Navodila
Spoznajte svoj fotoaparat
Uporabljajte fotoaparat na naslednji naþin
Nastavljanje
programske opreme
Za uporabo tega fotoaparata z
raþunalnikom, najprej namestite programsko opremo. Ko je to opravljeno,
lahko slike shranjene na fotoaparatu
prenašate na raþunalnik ter jih urejate
s programom za urejanje slik. (str.89)
Zajemite sliko
Zajemite sliko. (str.19)
Vstavite USB kabel
Vstavite priložen USB kabel v
USB vrata raþunalnika in USB
prikljuþek fotoaparata. (str.91)
Preverite stanje
fotoaparata
Preverite stanje fotoaparata.
ýe je izklopljen, pritisnite gumb
fotoaparata, da ga vklopite.
Preverite [Removable
Disk] (izmenljivi disk)
Odprite Windows EXPLORER
(Raziskovalec) in poišþite [Removable Disk] (Izmenljivi disk).
(str.92)
Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotoaparata Samsung.
Pred uporabo tega fotoaparata, dobro preberite uporabniški
priroþnik.
ýe potrebujete poprodajne storitve, prosimo prinesite fotoaparat
in vzrok okvare fotoaparata (kot je baterija, pomnilniška kartica,
itd.) na servisni center.
Prosimo, da pred uporabo fotoaparata preverite ali pravilno
deluje (npr. za izlet ali pomemben dogodek), da se izognete
razoþaranju. Samsung ne sprejema odgovornosti za izgubo ali
škodo, ki lahko nastane z nedelovanjem fotoaparata.
Hranite ta priroþnik na varnem mestu.
ýe za prenos slik s pomnilniške kartice na raþunalnik uporabite
þitalec kartic, lahko poškodujete slike. Pri prenosu slik narejenih s
fotoaparatom na raþunalnik, uporabite priložen USB kabel za priklop
fotoaparata na vaš raþunalnik. Prosimo upoštevajte, da proizvajalec
ne odgovarja za izgubo ali poškodbo slik na pomnilniški kartici zaradi
uporabe þitalca kartic.
Vsebine in ilustracije v tem priroþniku se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila, zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
Ä Microsoft, Windows in logotip Windows so zašþitene blagovne
znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ä Adobe inReader sta ali blagovni znamki ali zašþiteni blagovni
znamki v ZDA in/ali drugih državah.
Ä Vse znamke in imena izdelkov navedeni v tem priroþniku so
zašþitene blagovne znamke njihovih podjetij.
1
Nevarnost
Opozorilo
NEVARNOST oznaþuje neizbežne nevane situacije, ki lahko, þe se
jim ne izognete, povzroþijo smrt ali resno poškodbo.
OPOZORILO oznaþuje potencialno nevarne situacije, ki lahko, þe
se jim ne izognete, povzroþijo smrt ali resno poškodbo.
Kamere ne poskušajte spreminjati na noben naþin. Tako
poþetje, lahko povzroþi požar, poškodbo, elektriþni udar ali
resne poškodbe vas ali vašega fotoaparata. Notranje preglede,
vzdrževanja in popravila lahko izvaja samo vaš prodajalec ali
servisni center za digitalne fotoaparate Samsung.
Prosimo, ne uporabljajte tega izdelka v neposredni bližini
vnetljivih ali eksplozivnih plinov, saj lahko to poveþa tveganje
eksplozije.
ýe v fotoaparat pride kakršnakoli oblika tekoþine ali tujka, ga ne
uporabljajte. Fotoaparat izklopite ter nato izklopite vir napajanja.
Kontaktirati morate vašega prodajalca ali servisni center za digitalne fotoaparate Samsung. Ne nadaljujte z uporabo fotoaparata,
saj lahko to povzroþi požar ali elektriþni udar.
V dostopne toþke fotoaparata, npr. režo pomnilniške kartice
in prostor za baterijo, ne vstavljajte ali spušþajte kovinskih ali
nevnetljivih tujkov. To lahko povzroþi požar ali elektriþni udar.
Tega fotoaparata ne upravljajte z mokrimi rokami. To lahko predstavlja tveganje elektriþnega šoka.
Bliskavice ne smete uporabljati v bližini ljudi ali živali. Postavitev bliskavice preblizu oþi osebe, ki jo slikate, lahko povzroþi
poškodbo vida.
Zaradi varnosntnih razlogov, hranite ta izdelek in dodatke izven
dosega otrok ali živali, da prepreþite nesreþe, na primer:
- Požiranje baterije ali manjših dodatkov fotoaparata. ýe pride do
nesreþe, nemudoma poišþite zdravniško pomoþ.
- Obstaja možnost poškodbe z gibljivimi deli fotoaparata.
Baterija in fotoaparat lahko med daljšo uporabo postaneta vroþa,
kar lahko povzroþi okvaro fotoaparata. ýe pride do tega, pustite
fotoaparat nekaj þasa stati pri miru, da se ohladi.
Fotoaparat ne pušþajte na mestih, kot so zaprta vozila, neposredno na sonþni svetlobi ali na drugih mestih, kjer bo izpostavljen
visokim temperaturam. Izpostavljenost visokim temperaturam
lahko negativno vpliva na notranje komponente fotoaparata in
lahko povzroþi požar.
Pri uporabi, ne pokrivajte fotoaparata ali polnilnika. To lahko
povzroþi nastajanje toplote in izkrivljanje ohišja fotoaparata ali
povzroþi požar. Fotoaparat in njegove dodatke vedno uporabljajte
na dobro prezraþevanem obmoþju.
2
Pozor
Vsebina
POZOR oznaþuje potencialno nevarne situacije, ki lahko, þe se jim
ne izognete, povzroþijo manjše ali zmerne poškodbe.
PRIPRAVLJENI 007 Naþrt sistema
Baterija, ki pušþa, se pregreva ali pa je poškodovana, lahko
povzroþi požar ali poškodbo.
- Uporabljajte baterijo s pravilnimi specifikacijami za fotoaparat.
- Na bateriji ne povzroþajte kratkega stika, jo pregrevajte ali odvrzite v ogenj.
- Baterije ne vstavljajte z obrnjeno polarnostjo.
Ko fotoaparata ne nameravate uporabljati daljše þasovno obdobje,
odstranite baterijo. Drugaþe lahko baterija spusti korozivni elektrolit in trajno poškoduje komponente fotoaparata.
Ne sprožajte bliskavice, ko je v stiku z rokami ali predmeti. Bliskavice se po neprekinjeni uporabi ne dotikajte. To poþetje, lahko
povzroþi opekline.
ýe uporabljate napajalnik, ne premikajte fotoaparata medtem, ko je
vklopljen. Po uporabi, vedno izklopite fotoaparat preden izklopite kabel iz
zidne vtiþnice. Nato se prepriþajte, da so vsi prikljuþki ali kabli do drugih
naprav izklopljeni, preden premaknete fotoaparat. Neupoštevanje tega
lahko poškoduje prikljuþke ali kable ter povzroþi požar ali elektriþni udar.
Bodite pozormni, da se ne dotaknete leþe ali pokrova leþe, da
prepreþite nejasno sliko ali možno okvaro fotoaparata.
Prepreþite oviranje leþe ali bliskavice pri zajemanju slike.
Pri uporabi fotoaparata pri nizkih temperaturah, lahko izkusite
naslednje. To niso okvare fotoaparata in se ponavadi obnovijo pri
normalnih temperaturah.
- LCD zaslon potrebuje dalj þasa, da se vklopi in barva se lahko
razlikuje od predmeta.
- Pri menjavi sestave, lahko ostane prikazana slika na LCD zaslonu.
Kreditne kartice se lahko v bližini ohišja razmagnetijo. Izogibajte
se pušþanju kartic z magnetnim zapisom blizu ohišja.
Nikoli ne prikljuþite 20 pinski prikljuþek na USB vrata PC-ja. S tem
lahko povzroþite okvaro raþunalnika
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
Vsebina paketa
Prodaja se loþeno
Ugotavljanje funkcij
Spredaj in zgoraj
Zadaj
Spodaj
5-funkcijski gumb
Luþka samo-þasovnika
Luþka stanja fotoaparata
Ikona naþina
Priklop na vir napajanja
Vstavljanje pomnilniške kartice
Navodila za uporabo pomnilniške
kartice
SNEMANJE 017 Indikator LCD monitorja
018
019
019
019
020
021
021
Kako uporabljati meni
Zaþni snemati
Izbiranje naþinov
Kako uporabljati samodejni pametni
naþin
Kako uporabljati samodejni naþin
Kako uporabljati naþin Program
Kako uporabiti naþin DIS
3
Vsebina
022
023
023
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
036
4
Uporaba naþina za pomoþ pri fotografiranju
Kako uporabiti naþin lepotnega zajemanja
Kako uporabljati naþine za prizor
Kako uporabljati naþin Video posnetek
Snemanje video posnetka brez zvoka
Premor med snemanjem video posnetka
(Zaporedno snemanje)
Stvari na katere morate paziti med
fotografiranjem
Nastavitev fotoaparata z uporabo
gumbov na njem
Gumb VKLOP/IZKLOP
Sprožilec
Gumb za POVEýAVO
Gumb Info (DISP) / gor
Gumb Makro / dol
Blokada ostrenja
Gumb Bliskavica / levo
Gumb Samodejni sprožilec / desno
Gumb MENI
Gumb V redu
Funkcije
Kako omogoþiti funkcije z uporabo
gumba MENI
Izravnava izpostavljenosti
037
038
038
040
040
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
Ravnovesje beline
ISO
Zaznavanje obraza
Ton obraza
Retuširanje obraza
Velikost posnetka
Kakovost / Razmerje posnetka
ACB
Merjenje
Premikajoþi naþin fotografiranja
Vrsta samodejne izostritve
Izbira stila fotografije
Nastavljanje slike
Glasovna beležka
Snemanje glasu
Snemanje filma brez glasu
NASTAVITEV 048 Meni zvok
048
048
048
048
048
049
049
Zvok
Glasnost
Zvok ob zagonu
Zvok sprožilca
Zvok piskanja
Zvok AF (samodejne izostritve)
Meni za nastavitev
Vsebina
049
049
049
050
050
050
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
Zaslon
Jezik
Opis funkcije
Slika ob zagonu
Osvetlitev zaslona
Hitri ogled
Zaslon SHRANI
Nastavitve
Formatiranje pomnilnika
Inicializacija
Nastavljanje datuma / þasa / vrste datuma
ýasovni pas
Ime datoteke
Natis datuma snemanja
Samodejni izklop
Luþka samodejne izostritve
Izbira vrste video izhoda
Nastavljanje USB
PREDVAJANJE 056 Zagon predvajalnega naþina
056
056
057
057
058
Predvajanje slike
Predvajanje video posnetka
Funkcija za zajem video posnetka
Predvajanje posnetega glasa
Predvajanje glasovnega zapisa
058
059
059
059
059
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
072
Indikator LCD zaslona
Nastavitev fotoaparata z uporabo gumbov
na njem
Gumb naþina za predvajanje
Gumb za Pomanjšanje / Poveþavo
Pametni album
Gumb Info (DISP) / gor
Gumb Predvaja in zaustavi / V redu
Gumb za levo / desno / dol / MENI
Gumb Izbris
Nastavitev funkcije predvajanja z uporabo
LCD zaslona
Uredi
Spremeni velikost
Obraþanje posnetka
Izbira stila slike
Prilagoditev slike
Pogled
Zaþetek diaprojekcije
Zaþetek diaprojekcije
Izbira slik
Konfiguracija uþinkov za diaprojekcijo
Nastavitev intervala predvajanja
Nastavitev glasbe v ozadju
Možnosti datoteke
5
Vsebina
072
073
073
074
076
077
078
078
079
079
081
082
084
Izbris slik
Zašþita slik
Glasovni zapis
DPOF
Kopiraj na kartico
PictBridge
PictBridge : Izbira posnetka
PictBridge : Nastavitev tiskanja
PictBridge : Resetiranje
Pomembne opombe
Opozorilni indikator
Pred kontaktiranjem servisnega centra
Specifikacije
PROGRAMSKA 087 Opombe o programski opremi
OPREMA 087 Sistemske zahteve
088
089
091
094
095
098
098
099
6
O programski opremi
Nastavitev aplikacije
Vkljuþitev naþina PC
Odstranitev izmenljivega diska
Samsung Master
Namestitev USB gonilnika za MAC
Uporaba USB gonilnika za MAC
Pogosto zastavljena vprašanja
Naþrt sistema
Prosimo, da pred uporabo izdelka preverite ali imate pravilne vsebine. Vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od regije prodaje. Za nakup opcijske opreme, kontaktirajte vašega najbližjega prodajalca Samsung ali Samsung servisni center. Deli in dodatki, prikazani spodaj, se lahko
razlikujejo od dejanskih.
Vsebina paketa
Fotoaparat
Polnilna baterija
AC napajalnik / USB kabel
Torbica za fotoaparat
AV kabel
Trak za fotoaparat
CD s programsko opremo
(glejte str.88)
Uporabniški priroþnik,
Garancija izdelka
Prodaja se loþeno
SD/SDHC pomnilniška kartica /
MMC (glejte str.16)
7
Ugotavljanje funkcij
Spredaj in zgoraj
Zvoþnik
Sprožilec
Gumb za vklop/izklop
Luþka samosprožilca
/ AF žarnica
Bliskavica
Leþa / pokrov leþe
Mikrofon
8
Ugotavljanje funkcij
Zadaj
Luþka stanja fotoaparata
Gumb Zoom Tele(T)
(Digitalna poveþava - zoom)
Gumb Zoom Široki(W) (Sliþica)
Izbirnik naþina
USB / AV / napajanje
LCD zaslon
Luknjica za trak
Gumb MENI
Gumb Fn / Brisanje
Gumb naþina za predvajanje
5-funkcijski gumb
9
Ugotavljanje funkcij
Spodaj
5-funkcijski gumb
Držalo baterije
Reža za pomnilniško kartico
Gumb Informacije / Gor
Gumb V redu /
Predvajanje in premor
Gumb Samosprožilec
/ Desno
Bliskavica /
Gumb Levo
Prostor za baterije
Pokrov prostora za baterije
Gumb Makro / Dol
Vtiþnica za stativ
Ä Za odpiranje pokrova prostora za baterijo, potisnite pokrov v smer
prikazano zgoraj.
10
Ugotavljanje funkcij
Luþka samo-þasovnika
Ikona
Ikona naþina
Stanje
Opis
Utripa
- Prvih 8 sekund, luþka utripa v 1 sekundnih intervalih.
- Zadnji 2 sekundi, luþka hitro utripa v 0,25 sekudnih
intervalih.
Utripa
2 sekundi, luþka hitro utripa v 0,25 sekudnih intervalih.
Utripa
Utripa
Slika bo zajeta po približno 10 sekundah in 2 sekundi
kasneje bo zajeta še druga slika.
Po pritisku na gumb sprožilca, se slika zajame v
sladu s premikanjem osebe/predmeta.
Za veþ informacij o nastavitvi naþina fotoaparata glejte stran 19.
NAýIN
Samodejni
Samodejno
pametni naþin
Program
DIS
Scena
Film
IKONA
NAýIN
Pomoþ pri
slikanju
Lepotni
posnetek
Okvir za
vodenje
Noþni posnetek
Portret
Otroci
Pokrajina
Približek
Besedilo
Sonþni
zahod
Zora
Protisvetloba
Ognjemet
Plaža in sneg
IKONA
Luþka stanja fotoaparata
Stanje
Vklop
Po fotografiranju
Opis
Ko je fotoaparat pripravljen za fotografiranje,
se luþka prižiga in ugaša
Luþka med shranjevanjem slikovnih podatkov
utripa in ugasne, ko je fotoaprat pripravljen za
fotografiranje
Ko se baterija bliskavice polni Luþka utripa
Ko je USB kabel priklopljen na raþunalnik
Izmenjava podatkov z
raþunalnikom
Ko je USB kabel priklopljen na tiskalnik
Luþka zasveti (LCD zaslon se izklopi po inicializaciji naprave)
Luþka utripa (LCD zaslon se izklopi)
SCENA
NAýIN
IKONA
NAýIN
IKONA
Luþka utripa
NAýIN
Ko tiskalnik tiska
Luþka utripa
IKONA
Ko se aktivira samodejna izostritev (AF)
Luþka se vklopi
(Fotoaparat se osredotoþi na osebo/predmet)
Luþka utripne
(Fotoaparat se ne osredotoþi na osebo/predmet)
11
Priklop na vir napajanja
Uporabljati morate baterijo za polnjenje SLB-10A, ki je priložena
fotoaparatu. Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
Specifikacije baterije za ponovno polnjenje SLB-10A
Model
SLB-10A
Vrsta
Lithium lon
Zmogljivost
1050mAh
Napetost
3.7V
ýas polnjenja
Približno 180 minut
Število slik in življenjska doba baterije: Uporaba SLB-10A
Življenjska doba
baterije / Število slik
Pogoji
Slika
Uporaba v celoti napolnjene baterije,
samodejni naþin, velikost slike 12M,
drobna kakovost slike, Interval med
slikami: 30 sekund.
Približno 160 min / Sprememba položaja poveþave med
Približno 320 slik široko in tele po vsakem zajemu slike.
Uporaba bliskavice za vsaki drugi
zajem slike.
5 minutna uporaba fotoaparata in nato
izklop za 1 minuto.
Film
Uporaba v celoti napolnjene baterije
Približno 125 min Velikost slike 640x480
Hitrost sliþic 30 sns
Ä Te vrednosti so izmerjene pod Samsungovimi standardnimi pogoji in
pogoji fotografiranja in so odvisne od metod uporabnika.
12
Pomembne informacije o uporabi baterij.
Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
Ko fotoaparata ne nameravate uporabljati daljše þasovno
obdobje, odstranite baterijo. Baterije lahko þez þas izgubijo
moþ in so naklonjene supšþanju, þe se jih hrani znotraj
fotoaparata.
Nizke temperature (pod 0°C) lahko vplivajo na zmogljivost
baterij in poslediþno se baterijam skrajša življenska doba.
Baterije se ponavadi obnovijo pri normalnih temperaturah.
Med daljšo uporabo fotoaparata, se ohišje fotoaparata
lahko segreje. To je povsem normalno.
ýe prikljuþite AC napajalnik na USB kabel, lahko le-tega uporabite kot AC kabel in napolnite nadomestno baterijo.
- Uporaba AC kabla
: Prikljuþite AC napajalnik na USB
kabel. Uporabite ga lahko kot
napajalni kabel.
- Uporaba USB kabla
: Odstranite AC napajalnik. Z USB
kablom lahko prenesete shranjene slike na vaš PC (str. 91) ali z
elektriþno energijo napajate vaš
fotoaparat.
Priklop na vir napajanja
Pomembne informacije o uporabi USB kabla.
Uporabite USB kabel s pravilnimi tehniþnimi podatki.
ýe je fotoaparat prikljuþen na PC preko USB vozlišþa :
prikljuþite fotoaparat neposredno na PC.
ýe so fotoaparat in druge naprave hkrati prikljuþene na PC :
odstranite druge naprave.
Fotoaparata ni možno zaznati z uporabo USB vrat na sprednji
strani raþunalnika. V tem primeru uporabite USB vrata na
hrbtni strani raþunalnika.
ýe USB vrata na PC-ju niso v skladu s standardno izhodno
moþjo (5V, 500mA), se fotoaparat morda ne bo napolnil.
Kako napolniti baterijo za polnjenje
Pred priklopom kakršnih koli kablov ali AC napajalnika, preverite
smer in ne priklapljajte s silo. S tem lahko pretrgate kabel ali okvarite
fotoaparat.
ýe se LED luþka za polnjenja, na AC napajalniku, ne vkljuþi ali ne
utripa po vstavitvi baterije za polnjenje, preverite, þe ste pravilno
vstavili baterijo.
ýe baterijo polnite pri vkljuþenem fotoaparatu, baterija ne bo povsem
napolnjena. Med polnjenjem baterije fotoaparat izklopite.
LED luþka za polnjenje na AC napajalniku
LED luþka za polnjenje
Se polni
Rdeþa LED luþka je vkljuþena
Polnjenje je konþano
Zelena LED luþka je vkljuþena
Okvara pri polnjenju
Oranžna LED luþka je vkljuþena ali utripa
ýe želite napolniti povsem prazno baterijo, ne vklopite fotoaparata. Le-ta se morda ne bo vklopil zaradi majhne elektriþne napetosti v bateriji. Pred uporabo fotoaparata polnite baterijo vsaj 10
minut.
Bliskavice ne uporabljajte pogostokrat ali ne snemajte video posnetka s povsem prazno baterijo, ki ste jo polnili krajši þas. Tudi, þe
je polnilec priklopljen, se lahko fotoaparat izklopi, ker je baterija za
polnjenje spet povsem prazna.
13
Priklop na vir napajanja
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vstavite baterijo, kot je prikazano
Vstavite pomnilniško kartico, kot je prikazano.
- ýe se fotoaparat ne prižge po
tem, ko ste vstavili baterije- ýe
se fotoaparat ne prižge po tem,
ko ste vstavili baterije, preverite
položaj baterij (+ / -)., preverite
položaj baterij (+ / -).
- Ko je pokrov utora za baterije
odprt, ne pritiskajte na pokrov,
saj ga lahko to poškoduje.
Na LCD zaslonu so prikazani 4 indikatorji stranja baterije.
Indikator
baterije
Stanje
baterije
Baterija je
polna
Nizka kapac- Nizka kapacBaterija praziteta baterije
iteta baterije
na. (Ponovno
(Pripravite jo
(Pripravite jo
jo napolnite
na ponovno
na ponovno
ali uporabite
polnjenje ali up- polnjenje ali uprezervno
orabite rezervn orabite rezervn
baterijo)
baterijo)
baterijo)
Ä Ko uporabljate fotoaparat in baterijo na izjemno hladnih ali vroþih mestih, se
lahko stanje baterije na LCD zaslonu razlikuje od dejanskega stanja baterije.
14
- Pred vstavljanjem pomnilniške
kartice, izklopite fotoaparat.
- Sprednji del pomnilniške
kartice naj bo usmerjena proti
hrbtni strani fotoaparata (LCD
zaslon) in pini kartice naj bodo
usmerjeni proti sprednjemu
delu fotoaparata (leþa).
- Pomnilniške kartice ne vstavljajte obratno. To poþetje lahko
poškoduje režo za pomnilniško
kartico.
Navodila za uporabo pomnilniške kartice
ýe uporabljate nanovo kupljeno pomnilniško kartico, þe ta vsebuje
podatke, ki jih fotaparat ne more prepoznati ali þe vsebuje slike
zajete z drugaþnim fotoaparatom, se prepriþajte, da pomnilniško
kartico formatirate (glejte str.51).
Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice, izklopite fotoaparat.
Ponavljajoþa uporaba pomnilniške kartice bo sþasoma zmanjšala
zmogljivost kartice. ýe pride do tega, boste morali kupiti novo
pomnilniško kartico. Obrabe ali poškodbe pomnilniške kartice niso
zajete v Samsung garancijo.
Pomnilniška kartica je elektronska natanþna naprava. Pomnilniške
kartice ne smete ukrivljati, spušþati ali izpostavljati težkim udarcem.
Pomnilniške kartice ne hranite v okolju z moþnim elektronskimi ali
magnetnimi polji, npr. zvoþniki ali TV sprejemniki.
Prosimo, ne shranjujte v okolju, kjer so skrajne razlike v temperaturah.
Ne pustite, da se pomnilniška kartica umaže ali da pride v stik s
kakršnimi koli tekoþinami. ýe pride do tega, pomnilniško kartico
oþistite s suho krpo.
Ko pomnilniške kartice ne uporabljate, jo hranite v torbici.
Med in po obdobji daljše uporabe, lahko opazite, da je
pomnilniška kartica topla. To je povsem normalno.
Ne uporabljajte pomnilniške kartice, ki se uporablja v drugem
digitalnem fotoaparatu. Za uporabo pomnilniške kartice v tem
fotoaparatu morate kartico formatirati z uporabo tega fotoaparata.
Ne uporabljajte pomnilniške kartice, ki je bila formatirana v drugem digitalnem fotoaparatu ali þitalcu kartic.
ýe je pomnilniška kartica predmet katerega od navadenih, lahko
zapisani podatki postanejo okvarjeni :
- Ko je pomnilniška kartica uporabljena nepravilno.
- ýe se naprava izklopi ali pa se pomnilniška kartica odstrani
med zapisovanjem, brisanjem (formatiranjem) ali branjem.
Družba Samsung ni odgovorna za izgubljene podatke.
Priporoþljivo je, da si kopirate pomembne podatke na drug medij
kot varnostno kopijo, npr. trde diske, CD-je, itd.
ýe ni zadostnega prostega prostora :
Prikazalo se bo sporoþilo [Memory Full] (Pomnilnik poln) in
fotoaparat ne bo deloval. Za optimiziranje koliþine pomnilnika v
fotoaparatu, zamenjajte pomnilniško kartico ali izbrišite nepotrebne slike shranjene na kartici.
Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko utripa luþka stanja
fotoaparata, saj lahko to povzroþi poškodbo podatkov na kartici.
15
Navodila za uporabo pomnilniške kartice
Fotoaparat lahko uporablja pomnilniške kartice SD/SDHC in MMC
(Multi Media Card kartice).
Nožice kartice
Pri uporabi pomnilniške kartice SD s pomnilnikom 1GB, je zmogljivost
zajemanja naslednja. Te številke so približne, saj lahko na zmogljivost
slik vplivajo razliþni dejavniki, kot so predmet zajemanja ter vrsta
ponilniške kartice.
Velikost
posnete slike
Stikalo za zašþito pred
zapisovanjem
Nalepka
Mirujoþa
slika
[SD (Secure Digital) memory card]
(SD pomnilniška kartica)
Pomnilniška kartica SD/SDHC ima stikalo za zašþito pred zapisovanjem, ki prepreþuje izbris ali formatiranje datotek. S potiskom
stikala proti dnu pomnilniške SD/SDHC, bodo podatki zašþiteni.
S potiskom stikala proti vrhu pomnilniške kartice SD/SDHC, bo
zašþita podatkov preklicana.
Potisnite stikalo proti vrhu pomnilniške kartice SD/SDHC preden
zajamete sliko.
16
*Video
posnetek
Odliþna
Dobra
30 FPS 15 FPS
Normalna (sliþic na (sliþic na
sekundo) sekundo)
Pribl. 169 Pribl. 240 Pribl. 365
-
-
Pribl. 196 Pribl. 270 Pribl. 411
-
-
Pribl. 231 Pribl. 308 Pribl. 481
-
-
Pribl. 246 Pribl. 328 Pribl. 519
-
-
Pribl. 365 Pribl. 493 Pribl. 705
-
-
Pribl. 548 Pribl. 680 Pribl. 759
-
-
Pribl. 986 Pribl. 1095 Pribl. 1232
-
-
-
-
-
Pribl. 13'42" Pribl. 27'04"
-
-
-
Pribl. 45'42" Pribl. 01:19'07"
Gumb zoom ne deluje med snemanjem filma.
ýasi snemanja se lahko z uporabo zooma spremenijo.
Posnamete lahko 4GB video posnetkov ali 2 uri vsakega.
Indikator LCD monitorja
LCD zaslon prikazuje informacije o funkcijah fotografiranja in izbirah.
[Image & Full Status] (Slika in polno stanje)
Št.
Opis
1
Naþin snemanja
2
3
4
Ikone
5
-
6
Baterija
str.14
7
Bliskovni pomnilnik
str.31
8
Samosprožilec
str.33
9
Makro
str.29
10
Izbirnik stila fotografije
str.44
11
Zaznavanje obraza
str.38
12
Odtenek obraza
str.40
13
Prilagoditev slike / Brez
zvoka / Retuširanje obraza
str.45/
47/40
14
Datum / ýas
15
Opozorilo pri tresenju
kamere
2009/08/01 01:00 PM
str.52
str.26
str.19
18
Merjenje
str.42
19
Kakovost slike /
razmerje posnetka
str.41
20
Velikost posnetka
str.41
21
ISO
str.38
22
Nastavitev beline
str.37
23
Poravnava osvetlitve
str.36
str.46
00:00:00
Stran
str.43
Glasovni zapisek
Preostali þas
Ikone
16 Okvir samodejnega fokusa
Premikajoþi naþin
17
fotografiranja
str.27
00001
Opis
Ikona pomnilniške kartice /
Ikona notranjega pomnilnika
Stran
Vrstica optiþne / digitalne
poveþave / Stopnja digitalne
poveþave
Število preostalih slik
Št.
str.16
str.43
17
Kako uporabljati meni
1. Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb MENI. Prikaže se meni za vsakega od naþinov fotoaparata.
EV
Functions
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Photo Size
Quality
ACB
Exit
Change
2. Za navigacijo po menijih uporabite gumba za gor ali dol.
EV
Functions
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Pritisnite
gumb GOR
ali DOL.
Photo Size
Volume
Functions
Start Sound
Sound
Shutter Sound
Display
Beep Sound
Settings
AF Sound
Quality
ACB
Exit
Change
Exit
Change
3. Za izbiro podmenija uporabite gumba za levo in desno.
Volume
Functions
Start Sound
Sound
Shutter Sound
Display
Beep Sound
Settings
Exit
Pritisnite
gumb LEVO
ali DESNO.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
AF Sound
:On
Change
Exit
Pritisnite
gumb LEVO
ali DESNO.
Back
4. Izberite podmeni in kliknite gumb V redu za shranitev nastavitev in vrnitev na prejšnje okno.
18
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low:Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
Back
:On
Set
Zaþni snemati
Izbiranje naþinov
Kako uporabljati samodejni pametni naþin (
Za izbiro pravilnega naþina uporabite izbirnik naþina na hrbtni strani
fotoaparata.
Fotoaparat samodejno izbere primerne nastavitve fotoaparata na
osnovi zaznanega tipa prizora. Priroþno, þe ne poznate nastavitev
za doloþene prizore.
Kako uporabljati izbirnik naþina
Izberite naþin snemanja z zasukom izbirnika naþina na izbirno toþko.
)
1. Izberite samodejni pametni naþin z
uporabo izbirnika naþina
2. Fotoaparat izbere prizor samodejno.
V levem zgornjem robu zaslona, se
prikaže ustrezna ikona naþina.
3. Pritisnite gumb zaslonke za zajem
slike.
Naþin za video posnetek
Naþin za prizor
Samodejni pametni naþin
ýe fotoaparat ne prepozna ustreznega prizora, se uporabijo
privzete nastavitve.
Tudi, þe je obraz zaznan, fotoaparat mogoþe ne bo izbral naþin
portreta zaradi položaja in osvetlitve subjekta.
Izbirna toþka
Naþin za lepotni
zajem
Samodejni naþin
Naþin program
Naþin DIS
Naþin za pomožno vodilo
pri fotografiranju
Fotoaparat morda ne bo izbral pravilnega prizora glede na
okolišþine, kot je tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja od subjekta.
Naþin [Night] (Noþ) prepozna prizore, þe je bliskavica izkljuþena.
Fotoaparat deluje v naþinu [Tripod] (Trinožno stojalo) po pregledu
fotografskega pogoja na trinožnem stojalu po doloþenem þasu.
Kljub uporabi trinožnega stojala, fotoaparat morda ne bo izbral
naþina za trinožno stojalo zaradi gibanja subjekta.
19
Zaþni snemati
Vsak prizor se zazna pod naslednjimi pogoji;
[Landscape] (Pokrajina)
(
) : Pri fotografiranju na prostem
[White] (Svetlo)
(
) : Pri fotografiranju v zelo
svetlem okolju
[Nights] (Ponoþi)
(
) : Pri fotografiranju ponoþi
[Night Portrait] (Noþni portret)
(
) : Pri fotografiranju oseb v
temnem kraju na prostem
[Backlight] (Osvetljava od zadaj)
(
) : Pri fotografiranju odzadaj
osvetljene pokrajine
[Backlight Portrait] (Od zadaj osvetljen portret) (
) : Pri fotografiranju od zadaj
osvetljenega portreta
[Portrait] (Portret)
(
) : Pri fotografiranju portreta
[Macro] (Makro)
(
) : Pri fotografiranju od blizu
[Macro Text] (Makro besedilo)
(
) : Pri fotografiranju besedila
od blizu
[Tripod] (Trinožno stojalo)
(
) : Pri fotografiranju subjekta, ki se ne premika,
s pomoþjo trinožnega
stojala.
[Action] (Akcija)
20
(
) : Pri fotografiranju subjekta,
ki se premika
Kako uporabljati samodejni naþin (
)
Izberite ta naþin za hiter in preprost zajem slike in z minimalno
interakcijo s strani uporabnika.
1. Vstavite baterije (str. 14). Vstavite
baterije in pri tem pazite na pola (+ / -).
2. Vstavite pomnilniško kartico (str. 14).
Ker ima ta fotoaparat 31 MB notranjega pomnilnika ni potrebno vstaviti
pomnilniške kartice. ýe pomnilniška
kartica ni vstavljena, se bo slika shranila v notranji pomnilnik. ýe je pomnilniška kartica vstavljena, se
slika shrani na pomnilniško kartico.
3 Zaprite pokrov ležišþa baterije.
4. Pritisnite gumb za vklop, þe želite vklopiti fotoapart.
5. Izberite samodejni naþin z uporabo izbirnika naþina.
6. Usmerite fotoapart v predmet in sestavite sliko z uporabo LCD
zaslona.
7. Pritisnite gumb sprožilca za zajem slike.
ýe okvir samodejnega fokusa postane rdeþ, pri poloviþnem
pritisku gumba za zaslonko, to pomeni, da fotoapart ne more
osredotoþiti predmeta v žarišþe. V tem primeru kamera ne more
jasno zajeti slike.
Pri zajemanju slike ne ovirajte leþe ali bliskavice.
Zaþni snemati
Kako uporabljati naþin Program (
)
Izbira samodejnega naþina bo prilagodil fotoaparat z optimalnimi
nastavitvami. Še vedno lahko prilagajte vse nastavitve roþno,
razen vrednosi in hitrosti sprožilca.
1. Izberite naþin Program z uporabo
izbirnika naþina (str. 19).
2. Pritisnite gumb Meni za prilagoditev
naprednih funkcij.
Kako uporabiti naþin DIS (
)
Naþin za digitalno stabilizacijo slike (DIS).
Ta naþin zmanjša uþinek tresenja fotoaparata in pomaga zajeti
dobro svetljeno sliko pri temnih pogojih.
1. Izberite naþin DIS z uporabo izbirnika
naþina (str. 19)
2. Usmerite fotoaparat v predmet in
sestavite sliko z uporabo LCD zaslona.
3. Pritisnite gumb sprožilca za zajem
slike.
Za veþ podrobnosti si oglejte str. 35.
Na kaj je potrebno paziti pri uporabi naþina DIS
1. V naþinu DIS digitalne poveþave ni možno uporabljati.
2. ýe so svetlobni pogoji moþnejši od neonske svetlobe, se DIS
ne bo aktiviral.
3. ýe so svetlobni pogoji temnejši kot pri neonski svetlobi, se
prikaže indikator opozorila proti tresenju fotoaparata ( Ã ). Za
najboljše rezultate fotografirajte samo v okolišþinah, kjer indikator opozorila proti tresenju fotoaparata ( Ã ) ni prikazan.
4. ýe je subjekt v gibanju, je lahko zajeta slika zamegljena.
5. Ker DIS uporablja procesor za digitalne signale, o fotoaparat
morda dlje þasa obdeloval in shranjeval slike.
21
Zaþni snemati
Uporaba naþina za pomoþ pri fotografiranju (
Razpoložljive funkcije v vodiþu za pomoþ pri fotografiranju
)
Funkcija, ki jo lahko uporabite, pri težavah z osredotoþanjem
Pomaga uporabnika nauþiti pravilno zajeti slike in vsebuje rešitve za
možne težave, ki se lahko nastopijo. Funkcija prav tako uporabniku
pomaga vaditi najboljši naþin za zajem slik.
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
žarišþa
Funkcije, ki jih lahko uporabite pri zamegljeni sliki
Funkcija, ki jo lahko uporabite pri snemanju v temi
Funkcija, ki jo lahko uporabite pri prilagajanju svetlosti slike
Funkcija, ki jo lahko uporabite pri prilagajanju barv slike
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Pritisk gumb
Levo/Desno
Pritisk gumba V redu
Change
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm away or more
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Back
Pritisk gumb
Levo/Desno
Pritisk gumba V redu
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Change
Back
Practice
Pritisk gumba Up
Pritisk gumba
Gor/Dol
Photo Help Guide
Pritisk gumba sprožilca
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
Pritisk gumba V redu
Guide list
[Function that can be used when focusing is difficult]
(Funkcija, ki jo lahko uporabite pri težavah z osredotoþanjem žarišþa)
22
2/2
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back
Practice
Zaþni snemati
Kako uporabiti naþin lepotnega zajemanja (
)
Fotografirajte protrete z nastavitvijo možnosti, ki odstanijo obrazne
hibe.
1. Izberite naþin lepotnega zajemanja z
uporabo izbirnika naþina. (str. 19)
2. Pritisnite gumb za gor/dol v meniju
[Functions] (Funkcije) za izbiro [Face
Tone] (Ton obraza) ali [Face Retouch]
(Retuširanje obraza).
3. Pritisnite gumb za levo/desno za izbiro
želenega nivoja funkcije [Face Tone] (Ton obraza) ali [Face
Retouch] (Retuširanje obraza). Nato pritisnite gumb V redu.
4. Pritisnite gumb zaslonke za zajem slik.
Kako uporabljati naþine za prizor (
)
Uporabite meni za preprosto prilagoditev optimalnih nastavitev za
razliþne pogoje pri fotografiranju.
1. Izberite naþin Prizor z uporabo
izbirnika naþina. (str. 19).
2. Usmerite fotoaparat v predmet in
sestavite slik z uporabo LCD zaslona.
3. Pritisnite gumb sprožilca za zajem
slike.
Frame Guide: Shutter
Spodaj so navedeni naþini prizorov.
[Frame Guide] (Okvir za vodenje) (
) : Uporabite ta naþin, þe želite,
da nekdo drug zajame sliko
iz kota, ki ste ga izbrali vi.
[Night] (Noþni posnetek)
(
) : To funkcijo uporabite za
fotografiranje ponoþi ali pri
temnih pogojih.
[Portrait] (Portret)
(
[Children] (Otroci)
(
) : Za fotografiranje hitro
premikajoþih se predmetov
ali oseb, na primer otrok.
[Landscape] (Pokrajina)
(
) : Za fotografiranje odajene
pokrajine.
[Close Up] (Približek)
(
) : Fotografiranje majhnih
predmetov od blizu, kot so
rastline in žuželke.
[Text] (Besedilo)
(
[Sunset] (Sonþni zahod)
(
[Dawn] (Zora)
(
) : Uporabite ta naþin za
fotografiranje besedila.
) : Za fotografiranje sonþnih
zahodov.
) : Za fotografiranje zarij.
[Backlight] (Protisvetloba)
(
[Firework] (Ognjemet)
(
[Beach&Snow] (Plaža in sneg) (
: Fotografirajte osebo.
) : Portret brez senc, ki jih
povzroþa osvetljava v ozadju.
) : Za prizore z ognjemetom.
) : Za prizore na morju,
jezeru, plaži in zasneženih
pokrajinah.
23
Zaþni snemati
Ŷ Kako uporabljati naþin [Frame Guide] (Okvir za vodenje)
Nastavite naþin [Frame Guide] (Okvir za vodenje), þe želite, da
nekdo drug zajame sliko iz kota, ki ste ga izbrali sami
1. Zajamite sliko iz želenega kota.
- Okoli slike se prikaže vodilo.
Sprememba hitrosti zaslonke in rednosti odprtine
Cancel Frame: OK
Vodilo
2. Nato lahko druga oseba zajame
sliko s poravnavo robov slike z
vodilom, ki obdaja okno.
Cancel Frame: OK
Cancel Frame: OK
24
Ŷ Kako uporabiti naþin daljšega odpiranja zaslonke
Fotoaparat samodejno prilagodi hitrost zaslonke in vrednosti odprtine glede na okolico. Vendar lahko v naþinu za slikanje ponoþi
poljubno nastavljate vrednosti hitrosti zaslonke in vrednostni
odpiranja.
1. Izberite naþin [Night] (Noþ) (str. 23)
2. Pritisnite gumb Fn in prikaže se meni
daljšega odpiranja zaslonke dlje þasa.
3. Konfigurirajte vrednost daljšega odpiranja zaslonke z funkcijskim gumbom 5.
4. Ponovno pritisnite gumb Fn. Izbrana
vrednost se shrani in vkljuþi se naþin
za fotografiranje ponoþi.
3.5
1S
Long Time Shutter
Exit
Move
Zaþni snemati
Kako uporabljati naþin Video posnetek (
)
Video posnetek lahko snemate toliko þasa, kot to je prostora na
pomnilniku.
1. Izberite naþin video posnetka z uporabo izbirnika naþina. (Na LCD zaslonu
bosta prikazana ikona za naþin Video
posnetek in razpoložljiv þas snemanja.).
2. Usmerite fotoaparat v predmet in sestavite slik z uporabo LCD zaslona.
3. Z enim pritiskom gumba sprožilca
lahko snemate video posnetke toliko þasa, kolikor dovoljuje þas
snemanja. Video posnetki se snemajo tudi, þe izpustite gumb
sprožilca. ýe želite zaustaviti snemanje, ponovno pritisnite
gumb sprožilca.
Ä Spodaj sta navedeni velikost in tip slike.
- Velikost slike
: 640x480, 320x240 (Na izbiro)
- Tip datoteke za video posnetke : AVI (MJPEG)
- Hitrost sliþic
: 30 SNS, 15 SNS (Na izbiro)
Snemanje video posnetka brez zvoka
Video posnetek lahko posnamete brez zvoka.
Koraki od 1 do 3 so enaki kot pri naþinu
FILM.
4. Pritisnite gumb Meni.
5. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite
meni [Functions] (Funkcije) in nato pritisnite gumb za desno.
6. Izberite meni [Voice] (Zvok) s pritiskom gumba za gor / dol in
nato pritisnite gumb V redu.
7. Izberite meni [Off] (Izklopljeno) s pritiskom gumba za levo /
desno.
8. Pritisnite gumb V redu. Video posnetek lahko posnamete brez
zvoka.
Ä Za veþ podrobnosti si oglejte str. 47.
Premor med snemanjem video posnetka (Zaporedno snemanje)
Ta fotoaparat omogoþa pri snemanju. zaþasno zaustavitev med
nezaželenimi prizori. S to funkcijo lahko združite najljubše prizore v
vido posnetek brez, da pri tem morali ustvariti veþ video posnetkov.
Uporaba zaporednega snemanja
Koraki od 1 do 2 so enaki kot za naþin
VIDEO POSNETEK.
3. Z enim pritiskom gumba sprožilca lahko
snemate video posnetke toliko þasa,
kolikor dovoljuje þas snemanja. Video
Stop
Record
posnetki se snemajo tudi, þe izpustite
gumb sprožilca.
4. Pritisnite gumb V redu za premor pri snemanju.
5. Ponovno pritisnite gumb V redu za nadaljevanje snemanja.
6. ýe želite zaustaviti snemanje, ponovno pritisnite gumb
zaslonke.
25
Stvari na katere morate paziti med fotografiranjem
Poloviþni pritisk gumba sprožilca.
Narahlo pritisnite gumb sprožilca za potrditev fokusa in vkljuþitev
bliskavice. V celoti pritisnite gumb sprožilca za zajem slike.
[Lightly press the shutter button]
(Narahlo pritisnite gumb sprožilca)
[Press the shutter button]
(Pritisnite gumb sprožilca)
Prostor na pomnilniku je odvisen od pogojev pri fotografiranju in
nastavitvah fotoaparata.
ýe pri slabši svetlobi izberete Bliskavica izklopljena, naþin
Poþasna sinhronizacija ali naþin DIS, se lahko na LCD zaslonu
prikaže indikator opozorila proti tresenju fotoaparata ( Ã ). V
tem primeru uporabite tronožno stojalo, postavite fotoaparat na
trdno površino ali spremenite naþin zajema slike z bliskavico.
Fotografiranje proti svetlobni : Ne fotografirajte slik proti soncu. Zaradi tega je lahko slika temna. Zaradi
tega je lahko slika temna. Za zajem
slike proti svetlobi, uporabite funkcijo
[Backlight] (Svetloba v ozadju) (oglejte
si str. 23), zapolnitveno bliskavico
(oglejte si stran 32), merjenje toþke
(oglejte si stran 42), kompenzacija
svetilnosti (oglejte si str. 36) ali funkcijo
ABC (oglejte si stran 42).
26
Pri zajemanju slike ne ovirajte leþe ali bliskavice.
Sestavite sliko z uporabo LCD zaslona.
Pod nekaterimi pogoji samodejni fokus ne bo delovalo po
priþakovanjih.
- Pri fotografiranju predmeta z malo kontrasta.
- ýe se predmet blešþi ali je zelo odbija svetlobo.
- ýe se predmete premika z veliko hitrostjo
- ýe je prisotna moþen odboj svetlobe ali þe je ozadje zelo svetlo.
- Ko ima predmet samo vodoravne þrte ali þe je predmet ozek (kot
je palica ali astavni drog).
- Ko je okolice temna
Nastavitev fotoaparata z uporabo gumbov na njem
Gumb za POVEýAVO
Funkcijo za naþin snemanja lahko nastavite z uporabo gumbov na
fotoaparatu.
ýe meni ni prikazan, ta gumb deluje
kot gumb za OPTIýNO POVEýAVO ali
DIGITALNO POVEýAVO.
Ta fotoaparat ima 5x optiþno poveþavo
in funkcijo 3X digitalne poveþave. Obe
skupaj nudita 25X poveþavo.
Gumb VKLOP/IZKLOP
Se uporablja z vklop / izklop fotoaparata.
ýe v doloþenem þasu fotoaparata ne
uporabljate, se le-ta samodejno izklopi, da
se s tem varþuje z energijo v bateriji.
Za veþ informacij o funkciji samodejnega
izklopa si oglejte stran 53.
Sprožilec
Se uporablja za zajem slike ali snemanje glasu v naþinu SNEMANJE.
V naþinu VIDEO POSNETEK
Proces senemanja priþnete, þe popolnoma pritisnite navzdol gumb sprožilca. Z
enim pritiskom gumba sprožilca priþnete
snemati video posnetek, njegova dolžina
je odvisna od prostora v pomnilniku.
ýe želite zaustaviti snemanje, ponovno
pritisnite gumb sprožilca.
V naþinu SLIKA
Pritisk gumba sprožilca do polovice aktivira samodejni fokus in
preveri stanje bliskavice. Pri þisto stisnjenem gumbu sprožilca
boste zajeli in shranili sliko. ýe izberete snemanje glasovnega
zapisa, se snemanje priþne zatem, ko fotoaparat shrani podatke o
sliki.
TELE poveþava
Optiþna poveþava TELE : Pritisk gumb POVEýAVA T. S tem
boste poveþali predmet, tj. predmet
bo prikazan bližje.
Digitalna poveþava TELE : Pri izbiri najveþje (5X) optiþne
poveþave, s pritiskom gumba
POVEýAVA T aktivirate programsko
opremo digitalne poveþave. Izpust
gumba POVEýAVA T zaustavi digitalno poveþavo na želeni nastavitvi.
Pri najveþji poveþavi (5X), pritisk
gumba POVEýAVA T ne bo imel
uþinka.
Pritisk gumba
POVEýAVA
T
[WIDE zoom]
(ŠIROKA poveþava)
Pritisk gumba
POVEýAVA
T
[TELE zoom]
(Poveþava TELE)
[Digital zoom 5.0X]
(Digitalna poveþava 5.0X)
27
Gumb za POVEýAVO
ŠIROKA poveþava
Optiþna ŠIROKA poveþava : Pritisk gumba POVEýAVA W. S
tem boste pomanjšaki predmet, tj.
predmet bo odaljen. Z nenehnim pritiskom gumba POVEýAVA W boste
fotoaparat nastavili na najnižjo
poveþavo, tj. predmet bo najdlje od
fotoaparata.
Pritisk gumba
POVEýAVA
W
[TELE zoom]
(Poveþava TELE)
Pritisk gumba
POVEýAVA
W
[Optical zoom 2X]
(2X optiþna poveþava)
[WIDE zoom]
(ŠIROKA poveþava)
Digitalna ŠIROKA poveþava : Pri vkljuþeni digitalni poveþavi,
pritisk gumba POVEýAVA W bo
zmanjšal digitalno poveþavo po
Optiþna poveþava
korakih. Izpust gumba POVEýAVE
W prekine digitalno poveþavo.
Pritisk gumba POVEýAVE W
Digitalna poveþava
zmanjša digitalno poveþavo in nato
nadaljuje z zmanjševanjem optiþne
poveþave do najnižje nastavitve.
Pritisk gumba
POVEýAVA
W
Pritisk gumba
POVEýAVA
W
[Digital zoom 5.0X]
(Digitalna poveþava 5.0X)
28
[TELE zoom]
(Poveþava TELE)
[WIDE zoom]
(ŠIROKA poveþava)
Fotoaparat bo morda dlje þasa obdeloval slike zajete z uporabo
digitalne poveþave. Poþakajte do konca.
ýe med snemanjem video posnetkov pritisnete gumbe za
poveþavo, glas ne bo posnet.
Pri uporabi digitalne poveþave lahko opazite poslabšano kakovost slike.
Za ogled bolj jasne digitalno poveþane slike, pritisnite gumb
zaslonke do polovice pri položaju najveþje optiþne poveþave in
ponovno pritisnite gumb Poveþava T.
Pri nekaterih naþinih za prizore ni možno vkljuþiti digitalne
poveþave (Noþ, Otroki, Besedilo, Od blizu, Ognjemet) naþinih
DIS, naþinu video posnetkov in zaznavi obraza.
Ne dotikajte se fotoaparata, da pri tem ne zajamete nejasno sliko
ali povzroþite okvaro fotoaparata. ýe je slika zatemnjena, izklopite
in ponovno vklopite fotoaparat, da s tem spremenite položaj leþe.
Pazite, da se ne dotikate leþe fotoaparata, ker lahko to povzroþi
okvaro
Ko je fotoaparat vklopljen, se ne dotikajte gibljivih delov fotoaparata , ker lahko s tem povzroþite , da je zajeta slika zatemnjena in
nejasna.
Pri uporabi gumba za poveþavo pazite, da se ne dotaknete leþe.
Gumb Info (DISP) / gor
Gumb Makro (
Ko je meni prikazan, gumb za gor služi kot smerna tipka.
V naþinu za snemanje ali predvajanje, bo pritisk na ta gumb prikazal
informacije o sliki.
Pri prikazanem meniju, gumb za sol služi kot smerna tipka. Ko meni
ni prikazan, lahko uporabite gumb MAKRO ( ) / DOL za zajem
makro slik. Na dnu spo prikazane razdalje. Pritiskajte gumb makro
dokler se na LCD zaslonu ne prikaže želen makro naþin.
[Filming screen]
(Zaslon za vieo posnetke)
) / dol
[Information screen]
(Zaslon z informacijami)
[Auto Focus]
(Samodejni fokus)
[Macro (
)]
(Makro)
[Auto Macro (
)]
(Samodejni makro)
29
Gumb Makro (
) / dol
Tipi naþinov fokusa in razpon fokusa (W : široko, T : tele)
(Enota: cm)
Naþin
Tip ostrenja
Obmoþje
ostrenja
Samodejno (
Samodejni makro (
W : 10 ~ Neskonþno
T : 50 ~ Neskonþno
Naþin
Tip ostrenja
Obmoþje
ostrenja
Naþin
Tip ostrenja
Obmoþje
ostrenja
Naþin
Normalno
Normalno
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
W : 80 ~ Neskonþno
T : 80 ~ Neskonþno
Naþin DIS (
W : 10 ~ Neskonþno
T : 50 ~ Neskonþno
)
)
Normalno
Makro
Normalno
o
o
o
o
o
o
o
o
)
)
Samodejni makro (
Samodejni makro
o
W : 80 ~ Neskonþno
T : 80 ~ Neskonþno
Program (
makro (
)
)
Razpoložljiva metoda osredotoþanja žarišþa, po naþinu snemanja
( o : Na izbiro, : Razpon neskonþnega fokusa)
o
o
Naþin
PRIZOR
Samodejni makro
Makro
o
W : 80 ~ Neskonþno
T : 80 ~ Neskonþno
o
o
ýe izberete naþin makro, bodite še posebej pazljivi na tresenje
fotoaparata.
Pri zajemu slike z razdalje 40 cm (Široka poveþava) ali 50 cm
(Tele poveþava) v naþinu Makro, izberite naþin BLISKAVICA
IZKLOPLJENA
Normalno
o
o
o
o
o
o
o
o
30
Blokada ostrenja
Gumb Bliskavica (
Za osredotoþanje ÿarišþa na predmet, ki ni v središlu slike, uporabite
funkcijo zaklepa fokusa.
Ko je na LCD zaslonu prikazan meni, bo
pritisk guma LEVO pomaknil kurzor na
levi jeziþek. Ko meni ni prikazan na LCD
zaslonu, gumb LEVO deluje kot gumb
BLISKAVICA ( ).
Uporaba Zapore fokusa
1. Zagotovite, da je predmet na sredini okvirja samodejnega fokusa
2. Poloviþno pritisnite gumb Sprožilec. Fotoaparat je osredotoþen
na predmet, ko se prikaže zeleni okvir samodejnega fokusa. Ne
pritiskajte v celoti gumba sprožilca, da s tem prepreþite zajem
nezaželenih slik.
3. Še vedno poloviþno stiskajte gumb sprožilca in po potrebi pomaknite fotoaparat za prilagoditev slike in nato v celoti pritisnite
gumb Sprožilec za zajem slike. ýe izpustite gumb sprožilca, bo
funkcija zapore fokusa preklicana.
) / levo
[Selecting the Auto flash]
(Izbira samodejnega fokusa)
Izbira naþina bliskavice
1. Izberite želen naþin snemanja, razen naþina [Movie] (FIlm) in
[DIS] (str. 19).
2. Pritiskajte gumb Bliskavica dokler se na LCD zaslonu ne prikaže
želen indikator naþina bliskavice.
3. Na LCD zaslonu bo prikazan indikator naþina bliskavice.
Uporabite pravilno bliskavico glede na okolico.
Razpon bliskavice
1. Sliko lahko zajamete.
2. Poloviþno pritisnite
gumb Sprožilec
in osredotoþite
žarišþe na predmet.
3. Ponovno sestavite
sliko in povsem
izpustite gumb
Sprožilec.
ISO
Normalno
ŠIROKO
SAMODEJNO 0.8~3.4
(Enota: m)
Makro
Samodejni makro
TELE
ŠIROKO
TELE
ŠIROKO
TELE
0.8~2.1
0.4~0.8
0.5~0.8
0.4~3.4
0.5~2.1
31
Gumb Bliskavica (
) / levo
ýe pritisnete gumb sprožilca po izbiri bliskavice, prva sprožitev
bliskavice preveri pogoje za zajem slike (razpon bliskavice in
razmerje moþi za bliskavico). Ne premikajte fotoaparata vse do
druge sprožitve bliskavice.
Pogosta uporaba bliskavice zmanjša življenjsko dobo baterije.
Pod normalnimi delovnimi pogoji, se bliskavica ponovno
napolni v 4 sekundah. ýe je baterija slabša, bo þas polnjenja
daljši.
V naþinu DIS, naþini za prizore [Landscape] (Pokrajina), [Close
up] (Od blizu), [Text] (Besedilo), [Sunset] (Sonþni zahod),
[Dawn] (Zora), [Firework] (Ognjemet) in naþinu za video posnetek bliskavice ne deluje.
Fotografirajte znotraj razpona bliskavice
Kakovost slike ni zagotovljena, þe je predmet preblizu ali
preveþ odseven.
Pri fotografiranju z bliskavico pri slabši svetlobi, lahko zajeta
slika vsebuje belo piko. Ta nastane, ker se svetloba iz bliskavice odbije od prahu v zraku.
Indikator naþina bliskavice
Ikona
Naþin bliskavice
Opis
Samodejna
bliskavica
ýe je predmet ali ozadje pretemno, se bo
bliskavica fotoaparata samodejno sprožila.
Samodejni naþin
in
zmanjševanje
uþinka rdeþih oþi
ýe je predmet ali ozadje temno, se bo
bliskavica fotoaparata samodejno sprožila
in hkrati zmanjšala uþinek rdeþih oþi z
uporabo funkcije za zmanjševanje uþinka
rdeþih oþi.
Zapolnitvena
bliskavica
Bliskavica se sproži ne glede na
razpoložljivo svetlobo. Intenzivnost
bliskavice se samodejno nadzira glede na
prevladujoþe pogoje.
Poþasna
sinhronizacija
Bliskavica deluje pri poþasni hitrosti
sprožilca, kar omogoþa uravnoteženo in
pravilno osvetlitev. Pri slabi svetlobi se na
LCD zaslonu prikaže indikator opozorila proti
tresenju fotoaparata ( Ã ).
ýe se na sliki zaznajo ''rdeþe oþi'', bo ta
Zmanjšanje uþinka
naþin samodejno zmanjšal uþinek rdeþih
rdeþih oþi
oþi.
Bliskavica izklopljena
32
Bliskavica se ne sproži.
Izberite ta naþin pri zajemanju slike na
kraju ali v okolišþini, kjer fotografiranje z
bliskavico ni dovoljeno. Pri zajemanju slike v
pogojih z manj svetlobe, se na LCD zaslonu
prikaže indikator opozorila proti tresenju
fotoaparata ( Ã )
Gumb Bliskavica (
Gumb Samodejni sprožilec (
) / levo
Razpoložljiv naþin bliskavice, po naþinu snemanja
( o : Na izbiro)
Naþin
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
PRIZOR
Naþin
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / desno
Ko je na LCD zaslonu prikazan meni, pritisk gumba Desno pomakne
kurzor za desni jeziþek. Ko na LCD zaslonu ni menija, gumb DESNO
deluje kot gumb samodejnega sprožilca ( ). Ta funkcija se uporablja, ko želi biti fotograf prav tako na sliki.
ýe pritisnite gumb za samodejni sprožilec med delovanjem
samodejnega sprožilca, bo le-ta preklican.
ýe želite prepreþiti tresenje fotoaparata, u porabite
trinožno stojalo
V naþinu za Video posnetke deluje samo 10 sekundni
(10 SEC) samosprožilec.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
V naþinu [Smart Auto] se prikaže ikona za samodejno
pametno bliskavico (
).
33
Gumb Samodejni sprožilec (
) / desno
Izbira samodejnega sprožilca
1. Izberite naþin za snemanje z izjemo
naþina za snemanje glasu. (str. 19)
2. Pritiskajte gumb SAMOSPROŽILEC /
DESNI ( ) dokler se na LCD zaslonu
ne prikaže želen indikator naþina. Na LCD
zaslonu se prikaže ikona za 10 sekund, 2
sekundi, dvojni samo sprožilec ali sprožilec
pri gibanju.
3. Po pritisku gumba sprožilca bo slika
zajeta bo izteku doloþenega þasa.
[Selecting the 10 SEC self-timer]
(Izbira 10 sekundnega (10 SEC)
samosprožilca)
Indikator naþina Samosprožilec
Ikona
Naþin
10SEC
samosprožilec
2SEC
samosprožilec
Opis
Pritisk gumba sprožilca omogoþa 10 sekund
pred zajemom slike.
Pritisk gumba sprožilca omogoþa 2 sekundi pred
zajemom slike.
Slika bo zajeta po približno 10 sekundah in in
druga 2 sekundi zatem. Pri uporabi bliskavice
Dvojni
je lahko 2 sekundni samosprožilec prestavljen
samosprožilec
za veþ kot 2 sekundi, odvisno od þasa polnjenja
bliskavice.
Fotoaparat zazna premike predmeta 6 sekund
Sprožilec
po pritisku gumba sprožilca in zajame sliko ob
pri gibanju
mirovanju.
34
Sprožilec za gibanje
Gibanje
Pritisk gumba sprožilca po
nastavitvi sprožilca za gibanje
Ikona in luþka samosprožilca
Utripanje (1 sekundni interval)
Zaznavanje gibanja predmeta
Utripanje (0,25 sekundni interval)
Gibanje ni zaznano
ýe je vkljuþen, je slika zajeta po 2
sekundah.
Sprožilec za gibanje deluje po naslednjem postopku. (Naþin za video
posnetke je izkljuþen)
Izbira sprožilca za gibanje Pritisk gumba sprožilca Potrditev slike (v 6 sekundah)*1 Priþetek zaznavanja (Mahajte s
celo roko)*2 Zaustavitev zaznavanja (Ne premikajte se) Zajem slike (po 2 sekundah)
*1: Fotoaparat zazna gibanje predmeta 6 sekund po pritisku gumba sprožilca,
zato potrdite sliko v 6 sekundah.
*2: V celoti premaknite telo ali roke.
Samosprožilec pri gibanju morda ne bo deloval pri naslednjih pogojih.
Razdalja do žarišþa je preko 3m.
Osvetlitev je resvetla ali pretemna
Pri svetobi v ozadju.
Gibanje je zanemarljivo
Gibanje se zazna preko sredinskega dela (50%) na tipalu, kjer je
možno prepoznavanje gibanja.
ýe fotoaparat v 30 sekundah ne
zazna gibanja ali fotoaparat ne
zazna mirovanja po zaznanem
gibanju
Obseg zaznavanja za
sprožilec pri gibanju
Gumb MENI
Funkcije (
- Pri pritisku gumba MENI, se na LCD zaslonu prikaže meni
ustreznega naþina fotoaparata. Ponovni pritisk bo povrnil LCD v
prvotni prikaz.
- Možnost menija se prikaže, þe izberete naslednje:
naþin VIDEO POSNETEK in SLIKA. ýe izberete funkcijo za
snemanje glasu, meni ni na voljo.
Za prikaz spodaj navedenih gumbov uporabite meni, ki omogoþa funkcije, ali
pritisnite gumb Fn:
Naþin
EV
Functions
ISO
Display
Face Detection
Settings
[Pressing the MENU button]
(Pritisk gumba MENI).
White Balance
Sound
Photo Size
Quality
ACB
Exit
[Menu off] (Meni izklopljen)
Change
[Menu on] (Meni vklopljen)
Gumb V redu
(Funkcije)
- Ko zaslon LCD prikazuje meni, se ta gumb uporablja za pomik
kurzorja na podmeni ali za potrditev podatkov.
EV
Functions
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Exit
Photo Size
EV
White Balance
[Pressing the OK
button] (Pritisk
gumba V redu)
Meni
Razpoložljiv naþin
Stran
EV
str.36
Nastavitev beline
str.37
ISO
str.38
Zaznavanje obraza
str.38
Odtenek obraza
str.40
Retuširanje obraza
str.40
Velikost slike / Velikost
filma
str.41
Kakovost /
Hitrost sliþic
str.41
ACB
str.42
Merjenje
str.42
Naþin fotografiranja
str.43
Podroþje fokusa
str.43
ISO
Face Detection
Photo Size
Quality
Quality
ACB
ACB
Change
)
Exit
Izbira stila slike
str.44
Prilagoditev slike
str.45
Zvok
str.46
Back
35
Funkcije (
)
Kako omogoþiti funkcije z uporabo gumba MENI
1. V dostopnem naþinu pritisnite gumb MENI.
2. Pritisnite gumb Gor / Dol za izbiro menija [Functions] (Funkcije)
in pritisnite gumb Desno / OK (V redu).
Functions
EV
EV
White Balance
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Photo Size
Quality
Ta fotoaparat samodejno izravnava izpostavljenost glede na svetlobne pogoje v okolici. Vrednost izpostavljenosti lahko nastavite tudi
preko menija [EV].
ISO
Photo Size
Quality
ACB
ACB
Exit
Izravnava izpostavljenosti
Face Detection
Gumb Desno
/ OK
Change
Exit
Back
3. Izberite želeni meni s pritiskom na gumb Gor/Dol in pritisnite
gumb OK (V redu).
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Gumb Gor /
Dol
Face Detection
Photo Size
Quality
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
Exit
ACB
Back
Exit
Back
4. Izberite želeni meni s pritiskom na gumb Levo / Desno in pritisnite gumb OK (V redu).
White Balance
Daylight
Gumb Levo /
Desno
Back
36
Move
Uporabite gumb Fn na zadnji strani fotoaparata, da prikažete menije, ki omogoþajo hitrejši dostop do pogosteje uporabljanih funkcij.
Back
Move
Izravnavanje izpostavljenosti
1. V meniju funkcije pritisnite gumb Gor/
EV
).
Dol za izbiro [EV] (
2. Uporabite gumba LEVO in DESNO za
nastavitev želenega faktorja izravnave
izpostavljenosti.
Back
Move
3. Pritisnite gumb OK (V redu). Vrednost,
ki jo nastavite, bo shranjena in naþin za nastavljanje izravnave
izpostavljenosti se bo zaprl. ýe spremenite vrednost izpostavljenosti, se bo na levi strani LCD zaslona prikazal indikator
izpostavljenosti (
).
Ä Negativna vrednost izravnave izpostavljenosti zmanjša
izpostavljenost. Upoštevajte, da pozitivna vrednost izravnave izpostavljenosti poveþa izpostavljenost, in se bo na LCD zaslonu
prikazala bela barva ali pa ne boste naredili dobrih slik.
Funkcije (
)
Uporaba nastavitve ravnovesja beline po meri
Ravnovesje beline
Nadzor ravnovesja beline omogoþa nastavljanje bolj naravnega prikaza barv.
White Balance
Back
Naþin
Samodejno
uravnavanje
beline (WB)
Dnevna svetloba
Ikona
Nastavitve ravnovesja beline se lahko rahlo razlikujejo glede na
okolje slikanja. Za dano okolje slikanja lahko z nastavitvijo
ravnovesja beline po meri izberete najbolj primerno nastavitev
ravnovesja beline.
Move
Opis
Fotoaparat samodejno izbere primerno
nastavitev ravnovesja beline, glede na
prevladujoþe svetlobne pogoje.
Za slikanje na prostem
Oblaþno
Za slikanje pod oblaþnim ali temnim nebom.
Fluorescenten_H
Za slikanje pod fluorescentnimi vrstami dnevne
svetlobe trojne fluorescentne osvetlitve.
Fluorescenten_L
Slikanje pod belo fluorescentno osvetlitvijo.
Volfram
Nastavitev
po meri
1. Izberite meni CUSTOM (Po meri)
(
) ravnovesja beline in postavite
bel list papirja pred fotoaparat tako,
da bo LCD zaslon prikazoval samo
belino.
Bel papir
2. Gumb OK (V redu) : izbere prejšnjo
nastavitev ravnovesja beline po meri.
Gumb sprožilca : shrani novo nastavitev ravnovesja beline
po meri.
- Vrednost ravnovesja beline po meri se zaþne uporabljati pri
naslednjem zajemu slike.
- Uporabniško nastavljeno ravnovesje beline bo ostalo v
uporabi do prepisa nastavitve.
Za slikanje pod volframovo osvetlitvijo
(standardna žarnica).
Omogoþa uporabniku, da nastavi ravnovesje
beline glede na pogoje slikanja.
Ä Razliþni svetlobni pogoji lahko povzroþijo barvne odlitke na vaših
slikah.
37
Funkcije (
)
ISO
Zaznavanje obraza
Pri zajemanju slik lahko nastavite obþutljivost ISO. Hitrost ali
doloþena obþutljivost na svetlobo fotoaparata je ocenjena z ISO
številkami.
[Auto] : Obþutljivost fotoaparata se samodejno spremeni glede na spremenljivke, kot so vrednost osvetlitve ali
ISO
osvetlitev predmeta.
ýe uporabite možnost zaznavanja
obraza, lahko vaš fotoaparat zazna
þloveški obraz. Pri izostritvi na þloveški
obraz, se nastavi tudi osvetlitev obraza.
Zajamete lahko tudi naravne izraze obraza
z uporabo samoprotreta, zajema nasmeha
ali zaznavanja mižika.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
Back
Move
Hitrost zaklopke lahko poveþate in pri tem
ohranite isto koliþino svetlobe tako, da poveþate obþutljivost ISO.
Vendar je slika lahko nasiþena v visoki svetilnosti. Višja kot je ISO
vrednost, veþja je obþutljivost fotoaparata na svetlobo ter je s tem veþja
zmožnost slikanja v temnih pogojih. Vendar se ob poveþanju vrednosti
ISO, poveþa tudi stopnja šuma na sliki, ter naredi sliko grobo.
Ä Ko je nastavljen [Motion Capture] (Zajemanje gibanja), se hitrost
ISO nastavi na samodejno.
Ä [ISO] se omogoþi samo v naþinu [Program] ali [Photo Help Guide]
(Pomoþ pri slikanju).
Ä Pri izbiri menija ISO 3200 je velikost slike omejeno pod 3M.
Back
Move
Normalno
Ta naþin samodejno zazna položaj obraza slikane osebe ter nato
nastavi izostritev ter izpostavljenost. Izberite ta naþin za hitro in
enostavno slikanje obraza.
Ä Dostopni naþini: Samodejno, Program, DIS (Samodejna izostritev
slike), Pomoþ pri slikanju, Lepotni posnetek,
Portret, Otroci, Plaža in sneg
1. Velikost in položaj okvirja samodejne
izostritve je samodejno nastavljena
na obraz slikane osebe.
2. Pritisnite gumb sprožilca do polovice.
Ko je aktivirana izostritev se okvir
izostritve obarva zeleno.
38
Face Detection
3. Za zajem slike pritisnite gumb
sprožilca do konca.
Funkcije (
)
Ta funkcija lahko zazna do 10 oseb.
Ko fotoaparat zazna veþ oseb hkrati, se bo izostril na
najbližjo osebo.
Digitalna poveþava (zoom) se v tem naþinu ne aktivira.
Ko fotoaparat zazna ciljni obraz, se preko ciljnega obraza
prikaže bel izostritveni okvir in preko ostalih obrazov se
prikažejo sivi izostritveni okvirji. Pritisnite gumb sprožilca do
polovice, da izostrite obraz in se nato beli izostritveni okvir
obarva zeleno.
ýe zaznavanje obraza ni uspelo, se vrnite na prejšnji naþin
AF (samodejne izostritve).
V nekaterih pogojih ta funkcija ne more delovati pravilno.
- Ko oseba nosi temna oþala ali pa je del obraza zakrit.
- Ko slikana oseba ne gleda v fotoaparat.
- Fotoaparat ne zazna obraza saj je osvetlitev pretemna ali
presvetla.
- Razdalja med fotoaparatom in predmetom/osebo je prevelika.
Najveþji doseg zaznavanja obraza je 2,5m (široko).
Bližje kot je oseba, hitreje bo fotoaparat prepoznal osebo.
V naþinih [Beauty Shot] (Lepotni posnetek), [Portrait]
(Portret), in [Children] (Otroci), je funkcija [Face Detection]
(Zaznavanje obraza) nastavljena na svojo privzeto vrednost.
Avtoportret
ýe slikate sami sebe, je podroþje vašega obraza samodejno zaznano,
tako da lahko slike samega sebe zajamete hitreje in enostavneje.
Ä Dostopni naþini: Samodejno, Program, DIS (Samodejna izostritev
slike), Pomoþ pri slikanju, Lepotni posnetek,
Portret, Plaža in sneg
1. Za samodejno snemanje, obrnite
leþo fotoaparata proti obrazu
snemane osebe. Fotoaparat bo
samodejno zaznal obrat in pri tem
oddal usmeritveni zvok.
2. Zaþnite snemanje s pritiskom na
gumb sprožilca.
Pri lociranju obraza na sredino zaslona, fotoaparat oddaja
hitrejši zvok za razliko od zvokov, ki jih oddaja, ko obraz ni
na sredini.
Zajem nasmeha
Ä Dostopni naþini: Samodejno, Program, DIS (Samodejna izostritev
slike), Pomoþ pri slikanju, Lepotni posnetek,
Portret, Plaža in sneg
Fotoaparat samodejno zajame sliko
s prepoznavo obraza subjekta, brez
potrebe po pritisku gumba zaslonke.
ýe pritisnete gumb zaslonke, se slika
zajema na normalen naþin. Pri zajemanju
nasmeha pomaga, þe subjekt pokaže
zobe ali se smeje.
39
Funkcije (
)
Zaznava mežika
Ä Dostopni naþini: Samodejno, Program, DIS (Samodejna izostritev
slike), Pomoþ pri slikanju, Lepotni posnetek,
Portret, Plaža in sneg
ýe so oþi subjekta zaprti ob pritisku
gumba zaslonke, fotoaparat zajema 2
zaporedna zajema in nato shrani sliki.
Fotoaparat zajame samo eno sliko, þe
so oþi subjekta odprti ob pritisku gumba
zaslonke.
Zaznavanje nasmejanega obraza ali mežikanja morda ne
bo na voljo pri naslednjih okolišþinah:
- ýe subjekt nosi sonþna oþala.
- ýe subjekt ni povsem obrnjen proti fotoaparatu.
- ýe je okolica presvetla ali pretemena za zaznavanje subjektovega obraza.
- ýe je fotoaparat oddaljen od subjekta. (Oranžna oznaka
fokusa)
- ýe je prisoten odsev svetlobe ali þe je svetloba v ozadju
presvetla.
40
Ton obraza
Ta meni vam v naþinu lepotni posnetek omogoþa nadzor tona kože
na slikah. Višja kot je stopnja, svetlejši bo ton kože.
1. Izberite [Face Tone] (Ton obraza) s
pritiskom na gumb Gor/Dol.
2. Izberite želeni ton obraza tako, da
pritisnete gumb Levo / Desno in nato
pritisnete gumb OK (V redu)
3. Za zajem slike pritisnite gumb
sprožilca.
Face Tone
Back
Move
Retuširanje obraza
Ta meni vam omogoþa, da pred slikanjem v naþinu lepotni posnetek kožo prikažete þisto in krasno. Višja kot je izbrana stopnja, bolj
uþinkovit je nadzor.
1. Izberite [Face Retouch] (Retuširanje
obraza) s pritiskom na gumb Gor/Dol.
2. Izberite želeno retuširanje obraza s
pritiskom na gumb Levo / Desno in
nato pritisnite gumb OK (V redu).
3. Za zajem slike pritisnite gumb
sprožilca.
Face Retouch
Back
Move
Funkcije (
)
Kakovost / Razmerje posnetka
Velikost posnetka
Izberete lahko velikost slike primerne za vašo uporabo.
(Enota: slikovna pikal)
Naþin
fotografije
Naþin
Ikona
Velikost
Izberete lahko razmerje kompresije primerno za uporabo vaših
fotografij. Višje kot je razmerje kompresije, slabša bo kakovost slik.
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1024X
3000 2656 2232 2448 1944 1536
768
Naþin Ikona
video
posnetka Velikost
640X480
320X240
naþin FOTOGRAFIJE
Ikona
Podmeni
Odliþna
Dobra
Normalen
Zapis
datoteke
jpeg
jpeg
jpeg
30 FPS (sliþic 15 FPS (sliþic
na sekundo) na sekundo)
avi
avi
Movie Size
Photo Size
Quality
Back
naþin VIDEO POSNETKA
Move
[ STILL IMAGE mode ]
(naþin fotografije)
Back
Frame Rate
Move
[ MOVIE CLIP mode ]
(naþin video posnetka - filma)
Višja kot je loþljivost, manjše število posnetkov boste imeli na
voljo, saj slike visoke loþljivosti zahtevajo veþ pomnilnika.
Back
Move
[ STILL IMAGE mode ]
(naþin fotografije)
Back
Move
[ MOVIE CLIP mode ]
(naþin video posnetka - filma)
Ta datoteþni zapis je v skladu z DCF (Pravilo oblike datoteþnega
sistema v fotoaparatu).
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG je kompresijski standard za slike, ki ga je razvila skupina
Joint Photographic Experts Group. Ta vrsta kompresije je napogosteje uporabljana za stiskanje fotografij in grafike saj lahko
uþinkovito stisne datoteke.
41
Funkcije (
)
ACB
Merjenje
Ta funkcija služi za samodejno prilagoditev fokusa pri zajemu fotografij v
okolju z velikim razlikami v osvetlitvi, tj. svetloba v ozadju ali kontrast. Ta
funkcija samodejno prilagodi svetlost in omogoþa jasni zajem fotografije.
ýe ne morete pridobiti primernih pogojev izpostavljenosti, lahko
spremenite naþin merjenja za svetlejše fotografije.
[Multi] (Veþ toþk) (
- Podmeniji [ACB]: [Off] (Izklopljen),
[On] (Vklopljen)
ACB
Back
Move
Ä Pri uporabi naþina [Program] lahko uporabljate funkcijo ABC.
42
) : Izpostavljenost
Metering
bo izraþunana
glede na
povpreþje dostopne svetlobe
v obmoþju slike.
Back
Move
Vendar bo
izraþun nagnjen k sredini obmoþja slike.
To je primerno za splošno uporabo.
[Spot] (Toþka) ( )
: Samo pravokotno obmoþje znotraj sredine
LCD zaslona bo merjeno za svetlobo. To
je primerno, ko je oseba/predmet pravilno
izpostavljen na sredini, ne glede na
osvetlitev od zadaj.
[Center Weighted] (Uravnovešeno središþe) ( )
: Izpostavljenost bo izraþunana glede na
povpreþno svetlobo dostopno v obmoþju
slike. Vendar se bo izraþun nagibal proti
središþu obmoþja slike. To je primerno za
slikanje manjših predmetov, kot so rože
ali žuželke.
Ä ýe oseba/predmet ni v središþu obmoþja izostritve, ne uporabljajte toþkovnega merjenja, saj lahko to povzroþi napako
pri izpostavljenosti. V teh pogojih je bolje uporabiti izravnavo
izpostavljenosti.
Funkcije (
)
Premikajoþi naþin fotografiranja
Vrsta samodejne izostritve
Izberete lahko neprekinjeno slikanje, ena slika, zajemanje gibanja, in
AEB (Samodejno izenaþevanje izpostavljenosti).
Glede na pogoje slikanja, lahko izberete
želeno obmoþje izostritve.
[Single] (Ena slika) (
)
: Zajame samo eno sliko.
Drive
[Continuous] (Zaporedno) (
)
: Slike bodo zaporedoma zajete
dokler ne spustite gumba
sprožilca.
Back
Move
[Motion Capture] (Zajemanje gibanja) (
)
: Ko pritisnete gumb sprožilca in ga držite, ta naþin
naredi 5 posnetkov na minuto. Po opravljenem
zaporednem zajemu slik, se slike shranijo in se
predvajajo na LCD zaslonu. Najveþje število posnetkov je 30 in velikost slike je doloþena kot VGA.
[AEB] (Samodejno izenaþevanje izpostavljenosti) (
)
: Naredi tri slike v seriji pri razliþnih izpostavljenostih:
standardni izpostavljenosti (0,0EV), kratki izpostavljenosti (-1/2EV) in prekomerni izpostavljenosti (+1/2EV).
Visoka loþljivost in kakovost slike poveþata þas shranjevanja
Focus Area
Back
Move
)
[Center AF] (Sredinska samodejna izostritev) (
: Pravokotno obmoþje na sredini LCD zaslona bo
izostreno
[Multi AF] (Veþtoþkovna samodejna izostritev) (
)
: Ta fotoaparat izbere vse dostopne toþke samodejne
izostritve izmed devetih samodejnih izostritvenih toþk.
[Center AF]
(Sredinska samodejna izostritev)
[Multi AF]
(Veþtoþkovna samodejna izostritev)
datoteke, ki poveþa þas pripravljenosti.
ýe je izbran podmeni [Continuous] (Zaporedno), [Motion Capture]
(Zajem gibanja), [AEB] (Samodejno izenaþevanje izpostavljenosti), se bo bliskavica samodejno izklopila.
ýe je v pomnilniku manj prostora, kot za 3 slike, AEB naþin ne bo na voljo.
Pri AEB slikanju je najbolje uporabiti stativ, saj je þas shranjevanja vsake slike daljši in se lahko pride do zameglitve slik zaradi
tresenja fotoaparata.
Ä Ko fotoaparat izostri predmet, se ovir samodejne izostritve
obarva zeleno. Ko fotoaparat ne more izostriti predmeta, se okvir
samodejne izostritve obarva rdeþe.
43
Funkcije (
)
Barva po meri : Spreminjate lahko
vrednosti R (rdeþe),
G (zelene) in B
(modre) barve slike.
Izbira stila fotografije
Brez uporabe programske opreme za
urejanje slik lahko slikam dodate razliþne
uþinke.
Photo Style Selector
Back
Move
1. Izberite želeni stil fotografije s pritiskom na gumb Levo/Desno in
pritisnite gumb OK (V redu).
Back
Move
Back
Move
- Gumb Gor/Dol : Izbere R, G, B
- Gumb Levo/Desno : Spremeni vrednosti
2. Za zajem slike pritisnite gumb sprožilca.
Stilski naþin
Normalen
Opis
Ni uporabljenega stilskega uþinka
Mehek
Uporabljen je mehek stil.
Živahen
Uporabljen je živahen stil.
Gozd
Uporabljen je gozdni stil.
Retro
Uporabljen je sepija stil.
Hladen
Uporabljen je hladen stil.
Miren
Uporabljen je miren stil.
Klasiþen
Uporabljen je þrno beli uþinek.
Negativ
Uporabljen je negativen uþinek.
RGB po meri
44
Ikona
Doloþite RGB ton, da ustvarite svoj lastni stil fotografije.
Pri nastavljenem stilu slike, zaznavanje obraza ni na voljo
ýe nastavite blag ali živ stil slike, nasiþenost ni na voljo.
ýe nastavite stil negativa, kotrast ni na voljo.
Funkcije (
)
Nastavljanje slike
Nasiþenost
Spremenite lahko nasiþenost slike.
Odtenek
Spremenite lahko odtenek slike.
1. Izberite [Saturation] (Nasiþenost) s
pritiskom na gumb Gor/Dol.
2. S pritiskom na gumb Levo/Desno
spremenite nasiþenost.
3. Za zajem slike pritisnite gumb
sprožilca.
1. Izberite [Contrast] (odtenek) s pritiskom na gumb Gor/Dol.
2. S pritiskom na gumb Levo/Desno
spremenite odtenek.
3. Za zajem slike pritisnite gumb
sprožilca.
Image Adjust
Contrast
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Sharpness
Back
Move
Saturation
Back
Move
ýe nastavite stil negativa, kotrast ni na voljo.
ýe nastavite stil negativa, kotrast ni na voljo.
Ostrina
Nastavite lahko ostrino slike, ki jo boste
zajeli. Uþinek ostrine ne morete preveriti
na LCD zaslonu pred zajetjem, saj se ta
funkcija uporabi samo, ko je zajeta slika
shranjena v pomnilniku.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
1. Izberite [Sharpness] (Ostrina) s pritiskom na gumb Gor/Dol.
2. S pritiskom na gumb Levo/Desno spremenite ostrino.
3. Za zajem slike pritisnite gumb sprožilca.
45
Funkcije (
)
Glasovna beležka
Snemanje glasu
Shranjeni sliki lahko dodate glasovni
posnetek. (maks. 10 s)
Glas lahko snemate vse dokler imate na
voljo þas za snemanje (maks. 10 ur).
Memo
Record
Back
Move
Move
Da posnamete glas, pritisnite gumb
sprožilca.
- ýe je na LCD zaslonu prikazan indikator
govorne beležke, je nastavitev opravljena.
- Enkrat pritisnite gumb sprožilca in
snemanje glasu bo trajalo kolikor þas
snemanja dopušþa (maks.: 10 ur). ýas
snemanja bo prikazan na LCD zaslonu.
Snemanje glasu se bo nadaljevalo tudi,
þe spustite gumb sprožilca.
- Pritisnite gumb sprožilca za zajem slike.
Slika je shranjena na pomnilniško kartico.
- Govorna beležka bo snemana 10 sekund
od trenutka, ko je slika shranjena. ýe
med snemanjem glasovne beležke
pritisnete gumb sprožilca se bo snemanje
prekinilo.
- ýe želite prekiniti snemanje glasu,
ponovno pritisnite gumb sprožilca.
- Tip datoteke : *.wav
Stop
46
Back
Record
Exit
[Voice recording mode]
(Naþin snemanja glasu)
Funkcije (
)
Premor med snemanjem glasu
Snemanje filma brez glasu
Z uporabo te funkcije lahko posnamete
vaše priljubljene glasovne posnetke v snemalno datoteko brez, da bi morali ustvariti
veþ datotek z glasovnimi posnetki.
Posnamete lahko film brez glasu.
Stop
Record
[Voice recording mode]
(Naþin snemanja glasu)
1. Pritisnite gumb OK (V redu) za premor pri snemanju.
2. Ponovno pritisnite gumb OK (V redu) za nadaljevanje s
snemanjem.
3. ýe želite prekiniti snemanje glasu, ponovno pritisnite gumb
sprožilca.
V naþinu snemanja filma, v meniju [Voice]
(Zvok) izberite [Off] (Izklop). (
) ikona
se bo pojavila na LCD zaslonu. Pritisnite
gumb sprožilca in snemanje filma brez
glasu bo trajalo kolikor vam to dopušþa
pomnilnik.
Off
Back
Move
Priporoþena je razdalja 25cm med vami in fotoaparatom
(mikrofon) je najboljša razdalja za snemanje zvoka.
ýe med premorom pri snemanju glasu izklopite fotoaparat, se
snemanje glasu prekliþe.
47
Meni zvok
V tem naþinu, lahko nastavite nastavitve zvoka. Nastavitveni meni
lahko uporabite v vseh naþinih fotoaparata, razen pri naþinu Snemanje glasu.
Predmeti oznaþeni z * so privzete nastavitve.
Ä Meniji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Zvok sprožilca
Nastavite lahko zvok sprožilca.
- Zvok sprožilca : [Off] (Izklopljen),
[1]*, [2], [3]
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
:1
AF Sound
2
:On
3
Zvok (  )
Back
Set
Glasnost
Nastavite lahko glasnost zvoka ob
zagonu, zvok sprožilca, zvok piskanja ter
zvok samodejne izostritve.
- podmeni [Volume] (Glasnost)
: [Off] (Izklopljen), [Low] (Nizka),
[Medium] (Srednja)*, [High] (Visoka)
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
Back
ýe nastavite zvok na ON (Vklopljen), se bo pojavilo piskanje
vsakiþ, ko pritisnete na katerega od gumbov, ter vam bo s tem
sporoþalo stanje delovanja fotoaparata.
Set
- podmeni [Beep Sound] (Zvok piskanja)
: [Off] (Izklopljen), [1]*, [2], [3]
Zvok ob zagonu
Nastavite lahko zvok, ki se sproži vsakiþ,
ko prižgete fotoaparat.
- Zvok ob zagonu : [Off] (Izklopljen)*,
[1], [2], [3]
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Volume
:Medium
Start Sound
Off :Off
Shutter Sound
1
:1
Beep Sound
2
:1
AF Sound
Back
48
Zvok piskanja
:On
3
Set
:On
:1
Beep Sound
Off :1
AF Sound
1
2
3
Back
Set
:On
Zvok (  )
Meni za nastavitev
Zvok AF (samodejne izostritve)
V tem naþinu lahko nastavljate osnovne nastavitve. Nastavitveni
meni lahko uporabljate v vseh naþinih fotoaparata, razen pri naþinu
Snemanje glasu.
Predmeti oznaþeni z * so privzete nastavitve.
Ä Meniji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
ýe nastavite zvok samodejne izostritve (AF) na vklopljen, se bo
zvok sprožil vsakiþ ko boste do polovice pritisnili gumb sprožilca
tako, da boste seznanjeni s stanjem delovanja fotoaparata.
- podmeni [AF sound]
(Zvok samodejne izostritve)
: [Off] (Izklopljen), [On] (Vklopljen)*
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Zaslon (
)
Jezik
On
Back
Set
Na voljo imate veþ jezikov za prikaz na
LCD zaslonu. Nastavitev jezika se ohrani
tudi, þe baterije odstranite in jih ponovno
namestite.
Language
Function Description
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Back
:English
English
:On
䚐ạ㛨
:Off
Français
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Set
Opis funkcije
Izberete lahko ali se opis funkcije lahko prikaže na oknu pri naþinu
snemanja.
- Podmeni Opis funkcije
[Off] (Izklop) : Funkcije Opis funkcije ni
mogoþe aktivirati.
[On] (Vklop)* : Ime in opis opcije je
prikazan.
Language
Function Description
Start Image
:English
Off
On
:On
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
Back
Set
49
Zaslon (
)
Slika ob zagonu
Hitri ogled
Izberete lahko sliko, ki se prikaže na LCD zaslonu ob vsakem
vklopu fotoaparata.
ýe omogoþite Hitri pogled (Quick View) pred zajemom slike, si pravkar
zajeto sliko lahko ogledate na LCD zaslonu za þas, doloþen v nastavitvi
[Quick View] (Hitri pogled). Hitri pogled je možen samo pri slikah.
- Podmeniji : [Off] (Izklopljeno)*,
Language
:English
Function Description
:On
[Logo] (Logotip),
Start Image
:Off
[User Image] (Slika uporabnika)
Off
Display Brightness
:Auto
- Za zagonsko sliko uporabite shranjeno
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
sliko preko [Start Image] (Zagonska
slika) v meniju [Resize] (Spreminjanje
Exit
Back
velikosti) v naþinu za predvajanje.
- Zagonska slika se ne more izbrisati preko menijev [Delete]
(Izbriši) ali [Format] (Formatiraj).
- Slike uporabnika bodo izbrisane preko menija [Reset] (Resetiraj).
Nastavite lahko osvetlitev LCD zaslona.
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Auto:Auto
Quick View
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Bright
Power Save
Back
50
: Funkcije Hitri ogled
ni mogoþe aktivirati.
[0,5 s]*, [1 s], [3 s] : Zajeta slika se za
izbrani þas prikaže
na zaslonu.
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Off :Auto
Quick View
0.5 sec
:0.5sec
Power Save
1 sec:Off
3 sec
Back
Set
Zaslon SHRANI
Osvetlitev zaslona
- Podmeniji : [Auto] (Samodejno)*,
[Dark] (Temno),
[Normal] (Normalno),
[Bright] (Svetlo)
- Podmeniji
[Off] (Izklop)
Set
ýe nastavite [Power Save] (Varþevanje z energijo) na On (Vklopljen)
in se fotoaparata ne uporablja doloþen þas, se bo LCD zaslon
samodejno izklopil.
- Podmeniji
[Off] (Izklop)* : LCD zaslon ne bo izklopljen.
[On] (Vklopl) : ýe se fotoaparata ne
uporablja med doloþenim
þasom (okoli 30 s.), se bo
fotoaparat samodejno
preklopil na stanje
mirovanja (Luþka stanja
fotoaparata:Utripa).
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
Power Save
:0.5sec
Off
:Off
On
Back
Set
Ä Nastavite lahko meni [Power Save] (Varþevanje z energijo)
naþina za predvajanje.
Nastavitve ( ” )
Formatiranje pomnilnika
Inicializacija
To se uporablja za formatiranje pomnilnika. ýe izvedete [Format]
(Formatiranje) na pomnilniku, bodo izbrisane vse slike, vkljuþno z
zašþitenimi slikami. Poskrbite da boste pred formatiranjem pomnilnika, pomembne slike prenesli na raþunalnik.
Vse nastavitve menijev in funkcij fotoaparata bodo obnovljene na
njihove privzete vrednosti. Vendar, vrednosti za DATUM / ýAS,
JEZIK in VIDEO OUT (Video izhod) se ne bodo spremenile.
- Podmeniji
[Yes] (Da) : Prikaže se okno za potrditev
izbire. Izberite meni [Yes]
(Da). Prikaže se sporoþilo
[Formatting] (Formatiranje) in
pomnilnik bo formatiran. ýe
izvedete FORMAT v naþinu
za predvajanje, se prikaže
sporoþilo [Format is completed] (Formatiranje konþano).
[No] (Ne)* : Pomnilnik ne bo formatiran.
Format
Reset
Yes
No
Date & Time
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
- Podmeniji
[Yes] (Da) : Prikazalo se bo okno za
potrditev izbire. Izberite meni
[Yes] (Da) in vse nastavitve
bodo obnovljene na njihove
privzete vrednosti.
[No] (Ne)* : Nastavitve ne bodo obnovljene na njihove privzete
vrednosti.
Format
Reset
Date & Time
Yes
No
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
Poskrbite, da boste izvedli [Format] (Formatiranje) na naslednjih
vrstah pomnilniških kartic.
- Na novi pomnilniški kartici ali na neformatirani pomnilniški kartici
- Na pomnilniški kartici, ki ima datoteko, ki jo ta fotoaparat ne
prepozna ali na taki kartici, ki je bila vzeta iz drugega fotoaparata.
- Pomnilniško kartico vedno formatirajte z uporabo tega fotoaparata.
ýe vstavite pomnilniško kartico, ki je bila formatirana z uporabo
drugega fotoaparata, þitalca pomnilniških kartic, ali raþunalnikov,
boste prejeli sporoþilo [Card Error] (Napaka kartice).
51
Nastavitve ( ” )
Nastavljanje datuma / þasa / vrste datuma
Ime datoteke
Spremenite lahko datum in þas, ki bosta prikazana na zajetih
slikah in nastavite vrsto datuma. Nastavitev [Time Zone] (ýasovni
pas) vam pri potovanjih v tujino omogoþa prikaz lokalnega datuma
in þasa na LCD zaslonu.
Ta funkcija omogoþa uporabniku, da izbere zapis poimenovanja
datotek.
- Vrsta datuma : [yyyy/mm/dd] (llll/mm/dd),
[mm/dd/yyyy] (mm/dd/llll),
[dd/mm/yyyy] (dd/mm/llll),
[Off] (Izklop)*
Format
Reset
Date & Time
:Off
yyyy mm dd
Time Zone
2009 / 08 / 01
File No.
:London
13:00
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
Off
:Series
:3 min
Set
ýasovni pas
Dostopna mesta:
London, Cape Verde, Mid-Atlantic,
Time Zone
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
La Paz, NewYork, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San FranLondon
cisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
[GMT +00:00] 2009/08/01 01:00 PM
Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk,
Back
DST
Guam, Sydney, Darwin Adelaide, Seoul,
Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi,
Teheran, Moscow, Athens, Helsinki, Rome, Paris, Berlin
Ä DST : Poletni þas
52
Format
[Reset] (Resetiranje) : Po uporabi funkcije
Reset
resetiranje, bo ime
Date & Time
:Off
naslednje datoteke
Time Zone
:London
File No.
:Series
nastavljeno od
Reset
Imprint
:Off
Series
0001 tudi po
Auto Power Off
:3 min
Back
Set
formatiranju, izbrisu
ali vstavitvi nove pomnilniške kartice.
[Series] (Serija)*
: Imena novih datotek so poimenovana s
številkami, ki sledijo prejšnjemu nizu, tudi
þe je uporabljena nova pomnilniška kartica,
ali po formatiranju ali izbrisu vseh slik.
- Ime prve shranjene mape je 100PHOTO, in ime prve datoteke je
SAM_0001.
- Imena datotek so doloþena zaporedno od SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999.
- Imena map so doloþena zaporedno od 100 do 999, kot
sledi: 100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Najveþje število datotek v mapi je 9999.
- Datoteke uporabljene s pomnilniško kartico so v skladu z zapisom DCF (Design rule for Camera File systems). ýe spremenite
ime datoteke, se slika morda ne bo predvajala.
Nastavitve ( ” )
Natis datuma snemanja
Samodejni izklop
Obstaja opcija, da na slikah vkljuþite DATUM / ýAS.
Ta funkcija izklopi fotoaparat po doloþenem preteþenem þasu, da
prepreþi nepotrebno praznjenje baterij.
- Podmeniji
[Off] (Izklop)*
: DATUM in ýAS ne
bosta vtisnjena na
slike.
[Date] (Datum)
: Samo DATUM bo
vtisnjen na slike.
[Date & Time] (Datum in þas) : DATUM in ýAS
bosta vtisnjena na
slike.
Format
Reset
Date & Time
Time Zone
File No.
Imprint
Auto Power Off
Back
:Off
:London
Off
:Series
Date
:Off
Date & Time
:3 min
Set
Ä Datum in þas sta vtisnjena na spodnjo desno stran slike.
Ä Funkcija vtiska se uporablja samo za fotografije.
Ä Odvisno od proizvajalca in naþina tiskanja, se datum vtisnjen na
sliki ne bo pravilno natisnil.
- Podmeniji
[Off] (Izklop) : Funkcija za izklop ne bo
delovala.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Napajanje se bo ob nedejavnosti po doloþenem
þasu samodejno izklopilo.
Format
Reset
Date & Time
Off
:Off
Time Zone
1 min:London
File No.
3 min:Series
Imprint
Auto Power Off
Back
5 min:Off
10 min
:3 min
Set
- Po zamenjavi baterij, se nastavitev izklopa ohrani.
- Upoštevajte, da funkcija samodejnega izklopa ne deluje v
primeru, da je fotoaparat v naþinu za raþunalnik/tiskalnik,
diapredstavitve, predvajanja glasovnega ali video posnetka.
53
Nastavitve ( ” )
Luþka samodejne izostritve
Izbira vrste video izhoda
Luþko samodejne izostritve lahko vklopite ali izklopite.
Izhodni signal za video (film) fotoaparata je lahko NTSC ali PAL.
Vaša izbira izhoda bo urejena glede na vrsto naprave (monitor
ali TV, itd.) na katero je fotoaparat priklopljen. PAL naþin lahko
podpira samo BDGHI.
- Podmeniji
[Off] (Izklop) : Luþka samodejne izostritve (AF) ne bo zasvetila pri slabih svetlobnih
pogojih.
[On] (Vklop)* : Luþka samodejne
izostrive (AF) bo zasvetila pri slabih svetlobnih
pogojih.
AF Lamp
Video Out
Off
On
USB
Back
:On
:NTSC
:Auto
Set
Priklop na zunanji zaslon
Ko je fotoaparat priklopljen na zunanji zaslon, bodo slika in meniji na LCD
zaslonu vidni tudi na zunanjem zaslonu.
AF Lamp
:On
Video Out
:NTSC
NTSC
:Auto
PAL
USB
Back
Rumena - Video
Bela - Zvok
54
Set
Nastavitve ( ” )
- NTSC : ZDA, Kanada, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Mehika.
- PAL : Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska,
Nemþija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Španija, Švedska,
Švica, Tajska, Norveška.
- Ko uporabljate televizijo kot zunanji zaslon, boste na televiziji
morali izbrati zunanji ali AV kanal.
- Na zunanjem zaslonu bo digitalni šum, vendar to ni okvara.
- ýe slika ni na sredini zaslona, uporabite kontrole televizije da jo
postavite na sredino.
- Ko je fotoaparat priklopljen na zunanji zaslon se nekateri deli slike
lahko ne prikažejo.
- Ko je fotoaparat priklopljen na zunanji zaslon, bo meni viden na
zunanjem zaslonu in funkcije menija so iste kot je oznaþeno na
LCD zaslonu.
Nastavljanje USB
ýe je fotoaparat nastavljen za samodejno povezovanje z raþunalnikom
ali tiskalnikom preko USB kabla, lahko roþno nastavite [Computer]
(Raþunalnik) ali [Printer] (Tiskalnik).
-podmeniji [USB]:
[Auto] (Samodejno)*
AF Lamp
:On
Video Out
:NTSC
: Samodejno
USB
:Auto
Auto
omogoþi zunanjo
Computer
Printer
napravo povezano preko USB
Back
Set
kabla.
[Computer] (Raþunalnik) : ýe povezane zunanje naprave ni mogoþe
samodejno prepoznati, nastavi naþin za
povezovanje z raþunalnikom.
[Printer] (Tiskalnik)
: ýe povezane zunanje naprave ni mogoþe
samodejno prepoznati, nastavi naþin za
povezovanje z tiskalnikom.
55
Zagon predvajalnega naþina
Vklopite fotoaparat in izberite naþin predvajanja s pritiskom gumba
za predvajanje ( Î ). Fotoaparat bo predvajal shranjene slike.
ýe v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, vse funkcije veljajo
samo za pomnilniško kartico.
ýe v fotoaparat ne vstavite pomnilniške kartice, vse funkcije veljajo
samo za notranji pomnilnik.
Predvajanje video posnetka
1. Z uporabo gumba za levo/desno
izberite video posnetek, ki ga želite
predvajati.
2. Pritisnite gumb V redu za predvajanje
video posnetka.
Play
Predvajanje slike
1. Izberite naþin PREDVAJAJ s pritiskom
gumba za predvajanje ( Î ).
2. LCD zaslon prikaže zadnjo
shranjeno sliko na pomnilniku.
3. S pritiskom gumb za levo / desno
izberite sliko, ki si jo želite ogledati.
Ä Pritisnite in zadržite gumb za levo
ali desno za hitro brskanje po
slikah.
56
Capture
- Za premor med predvajanjem video
posnetka, ponovno pritisnite gumb V
redu.
- Ponovni pritisk gumb V redu bo
ponovno zagnal video posnetek.
- ýe želite med predvajanjem video posnetek previti nazaj, pritisnite gumb za
levo. Za hitro previjanje video posnetka
naprej, pritisnite gumb za desno.
- Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb V redu in nato
pritisnite gumb za levo ali desno.
Zagon predvajalnega naþina
Funkcija za zajem video posnetka
Predvajanje posnetega glasa
Iz video posnetka lahko zajemate slike.
1. Z gumbom za levo/desno izberite posnet
glasovni zapis, ki ga želite predvajati.
2. Za predvajanje posnetega glasovnega
zapisa, pritisnite gumb V redu.
- ýe želite zaustaviti posneti glasovni
Play
zapis, ponovno pritisnite gumb V redu.
- Za nadaljevanje predvajanja glasovnega zapisa, pritisnite gumb V redu.
- ýe želite med predvajanjem glasovni zapis previti nazaj, pritisnite gumb za levo. Za hitro previjanje glasovnega posnetka,
pritisnite gumb za desno.
- Za zasutavitev predvajanja glasovnega zapisa, pritisnite gumb
za dol.
Kako zajeti video posnetek
1. Med predvajanjem video posnetka pritisnite gumb V redu. Nato pritisnite gumb
za dol.
2. Zaustalvjen video posnetek se shrani
pod drugim imenom.
Play
Capture
[Paused] (Premor)
Ä Zajet video posnetek je enake velikosti
kot prvotni video posnetek (640x480,
320x240).
Ä ýe na zaþetku predvajanja video
posnetka, pritisnete gumb za dol, bo
prvi posnetek filma shranjen kot slika.
[Press the down button]
(Pritisnite gumb za dol)
57
Zagon predvajalnega naþina
Indikator LCD zaslona
Predvajanje glasovnega zapisa
LCD zaslon prikazuje fotografske informacije o prikazani sliki.
1. Izberite sliko, ki ima glasovni zapis.
2. Pritisnite gumb V redu za predvajanje
glasovnega zapisa.
- ýe želite med predvajanjem zaustaviti
glasovni zapis, ponovno pritisnite
gumb V redu.
- Za nadaljevanje predvajanja glasovnega
zapisa, pritisnite gumb V redu.
Play
Pause
58
Št.
1
Opis
Naþin za predvajanje
Ikona
2
Glasovni zapisek
3
DPOF
str.74
4
5
Zašþita
Ime mape in ime datoteke
100-0010
str.73
str.52
6
Indikator pomnilniške kartice
-
7
8
9
10
11
12
13
Baterija
ISO
Vrednost odprtine
Hitrost sprožilca
Bliskavica
Velikost slike
Datum posnetka
80~3200
F3.5 ~ F5.5
8 ~ 1/2,000
On/Off
4000X3000 ~ 1024X768
2009/08/01
str.14
str.38
str.31
str.41
str.52
Î
Stran
str.56
str.73
Nastavitev fotoaparata z uporabo gumbov
na njem
V naþinu za predvajanje lahko uporabite gumbe na fotoaparatu za
preprosto nastavitev funkcij predvajanja.
Gumb naþina za predvajanje
ýe ste fotoaparat vklopili s pritiskom
gumba VKLOP/IZKLOP, lahko z enim
pritiskom gumba za predvajanje
preklopite na naþin za predvajanje. S
ponovnim pritiskom boste vkljuþili naþin
za snemanje.
Gumb za Pomanjšanje ( º ) / Poveþavo ( í )
Pametni album
Ogledate si lahko veþ slik, poveþate izbrano sliko in redite in shranite izbrano podroþje na sliki.
1. Po predvajanju slike, pritisnite gumb za
sliþice, da s tem zaženete naþin pametnega albuma
2. Pritisnite gumb za levo/desno za izbiro
želene slike.
3. Pritisnite gumb digitalne poveþave za
vrnitev na normalni prikaz.
Pritisk sliþice
gumb ( º )
Z gumbom za predvajanje lahko vklopite fotoaparat. Le-ta se
vklopi v naþinu za predvajanje. S ponovnim pritiskom gumba za
predvajanje izklopite fotoaparat.
Olikan naþin: ýe želite izbrati olikan naþin, pritisnite in za veþ kot 3
sekunde zadržite gumb za predvajanje. V olikanem
naþinu zvok delovanja, zvok uþinkov, zaþetni zvok in
zvok zaslonke, ne bodo predvajani. ýe želite preklicati olikan naþin, pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP.
Pritisk gumba za
poveþanje ( í )
11
12
Filter
[Highlighted image]
(Poudarjena slika)
1
3
5
2009/08/01
[Smart Album 3-Thumbnail
Window] (Pametni album,
okno s 3 sliþicami)
59
Gumb za Pomanjšanje ( º ) / Poveþavo ( í )
Iskanje ali izbris datotek
Ŷ Filter pametnega albuma
1. Pritisnite gumb za sliþice v pametnem
albumu.
2. Vsakokrat, ko pritisnete gumb za sliþice,
se na zaslonu pametnega albuma
prikažejo razvršþene datoteke
3. Izberite datoteko s pritiskom gumbov za gor/dol/levo/desno.
4. Pritisnite gumb Izbris ( Õ ) za izbris izbrane datoteke.
1. V pametnem albumu pritisnite gumb
MENI.
2. Izbira želene kategorije omogoþa
razvršþanje in brskanje po datotekah z
uporabo gumba za gor/dol.
Type
Date
Colour
Week
11
12
Back
1
3
5
Set
ŶPodrobnosti o vsaki kategoriji
11
12
1
Filter
3
5
2009/08/01
[3-Thumbnail Window]
(Okno s 3 sliþicami)
11
12
Filter
1
3
5
2009/08/01
[9-Thumbnail Window]
(Okno s 9 sliþicami)
11
12
Filter
1
3
5
2009/08/01
[20-Thumbnail Window]
(Okno s 20 sliþicami)
Ɣ ýas vkljuþitve funkcije pametnega albuma ali izbire kategorije je
odvisna od koliþine podatkov. Ne gre za okvaro, poþakajte, da
se prikaže zaslon pametnega albuma.
60
Kategorija
Opis
Tip
Razvršþeno glede na tip datoteke (npr.
slika, video posnetek ali glasovni posnetek).
Datum
Razvršþeno glede na zaporedje datumov
snemanja.
Barva
Razvršþeno glede na glavno barvo.
Teden
Razvršþeno glede na zaporedje snemalnih
tednov.
Oblika
datoteke
Slike, video
posnetki,
glasovni
posnetki
Gumb za Pomanjšanje ( º ) / Poveþavo ( í )
Poveþava slike
1. Izberite sliko, ki jo želite poveþati in
pritisnite gumb za poveþanje.
2. S pritiskom funkcijskega gumba
5 si lahko ogledate razliþne dele
slike.
3. Pritisk gumba sliþic bo prikazal
prvotno velikost slike.
- Z indikatorjem poveþanja, ki je
prikazan na zgornjem levem robu
LCD zaslona, lahko preverite ali
je slika poveþana. (ýe slika ni
Trim
poveþana, indikator ne bo prikazan) Prav tako lahko preverite
podroþje poveþanja.
- Video posnetkov in datotek WAV ne morete poveþati.
- Pri poveþavi slike lahko pride do izgube kakovosti.
Najveþja poveþava glede na velikost slike.
Velikost slike
Najveþja
stopnja
poveþave
X10.2 X10.2
X9.3
X10.2
X8.1
X6.4
X3.2
Obrezovanje : Izrežete lahko želen del slike in ga shranite
loþeno.
1. Izberite sliko, ki jo želite poveþati, in
pritisnite gumb za poveþanje. Pritisnite gumb V redu in prikazalo se bo
Trimming?
Yes
sporoþilo.
No
2. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba za gor / dol in pritisnite gumb
Confirm
V redu.
- [Yes] (Da) : Obrezana slika se bo shranila pod novim imenom
in prikazala na LCD zaslonu.
- [No] (Ne) : Meni za obrezovanje bo izginil.
Ä ýe na pomnilniku ni dovolj prostora za shranitev obrezane
slike, le-te ni možno obrezati.
61
Gumb Info (DISP) / gor
Gumb Predvaja in zaustavi / V redu
Ko je na LCD zaslonu prikazan meni, gumb GOR deluje kot smerni
gumb. Ko meni ni prikazan na LCD zaslonu, pritisk gumba Info
prikaže na LCD zaslonu informacije o sliki.
Naþin za predvajanje omogoþa naslednje funkcije gumba predvajaj
in zaustavi/ V redu:
Gumb Info (DISP)
Gumb Info (DISP)
- Ko je na LCD zaslonu prikazan meni, gumb V redu služi za potrditev podatkov, ki ste jih spremenili s funkcijskim gumbom 5.
- ýe se predvaja slika z glasovnim zapisom, glasovno datoteko ali
video posnetkom.
·V naþinu zaustavitve ·: Predvaja sliko z glasovnim zapisom,
glasovno datoteko ali video posnetkom.
·Med predvajanjem : Zaþasno zaustavi predvajanje.
·Premor
: Nadaljuje predvajanje
Gumb Info (DISP)
Play
Pause
Stop
Play
Stop
[ Voice is recording is stopped ] [ Voice recording is playing ] [ Voice recording is paused ]
(Glasovni posnetek se zaustavi) (Glasovni posnetek se predvaja) (Premor med predvajanjem
glasovnega posnetka)
62
Gumb za levo / desno / dol / MENI
Gumb ( Õ ) Izbris
Gumbi LEVO / DESNO / DOL / MENI vkljuþijo naslednje.
S tem izbrišete slike, shranjene na pomnilniški kartici.
- Gumb LEVO : Med prikazom menija, gumb LEVO deluje kot
smerni gumb. Medtem ko meni ni prikazan,
pritisnite gumb LEVO za izbiro prejšnje slike.
- Gumb DESNO : Ko je meni prikazan, gumb DESNO deluje kot
smerni gumb. Medtem ko meni ni prikazan,
pritisnite gumb DESNO za izbiro naslednje slike.
- Gumb DOL : Pri prikazanem meniju, gumb za dol deluje kot
smerni gumb.
- Gumb MENI : Ob pritisku gumba MENI, se na LCD zaslonu prikaže
meni za predvajanje. Ponovni pritisk povrne LCD na
prvotni zaslon.
1. S pritiskom gumba za levo / desno izberite sliko, ki jo želite
izbrisati, in pritisnite gumb IZBRIS ( Õ ).
Delete File?
Delete File?
Yes
No
Multiple Delete
Yes
No
Multiple Delete
11
Set
[Single Image] (Ena slika)
12
1
3
5
Set
[Thumbnail Image] (Sliþica)
2. ýe želite izbrisati veþ slik, izberite meni [Multiple Delete]
(Veþkratni izbris).
- Gumb za levo/desno : za izbiro slik
- Gumb V redu
: preveri izbris
- Gumb Fn
: s tem
izbrišete
izbrane slike.
Prev
Next
Select
Delete
3. S pritiskom gumba za gor / dol izberite vrednosti podmenija in
nato pritisnite gumb V redu.
- ýe izberet [Yes] (Da) : s tem izbrišete izbrane slike.
- ýe izberete [No] (Ne) : s rem prekliþete ''Izbris slike''.
63
Nastavitev funkcije predvajanja z uporabo LCD zaslona
Funkcije naþina PREDVAJAJ lahko spremenite z uporabo LCD
zaslona. V naþinu PREDVAJAJ, pritisk gumba MENI prikliþe na
LCD zaslon meni. V naþinu predvajanja lahko nastavite naslednje
menije. Za zajem slike po nastavitvi naþina predvajanja, pritisnite
gumb PREDVAJAJ ali gumb sprožilca.
Jeziþek
menija
Glavni meni
Resize
Rotate
Edit
)
(
Photo Style
Selector
Image Adjust
View
(
)
Multi Slide
Show
)
(
64
Podmeni
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Right 90˚
180˚
Vertical
Normal
Vivid
Retro
Calm
Negative
ACB
Face Retouch
Contrast
Add Noise
Images
Play / Repeat
All
Select
Glavni meni
Effect
Stran
2048X1536
2592X1728
2592X1458
Start Image
Left 90˚
Horizontal
Soft
Forest
Cool
Classic
Custom
Red-eye Fix
Brightness
Saturation
-
Single, 3, 9, 20
Start
Jeziþek
menija
str.66
Interval
Music
str.67
Delete
str.67
Protect
str.68
str.70
Date
-
Multi Slide
Show
)
(
File
Options
(
)
Voice memo
DPOF
str.70
str.71
Copy To Card
Podmeni
Stran
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
Mist
-
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock / Lock
Off
-
On
-
Standard
Select / All / Reset
Index
Yes / No
Size
Select / All / Reset
Yes
-
No
-
Stran
str.71
str.72
str.72
str.72
str.73
str.73
str.74
~
str.75
str.76
Nastavitev funkcije predvajanja z uporabo LCD zaslona
Ta meni je na voljo, þe je fotoaparat z USB kablom prikljuþen na tiskalnik, ki podpira PictBridge (neposredna povezava s fotoaparatom
je na voljo posebej).
Jeziþek
menija
Glavni meni
Images
Size
❹
Layout
Podmeni
Jeziþek
menija
Sekundarni meni Stran
One Photo
-
All Photos
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Glavni meni
Type
str.78
Quality
❹
Date
File Name
str.78
Reset
Podmeni
Sekundarni meni Stran
Auto
-
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
-
Draft
-
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
Yes
-
No
-
str.78
str.79
Ä Meniji se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila.
65
Uredi (
)
Spremeni velikost
Spremenite loþljivost (velikost) zajete slike. Izberite [Start image]
(Zaþetna slika), za shranitev slike kot zaþetna slika.
1. Pritisnite gumb za predvajanje in nato
pritisnite gumb MENI.
2.V meniju Uredi kliknite gumb za gor/dol za
izbiro jeziþka [Resize] (Spremeni velikost)
(
) in nato pritisnite gumb V redu.
3. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba za levo / desno in nato
pritisnite gumb V redu.
Resize
Back
Tipi za spremembo velikosti slike
Move
( o : Na izbiro)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- Veþjo sliko lahko pomanjšate, vendar pa je ne morete poveþati.
- Velikost lahko spremenite samo slikam oblike JPEG. Video posnetkom (AVI) in glasovnim datotekam (WAV) ne morete spreminjati velikosti.
- Loþljivost lahko spremenite samo tistim datotekam, ki so stisnjene v obliko JEPG 4:2:2.
-Slika s spremenjeno velikostjo bo imela novo ime. Slika [Zaþetna
slika] je shranjena na notranjem pomnilniku in ne na pomnilniški
kartici.
- ýe shranite novo uporabniško sliko, bo ena izmed ostalih dveh
uporabniški slik izbrisana po vrstnem redu.
- ýe na pomnilniku ni dovolj prostora za shranitev spremenjene
slike, se na LCD zaslonu pojavi sporoþilo [Memory Full] (Pomnilnik poln) in spremenjene slike ni možno shraniti.
Uredi (
)
Obraþanje posnetka
Izbira stila slike
Shranjene slike lahko obraþate za razliþne stopinje.
S to funkcijo lahko sliki dodate razliþne uþinke
1. Pritisnite gumb za predvajanje in nato
pritisnite gumb MENI.
2. V meniju Uredi kliknite gumb za gor/dol
za izbiro jeziþka [Roatate] (Zaskuja)
( ò ) in nato pritisnite gumb V redu.
3. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba za levo / desno in nato pritisnite
gumb V redu.
1. Pritisnite gumb za predvajanje in nato
pritisnite gumb MENI.
2.V meniju Uredi kliknite gumb za
gor/dol za izbiro jeziþka [Photo Style
Selector ] (Izbira stila slike) (
) in
nato pritisnite gumb V redu.
3. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba za levo / desno in nato pritisnite gumb V redu.
Rotate
Back
Move
Naþin stila
Right 90˚
Back
Left 90˚
Move
[ ô : Right 90˚]
: Obraþanje slike v smeri
urnega kazalca.
Back
Move
[ ó : Left 90˚]
: Obraþanje slike proti smeri
unrega kazalca
Horizontal
Back
180˚
Back
Move
[ õ : 180˚]
: Obraþanje slike za 180
stopinj.
Vertical
Move
[
: Horizontal]
: Vodoravno obraþanje slike
Back
Ikona
Photo Style Selector
Back
Move
Opis
Normalno
Brez stilistiþnega uþinka.
Mehko
Uporabljen je mehki stil
Živahno
Uporabljen je živahen stil.
Gozd
Uporabljen je gozdni stil
Retro
Uporabljen je stil sepia.
Hladno
Uporabljen je hladen stil.
Mirno
Uporabljen je mirni stil.
Klasiþno
Uporabljen je þrno-beli uþinek.
Negativ
Uporabljen je uþinek negativa.
Move
[ ® : Vertical]
: Navpiþno obraþanje slike
ýe sliko zasukate na LCD zaslonu, se lahko na levo in desno od
slike prikaže prazen prostor.
RGB po meri
Doloþite RGB ton in s tem ustvarite lasten
fotografski stil.
4. Spremenjena slika se shrani pod drugim imenom.
67
Uredi (
)
Odstranitev rdeþih oþi
Barve po meri
Z zajete slike lahko odstranite uþinek rdeþih oþi.
Sliki lahk spremenite vrednosti R
(Rdeþa), G (Zelena) in B (Modra).
- Gumb V redu : Za izbiro / nastavitev
barve po meri.
- Gumb za gor / dol : Za izbiro R
(Rdeþa), G (Zelena), B (Modra)
- Gumb za levo / desno: Za spremembo
vrednosti
Back
Move
Move
Move
Retuširanje obraza
Prilagoditev slike
Koža na sliki je lahko prikazana þista in lepa.
1. Pritisnite gumb za predvajanje in pritisnite gumb MENI.
2. V meniju Uredi kliknite gumb za gor/dol za izbiro jeziþka [Image
Adjust] (Prilagoditev slike) (
) in nato pritisnite gumb V redu.
ACB
Svetlost temnega podroþja, ki ga povzroþi izpostavitev svetlobnemu
viru, lahko samodejno prilagodite.
68
Red-eye Fix
Back
Back
1. Izberite (
) s pritiskom gumba za
levo/desno in nato pritisnite gumb V
redu.
2. Prikaže se sporoþilo [Making New
Image] (Ustvarjam novo sliko) in slika
se shranjeni pod novim imenom.
1. Izberite ( ) s pritiskom gumba za
levo/desno in nato pritisnite gumb V
redu.
2. Prikaže se sporoþilo [Making New
Image] (Ustvarjam novo sliko) in slika
se shranjeni pod novim imenom.
ACB
Back
Move
1. Izberite (
) s pritiskom gumba
za levo/desno in nato pritisnite gumb
V redu. Prikaže se drsnik za izbiro
retuširanja obraza.
2. Spremenite retuširanje obraza s
pritiskom gumba za levo/desno.
3. Pritisnite gumb V redu in slika se
shrani pod novim imenom.
Face Retouch
Back
Move
Uredi (
)
Nadzor svetlosti
Nadzor nasiþenosti
Sliki lahko spremenite svetlost.
1. Izberite (
) gumb za levo/desno
in nato pritisnite gumb V redu. Prikaž
se drsnik za izbiro svetlosti.
2. Spremenite svetlos s pritiskom
gumba za levo/desno.
3. Pritisnite gumb V redu in slika se
shrani pod novim imenom.
Sliki lahko spremenite lahko nasiþenost.
Brightness
Back
Move
Nadzor kontrasta
Saturation
Back
Move
Uþinek šuma
Sliki lahko spremenite kontrast.
1. Izberite ( ) s pritiskom gumba za
levo/desno in nato pritisnite gumb V
redu. Prikaže se drsnik za izbiro kontrasta.
2. Spremenite kontrast s pritiskom gumba
za levo/desno.
3. Pritisnite gumb V redu in slika se
shrani pod novim imenom.
1. Izberite (
) s pritiskom gumb za levo/
desno in nato pritisnite gumb V redu.
Prikaže se drsnik za izbiro nasiþenosti.
2. Spremenite nasiþenost s pritiskom
gumba za levo/desno.
3. Pritisnite gumb V redu in slika se
shrani pod novim imenom.
Sliki lahko dodate šum in s tem postarate fotografijo.
Contrast
Back
Move
1. Izberite (
) s pritiskom gumba za
levo/desno in nato pritisnite gumb V
redu.
2. Prikaže se sporoþilo [Making New
Image] (Ustvarjam novo sliko) in slika
se shranjeni pod novim imenom.
Add Noise
Back
Move
69
Pogled (
)
Zaþetek diaprojekcije ( )
Ogledate si lahko sliþice in preprosto razvrstite ali prebrskate veþjo
koliþino vsebine, kot so slike in video posnetki.
1.Pritisnite gumb MENI v predvajalnem
naþinu.
2. Pritisnite gumb gor/dol za izbiro
želenega menija.
3. Pritisnite gumb V redu za izbiro in
prikazal se bo želen zaslon sliþice.
Slike se lahko nenehno prikazujejo po vnaprej doloþenih intervalih.
Diaprojekcijo si lahko ogledate, þe fotoaparat prikljuþite na zunanji
ekran.
1. Pritisnite gumb za predvajanje in nato gumb menija.
2. Pritisnite gumb za gor / dol za izbiro jeziþka [Multi Slide Show]
(Diaprojekcija) in nato pritisnite gumb V redu.
Single
3
9
20
Zaþetek diaprojekcije
Exit
Back
Diaprojekcijo lahko zaženete samo iz menija [Start].
1. Uporabite gumba za gor / dol za izbiro menija [Start] in nato
pritisnite gumb V redu.
Start
2. Izberite želen podmeni s pritiskom
Images
gumba za gor / dol.
Effect
[Play] (Prevajaj) : Diaprojekcija se
Interval
Music
zapre po enem
predvajanju.
Back
[Repeat] (Ponovi) : Diaprojekcija se
ponavlja, dokler je ne prekliþete.
Play
Repeat:All
:Off
:1 sec
:Off
Set
3. Pritisnite gumb V redu za zaþetek diaprojekcije.
- Za premor med predvajanjem diaprojekcije, ponovno pritisnite
gumb V redu.
- S ponovnim pritiskom gumba V redu boste ponovno zagnali
diaprojekcijo.
- Za zaustavitev diaprojekcije pritisnite gumb V redu in nato
pritisnite gumb za levo ali desno.
70
Zaþetek diaprojekcije ( )
Izbira slik
Konfiguracija uþinkov za diaprojekcijo
Izberete lahko sliko, ki jo želite pogledati
Za diaprojekcijo lahko izberete edinstvene uþinke.
1. Uporabite gumba za gor / dol za izbiro
menija [Images] (Slike] in pritisnite gumb
za desno.
Start
Images
Effect
Interval
All
:All
:Off
Date
:1 sec
Select
Music
:Off
2. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba za gor / dol.
Back
Set
[All] (Vse)
: Vse slike shranjene
na pomnilniški kartici,
so predvajane. Pritisnite gumb V redu za
shranitev konfiguracije.
[Date] (Datum) : Predvajane so slike z doloþenim datumom.
Pritisnite gumb V redu za sahranitev
konfiguracije.
[Select] (Izberi) : Za predvajanje samo izbranih slik. Izbrane
slike lahko shranite kot [Select1], [Select2] in
[Select3]. ýe shranite izbrano sliko z ukazom
[New Select] (Nova izbira), bo shranjena kot
[Select1]. Vendar, ko ponovno shranite novo
sliko z ukazom [New Select] (Nova izbira), bo
prejšnja slika, ki je bila shranjena kot [Select1],
samodejno shranjena pod [Select2]. Slike,
ki so shranjene pod [Select1], [Select2] in
[Select3], lahko izbrišete. Pritisnite gumb Fn
za shranitev konfiguracije.
1. Izberite podmeni [Effect] (Uþinek) s
pritiskom gumba GOR / DOL in nato
gumb DESNO.
2. Uporabite gumb za gor / dol za izbiro
tipa uþinka.
3. Pritisnite gumb V redu za potrditev
nastavitve.
Start
Effect
Off
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Images
Back
Set
3. Izberite [Play] (Predvajaj) ali [Repeat] (Ponovi) iz menija [Start]
za priþetek diaprojekcije.
71
Zaþetek diaprojekcije ( )
Možnosti datoteke (
Nastavitev intervala predvajanja
1. Pritisnite gumb za predvajanje in nato gumb menija.
2. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite jeziþek [File Options]
(Možnosti datoteke) in nato pritisnite gumb V redu.
Nastavitev intervala za predvajanje diaprojekcije
1. Izberite podmeni [Interval] s pritiskom
gumba GOR / DOL in nato pritisnite
gumb DESNO.
2. Uporabite gumba za gor / dol za izbiro
želenega intervala.
3. Pritisnite gumb V redu za shrnitev
konfiguracije.
Start
Images
:All
Effect
:Off
Interval
1 sec:1 sec
Music
3 sec:Off
5 sec
10 sec
Back
Set
ýas nalaganja je odvisen od velikosti in kakovosti slike.
Med predvajanjem diaprojekcije, je prikazan samo prva posnetek VIDEO datoteke.
Med predvajanjem diaprojekcije, glasovna datoteka ni prikazana.
Meni intervala deluje samo v meniju [Off] (Izkljuþeno).
Nastavitev glasbe v ozadju
72
Izbris slik
S tem izbrišete slike, shranjene v pomnilniku.
1. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite
Delete
Select
jeziþek [Delete] (Izbris). Nato pritisnite
Protect
All
Voice memo
:Off
gumb za desno.
DPOF
2. Izberite želen podmeni s pritiskom gumba
Copy To Card
GOR / DOL in nato pritisnite gumb V redu.
[Select] (Izberi) : Prikaže se izbirno okno
Back
Set
za izbris slike.
- Gor / Dol / Levo / Desno : Za izbiro slike
- Gumb V redu : Izbira slike za
izbris. (oznaka Ë)
- Gumb Fn : Pritisnite gumb Fn za prikaz
sporoþila za potrditev. Izberite
Select
Delete
meni [Yes] (Da) in pritisnite gumb V redu za izbris
oznaþenih slik.
[All] (Vse) : Prikaže okno za potrditev.
Delete All File(s)?
Izberite meni [Da] in pritisnite
Yes
No
gumb V redu za izbris
nezašþitenih slik. ýe nobena
Set
od slik ni zašþitena, se
izbrišejo vse slike in prikaže sporoþilo [No Image File]
(Brez slikovnih datotek).
3. Po izbrisu, se zaslon povrne nazaj na zaslon predvajanja.
11
Nastavitev glasbe za diaprojekcijo
1. Izberite meni [Music] (Glasba) s
pritiskom gumba GOR / DOL in nato
pritisnite gumb DESNO.
2. Uporabite gumba za gor / dol za izbiro
želene glasbe.
3. Pritisnite gumb V redu za shranitev
konfiguracije.
)
Start
Images
Off
Effect
Mist :All
Muse:Off
Interval
Fall :1 sec
Music
Dawn
:Off
Party
Back
Set
12
1
3
5
Možnosti datoteke (
)
Izmed vseh datotek, ki so shranjene na pomnilniški kartici,
bodo izbrisane nezašþitene datoteke v podmapi DCIM. Zapomnite si, da boste s tem rajno izbrisali nezašþitene slike.
Pred izbrisom na raþunalnik shranite pomembne slike. Slika
ob zagonu je shranjena v notranjem pomnilniku fotoaparata
(tj. ne na pomnilniški kartici) in ne bo izbrisana tudi, þe
izbrišete vse datoteke na pomnilniški kartici.
Zašþita slik
[All] (Vse) : Zašþiti / sprosti vse shranjene slike
- ýe zašþitite sliko, se na LCD zaslonu
prikaže ikona zašþite. (Nezašþitena
slika nima indikatorja)
- Slika v naþinu ZAPORA bo zašþitena
pred funkcijo izbrisa ali funkcijami
[Delete] (Izbris), vendar ne bo
zašþitena pred funkcijo [Format]
(Formatiraj).
Protect All?
Lock
Unlock
Set
Se uporablja za zašþito doloþenih slik pred nenamernim izbrisom (Zapora).
Prav tako onemogoþi zašþito slik (Odklep).
1. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite
jeziþek [Protect]. Nato pritisnite gumb
za desno.
2. Izberite želen podmeni s pritiskom gumba
GOR / DOL in pritisnite gumb V redu.
[Select ] : Prikaže se izbirno okno za
sliko, ki jo želite zašþiti /
prostiti.
- Gor / Dol / Levo / Desno : Za izbiro slike.
- Gumb V redu : Za zašþito / sprostitev
slike.
- Gumb Fn : Spremembe se shranijo
in meni izgine.
Glasovni zapis
Delete
Protect
Select
:Off
All
Voice memo
K shranjeni sliki lahko dodate vaš glas.
DPOF
Copy To Card
Delete
Protect
Back
Voice memo
Set
DPOF
Off
:Off
On
Copy To Card
Back
Set
Start
[Voice memo menu]
[Ready for recording]
(Meni glasovnega zapiska) (Pripravljeno za snemanje)
11
12
Select
1
3
Set
Stop
[Voice is recording]
(Glas se snema)
5
- Pritisnite gumb sprožilca, da shranjeni sliki dodate do 10 sekund
glasovni posnetek.
- ýe želite zaustaviti snemanje, pritisnite gumb sprožilca.
73
Možnosti datoteke (
)
DPOF
DPOF (Oblika digitalnega zaporedja tiskanja) omogoþa, da
vstavite informacije tiskanja v mapo MISC, ki se nahaja na vaši
pomnilniški kartici. Izberite, katere slike želite natisniti in število
natisov.
Na LCD zaslonu se pri predvajanju slike, z informacijami DPOF,
prikaže indikator DPOF. Slike lahko nato natisnete na tiskalnikih
DPOF ali pri vedno veþjem številu fotografskih laboratorijev.
Ta funkcija ni na voljo za video posnetke in glasovne datoteke.
Pri natisu širokokotne slike kot širokokotni natis, 8% leve in desne
strani slike morda ne bo natisnjenih. Pri tiskanju slike, preverite
ali vaš tiskalnik podpira širokokotno sliko. Pri tiskanju slike v
fotografskem laboratoriju zahtevajte, da je slika natisnjena kot
širokokotna slika. (Nekateri fotografski laboratorji ne podpirajo
širokokotno tiskanje)
Standard
Ta funkcija omogoþa, da na shranjeno sliko vdelate informacije o
natisnjeni koliþini.
1. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite
jeziþek [DPOF]. Nato pritisnite gumb
za desno.
Delete
Protect
Select Image
Voice memo
Select
All
Copy To Card
Reset
DPOF
2. Ponovno pritisnite gumb za desno in
prikaže se podmeni [Standard].
:Off
Standard
Index
Size
Back
3. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba za gor / dol in pritisnite gumb V
redu.
[Select] (Izberite) : Prikaže se izbirno
okno za sliko, ki
jo nameravate
Quantity
natisniti.
- Gor / Dol / Levo / Desno : Za izbiro
slike, ki jo
želite natisniti.
- Gumb za poveþavo : Za izbero števila
natisov.
[All] (Vse) : Za prilagoditev števila
Quantity
natisov za vse slike razen
video in glasovne datoteke.
- Gumb za gor / dol : Za izbiro števila natisov
[Reset] (Ponastavi) : Prekliþe nastavitev tiskanja.
11
12
Set
1
3
5
Set
01
Set
4. Pritisnite gumb V redu za potrditev nastavitve. ýe slika vsebuje
navodila DPOF, se prikaže indikator DPOF (
).
74
Možnosti datoteke (
)
Kazalo
Slike (razen za video posnetke in glasovne datoteke) so natisnjene kot tip kazala.
1. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite
jeziþek [DPOF]. Nato pritisnite gumb za
desno.
2. Izberite meni [Index] (Kazalo) in
ponovno pritisnite gumb za desno.
Prikaže se podmeni.
Velikost natisa
Pri tiskanju slik, ki so shranjene na pomnilniški kartici, lahko
doloþite velikost natisa. Meni [Size] (Velikost) je na voljo samo za
tiskalnike združljive z DPOF 1.1.
Delete
Protect
Voice memo
Setting Index?
DPOF
Yes
Copy To Card No
:Off
Standard
Index
Size
Back
Set
3. Izberite želen podmeni s pritiskom gumba GOR / DOL.
ýe izberete [Yes] (Da) : Slika bo natisnjena v obliki kazala.
ýe izberete [No] (Ne) : Prekliþite nastavitev tiskanja kazala.
4. Pritisnite gumb V redu za potrditev nastavitve.
1. Pritisnite gumb za gor / dol in izberite
Delete
jeziþek [DPOF]. Nato pritisnite gumb
Protect
za desno.
VoiceSelect
memoImage
:Off
Select
DPOF
Standard
All
2. Izberite meni [Size] (Velikost) in
Copy To CardReset
Index
ponovno pritisnite gumb za desno.
Size
Prikaže se podmeni.
Back
Set
3. Izberite želen podmeni s pritiskom
gumba GOR / DOL in pritisnite gumb V
redu.
[Select] (Izberite) : Prikazano je izbirno
okno za spremembo
velikosti natisa slike.
Size
Set
- Gor / Dol / Levo / Desno : Za izbiro slike.
- Gumb Poveþava W/T : Za spremembo
velikosti natisa.
3X5
- Gumb Fn : Spremembe se shranijo
in meni izgine.
[All] (Vse) : Spremeni velikost natisa
Size
Set
vseh shranjenih slik.
- Gumb za gor / dol : Za izbiro velikost natisa
- Gumb V redu : Za potrditev spremenjenih nastavitev.
[Reset] (Ponastavi) : Prekliþe vse nastavitve velikosti natisa.
11
12
1
3
5
Ä Sekundarni meni DPOF [Size] (Velikost) : Prekliþi, 3X5, 4X6, 5X7,
8X10
Tiskalnik lahko preklic tiskanja obdeluje dlje þasa, odvisno od
proizvajalca in modela tiskalnika.
75
Možnosti datoteke (
)
Kopiraj na kartico
ýe na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za opiranje shran-
Omogoþa kopiranje slikovnih, video in glasovnih datotek na
pomnilniško kartico.
1. Izberite jeziþek [Copy to Card] (Kopiraj
na kartico) s pritiskom gumba za gor /
dol. Nato pritisnite gumb za desno.
Delete
Protect
Voice memo
:Off
DPOF
Copy To Card
2. Izberite želeni podmeni s pritiskom
Yes
No
gumb GOR / DOL in pritisnite gumb V
Back
Set
redu.
- [Yes] (Da) : Vse slike, video posnetki
in glasovni posnetki, ki so shranjeni v notranjem
pomnilniku, so skopirani na pomnilniško kartico
po prikazanem sporoþilu [Copying] (Kopiram). Po
zakljuþenem kopiranju, se zaslon povrne na predvajalni naþin.
- [No] (Ne) : Prekliþe ''Kopiraj na kartico''.
76
jenih slik v notranji pomnilnik (približno 31 MB), bo ukaz [Copy
To Card] (Kopiraj na kartico) kopiral samo nekaj slik in prikazal
sporoþilo [Memory Full] (Pomnilnik poln). Nato se sistem
povrne na predvajalni naþin. Preden vstavite v fotoaparat
pomnilniško kartico izbrišite katere koli nepotrebne datoteke,
da s tem pridobite na prostoru.
Pri premiku slik, ki so shranjene v notranjem pomnilniku, na
kartico z ukazom [Copy To Card], se na kartici ustvari naslednja številka imen datotek, da se s tem prepreþi podvojevanje
imen datotek.
- ýe nastavite [Reset] (Ponastavi) namestitvenega menija [File
No.] (Št. datoteke) : Imena kopiranih datotek, se priþnejo od
imena nazadnje shranjene datoteke.
- ýe nastavite [Series] (Vrsta) namestitvenega menija [File No.]
(Št. datoteke) : Imena kopiranih datotek, se priþnejo od imena
nazadnje zajete datoteke. Po zakljuþeni [Copy To Card] (Kopiraj
kartico) , se na zaslonu prikaže nazadnje shranjena slika v
nazadnje skopirani mapi.
PictBridge
Za priklop fotoaparata na tiskalnik, ki podpira PictBridge, lahko
uporabite USB kabel (prodaja se loþeno) ter neposredno natisnete
shranjene slike. Video in zvoþnih datotek ni mogoþe tiskati.
Nastavljanje fotoaparata za priklop na tiskalnik
1. Povežite fotoaparat in tiskalnik z USB kablom
2. Ko je fotoaparat vklopljen, sam prepozna tiskalnik in se poveže nanj.
Ä ýe samodejna povezava ne uspe, nastavite meni [USB] na [Printer]
(Tiskalnik). (str.55)
Ä Za tiskalnik, ki lahko omogoþa izmenljive diske, nastavite meni [USB]
na [Printer] (Tiskalnik).
Enostavno tiskanje
Ko priklopite fotoaparat na tiskalnik v
naþinu za predvajanje, lahko enostavno
tiskate slike.
- Pritisk gumba Levo / Desno :
Izbere prejšnjo / naslednjo sliko.
- Pritisk gumba OK :
Trenutno prikazana slika bo natisnjena
s privzeto nastavitvijo tiskalnika.
Print
Menu
Priklop fotoaparata na tiskalnik
77
PictBridge : Izbira posnetka
PictBridge : Nastavitev tiskanja
Izberete lahko slike, ki jih želite natisniti.
V menijih za tiskanje lahko za tiskane slike izberete velikost
papirja, format tiskanja, vrsto papirja, kakovost tiskanja, datum
odtiska ter ime datoteke.
1. Pritisnite gumb Meni in prikazal se bo
Images
:One Photo
Auto
meni PictBridge.
Size
:Auto
Postcard
2. Uporabite gumb Gor / Dol za izbiro
Card
Layout
:Auto
4x6
želenega menija in nato pritisnite gumb
Type
L :Auto
2L
Desno.
Quality
:Auto
3. Uporabite gumb Gor / Dol za izbiro
Back
Set
želene vrednosti podmenija, in nato
pritisnite gumb OK (V redu).
Images
:One Photo
Nastavljanje števila kopij za tiskanje
One Photo
Size
All:Auto
Photos
1. Pritisnite gumb Meni in prikazal se bo
Layout
:Auto
meni PictBridge.
Type
:Auto
2. Uporabite gumb Gor / Dol za izbiro
Quality
:Auto
menija [Images] (Slike) in pritisnite
Back
Set
gumb Desno.
3. Uporabite gumb Gor / Dol za izbiro želenega podmenija in
pritisnite gumb OK (V redu).
- Izberite [One Photo] (Ena fotografija) ali [All Photos] (Vse
fotografija). Zaslon, kjer lahko nastavite število kopij za
tiskanje, se bo pojavil, kot je prikazano spodaj.
0
Quantity
Meni
Set
Quantity
Velikost
Postavitev
Nastavite število slik, ki jih
želite natisniti na list papirja
Samodejno, polno, 1, 2, 4,
8, 9, 16, kazalo
Vrsta
Nastavite kakovost papirja za
tiskanje
Samodejno, navaden,
fotopapir, hitri fotopapir
Kakovost
Nastavite kakovost slike, ki jo
želite natisniti
Samodejno, osnutek,
normalna, odliþna
Nastavite, þe želite natisniti
datum
Samodejno, izklopljeno,
vklopljeno
Set
[When [All Photos] is selected]
(Ko je izbrano Vse slike)
- Pritisnite gumb Gor / Dol za izbiro števila tiskanj.
- Ko je izbrana [One Photo] (Ena fotografija)
: Uporabite gumb Levo / Desno za izbiro druge slike.
Ko izberete drugo sliko, izberite število odtisov za drugo sliko.
- Ko ste nastavili število odtisov, pritisnite gumb OK (V redu) za
shranjevanje.
- Pritisnite gumb sprožilca za vrnitev na meni brez nastavitve
števila odtisov.
4. Pritisnite gumb za naþin predvajanja ( Î ) in slike bodo
natisnjene.
78
Podmeni
Samodejno, razglednica,
vizitka, 4X6, L, 2L, pismo,
A4, A3
1
[When [One Photo] is selected]
(Ko je izbrano Ena slika)
Funkcija
Nastavite velikost papirja za
tiskanje
Datum
Ime
datoteke
Nastavite, þe želite natisniti ime Samodejno, izklopljeno,
datoteke
vklopljeno
Ä Nekatere možnosti menija niso podprte na vseh tiskalnikih. ýe
možnost ni podprta, se meniji vseeno prikažejo na zaslonu, vendar jih
ni mogoþe izbrati.
PictBridge : Resetiranje
Pomembne opombe
Inicializira konfiguracijo spremenjeno s strani uporabnika.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe!
1. Uporabite gumb Gor / Dol za izbiro zavihka menija [Reset]. Ter nato pritisnite
gumb Desno.
2. Uporabite gumb Gor / Dol za izbiro
želene vrednosti podmenija, in nato
pritisnite gumb OK (V redu).
Date
:Auto
File Name
Reset
:Auto
No
Yes
No
Back
Set
ýe je izbrano [Yes] (Da) : Vse nastavitve za tiskanje in slike
bodo resetirane.
ýe je izbrano [No] (Ne) : Nastavitve ne bodo resetirane.
Ä Privzete nastavitve tiskanja se razlikujejo glede na proizvajalca tiskalnika. Za privzete nastavitve vašega tiskalnika glejte
uporabniški priroþnik, ki je bil priložen vašemu tiskalniku.
Ta enota vsebuje precizne elektronske komponente. Ne uporabljajte ali shranjujte te enote na naslednjih mestih.
- Obmoþjih izpostavljenih resnim spremembam v temperaturi in
vlažnosti.
- Obmoþjih izpostavljenih prahu in umazaniji.
- Obmoþjih izpostavljenih neposredni sonþni svetlobi ali znotraj
vozila v vroþem vremenu.
- Okoljih, kjer obstajajo visok magnetizem ali prekomerne vibracije.
- Obmoþjih z eksplozivnimi ali visoko vnetljivimi materiali.
Ne pušþajte tega fotoaparata na mestih, kjer bo izpostavljen prahu, kemikalijam (kot je naftalen in naftalin), visokim temperaturam
ter visoki vlažnosti.Ko fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj
þasa, ga shranite s silikagelom v nepredušno zaprto škatlo
Pesek je lahko še posebej težaven za fotoaparate.
- Ne dovolite, da pride pesek v fotoaparat, ko ga boste uporabljali
na plažah, obalnih sipinah ali drugih obmoþjih kjer je veliko
peska.
- Tako poþetje lahko povzroþi okvaro ali pa naredi fotoaparat
trajno neuporaben.
Ravnanje s fotoaparatom
- Fotoaparata nikoli ne spušþajte ali ga izpostavljajte udarcem ali
vibracijam.
- Zašþitite veliki LCD zaslon pred udarci. Ko fotoaparat ni v
uporabi, ga hranite v torbici za fotoaparat.
- Prepreþite oviranje leþe ali bliskavice pri zajemanju slike.
- Ta fotoaparat ni vodotesen.
Da prepreþite nevarne elektriþne udare, nikoli ne držite ali
upravljajte fotoaparat z mokrimi rokami.
79
Pomembne opombe
- ýe ta fotoaparat uporabljate na mokrih mestih, kot so plaža ali
bazen, ne dovolite, da pesek ali voda prideta znotraj fotoaparata. Tako poþetje lahko povzroþi okvaro ali celo trajno poškoduje
enoto.
Temperaturne skrajnosti lahko povzroþijo težave.
- ýe se fotoaparat prenaša iz hladnega v toplo in vlažno okolje,
lahko na obþutljivih elektronskih vezjih nastane kondenzacija.
ýe pride do tega, izklopite fotoaparat in poþakajte vsaj 1
uro dokler vlaga ne izgine. Vlaga se lahko nakopiþi tudi na
pomnilniški kartici. ýe pride do tega, izklopite fotoaparat in
odstranite pomnilniško kartico. Poþakajte dokler se vlaga ne
razkropi.
Previdnost pri uporabi leþe
- ýe je leþa izpostavljena neposredni sonþni svetlobi, lahko pride
do razbarvanja ali okvare na slikovnem tipalu.
- Poskrbite, da na površje leþe ne pridejo prstni odtisi ali tuje
snovi.
ýe digitalnega fotoaparata ne uporabljate dlje þasa, lahko
pride do elektriþne razelektritve. Ko fotoaparata ne nameravate
uporabljati daljše þasovno obdobje, je dobro odstraniti baterije in
pomnilniško kartico.
ýe je fotoaparat izpostavljen elektronski interferenci, se bo samodejno izklopil, da zašþiti pomnilniško kartico.
80
Vzdrževanje fotoaparata
- Uporabite mehko krtaþo (na voljo v foto trgovinah) za nežno
þišþenje leþe in LCD sestav. ýe to ne pomaga, lahko uporabite
papir za þišþenje leþ skupaj s þistilom za .
Ohišje fotoaparata oþistite z mehko krpo. Ne dovolite, da ta
fotoaparat pride v stik s topilnimi snovmi, kot so benzol, insekticid, razredþila, itd. To lahko poškoduje ohišje fotoaparata ter tudi
vpliva na njegove zmogljivosti. Grobo ravnanje lahko poškoduje
LCD zaslon. Bodite pozorni, da prepreþite poškodbe in ves þas,
ko ni v uporabi, hranite fotoaparat v njegovi zašþitni torbici.
Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati fotoaparata.
Pod doloþenimi pogoji, lahko statiþna elektrika povzroþi sproženje
bliskavice. To ni nevarno za fotoaparat in ni okvara.
Ko se slike nalagajo ali prenašajo, lahko statiþna elektrika vpliva
na prenos podatkov. V tem primeru, odklopite in ponovno priklopite USB kabel preden ponovno poskusite s prenosom.
Pred pomembnim dogodkom ali izletom, vedno preverite stanje
fotoaparata.
- Naredite sliko za preizkus stanja fotoaparata in pripravite dodatne baterije.
- Družba Samsung ni odgovorna za okvare fotoaparata.
ýe se digitalnega fotoaparata ne uporablja daljše þasovno obdobje, lahko datum in þas prevzameta privzete nastavitve zaradi
izpraznitve baterij. V tem primeru pred snemanjem, ponovno
nastavite datum in þas.
Opozorilni indikator
Obstaja veþ opozoril, ki se lahko pojavijo na LCD zaslonu.
[Card Error] (Napaka kartice)
Napaka pomnilniške kartice
Fotoaparat izklopite in ga ponovno vklopite
Ponovno vstavite pomnilniško kartico
Vstavite in formatirajte pomnilniško kartico (str.51)
[Card Locked] (Kartica zaklenjena)
Pomnilniška kartica je zaklenjena
SD/SDHC pomnilniška kartica : Potisnite stikalo za zašþito
pred pisanjem, proti vrhu
pomnilniške kartice
[File Error] (Napaka datoteke)
Napaka datoteke
Izbrišite datoteko.
Napaka pomnilniške kartice
Kontaktirajte servisni center za fotoaparate.
[Low Battery] (Prazna baterija)
Baterije so prazne
Vstavite nove baterije.
[Memory Full] (Pomnilnik poln)
Pomnilniška kartica ali vgrajen pomnilnik je poln.
Vstavite novo pomnilniško kartico.
Izbrišite nepotrebne slike
[No Image File] (Ni datoteke slike)
V pomnilniku ni shranjenih slik
Posnemite slike
Vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje slike
81
Pred kontaktiranjem servisnega centra
Prosimo, preverite naslednje
Fotoaparat se ne vklopi
Baterije so prazne
Vstavite nove baterije. (str.14)
Baterije so nepravilno vstavljene z obrnjenima polaritetama.
Vstavite baterije glede na polaritetne oznake (+, -).
Fotoaparat se me uporabo izklopi
Baterije so izpraznjene
Vstavite nove baterije.
Fotoaparat se samodejno izklopi
Ponovno vklopite fotoaparat.
Delovanje je prenehalo v nizki temperaturi zunaj temperaturnega
razpona uporabe fotoaparata.
Ogrejte fotoaparat in baterije, tako da jih postavite v svoj žep,
itd. ter nato nemudoma pred slikanjem, vstavite baterije v
fotoaparat in nato slikate.
Fotoaparat ob pritisku na gumb zaslone ne zajame slike
Na voljo ni zadosti prostega pomnilnika
Izbrišite nepotrebne slike
Pomnilniška kartica ni bila formatirana
Formatirajte pomnilniško kartico (str.51)
Pomnilniška kartica je izþrpana
Vstavite novo pomnilniško kartico
Pomnilniška kartica je zaklenjena
Glejte sporoþilo napake [Card Locked] (Kartica zaklenjena)
Fotoaparat je izkljuþen
Vklopite fotoaparat
Baterije so izpraznjene
Vstavite nove baterije (str.14)
Baterije so nepravilno vstavljene z obrnjenima polaritetama.
Vstavite baterije glede na polaritetne oznake (+, -)
Fotoaparat med uporabo nenadoma preneha delovati
Fotoaparat je zaradi okvare prenehal delovati
Odstranite /ponovno namestite baterije in vklopite fotoaparat
Slike so nejasne
Slika je bila zajeta brez uporabe nastavitve primernega makro
naþina
Izberite primerni makro naþin, da zajamete jasno sliko.
Zajemanje slike izven razpona bliskavice
Sliko zajemite znotraj razpona bliskavice
Leþa je razmazana ali umazana
Oþistite leþo
82
Pred kontaktiranjem servisnega centra
Bliskavica se ne sproži
Izbran je naþin brez bliskavice
Izklopite naþin brez bliskavice
Naþin fotoaparata ne more uporabljati bliskavice
Glejte navodila BLISKAVICE (str.31)
Na zunanjem zaslonu ni slike
Zunanji zaslon ni pravilno povezan s fotoaparatom
Preverite kable za priklop
Na pomnilniški kartici so nepravilne datoteke
Vstavite pomnilniško kartico, ki ima pravilne datoteke
Prikazan je nepravilen datum in þas
Datum in þas sta bila nepravilno nastavljena ali pa je fotoaparat
prevzel privzete nastavitve
Pravilno ponovno nastavite datum in þas
Ko uporabljate raziskovalec raþunalnika, se datoteka [Removable Disk]
(izmenljivega diska) ne prikaže
Povezava kablov je nepravilna
Preverite povezavo
Fotoaparat je izklopljen
Vklopite fotoaparat
Operacijski sistem ni Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3.
Drugaþe raþunalnik ne podpira USB
Namestite Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 na
raþunalnik, ki podpira USB
Gumbi fotoaparata se ne odzivajo
Okvara fotoaparata
Odstranite /ponovno namestite baterije in vklopite fotoaparat
Prišlo je do napake kartice medtem, ko je bila v fotoaparatu.
Nepravilen zapis pomnilniške kartice
Ponovno formatirajte pomnilniško kartico
Slike se ne predvajajo
Nepravilno ime datoteke (kršenje DCF zapisa)
Ne spreminjajte imena datoteke slike
Barva slike se razlikuje od izvirne scene
Nepravilno ravnovesje beline ali uþinek
Izberite primerno ravnovesje beline in uþinek
Slike so presvetle
Izpostavljenost je prekomerna
Resetirajte izravnavo izpostavljenosti
Del LCD zaslona se obþasno ne prižge ali pa se pojavi pika.
ýeprav je LCD zaslon izdelan z visoko precizno tehnologijo, se
pike na zaslonu obþasno ne obarvajo ali pa se pojavijo rdeþe,
bele ali modre toþke.
Ta pojav ne vpliva na kakovost zajete slike in ni napaka.
Na LCD zaslonu se pri slikanju svetlega predmeta pojavi navpiþna þrta.
ýe predmet oddaja svetlobo, se lahko pojavi þrna, rdeþa ali
vijoliþna þrta.
Ta pojav imenujemo zamazek in ne vpliva na kakovost zajete
slike. To ni okvara.
83
Specifikacije
Slikovno tipalo - Vrsta : 1/2,3" CCD
- Uþinkovita loþljivost : Pribl. 12,2 milijona toþk
- Skupna loþljivost : Pribl. 12, milijona toþk
Objektiv
- Žarišþna razdalja : SAMSUNG leþa f = 6,3 ~ 31,5 mm
(enakovredno 35 mm filmu : 35 ~ 175 mm)
- Št. F : F3,5(W) ~ F5,5(T)
- Digitalni zoom : ·Naþin fotografije :1,0X ~ 5,0X
·Naþin predvajanja : 1,0X ~ 10,2X
(odvisno od velikosti slike)
LCD zaslon
- 2,7" barvni TFT LCD (230.000 toþk)
Izostritev
- Vrsta : TTL samodejna izostritev
(veþtoþkovna samodejna izostritev, sredinska samodejna izostritev)
- Razpon
Normalen
Široko
Tele
Sprožilec
80 cm ~ Neskonþno
Makro
Samodejni makro
10 cm ~ 80 cm
10 cm ~ Neskonþno
50 cm ~ 80 cm
50 cm ~ Neskonþno
- Samodejno : 1 ~ 1/2.000 s., (AEB, nenehno 1/4 ~ 1/2.000 s.),
Noþni naþin : 8 ~ 1/2.000 s.
Izpostavljenost - Nadzor : Program AE (samodejne izpostavljenosti
- Merjenje : Veþtoþkovno, Toþkovno, Osredotoþeno
na središþe
- Izravnava : ±2EV (1/3EV koraki)
- ISO : Samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Do velikosti 3M)
84
Bliskavica
- Naþini : Samodejno, Samodejno in zmanjšanje uþinka
rdeþih oþi, Dosvetlitev, Poþasna uskladitev, Bliskavica izklopljena, Odpravljanje uþinka rdeþih oþi
- Razpon : Širok : 0,4 m ~ 3,4 m,
Tele : 0,5 m ~ 2,1 m
- ýas ponovnega polnjenja : Pribl. 4 s
(5 sekund pri skoraj prazni bateriji)
Ostrina
- Mehka+, Mehka, Normalna, Živahna, Živahna+
Ravnovesje beline - Samodejno, Dnevna svetloba, Oblaþno,
Fluorescenten_H, Fluorescenten_L, Volfram, Po meri
Snemanje glasu - Snemanje glasu (maks. 10 ur)
- Glasovna beležka pri fotografiji (maks. 10 s)
Vtisk datuma
- Datum, Datum in þas, Izklopljeno (doloþi uporabnik)
Zajemanje
- Slika
·naþin : Samodejni pametni naþin, Samodejno,
Program, DIS (samodejna izostritev
slike), Pomoþ pri slikanju, Scena, Lepotni
posnetek
·Scena : Okvir za vodenje, Noþ, Portret, Otroci, Pokrajina,
Približek, Besedilo, Sonþni zahod, Zora, Protisvetloba, Ognjemet, Plaža in sneg
·Zajemanje : Enojno, Neprekinjeno, Zajem gibanja, AEB
(Samodejno izenaþevanje izpostavljenosti)
·Samosprožilec : 10 s, 2 s, Dvojni,
ýasovnik gibanja
Ä Smart Auto : Macro, Macro Text, White,
Landscape, Action, Tripod, Night,
Night Portrait, Backlight, Backlight
Portrait, Portrait
Specifikacije
- Video posnetek (film)
·Z zvokom ali brez zvoka
(doloþi uporabnik, þas snemanja : maks. 2 uri)
·Velikosti : 640x480, 320x240
·Hitrost snemanja : 30 fps, 15 fps
·3X optiþni zoom in dušeno zoomiranje
·Urejanje filma (Vgrajeno): Premor med
snemanjem, Zajem slike, ýasovno obrezovanje
Pomnilnik
4000X
3000
- Mediji
·Vgrajen pomnilnik : Okoli 31MB bliskovnega
pomnilnika
·Zunanji pomnilnik (opcijsko) :
MMC kartica (Zagotovljeno do 2GB)
SD kartica (Zagotovljeno do 4GB)
SDHC kartica (Zagotovljeno do 8GB)
- Zapis datoteke
·Slike : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·Film : AVI (MJPEG)
·Zvok : WAV
- Velikost slike
3984X
2656
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapaciteta (velikost 1GB)
Odliþna
Pribl.
169
Pribl.
196
Pribl.
231
Pribl.
246
Pribl.
365
Pribl.
548
Pribl.
986
Dobra
Pribl.
240
Pribl.
270
Pribl
308
Pribl.
328
Pribl.
493
Pribl.
680
Pribl.
1095
Normalen
Pribl.
365
Pribl.
411
Pribl.
481
Pribl.
519
Pribl.
705
Pribl.
759
Pribl.
1232
Ä Te številke so merjene pod standardnimi družbe Samsung in se lahko
razlikujejo glede na pogoje zajemanja in nastavitve fotoaparata.
Uþinek
- Uþinek : Izbira stila fotografije, Nastavljanje slike
(Ostrina, odtenek, nasiþenost)
- Urejanje : Spreminjanje velikosti, sukanje,
izbira stila fotografije, nastavljanje slike
(ACB, odpravljanje uþinka rdeþih oþi,
Retuširanje obraza, svetlosti, odtenek,
nasiþenost, Dodaj šum)
Predvajanje slik - Vrsta : Ena slika, sliþice, veþ-diapredstavitev, video
posnetek
Ä Diapredstavitev : Diapredstavitev z uþinki in glasbo
Vmesnik
- Prikljuþek digitalnega izhoda : USB 2.0
- Zvok : Mono
- Video izhod : NTSC, PAL (doloþi uporabnik)
- Vhodni prikljuþek napajanja : 4,2 V
85
Specifikacije
Vir napajanja
- Baterije za ponovno polnjenje
: SLB-10A, 3.7V (1050mAh)
Ä Priložene baterije se lahko razlikujejo, odvisno od regije prodaje.
Dimenzije (ŠxVxG)
- 97 x 59x 24,5 mm
(brez izboþin)
Teža
- Pribl. 139 g (brez baterij in kartice)
Delovna temperatura
- 0 ~ 40°C
Delovna vlažnost
- 5 ~ 85%
Programska oprema
- Samsung Master, Adobe Reader
Sprecifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
86
Opombe o programski opremi
Pred uporabo pazljivo preberite priroþnik z navodili.
- Pod nobenim pogojem ne smete v celoti ali delno azmnožiti bodisi
programsko opremo ali uporabniški priroþnik.
- Avtorske pravice za programsko opremo so podane z licenco
samo za uporabo s fotoaparatom.
- Pri malo verjetni proizvodni okvari bomo popravili ali zamenjali
fotoaparat. Hkrati pa nismo odgovorni za kakršno koli škodo, ki jo
povzroþi neprimerna uporaba.
- Uporabo roþno izdelanega PC-ja ali PC-ja in OS-a, ki ga ni odobril
proizvajalec, ne krije Samsungova garancija.
- Preden preberete ta priroþnik, morate imeti osnovno raþunalniško
znanje in poznavanje O/S (operacijskih sistemov).
Sistemske zahteve
Za Windows
PC s procesorjem, ki je
moþnejši od Pentium III
Tehniþni po500MHz
datki za USB
(priporoþeno Pentium III 800MHz)
povezavo
Windows 2000 / XP / Vista
Minimalno 256 MB RAM
(Priporoþeno preko 512 MB)
250 MB razpoložljivega
prostora na trdem disku
Podatki o (Priporoþamo preko 1 GB)
podpori za Monitor združljiv z 1024x768
programsko pikami, 16 bitnimi barvami
(Priporoþamo 24 bitni barvni
opremo
zaslon.)
Microsoft DirectX 9.0c ali
novejši
Za Macintosh
Power Mac G3 ali novejši
Mac OS 10 ali novejši
Minimalno 256 MB RAM
(Priporoþeno preko 512 MB)
110 MB razpoložljivega
prostora na trdem disku.
-
Ä Ni združljiva s 64-bitnima razliþicama Windows XP in Vista.
Ä Samsung ni odgovoren za kakršne koli okvare ali poškodbe, ki so
nastale zaradi uporabe nepooblašþenega raþunalnika, vkljuþno s
sestavljenim PC-jem.
87
O programski opremi
Po vstavitvi CD-ROM plošþe, ki je priložena fotoaparatu, v pogon
CD-ROM, se mora naslednje okno samodejno odpreti.
Ä Zajemi zaslona prikazani
v tem priroþniku temeljijo
na angleški razliþici
operacijskega sistema
Windows.
Samsung Master : To je vse-v-enem veþpredstavnostna programska rešitev.
S to programsko opremo lahko prenesete, pogledate, urejate in
shranite digitalne slike in video posnetke. Ta programska oprema
je združljiva z operacijskim sistemom Windows.
88
Poþakajte 5 ~ 10 sekund za samodejni zagon namestitvenega
programa, v skladu z zmogljivostmi vašega raþunalnika. ýe
se okvir ne prikaže, zaženite [Windows Explorer] in izberite
[Installer.exe] korenski mapi CD-ROM plošþe.
Nastavitev aplikacije
Za uporabo fotoaparata s PC-jem, najprej namestite aplikacijo.
Zatem lahko shranjene slike v fotoaparatu premaknete na PC in jih
uredite s programom za urejanje slike.
2. Namestite DirectX, Samsung Master z izbiro gumba, ki je
prikazan na zaslonu. ýe je na vašem raþunalniku namešþena
nedavna razliþica DirectX, namestitev le-tega ne bo možna.
Spletno mesto Samsung lahko obišþete preko interneta.
http://www.samsungcamera.com : Anglešþina
http://www.samsungcamera.co.kr : Korejšþina
1. Prikaže se samodejni zagonski
okvir. Kliknite meni [Samsung
Digital Camera Installer] v
samodejnem zagonskem
okvirju.
89
Nastavitev aplikacije
3. Po ponovnem zagonu raþunalnika, prikljuþite PC na fotoaparat z
USB kablom.
4. Vklopite fotoaparat. Odpre se
[Found New Hardware Wizard]
(ýarovnik za najdeno novo strojno
opremo) in raþunalnik bo prepoznal
fotoaparat.
Ä ýe je vaš operacijski sistem Windows Xp/ Vista, se odpre pregledovalnik slik.
90
Nastavitev aplikacije
PDF dokumenti za ta uporabniški priroþnik so vkljuþeni na CDROM plošþi programske opreme, ki je priložena fotoaparatu. Z
raziskovalcem prebrskajte PDF datoteke. Preden odprete PDF
datoteke morate namestiti Adobe Reader, ki se nahaja na CDROM plošþi programske opreme. Namestite program Adobe
Reader s priložene CD plošþe. ýe internet ni na voljo, namestite program Adobe Reader z uporabo izvršilne datoteke, ki se
nahaja na priloženi CD plošþi.
Za pravilno namestitev programa Adobe Reader 6.0.1, morate
imeti namšþen program Internet Explorer 5.01 ali novejše.
Obišþite "www.microsoft.com" in posodobite Internet Explorer.
Vkljuþitev naþina PC
ýe na USB vhod, na vašem PC-ju, prikljuþite USB kabel in nato
vklopite fotoaparat, le-ta samodejno preklopi na ''naþin za povezavo
z raþunalnikom''. V tem naþinu prenesite shranjene slike na PC
preko USB kabla.
Nastavitve fotoaparata za povezavo
1. Vklopite fotoaparat.
2. Prikljuþite fotoaparat in raþunalnik s priloženim USB kablom.
3. Ko je fotoaparat vklopljen, le-ta samodejno prepozna
raþunalnik in se poveže z njim.
Ä ýe samodejna povezava ne deluje, nastavite meni [USB] na
[Computer] (Raþunalnik). (str. 55)
91
Vkljuþitev naþina PC
Prikljuþitev fotoaparata na PC
Prenos shranjenih slik
Slike, ki so shranjene na fotoaparatu, lahko prenesete na trdi disk
vašega PC-ja in jih natisnete ali uredite z uporabo programske
opreme za urejanje slik.
1. Prikljuþite fotoaparat na PC z USB kablom.
2. Na namizju vašega raþunalnika
izberite [My Computer] (Moj
raþunalnik) in dvokliknite [Removable Disk DCIM 100PHOTO]
(Izmenljivi disk DCIM
100PHOTO). Slikovne datoteke
bodo nato prikazane.
Odklop fotoaparata in PC-ja
Oglejte si stran 94 (Odstranitev izmenljivega diska).
3. Izberite sliko in pritisnite desni gumb
miške.
92
Vkljuþitev naþina PC
4. Odpre se pojavni meni. Kliknite meni
[Cut] (Izreži) ali [Copy] (Kopiraj).
- [Cut] (Izreži) : izreže izbrano
datoteko.
- [Copy]
: kopira datoteke.
- Z uporabo programa [Samsung Master] si lahko ogledate shranjene slike v pomnilniku neposredno na zaslonu PC-ja, hkrati pa
lahko kopirate ali premaknete slikovne datoteke.
Za ogled slik vam priporoþamo, da jih kopirate na PC.
5. Kliknite mapo, kjer želite prilepiti datoteko.
Neposredno odpiranje slik z izmenljivega diska lahko povzroþi
nepriþakovani odklop.
Pri prenosu datoteke, ki ni zajeta s tem fotoaparatom, na izmenljivi disk, se na LCD zaslonu, v naþinu PREDVAJAJ, prikaže
sporoþilo [File Error] (Napaka datoteke) in v naþinu SLIýICE.
6. Pritisnite desni gumb miške in odpre
se pojavni meni.
Kliknite [Paste] (Prilepi).
7. Slikovna datoteka je prenesena iz
fotoaparata na vaš PC.
93
Odstranitev izmenljivega diska
Windows 2000/XP/Vista
(Ilustracije se lahko razlikujejo od prikazanih, odvisno od
Windows O/S.)
1. Preverite ali fotoaparat in PC prenašate datoteko.
ýe luþka stanja fotoaparata utripa, poþakajte, da preneha
utripati in ostane vkljuþena.
2. Dvokliknite ikono [Unplug or Eject
Hardware] (Odklopi ali izvrzi strojno
opremo) na opravilni vrstici.
3. Odpre se okno [Unplug or Eject
Hardware] (Odklopi ali izvrzi strojno opremo). Izberite [USB Mass
Storage Device] (USB naprava za
množiþno shranjevanje) in skliknite
gumb [Stop] (Zaustavi).
4. Odpre se okno [Stop a Hardware
device] (Zaustavi strojno napravo).
Izberite [USB Mass Storage Device] (USB naprava za množiþno
shranjevanje) in kliknite gumb [OK]
(V redu).
94
[Double-click!]
(Dvoklik!)
5. Odpre se okno [Safe to Remove
Hardware] (Odstranitev strojne
opreme je varna). Kliknite gumb [OK]
v redu.
6. Odprite okno [Unplug or Eject
Hardware] (Odklopi ali izvrzi strojno
opremo). Kliknite gumb [Close] (Zapri)
in izmenljiv disk bo varno odstranjen.
7. Odklopite USB kabel.
Samsung Master
S to programsko opremo lahko prenesete, si ogledate, uredite ali
shranite slike in filme.
Za zagon programa kliknite [Start Programs Samsung Samsung Master].
Prenos slik
1. Prikljuþite fotoaparat na PC.
2. Po prikljuþitvi fotoaparata na PC,
se prikaže okno za renos slik.
- Za prenos zajetih slik izberite
gumb [Select All] (Izberi vse).
- Izberite želeno map v oknu in
kliknite gumb [Select All] (Izberi
vse). Shranite lahko zajete slike
in izbrano mapo.
- ýe kliknete gumb [Cancel] (Prekliþi) bo prenos preklican.
4. Izberite cilj in ustvarite mapo,
kjer boste shranili prenesene
slike in mape.
- Imena map lahko ustvarite po
datumu in slike bodo prenesene.
- Ime mape bo ustvarjeno po vaši
želji in slike bodo prenesene.
- Po izbiri prej ustvarjene mape
bodo prenesene slike.
5. Kliknite gumb [Next >].
6. Prikazalo se bo okno kot je to
prikazano. Cilj izbrane mape je
prikzana v zgornjem delu okna.
Kliknite gumb [Start] za prenos
slik.
3. Kliknite gumb [Next >].
7. Prenesene slike bodo
prikazane.
95
Samsung Master
Pregledovalnik slik : Pogledate si lahko shranjene slike.
- Spodaj so navedene funkcije pregledovalnika slike.
Ì Menijska vrstica
: Izberete lahko meni. Funkcije Datoteka,
Uredi, Pogled, Spremeni, samodejni prenos,
pomoþ, itd.
Í Okno za izbiro slike : V tem okno lahko izberete želene slike.
Meni za izbiro tipa predstavnostne datoteke
: Iz tega menija lahko izberete funkcije
pregledovalnika slike, urejanje slike in
urejanje filma.
Okno predogleda
: Ogledate si lahko predogled slike ali
video posnetka in preverite informacije o
veþpredstavnostni datoteki.
Vrstica poveþave
: Spremenite lahko velikost predogleda.
Okno za prikaz mape : Prikazane so izbrane mape.
Okno za prikaz slike : Prikazane so slike izbrane mape.
Ä Glejte meni [Help] (Pomoþ] v Samsung Master za nadaljnje informacije.
96
Urejanje slike : Sliko lahko uredite.
- Spodaj so navedene funkcije za urejanje slike.
Ì Meni urejanja : Izberite lahko naslednje menije.
[Tools] (Orodje)
: Izbrani sliki lahko spremenite velikost ali jo
obrežete. Glejte meni [Help] (Pomoþ).
[Adjust] (Prilagodi) : Prilagodite lahko kakovost slike. Glejte
meni [Help] (Pomoþ).
[Retouch] (Retuširaj) : Spremenite lahko sliko ali v sliko vstavite
uþinek. Glejte meni [Help] (Pomoþ).
Í Orodja za risanje: Orodja za urejanje slike.
Okno za prikaz slike : V oknu je prikazana izbrana slika.
Okno predogleda : Spremenjeno sliko si lahko predogledate.
Ä Sliko, ki ste jo uredili s programom Samsung Master, ne morete
predvajati na fotoaparatu.
Ä Glejte meni [Help] (Pomoþ] v Samsung Master za nadaljnje informacije.
Samsung Master
Urejanje filma : V video posnetek lahko združite slikovne, video,
glasovne in glasbene datoteke.
Ä Nekateri video posnetki, ki so stisnjeni s kodekom, ki ni združljiv
s Samsung Master, se ne bodo predvajali v programu Samsung
Master.
Ä Glejte meni [Help] (Pomoþ] v Samsung Master za nadaljnje
informacije.
- Spodaj so navedene funkcije za urejanje video posnetkov.
Ì Meni za urejanje
: Izberete lahko naslednje menije.
[Add Media] (Dodaj medij) : K filmu lahko dodate druge medijske elemente.
[Edit Clip]
: Spremenite lahko svetlos, kontrast,
barve in nasiþenost.
[Effects] (Uþinki)
: Vstavite lahko uþinek.
[Set Text] (Nastavi besedilo) : Vstavite lahko besedila.
[Narrate] (Glasovni posnetek) : Vstavite lahko glasovni posnetek.
[Produce] (Izdelaj)
: Urejeno veþpredstavnostno datoteko
lahko shranite pod novim imenom.
Izberete lahko datoteke tipa AVI in
Windows medij (wmv in asf).
Í Prikazovalnik z okvirjem
: V tem oknu lahko vstavite
veþpredstavnostno datoteko.
97
Namestitev USB gonilnika za MAC
Uporaba USB gonilnika za MAC
1. USB gonilnik za MAC ni priložen na CD plošþi programske
opreme, ker MAC OS podpira gonilnik fotoaparata.
2. Preverite razliþico MAC OS ob zagonu. Ta fotoaparat je združljiv
z MAC OS 10.3.
3. Prikljuþite fotoaparat na Macintosh in in vklopite fotoaparat.
4. Nova ikona se prikaže na namizju bo prikljuþitvi fotoaparata na
MAC.
1. Dvokliknite novo ikono na namizju in prikazala se bo mapa na
pomnilniku.
2. Izberite slikovno datoteko in jo kopirajte ali premaknite na MAC.
98
Najprej zakljuþite prenos iz raþunalnika na fotoaparat in nato
odstranite izmenljivi disk z ukazom Izvleci.
Pogosto zastavljena vprašanja
Pri okvari USB povezave, preverite naslednje.
Primer 1 USB kabel ni prikljuþen ali ni priložen USB kabel.
Prikljuþite priložen USB kabel.
Primer 2
PC ne prepozna fotoaparata. Obþasno se bo fotoaparat
v Upravitelju naprav prikazal pod [Unknown Devices]
(Neznane naprave).
Izkljuþite fotoaparat, odstranite USB kabel in ga
ponovno prikljuþite, ter nato vklopite fotoaparat.
Primer 3
Med prenosom datoteke je prišlo do nepriþakovane
napake.
Izklopite in ponovno vklopite fotoaparat. Ponovno prenesite datoteko.
Primer 4 Pri uporabi USB vozlišþa.
ýe PC in vozlišþe nista združljiva lahko nastopi težava
pri prikljuþitvi fotoaparata na PC preko USB vozlišþa.
ýe je možno, prikljuþite fotoaparat neposredno na PC.
Primer 5 Ali so na PC prikljuþeni drugi USB kabli?
Fotoaparat se lahko okvari, ko je na PC hkrati prikljuþen
drug USB kabel. V tem primeru odklopite drugi USB
kabel in prikljuþite samo en USB kabel na fotoaparat.
Primer 6
Ko odprem Upravitelja naprav (s klikom na Start (Nastavitve) Nadzorna plošþa Unþikovitost delovanja in
vzdrževanje) Sistem (Strojna oprema) (Upravitelj
naprav), so prisotne neznane naprava ali druge naprave
z rumenim vprašajem (?) ali naprave s klicajem (!).
Desno kliknite na vnos z vprašajem (?) ali klicajem (!)
in izberite ''Odstrani''. Ponovno zaženite PC in ponovno
prikljuþite fotoaparat.
Primer 7
V nekaterih varnostnih programih (Norton Anti Virus, V3,
itd.) raþunalnik morda ne bo prepoznal fotoaparata kot
izmenljivi disk.
Zaustavite varnostne programe in prikljuþite fotoaparat
na raþunalnik. Oglejte si navodila za varnostni program,
kako zaþasno onemogoþite program.
Primer 8
Fotoaparat se prikljuþi na USB vhod, ki se nahaja na
sprednji strani raþunalnika.
Ko je fotoaparat prikljuþen na USB vhod na sprednji strani raþunalnika, le-ta ne prepozna fotoaparata. Prikljuþite
fotoaparata na USB vhod, ki se nahaja na hrbtni strani
raþunalnika.
99
Pogosto zastavljena vprašanja
ýe DirectX 9.0c ali novejši ni namešþen
Namestite DirectX 9.0c ali novejše
1) Vstavite CD plošþo, ki je priložena fotoaparatu
2) Zaženite raziskovalca in izberite mapo [CD-ROM drive:\
DirectX] (pogon CD-ROM:\ DirectX) in kliknite na datoteko
DXSETUP.exe. DirectX se bo namestil. Obišþite naslednjo
spletno mesto za prenos DirectX-a. http://www.microsoft.
com/directx
ýe se PC, na katerega je prikljuþen fotoaparat, preneha odzivati
ob zagonu operacijskega sistema Windows.
V tem primeru odklopite PC in fotoaparat in operacijski sistem
Windows se bo zagnal. ýe se težava ponovi, onemogoþite
podporo za starejše USB vhode in ponovno zaženite raþunalnik.
Podpora za starejše USB vhode se nahaja v nastavitvah
BIOS-a. (Nastavitve BIOS-a se razlikujejo od razvijalca do razvijalca in nekateri meniji BIOS-a ne vsebujejo podpore za starejše
USB vhode) ýe sami ne morete spremeniti menija, obvestite
proizvajalca PC-ja ali BIOS-a.
ýe video posnetka ne morete izbrisati ali izmenljivi disk ne morete
izvleci ali þe se med prenosom datoteke prikaže sporoþilo o
napaki.
ýe namestite samo Samsung Master, se zgoraj navedene
težave obþasno pojavijo.
- Zaprite program Samsung Master s klikom ikone Samsung
Master na opravilni vrstici.
- Namestite vse aplikacije, ki so priložene na CD plošþi s programsko opremo.
100
Pravilna odstranitev baterij, v tem izdelku, v smeti
Pravilna odstranitev baterij, v tem izdelku, v smeti
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske dražave z
loþevalnim sistemom za baterije.)
Ta oznaka na bateriji, priroþniku ali embalaži oznaþuje, da baterije
v tem izdelku ne smete odlagati med ostale gospodinjske odpadke
ob koncu življenjske dobe. Kjer so oznaþeni, kemiþni simboli Hg, Cd
ali Pb oznaþujejo, da baterija vsebuje živo srebo, admij ali svinec
nad referenþnim nivojem direktive ES 2006/66. ýe baterij ne izloþite
ustrezno lahko te snovi škodujejo þloveškemu zdravju ali okolju.
Za zašþito naravnih virov in promocijo ponovne uporabe surovin,
loþite baterije od ostalih tipov smeti in jih reciklirajte preko vašega
brezplaþnega zbirnega sistema.
Baterija za polnjenje, ki je namešþena v tem izdelku, ni namenjena za
zamenjavo s strani uporabnika. Za informacije o zamenjavi pokliþite
vašega ponudnika storitve.
Pravilna odstranitev proizvoda
Pravilna odstranitev proizvoda (odpadna elektriþna in
elektronska oprema) (Velja v Evropski uniji in drugih
evropskih državah z zbirnim sistemom)
Ta oznaka, ki je prikazana na izdelku ali njegovi dokumentaciji,
oznaþuje, da ga ne smete odložiti med druge gospodinjske odpadke
ob koncu njegove življenjske dobe. ýe ne želite škodovati okolju
ali þloveškemu zdravju, zaradi nenadzorovanega odlaganja smeti,
izdelek loþite od drugih tipov odpadkov in ga odgovorno reciklirajte,
da s tem promovirate trajnostno ponovno uporabo surovin. Uporabniki gospodinjstev morajo obvestiti bodisi prodajalca, kjer so kupili
izdelek, ali lokalno samoupravo za podorobnosti o kraju in naþinu,
kjer lahko okolju prijazno reciklirajo ta izdelek. Poslovni uporabniki
morajo obvestiti dobavitelja in preveriti pogoje in zahteve nakupne
pogodbe. Tega izdelka ne odlagajte med druge tržne opadke.
Oznaka Samsung Eco
To je Samsungov lasten simbol, ki se uporablja za
unþikovito obvešþanje kupcev o Samsungovih okolju
prijaznih aktivnostih. Oznaka predstavlja Samsungove
nenehne napore pri razvoju okolju prijaznih izdelkov.
101
Download PDF

advertising