Samsung | AR18MSWSAWKN | Samsung 17.061 BTU/h AR18MSWSAWKN Stenska klimatska naprava Benutzerhandbuch

IMATE VPRAŠANJA ALI KOMENTARJE?
DRŽAVA
POKLIČITE
UK
EIRE
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
ALI NAS OBIŠČITE NA SPLETU NA
NASLOVU
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Klimatska naprava
Navodila za uporabo
ARMSWS/MSWN
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
Vsebina
Varnostne informacije
4
Varnostne informacije
4
Hiter pregled
12
Pogled notranje enote
12
Zaslon
Pregled daljinskega upravljanja
13
Vstavljanje baterij
Delovanje daljinskega upravljalnika
14
Načini delovanja
Nadzor temperature
Upravljanje hitrosti ventilatorja
Upravljanje smeri pretoka zraka
Funkcije Power Smart
16
Hlajenje16
Način Cool
Funkcija za hlajenje 2-Step
Razvlaževanje zraka
17
Način Dry
Ogrevanje18
Način Heat
Funkcije Quick Smart
19
Način Auto
Način Fan
Funkcija Fast
Funkcija Comfort
Funkcija za zvočni signal
Funkcija Quiet
Funkcija za osvetlitev zaslona
Funkcija Wi-Fi
(aplikacija za pametno klimatsko napravo)
Funkcije za varčevanje energije
23
Uporaba funkcij za varčevanje energije
23
Preverjanje porabe električne energije
Funkcija Single user
Funkcija za časovni vklop/izklop
2 Slovenščina
Funkcija good’sleep
Čiščenje in vzdrževanje
27
Hitro čiščenje
27
Odpravljanje težav
29
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov.Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, navodilih za uporabo ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove
življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so označeni kemijski simboli
Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi vrednostmi, označenimi
v Direktivi Evropskega sveta 2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu
zdravju ali okolju.
Za zaščito naravnih virov in spodbujanje ponovne uporabe materialov baterije ločite od drugih vrst odpadkov in
jih reciklirajte skladno z lokalnim, brezplačnim sistemom za vračilo baterij.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH,
obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenščina 3
Varnostne informacije
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
Pred uporabo nove klimatske naprave temeljito preberite ta
priročnik, da boste vedeli, kako varno in učinkovito uporabljati
številne funkcije vaše naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko
značilnosti vaše klimatske naprave malenkost razlikujejo od tistih,
navedenih v priročniku. Če imate kako vprašanje, pokličite najbližji
kontaktni center ali poiščite pomoč in informacije na naslovu www.
samsung.com.
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne
poškodbe ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne
poškodbe ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni
udar.
Prekinite električno napajanje.
Enote NE razstavljajte.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Napajalni kabel uporabite glede na specifikacijo vira električnega
napajanja za ta izdelek in ga uporabite samo za to napravo. Ne
uporabljajte podaljška za kabel.
• S podaljškom za kabel lahko povzročite električni udar ali
požar.
• Ne uporabljajte električnega transformatorja. S tem lahko
povzročite električni udar ali požar.
4 Slovenščina
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično
osebje ali servisno podjetje.
• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni
udar, požar, eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali
poškodbe in lahko izničite jamstvo za nameščeni izdelek.
Zraven klimatske naprave namestite ločilno stikalo (vendar ne na
plošče klimatske naprave) in odklopnik za to napravo.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Zunanjo enoto trdno namestite, da električni del zunanje
enote ni izpostavljen.
• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni
udar, požar, eksplozijo ali težave v delovanju izdelka.
Naprave ne nameščajte zraven radiatorjev ali vnetljivih materialov.
Naprave ne nameščajte v vlažnem, mastnem ali prašnem okolju
ali na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi in vodi
(ali dežju). Naprave ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do
puščanja plina.
• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na mesto, od koder lahko
pade, npr. na visoko zunanjo steno.
• Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe,
smrt ali poškodbe lastnine.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite na
plinsko cev, plastično cev za vodo ali telefonsko linijo.
• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni
udar, požar ali eksplozijo.
• Uporabite ozemljeno vtičnico.
Slovenščina 5
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
• Če uporabite drugačno napetost/frekvenco/nazivni tok, lahko
pride do požara.
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
POZOR
Klimatsko napravo po namestitvi pokrijte s PE VREČO, ki jo
odstranite ob ponovnem zagonu klimatske naprave.
Napravo namestite na ravno in trdo površino, ki zdrži njeno težo.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno
tresenje, hrup ali težave v delovanju izdelka.
Ustrezno namestite odtočno cev, da voda pravilno odteka.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči prelivanje vode in
materialno škodo. Izogibajte se dodajanju odtoka v cevi za
odpadno vodo, saj lahko v prihodnosti pride do neprijetnega
vonja.
Pri nameščanju zunanje enote pazite, da priključite odvodno cev,
da se voda ustrezno odvaja.
• Voda, ki jo med gretjem proizvede zunanja enota, se lahko
razliva in povzroči materialno škodo.
Še zlasti pozimi, če pade led, lahko povzroči osebne
poškodbe, smrt ali materialno škodo.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Ne vlecite električnega voda in ne poskušajte ga premočno
upogniti. Ne poskušajte ga zasukati ali vozlati. Električnega voda
ne nameščajte nad kovinske izdelke, nanj ne postavljajte težkih
predmetov, ne nameščajte ga med predmeti in ne potisnite ga v
prostor za napravo.
• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
6 Slovenščina
Če klimatske naprave ne uporabljate dalj časa, napajanje izklopite
z odklopnikom.Napajanje izklopite tudi med nevihto.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
ZA UPORABO
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po
zažganem ali dim, nemudoma izklopite napajanje in se obrnite na
najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Ob puščanju plina (propan, tekoči naftni plin ipd.) prostor
nemudoma prezračite in se ne dotikajte električnega voda. Ne
dotikajte se naprave ali električnega voda.
• Ne uporabljajte ventilatorja.
• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na
najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju
izdelka, puščanje vode, električni udar ali požar.
• Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno
namestite na drugem mestu, boste morali plačati dodatne
stroške sestave in montaže.
Slovenščina 7
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
POZOR
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
• Še zlasti če želite napravo namestiti na neobičajnem
mestu, kot denimo v industrijski coni ali ob obali, kjer
je izpostavljena soli v zraku, se obrnite na najbližjega
serviserja.
Odklopnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Tako lahko povzročite električni udar.
Klimatske naprave z odklopnikom ne izklopite med delovanjem.
• Izklop in ponovni vklop klimatske naprave z odklopnikom
lahko povzročita iskro in s tem električni udar ali požar.
Ko klimatsko napravo razpakirate, embalažo hranite zunaj dosega
otrok, saj je lahko nevarna za otroke.
• Če si otrok na glavo povezne plastično vrečko, se lahko
zaduši.
Med ogrevanjem se lopatic za pretok zraka ne dotikajte z rokami
ali prsti.
• S tem lahko povzročite električni udar ali opekline.
V zračno odprtino klimatske naprave ne vtikajte prstov ali
predmetov.
• Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov
v napravo.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite s prekomerno
silo.
• S tem lahko povzročite požar, osebne poškodbe ali težave v
delovanju izdelka.
V bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov, po
katerih bi lahko otroci splezali na napravo.
• Tako bi se otroci lahko resno poškodovali.
Klimatske naprave ne uporabljajte dolgo v slabo prezračenem
prostoru ali zraven bolehnih ljudi.
8 Slovenščina
Če v napravo vstopi tuja snov, npr. voda, izklopite električno
napajanje in se obrnite na najbližjega serviserja.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati sami.
• Ne uporabljajte nobenih varovalk (kot so baker, jeklene
žice ipd.), razen standardnih.
• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni
udar, požar, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
POZOR
Pod notranjo enoto ne postavljajte predmetov ali naprav.
• Kapljanje vode iz notranje enote lahko povzroči požar ali
materialno škodo.
Vsaj enkrat letno preverite, da namestitveni okvir ni zlomljen.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
• Da bi preprečili osebne poškodbe, zagotovite, da smer
vodoravnega pretoka zraka spremenite po tem, ko se
lopatice ustavijo.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok
pa skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov (perila,
prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij, kovinskih
izdelkov ipd.).
• S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v
delovanju izdelka ali poškodbe.
Slovenščina 9
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
• Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj
enkrat na uro odprite okno.
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
• Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so
insekticidi.
• Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi
električni udar, požar ali težave v delovanju izdelka.
Ne pijte vode iz klimatske naprave.
• Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in ga
ne poskušajte razstaviti.
Ne dotikajte se cevi, ki so povezane z izdelkom.
• To lahko povzroči opekline ali poškodbe.
Klimatske naprave ne uporabljajte za vzdrževanje precizne
opreme, hrane, živali, rastlin ali kozmetike oziroma za kakršne koli
druge neobičajne namene.
• To lahko povzroči materialno škodo.
Ljudi, živali in rastlin pretoku zraka iz klimatske naprave ne
izpostavljajte predolgo.
• To je lahko nevarno za ljudi, živali ali rastline.
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem.
Omenjene osebe lahko uporabljajo to napravo le, kadar jih oseba,
odgovorna za njihovo varnost, pouči o njeni uporabi oziroma jih
pri tem nadzoruje. Poskrbite, da so otroci v bližini naprave pod
nadzorom in da se z njo ne igrajo.
Za uporabo v Evropi: To napravo smejo uporabljati otroci, stari
od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi
motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih kdo
10 Slovenščina
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za
čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčil ali alkohola.
• To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe,
električni udar ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite električno napajanje in
počakajte, da se ventilator ustavi.
• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali
požar.
POZOR
Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite
previdni, saj ima ostre robove.
• To mora izvesti usposobljeno tehnično osebje, obrnite se na
monterja ali serviserja.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite sami.
• Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega
serviserja.
• Pri čiščenju filtra si oglejte navodila v razdelku »Hitro
čiščenje«.
• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite poškodbe,
električni udar ali požar.
• Pri rokovanju z izmenjevalnikom toplote bodite pozorni na
ostre robove na površini, da se ne poškodujete.
Slovenščina 11
Varnostne informacije
informacije
Varnostne
nadzira ali jim svetuje o varni uporabi naprave in če poznajo
tveganja, povezana z uporabo naprave. Otroci se ne smejo igrati z
napravo. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci, če pri tem
nimajo nadzora.
Pogled notranje enote
Dejanski izdelek se lahko rahlo razlikuje od izdelka na spodnji sliki.
05
01
06
02
07
Hiter pregled
03
08
04
01 Dovod zraka
06 Modul Wi-Fi
02 Zračni filter
07 Zaslon
03 Lopatica za pretok zraka (gor in dol)
08 Gumb za vklop/izklop/
sprejemnik daljinskega upravljalnika
04 Lopatica za pretok zraka (leva in desna)
05 Tipalo sobne temperature
Zaslon
01 Kazalnik temperature
Kazalnik za ponastavitev filtra ( )
Kazalnik porabe električne energije
Kazalnik Samodejno čiščenje ( )
Kazalnik Defrost ( )
01
02
03
02 Kazalnik Timer
kazalnik good'sleep kazalnik
Kazalnik Samodejno čiščenje
03 Kazalnik za Wi-Fi
12 Slovenščina
Pregled daljinskega upravljanja
01 Kazalnik za nastavitev temperature
05
01
06
02
07
08
03
02 Kazalnik za možnost časovnika
03 Kazalnik za način delovanja
04 Kazalnik možnosti
05 Kazalnik skoraj prazne baterije
06 Kazalnik Transmit
04
07 Kazalnik za hitrost ventilatorja
08 Kazalnik navpičnega nihanja zraka
15
09 Kazalnik za nastavitve
16
10 Gumb za vklop/izklop
Hiter pregled
10
09
11 Gumb za temperaturo
11
17
12 Gumb za možnosti
13 Gumb za časovnik
14 Gumb za smer/gumb za izbiro
12
18
19
13
15 Gumb za navpično nihanje zraka
16 Gumb za način
17 Gumb za hitrost ventilatorja
20
14
18 Gumb Single user (En sam uporabnik)
19 Gumb Nastavitve
20 Gumb NASTAVI
OPOMBA
Vstavljanje baterij
• Opisi v tem priročniku se povečini nanašajo
na gumbe za daljinsko upravljanje.
• Čeprav je na zaslonu daljinskega
upravljalnika prikazan Virus Doctor(
)/
d'light Cool, v tem modelu ni na voljo.
dve 1,5-V bateriji, vrste AAA
Slovenščina 13
Delovanje daljinskega upravljalnika
Klimatska naprava je preprosta za uporabo, saj le izberete način ter nato nastavite temperaturo,
hitrost ventilatorja in smer zraka.
Načini delovanja
Med načini Auto, Cool, Dry, Fan in Heat lahko preklapljate z
gumbom
.
Nadzor temperature
Temperaturo v vseh načinih lahko upravljate, kot sledi:
Hiter pregled
Način
Upravljanje temperature
Auto/Cool/
Heat
Spremenite za 1 °C med 16 °C in 30 °C.
Dry
Spremenite za 1 °C med 18 °C in 30 °C.
Fan
Temperature ni mogoče nastaviti.
OPOMBA
Načine Cool, Dry in Heat lahko uporabite v naslednjih pogojih:
Način
Cool
Dry
Heat
Notranja
temperatura
od 16 °C do
32 °C
od 18 °C do
32 °C
27 °C ali manj
Zunanja
temperatura
od -10 °C do
46 °C
od -10 °C do
46 °C
od -15 °C do
24 °C
Notranja
vlažnost
80 % relativne
vlažnosti ali
manj
_
_
• Če klimatska naprava v okolju z visoko vlažnostjo v
načinu Cool deluje dalj časa, lahko pride do kondenzacije.
• Če zunanja temperatura pade na -5°C, se lahko zmogljivost
gretja zmanjša do celo 60 % do 70 % navedene
zmogljivosti.
14 Slovenščina
Model: AJ
Način
Cool
Dry
Heat
Notranja temperatura
od 16 °C do 32 °C
od 18 °C do 32 °C
27 °C ali
manj
Zunanja temperatura
od -5 °C do 46 °C
od -5 °C do 46 °C
od -15 °C do
24 °C
Notranja vlažnost
80 % relativne vlažnosti ali manj
_
_
Opomba
AJ100 Zunanja temperatura :
AJ100 Zunanja
od -10˚C do 46˚C .
temperatura : od -10˚C do 46˚C .
Upravljanje hitrosti ventilatorja
V posameznem načinu lahko izberete naslednje hitrosti
ventilatorja:
Način
Razpoložljive hitrosti ventilatorja
Auto/Dry
Cool/Heat
(Samodejno)
(Samodejno),
(Nizko),
(Visoko),
(Turbo)
Fan
(Nizko),
(Srednje),
(Srednje),
(Visoko),
(Turbo)
Upravljanje smeri pretoka zraka
Navpični pretok zraka zagotovite tako, da preprečite
premikanje navpičnih lopatic za pretok zraka.
Delujoča
naprava
►
OPOMBA
• Če navpično lopatico za pretok zraka usmerite ročno, se ob
izklopu klimatske naprave morda ne bo v celoti zaprla.
• Navpični tok zraka lahko spreminjate, ko je vklopljena
funkcija good'sleep v načinu Heat, ne pa tudi v načinu
Cool.
Slovenščina 15
Hiter pregled
• Standardna temperatura za gretje je 7 ˚C. Če zunanja temperatura pade na 0 ˚C ali manj, se
zmogljivost gretja zmanjša, odvisno od stanja temperature.
• Če se proces hlajenja izvaja pri temperaturi nad 32 ˚C (temperatura v prostoru), se hlajenje ne
bo izvajalo s polno zmogljivostjo.
Vodoravni pretok zraka (ročno)
Vodoravni pretok zraka zagotovite tako, da ročno spremenite
usmeritev lopatic za vodoravni pretok zraka.
Funkcije Power Smart
Hlajenje
Pametne in zmogljive funkcije hlajenja klimatske naprave Samsung ohranjajo zaprt prostor
hladen in prijeten.
Način Cool
Uporabite način Cool za hlajenje v vročini.
►
► Izberite Cool.
OPOMBA
• Za udobno bivanje razliko med notranjo in zunanjo
temperaturo zraka v načinu Cool vzdržujte na 5 °C.
• Ko izberete način Cool, izberite funkcijo, temperaturo in
hitrost ventilatorja, ki jih želite uporabiti.
–– Za hitro ohladitev prostora izberite nizko temperaturo
in visoko hitrost ventilatorja.
–– Da bi privarčevali z energijo, izberite visoko
temperaturo in počasno hitrost ventilatorja.
–– Ko se temperatura v prostoru približa nastavljeni
temperaturi, bo kompresor začel delovati z nizko
hitrostjo, da varčuje z energijo.
16 Slovenščina
Funkcija za hlajenje 2-Step
Funkcijo za hlajenje 2-Step uporabite za hitro doseganje
nastavljene temperature. Klimatska naprava samodejno
prilagodi hitrost ventilatorja in smer pretoka zraka. To
funkcijo lahko izberete samo v načinu Cool.
V načinu Cool
►
►

►
Izberite 2-Step. ►
Funkcija razvlaževanja zraka klimatske naprave Samsung omogoča, da je zaprt prostor suh in
udoben.
Način Dry
Način Dry uporabite v deževnem ali soparnem vremenu.
►
►
Izberite Dry.
OPOMBA
• Nižja je nastavljena temperatura, večja je zmogljivost
razvlaževanja zraka. Ko je trenutna vlažnost previsoka,
spremenite nastavljeno temperaturo na nižjo.
• Načina Dry ni mogoče uporabljati za gretje. V načinu Dry
je stranski učinek hlajenje.
Slovenščina 17
Funkcije Power Smart
Razvlaževanje zraka
Ogrevanje
Funkcija ogrevanja klimatske naprave Samsung omogoča, da je zaprt prostor topel in udoben.
Način Heat
Način Heat uporabite za gretje.
►
► Izberite Heat.
OPOMBA
• Pri ogrevanju klimatske naprave ventilator na začetku morda
ne bo deloval od 3 do 5 minut, da prepreči hladne sunke.
• Če klimatska naprava prostora ne segreje dovolj, uporabite
dodatno napravo za ogrevanje.
Funkcije Power Smart
• Če je med uporabo načina Toplo zunanja temperatura
nizka in vlažnost visoka, se lahko na zunanjem toplotnem
izmenjevalniku pojavi zmrzal. To lahko tudi zmanjša
učinkovitost ogrevanja. V tem primeru klimatska naprava
za 5–12 minut zažene funkcijo Defrost, da odstrani zmrzal z
zunanjega toplotnega izmenjevalnika.
• Med delovanjem funkcije Defrost se v zunanji enoti proizvaja
para. Klimatska naprava premakne navpično lopatico za
pretok zraka v najnižji položaj, kot je prikazano na levi sliki,
da prepreči uhajanje hladnega zraka iz notranje enote.
B
A
A.Položaj navpične lopatice za pretok zraka med delovanjem
funkcije Defrost (lopatica je videti skoraj zaprta.)
B.Razpon položajev navpične lopatice za pretok zraka med
uporabo načina Toplo.
• Med delovanjem funkcije Defrost iz notranje enote ne prihaja
zrak, da se prepreči uhajanje hladnega zraka. Ko je delovanje
funkcije Defrost ustavljeno, iz nje nekaj časa prihaja topel
zrak.
• Cikel funkcije Defrost se lahko skrajša glede na količino
zmrzali na zunanji enoti.
• Cikel funkcije Defrost se lahko skrajša tudi glede na vlažnost,
ki jo povzročita dež in sneg.
• Med delovanjem funkcije Defrost ne morete izbirati drugih
funkcij z daljinskim upravljalnikom. Izberite jih, ko je
delovanje funkcije Defrost končano.
18 Slovenščina
Funkcije Quick Smart
Klimatska naprava Samsung omogoča številne dodatne funkcije.
Način Auto
Način Auto uporabite, ko želite, da klimatska naprava
samodejno upravlja delovanje. Klimatska naprava omogoča
najbolj udobno ozračje.
►
►
Izberite Auto.
OPOMBA
• Če je temperatura prostora višja ali nižja od nastavljene,
klimatska naprava samodejno proizvede hladen zrak za
znižanje temperature v prostoru ali topel zrak za dvig
temperature.
Način Fan uporabite, če želite klimatsko napravo uporabiti
kot običajen ventilator. Klimatska naprava omogoča naravno
sapico.
►
► Izberite Fan.
OPOMBA
• Če klimatske naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo
osušite tako, da zaženete način Fan za 3 ali 4 ure.
• Zunanja enota je narejena tako, da v načinu Fan ne
obratuje. Tako prepreči vstop hladnega zraka skozi enoto.
To je običajno in ni okvara klimatske naprave.
Slovenščina 19
Funkcije Power Smart
Način Fan
Funkcija Fast
Funkcijo Fast uporabite za hitro hlajenje ali ogrevanje
prostora. Ta funkcija je najbolj zmogljiva funkcija za hlajenje
ali ogrevanje, ki jih omogoča klimatska naprava. To funkcijo
lahko izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat ►
►

►
Izberite Fast. ►
OPOMBA
• Če funkcijo Fast izberete, ko delujejo funkcije za hlajenje
2-Step, Comfort, Single user, Quiet ali good’sleep, bodo te
funkcije preklicane.
• Spremenite lahko smer pretoka zraka.
Funkcije Power Smart
• Nastavljene temperature in hitrosti ventilatorja ni mogoče
spremeniti.
• Če v načinu Heat izberete funkcijo Fast, morda ne boste mogli
povečati hitrosti ventilatorja, da ne pride do pihanja hladnega
zraka.
Funkcija Comfort
Funkcijo Comfort uporabite, če se vam zdi učinek trenutnega
hlajenja ali gretja premočan. Klimatska naprava omogoča
rahlo hlajenje ali gretje. To funkcijo lahko izberete v načinih
Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat ►
►

►
Izberite Comfort. ►
OPOMBA
• Spremenite nastavljeno temperaturo in smer pretoka zraka.
• Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
• Če funkcijo Comfort izberete, ko delujejo funkcije za hlajenje
2-Step, Fast, Single user, Quiet ali good’sleep, bodo te funkcije
preklicane.
• Če se vam zdi, da je učinek hlajenja ali gretja v funkciji
Comfort šibak, funkcijo Comfort prekličite.
20 Slovenščina
Funkcija za zvočni signal
Funkcijo za zvočni signal uporabite za vklop ali izklop piska,
ki ga slišite ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku.
►

► Izberite Beep. ►
Funkcija Quiet
Funkcijo Quiet uporabite za zmanjšanje hrupa delovanja. To
funkcijo lahko izberete v načinih Cool in Heat.
►

►
Izberite Quiet. ►
OPOMBA
• Spremenite nastavljeno temperaturo in smer pretoka
zraka.
• Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
• Če funkcijo Quiet izberete, ko delujejo funkcije hlajenja
2-Step, Fast, Comfort, Single user ali good'sleep, bodo te
funkcije preklicane.
Slovenščina 21
Funkcije Power Smart
V načinih Cool ali Heat ►
Funkcija za osvetlitev zaslona
Funkcijo za osvetlitev zaslona uporabite za vklop ali izklop
osvetlitve na zaslonu notranje enote.
►

► Izberite Display. ►
OPOMBA
• Funkcija za osvetlitev zaslona ne deluje, ko je notranja
enota izklopljena.
• Indikator funkcije Časovnik ( ) ne izgine, tudi če izklopite
funkcijo za osvetlitev zaslona.
• Če trenutni način ali funkcijo spremenite, ko je funkcija za
osvetlitev zaslona vklopljena, se ta funkcija izklopi.
Funkcije Power Smart
Funkcija Wi-Fi
(aplikacija za pametno klimatsko napravo)
Ko vklopite funkcijo Wi-Fi, kazalnik Transmit ( ) utripne
in na zaslonu daljinskega upravljalnika se za nekaj sekund
prikaže
. Nato oba izgineta.
Delujoča naprava ►
► Pridržite 4 sekunde.
OPOMBA
• Za več informacij si preberite priročnik za aplikacijo za
pametno klimatsko napravo.
• Aplikacija za pametno klimatsko napravo morda ne bo na
voljo pri nekaterih modelih.
22 Slovenščina
Uporaba funkcij za varčevanje energije
Pametne funkcije za varčevanje energije klimatske naprave Samsung zmanjšujejo porabo
električne energije.
Če uporabljate večdelni sistem, ta funkcija ni podprta, vendar pa je označen podatek o
porabljenih urah.
Preverjanje porabe električne energije
S funkcijo Usage preverite količino porabljene električne
energije klimatske naprave. Porabljena količina se za nekaj
sekund prikaže na zaslonu notranje enote in pojavi se
nastavljena notranja temperatura.
Delujoča naprava ►
►

►
Izberite Usage. ►
Prikazan obseg vrednosti je med 0,1 kWh in 99 kWh. Poraba
električne energije je izračunana od trenutka, ko vklopite
klimatsko napravo. Vrednost se ponastavi, ko klimatsko
napravo izklopite.
OPOMBA
• Količina, prikazana na zaslonu notranje enote, se lahko
rahlo razlikuje od dejansko porabljene električne energije.
Slovenščina 23
Funkcije za varčevanje energije
• Porabo električne energije si lahko ogledate samo, ko
klimatska naprava obratuje.
Če uporabljate večdelni sistem, ta funkcija ni podprta.
Funkcija Single user
S funkcijo Single user zmanjšate porabo električne energije,
čeprav vam je prijetno hladno ali toplo. To funkcijo lahko
izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat
►
OPOMBA
• Ob zagonu funkcije Single user se na daljinskem
upravljalniku za nekaj sekund pojavi vzorec
samodejno se začne navpično nihanje zraka.
in
• Če funkcijo Single user izberete, ko delujejo funkcije za
hlajenje 2-Step, Fast, Comfort, Quiet ali good’sleep, bodo te
funkcije preklicane.
• Ko izberete funkcijo Single user, lahko spremenite
nastavljeno temperaturo (od 24 °C do 30 °C v načinu Cool,
od 16 °C do 30 °C v načinu Heat), hitrost ventilatorja in
smer navpičnega pretoka zraka.
Funkcije za varčevanje energije
• Ko je v načinu Cool vklopljena funkcija Single user in je
nastavljena temperatura nižja kot 24 °C, se nastavljena
temperatura samodejno zviša na 24 °C. Če pa je
temperatura nastavljena med 25 °C in 30 °C, ostane enaka.
• Tudi ko izklopite funkcijo Single user, se navpično nihanje
zraka nadaljuje, dokler ga ne izklopite z gumbom Vertical
air swing (
).
• Funkcijo Single user lahko zaženete tudi tako, da pritisnete
gumb Options (
).
V načinih Cool ali Heat
Izberite Single user. ►
24 Slovenščina
►
►

►
Funkcija za časovni vklop/izklop
Funkcijo za časovni vklop/izklop uporabite za vklop oziroma
izklop klimatske naprave glede na nastavljen čas.

(Med možnostmi Vklop, Izklop in
izberite Vklop ali Izklop.)
(Nastavite čas
►
vklopa/izklopa.)
►
• Pritisnite gumb
(Časovnik), da trenutno funkcijo
preklopite na možnost On, Off ali
(good’sleep).
Funkcija (good’sleep) je prikazana samo pri načinih Cool
in Heat.
OPOMBA
• Čas lahko nastavite med 0,5 in 24 urami. Časovni interval
nastavite na 0,00, če želite funkcijo za časovni vklop/
izklop preklicati.
• Ko zaženete funkcijo za časovni vklop/izklop, se na
zaslonu notranje enote pojavi kazalnik ( ).
• Po zagonu funkcije za časovni vklop lahko spremenite
način in nastavljeno temperaturo. Nastavljene temperature
ni mogoče spremeniti v načinu Fan.
Kombiniranje funkcij za časovni vklopin časovni izklop
Ko je
klimatska
naprava
izklopljena
Ko je
klimatska
naprava
vklopljena
(Primer) Funkcija za časovni vklop: 3 ure,
funkcija za časovni izklop: 5 ur
Klimatska naprava se bo vklopila tri ure po
tem, ko ste zagnali funkcijo za časovni vklop/
izklop, obratovala bo dve uri, potem se bo
samodejno izklopila.
(Primer) Funkcija za časovni vklop: 3 ure,
funkcija za časovni izklop: 1 ura
Klimatska naprava se bo izklopila eno uro po
tem, ko ste zagnali funkcijo za časovni vklop/
izklop, nato se bo vklopila dve uri od trenutka,
ko se je izklopila.
Slovenščina 25
Funkcije za varčevanje energije
• Za funkciji za časovni vklop in časovni izklop ne morete
nastaviti istega časa.
Funkcija good’sleep
Funkcijo good'sleep uporabite za dober spanec ponoči in za
varčevanje z energijo. To funkcijo lahko izberete v načinih
Cool in Heat.
V načinih Cool ali
►
Heat

(Izberite možnost
med možnostmi ►
Vklop, Izklop in
.)
(Nastavite čas
►
delovanja.)
• Pritisnite gumb
(Časovnik), da trenutno funkcijo
preklopite na možnost On, Off ali
(good’sleep).
OPOMBA
• Temperaturo lahko spreminjate po 1 °C med 16 °C in 30 °C.
• Priporočene in optimalne nastavljene temperature v
funkciji good’sleep so:
Funkcije za varčevanje energije
Način
Priporočena
nastavljena
temperatura
Optimalna nastavljena
temperatura
Cool
od 25 °C do 27 °C
26 °C
Heat
od 21 °C do 23 °C
22 °C
• Ko zaženete funkcijo good’sleep, se na zaslonu notranje
enote pojavi kazalnik Timer ( ).
• Čas delovanja lahko nastavite med 0,5 in 12 urami. Čas
delovanja nastavite na 0,0, če želite funkcijo good’sleep
preklicati.
• Privzeti čas delovanja za funkcijo good’sleep v načinu Cool
je 8 ur. Če je čas delovanja nastavljen nad 5 ur, se funkcija
Bujenje zažene 1 uro pred nastavljenim časom. Klimatska
naprava se samodejno zaustavi, ko čas delovanja poteče.
• Ko se funkciji za časovni vklop in časovni izklop in
good'sleep prekrivajo, klimatska naprava svoj časovnik
zažene samo v funkciji, ki ste jo nazadnje izbrali.
26 Slovenščina
Hitro čiščenje
Zagon funkcije za samodejno čiščenje
Trajanje čiščenja
(minute)
Zaslon
enote
Indoornotranje
unit display
Auto (Cool),
Cool, Dry
30
Auto (Heat),
Heat, Fan
15
OPOMBA
• Ko nastavite časovnik za funkcijo Samodejno čiščenje, na zaslonu daljinskega upravljalnika
utripne napis Clean in nato izgine. Kazalnik funkcije Časovnik ( ) se pojavi tudi na zaslonu
notranje enote.
• Ko je klimatska naprava izklopljena, se funkcija za samodejno čiščenje, ko jo izberete, zažene
samodejno. Če je klimatska naprava vklopljena, se funkcija za samodejno čiščenje zažene
takoj, ko se klimatska naprava ugasne.
• Med samodejnim čiščenjem notranji ventilator še vedno deluje, lopatice za pretok zraka pa
ostanejo odprte, da izpustijo zunanji zrak.
Čiščenje zunanjosti notranje enote in zunanjosti grelnika zunanje enote
Mlačna vlažna krpa
Mehka krtača
Poškropite z vodo, da pobrišete prah.
POZOR
• Zaslona ne čistite z alkalnim detergentom.
Slovenščina 27
Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem izklopite opremo in izvlecite napajalni
kabel.
• Za čiščenje površin ne uporabljajte žveplene kisline,
klorovodikove kisline ali bioloških raztopin (kot so razredčila,
kerozin in aceton). Na klimatsko napravo ne lepite nobenih
nalepk, saj lahko s tem poškodujete njeno površino.
• Pri čiščenju in pregledu izmenjevalnika toplote na zunanji enoti
se za pomoč obrnite na lokalnega serviserja.
Čiščenje filtra
Sesalnik
Mehka krtača
30 minut
Kljuke
Blag detergent
POZOR
• Zračnega filtra ne čistite s krtačo ali drugimi pripomočki za
čiščenje. S tem lahko filter poškodujete.
• Ko ga sušite, zračnega filtra ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Čiščenje in vzdrževanje
OPOMBA
• Zračni filter očistite vsaka dva tedna. Obdobje čiščenja je odvisno od uporabe in okoljskih
pogojev.
• Če zračni filter sušite v vlažnem okolju, lahko povzroči neprijetne vonjave. Znova ga očistite
in osušite v dobro prezračenem prostoru.
28 Slovenščina
Ponovna namestitev opomnika za čiščenje filtra
Zaslon
enote
Indoornotranje
unit display
Odpravljanje težav
Če klimatska naprava deluje nenormalno, si oglejte spodnjo
razpredelnico, da prihranite čas in nepotrebne stroške.
Težava
Rešitev
Ne morem
spremeniti
temperature.
• Preverite, ali sta zagnana načina Fan ali Fast.
V teh načinih klimatska naprava samodejno
nadzira nastavljeno temperaturo in je ni
mogoče spremeniti.
Slovenščina 29
Čiščenje in vzdrževanje
Klimatska
naprava sploh
ne deluje.
• Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena,
in jo znova zaženite.
• Vklopite odklopnik in vtaknite napajalni
kabel, nato znova zaženite klimatsko
napravo.
• Preverite, ali je izolator vklopljen.
• Preverite, ali je zagnana funkcija za časovni
izklop. Klimatsko napravo znova zaženite s
pritiskom na gumb za vklop.
Težava
Iz klimatske
naprave ne piha
hladen ali topel
zrak.
Čiščenje in vzdrževanje
30 Slovenščina
Rešitev
• Preverite, ali je nastavljena temperatura v
načinu Cool višja ali v načinu Heat nižja
od trenutne temperature. Pritisnite gumb
Temperatura na daljinskem upravljalniku, da
spremenite nastavljeno temperaturo.
• Preverite, ali zračni filter ovira umazanija. Če
je zračni filter oviran, se lahko učinkovitost
hlajenja in gretja zmanjša. Umazanijo redno
čistite.
• Preverite, ali je zunanja enota pokrita ali
nameščena blizu ovir. Odstranite pregrinjalo
in ovire.
• Preverite, ali klimatska naprava deluje v
funkciji Defrost. Ko se pozimi oblikuje led
ali pa je zunanja temperatura prenizka,
klimatska naprava samodejno zažene
funkcijo Defrost. Ko je ta funkcija dejavna, se
notranji ventilator zaustavi in topel zrak ne
izhaja.
• Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaradi
tega je učinkovitost hlajenja oziroma gretja
slabša. Zaprite okna in vrata.
• Preverite, ali se klimatska naprava zažene
takoj po tem, ko se zaustavi hlajenje ali
gretje. V tem primeru deluje samo ventilator,
da zaščiti kompresor zunanje enote.
Težava
Rešitev
• Preverite, ali je cev predolga. Če dolžina
presega maksimalno dolžino cevi, se bo
učinkovitost hlajenja in gretja zmanjšala.
Ne morem
spremeniti
smeri pretoka
zraka.
• Preverite, ali je zagnana funkcija good'sleep.
Če je ta funkcija dejavna, ne morete
spreminjati smeri pretoka zraka. (Lahko pa
spreminjate smer pretoka zraka v tej funkciji,
če deluje v načinu Heat.)
Ne morem
spremeniti
hitrosti
ventilatorja.
• Ko je v načinu Cool zagnana funkcija Auto,
Dry, Fast ali good'sleep, klimatska naprava
samodejno nadzira hitrost ventilatorja in je
vi ne morete spremeniti.
Daljinski
upravljalnik ne
deluje.
• Zamenjajte baterije v upravljalniku z
novimi.
• Prepričajte se, da nič ne ovira tipala
daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali se v bližini klimatske naprave
nahajajo močno osvetljeni aparati. Močna
svetloba, ki prihaja iz fluorescenčnih žarnic
ali z neonskih napisov, lahko prekinja
električne valove.
Funkcija za
časovni vklop/
izklopne deluje.
• Preverite, ali ste po tem, ko ste nastavili čas,
na daljinskem upravljalniku pritisnili gumb
NASTAVI.
Slovenščina 31
Čiščenje in vzdrževanje
Iz klimatske
naprave ne piha
hladen ali topel
zrak.
Težava
Rešitev
Čiščenje in vzdrževanje
Kazalnik
neprekinjeno
utripa.
• Pritisnite gumb za vklop, da izklopite
klimatsko napravo, ali izvlecite napajalni
kabel. Če kazalnik še vedno utripa, se
obrnite na serviserja.
Med delovanjem
je v prostoru
neprijeten vonj.
• Preverite, ali klimatska naprava deluje v
zakajenem območju. Prezračite prostor ali
zaženite klimatsko napravo, da v načinu Fan
obratuje 3 ali 4 ure. (V klimatski napravi ni
delov, ki bi oddali neprijeten vonj.)
• Preverite, ali so odtoki čisti. Redno jih
čistite.
Prikazana je
napaka.
• Če kazalnik notranje enote utripa, se
obrnite na najbližjega serviserja. Serviserju
sporočite kodo napake.
Naprava je
hrupna.
• Ko se pretok hladilne tekočine spremeni,
lahko naprava postane hrupna, odvisno
od stanja vaše klimatske naprave. To je
običajno.
Iz zunanje enote
se kadi dim.
• Morda ne gre za požar, temveč za paro, ki
jo pozimi v načinu Heat in v funkciji Defrost
ustvarja toplotni izmenjevalnik.
S priključnih
cevi na zunanji
enoti kaplja
voda.
• Če se temperatura okolja prekomerno
spreminja, lahko nastane kondenzacija. To je
običajno.
Za protimikrobno delovanje je bil izdelek obdelan z biocidom
srebro-cink-zeolit.
32 Slovenščina
Download PDF

advertising