Samsung | AM071KN4DEH/EU | Samsung 360 CST CAC z večsmerno vtičnico, 7.1kW Navodila za uporabo

Klimatska naprava
Uporabniški priročnik
AM✴✴✴KN4DEH
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Vsebina
Varnostne informacije 3
Varnostne informacije
3
Hiter pregled
10
Pogled notranje enote
10
Funkcije Power Smart
11
Funkcije delovanja
11
Delovna temperatura in vlažnost
Čiščenje in vzdrževanje
12
Čiščenje in vzdrževanje
12
Čiščenje zunanjosti notranje enote • Razstavljanje zračnega filtra • Čiščenje zračnega filtra •
Ponovno sestavljanje zračnega filtra • Periodično vzdrževanje • Odpravljanje težav •
Tehnični podatki
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter
tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH,
obiščite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Slovenščina
Varnostne informacije
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne poškodbe
ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne
poškodbe ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni udar.
Prekinite električno napajanje.
Enote NE razstavljajte.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Omrežni vmesnik uporabljajte v skladu s specifikacijami na izdelku
ali novejšimi in ga uporabljajte izključno s to napravo. Poleg tega ne
uporabljajte podaljška za kabel.
• S podaljševanjem omrežnega vmesnika lahko povzročite električni
udar ali požar.
• Ne uporabljajte električnega transformatorja. Povzročite lahko
električni udar ali požar.
• Če uporabite drugačno napetost/frekvenco/nazivni tok, lahko pride do
požara.
Slovenščina 3
Varnostne informacije
Pred uporabo nove klimatske naprave temeljito preberite ta priročnik, da
boste vedeli, kako varno in učinkovito uporabljati številne funkcije vaše
naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko značilnosti
vaše klimatske naprave malenkost razlikujejo od tistih, navedenih v
priročniku. Če imate kako vprašanje, pokličite najbližji kontaktni center ali
poiščite pomoč in informacije na naslovu www.samsung.com.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično osebje
ali servisno podjetje.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar,
eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
Namestite stikalo in odklopnik, namenjena za klimatsko napravo.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Zunanjo enoto trdno namestite, da električni del zunanje enote ni
izpostavljen.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev ali vnetljivih materialov.
Naprave ne nameščajte v vlažnem, mastnem ali prašnem okolju ali
na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim
kapljicam). Naprave ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do
puščanja plina.
• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na mesto, od koder lahko pade,
npr. na visoko zunanjo steno.
• Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt ali
poškodbe lastnine.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite na
plinsko cev, plastično cev za vodo ali telefonsko linijo.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar,
eksplozijo ali druge težave v delovanju izdelka.
• Električnega kabla nikoli ne vstavite v vtičnico, ki ni pravilno
ozemljena ali ni skladna z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
4 Slovenščina
POZOR
Napravo namestite na ravno in trdo površino, ki zdrži njeno težo.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno tresenje, hrup
ali težave v delovanju izdelka.
Ustrezno namestite odtočno cev, da voda pravilno odteka.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči prelivanje vode in
materialno škodo. Izogibajte se dodajanju odtoka v cevi za odpadno
vodo, saj lahko v prihodnosti pride do neprijetnega vonja.
Pri nameščanju zunanje enote pazite, da priključite odvodno cev, da
se voda ustrezno odvaja.
• Voda, ki jo med gretjem proizvede zunanja enota, se lahko razlije in
povzroči materialno škodo.
Zlasti pozimi, če pade led, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Ne vlecite električnega voda in ne poskušajte ga premočno
upogniti. Ne poskušajte ga zasukati ali vozlati. Električnega voda
ne nameščajte nad kovinske izdelke, nanj ne postavljajte težkih
predmetov, ne nameščajte ga med predmeti in ne potisnite ga v
prostor za napravo.
• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
POZOR
Če klimatske naprave ne uporabljate dalj časa, napajanje izklopite z
odklopnikom. Napajanje izklopite tudi med nevihto.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Slovenščina 5
Varnostne informacije
Varnostne informacije
ZA UPORABO
Varnostne informacije
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po
zažganem ali dim, nemudoma izvlecite napajalni kabel in pokličite
najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Ob puščanju plina (propan, tekoči naftni plin ipd.) prostor nemudoma
prezračite in se ne dotikajte električnega voda. Ne dotikajte se
naprave ali električnega voda.
• Ne uporabljajte ventilatorja.
• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na najbližjega
serviserja.
• Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju izdelka,
puščanje vode, električni udar ali požar.
• Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite
na drugem mestu, boste morali plačati dodatne stroške sestave in
montaže.
• Še zlasti če želite napravo namestiti na neobičajnem mestu, kot
denimo v industrijski coni ali ob obali, kjer je izpostavljena soli v
zraku, se obrnite na najbližjega serviserja.
Odklopnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Tako lahko povzročite električni udar.
Klimatske naprave z odklopnikom ne izklopite med delovanjem.
• Izklop in ponovni vklop klimatske naprave z odklopnikom lahko
povzročita iskro in s tem električni udar ali požar.
6 Slovenščina
Ko klimatsko napravo razpakirate, embalažo hranite zunaj dosega
otrok, saj je lahko nevarna za otroke.
• Če si otrok na glavo povezne plastično vrečko, se lahko zaduši.
Med gretjem se z rokami ali prsti ne dotikajte sprednje plošče.
• S tem lahko povzročite električni udar ali opekline.
Med delovanjem klimatske naprave ali med zapiranjem sprednje
plošče v odprtino ne vstavljajte prstov ali predmetov.
• Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v
napravo.
V zračno odprtino klimatske naprave ne vtikajte prstov ali
predmetov.
• Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v
napravo.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite s prekomerno silo.
• S tem lahko povzročite požar, osebne poškodbe ali težave v delovanju
izdelka.
V bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov, po
katerih bi lahko otroci splezali na napravo.
• Tako bi se otroci lahko resno poškodovali.
Klimatske naprave ne uporabljajte dolgo v slabo prezračenem
prostoru ali zraven bolehnih ljudi.
• Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj enkrat na uro
odprite okno.
Če v napravo vstopi tujek, npr. voda, izvlecite napajalni kabel in
izklopite odklopnik, da prekinete napajanje, nato pa se obrnite na
najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati sami.
• Ne uporabljajte nobenih varovalk (kot so baker, jeklene žice ipd.),
razen standardnih.
• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar, požar,
težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
Slovenščina 7
Varnostne informacije
Varnostne informacije
POZOR
Varnostne informacije
Pod notranjo enoto ne postavljajte predmetov ali naprav.
• Kapljanje vode iz notranje enote lahko povzroči požar ali materialno
škodo.
Vsaj enkrat letno preverite, da namestitveni okvir ni zlomljen.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok pa
skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov (perila,
prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij, kovinskih
izdelkov ipd.).
• S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v delovanju
izdelka ali poškodbe.
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
• Tako lahko povzročite električni udar.
• Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so
insekticidi.
Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi
električni udar, požar ali težave v delovanju izdelka.
Ne pijte vode iz klimatske naprave.
• Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in ga ne
poskušajte razstaviti.
Ne dotikajte se cevi, ki so povezane z izdelkom.
• To lahko povzroči opekline ali poškodbe.
Klimatske naprave ne uporabljajte za vzdrževanje precizne opreme,
hrane, živali, rastlin ali kozmetike oziroma za kakršne koli druge
neobičajne namene.
• To lahko povzroči materialno škodo.
Ljudi, živali in rastlin pretoku zraka iz klimatske naprave ne
izpostavljajte predolgo.
• To je lahko nevarno za ljudi, živali ali rastline.
8 Slovenščina
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen
če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali
jih je poučila o njeni uporabi. Otroci morajo biti pod nadzorom, da
zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
a uporabo v Evropi: Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši
Z
od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod
nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo
morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez
nadzora naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati.
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za čiščenje
naprave ne uporabljajte benzena, razredčil, alkohola ali acetona.
• To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe, električni udar
ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem klimatsko napravo izključite iz
vtičnice in počakajte, da se ventilator zaustavi.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
POZOR
Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite
previdni, saj ima ostre robove.
• Da si ne bi porezali prstov, pri čiščenju uporabljajte bombažne rokavice.
• To mora izvesti usposobljeno tehnično osebje, obrnite se na monterja
ali serviserja.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite sami.
• Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
• Pri čiščenju notranjega filtra si oglejte navodila v razdelku «Čiščenje
in vzdrževanje».
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, električni udar
ali požar.
Slovenščina 9
Varnostne informacije
Pogled notranje enote
Kvadratna plošča
Okrogla plošča
01
02
03
04
01 Zaslon
Hiter pregled
Stanje delovanja
Vklopljeno
Delujoča naprava
Zaustavljeno
Funkcija za časovni
vklop/izklop
Potrebno je
čiščenje filtra
Funkcija za
odledenitev
Široko
Do sredine
Na mestu
Nihanje
10 Slovenščina
Oznaka na zaslonu
Ledeno modra (utripa)
Ledeno modra
Izklopljeno
Modra
Rumeno zelena
Ledeno modra (utripne
vsakih 10 sekund)
OPOMBA
• Tudi pri brezžičnem daljinskem
upravljalniku AR-KH00E se na zaslonu
pojavijo oznake smeri pretoka zraka.
• Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom
AR-KH00E lahko vklopite ali izklopite
oznake za smer pretoka zraka, ki se
pojavijo na zaslonu notranje enote.
• Pri brezžičnem daljinskem upravljalniku
MR-EH00, ki je namenjen za notranje
enote, smer pretoka zraka ni prikazana na
zaslonu daljinskega upravljalnika. Smer
pretoka zraka lahko preverjate na zaslonu
notranje enote.
02 Senzor daljinskega upravljalnika (za
sprednjo rešetko)
03 Zračna odprtina
04 Sprednja rešetka /
zračni filter (za sprednjo rešetko)
OPOMBA
• Za navodila o uporabi izdelka si preberite
uporabniški priročnik za daljinski
upravljalnik.
• Dejanski videz notranjih enot in njihovih
zaslonov se lahko delno razlikuje od
zgornjih slik.
• Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom
AR-KH00E, ki je namenjen izključno za
kasetne notranje enote 360, je upravljanje
bolj priročno. Ker lahko preverite stanje
delovanja vsake notranje enote na
daljinskem upravljalniku, lahko poleg tega
notranje enote uporabljate bolj učinkovito.
Funkcije delovanja
Delovna temperatura in vlažnost
Način
Zunanja temperatura
Način Cool
Način Heat
Način Dry
Odvisno od specifikacij
zunanje enote.
Notranja temperatura
Notranja vlažnost
od 18°C do 32°C
80% ali manj
27°C ali manj
–
od 18°C do 32°C
80% ali manj
POZOR
• Če klimatsko napravo uporabljate pri relativni vlažnosti nad 80 %, lahko ta povzroči
nastanek kondenzacije in puščanje vode na tla.
Funkcije Power Smart
Slovenščina 11
Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje zunanjosti notranje enote
Površino enote po potrebi obrišite z rahlo vlažno ali suho krpo. Z mehko krtačo obrišite prah
z mest neobičajnih oblik.
POZOR
• Za čiščenje površin ne uporabljajte alkalnega detergenta, žveplene kisline, klorovodikove
kisline ali bioloških raztopin (kot so razredčila, kerozin in aceton).
• Na notranjo enoto ne lepite nobenih nalepk, saj lahko s tem poškodujete njeno površino.
Razstavljanje zračnega filtra
Čiščenje in vzdrževanje
POZOR
• Pred čiščenjem in vzdrževanjem se prepričajte, da ste izklopili odklopnik.
OPOMBA
• Ko je čas za naslednje čiščenje filtra (po 1000 urah delovanja), zaslon notranje enote
zasveti v rumeno zeleni.
12 Slovenščina
Čiščenje zračnega filtra
OPOMBA
• Zračni filter očistite vsaka dva tedna.
• Za odstranitev prahu uporabite vodo ali sesalnik.
• Ko odstranite prah, pustite, da se zračni filter v celoti osuši.
–– Izogibajte se neposredni sončni svetlobi. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči
deformacijo zračnega filtra.
Ponovno sestavljanje zračnega filtra
OPOMBA
• Če zračni filter poskušate sestaviti narobe obrnjen, se ne bo sestavil, ker ga notranja
struktura ne more pritrditi.
Slovenščina 13
Čiščenje in vzdrževanje
Po čiščenju in ponovnem sestavljanju zračnega filtra po spodnjih navodilih ponastavite
opomnik za čiščenje filtra:
• Daljinski upravljalnik AR-KH00E:
> Izberite FilterReset.
• Daljinski upravljalnik MR-EH00: Gumb Filter Reset pridržite dve sekundi.
Čiščenje in vzdrževanje
Periodično vzdrževanje
Enota
Notranja
enota
Zunanja
enota
Čiščenje in vzdrževanje
14 Slovenščina
Element vzdrževanja
Interval
Potrebno je
usposobljeno
tehnično osebje
Očistite zračni filter.
Najmanj enkrat
mesečno
Očistite pladenj za odvajanje
kondenzata.
Enkrat letno
Potrebno
Očistite toplotni izmenjevalnik.
Enkrat letno
Potrebno
Očistite cev za odvajanje
kondenzata.
Enkrat vsake 4
mesece
Potrebno
Zamenjajte bateriji v daljinskem
upravljalniku.
Najmanj enkrat
letno
Očistite toplotni izmenjevalnik na
zunanjem delu enote.
Enkrat vsake 4
mesece
Potrebno
Očistite toplotni izmenjevalnik na
notranjem delu enote.
Enkrat letno
Potrebno
S curki zraka očistite električne
dele.
Enkrat letno
Potrebno
Zagotovite, da so vsi električni deli
čvrsto zatesnjeni.
Enkrat letno
Potrebno
Očistite ventilator.
Enkrat letno
Potrebno
Zagotovite, da so sklopi
ventilatorja čvrsto zatesnjeni.
Enkrat letno
Potrebno
Očistite pladenj za odvajanje
kondenzata.
Enkrat letno
Potrebno
Odpravljanje težav
Če klimatska naprava začne nenormalno delovati, si oglejte spodnjo razpredelnico. Tako
lahko prihranite čas in nepotrebne stroške.
Težava
Rešitev
Klimatska naprava
sploh ne deluje.
• Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
• Preverite, ali je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) vklopljeno.
• Če je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) izklopljeno, klimatska
naprava ne bo delovala, tudi če pritisnete gumb
(Power).
• Ko klimatsko napravo čistite ali je ne uporabljate daljše časovno
obdobje, pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) izklopite.
• Ko klimatske naprave ne uporabljate dlje časa, pomožno stikalo za
vklop (MCCB, ELB) vklopite 6 ur pred vklopom delovanja.
OPOMBA
• Pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB) je naprodaj ločeno.
• Zagotovite, da je pomožno stikalo za vklop (MCCB, ELB)
nameščeno v delilniku napetosti v stavbi.
• Če se klimatska naprava izklopi s funkcijo za časovni izklop, jo
ponovno vklopite s pritiskom gumba
(Power).
• Preverite, ali je izbran način Fan. V načinu Fan klimatska naprava
samodejno nadzira nastavljeno temperaturo in je ni mogoče
spremeniti.
Iz klimatske
naprave ne piha
hladen zrak.
• Preverite, ali je zunanja enota namenjena samo za hlajenje. V tem
primeru se topel zrak ne proizvaja, tudi če izberete način Heat.
• Preverite, ali je daljinski upravljalnik namenjen samo za hlajenje.
Uporabite daljinski upravljalnik, ki podpira tako hlajenje kot gretje.
Hitrost
ventilatorja se ne
spremeni.
• Preverite, ali sta zagnana načina Auto ali Dry. V teh načinih
klimatska naprava samodejno nadzira hitrost ventilatorja in je ni
mogoče spremeniti.
Brezžični daljinski
upravljalnik ne
deluje.
• Preverite, ali so baterije prazne. Baterije zamenjajte z novimi.
• Prepričajte se, da nič ne ovira tipala daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali se v bližini klimatske naprave nahajajo morebitni
močni viri svetlobe. Močna svetloba, ki prihaja iz fluorescenčnih
žarnic ali z neonskih napisov, lahko moti delovanje daljinskega
upravljalnika.
Slovenščina 15
Čiščenje in vzdrževanje
Temperatura se ne
spreminja.
Čiščenje in vzdrževanje
Težava
Rešitev
Čiščenje in vzdrževanje
Žični daljinski
upravljalnik ne
deluje.
• Preverite, ali je na spodnji desni strani zaslona daljinskega
. V tem primeru izklopite
upravljalnika prikazan kazalnik
klimatsko napravo in pomožno stikalo za vklop ter se obrnite na
serviserja.
Klimatska
naprava se z
žičnim daljinskim
upravljalnikom ne
vklopi ali izklopi
takoj.
• Preverite, ali je žični daljinski upravljalnik nastavljen na skupinsko
upravljanje. V tem primeru se klimatske naprave, povezane z
žičnim daljinskim upravljalnikom, vklopijo ali izklopijo zaporedno.
Ta postopek traja do 32 sekund.
Funkcija za
časovni vklop/
izklopne ne deluje.
• Preverite, ali ste po nastavitvi časa za vklop/izklop na daljinskem
(SET). Nastavite čas za vklop/
upravljalniku pritisnili gumb
izklop.
Zaslon
notranje enote
neprekinjeno
utripa.
• Klimatsko napravo znova vklopite s pritiskom gumba
(Power).
• Izklopite in znova vklopite pomožno stikalo za vklop, nato
vklopite klimatsko napravo.
• Če zaslon notranje enote še vedno utripa, se obrnite na serviserja.
Želim hladnejši
zrak.
• Klimatsko napravo uporabljajte z običajnim ventilatorjem, da
prihranite energijo in povečate učinkovitost hlajenja.
Zrak ni dovolj
hladen ali topel.
• V načinu Cool hladen zrak ne pride ven, če je nastavljena
temperatura višja od trenutne temperature.
–– Daljinski upravljalnik MR-EH00: Pritiskajte gumb za
temperaturo, dokler ni nastavljena temperatura (najmanj: 18 °C)
nastavljena na nižjo od trenutne.
–– Daljinski upravljalnik AR-KH00E: Pritisnite gumb za
temperaturo na daljinskem upravljalniku. Nato obračajte vrtljivi
gumb, dokler ni nastavljena temperatura (najmanj: 18 °C)
nastavljena na nižjo od trenutne.
• V načinu Heat topel zrak ne pride ven, če je nastavljena
temperatura nižja od trenutne.
–– Daljinski upravljalnik MR-EH00: Pritiskajte gumb za
temperaturo, dokler ni nastavljena temperatura (največ: 30 °C)
nastavljena na višjo od trenutne.
–– Daljinski upravljalnik AR-KH00E: Pritisnite gumb za
temperaturo na daljinskem upravljalniku. Nato obračajte
vrtljivi gumb, dokler ni nastavljena temperatura (največ: 30 °C)
nastavljena na višjo od trenutne.
16 Slovenščina
Težava
Rešitev
Klimatska naprava
proizvaja čudne
zvoke.
• V določenih pogojih (zlasti, ko je zunanja temperatura nižja od
20 °C) se lahko sliši pihanje, žvižganje ali žvenket, ko hladilna
tekočina kroži po klimatski napravi. To je običajno.
(Power), se
• Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
lahko zasliši zvok črpalke za praznjenje v klimatski napravi. Ta
zvok je običajen.
V prostoru je
zaznati neprijetne
vonjave.
• Če klimatska naprava obratuje v zakajenem območju ali če vonj
prihaja od zunaj, prostor ustrezno prezračite.
• Če sta notranja temperatura in notranja vlažnost visoki, klimatsko
napravo za 1 do 2 uri zaženite v načinu Clean ali Fan.
• Če klimatske naprave niste uporabljali dlje časa, očistite notranjo
enoto in nato klimatsko napravo za 3 do 4 ure zaženite v načinu
Fan, da se notranjost notranje enote osuši in odstrani neprijetne
vonjave.
• Če je zračni filter zamašen z umazanijo, ga očistite.
Iz notranje enote
se sprošča para.
• Če je pozimi notranja vlažnost visoka, lahko začne med
delovanjem funkcije za odledenitev okrog zračne odprtine
nastajati para. To je običajno.
Slovenščina 17
Čiščenje in vzdrževanje
Zrak ni dovolj
hladen ali topel.
• Hlajenje in gretje v načinu Fan ne delujeta. Izberite način Cool,
Heat, Auto ali Dry.
• Preverite, ali zračni filter ovira umazanija. Zaprašen filter lahko
zmanjša učinkovitost hlajenja in gretja. Redno čistite zračni filter.
• Če je na zunanji enoti pokrov ali je blizu njega kakršna koli ovira,
jo odstranite.
• Zunanjo enoto namestite v dobro zračenem prostoru. Izogibajte se
mestom, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi ali v bližini
grelnih naprav.
• Na zunanjo enoto nanesite zaščito pred soncem, da jo zaščitite
pred neposredno sončno svetlobo.
• Če je notranja enota nameščena na mesto, ki je izpostavljeno
neposredni sončni svetlobi, na okna namestite zavese.
• Zaprite okna in vrata, da omogočite največjo učinkovitost hlajenja
in gretja.
• Če način Cool zaustavite in takoj znova zaženete, bo hladen zrak
začel pihati po približno 3 minutah, da zaščiti kompresor zunanje
enote.
• Ko zaženete način Heat, topel zrak ne začne pihati takoj, da
prepreči izstop hladnega zraka na začetku.
• Če je cev s hladilno tekočino predolga, se lahko učinkovitost
hlajenja in gretja zmanjša. Izogibajte se prekoračitvi maksimalne
dolžine cevi.
Čiščenje in vzdrževanje
Težava
Rešitev
Ventilator
zunanje enote
neprekinjeno
deluje tudi, ko je
klimatska naprava
izklopljena.
• Ko je klimatska naprava izklopljena, lahko ventilator zunanje
enote še vedno deluje, da zmanjša hrup hladilnega plina. To je
običajno.
S priključnih cevi
na zunanji enoti
kaplja voda.
• Do kondenzacije lahko pride zaradi temperaturne razlike. To je
običajno.
Iz zunanje enote
se sprošča para.
• Pozimi, ko klimatska naprava deluje v načinu Heat, se zmrzal na
izmenjevalniku toplote topi in proizvaja se para. To je običajno
delovanje, ne gre za nepravilno delovanje izdelka ali požar.
Tehnični podatki
Enota: mm
Vrsta
Notranja
enota
Čiščenje in vzdrževanje
18 Slovenščina
Model
Neto teža
Neto mere (Š x G x V)
AM045KN4DEH/EU
21,0 kg
947 mm x 947 mm x 281 mm
AM056KN4DEH/EU
21,0 kg
947 mm x 947 mm x 281 mm
AM071KN4DEH/EU
21,0 kg
947 mm x 947 mm x 281 mm
AM090KN4DEH/EU
21,0 kg
947 mm x 947 mm x 281 mm
AM112KN4DEH/EU
24,0 kg
947 mm x 947 mm x 365 mm
AM128KN4DEH/EU
24,0 kg
947 mm x 947 mm x 365 mm
AM140KN4DEH/EU
24,0 kg
947 mm x 947 mm x 365 mm
Beležka
Čiščenje in vzdrževanje
Slovenščina 19
IMATE VPRAŠANJA ALI KOMENTARJE?
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE NA
SPLETU NA NASLOVU
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE NA
SPLETU NA NASLOVU
HUNGARY
"0680SAMSUNG (0680726-786)
0680PREMIUM (0680-773648)"
www.samsung.com/hu/
support
AUSTRIA
"0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA]
0800-366661
[Only for Dealers] 0810112233"
www.samsung.com/at/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
"www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)"
CZECH
"800 - SAMSUNG
(800-726786)"
www.samsung.com/cz/
support
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/
support
GERMANY
"0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)"
www.samsung.com/de/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/
support
SLOVAKIA
"0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/
support
ITALIA
800-SAMSUNG
(800.7267864)
www.samsung.com/it/
support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/
support
SPAIN
"0034902172678
[HHP] 0034902167267"
www.samsung.com/es/
support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/
support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/
support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/
support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna
številka)
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/
support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/
support
BELGIUM
02-201-24-18
"www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)"
BULGARIA
0800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/
support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/
support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/
support
SWEDEN
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/
support
POLAND
"801-172-678* lub +48 22
607-93-33*
Dedykowana infolinia
do obsługi zapytań
dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-9333*
* (koszt połączenia według
taryfy operatora)"
www.samsung.com/pl/
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
support
ROMANIA
"*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT"
www.samsung.com/ro/
support
CYPRUS
8009 4000 only from
landline, toll free
www.samsung.com/gr/
support
GREECE
"80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line
(+30) 210 6897691 from
mobile and land line"
www.samsung.com/gr/
support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/
support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/
support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/
support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
DB68-05949A-01
Download PDF

advertising