Samsung | S27B750V | Samsung S27B750V Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
SyncMaster
S24B750V
S24B750H
S27B750V
S27B750H
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00203A-11
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
7
Avtorske pravice
7
7
Ikone v tem priročniku
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
8
Čiščenje
8
9
9
Čiščenje
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
10
Varnostni ukrepi
10
11
13
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
18
Pravilna drža pri uporabi izdelka
19
Pregled vsebine
19
20
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
21
Deli
21
24
25
25
Gumbi na sprednji strani
Zadnja stran
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
UPORABA PROGRAMA
"MHL(MOBILE HIGHDEFINITION LINK)"
27
"MHL" (Mobile High-Definition Link)
28
30
Uporaba "MHL"
Izklop funkcije "MHL"
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
31
Pred povezavo
31
Točke preverjanja pred priklopom
31
Povezava napajanja
PRIPRAVE
Kazalo
2
Kazalo
NASTAVITEV ZASLONA
NASTAVITEV BARV
32
Povezava in uporaba računalnika
32
34
36
37
38
Povezava z računalnikom
Povezava slušalk in zvočnikov (S24B750V /
S27B750V)
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
Spreminjanje ločljivosti v računalniku
41
Brightness
41
Konfiguriranje možnosti Brightness
42
Contrast
42
Konfiguracija možnosti Contrast
43
Sharpness
43
Konfiguracija možnosti Sharpness
44
SAMSUNG MAGIC Bright
44
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
45
SAMSUNG MAGIC Angle
45
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
47
Coarse
47
Prilagajanje možnosti Coarse
48
Fine
48
Prilagajanje možnosti Fine
49
Response Time
49
Konfiguracija možnosti Response Time
50
HDMI Black Level
50
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
51
SAMSUNG MAGIC Color
51
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Color
Kazalo
3
Kazalo
SPREMINJANJE
VELIKOSTI ALI
PREMIKANJE SLIKE
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
52
Red
52
Konfiguracija možnosti Red
53
Green
53
Konfiguracija možnosti Green
54
Blue
54
Konfiguracija možnosti Blue
55
Color Tone
55
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
56
Gamma
56
Konfiguracija možnosti Gamma
57
H-Position & V-Position
57
Konfiguracija H-Position & V-Position
58
Image Size
58
Spreminjanje možnosti Image Size
59
Menu H-Position & Menu V-Position
59
Konfiguracija Menu H-Position & Menu VPosition
60
Reset
60
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)
61
Language
61
Spreminjanje možnosti Language
62
Eco Saving
62
Konfiguracija možnosti Eco Saving
63
Off Timer On/Off
63
Konfiguracija možnosti Off Timer On/Off
64
Off Timer Setting
64
Konfiguracija možnosti Off Timer Setting
65
PC/AV Mode
65
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
Kazalo
4
Kazalo
66
Key Repeat Time
66
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
67
Customized Key (S24B750H / S27B750H)
67
Konfiguriranje funkcije Customized Key
68
Auto Source
68
Konfiguracija možnosti Auto Source
69
Display Time
69
Konfiguracija možnosti Display Time
70
Menu Transparency
70
Spreminjanje možnosti Menu Transparency
71
INFORMATION
71
Prikaz menija INFORMATION
72
Konfiguracija zvezdišča (Volume) na
začetnem zaslonu (S24B750V /
S27B750V)
72
73
Volume
Sound Mode
74
Konfiguriranje možnosti Brightness in
Contrast na začetnem zaslonu
(S24B750H / S27B750H)
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
75
Magic Tune
75
75
75
Kaj je MagicTune?
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
77
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
77
77
77
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
80
Vprašanja in odgovori
MENI »INFORMATION«
(INFORMACIJE) IN DRUGI
MENIJI
Kazalo
5
Kazalo
SPECIFIKACIJE
DODATEK
82
Splošno
84
Varčevanje z energijo
85
Tabela načinov standardnega signala
87
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
93
Pravilno odlaganje
93
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
94
Terminologija
KAZALO
Kazalo
6
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2012 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Logotipa SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
Microsoft in Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
z
Administrativni stroški se zaračunajo, če
†
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
†
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
z
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.
z
Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!
z
Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
z
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam
(stran 87). (storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.
z
Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
z
Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
z
Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.
z
Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.
z
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
z
Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
z
Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.
z
Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.
z
Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
z
Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
z
Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
z
Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.
z
Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
z
Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
z
Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na
letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.
z
Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam (stran 87).
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
!
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam (stran 87).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
z
Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom
(stran 87).
z
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.
z
Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS
z
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!
z
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
z
Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).
z
Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
z
Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
z
!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
z
Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
z
Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.
z
Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
z
Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
z
S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!
z
Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
z
Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
z
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Pozor
Pri nastavljanju kota izdelka bodite previdni.
z
Pri zlaganju izdelka si lahko priprete prste in jih poškodujete. Bodite posebej previdni.
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja.
z
Poravnajte hrbet.
z
Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
z
Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
z
Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
z
Držite komolce pod pravim kotom.
z
Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
18
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Odstranjevanje embalaže
1
Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete
monitorja.
2
Odstranite stiropor z monitorja.
3
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
Ta slika se uporablja samo za referenco.
4
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
1 Priprave
19
1
Priprave
1.1.2 Pregled komponent
z
Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
z
Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
Adapter za enosmerni tok
Kabel D-SUB (možnost)
Krpa za čiščenje
Kabel HDMI (možnost)
MHL kabel
(S24B750V / S27B750V)
Stereo kabel
(S24B750V / S27B750V)
Držalo za kable
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Predmeti, ki so naprodaj posebej
Naslednje elemente lahko kupite pri najbližjem trgovcu.
Kabel HDMI-DVI
1 Priprave
20
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S24B750V / S27B750V
MHL
S24B750H / S27B750H
MHL
VOL
Vodnik po tipkah
VOL
AUTO
Vodnik po tipkah
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
AUTO
S24B750V / S27B750V
S24B750H / S27B750H
Ta gumb je občutljiv na dotik. Nežno se ga dotaknite s prstom.
1 Priprave
21
1
Priprave
Ikone
Opis
z
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.
z
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.
Vklop: Upravljanje prikaza na zaslonu zaklenete z 10-sekundnim
pritiskom gumba [ MENU ].
Izklop: Zaklenjeno upravljanje prikaza na zaslonu odklenete z več kot
10-sekundnim pritiskom gumba [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
z
z
MHL
(S24B750V / S27B750V)
SAMSUNG
Vrednost nastavitev Brightness, Contrast, MAGIC
Bright je
mogoče prilagoditi, podatke v razdelku INFORMATION pa si je
mogoče ogledati.
Funkcijo Customized Key vklopite z gumbom [
](S24B750H /
S27B750H). (Funkcija Customized Key, ki ste jo določili pred
zaklepom upravljanja prek prikaza na zaslonu, bo na voljo, tudi če
je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno.)
Če pritisnete gumb [MHL] (S24B750V / S27B750V), ko je pametni
telefon priključen v režo [HDMI IN 2 / MHL] izdelka, omogočite funkcijo
MHL, s katero lahko uvozite podatke iz pametnega telefona v izdelek.
Če želite izvedeti več o funkciji MHL, glejte " Uporaba programa
"MHL(Mobile High-Definition Link)"".
Ko je prikazan vodnik po tipkah, lahko z gumbom [
] vklopite funkcijo,
ki je dodeljena gumbu Customized Key. Konfigurirajte funkcijo
Customized Key in pritisnite [
možnosti.
(S24B750H / S27B750H)
SAMSUNG
MAGICAngle
]. Omogočene bodo naslednje
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Za konfiguriranje funkcije Customized Key se pomaknite na
SETUP&RESET
→
Customized Key in izberite želeni način.
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
Ko je prikazan vodnik po tipkah, lahko z gumbom [
(S24B750V / S27B750V)
ki je dodeljena gumbu Volume.
(S24B750H / S27B750H)
Ko je prikazan vodnik po tipkah, lahko z gumbom [
je dodeljena gumbu Brightness.
] vklopite funkcijo,
] vklopite funkcijo, ki
1 Priprave
22
1
Priprave
Ikone
Opis
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL) (S24B750V /
S27B750V) (Analog/HDMI IN) (S24B750H / S27B750H). Če monitor
vklopite ali spremenite vir signala tako, da pritisnete gumb [
], se v
levem zgornjem kotu zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom
signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO
S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo
Auto Adjustment.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Če monitor deluje pravilno, lučka za napajanje sveti.
(Lučka za vklop)
Če monitorja dalj časa ne boste uporabljali in želite zmanjšati porabo
energije, izključite napajalni kabel.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
monitor.
1 Priprave
23
1
Priprave
1.2.2 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S24B750V / S27B750V
S24B750H / S27B750H
(DVI)
HDMI IN 2 / MHL
DC 14V
DC 14V
HDMI IN 1(DVI)
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
Vrata
Vrata
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
HDMI IN 1(DVI)
HDMI IN 2 / MHL
(S24B750V / S27B750V)
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Izvorno napravo, ki podpira funkcijo MHL, priključite s kablom MHL.
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
(S24B750V / S27B750V)
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
(S24B750V / S27B750V)
1 Priprave
24
1
Priprave
1.2.3 Prilagajanje nagiba monitorja
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-1° (
±1°)
~ 21
° (±1
°)
z
Nagib monitorja lahko prilagodite.
z
Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
1.2.4 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.
z
Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
1 Priprave
25
1
Priprave
z
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
z
Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
26
2
Uporaba programa "MHL(Mobile HighDefinition Link)"
Funkcija "MHL" je na voljo samo pri modelu S24B750V / S27B750V.
2.1
"MHL" (Mobile High-Definition Link)
S to funkcijo lahko videoposnetke, fotografije ali glasbo (uvožene iz priključene mobilne naprave, ki
podpira funkcijo MHL) predvajate na zaslonu izdelka.
S24B750V / S27B750V
MHL
z
Za uporabo funkcije MHL potrebujete mobilno napravo s standardom MHL. Ali ima vaša naprava
standard MHL, lahko preverite na spletnem mestu njenega proizvajalca. Za seznam naprav s
standardom MHL obiščite spletno mesto združenja MHL (http://www.mhlconsortium.org).
z
Če želite uporabljati funkcijo MHL, morate imeti v mobilni napravi nameščeno zadnjo različico
programske opreme.
z
Funkcija MHL je odvisna od zmogljivosti ali funkcij naprave, zato v nekaterih napravah morda ne bo
na voljo.
z
Zaslon izdelka je večji od zaslona mobilnih naprav, zato se lahko kakovost slike zmanjša.
z
Ta izdelek uradno podpira funkcijo MHL. Če boste imeli pri uporabi funkcije MHL težave, se obrnite
na izdelovalca mobilne naprave.
z
Kakovost slike se lahko zmanjša, če z izdelkom predvajate vsebino (uvoženo iz mobilne naprave) z
nizko ločljivostjo.
2 Uporaba programa "MHL(Mobile High-Definition Link)"
27
2
Uporaba programa "MHL(Mobile HighDefinition Link)"
2.1.1 Uporaba "MHL"
1
Povežite vrata USB na mobilni napravi in vrata [HDMI IN 2 / MHL] na izdelku s kablom MHL.
HDMI IN 2
2
z
Če uporabljate kabel MHL, so vrata [HDMI IN 2 / MHL] na izdelku edina, ki podpirajo funkcijo
MHL.
z
Mobilno napravo morate kupiti posebej.
Adapter za enosmerni tok priključite na izdelek in stensko vtičnico.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.2 Povezava napajanja".)
3
Pritisnite gumb [MHL], da vklopite način MHL.
S24B750V / S27B750V
4
Če se prikaže naslednje sporočilo, je način MHL vklopljen. Po približno treh sekundah se bo prikazal
zaslon MHL.
Po treh
sekundah
[MHL]
MHL activated.
DSUB/HDMI1
MHL
MHL
Predvideni čas »Po treh sekundah« je odvisen od mobilne naprave.
2 Uporaba programa "MHL(Mobile High-Definition Link)"
28
2
Uporaba programa "MHL(Mobile HighDefinition Link)"
Če je mobilna naprava v načinu varčevanja z energijo
Če je mobilna naprava v načinu varčevanja z energijo, se bo namesto zaslona MHL prikazalo naslednje
sporočilo. Za prikaz zaslona MHL izklopite način varčevanja z energijo.
MHL device is in sleep mode.
Če mobilna naprava ni priključena ali ne podpira funkcije MHL
z
Če mobilna naprava ni priključena v izdelek ali ne podpira funkcije MHL, se prikaže naslednje
sporočilo.
z
Če se način MHL ne vklopi, preverite, ali je mobilna naprava priključena.
z
Če se način MHL ne vklopi, preverite, ali mobilna naprava podpira funkcijo MHL.
z
Če se način MHL ne vklopi, čeprav mobilna naprava podpira MHL , namestite zadnjo različico
vdelane strojne opreme v mobilni napravi.
MHL device is not connected or
the device doesn't support MHL.
MHL
Po treh
sekundah
Check Signal Cable
HDMI2/MHL
MHL
Predvideni čas »Po treh sekundah« je odvisen od mobilne naprave.
2 Uporaba programa "MHL(Mobile High-Definition Link)"
29
2
Uporaba programa "MHL(Mobile HighDefinition Link)"
2.1.2 Izklop funkcije "MHL"
Izklop funkcije MHL z gumbom [MHL]
Če je način MHL vklopljen, pritisnite gumb [MHL]. Funkcija MHL bo izklopljena.
DSUB
(or HDMI1)
[MHL]
MHL
DSUB/HDMI1
Vhodni vir se samodejno spremeni le, če v katera koli vrata, razen [HDMI IN 2 / MHL], vključite kabel.
Check Signal Cable
HDMI2/MHL
MHL
MHL
Če izključite kabel ali izklopite mobilno napravo
Če izključite kabel MHL ali izklopite mobilno napravo, ko je funkcija MHL vklopljena, se bo funkcija MHL
izklopila.
*[LMKVčJUF
BMJ
J[LMPQJUFOBQSBWP
Po treh
sekundah
Check Signal Cable
HDMI2/MHL
MHL device disconnected.
MHL
MHL
z
Če izključite kabel MHL, se bo na izdelku prikazalo sporočilo Check Signal Cable , način MHL pa
bo ostal vklopljen.
z
Predvideni čas »Po treh sekundah« je odvisen od mobilne naprave.
2 Uporaba programa "MHL(Mobile High-Definition Link)"
30
3
3.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
S24B750V / S27B750V
S24B750H / S27B750H
HDMI IN 1 (DVI)
3.1.1 Točke preverjanja pred priklopom
z
Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
z
Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
z
3.2
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava napajanja
z
Priključite napajalnik na [DC14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite na napajalnik in v
stensko vtičnico. (Vhodna napetost se samodejno preklopi.)
DC 14V
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
31
3
3.3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava in uporaba računalnika
3.3.1 Povezava z računalnikom
z
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
z
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
RGB IN
1
2
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.2 Povezava napajanja".)
3
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na Analog.
z
Model S24B750H / S27B750H ne podpira zvoka.
z
Če želite v modelu S24B750V / S27B750V omogočiti zvok, vanj priključite kabel za zvok.
Priključitev s kablom HDMI
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI na vrata HDMI na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.2 Povezava napajanja".)
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
32
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3
S pritiskanjem gumba [
] preklopite vhodni vir na HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL(S24B750V
/ S27B750V) / HDMI IN(S24B750H / S27B750H).
Model S24B750H / S27B750H ne podpira zvoka.
Povezava s kablom HDMI-DVI
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata HDMI na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.2 Povezava napajanja".)
3
S pritiskanjem gumba [
] preklopite vhodni vir na HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL(S24B750V
/ S27B750V) / HDMI IN(S24B750H / S27B750H).
S24B750V/S27B750V
PC/AV Mode
+'0,0+/
3&
$9
'9,3&
ೳ
+'0,
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
AUTOAUTO
AUTO
ࢇѰ
۴੔
z
Model S24B750H / S27B750H ne podpira zvoka.
z
Če želite omogočiti zvok na modelu S24B750V / S27B750V, povežite stereo kabel in izberite
možnost DVI PC v načinu PC/AV Mode.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
33
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.3.2 Povezava slušalk in zvočnikov (S24B750V / S27B750V)
AUDIO IN
AUDIO OUT
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na vrata [
] na monitorju.
Za predvajanje zvoka priključite zvočni kabel.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
34
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows
z
Preverite, ali je kabel HDMI ali stereo kabel pravilno priključen.
z
Prilagodite nastavitve vrat za zvočni izhod pogojem, v katerih uporabljate izdelek.
Nadzorna plošča
z
→ Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov
1
2
3
4
Kliknite ikono za glasnost [ A ] v opravilni vrstici
Windows, da prilagodite glasnost [ B ].
B
A
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
35
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.3.3 Namestitev gonilnikov
z
Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.
z
Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
z
Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://
www.samsung.com) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
36
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.3.4 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
1
2
Pritisnite [
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [
].
Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite [ MENU ].
z
Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.
z
Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
37
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.3.5 Spreminjanje ločljivosti v računalniku
z
Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči
računalnika.
z
Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP
Odprite nadzorno ploščo in kliknite Zaslon ter Nastavitve in spremenite ločljivost.
1
2
3
**********
**** ****
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
38
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista
Odprite nadzorno ploščo in kliknite Prilagoditev ter Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
1
2
3
4
***********
***********
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
39
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7
Odprite nadzorno ploščo in kliknite Zaslon ter Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
1
2
3
4
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
40
4
4.1
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost in barvni odtenek.
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
z
Ni na voljo, če je funkcija Eco Saving nastavljena na On.
4.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
࣏ࢽ
AUTO
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
41
4
4.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
4.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
MAGIC Angle
Coarse
SAMSUNG
2II
Fine
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
42
4
4.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
4.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
MAGIC Angle
Coarse
SAMSUNG
Off
Fine
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
43
4
4.4
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
z
Ni na voljo, če je funkcija Eco Saving nastavljena na On.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
4.4.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Bright, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
ଥࢿ
Game
Fine
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
z
Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
z
Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.
z
Game: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in
dinamičnimi gibi.
4
5
z
Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
z
Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev zaslona
44
4
4.5
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGICAngle
vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
ogleda.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Color.
Tudi kot lahko prilagodite svojim potrebam.
4.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Angle, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Lean Back Mode 2
Fine
Group View
Lean Back Mode 1
Standing Mode
ଥࢿ
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
Side Mode
Custom
AUTOAUTO
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
4
1
1
5
5
2
3
① : Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
z
Off
z
Lean Back Mode 1
② : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od
monitorja.
z
Lean Back Mode 2
③ : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z
nagibom nazaj 1.
z
Standing Mode
④ : Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od
monitorja.
⑤ : Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
z
Side Mode
z
Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest
① , ④ , in ⑤ .
4 Nastavitev zaslona
45
4
Nastavitev zaslona
z
4
5
Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev zaslona
46
4
4.6
Nastavitev zaslona
Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.
Na voljo le v načinu Analog.
4.6.1 Prilagajanje možnosti Coarse
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Coarse, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Coarse z gumbom [
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
47
4
4.7
Nastavitev zaslona
Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
Na voljo le v načinu Analog.
4.7.1 Prilagajanje možnosti Fine
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Fine, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Fine z gumbom [
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
48
4
4.8
Nastavitev zaslona
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
z
Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Normal ali
Faster.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
monitor.
4.8.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Response Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Response Time
Normal
HDMI Black Level
Fastest
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
Faster
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev zaslona
49
4
4.9
Nastavitev zaslona
HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
4.9.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Picture, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti HDMI Black Level, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Response Time
: Faster
HDMI Black Level
Normal
Low
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
z
Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
z
Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
4 Nastavitev zaslona
50
5
Nastavitev barv
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast.
5.1
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
MAGICColor
je nova tehnologija za izboljšanje kakovosti slike, ki jo je samostojno razvil Samsung.
Tehnologija zagotavlja žive naravne barve, pri tem pa ohrani kakovost slike.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
5.1.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Color
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Color, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
EXIT
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
EXIT
Off
Demo
Full
Intelligent
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
SAMSUNG
z
Off: Onemogočite način MAGICColor.
z
SAMSUNG
Demo: Primerjajte navadni način zaslona z načinom MAGIC
Color.
z
Full: Nastavite sliko z živimi barvami za celotno sliko, vključno s predeli z odtenki kože.
z
Intelligent: Izboljšate kromo za celotno sliko, razen na predelih z odtenki kože.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev barv
51
5
5.2
Nastavitev barv
Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
5.2.1 Konfiguracija možnosti Red
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Red, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
EXIT
EXIT
EXIT
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Red z gumbom [
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
AUTO
۴੔
].
5 Nastavitev barv
52
5
5.3
Nastavitev barv
Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Green
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Green, in pritisnite [
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
EXIT
EXIT
Prilagodite možnost Green z gumbom [
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Off
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
].
5 Nastavitev barv
53
5
5.4
Nastavitev barv
Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
5.4.1 Konfiguracija možnosti Blue
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Blue, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
EXIT
EXIT
Prilagodite možnost Blue z gumbom [
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Off
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
].
5 Nastavitev barv
54
5
5.5
Nastavitev barv
Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
5.5.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Color Tone, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
EXIT
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
: Off
:
:
:
&RRO
&RRO
: ૲ࣱ
1RUPDO
:DUP
: ֻҖ
:DUP
&XVWRP
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
z
Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
z
Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
z
Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
z
Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
z
Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
z
Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev barv
55
5
5.6
Nastavitev barv
Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
5.6.1 Konfiguracija možnosti Gamma
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Gamma, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
EXIT
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
: Off
:
:
:
: Normal
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev barv
56
6
6.1
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
z
Na voljo samo, če je možnost Image Size nastavljena na Screen Fit.
z
Na voljo le v načinu Analog.
6.1.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SIZE&POSITION, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
]. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Image Size
Auto
Image Size
Auto
Menu H-Position
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu V-Position
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Pritisnite [
࣏ࢽ
AUTO
AUTOAUTO
۴੔
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
57
6
6.2
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Image Size
Spremeni velikost slike.
6.2.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SIZE&POSITION, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SIZE&POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
࢕Ѱ
Auto
Wide
Menu V-Position
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
z
Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
z
Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
SIZE&POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
4:3
࢕Ѱ
Wide
Screen Fit
Menu H-Position
Menu V-Position
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
z
4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
z
Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
z
Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
4
5
z
Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI.
z
Ločljivost vhodnega signala je 480p, 576p , 720p, 1080i ali 1080p.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
58
6
6.3
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
6.3.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SIZE&POSITION, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete na Menu H-Position ali Menu V-Position, in pritisnite [
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
Auto
Menu H-Position
Menu V-Position
V-Position
Image Size
Auto
Menu H-Position
Menu V-Position
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
H-Position
Pritisnite [
࣏ࢽ
AUTO
AUTOAUTO
۴੔
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
AUTOAUTO
۴੔
], da konfigurirate Menu H-Position ali Menu V-Position.
6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
59
7
7.1
Nastavitev in ponastavitev
Reset
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
7.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Eco Saving
Off
Off Timer On/Off
Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
Acceleration
AUTOAUTO
AUTO
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
۴੔
۴੔
Reset all settings?
Yes
EXIT
4
5
Pritisnite [
No
AUTO
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
60
7
7.2
Nastavitev in ponastavitev
Language
Za nastavitev jezika menija.
z
Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
z
Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
7.2.1 Spreminjanje možnosti Language
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
Eco Saving
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
ଥࢿ
0DJ\DU
3ROVNL
ଥࢿ
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
3&
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
ɼ‫ܖ‬؆‫ـ‬
∝䇁
ࢇѰ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
61
7
7.3
Nastavitev in ponastavitev
Eco Saving
Funkcija Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
7.3.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Eco Saving
ଥࢿ
Off Timer On/Off
ଥࢿ
Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Acceleration
ࢇѰ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
z
75%: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
z
50%: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
z
Off: izklopite funkcijo Eco Saving.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
62
7
7.4
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer On/Off
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
7.4.1 Konfiguracija možnosti Off Timer On/Off
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer On/Off, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Eco Saving
: Off
Off Timer On/Off
Off
On
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Acceleration
ࢇѰ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
z
Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
z
On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
63
7
7.5
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer Setting
Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku
določenega časa.
Ta meni je na voljo le, če je za Off Timer On/Off izbrano On.
7.5.1 Konfiguracija možnosti Off Timer Setting
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Setting, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Eco Saving
Off
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Pritisnite [
Acceleration
ࢇѰ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
], da nastavite možnost Off Timer Setting.
Pri izdelkih, namenjenih evropskemu trgu, je funkcija Off Timer On/Off nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU
→
SETUP&RESET in za funkcijo Off Timer On/Off izberite Off.
7 Nastavitev in ponastavitev
64
7
7.6
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
PC/AV Mode je na voljo le v načinu HDMI.
7.6.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PC/AV Mode, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Eco Saving
Off
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
ࢇࢷ֩Ѝ
+'0,0+/
3&
$9
'9,3&
ೳ
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
Pritisnite [
۴੔
ࢇѰ
3&
$9
+'0,
ೳ
AUTOAUTO
AUTO
S24B750V/S27B750V
4
5
AUTOAUTO
AUTO
ࢇѰ
PC/AV Mode
PC/AV Mode
+'0,
۴੔
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇѰ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
S24B750H/S27B750H
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
65
7
7.7
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
7.7.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Key Repeat Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Eco Saving
: Off
Off Timer On/Off
: On
Off Timer Setting
: Acceleration
: 1 sec
2 sec
: No Repeat
PC/AV Mode
Key Repeat Time
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
z
ࢇѰ
‫ݤ‬ɾ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
66
7
7.8
Nastavitev in ponastavitev
Customized Key (S24B750H / S27B750H)
Funkcijo Customized Key lahko prilagodite po naslednjem postopku.
7.8.1 Konfiguriranje funkcije Customized Key
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Customized Key, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
SAMSUNG
Display Time
MAGIC Angle
: $FFHOHUDWLRQ
SAMSUNG
MAGIC Bright
: 2Q
Eco Saving
: Image Size
Menu Transparency
: On
Customized Key
Auto Source
EXIT
Return
z
4
5
SAMSUNG
MAGICAngle
Pritisnite [
Adjust
AUTOAUTO
AUTO
Enter
SAMSUNG
- MAGICBright - Eco Saving - Image Size
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
67
7
7.9
Nastavitev in ponastavitev
Auto Source
Aktiviranje možnosti Auto Source
7.9.1 Konfiguracija možnosti Auto Source
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Auto Source, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Customized Key
Eco Saving
Auto Source
Display Time
Auto
Manual
Menu Transparency
On
EXIT
Return
4
5
z
Auto: Vir signala je samodejno zaznan.
z
Manual: Ročno izberite vir signala.
Pritisnite [
Adjust
AUTOAUTO
AUTO
Enter
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
68
7
Nastavitev in ponastavitev
7.10 Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
7.10.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Customized Key
Eco Saving
Auto Source
0DQXDO
Display Time
VHF
VHF
VHF
VHF
Menu Transparency
EXIT
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
AUTOAUTO
AUTO
Enter
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
69
7
Nastavitev in ponastavitev
7.11 Menu Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji:
7.11.1 Spreminjanje možnosti Menu Transparency
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Menu Transparency, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Customized Key
: Eco Saving
Auto Source
: Manual
Display Time
: 20 sec
Menu Transparency
: Off
On
EXIT
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
AUTO
AUTOAUTO
Enter
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
70
8
8.1
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
INFORMATION
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
8.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti INFORMATION. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
PICTURE
COLOR
HDMI 1
67.5kHz 60Hz PP
1920 x 1080
SIZE&POSITION
Optimum Resolution
1920 x 1080 60Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
࣏ࢽ
AUTOAUTO
۴੔
Prikazani elementi menija so odvisni od modela.
8 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
71
8
8.2
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Konfiguracija zvezdišča (Volume) na začetnem zaslonu
(S24B750V / S27B750V)
8.2.1 Volume
Glasnost lahko nastavite na začetnem zaslonu samo pri modelu S24B750V / S27B750V.
Nastavitev Volume prilagodite tako, da pritisnete gumb [
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
2
], ko je prikazan vodnik po gumbih.
Pritisnite
].
], da se pomaknete do možnosti Volume, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Volume
Volume
Sound Mode
Standard
ೳ
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
3
EXIT
Prilagodite možnost Volume z gumbom [
ࢇѰ
AUTOAUTOAUTO
۴੔
].
8 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
72
8
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
8.2.2 Sound Mode
Izberite slikovni način (Sound Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
2
Pritisnite
].
], da se pomaknete do možnosti Sound Mode, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Volume
Volume
Sound Mode
Standard
Music
Movie
Clear Voice
ೳ
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
3
4
EXIT
ࢇѰ
z
Standard: Zvok, ki primeren za vse vrste vsebin.
z
Music: Nastavi zvok, ki je približan prvotni izkušnji.
z
Movie: Za mogočno zvočno doživetje.
z
Clear Voice: Za razločne glasove.
Pritisnite [
AUTOAUTOAUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
8 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
73
8
8.3
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na
začetnem zaslonu (S24B750H / S27B750H)
Možnosti Brightness in Contrast lahko nastavite na začetnem zaslonu samo pri modelu S24B750H/
S27B750H.
Prilagodite nastavitev Brightness ali Contrast z gumbi [
] na zagonskem zaslonu (kjer ni prikazan meni
na zaslonu).
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Brightness
100
Contrast
75
EXIT
2
3
Z gumbom [
] preklapljate med nastavitvama Brightness in Contrast.
Z gumboma [
] prilagodite nastavitev Brightness ali Contrast.
8 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
74
9
9.1
Namestitev programske opreme
Magic Tune
9.1.1 Kaj je MagicTune?
MagicTune je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in
lahko razumljiva navodila.
Izdelek lahko prilagajate z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.
9.1.2 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa MagicTune.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa MagicTune in jo dvokliknite.
3
4
Izberite jezik namestitve in kliknite [Next] (Naprej).
Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
z
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.
z
Ikona programa MagicTune se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
z
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MagicTune™)
Na namestitev programa MagicTune™ lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
z
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
9.1.3 Odstranjevanje programske opreme
MagicTune™ lahko odstranite samo z uporabo možnosti [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani
programe) v operacijskem sistemu Windows.
9 Namestitev programske opreme
75
9
Namestitev programske opreme
Za odstranitev programa MagicTune™ izvedite naslednje korake.
1
kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve) in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite [Start] in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna
plošča).
2
Dvokliknite ikono [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) v možnosti Control Panel
(Nadzorna plošča).
3
V oknu [Add/Remove] (Dodaj/odstrani) poiščite in izberite program MagicTune™, tako da je
označen.
4
5
6
Kliknite [Change or Remove Programs] (Spremeni ali odstrani programe), da odstranite programsko
Izberite [Yes] (Da), da zaženete odstranjevanje programa MagicTune™.
Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma
odstranjena.
Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske
opreme za MagicTune™ obiščite naše spletno mesto(http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
9 Namestitev programske opreme
76
10
Navodila za odpravljanje težav
10.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
10.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopite izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
10.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "11.3 Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
10.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "3.3 Povezava in uporaba
računalnika")
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "3.3 Povezava in uporaba
računalnika")
10 Navodila za odpravljanje težav
77
10
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
The message "Check Signal Cable" appears.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor. (Glejte poglavje "3.3 Povezava in
uporaba računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
"Prikaže se sporočilo "Not Optimum Mode".
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 85).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte
poglavje (stran 85).
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse (stran 47) in Fine
(stran 48).
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven. (Glejte poglavje "11.1 Splošno")
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 85) v tem
priročniku in z menijem INFORMATION izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness (stran 41) in
Contrast (stran 42).
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
10 Navodila za odpravljanje težav
78
10
Navodila za odpravljanje težav
Sound issue (S24B750V / S27B750V)
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
10 Navodila za odpravljanje težav
79
10
Navodila za odpravljanje težav
10.2 Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
z
Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
z
Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
z
Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
z
Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
10 Navodila za odpravljanje težav
80
10
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor
z
Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
teme
z
Zaslon
Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon
z
Videz in
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
prilagajanje
Prilagodi
Videz in
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.
z
Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
prilagajanje
Zaslon
Videz in
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?
z
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
z
Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako,
da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
z
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
z
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
10 Navodila za odpravljanje težav
81
11
Specifikacije
11.1 Splošno
Ime modela
Zaslon
Sinhronizacija
S24B750H
S27B750V
S27B750H
Velikost
24 palcev (61 cm)
27 palcev (68 cm)
Območje
prikaza
531,36 mm (V) x 289,89 mm (N)
597,6 mm (V) x 336,15 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
0,31125 mm (V) x 0,31125 mm (N)
Vodoravna
frekvenca
30~81 kHz
30~81 kHz
Navpična
frekvenca
49~75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S24B750V
49~75 Hz
49~75 Hz
49~75 Hz
16,7 M (6-bitno, Hi-FRC)
Optimalna
ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja
ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Najhitrejša točkovna ura
164MHz (Dsub/HDM1/HDMI2)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
D-Sub, HDMI1,
HDMI2/MHL
Mere (Š x V x G); teža
570,0 × 435,0 × 204,0 mm /
6,0 kg
Okoljski vidiki
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Delovanje
D-Sub, HDMI
D-Sub, HDMI1,
HDMI2/MHL
D-Sub, HDMI
636,0 × 474,0 × 204,0 mm /
6,3 kg
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je
združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov
med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko
namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika
na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne
vpliva na delovanje izdelka.
11 Specifikacije
82
11
Specifikacije
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
11 Specifikacije
83
11
Specifikacije
11.2 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
S24B750V
Varčevanje z
energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno (gumb za
napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
Varčevanje z
energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno (gumb za
napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
42 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
Varčevanje z
energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno (gumb za
napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
27 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
Varčevanje z
energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno (gumb za
napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
38 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
S27B750V
S24B750H
S27B750H
z
Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.
z
Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani
monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni
kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje,
izključite napajalni kabel.
11 Specifikacije
84
11
Specifikacije
11.3 Tabela načinov standardnega signala
z
Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
z
Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
D-Sub, HDMI1, HDMI2
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V / N)
IBM, 640 x 480, 60Hz
31,000
59,940
25,170
-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz
35,156
56,000
36,000
+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz
37,879
60,000
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz
48,363
60,000
40,000
-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz
37,879
60,317
65,000
+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz
63,981
60,000
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V / N)
480p, 720 x 480, 60Hz
31,470
60,000
27,000
-/-
576p, 720 x 576, 50Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
HDMI1, HDMI2
11 Specifikacije
85
11
Specifikacije
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V / N)
720p, 1280 x 720, 60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz
28,120
50,000
74,250
+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
z
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.
z
Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
11 Specifikacije
86
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Dodatek
87
Dodatek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
Dodatek
88
Dodatek
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
Dodatek
89
Dodatek
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
Dodatek
90
Dodatek
ASIA PACIFIC
INDIA
http://www.samsung.com
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
Dodatek
91
Dodatek
MIDDlE EAST
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatek
92
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
93
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat na sekundo, vodoravna
frekvenca pa je označena v 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
94
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1.920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna frekvenca) in 1.080
navpičnih črt (navpična frekvenca).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
MHL (Mobile High-Definition Link)
S to funkcijo lahko videoposnetke, fotografije ali glasbo (uvožene iz priključene mobilne naprave, ki
podpira funkcijo MHL) predvajate na zaslonu izdelka.
Dodatek
95
Kazalo
Symbols
G
"MHL" Mobile HighDefinition Link 27
Gamma 56
Green 53
A
Auto Source 68
H
Avtorske pravice 7
HDMI Black Level 50
H-Position & V-Position 57
B
Blue 54
I
Brightness 41
Image Size 58
INFORMATION 71
C
Coarse 47
K
Color Tone 55
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 77
Configuring Volume in the Initial Screen
(S24B750V / S27B750V) 72
Contrast 42
Customized Key (S24B750H / S27B750H)
67
Č
Čiščenje 8
D
Deli 21
Display Time 69
Key Repeat Time 66
Konfiguriranje možnosti Brightness in
Contrast na začetnem zaslonu (S24B750H
/ S27B750H) 74
L
Language 61
M
Menu H-Position & Menu V-Position 59
Menu Transparency 70
Dodatek 87
O
E
Eco Saving 62
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 87
Off Timer On/Off 63
Off Timer Setting 64
F
Fine 48
P
PC/AV Mode 65
Povezava in uporaba računalnika 32
Kazalo
96
Kazalo
Pravilna drža pri uporabi izdelka 18
Pravilno odlaganje 93
Pred povezavo 31
Pregled vsebine 19
R
Razmik med slikovnimi pikami 82
Red 52
Reset 60
Response Time 49
S
SAMSUNG MAGIC Angle 45
SAMSUNG MAGIC Bright 44
SAMSUNG MAGIC Color 51
Sharpness 43
Splošno 82
T
Tabela načinov standardnega signala 85
U
Uporaba "MHL" 28
V
Varnostni ukrepi 10
Vprašanja in odgovori 80
Kazalo
97
Download PDF