Samsung | HMX-W300BP | Samsung HMX-W300BP Používateľská príručka

Užívateľská príručka
HMX-W300BP/HMX-W300RP/HMX-W300YP
HMX-W350BP/HMX-W350RP/HMX-W350YP
www.samsung.com/register
Pri nahrávaní videa vám odporúčame, aby ste používali pamäťovú kartu,
ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania.
- Odporúčaná pamäťová karta: 4 MB/s (trieda 4) alebo vyššia.
Starostlivosť o vodotesnosť/odolnosť voči prachu/odolnosť voči nárazom
• Produkt je odolný voči vode, prachu a nárazom.
• Vlastnosti odolnosti produktu voči prachu a vode sú v súlade s normou IP68.
• Tento produkt je možné použiť na všeobecné snímanie v moriach, riekach alebo jazerách.
• Výrobok je vodotesný do hĺbky 5 m (pribl. 16,4 stopy) po dobu približne 1 hodiny.
Ak sa hĺbka vody alebo čas prekročí, funkcia odolnosti voči vode nebude garantovaná.
• Odolnosť voči nárazom je limitovaná pádom z 2 m (pribl. 6,56 stopy) výšky.
• Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poruchy a poškodenie zapríčinené nesprávnym
používaním. Pred použitím si dôkladne prečítajte a riadne porozumejte pokynom pre prevádzku pod vodou.
• V priebehu času sa v dôsledku prirodzenej oxidácie znižuje tesniaci výkon gumených tesnení.
V dôsledku toho sa môže znížiť vodotesnosť. Predtým, ako výrobok zoberiete do vody, skontrolujte vodotesné tesnenia.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne straty spôsobené nesprávnou manipuláciou s výrobkom ani presakovaním z
opotrebovaného tesnenia. Ohľadom poškodeného vodotesného tesnenia sa poraďte s vašim servisným strediskom spoločnosti
Samsung. (Môžu sa prirátať dodatočné poplatky.)
Pred použitím produktu pod vodou/v blízkosti vody
Kryt (Zabudovaný USB konektor)
Vodotesné tesnenie
Vodotesné tesnenie
Páčka na
Kryt (Pamäťová karta, HDMI konektor)
ii
Starostlivosť o vodotesnosť/odolnosť voči prachu/odolnosť voči nárazom
Pred použitím produktu pod vodou/v blízkosti vody
• Vždy očistite produkt od piesku, vlasov a iných cudzích predmetov a udržiavajte objektív v
čistom stave.
• Ak zistíte prítomnosť cudzích látok alebo vody v blízkosti krytu pamäťovej karty/HDMI
konektora alebo USB konektora, očistite ich pomocou čistej handričky, ktorá nezanecháva
textilný prach. Aj najmenšie množstvo cudzej látky môže spôsobiť poškodenie alebo vniknutie
vody do produktu.
• Skontrolujte, či tesnenie nejaví známky akéhokoľvek poškodenia.
Takéto známky môžu mať za následok poškodenie produktu alebo vniknutie vody do produktu.
Ak je poškodené, kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung a požiadajte o výmenu.
• Neotvárajte a nezatvárajte kryt pamäťovej karty/HDMI konektora a USB konektora mokrými,
znečistenými alebo rukami zanesenými pieskom a neotvárajte kryty v blízkosti vody.
Inak môže dôjsť k vniknutiu vody alebo iných látok do produktu.
• Použite režim určený na prevádzku pod vodou pre zaistenie optimálnej prevádzky pri
snímaní pod vodou. ¬strana 40
• Presvedčte sa, či sú kryty pamäťovej karty/HDMI konektora a USB konektora riadne uzatvorené a zaistené.
Pri správnom uzatvorení by ste mali začuť kliknutie.
• Neotvárajte alebo nezatvárajte kryt pamäťovej karty/HDMI konektora alebo USB konektora,
keď ste na pláži alebo v blízkosti vody. Inak môže dôjsť k vniknutiu vody alebo iných látok do produktu.
• Neotvárajte kryt pamäťovej karty/HDMI konektora alebo USB konektora, kým je tento produkt vlhký.
Inak môže dôjsť k vniknutiu vody alebo iných látok do produktu.
• Vymeňte pamäťovú kartu na suchom mieste chránenom pre morským vánkom.
iii
Starostlivosť o vodotesnosť/odolnosť voči prachu/odolnosť voči nárazom
Používanie produktu pod vodou/v blízkosti vody
• Nepoužívajte produkt v hĺbke väčšej ako 5 metre (pribl. 16,4 stopy) .
• Výrobok pod vodou nepoužívajte dlhšie, ako 1 hodinu.
• Pod vodou za žiadnych okolností neotvárajte kryt pamäťovej karty/HDMI konektora a USB
konektora.
• Produkt nepoužívajte v horúcej vode, napríklad v termálnom prameni.
• Nevystavujte produkt silným vibráciám, nárazom alebo tlaku.
- Neskáčte do vody spoločne s produktom.
- Produkt nepoužívajte v silných vodných prúdoch, napríklad v perejách alebo pod vodopádmi. Silný tlak vody môže spôsobiť
zlyhanie funkcie vodotesnosti a zapríčiniť poruchu.
• Výrobok neumiestňujte v blízkosti piesku. Piesok sa môže dostať do reproduktora a mikrofónu.
• Dlhodobo nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Výrobok sa môže prehriať.
• Nevtláčajte do reproduktora alebo mikrofónu produktu žiadne ostré predmety. Môžete tým negatívne ovplyvniť vodotesnosť produktu.
• Ak dôjde k pofŕkaniu produktu látkami, ako sú napríklad opaľovacie mlieko, opaľovací olej alebo mydlo, bezodkladne ho očistite.
Takéto látky môžu spôsobiť zlyhanie vodotesnosti alebo zmenu farebného odtieňa.
• Dávajte pozor, aby sa pri používaní výrobku nedostali do interného mikrofónu nečistoty, žmolky a cudzie predmety.
iv
Starostlivosť o vodotesnosť/odolnosť voči prachu/odolnosť voči nárazom
Čistenie po použití produktu pod vodou/v blízkosti vody
Po použití produktu vo vode ho dôkladným opláchnutím zbavte cudzích predmetov alebo soli. Toto vykonajte najneskôr do 1 hodiny po
použití.
1
3
Produkt ponorte do čistej vody a jemne ním pohybujte 2 až 3
minúty.
•
2
Nechajte produkt dôkladne uschnúť v dobre vetranom
tienenom priestore.
Podržte produkt čistenou stranou smerom nadol a jemne ním
pohybujte.
Po vytiahnutí z vody utrite pomocou jemnej handričky kvapôčky
vody z produktu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
v
Keď je produkt ponorený do vody, môžu sa objaviť bubliny.
Nepovažujte to za poruchu.
Ak produkt nie je riadne opláchnutý, funkcia vodotesnosti môže byť oslabená.
Stlačte každé tlačidlo na produkte. Tým odstránite soľ a akékoľvek iné
látky zachytené medzi/okolo tlačidiel.
Nepoužívajte chemické prípravky na čistenie produktu, dokonca
ani mydlo, neutrálny čistiaci prostriedok alebo alkohol. Môžu znížiť
vodotesnosť produktu.
Tento produkt je navrhnutý tak, aby jeho konštrukcia umožňovala čo najlepší
odtok vody. Voda odteká cez malé otvory okolo tlačidiel na produkte.
Nikdy nepoužívajte zariadenia, ako napríklad fén, na osušenie
fotoaparátu. Vlastnosti vodotesnosti sa môžu oslabiť alebo môže dôjsť
k zmene vonkajšieho vzhľadu produktu.
Neotvárajte kryt pamäťovej karty/HDMI konektora alebo USB
konektora, kým namočený produkt úplne nevyschne.
Ak sa na produkte nachádza voda, utrite ho pomocou jemnej a suchej
handričky, kým nebude úplne suchý.
Po použití výrobku pod vodou alebo v blízkosti vody dokonale vysušte
interný mikrofón a reproduktor. Ak tak neurobíte, môžete znížiť kvalitu
zvuku počas nahrávania a prehrávania videa.
Nevtláčajte do reproduktora alebo mikrofónu produktu žiadne ostré
predmety. Môžete tým negatívne ovplyvniť vodotesnosť produktu.
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode na použitie:
Ikona
Význam
zabezpečenia
VAROVANIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážne
osobné poranenie.
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí možné riziko osobného poranenia
alebo poškodenie materiálu.
O tejto užívateľskej príručke
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung. Pred
použitím výrobku si pozorne prečítajte užívateľskú príručku a
odložte si ju pre budúce použitie. Ak váš výrobok nefunguje
správne, obráťte sa na časť Riešenie problémov. ¬stránky 87~95
Tento návod na použitie sa týka modelov HMX-W300 a
HMX-W350.
• V tejto užívateľskej príručke sú použité nákresy modelu
HMX-W300.
• Napriek tomu, že niektoré funkcie modelov HMX-W300 a
HMX-W350 sú odlišné, fungujú rovnakým spôsobom.
• Zobrazenia v tejto užívateľskej príručke nemusia byť presne
také isté, ako tie, ktoré uvidíte na LCD obrazovke.
• Vzhľady a špecifikácie výrobku a ostatných doplnkov môžu byť
zmenené bez upozornenia.
• Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte ‘Bezpečnostné
informácie’. Potom produkt používajte v súlade s pokynmi.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poranenia alebo
škody vzniknuté následkom nedodržania pokynov uvedených v
príručke.
• Výraz pamäťová karta alebo karta predstavuje v tejto príručke
kartu micro SD, micro SDHC alebo micro SDXC.
• Keď sa v tomto návode na použitie objaví ikona alebo symbol
v zátvorke v popise položky vedľajšej ponuky indikuje to, že sa
objavia na obrazovke pri nastavovaní príslušnej položky.
Príklad) Položka vedľajšej ponuky Video Resolution
¬strana 53
): Nahráva vo formáte FULL HD (1920x1080/
- 1080/25p (
25p) format. (Ak rozlíšenie videa nastavíte na možnosť
1080/25p, na obrazovke LCD sa zobrazí a zostane zobrazená
).)
ikona (
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, výbuchu,
úrazu elektrickým prúdom, alebo osobného poranenia,
pri používaní vášho výrobku dodržujte základné
bezpečnostné opatrenia:
Požadované nastavenia pred použitím funkcie.
Znamená rady alebo referenčné strany, ktoré vám môžu
pomôcť pri práci s výrobkom.
Tieto varovné značky slúžia ako prevencia pred vašim poranením
a poranením iných osôb. Postupujte, prosím, presne podľa nich.
Po prečítaní tejto časti, si ju odložte na bezpečné miesto pre
budúce použitie.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Varovanie!
Tento výrobok môžete pripojiť iba k vývodu s ochranným uzemneným
pripojením.
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky, a potom bude zásuvka znovu pripravená na použitie.
2
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
Pred použitím tohto výrobku
Poznámky týkajúce sa ochrannej známky
• Tento výrobok nahráva videá vo formáte H.264 (MPEG-4/
AVC).
• Môžete prehrávať a upravovať video nahrané výrobkom na
osobnom počítači so zabudovaným softvérom tohto výrobku.
• Nezabudnite, že tohto výrobku nie je kompatibilný s
ostatnými formátmi digitálneho videa.
• Pred nahrávaním dôležitého videa vykonajte skúšobné
nahrávanie.
Skúšobnú nahrávku si prehrajte, aby ste sa uistili, že video a zvuk
boli nahraté správne.
• Nahratý obsah môže byť stratený z dôvodu chyby pri
manipulácii s výrobkom alebo pamäťovou kartou, atď.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za kompenzácie škôd
kvôli strateným nahratým obsahom.
• Zálohujte si dôležité nahrané údaje.
Ochráňte svoje dôležité nahrané údaje skopírovaním súborov do
počítača. Taktiež vám kvôli uloženiu odporúčame ich skopírovanie
z vášho počítača na iné pamäťové médium. Pozrite sa do príručky
inštalácie softvéru a USB pripojenia.
• Autorské práva: Tento výrobok je určená pre súkromné
použitie.
Údaje zaznamenané na karte v tomto výrobku pomocou ďalších
digitálnych/ analógových médií alebo zariadení sú chránené
autorským právom a nemôžu byť použité bez povolenia majiteľa
autorského práva, okrem osobného pôžitku. Aj keď nahrávate
udalosť ako prehliadku, predstavenie, alebo výstavu pre osobné
potešenie, dôrazne odporúčame, aby ste si predtým zaobstarali
povolenie.
• Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky
uvedené v tejto príručke a ďalšej dokumentácií dodanej s
výrobkom Samsung sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov. Symboly, “™” a “®”
nie sú v tejto príručke v každom jednotlivom prípade uvádzané.
• Logá micro SD, micro SDHC a micro SDXC sú ochranné
známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, a
DirectX® sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky Microsoft Corporation, registrované v Spojených
štátoch a iných krajinách.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo®, a Pentium® sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky Intel Corporation,
registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
• AMD a Athlon™ sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti AMD registrované v Spojených
štátoch a iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS sú tiež registrované ochranné známky
alebo ochranné známky Apple Inc., registrované v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách.
• YouTube je ochranná známka Google Inc.
• Flickr je ochranná známka Yahoo.
• Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook Inc.
• Twitter je ochranná známka spoločnosti twitter, Inc.
• Picasa je ochranná známka spoločnosti Google, Inc.
• HDMI, logo HDMI a pojem
„High Definition Multimedia Interface“
sú obchodné známky alebo
registrované obchodné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Adobe, Adobe logo, a Adobe Acrobat sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
Etiketa správneho snímania
• Videá a fotografie osôb nesnímajte bez ich povolenia alebo
súhlasu.
• Videá a fotografie nesnímajte na miestach, kde je snímanie
zakázané.
• Videá a fotografie nesnímajte na súkromných miestach.
3
Bezpečnostné opatrenia pri použití
Bezpečnostné predpisy zobrazené nižšie slúžia na to, aby ste predišli poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku. Všetky pokyny
starostlivo dodržiavajte.
VAROVANIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážne osobné poranenie.
Používanie výrobku pri teplote vyššej
ako 60°C môže viesť k požiaru.
Uchovávanie batérií pri vysokých
teplotách môže spôsobiť výbuch.
Nedopusťte, aby do výrobku
vnikla voda, kovové alebo horľavé
látky. Nedodržanie môže mať za
následok nebezpečenstvo požiaru.
Žiadny olej! Olej, ktorý vnikne do
výrobku môže spôsobiť elektrický
skrat, poruchu alebo trvalé
poškodenie.
LCD obrazovkou nemierte priamo
na slnko. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poranenie
očí a taktiež môže viesť k zlyhaniu
vnútorných častí výrobku.
Batérie nevystavujte ohňu, pretože
by mohli vybuchnúť.
Nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok
alebo chemikálie. Čistiace prostriedky
nikdy nestriekajte do výrobku.
Použitú lítiovú batériu alebo pamäťovú
kartu udržiavajte mimo dosahu
detí. Ak dieťa lítiovú batériu alebo
pamäťovú kartu prehltne, okamžite
kontaktujte doktora.
Ak výrobku vydáva neobvyklý zvuk,
alebo z nej vychádza zápach alebo
dym, okamžite odpojte napájací kábel
a zariadenie odneste do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenia osôb.
Pripojte USB zástrčku k USB
konektoru na počítači alebo adaptéri.
Zástrčku nezasúvajte nasilu, ak
nepasuje do konektora. Môžete zlomiť
zástrčku.
4
Bezpečnostné opatrenia pri použití
VAROVANIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážne osobné poranenie.
Ak je USB kábel horúci alebo
výrobok vydáva nezvyčajné zvuky
alebo zápach pri nabíjaní alebo
odosielaní údajov, okamžite odpojte
USB zástrčku a zariadenie odneste
do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo poranenia osôb.
Nerozoberajte ani sa nepokúšajte
opraviť USB zástrčku alebo výrobok.
V opačnom prípade hrozí požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Neotvárajte a nezatvárajte kryt
pamäťovej karty alebo kryt USB
konektora v blízkosti vody alebo vo
vode. Neotvárajte a nezatvárajte
kryt, ak máte mokré ruky. V
opačnom prípade môže dôjsť k
úrazu elektrickým prúdom alebo k
poškodeniu produktu.
Zástrčky USB sa nedotýkajte mokrými
rukami. V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
5
Na USB zástrčku nedávajte ťažké
predmety. Ťažké predmety môžu
poškodiť kábel alebo spôsobiť jeho
odpojenie od výrobku.
Bezpečnostné opatrenia pri použití
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí možné riziko osobného poranenia alebo poškodenie materiálu.
Povrch LCD obrazovky nestláčajte
silne, neudierajte doň ani naň netlačte
ostrým predmetom. Ak budete tlačiť
na povrch LCD, môže sa objaviť
nerovnosť na displeji.
Nedovoľte, aby výrobok spadol
a nevystavujte výrobok alebo
ani ostatné príslušenstvo silným
vibráciám alebo nárazom. Môže dôjsť
k poškodeniu alebo poraneniu.
Výrobok nepoužívajte na statíve (nie
je súčasťou dodávky) na mieste,
kde je riziko vibrácii alebo tvrdých
nárazov.
Výrobok nepoužívajte na priamom
slnečnom svetle ani v blízkosti
vykurovacích zariadení. Teplo môže
spôsobiť poruchu alebo zranenie.
Pri veľmi vysokých teplotách
nenechávajte výrobok dlhú dobu v
zatvorenom vozidle. Vysoké teploty
môžu spôsobiť poruchu výrobku a
vybuchnutie alebo zapálenie batérie.
Výrobok nevystavujte sadziam alebo
pare. Hrubé sadze alebo para môžu
poškodiť výrobok alebo spôsobiť
poruchu.
Výrobok nepoužívajte v blízkosti
hustých výfukových plynov
vyrábaných benzínovými alebo
naftovými motormi, alebo koróznych
plynov, ako je napríklad sírovodík.
Ak to nedodržíte, externé alebo
interné koncovky môžu skorodovať a
znemožniť normálnu prevádzku.
Výrobok nevystavujte prostriedkom na
ničenie hmyzu. Ak sa prostriedky na
ničenie hmyzu dostanú do výrobok,
môže to viesť k tomu, že výrobok
nebude normálne fungovať. Pred
použitím prostriedku na ničenie hmyzu
výrobok vypnite a prikryte vinylovým
obalom, a pod.
Výrobok nevystavujte náhlym
zmenám teploty ani vlhkým miestam.
Pri použití vonku v búrkach s bleskami
tiež hrozí nebezpečenstvo poruchy
alebo poranenia elektrickým prúdom.
6
Bezpečnostné opatrenia pri použití
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí možné riziko osobného poranenia alebo poškodenie materiálu.
Teleso výrobok neutierajte benzénom
ani rozpúšťadlom: Vonkajší plášť by
sa mohol stiahnuť alebo sa môže
poškodiť povrch obalu.
Výrobok nepoužívajte v blízkosti
televízora alebo rádia: Toto môže
spôsobiť, že sa na televíznej
obrazovke alebo vo vysielaní rádia
objaví šum.
Výrobok nepoužívajte v blízkosti
rádiových vĺn ani pri magnetických
polich, ako sú napríklad reproduktory
a veľký motor. Do nahrávaného videa
alebo zvuku by sa mohlo dostať
rušenie.
Používajte iba príslušenstvo, ktoré je
schválené spoločnosťou Samsung.
Používanie výrobkov od iných
výrobcov môže spôsobiť prehriatie,
požiar, výbuch, poranenie elektrickým
prúdom alebo poranenie osôb z
dôvodu neobvyklej prevádzky.
Výrobok umiestnite na pevný povrch
a na miesto s ventilačnými otvormi.
Dôležité údaje udržujte oddelene.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za stratu údajov.
Výrobcovia neautorizovaného
príslušenstva, ktoré je kompatibilné
s týmto výrobkom, sú zodpovední
za svoje výrobky. Voliteľné
príslušenstvo používajte v súlade s
ich bezpečnostnými predpismi.
Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za žiadne poruchy,
požiare, úrazy elektrickým prúdom
alebo za poškodenia spôsobené
neautorizovaným príslušenstvom.
Ak chcete zachovať vodotesnosť,
príslušné diely vymieňajte každý rok.
Výmenu takýchto dielov konzultujte
so servisným strediskom spoločnosti
Samsung.
7
Obsah
Starostlivosť o vodotesnosť/odolnosť voči prachu/
odolnosť voči nárazom ....................................................... ii
VÝBER JAZYKA OSD .......................................................... 33
Základné nahrávanie/prehrávanie.................................. 34
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie .................... 2
Základné nahrávanie ......................................................... 35
Bezpečnostné opatrenia pri použití ................................... 4
NAHRÁVANIE VIDEA ........................................................... 35
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ V REŽIME NAHRÁVANIA VIDEA.. 37
OZNAČOVANIE SKVELÝCH MOMENTOV POČAS
NAHRÁVANIA (FUNKCIA MY CLIP) .................................... 38
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ ..................................................... 39
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
(SMART AUTO) .................................................................... 40
POUŽÍVANIE REŽIMU POD VODOU .................................. 40
TRANSFOKÁCIA .................................................................. 41
Stručný návod.................................................................... 10
Úvod .................................................................................................. 14
Oboznámenie sa s výrobkom ........................................... 15
ČO OBSAHUJE VÁŠ VÝROBOK ......................................... 15
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV ............................. 16
IDENTIFICACIÓN DE PANTALLAS ..................................... 18
Príprava na spustenie nahrávania ................................... 22
NABÍJANIE BATÉRIE ........................................................... 22
KONTROLA STAVU BATÉRIE.............................................. 23
VlOŽENIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)......................................... 25
VÝBER VHODNEJ PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)......................................... 26
ČAS A KAPACITA NAHRÁVANIA ......................................... 28
Základné prehrávanie........................................................ 42
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA ........................................ 42
PREHRÁVANIE VIDEA......................................................... 43
PREHRÁVANIE MÔJHO KLIPU ........................................... 45
OZNAČOVANIE SKVELÝCH MOMENTOV POČAS
PREHRÁVANIA .................................................................... 46
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ POČAS PREHRÁVANIA VIDEA.. 47
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ ................................................ 48
ZVÄČŠENIE POČAS PREHRÁVANIA ................................. 49
Základné činnosti výrobku ............................................... 29
ZAPNUTIE /VYPNUTIE VÝROBKU ..................................... 29
NASTAVENIE DÁTUMU/ČASU PRVÝKRÁT ........................ 29
NASTAVENIE OVLÁDACÍCH REŽIMOV.............................. 30
POUŽÍVANIE TLAČIDLA PRIBLÍŽENIA (T/W)/DISPLEJA
)/REŽIMU POD VODOU ( )/OK (REC)...................... 30
(
POUŽÍVANIE TLAČIDLA DISPLEJA .................................... 32
POUŽÍVANIE PLÁVAJÚCEHO TLMIČA (LEN HMX-W350) .. 32
POUŽÍVANIE PÁSIKA NA NOSENIE (PÁSIK NA HRUĎ,
PÁSIK NA RUKU) (LEN HMX-W350) ................................... 32
POUŽITIE REMIENKA.......................................................... 33
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie ................................. 50
Používanie položiek ponuky............................................. 51
PONUKY OVLÁDANIA ......................................................... 51
POLOŽKY PONUKY............................................................. 52
Pokročilé metódy záznamu .............................................. 53
8
Video Resolution................................................................... 53
Photo Resolution .................................................................. 53
Obsah
White Balance....................................................................... 54
Smart Filter ........................................................................... 55
Back Light ............................................................................. 56
Face Detection...................................................................... 57
Anti-Shake (DIS) ................................................................... 58
Video Out .............................................................................. 73
Format .................................................................................. 74
Default Set ............................................................................ 75
Language .............................................................................. 75
Používanie s inými zariadeniami ...................................... 76
Pokročilé prehrávanie ....................................................... 59
Pripojenie k televízoru ...................................................... 77
Play Mode ............................................................................. 59
Delete ................................................................................... 60
Protect .................................................................................. 61
Delete My Clip ...................................................................... 62
Share Mark ........................................................................... 63
Smart BGM ........................................................................... 64
Smart BGM Option ............................................................... 64
Slide Show ............................................................................ 66
File Info ................................................................................. 66
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM .. 77
PREZERANIE NA OBRAZOVKE TELEVÍZORA .................. 77
Používanie s počítačom Windows ................................... 78
ČO MÔŽETE ROBIŤ S POČÍTAČOM WINDOWS ............... 78
POUŽÍVANIE PROGRAMU SAMSUNG Intelli-studio........... 79
POUŽITIE AKO ODSTRÁNITEĽNÉ VEĽKOKAPACITNÉ
ZARIADENIE ........................................................................ 84
Prílohy ............................................................................................... 86
Ďalšie nastavenia ....................................................................... 67
Riešenie problémov .......................................................... 87
Ďalšie nastavenia .............................................................. 68
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY A SPRÁVY ............................... 87
SYMPTÓMY A RIEŠENIA..................................................... 90
POlOŽKY PONUKY NASTAVENIA....................................... 68
Storage Info .......................................................................... 68
File No .................................................................................. 69
Date/Time Set ....................................................................... 69
Date/Time Display ................................................................ 70
LCD Brightness..................................................................... 70
Auto LCD Off ........................................................................ 71
Beep Sound .......................................................................... 71
Shutter Sound ....................................................................... 72
Auto Power Off ..................................................................... 72
PC Software.......................................................................... 73
Doplňujúce informácie ...................................................... 96
ÚDRŽBA ............................................................................... 96
POUŽÍVANIE VÁŠHO VÝROBKU V ZAHRANIČÍ ................ 97
POUŽÍVANIE REMIENKU NA RUKU (ZALOŽENÉ NA
POUŽITÍ NA ĽAVEJ RUKE) (LEN HMX-W350) .................... 98
SPÔSOB POUŽITIA HRUDNÉHO POPRUHU
(LEN HMX-W350) ................................................................. 99
SLOVNÍK POJMOV ............................................................ 100
Technické údaje ............................................................... 101
9
Stručný návod
Stručný návod predstavuje základné činnosti a funkcie výrobku. Viac informácií nájdete na referenčných stranách.
KROK 1: Začíname
1
KROK 2: Nahrávanie vaším výrobkom
Vložte pamäťovú kartu.
¬strana 25
• S týmto výrobkom môžete
používať bežne dostupné
karty micro SD, micro SDHC
alebo micro SDXC.
LCD obrazovku
2
Tlačidlo priblíženia
(T/W)
Tlačidlo OK (REC)
Batériu úplne nabite.
¬strana 22
• Batéria je úplne
nabitá, keď sa
rozsvieti indikátor
CHG (nabíjanie)
na zeleno.
Tlačidlo Napájania
( )
Tlačidlo Režim
( / )
Tlačidlo MENU
Tlačidlo My Clip (
)
Tlačidlo Zobrazenie
)
(
Zabudovaný USB konektor
Batéria sa nachádza vo vnútri produktu. Nie je potrebná žiadna
dodatočná batéria. Vstavanú batériu nabíjajte pomocou USB
pripojenia.
10
Tlačidlo Prehrávanie
( )
Tlačidlo Zdieľať (
Tlačidlo Vymazať
( )
Tlačidlo Pod vodou
( )
)
Stručný návod
Nahrávanie videa
Snímanie fotografií
Váš výrobok používa pre dosiahnutie najvyššej kvality videa
pokročilú kompresnú technológiu H.264.
Môžete snímať fotografie a ukladať ich do pamäťového média.
Pred nahrávaním nastavte požadované rozlíšenie.
Vychutnajte si režim Pod vodou
Tento produkt poskytuje všeobecné vlastnosti vodotesnosti, ktoré
umožňujú záznam pod vodou v moriach, riekach a jazerách.
Aktivujte režim Pod vodou a nahrávajte video pod vodou. ¬strana 40
Pred použitím si dôkladne prečítajte a riadne porozumejte pokynom
pre prevádzku pod vodou.
1
2
3
Stlačte tlačidlo [Napájania (
Stlačte tlačidlo [Režim ( /
videa.
1
2
Stlačte tlačidlo [Napájania (
)].
Stlačte tlačidlo [Režim (
fotografií.
)] a nastavte režim snímania
3
Na obrazovke LCD dostaňte objekt do záberu a stlačte
tlačidlo [OK (REC)].
• Zaznie zvuk uzávierky a nasníma sa fotografia.
/
)].
)] a nastavte režim záznamu
Stlačte tlačidlo [OK (REC)].
• Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu stlačte tlačidlo [OK
(REC)].
[579Min]
0:00:00
•
•
Pause
Capture
11
Východiskové nastavenie je 720/25p.
Počas nahrávania videa môžete tiež snímať fotografie.
¬strana 37
Stručný návod
KROK 3: Prehrávanie videí alebo fotografií
KROK 4: Ukladanie nahraných videí alebo
fotografií
Prezeranie videí alebo fotografií na LCD obrazovke
Pomocou programu Intelli-Studio, ktorý je zabudovaný vo
vašom výrobku, môžete importovať videá/fotografie do vášho
počítača, upravovať ich alebo sa o ne deliť o so svojimi priateľmi
a rodinou. Viac informácií nájdete na stranách 78~83
Požadované nahrávky môžete pomocou náhľadu indexu
miniatúr rýchlo nájsť.
1
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie (
prehrávania.
)] a nastavte režim
Importovanie a prezeranie videí/fotografií z vášho
POČÍTAČA
1
2
Vyberte režim prehrávania z Video, alebo Photo.
¬strana 59
• Miniatúra naposledy vytvoreného alebo prehrávaného
súboru je zvýraznená.
3
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T / W)/Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] a vyberte požadované video alebo fotografiu a
potom stlačte tlačidlo [OK (REC)].
0:00:55
Menu
Aktivujte program Intelli-studio pripojením zabudovaného
USB konektora výrobku k počítaču.
• V hlavnom okne Intelli-Studio sa zobrazí obrazovka
uloženia nového súboru. Kliknutím na Yes spustíte proces
aktualizácie.
1/10
Zabudovaný softvér na upravovanie Intelli-studio sa na počítači
spustí automaticky, po pripojení výrobku k počítaču Windows (keď
uvediete PC Software: On. ¬strana 73
Play Mode
12
Stručný návod
2
KROK 5: Mazanie videí alebo fotografií
Nové súbory sú uložené vo vašom POČÍTAČI do priečinku
Contents Manager v programe Intellistudio.
• Súbory môžete usporiadať podľa rôznych kritérií, ako
napríklad podľa tváre, dátumu atď.
Keď je pamäťové zariadenie plné, nemôžete nahrávať nové
videá ani fotografie. Vymažte videá alebo fotografie, ktoré ste
uložili do počítača z pamäťového zariadenia.Potom môžete
nahrávať nové videá alebo fotografie do uvoľneného miesta v
pamäťovom médiu.
Contents Manager Uložené súbory vo vašom počítači
[Playback ( )] J Súbor vyberte pomocou tlačidla [Priblíženia
)/Pod vodou ( )] J [Delete ( )] J
(T/W)/Zobrazenie (
)/Pod
Položku Yes vyberte pomocou tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J [OK (REC)] ¬strana 60
Zoznam adresárov vo vašom počítači
3
Ak chcete spustiť prehrávanie, dvakrát kliknete na súbor.
Zdieľanie videí/fotografií na webových stránkach
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite
fotografie, prezentácie a videá priamo na webovú stránku.
) J Upload v prehliadači.
Kliknite na záložku Share (
¬strana 82
13
Úvod
Zistite informácie o usporiadaní, indikátoroch a základnej
obsluhe výrobku.
Oboznámenie sa s výrobkom ........................................... 15
ČO OBSAHUJE VÁŠ VÝROBOK ......................................... 15
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV ............................. 16
IDENTIFICACIÓN DE PANTALLAS ..................................... 18
Príprava na spustenie nahrávania ................................... 22
NABÍJANIE BATÉRIE ........................................................... 22
KONTROLA STAVU BATÉRIE.............................................. 23
VlOŽENIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)......................................... 25
VÝBER VHODNEJ PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)......................................... 26
ČAS A KAPACITA NAHRÁVANIA ......................................... 28
Základné činnosti výrobku ............................................... 29
ZAPNUTIE /VYPNUTIE VÝROBKU ..................................... 29
NASTAVENIE DÁTUMU/ČASU PRVÝKRÁT ........................ 29
NASTAVENIE OVLÁDACÍCH REŽIMOV.............................. 30
POUŽÍVANIE TLAČIDLA PRIBLÍŽENIA (T/W)/DISPLEJA
)/REŽIMU POD VODOU ( )/OK (REC)...................... 30
(
POUŽÍVANIE TLAČIDLA DISPLEJA .................................... 32
POUŽÍVANIE PLÁVAJÚCEHO TLMIČA (LEN HMX-W350) .. 32
POUŽÍVANIE PÁSIKA NA NOSENIE (PÁSIK NA HRUĎ,
PÁSIK NA RUKU) (LEN HMX-W350) ................................... 32
POUŽITIE REMIENKA.......................................................... 33
VÝBER JAZYKA OSD .......................................................... 33
Oboznámenie sa s výrobkom
ČO OBSAHUJE VÁŠ VÝROBOK
Kontrola vášho príslušenstva
Váš výrobok je dodávaná s nasledovným príslušenstvom. Ak vám
v balení niektorá z týchto položiek chýba, zavolajte do Centra
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Remienok
Stručný návod
Použite predlžovací
kábel USB
(len HMX-W350)
Plávajúci tlmič
(len HMX-W350)
Pásik na hruď
(len HMX-W350)
Držiak produktu/
Pásik na ruku
(len HMX-W350)
Voliteľné
Názov modelu
Farba
HMX-W300BP
HMX-W350BP
Čierna
HMX-W300RP
HMX-W350RP
Červené
HMX-W300YP
HMX-W350YP
Oranžová
Interná
pamäť
Snímač
gravitácie
Objektív
Kábel mikro HDMI
X
Karta micro SD/
SDHC/SDXC
Adaptér na kartu micro
SD/SDHC/SDXC
O
Nie
X
O
•
•
•
Digitálna
transfokácia: x3
X
•
O
Napriek tomu, že niektoré funkcie modelov sú odlišné, fungujú
rovnakým spôsobom.
Úvod
15
Presný tvar sa v závislosti od modelu môže líšiť.
Obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny predaja.
Pamäťová karta nie je súčasťou dodávky. Pamäťové karty
kompatibilné s vaším výrobkom sú uvedené na strane 26.
Súčasti a príslušenstvo si môžete zakúpiť po konzultácii so
svojim miestnym predajcom spoločnosti Samsung. Spoločnosť
SAMSUNG nezodpovedá za zníženú životnosť batérie, ani za
poruchy spôsobené neautorizovaným použitím príslušenstva.
Oboznámenie sa s výrobkom
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV
Zadná/Ľavá
1
LCD obrazovkun
2
Tlačidlo Priblíženia (T/W)
3
Tlačidlo OK (REC)
4
Tlačidlo Zobrazenie (
5
Tlačidlo Režim (
6
Tlačidlo MENU
7
Tlačidlo My Clip (
8
Tlačidlo Napájania (
10
9
Tlačidlo Pod vodou (
11
10
Tlačidlo Prehrávania (
12
11
Tlačidlo Zdieľať (
12
Tlačidlo Vymazať ( )
13
Kontrolka nabíjania (CHG)
14
Háčik na remienok
15
Zabudovaný reproduktor
1
2
8
3
4
9
5
6
7
13
14
15
Úvod
16
)
/
)
)
)
)
) / zachytenia fotografie
) / Pauza
Oboznámenie sa s výrobkom
Predná/Pravá/spodná Strana
1
9
10
2
11
12
13
14
3
4
5
6
1
Vstavaný mikrofón
2
Objektív
3
Kryt (Zabudovaný USB konektor)
4
Páčka na otvorenie/zatvorenie (Zabudovaný USB
konektor)
5
Vodotesné tesnenie (Zabudovaný USB konektor)
6
Zabudovaný USB konektor
7
Páčka na otvorenie zabudovaného USB
8
Závit pre statív
9
HDMI konektor
10
Slot pre pamäťovú kartu
11
Tlačidlo Resetovanie
12
Vodotesné tesnenie (Pamäťová karta, HDMI konektor)
13
Páčka na otvorenie/zatvorenie (Pamäťová karta, HDMI
konektor)
14
Kryt (Pamäťová karta, HDMI konektor)
Dávajte pozor, aby ste počas nahrávania neprikryli vnútorný mikrofón
a objektív.
7
8
Úvod
17
Oboznámenie sa s výrobkom
IDENTIFICACIÓN DE PANTALLAS
Las funciones disponibles varían dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado y aparecen diferentes indicadores dependiendo
del ajuste de los valores.
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime nahrávania videa.
Stlačte tlačidlo [Režim (
/ )] a nastavte režim záznamu videa. ¬strana 30
Režim nahrávania videa
[579Min]
STBY
Horná strana LCD obrazovky
Indikátor
/
[579Min]
STBY / z /
/
Význam
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
Video Resolution
Režim Inteligentná automatika /
Pod vodou
White Balance
Zostávajúca doba nahrávania
Smart Filter
Prevádzkový stav (pohotovostný
režim/nahrávanie/Pauza/
Zachytávanie fotografií)
Back Light
Face Detection
Pamäťové médium
(pamäťová karta)
01/JAN/2012 00:00
Význam
Režim nahrávania videa
Anti-Shake (DIS)
Informácie o batérii
(zostávajúca hladina batérie)
01/JAN/2012 00:00
My Clip
•
Stred LCD obrazovky
Indikátor
Význam
•
•
•
Digitálny zoom
Úvod
18
•
Date/Time
Nastavenia funkcií označených symbolom
sa po vypnutí výrobku stratia.
Obrazovkové indikátory vychádzajú z kapacity
pamäťovej karty microSDHC 32 GB.
Vyššie zobrazená obrazovka slúži na ilustráciu
a od aktuálneho displeja sa môže líšiť.
Varovné indikátory a odkazy nájdete na
stranách 87~89.
Vyššie zobrazené položky a ich polohy sa
môže zmeniť bez upozornenia z dôvodu
lepšieho výkonu.
Oboznámenie sa s výrobkom
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime snímania fotografie.
Stlačte tlačidlo [Režim (
/ )] a nastavte režim snímania fotografií. ¬strana 30
Režim snímania fotografie
Horná strana LCD obrazovky
[9999]
Indikátor
/
[9999]
Význam
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
Režim snímania fotografie
Photo Resolution
Režim Inteligentná automatika /
Pod vodou
White Balance
Smart Filter
Počítadlo snímok (celkový počet
vyfotografovaných snímok)
Back Light
Prevádzkový stav
(zachytávanie fotografií)
01/JAN/2012 00:00
Význam
Face Detection
Pamäťové médium
(pamäťová karta)
Informácie o batérii
(zostávajúca hladina batérie)
Anti-Shake (DIS)
01/JAN/2012 00:00
Date/Time
Stred LCD obrazovky
Indikátor
Význam
•
•
Digitálny zoom
Úvod
19
•
Nastavenia funkcií označených symbolom
sa po vypnutí výrobku stratia.
Celkové množstvo nahrávateľných fotografi
í záleží od voľného miesta v pamäťovom
zariadení.
Množstvo nahrávateľných fotografi í v OSD je
maximálne “9,999”.
Oboznámenie sa s výrobkom
•
•
Táto obrazovkové zobrazenie (OSD) je zobrazené iba v režime prehrávania videa.
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim prehrávania. ¬strana 30
Režim prehrávania videa : Zobrazenie miniatúr
0:00:55
1/10
Horná strana LCD obrazovky
Indikátor
0:00:55
1/10
Význam
Čas prehrávania videa
My Clip
Aktuálna snímka (celkový počet
vyfotografovaných snímok)
Posúvač
Menu
Horná strana LCD obrazovky
Indikátor
100-0001
01/JAN/2012 00:00
Význam
Video Resolution
Prevádzkový stav (Prehrávanie /
X / / WW / XX Pauza/Vyhľadávanie prehrávania/
Rýchlosť prehrávania spomaleného
/
/
pohybu dopredu)
Časové počítadlo
0:00:00/0:00:55
(uplynutý čas/Nahraný čas)
Protect
Share mark
Informácie o batérii
(zostávajúca hladina batérie)
My Clip
100-0001
Názov súboru (číslo súboru)
Úvod
20
Význam
Sprievodca tlačidlami
Stred LCD obrazovky
Indikátor
Význam
- Skok vzad/Posun vzad ( / )
- Skok vpred/Rýchly posun vpred
( / )
- Znížiť hlasitosť/zvýšiť hlasitosť
( / )
- Prehrávanie/pauza ( X / )
- Rýchlosť prehrávania spomaleného
/
)
pohybu dopredu (
Režim prehrávania videa
Capture
Nakrátko sa zobrazia indikátory na obrazovke.
Znovu sa zobrazia, keď stlačíte tlačidlo [OK (REC)].
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
Režim prehrávania videa: Jednoduchý náhľad
Multi View
Význam
Protect
Share mark
My Clip Play
0:00:00/0:00:55
Indikátor
Režim prehrávania videa
Informácie o batérii
(zostávajúca hladina batérie)
Menu Play Mode
Stred LCD obrazovky
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
01/JAN/2012 00:00
Význam
Nahraného dátumu/času
Sprievodca tlačidlami
Oboznámenie sa s výrobkom
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime prehrávania fotografií
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim prehrávania. ¬strana 30
Režim prezerania fotografií: Zobrazenie miniatúr
1/10
Horná strana LCD obrazovky
Indikátor
1/10
Význam
Stred LCD obrazovky
Indikátor
Význam
Režim prezerania fotografií
Protect
Aktuálna snímka (celkový počet
vyfotografovaných snímok)
Posúvač
Informácie o batérii
(zostávajúca hladina batérie)
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
Menu Play Mode
Menu
Význam
Sprievodca tlačidlami
Režim prezerania fotografií: Jednoduchý náhľad
Horná strana LCD obrazovky
1/10
100-0001
Indikátor
Význam
Stred LCD obrazovky
Indikátor
Režim prezerania fotografií
Význam
- Nasledovná snímka/
predchádzajúca snímka ( / )
- Transfokácia prehrávania ( )
Photo Resolution
Prezentácia
1/10
01/JAN/2012 00:00
Protect
Multi View
Nakrátko sa zobrazia indikátory na obrazovke.
Znovu sa zobrazia, keď stlačíte tlačidlo [OK (REC)].
Aktuálna snímka (celkový počet
vyfotografovaných snímok)
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
Informácie o batérii
(zostávajúca hladina batérie)
100-0001
Názov súboru (číslo súboru)
Úvod
21
Význam
Sprievodca tlačidlami
01/JAN/2012 00:00
Nahraného dátumu/času
Príprava na spustenie nahrávania
NABÍJANIE BATÉRIE
Batéria sa nachádza vo vnútri produktu.
•
•
Pred použitím výrobku sa uistite, že ste batériu nabili.
Batériu môžete nabíjať pomocou zabudovaného USB konektora.
2
1
1
2
1
Stlačením tlačidla [Napájania (
2
Posunutím zabudovanej páčky na [Otvorenie/Zatvorenie]
v smere šípky vyskočí zabudovaná USB zástrčka, ako je
znázornené na obrázku.
• Keď páčku [Otvoriť USB] stlačíte do strany, zástrčka USB
vyskočí v prípade, že je otvorený zabudovaný kryt zástrčky
USB.
3
)] vypnite výrobok.
4
Po dokončení nabíjania vytiahnite USB zástrčku z počítača a
zatlačte ju dovnútra.
5
Posunutím zabudovanej páčky na [Otvorenie/Zatvorenie]
v smere šípky zatvoríte zabudovanú USB zástrčku, ako je
znázornené na obrázku.
•
•
Pripojte zabudovaný USB konektor produktu do USB portu
PC a skontrolujte, či USB port spĺňa požiadavky na menovitý
výkon napájania.
• Kontrolka CHG (nabíjania) sa rozsvieti a spustí sa
nabíjanie. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania
(CHG) sa zmení na zelenú.
Úvod
•
22
Zabudovanú USB zástrčku nestláčajte príliš silno.
Na nabíjanie tohto zariadenia môžete v závislosti od prostredia
vášho počítača pripojiť externý USB kábel (len HMX-W350) k USB
zástrčke na zariadení a USB portu na vašom počítači.
Dokler uporabljate izdelek, se baterija ne polni. Izklopite izdelek in
ga priključite na osebni računalnik, da se baterija napolni.
Príprava na spustenie nahrávania
Zobrazenie úrovne nabitia batérie
KONTROLA STAVU BATÉRIE
Môžete skontrolovať stav nabíjania a zostávajúcu kapacitu batérie.
Kontrola stavu nabíjania
Ukazovateľ úrovne nabitia batérie
znázorňuje zostávajúce množstvo
energie batérie.
[579Min]
STBY
Farba LED kontrolky ukazuje stav napájania alebo nabíjania.
Indikátor
úrovne nabitia
batérie
(Oranžová)
Správa
Úplne nabitá
-
Použitých 25~50%
-
Použitých 50~75%
-
Použitých 75~95%
-
Použitých 95~98%
-
Vybitá (bliká): Zariadenie sa po 3 minútach
automaticky vypne. Batériu čo najskôr
vymeňte.
-
Po 3 sekundách sa zariadenie vypne.
Low Battery
Nabíjanie
Chyba
(Oranžová Bliká)
(Zelená)
Stav
Úplne nabitá
-
Vyššie uvedené obrázky vychádzajú z úplne nabitej batérie pri
normálnej teplote. Nízka okolitá teplota môže ovplyvniť dobu
používania.
Úvod
23
Príprava na spustenie nahrávania
Doba prevádzky batérie
Čas nabíjania
Režim
•
•
Approx. 270min.
(Použite zabudovanú USB zástrčku)
Celkový čas
nahrávania
Doba prehrávania
1080/25p
Approx. 120 min.
Approx. 180 min.
720/25p
Approx. 130 min.
Approx. 200 min.
Rozlíšenie
•
O batérii
Čas nabíjania: Približný čas v minútach, ktorý je potrebný na úplné nabitie
úplne vybitej batérie.
Doba nahrávania/prehrávania: Dostupný približný čas, keď máte úplne
nabitú batériu.
Uvedená doba je iba informatívna. Vyššie uvedené hodnoty sú merané v
skúšobnom prostredí spoločnosti Samsung a vzhľadom na používateľov a
podmienky sa môžu líšiť.
•
•
•
Ak výrobok používate pri nízkych teplotách, doba nahrávania a
prehrávania bude kratšia.
Doba nabíjania sa bude v závislosti od zostávajúcej hladiny batérie
líšiť.
V závislosti od parametrov vášho počítača sa môže čas nabíjania
predĺžiť.
• Vlastnosti batérie
Lítium-iónová batéria má malú veľkosť a vysokú kapacitu. Nízka
okolitá teplota (menej ako 10ºC) môže skrátiť jej životnosť a
ovplyvniť správnosť funkcií.
• Dbajte, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie.
- Úplné vybitie batérie môže poškodiť články vo vnútri batérie.
Keď je batéria úplne vybitá, je náchylná na vytečenie.
- Ak sa batéria dlhý čas nepoužíva, raz za 3 mesiacov ju
úplne nabite a vybite pomocou výrobku, aby sa zachovala jej
správna funkčnosť.
- Ak je batéria úplne vybitá, je možné, že počas nabíjania sa
nerozsvieti LED indikátor nabíjania. Je to z dôvodu ochrany
batérie. Keď sa proces nabíjania spustí a indikátor nabíjania
sa nerozsvieti do 5 minút, kontaktujte miestneho predajcu
spoločnosti Samsung.
• Životnosť batérie je obmedzená.
- Batéria dosiahne koniec svojej životnosti ak je prevádzková
doba po úplnom nabití skrátená. Batériu vymeňte za novú.
Kontaktujte miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
- Životnosť batérie môže závisieť od uskladnenia, prevádzky a
podmienok používania.
Nepretržité nahrávanie (bez transfokácie)
Vo výrobku je zabudovaná nabíjateľná batéria a batériu
môže vymeniť len servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Doba nepretržitého nahrávania na výrobku, ktorá je uvedená
v tabuľke, uvádza dostupnú dobu nahrávania, keď je výrobok
v režime nahrávania, bez použitia iných funkcií po spustení
nahrávania. Pri skutočnom nahrávaní sa batéria môže vybiť 2 –
3 krát rýchlejšie ako je uvedené v týchto referenciách, pretože
pri nahrávaní ste používali funkcie spustenia/zastavenia a
transfokácie.
Úvod
•
•
24
Nepovolená výmena a používanie batérie môže spôsobiť
navlhčenie, prehriatie, požiar alebo výbuch výrobku.
Spoločnosť SAMSUNG nezodpovedá za žiadne škody
spôsobené použitím nepovolenej batérie.
Príprava na spustenie nahrávania
VlOŽENIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY (NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
2
1
Vloženie pamäťovej karty
Vybratie pamäťovej karty
1
Vypnite produkt, potom posuňte páčku na [Otvorenie/
Zatvorenie] v smere šípky a otvorte kryt pamäťovej karty tak,
ako je znázornené na obrázku.
1
Vypnite produkt, potom posuňte páčku na [Otvorenie/
Zatvorenie] v smere šípky a otvorte kryt pamäťovej karty tak,
ako je znázornené na obrázku.
2
Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, až ľahko zaklapne.
• Ubezpečte sa, že časť karty s kontaktmi smeruje doľava a
výrobok je umiestnený podľa obrázku.
2
Jemne zatlačte na pamäťovú kartu a vyberte ju.
3
3
Posunutím páčky na [Otvorenie/Zatvorenie] v smere šípky
zatvoríte kryt pamäťovej karty tak, ako je znázornené na
obrázku.
Posunutím páčky na [Otvorenie/Zatvorenie] v smere šípky
zatvoríte kryt pamäťovej karty tak, ako je znázornené na
obrázku.
•
•
•
Aby ste sa vyhli strate údajov, výrobok pred vkladaním alebo vyberaním pamäťovej karty vypnite stlačením tlačidla [Napájania (
Ak zo zariadenia vysuniete pamäťovú kartu, keď sa zapína, vypne sa.
Dávajte pozor, aby ste na kartu netlačili príliš silno. Pamäťová karta môže náhle vyskočiť.
Váš výrobok podporuje len karty micro SD, micro SDHC a micro SDXC.
Dávajte pozor, aby ste na kartu netlačili príliš silno. Pamäťová karta môže náhle vyskočiť.
Úvod
25
)].
Príprava na spustenie nahrávania
VÝBER VHODNEJ PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
Manipulácia s pamäťovou kartou
•
Poškodené údaje sa nedajú obnoviť. Odporúčame vám, aby ste vytvorili
zálohovanie dôležitých údajov samostatne, na pevný disk vo vašom
počítači.
•
Vypnutie zariadenia alebo vybratie pamäťovej karty počas činnosti, ako
je napríklad formátovanie, mazanie, nahrávanie a prehrávanie, môže
spôsobiť stratu údajov.
•
Potom, ako upravíte názov súboru alebo adresára v pamäťovej karte
pomocou počítača, váš výrobok nemusí upravený súbor rozoznať.
•
Pamäťové karty „micro“ nepodporujú žiadny režim obnovenia údajov.
Preto musíte dávať pozor, aby sa pamäťová karta sa pri nahrávaní
nepoškodila.
•
Odporúčame vám, aby ste pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty
vypli prístroj, aby sa zabránilo strate dát.
•
Nezabudnite naformátovať pamäťovú kartu na tomto zariadení. Ak ste
pamäťovú kartu formátovali na počítači alebo inom zariadení, môže jej
použitie s týmto zariadením bez formátovania spôsobovať problémy s
nahrávaním a/alebo prehrávaním. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
poškodenie nahraného obsahu z takéhoto dôvodu.
•
Novo zakúpené pamäťové karty, pamäťové karty s údajmi, ktoré vaše
zariadenie nedokáže rozpoznať, alebo karty s údajmi uloženými na iných
zariadeniach sa musia naformátovať. Uvedomte si, že formátovanie
vymaže z pamäťovej karty všetky údaje. Vymazané údaje sa nedajú
obnoviť.
•
Pamäťová karta má určitú životnosť. Ak nemôžete nahrávať nové údaje,
musíte si kúpiť novú pamäťovú kartu.
•
Pamäťová karta je presné elektronické zariadenie. Neohýbajte ju,
nepustite na zem, ani ju nevystavujte silným otrasom.
•
Dbajte, aby sa kontakty pamäťovej karty neznečistili. V prípade potreby
použite na čistenie kontaktov mäkkú suchú handričku.
•
Na miesto lepenia nálepky nenalepujte nič iné, okrem originálnej nálepky.
•
Nepoužívajte poškodenú pamäťovú kartu.
•
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu detí, pretože by ju mohli prehltnúť.
Kompatibilné pamäťové karty
•
•
•
•
•
•
•
•
S týmto výrobkom môžete používať karty micro SD, micro SDHC a
micro SDXC. Odporúčame používať karty micro SDHC (SD s vysokou
kapacitou). Toto zariadenie podporuje micro SD karty do veľkosti 2 GB.
Pri použití micro SD karty s kapacitou vyššou ako 2 GB nie je zaručená
normálna prevádzka.
MMC (Multi-mediálna karta) a MMC Plus nie sú podporované.
Kapacita kompatibilných pamäťových kariet:
- micro SD karta: 1GB ~ 2GB
- micro SDHC karta: 4GB ~ 32GB
- karta micro SDXC: ~ do 64 GB
Ak použijete neautorizovanú pamäťovú kartu, produkt nebude schopný
zaznamenať videá správne a vaše záznamy sa môžu navždy stratiť.
Pamäťové karty vyrobené po uvedení tohto produktu nemusia byť
kompatibilné s produktom.
Z dôvodu zaručenia stabilného nahrávania a prehrávania používajte
pamäťové karty s rýchlosťou 4 MB/s (trieda) alebo vyššou.
Karty micro SDHC a micro SDXC sú vyššie verzie pamäťových kariet
micro SD a podporujú vyššie kapacity, ako pamäťové karty micro SD.
Používajte micro SD karty výlučne so zariadeniami, ktoré podporujú micro
SD.
Použiteľné pamäťové karty
Kontakty
Micro SD
(1GB~2GB)
Kontakty
Micro SDHC
(4GB~32GB)
Kontakty
Micro SDXC
(~64GB)
Úvod
26
Príprava na spustenie nahrávania
Tento výrobok podporuje pamäťové karty micro SD,
micro SDHC a micro SDXC, čo vám umožňuje širší výber
kariet!
Používanie adaptéra pamäťovej karty
Tento výrobok používa pamäťové karty micro
SD, micro SDHC a micro SDXC.
Ak chcete pamäťovú kartu použiť priamo s
počítačom alebo čítačkou kariet, musíte ju
pripojiť alebo vložiť do adaptéru.
Rýchlosť ukladania údajov sa môže líšiť, záleží od výrobcu a
systému výroby.
• Systém SLC (jednovrstvová bunka): možnosť vyššej
rýchlosti zapisovania.
• Systém MLC (viacvrstvová bunka): podporuje iba nižšie
rýchlosti zapisovania.
Pre najlepšie výsledky vám odporúčame používať pamäťovú
kartu, ktorá
podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania. Používateľ, ktorý
na nahrávanie videa používa pamäťovú kartu s nižšou
rýchlosťou zapisovania, môže mať pri ukladaní videa do
pamäťovej karty problémy. Počas nahrávania môžete
dokonca svoje video stratiť. Aby chránila každý kúsok
nahraného videa, výrobok nútene uloží video do pamäťovej
karty a zobrazí upozornenie:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
Ak musíte použiť pomalú pamäťovú kartu, rozlíšenie a
kvalita záznamu môže byť nižšia ako nastavená hodnota.
¬strana 53
Čím je však kvalita a rozlíšenie vyššie, tým viac pamäte
bude použitej.
Úvod
27
•
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov spôsobenú
nesprávnym použitím.
•
Odporúčame vám, aby ste používali puzdro na pamäťovú kartu,
aby sa zabránilo strate dát kvôli pohybu a statickej elektrine.
•
Pri používaní sa po určitom čase môže pamäťová karta zohriať. Je
to normálne, nie je to porucha.
Príprava na spustenie nahrávania
ČAS A KAPACITA NAHRÁVANIA
1GB ⴊ 1,000,000,000 bajtov : Aktuálna formátovaná kapacita
môže byť nižšia, pretože časť pamäte používa interný firmware.
Nasledovnú sú údaje doby nahrávania videa a počtu fotografií,
ktoré môžete nasnímať na základe veľkosti pamäte a rozlíšenia.
Pri nahrávaní videí alebo snímaní fotografií sa obráťte na dobu
nahrávania videa a počet fotografií.
•
Nahrávateľný čas dostupný pre video
•
•
•
Kapacita
Kvalita videa
•
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
1080/25p
8
17
34
69
139
279
555
720/25p
17
33
66
134
269
540
1,073
•
(Jednotka: približné minúty nahrávania)
•
Nahrávateľné množstvo fotografií
Kapacita
Kvalita videa
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
2720 x 2040
690
1,350
2,710
5,450
9,999
9,999
9,999
2048 x 1536
1,000
1,950
3,930
7,900
9,999
9,999
9,999
1920 x 1080
1,340
2,630
5,270
9,999
9,999
9,999
9,999
640 x 480
3,700
7,240
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
(Jednotka: približné množstvo obrázkov)
Úvod
28
V závislosti od objektu a reálnych snímacích podmienok sa môže
čas nahrávania, kapacita a počet zaznamenateľných fotografií
odlišovať od údajov uvedených v tabuľkách.
Čím vyššie nastavenie kvality, tým viac je použitej pamäte.
Nízke rozlíšenie a kvalita zvyšuje pomer kompresie a dobu
nahrávania, ale môže utrpieť kvalita obrazu.
Prenosová rýchlosť sa automaticky nastaví podľa nahrávaného
obrazu. Podľa toho sa doba nahrávania môže líšiť.
Pamäťové karty, ktoré sú väčšie ako 64GB nemusia fungovať
normálne.
Maximálny nepretržitý čas nahrávania je menej ako 20 minút alebo
maximálna veľkosť súboru je 1,8 GB. Maximálna veľkosť video
súboru je 1,8GB. Ak čas nahrávania presiahne 20minút alebo
veľkosť video súboru 1,8GB, automaticky sa vytvorí nový video
súbor.
Maximálne množstvo nahrávateľných súborov s fotografiami a
videami je 9,999 pre každý typ.
Základné činnosti výrobku
ZAPNUTIE /VYPNUTIE VÝROBKU
NASTAVENIE DÁTUMU/ČASU PRVÝKRÁT
Zariadenie môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením [Napájania
( )].
Pri prvom použití výrobku nastavte dátum a čas vašej miestnej
oblasti.
1
Stlačením tlačidla [Napájania ( )] výrobku zapnete.
• Pri prvom zapnutí výrobku sa zobrazí obrazovka nastavenia
Dátumu/ Času.
Date/Time Set
Tlačidlo
RESETOVAŤ
Tlačidlo Napájania
( )
Day Month
01
JAN
Year
Hr
Min
2012
00
00
Move
•
•
2
Nastavte každú hodnotu dátumu alebo času stlačením tlačidiel
[Priblíženia (T/W)].
• Pre posun vľavo alebo vpravo stlačte tlačidlo [Zobraziť
)] alebo [Pod vodou ( )].
(
3
Po nastavení minút stlačte tlačidlo [OK (REC)].
• Obrazovka nastavenia dátumu/času zmizne.
Po zapnutí ovláda výrobok funkciu samodiagnostiky.
¬stránky 87~89
Ak produkt nie je zapnutý, stlačte pomocou špicatého predmetu
tlačidlo [RESETOVAŤ].
•
•
•
Pri prvom použití tohto výrobku
•
Pri prvom použití vášho výrobku alebo pri obnovení jej nastavení
sa zobrazí obrazovka nastavenia dátumu a času. Nastavte dátum
a čas.
Úvod
OK
29
Môžete nastaviť maximálne rok 2037.
Nastavte displej Date/Time Display na Zapnúť. ¬strana 70
Pri úplnom vybití zabudovanej batérie je možné, že používateľské
nastavenia sa zmenia na pôvodné prednastavené. Po použití tohto
produktu ho pred uskladnením nabite.
Pri úplnom vybití zabudovanej batérie sa nastavenia dátumu/času
resetujú na 01/JAN/2012 00:00.
Základné činnosti výrobku
NASTAVENIE OVLÁDACÍCH REŽIMOV
Každým stlačením tlačidla [Režim ( / )] prepnete prevádzkový
režim v nasledujúcom poradí: Režim nahrávania videa Režim
snímania fotografií.
• Pri každej zmene prevádzkového režimu sa rozsvieti indikátor
príslušného režimu.
• Zatlačením tlačidla [Prehrávanie (
prepnete do režimu prehrávania.
)] v režime nahrávania
POUŽÍVANIE TLAČIDLA PRIBLÍŽENIA (T/W)/
DISPLEJA (
)/REŽIMU POD VODOU ( )/
OK (REC)
Funkcie tlačidiel [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )/ OK(REC) sa líšia v závislosti od používaného
prevádzkového režimu. Každé tlačidlo vykonáva nasledovné
funkcie podľa prevádzkových režimov.
Obrazovka s ponukami
Režim
Indikátor
režimu
Režim nahrávania
videa
Tlačidlo
Režim nahrávania videa
Režim snímania
fotografie
Režim prehrávanie
Funkcie
Režim snímania fotografie
Obrazovka s ponukami
T
Pohyb kurzora hore
W
Pohyb kurzora dole
Návrat k predchádzajúcemu menu
/
Presun k ďalšiemu menu
Režim prehrávanie
OK
(REC)
Úvod
30
Potvrdzuje výber
Základné činnosti výrobku
Režim nahrávania
Tlačidlo
Režim nahrávania videa
Režim prehrávania
T
Digitálna transfokácia
(teleobjektív) ¬strana 41
Digitálna transfokácia
(teleobjektív) ¬strana 41
W
Digitálna transfokácia
(širokouhlá) ¬strana 41
Digitálna transfokácia
(širokouhlá) ¬strana 41
OK
(REC)
Displej ¬strana 32
Displej ¬strana 32
Režim Pod vodou
¬strana 40
Režim Pod vodou
¬strana 40
Zastavenie/spustenie
nahrávania videa ¬strana 35
Tlačidlo
Režim snímania fotografie
Zvyšuje hlasitosť ¬strana 44
-
W
Znižuje hlasitosť ¬strana 44
-
OK
(REC)
31
Režim prezerania
fotografií
(Jednoduchý náhľad)
T
Snímanie fotografie
¬strana 39
Úvod
Režim prehrávania videa
(Jednoduchý náhľad)
- Vyhľadávané prehrávanie
Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie
prehrávaním dozadu):
x2 J x4 J x8 J x16 ¬strana 44
- Iepriekš izlaistā kadra
atskaņošana ¬strana 44
- Pomalé prehrávanie späť.
¬strana 44
Predchádzajúca snímka
¬strana 48
- Vyhľadávané prehrávanie
Rýchlosť FPS (Vyhľadávanie
prehrávaním dopredu):
x2 J x4 J x8 J x16 ¬strana 44
- Preskočené prehrávanie
nasledujúceho ¬strana 44
- Rýchlosť prehrávania
spomaleného pohybu dopredu
¬strana 44
Ďalšia snímka ¬strana 48
Prehrávanie/ Pauza ¬strana 44
Transfokácia prehrávania
¬strana 49
Základné činnosti výrobku
POUŽÍVANIE TLAČIDLA DISPLEJA
POUŽÍVANIE PLÁVAJÚCEHO TLMIČA
(LEN HMX-W350)
Informácie na obrazovke môžete zobraziť alebo skryť.
Keď vložíte produkt do podporovaného plávajúceho tlmiča, tak produkt bude
s plávajúcim tlmičom plávať na vode. Budete môcť jednoducho nahrávať
bez rizika straty, pretože produkt sa nemôže potopiť, a to ani vtedy, keď vám
vypadne z rúk počas nahrávania pod vodou. Okrem toho môže produkt s
plávajúcim tlmičom odolať silným nárazom.
POUŽÍVANIE PÁSIKA NA NOSENIE (PÁSIK NA
HRUĎ, PÁSIK NA RUKU) (LEN HMX-W350)
Keď máte radi exteriérové športové aktivity, ako napríklad lyžovanie a
zoskoky voľným pádom, podporovaný pásik na nosenie vám umožňuje
jednoduché nahrávanie, ak máte na sebe nasadený pásik na nosenie. Vložte
produkt s plávajúcim tlmičom do držiaka produktu a k držiaku produktu
upevnite pásik na hruď alebo pásik na ruku a potom vyskúšajte nahrávať.
¬stránky 98~99
Dávajte si pozor pri nadmerne intenzívnom cvičení. Ak počas nahrávania
spadnete s nasadeným pásikom na hruď, môže to spôsobiť zranenie hrude
spojené s bolesťou v hrudi.
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [Zobrazenie
(
)].
• Zobrazí sa ponuka skratiek.
[579Min]
STBY
STBY
Držiak
produktu
<Režim plnej
obrazovky>
<Režim minimálnej
obrazovky>
•
Môžu sa zobrazovať výstražné indikátory a odkazy, záleží od
podmienok nahrávania. ¬stránky 87~89
•
•
Úvod
32
Plávajúci tlmič nevystavujte teplotám nad 50 °C (122 °F).
Vysoké teploty môžu spôsobiť deformáciu tlmiča.
Počas leta tlmič na dlhú dobu nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani ho nenechávajte v zatvorenom vozidle.
Tlmič nedávajte do horúcej vody s teplotou nad 50 °C (122 °F).
Tlmič po použití odložte na studené miesto (do 20 °C (68 °F))
bez prítomnosti priameho slnečného svetla.
Základné činnosti výrobku
2
POUŽITIE REMIENKA
Pripojte zápästný remienok a prevlečte si očko cez ruku, aby ste
predišli poškodeniu výrobku pádom.
Stlačením tlačidla [Zobrazenie (
Settings.
• Zobrazí sa ponuka nastavenia.
)/Pod vodou (
)] vyberte
Settings
Storage Info
File No
:
Date/Time Set
Menu
3
VÝBER JAZYKA OSD
Exit
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)] vyberte Language, a
potom stlačte tlačidlo [OK (REC)].
Môžete zvoliť jazyk, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD.
Nastavenie jazyka sa po vypnutí kamery uchová.
Settings
Format
Default Set
Language
Menu
Français
Deutsch
Exit
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)] vyberte požadovaný
jazyk OSD a potom stlačte tlačidlo [OK (REC)].
5
Ponuku opustíte stlačením tlačidla [MENU].
• Obrazovka ponuky a odkazy sa zobrazia vo vybranom
jazyku.
Stlačte tlačidlo [MENU].
• Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
•
Úvod
⦽ǎᨕ
4
•
1
English
33
Možnosti Language sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Formát dátumu a času sa môže zmeniť, záleží od vybraného
jazyka.
Základné nahrávanie/
prehrávanie
Zistite informácie o základných funkciách snímania videí/
fotografií a o spôsobe ich prehrávania.
Základné nahrávanie ......................................................... 35
NAHRÁVANIE VIDEA ........................................................... 35
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ V REŽIME NAHRÁVANIA VIDEA.. 37
OZNAČOVANIE SKVELÝCH MOMENTOV POČAS
NAHRÁVANIA (FUNKCIA MY CLIP) .................................... 38
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ ..................................................... 39
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
(SMART AUTO) .................................................................... 40
POUŽÍVANIE REŽIMU POD VODOU .................................. 40
TRANSFOKÁCIA .................................................................. 41
Základné prehrávanie........................................................ 42
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA ........................................ 42
PREHRÁVANIE VIDEA......................................................... 43
PREHRÁVANIE MÔJHO KLIPU ........................................... 45
OZNAČOVANIE SKVELÝCH MOMENTOV POČAS
PREHRÁVANIA .................................................................... 46
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ POČAS PREHRÁVANIA VIDEA.. 47
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ ................................................ 48
ZVÄČŠENIE POČAS PREHRÁVANIA ................................. 49
Základné nahrávanie
3
NAHRÁVANIE VIDEA
Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu. ¬strana 53
•
•
Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu stlačte tlačidlo [OK
(REC)].
Nahrávanie zastaviť/pokračovať
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim záznamu
videa. ¬strana 30
Toto zariadenie umožňuje dočasne pozastaviť nahrávanie videa.
S touto funkciou môžete nahrať vaše obľúbené scény ako jedno
samostatné video.
Stlačením tlačidla [Zdieľať ( )] pozastavíte nahrávanie.
Pokračujte opätovným stlačením tohto tlačidla.
[579Min]
Pause
1
2
Skontrolujte predmet, ktorý chcete nahrávať.
• S použitím tlačidla [Priblíženia (T/W)] nastavte veľkosť
predmetu. ¬strana 41
• Toto zariadenie automaticky rozpozná scénu, keď predmet
zarovnáte. ¬strana 40
Stlačte tlačidlo [OK (REC)].
• Zobrazí sa indikátor nahrávania (
[579Min]
[579Min]
) a nahrávanie sa spustí.
Resume
0:00:00
Capture
0:01:35
Stop
0:00:00
Resume
Pause
Capture
Základné nahrávanie/prehrávanie
35
Pri pozastavení nahrávania videa potrvá 5 minút, kým sa produkt
automaticky vypne. (ak ste nastavili Auto Power Off: 5 Min).
¬strana 72
Základné nahrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak sa počas nahrávanie preruší napájanie alebo sa vyskytne
chyba, videá nemusia byť nahrané.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody, ktoré sa
vyskytnú počas zlyhania normálneho nahrávania alebo prehrávania
z dôvodu chyby pamäťovej karty.
poškodené údaje sa nedajú obnoviť.
Pri vstupe do pamäťového zariadenia výrobok nevypínajte, ani
nevyberajte pamäťovú kartu. V opačnom prípade môžete poškodiť
pamäťové zariadenie alebo údaje, ktoré sú na ňom uložené.
•
•
•
•
•
Základné nahrávanie/prehrávanie
36
Videá sú komprimované vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
Pre displej s obrazovkovými informáciami viď stranu 18.
Približnú dobu nahrávania nájdete na strane 28.
Zvuk sa nahráva z vnútorného stereo mikrofónu, ktorý sa
nachádza na prednej strane výrobku. Uistite sa, že mikrofón nie je
blokovaný.
Pred nahrávaním dôležitého videa sa uistite sa, že ste otestovali
nahrávaciu funkciu pre kontrolu, či nie je nejaký problém so
záznamom zvuku a obrazu.
Pre rôzne funkcie dostupné počas nahrávania pozri strany 53~58.
Jas LCD obrazovky môžete nastaviť v možnostiach ponuky.
Nastavenie LCD obrazovky neovplyvňuje nahrávaný obraz.
¬strana 70
Počas nahrávania v interiéry alebo na tmavých miestach sa
automaticky nastavuje citlivosť ISO. Na veľmi tmavých miestach
môže nastavenie ISO spôsobiť rušenie efektov na snímkach a
zabrániť správnemu zaznamenaniu týchto snímok. Odporúčame
vám, aby ste pri nahrávaní na tmavých miestach alebo v noci
používali profesionálny infračervený výrobok.
Pri aktivovanej funkcii Anti-Shake (Stabilizátor obrazu) môže byť
obraz roztrasený, ak je výrobok namontovaný na trojnožke alebo
je bez pohnutia položený na mieste. Pri montáži výrobku na
trojnožku deaktivujte funkciu Anti-Shake (Stabilizátor obrazu).
Základné nahrávanie
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ V REŽIME
NAHRÁVANIA VIDEA
2
Váš výrobok môže snímať fotografie bez prerušenia nahrávania
videa.
•
•
Počas záznamu videa nastavte do rámu scénu, ktorú chcete
)] button.
fotografovať a stlačte tlačidlo [Prehrávanie (
• Produkt snímal fotografiu bez zvuku uzávierky.
• Počas nahrávania videa môžete zachytiť max. 5 fotografií.
• Video je dokonca aj pri snímaní fotografi í nepretržite
nahrávané.
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim záznamu
videa. ¬strana 30
[579Min]
Pause
3
Pre zastavenie nahrávania stlačte znovu tlačidlo [OK (REC)].
•
•
1
Stlačte tlačidlo [OK (REC)].
• Zobrazí sa indikátor nahrávania (
[579Min]
Pause
) a nahrávanie sa spustí.
0:00:00
Capture
Základné nahrávanie/prehrávanie
37
Capture
Fotografie sú snímané v rozlíšení nahrávania videa.
Keď nastavíte funkciu inteligentného filtra, produkt nebude môcť
počas záznamu videa nasnímať fotografie. ¬strana 55
Základné nahrávanie
OZNAČOVANIE SKVELÝCH MOMENTOV
POČAS NAHRÁVANIA (FUNKCIA MY CLIP)
Porozumenie funkcii Môj klip
My Clip (
Čo je to funkcia Môj klip? Dobré scény môžete počas nahrávania
označiť a v dlhom videu si môžete vychutnať scény s označením
'Môj klip' ( ).
) My Clip (
) My Clip (
)
Počas nahrávania
videa
Scény označené ako Môj klip ( ) môžete z videa
extrahovať a prehrávať. ¬strana 45
•
•
1
Stlačte tlačidlo [OK (REC)].
• Zobrazí sa indikátor nahrávania (
2
Počas nahrávania stlačte pri každom skvelom momente
tlačidlo [My Clip ( )].
• Výrobok označuje scény ako My Clip ( ).
[579Min]
Pause
3
) a nahrávanie sa spustí.
•
0:00:08
Capture
Pre zastavenie nahrávania stlačte znovu tlačidlo [OK (REC)].
Základné nahrávanie/prehrávanie
38
Tento výrobok dokáže počas nahrávania videa označiť až 20
momentov ako ‘My Clip’.
Počas používania funkcie My Clip výrobok označí scénu tak, že
začne 3 sekundy pred stlačením tlačidla [My Clip ( )] a skončí
päť sekúnd po stlačení tlačidla [My Clip ( )].
Označiť môžete aj ľubovoľné scény videa stláčaním tlačidla [My
Clip ( )] počas prehrávania videa. ¬strana 46
Základné nahrávanie
2
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ
Pred nahrávaním nastavte požadované rozlíšenie. ¬strana 53
•
•
Na obrazovke LCD dostaňte objekt do záberu a stlačte tlačidlo
[OK (REC)].
• Zaznie zvuk uzávierky a nasníma sa fotografia.
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
/
)] a nastavte režim snímania
Stlačte tlačidlo [Režim (
fotografií. ¬strana 30
Pri vstupe do pamäťového zariadenia výrobok nevypínajte, ani
nevyberajte pamäťovú kartu. V opačnom prípade môžete poškodiť
pamäťové zariadenie alebo údaje, ktoré sú na ňom uložené.
•
•
•
•
1
•
•
Skontrolujte predmet, ktorý chcete nahrávať.
• S použitím tlačidla [Priblíženia (T/W)] nastavte veľkosť
predmetu. ¬strana 41
• Toto zariadenie automaticky rozpozná scénu, keď predmet
zarovnáte. ¬strana 40
Základné nahrávanie/prehrávanie
39
Počet nahrávateľných fotografií sa líši v závislosti od podmienok
nahrávania a rozlíšenia fotografií. ¬strana 28
Počas snímania fotografií sa nenahráva zvuk.
Viac informácií o displeji s obrazovkovými informáciami nájdete na
strane 19.
Pomocou položiek ponuky nastavte jas LCD obrazovky. Toto
neovplyvní nahrávaný obraz. ¬strana 70
Pre rôzne funkcie dostupné počas nahrávania pozri strany 53~58.
Súbory s fotografi ami vyhovujú štandardu DCF (Design rule for
Camera File system), zavedenému spoločnosťou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association.)
Základné nahrávanie
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE
ZAČIATOČNÍKOV (SMART AUTO)
POUŽÍVANIE REŽIMU POD VODOU
Jednoducho ovládateľná funkcia SMART AUTO optimalizuje
vašu váš výrobok na podmienky nahrávania, čo poskytuje
začiatočníkom najlepšie prevedenie.
Pri vyrovnávaní zaostrenia výrobok
automaticky rozpozná scénu.
Na LCD obrazovke sa zobrazí
príslušná ikona scény.
[579Min]
Tento produkt poskytuje všeobecné vlastnosti vodotesnosti, ktoré
umožňujú záznam čistých video záznamov pod vodou.
STBY
<Pri nahrávaní v nočnom
prostredí>
Ikony scény
Význam
Zobrazí sa, keď sa videokamere nepodarí rozpoznať
podmienky snímania.
Objaví sa pri nahrávaní vo vnútri. (Vo vnútri)
Objaví sa pri nahrávaní v noci. (Noc)
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [Pod vodou
( )].
• Pri každom stlačení tlačidla sa zapne alebo vypne režim [Pod
vodou ( )].
[579Min]
Objaví sa pri nahrávaní veľmi jasnej scény. (Biela)
STBY
Zobrazí sa pri nahrávaní portrétov. (Portrét)
•
•
•
•
Keď nastavíte funkciu inteligentného filtra, nahrávanie bude nastavené
na základné nastavenia ( ).
Výrobok nemôže vybrať správnu scénu podľa prostredia snímania, ako
je trasenie výrobku, osvetlenie a vzdialenosť k subjektu.
Výrobok nedokáže rozpoznať režim portrétu podľa smeru alebo podľa
jasu tvárí.
Ak nastavíte funkciu Face Detection na On, môžete aktivovať režim
Portrét ( ) v režime Smart Auto (Inteligentný automatický režim).
¬strana 57
Základné nahrávanie/prehrávanie
•
•
40
Keď ukončíte záznam pod vodou, vypnite režim Pod vodou.
Pred použitím si dôkladne prečítajte a riadne porozumejte
pokynom pre prevádzku pod vodou. ¬stránky ii~v
Základné nahrávanie
TRANSFOKÁCIA
T : Telefotografia
Funkciu transfokácie použite na nahrávanie zblízka, alebo
širokouhlé nahrávanie.
Tento výrobok vám umožňuje nahrávanie s využitím digitálnej
transfokácie pomocou tlačidla [Priblíženia (T/W)].
T : Nahrávanie zväčšeného
obrazu (telefotografia)
W : Nahrávanie širokej
oblasti (širokouhlé)
Priblíženie (T)
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T)]. (telefotografia)
• Vzdialený predmet sa postupne zväčšuje a môže byť
nasnímaný, ako by sa nachádzal blízko objektívu.
• Tento výrobok poskytuje nasledovné zväčšenia transfokáciou.
W : Širokouhlé
•
- Digitálna transfokácia: X3
•
•
Oddialenie (W)
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (W)]. (Širokouhlé)
• Zväčšený predmet sa pohne smerom od vás a môžete ho
nasnímať vo väčšej vzdialenosti.
• Najmenšie zväčšenie videa nahraného pomocou transfokácie
je mimo štandardného zväčšenia.
Základné nahrávanie/prehrávanie
•
•
41
Kvalita obrazu sa pri použití digitálneho priblíženia zníži.
Pri vyššej úrovni transfokátora sa môže kvalita obrazu zhoršovať.
Časté používanie transfokácie spotrebuje viac energie.
Minimálna vzdialenosť na zaostrenie medzi výrobkom a
predmetom je 20cm.
Zvuk transfokácie pri používaní ovládača transfokácie alebo
tlačidla transfokácie môže byť nahraný.
Pri používaní funkcie transfokácie počas držania výrobku v ruke,
použite kvôli stabilnejšiemu nahrávaniu funkciu Stabilizátora
obrazu (DIS). ¬strana 58
Základné prehrávanie
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA
Porozumenie ako zmeniť režimy prevádzky
•
•
•
•
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim prehrávania.
Posledný vytvorený súbor je v náhľade miniatúr zvýraznený.
Možnosti náhľadu miniatúr sa vyberajú podľa pohotovostného režimu, ktorý bol použitý naposledy.
Zobrazenie miniatúr Videa alebo Fotografi í môžete vybrať pomocou ponuky Play Mode. ¬strana 59
<Režim nahrávania videa>
[579Min]
<Režim prehrávania videa>
0:00:55
STBY
1/10
<Prepínanie režimov
prehrávania>
Menu
Play Mode
Tlačidla [MENU] J Play Mode
J Video alebo Photo.
<Režim prezerania fotografií>
<Režim snímania fotografie>
1/10
[9999]
Menu
Play Mode
Režim prehrávania môžete prepnúť na režim Videa alebo Fotografi nahrávania stlačením tlačidla [Režim (
Základné nahrávanie/prehrávanie
42
/
)] alebo tlačidla [Prehrávanie (
)].
Základné prehrávanie
2
PREHRÁVANIE VIDEA
Nahrané videá môžete prehrávať v náhľade indexu miniatúr.
Rýchlo nájdite svoje video a priamo si ho prehrajte.
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] pre výber požadovaného videa. Potom stlačte
tlačidlo [OK (REC)].
• Výrobok prehrá video, ktoré ste zvolili, a nakrátko sa
zobrazia indikátory na obrazovke. Znovu sa zobrazia, keď
stlačíte akékoľvek tlačidlo. Znovu sa zobrazia, keď stlačíte
tlačidlo [OK (REC)].
• Ak prehrávate video označené ako Môj klip, na LCD
obrazovke sa objaví ikona Môj klip ( ). Farba ikony Môj
klip sa pri scénach označených ako Môj klip zmení na žltú
(na dobu 8 sekúnd).
0:00:00/0:00:55
100-0001
Multi View
3
1
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
• Po vybraní súboru s videom sa na obrazovke zobrazí doba
prehrávania.
• Na obrazovke sa zobrazí doba prehrávania vybraného
súboru a pohyblivé miniatúry.
0:00:55
Ak sa chcete počas prehrávania vrátiť k indexu zobrazenia
miniatúr, použite tlačidlo [Zdieľať ( )].
Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu.
Ak tak urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
•
1/10
•
•
•
Menu
Play Mode
My Clip Play
Základné nahrávanie/prehrávanie
Capture
43
Spustenie prehrávania môže chvíľu trvať, záleží od veľkosti a
kvality vybraného videa.
Výrobok nemusí prehrávať nasledovné formáty:
- Video nahrané na iných zariadeniach.
- Video, ktorého formát súboru nie je podporovaný na výrobku.
Počas prehrávania videa môžete používať rôzne možnosti.
¬strana 44
Nahrané videá môžete prehrať na televízore alebo počítači.
¬stránky 77, 81
Základné prehrávanie
Rôzne možnosti prehrávania
• Stlačením tlačidla [Zobrazenie (
)] do 3 sekúnd od začiatku
aktuálneho súboru preskočíte späť na predchádzajúci súbor.
Prehrať/pozastaviť
1
2
Spomalené prehrávanie
Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo [OK(REC)], bude sa
striedať prehrávanie a pauza.
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla [Zdieľať ( )].
1
Pre spomalené prehrávanie dopredu/dozadu stlačte počas
)/Pod vodou ( )].
pauzy tlačidlo [Zobrazenie (
0:00:00/0:00:55
Vyhľadávanie prehrávania
1
2
100-0001
Pre vyhľadávanie dozadu/dopredu stlačte a podržte počas
)/Pod vodou ( )].
prehrávania tlačidlo [Zobrazenie (
)/Pod vodou
Opakovaným stláčaním tlačidla [Zobrazenie (
( )] zvyšujete rýchlosť vyhľadávania v každom smere.
• Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie prehrávania dozadu):
x2 J x4 J x8 J x16
• Rýchlosť FPS (Vyhľadávanie prehrávania dopredu):
x2 J x4 J x8 J x16
Multi View
2
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo
[OK (REC)].
Nastavenie hlasitosti
0:00:00/0:00:55
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)] zvyšujete alebo znižujete
hlasitosť.
• Nahraný zvuk počujete zo zabudovaného reproduktora.
• Stupeň hlasitosti môžete nastaviť kamkoľvek medzi 0 a 10.
100-0001
Multi View
3
0:00:00/0:00:55
100-0001
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo
[OK (REC)].
6
Preskočené prehrávanie
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo ovládania [Pod vodou ( )]
a prejdite na začiatok ďalšieho súboru. Opakovaným stlačením
tlačidla [Pod vodou ( )] preskočíte súbory smerom dopredu.
)] a prejdite
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo [Zobrazenie (
na začiatok aktuálneho súboru. Opakovaným stlačením tlačidla
)] preskočíte súbory smerom dozadu.
[Zobrazenie (
Základné nahrávanie/prehrávanie
Multi View
•
•
•
44
Capture
Pri prehrávaní normálnou rýchlosťou budete počuť zvuk.
Pokiaľ prehrávanie nie je zastavené, produkt sa prepne na index
miniatúr po zobrazení posledného prehrávaného súboru.
Počas prehrávania nefunguje funkcia značiek My Clip,
vyhľadávacieho prehrávania ani spomaleného prehrávania.
Základné prehrávanie
PREHRÁVANIE MÔJHO KLIPU
2
Scény označené ako 'Môj klip' môžete z videa extrahovať a
prehrávať.
•
•
)/
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)/Display (
Underwater ( )] vyberte video označené ako My Clip (
potom stlačte tlačidlo [My Clip ( )].
• Výrobok postupne prehrá označené scény.
)a
0:00:00/0:00:55
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
100-0001
Multi View
3
1
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
0:00:55
Menu
Play Mode
1/10
My Clip Play
Základné nahrávanie/prehrávanie
45
Ak sa chcete počas prehrávania vrátiť k indexu zobrazenia
miniatúr, použite tlačidlo [Zdieľať ( )].
Základné prehrávanie
OZNAČOVANIE SKVELÝCH MOMENTOV
POČAS PREHRÁVANIA
3
Výrobok označuje scény ako My Clip (
•
Vydarené scény môžete počas prehrávania označiť tagmi, aby ste
mohli následne prehrávať len scény označené funkciou My Clip
( ).
•
•
Počas prehrávania stlačte pri každom skvelom momente
tlačidlo [My Clip ( )].
).
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
4
Ak sa chcete počas prehrávania vrátiť k indexu zobrazenia
miniatúr, použite tlačidlo [Zdieľať ( )].
•
•
1
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] pre výber požadovaného videa. Potom stlačte
tlačidlo [OK (REC)].
Základné nahrávanie/prehrávanie
46
Počas používania funkcie My Clip výrobok označí scénu tak, že
začne 3 sekundy pred stlačením tlačidla [My Clip ( )] a skončí
päť sekúnd po stlačení tlačidla [My Clip ( )].
Tento výrobok dokáže počas prehrávania videa označiť až 20
momentov ako ‘My Clip’.
Základné prehrávanie
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ POČAS
PREHRÁVANIA VIDEA
3
Pri scéne, ktorú chcete zachytiť, stlačte a podržte tlačidlo
[Prehrávanie (
)].
• Zachytená fotografia je zaznamenaná vo formáte JPEG.
4
Ak sa chcete počas prehrávania vrátiť k indexu zobrazenia
miniatúr, použite tlačidlo [Zdieľať ( )].
Počas prehrávania videa môžete snímať fotografie.
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
•
•
1
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
2
)/Pod
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
vodou ( )] vyberte požadované video a potom stlačte tlačidlo
[OK (REC)].
• Vybraté video sa prehráva.
0:00:00/0:00:55
100-0001
Multi View
Capture
Základné nahrávanie/prehrávanie
47
Fotografie sú snímané v rozlíšení nahrávania videa.
Keď výrobok prehráva z videa scény označené ako ‘My Clip’,
počas prehrávania My Clip nemôžete snímať fotografie.
Základné prehrávanie
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ
2
Nahrané videá môžete prehrávať v náhľade indexu miniatúr.
Rýchlo nájdite svoje video a priamo si ho prehrajte.
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
)/Pod
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
vodou ( )] vyberte požadovanú fotografiu a potom stlačte
tlačidlo [OK (REC)].
• Výrobok zobrazí fotografiu, ktorú ste zvolili, na celej
obrazovke a nakrátko sa zobrazia indikátory na obrazovke..
Znovu sa zobrazia, keď stlačíte tlačidlo [OK (REC)].
• Ak si chcete pozrieť predchádzajúci/ďalší súbor, stlačte
)/Pod vodou ( )].
tlačidlo [Zobrazenie (
1/10
100-0001
Multi View
3
1
Ak sa chcete počas prehrávania vrátiť k indexu zobrazenia
miniatúr, použite tlačidlo [Zdieľať ( )].
Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu.
Ak tak urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
Play Mode nastavte na Photo. ¬strana 59
• Miniatúra naposledy vytvoreného alebo prehrávaného
súboru je zvýraznená.
•
•
1/10
•
Menu
Play Mode
Základné nahrávanie/prehrávanie
48
Doba načítavania sa môže líšiť podľa veľkosti a kvality vybranej
fotografie.
Váš výrobok nemusí prehrávať nasledovné súbory s fotografi ami
normálne:
- Fotografi a nahraná na iných zariadeniach.
- Fotografi a s formátom súboru, ktorý na tomto výrobku nie je
podporovaný. (nevyhovuje štandardu DCF.)
Tento výrobok môže podporovať formát súboru JPEG.
(Nezabudnite však, že nie všetky JPEG súbory sa dajú prehrávať.)
Základné prehrávanie
ZVÄČŠENIE POČAS PREHRÁVANIA
2
Obrázok fotografie môžete zväčšiť pomocou tlačidla [OK (REC)]
na výrobku.
Zväčšenie nastavte pomocou tlačidla [OK (REC)].
• Obrazovka je orámovaná a snímka je zväčšená od stredu.
• Môžete transfokovať od x1.3 do x2.0.
x1.5
•
•
1/10
100-0001
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Exit
3
)/Pod
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
vodou ( )] sa dostaňte na časť, ktorú chcete mať v strede.
4
Na zrušenie stlačte tlačidlo [Zdieľať (
•
•
1
Vyberte fotografiu, ktorú chcete zväčšiť. ¬strana 48
1/10
100-0001
Multi View
Základné nahrávanie/prehrávanie
49
)].
Fotografie nahrané na iných zariadeniach, alebo tie, ktoré boli
upravované na počítači sa nedajú zväčšiť.
Pri používaní transfokácie počas prehrávania nemôžete vybrať
žiadny predchádzajúci/ nasledovný obrázok.
Rozšírené nahrávanie/
prehrávanie
Zistite informácie o spôsobe nahrávania a prehrávania videí/
fotografií s rôznymi funkciami.
Používanie položiek ponuky............................................. 51
PONUKY OVLÁDANIA ......................................................... 51
POLOŽKY PONUKY............................................................. 52
Pokročilé metódy záznamu .............................................. 53
Video Resolution................................................................... 53
Photo Resolution .................................................................. 53
White Balance....................................................................... 54
Smart Filter ........................................................................... 55
Back Light ............................................................................. 56
Face Detection...................................................................... 57
Anti-Shake (DIS) ................................................................... 58
Pokročilé prehrávanie ....................................................... 59
Play Mode ............................................................................. 59
Delete ................................................................................... 60
Protect .................................................................................. 61
Delete My Clip ...................................................................... 62
Share Mark ........................................................................... 63
Smart BGM ........................................................................... 64
Smart BGM Option ............................................................... 64
Slide Show ............................................................................ 66
File Info ................................................................................. 66
Používanie položiek ponuky
PONUKY OVLÁDANIA
1
Nižšie uvedené pokyny sú príkladmi toho, ako vstupovať do
položiek ponuky a používať ich pomocou tlačidla [MENU].
Keď vstúpite a používate iné položky ponuky, použite tieto príklady
ako pomôcky.
Stlačte tlačidlo [MENU].
• Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
2
)/Pod vodou (
Stlačením tlačidla [Zobrazenie (
Video Resolution.
(Ako príklad je použitá funkcia Rozlíšenie videa.)
Stlačte tlačidlo [Režim (
¬strana 30
/
)] a nastavte režim záznamu videa.
)] vyberte
Video Resolution
1080/25p
720/25p
Menu
3
Exit
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)]vyberte požadovanú
možnosť a stlačte tlačidlo [OK (REC)].
Video Resolution
1080/25p
720/25p
Menu
4
Ponuku opustíte stlačením tlačidla [MENU].
•
•
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
51
Exit
Pri používaní položiek ponuky sa niektoré položky ponuky nebudú
dať súčasne používať alebo budú vytieňované. Viac informácií o
sivých položkách nájdete v časti Riešenie problémov, strana 95.
Pre jednoduchšie porozumenie sú postupy nastavenia ponuky
z vyššie uvedeného príkladu vysvetlené najjednoduchším
spôsobom. Spôsob nastavenia ponuky sa môže líšiť v závislosti od
možnosti ponuky, ktorú vyberiete.
Používanie položiek ponuky
POLOŽKY PONUKY
Dostupné položky v ponuke sa podľa prevádzkového režimu líšia.
Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
Položky ponuky nahrávania
Položky ponuky prehrávania
• : Možné
X : Nemožné
Prevádzkový
režim
Video
Fotografie
Východisková
hodnota
• : Možné
X : Nemožné
Prevádzkový
režim
Strana
Položky
Video Resolution
Položky
•
X
720/25p
53
Video
Fotografie
Náhľad Jednoduchý Náhľad Jednoduchý
miniatúr
náhľad
miniatúr
náhľad
Východisková
Strana
hodnota
Play Mode
•
X
•
X
Video
59
Delete
•
•
•
•
-
60
Photo Resolution
X
•
2720 x 2040
53
Protect
•
•
•
•
-
61
White Balance
•
•
Auto
54
Delete
My Clip
•
•
X
X
-
62
Smart Filter
•
•
Normal
55
Share Mark
•
•
X
X
-
63
Back Light
•
•
Off
56
Smart BGM
X
•
X
X
Off
64
Smart BGM
Option
X
•
X
X
The Flea
Waltz
64
Slide Show
X
X
•
•
-
66
File Info
•
•
•
•
-
66
Settings
•
•
•
•
-
68~75
Face Detection
•
•
Off
57
Anti-Shake(DIS)
•
•
Off
58
Settings
•
•
-
68~75
Položky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
52
Pokročilé metódy záznamu
Video Resolution
Photo Resolution
Pri videu, ktoré budete zaznamenávať, môžete vybrať rozlíšenie.
Pri fotografiách, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť rozlíšenie.
Stlačte tlačidlo [Režim (
¬strana 30
/
)] a nastavte režim záznamu videa.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Video Resolution.
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
)/Pod
Stlačte tlačidlo [Režim (
fotografií. ¬strana 30
/
)] a nastavte režim snímania
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Photo Resolution.
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
Video Resolution
)/Pod
Photo Resolution
1080/25p
2720x2040
720/25p
2048x1536
1920x1080
Menu
3
Exit
Menu
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
3
Položky podponuky
•
•
•
•
•
25p indikuje, že zariadenie bude nahrávať v progresívnom režime
vykresľovania pri 25 snímkach za sekundu.
Nahrané súbory sú zakódované s kolísavou prenosovou
rýchlosťou (VBR). VBR je systém na kódovanie, ktorý automaticky
nastavuje prenosovú rýchlosť podľa nahrávaného obrazu.
Fotografie s vysokým rozlíšením používajú viac pamäte ako
fotografie s nižším rozlíšením. Ak vyberiete vyššie rozlíšenie,
zostane vám v pamäti menej miesta na uloženie filmov.
Doba nahrávania záleží od kvality videa, ktoré chcete nahrávať.
¬strana 28
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
1080/25p ( ): Nahráva vo formáte FULL HD (1920x1080 25p).
720/25p ( ): Nahráva vo formáte HD (1280x720 25p).
•
Exit
•
•
•
2720x2040 (
2048x1536 (
1920x1080 (
•
640x480 (
•
•
53
): Nahráva v rozlíšení 2720x2040 s pomerom strán 4:3.
): Nahráva v rozlíšení 2048x1536 s pomerom strán 4:3.
): Nahráva v rozlíšení 1920x1080 s pomerom strán
16:9.
): Nahráva v rozlíšení 640x480 pomerom strán 4:3.
Množstvo nahrávateľných obrazov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania. ¬strana 28
Fotografi e nahrané na vašom výrobku sa na iných digitálnych
zariadeniach, ktoré nepodporujú túto veľkosť fotografie, nemusia
dať prehrávať správne.
Pokročilé metódy záznamu
White Balance
Položky podponuky
Farba obrazu záleží od typu a kvality zdroja osvetlenia. Ak chcete,
aby bola farba vášho obrazu reálna, vyberte zodpovedajúce
podmienky osvetlenia a kalibrujte vyváženie bielej farby.
•
•
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim video záznamu
alebo režim snímania fotografií. ¬strana 30
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J White Balance.
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
•
•
•
)/Pod
•
•
White Balance
•
Auto
Daylight
Cloudy
Menu
3
Auto: Automaticky riadi vyváženie bielej farby, záleží od podmienok
nahrávania.
Daylight ( ): Používajte vonku pri normálnom dennom svetle.
Vyváženie bielej farby bude podľa podmienok osvetlenia
vonku.
Cloudy (
): Nahrávanie v tieni alebo v zamračenom počasí.
): Nahrávanie pri fluorescentnom osvetlení.
Fluorescent (
Tungsten ( ): Nahrávanie pod halogénovými lampami a silnom
svetle.
•
•
•
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
54
Predmet môžete nahrávať pri rôznych podmienkach osvetlenia
vo vnútri (prirodzené, žiarivka, sviečka, atď.). Pretože je teplota
farby rôzna, záleží od zdroja osvetlenia, tón predmetu sa bude od
nastavení vyváženia bielej líšiť. Túto funkciu môžete použiť kvôli
prirodzenejšiemu výsledku.
Nastavené nastavenie sa zachová, až kým nenastavíte vyváženie
bielej opätovne.
Za normálnych podmienok v exteriéroch je možné, že dosiahnete
lepšie výsledky pomocou nastavenia Auto.
Kvôli jasnému a presnému nastaveniu zrušte funkciu digitálnej
transfokácie.
Pri zmene svetelných podmienok nastavte vyváženie bielej znovu.
Po nastavení režimu pod vodou sa položka White Balance prepne
na možnosť Auto a ostatné položky podponuky vyváženia bielej
nebudete môcť zvoliť.
Pokročilé metódy záznamu
Smart Filter
Príklad inteligentného filtra
Použitím špeciálnych efektov môžete pridať obrazu zaujímavé
vlastnosti. Na vytvorenie jedinečných fotografií môžete použiť
rozličné efekty filtra.
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim video záznamu
alebo režim snímania fotografií. ¬strana 30
1
2
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] J Smart Filter.
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
Normal
Vignetting
Fish-Eye
Retro
Classic
Negative
Dazzle
Noir
Western
Smart Filter
Normal
Vignetting
Fish-Eye
Menu
3
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
•
Položky podponuky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Normal: Bez nastavenia akéhokoľvek efektu inteligentného filtra
sa počas nahrávania alebo prehrávania zobrazí normálny,
prirodzený obraz.
Vignetting (
): Použite retro vzhľad farieb, vysoký kontrast a výrazný
efekt vinetácie lomografických fotoaparátov.
Fish-Eye (
): Nastavte skreslenie blízkych objektov pre imitáciu
vizuálneho efektu rybieho oka.
Retro ( R ): Použite efekt odtieňa sépie.
Classic ( CL ): Použite efekt čiernej a bielej farby.
Negative ( N ): Tento režim konvertuje farby a vytvára negatívny obraz.
): Tento režim vytvára jasnejší obraz zvýšením sýtosti farieb.
Dazzle (
): Tento režim vytvára silnejší obraz zvýšením kontrastu.
Noir (
): Tento režim vytvára vzhľad vyblednutého a starého filmu.
Western (
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
•
55
Ak počas nahrávania videa použijete efekt inteligentného filtra,
rýchlosť nahrávania sa nastaví na 15 snímok/sekundu a rozlíšenie
nahrávania na 640x480 ( ).
Keď je zariadenie v režime Smart filter (Inteligentný filter),
nebudete môcť používať nasledovné funkcie:
- Digitálna transfokácia, Video Resolution, Anti-Shake (DIS),
Face Detection
Pokročilé metódy záznamu
Back Light
Funkciu Podsvietenie obrazu používajte v nasledovných
prípadoch:
Keď je predmet osvetlený odzadu, táto funkcia bude kompenzovať
osvetlenie tak, aby nebol predmet príliš tmavý.
•
•
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim video záznamu
alebo režim snímania fotografií. ¬strana 30
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Back Light.
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
•
•
•
)/Pod
Back Light
Off
On
Menu
3
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
•
•
Off: Vypína funkciu.
On ( ): Kompenzácia osvetlenia zozadu objekt rýchlo zosvetlí.
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
56
Objekt sa nachádza pred oknom.
Nahrávaná osoba je oblečená v bielom alebo žiarivom odeve a
stojí pred svetlým pozadím; tvár postavy je príliš tmavá a nedajú sa
rozoznať detaily.
Objekt je vonku a pozadie je zatiahnuté.
Zdroje svetla sú príliš jasné.
Na pozadí objektu je sneh.
Pokročilé metódy záznamu
Face Detection
Príklad funkcie Detekcie tváre
Keď produkt nastaví režim Detekcie tváre na zapnutý, zobrazí sa
pri zázname tvárí rám detekcie tváre tak, ako je znázornené na
obrázku nižšie.Produkt dokáže detegovať až tri tváre.
Vaša výrobkom rozozná tvár subjektu a automaticky nastaví jas
a kvalitu obrazu na optimalizované podmienky. Živšie nahrávanie
tvárí.
[579Min]
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim video záznamu
alebo režim snímania fotografií. ¬strana 30
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Face Detection.
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
)/Pod
[579Min]
Face Detection
Off
On
Menu
3
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
•
•
Off: Vypína funkciu.
On ( ): Automaticky detekuje tváre na optimálne podmienky
nahrávania.
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
57
STBY
STBY
Pokročilé metódy záznamu
Anti-Shake (DIS)
Funkciu Anti-Shake (Stab. obrazu) používajte v
nasledovných prípadoch
Použite funkciu stabilizátora obrazu (DIS: Stabilizátor digitálneho
obrazu) na vyrovnanie nestálych obrazov spôsobených trasením
pri držaní zariadenia.
•
•
•
Pri nahrávaní počas chôdze alebo pri nahrávaní v pohybujúcom
sa aute.
Pri nahrávaní s funkciou transfokácie.
Pri nahrávaní predmetov malých veľkostí.
Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim video záznamu
alebo režim snímania fotografií. ¬strana 30
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Anti-Shake(DIS).
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
)/Pod
•
Anti-Shake(DIS)
•
Off
•
On
Menu
3
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
•
•
Off: Vypína funkciu.
On ( ): Funkcia stabilizátora obrazu (DIS) je určená na kompenzáciu
trasenia.
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
58
Drsné otrasy výrobku nebudú úplne opravené, aj keď je nastavené
Anti-Shake(DIS):On. Výrobok držte pevne obomi rukami.
Keď je táto funkcia nastavená na On, aktuálny pohyb predmetu a
pohyb zobrazený na obrazovke môže byť mierne odlišný.
Pri nahrávaní na tmavých miestach s veľkým zväčšením, zatiaľ čo
je táto funkcia nastavená na On, môžete vidieť paobrazy. V takom
prípade vám odporúčame použiť statív (nie je súčasťou dodávky)
a prepnúť funkciu Anti-Shake(DIS) na Off.
Pokročilé prehrávanie
Play Mode
Položky podponuky
Ak si zvolíte režim prehrávania, zariadenie vám ponúkne na výber
zobrazenie videí alebo fotografií v indexe zobrazenia miniatúr.
Pred prehrávaním si zvoľte jeden z týchto režimov prehrávania.
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie (
¬strana 30
1
•
•
)] a nastavte režim prehrávania.
Video: V náhľade indexu miniatúr sa zobrazia nasnímané videá.
Photo: V náhľade indexu miniatúr sa zobrazia nasnímané fotografie.
Zobrazenie registra videí a fotografií
Video
Stlačte tlačidlo [MENU] J Play Mode.
0:00:55
0:00:55
2
Play Mode
Play Mode
Video
Photo
Exit
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
Play Mode
Menu
Play Mode
Nastavenie ponuky režimu prehrávania je možné iba v náhľade
miniatúr.
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
Menu
1/10
1/10
Menu
Menu
Photo
1/10
59
Pokročilé prehrávanie
4
Delete
Svoje nahrávky môžete mazať jednu po druhej, alebo naraz.
•
•
•
1
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Nastavte Play Mode na Video alebo Photo. ¬strana 59
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Delete.
Položku Yes vyberte pomocou tlačidiel [Zobrazenie (
Pod vodou ( )/OK (REC)].
)/
Ak vyberiete All Files, zariadenie vymaže všetky súbory na
pamäťovom médiu, s výnimkou súborov, ktoré sú chránené pred
vymazaním.
Ak vyberiete Select Files, zariadenie vymaže všetky zvolené súbory.
•
Položky podponuky
)/Pod
•
•
Select Files: Vymažú sa jednotlivé videá alebo fotografie.
All Files: Vymažú sa všetky videá alebo fotografie.
Delete
Select Files
Súbory môžete vymazať pomocou
tlačidla Vymazať ( )
All Files
Menu
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
•
•
3
Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať a
stlačte tlačidlo [Vymazať ( )]. Ak vyberiete
položku Multiple, postupujte podľa kroku 3 a
4.
Exit
Ak vyberiete Select Files, zobrazia sa miniatúry snímok. Prejdite na
Krok 3.
Ak vyberiete položku All Files, prejdite na krok 4.
)/Pod vodou
Stlačte tlačidlá [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
( )], potom tlačidlo [OK (REC)] a označte všetky súbory, ktoré
chcete chrániť. Na vybraných súboroch sa objaví indikátor
( ). Po výbere všetkých súborov, ktoré chcete vymazať, stlačte
tlačidlo [MENU].
Delete
•
•
Vymazané obrazy sa nedajú obnoviť.
Počas mazania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú
kartu nevyberajte ani nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli
by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
•
Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s
jedným obrazom.
Ak chcete dôležitý obraz zabezpečiť proti náhodnému vymazaniu,
aktivujte predtým ochranu obrazu. ¬strana 61
Chránené obrazy nemôžete vymazať. Najskôr zrušte funkciu
ochrany. ¬strana 61
Funkcia mazania nefunguje, keď je slabá batéria. Dostatočne
nabite batériu, aby pri používaní funkcie mazania nedošlo k jej
úplnému vyčerpaniu.
Taktiež môžete naformátovať pamäťové médium, aby ste všetky
obrazy vymazali naraz. Nezabudnite, že všetky súbory a údaje,
vrátane chránených súborov, budú vymazané. ¬strana 74
•
1/10
•
•
•
Menu
Delete
Cancel
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
60
Pokročilé prehrávanie
3
Protect
Dôležité uložené videá alebo fotografie môžete chrániť proti
náhodnému vymazaniu. Chránené obrazy nebudú vymazané,
pokiaľ nezrušíte ochranu alebo nesformátujete pamäť.
•
•
•
1
Protect
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Nastavte Play Mode na Video alebo Photo. ¬strana 59
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Protect.
)/Pod
Menu
4
Protect
Select Files
All On
All Off
Menu
2
)/Pod
Stlačte tlačidlá [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
vodou ( )], potom tlačidlo [OK (REC)] a označte všetky
súbory, ktoré chcete chrániť. Na vybraných súboroch sa objaví
indikátor ( ). Po výbere všetkých súborov, ktoré chcete
chrániť, stlačte tlačidlo [MENU].
Exit
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
• Ak vyberiete Select Files, zobrazia sa miniatúry snímok.
Prejdite na Krok 3.
• Ak vyberiete položku All On alebo All Off, prejdite na krok 4.
Protect
1/10
Cancel
)/
Položku Yes vyberte pomocou tlačidiel [Zobrazenie (
Pod vodou ( )/OK (REC)].
• Ak ste vybrali All On, na všetkých súboroch sa objaví
indikátor ( ) appears on all files.
• Ak ste vybrali All Off, zo všetkých chránených súborov sa
stratí indikátor ( ) disappears from all protected files.
• Ak ste vybrali Select Files, zo všetkých chránených
súborov sa stratí indikátor ( ) sa objaví na súboroch, ktoré
ste vybrali na ochranu.
Položky podponuky
•
•
•
Select Files: Chráni vybrané video alebo fotografiu pred vymazaním.
All On: Chráni všetky videá alebo fotografie.
All Off: Zruší ochranu všetkých videí alebo fotografií.
Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s jedným
obrazom.
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
61
Pokročilé prehrávanie
4
Delete My Clip
Označenie Môj klip môžete z označeného videa odstrániť.
•
•
•
1
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Delete My Clip.
Položku Yes vyberte pomocou tlačidiel [Zobrazenie (
Pod vodou ( )/OK (REC)].
•
)/Pod
Ak vyberiete položku All Files, výrobok odstráni značky My Clip zo
všetkých súboroch na úložnom médiu, a to okrem tých, ktoré sú
chránené.
Ak vyberiete položku Select Files, výrobok odstráni značky My Clip
zo zvolených súborov.
Položky podponuky
•
•
Delete My Clip
Select Files: Odstránenie označení Môj klip z vybraných videí.
All Files: Odstránenie označení Môj klip zo všetkých videí.
Select Files
All Files
Menu
2
Označenia Môj klip môžete z videí tiež odstrániť pri samostatnom
zobrazení.
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
•
•
3
Odstránené označenia Môj klip sa nedajú obnoviť.
Exit
Ak vyberiete Select Files, zobrazia sa miniatúry snímok. Prejdite na
Krok 3.
Ak vyberiete položku All Files, prejdite na krok 4.
)/Pod
Stlačením tlačidiel [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
vodou ( )] a následným stlačením tlačidla [OK (REC)] vyberte
videá označené ako My Clip ( ). Na videu sa zobrazí ikona
odpadkového koša ( ). Stlačením tlačidla [MENU] odstránite
zo zvoleného videa všetky označenia.
Delete My Clip
Menu
Delete
1/10
Cancel
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
62
)/
Pokročilé prehrávanie
4
Share Mark
Na videu môžete nastaviť Share mark. Potom môžete odoslať
označený súbor priamo na stránku YouTube.
•
•
•
1
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Share Mark.
Položku Yes vyberte pomocou tlačidiel [Zobrazenie (
Pod vodou ( )/OK (REC)].
)/
Ak vyberiete All On, na všetkých súboroch sa objaví indikátor (
).
Ak vyberiete All Off, zo všetkých súborov so značkou zdieľania sa
stratí indikátor (
).
) sa objaví na súboroch, ktoré
Ak vyberiete Select Files, indikátor (
ste vybrali na označenie značkou zdieľania.
•
Položky podponuky
)/Pod
•
•
•
Share Mark
Select Files: Vybraté videá označené pre zdieľanie.
All On: Všetky videá označené značkou zdieľania.
All Off: Naraz vypne všetky videá označené značkou zdieľania.
Select Files
All On
•
All Off
•
Menu
2
•
3
Exit
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
•
•
Ak vyberiete Select Files, zobrazia sa miniatúry snímok. Prejdite na
Krok 3.
Ak vyberiete položku All On alebo All Off, prejdite na krok 4.
)/Pod
Stlačte tlačidlá [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
vodou ( )], potom tlačidlo [OK (REC)] a označte všetky
súbory, ktoré chcete zdieľať. Na vybraných súboroch sa objaví
indikátor ( ). Po výbere všetkých súborov, ktoré chcete
označiť značkou zdieľania, stlačte tlačidlo [MENU].
Share Mark
Menu
Mark
Používanie tlačidla Zdieľať (
)
Stlačením tlačidla [Zdieľať ( )] môžete
skontrolovať aj značku Zdieľania na
náhľade videa.
1/10
Cancel
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
Túto funkciu môžete používať aj v režime zobrazenia s jedným
obrazom.
Pomocou softvéru Intelli-Studio, ktorý sa nachádza vo výrobku,
môžete jednoducho odosielať videá, označené značkou zdieľania.
¬strana 83
Ak odošlete video súbor na webovú stránku, napr. YouTube,
jednorazová kapacita odoslania je maximálne menej ako 15 minút
(14 minút, 59 sekúnd).
63
Pokročilé prehrávanie
Smart BGM
Smart BGM Option
Počas prehrávania videa si môžete vychutnávať hudbu. Ak je
originálny zvuk videa príliš hlasný, BGM sa prirodzene zníži.
V opačnom prípade, ak je originálny zvuk videa tichý, BGM sa
prirodzene zvýši.
Video môžete prehrávať s hudbou na pozadí. Funkcia Smart BGM
Option vám umožňuje zvoliť hudbu, ktorá sa bude prehrávať.
•
•
•
1
2
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] pre výber požadovaného videa. Potom stlačte
tlačidlo [OK (REC)].
)/Pod
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Smart BGM.
•
•
•
1
2
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Play Mode nastavte na Video. ¬strana 59
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] pre výber požadovaného videa. Potom stlačte
tlačidlo [OK (REC)].
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
)/Pod
vodou ( )] J Smart BGM Option.
Smart BGM Option
The Flea Waltz
Canon in D
Cello Suite No.1
Smart BGM
Off
On
Menu
3
Menu
3
Exit
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
4
Položky podponuky
•
•
•
•
•
Položky podponuky
•
•
Off: Vypne hudbu v pozadí.
On: Zapne hudbu v pozadí.
•
•
Táto funkcia je dostupná iba v režime jednoduchého náhľadu
videa.
Želanú hudbu na pozadí môžete zmeniť vo funkcii Smart BGM
Option.
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
Exit
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
The Flea Waltz: Prehrávanie The Flea Waltz (Somársky pochod).
Canon in D: Prehrávanie Canon in D (Kánon D-dur).
Cello Suite No.1: Prehrávanie Cello Suite No.1 (Suita č. 1).
Nocturne: Prehrávanie Nocturne (Nokturno).
Random: Náhodné prehrávanie od The Flea Waltz (Somársky pochod)
po Nocturne (Nokturno).
•
•
64
Táto funkcia je dostupná iba v režime jednoduchého náhľadu videa.
Keď zmeníte hudobný podklad stlačením tlačidla [MENU], kým sa video
prehráva, video sa pozastaví. Stlačením tlačidla [OK (REC)] znovu
prehráte pozastavené video so zmeneným hudobným podkladom.
Pokročilé prehrávanie
Používanie externých skladieb ako hudby v pozadí (Smart BGM II)
Externé skladby si môžete vychutnať tak, že ich uložíte na
pamäťovú kartu, ako aj zvuky v možnosti Inteligentné BGM výrobku.
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Pripravite skladbe za glasbeno podlago.
Odstránenie externých skladieb z pamäťovej karty
Externé skladby môžete odstrániť z
položky Manage BGM na obrazovke
Smart BGM alebo z priečinku BGM na
pamäťovej karte.
Nastavenie externých skladieb ako hudby v pozadí
V prípade, že k predaju výrobku došlo v Európe, externé
skladby uložte nasledujúcim spôsobom.
1 Postupujte podľa krokov 1 až 3 na obrázku vľavo.
2 Zmeňte názov externej skladby
€ Vyberte umiestnenie, aby ste
ju uložili € kliknite na položku
Convert € Yes.
Vaše skladby by ste mali skonvertovať na kompatibilný formát pomocou
programu Intelli-studio, ktorý je súčasťou vášho výrobku tak, aby ich
výrobok rozpoznal.
1
2
3
4
5
6
Ak chcete spustiť program Intellistudio, zabudovanú zástrčku USB
výrobku pripojte k portu USB vášho
počítača. ¬strana 79
Kliknite na položku Tool na
obrazovke programu Intelli-studio
Sending song for Smart BGM.
Kliknite na položku Browse na
obrazovke Smart BGM, aby ste
vybrali požadovanú skladbu.
Názov skladby zmeňte tak, aby ho
výrobok rozpoznal a potom kliknite
na položku Send Yes.
• Skladba sa skonvertuje na súbor
m4a a prenesie sa na pamäťovú
kartu výrobku.
Keď sa prenos dokončí, kliknite na
tlačidlo OK.
• Na pamäťovú kartu vo výrobku môžete
uložiť až 5 skonvertovaných skladieb.
Skladba uložená na pamäťovej karte
sa v režime prehrávania videa objaví v
ponuke Smart BGM Option. ¬strana 64
•
3
Vo vybranej ceste sa
automaticky vytvorí priečinok
BGM a následne sa externá
skladba skonvertuje na súbor
m4a a uloží sa do priečinku BGM.
K vášmu počítaču pripojte
pamäťovú kartu € priečinok BGM (vrátane
skonvertovaných externých skladieb) skopírujte z
počítača na pamäťovú kartu € pamäťovú kartu odpojte
od počítača a potom ju vložte do výrobku.
4 V ponuke Smart BGM Option (Možn. int.hudby poz.) v
režime prehrávania videa vyberte externú skladbu, ako
hudbu v pozadí.
Odstránenie externých skladieb z pamäťovej karty
1 Pamäťovú kartu vysuňte z výrobku a potom ju pripojte k
vášmu počítaču.
2 Vymažte požadované externé skladby z priečinka BGM.
Smart BGM Option
Nocturne
•
NewBGM1
Random
•
Menu
•
•
Exit
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
65
Výrobok dokáže rozpoznať len externé skladby, ktoré boli
skonvertované programom Intelli-studio.
Formáty súborov externých skladieb skonvertované programom
Intelli-studio sú mp3 a m4a.
Externé skladby sa uložia do priečinku BGM na pamäťovej karte.
Ak prenesiete skonvertované súbory m4a do priečinku BGM na
pamäťovej karte, môžete ich použiť ako Inteligentné BGM.
Pokročilé prehrávanie
Slide Show
File Info
Všetky fotografie uložené v pamäťovom médiu môžete prehrávať
automaticky.
Informácie o videu môžete vidieť pri všetkých videách.
•
•
•
1
2
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Nastavte Play Mode na Photo. ¬strana 59
)/Pod
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidlo [Zobrazenie (
vodou ( )] J Slide Show.
Stlačením páky [Priblíženia (T/W)] vyberte možnosť a potom
stlačte tlačidlo [OK (REC)].
•
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J File Info J Tlačidlo [OK (REC)].
2
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)/Zobrazenie
)/Pod vodou ( )] vyberte požadovanú položku vedľajšej
(
ponuky J Tlačidlo [OK (REC)].
• Informácia o vybranom súbore je zobrazená nižšie:
Date, Duration (Video), Size, Resolution.
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Stlačte tlačidlo [Prehrávanie ( )] a nastavte režim
prehrávania. ¬strana 30
Nastavte Play Mode na Video alebo Photo. ¬strana 59
File Info
100VIDEO
Menu
3
Date
Exit
Duration
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
•
•
•
Rozšírené nahrávanie/prehrávanie
3
66
: 0:00:55
Size
: 123 MB
Resolution
: [HD] 720/25p
Menu
Start: Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.
).
- Zobrazí sa indikátor (
- Ak chcete prezentáciu zastaviť, znovu stlačte tlačidlo [OK (REC)].
- Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie miniatúr, presuňte tlačidlo [Share
)].
(
Interval: Všetky fotografie sa budú prehrávať za sebou v astavených
intervaloch prezentácie (1sec alebo 3sec).
Music: Môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu v pozadí. Tento výrobok
má v zavádzacej pamäti typu flash uložené 4 predvolené
melódie na pozadí. Spustením prezentácie sa spustí 4 melódií
pozadia v režime náhodného poradia.
HDV_0001.MP4
: 01/JAN/2012
Exit
OK
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
)/Pod
Ďalšie nastavenia
Pozrite si položky konfigurácie nastavení vášho výrobku.
Ďalšie nastavenia .............................................................. 68
POlOŽKY PONUKY NASTAVENIA....................................... 68
Storage Info .......................................................................... 68
File No .................................................................................. 69
Date/Time Set ....................................................................... 69
Date/Time Display ................................................................ 70
LCD Brightness..................................................................... 70
Auto LCD Off ........................................................................ 71
Beep Sound .......................................................................... 71
Shutter Sound ....................................................................... 72
Auto Power Off ..................................................................... 72
PC Software.......................................................................... 73
Video Out .............................................................................. 73
Format .................................................................................. 74
Default Set ............................................................................ 75
Language .............................................................................. 75
Ďalšie nastavenia
POlOŽKY PONUKY NASTAVENIA
Storage Info
Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
Zobrazuje vám informácie o uložení. Môžete si pozrieť pamäťové
zariadenie, použitú pamäť a voľné miesto v pamäti.
Položky
Východisková hodnota
Strana
Storage Info
-
68
File No
Series
69
Date/Time Set
01/JAN/2012 00:00
69
Date/Time Display
Off
70
LCD Brightness
Normal
70
Auto LCD Off
On
71
Beep Sound
On
71
Shutter Sound
On
72
Auto Power Off
5 Min
72
PC Software
On
73
Video Out
PAL
73
Format
-
74
Default Set
-
75
Language
English
75
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Storage Info J Tlačidlo
[OK (REC)].
• V závislosti od vybraného rozlíšenia videa sa zobrazí
použité miesto v pamäti, dostupné voľné miesto v pamäti
a doba nahrávania. Vezmite na vedomie, že uchovanie
informatívnych hodnôt závisí od aktuálne nastaveného
rozlíšenia videa.
)/Pod
Storage Info
• Used : 62 MB
• Free : 31.32 GB
[HD]720/25p :
579 Min
Oložky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Menu
3
•
68
OK
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
•
Ďalšie nastavenia
Exit
Aktuálna kapacita môže byť menšia ako tá, ktorá je zobrazená na
LCD obrazovke, keďže systém videokamery zaberá časť kapacity.
Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho
môcť vybrať.
Ďalšie nastavenia
File No
Date/Time Set
Čísla súborov sú priraďované k súborom v poradí, v akom sú
nahrávané. Pomocou položky File No pokračujte alebo vynulujte
aktuálnu sekvenciu čísiel súborov.
Nastavte súčasný dátum a čas, tak aby bol dátum a čas, pri
ktorom robíte záznam, zaznamenaný správne.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J File No J Tlačidla
[OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Date/Time Set J
Tlačidla [OK (REC)].
3
Nastavte každú hodnotu dátumu alebo času stlačením tlačidiel
[Priblíženia (T/W)].
• Po nastavení každej hodnoty dátumu alebo času stlačte
tlačidlo [Pod vodou ( )].
Kurzor sa presunie na nasledovnú hodnotu.
Settings
Storage Info
Date/Time Set
File No
Series
Date/Time Set
Reset
Day Month
Menu
4
01
Exit
•
Year
Hr
Min
2012
00
00
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Menu
Položky podponuky
•
JAN
Series: Priradí čísla súborov v poradí, aj keď je pamäťová karta
nahradená inou alebo po formátovaní, alebo po vymazaní
všetkých súborov. Číslo súboru je vynulované keď je vytvorený
nový priečinok.
Reset: Vynuluje číslo súboru na 0001 aj po formátovaní, vymazaní
všetkých alebo vložení novej pamäťovej karty.
4
Keď nastavíte File No na Series, každému súboru je pridelené iné
číslo, aby sa predišlo duplikovaniu názvov. Je to vhodné vtedy, ak
chcete súbory spravovať v počítači.
Ďalšie nastavenia
69
Cancel
Move
OK
Po nastavení minút stlačte tlačidlo [OK (REC)].
• Obrazovka nastavenia dátumu/času zmizne.
)/Pod
Ďalšie nastavenia
Date/Time Display
LCD Brightness
Môžete nastaviť dátum a čas, ktorý bude zobrazený na LCD
obrazovke podľa vybranej možnosti.
Jas LCD obrazovky je možné prispôsobiť podmienkam okolitého
osvetlenia.
Pred použitím funkcie Date/Time Display musíte nastaviť dátum a
čas. ¬strana 69
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Date/Time Display J
Tlačidla [OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J LCD Brightness J
Tlačidla [OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
Settings
:
Date/Time Display
Settings
File No
Off
LCD Brightness
Normal
Auto LCD Off
Bright
:
Date
Time
Date/Time Display Date & Time
Date/Time Set
Menu
4
Exit
Menu
4
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
• Dátum/čas zobrazený na LCD obrazovke je podľa vybranej
možnosti.
•
•
Off: Informácia o aktuálnom dátume a čase nie je zobrazená.
Date: Zobrazenie aktuálneho dátumu.
Time: Zobrazenie aktuálneho času.
Date & Time: Zobrazenie aktuálneho dátumu a času.
Dátum/čas budú zobrazené ako 01/JAN/2012 00:00 v nasledovných
podmienkach:
- Keď je zabudovaná nabíjateľná batéria vybitá.
Ďalšie nastavenia
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
Položky podponuky
•
•
•
•
Exit
70
Normal: Štandardný jas.
Bright: Rozjasní LCD obrazovku.
)/Pod
Ďalšie nastavenia
Auto LCD Off
Beep Sound
Ak chcete znížiť spotrebu energie, výrobok automaticky stlmí jas
LCD obrazovky ak je výrobok dlhšiu dobu v nečinnosti.
Pípanie je možné zapnúť alebo vypnúť. Keď sa pri práci s
nastaveniami ponuky ozve zvuk pípania, nastavenie je zapnuté.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Auto LCD Off J Tlačidla
[OK (REC)].
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Beep Sound J Tlačidla
[OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod
Settings
Settings
:
Date/Time Display
Beep Sound
Off
LCD Brightness
Off
Shutter Sound
On
Auto LCD Off
On
Auto Power Off
Menu
4
Menu
Exit
4
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
•
•
•
:
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
Off: Vypína funkciu.
On: Ak je zariadenie dlhšiu dobu v nečinnosti v STBY režime alebo
počas nahrávania, výrobok zníži spotrebu energie automatickým
stlmením LCD obrazovky.
•
)/Pod
•
•
Režim pípanie sa zruší v nasledovných prípadoch:
- Počas nahrávania, prehrávania
- Počas prestávky v nahrávaní
- Keď je výrobok pripojený pomocou kábla. (Micro HDMI kábel)
V tomto je funkcia Auto LCD Off aktivovaná. Môžete stlačiť
ktorékoľvek tlačidlo na výrobku a vrátiť jas LCD do normálu.
Automatické vypnutie LCD obrazovky bude deaktivované v
nasledovných prípadoch:
- Ak je k počítaču pripojený zabudovaný USB konektor výrobku.
Ďalšie nastavenia
Off: Deaktivuje funkciu.
On: Ak je zapnuté, pri každom stlačení tlačidla sa ozve pípnutie.
71
Ďalšie nastavenia
Shutter Sound
Auto Power Off
Zvuk uzávierky môžete zapnúť alebo vypnúť.
Aby ste ušetrili energiu batérie, môžete nastaviť funkciu Auto
Power Off, ktorá vypína výrobok, keď sa s ňou istú dobu
nepracuje.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Shutter Sound J
Tlačidla [OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Auto Power Off J
Tlačidla [OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J tlačidlo [OK (REC)].
)/Pod
Settings
:
Beep Sound
Shutter Sound
Off
Auto Power Off
On
Menu
4
Settings
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Off
Auto Power Off
5 Min
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Položky podponuky
Off: Deaktivuje funkciu.
On: Pri každom stlačení tlačidla [OK (REC)] v režime snímania
fotografie zaznie zvuk uzávierky.
•
•
Off: Výrobok sa nevypne automaticky.
5 Min: Z dôvodu šetrenia energie sa výrobok po 5 minútach nečinnosti
v STBY režime v náhľade miniatúr automaticky vypne.
•
•
Ďalšie nastavenia
Shutter Sound
Menu
4
Položky podponuky
•
•
:
Beep Sound
72
Funkcia automatického vypnutia nefunguje v nasledovných
prípadoch:
- Ak je k počítaču pripojený zabudovaný USB konektor výrobku.
- Počas nahrávania, prehrávania (okrem pozastavenia), alebo
prezentácie fotografií.
Ak chcete s výrobkom pracovať opätovne, stlačte tlačidlo
[Napájania ( )].
Ďalšie nastavenia
PC Software
Video Out
Ak nastavíte počítačový softvér na zapnutý, počítačový softvér
môžete jednoducho používať pripojením zabudovaného USB
konektora výrobku k vášmu počítaču. Videá a fotografie
uložené vo výrobku môžete sťahovať na pevný disk vášho
počítača a taktiež ich môžete tlačiť.
Farebné systémy TV sa odlišujú v závislosti od krajiny alebo
regiónu. Výstupný signál videa nastavte podľa farebného systému
TV pripojeného video vybavenia.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J PC Software J Tlačidla
[OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Video Out J Tlačidla
[OK (REC)].
3
Pomocou tlačidla ovládania [Priblíženia (T/W)] vyberte
požadovanú položku vedľajšej ponuky J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod
Settings
:
PC Software
Settings
PC Software
Off
Video Out
On
Format
Menu
4
:
NTSC
Format
PAL
Menu
4
Exit
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
•
•
Off: Vypína funkciu.
On: PC softvér môžete jednoducho použiť prepojením USB kábla
medzi výrobkom a počítačom.
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
NTSC: Výstupný signál videa nastavuje na režim NTSC.
PAL: Výstupný signál videa nastavuje na režim PAL.
•
•
Počítačový softvér je kompatibilný iba s Windows OS.
Ďalšie nastavenia
Exit
Položky podponuky
Položky podponuky
•
•
Video Out
73
Ak chcete vaše nahrávky sledovať v TV, skontrolujte farebný
systém TV v krajine alebo regióne, kde sa výrobok používa.
¬strana 97
Táto funkcia je určená pre nastavenie výstupu videa a nemá vplyv
na zdroj pôvodne nahratého videa.
Ďalšie nastavenia
•
Format
Funkcia formátovania vymaže všetky súbory (vrátane chránených
súborov) a možnosti na pamäťovom médiu. Túto funkciu môžete
tiež použiť ak chcete napraviť problémy na pamäťovom médiu.
•
•
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Format J Tlačidla
[OK (REC)].
)/Pod
•
•
•
Settings
Format
Default Set
Language
Menu
3
Exit
Vyberte Yes pomocou tlačidla [Zobrazenie (
( )] J Tlačidla [OK (REC)].
)/Pod vodou
Ďalšie nastavenia
74
Počas formátovania nevyberajte nahrávacie médium, ani
nevykonávajte žiadne iné funkcie (napr. vypnutie zariadenia).
Okrem toho sa uistite, či je batéria dostatočne nabitá. Ak dôjde
k úplnému vybitiu batérie počas formátovania, môže dôjsť k
poškodeniu pamäťového média.
Ak sa nahrávacie médium poškodí, formátujte ho opätovne.
Pamäťové zariadenie neformátujte na počítači ani na inom
zariadení.
Uistite sa, že pamäťové zariadenie ste naformátovali na tomto
výrobku.
Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho
môcť vybrať. V ponuke sa objaví stlmené.
Použité pamäťové médium alebo novo zakúpené pamäťové
karty musíte pred použitím s týmto pamäťovým zariadením
naformátovať. Toto umožní stále rýchlosti a prevádzku pri vstupe
do pamäťového zariadenia.
Nezabudnite, že všetky súbory a údaje, vrátane chránených
súborov budú vymazané.
Ďalšie nastavenia
Default Set
Language
Nastavenia výrobku môžete inicializovať na výrobné nastavenia
(východiskové nastavenia z továrne).
Môžete si vybrať požadovaný jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať
obrazovky ponuky a správy.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
1
Stlačte tlačidlo [MENU] J Tlačidla [Zobrazenie (
vodou ( )] J Settings.
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Default Set J Tlačidla
[OK (REC)].
2
Stlačte tlačidlo [Priblíženia (T/W)] J Language J Tlačidla
[OK (REC)].
)/Pod
)/Pod
Settings
Format
Settings
Default Set
Format
Language
Default Set
Language
Menu
3
Exit
Menu
Vyberte Yes pomocou tlačidla [Zobrazenie (
)/Pod vodou
( )] J Tlačidla [OK (REC)].
• Ak chcete zrušiť Default Set, vyberte No.
• Všetky nastavené hodnoty sa inicializujú na nastavenia
predvolené v továrni.
•
•
•
3
Stlačením tlačidla [Priblíženia (T/W)] vyberte požadovaný
jazyk OSD a potom stlačte tlačidlo [OK (REC)].
4
Ak chcete vyjsť z ponuky, stlačte tlačidlo [MENU].
Po reštartovaní výrobku nastavte Date/Time Set. ¬strana 29
Počas inicializácie nastavenia nevypínajte napájanie.
Funkcia Default Set neovplyvňuje súbory nahrané na pamäťovom
médiu.
Ďalšie nastavenia
Exit
75
Používanie s inými
zariadeniami
Zistite informácie o spôsobe pripojenia vášho výrobku k TV
alebo počítaču.
Pripojenie k televízoru ...................................................... 77
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM 77
PREZERANIE NA OBRAZOVKE TELEVÍZORA .................. 77
Používanie s počítačom Windows ................................... 78
ČO MÔŽETE ROBIŤ S POČÍTAČOM WINDOWS ............... 78
POUŽÍVANIE PROGRAMU SAMSUNG Intelli-studio........... 79
POUŽITIE AKO ODSTRÁNITEĽNÉ VEĽKOKAPACITNÉ
ZARIADENIE ........................................................................ 84
Pripojenie k televízoru
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU S VYSOKÝM
ROZLÍŠENÍM
PREZERANIE NA OBRAZOVKE
TELEVÍZORA
Môžete si vychutnávať videá vo vysokej kvalite (HD) nahrané v
rozlíšení HD pomocou HDTV. Tento výrobok podporuje na prenos
videa s vysokým rozlíšením výstup HDMI.
•
•
•
Prehrávanie na televízore
Skontrolujte, či sa na vašom televízore nachádza konektor
vstupu HDMI.
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
Položku Video Output nastavte podľa farebného systému TV
pripojeného TV (NTSC/PAL). ¬strana 73
Pomer
nahrávania
HDTV
Vzhľad na TV
so širokouhlou
obrazovkou (16:9)
Vzhľad na TV s
pomerom strán 4:3
Obraz
zaznamenaný v
pomere 16:9
Výrobok
Tok signálu
Obraz
zaznamenaný v
pomere 4:3
Micro HDMI kábel
Pripojenie produktu k HDMI vstupu na TV prijímači
1
Zapnite zariadenie.
2
Výrobok pripojte k televízoru pomocou kábla mikro HDMI.
3
Nastavte vstup televízora, aby ste umožnili televízoru rozpoznať
pripojený výrobok.
4
•
•
•
•
Ak najskôr zariadenie nezapnete, môže sa stať, že zariadenie
nerozpozná pripojený TV prijímač.
•
•
•
Kábel mikro HDMI sa predáva samostatne.
Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie televízora.
•
Ak zariadenie pripojíte k televízoru, LCD monitor zariadenia
sa vypne a obrázky zaznamenané zariadením sa zobrazia na
obrazovke televízora v režime miniatúr.
•
Ohľadom prehrávania videonahrávok a fotografií si pozrite strany 43, 48.
Používanie s inými zariadeniami
•
77
Keď výrobok pripojíte k TV pomocou kábla mikro HDMI, výrobok
sa prepne na režim prehrávania a keď výrobok odpojíte od TV,
výrobok sa prepne na zobrazenie miniatúr.
S týmto výrobkom môžete použiť len typ D do A kábla mikro HDMI.
HDMI konektor na videokamere je poskytnutý iba na účely výstupu.
Na pripojenie ku konektoru HDMI na tejto videokamere používajte
iba HDMI 1.3 kábel. Ak je váš výrobok pripojený pomocou iných
HDMI káblov, obrazovkový displej nemusí fungovať.
Keď je výrobok pripojený k televízoru, nemôžete z výrobku ovládať
hlasitosť televízora.
Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň. Ak je hlasitosť príliš
vysoká, informácie o videu budú možno šumieť.
Používanie s počítačom Windows
ČO MÔŽETE ROBIŤ S POČÍTAČOM
WINDOWS
Po pripojení vášho výrobku k počítaču so systémom Windows
pomocou zabudovaného USB konektora si môžete vychutnať
nasledovné činnosti.
Požiadavky na systém
Na používanie zabudovaného softvéru na upravovanie (IntelliStudio) musí počítač vyhovovať nasledovným požiadavkám:
Položky
Hlavné funkcie
• Pomocou softvéru na upravovanie ‘Intelli-Studio’ zabudovaného
vo vašom výrobku si môžete vychutnať nasledovné činnosti.
- Prehrávanie nahraných videí alebo fotografií.
- Upravovanie nahraných videí alebo fotografií.
- Sťahovanie nahraných videí a fotografií do YouTube, Flickr,
Facebook, atď.
• Môžete prenášať alebo kopírovať súbory (videá a fotografie)
uložené v pamäťovom médiu do počítača.
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, alebo Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® odporúčané 1.66 GHz alebo vyššie
Odporúčané je AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz alebo
vyššie
(Notebook: Odporúčaný je Intel Core2 Duo 2.2 GHz alebo AMD
Athlon X2 Dual- Core 2.6 GHz alebo vyšší)
RAM
Odporúčame 1GB a viac
Video Card
NVIDIA GeForce 8500 alebo vyššia ATI Radeon HD 2600 alebo
vyššia
Display
1024 x 768, 16-bit farby, alebo viac (odporúčame 1280 x 1024,
32-bit. farby)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c alebo vyšší
•
•
•
•
•
•
•
Používanie s inými zariadeniami
78
Požiadavky
OS
Vyššie uvedené systémové požiadavky sú odporúčania. Dokonca
aj v systéme, ktorý vyhovuje požiadavkám, nie je zaručená
prevádzka, záleží od systému.
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná, môže
dochádzať k výpadkom snímok alebo neočakávanému chovaniu.
Ak je verzia DirectX vo vašom počítači nižšia ako 9.0c, nainštalujte
si program s verziou 9.0c alebo vyššou.
Nahrané video údaje vám odporúčame pre prehrávaním alebo
upravovaním preniesť do počítača.
Aby ste to mohli spraviť, laptop musí mať vyššie systémové
požiadavky, ako stolový počítač.
Intelli-studio nie je kompatibilné s operačným systémom Mac OS.
Pri 64-bitovom prostredí v operačnom systéme Windows XP,
Windows Vista a Windows 7 môžete aplikáciu Intelli-studio
nainštalovať tak, aby pracovala ako 32-bitový program.
Používanie s počítačom Windows
POUŽÍVANIE PROGRAMU SAMSUNG Intellistudio
3
Kliknite na Yes a keď proces aktualizácie kompletný, zobrazí
sa nasledovná miestna ponuka.
• Ak nechcete nový súbor uložiť, vyberte No.
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávať
a upravovať súbory. Súbory môžete odoslať na webové stránky,
napríklad YouTube alebo Flickr.
Krok 1. Pripojenie USB kábla
1
Nastavte na PC Software: On. ¬strana 73
• Zbadáte, že nastavenia východiskovej ponuky sú nastavené
tak, ako je to uvedené vyššie.
2
Zabudovaný konektory výrobku pripojte k USB portu na
počítači.
• V hlavnom okne Intelli-Studio sa zobrazí obrazovka
uloženia nového súboru. Ak sa v zariadení nenachádzajú
žiadne nové súbory, kontextové okno na uloženie nových
súborov sa nezobrazí.
• Podľa typu vášho počítača sa zobrazí príslušné okno
odstrániteľného disku. Ak ho nechcete použiť, vyberte
Zrušiť.
Odpojenie USB kábla
Po dokončení prenosu údajov je potrebné odpojiť kábel
nasledovnými spôsobmi:
1. Kliknite na Safely Remove Hardware icon na lište.
2. Vyberte USB Mass Storage Device, a potom kliknite na Stop.
3. Keď sa objaví okno Stop a Hardware device kliknite na OK.
4. USB kábel odpojte od výrobku a počítača.
•
•
•
•
•
•
Používanie s inými zariadeniami
79
Po kontrole správneho smeru vloženia pripojte USB.
Keď je zabudovaný USB konektor pripojený, zapnutie alebo
vypnutie výrobku môže spôsobiť poruchu počítača.
Ak odpojíte zabudovaný USB konektor od počítača alebo výrobku
počas prenosu, prenos údajov sa zastaví a môže dôjsť k ich
poškodeniu.
Ak pripájate zabudovaný USB konektor k počítaču cez rozbočovač
USB alebo ho pripájate súčasne s iným USB zariadením, výrobok
nemusí fungovať správne. V tomto prípade odstráňte z počítača
všetky USB zariadenia a výrobok znovu pripojte.
Záleží od typu vášho počítača, program Intelli-Studio sa nemusí
spustiť automaticky. V takom prípade otvorte v časti Tento počítač
požadovanú mechaniku CD-ROM, ktorá má program Intelli-Studio
a spustite iStudio.exe.
Zariadenie sa vypne po odpojení USB zástrčky z USB portu
počítača.
Používanie s počítačom Windows
Krok 2. O hlavnom okne Intelli-Studio
Podrobné informácie získate výberom
položky Help Œ Help na obrazovke
programu Intelli-studio.
Keď sa Intelli-Studio spustí, v hlavnom okne sa zobrazia miniatúry
videí a fotografií.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
Si instala Intelli-studio en el PC, el programa se iniciará más
rápidamente. Para instalar el programa, seleccione Tool € Install
Intelli-studio on PC.
Najnovšiu verziu softvéru Intelli-studio môžete aktualizovať
kliknutím na Webová podpora € Aktualizovať Intelli-studio €
Spustiť aktualizáciu.
Zabudovaný softvér Intelli-studio v zariadení je určený pre domáce
použitie. Nie je určený pre presnú alebo priemyselnú výrobu.
Pre tieto aplikácie odporúčame editovací softvér navrhnutý pre
profesionálne použitie.
Používanie s inými zariadeniami
80
Č.
Popis
1
Položky ponuky.
2
Zobrazenie súborov vo vybratom priečinku.
3
Prepnutie do režimu úprav fotografií.
4
Prepnutie do režimu úprav videa.
5
Prepnutie do režimu zdieľania.
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname.
7
Výber typu súboru.
8
Zobrazenie videí a fotografií vo vybratom priečinku v počítači.
9
Zobrazenie alebo skrytie videí a fotografií v pripojenom zariadení.
0
Zobrazenie videí a fotografií vo vybratom priečinku v zariadení.
!
Zobrazenie súborov ako miniatúr alebo na mape.
@
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení.
#
Prehľadávanie priečinkov uložených v počítači.
$
Presun na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.
%
Tlačte súbory, zobrazujte ich na mape, ukladajte súbory v
manažérovi obsahu, registrujte tváre alebo obnovujte manažéra
obsahu.
Používanie s počítačom Windows
Krok 3. Prehrávanie videí alebo fotografií
Krok 4. Upravovanie videí alebo fotografií
Pomocou aplikácie Intelli-Studio môžete pohodlne prehrávať
nahrávky.
1
Con Intelli-studio, haga clic en la carpeta que desee para ver
las grabaciones.
• Na obrazovke sa zobrazí video alebo fotografie podľa
vybraného zdroja.
2
Vyberte video alebo fotografiu, ktoré chcete prehrať.
• Môžete skontrolovať informácie o súbore posunutím myši
nad súborom.
• Jedným kliknutím na miniatúru videa zobrazíte prehrávanie
videa v ráme miniatúry, čo vám umožňuje jednoduchšie
vyhľadávanie požadovaného videa.
3
Vyberte video alebo fotografie, ktoré chcete prehrávať a potom
dvakrát kliknite na prehrávanie.
• Prehrávanie sa spustí a zobrazia sa ovládače prehrávania.
Pomocou Intelli-Studio môžete videá alebo fotografie upravovať
rôznymi spôsobmi. (Zmeniť veľkosť, jemné ladenie, efekt
obrázku, vložiť snímku atď.) Pred editáciou videa alebo fotografie
v programe Intelli-studio skopírujte videosúbor alebo fotosúbor
pomocou okna Tento počítač alebo Prieskumník Windows do
vášho počítača pre bezpečné uloženie.
Formáty súborov, podporované programom Intelli-Studio:
- Formáty videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Používanie s inými zariadeniami
81
1
Elija los vídeos o fotos que desee editar.
2
V závislosti od súboru, ktorý ste vybrali v prehľadávači
programu Intelli-studio, kliknite na možnosť Movie Edit ( )
alebo Photo Edit ( ).
• Aparece el archivo seleccionado en la ventana de edición.
3
Vyberte video alebo fotografie, ktoré chcete prehrávať a potom
dvakrát kliknite na prehrávanie.
Používanie s počítačom Windows
Krok 5. Zdieľanie videí/fotografií online
4
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite
fotografie a videá priamo na webovú stránku.
1
Vyberte požadované videá alebo fotografie, ktoré chcete
zdieľať.
2
V prehliadači kliknite na Share (
).
• V zdieľanom okne sa zobrazí vybraný súbor.
Kliknite na Upload a spustite odosielanie.
Zobrazí sa kontextové okno. V okne budete požiadaní buď
o zadanie vášho ID a hesla alebo o kliknutie na tlačidlo OK,
aby ste pokračovali na webovú lokalitu, ktorú ste zvolili.
•
5
Zadajte vaše ID a heslo pre vstup.
Prístup k obsahu webovej stránky môže byť v závislosti od
vášho webového prístupu obmedzený.
•
3
Čas nahrávania a kapacita dostupná na odosielanie videonahrávok
sa môže meniť v závislosti od pravidiel jednotlivých internetových
stránok.
Kliknite na webovú stránku, kam chcete stiahnuť súbory.
• Puede elegir YouTube, twitter, Flickr, Facebook, Picasa,
E-mail, o u otro sitio Web que desee utilizar para la
administración de sitios.
Používanie s inými zariadeniami
82
Používanie s počítačom Windows
Priame odoslanie vašich videí na YouTube!
Tlačidlo jednodotykového [Zdieľať ( )] vám umožňuje priame odoslanie vašich videí na YouTube. Jednoducho stlačte tlačidlo [Zdieľať
( )] zatiaľ čo je váš výrobok pripojený k počítaču so systémom Windows pomocou zabudovaného USB konektora.
KROK 1
KROK 3
Na výrobku vyberte video, ktoré chcete načítať do indexu
náhľadu miniatúr a potom stlačte tlačidlo [Zdieľať ( )].
¬strana 63 Zopakujte pre každé video, ktoré chcete načítať.
• Na vybraných videách sa zobrazí Share mark ( ).
Stlačte tlačidlo [Zdieľať ( )] zatiaľ čo
je váš výrobok pripojený k počítaču.
0:00:55
Menu
1/10
• Na obrazovke zdieľania sa zobrazia vybrané
videá so značkou zdieľania.
• Kliknite na Yes a spustite odosielanie.
• Ak chcete odosielať priamo, bez zobrazenia
okna zdieľania, odfajknite “Intelli-studio
nezobrazí zoznam súborov označených značkou zdieľania v
pripojenom zariadení”.
• Tlačidlo [Zdieľať ( )] môžete použiť iba vtedy, keď je spustený
program Intelli-studio.
Play Mode
KROK 2
Zabudovaný konektory výrobku pripojte k USB portu na
počítači.
• Program Intelli-studio sa na počítači spustí automaticky, keď
výrobok pripojíte k počítaču Windows (keď uvediete
PC Software: On.)
•
•
•
•
•
•
Používanie s inými zariadeniami
83
Pri odosielaní na YouTube bude vybraný fi lm pred odoslaním konvertovaný na
formát, ktorý je pre YouTube prehrávateľný. Čas, strávený odosielaním sa môže
líšiť, záleží od podmienok používateľa, vrátane výkonu počítača a siete.
Neexistuje záruka na činnosť odosielania vo všetkých prostrediach. Zmeny na
strane servera YouTube môžu v budúcnosti túto funkciu deaktivovať.
Viac informácií o YouTube nájdete na webovej stránke YouTube: http://www.
youtube.com/
Funkcia odosielania na YouTube je pre tento výrobok poskytovaná na základe licencie
od spoločnosti YouTube LLC. Prítomnosť funkcie odosielania na YouTube v tomto
výrobku nie je schválenie ani odporúčanie výrobku spoločnosťou YouTube LLC.
Ak na určitej webovej stráne nemáte konto, môžete sa predtým, ako budete v
autorizácii pokračovať, najskôr zaregistrovať.
Vo vašom štáte/regióne nemusí byť priame odosielanie dostupné, záleží od politiky
YouTube.
Používanie s počítačom Windows
POUŽITIE AKO ODSTRÁNITEĽNÉ
VEĽKOKAPACITNÉ ZARIADENIE
4
Objavia sa adresáre v pamäťovom zariadení.
• Rôzne typy súborov sú uložené v rôznych adresároch.
Nahrané údaje môžete prenášať alebo kopírovať do počítača
Windows pripojením USB kábla k výrobku.
Prezeranie obsahu pamäťového zariadenia
1
Fotografií
Skontrolujte nastavenie PC Software: Off. ¬strana 73
2
Vložte pamäťovú kartu. ¬strana 25
3
Zabudovaný konektory výrobku pripojte k USB portu na
počítači. ¬strana 79
• Po chvíli sa na obrazovke počítača zobrazí okno
Removable Disk alebo Samsung.
• Vyberte Open folders to view files using Windows
Explorer a kliknite na OK.
Systémový priečinok
5
Vyberte adresár, ktorý chcete kopírovať a preneste ho do
cieľového adresára.
• Adresár bude skopírovaný z pamäťového média do
počítača.
•
•
•
•
Používanie s inými zariadeniami
Videí
Priečinok nastavení
84
Ak sa okno Removable Disk nezobrazí, potvrďte pripojenie
(¬strana 79) alebo vykonajte kroky 1 a 3 opätovne. Ak sa
vymeniteľný disk nezobrazí automaticky, pomocou položky Tento
počítač alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows
otvorte priečinok vymeniteľného disku.
Ak sa disková jednotka pripojeného výrobku neotvorí, alebo ak
je kontextová ponuka pravého kliknutia myšou (otvoriť alebo
prezerať) poškodená, váš počítač je zrejme nakazený vírusom
Autorun. Odporúčame vám, aby ste si aktualizovali najnovšiu
verziu antivírového softvéru.
V závislosti od funkcií výrobku môžete vytvoriť doplnkové priečinky.
Zariadenie sa vypne po odpojení USB zástrčky z USB portu
počítača.
Používanie s počítačom Windows
Štruktúra adresárov a súborov v pamäťovom zariadení
• Štruktúra adresárov a súborov pamäťového zariadenia je
nasledovná:
• Názvy súborov sa riadia DCF (Pravidlá dizajnu pre systém
súborov videokamery).
Súbor videa (H.264) 1
• Videá v kvalite HD majú formát HDV_####.MP4.
• Video zaznamenané pomocou funkcie inteligentného filtra má
názov vo formáte SDV_###.MP4.
• Číslo súboru sa automaticky zvýši po vytvorení nového videa.
• Po vytvorení viac ako 9,999 súborov sa vytvorí nový adresár.
adresári môžete vytvoriť až do 9,999 súborov.
• Názvy adresárov sú stanovené v poradí 100VIDEO, 101VIDEO.
Maximálny počet adresárov je 999.
• Pomocou výrobku môžete v pamäťovom zariadení vytvoriť
maximálne 9,999 súborov.
Formát súboru
Súbory s videom
• Súbory s videom sú komprimované vo formáte H.264. Prípona
súboru je “.MP4“.
• Rozlíšenie videa nájdete na strane 53.
Súbor s fotografiou 2
• Tak, ako pri fotografiách, sa číslo súboru automaticky zvýši po
vytvorení novej fotografie.
• Fotografie majú formát SAM_####.JPG.
• Názvy adresárov sú stanovené v poradí 100PHOTO,
101PHOTO.
Súbory s fotografiami
• Fotografi e sa komprimujú vo formáte JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Rozšírenie súboru je “.JPG”.
• Rozlíšenie fotografi í nájdete na strane 53.
Názov súboru s videom nahraný výrobkom by ste nemali upravovať,
pretože správne prehrávanie na výrobku si vyžaduje tradičný názov
originálneho adresára a súboru.
Používanie s inými zariadeniami
85
Prílohy
Získajte informácie o chybových hláseniach, údržbe a
technických parametroch.
Riešenie problémov .......................................................... 87
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY A SPRÁVY ............................... 87
SYMPTÓMY A RIEŠENIA..................................................... 90
Doplňujúce informácie ...................................................... 96
ÚDRŽBA ............................................................................... 96
POUŽÍVANIE VÁŠHO VÝROBKU V ZAHRANIČÍ ................ 97
POUŽÍVANIE REMIENKU NA RUKU (ZALOŽENÉ NA
POUŽITÍ NA ĽAVEJ RUKE) (LEN HMX-W350) .................... 98
SPÔSOB POUŽITIA HRUDNÉHO POPRUHU
(LEN HMX-W350) ................................................................. 99
SLOVNÍK POJMOV ............................................................ 100
Technické údaje ............................................................... 101
Riešenie problémov
Skôr než sa obrátite na autorizované servisné stredisko firmy Samsung, vykonajte nasledujúce jednoduché skúšky.
Môžu vám ušetriť čas a náklady na zbytočné telefonické hovory.
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY A SPRÁVY
Problémy sa môžu vyskytnúť z nasledovných dôvodov. Skontrolujte informáciu a vykonajte nápravnú akciu.
Batéria
Správa
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Batéria je takmer vybitá.
• Nabíjanie batérie pripojením zariadenia k
počítaču pomocou zabudovanej USB zástrčky
Popis problému...
Činnosť
Insert Card
V priečinku na kartu nie je vložená žiadna karta.
• Vložte pamäťovú kartu.
Card Full
Na pamäťovej karte nie je dostatok miesta na
nahrávanie.
• Z pamäťovej karty odstráňte nepotrebné súbory.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom
pamäťovom zariadení a vymažte súbory.
• Vymeňte za inú pamäťovú kartu, ktorá má
dostatok voľného miesta.
Card Error
Pamäťová karta má nejaký problém a nedá sa
rozoznať.
• Vymeňte pamäťovú kartu za inú.
Not Formatted
Táto karta nie je naformátovaná na tomto výrobku.
• Pamäťovú kartu naformátujte pomocou tohto
výrobku.
Low Battery
-
Pamäťové zariadenie
Správa
Ikona
Prílohy
87
Riešenie problémov
Pamäťové zariadenie
Správa
Ikona
Not Supported
Format
Not Supported
Card
Low Speed Card.
Please record at a
lower resolution.
-
Popis problému...
Činnosť
• Zariadenie nemôže prehrávať súbory, pretože
Pamäťová karta mohla byť naformátovaná na inom
nepodporuje formátovanie vašej pamäťovej
zariadení a ešte stále sa na nej môžu nachádzať
karty.
obrázky.
• Kvôli nahrávaniu s výrobkom použite pamäťovú
kartu po formátovaní alebo novú.
Tento výrobok túto pamäťovú kartu nepodporuje.
• Vymeňte pamäťovú kartu za odporúčanú.
Pamäťová karta nemá na nahrávanie dostatočnú
výkonnosť.
• Nahrá video v nižšom rozlíšení.
• Vymeňte pamäťovú kartu za inú.
Popis problému...
Činnosť
• Vypnite výrobok a opätovne ho kvôli obnove
údajov zapnite.
• Ak sa súbor neobnová, po zálohovaní
dôležitých súborov do vášho počítača alebo
iného pamäťového zariadenia naformátujte
pomocou ponúk pamäťové zariadenie.
• Vymažte nepotrebné súbory z pamäťového
zariadenia.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom
pamäťovom zariadení a vymažte súbory.
• Vymeňte za inú kartu, ktorá má dostatok
voľného miesta.
• Nastavte File No na Reset.
• Naformátujte pamäťové médium.
Nahrávanie
Správa
Write Error
The number of
video files is full.
Cannot record
video.
Ikona
-
Vyskytla sa chyba počas zapisovania údajov na
pamäťové zariadenie.
-
Množstvo súborov s videami, ktoré môžete uložiť
je 9,999.
Na kartu sa už nič viac nezmestí.
Karta dosiahla maximálnu kapacitu. Žiadne ďalšie
súbory sa nedajú uložiť.
Prílohy
88
Riešenie problémov
Nahrávanie
Správa
Ikona
Popis problému...
Činnosť
• Vymažte nepotrebné súbory z pamäťového
zariadenia.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom
pamäťovom zariadení a vymažte súbory.
• Vymeňte za inú kartu, ktorá má dostatok
voľného miesta.
• Nastavte File No na Reset.
• Naformátujte pamäťové médium.
The number of
photo files is full.
Cannot take a
photo.
-
Množstvo súborov s fotografiami, ktoré môžete
uložiť je 9,999.
Na kartu sa už nič viac nezmestí.
Karta dosiahla maximálnu kapacitu. Žiadne ďalšie
súbory sa nedajú uložiť.
File number is full.
Cannot record
video.
-
Počet priečinkov a súborov dosiahol svoje
maximum. Nemôžete nahrať žiadne ďalšie videá.
• Nastavte File No na Reset a naformátujte
pamäťové médium. Pred formátovaním si
nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
File number is full.
Cannot take a
photo.
-
Počet priečinkov a súborov dosiahol svoje
maximum. Nemôžete zaznamenať ďalšie
fotografie.
• Nastavte File No na Reset a naformátujte
pamäťové médium. Pred formátovaním si
nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
Popis problému...
Činnosť
Vyskytla sa chyba počas načítavania údajov z
pamäťového zariadenia.
• Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho
počítača alebo iného pamäťového zariadenia
naformátujte pomocou ponúk pamäťové médium.
Popis problému...
Činnosť
Produkt sa prepol do režimu Pod vodou.
• Ak chcete produkt použiť pod vodou, presvedčte
sa, či sú kryty pamäťovej karty/HDMI konektora
a USB konektora riadne uzatvorené a zaistené.
¬strana ii
• Ak chcete vypnúť režim Pod vodou, stlačte
tlačidlo [Pod vodou ( )].
Prehrávanie
Správa
Read Error
Ikona
-
Manipulácia pod vodou
Správa
Ensure that the
USB and card
covers are closed
before shooting
under water.
Ikona
-
Prílohy
89
Riešenie problémov
SYMPTÓMY A RIEŠENIA
Ak nasledujúce pokyny nepomôžu odstrániť problém, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.
Napájanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Výrobok sa nezapne.
• Vložená batéria môže byť vybitá.
Nabite batériu.
Zariadenie sa automaticky vypne.
• Je Auto Power Off nastavené na 5 Min? Ak 5 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, výrobku
sa automaticky vypne (Auto Power Off). k chcete túto možnosť vypnúť, zmeňte
nastavenie Auto Power Off na Off. ¬strana 72
• Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Napájanie sa nedá vypnúť.
• Odpojte zabudovanú USB zástrčku a pred zapnutím zariadenie znovu pripojte k zdroju
napájania.
• Stlačte tlačidlo [RESETOVAŤ]. ¬strana 17
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota prostredia je príliš nízka.
• Batéria nie je úplne nabitá. Batériu opätovne nabite.
• Batéria ukončila životnosť a už sa nedá nabíjať. Použite inú batériu.
Kontaktujte miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
Displej
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Obrazovka televízora alebo LCD displej
zobrazujú skreslené obrazy, alebo majú
pásiky úplne hore/dole alebo úplne vľavo/
vpravo.
• Môže sa to vyskytnúť pri nahrávaní alebo prezeraní s pomerom strán 16:9 na
televízore s pomerom 4:3 a opačne. Viac informácií nájdete v časti popis displeja.
¬strana 77
Na obrazovke sa objaví neznámy indikátor.
• Na obrazovke sa zobrazí varovný indikátor alebo odkaz. ¬stránky 87~89
Na LCD obrazovke zostane obraz.
• Stáva sa to v prípadoch, keď odpojíte napájací adaptér a zariadenie predtým nevypnete.
Obraz na LCD obrazovke vyzerá tmavo.
• Okolité osvetlenie je príliš jasné. Nastavuje jas LCD obrazovky. ¬strana 70
Prílohy
90
Riešenie problémov
Nahrávanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Stlačením tlačidla [OK (REC)] sa
nahrávanie nespustí.
• Stlačte tlačidlo [Režim ( / )] a nastavte režim video záznamu alebo režim snímania
fotografií. ¬strana 30
• V pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta na nahrávanie.
• Vnútorná teplota vášho výrobku je nezvyčajne vysoká. Výrobok vypnite a nechajte ju
chvíľu na chladnom mieste
• Váš výrobok je mokrý a vo vnútri je vlhký (kondenzácia). Výrobok vypnite a nechajte ju
približne 1 hodinu na chladnom mieste.
Aktuálna doba nahrávania je menšia,
ako odhadovaná doba nahrávania.
• Odhadovaná doba nahrávania sa môže v závislosti od obsahu a použitej funkcie líšiť.
• Pri nahrávaní predmetu, ktorý sa pohybuje rýchlo, môže byť doba nahrávania skrátená.
Nahrávanie sa automaticky zastaví.
• Na pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta pre ďalšie nahrávanie.
Zálohujte si dôležité údaje v počítači a naformátujte pamäťové zariadenie alebo
vymažte nepotrebné súbory.
• Ak budete vykonávať časté nahrávanie alebo mazanie súborov, výkonnosť
pamäťového média bude zhoršená. V takom prípade pamäťové zariadenie formátujte.
• Ak používate pamäťovú kartu s nízkou rýchlosťou zapisovania, výrobok automaticky
prestane nahrávať video a na LCD obrazovke sa zobrazí zodpovedajúci odkaz.
Pri nahrávaní predmetu, ktorý je osvetlený
jasným svetlom sa zobrazí kolmá čiara.
• Nie je to porucha.
Počas nahrávania sa nezobrazuje
dátum/čas.
• Date/Time Display je nastavený na Off. Nastavte Date/Time Display na On.
¬strana 70
Fotografia sa nedá nahrať.
• Zariadenie nastavte na režim snímania fotografie. ¬strana 30
• Pamäťové médium je plné. Použite novú pamäťovú kartu alebo pamäťové médium
naformátujte. ¬strana 74 Alebo odstráňte nepotrebné fotografie. ¬strana 60
Pri nahrávaní fotografie nepočujete zvuk
uzávierky.
• Nastavte Shutter Sound na On. ¬strana 72
• Počas duálneho nahrávania nie je počuť zvuk uzávierky.
• Po pripojení kábla micro HDMI k výrobku nebude k dispozícii funkcia zvuku uzávierky.
Prílohy
91
Riešenie problémov
Nahrávanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Nepočujete pípnutie.
• Nastavte Beep Sound na On. ¬strana 71
• Počas nahrávania videa je pípanie vypnuté.
• Po pripojení kábla mikro HDMI k výrobku nie je dostupná funkcia zvuku pípnutia.
Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo [OK
• Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo [OK (REC)] a aktuálnym bodom, kde nahrané video
(REC)] a bodom, kde nahrané video začína/
začína/zastavuje, môže byť mierne omeškanie. Nie je to porucha.
zastavuje je časový rozdiel.
Na obrazoch sa objavia horizontálne pruhy.
• Vyskytuje sa to pri nahrávaní pod žiarivkou, sodíkovou výbojkou alebo ortuťovou
výbojkou. Nie je to porucha.
Pamäťové zariadenie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
• Pamäťovú kartu vložte do výrobku správne. ¬strana 25
Funkcie pamäťovej karty sa nedajú ovládať. • Ak použijete pamäťovú kartu formátovanú na počítači, formátujte ju opätovne na
vašom výrobku. ¬strana 74
Obraz sa nedá vymazať.
• Chránené obrazy nemôžete mazať. Ochranu obrazu vypnite na pamäťovom médiu, na
ktorom ste ochranu zapli. ¬strana 61
Pamäťovú kartu nemôžete formátovať.
• Váš výrobok túto pamäťovú kartu nepodporuje alebo sú s kartou nejaké problémy.
• Súbor môže byť poškodený.
• Formát súboru nie je výrobkom podporovaný.
Údaje názvu súboru sa nezobrazia správne.
• Ak štruktúra súboru nevyhovuje medzinárodným normám, zobrazí sa iba názov
súboru.
Váš počítač nerozpoznal pamäťovú kartu
micro SDXC.
• Pamäťové karty micro SDXC používajú súborový systém exFAT. Ak chcete pamäťové
karty micro SDXC používať v počítači so systémom Windows XP, z webovej lokality
spoločnosti Microsoft prevezmite a aktualizujte ovládač súborového systému exFAT.
Váš TV alebo počítač nedokáže zobraziť
fotografie a videá uložené na pamäťovej
karte micro SDXC.
• Pamäťové karty micro SDXC používajú súborový systém exFAT. Pred pripojením
výrobku k zariadeniu skontrolujte, či je externé zariadenie kompatibilné so súborovým
systémom exFAT.
Prílohy
92
Riešenie problémov
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Mimo zaostrenia.
• Tento výrobok nemá funkciu zaostrenia, ktorú by mohol ovládať používateľ.
• Minimálna vzdialenosť na zaostrenie medzi výrobkom a predmetom je 20cm.
Objekt zaznamenajte pri vyššej vzdialenosti, ako pri minimálnej ohniskovej vzdialenosti.
Prehrávanie na vašom výrobku
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Funkcia prehrávania (prehrávanie/ pauza)
nefunguje.
• Súbory s videom nahrané na iných zariadeniach sa nemusia dať na vašom výrobku
prehrávať.
• Skontrolujte kompatibilitu pamäte. ¬strana 26
Funkcia preskočenia alebo vyhľadania
nefunguje správne.
• Ak je teplota vo vnútri výrobku príliš vysoká, zariadenie nebude fungovať správne.
Výrobok vypnite, chvíľu počkajte a potom ju opätovne zapnite.
Prehrávanie na ďalších zariadeniach (televízor)
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Na pripojenom zariadení nevidíte obraz,
alebo nepočujete zvuk.
• Uistite sa, že kábel je pripojený k správnemu konektoru.
• Režim zobrazenia nahraného videa nezodpovedá prehrávaciemu zariadeniu.
Na televízore alebo prehrávači v počítači sa
• Video nahrané v širokouhlom režime 16:9 by ste mali prehrávať na televízore alebo
zobrazí skreslený obraz.
počítači, ktorý podporuje obrazovkový režim 16:9.
Prílohy
93
Riešenie problémov
Pripojenie k počítaču
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Počítač nevie rozoznať váš výrobok.
• Z počítača odpojte zabudovaný USB konektor výrobku, reštartujte počítač a potom ho
opätovne pripojte správne.
Video sa na počítači nedá prehrať správne.
• Na prehrávania súboru nahraného na vašom výrobku je potrebný video kodek.
Nainštalujte alebo spustite zabudovaný softvér na upravovanie (Intelli-studio).
• Skontrolujte, či je zabudovaný USB konektor výrobku pripojený v správnom smere.
• Odpojte zabudovaný USB konektor výrobku od počítača, reštartujte počítač. Opätovne
ho pripojte správne.
• Váš počítač nemusí dosahovať požadovaný výkon na prehrávanie súboru s videom.
Intelli-studio nefunguje správne.
•
•
•
•
Opustite aplikáciu Intelli-studio a reštartujte počítač Windows.
Intelli-studio nie je kompatibilné s operačným systémom Mac OS.
V ponuke Nastavenia nastavte PC Software na On.
Záleží od typu vášho počítača, program Intelli-Studio sa nemusí spustiť automaticky.
V takom prípade otvorte v časti Tento počítač požadovanú mechaniku CD-ROM, ktorá
má program Intelli-studio a spustite iStudio.exe.
Obraz alebo zvuk z vášho výrobku sa
nedajú na vašom počítači správne prehrať.
• Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže dočasne zastaviť v závislosti od vášho
počítača. Video alebo zvuk kopírované do vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
• Ak je váš výrobok pripojený k počítaču, ktorý nepodporuje vysokorýchlostné pripojenie
USB (USB 2.0), obraz alebo zvuk nemusia byť prehrané správne. Obraz alebo zvuk
kopírované do vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
Obrazovka prehrávania je pozastavená,
alebo je skreslená.
• Na prehrávanie videa skontrolujte systémové požiadavky.
• Na aktuálnom počítači ukončite všetky ostatné spustené aplikácie.
• Ak prehrávate video z výrobku pripojeného k vášmu počítaču, obraz nemusí byť
prehrávaný plynule, záleží od rýchlosti prenosu. Súbor skopírujte do počítača a potom
ho prehrajte.
Prílohy
94
Riešenie problémov
Manipulácia pod vodou
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Predmety zobrazované na LCD paneli nie
sú pod vodou jasné.
• Zapnite režim Pod vodou. ¬strana 40
• Skontrolujte, či nie sú na objektíve škvrny alebo cudzie predmety.
Voda preniká do vnútra produktu.
• Vypnite hlavný vypínač a kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti
Samsung.
Celková prevádzka
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Dátum a čas sú nesprávne.
• Nepoužíval sa výrobok dlhšiu dobu?
Záložná zabudovaná lítium-iónová batéria môže byť vybitá. ¬strana 24
Váš produkt sa nezapne, alebo tlačidlá
nepracujú správne.
• Po zatlačení tlačidla [RESETOVAŤ] sa produkt vypne.
Funkcia resetovania neovplyvňuje nahrané obrazy ani
používateľské nastavenia.
Tlačidla [RESETOVAŤ]
Položky ponuky, ktoré sa nedajú použiť naraz
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Položky ponuky sú šedé.
• Šedé položky nemôžete v aktuálnom režime nahrávania/prehrávania vybrať.
• Ak ste do zariadenia nevložili pamäťovú kartu, všetky funkcie, ktoré vyžadujú pamäťovú
kartu (Storage Info, Format, atď.), sa v ponuke stlmia a nebudú sa dať vybrať.
• Keď je zariadenie v režime Smart filter (Inteligentný filter), nebudete môcť používať
nasledovné funkcie:
- Digitálna transfokácia, Video Resolution, Anti-Shake(DIS), Face Detection
• V režime pod vodou nemôžete zvoliť nasledujúcu funkciu.
- White Balance
Prílohy
95
Doplňujúce informácie
ÚDRŽBA
Pripomienky spomenuté nižšie vám pomôžu splniť všetky záručné
povinnosti a dovolia vám užívať si výrobok veľa rokov.
Upozornenia pri odkladaní
• Čistenie objektívu
Pomocou čistiaceho balóna so štetcom odstráňte prach a
objektív jemne utrite mäkkou handričkou.
Ak je to nutné, utrite ho jemne s čistiacim papierom na objektív.
- Ak objektív necháte špinavý, môže sa objaviť pleseň.
- Ak sa objektív zdá tmavší, vypnite výrobok a nechajte ho tak
asi 1 hodinu.
• Vypnite výrobok pred jeho úschovou.
- Vyberte pamäťovú kartu.
- Pred uskladnením produktu nabite zabudovanú batériu.
¬strana 22
Čistenie výrobku
Pred čistením vypnite zariadenie.
• Čistenie vonkajšej časti
- Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte
nadmernú silu. Počas čistenia, jemne otrite povrch.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte benzén alebo riedidlo.
Plášť vonkajšej časti sa môže stiahnuť alebo sa môže
poškodiť obal.
• Čistenie LCD obrazovky
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Dávajte pozor, aby
ste nepoškodili monitor.
Prílohy
Obrazovka LCD
• Aby ste predĺžili jej životnosť, neutierajte ju drsnou látkou.
• Pri použití LCD obrazovky dávajte pozor na nasledovné javy.
Nie sú to poruchy.
- Počas používania výrobku sa povrch okolo LCD obrazovky
môže zohriať.
- Ak necháte zariadenie dlhšiu dobu zapnuté, povrch okolo
LCD obrazovky sa môže veľmi zohriať.
- Pri používaní výrobku v chladných podmienkach sa na LCD
obrazovke môže zobraziť paobraz.
• LCD obrazovka je vyrobená technológiou s pokročilou
presnosťou a má viac ako 99,99 % platných pixlov. Napriek
tomuto faktu sa zriedkakedy objavia čierne alebo jasné body
(červený, modrý, biely) v strede jedného bodu a v okolí až
dvoch bodov. Tieto body, ktoré sa bežne vyskytnúpri výrobno
procese neovplyvňujú nahrávané obrazy.
96
Doplňujúce informácie
Ak je výrobok zarosený, pred použitím ju na chvíľu
odložte na bok
•
•
•
Čo je zarosenie?
Zarosenie sa vyskytne, keď výrobok prenesiete na miesto
s výrazne odlišnou teplotou od predchádzajúceho miesta.
Zarosenie sa vytvorí na externých alebo interných častiach
výrobku a na reflekčnom objektíve. Ak sa tak stane, môže to
spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku, ak ho budete
používať zarosenú.
Kedy sa objaví zarosený?
Kondenzáciu spôsobuje keď zariadenie prenesiete na miesto s
vyššou teplotou, ako bola na predchádzajúcom mieste, alebo
ak ho odrazu používate v horúcom prostredí.
- Pri nahrávaní vonku v studenom počasí cez zimu a po chvíli
ho použijete vo vnútri.
- Pri nahrávaní vonku v horúcom počasí po pobyte vo vnútri,
alebo vo vnútri auta so spustenou klimatizáciou.
Čo mam robiť?
- Zariadenie vypnite a pred použitím ho nechajte na 1~2 hodiny
suchom mieste.
POUŽÍVANIE VÁŠHO VÝROBKU V
ZAHRANIČÍ
• Každá krajina alebo región má vlastný elektrický systém a
systém farieb.
• Pred použitím vášho výrobku v zahraničí skontrolujte
nasledujúce položky.
O farebných systémoch Televízora
Váš výrobok je videokamera založená na systéme PAL. Pri
prehrávaní alebo kopírovaní nahrávok vo formáte NTSC na
externom zariadení nastavte výstupný signál videa podľa
farebného systému TV pripojeného video vybavenia. ¬strana 73
Krajiny/regióny používajúce normu PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Čína, SNS, Česká Republika,
Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Veľká Británia,
Holandsko, Hongkong, Maďarsko, India, Irán, Irak, Kuvajt, Líbya,
Malajzia, Maurícius, Nórsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Singapur,
Slovenská Republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Thajsko,
Tunis, atď.
Výrobok používajte, až keď sa kondenzácia stratí úplne.
Krajiny/regióny používajúce normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stredná Amerika, Japonsko, Kórea, Mexiko, Filipíny,
Tchaj-wan, Spojené štáty americké, atď.
S týmto výrobkom môžete nahrávať záznamy a sledovať ich na
vstavanom LCD monitore kdekoľvek na svete.
Prílohy
97
Doplňujúce informácie
POUŽÍVANIE REMIENKU NA RUKU
(ZALOŽENÉ NA POUŽITÍ NA ĽAVEJ RUKE)
(LEN HMX-W350)
1
3
Druhý koniec pásika vložte a obtočte zo zadnej strany
držiaceho krúžku a pripevnite pásik Velcro.
Pásik Velcro vložte a obtočte (z opačnej strany k logu) cez
ľavý krúžok (pri pohľade zo zadnej strany držiaka) tak, ako je
znázornené dole a pripevnite ho.
Pred nosením remienok dostatočne uvoľnite a nastavte ho tak,
aby správne sedel.
2
Uvoľneniu protišmykového krúžka zabránite tak, že ho
nastavíte podľa nižšie uvedeného obrázka.
Po 1. kroku
Protišmykový krúžok
Prílohy
98
Doplňujúce informácie
SPÔSOB POUŽITIA HRUDNÉHO POPRUHU
(LEN HMX-W350)
2
Pravý ramenný popruh zopnite s hrudným popruhom, aby ste
ich prepojili a potom si ho nasaďte na pravú ruku.
Pripojenie držiaka na hrudný popruh
1
Každý koniec popruhu vložte a obtočte cet držiace krúžky tak,
ako je to znázornené nižšie a pripevnite Velcro.
2
Uvoľneniu zabráňte upravením protišmykového krúžku tak,
ako je to znázornené nižšie.
Pred nasadením skontrolujte, či je hrudný popruh odopnutý.
3
Ľavý ramenný popruh zopnite s hrudným popruhom, aby ste
ich prepojili.
4
Zapnite hurdný popruh.
Protišmykový
krúžok
Nasadenie hrudného popruhu (najskôr pravá ruka)
1
Pred nasadením dostatočne uvoľnite hrudný popruh a
ramenný popruh.
Dĺžku nastavte podľa potreby tak, aby bolo nosenie pohodlné.
Prílohy
99
Doplňujúce informácie
SLOVNÍK POJMOV
AF (Automatické zaostrovanie)
Clonové číslo (číslo F)
Systém, ktorý automaticky zaostruje objektív zariadenia na predmet. Vaše
zariadenie používa na automatické zaostrenie kontrast.
Clona
Číslo F určuje pomer ohniskovej vzdialenosti k veľkosti clony objektívu (ohnisková
vzdialenosť/priemer clony objektívu). Čím je číslo F menšie, tým je clona objektívu
väčšia a tým je väčšie množstvo svetla, ktoré sa dostane na snímač výrobku. Vo
všeobecnosti poskytujú nižšie čísla F svetlejšie snímky.
Clona riadi množstvo svetla, ktoré prenikne k snímaču zariadenia.
MPEG-4 AVC/H.264
Kompozícia
MPEG-4 AVC/H.264 definuje najnovší formát kódovania videa štandardizovaný
podľa noriem ISO-IEC a ITU-T z roku 2003. V porovnaní s bežným formátom
MPEG-2 má formát MPEG-4 AVC/H.264 viac ako dvojnásobnú účinnosť. Toto
zariadenie používa formát MPEG-4 AVC/H.264 na kódovanie videí s vysokým
rozlíšením.
Kompozícia vo fotografii znamená umiestnenie predmetov na fotografii. Dodržiavanie
pravidla tretín zvyčajne vedie k dobrej kompozícii.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
Kvalita
CMOS je obrazový snímač vytvárajúci obrazy blížiaci sa kvalite snímačov CCD
(charge coupled device – nábojovo viazaná štruktúra) Má menšiu spotrebu energie,
čo znamená dlhšiu životnosť batérie v zariadení.
Vyjadrenie stupňa kompresie použitej pri digitálnej snímke. Snímky s vyššou kvalitou
majú nižší stupeň kompresie, výsledkom čoho je zvyčajne väčšia veľkosť súboru.
Digitálna transfokácia
Trasenie kamery (Rozmazanie)
Funkcia, ktorá umelo zvyšuje hodnotu priblíženia dostupnú pri objektíve s
transfokáciou (optická transfokácia) Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita
obrazu bude zhoršovať pri zvyšujúcom sa zväčšení.
Ak sa zariadenie pohne, keď je clona otvorená, celý obraz môže byť rozmazaný.
Stáva sa to častejšie, keď použijete dlhší čas uzávierky. Traseniu zariadenia môžete
predísť zvýšením citlivosti, čo umožní použiť kratší čas uzávierky. Prípadne môžete
použiť statív alebo funkcie DIS alebo OIS na stabilizáciu zariadenia.
Efektívny počet pixlov
Na rozdiel od celkového počtu pixlov označuje skutočný počet pixlov použitých na
zachytenie snímky.
Expozícia
Rozlíšenie
Počet pixlov použitých v digitálnej snímke. Snímky s vysokým rozlíšením obsahujú
viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako snímky s nízkym rozlíšením.
Čas závierky
Množstvo svetla, ktoré prenikne k snímaču zariadenia. Expozícia sa ovláda
kombináciou času uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO.
Ohnisková vzdialenosť
Vzdialenosť od stredu objektívu po jeho ohnisko (v milimetroch). Pri dlhších
ohniskových vzdialenostiach je uhol záberu užší a predmet je zväčšený. Pri kratších
ohniskových vzdialenostiach je uhol záberu širší.
Čas závierky označuje množstvo času, počas ktorého sa otvorí a zatvorí závierka, a
ide o dôležitý faktor ovplyvňujúci svetelnosť fotografie, keďže ovplyvňuje množstvo
svetla prechádzajúceho clonou predtým, ako dosiahne obrazový snímač. Pri
krátkom čase uzávierky prenikne dnu menej svetla a snímka je tmavšia. Zároveň je
jednoduchšie
zastaviť predmety v pohybe.
Vyváženie bielej (farebné vyváženie)
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne primárnych farieb červenej, zelenej a modrej)
na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej, alebo farebného vyváženia, je
správne zobraziť farby na snímke.
Prílohy
100
Technické údaje
Názov modelu
Systém
Obrazovka
LCD
Konektory
Všeobecné
HMX-W300BP/HMX-W300RP/HMX-W300YP/HMX-W350BP/HMX-W350RP/HMX-W350YP
Videosignál
Formát kompresie obrazu
Formát kompresie zvuku
Optický snímací modul
Efektívne pixely
Celkové pixely
Objektív
Ohnisková vzdialenosť
Rozmer/počet bodov
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Advanced Audio Coding)
1/3.2” CMOS
4 megapixelov
5 megapixelov
F2.2, X3 Digitálny zoom
4.3 mm (Ekvivalent 35 mm filmu)
2.3” LCD / 230k
Typ LCD obrazovky
TFT LCD
Výstup HDMI
Výstup USB
Špecifikácia odolnosti voči prachu/
Špecifikácia vodotesnosti
Zdroj napájania
Typ zdroja napájania
Spotreba energie (Záznam)
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota
Pamäťové zariadenie
Vonkajšie rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Vstavaný mikrofón
Konektor typu D (Mikro HDMI)
Zabudované USB
Max. 5 m pod vodou (IEC IP68)
3.7V (Pri použití napájacieho adaptéra)
Zdroj napájania
2.1W (LCD zap., 720/25p), 2.4W (LCD zap., 1080/25p)
0 ˚C ~ 40 ˚C
10% ~ 80%
-20 ˚C ~ 60 ˚C
Pamäťová karta (micro SD/micro SDHC/micro SDXC) (Nie je súčasťou dodávky)
Približne. 62 mm x 112 mm x 17.8 mm
Približne. 140 g (Okrem lítium iónovej batérie)
Mono mikrofón
Ú Tieto technické parametre a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Prílohy
101
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
$NPiWHDNpNRĐYHNRWi]N\DOHERNRPHQWiUHRKĐDGRPSURGXNWRYVSRORþQRVWL6DPVXQJSURVtPNRQWDNWXMWHVWUHGLVNRVWDURVWOLYRVWLR]iND]QtNRY6$0681*
Region
1RUWK
$PHULFD
/DWLQ
$PHULFD
Country
Contact Centre Web Site
Region
Country
&$1$'$
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRPFD(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPFDBIU)UHQFK
%261,$
0(;,&2
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
86$
&RQVXPHU
(OHFWURQLFV
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
$5*(17,1(
ZZZVDPVXQJFRP
Contact Centre Web Site
ZZZVDPVXQJFRP
%8/*$5,$
QRUPDOWDULII
ZZZVDPVXQJFRP
&52$7,$
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
&=(&+
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
'(10$5.
ZZZVDPVXQJFRP
8UXJXD\
ZZZVDPVXQJFRP
3DUDJXD\
ZZZVDPVXQJFRP
),1/$1'
ZZZVDPVXQJFRP
%5$=,/
ZZZVDPVXQJFRP
)5$1&(
ZZZVDPVXQJFRPIU
&+,/(
6$0681*
)URPPRELOH
ZZZVDPVXQJFRPFO
*(50$1<
ZZZVDPVXQJFRP
%ROLYLD
ZZZVDPVXQJFRP
6$0681*E]Z
¼0LQDXVGHPGW)HVWQHW]
DXVGHP0RELOIXQNPD[¼0LQ
&2/20%,$
%RJRWi
&<3586
ZZZVDPVXQJFRP
&267$5,&$
RQO\IURPODQGOLQH
IURPPRELOHDQG
ODQGOLQH
'20,1,&$
*5((&(
ZZZVDPVXQJFRP
(&8$'25
6$0681*
RQO\IURPODQGOLQH
IURPPRELOHDQG
ODQGOLQH
+81*$5<
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
(/6$/9$'25
,7$/,$
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
.26292
ZZZVDPVXQJFRP
/8;(0%85*
ZZZVDPVXQJFRP
*8$7(0$/$
+21'85$6
-$0$,&$
1,&$5$*8$
ZZZVDPVXQJFRPFR
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
(XURSH
0217(1(*52 ZZZVDPVXQJFRP
1(7+(5/$1'6
6$0681*
¼0LQ
ZZZVDPVXQJFRP
125:$<
ZZZVDPVXQJFRP
32/$1'
6$0681*
OXE
FDáNRZLW\NRV]WSRáąF]HQLDMDN]D
ZZZVDPVXQJFRPSO
LPSXOVZHGáXJWDU\I\RSHUDWRUD
NRV]WSRáąF]HQLDZHGáXJWDU\I\
RSHUDWRUD
3$1$0$
3(58
2QO\IURPODQGOLQH
)URP++3ODQGOLQH
ZZZVDPVXQJFRP
38(5725,&2
ZZZVDPVXQJFRP
75,1,'$'
72%$*2
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
9(1(=8(/$
ZZZVDPVXQJFRP
$8675,$
6$0681*
¼PLQ
ZZZVDPVXQJFRP
32578*$/
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPEH'XWFK
ZZZVDPVXQJFRPEHBIU)UHQFK
5O0$1,$
6$0681*
72//)5((1R
ZZZVDPVXQJFRP
(XURSH
%(/*,80
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Region
(XURSH
&,6
$VLD
3DFL¿F
Country
Contact Centre Web Site
6(5%,$
ROGQXPEHUVWLOODFWLYH
ZZZVDPVXQJFRP
6/29$.,$
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRPVN
63$,1
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
6:('(1
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
6ZLW]HUODQG
6$0681*&+)PLQ
ZZZVDPVXQJFRPFK*HUPDQ
ZZZVDPVXQJFRPFKBIU)UHQFK
8.
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
(,5(
ZZZVDPVXQJFRP
/,7+8$1,$
ZZZVDPVXQJFRPOW
Region
Country
3+,/,33,1(6
$VLD
3DFL¿F
6,1*$325(
7+$,/$1'
Contact Centre Web Site
6$0681*IRU3/'7
6$0681*IRU'LJLWHO
ZZZVDPVXQJFRPSK
6$0681*IRU*OREH
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
9,(71$0
8$(
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
7$,:$1
20$1
6$0681*
&$//
ZZZVDPVXQJFRPWK
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
/$79,$
ZZZVDPVXQJFRPOY
.8:$,7
(6721,$
ZZZVDPVXQJFRPHH
%$+5$,1
5866,$
ZZZVDPVXQJFRP
4DWDU
&$//
*(25*,$
ZZZVDPVXQJFRP
$=(5%$,-$1
ZZZVDPVXQJFRP
6\ULD
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
(J\SW
$50(1,$
,5$1
ZZZVDPVXQJFRP
0RURFFR
6DXGL$UDELD
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
7XUNH\
ZZZVDPVXQJFRP
1,*(5,$
ZZZVDPVXQJFRP
&RWH'¶,YRLUH
6HQHJDO
ZZZVDPVXQJFRP
.$=$.+67$1 *60
ZZZVDPVXQJFRP
8=%(.,67$1
ZZZVDPVXQJFRP
0LGGOH
(DVW
-25'$1
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP/HYDQW(QJOLVK
.<5*<=67$1 ZZZVDPVXQJFRP
7$'-,.,67$1
ZZZVDPVXQJFRP
0RQJROLD
ZZZVDPVXQJFRP
8.5$,1(
ZZZVDPVXQJFRPXD8NUDLQLDQ
ZZZVDPVXQJFRPXDBUX5XVVLDQ
%(/$586
ZZZVDPVXQJFRP
02/'29$
ZZZVDPVXQJFRP
$8675$/,$
ZZZVDPVXQJFRP
&DPHURRQ
ZZZVDPVXQJFRP
1(:
=($/$1'
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
.(1<$
545 545
ZZZVDPVXQJFRP
&+,1$
ZZZVDPVXQJFRP
8*$1'$
0800 300 300
ZZZVDPVXQJFRP
+21*.21*
ZZZVDPVXQJFRPKN&KLQHVH
ZZZVDPVXQJFRPKNBHQ(QJOLVK
7$1=$1,$
6287+
$)5,&$
%RWVZDQD
ZZZVDPVXQJFRP
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
*KDQD
$IULFD
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
,1',$
ZZZVDPVXQJFRPLQ
,1'21(6,$
ZZZVDPVXQJFRPLG
1DPLELD
ZZZVDPVXQJFRP
-$3$1
ZZZVDPVXQJFRP
$QJROD
ZZZVDPVXQJFRP
0$/$<6,$
1800-88-9999
ZZZVDPVXQJFRPP\
=DPELD
ZZZVDPVXQJFRP
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych
krajów europejskich posiadających oddzielne
systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi
lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie
mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia
symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria
zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy
odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie
zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
Prawidłowe Usuwanie Produktu
(Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w
odnoszących się do niego tekstach wskazuje,
że produktu po upływie okresu użytkowania nie
należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego
użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub
z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Zhoda s RoHS
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach. V našich výrobkoch nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd),
Olovo (Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6), Polybromované bifenyly (PBB-y) a Polybromované difenylové
étery (PBDE-y).
Download PDF

advertising