Samsung | SMX-F50SP | Samsung SMX-F50SP Používateľská príručka

Užívateľská Príručka
Videokamera S Pamäťou
www.samsung.com/register
SMX-F50BP/SMX-F50RP/SMX-F50SP/SMX-F50UP
SMX-F53BP/SMX-F53RP/SMX-F53SP/SMX-F53UP
SMX-F54BP/SMX-F54RP/SMX-F54SP/SMX-F54UP
SMX-F500BP/SMX-F500RP/SMX-F500SP/SMX-F500UP
SMX-F530BP/SMX-F530RP/SMX-F530SP/SMX-F530UP
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode na použitie:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo
vážne osobné poranenie.
Znamená, že hrozí možné riziko osobného
poranenia alebo poškodenie materiálu.
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, výbuchu,
úrazu elektrickým prúdom, alebo osobného
poranenia, pri používaní vašej videokamery
dodržujte základné bezpečnostné opatrenia:
Znamená rady alebo referenčné strany, ktoré vám
môžu pomôcť pri práci s videokamerou.
Požadované nastavenia pred použitím funkcie.
Tieto varovné značky slúžia ako prevencia pred vašim poranením
a poranením iných osôb.
Postupujte, prosím, presne podľa nich. Po prečítaní tejto časti, si
ju odložte na bezpečné miesto pre budúce použitie.
PRECAUTIONS
Warning!
•
•
Túto videokameru môžete pripojiť iba k zásuvke s ochranným
uzemneným pripojením.
Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu,
ohňu a pod.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE
O tejto užívateľskej príručke
Vďaka za zakúpenie videokamery Samsung. Pred použitím
videokamery si pozorne prečítajte návod na použitie a odložte si
ho pre budúce použitie. Ak vaša videokamera nefunguje správne,
obráťte sa na časť Riešenie problémov.
Tento návod na použitie sa týka modelov SMX-F50,
SMX-F53, SMX-F54, SMX-F500 a SMX-F530.
• Modely SMX-F50, SMX-F500 a SMX-F530 nemajú zabudovanú
flash pamäť a využívajú výlučne pamäťové karty. Napriek tomu,
že niektoré funkcie SMX-F50, SMX-F53, SMX-F54, SMX-F500
a SMX-F530 sú odlišné, fungujú rovnakým spôsobom.
• V tomto návode na použitie sú použité nákresy modelu SMX-F50.
• Zobrazenia v tejto užívateľskej príručke nemusia byť úplne
rovnaké ako tie, ktoré vidíte na LCD obrazovke.
• Vzhľad a špecifikácie videokamery a ostatných doplnkov
môžu byť zmenené bez upozornenia.
• V tomto návode na použitie popisy funkcií, ikona
obrazovkového displeja alebo symbol v zátvorkách
znamenajú, že sa objavia na obrazovke keď nastavíte
príslušnú funkciu.
• Fine (Vysokokvalit.) - „Video Resolution (Rozlíšenie videa)“.
strana 47
Položka
Upozornenie
Pri nesprávnej výmene hrozí nebezpečenstvo explózie batérie.
Pôvodnú batériu nahraďte iba rovnakým alebo rovnocenným typom.
ii
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky, a potom bude zásuvka znovu pripravená na použitie.
TV Super Fine
(Vysokokvalit.)
Obsah
Nahráva video vo vysokokvalitnej
kvalite obrazu s rozlíšením
720x576(50i)
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
(Ak je to nastavené, na obrazovke sa zobrazí príslušná ikona (
• Popis „zabudovanej pamäte“ v tomto návode na použitie je
aplikovateľný iba pre nasledovné modely: SMX-F53(8GB),
SMX-F54(16GB)
).)
V tomto návode na použitie sú použité nasledovné pojmy.
• „Scéna“ sa vzťahuje na jednotku videa od bodu, keď stlačíte
tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania, až kým toto tlačidlo
nestlačíte opätovne, kvôli pozastaveniu nahrávania.
• Pojmy „fotografia“ a „snímka“ majú rovnaký význam.
• Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete v
súboru „Opensource_F50.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom
CD-ROM-e.
Pred použitím tejto videokamery
- Nahratý obsah môže byť stratený z dôvodu chyby pri manipulácii s
videokamerou alebo pamäťovou kartou, atď. Spoločnosť Samsung
nie je zodpovedná za kompenzácie škôd kvôli strateným nahratým
obsahom.
• Dôležité nahraté obsahy si zálohujte.
Dôležité nahraté údaje si chráňte tak, že ich skopírujete do počítača.
Taktiež vám kvôli uloženiu odporúčame ich skopírovanie z vášho
počítača do iného pamäťového média. Pozrite sa do príručky inštalácie
softvéru a USB pripojenia.
• Autorské práva: táto videokamera je určená pre jednotlivcov.
Údaje zaznamenané na karte v tejto videokamere používajúcej
ďalšie digitálne/analógové médiá alebo zariadenia sú chránené
autorským právom a nemôžu byť použité bez povolenia majiteľa
autorského práva, okrem osobného pôžitku. Aj keď nahrávate udalosť
ako prehliadku, predstavenie, alebo výstavu pre osobné potešenie,
dôrazne odporúčame, aby ste si predtým zaobstarali povolenie.
• Táto videokamera s pamäťou je navrhnutá výhradne pre
vysokokapacitnú zabudovanú pamäť Flash (8GB (iba pre
SMX-F53) (16GB (iba pre SMX-F54)) a externú pamäťovú kartu.
• Táto videokamera s pamäťou zaznamenáva video vo
formáte H.264/AVC (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding)
kompatibilnom s formátom so štandardným rozlíšením (SDVIDEO).
• Pred nahrávaním dôležitého videa vykonajte skúšobné
nahrávanie. Skúšobnú nahrávku si prehrajte, aby ste sa uistili, že
video a zvuk boli nahraté správne.
• Nahratý obsah nemôže byť odškodnený:
- Spoločnosť Samsung nekompenzuje spôsobené škody, ak sa
nahrávka nedá prehrať z dôvodu poškodenej videokamery alebo
pamäťovej karty.
Spoločnosť Samsung tiež nemôže byť zodpovedná za váš
zaznamenaný obraz a zvuk.
iii
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
Poznámky vzťahujúce sa k ochrannej známke
• Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky
uvedené v tejto príručke a ďalšej dokumentácií dodanej s
výrobkom Samsung sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov.
• Logo SD a SDHC je obchodná značka.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® a DirectX® sú
registrované ochranné známky alebo ochranné známky
Microsoft Corporation, registrované v Spojených štátoch a
iných krajinách.
• Intel®, Core™, a Pentium® sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky Intel Corporation, registrované v
Spojených štátoch a iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS sú tiež registrované ochranné známky
alebo ochranné známky Apple Inc, registrované v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách.
• YouTube je ochranná známka Google Inc.
• Flickr™ je ochranná známka yahoo.
• Facebook je ochranná známka Facebook Inc.
• Twitter je ochranná známka Twitter Inc.
• Picasa je ochranná známka Google Inc.
• Adobe, Adobe logo, a Adobe Acrobat sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
• Všetky ostatné názvy produktov tu zmienených môžu byť
ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich
príslušných spoločností. Okrem toho, “TM” a “®” nie sú v tejto
príručke spomenuté v každom prípade.
iv
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách európskej únie a
v ostatných európskych krajinách, v ktorých
existujú systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení
hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným
domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky
poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory
opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného
zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by
nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom.)
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete
takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu
a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné
informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto
výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Bezpečnostné opatrenia pri použití
Bezpečnostné predpisy zobrazené nižšie slúžia na to, aby ste predišli poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku. Všetky pokyny
starostlivo dodržiavajte.
VAROVANIE
Znamená, že hrozí
nebezpečenstvo smrti alebo
vážne osobné poranenie.
Zakázaná činnosť.
Nedotýkajte sa výrobku.
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí možné
riziko osobného poranenia
alebo poškodenie materiálu.
Výrobok nerozoberajte.
Odpojte ho od napájania.
Toto bezpečnostné opatrenie
musíte dodržať.
W
4
W
4
VAROVANIE
W
W
4
4
Používanie videokamery pri teplote
vyššej ako 140 ℉ (60℃ ) môže viesť k
požiaru. Uchovávanie batérií pri vysokých
teplotách môže spôsobiť výbuch.
Nedovoľte, aby do videokamery alebo
sieťového kábla vošla voda alebo
kovové a horľavé materiály. Ak to
nedodržíte, môže to vyústiť do požiaru.
Žiadny piesok alebo prach! Jemný
piesok alebo prach, ktorý sa nazbiera vo
videokamere alebo v sieťovom adaptéri,
môže spôsobiť zlyhania alebo poruchy.
Sieťový kábel neohýbajte násilím
a sieťový adaptér nepoškodzujte
tým, že ho budete tlačiť ťažkým
predmetom. Môže hroziť
nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenie elektrickým prúdom.
Sieťový adaptér neodpájajte tak, že
ho budete ťahať za šnúru, pretože
by ste ho mohli poškodiť.
W
4
OI
L
Výstupy ani predlžovacie káble
nepreťažujte, pretože by mohli
spôsobiť nadmerné teplo alebo
požiar.
W
4
Žiadny olej! Olej, ktorý sa dostane
do videokamery alebo sieťového
adaptéra, môže spôsobiť elektrický
šok, zlyhania alebo chyby.
LCD obrazovkou nemierte priamo
na slnko. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poranenie
očí a taktiež môže viesť k zlyhaniu
vnútorných častí výrobku.
v
Bezpečnostné opatrenia pri použití
d
ui
g fl
nin
a
cle
Sieťový adaptér nepripájajte kým nie
je zástrčka úplne zastrčená tak, že
žiadna časť lopatky nevytŕča von.
Batérie nevystavujte ohňu, pretože
by mohli vybuchnúť.
Nikdy nepoužívajte čistiaci
prostriedok alebo chemikálie.
Čistiace prostriedky nikdy
nestriekajte do videokamery.
Použitú lítiovú batériu alebo
pamäťovú kartu udržiavajte mimo
dosahu detí. Ak dieťa lítiovú batériu
alebo pamäťovú kartu prehltne,
okamžite kontaktujte doktora.
Sieťový kábel nepripájajte ani
neodpájajte mokrými rukami.
V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom.
Napájací kábel odpojte keď
zariadenie nepoužívate a počas
búrok s bleskami. Hrozí tu
nebezpečenstvo požiaru.
W
4
Sieťový kábel nepoužívajte ak má
poškodenú, rozštiepenú alebo zlomenú
šnúru alebo drôty. Ak to nedodržíte, môže
dôjsť k poškodeniu elektrickým prúdom.
W
4
W
4
W
4
Pri použití v blízkosti pláže, bazéna
alebo keď prší držte videokameru
mimo dosahu vody. V opačnom
prípade hrozí nebezpečenstvo poruchy
alebo poranenia elektrickým prúdom.
W
4
W
4
Pri čistení sieťového adaptéra odpojte
napájací kábel. V opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo poruchy alebo
poranenia elektrickým prúdom.
vi
Ak videokamera vydáva neobvyklý
zvuk, alebo z nej vychádza zápach
alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a zariadenie odneste
do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo poranenia osôb.
Pri poruche videokamery okamžite
odpojte sieťový adaptér, alebo z
videokamery vyberte batériu. Hrozí
tu nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenia.
Videokameru ani sieťový adaptér
nikdy nerozoberajte, neopravujte
ani nevylepšujte, aby ste sa vyhli
nebezpečenstvu požiaru alebo
poranenia elektrickým prúdom.
Bezpečnostné opatrenia pri použití
UPOZORNENIE
4
W
4
v
W
W
4
W
4
Videokameru, jednotku batérie, sieťový
adaptér a ostatné príslušenstvo nehádžte
na zem, ani ich nevystavujte vibráciám
alebo tvrdým nárazom. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu alebo poraneniu.
Videokameru nepoužívajte na statíve (nie
je súčasťou dodávky) na mieste, kde je
riziko vibrácii alebo tvrdých nárazov.
Videokameru nepoužívajte na priamom
slnečnom svetle ani v blízkosti
vykurovacieho zariadenia. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu alebo poraneniu.
Videokameru nenechávajte v zatvorenom
vozidle ak je teplota dlhší čas veľmi
vysoká.
Videokameru nevystavujte sadziam alebo
pare. Hrubé sadze alebo para môžu
poškodiť videokameru alebo spôsobiť
poruchu.
Videokameru nepoužívajte v blízkosti
hustých výfukových plynov vyrábaných
benzínovými alebo naftovými motormi,
alebo koróznych plynov, ako je napríklad
sírovodík. Ak to nedodržíte, externé alebo
interné koncovky môžu skorodovať a
znemožniť normálnu prevádzku.
Videokameru nevystavujte prostriedkom
na ničenie hmyzu. Ak sa prostriedky na
ničenie hmyzu dostanú do videokamery,
mohli by spôsobiť, že výrobok nebude
normálne fungovať. Pred použitím
prostriedku na ničenie hmyzu videokameru
vypnite a prikryte vinylovým obalom, a pod.
W
4
W
4
INSECT
ICIDE
Povrch LCD obrazovky nestláčajte silne,
neudierajte doň ani naň netlačte ostrým
predmetom. Ak budete tlačiť na povrch
LCD, môže sa objaviť nerovnosť na
displeji.
W
W
4
Videokameru nevystavujte náhlym zmenám
teploty ani vlhkým miestam. Pri použití
vonku v búrkach s bleskami tiež hrozí
nebezpečenstvo poruchy alebo poranenia
elektrickým prúdom.
4
Videokameru neumiestňujte s otvorenou
LCD obrazovkou nadol.
Teleso videokamery neutierajte benzénom
ani rozpúšťadlom: Vonkajší plášť by sa
mohol stiahnuť alebo sa môže poškodiť
povrch obalu.
Ak videokameru nepoužívate, LCD monitor
zatvorte.
vii
W
4
w
T
W
4
Bezpečnostné opatrenia pri použití
W
4
w
W
T
4
Videokameru nepoužívajte v blízkosti
televízora alebo rádia: Toto môže
spôsobiť, že sa na televíznej obrazovke
alebo vo vysielaní rádia objaví šum.
Videokameru nepoužívajte v blízkosti
rádiových vĺn ani pri magnetických
polich, ako sú napríklad reproduktory
a veľký motor. Do nahrávaného videa
alebo zvuku by sa mohlo dostať rušenie.
Používajte iba príslušenstvo, ktoré je
schválené spoločnosťou Samsung.
Používanie výrobkov od iných výrobcov
môže spôsobiť prehriatie, požiar, výbuch,
poranenie elektrickým prúdom alebo
poranenie osôb z dôvodu neobvyklej
prevádzky.
w
T
W
4
Pri zdvíhaní nedržte videokameru za
LCD monitor. LCD obrazovka sa môže
odpojiť a videokamera môže spadnúť.
w
W
T
4
Videokameru umiestnite na pevný
povrch a na miesto s ventilačnými
otvormi.
viii
Dôležité údaje udržujte oddelene.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
stratu údajov.
Používajte elektrickú zástrčku tam, kde
je ľahko dostupná. Ak sa pri výrobku
vyskytne akákoľvek porucha, musíte
zástrčku odpojiť od zdroja elektrickej
energie. Vypnutie tlačidla na výrobku
neodpojí zdroj energie úplne.
Za ostatné voliteľné príslušenstvo, ktoré
je kompatibilné s touto videokameru, sú
zodpovední ich výrobcovia. Voliteľné
príslušenstvo používajte v súlade s
bezpečnostnými pokynmi. Spoločnosť
Samsung nepreberá zodpovednosť za
žiadnu poruchu a nebezpečenstvo požiaru,
poranenia elektrickým prúdom a poškodení
vyplývajúcich z používania neautorizovaného
príslušenstva.
Obsah
Stručný návod...............................................05
O pamäťovom médiu ....................................30
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264!................................. 05
Výber pamäťového média (iba pre SMX-F53/54)....................... 30
Vkladanie/vysunutie pamäťovej karty
(nie je súčasťou dodávky) .......................................................... 31
Výber vhodnej pamäťovej karty (nie je súčasťou dodávky)........ 32
Čas a kapacita nahrávania ......................................................... 34
Oboznámenie sa s videokamerou
s pamäťou ................................................... 09
Čo obsahuje vaša videokamera s pamäťou ............................... 09
Pohľad spredu a zľava ............................................................... 10
Identifikácia obrazovkových zobrazení ....................................... 12
Pripevnenie popruhu na pevné uchopenie ................................. 17
Nastavenie LCD obrazovky ........................................................ 17
Použitie batérie ........................................................................... 18
Nabíjanie batérie ........................................................................ 19
Kontrola stavu batérie................................................................. 20
Základné činnosti videokamery ....................23
Zapnutie/vypnutie videokamery .................................................. 23
Prepnutie do režimu šetrenia energie......................................... 23
Nastavenie ovládacích režimov .................................................. 24
) ........................ 24
Používanie Dotykového Tlačidla Displeja (
Používanie Dotykového Tlačidla Displeja................................... 25
Používanie funkcie trvalého nahrávania ..................................... 25
Ponuka skratiek (príručka OK) ................................................... 26
Použitie funkcie Smart BGM (Inteligentná hudba v pozadí) ....... 26
Funkcia Skratiek Pomocou Ovládacích Pák............................... 27
Prvé nastavenie časového pásma a dátumu/času ..................... 28
Výber jazykov ............................................................................. 29
2
Základné činnosti: nahrávanie ......................35
Nahrávanie videa........................................................................ 35
Snímanie fotografií ..................................................................... 36
Funkcia rýchleho prezerania v režime nahrávania ..................... 37
Jednoduché nahrávanie pre začiatočníkov
(režim SMART AUTO) ................................................................ 38
Transfokácia ............................................................................... 39
Základné prehrávanie ...................................40
Zmena režimu prehrávania......................................................... 40
Prehrávanie videí........................................................................ 41
Prezeranie fotografií ................................................................... 43
Možnosti nahrávania ....................................44
Zmena nastavení ponuky ........................................................... 44
Položky ponuky .......................................................................... 45
iSCENE ...................................................................................... 46
Video Resolution (Rozlíšenie videa)........................................... 47
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie) .................................... 48
16:9 Wide ................................................................................... 48
White Balance (Vyváženie bielej) ............................................... 49
Aperture (Clona) ........................................................................ 51
Shutter Speed (Rýchlosť závierky) ............................................. 52
EV (Hodnota expozície).............................................................. 54
C.Nite.......................................................................................... 55
Focus (Zaostrenie) ..................................................................... 56
Obsah
Anti-Shake(HDIS) ....................................................................... 58
Digital Effect (Digitálny efekt) ..................................................... 59
Fader (Stmievač) ........................................................................ 60
Wind Cut (Stlmenie šumu).......................................................... 61
Zoom Type (Typ transfokácie) .................................................... 62
Time Lapse REC (Nah. s čas. omeš.) ........................................ 63
Guideline (Vodiaca čiara) ........................................................... 65
Možnosti prehrávania ...................................66
Položky ponuky .......................................................................... 66
Multi view option (Možn. viacn. sled.) ......................................... 67
Play option (Možnosť prehr.) ...................................................... 68
Smart BGM Option ..................................................................... 68
DeLete (SIL) ............................................................................... 69
Protect (Ochrana) ....................................................................... 70
Story-board print (Tlač scenára) ................................................. 71
Pomocou VIEW ........................................................................ 72
Copy (Kopyala) (iba pre SMX-F53/54) ....................................... 73
Divide (Rozdeliť) ......................................................................... 74
Combine (Skombinovať)............................................................. 75
Slide Show (Prezen.) .................................................................. 76
Slide Show Option (Možnosti prezentácie)................................. 77
File Info (Info o súbore) .............................................................. 77
Nastavenie systému .....................................78
Date Type (Typ dátumu) ............................................................. 83
Time type (Typ času) .................................................................. 84
Date/time Display (Zobr. dátumu/času) ...................................... 84
LCD Brightness (Jas displeja) .................................................... 85
LCD Colour (Far.disp.)................................................................ 85
LCD Enhancer ............................................................................ 86
Auto LCD Off (Auto. vyp. LCD)................................................... 86
Menu Design (Dizajn Ponuky) .................................................... 87
Trasnparency (Priehľadnosť) ...................................................... 87
Beep Sound (Pípnutie) ............................................................... 88
Shutter sound (Zvuk uzávierky) .................................................. 88
Auto Power Off (Auto vypnutie) .................................................. 89
PC Software (PC softvér) ........................................................... 89
TV Display (Displej televízora) ................................................... 90
Default Set (predvolené)............................................................. 90
Version (Verzia) .......................................................................... 90
Language.................................................................................... 90
Demo .......................................................................................... 91
Pripojenie k televízoru ..................................92
Pripojenie k televízoru (16:4/4:3) ................................................ 92
Prezeranie na obrazovke televízora ........................................... 93
Kopírovanie videí ..........................................94
Kopírovanie do video alebo DVD/HDD rekordérov .................... 94
Položky ponuky (
) ................................................................ 78
Storage Type (Typ pam.) (iba pre SMX-F53/54) ....................... 79
Storage Info (Info o pam.)........................................................... 79
Format (Formát) ......................................................................... 80
File no. (Číslo súboru) ................................................................ 81
Time Zone (Časové pásmo) ....................................................... 82
Date/time Set (Nastavenie dátumu/času) ................................... 83
3
Obsah
Používanie s počítačom Windows ................95
Kontrola typu vášho počítača ..................................................... 95
Čo môžete robiť s počítačom Windows ...................................... 96
Používanie programu samsung intelli-studio .............................. 97
Použitie ako odstrániteľné veľkokapacitné zariadenie ............. 101
Riešenie problémov ....................................103
Riešenie problémov .................................................................. 103
Údržba a doplňujúce informácie .................112
Údržba .......................................................................................112
Používanie vašej videokamery v zahraničí................................113
Slovník pojmov ..........................................................................114
Technické údaje ..........................................115
4
Stručný návod
Stručný návod predstavuje základné činnosti a funkcie videokamery.Viac informácií nájdete na referenčných stranách.
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264!
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264, ktorý vyhovuje e-mailom a zdieľaniu s vašimi priateľmi a rodinou.
Pomocou vašej videokamery môžete tiež snímať fotografie.
3
KROK 1: Príprava
1
Do otvoru na batériu vložte batériu. strana 18
• Batériu zasuňte do otvoru, kým ľahko nezaklapne.
Vložte pamäťovú kartu.strana 31
• S touto videokamerou môžete používať komerčne dostupné
pamäťové karty SDHC (SD s vysokou kapacitou) alebo SD.
• Nastavte príslušné pamäťové zariadenie. strana 30
(iba pre SMX-F53/54)
CARD
CARD
2
Batériu úplne nabite.
• Batéria je úplne nabitá, keď sa rozsvieti indikátor CHG
(nabíjanie) na zeleno. strana 20
KROK 2: Nahrávanie vašou videokamerou
Ovládač transfokácie
Tlačidlo PHOTO
Tlačidlo MODE
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
Kontrolka MODE
Tlačidla power (
)
Tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania
LCD obrazovku
5
Stručný návod
Nahrávanie videa
Vaša videokamera používa na dosiahnutie najvyššej kvality videa
pokročilú kompresnú technológiu H.264.
1.
Otvorením lcd obrazovky a stlačením tlačidla napájania
( ) videokameru zapnete.
• Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na
otvorenie ( ). strana 11
2.
•
Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
Snímanie fotografií
Vaša videokamera môže nahrávať vysokokvalitné fotografie s
pomerom strán 4:3 alebo 16:9.
1.
Otvorením LCD obrazovky a stlačením tlačidla napájania
( ) videokameru zapnete.
• Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na
otvorenie ( ). strana 11
2.
Tlačidlo PHOTO zatlačte úplne, keď zaostrujete na objekt.
0:00:00 [475Min]
•
•
6
Videá môžete nahrávať v SD (štandardné rozlíšenie). Východiskové nastavenie „TV Fine 720x576(50i)“ (Kvalit). strana 47
Počas nahrávania videa nemôžete snímať fotografie.
Stručný návod
KROK 3: Prehrávanie videí alebo fotografií
Prezeranie LCD obrazovky vašej videokamery
Požadované nahrávky môžete pomocou náhľadu indexu miniatúr rýchlo nájsť.
1.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania.
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr. Miniatúra naposledy vytvoreného alebo prehrávaného
súboru je zvýraznená.
2.
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa alebo fotografií.
• Medzi video a foto náhľadom miniatúr môžete jednoducho prepínať pomocou ovládača
transfokácie.
3.
Pomocou páku ovládania (Hore/Dole/Doľava/Doprava) vyberte požadované video alebo
fotografi e a potom stlačte tlačidlo ovládania (OK).
Normal View
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
Prezeranie na televízore
Na pripojenom televízore si môžete vychutnať detailné videá v brilantnej kvalite. strany 92~93
CARD
KROK 4: Ukladanie nahraných videí / fotografi
Jednoducho a zábavne! Vychutnajte si rôzne funkcie intelli-Studio na
vašom počítači Windows.
Pomocou programu Intelli-Studio, ktorý je zabudovaný vo vašej videokamere, môžete importovať
videá/fotografi e do vášho počítača, upravovať ich alebo sa o ne deliť o so svojimi priateľmi a
rodinou. Viac informácií nájdete na stranách 97~100.
CARD
7
Stručný návod
Importovanie a prezeranie videí/fotografií z vášho počítača
1.
Spustite program Intelli-Studio pripojením videokamery k počítaču pomocou
USB kábla.
• V hlavnom okne Intelli-Studio sa zobrazí obrazovka uloženia nového
súboru. Kliknite na „Yes“ (Áno) a keď proces aktualizácie kompletný.
2.
Nové súbory sú uložené vo vašom počítači do priečinku „Contents Manager“
v programe Intelli-studio.
• Súbory môžete usporiadať rôznymi spôsobmi, ako je napríklad dátum,
umiestnenie atď.
3.
Ak chcete spustiť prehrávanie, dvakrát kliknete na súbor.
Správca obsahov
Uložené súbory vo
vašom počítači
Zdieľanie videí/Fotografií na youtube/Flickr/Facebook
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite fotografie,
prezentácie a videá priamo na webovú stránku.
Kliknite na záložku „Share“ (ZDieĽAť) „Upload“ (Odoslať) v prehliadači.
strana 100
Zoznam adresárov vo vašom počítači
Zabudovaný softvér na upravovanie Intelli-Studio sa na počítači spustí
automaticky, po pripojení videokamery k počítaču Windows (keď uvediete
„PC Software: on“ (počítačový softvér: Zap.) strana 89
KROK 5: Mazanie videí alebo fotografií
Keď je pamäťové zariadenie plné, nemôžete nahrávať nové videá ani fotografie. Vymažte videá alebo fotografie, ktoré ste uložili do
počítača z pamäťového zariadenia. Potom môžete nahrávať nové videá alebo fotografie do uvoľneného miesta v pamäťovom médiu.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania Tlačidlo MENU „Delete (Vymazať).“ strana 69
8
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Kontrola vášho príslušenstva
ČO OBSAHUJE VAŠA VIDEOKAMERA S
PAMÄŤOU
Vaša videokamera je dodávaná s nasledovným príslušenstvom.
Ak vám v balení niektorá z týchto položiek chýba, zavolajte do
Centra starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Zabudovaná
pamäť
Slot pre
pamäťovú
kartu
LCD
obrazovku
Batéria
IA-BP105R: SMX-F50/F500/F530
IA-BP210R: SMX-F53/F54
Napájací adaptér
(AA-MA9 typ)
Kábel audio/video
USB kábel
Disk CD s
užívateľskou
príručkou
Tručný návod
Názov modelu
Farba
SMX-F50BP
SMX-F50RP
SMX-F50SP
SMX-F50UP
SMX-F53BP
SMX-F53RP
Čierna
Červená
Strieborná
Modré
Čierna
Červená
SMX-F53SP
SMX-F53UP
SMX-F54BP
SMX-F54RP
SMX-F54SP
SMX-F54UP
SMX-F500BP
Strieborná
Modré
Čierna
Červená
Strieborná
Modré
Čierna
SMX-F500RP
SMX-F500SP
SMX-F500UP
SMX-F530BP
Červená
Strieborná
Modré
Čierna
SMX-F530RP
Červená
•
SMX-F530SP
SMX-F530UP
Strieborná
Modré
•
•
Objektív
-
Optional accessories
8GB
16GB
Áno
Farba
52x
(Optická),
65x (Intelli),
2200x
(Digitálny)
Prenosné puzdro
•
•
•
-
Tvar je pri všetkých modeloch rovnaký, Rozdiel je iba vo farbe.
•
Pamäťová karta
Nabíjačka batérie
Presný tvar sa v závislosti od modelu môže líšiť.
Obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny predaja.
Jednotlivé časti a príslušenstvo sú dostupné u vášho predajcu Samsung.
Ak si chcete zakúpiť toto voliteľné príslušenstvo, kontaktujte najbližšieho
predajcu Samsung.
Ďalšie batérie (IA-BP210E/IA-BP420E) si môžete zakúpiť od
autorizovaného servisného strediska Samsung.
Pamäťová karta nie je súčasťou balenia. Pamäťové karty kompatibilné s
vašou videokamerou s pamäťou sú uvedené na strana 32.
Vaša videokamera je dodávaná s manuálom na CD a so stručným
návodom (vytlačený).
9
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
IDENTIFIKÁCIA ČASTÍ
Pohľad Spredu A Zľava
1
8
9 10 11 12
13
1
Objektív
2
Tlačidlo MENU
3
Páka ovládania (Hore/Dole/Doľava/Doprava/OK), Páka
transfokácie (T/W)
4
Tlačidlo spustenia / zastavenia nahrávania
5
Obrazovka LCD
6
Kryt pamäťovej karty / konektoru
ⓐ USB konektoru ( )
ⓑ Slot pre pamäťovú kartu
ⓒ AV konektoru (AV)
ⓓ Indikátor CHG (nabíjanie)
ⓔ IN konektoru (DC IN)
7
Zabudovaný reproduktor
8
Tlačidlo displeja (
9
Tlačidlo Continuous REC. (
10
Tlačidlo podsvietenia (
7
2
3
4
5
)
6
)
) / Tlačidlo Smart BGM.
CA
RD
10
ⓐ
ⓑⓒ ⓓ
ⓔ
11
Tlačidlo SMART AUTO (
12
Tlačidlo POWER (
13
Tlačidlo MODE
)
SMART
AUTO
) / Tlačidlo
VIEW
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Pohľad Sprava A Zhora
Pohľad Zozadu A Zospodu
1
1
2
8
6
2
5
3
3
4
7
1
Kontrolka režimu
: Režim nahrávania (Video/Fotografia)
: Režim Play (Prehrávanie)
Popruh na pevné uchytenie
2
Tlačidlo spustenia / zastavenia nahrávania
4
Háčik popruhu na pevné uchytenie
3
Slot pre batériu
5
Pínač na otvorenie (
6
Vstavaný mikrofón
7
Tlačidlo uvoľnenia batérie (BATT.)
8
Závit pre statív
1
Ovládač transfokácie (T/W)
2
Tlačidlo PHOTO
3
) / zatvorenie krytu objektívu (
)
Dávajte pozor, aby ste počas nahrávania neprikryli vnútorný mikrofón
a objektív.
11
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
IDENTIFIKÁCIA OBRAZOVKOVÝCH ZOBRAZENÍ
Dostupné funkcie sa v závislosti od vybraného prevádzkového režimu líšia a v závislosti od nastavených hodnôt sa zobrazia rôzne indikátory.
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime nahrávania (
). strana 24
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
).
Režim nahrávania Videa a snímania Fotografií
Ľavá strana LCD obrazovky
STBY 0:00:00 [475Min]
1Sec /
24Hr
9999
Time Lapse Recording
Indikátor
/
F1.8
+0.3
STBY / 00:00:00 [475Min]
01/JAN/2011 00:00
/
•
•
•
•
•
•
Indikátory OSD sú založené na kapacite
pamäte 16GB (pamäťová karta SDHC).
Funkcie označené* nezostanú po reštartovaní
videokamery s pamäťou zachované.
Kvôli zvýšeniu výkonu sú údaje na
displeji a pokyny predmetom zmeny, bez
predchádzajúceho upozornenia.
Videokamera poskytuje jeden režim
nahrávania, ktorý je kombinovaný režim
nahrávania videa a snímania fotografií. Takže
môžete jednoducho nahrávať videá alebo
snímať fotografie v rovnakom režime bez
zmeny príslušného režimu nahrávania.
Celkový počet fotografií, ktoré sa dajú nahrať,
je vypočítaný na základe voľného miesta na
pamäťovom médiu.
Množstvo nahrávateľných fotografií v OSD je
maximálne 9999.
SMART
AUTO
Význam
Režim nahrávania
(Video/Fotografia)
Ovládacieho režimu
(pohotovostný režim/nahrávanie)
Časovač (doba nahrávania
videa: zostávajúca doba
nahrávania)
SCENE / Smart Auto
Time Lapse REC *
(Časosb. zázn. *)
Vyváženie bielej
F1.8 /
1/50 /
1/25
Manual Focus * (Manuál.
Zaostr.) */ Face Detection *
(detekcia tváre) *
Manual Aperture * (Man.
expozícia *) / Manual Shutter
Speed * (Manuálna Rýchlosť
závierky) / C.Nite *
+ 0.3
EV (Hodnota expozície) *
,
Transfokácia (Optická/Intellizoom (Transfokácia Intelli)/
Digitálna transfokácia)
Digital Effect (Digitálny efekt)
Time Zone (Časové pásmo)
12
Pravá strana LCD obrazovky
1.6M
01/JAN/2011 00:00
Date/Time Display (Zobr. dát./
času)
Indikátor
Význam
/
Pamäťové médium (Zabudovaná
pamäť (iba pre SMX-F53/54) alebo
pamäťová karta)
Informácie o batérii (Zostávajúca
hladina batérie)
1.6M
/
Rozlíšenie fotografi e, Rozlíšenie
videa
Anti-Shake (HDIS) (funkcia
zabránenia otrasom (HDIS))
LCD Enhancer *
(LCD zosilňovač) *
Back Light (Podsvietenie)
Wind Cut (Stlmenie šumu)
Fader * (Stmievač) *
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
5
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
1.6M
5
SCENE
4
4
3
3
EV
0
2
1
2
1
Režim nahrávania videa: ponuka skratiek (manuálne)
Režim nahrávania videa: ponuka skratiek (Príručka OK)
1
1
Quick View (Rýchle prezeranie)
2
Focus* (Auto Focus/Face Detection/Manual Focus)
(Zaostrenie* (Aut. Zaostrenie/Detekcia tváre/Manuál.
Zaostrenie))
Manuálna ovládacia lišta/Hodnota
2
3
Shortcut menu (OK Guide)/Return (Ponuka skratiek
(Príručka OK)/Návrat)
4
Shortcut menu (OK Guide)/Return (Ponuka skratiek
(Príručka OK)/Návrat)
5
EV
Názov ponuky
3
Ponuka skratiek (Príručka OK)/Návrat
4
Nastavenie hodnoty (dole)
5
Nastavenie hodnoty (hore)
•
•
iSCENE
•
Obrázok hore zobrazuje obrazovku EV (Hodnota expozície).
Funkcie označené * nezostanú po reštartovaní videokamery s
pamäťou zachované.
Pomocou tlačidla skratiek môžete priamo vstúpiť do vybranej
ponuky. Ak stlačíte tlačidlo OK, zobrazí sa na LCD obrazovke
ponuka skratiek alebo najčastejšie používané.
13
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Režim Prehrávania Videa
•
•
Toto obrazovkové zobrazenie (OSD) je zobrazené iba v režime prehrávania videa (
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
). strana 24
1
2
3
12
4
100-0006
Normal View
0:00:55
1/10
11
5
).
1
2
3
4
5
0:00:00/0:00:55
6
11
7
8
6
7
10
8
1
10
01/JAN/2011 00:00
9
Photo
Move
Režim prehrávania videa:
Prezeranie miniatúr
1
9
Režim prehrávania videa
3
4
Režim prehrávania videa: Jednoduchý náhľad
1
Režim prehrávania videa
2
Stav prehrávania (Prehrávanie () / Pauza ( Z Z ) /
/
) / Prehrávanie snímka
Vyhľadávanie prehrávania (
po snímke ( / ) / Spomalené prehrávanie ( / ))
2
Vybrané kopírovanie (iba pre SMX-F53/54)
3
Pamäťové médium (Zabudovaná pamäť
(iba pre SMX-F53/54) alebo pamäťová karta)
3
4
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie/čas)
4
Pamäťové médium (Zabudovaná pamäť alebo pamäťová
karta (ibapre SMX-F53/54))
5
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie/čas)
6
Rozlíšenie obrazu
7
Protection (Ochrana)
5
1/10
Aktuálny/Celkové množstvo súborov
6
Chyba súboru
7
Posúvač
8
Vymazať vybrané
8
9
Sprievodca tlačidlami
9
Editovať (Skombinovať)
10
Protection (Ochrana)
11
10
14
100-0001
Play
1
11
12
0:00:55
Nahraný čas
0:00:00/0:00:55
Časové počítadlo (Uplynutý čas/Nahraný čas)
LCD zosilňovač
100-0001
01/JAN/2011 00:00
Názov súboru (číslo súboru)
Date/Time Display (Zobr. dát./času)
Možnosti prehrávania
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
0:00:00/0:00:55
0:00:00/0:00:55
5
4
1
3
2
2
100-0001
1
Režim prehrávania videa: ponuka skratiek
(Príručka OK)
1
01/JAN/2011 00:00
100-0001
Multi View
Vyhľadávanie prehrávaním dozadu strana 42
(Preskočené prehrávanie/Vyhľadávanie
prehrávania/Spomalené prehrávanie/Prehrávanie
snímka po snímke)
2
Znížiť hlasitosť
3
Prehrávanie () / Pauza ( Z Z )
4
Vyhľadávanie prehrávaním dopredu strana 42
(Preskočené prehrávanie/Vyhľadávanie
prehrávania/Spomalené prehrávanie/Prehrávanie
snímka po snímke)
5
Zvýšiť hlasitosť
Režim prehrávania videa: Jednoduché (hlasitosť)
1
2
Lišta hlasitosti
01/JAN/2011 00:00
Zobr. dát./času
15
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Režim prehrávania fotografií
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime prehrávania fotografie (
). strana 24
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
1
2
).
1
2
3
4
5
1/10
3
1.6M
11
100-0001
1/10
5
6
6
7
4
Normal View
12
8
11
7
10
9
Video
Move
4
1
3
2
Protection (Ochrana)
4
3
Pamäťové médium (Zabudovaná pamäť
(ibapre SMX-F53/54) alebo pamäťová karta)
4
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie/čas)
Aktuálny/Celkové množstvo súborov
6
Chyba súboru
7
Posúvač
8
Vymazať vybrané
9
10
11
100-0001
4
Režim prehrávania fotografií
2
Režim prehrávania fotografií
1/10
9
Režim prehrávania fotografií: Jednoduchý náhľad
1
5
16
10
Full View
Režim prehrávania fotografií:
Prezeranie miniatúr
100-0001
Multi View
8
Prezentácia
1/10
Pamäťové médium (Zabudovaná pamäť (ibapre SMX-F53/54) alebo
pamäťová karta)
5
6
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie/čas)
1.6M
7
Rozlíšenie fotografie
Protection (Ochrana)
8
9
Počítadlo snímok (aktuálna snímka/celkový počet vyfotografovaných snímok)
LCD Enhancer (LCD zosilňovač)
100-0001
Názov súboru (číslo súboru)
Sprievodca tlačidlami
10
Príručka OK (Nasledovná snímka)
Vybrané kopírovanie (ibapre SMX-F53/54)
11
(Ponuka skratiek (Príručka OK)/Návrat)
Názov súboru (číslo súboru)
12
Príručka OK (Predchádzajúca snímka)
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
PRIPEVNENIE POPRUHU NA PEVNÉ
UCHOPENIE
Dĺžku popruhu nastavte tak, aby bola videokamera ustálená, keď
palcom stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
Musíme vás upozorniť, že ak pri vkladaní ruky použijete
nadmernú silu, zatiaľ čo je remienok na ruku nastavený
natesno, môžete poškodiť háčik na remienok na ruku
videokamery.
NASTAVENIE LCD OBRAZOVKY
Široká LCD obrazovka na vašej videokamere poskytuje vysokú
kvalitu sledovaného obrazu.
1.
LCD monitor otvorte prstom.
• Obrazovka sa otvorí na 90°.
2.
LCD obrazovku otočte smerom k objektívu.
• Môžete ju otočiť 180°smerom k objektívu a až 90°
dozadu. Ak chcete sledovať nahrávky pohodlnejšie, otočte
obrazovku o 180° smerom k objektívu a potom ju zložte
späť k telesu.
Nadmerné otáčanie by mohlo poškodiť spájací pánt medzi
obrazovkou a videokamerou.
•
•
•
•
Keď LCD obrazovku otočíte o 180°, pravá a ľavá strana subjektu
sa zobrazí naopak, čo vyprodukuje horizontálne obrátený obraz.
Odtlačky prstov alebo prach čistite pomocou mäkkej látky.
Ak chcete nastaviť jas a farbu LCD displeja, pozrite si stranu 85.
Vysokokvalitná technológia LCD umožňuje približne 99,99 % pixlov
na LCD obrazovke. Napriek tomu sa môžu na obrazovke objaviť
jedna alebo dve čierne alebo svetlé bodky (červené, modré, biele),
nejde o poruchu a neovplyvňuje to nahrávaný obraz.
17
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
POUŽITIE BATÉRIE
Vybratie batérie
Aby ste mohli videokameru s pamäťou používať nepretržite,
odporúčame vám zakúpiť jednu alebo viac náhradných batérií.
1.
Zámok batérie zľahka posuňte v smere, ktorý je zobrazený na
obrázku a batériu vysuňte.
• Pred použitím videokamery s pamäťou sa uistite, že ste batériu
nabili.
• Používajte iba batériu IA-BP105R (SMX-F50), IA-BP210R
(SMX-F53/F54).
• Batéria môže byť v čase zakúpenia trochu nabitá.
2.
Batériu vyberte tak, že ju stlačíte a vytiahnete v smere, ktorý je
zobrazený na schéme.
Vloženie/vybratie batérie
Vloženie batérie
1.
Batériu zasuňte do otvoru, kým ľahko nezaklapne.
• Keď je videokamera položená tak, ako je to zobrazené na
obrázku, uistite sa, že logo SAMSUNG smeruje dopredu.
• Používajte iba batérie, ktoré sú odsúhlasené
spoločnosťou Samsung. Batérie od iných výrobcov
nepoužívajte. Inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia,
požiaru alebo explózie.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy
spôsobené používaním neschváleného druhu batérií.
• Keď videokameru s pamäťou nepoužívate, uskladňujte
jednotku batérie oddelene.
18
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Pripojenie adaptéra na striedavý prúd
NABÍJANIE BATÉRIE
CARD
•
•
Pred použitím videokamery jednotku batérie nabite.
Používajte iba dodanú jednotky batérie a sieťový adaptér.
1.
Stlačením tlačidla power (
strana 23
2.
Do videokamery s pamäťou vložte batériu. strana 18
3.
Otvorte kryt konektora jednotky.
4.
Batériu nabite pomocou napájacieho adaptéra na striedavý
prúd alebo USB kábla.
• Kontrolka CHG (nabíjania) sa rozsvieti a spustí sa
nabíjanie. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania
(CHG) sa zmení na zelenú. strana 20
CARD
) vypnite videokameru.
CA
CARD
Pripojenie USB kábla
CARD
Pomocou
adaptéra na
striedavý
prúd
Napájací adaptér na striedavý prúd pripojte správne
s videokamerou a napájací adaptér potom pripojte k
zásuvke v stene.
•
Pomocou
USB kábla
USB kábel pripojte správne s videokamerou a druhý
koniec pripojte k USB portu na počítači.
•
•
•
•
CA
RD
•
•
•
Nabíjanie batérie v prostredí s nízkymi teplotami môže trvať dlhšie, alebo
sa batéria nemusí nabiť úplne (zelený indikátor sa nerozsvieti).
Pri pripájaní videokamery s pamäťou sa uistite, že sa v zásuvke a
zástrčke nenachádzajú žiadne cudzie látky.
Pri používaní napájacieho adaptéra, umiestnite tento čo najbližšie k
zásuvke. Ak počas používania videokamery zbadáte poruchu, napájací
adaptér okamžite vyberte zo zásuvky.
Zdroj napájania nepoužívajte na úzkych a malých miestach, ako napríklad
medzi nábytkom.
Pri nahrávaní vo vnútri s dostupnou zásuvkou je pohodlnejšie používať
napájací adaptér namiesto jednotky batérie.
Jednotku batérie vám odporúčame nabíjať pri okolitých teplotách
50˚F~86˚F (10°C ~ 30°C).
Ak pri nabíjaní pripojíte USB kábel aj napájací adaptér naraz, výsledok bude
taký, akoby ste pripojili iba napájací adaptér.
Aj keď je zariadenie vypnuté, batéria sa bude stále nabíjať pomocou
sieťového adaptéra alebo USB kábla. Keď je zariadenie zapnuté, budete
potrebovať na nabíjanie dlhší čas.
Odporúčame vám, aby ste počas nabíjania nechali videokameru vypnutú.
19
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Zobrazenie stavu nabitia batérie
KONTROLA STAVU BATÉRIE
Môžete skontrolovať stav nabíjania a zostávajúcu kapacitu batérie.
Zobrazenie stavu nabitia batérie udáva množstvo zostávajúcej
energie batérie.
Kontrola stavu nabíjania
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Farba kontrolky CHG ukazuje stav napájania alebo nabíjania.
Kontrolka
nabitia
batérie
CARD
Kontrolka nabíjania (CHG)
1.6M
Stav
Odkaz
Úplne nabitá (100%~75%)
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
menej ako 5 %
-
Farba indikátora nabíjania zobrazuje stav nabíjania.
Stav
nabíjania
Farba LED
indikátora
Nabitie
Nabíjanie
(Oranžová)
Úplne nabitá
(Zelená)
Chyba
(Oranžová bliká)
-
20
Vyčerpaná (bliká): Zariadenie sa čoskoro
vypne.Čo najskôr vymeňte batériu.
-
(bliká): Zariadenie sa po 3 sekundách
automaticky vypne.
„Low
battery“
(Slabá
batéria)
Obrázky vyššie sú založené na úplne nabitej batérii pri
normálnej teplote.
Nízka okolitá teplota môže ovplyvniť dobu používania.
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
Doba prevádzky batérie
Nepretržité nahrávanie (bez transfokácie)
IA-BP105R (SMX-F50/
F500/F530)
IA-BP210R
(SMX-F53/54)
Pomocou napájacieho
adaptéra
Približne. 110 min.
Približne. 240 min.
Pomocou USB kábla
Približne. 190 min.
Približne. 350 min.
Typ batérie
Čas nabíjania
Rozlíšenie videa
SD
Celkový čas nahrávania
Približne. 120 min.
Približne. 240 min.
Doba prehrávania
Približne. 135 min.
Približne. 270 min.
(Jednotka: min)
• Čas nabíjania: Približný čas v minútach, ktorý je potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
• Doba nahrávania/prehrávania: Dostupný približný čas, keď
máte úplne nabitú batériu.
'HD' predstavuje kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a 'SD'
predstavuje štandardnú kvalitu obrazu.
• Uvedená doba je iba informatívna. Vyššie uvedené hodnoty
sú merané v skúšobnom prostredí spoločnosti Samsung a
vzhľadom na používateľov a podmienky sa môžu líšiť.
• Ak videokameru používate pri nízkych teplotách, doba
nahrávania a prehrávania bude kratšia.
Doba nepretržitého nahrávania na videokamere, ktorá je uvedená v
tabuľke, uvádza dostupnú dobu nahrávania, keď je videokamera v
režime nahrávania, bez použitia iných funkcií po spustení nahrávania.
Pri skutočnom nahrávaní sa batéria môže vybiť 2 – 3 krát
rýchlejšie ako je uvedené v týchto referenciách, pretože
pri nahrávaní ste používali funkcie spustenia/zastavenia a
transfokácie. Pripravte si náhradnú batériu (batérie), aby ste na
videokamere mohli nahrávať vo vopred naplánovaný čas.
Pomocou zdroja napájania
Odporúčame vám, aby ste používali napájací adaptér na
napájanie videokamery z domáceho vývodu striedavého prúdu
počas nastavovania funkcií, prehrávaní alebo upravovaní snímok
vo vnútri. Vykonajte rovnaké pripojenia ako pri nabíjaní batérie.
strana 19
21
Oboznámenie sa s videokamerou s pamäťou
O batérii
• Vlastnosti batérie
Lítium-iónová batéria má malú veľkosť a vysokú kapacitu. Nízka
okolitá teplota (menej ako 10ºC) môže skrátiť jej životnosť a
ovplyvniť správnosť funkcií. V takom prípade si dajte batériu do
vrecka, zohrejte ju a potom vložte do videokamery.
• Po použití sa uistite, že ste batériu uskladnili samostatne.
- Aj keď je videokamera vypnutá, stále sa spotrebuje malé
množstvo energie, ak v nej zostane vložená batéria.
- Ak je batéria vo videokamere vložená a nepoužívaná dlhšiu
dobu, batéria sa vybije. Batériu nemôžete používať aj keď je
nabitá.
- Ak sa batéria dlhý čas nepoužíva, raz za 3 mesiacov ju úplne
nabite a vybite pomocou videokamery, aby sa zachovala jej
správna funkčnosť.
• Pri používaní videokamery vonku si pripravte náhradnú
batériu.
- Chladné teploty môžu skrátiť dobu nahrávania.
- Počas cestovania si vezmite napájací adaptér, aby ste mohli
nabíjať batériu.
• Ak vám batéria spadne skontrolujte, či nie je koncovka
batérie poškodená.
- Ak do videokamery vložíte batériu s poškodenou koncovkou,
videokamera sa môže poškodiť.
• Po použití vyberte z videokamery batériu a pamäťovú kartu
a odpojte napájací adaptér.
- Batériu uskladňujte na stabilnom, chladnom a suchom
mieste. (Odporúčaná teplota: 15ºC ~ 25ºC, Odporúčaná
vlhkosť: 40%~ 60%)
- Príliš vysoké alebo príliš nízke teploty skracujú životnosť
batérie.
- Ak batériu uskladníte na zadymenom alebo prašnom mieste,
môžu jej zhrdzavieť alebo môžu byť poruchové.
22
• Nepoužiteľnú batériu vyhoďte do recyklačného kontajnera.
• Životnosť batérie je obmedzená.
- Batéria dosiahne koniec svojej životnosti ak je prevádzková
doba po úplnom nabití skrátená. Batériu vymeňte za novú.
- Životnosť batérie môže závisieť od uskladnenia, prevádzky a
podmienok používania.
•
•
•
•
•
•
•
Pred odpojením napájacieho adaptéra sa uistite, že ste
videokameru vypli. V opačnom prípade sa môže poškodiť
pamäťové médium alebo údaje.
Pri používaní adaptéra používajte najbližšiu zásuvku. Ak sa pri
používaní videokamery vyskytne akákoľvek porucha, okamžite
odpojte napájací adaptér od zdroja elektrickej energie.
Adaptér nepoužívajte na úzkych miestach, ako napríklad medzi
stenou a nábytkom.
Uistite sa, že na napájanie videokamery používate stanovený
adaptér striedavého prúdu. Používanie iných napájacích adaptérov
môže spôsobiť elektrický šok alebo vyústiť do požiaru.
Napájací adaptér môžete používať vo svete. V niektorých
zahraničných krajinách je potrebný napájací adaptér prípojky. Ak
ho potrebujete, kúpte si ho od svojho dodávateľa.
Doba nabíjania sa bude v závislosti od zostávajúcej hladiny batérie
líšiť.
Batéria je nabitá nad 95 % po približne 2 hodinách a indikátor
nabíjania sa zmení na zelený. Nabitie batérie na 100 % trvá
približne 2 hodiny a 40 minút.
Základné činnosti videokamery
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VIDEOKAMERY
1.
2.
Otvorením LCD obrazovky a stlačením tlačidla napájania ( )
videokameru zapnete.
• Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na otvorenie (
Stlačením tlačidla napájania (
Obrazovka LCD
) vypnite videokameru.
Tlačidlo napájania ( )
Po zapnutí ovláda videokamera funkciu samodiagnostiky. Ak sa
zobrazý výstražný odkaz, obráťte sa na časť „Výstražné indikátory
a odkazy“ (strany 103~105) a vykonajte nápravnú činnosť.
Pri prvom použití tejto videokamery
• Pri prvom použití vašej videokamery alebo pri obnovení jej
nastavení sa zobrazí obrazovka časového pásma. Vyberte
svoju zemepisnú polohu a nastavte dátum a čas.
strana 28
Ak dátum a čas nenastavíte, obrazovka časového pásma
sa objaví vždy, keď videokameru zapnete.
PREPNUTIE DO REŽIMU ŠETRENIA
ENERGIE
).
V prípade, že budete videokameru potrebovať dlhší čas,
nasledovné funkcie vám umožnia predísť nepotrebnej spotrebe
energie a udržia videokameru s rýchlejšími reakciami od režimov
šetrenia energie.
Funkcia automatického
vypnutia
• Na ušetrenie energie batérie
môžete nastaviť funkciu
„Auto power off“ (Automat
vyp), ktorá videokameru
vypne po 5 minútach
nečinnosti.
• Ak chcete túto možnosť
vypnúť, zmeňte nastavenie
„Auto power off“ (Automat
vyp) na „off“ (Vypnúť).
strana 89
•
•
Po 5 minútach
Režim šetrenia energie nefunguje v nasledovných situáciách:
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (USB alebo AV)
- Počas nahrávania, prehrávania, alebo prezentácie.
Režim šetrenia energie spotrebuje v porovnaní s pohotovostným
režimom približne 50% energie batérie. Ak však plánujete používať
videokameru maximálne dlhý čas, odporúčame vám, aby ste
videokameru na čas, keď ju nepoužívate, vypli stlačením tlačidla
power ( ).
23
Základné činnosti videokamery
NASTAVENIE OVLÁDACÍCH REŽIMOV
Každým stlačením tlačidla MODE prepínate ovládac režim v
nasledovnom poradí.
Režim nahrávania (
/
) Režim prehrávanie ( )
• Pri každej zmene ovládacieho režimu sa rozsvieti príslušná
kontrolka.
POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO TLAČIDLA
)
DISPLEJA(
Prepnutie režimu zobrazenia informácií
Môžete prepnúť režim zobrazenia informácií na obrazovke.
).
Dotknite sa dotykového tlačidla displeja (
• Vystrieda sa plný a minimálny režim obrazovky.
Indikátory
režimu
Režim
Ikona
Funkcies
Režim
nahrávania
/
Nahrávanie videa alebo snímanie fotografií.
Režim
prehrávanie
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
STBY
1.6M
Prehrávanie videí alebo fotografií, alebo ich
upravovanie.
<Režim plného zobrazenia>
Videokamera poskytuje jeden režim nahrávania, ktorý je kombinovaný
režim nahrávania videa a snímania fotografií. Takže môžete
jednoducho nahrávať videá alebo snímať fotografi e v rovnakom
režime bez zmeny príslušného režimu nahrávania.
•
•
24
<Režim minimálnej obrazovky>
Môžu sa zobrazovať výstražné indikátory a odkazy, záleží od
podmienok nahrávania.
)
Na obrazovke ponuky bude dotykové tlačidlo displeja (
deaktivované.
Základné činnosti videokamery
POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO TLAČIDLA
DISPLEJA
POUŽÍVANIE FUNKCIE TRVALÉHO
NAHRÁVANIA
Keď je predmet osvetlený odzadu, táto funkcia bude kompenzovať
osvetlenie tak, aby nebol predmet príliš tmavý.
S použitím funkcie trvalého nahrávania sa môžete vyhnúť
nahrávaniu nechcených scén počas nahrávania videa. S použitím
tejto funkcie môžete nahratím iba požadovaných scén vytvoriť
jeden video súbor.
) pre zobrazenie
Dotknite sa dotykového tlačidla podsvietenia (
ikony (
) na obrazovke. K chcete toto nastavenie zrušiť, dotknite sa
dotykového tlačidla podsvietenia (
) opätovne.
1.
Stlačte tlačidlo Spustenia/zastavenia nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor nahrávania () a nahrávanie sa spustí.
2.
Stlačte tlačidlo Continuous REC, a spolu so zobrazením
indikátora ( ) sa pozastaví nahrávanie.
• Ak chcete pokračovať v nahrávaní, stlačte tlačidlo
Continuous REC.
Osvetlenie protisvetlom ovplyvňuje nahrávanie v situáciách, keď
je objekt tmavší ako osvetlené pozadie:
•
•
•
•
•
Objekt sa nachádza pred oknom.
Na pozadí objektu je sneh.
Objekt je vonku a pozadie je zatiahnuté.
Zdroje svetla sú príliš jasné.
Snímaná osoba má na sebe biely alebo lesklý odev, stojí proti
jasnému pozadiu:
Tvár osoby je príliš tmavá, takže nie je možné rozoznať jej obrysy.
0:01:24 [475Min]
9999
Continuous Rec.
•
•
•
<BLC vypnuté>
<BLC zapnuté>
1.6M
Stop
Aj s použitím funkcie trvalého nahrávania je možné nahrať video
s maximálnou veľkosťou 1,8 GB. Ak pokračujete v nahrávaní po
pozastavení videa, a ak nahrávaný súbor prekročí veľkosť 1,8 GB,
bude video automaticky zaznamenané do ďalšieho súboru.
Ak pripojíte kameru k počítaču prostredníctvom USB v režime
pozastavenia, bude pripojená k počítaču po uložení súboru, ktorý
bol nahraný do pozastavenia nahrávania.
Ak vytiahnete pamäťovú kartu v režime pozastavenia, zastaví sa
nahrávanie a nahrané údaje sa neuložia.
25
Základné činnosti videokamery
3.
PONUKA SKRATIEK (Príručka OK)
Ponuka skratiek (Príručka OK) predstavuje najčastejšie používané
funkcie, v súlade s vybraným režimom.
Napríklad: Nastavenie EV (Exposure Value) v režime nahrávania
videa pomocou ponuky skratiek (Príručka OK).
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj
výber.
• Stlačením tlačidla OK ponuku
skratiek opustíte.
• Nastavenie hodnoty expozície
bude aplikované a zobrazí sa
) a hodnota
indikátor (
nastavenia.
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
+1.0
Ponuka skratiek (Príručka OK) sa nedá používať v režime
SMART AUTO.
Ilustrácia vyššie zobrazuje príklad nastavenia režimu EV v
režime nahrávania. Postup nastavenia môže byť kvôli iným
položkám ponuky rozdielny.
POUŽITIE FUNKCIE SMART BGM
(Inteligentná hudba v pozadí)
Počas prehrávania videa si môžete vychutnávať hudbu.
•
•
1.
2.
V pohotovostnom režime stlačte
tlačidlo OK.
• Zobrazí sa ponuka skratiek
(Príručka OK).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
SCENE
Auto Exposure
Posuňte páku ovládania (Doľava)
a vyberte režim „EV“.
• Posuňte páku ovládania
(Doľava/Doprava) a expozíciu
nastavte počas sledovania
obrazu na LCD obrazovke.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
EV
+1.0
26
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime (
) prehrávania videa.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
). strana 24
Vyberte si video, ktoré chcete prehrávať, a na zobrazenie
) / Smart BGM
stlačte tlačidlo Back Light (Podsvietenie) (
(Inteligentná hudba v pozadí).
Na zrušenie znovu stlačte tlačidlo Back Light (Podsvietenie)
) / Smart BGM (Inteligentná hudba v pozadí).
(
BGM (Hudbu v pozadí) môžete zmeniť v Smart BGM
option (Možn. int.hudby poz.). strana 68
Základné činnosti videokamery
FUNKCIA SKRATIEK POMOCOU OVLÁDACÍCH PÁK
Režim (
Tlačidlo
Režim nahrávania (
/
)
) prehrávania
Režim prehrávania videa (
)
Režim prehrávania
fotografií (
)
Výber ponuky
SCENE
Potvrdzuje výber
OK
- Vstup do ponuky skratiek
- Potvrdenie výberu
- Opustenie ponuky skratiek
- Ponuka skratiek (Príručka OK) je zobrazená
- Prehrávanie/Pauza
Prehrávanie po
jednom obrázku
- iSCENE
- Transfokácia (tele)
Zvyšuje hlasitosť
Zvyšuje hlasitosť
Pohyb kurzora
(počas prezentácie) hore
- Focus (Zaostrenie)
- Transfokácia (širokouhlá)
Znižuje hlasitosť
Znižuje hlasitosť
Pohyb kurzora
(počas prezentácie) dole
HORE
DOLE
EV
DOĽAVA
Quick View
(Rýchle prezeranie)
DOPRAVA
- Vyhľadávané prehrávanie Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie
prehrávaním dozadu): x2→x4→x8→x16
- Preskočené prehrávanie predchádzajúceho
- Prehrávanie snímka po snímke
- Spomalené prehrávanie (Pomalé prehrávanie dozadu)
rýchlosť: x1/2→x1/4→x1/8→x1/16
- Vyhľadávané prehrávanie Rýchlosť FPS (Vyhľadávanie
prehrávaním dopredu): x2→x4→x8→x16
- Preskočené prehrávanie nasledujúceho
- Prehrávanie snímka po snímke
- Spomalené prehrávanie Rýchlosť (pomalého prehrávania
dopredu): x1/2→x1/4→x1/8→x1/16
Predchádzajúca
snímka
Návrat k
predchádzajúcemu
menu
Ďalšia snímka
Presun k
ďalšiemu menu
27
Základné činnosti videokamery
PRVÉ NASTAVENIE ČASOVÉHO PÁSMA A
DÁTUMU/ČASU
Pri prvom použití videokamery
nastavte dátum a čas vašej miestnej
oblasti.
1. Otvorením LCD obrazovky a
stlačením tlačidla napájania ( )
videokameru zapnete.
• Obrazovka časového pásma
Home
(„Home“ (Doma)) sa zobrazí
London, Lisbon
podľa Londýna, Lisabonu.
• Časové pásmo („Home
“ (Doma)) môžete tiež
Home:[GMT 00:00]
01/JAN/2011 00:00
nastaviť v ponuke „Settings“
Date/Time Set
). strana 82
(Nastavenie) (
Date/Time Set
2. Svoju zemepisnú oblasť vyberte
Home
pomocou tlačidiel ovládania
Day Month Year Hour Min
(Doľava/Doprava), a potom
01 / JAN / 2011 00 : 00
stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa obrazovka Date/
Visit : 01/JAN/2011 00:00
Time Set (Nast. dát./času).
Back
Move
OK
3. Vyberte informácie o dátume
a čase a pomocou tlačidla ovládania (Hore/Dole/Doľava/
Doprava) zmeňte nastavené hodnoty.
• V záujme nastavenia letného času posuňte páku
ovládania (Doľava/Doprava) a vyberte ikonu ( ), potom
páku ovládania (Hore/Dole) posuňte a aktivujte zapnutie/
vypnutie letného času.
- Aktivovanie letného času posunie čas o 1 hodinu.
4. Uistite sa, že ste čas nastavili správne a potom stlačte tlačidlo OK.
Zabudovaná nabíjateľná batéria
•
•
Nabíjanie zabudovanej nabíjateľnej batérie
•
28
•
Rok môže byť nastavený až do 2037.
Nastavte displej „Date/Time Display“ (Zobrazenie dátumu/času)
na „On“ (Zap.). strana 84
Po nastavení sa dátum a čas automaticky zaznamenávajú do
špeciálnej dátovej oblasti v pamäťovom médiu.
Zabudovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy, keď pripojíte
videokameru k zásuvke pomocou napájacieho kábla, alebo po
pripojení batérie. Ak videokameru nepoužívate približne 2 mesiace
bez pripojenia k sieťovému adaptéru alebo vloženia batérie,
zabudovaná batéria sa úplne vybije. Keď sa tak stane, zabudovanú
batériu nabite pripojením k dodanému sieťovému adaptéru na
približne 24 hodín.
Zapnutie a vypnutie dátumu a času
•
Ak chcete zobrazenie dátumu zapnúť alebo vypnúť, vstúpte do
ponuky a zmeňte režim Zobr. dát./času. strana 84
Jednoduché nastavenie hodín podľa časového rozdielu
OFF
•
•
Vaša videokamera obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorá
uchová nastavenia dátumu a času aj po vypnutí napájania.
Keď sa batéria vybije, predchádzajúce hodnoty dátumu/času sa
všetky resetujú na východiskové a vy budete musieť zabudovanú
nabíjateľnú batériu nabiť. Potom nastavte čas/dátum opätovne.
•
Pri používaní videokamery s pamäťou v zahraničí môžete hodiny
jednoducho nastaviť podľa miestneho času nastavením časového
rozdielu. V ponuke vyberte „Time Zone“ (Časové pásmo) a potom
nastavte časový rozdiel. strana 82
Základné činnosti videokamery
VÝBER JAZYKOV
Položky podponuky
Môžete si vybrať jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať ponuky na
obrazovke. Nastavenie jazyka sa po vypnutí kamery uchová.
1.
Stlačte tlačidlo MENU páku
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
3.
Posunutím páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte „Language (Jazyk)“
a potom stlačte tlačidlo OK.
Stlačením páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte požadovaný jazyk
OSD a potom stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
• Jazyk OSD sa obnoví vo
vybranom jazyku.
Français
Español
Português
Nederlands
Svenska
Version
Language
Exit
Suomi
Norsk
Dansk
Polski
Čeština
Slovensky
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Magyar
Română
Български
Ελληνικά
српски
Hrvatski
Українська
Русский
Ё᭛
᮹ᴀ䁲
ไทย
Türkçe
SCENE
Settings
Default Set
English
Version
4.
한국어
Italiano
Settings
Default Set
2.
English
Deutsch
Language
Exit
Français
Move
Select
‫עברית‬
•
•
•
Možnosti „Language“ sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Vybraný jazyk je zachovaný aj bez batérie alebo sieťového
adaptéra.
Formát dátumu a času sa môže zmeniť, záleží od vybraného
jazyka.
29
O pamäťovom médiu
VÝBER PAMÄŤOVÉHO MÉDIA
(IBA PRE SMX-F53/54)
•
•
• Video môžete nahrávať do zabudovanej pamäte alebo na
pamäťovú kartu, preto si pred spustením nahrávania môžete
vybrať požadované pamäťové médium.
• Vo vašej videokamere s pamäťou môžete používať pamäťové
karty SD a SDHC. (Niektoré karty nie sú kompatibilné v
závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty.)
• Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty vypnite
videokameru s pamäťou.
1.
Stlačte tlačidlo MENU páku
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
:
Storage Type
2.
Posuňte páku ovládania (Hore/
Dole) vyberte „Storage type“
(Typ pam.) a potom stlačte tlačidlo
OK.
Storage Info
Format
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
30
3.
Posuňte páku ovládania (Hore/
Int. Memory
Storage Type
Dole) vyberte „Int. Memory“
Card
Storage Info
(Pamäť) alebo „Card“ (Kart)
Format
a potom stlačte tlačidlo OK.
Exit
Move
Select
• „Int. Memory“ (Pamäť): Ak
chcete použiť zabudovanú pamäť.
• „Card“ (Kart): Ak chcete použiť pamäťovú kartu.
4.
Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Settings
•
•
•
Zabudovanú pamäť ani pamäťovú kartu nikdy neformátujte
pomocou počítača.
Ak vložíte pamäťovú kartu, keď je videokamera s pamäťou
zapnutá, automaticky sa zobrazí správa, ktorá vás vyzve na výber
typu pamäte. (iba pre SMX-F53/54)
Ak pamäťová karta nie je vložená, bude dostupná iba zabudovaná
pamäť. (iba pre SMX-F53/54)
Pamäťovú kartu počas používania vo videokamere nevyťahujte.
Pamäťová karta a údaje na nej sa môžu poškodiť.
Neodpájajte napájanie (batériu alebo sieťový adaptér) počas
prístupu na pamäťové médium, napr. pri nahrávaní, prehrávaní,
formátovaní, vymazávaní, atď. Pamäťové médium a údaje na ňom
sa môžu poškodiť.
O pamäťovom médiu
VKLADANIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY (Nie je súčasťou dodávky)
CAR
D
CAR
D
Vloženie pamäťovej karty
Vybratie pamäťovej karty
1.
Videokameru s pamäťou vypnite.
1.
Videokameru s pamäťou vypnite.
2.
Otvorte kryt pamäťovej karty/konektora tak, ako je to
znázornené v schéme.
2.
Otvorte kryt pamäťovej karty/konektora tak, ako je to
znázornené v schéme.
3.
Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, až ľahko zaklapne.
• Uistite sa, že časť s konektormi smeruje hore a videokamera
je umiestnená tak, ako je to zobrazené na obrázku.
3.
Jemne zatlačte na pamäťovú kartu a vyberte ju.
4.
Pamäťovú kartu vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kryt.
4.
Kryt zatvorte.
•
•
Aby ste sa vyhli strate údajov, videokameru pred vkladaním alebo vyberaním pamäťovej karty vypnite stlačením tlačidla Napájania (
Dávajte pozor, aby ste na kartu netlačili príliš silno. Pamäťová karta môže náhle vyskočiť.
Táto videokamera podporuje iba SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity) karty.
Kompatibilita s videokamerou sa môže podľa výrobcu a typu pamäťových kariet líšiť.
) na jednu sekundu.
31
O pamäťovom médiu
VÝBER VHODNEJ PAMÄŤOVEJ KARTY
(Nie je súčasťou dodávky)
Použiteľné pamäťové karty (1GB~32GB)
Kontakty
Kontakty
Kompatibilné pamäťové karty
• Túto videokameru môžete používať s SD (Zabezpečená
digitálna kapacita) a SDHC (Zabezpečená digitálna vysoká
kapacita) kartami. Odporúčame vám, aby ste používali SDHC
(Zabezpečená digitálna vysoká kapacita) kartu. SD karta
podporuje do 2GB. SD karty väčšie ako 2GB nezaručujú
normálnu prevádzku tejto videokamery.
Ochranný
jazýček
Ochranný
jazýček
<SD>
<SDHC>
• MMC (Multi-mediálna karta) a MMC Plus nie sú podporované.
• Kapacita kompatibilných pamäťových kariet:
SD: 1GB ~ 2GB
SDHC: 4GB ~ 32GB
• Pri nahrávaní videa vám odporúčame, aby ste používali
pamäťovú kartu, ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania
(karty vyššie ako SDHC trieda 6).
• Pamäťové karty SD/SDHC majú mechanický prepínač
na ochranu proti zápisu. Nastavenie prepínača zabraňuje
náhodnému vymazaniu súborov nahraných na karte. Pre
umožnenie zápisu posuňte prepínač hore v smere kontaktov.
Na nastavenie ochrany posuňte prepínač dolu.
32
SDHC (Zabezpečená digitálna vysoká kapacita) karty
• SDHC karta je vyššia verzia (Ver.2.00) SD karty a podporuje
vysokú kapacitu, vyššiu ako 2GB.
• Nedá sa použiť s aktuálnymi hostiteľskými zariadeniami
umožňujúcimi SD.
Bežné opatrenia pre pamäťovú kartu
• Poškodené údaje sa nedajú obnoviť. Odporúčame vám, aby ste
vytvorili zálohovanie dôležitých údajov samostatne, na pevný
disk vo vašom počítači.
• Vypnutie zariadenia alebo vybratie pamäťovej karty počas
činnosti, ako je napríklad formátovanie, mazanie, nahrávanie a
prehrávanie, môže spôsobiť stratu údajov.
• Potom, ako upravíte názov súboru alebo adresára v pamäťovej
karte pomocou počítača, vaša kamera nemusí upravený súbor
rozoznať.
O pamäťovom médiu
Manipulácia s pamäťovou kartou
• Odporúčame vám, aby ste pred vložením alebo vybratím
pamäťovej karty vypli prístroj, aby sa zabránilo strate dát.
• Nezaručujeme, že budete môcť používať pamäťovú kartu
naformátovanú na inom zariadení. Vašu pamäťovú kartu
naformátujte pomocou tejto videokamery.
• Formátovať musíte novo zakúpené pamäťové karty, pamäťové
karty s údajmi, ktoré vaša videokamera nedokáže rozoznať,
alebo boli uložené inými zariadeniami. Nezabudnite, že
formátovanie vymaže všetky údaje na pamäťovej karte.
• Ak nemôžete používať pamäťovú kartu, ktorá bola používaná
na inom zariadení, formátujte ju pomocou vašej videokamery s
pamäťou. Nezabudnite, že formátovanie vymaže všetky údaje
na pamäťovej karte.
• Pamäťová karta má určitú životnosť. Ak nemôžete nahrávať
nové údaje, musíte si kúpiť novú pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je presné elektronické zariadenie. Neohýbajte
ju, nepustite na zem, ani ju nevystavujte silným otrasom.
• Dbajte, aby sa kontakty pamäťovej karty neznečistili. V prípade
potreby použite na čistenie kontaktov mäkkú suchú handričku.
• Na miesto lepenia nálepky nenalepujte nič iné, okrem
originálnej nálepky.
• Nepoužívajte poškodenú pamäťovú kartu.
• Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu detí, pretože by ju mohli
prehltnúť.
Videokamera podporuje SD a SDHC pamäťové karty na
uloženie údajov.
Rýchlosť ukladania údajov sa môže líšiť, záleží od výrobcu a
systému výroby.
• Systém SLC (jednovrstvová bunka): možnosť vyššej
rýchlosti zapisovania.
• Systém MLC (viacvrstvová bunka): podporuje iba nižšie
rýchlosti zapisovania.
Pre najlepšie výsledky vám odporúčame používať pamäťovú
kartu, ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania.
Používateľ, ktorý na nahrávanie videa používa pamäťovú
kartu s nižšou rýchlosťou zapisovania, môže mať pri ukladaní
videa do pamäťovej karty problémy.
Počas nahrávania môžete dokonca svoje video stratiť.
Aby chránila každý kúsok nahraného videa, videokamera
nútene uloží video do pamäťovej karty a zobrazí upozornenie:
„Low speed card. Please record at a lower resolution.“
(Karta s nízkou rýchlosťou. Nahrávajte prosím v nižšej
kvalite.)
Ak musíte použiť pomalú pamäťovú kartu, rozlíšenie a kvalita
záznamu môže byť nižšia ako nastavená hodnota. strana 47
Čím je však kvalita a rozlíšenie vyššie, tým viac pamäte bude
použitej.
•
•
•
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov spôsobenú
nesprávnym použitím. (vrátane počítačových vírusov)
Odporúčame vám, aby ste používali puzdro na pamäťovú kartu,
aby sa zabránilo strate dát kvôli pohybu a statickej elektrine.
Pri používaní sa po určitom čase môže pamäťová karta zohriať. Je
to normálne, nie je to porucha.
33
O pamäťovom médiu
ČAS A KAPACITA NAHRÁVANIA
Nahrávateľný čas dostupný pre video
Médium
Zabudovaná pamäť*
Kapacita
TV Super Fine (
)
(Vysokokvalit.)
TV Fine (
) (Kvalit.)
TV Normal (
)
(TV normálne)
720x576(50i)
Pamäťová karta
8GB
16GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
190min
380min.
23min
47min
95min
190min
380min
760min
720x576(50i)
240min
480min.
30min
60min
120min
240min
480min
960min
720x576(50i)
310min
620min.
38min
77min
155min
310min
620min
1,240min
Web Fine (
)
(Web Kvalit.)
640x480(25p)
240min
480min.
30min
60min
120min
240min
480min
960min
)
Web Normal (
(Web normálne)
640x480(25p)
310min
620min.
38min
77min
155min
310min
620min
1,240min
(Jednotka: približné minúty nahrávania)
Nahrávateľné množstvo fotografií
Médium
Zabudovaná pamäť*
Kapacita
Režim
4:3
16:9
Rozlíšenie
800x600
1600x1200
848x480
1696x960
Pamäťová karta
8GB
16GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
6,080
9,999
6,080
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
760
1,920
760
1,920
1,530
3,840
1,530
3,840
3,040
7,680
3,040
7,680
6,080
9,999
6,080
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
(Jednotka: približné množstvo obrázkov)
1GB ≒ 1,000,000,000 bajtov : Aktuálna formátovaná kapacita môže byť nižšia, pretože časť pamäte používa interný firmware.
34
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrázky v tabuľke sa môžu líšiť, záleží od aktuálnych podmienok nahrávania a od predmetu.
Čím vyššie nastavenie kvality, tým viac je použitej pamäte.
Nízke rozlíšenie a kvalita zvyšuje pomer kompresie a dobu nahrávania, ale môže utrpieť kvalita obrazu.
Prenosová rýchlosť sa automaticky nastaví podľa nahrávaného obrazu. Podľa toho sa doba nahrávania môže líšiť.
Pamäťové karty, ktoré sú väčšie ako 32GB nemusia fungovať normálne.
Dĺžka nahrávania v časozb. zázname sa môže podľa nastavení líšiť.
Pamäťová karta, ktorá je na ukladanie videa použitá môže spôsobiť nezapísateľnú oblasť, čo môže vyústiť do zníženej doby nahrávania a voľný priestor pamäte.
Maximálna veľkosť videosúboru (H.264/AVC), ktorý môže byť nahraný naraz je 1.8GB.
Videokamera môže na pamäťovú kartu uložiť až 9 999 súborov s videami a fotografiami.
Videá (alebo fotografie) nahrané na inom zariadení sa na tejto videokamere s pamäťou nedajú prehrávať.
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch 8GB (iba pre SMX-F53),16GB (iba pre SMX-F54).
Pri nahrávaní použije pomer strán 16:9 viac pamäte ako pomer strán 4:3. Môžete si vybrať požadovaný pomer strán LCD displeja pre nahrávanie i prehrávanie
(pomer strán 16:9 širokouhlý/4:3). strana 48
Základné činnosti: nahrávanie
Základné činnosti na nahrávanie videa alebo fotografií sú popísané nižšie a na nasledujúcich stranách.
NAHRÁVANIE VIDEA
Videokamera s pamäťou má dve tlačidlá Spustenia/
zastavenia nahrávania. Jedno sa nachádza na zadnej
strane videokamery a druhé na LCD paneli. Tlačidlo
Spustenia/zastavenia nahrávania vyberte podľa použitia.
• Otvorením LCD obrazovky a stlačením tlačidla
napájania ( ) videokameru zapnete.
• Nastavte príslušné pamäťové zariadenie. strana 30
(iba pre SMX-F53/54) (Ak chcete nahrávať na pamäťovú
kartu, vložte ju.)
• Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
/
strana 24
1.
Skontrolujte predmet, ktorý chcete
nahrávať.
• Použite LCD obrazovku.
• Použite ovládač transfokácie
alebo tlačidlo transfokácie a
nastavte veľkosť predmetu.
strana 39
3.
Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu stlačte tlačidlo Spustenia/
zastavenia nahrávania.
•
•
•
•
•
Stlačte tlačidlo Spustenia/zastavenia nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor nahrávania () a nahrávanie sa spustí.
•
).
0:00:00 [475Min]
2.
•
•
•
•
•
Ak sa počas nahrávanie preruší napájanie alebo sa vyskytne chyba, videá
nemusia byť nahrané/upravené.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody, ktoré sa vyskytnú počas zlyhania
normálneho nahrávania alebo prehrávania z dôvodu chyby pamäťovej karty.
Poškodené údaje sa nedajú obnoviť.
Pri vstupe do pamäťového zariadenia videokameru nevypínajte, ani nevyberajte
pamäťovú kartu. V opačnom prípade môžete poškodiť pamäťové zariadenie
alebo údaje, ktoré sú na ňom uložené.
•
•
•
•
Displej s obrazovkovými informáciami. strany 12~13
Po dokončení nahrávania batériu odpojte, aby ste zabránili jej zbytočnému vybíjaniu.
Rôzne dostupné funkcie pri nahrávaní videa. strana 46
Počas záznamu sú niektoré činnosti tlačidiel nedostupné. (tlačidlo MODE,
tlačidlo MENU, atď.)
Zvuk sa nahráva z vnútorného stereo mikrofónu na prednej hornej strane
videokamery.Dávajte si preto pozor, aby tento mikrofón nebol zakrytý.
Pred nahrávaním dôležitého filmu sa uistite sa, že ste otestovali nahrávaciu funkciu
pre kontrolu, či nie je nejaký problém so záznamom zvuku a obrazu.
Pri vstupe do pamäťového zariadenia videokameru nevypínajte, ani nevyberajte
pamäťovú kartu. V opačnom prípade môžete poškodiť pamäťové zariadenie
alebo údaje, ktoré sú na ňom uložené.
Jas a farbu LCD obrazovky môžete nastaviť v ponuke. Nastavenie jasu alebo farby
LCD displeja nemá vplyv na zaznamenávaný obraz. strana 85
Na nahrávanie nemôžete použiť zamknutú pamäťovú kartu. Uvidíte správu
oznamujúcu, že nahrávanie nie je možné kvôli zámku.
Režim prehrávania môžete prepnúť na režim nahrávania stlačením tlačidla
spustenia/zastavenia nahrávania alebo MODE.
Ak je elektrický kábel/batéria odpojená alebo sa nahrávanie preruší počas
nahrávania, systém sa prepne do režimu obnovy údajov. Počas obnovy údajov
nie je dostupná žiadna iná funkcia. Po obnovení údajov bude systém prepnutý
do režimu STBY. Keď je doba nahrávania je krátka, údaje sa možno nebudú dať
obnoviť.
35
Základné činnosti: nahrávanie
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ
Môžete snímať fotografie a ukladať ich do pamäťového
média. Pred nahrávaním nastavte požadované rozlíšenie.
strana 48
•
•
•
1.
36
Otvorením LCD obrazovky a stlačením tlačidla napájania ( )
videokameru zapnete.
Nastavte príslušné pamäťové zariadenie. strana 30 (iba pre
SMX-F53/54) (Ak chcete nahrávať na pamäťovú kartu, vložte ju.)
/
).
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
Skontrolujte predmet, ktorý chcete
nahrávať.
• Použite LCD obrazovku.
• Použite ovládač transfokácie
alebo tlačidlo transfokácie a
nastavte veľkosť predmetu.
strana 39
2.
Predmet nastavte do stredu LCD obrazovky.
3.
Tlačidlo PHOTO stlačte úplne.
• Začujete zvuk uzávierky. (keď je „Shutter Sound“ (Zvuk
uzávierky) nastavený na „On“ (Zap.))
• Ak chcete pokračovať v snímaní, počkajte kým sa aktuálna
fotografia úplne neuloží do pamäťového média.
Počas snímania fotografií sa nedotýkajte tlačidla POWER, ani
nevyberajte pamäťovú kartu, pretože by sa mohlo poškodiť pamäťové
médium alebo údaje.
•
•
•
•
•
•
•
Videokamera poskytuje jeden režim nahrávania, ktorý je
kombinovaný režim nahrávania videa a snímania fotografií.
takže môžete jednoducho nahrávať videá alebo snímať
fotografi e v rovnakom režime bez zmeny príslušného režimu
nahrávania.
Nahrávateľné množstvo fotografií sa líši v závislosti od veľkosto a
kvality fotografie. strana 34
Počas snímania fotografií sa nenahráva zvuk.
Viac informácií o displeji s obrazovkovými informáciami nájdete na
strany 12~13.
Súbory s fotografi ami vyhovujú štandardu DCF(Design rule for
Camera File system), zavedenému spoločnosťou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association.)
Režim prehrávania môžete prepnúť na režim nahrávania stlačením
tlačidla PHOTO alebo MODE.
Pomocou funkcie Quick View (Rýchle prezeranie) môžete
pozerať posledné nahrané videá a fotografie ihneď po ukončení
nahrávania. strana 37
Základné činnosti: nahrávanie
FUNKCIA RÝCHLEHO PREZERANIA V REŽIME NAHRÁVANIA
Pomocou funkcie Quick View (Rýchle prezeranie)
môžete pozerať posledné nahrané videá a fotografi e
ihneď po ukončení nahrávania.
1.
2.
V pohotovostnom režime hneď
po nahrávaní stlačte tlačidlo
OK.
• Zobrazí sa ponuka skratiek
(Príručka OK).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
SCENE
Auto Exposure
Ak si chcete pozrieť video
(alebo fotografiu), ktoré ste
práve nahrali, stlačte tlačidlo ovládania (Doprava).
• Po ukončení rýchleho prehrávania sa vaša videokamera
vráti späť do pohotovostného režimu.
• Počas funkcie rýchleho prezerania stlačte tlačidlo
ovládania (Hore/Doľava/Doprava/OK) na vyhľadanie
alebo vymazanie aktuálneho súboru.
Unkcia rýchleho prezerania nie je dostupná v nasledovných
prípadoch: (Ikona rýchleho náhľadu bude v ponuke skratiek stlmená.)
• Ak bol po nahrávaní zmenený režim alebo je videokamera
pripojená pomocou USB kábla.
• Ak bola videokamera po nahrávaní reštartovaná.
• V režime SMART AUTO.
• Po použití funkcie rýchleho náhľadu.
37
Základné činnosti: nahrávanie
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV (režim Smart AUTO)
Jednoducho ovládateľná funkcia SMART AUTO
optimalizuje vašu videokameru na podmienky
nahrávania, čo poskytuje začiatočníkom najlepšie
prevedenie.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Dotknite sa dotykového tlačidla
režimu SMART AUTO ( ).
• Indikátor SMART AUTO ( SMART
AUTO )
a indikátor Anti-Shake (HDiS)
(protiotras (HDiS)) (
) sa
zobrazia na obrazovke naraz.
/
3.
38
Ak chcete zmeniť režim SMART AUTO, dotknite sa dotykového
tlačidla SMART AUTO ( ) opätovne.
• Indikátor SMART AUTO ( SMART
AUTO ) a indikátor Anti-Shake
(HDIS) (Protiotras (HDIS)) (
) Z obrazovky zmizne.
SMART
AUTO
STBY 0:00:00 [475Min]
SMART
9999
AUTO
2.
4.
).
1.6M
SMART
AUTO
Nastavte objekt na LCD obrazovke.
• Videokamera rozpozná predmet a automaticky vyberte typ
scény.
• Podľa rozpoznaného typu scény sa zobrazí príslušná ikona.
: Objaví sa pri nahrávaní krajiny.
: Objaví sa pri nahrávaní veľmi jasného pozadia.
: Objaví sa pri nahrávaní nočnej scény.
: Objaví sa pri nahrávaní portrétov vonku a v noci.
: Objaví sa pri nahrávaní vo vnútri.
: Objaví sa pri nahrávaní portrétu.
: Objaví sa pri nahrávaní zblízka.
Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania alebo
tlačidlo PHOTO. strany 35~36
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
•
•
•
•
•
1.6M
Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii počas prevádzky v režime SMART AUTO:
Tlačidlo MENU/tlačidlo OK/atď. Väčšina nastavení sa automaticky upraví v
režime SMART AUTO. Ak chcete nastaviť alebo upraviť funkcie podľa vlastných
predstáv, najskôr deaktivujte uvoľnite SMART AUTO.
Funkciu SMART AUTO musíte nastaviť pred nahrávaním.
Tam, kde nie je rozpoznaná scéna, sa zobrazí ikona ( SMART
AUTO ).
Videokamera nemusí rozpoznať režim Portrét pri nahrávaní tváre, záleží od
polohy tváre alebo jasu.
Rovnaký režim scény môže byť rozpoznaný rozdielne, záleží od podmienok, ako
je napríklad osvetlenie, trasenie videokamery alebo vzdialenosť od objektu.
Základné činnosti: nahrávanie
TRANSFOKÁCIA
Funkciu transfokácie použite na nahrávanie zblízka, alebo
širokouhlé nahrávanie.Táto videokamera vám umožňuje
používať 52 x optický motorový transfokátor,
65 x inteligentný transfokátor a 2200 x digitálny transfokátor.
Priblíženie
Oddialenie
Posuňte ovládač transfokácie smerom k T (telefotografia).(Alebo
posuňte páku ovládania (Hore) na LCD paneli.)
W: Wide-angle
T: Telephoto
Posuňte ovládač priblíženia smerom k W (širokouhlé).
(Alebo posuňte páku ovládania (Dole) na LCD paneli.)
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
•
•
•
•
•
•
•
•
1.6M
Zväčšenie transfokáciou o viac, ako 65x sa vykonáva cez digitálne spracovanie obrazu a preto sa volá digitálna transfokácia. Digitálna transfokácia je
možná do 2200x. Nastavte „Zoom Type“ (Typ transfokácie) na „Digital Zoom“ (Digitálny zoom). strana 62
Minimálna možná vzdialenosť medzi videokamerou a predmetom pri udržiavaní ostrého zaostrenia je asi 1 cm pre široký uhol a 1m pre teleobjektív.
Optická transfokácia zachováva kvalitu obrazu, ale počas digitálnej transfokácie môže byť kvalita obrazu zhoršená.
Rýchla transfokácia, alebo približovanie veľmi vzdialeného predmetu, môže spôsobiť pomalé zaostrovanie. V takom prípade použite funkciu
„Manual Focus“ (Manuál. zaostr.). strana 56
Odporúčame vám, aby ste funkciu „Anti-Shake (HDIS)“ (Protiotras (HDIS)) používali pri ručnom natáčaní, ak je predmet priblížený a zväčšený.
Časté používanie transfokácie spotrebuje viac energie batérie.
Transfokácia počas nahrávania môže nahrať zvuk prevádzky ovládača transfokácie alebo tlačidla transfokácie.
Pri použití funkcie transfokácie môžete znižovať rýchlosť pomalým pohybom ovládača transfokácie (T/W). Rýchly pohyb rýchlosť transfokácie zvýši.
Tlačidlom transfokácie (T/W) na displeji však rýchlosť transfokácie ovládať nemôžete.
39
Základné prehrávanie
Nahrané video a fotografie si môžete prezerať v náhľade indexu miniatúr a prehrávať ich rôznymi spôsobmi.V náhľade indexu miniatúr si
môžete priamo vybrať a zobraziť požadovaný obraz bez toho, aby ste použili funkciu rýchlo dopredu a pretáčania.
• Videokamera poskytuje jeden režim nahrávania, ktorý je kombinovaný režim nahrávania videa a snímania fotografií. Takže
môžete jednoducho nahrávať videá alebo snímať fotografie v rovnakom režime bez zmeny príslušného režimu nahrávania.
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA
• Stlačením tlačidla MODE meníte prevádzkový režim postupne medzi Nahrávaním (
/
) a Prehrávaním ( ).
• Nahrané videá a fotografie sú zobrazené v náhľade indexu miniatúr. Podľa predchádzajúceho režimu nahrávania budú nahrané videá a
fotografie uložené v náhľade indexu miniatúr jednotlivo. Po prepnutí na režim prehrávania po nahrávaní v režime nahrávania videa, sa
objaví index miniatúr videa. Po prepnutí na režim prehrávania po nahrávaní v režime snímania fotografií, sa objaví index miniatúr fotografií.
Ako zmeniť režimy prevádzky
Medzi video a foto náhľadom miniatúr môžete jednoducho prepínať pomocou ovládača transfokácie.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
<Režim nahrávania>
Normal View
0:00:55
Photo
40
Možnosť viacnásobného pohľadu poskytuje triedenie miniatúr
nahraných videí a fotografií rôznymi možnosťami zobrazenia
(nahrávka, dátum nahrania). strana 67
1/10
Move
Play
<Režim prehrávania videa>
Normal View
100-0001
Video
Move
1/10
Full View
<Režim prehrávania fotografií>
Základné prehrávanie
PREHRÁVANIE VIDEÍ
Nahrané videá môžete prehrávať v náhľade
indexu miniatúr. Rýchlo nájdite svoje video a
priamo si ho prehrajte.
•
•
1.
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime (
) prehrávania videa.
Požadované video môžete pomocou náhľadu indexu miniatúr nájsť.
Otvorením LCD obrazovky a
stlačením tlačidla napájania ( ) )
videokameru zapnete. strana 23
• Nastavte príslušné pamäťové
zariadenie (iba pre SMX-F53/54).
strana 30
(Ak chcete nahrávať na
pamäťovú kartu, vložte ju.)
Normal View
0:00:55
1/10
Move
Photo
Play
4.
Pomocou páky ovládania (Hore/Dole/Doľava/Doprava) vyberte požadované
videá a potom stlačte tlačidlo OK.
• Ak nastavíte zobrazenie dátumu/času pred prehrávaním videa, nakrátko
(asi na sekundu) sa zobrazí dátum/čas a potom sa spustí prehrávanie
vybraného videa.
• Na 3 sekundy sa zobrazí ponuka skratiek pre prehrávanie.
• Vybrané video sa prehráva podľa nastavenia Možností prehrávania.
strana 68
• Doba načítavania videa, ktoré chcete prehrávať, môže byť dlhá, záleží od
rozlíšenia videa.
Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Ak tak urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
0:00:00/0:00:55
2.
3.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte
režim prehrávania.
• Objaví sa obrazovka indexu
miniatúr. Miniatúra naposledy
vytvoreného alebo prehrávaného
súboru je zvýraznená.
•
•
Multi View
100-0001
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa.
• Medzi video a foto náhľadom miniatúr môžete jednoducho
prepínať pomocou ovládača transfokácie.
• Na obrazovke sa zobrazí doba prehrávania vybraného súboru a
pohyblivé miniatúry.
•
•
•
•
•
Doba načítavania videa, ktoré chcete prehrávať, môže byť dlhá, záleží
od rozlíšenia videa.
Súbory s videom sa na videokamere s pamäťou nemusia dať prehrávať
v nasledovných prípadoch:
- Upravované alebo premenované súbory na počítači
- Súbory s videom nahrané na inom zariadení ako na tejto
videokamere s pamäťou
- Súbory s videom vo formáte, ktorý táto videokamera s pamäťou nepodporuje
Ak je k videokamere s pamäťou pripojený kábel Audio/Video,
zabudovaný reproduktor sa automaticky vypne. (Po pripojení k externým
zariadeniam nastavte hlasitosť na pripojenom externom zariadení.)
Video sa dá prehrať i na televízore, pripojením videokamery s pamäťou k
televízoru. strany 92, 97
Nahrané filmy alebo fotografie môžete odosielať na YouTube, Flickr
alebo Facebook pomocou softvéru Intelli-studio. strana 100
Pre rôzne funkcie dostupné počas prehrávania pozrite „možnosti
prehrávania“. strany 66~77
Funkcia Quick View slúži na zobrazenie naposledy nahraného videa
alebo naposledy vyfotografovanej snímky. strana 37
41
Základné prehrávanie
Prehrávanie snímka po snímke ( / )
Rôzne možnosti prehrávania
• V pozastavenom režime použite na prehrávanie dopredu alebo
dozadu páku ovládania (Doľava/Doprava).
- Pre pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo OK.
Pozastavené prehrávanie
(pauza) (/ )
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo OK.
- Pre pokračovanie v normálnom
prehrávaní stlačte tlačidlo OK
opätovne.
Spomalené prehrávanie ( / )
0:00:00/0:00:55
Vyhľadávanie prehrávania
(
/
)
• Počas prehrávania posuňte a podržte
páku ovládania (Doprava) pre
Multi View
100-0001
vyhľadávanie dopredu, alebo doľava
pre vyhľadávanie dozadu.
0:00:10/0:00:55
• Opakovaným posúvaním páky
ovládania (Doľava/Doprava)
zvyšujete rýchlosť vyhľadávania v
každom smere.
- Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie
100-0001
prehrávania dozadu):
x2 x4 x8 x16
- Rýchlosť FPS (Vyhľadávanie prehrávania dopredu):
x2 x4 x8 x16
• Pre pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo OK.
Preskočené prehrávanie ( / )
42
• Počas prehrávania posuňte páku ovládania (Doprava) a určite bod
spustenia ďalšieho súboru. Opakovaným posunutím páky
ovládania (Doprava) preskočíte súbory smerom dopredu.
• Počas prehrávania posuňte páku ovládania (Doľava) a určite
bod spustenia aktuálneho súboru. Opakovaným posunutím páky
ovládania (Doľava) preskočíte súbory smerom dozadu.
• Posunutím páky ovládania (Doľava) do 3 sekúnd od bodu
spustenia preskočíte na prvý obraz pred-chádzajúceho súboru.
• Ak počas pauzy podržíte páku ovládania (Doľava/Doprava), znížite
rýchlosť prehrávania.
• Ak počas prehrávania v spomalenom režime posuniete páku
ovládania (Doľava/Doprava), zmeníte rýchlosť prehrávania.
- Rýchlosť pomalého prehrávania dopredu:
x1/2 x1/4 x1/8 x1/16
- Pomalé prehrávanie dozadu rýchlosť:
x1/2 x1/4 x1/8 x1/16
- Pre pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo OK.
• Pri pomalom prehrávaní sa neprehráva nahraný zvuk.
Nastavenie hlasitosti
Posunutím páky ovládania (Hore/
Dole) zvyšujete alebo znižujete
hlasitosť.
• Panel hlasitosti zmizne po 3 ~ 4
sekundách.
• Nahraný zvuk počujete zo
zabudovaného reproduktora.
• Stupeň hlasitosti môžete nastaviť
kamkoľvek medzi 0 a 10.
(Ak počas prehrávania LCD monitor
zatvoríte, zvuk z reproduktoru sa
vypne.)
0:00:00/0:00:55
Multi View
100-0001
0:00:00/0:00:55
100-0001
Základné prehrávanie
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ
Nahrané fotografie si môžete
pozerať pomocou rôznych činností
prehrávania.
•
•
1.
2.
3.
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime (
) prehrávania fotografií.
Požadované fotografie môžete nájsť a prezerať si ich pomocou
náhľadu indexu miniatúr.
Otvorením LCD obrazovky a
stlačením tlačidla napájania ( )
videokameru zapnete. strana 23
• Nastavte príslušné pamäťové
zariadenie (iba pre
SMX-F53/54). strana 30
(Ak chcete nahrávať na
pamäťovú kartu, vložte ju.)
Normal View
100-0001
1/10
4.
Pomocou páku ovládania (Hore/Dole/Doľava/Doprava)
vyberte požadované fotografie a potom stlačte tlačidlo OK.
• Na chvíľu sa zobrazí ponuka skratky pre prehrávanie.
• Ak si chcete pozrieť predchádzajúcu/ďalšiu fotografiu,
posuňte páku ovládania (Doľava/Doprava).
• Ak sa chcete vrátiť do režimu náhľadu indexu miniatúr,
pohnite ovládačom transfokácie.
•
Video
Move
Full View
•
1/10
1/10
1.6M
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte
Režim prehrávania.
• Objaví sa obrazovka
indexu miniatúr. Miniatúra
naposledy vytvoreného alebo
prehrávaného súboru je zvýraznená.
100-0001
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr fotografií.
• Medzi video a foto náhľadom miniatúr môžete jednoducho
prepínať pomocou ovládača transfokácie.
•
•
Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Ak tak urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
Vaša videokamera nemusí prehrávať nasledovné súbory s
fotografiami normálne:
- Fotografia nahraná na iných zariadeniach.
- Fotografia s formátom súboru, ktorý na tejto videokamere nie je
podporovaný (nevyhovuje štandardu DCF).
Doba načítavania sa môže líšiť podľa veľkosti a kvality vybranej
fotografie.
Funkcia rýchleho prezerania slúži na zobrazenie naposledy
vyfotografovanej snímky. strana 37
43
Možnosti nahrávania
ZMENA NASTAVENÍ PONUKY
Kvôli prispôsobeniu videokamery s pamäťou
môžete zmeniť nastavenia ponuky.Táto kapitola
využíva ako príklad funkciu „Aperture (Expozícia)“
v režime nahrávania.
Používanie tlačidla MENU
1.
Otvorením LCD obrazovky a
stlačením tlačidla napájania (
videokameru zapnete.
5.
Posuňte páku ovládania (Hore/Dole/OK) a vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky.
• V závislosti od vybratého režimu sa niektoré položky
nebudú musieť dať vybrať a zmeniť.
• Nastavte hodnotu vybranej položky ponuky. Napríklad,
hodnotu clony nastavte pohybom pákového ovládača
(Doľava/Doprava/OK).
6.
Po ukončení nastavení stlačte tlačidlo MENU a opustite
ponuku.
STBY 0:00:00 [475Min]
)
Aperture
Auto
2.
3.
4.
44
Stlačením tlačidla MODE vyberte
režim nahrávania (
/
).
Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa obrazovka s
ponukou.
Manual
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
•
Aperture
Auto
Posuňte páku ovládania (Doľava/
Doprava) a vyberte „Aperture
(Expozícia)“.
• Pre návrat k normálnej
obrazovke stlačte tlačidlo MENU.
Manual
Exit
•
•
Počas nastavovania ponuky sú niektoré položky stlmené a nedajú
sa vybrať súčasne. Informácie o ponukách, ktoré nie sú dostupné
nájdete v kapitole Riešenie problémov. strana 111
Od ďalšej strany sú popísané základné pokyny, ktoré pomôžu
používateľom jednoducho nastavovať každú ponuku. Pokyny sa
môžu v závislosti od vybranej položky ponuky líšiť.
Do ponuky skratiek môžete tiež vstúpiť pomocou tlačidla OK.
strany 26~27
Možnosti nahrávania
POLOŽKY PONUKY
• Dostupné položky v ponuke sa podľa prevádzkového režimu líšia.
• Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
M : Dostupné
Položky ponuky nahrávania
Položky
Režim nahrávania (
/
)
Východisková hodnota
Strana
iSCENE
M
Auto
46
Video Resolution (Rozlíšenie videa)
M
TV Fine (Kvalit.)
47
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie)
M
1696x960 (16:9)
48
16:9 Wide
M
On (Zapnúť)
48
White Balance (Vyváženie bielej)
M
Auto
49
Aperture
M
Auto
51
Shutter Speed
M
Auto
52
EV
M
0
54
C.Nite
M
Auto
55
Focus (Zaostrenie)
M
Auto
56
Anti-Shake (HDIS) (Stabilizz (HDIS).)
M
Off (Vypnúť)
58
Digital Effect (Digitálny efekt)
M
OffOff (Vypnúť)
59
Fader (Stmievač)
M
OffOff (Vypnúť)
60
Wind Cut (Stlmenie šumu)
M
Off (Vypnúť)
61
Zoom Type (Typ transfokácie)
M
Intelli-Zoom (Transfokácia-Intelli)
62
Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
M
Off (Vypnúť)
63
Guideline (Vodítko)
M
Off (Vypnúť)
65
Settings (Nastavenie)
M
-
78
Položky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
45
Možnosti nahrávania
iSCENE
Položky Podponuky
Táto videokamera automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky a
clony v súlade s jasnosťou predmetu pre optimálne nahrávanie.
Taktiež môžete špecifikovať jeden z niekoľkých režimov podľa
stavu predmetu, prostredia nahrávania alebo účelu filmovania.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „iSCENE“.
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
).
Auto
(Automaticky)
Sports (športy)
iSCENE
Auto
2.
/
Položka
Sports
Portrait
(Portrét)
Portrait
Exit
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Spotlight
(Bodové svetlo)
Beach (pláž)
Snow (Sneh)
High Speed
(Vysoká
rýchlosť)
Food (Jedlo)
Waterfall
(Vodopád)
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Obsah
Automatické vyváženie objektu a pozadia
pre optimálne nahrávanie. Rýchlosť
závierky sa podľa scény automaticky
mení od 1/50 do 1/250 za sekundu.
Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúcich
predmetov, ako napríklad pri golfe
alebo tenise.
Pri nahrávaní nehybných, alebo
pomaličky sa pohybujúcich predmetov,
ako napríklad osoba alebo scenéria.
Pri nahrávaní predmetov pri silných
podmienkach osvetlenia. Napríklad
bodové svetlá na pódiu divadla.
Tam,kde je intenzívny odraz
svetla,napr. pláž.
Tam,kde je intenzívny odraz
svetla,napr. zjazdovka.
-
Redukuje rozmazanie rýchlo sa
pohybujúcich predmetov.
Nahrávanie blízkych predmetov s
vysokou saturáciou.
V podmienkach, ako je vodopád alebo
fontána.
V ponuke skratiek sa dá nastaviť aj
iSCENE.strany 26~27
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Sports
Recording people or objects in
motion.
Exit
46
Move
Select
Možnosti nahrávania
Vhodné rozlíšenie
VIDEO RESOLUTION (Rozlíšenie videa)
Pri videu, ktoré budete zaznamenávať, môžete vybrať rozlíšenie.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24a
/
PC
).
Web
„Web Fine“
„Web Normal“
Mobile
1.
Stlačte tlačidlo MENU. páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Video Resolution“ (Rozlíšenie
Videa).
„TV Super Fine“
STBY 0:00:00 [475Min]
Normal TV
SCENE
Video Resolution
„TV Fine“
„TV Normal“
TV Super Fine
TV Fine
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
TV Normal
•
Exit
•
•
Položky Podponuky
Položka
TV Super Fine
(Vysokokvalit.)
TV Fine (Kvalit.)
TV Normal
(Normálne)
Web Fine
(Web Kvalit.)
Web normal
(Web normálne)
Obsah
Nahráva video vo vysokokvalitnej
kvalite obrazu s rozlíšením 720 x
576(50i).
Nahráva video v dobrej kvalite
obrazu s rozlíšením 720 x 576(50i).
Nahráva video v normálnej kvalite
obrazu s rozlíšením 720 x 576(50i).
Nahráva video v dobrej kvalite
obrazu s rozlíšením 640 x 480(25p).
Podporuje sledovanie na počítači s
optimálnym rozlíšením.
Nahráva video v normálnej kvalite
obrazu s rozlíšením 640 x 480(25p).
Podporuje sledovanie na počítači s
optimálnym rozlíšením
Scénu môžete nahrávať v štyroch úrovniach rozlíšenia: „TV Super Fine“
(Vysokokvalit.), „TV Fine“ (Kvalit.), „TV Normal“ (Normálne), „Web
Fine“ (Web Kvalit.) alebo „Web normal“ (Web normálne). Čím vyššie
je však rozlíšenie, tým viac je potrebnej pamäte.
Doba nahrávania záleží od kvality videa, ktoré chcete nahrávať. strana 34
Nastavenia rozlíšenia videa „Web Fine“ (Web kvalitne) a „Web normal“
(Web normálne) nahrávajú video s pomerom strán 4:3 aj vtedy, ak sú
nastavené na 16:9.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
47
Možnosti nahrávania
PHOTO RESOLUTION (Rozlíšenie fotografie)
16:9 WIDE
Pri fotografiách, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť rozlíšenie.
Môžte si vybrať požadovaný pomer strán LCD displeja pre
nahrávanie i prehrávanie (pomer strán 16:9 širokouhlý/4:3).
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
/
).
Stlačte tlačidlo MENU. páky
STBY 0:00:00 [475Min]
ovládania (Doľava/Doprava)
Photo Resolution
„Photo Resolution“ (Rozlíš.
1696X960(16:9)
Fotografie).
848X480(16:9)
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
Exit
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
1.6M
2.
3.
0.4M
3.
Položky Podponuky
Položka
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
1696x960 (16:9)
Nahráva v rozlíšení 1696x960.
1.6M
848x480 (16:9)
Nahráva v rozlíšení 848x480.
0.4M
1600x1200 (4:3)
Nahráva v rozlíšení 1600x1200.
800x600 (4:3)
•
•
•
•
48
•
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „16:9 Wide“.
).
STBY 0:00:00 [475Min]
16:9 Wide
Off
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
16:9 Wide
Off
On
Exit
Položky podponuky
Položka
Nahráva v rozlíšení 800x600.
Fotografie nahrané na vašej videokamere sa nemusia zobraziť na
inom zariadení, ak nepodporuje vysoké rozlíšenie.
Pre úpravy fotografií platí, že s vyšším rozlíšením rastie aj kvalita
obrazu.
Množstvo nahrávateľných obrazov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania. strana 34
Fotografie s vysokým rozlíšením používajú viac pamäte ako
fotografie s nižším rozlíšením. Ak vyberiete vyššie rozlíšenie,
zostane vám v pamäti menej miesta na uloženie fotografií.
Položky podponuky rozlíšenia fotografie sa môžu líšiť podľa výberu
funkcie 16:9 Wide.
/
Off (Vypnúť)
On (Zapnúť)
•
•
Obsah
Deaktivuje funkciu. Zobrazí obraz v
pomere strán 4:3.Týmto výberom budete
používať na obrazovke štandardný
pomer strán zobrazenia 4:3.
Nahrávanie a prezeranie v pomere strán
16:9.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
-
Pred nahrávaním nastavte najskôr pomer strán. Východiskové
nastavenie je „16:9 Wide : on.“ (16:9 Wide : Zapnúť).
Nastavenia rozlíšenia videa „Web Fine“ (Web kvalitne) a „Web
normal“ (Web normálne) nahrávajú video s pomerom strán 4:3aj
vtedy, ak sú nastavené na 16:9.
Možnosti nahrávania
WHITE BALANCE (Vyváženie bielej)
Položky podponuky
Táto videokamera s pamäťou automaticky nastaví farbu predmetu.
V závislosti od predmetu a podmienok osvetlenia môžete nahrávať
v prírodných farbách.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU.
páky ovládania (Doľava/Doprava)
„White Balance“ (Vyváženie
Bielej).
STBY 0:00:00 [475Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
White Balance
3.
/
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Auto
Položka
).
Auto
(Automaticky)
Daylight
(Denné svetlo)
Cloudy
(Zamračené)
Fluorescent
(Fluorescentné)
Tungsten
(Wolfrám)
Custom WB
(Vlastné VB)
Obsah
Automaticky riadi vyváženie
bielej farby, záleží od podmienok
nahrávania.
Vyváženie bielej farby bude podľa
podmienok osvetlenia vonku.
Nahrávanie v tieni alebo v
zamračenom počasí.
Nahrávanie pri fluorescentnom
osvetlení.
Nahrávanie pod halogénovými
lampami a silnom svetle.
Vyváženie bielej farby môžete
ručne nastaviť podľa zdroja
osvetlenia alebo situácie.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Daylight
Cloudy
Exit
49
Možnosti nahrávania
Manuálne nastavenie vyváženia bielej
1.
Vyberte „Custom WB“ (Vlastné VB).
• Zobrazí sa indikátor (
)a
odkaz „Set White Balance“
(Nastavenie Vyváženia Bielej.).
Hrubý biely
papierr
0:0
Y
0:0
0 [47
STB
Wh
2.
•
ite
Ba
lan
in]
5M 9999
Set
Snímka biely predmet, ako napr.
kúsok papiera tak, aby vyplnil
obrazovku.Použite predmet, ktorý
nie je priehľadný.
• Ak nie je objekt, ktorý vypĺňa
obrazovku zaostrený, opravte
zaostrenie pomocou „Manual
Focus“ (Manuál. zaostr.).
strana 56
•
Set
t
Exi
•
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Set White Balance.
Exit
Set
3.
Stlačte tlačidlo OK.
• Nastavenie vyváženia bielej sa aplikuje a zobrazí sa
indikátor (
).
4.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Pochopenie Vyváženie Bielej:
Vyváženie bielej (WB) je proces odstraňovania nerealistických
farebných nádychov, takže objekty, ktorý sa na osobe javia
ako biele, sú na vašej fotografii prevedené ako biele. Správne
vyváženie bielej musí brať do úvahy „teplotu farby“ zdroja
svetla, ktorá sa vzťahuje relatívne teplého alebo chladného
bieleho svetla.
50
•
M
1.6
ce.
•
•
Predmet môžete nahrávať pri rôznych podmienkach osvetlenia
vo vnútri (prirodzené, žiarivka, sviečka, atď.). Pretože je teplota
farby rôzna, záleží od zdroja osvetlenia, tón predmetu sa bude od
nastavení vyváženia bielej líšiť. Túto funkciu môžete použiť kvôli
prirodzenejšiemu výsledku.
Pri nastavovaní vyváženia bielej farby manuálne musí byť
predmet, ktorý vyplní obrazovku biely, v opačnom prípade nemusí
videokamera rozoznať príslušnú hodnotu nastavenia.
Nastavené nastavenie sa zachová, až kým nenastavíte vyváženie
bielej opätovne.
Za normálnych podmienok v exteriéroch je možné, že dosiahnete
lepšie výsledky pomocou nastavenia „Auto“ (Automaticky).
Kvôli jasnému a presnému nastaveniu zrušte funkciu digitálnej
transfokácie.
Pri zmene svetelných podmienok nastavte vyváženie bielej znovu.
Možnosti nahrávania
Manuálne nastavenie clony:
APERTURE (Clona)
Videokamera nastavuje clonu automaticky, záleží od predmetu
a podmienok nahrávania. Clonu tiež môžete nastaviť manuálne,
podľa vlastných požiadaviek.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Aperture“ (Expozícia).
/
).
STBY 0:00:00 [475Min]
Aperture
Auto
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Manual
Exit
1.
Vyberte „Manual (Manuálne)“.
2.
Hodnotu expozície nastavte
pomocou páky ovládania
(Doľava/Doprava).
• Svoj výber potvrďte stlačením
tlačidla OK.
• Hodnotu expozície môžete nastaviť
v rozsahu „F1.8“ až„ F22.“
• Ak clonu nastavíte na
manuálne, čím bude vyššia
clona, tým tmavší bude
nahrávaný obraz.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Manual Aperture
F5.6
Exit
Adjust
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
F5.6
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Aperture
Pochopenie Clony
Auto
Manual
Exit
Položky podponuky
Položka
Auto
(Automaticky)
Manual
(Manuálne)
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Nastavuje hodnotu clony
automaticky.
-
Nastavuje hodnotu clony manuálne.
FX.X
Zastavenie clony môžete nastaviť na ovládanie množstva
svetla dosahujúceho snímač obrazu.
Hodnotu clony musíte nastaviť v nasledovných prípadoch:
• Pri natáčaní pomocou spätného osvetlenia alebo ak je
pozadie príliš jasné.
• Pri natáčaní odrážajúceho sa prírodného pozadia, ako napr.
na pláži alebo pri lyžovaní.
• Keď je pozadie príliš tmavé (napríklad nočná scéna).
51
Možnosti nahrávania
Manuálne nastavenie závierky:
SHUTTER SPEED (Rýchlosť závierky)
Videokamera automaticky nastaví rýchlosť závierky podľa jasu
predmetu. Rýchlosť závierky môžete tiež nastaviť manuálne podľa
podmienok scény.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava)
„Shutter Speed“ (Rýchlosť
Závierky).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole), a tlačidla OK.
/
).
STBY 0:00:00 [475Min]
Shutter Speed
Auto
Manual
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Shutter Speed
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Auto
Manual
Exit
Položky podponuky
Položka
Obsah
Auto
(Automaticky)
Videokamera s pamäťou automaticky
nastaví správnu hodnotu otvoru.
Rýchlosť závierky môžete nastaviť
na hodnoty 1/50, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000 alebo 1/10000.
Manual
(Manuálne)
52
Displej s
obrazovkovými
informáciami
1/XXX
STBY 0:00:00 [475Min]
1.
Vyberte „Manual (Manuálne)“.
2.
Hodnotu rýchlosti závierky nastavte
pomocou páky ovládania (Doľava/ Manual Shutter
1/500
Doprava).
Exit
Adjust
OK
• Požadovanú rýchlosť závierky
potvrďte stlačením tlačidla OK.
• Hodnota rýchlosti závierky môže byť nastavená medzi
1/50 – 1/10000.
• Ak chcete zachytiť rýchly pohyb objektu, nastavte hodnotu
závierky na rýchlu. Ak chcete pridať celkový dojem rýchleho
pohybu, nastavte hodnotu závierky na pomalú.
9999
1.6M
Možnosti nahrávania
Odporúčané rýchlosti závierky pri nahrávaní:
rýchlosť závierky
podmienky
1/50
Rýchlosť závierky je nastavená na 1/50 sekundy. Čierne pásy, ktoré sa zvyčajne vyskytnú pri snímaní televíznej obrazovky
sa zúžia.
1/120
Rýchlosť závierky je nastavená na 1/120 sekundy. Halové športy, napríklad basketbal. Blikanie, ktoré sa vyskytne pri
snímaní pod žiarivkovým alebo neónovým svetlom je redukované.
1/250, 1/500, 1/1000
1/2000, 1/4000, 1/10000
Pohybujúce sa vozidlá, vlaky alebo iné rýchlo sa pohybujúce objekty, napríklad horská dráha.
Exteriérové športy, napríklad golf alebo tenis.
Nemierte do slnka. Ak tak urobíte, mohlo by to spôsobiť poruchu videokamery. Obrázky slnka snímajte iba pri nízkej intenzite svetla, ako napr. za šera.
•
•
Pri vyššej rýchlosti uzávierky nemusí obraz vyzerať plynulo.
Na snímanie rýchle pohybujúceho sa objektu vám odporúčame vyššiu rýchlosť uzávierky. Nezabudnite, že vyššia rýchlosť závierky produkuje tmavší
obraz. Ako sa rýchlosť závierky zrýchľuje, snímač akceptuje menej svetla.
53
Možnosti nahrávania
EV (Hodnota expozície)
Pochopenie EV (Hodnota expozície)
Videokamera zvyčajne nastavuje expozíciu automaticky.
Expozíciu môžete nastaviť aj ručne, v závislosti od podmienok
nahrávania.
Hodnota expozície je celkové množstvo svetla umožneného
vstúpiť do fotografického média (fotografický film alebo snímač
obrazu) tiež počas procesu snímania fotografií alebo videa.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky ovládania (Doľava/
Doprava) „EV“.
/
).
Manuálnu expozíciu vám odporúčame v situáciách
uvedených nižšie:
• Pri natáčaní pomocou spätného osvetlenia alebo ak je pozadie
príliš jasné.
• Pri natáčaní odrážajúceho sa prírodného pozadia, ako napr. na
pláži alebo pri lyžovaní.
• Keď je pozadie príliš tmavé, alebo je predmet príliš jasný.
STBY 0:00:00 [475Min]
EV
Adjust
2.
3.
Stlačte tlačidlo OK.
Exit
Posuňte páku ovládania (Doľava/
Doprava) a expozíciu nastavte
STBY 0:00:00 [475Min]
počas sledovania obrazu na LCD
9999
obrazovke.
• Hodnotu expozície môžete
nastaviť v rozsahu „-2.0“ až
EV
„+2.0“.
0
• Ak nastavíte expozíciu na
manuálne nastavenie, expozícia sa zvýši a nahraný obrázok
bude jasnejší.
1.6M
4.
54
Svoj výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
• Nastavenie hodnoty expozície bude aplikované a zobrazí
sa indikátor (
) a hodnota nastavenia.
• Ak chcete zrušiť hodnotu závierky manuálne, vyberte v
kroku 3 hodnotu „0“.
•
•
Expozíciu tiež môžete nastaviť v ponuke skratiek. strana 26
Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení podľa hodnoty EV.
Možnosti nahrávania
C.Nite
Položky podponuky
Môžete nasnímať predmet spomalene ovládaním rýchlosti
uzávierky alebo nahrávať jasnejší obraz na tmavých miestach bez
toho, aby ste obetovali kvalitu farieb.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky ovládania (Doľava/
Doprava) „C.Nite“.
/
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
STBY 0:00:00 [475Min]
C.Nite
Auto
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
1/25
1/13
Obsah
Deaktivuje funkciu.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Videokamera s pamäťou automaticky
nastaví jas obrazu.
Nahrá jasnejší obraz predĺžením rozsahu
nízkej rýchlosti na 1/25.
Nahrá jasnejší obraz zafixovaním rýchlosti
uzávierky na 1/13 v tmavých oblastiach.
1/25
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
Off
(Vypnúť)
Auto
Off
2.
).
Položka
C.Nite
Pri používaní funkcie C. Nite budú zábery pripomínať efekt
spomaleného filmu. Okrem toho prebieha nastavovanie zaostrovania
pomaly a na monitore sa môžu objaviť biele bodky – nejde o závadu.
Off
Auto
1/25
Exit
55
Možnosti nahrávania
Face detection (Detekcia tváre)
FOCUS (Zaostrenie)
Videokamera zvyčajne zaostrí na predmet automaticky
(automatické zaostrenie). Keď je videokamera zapnutá,
automatické zaostrenie bude nastavené vždy. Zaostrenie predmetu
môžete nastaviť aj ručne, záleží od podmienok nahrávania.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky ovládania (Doľava/
Doprava) „Focus“
(Zaostrenie).
/
).
0:00:00 [475Min]
[475Min]
STBY 0:00:00
STBY
Focus
3.
•
Manual
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
•
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Auto
Face Detection
•
Manual
Položky podponuky
Auto
Face
Detection
(Detekcia
tváre)
56
Manual
(Manuálne)
•
Focus
Exit
Položka
1.6M
Auto
Face Detection
2.
Detekuje a rozoznáva tvary
STBY 0:00:00 [475Min]
podobné tvári a automaticky nastaví
9999
zaostrenie, farbu a expozíciu. Taktiež
nastavuje podmienky nahrávania
optimalizované na detekovanú tvár.
• Posunutím páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte „Face Detection“
(Detekcia tváre) a potom stlačte tlačidlo OK.
- Detekuje tvár a zobrazí na nej rám. Obraz detekovanej tváre
je optimalizovaný automaticky.
Obsah
Vo väčšine situácií je výhodnejšie použiť
funkciu automatického zaostrovania, pretože
umožňuje koncentrovať sa na kreatívnu
stránku nahrávania.
Pri optimálnych podmienkach nahráva s
automatickým rozpoznaním tváre.
V určitých podmienkach, v ktorých je
automatické zaostrovanie obtiažne alebo
nespoľahlivé, budete musieť použiť ručné
zaostrovanie.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Indikátory detekcie tváre (
) a rám detekcie tváre (
) sa
nenahrajú.
Zarámovanie tváre osoby počas nastavenia detekcie tváre nastaví
zaostrenie a expozíciu na optimálne hodnoty automaticky.
V závislosti od podmienok nahrávania nemusí fungovať
rozpoznanie tváre. Rámik s rozpoznaním tváre sa môže napríklad
objaviť, keď zameriavate tvar podobný tvári, aj keď predmetom nie
je ľudská tvár. Ak sa tak stane, funkciu rozpoznania tváre vypnite.
Funkcia Detekcia tváre nebude fungovať pri zarámovaní boku
tváre osoby alebo pri nedostatočnom osvetlení. Musíte byť otočený
spredu alebo zabezpečiť dostatočné osvetlenie.
Možnosti nahrávania
Zaostrenie na vzdialenejší predmet
Manuálne zaostrovanie počas nahrávania:
Táto videokamera automaticky zaostruje na predmet, ktorý sa
nachádza blízko až do nekonečna. Správne zostrenie však
nemusí byť dosiahnuté, záleží od podmienok nahrávania. V takom
prípade použite režim manuálneho zaostrenia.
1.
2.
Posunutím páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte „Manual Focus“
(Enfoque manual).
• Zobrazí sa indikátor
manuálneho nastavenia
zaostrenia.
Na bližší predmet zaostríte posunutím páky ovládania (Doprava).
• Bližšia alebo vzdialenejšia ikona (
/ ) sa zobrazí medzi
indikátormi, keď nastavenie zaostrenia dosiahne koniec.
• Nastavená hodnota bude aplikovaná hneď, ako posuniete
tlačidlo ovládania (Doľava/Doprava) na nastavenie zaostrenia.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Manuálne zaostrovanie vám odporúčame v nasledovných
situáciách:
Manual Focus
Posunutím páky ovládania
(Doľava/Doprava) vyberte požadovaný indikátor a nastavte
rýchlosť závierky, potom stlačte tlačidlo OK.
• Manuálne nastavenie zaostrenia sa aplikuje a zobrazí sa
indikátor ( ).
Zaostrenie na bližší predmet
Na bližší predmet zaostríte posunutím páky ovládania (Doľava).
•
•
•
•
•
•
•
•
Predmet je tmavý.
Keď je pozadie príliš jasné.
Objekt za oknom, ktoré je špinavé alebo mokré.
Objekt s hustými horizontálnymi alebo šikmými pásmi.
Vzdialený subjekt za vedľajším drôteným plotom.
Steny, atmosféra a ostatné objekty s nízkym kontrastom.
Vyžaruje silné svetlo alebo objekt s odrazom.
Zaostrenie na objekt blízko hranice rámu.
•
•
•
•
<Bližší predmet > <Vzdialenejší predmet >
Pomocou tlačidla skratiek môžete jednoducho nastaviť zaostrenie.
strany 26~27
Manuálne zaostrenie zaostruje na bod v zarámovanej scéne, zatiaľ
čo zaostrovanie zaostruje automaticky na stred oblasti.
Ak chcete zachytiť požadovaný cieľ, použite pred manuálnym
nastavením zaostrenia funkciu transfokácie. Ak použijete funkciu
transfokácie po manuálnom zaostrení, je potrebné zaostriť
opätovne.
Pred manuálnym zaostrením skontrolujte, či je Digitálna
transfokácia vypnutá. Keď je „Zoom Type“ (Typ transfokácie)
nastavený na „Digital Zoom“ (Digitálna transfokácia) manuálna
transfokácia nebude zaostrovať presne. Digitálnu transfokáciu
vypnite. strana 62
57
Možnosti nahrávania
ANTI-SHAKE(HDIS)
Funkciu Anti-Shake (HDIS) používajte na kompenzáciu
nestabilných obrazov, spôsobených trasením videokamery.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU. páky
ovládania (Doľava/Doprava)
„Anti-Shake (HDIS)“
(Protiotras(HDIS)).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
/
).
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Anti-Shake(HDIS)
•
Off
On
•
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Anti-Shake(HDIS)
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Off
On
Exit
Položky podponuky
Položka
58
Tip Funkciu Anti-Shake (Stab. obrazu) používajte v nasledovných
prípadoch:
• Nahrávanie pri častom používaní transfokácie.
• Nahrávaní malého objektu v malej vzdialenosti.
• Nahrávaní počas chôdze alebo pohybu.
• Nahrávaní cez okno, zvnútra vozidla.
Obsah
Off (Vyp.)
Vypne funkciu.
On (Zap.)
Funkcia Anti-Shake (HDIS) (Stab. obrazu
(HDIS)) umožňuje predísť traseniu
videokamery.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Režim SMART AUTO automaticky nastaví „Anti-Shake“ (HDIS) na
„On“ (Zap.).
Drsné otrasy videokamery nebudú úplne opravené, aj keď je
nastavené „Anti-Shake(HDiS): on“ (Stab. obrazu: zap.).
Videokameru držte pevne obomi rukami.
Keď je táto funkcia nastavená na „On“ (Zap.), aktuálny pohyb
predmetu a pohyb zobrazený na obrazovke môže byť mierne
odlišný.
Pri nahrávaní na tmavých miestach s veľkým zväčšením, zatiaľ čo
je táto funkcia nastavená na „On“ (Zap.), môžete vidieť paobrazy.
V takom prípade vám odporúčame použiť statív (nie je súčasťou
dodávky) a prepnúť funkciu „Anti-Shake“ (HDiS) (Stab. obrazu)
na „Off“ (Vyp.).
Možnosti nahrávania
DIGITAL EFFECT (Digitálny efekt)
Funkcia digitálneho efektu vám umožňuje nahrávať v kreatívnom
štýle.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Digital Effect“ (Digitálny Efekt).
/
).
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Emboss (Reliéf) ( )
Tento režim vytvorí 3D efekt (reliéf).
Mosaic (Mozaika) ( )
Na obrázku sa zobrazí mozaika.
Digital Effect
Off
2.
Art (Umenie) ( )
Obrázku pridáva umelecký efekt.
BLK&WHT
Sepia
Exit
Mirror (Zrkadlo) ( )
Tento režim oreže obrázok na polovicu a v
druhej polovici vytvorí zrkadlový obraz.
Pastel ( )
Tento režim vytvorí bledý pastelový efekt.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Príklady 10 možností digitálneho efektu
Off (Vypnúť)
Deaktivuje funkciu.
Cosmetic (Kozmetické) ( )
Tento režim pomáha retušovať nedostatky na
tvári.
Step printing (Stroboskop) ( )
Technika nahrávania obrazu v segmentoch.
BLK&WHT (Čiernobiele) ( )
Snímka sa zmení na čiernobielu.
Sepia (Sépia) ( )
Tento režim dodáva záberom červenohnedé
zafarbenie.
Negative (Negatív) ( )
Prevrátenie farieb a jasu, vytvorenie vzhľadu
negatívu.
Funkcie Mosaic (Mozaika), Step printing (Stroboskop) a
Mirror (Zrkadlo) fungujú iba v režime 4:3.
59
Možnosti nahrávania
FADER (Stmievač)
Zjasňovanie (približne 3 sekundy)
Pomocou špeciálnych efektov, napríklad zjasňovaním na
začiatku scény alebo zatmievaním na konci scény, môžete svojim
nahrávkam dodať profesionálny vzhľad.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Fader“ (Stmievač).
/
).
STBY 0:00:00 [475Min]
Stmievanie (približne 3 sekundy)
Fader
Off
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
•
•
In
Out
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Fader
Off
In
Out
Exit
Položky podponuky
Položka
Off (Vyp.)
In (rozotmieť)
Out (Stmieť)
60
in-out
(roztmievač a
stmievač)
Obsah
Deaktivuje funkciu.
Predtým, ako začnete nahrávať sa
vykoná rozotmenie.
Po ukončení nahrávania bude vykonané
zatmenie.
Rozotmenie alebo zatmenie bude
vykonané podľa toho, či začnete alebo
skončíte nahrávanie.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Táto funkcia sa po jednom použití deaktivuje.
Funkcia plynulého stmievania sa nedá použiť pre videá nahrané s
funkciou trvalého nahrávania.
Možnosti nahrávania
WIND CUT (Stlmenie šumu)
Položky podponuky
Pomocou funkcie stlmenia šumu môžete pri nahrávaní zvuku
pomocou zabudovaného mikrofónu znížiť hluk vetra.
Položka
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Wind Cut“ (Stlmenie Šumu).
/
Obsah
).
Off
(Vyp.)
On (Zap.)
STBY 0:00:00 [475Min]
Vypne funkciu.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Pri nahrávaní zvuku pomocou zabudovaného
mikrofónu znížuje zvuk vetra.
SCENE
Wind Cut
Off
2.
3.
Používanie funkcie stlmenia šumu tiež odstráni niektoré zvuky s
nízkou frekvenciou so šumením.
On
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Wind Cut
Off
On
Exit
61
Možnosti nahrávania
ZOOM TYPE (Typ transfokácie)
Položky podponuky
Videokamera s pamäťou poskytuje tri typy transfokácie: optickú,
inteligentnú a digitálnu transfokáciu pri nahrávaní videa.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Zoom Type“ (Typ Transfokácie).
/
Optical Zoom
(optická
transfokácia)
3.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
SCENE
Zoom Type
•
•
Exit
Digital Zoom
(Digitálny
zoom)
•
9999
•
1.6M
Zoom Type
•
•
•
Optical Zoom
Intelli-Zoom
Digital Zoom
Exit
Pravá strana lišty zobrazuje
zónu digitálnej transfokácie. Keď
posuniete ovládač transfokácie,
zobrazí sa lišta transfokácie.
62
K dispozícii je iba 52x optický
transfokátor.
Digital Zoom
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
intelli-Zoom
(transfokáciaintelli)
Intelli-Zoom
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
STBY 0:00:00 [475Min]
Obsah
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Optical Zoom
2.
Položka
).
Videokamera transfokuje celú šírku
snímača obrazu, aby získala väčší
rozsah transfokácie bez akéhokoľvek
zhoršenia kvality obrazu.
K dispozícii je 65 x inteligentný
transfokátor.
Po vybraní tejto možnosti sa
videokamera automaticky prepne do
digitálnej transfokácie keď približujete
za rozsah optickej alebo inteligentnej
transfokácie.
Digitálna transfokácia je možná až
do 2200 x.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
-
-
S digitálnou transfokáciou je obraz digitálne spracovaný viac, ako
pri pomere inteligentnej alebo optickej transfokácie, takže obraz
môže byť zhoršený.
Pri vyššej úrovni transfokátora sa môže kvalita obrazu zhoršovať.
Pri maximálnej transfokácii môže byť kvalita obrazu znížená.
Rozsah transfokácie sa zmení podľa pomeru strán videa.
Možnosti nahrávania
TIME LAPSE REC (Nah. s čas. omeš.)
Pomocou funkcie nahrávania v intervaloch môžete videokameru
naprogramovať na automatické nahrávanie množstva obrazov
počas istej doby, alebo počas určitého intervalu medzi každým
obrazom. Napríklad, videokamera na statíve (nie je súčasťou
dodávky), v režime nahrávania v intervaloch, môže byť nastavená
na snímanie obrazu kvitnutia kvetu, alebo na snímanie vtáka,
ktorý si stavia svoje hniezdo.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Time Lapse REC“ (Časozb.
Zázn.)
/
3.
Pomocou páky ovládaniak
(Hore/Dole) nastavte požadovaný
interval nahrávania („Sec“ (Sek.)).
5.
Stlačte tlačidlo OK a nastavenie dokončite. Ponuku opustite
stlačením tlačidla MENU.
6.
Po nastavení režimu nahrávania v intervaloch stlačte tlačidlo
Spustenia/zastavenia nahrávania.
• Nahrávanie v intervaloch sa spustí.
• Snímky sú zachytené pre každú scénu podľa celkového
vybraného času a intervalu nahrávania.
Položky podponuky
SCENE
Time Lapse REC
Položka
Obsah
Off
: 1Sec
Off
(Vyp.)
24Hr
Posunutím páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte „on (Zapnúť)“ a
potom stlačte tlačidlo OK.
• Položky intervalu nahrávania
a celková doba nahrávania sú
zobrazené.(„Sec“: sekúnd,
„Hr“: hodín)
Pomocou páky ovládania (Doľava/Doprava) sa presuňte na
ďalšie nastavenie „Hr“ (Hod.) a rovnakým spôsobom nastavte
požadovanú celkovú dobu nahrávania.
STBY 0:00:00 [475Min]
On
2.
).
4.
Deaktivuje funkciu.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Exit
•
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Time Lapse REC
1
Off
Sec
Hr
On
=
Exit
Hr
Move
Set
0:00:00 [475Min]
1 Sec /
On
(Zap.)
•
Interval nahrávania („Sec“ (Sek.)):
Obraz predmetu sa sníma podľa
nastaveného intervalu. Obrazy sú
automaticky snímané v určitých
intervaloch a sú uložené do
pamäťového zariadenia. 1 3 5 10 15 30 sekúnd
Celková doba nahrávania („Hr“ (Hod.)):
Celková doba od začiatku do ukončenia
nahrávania. 24 48 72 ∞ hodín
Hr
Time Lapse Recording
63
Možnosti nahrávania
Príklad nahrávania v intervaloch
Celková doba nahrávania
Interval nahrávania
Čas nahrávania na
pamäťové médium (video
nahrávania v intervaloch
Funkcia nahrávania v intervaloch nahráva rámy obrazu vo vopred definovanom intervale počas celkového času nahrávania, aby vytvoril
video s časovým omeškaním.
Nahrávanie v intervale je užitočné napríklad v nasledovných prípadoch:
- Kvitnúce kvety
- Vták, stavajúci si hniezdo
- Kotúľanie mrakov po oblohe
0:00:00/0:01:55
0:00:38/0:01:55
100-0001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
0:01:16/0:01:55
100-0001
0:01:54/0:01:55
100-0001
100-0001
Po ukončení nahrávania sa režim nahrávania v intervaloch deaktivuje. Ak chcete spustiť ďalšie nahrávanie v intervaloch opakujte kroky 1-5.
Nasnímanie 25 plynulých obrázkov vytvorí video o dĺžke 1 sekundy. Pretože je minimálna dĺžka videa, ktorá sa má uložiť do videokamery jedna
sekunda, interval definuje ako dlho by nahrávanie v intervaloch malo trvať. Ak napríklad nastavíte interval na „30 Sec“ (30 sek.), nahrávanie v
intervale by malo trvať minimálne 13 minút na nahranie minimálnej dĺžky videa o dĺžke 1 sekundy (25 obrázkov).
Ak chcete nahrávanie v intervaloch zastaviť, stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
Nahrávanie v intervaloch nepodporuje zvuk. (nahrávanie s vypnutým zvukom).
Keď nahrávanie videa vyplní 1.8GB pamäťového zariadenia, nový súbor nahrávania sa automaticky spustí v tomto bode.
Ak sa počas nahrávania v intervaloch vybije batéria, nahrávka sa uloží po tento bod a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Po chvíli sa
zobrazí odkaz o vybitej batérii a zariadenie sa automaticky vypne.
Ak je v pamäťovom médiu na nahrávanie v intervaloch nedostatočné miesto, zariadenie sa prepne po uložení maximálneho nahrávania do
pohotovostného režimu.
Počas nahrávania v intervaloch vám odporúčame, aby ste použili sieťový adaptér.
Keď sa spustí nahrávanie v intervaloch, bude na obrazovke blikať správa „Time Lapse Recording“ (časozberný záznam) a bude to vyzerať, akoby bol
obraz pozastavený. Je to normálna činnosť, nevyberajte z videokamery zdroj napájania ani pamäťovú kartu.
Možnosti nahrávania
GUIDELINE (Vodiaca čiara)
Položky podponuky
Videokamera poskytuje 3 typy vodiacich čiar, aby vám pomohla
nastaviť vyrovnanú kompozíciu obrazu na obrazovke.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania (
strana 24
1.
/
Položka
Obsah
Off (Vyp.)
Zruší funkciu vodiacej čiary.
Toto je základňa vodiacej čiary. Použite
to pri zaostrovaní predmetu v strede.
Toto použite pri nahrávaní predmetu
v horizontálnej alebo vertikálnej
kompozícii, alebo pri snímaní pomocou
funkcie tele makro.
Umiestnenie predmetov do obdĺžnika
Bezpečnej zóny zabezpečí, že sa
nahrajú.
).
Cross (Kríž)
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Guideline“ (Vodiaca Čiara).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Grid (Mriežka)
Guideline
Off
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Cross
Safety Zone
(Bezpečná
Zóna)
Grid
Exit
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
•
SCENE
Guideline
•
Off
Cross
Predmet umiestnite do krížika vodiacej čiary na vyváženie
kompozície obrazu.
Vodiace čiary na obrazovke sa neobjavia na aktuálne nahrávanom
obraze.
Grid
Exit
STBY 0:00:00
[475Min]
9999
1.6M
65
Možnosti prehrávania
POLOŽKY PONUKY
• Dostupné položky v ponuke sa podľa prevádzkového režimu líšia.
• Ako prehrávať video a činnosť tlačidiel nájdete na stranách 40~43.
• Detaily o položkách ponuky pri prehrávaní nájdete na strane 66~77.
● : Dostupné
✕ : Nedostupné
Položky ponuky prehrávania
Edit
(Editovať)
66
•
•
•
Položky
Prehrávania
videa (
)
Prehrávania
fotografií (
)
Východisková
hodnot
Strana
Multi View Option (Len prehľad indexu miniatúr)
●
●
Normal View
(Normálny pohľad)
67
Play Option (Možnosti prehr)
●
✕
Play All
(Prehrať všetko)
68
Smart BGM Option
●
✕
BGM 01
68
Delete
●
●
-
69
Protect (Ochrana)
●
●
-
70
Story-Board Print (Tlač scenára)
●
✕
-
71
Copy *
●
●
-
73
Divide (Rozdeliť)
●
✕
-
74
Combine (Skombinovať) (Len prehľad indexu miniatúr)
●
✕
-
75
Slide Show (Prezen.)
✕
●
-
76
Možnosti prezentácie
✕
●
-
77
File Info (Info o súbore)
●
●
-
77
Settings (Nastavenie)
●
●
-
78
Položky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch (iba pre SMX-F53/54).
Vo všeobecnosti náhľad miniatúr a zobrazenie jednej snímky uplatňujú rovnaký spôsob nastavenia funkcie, zatiaľ čo podrobné možnosti sa môžu líšiť.
Možnosti prehrávania
MULTI VIEW OPTION (Možn. viacn. sled.)
Položky podponuky
Možnosť viacnásobného pohľadu poskytuje triedenie miniatúr
nahraných videí a fotografií rôznymi možnosťami zobrazenia
•
•
1.
2.
Položka
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa alebo fotografií.
strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Multi View Option“
(Možn. Viacn. Sled.).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Obsah
•
Normal View
(Normálny
•
Pohľad)
Normal View
SMART
Multi View Option
Date View
(Prezeranie
Údajov)
Normal View
Date View
•
Miniatúry súborov s videom sú
zobrazované postupne v poradí, v
akom sú nahrávané.
Miniatúra naposledy nahraného
alebo prehrávaného súboru je
zvýraznená.
Nahrané súbory budú roztriedené
podľa dátumu nahrania v
miniatúrach.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
-
Exit
3.
Normal View
0:00:55
1/10
Páku ovládania (Hore/Dole/Doľava/Doprava) používať na
výber vybranej položky.
Táto funkcia je dostupná iba na obrazovke náhľadu indexu miniatúr.
Move
Photo
Play
<Normálny pohľad>
Date View
01/JAN/2011
1/10
0:10:31
Photo
Date
Play
<Prezeranie údajov>
67
Možnosti prehrávania
PLAY OPTION (Možnosť prehr.)
SMART BGM OPTION
Podľa vlastných požiadaviek môžete nastaviť určitý štýl
prehrávania.
Video si môžete vychutnať aj s hudbou v pozadí. Vyberte si
prehrávanie požadovanej BGM.
•
•
1.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Play Option“ (Možnosti Prehr).
•
•
1.
Normal View
SMART
Play Option
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Smart BGM Option“.
Play All
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Normal View
Smart BGM Option
BGM 01
2.
Play One
Repeat All
A
Exit
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky pomocou
páky ovládania (Hore/Dole) a
tlačidla OK.
BGM 02
BGM 03
Exit
Normal View
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Položky podponuky
SMART
Play Option
Play All
Play One
Repeat All
Položka
A
Exit
BGM 01
BGM 02
BGM 03
Slump
Položky podponuky
68
Položka
Obsah
Play All
(Prehrať všetko)
Play One
(Prehrať jedno)
Repeat All
(Zopak. všetko)
Repeat One
(Zopakovať jedno)
Prehrávanie od vybraného videa až
po posledné.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Vybrané video bude prehrané
opakovane.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
• Prehrá sa požadovaná hudba v pozadí.
•
•
Vybrané video bude prehrané.
Všetky videá budú prehrávané
opakovane.
3.
•
A
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Prehrávanie BGM 01
Prehrávanie BGM 02
Prehrávanie BGM 03
BGM 01 – 03 sa prehráva v náhodnom poradí.
Obsah
Ak je originálny zvuk videa príliš hlasný, BGM sa prirodzene zníži. V
opačnom prípade, ak je originálny zvuk videa tichý, BGM sa prirodzene
zvýši.
Ak počas prezerania videa zapnete/vypnete hudbu v pozadí, video sa
začne prehrávať od začiatku.
Ak je spustená BGM a stlačením tlačidla MENU zmeníte BGM, pozastavené
video prejde na začiatok a zostane v režime pozastavenia. Prehrávanie
spustíte stlačením tlačidla OK a potom sa spustí nová BGM.
Možnosti prehrávania
DELETE (SIL)
3.
Ak ste zvolili Vybrať súbory,
Delete
zobrazí sa obrazovka výberu.
0:00:55
1/10
Vybraný súbor sa vymaže.
a. Pomocou tlačidla Control
(Doľava/Doprava) sa presuňte
na fotografiu alebo video, ktoré
Move
Cancel
Delete
chcete vymazať.
b. Stlačením tlačidla OK označte fotografiu na vymazanie. Na
fotografii alebo videu sa zobrazí ikona odpadkového koša.
c. Opakujte kroky a) a b) pre každú fotografiu alebo video,
ktoré chcete vymazať.
d. Stlačením tlačidla Menu vymažete fotografie a videá, ktoré
ste zvolili.
e. Zobrazí sa obrazovka „Delete Selected Files?“. Pomocou
tlačidla Control vyberte Yes a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Ak ste zvolili Všetky súbory, zobrazí sa obrazovka „Delete all
photo files in card?“. Pomocou tlačidla Control vyberte Yes a
potom stlačte tlačidlo OK.
Svoje nahrávky môžete mazať jednu po druhej, alebo naraz.
•
•
1.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa alebo fotografií.
page 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Delete“ (Vymazať).
Normal View
SMART
Delete
Select Files
2.
Stlačením páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte možnosť a potom
stlačte tlačidlo OK.
All Files
Exit
Položky podponuky
Položka
Select Files
(Zvoľte súbory)
All Files
(Všetky súbory)
Obsah
Vymaže jednotlivé vybrané videá
(alebo fotografie).
- Pre vymazanie individuálnych
videí (alebo fotografií), vyberte
požadované video (alebo
fotografiu) stlačením tlačidla
OK. A potom pre vymazanie
stlačte tlačidlo MENU.
- Na vybratých videách (alebo
fotografiách) sa zobrazí
indikátor ( ).
- Stlačením tlačidla OK prepínate
medzi výberom a uvoľnením.
Vymazať všetky videá (alebo
fotografie).
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
•
•
Vymazaný súbor sa nedá obnoviť.
Pri mazaní súborov nevyberajte sieťový adaptér ani pamäťovú
kartu. V opačnom prípade sa môžu pamäťové zariadenia poškodiť.
•
Ak chcete dôležitý obraz zabezpečiť proti náhodnému vymazaniu,
aktivujte ochranu obrazu. strana 70
Chránený obraz sa nedá vymazať. Ak chcete vymazať chránený
súbor, zrušte najskôr funkciu ochrany.
Ak je aktivovaná ochrana proti zápisu na pamäťovú kartu,
vymazanie nemôžete previesť. strana 32
Taktiež môžete naformátovať pamäťové médium, aby ste všetky
obrazy vymazali naraz. Nezabudnite, že všetky súbory a údaje,
vrátane chránených súborov, budú vymazané.
Funkcia mazania nemusí fungovať, keď je slabá batéria. Počas
mazania vám odporúčame používať sieťový adaptér, aby ste sa
vyhli strate energie.
•
•
•
-
•
69
Možnosti prehrávania
PROTECT (Ochrana)
3.
Ak ste zvolili Vybrať súbory,
Protect
0:00:55
1/10
zobrazí sa obrazovka výberu.
a. Pomocou tlačidla Control
(Doľava/Doprava) sa presuňte
na fotografiu alebo video, ktoré
chcete chrániť.
Move
Cancel
Protect
b. Stlačením tlačidla OK označte
fotografiu na ochranu. Na fotografii alebo videu sa zobrazí
ikona kľúča.
c. Opakujte kroky a) a b) pre každú fotografiu alebo video,
ktoré chcete chrániť.
d. Stlačením tlačidla Menu ochránite fotografie a videá, ktoré
ste zvolili.
e. Zobrazí sa obrazovka „Protect Selected Files?“. Pomocou
tlačidla Control vyberte Yes a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Ak ste zvolili Zapnuté všetko, zobrazí sa obrazovka „Protect
all on?“. Pomocou tlačidla Control vyberte Yes a potom
stlačte tlačidlo OK.
5.
Ak ste zvolili Vypnuté všetko, zobrazí sa obrazovka „Protect all
off?“. Pomocou tlačidla Control vyberte Yes a potom stlačte
tlačidlo OK.
Dôležité uložené videá (alebo fotografie) môžete chrániť proti
náhodnému vymazaniu.Chránené obrazy nebudú vymazané,
pokiaľ nezrušíte ochranu alebo nesformátujete pamäť.
•
•
1.
2.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa alebo fotografií.
strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Protect“ (Ochrana).
Normal View
Protect
Select Files
Stlačením páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte možnosť a potom
stlačte tlačidlo OK.
All On
All Off
Exit
Položky podponuky
Položka
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Chráni vybrané video (alebo fotografiu)
pred vymazaním
- Pre vymazanie individuálnych videí
(alebo fotografií), vyberte požadované
video (alebo fotografiu) stlačením
tlačidla OK. A potom svoj výber
potvrďte stlačením tlačidla MENU.
- Na vybratých videách (alebo
).
fotografiách) sa zobrazí indikátor(
- Stlačením tlačidla OK prepínate
medzi výberom a uvoľnením.
-
All On
(Vš.zp.)
Chráni všetky videá (alebo fotografie).
-
All Off
(Vš.vp.)
Zruší ochranu všetkých videí (alebo
fotografií).
-
Select Files
(Zvoľte
súbory)
70
Obsah
•
•
Chránené videá (alebo fotografie) sa pri zobrazení označia
).
symbolom (
Ak je ochrana proti zápisu na pamäťovú kartu nastavená na
položku lock, ochranu snímok nemôžete nastaviť.
Možnosti prehrávania
STORY-BOARD PRINT (Tlač scenára)
•
Pomocou obrázkového scenára môžete vytvoriť obrázok s
výťahom z vášho filmu, ktorý jeho príbeh skráti. Táto funkcia
nasníma vo vybranom filme 16 ľubovoľných fotografií, vytvorí
jednu, ktorá je rozdelená na 16 častí a uloží ju do pamäťového
média. Predstavuje to rýchly prehľad vášho filmu, čo vám pomôže
pochopiť celý príbeh filmu.
•
•
•
1.
2.
3.
•
Pomocou tlačidla VIEW si môžete pozrieť obrázky scenára,
ktorý chcete vytlačiť. strana 72
Obrázkové scenáre sa zobrazia s pomerom strán 4:3. Preto sa
na monitore nemôžu zobraziť celé. Na počítači sa zobrazí celý
obrázok.
Tlač obrázkového scenára sa nemusí zobraziť pri všetkých
miniatúrach s16 i-snímka v nasledovných prípadoch:
- Nahrané video je príliš krátke (Na vytiahnutie miniatúr s 16
i-snímka z filmu by mal byť videozáznam dlhší ako 8 sekúnd.).
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava/OK)
„Story-Board Print“
(Tlač Scenára) „Select File“
(Zvoľte Súbory).
Pomocou páky ovládania (Hore/
Dole/Doľava/Doprava) vyberte
požadované videá a potom stlačte
tlačidlo OK.
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada
vaše potvrdenie.
Vyberte „Yes“ (Áno).
• Na LCD obrazovke sa na
približne 3 sekundy objavia
súbory s obrázkovým scenárom.
• Z vybraného videa sa náhodne
nasníma 16 obrázkov a uložia
sa do pamäťového média.
Normal View
Story-Board Print
Select File
Exit
Story-Board Print
0:59:59
Exit
1/10
Move
Select
71
Možnosti prehrávania
POMOCOU VIEW
Táto funkcia poskytuje prehľad obrázkového
scenára, ktorý chcete vytlačiť, čo vám poskytne
výber nahraného videa bez prezerania si celej
sekvencie.
•
•
1.
72
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa. strana 40
Pomocou páky ovládania (Hore/
Normal View
Dole/Doľava/Doprava) vyberte
0:00:55
1/10
požadované videá a potom sa
dotknite dotykového tlačidla
VIEW.
• Samplovanie 16 i-snímka
Move
Play
Photo
obrazu sa zobrazí na LCD
obrazovke.
• 16 obrázkov z vybraného videa
sa vyberie náhodne.
• Ak chcete uložiť obraz
obrázkového scenára na
pamäťové médium, stlačte
Exit
Story-Board Print
tlačidlo PHOTO (FOTO).
Uložený obrázkový scenár môžete potom nájsť na displeji
prehrávania fotografií. strana 43
•
•
Na vytiahnutie miniatúr s 16 i-snímka z filmu by mal byť
videozáznam dlhší ako 8 sekúnd.
Táto funkcia je dostupná iba na obrazovke v režime indexu
miniatúr videa.
Možnosti prehrávania
COPY (KOPYALA) (iba pre SMX-F53/54)
3.
Ak ste zvolili Vybrať súbory,
Copy
zobrazí sa obrazovka výberu.
0:00:55
1/10
a. Pomocou tlačidla Control
(Doľava/Doprava) sa presuňte
na fotografiu alebo video, ktoré
chcete kopírovať.
Move
Cancel
Copy
b. Stlačením tlačidla OK označte
fotografiu na kopírovanie. Na fotografii alebo videu sa
zobrazí ikona kopírovania.
c. Opakujte kroky a) a b) pre každú fotografiu alebo video,
ktoré chcete kopírovať.
d. Stlačením tlačidla Menu skopírujte fotografie a videá, ktoré
ste zvolili.
e. Zobrazí sa obrazovka „Copy Selected Files?“. Pomocou
tlačidla Control (Doľava/Doprava) vyberte Yes a potom
stlačte tlačidlo OK.
4.
Ak ste zvolili Všetky súbory, zobrazí sa obrazovka „Copy all
files to internal memory?“. Pomocou tlačidla Control
(Doľava/Doprava) vyberte Yes a potom stlačte tlačidlo OK.
Videá a fotografie uložené v zabudovanej pamäti môžete
kopírovať na externú pamäťovú kartu flash.
Kopírovanie na pamäťovú kartu nevymaže originály v zabudovanej
pamäti.
•
•
1.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa alebo fotografií.
strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Copy“ (Kopírovať).
Normal View
Copy
Select Files
2.
Stlačením páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte možnosť a potom
stlačte tlačidlo OK.
All Files
Exit
Položky podponuky
Položka
Select Files
(Zvoľte súbory)
All Files
(Všetky súbory)
Obsah
Kopíruje individuálne videá (alebo
fotografie).
- Pre kopírovanie individuálnych
videí (alebo fotografií), vyberte
požadované video (alebo
fotografiu) stlačením tlačidla OK.
- Na vybratých videách (alebo
fotografiách) sa zobrazí indikátor
) Potom svoj výber potvrďte
(
stlačením tlačidla MENU.
- Stlačením tlačidla OK prepínate
medzi výberom a uvoľnením.
Kopíruje všetky vybrané videá (alebo
fotografie).
Displej s
obrazovkovými
informáciami
•
•
-
•
•
•
-
•
•
Súbor nemôžete kopírovať ak na pamäťovej karte nie je dostatok
voľného miesta. Skôr, ako budete pokračovať, odstráňte
nepotrebné súbory. strana 69
Kopírovať môžete iba toľko súborov, aby bola celková veľkosť
menšia, ako je voľné miesto na pamäťovej karte. Ak je veľkosť
súborov, ktoré chcete kopírovať väčšia, ako je voľné miesto,
zobrazí sa chybové hlásenie.
Ak nie je vložená pamäťová karta, nemôžete vykonávať funkciu
„Copy“ (Kopyala).
Kopírované video (alebo fotografia) nemá ochranu ani vtedy, keď
je originál chránený.
Kopírovanie môže chvíľu trvať, záleží od množstva súborov a
veľkosti súboru.
Kopírovanie nemusí fungovať keď je slabá batéria.
Pamätajte, že ak počas kopírovania súborov vyberiete batériu alebo
odpojíte napájací kábel, môžete poškodiť pamäťové zariadenie.
73
Možnosti prehrávania
DIVIDE (Rozdeliť)
4.
Stlačte tlačidlo MENU a pozastavte video na mieste rozdelenia.
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
Video môžete rozdeliť toľkokrát, koľko chcete, aby ste vymazali
časť, ktorú už viac nepotrebujete.
Videá budú rozdelené do skupín po dvoch.
5.
Vyberte „Yes“ (Áno).
• Ak chcete vymazať neželanú časť videa, najprv video
rozdeľte a potom vymažte obraz (časť), ktorú si neželáte.
Po rozdelení videa môžete taktiež skombinovať iné želané
videá. strana 75
• Druhý obraz rozdeleného obrazu sa zobrazí na konci
indexu náhľadov.
•
•
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava)
„Edit“ (Editovať) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Divide“ (Rozdeliť).
Videofailu un fotoattēlu sīktēlu
skatījumus iespējams vienkārši
pārslēgt ar páky ovládania (Hore/
Dole/Doľava/Doprava/OK).
• Atlasiet videofailu sīktēlu
rādītāja skata ekrānu.
Posunutím páky ovládania
(Doľava/Doprava/OK) vyhľadajte
bod rozdelenia.
Normal View
SMART
Edit
Príklad: Video môžete rozdeliť na dve za sebou idúce videá,
aby ste mohli vymazať tú časť, ktorú už nepotrebujete.
Divide
Combine
Exit
1.
Pred rozdelením.
0:00:55
Obraz je rozdelený do 30 bodov.
3. Po vymazaní
prvého videa.
1/10
0~60 sekúnd
Divide
Move
Cancel
•
0~30 sekúnd
31~60 sekúnd
0~30 sekúnd
Vybrané video sa rozdelí do dvoch videí.
0:00:27/0:00:55
100-0001
Divide
•
Divide
Play
Frame
•
•
74
2.
Divide
Funkcia rozdelenia nie je dostupná v nasledovných
podmienkach:
- Ak chcete vymazať časť, ktorá je kratšia ako 6 sekundy.
- Ak je dĺžka zostávajúcej časti (po vymazaní časti) kratšia ako 3
sekundy.
- Ak je zostávajúca časť pamäte menšia ako približne 40 MB.
- Videá nahrané alebo upravované na iných zariadeniach.
Chránené obrazy nemôžete vymazať. Pre jeho vymazanie musíte
najskôr odblokovať ochrannú funkciu. strana 70
Bod rozdelenia sa môže nachádzať približne 0,5 sekundy pred
alebo po určenom bode.
Možnosti prehrávania
7.
COMBINE (Skombinovať)
Vyberte „Yes“ (Áno).
Dva vybrané videoklipy sú skombinované vo vybranom
poradí a uložia sa ako jeden videoklip.
• Prvý videoklip sa objaví ako prvá časť miniatúry
kombinovaného klipu.
•
Môžete skombinovať dve rôzne videá.
•
•
1.
2.
3.
4.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr videa. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Edit“ (Editovať) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Combine“ (Skombinovať).
Na presunutie na prvý klip, ktorý
chcete skombinovať, použite
ovládacie tlačidlo (Hore/Dolu/
Doľava/Doprava/OK). Toto je
klip, ktorý chcete, aby sa najskôr
objavil v kombinovanom klipe.
Stlačte tlačidlo OK.
Indikátor ( ) a číslo 1 sa
zobrazia v prvom klipe.
• Stlačením tlačidla OK
prepínate medzi indikátorom
kombinovania a zapnutím
alebo vypnutím čísla.
•
Normal View
SMART
Edit
Divide
Combine
Exit
Combine
0:01:03
6/10
1
2
Combine
Move
Cancel
Normal View
0:01:58
2/9
Move
Play
Photo
Na presunutie na druhý klip, ktorý
chcete skombinovať, použite
ovládacie tlačidlo (Hore/Dolu/Doľava/Doprava/OK). Toto je
klip, ktorý chcete, aby objavil ako druhý v kombinovanom klipe.
5.
Stlačte tlačidlo OK.
Indikátor ( ) a číslo 2 sa zobrazia v druhom klipe.
6.
Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa správa vyžadujúca si vaše potvrdenie.
•
•
•
•
Funkcia skombinovať nie je dostupná v nasledovných
podmienkach:
- Videá s rôznymi formátmi rozlíšenia (TV vysokokvalitne/TV
kvalitne/TV normálne vs. Web kvalitne/Web normálne) sa
nedajú kombinovať.
- Videá s rôznym pomerom strán sa nedajú kombinovať. (4:3 vs.
16:9 širokouhlý formát)
- Súbor s videom nahraným v časozb. zázname a súbor nahraný
v normálnom režime nemôžete kombinovať.
- Ak celková veľkosť dvoch súborov, ktoré chcete kombinovať,
prekročí približne 1,8 GB.
- I Funkciu rozdelenia môžete vykonať iba ak máte v
zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte minimálne
približne 40 MB zostávajúceho voľného miesta.
- Ak skombinovať videá s rovnakým rozlíšením ale rozdielnou
kvalitou, kombinované video bude mať pri prehrávaní nižšiu
kvalitu obrazu. (Ak napríklad skombinovať videozáznam
s kvalitou „TV Super Fine“ (Vysokokvalit.) s ďalším
videozáznamom s kvalitou „TV Fine“ (Kvalit.) s rovnakým
rozlíšením, potom bude skombinované video v rozlíšení a
kvalite „TV Fine“ (Kvalit.).
- Videá nahrané alebo upravované na iných zariadeniach.
Chránené obrazy nemôžete kombinovať. Najskôr musíte
odblokovať ochrannú funkciu. strana 70
Originálne videá nebudú uchované.
Naraz môžete kombinovať maximálne 2 videá.
Táto funkcia je dostupná iba na obrazovke v režime indexu miniatúr.
75
Možnosti prehrávania
SLIDE SHOW (Prezen.)
•
Všetky fotografie uložené v pamäťovom médiu môžete prehrávať
automaticky.
•
•
•
1.
2.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr fotografií. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Slide Show“ (Prezen.) „Start“ (Štart).
Stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa indikátor (
).
Prezentácia sa spustí od
aktuálnej fotografie.
• Ak chcete prezentáciu ukončiť,
stlačte tlačidlo OK opätovne.
• Ak sa chcete vrátiť do režimu
náhľadu indexu miniatúr,
posuňte páku transfokácie.
Normal View
100-0001
Video
Move
1/10
Full View
Normal View
Slide Show
Start
Exit
1/10
1.6M
100-0001
76
4 súborov s hudbou v pozadí je uložených vo videokamere ako
východiskové. Keď sa spustí prezentácia, hudba v pozadí sa
prehráva v ľubovoľnom poradí.
Počas prezentácie s hudbou môžete pomocou tlačidiel
ovládania (Hore/Dole) nastaviť úroveň hlasitosti hudby v pozadí.
Možnosti prehrávania
SLIDE SHOW OPTION (Možnosti prezentácie)
FILE INFO (Info o súbore)
Prezentáciu si môžete vychutnať s rôznymi efektmi.
Táto videokamera zobrazí informácie na nahraných obrazoch.
•
•
1.
2.
3.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim prehrávania (
).
Vyberte obrazovku náhľadu indexu miniatúr fotografií. strana 40
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Slide Show Option“ (Možnosti
Prezentácie).
Stlačením páky ovládania (Hore/
Dole/Doľava/Doprava) vyberte
možnosť a potom stlačte tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prehrávania (
1.
Normal View
Slide Show Option
Interval
: 1Sec
Effect
: Off
Music
: On
2.
Položky podponuky
Interval
Effect
(Efekt)
Music
(Hudba)
Normal View
SMART
File Info
Select File
Exit
Exit
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Položka
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava/OK)
„File Info“ (Info O Súbore) „Select File“ (Vybrať Súbor).
• Zobrazia sa informácie o
vybranom súbore.
Obsah
Nastavte interval prechodu obrazu
prezentácie. (1 sek. alebo 3 sek.)
Ak je „Effect“ (Efekt) nastavený
na „On“ (Zap.) prezentácia zobrazí
obrazy postupne.
Ak je „Music“ (Hudba) nastavená
na „On“ (zap.), prezentácia sa
prehrá aj s hudobným podkladom.
(Hudobný podklad bude vybraný
náhodne z 4 vzorových uložených
hudobných súborov.)
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
3.
Pomocou páky ovládania
(Hore/Dole/Doľava/Doprava/OK)
vyberte požadovaný obrázok z
videa.
• Informácia o vybranom súbore
je zobrazená nižšie.
- Date (Dátum)
- Duration (Čas pr.)
- Size (Veľkosť)
- Resolution (Rozlíšenie)
). strana 24
File Info
100VIDEO SDV_0001.MP4
Date
: 01/JAN/2011
Duration
: 00:00:55
Size
: 22.6MB
Resolution : TV Fine
Exit
OK
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
-
-
77
Nastavenie systému
MOŽNOSTI PREZENTÁCIE
● : Dostupné
✕ : Nedostupné
Môžete nastaviť dátum/čas, jazyk OSD a nastavenia displeja videokamery s pamäťou.
Položky ponuky nastavenia
Položky
Režim
nahrávania
(
Storage Type (Typ pam. *)
Storage Info (Info o pam.)
Format (Formát)
File No. (Číslo súboru)
Time Type (Typ času)
Date/Time Set (Nast. dát./času)
Date Type (Typ dátumu)
Time Type (Typ času)
Date/Time Display (Zobr. dát./času)
LCD Brightness (Jas displeja)
LCD Colour (Far.disp.)
LCD Enhancer
Auto LCD Off ** (Automatické
vypnutie LCD obrazovky)
Menu Design (Dizajn ponuky)
Trasnparency (Priehľadnosť)
Beep Sound (Pípanie)
Shutter Sound (Zvuk spúšte)
Auto Power Off ** (Automat vyp)
PC Software (Počítačový softvér)
TV Display (Displej tel.)
Default Set (Východis nast.)
Version (Verzia)
Language
Demo“ (Ukáž)
78
•
•
•
•
/
)
Režim prehrávania
(Prezeranie miniatúr)
Video
Foto
Režim prehrávania (Iba pre režim
zobrazenia nacelú obrazovku)
Video
Foto
Východiskové hodnoty
Strana
Int. Memory (Pamäť)
Series (Séria)
Home (Doma)
24Hr (24 h.)
Off (Vypnúť)
0
0
Off
79
79
80
81
82
83
83
84
84
85
85
86
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
✕
✕
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
✕
✕
●
✕
●
●
●
●
●
●
●
●
✕
✕
●
✕
●
●
●
●
●
●
●
●
✕
✕
●
●
●
●
●
●
On (Zapnúť)
86
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
✕
●
●
●
●
✕
●
●
●
✕
●
✕
●
●
●
●
✕
●
●
●
✕
●
✕
✕
●
●
●
●
✕
●
●
✕
●
✕
●
●
●
●
●
✕
●
●
✕
Misty White (Hmlistá biela)
0%
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
5 Min
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
87
87
88
88
89
89
90
Položky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Niektoré funkcie nemôžete v ponuke aktivovať súčasne. Sivé položky v ponuke nemôžete vybrať.
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch (iba pre SMX-F53/54).
Položky označené ** sú dostupné iba vtedy, keď je videokamera napájaná pomocou jednotky batérie.
-
90
English
On (Zapnúť)
90
90
91
Nastavenie systému
STORAGE TYPE (Typ pam.) (iba pre SMX-F53/54)
STORAGE INFO (Info o pam.)
Video (alebo fotografiu) môžete nahrávať do zabudovanej pamäte
alebo na pamäťovú kartu, preto si pred spustením nahrávania
môžete vybrať požadované pamäťové médium.
Mostra as informações de armazenamento. Pode ver o suporte de
armazenamento, o espaço utilizado e o espaço disponível.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Storage Type“ (Typ Pam.).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
2.
:
Storage Type
Storage Info
Format
Exit
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
1.
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
3.
SCENE
Settings
Storage Type
Int. Memory
Storage Info
Card
Format
Exit
Move
Select
Položky podponuky
Položka
Int. Memory
(pamäť)
Card (Kart)
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Za pamäťové médium vyberte
zabudovanú pamäť. Fotografie tak
môžete nahrávať a prehrávať zo
zabudovanej pamäte.
Za pamäťové médium vyberte
pamäťovú kartu. Fotografie tak môžete
nahrávať a prehrávať z pamäťovej
karty.
4.
Stlačte tlačidlo MENU páky ovládania
(Doľava/Doprava) „Settings“
(Nastavenie) páky ovládania (Hore/
Dole/OK) „Storage Info“ (Info O Pam.).
SCENE
Storage Info
Format
Vyberte požadovanú položku vedľajšej
ponuky a ponuky pomocou páky
ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
• Posunutím pákového ovládača
(Hore/Dole) vyberte požadovaný typ
uloženia a potom stlačte tlačidlo OK.
(iba SMX-F53/54)
Zobrazia sa informácie o vybranom type
uloženia.
• Na obrazovke sa zobrazí kapacita
pamäte vybraného uloženia a doba
nahrávania podľa rozlíšenia videa.
• Posunutím pákového ovládača
(Hore/Dole) zobrazíte požadované
informácie.
• Po kontrole informácií stlačte tlačidlo OK
ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej
obrazovke s ponukami.
:
File No.
Exit
Select
Storage Info
Storage : Card
• Used : 190MB
• Free
: 14.6GB
Exit
Move
OK
Storage Info
TV Super Fine
TV Fine
TV Normal
Web Fine
Web Normal
Exit
:
:
:
:
:
379Min
469Min
613Min
469Min
613Min
Move
OK
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Položky podponuky
Položka
Int. Memory (pamäť)
(iba pre SMX-F53/54)
Card (Kart)
•
Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho môcť
vybrať. V ponuke sa objaví stlmené.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
•
Obsah
Zobrazuje informácie o pamäti
zabudovaného pamäťového zariadenia.
Zobrazuje informácie o pamäti vloženej
pamäťovej karty.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho môcť vybrať. V ponuke
sa objaví stlmené.
Na displeji Informácie o pamäti môžete skontrolovať použitú a dostupnú pamäť a taktiež
aj zostávajúcu dobu nahrávania pre každé rozlíšenie nahrávania. Pre vyhľadanie
požadovanej informácie, rolujte cez obrazovku pomocou páky ovládania (Hore/Dole).
79
Nastavenie systému
FORMAT (Formát)
•
Túto funkciu používajte ak chcete úplne vymazať všetky súbory
alebo ak chcete opraviť problémy na pamäťovom zariadení.
Po naformátovaní sa rýchlosť pamäťového zariadenia ustáli.
Zabezpečte však, aby mohlo formátovanie vymazať všetky súbory na
pamäťovom zariadení, vrátane chránených súborov a že sa všetky
nastavenia budú dať obnoviť.
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Format“ (Formát).
STBY 0:00:00 [475Min]
•
SCENE
Storage Info
Format
:
File No.
•
Select
Pomocou pákového ovládača
(Hore/Dole) vyberte požadované pamäťové zariadenie a
potom stlačte tlačidlo OK.(iba SMX-F53/54)
3.
Zobrazí sa správa vyžadujúca si vaše potvrdenie.
• Pomocou pákového ovládača (Doľava/Doprava/OK)
vyberte „Áno“.
4.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Položky podponuky
Int. Memory
(pamäť) (iba pre
SMX-F53/54)
Card (Kart)
80
•
Settings
Exit
Položka
•
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Formátuje zabudované
pamäťové zariadenie.
-
Formátuje pamäťovú kartu.
-
•
•
Počas formátovania nevyberajte nahrávacie médium, ani
nevykonávajte žiadne iné funkcie (napr. vypnutie zariadenia).
Tiež nezabudnite použiť poskytnutý sieťový adaptér, pretože ak
sa počas formátovania batéria vybije, mohlo by sa nahrávacie
médium poškodiť.
Ak sa nahrávacie médium poškodí, formátujte ho opätovne.
Pamäťové zariadenie neformátujte na počítači ani na inom
zariadení.
Uistite sa, že pamäťové zariadenie ste naformátovali na tejto
videokamere.
Pamäťovú kartu naformátujte v nasledovných prípadoch:
- pred použitím novej pamäťovej karty
- pamäťová karta naformátovaná/nahraná na iných zariadeniach
- ak táto videokamera nedokáže pamäťovú kartu načítať
Pamäťová karta s ochranným jazýčkom nastaveným na
uzamknutie, nebude naformátovaná.
Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho
môcť vybrať. V ponuke sa objaví stlmené.
Formátovanie nebudete môcť uskutočniť, keď je slabá batéria. Aby
ste sa počas formátovania vyhli strate energie, odporúčame vám,
aby ste používali sieťový adaptér.
Nastavenie systému
FILE NO. (Číslo súboru)
Položky podponuky
Čísla súborov sú priraďované k súborom v poradí, v akom sú
nahrávané.
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „File No.“ (Číslo Súboru).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Položka
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
SCENE
Series
(Séria)
Priradí čísla súborov v poradí, aj keď je
pamäťová karta nahradená inou alebo po
formátovaní, alebo po vymazaní všetkých
súborov. Číslo súboru je vynulované keď je
vytvorený nový priečinok.
-
Reset
Vynuluje číslo súboru na 0001 aj po
formátovaní, vymazaní všetkých alebo
vložení novej pamäťovej karty.
-
Settings
Storage Info
Format
:
File No.
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Storage Info
3.
Obsah
STBY 0:00:00 [475Min]
Format
Series
Reset
File No.
Exit
Move
Select
Keď nastavíte „File no.“ (číslo súboru) na „Series“ (Séria), každému
súboru je pridelené iné číslo, aby sa predišlo duplikovaniu názvov. Je
to vhodné vtedy, ak chcete súbory spravovať v počítači.
81
Nastavenie systému
Nastavenie hodín na miestny čas („Visit“ (Návšteva))
TIME ZONE (Časové pásmo)
Počas cestovania môžete hodiny jednoducho prestaviť na miestny
čas použitím pamäťovej videokamery.
Počas cestovania môžete jednoducho nastaviť hodiny na miestny
čas.
1.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Time Zone“ (Časové Pásmo).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole), a tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Format
:
File No.
:
Time Zone
Exit
Select
2.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Format
Home
File No.
Visit
Time Zone
Exit
Move
Select
Položky podponuky
Položka
Home
(Doma)
Visit
82
3.
Obsah
Hodiny budú aplikované v súlade s vašim
nastavením v ponuke „Date/time Set
“ (Nast. dát./času). Vyberte pri prvom
použití videokamery alebo ak chcete
hodiny vrátiť na domáce nastavenie
dátumu/času.
Keď navštívite iné časové pásmo,
umožní vám aplikovať miestny čas bez
zmeny vášho domáceho nastavenia
času. Hodiny budú nastavené v súlade s
časovým rozdielom.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Stlačením páky ovládania (Hore/
Dole) vyberte v režime nastavenia
„Time Zone“ (Časové Pásmo) a
potom stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa obrazovka časového
pásma.
Pomocou páky ovládania
(Hore/Dole/OK), vyberte „Visit“
(Návšteva) a potom pomocou páky
ovládania (Doľava/Doprava)
vyberte miestnu oblasť.
• Môžete skontrolovať časový
rozdiel medzi „Home“ (Doma)
a „Visit“ (Návšteva).
Visit
London, Lisbon
Home:[Home 00:00]
01/JAN/2011 00:00
Back
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Stlačte tlačidlo OK a svoj výber potvrďte.
• Hodiny sa nastavia na čas miesta návštevy.
Dátum a čas môžete nastaviť v „Date/time set“ (Nast. dát./času) v
ponuke „Settings“ (Nastavenie). strana 83
-
Nastavenie systému
DATE/TIME SET (Nastavenie dátumu/času)
DATE TYPE (Typ dátumu)
Nastavením dátumu a času môžete zobraziť dátum a čas
nahrávky počas prehrávania.
Môžete nastaviť zobrazenie typu dátumu, nastaveného podľa
vybranej možnosti.
1.
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „
Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Date/Time Set“ (Nast Dát/Času).
Vyberte informácie o dátume
a čase a pomocou tlačidla
ovládania (Hore/Dole/Doľava/
Doprava) zmeňte nastavené
hodnoty.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
File No.
:
Time Zone
:
Date/Time Set
Exit
Uistite sa, že ste čas nastavili
správne a potom stlačte tlačidlo OK.
•
SCENE
:
Time Zone
Date/Time Set
Date Type
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Exit
Select
Home
00 : 00
OFF
Položky podponuky
Visit : 01/JAN/2011 00:00
Exit
Move
OK
Položka
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
2.
Date/Time Set
Day Month Year Hour Min
01 / JAN / 2011
3.
Select
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Date/Type“ (Dátum/Čas).
Rok môže byť nastavený až do 2037.
Nastavte displej „Date/Time Display” (Zobrazenie dátumu/času)
na On (Zap.). strana 84
Aktivovanie ikony ( ) urýchli čas o 1 hodinu.
2011/01/01
JAN/01/2011
01/JAN/2011
01/01/2011
Obsah
Dátum je zobrazený v poradí
rok/mesiac (dvojciferný)/deň.
Dátum je zobrazený v poradí
mesiac/deň/rok.
Dátum je zobrazený v poradí
deň/mesiac/rok.
Dátum je zobrazený v poradí
deň/mesiac (dvojciferný)/rok.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
2011/01/01
JAN/01/2011
01/JAN/2011
01/01/2011
Táto funkcia závisí od nastavenia „Date/time Display“ (Zobrazenie
dátumu/času).
83
Nastavenie systému
TIME TYPE (Typ času)
DATE/TIME DISPLAY (Zobr. dátumu/času)
Môžete nastaviť zobrazenie typu času, nastaveného podľa
vybranej možnosti.
Môžete nastaviť dátum a čas, ktorý bude zobrazený na LCD
obrazovke podľa vybranej možnosti.
1.
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Time Type“ (Typ Času).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Date Type
Time Type
:
Date/Time Display
:
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Exit
12
OFF
Select
12Hr
(12 Hod.)
24Hr
(24 Hod.)
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Date Type
:
Time Type
:
Date/Time Display
Exit
12
OFF
Select
Vyberte požadovanú položku vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
• Dátum/čas zobrazený na LCD obrazovke je podľa vybranej
možnosti.
Položky podponuky
Položky podponuky
Položka
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava)
„Settings“ (Nastavenie) páky ovládania (Hore/Dole/OK)
„Date/Time Display“ (Zobr.
Dátumu/Času).
Obsah
Zobrazí informáciu o čase v 12 hodinách.
Zobrazí informáciu o čase v 24 hodinách.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
12:00 AM
00:00
Táto funkcia závisí od nastavenia „Date/time Display“ (Zobrazenie
dátumu/času).
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Položka
Obsah
Off (Vyp.)
Informácia o aktuálnom dátume/
čase nie je zobrazená.
-
Date (Dátum)
Zobrazenie aktuálneho dátumu.
01/JAN/2011
Time (Čas)
Date & Time
(Dátum a Čas)
Zobrazenie aktuálneho času.
00:00
Zobrazenie aktuálneho dátumu a
01/JAN/2011 00:00
času.
Dátum/čas budú zobrazené ako „01/JAN/2011 00:00“ v nasledovných
podmienkach:
- Ak bola nahrávka videa alebo fotografie uskutočnená pred
nastavením dátumu/času vo videokamere.
- Keď je zabudovaná nabíjateľná batéria vybitá.
84
Nastavenie systému
LCD BRIGHTNESS (Jas displeja)
LCD COLOUR (Far.disp.)
Jas LCD obrazovky je možné prispôsobiť podmienkam okolitého
osvetlenia.
Farebný dojem obrazovky môžete meniť pomocou rôznych
možností farby, nastavením rozsahu farby červenej a modrej.
1.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „LCD Brightness“ (Jas Displeja).
Posuňte páku ovládania (Doľava/
Doprava/OK) a nastavte jas LCD
od -15 do 15.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Time Type
:
Date/Time Display
:
LCD Brightness
: 0
Exit
12
OFF
2.
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „LCD Colour“ (Far.Disp.).
Posuňte páku ovládania (Hore/
Dole/Doľava/Doprava/OK) a
nastavte jas LCD od -15 do 15.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
LCD Brightness
0
•
•
•
•
Ak je okolie príliš jasné, nastavte jas LCD obrazovky.
Nastavenie LCD obrazovky neovplyvňuje nahrávaný obraz.
Jasnejšia LCD obrazovka spotrebuje viac energie.
Jas displeja LCD sa dá nastaviť od - 15 do 15.
:
LCD Brightness
: 0
12
OFF
LCD Colour
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
3.
Adjust
SCENE
Date/Time Display
1.6M
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
OK
LCD Colour
Red
Blue
Exit
•
•
•
•
1.6M
0
0
Move
OK
Keď nastavujete rozsah farby, čím vyššie bude číslo, tým jasnejší
bude LCD monitor.
Farbu LCD (červenú/modrú) môžete pomocou páky ovládania
(Hore/Dole/Doľava/Doprava/OK) nastaviť od - 15 do 15.
Nastavenie farby zobrazenia LCD obrazovky nemá vplyv na
zaznamenávaný obraz.
Pri nastavovaní rozpätia farby červenej a modrej sa zvýšením
hodnoty zvýši jas LCD obrazovky.
85
Nastavenie systému
LCD ENHANCER
AUTO LCD OFF (Auto. vyp. LCD)
Zvýšenie kontrastu pre čistý a jasný obraz.Tento efekt môžete
realizovať vonku, na jasnom dennom svetle.Jas obrazovky tiež
môžete nastaviť dvojstupňovým zvýšením, ktorý vám poskytne
jasnejšiu obrazovku, ako pri použití iba jednostupňového zvýšenia
pri nahrávaní.
Kvôli zníženiu spotreby energie je jas LCD obrazovky automaticky
stlmený ak nie je videokamera používaná viac ako 2 minúty.
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) “LCD Enhancer”.
1.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
LCD Brightness
:0
LCD Colour
:
LCD Enhancer
2.
OFF
Exit
Select
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
Off
(Vyp.)
1
2
3.
Vypne funkciu.
Zapne zosilňovač LCD.
Toto nastavenie je jasnejšie ako 1-úroveň
LCD vylepšenia.
•
SCENE
LCD Colour
LCD Enhancer
:
:
Auto LCD Off
Exit
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky pomocou
páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
Položka
OFF
LCD
OFF
Select
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Off
(Vyp.)
Vypne funkciu.
-
-
On
(Zap.)
Keď je videokamera nečinná viac ako 2
minúty v pohotovostnom režime videa
alebo fotografie, alebo viac ako 5 minút pri
nahrávaní videa, spustí sa režim šetrenia
energie stlmením LCD obrazovky.
-
1
2
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
•
•
86
Obsah
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Položky podponuky
Položky podponuky
Položka
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Auto LCD Off“ (Auto. Vyp. LCD).
Funkcia vylepšenie LCD neovplyvňuje kvalitu nahrávaného obrazu.
Keď zosilňovač LCD pracuje s nízkym osvetlením, môžu sa na
LCD obrazovke objaviť pásy.Nie je to porucha.
Používanie funkcie LCD vylepšenia môže spôsobiť skreslenie
farieb na displeji.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
•
•
V tomto je funkcia „Auto LCD Off“ (Auto. vyp. LCD) aktivovaná.
Môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo na videokamere a vrátiť jas LCD
do normálu.
Automatické vypnutie LCD obrazovky bude deaktivované v
nasledovných prípadoch:
- Keď je videokamera s pamäťou pripojená k napájaciemu adaptéru.
Nastavenie systému
MENU DESIGN (Dizajn Ponuky)
TRASNPARENCY (Priehľadnosť)
Ya zobrazenie ponuky si môžete vybrať požadovanú farbu ponuky.
Na zobrazenie ponuky si môžete vybrať požadovanú priehľadnosť.
1.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Menu Design“ (Dizajn Ponuky).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
LCD Enhancer
:
Auto LCD Off
:
Menu Design
:
Exit
Select
OFF
LCD
OFF
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
• „Misty White“ (Hmlistá Biela) „Premium Black“
(Prémiová Čierna).
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Trasnparency“ (Priehľadnosť).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
• „0%“ „20% “ „40%“ „60%“
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Auto LCD Off
Menu Design
Transparency
Exit
0%
20%
40%
Move
Select
<Priehľadnosť 0%>
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte
<Priehľadnosť 60%>
87
Nastavenie systému
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND (Zvuk uzávierky)
Toto nastavenie umožňuje operácie, ako je napr. stlačenie tlačidiel
so zvukovým signálom.
Každým stlačením tlačidla PHOTO možno zapnúť alebo vypnúť
zvukovú signalizáciu uzávierky.
1.
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Beep Sound“ (Pípanie).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Auto Power Off
:
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Auto Power Off
Exit
:
Select
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Položky podponuky
Položka
Off
(Vypnúť)
On
(Zapnúť)
Obsah
Položky podponuky
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Deaktivuje funkciu.
-
Ak je zapnuté, pri každom stlačení
tlačidla sa ozve pípnutie.
-
Režim pípanie sa zruší v nasledovných prípadoch:
- Počas nahrávania, prehrávania
- Pozastavenie počas nahrávania
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (AV káblal)
88
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Shutter Sound“ (Zvuk Spúšte).
Položka
Off
(Vypnúť)
On
(Zapnúť)
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Vypne funkciu.
-
Pri práci s tlačidlom PHOTO budete počuť
zvuk uzávierky.
-
Nastavenie systému
AUTO POWER OFF (Auto vypnutie)
PC SOFTWARE (PC softvér)
Videokameru môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypla ak 5
minút nevykonáte žiadnu činnosť. Táto funkcia zabráni nežiaducej
spotrebe energie.
Ak počítačový softvér zapnete, môžete videokameru jednoducho
používať tak, že medzi videokameru a počítač pripojíte USB kábel.
Videá a fotografie uložené vo videokamere môžete sťahovať na
pevný disk vášho počítača a taktiež ich môžete tlačiť.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Shutter Sound“ (Zvuk Spúšte).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Shutter Sound
:
Auto Power Off
:
PC Software
:
Exit
1.
Select
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
Položka
Off
(Vypnúť)
5 Min
•
•
Obsah
Vypne funkciu.
Keď je videokamera nečinná 5 minút
v pohotovostnom režime, napájanie
sa automaticky vypne.
Displej s
obrazovkovými
informáciami
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Shutter Sound
:
Auto Power Off
:
Exit
Select
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Položky podponuky
Položka
Obsah
-
Funkcia automatického vypnutia nefunguje v nasledovných prípadoch:
- Keď je videokamera s pamäťou pripojená k napájaciemu adaptéru.
- Keď sú v prevádzke nasledovné funkcie; „Demo“ (ukáž), „Copy“
(Kopírovať), „Delete: All Files“ (Vymazať: všetky súbory),
„protect: All on“ (Zapnúť: ochranu všetkých), „Combine“
(Skombinovať), „Divide“ (rozdeliť).
- Počas nahrávania, prehrávania (okrem pozastavenia), Pozastavenie
počas nahrávania, alebo prezentácie fotografií.
Ak chcete s videokamerou pracovať opätovne, stlačte tlačidlo napájania (
)
:
PC Software
2.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
Položky podponuky
Stlačte tlačidlo MENU páky ovládania (Doľava/
Doprava) „Settings“
(Nastavenie) páky ovládania
(Hore/Dole/OK) „PC Software“
(Počítačový Softvér).
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Off
(Vypnúť)
Deaktivuje funkciu.
-
On
(Zapnúť)
Zabudovaný softvér na upravovanie sa
spustí po pripojení videokamery k počítaču.
-
Počítačový softvér je kompatibilný iba s Windows OS.
89
Nastavenie systému
TV DISPLAY
DEFAULT SET (Predvolené)
Obrazovkové zobrazenie (OSD), ktoré sa objaví na obrazovke
televízora pri pripojení vašej videokamery k televízoru, môžete
aktivovať alebo deaktivovať.
Všetky nastavenia ponuky môžete obnoviť na východiskové nastavenia.
1.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „TV
Display“ (Displej Televízora).
1.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
TV Display
:
Exit
2.
Select
2.
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/Dole) a tlačidla OK.
3.
Stlačením tlačidla MENU ponuku opustíte.
3.
Obsah
Off
(Vypnúť)
Ponuky OSD (obrazovkový displej) sa
zobrazia iba na LCD paneli.
Ponuky OSD sú zobrazené na LCD
paneli a aj na televíznej obrazovke.
(Pripojenie k televízoru strana 92)
On
(Zapnúť)
Displej s
obrazovkovými
informáciami
-
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
PC Software
:
TV Display
:
Default Set
Exit
Select
Ak chcete, aby sa všetky
nastavenia vrátili k východiskovým
nastaveniam, dotknite sa „Yes“ (Áno).
• Potom, ako sa všetky nastavenia vrátia k východiskovým
hodnotám, sa zobrazí obrazovka časového pásma.
Opätovne nastavte dátum a čas. strana 28
•
•
Položky podponuky
Položka
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Default Set“ (Predvolené).
•
Počas používania tejto funkcie nevypínajte napájanie.
Po reštartovaní videokamery s pamäťou nastavte „Time Zone“
(Časové pásmo) a „Date/time Set“ (Nast. dát./času). strana 28
Typ ukladania nie je po východiskových nastaveniach obnovený.
(iba SMX-F53/54) strana 79
VERSION (Verzia)
Informácie o verziách nie je možné meniť bez oznámenia.
1.
2.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Version“ (Verzia).
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
Version
Samsung Electronics Co., LTD.
S/W 0.26, Dec 29 2010, 13:54:44
Exit
OK
LANGUAGE
90
Môžete si vybrať požadovaný jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať
obrazovky ponuky a správy. strana 29
Nastavenie systému
Používanie funkcie ukážky
DEMO (Ukáž)
Ukážka automaticky predvedie hlavné funkcie vašej videokamery,
aby ste ich mohli jednoduchšie používať.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo MENU páky
ovládania (Doľava/Doprava) „Settings“ (Nastavenie) páky
ovládania (Hore/Dole/OK) „Demo“ (Ukáž).
Vyberte požadovanú položku
vedľajšej ponuky a ponuky
pomocou páky ovládania (Hore/
Dole) a tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MENU ponuku
opustíte.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Version
Language
Demo
Režim ukážky sa zruší v nasledovných prípadoch:
• Ak pracujete s ktorýmkoľvek tlačidlom (spustenie/zastavenie
nahrávania, PHOTO, SMART AUTO, atď.) Videokamera
však vstúpi do režimu ukážky automaticky po 5 minútach v
pohotovostnom režime, ak je 5 minút v nečinnosti. Ak nechcete,
aby sa funkcia ukážky spustila, nastavte „Demo“(Ukáž) na „Off“
(Vyp.).
:
Exit
Funkcia ukážky nefunguje v nasledovných prípadoch.
- Ak je „Auto Power Off“ (Automatické Vypnutie)
Select
nastavené na „5 Min.“, funkcia Auto Power Off (Auto
Vypnutie) bude uprednostnená pred ukážkou.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Version
Off
Language
On
OFF
Demo
Exit
Move
Select
Položky podponuky
Položka
Off
(Vypnúť)
On
(Zapnúť)
Obsah
Displej s
obrazovkovými
informáciami
Vypne funkciu.
-
Aktivuje funkciu Demo.
-
91
Pripojenie k televízoru
Nahrané video a fotografie si môžete prezrieť na veľkej obrazovke pripojením videokamery s pamäťou k televízoru.
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU (16:9/4:3)
Ak chcete vaše nahrávky prehrávať, televízor musí byť kompatibilný so systémom PAL. Na napájanie videokamery vám odporúčame
použiť sieťový adaptér. Skontrolujte vstupné konektory televízora a podľa typu konektora vyberte príslušný spôsob pripojenia. Viac
informácií nájdete v návode na použitie televízora.
Videokamera
Bežný televízor
Tok signálu
CARD
R
AUDIO
L
Kábel AV
VIDEO
Pomocou poskytnutého AV kábla pripojte videokameru s pamäťou k televízoru nasledovne:
Stereo Type
1.
Poskytnutý Audio/Video kábel pripojte k Audio/Video vstupu televízora.
2.
Zapnite televízor a prepínač vstupov televízora nastavte na vstup vašej pripojenej
videokamery.
• Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie televízora.
AUDIO
R
Monaural Type
VIDEO
AUDIO
VIDEO
L
Biely
Žltý
Červený
Biely
92
•
•
•
•
•
Ak je na televízore k dispozícii iba monofón-ny zvukový vstup, použite audiokábel s biely konektorom (Audio L – ľavý kanál).
Pri vkladaní/odstraňovaní pripájacích káblov neaplikujte nadmernú silu.
Odporúčame vám ako zdroj energie použiť sieťový adaptér.
Pred pripojením sa uistite, že hlasitosť na televízore je stiahnutá dole. Ak na to zabudnete, môže to spôsobiť kvílenie z televíznych reproduktorov.
Dôkladne pripojte vstupné a výstupné káble k zodpovedajúcim pripojeniam na zariadení, s ktorým je videokamera s pamäťou používaná.
Žltý
Pripojenie k televízoru
PREZERANIE NA OBRAZOVKE TELEVÍZORA
1.
Zapnite televízor a prepínač vstupov televízora (zdroj) nastavte na vstup vašej pripojenej videokamery.
strana 92
• Sú konektory televízora pripojené správnymi káblami?
• Je zoznam vstupných zdrojov správne nastavený na prezeranie prehrávania z videokamery?
2.
Vyberte režim prehrávania na vašej videokamere a spustite prehrávanie videí.
• Pre prevádzkové režimy, vrátane prehrávania, použite rovnaké spôsoby.
CARD
•
•
•
Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň. Ak je hlasitosť príliš vysoká, informácie o videu budú možno šumieť.
Ak je „TV Display“ (Displej Televízora) nastavený na „Off“ (Vyp.), obrazovka televízora neobsahuje ponuky OSD (obrazovkový displej). strana 90
Táto videokamera nepodporuje výstupný signál zvuku, ak je videokamera pripojená k televízoru v režime nahrávania videa alebo snímania fotografií.
Výstupný signál zvuku je podporovaný, ak je videokamera pripojená v režime prehrávania videa. Nie je to porucha.
Ikona
Obraz displeja závisí od pomeru obrazovky televízora a LCD
Predme
TELEVÍZOR
videa
Fotografia
LCD
16:9
4:3
16:9
4:3
Viac informácií o nastavení „16:9 Wide“ nájdete na strane 48.
93
Kopírovanie videí
KOPÍROVANIE DO VIDEO ALEBO DVD/HDD REKORDÉROV
Obrazy prehrávané na vašej videokamere môžete kopírovať na iné nahrávacie zariadenia, ako sú napríklad videá, DVD/HDD rekordéry.
Vašu videokameru pripojte k zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra.
Videokamera
Video alebo DVD/HDD rekordér
Tok signálu
CAR
D
Červen
R
AUDIO
L
Biely
Kábel AV
VIDEO
Žltý
94
1.
Ak chcete vybrať režim prehrávania, zapnite videokameru a
stlačte tlačidlo MODE (REŽIM). strana 24
2.
Do nahrávacieho zariadenia vložte nahrávacie médium.
• Ak má vaše nahrávacie zariadenie volič vstupu, nastavte ho
na vstupný režim.
3.
Videokameru pripojte k nahrávaciemu zariadeniu (Video alebo
DVD/HDD rekordéri) pomocou dodaného/AV kábla.
4.
Na videokamere spustite prehrávanie a nahrajte ho na
nahrávacom zariadení.
• Viac informácií nájdete v návodoch na použitie dodaných s
vašim nahrávacím zariadením.
5.
Keď je kopírovanie ukončené, zastavte nahrávacie zariadenie
a potom videokameru.
•
•
•
•
Videá nahrané na tejto videokamere môžete kopírovať pripojením
pomocou dodaného kompozitného/AV kábla. Všetky nahrané videá
budú kopírované v SD (štandardné rozlíšenie) kvalite obrazu.
Pretože je kopírovanie vykonávané pomocou prenosu analógových
údajov, kvalita obrazu môže byť zhoršená.
Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad počítadlo, atď.) na
obrazovke monitora zariadenia, nastavte „TV Display: Off“
(Displej Televízora: Vyp.). strana 90
Ak chcete nahrať dátum/čas, zobrazte ho na obrazovke. strana 84
Používanie s počítačom Windows
KONTROLA TYPU VÁŠHO POČÍTAČA
Táto kapitola vysvetľuje ako pripojiť videokameru k počítaču pomocou USB kábla.
Pred použitím skontrolujte typ počítača!!!
Ak si chcete svoje nahrávky pozrieť na vašom počítači, skontrolujte najskôr typ svojho počítača. Potom podľa typu svojho počítača
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
Používanie s Windows
Používanie s Macintosh
Videokameru pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
• Zabudovaný softvér na upravovanie Intelli-Studio
sa na počítači spustí automaticky, po pripojení
videokamery k počítaču Windows. (Keď uvediete
„PC Software: On“ (Počítačový Softvér: Zap.)).
strana 89
CARD
Zabudovaný softvér vo vašej
videokamere, „Intelli-Studi“, nie
je kompatibilný s počítačom
Macintosh.
Prehrávanie alebo upravovanie vašich nahrávok na
počítači pomocou zabudovanej aplikácie Intelli-Studio.
strana 97
Pomocou aplikácie Intelli-Studio môžete odosielať
svoje nahrávky na YouTube, alebo na inú webovú
stránku. strana 100
CARD
95
Používanie s počítačom Windows
ČO MÔŽETE ROBIŤ S POČÍTAČOM
WINDOWS
Po pripojení vašej videokamery k počítaču Windows pomocou
USB kábla si môžete vychutnať nasledovné činnosti.
Požiadavky na Systém
Na používanie zabudovaného softvéru na upravovanie (IntelliStudio) musí počítač vyhovovať nasledovným požiadavkám:
Položka
Hlavné Funkcie
• Pomocou softvéru na upravovanie „Intelli-Studio“ zabudovaného
vo vašej videokamere si môžete vychutnať nasledovné činnosti.
- Prehrávanie nahraných videí alebo fotografií. strana 99
- Upravovanie nahraných videí alebo fotografií. strana 99
- Sťahovanie nahraných videí a fotografií do YouTube, Flickr /
Facebook, atď. strana 100
• Môžete prenášať alebo kopírovať súbory (videá a fotografie)
uložené v pamäťovom zariadení do počítača. (funkcia
pamäťového zariadenia) strana 101
OS
CPU
Microsoft Windows XP SP2/Vista/Windows 7
Intel® Pentium® 4 3.0 GHz alebo vyšší
AMD Athlon™ FX 2.6 GHz alebo vyšší
RAM
1 GB and above recommended
Video Card
Display
USB
Direct X
•
•
•
•
•
•
96
Požiadavky na systém
NVIDIA Geforce 7600GT alebo vyššia ATI séria
X1600 alebo vyššia
1024 x 768, 16 bit. farby, alebo viac (odporúčame
1280 x 1024, 32 bit. farby)
USB 2.0
DirectX 9.0c alebo vyšší
Vyššie uvedené systémové požiadavky sú odporúčania. Dokonca
aj v systéme, ktorý vyhovuje požiadavkám, nie je zaručená
prevádzka, záleží od systému.
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná, môže
dochádzať k výpadkom snímok alebo neočakávanému chovaniu.
Ak je verzia DirectX vo vašom počítači nižšia ako 9.0c, nainštalujte
si program s verziou 9.0c alebo vyššou.
Nahrané video údaje vám odporúčame pre prehrávaním alebo
upravovaním preniesť do počítača.
Aby ste to mohli spraviť, laptop musí mať vyššie systémové
požiadavky, ako stolový počítač.
Zabudovaný softvér vo vašej videokamere, ‘Intelli-Studio’, nie je
kompatibilný s počítačom Macintosh.
Používanie s počítačom Windows
POUŽÍVANIE PROGRAMU SAMSUNG
INTELLI-STUDIO
Odpojenie USB kábla
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávať
a upravovať súbory. Súbory môžete odoslať na webové stránky,
napríklad YouTube alebo Flickr. Podrobné informácie získate
výberom položky „Pomocník“ „Pomocník“ na obrazovke
programu Intelli-studio.
Krok 1. Pripojenie USB káblae
1.
2.
Nastavte nastavenia menu
(Ponuka) na „PC Software: On“
(počítačový Softvér: Zap.)
strana 89
• Zbadáte, že nastavenia
východiskovej ponuky sú
nastavené tak, ako je to
uvedené vyššie.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Shutter Sound
Off
Auto Power Off On
PC Software
Exit
Move
Po dokončení prenosu údajov je potrebné odpojiť kábel nasledovnými
spôsobmi:
1. Kliknite na „Safely Remove Hardware Icon“ (Bezpečné
Odstránenie Hardvéru) na lište.
2. Vyberte „USB Mass Storage Device“ (Pamäťové Zariadenie
USB) a potom kliknite na „Stop“.
3. Keď sa objaví okno „Stop a Hardware device“ (Zastaviť
Hardvérové Zariadenie), kliknite na „OK“.
4. USB kábel odpojte od videokamery a počítača.
OFF
Select
Videokameru pripojte k
počítaču pomocou USB kábla.
• V hlavnom okne IntelliStudio sa zobrazí obrazovka uloženia nového súboru. Ak sa
v zariadení nenachádzajú žiadne nové súbory, kontextové
okno na uloženie nových súborov sa nezobrazí.
• Podľa typu vášho počítača sa zobrazí príslušné okno
odstrániteľného disku. Ak ho nechcete použiť, vyberte
„Zrušiť“.
• Použite poskytnutý USB kábel.
• Pri vkladaní a vyberaní USB kábla do/z USB konektora
nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Odporúčame vám, aby ste namiesto batérie používali
sieťový adaptér.
• Keď je USB kábel pripojený, zapnutie alebo vypnutie
videokamery spôsobí poruchu počítača.
• Ak odpojíte kábel USB od počítača alebo videokamery
počas prenosu, prenos údajov sa zastaví a môže dôjsť k ich
poškodeniu.
• Ak pripájate USB kábel k počítaču cez rozbočovač USB
HUB alebo ho pripájate súčasne s iným USB zariadením,
videokamera nemusí pracovať správne. V tomto prípade
odstráňte z počítača všetky USB zariadenia a videokameru
znovu pripojte.
• Záleží od typu vášho počítača, program Intelli-Studio sa
nemusí spustiť automaticky. V takom prípade otvorte v časti
Tento počítač požadovanú mechaniku CD-ROM, ktorá má
program Intelli-Studio a spustite iStudio.exe.
97
Používanie s počítačom Windows
Krok 2. O hlavnom okne Intelli-Studio
Keď sa spustí program Intelli-Studio, v hlavnom okne sa zobrazia
miniatúry videí a fotografií.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
98
Ak program Intelli-studio nainštalujete do počítača, program
sa spustí rýchlejšie. Ak chcete nainštalovať program, vyberte
položku „Nástroje“ „Nainštalovať program Intelli-studio do
počítača“.
Ak nainštalujete plnú verziu programu Intelli-studio, môžete
používať rozličné funkcie. Spustite inštaláciu kliknutím na položky
„Webová podpora“ „Aktualizovať program Intelli-studio“ „Spustiť aktualizáciu“.
Zabudovaný softvér Intelli-studio v zariadení je určený pre domáce
použitie. Nie je určený pre presnú alebo priemyselnú výrobu.
Pre tieto aplikácie odporúčame editovací softvér navrhnutý pre
profesionálne použitie.
Č.
Popis
1
Položky ponuky
2
Zobrazenie súborov vo vybratom priečinku.
3
Prepnutie do režimu úprav fotografií.
4
Prepnutie do režimu úprav videa.
5
Prepnutie do režimu zdieľania.
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname.
7
Výber typu súboru.
8
Zobrazenie videí a fotografií vo vybratom priečinku v počítači.
9
Zobrazenie alebo skrytie videí a fotografií v pripojenom
zariadení.
0
Zobrazenie videí a fotografií vo vybratom priečinku v zariadení.
!
Zobrazenie súborov ako miniatúr alebo na mape.
@
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení.
#
Prehľadávanie priečinkov uložených v počítači.
$
Presun na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.
%
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov v
Správcovi obsahu alebo registrácia tvárí.
Používanie s počítačom Windows
Krok 3. Prehrávanie videí (alebo fotografií)
Pomocou aplikácie Intelli-Studio môžete pohodlne prehrávať
nahrávky.
1
2
3
V programe Intelli-studio kliknite na požadovaný priečinok na
zobrazenie nahrávok.
• Na obrazovke sa zobrazí video (alebo fotografie) podľa
vybraného zdroja.
Vyberte video (alebo fotografiu), ktoré chcete prehrať.
• Môžete skontrolovať informácie o súbore posunutím myši
nad súborom.
• Jedným kliknutím na miniatúru videa zobrazíte prehrávanie
videa v ráme miniatúry, čo vám umožňuje jednoduchšie
vyhľadávanie požadovaného videa.
Krok 4. Upravovanie videí (alebo fotografií)
Pomocou Intelli-Studio môžete videá alebo fotografie upravovať
rôznymi spôsobmi. (Zmeniť veľkosť, jemné ladenie, efekt obrázku,
vložiť snímku atď.) Pred editáciou videa alebo fotografie v
programe Intelli-studio si urobte záložnú kópiu videosúboru alebo
fotosúboru a uložte si ho v počítači pomocou okna Tento počítač
alebo Prieskumník Windows z dôvodu bezpečnosti.
1
2
3
Vyberte videá alebo fotografie, ktoré chcete upraviť.
Kliknite na položku „Úprava videa“ alebo „Úprava
fotografie“ podľa súboru vybratého v prehľadávači programu
Intelli-studio.
• Vybratý súbor sa zobrazí v okne úprav.
Upravte video alebo fotografiu pomocou rôznych funkcií úprav.
Keď ste už vybrali požadované video (alebo fotografiu) a
chcete ho prehrávať, dvakrát naň kliknite.
• Playback starts and the controls appear.
Formáty súborov, podporované programom Intelli-Studio:
- Formáty videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
99
Používanie s počítačom Windows
Krok 5. Zdieľanie videí/fotografií online
4
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite
fotografie a videá priamo na webovú stránku.
1
2
Vyberte požadované videá alebo fotografie, ktoré chcete
zdieľať.
Ak to chcete spraviť, v hlavnom okne videa vyberte „Share“.
• V zdieľanom okne sa zobrazí vybraný súbor.
5
3
100
Kliknite na „Upload“ a spustite odosielanie.
• Zobrazí sa miestna ponuka, ktorá bude požadovať vaše ID
a heslo.
Kliknite na webovú stránku, kam chcete stiahnuť súbory.
• Môžete vybrať „YouTube“, „twitter“, „Flickr“, „Facebook“,
„Picasa“, „Email“ alebo inú webovú stránku, ktorú chcete
použiť na správu svojich stránok.
Zadajte vaše ID a heslo pre vstup.
• Prístup k obsahu webovej stránky môže byť v závislosti od
vášho webového prístupu obmedzený.
Používanie s počítačom Windows
POUŽITIE AKO ODSTRÁNITEĽNÉ
VEĽKOKAPACITNÉ ZARIADENIE
Pripojením USB kábla k videokamere môžete nahrané údaje
prenášať do počítača Windows.
Prezeranie obsahu pamäťového zariadenia
1.
Skontrolujte nastavenie „PC
Software: Off“ (Počítačový
softvér:Vypnúť). strana 89
2.
Skontrolujte pamäťové
zariadenie. (Ak chcete
nahrávať na pamäťovú
kartu, vložte ju.) (iba pre
SMX-F53/54)
3.
Videokameru pripojte k
počítaču pomocou USB
kábla. strana 95
• Po chvíli sa na obrazovke
počítača zobrazí okno
„Removable Disk“
(Odstrániteľný disk) alebo „
Samsung“.
• Pri pripájaní USB sa
zobrazil odstrániteľný disk.
• Vyberte „Open folders to
fotografií
videí
view fi les usingWindows
Explorer“ (Otvoriť adresáre na prezeranie súborov pomocou
Windows Explorer) a kliknite na „OK“.
4.
Objavia sa adresáre v pamäťovom zariadení.
• Rôzne typy súborov sú uložené v rôznych adresároch.
•
•
•
Ak sa okno „Removable Disk“ (Odstrániteľný disk) nezobrazí,
potvrďte pripojenie (strana 95) alebo vykonajte kroky 1 a 3
opätovne.
Keď sa odstrániteľný disk nezobrazí automaticky, otvorte adresár
odstrániteľného disku v časti Tento počítač.
Ak sa disková jednotka pripojenej videokamery neotvorí, alebo
ak je kontextová ponuka pravého kliknutia myšou (otvoriť alebo
prezerať) poškodená, váš počítač je zrejme nakazený vírusom
Autorun. Odporúčame vám, aby ste si aktualizovali najnovšiu
verziu antivírového softvéru.
101
Používanie s počítačom Windows
Štruktúra adresárov a súborov na pamäťovom zariadení
• Štruktúra adresárov a súborov zabudovanej pamäte a
pamäťovej karty je nasledovná.
• Názov adresára alebo súboru svojvoľne nemeňte, ani
neodstraňujte. Nemusia byť potom prehrávateľné.
Formát súboru
Videozáznam
Videozáznam je komprimovaný vo formáte H.264. Prípona
súboru je „MP4“.
• Rozlíšenie videa nájdete na strane 47.
•
Súbor videa (H.264) y
•
•
•
Videá v kvalite SD majú názvy vo
formáte SDV_####.MP4, zatiaľ
čo videá webového súboru majú
formát WEB_####.MP4.
Číslo súboru sa automaticky zvýši
po vytvorení nového videa.
V jednom adresári môžete
vytvoriť až do 9999 súborov. Po
vytvorení viac ako 9999 súborov
sa vytvorí nový adresár.
Fotografie
VIDEO
1
100VIDEO
SDV_0001.MP4
WEB_0002.MP4
SDV_0003.MP4
WEB_0004.MP4
DCIM
Názov súboru s videom nahraný videokamerou by ste nemali
upravovať, pretože správne prehrávanie na videokamere si
vyžaduje tradičný názov originálneho adresára a súboru.
2
100PHOTO
Súbor fotografie z
•
•
•
•
102
Fotografie sa skomprimujú do formátu JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Rozšírenie súboru je „JPG.“
• Rozlíšenie fotografie nájdete na strane 48.
•
SAM_0001.JPG
SAM_0002.JPG
Tak, ako pri súboroch s videami
sa číslo súboru automaticky zvýši po vytvorení nového súboru.
Maximálne množstvo povolených súborov je rovnaké, ako pri
videozáznamoch.
Nový adresár ukladá súbory od SAM_0001.JPG.
Názov adresára sa zvýši v poradí 100PHOTO 101PHOTO atď.
V jednom adresári môžete vytvoriť až do 9999 súborov. Po
vytvorení viac ako 9999 súborov sa vytvorí nový adresár.
Riešenie problémov
RIEŠENIE PROBLÉMOV
+ Skôr než sa obrátite na autorizované servisné stredisko firmy Samsung, vykonajte nasledujúce jednoduché
skúšky. Môžu vám ušetriť čas a náklady na zbytočné telefonické hovory.
Varovné indikátory a odkazy
Zdroj napájania
Odkaz
Ikona
Popis problému...
Low Battery
(Slabá batéria)
-
Batéria je takmer vybitá.
Check authenticity of
the battery. (Skontrolujte
originalitu tejto batérie.)
-
Batéria neprešla
autentifikáciou.
Činnosť
•
Vymeňte ju za nabitú, alebo použite napájací adaptér. Jednotku batérie nabite.
•
•
Skontrolujte originalitu batérie a vymeňte ju za novú.
S touto videokamerou vám odporúčame používať iba originálne batérie spoločnosti
Samsung.
Pamäťové zariadenie
Odkaz
Ikona
Popis problému...
Memory Full (Pamäť
je plná) (iba pre
SMX-F53/54)
V zabudovanej pamäti nie je dostatok
miesta na nahrávanie.
Insert Card
(Vložte kartu)
V slote na kartu nie je vložená žiadna
karta.
•
•
Činnosť
Zo zabudovanej pamäte odstráňte nepotrebné súbory. Použite pamäťovú kartu.
Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom pamäťovom zariadení a
vymažte súbory.
•
Vložte pamäťovú kartu.
•
Card Full
(Karta je plná)
Na pamäťovej karte nie je dostatok miesta
na nahrávanie.
•
Z pamäťovej karty odstráňte nepotrebné súbory. Použite zabudovanú
pamäť. (iba pre SMX-F53/54)
Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom pamäťovom zariadení a
vymažte súbory.
Vymeňte za inú pamäťovú kartu, ktorá má dostatok voľného miesta.
Card Error
(Chyba karty)
Pamäťová karta má nejaký problém a
nedá sa rozoznať.
•
Naformátujte pamäťovú kartu alebo vložte novú.
Prepínač ochrany proti zápisu na
pamäťovej karte je uzamknutý.
•
Ak chcete nahrávať, uvoľnite jazýček na ochranu proti zápisu.
Not Supported Card
(Nepodporovaná karta)
Táto videokamera túto pamäťovú kartu
nepodporuje.
•
Vymeňte za odporúčanú pamäťovú kartu.
Please Format
(Formátujte prosím)
Pamäťová karta nie je naformátovaná.
•
Pamäťovú kartu naformátujte pomocou položiek ponuky.
Card Locked
(Karta uzamknutá)
•
103
Riešenie problémov
Odkaz
Ikona
Not formatted. Format the Card?
(Format the Internal Memory?)
(Nenaformátované.Formátovať
kartu?(Formátovať pamäť?))
Low speed card.Please record a
lower resolution. (Karta s nízkou
rýchlosťou.Nahrávajte prosím v
nižšom rozlíšení.).
Popis problému...
Činnosť
-
• Formát súboru nie je podporovaný. Skontrolujte, či je súbor
Táto pamäťová videokamera
podporovaný.
nepodporuje tento formát súboru. • Pamäťovú kartu naformátujte pomocou položiek ponuky.
-
Pamäťová karta nemá na
nahrávanie dostatočnú
výkonnosť.
•
•
Nahrajte video v nižšom rozlíšení.
Vymeňte pamäťovú kartu za rýchlejšiu. strana 32
Nahrávanie
Odkaz
Ikona
Write Error (Chyba pri zápise)
-
Release the Smart Auto
(Uvoľnite Smart Auto)
-
Recorvering Data…
(Obnovovanie údajov...)
-
Popis problému...
Vyskytla sa chyba počas
zapisovania údajov na
pamäťové zariadenie.
Niektoré funkcie sa nedajú
ovládať ručne, ak je
aktivované SMART AUTO.
Súbor nebol vytvorený
normálne.
Činnosť
•
Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho počítača alebo iného
pamäťového zariadenia naformátujte pomocou ponúk pamäťové
médium.
•
Funkciu SMART AUTO deaktivujte.
•
•
Počkajte, kým sa obnova údajov nedokončí.
Nikdy nevypínajte ani nevyberajte pamäťovú kartu počas nahrávania.
Prehrávanie
Odkaz
Read Error (Chyba čítania)
104
The Number of video files is full.
Cannot copy videos.(Mn. súb. s
videom je plné.Videá sa nedajú
kopír.)
The Number of photo files is full.
Cannot copy photos. (Množstvo
súborov s fotografiami je plné.
Nemôžete fotografovať.)
Ikona
Popis problému...
-
Vyskytla sa chyba počas
načítavania údajov z
pamäťového zariadenia.
Činnosť
-
Počet priečinkov a súborov • Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho počítača alebo iného
pamäťového zariadenia naformátujte pomocou položiek ponuky
dosiahol maximum a
pamäťové médium. Nastavte „File No.“ (číslo súboru) na „Reset.“
nemôžete ďalej nahrávať.
-
Adresáre a súbory dosiahli
kapacitu a vy nemôžete
fotografovať.
•
•
Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho počítača alebo iného
pamäťového zariadenia naformátujte pomocou ponúk pamäťové
médium.
Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho počítača alebo iného
pamäťového zariadenia naformátujte pomocou položiek ponuky
pamäťové médium. Nastavte „File No.“ (číslo súboru) na „Reset.“
Riešenie problémov
Symptómy a riešenia
Ak nasledujúce pokyny nepomôžu odstrániť problém, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným strediskom firmy Samsung.
Napájanie
Symptóm
Videokamera sa nezapne.
Vysvetlenie/Riešenie
•
•
•
•
Vo videokamere s pamäťou sa nenachádza batéria. Do videokamery s pamäťou vložte batériu.
Vložená batéria môže byť vybitá. Batériu nabite, alebo ju vymeňte za nabitú.
Pri použití napájacieho adaptéra sa uistite, že ste ho k zásuvke pripojili správne.
Vyberte batériu alebo odpojte napájací adaptér a pred zapnutím videokameru opätovne pripojte k
zdroju napájania.
Napájanie sa automaticky
vypne.
• Je „Auto Power Off“ (Otomatik Kapanma) nastavené na „5 Min“?
Ak 5 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, videokamera s pamäťou sa automaticky vypne („Auto Power
Off“ (Otomatik Kapanma)). Ak chcete túto možnosť vypnúť, zmeňte nastavenie „Auto Power Off“
(Otomatik Kapanma) na „Off“ (Vypnúť) strana 89
• Batéria je takmer vybitá. Batériu nabite, alebo ju vymeňte za nabitú.
• Použite adaptér striedavého prúdu.
Napájanie sa nedá vypnúť..
• Vyberte batériu alebo odpojte napájací adaptér a pred zapnutím videokameru opätovne pripojte k
zdroju napájania.
Batéria je rýchlo vybitá.
• Teplota v podmienkach používania je príliš nízka.
• Batéria nie je úplne nabitá. Batériu opätovne nabite.
• Batéria ukončila životnosť a už sa nedá nabíjať. Použite inú batériu.
Displeje
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Obrazovka televízora alebo
LCD displej zobrazujú
• Môže sa to vyskytnúť pri nahrávaní alebo prezeraní s pomerom strán 16:9 na televízore s pomerom
skreslené obrazy, alebo
4:3 a opačne. Viac informácií nájdete v časti popis displeja.
majú pásiky úplne hore/dole
alebo úplne vľavo/vpravo.
Na LCD obrazovke sa
objaví neznámy obraz.
• Videokamera s pamäťou je v režime ukážky. Ak nechcete vidieť ukážku, zmeňte nastavenie
„Demo“ (Ukáž) na „Off“ (Vypnúť). strana 91
105
Riešenie problémov
Displeje
Symptóm
Na obrazovke sa objaví
neznámy indikátor.
Vysvetlenie/Riešenie
• Na obrazovke sa zobrazí varovný indikátor alebo odkaz. strany 103~105
Na LCD obrazovke zostane • Stáva sa to v prípadoch, keď odpojíte napájací adaptér alebo batériu a zariadenie predtým
obraz.
nevypnete.
Obraz na LCD obrazovke
vyzerá tmavo.
• Okolité osvetlenie je príliš jasné. Nastavte jas a uhol LCD displeja.
• Použite funkciu LCD vylepšenia.
Pamäťové zariadenie
Symptom
Explanation/Solution
• Pamäťovú kartu vložte do videokamery správne. strana 31
Funkcie pamäťovej karty sa
• Ak použijete pamäťovú kartu formátovanú na počítači, formátujte ju opätovne na vašej videokamere.
nedajú ovládať.
strana 80
106
Obraz sa nedá vymazať.
• Nemôžete vymazať záznamy, ktoré sú chránené iným zariadením. Ochranu obrazu vypnite na
zariadení, na ktorom ste ochranu zapli. strana 70
• Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na pamäťovej karte (Pamäťová karta SDHC,
atď.), ak sa tam nachádza. strana 32
Pamäťovú kartu nemôžete
formátovať.
• Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na pamäťovej karte (Pamäťová karta SDHC,
atď.), ak sa tam nachádza. strana 32
• Dôležité nahrané súbory skopírujte pred formátovaním do vášho počítača.
Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za stratu údajov. (Odporúčame vám, aby ste údaje
skopírovali do svojho počítača, alebo do iného pamäťového zariadenia.)
Údaje názvu súboru sa
nezobrazia správne.
• Súbor môže byť poškodený.
• Formát súboru nie je videokamerou podporovaný.
• Ak štruktúra priečinku nevyhovuje medzinárodným normám, zobrazí sa iba názov súboru.
Nenabíja ani nefunguje,
aj keď je vložená jednotka
batérií.
• Skontrolujte, či je jednotka batérií originálna. Jednotky batérií, ktoré nie sú originálne, videokamera s
pamäťou nerozozná správne.
Riešenie problémov
Nahrávanie
Symptóm
Stlačením tlačidla
spustenia/zastavenia
nahrávania sa nahrávanie
nespustí.
Vysvetlenie/Riešenie
• V pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta na nahrávanie.
• Skontrolujte, či je vložená pamäťová karta alebo je jazýček nastavený na uzamknutie.
• Vnútorná teplota vašej videokamery je nezvyčajne vysoká.
Videokameru vypnite a nechajte ju chvíľu na chladnom mieste.
• Vaša videokamera je mokrá a vo vnútri je vlhká (kondenzácia).
Videokameru vypnite a nechajte ju približne 1 hodinu na chladnom mieste.
Aktuálna doba nahrávania
• Odhadovaná doba nahrávania sa môže v závislosti od obsahu a použitej funkcie líšiť.
je menšia, ako odhadovaná • Nahrávanie rýchlo sa pohybujúcich predmetov zvyšuje dátový tok a tým sa zvyšuje aj požadované
doba.
miesto na uloženie nahrávky, ktoré môže viesť ku kratšej dostupnej dobe nahrávania.
Nahrávanie sa automaticky
zastaví.
• Na pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta pre ďalšie nahrávanie.
Zálohujte si dôležité údaje v počítači a naformátujte pamäťové zari-adenie alebo vymažte nepotrebné
súbory.
• Ak vykonávate časté nahrávanie alebo mazanie súborov, výkonnosť zabudovanej pamäte flash sa
zhorší. V takom prípade opätovne naformátujte zabudovanú pamäť.
• Ak používate pamäťovú kartu s nízkou rýchlosťou zapisovania, videokamera s pamäťou automaticky
prestane nahrávať video a na LCD obrazovke sa zobrazí zodpovedajúci odkaz.
Pri nahrávaní predmetu,
ktorý je osvetlený jasným
svetlom sa zobrazí zvislá
čiara.
• Videokamera s pamäťou nie je schopná nahrávať tieto úrovne jasu.
107
Riešenie problémov
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Ak je obrazovka počas
nahrávania na priamom
• Nenechávajte videokameru s pamäťou s LCD obrazovkou odkrytou na priamom slnečnom svetle.
slnečnom žiarení, sčervenie
alebo stmavne.
108
Počas nahrávania sa
nezobrazuje dátum/čas.
• „Date/Time Display“ (Zobrazenie Dátumu/Času) na „On“ (Zap.). strana 84
Nepočujete pípnutie.
• Nastavte „Beep Soundv“ (Pípanie) na „On“ (Zapnúť).
• Počas nahrávania videa je pípanie vypnuté.
• Keď je k videokamere s pamäťou pripojený AV kábel, zvuk pípania sa automaticky vypne.
Medzi bodom, kde
stlačíte tlačidlo Spustenia/
zastavenia nahrávania a
bodom, kde nahrané video
začína/zastavuje je časový
rozdiel.
• Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo Spustenia/zastavenia nahrávania a aktuálnym bodom, kde
nahrané video začína/zastavuje môže byť mierne omeškanie. Nie je to porucha.
Nahrávanie sa zastaví.
• Vnútorná teplota vašej videokamery je nezvyčajne vysoká. Vid-eokameru vypnite a nechajte ju chvíľu
na chladnom mieste.
• Vaša videokamera je mokrá a vo vnútri je vlhká (kondenzácia). Videokameru vypnite a nechajte ju
približne 1 hodinu na chlad-nom mieste.
Fotografia sa nedá nahrať.
• Nastavte svoju videokameru na režim nahrávania. strana 24
• Uvoľnite ochranu proti zápisu na pamäťovej karte, ak sa tam nachádza.
• Pamäťové médium je plné. Použite novú pamäťovú kartu alebo pamäťové médium naformátujte
strana 80
Alebo odstráňte nepotrebné fotografie. strana 69
Riešenie problémov
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Prístroj nezaostruje automaticky.
• Nastavte „Focus“ (Zaostrenie) na „Auto“. strana 56
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické zaostrovanie.
Ručné nastavenie zaostrenia. strana 57
• Objektív je na povrchu zaprášený. Vyčistite objektív a skontrolujte zaostrenie.
• Nahrávanie prebieha za nedostatočných svetelných podmienok. Rozsvieťte
a miesto osvetlite.
Obraz je príliš svetlý, bliká alebo mení farby.
• Vyskytuje sa to pri nahrávaní pod žiarivkou, sodíkovou výbojkou alebo ortuťovou
výbojkou. Kvôli minimalizácii tohto úkazu zrušte „iSCENE“. strana 46
prehrávanie na vašej videokamere s pamäťou
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Stlačením tlačidla prehrávania (Prehrávať/Pauza)
sa prehrávanie nespustí.
• Stlačte tlačidlo MODE a nastavte režim nahrávania videa.
• Súbory s videom nahrané na iných zariadeniach sa nemusia dať na vašej
videokamere s pamäťou prehrávať.
• Skontrolujte kompatibilitu pamäte. strana 32
Funkcia preskočenia alebo vyhľadania nefunguje
správne.
• Ak je teplota vo vnútri videokamery príliš vysoká, zariadenie nebude fungovať
správne. Videokameru vypnite, chvíľu počkajte a potom ju opätovne zapnite.
Prehrávanie sa neočakávane preruší.
• Skontrolujte, či je správne pripojený a upevnený napájací adaptér alebo batéria.
Pri prehrávaní videa nahraného pomocou
časozberného záznamu nepočuť zvuk.
• Časozberný záznam nepodporuje vstup zvuku. (nemé nahrávanie) strana 63
Fotografie uložené v pamäťovom médiu nie sú
zobrazené v skutočnej veľkosti.
• Fotografie nahrané na inom zariadení sa nemusia zobrazovať v skutočnej
veľkosti. Nie je to porucha.
Prehrávanie na ďalších zariadeniach (televízor, atď.)
Symptóm
Na pripojenom zariadení nevidíte obraz, alebo
nepočujete zvuk.
Vysvetlenie/Riešenie
• K videokamere alebo k pripojenému zariadeniu (televízor, DVD rekordér,
atď) pripojte AV kábel. (červená farba – pravý, biela farba – ľavý)
• AV kábel nie je správne pripojený. Uistite sa, že AV kábel je pripojený k
správne-mu konektoru. strana 94
109
Riešenie problémov
Pripojenie k počítaču
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Pri videách váš počítač
nerozozná videokameru.
• USB kábel odpojte od počítača a videokamery a počítač reštartujte. A opätovne ho pripojte správne.
Video sa na počítači nedá
prehrať správne.
• Na prehrávania súboru nahraného na vašej videokamere je potrebný video kodek. Nainštalujte alebo
spustite zabudovaný softvér na upravovanie (Intelli-Studio).
• Uistite sa, že konektor ste vložili v správnom smere a USB kábel pevne pripo-jte ku konektoru USB
na videokamere.
• USB kábel odpojte od počítača a videokamery a počítač reštartujte. A opätovne ho pripojte správne.
• Váš počítač nemusí dosahovať požadovaný výkon na prehrávanie súboru s videom.
Intelli-studio nefunguje
správne.
•
•
•
•
Opustite aplikáciu Intelli-studio a reštartujte počítač Windows.
Zabudovaný softvér vo vašej videokamere, „Intelli-Studio“, nie je kompatibilný s počítačom Macintosh.
V ponuke Nastavenia nastavte „PC Software“ (Počítačový Softvér) na „On“ (Zap.).
Záleží od typu vášho počítača, program Intelli-Studio sa nemusí spustiť automaticky. V takom
prípade otvorte v časti Tento počítač požadovanú mechaniku CD-ROM, ktorá má program Intellistudio a spustite iStudio.exe.
Obraz alebo zvuk z vašej
videokamery sa nedajú na
vašom počítači správne
prehrať.
• Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže dočasne zastaviť, záleží od vášho počítača. Video alebo
zvuk kopírované do vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
• Ak je vaša videokamera pripojená k počítaču, ktorý nepodporuje vysokorýchlostné pripojenie USB
(USB 2.0), obraz alebo zvuk nemusia byť prehrané správne.
Obraz alebo zvuk kopírované do vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
Obrazovka prehrávania
je pozastavená, alebo je
skreslená.
• Na prehrávanie videa skontrolujte systémové požiadavky. strana 96
• Na aktuálnom počítači ukončite všetky ostatné spustené aplikácie.
• Ak prehrávate video z videokamery pripojenej k vášmu počítaču, obraz ne-musí byť prehrávaný
plynule, záleží od rýchlosti prenosu. Súbor skopírujte do počítača a potom ho prehrajte.
Pripojenie k počítaču
Symptóm
110
Pomocou kábla AV
nemôžete správne
kopírovať.
Vysvetlenie/Riešenie
• AV kábel nie je správne pripojený. Uistite sa, že kábel AV je pripojený k správnemu konektoru, t.j. k
vstupnému konektoru iného zariadenia na preh-rávanie obrazu vašej videokamery. strana 94
Riešenie problémov
Celková prevádzka
Symptóm
Dátum a čas sú nesprávne.
Videokamera sa nezapne, alebo
nereaguje na stlačenie žiadneho
tlačidla.
Vysvetlenie/Riešenie
•
Nechali ste videokameru dlhší čas bez použitia?
Zabudovaná zálohová nabíjateľná batéria môže byť vybitá. strana 28
•
Vyberte batériu alebo odpojte napájací adaptér a pred zapnutím videokameru opätovne pripojte k zdroju napájania.
•
•
•
Šedé položky nemôžete v aktuálnom režime nahrávania/prehrávania vybrať.
Väčšina položiek ponuky sa nedá zvoliť, keď nastavíte funkciu SMART AUTO.
Ak nie je vložené žiadne pamäťové zariadenie, nemôže byť zvolené a v ponuke bude matné:
„Storage Type“ (Typ Pam.), „Storage Info“ (Info O Pam.), „Format“ (Formát), atď.
Niektoré funkcie nemôžete aktivovať súčasne. Nasledujúci zoznam zobrazuje príklady neuskutočniteľných kombinácií
funkcií a položky ponuky.
Ak chcete nastaviť žiadané funkcie, nenastavujte najskôr nasledujúce položky.
Tlačidlo
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
<nedá sa použiť>
„Anti-Shake(HDiS)“ (Protiotras(HDiS))
„Back Light“ (Podsvietenie)
„C.Nite“
Položky ponuky sú šedé.
„Focus : Face Detection“
(Zaostrenie: Detekcia tváre)
„Digital effect: Mirror, Mosaic,Step printing“
(Digitálny efekt:Zrkadlo, Mozaika, Stroboskop )
„Fader“(Stmievač)
„Shutter Speed: Manual“ (Rýchlosť závierky:
Manuálna)
„Aperture: Manual“ (Expozícia: Manuálna)
„Zoom type: Intell-Zoom“
(Typ transfokácie: Transfokácia intelli)
„Zoom type: Digital Zoom“
(Typ transfokácie: Digitálny zoom)
„16:9 Wide“
„White Balance“ (Vyváženie bielej)
<Kvôli nasledovnému nastaveniu>
„Video resolution : Web Fine, Web normal“ (rozlíšenie videa : Web Kvalitne,
Web normálne)
„C.Nite“
„iSCENE“
„C.Nite“, „iSCENE“, „Aperture: Manual“ (Expozícia: Manuálna), „Shutter Speed:
Manual“ (Rýchlosť závierky: Manuálna), „Digital Effect “ (Digitálny efekt), „Video
Resolution : Web Normal, Web Fine“ (Video Resolution: Web Normálne, Web
Kvalitne)
„C.Nite“, „16:9 Wide: On“, „Anti-Shake(HDiS): on.“ „Intelli-Zoom“
„Time Lapse REC“ (Nahrávanie v intervaloch)
„C.Nite“, „Aperture: Manual“ (Expozícia: Manuálna)
„C.Nite“, „Shutter Speed: Manual“ (Rýchlosť závierky: Manuálna)
„16:9 Wide: Off“ (16:9 Wide: Vypnúť), „Video Resolution : Web normal, Web
Fine“ (Video Resolution: Web normálne, Web Kvalitne) „Digital effect : Mirror,
Mosaic, Step printing“ (Digitálny efekt: Zrkadlo, Mozaika, Stroboskop)
„C.Nite“, „Digital Effect : Mirror, Mosaic,Step printing“ (Digitálny efekt:Zrkadlo,
Mozaika, Stroboskop) „Anti-Shake(HDIS)“ (Protiotras(HDiS)) „Video Resolution
: Web Normal, Web Fine“ (Video Resolution: Web Normálne, Web Kvalitne)
„Video resolution : Web normal, Web Fine“ (Video Resolution: Web Normálne,
Web Kvalitne)
„Digital Effect : Sepia“ (Digitálny Efekt : Sépia)
111
Údržba a doplňujúce informácie
ÚDRŽBA
Pripomienky spomenuté nižšie vám pomôžu splniť všetky záručné
povinnosti a dovolia vám užívať si výrobok veľa rokov.
Upozornenia pri odkladaní
• Vypnite videokameru pred jej úschovou.
- Odpojte batériu a napájací adaptér.
- Vyberte pamäťovú kartu.
Čistenie videokamery
Pred čistením vypnite videokameru a odstráňte batériu a
sieťový adaptér.
• Čistenie vonkajšej časti
- Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte
nadmernú silu. Počas čistenia, jemne otrite povrch.
- Na čistenie videokamery nepoužívajte benzén alebo riedidlo.
Plášť vonkajšej časti sa môže stiahnuť alebo sa môže
poškodiť obal.
• Čistenie LCD obrazovky
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Dávajte pozor, aby
ste nepoškodili monitor.
• Čistenie objektívu
Pomocou čistiaceho balóna so štetcom odstráňte prach a
objektív jemne utrite mäkkou handričkou.
Ak je to nutné, utrite ho jemne s čistiacim papierom na objektív.
- Ak objektív necháte špinavý, môže sa objaviť pleseň.
- Ak sa objektív zdá tmavší, vypnite videokameru a nechajte
ju tak asi 1 hodinu.
- Pri používaní videokamery v chladných podmienkach sa na
LCD obrazovke môže zobraziť paobraz.
• LCD obrazovka je vyrobená technológiou s pokročilou
presnosťou a má viac ako 99,99 % platných pixlov. Napriek
tomuto faktu sa zriedkakedy objavia čierne alebo jasné body
(červený, modrý, biely) v strede jedného bodu a v okolí až
dvoch bodov. Tieto body, ktoré sa bežne vyskytnúpri výrobno
procese neovplyvňujú nahrávané obrazy.
Ak je videokamera zarosená, pred použitím ju na
chvíľu odložte na bok
•
Čo je zarosenie?
Zarosenie sa vyskytne, keď videokameru prenesiete na miesto s
výrazne odlišnou teplotou od predchádzajúceho miesta. Zarosenie
sa vytvorí na externých alebo interných častiach videokamery a na
reflekčnom objektíve. Ak sa tak stane, môže to spôsobiť poruchu
alebo poškodenie videokamery, ak ju budete používať zarosenú.
•
Kedy sa objaví zarosenie?
Kondenzáciu spôsobuje keď zariadenie prenesiete na miesto s
vyššou teplotou, ako bola na predchádzajúcom mieste, alebo ak ho
odrazu používate v horúcom prostredí.
Pri nahrávaní vonku v studenom počasí cez zimu a po chvíli ho
použijete vo vnútri.
Pri nahrávaní vonku v horúcom počasí po pobyte vo vnútri,
alebo vo vnútri auta so spustenou klimatizáciou.
•
Čo mam robiť?
Zariadenie vypnite, vyberte batériu a 1 – 2 hodiny pred použitím
ju nechajte na suchom mieste.
Obrazovka LCD
112
Aby ste predĺžili jej životnosť, neutierajte ju drsnou látkou.
• Pri použití LCD obrazovky dávajte pozor na nasledovné
javy. Nie sú to poruchy.
- Počas používania videokamery sa povrch okolo LCD
obrazovky môže zohriať.
- Ak necháte zariadenie dlhšiu dobu zapnuté, povrch okolo
LCD obrazovky sa môže veľmi zohriať.
•
•
Videokameru používajte, až keď sa kondenzácia stratí úplne.
Uistite sa, že s videokamerou používate iba odporúčané
príslušenstvá. Kvôli servisu kontaktujte najbližšie autorizované
servistné centrum spoločnosti Samsung.
Údržba a doplňujúce informácie
POUŽÍVANIE VAŠEJ VIDEOKAMERY V
ZAHRANIČÍ
• Každá krajina alebo región má vlastný elektrický systém a
systém farieb.
• Pred použitím videokamery v zahraničí si overte nasledujúce
položky.
Krajiny/regióny používajúce normu PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Čína, SNS, Česká
Republika, Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko,
Grécko, Veľká Británia, Holandsko, Hongkong, Maďarsko,
India, Irán, Irak, Kuvajt, Líbya, Malajzia, Maurícius, Nórsko,
Rumunsko, Saudská Arábia, Singapur, Slovenská Republika,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Thajsko, Tunis, atď.
Zdroje energie
Poskytnutý napájací kábel predstavuje automatický výber napätia
v rozsahu od 100 V do 240 V. Videokameru môžete s napájacím
káblom používať vo všetkých krajinách/regiónoch s napätím
v rozsahu od 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Použite obchodne
dostupnú zástrčku adaptéru striedavého prúdu, ak je to potrebné,
v závislosti od tvaru zásuvky v stene.
Krajiny/regióny používajúce normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stredná Amerika, Japonsko, Kórea,
Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan, Spojené štáty americké, atď.
S touto videokamerou môžete nahrávať záznamy a sledovať ich
na vstavanom LCD monitore kdekoľvek na svete.
O farebných systémoch televízora
Vaša videokamera je videokamera založená na systéme PAL. Ak
si chcete prezrieť vaše nahrávky na televízore, alebo ak ich chcete
skopírovať do externého zariadenia, musí to byť televízor alebo
externé zariadenie založené na systéme PAL, ktoré má príslušné
Audio/Video konektory. V opačnom prípade budete možno musieť
použiť samostatný transkodér video formátov (konvertor formátov
PAL - NTSC).
Transkodér formátov spoločnosť Samsung nedodáva.
113
Údržba a doplňujúce informácie
SLOVNÍK POJMOV
Ohnisková vzdialenosť
AF (Automatické zaostrovanie)
Vzdialenosť od stredu objektívu po jeho ohnisko (v milimetroch). Pri dlhších
ohniskových vzdialenostiach je uhol záberu užší a predmet je zväčšený. Pri
kratších ohniskových vzdialenostiach je uhol záberu širší.
Systém, ktorý automaticky zaostruje objektív zariadenia na predmet. Vaše
zariadenie používa na automatické zaostrenie kontrast.
Clonové číslo (číslo F)
Clona riadi množstvo svetla, ktoré prenikne k snímaču zariadenia.
Číslo f definuje svetelnosť objektívu. Objektívy s nižším číslom svetelnosti majú vo
všeobecnosti jasnejší obraz. Číslo f je priamo úmerné ohniskovej vzdialenosti a nepriamo
úmerné priemeru objektívu. *Číslo F = ohnisková vzdialenosť/priemer clony objektívu
Trasenie kamery (Rozmazanie)
MPEG-4 AVC/H.264
Ak sa zariadenie pohne, keď je clona otvorená, celý obraz môže byť rozmazaný.
Stáva sa to častejšie, keď použijete dlhší čas uzávierky. Traseniu zariadenia
môžete predísť zvýšením citlivosti, čo umožní použiť kratší čas uzávierky. Prípadne
môžete použiť statív alebo funkcie DIS alebo OIS na stabilizáciu zariadenia.
MPEG-4 AVC/H.264 definuje najnovší formát kódovania videa štandardizovaný podľa
noriem ISO-IEC a ITU-T z roku 2003. V porovnaní s bežným formátom MPEG-2 má formát
MPEG-4 AVC/H.264 viac ako dvojnásobnú účinnosť. Toto zariadenie používa formát
MPEG-4 AVC/H.264 na kódovanie videí s vysokým rozlíšením.
Kompozícia
Optická transfokácia
Kompozícia vo fotografii znamená umiestnenie predmetov na fotografii.
Dodržiavanie pravidla tretín zvyčajne vedie k dobrej kompozícii.
Ide o všeobecnú transfokáciu, pomocou ktorej sa dá zväčšiť obraz pomocou
objektívu a nezhoršuje sa kvalita snímok.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
Kvalita
CMOS je obrazový snímač vytvárajúci obrazy blížiaci sa kvalite snímačov CCD
(charge coupled device – nábojovo viazaná štruktúra) Má menšiu spotrebu
energie, čo znamená dlhšiu životnosť batérie v zariadení.
Vyjadrenie stupňa kompresie použitej pri digitálnej snímke. Snímky s vyššou
kvalitou majú nižší stupeň kompresie, výsledkom čoho je zvyčajne väčšia veľkosť
súboru.
Digitálna transfokácia
Rozlíšenie
Funkcia, ktorá umelo zvyšuje hodnotu priblíženia dostupnú pri objektíve s
transfokáciou (optická transfokácia) Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita
obrazu bude zhoršovať pri zvyšujúcom sa zväčšení.
Počet pixlov použitých v digitálnej snímke. Snímky s vysokým rozlíšením
obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako snímky s nízkym
rozlíšením.
Efektívny počet pixlov
Čas závierky
Na rozdiel od celkového počtu pixlov označuje skutočný počet pixlov použitých na
zachytenie snímky.
Čas závierky označuje množstvo času, počas ktorého sa otvorí a zatvorí závierka,
a ide o dôležitý faktor ovplyvňujúci svetelnosť fotografie, keďže ovplyvňuje
množstvo svetla prechádzajúceho clonou predtým, ako dosiahne obrazový
snímač. Pri krátkom čase uzávierky prenikne dnu menej svetla a snímka je
tmavšia. Zároveň je jednoduchšie zastaviť predmety v pohybe.
Clona
EV (Hodnota expozície)
Všetky kombinácie času uzávierky a clony objektívu, ktorých výsledkom je
rovnaká expozícia.
Expozícia
114
Množstvo svetla, ktoré prenikne k snímaču zariadenia. Expozícia sa ovláda
kombináciou času uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO.
Vyváženie bielej (farebné vyváženie)
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne primárnych farieb červenej, zelenej a modrej)
na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej, alebo farebného vyváženia, je
správne zobraziť farby na snímke.
Technické údaje
Názov modelu
SMX-F50BP/SMX-F50RP/SMX-F50SP/SMX-F50UP
SMX-F53BP/SMX-F53RP/SMX-F53SP/SMX-F53UP
SMX-F54BP/SMX-F54RP/SMX-F54SP/SMX-F54UP
SMX-F500BP/SMX-F500RP/SMX-F500SP/SMX-F500UP
SMX-F530BP/SMX-F530RP/SMX-F530SP/SMX-F530UP
Videosignál
Formát kompresie obrazu
Formát kompresie zvuku
Rozlíšenie nahrávania
PAL
Formát H.264/AVC
AAC (Advanced Audio Coding)
TV vysokokvalitne (približne 5,0 Mb/sek.), TV kvalitne (približne 4,0 Mb/sek.),
TV normálne (približne 3,0 Mb/sek.), Web Kvalit. (približne 4,0Mb/sek.), Web
Normálne (približne 3,0Mb/sek.)
Systém
Optický snímací modu
1/6" CCD (obvod s nábojovou väzbou)
Platné pixle
740K
Celkové pixely
800K
Objektív
F1,8 až 4,9, 52x (optický), 65x (Intelli), 2200x (digitálny) elektronický objektív
transfokácie
Ohnisková vzdialenosť
2.1mm~109.2mm
Rozmer/počet bodov
2,7 palcov široká 230k
Obrazovka LCD
Typ LCD obrazovky
TFT aktívny sieťový systém
Kompozitný video výstup
1,0 V (p_p), 75Ω, analógový
Audio výstup
-7,5 dBm 47 KΩ, analógový, stereo
Konektory
Výstup USB
Typ mini USB-B (Vysokorýchlostné USB 2.0)
Zdroj napájania
5,0 V (Pri použití napájacieho adaptéra), 3,7 V (Pri použití lítium-iónovej batérie)
Typ zdroja napájania
Zdroj napájania (100 V - 240 V) 50/60 Hz, Lítium-iónová batéria
Spotreba energie
1,7W, 2,0W (monitor LCD zapnuté)
Prevádzková teplota
32˚F~104˚F (0˚~40˚C)
Prevádzková vlhkosť
10% ~80%
Všeobecné
Skladovacia teplota
-4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ 60˚C)
Rozmery (Š x V x H)
Približne 2.12" x 2.22" x 4.69" (53.9mm x 56.4mm x 119.0mm)
Hmotnosť
Približne 0.485lbs (220g 0.485lb) (Bez batérie a pamäťovej karty)
Vstavaný mikrofón
Všesmerový stereofónny mikrofón
※ Tieto technické parametre a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
115
Kontaktujte SAMSUNG world wide
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-27919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
05 133 1999
www.samsung.com
07001 33 11
www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
800 - SAMSUNG(800-726786)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
80111-SAMSUNG (80111 7267864) from
www.samsung.com
land line, local charge / 210 6897691
from mobile
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
www.samsung.com
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
www.samsung.com
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33 www.samsung.com
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only
from landline, local network Romtelecom - www.samsung.com
local tariff / 021 206 01 10 for landline and
mobile, normal tariff
GREECE
Europe
Contact Centre CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PERU
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
ALBANIA
AUSTRIA
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUMANIA
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
Europe
CIS
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
RUSSIA
8-800-555-55-55
GEORGIA
8-800-555-555
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN 088-55-55-555
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
MOLDOVA
AUSTRALIA
NEW
ZEALAND
CHINA
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
400-810-5858, 010-6475 1880
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
HONG KONG (852) 3698-4698
Asia
Pacific
Middle
East
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
3030 8282, 1800 3000 8282
0800-112-8888, 021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3PHILIPPINES SAMSUNG(726-7864),
1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
SINGAPORE 1800-SAMSUNG(726-7864)
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
IRAN
021-8255
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
Morocco
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
NIGERIA
SOUTH
AFRICA
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samservice.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
Zhoda s RoHS
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
V našich výrobkoch nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd), Olovo (Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6),
Polybromované bifenyly (PBB-y) a Polybromované difenylové étery (PBDE-y).
Download PDF

advertising