Navodila za uporabo
V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata.
Podrobno preberite ta navodila za uporabo.
SLV
Podatki o avtorskih pravicah
• Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Microsoft Corporation.
• Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Corporation.
• HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition
Multimedia Interface« so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC.
• Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih,
so last njihovih lastnikov.
PlanetFirst predstavlja zavezanost podjetja Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni
odgovornosti s poslovnimi in upravnimi dejanji, ki sledijo
okoljevarstvenim smernicam.
• Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo
se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje
funkcij fotoaparata.
• Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali
oddajati brez predhodnega dovoljenja.
• Podatke o licenci za odprto kodo najdete v dokumentu
»OpenSourceInfo.pdf« na priloženem CD-ju.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje
fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za
uporabo.
Varnostna opozorila
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami
V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete
fotoaparat.
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
• Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.
Nezdružljive baterije in polnilniki lahko povzročijo resne telesne
poškodbe ali okvare fotoaparata.
• Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij
upoštevajte lokalne predpise.
• Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za
gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se
baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
• Za polnjenje baterij ne uporabljajte poškodovanega napajalnega
kabla ali vtiča oz. zrahljane vtičnice. Lahko pride do požara ali
elektrošoka.
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu gorljivih ali
eksplozivnih plinov in tekočin
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali
vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov
oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi
dodatki.
Fotoaparat hranite zunaj dosega otrok in živali
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične
poškodbe.
Varnostni ukrepi
S fotoaparatom ravnajte in ga shranjujte previdno in
odgovorno
• Pazite, da se fotoaparat ne zmoči – tekočine lahko povzročijo resne
okvare. Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami. Okvare zaradi
vode lahko izničijo garancijo proizvajalca.
• Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam. Daljša izpostavljenost sončni
svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne
poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
Preprečite poškodbe oči pri osebah, ki jih fotografirate
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če
sprožite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete
vid.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
• Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih,
•
•
•
•
•
•
•
•
vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare
premikajočih se delov in notranjih komponent.
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma
korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
Če fotoaparat uporabljate dlje časa, se lahko baterija pregreje, s tem
pa se poviša tudi notranja temperatura fotoaparata. Če fotoaparat
preneha delovati, odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.
Zaščitite fotoaparat pred peskom in umazanijo, ko ga uporabljate na
plaži ali podobnih krajih.
Zaščitite fotoaparat pred udarci, grobim ravnanjem in pretiranimi
vibracijami, da se ne poškoduje.
Bodite previdni, ko povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate
baterije in pomnilniške kartice. Vklapljanje priključkov na silo,
nepravilno povezovanje kablov ter neustrezno vstavljanje baterij in
pomnilniških kartic lahko poškoduje vrata, priključke in dodatke.
Ne vstavljajte tujih predmetov v kateri koli del, režo ali dostopno
točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe.
Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. Lahko poškodujete sebe
ali druge.
Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele
in povzroča nepravilno delovanje.
• Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z
občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline.
Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati
fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
• Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo. Lahko pride
do požara ali elektrošoka.
• Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi. Bliskavica je ob sprožitvi
zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.
• Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata. Podatki
na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred
okvarami
• Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim
temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Ekstremne
temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in povzročijo okvare
pomnilniških kartic.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se
lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa povzroči
začasno ali trajno poškodbo baterije. Posledica tega je lahko tudi
požar ali elektrošok.
• Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami,
umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z
mehko krpo, preden jo znova vstavite v fotoaparat.
3
Zdravstvene in varnostne informacije
• Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v režo
•
•
•
•
•
pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo
fotoaparat.
Pomnilniško kartico vstavite v pravilni smeri. Če pomnilniško
kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in
pomnilniško kartico.
Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparat
izklopite.
Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi
fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico formatirajte s
fotoaparatom.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali
pomnilniške kartice.
Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril
Samsung
Z uporabo nezdružljive dodatne opreme lahko poškodujete fotoaparat,
povzročite poškodbe ali izničite garancijo.
Zaščitite objektiv fotoaparata
• Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to
razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
• Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s
popolnoma čisto mehko krpo.
Pomembne informacije v zvezi z uporabo
Popravilo fotoaparata zaupajte le pooblaščenemu servisu
Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako
tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo
zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.
Zagotovite čim daljšo življenjsko dobo baterije in
polnilnika
• Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko
je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
• Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali
pred uporabo znova napolniti.
• Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.
• Baterije uporabljajte le v skladu z navodili.
Pri uporabi fotoaparata v vlažnih okoljih bodite previdni
Ko prenašate fotoaparat iz hladnega okolja v toplo in vlažno okolje,
lahko na občutljivem elektronskem vezju in pomnilniški kartici nastane
kondenzacija. V tem primeru počakajte vsaj eno uro, da vlaga izhlapi,
in šele nato začnite uporabljati fotoaparat.
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali škodo,
ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
4
Oznake, uporabljene v teh navodilih
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Ikona
Funkcija
Dodatne informacije
Varnostna opozorila in ukrepi
[
]
Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer predstavlja
gumb sprožilca.
(
)
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
►
*
Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v
koraku; na primer: Izberite 1 ► Quality (Kakovost)
(pomeni, da najprej izberete 1, nato pa Quality
(Kakovost)).
Opomba
Oznake načina fotografiranja
Način za fotografiranje
Oznaka
Sound picture
N
Panorama
p
Scena
s
Video posnetek
v
Krajšave, uporabljene v teh navodilih
Krajšava
Razlaga
AE
Samodejna osvetlitev
AF
Samodejna izostritev
BKT
Kadriranje
DPOF
Digitalni format naročila za tiskanje
Način za fotografiranje
Oznaka
EV
Vrednost osvetlitve
Pametno samodejno
t
FA
Pomoč pri izostritvi
Program
P
MF
Ročna izostritev
Prednost zaslonke
A
OIS
Optična stabilizacija slike
Prednost zaklopa
S
Ročno
M
ISO
Meritve občutljivosti na svetlobo
Mednarodne organizacije za
standardizacijo
Prednost objektiva
i
WB
Ravnovesje beline
5
Vsebina
Nasveti
Poglavje 1
Pojmi fotografiranja
Moj računalnik
Položaji fotografiranja .................................................................... 11
Uvod ................................................................................................. 25
Držanje fotoaparata v roki..................................................................... 11
Fotografiranje stoje ............................................................................... 11
Fotografiranje v počepu ........................................................................ 12
Vsebina paketa ........................................................................................ 25
Zaslonka ........................................................................................... 12
Vrednost zaslonke in globina polja ....................................................... 13
Čas osvetlitve .................................................................................. 14
Občutljivost ISO .............................................................................. 15
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost
ISO upravljajo osvetlitev ................................................................ 16
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in perspektivo ........... 17
Globina polja.................................................................................... 18
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve?..................................... 18
Predogled DOF ..................................................................................... 20
Kompozicija ..................................................................................... 20
Pravilo tretjin ......................................................................................... 20
Fotografije z dvema motivoma.............................................................. 21
Bliskavica ......................................................................................... 22
Deli fotoaparata ............................................................................... 26
Ikone na zaslonu ............................................................................. 29
V načinu za fotografiranje ........................................................................ 29
Snemanje fotografij ............................................................................... 29
Snemanje video posnetkov................................................................... 30
V načinu za predvajanje ........................................................................... 31
Ogled fotografij ..................................................................................... 31
Predvajanje video posnetkov ................................................................ 31
Objektivi ........................................................................................... 32
Deli objektiva ............................................................................................ 32
Zaklepanje ali odklepanje objektiva ...................................................... 33
Oznake objektiva...................................................................................... 35
Dodatna oprema .............................................................................. 36
Postavitev zunanje bliskavice .................................................................. 36
Povezovanje bliskavice ............................................................................ 36
Deli modula GPS...................................................................................... 37
Pritrditev modula GPS.............................................................................. 38
Številka vodnika .................................................................................... 22
fotografiranje z osvetlitvijo z odbojem ................................................... 23
6
Vsebina
Načini za fotografiranje .................................................................. 39
Nastavitev beline (vir svetlobe) ..................................................... 54
t Pametni samodejni način ............................................................... 39
P Način Program ..................................................................................... 40
Premik programa .................................................................................. 40
A Način s prednostjo zaslonke................................................................ 41
S Način s prednostjo zaklopa .................................................................. 41
M Ročni način.......................................................................................... 42
Način slikanja........................................................................................ 42
Uporaba funkcije Bulb........................................................................... 42
i Način s prednostjo objektiva............................................................... 42
Uporaba načina i-Scena ....................................................................... 42
Uporaba i-Funkcije v načinih PASM .................................................. 43
Možnosti, ki so na voljo ........................................................................ 44
N Način Zvočna slika ........................................................................... 45
p Panoramski način ............................................................................. 45
s Scenski način ................................................................................ 46
v Način Video posnetek ........................................................................ 48
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje ...................................... 49
Možnosti nastavitve beline ....................................................................... 54
Nastavitev prednastavljenih možnosti po meri ..................................... 55
Čarovnik za slike (slogi fotografij)................................................. 57
Barvni prostor.................................................................................. 58
Način AF ........................................................................................... 59
Posamezni AF .......................................................................................... 59
Neprekinjeni AF ........................................................................................ 60
Ročna izostritev........................................................................................ 60
Območje AF ..................................................................................... 61
Izbirni AF .................................................................................................. 61
Večpodročni AF ........................................................................................ 62
AF za zaznavanje obrazov ....................................................................... 62
AF za avtoportret...................................................................................... 63
Prednost AF ..................................................................................... 64
Pomožna funkcija ročne izostritve ................................................ 65
Zaporedno (način za fotografiranje).............................................. 66
poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Velikost ............................................................................................. 51
Možnosti velikosti fotografije .................................................................... 51
Možnosti velikosti videoposnetka ............................................................. 51
Enojno ...................................................................................................... 66
Neprekinjeno ............................................................................................ 66
Zaporedni posnetki................................................................................... 67
Samosprožilec.......................................................................................... 67
Kadriranje s samodejno osvetlitvijoing (AE BKT) ..................................... 68
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB BKT) ............................................... 68
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz BKT) ......................................... 69
Nastavitev kadriranja................................................................................ 69
Kakovost .......................................................................................... 52
Možnosti kakovosti fotografije .................................................................. 52
Možnosti videoposnetka........................................................................... 52
Občutljivost ISO .............................................................................. 53
7
Vsebina
Bliskavica ......................................................................................... 70
Možnosti bliskavice .................................................................................. 70
Odstranitev učinka rdečih oči ................................................................... 71
Uporaba vgrajene bliskavice .................................................................... 71
Prilagajanje jakosti bliskavice................................................................... 72
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek ........................................................ 82
Pametno območje ........................................................................... 75
Ogled fotografij ......................................................................................... 82
Ogled sličic ............................................................................................... 82
Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu.................................. 83
Zaščita datotek ......................................................................................... 83
Brisanje datotek ....................................................................................... 83
Brisanje datoteke .................................................................................. 83
Brisanje več datotek ............................................................................. 84
Brisanje vseh datotek ........................................................................... 84
Optična stabilizacija slike (OIS) ..................................................... 76
Ogled fotografij................................................................................ 85
Merjenje ............................................................................................ 73
Točkovno .................................................................................................. 73
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve ................................. 73
Sredinsko uravnoteženo .......................................................................... 74
Večpodročno ............................................................................................ 74
Možnosti OIS............................................................................................ 76
Izravnava osvetlitve ........................................................................ 77
Korak EV .................................................................................................. 77
Zaklepanje osvetlitve/izostritve ..................................................... 78
Funkcije videoposnetkov ............................................................... 79
Način AE za video posnetke .................................................................... 79
Možnost bledenja ..................................................................................... 79
Odstranjevanje šuma vetra ...................................................................... 80
Samodejna izostritev ................................................................................ 80
Zvok ......................................................................................................... 80
Povečanje fotografije................................................................................ 85
Ogled diaprojekcije................................................................................... 85
Poudarjanje .............................................................................................. 86
Samodejno obračanje .............................................................................. 86
Predvajanje video posnetkov......................................................... 87
Krmilniki za ogled video posnetkov....................................................... 87
Prirezovanje videa med predvajanjem ..................................................... 87
Zajemanje slike med predvajanjem.......................................................... 88
Urejanje fotografij............................................................................ 89
Možnosti ................................................................................................... 89
8
Vsebina
Poglavje 4
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Povezovanje z zunanjimi napravami
Uporabniške nastavitve ................................................................. 92
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem
visoke ločljivosti............................................................................ 103
Korak EV .................................................................................................. 92
Prilagajanje ISO ....................................................................................... 92
Korak ISO ............................................................................................. 92
Obseg samodejne občutljivosti ISO ...................................................... 92
Zmanjševanje šuma ................................................................................. 92
Pomožna lučka za AF .............................................................................. 93
Uporabniški zaslon ................................................................................... 93
Spreminjanje funkcij tipk .......................................................................... 94
Nastavitev 1 ..................................................................................... 95
Nastavitev 2 ..................................................................................... 97
Ogled datotek na TV-sprejemniku .......................................................... 103
Ogled datotek na televizorju HDTV ........................................................ 104
Tiskanje fotografij ......................................................................... 105
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ............................................ 105
Konfiguracija nastavitev tiskanja......................................................... 106
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ................................................ 106
Možnosti DPOF .................................................................................. 107
Prenos datotek v računalnik ........................................................ 108
Nastavitev 4 ................................................................................... 100
Prenos datotek v računalnik z operacijskim sistemom Windows ........... 108
Povezovanje fotoaparata kot izmenljivi disk ....................................... 108
Odklop fotoaparata (za Windows XP)................................................. 109
Prenos datotek v računalnik Macintosh ................................................. 109
Nastavitev 5 ................................................................................... 101
Urejanje fotografij v računalniku ................................................. 110
Nastavitev 3 ..................................................................................... 98
Nameščanje programske opreme ..........................................................
Programi na CD-ju ..............................................................................
Uporaba programa Intelli-studio .............................................................
Zahteve ...............................................................................................
Uporaba vmesnika programa Intelli-studio .........................................
Prenos datotek s programom Intelli-studio .........................................
Uporaba programa Samsung RAW Converter .......................................
Zahteve za operacijski sistem Windows .............................................
Zahteve za operacijski sistem Mac .....................................................
Uporaba vmesnika programa Samsung RAW Converter ...................
Urejanje datotek v obliki RAW ............................................................
110
110
110
111
112
113
114
114
114
115
115
9
Vsebina
Poglavje 6
Dodatek
Sporočila o napakah ..................................................................... 119
Vzdrževanje fotoaparata ............................................................... 120
Čiščenje fotoaparata .............................................................................. 120
Objektiv in zaslon fotoaparata ............................................................ 120
O slikovnem senzorju ......................................................................... 120
Ohišje fotoaparata .............................................................................. 120
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata .................................................... 121
O pomnilniških karticah .......................................................................... 122
Podprte pomnilniške kartice................................................................ 122
Zmogljivost pomnilniških kartic ........................................................... 122
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic ............................. 124
O bateriji ......................................................................................... 125
Tehnični podatki baterije......................................................................... 125
Življenjska doba baterije......................................................................... 125
Opombe o polnjenju baterije ............................................................... 126
Preden se obrnete na servisni center ......................................... 128
Tehnični podatki fotoaparata ....................................................... 131
Tehnični podatki objektiva ........................................................... 135
Slovar ............................................................................................. 137
Dodatna oprema ............................................................................ 142
Stvarno kazalo ............................................................................... 143
10
Pojmi fotografiranja
Položaji fotografiranja
Za dobro fotografijo je nujen pravilen položaj za stabilizacijo
fotoaparata. Tudi če fotoaparat držite pravilno, lahko nepravilen
položaj povzroči tresenje fotoaparata. Stojite vzravnano in mirno ter
ohranite stabilnost fotoaparata. Pri fotografiranju z nizkimi hitrostmi
zaslonke zadržite zrak, da zmanjšate premike telesa.
Fotografiranje stoje
Pripravite posnetek; stojte vzravnano, noge razširite na širino ramen,
komolce pa usmerite navzdol.
Držanje fotoaparata v roki
Primite fotoaparat v desno roko in položite kazalec desne roke na
sprožilec. Položite levo roko pod objektiv, da podprete fotoaparat.
11
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje v počepu
Pripravite posnetek, počepnite, tako da se z enim kolenom dotaknete
tal, in ohranite vzravnano držo.
Zaslonka
Zaslonka je luknjica za nadzor količine svetlobe, ki vstopa v fotoaparat
in je ena od treh dejavnikov za določanje osvetlitve. Ohišje zaslonke
vsebuje tanke kovinske ploščice, ki se odpirajo in zapirajo ter
omogočajo prehod svetlobe skozi zaslonko v fotoaparat. Velikost
zaslonke je povezana s svetlostjo fotografije: večja zaslonka pomeni
svetlejšo fotografijo; manjša zaslonka pa temnejšo fotografijo.
Velikosti zaslonke
Najmanjša zaslonka
Srednja zaslonka
Temnejša fotografija
(zaslonka je le nekoliko odprta)
Največja zaslonka
Svetejša fotografija
(zaslonka je široko odprta)
12
Pojmi fotografiranja
Velikost zaslonke je prikazana z vrednostjo, ki se imenuje »številka
F.” Številka F predstavlja goriščno razdaljo, deljeno s premerom
objektiva. Na primer, če ima objektiv z goriščno razdaljo 50 mm
številko F v vrednosti F2, je premer zaslonke 25 mm.
(50 mm/25 mm=F2) Manjša kot je številka F, večja je zaslonka.
Vrednost zaslonke in globina polja
Ozadje na fotografiji lahko prek prilagoditve zaslonke zameglite ali
izostrite. Tesno je povezana z globino polja (DOF), ki je izražena kot
majhna ali velika.
Čas odprtja zaslonke se imenuje Exposure Value (EV) (Vrednost
osvetlitve). Večja vrednost osvetlitve (+1 EV) pomeni, da se količina
svetlobe podvoji. Manjša vrednost osvetlitve (-1 EV) pomeni, da se
količina svetlobe razpolovi. S funkcijo za izravnavo osvetlitve lahko
natančno prilagodite količino svetlobe, tako da vrednosti osvetlitve
dodatno razdelite na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
-1 EV
Fotografija z veliko DOF
F1,4
F2
F2,8
F4
Koraki vrednosti osvetlitve
F5,6
F8
Fotografija z majhno DOF
V ohišju zaslonke je več rezil. Ta rezila se skupaj premikajo in nadzirajo
količino svetlobe, ki prehaja prek središča zaslonke. Število rezil vpliva tudi
na obliko svetlobe pri fotografiranju nočnih scen. Če ima zaslonka sodo
število rezil, se svetloba porazdeli v enako število razdelkov. Če je število
rezil liho, je število razdelkov enako podvojenemu številu rezil.
Zaslonka z 8 rezili na primer svetlobo razdeli na 8 razdelkov, zaslonka s 7
rezili pa na 14.
7 rezil
8 rezil
13
Pojmi fotografiranja
Čas osvetlitve
Čas osvetlitve je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, pri čemer
je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino
svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor.
Običajno lahko čas osvetlitve nastavite ročno. Merilo za čas osvetlitve
je »Exposure Value« (Vrednost osvetlitve) oz. EV, ki je označeno v
intervalih po 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s itd.
Številke na fotoaparatu so imenovalci vrednosti osvetlitve, kar pomeni,
da pri višjih številkah v fotoaparat prehaja manj svetlobe. Podobno pri
manjših številkah EV v fotoaparat prehaja več svetlobe.
Kot prikazujejo spodnje fotografije, počasna hitrost zaslonke
zagotavlja več časa za prehajanje svetlobe, zato je končna fotografija
svetlejša. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj
časa za prehajanje svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in
bolj preprosto zamrzne motive v gibanju.
+1 EV
Osvetlitev
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Čas osvetlitve
14
Pojmi fotografiranja
Občutljivost ISO
Osvetlitev fotografije je določena z občutljivostjo fotoaparata. Ta
občutljivost temelji na mednarodnih standardih za film, imenovanih
standardi ISO. Za digitalne fotoaparate velja, da ocena te občutljivosti
predstavlja občutljivost digitalnega mehanizma, ki posname
fotografijo.
Ker nizka občutljivost ISO pomeni, da bo fotoaparat manj občutljiv
za svetlobo, boste za optimalno osvetlitev potrebovali več svetlobe.
Če uporabljate nizko občutljivost ISO, odprite zaslonko v večji meri
ali zmanjšajte hitrost zaslonke, da bo v fotoaparat lahko prešlo več
svetlobe. Na primer, na sončen dan, ko je dovolj svetlobe, pri nizki
občutljivosti ISO ne potrebujete nizke hitrosti zaslonke. Vendar v
temnem okolju ali ponoči nizka občutljivost ISO in hitrejša zaslonka
pomenita zamegljeno fotografijo.
Občutljivost ISO se podvoji, če se podvoji številka. Nastavitev
ISO 200 na primer omogoča fotografiranje pri dvakratnih hitrostih
nastavitve ISO 100. Vendar višje nastavitve ISO lahko povzročijo
»šum« – majhne packe, lise in ostale pojave na fotografiji, zaradi
katerih je ta na videz zapackana in umazana. Splošno pravilo je, da je
najboljše uporabiti nižjo nastavitev ISO, saj s tem preprečite šum na
fotografijah, razen če fotografirate v temnem okolju ali ponoči.
Fotografija, posneta s stojalom in visoko
občutljivostjo
Zamegljena fotografija z nizko
občutljivostjo ISO
Spremembe v kakovosti in svetlosti glede na občutljivost ISO
15
Pojmi fotografiranja
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in
občutljivost ISO upravljajo osvetlitev
Nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost ISO so pri fotografiji
tesno povezane. Nastavitev zaslonke nadzira odprtino za uravnavanje
svetlobe, ki prehaja v fotoaparat, medtem ko čas osvetlitve določa
čas, v katerem svetloba lahko vstopa v fotoaparat. Občutljivost ISO
določa hitrost, pri kateri se film odzove na svetlobo. Skupaj so ti trije
vidiki opisani kot trikotnik osvetlitve.
Nastavitve
Čas osvetlitve
Zaslonka
Rezultati
Visoka hitrost
= manj svetlobe
Nizka hitrost
= več svetlobe
Hitra = mirna
Počasna = zamegljena
Spremembo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ali občutljivosti ISO
lahko izravnajo prilagoditve drugih možnosti, da stopnja svetlobe
ostane enaka. Rezultati se spremenijo glede na nastavitve. Čas
osvetlitve je na primer koristna možnost pri izražanju gibanja, zaslonka
uravnava globino polja, občutljivost ISO pa zrnatost fotografije.
Nastavitve
Rezultati
Občutljivost
ISO
Visoka občutljivost
= bolj občutljivo na
svetlobo
Nizka občutljivost
= manj občutljivo na
svetlobo
Visoka = bolj zrnasta
Nizka = manj zrnasta
Široka zaslonka
= več svetlobe
Ozka zaslonka
= manj svetlobe
Široka = majhna globina polja
Ozka = velika globina polja
16
Pojmi fotografiranja
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in
perspektivo
Dolga goriščna razdalja
telefotografski objektiv
Goriščna razdalja je razdalja med sredino objektiva in njegovim
goriščem, merimo pa jo v milimetrih. Vpliva na kot in perspektivo
posnetih slik. Kratka goriščna razdalja se pretvori v široki kot, s
katerim lahko naredite širok posnetek. Dolga goriščna razdalja se
pretvori v ozki kot, s katerim lahko naredite telefotografski posnetek.
telefotografski
posnetek
Kratka goriščna razdalja
ozek kot
Oglejte si spodnje fotografije in primerjajte razlike.
širokokotni objektiv
širok posnetek
širok kot
Kot 18 mm
Kot 55 mm
Kot 200 mm
Običajno je objektiv s širokim kotom primeren za fotografiranje pokrajin,
objektiv z ozkim kotom pa za fotografiranje športnih dogodkov ali portretov.
17
Pojmi fotografiranja
Globina polja
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve?
Fotografije s portreti ali tihožitji, ki jih ljudje najbolj cenijo, so tiste
z zamegljenim ozadjem, kar poudarja motiv. Fotografija je lahko
zamegljena ali izostrena, odvisno od izostrenih območij. To imenujemo
»nizka vrednost globine polja« ali »visoka vrednost globine polja«.
Globina polja je izostreno območje okrog motiva. Zato nizka vrednost
globine polja pomeni, da je izostreno polje ozko, visoka vrednost
globine pa pomeni, da je polje široko.
Globina polja je odvisna od vrednosti zaslonke
Pri širši zaslonki (tj. pri nižji vrednosti zaslonke) je globina polja
manjša. Pod pogojem, da so nastavitve ostalih vrednosti, vključno z
časom osvetlitve in občutljivostjo ISO enake, nižja vrednost zaslonke
pomeni fotografijo z manjšo globino polja.
Fotografijo z majhno globino polja, ki poudarja motiv in zamegli ozadje
posnamemo tako, da uporabimo teleskopski objektiv ali izberemo
nizko vrednost zaslonke. Nasprotno pa fotografijo z veliko globino
polja, ki prikazuje vse elemente fotografije zelo ostre, dosežemo tako,
da uporabimo objektiv s širokim kotom ali izberemo visoko vrednost
zaslonke.
55 mm F5.7
Majhna globina polja
55 mm F22
Velika globina polja
18
Pojmi fotografiranja
Globina polja je odvisna od goriščne razdalje
Pri daljši goriščni razdalji je globina polja manjša. Teleskopski objektiv
z daljšo goriščno razdaljo je v primerjavi s teleskopskim objektivom s
krajšo goriščno razdaljo bolj primeren za fotografiranje majhne globine
polja.
Globina polja je odvisna od razdalje med motivom in
fotoaparatom
Če je razdalja med motivom in fotoaparatom kratka, je globina polja
manjša. Zato pri fotografiranju motiva od blizu posnamemo fotografijo
z majhno globino polja.
Fotografija, posneta s 100-milimetrskim teleskopskim
objektivom
Fotografija, posneta s 18-milimetrskim
teleskopskim objektivom
Fotografija, posneta s 100-milimetrskim
teleskopskim objektivom
Fotografija, posneta blizu motivu
19
Pojmi fotografiranja
Predogled DOF
Gumb za predogled globine polja uporabite za predogled fotografije
pred dejanskim fotografiranjem. Ko pritisnete gumb, fotoaparat
prilagodi zaslonko glede na prednastavljene nastavitve in na zaslonu
prikaže rezultate.
Kompozicija
S fotoaparatom je slikanje lepega okolja zabavno. Ne glede na lepo
okolje pa s slabo kompozicijo ne boste posneli dobre fotografije.
Pri kompoziciji je zelo pomembna prednostna obravnava motivov.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno
je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Pravilo tretjin
Če želite uporabiti pravilo tretjin, razdelite sliko na enake pravokotnike
po vzorcu 3 x 3.
Če želite ustvariti fotografije, na katerih bo najbolj poudarjen motiv,
poskrbite, da bo motiv v enem od kotov središčnega pravokotnika.
20
Pojmi fotografiranja
S pravilom tretjin bodo kompozicije na fotografijah bolj uravnotežene
in privlačne. Spodaj je nekaj primerov.
Fotografije z dvema motivoma
Če je motiv v enem kotu fotografije, je kompozicija neuravnovešena.
Fotografijo lahko uravnovesite tako, da drugi motiv ujamete v
nasprotni kot in popravite ravnovesje na fotografiji.
2. motiv
1. motiv
Neuravnotežena
2. motiv
1. motiv
Uravnotežena
Pri fotografiranju pokrajine obzorje v središču fotografije pomeni
neuravnoteženo fotografijo. Fotografija bo boljša, če boste obzorje
premaknili navzgor ali navzdol.
1. motiv
1. motiv
2. motiv
2. motiv
Neuravnotežena
Uravnotežena
21
Pojmi fotografiranja
Bliskavica
Številka vodnika
Svetloba je ena najpomembnejših komponent fotografiranja. Vendar
pa ni lahko imeti vedno in povsod dovolj svetlobe. Z bliskavico lahko
optimizirate nastavitve svetlobe in ustvarite razne učinke.
Bliskavica, znana tudi kot hitra luč, pomaga ustvariti zadovoljivo
osvetljenost pri šibki svetlobi. Uporabna je tudi v primerih, ko je
svetlobe veliko. Primer: bliskavico lahko uporabite, da bi izravnali
osvetlitev sence motiva ali da bi jasno zajeli tako motiv kot ozadje, ko
je svetlobe veliko.
Številka modela bliskavice pomeni zmogljivost bliskavice in največjo
ustvarjeno količino svetlobe predstavlja vrednost, ki ji pravimo
“številka vodnika”. Večja kot je številka vodnika, več svetlobe prihaja
iz bliskavice. Vodilna številka se izračuna tako, da se razdalja od
bliskavice do motiva pomnoži z vrednostjo zaslonke, ko je občutljivost
ISO nastavljena na 100.
Številka vodnika = bliskavica do oddaljenost motiva X vrednost
zaslonke
Vrednost zaslonke = številka vodnika / bliskavica do oddaljenost
motiva
Bliskavica do oddaljenost motiva = številka vodnika / vrednost
zaslonke
Zato lahko, če poznate številko vodnika svoje bliskavice, ocenite
optimalno razdaljo od bliskavice to motiva, ko bliskavico točno
nastavljate. Če ima bliskavica na primer številko vodnika GN 20 in je
štiri metre oddaljena od motiva, je optimalna vrednost zaslonke F 5.0.
Pred popravkom
Po popravku
22
Pojmi fotografiranja
fotografiranje z osvetlitvijo z odbojem
Odbojna fotografija pomeni način fotografiranja, pri katerem se
svetloba od motiva preusmeri na strop ali stene, tako da je svetloba
razporejena enakomerno. Običajno se lahko zgodi, da so fotografije,
posnete z bliskavico, videti nenaravno in mečejo sence. Motivi pri
fotografijah, posnetih v odbojnem načinu, ne mečejo nobenih senc in
so videti gladko zaradi enakomerno razporejene svetlobe.
23
Poglavje 1
Moj računalnik
Poučite se o delih, ikonah na zaslonu, osnovnih funkcijah,
priloženem objektivu in dodatni opremi.
Moj računalnik
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Fotoaparat
(vključno s pokrovčkom ohišja,
očesnim nastavkom in pokrovom
nastavka za bliskavico)
Kabel USB
Baterija za polnjenje
CD s programsko opremo
(z navodili za uporabo)
Navodila za uporabo
Osnovne funkcije
Pašček
Priklopna postaja za baterijo/
kabel za napajanje
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung.
Za več informacij o dodatni opremi glejte stran št.142.
25
Moj računalnik
Deli fotoaparata
1 2
3
4
17
5
6
7
8
16
15
Št.
Ime
Št.
Ime
4
Pokrov nastavka za bliskavico
5
Nastavek za bliskavico
6
Vgrajena bliskavica (str. 71)
1
Zeleni gumb
Ponastavi vrednosti za možnosti Program
Shift (Preklop programa), Picture Wizard
(Čarovnik za slike), White Balance
(Nastavitev beline), Color Temperature
(Temperatura barve), Display Color (Barva
zaslona), Timer (Samosprožilec), Flash
EV (Bliskavica EV), Selection AF (Izbirni
AF) (območje izostritve je prestavljeno
nazaj v središče) oz. izravna osvetlitev v
posameznih funkcijskih menijih.
7
Zvočnik
8
Gumb za izskok bliskavice (str. 71)
9
Mikrofon
10
Slikovni senzor
11
Gumb za sprostitev objektiva
12
Nastavek za objektiv
13
Gumb za predogled globinske ostrine
(str. 20)
14
Oznaka nastavka za objektiv
15
Pomožna lučka za AF/lučka
samosprožilca
16
Stikalo za vklop/izklop
17
Sprožilec
9
10
11
14
13
2
12
3
Vrtljivi gumb
Za premik v želeno smer na zaslonu
menija, prilagajanje vrednosti zaslonke
ali hitrosti sprožilca v nekaterih načinih za
fotografiranje in za spreminjanje velikosti
območja izostritve.
Vrtljivi gumb za izbiro načina
• t: Pametni samodejni način (str. 39)
• P: Način Program (str. 40)
• A: Način s prednostjo zaslonke (str. 41)
• S: Način s prednostjo sprožilca (str. 41)
• M: Ročni način (str. 42)
• i: Način s prednostjo objektiva (str. 42)
• N: Način Zvočna slika (str. 45)
• p: Panoramski način (str. 45)
• s: Scenski način (str. 46)
• v: Način Video posnetek (str. 48)
26
Moj računalnik >
Deli fotoaparata
Št.
3
Gumb AEL E (str. 94)
• V načinu za fotografiranje: za
zaklepanje prilagojene vrednosti
osvetlitve ali izostritve.
• V načinu za predvajanje: za zaščito
prikazane datoteke.
4
Pokrov pomnilniške kartice
15
14
1
13
12
2
3
11 10
Št.
9
5
8 7
6
Ime
1
Gumb za izbiro načina fotografiranja
2
Gumb za prilagoditev osvetlitve EV W
(str. 77)
Pritisnite in držite [W], nato pa
prilagodite osvetlitev, tako da obrnete
vrtljivi gumb.
Št.
6
7
Ime
8
Gumb za predvajanje n
Aktivira način predvajanja.
9
Lučka stanja
• Utripa: Pri shranjevanju fotografije,
snemanju videoposnetka, pošiljanju
podatkov v računalnik ali tiskalnik.
• Sveti: Ko se podatki ne prenašajo ali
ko je prenos podatkov v računalnik ali
tiskalnik končan.
Gumb za navigacijo
• V načinu za fotografiranje
4
5
Ime
10
gumb Fn f
Omogoča dostop do glavnih funkcij in
izpopolnjevanja nekaterih nastavitev.
11
Gumb za izbris/čarovnika za
/
sliko
• V načinu za fotografiranje: Dostop
do čarovnika za sliko
• V načinu za predvajanje: Za izbris
datotek.
Gumb DISP D
• V načinu za fotografiranje: Za
ogled nastavitev fotoaparata in
spreminjanje možnosti.
• V načinu za predvajanje: Za ogled
informacij o fotografiji.
12
Iskalo
13
Očesni nastavek
Gumb OK o
• Potrdi izbrano možnost ali meni.
• Omogoči ročno nastavitev območja
izostritve.
14
Odprtina za pašček fotoaparata
15
Gumb MENU m
Za dostop do menijev.
- F: za izbiro načina AF
- I: za izbiro vrednosti ISO
- C: za izbiro načina merjenja
- w: za izbiro nastavitve beline
• V drugih primerih
Za pomik navzgor/navzdol/v levo/v
desno po vrsti.
27
Moj računalnik >
Deli fotoaparata
Št.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ime
1
Pokrov predela za baterijo
Vstavite pomnilniško kartico in baterijo.
2
Nastavek za stojalo
3
4
Št.
Ime
5
Vrata za sprostitev sprožilca
S stojalom uporabite kabel za
sprostitev sprožilca, da v čim večji meri
zmanjšate premikanje fotoaparata.
Zaslon
6
Vrata HDMI
Vrata USB in A/V
Povežite fotoaparat z drugimi
napravami prek kabla USB A/V.
7
Vrata za napajalnik
8
Senzor bližine (str. 98)
9
Vrtljivi gumb za prilagajanje dioptrije
Če slika skozi iskalo ni prikazana jasno,
zavrtite vrtljivi gumb za prilagajanje
dioptrije, da izboljšate prikaz.
28
Moj računalnik
Ikone na zaslonu
V načinu za fotografiranje
Snemanje fotografij
2. Možnosti fotografiranja (desno)
1
Ikona
2
Ikona
Opis
Način fotografiranja
Način AF (str. 59)
Način za fotografiranje
Ravnovesje beline (str. 54)
Izostritev
Mikro nastavitev ravnovesja beline
Indikator za bliskavico
Občutljivost ISO (str. 53)
Čas osvetlitve
Merjenje (str. 73)
Čarovnik za slike (str. 57)
3
Ton obraza
Retuširanje obraza
1. Možnosti fotografiranja (levo)
Ikona
Opis
Velikost fotografije
Kakovost fotografije
3. Informacije o fotografiranju
Ikona
Opis
Histogram (str. 93)
Opis
Možnost območja izostritve
GPS aktiviran*
Zaznavanje obrazov
Čas
Možnost bliskavice
Datum
Moč bliskavice
Informacije o lokaciji*
Barvni prostor
Prikaz za pomoč pri izostritvi (str. 65)
Pametni obseg (str. 75)
Okvir za samodejno izostritev
Optična stabilizacija slike (OIS)
(str. 76)
Območje za točkovno merjenje
Vrednost zaslonke
Vrednost osvetlitve
Zaklep samodejne osvetlitve (str. 94)
Zaklep samodejne izostritve
(str. 94)
Pomnilniška kartica ni vstavljena
Število fotografij, ki so na voljo
: baterija je povsem napolnjena
: baterija je deloma
napolnjena
(rdeče): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
* Te ikone se prikažejo, če ste namestili dodaten modul GPS.
Prikazane ikone se spreminjajo glede na
izbrani način ali nastavljene možnosti.
Tresenje fotoaparata
29
Moj računalnik >
Ikone na zaslonu
Snemanje video posnetkov
1. Možnosti fotografiranja (levo)
1
Ikona
Standby
2
Opis
Opis
Čas
Kakovost videoposnetka
Datum
Možnost bledenja (str. 79)
Histogram (str. 93)
Odstranitev šuma vetra (str. 80)
Optična stabilizacija slike (OIS)
(str. 76)
2. Možnosti fotografiranja (desno)
Ikona
Ikona
Velikost video posnetka
Snemanje zvoka je vklopljeno (str. 80)
3
3. Informacije o fotografiranju
V
Način za fotografiranje
Samodejna izostritev je vklopljena
Vrednost zaslonke
Vrednost osvetlitve
Zaklep samodejne osvetlitve
(str. 94)
Način fotografiranja
Zaklep samodejne izostritve
(str. 94)
Način AF (str. 59)
Pomnilniška kartica ni vstavljena
Ravnovesje beline (str. 54)
Snemalni čas, ki je na voljo
Merjenje (str. 73)
: baterija je povsem napolnjena
: baterija je deloma
napolnjena
(rdeče): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
Opis
Čarovnik za slike (str. 57)
Prikazane ikone se spreminjajo glede na
izbrani način ali nastavljene možnosti.
30
Moj računalnik >
Ikone na zaslonu
V načinu za predvajanje
Ogled fotografij
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EVC
Picture Wizard
Photo Size
Date
1
Predvajanje video posnetkov
2
Podatki
Movie Size
Date
3
4
Ikona
Opis
Št.
Opis
Stop
Pause
Ikona
Opis
Informacije o lokaciji
1
Posneta fotografija
Glasnost
Glasnost
2
Histogram RGB (str. 93)
3
Način fotografiranja, Merjenje,
Bliskavica, Nastavitev beline, Čarovnik
za slike, Datoteka RAW, Obseg
izostritve, Vrednost osvetlitve, Velikost
fotografije, Datum
Številka mape – številka
datoteke
4
Hitrost sprožilca, Vrednost zaslonke,
Vrednost ISO, Trenutna datoteka/
skupno število datotek
Datoteka RAW
Natis informacij, dodanih datoteki
(str. 106)
Datoteka zvočne slike (str. 45)
Zaščitena datoteka
Številka mape – številka datoteke
Informacije o lokaciji
Trenutni čas predvajanja
Dolžina video posnetka
Čas osvetlitve
Vrednost zaslonke
Vrednost občutljivosti ISO
Trenutna datoteka/skupno število
datotek
31
Moj računalnik
Objektivi
Možno je kupiti dodatne objektive, ki so izdelani samo za fotoaparat
serije NX. Naučite se več o funkcijah posameznega objektiva in
izberite tistega, ki ustreza vašim potrebam in željam.
Deli objektiva
Objektiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS II (primer)
8
1
Št.
Opis
1
2
Oznaka nastavka za objektiv
3
Obroč za ostrenje (str. 65)
4
Oznaka nastavka zaslonke za objektiv
5
Objektiv
6
Gumb iFn (str. 43)
7
Stikalo AF/MF (str. 59)
8
Kontakti objektiva
Obroček za zoom
2
3
4
5
6
7
32
Moj računalnik >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED (primer)
7
Zaklepanje ali odklepanje objektiva
Če želite zakleniti objektiv, povlecite in zadržite stikalo za zaklep
zooma stran od ohišja fotoaparata ter obrnite obroček za zoom v smeri
urnega kazalca.
1
2
3
4
6
5
Št.
Opis
1
Oznaka nastavka za objektiv
2
Stikalo za zaklep možnosti zoom
3
Obroček za zoom
4
Objektiv
5
Obroč za ostrenje (str. 65)
6
Gumb iFn (str. 43)
7
Kontakti objektiva
33
Moj računalnik >
Objektivi
Če želite odkleniti objektiv, vrtite obroč za zoom v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.
Objektiv SAMSUNG 20 mm F2.8 (primer)
5
1
2
3
4
Ko je objektiv zaklenjen, ne morete posneti fotografije.
Št.
Opis
1
Gumb iFn (str. 43)
2
Oznaka nastavka za objektiv
3
Obroč za izostritev (str. 65)
4
Objektiv
5
Kontakti objektiva
34
Moj računalnik >
Objektivi
Oznake objektiva
Št.
Ugotovite, kaj pomenijo številke na objektivu.
1
Vrednost zaslonke
Obseg podprtih vrednosti zaslonke. F 1:4-5.6 na primer pomeni
največji obseg vrednosti zaslonke od 4 do 5,6.
2
Goriščna razdalja
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Ta vrednost je izražena v obsegu: minimalna goriščna razdalja do
maksimalna goriščna razdalja objektiva.
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv
večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
3
ED
ED pomeni izjemno nizka disperzija. Steklo z izjemno nizko
disperzijo je učinkovito pri zmanjševanju barvnega odklona (motnja,
do katere pride, ko objektiv ne uspe izostriti vseh barv na isto
točko).
4
OIS (str. 76)
Optična stabilizacija slike. Objektivi s to funkcijo lahko zaznajo
tresenje fotoaparata in učinkovito nevtralizirajo premikanje v
notranjosti fotoaparata.
5
Ø
Premer objektiva. Ko pritrdite filter na objektiv, preverite, ali je
premer objektiva enak premeru filtra.
Objektiv SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS II (primer)
1
2
3
Opis
4 5
35
Moj računalnik
Dodatna oprema
Kupite lahko dodatno opremo, vključno z zunanjo bliskavico in
modulom GPS, ki vam lahko pomaga pri snemanju boljših in
ustreznejših fotografij.
Št.
Če želite več informacij, si oglejte priročnik za posamezno opremo.
Spodnje ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
Opis
1
READY/gumb za testiranje
2
Gumb [MODE]
3
Gumb za vklop
4
Vrtljivi gumb za pritrditev nastavka za bliskavico
5
Povezava nastavka za bliskavico
6
Pokrov baterije
7
Bulb
Postavitev zunanje bliskavice
1
2
3
Povezovanje bliskavice
1
S fotoaparata odstranite pokrov nastavka za bliskavico.
4
5
6
7
36
Moj računalnik >
2
Dodatna oprema
Povežite bliskavico tako, da jo potisnete v nastavek.
4
Vklopite gumb za vklop na bliskavici.
Deli modula GPS
1
2
3
4
3
Bliskavico pritrdite na mesto tako, da obrnete vrtljivi gumb
za pritrditev nastavka za bliskavico v smeri urnega kazalca
do oznake LOCK (ZAKLEP).
5
Št.
Opis
1
Lučka stanja
2
Gumb za vklop
3
Vrtljivi gumb za pritrditev nastavka za bliskavico
4
Povezava nastavka za bliskavico
5
Pokrov baterije
37
Moj računalnik >
Dodatna oprema
Pritrditev modula GPS
1
S fotoaparata odstranite pokrov nastavka za bliskavico.
2
Modul GPS namestite tako, da ga potisnete v nastavek za
bliskavico.
3
Modul GPS pritrdite na mesto tako, da obrnete vrtljivi
gumb za pritrditev nastavka za bliskavico v smeri urnega
kazalca do oznake LOCK (ZAKLEP).
4
Vklopite gumb za vklop na modulu GPS.
38
Moj računalnik
Načini za fotografiranje
Dva enostavna načina za fotografiranje – pametni samodejni način in
način Prizor – pripomoreta k fotografiranju s številnimi samodejnimi
nastavitvami. Dodatni načini omogočajo večje prilagajanje nastavitev.
Ikona
t
Pametni samodejni način (str. 39)
Način Program (str. 40)
A
Način s prednostjo zaslonke (str. 41)
S
Način s prednostjo zaklopa (str. 41)
M
Ročni način (str. 42)
i
Način s prednostjo objektiva (str. 42)
N
Način Zvočna slika (str. 45)
p
Panoramski način (str. 45)
v
V pametnem samodejnem načinu fotoaparat prepozna pogoje in
samodejno prilagodi dejavnike, ki vplivajo na osvetlitev, vključno
s časom osvetlitve, vrednostjo zaslonke, merjenjem, ravnovesjem
beline in izravnavo osvetlitve. Ker fotoaparat nadzira večino funkcij, so
nekatere funkcije omejene. Ta način je uporaben za zajemanje hitrih
posnetkov z najmanj prilagajanja.
Opis
P
s
t Pametni samodejni način
Način Prizor (str. 46)
Način Video posnetek (str. 48)
39
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
P Način Program
Fotoaparat samodejno prilagodi čas osvetlitve in vrednost zaslonke,
da se lahko doseže optimalna vrednost osvetlitve.
Ta način je uporaben, ko želite posneti fotografije stalne osvetlitve in
pri tem prilagajati druge nastavitve.
Premik programa
Funkcija za premik programa omogoča prilagajanje časa osvetlitve
in vrednosti zaslonke, medtem ko osvetlitev ostane nespremenjena.
Ko zavrtite vrtljivi gumb v levo, se čas osvetlitve skrajša in vrednost
zaslonke poveča. Ko zavrtite vrtljivi gumb v desno, se čas osvetlitve
podaljša in vrednost zaslonke zmanjša.
40
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
A Način s prednostjo zaslonke
S Način s prednostjo zaklopa
V načinu s prednostjo zaslonke fotoaparat samodejno izračuna čas
osvetlitve glede na izbrano vrednost zaslonke. Prilagodite lahko
globino polja, in sicer s spreminjanjem vrednosti zaslonke. Ta način je
uporaben za fotografiranje portretov in pokrajine.
V načinu s prednostjo zaklopa fotoaparat samodejno prilagodi
vrednost zaslonke glede na izbrani čas osvetlitve. Ta način je
uporaben za fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali za
ustvarjanje zabrisanih učinkov na fotografiji.
Čas osvetlitve na primer nastavite na vrednost, večjo od 1/500 s, da
zamrznete motiv. Če želite zamegljen motiv, nastavite čas osvetlitve
na vrednost, manjšo od 1/30 s.
Velika globina polja
Majhna globina polja
Pri nastavitvah za šibko svetlobo boste morda morali povečati občutljivost
ISO, da preprečite zamegljenost fotografij.
Daljši čas osvetlitve
Krajši čas osvetlitve
Če želite nadomestiti zmanjšano količino osvetlitve, ki jo omogočajo krajši
časi osvetlitve, odprite zaslonko in dovolite zajem več svetlobe. Če so vaše
fotografije še vedno pretemne, povečajte vrednost ISO.
41
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
M Ročni način
Ročni način omogoča ročno prilagoditev časa osvetlitve in vrednosti
zaslonke. V tem načinu lahko povsem nadzorujete osvetlitev svojih
fotografij.
Ta način je uporaben v nadzorovanih okoljih fotografiranja, kot je
studio, ali ko je treba izpopolniti nastavitve fotoaparata. Ročni način je
priporočljiv tudi za fotografiranje nočnih prizorišč ali ognjemeta.
Način slikanja
Ko prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve, se osvetlitev
spremeni glede na nastavitve, zaradi česar lahko zaslon potemni.
Ko je ta funkcija vklopljena, je svetlost zaslona stalna ne glede na
nastavitve, zaradi česar lahko izdelate boljšo fotografijo.
Če želite uporabiti
način slikanja,
i Način s prednostjo objektiva
Uporaba načina i-Scena
Nameščenemu objektivu lahko izberete primerno sceno (i-Scena).
Razpoložljive scene so odvisne od objektiva, ki ga uporabljate.
1
2
Namestite objektiv iFn.
3
Pritisnite [iFn].
Obrnite gumb za izbiro načina na i.
• To funkcijo lahko uporabite tudi tako, da pritisnete [f].
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 3 ►
Framing Mode (Način slikanja) ► Off (Izklopljeno) ali
On (Vklopljeno).
Uporaba funkcije Bulb
Uporabite funkcijo Bulb, če želite posneti fotografijo ponoči ali pa
fotografirati nočno nebo. Ko pritisnete [Sprožilec], sprožilec ostane
odprt, da lahko ustvarite učinke premikajoče se svetlobe.
Če želite uporabiti
funkcijo Bulb,
Zavrtite vrtljivi gumb do konca v levo do možnosti Bulb. ►
Pritisnite [Sprožilec] in ga zadržite, kolikor časa želite.
42
Moj računalnik >
4
Načini za fotografiranje
Uporaba i-Funkcije v načinih PASM
Prilagodite obroček za izostritev in izberite sceno.
• Sceno lahko izberete tudi z gumbom za navigacijo.
Z gumbom iFn na objektivu iFn lahko na objektivu ročno izberete
in določite čas osvetlitve, vrednost zaslonke, vrednost osvetlitve,
občutljivost ISO in ravnovesje beline.
1
Če želite izbrati nastavitev, pritisnite [iFn] na objektivu.
• Nastavitev lahko izberete tudi tako, da zavrtite vrtljivi gumb.
Backlight
ISO
5
Pritisnite [Sprožilec] do konca, da posnamete fotografijo.
Razpoložljivi scenski načini (za objektiv SAMSUNG 18-55 mm F3.55.6 OIS II): Beauty Shot (Lepotni posnetek), Portrait (Portret), Children
(Otroci), Backlight (Osvetlitev od zadaj), Landscape (Pokrajina), Sunset
(Sončni zahod), Dawn (Zora), Beach & Snow (Plaža in sneg), Night (Noč)
43
Moj računalnik >
2
Načini za fotografiranje
Če želite izbrati možnost, prilagodite obroč za izostritev na
objektivu.
• Možnost lahko izberete tudi z gumbom za navigacijo.
Možnosti, ki so na voljo
Način za fotografiranje
P
A
S
M
Čas osvetlitve
-
-
O
O
Vrednost zaslonke
-
O
-
O
Vrednost osvetlitve
O
O
O
-
Ravnovesje beline
O
O
O
O
ISO
O
O
O
O
Če želite nastaviti elemente, ki se prikažejo, ko na objektivu pritisnete [iFn]
v načinu za fotografiranje, pritisnite [m] ► 5 ► Lens i-Function
(i-Funkcija za objektiv) ► želena možnost ► Off (Izklopljeno) ali
On (Vklopljeno).
ISO
3
Pritisnite [Sprožilec] do konca, da posnamete fotografijo.
44
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
N Način Zvočna slika
p Panoramski način
V načinu Zvočna slika lahko pred in po snemanju fotografije dodate
glasovno beležko. Pred in po pritisku [Sprožilca] lahko posnamete
glasovno beležko v dolžini največ 10 sekund.
V panoramskem načinu fotoaparat posname več fotografij in jih združi,
da ustvari panoramsko sliko. Po pritisku [Sprožilca] počasi premikajte
fotoaparat v eno od smeri, prikazanih na zaslonu. Fotoaparat
samodejno posname fotografije in jih shrani kot eno fotografijo.
Za nastavitev časa snemanja pritisnite [m] ► 3 ►
Sound Rec Time (Čas snemanja zvoka).
45
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
s Scenski način
V načinu Prizor fotoaparat izbere najboljše nastavitve za vsako vrsto
prizora.
Želeno sceno lahko izberete tako, da v načinu za fotografiranje
pritisnete [f].
Možnost
Možnost
Opis
Sports (Šport): Za fotografiranje
motivov, ki se hitro premikajo
Opis
Beauty Shot (Lepotni posnetek):
Za skrivanje obraznih nepravilnosti
Portrait (Portret): Za samodejno
zaznavanje in izostritev obrazov
ljudi, tako da lahko dosežete
portrete z jasnimi in mehkimi
potezami
Children (Otroci): Naj bodo
otroci na fotografijah vidnejši z
možnostmi fotografiranja njihovih
oblačil in ozadja v živih barvah
Backlight (Osvetlitev od zadaj):
Za fotografiranje motivov,
osvetljenih od zadaj
Close Up (Bližnji posnetek): Za
fotografiranje podrobnih delov
motiva ali majhnega motiva, kot so
rože ali žuželke
Text (Besedilo): Za jasno
zajemanje besedila iz natisnjenih
ali elektronskih dokumentov
46
Moj računalnik >
Možnost
Načini za fotografiranje
Opis
Možnost
Opis
Landscape (Pokrajina): Za
fotografiranje tihožitja in pokrajin
Night (Noč): Za fotografiranje
ponoči ali pri šibki svetlobi
Sunset (Sončni zahod): Za
fotografiranje ob sončnem zahodu
z naravnim videzom rdečih in
rumenih odtenkov
Fireworks (Ognjemet): Za
fotografiranje ognjemeta ponoči
Dawn (Zora): Fotografiranje ob
zori
Beach & Snow (Plaža in sneg):
Za zmanjšanje podosvetljenosti
fotografij zaradi sončne svetlobe,
ki se odbija s peska ali snega
47
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
v Način Video posnetek
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovejši format kodiranja video
V načinu Video posnetek lahko snemate video posnetke v visoki
ločljivosti (1280X720) in zvok prek mikrofona fotoaparata.
•
Če želite prilagoditi raven osvetlitve, lahko izberete Program v
meniju možnosti Movie AE Mode (Način AE za video posnetke),
da se raven osvetlitve nastavi samodejno, ali pa izberite Aperture
Priority (Prednost zaslonke), da ročno nastavite vrednost zaslonke.
Med snemanjem video posnetka pritisnite [Predogled globine], da
aktivirate ali deaktivirate funkcijo AF.
Izberite Fader (Možnost bledenja) v meniju možnosti Movie AE Mode
(Način AE za video posnetke), da nastavite ali odstranite bledenje
scene. Izberete lahko tudi Wind Cut (Odstranjevanje šuma vetra), da
preprečite snemanje hrupa iz okolja, in Voice (Zvok), če želite izključiti
ali vključiti zvok.
Fotoaparat omogoča snemanje video datotek dolžine do 25 minut in
shrani datoteke v obliki MP4(H.264).
•
•
•
•
•
•
•
posnetkov, ki sta ga leta 2003 skupno izdelali mednarodni organizaciji za
standardizacijo ISO-IEC in ITU-T. Ker ta format uporablja veliko stopnjo
stiskanja, lahko v manj prostora v pomnilniku shranite več podatkov.
Če je med snemanjem video posnetka vključena možnost stabilizatorja
slike, fotoaparat lahko posname zvok stabilizatorja slike.
Če med snemanjem video posnetka uporabljate povečavo, se lahko
posname njen zvok.
Če odstranite objektiv fotoaparata med snemanjem video posnetka, se
bo snemanje prekinilo. Med snemanjem ne menjajte objektiva.
Če spremenite kot fotografiranja fotoaparata med snemanjem video
posnetka, fotoaparat morda ne bo mogel natančno posneti fotografij. Da
v čim večji meri zmanjšate tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
V načinu Video posnetek fotoaparat podpira samo funkcijo Večpodročni
AF. Ni pa mogoče uporabljati drugih funkcij nastavitev za območje
izostritve, kot je Zaznavanje obrazov.
Ko velikost datoteke video posnetka preseže 4 GB, fotoaparat
samodejno prekine snemanje. V tem primeru nadaljujte snemanje tako,
da zaženete novo datoteko video posnetka.
Če uporabljate pomnilniško kartico s počasnim zapisovanjem, se
lahko snemanje vašega video posnetka prekine, ker kartica ne more
obdelovati podatkov s hitrostjo, s katero je bil posnet video posnetek.
V tem primeru nadomestite to kartico s hitrejšo pomnilniško kartico ali
zmanjšajte velikost slike (na primer s 1280X720 na 640X480).
Pomnilniško kartico vedno formatirajte s tem fotoaparatom. Če jo
formatirate v drugem fotoaparatu ali računalniku, lahko izgubite datoteke
na kartici ali povzročite spremembe zmogljivosti kartice.
48
Moj računalnik >
Načini za fotografiranje
Razpoložljive možnosti načina za
fotografiranje
Funkcija
Na voljo za
Metering (Merjenje) (str. 73)
P/A/S/M/v
Če želite podrobnosti o funkcijah fotografiranja, glejte 2. poglavje.
OIS (str. 76)
Funkcija
Size (Velikost) (str. 51)
Quality (Kakovost) (str. 52)
Na voljo za
P/A/S/M/i/N/s/
v*/t
P/A/S/M/i/N/p/
s*/v
ISO (str. 53)
P/A/S/M
White Balance (Ravnovesje beline)
(str. 54)
P/A/S/M/v
Picture Wizard (Čarovnik za slike)
(str. 57)
P/A/S/M/v
Color Space (Barvni prostor) (str. 58)
P/A/S/M/i/N/p/
s/t
AF Mode (Način AF) (str. 59)
P/A/S/M/i/s/v*
AF Area (Območje AF) (str. 61)
P/A/S/M/i/s*
AF Priority (Prednost AF) (str. 64)
P/A/S/M
MF Assist (Pomožna funkcija MF)
(str. 65)
P/A/S/M/i/N/p/s/
v/t
Drive (Zaporedno) (Continuous
(Neprekinjeno)/Burst (Zaporedni
posnetki)/Timer (Samosprožilec)/
BKT (BK)) (str. 66)
P/A/S/M/i*/N*/s*/
v*/t*
Flash (Bliskavica) (str. 70)
P/A/S/M/i*/s*/t*
AF Lamp (Lučka AF) (str. 93)
P/A/S/M/i/N/p/s/
v/t*
P/A/S/M/i/N/p/s/
v/t
Exposure compensation
(Izravnava osvetlitve) (str. 77)
P/A/S/i/s/v
Zaklep osvetlitve/izostritve (str. 78)
P/A/S/v
Noise Reduction (Zmanjševanje šuma)
(str. 92)
P/A/S/M
* Nekatere funkcije so v teh načinih omejene.
Smart Range (Pametno območje) (str. 75) P/A/S/M
49
poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Naučite se več o funkcijah, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
S funkcijami fotografiranja si zagotovite fotografije in videoposnetke po meri.
Funkcije fotografiranja
Velikost
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni
iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir oziroma jih
prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča
tudi velikost datoteke. Za fotografije, ki bodo prikazane na digitalnem
okvirju za slike ali v spletu, izberite nižjo ločljivost.
Če želite nastaviti
velikost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Photo Size
(Velikost fotografije) ali Movie Size (Velikost video
posnetka) ► možnost.
Možnosti velikosti fotografije
Ikona
Ikona
Velikost
Priporočljivo za
14M 4592X3056 (3:2)
Velikost
Priporočljivo za
12M 4592X2584 (16:9)
Tiskanje na papir A1 ali predvajanje
na televizorju HDTV.
8M 3872X2176 (16:9)
Tiskanje na papir A3 ali predvajanje
na televizorju HDTV.
5M 3008X1688 (16:9)
Tiskanje na papir A4 ali predvajanje
na televizorju HDTV.
2M 1920X1080 (16:9)
Tiskanje na papir A5 ali predvajanje
na televizorju HDTV.
9M 3056X3056 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A2.
6.7M 2592X2592 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A3.
4M 2000X2000 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A4.
1.6M 1280X1280 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A5.
Možnosti velikosti videoposnetka
Ikona
Velikost
Priporočljivo za
Tiskanje na papir formata A1.
1280 (16:9)
Ogled na televizorju HDTV.
10M 3872X2592 (3:2)
Tiskanje na papir formata A2.
640 (4:3)
Ogled na običajnem televizorju.
6M 3008X2000 (3:2)
Tiskanje na papir formata A3.
320 (4:3)
Nalaganje v splet.
2M 1920X1280 (3:2)
Tiskanje na papir formata A5.
51
Funkcije fotografiranja
Kakovost
Fotoaparat fotografije shranjuje v obliki JPEG ali RAW.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v
času fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in
se v pomnilnik shranijo nespremenjene.
Datoteke RAW imajo pripono datoteke »SRW«. Če želite prilagajati
ali kalibrirati osvetlitev, nastavitev beline, odtenke, kontraste in barve
datotek RAW ali pretvarjati datoteke v obliko JPEG oz. TIFF, lahko
to storite v programu Samsung RAW Converter, ki je na CD-ju s
programsko opremo. Preverite, ali imate za shranjevanje fotografij v
obliki RAW dovolj prostora na pomnilniški kartici.
Če želite nastaviti
kakovost,
Možnost Oblika
Opis
JPEG
Normal (Običajna):
• Stisnjeno za običajno kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje majhne velikosti ali
nalaganje v splet.
RAW
RAW:
• Shranite fotografijo brez izgube podatkov.
• Priporočljivo za urejanje po fotografiranju.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka): fotografijo
shranite v obliki JPEG (zelo visoka kakovost) in
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + visoka): fotografijo
shranite v obliki JPEG (visoka kakovost) in
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + običajna): fotografijo
shranite v obliki JPEG (običajna kakovost) in
RAW.
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Quality
(Kakovost) ► možnost.
Možnosti kakovosti fotografije
Možnost Oblika
JPEG
JPEG
Opis
Super Fine (Zelo visoka):
• Stisnjeno za najboljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje velike velikosti.
Fine (Visoka):
• Stisnjeno za boljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje običajne velikosti.
Možnosti videoposnetka
Možnost Pripona datoteke
Opis
MP4 (H.264)
Normal (Običajna): Snemanje
videoposnetkov običajne kakovosti.
MP4 (H.264)
HQ: Snemanje videoposnetkov visoke
kakovosti.
52
Funkcije fotografiranja
Občutljivost ISO
Vrednost občutljivosti ISO predstavlja občutljivost fotoaparata na
svetlobo.
Primeri
Pri večji vrednosti ISO je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Zato
lahko pri višji vrednosti občutljivosti ISO fotografirate v temnejših
prostorih pri večji hitrosti sprožilca. Vendar se lahko pri tem poveča
količina šuma na slikah, ki so lahko tudi zrnaste.
Če želite nastaviti
občutljivost ISO,
V načinu za fotografiranje pritisnite [I] ► možnost.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• V prostorih, kjer je prepovedana uporaba bliskavice, povečajte vrednost
občutljivosti ISO. Če nastavite visoko vrednost občutljivosti ISO, lahko
ustvarite jasno fotografijo brez dodatne svetlobe.
• Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da bi zmanjšali šume na
fotografijah z višjo vrednostjo ISO. (str. 92)
53
Funkcije fotografiranja
Nastavitev beline (vir svetlobe)
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe.
Če želite imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne
svetlobne pogoje, da kalibrirate ravnovesje beline, na primer Auto
WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba),
Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframova svetloba), lahko pa tudi
ročno prilagodite temperaturo barve. Prilagodite lahko tudi barvo za
prednastavljene vire svetlobe, tako da se barve na fotografiji ujemajo z
dejansko sceno v mešanih svetlobnih pogojih.
Če želite nastaviti
belino,
V načinu za fotografiranje pritisnite [w] ► možnost.
Možnosti nastavitve beline
Možnost
Opis
Auto WB (Samodejna nastavitev beline)*: Fotoaparat uporabi
samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
Daylight (Dnevna svetloba)*: To možnost izberite pri
fotografiranju zunaj na sončen dan. Pri tej možnosti bodo
barve na fotografiji najbolj ustrezale naravnim barvam scene.
Cloudy (Oblačno)*: To možnost izberite, ko fotografirate zunaj
na oblačen dan ali v senci. Fotografije, narejene ob oblačnem
vremenu, so bolj modrikaste kot tiste, narejene na sončen dan.
S to možnostjo ta učinek izravnate.
Možnost
Opis
Fluorescent White (Fluorescentna bela)*: To možnost
izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi. Zlasti
za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi s temperaturo
barve okrog 4200 K.
Fluorescent NW (Fluorescentna neonska bela)*: To možnost
izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi. Zlasti
za fotografiranje pri fluorescentni svetlobi z zelo belimi odtenki
s temperaturo okrog 5000 K.
Fluorescent Daylight (Fluorescentna dnevna svetloba)*:
To možnost izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni
svetlobi. Zlasti za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi z
rahlo modrimi odtenki s temperaturo okrog 6500K.
Tungsten (Volframova svetloba)*: To možnost izberite,
ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami
ali halogenskimi lučmi. Volframove žarnice imajo rdeč odtenek.
S to možnostjo ta učinek izravnate.
Flash WB (Nastavitev beline bliskavice)*: Izberite pri uporabi
bliskavice.
Custom Set (Nastavitev po meri):
Uporabite prednastavljene vrednosti. Belino lahko ročno
nastavite tako, da fotografirate bel list papirja. S krogom za
merjenje točk beline slikajte list papirja in nastavite belino.
* Te možnosti lahko prilagodite po meri.
54
Funkcije fotografiranja >
Možnost
Nastavitev beline (vir svetlobe)
Nastavitev prednastavljenih možnosti po meri
Opis
Color Temp. (Temperatura barve):
Ročno prilagodite temperaturo barve vira svetlobe.
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje
določeno vrsto vira svetlobe. Z vse višjo temperaturo barve
postaja razporeditev barv hladnejša. Ko pa temperatura barve
pada, postaja razporeditev barv toplejša.
Prednastavljene možnosti beline lahko nastavite po meri. V načinu
za fotografiranje pritisnite [m] ► 1 ali 6 ► White Balance
(Nastavitev beline) ► možnost, in pritisnite [f].
WB Adjust
Jasno nebo
Fluorescentna H
Oblačno
Dnevna svetloba
Fluorescentna L
Back
Reset
Halogenska luč
Volframova svetloba
Svetloba sveče
55
Funkcije fotografiranja >
Nastavitev beline (vir svetlobe)
Primeri
Auto WB (Samodejna nastavitev beline)
Daylight (Dnevna svetloba)
Fluorescent Daylight
(Fluorescentna dnevna svetloba)
Tungsten (Volframova svetloba)
56
Funkcije fotografiranja
Čarovnik za slike (slogi fotografij)
Čarovnik za slike omogoča uporabo različnih slogov, videzov in
čustvenih razpoloženj na fotografijah. Ustvarite in shranite lahko
lastne sloge fotografij, tako da prilagodite barvo, nasičenost, ostrino in
kontrast vsakega sloga.
Primeri
Glede slogov ne obostaja nikakršno pravilo za njihovo uporabo
pod določenimi pogoji. Preizkusite različne sloge in poiščite lastne
nastavitve.
Če želite določiti slog
fotografij,
V načinu za fotografiranje pritisnite [
Standard (Standardno)
Vivid (Živahno)
Portrait (Portret)
Landscape (Pokrajina)
Forest (Gozd)
Retro (Starinski učinek)
Cool (Hladno)
Calm (Mirno)
Classic (Klasično)
] ► možnost.
Prilagodite lahko tudi vrednost prednastavljenih nastavitev slogov. Izberite
možnost čarovnika za slike, pritisnite [F] in prilagodite barvo,
nasičenost, ostrino ali kontrast.
57
Funkcije fotografiranja
Barvni prostor
Naprave za digitalno slikanje, kot so digitalni fotoaparati, zasloni in
tiskalniki, imajo svoje načine za predstavitev barv, ki se imenujejo
barvni prostori.
Fotoaparat omogoča izbiro dveh barvnih prostorov: sRGB ali Adobe
RGB.
sRGB se običajno uporablja za ustvarjanje barv na računalniških
zaslonih in je tudi standardni barvni prostor za Exif. sRGB je
priporočljiv za običajne slike in slike, ki jih želite objaviti v spletu.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima v primerjavi s
sRGB širše barvno območje. Njegovo širše barvno območje zagotavlja
enostavno urejanje fotografij na računalniku. Posamezni programi
so običajno združljivi z omejenim številom barvnih prostorov. Če v
programu, ki ni združljiv z barvnim prostorom slike, odprete tako sliko,
bodo barve prikazane kot svetlejše.
Če želite nastaviti
barvni prostor,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Color Space
(Barvni prostor) ► možnost.
58
Funkcije fotografiranja
Način AF
Naučite se prilagoditi ostrenje fotoaparata glede na motiv.
Posamezni AF
Način ostrenja, primeren motivu, lahko izberete med možnostmi Single
Auto Focus (Posamezna samodejna izostritev), Continuous Auto
Focus (Neprekinjena samodejna izostritev) in Manual Focus (Ročna
izostritev). Funkcija AF je aktivirana, ko [Sprožilec] pritisnete do
polovice. V načinu MF morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu,
da ročno izostrite motiv.
Posamezni AF je primeren za slikanje mirnih motivov. Ko [Sprožilec]
pritisnete do polovice, se slika v območju izostritve izostri. Ko je
ostrenje končano, območje postane zeleno.
V večini primerov lahko izostritev dosežete tako, da izberete možnost
Single AF (Posamezna samodejna izostritev). Hitro premikajoče se
motive ali motive, ki so podobne barve, kot je ozadje, je težko izostriti.
V takem primeru izberite ustrezen način ostrenja.
Če je na objektivu stikalo AF/MF, ga nastavite na MF in ročno
prilagodite izostritev.
Če objektiv nima stikala AF/MF, pritisnite [F], da izberete želeni način AF.
Če želite nastaviti
samodejno
izostritev,
V načinu za fotografiranje pritisnite [F] ► možnost.
59
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Neprekinjeni AF
Ročna izostritev
Medtem ko [Sprožilec] pritiskate do polovice, fotoaparat nadaljuje s
samodejnim ostrenjem. Ko se v območju izostritve motiv izostri, ostane
izostren, tudi če se premika. Ta način je priporočljiv za fotografiranje
npr. osebe na kolesu, psa, ki teče ali avtomobilske dirke.
Ročno lahko izostrite motiv tako, da zavrtite obroč za ostrenje na
objektivu. Pomožna funkcija MF vam omogoča enostavno ostrenje.
Medtem ko vrtite obroč za ostrenje, se območje izostritve povečuje
ali pa se prikaže pomožna vrstica za izostritev, ki vam pomaga doseči
jasno izostritev. Ta način je priporočljiv za fotografiranje motiva, ki je
podobne barve, kot je ozadje, nočnega prizorišča ali ognjemeta.
60
Funkcije fotografiranja
Območje AF
Funkcija območja AF spremeni položaj območja izostritve.
Izbirni AF
Običajno fotoaparati skušajo izostriti najbližji motiv. Ko pa je v
objektivu več motivov, se lahko zgodi, da se izostrijo neželeni motivi.
Če ne želite izostriti neželenih motivov, spremenite območje izostritve
in izostrite želeni motiv. Če izberete ustrezno območje izostritve, bo
fotografija jasnejša in ostrejša.
Funkcijo ostrenja lahko nastavite za želeno območje. Uporabite učinek
neizostritve in še bolj poudarite želeni motiv.
Če želite nastaviti
območje samodejne
izostritve,
Izostritev na spodnji fotografiji je bila prestavljena in zmanjšana, da
ustreza velikosti obraza osebe na fotografiji.
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► AF Area
(Območje AF) ► možnost.
AF Zoom
Move
Če želite spremeniti velikost ali premakniti območje izostritve, v načinu za
fotografiranje pritisnite [o]. Z gumbom za navigacijo premaknite območje
izostritve. Z vrtljivim gumbom spremenite velikost območja izostritve.
61
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Večpodročni AF
AF za zaznavanje obrazov
Fotoaparat prikaže zelen kvadrat na območjih, na katerih je izostritev
pravilno nastavljena. Fotografija je razdeljena na dve ali več območij,
fotoaparat pa pridobi točke izostritve vsakega območja. Ta možnost je
priporočljiva za fotografiranje pokrajine.
Fotoaparat se osredotoči na človeške obraze. Zazna lahko obraze do
10 oseb. Ta nastavitev je priporočljiva za fotografiranje skupine ljudi.
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat območja izostritve prikaže z
zeleno, kot je prikazano na spodnji fotografiji.
Ko do polovice pritisnete [Sprožilec], fotoaparat izostri obraze, kot
je prikazano na spodnji fotografiji. Če fotografirate skupino ljudi,
fotoaparat prikaže izostritev obraza najbližje osebe v rdeči barvi, vse
ostale obraze ljudi pa v sivi barvi.
62
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
AF za avtoportret
Pri fotografiranju avtoportreta je težko preveriti, ali je vaš obraz
izostren. Ko je ta funkcija vklopljena, je razdalja izostritve nastavljena
na blizu, in piskanje fotoaparata postane hitrejše, ko je izostreno.
63
Funkcije fotografiranja
Prednost AF
Fotoaparat fotografira samo, če je izostritev pravilno nastavljena, ko
pritisnete [Sprožilec].
Z vklopljeno funkcijo boste vedno dosegli primerno izostrene
fotografije. Z izklopljeno funkcijo fotografirajte ne glede na izostritev.
Če želite nastaviti
prednost izostritve,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 2 ► AF
Priority (Prednost AF) ► možnost.
64
Funkcije fotografiranja
Pomožna funkcija ročne izostritve
V načinu ročne izostritve (MF) morate zavrteti obroč za izostritev na
objektivu, da ročno izostrite motiv. Če nastavite pomožno funkcijo MF,
je izostritev lahko bolj jasna. Ta funkcija je na voljo le pri objektivih, ki
podpirajo ročno izostritev.
Če želite nastaviti
pomožno funkcijo
izostritve,
* Privzeto
Možnost
Opis
Off
(Izklopljeno)
Ne uporabi funkcije.
Območje izostritve se poveča, ko zavrtite obroč za
izostritev.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 2 or 7
► MF Assist (Pomožna funkcija MF) ► možnost.
Enlarge
(Povečanje)*
Prikaz za pomoč izostritve se poveča skladno s
povečanjem izostritve, ko zavrtite obroč za izostritev.
FA
65
Funkcije fotografiranja
Zaporedno (način za fotografiranje)
Neprekinjeno
Nastavite lahko načine za fotografiranje, kot so neprekinjeno
fotografiranje, zaporedni posnetki, samosprožilec in druge.
Izberite možnost Single (Enojno), da posnamete eno fotografijo
naenkrat. Če želite fotografirati hitro premikajoče se motive, izberite
možnost Continuous (Neprekinjeno) ali Burst (Zaporedni posnetki).
Izberite AE BKT (Kadriranje s samodejno osvetlitvijoing), WB
BKT (Kadriranje z nastavitvijo beline) ali P Wiz BKT (Kadriranje s
čarovnikom za slike), da prilagodite osvetlitev, nastavitev beline ali
uporabite učinke Čarovnika za slike. Izberete lahko tudi možnost
Timer (Samosprožilec) in fotografirate sami sebe.
Če želite nastaviti način za
fotografiranje,
V načinu za fotografiranje pritisnite [
možnost.
Ob pritisku na [Sprožilec] neprekinjeno fotografirate. Posnamete
lahko do 3 fotografije na sekundo.
]►
Enojno
Ob pritisku na [Sprožilec] posnamete eno fotografijo. Priporočljivo za
splošne pogoje.
66
Funkcije fotografiranja >
Zaporedno (način za fotografiranje)
Zaporedni posnetki
Samosprožilec
Z enim pritiskom na [Sprožilec] zaporedno posnamete do 10 fotografij
na minuto (3 sekunde), 15 fotografij na minuto (2 sekundi) ali 30
fotografij (1 sekunda) na minuto fotografij na minuto. Priporočljivo za
fotografiranje hitrega gibanja ali hitro premikajočih se motivov, kot so
npr. dirkalni avtomobili.
Fotografirajte z zamikom od 2 do 30 sekund. Zamik lahko prilagodite v
korakih po 1 sekundo.
Za nastavitev števila posnetkov v načinu za fotografiranje pritisnite [
Burst (Zaporedni posnetki) in nato [F].
]►
Za nastavitev zamika v načinu za fotografiranje pritisnite [
(Samosprožilec) in nato [F].
] ► Timer
67
Funkcije fotografiranja >
Zaporedno (način za fotografiranje)
Kadriranje s samodejno osvetlitvijoing
(AE BKT)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije:
izvirno, za odtenek temnejšo in za odtenek svetlejšo. Uporabite
stojalo, da med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite
nastanek zamegljene fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju
BKT Set.
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB BKT)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne
fotografije: izvirnik in dve dodatni fotografiji z različnima nastavitvama
beline. Izvirna fotografija nastane, ko pritisnete [Sprožilec]. Drugi dve
fotografiji fotoaparat samodejno prilagodi glede na nastavljeno belino.
Nastavitve lahko prilagodite v meniju BKT Set.
WB+2
WB-2
Osvetlitev +2
Osvetlitev -2
Izvirnik
Izvirnik
68
Funkcije fotografiranja >
Zaporedno (način za fotografiranje)
Kadriranje s čarovnikom za slike
(P Wiz BKT)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačno nastavitvijo čarovnika za slike. Fotoaparat posname
fotografijo in uporabi tri možnosti čarovnika za slike, ki ste jih nastavili
za posneto sliko. Različne nastavitve lahko izberete v meniju BKT Set.
Nastavitev kadriranja
Nastavite lahko možnosti za AE BKT, WB BKT, P Wiz BKT.
Če želite nastaviti
možnost kadriranja,
Možnost
Opis
AE BKT Set
Nastavite zaporedje in območje kadriranja.
• BKT Order (Zaporedje BKT): Nastavite
zaporedje, v katerem fotoaparat posname
izvirno fotografijo, njeno temnejšo in svetlejšo
različico (predstavljeni z 0, + in -).
• BKT Area (Območje BKT): Nastavite obseg
osvetlitve pri treh fotografijah AE BKT.
WB BKT Set
Prilagodite obseg intervala za tri fotografije
WB BKT.
Na primer, AB-/+3 prilagodi vrednost rumene za
plus ali minus tri korake. MG-/+3 prilagodi vrednost
vijolične v isti meri.
P Wiz BKT Set
Izberite tri nastavitve čarovnika za slike, ki jih
fotoaparat uporabi za tri fotografije P Wiz BKT.
Retro (Starinski učinek)
Vivid (Živahno)
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 3 ►
BKT Set ► možnost.
Standard (Standardno)
69
Funkcije fotografiranja
Bliskavica
Za realistično fotografijo motiva je nujna stalna količina svetlobe.
Kadar količina svetlobe niha, lahko uporabite bliskavico in zagotovite
stalno količino svetlobe. Izberite ustrezne nastavitve glede na vir
svetlobe in motiv.
Če želite nastaviti
možnosti bliskavice,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Flash
(Bliskavica) ►možnost.
Možnosti bliskavice
Možnost Opis
Možnost Opis
1st Curtain (1. zastor): Bliskavica
se sproži takoj za tem, ko se odpre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname prej in jasno.
2nd Curtain (2. zastor): Bliskavica
se sproži ravno pred tem, ko
se zapre zaslonka. Fotoaparat
fotografijo motiva posname kasneje
in jasno.
Smer gibanja žoge
Smer gibanja žoge
Off (Izklopljeno): Bliskavica se ne sproži.
Smart Flash (Pametna bliskavica): Fotoaparat samodejno
prilagodi svetlost bliskavice glede na količino svetlobe v okolju.
Auto (Samodejno): Bliskavica se pri fotografiranju v temnih
prostorih sproži samodejno.
Auto + Red (Samodejno + Rdeče): Bliskavica se samodejno
sproži in zmanjša učinek rdečih oči.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne
sproži drugič.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
Fill in (Dosvetlitev): Bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo.
Fill-in Red (Dosvetlitev rdeče): Bliskavica se sproži, kadar
posnamete fotografijo, in prepreči učinek rdečih oči.
70
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Odstranitev učinka rdečih oči
Uporaba vgrajene bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo v temi, se lahko v očeh
pojavijo rdeče pike. Če želite to preprečiti, izberite možnost Fill-in Red
(Dosvetlitev rdeče).
Če želite odpreti vgrajeno bliskavico, pritisnite gumb za izskok
bliskavice. Bliskavica se ne sproži, ko je vgrajena bliskavica zaprta,
vendar samodejno izskoči in se sproži v načinih t, s.
Brez odstranitve učinka rdečih oči
Z odstranitvijo učinka rdečih oči
71
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Prilagajanje jakosti bliskavice
Prilagodite jakost bliskavice, da se izognete preveliki ali premajhni
osvetlitvi. Bliskavico lahko prilagodite za ± 2 stopnji.
Če želite nastaviti
jakost bliskavice,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Flash ►
možnost ► [F] ► povlecite vrtljivi gumb ali pritisnite
[C/w].
Flash Exposure Value
Back
Reset
72
Funkcije fotografiranja
Merjenje
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe.
Fotoaparat meri količino svetlobe v sceni in pri nekaterih svojih načinih
delovanja uporablja merjenje za prilagoditev različnih nastavitev.
Na primer, če je motiv na videz temnejši od svoje dejanske barve,
fotoaparat posname preosvetljeno fotografijo takega motiva. Če je
motiv na videz svetlejši od svoje dejanske barve, fotoaparat posname
podosvetljeno fotografijo takega motiva.
Svetlost in splošno razpoloženje fotografije sta odvisna tudi od načina,
na katerega fotoaparat meri količino svetlobe. Izberite ustrezno
nastavitev za pogoj fotografiranja.
Če želite nastaviti možnost
merjenja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [C] ►
možnost.
Točkovno
Točkovni način izračuna količino svetlobe na sredini scene. Če želite
posneti fotografijo v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev
za motivom, fotoaparat prilagodi osvetlitev in ustrezno posname motiv.
Na primer, če v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za
motivom, izberete možnost Večpodročno, fotoaparat izračuna, da je
svetlobe veliko, zaradi česar posname temnejšo fotografijo. To lahko
preprečite, če izberete točkovni način, ki izračuna količino svetlobe v
določenem območju.
Motiv je svetle barve, ozadje pa je temno. V takem primeru je
priporočljiva uporaba točkovnega načina, saj je razlika med osvetlitvijo
motiva in ozadja velika.
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve
Ko je ta funkcija vklopljena, fotoaparat samodejno nastavi optimalno
osvetlitev, tako da izračuna svetlost območja izostritve. Ta funkcija je
na voljo le, če za način merjenja izberete merjenje Spot (Točkovno) ali
Multi (Večpodročno) in Selection AF (Izbirni AF).
Če želite nastaviti
to funkcijo,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 3 ►
Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF) ► možnost.
73
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Sredinsko uravnoteženo
Večpodročno
Sredinsko uravnoteženi način izračuna širše območje kot točkovni.
Povzame količino svetlobe v središčnem delu fotografije (60~80 %)
in ostalem delu fotografije (20~40 %). Način je priporočljiv v primeru,
ko je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja majhna ali je območje
motiva veliko v primerjavi s celotno kompozicijo fotografije.
Večpodročni način izračuna količino svetlobe na več območjih. Kadar
je količina svetlobe zadostna ali nezadostna fotoaparat prilagodi
osvetlitev, tako da izmeri povprečne vrednosti scene. Ta način je
primeren za običajne fotografije.
74
Funkcije fotografiranja
Pametno območje
Če se svetle podrobnosti zaradi razlik v senčenju na fotografiji ne
vidijo, ta funkcija to samodejno popravi.
Brez učinka pametnega območja
Če želite nastaviti
možnosti za Smart
Range (Pametno
območje)
Z učinkom pametnega območja
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Smart Range
(Pametno območje) ► možnost.
75
Funkcije fotografiranja
Optična stabilizacija slike (OIS)
Uporabite funkcijo Optical Image Stabilization (OIS) (Optična
stabilizacija slike) in zmanjšajte tresenje fotoaparata. Funkcija OIS
morda ni na voljo pri nekaterih objektivih.
Do tresenja fotoaparata pride v temnih prostorih ali pri fotografiranju
zunaj. V takih primerih fotoaparat uporabi počasnejše hitrosti zaslonke
in poveča količino prejete svetlobe, kar lahko povzroči zamegljeno
fotografijo. To funkcijo lahko preprečite tako, da uporabite funkcijo OIS.
Če ima vaš objektiv stikalo OIS, ga morate obrniti, če želite uporabljati
to funkcijo.
Če želite nastaviti
možnosti OIS,
Možnosti OIS
Možnost
Opis
Mode 1 (1. način): Funkcija OIS je na voljo samo,
ko [Sprožilec] pritisnete do konca ali do polovice.
Mode 2 (2. način): Funkcija OIS je vklopljena.
Off (Izklopljeno): Funkcija OIS je stalno izklopljena.
(Ta možnost pri nekaterih objektivih morda ni na voljo.)
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► OIS (Optična
stabilizacija slike) ► možnost.
Brez popravka OIS
S popravkom OIS
76
Funkcije fotografiranja
Izravnava osvetlitve
Fotoaparat samodejno nastavi osvetlitev, tako da izmeri ravni svetlobe
iz kompozicije fotografije in položaja motiva. Če je osvetlitev, ki jo
fotoaparat nastavi, višja ali nižja od želene, jo lahko ročno prilagodite.
Vrednost osvetlitve lahko prilagodite v ±3 korakih. Fotoaparat prikaže
opozorilo osvetlitve v rdeči barvi za vsak korak, ki preseže obseg ±3.
Če želite prilagoditi vrednost osvetlitve, zadržite [W] in obrnite vrtljivi
gumb v levo ali desno.
+2
-2
Izvirnik
Vrednost osvetlitve lahko preverite s položajem indikatorja ravni
osvetlitve.
Opozorilo osvetlitve
Standardni indeks osvetlitve
Korak EV
Indikator ravni
osvetlitve
Zmanjšana osvetlitev
(temnejša)
Povečana osvetlitev
(svetlejša)
Nastavite lahko velikost prilagoditve osvetlitve v delih korakov.
Možnost 1/3 korakov je bolj podrobna kot možnost 1/2 koraka.
Za nastavitev velikosti
prilagoditve osvetlitve:
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► u ►
EV Step (Korak EV) ► možnost.
Možnost Opis
1/3
Nastavite velikost prilagoditve osvetlitve po 1/3 koraka.
1/2
Nastavite velikost prilagoditve osvetlitve po 1/2 koraka.
77
Funkcije fotografiranja
Zaklepanje osvetlitve/izostritve
Če ni mogoče doseči primerne osvetlitve zaradi močnega barvnega
kontrasta ali če želite posneti fotografijo, na kateri je motiv izven
območja samodejne izostritve, uporabite možnost zaklepa izostritve ali
osvetlitve in nato posnemite fotografijo.
Po zaklepu osvetlitve ali izostritve objektiv usmerite v želeno smer in
pritisnite [Sprožilec].
Če želite zakleniti osvetlitev ali izostritev, prilagodite kompozicijo
fotografije, ki jo želite izostriti ali zanjo izračunati osvetlitev, ter pritisnite
[E].
Funkcijo, dodeljeno gumbu, lahko spremenite v zaklep izostritve ali oboje.
Funkcija, ki jo izvedete tako, da do polovice pritisnete [Sprožilec], je
odvisna od funkcije, dodeljene [E]. (str. 94)
78
Funkcije fotografiranja
Funkcije videoposnetkov
Funkcije za videoposnetke so opisane spodaj.
Način AE za video posnetke
Nastavite vrednost zaslonke tako, da bo ustrezala snemanju
videoposnetka.
Če želite nastaviti
možnosti
zaslonke,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Movie AE Mode
(Način AE za video posnetke) ► možnost.
Možnost bledenja
Za sceno lahko uporabite učinek bledenja, tako da uporabite
funkcijo bledenja na fotoaparatu, pri čemer vam je ne bo treba
naknadno urejati na računalniku. Z ustrezno uporabo funkcije lahko
videoposnetkom dodajate dramatične učinke.
Če želite nastaviti
možnosti bledenja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Fader (Možnost
bledenja) ► možnost.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): Funkcija bledenja ni vklopljena.
Možnost
Opis
In (Začetek): Scena postopoma začne bledeti.
Program: Vrednost zaslonke se prilagodi samodejno.
Out (Konec): Scena postopoma izgublja bledost.
Aperture Priority (Prednost zaslonke): Pred snemanjem video
posnetka ročno nastavite vrednost zaslonke. Obrnite vrtljivi
gumb, da prilagodite vrednost zaslonke.
In-out (Začetek – konec): Funkcija bledenja se uporabi na
začetku in koncu scene.
79
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Odstranjevanje šuma vetra
Zvok
Pri snemanju videoposnetkov v hrupnem okolju se na videoposnetek
posnamejo tudi nenačrtovani zvoki. Zlasti glasni šumi vetra so pri
predvajanju videoposnetkov zelo moteči. Uporabite funkcijo za
odstranjevanje šuma vetra, da odstranite nekatere zvoke okolja ter
šum vetra.
Včasih so videoposnetki brez zvoka bolj privlačni kot tisti s posnetim
zvokom. Izklopite zvok in posnemite videoposnetek brez zvoka.
Če želite nastaviti
možnosti za
odstranjevanje
šuma vetra,
Če želite nastaviti
možnosti zvoka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [f] ► Voice (Zvok) ►
možnost.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 8 ►
Wind Cut (Odstranjevanje šuma vetra) ► možnost.
Samodejna izostritev
Med snemanjem video posnetka pritisnite [Predogled globine], da
aktivirate ali deaktivirate funkcijo AF. Ta funkcija morda ni na voljo,
odvisno od objektiva, ki ga uporabljate.
80
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati ter urejati fotografije in video posnetke.
Za urejanje datotek v računalniku glejte 5. poglavje.
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek
Spoznajte, kako hitro poiskati fotografije in video posnetke prek
pogleda sličic, ter kako zaščititi in brisati datoteke.
Ogled fotografij
1
Ogled sličic
Če želite iskati želene fotografije in video posnetke, preklopite na
prikaz sličic. V prikazu sličic je hkrati prikazanih več slik, tako da
lahko hitro pregledate elemente, ki jih želite najti. Datoteke lahko tudi
razvrstite in prikažete glede na njihovo vrsto ter datum in teden, ko so
bile posnete.
Pritisnite [y].
• Prikaže se zadnja posneta datoteka.
2
Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite [C/w], če želite brskati
po datotekah.
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EVC
Picture Wizard
Photo Size
Date
Filter
Pritisnite [ ], da se prikaže 9 ali 20 sličic.
Pritisnite [ ], če se želite vrniti v prejšnji način.
82
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Ogled datotek po kategorijah v pametnem
albumu
1
V prikazu sličic pritisnite [m].
2
Izberite kategorijo in nato pritisnite [o].
Možnost
Opis
Type (Vrsta)
Oglejte si datoteke glede na vrsto datoteke, npr.
fotografije, video posnetki ali fotografije z zvočnimi
beležkami.
Date (Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
Week (Teden)
Oglejte si datoteke po tednu, ko so bile shranjene.
Location
(Mesto)
Oglejte si datoteke po mestu, kjer so bile shranjene.
(Informacije o kraju imajo le fotografije, ki ste jih
posneli z modulom GPS.)
Zaščita datotek
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato
pritisnite [ ].
• Če želite odstraniti zaščito, znova pritisnite [
].
Brisanje datotek
Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje in zagotovite več prostora
na pomnilniški kartici. Zaščitene datoteke se ne izbrišejo.
Brisanje datoteke
Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.
3
Izberite možnost in nato pritisnite [o].
1
V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
].
83
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Brisanje več datotek
Brisanje vseh datotek
Izberete lahko več datotek in jih izbrišete.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [
(Izbriši več).
Izbrišete lahko vse datoteke na pomnilniški kartici hkrati.
] ► Multiple Delete
• Druga možnost je, da v načinu za predvajanje pritisnete [m] ►
n► Delete (Izbriši) ► Select (Izberi).
2
Datoteke, ki jih želite izbrisati, izberite tako, da pritisnete
[C/w] in nato [o].
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite n ► Delete (Izbriši) ► All (Vse).
3
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
• Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [o].
3
Pritisnite [
].
4
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
84
Predvajanje/urejanje
Ogled fotografij
Povečanje fotografije
Ogled diaprojekcije
Ko si fotografije ogledujete v načinu za predvajanje, jih lahko
povečate. Uporabite lahko tudi funkcijo obrezovanja, da izločite del
slike, prikazane na zaslonu, in ga shranite kot novo datoteko.
Fotografije si lahko ogledate v diaprojekciji, diaprojekciji lahko dodate
različne učinke in predvajate glasbo v ozadju.
Povečano območje
Povečava (največja mogoča
povečava se lahko razlikuje glede
na ločljivost)
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite
3
Izberite učinek za diaprojekcijo.
.
• Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.
Full Image
Možnost
Opis
Images (Slike)
Nastavite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki
diaprojekcije.
All (Vse): Oglejte si vse fotografije v diaprojekciji.
Date (Datum): V diaprojekciji si oglejte fotografije,
posnete na določen datum.
Select (Izbira): Oglejte si izbrane fotografije v
diaprojekciji.
Sound picture (Zvočna slika): oglejte si fotografije
posnetega glasu v diaprojekciji.
Effect (Učinek)
Izberite učinek za prehod med fotografijami.
Izberite Off (Izklopljeno), če ne želite učinkov.
Interval
(Interval)
Izberite, koliko časa bo vsaka fotografija prikazana.
Music (Glasba)
Predvajajte glasbo v ozadju.
Trim
Če želite povečati fotografijo, v načinu za predvajanje
pritisnite [ ].
Pritisnite [ ], da zmanjšate fotografijo.
Za
Naredite naslednje
Premik povečanega območja
Pritisnite [F, I, C, w].
Obrezovanje povečane slike
Pritisnite [f]. (shrani se kot nova
datoteka)
Vrnitev na izvirno sliko
Pritisnite [o].
4
Izberite Slide Show (Diaprojekcija) ► Play (Predvajaj).
• Diaprojekcija se začne takoj.
85
Predvajanje/urejanje >
Ogled fotografij
Poudarjanje
Samodejno obračanje
Ta funkcija zaznava dele fotografije, ki so pretirano svetli. Ko si
ogledujete fotografijo z vklopljenim poudarjanjem, pretirano osvetljeni
predeli fotografije modro utripajo.
Ko je funkcija samodejnega obračanja vklopljena, fotoaparat
samodejno obrača fotografije, ki ste jih posneli navpično, tako da se
na zaslonu prikažejo vodoravno.
Za nastavitev
možnosti
samodejnega
zasuka:
Izvirnik
Za nastavitev
možnosti
poudarjanja:
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ► n ►
Auto Rotate (Samodejni zasuk) ► možnost.
Poudarjeno
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ► n ►
Highlight (Poudari) ► možnost.
86
Predvajanje/urejanje
Predvajanje video posnetkov
Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga prirežete.
Movie Size
Date
Pause
Stop
Krmilniki za ogled video posnetkov
Za
Naredite naslednje
Previjanje nazaj
Pritisnite [C].
Vsakič, ko pritisnete [C], fotoaparat opravi
pregled nazaj v korakih po 2X, 4X in 8X.
Začasna zaustavitev/
predvajanje
Pritisnite [o].
Previjanje naprej
Pritisnite [w].
Vsakič, ko pritisnete [w], fotoaparat opravi
pregled naprej v korakih po 2X, 4X in 8X.
Nadzor glasnosti
Obrnite vrtljivi gumb v levo ali desno.
Zaustavitev
Pritisnite [F].
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
Pritisnite [o] na mestu, kjer želite, da se začne nov video
posnetek.
2
Ko je posnetek začasno ustavljen, pritisnite [ ].
3
Pritisnite [o] na mestu, kjer želite, da se nov video
posnetek konča.
4
Ko je posnetek začasno ustavljen, pritisnite [ ].
5
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Prirezana datoteka se shrani kot ločena datoteka z novim imenom.
87
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
Zajemanje slike med predvajanjem
1
Pritisnite [o] na točki, na kateri želite shraniti sliko.
2
Pritisnite [I].
• Zajeta fotografija ima enako ločljivost kot video posnetek.
• Zajeta datoteka se shrani kot ločena datoteka z novim imenom.
88
Predvajanje/urejanje
Urejanje fotografij
Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje
velikosti, obračanje, odstranjevanje učinka rdečih oči ter prilagajanje
svetlosti, kontrasta in nasičenosti. Urejene fotografije se shranijo kot
nove datoteke z drugačnim imenom.
Za nastavitev možnosti
urejanja slik:
* Privzeto
Ikona
Opis
Smart Filter (Pametni filter): Fotografijam dodajte različne
učinke filtra in ustvarite edinstvene podobe.
V načinu za predvajanje pritisnite [f]
►možnost.
Off
(Izklopljeno)*
Miniature
(Miniatura)
Fish-Eye
(Ribje oko)
Defog
(Odstranjevanje
zamegljenosti)
Halftone Dots
(Poltonske točke)
Soft Focus
(Mehka izostritev)
Možnosti
* Privzeto
Ikona
Opis
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči): Odstranite učinek
rdečih oči s fotografije. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Backlight (Osvetljenost od zadaj): Popravite svetlost preslabo
osvetljene fotografije. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Nova datoteka je lahko manjša od izvirne.
Pred popravkom
Po popravku
89
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
* Privzeto
Ikona
Opis
* Privzeto
Ikona
Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij):
Fotografijam dodajte razne sloge.
Opis
Rotate (Vrtenje): Zasukajte fotografijo. (Off (Izklopljeno)*,
Right 90° (90° v desno), Left 90° (90° v levo), 180°,
Horizontal (Vodoravno), Vertical (Navpično))
Nova datoteka je lahko manjša od izvirne.
Off (Izklopljeno)*
Soft (Mehko)
Vivid (Živahno)
Forest (Gozd)
Autumn (Jesen)
Misty (Megleno)
Gloomy (Temno)
Classic (Klasično)
Face Retouch (Retuširanje obraza): Skrijte obrazne
nepravilnosti. (Off (Izklopljeno)*, Level 1 (1. raven),
Level 2 (2. raven), Level 3 (3. raven))
Resize (Spreminjanje velikosti): Spremenite velikost fotografije.
(Off (Izklopljeno)*, 10M, 6M, 2M)
Razpoložljive ločljivosti se lahko razlikujejo odvisno od
velikosti izbrane fotografije.
90
Poglavje 4
Meni nastavitev fotoaparata
Spoznajte meni uporabniških in splošnih nastavitev.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bodo bolje ustrezale vašim potrebam in željam.
Meni nastavitev fotoaparata
Uporabniške nastavitve
S temi nastavitvami lahko nastavite uporabniško okolje.
Za nastavitev
uporabniških možnosti:
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► u ►
možnost.
Obseg samodejne občutljivosti ISO
Nastavite lahko največjo vrednost ISO, pod katero se izbere vsak
korak EV, ko nastavite možnost ISO Auto (Samodejna občutljivost
ISO).
* Privzeto
Korak EV
Nastavite lahko velikost prilagoditve osvetlitve v delih korakov.
Možnost 1/3 korakov je bolj podrobna kot možnost 1 korak.
Prilagajanje ISO
Možnost
Vrednost
1 Step (Korak po 1)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600
1/3 Step
(Korak po 1/3)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600
Zmanjševanje šuma
Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da zmanjšate količino vidnega
šuma v slikah.
Korak ISO
Velikost za občutljivost ISO lahko nastavite v korakih po 1/3 koraka ali
1 korak.
* Privzeto
Možnost
Opis
High ISO NR
(Zmanjševanje
šuma pri visoki
občutljivosti)
Ta funkcija zmanjšuje šum, do katerega lahko pride,
ko nastavite visoko občutljivost ISO.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Long Term NR
(Zmanjševanje
šuma pri dolgem
času osvetlitve)
Ta funkcija zmanjšuje šum, ko nastavite fotoaparat
za dolgo osvetlitev (več kot 1 sekunda).
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
92
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Pomožna lučka za AF
* Privzeto
Ko fotografirate v temnih prostorih, vklopite pomožno lučko AF, da
zagotovite boljše samodejno ostrenje. Samodejno ostrenje je v temnih
prostorih bolj natančno, če je pomožna lučka AF vklopljena.
Št.
Opis
1
Icons (Ikone)
Vklopite ali izklopite prikaz ikon za možnosti fotografiranja.
2
Grid Line (Mrežne črte)
Vklopite ali izklopite prikaz mreže na zaslonu.
(Off (Izklopljeno)*, 2 X 2, 3 X 3, +, X)
Uporabniški zaslon
Histogram
Vklopite ali izklopite prikaz histograma na zaslonu.
Na zaslon lahko dodate informacije o fotografiranju ali jih z njega
odstranite.
1
2
3
3
O histogramu
Histogram je graf, ki prikazuje razporejenost osvetlitve
fotografije. Histogram, nagnjen v levo, prikazuje temno
fotografijo. Histogram, nagnjen v desno, prikazuje svetlo
fotografijo. Višina grafa je povezana s podatki o barvi.
Če je določena barva bolj pogosta, je graf višji.
Preslaba osvetlitev
Uravnotežena
osvetlitev
Prevelika osvetlitev
93
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Spreminjanje funkcij tipk
Funkcijo, ki je dodeljena gumbu AEL in Predogled, lahko spremenite.
* Privzeto
Gumb
Funkcija
AEL
Nastavite lahko funkcijo gumba AEL. Ob posnetku
fotografije funkcija AEL shrani vrednost osvetlitve, funkcija
AFL pa območje izostritve.
Za gumb [E] lahko izbirate med tremi nastavitvami:
• AEL*, ki izvaja funkcijo zaklepanja samodejne
osvetlitve. Ko je funkcija AEL vklopljena, s pritiskom
[Sprožilca] do polovice izvedete funkcijo zaklepanja
samodejne izostritve.
• AFL, ki izvaja funkcijo zaklepanja samodejne izostritve.
Ko je funkcija AFL vklopljena, s pritiskom [Sprožilca]
do polovice izvedete funkcijo zaklepanja samodejne
osvetlitve.
• AEL + AFL, ki izvaja funkcijo zaklepanja samodejne
osvetlitve in izostritve hkrati.
Preview
(Predogled)
Gumbu Predogled globine lahko dodelite eno od
naslednjih funkcij:
• One Touch WB (WB z enim dotikom), ki izvaja funkcijo
Custom White Balance (Ravnovesje beline po meri).
• Optical Preview (Optični predogled)*, ki za trenutno
vrednost zaslonke izvaja funkcijo Predogled globine
polja. (str. 20)
• One Touch RAW+ (RAW+ z enim dotikom), ki vklopi ali
izklopi funkcijo RAW+JPEG.
94
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev 1
Spoznajte elemente menija Nastavitve 1.
* Privzeto
Element
Za nastavitev
možnosti
Nastavitve 1:
Nastavite način oštevilčenja datotek in map.
• Series (Serija)*: Številke novih datotek nadaljujejo
z obstoječim zaporedjem tudi če namestite novo
pomnilniško kartico, kartico formatirate ali izbrišete vse
fotografije.
• Reset (Ponastavitev): Po uporabi funkcije ponastavitve,
bodo imele naslednje datoteke številke od 0001 naprej.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► [ ►
možnost.
* Privzeto
Element
File Name
(Ime datoteke)
Opis
Nastavite način ustvarjanja imen datotek.
• Standard (Standardno)*: SAM_XXXX.JPG(sRGB)/
_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
• Date (Datumsko):
- Datoteke sRGB – MMDDxxxx.JPG. Primer: ime
datoteke za fotografijo, posneto 1. januarja, bi bilo
0101xxxx.jpg.
- Datoteke AdobeRGB – MDDxxxx.JPG za mesece
od januarja do septembra. Za mesece od oktobra do
decembra se številka meseca zamenja s črkami A
(oktober), B (november) in C (december).
Primer: ime datoteke za fotografijo, posneto 3.
februarja, bi bilo 203xxxx.jpg. Ime datoteke za
fotografijo, posneto 5. oktobra, bi bilo A05xxxx.jpg.
Opis
• Ime prve mape je 100PHOTO, če ste izbrali barvni
File Number
•
•
•
•
•
prostor sRGB in standardno poimenovanje datotek,
je ime prve datoteke SAM_0001.
Številke v imenu datoteke se povečujejo za 1 od
SAM_0001 do SAM_9999.
Številke map se povečujejo za 1 od 100PHOTO do
999PHOTO.
V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.
Številke datotek se dodelijo glede na določila
DCF (pravilo oblikovanja za datotečni sistem v
fotoaparatu).
Če spremenite ime datoteke (npr. v računalniku),
fotoaparat ne bo mogel predvajati datoteke.
Folder Type
(Vrsta mape)
Nastavite vrsto mape.
• Standard (Standardno)*: XXXPHOTO
• Date (Datumsko): XXX_MMDD
Language
(Jezik)
Izberite, kateri jezik naj fotoaparat prikazuje na zaslonu.
95
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev 1
* Privzeto
Element
Opis
Formatirajte pomnilniško kartico. Formatiranje pripravi
pomnilniško kartico za uporabo v fotoaparatu in izbriše
vse obstoječe datoteke, vključno z zaščitenimi.
(No (Ne), Yes (Da))
Format
(Formatiranje)
Reset
(Ponastavitev)
Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s
fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških
kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak.
Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje,
jih formatirajte v fotoaparatu.
Ponastavite nastavitveni meni in možnosti fotografiranja
na tovarniško privzete vrednosti. (Datum, čas, jezik ter
nastavitve video izhoda se ne bodo spremenile.)
(No (Ne), Yes (Da))
96
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev 2
Spoznajte elemente menija Nastavitve 2.
* Privzeto
Element
Za nastavitev
možnosti
Nastavitve 2:
Element
Opis
Quickview
(Hitri ogled)
Nastavite dolžino hitrega ogleda – dolžino časa, v
katerem fotoaparat prikazuje fotografijo takoj, ko jo
posnamete. (Off (Izklopljeno), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s),
5 sec (5 s), Hold (Zadrži))
Prilagodite svetlost zaslona, nastavitev samodejne
osvetlitve ali barvo zaslona.
• Display Brightness (Svetlost zaslona): Svetlost
zaslona lahko prilagodite z [F/I].
Display Adjust
(Prilagoditev
• Auto Brightness (Samodejna osvetlitev): Vklopite ali
zaslona)
izklopite samodejno osvetlitev. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
• Display Color (Barva zaslona): Barvo zaslona lahko
prilagodite z [F/I/C/w].
Display Save
(Varčevanje
zaslona)
Nastavite čas izklopa napajanja. Fotoaparat se izklopi, če
ga ne uporabljate določen čas.
(0.5 min, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► ] ►
možnost.
* Privzeto
Opis
Power Save
(Varčevanje
energije)
• Fotoaparat obdrži nastavitev časa izklopa tudi če
zamenjate baterijo.
• Če je fotoaparat povezan z računalnikom, TV-
sprejemnikom ali tiskalnikom ali če predvaja
diaprojekcijo ali film, funkcija varčevanja energije
morda ne bo delala.
Date & Time
(Datum in čas)
Nastavite datum, čas, obliko zapisa datuma, časovni pas
in to, ali želite, da se datum natisne na fotografije ali ne.
(Type (Vrsta), Date (Datum), Time Zone (Časovni pas),
Time (Čas), Imprint (Tiskanje))
• Datum se prikaže v spodnjem desnem delu
fotografije.
• Pri tiskanju fotografije nekateri tiskalniki datuma
morda ne bodo natisnili ustrezno.
Nastavite čas izklopa zaslona. Zaslon se izklopi, če
fotoaparata ne uporabljate določen čas.
(Off (Izklopljeno), 0.5 min*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Sound (Zvok)
• System Volume (Glasnost sistema): Nastavite glasnost
zvoka ali pa zvok popolnoma izključite.
(Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje)*,
High (Visoko))
• AF Sound (Zvok AF): Vklopite ali izklopite zvok, ki ga
fotoaparat proizvaja v načinu AF.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Button Sound (Zvok gumbov): Vklopite ali izklopite
zvok, ki ga fotoaparat proizvaja, ko pritiskate gumbe.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
97
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev 3
Spoznajte elemente menija Nastavitve 3.
Za nastavitev
možnosti
Nastavitve 3:
* Privzeto
Opis
Video Out
(Video izhod)
Ko povezujete fotoaparat z zunanjo video napravo, kot je
monitor ali TV-sprejemnik, nastavite izhodni video signal,
ki je primeren za vašo državo.
• NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan,
Mehika
• PAL (podpira le PAL B, D, G, H ali I): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Nemčija, Anglija,
Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur,
Španija, Švedska, Švica, Tajska, Norveška
Anynet+
(HDMI-CEC)
Ko povežete fotoaparat s TV-sprejemnikom visoke
ločljivosti, ki podpira možnost Anynet+ (HDMI-CEC),
lahko funkcijo predvajanja v fotoaparatu nadzorujete z
daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika.
• Off (Izklopljeno): Funkcije predvajanja v fotoaparatu ne
morete nadzorovati z daljinskim upravljalnikom TVsprejemnika.
• On (Vklopljeno)*: Funkcijo predvajanja v fotoaparatu
lahko nadzorujete z daljinskim upravljalnikom TVsprejemnika.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► \ ►
možnost.
* Privzeto
Element
Element
Opis
Nastavite lahko delovanje zaslona in iskala fotoaparata.
• Auto Select (Samodejna izbira)*: Nastavite senzor
bližine tako, da samodejno izbere zaslon ali iskalo.
Display Select
(Izbira zaslona) • Main Display (Glavni zaslon): Nastavite za uporabo
zaslona.
• EVF: Nastavite za uporabo iskala.
Sensor
Cleaning
(Čiščenje
senzorja)
• Sensor Cleaning (Čiščenje senzorja): Odstranite prah
s senzorja.
• Start-Up Action (Dejanje ob vklopu): Ko je ta možnost
omogočena, vsakič, ko fotoaparat vklopite, opravi
čiščenje senzorja. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Ker ta izdelek uporablja zamenljive objektive, lahko
med menjanjem objektivov na senzor pade prah. To
lahko povzroči prikaz delcev prahu na fotografijah, ki
jih zajemate. Priporočamo, da ne menjate objektivov v
zelo prašnem okolju. Poleg tega vedno pritrdite pokrov
objektiva, kadar ga ne uporabljate.
HDMI Size
(Velikost
HDMI)
Če fotoaparat povežete v TV-sprejemnik visoke ločljivosti
prek kabla HDMI, lahko spremenite ločljivost slike.
• NTSC: Auto (Samodejno)*, 1080i, 720p, 480p
• PAL: Auto (Samodejno)*, 1080i, 720p, 576p
Če povezan TV-sprejemnik visoke ločljivosti ne
podpira izbrane ločljivosti, fotoaparat nastavi naslednjo
nižjo ločljivost.
98
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev 3
* Privzeto
Element
Firmware
Update
(Posodobitev
vdelane
programske
opreme)
Opis
Prikažite različico vdelane programske opreme ohišja in
objektiva fotoaparata in jo posodobite.
• Body Firmware (Vdelana programska oprema ohišja):
Prikažite in posodobite vdelano programsko opremo
ohišja fotoaparata.
• Lens Firmware (Vdelana programska oprema
objektiva): Prikažite in posodobite vdelano programsko
opremo objektiva.
• Posodobitve vdelane programske opreme lahko
prenesete s spletnega mesta www.samsung.com.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne
morete zagnati brez popolnoma napolnjene baterije.
Pred zagonom posodobitve vdelane programske
opreme popolnoma napolnite baterijo ali priključite
dodatni napajalnik, da zagotovite energijo.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se
bodo vrednosti uporabniških nastavitev ponastavile.
(Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
99
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev 4
Spoznajte elemente menija Nastavitve 4. Za uporabo funkcije GPS
morate kupiti dodaten pripomoček GPS.
Za nastavitev
možnosti
Nastavitve 4:
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 4 ►
možnost.
* Privzeto
Element
Opis
GeoTagging
(Zapis kraja)
Nastavite to možnost, da snemate fotografije
s krajevnimi podatki prek funkcije GPS (Global
Positioning System). Krajevni podatki se dodajo med
podatke Exif, ki so povezani s fotografijo.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
GPS Valid Time
Settings
(Nastavitve
veljavnega časa
GPS)
Nastavite čas uporabe zadnjih krajevnih podatkov po
končanem sprejemanju signalov GPS. Če fotoaparat
po določenem času ne sprejme signalov GPS, podatki
o kraju ne bodo zapisani na fotografije.
(15 s*, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
Prikaz krajevnih podatkov nastavite v zgornjem
desnem kotu zaslona v načinu za fotografiranje.
Krajevni podatki bodo prikazani v korejščini, samo če
Location Display
ste v Koreji in je jezik zaslona nastavljen na korejščino.
(Prikaz kraja)
Ko je nastavljen drug jezik, bodo krajevni podatki
prikazani v angleščini.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
GPS Reset
(Ponastavitev
funkcije GPS)
Nastavite iskanje satelitov GPS, ki so vam najbližje.
(No (Ne), Yes (Da))
100
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev 5
Spoznajte elemente menija Nastavitve 5.
Za nastavitev
možnosti
Nastavitve 5:
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ► 5 ►
možnost.
* Privzeto
Element
Opis
Distortion Correct Popravite popačenje, ki ga lahko povzročijo objektivi.
Ta funkcija morda ni na voljo z vsemi objektivi.
(Popravljanje
(Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
popačenosti)
Lens i-Function
(I-funkcija za
objektiv)
Nastavite funkcije tako, da jih boste lahko prilagajali,
ko pritisnete [iFn] na objektivu iFn.
• WB (Nastavitev beline): Nastavite, da boste lahko
prilagajali nastavitev beline.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• ISO: Nastavite, da boste lahko prilagajali
občutljivost ISO.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
101
Poglavje 5
Povezovanje z zunanjimi napravami
Popolnoma izkoristite fotoaparat tako,
da ga povežete z zunanjimi napravami, kot je računalnik, TV-sprejemnik ali foto tiskalnik.
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem visoke ločljivosti
Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete
s televizijo s kablom A/V.
4
Prepričajte se, da sta TV-sprejemnik in fotoaparat
vključena, in nato v TV-sprejemniku izberite način ali vir
video vhoda (npr. AV ali AV1).
Ogled datotek na TV-sprejemniku
5
Oglejte si video posnetke in fotografije z gumbi
fotoaparata.
1
2
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m]
► \ ► Video Out (Video izhod).
Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
(str. 98)
• Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od
modela TV sprejemnika.
• Glede na nastavitve TV prejemnika je mogoče, da slike niso postavljene
na sredino zaslona.
• Ko je fotoaparat povezan s TV-sprejemnikom, je fotografiranje in
snemanje omogočeno.
3
Fotoaparat in TV-sprejemnik povežite s kablom A/V.
Video
Audio
103
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem visoke ločljivosti
Ogled datotek na televizorju HDTV
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m]
► \ ► HDMI Size (Velikost HDMI) ► možnost.
4
Oglejte si video posnetke in fotografije z gumbi
fotoaparata.
• Če uporabljate kabel HDMI, lahko fotoaparat povežete v TV-sprejemnik
visoke ločljivosti na način Anynet+(CEC).
2
Fotoaparat in TV-sprejemnik visoke ločljivosti povežite s
kablom HDMI.
• Funkcije Anynet+(CEC) vam omogočajo nadzor povezanih naprav prek
daljinskega upravljalnika TV-sprejemnika.
• Če vaš TV-sprejemnik visoke ločljivosti podpira možnost Anynet+(CEC),
Če sta hkrati povezana kabel A/V in HDMI, ima prednost kabel HDMI.
Za boljše predvajanje izključite kabel A/V.
•
•
•
•
3
se TV-sprejemnik vklopi samodejno, ko ga uporabljate skupaj s
fotoaparatom. Ta funkcija na nekaterih TV-sprejemnikih visoke ločljivosti
morda ne bo na voljo.
Če je fotoaparat s TV-sprejemnikom visoke ločljivosti povezan prek kabla
HDMI, s fotoaparatom ne morete posneti fotografije ali video posnetka.
Ko ste povezani s TV-sprejemnikom visoke ločljivosti, nekatere funkcije
predvajanja v fotoaparatu morda ne bodo na voljo.
Dolžina časa, po katerem sta fotoaparat in TV-sprejemnik visoke
ločljivosti povezana, je lahko različen, odvisno od kartice SD, ki jo
uporabljate.
Ker je glavna funkcija kartice SD pospeševanje hitrosti prenosa, ni nujno,
da je kartica SD z večjo hitrostjo prenosa hitra tudi pri uporabi funkcije
HDMI.
Prepričajte se, da sta TV-sprejemnik visoke ločljivosti in
fotoaparat vključena, in nato izberite način HDMI.
• Zaslon TV-sprejemnika visoke ločljivosti je enak zaslonu
fotoaparata.
104
Povezovanje z zunanjimi napravami
Tiskanje fotografij
Natisnite fotografije v fotoaparatu tako, da se neposredno povežete s
tiskalniki, ali pa shranite informacije Digital Print Order Format (DPOF)
na pomnilniško kartico.
2
• Ko se na zaslonu fotoaparata prikaže pojavno sporočilo, izberite
Printer (Tiskalnik).
Če ima tiskalnik svoj pomnilnik, morate v meniju z nastavitvami najprej
nastaviti način USB na Printer (Tiskalnik).
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge
Fotografije lahko natisnete s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo
PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.
Vklopite fotoaparat.
3
Pritisnite [C/w], da izberete fotografijo.
• Pritisnite [m], da nastavite možnosti tiskanja.
1
Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite
fotoaparat.
4
Za tiskanje pritisnite [o].
105
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Tiskanje fotografij
Konfiguracija nastavitev tiskanja
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Date
Auto
Print
Exit
Možnost
Opis
Images (Slike)
izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali
vse fotografije.
Size (Velikost)
Določite velikost tiskanja.
Layout (Postavitev)
Nastavite število fotografij na stran.
Type (Vrsta)
Izberite vrsto papirja.
Quality (Kakovost)
Nastavite kakovost tiskanja.
Date (Datum)
Nastavite tiskanje datuma.
File Name
(Ime datoteke)
Nastavite tiskanje imena datoteke.
Reset (Ponastavitev)
Ponastavite nastavitve na privzete vrednosti.
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
DPOF (Digitalni format naročila za tiskanje) vam omogoča nastavitev
velikosti tiskanja fotografije in število kopij, ki jih želite natisniti.
Fotoaparat shrani informacije DPOF v mapo MISC na pomnilniški
kartici. Ko fotoaparat prikazuje sliko z informacijami DPOF, prikazuje
tudi indikator DPOF. Če ste za slike nastavili informacije DPOF,
lahko pomnilniško kartico nesete v poslovalnico, kjer tiskajo digitalne
fotografije, in slike natisnete.
Za nastavitev
možnosti DPOF:
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ► n ► DPOF
► izberite element.
Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.
106
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Tiskanje fotografij
Možnosti DPOF
Možnost
Opis
Standard
(Standardno)
Izberete lahko fotografije, ki jih želite natisniti, in število
kopij fotografij.
• Select (Izberi): Izberite število kopij za izbrane
fotografije. (Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ►
Izberite število kopij tako, da vrtljivi gumb obrnete v levo
ali desno in nato pritisnete [f].)
• All (Vse): Izberite število kopij za vse slike. (Izberite
število kopij tako, da pritisnete [F/I] in nato [o].)
• Reset (Ponastavitev): Prekličite vse izbire kakovosti
tiskanja DPOF.
Index (Kazalo)
Ta možnost vam omogoča tiskanje vseh fotografij, ki so
nastavljene za tiskanje kot sličice, na en sam list papirja.
Velikost tiskanja, ki ste jo nastavili, je na voljo le pri
tiskalnikih, združljivih z DPOF 1.1.
Size (Velikost)
Določite lahko velikost tiskanja.
• Select (Izberi): Izberite velikost tiskanja za izbrane
fotografije. (Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ►
Izberite velikost tiskanja tako, da vrtljivi gumb obrnete v
levo ali desno in nato pritisnete [f].)
• All (Vse): Izberite velikost tiskanja vseh fotografij,
shranjenih na pomnilniški kartici. (Izberite velikost
tiskanja tako, da pritisnete [F/I] in nato [o].)
• Reset (Ponastavitev): Prekličite velikost tiskanja DPOF
za vse fotografije.
107
Povezovanje z zunanjimi napravami
Prenos datotek v računalnik
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice v računalnik tako, da
povežete fotoaparat z računalnikom.
Prenos datotek v računalnik z operacijskim
sistemom Windows
Povezovanje fotoaparata kot izmenljivi disk
Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
• V fotoaparat morate priključiti konec kabla s pravilnim vtičem.
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
• Če poskušate vklopiti kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat morda ne
bo delal pravilno. Če se to zgodi, znova zaženite fotoaparat.
3
Vklopite fotoaparat.
• Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Computer (Računalnik).
4
V računalniku izberite Moj računalnik ► Izmenljiv disk
► DCIM ► XXXPHOTO ali XXX_MMDD.
5
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite v
računalnik.
Če je možnost Folder Type (Vrsta mape) nastavljena na Date (Datum),
se ime mape prikaže kot »XXX_MMDD« (XXX_datum). Če na primer
posnamete fotografijo 1. januarja, bo ime mape »101_0101«.
108
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Prenos datotek v računalnik
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
Postopki za odstranitev kabla USB so pri operacijskih sistemih
Windows Vista in Windows 7 podobni.
1
Zagotovite, da se med fotoaparatom in računalnikom ne
prenašajo nikakršni podatki.
Prenos datotek v računalnik Macintosh
1
Izklopite fotoaparat.
2
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega kabla USB.
• Če lučka stanja na fotoaparatu utripa, to pomeni, da poteka
Podprt je Mac OS 10.4 ali novejša.
prenos podatkov. Počakajte, da lučka stanja neha utripati.
2
V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega
.
zaslona kliknite
3
Kliknite pojavno sporočilo.
4
Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
5
Odstranite kabel USB.
• V fotoaparat morate priključiti konec kabla s pravilnim vtičem.
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
• Če poskušate vklopiti kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat morda ne
bo delal pravilno. Če se to zgodi, znova zaženite fotoaparat.
3
Vklopite fotoaparat.
• Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Computer (Računalnik).
4
Odprite izmenljivi disk.
5
Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.
109
Povezovanje z zunanjimi napravami
Urejanje fotografij v računalniku
S programi za urejanje slik lahko digitalne fotografije urejate na
različne načine. Spoznajte, kako urediti fotografije s priloženimi
programi za urejanje.
Nameščanje programske opreme
Uporabite priloženo programsko opremo, da prenesete datoteke s
fotoaparata na računalnik. Fotografije lahko tudi urejate in jih nalagate
v splet.
Programi na CD-ju
Program
Namen
Intelli-studio
Urejanje fotografij in video posnetkov.
Samsung RAW Converter
Pretvarjanje datotek RAW v želeno obliko
zapisa datotek.
• Če računalnik ne ustreza zahtevam, se video posnetki morda ne bodo
predvajali pravilno, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
• Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejšo
različico.
1
Vstavite CD v računalnik.
2
Ko se prikaže čarovnik za nastavitve, kliknite
Samsung Digital Camera Installer.
3
Izberite program, ki ga želite namestiti, in kliknite Install.
4
Sledite navodilom na zaslonu.
5
Ko je namestitev končana, kliknite Exit.
• Fotoaparat lahko uporabljate kot odstranljivi disk samo s sistemom
Windows XP/Vista/7 oz. Mac OS 10.4 ali novejše različice.
Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in
operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.
Uporaba programa Intelli-studio
Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate
datoteke. Datoteke lahko tudi nalagate na svoja najljubša spletna
mesta. Če si želite ogledati več podrobnosti, v programu izberite
Help (Pomoč) ► Help (Pomoč).
110
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Urejanje fotografij v računalniku
Zahteve
• Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Četudi računalnik ustreza
Element
Zahteve
OS
Windows XP SP2, Windows Vista ali Windows 7
(32-bitne različice)
CPE
Intel® Pentium® 4, 3,2 GHz ali več/
AMD Athlon™ FX, 2,6 GHz ali več
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a
(priporočljivo 1 GB ali več)
Zmogljivost
trdega diska
250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo
• Pogon CD-ROM
• Monitor z ločljivostjo 1024 x 768 slikovnih
pik, združljiv s 16-bitnim barvnim zaslonom
(priporočljivo 1280 x 1024 slikovnih pik, 32-bitni
barvni zaslon)
• Vrata USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija
ATI X1600 ali več
• Microsoft DirectX 9.0c ali novejši
•
•
•
•
zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v
kakšnem stanju je vaš računalnik.
Program Intelli-studio je združljiv le z operacijskim sistemom Windows.
Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
- Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Datotek oblike RAW ne morete odpirati s programom Intelli-studio.
Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati,
jih najprej prenesite v računalniško mapo.
* 64-bitne različice operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7 niso
podprte.
111
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Urejanje fotografij v računalniku
Uporaba vmesnika programa Intelli-studio
1
2
3
4
5
Št.
6
7
15
14
8
13
9
12
10
Opis
6
Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu.
7
Izberite vrsto datoteke.
8
Oglejte si datoteke v izbrani mapi v svojem računalniku.
9
Prikažite ali skrijte datoteke s priključenega fotoaparata.
10
Oglejte si datoteke v izbrani mapi v svojem fotoaparatu.
11
Oglejte si datoteke v obliki sličic ali na zemljevidu.
12
Poiščite mape v priključeni napravi.
13
Poiščite mape v računalniku.
14
Pomaknite se v prejšnjo ali naslednjo mapo.
15
Natisnite datoteke, oglejte si datoteke na zemljevidu, shranite
datoteke v My Folder (Moja mapa) ali registrirajte obraze.
11
Št.
Opis
1
Odprite menije.
2
Prikažite datoteke v izbrani mapi.
3
Preklopite v način urejanja fotografij.
4
Preklopite v način urejanja video posnetkov.
5
Preklopite v način skupne rabe. (Datoteke lahko pošljete prek
elektronske pošte ali jih naložite na spletna mesta, kot sta Flickr ali
YouTube)
112
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Urejanje fotografij v računalniku
Prenos datotek s programom Intelli-studio
S programom Intelli-studio lahko enostavno prenašate datoteke iz
fotoaparata v računalnik.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
3
Zaženite program Intelli-studio v računalniku.
4
Vklopite fotoaparat.
• Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Computer (Računalnik).
5
Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek
in izberite Da (Da).
• Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik.
• Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za
shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
• V fotoaparat morate priključiti konec kabla s pravilnim vtičem.
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
• Če poskušate vklopiti kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat morda ne
bo delal pravilno. Če se to zgodi, znova zaženite fotoaparat.
113
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Urejanje fotografij v računalniku
Uporaba programa Samsung RAW
Converter
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v
času fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG
in se v pomnilnik shranijo nespremenjene. S programom Samsung
RAW Converter lahko kalibrirate osvetlitev, nastavitev beline, odtenke,
kontraste in barve fotografij.
Zahteve za operacijski sistem Mac
Element
Zahteve
OS
Apple® Mac OS 10.4/v10.5/v10.6
CPE
Računalnik s procesorjem Intel ali združljiv
računalnik (Priporočen procesor Core 2 Quad ali
novejši)/PowerPC
RAM
Priporočeno 1 GB ali več
Zmogljivost trdega
diska
Rezervirajte vsaj 100 MB prostora. Dodelite dovolj
prostora na disku za shranjevanje slik. (Ena slika
lahko porabi več kot 10 MB prostora na disku.)
Drugo
• XGA (1024x768), polne barve (24 bitov ali več)
• Tipkovnica, miška ali enakovredne naprave
Zahteve za operacijski sistem Windows
Element
OS
CPE
Zahteve
Microsoft Windows XP, Windows Vista, ali
Windows 7
* Za namestitev potrebujete skrbniške pravice.
* Program deluje kot 32-bitna aplikacija v 64-bitnem
operacijskem sistemu.
Računalnik s procesorjem Intel Pentium® ali AMD
Athlon ali združljiv računalnik (priporočen procesor
Pentium4, Athlon XP ali novejši)
• Program Samsung RAW Converter morda ne bo deloval pravilno v
nekaterih računalnikih, tudi če ti ustrezajo zahtevam.
• Program za namestitev operacijskega sistema Mac se ne bo zagnal
samodejno. Nastavitveno datoteko na priloženem CD-ROM-u zaženite
ročno.
* Pripravljeno na večjedrne procesorje (Intel Core i7,Core 2
Quad, Core 2 Duo, AMD Phenom IIX4, Phenom X4 itd.)
RAM
Priporočeno 1 GB ali več
Zmogljivost trdega
diska
Rezervirajte vsaj 100 MB prostora. Dodelite dovolj
prostora na disku za shranjevanje slik. (Ena slika
lahko porabi več kot 10 MB prostora na disku.)
Drugo
• XGA (1024x768), polne barve (24 bitov ali več)
• Tipkovnica, miška ali enakovredne naprave
114
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Urejanje fotografij v računalniku
Uporaba vmesnika programa Samsung RAW Converter
Za podrobnosti o uporabi programa Samsung RAW Converter
kliknite Help (Pomoč) ► Open software manual
(Odpri navodila za uporabo programske opreme).
1
2
Urejanje datotek v obliki RAW
Če uredite datoteke v obliki RAW s programom Samsung RAW
Converter, lahko obdržite visoko kakovost slik. Urejate lahko tudi
datoteke v obliki JPEG in TIFF.
Prilagajanje osvetljenosti slike
3
1
Izberite File (Datoteka) ► Open file (Odpri datoteko) in
odprite datoteko.
2
V orodjih za urejanje izberite W.
4
Št.
Opis
1
Meni
2
Orodna vrstica
3
Orodja za urejanje
4
Odpiranje/zapiranje okna za natančno prilagajanje za orodja za
urejanje.
115
Povezovanje z zunanjimi napravami >
3
Urejanje fotografij v računalniku
Prilagajanje kontrasta slike
Z drsnikom prilagodite osvetlitev slike.
Izvirna slika
1
Izberite File (Datoteka) ► Open file (Odpri datoteko) in
odprite datoteko.
2
V orodjih za urejanje izberite
3
Z drsnikom prilagodite ton slike.
.
Urejena slika
Način P, vrednost zaslonke: f=8,
hitrost sprožilca: 1/15 sekunde, ISO=100
Izvirna slika
Izvirna slika
Urejena slika
Urejena slika
116
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Urejanje fotografij v računalniku
Shranjevanje datotek RAW v obliki JPEG ali TIFF
1
Izberite File (Datoteka) ► Open file (Odpri datoteko) in
odprite datoteko.
2
Izberite File (Datoteka) ► Development (Razvoj).
3
Izberite obliko datoteke (JPEG ali TIFF) in izberite Save
(Shrani).
117
Poglavje 6
Dodatek
Dodatek
Sporočila o napakah
Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti
s spodaj navedenimi postopki.
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Lens is locked
(Zaklenjen objektiv)
Objektiv je zaklenjen. Vrtite objektiv v smeri urinega
kazalca, dokler ne zaslišite klika. (str. 33)
Card Error
(Napaka kartice)
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
No Image File
(Ni slikovnih datotek)
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
kartico, na kateri so shranjene fotografije.
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni
center.
Memory Full
(Pomnilnik poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Error 00 (Napaka 00)
Izklopite fotoaparat in ponovno namestite objektiv. Če
se sporočilo še prikazuje, pokličite servisni center.
Error 01/02
(Napaka 01/02)
Izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in jo ponovno
vstavite. Če se sporočilo še prikazuje, pokličite
servisni center.
Kartico SD ali SDHC lahko zaklenete, da preprečite
Card Locked
izbris datotek. Ko fotografirate, odklenite kartico.
(Kartica je zaklenjena)
(str. 122)
Folder and file
number are
maximum values.
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Replace the card.
Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v
(Številka mape in
računalnik in kartico nato formatirajte. (str. 96)
številka datoteke sta
najvišji vrednosti.
Zamenjaj kartico.)
119
Dodatek
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Objektiv in zaslon fotoaparata
S čopičem odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo.
Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje
objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.
O slikovnem senzorju
Ker je slikovni senzor izpostavljen zunanjemu okolju, se lahko v
raznih pogojih fotografiranja na fotografijah pojavlja prah. Težava
je običajna, do izpostavljanja prahu pa pride z vsakdanjo uporabo
fotoaparata. Prah lahko s senzorja odstranite tako, da uporabite
funkcijo za čiščenje senzorja. (str. 98) Če prahu ne morete v celoti
odstraniti s čiščenjem senzorja, pokličite servisni center. Izpihovalnika
ne vstavljajte v odprtino za nastavek objektiva.
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine
lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
120
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
• Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost,
ali kjer se vlažnost hitro poveča.
• Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi
vibracijami, da ga ne poškodujete.
• Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
• Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške
kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne
uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega
fotoaparata.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto
• Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se
udarcem po fotoaparatu.
• Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v
embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred
praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali
kovinskemu denarju.
• Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način
fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga
želite ponovno uporabiti.
• Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj
časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa
se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se
bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno
temperaturo.
embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
• Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
121
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Podprte pomnilniške kartice
Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD in SDHC.
Priključek
Stikalo za zaščito
pred pisanjem
Nalepka (spredaj)
Zmogljivost pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja.
Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo
1 GB.
Velikost
*Video
posnetki
(30 na s)
HQ
Običajna kakovost
1280 (16:9)
Pribl. 15 min
Pribl. 22 min
640 (4:3)
Pribl. 44 min
Pribl. 66 min
320 (4:3)
Pribl. 145 min
Pribl. 210 min
* Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate zoom. Več video posnetkov je bilo posnetih
v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
S stikalom za zaščito pred pisanjem kartic SD in SDHC lahko
preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol, če ga želite
zakleniti, ali navzgor, če ga želite odkleniti. Ko zajemate fotografije in
video posnetke, odklenite kartico.
122
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Zelo visoka
Visoka
Običajna
RAW
RAW + zelo
visoka
14M 4592X3056 (3:2)
141
282
423
34
25
30
32
10M 3872X2592 (3:2)
195
391
587
-
28
34
35
6M 3008X2000 (3:2)
320
640
961
-
31
37
38
2M 1920X1280 (3:2)
732
1465
2198
-
35
42
42
Burst (Zaporedni posnetki)
1161
2322
3484
-
-
-
-
12M 4592X2584 (16:9)
166
332
499
-
26
32
33
8M 3872X2176 (16:9)
232
464
696
-
29
35
36
5M 3008X1688 (16:9)
376
752
1129
-
32
38
39
2M 1920X1080 (16:9)
850
1703
2550
-
36
42
42
9M 3056X3056 (1:1)
210
420
630
-
32
34
35
6.7M 2592X2592 (1:1)
288
576
864
-
34
37
37
4M 2000X2000 (1:1)
470
940
1411
-
38
40
40
1.6M 1280X1280 (1:1)
1041
2083
3121
-
42
43
43
Velikost
Fotografija
RAW + visoka RAW + običajna
123
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte fotoaparata,
medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
• Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete
več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
• Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih
magnetnih polj.
• Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki
vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
• Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero
zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
• Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk,
CD ali DVD.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko
segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
124
Dodatek
O bateriji
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
Tehnični podatki baterije
Model
BP1310
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
1300 mAh
Napetost
7,4 V
Čas polnjenja
(če je fotoaparat izklopljen)
Pribl. 150 min
Življenjska doba baterije
Način za fotografiranje
Povprečni čas/število fotografij
Fotografije
Pribl. 200 min/pribl. 400 fotografij
Video posnetki
Pribl. 130 min
• Zgornje vrednosti temeljijo na Samsungovih testnih standardih.
Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo.
• Razpoložljivi čas fotografiranja je odvisen od ozadja, intervala
fotografiranja in pogojev uporabe.
• Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko
določili skupni snemalni čas.
125
Dodatek >
O bateriji
Opombe o polnjenju baterije
• Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne
poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno
ravnanje z baterijo:
• Ko je baterija popolnoma izpraznjena, jo polnite vsaj 10 minut,
• Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na
preden jo uporabite v fotoaparatu.
• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitreje izpraznita
baterijo. Polnite baterijo, dokler lučka stanja ne začne svetiti zeleno.
• Če lučka stanja utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite kabel
ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
• Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki
temperaturi, lahko lučka stanja zasveti oranžno. Polnjenje se začne,
ko se baterija ohladi.
• Ne vlecite napajalnega kabla, da bi odklopili vtič iz vtičnice. Lahko
pride do požara ali elektrošoka.
• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne postavljajte težkih
predmetov. Tako lahko poškodujete kabel.
•
•
•
•
•
•
•
bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo
takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na proizvajalca.
Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo in napajalnike, ki jih je
priporočil proizvajalec, baterijo pa polnite le tako, kot je opisano v teh
navodilih za uporabo.
Baterije ne postavljajte v bližino naprav za gretje in je ne hranite v okolju
z zelo visokimi temperaturami, na primer v zaprtem avtu v poletnem
času.
Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na
primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na
postelje, preproge ali električne odeje.
Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer
ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
126
Dodatek >
O bateriji
• Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil
•
•
•
•
•
•
proizvajalec.
Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem
(npr. pazite, da ne pade z višine).
Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali
podobnem.
Napotki za odlaganje
• Baterijo zavrzite odgovorno.
• Baterije nikoli ne zažigajte.
• Predpisi o odlaganju se morda razlikujejo glede na državo ali regijo.
Baterijo zavrzite v skladu z lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob
neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.
127
Dodatek
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave z napravo, jih poskusite odpraviti s temi postopki za
odpravljanje težave, preden se obrnete na servisnega strokovnjaka.
Težava
Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti
fotografij
• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.
• Ko je vklopljena funkcija Prednost AF, ne
morete fotografirati, če izostritev ni pravilno
nastavljena. Nastavite Prednost AF na Off
(Izklopljeno) ali pravilno izostrite motiv.
(str. 64)
• Formatirajte pomnilniško kartico.
• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite
novo.
• Pomnilniška kartica je zaklenjena.
Odklenite jo. (str. 122)
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Napolnite baterijo.
• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva
Fotoaparat se lahko med uporabo segreva. To
je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo in
zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične
elektrike. Fotoaparat deluje brez okvare.
Bliskavica ne deluje
• Bliskavica je morda nastavljena na Off
(Izklopljeno). (str. 70)
• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete
uporabljati.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju nastavitev
zaslona.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih
komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je
na primer pomnilniška kartica in baterija.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi
• Preverite, ali je baterija vstavljena.
• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
• Napolnite baterijo.
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
• Napolnite baterijo.
• Fotoaparat je morda v načinu varčevanja
energije. (str. 97)
• Fotoaparat se lahko izklopi samodejno, da
prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi
prevelike toplote. Znova vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
• Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih
temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite
baterijo na toplo, na primer v žep.
• Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izpraznita baterijo. Po potrebi
jo znova napolnite.
• Baterije so potrošni deli, ki jih je po
določenem času treba zamenjati.
Če se baterija hitro prazni, kupite novo.
128
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Napaka na pomnilniški
kartici
Pomnilniška kartica ni formatirana ali ima
okvare. Formatirajte kartico.
Ni mogoče prikazati
datotek
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat
morda ne bo mogel predvajati (ime mora
ustrezati standardu DCF). Če pride do te
težave, si oglejte datoteke v računalniku.
Fotografija je
zamegljena
• Zagotovite, da je nastavljena možnost
izostritve primerna za vrsto fotografije,
ki jo želite posneti.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata,
uporabite stojalo.
• Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 120)
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev ravnovesja beline lahko
povzroči nenaravne barve. Izberite primerno
nastavitev ravnovesja beline, ki ustreza viru
svetlobe. (str. 54)
Fotografija je presvetla
Fotografija je preosvetljena.
• Prilagodite vrednost zaslonke ali čas
osvetlitve.
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 53)
• Izklopite bliskavico. (str. 70)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 77)
Težava
Priporočeni postopek
Fotografija je pretemna
Fotografija je premalo osvetljena.
• Prilagodite vrednost zaslonke ali čas
osvetlitve.
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 53)
• Vklopite bliskavico. (str. 70)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 77)
Fotografije so
popačene
Kadar uporabljate širokokotni objektiv, ki
omogoča fotografiranje s širokokotnim
pogledom, so lahko fotografije rahlo popačene.
To je običajno in ne povzroča okvare.
Zaslon za predvajanje
se ne prikaže na
povezani zunanji
napravi
• Zagotovite, da je kabel A/V oz. HDMI pravilno
povezan z zunanjim monitorjem.
• Vsebina na pomnilniški kartici mora biti
pravilno posneta.
Računalnik ne
prepozna
fotoaparata
• Zagotovite, da je kabel USB povezan pravilno.
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski
sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična elektrika.
Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
129
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
Priporočeni postopek
Računalnik ne more
predvajati video
posnetkov
Z nekatero programsko opremo ni mogoče
predvajati video datotek. Za predvajanje video
datotek, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na
računalnik namestite in uporabite program
Intelli-studio. (str. 110)
Ko vklopite fotoaparat,
se prikaže zaslon z
nastavitvami datuma
in ure
Program Intelli-studio
ne deluje pravilno
• Zaprite program Intelli-studio in ga zaženite
znova.
• Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati
skupaj z računalniki Macintosh.
• Znova nastavite datum in uro.
• Ta zaslon se prikaže, ko je notranji vir
napajanja fotoaparata popolnoma prazen.
Vstavite polno baterijo in naprave ne vklopite
vsaj 72 ur, da se notranji vir napajanja znova
napolni.
Ni mogoče nastaviti
DPOF za datoteke RAW
Za datoteke RAW ne morete nastaviti DPOF.
Samodejna izostritev
ne deluje
• Motiv ni izostren. Ko je motiv zunaj območja
samodejne izostritve, fotografirajte tako, da
motiv premaknete v območje samodejne
izostritve in pritisnete [Sprožilec] do polovice.
• Motiv je preblizu. Oddaljite se od motiva in
fotografirajte.
• Način izostritve je nastavljen na MF (ročno
izostritev). Preklopite način na AF (samodejna
izostritev).
Funkcija AEL ne deluje
Funkcija AEL ne deluje v načinih M, i, t,
N, p in s. Za uporabo te funkcije
uporabite drug način.
Objektiv ne deluje
• Objektiv mora biti pravilno nameščen.
• Odstranite objektiv iz fotoaparata in ga
ponovno namestite.
Zunanja bliskavica ali
funkcija GPS ne deluje
Zunanja naprava mora biti pravilno nameščena
in vklopljena.
130
Dodatek
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Iskalo
Vrsta
CMOS
Vrsta
EVF (Elektronsko iskalo)
Velikost senzorja
23,4 X 15,6 mm
Ločljivost
VGA (640X480) Pribl. 921 tisoč pik
Efektivno število
slikovnih pik
Pribl. 14,6 milijona slikovnih pik
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Povečava
Pribl. 0,86 X (APS-C, 50 mm, -1 m-1)
Skupno število slikovnih
pik
Pribl. 15,1 milijona slikovnih pik
Točka očesa
Pribl. 20,2 mm
Barvni filter
Osnovni barvni filter RGB
Prilagajanje dioptrije
Pribl. -4,0+2,0 m-1
Nastavek za objektiv
Vrsta
Samsung NX Mount
Razpoložljivi objektiv
Objektivi Samsung
Stabilizacija slike
Vrsta
Premik objektiva (odvisno od objektiva)
Način
Mode 1 (Način 1)/Mode 2 (Način 2)/Izklopljeno
Izostritev
Vrsta
Kontrast AF
Točka izostritve
• Izbirni: 1 točka (prosta izbira)
• Območni: Običajno 15 točk, Od blizu 35 točk
• Zaznavanje obrazov: Največ 10 obrazov
Način
Single AF (Posamezni AF), Continuous AF
(Neprekinjeni AF), Manual Focus (Ročna izostritev)
Popravljanje popačenosti
Pomožna lučka AF
Popravljanje popačenosti vključeno/izključeno (odvisno od objektiva)
Sprožilec
i-Funkcija
Vrsta
Vertikalni zavesni zaklop na elektronsko
upravljanje
Hitrost
• Samodejno: 1/4000-30 sek.
• Ročno: 1/4000-30 sek. (1/3 ali 1/2 EV Step
(Korak vrednosti osvetlitve))
• Funkcija Bulb (časovna omejitev: 8 min)
i-Scena (odvisno od objektiva)
Odstranjevanje prahu
Vrsta
Visokofrekvenčni pogon
Zaslon
Vrsta
AMOLED
Velikost
3,0" (7,6 cm)
Ločljivost
VGA (640X480) 614 tisoč pik (PenTile)
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Uporabniški zaslon
Icons (Ikone), Grid Line (Mrežne črte),
Histogram
Zelena svetleča dioda
Osvetlitev
TTL 247 (19 X 13) Segment blokiranja
Sistem merjenja
Merjenje: Multi (Večpodročno),
Center-weighted (Sredinsko uteženo),
Spot (Točkovno)
Obseg merjenja: EV 0-18 (ISO100·30 mm, F2.0)
131
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Izravnava
±3 EV (1/3 ali 1/2 EV Step (Korak vrednosti
osvetlitve))
Zaklep AE
Gumb AEL
Občutljivost ISO
• 1 Step (Korak po 1): Auto (Samodejno), ISO
100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200
• 1/3 Step (Korak po 1/3): Auto (Samodejno),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO
250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640,
ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
Način fotografiranja
Način
Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno),
Burst (Zaporedno), Timer (Samosprožilec),
Bracket (Kadriranje) (samodejna osvetlitev,
nastavitev ravnovesja beline, čarovnik za slike)
Neprekinjeno
fotografiranje
• JPEG: 3 posnetki na sekundo
(največ 6 posnetkov z vklopljeno funkcijo
popravljanja popačenja objektiva, največ 10
posnetkov z izklopljeno funkcijo popravljanja
popačenja objektiva)
• RAW: 3 posnetki na sekundo
Zaporedno
fotografiranje
• 10, 15, or 30 slik na sekundo
• 30 posnetkov na pritisk sprožilca
Kadriranje
Auto exposure bracketing (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo) (±3EV), White Balance
bracketing (Kadriranje z ravnovesjem beline),
Picture Wizard bracketing (Kadriranje s
čarovnikom za slike)
Samosprožilec
2-30 sek. (1 sekundni interval)
Sprostitev sprožilca
SR9NX01 (dodatno)
Bliskavica
Vrsta
Način
Bliskavica TTL s samodejnim izskokom
Smart Flash (Pametna bliskavica), Auto
(Samodejno), Auto + Red (Samodejno + rdeče),
Fill in (Dosvetlitev), Fill-in Red (Dosvetlitev
rdeče), 1st Curtain (Prva zavesa), 2nd Curtain
(Druga zavesa), Off (Izklopljeno)
Vodilno število
11 (na podlagi ISO 100)
Kot pogleda
28 mm (35 mm enakovredno filmu)
Hitrost sinhronizacije
Manj kot 1/180 sek.
EV bliskavice
-2-+2 EV (0,5 EV Step (Korak vrednosti osvetlitve))
Zunanja bliskavica
Dodatne zunanje bliskavice Samsung:
SEF15A, SEF20A, SEF42A
Pretvornik
Nastavek za bliskavico
Ravnovesje beline
Način
Auto WB (Samodejna nastavitev beline),
Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent White (Fluorescentna bela),
Fluorescent NW (Fluorescentna neonska bela),
Fluorescent Daylight (Fluorescentna dnevna
svetloba), Tungsten (Volframova svetloba),
Flash WB (Nastavitev beline bliskavice),
Custom Set (Nastavitev po meri),
Color Temp. (Temperatura barve) (Ročno)
Prilagajanje mikro
Rumena/Modra/Zelena/Škrlatna 7 zaporednih
korakov
Razširitev dinamičnega razpona
Pametno območje vključeno/izključeno
132
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Kakovost
Super Fine (Zelo visoka kakovost),
Fine (Visoka kakovost),
Normal (Običajna kakovost)
Standard RAW
SRW
Barvni prostor
sRGB, Adobe RGB
Čarovnik za slike
Način
Parameter
Standard (Standardno), Vivid (Živahno), Portrait
(Portret), Landscape (Pokrajina), Forest (Gozd),
Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mirno),
Classic ( Klasično), Custom1 (Po meri 1), Custom2
(Po meri 2), Custom3 (po meri 3)
Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostrina),
Saturation (Nasičenost), Color (Barva)
Vrsta
MP4 (H.264)
Oblika
Video posnetek: H.264, zvok: AAC
Smart Auto (Pametno samodejno), Program,
Shutter Priority (Prednost zaklopa), Aperture Priority
(Prednost zaslonke), Manual (Ročno), Lens Priority
(Prednost objektiva), Sound picture (Zvočna slika),
Panorama, Scene (Prizor), Movie (Film)
Način AE za video
posnetke
Program, prednost zaslonke
Kratek video posnetek
Vklop/izklop zvoka
(Čas snemanja: največ 25 minut)
Beauty Shot (Lepotni posnetek), Portrait (Portret),
Children (Otroci), Sports (Šport), Backlight
(Osvetlitev od zadaj), Close Up (Bližnji posnetek),
Text (Besedilo), Landscape (Pokrajina), Sunset
(Sončni zahod), Dawn (Zora), Beach & Snow
(Plaža in sneg), Night (Noč), Fireworks (Ognjemet)
Velikost
1280X720, 640X480, 320X240
Hitrost snemanja
30 slik na sekundo
Zvok
Mono
Urejanje
Zajemanje slik, rezanje časa
Fotografiranje
Način
Scenski način
Videoposnetek
Predvajanje
Samo JPEG
Zvočna slika
Velikost
Single image (Enojna slika), Thumbnails
(Sličice) (3/9/20), Slide show (Diaprojekcija),
Movie (Video posnetek)
Snemalni čas (pred in po fotografiranju, 5 ali 10
sekund))
Vrsta
• JPEG (3:2): 14M (4592X3056),
10M (3872X2592), 6M (3008X2000),
2M (1920X1280), 1.4M (1472X976,
samo v načinu zaporednih posnetkov)
• JPEG (16:9): 12M (4592X2584),
8M (3872X2176), 5M (3008X1688),
2M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 9M (3056X3056),
6.7M (2592X2592), 4M (2000X2000),
1.6M (1280X1280)
• RAW: 14M (4592X3056)
Obvestilo za Poudarjeno Na voljo
Urejanje
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči),
Backlight (Osvetlitev od zadaj),
Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij),
Resize (Sprememba velikosti), Rotate (Zasuk),
Face Retouch (Retuširanje obraza),
Smart Filter (Pametni filter)
133
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Pametni filter
Miniature (Miniatura), Fish-Eye (Ribje oko),
Defog(Odstranjevanje zamegljenosti), Halftone
Dots (Poltonske točke), Soft Focus (Mehka
izostritev)
Velikost pametnega
filtra
• JPEG (3:2): 6M (3008X2000),
2M (1920X1280), VGA (640X424)
• JPEG (16:9): 5M (3008X1688),
2M (1920X1080), VGA (640X360)
• JPEG (1:1): 4M (2000X2000),
1.6M (1280X1280), VGA (480X480)
Izbiranje slogov
fotografij
Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd),
Autumn (Jesen), Misty (Megleno), Gloomy
(Temno), Classic (Klasično)
Zunanji sprožilec
Priložen
Napajalni priključek DC
DC 9,0 V, 1,5 A (100-240 V)
Vir napajanja
Vrsta
•
•
•
*
Baterija za polnjenje: BP1310 (1300 mAh)
Polnilnik: BC1310
Napajalnik: AD9NX01 (dodatno)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na
regijo.
Mere (Š X V X G)
123 X 87 X 39,8 mm (brez štrlečih delov)
Teža
353 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Shranjevanje
Mediji
Zunanji pomnilnik (izbirni): Kartica SD (največ 4
GB), kartica SDHC (največ 32 GB)
Delovna temperatura
Oblika datoteke
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Delovna vlažnost
Neposredno tiskanje
0-40° C
5-85 %
Programska oprema
PictBridge
Intelli-studio, Samsung RAW Converter
GPS
Vrsta
Zapis kraja z dodatnim modulom GPS
(WGS 84)
Funkcija
• Ime lokacije (samo angleščina in korejščina)
• Povezava Google Map
(s programom Intelli-studio)
* Ti podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila, da se nadgradi zmogljivost.
* Vse ostale znamke in imena izdelkov so v lasti njihovih lastnikov.
Vmesnik
Digitalni izhod
USB 2.0 (HI-SPEED)
Video izhod
NTSC, PAL (po izbiri)
HDMI 1.3: (1080i, 720p, 576p/480p)
134
Dodatek
Tehnični podatki objektiva
Ime objektiva
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS II
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED
SAMSUNG 20 mm F2.8
Goriščna razdalja
18-55 mm (ustreza
27,7-84,7 mm v obliki 35 mm)
20–50 mm (ustreza 30,8–77 mm v obliki
35 mm)
20 mm (ustreza 30,8 mm v obliki
35 mm)
Elementi v skupini
12 elementov v 9 skupinah
(Priložen 1 asferični objektiv)
9 elementov v 8 skupinah (1 asferični
objektiv, priložen 1 objektiv z majhno
količino razpršitve)
6 elementov v 4 skupinah
(Priložen 1 asferični objektiv)
Kot pogleda
75,9°-28,7°
70,2°-31,4°
70,2°
Zaslonka
F3.5–5.6 (najmanj: F22),
(Število rezil: 7,
Krožna zaslonka)
F3.5–5.6 (najmanj: F22),
(Število rezil: 7,
Krožna zaslonka)
F2.8 (najmanj: F22),
(Število rezil: 7,
Krožna zaslonka)
Vrsta nastavka
Samsung NX Mount
Samsung NX Mount
Samsung NX Mount
Optična stabilizacija slike
Priložen
Ni priložena
Ni priložena
Najkrajša razdalja
izostritve
od 0,28 m do neskončnosti
od 0,28 m do neskončnosti
od 0,17 m do neskončnosti
Največja povečava
Pribl. 0,22 X
Pribl. 0,22 X
Pribl. 0,18 X
Način i-Scena
Podprt (Beauty Shot (Lepotni posnetek),
Portrait (Portret), Children (Otroci),
Backlight (Osvetlitev od zadaj),
Landscape (Pokrajina), Sunset (Sončni
zahod), Dawn(Zora), Beach & Snow
(Plaža in sneg), Night (Noč))
Podprt (Beauty Shot (Lepotni posnetek),
Portrait (Portret), Children (Otroci),
Backlight (Osvetlitev od zadaj),
Landscape (Pokrajina), Sunset (Sončni
zahod), Dawn(Zora), Beach & Snow
(Plaža in sneg), Night (Noč))
Podprt (Backlight (Osvetlitev od zadaj),
Landscape (Pokrajina), Sunset (Sončni
zahod), Dawn (Zora), Beach & Snow
(Plaža in sneg), Night (Noč))
Zaslonka za objektiv
Priložen
Ni priložena
Ni priložena
Velikost filtra
58 mm
40,5 mm
43 mm
Največji premer x dolžina
63 x 65,1 mm
64 x 39,8 mm
62,2 x 24,5 mm
Teža
Pribl. 198 g (brez zaslonke)
Pribl. 119 g
Pribl. 89 g
Delovna temperatura
0-40° C
0-40° C
0-40° C
Delovna vlažnost
5-85 %
5-85 %
5-85 %
135
Dodatek >
Tehnični podatki objektiva
Ime objektiva
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS II
Goriščna razdalja
30 mm (ustreza 46,2 mm v obliki 35 mm)
50-200 mm (ustreza 77-308 mm v obliki 35 mm)
Elementi v skupini
5 elementov v 5 skupinah (Priložen 1 asferični objektiv)
17 elementov v 13 skupinah (2 objektiva z majhno količino
razpršitve priložena)
Kot pogleda
50,2°
31,4°-8,0°
Zaslonka
F2 (najmanj: F22), (Število rezil: 7, krožna zaslonka)
F4–5.6 (najmanj: F22), (Število rezil: 7, krožna zaslonka)
Vrsta nastavka
Samsung NX Mount
Samsung NX Mount
Optična stabilizacija slike
Ni priložena
Priložen
Najkrajša razdalja izostritve
od 0,25 m do neskončnosti
od 0,98 m do neskončnosti
Največja povečava
Pribl. 0,16 X
Pribl. 0,2 X
Način i-Scena
Ni podprt
Podprto (Beauty Shot (Lepotni posnetek), Portrait (Portret),
Children (Način za otroke), Backlight (Osvetlitev ozadja),
Sports (Šport))
Zaslonka za objektiv
Dodatno
Priložen
Velikost filtra
43 mm
52 mm
Največji premer x dolžina
61,5 x 21,5 mm
70 x 100,5 mm
Teža
Pribl. 85 g (brez zaslonke)
Pribl. 417 g (brez zaslonke)
Delovna temperatura
0-40° C
0-40° C
Delovna vlažnost
5-85 %
5-85 %
Objektiv je lahko drugačen od dejanskih predmetov.
136
Dodatek
Slovar
AdobeRGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima širše barvno
območje kot sRGB. Njegovo širše barvno območje zagotavlja
enostavno urejanje fotografij na računalniku.
AMOLED (Organska dioda z aktivno matriko, ki oddaja
svetlobo) / LCD (Tekoči kristali za zaslone)
AMOLED je zaslon, ki je zelo tanek in lahek, saj ne potrebuje
osvetlitve od zadaj. LCD je zaslon, ki se pogosto uporablja na področju
potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot
sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve,
kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.
Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
AEL/AFL (Auto Exposure Lock (Zaklep samodejne
osvetlitve)/Auto Focus Lock (Zaklep samodejne
izostritve))
Ti dve možnosti vam omogočata zaklep osvetlitve ali izostritve glede
na vaše želje.
Samodejna izostritev (AF)
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš
fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna
fotografija zamegljena. Do tega prihaja pogosteje, kadar je hitrost
sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate
občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca.
Namesto tega lahko uporabite stojalo ali funkcijo OIS, če želite
stabilizirati fotoaparat.
Barvni prostor
Razpon barv, ki jih lahko fotoaparat zazna.
137
Dodatek >
Slovar
Temperatura barv
Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF)
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje barvni
odtenek za določeno vrsto vira svetlobe. Ko temperatura barve
narašča, postaja barva vira svetlobe bolj modra. Ko temperatura
barve pada, postaja barva vira svetlobe bolj rdeča. Pri 5500 stopinjah
Kelvina je barva vira svetlobe podobna sončevi svetlobi opoldne.
Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot
so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom
DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo
podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.
Kompozicija
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno
je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za
digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev
elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).
Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno
izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko
objektiva, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom.
Če na primer izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina
polja in zamegljenost ozadja kompozicije.
Vrednost osvetlitve (EV)
Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiva, ki
omogočajo enako osvetlitev.
Izravnava EV
Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki
jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših
fotografij.
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Specifikacija, ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate,
katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in
informacijskih tehnologij (JEIDA).
138
Dodatek >
Slovar
Osvetlitev
H.264/MPEG-4
Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je
nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter
občutljivostjo filma ISO.
Stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za
standardizacijo ISO-IEC in ITU-T. Ta kodek lahko omogoča dobro
kakovost video posnetkov pri nizkih bitnih hitrostih, razvila ga je ekipa
Joint Video Team (JVT).
Bliskavica
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo
osvetljenih pogojih.
Goriščna razdalja
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji.
Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
Histogram
Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja
svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke
točke na levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo
fotografijo, ki je neustrezno osvetljena.
Slikovni senzor
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za
vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname
svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev
so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metaloksidni polprevodnik).
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost
filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi
občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko
zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali
slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj
dovzetne na šum.
139
Dodatek >
Slovar
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Šum
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene,
kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem
ločljivosti fotografije.
Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot
napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Do šuma
običajno pride, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je
občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.
Merjenje
Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe,
s katero nastavite osvetlitev.
NTSC (National Television System Committee)
Standard barvnega kodiranja video posnetkov, ki se najpogosteje
uporablja na Japonskem, v Severni Ameriki, na Filipinih, v Južni
Ameriki, Južni Koreji in na Tajvanu.
MF (Ročna izostritev)
Sistem, ki ročno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Za izostritev
motiva lahko uporabite obroč za ostrenje.
Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne
kvari kakovosti fotografije.
MJPEG (Motion JPEG)
Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
PAL (Phase Alternate Line)
Standard barvnega kodiranja video posnetkov, ki se uporablja v
številnih državah po Afriki, Aziji, Evropi in Bližnjem Vzhodu.
140
Dodatek >
Slovar
Kakovost
sRGB (Standardni RGB)
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja
kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni
večjo velikost datoteke.
Mednarodni standard barvnega prostora, ki ga je ustanovila komisija
IEC (Mednarodna elektrotehnična komisija). Določen je iz barvnega
prostora monitorjev osebnih računalnikov in se uporablja tudi kot
standardni barvni prostor za format Exif.
RAW (grobi podatki CCD)
Izvirni, neobdelani podatki, zbrani neposredno iz slikovnega senzorja
fotoaparata. S pomočjo programa za urejanje lahko nastavite
ravnovesje beline, kontrast, nasičenost, ostrino in ostale podatke,
preden stisnete sliko v standardno datotečno obliko.
Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji
robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko
osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije
Ločljivost
Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij
vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije
z nizko ločljivostjo.
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in
plava) v fotografiji. Z nastavitvijo možnosti White Balance (Ravnovesje
beline) ali ravnovesja barv lahko ustrezno prilagodite barve na
fotografiji.
Hitrost sprožilca
Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, pri
čemer je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira
količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni
senzor. Po drugi strani večja hitrost sprožilca zagotavlja manj časa za
prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne
motive v gibanju.
141
Dodatek
Dodatna oprema
Torbica fotoaparata
Torbico lahko kupite posebej.
Pomnilniška kartica
Uporabljate lahko pomnilniško kartico SD
(Secure Digital) in SDHC (Secure Digital
High Capacity).
Kabel HDMI
Fotografije in video posnetke visoke ločljivosti
si lahko ogledate tako, da fotoaparat prek
kabla HDMI (HDMI vrste C) priključite na
monitor, združljiv s HDMI.
Vmesnik
Baterijo lahko napolnite tako, da vmesnik
priključite v vtičnico.
Pašček
Paščke lahko kupite posebej.
Kabel A/V
Z drugimi napravami se lahko povežete prek
kabla A/V.
Paket baterij
Kupite lahko dodatne pakete baterij.
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov. Za podrobnosti si
Sprostitev sprožilca
Sprostitev sprožilca v kombinaciji s stojalom
zmanjša tresenje.
oglejte uporabniške priročnike teh dodatnih dodatkov.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Samsung
ni odgovoren za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo
drugih proizvajalcev.
Filter
Z različnimi filtri na objektivu lahko ustvarjate
različne barvne učinke.
142
Dodatek
Stvarno kazalo
B
D
F
barvni prostor 58
datoteke
fotoaparat
Baterija
tehnični podatki 125
življenjska doba 125
bliskavica 70
gumb za izskok 71
jakost 72
Bliskavica
fotografiranje z osvetlitvijo z
odbojem 23
številka vodnika 22
C
čarovnik za slike 57
Čas osvetlitve 14, 16
brisanje 83
prenos v Mac 109
prenos v računalnik 108
urejanje v obliki RAW 115
zaščita 83
odklop (Windows) 109
povezovanje kot izmenljivi
disk 108
Fotoaparat
deli 26
povezovanje z računalnikom 108
Datoteke
oblika fotografije 52
oblika videoposnetka 52
ogled na TV-sprejemniku 103
ogled na TV-sprejemniku visoke
ločljivosti 104
povečanje 85
prikaz v fotoaparatu 82
urejanje 89
digitalni format naročila za
tiskanje (DPOF) 106
dodatna oprema
Fotografije
možnosti fotografiranja 51
prilagajanje tona 116
Dodatna oprema
deli modula GPS 37
DOF (Globina polja) 13, 18
G
Goriščna razdalja 17
E
EV (Vrednost osvetlitve) 13
kadriranje 66, 68
M
merjenje 73
možnost bledenja 79
fotografije
diaprojekcija 85
postavitev bliskavice 36
povezovanje bliskavice 36
pritrditev modula GPS 38
K
N
načini za fotografiranje
Način Zvočna slika 45
pametni samodejni način 39
Panoramski način 45
prednost objektiva 42
prednost zaklopa 41
prednost zaslonke 41
program 40
ročno 42
scena 46
video posnetek 48
način za fotografiranje 66
način Zvočna slika 45
I
i-Funkcija 43
Intelli-Studio 110
143
Dodatek >
Stvarno kazalo
O
S
Z
Občutljivost ISO 15, 16, 53
Samodejna izostritev 59
Objektivi
samosprožilec 67
zaporedno (glejte Način za
fotografiranje) 66
Samsung RAW Converter 114
Zaslonka 12, 16
deli 32
odklepanje 34
oznake 35
tehnični podatki 135
zaklepanje 33
slogi fotografij 57
slovar 137
številka F 13
optična stabilizacija slike (OIS) 76
P
U
učinek rdečih oči 71
pametni album 83
panoramski način 45
PictBridge 105
Položaj 11
pomnilniška kartica 122
pomožna funkcija ročne
izostritve 65
Pravilo tretjin 20
V
video posnetki
ogled 87
Videoposnetki
možnosti 79
vrednost osvetlitve (EV) 77
vzdrževanje 120
144
Dodatek
Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
zbiranjem odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in
njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha
delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte
odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno
uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v
kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več
o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila
in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete
odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
sistemom za vračanje baterij)
Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem
izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko
prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so
vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi
stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen
način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni
lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in
spodbujate ponovno uporabo materialov.
145
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve
po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto
http://www.samsung.com/.
Download PDF

advertising