Samsung | VP-HMX20C | Samsung VP-HMX20C Rýchly sprievodca

VP-HMX20C
Digitálna videokamera s
vysokým rozlíšením
Stručný návod
predstavte si svoje možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky
Samsung.Aby ste získali komplexnejšie služby,
zaregistrujte si váš výrobok na webovej adrese
www.samsung.com/global/register
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 1
2008-3-19 20:28:39
oboznámenie sa s vašou HD
videokamerou
POHĽAD SPREDU A ZĽAVA / POHĽAD SPRAVA A ZHORA
Indikátor nahrávania
Objektív
Zabudovaný reproduktor
Tlačidlo displeja (
)/iCHECK
Tlačidlo blesku ( )
Tlačidlo EASY Q
Kryt konektoru
Konektor COMPONENT/AV/S-Video (
USB konektor
TFT LCD obrazovka (dotykový panel)
)
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
Tlačidlo transfokácie (W/T)
Tlačidlo Q.MENU
Tlačidlo PHOTO
Ovládač transfokácie (W/T)
Otočná rukoväť
Vstavaný blesk
Háčik popruhu na pevné uchytenie
opruh na pevné uchytenie
HDMI konektor sa nachádza na podstavci.
02_ Slovak
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 2
2008-3-19 20:28:41
POHĽAD ZOZADU A ZOSPODU
ⓐ
ⓑ
ⓒ
Tlačidlo MODE/Kontrolka režimu
(Režim Videa (
)/Fotografie ( )/Prehrávania (
Spínač OPEN
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
Tlačidlo POWER
Indikátor CHG (nabíjanie)
Konektor MIC (externý mikrofón)
Konektor DC IN
))
Kryt batérie/pamäťovej karty
ⓐ Uvoľňovacie tlačidlo batérie
ⓑ Slot pre pamäťovú kartu
ⓒ Slot pre batériu
Vstavaný mikrofón
Závit pre statív
Závit pre podstavec
Slovak _03
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 3
2008-3-19 20:28:43
príprava
NABÍJANIE BATÉRIE
•
•
•
Používajte iba batériu IA-BP85ST.
Batéria môže byť v čase zakúpenia trochu nabitá.
Pred použitím HD videokamery sa uistite, že ste batériu nabili.
Vloženie batérie
1. Otvorte kryt batérie posunutím spínača OPEN nahor podľa obrázku.
2. Batériu zasuňte do otvoru, až kým ľahko nezaklapne.
• Uistite sa, že slovné označenie (SAMSUNG) smeruje doľava pokiaľ je
videokamera uložená tak, ako na obrázku.prístroj uložený tak, ako na
obrázku.
3. Zatvorte kryt batérie.
Nabíjanie batérie
1. Vypínač POWER posuňte smerom dole a zariadenie vypnite.
2. Otvorte kryt konektora DC IN a pripojte sieťový adaptér AC ku konektoru
DC IN.
3. Napájací kábel pripojte k stenovej zásuvke.
4. Keď je úplne nabitá, odpojte sieťový adaptér od konektora DC IN na vašej
HD videokamere.
•
Aj keď je prístroj vypnutý a batéria zostane pripojená k HD
videokamere, bude sa stále vybíjať.
Časy nabíjania, nahrávania a prehrávania s plne nabitou batériou
(s transfokáciou, otvoreným LCD, atď.)
Typ batérie
IA-BP85ST
Čas dobíjania
približne 100 min.
Formát nahrávania
Celkový čas nahrávania
Doba prehrávania
HD
približne 85 min.
približne 120 min.
SD
približne 90 min.
približne 130 min.
04_ Slovak
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 4
2008-3-19 20:28:49
pred nahrávaním
VÝBER PAMÄŤOVÉHO MÉDIA
•
•
•
Video a fotografie môžete nahrávať do zabudovanej pamäte alebo na pamäťovú kartu, preto by ste si pred spustením
nahrávania alebo prehrávania mali vybrať požadované pamäťové médium.
Na vašej HD videokamere môžete použiť pamäťové karty SDHC a MMCplus. (Niektoré karty nie sú kompatibilné v závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty.)
Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty vypnite HD videokameru.
80
Min
1. Dotknite sa záložky ponuky (
).
2. Dotknite sa záložky Nastavenia ( ).
3. Stláčajte záložku nahor (
)/nadol (
), pokým nebude zobrazené „Storage Type“
(Typ pamäte).
4. Stlačte „Storage Type“ (Typ pamäte) a potom požadované pamäťové médium.
• „Memory“ (Pamäť): Ak chcete použiť zabudovanú pamäť.
• „Card“ (Karta): Ak chcete použiť pamäťovú kartu (SDHC alebo MMCplus).
5. Ponuku opustíte dotknutím sa záložky ukončenia ( ) alebo návratu (
), až kým ponuka
nezmizne.
Keď vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa ponuka nastavenia pamäťového média.
Dotknite sa položky „Yes“ (Áno),ak chcete použiť pamäťovú kartu alebo položky „No“ (Nie),ak
nechcete použiť pamäťovú kartu.
LCD Enhancer
Storage Type
2/6
Storage Info
Format
Storage Type
Memory
Card
1/1
VLOŽENIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY
Vkladanie pamäťovej karty
1. Otvorte kryt pamäťovej karty posunutím spínača OPEN nahor podľa obrázku.
2. Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, až kým ľahko nezaklapne.
• Uistite sa, že časť s terminálmi smeruje doľava a videokamera je uložená tak,
ako na obrázku.
3. Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
1. Otvorte kryt pamäťovej karty posunutím spínača OPEN nahor podľa obrázku.
2. Pamäťovú kartu mierne zatlačte dovnútra a karta sa vysunie von.
3. Pamäťovú kartu vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kryt.
Slovak _05
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 5
2008-3-19 20:28:56
pred nahrávaním
ČAS NAHRÁVANIA A POČET SNÍMOK
Doba nahrávania videa
Rozlíšenie videa/kvalita videa
[HD]1080/25p
[HD]Super Fine (Super
jemné)
[HD]1080/50i
[HD]Fine (Jemné)
[HD]Normal (Normálne)
[SD]Super Fine (Super
jemné)
[SD]576/50p
[SD]Fine (Jemné)
[SD]Normal (Normálne)
[SD]Slow Motion ([SD]Pomalý pohyb)
1GB
Približne 8min
2GB
Približne 17min
Pamäťové médium (kapacita)
4GB
8GB
Približne 35min
Približne 71min
16GB
Približne 142min
32GB
Približne 284min
Približne 8min
Približne 17min
Približne 35min
Približne 71min
Približne 142min
Približne 284min
Približne 12min
Približne 24min
Približne 48min
Približne 96min
Približne 192min
Približne 384min
Približne 15min
Približne 30min
Približne 61min
Približne 122min
Približne 244min
Približne 488min
Približne 14min
Približne 28min
Približne 56min
Približne 112min
Približne 224min
Približne 448min
Približne 17min
Približne 29min
Približne 15min
Približne 34min
Približne 59min
Približne 30min
Približne 69min
Približne 119min
Približne 61min
Približne 139min
Približne 239min
Približne 122min
Približne 278min
Približne 478min
Približne 244min
Približne 556min
Približne 956min
Približne 488min
Nahrávateľné množstvo fotografií
3264x2448
1GB
Približne 373
2GB
Približne 747
Pamäťové médium (kapacita)
4GB
8GB
Približne 1494
Približne 2988
16GB
Približne 5976
32GB
Približne 11952
2880x2160
Približne 478
Približne 957
Približne 1914
Približne 3829
Približne 7658
Približne 15316
2304x1728
Približne 494
Približne 988
Približne 1976
Približne 3953
Približne 7906
Približne 15812
2048x1536
Približne 928
Približne 1856
Približne 3713
Približne 7427
Približne 14854
Približne 29708
1440x1080
Približne 1802
Približne 3604
Približne 7208
Približne 14417
Približne 28834
Približne 57668
640x480
Približne 5106
Približne 10212
Približne 20424
Približne 40848
Približne 81696
Približne 163392
Rozlíšenie fotografie
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyššie uvedené údaje sú merané v štandardných podmienkach testovacieho nahrávania spoločnosti Samsung a od aktuálneho použitia
sa môžu líšiť.
Čím vyššie nastavenie kvality a rozlíšenia, tým viac pamäte sa použije.
Kompresný pomer sa zvýši, keď zvolíte nižšie rozlíšenie a nižšie nastavenie kvality. Čím vyšší je pomer kompresie, tým bude doba
nahrávania dlhšia. Kvalita a rozlíšenie obrazu však bude nižšie.
Prenosová rýchlosť sa automaticky nastaví k nahrávanému obrazu a čas nahrávania sa podľa toho môže líšiť.
Pamäťové karty s kapacitou vyššou ako 32GB nemusia pracovať správne.
Maximálna veľkosť videosúboru, ktorý môže byť nahraný naraz je 3.5GB.
Ak chcete skontrolovať zostávajúcu kapacitu pamäte, stlačte tlačidlo displeja ( )/iCHECK.
Maximálna dostupná doba nahrávania je 999 minút a maximálne množstvo zobrazených nahrávateľných fotografií je 99 999.
06_ Slovak
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 6
2008-3-19 20:28:57
nahrávanie
Základné činnosti na nahrávanie videa alebo fotografií sú popísané nižšie a na nasledujúcich stranách.
NAHRÁVANIE VIDEA
1. Zapnite HD videokameru.
• K HD videokamere pripojte zdroj napájania.
(Batéria alebo sieťový adaptér.)
• Vypínač POWER posuňte smerom nadol a zapnite HD videokameru.
Objektív sa otvorí automaticky pri zapnutí HD videokamery.
• Nastavte príslušné pamäťové médium.
(Ak chcete nahrávať na pamäťovú kartu, vložte ju.)
2. Skontrolujte objekt na LCD obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor nahrávania () a nahrávanie sa spustí.
• Každé stlačenie záložky stíšenia na LCD obrazovke zapne ( ) a vypne ( ) zvuk.
( ): Filmy sa nahrávajú so zvukom
( ): Filmy sa nahrávajú bez zvuku.
• Pre zastavenie nahrávania stlačte znovu tlačidlo spustenie/zastavenie nahrávania.
4. Po ukončení nahrávania HD videokameru vypnite.

00:00:10
[70Min]
80
Min
FOTOGRAFOVANIE
1. Posuňte vypínač POWER smerom nadol, aby ste zapli zariadenie a stlačte tlačidlo MODE, aby
ste nastavili fotografovanie ( ).
• Objektív sa otvorí automaticky pri zapnutí HD videokamery.
• Nastavte príslušné pamäťové médium.
(Ak chcete nahrávať na pamäťovú kartu, vložte ju.)
2. Skontrolujte objekt na LCD obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo PHOTO do polovice (polovičné stlačenie).
• HD videokamera automaticky zaostrí na predmet v strede obrazovky (keď je zvolené
automatické zaostrenie).
• Keď je obraz zaostrený, indikátor () je zobrazený zelenou farbou.
4. Stlačte tlačidlo PHOTO úplne nadol (úplné stlačenie).
• Začujete zvuk uzávierky. Keď indikátor () zmizne, fotografia bola zaznamenaná.
• Pri ukladaní fotografie na pamäťové médium nemôžete pokračovať s ďalším záznamom.
�����
►►►
3958
80
MIN
Slovak _07
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 7
2008-3-19 20:29:00
prehrávanie
Nahraté video a fotografie si môžete prezerať v náhľade indexu miniatúr a prehrávať ich rôznymi spôs obmi.
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA
•
•
•
Nastaviť nahrávanie videa, snímanie fotografií a režim prehrávania môžete striedavo meniť tlačidlom MODE.
Režim prehrávania a režim nahrávania môžete striedavo meniť dotykom na záložku, ktorá sa nachádza vľavo dole na
LCD obrazovke.
Nahraté videá a fotografie sú zobrazené v náhľade indexu miniatúr.
PREHRÁVANIE VIDEA
1. Posuňte vypínač POWER smerom nadol, aby ste zariadenie zapli a stlačte tlačidlo MODE,
aby ste nastavili prehrávanie Play ( ).
• Nastavte príslušné pamäťové médium.
(Ak chcete prehrávať z pamäťovej karty, vložte pamäťovú kartu.)
2. Stlačte záložku pre HD film ( HD) alebo SD film ( SD).
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu miniatúr, dotknite sa záložky hore ( ) alebo dole ( ).
3. Dotknite sa požadovaného videa.
• Vybrané video bude prehraté v súlade s nastavenou možnosťou prehrávania.
• Ak sa chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do náhľadu indexu miniatúr, dotknite sa
záložky návratu ( ).
HD
80
Min
SD
1/2
00:00:20 / 00:30:00
100-0001
80
MIN
08_ Slovak
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 8
2008-3-19 20:29:05
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ
1. Posuňte vypínač POWER smerom nadol, aby ste zariadenie zapli a stlačte tlačidlo
HD
SD
MODE, aby ste nastavili prehrávanie ( ).
• Nastavte príslušné pamäťové médium.
(Ak chcete nahrávať na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu.)
1/2
2. Dotknite sa záložky fotografie ( ).
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr.
• Aby ste zmenili aktuálnu stranu miniatúr, dotknite sa záložky nahor ( ) alebo
nadol( ).
1 / 12
100-0001
3. Dotknite sa požadovanej snímky.
4. Dotknite sa záložky predchádzajúca snímka ( )/nasledujúca snímka ( ), vyhľadajte
želanú snímku.
• Aby ste si mohli prezrieť predchádzajúcu snímku, dotknite sa záložky
predchádzajúca snímka ( ) .
• Aby ste si mohli prezrieť nasledujúcu snímku, dotknite sa záložky nasledujúca
snímka ( ).
• Posúvajte svoj prst smerom zľava doprava, aby ste zvolili predchádzajúcu snímku na LCD obrazovke a
opačným smerom na zvolenie nasledujúcej snímky.
• Pre rýchle vyhľadávanie fotografie, položte a podržte prst na záložke prechádzajúcej snímky( )/
nasledujúcej snímky ( ). V skutočnosti sa počas vyhľadávania zmení číslo obrazu, pričom ten zostane
nezmenený.
5. Ak sa chcete vrátiť do náhľadu indexu miniatúr, dotknite sa záložky návratu ( ).
80
Min
80
Min
Slovak _09
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 9
2008-3-19 20:29:07
pripojenie k počítaču
INŠTALÁCIA CYBERLINK DVD SUITE
DVD Suite je softvér pre jednoduchú úpravu MPEG, AVI a iných video súborov, fotografií a iného obsahu pre zhotovenie
filmu.
Skôr ako začnete:
Ukončite prácu so všetkými softvérmi, s ktorými pracujete. (Skontrolujte, či sa na lište nenachádzajú žiadne ikony ďalších
aplikácií)







Počas používania Power Director
môže obrazovka náhľadu
niektoré snímky vynechať.
Neovplyvňuje to však žiadny
napálený obraz na titule DVD.
10_ Slovak
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 10
2008-3-19 20:29:08
PRIPOJENIE USB KÁBLA
Ak do vášho počítača chcete kopírovať videá a fotografie, HD videokameru pripojte k počítaču pomocou USB
kábla.
1. Nastavte „USB Connect“ (USB pripojenie) na
HD videokamera
PC
„Mass Storage.“ (Pamäťové zar.).
2. HD videokameru pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
• Pri vkladaní a vyberaní USB kábla do/z USB
konektora nevyvíjajte nadmernú silu.
• Po kontrole správneho smeru vloženia pripojte USB.
• Použite dodaný USB kábel.
pripojenie
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU
Pred pripojením k televízoru
•
•
•
V závislosti od TV a použitých káblov sa môže metóda pripojenia a rozlíšenie líšiť.
Pre viac informácií o pripojení si pozrite užívateľskú príručku k TV.
Použite dodaný sieťový adaptér ako zdroj energie.
Pripojenie k TV s podporou vysokého rozlíšenia
•
•
•
Pre prehrávanie videa v HD kvalite (1920 x 1080) potrebujete TV s podporou vysokého rozlíšenia (HDTV).
spôsob 1: Pomocou HDMI kábla pripojte HD videokameru k televízoru. (HDMI kábel je voliteľné príslušenstvo.)
Ak sa používa HDMI kábel, do podstavca musíte pripojiť AC sieťový adaptér.
Poznámka: HDMI konektor sa nachádza na podstavci.
spôsob 2: Nalaďte výstupný signál pre TV pomocou funkcie „Component Out“ (Komponentný výstup).
Spôsob 1
HD TV
HD videokamera
HD TV
Spôsob 2
HD videokamera
Podstavec
Tok signálu
Kábel HDMI
Tok signálu
COMPONENT IN AUDIO IN
COMPONENT
IN
Y Pb INPr AUDIO
L R
Y Pb Pr L R
Komponentový kábel
Slovak _11
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 11
2008-3-19 20:29:10
Zhoda s RoHS
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. V našich
výrobkoch nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd),
Olovo (Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6), Polybromované bifenyly
(PBB-y) a Polybromované difenylové étery (PBDE-y).
VP-HMX20C_SLK_QG_12p.indd 12
2008-3-19 20:29:11
Download PDF

advertising