V teh navodilih za uporabo so podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno
preberite ta navodila za uporabo.
Ä Kliknite temo
Pogosta vprašanja
Hitro kazalo
User Manual
ST5000
Vsebina
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Možnosti fotografiranja
Predvajanje/urejanje
Dodatki
Stvarno kazalo
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Preprečite poškodbe oči pri fotografiranih osebah
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in
živali. Če sprožite bliskavico preblizu oči fotografirane osebe,
lahko pride do začasnih ali stalnih poškodb vida.
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali
drugo opremo
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
Opomba – opombe, namigi za uporabo ali dodatne
informacije
● Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril
Samsung. Nezdružljive baterije in polnilniki lahko povzročijo
resne telesne poškodbe ali okvare fotoaparata.
● Baterij nikoli ne zažigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij
upoštevajte lokalne predpise.
● Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na naprave za
gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji, ali
vanje. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
Varnostna opozorila
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu gorljivih ali
eksplozivnih plinov in tekočin
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih
ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin
in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in
njegovimi dodatki.
Varnostni ukrepi
S fotoaparatom ravnajte in ga shranjujte previdno in
odgovorno
Fotoaparat hranite zunaj dosega otrok in živali
● Pazite, da se fotoaparat ne zmoči – tekočine lahko povzročijo
resne okvare. Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.
Okvare zaradi vode lahko izničijo garancijo proizvajalca.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi
fizične poškodbe.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
● Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam. Daljša izpostavljenost sončni
svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne
poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
● Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih,
vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti
okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
● Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma
korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
● Zaščitite fotoaparat pred peskom in umazanijo, ko ga
uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
● Zaščitite fotoaparat pred udarci, grobim ravnanjem in pretiranimi
vibracijami, da se ne poškoduje.
● Bodite previdni, ko povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate
baterije in pomnilniške kartice. Vklapljanje priključkov na silo,
nepravilno povezovanje kablov ter neustrezno vstavljanje
baterij in pomnilniških kartic lahko poškoduje vrata, priključke in
dodatke.
● Ne vstavljajte tujih predmetov v kateri koli del, režo ali dostopno
točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih
zaradi nepravilne uporabe.
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred
okvarami
● Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali
visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F).
Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in
povzročijo okvare pomnilniških kartic.
● Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj
se lahko tako ustvari povezava med poloma + in - in baterija se
lahko začasno ali trajno poškoduje.
● Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami,
umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z
mehko krpo, preden jo vstavite nazaj v fotoaparat.
● Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v režo
pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo
fotoaparat.
● Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparat
izklopite.
● Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
● Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi
fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte
s svojim fotoaparatom.
● Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali
pomnilniške kartice.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Pri uporabi fotoaparata v vlažnih okoljih bodite previdni
Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril
Samsung
Ko prenašate fotoaparat iz hladnega okolja v toplo in vlažno
okolje, lahko na občutljivem elektronskem vezju in pomnilniški
kartici nastane kondenzacija. V tem primeru počakajte vsaj eno
uro, da vlaga izhlapi, in šele nato začnite uporabljati fotoaparat.
Z uporabo nezdružljive dodatne opreme lahko poškodujete
fotoaparat, povzročite poškodbe ali izničite garancijo.
Zaščitite objektiv fotoaparata
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno
● Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko
to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
● Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite
objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali
škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Pomembne informacije v zvezi z uporabo
Popravilo fotoaparata zaupajte le pooblaščenemu servisu
Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav
tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki
nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.
Zagotovite največjo življenjsko dobo baterije in polnilnika
● Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
● Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste
morali pred uporabo znova napolniti.
● Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.
● Baterije uporabljajte le v skladu z navodili.
3
Zgradba navodil za uporabo
Osnovne funkcije
Podatki o avtorskih pravicah
11
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih
funkcijah fotografiranja.
● Microsoft Windows in logotip Windows sta registrirani blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation.
● Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Corporation.
● HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia
Interface« so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
družbe HDMI Licensing LLC.
Napredne funkcije
28
Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete
fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.
Možnosti fotografiranja
38
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu
za fotografiranje.
● Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za
uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila
zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
● Za informacije o licenci odprtega vira glejte
»OpenSourceInfo.pdf« na priloženem CD-ROM-u.
Predvajanje/urejanje
62
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke
ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati
s foto tiskalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim
televizorjem ali televizorjem HDTV.
Dodatki
Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih
podatkih in namigih za vzdrževanje.
4
90
Oznake, uporabljene v teh navodilih
Način za fotografiranje
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Oznaka
Ikona
Funkcija
Smart Auto
(Pametno samodejno)
S
Dodatne informacije
Auto (Samodejno)
a
Varnostna opozorila in ukrepi
Program
p
Scene (Scena)
s
DUAL IS
(Dvojna stabilizacija)
d
Smart Scene Detection
(Pametno zaznavanje scene)
D
Movie (Video posnetek)
v
[ ]
Gumbi fotoaparata; na primer: [Sprožilec] (predstavlja
sprožilec)
( )
Številka strani, na kateri so dodatne informacije
“
Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v
(to pomeni, da morate
koraku; na primer: Izberite > “
)
izbrati možnost >, nato pa še
*
Opomba
Ikone načina fotografiranja
Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih
načinih. Način s morda ne podpira funkcij za vse scene.
Krajšave, uporabljene v teh navodilih
Primer:
Na voljo v načinih
Program, DUAL IS
(Dvojna stabilizacija),
Movie (Video posnetek)
in Smart Scene
Detection (Pametno
zaznavanje scene).
5
Krajšava
Razlaga
ACB
Samodejna nastavitev kontrasta
AEB
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo
AF
Samodejna izostritev
DIS
Digitalna stabilizacija slike
DPOF
Digitalni format naročila za tiskanje
EV
Vrednost osvetlitve
OIS
Optična stabilizacija slike
WB
Nastavitev beline
Izrazi, uporabljeni v teh navodilih
Pritiskanje sprožilca
Osvetlitev
● Pritisk [Sprožilec] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice
● Pritisk [Sprožilec]: pritisnite sprožilec do konca
Osvetlitev določi količina svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo
sprožilca in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve
postanejo fotografije bolj temne ali svetle.
Pritisk [Sprožilec] do polovice
Običajna osvetlitev
Pritisk [Sprožilec]
Motiv, ozadje in kompozicija
● Motiv: glavni motiv na sliki, npr. oseba, žival ali predmet
● Ozadje: predmeti okoli motiva
● Kompozicija: kombinacija motiva in ozadja
Ozadje
Kompozicija
Motiv
6
Prevelika osvetlitev
Pogosta vprašanja
Na pogosta vprašanja lahko dobite odgovore. Rešite težave z nastavitvijo možnosti fotografiranja.
Oči osebe so rdeče.
To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.
Red-eye (Učinek rdečih oči) ali
Red-eye Fix (Odstranjevanje
● Nastavite možnost bliskavice na
rdečih oči). (str. 43)
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) v meniju za urejanje.
● Če ste fotografijo že posneli, izberite
(str. 78)
Na fotografijah so
madeži prahu.
Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico.
● Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih.
● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 44)
Fotografije so
zamegljene.
Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali pa fotoaparata ne držite pravilno.
● Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 26)
● Uporabite način d. (str. 33)
Fotografije so lahko
zamegljene, če
fotografirate ponoči.
Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve.
Zato je težko držati fotoaparat pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparata.
Night (Noč) v načinu s. (str. 32)
● Izberite
● Vklopite bliskavico. (str. 43)
● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 44)
● Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Motivi so pretemni, ker
so osvetljeni od zadaj.
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med svetlimi in temnimi območji velik kontrast, je motiv na
fotografiji lahko zasenčen.
● Ne fotografirajte proti soncu.
Backlight (Osvetlitev od zadaj) v načinu s. (str. 30)
● Izberite
● Nastavite možnost bliskavice na Fill in (Dosvetlitev). (str. 43)
● Prilagodite osvetlitev. (str. 53)
● Nastavite samodejno nastavitev kontrasta (ACB). (str. 54)
Spot (Točkovno) če je svetel motiv na sredini fotografije. (str. 55)
● Nastavite merjenje na
7
Hitro kazalo
Fotografiranje ljudi
Fotografiranje besedil, žuželk in rož
● s način > Beauty Shot (Lepotni posnetek),
Portrait (Portret), Children (Otrok) f 30
● s način > Close Up (Bližnji posnetek),
Text (Besedilo) f 30
● Red-eye (Učinek rdečih oči), Red-eye Fix
(Odstranjevanje rdečih oči) (za preprečitev ali popravo
učinka rdečih oči) f 43
● Macro (Makro), Auto Macro (Samodejno makro)
(za bližnje posnetke) f 45
● White Balance (Nastavitev beline) (prilagajanje barvnega
odtenka) f 56
● Face Detection (Zaznavanje obrazov) f 48
Fotografiranje ponoči ali v temi
● s način > Night (Noč), Dawn (Zora),
Fireworks (Ognjemet) f 30
● Možnosti bliskavice f 43
● Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na
svetlobo) f 44
Fotografiranje aktivnih dejanj
● Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje
gibanja) f 58
Prilagajanje osvetlitve (svetlost)
● Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na
svetlobo) f 44
● EV (za nastavitev osvetlitve) f 53
● ACB (za dosvetlitev motiva pri svetlem ozadju) f 54
● Metering (Merjenje)f 55
● AEB (posnamete 3 fotografije iste scene z različnimi
osvetlitvami) f 58
Dodajanje različnih učinkov
● Slogi fotografij (za dodajanje odtenkov) f 59
● Učinki pametnega filtra f 60
● Prilagajanje slike (za prilagajanje nasičenosti,
ostrine ali kontrasta) f 61
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
● Optična stabilizacija slike (OIS) f 25
● d način f 33
8
● Ogled datotek po kategorijah
v pametnem albumu f 66
● Brisanje vseh datotek na
pomnilniški kartici f 68
● Ogled datotek v obliki
diaprojekcije f 70
● Ogled datotek z običajnim
televizorjem ali televizorjem
HDTV f 80
● Povezovanje fotoaparata z
računalnikom f 82
● Prilagajanje zvoka in glasnosti
f 92
● Prilagajanje svetlosti zaslona
f 92
● Spreminjanje jezika f 93
● Nastavitev datuma in ure
f 93
● Formatiranje pomnilniške
kartice f 93
● Odpravljanje težav f 102
Vsebina
Uporaba načina Program (Program) ........................................ 34
Snemanje video posnetka ........................................................ 34
Uporaba pametnega zaznavanja scene ................................... 36
Snemanje zvočnih beležk ........................................................ 37
Snemanje zvočne beležke ....................................................... 37
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ........................................ 37
Osnovne funkcije ................................................................. 11
Vsebina paketa ........................................................................ 12
Deli fotoaparata ........................................................................ 13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ............................... 15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ..................................... 16
Polnjenje baterije ...................................................................... 16
Vklop fotoaparata ..................................................................... 16
Prve nastavitve ......................................................................... 17
Poučne ikone ........................................................................... 18
Uporaba zaslona na dotik ........................................................ 19
Izbira načina fotografiranja ....................................................... 20
Izbira načina fotografiranja z uporabo prepoznavanja gibanja . 21
Nastavitev zaslona na dotik in zvoka ....................................... 22
Nastavitev vrste zaslona za zaslon na dotik ............................. 22
Nastavitev zvoka ...................................................................... 22
Fotografiranje ........................................................................... 23
Povečevanje ............................................................................. 24
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) ................................. 25
Namigi za jasne fotografije ....................................................... 26
Možnosti fotografiranja ....................................................... 38
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ................................................ 39
Izbiranje ločljivosti ..................................................................... 39
Izbiranje kakovosti slike ............................................................ 40
Uporaba samosprožilca ........................................................... 41
Fotografiranje v temi ................................................................ 43
Preprečevanje učinka rdečih oči ............................................... 43
Uporaba bliskavice ................................................................... 43
Prilagajanje občutljivosti filma ISO ........................................... 44
Spreminjanje načina izostritve ................................................. 45
Uporaba načina makro ............................................................. 45
Uporaba samodejne izostritve .................................................. 45
Uporaba pametne izostritve z dotikom ..................................... 46
Uporaba fotografiranja z enim dotikom ..................................... 47
Prilagajanje območja izostritve ................................................. 47
Uporaba zaznavanja obrazov .................................................. 48
Zaznavanje obrazov ................................................................. 48
Fotografiranje avtoportretov ..................................................... 49
Fotografiranje nasmeška .......................................................... 49
Zaznavanje mežikanja z očmi .................................................. 50
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov .......................... 50
Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezd) .......................... 51
Napredne funkcije ................................................................ 28
Načini za fotografiranje ............................................................ 29
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) ................. 29
Uporaba načina Scene (Scena) ............................................... 30
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) ..................... 31
Uporaba vodnika za uokvirjanje ............................................... 32
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč) ............................. 32
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija) ....................... 33
9
Vsebina
Prilagajanje svetlosti in barv .................................................... 53
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) ............................................ 53
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) ................................. 54
Spreminjanje možnosti merjenja .............................................. 55
Izbiranje vira svetlobe (Nastavitev beline) ................................ 56
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ................................. 58
Popravljanje fotografij .............................................................. 59
Dodajanje slogov fotografij ....................................................... 59
Uporaba učinkov pametnega filtra ............................................ 60
Prilagajanje fotografij ................................................................ 61
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem
HDTV ........................................................................................ 80
Prenos datotek v računalnik (za Windows) ............................. 82
Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio .................... 83
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega
diska ......................................................................................... 85
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ...................................... 86
Prenos datotek v računalnik (za Mac) ..................................... 87
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge) .................... 88
Predvajanje/urejanje ........................................................... 62
Meni Settings (Nastavitve) ....................................................... 91
Dostopanje do menija nastavitev .............................................. 91
Sound settings (Nastavitve zvoka) ........................................... 92
Display settings (Nastavitev prikaza) ........................................ 92
Camera settings (Nastavitve fotoaparata) ................................ 93
Sporočila o napakah ................................................................ 96
Vzdrževanje fotoaparata .......................................................... 97
Čiščenje fotoaparata ................................................................. 97
O pomnilniških karticah ............................................................ 98
O bateriji ................................................................................... 99
Preden se obrnete na servisni center .................................... 102
Tehnični podatki fotoaparata .................................................. 105
Stvarno kazalo ....................................................................... 109
Dodatki ................................................................................... 90
Predvajanje .............................................................................. 63
Vklop načina predvajanja ......................................................... 63
Ogled fotografij ......................................................................... 69
Predvajanje video posnetka ..................................................... 71
Predvajanje zvočne beležke ..................................................... 72
Urejanje fotografije ................................................................... 74
Obračanje fotografije ................................................................ 74
Spreminjanje velikosti fotografij ................................................ 74
Dodajanje slogov fotografij ....................................................... 75
Uporaba učinkov pametnega filtra ........................................... 76
Dodajanje posebnih učinkov ..................................................... 77
Popravljanje težav pri osvetlitvi ................................................. 77
Urejanje portretov ..................................................................... 78
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ................................... 78
10
Osnovne funkcije
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.
Vsebina paketa ………………………………
12
Nastavitev zaslona na dotik in zvoka ……
Deli fotoaparata ………………………………
13
Nastavitev vrste zaslona za zaslon na dotik
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
15
Nastavitev zvoka ………………………………… 22
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ……
16
Fotografiranje …………………………………
Polnjenje baterije ………………………………… 16
Vklop fotoaparata
……………………………… 16
Prve nastavitve ………………………………
17
Poučne ikone …………………………………
18
Uporaba zaslona na dotik …………………
19
Izbira načina fotografiranja …………………
20
Izbira načina fotografiranja z uporabo
prepoznavanja gibanja ………………………… 21
22
… 22
23
Povečevanje ……………………………………… 24
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)
…… 25
Namigi za jasne fotografije …………………
26
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Fotoaparat
Napajalnik/kabel USB
Baterija za polnjenje
Navodila za uporabo (CD)
Kratka navodila
Podstavek
Pašček
Ilustracije so lahko drugačne od
dejanskih predmetov.
Dodatna oprema
Torbica za fotoaparat
Pomnilniška kartica
(microSDTM)
Polnilnik za baterijo
Kabel A/V
Osnovne funkcije
12
Kabel HDMI
Deli fotoaparata
Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.
Gumb POWER
Sprožilec
Mikrofon
Bliskavica
Pomožna lučka za AF/
lučka samosprožilca
Objektiv
Nastavek za stojalo
Zvočnik
Pokrov predalčka za baterijo
za vstavljanje pomnilniške kartice in baterije
Osnovne funkcije
13
Deli fotoaparata
Lučka stanja
● Utripa: pri shranjevanju fotografije ali video posnetka, med
branjem računalnika ali tiskalnika, pri neizostritvi
● Sveti: pri povezavi z računalnikom ali med izostritvijo
Gumb za predvajanje
Gumb za povečavo
● Povečanje ali pomanjšanje
● Povečanje dela fotografije ali ogled
datotek v obliki sličic
Vrata HDMI
Za priključitev kabla HDMI
Vrata USB in A/V
za priključitev kabla USB ali A/V
1
Zaslon na dotik
2
Osnovne funkcije
14
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Več o vstavljanju baterije in dodatne pomnilniške kartice microSDTM v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Nežno pritisnite, da kartica
skoči ven iz fotoaparata, in
jo nato potegnite iz reže.
Pomnilniška kartica
Pomnilniško kartico vstavite
tako, da so zlati kontakti
obrnjeni navzgor.
Zatič
baterije
Za sprostitev baterije
potisnite zatič navzgor.
Baterija
Baterijo vstavite tako, da je
Samsungov logotip obrnjen
navzdol.
Notranji pomnilnik se lahko uporablja za začasno shranjevanje, če
pomnilniška kartica ni vstavljena.
Osnovne funkcije
15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparata
Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB priključite
na napajalnik in nato konec kabla z indikatorsko lučko priključite
na fotoaparat.
Pritisnite [POWER], da vklopite ali izklopite fotoaparat.
● Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni
zaslon. (str. 17)
Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje
Pritisnite [Predvajanje]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za
predvajanje.
Indikatorska lučka
● Rdeča: baterija se polni.
● Zelena: baterija je povsem napolnjena.
Ko vklopite fotoaparat tako, da za približno 5 sekund pritisnete in
zadržite [Predvajanje], fotoaparat ne odda nobenega zvoka.
Osnovne funkcije
16
Prve nastavitve
Prikaže se začetni nastavitveni zaslon, ki vam omogoča konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.
1
2
3
4
Izberite Language (Jezik).
5
6
Izberite Date & Time (Datum in čas).
7
Izberite
Nastavite datum in čas, izberite obliko datuma ter izberite
.
Izberite jezik.
Izberite Time Zone (Časovni pas).
Izberite časovni pas in pritisnite
.
● Če želite nastaviti poletni čas, izberite
.
Osnovne funkcije
17
, če se želite vrniti v način za fotografiranje.
Poučne ikone
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.
Ikona
Opis
Ikona
Število fotografij, ki so na voljo
A
Snemalni čas, ki je na voljo
l
Notranji pomnilnik
B
A. Ikone stanja
Ikona
p
Opis
: baterija je povsem
napolnjena
●
: baterija je deloma
napolnjena
●
: baterija je prazna
●
●
●
●
●
●
●
Razmerje zooma
Način za fotografiranje
Sprožilec in čas osvetlitve
Zvočna beležka
Ločljivost fotografij
Okvirček za samodejno izostritev
Ločljivost video posnetkov
Tresenje fotoaparata
Merjenje
Nastavitev možnosti 1 (od 4)
Optična stabilizacija slike (OIS)
Trenutni datum in čas
Razmerje kadrov
Mrežne črte
Vrednost osvetlitve
Občutljivost filma ISO
Nastavitev beline
B. Ikone možnosti (dotik)
Ikona
Opis
Zaznavanje obrazov
Možnost bliskavice
Način Zaporedni posnetki
Možnost samodejne izostritve
Prilagajanje slike
(ostrina, kontrast, nasičenost)
Slogi fotografij
Možnost samosprožilca
Vrsta zaslona
Učinki pametnega filtra
Osnovne funkcije
18
: Prepoznavanje gibanja
● M: Možnosti fotografiranja in
meni nastavitev
Možnosti nastavitev fotografij
● : Vrednost osvetlitve
Vstavljena pomnilniška kartica
●
Opis
●
f
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
: Nastavitev beline
: Občutljivost filma ISO
: Ton obraza
: Retuširanje obraza
: Možnost območja izostritve
: Možnost zaznavanja obrazov
: Možnost urejanja pametnega
prepoznavanja obrazov
: Ločljivost fotografij
: Ločljivost video posnetkov
: Kakovost fotografije
: Razmerje kadrov
: Osvetlitev z ACB
: Možnost merjenja
: Vrsta zaporedja
: Slogi fotografij
: Učinki pametnega filtra
: Prilagajanje slike
(ostrina, kontrast, nasičenost)
●
: Dolg čas osvetlitve
●
: Optična stabilizacija slike (OIS)
●
: Snemanje zvoka
● <>: Naslednje možnosti
Uporaba zaslona na dotik
Naučite se osnovnih dejanj za uporabo zaslona na dotik. Zaslon na dotik deluje najbolje, če se ga dotikate z mehkim delom prsta.
Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so pisala ali svinčniki.
Tako lahko poškodujete zaslon.
Pomikanje
Za pomikanje v vodoravni smeri povlecite prst v levo ali desno.
● Kadar se zaslona dotikate in se po njem pomikate s prstom, se barve
spreminjajo. To ni okvara in je značilen pojav zaslona na dotik. Da
preprečite ta pojav, se dotikajte in se pomikajte s prstom zelo nežno.
● Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših dotikov pravilno, če:
- se dotaknete več elementov hkrati,
- uporabljate fotoaparat v zelo vlažnem okolju,
- uporabljate na fotoaparatu zaščitni film za LCD ali drug pripomoček
za LCD.
● Če fotoaparata ne uporabljate nekaj sekund, se zaslon zaradi
varčevanja z energijo zatemni.
Dotikanje
Z dotikom zaslona lahko izberete meni ali možnost.
EV
-2
-1
0
+1
+2
Uporaba znakov
Izvedite nekatere funkcije tako, da ukaze rišete na zaslon na dotik.
Znak
Opis
Narišite vodoravno črto v desno ali levo, da si
ogledate naslednjo ali predhodno datoteko.
Narišite X za izbris fotografije.
Narišite krog za obračanje fotografije.
Osnovne funkcije
19
Izbira načina fotografiranja
Izvedite več o izbiri načina fotografiranja. Vaš fotoaparat vam zagotavlja različne načine fotografiranja.
1
2
Izberite ikono načina.
Način
S
a
Auto (Samodejno): hitro in enostavno posnemite
fotografijo z najmanj nastavitvami. (str. 23)
p
Program: nastavite možnosti in posnemite fotografijo.
(str. 34)
s
Scene (Scena): posnemite fotografijo s
prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.
(str. 30)
d
DUAL IS (Dvojna stabilizacija): posnemite fotografijo
z možnostmi, primernimi za zmanjševanje tresljajev
fotoaparata. (str. 33)
D
Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scene):
posnemite video tako, da fotoaparat izbere zaznano
sceno. (str. 36)
v
Movie (Video posnetek): posnemite video posnetek.
(str. 34)
Izberite način.
Osnovne funkcije
20
Opis
Smart Auto (Pametno samodejno): posnemite
fotografijo tako, da fotoaparat izbere zaznano sceno.
(str. 29)
Izbira načina fotografiranja
Izbira načina fotografiranja z uporabo
prepoznavanja gibanja
Fotoaparat ima vgrajen senzor, občutljiv na gibanje, tako da lahko
z nagibom fotoaparata hitro preklopite v način za fotografiranje.
V načinu za fotografiranje imejte fotoaparat nagnjen, kadar se
.
ga dotikate in držite
Dostop do načina Movie (Video posnetek) (str. 34)
Dostop do načina Smart Auto
(Pametno samodejno) (str. 29)
Če držite fotoaparat vzporedno s tlemi, kot prikazuje slika,
prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.
Dostop do načina Program (str. 34)
Osnovne funkcije
21
Nastavitev zaslona na dotik in zvoka
Izvedite več o spreminjanju osnovnih nastavitev zaslona na dotik in zvoka glede na svoje želje.
Nastavitev vrste zaslona za zaslon na dotik
Nastavitev zvoka
1
V načinu za fotografiranje izberite
(V načinu za predvajanje izberite
Nastavite, ali želite, da fotoaparat med delovanjem proizvaja
določen zvok.
2
Izberite možnost.
.
.)
1
2
3
Full
4
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M.
Izberite
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Fotoaparat ne proizvaja zvokov.
On (Vklopljeno)
Fotoaparat proizvaja zvoke.
Izberite
Možnost Opis
Full (Polna): prikaže ime možnosti, ko izberete ikono.
Basic (Osnovna): prikaže ikone brez imena možnosti.
Ta možnost je na voljo le za način predvajanja.
Hide (Skrij): skrije ikone na zaslonu, če 3 sekunde
fotoaparata ne uporabljate (dotaknite se zaslona za
ponoven prikaz ikon).
Guide Line (Vodilna črta): prikazane so mrežne črte.
Mrežne črte so v pomoč pri poravnavi fotografije s
površino, kot je obzorje ali robovi zgradb. Ta možnost je
na voljo le v načinu za fotografiranje.
Osnovne funkcije
“ Beep Sound (Pisk).
Izberite možnost.
22
za preklop v prejšnji način.
Fotografiranje
Naučite se osnovnih dejanj za enostavno in hitro fotografiranje v samodejnem načinu.
1
Preverite, ali je fotoaparat v načinu a (Auto), kar
je’privzeti način za fotografiranje.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev.
● Če se pojavi zelen okvir, je motiv izostren.
● Če ni, izberite ikono načina “a.
2
Postavite motiv v okvir.
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Glejte stran 26 za namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije.
Osnovne funkcije
23
Fotografiranje
Povečevanje
Digitalni zoom
S prilagoditvijo zooma lahko posnamete fotografije od blizu.
Fotoaparat ima 7X optični in 5X digitalni zoom. Če uporabljate
oba, je povečava 35-kratna.
Če je indikator zooma v digitalnem obsegu, fotoaparat uporablja
digitalni zoom. Če je bila fotografija posneta v območju digitalnega
zooma, bo morda slabše kakovosti.
Obrnite [Zoom] v desno, da povečate svoj motiv. Obrnite [Zoom] v
levo, da ga pomanjšate.
Indikator za zoom
Razmerje zooma
Digitalno območje
Optično območje
Pomanjšava
Povečava
● Digitalni zoom ni na voljo, ko uporabljate načine S, d, s (pri
nekaterih scenah), v in D, ter ko ga uporabljate z možnostma
Face Detection (Zaznavanje obrazov) in Smart Filter (Pametni filter).
● Pri uporabi digitalnega zooma lahko shranjevanje fotografije traja
dalj časa.
Razmerje povečave, ki je na voljo za videoposnetke, je različno.
Osnovne funkcije
24
Fotografiranje
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)
● Stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
- uporabite digitalni zoom,
- se fotoaparat preveč trese,
- čas osvetlitve je dolg (npr. ko izberete Night (Noč) v načinu s),
- je baterija skoraj prazna,
- fotografirate od blizu.
● Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi
vibracij senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
● Če je fotoaparat prejel udarec, je zaslon moten. V tem primeru
fotoaparat izklopite in ga znova vklopite, da bo funkcija OIS delovala
pravilno.
● V nekaterih scenskih načinih funkcija OIS ni na voljo.
apsvD
Optično zmanjša tresenje fotoaparata v načinu fotografiranja.
Pred popravkom
Po popravku
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > (enkrat ali
.
dvakrat) “
2
Izberite možnost.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): izklopite funkcijo OIS.
On (Vklopljeno): vklopite funkcijo OIS.
Osnovne funkcije
25
Namigi za jasne fotografije
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
● Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite
optično zmanjšati tresenje fotoaparata.
(str. 25)
● Izberite način d, če želite tresenje
fotoaparata zmanjšati optično in digitalno.
(str. 33)
Preverite, ali je kaj na
poti objektiva.
Ko se prikaže h
Pritisnite sprožilec do polovice
Pritisnite [Sprožilec] do polovice in
prilagodite izostritev. Samodejno se
prilagodita izostritev in osvetlitev.
Tresenje fotoaparata
Samodejno se nastavita vrednost
sprožilca in čas osvetlitve.
Okvirček izostritve
● Pritisnite [Sprožilec], da
posnamete fotografijo, če je
okvirček zelen.
● Spremenite okvirček in znova
pritisnite [Sprožilec] do polovice,
če je okvirček rdeč.
Osnovne funkcije
Pri fotografiranju v temi bliskavice ne smete nastaviti na Slow Sync
(Počasna sinhronizacija) ali Off (Izklopljeno). Sprožilec ostane odprta
dalj časa in fotoaparat bo morda teže držati pri miru.
● Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na Fill in (Dosvetlitev).
(str. 43)
● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 44)
26
Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren
Motiv je morda teže izostriti, ko:
- je med motivom in ozadjem malo kontrasta ali ga sploh ni
-
● Ko fotografirate pri šibki svetlobi
(Oseba ima oblačila barve, ki je podobna barvi ozadja),
je vir svetlobe za motivom presvetel,
je motiv svetleč,
ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
motiv ni v sredini slike.
Vklopite bliskavico.
(str. 43)
● Ko se motivi hitro premikajo
Uporabite funkcijo
zaporednega fotografiranja
ali fotografiranja gibanja.
(str. 58)
Uporabite zaklepanje izostritve
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev. Ko je
motiv izostren, lahko okvirček prestavite, da spremenite
kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [Sprožilec], da
posnamete fotografijo.
Osnovne funkcije
27
Napredne funkcije
Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo,
video posnetek ali zvočno beležko.
Načini za fotografiranje ……………………………………… 29
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) ………… 29
Uporaba načina Scene (Scena)
……………………………… 30
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) …………… 31
Uporaba vodnika za uokvirjanje
……………………………… 32
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)
………………… 32
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija) ……………… 33
Uporaba načina Program (Program)
………………………… 34
Snemanje video posnetka ……………………………………… 34
Uporaba pametnega zaznavanja scene ……………………… 36
Snemanje zvočnih beležk ………………………………… 37
Snemanje zvočne beležke ……………………………………… 37
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
………………………… 37
Načini za fotografiranje
Izberite najboljši način za fotografiranje v trenutnih pogojih in posnemite fotografijo ali video posnetek.
Uporaba načina Smart Auto
(Pametno samodejno)
Ikona
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve
glede na vrsto scene, ki jo želite fotografirati. Izberite ga, če ne
poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.
1
2
Opis
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine ponoči. Na voljo le,
če je bliskavica izklopljena.
Pojavi se, ko fotografirate portrete ponoči.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine z osvetlitvijo od
zadaj.
V načinu za fotografiranje izberite a “ S.
Postavite motiv v okvir.
Pojavi se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od
zadaj.
● Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu
zaslona se prikaže ustrezna ikona načina.
Pojavi se, ko fotografirate portrete.
Pojavi se, ko fotografirate predmete od blizu.
Pojavi se, ko fotografirate besedilo od blizu.
Pojavi se, ko se fotoaparat in motiv nekaj časa ne
premikata.
Pojavi se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se
premikajo.
Pojavi se, ko fotografirate sončni zahod.
Pojavi se, ko fotografirate jasno nebo.
Ikona
Opis
Pojavi se, ko fotografirate gozdnata območja.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine.
Pojavi se, ko fotografirate barvite predmete od blizu.
Na voljo le, če fotografirate v temi.
Prikaže se, ko posnamete fotografijo s svetlim, belim
ozadjem.
Pojavi se, ko fotografirate portrete ljudi od blizu.
Pojavi se, ko fotografirate ognjemete. Ta možnost je na
voljo le, kadar uporabljate stojalo.
Napredne funkcije
29
Načini za fotografiranje
3
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev.
Uporaba načina Scene (Scena)
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za
posamezno sceno.
● Če fotoaparat ne izbere ustreznega načina scene, se S ne
spremeni in uporabijo se privzete nastavitve.
● Fotoaparat ne izbere načina portreta vsakič, ko zazna obraz, saj
mogoče postavitev ali osvetlitev obraza ni ustrezna.
● Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata,
osvetlitev in razdalja do motiva, fotoaparat mogoče ne izbere pravega
načina scene.
● Tudi če uporabljate stojalo, fotoaparat mogoče ne izbere načina
zaradi premikanja motiva.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “s.
Izberite sceno.
This mode allows you to choose an appropriate scene for a
variety of situations.
Scene
● Za način Beauty Shot (Lepotni posnetek) glejte »Uporaba
načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)« na strani 31.
● Za način Frame Guide (Vodnik za uokvirjanje) glejte »Uporaba
vodnika za uokvirjanje« na strani 32.
● Za način Night (Noč) glejte »Prilagajanje osvetlitve v načinu
Night (Noč)« na strani 32.
3
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Napredne funkcije
30
Načini za fotografiranje
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)
Fotografirajte osebo z možnostmi, ki skrijejo obrazne
nepravilnosti.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
3
Če želite skriti obrazne nepravilnosti, izberite f “
“možnost.
● Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.
.
Če želite, da ima oseba svetlejšo kožo (samo na obrazu),
izberite f “
“možnost.
Level 3
● Če želite, da je koža svetlejša, izberite višjo nastavitev.
Level 2
4
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
5
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Razdalja izostritve se nastavi na Auto Macro (Samodejno makro).
Napredne funkcije
31
Načini za fotografiranje
Uporaba vodnika za uokvirjanje
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)
Če želite, da vas fotografira druga oseba, lahko sestavite
kompozicijo scene z vodnikom za uokvirjanje, ki drugi osebi
pokaže del prej sestavljene kompozicije in ji tako pomaga posneti
vašo fotografijo.
Če v načinu Night (Noč) podaljšate osvetlitev, lahko zajamete
kratke žarke svetlobe kot ukrivljene linije. Nastavite dolg čas
osvetlitve, da podaljšate čas, preden se zaklop zapre. Povečajte
vrednost sprožilca, če želite preprečiti preosvetlitev.
1
2
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
.
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec].
● Na desni in levi strani okvirja se pojavijo prosojni vodniki.
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
Izberite f “
Cancel Frame: Back
3
4
Aperture
3
Prosite drugo osebo, da vas fotografira.
Izberite možnost.
● Ta oseba mora poravnati motiv v okviru s pomočjo vodnikov in
nato pritisniti [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Če želite odstraniti vodnike, pritisnite
“Aperture (Sprožilec).
.
Napredne funkcije
32
Shutter
Speed
.
Načini za fotografiranje
4
Izberite f “
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)
“Shutter Speed (Čas osvetlitve).
Z optično in digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje
fotoaparata in zamegljenost fotografij.
Aperture
1.0
2.0
Shutter
Speed
4.0
8.0
16.0
Pred popravkom
5
Izberite vrednost za določitev časa osvetlitve in izberite
.
6
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
7
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
1
2
3
Po popravku
V načinu za fotografiranje izberite a “d.
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
● Digitalni zoom ne deluje v tem načinu.
● Fotoaparat optično popravi fotografijo le, če je vir svetlobe, pri
katerem ste jo posneli, svetlejši od fluorescentne svetlobe.
● Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
● Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite preprečiti tresenje
fotoaparata v različnih načinih za fotografiranje. (str. 25)
Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.
Napredne funkcije
33
Načini za fotografiranje
Uporaba načina Program (Program)
Snemanje video posnetka
V načinu Program (Program) lahko nastavite različne možnosti
(razen časa osvetlitve in vrednosti sprožilca).
Posnamete lahko do 20 minut video posnetkov v visoki ločljivosti.
Posnetki se shranijo v obliki zapisa H.264 (MPEG-4.AVC).
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ p.
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je oblika zapisa za visoko stisljivost
video posnetkov, ki so ga določile mednarodne organizacije za
standardizacijo ISO/IEC in ITU-T.
● Če je vključena optična stabilizacija slike ( ), se lahko posname
tudi zvok, ki nastaja ob delovanju optične stabilizacije slike.
● Zvok zooma se lahko posname, če ga uporabljate med snemanjem
video posnetka.
Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam
možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ v.
Izberite f “
sekundo).
“hitrost snemanja (število sličic na
● Če zvišate število sličic, je premikanje na posnetku bolj
naravno, vendar se poveča velikost datoteke.
3
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
30 FPS
je na voljo le, če ločljivost nastavite na 320 x 240.
Napredne funkcije
34
Načini za fotografiranje
3
Izberite > “
Začasna zaustavitev snemanja
“možnost za zvok.
Fotoaparat omogoča, da začasno ustavite snemanje video
posnetka. Na ta način lahko svoje najljubše scene združite v en
sam video posnetek.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): Posnemite video posnetek brez
zvoka.
Izberite
On (Vklopljeno): Posnemite video posnetek z zvokom.
, če želite začasno ustaviti snemanje. Če želite
nadaljevati, izberite
.
Zoom Mute (Pri povečavi se zvok ne posname):
Posnemite video posnetek brez zvoka, medtem ko
uporabljate zoom.
4
Nastavite druge možnosti, kot želite. (Če si želite ogledati
možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
5
6
Pritisnite [Sprožilec], če želite začeti snemati.
Stop: Shutter
Pritisnite [Sprožilec] znova, če želite ustaviti snemanje.
Napredne funkcije
35
Načini za fotografiranje
Uporaba pametnega zaznavanja scene
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve
glede na vrsto scene, ki jo želite fotografirati.
1
2
3
4
Za začetek snemanja pritisnite [Sprožilec].
Za konec snemanja ponovno pritisnite [Sprožilec].
● Če fotoaparat ne prepozna pravilnega načina zaznavanja scene,
D se nastavitve ne bodo spremenile; uporabljene bodo privzete
nastavitve.
● Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata,
osvetlitev in razdalja do motiva, fotoaparat mogoče ne izbere prave
scene.
V načinu za fotografiranje izberite a “ D.
Ujemite motiv v okvir.
● Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu
zaslona se prikaže ustrezna ikona načina.
Ikona
Opis
Pojavi se pri snemanju videoposnetkov pokrajin.
Pojavi se pri snemanju videoposnetkov jasnega neba.
Pojavi se pri snemanju videoposnetkov gozdnatih
predelov.
Pojavi se pri snemanju videoposnetkov sončnih
zahodov.
Napredne funkcije
36
Snemanje zvočnih beležk
apsd
Izvedite, kako lahko posnamete zvočno beležko, ki jo lahko predvajate kadar koli. Dodate jo lahko fotografiji, da si zapomnite pogoje
fotografiranja.
Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.
Snemanje zvočne beležke
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1
1
V načinu za fotografiranje izberite f “
“ .
(V nekaterih načinih morate izbrati f “ > (večkrat) “
“ .)
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
.
(V nekaterih načinih morate izbrati f “ > (večkrat) “
“
.)
Memo
Record
2
3
4
2
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti beležko.
● Izberite za začasno ustavitev in za nadaljevanje
predvajanja.
● Razpoložljiv čas snemanja se prikaže na vrhu zaslona.
● Posnamete lahko do 10 ur zvočnih beležk.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje.
Izberite
Postavite motiv v okvir in posnemite fotografijo.
● Takoj ko posnamete fotografijo, se začne snemanje zvočne
beležke.
Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
● Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje zvočne
beležke.
, če želite preklopiti v način za fotografiranje.
Napredne funkcije
37
Možnosti fotografiranja
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ……………
39
Zaznavanje mežikanja z očmi ………………… 50
Izbiranje ločljivosti ……………………………… 39
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov … 50
Izbiranje kakovosti slike ………………………… 40
Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezd) … 51
Uporaba samosprožilca ……………………
41
Prilagajanje svetlosti in barv ………………
Fotografiranje v temi …………………………
43
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
53
…………… 53
Preprečevanje učinka rdečih oči ……………… 43
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) ……… 54
Uporaba bliskavice ……………………………… 43
Spreminjanje možnosti merjenja ……………… 55
Prilagajanje občutljivosti filma ISO
Izbiranje vira svetlobe (Nastavitev beline) …… 56
…………… 44
45
Uporaba načinov zaporednih posnetkov …
58
Uporaba načina makro ………………………… 45
Popravljanje fotografij ………………………
59
Uporaba samodejne izostritve ………………… 45
Dodajanje slogov fotografij ……………………… 59
Uporaba pametne izostritve z dotikom ………… 46
Uporaba učinkov pametnega filtra
Uporaba fotografiranja z enim dotikom
Prilagajanje fotografij …………………………… 61
Spreminjanje načina izostritve ……………
……… 47
Prilagajanje območja izostritve ………………… 47
Uporaba zaznavanja obrazov ………………
Zaznavanje obrazov
48
…………………………… 48
Fotografiranje avtoportretov …………………… 49
Fotografiranje nasmeška
……………………… 49
…………… 60
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Izvedite, kako spremenite ločljivost slike in nastavite kakovost.
Izbiranje ločljivosti
SapsdvD
Možnost Opis
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki
sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji
papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo
ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.
4320 X 3240: za tiskanje na papir formata A1.
4000 X 3000: za tiskanje na papir formata A1.
3984 X 2656: za tiskanje na papir formata A2 v širokem
razmerju (3:2).
3840 X 2160: za tiskanje na papir formata A2 v razmerju
panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
Ko fotografirate:
1
V načinu za fotografiranje izberite f “> “
(V nekaterih načinih morate izbrati f“ .)
2
Izberite možnost.
.
3264 X 2448: za tiskanje na papir formata A3.
2560 X 1920: za tiskanje na papir formata A4.
2048 X 1536: za tiskanje na papir formata A5.
1920 X 1080: za tiskanje na papir formata A5 v razmerju
panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
3840 X 2160
1024 X 768: za e-poštne priloge.
Možnosti fotografiranja
39
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Ko snemate video posnetek:
Izbiranje kakovosti slike
1
2
Fotoaparat stisne posnete fotografije in jih shrani v obliki JPEG.
Bolj kakovostne slike zavzamejo več pomnilnika.
V načinih v in D izberite f “
.
Izberite možnost.
1280 X 720 HQ
apsd
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
.)
(V nekaterih načinih morate izbrati f “
2
Izberite možnost.
Fine
Možnost Opis
1280 X 720 HQ: za predvajanje visokokakovostnih
datotek na televizorju HDTV.
1280 X 720: za predvajanje na televizorju HDTV.
Možnost Opis
640 X 480: za predvajanje na običajnem televizorju.
Super Fine (Visoko kakovostne)
320 X 240: za objavo na spletnih straneh.
Fine (Kakovostne)
Normal (Običajne)
Možnosti fotografiranja
40
.
Uporaba samosprožilca
SapsdvD
Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite
3
.
Izberite možnost.
Pritisnite [Sprožilec], če želite vklopiti samosprožilec.
● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat
samodejno posname fotografijo po določenem času.
● Če želite preklicati uporabo samosprožilca, izberite ikono
samosprožilca ali pritisnite [Sprožilec].
● Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe
samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
Off
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): samosprožilec ni vklopljen.
10 Sec (10 s): fotografija se posname po 10 sekundah.
2 Sec (2 s): fotografija se posname po 2 sekundah.
Double (Dvojno): po 10 sekundah se posname ena
fotografija, po naslednjih dveh pa še ena.
Motion Timer (Samosprožilec na gibanje): fotoaparat
posname fotografijo, ko zazna gibanje. (str. 42)
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
41
Uporaba samosprožilca
5
Uporaba samosprožilca na gibanje
1
2
3
4
V načinu za fotografiranje izberite
“
.
Postavite se v želeni položaj za fotografiranje, medtem ko
pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa.
● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca neha utripati, tik
preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
Pritisnite [Sprožilec].
Postavite se 3 metre stran od fotoaparata. Imate 6 sekund
časa po pritisku gumba [Sprožilec].
Premaknite se, na primer pomahajte z rokami, če želite
vklopiti samosprožilec.
● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca začne hitro utripati,
ko vas fotoaparat zazna.
Samosprožilec na gibanje mogoče ne bo deloval, če:
● ste oddaljeni več kot 3 metre od fotoaparata
● so vaši gibi premalo izraziti
● je preveč svetlobe ali osvetlitve od zadaj
Območje zaznavanja
samosprožilca na gibanje
Možnosti fotografiranja
42
Fotografiranje v temi
Izvedite, kako lahko fotografirate ponoči in pri slabi svetlobi.
Preprečevanje učinka rdečih oči
Uporaba bliskavice
aps
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo ponoči, se lahko v
očeh pojavijo rdeče pike. Če jih želite preprečiti, izberite Red-eye
(Učinek rdečih oči) ali Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči).
Glejte poglavje »Uporaba bliskavice«.
Saps
Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah
potrebujete več svetlobe.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite
.
Izberite možnost.
Auto
Možnost Opis
Off (Izklopljeno):
● Bliskavica se ne sproži.
● Ko fotografirate pri slabi svetlobi, se prikaže
opozorilo o tresenju fotoaparata ( ).
Auto (Samodejno): Fotoaparat izbere ustrezno
nastavitev bliskavice glede na zaznane pogoje v načinu
S.
Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko
sta motiv ali ozadje temna.
Možnosti fotografiranja
43
Fotografiranje v temi
Prilagajanje občutljivosti filma ISO
Možnost Opis
Red-eye (Učinek rdečih oči)*:
● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna.
● Fotoaparat zmanjša učinek rdečih oči.
Fill in (Dosvetlitev):
● Bliskavica se vedno sproži.
● Jakost bliskavice se prilagodi samodejno.
Slow Sync (Počasna sinhronizacija):
● Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.
● Izberite to možnost, če želite zajeti svetlobo okolice,
ki razkrije več podrobnosti ozadja.
● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
p
Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s
standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv
na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljšo
fotografijo brez bliskavice.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
.
Izberite možnost.
● Izberite
, če želite, da se ustrezna občutljivost ISO nastavi
glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)*:
● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna.
● Fotoaparat odstrani učinek rdečih oči z napredno
programsko analizo.
Auto
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
* Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica
ne sproži drugič.
● Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite katero od možnosti
zaporednih posnetkov ali izberete Blink Detection (Zaznavanje
mežikanja) ali Self-Portrait (Avtoportret).
● Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice.
(str. 105)
● Če se svetloba odbija ali če je v zraku veliko prahu, se lahko na
fotografiji pojavijo majhne pike.
Možnosti fotografiranja
Če izberete višjo občutljivost ISO, se na sliki pojavi več šuma.
44
Spreminjanje načina izostritve
Izvedite, kako lahko spremenite ostrenje fotoaparata glede na motiv.
Uporaba načina makro
Uporaba samodejne izostritve
apdvD
Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer
rože ali žuželke. Če želite več informacij o možnostih načina
makro, glejte »Uporaba samodejne izostritve«.
apdvD
Izberite ustrezno nastavitev izostritve glede na oddaljenost od
motiva, da bodo vaše fotografije ostre.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite
.
Izberite možnost.
Normal (AF)
Možnost Opis
Normal (AF) (Običajno (AF)): Izostritev motiva,
oddaljenega več kot 80 cm (več kot 150 cm, če
uporabljate zoom).
Auto Macro (Samodejno makro): Izostritev motiva,
oddaljenega več kot 5 cm (več kot 70 cm, če
uporabljate zoom).
● Fotoaparat premikajte čim manj, če želite preprečiti zamegljene
fotografije.
● Izklopite bliskavico, če je oddaljenost od motiva manjša od 40 cm.
Macro (Makro): Izostritev motiva, oddaljenega 5–80 cm
(70–150 cm, če uporabljate zoom).
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
45
Spreminjanje načina izostritve
Uporaba pametne izostritve z dotikom
apsd
Pametna izostritev z dotikom vam omogoča, da sledite in izostrite
motiv tudi, ko se premikate.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
.
V območju za dotik (označeno z okvirjem) se dotaknite
motiva, ki mu želite slediti.
● Na motivu se pojavi okvir za izostritev, ki sledi motivu med
premikanjem fotoaparata.
● Če se ne dotaknete nobenega območja na zaslonu, se okvir za
izostritev prikaže na sredini zaslona.
● Sledenje mogoče ne deluje, če:
- je motiv premajhen ali če se premika
- je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
- so barve in vzorci na motivu ter ozadju enaki
- se fotoaparat močno trese
V teh primerih se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto.
● Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
● Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni
v rdeč okvir z enojno črto.
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti zaznavanja obrazov,
slogov fotografij in učinkov pametnega filtra.
● Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
● Če je okvir zelen, se motiv izostri, ko do polovice pritisnete
[Sprožilec].
Možnosti fotografiranja
46
Spreminjanje načina izostritve
Uporaba fotografiranja z enim dotikom
Prilagajanje območja izostritve
apsd
Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje
izostritve glede na položaj motiva na sceni.
Motiv lahko izostrite in fotografirate z dotikom.
1
2
3
V načinu za fotografiranje izberite f “
1
2
“ .
Dotaknite se motiva, da ga izostrite.
apsd
V načinu za fotografiranje izberite f “
.
Izberite možnost.
Dotaknite se motiva in ga držite, da posnamete fotografijo.
● Držite ga, dokler se indikator stanja ne napolni.
Center AF
Možnost Opis
Center AF (Sredinski AF): Izostritev na sredini
(primerno, ko so motivi na sredini).
Multi AF (Področni AF): Izostritev na enem ali več
področjih od devetih možnih.
● Če uporabljate zaznavanje obrazov, se morate dotakniti slike
zaznanega obraza in jo držati. Če se dotaknete katerega koli drugega
območja in ga držite, se okvir za zaznavanje obrazov spremeni v
običajni okvir.
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaporednih
posnetkov, slogov fotografij in učinkov pametnega filtra.
One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom):
Dotaknite se slike na zaslonu, da izostrite motiv.
Dotaknite se motiva in ga držite, da posnamete
fotografijo.
Smart Touch AF (Pametni AF z dotikom): Dotaknite se
motiva na zaslonu, da ga fotoaparat izostri in mu začne
slediti. (str. 46)
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
47
Uporaba zaznavanja obrazov
apsd
Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat
prilagodi osvetlitev samodejno. Fotografirajte hitro in preprosto s funkcijo Blink Detection (Zaznavanje mežikanja), ki zazna zaprte oči,
ali Smile Shot (Fotografiranje nasmeška), ki zajame smejoč se obraz. Uporabite lahko tudi funkcijo Smart Face Recognition (Pametno
prepoznavanje obrazov), s katero lahko registrirate obraze in določite, da jih fotoaparat izostri prednostno.
● V nekaterih scenskih načinih zaznavanje obrazov ni na voljo.
● Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
- je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se
obarva oranžno za funkciji Smile Shot (Fotografiranje nasmeška)
in Blink Detection (Zaznavanje mežikanja))
- je scena presvetla ali pretemna
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- je oseba osvetljena od zadaj ali če se svetlobni pogoji spreminjajo
- oseba močno spreminja izraz na obrazu
● Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate slog fotografije ali
učinek pametnega filtra.
● Ko uporabljate zaznavanje obrazov, digitalni zoom ne deluje.
● Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe
samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
● Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere možnosti
zaporednih posnetkov niso na voljo.
● Če fotografirate zaznane obraze, se bodo registrirali na seznamu
obrazov.
● Prednostni vrstni red obrazov si lahko ogledate v načinu za
predvajanje. (str. 65) Čeprav fotoaparat uspešno registrira obraz, ta
mogoče ni razvrščen v načinu za predvajanje.
● Obraz, ki je bil zaznan v načinu za fotografiranje, morda ne bo
prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.
Zaznavanje obrazov
Fotoaparat zazna človeške obraze samodejno (do 10 obrazov).
V načinu za fotografiranje izberite f “
“ . Najbližji obraz
se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za
izostritev.
Možnosti fotografiranja
● Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.
● Če želite izostriti obraze v sivih okvirjih, se jih dotaknite.
● Če uporabljate možnost zaporednih posnetkov, zaznani obrazi morda
ne bodo registrirani.
48
Uporaba zaznavanja obrazov
Fotografiranje avtoportretov
Fotografiranje nasmeška
Fotografirajte samega sebe. Razdalja izostritve se nastavi na
fotografiranje od blizu in fotoaparat bo zapiskal.
Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek
na obrazu.
V načinu za fotografiranje izberite f “
“ . Fotoaparat lažje
prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmeje.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
.
Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite [Sprožilec].
Če želite vklopiti ali izklopiti pisk, v nastavitvah zvoka izberite možnost
Self-Portrait (Avtoportret). (str. 92)
Možnosti fotografiranja
49
Uporaba zaznavanja obrazov
Zaznavanje mežikanja z očmi
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov
Če fotoaparat zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji
zapored.
Fotoaparat samodejno prepozna obraze, ki jih pogosto
fotografirate. Ta funkcija prednostno obravnava te obraze in druge
priljubljene obraze ter jih samodejno izostri. Ta funkcija je na voljo
samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
.
● Fotoaparata ne premikajte, medtem ko je na zaslonu prikazan napis
»Capturing (Zajemanje)«.
● Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo »Picture
taken with eyes closed. (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.)«
Posnemite še eno fotografijo.
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
. Najbližji obraz
se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za
izostritev.
●
: Zaznavanje priljubljenih obrazov
(za registriranje priljubljenih obrazov glejte stran 51).
●
: Zaznavanje obrazov, ki jih fotoaparat samodejno prepozna.
Možnosti fotografiranja
50
Uporaba zaznavanja obrazov
● Fotoaparat mogoče ne prepozna in registrira obrazov pravilno, če
svetlobni pogoji niso ustrezni, če oseba močno spreminja izraz na
obrazu ali se premika oziroma če nosi očala.
● Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 14 obrazov. Če fotoaparat
prepozna nov obraz, ko je že registriranih 14 obrazov, bo zadnji
obraz na prednostnem seznamu zamenjal z novim.
● Fotoaparat lahko zazna do 10 obrazov na eni sceni.
Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezd)
Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi
in katerim fotoaparat prilagodi nastavitve. Ta funkcija je na voljo
samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.
1
V načinu za fotografiranje izberite f “>“
“
(V nekaterih načinih morate izbrati f “
2
Poravnajte obraz osebe z ovalno vodilno črto in pritisnite
[Sprožilec], da bo fotoaparat registriral obraz.
“
.)
.
● Če obraz osebe ni poravnan z ovalno vodilno črto, se beli okvir
ne pojavi.
● Obraz osebe lahko fotografirate od spredaj, z leve, z desne,
od zgoraj ali od spodaj.
● Pri registriranju obrazov fotografirajte samo eno osebo
naenkrat.
Možnosti fotografiranja
51
Uporaba zaznavanja obrazov
3
Izberite
, ko se pojavi seznam obrazov.
● Najljubši obrazi so označeni z
na seznamu obrazov.
● Registrirate lahko do 6 priljubljenih obrazov.
● Bliskavica se nastavi na Off (Izklopljeno).
● Če nek obraz registrirate dvakrat, lahko enega od obeh obrazov
izbrišete s seznama obrazov.
Pregledovanje najljubših obrazov
V načinu za fotografiranje izberite f “>“ “
(V nekaterih načinih morate izbrati f “ “ .
.
● Če želite spremeniti vrstni red priljubljenih obrazov, izberite
.
Če želite več informacij o seznamu obrazov, glejte stran 65.
Možnosti fotografiranja
52
Prilagajanje svetlosti in barv
Izvedite, kako lahko zajemate bolj kakovostne fotografije s prilagajanjem svetlosti in barv.
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
pdvD
3
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti
svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da
dobite boljšo fotografijo.
Temneje (-)
1
2
Nevtralno (0)
Izberite
Svetleje (+)
V načinu za fotografiranje izberite f “
● Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja.
Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se
izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
● Če ne veste, kakšna je ustrezna osvetlitev, izberite AEB (Auto
Exposure Bracket/Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat
zajame fotografije z različnimi osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in
preosvetljeno. (str. 58)
.
Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.
● +: svetleje, -: temneje
EV
-2
-1
0
+1
.
● Prilagojena vrednost osvetlitve se prikaže, kot je prikazano
spodaj.
+2
Možnosti fotografiranja
53
Prilagajanje svetlosti in barv
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)
p
Možnost Opis
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu
med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V
tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).
Off (Izklopljeno): funkcija ACB je izklopljena.
On (Vklopljeno): funkcija ACB je vklopljena.
● Funkcija ACB je vedno vklopljena v načinu a.
● Funkcija ni na voljo, če uporabljate možnosti Continuous
(Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ali AEB.
brez ACB
1
2
z ACB
V načinu za fotografiranje izberite f “>“
.
Izberite možnost.
Off
Možnosti fotografiranja
54
Prilagajanje svetlosti in barv
Spreminjanje možnosti merjenja
pdvD
Možnost Opis
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino
svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni
od izbranega načina merjenja.
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
.)
(V načinih v in D izberite f “
1
Izberite možnost.
Spot (Točkovno):
● Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini
okvirja.
● Če motiv ni na sredini scene, fotografija mogoče ne
bo pravilno osvetljena.
● Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni
od zadaj.
.
Center-weighted (Sredinsko uteženo):
● Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega
okvirja s poudarkom na sredini.
● Primerno za fotografiranje motivov na sredini
fotografije.
Multi
Možnost Opis
Multi (Večpodročno):
● Fotoaparat razdeli sceno na več področij in izmeri
jakost svetlobe na vsakem od njih.
● Primerno za splošno fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
55
Prilagajanje svetlosti in barv
Izbiranje vira svetlobe (Nastavitev beline)
pdvD
Auto WB
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe.
Če želite imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne
svetlobne pogoje, da kalibrirate ravnovesje beline. Izberete lahko
na primer Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight
(Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframova
svetloba).
Možnost Opis
Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Fotoaparat
uporabi samodejne nastavitve glede na svetlobne
pogoje.
Auto WB (Samodejna
nastavitev beline)
Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko
fotografirate zunaj na sončen dan.
Daylight
(Dnevna svetloba)
Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate
zunaj na oblačen dan ali v senci.
Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski
fluorescentni svetlobi.
Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
Cloudy
(Oblačno)
1
2
Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost,
ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi
žarnicami ali halogenskimi lučmi.
Tungsten
(Volframova svetloba)
V načinu za fotografiranje izberite f “
Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite
prednastavljene vrednosti. (str. 57)
.
Izberite možnost.
Možnosti fotografiranja
56
Prilagajanje svetlosti in barv
Nastavitev beline po meri
Belino lahko nastavite po meri, tako da fotografirate belo površino,
kot je list papirja. S tem boste dosegli, da se bodo barve na
fotografiji ujemale z dejanskimi barvami v danih svetlobnih
pogojih.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
3
Pritisnite [Sprožilec].
“
.
Objektiv usmerite v bel list papirja.
Možnosti fotografiranja
57
Uporaba načinov zaporednih posnetkov
ps
Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se predmete in osebe ali ujeti izraze na obrazu in kretnje oseb, ki jih fotografirate.
V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov.
Možnost Opis
Motion Capture (Zajemanje gibanja): Medtem ko
držite [Sprožilec], fotoaparat zajema fotografije v
ločljivosti VGA (6 fotografij na sekundo,
največ 30 fotografij).
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ >
(enkrat ali dvakrat) “ .
2
Izberite možnost.
AEB:
● Fotoaparat zajame 3 fotografije z različnimi
osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in
preosvetljeno.
● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
● Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB lahko uporabljate
samo, če izberete Single (Enojno).
● Ko izberete Motion Capture (Zajemanje gibanja), se ločljivost
nastavi na VGA, občutljivost ISO pa na Auto (Samodejno).
● Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere
možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.
Single
Možnost Opis
Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo naenkrat.
Continuous (Neprekinjeno):
● Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat
neprekinjeno fotografira.
● Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti
pomnilniške kartice.
Možnosti fotografiranja
58
Popravljanje fotografij
Izvedite, kako lahko izboljšate svoje fotografije s slogi fotografij, barvami, učinki pametnega filtra ali prilagajanjem drugih dejavnikov.
Dodajanje slogov fotografij
apsdv
● Ko izberete možnost Sketch (Skica), se bo velikost fotografije
samodejno spremenila na
ali manjšo.
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti pametnega filtra
in možnosti prilagajanja slik.
Fotografijam dodajte različne sloge, na primer Soft (Mehko),
Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd).
Določitev tona RGB
Soft (Mehko)
Vivid (Živahno)
Forest (Gozd)
1
V načinu za fotografiranje izberite f “>
(enkrat ali dvakrat) “ .
2
Izberite možnost.
● Izberite
1
V načinu za fotografiranje izberite f “>
(enkrat ali dvakrat) “ “ .
2
3
Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Prilagodite vrednost izbrane barve.
in določite svoj ton RGB.
Custom RGB
Normal
4
Možnosti fotografiranja
Izberite
59
.
Popravljanje fotografij
Uporaba učinkov pametnega filtra
apdv
Fotografijam dodajte različne učinke filtra, da ustvarite edinstvene
slike.
1
V načinu za fotografiranje izberite f “>
(enkrat ali dvakrat) “ .
2
Izberite učinek.
Možnost
Opis
Normal (Običajno): Brez učinka
Miniature
Miniature (Miniatura): Spremenite fotografijo
lokacije ali motiva tako, da bo videti kot fotografija
miniaturnega modela. Če so deli fotografije
zamegljeni, je scena videti veliko manjša, kot je v
resnici.
Vignetting
Vignetting (Vinjetiranje): Uporabite starinske barve,
visok kontrast in močan učinek skice.
Fish-eye 1 (Ribje oko 1): Popačite bližnje motive in
tako ustvarite vizualni učinek objektiva ribjega očesa.
Fish-eye 1
Fish-eye 2 (Ribje oko 2): Počrnite robove okvirja
in popačite motive ter tako ustvarite vizualni učinek
objektiva ribjega očesa.
Fish-eye 2
● Če pri snemanju izberete možnost Miniature (Miniatura), se
prikaže prikaz časa snemanja miniature z ikono
, ki je krajši od
resničnega časa snemanja.
● Če izberete Miniature (Miniatura), ko snemate videoposnetek, se
zvok ne posname.
● Ko med snemanjem video posnetka dodate učinek pametnega filtra,
se bo velikost video posnetka samodejno spremenila na
ali
manjšo.
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti sloga fotografij in
možnosti prilagajanja slik.
Možnosti fotografiranja
60
Popravljanje fotografij
Prilagajanje fotografij
p
Možnost kontrasta
Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.
1
2
3
V načinu za fotografiranje izberite f “ > (dvakrat) “
.
Izberite prilagoditev.
●
●
●
Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
Sharpness
Možnost ostrine
-1
0
Zmanjšajte barvo in svetlost.
+
Povečajte barvo in svetlost.
Možnost nasičenosti Opis
: Sharpness (Ostrina)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Nasičenost)
-2
Opis
-
+1
Opis
+
Izostrite robove, če želite povečati jasnost
fotografij. S tem lahko povečate tudi količino
šuma na fotografijah.
Možnosti fotografiranja
Zmanjšajte nasičenost.
Povečajte nasičenost.
● Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za
tiskanje).
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti učinkov pametnega
filtra.
+2
Zgladite robove na fotografijah (primerno za
urejanje fotografij na računalniku).
+
61
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati s foto tiskalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim
televizorjem ali televizorjem HDTV.
Predvajanje ……………………………………
Vklop načina predvajanja ……………………… 63
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali
televizorjem HDTV …………………………
80
Ogled fotografij …………………………………… 69
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
82
Predvajanje video posnetka …………………… 71
Prenos datotek z uporabo programa
Predvajanje zvočne beležke …………………… 72
Intelli-studio ……………………………………… 83
Urejanje fotografije
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
…………………………
63
74
Obračanje fotografije …………………………… 74
izmenljivega diska ……………………………… 85
Spreminjanje velikosti fotografij ………………… 74
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ………… 86
Dodajanje slogov fotografij ……………………… 75
Prenos datotek v računalnik (za Mac) ……
87
Uporaba učinkov pametnega filtra
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom
(PictBridge) ……………………………………
88
…………… 76
Dodajanje posebnih učinkov …………………… 77
Popravljanje težav pri osvetlitvi ………………… 77
Urejanje portretov
……………………………… 78
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ……… 78
Predvajanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati datoteke.
Vklop načina predvajanja
Ogledovanje datotek s prepoznavanjem gibanja
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne
beležke, shranjene v fotoaparatu.
1
2
Datoteke lahko pregledujete tako, da nagnete fotoaparat.
Pritisnite [Predvajanje].
● Prikaže se zadnja posneta datoteka.
● Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil.
Za pomikanje med datotekami povlecite vodoravno vrstico
v levo ali desno.
● Izberite < za prikaz predhodne datoteke. Držite za hiter ogled
datotek.
● Izberite > za prikaz naslednje datoteke. Držite za hiter ogled
datotek.
● Če držite fotoaparat vzporedno s tlemi, prepoznavanje gibanja
morda ne bo delovalo.
● Če želite to funkcijo izključiti, v načinu za predvajanje izberite
M “ . “Gesture View (Ogled z nagibom) “ Off
(Izklopljeno).
● Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku,
odstranite pomnilniško kartico.
● Fotoaparat ne bo pravilno predvajal prevelikih datotek ali datotek, ki
so bile posnete s fotoaparatom drugega proizvajalca.
Predvajanje/urejanje
63
Predvajanje
Izbira menija z uporabo prepoznavanja gibanja
Fotoaparat ima vgrajen senzor, občutljiv na gibanje, tako da lahko
z nagibom fotoaparata hitro izberete meni.
V načinu za predvajanje imejte fotoaparat nagnjen, kadar se
.
ga dotikate in držite
Trenutno datoteko nastavite kot svojo najljubšo
fotografijo* ( se prikaže na vrhu datoteke.)
Začetek diaprojekcije (str. 70)
Če držite fotoaparat vzporedno s tlemi, kot prikazuje slika,
prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.
Zaklenite ali odklenite trenutno fotografijo
se prikaže na vrhu datoteke.)
(
* Datoteke, ki jih ni mogoče označiti kot priljubljene:
- videoposnetki ali zvočne beležke;
- fotografije z napakami ali zaklenjene fotografije;
- slike, ki so bile posnete s fotoaparati drugih proizvajalcev;
- fotografije, ki so bile posnete z možnostjo zajemanja gibanja;
- fotografije, ki so prevelike za shranjevanje v razpoložljiv pomnilnik.
Predvajanje/urejanje
64
Predvajanje
Zaslon v načinu predvajanja
Ikona
Opis
Izbira menija z uporabo prepoznavanja gibanja (str. 64)
M
Meni predvajanja in nastavitev
Čas predvajanja videoposnetkov ali zvočnih beležk
Podatki
Ikona
Predvajanje video posnetkov ali zvočnih beležk
(Video str. 71/zvočna beležka str. 72)
Razvrščanje vaših najljubših obrazov
Opis
Razvrstitev vaših najljubših obrazov lahko spreminjate ali jih
izbrišete. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška
kartica.
Fotografija vsebuje zvočno beležko
v
Video posnetek
Naročilo za tiskanje je nastavljeno (DPOF)
1
V načinu za predvajanje izberite
Zaščitena datoteka
.
Face List
Na fotografiji je registriran obraz; na voljo le z uporabo
pomnilniške kartice
1
4
2
5
3
6
Najljubša datoteka
Ime mape – Ime datoteke
Odpre seznam obrazov (str. 65); ta funkcija je na voljo
samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica
1/2
Izbris datotek (str. 68)
● Če želite preklicati izbiro priljubljenega obraza, izberite
.
● Izberite
za prikaz vaših najljubših obrazov ali prikaz vseh
obrazov.
Začetek diaprojekcije (str. 70)
Urejanje fotografij (str. 74)
Izbira vrste prikaza (str. 22)
Predvajanje/urejanje
65
Predvajanje
2
Izberite
“ obraz.
Edit Ranking
1
Možnost
Opis
Type (Vrsta)
Ogled datotek po vrsti datoteke.
Date (Datum) Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
4
Color (Barva) Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
2
3
3
Izberite , ali . za spremembo razvrstitve obraza in
.
izberite
Week
(Teden)
Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile
shranjene.
Favorite (Priljubljene)
Oglejte si najljubše datoteke.
Face(Obraz)
Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih
obrazih (do 20 oseb).
Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in
prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.
Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu
Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta
datoteke ali teden.
1
V načinu za predvajanje izberite
“
Izberite datum, vrsto datoteke, dan v tednu, barvo ali
obraz.
● Lahko se tudi dotaknete in držite < ali >, da se pomikate po
datumih, vrstah datotek, dnevih v tednu, barvah ali obrazih.
“kategorijo.
● Do pametnega albuma lahko dostopate tako, da obrnete gumb
[Zoom] levo.
Type
2
3
4
Izberite < ali > za pomikanje med datotekami.
Izberite
za vrnitev v običajni pogled.
Date
Ko izberete kategorijo in meni s prikazom sličic (npr. za brisanje več
datotek ali zaščito izbranih datotek), fotoaparat prikaže vse datoteke,
razvrščene po kategoriji, ali samo tiste, ki ustrezajo izbiri kategorije.
Color
Week
Favorite
Face
29
1
6
7
20
Predvajanje/urejanje
66
Predvajanje
Ogled datotek v obliki sličic
Zaščita datotek
Preletite sličice datotek.
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
Za prikaz 9 ali 16 sličic obrnite [Zoom] v levo (za vrnitev
v prejšnji način pa obrnite [Zoom] v desno).
29
1
6
7
Za izbor in zaščito datotek,
1
2
3
Izberite Protect(Zaščiti) “Select (Izberite).
4
Izberite
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite datoteke, ki jih želite zaščititi.
● Izberite
● Izberite
, da izberete vse datoteke.
za preklic izbire.
20
Da
to naredite
Pomikanje med
fotografijami
Izberite < ali >.
Prikaz datoteke
Izberite sličico.
Brisanje datotek
Izberite
Izbira kategorije
Izberite
. (str. 68)
.
Predvajanje/urejanje
67
.
Predvajanje
Če želite zaščititi vse datoteke,
Če želite izbrisati vse datoteke,
1
2
1
2
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite Protect(Zaščiti) “All(Vse) “Lock(Zaklep).
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite Delete(Izbriši) “ All(Vse) “ Yes(Da).
Brisanje datoteke na drug način
Brisanje datotek
Ko si ogledujete datoteko v načinu predvajanja, na zaslon
narišite X.
Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat.
Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati.
Če želite izbrisati eno datoteko,
1
2
V načinu za predvajanje izberite datoteko “ .
Izberite Yes(Da) za brisanje datoteke.
Če želite izbrisati več datotek,
1
2
3
V načinu za predvajanje izberite
(Izbriši več).
“ Multiple Delete
Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati.
● Izberite
● Izberite
, da izberete vse datoteke na trenutnem zaslonu.
za preklic izbire.
Izberite
“ Yes(Da).
Predvajanje/urejanje
68
Predvajanje
Uporaba koša
Kopiranje datotek na pomnilniško kartico
Če aktivirate koš, bodo izbrisane datoteke poslane vanj in ne bodo
trajno izbrisane. To velja le pri brisanju posameznih ali izbranih
datotek – če izbrišete vse datoteke, te ne bodo poslane v koš.
Koš aktivirate tako,
1
2
V načinu za predvajanje izberite M.
1
2
3
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite . “Copy to Card(Kopiraj na kartico).
Izberite Yes(Da) za kopiranje vseh datotek.
Izberite Recycle Bin(Koš) “ On (Vklopljeno).
Datoteke v košu obnovite tako,
1
2
Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško
kartico.
Ogled fotografij
V načinu za predvajanje izberite M.
Oglejte si fotografijo, tako da smer spremenite z znakom
ali uporabo zooma na delu fotografije, ali si jih ogledate kot
diaprojekcijo.
Izberite Recycle Bin(Koš) “ Retrieve(Povrni).
● Ta funkcija ne deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.
● Pri uporabi funkcije koša lahko brisanje datotek traja dalj časa.
● Pri formatiranju notranjega pomnilnika se vse datoteke v košu
izbrišejo.
● Koš lahko sprejme do 10 MB datotek. Ko presežete mejo 10 MB,
vas fotoaparat vpraša, ali želite koš izprazniti. Izberite Yes(Da) za
praznjenje koša ali No(Ne) za brisanje samo trenutne datoteke.
Obračanje fotografije z znakom
Pri ogledu ene same datoteke povlecite s prstom, kot kaže
spodnja slika, da sliko obrnete za 90°.
Predvajanje/urejanje
69
Predvajanje
Povečanje fotografije
Začetek diaprojekcije
Za povečanje fotografije v načinu za predvajanje
obrnite [Zoom] v desno (za zmanjšanje pa obrnite
[Zoom] v levo).
Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na
vrhu zaslona. Največje razmerje povečave je lahko odvisno od
ločljivosti. Izberite puščice za premik povečanega območja.
V diaprojekcijo lahko vključite učinke in zvoke. Ta funkcija ne
deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.
1
2
V načinu za predvajanje izberite
.
Nastavite učinek za diaprojekcijo.
Možnost Opis
Images(Slike): Izberite fotografije za diaprojekcijo
(največ 2000).
Ikona
Play Mode (Način predvajanja): Izberite začetek
diaprojekcije.
Opis
Izbris datoteke.
Interval: Nastavite interval med fotografijami.
v
● Možnost je na voljo, ko je izbrana možnost
meniju Effect(Učinki).
, je interval
● Pri uporabi z učinkom, drugim kot
nastavljen na 1 sekundo.
Izrez povečane fotografije (shrani se kot nova datoteka).
Vrnitev v prvotni pogled.
Predvajanje/urejanje
70
Predvajanje
Predvajanje video posnetka
Možnost Opis
Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga
prirežete.
Music(Glasba): izberite zvok za ozadje.
Effect(Učinki):
● Izbira prehoda med fotografijami.
, če ne želite učinkov.
● Izberite
3
Izberite
1
2
V načinu za predvajanje izberite video posnetek “
Predvajanje uravnavate s spodnjimi ikonami.
za začetek diaprojekcije.
● Dotaknite se zaslona (vendar ne ikon možnosti), da začasno
zaustavite diaprojekcijo.
, da prilagodite glasnost zvoka v ozadju ali za
● Izberite
utišanje zvoka.
za preklop v način za predvajanja.
● Izberite
Ikona
Opis
Pregled nazaj.
/
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
Konec predvajanja.
Pregled naprej.
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka.
Predvajanje/urejanje
71
.
Predvajanje
Predvajanje zvočne beležke
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
Izberite na točki, na kateri želite, da se nov video začne,
.
in izberite
2
3
Izberite
4
Izberite Yes(Da).
za nadaljevanje predvajanja.
Izberite na točki, na kateri želite, da se nov video začne,
.
in izberite
Predvajanje zvočne beležke
1
2
V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko “
Predvajanje uravnavate s spodnjimi ikonami.
● Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
● Urejeni video posnetek se shrani kot nova datoteka.
Ustvarjanje slike med predvajanjem
1
2
3
Izberite
Izberite
Ikona
Opis
Pregled nazaj.
na točki, na kateri želite ustvariti sliko.
/
.
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
Konec predvajanja.
Izberite Yes(Da).
Pregled naprej.
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka.
Ustvarjena slika bo enake velikosti kot izvirni video posnetek in se bo
shranila kot nova datoteka.
Predvajanje/urejanje
72
.
Predvajanje
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1
2
3
Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “ M.
Izberite Voice Memo (Zvočna beležka) “ On(Vklopljeno).
Pritisnite [Sprožilec] za snemanje kratke zvočne beležke
(največ 10 sekund).
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno
beležko “ .
2
Predvajanje uravnavate s spodnjimi ikonami.
● Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje zvočne
beležke.
Ikona
/
Opis
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
Konec predvajanja.
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka.
Predvajanje/urejanje
73
Urejanje fotografije
Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. obračanje, spreminjanje velikosti, odstranjevanje rdečih oči ter prilagajanje svetlosti,
kontrasta in nasičenosti.
● Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke.
● Pri urejanju fotografij, ki so
ali večje, se bo njihova velikost samodejno spremenila na nižjo ločljivost
(razen pri obračanju ali spreminjanju velikosti fotografij).
Obračanje fotografije
1
2
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
“možnost.
Spreminjanje velikosti fotografij
.
1
2
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
● Izberite
.
“možnost.
da se slika shrani kot začetna slika. (str. 92)
Left 90˚
1920 X 1080
3
Izberite
.
3
Izberite
.
Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.
Predvajanje/urejanje
74
Urejanje fotografije
Dodajanje slogov fotografij
Določitev tona RGB
Fotografiji dodajte različne barvne tone, npr. Soft (Mehko),
Vivid(Živahno) ali Forest(Gozd).
Soft(Mehko)
1
2
Vivid(Živahno)
● Izberite
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
“ .
2
3
Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Prilagodite vrednost barve.
Custom RGB
Forest(Gozd)
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
1
.
“možnost.
in določite svoj ton RGB.
4
Izberite
Soft
3
Izberite
.
Predvajanje/urejanje
75
.
“
Urejanje fotografije
Uporaba učinkov pametnega filtra
Fotografijam dodajte različne učinke filtra, da ustvarite edinstvene
slike.
1
2
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
“učinek.
Miniature
Miniature
Vignetting
3
Fish-eye 1
Izberite
Fish-eye 2
Predvajanje/urejanje
76
.
.
Urejanje fotografije
Dodajanje posebnih učinkov
Popravljanje težav pri osvetlitvi
Dodajte fotografiji posebne učinke, kot so barvni filtri ali učinki
šuma.
Prilagajanje ACB (Auto Contrast Balance), svetlosti, kontrasta ali
nasičenosti.
1
2
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
.
Prilagoditev svetlosti/kontrasta/nasičenosti
“možnost.
1
2
Elegant
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
●
●
●
.
“ možnost prilagoditve.
: Brightness (Svetlost)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Nasičenost)
3
Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
(-: manj ali +: več)
4
Izberite
.
Možnost Opis
Color Filter (Barvni filter): spremeni barve ozadja v
črno in belo, tako da izpostavi glavni motiv.
Elegant (Elegantno): doda učinke fotografiji, da
postane svetlejša in mehkejša.
Add Noise(Dodaj šum): doda šum fotografiji za
starinski videz.
3
Izberite
Prilagajanje ACB (Auto Contrast Balance)
1
2
3
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
“
Izberite
.
.
Predvajanje/urejanje
77
.
.
Urejanje fotografije
Urejanje portretov
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
Svoje fotografije lahko izboljšate tako, da skrijete nepravilnosti na
obrazu, rdeča očesa pa odstranite.
Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot
so število kopij in velikost papirja.
● Fotografije lahko natisnete s pomnilniške kartice v fotokopirnici, ki
podpira DPOF (Digital Print Order Format) ali pa jih natisnete sami s
tiskalnikom, združljivim z DPOF.
● Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim
robom, zato pazite na dimenzije fotografij.
● Za fotografije, shranjene v notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti
DPOF.
Skrivanje obraznih nepravilnosti
1
2
3
4
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
“
.
.
Izberite raven.
● Višja je številka, več nepravilnosti je skritih.
Izberite
.
1
2
Odstranjevanje učinka rdečih oči
1
2
3
V načinu za predvajanje izberite fotografijo “
Izberite
“
Izberite
.
.
.
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite .“DPOF “Select (Izberite).
● Za tiskanje vseh datotek izberite All(Vse) in nadaljujte s 5.
korakom.
3
4
Predvajanje/urejanje
Izberite fotografije za tiskanje.
● Izberite
● Izberite
Izberite
78
, da izberete vse datoteke.
za preklic izbire.
.
Urejanje fotografije
5
Nastavitev možnosti DPOF.
Možnost Opis
Izbira za tiskanje fotografij v obliki sličic. (Izberite
za tiskanje fotografij v obliki sličic.)
Določite velikost tiskanja.
6
7
Izberite , ali . za nastavitev števila kopij.
Izberite
.
Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki,
združljivimi z DPOF 1.1.
Predvajanje/urejanje
79
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV
Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete s televizijo s kablom A/V.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
“ .
2
3
Izberite.(dvakrat)“Video Out(Video izhod).
4
5
8
Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
(str. 94)
Izklopite fotoaparat in televizor.
● Zaslon na dotik deluje kot nadzornik za televizijski zaslon.
Poiščite želeno možnost na televizijskem zaslonu in se
dotaknite možnosti na zaslonu fotoaparata. Ko se na možnosti
na
na televizijskem zaslonu pojavi puščica, izberite
zaslonu fotoaparata.
● Pri nekaterih televizorjih se lahko pojavi digitalni šum ali del slike ni
prikazan.
● Odvisno od nastavitev televizorja je mogoče, da slike na televizijskem
zaslonu niso v sredini.
● Ko je fotoaparat povezan s televizorjem, je fotografiranje in snemanje
omogočeno.
Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.
Video
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z
uporabo zaslona na dotik na fotoaparatu.
Avdio
6
Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite
način video izhoda.
7
Vključite fotoaparat in pritisnite [Predvajanje].
Predvajanje/urejanje
80
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV
6
Ogled datotek na televizorju HDTV
Visokokakovostne nestisnjene fotografije in video posnetke si
lahko ogledate na televizorju HDTV, tako da uporabite dodatni
kabel HDMI. HDMI (High Definition Multimedia Interface) podpira
večina televizorjev HDTV.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
.
“
2
3
4
5
Izberite . (dvakrat) “ HDMI Size (Velikost HDMI).
7
Vklopite fotoaparat.
● Televizor HDTV se samodejno vključi in na zaslonu se prikaže
zaslon fotoaparata.
Ogledujte si datoteke z daljinskim upravljalnikom
fotoaparata ali TV-sprejemnika HD.
Če vaš televizor HDTV podpira profil Anynet+(CEC), ga vklopite v
meniju z nastavitvami (str. 94), če želite vse povezane naprave A/V
Samsung upravljati z daljinskim upravljalnikom.
Izberite ločljivost HDMI.
Izklopite fotoaparat in televizor HDTV.
Povežite fotoaparat s televizorjem HDTV z dodatnim
kablom HDMI.
Predvajanje/urejanje
81
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Prenos datotek v računalnik z uporabo vgrajenega programa Intelli-studio. Datoteke lahko tudi urejate in jih nalagate na vaša najljubša
spletna mesta.
Zahteve za program Intelli-studio
Element
Zahteve
CPE
Intel Pentium 4, 3,2 GHz ali več/
AMD AthlonTM FX 2,6 GHz ali višje
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočeno 1 GB ali več)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
Zmogljivost
250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
trdega diska
Drugo
● Pogon CD-ROM
● nVIDIA Geforce 7600GT ali boljša/Serija ATI X1600
ali novejša
● 1024 x 768 pikslov, monitor, združljiv z 16-bitnim
barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x 1024 pikslov,
32-bitni barvni zaslon)
● USB vhod, Microsoft DirectX 9.0c ali novejše
Predvajanje/urejanje
● Program Intelli-studio morda ne bo pravilno deloval na nekaterih
računalnikih, tudi če ti ustrezajo zahtevam.
● Če računalnik ne ustreza zahtevam, se videoposnetki morda ne bodo
predvajali pravilno, urejanje videoposnetkov pa lahko traja dlje.
● Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejše
različice.
● Fotoaparat lahko uporabljate kot odstranljivi disk samo s sistemom
Windows XP/Vista/7 ali Mac OS 10.4 ali novejše različice.
Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in
operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.
82
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
5
Prenos datotek z uporabo programa Intellistudio
Vklopite fotoaparat.
● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Če ste možnost USB nastavili na Select Mode (Način za
izbiranje), v pojavnem oknu izberite Computer (Računalnik).
Program Intelli-studio se zažene samodejno, kadar fotoaparat
povežete z računalnikom prek kabla USB.
Medtem ko je fotoaparat prek kabla USB povezan z računalnikom, se
baterija polni.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
“ .
2
Izberite . (dvakrat)“PC Software (Programska
oprema)“On (Vklopljeno).
3
4
Izklopite fotoaparat.
6
7
Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.
● Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za
shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
Izberite Yes (Da).
● Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik.
V oknu AutoPlay (Samodejno predvajanje) v sistemu Windows Vista
izberite Run iStudio.exe (Zaženi iStudio.exe).
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na
fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
Predvajanje/urejanje
83
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Uporaba programa Intelli-studio
Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate datoteke. Program pa omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta,
kot je Flickr ali YouTube. Če želite več informacij, v programu izberite Help “ Help .
● Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Za namestitev programa izberite Tool “ Install Intelli-studio on PC (Namesti
Intelli-studio na računalnik).
● Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če želite urejati datoteke, jih prenesite v računalniško mapo.
● Računalniških datotek ni mogoče kopirati v fotoaparat.
● Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
- Videoposnetki: MP4 (video: H.264; avdio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Predvajanje/urejanje
84
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Ikona
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska
Opis
1
Odpre menije
2
Prikažite datoteke v izbrani mapi
3
Preklop v način urejanja fotografij
4
Preklop v način urejanja videoposnetkov
5
Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po
elektronski pošti na spletne strani, kot je Flickr ali YouTube.)
6
Povečajte ali zmanjšate sličice na seznamu
7
Izbira vrste datoteke
8
Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
9
Prikaz ali skrivanje datotek povezanega fotoaparata
Fotoaparata ne morete priključiti na računalnik kot izmenljivi disk.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
“ .
2
Izberite . (dvakrat) “PC Software (Programska
oprema) “Off (Izklopljeno).
3
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na
fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
10
Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
11
Ogled datotek v obliki sličic, v pametnem albumu ali na
zemljevidu
12
Poiščite mape v priključeni napravi
13
Poiščite mape v računalniku
14
Premik na prejšnjo ali naslednjo mapo
15
Tiskanje datotek, ogled datotek na zemljevidu, shranjevanje
datotek v Moji mapi ali registracija obrazov
Predvajanje/urejanje
85
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
4
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
Vklopite fotoaparat.
● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Odklop kabla USB je pri sistemih Windows Vista/7 podoben.
Če ste možnost USB nastavili na Select Mode (Način za
izbiranje), v pojavnem oknu izberite Computer (Računalnik).
5
V računalniku izberite Moj računalnik “Izmenljiv disk “
DCIM “100PHOTO.
6
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite na
računalnik.
1
Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da
preneha.
2
Kliknite
3
4
Kliknite pojavno sporočilo.
v orodni vrstici na spodnji desni strani zaslona.
Odstranite kabel USB.
Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno
odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.
Predvajanje/urejanje
86
Prenos datotek v računalnik (za Mac)
Ko povežete fotoaparat z računalnikom Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz
fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.
Podprt je Mac OS 10.4 ali novejši.
1
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega kabla USB.
2
Vklopite fotoaparat.
● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se
ikona izmenljivega diska.
Konec kabla z indikatorsko lučko (S) morate priključiti na
fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
Če ste možnost USB nastavili na Select Mode (Način za
izbiranje), v pojavnem oknu izberite Computer (Računalnik).
3
4
Predvajanje/urejanje
Dvokliknite ikono izmenljivega diska.
Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.
87
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)
Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
“ .
2
3
Izberite . (dvakrat) “USB “Printer.
4
Vklopite fotoaparat.
5
Izberite
za tiskanje.
● Izberite
, da nastavite možnosti tiskanja.
Glejte »Konfiguracija nastavitev tiskanja« na strani 89.
Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite
fotoaparat.
6
Izberite možnost.
Možnost
● Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Opis
Natisni trenutno izbrano fotografijo. Pojdite
Current Photo
(Trenutna fotografija) na 8. korak.
Predvajanje/urejanje
Selected Photos
(Izbrane fotografije)
Natisnite želene fotografije.
All Photos
(Vse fotografije)
Natisnite vse fotografije. Pojdite na 8. korak.
88
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)
7
8
9
Izberite < ali > za pomik do fotografije za tiskanje.
Možnost Opis
Izberite , ali . za nastavitev števila kopij in izberite
.
Date (Datum): nastavite datum tiskanja.
● Če ste za tiskanje izbrali želene fotografije, ponovite koraka
7-8 za vse fotografije za tiskanje.
File Name (Ime datoteke): nastavite za tiskanje imena
datoteke.
Izberite Yes (Da) za potrditev.
Reset (Ponastavi): ponastavite možnosti tiskanja.
● Tiskanje se začne. Izberite Cancel (Prekliči) za preklic
tiskanja.
Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.
Konfiguracija nastavitev tiskanja
Možnost Opis
Size (Velikost): določite velikost tiskanja.
Layout (Postavitev): natisnite sličice.
Type (Vrsta): izberite vrsto papirja.
Quality (Kakovost): nastavite kakovost tiskanja.
Predvajanje/urejanje
89
Dodatki
Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in
namigih za vzdrževanje.
Meni Settings (Nastavitve) ………………………………… 91
Dostopanje do menija nastavitev ……………………………… 91
Sound settings (Nastavitve zvoka) …………………………… 92
Display settings (Nastavitev prikaza)
………………………… 92
Camera settings (Nastavitve fotoaparata) …………………… 93
Sporočila o napakah ………………………………………… 96
Vzdrževanje fotoaparata …………………………………… 97
Čiščenje fotoaparata …………………………………………… 97
O pomnilniških karticah ………………………………………… 98
O bateriji ………………………………………………………… 99
Preden se obrnete na servisni center ………………… 102
Tehnični podatki fotoaparata …………………………… 105
Stvarno kazalo …………………………………………… 109
Meni Settings (Nastavitve)
Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.
3
Dostopanje do menija nastavitev
1
2
Izberite možnost in shranite nastavitve.
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M.
Volume
Off
Izberite meni.
Beep Sound
Low
Shutter Sound
Medium
High
Volume
: Medium
Start Sound
Beep Sound
: On
AF Sound
Shutter Sound
:1
Start Sound
: Off
1/2
: On
AF Sound
4
1/2
Ikona
Opis
Nastavitve zvoka: Nastavite različne zvoke in glasnost
fotoaparata. (str. 92)
Nastavitev prikaza: Prilagodite nastavitve zaslona, kot
je svetlost. (str. 92)
Nastavitve fotoaparata: Spremenite nastavitve
sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika,
privzeto ime datotek in način USB. (str. 93)
Dodatki
91
Izberite
, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
Meni Settings (Nastavitve)
Sound settings (Nastavitve zvoka)
Display settings (Nastavitev prikaza)
* Privzeto
* Privzeto
Element
Opis
Element
Opis
Volume
(Glasnost)
Prilagodite glasnost zvokov. (Off (Izklopljeno),
Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Prikažite kratek opis možnosti ali menija.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Beep Sound
(Pisk)
Izberite zvok, ki se predvaja ob dotiku zaslona ali
pri preklopu načinov.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Function
Description
(Opis funkcije)
Shutter Sound
(Zvok sprožilca)
Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku sprožilca.
(Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
Start Sound
(Zvok ob vklopu)
Izberite zvok, ki se predvaja ob vklopu fotoaparata.
(Off (Izklopljeno)*, 1, 2, 3)
AF Sound
(Zvok AF)
Izberite zvok, ki se predvaja, ko sprožilec pritisnete
do polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Self-Portrait
(Avtoportret)
Izberite zvok, ki se predvaja, ko fotoaparat zazna
vaš obraz. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Dodatki
Start Image
(Začetna slika)
Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu
fotoaparata.
● Off (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže.
● Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika,
shranjena v notranjem pomnilniku.
● User Image (Uporabniška slika): Prikaže se slika,
ki jo določite sami. (str. 74)
● V notranji pomnilnik se shrani samo ena
začetna slika.
● Če določite novo fotografijo za začetno sliko
ali ponastavite fotoaparat, se trenutna slika
izbriše.
Grid Line
(Mrežne črte)
Izberite vrsto mrežnih črt, ki vam bodo v pomoč pri
kompoziciji scene. (2 X 2*, 3 X 3, +, X)
Display
Brightness
(Svetlost
zaslona)
Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*,
Dark (Temno), Normal (Običajne), Bright (Svetlo))
92
Normal (Običajne) je nastavljeno v načinu za
predvajanje, tudi če izberete Auto (Samodejno).
Meni Settings (Nastavitve)
* Privzeto
* Privzeto
Element
Opis
Element
Opis
Quick View
(Hitri ogled)
Nastavite čas za ogled zajete slike preden se
fotoaparat vrne v način za fotografiranje.
(Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s),
3 sec (3 s))
Language
(Jezik)
Izberite jezik, v katerem se prikazuje besedilo na
zaslonu.
Nastavite datum in čas in izberite obliko datuma.
(Off (Izklopljeno)*, yyyy/mm/dd (llll/mm/dd),
mm/dd/yyyy (mm/dd/llll), dd/mm/yyyy (dd/mm/llll))
Power Save
(Varčevanje
energije)
Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat
samodejno preklopi v način varčevanja energije
(pritisnite kateri koli gumb, da izključite način
varčevanja energije).
(Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Date & Time
(Datum in čas)
Time Zone
(Časovni pas)
Izberite regijo in nastavite poletni čas.
Camera settings (Nastavitve fotoaparata)
* Privzeto
Element
Opis
Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico
(vse datoteke, vključno z zaščitenimi, se izbrišejo).
(No (Ne), Yes (Da))
Format
(Formatiraj)
Reset
(Ponastavi)
Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih
različnih proizvajalcev, če jo uporabljate z
bralnikom pomnilniških kartic ali če jo formatirate
z računalnikom, fotoaparat mogoče ne bo prebral
kartice pravilno. Pred uporabo jo formatirajte.
Ponastavite menije in možnosti fotografiranja
(datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne
ponastavijo). (No (Ne), Yes (Da))
Dodatki
93
Meni Settings (Nastavitve)
* Privzeto
Element
Opis
Opis
Nastavite tiskanje datuma in časa na fotografije.
(Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time
(Datum in čas))
Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke.
● Reset (Ponastavi): Nastavite, da se številke
datotek začnejo z 0001, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
● Series (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek
nadaljujejo od prejšnje številke, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
File No.
(Št. datoteke)
* Privzeto
Element
Imprint
(Natis)
● Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem
kotu fotografije v rumeni barvi.
● Nekateri modeli tiskalnikov ne podpirajo tiskanja
datuma in časa.
● Če izberete Text (Besedilo) v načinu s se
datum in čas ne prikažeta.
Nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi, ko ga
ne uporabljate.
(Off (Izklopljeno), 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto
ime prve datoteke pa SAM_0001.
● Številka datoteke se povečuje za eno od
SAM_0001 do SAM_9999.
● Številka mape se povečuje za eno od 100PHOTO
do 999PHOTO.
● V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.
● Fotoaparat določa imena datotek v skladu s
standardom DCF (Digital rule for Camera File
system). Če namenoma spremenite imena
datotek, jih fotoaparat mogoče ne bo mogel
predvajati.
Auto Power
Off (Samodejni
izklop)
AF Lamp
(Lučka AF)
Dodatki
94
● Ta nastavitev se ne spremeni, tudi če zamenjate
baterijo.
● Fotoaparat se ne izklopi samodejno, če:
- je povezan z računalnikom ali tiskalnikom
- predvajate diaprojekcijo ali video posnetek
- snemate zvočno beležko
Nastavite lučko za pomoč pri izostritvi v temi.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Meni Settings (Nastavitve)
* Privzeto
Element
Opis
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavite, ali želite upravljati fotoaparat, ki je
povezan s Samsungovim televizorjem HDTV s
podporo Anynet+(CEC), z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
● Off (Izklopljeno)*: Oglejte si datoteke brez
daljinskega upravljalnika televizorja HDTV.
● On (Vklopljeno): Upravljajte fotoaparat z daljinskim
upravljalnikom televizorja HDTV.
Izberite ločljivost fotografij, ko datoteke predvajate na
televizorju HDTV prek kabla HDMI.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p)
HDMI Size
(Velikost HDMI)
Video Out
(Video izhod)
● Če televizor HDTV ne podpira izbrane ločljivosti,
samodejno izberi naslednjo nižjo ločljivost.
● Če izberete možnost 480p ali 576p, meniji za
predvajanje in pametni album pri povezavi s
TV-sprejemnikom ne bodo na voljo.
Element
Opis
USB
Nastavite funkcijo, ki jo želite uporabljati, ko
fotoaparat povežete z računalnikom ali tiskalnikom
prek kabla USB.
● Computer (Računalnik)*: Fotoaparat je povezan z
računalnikom za prenos datotek.
● Printer (Tiskalnik): Fotoaparat povežite s
tiskalnikom za tiskanje datotek.
● Select Mode (Način za izbiranje): Pri povezovanju
fotoaparata z drugo napravo izberite način USB.
PC Software
(Programska
oprema)
Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio,
kadar fotoaparat povežete z računalnikom.
(Off (Izklopljeno), On (Izklopljeno)*)
Nastavite izhod video signala glede na regijo.
● NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan,
Mehika.
● PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Nemčija,
Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova
Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska,
Švica, Tajska.
Dodatki
95
Sporočila o napakah
Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.
Sporočilo o napaki
Priporočeni postopek
Card Error
(Napaka kartice)
● Izklopite fotoaparat in ga nato znova
vklopite.
● Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
vstavite.
● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 93)
Card not supported.
(Nepodprta kartica)
Vstavljene pomnilniške kartice fotoaparat
ne podpira. Vstavite pomnilniško kartico
microSDTM.
DCF Full Error
(DCF poln)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v
računalnik in jo nato formatirajte. (str. 93)
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite
servisni center.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full
(Pomnilnik poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite
novo pomnilniško kartico.
No Image File
(Ni slikovnih datotek)
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Dodatki
96
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Obrišite z mehko, suho krpo.
Objektiv in zaslon fotoaparata na dotik
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z
mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite
tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite
objektiv.
● Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te
tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
● Ne pritiskajte na pokrov objektiva ali uporabljajte izpihovalnika na
pokrovu objektiva.
Dodatki
97
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Zmogljivost pomnilniških kartic
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabljate
Uporabljate lahko microSDTM pomnilniške kartice (Secure Digital).
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev
fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice
microSDTM z zmogljivostjo 1 GB:
Visoko
Velikost kakovostne
Kakovostne Običajne 60 slik/s 30 slik/s 15 slik/s
F
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
*
V
i
d
e
o
122
240
353
-
-
-
142
278
409
-
-
-
160
312
454
-
-
-
206
401
588
-
-
-
211
409
594
-
-
-
335
637
908
-
-
-
510
936
1314
-
-
-
762
1373
1931
-
-
-
1626
2575
3090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pribl.
79’ 13”
-
-
Pribl.
Pribl.
13’ 30” 23’ 36”
Pribl.
Pribl.
15’ 20” 32’ 33”
Pribl.
Pribl.
37’ 50” 67’ 30”
Pribl.
Pribl.
138’ 19” 237’ 41”
* Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate zoom.
Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Dodatki
98
Vzdrževanje fotoaparata
O bateriji
Življenjska doba baterije
Uporabljajte samo baterije, ki jo je odobril Samsung.
Povprečen čas polnjenja/
število fotografij
Tehnični podatki baterije
Način
SLB-11A
Vrsta
litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
1130 mAh
Napetost
3,8 V
Čas polnjenja
(če je fotoaparat izklopljen)
Pribl. 190 min
Testni pogoji
(ko je baterija povsem napolnjena)
Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih
pogojih: v načinu a, ločljivost 14M,
visoka kakovost, funkcija OIS vključena.
1. Nastavite možnost bliskavice na
Fill in (Dosvetlitev), posnemite eno
fotografijo in uporabite zoom.
Pribl. 120 min/
Fotografije pribl. 240
2. Nastavite možnost bliskavice na
fotografij
Off (Izklopljeno), posnemite eno
fotografijo in uporabite zoom.
3. Opravljajte koraka 1 in 2 30 sekund in
ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite
fotoaparat za 1 minuto.
4. Ponavljajte korake 1 do 3.
Video
posnetki
Pribl. 80 min
Snemajte video posnetke z ločljivostjo
1280 x 720 HQ in hitrostjo 30 slik/s.
● Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko
razlikujejo od dejanskih vrednosti med uporabo.
● Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni
snemalni čas.
Dodatki
99
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe o polnjenju baterije
● Če indikatorska lučka ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
● Med polnjenjem izklopite fotoaparat.
● Po polnjenju baterije vklopite fotoaparat za več kot 10 minut.
● Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni
baterijo. Polnite baterijo, dokler indikatorska lučka ne začne svetiti
zeleno.
● Če indikatorska lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite
kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
● Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko indikatorska lučka zasveti oranžno. Polnjenje se začne, ko se
baterija ohladi.
Dodatki
Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z
računalnikom
● Uporabljajte le priloženi kabel USB.
● Baterija se mogoče ne bo polnila, če:
- uporabljate razdelilnik USB
- so na računalnik priklopljene druge naprave USB
- priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
100
Vzdrževanje fotoaparata
● Uporabljajte samo take litij-ionske baterije za ponovno
polnjenje, ki so pristne in ki jih priporočajo proizvajalci.
● Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi
predmeti.
● Baterije ne izpostavljajte visokemu tlaku ali silam stiskanja.
● Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem, na primer
takšnim, ki nastanejo pri padcu na tla z velike višine.
● Baterije ne izpostavljajte temperaturam, ki znašajo 60 °C
(140 °F) ali več.
● Baterija ne sme priti v stik z vlago ali tekočinami.
Nemarno ali nepravilno ravnanje z baterijo lahko
povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi lastne
varnosti upoštevajte spodnja navodila za pravilno
ravnanje z baterijo:
● Če z baterijo ne ravnate pravilno, jo lahko raznese ali
pa eksplodira. Če opazite, da je baterija deformirana,
razpokana ali pa so na njej kakršne koli druge
nepravilnosti, jo takoj nehajte uporabljati in stopite v stik s
proizvajalcem.
● Uporabljajte samo takšne polnilce in adapterje za baterije,
ki so pristni in ki jih priporočajo proizvajalci. Baterijo polnite
samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.
● Baterije ne postavljajte v bližino ogrevalnih naprav in je ne
puščajte v okolju, kjer je zelo toplo, kot je na primer poleti
v zaprtem avtu.
● Baterije ne polagajte v mikrovalovno pečico.
● Baterije ne shranjujte v vročih, vlažnih prostorih, na primer
v termalnih kopališčih ali v prostorih s tuši.
● Naprave ne postavljajte na vnetljive površine, kakršne so
posteljnina, preproge ali električne odeje, za dalj časa.
● Ko je naprava vključena, je ne puščajte v zaprtem prostoru
dalj časa.
● Priključki baterije ne smejo priti v stik s kovinskimi
predmeti, kakršni so na primer ogrlice, kovanci, ključi ali
ure.
Dodatki
Smernice za odstranjevanje
● Pri odstranjevanju baterije bodite pazljivi.
● Ne odlagajte je v ogenj.
● Predpisi o odstranjevanju se lahko razlikujejo glede na
posamezno državo ali regijo. Baterijo odstranite v skladu z
vsemu lokalnimi in državnimi predpisi.
Smernice za polnjenje baterije
Baterijo polnite le na način, opisan v teh navodilih za
uporabo. Če baterije ne polnite pravilno, se lahko vžge ali
eksplodira.
101
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za
odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne
vklopi
● Vstavite baterijo.
● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
● Napolnite baterijo.
Težava
Priporočeni postopek
Fotografiranje ni
mogoče
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
● Napolnite baterijo.
● Fotoaparat je lahko v načinu varčevanja
energije. (str. 93)
● Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi udarca.
Znova vklopite fotoaparat.
● Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ali vstavite novo
kartico.
● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 93)
● Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite
novo.
● Vklopite fotoaparat.
● Napolnite baterijo.
● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
● Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih
temperaturah (pod 0 °C). Shranite
baterijo na toplo, na primer v žep.
● Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izprazni baterijo. Po
potrebi znova napolnite baterijo.
● Baterije so potrošni deli, ki jih je treba
zamenjati po določenem času. Če se
baterija hitro prazni, kupite novo.
Bliskavica ne deluje
● Bliskavica je nastavljena na Off
(Izklopljeno). (str. 43)
● Bliskavice v načinih d, v in D
ter v nekaterih načinih s ne morete
uporabljati.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične
elektrike. To ni napaka fotoaparata.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju nastavitev
zaslona. (str. 93)
Dodatki
102
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Zaslon na dotik ali
gumbi ne delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Zaslon fotoaparata
deluje slabo
Če uporabljate fotoaparat pri zelo nizkih
temperaturah, je mogoče, da zaslon ne
deluje pravilno ali da se razbarva.
Če želite boljše delovanje zaslona,
uporabljajte fotoaparat pri zmernih
temperaturah.
Napaka na pomnilniški
kartici
Pomnilniška kartica ni ponastavljena.
Formatirajte kartico. (str. 93)
Težava
Priporočeni postopek
● Izklopite bliskavico. (str. 43)
Fotografija je presvetla ● Fotografija je preosvetljena. Prilagodite
vrednost osvetlitve. (str. 53)
Fotografija je premalo osvetljena.
● Vklopite bliskavico. (str. 43)
Fotografija je pretemna ● Prilagajanje občutljivosti filma ISO.
(str. 44)
● Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 53)
Datotek ni mogoče
predvajati
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat
mogoče ne bo mogel predvajati (ime mora
ustrezati standardu DCF). Če pride do te
težave, predvajajte datoteke v računalniku.
Fotografija je
zamegljena
● Nastavljena možnost izostritve mora biti
primerna za fotografije od blizu. (str. 45)
● Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 97)
● Motiv mora biti v dosegu bliskavice.
(str. 105)
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok
za nenaravne barve. Izberite ustrezno
nastavitev beline glede na vir svetlobe.
(str. 56)
Dodatki
Televizor ne prikazuje
fotografij
● Preverite, ali je fotoaparat pravilno
povezan z zunanjim monitorjem prek
kabla A/V.
● Na pomnilniški kartici morajo biti
fotografije.
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
● Preverite, ali je kabel USB povezan
pravilno.
● Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.
● Preverite, ali uporabljate podprt
operacijski sistem.
Računalnik odklopi
fotoaparat med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična
elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova
priklopite.
103
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat ne
more predvajati
videoposnetkov
● Videoposnetke lahko predvajate samo
v programu Intelli-studio. Namestite
program v računalnik. (str. 84)
● Preverite, ali je kabel USB pravilno
priključen.
Program Intelli-studio
ne deluje pravilno
● Zaprite program Intelli-studio in ga
zaženite znova.
● Programa Intelli-studio ni mogoče
uporabljati skupaj z računalniki
Macintosh.
● Preverite, ali je možnost PC Software
(Računalniška programska oprema) v
nastavitvenem meniju nastavljena na
On (Vklopljeno). (str. 95)
● Glede na tehnične podatke računalnika
in računalniško okolje se program morda
ne bo zagnal samodejno. V tem primeru
v računalniku kliknite Start “
Moj računalnik “ Intelli-studio “
iStudio.exe.
Dodatki
104
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Čas osvetlitve
Vrsta
1/2,3 palca (pribl. 7,76 mm) CCD
Efektivno
število
slikovnih pik
pribl. 14,2 milijona
●
●
●
●
Skupno
število
slikovnih pik
pribl. 14,5 milijona
Auto (Samodejno): 1/8–1/2000 sekunde
Program (Programirano): 1–1/2000 sekunde
Night (Nočni posnetki): 8–1/2000 sekunde
Fireworks (Ognjemet): 2 sekundi
Osvetlitev
Objektiv
Nadzor
Program AE
Merjenje
Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko
uteženo)
Goriščna
razdalja
objektiv Schneider-KREUZNACH f = 5,6–39,2 mm
(ustreza 35 milimetrskemu filmu: 31–217 mm)
Izravnava
±2 EV (v korakih 1/3 EV)
Razpon
stopenj F
F3,3 (W)–F5,5 (T)
Občutljivost
ISO
samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Digitalna
povečava
● Način slike: 1,0 X–7,0 X
● Način predvajanja: 1,0 X–13,5 X (odvisno od velikosti slike)
Bliskavica
Zaslon
Vrsta
TFT LCD
Funkcija
3,5-palčni (8,9 cm) celotni širokokotni zaslon na dotik 1152 K
Izostritev
Vrsta
samodejna izostritev TTL (Multi AF (Večpodročna), Center AF
(Središčna), Face Recognition AF (Prepoznavanje obrazov),
Face Detection AF (Zaznavanje obrazov), Smart Touch AF,
One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom))
Normal
Doseg
Širokokotni (W)
Telefoto (T)
od 80 cm do
neskončnosti
od 150 cm do
neskončnosti
Makro
5–80 cm
70–150 cm
Samodejni makro
od 5 cm do
neskončnosti
od 70 cm do
neskončnosti
Način
Off (Izklopljeno), Auto (Samodejno), Red-eye (Rdeče oči), Fill in
(Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Red-eye Fix
(Odstranjevanje učinka rdečih oči)
Doseg
● Širokokotna: 0,3–3,2 m (samodejna občutljivost ISO)
● Telefoto: 0,5–1,9 m (samodejna občutljivost ISO)
Čas pred
ponovno
uporabo
pribl. 4 sekunde
Preprečevanje tresenja
DUAL IS [optična stabilizacija slike (OIS) + digitalna stabilizacija slike (DIS)]
Dodatki
105
Tehnični podatki fotoaparata
Učinek
Način za
fotografiranje
Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno),
Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek),
Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ),
Sketch (Skica), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Custom RGB
(RGB po meri)
Smart Filter (Pametni filter): Normal (Običajno), Miniature (Miniatura),
Vignetting (Vinjetiranje), Fish-eye 1 (Ribje oko 1), Fish-eye 2 (Ribje
oko 2)
Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina),
Contrast (Kontrast), Saturation (Zasičenost)
Nastavitev beline
Auto WB (Samodejna nastavitev), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna L), Tungsten
(Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)
● Načini: Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scen)
(pokrajina, modro nebo, naravna zelena, sončni zahod), Movie (Film)
● Oblika: H.264 (najdaljši snemalni čas: 20 min)
● Velikost: 1280 X 720 HQ (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 1280
X 720 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 640 X 480
(30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 320 X 240 (60 FPS (60 slik/s),
30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s))
Videoposnetki ● Frame Rate (Hitrost snemanja): 60 FPS (60 slik/s),
30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)
● Učinek: Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij),
White Balance (Nastavitev beline), Smart Filter (Pametni filter)
● Voice (Zvok): Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno), Zoom Mute
(Pri povečavi se zvok ne posname)
● Urejanje videoposnetkov (vdelano): začasna ustavitev med
snemanjem, zajemanje slik, izrezovanje časa
Predvajanje
Natis datuma
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)
Vrsta
Fotografiranje
Fotografije
● Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (portret, nočni portret,
portret z osvetlitvijo od zadaj, osvetlitev od zadaj, pokrajina,
belo, gibanje, stojalo, noč, makro, makro besedilo, modro nebo,
sončni zahod, naravna zelena, naravni portret, makro barve,
ognjemet), Auto (Samodejno), Program (Programirano), DUAL IS,
Scene (Scena) (Night (Noč), Portrait (Portret), Children (Otroci),
Landscape (Pokrajina), Text (Besedilo), Close Up (Od blizu),
Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev od
zadaj), Fireworks (Ognjemet), Beach & Snow (Plaža in sneg),
Frame Guide (Vodnik za uokvirjanje), Beauty Shot (Lepotni
posnetek))
● Drive (Zaporedno): Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno),
Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB
● Timer (Sprožilec): 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi), Double
(Dvojno), Motion Timer (Samosprožilec na gibanje)
Dodatki
Urejanje
Učinek
106
Posamezna slika, sličice, diaprojekcija z glasbo in učinki, kratek
posnetek, pametni album*
* Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum), Color
(Barva), Week (Teden), Face (Obraz), Favorite (Priljubljene)
Resize (Sprememba velikosti), Rotate (Zasuk), Photo Style Selector
(Izbiranje slogov fotografij), Image Adjust (Prilagoditev slike), Smart
Filter (Pametni filter), Special Effect (Posebni učinek), Face Effect
(Učinek obraza)
● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal
(Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro
(Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično),
Negative (Negativ), Sketch (Skica), Defog (Odstranjevanje
zamegljenosti), Custom RGB (RGB po meri)
● Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB, Brightness (Svetlost),
Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
● Smart Filter (Pametni filter): Normal (Običajno), Miniature
(Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Fish-eye 1 (Ribje oko 1),
Fish-eye 2 (Ribje oko 2)
● Special Effect (Posebni učinek): Color Filter (Barvni filter), Elegant
(Elegantno), Add Noise (Dodaj šum)
● Face Effect (Učinek obraza): Face Retouch (Retuširanje obraza),
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)
Tehnični podatki fotoaparata
Zvočni posnetek
Vmesnik
● Snemanje zvoka (največ 10 ur)
● Zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund)
Vmesnik za
digitalni izhod
USB 2.0
Shranjevanje
Avdio izhod
Mono (notranji zvočnik), Stereo (mikrofon)
Video izhod
● A/V: NTSC, PAL (na izbiro)
● HDMI 1.4: NTSC, PAL (na izbiro)
Napajalni
priključek DC
20-pinski, 4,4V
Mediji
Oblika
datoteke
● Notranji pomnilnik: pribl. 13 MB
● Zunanji pomnilnik (izbirni): kartica microSDTM
(zagotovljeno do 4 GB)
Zmogljivost notranjega pomnilnika mogoče ne ustreza tem
podatkom.
Vir napajanja
● Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
● Videoposnetek: H.264 (MPEG-4.AVC)
● Zvok: WAV
Baterija za
polnjenje
Mere (Š x V x G)
Za 1 GB na kartici microSDTM
Velikost slike
litij-ionska baterija (SLB-11A, 1130 mAh)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
Super Fine
Fine
Normal
4320 X 3240
122
240
353
4000 X 3000
142
278
409
3984 X 2656
160
312
454
3840 X 2160
206
401
588
3264 X 2448
211
409
594
2560 X 1920
335
637
908
2048 X 1536
510
936
1314
5–85 %
1920 X 1080
762
1373
1931
Programska oprema
1024 X 768
1626
2575
3090
103,8 x 58,3 x 19,6 mm
Teža
156,9 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
Intelli-studio
Te številke so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih in
se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve
fotoaparata.
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Dodatki
107
Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
zbiranjem odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in
njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha
delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte
odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno
uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v
kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več
o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in
pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati
skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
sistemom za vračanje baterij)
Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem
izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko
prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so
vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi
stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen
način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni
lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in
spodbujate ponovno uporabo materialov.
Samsungova ekološka oznaka
S tem simbolom Samsung stranke obvešča o svojih
okolju prijaznih izdelkih in dejavnostih. Oznaka
predstavlja nenehen trud, ki ga Samsung vlaga v
razvoj okolju prijaznih izdelkov.
Dodatki
108
Stvarno kazalo
A
Č
G
L
ACB
Čas osvetlitve 32
Glasnost 92
Ločljivost
Čiščenje
Gumb za predvajanje 16
v načinu predvajanja 77
v načinu za fotografiranje 54
objektiv 97
ohišje 97
zaslon 97
Anynet+ 94
B
Baterija
polnjenje 100
tehnični podatki 99
trajanje 99
Bliskavica
izklopljeno 43
odstranjevanje učinka rdečih
oči 44
počasna sinhronizacija 44
samodejno 43
učinek rdečih oči 44
H
HDTV 81
D
Hitri ogled 93
Datum in čas 93
Diaprojekcija 70
I
Digitalna stabilizacija slike 33
Ikona 18
Digitalni zoom 24
Intelli-studio 84
Dolg čas osvetlitve 32
Dotikanje 19
K
DPOF 78
Kakovost fotografije 40
fotografija 39
video 40
Lučka AF 94
M
Makro 45
Merjenje
sredinski 55
točkovno 55
večpodročno 55
Mrežne črte 22, 92
My Star (Moja zvezda)
razvrščanje 65
registriranje obrazov 51
Koš 69
Brisanje datotek 68
F
Kretnje 19
N
Način DUAL IS 33
Fotografiranje nasmeška 49
Način lepotnega posnetka 31
Fotografiranje z enim
dotikom 47
Dodatki
109
Stvarno kazalo
Način pametnega zaznavanja
scene 36
Način Pametno
prepoznavanje scen 36
Način predvajanja 63
Način Program 34
Način za fotografiranje
DUAL IS 33
pametno samodejno 29
program 34
samodejno 23
scena 30
video posnetek 34
Naročanje tiskanja 78
Nastavitev beline 56
Nastavitve
dostopanje 91
fotoaparat 93
zaslon 92
zvok 92
Natis 94
O
P
Občutljivost filma ISO 44
Pametni AF z dotikom 46
Območje izostritve
Pametni album 66
fotografiranje z enim
dotikom 47
pametni AF z dotikom 47
področni AF 47
sredinski AF 47
Prepoznavanje gibanja
v načinu predvajanja 64
v načinu za fotografiranje 21
Prilagajanje
Pametni samodejni način 29
kontrast
Pametno prepoznavanje
obrazov 50
nasičenost
v načinu predvajanja 77
v načinu za fotografiranje 61
v načinu predvajanja 77
v načinu za fotografiranje 61
Pomikanje 19
Obračanje 69, 74
Pomnilniška kartica
Obrazne nepravilnosti 31
microSD 98
zmogljivost 98
Odklop naprave 86
ostrina 61
svetlost 77
Pritisk do polovice 6
Ponastavi 93
Ogled datotek
diaprojekcija 70
kot sličice 67
na televizorju 80
pametni album 66
Posebni učinki
barvni filter 77
dodaj šum 77
elegantno 77
Opis funkcije 92
Povečava 70
Optična stabilizacija slike
(OIS) 25
Povečevanje 24
Prenos datotek
Osvetlitev 53
za Mac 87
za Windows 82
Dodatki
110
R
Razdalja izostritve
makro 45
običajno (AF) 45
samodejno makro 45
Razmerje kadrov 34
Stvarno kazalo
S
T
V
Zaščita datotek 67
Samodejna nastavitev
kontrasta (ACB) 54
Tiskanje fotografij 88
Velikost HDMI 94
Zaznavanje mežikanja 50
Ton RGB
Video
Zaznavanje obrazov
Samodejni način 23
Samosprožilec 41
Samosprožilec na gibanje 42
Scenski način 30
Self-portrait 49
Servisni center 102
Slogi fotografij
v načinu predvajanja 75
v načinu za fotografiranje 59
Snemanje
video 34
zvočna beležka 37
Sporočila o napakah 96
Spreminjanje velikosti 74
v načinu predvajanja 75
v načinu za fotografiranje 59
Tresenje fotoaparata 26
predvajanje 71
snemanje 34
Video izhod 94
Video način 34
U
Vir svetlobe (nastavitev
beline) 56
Učinek rdečih oči
v načinu predvajanja 78
v načinu za fotografiranje 43
Učinki pametnega filtra
v načinu predvajanja 76
v načinu za fotografiranje 60
Vodnik za uokvirjanje 32
Vrsta zaslona 22
Vzdrževanje 97
Urejanje 74
Z
Utišanje
Začetna slika 92
fotoaparat 16
Video 35
Zajemanje slike 72
Zaporedni posnetki
Sprožilec 32
kadriranje s samodejno
osvetlitvijo (AEB) 58
neprekinjeno 58
zajemanje gibanja 58
Svetlost obraza 31
Svetlost zaslona 92
Dodatki
111
avtoportret 49
fotografiranje nasmeška 49
pametno prepoznavanje
obrazov 50
zaznavanje mežikanja 50
zaznavanje obrazov 48
Zvočna beležka
predvajanje 72
snemanje 37
Zvok AF 92
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše
storitve po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite
spletno mesto http://www.samsungimaging.com/.
Download PDF

advertising