Samsung | AC100MNCDKH/EU | Samsung AC100MNCDKH/EU Navodila za uporabo

Klimatska naprava
Navodila za uporabo
ACMNCDKH
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Vsebina
Varnostne informacije 3
Varnostne informacije
3
Hiter pregled
10
Pogled notranje enote
Pregled daljinskega upravljanja
10
13
Osnovno delovanje
15
Načini Delovanja
15
Napredno delovanje
19
Nastavitev programske ure za vklop ali izklop naprave (On/Off timer)
Nastavitev načina good’sleep
Uporaba Funkcije Turbo
Uporaba funkcije Purity
Nadzorovanje notranjih enot
19
21
23
24
26
Čiščenje in vzdrževanje
27
Čiščenje klimatske naprave
Vzdrževanje klimatske naprave
27
31
Dodatek33
Odpravljanje težav
Obratovalne lastnosti
Tehnični podatki
33
37
38
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali literaturi pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. polnilca, slušalk, USB kabla) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbujajte
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Slovenščina
Varnostne informacije
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne poškodbe
ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne poškodbe
ali materialno škodo.
Slediti navodilom.
NE poskušati.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni udar.
Izključiti napajanje.
NE razstavljati.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Uporabite napajalni kabel, ki dosega ali presega specifikacije
za napajanje izdelka ter ga uporabljajte samo za to napravo. Ne
uporabljajte podaljška.
• Podaljšanje napajalnega kabla lahko povzroči električni udar ali požar.
• Ne uporabljajte električnega pretvornika. To lahko povzroči električni udar
ali požar.
• V primeru drugačne napetosti/frekvence/nazivnega toka, to lahko
povzroči požar.
Slovenščina 3
Varnostne informacije
Prosimo, podrobno preberite ta navodila za uporabo, da boste zagotovo
znali uporabljati številne lastnosti in funkcije vaše nove klimatske naprave
na varen in učinkovit način.
Ker napotki za upravljanje v nadaljevanju veljajo za različne modele, se
lastnosti vaše klimatske naprave lahko nekoliko razlikujejo od tistih, ki
so opisane v teh navodilih za uporabo. Če imate kako vprašanje, pokličite
najbližji kontaktni center ali poiščite pomoč in informacije na naslovu www.
samsung.com.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Namestitev te naprave mora izvesti usposobljeni tehnik ali servisno
podjetje.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara,
eksplozije, težav z izdelkom ali poškodbe.
Namestite stikalo in prekinjalo električnega toka, ki sta namenjena za
klimatsko napravo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Zunanjo enoto čvrsto pritrdite tako, da bo njen električni del ustrezno
zaščiten.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Naprave ne postavljajte v bližino grelca ali vnetljivih materialov.
Naprave ne postavljajte na vlažno, spolzko ali prašno mesto, oziroma
na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežju).
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer lahko pride do uhajanja plina.
• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na lokacijo, kot je na primer visoka
zunanja stena, s katere lahko pade.
• Če zunanja enota pade, to lahko povzroči poškodbo, smrt ali škodo na
lastnini.
To napravo je treba ustrezno ozemljiti. Naprave ne ozemljite na
plinovodno cev, plastično vodovodno cev ali telefonski vod.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara,
eksplozije ali drugih težav z izdelkom.
• Napajalnega kabla nikoli ne vstavljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena.
Pri tem se prepričajte, da je bila ozemljitev izvedena v skladu z lokalnimi
in nacionalnimi predpisi.
POZOR
Vašo napravo postavite na trdna, ravna tla, ki bodo prenesla njeno težo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, hrupa ali
težav z izdelkom.
Ustrezno namestite odvodno cev tako, da bo pravilno odvajala vodo.
• V nasprotnem primeru lahko pride do poplavljanja in škode na lastnini.
Odvajanja vode iz naprave ne priključujte na odtočne kanalizacijske cevi,
saj se kasneje lahko razvijejo neprijetne vonjave.
4 Slovenščina
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Napajalnega kabla ne vlecite ali upogibajte s prekomerno silo.
Napajalnega kabla ne zvijajte ali vozlajte. Napajalnega kabla ne
obešajte čez kovinske predmete, nanj ne polagajte težkih predmetov, ne
stiskajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za napravo.
• To lahko povzroči električni udar ali požar.
POZOR
Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, ali v primeru
neviht, izključite prekinjalo električnega toka.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
ZA UPORABO
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če naprava oddaja nenavaden zvok, vonj po zažganem ali dim,
nemudoma izključite vtikač in se obrnite na vam najbližji servisni
center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru uhajanja plina (kot so propan, utekočinjeni naftni plin itd.)
nemudoma prezračite prostor in se ne dotikajte napajalnega kabla.
Naprave ali napajalnega kabla se ne dotikajte.
Slovenščina 5
Varnostne informacije
Pri nameščanju zunanje enote se prepričajte, da je odvodna cev
pravilno priključena.
• Voda, ki jo zunanja enota ustvarja med procesom gretja, lahko poplavlja in
povzroči škodo na lastnini.
Nevarnost poškodbe, smrti ali škode na lastnini obstaja še posebno
pozimi, ko z naprave lahko padajo kosi ledu.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
• Ne uporabljajte prezračevalnega ventilatorja.
• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na najbližjega
serviserja.
• V nasprotnem primeru lahko pride do težav z izdelkom, puščanja vode,
električnega udara ali požara.
• Za ta izdelek ne nudimo storitve dostave. Če boste izdelek premestili
na drugo lokacijo, vam bodo zaračunani dodatni stroški sestavljanja in
namestitve.
• Če želite izdelek namestiti na neobičajno lokacijo, na primer na
industrijsko območje ali blizu obale, kjer je naprava izpostavljena soli v
zraku, se, prosimo, obrnite na vam najbližji servisni center.
Prekinjala električnega toka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• S tem lahko povzročite električni udar.
Klimatske naprave med njenim delovanjem nikoli ne izklapljajte s
prekinjalom električnega toka.
• Če boste klimatsko napravo izklopili in nato ponovno vklopili s
prekinjalom električnega toka, to lahko povzroči iskro in posledično
električni udar ali požar.
Ko boste izdelek odpakirali, vse embalažne materiale shranjujte izven
dosega otrok, saj so lahko nevarni.
• Če si otrok potegne vrečo čez glavo, se lahko zaduši.
Sprednje plošče se med ogrevanjem ne dotikajte z rokami ali prsti.
• S tem lahko povzročite električni udar ali opekline.
Med delovanjem klimatske naprave ali zapiranjem sprednje plošče v
odprtino za odvajanje zraka ne vstavljajte svojih prstov ali tujih snovi.
• Poskrbite, da otroci ne bodo vstavljali svojih prstov v izdelek in se tako
poškodovali.
Ne vstavljajte prstov ali tujih snovi v odprtino za dovajanje/odvajanje
zraka.
• Poskrbite, da otroci ne bodo vstavljali svojih prstov v izdelek in se tako
poškodovali.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite s prekomerno silo.
6 Slovenščina
V bližino zunanje enote ne postavljajte predmetov, ki bi otrokom
omogočili plezanje na napravo.
• Posledično se otroci namreč lahko resno poškodujejo.
Te klimatske naprave ne uporabljajte dlje časa v slabo prezračevanih
prostorih ali blizu slabotnih oseb.
• Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj enkrat na uro
odprite okno.
Če v napravo vstopi kakršenkoli tujek, izklopite napajanje tako, da
izklopite vtič in izključite prekinjalo električnega toka, nato pa se
obrnite na vam najbližji servisni center.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Naprave ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami.
• Vedno uporabljajte standardno varovalko (in ne bakrene, jeklene žice ipd.).
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z
izdelkom ali poškodbe.
POZOR
Pod notranjo enoto ne postavljajte drugih predmetov ali naprav.
• Voda, ki kaplja iz notranje enote, namreč lahko povzroči požar ali škodo
na lastnini.
Vsaj enkrat na leto preverite, da namestitveni okvir zunanje enote ni
polomljen.
• V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe, smrti ali škode na
lastnini.
Največji tok je izmerjen v skladu s standardom IEC za varnost in v
skladu s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov (na primer
perila, prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij, kovinskih
predmetov itd.).
• S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave z izdelkom ali
poškodbo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
Slovenščina 7
Varnostne informacije
• S tem namreč lahko povzročite požar, poškodbo ali težave z izdelkom.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
• S tem lahko povzročite električni udar.
Po površini naprave ne razpršujte hlapnih snovi, kot je insekticid.
• Poleg tega, da je to škodljivo za ljudi, lahko pride tudi do električnega
udara, požara ali težav z izdelkom.
Ne pijte vode iz klimatske naprave.
• Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Na daljinski upravljalnik ne pritiskajte premočno in ga ne razstavljajte.
Cevi, ki so priključene na izdelek, se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• To lahko privede do opeklin ali poškodbe.
Te klimatske naprave ne uporabljajte za shranjevanje precizne opreme,
hrane, živali, rastlin ali kozmetičnih izdelkov ali za kakršne koli druge
namene.
• S tem lahko povzročite škodo na lastnini.
Ljudi, živali ali rastlin ne izpostavljajte neposredno pretoku zraka iz
klimatske naprave.
• S tem lahko poškodujete ljudi, živali ali rastline.
Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci), ki imajo
zmanjšane telesne, čutne ali umske sposobnosti ali so brez izkušenj in
znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile usposobljene za uporabo
naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je
treba nadzirati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
Z
a uporabo v Evropi: To napravo smejo uporabljati otroci, stari od 8
let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali
s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih kdo nadzira ali jim svetuje
o varni uporabi naprave in če poznajo tveganja, povezana z uporabo
naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave ne smejo čistiti in
vzdrževati otroci, če pri tem nimajo nadzora.
8 Slovenščina
OPOZORILO
Naprave ne čistite z neposrednim curkom vode. Naprave ne čistite z
benzenom, razredčilom, alkoholom ali acetonom.
• To lahko povzroči razbarvanje, deformacije, škodo, električni udar ali požar.
Pred čiščenjem ali izvedbo vzdrževanja, izklopite klimatsko napravo iz
stenske vtičnice in počakajte, da se ventilator zaustavi.
• V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
POZOR
Površino toplotnega izmenjevalnika zunanje enote čistite previdno, saj
ima ostre robove.
• V izogib urezninam na prstih si pri čiščenju nadenite debele bombažne
rokavice.
• To opravilo mora izvajati usposobljeni tehnik, zato se, prosimo, obrnite na
vašega monterja ali servisni center.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite sami.
• Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
• Pri čiščenju notranjega filtra glejte opise v poglavju ‘Čiščenje in
vzdrževanje’.
• V nasprotnem primeru lahko pride do škode, električnega udara ali
požara.
Slovenščina 9
Varnostne informacije
ZA ČIŠČENJE
Pogled notranje enote
Da boste lahko kar najbolje izkoristili klimatsko napravo si pred pričetkom uporabe
preberite uporabniški priročnik.
Za smernice glede delovanja glejte tudi uporabniški priročnik za lokalni krmilnik.
Glavni Deli
Stropna naprava
Hiter pregled
Lopatica za pretok
zraka(gor/dol)
Lopatica za pretok zraka
(levo/desno)
Zračni filter (notranji)
Sprednja rešetka
Zaslon
Senzor za daljinski
upravljalnik
Indikator odmrzovanja (razen pri
modelih, ki omogočajo samo hlajenje)
Indikator znaka filtra
Indikator ventilatorja
Indikator programske ure
Indikator samodejnega načina
delovanja
Indikator delovanja
Gumb za vklop
OPOMBA
• Vaša klimatska naprava in prikazovalnik morda izgledata nekoliko drugače od teh, ki sta
prikazana zgoraj, odvisno od vašega modela.
10 Slovenščina
Velika stropna naprava

Lopatica za pretok
zraka(gor/dol)
Lopatica za pretok
zraka (levo/desno)
(notranji)
Sprednja rešetka
Zaslon
Modra: Indikator delovanja
Oranžna: Indikator filtra
Zelena: Indikator časovnega razporeda
Rdeča: Indikator napake
OPOMBA
• Vaša klimatska naprava in prikazovalnik morda izgledata nekoliko drugače od teh, ki sta
prikazana zgoraj, odvisno od vašega modela.
Slovenščina 11
Hiter pregled
Zračni filter
Pogled notranje enote
Izbira najboljše lokacije
Stropna naprava
Svojo klimatsko napravo lahko namestite na strop ali na tla, odvisno od vašega namestitvenega
okolja. Pri izbiri najboljše lokacije upoštevajte opremljenost prostora, razpoložljiv prostor in
mesto izvora toplega ali hladnega zraka.
Hiter pregled

Na tleh
Na stropu
Velika stropna naprava
Ta klimatska naprava je oblikovana tako, da jo lahko namestite na strop. Pri izbiri najboljše
lokacije upoštevajte opremljenost prostora, razpoložljiv prostor in dovod hladnega zraka.
❇❇ Ta izdelek morate namestiti na strop. (Ne postavljajte ga pokonci.)

12 Slovenščina
Na stropu
Pregled daljinskega upravljanja
Samo za stropne modele.
OPOMBA
05
01
02
03
06
07
08
09
04
16
11
17
12
18
10Indikator nastavitev
11Gumb za Vklop
12Gumb za temperaturo
13Gumb Options
14Gumb za časovnik
15Gumb za smer/gumb za izbiro
16Gumb za navpično nihanje zraka
17Gumb za izbiro načina
18Gumb za hitrost ventilatorja
19Gumb za vodoravno nihanje zraka
OPOMBA
• Funkcija ni na voljo pri tem modelu.
13
14
19
20
20Gumb Settings
21Gumb SET
OPOMBA
21
15
01Indikator nastavitve temperature
02Kazalnik za možnost časovnika
03Indikator načina delovanja
04Indikator možnosti
05Indikator prazne baterije
06Indikator vzpostavljene povezave
07 Indikator hitrosti ventilatorja
08Kazalnik navpičnega nihanja zraka
09Kazalnik vodoravnega nihanja zraka
• Klimatsko napravo lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom, če je krmilnik
nameščen blizu močne luči, kot je
fluorescentna sijalka ali neonski znak. V
tem primeru lahko daljinski upravljalnik
uporabljajte neposredno pred sprejemnikom
daljinskega upravljalnika na notranji enoti.
• Če daljinski upravljalnik upravlja druge
električne izdelke, pokličite vam najbližji
servisni center.
• Za utišanje piskanja pritisnite gumb
Settings → <, > ali Settings → (Beep) utripa
→ SET. Če ponovno pritisnete gumb
Settings → <, > ali Settings → (Beep) utripa
→ SET, boste piskanje znova aktivirali.
Slovenščina 13
Hiter pregled
10
• Funkcija ni na voljo pri tem modelu.
Pregled daljinskega upravljanja
Zamenjava baterij

Ko se na zaslonu daljinskega upravljalnika
prikaže ikona
, zamenjajte baterije. Potrebni
sta dve 1,5V bateriji vrste AAA.
Hiter pregled
dve 1,5-V bateriji, vrste AAA
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Ta oznaka na bateriji, navodilih za uporabo ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove
življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so označeni kemijski simboli
Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi vrednostmi, označenimi
v Direktivi Evropskega sveta 2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu
zdravju ali okolju.
Za zaščito naravnih virov in spodbujanje ponovne uporabe materialov baterije ločite od drugih vrst odpadkov in
jih reciklirajte skladno z lokalnim, brezplačnim sistemom za vračilo baterij.
Shranjevanje daljinskega upravljalnika
Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali
dlje časa, odstranite baterije in ga shranite v
držalo za daljinski upravljalnik.
POZOR
• Zagotovite, da daljinski upravljalnik ne
pride v stik z vodo.
14 Slovenščina
Načini Delovanja
Auto
V načinu samodejnega delovanja (Auto) bo klimatska
naprava samodejno nastavila temperaturo in hitrost
ventilatorja za vzdrževanje svežega zraka.
• Kadar je notranja temperatura previsoka, se prične
proizvajati močan hladen vetrič, ko se prostor dovolj
ohladi, pa se prične proizvajati nežen vetrič.
Cool
• Če med delovanjem naprave v načinu hlajenja izberete
način za ogrevanje (Heat), se način za hlajenje prekine.
Dry
Klimatska naprava v načinu Dry (Sušenje) deluje kot
razvlaževalec, pri čemer odstranjuje vlago iz zraka v
prostoru. Način za sušenje vam bo zagotavljal svež zrak tudi
v deževnih dneh.
Fan
Način za delovanje ventilatorja proizvaja vetrič, podobno kot
ventilator, s čimer zagotavlja svež zrak okoli vas.
Slovenščina 15
Osnovno delovanje
Način za hlajenje se uporablja pogosto; v tem načinu lahko
prosto nadzorujete temperaturo, hitrost ventilatorja in smer
pretoka zraka.
Načini Delovanja
Heat
V načinu za ogrevanje lahko ogrevate vaš prostor tudi jeseni
in pozimi.
• V izogib proizvajanju hladnega vetriča se ventilator
morda ne bo zagnal takoj.
• V načinu za ogrevanje lahko naprava izvaja tudi
odmrzovanje, da odstrani zmrzal, ki se ustvari na
zunanji enoti. (Med odstranjevanjem zmrzali v načinu za
ogrevanje bo zunanja enota proizvajala paro.)
Osnovno delovanje
• Če klimatsko napravo prenehate uporabljati po delovanju
v načinu za ogrevanje, bo ventilator še nekaj časa
deloval, da ohladi notranjo enoto.
• Če med delovanjem naprave v načinu ogrevanja izberete
način za hlajenje (Cool), se način za ogrevanje prekine.
OPOMBA
• Če je v času delovanja naprave v načinu za ogrevanje
zunanja temperatura relativno nizka in vlaga v zraku
relativno visoka, se zmogljivost zunanje naprave za
ogrevanje lahko zmanjša zaradi zmrzali, ki se ustvari na
zunanjem toplotnem izmenjevalniku. Delovanje naprave
v načinu za odmrzovanje odstrani zmrzal, ki se ustvari na
toplotnem izmenjevalniku zunanje enote, v 5 do 12 minutah.
Med delovanjem naprave v načinu za odmrzovanje notranja
enota ne bo proizvajala vetriča, da prepreči pihanje hladnega
zraka.
–– Interval med delovanji naprave v načinu za odmrzovanje
se lahko skrajša, odvisno od količine zmrzali, ki se
ustvari na zunanji enoti.
–– Interval med delovanji naprave v načinu za odmrzovanje
se lahko skrajša tudi odvisno od stopnje vlage v zraku.
16 Slovenščina
Vklop klimatske naprave
Za pričetek delovanja klimatske naprave pritisnite gumb
.
Izbira načina delovanja
Pritisnite gumb
, da izberete način delovanja.
►
►
►
Osnovno delovanje
►
Nastavljanje temperature
Za uravnavanje temperature pritisnite gumb
Način
.
Upravljanje temperature
Auto/Cool/
Dry
Spremenite za 1 °C med 18 °C in 30 °C.
Heat
Spremenite za 1 °C med 16 °C in 30 °C.
Fan
Temperature ni mogoče prilagajati.
Izbira hitrosti ventilatorja
Pritisnite gumb
Način
Auto/Dry
Cool/Heat
Fan
, da nastavite hitrost ventilatorja.
Razpoložljive hitrosti ventilatorja
(Samodejno)
(Samodejno),
(Počasi),
(Zmerno),
(Hitro)
(Počasi),
(Zmerno),
(Hitro)
Slovenščina 17
Načini Delovanja
Izbira smeri pretoka zraka
Pretok zraka usmerite v nespremenjeno smer tako, da
zaustavite premikanje navpičnih in vodoravnih lopatic za
pretok zraka.
Delujoča naprava ►
OPOMBA
• Če boste lopatico za navpičen pretok zraka nastavili ročno,
se ta ob izklopu klimatske naprave morda ne bo v celoti
zaprla.
Osnovno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
Vodoravni pretok zraka (ročno)
Vodoravni pretok zraka zagotovite tako, da ročno
spremenite usmeritev lopatic za vodoravni pretok zraka.
OPOMBA
• Ta funkcija ne bo delovala, tudi če pritisnete gumb
.
POZOR
• Da bi preprečili osebne poškodbe, zagotovite, da
smer vodoravnega pretoka zraka spremenite po
tem, ko se lopatice ustavijo.
18 Slovenščina
Nastavitev programske ure za vklop ali izklop naprave (On/Off timer)
Dejanski izdelek se lahko rahlo razlikuje od izdelka na spodnji sliki.
Nastavitev programske ure za vklop naprave
(On timer)
Ko je klimatska naprava izklopljena:
1. Pritisnite gumb
za izbiro možnosti (On).
• Indikator vklopa (On) bo še vedno utripal, vi pa lahko nastavite
čas.
2. Pritisnite gumb
ali
, da nastavite čas.
• Čas lahko nastavite v polurnih intervalih od 30 minut (0,5
na zaslonu) do 3 ur ter v urnih intervalih od 3 do 24 ur.
• Čas se lahko nastavi na najmanj 30 minut in največ 24 ur.
3. Pritisnite gumb
, da zaključite nastavitev programske
ure za vklop naprave (On timer).
• Indikator za vklop (On) in nastavljen čas programske ure
bosta prikazana na zaslonu daljinskega upravljalnika.
• Nastavitev programske ure za vklop naprave (On timer)
bo preklicana, če v 10 sekundah po nastavitvi časa
ne pritisnete gumba
. Na zaslonu daljinskega
upravljalnika zato preverite indikator (On) .
Preklic
Pritisnite gumb
► izberite (On) ►
pritisnite gumb
ali
programsko uro na
► nastavite
► pritisnite gumb
Dodatne možnosti, omogočene v načinu On Timer
Izberite način v naslednjem zaporedju: (Auto) ► (Cool) ► (Dry) ► (Fan) in ► (Heat).
Temperaturo lahko prilagodite, ko zaključite nastavitev programske ure.
Prilagajanje temperature je na voljo samo v načinih Auto, Cool, Dry in Heat. V
načinu Fan temperature ne morete prilagajati.
OPOMBA
• Ko zaključite nastavitev On Timer (Programska ura za vklop), se stanje nastavitve prikaže za 3
sekunde, nato pa na zaslonu daljinskega upravljalnika ostane prikazan samo indikator za vklop
(On).
• Med nastavljanjem funkcije On timer ne morete nastaviti hitrosti ventilatorja.
Slovenščina 19
Napredno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
Nastavitev programske ure za vklop ali izklop naprave (On/Off timer)
Nastavitev programske ure za izklop naprave
(Off timer)
Ko je klimatska naprava vklopljena:
1. Pritisnite gumb
za izbiro možnosti (Off).
• Indikator vklopa (Off) bo še vedno utripal, vi pa lahko nastavite
čas.
2. Pritisnite gumb
ali
, da nastavite čas.
• Čas lahko nastavite v polurnih intervalih od 30 minut (0,5
na zaslonu) do 3 ur ter v urnih intervalih od 3 do 24 ur.
• Čas se lahko nastavi na najmanj 30 minut in največ 24 ur.
3. Pritisnite gumb
, da zaključite nastavitev programske
ure za vklop naprave (Off timer).
Napredno delovanje
• Indikator za izklop (Off) in nastavljen čas programske ure
bosta prikazana na zaslonu daljinskega upravljalnika.
• Nastavitev programske ure za vklop naprave (Off timer)
bo preklicana, če v 10 sekundah po nastavitvi časa ne
pritisnete gumba
.
Na zaslonu daljinskega upravljalnika zato preverite
indikator za izklop (Off) .
Zaslon daljinskega upravljalnika
Preklic
Pritisnite gumb
► izberite (Off) ► pritisnite
gumb
ali
► nastavite programsko uro
na
► pritisnite gumb
OPOMBA
• Za funkciji Off timer in good's sleep off timer (programska
ura za izklop funkcije good'sleep) se bo uporabila samo
nazadnje nastavljena programska ura.
Kombiniranje funkcij On timer in Off timer
Ko je klimatska naprava izklopljena
Ko je klimatska naprava vklopljena
Ko je nastavljen čas programske ure za vklop
Ko je nastavljen čas programske ure za vklop
naprave (On timer) krajši od časa programske ure naprave (On timer) daljši od časa programske ure
za izklop naprave (Off timer)
za izklop naprave (Off timer)
npr. On timer: 3 ure, Off timer: 5 ur
npr. On timer: 3 ure, Off timer: 1 ura
• Klimatska naprava se bo vklopila 3 ure zatem, • Klimatska naprava se bo izklopila 1 uro zatem,
ko ste nastavili programsko uro, in bo delovala
ko ste nastavili programsko uro, in se bo
2 uri, nato pa se bo samodejno izklopila.
vklopila 2 uri po izklopu.
OPOMBA
• Nastavljen čas za On timer se mora razlikovati od nastavljenega časa za Off timer.
• Ko sta funkciji On timer in Off timer nastavljeni, te nastavitve lahko prekličete tako, da pritisnete
gumb
.
20 Slovenščina
Nastavitev načina good’sleep
Ko klimatska naprava deluje v načinu Cool;
1. Pritisnite gumb
• Indikator vklopa (
nastavite čas.
2. Pritisnite gumb
za izbiro možnosti
.
) bo še vedno utripal, vi pa lahko
ali
, da nastavite čas.
• Čas lahko nastavite v polurnih intervalih od 30 minut (0,5
na zaslonu) do 3 ur ter v urnih intervalih od 3 do 12 ur.
• Čas se lahko nastavi na najmanj 30 minut in največ 12 ur.
• Način za dober spanec good'sleep je privzeto nastavljen
na 8 ur.
3. Pritisnite gumb
good'sleep.
, da zaključite nastavitev načina
• Indikator (
) in nastavljen čas za način good'sleep bosta
prikazana na zaslonu daljinskega upravljalnika.
• Nastavitev načina good'sleep bo preklicana, če v 10
sekundah po nastavitvi časa ne pritisnete gumba
. Na
zaslonu daljinskega upravljalnika zato preverite indikator
za izklop (
).
Pritisnite gumb
Preklic
pritisnite gumb
programsko uro na
► izberite (
ali
)►
► nastavite
► pritisnite gumb
Dodatne možnosti, omogočene v načinu good'sleep
Temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C (1 °F) v razponu od 18 °C
(65 °F) do 30 °C (86 °F).
Slovenščina 21
Napredno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
Uporaba funkcije good’sleep
Za udobno spanje bo klimatska naprava delovala v zaporedju: ‘Fall asleep (Zaspi) ► Sound
sleep (Trden spanec) ► Wake up (Zbudi se)’.
• Način Fall asleep (Zaspi): S hitrim hlajenjem in hipnotičnim pospešenim vetričem zagotovi
udobje in dober spanec.
• Način Sound sleep (Trden spanec): Način za trden spanec prilagaja temperaturo in pretok
zraka v valovih, s čimer ohranja zdravo telesno temperaturo in hkrati pripomore k bolj
trdnemu spancu. Čas delovanja v načinu za trden spanec se lahko podaljša ali skrajša,
odvisno od spremembe časa delovanja v načinu good'sleep.
• Zbudi se iz načina good’sleep: Zagotavlja takšen pretok zraka, ki prilagaja vašo telesno
temperaturo tako, da se zbudite povsem sveži.
OPOMBA
• V načinu good'sleep bo klimatska naprava prvih 30 minut delovala v načinu Cool + ( ).
Hitrost ventilatorja in smer pretoka zraka se bosta v načinu good'sleep nastavila samodejno.
• Priporočena nastavljena temperatura je med 25 °C (77 °F) in 27 °C (81 °F), pri čemer je
najprimernejša temperatura 26 °C (79 °F).
• Če je nastavljena temperatura prenizka, vas med spanjem lahko zebe ali pa se celo
prehladite.
Napredno delovanje
• Čas optimalnega delovanja v načinu good'sleep je 8 ur, zato vam v primeru, da je nastavljen
čas prekratek ali predolg, morda ne bo tako udobno, kot bi pričakovali.
• Če je način good'sleep nastavljen na več kot 5 ur, se bo stopnja Wake up (Zbudi se) vklopila
1 uro pred koncem delovanja, klimatska naprava pa se bo zaustavila samodejno.
• Kadar sta programska ura za vklop naprave (On timer) in način good'sleep nastavljena
istočasno, bo klimatska naprava vklopila samo zadnjo nastavljeno funkcijo.
• Med delovanjem načina good'sleep lahko dodatno nastavite način
gumb
.
tako, da pritisnete
• Če pritisnete gumb
in izberete funkcijo Turbo/Quiet, bo način good'sleep preklican in
naprava bo pričela delovati v izbranem načinu.
• Če pritisnete gumb
izbranem načinu.
22 Slovenščina
, bo način good'sleep preklican in naprava bo pričela delovati v
Uporaba Funkcije Turbo
Funkcijo za Turbo delovanje lahko nastavite, če želite hitro in močno hlajenje.
Ko klimatska naprava deluje v načinu hlajenja;
1. Pritisnite gumb
.
2. Pritisnite gumb
,
ali
(Turbo) ne začne utripati.
3. Pritisnite gumb
, dokler indikator
, da nastavite način funkcijo Turbo.
• Na daljinskem upravljalniku se bo prikazal indikator (Turbo)
in funkcija Turbo bo delovala 30 minut.
Preklic
Pritisnite gumb
► pritisnite gumb
,
ali
, da indikator (Turbo) začne utripati, in
nato pritisnite gumb
.
OPOMBA
• Funkcija Turbo je omogočena v načinu hlajenja ali ogrevanja.
• Če funkcijo Turbo izberete v času delovanja funkcije Quiet,
bo funkcija Quiet preklicana.
• Temperature in hitrosti ventilatorja ni mogoče uravnavati.
Napredno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
Slovenščina 23
Uporaba funkcije Purity
Čistilna funkcija bo odstranila škodljive snovi iz zraka in vam tako zagotovila čisto in zdravo okolje.
To funkcijo lahko izberete naknadno med delovanjem klimatske naprave.
Ko je klimatska naprava vklopljena
1. Pritisnite gumb
.
2. Pritisnite gumb
ne začne utripati.
,
3. Pritisnite gumb
, da nastavite funkcijo Purity.
• (
ali
, dokler indikator (
)
)  na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže
indikator (
) in zažene funkcijo Ionizer.
Preklic
Pritisnite gumb
► pritisnite gumb
,
ali
, da začne indikator (
) utripati, in
pritisnite gumb
.
OPOMBA
• Funkcijo za čiščenje zraka Purity lahko izberete naknadno
med delovanjem naprave v načinu Auto/Cool/Dry/Heat, prav
tako pa lahko uravnavate temperaturo.
Napredno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
• Če funkcijo Purity izberete naknadno med delovanjem
naprave v načinu za delovanje ventilatorja, temperature ne
morete uravnavati.
• Če sta klimatska naprava in funkcija Purity vključeni
istočasno in pritisnete gumb za vklop, bosta tako klimatska
naprava kot funkcija Purity prenehali z delovanjem.
• Če je klimatska naprava izklopljena, ampak je nastavljena
programska ura za vklop naprave (On timer), lahko funkcijo
Purity še vedno uporabljate.
• Če boste med delovanjem klimatske naprave izbrali tudi
funkcijo za čiščenje zraka Purity, to ne bo bistveno vplivalo
na porabo energije in glasnost delovanja.
24 Slovenščina
Ko je klimatska naprava izklopljena
1. Pritisnite gumb
.
2. Pritisnite gumb
, ko vidite, da indikator (
) utripa
v znak začetka delovanja funkcije za čiščenje zraka.
• (
)  na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže
indikator (
) in zažene funkcijo Ionizer.
Preklic
Pritisnite gumb
, da indikator (
utripati, in pritisnite gumb
.
) prične
Napredno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
Slovenščina 25
Nadzorovanje notranjih enot
Izmed 4 notranjih enot, lahko izberete in upravljate vsako posebej.
Ko je klimatska naprava vklopljena:
1. Pritisnite gumb
.
2. Pritisnite gumb
,
(Zone) ne začne utripati.
3. Pritisnite gumb
želite upravljati.
ali
, dokler indikator
, da izberete notranjo enoto, ki jo
• Izberete lahko posamezne enote v zaporedju od 1 do 4,
lahko pa izberete vse notranje enote naenkrat.
Napredno delovanje
Zaslon daljinskega upravljalnika
26 Slovenščina
Čiščenje klimatske naprave
Čiščenje zunanjih površin notranje enote
Površino enote po potrebi obrišite z nekoliko vlažno ali suho krpo.
Umazanijo na neobičajno oblikovanih predelih obrišite z mehko
krtačo.
POZOR
• Za čiščenje površin ne uporabljajte alkalnih detergentov, žveplove
kisline, solne kisline ali organskih topil (kot so razredčilo, parafin
in aceton).
• Na površino notranje enote ne lepite nobenih nalepk, saj jo s tem
lahko poškodujete.
Čiščenje zračnega filtra
Stropna naprava
Ko čistite filter, se prepričajte, da ste napajalni kabel izključili iz enote. Zračni filter, izdelan na
osnovi pralne pene, lovi večje delce iz zraka. Filter lahko posesate ali ga ročno operete.
1.Odprite sprednjo rešetko.
Pritisnite jezičke [PUSH], ki se nahajajo na 3 mestih, da iztaknete zareze na sprednji rešetki.

PUS
H
Držite rešetko pod kotom približno 45˚. Pritisnite na spodnji del rešetke, da zagotovite, da je
iztaknjena. Nato potisnite sprednjo rešetko navzgor.

PU
SH
Slovenščina 27
Čiščenje in vzdrževanje
2.Iztaknite sprednjo rešetko.
Čiščenje klimatske naprave
3.Izvlecite zračni filter.
Nalahno pritisnite na zračni filter in ga nato potegnite ven.
4.Zračni filter očistite s sesalcem ali mehko krtačo. Če je preveč prašen, ga sperite s tekočo vodo in
ga osušite v dobro prezračevanem prostoru.

Čiščenje in vzdrževanje
5.Vstavite zračni filter nazaj na njegovo mesto.
6.Zaprite sprednjo rešetko.
OPOMBA
• Ponazoritev, prikazana zgoraj, se lahko razlikuje od vaše situacije, odvisno od vašega
modela.
• Po čiščenju filtra pritisnite gumb Filter Reset na daljinskem upravljalniku in ga držite 2
sekundi, da ponastavite delovanje filtra. Ko bo čas za čiščenje filtra, bo indikator za filter
prižgan.
28 Slovenščina
Velika stropna naprava
Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega napajanja. Zračni filter, izdelan na osnovi
pralne pene, lovi večje delce iz zraka. Filter lahko posesate ali ga ročno operete.
Zračni filter preglejte enkrat mesečno in ga po potrebi očistite.
1.Odprite sprednjo rešetko.
Povlecite, da iztaknete oba kaveljčka, in z izvijačem odvijte oba vijaka s sprednje rešetke.
2.Iztaknite sprednjo rešetko.
Odprite rešetko in jo nežno povlecite (pod kotom več kot 100°), da iztaknete rešetko.
Nato potisnite sprednjo rešetko navzgor.
Čiščenje in vzdrževanje
3.Izvlecite zračni filter.
Nalahno pritisnite na zračni filter in ga nato potegnite ven.
Slovenščina 29
Čiščenje klimatske naprave
4.Zračni filter očistite s sesalcem ali mehko krtačo. Če je preveč prašen, ga sperite s tekočo
vodo in ga osušite v dobro prezračevanem prostoru.

5.Vstavite zračni filter nazaj na njegovo mesto.
6.Zaprite sprednjo rešetko.
OPOMBA
• Ponazoritev, prikazana zgoraj, se lahko razlikuje od vaše situacije, odvisno od vašega
modela.
• Po čiščenju filtra pritisnite gumb Filter Reset na daljinskem upravljalniku in ga držite 2
sekundi, da ponastavite delovanje filtra. Ko bo čas za čiščenje filtra, bo indikator za filter
prižgan.
Čiščenje in vzdrževanje
30 Slovenščina
Vzdrževanje klimatske naprave
Če klimatske naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo posušite, da jo ohranite v dobrem stanju.
1. Klimatsko napravo temeljito posušite tako, da jo za 3 - 4 ure vklopite v načinu za delovanje
ventilatorja (Fan). Nato jo izključite iz napajanja. Če se bo v delih naprave zadrževala vlaga,
se njena notranjost lahko poškoduje.
2. Preden klimatsko napravo ponovno uporabite, najprej ponovno osušite njene notranje
dele tako, da napravo za 3 - 4 ure vklopite v načinu Fan (Ventilator). S tem boste odstranili
neprijetne vonjave, ki se lahko razvijejo zaradi vlage.
Periodični pregledi
Za ustrezno vzdrževanje klimatske naprave glejte naslednjo tabelo.
Vrsta
Opis
Očistite zračni filter (1).
Očistite posodo za odvod kondenzata (2).
Notranja
enota
Zunanja
enota
Mesečno
Vsake 4
mesece
l
l
Temeljito očistite toplotni izmenjevalnik (2).
Očistite cev za odvod kondenzata (2).
Očistite ventilator (2).
Preverite, da je sestav ventilatorja čvrsto
pritrjen (2).
Očistite posodo za odvod kondenzata (2).
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
OPOMBA
• Pregledi in vzdrževalna dela, opisana zgoraj, so bistvenega pomena za ohranjanje
učinkovitosti klimatske naprave. Pogostost teh del se lahko razlikuje, odvisno od značilnosti
območja, količine prahu itd.
a.Če je mesto namestitve zelo prašno, je treba zgoraj opisane postopke izvajati pogosteje.
b.Te postopke mora vedno izvajati usposobljeno osebje. Za podrobnejše informacije glejte
priročnik za namestitev.
Slovenščina 31
Čiščenje in vzdrževanje
Zamenjajte baterije v daljinskem
upravljalniku (1).
Očistite toplotni izmenjevalnik od zunaj (2).
Očistite toplotni izmenjevalnik v
notranjosti enote (2).
S curki zraka očistite električne
komponente (2).
Preverite, da so vse električne komponente
dobro pritrjene (2).
Enkrat
na leto
Vzdrževanje klimatske naprave
Notranja zaščita preko nadzornega sistema enote
Ta notranja zaščita se zažene, če pride do notranje napake v delovanju klimatske naprave.
Vrsta
Opis
Proti hladnemu zraku
Ko se ogrevanje izvaja s toplotno črpalko, se notranji ventilator
izklopi, da ni hladnega zraka.
Cikel odmrzovanja (De-ice)
Ko se ogrevanje izvaja s toplotno črpalko, se notranji ventilator
izklopi, da ni hladnega zraka.
Anti-zaščita notranjega
akumulatorja
Kadar klimatska naprava deluje v načinu Cool (Hlajenje), se bo
kompresor izklopil, da zaščiti notranji akumulator.
Zaščita kompresorja
Po vklopu se klimatska naprava ne zažene takoj, s čimer pomaga
zaščititi kompresor zunanje enote.
OPOMBA
• Če je v načinu gretja vklopljena toplotna črpalka, se zažene cikel odmrzovanja (De-ice), ki
pomaga odstraniti zmrzal iz zunanje enote, ki se tam lahko nabira pri nizkih temperaturah.
• V tem primeru se notranji ventilator samodejno izklopi in se ponovno vklopi šele po
zaključku cikla odmrzovanja (De-ice).
• Ko naprava deluje v ciklu odmrzovanja, lahko proizvaja čudne zvoke. To je običajno in ne
ogroža varnosti izdelka.
Čiščenje in vzdrževanje
32 Slovenščina
Odpravljanje težav
V primeru nepravilnega delovanja klimatske naprave glejte naslednjo tabelo. Tako lahko
prihranite čas in nepotrebne stroške.
Težava
Rešitev
Klimatska naprava
ne dela.
• Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
• Preverite, ali je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) vklopljeno.
• Če je pomožno stikalo (MCCB, ELB) izklopljeno, klimatska naprava ne
bo delovala, tudi če pritisnete gumb
(vklop).
• Ko čistite klimatsko napravo ali je ne uporabljate dlje časa, izklopite
pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB).
• Če klimatske naprave ne uporabljate dlje časa, ne pozabite vklopiti
pomožnega stikala za vklop (MCCB, ELB) 6 ur pred pričetkom
delovanja.
OPOMBA
• Pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) se prodaja ločeno.
• Prepričajte se, da je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB)
nameščeno v razdelilno omarico v zgradbi.
• Če se klimatska naprava izklopi s funkcijo Off Timer, jo lahko znova
vklopite tako, da pritisnete gumb
(vklop).
• Preverite, ali sta zagnana načina Fan. V načinu Fan klimatska
naprava samodejno nadzira nastavljeno temperaturo in nastavljene
temperature ne morete spreminjati.
Klimatska naprava
ne ogreva.
• Preverite, ali je zunanja enota namenjena samo za hlajenje. V tem
primeru topel zrak ne bo prihajal iz naprave, tudi če izberete način
Heat.
• Preverite, ali je daljinski upravljalnik namenjen samo za hlajenje.
Uporabite daljinski upravljalnik, ki podpira tako hlajenje kot
ogrevanje.
Hitrost ventilatorja
se ne spremeni.
• Preverite, ali sta zagnana načina Auto ali Dry. V teh načinih
klimatska naprava samodejno nadzira hitrost ventilatorja in hitrosti
ventilatorja ne morete spreminjati.
Brezžični daljinski
upravljalnik ne
deluje.
• Preverite, ali so baterije morda izpraznjene. Zamenjajte baterije z
novimi.
• Prepričajte se, da nič ne ovira tipala daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali se blizu klimatske naprave nahajajo kakršnikoli močni
svetlobni viri. Močna svetloba fluorescentnih sijalk ali neonskih
znakov lahko moti delovanje daljinskega upravljalnika.
Slovenščina 33
Dodatek
Temperatura se ne
spremeni.
Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
• Preverite, ali je na spodnji desni strani zaslona daljinskega
upravljalnika prikazan indikator
. V tem primeru izklopite
klimatsko napravo in pomožno stikalo za vklop ter se nato obrnite
na servisni center.
Klimatska
naprava se ne
vklopi ali izklopi
takoj z ožičenim
daljinskim
upravljalnikom.
• Preverite, ali je ožičeni daljinski upravljalnik nastavljen za skupinsko
upravljanje. V tem primeru se klimatske naprave, povezane na
ožičeni daljinski upravljalnik, vklapljajo in izklapljajo zaporedoma.
To traja do 32 sekund.
Funkcija za časovni
vklop/izklopne
deluje.
• Preverite, ali ste po nastavitvi časa za vklop/izklop na daljinskem
upravljalniku pritisnili gumb
(Nastavi). Nastavite čas vklopa/
izklopa.
Notranja enota
neprekinjeno
utripa.
• Ponovno vklopite klimatsko napravo tako, da pritisnete gumb
(vklop).
• Izklopite in nato vklopite pomožno stikalo za vklop ter nato vklopite
klimatsko napravo.
• Če zaslon na notranji enoti še vedno utripa, se obrnite na servisni
center.
Želim hladnejši
zrak.
• Upravljajte klimatsko napravo z električnim ventilatorjem, da
prihranite energijo in izboljšate učinkovitost hlajenja.
Zrak ni dovolj
topel ali hladen.
• V načinu Cool hladen zrak ne bo prihajal iz naprave, če je
nastavljena temperatura višja od trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik MR-EH00: Pritiskajte gumb Temperature,
dokler nastavljena temperatura (najmanj: 18 °C) ni nižja od
trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik AR-KH00E: Na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb Temperature. Nato zavrtite kolesce, dokler
nastavljena temperatura (najmanj: 18 °C) ni nižja od trenutne
temperature.
• V načinu Heat topel zrak ne bo prihajal iz naprave, če je nastavljena
temperatura nižja od trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik MR-EH00: Pritiskajte gumb Temperature,
dokler nastavljena temperatura (največ: 30 °C) ni višja od
trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik AR-KH00E: Na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb Temperature. Nato zavrtite kolesce, dokler
nastavljena temperatura (največ: 30 °C) ni višja od trenutne
temperature.
Dodatek
Ožičeni daljinski
upravljalnik ne
deluje.
34 Slovenščina
Težava
Zrak ni dovolj
topel ali hladen.
Klimatska naprava
proizvaja čudne
zvoke.
• V načinu Fan ne delujete niti hlajenje niti ogrevanje. Izberite
načinCool, Heat, Auto ali Dry.
• Preverite, ali zračni filter ovira umazanija. Prašen filter lahko
zmanjša učinkovitost hlajenja in ogrevanja. Redno čistite zračni
filter.
• Če je na zunanji enoti pokrov ali se blizu zunanje enote nahaja
kakršnakoli ovira, jo odstranite.
• Zunanjo enoto namestite na dobro prezračevano mesto. Izogibajte
se mestom, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi ali so blizu
ogrevalnih naprav.
• Čez zunanjo enoto položite zaščito pred soncem, da jo zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Če je zunanja enota nameščena na mestu, ki je izpostavljeno
neposredni sončni svetlobi, zagrnite zavese na oknih.
• Zaprite okna in vrata, da povečate učinkovitost hlajenja in
ogrevanja.
• Če se način Cool zaustavi in nato nemudoma zažene, začne hladen
zrak iz naprave prihajati po 3 minutah, da zaščiti kompresor zunanje
enote.
• Če se zažene način Heat, topel zrak ne začne nemudoma prihajati iz
naprave, da iz naprave ne pride hladen zrak.
• Če je hladilna cev predolga, to lahko zmanjša učinkovitost hlajenja in
ogrevanja. Izogibajte se prekoračitvi najdaljše priporočene dolžine
cevi.
• V določenih pogojih (posebno ko je zunanja temperatura nižja od 20
°C) lahko slišite šumenje, hrumenje ali pljuskanje medtem ko hladilno
sredstvo kroži po klimatski napravi. To je običajno.
• Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
(vklop), se iz
črpalke znotraj klimatske naprave lahko zasliši zvok. Ta zvok je
običajen.
• Če klimatska naprava deluje v zakajenem prostoru ali če od zunaj
prihaja smrad, ustrezno prezračite prostor.
• Če sta temperatura in vlaga v prostoru visoki, nastavite klimatsko
napravo, da 1 do 2 uri deluje v načinu Clean ali Fan.
• Če klimatske naprave dlje časa niste uporabljali, očistite notranjo
enoto in nato nastavite klimatsko napravo, da 3 do 4 ure deluje
v načinu Fan, da osušite notranjost notranje enote in odstranite
neprijetne vonjave.
• Če je zračni filter zamašen z umazanijo, očistite zračni filter.
Slovenščina 35
Dodatek
V prostor se širijo
neprijetne vonjave.
Rešitev
Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Na notranji enoti
se proizvaja para.
• Pozimi je vlaga v prostoru lahko visoka, zato se med delovanjem
funkcije za odmrzovanje okoli odprtine za zrak lahko proizvaja para.
To je običajno.
Ventilator
zunanje enote
deluje tudi, ko je
klimatska naprava
izklopljena.
• Ko je klimatska naprava izklopljena, ventilator zunanje enote lahko
še vedno deluje, da zmanjša hrup, ki ga ustvarja hladilno sredstvo.
To je običajno.
S priključnih cevi
na zunanji enoti
kaplja voda.
• Kondenzacija je lahko posledica razlik v temperaturi. Ta je običajno.
Na zunanji enoti se
proizvaja para.
• Pozimi, ko klimatska naprava deluje v načinu Heat, se zmrzal na
toplotnem izmenjevalniku topi in posledično se lahko proizvaja para.
To je običajno in ne pomeni okvare ali požara.
Dodatek
36 Slovenščina
Obratovalne lastnosti
Obratovalna temperatura in vlaga
Način
Zunanja temperatura
Temperatura v prostoru
Vlaga v prostoru
Način Cool
od -15°C do 50°C
od 18°C do 32°C
80 % ali manj
Način Heat
od -20°C do 24°C
30°C ali manj
-
Način Dry
od -15°C do 50°C
od 18°C do 32°C
80 % ali manj
POZOR
• Če klimatsko napravo uporabljate pri več kot 80 % relativni vlagi, to lahko povzroči
kondenzacijo in puščanje vode na tla.
Dodatek
Slovenščina 37
Tehnični podatki
Vrsta
Notranja
enota
Dodatek
38 Slovenščina
Model
NETO teža
(kg)
Neto dimenzija (Š x G x V)
(mm)
AC052MNCDKH/EU
20,2
1000 x 650 x 200
AC071MNCDKH/EU
20,2
1000 x 650 x 200
AC100MNCDKH/EU
41,4
1650 x 675 x 235
AC120MNCDKH/EU
41,4
1650 x 675 x 235
AC140MNCDKH/EU
41,4
1650 x 675 x 235
Zaznamki
Dodatek
Slovenščina 39
IMATE VPRAŠANJA ALI PRIPOMBE?
DRŽAVA
POKLIČITE NAS
ALI OBIŠČITE NAŠO
SPLETNO STRAN
DRŽAVA
POKLIČITE NAS
ALI OBIŠČITE NAŠO
SPLETNO STRAN
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/
support
HUNGARY
"0680SAMSUNG (0680726-786)
0680PREMIUM (0680773-648)"
www.samsung.com/hu/
support
GERMANY
"0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)"
AUSTRIA
"0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA]
0800-366661
[Only for Dealers] 0810112233"
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/de/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
"www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)"
CZECH
"800 - SAMSUNG
(800-726786)"
www.samsung.com/cz/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/
support
SLOVAKIA
"0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/
support
ITALIA
800-SAMSUNG
(800.7267864)
www.samsung.com/it/
support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/
support
SPAIN
"0034902172678
[HHP] 0034902167267"
www.samsung.com/es/
support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/
support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/
support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/
support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/
be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna
številka)
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/
support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/
support
BELGIUM
02-201-24-18
"www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)"
BULGARIA
0800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/
support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/
support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/
support
SWEDEN
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/
support
POLAND
"801-172-678* lub +48
22 607-93-33*
Dedykowana infolinia
do obsługi zapytań
dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według
taryfy operatora)"
www.samsung.com/pl/
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
support
ROMANIA
"*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT"
www.samsung.com/ro/
support
CYPRUS
8009 4000 only from
landline, toll free
www.samsung.com/gr/
support
GREECE
"80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from
land line
(+30) 210 6897691 from
mobile and land line"
www.samsung.com/gr/
support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/
support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/
support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising