V teh navodilih za uporabo so podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno
preberite ta navodila za uporabo.
Ä Kliknite temo
Pogosta vprašanja
Hitro kazalo
User Manual
ST500/ST510
Vsebina
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Možnosti fotografiranja
Predvajanje/urejanje
Dodatki
Stvarno kazalo
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Preprečite poškodbe oči pri fotografiranih osebah
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in
živali. Če sprožite bliskavico preblizu oči fotografirane osebe,
lahko pride do začasnih ali stalnih poškodb vida.
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali
drugo opremo
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
Opomba – opombe, namigi za uporabo ali dodatne
informacije
● Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril
Samsung. Nezdružljive baterije in polnilniki lahko povzročijo
resne telesne poškodbe ali okvare fotoaparata.
● Baterij nikoli ne zažigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij
upoštevajte lokalne predpise.
● Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na naprave za
gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji, ali
vanje. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
Varnostna opozorila
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu gorljivih ali
eksplozivnih plinov in tekočin
Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih
ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin
in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in
njegovimi dodatki.
Varnostni ukrepi
S fotoaparatom ravnajte in ga shranjujte previdno in
odgovorno
Fotoaparat hranite zunaj dosega otrok in živali
● Pazite, da se fotoaparat ne zmoči – tekočine lahko povzročijo
resne okvare. Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.
Okvare zaradi vode lahko izničijo garancijo proizvajalca.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi
fizične poškodbe.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
● Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam. Daljša izpostavljenost sončni
svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne
poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
● Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih,
vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti
okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
● Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma
korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
● Zaščitite fotoaparat pred peskom in umazanijo, ko ga
uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
● Zaščitite fotoaparat pred udarci, grobim ravnanjem in pretiranimi
vibracijami, da se ne poškoduje.
● Bodite previdni, ko povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate
baterije in pomnilniške kartice. Vklapljanje priključkov na silo,
nepravilno povezovanje kablov ter neustrezno vstavljanje
baterij in pomnilniških kartic lahko poškoduje vrata, priključke in
dodatke.
● Ne vstavljajte tujih predmetov v kateri koli del, režo ali dostopno
točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih
zaradi nepravilne uporabe.
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred
okvarami
● Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali
visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F).
Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in
povzročijo okvare pomnilniških kartic.
● Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj
se lahko tako ustvari povezava med poloma + in - in baterija se
lahko začasno ali trajno poškoduje.
● Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami,
umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z
mehko krpo, preden jo vstavite nazaj v fotoaparat.
● Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v režo
pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo
fotoaparat.
● Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparat
izklopite.
● Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
● Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi
fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte
s svojim fotoaparatom.
● Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali
pomnilniške kartice.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Pri uporabi fotoaparata v vlažnih okoljih bodite previdni
Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril
Samsung
Ko prenašate fotoaparat iz hladnega okolja v toplo in vlažno
okolje, lahko na občutljivem elektronskem vezju in pomnilniški
kartici nastane kondenzacija. V tem primeru počakajte vsaj eno
uro, da vlaga izhlapi, in šele nato začnite uporabljati fotoaparat.
Z uporabo nezdružljive dodatne opreme lahko poškodujete
fotoaparat, povzročite poškodbe ali izničite garancijo.
Zaščitite objektiv fotoaparata
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno
● Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko
to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
● Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite
objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali
škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Pomembne informacije v zvezi z uporabo
Popravilo fotoaparata zaupajte le pooblaščenemu servisu
Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav
tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki
nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.
Zagotovite največjo življenjsko dobo baterije in polnilnika
● Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
● Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste
morali pred uporabo znova napolniti.
● Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.
● Baterije uporabljajte le v skladu z navodili.
3
Zgradba navodil za uporabo
Osnovne funkcije
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
11
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih
funkcijah fotografiranja.
Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za
uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila
zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
Napredne funkcije
30
Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete
fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.
Podatki o avtorskih pravicah
Možnosti fotografiranja
● Microsoft Windows in logotip Windows sta registrirani
blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
● Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple
Corporation.
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu
za fotografiranje.
Predvajanje/urejanje
40
62
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke
ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati
s foto tiskalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim
televizorjem ali televizorjem HDTV.
Dodatki
Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih
podatkih in namigih za vzdrževanje.
4
88
Oznake, uporabljene v teh navodilih
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Način za fotografiranje
Oznaka
Smart Auto
(Pametno samodejno)
S
Ikona
Dodatne informacije
Funkcija
Auto (Samodejno)
a
Varnostna opozorila in ukrepi
Program (Program)
p
Scene (Scena)
s
DUAL IS
(Dvojna stabilizacija)
d
Movie (Video posnetek)
v
[ ]
Gumbi fotoaparata; na primer: [Sprožilec] (predstavlja
sprožilec)
( )
Številka strani, na kateri so dodatne informacije
“
Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v
(to pomeni, da morate
koraku; na primer: Izberite > “
)
izbrati možnost >, nato pa še
*
Opomba
Ikone načina fotografiranja
Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih
načinih. Način s morda ne podpira funkcij za vse scene.
Krajšave, uporabljene v teh navodilih
Primer:
Na voljo za Program
(Program), DUAL IS
(Dvojna stabilizacija)
in Movie (Video
posnetek).
5
Krajšava
Razlaga
ACB
Samodejna nastavitev kontrasta
AEB
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo
AF
Samodejna izostritev
DIS
Digitalna stabilizacija slike
DPOF
Digitalni format naročila za tiskanje
EV
Vrednost osvetlitve
OIS
Optična stabilizacija slike
WB
Nastavitev beline
Izrazi, uporabljeni v teh navodilih
Pritiskanje sprožilca
Osvetlitev
● Pritisk [Sprožilec] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice
● Pritisk [Sprožilec]: pritisnite sprožilec do konca
Osvetlitev določi količina svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo
sprožilca in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve
postanejo fotografije bolj temne ali svetle.
Pritisk [Sprožilec] do polovice
Običajna osvetlitev
Pritisk [Sprožilec]
Motiv, ozadje in kompozicija
● Motiv: glavni motiv na sliki, npr. oseba, žival ali predmet
● Ozadje: predmeti okoli motiva
● Kompozicija: kombinacija motiva in ozadja
Motiv
Kompozicija
Ozadje
6
Prevelika osvetlitev
Pogosta vprašanja
Na pogosta vprašanja lahko dobite odgovore. Rešite težave z nastavitvijo možnosti fotografiranja.
Oči osebe so rdeče.
To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.
Red-eye (Učinek rdečih oči) ali
Red-eye Fix (Odstranjevanje
● Nastavite možnost bliskavice na
rdečih oči). (str. 45)
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) v meniju za urejanje.
● Če ste fotografijo že posneli, izberite
(str. 77)
Na fotografijah so
madeži prahu.
Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico.
● Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih.
● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 46)
Fotografije so
zamegljene.
Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali pa fotoaparata ne držite pravilno.
● Uporabite način d. (str. 36)
● Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 28)
Fotografije so lahko
zamegljene, če
fotografirate ponoči.
Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve.
Zato je težko držati fotoaparat pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparata.
● Vklopite bliskavico. (str. 45)
Night (Noč) v načinu s. (str. 35)
● Izberite
● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 46)
● Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Motivi so pretemni, ker
so osvetljeni od zadaj.
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med svetlimi in temnimi območji velik kontrast, je motiv na
fotografiji lahko zasenčen.
● Ne fotografirajte proti soncu.
Backlight (Osvetlitev od zadaj) v načinu s. (str. 32)
● Izberite
● Nastavite možnost bliskavice na Fill in (Dosvetlitev). (str. 45)
● Nastavite samodejno nastavitev kontrasta (ACB). (str. 55)
● Prilagodite osvetlitev. (str. 54)
Spot (Točkovno) če je svetel motiv na sredini fotografije. (str. 56)
● Nastavite merjenje na
7
Hitro kazalo
Fotografiranje ljudi
● s način > Beauty Shot (Lepotni posnetek), Portrait
(Portret), Children (Otrok) f 32
● Red-eye (Učinek rdečih oči), Red-eye Fix
(Odstranjevanje rdečih oči) (za preprečitev ali popravo
učinka rdečih oči) f 45
● Face Detection (Zaznavanje obrazov) f 50
Fotografiranje ponoči ali v temi
● s način > Night (Noč), Dawn (Zora), Fireworks
(Ognjemet) f 32
● Možnosti bliskavice f 45
● Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na
svetlobo) f 46
Fotografiranje aktivnih dejanj
● Continous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje
gibanja) f 59
Prilagajanje osvetlitve (svetlost)
● Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na
svetlobo) f 46
● EV (za nastavitev osvetlitve) f 54
● ACB (za dosvetlitev motiva pri svetlem ozadju) f 55
● Metering (Merjenje) f 56
● AEB (posnamete 3 fotografije iste scene z različnimi
osvetlitvami) f 59
Dodajanje različnih učinkov
● Slogi fotografij (za dodajanje odtenkov) f 60
● Prilagajanje slike (za prilagajanje nasičenosti, ostrine ali
kontrasta) f 61
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
● Optična stabilizacija slike (OIS) f 27
● d način f 36
Fotografiranje besedil, žuželk in rož
● s način > Close up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo)
f 32
● Macro (Makro), Auto Macro (Samodejno makro), Super
Macro (Super makro) (za bližnje posnetke) f 47
● Nastavitev beline (prilagajanje barvnega odtenka) f 57
8
● Ogled datotek po kategorijah
v pametnem albumu f 66
● Brisanje vseh datotek na
pomnilniški kartici f 68
● Ogled datotek v obliki
diaprojekcije f 70
● Ogled datotek na
TV-sprejemniku f 79
● Povezovanje fotoaparata z
računalnikom f 80
● Prilagajanje zvoka in glasnosti
f 90
● Spreminjanje jezika f 90
● Prilagajanje svetlosti zaslona
f 91
● Nastavitev datuma in ure
f 91
● Formatiranje pomnilniške
kartice f 91
● Odpravljanje težav f 99
Vsebina
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč) ............................. 35
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija) ....................... 36
Uporaba načina Program (Program) ........................................ 36
Fotografiranje avtoportretov ..................................................... 37
Snemanje video posnetka ........................................................ 37
Snemanje zvočnih beležk ........................................................ 39
Snemanje zvočne beležke ....................................................... 39
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ........................................ 39
Osnovne funkcije .......................................................................... 11
Vsebina paketa ........................................................................ 12
Deli fotoaparata ........................................................................ 13
Ikone ......................................................................................... 15
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ............................... 16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ..................................... 17
Polnjenje baterije ...................................................................... 17
Vklop fotoaparata ..................................................................... 17
Prve nastavitve ......................................................................... 18
Uporaba zaslona na dotik ........................................................ 19
Izbira načina fotografiranja ....................................................... 21
Izbira načina fotografiranja z uporabo prepoznavanja
gibanja ...................................................................................... 22
Nastavljanje dvojnega prikaza in zvoka ................................... 23
Nastavitve sprednjega zaslona ................................................. 23
Nastavitev vrste zaslona za zaslon na dotik ............................. 24
Nastavitev tresenja ali zvoka ob dotiku .................................... 24
Fotografiranje ........................................................................... 25
Povečevanje ............................................................................. 26
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) ................................. 27
Namigi za jasne fotografije ....................................................... 28
Možnosti fotografiranja ................................................................ 40
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ................................................ 41
Izbiranje ločljivosti ..................................................................... 41
Izbiranje kakovosti slike ............................................................ 42
Uporaba samosprožilca ........................................................... 43
Fotografiranje v temi ................................................................ 45
Preprečevanje učinka rdečih oči ............................................... 45
Uporaba bliskavice ................................................................... 45
Prilagajanje občutljivosti filma ISO ........................................... 46
Spreminjanje načina izostritve ................................................. 47
Uporaba načina makro ............................................................. 47
Uporaba samodejne izostritve .................................................. 47
Uporaba pametne izostritve z dotikom ..................................... 48
Uporaba fotografiranja z enim dotikom ..................................... 49
Prilagajanje območja izostritve ................................................. 49
Uporaba zaznavanja obrazov .................................................. 50
Zaznavanje obrazov ................................................................. 50
Fotografiranje nasmeška .......................................................... 51
Zaznavanje mežikanja z očmi .................................................. 51
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov .......................... 52
Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezda) ........................ 53
Napredne funkcije ......................................................................... 30
Načini za fotografiranje ............................................................ 31
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) ................. 31
Uporaba načina Scene (Scena) ............................................... 32
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) ..................... 33
Uporaba vodnika za uokvirjanje ............................................... 34
Uporaba načina Children (Otrok) .............................................. 34
9
Vsebina
Ogled datotek na TV-sprejemniku ........................................... 79
Prenos datotek v računalnik (za Windows) ............................. 80
Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio .................... 81
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska .................................................................... 83
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ...................................... 84
Prenos datotek v računalnik (za Mac) ..................................... 85
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge) .................... 86
Prilagajanje svetlosti in barv .................................................... 54
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) ............................................ 54
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) ................................. 55
Spreminjanje možnosti merjenja .............................................. 56
Izbiranje vira svetlobe (Nastavitev beline) ................................ 57
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ................................. 59
Popravljanje fotografij .............................................................. 60
Dodajanje slogov fotografij ....................................................... 60
Določitev tona RGB .................................................................. 60
Prilagajanje fotografij ................................................................ 61
Dodatki ............................................................................................ 88
Meni nastavitev fotoaparata ..................................................... 89
Dostopanje do menija nastavitev .............................................. 89
Nastavitve zvoka ...................................................................... 90
Nastavitev prikaza .................................................................... 90
Nastavitve fotoaparata .............................................................. 91
Sporočila o napakah ................................................................ 94
Vzdrževanje fotoaparata .......................................................... 95
Čiščenje fotoaparata ................................................................. 95
O pomnilniških karticah ............................................................ 96
O bateriji ................................................................................... 97
Preden se obrnete na servisni center ...................................... 99
Tehnični podatki fotoaparata .................................................. 102
Stvarno kazalo ....................................................................... 106
Predvajanje/urejanje .................................................................... 62
Predvajanje .............................................................................. 63
Vklop načina predvajanja ......................................................... 63
Ogled fotografij ......................................................................... 69
Predvajanje video posnetka ..................................................... 71
Predvajanje zvočne beležke ..................................................... 72
Urejanje fotografije ................................................................... 74
Obračanje fotografije ................................................................ 74
Spreminjanje velikosti fotografij ................................................ 74
Urejanje barv ............................................................................ 75
Določitev tona RGB .................................................................. 75
Dodajanje posebnih učinkov ..................................................... 76
Popravljanje težav pri osvetlitvi ................................................. 76
Urejanje portretov ..................................................................... 77
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ................................... 78
10
Osnovne funkcije
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.
Vsebina paketa …………………………………… 12
Nastavljanje dvojnega prikaza in zvoka ……… 23
Deli fotoaparata …………………………………… 13
Nastavitve sprednjega zaslona ………………… 23
Ikone ………………………………………………… 15
Nastavitev vrste zaslona za zaslon na dotik
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice …… 16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ………… 17
Polnjenje baterije ………………………………… 17
Vklop fotoaparata
……………………………… 17
Prve nastavitve …………………………………… 18
Uporaba zaslona na dotik ……………………… 19
Izbira načina fotografiranja ……………………… 21
Izbira načina fotografiranja z uporabo
prepoznavanja gibanja ………………………… 22
Nastavitev tresenja ali zvoka ob dotiku
… 24
……… 24
Fotografiranje ……………………………………… 25
Povečevanje ……………………………………… 26
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)
…… 27
Namigi za jasne fotografije ……………………… 28
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Dodatna oprema
Fotoaparat
Napajalnik/
kabel USB
Baterija za polnjenje
Torbica za fotoaparat
Pero za pisanje po zaslonu
za dotik
Kratka navodila
Pašček
Navodila za uporabo (CD)
Kabel A/V
Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih
predmetov.
Osnovne funkcije
12
Pomnilniška kartica
(microSDTM)
Deli fotoaparata
Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.
Sprožilec
Gumb POWER
Bliskavica
Pomožna lučka za AF/
lučka samosprožilca
Sprednji zaslon
Objektiv
Zvočnik
Pokrov predalčka za baterijo
(za vstavljanje pomnilniške
kartice in baterije)
Nastavek za stojalo
Vrata USB in A/V
(Za priključitev kabla
USB in A/V)
Osnovne funkcije
13
Deli fotoaparata
Lučka stanja
● Utripa: pri shranjevanju fotografije ali video posnetka,
med branjem računalnika ali tiskalnika, pri neizostritvi
● Sveti: pri povezavi z računalnikom ali med izostritvijo
Mikrofon
Gumb za povečavo
● Povečanje ali pomanjšanje
● Povečanje dela fotografije ali ogled
datotek v obliki sličic
1
2
Glavni zaslon*
*V teh navodilih
“Zaslon na dotik”.
Gumb za predvajanje
Osnovne funkcije
14
Ikone
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.
Ikona
A
Opis
Ikona
Slogi fotografij
Število fotografij, ki so na voljo
Prepoznavanje gibanja
Snemalni čas, ki je na voljo
Notranji pomnilnik
M
●
: baterija je povsem
napolnjena
●
: baterija je deloma
napolnjena
●
: baterija je prazna
A. Ikone stanja
Ikona
p
Opis
Razmerje zooma
Način za fotografiranje
Sprožilec in čas osvetlitve
Zvočna beležka
Ločljivost fotografij
Okvirček za samodejno izostritev
Ločljivost video posnetkov
Tresenje fotoaparata
Merjenje
Nastavitev možnosti 1 (od 3)
Optična stabilizacija slike (OIS)
Trenutni datum in čas
Razmerje kadrov
Mrežne črte
Vrednost osvetlitve
Občutljivost filma ISO
Nastavitev beline
Zaznavanje obrazov
Način Zaporedni posnetki
Prilagajanje slike
(ostrina, kontrast, nasičenost)
B. Ikone možnosti (dotik)
Ikona
Opis
Možnost bliskavice
Možnost samodejne izostritve
Možnost samosprožilca
Osnovne funkcije
15
Možnosti fotografiranja in meni
nastavitev
Možnosti nastavitev fotografij
● : Vrednost osvetlitve
Vstavljena pomnilniška kartica
B
Opis
Vrsta zaslona
f
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
: Nastavitev beline
: Občutljivost filma ISO
: Ton obraza
: Retuširanje obraza
: Možnost območja izostritve
: Možnost zaznavanja obrazov
: Ločljivost fotografij
: Ločljivost video posnetkov
: Kakovost fotografije
: Razmerje kadrov
: Osvetlitev z ACB
: Možnost merjenja
: Vrsta zaporedja
: Slogi fotografij
: Prilagajanje slike
(ostrina, kontrast, nasičenost)
●
: Dolg čas osvetlitve
●
: Optična stabilizacija slike (OIS)
●
: Snemanje zvoka
● <>: Naslednje možnosti
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Več o vstavljanju baterije in dodatne pomnilniške kartice microSDTM v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Nežno pritisnite, da kartica
skoči ven iz fotoaparata, in
jo nato potegnite iz reže.
Pomnilniška kartica
Pomnilniško kartico vstavite
tako, da so zlati kontakti
obrnjeni navzgor.
Zatič baterije
Za sprostitev baterije
potisnite zatič navzgor.
Baterija
Baterijo vstavite tako, da je
Samsungov logotip obrnjen
navzgor.
Notranji pomnilnik se lahko uporablja za začasno shranjevanje, če
pomnilniška kartica ni vstavljena.
Osnovne funkcije
16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparata
Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB priključite
na napajalnik in nato konec kabla z indikatorsko lučko priključite
na fotoaparat.
Pritisnite [POWER], da vklopite ali izklopite fotoaparat.
● Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni
zaslon. (str. 18)
Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje
Pritisnite [P]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za predvajanje.
Indikatorska lučka
● Rdeča: baterija se polni.
● Zelena: baterija je povsem napolnjena.
Pritisnite in zadržite [P] za utišanje zvokov fotoaparata.
Osnovne funkcije
17
Prve nastavitve
Prikaže se začetni nastavitveni zaslon, ki vam omogoča konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.
1
Izberite Language (Jezik).
2
3
4
Izberite jezik.
Izberite Time Zone (Časovni pas).
Izberite časovni pas in pritisnite
.
● Če želite nastaviti poletni čas, izberite
6
Nastavite datum in čas, izberite obliko datuma ter izberite
.
7
8
Izberite Calibration (Kalibracija).
S pisalom se dotaknite predmeta na zaslonu.
.
Calibration
Za optimalno delovanje se predmeta dotaknite v središču.
5
Izberite Date & Time (Datum in čas).
9
Osnovne funkcije
Izberite
18
, če se želite vrniti v način za fotografiranje.
Uporaba zaslona na dotik
Naučite se osnovnih dejanj za uporabo zaslona na dotik. Dotikajte se zaslona in pomikajte predmete po njem s peresom za pisanje po
zaslonu za dotik.
Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so pisala ali svinčniki.
Tako lahko poškodujete zaslon.
Dotikanje
Z dotikom zaslona lahko izberete meni ali možnost.
● Kadar se zaslona dotikate in se po njem pomikate s prstom, se barve
spreminjajo. To ni okvara in je značilen pojav zaslona na dotik. Da
preprečite ta pojav, se dotikajte in se pomikajte s prstom zelo nežno.
● Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših dotikov pravilno, če:
- se dotaknete več elementov hkrati,
- uporabljate fotoaparat v zelo vlažnem okolju,
- uporabljate na fotoaparatu zaščitni film za LCD ali drug pripomoček
za LCD.
● Če se zaslona na dotik dotaknete s prstom, vaša izbira morda ne bo
prepoznana.
● Če fotoaparata ne uporabljate nekaj sekund, se zaslon zaradi
varčevanja z energijo zatemni.
Pomikanje
Za pomikanje v vodoravni smeri povlecite prst v levo ali desno.
EV
-2
Osnovne funkcije
19
-1
0
+1
+2
Uporaba zaslona na dotik
Uporaba znakov
Izvedite nekatere funkcije tako, da ukaze rišete na zaslon na dotik.
Znak
Opis
Narišite vodoravno črto v desno ali levo, da si
ogledate naslednjo ali predhodno datoteko.
Narišite X za izbris fotografije.
Narišite krog za obračanje fotografije.
Povlecite diagonalno črto za pomik povečane slike.
Osnovne funkcije
20
Izbira načina fotografiranja
Izvedite več o izbiri načina fotografiranja. Vaš fotoaparat vam zagotavlja različne načine fotografiranja.
1
2
Izberite ikono načina.
Način
S
a
Auto (Samodejno): hitro in enostavno posnemite
fotografijo z najmanj nastavitvami. (str. 25)
p
Program (Program): nastavite možnosti in posnemite
fotografijo. (str. 36)
s
Scene (Scena): posnemite fotografijo s
prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.
(str. 32)
d
DUAL IS (Dvojna stabilizacija): posnemite fotografijo
z možnostmi, primernimi za zmanjševanje tresljajev
fotoaparata. (str. 36)
v
Movie (Video posnetek): posnemite video posnetek.
(str. 37)
Izberite način.
Osnovne funkcije
21
Opis
Smart Auto (Pametno samodejno): posnemite
fotografijo tako, da fotoaparat izbere zaznano sceno.
(str. 31)
Izbira načina fotografiranja
Izbira načina fotografiranja z uporabo
prepoznavanja gibanja
Fotoaparat ima vgrajen senzor, občutljiv na gibanje, tako da lahko
z nagibom fotoaparata hitro preklopite v način za fotografiranje.
V načinu za fotografiranje imejte fotoaparat nagnjen, kadar se
.
ga dotikate in držite.
Dostop do načina Movie (Video posnetek) (str. 37)
Dostop do načina Smart Auto
(Pametno samodejno) (str. 31)
Če držite fotoaparat vzporedno s tlemi, kot prikazuje slika,
prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.
Dostop do načina Program (Program) (str. 36)
Osnovne funkcije
22
Nastavljanje dvojnega prikaza in zvoka
Naučite se spremeniti osnovne nastavitve sprednjega zaslona in zaslona na dotik glede na svoje želje.
Nastavitve sprednjega zaslona
Nastavite sprednji zaslon za prikaz možnosti fotografiranja, kot je
makro ali možnost bliskavice. Osebo, ki jo slikate, lahko prosite,
naj vam pozira.
1
V načinu za fotografiranje izberite
(Sprednji zaslon).
2
Izberite možnost.
Front
Display
“ Front Display
● Nastavitev možnosti se ob izklopu fotoaparata ne shrani. Ko
fotoaparat vklopite, nastavite možnosti za sprednji zaslon.
● Če je fotoaparat izpostavljen močnim trkom, se lahko sprednji zaslon
vklopi ali izklopi.
● Če povežete fotoaparat s TV-sprejemnikom, delovanje sprednjega
zaslona ne bo na voljo v načinu v in
.
● Če nastavite možnosti sprednjega zaslona in samosprožilca, bo
sprednji zaslon ostal dejaven.
● Če se dotaknete sprednjega zaslona ali nastavite možnosti
sprednjega zaslona in samosprožilca, se datum in čas ne bosta
prikazala.
● Sprednji zaslon vam bo v pomoč pri fotografiranju, ko:
- fotografirate avtoportret (str. 37)
- uporabljate možnosti samosprožilca (str. 43)
- fotografirate otroke (str. 34)
● Če uporabljate tipke fotoaparata ali ikone za dotik, sprednji zaslon
ne bo dejaven.
● Če uporabljate fotoaparat v svetlih ali sončnih območjih, prikaz na
sprednjem zaslonu morda ne bo jasen.
● Če snemate fotografije z uporabo sprednjega zaslona, se bo
dejanska fotografija morda nekoliko razlikovala od prikaza na
zaslonu.
Main
Display
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): izklop prikaza sprožilca ali informacij
o funkciji.
On (Vklopljeno): vklop sprednjega zaslona
Function Info (Informacije o funkciji): prikaže možnosti
bliskavice in makra.
Shutter Info (Informacije o sprožilcu): prikaže grafiko
osebe, ki jo slikate, naj pozira, ko pritisnete sprožilec
do polovice [Sprožilec].
Osnovne funkcije
23
Nastavljanje dvojnega prikaza in zvoka
Nastavitev vrste zaslona za zaslon na dotik
Nastavitev tresenja ali zvoka ob dotiku
1
V načinu za fotografiranje izberite
“ Main Display
(Glavni zaslon). (V načinu za predvajanje izberite .)
Nastavite, ali se fotoaparat zatrese ali odda poseben zvočni
signal, ko se dotaknete zaslona.
2
Izberite možnost.
Front
Display
1
2
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M.
Izberite
Main
Display
“ Haptic&Sound (Na otip in zvočno).
Volume
: Medium
Haptic Strength
Off
Haptic&Sound
Haptic
Shutter Sound
Sound
Start Sound
All
1/2
Možnost Opis
3
Full (Polna): prikaže ime možnosti, ko izberete ikono.
Basic (Osnovna): prikaže ikone brez imena možnosti. Ta
možnost je na voljo le za način predvajanja.
Hide (Skrij): skrije ikone na zaslonu, če 3 sekunde
fotoaparata ne uporabljate (dotaknite se zaslona za
ponoven prikaz ikon).
Guide Line (Vodilna črta): prikazane so mrežne črte.
Mrežne črte so v pomoč pri poravnavi fotografije s površino,
kot je obzorje ali robovi zgradb. Ta možnost je na voljo le v
načinu za fotografiranje.
4
Osnovne funkcije
Izberite možnost.
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Fotoaparat se ne bo zatresel niti ne bo oddal
zvoka.
Haptic (Na otip)
Fotoaparat se bo zatresel.
Sound (Zvok)
Fotoaparat bo oddal zvok.
All (Vse)
Fotoaparat se ne bo zatresel in oddal zvoka
ahkrati.
Izberite
24
za vrnitev v prejšnji način.
Fotografiranje
Naučite se osnovnih dejanj za enostavno in hitro fotografiranje v samodejnem načinu.
1
Preverite, ali je fotoaparat v načinu a (Auto), kar
je’privzeti način za fotografiranje.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev.
● Če se pojavi zelen okvir, je motiv izostren.
● Če ni, izberite ikono načina “a.
F3.5
1/30s
2
Postavite motiv v okvir.
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Glejte stran 28 za namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije.
Osnovne funkcije
25
Fotografiranje
Povečevanje
Digitalni zoom
S prilagoditvijo zooma lahko posnamete fotografije od blizu.
Fotoaparat ima 4,6X optični in 5X digitalni zoom. Če uporabljate
oba, je povečava 23-kratna.
Če je indikator zooma v digitalnem obsegu, fotoaparat uporablja
digitalni zoom. Če je bila fotografija posneta v območju digitalnega
zooma, bo morda slabše kakovosti.
Potisnite [Zoom] desno, da povečate svoj motiv. Potisnite [Zoom]
v levo, da ga pomanjšate.
Indikator za zoom
Razmerje zooma
Digitalno
območje
Optično
območje
Pomanjšava
Povečava
● Digitalni zoom ni na voljo pri načinih S, d, s (v nekaterih
scenah) in v ter z uporabo možnosti Face Detection (Zaznavanje
obrazov).
● Pri uporabi digitalnega zooma lahko shranjevanje fotografije traja
dalj časa.
Razmerje povečave, ki je na voljo za videoposnetke, je različno.
Osnovne funkcije
26
Fotografiranje
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)
● Stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
- uporabite digitalni zoom,
- se fotoaparat preveč trese,
- čas osvetlitve je dolg (npr. ko izberete Night (Noč) v načinu s),
- je baterija skoraj prazna,
- fotografirate od blizu.
● Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi
vibracij senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
● Če je fotoaparat prejel udarec, je zaslon moten. V tem primeru
fotoaparat izklopite in ga znova vklopite, da bo funkcija OIS delovala
pravilno.
apsv
Optično zmanjša tresenje fotoaparata v načinu fotografiranja.
Pred popravkom
Po popravku
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > (enkrat ali
.
dvakrat) “
2
Izberite možnost.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): izklopite funkcijo OIS.
On (Vklopljeno): vklopite funkcijo OIS.
Osnovne funkcije
27
Namigi za jasne fotografije
Pravilno držanje fotoaparata
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
● Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite
optično zmanjšati tresenje fotoaparata.
(str. 27)
● Izberite način d, če želite tresenje
fotoaparata zmanjšati optično in digitalno.
(str. 36)
Preverite, ali je kaj na
poti objektiva.
Ko se prikaže h
Pritisnite sprožilec do polovice
F3.5
1/30s
Pritisnite [Sprožilec] do polovice in
prilagodite izostritev. Samodejno se
prilagodita izostritev in osvetlitev.
F3.5
1/30s
Tresenje fotoaparata
Samodejno se nastavita vrednost
sprožilca in čas osvetlitve.
Okvirček izostritve
● Pritisnite [Sprožilec], da
posnamete fotografijo, če je
okvirček zelen.
● Spremenite okvirček in znova
pritisnite [Sprožilec] do polovice,
če je okvirček rdeč.
Osnovne funkcije
Pri fotografiranju v temi bliskavice ne smete nastaviti na Slow Sync
(Počasna sinhronizacija) ali Off (Izklopljeno). Sprožilec ostane odprta
dalj časa in fotoaparat bo morda teže držati pri miru.
● Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na Fill in (Dosvetlitev).
(str. 45)
● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 46)
28
Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren
Motiv je morda teže izostriti, ko:
- je med motivom in ozadjem malo kontrasta ali ga sploh ni
-
● Ko fotografirate pri šibki svetlobi
(Oseba ima oblačila barve, ki je podobna barvi ozadja),
je vir svetlobe za motivom presvetel,
je motiv svetleč,
ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
motiv ni v sredini slike.
Vklopite bliskavico.
(str. 45)
● Ko se motivi hitro premikajo
Uporabite funkcijo
zaporednega fotografiranja
ali fotografiranja gibanja.
(str. 59)
Uporabite zaklepanje izostritve
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev. Ko je
motiv izostren, lahko okvirček prestavite, da spremenite
kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [Sprožilec], da
posnamete fotografijo.
Osnovne funkcije
29
Napredne funkcije
Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo,
video posnetek ali zvočno beležko.
Načini za fotografiranje ………………………………………… 31
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) ………… 31
Uporaba načina Scene (Scena)
……………………………… 32
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) …………… 33
Uporaba vodnika za uokvirjanje
……………………………… 34
Uporaba načina Children (Otrok) ……………………………… 34
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)
………………… 35
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija) ……………… 36
Uporaba načina Program (Program)
………………………… 36
Fotografiranje avtoportretov …………………………………… 37
Snemanje video posnetka ……………………………………… 37
Snemanje zvočnih beležk …………………………………… 39
Snemanje zvočne beležke ……………………………………… 39
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
………………………… 39
Načini za fotografiranje
Izberite najboljši način za fotografiranje v trenutnih pogojih in posnemite fotografijo ali video posnetek.
Uporaba načina Smart Auto (Pametno
samodejno)
Ikona
Opis
Pojavi se, ko fotografirate portrete ponoči.
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve
glede na vrsto scene, ki jo želite fotografirati. Izberite ga, če ne
poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine z osvetlitvijo od
zadaj.
1
2
Pojavi se, ko fotografirate portrete.
Pojavi se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od
zadaj.
V načinu za fotografiranje izberite a “ S.
Postavite motiv v okvir.
Pojavi se, ko fotografirate predmete od blizu.
● Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu
zaslona se prikaže ustrezna ikona načina.
Pojavi se, ko fotografirate besedilo od blizu.
Pojavi se, ko se fotoaparat in motiv nekaj časa ne
premikata.
Pojavi se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se
premikajo.
Pojavi se, ko fotografirate sončni zahod.
Pojavi se, ko fotografirate jasno nebo.
Pojavi se, ko fotografirate gozdnata območja.
Ikona
Opis
Pojavi se, ko fotografirate barvite predmete od blizu.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine.
Pojavi se, ko fotografirate portrete ljudi od blizu.
Pojavi se, ko posnamete fotografijo s svetlim ozadjem.
Pojavi se, ko fotografirate pokrajine ponoči. Na voljo le,
če je bliskavica izklopljena.
Napredne funkcije
31
Načini za fotografiranje
3
4
2
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev.
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
This mode allows you to choose an appropriate scene for a variety
of situations.
Scene
● Če fotoaparat ne izbere ustreznega načina scene, se S ne
spremeni in uporabijo se privzete nastavitve.
● Fotoaparat ne izbere načina portreta vsakič, ko zazna obraz, saj
mogoče postavitev ali osvetlitev obraza ni ustrezna.
● Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata,
osvetlitev in razdalja do motiva, fotoaparat mogoče ne izbere pravega
načina scene.
● Tudi če uporabljate stojalo, fotoaparat mogoče ne izbere načina
zaradi premikanja motiva.
● Za način Beauty Shot (Lepotni posnetek) glejte “Uporaba
načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)” na strani 33.
● Za način Frame Guide (Vodnik za uokvirjanje) glejte “Uporaba
vodnika za uokvirjanje” na strani 34.
● Za način Night (Noč) glejte “Prilagajanje osvetlitve v načinu
Night (Noč)” na strani 35.
● Za način Otrok glejte “Uporaba načina Children (Otrok)”
na strani 34.
Uporaba načina Scene (Scena)
Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za
posamezno sceno.
1
Izberite sceno.
V načinu za fotografiranje izberite a “s.
3
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Napredne funkcije
32
Načini za fotografiranje
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)
Fotografirajte osebo z možnostmi, ki skrijejo obrazne
nepravilnosti.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
3
Če želite skriti obrazne nepravilnosti, izberite f “
“možnost.
● Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.
.
Če želite, da ima oseba svetlejšo kožo (samo na obrazu),
izberite f “
“možnost.
Level 2
● Če želite, da je koža svetlejša, izberite višjo nastavitev.
Level 2
4
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
5
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Razdalja izostritve se nastavi na Auto Macro (Samodejno makro).
Napredne funkcije
33
Načini za fotografiranje
Uporaba vodnika za uokvirjanje
Uporaba načina Children (Otrok)
Če želite, da vas fotografira druga oseba, lahko sestavite
kompozicijo scene z vodnikom za uokvirjanje, ki drugi osebi
pokaže del prej sestavljene kompozicije in ji tako pomaga posneti
vašo fotografijo.
V tem načinu lahko pozornost otrok, da gledajo v fotoaparat,
privabite s kratko animacijo na sprednjem zaslonu.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
1
.
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
.
● Prikazala se bo animacija.
● Če je sprednji zaslon izklopljen, se ga dotaknite, da se vklopi.
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec].
● Na desni in levi strani okvirja se pojavijo prosojni vodniki.
Cancel Frame: Back
3
4
2
3
Prosite drugo osebo, da vas fotografira.
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec].
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
● Ta oseba mora poravnati motiv v okviru s pomočjo vodnikov in
nato pritisniti [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Če želite odstraniti vodnike, pritisnite
Animacije lahko prenesete s spletnega mesta. Za več informacij obiščite
spletno mesto www.samsung.com ali www.samsungcamera.com.
.
Napredne funkcije
34
Načini za fotografiranje
4
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)
Izberite f “
Če v načinu Night (Noč) podaljšate osvetlitev, lahko zajamete
kratke žarke svetlobe kot ukrivljene linije. Nastavite dolg čas
osvetlitve, da podaljšate čas, preden se zaklop zapre. Povečajte
vrednost sprožilca, če želite preprečiti preosvetlitev.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite a “ s “
Izberite f “
3
Aperture
Shutter
Speed
Shutter
Speed
.
1.0
“Aperture (Sprožilec).
Aperture
“Shutter Speed (Čas osvetlitve).
2.0
4.0
8.0
16.0
5
Izberite vrednost za določitev časa osvetlitve in izberite
.
6
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
7
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Izberite možnost.
Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.
Napredne funkcije
35
Načini za fotografiranje
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)
Uporaba načina Program (Program)
Z optično in digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje
fotoaparata in zamegljenost fotografij.
V načinu Program (Program) lahko nastavite različne možnosti
(razen časa osvetlitve in vrednosti sprožilca).
1
2
Pred popravkom
1
2
3
V načinu za fotografiranje izberite a “ p.
Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam
možnosti, glejte “Možnosti fotografiranja.”)
Po popravku
V načinu za fotografiranje izberite a “d.
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
● Digitalni zoom ne deluje v tem načinu.
● Fotoaparat optično popravi fotografijo le, če je vir svetlobe, pri
katerem ste jo posneli, svetlejši od fluorescentne svetlobe.
● Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
● Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite preprečiti tresenje
fotoaparata v različnih načinih za fotografiranje. (str. 27)
3
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice
za izostritev.
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
Napredne funkcije
36
Načini za fotografiranje
4
Fotografiranje avtoportretov
Fotografirajte se prek sprednjega zaslona.
1
Pritisnite [Sprožilec] do polovice ali izberite
na dotik, če želite posneti novo fotografijo.
V načinu za fotografiranje se dotaknite sprednjega
zaslona, da ga vklopite.
na zaslonu
● To funkcijo lahko uporabljate, če je možnost sprednjega zaslona
nastavljena na
. (str. 23)
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja
obrazov.
● Okvir za izostritev pri zaznavanju obrazov se ne bo prikazal v načinu
za fotografiranje, ki ne podpira možnosti zaznavanja obrazov.
● Če želite vklopiti ali izklopiti sprednji zaslon, se ga dotaknite.
● Fotoaparat bo samodejno zaznal vaš obraz in ga označil tako,
da ga bo prikazal v okvirju.
● Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna
nasmešek na obrazu.
Snemanje video posnetka
Posnamete lahko do 20 minut video posnetkov v visoki ločljivosti.
Posnetki se shranijo v obliki zapisa H.264 (MPEG-4.AVC).
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je oblika zapisa za visoko stisljivost
video posnetkov, ki so ga določile mednarodne organizacije za
standardizacijo ISO/IEC in ITU-T.
● Če je vključena optična stabilizacija slike (
), se lahko posname
tudi zvok, ki nastaja ob delovanju optične stabilizacije slike.
2
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri
motiv.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti fotografijo.
1
Napredne funkcije
V načinu za fotografiranje izberite a “ v.
37
Načini za fotografiranje
2
Izberite f “
sekundo).
“hitrost snemanja (število sličic na
● Če zvišate število sličic, je premikanje na posnetku bolj
naravno, vendar se poveča velikost datoteke.
30 FPS
4
Nastavite druge možnosti, kot želite. (Če si želite ogledati
možnosti, glejte “Možnosti fotografiranja.”)
5
6
Pritisnite [Sprožilec], če želite začeti snemati.
Pritisnite [Sprožilec] znova, če želite ustaviti snemanje.
Začasna zaustavitev snemanja
Fotoaparat omogoča, da začasno ustavite snemanje video
posnetka. Na ta način lahko svoje najljubše scene združite v en
sam video posnetek.
Izberite , če želite začasno ustaviti snemanje. Če želite
nadaljevati, izberite .
je na voljo le, če ločljivost nastavite na 320 x 240.
3
Izberite f “ > “
“možnost za zvok.
Stop: Shutter
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): posnemite video posnetek brez
zvoka.
On (Vklopljeno): posnemite video posnetek z zvokom.
(Med uporabo zooma je lahko zvok med snemanjem
moten.)
Napredne funkcije
38
Snemanje zvočnih beležk
apsd
Izvedite, kako lahko posnamete zvočno beležko, ki jo lahko predvajate kadar koli. Dodate jo lahko fotografiji, da si zapomnite pogoje
fotografiranja.
Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.
Snemanje zvočne beležke
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
“
.
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
3
4
2
Pritisnite [Sprožilec], če želite posneti beležko.
● Izberite za začasno ustavitev in za nadaljevanje
predvajanja.
● Razpoložljiv čas snemanja se prikaže na vrhu zaslona.
● Posnamete lahko do 10 ur zvočnih beležk.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje.
Izberite
.
Memo
Record
2
“
Postavite motiv v okvir in posnemite fotografijo.
● Takoj ko posnamete fotografijo, se začne snemanje zvočne
beležke.
Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
● Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje zvočne
beležke.
, če želite preklopiti v način za fotografiranje.
Napredne funkcije
39
Možnosti fotografiranja
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ………………… 41
Prilagajanje svetlosti in barv …………………… 54
Izbiranje ločljivosti ……………………………… 41
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
Izbiranje kakovosti slike ………………………… 42
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) ……… 55
Uporaba samosprožilca ………………………… 43
Spreminjanje možnosti merjenja ……………… 56
…………… 54
Fotografiranje v temi ……………………………… 45
Izbiranje vira svetlobe (Nastavitev beline) …… 57
Preprečevanje učinka rdečih oči ……………… 45
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ……… 59
Uporaba bliskavice ……………………………… 45
Popravljanje fotografij …………………………… 60
Prilagajanje občutljivosti filma ISO
…………… 46
Dodajanje slogov fotografij ……………………… 60
Spreminjanje načina izostritve ………………… 47
Določitev tona RGB ……………………………… 60
Uporaba načina makro ………………………… 47
Prilagajanje fotografij …………………………… 61
Uporaba samodejne izostritve ………………… 47
Uporaba pametne izostritve z dotikom ………… 48
Uporaba fotografiranja z enim dotikom
……… 49
Prilagajanje območja izostritve ………………… 49
Uporaba zaznavanja obrazov …………………… 50
Zaznavanje obrazov
…………………………… 50
Fotografiranje nasmeška
……………………… 51
Zaznavanje mežikanja z očmi ………………… 51
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov … 52
Registriranje najljubših obrazov
(Moja zvezda) …………………………………… 53
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Izvedite, kako spremenite ločljivost slike in nastavite kakovost.
Izbiranje ločljivosti
Sapsdv
Možnost Opis
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki
sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji
papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo
ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.
4000 X 3000: za tiskanje na papir formata A1.
3984 X 2656: za tiskanje na papir formata A2 v širokem
razmerju (3:2).
3840 X 2160: za tiskanje na papir formata A2 v
razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na
televizorju HDTV.
Ko fotografirate:
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “> “
(V nekaterih načinih morate izbrati f “ .)
.
3264 X 2448: za tiskanje na papir formata A3.
2560 X 1920: za tiskanje na papir formata A4.
2048 X 1536: za tiskanje na papir formata A5.
Izberite možnost.
1920 X 1080: za tiskanje na papir formata A5 v širokem
razmerju (3:2).
1024 X 768: za e-poštne priloge.
3840 X 2160
Možnosti fotografiranja
41
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Ko snemate video posnetek:
Izbiranje kakovosti slike
1
2
Fotoaparat stisne posnete fotografije in jih shrani v obliki JPEG.
Bolj kakovostne slike zavzamejo več pomnilnika.
V načinu v izberite f “
.
Izberite možnost.
1280 X 720 HQ
apsd
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
(V nekaterih načinih morate izbrati f “ .)
2
Izberite možnost.
Fine
Možnost Opis
1280 X 720 HQ: za predvajanje visokokakovostnih
datotek na televizorju HDTV.
1280 X 720: za predvajanje na televizorju HDTV.
Možnost Opis
640 X 480: za predvajanje na običajnem televizorju.
Super Fine (Visoko kakovostne)
320 X 240: za objavo na spletnih straneh.
Fine (Kakovostne)
Normal (Običajne)
Možnosti fotografiranja
42
.
Uporaba samosprožilca
Sapsdv
Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite
3
.
Izberite možnost.
Off
Pritisnite [Sprožilec], če želite vklopiti samosprožilec.
● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat
samodejno posname fotografijo po določenem času.
● Nekaj sekund, preden fotoaparat posname fotografijo, se na
sprednjem zaslonu prikaže odštevalnik časa. Če želite vklopiti
ali izklopiti sprednji zaslon, se ga dotaknite.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): samosprožilec ni vklopljen.
10 Sec (10 s): fotografija se posname po 10 sekundah.
2 Sec (2 s): fotografija se posname po 2 sekundah.
Double (Dvojno): po 10 sekundah se posname ena
fotografija, po naslednjih dveh pa še ena.
4
Motion Timer (Samosprožilec na gibanje): fotoaparat
posname fotografijo, ko zazna gibanje. (str. 44)
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
Pritisnite [Sprožilec] do polovice ali izberite
na dotik, če želite posneti novo fotografijo.
na zaslonu
● Če želite preklicati uporabo samosprožilca, izberite ikono
samosprožilca ali pritisnite [Sprožilec].
● Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe
samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
43
Uporaba samosprožilca
5
Uporaba samosprožilca na gibanje
1
2
3
4
V načinu za fotografiranje izberite
“
.
Postavite se v želeni položaj za fotografiranje, medtem ko
pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa.
● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca neha utripati, tik
preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
Pritisnite [Sprožilec].
Postavite se 3 metre stran od fotoaparata. Imate 6 sekund
časa po pritisku gumba [Sprožilec].
Premaknite se, na primer pomahajte z rokami, če želite
vklopiti samosprožilec.
● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca začne hitro utripati,
ko vas fotoaparat zazna.
Samosprožilec na gibanje mogoče ne bo deloval, če:
● ste oddaljeni več kot 3 metre od fotoaparata
● so vaši gibi premalo izraziti
● je preveč svetlobe ali osvetlitve od zadaj
Območje zaznavanja
samosprožilca na gibanje
Možnosti fotografiranja
44
Fotografiranje v temi
Izvedite, kako lahko fotografirate ponoči in pri slabi svetlobi.
Preprečevanje učinka rdečih oči
Uporaba bliskavice
aps
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo ponoči, se lahko v
očeh pojavijo rdeče pike. Če jih želite preprečiti, izberite Red-eye
(Učinek rdečih oči) ali Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči).
Saps
Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah
potrebujete več svetlobe.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite
.
Izberite možnost.
Auto
Možnost Opis
Off (Izklopljeno):
● Bliskavica se ne sproži.
● Ko fotografirate pri slabi svetlobi, se prikaže
opozorilo o tresenju fotoaparata ( ).
Auto (Samodejno): Fotoaparat izbere ustrezno
nastavitev bliskavice glede na zaznane pogoje v načinu
S.
Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko
sta motiv ali ozadje temna.
Možnosti fotografiranja
45
Fotografiranje v temi
Prilagajanje občutljivosti filma ISO
Možnost Opis
Red-eye (Učinek rdečih oči)*:
● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna.
● Fotoaparat zmanjša učinek rdečih oči.
Fill in (Dosvetlitev):
● Bliskavica se vedno sproži.
● Jakost bliskavice se prilagodi samodejno.
Slow Sync (Počasna sinhronizacija):
● Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.
● Izberite to možnost, če želite zajeti svetlobo okolice,
ki razkrije več podrobnosti ozadja.
● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
p
Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s
standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv
na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljšo
fotografijo brez bliskavice.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
.
Izberite možnost.
● Izberite
, če želite, da se ustrezna občutljivost ISO nastavi
glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)*:
● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna.
● Fotoaparat odstrani učinek rdečih oči z napredno
programsko analizo.
Auto
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
* Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica
ne sproži drugič.
● Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite katero od možnosti
zaporednih posnetkov ali izberete Blink Detection (Zaznavanje
mežikanja).
● Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice.
(str. 102)
● Če se svetloba odbija ali če je v zraku veliko prahu, se lahko na
fotografiji pojavijo majhne pike.
Možnosti fotografiranja
Če izberete višjo občutljivost ISO, se na sliki pojavi več šuma.
46
Spreminjanje načina izostritve
Izvedite, kako lahko spremenite ostrenje fotoaparata glede na motiv.
Uporaba načina makro
Uporaba samodejne izostritve
apdv
Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer
rože ali žuželke. Če želite več informacij o možnostih načina
makro, glejte “Uporaba samodejne izostritve.”
apdv
Izberite ustrezno nastavitev izostritve glede na oddaljenost od
motiva, da bodo vaše fotografije ostre.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite
.
Izberite možnost.
Normal (AF)
Možnost Opis
Normal (AF) (Običajno (AF)): Izostritev motiva,
oddaljenega več kot 80 cm.
Auto Macro (Samodejno makro): Izostritev motiva,
oddaljenega več kot 5 cm (več kot 50 cm, če
uporabljate zoom).
● Fotoaparat premikajte čim manj, če želite preprečiti zamegljene
fotografije.
● Izklopite bliskavico, če je oddaljenost od motiva manjša od 40 cm.
Macro (Makro): Izostritev motiva, oddaljenega 5–80 cm
(50–80 cm, če uporabljate zoom).
Super Macro (Super makro): Izostritev motiva,
oddaljenega 3–8 cm (pri povečavi ta možnost ni na
voljo).
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
47
Spreminjanje načina izostritve
Uporaba pametne izostritve z dotikom
apsd
Pametna izostritev z dotikom vam omogoča, da sledite in izostrite
motiv tudi, ko se premikate.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
.
V območju za dotik (označeno z okvirjem) se dotaknite
motiva, ki mu želite slediti.
● Na motivu se pojavi okvir za izostritev, ki sledi motivu med
premikanjem fotoaparata.
● Če se ne dotaknete nobenega območja na zaslonu, se okvir za
izostritev prikaže na sredini zaslona.
● Sledenje mogoče ne deluje, če:
- je motiv premajhen ali če se premika
- je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
- so barve in vzorci na motivu ter ozadju enaki
- se fotoaparat močno trese
V teh primerih se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto.
● Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
● Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni
v rdeč okvir z enojno črto.
● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti zaznavanja obrazov
in slogov fotografij.
● Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
● Če je okvir zelen, se motiv izostri, ko do polovice pritisnete
[Sprožilec].
Možnosti fotografiranja
48
Spreminjanje načina izostritve
Uporaba fotografiranja z enim dotikom
Prilagajanje območja izostritve
apsd
Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje
izostritve glede na položaj motiva na sceni.
Motiv lahko izostrite in fotografirate z dotikom.
1
2
3
V načinu za fotografiranje izberite f “
1
2
“ .
Dotaknite se motiva, da ga izostrite.
apsd
V načinu za fotografiranje izberite f “
.
Izberite možnost.
Dotaknite se motiva in ga držite, da posnamete fotografijo.
● Držite ga, dokler se indikator stanja ne napolni.
Center AF
Možnost Opis
Center AF (Sredinski AF): Izostritev na sredini
(primerno, ko so motivi na sredini).
Multi AF (Področni AF): Izostritev na enem ali več
področjih od devetih možnih.
Če uporabljate zaznavanje obrazov, se morate dotakniti slike
zaznanega obraza in jo držati. Če se dotaknete katerega koli drugega
območja in ga držite, se okvir za zaznavanje obrazov spremeni v
običajni okvir.
One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom):
Dotaknite se slike na zaslonu, da izostrite motiv.
Dotaknite se motiva in ga držite, da posnamete
fotografijo.
Smart Touch AF (Pametni AF z dotikom): Dotaknite se
motiva na zaslonu, da ga fotoaparat izostri in mu začne
slediti. (str. 48)
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
49
Uporaba zaznavanja obrazov
apsd
Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat
prilagodi osvetlitev samodejno. Fotografirajte hitro in preprosto s funkcijo Blink Detection (Zaznavanje mežikanja), ki zazna zaprte oči,
ali Smile Shot (Fotografiranje nasmeška), ki zajame smejoč se obraz. Uporabite lahko tudi funkcijo Smart Face Recognition (Pametno
prepoznavanje obrazov), s katero lahko registrirate obraze in določite, da jih fotoaparat izostri prednostno.
● V nekaterih scenskih načinih zaznavanje obrazov ni na voljo.
● Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
- je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se
obarva oranžno za funkciji Smile Shot (Fotografiranje nasmeška)
in Blink Detection (Zaznavanje mežikanja))
- je scena presvetla ali pretemna
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- je oseba osvetljena od zadaj ali če se svetlobni pogoji spreminjajo
- oseba močno spreminja izraz na obrazu
● Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate slog fotografije.
● Ko uporabljate zaznavanje obrazov, digitalni zoom ne deluje.
● Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe
samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
● Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere možnosti
zaporednih posnetkov niso na voljo.
● Če fotografirate zaznane obraze, se bodo registrirali na seznamu
obrazov.
● Prednostni vrstni red obrazov si lahko ogledate v načinu za
predvajanje. (str. 66) Čeprav fotoaparat uspešno registrira obraz, ta
mogoče ni razvrščen v načinu za predvajanje.
● Obraz, ki je bil zaznan v načinu za fotografiranje, morda ne bo
prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.
Zaznavanje obrazov
Fotoaparat zazna človeške obraze samodejno (do 10 obrazov).
V načinu za fotografiranje izberite f “
“ . Najbližji obraz
se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za
izostritev.
Možnosti fotografiranja
● Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.
● Če želite izostriti obraze v sivih okvirjih, se jih dotaknite.
● Če uporabljate možnost zaporednih posnetkov, zaznani obrazi morda
ne bodo registrirani.
50
Uporaba zaznavanja obrazov
Fotografiranje nasmeška
Zaznavanje mežikanja z očmi
Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek
na obrazu.
Če fotoaparat zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji
zapored.
V načinu za fotografiranje izberite f “
V načinu za fotografiranje izberite f “
“ . Fotoaparat lažje
prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmeje.
Možnosti fotografiranja
“
.
● Fotoaparata ne premikajte, medtem ko je na zaslonu prikazan napis
“Capturing (Zajemanje)”.
● Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo “Picture
taken with eyes closed. (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.)”.
Posnemite še eno fotografijo.
51
Uporaba zaznavanja obrazov
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov
Fotoaparat samodejno registrira obraze, ki jih pogosto
fotografirate. Ta funkcija prednostno obravnava te obraze in druge
priljubljene obraze ter jih samodejno izostri. Ta funkcija je na voljo
samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.
● Fotoaparat mogoče ne prepozna in registrira obrazov pravilno, če
svetlobni pogoji niso ustrezni, če oseba močno spreminja izraz na
obrazu ali se premika oziroma če nosi očala.
● Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 14 obrazov. Če fotoaparat
prepozna nov obraz, ko je že registriranih 14 obrazov, bo zadnji
obraz na prednostnem seznamu zamenjal z novim.
● Fotoaparat lahko v enem prizoru zazna do 10 obrazov in prepozna
5 obrazov.
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
. Najbližji obraz
se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za
izostritev.
●
: Zaznavanje priljubljenih obrazov
(za registriranje priljubljenih obrazov glejte stran 53).
●
: Zaznavanje obrazov, ki jih fotoaparat samodejno prepozna.
Možnosti fotografiranja
52
Uporaba zaznavanja obrazov
Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezda)
Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi
in katerim fotoaparat prilagodi nastavitve. Ta funkcija je na voljo
samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
3
4
Izberite
, če želite dodati obraz med najljubše.
Izberite
, ko se pojavi seznam obrazov.
● Najljubši obrazi so označeni z
na seznamu obrazov.
● Registrirate lahko do 6 priljubljenih obrazov.
● Bliskavica se nastavi na Off (Izklopljeno).
● Če nek obraz registrirate dvakrat, lahko enega od obeh obrazov
izbrišete s seznama obrazov.
.
Poravnajte motiv in pritisnite [Sprožilec], če želite
registrirati obraz.
● Registrirate lahko do 5 fotografij za en obraz. Za boljše
prepoznavanje fotografirajte obraz z leve in desne strani ter
od spredaj.
Pregledovanje najljubših obrazov
V načinu za fotografiranje izberite f “
“
.
● Če želite spremeniti vrstni red priljubljenih obrazov, izberite
Če želite več informacij o seznamu obrazov, glejte stran 65.
Možnosti fotografiranja
53
.
Prilagajanje svetlosti in barv
Izvedite, kako lahko zajemate bolj kakovostne fotografije s prilagajanjem svetlosti in barv.
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
pdv
3
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti
svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da
dobite boljšo fotografijo.
Temneje (-)
1
2
Nevtralno (0)
Izberite
Svetleje (+)
V načinu za fotografiranje izberite f “
● Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja.
Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se
izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
● Če ne veste, kakšna je ustrezna osvetlitev, izberite AEB (Kadriranje
s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat zajame fotografije z različnimi
osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno. (str. 59)
.
Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.
● +: svetleje, -: temneje
EV
-2
-1
0
+1
.
● Prilagojena vrednost osvetlitve se prikaže, kot je prikazano
spodaj.
+2
Možnosti fotografiranja
54
Prilagajanje svetlosti in barv
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)
p
Možnost Opis
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu
med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen.
V tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).
Off (Izklopljeno): funkcija ACB je izklopljena.
On (Vklopljeno): funkcija ACB je vklopljena.
● Funkcija ACB je vedno vklopljena v načinu a.
● Funkcija ni na voljo, če uporabljate možnosti Continous
(Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ali
AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo).
brez ACB
1
2
z ACB
V načinu za fotografiranje izberite f “>“
.
Izberite možnost.
Off
Možnosti fotografiranja
55
Prilagajanje svetlosti in barv
Spreminjanje možnosti merjenja
pdv
Možnost Opis
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino
svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni
od izbranega načina merjenja.
1
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
.)
(V načinu v izberite f “
2
Izberite možnost.
Spot (Točkovno):
● Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini
okvirja.
● Če motiv ni na sredini scene, fotografija mogoče ne
bo pravilno osvetljena.
● Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni
od zadaj.
.
Center-weighted (Sredinsko uteženo):
● Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega
okvirja s poudarkom na sredini.
● Primerno za fotografiranje motivov na sredini
fotografije.
Multi
Možnost Opis
Multi (Večpodročno):
● Fotoaparat razdeli sceno na več področij in izmeri
jakost svetlobe na vsakem od njih.
● Primerno za splošno fotografiranje.
Možnosti fotografiranja
56
Prilagajanje svetlosti in barv
Izbiranje vira svetlobe (Nastavitev beline)
pdv
Auto WB
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe.
Če želite imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne
svetlobne pogoje, da kalibrirate ravnovesje beline. Izberete lahko
na primer Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight
(Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframova
svetloba).
Ikona
Opis
Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Fotoaparat
uporabi samodejne nastavitve glede na svetlobne
pogoje.
Auto WB
Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko
fotografirate zunaj na sončen dan.
Daylight
Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate
zunaj na oblačen dan ali v senci.
Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski
fluorescentni svetlobi.
Cloudy
1
2
Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
Tungsten
V načinu za fotografiranje izberite f “
Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost,
ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi
žarnicami ali halogenskimi lučmi.
.
Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite
prednastavljene vrednosti. (str. 58)
Izberite možnost.
Možnosti fotografiranja
57
Prilagajanje svetlosti in barv
Nastavitev beline po meri
Belino lahko nastavite po meri, tako da fotografirate belo površino,
kot je list papirja. S tem boste dosegli, da se bodo barve na
fotografiji ujemale z dejanskimi barvami v danih svetlobnih
pogojih.
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “
3
Pritisnite [Sprožilec].
“
.
Objektiv usmerite v bel list papirja.
Možnosti fotografiranja
58
Uporaba načinov zaporednih posnetkov
ps
Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se predmete in osebe ali ujeti izraze na obrazu in kretnje oseb, ki jih fotografirate.
V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov.
Možnost Opis
Motion Capture (Zajemanje gibanja): Medtem ko
držite [Sprožilec], fotoaparat zajema fotografije v
ločljivosti VGA (6 fotografij na sekundo,
največ 30 fotografij).
1
2
V načinu za fotografiranje izberite f “ > “
AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo):
● Fotoaparat zajame 3 fotografije z različnimi
osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in
preosvetljeno.
● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
.
Izberite možnost.
Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
● Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB lahko uporabljate
samo, če izberete Single (Enojno).
● Ko izberete Motion Capture (Zajemanje gibanja), se ločljivost
nastavi na VGA, občutljivost ISO pa na Auto (Samodejno).
● Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere
možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.
Single
Možnost Opis
Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo naenkrat.
Continous (Neprekinjeno):
● Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat
neprekinjeno fotografira.
● Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti
pomnilniške kartice.
Možnosti fotografiranja
59
Popravljanje fotografij
Izvedite, kako lahko popravite svoje fotografije s slogi fotografij, spreminjanjem barv ali prilagajanjem drugih dejavnikov.
Dodajanje slogov fotografij
Določitev tona RGB
apsdv
Fotografijam dodajte različne sloge, na primer Soft (Mehko), Vivid
(Živahno) ali Forest (Gozd).
1
2
3
Soft (Mehko)
Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Prilagodite vrednost izbrane barve.
Vivid (Živahno) Forest (Gozd)
Custom RGB
1
V načinu za fotografiranje izberite f “> (enkrat ali
dvakrat) “ .
2
Izberite možnost.
● Izberite
V načinu za fotografiranje izberite f “> (enkrat ali
dvakrat) “ “ .
in določite svoj ton RGB.
4
Izberite
Normal
Pri nekaterih slogih fotografij ne morete nastaviti zaznavanja
obrazov in možnosti prilagajanja slik.
Možnosti fotografiranja
60
.
Popravljanje fotografij
Prilagajanje fotografij
p
Možnost kontrasta
Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.
1
2
3
V načinu za fotografiranje izberite f “ > (dvakrat) “
.
Izberite prilagoditev.
●
●
●
Opis
-
Zmanjšajte barvo in svetlost.
+
Povečajte barvo in svetlost.
Možnost nasičenosti Opis
: Sharpness (Ostrina)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Nasičenost)
-
Zmanjšajte nasičenost.
+
Povečajte nasičenost.
Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).
Sharpness
-2
Možnost ostrine
-1
0
+1
+2
Opis
-
Zgladite robove na fotografijah (primerno za
urejanje fotografij na računalniku).
+
Izostrite robove, če želite povečati jasnost
fotografij. S tem lahko povečate tudi količino
šuma na fotografijah.
Možnosti fotografiranja
61
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati s foto tiskalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim
televizorjem ali televizorjem HDTV.
Predvajanje ………………………………………… 63
Ogled datotek na TV-sprejemniku ……………… 79
Vklop načina predvajanja ……………………… 63
Prenos datotek v računalnik (za Windows) …… 80
Ogled fotografij …………………………………… 69
Prenos datotek z uporabo programa
Predvajanje video posnetka …………………… 71
Intelli-studio ……………………………………… 81
Predvajanje zvočne beležke …………………… 72
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
Urejanje fotografije
……………………………… 74
izmenljivega diska ……………………………… 83
Obračanje fotografije …………………………… 74
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ………… 84
Spreminjanje velikosti fotografij ………………… 74
Prenos datotek v računalnik (za Mac) ………… 85
Urejanje barv
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom
(PictBridge) ………………………………………… 86
…………………………………… 75
Določitev tona RGB ……………………………… 75
Dodajanje posebnih učinkov …………………… 76
Popravljanje težav pri osvetlitvi ………………… 76
Urejanje portretov
……………………………… 77
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ……… 78
Predvajanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati datoteke.
Vklop načina predvajanja
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne
beležke, shranjene v fotoaparatu.
1
2
● Datoteke lahko pregledujete tudi tako, da nagnete fotoaparat
v levo ali desno. (Če držite fotoaparat vzporedno s tlemi,
prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.)
Pritisnite [P].
● Prikaže se zadnja posneta datoteka.
● Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil.
Za pomikanje med datotekami povlecite vodoravno vrstico
v levo ali desno.
● Izberite < za prikaz predhodne datoteke. Držite za hiter ogled
datotek.
● Izberite > za prikaz naslednje datoteke. Držite za hiter ogled
datotek.
● Če želite to funkcijo izključiti, v načinu za predvajanje izberite
M “ . “Gesture View (Ogled z nagibom) “ Off
(Izklopljeno).
● Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku,
odstranite pomnilniško kartico.
● Fotoaparat ne bo pravilno predvajal prevelikih datotek ali datotek, ki
so bile posnete s fotoaparatom drugega proizvajalca.
Predvajanje/urejanje
63
Predvajanje
Izbira menija z uporabo prepoznavanja gibanja
Fotoaparat ima vgrajen senzor, občutljiv na gibanje, tako da lahko
z nagibom fotoaparata hitro izberete meni.
V načinu predvajanja imejte fotoaparat nagnjen, kadar se ga
.
dotikate in držite
Trenutno datoteko nastavite kot svojo najljubšo
fotografijo* ( se prikaže na vrhu datoteke.)
Začetek diaprojekcije (str. 70)
Če držite fotoaparat vzporedno s tlemi, kot prikazuje slika,
prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.
Zaklenite ali odklenite trenutno fotografijo
se prikaže na vrhu datoteke.)
(
* Datoteke, ki jih ni mogoče označiti kot priljubljene:
- videoposnetki ali zvočne beležke;
- fotografije z napakami ali zaklenjene fotografije;
- slike, ki so bile posnete s fotoaparati drugih proizvajalcev;
- fotografije, ki so bile posnete z možnostjo zajemanja gibanja;
- fotografije, ki so prevelike za shranjevanje v razpoložljiv pomnilnik.
Predvajanje/urejanje
64
Predvajanje
Zaslon v načinu predvajanja
Ikona
Opis
Izbira menija z uporabo prepoznavanja gibanja (str. 64)
M
Meni predvajanja in nastavitev
Čas predvajanja videoposnetkov ali zvočnih beležk
Predvajanje video posnetkov ali zvočnih beležk
(Video str. 71/zvočna beležka str. 72)
Podatki
Ikona
Razvrščanje vaših najljubših obrazov
Opis
Razvrstitev vaših najljubših obrazov lahko spreminjate ali jih
izbrišete. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška
kartica.
Fotografija vsebuje zvočno beležko
v
Video posnetek
Naročilo za tiskanje je nastavljeno (DPOF)
1
Zaščitena datoteka
V načinu za predvajanje izberite
.
Face List
Na fotografiji je registriran obraz; na voljo le z uporabo
pomnilniške kartice
1
4
Ime mape – Ime datoteke
2
5
Odpre seznam obrazov (str. 65); ta funkcija je na voljo
samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica
3
6
Najljubša datoteka
Izbris datotek (str. 68)
1/2
● Če želite preklicati izbiro priljubljenega obraza, izberite
.
● Izberite
za prikaz vaših najljubših obrazov ali prikaz vseh
obrazov.
Začetek diaprojekcije (str. 70)
Urejanje fotografij (str. 74)
Izbira vrste prikaza (str. 24)
Predvajanje/urejanje
65
Predvajanje
2
Izberite
“ obraz.
Edit Ranking
1
Opis
Type (Vrsta)
Ogled datotek po vrsti datoteke.
Date (Datum) Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
4
Color (Barva) Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
2
3
3
Možnost
Week (Teden)
Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile
shranjene.
Favorite
(Priljubljene)
Oglejte si najljubše datoteke.
Face (Obraz)
Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih
obrazih (do 20 oseb).
Izberite , ali . za spremembo razvrstitve obraza in
.
izberite
Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in
prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.
Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu
Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta
datoteke ali teden.
1
V načinu za predvajanje izberite
“
Izberite datum, vrsto datoteke, dan v tednu, barvo ali
obraz.
● Lahko se tudi dotaknete in držite < ali >, da se pomikate po
datumih, vrstah datotek, dnevih v tednu, barvah ali obrazih.
“kategorijo.
● Do pametnega albuma lahko dostopite s potiskom gumba
[Zoom] v levo.
Type
2
3
4
Date
Izberite < ali > za pomikanje med datotekami.
Izberite
Ko izberete kategorijo in meni s prikazom sličic (npr. za brisanje
več datotek ali zaščito izbranih datotek), fotoaparat prikaže vse
datoteke, razvrščene po kategoriji, ali samo tiste, ki ustrezajo izbiri
kategorije.
Color
Week
Favorite
Face
za vrnitev v običajni pogled.
29
1
6
2009. 7. 1
7
20
Predvajanje/urejanje
66
Predvajanje
Ogled datotek v obliki sličic
Zaščita datotek
Preletite sličice datotek.
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
V načinu predvajanja potisnite [Zoom] v levo, da se
prikaže 9 ali 16 sličic (potisnite [Zoom] v desno za
vrnitev v prejšnji način).
29
1
6
2009. 7. 1
7
Za izbor in zaščito datotek,
1
2
3
Izberite Protect (Zaščiti) “Select (Izberite).
4
Izberite
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite datoteke, ki jih želite zaščititi.
● Izberite
● Izberite
, da izberete vse datoteke.
za preklic izbire.
20
Da
to naredite
Pomikanje med
fotografijami
Izberite < ali >.
Prikaz datoteke
Izberite sličico.
Brisanje datotek
Izberite
Izbira kategorije
Izberite
ali povlecite datoteko v
.
. (str. 68)
Predvajanje/urejanje
67
.
Predvajanje
Če želite zaščititi vse datoteke,
Če želite izbrisati vse datoteke,
1
2
1
2
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite Protect (Zaščiti) “All (Vse) “Lock (Zaklep).
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite Delete (Izbriši) “ All (Vse) “ Yes (Da).
Brisanje datoteke na drug način
Brisanje datotek
Ko si ogledujete datoteko v načinu predvajanja, na zaslon
narišite X.
Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat.
Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati.
Če želite izbrisati eno datoteko,
1
2
V načinu predvajanja izberite datoteko “ .
Izberite Yes (Da) za brisanje datoteke.
Če želite izbrisati več datotek,
1
2
3
V načinu za predvajanje izberite
(Izbriši več).
“ Multiple Delete
Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati.
● Izberite
● Izberite
, da izberete vse datoteke na trenutnem zaslonu.
za preklic izbire.
Izberite
“ Yes (Da).
Predvajanje/urejanje
68
Predvajanje
Uporaba koša
Kopiranje datotek na pomnilniško kartico
Če aktivirate koš, bodo izbrisane datoteke poslane vanj in ne bodo
trajno izbrisane. To velja le pri brisanju posameznih ali izbranih
datotek – če izbrišete vse datoteke, te ne bodo poslane v koš.
Koš aktivirate tako,
1
2
V načinu za predvajanje izberite M.
1
2
3
V načinu za predvajanje izberite M.
Izberite . “Copy to card (Kopiraj na kartico).
Izberite Yes (Da) za kopiranje vseh datotek.
Izberite Recycle Bin (Koš) “ On (Vklopljeno).
Datoteke v košu obnovite tako,
1
2
Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško
kartico.
Ogled fotografij
V načinu za predvajanje izberite M.
Oglejte si fotografijo, tako da smer spremenite z znakom
ali uporabo zooma na delu fotografije, ali si jih ogledate kot
diaprojekcijo.
Izberite Recycle Bin (Koš) “ Retrieve (Povrni).
● Ta funkcija ne deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.
● Pri uporabi funkcije koša lahko brisanje datotek traja dalj časa.
● Pri formatiranju notranjega pomnilnika se vse datoteke v košu
izbrišejo.
● Koš lahko sprejme do 10 MB datotek. Ko presežete mejo 10 MB,
vas fotoaparat vpraša, ali želite koš izprazniti. Izberite Yes (Da) za
praznjenje koša ali No (Ne) za brisanje samo trenutne datoteke.
Obračanje fotografije z znakom
Pri ogledu ene same datoteke povlecite s prstom, kot kaže
spodnja slika, da sliko obrnete za 90°.
Predvajanje/urejanje
69
Predvajanje
Ogled datotek s samodejnim obračanjem fotografije
Navpične fotografije si lahko ogledate v ležečem pogledu, ne da bi
obrnili fotoaparat. Navpične fotografije se bodo samodejno obrnile
v pokončen položaj v ležečem pogledu, ko nastavite to možnost in
fotografirate navpično.
Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na
vrhu zaslona. Največje razmerje povečave je lahko odvisno od
ločljivosti. Izberite puščice ali povlecite diagonalno črto za pomik
povečanega območja.
Za vklop samodejnega obračanja:
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M “
“ ..
2
Izberite Auto Rotate (Samodejno obračanje) “
On (Vklopljeno).
3
Izberite
.
Ikona
Opis
Izbris datoteke.
Ta možnost morda ne bo na voljo za:
- fotografije, posnete ob držanju fotoaparata vzporedno s tlemi;
- fotografije, posnete z možnostjo zajemanja gibanja;
- videoposnetke.
Izrez povečane fotografije (shrani se kot nova datoteka).
Vrnitev v prvotni pogled.
Povečanje fotografije
Začetek diaprojekcije
V načinu predvajanja potisnite [Zoom] v desno za
povečanje fotografije (potisnite [Zoom] v levo za
zmanjšanje fotografije).
V diaprojekcijo lahko vključite učinke in zvoke. Ta funkcija ne
deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.
1
Predvajanje/urejanje
V načinu za predvajanje izberite
70
.
Predvajanje
2
Predvajanje video posnetka
Nastavite učinek za diaprojekcijo.
Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga
prirežete.
1
2
V načinu predvajanja izberite video posnetek “
.
Predvajanje uravnavate s spodnjimi ikonami.
Možnost Opis
Images (Slike): Izberite fotografije za diaprojekcijo
(največ 2000).
Play Mode (Način predvajanja): Izberite začetek
diaprojekcije.
Interval (Interval): Nastavite interval med fotografijami.
● Možnost je na voljo, ko je izbrana možnost
v meniju Effect (Učinki).
, je interval
● Pri uporabi z učinkom, drugim kot
nastavljen na 1 sekundo.
Ikona
/
Pregled naprej.
Effect (Učinki):
● Izbira prehoda med fotografijami.
, če ne želite učinkov.
● Izberite
Izberite
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
Konec predvajanja.
Music (Glasba): izberite zvok za ozadje.
3
Opis
Pregled nazaj.
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka.
za začetek diaprojekcije.
● Dotaknite se zaslona (vendar ne ikon možnosti), da začasno
zaustavite diaprojekcijo.
● Izberite
za preklop v način za predvajanja.
Predvajanje/urejanje
71
Predvajanje
Predvajanje zvočne beležke
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
Izberite na točki, na kateri želite, da se nov video začne,
.
in izberite
2
3
Izberite
4
Izberite Yes (Da).
za nadaljevanje predvajanja.
Izberite na točki, na kateri želite, da se nov video začne,
.
in izberite
Predvajanje zvočne beležke
1
2
V načinu predvajanja izberite zvočno beležko “
.
Predvajanje uravnavate s spodnjimi ikonami.
● Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
● Urejeni video posnetek se shrani kot nova datoteka.
Ustvarjanje slike med predvajanjem
1
2
3
Izberite
Izberite
Ikona
Opis
Pregled nazaj.
na točki, na kateri želite ustvariti sliko.
/
.
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
Konec predvajanja.
Izberite Yes (Da).
Pregled naprej.
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka.
Ustvarjena slika bo enake velikosti kot izvirni video posnetek in se bo
shranila kot nova datoteka.
Predvajanje/urejanje
72
Predvajanje
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1
2
3
Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji
V načinu predvajanja izberite fotografijo “ M.
Izberite Voice memo (Zvočna beležka) “ On (Vklopljeno).
Pritisnite [Sprožilec] za snemanje kratke zvočne beležke
(največ 10 sekund).
1
V načinu predvajanja izberite fotografijo z zvočno beležko
“ .
2
Predvajanje uravnavate s spodnjimi ikonami.
● Pritisnite [Sprožilec], če želite ustaviti snemanje zvočne
beležke.
Ikona
/
Opis
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
Konec predvajanja.
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka.
Predvajanje/urejanje
73
Urejanje fotografije
Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. obračanje, spreminjanje velikosti, odstranjevanje rdečih oči ter prilagajanje svetlosti,
kontrasta in nasičenosti.
● Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke.
● Pri urejanju fotografij, ki so
ali večje, se bo njihova velikost
samodejno spremenila na nižjo ločljivost (razen pri obračanju ali
spreminjanju velikosti fotografij).
Spreminjanje velikosti fotografij
1
2
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
● Izberite
.
“možnost.
da se slika shrani kot začetna slika. (str. 90)
Obračanje fotografije
1
2
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
.
1920 X 1080
“možnost.
Left 90˚
3
Izberite
.
Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.
3
Izberite
.
Predvajanje/urejanje
74
Urejanje fotografije
Urejanje barv
Določitev tona RGB
Fotografiji dodajte različne barvne tone, npr. Soft (Mehko), Vivid
(Živahno) ali Forest (Gozd).
1
2
3
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Prilagodite vrednost barve.
Custom RGB
Soft (Mehko)
1
2
Vivid (Živahno)
Forest (Gozd)
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
● Izberite
.
“možnost.
in določite svoj ton RGB.
4
Izberite
Soft
3
Izberite
.
Predvajanje/urejanje
75
.
“
“
.
Urejanje fotografije
Dodajanje posebnih učinkov
Popravljanje težav pri osvetlitvi
Dodajte fotografiji posebne učinke, kot so barvni filtri ali učinki
šuma.
Prilagajanje ACB (Auto Contrast Balance), svetlosti, kontrasta ali
nasičenosti.
1
2
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
.
Prilagajanje fotografije
“možnost.
1
2
Elegant
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
●
●
●
.
“ možnost prilagoditve.
: Brightness (Svetlost)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Nasičenost)
3
Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
(-: manj ali +: več)
4
Izberite
.
Možnost Opis
Colour Filter (Barvni filter): spremeni barve ozadja v
črno in belo, tako da izpostavi glavni motiv.
Elegant (Elegantno): doda učinke fotografiji, da
postane svetlejša in mehkejša.
Add Noise (Dodaj šum): doda šum fotografiji za
starinski videz.
3
Izberite
Prilagajanje ACB (Auto Contrast Balance)
1
2
3
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
“
Izberite
.
.
Predvajanje/urejanje
76
.
.
Urejanje fotografije
Urejanje portretov
Uporaba učinka sneženja
Fotografije lahko izboljšate tako, da skrijete obrazne nepravilnosti
in odstranite učinek rdečih oči ali za zabavo dodate učinke. Ti
učinki so na voljo le za portrete.
1
2
3
Sneg
Mozaik
Poudarjenost
Skrivanje nepravilnosti
1
2
3
4
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
“
.
Izberite
1
2
“
Izberite
.
.
Izberite
“
ali
.
.
● Fotoaparat samodejno zazna obraze.
Možnost Opis
Mosaic (Mozaik): doda učinke mozaika zaznanim
obrazom.
Highlight (Poudarjeno): ozadje zamegli in se
osredotoči na glavni motiv.
.
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
za prenehanje sneženja in izberite
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
● Višja je številka, več nepravilnosti je skritih.
Izberite
.
.
● Videti je, kot da bi v ozadju snežilo.
Izberite raven.
Izberite
“
Dodajanje učinkov za zabavo
.
3
4
Odstranjevanje učinka rdečih oči
1
2
3
V načinu predvajanja izberite fotografijo “
Izberite
.
Izberite zaznani obraz in izberite
Izberite
.
.
● Če izberete učinke
ali
, bo fotoaparat zaznal do 20 obrazov.
● Učinek
lahko uporabite tudi takrat, ko ne fotografirate oseb.
.
Predvajanje/urejanje
77
Urejanje fotografije
5
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
Nastavitev možnosti DPOF.
Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot
so število kopij in velikost papirja.
● Fotografije lahko natisnete s pomnilniške kartice v fotokopirnici, ki
podpira DPOF (Digital Print Order Format) ali pa jih natisnete sami s
tiskalnikom, združljivim z DPOF.
● Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim
robom, zato pazite na dimenzije fotografij.
● Za fotografije, shranjene v notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti
DPOF.
Možnost Opis
1
2
3
4
V načinu za predvajanje izberite M.
Izbira za tiskanje fotografij v obliki sličic. (Izberite
za tiskanje fotografij v obliki sličic.)
Izberite .“DPOF “Select (Izberite).
Določite velikost tiskanja.
● Za tiskanje vseh datotek izberite All (Vse) in nadaljujte s 5.
korakom.
Izberite fotografije za tiskanje.
● Izberite
● Izberite
Izberite
, da izberete vse datoteke.
za preklic izbire.
6
7
Izberite , ali . za nastavitev števila kopij.
Izberite
.
Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki,
združljivimi z DPOF 1.1.
.
Predvajanje/urejanje
78
Ogled datotek na TV-sprejemniku
Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete s televizijo s kablom A/V.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
¡ .
2
3
Izberite.(dvakrat)¡Video Out (Video izhod).
4
5
8
Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
(str. 92)
Izklopite fotoaparat in televizor.
● Zaslon na dotik deluje kot nadzornik za televizijski zaslon.
Poiščite želeno možnost na televizijskem zaslonu in se
dotaknite možnosti na zaslonu fotoaparata. Ko se na možnosti
na
na televizijskem zaslonu pojavi puščica, izberite
zaslonu fotoaparata.
● Pri nekaterih televizorjih se lahko pojavi digitalni šum ali del slike ni
prikazan.
● Odvisno od nastavitev televizorja je mogoče, da slike na televizijskem
zaslonu niso v sredini.
● Ko je fotoaparat povezan s televizorjem, je fotografiranje in snemanje
omogočeno.
Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.
Video
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z
uporabo zaslona na dotik na fotoaparatu.
Avdio
6
Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite
način video izhoda.
7
Vključite fotoaparat in pritisnite [P].
Predvajanje/urejanje
79
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Prenos datotek v računalnik z uporabo vgrajenega programa Intelli-studio. Datoteke lahko tudi urejate in jih nalagate na vaša najljubša
spletna mesta.
Zahteve za program Intelli-studio
Element
Zahteve
CPE
Intel Pentium 4, 3,2 GHz ali več/AMD Athlon 64FX,
2,6 GHz ali več
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočeno 1 GB ali več)
OS
Windows XP SP2/Vista
Zmogljivost
trdega
250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
diska
Drugo
● Pogon CD-ROM
● 64 MB ali boljša video kartica (priporočeno nVIDIA
Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več)
● 1024 x 768 pikslov, monitor, združljiv z 16-bitnim
barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x 1024 pikslov,
32-bitni barvni zaslon)
● USB vhod, Microsoft DirectX 9.0c ali novejše
Predvajanje/urejanje
● Program Intelli-studio morda ne bo pravilno deloval na nekaterih
računalnikih, tudi če ti ustrezajo zahtevam.
● Če računalnik ne ustreza zahtevam, se videoposnetki morda ne bodo
predvajali pravilno, urejanje videoposnetkov pa lahko traja dlje.
● Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejše
različice.
● Fotoaparat lahko uporabljate kot odstranljivi disk samo s sistemom
Windows 2000/XP/Vista ali Mac OS 10.3 ali novejše različice.
Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in
operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.
80
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Prenos datotek z uporabo programa Intellistudio
5
Program Intelli-studio se zažene samodejno, kadar fotoaparat
povežete z računalnikom prek kabla USB.
6
Medtem ko je fotoaparat prek kabla USB povezan z računalnikom, se
baterija polni.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
“ 2
Izberite . (dvakrat)“PC Software (Programska
oprema)“On (Vklopljeno).
3
4
Izklopite fotoaparat.
7
Vklopite fotoaparat.
● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.
● Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za
shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
Izberite Yes (Da).
● Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik.
V oknu AutoPlay (Samodejno predvajanje) v sistemu Windows Vista
izberite Run iStudio.exe (Zaženi iStudio.exe).
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na
fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
Predvajanje/urejanje
81
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Uporaba programa Intelli-studio
Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate datoteke. Program pa omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta,
kot je Flickr ali YouTube. Če želite več informacij, v programu izberite Menu (Meni) “ Help (Pomoč).
● Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Za namestitev programa izberite Menu (Meni) “ Install Intelli-studio on PC
(Namesti Intelli-studio na računalnik).
● Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če želite urejati datoteke, jih prenesite v računalniško mapo.
● Računalniških datotek ni mogoče kopirati v fotoaparat.
● Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
- Videoposnetki: MP4 (video: H.264; avdio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
1
5
6
14
7
13
10
3
4
8
9
12
4
11
10
Predvajanje/urejanje
82
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
Ikona
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska
Opis
1
Odpre menije
2
Prikažite datoteke v izbrani mapi
3
Preklopite v način urejanja
4
Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po
elektronski pošti na spletne strani, kot je Flickr ali YouTube.)
5
Povečajte ali zmanjšate sličice na seznamu
6
Izberite vrsto ali kategorijo datoteke
7
Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
8
Kopirajte datoteke v računalnik
9
Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
10
Ogled fotografij v diaprojekciji/video posnetkih
11
Kopirajte nove datoteke v računalnik
12
Poiščite mape v priključeni napravi
13
Izberite mape v računalniku
14
Poiščite mape v računalniku
Fotoaparata ne morete priključiti na računalnik kot izmenljivi disk.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M
“ .
2
Izberite . (dvakrat) “PC Software (Programska
oprema) “Off (Izklopljeno).
3
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na
fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
Predvajanje/urejanje
83
Prenos datotek v računalnik (za Windows)
4
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
Vklopite fotoaparat.
● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Odklop kabla USB je podoben pri sistemih Windows 2000/Vista.
Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite
Computer (Računalnik).
5
V računalniku izberite Moj računalnik “Izmenljiv disk “
DCIM “100PHOTO.
6
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite na
računalnik.
1
Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da
preneha.
2
Kliknite
3
4
Kliknite pojavno sporočilo.
v orodni vrstici na spodnji desni strani zaslona.
Odstranite kabel USB.
Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno
odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.
Predvajanje/urejanje
84
Prenos datotek v računalnik (za Mac)
Ko povežete fotoaparat z računalnikom Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz
fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.
Podprt je Mac OS, različica 10.3 ali novejša.
1
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega kabla USB.
Konec kabla z indikatorsko lučko (S) morate priključiti na
fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
2
3
4
Vklopite fotoaparat.
● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se
ikona izmenljivega diska.
Dvokliknite ikono izmenljivega diska.
Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.
Predvajanje/urejanje
85
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)
Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.
1
Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite
fotoaparat.
4
Izberite možnost.
Možnost
Opis
Natisni trenutno izbrano fotografijo. Pojdite
Current Photo
(Trenutna fotografija) na 6. korak.
2
5
6
Vklopite fotoaparat.
● Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.
● Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite
Printer (Tiskalnik).
● Če ima tiskalnik svoj pomnilnik, morate v meniju z nastavitvami
najprej nastaviti način USB na Printer (Tiskalnik). (str. 93)
3
Izberite
7
Selected Photos
(Izbrane fotografije)
Natisnite želene fotografije.
All Photos
(Vse fotografije)
Natisnite vse fotografije. Pojdite na 6. korak.
Izberite < ali > za pomik do fotografije za tiskanje.
Izberite , ali . za nastavitev števila kopij in izberite
● Če ste za tiskanje izbrali želene fotografije, ponovite koraka
5-6 za vse fotografije za tiskanje.
Izberite Yes (Da) za potrditev.
● Tiskanje se začne. Izberite Cancel (Prekliči) za preklic
tiskanja.
za tiskanje.
● Izberite
, da nastavite možnosti tiskanja. Glejte
"Konfiguracija nastavitev tiskanja" na strani 87.
Predvajanje/urejanje
86
.
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)
Konfiguracija nastavitev tiskanja
Možnost Opis
Size (Velikost): določite velikost tiskanja.
Layout (Postavitev): natisnite sličice.
Type (Vrsta): izberite vrsto papirja.
Quality (Kakovost): nastavite kakovost tiskanja.
Date (Datum): nastavite datum tiskanja.
File Name (Ime datoteke): nastavite za tiskanje imena
datoteke.
Reset (Ponastavi): ponastavite možnosti tiskanja.
Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.
Predvajanje/urejanje
87
Dodatki
Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in
namigih za vzdrževanje.
Meni nastavitev fotoaparata ………………………………… 89
Dostopanje do menija nastavitev ……………………………… 89
Nastavitve zvoka ………………………………………………… 90
Nastavitev prikaza ……………………………………………… 90
Nastavitve fotoaparata
………………………………………… 91
Sporočila o napakah …………………………………………… 94
Vzdrževanje fotoaparata ……………………………………… 95
Čiščenje fotoaparata …………………………………………… 95
O pomnilniških karticah ………………………………………… 96
O bateriji ………………………………………………………… 97
Preden se obrnete na servisni center ……………………… 99
Tehnični podatki fotoaparata ………………………………… 102
Stvarno kazalo ………………………………………………… 106
Meni nastavitev fotoaparata
Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.
3
Dostopanje do menija nastavitev
1
2
Izberite možnost in shranite nastavitve.
V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite M.
Volume
Off
Izberite meni.
Haptic Strength
Low
Haptic&Sound
Medium
High
Volume
: Medium
Shutter Sound
Haptic Strength
: Medium
Start Sound
Haptic&Sound
: All
Shutter Sound
:1
: Off
Start Sound
4
1/2
Ikona
: Off
1/2
Opis
Sound settings (Nastavitve zvoka): Nastavite različne
zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 90)
Display settings (Nastavitev prikaza): Prilagodite
nastavitve zaslona, kot sta jezik in svetlost. (str. 90)
Camera settings (Nastavitve fotoaparata): Spremenite
nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje
pomnilnika, privzeto ime datotek in način USB. (str. 91)
Dodatki
89
Izberite
, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitve zvoka
Nastavitev prikaza
* Privzeto
* Privzeto
Element
Opis
Element
Opis
Volume
(Glasnost)
Prilagodite glasnost zvokov. (Off (Izklopljeno), Low
(Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Language
(Jezik)
Izberite jezik, v katerem se prikazuje besedilo na
zaslonu.
Izberite stopnjo tresenja, ko se dotaknete zaslona.
(Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Function
Description
(Opis funkcije)
Prikažite kratek opis možnosti ali menija.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Haptic Strength
(Intenzivnost
tresenja)
Pri nizkih temperaturah se zdi, da je stopnja
tresenja nižja od dejanske nastavitve. To ni
okvara.
Haptic&Sound
(Na otip in
zvočno)
Izberite, ali se fotoaparat zatrese ali odda zvočni
signal, ko se dotaknete zaslona. (Off (Izklopljeno),
Haptic (Na otip), Sound (Zvok), All (Vse)*)
Shutter Sound
(Zvok sprožilca)
Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku sprožilca.
(Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
Start Sound
(Zvok ob vklopu)
Izberite zvok, ki se predvaja ob vklopu fotoaparata.
(Off (Izklopljeno)*, 1, 2, 3)
AF Sound
(Zvok AF)
Izberite zvok, ki se predvaja, ko sprožilec pritisnete
do polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Start Image
(Začetna slika)
● V notranji pomnilnik se shrani samo ena
začetna slika.
● Če določite novo fotografijo za začetno sliko
ali ponastavite fotoaparat, se trenutna slika
izbriše.
Grid Line
(Mrežne črte)
Dodatki
Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu
fotoaparata.
● Off (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže.
● Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika,
shranjena v notranjem pomnilniku.
● User Image (Uporabniška slika) : Prikaže se slika,
ki jo določite sami. (str. 74)
90
Izberite vrsto mrežnih črt, ki vam bodo v pomoč pri
kompoziciji scene. (2 x 2*, 3 x 3, +, X)
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
Display
Brightness
(Svetlost
zaslona)
Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*,
Dark (Temno), Normal (Običajne), Bright (Svetlo))
Nastavitve fotoaparata
* Privzeto
Element
Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico
(vse datoteke, vključno z zaščitenimi, se izbrišejo).
(No (Ne), Yes (Da))
Normal (Običajne) je nastavljeno v načinu za
predvajanje, tudi če izberete Auto (Samodejno).
Quick View
(Hitri ogled)
Nastavite čas za ogled zajete slike ali video
posnetka, preden se fotoaparat vrne v način za
fotografiranje. (Off (Izklopljeno), 0,5 sec*, 1 sec,
3 sec)
Power Save
(Varčevanje
energije)
Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat
samodejno preklopi v način varčevanja energije
(pritisnite kateri koli gumb, da izključite način
varčevanja energije). (Off (Izklopljeno)*, On
(Vklopljeno))
Opis
Format
(Formatiraj)
Dodatki
Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih
različnih proizvajalcev, če jo uporabljate z
bralnikom pomnilniških kartic ali če jo formatirate
z računalnikom, fotoaparat mogoče ne bo prebral
kartice pravilno. Pred uporabo jo formatirajte.
Reset
(Ponastavi)
Ponastavite menije in možnosti fotografiranja
(datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne
ponastavijo). (No (Ne), Yes (Da))
Date & Time
(Datum in čas)
Nastavite datum in čas in izberite obliko datuma. (Off
(Izklopljeno)*, yyyy/mm/dd (llll/mm/dd), mm/dd/yyyy
(mm/dd/llll), dd/mm/yyyy (dd/mm/llll))
Time Zone
(Časovni pas)
Izberite regijo in nastavite poletni čas.
91
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
Auto Rotate
(Samodejno
obračanje)
Opis
Nastavite tiskanje datuma in časa na fotografije.
(Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time
(Datum in čas))
Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke.
● Reset (Ponastavi): Nastavite, da se številke
datotek začnejo z 0001, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
● Series (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek
nadaljujejo od prejšnje številke, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
File No.
(Št. datoteke)
* Privzeto
Element
Imprint (Natis)
● Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem
kotu fotografije v rumeni barvi.
● Nekateri modeli tiskalnikov ne podpirajo tiskanja
datuma in časa.
● Če izberete v načinu s se datum in čas ne
prikažeta.
Nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi, ko ga
ne uporabljate. (Off (Izklopljeno), 1 min, 3 min*,
5 min, 10 min)
● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto
ime prve datoteke pa SAM_0001.
● Številka datoteke se povečuje za eno od
SAM_0001 do SAM_9999.
● Številka mape se povečuje za eno od 100PHOTO
do 999PHOTO.
● V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.
● Fotoaparat določa imena datotek v skladu s
standardom DCF (Digital rule for Camera File
system). Če namenoma spremenite imena
datotek, jih fotoaparat mogoče ne bo mogel
predvajati.
Auto Power
Off (Samodejni
izklop)
Nastavite fotoaparat tako, da samodejno obrnete
navpične fotografije v vodoraven položaj.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Dodatki
● Ta nastavitev se ne spremeni, tudi če zamenjate
baterijo.
● Fotoaparat se ne izklopi samodejno, če:
- je povezan z računalnikom ali tiskalnikom
- predvajate diaprojekcijo ali video posnetek
- snemate zvočno beležko
AF Lamp
(Lučka AF)
Nastavite lučko za pomoč pri izostritvi v temi.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Video Out
(Video izhod)
Nastavite izhod video signala glede na regijo.
● NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan,
Mehika.
● PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Nemčija,
Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova
Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska,
Švica, Tajska.
92
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
USB
Nastavite funkcijo, ki jo želite uporabljati, ko
fotoaparat povežete z računalnikom ali tiskalnikom
prek kabla USB.
● Auto (Samodejno)*: Fotoaparat nastavi način
USB samodejno.
● Computer (Računalnik): Fotoaparat je povezan z
računalnikom za prenos datotek.
● Printer (Tiskalnik): Fotoaparat povežite s
tiskalnikom za tiskanje datotek.
PC Software
(Programska
oprema)
Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio,
kadar fotoaparat povežete z računalnikom.
(Off (Izklopljeno), On (Izklopljeno)*)
Calibration
(Kalibracija)
Kalibrirajte zaslon, tako da bo fotoaparat pravilno
prepoznal vnos na zaslonu.
Dodatki
93
Sporočila o napakah
Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.
Sporočilo o napaki Priporočeni postopek
Card Error
(Napaka kartice)
● Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
● Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
vstavite.
● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 91)
DCF Full Error
(DCF poln)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v
računalnik in jo nato formatirajte. (str. 91)
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite
servisni center.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full
(Pomnilnik poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
No Image File
(Ni slikovnih datotek) kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Dodatki
94
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Obrišite z mehko, suho krpo.
Objektiv in zaslon fotoaparata na dotik
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z
mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite
tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite
objektiv.
● Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te
tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
● Ne pritiskajte na pokrov objektiva ali uporabljajte izpihovalnika na
pokrovu objektiva.
Dodatki
95
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Zmogljivost pomnilniških kartic
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabljate
Uporabljate lahko microSDTM pomnilniške kartice (Secure Digital).
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev
fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice
microSDTM z zmogljivostjo 1 GB:
Velikost
F
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
*
V
i
d
e
o
Visoko
Kakovostne Običajne 60 slik/s 30 slik/s 15 slik/s
kakovostne
145
281
399
-
-
-
166
310
436
-
-
-
200
363
522
-
-
-
209
357
531
-
-
-
339
630
860
-
-
-
526
885
1198
-
-
-
873
1455
1909
-
-
-
1697
2037
2350
-
-
-
-
-
-
-
Pribl.
Pribl.
13’ 21” 23’ 20”
-
-
-
-
Pribl.
Pribl.
15’ 10” 32’ 11”
-
-
-
-
Pribl.
Pribl.
37’ 25” 66’ 45”
-
-
-
Pribl.
Pribl.
Pribl.
78’ 20” 136’ 47” 235’ 02”
* Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate zoom.
Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Dodatki
96
Vzdrževanje fotoaparata
O bateriji
Življenjska doba baterije
Uporabljajte samo baterije, ki jo je odobril Samsung.
Povprečen čas polnjenja/
število fotografij
Tehnični podatki baterije
Način
SLB-07A
Vrsta
litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
720 mAh
Napetost
3,7 V
Čas polnjenja
(če je fotoaparat izklopljen)
Pribl. 150 min
Testni pogoji
(ko je baterija povsem napolnjena)
Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih
pogojih: v načinu a, ločljivost 12M,
visoka kakovost, funkcija OIS vključena.
1. Nastavite možnost bliskavice na
Fill in (Dosvetlitev), posnemite eno
fotografijo in uporabite zoom.
Pribl. 100 min/
Fotografije pribl. 200
2. Nastavite možnost bliskavice na
fotografij
Off (Izklopljeno), posnemite eno
fotografijo in uporabite zoom.
3. Opravljajte koraka 1 in 2 30 sekund in
ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite
fotoaparat za 1 minuto.
4. Ponavljajte korake 1 do 3.
Video
posnetki
Pribl. 60 min
Snemajte video posnetke z ločljivostjo
1280 x 720 HQ in hitrostjo 30 slik/s.
● Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko
razlikujejo od dejanskih vrednosti med uporabo.
● Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni
snemalni čas.
Dodatki
97
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe o polnjenju baterije
● Če indikatorska lučka ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
● Med polnjenjem izklopite fotoaparat.
● Po polnjenju baterije vklopite fotoaparat za več kot 10 minut.
● Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni
baterijo. Polnite baterijo, dokler indikatorska lučka ne začne svetiti
zeleno.
● Če indikatorska lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite
kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
● Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko indikatorska lučka zasveti oranžno. Polnjenje se začne, ko se
baterija ohladi.
Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z
računalnikom
● Uporabljajte le priloženi kabel USB.
● Baterija se mogoče ne bo polnila, če:
- uporabljate razdelilnik USB
- so na računalnik priklopljene druge naprave USB
- priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Dodatki
98
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za
odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne
vklopi
● Vstavite baterijo.
● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
● Napolnite baterijo.
Težava
Priporočeni postopek
Fotografiranje ni
mogoče
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
● Napolnite baterijo.
● Fotoaparat je lahko v načinu varčevanja
energije. (str. 91)
● Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi udarca.
Znova vklopite fotoaparat.
● Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ali vstavite novo
kartico.
● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 91)
● Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite
novo.
● Vklopite fotoaparat.
● Napolnite baterijo.
● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
● Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih
temperaturah (pod 0 °C). Shranite
baterijo na toplo, na primer v žep.
● Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izprazni baterijo. Po
potrebi znova napolnite baterijo.
● Baterije so potrošni deli, ki jih je treba
zamenjati po določenem času. Če se
baterija hitro prazni, kupite novo.
Bliskavica ne deluje
● Bliskavica je nastavljena na Off
(Izklopljeno). (str. 45)
● Bliskavice ne morete uporabljati v načinih
d, v oziroma v nekaterih načinih
s.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične
elektrike. To ni napaka fotoaparata.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju nastavitev
zaslona.
Zaslon na dotik ali
gumbi ne delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Dodatki
99
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Zaslon fotoaparata
deluje slabo
Če uporabljate fotoaparat pri zelo nizkih
temperaturah, je mogoče, da zaslon ne
deluje pravilno ali da se razbarva.
Če želite boljše delovanje zaslona,
uporabljajte fotoaparat pri zmernih
temperaturah.
Napaka na pomnilniški
kartici
Pomnilniška kartica ni ponastavljena.
Formatirajte kartico. (str. 91)
Datotek ni mogoče
predvajati
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat
mogoče ne bo mogel predvajati (ime mora
ustrezati standardu DCF). Če pride do te
težave, predvajajte datoteke v računalniku.
Fotografija je
zamegljena
● Nastavljena možnost izostritve mora biti
primerna za fotografije od blizu. (str. 47)
● Motiv mora biti v dosegu bliskavice.
(str. 102)
● Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 95)
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok
za nenaravne barve. Izberite ustrezno
nastavitev beline glede na vir svetlobe.
(str. 57)
Dodatki
Težava
Priporočeni postopek
Fotografija je presvetla
● Fotografija je preosvetljena. Prilagodite
vrednost osvetlitve. (str. 54)
● Izklopite bliskavico. (str. 45)
Fotografija je premalo osvetljena.
● Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 54)
Fotografija je pretemna ● Vklopite bliskavico. (str. 45)
● Prilagajanje občutljivosti filma ISO.
(str. 46)
Televizor ne prikazuje
fotografij
● Preverite, ali je fotoaparat pravilno
povezan z zunanjim monitorjem prek
kabla A/V.
● Na pomnilniški kartici morajo biti
fotografije.
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
● Preverite, ali je kabel USB povezan
pravilno.
● Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.
● Preverite, ali uporabljate podprt
operacijski sistem.
Računalnik odklopi
fotoaparat med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična
elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova
priklopite.
100
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat ne
more predvajati
videoposnetkov
● Videoposnetke lahko predvajate samo
v programu Intelli-studio. Namestite
program v računalnik. (str. 82)
● Preverite, ali je kabel USB pravilno
priključen.
Program Intelli-studio
ne deluje pravilno
● Zaprite program Intelli-studio in ga
zaženite znova.
● Programa Intelli-studio ni mogoče
uporabljati skupaj z računalniki
Macintosh.
● Preverite, ali je možnost PC Software
(Računalniška programska oprema) v
nastavitvenem meniju nastavljena na
On (Vklopljeno). (str. 93)
● Glede na tehnične podatke računalnika
in računalniško okolje se program morda
ne bo zagnal samodejno. V tem primeru
v računalniku kliknite Start “
Moj računalnik “ Intelli-studio “
iStudio.exe.
Dodatki
101
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Čas osvetlitve
Vrsta
1/2,33 palca (pribl. 7,79 mm) CCD
Efektivno število
slikovnih pik
pribl. 12,2 milijona
Skupno število
slikovnih pik
pribl. 12,4 milijona
●●
●●
●●
●●
Osvetlitev
Objektiv
Goriščna
razdalja
Objektiv Schneider-KREUZNACH, f = 4,9–22,5 mm
(ustreza 35-milimetrskemu filmu: 27–124,2 mm)
Razpon
stopenj F
F3,5 (W)–F5,9 (T)
Digitalna
povečava
●● Način slike: 1,0 x–5,0 x
●● Način predvajanja: 1,0 x–12,5 x (odvisno od velikosti
slike)
Vrsta
TFT LCD
Funkcija
●● Glavni zaslon: 3.0" (7.6 cm) Wide QVGA (230 K) Full
Touch LCD
●● Sprednji zaslon: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD
Izostritev
samodejna izostritev TTL (Multi AF (Večpodročna), Center
AF (Središčna), Face Recognition AF (Prepoznavanje
obrazov), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov),
Smart Touch AF (Pametni AF z dotikom),
One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom))
Širokokotni (W)
Običajni
Doseg
Nadzor
Program AE
Merjenje
Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno),
Center-weighted (Sredinsko uteženo)
Izravnava
±2 EV (v korakih 1/3 EV)
Občutljivost ISO
samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Bliskavica
Zaslon
Vrsta
Auto (Samodejno): 1/8–1/2000 sekunde
Program (Programirano): 1–1/2000 sekunde
Night (Nočni posnetki): 8–1/2000 sekunde
Fireworks (Ognjemet): 2 sekundi
Način
Off (Izklopljeno), Auto (Samodejno), Red-eye,
Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija),
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)
Doseg
●● Širokokotna: 0,2–3,4 m (samodejna občutljivost ISO)
●● Telefoto: 0,5–2 m (samodejna občutljivost ISO)
Čas pred
ponovno
uporabo
pribl. 4 sekunde
Preprečevanje tresenja
DUAL IS [optična stabilizacija slike (OIS) +
digitalna stabilizacija slike (DIS)]
Učinek
Telefoto (T)
od 80 cm do neskončnosti
50–80 cm
Makro
5–80 cm
Samodejni makro
od 5 cm do
neskončnosti
od 50 cm do
neskončnosti
Super makro
3–8 cm
-
Način za
fotografiranje
Dodatki
102
●● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij):
Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo),
Forest (Gozd), Retro, Cool (Hladno),
Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ),
Custom RGB (RGB po meri)
●● Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina),
Contrast (Kontrast), Saturation (Zasičenost)
Tehnični podatki fotoaparata
Nastavitev beline
Auto WB (Samodejna nastavitev), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy
(Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna
L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)
Natis datuma
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)
Videoposnetki
Fotografiranje
Fotografije
● Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (portret,
nočni portret, portret, osvetljen od zadaj, osvetlitev od
zadaj, pokrajina, belo, belo, stojalo, noč, makro, makro
besedilo, modro nebo, sončni zahod, naravna zelena,
naravni portret, makro barve), Auto (Samodejno),
Program (Programirano), DUAL IS, Movie (Film),
Scene(Scena) (Night (Noč), Portrait (Portret), Children
(Otroci), Landscape (Pokrajina), Text (Besedilo), Close
Up (Od blizu), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora),
Backlight (Osvetlitev od zadaj), Fireworks (Ognjemet),
Beach & Snow (Plaža in sneg), Frame Guide (Vodnik za
uokvirjanje), Beauty Shot (Lepotni posnetek))
● Drive (Zaporedno): Single (Enojno), Continuous
(Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja),
AEB
● Timer (Sprožilec): 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi),
Double (Dvojno), Motion Timer (Samosprožilec na
gibanje)
Dodatki
● Oblika: H.264 (najdaljši snemalni čas: 20 min)
● Velikost: 1280 X 720 HQ (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS
(15 slik/s)), 1280 X 720 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS
(15 slik/s)), 640 X 480 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15
slik/s)), 320 X 240 (60 FPS (60 slik/s), 30 FPS (30 slik/s),
15 FPS (15 slik/s))
● Frame Rate (Hitrost snemanja): 60 FPS (60 slik/s), 30
FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)
● Učinek: Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij),
White Balance (Nastavitev beline)
● Voice (Zvok): Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno) (pri
povečavi se zvok ne posname)
● Urejanje videoposnetkov (vdelano): začasna ustavitev
med snemanjem, zajemanje slik, izrezovanje časa
Predvajanje
Vrsta
posamezna slika, sličice, diaprojekcija z glasbo in učinki,
kratek posnetek, pametni album*
* Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum),
Color (Barva), Week (Teden), Face (Obraz), Favorite
(Priljubljene)
Urejanje
Resize (Sprememba velikosti), Rotate (Zasuk), Photo
Style Selector (Izbiranje slogov fotografij), Image Adjust
(Prilagoditev slike), Special Effect (Posebni učinek), Face
Effect (Učinek obraza)
Učinek
● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal
(Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd),
Retro, Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično),
Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri)
● Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB, Brightness
(Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Zasičenost)
● Special Effect (Posebni učinek): Colour Filter (Barvni
filter), Elegant (Elegantno), Add Noise (Dodaj šum)
● Face Effect (Učinek obraza): Face Retouch (Retuširanje
obraza), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči),
Snow (Sneg), Mosaic (Mozaik), Highlight (Poudarjeno)
103
Tehnični podatki fotoaparata
Zvočni posnetek
Vmesnik
● Snemanje zvoka (največ 10 ur)
● Zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund)
Vmesnik za
digitalni izhod
USB 2.0
Shranjevanje
Avdio izhod
Mono (notranji zvočnik), mono (mikrofon)
Video izhod
AV: NTSC, PAL (na izbiro)
Napajalni
priključek DC
20-pinski, 4,2 V
Mediji
Oblika datoteke
● Notranji pomnilnik: pribl. 55 MB
● Zunanji pomnilnik (izbirni):
kartica microSD (zagotovljeno do 4 GB)
Zmogljivost notranjega pomnilnika mogoče ne ustreza tem
podatkom.
● Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
● Videoposnetek: H.264 (MPEG-4.AVC)
● Avdio: AAC
Za 1 GB na kartici microSD
Super Fine
Baterija za
polnjenje
Litij-ionska baterija (SLB-07A, 720 mAh)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
Mere (Š x V x G)
99,8 x 59,8 x 19,1 mm
TM
Velikost slike
Vir napajanja
Fine
Normal
Teža
149 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
4000 X 3000
145
281
399
3984 x 2656
166
310
436
3840 X 2160
200
363
522
Delovna vlažnost
3264 X 2448
209
357
531
5 - 85 %
2560 x 1920
339
630
860
Programska oprema
2048 X 1536
526
885
1198
1920 X 1080
873
1455
1909
1024 X 768
1697
2037
2350
Delovna temperatura
0–40 °C
Intelli-studio
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Te številke so bile izmerjene v Samsungovih običajnih
pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje
fotografiranja in nastavitve fotoaparata.
Dodatki
104
Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
zbiranjem odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in
njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha
delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte
odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno
uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v
kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več
o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in
pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati
skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z
ločenim sistemom za vračanje baterij)
Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem
izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko
prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so
vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi
stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen
način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni
lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in
spodbujate ponovno uporabo materialov.
Uporabnik ne more zamenjati baterije za polnjenje v tem izdelku.
Če želite informacije o zamenjavi, se obrnite na servis.
Samsungova ekološka oznaka
S tem simbolom Samsung stranke obvešča o svojih
okolju prijaznih izdelkih in dejavnostih. Oznaka
predstavlja nenehen trud, ki ga Samsung vlaga v
razvoj okolju prijaznih izdelkov.
Dodatki
105
Stvarno kazalo
A
Č
F
K
ACB
čas osvetlitve 35
fotografiranje nasmeška 51
kakovost fotografije 42
čiščenje
fotografiranje z enim
dotikom 49
Kalibracija 18, 93
v načinu predvajanja 76
v načinu za fotografiranje 55
avtoportret 37
B
baterija
polnjenje 98
tehnični podatki 97
trajanje 97
bliskavica
izklopljeno 45
odstranjevanje učinka rdečih
oči 46
počasna sinhronizacija 46
samodejno 45
učinek rdečih oči 46
objektiv 95
ohišje 95
zaslon 95
G
glasnost 90
D
gumb za predvajanje 17
datum in čas 91
diaprojekcija 70
digitalna stabilizacija slike 36
digitalni zoom 26
dolg čas osvetlitve 35
dotikanje 19
DPOF 78
H
koš 69
kretnje 20
L
ločljivost
fotografija 41
video 42
hitri ogled 91
lučka AF 92
I
M
ikone 15
makro 47
Intelli-studio 82
merjenje
brisanje datotek 68
sredinski 56
točkovno 56
večpodročno 56
mrežne črte 24, 90
Dodatki
106
Stvarno kazalo
N
O
P
način DUAL IS 36
občutljivost filma ISO 46
pametni AF z dotikom 48
način lepotnega posnetka 33
območje izostritve
pametni album 66
način otrok 34
način predvajanja 63
način Program 36
način za fotografiranje
DUAL IS 36
pametno samodejno 31
program 36
samodejno 25
scena 32
video posnetek 37
naročanje tiskanja 78
nastavitev beline 57
nastavitve
dostopanje 89
fotoaparat 91
zaslon 90
zvok 90
fotografiranje z enim dotikom
49
pametni AF z dotikom 49
področni AF 49
sredinski AF 49
obračanje 69, 74
prilagajanje
kontrast
pametno prepoznavanje
obrazov 52
nasičenost
v načinu predvajanja 76
v načinu za fotografiranje 61
v načinu predvajanja 76
v načinu za fotografiranje 61
pomikanje 19
microSD 96
zmogljivost 96
odklop naprave 84
v načinu predvajanja 64
v načinu za fotografiranje 22
pametni samodejni način 31
pomnilniška kartica
obrazne nepravilnosti 33
prepoznavanje gibanja
ostrina 61
svetlost 76
Pritisk do polovice 6
ponastavi 91
ogled datotek
diaprojekcija 70
kot sličice 67
na televizorju 79
pametni album 66
posebni učinki
barvni filter 76
dodaj šum 76
elegantno 76
opis funkcije 90
povečava 70
optična stabilizacija slike
(OIS) 27
povečevanje 26
prenos datotek
osvetlitev 54
za Mac 85
za Windows 80
natis 92
Dodatki
107
R
razdalja izostritve
makro 47
običajno (AF) 47
samodejno makro 47
super makro 47
razmerje kadrov 38
Stvarno kazalo
S
T
V
zaščita datotek 67
samodejna nastavitev
kontrasta (ACB) 55
tiskanje fotografij 86
video
zaznavanje mežikanja 51
samodejni način 25
samosprožilec 43
samosprožilec na gibanje 44
scenski način 32
servisni center 99
slogi fotografij
v načinu predvajanja 75
v načinu za fotografiranje 60
snemanje
video 37
zvočna beležka 39
sporočila o napakah 94
sprednji zaslon 13, 23
predvajanje 71
snemanje 37
ton RGB
v načinu predvajanja 75
v načinu za fotografiranje 60
video izhod 92
tresenje fotoaparata 28
video način 37
tresenje ob dotiku 24
vir svetlobe (nastavitev
beline) 57
U
vodnik za uokvirjanje 34
vrsta zaslona 24
učinek rdečih oči
v načinu predvajanja 77
v načinu za fotografiranje 45
urejanje 74
vzdrževanje 95
Z
utišanje
začetna slika 90
fotoaparat 17
video 38
zajemanje slike 72
zaporedni posnetki
spreminjanje velikosti 74
kadriranje s samodejno
osvetlitvijo (AEB) 59
neprekinjeno 59
zajemanje gibanja 59
sprožilec 35
svetlost obraza 33
svetlost zaslona 91
Dodatki
108
zaznavanje obrazov
fotografiranje nasmeška 51
pametno prepoznavanje
obrazov 52
zaznavanje mežikanja 51
zaznavanje obrazov 50
zvočna beležka
predvajanje 72
snemanje 39
zvok AF 90
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše
storitve po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite
spletno mesto http://www.samsungcamera.com/.
Download PDF

advertising