V teh navodilih za uporabo so podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno
preberite ta navodila za uporabo.
 Kliknite temo
Pogosta vprašanja
User Manual
ES30
Hitro kazalo
Vsebina
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Možnosti fotografiranja
Predvajanje/urejanje
Dodatki
Stvarno kazalo
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Preprečite poškodbe oči pri fotografiranih osebah
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in
živali. Če sprožite bliskavico preblizu oči fotografirane osebe,
lahko pride do začasnih ali stalnih poškodb vida.
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat
ali drugo opremo
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
Opomba – opombe, namigi za uporabo ali dodatne
informacije
●●Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril
Samsung. Nezdružljive baterije in polnilniki lahko povzročijo
resne telesne poškodbe ali okvare fotoaparata.
●●Baterij nikoli ne zažigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij
upoštevajte lokalne predpise.
●●Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na naprave za
gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji, ali
vanje. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
●●Pri polnjenju baterij ne uporabljajte poškodovanega napajalnega
kabla, vtiča ali zrahljane vtičnice. V nasprotnem primeru lahko
pride do požara ali električnega šoka.
Varnostna opozorila
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu gorljivih ali
eksplozivnih plinov in tekočin
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih
ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin
in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in
njegovimi dodatki.
Varnostni ukrepi
Fotoaparat hranite zunaj dosega otrok in živali
S fotoaparatom ravnajte in ga shranjujte previdno in
odgovorno
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi
fizične poškodbe.
●●Pazite, da se fotoaparat ne zmoči – tekočine lahko povzročijo
resne okvare. Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.
Okvare zaradi vode lahko izničijo garancijo proizvajalca.

1
Zdravstvene in varnostne informacije
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred
okvarami
●●Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam. Daljša izpostavljenost sončni
svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne
poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
●●Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih,
vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti
okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
●●Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma
korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
●●Zaščitite fotoaparat pred peskom in umazanijo, ko ga
uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
●●Zaščitite fotoaparat pred udarci, grobim ravnanjem in pretiranimi
vibracijami, da se ne poškoduje.
●●Bodite previdni, ko povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate
baterije in pomnilniške kartice. Vklapljanje priključkov na silo,
nepravilno povezovanje kablov ter neustrezno vstavljanje
baterij in pomnilniških kartic lahko poškoduje vrata, priključke in
dodatke.
●●Ne vstavljajte tujih predmetov v kateri koli del, režo ali dostopno
točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih
zaradi nepravilne uporabe.
●●Fotoaparata ne vrtite za pašček. Poškodujete lahko sebe ali
druge.
●●Svojega fotoaparata ne barvajte, saj lahko barva zamaši
premikajoče dele in prepreči ustrezno delovanje.
●●Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh
z občutljivo kožo povzroči alergije, srbenje kože, izpuščaje ali
otekline. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, takoj
prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
●●Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali
visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F).
Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in
povzročijo okvare pomnilniških kartic.
●●Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj
se lahko tako ustvari povezava med poloma + in - in baterija se
lahko začasno ali trajno poškoduje. Pride lahko tudi do požara
ali električnega šoka.
●●Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami,
umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z
mehko krpo, preden jo vstavite nazaj v fotoaparat.
●●Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v režo
pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo
fotoaparat.
●●Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparat
izklopite.
●●Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
●●Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi
fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte
s svojim fotoaparatom.
●●Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali
pomnilniške kartice.

2

Zdravstvene
in varnostne informacije
Pri uporabi fotoaparata v vlažnih okoljih bodite previdni
Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril
Samsung
Ko prenašate fotoaparat iz hladnega okolja v toplo in vlažno
okolje, lahko na občutljivem elektronskem vezju in pomnilniški
kartici nastane kondenzacija. V tem primeru počakajte vsaj eno
uro, da vlaga izhlapi, in šele nato začnite uporabljati fotoaparat.
Z uporabo nezdružljive dodatne opreme lahko poškodujete
fotoaparat, povzročite poškodbe ali izničite garancijo.
Zaščitite objektiv fotoaparata
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno
●●Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko
to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
●●Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite
objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali
škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Pomembne informacije v zvezi z uporabo
Popravilo fotoaparata zaupajte le pooblaščenemu servisu
Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav
tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki
nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.
Zagotovite največjo življenjsko dobo baterije in polnilnika
●●Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
●●Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste
morali pred uporabo znova napolniti.
●●Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.
●●Baterije uporabljajte le v skladu z navodili.

3
Zgradba navodil za uporabo
Osnovne funkcije
Podatki o avtorskih pravicah
11
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih
funkcijah fotografiranja.
●●Microsoft Windows in logotip Windows sta registrirani blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation.
●●Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Corporation.
Napredne funkcije
25
Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete
fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.
●●Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za
uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila
zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
●●Priporočamo uporabo fotoaparata v državi, v kateri ste ga
kupili.
●●Za informacije o licenci odprtega vira glejte
»OpenSourceInfo.pdf« na priloženem CD-ROM-u.
Možnosti fotografiranja
34
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu
za fotografiranje.
Predvajanje/urejanje
51
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke
ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z
računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.
Dodatki
Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih
podatkih in namigih za vzdrževanje.

4
73
Oznake, uporabljene v teh navodilih
Način fotografiranja
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Oznaka
Ikona Funkcija
Smart Auto (Pametno samodejno)
Dodatne informacije
Program (Programirano)
Varnostna opozorila in ukrepi
DIS (Dvojna stabilizacija)
Scene (Scena)
Movie (Video posnetek)
Ikone načina fotografiranja
Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih
morda ne podpira funkcij za vse scene.
načinih. Način
[ ]
Gumbi fotoaparata; na primer: [Sprožilec] (predstavlja
sprožilec)
( )
Številka strani, na kateri so dodatne informacije
→
Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v
koraku; na primer: Izberite Shooting (Fotografiranje) →
White Balance (Nastavitev beline) (to pomeni, da morate
izbrati možnost Shooting (Fotografiranje), nato pa še
White Balance (Nastavitev beline)).
*
Opomba
Krajšave, uporabljene v teh navodilih
Primer:
Na voljo v
načinih Program
(Programirano), DIS
(Dvojna stabilizacija)
in Movie (Video
posnetek)

5
Krajšava
Razlaga
ACB
Auto Contrast Balance
(Samodejna nastavitev kontrasta)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
AF
Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS
Digital Image Stabilisation a
(Digitalna stabilizacija slike)
DPOF
Digital Print Order Format
(Digitalni format naročila za tiskanje)
EV
Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
WB
White Balance (Nastavitev beline)
Izrazi, uporabljeni v teh navodilih
Pritiskanje sprožilca
Osvetlitev
●●Pritisk [Sprožilec] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice
●●Pritisk [Sprožilec]: pritisnite sprožilec do konca
Osvetlitev določi količina svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo
sprožilca in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve
postanejo fotografije bolj temne ali svetle.
Pritisk [Sprožilec] do polovice
Običajna osvetlitev
Pritisk [Sprožilec]
Motiv, ozadje in kompozicija
●●Motiv: Glavni motiv na sliki, npr. oseba, žival ali predmet
●●Ozadje: Predmeti okoli motiva
●●Kompozicija: Kombinacija motiva in ozadja
Ozadje
Kompozicija
Motiv

6
Prevelika osvetlitev
Pogosta vprašanja
Odgovore na pogosta vprašanja lahko hitro dobite tako, da izberete ustrezne nastavitve fotografiranja.
Oči osebe so rdeče.
To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.
Red-eye (Učinek rdečih oči) ali
Red-eye Fix (Odstranjevanje
●● Nastavite možnost bliskavice na
rdečih oči). (str. 38)
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) v meniju za urejanje.
●● Če ste fotografijo že posneli, izberite
(str. 62)
Na fotografijah so
madeži prahu.
Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico.
●● Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih.
●● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 39)
Fotografije so
zamegljene.
Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali pa fotoaparata ne držite pravilno.
●● Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 23)
. (str. 30)
●● Uporabite način
Fotografije so lahko
zamegljene, če
fotografirate ponoči.
Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve.
Zato je težko držati fotoaparat pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparata.
Night (Noč) v načinu
. (str. 29)
●● Izberite
●● Vklopite bliskavico. (str. 38)
●● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 39)
●● Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Motivi so pretemni,
ker so osvetljeni od
zadaj.
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med svetlimi in temnimi območji velik kontrast, je motiv lahko
zasenčen na fotografiji.
●● Ne fotografirajte proti soncu.
Backlight (Osvetlitev od zadaj) v načinu
. (str. 27)
●● Izberite
●● Nastavite možnost bliskavice na Fill in (Dosvetlitev). (str. 38)
●● Nastavite samodejno nastavitev kontrasta (ACB). (str. 45)
●● Prilagodite osvetlitev. (str. 45)
Spot (Točkovno), če je svetel motiv na sredini fotografije. (str. 46)
●● Nastavite merjenje na

7
Hitro kazalo
Fotografiranje ljudi
●● Način
> Beauty Shot (Lepotni posnetek)  28
●● Način
> Beauty Shot (Lepotni posnetek), Portrait
(Portret)  27
●● Red-eye (Učinek rdečih oči), Red-eye Fix
(Odstranjevanje rdečih oči) (za preprečevanje ali
odstranjevanje rdečih oči)  38
●● Face Detection (Zaznavanje obrazov)  42
Fotografiranje besedil, žuželk in rož
●● Način
> Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo)
 27
●● Macro (Makro), Auto Macro (Samodejno makro)
(za bližnje posnetke)  40
●● White Balance (Nastavitev beline) (prilagajanje barvnega
odtenka)  46
Prilagajanje osvetlitve (svetlost)
Fotografiranje ponoči ali v temi
●● Način
> Night (Noč)  29
●● Način
> Sunset (Noč), Dawn (Zora), Fireworks
(Ognjemet)  27
●● Možnosti bliskavice  38
●● Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na
svetlobo)  39
Fotografiranje aktivnih dejanj
●● Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje
gibanja)  48
●●
●●
●●
●●
EV (za nastavitev osvetlitve)  45
ACB (za dosvetlitev motiva pri svetlem ozadju)  45
Metering (Merjenje)  46
AEB (posnamete tri fotografije iste scene z različnimi
osvetlitvami)  48
Dodajanje različnih učinkov
●● Slogi fotografij (za dodajanje odtenkov)  49
●● Prilagajanje slike (za prilagajanje nasičenosti, ostrine ali
kontrasta)  50
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
●● Način
 30

8
●● Ogled datotek po kategorijah
v pametnem albumu  53
●● Brisanje vseh datotek na
pomnilniški kartici  55
●● Ogled datotek v obliki
diaprojekcije  56
●● Ogled datotek na TVsprejemniku  64
●● Povezovanje fotoaparata
z računalnikom  65
●● Prilagajanje zvoka in
glasnosti  75
●● Prilagajanje svetlosti zaslona
 75
●● Spreminjanje jezika  76
●● Nastavitev datuma in ure  76
●● Formatiranje pomnilniške
kartice  76
●● Odpravljanje težav  84
Vsebina
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ................................................. 35
Izbiranje ločljivosti ..................................................................... 35
Izbiranje kakovosti slike . ........................................................... 35
Uporaba samosprožilca ............................................................ 36
Fotografiranje v temi ................................................................. 38
Preprečevanje učinka rdečih oči ............................................... 38
Uporaba bliskavice .................................................................... 38
Prilagajanje občutljivosti filma ISO ............................................ 39
Spreminjanje načina izostritve .................................................. 40
Uporaba načina makro .............................................................. 40
Uporaba samodejne izostritve ................................................... 40
Prilagajanje območja izostritve .................................................. 41
Uporaba zaznavanja obrazov ................................................... 42
Zaznavanje obrazov .................................................................. 42
Posnetek avtoportreta ............................................................... 43
Fotografiranje nasmeška . ......................................................... 43
Zaznavanje mežikanja z očmi ................................................... 44
Prilagajanje svetlosti in barv ..................................................... 45
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) ............................................ 45
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) .................................. 45
Spreminjanje možnosti merjenja ............................................... 46
Izbiranja vira svetlobe (Nastavitev beline) ................................. 46
Uporaba načinov zaporednih posnetkov .................................. 48
Popravljanje fotografij ............................................................... 49
Dodajanje slogov fotografij ........................................................ 49
Prilagajanje fotografij ................................................................. 50
Osnovne funkcije . ................................................................... 11
Vsebina paketa ......................................................................... 12
Deli fotoaparata . ....................................................................... 13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ................................ 15
Vklop fotoaparata . .................................................................... 16
Poučne ikone ............................................................................ 17
Izbiranje možnosti ..................................................................... 18
Nastavljanje zaslona in zvoka .................................................. 20
Spreminjanje vrste zaslona ....................................................... 20
Nastavitev zvoka ....................................................................... 20
Fotografiranje ............................................................................ 21
Povečevanje . ............................................................................ 22
Namigi za jasne fotografije ....................................................... 23
Napredne funkcije ................................................................... 25
Načini za fotografiranje ............................................................. 26
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) . ................ 26
Uporaba načina Scene (Scena) ................................................ 27
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) . .................... 28
Uporaba vodnika za uokvirjanje ................................................ 29
Uporaba nočnega načina .......................................................... 29
Uporaba načina DIS .................................................................. 30
Uporaba načina Program (Programirano) ................................. 31
Snemanje video posnetka ......................................................... 31
Snemanje zvočnih beležk ......................................................... 33
Snemanje zvočne beležke ........................................................ 33
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ......................................... 33
Predvajanje/urejanje ............................................................... 51
Predvajanje ............................................................................... 52
Vklop načina predvajanja .......................................................... 52
Možnosti fotografiranja ........................................................... 34

9
Vsebina
Ogled fotografij .......................................................................... 56
Predvajanje video posnetka ...................................................... 57
Predvajanje zvočnih beležk ...................................................... 58
Urejanje fotografije . .................................................................. 60
Spreminjanje velikosti fotografij ................................................. 60
Obračanje fotografije ................................................................. 60
Dodajanje slogov fotografij ........................................................ 61
Popravljanje težav pri osvetlitvi ................................................. 62
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ................................... 63
Ogled datotek na TV-sprejemniku ............................................ 64
Prenos datotek v računalnik (za Windows) .............................. 65
Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio . ................... 67
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska ... 69
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ....................................... 70
Prenos datotek v računalnik (za Mac) ...................................... 71
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge) ..................... 72
Tehnični podatki fotoaparata . ................................................... 87
Stvarno kazalo .......................................................................... 91
Dodatki ..................................................................................... 73
Meni nastavitev fotoaparata ..................................................... 74
Dostopanje do menija nastavitev .............................................. 74
Sound (Zvok) . ........................................................................... 75
Display (Zaslon) ........................................................................ 75
Settings (Nastavitve) ................................................................. 76
Sporočila o napakah ................................................................. 79
Vzdrževanje fotoaparata ........................................................... 80
Čiščenje fotoaparata ................................................................. 80
O pomnilniških karticah ............................................................. 81
O bateriji .................................................................................... 82
Preden se obrnete na servisni center . ..................................... 84

10
Osnovne funkcije
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah
fotografiranja.
Vsebina paketa … ……………………………………………… 12
Deli fotoaparata … ……………………………………………… 13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice … ………………… 15
Vklop fotoaparata … …………………………………………… 16
Poučne ikone … ………………………………………………… 17
Izbiranje možnosti … …………………………………………… 18
Nastavljanje zaslona in zvoka … ……………………………… 20
Spreminjanje vrste zaslona … …………………………………
20
Nastavitev zvoka … ……………………………………………
20
Fotografiranje … ………………………………………………… 21
Povečevanje ……………………………………………………
22
Namigi za jasne fotografije … ………………………………… 23
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Dodatna oprema
Fotoaparat
Kabel USB
Kratka navodila
AA alkalne baterije
Torbica za fotoaparat
Pomnilniške kartice
Polnilnik
Baterija za polnjenje
Kabel A/V
Napajalni kabel
Strap
CD s programsko opremo
(z navodili za uporabo)
Ilustracije so lahko drugačne od
dejanskih predmetov.
Osnovne funkcije
12
Deli fotoaparata
Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.
Gumb POWER
Sprožilec
Pomožna lučka za AF/
lučka samosprožilca
Bliskavica
Mikrofon
Zvočnik
Objektiv
Nastavek za stojalo
Pokrov predalčka za baterijo
Za vstavljanje pomnilniške kartice in baterije
Osnovne funkcije
13
Deli fotoaparata
Gumb za zoom
●● Povečanje ali pomanjšanje v načinu za
fotografiranje,
●● Povečanje dela fotografije ali ogled datotek v obliki
sličic v načinu predvajanja,
Lučka stanja
●● Prilagajanje glasnosti v načinu predvajanja.
●● Utripa: Pri shranjevanju fotografije ali video
posnetka, med branjem računalnika ali
tiskalnika, pri neizostritvi
●● Sveti: Pri povezavi z računalnikom ali med
izostritvijo
Vrata USB in A/V
Za priključitev kabla
USB ali A/V
Glavni zaslon
Gumb
2
Opis
Navigacija
V načinu za fotografiranje
Med nastavljanjem
Spremenite možnosti prikaza
Pomik navzgor
Spremenite možnosti
makrojev
Spremenite možnosti
bliskavice
Spremenite možnosti
samosprožilca
1
Pomik navzdol
gumb MENI
Pomik v levo
Dostopajte do možnosti in
nastavitvenega menija ali se
vrnite v prejšnji način
Pomik v desno
Potrdite izbrano možnost ali meni
Predvajanje Vstopite v način predvajanja
Funkcija
●● Dostopajte do možnosti v načinu za fotografiranje
●● Izbrišite datoteke v načinu predvajanja
Osnovne funkcije
14
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Spoznajte, kako vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Nežno pritisnite, da kartica
skoči ven iz fotoaparata, in
jo nato potegnite iz reže.
Pomnilniška kartica
Pomnilniško kartico vstavite
tako, da so zlati kontakti
obrnjeni navzdol.
Baterija
Preden vstavite baterije,
preverite njihovo polarnost (+/-).
●● Za fotografiranje potrebujete pomnilniško napravo. Vstavite
pomnilniško kartico.
●● Vstavite pomnilniško kartico v pravi smeri. Če pomnilniško
kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in
pomnilniško kartico.
Osnovne funkcije
15
Vklop fotoaparata
Naučite se vključiti fotoaparat.
Pritisnite [POWER], da vklopite ali izklopite fotoaparat.
Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje
Pritisnite [
]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za predvajanje.
Ko vklopite fotoaparat tako, da za približno 5 sekund pritisnete in
zadržite [
], fotoaparat ne odda nobenega zvoka.
Osnovne funkcije
16
Poučne ikone
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.
A
Ikona
Opis
B
C
A. Simboli načinov
Ikona
D
Možnost samosprožilca
●●
: Baterija je povsem
napolnjena
Možnost samodejne izostritve
●●
: Baterija je deloma
napolnjena
Zaznavanje obrazov
●●
(Rdeča) : Baterija je
prazna
D. Ikone na levi
Ikona
Opis
Sprožilec in čas osvetlitve
Dolg čas osvetlitve
Vrednost osvetlitve
Razmerje zooma
Posnemite fotografijo z
možnostmi, primernimi za
zmanjševanje tresljajev
fotoaparata
Trenutni datum in čas
Ton obraza
Retuširanje obraza
C. Ikone na desni
Ikona
Nastavitev beline
Občutljivost filma ISO
Opis
Ločljivost fotografij
Slog fotografije
Ločljivost video posnetkov
Prilagajanje slike
(kontrast, ostrina, nasičenost)
Opis
Razmerje kadrov
Utišan zvok
Število fotografij, ki so na voljo
Kakovost fotografije
B. Podatki
Ikona
Možnost bliskavice
Vstavljena pomnilniška kartica
Tresenje fotoaparata
Nastavite možnosti in posnemite
fotografijo
Posnemite video posnetek
Pomnilniška kartica ni vstavljena.
Okvirček za samodejno izostritev
Posnemite fotografijo tako, da
fotoaparat izbere zaznano sceno
Opis
Možnost merjenja
Zvočna beležka
Opis
Posnemite fotografijo s
prednastavljenimi možnostmi za
posamezno sceno
Ikona
Snemalni čas, ki je na voljo
Osnovne funkcije
Vrsta zaporedja
17
Izbiranje možnosti
Možnosti lahko izberete s pritiskom tipke [
] in z gumbi za navigacijo ([
Do možnosti fotografiranja lahko dostopite s pritiskom tipke [
], [
EV
Move
], če želite potrditi izbrano možnost ali meni.
Osnovne funkcije
] znova, če se želite vrniti v prejšnji meni.
Pritisnite [Sprožilec], če se želite vrniti v način za fotografiranje.
●● Če se želite premakniti levo ali desno, pritisnite [ ] ali [ ].
●● Če se želite premakniti gor ali dol, pritisnite [
] ali [ ].
3
]).
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite [
menija.
Back
], [
], vendar nekatere možnosti niso na voljo.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Z gumbi za navigacijo se pomaknite do možnosti ali
Pritisnite [
], [
18
Izbiranje možnosti
Npr. izbira možnosti za nastavitev beline v načinu P
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Pritisnite
[
]
ali
[
],
da
se
pomaknete
do
možnosti
2
Mode (Načina) in nato pritisnite [
] ali [
6 Pritisnite [
] ali [ ], da se pomaknete do možnosti
White Balance (Nastavitev beline) in nato pritisnite [ ]
].
ali [
Photo Size
].
Quality
3 Pritisnite [
] ali [ ], da se pomaknete do možnosti
].
Program (Programirano), in nato pritisnite [
EV
ISO
White Balance
Face Detection
Smart Auto
Focus Area
Program
Exit
DIS
Back
7 Pritisnite [
] ali [ ], da se pomaknete do možnosti za
nastavitev beline.
Scene
Movie
This mode allows you to directly set various
features for shooting.
4 Pritisnite [
5 Pritisnite [
].
Daylight
] ali [ ], da se pomaknete do možnosti
].
Shooting (Fotografiranje), in nato pritisnite [ ] ali [
Mode
Shooting
Sound
Display
Settings
Exit
Photo Size
Quality
EV
ISO
Back
8 Pritisnite [
White Balance
Face Detection
Focus Area
Change
Osnovne funkcije
19
Move
].
Nastavljanje zaslona in zvoka
Naučite se spremeniti osnovne nastavitve zaslona in zvoka glede na svoje želje.
Spreminjanje vrste zaslona
Nastavitev zvoka
Izberite slog zaslona za način fotografiranja ali predvajanja.
Nastavite, ali želite, da fotoaparat med delovanjem predvaja
določen zvok.
Večkrat pritisnite [
] za spremembo vrste zaslona.
1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [
2 Izberite Sound (Zvok) → Beep Sound (Pisk) → eno od
možnosti.
Show all photographic
information.
Način
Opis
Fotografiranje
●● Prikažite vse informacije o fotografiranju
●● Skrivanje informacij o fotografiranju, razen števila
fotografij, ki je na voljo (ali razpoložljivega časa
snemanja), in ikone baterije
Predvajanje
●● Prikažite vse informacije o trenutni fotografiji
●● Skrijte vse informacije o trenutni datoteki
●● Prikažite informacije o trenutni datoteki, z izjemo
nastavitev in datuma fotografiranja
Osnovne funkcije
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Fotoaparat ne predvaja zvokov.
1/2/3
Fotoaparat predvaja zvoke.
20
].
Fotografiranje
Naučite se osnovnih dejanj za preprosto in hitro fotografiranje v načinu Program.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Pritisnite
[
]
ali
[
],
da
se
pomaknete
do
možnosti
2
Mode (Načina) in nato pritisnite [
3
] ali [
5 Pritisnite [Sprožilec] do polovice, če ga želite izostriti.
●● Če se pojavi zelen okvir, je motiv izostren.
].
Pritisnite [
] ali [ ], da se pomaknete do možnosti
].
Program (Programirano), in nato pritisnite [
Smart Auto
Program
DIS
Scene
Movie
6 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Glejte stran 23 za namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije.
This mode allows you to directly set various
features for shooting.
4 Postavite motiv v okvir.
Osnovne funkcije
21
Fotografiranje
Povečevanje
Digitalni zoom
S prilagoditvijo zooma lahko posnamete fotografije od blizu.
Fotoaparat ima 5X optični in 3X digitalni zoom. Če uporabljate
oba, je povečava 15-kratna.
Če je indikator zooma v digitalnem obsegu, fotoaparat uporablja
digitalni zoom. Če je bila fotografija posneta v območju digitalnega
zooma, bo morda slabše kakovosti.
Potisnite [Zoom] navzgor, da predmet povečate.
Potisnite [Zoom] navzdol, da predmet pomanjšate.
Indikator za zoom
Razmerje zooma
Digitalno območje
Povečava
Optično območje
Pomanjšava
●● Digitalni zoom ni na voljo, ko uporabljate načine
,
,
(v nekaterih scenah) in
, in ko ga uporabljate s funkcijo Face
Detection (Zaznavanje obrazov).
●● Pri uporabi digitalnega zooma lahko shranjevanje fotografije traja
dalj časa.
Osnovne funkcije
22
Namigi za jasne fotografije
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Preverite, ali je kaj na
poti objektiva.
●● Izberite način
, da zmanjšate tresljaje
fotoaparata digitalno. (str. 30)
Pritisnite sprožilec do polovice
Ko se prikaže
Pritisnite [Sprožilec] do polovice in
prilagodite izostritev. Samodejno se
prilagodita izostritev in osvetlitev.
Tresenje fotoaparata
Samodejno se nastavita vrednost
sprožilca in čas osvetlitve.
Okvirček izostritve
●● Pritisnite [Sprožilec], da posnamete
fotografijo, če je okvirček zelen.
●● Spremenite okvirček in znova
pritisnite [Sprožilec] do polovice, če
je okvirček rdeč.
Pri fotografiranju v temi bliskavice ne smete nastaviti na Slow Sync
(Počasna sinhronizacija) oziroma Off (Izklopljeno). Sprožilec ostane
odprt dalj časa in fotoaparat bo morda teže držati pri miru.
●● Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na Fill in (Dosvetlitev).
(str. 38)
●● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 39)
Osnovne funkcije
23
Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren
Motiv je morda teže izostriti, ko:
-- je med motivom in ozadjem malo kontrasta ali ga sploh ni
●● Ko fotografirate pri šibki svetlobi
(Oseba ima oblačila barve, ki je podobna barvi ozadja)
Vklopite bliskavico.
(str. 38)
-- je vir svetlobe za motivom presvetel
-- je motiv svetleč
-- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije
-- motiv ni v sredini slike
●● Ko se motivi hitro premikajo
Uporabite funkcijo
zaporednega fotografiranja
ali fotografiranja gibanja.
(str. 48)
Uporabite zaklepanje izostritve
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev. Ko je
motiv izostren, lahko okvirček prestavite, da spremenite
kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [Sprožilec], da
posnamete fotografijo.
Osnovne funkcije
24
Napredne funkcije
Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo, video
posnetek ali zvočno beležko.
Načini za fotografiranje … ……………………………………… 26
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) … ………
26
Uporaba načina Scene (Scena) … ……………………………
27
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) … …………
28
Uporaba vodnika za uokvirjanje … ……………………………
29
Uporaba nočnega načina ………………………………………
29
Uporaba načina DIS ……………………………………………
30
Uporaba načina Program (Programirano) … …………………
31
Snemanje video posnetka … …………………………………
31
Snemanje zvočnih beležk ……………………………………… 33
Snemanje zvočne beležke … …………………………………
33
Dodajanje zvočne beležke fotografiji … ………………………
33
Načini za fotografiranje
Izberite najboljši način za fotografiranje v trenutnih pogojih in posnemite fotografijo ali video posnetek.
Uporaba načina Smart Auto (Pametno
samodejno)
Ikona
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve
glede na vrsto scene, ki jo želite fotografirati. Izberite ga, če ne
poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.
Pojavi se, ko fotografirate portrete ponoči.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine z osvetlitvijo od
zadaj.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Mode (Načina) → Smart Auto (Pametno
Pojavi se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od
zadaj.
samodejno).
3
Opis
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine ponoči. Na voljo le,
če je bliskavica izklopljena.
Pojavi se, ko fotografirate portrete.
Postavite motiv v okvir.
Pojavi se, ko fotografirate predmete od blizu.
●● Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu
zaslona se prikaže ustrezna ikona načina.
Pojavi se, ko fotografirate besedilo od blizu.
Pojavi se, ko se fotoaparat in motiv nekaj časa ne
premikata.
Pojavi se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se
premikajo.
Pojavi se, ko fotografirate sončni zahod.
Pojavi se, ko fotografirate jasno nebo.
Pojavi se, ko fotografirate gozdnata območja.
Ikona
Opis
Pojavi se, ko fotografirate barvite predmete od blizu.
Na voljo le, če fotografirate v temi.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine.
Pojavi se, ko fotografirate portrete ljudi od blizu.
Prikaže se, ko posnamete fotografijo s svetlim, belim
ozadjem.
Napredne funkcije
26
Načini za fotografiranje
4 Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev.
5 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Uporaba načina Scene (Scena)
Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za
posamezno sceno.
●● Če fotoaparat ne prepozna pravilnega načina scene, se prikaže
in uporabile se bodo privzete nastavitve.
●● Fotoaparat ne izbere načina portreta vsakič, ko zazna obraz, saj
mogoče postavitev ali osvetlitev obraza ni ustrezna.
●● Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata,
osvetlitev in razdalja do motiva, fotoaparat mogoče ne izbere
pravega načina scene.
●● Tudi če uporabljate stojalo, fotoaparat mogoče ne izbere načina
zaradi premikanja motiva.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Mode
(Načina)
→
Scene
(Prizor)
→
prizor.
2
Smart Auto
Beauty Shot
Program
Frame Guide
DIS
Night
Portrait
Scene
Children
Movie
Landscape
Back
Set
●● Če želite izbrati drug način scene, pritisnite [
] in
izberite Mode (Načina) → Scene (Scena) → sceno.
●● Za način lepotnega zajemanja glejte poglavje »Uporaba
načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)« na strani 28.
●● Če želite uporabiti način Vodnik za uokvirjanje, glejte
»Uporaba vodnika za uokvirjanje« na strani 29.
●● Če želite uporabiti način Noč, glejte »Uporaba nočnega
načina« na strani 29.
3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
4 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Napredne funkcije
27
Načini za fotografiranje
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)
6 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Retouch
(Retuširanje obraza) → eno od možnosti.
Fotografirajte osebo z možnostmi, ki skrijejo obrazne
nepravilnosti.
●● Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Mode
(Načina)
→
Scene
(Scena)
→
Beauty Shot
2
Level 3
(Lepotni posnetek).
3 Če želite, da ima oseba svetlejšo kožo (samo na obrazu),
pritisnite [
].
4 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Tone
Back
(Ton obraza) → eno od možnosti.
7
●● Če želite, da je koža svetlejša, izberite višjo nastavitev.
Move
Postavite osebo v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
8 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Level 2
Razdalja izostritve se nastavi na Auto Macro (Samodejno makro).
Back
5
Move
Če želite skriti obrazne nepravilnosti, pritisnite [
].
Napredne funkcije
28
Načini za fotografiranje
Uporaba vodnika za uokvirjanje
Uporaba nočnega načina
Če želite, da vas fotografira druga oseba, lahko sestavite
kompozicijo scene z vodnikom za uokvirjanje, ki drugi osebi
pokaže del prej sestavljene kompozicije in ji tako pomaga posneti
vašo fotografijo.
Nočni način uporabite pri nočnem fotografiranju. Če želite
preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Mode
(Načina)
→
Scene
(Scena)
→
Frame Guide
2
(Vodnik za uokvirjanje).
3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec].
●● Na desni in levi strani okvirja se pojavijo prosojni vodniki.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Mode
(Načina)
→
Scene
(Scena)
→
Night (Noč).
2
3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] za izostritev.
4 S pritiskom na [Sprožilec] posnemite fotografijo.
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)
Če v načinu Night (Noč) podaljšate osvetlitev, lahko zajamete
kratke žarke svetlobe kot ukrivljene linije. Nastavite dolg čas
osvetlitve, da podaljšate čas, preden se zaklop zapre. Povečajte
vrednost sprožilca, če želite preprečiti preosvetlitev.
Cancel Frame: OK
4 Prosite drugo osebo, da vas fotografira.
●● Ta oseba mora poravnati motiv v okviru s pomočjo vodnikov in
nato pritisniti [Sprožilec], da posname fotografijo.
5 Če želite odstraniti vodnike, pritisnite [
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Mode (Načina) → Scene (Scena) → Night (Noč).
].
3 Pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje) → Long Time Shutter
4
(Dolg čas osvetlitve).
].
Napredne funkcije
29
Načini za fotografiranje
5 Izberite vrednost sprožilca ali čas osvetlitve.
Z digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje fotoaparata
in zamegljenost fotografij.
Vrednost sprožilca
Čas osvetlitve
Auto
Auto
Aperture
Back
Uporaba načina DIS
Move
Pred popravkom
6 Izberite možnost.
●● Če izberete Auto (Samodejno) se vrednost sprožilca ali čas
osvetlitve prilagodi samodejno.
7
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
8 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.
Po popravku
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Mode
(Načina)
→
DIS
(Dvojna
stabilizacija).
2
3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
4 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
●● Digitalni zoom ne deluje v tem načinu.
●● Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
●● Funkcija DIS morda ne bo delovala v prostoru, kjer je osvetlitev
močnejša od fluorescenčne svetilke.
Napredne funkcije
30
Načini za fotografiranje
Uporaba načina Program (Programirano)
Snemanje video posnetka
V načinu Program (Programirano) lahko nastavite različne
možnosti (razen časa osvetlitve in vrednosti sprožilca).
Posnamete lahko do 2 uri video posnetkov.
Posnetki se shranijo v obliki zapisa MJPEG.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Mode
(Načina)
→
Program
(Programirano).
2
3 Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam
●● Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki
ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost. (str. 35)
možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
4 Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
5 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Mode (Načina) → Movie (Video posnetek).
].
3 Pritisnite [
4 Izberite Movie (Video posnetek) → Frame Rate (Hitrost
snemanja) → hitrost snemanja (število sličic na sekundo).
●● Če zvišate število sličic, je premikanje na posnetku bolj
naravno, vendar se poveča velikost datoteke.
Napredne funkcije
31
Načini za fotografiranje
].
5 Pritisnite [
6 Izberite Movie (Video posnetek) → Voice (Zvok) →
Začasna ustavitev snemanja
Fotoaparat omogoča, da začasno ustavite snemanje video
posnetka. Na ta način lahko svoje najljubše scene združite v en
sam video posnetek.
možnost za zvok.
Možnost Opis
On (Vklopljeno): Posnemite video posnetek z zvokom.
], če želite začasno ustaviti snemanje. Pritisnite
Pritisnite [
znova, če želite nadaljevati.
Off (Izklopljeno): Posnemite video posnetek brez
zvoka.
Zoom Mute (Izklop zvoka povečave): Med uporabo
zooma se zvok ne snema.
7 Nastavite druge možnosti, kot želite.
(Če si želite ogledati možnosti, glejte »Možnosti
fotografiranja«.)
Stop
8 Pritisnite [Sprožilec], če želite začeti snemati.
9 Pritisnite [Sprožilec] znova, če želite ustaviti snemanje.
Napredne funkcije
32
Pause
Snemanje zvočnih beležk
Izvedite, kako lahko posnamete zvočno beležko, ki jo lahko predvajate kadar koli. Dodate jo lahko fotografiji, da si zapomnite pogoje
fotografiranja.
Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 25 cm.
Snemanje zvočne beležke
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Voice
(Zvok) →
2
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Voice
(Zvok) →
2
3 Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti beležko.
3 Postavite motiv v okvir in posnemite fotografijo.
Record (Snemanje).
Memo (Beležka).
●● Posnamete lahko do 10 ur zvočnih beležk.
●● Pritisnite [
], če želite snemanje začasno zaustaviti ali
nadaljevati.
●● Takoj ko posnamete fotografijo, se začne snemanje zvočne
beležke.
4 Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
●● Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje zvočne
beležke.
Stop
Pause
4 Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje.
●● Pritisnite [Sprožilec] znova, če želite posneti novo zvočno
beležko.
5 Pritisnite [
fotografiranje.
], če želite preklopiti v način za
Napredne funkcije
33
Možnosti fotografiranja
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
Izbiranje ločljivosti in kakovosti …………………
35
Prilagajanje svetlosti in barv … …………………
45
Izbiranje ločljivosti ………………………………… 35
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) … …………… 45
Izbiranje kakovosti slike … ……………………… 35
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) … …… 45
Uporaba samosprožilca …………………………
36
Spreminjanje možnosti merjenja ………………… 46
Fotografiranje v temi … …………………………
38
Izbiranja vira svetlobe (Nastavitev beline) … …… 46
Preprečevanje učinka rdečih oči … ……………… 38
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ………
48
Uporaba bliskavice … …………………………… 38
Popravljanje fotografij ……………………………
49
Prilagajanje občutljivosti filma ISO … …………… 39
Dodajanje slogov fotografij … …………………… 49
Spreminjanje načina izostritve … ………………
Prilagajanje fotografij … ………………………… 50
40
Uporaba načina makro …………………………… 40
Uporaba samodejne izostritve …………………… 40
Prilagajanje območja izostritve …………………… 41
Uporaba zaznavanja obrazov … ………………
42
Zaznavanje obrazov ……………………………… 42
Posnetek avtoportreta … ………………………… 43
Fotografiranje nasmeška ………………………… 43
Zaznavanje mežikanja z očmi … ………………… 44
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Izvedite, kako spremenite ločljivost slike in nastavite kakovost.
Izbiranje ločljivosti
Ko snemate video posnetek:
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki
sestavljeni iz več slikovnih pik. Zato jih lahko natisnete na večji
papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo
ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.
].
1 V načinu pritisnite [
Izberite
Movie
(Video
posnetek)
→ Movie Size (Velikost
2
filma) → eno od možnosti.
Možnost Opis
Ko fotografirate:
640 X 480: Za predvajanje na običajnem televizorju.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Photo Size (Velikost
320 X 240: Za objavo na spletnih straneh.
fotografije) → eno od možnosti.
Izbiranje kakovosti slike
Možnost Opis
4000 X 3000: Za tiskanje na papir formata A1.
3984 X 2656: Za tiskanje na papir formata A1 v širokem
razmerju (3:2).
3968 X 2232: Za tiskanje na papir formata A2 v
razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na
televizorju HDTV.
Fotoaparat stisne posnete fotografije in jih shrani v obliki JPEG.
Bolj kakovostne slike zavzamejo več pomnilnika.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Quality (Kakovost)
→ eno od možnosti.
Možnost Opis
3264 X 2448: Za tiskanje na papir formata A3.
Super Fine (Visoko kakovostne)
2592 X 1944: Za tiskanje na papir formata A4.
Fine (Kakovostne)
2048 X 1536: Za tiskanje na papir formata A5.
1024 X 768: Za e-poštne priloge.
Normal (Običajno)
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
35
Uporaba samosprožilca
Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
3 Pritisnite [Sprožilec], če želite vklopiti samosprožilec.
].
●● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat
samodejno posname fotografijo po določenem času.
●● Pritisnite [ ], če želite preklicati samosprožilec.
●● Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe
samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
Off
2 Izberite možnost.
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
10 Sec (10 s): Fotografija se posname po
10 sekundah.
2 Sec (2 s): Fotografija se posname po 2 sekundah.
Double (Dvojno): Po 10 sekundah se posname ena
fotografija, po naslednjih dveh pa še ena.
Motion Timer (Senzor gibanja): Zazna vaše gibanje in
nato posname fotografijo. (str. 37)
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
36
Uporaba samosprožilca
6 Medtem ko utripa pomožna lučka AF/lučka senzorja, se
Uporaba senzorja gibanja
1 V načinu Fotografiranje pritisnite [ ].
2 Izberite .
3 Pritisnite [Shutter] (Zaslonka).
4 V šestih sekundah po pritisku [Shutter] (Zaslonka) se
postavite v pozo za fotografiranje.
●● Pomožna lučka AF/lučka senzorja bo prenehala utripati tik
preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
postavite na razdaljo največ 3 m od fotoaparata.
5 Naredite premik, kot je npr. mahanje z rokami, da aktivirate
senzor.
●● Ko vas naprava zazna, bo začela pomožna lučka AF/lučka
senzorja hitro utripati.
Senzor gibanja ne bo deloval, kadar:
●● stojite na razdalji več kot 3 m od fotoaparata
●● so vaši premiki komajda opazni
●● je v okolici ali v ozadju premočna svetloba
Obseg zaznave
senzorja gibanja
Možnosti fotografiranja
37
Fotografiranje v temi
Izvedite, kako lahko fotografirate ponoči in pri slabi svetlobi.
Preprečevanje učinka rdečih oči
Uporaba bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo ponoči, se lahko v
očeh pojavijo rdeče pike. Če jih želite preprečiti, izberite Red-eye
(Učinek rdečih oči) ali Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči).
Glejte poglavje »Uporaba bliskavice«.
Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah
potrebujete več svetlobe.
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
].
Auto
2 Izberite možnost.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno):
●● Bliskavica se ne sproži.
●● Ko fotografirate pri slabi svetlobi, se prikaže
opozorilo o tresenju fotoaparata ( ).
Auto (Samodejno): Fotoaparat izbere ustrezno
nastavitev bliskavice glede na zaznane pogoje v načinu
.
Možnosti fotografiranja
38
Fotografiranje v temi
Možnost Opis
●● Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite katero od možnosti
zaporednih posnetkov ali izberete Blink Detection (Zaznavanje
mežikanja).
●● Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice.
(str. 87)
●● Če se svetloba odbija ali če je v zraku veliko prahu, se lahko na
fotografiji pojavijo majhne pike.
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)*:
●● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna.
●● Fotoaparat odstrani učinek rdečih oči z napredno
programsko analizo.
Slow Sync (Počasna sinhronizacija):
●● Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.
●● Izberite to možnost, če želite zajeti svetlobo okolice,
ki razkrije več podrobnosti ozadja.
●● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
Fill in (Dosvetlitev):
●● Bliskavica se vedno sproži.
●● Jakost bliskavice se prilagodi samodejno.
Red-eye (Učinek rdečih oči)*:
●● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna.
●● Fotoaparat zmanjša učinek rdečih oči.
Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko
sta motiv ali ozadje temna.
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
* Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica
ne sproži drugič.
Prilagajanje občutljivosti filma ISO
Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s
standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv
na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljšo
fotografijo brez bliskavice.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
ISO
→
eno od
2
možnosti.
●● Izberite
, če želite, da se ustrezna občutljivost ISO nastavi
glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.
●● Če izberete višjo občutljivost ISO, se na sliki pojavi več šuma.
●● Ko nastavite Motion Capture (Zajemanje gibanja), se občutljivost
ISO nastavi na Auto (Samodejno).
Možnosti fotografiranja
39
Spreminjanje načina izostritve
Izvedite, kako lahko spremenite ostrenje fotoaparata glede na motiv.
Uporaba načina makro
Uporaba samodejne izostritve
Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer
rože ali žuželke. Če želite več informacij o možnostih načina
makro, glejte »Uporaba samodejne izostritve«.
Izberite ustrezno nastavitev izostritve glede na oddaljenost od
motiva, da bodo vaše fotografije ostre.
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
].
Normal
(AF)
2 Izberite možnost.
Možnost Opis
Normal (AF) (Običajno (AF)): Izostritev motiva,
oddaljenega več kot 80 cm (več kot 100 cm, če
uporabljate zoom).
●● Fotoaparat premikajte čim manj, če želite preprečiti zamegljene
fotografije.
●● Izklopite bliskavico, če je oddaljenost od motiva manjša od 40 cm.
Macro (Makro): Izostritev motiva, oddaljenega 5–80 cm.
Auto Macro (Samodejno makro): Izostritev motiva,
oddaljenega več kot 5 cm (več kot 100 cm, če
uporabljate zoom).
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
40
Spreminjanje načina izostritve
Prilagajanje območja izostritve
Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje
izostritve glede na položaj motiva na sceni.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Focus
Area
2
(Območje izostritve) → eno od možnosti.
Možnost Opis
Center AF (Sredinski AF): Izostritev na sredini
(primerno, ko so motivi na sredini).
Multi AF (Področni AF): Izostritev na enem ali več
področjih od devetih možnih.
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
41
Uporaba zaznavanja obrazov
Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat
prilagodi osvetlitev samodejno. Fotografirajte hitro in preprosto s funkcijo Blink Detection (Zaznavanje mežikanja), ki zazna zaprte oči, ali
Smile Shot (Fotografiranje nasmeška), ki zajame smejoč se obraz.
●● V nekaterih scenskih načinih zaznavanje obrazov ni na voljo.
●● Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
-- je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se
obarva oranžno za funkciji Smile Shot (Fotografiranje nasmeška)
in Blink Detection (Zaznavanje mežikanja))
-- je scena presvetla ali pretemna
-- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
-- oseba nosi sončna očala ali masko
-- je oseba osvetljena od zadaj ali če se svetlobni pogoji spreminjajo
-- oseba močno spreminja izraz na obrazu
●● Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate slog fotografije ali
možnost prilagajanja slike.
●● Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate digitalni zoom.
●● Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe
samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
●● Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere
možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.
Zaznavanje obrazov
Fotoaparat zazna človeške obraze samodejno (do 10 obrazov).
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Detection
(Zaznavanje obrazov) → Normal (Običajno).
●● Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa
v sivih okvirjih za izostritev.
●● Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.
Možnosti fotografiranja
42
Uporaba zaznavanja obrazov
Posnetek avtoportreta
Fotografiranje nasmeška
Fotografirajte sami sebe. Goriščna razdalja bo nastavljena na
pogled od blizu in fotoaparat bo zapiskal.
Fotaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek
na obrazu.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Detection
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Face
Detection
2
(Zaznavanje obrazov) → Self-Portrait (Avtoportret).
3
Ko zaslišite pisk, pritisnite [Shutter] (Zaslonka).
Možnosti fotografiranja
(Zaznavanje obrazov) → Smile Shot (Fotografiranje
nasmeška).
●● Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko
nasmeje.
43
Uporaba zaznavanja obrazov
Zaznavanje mežikanja z očmi
Če fotoaparat zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji
zapored.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Detection
(Zaznavanje obrazov) → Blink Detection (Zaznavanje
mežikanja).
●● Fotoaparata ne premikajte, medtem ko je na zaslonu prikazan napis
»Capturing« (Zajemanje).
●● Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo »Picture
taken with eyes closed«. (Fotografija posneta z zaprtimi očmi).
Posnemite še eno fotografijo.
Možnosti fotografiranja
44
Prilagajanje svetlosti in barv
Izvedite, kako lahko zajemate bolj kakovostne fotografije s prilagajanjem svetlosti in barv.
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti
svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da
dobite boljšo fotografijo.
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu
med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen.
V tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).
Temneje (-)
Nevtralno (0)
Svetleje (+)
Brez ACB
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
EV.
2
3 Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.
Z ACB
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → ACB → eno od
možnosti.
●● Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja.
Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se
izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
●● Če ne veste, kakšna je ustrezna osvetlitev, izberite AEB (Kadriranje
s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat zajame fotografije z različnimi
osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno. (str. 48)
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno): Funkcija ACB je izklopljena.
On (Vklopljeno): Funkcija ACB je vklopljena.
●● Ko je ta funkcija vklopljena, ne morete nastaviti možnosti zaporednih
posnetkov.
Možnosti fotografiranja
45
Prilagajanje svetlosti in barv
Spreminjanje možnosti merjenja
Izbiranja vira svetlobe (Nastavitev beline)
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino
svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni
od izbranega načina merjenja.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Metering
(Merjenje)
2
→ eno od možnosti.
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe.
Če želite imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne
svetlobne pogoje, da kalibrirate ravnovesje beline. Izberete lahko
na primer Auto WB (Samodejno nastavitev beline), Daylight
(Dnevno svetlobo), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframovo
svetlobo).
Možnost Opis
Multi (Večpodročno):
●● Fotoaparat razdeli sceno v več področij in izmeri
jakost svetlobe v vsakem od njih.
●● Primerno za splošno fotografiranje.
Spot (Točkovno):
●● Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini
okvirja.
●● Če motiv ni na sredini scene, fotografija mogoče ne
bo pravilno osvetljena.
●● Primerno za fotografiranje motivov ki so osvetljeni
od zadaj.
Center-weighted (Sredinsko uteženo):
●● Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega
okvirja s poudarkom na sredini.
●● Primerno za fotografiranje motivov na sredini
fotografije.
(Auto WB)
(Cloudy)
Možnosti fotografiranja
46
(Daylight)
(Tungsten)
Prilagajanje svetlosti in barv
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → White Balance
(Nastavitev beline) → eno od možnosti.
Ikona
Nastavitev beline po meri
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
White
Balance
2
(Nastavitev beline) → Nastavitev po meri (Custom Set).
Opis
Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Fotoaparat
uporabi samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
3 Objektiv usmerite v bel list papirja.
Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko
fotografirate zunaj na sončen dan.
Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate
zunaj na oblačen dan ali v senci.
Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski
fluorescentni svetlobi.
Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost,
ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi
žarnicami ali halogenskimi lučmi.
4 Pritisnite [Sprožilec].
Nastavitev po meri (Custom Set): Uporabite svoje
vrednosti.
Možnosti fotografiranja
47
Uporaba načinov zaporednih posnetkov
Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se predmete in osebe ali ujeti izraze na obrazu in kretnje oseb, ki jih fotografirate.
V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov.
Možnost Opis
AEB:
●● Fotoaparat zajame 3 fotografije z različnimi
osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in
preosvetljeno.
●● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Drive (Zaporedno) →
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
●● Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB lahko uporabljate
samo, če izberete Single (Enojno).
●● Ko izberete Motion Capture (Zajemanje gibanja), se ločljivost
nastavi na VGA, občutljivost ISO pa na Auto (Samodejno).
●● Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere
možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.
eno od možnosti.
Možnost Opis
Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo naenkrat.
Continuous (Neprekinjeno):
●● Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat
neprekinjeno fotografira.
●● Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti
pomnilniške kartice.
Motion Capture (Zajemanje gibanja):
●● Ko pritiskate na [Sprožilec], fotoaparat zajema
fotografije v ločljivosti VGA (5 fotografij na sekundo;
največ 30 fotografij).
Možnosti fotografiranja
48
Popravljanje fotografij
Izvedite, kako lahko popravite svoje fotografije s slogi fotografij, spreminjanjem barv ali prilagajanjem drugih dejavnikov.
Dodajanje slogov fotografij
Določitev tona RGB
Fotografijam dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid
(Živahno) ali Forest (Gozd).
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Photo Style
Selector (Izbiranje slogov fotografij) → Custom RGB
(RBG po meri).
3 Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Soft (Mehko)
Vivid (Živahno) Forest (Gozd)
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Photo Style
Selector (Izbiranje slogov fotografij) → eno od možnosti.
●● Izberite Custom RGB (RBG po meri) in določite svoj ton RGB.
●● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti zaznavanja obrazov
in možnosti prilagajanja slike.
Back
Move
4 Prilagodite vrednost izbrane barve. (-: manj ali +: več)
Možnosti fotografiranja
49
Popravljanje fotografij
Prilagajanje fotografij
Možnost nasičenosti Opis
Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.
-
Zmanjšajte nasičenost.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Image Adjust
+
Povečajte nasičenost.
●● Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka. (primerno za
tiskanje)
●● Ko je nastavljena prilagoditev slike, funkcija izbira sloga fotografije,
ni na voljo.
(Prilagoditev slike).
3 Izberite prilagoditev.
●● Contrast (Kontrast)
●● Sharpness (Ostrina)
●● Saturation (Nasičenost)
4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
Možnost kontrasta
Opis
-
Zmanjšajte barvo in svetlost.
+
Povečajte barvo in svetlost.
Možnost ostrine
Opis
-
Zgladite robove na fotografijah (primerno za
urejanje fotografij na računalniku).
+
Izostrite robove, če želite povečati jasnost
fotografij. S tem lahko povečate tudi
količino šuma na fotografijah.
Možnosti fotografiranja
50
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.
Predvajanje … ……………………………………
52
Prenos datotek v računalnik (za Windows) ……
65
Vklop načina predvajanja ………………………… 52
Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio …… 67
Ogled fotografij …………………………………… 56
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
Predvajanje video posnetka ……………………… 57
izmenljivega diska ………………………………… 69
Predvajanje zvočnih beležk ……………………… 58
Odklop fotoaparata (za Windows XP) …………… 70
Urejanje fotografije ………………………………
60
Prenos datotek v računalnik (za Mac) …………
71
Spreminjanje velikosti fotografij … ……………… 60
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom
(PictBridge) … ……………………………………
72
Obračanje fotografije ……………………………… 60
Dodajanje slogov fotografij … …………………… 61
Popravljanje težav pri osvetlitvi … ……………… 62
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ………… 63
Ogled datotek na TV-sprejemniku … …………
64
Predvajanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati datoteke.
Vklop načina predvajanja
Zaslon v načinu predvajanja
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne
beležke, shranjene v fotoaparatu.
1 Pritisnite [
].
●● Prikaže se zadnja posneta datoteka.
●● Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil.
2 Pritisnite [
] ali [
Podatki
] za pomikanje med datotekami.
●● Pritisnite in držite, če si želite na hitro pregledati datoteke.
●● Fotoaparat ne bo pravilno predvajal prevelikih datotek ali datotek, ki
so bile posnete s fotoaparatom drugega proizvajalca.
Ikona
Opis
Fotografija vsebuje zvočno beležko
Video posnetek
Naročilo za tiskanje je nastavljeno (DPOF)
Zaščitena datoteka
Ime mape – Ime datoteke
Predvajanje/urejanje
52
Predvajanje
Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu
Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta
datoteke ali teden.
1 V načinu predvajanja potisnite [Zoom] navzdol.
].
2 Pritisnite [
Izberite
kategorijo.
3
4 Pritisnite [
5 Pritisnite [
Type
Date
Color
Week
Back
Set
Možnost
Opis
Type (Vrsta)
Ogled datotek po vrsti datoteke.
Date (Datum)
Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
Color (Barva)
Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
Week (Teden)
Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile
shranjene.
] ali [
] za pomikanje med datotekami.
●● Pritisnite in držite, če si želite na hitro pregledati datoteke.
Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in
prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.
Predvajanje/urejanje
53
] za vrnitev v običajni pogled.
Predvajanje
Ogled datotek v obliki sličic
Zaščita datotek
Preletite sličice datotek.
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
V načinu predvajanja potisnite [Zoom] navzdol za
prikaz 9 ali 20 sličic (ali navzgor, da se vrnete v
prejšnji način).
].
1 V načinu za predvajanje pritisnite [
2 Izberite File Options (Možnosti datotek) → Protect
(Zaščiti) → Select (Izberi).
●● Za zaščito vseh datotek izberite All (Vse) → Lock (Zaklep).
3 Izberite datoteko, ki jo želite zaščititi, in pritisnite [
●● Znova pritisnite [
] za preklic izbire.
Filter
Za
Naredite to
Pomikanje med
fotografijami
Pritisnite [
Brisanje datotek
Pritisnite [
Select
], [
], [
] ali [
].
4 Pritisnite [
] in izberite Yes (Da).
Predvajanje/urejanje
54
Set
].
].
Predvajanje
Brisanje datotek
Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat.
Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati.
Če želite izbrisati eno datoteko:
1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [
2 Izberite Yes (Da) za brisanje datoteke.
].
Če želite izbrisati več datotek:
1 V načinu za predvajanje pritisnite [ ].
2 Izberite Multiple Delete (Izbriši več).
3 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite [
●● Znova pritisnite [
] za preklic izbire.
].
4 Pritisnite [ ].
5 Izberite Yes (Da).
Če želite izbrisati vse datoteke:
].
1 V načinu za predvajanje pritisnite [
2 Izberite File Options (Možnosti datotek) → Delete (Izbriši)
→ All (Vse) → Yes (Da).
Predvajanje/urejanje
55
Predvajanje
Ogled fotografij
Začetek diaprojekcije
V diaprojekcijo lahko vključite učinke in zvoke.
Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki
diaprojekcije.
Povečanje fotografije
V načinu predvajanja potisnite [Zoom] navzgor,
da fotografijo povečate (ali navzdol, da
fotografijo pomanjšate).
].
1 V načinu za predvajanje pritisnite [
2 Izberite Multi Slide Show (Diaprojekcija).
3 Izberite učinek za diaprojekcijo.
Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na
vrhu zaslona. Največje razmerje povečave je lahko odvisno od
ločljivosti.
Trim
Za
Naredite to
Premik povečanega
območja
Pritisnite [
Prirezovanje povečane
fotografije
Pritisnite [
], [
], [
] ali [
●● Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 5.
koraku.
Možnost
Opis
Images
(Slike)
Nastavite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki
diaprojekcije.
●● All (Vse): Ogled vseh fotografij v diaprojekciji.
●● Date (Datum): Ogled fotografij, posnetih na določen
datum, v diaprojekciji.
●● Select (Izberite): Ogled vseh izbranih fotografij
v diaprojekciji.
Interval
●● Nastavite interval med fotografijami.
●● To je na voljo, ko je kot učinek izbrana možnost Off
(Izklopljeno).
Music
(Glasba)
Izberite zvok za ozadje.
Effect
(Učinek)
●● Izbira prehoda med fotografijami.
●● Izberite Off (Izklopljeno), če ne želite učinkov.
].
] (shrani se kot nova datoteka).
Predvajanje/urejanje
56
Predvajanje
4 Potrdite učinek za diaprojekcijo.
5 Izberite Start (Začni) → Play (Predvajaj).
Predvajanje video posnetka
●● Če želite, da se diaprojekcija ponovi, izberite Repeat (Ponovi).
●● Pritisnite [
] za začasno zaustavitev ali nadaljevanje
diaprojekcije.
Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga
prirežete.
1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in
pritisnite [
].
Če želite zaustaviti diaprojekcijo in preklopiti v način Playback
(Predvajanje), pritisnite [
] in nato [ ] ali [ ].
Pause
2 Predvajanje uravnavate s temi gumbi.
Pritisnite
Za
[
Pregled nazaj.
]
[
[
]
]
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje
predvajanja.
Pregled naprej.
[Zoom] gor ali dol Prilagajanje glasnosti.
Predvajanje/urejanje
57
Predvajanje
Predvajanje zvočnih beležk
Prirezovanje videa med predvajanjem
1 Na točki, na kateri želite, da se nov video začne, pritisnite
[
] in potisnite [Zoom] navzgor.
2 Pritisnite [ ] za nadaljevanje predvajanja.
3 Na točki, na kateri želite, da se nov video konča, pritisnite
[
] in potisnite [Zoom] navzgor.
Predvajanje zvočne beležke
1 V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko in
pritisnite [
2 Predvajanje uravnavate s temi gumbi.
4 Izberite Yes (Da).
●● Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
●● Urejeni video posnetek se shrani kot nova datoteka.
Pritisnite
Za
[
Pregled nazaj.
]
[
]
]
Pregled naprej.
[
]
Konec predvajanja.
] na točki, na kateri želite ustvariti sliko.
].
Ustvarjena slika bo enake velikosti kot izvirni video posnetek in se bo
shranila kot nova datoteka.
Predvajanje/urejanje
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje
predvajanja.
[
[Zoom] gor
ali dol
Ustvarjanje slike med predvajanjem
1 Pritisnite [
2 Pritisnite [
].
58
Prilagajanje glasnosti.
Predvajanje
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
[
].
2 Izberite File Options (Možnosti datotek) → Voice Memo
(Zvočna beležka) → On (Vklopljeno).
3 Pritisnite [Sprožilec] za snemanje kratke zvočne beležke
(največ 10 sekund).
●● Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje zvočne
beležke.
Zaščitenim datotekam na morete dodati zvočne beležke.
Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji
V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno beležko
].
in pritisnite [
●●Pritisnite [
] za začasno zaustavitev ali nadaljevanje
predvajanja.
Predvajanje/urejanje
59
Urejanje fotografije
Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje velikosti, obračanje, odstranjevanje rdečih oči ter prilagajanje svetlosti,
kontrasta in nasičenosti.
Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke.
Spreminjanje velikosti fotografij
Obračanje fotografije
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
].
[
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
2
Izberite Edit (Uredi) → Resize (Spremeni velikost) →
možnost.
2
●● Izberite
[
].
Izberite Edit (Uredi) → Rotate (Zasukaj) → možnost.
, da se slika shrani kot začetna slika. (str. 75)
Right 90˚
2048 X 1536
Back
Back
Move
Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.
Predvajanje/urejanje
60
Move
Urejanje fotografije
Dodajanje slogov fotografij
Določitev tona RGB
Fotografiji dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid
(Živahno) ali Forest (Gozd).
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
[
].
2 Izberite Edit (Uredi) → Photo Style Selector (Izbiranje
slogov fotografij) → Custom RGB (RBG po meri).
3 Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Soft (Mehko)
Vivid (Živahno) Forest (Gozd)
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
].
[
2
Izberite Edit (Uredi) → Photo Style Selector (Izbiranje
slogov fotografij) → možnost.
●● Izberite Custom RGB (RBG po meri) in določite svoj ton RGB.
Back
4
Soft
Back
Move
Predvajanje/urejanje
Move
Prilagodite vrednost izbrane barve. (-: manj ali +: več)
61
Urejanje fotografije
Popravljanje težav pri osvetlitvi
Prilagoditev svetlosti/kontrasta/nasičenosti
Prilagodite ACB (Auto Contrast Balance), svetlost, kontrast ali
nasičenost, odstranite rdeče oči, skrijte obrazne nepravilnosti ali
sliki dodajte šum.
Prilagajanje ACB (Auto Contrast Balance)
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
[
[
→ ACB.
●●
●●
●●
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
].
2 Izberite Edit (Uredi) → Image Adjust (Prilagoditev slike)
→ Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči).
4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
Dodajanje šuma fotografiji
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
[
2
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
].
Izberite Edit (Uredi) → Image Adjust (Prilagoditev slike)
→ Face Retouch (Retuširanje obraza).
3 Izberite raven.
●● Višja je številka, bolj jasen je obraz.
Predvajanje/urejanje
].
Izberite Edit (Uredi) → Image Adjust (Prilagoditev slike)
→ Add Noise (Dodajte šum).
Skrivanje obraznih nepravilnosti
2
: Brightness (Svetlost)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Nasičenost)
(-: manj ali +: več)
Odstranjevanje rdečih oči
[
].
2 Izberite Edit (Uredi) → Image Adjust (Prilagoditev slike).
3 Izberite prilagoditev.
].
2 Izberite Edit (Uredi) → Image Adjust (Prilagoditev slike)
[
1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite
62
Urejanje fotografije
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot
so število kopij in velikost papirja.
].
4 Pritisnite [
5 Izberite File Options (Možnosti datotek) → DPOF → Size
(Velikost) → možnost.
●● Fotografije lahko natisnete s pomnilniške kartice v fotokopirnici, ki
podpira DPOF (Digital Print Order Format) ali pa jih natisnete sami s
tiskalnikom, združljivim z DPOF.
●● Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim
robom, zato pazite na dimenzije fotografij.
].
1 V načinu za predvajanje pritisnite [
2 Izberite File Options (Možnosti datotek) → DPOF →
Opis
Select (Izberi)
Določite velikost tiskanja za izbrano fotografijo.
All (Vse)
Določite velikost tiskanja za vse fotografije.
Reset (Ponastavi) Ponastavi nastavitve.
6 Če ste izbrali [Select] (Izbira), se pomaknite do fotografije
in potisnite [Zoom] navzgor, da določite velikost natisa.
].
Ponovite za želene fotografije in pritisnite [
Standard (Standardno) → možnost.
●● Če izberete All (Vse), pritisnite [
].
velikost tiskanja, in pritisnite [
Možnost
Opis
Select (Izberi)
Natisni izbrane fotografije.
All (Vse)
Natisni vse fotografije.
Reset (Ponastavi)
Ponastavi nastavitve.
in potisnite [Zoom] navzgor, da določite število kopij.
].
Ponovite za želene fotografije in pritisnite [
] ali [
] ali [
], da izberete
Tiskanje fotografij v obliki sličic
3 Če ste izbrali Select (Izbira), se pomaknite do fotografije
●● Če izberete All (Vse), pritisnite [
].
število kopij, in pritisnite [
Možnost
].
1 V načinu za predvajanje pritisnite [
2 Select File Options (Možnosti datotek) → DPOF → Index
(Stvarno kazalo) → Yes (Da).
], da izberete
Predvajanje/urejanje
Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki,
združljivimi z DPOF 1.1.
63
Ogled datotek na TV-sprejemniku
Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete s televizijo s kablom A/V.
].
1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [
2 Izberite Settings (Nastavitve) → Video Out (Video izhod).
3 Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
4 Izklopite fotoaparat in televizor.
5 Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.
Video
●● Pri nekaterih televizorjih se lahko pojavi digitalni šum ali del slike
ni prikazan.
●● Odvisno od nastavitev televizorja je mogoče, da slike na
televizijskem zaslonu niso v sredini.
●● Ko je fotoaparat povezan s televizorjem, je fotografiranje in
snemanje omogočeno.
Audio
6 Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite
način video izhoda.
7 Vključite fotoaparat in pritisnite [ ].
8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z gumbi
fotoaparata.
Predvajanje/urejanje
64
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Datoteke prenesete tako, da fotoaparat povežete z računalnikom.
Zahteve za program Intelli-studio
Element
Zahteve
CPE
Intel Pentium 4, 3,0 GHz ali več/
AMD AthlonTM FX 2,2 GHz ali višje
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočeno 1 GB ali več)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
●● Program Intelli-studio morda ne bo pravilno deloval na nekaterih
računalnikih, tudi če ti ustrezajo zahtevam.
●● Če računalnik ne ustreza zahtevam, se videoposnetki morda ne
bodo predvajali pravilno, urejanje videoposnetkov pa lahko traja dlje.
●● Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejše
različice.
●● Fotoaparat lahko uporabljate kot odstranljivi disk samo s sistemom
Windows XP/Vista/7 ali Mac OS 10.4 ali novejše različice.
Zmogljivost
trdega
250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
diska
Drugo
Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in
operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.
●● Pogon CD-ROM
●● nVIDIA Geforce 7600GT ali boljša/Serija ATI X1600
ali novejša
●● 1024 x 768 pikslov, monitor, združljiv z 16-bitnim
barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x 1024 pikslov,
32-bitni barvni zaslon)
●● USB vhod, Microsoft DirectX 9.0c ali novejše
* Programi morda ne bodo delovali pravilno na 64-bitni različici sistema
Windows XP in Vista.
Predvajanje/urejanje
65
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Nameščanje programa Intelli-studio
1 Namestitveni CD vstavite v združljiv pogon CD-ROM.
2 Ko se prikaže zaslon za nastavitve, kliknite Samsung
Digital Camera Installer (Namestitveni pripomoček za
digitalni fotoaparat Samsung) za začetek namestitve.
3 Izberite programe, ki jih želite namestiti, in sledite
navodilom na zaslonu.
4 Kliknite Exit (Izhod) za dokončanje namestitve in znova
zaženite računalnik.
Predvajanje/urejanje
66
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
2 Vklopite fotoaparat.
Prenos datotek z uporabo programa Intellistudio
●● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite
Computer (Računalnik).
1 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
3 Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.
●● Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za
shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
4 Izberite Yes (Da).
●● Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik.
Predvajanje/urejanje
67
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Uporaba programa Intelli-studio
Program Intelli-studio omogoča predvajanje in urejanje datotek. Program pa omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta, kot je Flickr
ali YouTube. Če želite več informacij, v programu izberite Help → Help.
●● Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Za namestitev programa izberite Tool → Install Intelli-studio on PC
●● Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če želite urejati datoteke, jih prenesite v računalniško mapo.
●● Računalniških datotek ni mogoče kopirati v fotoaparat.
●● Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
-- Videoposnetki: MP4 (video: H.264; avdio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Predvajanje/urejanje
68
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Ikona
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska
Opis
1
Odpre menije
2
Prikažite datoteke v izbrani mapi
Fotoaparata ne morete priključiti na računalnik kot izmenljivi disk.
3
Preklop v način urejanja fotografij
4
Preklop v način urejanja videoposnetkov
1 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
5
Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po
elektronski pošti na spletne strani, kot je Flickr ali YouTube.)
6
Povečajte ali zmanjšate sličice na seznamu
7
Izbira vrste datoteke
8
Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
9
Prikaz ali skrivanje datotek povezanega fotoaparata
USB.
10
Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
11
Ogled datotek v obliki sličic, v pametnem albumu ali na
zemljevidu
12
Poiščite mape v priključeni napravi
13
Poiščite mape v računalniku
14
Premik na prejšnjo ali naslednjo mapo
15
Tiskanje datotek, ogled datotek na zemljevidu, shranjevanje
datotek v Moji mapi ali registracija obrazov
Predvajanje/urejanje
69
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
2 Vklopite fotoaparat.
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
●● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Odklop kabla USB je pri sistemih Windows Vista/7 podoben.
Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite
Computer (Računalnik).
3 V računalniku izberite Moj računalnik → Izmenljiv disk
1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da
preneha.
2 Kliknite
v orodni vrstici na spodnji desni strani zaslona.
→ DCIM → 100PHOTO.
4 Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite na
računalnik.
3 Kliknite pojavno sporočilo.
4 Odstranite kabel USB.
Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno
odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.
Predvajanje/urejanje
70
Prenos datotek v računalnik (za Mac)
Ko povežete fotoaparat z računalnikom Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz
fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.
Podprt je Mac OS 10.4 ali novejši.
1 Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega kabla USB.
2 Vklopite fotoaparat.
●● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se
ikona izmenljivega diska.
Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite
Computer (Računalnik).
3 Dvokliknite ikono izmenljivega diska.
4 Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.
Predvajanje/urejanje
71
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)
Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
2 Izberite Settings (Nastavitve) → USB.
3 Izberite Printer (Tiskalnik).
4 Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite
Konfiguracija nastavitev tiskanja
fotoaparat.
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Exit
Print
Možnost Opis
Images (Slike): Izberite, ali želite natisniti trenutno
fotografijo ali vse fotografije.
Size (Velikost): Določite velikost tiskanja.
5 Vklopite fotoaparat.
Layout (Postavitev): Natisnite sličice.
●● Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.
6 Pritisnite [
] ali [
Type (Vrsta): Izberite vrsto papirja.
], da izberete fotografijo.
Quality (Kakovost): Nastavite kakovost tiskanja.
●● Pritisnite [
], da nastavite možnosti tiskanja.
Glejte »Konfiguracija nastavitev tiskanja«.
7
Pritisnite [
] za tiskanje.
●● Tiskanje se začne. Pritisnite [
Date (Datum): Nastavite datum tiskanja.
File Name (Ime datoteke): Nastavite za tiskanje imena
datoteke.
] za preklic tiskanja.
Reset (Ponastavi): Ponastavite možnosti tiskanja.
Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.
Predvajanje/urejanje
72
Dodatki
Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in
namigih za vzdrževanje.
Meni nastavitev fotoaparata … ………………………………… 74
Dostopanje do menija nastavitev ………………………………
74
Sound (Zvok) ……………………………………………………
75
Display (Zaslon) … ……………………………………………
75
Settings (Nastavitve) ……………………………………………
76
Sporočila o napakah … ………………………………………… 79
Vzdrževanje fotoaparata … …………………………………… 80
Čiščenje fotoaparata ……………………………………………
80
O pomnilniških karticah …………………………………………
81
O bateriji ………………………………………………………
82
Preden se obrnete na servisni center … ……………………… 84
Tehnični podatki fotoaparata …………………………………… 87
Stvarno kazalo …………………………………………………… 91
Meni nastavitev fotoaparata
Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.
3 Izberite možnost in shranite nastavitve.
Dostopanje do menija nastavitev
1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [
2 Izberite meni.
Mode
Volume
Shooting
Start Sound
Off
Low
Medium
High
Shutter Sound
Sound
Beep Sound
Display
Back
AF Sound
4 Pritisnite [
Settings
Exit
Meni
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
].
Change
Opis
Sound (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost
fotoaparata. (str. 75)
Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona kot
npr. začetno sliko in svetlost. (str. 75)
Settings (Nastavitve): Spremenite nastavitve sistema
fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika, privzeto
ime datotek in način USB. (str. 76)
Dodatki
74
Set
] če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
Meni nastavitev fotoaparata
Sound (Zvok)
Display (Zaslon)
* Privzeto
* Privzeto
Element
Opis
Element
Opis
Volume
(Glasnost)
Prilagodite glasnost zvokov.
(Off (Izklopljeno), Low (Nizka), Medium (Srednja)*,
High (Visoka))
Function
Description
(Opis funkcije)
Prikažite kratek opis možnosti ali menija.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Start Sound
(Začetni zvok)
Izberite zvok, ki se predvaja ob vklopu fotoaparata.
(Off (Izklopljeno)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Zvok sprožilca)
Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku sprožilca.
(Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Pisk)
Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku gumbov ali
menjavi načinov. (Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvok AF)
Izberite zvok, ki se predvaja, ko sprožilec pritisnete
do polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Start Image
(Začetna slika)
Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu
fotoaparata.
●● Off (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže.
●● Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika,
shranjena v notranjem pomnilniku.
●● User Image (Uporabniška slika): Prikaže se slika,
ki jo določite sami. (str. 60)
●● V spomin bo shranjena zgolj ena slika User
Image (Slika uporabnika).
●● Če za sliko User Image (Sliko uporabnika)
izberete novo fotografijo ali, če fotoaparat
ponastavite se trenutna slika izbriše.
Display
Brightness
(Svetlost
zaslona)
Quick View
(Hitri ogled)
Dodatki
75
Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*,
Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo))
Normal (Običajno) je nastavljeno v načinu za
predvajanje, tudi če izberete Auto (Samodejno).
Nastavite čas za ogled zajete slike, preden se
fotoaparat vrne v način za fotografiranje.
(Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s),
3 sec (3 s))
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Power Save
(Varčevanje
energije)
Opis
Settings (Nastavitve)
* Privzeto
Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat
samodejno preklopi v način varčevanja energije
(pritisnite kateri koli gumb, da izključite način
varčevanja energije. (Off (Izklopljeno)*,
On (Vklopljeno))
Element
Opis
Formatirajte pomnilniško kartico (vse datoteke,
vključno z zaščitenimi, se izbrišejo).
(Yes (Da), No (Ne))
Format
(Formatiraj)
Če je način varčevanja energije izključen in če
približno 30 sekund ne izvedete nobenega dejanja,
se bo glavni zaslon zameglil, da bi se življenjska
doba baterije podaljšala.
Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih
različnih proizvajalcev, če jo uporabljate z
bralnikom pomnilniških kartic ali če jo formatirate
z računalnikom, fotoaparat mogoče ne bo prebral
kartice pravilno. Pred uporabo jo formatirajte.
Reset
(Ponastavi)
Ponastavite menije in možnosti fotografiranja
(datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne
ponastavijo). (Yes (Da), No (Ne))
Language
(Jezik)
Izberite jezik, v katerem se prikazuje besedilo na
zaslonu.
Time Zone
(Časovni pas)
Izberite regijo in nastavite poletni čas.
Date/Time Set
Nastavite datum in uro.
(Date/Time Set)
Date Type
(Vrsta datuma)
Dodatki
76
Izberite vrsto datuma. (Off (Izklopljeno)*, dd/mm/
yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd)
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke.
●● Reset (Ponastavi): Nastavite, da se številke
datotek začnejo z 0001, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
●● Series (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek
nadaljujejo od prejšnje številke naprej, ko
vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate
pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
File No.
(Št. datoteke)
* Privzeto
Element
Imprint
(Natis)
Opis
Nastavite tiskanje datuma in časa na fotografije.
(Off (Izklopljeno)*, Date (Datum),
Date & Time (Datum in čas))
●● Datum in čas sta prikazana v spodnjem
desnem kotu fotografije v rumeni barvi.
●● Nekateri modeli tiskalnikov ne podpirajo
tiskanja datuma in časa.
Nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi, ko ga
ne uporabljate. (Off (Izklopljeno), 1 min, 3 min*,
5 min, 10 min)
●● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto
ime prve datoteke pa SAM_0001.
●● Številka datoteke se povečuje za eno od
SAM_0001 do SAM_9999.
●● Številka mape se povečuje za eno od
100PHOTO do 999PHOTO.
●● V eno mapo lahko shranite največ 9999
datotek.
●● Fotoaparat določa imena datotek v skladu s
standardom DCF (Digital rule for Camera File
system). Če namenoma spremenite imena
datotek, jih fotoparat mogoče ne bo mogel
predvajati.
Auto Power
Off (Samodejni
izklop)
Dodatki
●● Ta nastavitev se ne spremeni, tudi če
zamenjate baterijo.
●● Fotoaparat se ne izklopi samodejno, če:
-- je povezan z računalnikom ali tiskalnikom
-- predvajate diaprojekcijo ali video posnetek
-- snemate zvočno beležko
AF Lamp
(Lučka AF)
Nastavite lučko za pomoč pri izostritvi v temi.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Video Out
(Video izhod)
Nastavite izhod video signala glede na regijo.
●● NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan,
Mehika.
●● PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Nemčija,
Anglija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija,
Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska,
Norveška.
77
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
USB
Nastavite funkcijo, ki jo želite uporabljati, ko
fotoparat povežete z računalnikom ali tiskalnikom
prek kabla USB.
●● Auto (Samodejno)*: Fotoparat nastavi način USB
samodejno.
●● Computer (Računalnik): Fotoaparat je povezan
z računalnikom za prenos datotek.
●● Printer (Tiskalnik): Fotoaparat je povezan s
tiskalnikom za tiskanje datotek.
Vrsta baterije
Nastavite optimalno okolje za lastnostni izbranih
baterij. (Alkaline*, Ni-MH)
Dodatki
78
Sporočila o napakah
Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.
Sporočilo o napaki
Priporočeni postopek
Card Error
(Napaka kartice)
●● Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
●● Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
vstavite.
●● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 76)
Odklenite pomnilniško kartico.
Card Locked
(Kartica je
zaklenjena)
Card not supported. Vstavljene pomnilniške kartice fotoaparat ne
(Nepodprta kartica)
podpira. Vstavite ustrezno pomnilniško kartico.
DCF Full Error
(DCF poln)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v
računalnik in jo nato formatirajte. (str. 76)
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite
servisni center.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full
(Pomnilnik poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
No Image File
(Ni slikovnih datotek) kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Insert Card
(Vstavite kartico)
Za fotografiranje potrebujete pomnilniško
napravo. Vstavite pomnilniško kartico.
Dodatki
79
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Obrišite z mehko, suho krpo.
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z
mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega praha, nanesite
tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite
objektiv.
●● Naprave nikoli ne čistite z razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko
poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
●● Ne pritiskajte na pokrov objektiva ali uporabljajte izpihovalnika na
pokrovu objektiva.
Dodatki
80
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Zmogljivost pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev
fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice
SD z zmogljivostjo 1 GB:
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabljate
Uporabljate lahko pomnilniške kartice SD (Secure Digital) ali
SDHC (Secure Digital High Capacity).
Velikost Super Fine
168
Priključek
F
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
Stikalo za zaščito
pred pisanjem
Nalepka (spredaj)
S stikalom za zaščito pred pisanjem kartic SD in SDHC
lahko preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol,
če ga želite zakleniti, ali navzgor, če ga želite odkleniti. Ko
fotografirate, odklenite kartico.
*
V
i
d
e
o
Fine
Normal
30 FPS
15 FPS
238
362
-
-
195
267
407
-
-
229
305
477
-
-
244
326
515
-
-
362
489
699
-
-
543
674
752
-
-
978
1086
1221
-
pribl.
26’ 50’’
pribl.
65’ 16’’
-
-
-
pribl.
13’ 35’’
-
-
-
pribl.
32’ 57’’
* Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate zoom.
Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Dodatki
81
Vzdrževanje fotoaparata
O bateriji
Opombe o polnjenju baterije
●● Če indikatorska lučka ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
●● Ne vlecite napajalnega kabla, kadar ga želite izklopiti iz vtičnice.
Lahko bi prišlo do požara ali električnega šoka.
●● Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni
baterijo. Polnite baterijo, dokler indikatorska lučka ne začne svetiti
zeleno.
●● Če indikatorska lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite
kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
●● Ko fotoaparat priključite na računalnik, fotoaparata ni mogoče polniti
pri prenizkih (pod 0 °C) ali previsokih temperaturah (nad 40 °C).
●● Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko indikatorska lučka zasveti oranžno. Polnenje se začne, ko se
baterija ohladi.
Bodite pozorni, da ob ponovni uporabi uporabite baterije za
polnjenje. Spodaj so navedene baterije, ki so primerne za ta
fotoaparat.
Tehnični podatki baterije
Model
SNB-2512
Vrsta
Ni-MH
Zmogljivost celic
2500mAh
Napetost
1,2V x 2
Čas polnjenja
(če je fotoaparat izklopljen)
Približno 300 minut
(uporaba za SBC-N2)
Dodatki
82
Vzdrževanje fotoaparata
●● Uporabljajte baterijo s pravilnimi specifi kacijami za
fotoaparat.
●● Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi
predmeti.
●● Baterije ne izpostavljajte visokemu tlaku ali silam
stiskanja.
●● Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem, na primer
takšnim, ki nastanejo pri padcu na tla z velike višine.
●● Baterije ne izpostavljajte temperaturam, ki znašajo 60 °C
(140 °F) ali več.
●● Baterija ne sme priti v stik z vlago ali tekočinami.
●● Baterij ne smete izpostavljati visokim temperaturam, na
primer soncu, ognju ali podobno.
●● Alkalnih baterij ne polnite. To lahko povzroči eksplozijo
ali požar.
Nemarno ali nepravilno ravnanje z baterijo lahko
povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi lastne
varnosti upoštevajte spodnja navodila za pravilno
ravnanje z baterijo:
●● Če z baterijo ne ravnate pravilno, jo lahko raznese ali
pa eksplodira. Če opazite, da je baterija deformirana,
razpokana ali pa so na njej kakršne koli druge
nepravilnosti, jo takoj nehajte uporabljati in stopite v stik
s proizvajalcem.
●● Uporabljajte samo takšne polnilce in adapterje za
baterije, ki so pristni in ki jih priporočajo proizvajalci.
Baterijo polnite samo tako, kot je opisano v tem
uporabniškem priročniku.
●● Baterije ne postavljajte v bližino ogrevalnih naprav in je
ne puščajte v okolju, kjer je zelo toplo, kot je na primer
poleti v zaprtem avtu.
●● Baterije ne polagajte v mikrovalovno pečico.
●● Baterije ne shranjujte v vročih, vlažnih prostorih, na
primer v termalnih kopališčih ali v prostorih s tuši.
●● Naprave ne postavljajte na vnetljive površine, kakršne so
posteljnina, preproge ali električne odeje, za dalj časa.
●● Ko je naprava vključena, je ne puščajte v zaprtem
prostoru dalj časa.
●● Priključki baterije ne smejo priti v stik s kovinskimi
predmeti, kakršni so na primer ogrlice, kovanci, ključi
ali ure.
Smernice za odstranjevanje
●● Pri odstranjevanju baterije bodite pazljivi.
●● Ne odlagajte je v ogenj.
●● Predpisi o odstranjevanju se lahko razlikujejo glede na
posamezno državo ali regijo. Baterijo odstranite v skladu
z vsemu lokalnimi in državnimi predpisi.
Smernice za polnjenje baterije
Baterijo polnite le na način, opisan v teh navodilih za
uporabo. Če baterije ne polnite pravilno, se lahko vžge ali
eksplodira.
Dodatki
83
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za
odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoparat se ne vklopi
●● Vstavite baterijo.
●● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
●● Napolnite baterijo.
Težava
Priporočeni postopek
Fotografiranje ni
mogoče
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
●● Napolnite baterijo.
●● Fotoaparat je lahko v načinu varčevanja
energije. (str. 76)
●● Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi udarca.
Znova vklopite fotoaparat.
●● Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ali vstavite novo
kartico.
●● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 76)
●● Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite
novo.
●● Vklopite fotoaparat.
●● Napolnite baterijo.
●● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
●● Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih
temperaturah (pod 0 °C). Shranite
baterijo na toplo, na primer v žep.
●● Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izprazni baterijo. Po
potrebi znova napolnite baterijo.
●● Baterije so potrošni deli, ki jih je treba
zamenjati po določenem času. Če se
baterija hitro prazni, kupite novo.
Bliskavica ne deluje
●● Bliskavica je nastavljena na Off
(Izklopljeno). (str. 38)
●● Bliskavice ne morete uporabljati v načinih
, in
oziroma v nekaterih načinih
.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične
elektrike. To ni napaka fotoaparata.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju nastavitev
zaslona. (str. 76)
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Dodatki
84
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
Zaslon fotoaparat
deluje slabo
Če uporabljate fotoaparat pri nizkih
temperaturah, je mogoče, da zaslon ne
deluje pravilno ali da se razbarva.
Če želite boljše delovanje zaslona,
uporabljajte fotoaparat pri običajnih
temperaturah.
Priporočeni postopek
●● Izklopite bliskavico. (str. 38)
Fotografija je presvetla ●● Fotografija je preosvetljena. Prilagodite
vrednost osvetlitve. (str. 45)
Napaka na pomnilniški
kartici
Pomnilniška kartica ni ponastavljena.
Formatirajte kartico. (str. 76)
Datotek ni mogoče
predvajati
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat
mogoče ne bo mogel predvajati (ime mora
ustrezati standardu DCF). Če pride do te
težave, predvajajte datoteke v računalniku.
Fotografija je
zamegljena
●● Nastavljena možnost izostritve mora biti
primerna za fotografije od blizu. (str. 40)
●● Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 80)
●● Motiv mora biti v dosegu bliskavice.
(str. 87)
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok
za nenaravne barve. Izberite ustrezno
nastavitev beline glede na vir svetlobe.
(str. 46)
Fotografija je premalo osvetljena.
●● Vklopite bliskavico. (str. 38)
Fotografija je pretemna ●● Prilagajanje občutljivosti filma ISO.
(str. 39)
●● Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 45)
Dodatki
Televizor ne prikazuje
fotografij
●● Preverite, ali je fotoaparat pravilno
povezan z zunanjim monitorjem prek
kabla A/V.
●● Na pomnilniški kartici morajo biti
fotografije.
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
●● Preverite, ali je kabel USB povezan
pravilno.
●● Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.
●● Preverite, ali uporabljate podprt
operacijski sistem.
Računalnik odklopi
fotoaparat med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična
elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova
priklopite.
85
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Računalnik ne more
predvajati video
posnetkov
●● Odvisno od programov predvajalnika
videoposnetkov, se video datoteke morda
ne bodo predvajale. Če želite predvajati
video datoteke s fotoaparatom, namestite
in uporabljajte program Intelli-studio v
računalniku. (str. 65)
●● Preverite, ali je kabel USB pravilno
priključen.
Program Intelli-studio
ne deluje pravilno
●● Zaprite program Intelli-studio in ga
zaženite znova.
●● Programa Intelli-studio ni mogoče
uporabljati skupaj z računalniki
Macintosh.
●● Glede na tehnične podatke računalnika
in računalniško okolje se program morda
ne bo zagnal samodejno. V tem primeru
v računalniku kliknite Start →
Moj računalnik → Intelli-studio →
iStudio.exe.
Dodatki
86
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Vrsta
Efektivno število
slikovnih pik
Skupno število
slikovnih pik
Čas osvetlitve
●● Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8–1/2000 sekunde
●● Program (Programirano): 1–1/2000 sekunde
●● Night (Nočni posnetki): 8–1/2000 sekunde
●● Fireworks (Ognjemet): 2 sekundi
1/2,3 palca (pribl. 7,81 mm) CCD
pribl. 12,21 milijona
pribl. 12,24 milijona
Osvetlitev
Objektiv
Goriščna razdalja
Samsung 5X Leča za povečavo f = 4,9–24,5 mm
(ustreza 35-milimetrskemu filmu: 27–135 mm)
Razpon stopenj F F3,5 (W)–F5,9 (T)
Digitalna
povečava
●● Način slike: 1,0 X–3,0 X
●● Način predvajanja: 1,0 X–12,5 X (odvisno od velikosti
slike)
Nadzor
Program AE
Merjenje
Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno),
Center-weighted (Sredinsko uteženo)
Izravnava
±2 EV (v korakih 1/3 EV)
Občutljivost ISO
Samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Bliskavica
Zaslon
Vrsta
TFT LCD
Funkcija
3,0 palčni (7,6 cm), 230K
Način
Izostritev
Vrsta
Doseg
Doseg
Samodejno ostrenje TTL
(Multi AF (Večpodročna), Center AF (Središčna),
Face Detection AF (Zaznavanje obrazov))
Širokokotni (W)
Telefoto (T)
Normal
od 80 cm do
neskončnosti
od 100 cm do
neskončnosti
Makro
5–80 cm
–
Samodejni
makro
od 5 cm do
neskončnosti
od 100 cm do
neskončnosti
Off (Izklopljeno), Auto (Samodejno), Red-eye (Rdeče
oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna
sinhronizacija), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
rdečih oči)
●● ŠIROKOKOTNI: 0 ,5 m–3,0 m
(samodejna občutljivost ISO)
●● TELEFOTO: 0 ,7 m–2,0 m
(samodejna občutljivost ISO)
Čas pred
pribl. 5 s (odvisno od stanja baterije)
ponovno uporabo
Preprečevanje tresenja
Digitalna stabilizacija slike (DIS)
Dodatki
87
Tehnični podatki fotoaparata
●● Oblika: MJPEG (najdaljši snemalni čas: 2 ur)
●● Velikost: 640X480, 320X240
●● Frame Rate (Hitrost snemanja): 30 FPS (30 slik/s),
Učinek
●● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij):
Način za
fotografiranje
Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest
(Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno),
Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ),
Custom RGB (RGB po meri)
●● Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness
(Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Nastavitev beline
Videoposnetki
(pri povečavi se zvok ne posname)
●● Urejanje videoposnetkov (vdelano): začasna
ustavitev med snemanjem, zajemanje slik,
izrezovanje časa
Predvajanje
Auto WB (Samodejna nastavitev), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy
(Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna
L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)
Vrsta
Natis datuma
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)
Urejanje
Fotografiranje
●● Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (belo, makro
Fotografije
15 FPS (15 slik/s)
●● Voice (Zvok): Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)
barve, portret, nočni portret, portret z osvetlitvijo od
zadaj, makro portret, osvetlitev od zadaj, pokrajina,
akcija, stojalo, noč, makro, makro besedilo, modro
nebo, sončni zahod, naravna zelena), Program
(Programirano), DIS, Scene (Prizor) (Beauty Shot
(Lepotni posnetek), Frame Guide (Vodnik za
uokvirjanje), Night (Noč), Portrait (Portret), Children
(Otroci), Landscape (Pokrajina), Close Up (Bližnji
posnetek), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod),
Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev od zadaj),
Fireworks (Ognjemet), Beach & Snow (Plaža in sneg))
●● Drive (Zaporedno): Single (Enojno), Continuous
(Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB
●● Timer (Sprožilec): 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi),
Double (Dvojno), Motion Timer (Senzor gibanja)
Učinek
Posamezna slika, sličice, diaprojekcija,
filmski posnetek, pametni album
*K
ategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date
(Datum), Color (Barva), Week (Teden)
Resize (Spreminjanje velikosti), Rotate (Vrtenje), Photo
Style Selector (Izbiranje slogov fotografij), Image Adjust
(Prilagoditev slike)
●● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij):
Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest
(Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno),
Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ),
Custom RGB (RGB po meri)
●● Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB, Red-eye
Fix (Odstranjevanje rdečih oči), Face Retouch
(Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Contrast
(Kontrast), Saturation (Nasičenost), Add Noise
(Dodajanje šuma)
Zvočni posnetek
●● snemanje zvoka (največ 10 ur)
●● zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund)
Dodatki
88
Tehnični podatki fotoaparata
Shranjevanje
Mediji
Oblika datoteke
Velikost slike
Vir napajanja
Zunanji pomnilnik (izbirni):
kartice SD (zagotovljeno do 2 GB)
kartice SDHC (zagotovljeno do 8 GB)
●● Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
●● Videoposnetek: AVI (MJPEG)
●● Zvok: WAV
za kartico SD z zmogljivostjo 1 GB
Super Fine
Fine
Normal
4000 X 3000
168
238
362
3984 X 2656
195
267
407
3968 X 2232
229
305
477
3264 X 2448
244
326
515
2592 X 1944
362
489
699
2048 X 1536
543
674
752
1024 X 768
978
1086
1221
Baterija za
polnjenje
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
Mere (Š x V x G)
96,0 × 61,5 × 23,4 mm (brez izbočin)
Teža
141 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0 - 40 °C
Delovna vlažnost
5 - 85 %
Programska oprema
Intelli-studio
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Te številke so bile izmerjene v Samsungovih običajnih
pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje
fotografiranja in nastavitve fotoaparata.
Vmesnik
Vmesnik za
digitalni izhod
USB 2.0
Avdio izhod
Mono (notranji zvočnik), Mono (mikrofon)
Video izhod
NTSC, PAL (na izbiro)
SNB-2512B KIT (Opcijsko)
(2xAA Ni-MH bateriji in polnilnik)
Dodatki
89
Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
sistemom za vračanje baterij)
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
zbiranjem odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in
njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha
delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte
odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno
uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v
kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več
o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in
pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati
skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem
izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko
prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so
vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi
stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen
način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni
lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in
spodbujate ponovno uporabo materialov.
PlanetFirst predstavlja zavezo družbe Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni
odgovornosti skozi ekološko usmerjene poslovne in
upravne dejavnosti.
Dodatki
90
Stvarno kazalo
A
Čiščenje
Objektiv 80
Ohišje 80
Zaslon 80
ACB
V načinu za fotografiranje 45
V načinu za predvajanje 62
Avtoportret 43
B
Baterija
Polnjenje 82
Tehnični podatki 82
Bliskavica
Dosvetlitev 39
Izklopljeno 38
Odstranjevanje učinka rdečih
oči 39
Počasna sinhronizacija 39
Samodejno 39
Učinek rdečih oči 39
Brisanje datotek 55
G
L
Glasnost 75
Ločljivost
gumb MENI 14
Gumb za navigacijo 14
D
Gumb za predvajanje 16
Date/Time Set 76
Gumb za zoom 14
Diaprojekcija 56
Digitalna stabilizacija slike 30
H
Digitalni zoom 22
Hitri ogled 75
Dolg čas osvetlitve 29
Hitrost snemanja 31
DPOF 63
I
F
Icons 17
Formatiraj 76
Intelli-studio 68
Fotografiranje nasmeška 43
K
Funkcijski gumb 14
Kakovost fotografije 35
Č
Fotografija 35
Video 35
Lučka AF 77
M
Makro 40
Merjenje
Sredinsko uteženo 46
Točkovno 46
Večpodročno 46
MJPEG 88
N
Način DIS 30
Način lepotnega posnetka 28
Način Program 31
Način za fotografiranje
DIS 30
Čas osvetlitve 29
Dodatki
91
Stvarno kazalo
Pametno samodejno 26
Programirano 31
Scena 27
Video posnetek 31
Način za predvajanje 52
Naročanje tiskanja 63
Nastavitev beline 46
Nastavitve
Dostopanje 74
Fotoaparat 76
Zaslon 75
Zvok 75
Obrazne nepravilnosti 28
Za Mac 71
Za Windows 65
Odklop naprave 70
Prilagajanje
Ogled datotek
Kontrast
Diaprojekcija 56
Kot sličice 54
Na televizorju 64
Po kategorijah 53
V načinu za fotografiranje 50
V načinu za predvajanje 62
Nasičenost
V načinu za fotografiranje 50
V načinu za predvajanje 62
Opis funkcije 75
Ostrina 50
Svetlost 62
Osvetlitev 45
Prilagoditev slike
P
Natis 77
Pametni album 53
Nočni način 29
Pametni samodejni način 26
Pomnilniška kartica
O
Občutljivost filma ISO 39
Območje izostritve
Področni AF 41
Sredinski AF 41
Obračanje 60
SD 81
SDHC 81
Zmogljivost 81
ACB 62
Dodajanje šuma 62
Kontrast 62
Nasičenost 62
Odstranjevanje rdečih oči 62
Retuširanje obraza 62
Svetlost 62
Pritisk do polovice 6
Samodejno makro 40
S
Samodejna nastavitev
kontrasta (ACB) 45
Samosprožilec 36
Scenski način 27
Senzor gibanja 37
Servisni center 84
Simboli načinov 17
Slogi fotografij
V načinu za fotografiranje 49
V načinu za predvajanje 61
Snemanje
Video 31
Zvočna beležka 33
Sporočila o napakah 79
Ponastavitev 76
Povečava 56
Povečevanje 22
R
Spreminjanje velikosti 60
Razdalja izostritve
Sprožilec 29
Makro 40
Običajno (AF) 40
Prenos datotek
Dodatki
92
Svetlost obraza 28
Stvarno kazalo
Svetlost zaslona 75
Zaznavanje mežikanja 44
Snemanje 31
Video izhod 77
T
Video način 31
Tiskanje fotografij 72
Vir svetlobe (Nastavitev
beline) 46
Ton RGB
V načinu za fotografiranje 49
V načinu za predvajanje 61
Tresenje fotoaparata 23
U
Učinek rdečih oči
V načinu za fotografiranje 38
V načinu za predvajanje 62
Zaznavanje obrazov
Avtoportret 43
Fotografiranje nasmeška 43
Običajno 42
Zaznavanje mežikanja 44
Vodnik za uokvirjanje 29
Zvočna beležka
Predvajanje 58
Snemanje 33
Vrsta baterije 78
Vrsta datuma 76
Zvok AF 75
Vrsta zaslona 20
Vzdrževanje 80
Z
Urejanje 60
Začetna slika 60, 75
Utišanje
Zajem slike iz videoposnetka
58
Fotoaparat 16
Video 32
V
Video
Predvajanje 57
Zaporedni posnetki
Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo (AEB) 48
Neprekinjeno 48
Zajemanje gibanja 48
Zaščita datotek 54
Dodatki
93
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve
po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto
http://www.samsungimaging.com/ ali http://www.samsung.com/.
Download PDF