Samsung | S22E450DW | Samsung S24E650PL Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
S22E450F
S22E650D
S23E650D
S23E650K
S24E450F
S24E650PL
S24E650XL
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
S27E650D
S27E650X
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00480A-10
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
8
Avtorske pravice
8
Ikone v tem priročniku
9
Čiščenje
10
Zaščita prostora za namestitev
10
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
11
Varnostni ukrepi
11
12
13
15
Simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
20
Pravilna drža pri uporabi izdelka
21
Pregled komponent
21
Pregled komponent
23
Deli
23
Gumbi na sprednji strani (S22E450F /
S24E450F)
Gumbi na sprednji strani (S24E650PL /
S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Gumbi na sprednji strani (S22E650D /
S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Gumbi na sprednji strani (S23E650K /
S24E650MW)
Zadnja stran (S23E650K)
Zadnja stran (S24E650MW)
Zadnja stran (S22E450F / S24E450F)
Zadnja stran (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Zadnja stran (S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Zadnja stran (S24E650PL)
Pogled z desne strani
25
27
29
31
32
33
34
35
36
37
Kazalo
2
Kazalo
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
NASTAVITEV ZASLONA
38
Namestitev
38
39
40
41
43
Namestitev stojala
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Sukanje monitorja
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
Ključavnica proti kraji
44
Pred povezavo
44
Točke preverjanja pred priklopom
45
Povezava in uporaba računalnika
45
49
53
54
Povezava z računalnikom
Povezava napajanja
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
55
Brightness
55
Konfiguriranje možnosti Brightness
56
Contrast
56
Konfiguracija možnosti Contrast
57
Sharpness
57
Konfiguracija možnosti Sharpness
58
Eye Saver Mode
58
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
59
Game Mode
59
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
60
SAMSUNG MAGIC Bright
60
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
62
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F /
S24E450F)
62
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
Kazalo
3
Kazalo
NASTAVITEV BARV
64
SAMSUNG MAGIC Upscale
64
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Upscale
65
Image Size
65
Spreminjanje možnosti Image Size
67
HDMI Black Level (S22E450F / S24E450F
/ S23E650K / S24E650PL)
67
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
68
Response Time (Razen S22E450F /
S24E450F)
68
Konfiguracija možnosti Response Time
69
H-Position & V-Position
69
Konfiguracija H-Position & V-Position
71
Coarse
71
Prilagajanje možnosti Coarse
72
Fine
72
Prilagajanje možnosti Fine
73
Red
73
Konfiguracija možnosti Red
74
Green
74
Konfiguracija možnosti Green
75
Blue
75
Konfiguracija možnosti Blue
76
Color Tone
76
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
77
Gamma
77
Konfiguracija možnosti Gamma
Kazalo
4
Kazalo
SPREMINJANJE
VELIKOSTI ALI
PREMIKANJE SLIKE
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
MENI INFORMACIJE IN
DRUGI MENIJI
78
Language
78
Spreminjanje možnosti Language
79
Menu H-Position & Menu V-Position
79
Konfiguracija Menu H-Position & Menu VPosition
80
Display Time
80
Konfiguracija možnosti Display Time
81
Transparency
81
Spreminjanje možnosti Transparency
82
Reset All
82
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
83
Smart Eco Saving
83
Konfiguracija možnosti Smart Eco Saving
84
Off Timer Plus
84
86
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija možnosti Eco Timer
88
PC/AV Mode
88
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
90
Key Repeat Time
90
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
91
Source Detection
91
Konfiguracija načina Source Detection
92
INFORMATION
92
Prikaz menija INFORMATION
93
Konfiguracija možnosti Brightness/
Contrast in Sharpness z začetnega
zaslona.
94
Nastavitev Volume na zagonskem
zaslonu
Kazalo
5
Kazalo
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
95
MultiScreen
95
96
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
97
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
97
97
97
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
100
Vprašanja in odgovori
102
Splošno (S22E450F / S22E650D)
104
Splošno (S23E650D / S23E650K)
105
Splošno (S24E450F)
106
Splošno (S24E650PL / S24E650XL)
107
Splošno (S24E650DW / S24E650MW /
S24E650XW)
108
Splošno (S27E650D / S27E650X)
109
Varčevanje z energijo
111
Tabela načinov standardnega signala
114
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
114
114
114
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
116
Pravilno odlaganje
116
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
116
Extended warranty
117
Terminologija
SPECIFIKACIJE
DODATEK
Kazalo
6
Kazalo
KAZALO
Kazalo
7
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
(Storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne
shranjujte v bližini olja.
Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni
kabel.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom.

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Sicer se lahko vaš vid poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.
z
Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
z
Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene
navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo
okvaro.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
z
S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
18
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!
z
Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
z
Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
z
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Pred uporabo monitorja
19
Pred uporabo monitorja
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
20
1
1.1
Priprave
Pregled komponent
1.1.1 Pregled komponent
z
Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
z
Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazanih slik.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Uporabniški priročnik
(možnost)
Garancijska kartica
Pravna navodila
(ni na voljo povsod)
(možnost)
Napajalni kabel
Kabel D-SUB
(možnost)
Kabel D-SUB
Kabel DVI
Kabel DVI
(možnost)
(možnost)
(možnost)
Kabel HDMI
Kabel HDMI-DVI
Kabel DP
(možnost)
(možnost)
(možnost)
Stereo kabel
Kabel USB
Podstavek stojala
(možnost)
(možnost)
(možnost)
1 Priprave
21
1
Priprave
Podstavek stojala
(Velja samo za modele s
stojalom, ki imajo vrata USB.)
Standardni priključek
(možnost)
(možnost)
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
1 Priprave
22
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani (S22E450F / S24E450F)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
Mode.
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Priprave
23
1
Priprave
Ikone
Opis
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom lahko upravljate svetlost, kontrast in ostrino zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI/HDMI). Če monitor vklopite ali spremenite vir
signala tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu
zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
izdelek.
1 Priprave
24
1
Priprave
1.2.2 Gumbi na sprednji strani (S24E650PL / S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
25
1
Priprave
Ikone
Opis
S tem gumbom lahko upravljate glasnost ali svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (S24E650XL/S24E650XW/S27E650X: Analog/DVI/
DisplayPort, S24E650PL: Analog/HDMI/DisplayPort). Če monitor
vklopite ali spremenite vir signala tako, da pritisnete gumb [
], se v
levem zgornjem kotu zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom
signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
izdelek.
1 Priprave
26
1
Priprave
1.2.3 Gumbi na sprednji strani (S22E650D / S23E650D / S24E650DW /
S27E650D)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
Mode.
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
27
1
Priprave
Ikone
Opis
S tem gumbom lahko upravljate svetlost, kontrast in ostrino zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI/DisplayPort). Če monitor vklopite ali spremenite
vir signala tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu
zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
izdelek.
1 Priprave
28
1
Priprave
1.2.4 Gumbi na sprednji strani (S23E650K / S24E650MW)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
29
1
Priprave
Ikone
Opis
S tem gumbom lahko upravljate glasnost ali svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (S23E650K: Analog/HDMI, S24E650MW: Analog/DVI). Če
monitor vklopite ali spremenite vir signala tako, da pritisnete gumb
[
], se v levem zgornjem kotu zaslona prikaže sporočilo s
spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
1 Priprave
30
1
Priprave
1.2.5 Zadnja stran (S23E650K)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Vrata
POWER IN
Opis
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
OUT
Velja samo za modele z zvočniki.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
IN
Velja samo za modele z zvočniki.
Povežite se z zunanjo napravo.
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB
računalnika.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
31
1
Priprave
1.2.6 Zadnja stran (S24E650MW)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
IN
POWER IN
OUT
IN
Vrata
Opis
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
OUT
Velja samo za modele z zvočniki.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
IN
Velja samo za modele z zvočniki.
Povežite se z zunanjo napravo.
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB
računalnika.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
32
1
Priprave
1.2.7 Zadnja stran (S22E450F / S24E450F)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
HDMI IN
HDMI IN
HDMI IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
HDMI IN
DVI IN
Vrata
POWER IN
RGB IN
Opis
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Povežite se z zunanjo napravo.
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB
računalnika.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
33
1
Priprave
1.2.8 Zadnja stran (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
DP IN
DVI IN
Vrata
POWER IN
RGB IN
Opis
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Povežite se z zunanjo napravo.
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB
računalnika.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
34
1
Priprave
1.2.9 Zadnja stran (S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
DP IN
DVI IN
RGB IN
OUT
IN
IN
Vrata
POWER IN
AUDIO IN/OUT
OUT
Opis
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
OUT
Velja samo za modele z zvočniki.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
IN
Velja samo za modele z zvočniki.
Povežite se z zunanjo napravo.
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB
računalnika.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
35
1
Priprave
1.2.10 Zadnja stran (S24E650PL)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DP IN
DP IN
DP IN
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
HDMI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
DP IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Vrata
Opis
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
OUT
Velja samo za modele z zvočniki.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
IN
Velja samo za modele z zvočniki.
Povežite se z zunanjo napravo.
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB
računalnika.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
36
1
Priprave
1.2.11 Pogled z desne strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Opis
Povežite z napravo USB.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
1 Priprave
37
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala
Na ravno površino položite
Fiksirnega zatiča ne odstranjujte, Vstavite podstavek stojala v
zaščitno tkanino ali blazino. Nato dokler niste končali namestitve
stojalo v smeri puščice.
na tkanino ali blazino položite
stojala.
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Trdno privijte vijak (z izvijačem ali Ko namestite stojalo, izdelek
kovancem) na spodnjo stran
postavite pokonci.
podstavka.
Zdaj lahko odstranite fiksirni zatič
in prilagodite stojalo.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite samo
za stojalo.

Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
1 Priprave
38
1
Priprave
1.3.2 Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
21,5"-24"
27"
4
!
21,5"- 27"
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)

Za nastavitev višine odstranite fiksirni zatič.

Nastavite lahko višino in nagib monitorja.

Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
1 Priprave
39
1
Priprave
1.3.3 Sukanje monitorja
Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.
1
2
3
4
5
6

Pred sukanjem monitorja popolnoma izvlecite stojalo.

Če boste monitor sukali z ne popolnoma izvlečenim stojalom, lahko vogal monitorja zadane ob tla
in se poškoduje.

Monitorja ne sukajte v levo. Lahko se poškoduje.
1 Priprave
40
1
Priprave
1.3.4 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
Pred namestitvijo
Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
Na ravno površino položite
Odvijte vijak na hrbtni strani
zaščitno tkanino ali blazino. Nato izdelka.
na tkanino ali blazino položite
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Dvignite stojalo in ga odstranite.
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
2
1
A
3
4
BB
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
1 Priprave
41
1
Priprave
Opombe

Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.

Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.

Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.

Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.

Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.

Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
1 Priprave
42
1
Priprave
1.3.5 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
43
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
44
2
2.2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava in uporaba računalnika
2.2.1 Povezava z računalnikom
z
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
z
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
z
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognega)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
RGB IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
RGB
1
IN
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite A v vrata [RGB IN] v izdelku, nato pa priključite B v vrata RGB v računalniku.
2
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na Analog.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi vmesniki.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
45
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom DVI (Razen S23E650K / S24E650PL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
DVI IN
A
B
A
B
DVI IN
DVI IN
DVI IN
1
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DVI na računalniku.
Priključite A v vrata [DVI IN] v izdelku, nato pa priključite B v vrata DVI v računalniku.
2
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim vhodom (DVI).
Povezava s kablom DVI-HDMI (Razen S23E650K / S24E650PL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
DVI IN
DVI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim vhodom (DVI).
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
46
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom HDMI (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN
I IN
HDM
1
2
Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na HDMI.
Povezava s kablom HDMI-DVI (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN
I IN
HDM
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na HDMI.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
47
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom DP (S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650PL / S24E650XW
/ S24E650DW / S27E650X / S27E650D)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
DP IN
DP IN
1
2
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DisplayPort.
Povezava slušalk in zvočnikov (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL / S24E650MW /
S24E650XW / S27E650X)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
IN
OUT
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite v [ OUT ] na izdelku.
Velja samo za modele z zvočniki.
2
Vhodno zvočno napravo, denimo računalnik, priključite v vrata [ IN ] v izdelku.
Velja samo za modele z zvočniki.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
48
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.2 Povezava napajanja


Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata [POWER IN] na izdelku.
POWER IN
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
49
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava USB

Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.

Napravo USB, denimo miško, tipkovnico, pomnilniško kartico ali zunanji trdi disk (HDD), lahko
uporabljate, če jo priključite neposredno v vrata [
] v monitorju. Ni je treba priključiti v računalnik.
Zunanja naprava za množično shranjevanje (HDD) potrebuje zunanje napajanje in mora biti
priključena na vir napajanja.
Vrata USB monitorja [
Visoka hitrost
Polna hitrost
Nizka hitrost
Obseg podatkov
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Poraba toka
2,5 W
(maks., vsaka vrata)
2,5 W
(maks., vsaka vrata)
2,5 W
(maks., vsaka vrata)
DVI IN
1
] podpirajo hitri vmesnik USB 2.0.
RGB
IN
DP IN
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB računalnika.

Da lahko uporabite vrata [
], morate povezati UP (odhodna vrata) z računalnikom.

Vrata [
] monitorja in vrata USB računalnika povežite s kablom USB, priloženim temu
monitorju.
B
B
USB
A
A
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
50
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2
3
S kablom USB povežite napravo USB z vrati [
] v monitorju.
Postopki uporabe so enaki kot tisti pri uporabi na računalnik povezane zunanje naprave.

Povežete in uporabljate lahko tipkovnico in miško.

Predvajate lahko datoteko iz predstavnostne naprave. (Primeri predstavnostnih naprav:
predvajalnik MP3, digitalni fotoaparat itd.)
Na shranjevalni napravi lahko zaženete, premikate, kopirate ali brišete datoteke. (Primeri

shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik
MP3 s trdim diskom itd.)
Uporabljate lahko tudi druge na računalnik povezane naprave USB.


Če povežete napravo na vrata [
] monitorja, uporabite namenski kabel naprave.

Za nakup kabla in zunanjih naprav se obrnite e na servisni center za izdelek.

Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe
nepooblaščenih kablov.

Nekateri izdelki ne ustrezajo standardu USB in lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.

Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje pravilno, se obrnite na servisni center naprave/
računalnika.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
51
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL
/ S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Nadzorna plošča
→ Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov
1
2
3
4
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
52
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung
(http://www.samsung.com) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
53
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.4 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
AUTO
1
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [
].
Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite [ MENU ].

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
54
3
Nastavitev zaslona
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
3.1
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ta meni ni na voljo, če je za Smart Eco Saving izbrano .

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
100
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
75
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
55
3
3.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
5
100
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
75
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
56
3
3.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Brightness
Contrast
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
75
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
AUTO
AUTO
4
5
100
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
57
3
3.4
Nastavitev zaslona
Eye Saver Mode
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po nižjih
ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe
z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev
oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza standardom »Low Blue
Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
3.4.1 Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eye Saver Mode, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
Off
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
On
Game Mode
Off
100
75
60
Off
Off
Off
On
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Custom
SAMSUNG
Off
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
58
3
3.5
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode ali Smart Eco Saving, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.5.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Game Mode, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Optimizes image
settings for playing
games.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Game Mode
Custom
Off
75
Off
Custom
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Off
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
Optimizes image
settings for playing
games.
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.

Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način
Game Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).

Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
59
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ta meni ni na voljo, če je za Smart Eco Saving izbrano .

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Bright, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Custom
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Cinema
Eye Saver Mode
0
Game Mode
Standard
Custom
50
Off
50
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
AUTO
75
Contrast
50
SAMSUNG
100
Brightness
Sharpness
50
Dynamic Contrast 2200
MAGIC Upscale
PICTURE
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200
AUTO

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
60
3
Nastavitev zaslona
V načinu AV (S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL)
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Dynamic
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Movie
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
50
Eye Saver Mode
50
Game Mode
60
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
2200
SAMSUNG
Movie
Off
2200
0
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
AUTO
AUTO
Če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima
SAMSUNG
funkcija MAGIC
Bright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom),
ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete
lahko Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.

Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali
utrujenost oči.

4
5
Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
61
3
3.7
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F / S24E450F)
SAMSUNG
MAGICAngle
vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
ogleda.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode ali Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Tudi kot lahko prilagodite svojim potrebam.
3.7.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Angle, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
Off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.

Off

Lean Back Mode 1
② : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od
monitorja.

Lean Back Mode 2
③ : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z
nagibom nazaj 1.
3 Nastavitev zaslona
62
3
Nastavitev zaslona

Standing Mode
④ : Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od
monitorja.
4
5
⑤ : Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.

Side Mode

Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest

Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
① , ④ in ⑤ .
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
63
3
3.8
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.8.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Upscale, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
100
Brightness
Enhance picture
detail and vividness.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Contrast
75
Image Size
Mode1
Sharpness
60
HDMI Black Level
Mode2
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Mode1
Mode2
Custom
50
H-Position
Off
50
V-Position
Off
2200
Coarse
Wide
0
Fine
Enhance picture
detail and vividness.
50
2200
0
AUTO
AUTO
Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
64
3
3.9
Nastavitev zaslona
Image Size
Spremeni velikost slike.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.9.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PICTURE
Image Size
Auto
Response Time
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
H-Position
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
PICTURE
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
Fine
AUTO
50
2200
0
AUTO

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
3 Nastavitev zaslona
65
3
Nastavitev zaslona
V načinu AV
PICTURE
Image Size
4:3
Response Time
16:9
H-Position
Screen Fit
V-Position
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
Response Time
Wide
H-Position
Screen Fit
50
Coarse
2200
Fine
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Image Size
V-Position
50
Coarse
PICTURE
2200
Fine
0
0
AUTO
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
16:9
Screen Fit
AUTO
PICTURE
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
2200
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
4:3
16:9
Screen Fit
50
2200
Coarse
0
0
Fine
AUTO
AUTO

4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
(S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
4
5

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri
modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost PC/
AV Mode nastavljena na AV.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
66
3
Nastavitev zaslona
3.10 HDMI Black Level (S22E450F / S24E450F / S23E650K /
S24E650PL)
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.10.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti HDMI Black Level, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
PICTURE
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Coarse
Coarse
Fine
Fine
Normal
Low
AUTO
AUTO

Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
3 Nastavitev zaslona
67
3
Nastavitev zaslona
3.11 Response Time (Razen S22E450F / S24E450F)
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali
Faster.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.11.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Response Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Standard
H-Position
Faster
Response Time
Standard
V-Position
Fastest
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
HDMI Black Level
Coarse
0
Fine
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
68
3
Nastavitev zaslona
3.12 H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

Ta meni je na voljo v načinu Analog.

Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal
480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen
Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.12.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
]. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
Response Time
PICTURE
Wide
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
Response Time
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
2200
Fine
0
Wide
Faster
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
AUTO
PICTURE
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
Coarse
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
3 Nastavitev zaslona
69
3
Nastavitev zaslona
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
HDMI Black Level
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
Off
50
50
2200
0
AUTO
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
70
3
Nastavitev zaslona
3.13 Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.13.1 Prilagajanje možnosti Coarse
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Coarse, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Adjust the screen
frequency.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the screen
frequency.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Coarse z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
71
3
Nastavitev zaslona
3.14 Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.14.1 Prilagajanje možnosti Fine
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Fine, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Faster
H-Position
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Fine z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
72
4
Nastavitev barv
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG
Bright izbran način Cinema ali
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Dynamic Contrast. Ko je omogočena možnost Game Mode ali Eye Saver Mode, meni ni na
voljo.
4.1
Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.1.1 Konfiguracija možnosti Red
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Red, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Red z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
73
4
4.2
Nastavitev barv
Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.2.1 Konfiguracija možnosti Green
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Green, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Green z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
74
4
4.3
Nastavitev barv
Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.3.1 Konfiguracija možnosti Blue
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Blue, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Blue z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
75
4
4.4
Nastavitev barv
Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Color Tone, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
AUTO

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL: Če je zunanji vhod povezan prek vhoda
DVI/HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za možnost Color Tone
izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
76
4
4.5
Nastavitev barv
Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Gamma, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
77
5
5.1
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
5.1.1 Spreminjanje možnosti Language
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
78
5
5.2
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
5.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete na Menu H-Position ali Menu V-Position, in pritisnite [
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
English
Move the menu
position to the left or
right.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Display Time
20 sec
Transparency
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
English
Move the menu
position up or down.
100
1
20 sec
On
AUTO
], da konfigurirate Menu H-Position ali Menu V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
79
5
5.3
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
80
5
5.4
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji:
5.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Transparency in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
1
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
81
6
6.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset All, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
82
6
6.2
Nastavitev in ponastavitev
Smart Eco Saving
Funkcija Smart Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi
plošča monitorja.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Način Game Mode se samodejno izklopi, ko je omogočena funkcija Smart Eco Saving.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.2.1 Konfiguracija možnosti Smart Eco Saving
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Smart Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Off
On
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO

Off: izklopite funkcijo Smart Eco Saving.

On: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
83
6
6.3
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer Plus
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
Off Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
6 Nastavitev in ponastavitev
84
6
Nastavitev in ponastavitev
6
7

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Turn Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Turn Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
6
7
Pritisnite [
], da nastavite možnost Turn Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus in za funkcijo Off
Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
85
6
Nastavitev in ponastavitev
6.3.2 Konfiguracija možnosti Eco Timer
Eco Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Eco Timer
Eco Timer
Off
Eco Off After
On
Enable or disable
the Eco Timer.
AUTO

Off: Izključite varčni časovnik, da onemogočite funkcijo samodejnega izklopa. Če je ta funkcija
izključena, se izdelek v načinu varčevanja z energijo ne bo izklopil.

On: Vključite varčni časovnik, da se bo izdelek v načinu varčevanja z energijo po določenem
času samodejno izklopil.
6
7
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
86
6
Nastavitev in ponastavitev
Eco Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Eco Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Eco Timer
Eco Off After
10m
AUTO
6
7
Pritisnite [
], da nastavite možnost Eco Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Varčni časovnik lahko nastavite na obdobje od 10 do 180 minut. Izdelek se bo samodejno izklopil
po preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Eco Timer nastavljena na On.
6 Nastavitev in ponastavitev
87
6
6.4
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

Ta funkcija ne podpira analognega načina.

Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

Če je monitor (ko je nastavljen na DVI/HDMI/DP) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem
prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb [ MENU ] za vklop prikaza na zaslonu.
Izberete lahko PC ali AV.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.

6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PC/AV Mode, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650XW / S24E650DW / S27E650D / S27E650X
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
DVI
DisplayPort
PC
AV
AUTO
AUTO
6 Nastavitev in ponastavitev
88
6
Nastavitev in ponastavitev
S22E450F / S24E450F
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
PC
HDMI
AV
AUTO
AUTO
S23E650K
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
PC
HDMI
AV
DVI PC
AUTO
S24E650MW
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
PC
DVI
AV
AUTO
S24E650PL
PC/AV Mode
PC/AV Mode
HDMI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
PC
DisplayPort
DVI PC
AV
AUTO
4
5
Pritisnite [
AUTO
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
89
6
6.5
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.5.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Key Repeat Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO

Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
90
6
6.6
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection
Aktiviranje možnosti Source Detection
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.6.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Source Detection, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Auto
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vir signala je samodejno zaznan.

Manual: Ročno izberite vir signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
91
7
7.1
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
INFORMATION
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
7.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti INFORMATION. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
Prikazani elementi menija so odvisni od modela.
7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
92
7
7.2
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Konfiguracija možnosti Brightness/Contrast in Sharpness
z začetnega zaslona.
Prilagodite nastavitev Brightness, Contrast in Sharpness z gumbi [
] na zagonskem zaslonu (kjer ni
prikazan meni na zaslonu).
Brightness :

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Smart Eco Saving, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast :

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Sharpness:
1

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Pritisnite gumb [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
3
Z gumbom [
] preklapljate med nastavitvama Brightness, Contrast in Sharpness.
Z gumboma [
] prilagodite nastavitvi Brightness, Contrast in Sharpness.
7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
93
7
7.3
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu
Nastavitev Volume prilagodite tako, da pritisnete gumb [
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
2
], ko je prikazan vodnik po gumbih.
Z gumbom [
].
] preklapljate med nastavitvama Brightness, Contrast in Volume.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Contrast
Volume
10
Brightness
3
Z gumboma [
] prilagodite nastavitev Volume.

Velja samo za modele z zvočniki.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
94
8
8.1
Namestitev programske opreme
MultiScreen
MultiScreen
Možnost "MultiScreen" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
8.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "MultiScreen".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "MultiScreen" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite"Next" (Naprej).
Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "MultiScreen" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema
in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("MultiScreen")
Na namestitev programa "MultiScreen "lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista, 32-bitni

Windows 7, 32-bitni

Windows 8, 32-bitni
Za "MultiScreen" priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.
8 Namestitev programske opreme
95
8
Namestitev programske opreme
Strojna oprema

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
8.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "MultiScreen" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
8 Namestitev programske opreme
96
9
9.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
9.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.8Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
9.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2Povezava in uporaba
računalnika")
9 Navodila za odpravljanje težav
97
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "2.2Povezava in uporaba
računalnika")
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor. (Glejte poglavje "2.2Povezava in uporaba
računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 111).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte
poglavje "2.2Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse (stran 71) in Fine
(stran 72).
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 111) v tem
priročniku in z menijem INFORMATION izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness (stran 55) in
Contrast (stran 56).
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje "Nastavitev barv")
9 Navodila za odpravljanje težav
98
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Rešitve
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z zvokom
Težave
Ni zvoka.
Rešitve
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni
škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.
9 Navodila za odpravljanje težav
99
9
9.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim
frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
z
Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
z
Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
z
Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
z
Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
z
Windows 8: Izberite Nastavitve
Nadzorna plošča
teme
Dodatno
Zaslon
Nastavitve
Videz in
Monitor in v
razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
z
Windows 10: Odprite Nastavitve
Dodatne nastavitve zaslona
Sistem
Prikaz
Lastnosti grafične kartice
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v
razdelku Nastavitve monitorja.
9 Navodila za odpravljanje težav
100
9
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor
z
z
z
z
z
z
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?
z
z
z
z
z
z
Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
teme
Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Zaslon
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.
Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.
Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Prikaz
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in teme
Prikaz
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Prikaz
Nastavitve ohranjevalnika
zaslona
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti
porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Prilagajanje
Zaklenjeni zaslon
Nastavitve
časa za izklop zaslona
Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
9 Navodila za odpravljanje težav
101
10
Specifikacije
10.1 Splošno (S22E450F / S22E650D)
Ime modela
Zaslon
S22E450F
Velikost
Razred 22 (21,5 palca / 54,6 cm)
Območje
prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Napajanje
S22E650D
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
504,3 x 301,9 x 55,4 mm
/ 3,26 kg
504,3 x 301,9 x 55,4 mm
/ 3,27 kg
S stojalom
Z USB:
Z USB:
Najmanj: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm
/ 4,86 kg
Najmanj: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Največ: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm
/ 4,86 kg
Največ: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Brez USB:
Brez USB:
Najmanj: 504,3 x 325,3 x 210,0 mm
/ 4,76 kg
Najmanj: 504,3 x 354,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Največ: 504,3 x 425,3 x 210,0 mm
/ 4,76 kg
Največ: 504,3 x 484,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski
vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
10 Specifikacije
102
10
Specifikacije
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
103
10
Specifikacije
10.2 Splošno (S23E650D / S23E650K)
Ime modela
Zaslon
S23E650D / S23E650K
Velikost
Razred 23 (23,0 palcev / 58,4 cm)
Območje
prikaza
509,184 mm (V) x 286,416 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2652 mm (V) x 0,2652 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,69 kg
S stojalom
Z USB:
Najmanj: 542,9 x 349,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Največ: 542,9 x 479,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Brez USB:
Najmanj: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Največ: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
104
10
Specifikacije
10.3 Splošno (S24E450F)
Ime modela
Zaslon
S24E450F
Velikost
Razred 24 (24 palcev / 60,9 cm)
Območje
prikaza
531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
S stojalom
Z USB:
Najmanj: 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Največ: 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Brez USB:
Najmanj: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Največ: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
105
10
Specifikacije
10.4 Splošno (S24E650PL / S24E650XL)
Ime modela
Zaslon
S24E650PL / S24E650XL
Velikost
Razred 24 (23,6 palca / 59,8 cm)
Območje
prikaza
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,97 kg
S stojalom
Z USB:
Najmanj: 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Največ: 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Brez USB:
Najmanj: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Največ: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
106
10
Specifikacije
10.5 Splošno (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Ime modela
Zaslon
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Velikost
Razred 24 (24,0 palcev / 61,1 cm)
Območje
prikaza
518,4 mm (V) x 324,0 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,270 mm (V) x 0,270 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
S stojalom
Z USB:
Najmanj: 554,8 x 387,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Največ: 554,8 x 517,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Brez USB:
Najmanj: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Največ: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
107
10
Specifikacije
10.6 Splošno (S27E650D / S27E650X)
Ime modela
Zaslon
S27E650D / S27E650X
Velikost
Razred 27 (27,0 palcev / 68,5 cm)
Območje
prikaza
597,9 mm (V) x 336,3 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 5,20 kg
S stojalom
Z USB:
Najmanj: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Največ: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Brez USB:
Najmanj: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Največ: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
108
10
Specifikacije
10.7 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in povzroči
utripanje indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno
delovanje
Način varčevanja
z energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb za napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Običajno 24 W
Običajno 0,3 W
Običajno 22 W
Običajno 0,3 W
Običajno 23 W
Običajno 0,3 W
Običajno 25 W
Običajno 0,3 W
Običajno 25 W
Običajno 0,3 W
Običajno 25 W
Običajno 0,3 W
Običajno 25 W
Običajno 0,3 W
Običajno 30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 32 W
Običajno 0,3 W
Običajno 30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 26 W
Običajno 0,3 W
Običajno 28 W
Običajno 0,3 W
Poraba toka
(S22E450F)
Poraba toka
(S22E650D)
Poraba toka
(S23E650D)
Poraba toka
(S23E650K)
Poraba toka
(S24E450F)
Poraba toka
(S24E650PL)
Poraba toka
(S24E650XL)
Poraba toka
(S24E650DW)
Poraba toka
(S24E650MW)
Poraba toka
(S24E650XW)
Poraba toka
(S27E650D)
Poraba toka
(S27E650X)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
10 Specifikacije
109
10
Specifikacije

Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah. (Model S**E450**& S**E650**, Izklop (gumb za napajanje): manj kot 0,005 W (način 0
W). Način 0 W označuje, da izdelek ne sprejema zunanjih ukazov. Poraba energije je večja, ko
izdelek sprejema zunanji ukaz, kot je denimo signal iz programa Magic Rotation.)

Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali
dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel
10 Specifikacije
110
10
Specifikacije
10.8 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Sinhronizacija
Ime modela
Vodoravna
frekvenca
Ločljivost
Navpična
frekvenca
Optimalna ločljivost
Največja ločljivost
56–75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
56–60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
S22E450F
S22E650D
S23E650K
S23E650D
S24E450F
S24E650XL
S24E650PL
30–81 kHz
S27E650D
S27E650X
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
10 Specifikacije
111
10
Specifikacije
S22E450F / S22E650D / S23E650D / S23E650K / S24E450F / S24E650PL / S24E650XL / S27E650D /
S27E650X
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
112
10
Specifikacije
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200RB
74,038
59,950
154,000
+/-

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
10 Specifikacije
113
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Dodatek
114
Dodatek
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
115
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatek
116
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
117
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
118
Kazalo
A
N
Avtorske pravice 8
Način računalnika AV 88
Način zaščite oči 58
B
Barvni ton 76
Č
Čas prikaza 80
Čas pritiska tipke za ponovitev 90
Čiščenje 9
Namestitev 38
Natančno 72
O
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 114
Odzivni čas 68
Off Timer Plus 84
Ostrina 57
D
Deli 23
P
Pametno varčevanje z energijo 83
G
Ponastavi vse 82
Gama 77
Povezava in uporaba računalnika 45
Grobi 71
Pravilna drža pri uporabi izdelka 20
Pravilno odlaganje 116
I
Igralni način 59
Pred povezavo 44
Prosojnost 81
INFORMACIJE 92
R
J
Rdeča 73
Jezik 78
S
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 97
Kontrast 56
SAMSUNG MAGIC Angle 62
SAMSUNG MAGIC Bright 60
SAMSUNG MAGIC Upscale 64
Splošno 102
Stopnja črnine HDMI 67
M
Svetlost 55
Modra 75
MultiScreen 95
T
Tabela načinov standardnega signala 111
Kazalo
119
Kazalo
Terminologija 117
V
Varčevanje z energijo 109
Varnostni ukrepi 11
Velikost slike 65
Vprašanja in odgovori 100
Z
Zaznavanje vira 91
Zelena 74
Kazalo
120
Download PDF

advertising