg
329,0 kg
340,0 kg
349,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
293,0 kg
338,0 kg
349,0 kg
355,0 kg
237,0 kg
237,0 kg
240,0 kg
280,0 kg
329,0 kg
340,0 kg
349,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
293,0 kg
338,0 kg
349,0 kg
355,0 kg
100,0 kg
100,0 kg
103,0 kg
100,0 kg
100,0 kg
103,0 kg
970×410×135 mm
970×410×135 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
790×285×545 mm
790×285×545 mm
880×310×638 mm
880×310×798 mm
880×310×798 mm
880×310×798 mm
940×330×998 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
790×285×548 mm
790×285×548 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
890×575×230 mm
890×575×230 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
namestitev klimatske naprave _31
IMATE VPRAŠANJA ALI KOMENTARJE?
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE NA SPLETU NA NASLOVU
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE NA SPLETU NA NASLOVU
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
MOLDOVA
0-800-614-40
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BULGARIA
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
QATAR
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
EGYPT
www.samsung.com/eg/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
ALGERIA
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
3004 (Toll Free)
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
TUNISIA
www.samsung.com/n_africa/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
SYRIA
80 1000 12
0800-22273
06 5777444
18252273
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/de/support
JORDAN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/mx/support
www.samsung.com/it/support
ARGENTINE
0800-555-SAMS(7267)
www.samsung.com.ar
www.samsung.com/be_fr/support
URUGUAY
0800-SAMS(7267)
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/support
PARAGUAY
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
POLAND
dotyczących telefonów komórkowych: 801672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
*8000 (apel in retea)
ROMANIA
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/si
0800-11-SAMS(7267)
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG(726-7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
SWEDEN
www.samsung.com/gr/support
ITALIA
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from
land line (+30) 210 6897691
from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
LUXEMBURG
261 03 710
GREECE
HUNGARY
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
CHILE
BOLIVIA
COLOMBIA
DOMINICAN
REPUBLIC
COSTA RICA
800-10-7260
Bogotá en el 600 12 72
Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112
Y desde tu celular #726
1-800-SAMSUNG (72-6786)
www.samsung.com/rs/support
EL SALVADOR
8000-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk/support
GUATEMALA
1-800-299-0033
0034902172678
www.samsung.com/es/support
HONDURAS
800-2791-9111
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
JAMAICA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-0101
PERU
0800-777-08
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
1-800-682-3180
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
www.samsung.com/ee/support
GEORGIA
800-7267
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
0-800-555-555
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
www.samsung.com/support
UZBEKISTAN
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
U.S.A Consumer
Electronics
AUSTRALIA
INDIA
www.samsung.com/br/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/co/support
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
UK
www.samsung.com.ar
1-800-751-2676
ECUADOR
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
KAZAKHSTAN
BRAZIL
DOMINICA
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
RUSSIA
SAUDI ARABIA 800 247 3457 (800 24/7 HELP)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support
(English)
www.samsung.com/latin_en/support
(English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support
(English)
www.samsung.com/pe/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support
(English)
www.samsung.com/ve/support
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/us/support
1300 362 603
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/in/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and
Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 506-723
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
Download PDF

advertising