Samsung | S27D850T | Samsung LS32D85KTSN/EN Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
S27D850T
S32D850T
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00424A-16
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
7
Avtorske pravice
7
Ikone v tem priročniku
8
Čiščenje
9
Zaščita prostora za namestitev
9
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
10
Varnostni ukrepi
10
11
12
14
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
17
Pravilna drža pri uporabi izdelka
18
Pregled vsebine
18
Pregled komponent
19
Deli
19
21
Gumbi na sprednji strani
Zadnja stran
23
Namestitev
23
24
26
26
27
Namestitev stojala
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Sukanje zaslona monitorja
Ključavnica proti kraji
28
"MagicRotation Auto"
29
Sukanje monitorja
30
Pred povezavo
30
Točke preverjanja pred priklopom
Kazalo
2
Kazalo
NASTAVITEV ZASLONA
30
Povezava in uporaba računalnika
30
31
32
33
34
35
36
37
Povezava s kablom DVI
Povezava s kablom DVI-HDMI
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk in zvočnikov
Povezava napajanja
Urejanje priključenih kablov
38
Povezava izdelka z računalnikom kot
zvezdišče USB
38
38
Povezava računalnika z izdelkom
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
40
Namestitev gonilnikov
41
Nastavitev optimalne ločljivosti
42
Brightness
42
Konfiguriranje možnosti Brightness
43
Contrast
43
Konfiguracija možnosti Contrast
44
Sharpness
44
Konfiguracija možnosti Sharpness
45
Game Mode
45
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
46
SAMSUNG MAGIC Bright
46
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
48
SAMSUNG MAGIC Upscale
48
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Upscale
49
Color
49
Nastavitev Color
Kazalo
3
Kazalo
PRILAGODITEV ZASLONA
KOORDINIRANJE MENIJA
OSD
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
51
HDMI Black Level
51
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
52
Response Time
52
Konfiguracija možnosti Response Time
53
Image Size
53
Spreminjanje možnosti Image Size
55
H-Position & V-Position
55
Konfiguracija H-Position & V-Position
56
PIP/PBP
57
58
59
60
61
63
67
Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode
Nastavitev Size
Konfiguracija možnosti Position
Konfiguracija možnosti Sound Source
Nastavitev Source
Nastavitev Image Size
Konfiguracija možnosti Contrast
69
Language
69
Nastavitev Language
70
Display Time
70
Konfiguracija možnosti Display Time
71
Transparency
71
Spreminjanje možnosti Transparency
72
ECO
72
76
77
Eco Light Sensor
Eco Saving
Eco Icon Display
78
USB Super Charging
78
Konfiguriranje funkcije USB Super Charging
Kazalo
4
Kazalo
80
DisplayPort Ver.
80
Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.
81
PC/AV Mode
81
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
83
Source Detection
83
Konfiguracija načina Source Detection
84
Key Repeat Time
84
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
85
Off Timer
85
86
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija načina Turn Off After
87
Reset All
87
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
88
Information
88
Prikaz menija Information
89
Konfiguracija možnosti Brightness,
Contrast in Volume z začetnega zaslona.
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
90
Easy Setting Box
90
91
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
92
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
92
92
92
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
95
Vprašanja in odgovori
97
Splošno
98
Varčevanje z energijo
MENI INFORMACIJE IN
DRUGI MENIJI
SPECIFIKACIJE
Kazalo
5
Kazalo
DODATEK
99
Tabela načinov standardnega signala
101
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
101
101
101
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
103
Pravilno odlaganje
103
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
103
Extended warranty
104
Terminologija
KAZALO
Kazalo
6
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
2014 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali
več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
(storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom.

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Vaš vid se lahko poslabša.
!
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!

Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.

Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.

Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
50 cm

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
17
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Pregled komponent

Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.

Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
(možnost)
Napajalni kabel
Kabel DVI (možnost)
Kabel HDMI (možnost)
Kabel HDMI-DVI (možnost)
Kabel DP (možnost)
Kabel USB 3.0 (možnost)
Stereo kabel (možnost)
Stenski nosilec (možnost)
Pretvornik iz mini DP v DP
(možnost)
NAVOJNI VIJAK (možnost)

Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Priporočamo uporabo kablov HDMI in DP, ki ju je priložil dobavitelj.

Optimalna ločljivost morda ni na voljo, če uporabljate kabel HDMI ali HDMI-DVI, ki ne omogoča
velike hitrosti.

Če želite zagotoviti, da bo prikaz na zaslonu pravilen, priporočamo uporabo standardnega kabla DP ali
HDMI. Kabla DP in HDMI morata podpirati ločljivost 2560 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
1 Priprave
18
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po funkcijskih tipkah
SOURCE
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
PIP/PBP
Ikone
Opis
Funkcija Eco Light Sensor izboljša prikaz slike in pripomore k varčevanju
z energijo tako, da prilagodi svetlost zaslona glede na svetlost okolice.
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.

Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
sekund pridržite gumb [

].
Onemogoči: Če želite odkleniti upravljanje prikazanega zaslona,
pritisnite gumb [
] in ga držite 10 sekund.
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness, Contrast in Volume lahko prilagodite. Na voljo
sta možnosti PIP/PBP in ECO. Information si lahko ogledate.
Pritisnite [

] za prikaz in dostop do naslednjih možnosti menija.
Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving Eco Icon Display
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
19
1
Priprave
Ikone
Opis
Prilagodite svetlost zaslona, kontrast in glasnost.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (DVI/HDMI/DisplayPort). Če monitor vklopite ali spremenite
vir signala tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu
zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Pri konfiguraciji nastavitev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega
gumba.)
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
1 Priprave
20
1
Priprave
1.2.2 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
1
1
2
2
3
4
3
4
Vrata
Opis
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
Povezava z vhodno napravo s kablom DVI.
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na računalnik prek kabla USB.
Ta vrata je mogoče priključiti le na računalnik.
1 Priprave
21
1
Priprave
Vrata
Opis
Povežite z napravo USB. Združljivo s kablom USB različica 3.0 ali
starejše različice.
Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata
[
1] in [
2 ]. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna
vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
1 Priprave
22
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala

Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Na ravno površino položite
Ko zavrtite stojalo, izdelek
zaščitno tkanino ali blazino. Nato postavite v pokončni položaj.
na tkanino ali blazino položite
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol. Ohišje stojala zasukajte
za približno 90 stopinj.
- Pozor
Ne postavljajte rok na vrtljivo
območje.
Pod ohišje stojala ne potiskajte
rok.
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite samo
za stojalo.
1 Priprave
23
1
Priprave
1.3.2 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Pred namestitvijo
Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
Na ravno površino položite
Kota pokrova na hrbtni strani
zaščitno tkanino ali blazino. Nato povlecite v smeri puščic, da ga
na tkanino ali blazino položite
odstranite.
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Odvijte vijak na hrbtni strani
izdelka.
Odstranite pokrov s hrbtne strani
izdelka v smeri, ki jo označujeta
puščici.
Dvignite stojalo in ga odstranite.
1 Priprave
24
1
Priprave
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
1
2
A
3
4
B
A
Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B
Stenski nosilec (možnost)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
Opombe

Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.

Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.

Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.

Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.

Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.

Če želite izdelek na steno namestiti s stenskim kompletom, odstranite stojalo.
1 Priprave
25
1
Priprave
1.3.3 Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-5° (±2°) ~ 20° (±2°)
0 ~ 130 mm (±2 mm)

Nastavite lahko višino in nagib monitorja.

Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.
1.3.4 Sukanje zaslona monitorja
Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.
1
2
3
4
5
6

Zaslon prilagodite glede na smer puščice.

Zaslon zasukajte v smeri urinega kazalca, dokler ta ne stoji točno pravokotno na namizje.

Če zaslon sukate, ko ni nagnjen, ali če ga obračate v nasprotni smeri urinega kazalca, se lahko ta
poškoduje.
1 Priprave
26
1
Priprave
1.3.5 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
27
1
1.4
Priprave
"MagicRotation Auto"
Funkcija "MagicRotation Auto" zazna sukanje monitorjev, ki so opremljeni s tipali sukanja, in ustrezno
zasuče okno sistema Windows.
[Namestitev programske opreme]
1
2
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Po namestitvi bo jezik v menijih aplikacij enak kot jezik operacijskega sistema.
(V skladu z osnovnimi pravilniki za Windows.)
[Pozor]
1
Izdelek podpira samo sistem Windows 7 (32- ali 64-bitno različico) in Windows 8 (32- ali 64-bitno
različico).
2
Izdelek podpira grafično kartico, ki ustreza standardoma DDC/CI in MS APi.
Funkcija "MagicRotation Auto" morda ne bo delovala pri grafični kartici, ki ne ustreza omenjenima
standardoma.
3
4
Za čim boljše delovanje funkcije posodobite gonilnik grafične kartice.
Pri namestitvi lahko izbirate med 14 jeziki.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Če je v meniju ločljivosti zaslona v sistemu Windows 7 izbran kateri koli način usmerjenosti, razen
»Ležeče«, funkcija "MagicRotation Auto" morda ne bo pravilno delovala.
6
Meni na zaslonu se bo prikazal, ko zasučete monitor. Ko zasučete monitor, se lahko pri nekaterih
grafičnih karticah prikaže postopek vnovične konfiguracije zaslona ali pa pride do vžganosti
zakasnelih slik. Razlog za ta pojav je operacijski sistem Windows, ne pa izdelek.
7
Če ne želite, da se zaslon samodejno zasuče, ko zasučete monitor, hkrati pritisnite tipki Windows in
L, da zaklenete operacijski sistem Windows. Če operacijskega sistema ni mogoče zakleniti, je razlog
za to verjetno omejitev v vmesniku Windows API, ne v izdelku.
1 Priprave
28
1
1.5
Priprave
Sukanje monitorja
Pri vrtenju monitorja je na zaslonu prikazan kot vrtenja.
0°
90°
Možnosti menija na zaslonu se bodo samodejno zavrtele, ko zavrtite zaslon.
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Pozor]
1
Če v monitorju ni nameščena programska oprema "MagicRotation Auto", vsebine na zaslonu ni
mogoče vrteti. Za pravilen prikaz lahko še vedno zavrtite zaslon za 90˚.
2
Ko zaslon zavrtite, je lahko vsebina prikazana v drugačnem načinu, kot je bila pred tem.
1 Priprave
29
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

2.2
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Če želite zagotoviti, da bo prikaz na zaslonu pravilen, ne uporabljajte kablov DVI-v-DP, HDMI-v-DP,
mikro HDMI-v-DP ali drugih nestandardnih kablov, kupljenih v trgovini. Priporočamo uporabo
kablov, ki so priloženi izdelku.
2.2.1 Povezava s kablom DVI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
DVI IN
1
2
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DVI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DVI.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

Če je zvok podprt in stereo kabel priključen, lahko možnost Volume prilagodite z gumbi [
sprednji strani izdelka.

Če namesto kabla DVI, ki ste ga dobili z izdelkom, uporabite katerega drugega, je lahko ločljivost
zaslona slabša.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
] na
30
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.2 Povezava s kablom DVI-HDMI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
DVI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DVI.

Če je zvok podprt in stereo kabel priključen, lahko možnost Volume prilagodite z gumbi [
sprednji strani izdelka.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
] na
31
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Priključitev s kablom HDMI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
HDMI
DVI ININ
1
2
Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Če je zvok podprt, lahko prilagodite Volume z gumbi [
] na sprednji strani izdelka.

Če želite slišati zvok, ko sta izdelek in računalnik povezana s kablom HDMI, možnost PC/AV Mode
nastavite na PC.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
32
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.4 Povezava s kablom HDMI-DVI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Ko je naprava povezana z računalnikom s kablom HDMI-DVI, boste slišali zvok le, če priključite
zvočni kabel in za PC/AV Mode izberete DVI PC.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
33
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.5 Povezava s kablom DP
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
DP IN
1
En konec kabla DP priključite na vrata [DP IN] ob strani izdelka in drugi konec na vrata DP na
računalniku.
2
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DisplayPort.

Če je zvok podprt, lahko prilagodite Volume z gumbi [

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
] na sprednji strani izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
34
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.6 Povezava slušalk in zvočnikov
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
AUDIO IN
AUDIO OUT
1
Priključite stereo kabel v vrata [AUDIO IN] na hrbtni strani izdelka in v vrata AUDIO OUT na
računalniku.
2
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na vrata [AUDIO OUT] na
monitorju.

Če je stereo kabel priključen, lahko prilagodite Volume z gumbi [

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
] na sprednji strani izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
35
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.7 Povezava napajanja


Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata [POWER IN] na izdelku.
POWER IN
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
36
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.8 Urejanje priključenih kablov
Z obema rokama povlecite
POKROV ZA KABLE v smeri, ki
jo označuje puščica, da ga
odstranite.
Namestite kable v držalo na
desni strani.
Z levo roko pridržite spodnji del
vratu stojala in s palcem desne
roke potisnite POKROV ZA
KABLE navzgor, da ga pravilno
namestite.
Namestitev je končana.
Pridržite POKROV ZA KABLE in
pospravite kable v utore v
STOJALU NA HRBTNI STRANI.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
37
2
2.3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB
2.3.1 Povezava računalnika z izdelkom
Če izdelek priključite v računalnik s kablom USB, lahko deluje kot zvezdišče. Tako lahko priključite
vhodno napravo neposredno v izdelek in jo upravljate v izdelku – priklop v računalnik ni potreben.
Če želite izdelek uporabljati kot zvezdišče USB, ga povežite z računalnikom s kablom USB.
Priključite kabel USB na [
] na zadnji strani monitorja in vrata USB [
] na računalniku.
Izdelek lahko z računalnikom povežete s kablom USB 2.0. Če želite popolnoma izkoristiti prednosti
funkcije USB 3.0, računalnik in izdelek povežite s kablom USB 3.0. Preverite, ali računalnik podpira USB
3.0.
2.3.2 Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
Če monitor uporabljate kot zvezdišče, priključite na monitor različne naprave hkrati, ki so vir signala, in jih
uporabljajte z njim.
Računalnika ni mogoče priključiti na več naprav hkrati, ki so vir signala, saj ima računalnik omejeno število
vhodnih/izhodnih vrat. Zvezdišče na monitorju poveča vašo storilnost, saj vam omogoča, da na vrata
USB na monitorju priključite več naprav hkrati, ki so vir signala, ne da bi jih morali priključiti na računalnik.
Če je na računalnik priključenih več naprav, lahko zaradi kablov okoli računalnika nastane prava
zmešnjava. Te nevšečnosti rešite tako, da naprave priključite neposredno na monitor.
Priključite mobilno napravo, na primer predvajalnik MP3 ali pametni telefon, v izdelek, ki je ta priključen v
računalnik. Tako boste lahko upravljali napravo iz računalnika ali napolnili baterijo v napravi.

Za hitrejše zaznavanje in zagon naprave USB povežite napravo z vrati USB 3.0 na izdelku.
Naprava USB in računalnik vplivata na hitrost branja/zapisovanja.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
38
2
Priklop in uporaba vhodne naprave

Izdelek ne podpira predvajanja predstavnostne vsebine. Če želite predvajati datoteko v napravi
USB, izdelek kot zvezdišče povežite z računalnikom in datoteko predvajajte v računalniku.

Če pri povezavi USB naletite na težave zaradi operacijskega sistema, programov ali programske
opreme, se obrnite na ustrezne ponudnike.

Ker trg ponuja različne naprave USB, ne moremo jamčiti, da je naš izdelek združljiv z vsemi
napravami USB.

Če zunanji trdi disk za shranjevanje potrebuje zunanje napajanje, ga priključite na vir napajanja.

Hitro polnjenje omogočajo samo vrata [
1] in [
2 ]. Glede na specifikacije polnjenja
baterije prek vrat USB 3.0, vrata USB1 in USB2 podpirajo tok z največ 1,5 A jakosti. Dejanska
vrednost toka je odvisna od naprave, ki jo polnite.
Če je tok premočan ali pride do izjeme, se sproži zaščita proti premočnemu toku. To je normalna
nastavitev izdelka.

Naprave USB, ki potrebujejo močnejši tok, morda niso podprte. Vrata [
1] in [
2]
podpirajo tok z največ 1,5 A jakosti, vrata [
]
in
[
]
pa
tok
z
največ
1,0
A
jakosti.
3
4

Baterijo lahko polnite v načinu za varčevanje z energijo, ni pa je mogoče polniti, ko je izdelek
izklopljen.

Polnjenje naprave USB ni mogoče, če je napajalni kabel izključen iz električne vtičnice.

Napravo USB morate kupiti posebej.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
39
2
2.4
Priklop in uporaba vhodne naprave
Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung
(http://www.samsung.com/) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
40
2
2.5
Priklop in uporaba vhodne naprave
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [
Če želite skriti sporočilo s podatki, pritisnite [
] ali [
].
].

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
41
3
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
3.1
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ta meni ni na voljo, če je za Eco Light Sensor ali Eco Saving izbrano On.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Color
4
5
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
42
3
3.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
43
3
3.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Color
4
5
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper
image.
Wide
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
44
3
3.4
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.
Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.4.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Game Mode, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.

Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način
Game Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).

Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
45
3
3.5
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ko je omogočena možnost Eco Light Sensor, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Bright, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Color
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
46
3
Nastavitev zaslona
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima
SAMSUNG
funkcija MAGIC
Bright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom),
ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete
lahko Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.

Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali
utrujenost oči.

4
5
Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
47
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Upscale, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Color
Mode2
Wide
Off
Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
48
3
3.7
Nastavitev zaslona
Color
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast.


Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.7.1 Nastavitev Color
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija Color, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Color
Custom
Off
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater intensity
for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red : Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.

Green : Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.

Blue : Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.

Color Tone : Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
3 Nastavitev zaslona
49
3
Nastavitev zaslona

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Če je zunanji vhod povezan prek vhoda DVI/HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena
na AV, lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal,
Warm ali Custom).

4
5
Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.

Mode1

Mode2

Mode3
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
50
3
3.8
Nastavitev zaslona
HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.8.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti HDMI Black Level, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.

Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
3 Nastavitev zaslona
51
3
3.9
Nastavitev zaslona
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali Faster.
3.9.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Response Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
52
4
4.1
Prilagoditev zaslona
Image Size
Spremeni velikost slike.
Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način
PBP).
4.1.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V načinu AV
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP

4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
4 Prilagoditev zaslona
53
4
Prilagoditev zaslona

4
5
Pritisnite [
Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost
PC/AV Mode nastavljena na AV.
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
54
4
4.2
Prilagoditev zaslona
H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal
480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen
Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
4.2.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
] na monitorju.
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
4
5
Pritisnite [
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
55
4
4.3
Prilagoditev zaslona
PIP/PBP
Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem
zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.
S funkcijo PBP (Slika polega slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh različnih
vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.

Združljivo s sistemoma Windows7 in Windows8.

Funkcija PIP/PBP ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu
PIP/PBP zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika
Nadzorna plošča → Zaslon → Ločljivost zaslona in kliknite Zaznaj. (Navodila veljajo za
Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v
1280 x 1024.

Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/
PBP ali spremenite velikost zaslona, ko je funkcija PIP/PBP vklopljena.
Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več vhodnimi viri. To ni
povezano z učinkovitostjo delovanja monitorja.
Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor, kar je odvisno od
učinkovitosti delovanja grafične kartice.

Za največjo kakovost slike priporočamo uporabo grafične kartice, ki podpira ločljivost 2K (2560 x
1440).

Ko je funkcija PIP/PBP omogočena, samodejni preklop na optimalno ločljivost morda ne bo na
voljo zaradi težav z združljivostjo grafične kartice in operacijskega sistema Windows. Nastavite
možnost PIP/PBP Mode na Off ali z vmesnikom Windows ročno spremenite ločljivost na
optimalno ločljivost.
4 Prilagoditev zaslona
56
4
Prilagoditev zaslona
4.3.1 Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode
Omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP Mode, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
6
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
57
4
Prilagoditev zaslona
4.3.2 Nastavitev Size
Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Size, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

75/75
: izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in
desno stran zaslona 1280 x 1440 (širina x višina).

: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
720 x 480 (širina x višina).

: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1280 x 720 (širina x višina).
5
6
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
58
4
Prilagoditev zaslona
4.3.3 Konfiguracija možnosti Position
Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Position, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
6
Pritisnite [
/
/
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.

Ni na voljo, ko je izbran način PBP.

Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
4 Prilagoditev zaslona
59
4
Prilagoditev zaslona
4.3.4 Konfiguracija možnosti Sound Source
Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sound Source, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Belo območje ikone pomeni, da Sound Source prihaja iz glavnega zaslona/podzaslona ali iz
levega/desnega zaslona.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
6
75/75
/
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
60
4
Prilagoditev zaslona
4.3.5 Nastavitev Source
Izberite vir za vsak zaslon.
PIP
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost Source, in pritisnite [
(Size
/
] na monitorju.
] na monitorju.
] (na voljo v načinu PIP
)).
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
HDMI
Image Size
DisplayPort
Contrast
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.

Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.

Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.

Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.

Če se pojavi stran z opisi funkcijskih gumbov, pritisnite [
zaporedju DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Glavni zaslon bo preklapljal v
4 Prilagoditev zaslona
61
4
Prilagoditev zaslona
PBP
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
(Size
], da se premaknete na možnost Source, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] (na voljo v načinu PBP
)).
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Source
HDMI
Display
Apply
Port
Cancel
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Pritisnite [
] in izberite levi ali desni zunanji vir signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Apply, in pritisnite gumb [
] na monitorju. Če
pritisnete [
], ko je izbrana možnost Cancel, boste izbrisali vse nastavitve možnosti Source,
prikazal pa se bo meni za upravljanje možnosti PIP/PBP.

Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.

Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.

Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.

Če se pojavi stran z opisi funkcijskih gumbov, pritisnite [
zaporedju DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Glavni zaslon bo preklapljal v
4 Prilagoditev zaslona
62
4
Prilagoditev zaslona
4.3.6 Nastavitev Image Size
Izberite velikost slike za podzaslon.
PIP
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost Image Size, in pritisnite [
PIP (Size
/
] na monitorju.
] na monitorju.
] (na voljo v načinu
)).
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.

Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit

4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.

Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
4 Prilagoditev zaslona
63
4
Prilagoditev zaslona
5
6
Pritisnite [

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost
PC/AV Mode nastavljena na AV.
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
64
4
Prilagoditev zaslona
PBP
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost Image Size, in pritisnite [
PBP (Size
)).
] na monitorju.
] na monitorju.
] (na voljo v načinu
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
V načinu PC
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel

Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.

Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
Image Size
Apply
16:9
16:9
Cancel

4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
4 Prilagoditev zaslona
65
4
Prilagoditev zaslona
5
6

16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.

Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
Pritisnite [

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/HDMI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/HDMI/DP-ja in je možnost
PC/AV Mode nastavljena na AV.
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
66
4
Prilagoditev zaslona
4.3.7 Konfiguracija možnosti Contrast
PIP
Prilagodite raven kontrasta za podzaslon.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost Contrast, in pritisnite [
(Size
/
] na monitorju.
] na monitorju.
] (na voljo v načinu PIP
)).
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
5
6
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
67
4
Prilagoditev zaslona
PBP
Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Screen, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PIP/PBP, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost Contrast, in pritisnite [
PBP (Size
)).
] na monitorju.
] na monitorju.
] (na voljo v načinu
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Contrast
5
6
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
75
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Prilagoditev zaslona
68
5
5.1
Koordiniranje menija OSD
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
5.1.1 Nastavitev Language
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Options, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
69
5
5.2
Koordiniranje menija OSD
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
5.2.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Options, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
70
5
5.3
Koordiniranje menija OSD
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
5.3.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Options, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Transparency, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
71
6
6.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
ECO
Možnosti Eco Light Sensor in Eco Saving so prikazane na isti strani menija, tako da lahko priročno
konfigurirate nastavitve varčevanja z energijo.
6.1.1
Eco Light Sensor
Funkcija Eco Light Sensor izboljša prikaz slike in pripomore k varčevanju z energijo tako, da prilagodi
svetlost zaslona glede na svetlost okolice.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ta meni ni na voljo, če je za Eco Saving izbrano .
Konfiguriranje funkcije Eco Light Sensor
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti ECO, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Light Sensor, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
Set the ECO mode
for saving the power
consumption.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
ECO
Eco Light Sensor
Sensitivity
Off
Off
Select the ECO light
sensor mode.
On
Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
6 Nastavitev in ponastavitev
72
6
Nastavitev in ponastavitev
5
6

Off: izklopite funkcijo Eco Light Sensor.

On: samodejno prilagodite svetlost glede na svetlost okolice.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
73
6
Nastavitev in ponastavitev
Konfiguracija možnosti Sensitivity
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti ECO, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sensitivity, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
ECO
Select the sensitivity
of ECO light sensor.
Eco Light Sensor
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
High
Medium
Low
Eco Icon Display

High: visoka občutljivost, ki poveča razpon svetlosti zaslona glede na svetlost okolice.

Medium: vmesna občutljivost, ki določa razpon svetlosti zaslona med možnostma High in Low
glede na svetlost okolice.

5
6
Low: nizka občutljivost, ki zmanjša razpon svetlosti zaslona glede na svetlost okolice.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
74
6
Nastavitev in ponastavitev
Konfiguriranje možnosti Brightness Level
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti ECO, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness Level, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
ECO
On
Eco Light Sensor
Select the brightness
level of ECO light
sensor.
Sensitivity
Brightness Level
5
6
Brighter
Eco Saving
Current
ଥࢿ
Eco Icon Display
Dimmer
ଥࢿ

Brighter: povečajte trenutno svetlost zaslona.

Current: ohranite trenutno svetlost zaslona.

Dimmer: zmanjšajte trenutno svetlost zaslona.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
75
6
Nastavitev in ponastavitev
6.1.2
Eco Saving
Funkcija Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ta meni ni na voljo, če je izbrana možnost Eco Light Sensor.
Konfiguracija možnosti Eco Saving
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti ECO, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
ECO
Off
Eco Light Sensor
Sensitivity
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy.
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Minimum
Off
Off
Maximum
5
6

Off: izklopite funkcijo Eco Saving.

Minimum: za spremembo porabe energije monitorja na 75% privzete ravni.

Maximum: za spremembo porabe energije monitorja na 50 % privzete ravni.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
76
6
Nastavitev in ponastavitev
6.1.3
Eco Icon Display
Konfiguriranje funkcije Eco Icon Display
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti ECO, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Icon Display, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
ECO
Off
Eco Light Sensor
Select the ECO Icon
mode.
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Off
On
5
6

Off: Onemogočite funkcijo prikaza ikone funkcije Eco.

On: Prikažite stanje delovanja senzorja Eco kot pojavnega vodiča.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Opombe
Eco Light Sensor Activated

Eco Light Sensor Activated
Če je svetlost zaslona prilagojena glede na svetlost okolice in je funkcija Eco Light Sensor
vklopljena, se prikaže zgornje pojavno okno s prikazom prilagojene svetlosti zaslona.

Če s svetlejšo okolico postane svetlejši tudi zaslon, se raven drsnika svetlosti poveča in prikaže se
slika sonca. Če zaslon potemni, se raven drsnika svetlosti zmanjša in prikaže se slika lune. Drsnik
svetlosti je prikazan 3 sekunde po aktiviranju senzorja.

Ko naprava išče signal ali ko signala ni, na zaslonu ni prikazana nobena vsebina.
6 Nastavitev in ponastavitev
77
6
6.2
Nastavitev in ponastavitev
USB Super Charging
Hitro polnjenje baterije naprave, povezane prek vrat USB 3.0 na izdelku.

Super polnjenje je na voljo prek vrat [
1] in [
2 ]. Prek teh vrat je polnjenje naprav hitrejše
kot prek običajnih vrat USB. Hitrost polnjenja se lahko razlikuje, odvisno od povezane naprave.

Hitro polnjenje baterije morda ni podprto in/ali polnjenje lahko traja dlje pri nekaterih mobilnih
napravah.

Ko je super polnjenje za vrata [
1] in [
hitro polnjenje in prenos podatkov.

Če je z vrati [
1] ali [
2 ] povezana naprava USB 2.0 ali starejša in je super polnjenje
vklopljeno, prenos podatkov ni mogoč. Podatke lahko prenašate, če je povezana naprava USB
3.0.
2 ] izklopljeno, jih lahko uporabljate za običajno
※ Ta vrata morda ne bodo združljiva z novimi napravami USB, ki bodo morda izdane v prihodnje.

Če je z vrati [
1] ali [
2 ] povezana naprava USB 2.0 ali starejša (denimo miška, tipkovnica
ali pomnilniška naprava), izklopite super polnjenje.

Če je super polnjenje vklopljeno v meniju z nastavitvami na zaslonu, bodo znova prepoznane vse
naprave, povezane z vrati od 1 do 4 na monitorju. To zagotavlja optimalno polnjenje.
※ Pred vklopom super polnjenja zaprite vse datoteke v napravah za shranjevanje, ki so povezane z
vrati USB.
6.2.1 Konfiguriranje funkcije USB Super Charging
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete na USB Super Charging, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost USB Super Charging, USB1 ali USB2, in pritisnite
[
] na monitorju.
] na izdelku.
] na izdelku.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
6 Nastavitev in ponastavitev
78
6
Nastavitev in ponastavitev
Settings
Set the USB Super
charging mode.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
USB Super Charging
USB Super Charging
Off
USB1
On
Set the USB Super
charging mode.
USB2
USB Super Charging
Set the USB Port1
charging On/Off.
USB Super Charging
USB1
Off
USB2
On

Off: Onemogočite USB Super Charging.

On: Omogočite funkcijo, da boste lahko hitro polnili vhodno napravo, povezano prek vrat USB
3.0.
5
6
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
79
6
6.3
Nastavitev in ponastavitev
DisplayPort Ver.
Izberite različico vrat Displayport. Displayport 1.1 podpira visoko bitno hitrost 1, različica 1.2 pa visoko
bitno hitrost 2.

Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke
naprave.

Če je monitor (ko je nastavljen na DVI, HDMI ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je
na njem prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb [
] za vklop prikaza na
zaslonu. Izberete lahko 1.1 ali 1.2.
6.3.1 Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti DisplayPort Ver., in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
1.1
1.2
Auto
Acceleration
Off Timer

4
5
1.1 / 1.2
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
80
6
6.4
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

Če je monitor (ko je nastavljen na DVI, HDMI ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je
na njem prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb [
] za vklop prikaza na
zaslonu. Izberete lahko PC ali AV.
6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PC/AV Mode, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se premaknete na možnost DVI, HDMI ali DisplayPort, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
izdelku.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
Set to AV to enlarge
the picture.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
DisplayPort
6 Nastavitev in ponastavitev
81
6
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC
PC/AV Mode
PC
DVI
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
DisplayPort
PC
AV

Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".

Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".

Ko je naprava povezana z računalnikom s kablom HDMI-DVI, boste slišali zvok le, če priključite
zvočni kabel in za PC/AV Mode izberete DVI PC.

Če želite slišati zvok, ko sta izdelek in računalnik povezana s kablom HDMI, možnost PC/AV
Mode nastavite na PC.
5
6
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
82
6
6.5
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection
Aktiviranje možnosti Source Detection
Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
6.5.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Source Detection, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
Decide how input
sources will be
detected.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Auto
Manual
Auto
Acceleration
Off Timer
4
5

Auto: Vir signala je samodejno zaznan.

Manual: Ročno izberite vir signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
83
6
6.6
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
6.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Key Repeat Time, in pritisnite [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.

PC/AV Mode
Acceleration
Source Detection
1 sec
Auto
Key Repeat Time
2 sec
Acceleration
Off Timer
No Repeat
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
84
6
6.7
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
6.7.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
85
6
Nastavitev in ponastavitev
6.7.2 Konfiguracija načina Turn Off After
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
4
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Turn Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
5
6
Pritisnite [
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
], da nastavite možnost Turn Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → SETUP&RESET in za funkcijo Off Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
86
6
6.8
Nastavitev in ponastavitev
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.8.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
3
], da odprete ustrezen meni.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Settings, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset All, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Settings
Return all the settings
for the product to the
default factory
settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
Pritisnite [
1R
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
87
7
7.1
Meni Informacije in drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Information
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
7.1.1 Prikaz menija Information
1
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka.
Nato pritisnite [
2
Pritisnite [
], da odprete ustrezen meni.
], da se pomaknete do možnosti Information. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Meni Informacije in drugi meniji
88
7
7.2
Meni Informacije in drugi meniji
Konfiguracija možnosti Brightness, Contrast in Volume z
začetnega zaslona.
Ko se prikaže zagonski zaslon (in zaslonski meni ni prikazan), prilagodite možnost Brightness, Contrast,
Volume z gumbi [
].
Brightness :

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Light Sensor, meni ni na voljo.
Contrast :
1

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
Vodnik po funkcijskih tipkah odprete tako, da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka
(ko ni prikazan meni). Nato pritisnite [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Volume
Brightness
75
Contrast
2
3
Z gumbom [
] preklapljate med nastavitvama Brightness, Contrast in Volume.
Z gumboma [
] prilagodite nastavitev Brightness, Contrast, Volume.
7 Meni Informacije in drugi meniji
89
8
8.1
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
8.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite Next (Naprej).
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega
sistema in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")
Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Strojna oprema

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
8 Namestitev programske opreme
90
8
Namestitev programske opreme
8.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
8 Namestitev programske opreme
91
9
9.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
9.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
9.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
9 Navodila za odpravljanje težav
92
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 99).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 99) v tem
priročniku in z menijem Information izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.7 Color")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.7 Color")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.7 Color")
9 Navodila za odpravljanje težav
93
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Rešitve
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z zvokom
Težave
Ni zvoka.
Rešitve
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
9 Navodila za odpravljanje težav
94
9
9.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.

Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.

Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.

Windows 8: Izberite Nastavitve
Videz in teme
Zaslon
Nadzorna plošča
Nastavitve
Dodatno
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
9 Navodila za odpravljanje težav
95
9
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor

Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in teme

Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon

Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.

Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.

Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Videz in prilagajanje
Zaslon
Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?

Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.

Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako,
da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.

Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.

Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.

Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nastavitve
Videz in prilagajanje
Nadzorna plošča
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
9 Navodila za odpravljanje težav
96
10
Specifikacije
10.1 Splošno
Ime modela
Zaslon
S32D850T
Velikost
27 palcev (68 cm)
32 palcev (81 cm)
Območje
prikaza
596,7 mm (V) x
335,6 mm (N)
708,48 mm (V) x
398,52 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2331 mm (V) x
0,2331 mm (N)
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (N)
Napajanje
Mere (Š x V x G) /
teža
S27D850T
AC 100–240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Brez stojala
627,4 x 376,4 x 66,1 mm /
7,1 kg
741,3 x 441 x 68,5 mm /
9,4 kg
S stojalom
NAJVEČ: 627,4 x 596,3 x 280 mm
/ 9,95 kg
NAJVEČ: 741,3 x 630 x 280 mm /
12,2 kg
NAJMANJ: 627,4 x 466,3 x
280 mm / 9,95 kg
NAJMANJ: 741,3 x 500 x
280 mm / 12,2 kg
100 mm x 100 mm
100 mm x 100 mm
Pritrjevalna podloga VESA
Pripomoček za pritrditev na
steno:
200 mm x 200 mm
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura : 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
Vlaga : 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20~45 ˚C (-4~113 ˚F)
Vlaga : 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
97
10
Specifikacije
10.2 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z
energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklop
(gumb za napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
Z USB:
Običajno 85 W
Običajno 0,45 W
(S27D850T)
Poraba toka
(S32D850T)
Brez USB:
Običajno 50 W
Z USB:
Običajno 95 W
Brez USB:
Običajno 60 W
Najv. 0,5 W
Običajno 0,45 W
Najv. 0,5 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W

Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.

Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W, izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne
uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne
morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.
10 Specifikacije
98
10
Specifikacije
10.3 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
S27D850T / S32D850T
Vodoravna frekvenca
30 ~ 90 kHz
Navpična frekvenca
50 ~ 75 Hz
Optimalna ločljivost
2560 x 1440 @ 60 Hz
Največja ločljivost
2560 x 1440 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
10 Specifikacije
99
10
Specifikacije
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
10 Specifikacije
100
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Dodatek
101
Dodatek
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
102
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatek
103
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Zvezdišče USB
En vmesnik USB lahko razširite na več vmesnikov USB, ki delujejo samostojno.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Dodatek
104
Dodatek
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1366 x 768 na primer tvori 1366 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 768
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
105
Kazalo
A
O
Avtorske pravice 7
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke) 101
Odzivni čas 52
B
Ostrina 44
Barva 49
P
Č
Čas prikaza 70
Čas pritiska tipke za ponovitev 84
PIP/PBP 56
Ponastavi vse 87
Povezava in uporaba računalnika 30
Pravilna drža pri uporabi izdelka 17
D
Pravilno odlaganje 103
Deli 19
Pred povezavo 30
Pregled vsebine 18
E
Prosojnost 71
Easy Setting Box 90
EKOLOŠKE funkcije 72
R
Različica vrat DisplayPort 80
I
Igralni način 45
S
Informacije 88
SAMSUNG MAGIC Bright 46
Izklopni časovnik 85
SAMSUNG MAGIC Upscale 48
Splošno 97
J
Jezik 69
Stopnja črnine HDMI 51
Sukanje monitorja 29
Super polnjenje USB 78
Svetlost 42
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 92
T
Kontrast 43
Tabela načinov standardnega signala 99
Terminologija 104
N
Način računalnika AV 81
U
Namestitev 23
Uporaba izdelka kot zvezdišče HUB 38
Kazalo
106
Kazalo
V
Varnostni ukrepi 10
Velikost slike 53
Vprašanja in odgovori 95
Z
Zaznavanje vira 83
Kazalo
107
Download PDF

advertising