Samsung | T27B300EW | Samsung T24B300EW Navodila za uporabo

TB300
TB350
TV-MONITOR LED
(MFM TV)
uporabniški priročnik
Hvala, ker ste kupili izdelek Samsung.
Če si želite zagotoviti popolno storitev, izdelek
registrirajte na naslovu
www.samsung.com/register
Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so le informativne narave in so lahko drugačne od dejanskega videza izdelka.
Oblika in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Obvestilo o digitalnem LED-zaslonu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcije digitalnega televizorja (DVB) so na voljo le v državah/območjih, v katerih se oddaja digitalni prizemeljski signal DVB-T (MPEG2 IN MPEG4
AVC) ali v katerih imate dostop do združljive storitve DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC) za kabelsko televizijo. O razpoložljivosti signala DVB-T ali DVB-C
se pozanimajte pri svojem lokalnem ponudniku teh storitev.
DVB-T je standard evropskega konzorcija DVB za oddajanje digitalnega prizemeljskega televizijskega signala, DVB-C pa je standard za oddajanje
digitalne TV po kabelski povezavi.
Ta komplet z LED-zaslonom je v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C iz [Avgusta, 2008], ni mogoče jamčiti za združljivost s
prihodnjimi digitalnimi prizemeljskimi oddajami DVB-T ali digitalnimi kabelskimi oddajami DVB-C.
V nekaterih državah/območjih, v katerih uporabljate ta komplet z LED-zaslonom, lahko ponudniki kabelske televizije za to storitev zaračunajo dodatno
provizijo in zahtevajo, da se strinjate s pogoji storitve.
Nekatere funkcije digitalne TV v nekaterih državah ali območjih morda niso na voljo, pa tudi signal DVB-C pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev
morda ne bo pravilno deloval.
Če želite izvedeti več, se obrnite na lokalni center za pomoč uporabnikom Samsung.
✎✎ Kakovost sprejema LED-zaslona je odvisna od razlik v načinih oddajanja v različnih državah. Pri lokalnem pooblaščenem prodajalcu izdelkov
SAMSUNG ali v klicnem centru Samsung preverite, ali lahko s spreminjanjem nastavitev LED-prikaza izboljšate sprejem signala.
Opozorilo o mirujoči sliki
Na zaslonu ne prikazujte mirujočih slik (npr. slikovnih datotek .jpeg) ali mirujočih elementov (npr. logotip LED-prikaza, panoramska slika ali slika v razmerju 4
: 3, vrstica z delnicami ali novicami na dnu zaslona idr.). Neprekinjeno prikazovanje mirujoče slike lahko na zaslonu pusti odtis, kar vpliva na kakovost slike.
Če želite zmanjšati tveganje za ta učinek, upoštevajte spodnja priporočila:
• Ne prikazujte istega kanala LED-prikaza dlje časa.
• Vedno poskusite prikazati sliko na celotnem zaslonu in uporabiti meni za nastavitev oblike slike za čim boljše ujemanje.
• Zmanjšajte svetlost in kontrast na najmanjšo vrednost, da zagotovite želeno kakovost slike, saj lahko pri pretiranih vrednostih hitro pride do vžiga slike.
• Uporabljajte vse funkcije LED-zaslona, ki so namenjene zmanjšanju zadrževanja slike in vžiga slike na zaslon, pri tem pa upoštevajte ustrezna poglavja
v uporabniškem priročniku.
Priprava mesta za namestitev
Pazite na zahtevano razdaljo med izdelkom in drugimi predmeti (npr. steno), da omogočite pravilno zračenje.
Če je zračenje ovirano, lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi dviga notranje temperature v izdelku.
✎✎ Dejanski videz LED-zaslona je lahko drugačen od slik v tem priročniku in je odvisen od modela.
✎✎ Pri dotikanju LED-zaslona bodite previdni. Nekateri deli se lahko močno segrejejo.
Namestitev s stojalom.
Namestitev s stenskim nosilcem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo lahko strošek administracije:
–– a) če na vašo zahtevo pošljemo serviserja, vendar izdelek ni okvarjen,
(npr. če niste prebrali tegauporabniškega priročnika).
–– b) če prinesete enoto v servisni center, vendar izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tegauporabniškega priročnika).
• Znesek tovrstnega stroška vam bomo sporočili pred izvedbo popravil ali pred obiskom na domu.
Slovenščina
2
Vsebina
Uvod
4
4
11
12
13
Previdnostni ukrepi
Dodatna oprema
Pregled nadzorne plošče
Pregled daljinskega upravljalnika
Priključki
14
14
14
15
16
17
19
Priključitev antene
Nastavitev (začetna nastavitev)
Priključitev AV-naprave
Priključitev v režo splošnega vmesnika
Priključitev zvočne naprave in računalnika
Preklapljanje med vhodnimi viri
Osnovne funkcije
19
20
20
22
23
25
27
30
Krmarjenje po menijih
Uporaba tipke INFO (vodnik Zdaj in Sledi)
Uporaba menija Kanal
Meni Kanal
Meni Slika
Meni Zvok
Meni Sistem
Meni Podpora
19
31 Uporaba funkcije Media Play
Druge informacije
38
39
40
41
45
31
38
SLOVENŠČINA
Napredne funkcije
Funkcija teleteksta na analognih kanalih
Namestitev stenskega nosilca/namiznega stojala
Ključavnica za zaščito proti kraji
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Preverite simbol!
t
To funkcijo lahko uporabljate s pritiskom tipke TOOLST
na daljinskem upravljalniku.
Opomba
Predstavlja dodatne informacije.
Slovenščina
3
Uvod
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki predstavljajo previdnostne ukrepe
Opozorilo
Neupoštevanje previdnostnih ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do
težke poškodbe ali smrti.
Pozor
Neupoštevanje previdnostnih ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do
poškodb oseb ali predmetov.
Tega ne počnite.
Upoštevajte.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti prisotna
visoka napetost. Vsak stik z notranjimi deli tega
izdelka je lahko nevaren.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA – NE ODPIRAJTE
POZOR: NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA POKROVA), KER
LAHKO PRIDE DO ELEKTRIČNEGA UDARA. V NOTRANJOSTI NI DELOV,
KI BI JIH LAHKO SERVISIRAL UPORABNIK. SERVISIRANJE PREPUSTITE
USPOSOBLJENIM OSEBAM.
Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena
literatura o delovanju in vzdrževanju tega izdelka,
ki jo morate upoštevati.
¦¦ Povezano z napajanjem
✎✎ Naslednje slike imajo ilustrativni namen in so odvisne od modelov in držav, v katerih se uporabljajo.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla ali vtiča in
nepritrjene električne vtičnice.
xx To lahko povzroči električni udar
ali požar.
Ne priključite več električnih naprav v
isto električno vtičnico.
xx To lahko namreč povzroči
pregretje električne vtičnice in
požar.
Napajalnega kabla se ne dotikajte z
mokrimi rokami.
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega udara.
Napajalni vtič trdno priključite v
električno vtičnico.
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do požara.
!
!
Napajalni kabel priključite v
ozemljeno električno vtičnico (samo
za opremo v 1. izolativnem razredu).
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega udara ali
poškodbe.
Napajalnega kabla ne prepogibajte
in ne zvijajte preveč in nanj ne
postavljajte težkih predmetov.
xx V nasprotnem primeru lahko
zaradi poškodovanega
napajalnega kabla pride do
električnega udara ali požara.
Slovenščina
4
Uvod
Napajalni kabel in izdelek postavite
stran od grelnih teles.
x To lahko povzroči električni udar
ali požar.
!
Če sta nožici napajalnega vtiča ali
odprtini električne vtičnice prekriti s
prahom, ju očistite s suho krpo.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do požara.
Pozor
Napajalnega vtiča ne izključite,
dokler izdelek deluje.
x Zaradi električnega udara se
lahko izdelek poškoduje.
!
!
Ko izključite napajalni kabel iz
električne vtičnice, ga držite za vtič,
ne za kabel.
x To lahko povzroči električni udar
ali požar.
!
Uporabljajte samo napajalni kabel iste
znamke. Ne uporabljajte napajalnega
kabla druge električne naprave.
x To lahko povzroči električni udar
ali požar.
Napajalni kabel vključite v električno
vtičnico, do katere imate neoviran
dostop.
x Če pride do težav z izdelkom,
morate izključiti napajalni kabel,
da popolnoma prekinete dovod
energije. Samo z gumbom za
vklop/izklop na izdelku ni mogoče
popolnoma prekiniti dovoda
energije.
¦ Povezano z namestitvijo
Opozorilo
Na izdelek ne postavljajte gorečih
sveč ali prižganih naprav za
odganjanje komarjev.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do požara.
Ne namestite izdelka v slabo
prezračen prostor, na primer na
knjižno polico ali v omaro.
x To lahko povzroči pregrevanje
notranjosti in celo požar.
Ne namestite izdelka na nestabilno
mesto ali tako, ki je izpostavljeno
močnim tresljajem, na primer na
nestabilno ali nagnjeno polico.
x Izdelek lahko pade, zaradi česar
lahko pride do poškodb izdelka
ali oseb.
x Če uporabljate izdelek na
mestu, kjer je izpostavljen
močnim tresljajem, lahko pride
do težav z izdelkom ali požara.
!
!
!
Namestitev izdelka na steno naj opravi
usposobljena oseba ali podjetje.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do poškodb.
x Pri tem uporabite zahtevani
stenski nosilec.
Plastične vrečke, v katere je bil
zapakiran izdelek, shranite stran od
otrok.
x Če otrok na glavo postavi
plastično vrečko, se lahko zaduši.
Ne namestite izdelka na mesto, ki
je izpostavljeno prahu, vlagi (savna),
olju, dimu ali vodi (dežne kapljice), ali
v vozilo.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega udara ali
požara.
Slovenščina
5
Uvod
!
Ne namestite izdelka na mesto, ki
je izpostavljeno neposredni sončni
svetlobi, ali blizu grelnih teles, na
primer kamina ali grelnika.
x To lahko skrajša življenjsko dobo
izdelka ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka na mesto, kjer
ga bodo dosegli otroci.
x Če se otrok dotakne izdelka,
lahko izdelek pade in povzroči
poškodbe.
x Sprednji del izdelka je težji, zato
ga namestite na ravno in trdno
površino.
Antenski kabel na mestu, kjer je
napeljan v hišo, zvijte, da ne bo
prostora za vdor vode.
x Če v izdelek pride voda, lahko
povzroči električni udar ali požar.
Anteno namestite stran od
visokonapetostnih kablov.
x Če se antena dotakne
visokonapetostnega kabla
ali pade nanj, lahko povzroči
električni udar ali požar.
!
Pozor
Pri premikanju izdelka pazite, da ga
ne spustite.
x To lahko povzroči okvaro izdelka
ali poškodbo.
Izdelka ne postavite na tla tako, da bo
sprednja plošča obrnjena navzdol.
x To lahko poškoduje zaslon
izdelka.
Če namestite izdelek na konzolo ali
polico, poskrbite, da sprednji del
izdelka ne štrli iz konzole ali s police.
x Izdelek lahko pade, zaradi
česar lahko pride do okvare ali
poškodbe.
x Omarica ali polica izdelka mora
ustrezati njegovi velikosti.
Pri odlaganju izdelka z njim ravnajte
previdno.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do okvare izdelka ali
poškodbe.
!
SAMSUNG
!
!
Če je izdelek nameščen na mesto
z zelo spremenljivimi obratovalnimi
pogoji, lahko zaradi okolja pride
do resnih težav s kakovostjo. V
tem primeru se pred namestitvijo
izdelka posvetujte z našim servisnim
osebjem.
x Mesta, ki so izpostavljena
mikroskopskemu prahu,
kemikalijam, previsokim ali
prenizkim temperaturam,
visoki vlažnosti, in na letališčih
ali postajah, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno.
Slovenščina
6
Uvod
¦ Povezano s čiščenjem
Opozorilo
Pred čiščenjem izdelka izključite
napajalni kabel.
x To lahko povzroči električni udar
ali požar.
Ko izdelek čistite, ne brizgajte vode
neposredno na dele izdelka.
x Voda ne sme priti v notranjost
izdelka.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do požara, električnega
udara ali okvare izdelka.
Ne brizgajte čistilnega sredstva
neposredno na izdelek.
x To lahko povzroči razbarvanje ali
pokanje ohišja izdelka ali pa se
zaslon odlepi.
Pred čiščenjem izdelka izključite
napajalni kabel in izdelek čistite s
priloženo čistilno krpo.
x Za čiščenje ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzen,
alkohol, razredčilo, sredstvo
za odganjanje komarjev,
odišavljena sredstva, sredstva
za podmazovanje ali čistilno
sredstvo.
To lahko povzroči deformiranje
ohišja ali to, da se izbrišejo
oznake.
!
Pozor
!
Če izdelka ne morete očistiti s
priloženo krpo, uporabite mehko
krpo, navlaženo s čistilnim
sredstvom, ki je namenjeno »samo
zaslonom«.
x Če nimate čistilnega sredstva,
ki je namenjeno samo čiščenju
zaslonov, pred čiščenjem
razredčite običajno čistilno
sredstvo z vodo v razmerju 1
: 10.
!
Ohišje izdelka je občutljivo na praske,
zato vedno uporabite priloženo čistilno
krpo.
!
¦ Povezano z uporabo
Opozorilo
V izdelku je prisotna visoka napetost,
zato ga sami nikoli ne razstavite,
popravite ali spremenite.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do požara ali električnega
udara.
x Če je izdelek treba popraviti, se
obrnite na servisni center.
!
Če želite izdelek premakniti, ga
izklopite in izključite napajalni kabel,
antenski kabel in morebitne druge
kable, priključene v izdelek.
x V nasprotnem primeru lahko
zaradi poškodovanega
napajalnega kabla pride do
električnega udara ali požara.
Slovenščina
7
Uvod
!
!
Če začne izdelek oddajati nenavaden
hrup ali če opazite vonj po zažganem
ali dim, takoj izključite napajalni kabel
in se obrnite na servisni center.
xx To lahko povzroči električni udar
ali požar.
Ne dovolite, da po izdelku plezajo
otroci ali se obešajo nanj.
xx Izdelek lahko pade in povzroči
poškodbo ali smrt.
Če izdelek pade ali se ohišje
poškoduje, ga izklopite in izključite
napajalni kabel. Obrnite se na
servisni center.
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do požara ali električnega
udara.
Na izdelek ne postavljajte predmetov,
kot so igrače in piškoti.
xx Če se na izdelek obesi otrok,
ki želi doseči ta predmet, lahko
predmet ali izdelek pade in
povzroči poškodbo ali celo smrt.
Med bliskanjem ali grmenjem
izključite napajalni kabel in se v
nobenem primeru ne dotikajte
antenskega kabla, ker je to nevarno.
xx To lahko povzroči električni udar
ali požar.
Pazite, da na izdelek ne pade kakšen
predmet in da ga ne izpostavljate
udarcem.
xx To lahko povzroči električni udar
ali požar.
!
Ne premikajte izdelka tako, da
vlečete napajalni ali antenski kabel.
xx To lahko povzroči požar,
električni udar ali okvaro izdelka.
GAS
!
Izdelka ne dvigajte in ne premikajte
tako, da ga držite samo za napajalni
ali antenski kabel.
xx To lahko povzroči požar,
električni udar ali okvaro izdelka.
Pazite, da ne zaprete prezračevalnih
reže s prtom ali zaveso.
xx To lahko povzroči pregrevanje
notranjosti in celo požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka
ali napajalnega vtiča in prostora takoj
prezračite.
xx Iskre lahko povzročijo eksplozijo
ali požar.
xx Med nevihto z grmenjem ali
bliskanjem se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Blizu izdelka ne uporabljajte in ne
postavljajte vnetljivih razpršil ali
predmetov.
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do eksplozije ali požara.
!
100
V izdelek (zračnik, vrata idr.) ne
vstavljajte kovinskih predmetov, kot
so paličice, kovanci ali lasnice, ali
vnetljivih predmetov.
xx Če v izdelek pride voda ali druge
snovi, ga izklopite, izključite
napajalni kabel in se obrnite na
servisni center.
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do okvare, električnega
udara ali požara.
Slovenščina
8
Uvod
Na izdelek ne postavljajte posod
s tekočino, kot so vaze, lončnice,
pijače, kozmetika ali zdravila, ter
kovinskih predmetov.
x Če v izdelek pride voda ali druge
snovi, ga izklopite, izključite
napajalni kabel in se obrnite na
servisni center.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do okvare, električnega
udara ali požara.
Izdelka ne pritiskajte premočno. Lahko
se deformira ali poškoduje.
Če je dlje časa prikazana mirujoča
slika, lahko na zaslonu ostane odtis
slike ali madež.
x Če izdelka dlje časa ne
uporabljate, vklopite način
za varčevanje energije ali
ohranjevalnik zaslona za gibljivi
slikovni način.
Če izdelka dlje časa ne uporabljate,
na primer kadar vas ni doma, izključite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
x V nasprotnem primeru se
lahko nabere prah in povzroči
pregrevanje ali kratek stik in požar
ali električni udar.
Pozor
!
-_!
Nastavite pravilno ločljivost in
frekvenco.
x V nasprotnem primeru lahko
pride do naprezanja oči.
Ne obrnite izdelka navzdol ali ga
premikajte tako, da ga držite samo
za stojalo.
x Izdelek lahko pade in povzroči
poškodbo predmetov ali oseb.
Če izdelek neprekinjeno gledate s
premajhne razdalje, lahko pride do
okvare vida.
Blizu izdelka ne uporabljajte vlažilnika
ali kuhalne naprave.
x To lahko povzroči električni udar
ali požar.
Pomembno je, da oči med
dolgotrajnim gledanjem izdelka
spočijete (vsako uro pet minut).
x Tako boste sprostili oči.
Zaslon se po dolgotrajni uporabi
segreje, zato se ga ne dotikajte.
!
!
!
Slovenščina
9
Uvod
Majhne dodatke shranite na mesto,
kjer ne bo dosegljiv otrokom.
!
!
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine
stojala bodite previdni.
xx Če stisnete roko ali prst, se lahko
poškodujete.
xx Če je izdelek pretirano nagnjen,
lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne postavljajte težkih
predmetov.
xx V nasprotnem primeru lahko
pride do okvare izdelka ali
poškodbe.
Če uporabljate naglavne ali ušesne
slušalke, naj bo glasnost na primerni
ravni.
xx Če bo glasnost previsoka, lahko
pride do okvare sluha.
Ko iz daljinskega upravljalnika
odstranite baterije, pazite, da jih
otroci ne dajo v usta. Baterije
shranite na mesto, ki otrokom ali
dojenčkom ni dosegljivo.
xx Če je otrok dal baterijo v usta,
takoj obiščite zdravnika.
Pri vstavljanju novih baterij pazite, da
jih boste pravilno vstavili (+, -).
xx V nasprotnem primeru se lahko
baterija poškoduje ali pa zaradi
iztekanja tekočine povzroči požar,
poškodbo ali okvaro.
Uporabljajte samo navedene
standardne baterije. Ne uporabljajte
hkrati novih in rabljenih baterij.
xx Baterija lahko poči ali iz nje
začne iztekati tekočina, kar
lahko povzroči požar, poškodbo
ali zastrupitev (škodo).
!
!
Baterije (in baterije za polnjenje)
niso običajni odpadki, zato jih vrnite
na mesto za recikliranje. Kupec je
odgovoren za to, da vrne rabljene ali
baterije za polnjenje na zbirno mesto
za recikliranje.
xx Kupec lahko vrne rabljene ali
baterije za polnjenje v bližnji
zbirni center za recikliranje ali
v trgovino, v kateri prodajajo
tovrstne baterije ali baterije za
polnjenje.
Slovenščina
10
Uvod
Dodatna oprema
✎✎Preverite, ali so v vašem kompletu z LED-zaslonom priloženi naslednji predmeti. Če kateri od delov manjka, se obrnite na
prodajalca.
✎✎Barve in oblike delov so odvisne od modelov.
✎✎Kable, ki niso priloženi kompletu, lahko kupite ločeno.
✎✎Ko odprete škatlo, preverite, ali se je kateri od delov dodatne opreme skril za embalažo.
[[POZOR: TRDNO PRIČVRSTITE, DA SE NE SNAME
xx
xx
xx
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
Garancijski list/navodila za varnost (v nekaterih območjih niso na voljo)
yy Priključek za stojalo
xx
xx
xx
Hitri vodnik za namestitev
Čistilna krpa
Napajalni kabel
yy Podstavek stojala
yy Kabel D-Sub
yy Stereokabel
yy Avdiokabel
yy Komponentni kabel
yy Optični kabel
Vhodni kabli (naprodaj ločeno)
yy Kabel HDMI-DVI
yy Kabel HDMI
Slovenščina
11
Uvod
Pregled nadzorne plošče
✎✎Barve in oblike izdelka so odvisne od modelov.
Nadzorna plošča
SOURCE
E
Preklaplja med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri. V meniju na zaslonu ta gumb uporabljate
tako kot tipko ENTERE na daljinskem upravljalniku.
MENU
Prikaže meni na zaslonu (OSD) s funkcijami vašega LED-zaslona.
Y
z
Prilagodi glasnost. V meniju na zaslonu lahko uporabljate gumbe Y tako kot tipki
l in r na daljinskem upravljalniku.
Preklopi na drug kanal. V meniju na zaslonu lahko uporabljate gumbe z tako kot
tipki u in d na daljinskem upravljalniku.
P (Vklop/izklop)
Vklopi ali izklopi LED-zaslon.
Lučka napajanja
Utripa in ugasne, ko vklopite zaslon, ter sveti v načinu pripravljenosti.
Tipalo daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite v to točko na LED-zaslonu.
Način pripravljenosti
LED-zaslona ne pustite dlje časa v načinu pripravljenosti (na primer, ko odidete na dopust). LED-zaslon kljub izklopljenemu gumbu za
vklop/izklop porablja nekaj električne energije. Najbolje je, da izključite napajalni kabel.
Slovenščina
12
Uvod
Pregled daljinskega upravljalnika
✎✎Ta daljinski upravljalnik je namenjen slabovidnim osebam in ima na tipkah za kanale in številskih tipkah Braillove pike.
Vklopi in izklopi televizor.
Prikaže in izbere razpoložljive vire
videovsebine.
Neposredno odpre izbrani kanal.
Preklaplja med vklopom teleteksta, dvojnim
načinom, mešanim načinom in izklopom.
Prilagodi glasnost.
Prikaže glavni meni na zaslonu.
Prikaže domači zaslon za vsebine, ki
vsebuje Seznam kanalov, Vodnik,
Media Play, Upravitelj urnika in Vir.
Hitro izbere pogosto uporabljene
funkcije.
Odpre prejšnji kanal.
Začasno izklopi zvok.
Preklopi na drug kanal.
Na zaslonu prikaže seznam kanalov.
Odpre Elektronski programski vodnik
(EPG).
Na zaslonu televizorja prikaže informacije.
Premikajte kazalko in izbirajte vnose.
Potrdite nastavitev.
Odpre prejšnji meni.
Zapre meni.
Te tipke uporabljajte glede na smer na
zaslonu.
PIP: Vklopi ali izklopi funkcijo PIP.
P.SIZE: Izbere Velikost slike.
AD/SUBT.: Vklopi in izklopi zvočni opis (v
nekaterih območjih ni na voljo). / Prikaže
digitalne podnapise.
Te tipke se uporabljajo v načinu Media
Play.
Vstavljanje baterij (Velikost baterije: AAA)
Slovenščina
13
Priključki
Priključitev antene
Ko LED-zaslon prvič vklopite, se samodejno zaženejo osnovne nastavitve.
✎✎Pred nastavitvami: priključitev v električno omrežje in anteno.

ANT OUT
Vir napajanja
Nastavitev (začetna nastavitev)
Ko LED-zaslon prvič vklopite, se bo na zaslonu prikazalo več pozivov, ki vam bodo pomagali pri osnovnih nastavitvah. Pritisnite gumb
POWERP. Nastavitev je na voljo le, če je za vhodni Vir izbrano TV.
✎✎Pred vklopom LED-zaslona poskrbite, da bo antenski kabel priključen.
1
2
Izbira jezika
menijev
Izbira Demo. način ali
Domača uporaba
3
4
Izbira območja
Samodejno iskanje
P
Pritisnite tipko u ali d, da izberete jezik menija. Ko končate, dvakrat pritisnite
tipko ENTERE.
Pritisnite tipko u ali d in nato tipko ENTERE.
xx Izberite način Domača uporaba mode. Način Demo. način je namenjen
prikazu v trgovinah.
xx Če želite spremeniti nastavitve iz Demo. način v Domača uporaba
(običajno): Pritisnite gumb za glasnost na LED-zaslonu. Ko se prikaže
zaslon za glasnost, pritisnite in pet sekund držite gumb MENU.
xx Demo. način je namenjena samo prikazu v trgovinah. Če jo izberete,
številnih funkcij ne bo mogoče uporabljati. Za gledanje v domačem okolju
izberite Domača uporaba.
Pritisnite tipko ENTERE. S tipko u ali d izberite želeno območje.
S tipko ENTERE potrdite svojo izbiro.
S tipko u ali d izberite ustrezno možnost in dvakrat pritisnite tipko ENTERE.
xx Uporabljam antenski kabel. zapomni si vse razpoložljive kanale s kablom RF. (Treba je izvesti
funkcijo Samodejno iskanje)
xx Upor. kabelske ali satelit. Storitve. Kanalov vam ni treba iskati s funkcijo Samodejno iskanje.
Nastavitev dokončate tako, da izberete ta element.
✎✎
xx
5
Običajna antena / Kabelski signal: izberite vir antene.
Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: izberite vir kanala.
Dodatne podrobnosti najdete na strani 22.
Način ure je lahko samodejen ali ročen.
xx Samod.: izberite časovni pas (odvisno od države), v katerem se nahajate.
xx Ročno: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma in časa.
Če uporabnik v 4. koraku izbere »Upor. kabelske ali satelit. Storitve.«, je uro možno
nastaviti samo ročno.
Pritisnite tipko ENTERE.
✎✎
Nastavitev Načina ure
✎✎
6
Dokončano
Če želite to funkcijo ponastaviti ...
Izberite Sistem – Nastavitev (začetna nastavitev). Vnesite štirimestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«. Če želite spremeniti
kodo PIN, uporabite funkcijo Spremeni PIN.
Tudi če ste že v trgovini izvedli postopek Nastavitev (MENU → Sistem), ga doma ponovite.
✎✎Če pozabite kodo PIN, v načinu pripravljenosti pritiskajte tipke daljinskega upravljalnika v naslednjem zaporedju, da ponastavite
kodo PIN na »0-0-0-0«. POWER (izklop) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (vklop).
Slovenščina
14
Priključki
Priključitev AV-naprave
S kablom HDMI ali HDMI-DVI (največ 1080p)
Razpoložljive naprave: DVD, predvajalnik diskov Blu-ray, kabelski vmesnik HD, TV-komunikator HD, satelitski sprejemnik,
videorekorder
HDMI OUT
Predvajalnik DVD-jev
/diskov Blu-ray
DVI OUT
Predvajalnik DVD-jev
/diskov Blu-ray
R
AUDIO OUT
W
✎✎HDMI IN(DVI) / PC/DVI AUDIO IN
xx Če vključite kabel HDMI-DVI v vrata HDMI IN(DVI), zvok ne bo deloval.
xx Če na LED-zaslon priključite zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda ne bo prikazana
pravilno (ali pa sploh ne) ali pa ne bo slišati zvoka. V tem primeru pri izdelovalcu zunanje naprave preverite različico
protokola HDMi in zahtevajte nadgradnjo, če gre za starejšo različico.
xx Preverite, ali ste kupili potrjeni kabel HDMI. Če kabel HDMI nima potrdila, slika morda ne bo prikazana ali pa bo prišlo do
napake pri povezavi.
xx Priporočamo vam osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali takega s priključkom za ethernet. Ta izdelek ne podpira funkcije
etherneta po povezavi HDMI.
S kablom scart
Razpoložljive naprave: DVD, videorekorder
Videorekorder/DVD
EXT
EXT (RGB)
✎✎V načinu Ext. vrata DVT Out podpirajo samo video in zvok MPEG SD.
Slovenščina
15
Priključki
S komponentnim (največ 1080p) ali AV-kablom (samo 480i)
Razpoložljive naprave: DVD, predvajalnik diskov Blu-ray, kabelski vmesnik, TV-komunikator za satelitski sprejemnik, videorekorder
Avdiokabel
(ni priložen)
Videokabel
(ni priložen)
Y
PR
PB
W
R
Y
W
W
R
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT
/ AV IN
R-AUDIO-L
Naprava
R
W
R
R
B
G
Avdiokabel
(ni priložen)
Komponentni kabel
(ni priložen)
R
R
Rdeči
W
Beli
R
Rdeči
W
B
G
AUDIO OUT
Modri
Zeleni
R-AUDIO-L
R
R
B
G
COMPONENT OUT
PR
PB
Naprava
Y
R
Rdeči
Y
W
Rumeni
Beli
✎✎Pri priključitvi v vrata AV IN barva vtiča AV IN [Y/VIDEO] (zelena) ne bo ustrezala barvi videokabla (rumena).
✎✎Za boljšo kakovost slike pri AV-povezavah priporočamo uporabo komponentnega kabla.
Priključitev v režo splošnega vmesnika
(Velja samo v Evropi, Turčiji, Alžiriji, Južni Afriki in območju Skupnosti neodvisnih držav)
S »kartico CI ali CI+«
Za gledanje plačljivih kanalov morate vstaviti »kartico CI ali CI+«.
xx Če ne vstavite »kartice CI ali CI+«, bo na nekaterih kanalih prikazano sporočilo
»Šifrirani signal«.
xx Čez dve ali tri minute se bodo podazali podatki za seznanjanje, ki vsebujejo
telefonsko številko, ID »kartice CI ali CI+«, ID gostitelja in druge informacije. Če se
prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitve.
xx Ko končate konfiguriranje informacij o kanalu, se prikaže sporočilo »Posodabljanje
je končano«, kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
✎✎OPOMBA
xx »Kartico CI ali CI+« dobite pri lokalnem ponudniku kabelskih storitev.
xx Ko odstranjujete »kartico CI ali CI+«, jo previdno izvlecite z rokami; če pade na tla, se lahko poškoduje.
xx Vstavite »kartico CI ali CI+« v smeri, ki je označena na kartici.
xx Položaj reže splošnega vmesnika je lahko različen in je odvisen od modela.
xx »Kartica CI ali CI+« v nekaterih državah in območjih ni podprta, zato preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
xx V primeru težav se obrnite na ponudnika storitev.
xx Vstavite »kartico CI ali CI+«, ki podpira trenutne nastavitve antene. Zaslon bo popačen ali ne bo viden.
Slovenščina
16
Priključki
Priključitev zvočne naprave in računalnika
Z optičnim (digitalnim) kablom ali slušalkami

Digitalni zvočni sistem
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Zasloni serije TB300 nimajo vmesnika za slušalke in optični vhod.
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Ko v priključek DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vključite digitalni zvočni sistem, zmanjšajte glasnost LED-zaslona in
glasnost sistema.
xx Večkanalni zvok 5.1 CH (kanali) je na voljo, če je v LED-zaslon priključena zunanja naprava, ki podpira standard 5.1 CH.
xx Če je sprejemnik (domači kino) vklopljen, lahko slišite zvok iz optičnega priključka televizorja. Če televizor sprejema signal
DVT, bo poslal zvok vrste 5.1 CH v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, na primer predvajalnik DVDjev/diskov Blu-ray/kabelski vmesnik/TV-komunikator za satelitski sprejemnik, ki je v televizor priključena s kablom HDMi, bo
iz sprejemnika domačega kina mogoče slišati samo dvokanalni zvok (2 CH). Če želite slišati zvok 5.1 CH, vključite vtič za
digitalni izhod zvoka iz predvajalnika DVD-jev/diskov Blu-ray/kabelskega vmesnika/TV-komunikatorja za satelitski sprejemnik
neposredno v ojačevalnik ali domači kino.
✎✎Slušalke H: Slušalke lahko priključite v izhod za slušalke. Ko so slušalke priključene, je zvok iz vgrajenih zvočnikov
onemogočen.
xx Ko v LED-zaslon priključite slušalke, je lahko zvočna funkcija omejena.
xx Glasnost slušalk in LED-zaslona prilagajate ločeno.
S kablom HDMi ali HDMI-DVI ali kablom D-sub
✎✎Nekateri računalniki morda ne podpirajo povezave s kablom HDMI.
Kabel HDMI
(ni priložen)
Kabel HDMI-DVI
(ni priložen)
Stereokabel
Stereokabel
Kabel D-Sub
Slovenščina
17
Priključki
Načini prikaza (vhod D-Sub in HDMI/DVI)
Optimalna ločljivost: 1366 x 768 slikovnih pik (samo model T19B300)
Način
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Način prikaza
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna
frekvenca
(MHz)
Polarnost
sinhronizacije
(V/N)
-/+
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna
frekvenca
(MHz)
Polarnost
sinhronizacije
(V/N)
Optimalna ločljivost: 1920 X 1080 slikovnih pik
Način prikaza
Način
Ločljivost
IBM
VESA DMT
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
1.280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900 RB
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎OPOMBA
xx Prepleteni model ni podprt.
xx Če izberete nestandardno obliko videozapisa, lahko začne komplet delovati nenavadno.
xx Podprta sta načina Ločeno in Kompozitno. Način sinhronizacije s signalom za zeleno barvo (Sync On Green) ni podprt.
Slovenščina
18
Priključki
Preklapljanje med vhodnimi viri
Uredi ime.
SOURCEs→ TOOLST → Uredi ime. → ENTERE
Vir
V meniju Vir pritisnite tipko TOOLST in vnesite želeno ime
zunanjega vhoda.
SOURCEs→ Vir
■■ Videorekorder / DVD / Kabelski STB / Satelitski STB /
PVR STB / Sprejemnik AV / Igra / Videokamera / PC /
DVI PC / Naprave DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD /
DMA: poimenujte priključeno napravo, da boste lažje izbirali
med vhodnimi viri.
Izberite vire LED-zaslona ali zunanje vhodne
vire, kot so predvajalnik DVD-jev/diskov Bluray/kabelski vmesnik/satelitski sprejemnik.
■■ TV / Ext. / PC / HDMI / DVI / AV /
Komponentni
✎✎V meniju Vir so priključeni vhodi
✎✎Če je računalnik priključen v vrata HDMI IN (DVI) s kablom
✎✎TV, PC in Ext. so vedno na voljo.
✎✎Če je računalnik priključen v vrata HDMI IN (DVI) s kablom
HDMI, izberite, da LED-zaslon prikaže način PC v razdelku
Uredi ime.
poudarjeni.
HDMI-DVI, izberite, da LED-zaslon prikaže način DVI PC v
razdelku Uredi ime.
✎✎Če je naprava AV priključena v vrata HDMI IN (DVI) s
kablom HDMI-DVI, izberite, da LED-zaslon prikaže način
Naprave DVI v razdelku Uredi ime..
Informacije
SOURCEs → TOOLST→ Informacije → ENTERE
Prikaže podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
Osnovne funkcije
Krmarjenje po menijih
Upravljanje menija na zaslonu (OSD)
Pred začetkom uporabe LED-zaslona upoštevajte spodnja
navodila za krmarjenje po meniju in izbiranje ter prilagoditev
različnih funkcij.
3
1
2
4
1 ENTERE / smerne tipke: Premikajte kazalko in izbirajte
vnose. Potrdite nastavitev.
2 Tipka RETURN: Odpre prejšnji meni.
Postopek odpiranja je odvisen od izbranega menija.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
ENTER E
▲/▼
◄/►
EXIT e
Na zaslonu se prikažejo možnosti
glavnega menija:
Slika, Zvok, Kanal, Sistem,
Podpora.
Ikono izberite s tipko ▲ ali ▼.
Pritisnite ENTERE, da odprete
podmeni.
Želeni podmeni izberite s tipko ▲
ali ▼.
Vrednost elementa prilagodite s tipko
◄ ali ►. Prilagoditve nastavitev v
meniju na zaslonu so odvisne od
izbranega menija.
Pritisnite ENTERE, da končate
nastavitev.
Pritisnite EXIT.
3 Tipka MENU: Prikaže glavni meni na zaslonu.
4 Tipka EXIT: Zapre meni na zaslonu.
Slovenščina
19
Osnovne funkcije
Uporaba tipke INFO (vodnik Zdaj in Sledi)
Uporaba Pogleda kanala
Zaslon prepozna trenutni kanal in stanje
nekaterih nastavitev zvoka in slike.
Vodnik Zdaj in Sledi na LED-zaslonu prikaže
informacije o dnevnem programu za vsak
kanal glede na čas oddajanja.
x S tipkama l / r si oglejte informacije
o želenem programu med gledanjem
trenutnega kanala. (odvisno od kanalov)
x S tipkama u / d si oglejte informacije o drugih kanalih.
Če želite preklopiti na trenutno izbrani kanal, pritisnite tipko
ENTERE.
Vodnik
17:00 Tue 19 Jul
IL MEDICO E LO STRGONE
Antena DTV 6 R4 DTT
16:55 - 17:55
IL MEDICO E LO STREGONE - 2 TEMPO
5 Coming Soon
Pogled kanala – Vsi
Danes
17:00
17:30
1
1futech
Ni informacij.
2
24ore.tv
Ni informacij.
3
BBC World
Ni informacij.
4
Class News
Ni informacij.
5
Coming Soon
Ni informacij.
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
18:00
TG 4
a Upravit. urnika b -24 ur { +24 ur } Način kanala
18:30
Ni informacij.
Informacije k Stran E Glej
• Prikazana slika je odvisna od modela.
Antena DTV
Vsi
Stereo
17.02 Tue 19 Jul
Ni naslova
Coming Soon
576i 4:3 SD
5
Ni podrobnih informacij.
Italijanščina
a Informacije
x
• Prikazana slika je odvisna od modela.
x
Uporaba menija Kanal
Pritisnite tipko CONTENT, da izberete Domači zaslon za
vsebine, nato izberite želeni meni. Vsak zaslon bo prikazan.
Domači zaslon za vsebine
Seznam kanalov
Vodnik
x
x
x
x
x
a rdeča (Upravit. urnika): prikaže Upravitelj urnika.
b Zelena (-24 ur): prikaže seznam oddaj za naslednjih 24
ur.
{ rumena (+24 ur): prikaže seznam oddaj, ki bodo
predvajane po več kot 24 urah.
} Modra (Način kanala): izbere vrsto kanalov, ki jih želite
prikazati v oknu Pogled kanala.
(Informacije): prikaže podrobnosti izbrane oddaje.
k (Stran): skoči na naslednjo ali prejšnjo stran.
E (Glej / Urnik)
– med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate
izbrani program.
– Med izbiranjem naslednjega programa lahko določite
gledanje izbranega programa. Za preklic urnika znova
pritisnite tipko ENTERE in izberite Prekliči urnike.
Upravitelj urnika
Media Play
Upravitelj urnika
CONTENT → Domači zaslon za vsebine → Upravitelj urnika
→ ENTERE
Vir
R Nazaj
• Prikazana slika je odvisna od modela.
Vodnik
CONTENT → Domači zaslon za vsebine → Vodnik →
ENTERE
Za informacije v elektronskem programskem
vodniku (EPG) skrbijo ponudniki vsebine. Z
urniki programov, ki jih zagotavljajo ponudniki
vsebine, lahko vnaprej določite, katere
programe želite gledati. Ob določenem
času kanal samodejno preklopi na kanal,
na katerem bo predvajan izbrani program.
Urnik je lahko prazen ali ni posodobljen in je
odvisen od stanja kanala.
Kanale, ki ste jih določili za gledanje, si lahko ogledate ali jih
spreminjate in brišete.
Uporaba funkcije Ogled razporeda
Določite lahko, da se želeni kanal samodejno prikaže ob vnaprej
določenem času. Za to funkcijo morate najprej vnesti trenutni
čas.
1. Pritisnite tipko ENTERE, da izberete Upravitelj urnika.
2.
Pritisnite tipko TOOLST ali a , da dodate program za
ročno nastavitev urnika. Odpre se zaslon Ogled razporeda.
3.
S tipkami u / d / l / r določite Antena, Kanal, Ponovi.,
Datum ali Začetni čas.
Slovenščina
20
Osnovne funkcije
xx
xx
xx
Antena: izberite želeni vir antene.
Kanal: izberite želeni kanal.
Ponovi.: Izberite Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali
Vsak dan. Če izberete Ročno, lahko določite kateri koli
dan.
✎✎ Oznaka c pomeni, da je izbran ta datum.
xx Zakleni./Odkleni.: zaklene kanal, da ga ni mogoče
izbrati ali gledati.
✎✎ Funkcija je na voljo le, če je za Zaklepanje kanala
izbrano Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite
štirimestno kodo PIN, ki je privzeto »0-0-0-0«.
Kodo PIN spremenite s funkcijo Spremeni PIN.
xx
Datum: določite želeni datum.
Na voljo je, če ste izbrali Enkrat za Ponovi..
✎✎
xx Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): za
xx
Začetni čas: določite želeni začetni čas.
Na zaslonu Informacije lahko spremenite ali
prekličete informacije o rezervaciji.
xx Uredi številko kanala.: Številko uredite s pritiskanjem
✎✎
xx Prekliči urnike: prekliče oddajo, ki ste jo določili
za poznejše gledanje.
xx Uredi.: spremeni oddajo, ki ste jo določili za
poznejše gledanje.
poimenovanje kanala.
✎✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
želenih tipk.
✎✎ Ta funkcija v nekaterih regijah ni podprta.
xx Izbriši: Izbrišite kanal, da bodo prikazani samo želeni
kanali.
xx Nazaj: Odpre prejšnji zaslon.
xx Informacije: prikaže ime kanala, ločljivost, slikovni
način, jezik in druge informacije (nekatere so na voljo
samo za DTV).
Seznam kanalov
xx Razvrsti.: spremenite razvrstitev seznama kanalov po
CONTENT → Seznam kanalov → ENTERE
imenu ali številki kanala. (Samo za DIGITALNE kanale)
xx Spremeni anteno: preklopi na Običajna antena ali
Ogledate si lahko vse najdene kanale.
Kabelski signal.

Seznam kanalov
Vsi
1
1futech
2
24ore.tv
3
BBC World
4
Class News
5
Coming Soon
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a1
C2
a2
C4
T Orodja L Način kanala E Glej k Stran
• Prikazana slika je odvisna od modela.
✎✎Če pritisnete tipko CH LIST na daljinskem upravljalniku, se
bo takoj odprl zaslon Seznam kanalov.
Uporaba upravljalnih tipk na zaslonu Seznam kanalov.
■■ T (Orodja): s tipko Orodja preverite naslednje funkcije.
xx Pogled programa:pritisnite tipko u/d, da izberete
program, nato pritisnite tipko ENTERE. (Samo za
DIGITALNE kanale)
xx Uredi priljub.: pogosto gledane kanale shrani med
priljubljene.
✎✎ Izberite Uredi priljub. in pritisnite tipko ENTERE.
xx Način urej.: izberete lahko želene kanale in jih uredite.
■■ l r (Način kanala): izbere vrsto kanalov, ki jih želite
prikazati v oknu Seznam kanalov.
✎✎ Možnost je odvisna od države, zato je lahko
drugačna.
■■ E (Glej / Informacije): odpre izbrani kanal za gledanje. /
prikaže podrobnosti izbrane oddaje.
■■ k (Stran): skoči na naslednjo ali prejšnjo stran.
Uporaba možnosti Ogled razporeda v meniju Seznam
kanalov (odvisno od kanalov)
Če izberete Ogled razporeda v meniju Seznam kanalov, lahko
oddajo nastavite samo z možnostjo Pogled programa.
1. Pritisnite tipko CH LIST in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite tipko TOOLST in izberite Pogled programa.
3. S tipko u / d izberite želeni program in pritisnite tipko E
(Informacije).
4. Izberite Ogled razporeda in pritisnite tipko ENTERE, ko
končate.
✎✎Če želite preklicati Ogled razporeda, ponovite postopek
od 1. do 3. koraka. Izberite Prekliči urnike.
–– Če je kanal že shranjen med priljubljenimi, se bo
prikazalo Uredi priljub..
Slovenščina
21
Osnovne funkcije
Meni Kanal
¦¦ Vnovično iskanje kanalov
MENUm → Kanal → ENTERE
Antena (Običajna antena / Kabelskisignal)t
Preden začne televizor shranjevati razpoložljive kanale, morate
določiti vir signala, ki je priključen v LED-zaslon.
■■ Možnost kabelskega iskanja
(odvisno od države)
Določi dodatne možnosti iskanja, kot sta frekvenca in
hitrost simbolov, pri iskanju po kabelskem omrežju.
–– Začetna frekvenca / Končna frekvenca.: določi
začetno ali končno frekvenco (odvisno od države).
–– Hitrost simbolov: prikaže razpoložljive hitrosti simbolov.
–– Modulacija: prikaže razpoložljive vrednosti modulacije.
Ročno iskanje
ročno išče kanale in jih shranjuje v LED-zaslon.
Država
(odvisno od države)
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite štirimestno kodo
PIN.
✎✎Izberite državo, da lahko LED-zaslon pravilno samodejno
poišče kanale, ki so na voljo.
■■ Digitalni kanal: spremenite državo za digitalne kanale.
■■ Analogni kanal: spremenite državo za analogne kanale.
Samodejno iskanje
(odvisno od države)
✎✎Samodejno dodeljene številke programov morda niso
enake dejanskim ali želenim številkam programov. Če je
kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje kanala, se pokaže
okno za vnos kode PIN.
■■ Samodejno iskanje
–– Običajna antena/Kabelski signal: izberite vir antene.
Digitalni in analogni/Digitalni/Analogni: izberite vir
kanala.
✎✎ Če izberete Kabelski signal → Digitalni in
analogni ali Digitalni: Vnesite vrednost za iskanje
kabelskih kanalov.
xx Search Mode (Full / Omrežje / Quick): Izbere
nastavitev za Search Mode: Full / Omrežje /
Quick.
xx Omrežje (Samod. / Ročno): Izbere način ID-ja
omrežja med nastavitvama Samod. ali Ročno.
xx ID omrežja: Če je za Omrežje izbrano Ročno,
lahko nastavite ID omrežja s številskimi tipkami.
xx Frekvenca: prikaže frekvenco kanala. (odvisno
od države)
xx Modulacija: prikaže razpoložljive vrednosti
modulacije.
xx Hitrost simbolov: prikaže razpoložljive hitrosti
simbolov.
✎✎Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje kanala, se
pokaže okno za vnos kode PIN.
■■ Digitalno shranjevanje programov: išče digitalne kanale.
1. Pritisnite tipko ENTERE, da izberete Novo.
✎✎ Če ste izbrali Antena → Običajna antena:
Kanal, Frekvenca, Pasovna širina
✎✎ Če ste izbrali Antena → Kabelski signal:
Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov
2. Pritisnite tipko d, da izberete Išči. Ko se iskanje
konča, se kanal na seznamu kanalov posodobi.
■■ Analogno shranjevanje programov: išče analogne kanale.
1. Pritisnite tipko ENTERE, da izberete Novo.
2. Nastavite Program, Barvni sistem, Zvočni sistem,
Kanal in Išči..
3. Pritisnite tipko d, da izberete Shranjevanje. Ko se
iskanje konča, se kanal na seznamu kanalov posodobi.
Prenesi sezn. kanalov
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite štirimestno kodo
PIN. Uvozi ali izvozi zemljevid kanalov. Za to funkcijo mora biti
priključen pomnilnik USB.
■■ Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov iz naprave USB.
■■ Izvozi na USB.: izvozi seznam kanalov v napravo USB. Ta
funkcija je na voljo, če je priključena naprava USB.
✎✎Pogon USB mora biti formatiran z datotečnim sistemom
FAT32.
Natančna nastavitev
(samo analogni kanali)
Če je sprejem neoviran, vam kanalov ni treba natančno
nastavljati, saj to naredi televizor samodejno med iskanjem in
shranjevanjem. Če je signal šibek ali popačen, ročno nastavite
kanal. Pomikajte se levo ali desno, dokler ne najdete čiste slike.
✎✎Nastavitve veljajo samo za trenutno gledani kanal.
✎✎Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z
zvezdico * na desni strani številke kanala v pasici kanala
✎✎Če želite ponastaviti natančno nastavljanje, izberite
Ponastavitev.
Slovenščina
22
Osnovne funkcije
Meni Slika
¦¦ Spreminjanje vnaprej nastavljenega Slikovnega načina
MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
Slikovni način t
Izberite želeno vrsto slike.
✎✎Če je priključen računalnik, je možnost Slikovni način na
voljo le v načinih Standardni in Zabavno.
■■ Dinamično: primerno za svetle prostore.
■■ Standardni: primerno za običajne prostore.
■■ Film: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
■■ Zabavno: primerno za gledanje filmov in iger.
✎✎ Na voljo je le, če je priključen računalnik.
¦¦ Prilagajanje nastavitev slike
MENUm → Slika → ENTERE
Samsung MagicAngle
Prilagodite kot gledanja zaslona in optimizirajte kakovost slike
glede na položaj gledanja.
■■ Samsung MagicAngle: če gledate zaslon pod kotom ali
od spodaj, lahko z izbiro primernega načina zagotovite
podobno kakovost slike kot če bi gledali zaslon neposredno
od spredaj.
xx Izklop: izberite, če gledate zaslon od spredaj.
xx Nač. nagiba nazaj: izberite, če je zaslon malo višje.
xx Stoječi način: izberite, če gledate zaslon od zgoraj.
■■ Način: prilagodite kot gledanja zaslona.
✎✎Če je za Samsung MagicAngle izbrano Nač. nagiba
Prilagoditev zaslona
■■ Velikost slike: Vaš kabelski vmesnik/
satelitski sprejemnik ima morda tudi
lasten nabor velikosti zaslona. Kljub temu
priporočamo, da večino časa uporabljate
način 16:9.
Samod. široko: samodejno prilagodi
velikost slike na razmerje 16:9.
16:9: nastavi razmerje slike 16:9.
Široka povečava: poveča velikost slike na več kot 4:3.
Prilagodite Položaj s tipkami u / d.
✎✎
Povečava: poveča slike v razmerju 16:9 navpično, da
ustrezajo velikosti zaslona.
Prilagodite možnosti Povečava ali Položaj s tipkami
u / d.
✎✎
4:3: nastavi osnovno razmerje slike (4:3).
Slike v razmerju 4:3 ne glejte dlje časa. Na zaslonu se
lahko ohranijo sledovi pasov na levi, desni in sredini
zaslona, ki jih garancija ne krije.
✎✎
Prileganje zaslona: če je vhodni signal HDMI
(720p/1080i/1080p) ali komponentni (720p/1080i/1080p),
prikaže celotno sliko, na kateri ni nič odrezano.
Prilagodite Položaj s tipkami u / d/ l / r.
✎✎
✎✎OPOMBA
xx Pri nekaterih vhodnih virih so možnosti velikosti slike
različne.
xx Razpoložljive možnosti so odvisne od izbranega načina.
xx Če je priključen računalnik, lahko prilagodite samo
načina 16:9 in 4:3.
xx Prilagodite in shranite lahko nastavitve vseh zunanjih
naprav, ki so priključene v vhod LED-zaslona.
xx Če uporabljate funkcijo Prileganje zaslona z vhodom
HDMI 720p, bo po ena vrstica odrazena na vrhu, na dnu
ter levo in desno, kot pri funkciji širokega skeniranja.
nazaj ali Stoječi način, možnost Gama ni na voljo.
■■ Povečava/položaj: velikost in položaj slike lahko prilagodite
s tipkami u / d / l / r.
Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina /
Barve / Ton barve (Z/R)
✎✎ V načinu Široka povečava lahko prilagodite samo
Televizor omogoča številne možnosti nastavitve kakovosti slike.
✎✎OPOMBA
xx V analognih načinih TV, PC, AV v sistemu PAL funkcija
Ton barve (Z/R) ni na voljo.
xx Če je priključen računalnik, lahko spreminjate samo
nastavitve Osvetlitev, Kontrast, Svetlost in Ostrina.
xx Prilagodite in shranite lahko nastavitve vseh zunanjih
naprav, ki so priključene v LED-zaslon.
✎✎ Na voljo je le, če je za velikost slike izbrano Povečava
in Široka povečava.
položaj.
✎✎ Ponastavitev: Ponastavit vrednosti Zoom in Položaj
na privzete nastavitve.
■■ Vel. zaslona 4:3 (16:9 / Široka povečava / Povečava
/ 4:3): na voljo le, če je za velikost slike izbrano Samod.
široko. Izberete lahko velikost slike 4:3 WSS (Wide Screen
Service) ali izvirno velikost. Vsaka evropska država zahteva
drugačno velikost slike.
✎✎ Ni na voljo v načinu HDMi, Component in HDMI/DVI.
xx Če zmanjšate svetlost slike, se bo poraba električne
energije zmanjšala.
Slovenščina
23
Osnovne funkcije
■■ Prilag. zasl. računalnika
✎✎ Na voljo samo v načinu PC.
xx Grobo / Natančno: odstrani ali zmanjša šum na
sliki. Če z natančnim nastavljanjem ne odstranite
šuma na sliki, poskusite čim bolj prilagoditi
frekvenco (Grobo) in znova poskusite natančno
nastavljanje. Ko zmanjšate šum na sliki, prilagodite
sliko na sredino zaslona.
xx Položaj: prilagodi položaj računalniškega zaslona s
xx
xx
xx
xx
xx
Razdalja med očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Na
zaslon glejte malo od zgoraj in od spredaj.
Prilagodite kot izdelka, da ne odseva svetlobe.
Komolce držite pod pravim kotom, roka pa naj na isti višini
z dlanjo.
Komolce držite pod pravim kotom.
Pete naj bodo na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali
večjim kotom, roko pa držite tako, da je dlan pod srcem.
smernimi tipkami (u / d / l / r).
¦¦ Spreminjanje možnosti slike
nastavitve.
Dodatne nastavitve
xx Ponastavitev slike: ponastavi sliko na privzete
Samodejna prilagoditevt
Samodejno prilagodi vrednosti frekvence / položaj in jih
natančno nastavi.
✎✎Na voljo je samo v načinu PC.
Uporaba televizorja kot računalniški zaslon
MENUm → Slika → Dodatne nastavitve → ENTERE
(Dodatne nastavitve so na voljo v načinu Standardni / Film)
Novi LED-zaslon Samsung ima v primerjavi s prejšnjimi modeli
bolj čisto sliko.
✎✎Če je priključen računalnik, lahko spreminjate samo
nastavitev Nastavitev beline.
Nastavitev programske opreme računalnika (za Windows
XP) Pri nekaterih različicah operacijskega sistema Windows
in videokarticah, je dejanski zaslon računalnika drugačen od
prikazanega, vendar osnovne informacije kljub temu veljajo. (V
nasprotnem primeru se obrnite na izdelovalca računalnika ali
prodajalca izdelkov Samsung.)
1. V meniju Start operacijskega sistema Windows kliknite
»Nadzorna plošča«.
Dodatne nastavitve
4. V pogovornem oknu kliknite zavihek »Nastavitve«.
xx Pravilna nastavitev velikosti (ločljivost) [Optimalno: 1920
X 1080 slikovnih pik]. (T19B300: 1366 X 768 slikovnih
pik)
xx Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na
voljo nastavitev navpične frekvence, je pravilna vrednost
»60« ali »60 Hz«. V nasprotnem primeru kliknite »V redu«
in zaprite pogovorno okno.
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Visoko
Črni ton
Izklop
0
Barva polti
Način Samo RGB
Barvni prostor
2. V oknu »Nadzorna plošča« kliknite »Videz in teme«, da se
odpre pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite »Zaslon«, da se odpre pogovorno okno.
Dinamični kontrast
Izklop
Izvorno
Nastavitev beline
Gama
0

■■ Dinamični kontrast (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko):
prilagodi kontrast na zaslonu.
■■ Črni ton (Izklop / Temno / Temnejše / Najtemnejše):
izbere raven črne barve za prilagoditev globine zaslona.
■■ Barva polti: poudari roza barvo polti.
■■ Način Samo RGB (Izklop / Rdeča / Zelena / Modra):
prikaže Rdeča, Zelena in Modra za natančno nastavljanje
odtenka in nasičenosti.
■■ Barvni prostor (Samod. / Izvorno): prilagodi obseg
razpoložljivih barv za izdelavo slike.
■■ Nastavitev beline: prilagodi temperaturo barve za
naravnejšo sliko.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodi temnost
posamezne barve (rdeče, zelene, modre).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodi svetlost posamezne
barve (rdeče, zelene, modre).
Ponastavitev: ponastavi Nastavitev beline na privzeto.
■■ Gama: prilagodi intenzivnost primarne barve.
■■ Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop): zmanjša porabo energije
z upravljanjem svetlosti.
Med uporabo izdelka pazite na pravilno držo.
xx Zravnajte hrbet.
Slovenščina
24
Osnovne funkcije
Meni Zvok
Možnosti slike
MENUm → Slika → Možnosti slike → ENTERE
✎ Če je priključen računalnik, lahko spreminjate samo
nastavitev Barvni ton.
Možnosti slike
Barvni ton
Standardni
Filter digitalnih motenj
Samod.
Filter motenj MPEG
Samod.
Stopnja črnine HDM
Nizko
Filmski način
Izklop
¦ Spreminjanje vnaprej nastavljenega načina zvoka
MENUm → Zvok → Način zvoka → ENTERE
Način zvoka t
■
Standardni: izbere običajni zvočni način.
■
Glasba: poudari glasbo pred glasovi.
■
Film: najboljša kakovost zvoka v filmih.
■
Jasen glas: poudari glasove pred drugimi zvoki.
■
Ojačano: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov za
boljšo izkušnjo poslušanja za naglušne osebe.
✎ Če je za Izbira zvočnika izbrano Zunanji zvočnik, je
Način zvoka onemogočen.
■
Barvni ton (Hladno / Standardni / Toplo 1 / Toplo 2)
✎
✎
■
Toplo 1 ali Toplo 2 se izklopi, če za način slike
izberete Dinamično.
Prilagodite in shranite lahko nastavitve vseh zunanjih
naprav, ki so priključene v vhod LED-zaslona.
Filter digitalnih motenj (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko
/ Samod. / Samod. ponazor.): če je signal, ki ga sprejema
LED-zaslon, šibek, lahko s funkcijo Filter digitalnih motenj
zmanjšate morebitne statične motnje in sence na zaslonu.
✎
Če je signal šibek, poskusite druge možnosti, dokler
ne dobite najboljše slike.
Samod. ponazor.: pri preklapljanju med analognimi kanali
prikaže moč signala.
Na voljo samo pri analognih kanalih.
✎
✎
Če je črtica zelena, sprejemate najboljši možen
signal.
■
Filter motenj MPEG (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko /
Samod.): zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.
■
Stopnja črnine HDMI (Nizko / Normalno): izbere raven
črne barve na zaslonu za prilagoditev globine zaslona.
✎
■
Na voljo samo v načinu HDMI (signali rGB).
Filmski način (Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2):
nastavi, da LED-zaslon samodejno zazna in obdela filmske
signale iz vseh virov in prilagodi sliko za optimalno kakovost.
✎
✎
¦ Prilagoditev zvočnih nastavitev
Zvočni učinek
MENUm → Zvok → Zvočni učinek → ENTERE
(samo v standardnem načinu zvoka)
■
SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop) t
Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok
prek para zvočnikov s tehnologijo HrTF (Head related
Transfer Function).
■
SRS TruDialog (Izklop / Vklop)
S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi
z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje
slišali pogovore.
■
Izenačevalnik
Prilagodi način zvoka.
– Ravnovesje L/R: prilagodi ravnovesje med desnim in
levim zvočnikom.
100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz (prilagoditev pasovne
širine): prilagodi ravni posameznih frekvenc pasovne širine.
– Ponastavitev: Ponastavi izenačevalnik na privzete
nastavitve.
Na voljo v načinih TV, HDMI (1080i).
Če slika na zaslonu deluje nenaravno, za to možnost
izberite Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2 v
meniju Filmski način.
Ponastavitev slike (Da / Ne)
Ponastavi trenutni slikovni način na privzete vrednosti.
Slovenščina
25
Osnovne funkcije
¦¦ Zvočni sistemi idr.
MENUm → Zvok → ENTERE
■■ Stiskanje Dolby Digital (Line / RF): ta funkcija zmanjša
razlike v signalu dolby digital in zvočnem signalu (npr. zvok
MPEG, HE-AAC, ATV).
✎✎ Če izberete Line, bo zvok bolj dinamičen, z
nastavitvijo RF pa boste ponoči zmanjšali razlike med
glasnimi in tihimi zvoki.
Možnosti oddajanja zvoka
■■ Jezik zvoka
(samo pri digitalnih kanalih)
Spremenite privzeto vrednost jezikov zvoka.
Razpoložljivi jeziki so odvisni od ponudnika vsebine.
✎✎
■■ Oblika zvočnega zapisa
(samo pri digitalnih kanalih)
Izberite obliko zapisa zvoka.
■■ Zvočni opis
(v nekaterih območjih ni na voljo) (samo
pri digitalnih kanalih)
Ta funkcija določa zvočni tok za AD
(Zvočni opis), ki ga skupaj z glavnim
zvokom pošlje ponudnik vsebine.
Zvočni opis (Izklop / Vklop):
vklopi ali izklopi zvočni opis.
✎✎
✎✎ Glasnost: prilagodi glasnost
zvočnega opisa.
Dodatne nastavitve
(samo pri digitalnih kanalih)
■■ Raven zvoka DTV (MPEG/HE-AAC): S to funkcijo lahko
zmanjšate razlike v zvočnih signalih (eden od signalov pri
digitalnem TV-sprejemu) na želeno raven.
✎✎ Nastavitev MPEG/HE-AAC je odvisna od vrste
signala in je lahko od -10 dB do 0 dB.
✎✎ Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, izberite
želeno vrednost med 0 in -10.
■■ Izhod SPDIF: vmesnik SPDIF (Sony Philips Digital
InterFace) se uporablja za posredovanje digitalnega zvoka in
zmanjšanje motenj v zvočnikih in raznih digitalnih napravah,
npr. DVD-predvajalniku.
–– Oblika zvočnega zapisa: izberete lahko izhodno obliko
digitalnega zvočnega zapisa (SPDIF).
Line: določi izhodno raven signalov, ki so večji ali manjši od
-31 dB (referenčno), na -20 dB ali -31 dB.
RF: določi izhodno raven signalov, ki so večji ali manjši od
-20 dB (referenčno), na -10 dB ali -20 dB.
Nastavitve zvočnika
■■ Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik / TV zvočnik):zaradi
razlike v hitrosti dekodiranja med glavnim zvočnikom in
sprejemnikom lahko pride do odmeva. V tem primeru
nastavite Zunanji zvočnik.
✎✎ Če je za Izbira zvočnika izbrano Zunanji zvočnik,
tipka za glasnost in tipka MUTE ne bosta delovali in
nastavitve zvoka bodo omejene.
✎✎ Če je za Izbira zvočnika izbrano Zunanji zvočnik.
xx TV zvočnik: Izklop, Zunanji zvočnik: Vklop
✎✎ Če je za Izbira zvočnika izbrano TV zvočnik.
xx TV zvočnik: Vklop, Zunanji zvočnik: Vklop
✎✎ Če ni videosignala, iz nobenega zvočnika ne bo
slišati zvoka.
✎✎ Pri modelih serije TB300 ni na voljo.
■■ Samodejna glasnost (Izklop / Normalno / Nočno): za
iznenačevanje ravni glasnosti med kanali izberite Normalno.
Nočno: ta način zagotavlja boljšo izkušnjo zvoka v
primerjavi z načinom Normalno, saj skoraj popolnoma
odstrani šume. Koristna je ponoči.
Ponastavi zvok (Da/Ne)
Ponastavi vse nastavitve zvoka na tovarniške.
¦¦ Izbiranje načina zvoka t
Če izberete Dual fg, se bo na zaslonu prikazal trenutni način
zvoka.
✎✎ Razpoložljive oblike zapisa SPDIF so odvisne od
vhodnega vira.
–– Zakasnitev zvoka: popravite napake pri sinhronizaciji
zvoka in slike med gledanjem televizorja ali
videoposnetka ter pri poslušanju digitalnega zvočnega
izhoda z zunanjo napravo, npr. AV-sprejemnikom (0
ms–250 ms).
Pri modelih serije TB300 ni na voljo.
✎✎
A2
Stereo
NICAM
Stereo
Vrsta
zvoka
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Dual f-g
Privzeto
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Samodejni
preklop
Dual f
Samodejni
preklop
Dual f
✎✎Če je signal Stereo šibek in se način samodejno
preklaplja, izberite Mono.
✎✎Vklopljeno samo pri zvočnem signalu stereo.
✎✎Na voljo samo, če je za vhodni Vir izbrano TV.
Slovenščina
26
Osnovne funkcije
Meni Sistem
Nastavitev časovnika vklopa/izklopa
■
¦ Nastavitev časa
MENUm → Sistem → ENTERE
Časovnik vklopa
Časovnik vklopa 1 / Časovnik vklopa 2/ Časovnik
vklopa 3 : na voljo so tri nastavitve časovnika vklopa.
Najprej morate nastaviti uro.
Časovnik vklopa 1
Čas
■
✎
✎
Ned
Trenutni čas se bo prikazal vsakič, ko pritisnete tipko
INFO.
Izklop
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Čas
Če izključite napajalni kabel, boste morali znova
nastaviti uro.
0:00
Glasnost
20
Vir
TV
Način ure (Samod. / Ročno)
Aerial
DTV
x
Kanal
1
Samod.: trenutni čas se nastavi samodejno iz
digitalnega kanala.
✎
x
Ročno: trenutni čas nastavite ročno.
✎
✎
✎
Vrednosti Dan, Mesec, Leto, ur in minuti lahko
vnesete s številskimi tipkami na daljinskem
upravljalniku.
Časovni pas (Samod. / Ročno) (odvisno od države):
izberite časovni pas.
Funkcija je na voljo le, če je za Način ure izbrano
Samod..
✎
– GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00~GMT+ 12:00): izbere časovni pas.
Funkcija je na voljo le, če je za Časovni pas
izbrano Ročno.
✎
– Poletni / zimski čas (Izklop / Vklop): vklopi ali
izklopi poletni/zimski čas.
Funkcija je na voljo le, če je za Časovni pas
izbrano Ročno.
✎
Uporaba časovnika za spanje
Časovnik za spanje t: samodejno izklopi LEDzaslon po vnaprej določenem času. (30, 60, 90, 120, 150
in 180 minut).
✎
Zapri
Za samodejno nastavljanje časa mora biti antena
priključena.
Pri nekaterih ponudnikih vsebine in signalih
samodejna nastavitev časa morda ne bo pravilna.
V tem primeru ga nastavite ročno.
Nastavitev ure: ročno vnesite vrednosti Dan, Mesec, Leto,
ur in minuti.
Na voljo samo, če je za Način ure izbrano Ročno.
■
Nastavitev
Ura: nastavitev ure za različne funkcije časovnika LEDzaslona.
Če želite preklicati Časovnik za spanje, izberite
Izklop.
R
Nazaj
Nastavitev: Izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet,
Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če izberete Ročno, lahko
določite kateri koli dan.
Oznaka c pomeni, da je izbran ta dan.
✎
Čas: nastavite uro in minute.
Glasnost: nastavite želeno glasnost.
Vir: Izberite vhodni vir, ki bo izbran, ko se bo LED-zaslon
samodejno vklopil. (USB lahko izberete le, če je v LEDzaslon priključena naprava USB)
Antena (če je za Vir izbrano TV): Izberite ATV ali DTV.
Kanal (če je za Vir izbrano TV): izberite želeni kanal.
Glasba/Foto (če je za Vir izbrano USB): Izberite mapo v
napravi USB z glasbenimi datotekami ali fotografijami, ki se
bodo predvajale, ko se bo LED-zaslon samodejno vklopil.
OPOMBA
✎
x
Če v napravi USB ni glasbenih datotek ali če
ne izberete mape, ki vsebuje glasbo, funkcija
časovnika ne bo delovala pravilno.
x
Če je v napravi USB samo ena fotografija, se
diaprojekcija ne bo zagnala.
x
Če je ime mape predolgo, mape ne bo mogoče
izbrati.
x
Vsaka vrata USB, ki jih uporabljate, imajo
dodeljeno svojo mapo. Če uporabljate več
istovrstnih naprav USB, morajo imeti mape za
posamezne naprave USB različna imena.
x
Priporočamo, da s funkcijo Časovnik vklopa
uporabite pomnilniški ključek USB ali kartico.
x
Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala
z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, s
predvajalniki datotek MP3 ali napravami PMP
nekaterih izdelovalcev, ker lahko prepoznavanje
teh naprav traja predolgo.
Slovenščina
27
Osnovne funkcije
■
Časovnik izklopa
Časovnik izklopa 1/Časovnik izklopa 2/Časovnik
izklopa 3: na voljo so tri nastavitve časovnika izklopa.
Najprej morate nastaviti uro.
Izklop
Pon
Tor
Sre
Čet
MENUm → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTERE
Ekološka nastavitev
Časovnik izklopa 1
Nastavitev
Ned
¦ Ekološke nastavitve
Pet
Čas
■
Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop
slike)t: prilagodi svetlost LED-zaslona in tako
zmanjša porabo energije. Če izberete Izklop slike, se
zaslon izklopi, zvok pa lahko še vedno poslušate. Zaslon
vklopite s katero koli tipko, razen tipko za glasnost.
■
Izklop, če ni signala (Izklop /15 min / 30 min / 60 min):
za zmanjšanje nepotrebne porabe energije določite, kako
dolgo naj ostane LED-zaslon vklopljen, ko ni signala.
Sob
00:00
Zapri
R Nazaj
Nastavitev: Izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet,
Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če izberete Ročno, lahko
določite kateri koli dan.
Oznaka c pomeni, da je izbran ta dan.
✎
✎
■
Čas: nastavite uro in minute.
Onemogočeno, ko je računalnik v načinu varčevanja
z energijo.
Auto Power Off (Izklop / Vklop): prihrani energijo, tako
da samodejno izklopi LED-zaslon, če v štirih urah ni prejel
ukaza od uporabnika.
¦ Zaklepanje programov
¦ Druge funkcije
MENUm → Sistem → Varnost → ENTERE
MENUm → Sistem → ENTERE
Varnost
Jezik
✎ Zaslon za vnos kode PIN se pokaže pred nastavitvenim
■
zaslonom.
■
Jezik menijev: izberite jezik menijev.
Jezik teleteksta: izberite želeni jezik teleteksta.
✎
✎ Vnesite štirimestno kodo PIN, ki je privzeto »0-0-0-0«.
Kodo PIN spremenite s funkcijo Spremeni PIN.
Če izbranega jezika ni na voljo v oddajani vsebini, se
privzeto uporablja angleščina.
Izbrani jezik (Primarni zvok / Sekundarni zvok / Primarni
podnapisi / Podnapisi: Izberite privzeti jezik ob izbiri
kanala.
■
Zaklepanje kanala (Izklop/Vklop): Kanale lahko zaklenete
v Upravitelju kanalov in preprečite nepooblaščenim
uporabnikom, na primer otrokom, dostop do neprimernih
programov.
■
✎
Podnapisi
■
Zakl. kat. programa (odvisno od države): z uporabniško
določeno štirimestno kodo PIN preprečite nepooblaščenim
uporabnikom, na primer otrokom, gledanje neprimernih
programov. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol
»\«.
✎
■
Na voljo samo, če je za vhodni Vir izbrano TV.
Elementi funkcije Zakl. kat. programa so odvisni od
države.
Spremeni PIN.: Odpre se zaslon Spremeni PIN.. Izberite
štiri številke za kodo PIN in jih vnesite. Spremenite osebno
ID-številko za nastavitev LED-zaslona. Znova vnesite iste
štiri številke. Ko se odpre potrditveni zaslon, je koda PIN
shranjena.
V tem meniju nastavite način Podnapisi.
■
Podnapisi (Izklop / Vklop): vklopi ali
izklopi podnapise.
■
Subtitle Mode (Normalno / Okvara
sluha): nastavi način podnapisov.
■
Jezik podnapisov: nastavi jezik
podnapisov.
✎
✎
Če gledana oddaja ne podpira funkcije Okvara
sluha, se samodejno vklopi funkcija Prednosten,
tudi če je izbran način Okvara sluha.
Če izbranega jezika ni na voljo v oddajani vsebini, se
privzeto uporablja angleščina.
Slovenščina
28
Osnovne funkcije
Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči)
(samo v Združenem kraljestvu)
Če program oddaja digitalni teletekst, je ta funkcija omogočena.
Čas samodejne zaščite
■■ Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur: če na zaslonu toliko
časa ostane prikazana mirujoča slika, se bo vklopil
ohranjevalnik zaslona in preprečil nastanek odtisa slike na
zaslonu.
Splošno
■■ Največje varč. z energijo (Izklop/Vklop): izklopi zaslon
računalnika, če računalnika nekaj časa ne uporabljate, da
zmanjša porabo energije.
■■ Igralni način (Izklop/Vklop): če je priključena igralna
konzola, na primer PlayStation™ ali Xbox™, lahko z
igralnim načinom uživate v bolj realistični izkušnji igranja.
✎✎OPOMBA
xx Previdnostni ukrepi in omejitve igralnega načina
–– Pred izključitvijo igralne konzole in priključitvijo druge
zunanje naprave za Igralni način v nastavitvenem
meniju izberite Izklop.
–– Če v Igralnem načinu odprete meni LED-zaslona, se
zaslon rahlo zatrese.
xx Igralni način ni na voljo, če je vhodni vir TV ali PC.
xx Po priključitvi igralne konzole za Igralni način izberite
Vklop. Morda boste opazili zmanjšanje kakovosti slike.
xx Če je za Igralni način izbrano Vklop:
–– Slikovni način preklopi na Standardni in Način zvoka
preklopi na Film.
■■ Zaklepanje plošče (Izklop / Vklop): zaklenite ali odklenite
vse gumbe na sprednji nadzorni plošči. Če je Zaklepanje
plošče vklopljeno, noben gumb na sprednji plošči ne bo
deloval.
■■ Logot. ob zag. (Izklop / Vklop): prikaže logotip Samsung,
ko vklopite LED-zaslon.
Splošni vmesnik
■■ Meni splošnega vmesnika (CI): uporabnik lahko izbira iz
menija, ki ga določi CAM. Meni splošnega vmesnika (CI)
izberite glede na meni računalniške kartice.
■■ Informacije o aplikaciji: oglejte si informacije o kartici
CAM, ki je vstavljena v režo CI, ter o kartici »CI ali CI+
CARD«, ki je vstavljena v modul CAM. Modul CAM lahko
namestite kadar koli, ne glede na to, ali je LED-zaslon
vklopljen ali izklopljen.
1. Pri lokalnem trgovcu ali po telefonu kupite modul CAM CI.
2. Potisnite kartico »CI ali CI+ CARD« v modul CAM v smeri, ki
jo kažejo puščice.
3. Vstavite CAM s kartico »CI ali CI+ CARD« v režo splošnega
vmesnika v smeri puščic, da bo poravnana z odprtino.
4. Preverite, ali je na šifriranem kanalu vidna slika.
¦¦ Slika v sliki (PIP)
MENUm → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTERE
PIP t
Sprejemnik LED-zaslona lahko gledate skupaj z enim zunanjim
virom videosignala. PIP (Slika v sliki) v tem načinu ne deluje.
✎✎OPOMBA
xx Za zvok v načinu Slika v sliki (PIP) glejte navodila za
Izbira zvoka.
xx Če LED-zaslon v načinu PIP izklopite, bo okno PIP
izginilo.
xx Če v glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, lahko
postane slika v oknu funkcije Slika v sliki (PIP) bolj
nenaravna.
xx Če je vklopljena funkcija Zakl. kat. programa, funkcije
PIP ni mogoče uporabljati.
xx Nastavitve funkcije PIP
Glavna slika
HDMI, HDMI(PC), Component,
PC
Manjša slika
TV
■■ PIP (Izklop/Vklop): vklopite ali izklopite funkcijo PIP.
■■ Kanal: izberite kanal na manjšem zaslonu.
■■ Velikost (Õ / Ã): izberite velikost manjše slike.
■■ Položaj (à / – / — / œ): izberite položaj manjše
slike.
■■ Izbira zvoka (Glavni / Podzaslon): izberite želeni zvok
(Glavni / Podzaslon) v načinu PIP.
¦¦ Video na zahtevo DivX® VOD
Pokaže registracijsko kodo za televizor. Česte povezani s
spletnim mestom DivX in ste se registrirali,lahko prenesete
registracijsko datoteko VOD. Če predvajate registracijoVOD s
predstavnostno vsebino, je registracija končana .
✎✎Za več informacij o storitvi DivX® VOD obiščite »http://vod.
divx.com«.
Slovenščina
29
Osnovne funkcije
Meni Podpora
MENUm → Podpora → ENTERE
Samod. diagnoza
✎✎Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, kar je
normalno.
■■ Preizkus slike (Da/Ne): uporabite ga za preskušanje težav
s sliko.
Da: če se preskusni vzorec ne prikaže ali če vsebuje šum,
izberite Da. Morda je napaka v LED-zaslonu. Za pomoč se
obrnite na klicni center podjetja Samsung.
Ne: če se preskusni vzorec prikaže pravilno, izberite Ne.
Morda je napaka v zunanji napravi. Preverite omrežno
povezavo. Če težave ni mogoče odpraviti, si oglejte
uporabniške priročnike za zunanje naprave.
■■ Preizkus zvoka (Da/Ne): z vgrajeno melodijo preverite
težave z zvokom.
Da: če slišite zvok samo iz enega zvočnika ali ga sploh
ne slišite, izberite Da. Morda je napaka v LED-zaslonu. Za
pomoč se obrnite na klicni center podjetja Samsung.
Ne: če slišite zvok iz vseh zvočnikov, izberite Ne. Morda
je napaka v zunanji napravi. Preverite omrežno povezavo.
Če težave ni mogoče odpraviti, si oglejte uporabniške
priročnike za zunanje naprave.
■■ Informacije o signalu: (samo pri digitalnih signalih)
Kakovost sprejema kanala HD je izvrstna ali pa kanali niso
na voljo. Prilagodite anteno za boljši sprejem signala.
■■ Ponastavitev: obnovi vse nastavitve na privzete, razen
omrežnih nastavitev.
Nadgradnja programske opreme
Nadgradnja programske opreme se lahko izvede po signalu
ali tako, da prenesete najnovejšo strojno programsko opremo s
spletnega mesta »www.samsung.com« v pomnilnik USB.
Trenutna različica programske opreme, ki je nameščena v
LED-zaslonu.
Namestitev novejše različice
■■ Prek USB-ja:
Na televizorju
Vstavite pogon
USB z datoteko z
nadgradnjo strojne
Pogon USB
programske
opreme, ki ste
jo prenesli s spletnega mesta »www.samsung.com«, v
televizor. Pazite, da ne prekinete napajanja ali odstranite
pogona USB, dokler se nadgradnja ne konča. Po končani
nadgradnji se bo televizor samodejno izklopil in vklopil. Ko
je programska oprema nadgrajena, se bodo nastavitve za
video in zvok ponastavile na privzete. Priporočamo vam, da
si jih zabeležite, da jih boste po nadgradnji hitro prilagodili.
■■ Prek kanala: nadgradite programsko opremo po kanalu.
✎✎ Če funkcijo izberete v obdobju prenosa programske
opreme, bo naprava samodejno poiskala in prenesla
programsko opremo.
✎✎ Čas, ki ga potrebuje za prenos programske opreme,
je odvisen od stanja signala.
■■ Nadomestna prog. oprema: Zamenja trenutno
programsko opremo z nadomestno.
■■ Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uri
kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): ob izbranem
času se bo samodejno izvedla ročna nadgradnja. Napajanje
enote je takrat vklopljeno, zato je lahko zaslon rahlo
osvetljen. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja
programske opreme ne konča.
Stopite v stik s podjetjem Samsung
Te informacije preberite, če LED-zaslon ne deluje pravilno ali če
želite nadgraditi programsko opremo. Tukaj najdete informacije
o klicnih centrih in postopku prenosa izdelkov in programske
opreme.
Domači zaslon za vsebine
Uživajte v koristnih in raznolikih vsebinah.
✎✎Programska oprema je poimenovana v obliki »leto/mesec/
dan_različica«.
Nadgradnja programske opreme
Prek USB-ja
Prek kanala
Nadomestna prog. oprema
Nadg. v pripravljenosti
2 uri kasneje

Slovenščina
30
Napredne funkcije
Uporaba funkcije Media Play
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbenih datotekah, ki
so shranjeni v USB-napravi MSC (masovni pomnilnik).
Media Play / Videi /
Cruzer Blade
3.23GB Free / 3.55GB
Videi
1. Pritisnite tipko CONTENT.
2. S tipko l / r izberite želeni meni (Media Play) in pritisnite
tipko ENTERE.
CONTENT → Media Play → ENTERE
Fotografije
Glasba
R Nazaj
• Prikazana slika je odvisna od modela.
¦ Priključitev naprave USB
1.
Vklopite televizor.
2.
Priključite napravo USB, ki vsebuje fotografije in glasbene datoteke, v priključek USB
ob robu televizorja.
3.
Ko v televizor priključite kabel USB, se prikaže pojavno okno. V njem izberete
Naprava je povezana.
Na televizorju
Pogon USB
✎ Večpredstavnostne datoteke brez ustrezne licence morda ne bodo delovale pravilno.
✎ Kontrolni seznam pred uporabo funkcije Media Play.
x
x
x
x
Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
x
x
USB (HDD) ni podprt.
x
x
x
x
x
Naprave USB ne smete izključiti med nalaganjem.
x
x
Če je hkrati priključenih več kot 2 napravi PTP, lahko uporabljate samo eno naenkrat.
x
Če se pri priključitvi ali uporabi naprave USB prikaže opozorilo o visoki moči napajanja, naprava morda ne bo prepoznana ali
ne bo delovala pravilno.
Podprti so datotečni sistemi FAT16, FAT32 in NTFS.
Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in zvočnih naprav USB morda niso združljivi s tem televizorjem.
Media Play podpira samo naprave USB Mass Storage Class (MSC). MSC je naprava razreda masovnih pomnilnikov, ki
podpira samo množičen prenos. Primeri naprav MSC so pomnilniški ključi, bralniki pomnilniških kartic in diski USB HDD (ne
podpira USB HUB). Naprave morajo biti priključene neposredno v vrata USB televizorja.
Preden povežete napravo s televizorjem, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite morebitne poškodbe ali izgubo
podatkov. SAMSUNG ne odgovarja za nikakršne poškodbe podatkovnih datotek ali izgubo podatkov.
Slike z višjo ločljivostjo bodo za prikaz na zaslonu rabile več časa.
Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15.360 x 8.640 slikovnih pik.
Pri nepodprtih ali okvarjenih datotekah se prikaže sporočilo »Not Supported File Format«.
Datotek MP3 s tehnologijo DrM, ki jih prenesete s plačljivega spletnega mesta, ni mogoče predvajati. Tehnologija
digitalnega upravljanja pravic (DrM) podpira ustvarjanje, distribucijo in upravljanje vsebine na celosten in obsežen način,
vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja vsebine ter upravljanjem
računov in poravnav.
Če je priključenih več kot dve napravi MSC, izdelek nekaterih morda ne bo prepoznal. Naprava USB, ki zahteva visoko
napajalno moč (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podprta.
Slovenščina
31
Napredne funkcije
x
Če televizor ne sprejme vnosa v času, ki je določen v nastavitvi Čas samodejne zaščite, se bo zagnal ohranjevalnik
zaslona.
x
x
Pri nekaterih zunanjih trdih diskih se lahko način varčevanja z energijo samodejno izklopi, ko napravo priključite v televizor.
x
Če televizor ne prepozna priključene naprave USB, je seznam datotek v napravi okvarjen; če datoteke s seznama ni mogoče
predvajati, priključite napravo USB v računalnik, jo formatirajte in preverite povezavo.
x
Media Play podpira samo obliko zapisa zaporedni jpeg.
Če uporabljate podaljšek USB, naprave USB morda ne bo mogoče prepoznati ali pa ne bo mogoče prebrati datotek v
napravi.
¦ Prikaz na zaslonu
V želeno datoteko se pomaknite s tipko u / d / l / r, nato pritisnite tipko ENTERE. Datoteka se bo predvajala. Zaslon funkcije
Media Play je odvisen od načina, po katerem ste ga odprli.
Informacije:
Prikaže izbrano kategorijo
vsebine (npr. glasbo), napravo
(npr. pogon USB), ime mape/
datoteke in stran.
Vsebinski način:
Izberete lahko želeno
kategorijo vsebine.
Media Play / Videi /
Nadrejena mapa
2/8
Cruzer.../Video_02.AVI
Video_01
1.Jan.2012
Video_02
Video_03
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_04
Video_05
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_06
Video_07
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_02.AVI
1.Jan.2012
17.6MB
Prikaže informacije o
izbrani datoteki.
Video_08
1.Jan.2012
�µ Stran Premakni E Predvajaj T Orodja R Nazaj
• Prikazana slika je odvisna od modela.
Upravljalne tipke
• � Nazaj na prejšnjo stran. Na voljo samo za kategorijo Glasba.
• µ Na naslednjo stran. Na voljo samo za kategorijo Glasba.
• EPredvajaj: predvaja predstavnostno datoteko.
• T Orodja: prikaže meni z možnostmi.
• R Nazaj: nazaj na prejšnji korak.
Slovenščina
32
Napredne funkcije
Videi
Predvajanje videoposnetkov
1.
2.
S tipkami l / r / u / d izberite želeni videoposnetek s
seznama datotek.
Pritisnite tipko ENTERE ali ∂ (Predvajaj).
x
Na vrhu zaslona se bo prikazalo ime izbrane datoteke in čas
predvajanja.
x
Če ni podatkov o trajanju videoposnetka, se čas predvajanja
in vrstica napredka ne prikažeta.
x
x
Med predvajanjem videoposnetka lahko iščete s tipko l in r.
Med predvajanjem lahko uporabite tipko π (rEW) in µ
(FF).
✎
V tem načinu lahko uživate v filmskih posnetkih, ki jih
vsebuje Igra, ne morete pa predvajati same Igre.
• Prikazana slika je odvisna od modela.
Podprte oblike zapisov podnapisov
– Zunanji
Ime
Pripona
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
Subrip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Ime
Vsebnik
– Notranji
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
Subrip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Slovenščina
33
Napredne funkcije
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
Datotečna
pripona
Vsebnik
Videokodek
Ločljivost
Hitrost
sličic
(sličic/s)
Bitna
hitrost
(Mb/s)
DivX 3.11 / 4.x
/ 5.1 / 6.0
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx
H.264 BP / MP 1920 x 1080
/ HP
20 [40]
Ne vključuje FMO/ASO/RS
Podpira BP/MP/HP Level 4.1
AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
Podpira VC1 SP/MP/A P L3, ne
DTS Core
podpira L4
Vorbis
Enostaven profil, srednja raven
Glavni profil, visoka raven
Napredni profil, raven 3
Podpira WMV9
Profile3, omejen do ločljivosti
SD
H.263
Motion JPEG
Zvočni kodek
Ne podpira GMC
MPEG4 SP /
ASP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Komentar
640 x 480
30
10
Window Media
Video v9
1920 x 1080
20 [40]
MPEG2
Visoki profil, visoka raven
MPEG1
MPEG-1, razen slika D
Slovenščina
34
Napredne funkcije
Druge omejitve
✎ OPOMBA
x
x
x
Če kodek vsebuje napake, ne bo podprt.
x
x
Če je v tabeli s kazalom napaka, funkcija iskanja (preskakovanja) ne bo podprta.
Če so informacije za vsebnik nepravilne in je v datoteki napaka, se vsebnik ne bo pravilno predvajal.
Če je vsebina posneta v višji bitni hitrosti/hitrosti sličic od združljive hitrosti sličic/sekundo, ki je navedena v zgornji tabeli, se
zvok ali slika morda ne bosta predvajala.
Če predvajate videoposnetek po omrežni povezavi, lahko pride do zaustavljanja slike.
Ime
x
x
x
x
Podpira največ H.264, raven 4.1
H.264 FMO / ASO / rS, VC1 SP / MP / AP L4 in
AVCHD niso podprti.
MPEG4 SP, ASP:
– Pod 1.280 x 720: največ 60 sličic
– Nad 1.280 x 720: največ 30 sličic
Ne podpira GMC različice 2 in novejših različic.
Oblika zapisa
x
x
x
Podpira največ WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PrO ne podpira dvo- ali večkanalnega zvoka
ali neizgubnega zvoka.
Frekvenca vzorčenja 22.050 Hz mono ni podprta.
Fotografije
Prikaz fotografije (ali diaprojekcije)
1.
S tipkami u / d / l / r izberite želeno fotografijo s seznama
datotek.
2.
Pritisnite tipko ENTERE.
– Ko se prikaže izbrana fotografija, s tipko ENTERE zaženite
diaprojekcijo.
– V diaprojekciji bodo zaporedno prikazane vse datoteke na
seznamu datotek.
Media Play / Fotografije /
Cruzer... / Fotografije / 0801181... .JPG
7 / 1000
0801181247070.JPG
1.Jan.2012
663.0KB
1920 x 1080
Nadrejena mapa
✎ V diaprojekciji bodo glasbene datoteke samodejno predvajane,
če je za Glasba v ozadju izbrano Vklop.
✎ Možnosti Glasba v ozadju vkl. ni mogoče spremeniti, dokler
se nalaganje glasbe v ozadju ne konča.
�µ Stran Premakni E PredvajajT Orodja R Nazaj
• Prikazana slika je odvisna od modela.
Podprte slikovne oblike zapisa
Datotečna pripona
Oblika zapisa
Ločljivost
15360 x 8640
*.jpg
JPEG
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Slovenščina
35
Napredne funkcije
Glasba
Predvajanje glasbe
1.
S tipkami u / d izberite želeno Glasbo s seznama datotek.
2.
Pritisnite tipko ENTERE.
Media Play / Glasba /
Cruzer... / Glasba / Glasba_01.mp3
Nadrejena mapa
✎ Prikazuje samo datoteke z datotečno pripono v naslednjih
podprtih oblikah zapisa. Druge datotečne pripone niso
prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
✎ Če je zvok med predvajanjem datotek MP3 nenavaden,
prilagodite nastavitev Izenačevalnik v meniju Zvok. (Pri preveč
moduliranih datotekah MP3 lahko pride do težav z zvokom.)
Glasba_01
Izvajalec 1
Glasba_02
Izvajalec 2
Glasba_03
Izvajalec 3
Glasba_04
Izvajalec 4
Glasba_05
Izvajalec 5
Glasba_06
Izvajalec 6
Glasba_07
Izvajalec 7
Glasba_08
Izvajalec 8
Glasba_09
Izvajalec 9
Glasba_01
Izvajalec 1
2003
Fallen
Drugo
2:36 / 5:00
b{ Stran Premakni E PredvajajT Orodja R Nazaj
• Prikazana slika je odvisna od modela.
Predvajanje izbrane glasbe
1.
Pritisnite tipko TOOLST in izberite Predv. izbire.
2.
Izberite želeno skladbo.
3.
Pritisnite tipko TOOLST in izberite Predv. izbire.
✎
✎
Na levi strani izbranih datotek bo prikazana oznaka c.
Skladbe izberete ali počistite izbiro tako, da pritiskate Izberi vse/Prekl. izb..
Podprte glasbene oblike zapisa
Datotečna pripona
Vrsta
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Slovenščina
36
Napredne funkcije
¦¦ Media Play – dodatne funkcije
Meni možnosti za predvajanje videposnetkov/fotografij/glasbe
Pritisnite tipko TOOLST za naslednje funkcije.
Kategorija
Funkcije
Videi
Fotografije
Glasba
Naključno
Predvaja skladbe v naključnem vrstnem redu.
Način ponavljanja
Ponavlja predvajanje predstavnostnih datotek.
>
Slikovni način
Prilagodi nastavitve slike.
>
>
Način zvoka
Prilagodi nastavitve zvoka.
>
>
Zaženi diaprojekcijo
/Ustavi diaprojekcijo
Zažene diaprojekcijo ali jo začasno ustavi.
Hitrost diaprojekcije
Hitrost diaprojekcije lahko nastavite med diaprojekcijo.
>
Glasba v ozadju
Vklopite ali izklopite glasbo v ozadju med predvajanjem diaprojekcije.
>
Nastavitev glasbe v ozadju
Izberite glasbo v ozadju med predvajanjem diaprojekcije.
>
Povečava
Povečajte ali pomanjšajte slike v celozaslonskem načinu.
>
Zasukaj
Sukajte slike v celozaslonskem načinu.
Informacije
Prikaže podrobne informacije o predvajani datoteki.
>
>
>
Predv. izbire
Predvajajte samo izbrane elemente.
>
>
>
Iskanje naslova
Pomaknite se neposredno na drug naslov.
>
Iskanje časa
S tipkama l in r se pomikajte po filmu v enominutnih intervalih.
>
Velikost slike
Prilagodite velikost slike svojim željam.
>
Podnapisi
Za podnapise lahko izberete Vklop / Izklop.
>
Nastavitve podnap.
Predvaja videodatoteko s prikazanimi podnapisi. Ta možnost je na voljo le,
če se ime datoteke s podnapisi ujema z imenom videodatoteke.
>
Jezik zvoka
Ta možnost ogleda videoposnetka v izbranem podprtem jeziku je na voljo
le, ko predvajate pretočno datoteko, ki podpira več zvočnih zapisov.
>
>
>
>
>
>
Slovenščina
37
Druge informacije
Funkcija teleteksta na analognih kanalih
Stran s kazalom storitve teleteksta vsebuje informacije o uporabi te storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta
mora biti sprejem kanala zanesljiv. V nasprotnem primeru lahko informacije manjkajo ali pa se nekatere strani ne prikažejo.
✎✎Strani teleteksta izbirate s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
1 / (Teletekst vklopljen/mešano/
izklopljen): vklopi način teleteksta
na trenutnem kanalu. Če tipko
pritisnete dvakrat, bo hkrati s
teletekstom prikazan tudi trenutni
program. Če jo pritisnete znova, se
bo teletekst zaprl.
2 8 (shrani): Shrani strani teleteksta.
3 6 (kazalo): v odprtem teletekstu
prikaže stran s kazalom (vsebino).
4 4 (velikost): prikaže enkrat
povečani teletekst v zgornji polovici
zaslona. Če ga želite premakniti v
spodnjo polovico zaslona, znova
pritisnite isto tipko. Za običajen
prikaz jo znova pritisnite.
5 9 (zadrži): zadrži prikaz trenutne
strani, kadar stran vsebuje več
podstrani, ki se samodejno
prikazujejo. Znova pritisnite, da
razveljavite ukaz.
6 Barvne tipke (rdeča, zelena, rumena,
modra): Če ponudnik vsebine
podpira sistem FASTEXT, so različne
teme na strani teleteksta barvno
kodirane in jih je mogoče izbrati z
barvnimi tipkami. Pritisnite barvno
tipko, ki ustreza želeni temi. Prikaže
se nova barvno kodirana stran.
Enako lahko izbirate predmete na
strani. Če želite prikazati prejšnjo ali
naslednjo stran, pritisnite ustrezno
barvno tipko.
7 0 (način): izberete način teleteksta
(LIST/FLOF).
Če jo pritisnete v načinu LIST, bo
preklopil na način shranjevanja
seznama. V načinu shranjevanja
seznama lahko shranite stran
teleteksta na seznam z gumbom
8 (shrani).
1
8 1 (podstran): prikaže podstran,
če obstaja.
9 2 (nasl. stran): prikaže naslednjo
7
stran teleteksta.
0 3 (prej. stran): prikaže prejšnjo
stran teleteksta.
5
(prikaži): prikaže skrito besedilo
!
(npr. odgovore na vprašanja v kvizu).
Za običajen prikaz znova pritisnite
tipko.
@ 7 (prekliči): skrči prikaz teleteksta,
da prikaže trenutni program.
8
Običajna stran teleteksta
9
2
0
3
4
!
5
@
6
Del
A
B
C
D
E
F
Vsebina
Številka izbrane strani.
Ime kanala.
Številka trenutne strani
ali oznake iskanja.
Datum in čas.
Besedilo.
Informacije o stanju.
Informacije FASTEXT.
Slovenščina
38
Druge informacije
Namestitev stenskega nosilca/namiznega stojala
Priprave na namestitev stenskega nosilca/namiznega stojala
1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko blago ali blazino, da zaščitite zaslon, in izdelek odložite s sprednjo stranjo navzdol.
3. Z roko držite glavni del ohišja izdelka. Izvlecite stojalo v smeri puščice, kot kaže slika, da ga snamete z ohišja.
Namestitev stenskega nosilca/namiznega stojala
1
2
A
3
A
4
A
Mesto
B za namestitev stenskega nosilca/namiznega stojala
B
Komplet za stensko montažo/namizno stojalo (ni priloženo)
[[POZOR
Pomembno
Pri namestitvi stenskega nosilca ne uporabite vijakov, ki so daljši od 14 mm (L14).
4. Poravnajte stenski nosilec/namizno stojalo z zaslonom monitorja/LED-zaslonom in ga trdno pričvrstite nanj z vijakom.
5. Poravnajte utor na tistem delu izdelka, na katerega boste namestili stojalo, z utorom na stojalu (namizno stojalo, stenski nosilec ali
drugo stojalo) in ga trdno pričvrstite z vijakom.
Slovenščina
39
Druge informacije
✎✎OPOMBA
xx Če uporabite daljše vijake od tistih, ki so navedeni v tehničnih podatkih, lahko poškodujete notranjost izdelka.
xx Če stenski nosilec ni združljiv s tehničnimi podatki standarda VESA, je dolžina vijaka odvisna od tehničnih podatkov za ta
nosilec.
xx Ne uporabljajte vijakov, ki niso združljivi s tehničnimi podatki standarda VESA, in pri privijanju uporabite primerno moč.
V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje ali pade in povzroči poškodbe. Samsung ne odgovarja za nobeno
poškodbo izdelka ali oseb.
xx Samsung ne odgovarja za nobeno poškodbo izdelka ali oseb, do katere je prišlo zaradi uporabe stenskega nosilca/
namiznega stojala, ki ni združljiv s tehničnimi podatki, ali zaradi tega, ker nosilca/stojala ni namestila pooblaščena oseba.
xx Če želite namestiti izdelek na stenski nosilec, kupite tak stenski nosilec, ki je od stene oddaljen najmanj 10 cm (3,93 palcev).
xx Pri uporabi stenskega nosilca upoštevajte mednarodne tehnične podatke.
Ključavnica za zaščito proti kraji

Ključavnica ni priložena izdelku Samsung. S to napravo fizično pritrdite sistem, če ga
uporabljate na javnem mestu. Videz in mehanizem zaklepanja sta odvisna od izdelovalca,
zato sta lahko drugačna kot na sliki. Za dodatne informacije o pravilni uporabi preberite <Hrbtna stran TV-ja>
priročnik, ki je priložen ključavnici.
1
✎✎Na hrbtni strani LED-zaslona poiščite ikono »K«. Zraven ikone »K« je reža za
ključavnico.
Izdelek zavarujete tako:
1. Ovijte kabel ključavnice okoli velikega nepremičnega predmeta, na primer mize ali
stola.
<Izbirno>
2. Potisnite tisti konec kabla s ključavnico skozi zanko na drugem koncu kabla
ključavnice.
3. Vključite zaščitno napravo v režo za ključavnico na izdelku (1).
4. Zaklenite ključavnico.
✎✎Ta navodila so splošna. Za natančna navodila upoštevajte uporabniški priročnik, ki je priložen zaščitni napravi.
✎✎Zaščitna naprava je naprodaj ločeno.
✎✎Položaj reže za ključavnico je lahko različen in je odvisen od modela LED-zaslona.
Slovenščina
40
Druge informacije
Odpravljanje težav
Če imate vprašanja o LED-zaslonu, najprej preverite ta seznam. Če nobena rešitev ne pomaga, obiščite »www.samsung.com« in
kliknite Podpora ali pokličite klicni center na telefonsko številko, ki je navedena na hrbtni strani priročnika.
Težave
Rešitve in razlage
Kakovost slike
Najprej opravite Preizkus slike in preverite, ali LED-zaslon pravilno prikazuje preskusno sliko. (pojdite v
MENU – Podpora – Samod. diagnoza – Preizkus slike) Če je preskusna slika prikazana pravilno, je lahko
za slabo kakovost slike kriv vir ali signal.
Slika na LED-zaslonu je videti slabša kot je
bila v trgovini.
• Če imate analogni kabelski vmesnik/TV-komunikator, uporabite digitalni TV-komunikator. Za
visokokakovostno sliko HD (High Definition) uporabite povezavo HDMI.
• Uporabniki kabelske TV/satelitske TV: v seznamu kanalov poiščite postaje v ločljivosti HD.
• Uporabniki antene: najprej zaženite Samodejno iskanje, nato preskusite postaje v ločljivosti HD.
✎✎ Številni kanali HD so izboljšane vsebine SD (Standard Definition).
• V kabelskem vmesniku/TV-komunikatorju za izhodno ločljivost videoposnetkov izberite 1080i ali 720p.
• LED-zaslon glejte na najkrajši priporočeni razdalji glede na velikost in ločljivost signala.
Slika je popačena: napake v makroblokih,
majhni bloki, madeži, vidna meja slikovnih
pik
• Stiskanje videovsebine lahko povzroči popačeno sliko, predvsem pri hitro premikajočih se slikah, kot
so športne vsebine in akcijski filmi.
• Tudi slab signal ali signal nizke kakovosti lahko povzročita popačenje slike. To ni težava z LEDzaslonom.
• Če blizu LED-zaslona (pribl. na razdalji manj kot 1 m) uporabljate mobilni telefon, lahko pride na sliki
pri analognem in digitalnem signalu do šuma.
Slabe barve ali svetlost.
• Prilagodite možnosti Slike v meniju LED-zaslona. (pojdite v Slikovni način / Barve / Svetlost /
Ostrina)
• Prilagodite možnost Varč. z energ. v meniju LED-zaslona. (pojdite v MENU » Sistem – Ekološka
nastavitev – Varč. z energ.)
• Ponastavite sliko in si oglejte privzete nastavitve slike. (pojdite v MENU – Slika – Ponastavitev slike)
Na robu zaslona je pikasta črta.
• Če je za velikost slike izbrano Prileganje zaslona, izberite 16:9.
• Spremenite ločljivost kabelskega vmesnika/satelitskega sprejemnika.
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne, je
prikazana popačeno ali ima zamik.
• Če uporabljate kabelski vmesnik, ga ponastavite. Izključite in vključite napajalni kabel in počakajte, da
se kabelski vmesnik ponastavi. To lahko traja tudi 20 minut.
• Za izhodno ločljivost v kabelskem vmesniku izberite 1080i ali 720p.
Kakovost zvoka
Najprej opravite Preizkus zvoka in preverite, ali LED-zaslon pravilno predvaja preskusni zvok. (pojdite v
MENU – Podpora – Samod. diagnoza – Preizkus zvoka)
Če je zvok V redu, lahko težave z zvokom povzroča vir ali signal.
Zvok se ne predvaja ali je tudi pri najvišji
glasnosti zelo tih.
• Preverite glasnost naprave (kabelski vmesnik/satelitski sprejemnik, predvajalnik DVD-jev/diskov Bluray), ki je priključena v LED-zaslon.
Slika je v redu, vendar ni zvoka.
• Če uporabljate kabel DVI-HDMI, LED-zaslon ne podpira zvoka.
• Znova zaženite priključeno napravo, tako da izključite in vključite njen napajalni kabel.
• Če ima LED-zaslon priključek za slušalke, vanj ne sme biti vključeno nič.
Iz zvočnikov se sliši nenavaden šum.
• Če uporabljate antensko ali kabelsko povezavo, preverite moč signala. Če je signal šibek, lahko
prihaja do motenj.
Ni slike, ni videa
LED-zaslon se ne vklopi.
• Preverite, ali je napajalni kabel trdno priključen v električno vtičnico in v LED-zaslon.
• Preverite, ali električna vtičnica deluje.
• Pritisnite gumb POWER na LED-zaslonu in tako preverite, ali je težava v daljinskem upravljalniku. Če
se LED-zaslon vklopi, glejte spodnji razdelek »Daljinski upravljalnik ne deluje«.
LED-zaslon se samodejno izklopi.
•
•
•
•
Nastavitev Časovnik za spanje mora biti nastavljen na Izklop v meniju Čas.
Če je v LED-zaslon priključen računalnik, preverite nastavitve napajanja računalnika.
Preverite, ali je napajalni kabel trdno priključen v električno vtičnico in v LED-zaslon.
Če za gledanje televizije uporabljate antensko ali kabelsko povezavo, se bo LED-zaslon izklopil, ko
10–15 minut ne zazna signala.
Slovenščina
41
Druge informacije
Težave
Ni slike/videa.
Rešitve in razlage
• Preverite kabelske priključke (izvlecite in vključite vse kable, ki so priključeni v LED-zaslon in zunanje
naprave).
• Izhodni priključki na zunanjih napravah (kabelski vmesnik/satelitski sprejemnik/predvajalnik DVD-jev/
diskov Blu-ray idr.) se morajo ujemati z vhodnimi priključki na LED-zaslonu. Če je na primer na zunanji
napravi uporabljen izhod HDMI, mora biti kabel na LED-zaslonu vključen v vhod HDMI.
• Preverite, ali so priključene naprave vklopljene.
• Preverite, ali je izbran pravilen vir LED-zaslona, tako da pritisnete tipko SOURCE na daljinskem
upravljalniku LED-zaslona.
• Znova zaženite priključeno napravo, tako da izključite in vključite njen napajalni kabel.
Povezava RF (kabelska/antenska)
LED-zaslon ne sprejema vseh kanalov.
• Preverite, ali je antenski kabel trdno priključen.
• Za dodajanje razpoložljivih kanalov na seznam kanalov uporabite funkcijo Nastavitev (začetna
nastavitev). Pojdite v MENU – Sistem – Nastavitev (začetna nastavitev) in počakajte, da se shranijo
vsi razpoložljivi kanali.
• Preverite, ali je antena pravilno postavljena.
Slika je popačena: napake v makroblokih,
majhni bloki, madeži, vidna meja slikovnih
pik.
• Stiskanje videovsebine lahko povzroči popačeno sliko, predvsem pri hitro premikajočih se slikah, kot
so športne vsebine in akcijski filmi.
• Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ni težava z LED-zaslonom.
Ostalo
Slika ni prikazana na celotnem zaslonu.
• Kanali HD vsebujejo črn pas na obeh straneh zaslona, kadar je prikazana prilagojena vsebina SD (4:3).
• Črna pasova na vrhu in dnu slike bosta prikazana v filmih, katerih razmerje med višino in širino je
drugačno od vašega LED-zaslona.
• Prilagodite možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali LED-zaslonu in izberite celoten zaslon.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Zamenjajte bateriji v daljinskem upravljalniku in pri tem upoštevajte pravilno smer (+/-).
• Očistite okence oddajnika na daljinskem upravljalniku.
• Usmerite daljinski upravljalnik neposredno v LED-zaslon z razdalje 1,5–1,8 metra.
Z daljinskim upravljalnikom kabelskega
vmesnika/satelitskega sprejemnika ni
mogoče vklopiti ali izklopiti LED-zaslona ali
prilagajati glasnosti.
• Programirajte daljinski upravljalnik kabelskega vmesnika/satelitskega sprejemnika tako, da bo upravljal
LED-zaslon. V navodilih za kabelski vmesnik/satelitski sprejemnik poiščite kodo za LED-zaslon
SAMSUNG.
Prikaže se sporočilo »Način ni podprt.«.
• Preverite podprto ločljivost LED-zaslona in ustrezno prilagodite izhodno ločljivost v zunanji napravi.
Iz LED-zaslona prihaja vonj po plastiki.
• Ta vonj je normalen in bo čez nekaj časa izzvenel.
Informacije o signalu za LED-zaslon v
meniju Samod. diagnoza niso na voljo.
• Ta funkcija je na voljo le za digitalne kanale pri antenski/RF/koaksialni povezavi.
LED-zaslon je nagnjen v levo ali desno.
• Odstranite podstavek z LED-zaslona in ga znova namestite.
Pri namestitvi stojala imam težave.
• LED-zaslon mora ležati na ravni površini. Če iz LED-zaslona ne morete odviti vijakov, uporabite
magnetni izvijač.
Meni Kanal je zatemnjen (ni na voljo).
• Meni Kanal je na voljo le, ko izberete vir LED-zaslona.
Nastavitve se ponastavijo vsakih 30 minut
ali po vsakem izklopu LED-zaslona.
• Če je LED-zaslon v načinu Demo. način, se bodo nastavitve zvoka in slike vsakih 30 minut
ponastavile. Način Demo. način spremenite v način Domača uporaba v postopku Nastavitev
(začetna nastavitev). S tipko SOURCE izberite način TV in odprite MENU → Sistem → Nastavitev
(začetna nastavitev) → ENTERE.
Občasno prihaja do izgube zvoka ali slike.
• Preverite kabelske priključke in jih izključite in vključite.
• Izgubo zvoka ali slike lahko povzročijo pretrdi ali predebeli kabli. Kabli morajo biti dovolj upogljivi za
dolgotrajno uporabo. Če je LED-zaslon nameščen na steno, vam priporočamo uporabo kablov s
priključki pod kotom 90 stopinj.
Če vidite majhne delčke, ko od blizu
pogledate okvir LED-zaslona.
• To je značilnost te oblike izdelka in ni napaka.
Slovenščina
42
Druge informacije
Težave
Rešitve in razlage
Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.
• Slika v sliki (PIP) je na voljo le, če uporabljate vir HDMI.
Pred 45 minutami ste izklopili LED-zaslon,
nato pa se je sam vklopil.
• To je normalno. LED-zaslon samodejno izvede funkcijo OTA (Over The Aerial) za nadgradnjo strojne
programske opreme, ki se je prenesla med gledanjem LED-zaslona.
Prikaže se sporočilo »Scramble signal« ali
»Weak Signal/No Signal«.
• Če uporabljate kartico CAM (CI/CI+), preverite, ali je vstavljena v režo splošnega vmesnika.
• Če težave ne odpravite, izvlecite kartico CAM iz LED-zaslona in jo znova vstavite v režo.
Težave s sliko/zvokom se ponavljajo.
• Preverite in zamenjajte signal/vir.
Med gumijastimi blazinicami na dnu stojala
in nekaterimi vrstami premazov pohištva
lahko pride do reakcije.
• To preprečite tako, da na vse dele LED-zaslona, ki pridejo v stik s pohištvom, nalepite blazinice iz
klobučevine.
✎ Ta zaslon uporablja ploščo z dodatnimi slikovnimi pikami, ki so izdelane po prefinjeni tehnologiji. Kljub temu se lahko na
zaslonu prikaže nekaj svetlejših ali temnejših slikovnih pik. Te ne vplivajo na delovanje izdelka.
¦ Shranjevanje in vzdrževanje
✎ Če na LED-zaslon prilepite nalepke, bodo pri odstranjevanju ostale vidne sledi lepila. Očistite jih.
✎ Pri čiščenju lahko opraskate ohišje in zaslon izdelka. Ohišje in zaslon previdno obrišite s priloženo krpo ali z mehko krpo, da
preprečite praske.
Ne pršite vode ali čistilnega sredstva neposredno na izdelek. Če
v notranjost pride tekočina, se lahko izdelek okvari ali pa pride
do požara ali električnega udara.
Očistite izdelek z mehko krpo, ki jo navlažite z malo vode.
[ POZOR
Če je višina » A « na eni strani drugačne od višine druge strani,
prilagodite višino.
Slovenščina
43
Druge informacije
¦¦ Licenca
TheaterSound HD, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Izdelano z dovoljenjem družbe Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki
družbe Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other
U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademarks of DTS, Inc. Product
includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Na voljo samo pri seriji TB300)
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the
Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital out and the DTS logos are trademarks
of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Na voljo samo pri seriji TB350)
Obvestilo o odprtokodni licenci
Če je uporabljena odprtokodna programska oprema, bo v meniju izdelka na voljo odprtokodna licenca.
Obvestilo o odprtokodni licenci je napisano samo v angleščini.
¦¦ WEEE
Pravilno odlaganje tega izdelka (Odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, njegovi dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalke, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odložiti med ostale gospodinjske odpadke. Preprečite
morebitno škodo okolju ali človekovemu zdravju, ki lahko nastane zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, tako da ločite te
predmete od drugih odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, s čimer poskrbite za trajnostno vnovično uporabo surovin. Gospodinjski
uporabniki se lahko obrnejo na prodajalca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalni urad, kjer bodo izvedeli več o okolju prijaznem
recikliranju. Poslovni uporabniki se lahko obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje v prodajni pogodbi. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Pravilno odlaganje baterij iz tega izdelka
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadnih baterij.)
Ta oznaka na bateriji, v priročniku ali na embalaži pomeni, da baterij iz tega izdelka po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno
odložiti med ostale gospodinjske odpadke. Kemijski simboli Hg, Cd ali Pb (če so navedeni) označujejo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v taki količini, ki presega referenčne ravni v Uredbi ES 2006/66. Če baterije nepravilno odstranite, lahko te
snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju. Zaščitite naravne vire in pomagajte znova uporabiti surovine, tako da ločite baterije
od drugih vrst odpadkov in jih reciklirate v brezplačnem lokalnem sistemu za odlaganje baterij.
Slovenščina
44
Druge informacije
Tehnični podatki
Obratovanje
Temperatura: 10 °C ~ 40 °C (50°F ~ 104°F)
Vlažnost: 10 % ~ 80 %, nekondenzirana
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Vlažnost: 5 % ~ 95 %, nekondenzirana
Vplivi na okolje
Nagib
-1°(±2°) ~ 20°(±2°)
Sistem LED-zaslona
Analogni: B/G, D/K, L, I (odvisno od izbrane države)
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Barvni/videosistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Zvočni sistem
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Zvok: dvokanalni linearni PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bitov.
HDMI IN
Ime modela
T19B300
T22B300
T24B300
T27B300
Velikost zaslona (diagonala)
18,5 palcev (47 cm)
21,5 palcev (55 cm)
23,6 palcev (60 cm)
27 palcev (69 cm)
Ločljivost zaslona
1366 x 768 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60Hz
Zvok (izhodni)
Mere
(Š x G x V)
Teža
5W×2
(brez stojala)
444,7 x 52,6 x 278,2 mm
509,7 x 51,5 x 318,2 mm
569,2 x 53,4 x 349,4 mm
643,3 x 53,4 x 397,9 mm
(s stojalom)
444,7 x 187 x 356,4 mm
509,7 x 195 x 396,6 mm
569,2 x 195 x 428 mm
643,3 x 252 x 476,5 mm
(brez stojala)
2,95 kg
3,7 kg
4,25 kg
5,1 kg
(s stojalom)
3,2 kg
3,95 kg
4,5 kg
5,6 kg
Ime modela
Velikost zaslona (diagonala)
T22B350
T23B350
T24B350
21,5 palcev (55 cm)
23 palcev (58 cm)
24 palcev (61 cm)
Ločljivost zaslona
1920 x 1080 @ 60Hz
Zvok (izhodni)
Mere
(Š x G x V)
Teža
5W×2
(brez stojala)
509,7 x 51,5 x 318,2 mm
547,5 x 53,4 x 337,9 mm
569,2 x 53,4 x 349,4 mm
(s stojalom)
509,7 x 195 x 396,6 mm
547,5 x 195 x 416,1 mm
569,2 x 195 x 428 mm
(brez stojala)
3,7 kg
3,25 kg
4,15 kg
(s stojalom)
3,95 kg
3,5 kg
4,45 kg
✎✎OPOMBA
xx Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
xx Za informacije o napajanju in porabi električne energije, glejte nalepko na izdelku.
xx Nekaterih modelov v nekaterih regijah morda ne bo mogoče kupiti.
xx Če ne uporabljate stikala za popoln izklop elektrike, je poraba električne energije »0« le, ko je napajalni kabel izključen.
xx Funkcija DPM(Display Power Management) ne bo delovala, če uporabljate vrata HDMI IN (DVI) na izdelku.
Slovenščina
45
Stopite v stik s podjetjem SAMSUNG PO SVETU
Če imate vprašanja ali komentarje o izdelkih Samsung, se obrnite na center za pomoč uporabnikom SAMSUNG.
Država
Center za pomoč uporabnikom
Spletna stran
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+30)210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)21 206 01 10
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Država
Center za pomoč uporabnikom
MONGOLIA
Spletna stran
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
810-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
BN46-00196C-03
Download PDF

advertising