Samsung | S22D390Q | Samsung Full HD Monitor S22D390Q LED (22'') Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
S22D390Q
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00383E-04
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
7
Avtorske pravice
7
Ikone v tem priročniku
8
Čiščenje
9
Zaščita prostora za namestitev
9
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
10
Varnostni ukrepi
10
11
12
14
Simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
19
Pravilna drža pri uporabi izdelka
20
Pregled vsebine
20
Pregled komponent
21
Deli
21
23
Gumbi na sprednji strani
Zadnja stran
24
Namestitev
24
25
26
27
Namestitev stojala
Odstranjevanje stojala
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
28
Pred povezavo
28
Točke preverjanja pred priklopom
28
Povezava in uporaba računalnika
28
30
31
32
33
Povezava z računalnikom
Povezava slušalk
Povezava napajanja
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
Kazalo
2
Kazalo
NASTAVITEV ZASLONA
NASTAVITEV BARV
34
Brightness
34
Konfiguriranje možnosti Brightness
35
Contrast
35
Konfiguracija možnosti Contrast
36
Sharpness
36
Konfiguracija možnosti Sharpness
37
Game Mode
37
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Upscale
41
Image Size
41
Spreminjanje možnosti Image Size
43
HDMI Black Level
43
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
44
Response Time
44
Konfiguracija možnosti Response Time
45
H-Position & V-Position
45
Konfiguracija H-Position & V-Position
46
Coarse
46
Prilagajanje možnosti Coarse
47
Fine
47
Prilagajanje možnosti Fine
48
Red
48
Konfiguracija možnosti Red
Kazalo
3
Kazalo
KOORDINIRANJE MENIJA
OSD
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
49
Green
49
Konfiguracija možnosti Green
50
Blue
50
Konfiguracija možnosti Blue
51
Color Tone
51
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
52
Gamma
52
Konfiguracija možnosti Gamma
53
Language
53
Nastavitev Language
54
Menu H-Position & Menu V-Position
54
Konfiguracija Menu H-Position & Menu VPosition
55
Display Time
55
Konfiguracija možnosti Display Time
56
Transparency
56
Spreminjanje možnosti Transparency
57
Reset All
57
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
58
Eco Saving
58
Konfiguracija možnosti Eco Saving
59
Off Timer
59
60
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija načina Turn Off After
61
PC/AV Mode
61
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
62
Key Repeat Time
62
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
Kazalo
4
Kazalo
63
Source Detection
63
Konfiguracija načina Source Detection
64
INFORMATION
64
Prikaz menija INFORMATION
65
Konfiguriranje možnosti Brightness in
Contrast na začetnem zaslonu
66
Konfiguriranje glasnosti na začetnem
zaslonu
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
67
Easy Setting Box
67
68
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
69
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
69
69
69
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
72
Vprašanja in odgovori
74
Splošno
75
Varčevanje z energijo
76
Tabela načinov standardnega signala
78
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
87
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
87
87
87
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
MENI »INFORMATION«
(INFORMACIJE) IN DRUGI
MENIJI
SPECIFIKACIJE
DODATEK
Kazalo
5
Kazalo
88
Pravilno odlaganje
88
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
89
Terminologija
KAZALO
Kazalo
6
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2014 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko končate čiščenje, priključite napajalni kabel na izdelek.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam
(stran 78). (Storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne
shranjujte v bližini olja.
Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam (stran 78).
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni
kabel.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam (stran 78).
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom
(stran 78).

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Sicer se lahko vaš vid poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.

Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene
navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo
okvaro.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!

Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.

Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.

Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Pred uporabo monitorja
18
Pred uporabo monitorja
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
19
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Pregled komponent

Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.

Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazanih slik.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
(možnost)
Kabel HDMI (možnost)
Kabel HDMI-DVI (možnost)
Kabel D-SUB (možnost)
Napajalnik za enosmerni tok
(vgrajen) (možnost)
Napajalnik za enosmerni tok
(odstranljiv) (možnost)
Napajalni kabel
(priložen samo pri
odstranljivem napajalniku za
enosmerni tok)
Podstavek stojala
Standardni priključek
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
1 Priprave
20
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po funkcijskih tipkah
SAMSUNG
MAGIC
ANGLE
MENU
GAME
MODE
AUTO
SOURCE
AUTO
SAMSUNG
MAGIC
ANGLE
Ikone
VOL
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.

Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
sekund pridržite gumb [ MENU].
MENU

Onemogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za več kot
10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Game Mode je
na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Game Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Game Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Contrast, Sharpness, MAGIC

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
→ Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
21
1
Priprave
Ikone
Opis
Analog- S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.
HDMI- S tem gumbom nadzirate glasnost kompleta.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/HDMI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega
gumba.)
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način Game
Mode.

[
]: Off

[
]: On
1 Priprave
22
1
Priprave
1.2.2 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Opis
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Zvok je mogoče poslušati le, če za povezavo uporabite kabel
HDMI-HDMI.
1 Priprave
23
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala

Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključek za stojalo vstavite v
stojalo v smeri, prikazani na
sliki.
Preverite, ali je priključek za
stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je
popolnoma pritrjen.
Mizo prekrijte z mehko tkanino,
da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Osrednji del izdelka držite z
roko, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Sestavljeno stojalo potisnite v
smeri puščice v osrednji del,
kot je prikazano na sliki.
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
1 Priprave
24
1
Priprave
1.3.2 Odstranjevanje stojala
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po vrhu
podstavka stojala v smeri puščice, da snamete stojalo s
podstavka.
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
1 Priprave
25
1
Priprave
1.3.3 Prilagajanje nagiba monitorja
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-1° (
±2°)
~ 20
° (±2

Nagib monitorja lahko prilagodite.

Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
°)
1 Priprave
26
1
Priprave
1.3.4 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
V varnostno režo na hrbtni strani zaslona vstavite ključavnico Kensington.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
27
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

2.2
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava in uporaba računalnika
2.2.1 Povezava z računalnikom

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
RGB IN
1
2
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.3
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na Analog.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
28
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priključitev s kablom HDMI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.3
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na HDMI.
Povezava s kablom HDMI-DVI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.3
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na HDMI.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
29
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.2 Povezava slušalk
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke, priključite na vrata [
] na izdelku.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Zvok je mogoče poslušati le, če za povezavo uporabite kabel HDMI-HDMI.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
30
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Povezava napajanja

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev z vgrajenim napajalnikom za enosmerni tok

Napajalnik za enosmerni tok povežite z vrati [DC14V] na hrbtni strani naprave in z vtičnico.
DC14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok

Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok.
Nato napajalnik priključite v vrata [DC14V] na hrbtni strani izdelka.
Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
DC14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
31
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.4 Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://
www.samsung.com/) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
32
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.5 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [
Če želite skriti sporočilo s podatki, pritisnite [ MENU ] ali [
].
].

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
33
3
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
3.1
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
34
3
3.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
35
3
3.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
36
3
3.4
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.4.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Game Mode, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Image Size
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.

Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način
Game Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).

Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
37
3
3.5
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGICBright, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Image Size
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
38
3
Nastavitev zaslona
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Image Size
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
AUTO
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
SAMSUNG
MAGICBright
štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko
Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.

Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali
utrujenost oči.

4
5
Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
39
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Upscale, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Image Size
Mode2
Wide
Off
AUTO
Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
40
3
3.7
Nastavitev zaslona
Image Size
Spremeni velikost slike.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.7.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
Wide
AUTO

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
3 Nastavitev zaslona
41
3
Nastavitev zaslona
V načinu AV
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4:3
Auto
16:9
Wide
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
AUTO
4
5

4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
Pritisnite [

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
42
3
3.8
Nastavitev zaslona
HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.8.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti HDMI Black Level, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO

Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
3 Nastavitev zaslona
43
3
3.9
Nastavitev zaslona
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali
Faster.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.9.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Response Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
44
3
Nastavitev zaslona
3.10 H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

Na voljo le v načinu Analog.

Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal
480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen
Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.10.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
45
3
Nastavitev zaslona
3.11 Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.11.1 Prilagajanje možnosti Coarse
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Coarse, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Coarse z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
46
3
Nastavitev zaslona
3.12 Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.12.1 Prilagajanje možnosti Fine
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Fine, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Fine z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
47
4
Nastavitev barv
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast. Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
4.1
Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.1.1 Konfiguracija možnosti Red
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Red, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Red z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
48
4
4.2
Nastavitev barv
Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.2.1 Konfiguracija možnosti Green
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Green, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Green z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
49
4
4.3
Nastavitev barv
Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.3.1 Konfiguracija možnosti Blue
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Blue, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Blue z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
50
4
4.4
Nastavitev barv
Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
4.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Color Tone, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2
Custom
AUTO

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV,
lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali
Custom).
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
51
4
4.5
Nastavitev barv
Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
4.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Gamma, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
52
5
5.1
Koordiniranje menija OSD
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
5.1.1 Nastavitev Language
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
Magyar
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
53
5
5.2
Koordiniranje menija OSD
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
5.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete na Menu H-Position ali Menu V-Position, in pritisnite [
]
na izdelku. Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position to the left or
right.
100
2
20 sec
On
AUTO
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da konfigurirate Menu H-Position ali Menu V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
54
5
5.3
Koordiniranje menija OSD
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
55
5
5.4
Koordiniranje menija OSD
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
5.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Transparency, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
Off
On
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
56
6
6.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
6.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset All, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
57
6
6.2
Nastavitev in ponastavitev
Eco Saving
Funkcija Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
6.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
PC/AV Mode
Off
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
4
5

75%: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.

50%: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.

Off: izklopite funkcijo Eco Saving.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
58
6
6.3
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.
AUTO
5
6

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
59
6
Nastavitev in ponastavitev
6.3.2 Konfiguracija načina Turn Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Turn Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
AUTO
5
6
Pritisnite [
], da nastavite možnost Turn Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → SETUP&RESET in za funkcijo Off Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
60
6
6.4
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

Ta funkcija ne podpira načina Analog.

Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano
sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb MENU za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko
PC ali AV.
6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PC/AV Mode, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti HDMI, in pritisnite gumb [
Nato znova pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
AUTO
5
6
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
61
6
6.5
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
6.5.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Key Repeat Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
AUTO

Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
62
6
6.6
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection
Aktiviranje možnosti Source Detection
6.6.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Source Detection, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Auto
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vir signala je samodejno zaznan.

Manual: Ročno izberite vir signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
63
7
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
7.1
INFORMATION
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
7.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti INFORMATION. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
INFORMATION
PICTURE
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
AUTO
Prikazani elementi menija so odvisni od modela.
7 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
64
7
7.2
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na
začetnem zaslonu
Ko se prikaže zagonski zaslon (in zaslonski meni ni prikazan), prilagodite možnost Brightness, Contrast
z gumbi [
].
Brightness :

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.
Contrast :
1

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Brightness
100
Contrast
75
2
3
Z gumbom [
] preklapljate med nastavitvama Brightness in Contrast.
Z gumboma [
] prilagodite nastavitev Brightness, Contrast.
7 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
65
7
7.3
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Konfiguriranje glasnosti na začetnem zaslonu
Nastavitev Volume prilagodite tako, da pritisnete gumb [
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Volume
2
], ko je prikazan vodnik po gumbih.
Z gumboma [
50
] prilagodite nastavitev Volume.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Zvok je mogoče poslušati le, če za povezavo uporabite kabel HDMI-HDMI.
7 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
66
8
8.1
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
8.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite Next (Naprej).
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega
sistema in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")
Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Strojna oprema

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
8 Namestitev programske opreme
67
8
Namestitev programske opreme
8.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
8 Namestitev programske opreme
68
9
9.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
9.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
9.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
9 Navodila za odpravljanje težav
69
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 76).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven. (Glejte poglavje "10.1 Splošno")
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 76) v tem
priročniku in z menijem INFORMATION izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
9 Navodila za odpravljanje težav
70
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave z zvokom
Težave
Ni zvoka.
Rešitve
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika.
Svetloba ljudem ni škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka.
Izdelek je varen za uporabo.
9 Navodila za odpravljanje težav
71
9
9.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.

Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 8: Izberite Nastavitve
in teme
Zaslon
Nastavitve
Nadzorna plošča
Dodatno
Videz
Monitor in v
razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
9 Navodila za odpravljanje težav
72
9
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor

Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
teme

Zaslon
Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon

Videz in
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
prilagajanje
Prilagodi
Videz in
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.

Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
prilagajanje
Zaslon
Videz in
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.

Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Videz in prilagajanje
Zaslon
Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?

Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.

Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako,
da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.

Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.

Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nastavitve
prilagajanje
Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in
Nastavitve ohranjevalnika
zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
9 Navodila za odpravljanje težav
73
10
Specifikacije
10.1 Splošno
Ime modela
Zaslon
S22D390Q
Velikost
21,5 palcev (54 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna
napetost se razlikuje od države do države, zato preverite
nalepko na hrbtni strani izdelka.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
514,2 x 323,3 x 81,7 mm
S stojalom
514,2 x 389,4 x 209,0 mm / 3,4 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: 10 – 80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: 5 – 95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
74
10
Specifikacije
10.2 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Pogoji preizkusa
Energy Star
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb Napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
Običajno 21 W
Običajno 0,3 W
0,3 W'dan az


Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah. (Način varčevanja z energijo za model S**D390 : Najv. 0,45 W)
ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA.
Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.

Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate
dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči
stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.
10 Specifikacije
75
10
Specifikacije
10.3 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30 – 81 kHz
Navpična frekvenca
56 – 75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
10 Specifikacije
76
10
Specifikacije
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
10 Specifikacije
77
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Dodatek
78
Dodatek
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Dodatek
79
Dodatek
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Dodatek
80
Dodatek
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$'$
##;
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Dodatek
81
Dodatek
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Dodatek
82
Dodatek
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Dodatek
83
Dodatek
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Dodatek
84
Dodatek
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Dodatek
85
Dodatek
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Dodatek
86
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
87
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
88
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
89
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
90
Kazalo
A
M
Avtorske pravice 7
Modra 50
B
N
Barvni ton 51
Način računalnika AV 61
Namestitev 24
Č
Natančno 47
Čas prikaza 55
Čas pritiska tipke za ponovitev 62
O
Čiščenje 8
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 78
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 87
D
Deli 21
E
Easy Setting Box 67
Odzivni čas 44
Ostrina 36
P
Ponastavi vse 57
Povezava in uporaba računalnika 28
G
Pravilna drža pri uporabi izdelka 19
Gama 52
Pravilno odlaganje 88
Grobi 46
Pred povezavo 28
Pregled vsebine 20
I
Prosojnost 56
Igralni način 37
INFORMACIJE 64
R
Izklopni časovnik 59
Rdeča 48
J
S
Jezik 53
SAMSUNG MAGIC Bright 38
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 69
Splošno 74
Stopnja črnine HDMI 43
Svetlost 34
Kontrast 35
Kazalo
91
Kazalo
T
Tabela načinov standardnega signala 76
Terminologija 89
V
Varčevanje z energijo 58, 75
Varnostni ukrepi 10
Velikost slike 41
Vprašanja in odgovori 72
Z
Zaznavanje vira 63
Zelena 49
Kazalo
92
Download PDF

advertising