Samsung | AR18NSFPEWQN | Samsung AR18NSFPEWQN Navodila za uporabo

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov.Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje
ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
Ta oznaka na bateriji, navodilih za uporabo ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove
življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so označeni kemijski
simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi vrednostmi,
označenimi v Direktivi Evropskega sveta 2006/66.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih, določenih za izdelek, npr.
REACH, OEEO in ločevanje baterij, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Klimatska naprava
Navodila za uporabo
AR∗∗NSFP∗∗∗
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Slovenščina 2

Vsebina
Varnostne informacije 3
Varnostne informacije
3
Hiter pregled
12
Delovanje daljinskega upravljalnika
12
Vstavljanje baterij • Načini delovanja • Nadzor temperature •
Upravljanje hitrosti ventilatorja • Upravljanje smeri pretoka zraka
Funkcije Power Smart
14
Hlajenje14
Način Cool • Funkcija za hlajenje 2-Step
Razvlaževanje zraka
15
Način Dry
Ogrevanje
15
Način Heat
Funkcije Quick Smart
16
Način Auto • Način Fan • Funkcija Fast • Funkcija Comfort •
Funkcija za zvočni signal • Funkcija Quiet
Funkcije za varčevanje energije
18
Uporaba funkcij za varčevanje energije
18
Funkcija Single user • Funkcija za časovni vklop/izklop •
Funkcija good’sleep
Čiščenje in vzdrževanje
20
Hitro čiščenje
20
Odpravljanje težav
22
Informacije o hladilnem sredstvu
24
2 Slovenščina
Varnostne informacije
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne
poškodbe ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne
poškodbe ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni
udar.
Prekinite električno napajanje.
Enote NE razstavljajte.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Napajalni kabel uporabite glede na specifikacijo vira
električnega napajanja za ta izdelek in ga uporabite samo za to
napravo. Ne uporabljajte podaljška za kabel.
•• S podaljškom za kabel lahko povzročite električni udar ali požar.
•• Ne uporabljajte električnega transformatorja. S tem lahko
povzročite električni udar ali požar.
•• Če uporabite drugačno napetost/frekvenco/nazivni tok, lahko pride
do požara.
Slovenščina 3
Varnostne informacije
Pred uporabo nove klimatske naprave temeljito preberite ta priročnik, da boste
vedeli, kako varno in učinkovito uporabljati številne funkcije vaše naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko značilnosti vaše
klimatske naprave malenkost razlikujejo od tistih, navedenih v priročniku. Če
imate kako vprašanje, pokličite najbližji kontaktni center ali poiščite pomoč in
informacije na naslovu www.samsung.com.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično
osebje ali servisno podjetje.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar, eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali poškodbe in lahko
izničite jamstvo za nameščeni izdelek.
Zraven klimatske naprave namestite ločilno stikalo (vendar ne
na plošče klimatske naprave) in odklopnik za to napravo.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Zunanjo enoto trdno namestite, da električni del zunanje enote
ni izpostavljen.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar, eksplozijo ali težave v delovanju izdelka.
Naprave ne nameščajte zraven radiatorjev ali vnetljivih
materialov. Naprave ne nameščajte v vlažnem, mastnem ali
prašnem okolju ali na mestu, izpostavljenem neposredni sončni
svetlobi in vodi (ali dežju). Naprave ne nameščajte na območju,
kjer lahko pride do puščanja plina.
•• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na mesto, od koder lahko
pade, npr. na visoko zunanjo steno.
•• Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt ali
poškodbe lastnine.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite na
plinsko cev, plastično cev za vodo ali telefonsko linijo.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar ali eksplozijo.
•• Uporabite ozemljeno vtičnico.
4 Slovenščina
Klimatsko napravo po namestitvi pokrijte s PE VREČO, ki jo
odstranite ob ponovnem zagonu klimatske naprave.
Napravo namestite na ravno in trdo površino, ki zdrži njeno težo.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno tresenje,
hrup ali težave v delovanju izdelka.
Ustrezno namestite odtočno cev, da voda pravilno odteka.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči prelivanje vode in
materialno škodo. Izogibajte se dodajanju odtoka v cevi za odpadno
vodo, saj lahko v prihodnosti pride do neprijetnega vonja.
Pri nameščanju zunanje enote pazite, da priključite odvodno cev,
da se voda ustrezno odvaja.
•• Voda, ki jo med gretjem proizvede zunanja enota, se lahko razliva
in povzroči materialno škodo.
Še zlasti pozimi, če pade led, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt
ali materialno škodo.
Slovenščina 5
Varnostne informacije
POZOR
Varnostne informacije
Varnostne informacije
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Ne vlecite električnega voda in ne poskušajte ga premočno
upogniti. Ne poskušajte ga zasukati ali vozlati. Električnega voda
ne nameščajte nad kovinske izdelke, nanj ne postavljajte težkih
predmetov, ne nameščajte ga med predmeti in ne potisnite ga v
prostor za napravo.
•• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
POZOR
Če klimatske naprave ne uporabljate dalj časa, napajanje izklopite z
odklopnikom.Napajanje izklopite tudi med nevihto.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
ZA UPORABO
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po
zažganem ali dim, nemudoma izklopite napajanje in se obrnite
na najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
6 Slovenščina
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na
najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju izdelka,
puščanje vode, električni udar ali požar.
•• Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite na
drugem mestu, boste morali plačati dodatne stroške sestave in
montaže.
•• Še zlasti če želite napravo namestiti na neobičajnem mestu, kot
denimo v industrijski coni ali ob obali, kjer je izpostavljena soli v
zraku, se obrnite na najbližjega serviserja.
Odklopnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
•• Tako lahko povzročite električni udar.
Klimatske naprave z odklopnikom ne izklopite med delovanjem.
•• Izklop in ponovni vklop klimatske naprave z odklopnikom lahko
povzročita iskro in s tem električni udar ali požar.
Ko klimatsko napravo razpakirate, embalažo hranite zunaj
dosega otrok, saj je lahko nevarna za otroke.
•• Če si otrok na glavo povezne plastično vrečko, se lahko zaduši.
Slovenščina 7
Varnostne informacije
Ob puščanju plina (propan, tekoči naftni plin ipd.) prostor
nemudoma prezračite in se ne dotikajte električnega voda. Ne
dotikajte se naprave ali električnega voda.
•• Ne uporabljajte ventilatorja.
•• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Med ogrevanjem se lopatic za pretok zraka ne dotikajte z rokami
ali prsti.
•• S tem lahko povzročite električni udar ali opekline.
V zračno odprtino klimatske naprave ne vtikajte prstov ali
predmetov.
•• Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v
napravo.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite s prekomerno
silo.
•• S tem lahko povzročite požar, osebne poškodbe ali težave v
delovanju izdelka.
V bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov, po
katerih bi lahko otroci splezali na napravo.
•• Tako bi se otroci lahko resno poškodovali.
Klimatske naprave ne uporabljajte dolgo v slabo prezračenem
prostoru ali zraven bolehnih ljudi.
•• Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj enkrat na
uro odprite okno.
Če v napravo vstopi tuja snov, npr. voda, izklopite električno
napajanje in se obrnite na najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati
sami.
•• Ne uporabljajte nobenih varovalk (kot so baker, jeklene žice ipd.),
razen standardnih.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
8 Slovenščina
Pod notranjo enoto ne postavljajte predmetov ali naprav.
•• Kapljanje vode iz notranje enote lahko povzroči požar ali
materialno škodo.
Vsaj enkrat letno preverite, da namestitveni okvir ni zlomljen.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
•• Da bi preprečili osebne poškodbe, zagotovite, da smer vodoravnega
pretoka zraka spremenite po tem, ko se lopatice ustavijo.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok pa
skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov
(perila, prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij,
kovinskih izdelkov ipd.).
•• S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v delovanju
izdelka ali poškodbe.
Slovenščina 9
Varnostne informacije
POZOR
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
•• Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so
insekticidi.
•• Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi električni
udar, požar ali težave v delovanju izdelka.
Ne pijte vode iz klimatske naprave.
•• Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in
ga ne poskušajte razstaviti.
Ne dotikajte se cevi, ki so povezane z izdelkom.
•• To lahko povzroči opekline ali poškodbe.
Klimatske naprave ne uporabljajte za vzdrževanje precizne
opreme, hrane, živali, rastlin ali kozmetike oziroma za
kakršne koli druge neobičajne namene.
•• To lahko povzroči materialno škodo.
Ljudi, živali in rastlin pretoku zraka iz klimatske naprave ne
izpostavljajte predolgo.
•• To je lahko nevarno za ljudi, živali ali rastline.
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem.Omenjene osebe lahko uporabljajo to napravo le, kadar
jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o njeni uporabi
oziroma jih pri tem nadzoruje. Poskrbite, da so otroci v bližini
naprave pod nadzorom in da se z njo ne igrajo.
10 Slovenščina
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za
čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčil ali alkohola.
•• To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe, električni
udar ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite električno napajanje
in počakajte, da se ventilator ustavi.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
POZOR
Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite
previdni, saj ima ostre robove.
•• To mora izvesti usposobljeno tehnično osebje, obrnite se na
monterja ali serviserja.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite sami.
•• Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
•• Pri čiščenju filtra si oglejte navodila v razdelku »Hitro čiščenje«.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite poškodbe,
električni udar ali požar.
•• Pri rokovanju z izmenjevalnikom toplote bodite pozorni na ostre
robove na površini, da se ne poškodujete.
Slovenščina 11
Varnostne informacije
Za uporabo v Evropi: To napravo smejo uporabljati otroci, stari
od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi
motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih kdo
nadzira ali jim svetuje o varni uporabi naprave in če poznajo
tveganja, povezana z uporabo naprave. Otroci se ne smejo igrati
z napravo. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci, če pri
tem nimajo nadzora.
Delovanje daljinskega upravljalnika
Klimatska naprava je preprosta za uporabo, saj le izberete način ter nato nastavite temperaturo, hitrost ventilatorja in
smer zraka. Za gumbe na daljinskem upravljalniku, ki se nanašajo na posamezno funkcijo, si oglejte strani na začetku
tega priročnika.
Vstavljanje baterij
1
Nadzor temperature
Temperaturo v vseh načinih lahko upravljate, kot
sledi:
Hiter pregled
dve
bateriji,
AAA
two1,5-V
1.5V AAA
type vrste
batteries
OPOMBA
• Opisi v tem priročniku se povečini nanašajo na
gumbe za daljinsko upravljanje.
• Čeprav je na zaslonu daljinskega upravljalnika
prikazan Ionizer ( ) / d'light Cool / Usage / Filter
Reset / Display, v tem modelu ni na voljo.
• Pri večdelnem sistemu, sta na zaslonu daljinskega
upravljalnika prikazani tudi funkciji Ionizer ( ) /
d'light Cool / Single user / Usage / Filter Reset /
Display, vendar nista na voljo za uporabo.
1
Načini delovanja
Med načini Auto, Cool, Dry, Fan in Heat lahko
preklapljate z gumbom
.
Način
Upravljanje temperature
Auto/Cool/
Spremenite za 1 °C med 16 °C in 30 °C.
Heat
Dry
Spremenite za 1 °C med 18 °C in 30 °C.
Fan
Temperature ni mogoče nastaviti.
OPOMBA
Načine Cool, Dry in Heat lahko uporabite v naslednjih
pogojih:
Način
Cool
Dry
Notranja
od 16 °C do od 18 °C do
temperatura
32 °C
32 °C
Zunanja
od -10 °C
od -10 °C
temperatura do 46 °C
do 46 °C
80 %
Notranja
relativne
_
vlažnost
vlažnosti
ali manj
Heat
27 °C ali
manj
od -15 °C
do 24 °C
_
• Če klimatska naprava v okolju z visoko vlažnostjo
v načinu Cool deluje dalj časa, lahko pride do
kondenzacije.
• Če zunanja temperatura pade na –15 °C, se lahko
zmogljivost gretja zmanjša do celo 60 % do 70 %
navedene zmogljivosti.
• Za več informacij o zunanji temperaturi v večdelnem
sistemu glejte navodila za uporabo večdelnega
sistema.
12 Slovenščina
1
Upravljanje hitrosti ventilatorja
V posameznem načinu lahko izberete naslednje
hitrosti ventilatorja:
Način
Auto/
Dry
Fan
Upravljanje smeri pretoka zraka
Navpičen pretok zraka
Navpični pretok zraka zagotovite tako, da preprečite
premikanje navpičnih lopatic za pretok zraka.
(Samodejno)
(Samodejno), (Nizko),
(Visoko),
(Turbo)
(Nizko),
(Turbo)
(Srednje),
(Srednje),
(Visoko),
Delujoča naprava
▶
OPOMBA
• Če navpično lopatico za pretok zraka usmerite
ročno, se ob izklopu klimatske naprave morda ne bo
v celoti zaprla.
• Navpični tok zraka lahko spreminjate, ko je
vklopljena funkcija good'sleep v načinu Heat, ne pa
tudi v načinu Cool.
Vodoravni pretok zraka (ročno)
Vodoravni pretok zraka zagotovite tako, da ročno
spremenite usmeritev lopatic za vodoravni pretok
zraka.
Slovenščina 13
Hiter pregled
Cool/
Heat
Razpoložljive hitrosti ventilatorja
1
Hlajenje
Pametne in zmogljive funkcije hlajenja klimatske naprave Samsung ohranjajo zaprt prostor hladen in prijeten.
2
Način Cool
Uporabite način Cool za hlajenje v vročini.
▶
▶
Izberite Cool.
OPOMBA
3
Funkcija za hlajenje 2-Step
Funkcijo za hlajenje 2-Step uporabite za hitro
doseganje nastavljene temperature. Klimatska
naprava samodejno prilagodi hitrost ventilatorja in
smer pretoka zraka. To funkcijo lahko izberete samo
v načinu Cool.
▶
• Za udobno bivanje razliko med notranjo in zunanjo
temperaturo zraka v načinu Cool vzdržujte na 5 °C.
V načinu Cool
• Ko izberete način Cool, izberite funkcijo,
temperaturo in hitrost ventilatorja, ki jih želite
uporabiti.
Izberite 2-Step.
Funkcije Power Smart
‐‐ Za hitro ohladitev prostora izberite nizko
temperaturo in visoko hitrost ventilatorja.
‐‐ Da bi privarčevali z energijo, izberite visoko
temperaturo in počasno hitrost ventilatorja.
‐‐ Ko se temperatura v prostoru približa nastavljeni
temperaturi, bo kompresor začel delovati z nizko
hitrostjo, da varčuje z energijo.
14 Slovenščina
▶

▶
▶
OPOMBA
• Če funkcijo 2-Step izberete, ko delujejo funkcije Fast,
Comfort, Quiet, Single user ali good'sleep, bodo te
funkcije preklicane.
Razvlaževanje zraka
Funkcija razvlaževanja zraka klimatske naprave Samsung omogoča, da je zaprt prostor suh in udoben.
4
Način Dry
OPOMBA
Način Dry uporabite v deževnem ali soparnem
vremenu.
▶
▶
Izberite Dry.
• Nižja je nastavljena temperatura, večja je zmogljivost
razvlaževanja zraka. Ko je trenutna vlažnost
previsoka, spremenite nastavljeno temperaturo na
nižjo.
• Načina Dry ni mogoče uporabljati za gretje. V načinu
Dry je stranski učinek hlajenje.
Ogrevanje
Funkcija ogrevanja klimatske naprave Samsung omogoča, da je zaprt prostor topel in udoben.
Način Heat
Način Heat uporabite za gretje.
▶
▶
Izberite Heat.
OPOMBA
• Pri ogrevanju klimatske naprave ventilator na
začetku morda ne bo deloval od 3 do 5 minut, da
prepreči hladne sunke.
• Med delovanjem funkcije Defrost iz notranje enote
ne prihaja zrak, da se prepreči uhajanje hladnega
zraka. Ko je delovanje funkcije Defrost ustavljeno, iz
nje nekaj časa prihaja topel zrak.
• Cikel funkcije Defrost se lahko skrajša glede na
količino zmrzali na zunanji enoti.
• Cikel funkcije Defrost se lahko skrajša tudi glede na
vlažnost, ki jo povzročita dež in sneg.
• Med delovanjem funkcije Defrost ne morete izbirati
drugih funkcij z daljinskim upravljalnikom. Izberite
jih, ko je delovanje funkcije Defrost končano.
• Če klimatska naprava prostora ne segreje dovolj,
uporabite dodatno napravo za ogrevanje.
• Če je med uporabo načina Toplo zunanja
temperatura nizka in vlažnost visoka, se lahko na
zunanjem toplotnem izmenjevalniku pojavi zmrzal.
To lahko tudi zmanjša učinkovitost ogrevanja. V tem
primeru klimatska naprava za 5–12 minut zažene
funkcijo Defrost, da odstrani zmrzal z zunanjega
toplotnega izmenjevalnika.
Slovenščina 15
Funkcije Power Smart
5
Funkcije Quick Smart
Klimatska naprava Samsung omogoča številne dodatne funkcije.
6
Način Auto
Način Auto uporabite, ko želite, da klimatska naprava
samodejno upravlja delovanje. Klimatska naprava
omogoča najbolj udobno ozračje.
▶
▶ Izberite Auto.
8
Funkcija Fast
Funkcijo Fast uporabite za hitro hlajenje ali ogrevanje
prostora. Ta funkcija je najbolj zmogljiva funkcija
za hlajenje ali ogrevanje, ki jih omogoča klimatska
naprava. To funkcijo lahko izberete v načinih Cool in
Heat.
V načinih Cool ali Heat
OPOMBA
• Če je temperatura prostora višja ali nižja od
nastavljene, klimatska naprava samodejno
proizvede hladen zrak za znižanje temperature v
prostoru ali topel zrak za dvig temperature.

▶
▶
Izberite Fast.
▶
▶
OPOMBA
• Spremenite lahko smer pretoka zraka.
Funkcije Power Smart
7
• Nastavljene temperature in hitrosti ventilatorja ni
mogoče spremeniti.
Način Fan
Način Fan uporabite, če želite klimatsko napravo
uporabiti kot običajen ventilator. Klimatska naprava
omogoča naravno sapico.
▶
▶
Izberite Fan.
OPOMBA
• Če klimatske naprave ne boste uporabljali dalj časa,
jo osušite tako, da zaženete način Fan za 3 ali 4 ure.
• Zunanja enota je narejena tako, da v načinu Fan ne
obratuje. Tako prepreči vstop hladnega zraka skozi
enoto. To je običajno in ni okvara klimatske naprave.
16 Slovenščina
• Če v načinu Heat izberete funkcijo Fast, morda ne
boste mogli povečati hitrosti ventilatorja, da ne
pride do pihanja hladnega zraka.
• Če funkcijo Fast izberete, ko delujejo funkcije za
hlajenje 2-Step, Comfort, Single user, Quiet ali
good’sleep, bodo te funkcije preklicane.
9
Funkcija Comfort
10
Funkcijo Comfort uporabite, če se vam zdi učinek
trenutnega hlajenja ali gretja premočan. Klimatska
naprava omogoča rahlo hlajenje ali gretje. To funkcijo
lahko izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat

▶
▶
Izberite
Comfort.
▶
▶
Funkcijo za zvočni signal uporabite za vklop ali izklop
piska, ki ga slišite ob pritisku gumba na daljinskem
upravljalniku.
▶

▶
Izberite Beep.
▶
11
Funkcija Quiet
Funkcijo Quiet uporabite za zmanjšanje hrupa
delovanja. To funkcijo lahko izberete v načinih Cool in
Heat.
V načinih Cool ali Heat

▶
▶
Izberite Quiet.
▶
▶
OPOMBA
• Spremenite nastavljeno temperaturo in smer
pretoka zraka.
• Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
• Če funkcijo Quiet izberete, ko delujejo funkcije
hlajenja 2-Step, Fast, Comfort, Single user ali
good'sleep, bodo te funkcije preklicane.
Slovenščina 17
Funkcije Power Smart
OPOMBA
• Spremenite nastavljeno temperaturo in smer
pretoka zraka.
• Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
• Če se vam zdi, da je učinek hlajenja ali gretja v
funkciji Comfort šibak, funkcijo Comfort prekličite.
• Če funkcijo Comfort izberete, ko delujejo funkcije
za hlajenje 2-Step, Fast, Single user, Quiet ali
good’sleep, bodo te funkcije preklicane.
Funkcija za zvočni signal
Uporaba funkcij za varčevanje energije
Pametne funkcije za varčevanje energije klimatske naprave Samsung zmanjšujejo porabo električne
energije.
12
Funkcija Single user
13
Pri večdelnem sistemu ta funkcija ni podprta.
S funkcijo Single user zmanjšate porabo električne
energije, čeprav vam je prijetno hladno ali toplo. To
funkcijo lahko izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat
Funkcija za časovni vklop/izklop
Funkcijo za časovni vklop/izklop uporabite za
vklop oziroma izklop klimatske naprave glede na
nastavljen čas.
(Med možnostmi Vklop, Izklop in
izberite Vklop ali Izklop.)

▶
(Nastavite čas
vklopa/izklopa.)
▶
▶
Funkcije za varčevanje energije
OPOMBA
• Ob zagonu funkcije Single user se na daljinskem
upravljalniku za nekaj sekund pojavi vzorec
in samodejno se začne navpično nihanje
zraka.
• Pritisnite gumb
(Časovnik), da trenutno
funkcijo preklopite na možnost On, Off ali
(good’sleep).
Funkcija (good’sleep) je prikazana
samo pri načinih Cool in Heat.
• Ko izberete funkcijo Single user, lahko spremenite
nastavljeno temperaturo (od 24 °C do 30 °C v načinu
Cool, od 16 °C do 30 °C v načinu Heat), hitrost
ventilatorja in smer navpičnega pretoka zraka.
OPOMBA
• Ko zaženete funkcijo za časovni vklop/izklop, se na
zaslonu notranje enote pojavi kazalnik ( ).
• Čas lahko nastavite med 0,5 in 24 urami. Časovni
interval nastavite na 0,00, če želite funkcijo za
časovni vklop/izklop preklicati.
• Po zagonu funkcije za časovni vklop lahko
spremenite način in nastavljeno temperaturo.
Nastavljene temperature ni mogoče spremeniti v
načinu Fan.
• Za funkciji za časovni vklop in časovni izklop ne
morete nastaviti istega časa.
• Ko je v načinu Cool vklopljena funkcija Single user
in je nastavljena temperatura nižja kot 24 °C, se
nastavljena temperatura samodejno zviša na 24 °C.
Če pa je temperatura nastavljena med 25 °C in
30 °C, ostane enaka.
• Tudi ko izklopite funkcijo Single user, se navpično
nihanje zraka nadaljuje, dokler ga ne izklopite z
gumbom Vertical air swing ( ).
• Če funkcijo Single user izberete, ko delujejo
funkcije za hlajenje 2-Step, Fast, Comfort, Quiet ali
good’sleep, bodo te funkcije preklicane.
• Funkcijo Single user lahko zaženete tudi tako, da
pritisnete gumb Options (
).
V načinih Cool ali Heat

18 Slovenščina
▶
▶
Izberite
Single user.
▶
▶
Kombiniranje funkcij za časovni vklopin časovni
izklop
(Primer) Funkcija za časovni vklop:
3 ure, funkcija za časovni izklop: 5 ur
Ko je
Klimatska naprava se bo vklopila tri
klimatska
naprava ure po tem, ko ste zagnali funkcijo
izklopljena za časovni vklop/izklop, obratovala
bo dve uri, potem se bo samodejno
izklopila.
(Primer) Funkcija za časovni vklop:
3 ure, funkcija za časovni izklop: 1 ura
Ko je
Klimatska naprava se bo izklopila eno
klimatska
naprava uro po tem, ko ste zagnali funkcijo
vklopljena za časovni vklop/izklop, nato se bo
vklopila dve uri od trenutka, ko se je
izklopila.
14
Funkcija good’sleep
Funkcijo good'sleep uporabite za dober spanec
ponoči in za varčevanje z energijo. To funkcijo lahko
izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih
Cool ali
Heat
▶

(Izberite možnost
med možnostmi
Vklop, Izklop in
.)
(Nastavite čas
delovanja.)
▶
▶
• Pritisnite gumb
(Časovnik), da trenutno
funkcijo preklopite na možnost On, Off ali
(good’sleep).
• Čas delovanja lahko nastavite med 0,5 in 12 urami.
Čas delovanja nastavite na 0,0, če želite funkcijo
good’sleep preklicati.
• Privzeti čas delovanja za funkcijo good’sleep v
načinu Cool je 8 ur. Če je čas delovanja nastavljen
nad 5 ur, se funkcija Bujenje zažene 1 uro pred
nastavljenim časom. Klimatska naprava se
samodejno zaustavi, ko čas delovanja poteče.
• Ko se funkciji za časovni vklop in časovni izklop
in good'sleep prekrivajo, klimatska naprava svoj
časovnik zažene samo v funkciji, ki ste jo nazadnje
izbrali.
• Če funkcijo good'sleep izberete, ko delujejo funkcije
hlajenja 2-Step, Fast, Comfort, Quiet ali Single user,
bodo te funkcije preklicane.
OPOMBA
Način
Priporočena
nastavljena
temperatura
Cool
od 25 °C do 27 °C
26 °C
Heat
od 21 °C do 23 °C
22 °C
Funkcije za varčevanje energije
• Ko zaženete funkcijo good’sleep, se na zaslonu
notranje enote pojavi kazalnik
( ).
• Temperaturo lahko spreminjate po 1 °C med 16 °C
in 30 °C.
• Priporočene in optimalne nastavljene temperature v
funkciji good’sleep so:
Optimalna
nastavljena
temperatura
Slovenščina 19
Hitro čiščenje
Zagon funkcije za samodejno čiščenje

Trajanje čiščenja
(minute)
Zaslon
enote
Indoornotranje
unit display
Auto (Cool), Cool,
Dry
30
Auto (Heat), Heat,
Fan
15
OPOMBA
• Ko nastavite časovnik za funkcijo Samodejno čiščenje, na zaslonu daljinskega upravljalnika utripne napis Clean
in nato izgine.
Kazalnik funkcije Časovnik ( ) se pojavi tudi na zaslonu notranje enote.
• Ko je klimatska naprava izklopljena, se funkcija za samodejno čiščenje, ko jo izberete, zažene samodejno. Če je
klimatska naprava vklopljena, se funkcija za samodejno čiščenje zažene takoj, ko se klimatska naprava ugasne.
• Med samodejnim čiščenjem notranji ventilator še vedno deluje, lopatice za pretok zraka pa ostanejo odprte, da
izpustijo zunanji zrak.
Čiščenje zunanjosti notranje enote in zunanjosti grelnika zunanje enote
Mehka krtača
Mlačna vlažna krpa
Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem izklopite opremo in izvlecite napajalni kabel.
20 Slovenščina
Poškropite z vodo, da pobrišete prah.
POZOR
• Zaslona ne čistite z alkalnim detergentom.
• Za čiščenje površin ne uporabljajte žveplene kisline, klorovodikove kisline ali bioloških raztopin (kot so razredčila,
kerozin in aceton). Na klimatsko napravo ne lepite nobenih nalepk, saj lahko s tem poškodujete njeno površino.
• Pri čiščenju in pregledu izmenjevalnika toplote na zunanji enoti se za pomoč obrnite na lokalnega serviserja.
Čiščenje filtra

Sesalnik
Mehka krtača
30 minut
Blag detergent
POZOR
• Zračnega filtra ne čistite s krtačo ali drugimi pripomočki za čiščenje. S tem lahko filter poškodujete.
• Ko ga sušite, zračnega filtra ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
OPOMBA
• Zračni filter očistite vsaka dva tedna. Obdobje čiščenja je odvisno od uporabe in okoljskih pogojev.
• Če zračni filter sušite v vlažnem okolju, lahko povzroči neprijetne vonjave. Znova ga očistite in osušite v dobro
prezračenem prostoru.
Čiščenje in vzdrževanje
Slovenščina 21
Odpravljanje težav
Če klimatska naprava deluje nenormalno, si oglejte spodnjo razpredelnico, da prihranite čas in nepotrebne
stroške.
Težava
Rešitev
• Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena, in jo znova zaženite.
Klimatska naprava sploh
ne deluje.
• Vklopite odklopnik in vtaknite napajalni kabel, nato znova zaženite klimatsko
napravo.
• Preverite, ali je izolator vklopljen.
• Preverite, ali je zagnana funkcija za časovni izklop. Klimatsko napravo znova
zaženite s pritiskom na gumb za vklop.
Ne morem spremeniti
temperature.
• Preverite, ali sta zagnana načina Fan ali Fast. V teh načinih klimatska naprava
samodejno nadzira nastavljeno temperaturo in je ni mogoče spremeniti.
• Preverite, ali je nastavljena temperatura v načinu Cool višja ali v načinu Heat
nižja od trenutne temperature. Pritisnite gumb Temperatura na daljinskem
upravljalniku, da spremenite nastavljeno temperaturo.
• Preverite, ali zračni filter ovira umazanija. Če je zračni filter oviran, se lahko
učinkovitost hlajenja in gretja zmanjša. Umazanijo redno čistite.
• Preverite, ali je zunanja enota pokrita ali nameščena blizu ovir. Odstranite
pregrinjalo in ovire.
Iz klimatske naprave ne
piha hladen ali topel zrak.
• Preverite, ali klimatska naprava deluje v funkciji Defrost. Ko se pozimi
oblikuje led ali pa je zunanja temperatura prenizka, klimatska naprava
samodejno zažene funkcijo Defrost. Ko je ta funkcija dejavna, se notranji
ventilator zaustavi in topel zrak ne izhaja.
• Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaradi tega je učinkovitost hlajenja
oziroma gretja slabša. Zaprite okna in vrata.
• Preverite, ali se klimatska naprava zažene takoj po tem, ko se zaustavi
hlajenje ali gretje. V tem primeru deluje samo ventilator, da zaščiti kompresor
zunanje enote.
• Preverite, ali je cev predolga. Če dolžina presega maksimalno dolžino cevi, se
bo učinkovitost hlajenja in gretja zmanjšala.
Čiščenje in vzdrževanje
Ne morem spremeniti
smeri pretoka zraka.
• Preverite, ali je zagnana funkcija good'sleep. Če je ta funkcija dejavna, ne
morete spreminjati smeri pretoka zraka. (Lahko pa spreminjate smer pretoka
zraka v tej funkciji, če deluje v načinu Heat.)
Ne morem spremeniti
hitrosti ventilatorja.
• Ko je v načinu Cool zagnana funkcija Auto, Dry, Fast ali good'sleep, klimatska
naprava samodejno nadzira hitrost ventilatorja in je vi ne morete spremeniti.
• Zamenjajte baterije v upravljalniku z novimi.
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
22 Slovenščina
• Prepričajte se, da nič ne ovira tipala daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali se v bližini klimatske naprave nahajajo močno osvetljeni aparati.
Močna svetloba, ki prihaja iz fluorescenčnih žarnic ali z neonskih napisov,
lahko prekinja električne valove.
Težava
Rešitev
Funkcija za časovni vklop/
izklopne deluje.
• Preverite, ali ste po tem, ko ste nastavili čas, na daljinskem upravljalniku
pritisnili gumb SET.
Kazalnik neprekinjeno
utripa.
• Pritisnite gumb za vklop, da izklopite klimatsko napravo, ali izvlecite
napajalni kabel. Če kazalnik še vedno utripa, se obrnite na serviserja.
Med delovanjem je v
prostoru neprijeten vonj.
• Preverite, ali klimatska naprava deluje v zakajenem območju. Prezračite
prostor ali zaženite klimatsko napravo, da v načinu Fan obratuje 3 ali 4 ure. (V
klimatski napravi ni delov, ki bi oddali neprijeten vonj.)
• Preverite, ali so odtoki čisti. Redno jih čistite.
Prikazana je napaka.
• Če kazalnik notranje enote utripa, se obrnite na najbližjega serviserja.
Serviserju sporočite kodo napake.
Naprava je hrupna.
• Ko se pretok hladilne tekočine spremeni, lahko naprava postane hrupna,
odvisno od stanja vaše klimatske naprave. To je običajno.
Iz zunanje enote se kadi
dim.
• Morda ne gre za požar, temveč za paro, ki jo pozimi v načinu Heat in v funkciji
Defrost ustvarja toplotni izmenjevalnik.
S priključnih cevi na
zunanji enoti kaplja voda.
• Če se temperatura okolja prekomerno spreminja, lahko nastane
kondenzacija. To je običajno.
Za protimikrobno delovanje je bil izdelek obdelan z biocidom srebro-cink-zeolit.
Čiščenje in vzdrževanje
Slovenščina 23
Informacije o hladilnem sredstvu
Pomembna informacija: uredba o uporabljeni hladilni tekočini.
Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov ne spuščajte v ozračje.
POZOR
Če sistem vsebuje 5 tCO2e ali več fluoriranih toplogrednih plinov, ga je treba skladno z uredbo št. 517/2014 za
morebitno puščanje preverjati najmanj vsakih 12 mesecev. Ta postopek sme izvesti izključno usposobljeno osebje.
V zgornjem primeru mora monter (ali oseba s pooblastilom za izvajanje končnega pregleda) priložiti knjigo o
vzdrževanju, v kateri so zabeleženi vsi podatki skladno z UREDBO (EU) št. 517/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih.
Vrsta hladilne tekočine
Vrednost GWP
R-410A
2088
• GWP: potencial ogrevanja ozračja
• Izračun tCO2e: kg x GWP/1000
Čiščenje in vzdrževanje
24 Slovenščina
Poznámky
Čiščenje in vzdrževanje
Slovenščina 25
Download PDF

advertising