Samsung | AM100FNKDEH | Samsung DVM, ERV Plus, Toplotna črpalka Navodila za uporabo

AM050FNKDEH
AM100FNKDEH
Enota ERV Plus (ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo)
uporabniški priročnik in navodila za montažo
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 30
2017-05-02 오전 11:01:29
Vsebina
AA
UPORABA DELOV
Varnostna opozorila........................................................................................................................................................................................... 4
Preverjanje pred uporabo................................................................................................................................................................................13
Preverjanje imen delov.....................................................................................................................................................................................15
Osnovno delovanje...........................................................................................................................................................................................20
Čiščenje in vzdrževanje enote........................................................................................................................................................................ 23
Vzdrževanje izdelka.......................................................................................................................................................................................... 27
Dodatek............................................................................................................................................................................................................... 28
2
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 2
2017-05-02 오전 11:01:29
Kako uporabljati to enoto
Enoto uporabljajte s klimatskimi napravami. Prezračevanje samo z enoto ni mogoče, saj enota ne vsebuje funkcije
za upravljanje temperature. (Njena zmogljivost je premajhna, da bi v celoti upravljala temperaturo v prostoru.)
Uporabljajte jo v kombinaciji s standardnimi notranjimi enotami. (Zaprto delovanje) Samostojno delovanje
je mogoče, vendar nastavitev temperature z daljinskim upravljalnikom ni mogoča. Pri tem je vklop/izklop s
termostatom odvisen od tovarniških nastavitev, vendar je to vrednost mogoče spremeniti pri vgradnji/servisiranju
na kraju samem. Model izberite glede na hitrost prezračevanja in ne glede na zmogljivost hlajenja.
Pri uporabi izdelka z zunanjo enoto si oglejte spodnje zmogljivosti:
AM050FNKDEH – 3,6 kW, AM100FNKDEH – 7,1 kW
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v
recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
3
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 3
2017-05-02 오전 11:01:29
UPORABA DELOV
Varnostna
opozorila
AA
Pred uporabo novega izdelka temeljito preberite ta priročnik, da boste
vedeli, kako varno in učinkovito uporabljati številne funkcije te naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko
značilnosti izdelka malenkost razlikujejo od tistih, navedenih v
priročniku. Če imate kako vprašanje, pokličite najbližji kontaktni center
ali poiščite pomoč in informacije na naslovu www.samsung.com.
Pomembni varnostni simboli in opozorila:
OPOZORILO
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo
hujše osebne poškodbe ali smrt.
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo
manjše osebne poškodbe ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite
električni udar.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.
Enote NE razstavljajte.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Omrežni vmesnik uporabljajte v skladu s specifikacijami na
izdelku ali novejšimi in ga uporabljajte izključno s to napravo.
Poleg tega ne uporabljajte podaljška za kabel.
▶▶ S podaljševanjem omrežnega vmesnika lahko povzročite
električni udar ali požar.
▶▶ Ne uporabljajte električnega transformatorja. Povzročite lahko
električni udar ali požar.
▶▶ Če uporabite drugačno napetost/frekvenco/nazivni tok, lahko
pride do požara.
4
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 4
2017-05-02 오전 11:01:30
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično
osebje ali servisno podjetje.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar,
požar, eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
Namestite stikalo in odklopnik, ki sta namenjena za izdelek.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Zunanjo enoto trdno namestite, da električni del zunanje enote
ni izpostavljen.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev ali vnetljivih
materialov. Naprave ne nameščajte v vlažnem, mastnem ali
prašnem okolju ali na mestu, izpostavljenem neposredni sončni
svetlobi in vodi (dežnim kapljicam). Naprave ne nameščajte na
območju, kjer lahko pride do puščanja plina.
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na mesto, od koder lahko
pade, npr. na visoko zunanjo steno.
▶▶ Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt
ali poškodbe lastnine.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite na
plinsko cev, plastično cev za vodo ali telefonsko linijo.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar,
požar, eksplozijo ali druge težave v delovanju izdelka.
▶▶ Električnega kabla nikoli ne vstavite v vtičnico, ki ni pravilno
ozemljena ali ni skladna z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
5
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 5
2017-05-02 오전 11:01:30
Varnostna opozorila
ZA NAMESTITEV
POZOR
Napravo namestite na ravno in trdo površino, ki zdrži njeno težo.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno tresenje,
hrup ali težave v delovanju izdelka.
Ustrezno namestite odtočno cev, da voda pravilno odteka.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči prelivanje vode in
materialno škodo.
Pri nameščanju zunanje enote pazite, da priključite odvodno cev,
da se voda ustrezno odvaja.
▶▶ Voda, ki jo med gretjem proizvede zunanja enota, se lahko
razlije in povzroči materialno škodo.
Zlasti pozimi, če pade led, lahko povzroči osebne poškodbe,
smrt ali materialno škodo.
Ne dovolite, da izločen zrak skozi sesalno odprtino pride nazaj v
notranjost, ker lahko onesnaži zrak v prostoru.
Na izdelek ne priključujte električnega grelnika.
Pred zunanji kanal za sesanje zraka obesite blokado za ptice. Če
na primer ptičje gnezdo blokira kanal za sesanje zraka, lahko
pride do pomanjkanja kisika v prostoru.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
6
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 6
2017-05-02 오전 11:01:30
Ne vlecite električnega voda in ne poskušajte ga premočno
upogniti. Ne poskušajte ga zasukati ali vozlati. Električnega
voda ne nameščajte nad kovinske izdelke, nanj ne postavljajte
težkih predmetov, ne nameščajte ga med predmeti in ne
potisnite ga v prostor za napravo.
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
ZA NAPAJANJE
POZOR
Če izdelka ne uporabljate dalj časa ali ga uporabljate med
nevihto, napajanje izklopite z odklopnikom.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
ZA UPORABO
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj
po zažganem ali dim, nemudoma izvlecite napajalni kabel in
pokličite najbližjega serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Ob puščanju plina (kot so LNG, LPG oziroma utekočinjeni
zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin itd.) prostor nemudoma
prezračite in se ne dotikajte električnega voda. Ne dotikajte se
naprave ali električnega voda.
▶▶ Ne uporabljajte ventilatorja.
▶▶ Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
7
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 7
2017-05-02 오전 11:01:30
Varnostna opozorila
ZA UPORABO
OPOZORILO
Za vnovično namestitev izdelka pokličite najbližjega serviserja.
▶▶ Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju
izdelka, puščanje vode, električni udar ali požar.
▶▶ Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite
na drugem mestu, boste morali plačati dodatne stroške
sestave in montaže.
▶▶ Še zlasti če želite napravo namestiti na neobičajnem mestu, kot
denimo v industrijski coni ali ob obali, kjer je izpostavljena soli
v zraku, se obrnite na najbližjega serviserja.
Odklopnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
▶▶ Tako lahko povzročite električni udar.
Po izdelku ne udarjajte in ga ne vlecite s prekomerno silo.
▶▶ S tem lahko povzročite požar, osebne poškodbe ali težave v
delovanju izdelka.
V bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov, po
katerih bi lahko otroci splezali na napravo.
▶▶ Tako bi se otroci lahko resno poškodovali.
Izdelka med delovanjem ne izklopite z odklopnikom.
▶▶ Izklop in ponovni vklop izdelka z odklopnikom lahko povzročita
iskro in posledično električni udar ali požar.
Ko izdelek odstranite iz embalaže, jo hranite zunaj dosega otrok,
saj je lahko za njih nevarna.
▶▶ Če si otrok na glavo povezne plastično vrečko, se lahko zaduši.
V zračne odprtine izdelka ne vtikajte prstov ali predmetov.
8
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 8
2017-05-02 오전 11:01:30
▶▶ Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v
napravo.
Izdelka ne uporabljajte kot ventilator za gorilnik.
▶▶ Če uporabljate gorilnik na plin ali bencin, morate ločiti
prezračevalni sistem za vnetljive naprave.
Če v napravo vstopi tujek, npr. voda, izvlecite napajalni kabel in
izklopite odklopnik, da prekinete napajanje, nato pa se obrnite
na najbližjega serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati
sami.
▶▶ Ne uporabljajte nobenih varovalk (kot so baker, jeklene
žice ipd.), razen standardnih.
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v
delovanju izdelka ali poškodbe.
ZA UPORABO
POZOR
Pod notranjo enoto ne postavljajte predmetov ali naprav.
▶▶ Kapljanje vode iz notranje enote lahko povzroči požar ali
materialno škodo.
Vsaj enkrat letno preverite, da namestitveni okvir ni zlomljen.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok
pa skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
9
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 9
2017-05-02 오전 11:01:30
Varnostna opozorila
ZA UPORABO
POZOR
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov
(perila, prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij,
kovinskih izdelkov ipd.).
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v
delovanju izdelka ali poškodbe.
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
▶▶ Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so
insekticidi.
▶▶ Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi električni
udar, požar ali težave v delovanju izdelka.
Ne pijte vode iz izdelka.
▶▶ Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in
ga ne poskušajte razstaviti.
Ne dotikajte se cevi, ki so povezane z izdelkom.
▶▶ To lahko povzroči opekline ali poškodbe.
Izdelka ne uporabljajte za vzdrževanje precizne opreme, hrane,
živali, rastlin ali kozmetike oziroma za kakršne koli druge
neobičajne namene.
▶▶ To lahko povzroči materialno škodo.
Ljudi, živali in rastlin pretoku zraka iz izdelka ne izpostavljajte
predolgo.
▶▶ To je lahko nevarno za ljudi, živali ali rastline.
10
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 10
2017-05-02 오전 11:01:30
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem. Omenjene osebe lahko napravo uporabljajo le, kadar
jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o njeni uporabi
oziroma jih pri tem nadzoruje. Poskrbite, da so otroci v bližini
naprave pod nadzorom in da se z njo ne igrajo.
Za uporabo v Evropi : Napravo lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi
ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami
in znanjem, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni
uporabi naprave ter razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z
napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora naprave ne smejo
čistiti ali vzdrževati.
11
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 11
2017-05-02 오전 11:01:30
Varnostna
opozorila
AA
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za
čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčil ali alkohola.
▶▶ To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe,
električni udar ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelek izključite iz vtičnice in
počakajte, da se ventilator zaustavi.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
ZA ČIŠČENJE
POZOR
Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite
previdni, saj ima ostre robove.
▶▶ Da si ne bi porezali prstov, pri čiščenju uporabljajte bombažne
rokavice.
Notranjosti izdelka ne čistite sami.
▶▶ Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega
serviserja.
▶▶ Pri čiščenju notranjega filtra si oglejte navodila v razdelku
»Čiščenje in vzdrževanje enote«.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, električni
udar ali požar.
12
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 12
2017-05-02 오전 11:01:30
Preverjanje pred uporabo
Preverjanje tokovnega omejevalnika
Tokovni omejevalnik je naprava, ki preprečuje uhajanje elektrike zaradi premočnega toka.
Tokovni omejevalnik namestite ločeno v bližino enote in ga izklopite, kadar enoto čistite
ali je ne uporabljate dalj časa.
▶ Vklopite tokovni omejevalnik, ki je nameščen ločeno.
- Tokovni omejevalnik ni priložen enoti.
Tokovni omejevalnik kupite posebej.
OPOMBA
•Če je nameščen odklopnik (MCCB, ELB), namestitev tokovnega omejevalnika ni nujna.
Območja namestitve in delovanja
Pogoji namestitve
Pogoji zunanjega zraka
Pogoji notranjega zraka
0–40 °C, 80 % ali nižja relativna
vlažnost
-15–40 °C, 80 % ali nižja relativna
vlažnost
0–40 °C, 80 % ali nižja relativna
vlažnost
OPOMBA
•Če enota deluje v pogojih, drugačnih od označenih, zaradi zaščitne naprave v enoti morda ne bo delovala.
Zlasti če je zunanja temperatura nižja od –15 °C, enota ne bo delovala.
•Enote ne uporabljajte v času vrtinčastega viharja. Zaradi dežja in močnega vetra lahko skozi enoto v
prostor pride voda.
•Izogibajte se uporabi enote v notranjih in zunanjih prostorih z visoko temperaturo in vlažnostjo, saj lahko
v notranjem delu izdelka (tudi na toplotnem izmenjevalniku) nastane rosa. Zlasti se izogibajte uporabi
med dolgimi deževnimi obdobji poleti.
Vzdrževanje izdelka
Notranje zaščite prek kontrolnega sistema enote
▶ Notranja zaščita deluje, če v izdelku pride do notranje okvare.
Vrsta
Preprečevanje pihanja hladnega zraka
Cikel odmrzovanja
Protizaščita
notranje baterije
Zaščita kompresorja
OPOMBA
Opis
Notranji ventilator se bo izklopil, da prepreči pihanje hladnega zraka, ko se
toplotna črpalka ogreva.
Notranji ventilator se bo izklopil, da prepreči pihanje hladnega zraka, ko se
toplotna črpalka ogreva.
Kompresor se bo izklopil, da zaščiti notranjo baterijo, ko izdelek obratuje v načinu
Cool.
Izdelek ne začne takoj obratovati, da po vklopu zaščiti kompresor zunanje enote.
•Če toplotna črpalka obratuje v načinu Heat, se zažene cikel odmrzovanja ledu, da odstrani zmrzal z
zunanje enote, ki se je morda ustvarila pri nizkih temperaturah.
Notranji ventilator se samodejno izklopi in znova vklopi šele, ko je cikel odmrzovanja ledu zaključen.
Ko zunanja temperatura za sesanje zraka pade pod –10 °C, se enota preklopi na prekinjeno delovanje, da
prepreči zamrznitev elementa toplotnega izmenjevalnika in nastanek kondenzacije v enoti.
13
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 13
2017-05-02 오전 11:01:31
Preverjanje pred uporabo
Nasveti za uporabo izdelka
Tukaj je nekaj nasvetov, ki jih lahko upoštevate pri uporabi izdelka.
TEMA
PRIPOROČILA
Način Heat-EX
•Z obnavljanjem energije, ki se iztroši pri ogrevanju in hlajenju notranjosti, se zmanjša izguba
energije.
Način Quiet
•Omogoča miren počitek in svež zrak med spanjem.
•Tudi lučka delovanja ERV sveti manj svetlo.
Način Away
•Ta funkcija omogoča upravljanje enote ERV, kadar niste doma.
•Če stanje delovanja spremenite z drugim upravljalnikom, bo način Away preklican.
Način By-Pass
•Način prezračevanja se uporablja, ko razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ni velika.
•Zunanji zrak prehaja v prostor.
Način Auto
•Zrak se samodejno menja, odvisno od stopnje onesnaženosti zraka v prostoru.
(Na voljo samo, ko je nameščen dodatni senzor za CO2.)
Varčevanje z energijo
•Omogočite delovne pogoje za optimalno varčevanje z energijo.
Čiščenje
•Preprečuje, da bi vonjave in prah iz drugih prostorov, kot so kopalnica in kuhinja, vstopili v
prostor, tako da je dovod zraka večji od izločenega zraka.
(Ta postopek lahko obrnete, da je izločeni zrak večji od dovajanega.)
Hlajenje/ogrevanje
•Hlajenje in ogrevanje lahko omogočite s tuljavo za neposredno ekspanzijo.
•To enoto uporabljajte s klimatskimi napravami. Prezračevanje samo z enoto ni mogoče, saj
enota ne vsebuje funkcije za upravljanje temperature. (Njena zmogljivost je premajhna, da
bi v celoti upravljala temperaturo v prostoru.) Uporabljajte jo v kombinaciji s standardnimi
notranjimi enotami.
•Če je daljinski upravljalnik priključen na enoto ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo,
je mogoče samostojno delovanje. Vendar pa nastavljanje temperature z daljinskim
upravljalnikom ni mogoče.
•Vklop/izklop s termostatom je odvisen od tovarniških nastavitev. Vendar pa je mogoče
vrednost spremeniti pri vgradnji/servisiranju na mestu.
Zamrzovanje/
odmrzovanje
•Ko izdelek obratuje v načinu Heat, zaradi temperaturne razlike med enoto in zunanjim
zrakom nastane zmrzal.
Če pride do tega:
- Izdelek preneha ogrevati.
-Izdelek bo 10 minut samodejno obratoval v načinu odstranjevanja ledu.
- Para, ki v načinu odstranjevanja ledu nastane na zunanji enoti, ni nevarna.
Ni treba posegati v napravo. Po približno 10 minutah bo izdelek znova začel normalno
obratovati.
∗Ko bo enota začela odstranjevati led, ne bo delovala.
Visoke notranje/
zunanje temperature
•Če so notranje in zunanje temperature visoke ter izdelek obratuje v načinu Heat, se lahko
ventilator zunanje enote in kompresor občasno ustavita. To je običajno. Počakajte, da se
izdelek znova vklopi.
Izpad električne
energije
•Če do izpada električne energije pride med delovanjem izdelka, se bo delovanje nemudoma
zaustavilo in enota se bo izklopila. Ko se električna energija povrne, se bo izdelek samodejno
zagnal.
Zaščitni mehanizem
•Po tem, ko se kompresor zaustavi ali je napajanje izklopljeno, kompresor 3 minute ne bo
deloval, da se zaščiti, zato hladen/topel zrak iz enote ne začne pihati takoj.
14
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 14
2017-05-02 오전 11:01:31
Preverjanje imen delov
Glavni deli
Toplotni izmenjevalnik
Izhodni zrak
Zunanji
zrak
Povratni zrak
Pomožni zrak
Vlažilnik (možnost)
Tuljava za neposredno
ekspanzijo
Škatlica z električno
komponento
Nadzorna plošča
Zračni filter
(v notranjosti)
Kukalo
A
Dostop za pregled/
vzdrževanje
A
Model
'A' (mm)
AM050FNKDEH
450 x 450
AM100FNKDEH
550 x 550
▶ Obstaja dostop za pregled/vzdrževanje za čiščenje zračnega filtra in elementa toplotnega izmenjevalnika.
▶ Pomanjkanje prostora za namestitev in vzdrževanje lahko privede do poškodbe ali težave v delovanju naprave.
▶ Obstaja tudi dostop za pregled/vzdrževanje tuljave za neposredno ekspanzijo in elementa vlažilnika.
15
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 15
2017-05-02 오전 11:01:31
Preverjanje imen delov
Za podrobna navodila si oglejte uporabniški priročnik za žični daljinski upravljalnik.
▶ Žični daljinski upravljalnik (ni priložen)
▶ Model: MWR-WE10N
Zaslon
Kazalnik LED
(zelen: Običajno/rdeč : Napaka)
Gumb za vklop/izklop
Gumb za nastavitev temperature
16
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 16
2017-05-02 오전 11:01:31
Klasifikacija
Oznaka
Funkcija
Prikazuje delovanje sistema
Prikazuje tiho delovanje/mirovanje
Prikazuje notranjo temperaturo/nastavljeno temperaturo
Informacije,
povezane z
izdelkom
Prikazuje upravljanje izpusta temperature
Prikazuje količino CO2 /porabo energije
Prikazuje hitrost ventilatorja klimatske naprave
Prikazuje izbiranje lopatice
Prikazuje nihanje zraka (gor/dol)
Prikaz nastavitev za tedenski urnik/dopust
Informacije,
povezane z
urnikom
Prikazuje trenutni dan ( ) ali načrtovani dan (_)
Prikazuje številko urnika
Prikazuje izbiranje načrtovane naprave
Prikazuje trenutni čas/poletni čas/načrtovani čas
Informacije,
povezane z
ventilatorjem
(ERV)
Prikazuje delovanje ventilatorja (ERV)
Prikazuje čiščenje
Prikazuje hitrost ventilatorja ventilatorja (ERV)
Prikazuje neveljavno delovanje/čiščenje filtra (obdobje čiščenja filtra)
Informacije,
povezane z
običajnimi
funkcijami
Prikazuje opozorilo za čiščenje posode za prah/preverjanje/delno
zaklepanje/polno zaklepanje
Prikazuje odsotnost/senzor za zaznavanje gibanja/prezračevalno napo/
zunanje medomrežno upravljanje/samodejno čiščenje/vlaženje/varčevanje
z energijo/vnos zunanjega zraka/centralizirano upravljanje
Prikazuje možnost S-Plasma Ion
Prikazuje gostoto CO2 v notranjosti
Prikazuje notranjo vlažnost
17
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 17
2017-05-02 오전 11:01:33
Preverjanje imen delov
Gumbi
Klasifikacija
Gumb
Funkcija
Gumb za vklop/izklop
Gumb za način
Informacije,
povezane z
enoto
Gumb za nastavitev
temperature
Gumb za hitrost
ventilatorja
Vklopi/izklopi enoto
Izbere želeno delovanje enote
Nastavi želeno temperaturo
Spremeni hitrost ventilatorja enote
Gumb za nihanje zraka Spremeni smer pretoka zraka navzgor ali navzdol
Gumb za temperaturo
Gumb za tiho/
mirovanje
Preveri notranjo temperaturo
Izbere tiho delovanje/mirovanje za enoto
18
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 18
2017-05-02 오전 11:01:34
Klasifikacija
Gumb
Funkcija
Gumb za vlažnost
Informacije,
povezane z
enoto
Gumb za lopatico
Gumb za odsotnost/
senzor za
zaznavanje gibanja
Vnos zunanjega zraka
Gumb za urnik
Vklopi/izklopi funkcijo vlaženja AHU
Izbere lopatico za posamično upravljanje
Izbere, ko nihče ni zaznan v notranjosti, ko se mora
klimatska naprava samodejno izklopiti, ko je nastavljen
način delovanja ODSOTNOST
Izberite funkcijo vnosa zunanjega zraka AHU
Izbere funkcijo nastavitve urnika
Uporabniško nastavljen gumb Izbere funkcijo podrobne nastavitve
Navigacijski gumbi
Gumb za nastavi
Gumb ESC
Prikazi
posebnih
funkcij
Gumbi,
povezani z
ventilatorjem
(ERV)
Gumb za brisanje
Shrani nove nastavitve
Vrnitev v splošni način z zaslonov urnika in podrobne nastavitve
Preklic nastavitve urnika
Gumb za samodejno
Uporabite funkcijo samodejnega čiščenja za enoto
čiščenje
Gumb za CO2/[kWh]
Prikaz količine CO2 in porabe energije
Gumb za
ponastavitev filtra
Izklop prikaza za čiščenje filtra (ponastavitev časa uporabe
filtra)
Gumb za S-Plasma
Ion
Izbere funkcijo S-Plasma Ion
Gumb za vklop/izklop
Vklop/izklop ventilatorja (ERV)
Gumb za način
Izbere želeno delovanje ventilatorja (ERV)
Gumb za hitrost
Spremeni hitrost ventilatorja za ventilator (ERV)
ventilatorja
Gumb za varčevanje z energijo Zažene način varčevanja z energijo
Gumb za čiščenje
OPOMBA
Pomikanje med elementi ali spreminjanje vrednosti
elementa
Izbere čiščenje zraka z upravljanjem vhodnega/izhodnega zraka
•Po čiščenju filtra pritisnite gumb Filter Reset. Lučka
se bo izklopila in znova vklopila, ko bo čas za naslednje
čiščenje.
•Če pritisnete funkcijsko tipko, ki je enota ne podpira, se bo vklopila lučka
.
•Če je nastavitev prikaza temperature nastavljena na notranjo temperaturo in pritisnete gumb Temp., se bo prikazala
lučka
. (Nastavitev je na voljo, ko namestite žični daljinski upravljalnik.)
•Če pritisnete gumb Vklop/izklop , ko je ventilator (ERV) povezan z žičnim daljinskim upravljalnikom, lahko
klimatska naprava in ventilator (ERV) delujeta ali se zaustavita hkrati, ali pa lahko deluje oziroma se zaustavi samo
klimatska naprava. Tovarniško je nastavljeno hkratno delovanje/zaustavitev. (Nastavitev je na voljo, ko namestite žični
daljinski upravljalnik.)
•Čeprav sta klimatska naprava in ventilator (ERV) nastavljena na hkratno delovanje/zaustavitev, lahko klimatsko
napravo in ventilator (ERV) upravljate posamično, če uporabite drug upravljalnik (denimo brezžični daljinski
upravljalnik, centralizirani upravljalnik ali S-net mini). Posamično upravljanje ne deluje z žičnim daljinskim
upravljalnikom.
19
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 19
2017-05-02 오전 11:01:36
Osnovno delovanje
Osnovne postopke delovanja lahko izberete po pritisku gumba Mode.
Ko je žični daljinski upravljalnik hkrati priključen na ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo in klimatsko napravo
Pri upravljanju ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo
Pritisnite gumb
za začetek delovanja ventilatorja (ERV).
Pritisnite gumb
, da izberete želeni postopek.
Pritisnite gumb
, da spremenite hitrost ventilatorja.
Ogrevanje-EX
Tiho
Odsotnost
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Srednja)
Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
(Srednja)
By-Pass
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Srednja)
Samodejno
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Srednja)
※ Po namestitvi senzorja za CO2 v ventilator (ERV) lahko izbirate med možnostmi
(Visoka) ▷
(Turbo)
▷
(Samodejno) ▷
(Srednja).
(Izjema: Postopek Quiet, postopek Away)
20
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 20
2017-05-02 오전 11:01:37
Pri upravljanju klimatske naprave
Za začetek upravljanja klimatskih naprav pritisnite gumb
Pritisnite gumb
, da izberete želeni postopek.
Pritisnite gumb
, da izberete hitrost ventilatorja.
Samodejno
Hlajenje
Sušenje
(Samodejno)
(Nizka),
(Srednja),
(Visoka),
(Samodejno)
(Samodejno)
Ventilator
(Nizka),
(Srednja),
(Visoka)
Ogrevanje
(Nizka),
(Srednja),
(Visoka),
Pritiskajte gumba
.
(Samodejno)
, da izberete želeno temperaturo.
Samodejno
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu od 18 °C do 30 °C.
Hlajenje
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu od 18 °C do 30 °C.
Sušenje
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu od 18 °C do 30 °C.
Ventilator
Želene temperature ne morete spremeniti.
Ogrevanje
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu od 16 °C do 30 °C.
21
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 21
2017-05-02 오전 11:01:39
AA
Osnovno
delovanje
Pri istočasnem upravljanju enote ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo in klimatske naprave
▶ Enoto ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo in klimatske naprave uporabljajte ločeno v skladu z navodili za
obratovanje samo enote ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo in samo klimatske naprave.
OPOMBA
•Ko ERV obratuje samo s tuljavo za neposredno ekspanzijo, hlajenje in ogrevanje nista mogoči.
•Ko ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo in klimatsko napravo upravljate hkrati, ERV s tuljavo za
neposredno ekspanzijo sledi delovanju klimatske naprave.
Ko je žični daljinski upravljalnik priključen samo na ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo
Ko upravljate samo delovanje prezračevanja enote ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo
Pritisnite gumb
za začetek delovanja ventilatorja (ERV).
Pritisnite gumb
, da izberete želeni postopek.
Pritisnite gumb
, da spremenite hitrost ventilatorja.
Ko upravljate samo hlajenje in ogrevanje enote ERV s tuljavo za neposredno ekspanzijo
A
Pritisnite gumb (A ali C)
ventilatorja (ERV).
B
Pritisnite gumb
ventilatorja (ERV).
za začetek delovanja
(D) , da izberete želeno delovanje
Pritisnite gumb
(E), da spremenite hitrost ventilatorja.
Pritisnite gumb
(B), da izberete hlajenje in ogrevanje.
C
D
E
OPOMBA
•Nastavitev temperature samo z ERV s tuljavo za neposredno
ekspanzijo ni mogoča.
•Suhega delovanja ni mogoče izbrati, če upravljate samo ERV s
tuljavo za neposredno ekspanzijo.
22
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 22
2017-05-02 오전 11:01:40
Čiščenje in vzdrževanje enote
Čiščenje zračnega filtra
Zračne filtre očistite vsaj dvakrat letno. Vendar pa se pogostost lahko razlikuje glede na uporabo in okolje.
V prašnih prostorih zračne filtre čistite pogosteje.
Pred čiščenjem enote mora biti napajanje prekinjeno.
Odvijte vijaka na nadzorni plošči.
▶▶ Nadzorno ploščo odstranite z enote.
▶▶ Zračne filtre povlecite naprej, da jih odpnete.
▶ Na obeh straneh toplotnega izmenjevalnika so
skupaj štirje filtri.
Vijak
Zračni filter
▶▶ Znova namestite zračne filtre in dostopno
ploščo.
▶ Bodite pozorni, da zračne filtre pravilno vstavite.
V nasprotnem primeru se lahko na toplotnem
izmenjevalniku nabere prah in se poslabša
učinkovitost delovanja.
OPOMBA
▶▶ S sesalnikom ali krtačo odstranite ves prah
z zračnih filtrov.
•Zračne filtre zamenjajte vsaki dve leti. Pogostost menjave se lahko razlikuje glede na obdobje uporabe in
stanje.
•Če je zračni filter poškodovan, ga posamezno kupite v centru za pomoč strankam ali v trgovini, kjer ste
kupili izdelek.
• Zagotovite, da ste izklopili električno napajanje.
23
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 23
2017-05-02 오전 11:01:41
Čiščenje
in vzdrževanje enote
AA
Čiščenje toplotnega izmenjevalnika
Toplotni izmenjevalnik očistite vsaj dvakrat letno. Vendar pa se pogostost lahko razlikuje glede na uporabo in okolje.
V prašnih prostorih toplotni izmenjevalnik čistite pogosteje.
Pred čiščenjem enote mora biti napajanje prekinjeno.
▶▶ Odvijte vijaka na nadzorni plošči.
▶▶ Nadzorno ploščo odstranite z enote.
▶▶ Toplotna izmenjevalnika odstranite
zaporedoma.
▶ Toplotni izmenjevalnik je težak.
Pazite, da vam ne pade.
▶ V enoti sta dva toplotna izmenjevalnika.
Oba morate očistiti istočasno.
Vijak
Toplotni izmenjevalnik
▶▶ Z nastavkom sesalnika odstranite ves prah in delce na toplotnih izmenjevalnikih.
▶ Pazite, da z nastavkom ne pridete preblizu,
saj lahko tako poškodujete toplotni izmenjevalnik.
▶▶ Znova namestite toplotna izmenjevalnika in nadzorno ploščo.
OPOMBA
•Če je toplotni izmenjevalnik poškodovan, ga posamezno kupite v centru za pomoč strankam ali v trgovini,
kjer ste kupili izdelek.
•Zagotovite, da ste izklopili električno napajanje.
• Toplotnega izmenjevalnika ne spirajte z vodo. To lahko zmanjša učinkovitost njegovega delovanja.
POZOR
24
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 24
2017-05-02 오전 11:01:42
Čiščenje vlažilnika (izbirno)
▶▶ Odvijte 15 vijakov na nadzorni plošči
vlažilnika.
Snemite nadzorno ploščo vlažilnika.
▶▶ Odstranite še dva vijaka.
Vijak
▶▶ Vlažilnik potopite v vodo in
ga previdno pretresite gor in dol, da se sprosti
morebitna umazanija.
▶▶ Element odstranite, kot je prikazano na sliki.
▶ Vlažilnika ne drgnite.
▶ Na vlažilnik ne pršite vode neposredno iz cevi.
▶ Ne uporabljajte detergenta
ali vode s temperaturo
nad 40 °C.
▶▶ Znova namestite vlažilnik in nadzorno ploščo.
▶ Preverite, ali je vlažilnik pravilno nameščen. Sicer lahko pride do puščanja vode in slabšega delovanja.
25
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 25
2017-05-02 오전 11:01:43
Čiščenje
in vzdrževanje izdelka
AA
Čiščenje odcejevalnika (izbirno)
▶▶ Odstranite pokrov odcejevalnika.
▶▶ Izvlecite mrežno oko v odcejevalniku.
Odcejevalnik
Mrežno oko
Pokrov
▶▶ Mrežno oko očistite s tekočo vodo.
OPOMBA
•Mrežno oko očistite enkrat mesečno.
26
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 26
2017-05-02 오전 11:01:43
Vzdrževanje izdelka
Obdobje za zamenjavo in čiščenje
Osnovni deli
Deli
Zamenjava
Čiščenje
Razlog za zamenjavo ali čiščenje
Zračni filter
2 leti
6 mesecev
Zamašitev zaradi prahu,
slabše delovanje
Toplotni izmenjevalnik
–
6 mesecev
Zamašitev zaradi prahu
Pladenj za odpadno vodo
–
1 leto
Onesnaženje
Deli
Zamenjava
Čiščenje
Razlog za zamenjavo ali čiščenje
Ventil za elektronsko
dovajanje vode
5 leti
–
Slabše delovanje, zamašitev
Ventil za krmiljenje pretoka
5 leti
–
Slabše delovanje, zamašitev
Cevi za vodo
10 leti
–
Vlažilnik
7–10 let
(1000 ur/leto)
1 leto
Odcejevalnik dovodne
vode
10 leti
1 mesec
(obdobje ogrevanja)
Izbirni deli
OPOMBA
Slabše delovanje, puščanje vode
iz cevi
Slabše delovanje zaradi
prenasičenosti
Slabše delovanje, zamašitev
•Življenjska doba izdelka in trajanje izdelka se lahko razlikujeta od podatkov v zgornji razpredelnici zaradi
pogojev namestitve in stanja vzdrževanja. Zgornja razpredelnica je veljavna, če enoto ERV uporabljate
skladno z navodili, jo redno vzdržujete in je v splošnem stanju prezračevanja.
(Če ERV obratuje neprekinjeno, se lahko obdobje zamenjave zmanjša na 1/3–2/5.)
27
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 27
2017-05-02 오전 11:01:43
Dodatek
AA
Odpravljanje težav
Če izdelek začne nenormalno delovati, si oglejte spodnjo razpredelnico. Tako lahko prihranite čas in nepotrebne
stroške.
TEŽAVA
REŠITEV
Izdelek ne začne delovati
takoj, ko ga znova
zaženete.
•Zaradi zaščitnega mehanizma se naprava ne zažene takoj, da prepreči
preobremenitev enote.
Zažene se po 3 minutah.
Izdelek sploh ne deluje.
•Preverite, ali je napajalni priključek ustrezno priključen. Napajalni priključek
pravilno vtaknite v vtičnico.
• Preverite, ali je odklopnik vklopljen.
• Preverite , ali je vklopljen tokovni omejevalnik.
• Preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
• Preverite varovalko. Preverite, da ni izgorela.
Iz izdelka ne piha hladen
(topel) zrak.
•Preverite, ali je nastavljena temperatura priključene klimatske naprave višja
(nižja) od trenutne temperature.
•Preverite, ali je bil izdelek pravkar vklopljen. Če ga, počakajte 3 minute. Hladen
zrak ne piha, da zaščiti kompresor zunanje enote.
•Preverite, ali je izdelek nameščen na mestu, ki je izpostavljeno neposredni sončni
svetlobi. Za povečanje učinkovitosti hlajenja na okna obesite zavese.
• Preverite, ali je v bližini zunanje enote pokrov ali kaka ovira.
• Preverite, ali je cev s hladilno tekočino predolga.
• Preverite, ali je izdelek na voljo samo za način Cool.
• Preverite, ali je daljinski upravljalnik na voljo samo za način hlajenja.
Hitrost ventilatorja se ne
spremeni.
•Preverite, ali ste izbrali način Quiet.
Izdelek v načinu Quiet samodejno prilagodi hitrost ventilatorja na Samodejno.
Funkcije časovnika ni
mogoče nastaviti.
•Preverite, tako da po tem, ko ste nastavili čas, na daljinskem upravljalniku
pritisnete gumb Power.
Med delovanjem je v
prostoru neprijeten vonj.
•Preverite, ali naprava obratuje v zadimljenem prostoru oziroma vonj prihaja od
zunaj. Izdelek zaženite v načinu Fan ali odprite okno, da prostor prezračite.
Izdelek proizvaja brbotajoč
zvok.
•Ko hladilna tekočina kroži skozi kompresor, se sliši brbotajoč zvok. Pustite, da
izdelek obratuje v izbranem načinu.
•Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb Power, se lahko zasliši zvok
črpalke za praznjenje v izdelku.
Z lopatic za pretok zraka
kaplja voda.
•Preverite, ali je izdelek daljše obdobje hladil z lopaticami za pretok zraka,
obrnjenimi navzdol. Kondenzacija lahko nastane zaradi temperaturne razlike.
Izdelek se ne vklopi ali
izklopi z žičnim daljinskim
upravljalnikom.
• Preverite, ali ste žični daljinski upravljalnik nastavili na skupinsko upravljanje.
Žični daljinski upravljalnik
ne deluje.
•Preverite, ali se na zaslonu žičnega daljinskega upravljalnika pojavi kazalnik
TEST. V tem primeru izklopite enoto in odklopnik. Pokličite najbližji kontaktni
center.
Kazalniki na digitalnem
zaslonu utripajo.
•Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Power, da izklopite enoto in
odklopnik. Nato napravo znova vklopite.
28
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 28
2017-05-02 오전 11:01:43
TEŽAVA
REŠITEV
Iz zračne odprtine ne
piha zrak.
•Preverite, ali morda prah ovira zračni filter ali toplotni izmenjevalnik.
Nabiranje prahu lahko zmanjša učinkovitost delovanja ventilatorja.
Zračni filter in toplotni izmenjevalnik redno čistite.
•Preverite, ali zračne odprtine ovira prah.
Odstranite ves prah v zračni odprtini.
Iz zračne odprtine
kaplja voda.
•Preverite, ali ventilator med ogrevanjem deluje v načinu By-Pass.
Med ogrevanjem mora ventilator delovati v načinu Heat-EX.
Vlaženje ne deluje.
• Preverite, ali je za dodatno vlaženje nameščen vlažilnik.
•Preverite, ali je enota v načinu heat.
(Vlaženje deluje samo, ko je enota v načinu heat.)
• Stanje za vklop/izklop delovanja vlaženja ni navedeno.
Specifikacije modela (teža in dimenzije)
Model
Neto teža
Neto mere (Š x G x V)
AM050FNKDEH/EU
61,0 kg
1553x270x1000 mm
AM100FNKDEH/EU
90,0 kg
1763x340x1135 mm
29
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 29
2017-05-02 오전 11:01:43
IMATE VPRAŠANJA ALI KOMENTARJE?
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE NA SPLETU NA
NASLOVU
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DRŽAVA
BOSNIA
BULGARIA
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000 Цена в мрежата
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CROATIA
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
030-6227 515
01 48 63 00 00
06196 9340275
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
GREECE
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
www.samsung.com/hu/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
NETHERLANDS
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
DB68-03715A-06
NASA ERV PLUS_IB+IM_SL_03715A-06_web.indd 30
2017-05-02 오전 11:01:44
Download PDF

advertising