Samsung | NX10 | Samsung NX10 Rýchly sprievodca

Tento návod pre rýchle spustenie vás prevedie základnými
funkciami a vlastnosťami tohto prístroja. Pre bezpečné a
správne použitie tohto výrobku si pozorne prečítajte oba návody.
Podrobnejšie informácie
nájdete v návode na použite na disku CD-ROM.*
SVK
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku
nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.
VAROVANIE
Varovanie — situácie, kedy môže dôjsť k
zraneniu vás či ďalších osôb
POZOR
Pozor — situácie, kedy môže dôjsť k
poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení
Poznámka — poznámky, tipy pre použitie
alebo ďalšie informácie
Bezpečnostné varovania
VAROVANIE
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti
horľavých alebo výbušných plynov či
kvapalín
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín
ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte
horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom
priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte
mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť
k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí.
Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať
fyzické ohrozenie.
2
Chráňte zrak objektu
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m)
ľudí či zvierat. Použitie blesku v blízkosti očí vami
snímaného objektu môže spôsobiť jeho dočasné
alebo trvalé poškodenie zraku.
S batériami a nabíjačkou
zaobchádzajte správne
• Používajte iba batérie a nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie
a nabíjačky môžu spôsobiť zranenia alebo
poškodiť fotoaparát.
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii
starých batérií postupujte podľa miestnych
predpisov.
• Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti
či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či
iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri zahriatí
vybuchnúť.
Bezpečnostné upozornenia
POZOR
Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň
pozor
• Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť
– kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie.
Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami.
Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate
záruky.
• Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu
slnku ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie
fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým
teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí
fotoaparátu.
• Neukladajte fotoaparát do miest prašných,
vlhkých, znečistených alebo nedostatočne
vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov
alebo vnútorných súčastí.
• Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho
batériu. Batérie ponechané v prístroji môžu
po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť
fotoaparát.
• Pri použití na plážach alebo na iných prašných
a vlhkých miestach chráňte prístroj pred
pieskom a vlhkosťou.
• Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi,
nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými
otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
• Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s
kartou či batériou konajte opatrne. Použitie
sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov
a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k
poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
• Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho
z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto
poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím,
nie sú kryté zárukou.
Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte
pred poškodením
• Nevystavujte batérie ani pamäťové karty
nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C
alebo nad 40 °C). Extrémne teploty znižujú
kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť
pamäťových kariet.
• Batérie chráňte pred stykom s vodivými
predmetmi, môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu
batérie, čo vedie k jej dočasnému alebo
trvalému poškodeniu.
• Pamäťové karty chráňte pred stykom s
kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a
látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu, očistite
kartu mäkkou handričkou pred vložením do
fotoaparátu.
• Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
• Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému
tlaku.
• Nepoužívajte karty sformátované v iných
prístrojoch alebo v počítači. Sformátujte ich
znovu v tomto fotoaparáte.
• Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani
karty.
3
Používajte iba príslušenstvo schválené
spoločnosťou Samsung
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže
spôsobiť poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo
stratu záruky.
Chráňte objektív fotoaparátu
• Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť
k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho
zničeniu.
• Chráňte objektív pred odtlačkami prstov
a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou
handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
Dôležité informácie ohľadom použitia
Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe
Nenechávajte prístroj opravovať osobe
nekvalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte
sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
Zaistenie maximálneho výkonu batérií a
nabíjačky
• Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po
nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
• Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po
dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.
• Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
• Batérie používajte iba na stanovený účel.
4
Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo
vlhkom prostredí
Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého
prostredia sa na prístroji aj na jemných vnútorných
štruktúrach zrazí vlhkosť. V takom prípade pred
použitím prístroja vyčkajte najmenej 1 hodinu do
vyparenia vlhkosti.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
stratené dáta ani škody spôsobené nefunkčnosťou
prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.
Informácia o autorských právach
• Microsoft Windows a logo Windows sú
registrovanými obchodnými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• QuickTime® a logo QuickTime® sú obchodné
známky alebo registrované obchodné známky
spoločnosti Apple Computer, Inc. a sú použité v
licencii.
• V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre
fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené
bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ohľadne Open Source licencie si pozrite
„OpenSourceInfo.pdf” na dodanom disku CDROM.
Označenia použité v návode
Režim snímania
Smart Auto (Inteligentný
automatický režim)
Program
Aperture Priority
(Priorita clony)
Shutter Priority
(Priorita spúšte)
Manual (Ručne)
Night (Noc)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Scene (Scéna)
Movie (Video)
Označenie
Currently
selected
shooting
mode
Smerové tlačidlá v návode na použitie
Vysvetlenie režimu snímania sa
nachádza hneď vedľa názvu
Toto znázorňuje, že vysvetlené funkcie je možné
vybrať len vnútri režimu snímania. V prípade režimu
to zodpovedá len časti scény.
Pr. Nastavenie expozície (jas)
Nastavenie expozície (jas)
Snímky môžete vytvoriť v závislosti od množstva svetla
ako jasné alebo tmavé. V tomto prípade môžete príslušné
nastavenie vykonať regulovaním množstva svetla, ktoré
sa dostane do objektívu.
S Použitie -
S0
S Použitie +
Nižšie uvedený graf znázorňuje skutočný volič
režimu snímania na tele fotoaparátu.
Želaný režim snímania môžete zvoliť otočením
voliča režimu snímania.
Nižšie zobrazený graf zobrazuje, že stav bol
zmenený na (
).
Režim
(Program),
(Priorita clony),
(Priorita spúšte),
(Noc),
(Portrét),
(Krajina),
(Scéna) alebo
(Video)
Pri vysvetľovaní krokov potrebných pre navigáciu
v ponuke sú zobrazené smerové šípky hore, dole,
doľava a doprava.
[S ]
AF MF
[W ]
OK
WB
[X ]
ISO
[T ]
Pr. Vykonanie režimu prehrávania
Používateľ môže skontrolovať uložené snímky a videá.
1 Stlačte tlačidlo [
]
• Zobrazia sa naposledy uložené súbory.
2 Následne skontrolujte ďalšie snímky
pomocou tlačidla [X].
5
Zobrazenia ponuky použité v tomto návode
Ikony použité v návode
Zobrazenie ponuky režimu snímania fotografie
Symbol
1
Snímanie 1(
2
1)
3
1
1
2
3
Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
Snímanie 3( 3) Nastavenie 1( 1) Nastavenie 3(
Používateľské
Nastavenie 2( 2)
nastavenie ( 1)
3)
2)
Snímanie 2(
[ ]
( )
Zobrazenie ponuky režimu snímania videa
1
Snímanie 1(
2
1)
Snímanie 2(
3
Snímanie 3(
1
1
2
Vysvetlenie
Ďalšie informácie o funkcii
→
3
3)
*
2)
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť]
(označuje tlačidlo spúšte)
Zobrazuje referenčnú stranu
Zobrazuje sa pri výbere ponuky alebo
možnosti v rámci kroku
Príklad: Vyberte položky Snímanie 1 ( 1)
→ Quality (Kvalita). (predstavuje výber
položky Snímanie 1 ( 1) a potom položky
Quality (Kvalita))
Komentár vysvetľujúci symboly
Skratky použité v návode
Pr. Nastavenie kvality obrazu video súboru
1 Volič režimu nastavte do polohy
2 Stlačte tlačidlo [MENU]
3 Vyberte položku Snímanie1 (
Quality (Kvalita)
4 Vyberte želanú kvalitu obrazu
6
1)
.
→
Skratky
Vysvetlenie
AF (Automatické zaostrenie) Automatické zaostrenie
BKT (Rámovanie)
DPOF (Formát pre poradie
digitálnej tlače)
EV (Hodnota expozície)
OIS (Optická stabilizácia
obrazu)
ISO (Medzinárodný
štandard pre farebný
negatívny film)
WB (Vyváženie bielej)
Rámovanie
Značka poradia tlače
Hodnota expozície
Optická stabilizácia
obrazu
Citlivosť filmu
Vyváženie bielej
Výrazy použité v návode
Stlačenie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
• Polovičné stlačenie tlačidla [Spúšť]: tlačidlo
spúšte stlačte do polovice
• Stlačenie tlačidla [Spúšť]: tlačidlo spúšte
stlačte úplne nadol
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu,
sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete
ovplyvniť zmenou expozičného času, hodnoty
clony a rýchlosti ISO. Zmena expozície vedie k
tmavším alebo svetlejším snímkam.
Polovičné stlačenie
tlačidla [Spúšť]
Stlačenie tlačidla
[Spúšť]
Normálna expozícia
Preexpozícia (príliš svetlé)
Objekt, pozadie a kompozícia
• Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba,
zviera alebo zátišie
• Pozadie: predmety obklopujúce objekt
• Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Pozadie
Kompozícia
Objekt
7
Obsah
Rozbalenie ...........................................................10
Názov a úloha každého dielu............................... 11
Volič nastavenia priezoru/ohraničenie
priestoru pre oko/kontrolka stavu .....................13
Názov každej časti objektívu ............................14
Prípravy pred snímaním.......................................15
Nabíjanie batérie ..............................................15
Inštalácia batérie ..............................................16
Inštalácia pamäťovej karty ...............................17
Montáž/demontáž objektívu .............................18
Pripojenie popruhu fotoaparátu ........................19
Zapnutie napájania a inicializácia ........................20
Ikona .................................................................22
Spôsob výberu možnosti/ponuky.........................24
Použitie voliča ...................................................24
Použitie tlačidla [Fn] .........................................25
Zmena typu zobrazenia .......................................26
Zmena typu zobrazenia ....................................26
Nastavenie používateľského zobrazenia .........26
Nastavenie displeja obrazovky.........................27
Jednoduchý spôsob tvorby snímok .....................28
Tipy pre vytváranie lepších snímok .....................29
Správne držanie fotoaparátu ..........................29
Stabilizácia obrazu .........................................29
Polovičné stlačenie spúšte .............................29
Ochrana pred rozostrením objektu .................30
8
Nastavenie funkcie automatického/ručného
zaostrenia .......................................................32
Transfokácia ...................................................32
Optická stabilizácia obrazu (OIS) ..................33
Používanie tlačidla OIS v možnosti ponuky ...33
Ukážka hĺbky ....................................................34
Použitie inteligentného automatického režimu ....35
Použitie režimu Program......................................36
Použitie režimu Priorita clony, Priorita spúšte
alebo Ručne .........................................................37
Použitie režimu priority clony............................37
Hodnota clony...................................................37
Použitie režimu priority spúšte .........................38
Expozičný čas...................................................38
Použitie režimu Ručne .....................................39
Použitie režimu Noc/Portrét/Krajina .....................40
Použitie režimu Noc..........................................40
Použitie režimu Portrét .....................................40
Použitie režimu Krajina.....................................40
Použitie režimu Scéna .........................................41
Použitie režimu Snímka s retušou....................42
Záznam videa.......................................................43
Zistite viac o funkciách základného snímania .....45
Nastavenie rozlíšenia a kvality ............................46
Nastavenie rozlíšenia .......................................46
Nastavenie kvality obrazu snímky ....................47
Obsah
Nastavenie kvality videa ...................................47
Použitie funkcie samospúšte ...............................48
Nastavenie funkcie samospúšte ......................48
Vytvorenie snímky na tmavom mieste .................49
Použitie tlačidla vysunutia blesku .....................49
Nastavenie možnosti blesku ............................49
Použitie funkcie redukcie červených očí ..........50
1. záclona, 2. záclona .......................................51
Nastavenie citlivosti ISO ...................................51
Nastavenie intenzity svetla blesku ...................52
Spôsoby zaostrenia .............................................53
Zmena spôsobu zaostrenia ..............................53
Zmena oblasti zaostrenia .................................54
Nastavenie zaostrenia na zvolenú oblasť ........55
Nastavenie položky MF Assist (Asistencia
manuálneho zaostrenia) ...................................56
Detekcia tváre ......................................................57
Normálna detekcia tváre ..................................57
Detekcia tváre pre autoportrét ..........................58
Nastavenie jasu a farby snímky .......................59
Nastavenie expozície (jas) ...............................59
Nastavenie vyváženia bielej .............................60
Zmena spôsobu snímania ...................................61
Spôsob postupného snímania a nastavenie
samospúšte ......................................................61
Špeciálny efekt/retuš fotografie ...........................63
Sprievodca snímkou .........................................63
Zistite viac o funkcii rozšíreného snímania ..........64
Prehrávanie (snímky/videa) .................................66
Zobrazovanie snímok v režime prehrávania ....66
Zobrazovanie súborov v inteligentnom
albume podľa kategórií .....................................68
Premena na rozdelené zobrazenie ..................68
Ochrana súborov ..............................................69
Odstraňovanie súboru ......................................69
Zväčšenie/zmenšenie.......................................70
Zobrazenie videa ..............................................71
Prenos súborov do počítača ................................73
Pre používateľov systému Windows ................73
Použitie programu Samsung Master................76
Použitie programu Samsung RAW Converter .....77
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge) .78
Zistite viac o funkcii prehrávania/upravovania .....79
Ponuka nastavení fotoaparátu .............................80
Zvuk ..................................................................81
Displej ...............................................................81
Štandardné nastavenie 1 .................................82
Štandardné nastavenie 2 .................................83
Štandardné nastavenie 3 .................................84
Chybové hlásenia ................................................86
Skôr, než sa obrátite na servis.............................87
Technické údaje fotoaparátu ................................91
Technické údaje objektívu ....................................97
Register ................................................................98
9
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
(súčasťou je
uzáver tela,
ohraničenie
priestoru pre oko,
kryt Hot-shoe)
Kábel USB
Návod pre rýchle
spustenie
Nabíjačka/
napájací kábel
striedavého
prúdu
Batéria
Popruh
Softvérový
inštalačný disk
CD (vrátane
návodu na
použitie)
Snímka komponentov alebo voliteľných častí sa môže odlišovať od skutočného výrobku.
Viac informácií o voliteľných položkách nájdete v časti „Príslušenstvo (voliteľné položky).“
(Návod na použitie na disku CD-ROM, strana 123)
10
Názov a úloha každého dielu
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použite na disku CD-ROM (
Volič režimu
Tlačidlo režimu jazdy
Zelené tlačidlo*
Kryt Hot-shoe
Hot-shoe
Páčka nastavenia
priezoru
Zabudovaný blesk
Volič
Tlačidlo spúšte
Spínač napájania
Tlačidlo blesku
Pomocné svetlo AF/
svetlo samospúšte
Značka pripevnenia
objektívu
Tlačidlo ukážky hĺbky
Pripevnenie
objektívu
Uzáver tela
).
Držiak popruhu
fotoaparátu
Tlačidlo
demontáže
objektívu
Snímač obrazu
* Použite zelené tlačidlo [ ].
Nasledovné hodnoty nastavenia sa spustia v prípade jedného stlačenia tlačidla v
pohotovostnom stave pre snímanie.
Nastavenie položky Zmena programu/Podrobné nastavenie sprievodcu snímkou/
Jemné dolaďovanie vyváženia bielej/ Hodnota nastavenia Color Temp (Teplota farby) /
Nastavenie farieb ponuky obrazovky/Samospúšť/Blesk EV/Pi výbere alebo nastavovaní
AF prepne zmenenú oblasť zaostrenia na predvolenú hodnotu (stred)/Rámovanie
Port vstupu
jednosmerného
prúdu
Port HDMI
Port pripojenia
uvoľnenia spúšte
Výstupný port
USB/AV
11
Názov a úloha každého dielu
Ohraničenie priestoru
pre oko
Hľadáčik
Tlačidlo AEL
Tlačidlo MENU
Tlačidlo EV
Snímač oka*
Displej
Tlačidlo DISP
Tlačidlo funkcie (Fn)
Tlačidlo smeru
Kryt pamäťovej karty
Tlačidlo odstránenia/
Picture wizard
(Sprievodca snímkou)
Kontrolka
stavu
Pripevnenie
statívu
Tlačidlo
prehrávania
Kryt priestoru
batérie
Zásuvka na
pamäťovú kartu
* Použitie snímača oka
Tento produkt automaticky konvertuje na EVF, keď sa používatelia
pokúsia použiť hľadáčik (EVF) tak, že budú ovládať snímač oka
v režime Auto Select (Automaticky vybrať) a všetky informácie sa
zobrazia na hľadáčiku. Snímač oka nezakrývajte rukami alebo
materiálmi.
12
Názov a úloha každého dielu
Volič nastavenia priezoru/ohraničenie
priestoru pre oko/kontrolka stavu
Páčka
nastavenia
priezoru
Použitie páčky nastavenia
priezoru
Hľadáčik je možné nastaviť
podľa zraku používateľa.
Ak sa obraz cez hľadáčik
nezobrazuje jasne, posunom
páčky nastavenia zraku
v smere doľava/doprava
dosiahnete jasný pohľad.
Ohraničenie
priestoru pre
oko
Odmontovanie ohraničenia
priestoru pre oko
Pri dodaní fotoaparátu je
ohraničenie priestoru pre
oko pripevnené k hľadáčiku.
Ohraničenie priestoru pre oko
odmontujete jeho zatlačením
smerom nahor, ako je to na
obrázku.
Stavová
kontrolka
Stavová kontrolka
V prípade ukladania snímky
alebo snímania videa
táto kontrolka zobrazuje
prevádzkový stav fotoaparátu
blikaním indikátora stavu.
• Bliká: Pri ukladaní snímok,
zaznamenávaní videí alebo
pri čítaní obsahu počítačom
alebo tlačiarňou.
• Stále svieti: Keď po
dokončení pripojenia k
počítaču alebo tlačiarni
nedochádza k žiadnemu
prenosu údajov.
13
Názov a úloha každého dielu
Názov každej časti objektívu
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použite na disku CD-ROM (
).
Informačný
kontakt pre
objektív
Pripájací diel
objektívu
Prstenec
transfokácie
Pripájací diel
veka objektívu
objektívu
Pripájací diel
objektívu
Spínač AF/MF
Spínač OIS
Prstenec
zaostrenia
objektívu
Prstenec
zaostrenia
[SAMSUNG 30mm F2]
[SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS]
• Pri samostatnej kúpe objektívu sa obráťte, prosím, na servis, aby ste si overili kompatibilitu modelov pre použitie.
• Návod na použitie bol pripravený s objektívom SAMSUNG 18-55 mm F3,5-5,6 OIS. Obráťte sa na používateľskú
príručku od objektívu, kde nájdete ďalšie informácie o iných objektívoch, ako sú tie, ktoré uvádzame vyššie.
14
Prípravy pred snímaním
Nabíjanie batérie
Pred použitím výrobku batériu, prosím, úplne
nabite.
Pripojenia vytvorte, prosím, tak, ako je na
nasledovnom obrázku.
1
CHARGE
Kód napájania
striedavého
prúdu
INSERT
Kontrolka
nabíjania
INSERT
2
Nabíjačka
• Ak chcete batériu vybrať z nabíjačky,
jemne ju zdvihnite v smere šípky.
• Kvôli správnemu fungovaniu použite,
prosím, určené nabíjačky alebo batérie.
Spoločnosť SAMSUNG nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek nehody,
ku ktorým môže dôjsť v dôsledku
používania iného ako určeného
výrobku.
INSERT
Farba kontrolky
nabíjania
Stav nabíjania
Červená
Nabíjanie
Zelená
Plne nabité
Vypnuté alebo žltá
Chyba nabíjania
15
Prípravy pred snímaním
Inštalácia batérie
1
3
Otvorte
stlačením v
smere šípky
2
Zatvorte
stlačením v
smere šípky.
Pri vyberaní batérie jemne potiahnite
páčku uzamknutia nadol. Batériu potom
môžete vybrať.
Páčka
uzamknutia
16
Prípravy pred snímaním
Inštalácia pamäťovej karty
1
2
3
Po kontrole
smeru
kovovej
koncovky
môžete
pamäťovú
kartu vložiť.
• Pamäťovú kartu môžete vybrať jemným
zatlačením v smere vloženia.
• Pamäťovú kartu alebo batériu, prosím,
nevyberajte, keď indikátor stavu
fotoaparátu bliká. V opačnom prípade
môže dôjsť k strate údajov alebo
poškodeniu výrobku.
17
Prípravy pred snímaním
Montáž/demontáž objektívu
Demontáž objektívu
Pred montážou objektívu odmontujte montážny kryt
objektívu a uzáver tela.
Po zarovnaní montážnej značky objektívu (červená)
na tele fotoaparátu s miestom (červená) montáže
objektívu, objektív pripojte otáčaním v smere chodu
hodinových ručičiek, kým nezacvakne. V prípade
demontáže objektívu otočte objektív proti smeru
chodu hodinových ručičiek a držte pritom stlačené
tlačidlo demontáže objektívu.
Pred namontovaním objektívu
Montáž objektívu
Pripájací
diel
objektívu
18
• Kvôli zaručeniu stabilnej činnosti objektívu
je montáž a demontáž objektívu vhodná pri
vypnutom fotoaparáte.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek nehody, škody
alebo problémy, ku ktorým môže dôjsť v
dôsledku používania objektívu od iného
výrobcu.
• Uzáver tela chráni výrobok pred poškriabaním
alebo zaprášením počas prevozu.
• Výmenu objektívu by ste mali vykonať v
prostredí bez cudzích čiastočiek. Cudzie
čiastočky vnútri tela alebo objektívu fotoaparátu
môžu spôsobiť poruchu výrobku.
• Pri montáži objektívu sa, prosím, prstom
nedotýkajte vnútornej časti fotoaparátu.
Akékoľvek nečistoty alebo cudzie častice vnútri
fotoaparátu môžu mať dopad na kvalitu obrazu
alebo spôsobiť poruchu.
Prípravy pred snímaním
Pripojenie popruhu fotoaparátu
Pripojením popruhu fotoaparátu k telu môže používateľ niesť fotoaparát pohodlne.
19
Zapnutie napájania a inicializácia
Pri zapínaní/vypínaní napájania nastavte,
prosím, spínač napájania do polohy ON/
OFF (Zapnuté/vypnuté).Pri prvom zapínaní
napájania možno budete požiadaní o nastavenie
jazyka a dátumu.
2
Date & Time
1 Stlačením tlačidla [T] vyberte Language a
potom stlačte tlačidlo [ ].
2 Stlačením tlačidla [S/T/W/X] vyberte
želanú možnosť jazyka a potom stlačte
tlačidlo [ ].
• Obrazovka sa zobrazí vo zvolenom jazyku.
2010 1 1
Date
Date & Time
2
Time Zone
2010 1 1
Time
00 : 00
Date
Language
English
Time Zone
OK
MENU Exit
Time
00 : 00
Language
English
Change
MENU
Exit
OK
Change
3 Stlačením tlačidla [S/T] vyberte položku
Date (Dátum) a potom stlačte tlačidlo [ ].
4 Stlačením tlačidla [S/T/W/X] nastavte
želaný dátum a potom stlačte tlačidlo [ ].
2
Date
Date & Time
2010 1 1
Time Zone
Time
00 : 00
Language
English
MENU Exit
20
OK
Change
Zapnutie napájania a inicializácia
5 Stlačením tlačidla [T] vyberte položku
6
Time Zone (Časové pásmo) a potom
stlačte tlačidlo [ ].
Želané svetové časové pásmo nastavte
stlačením tlačidiel [W/X].
2
Time Zone
10 Želaný čas nastavte stlačením tlačidla
[S/T/W/X] a potom stlačte tlačidlo [ ].
London
[GMT +00:00]
2010/01/01
01:10 AM
DST
2010 1 1
Time Zone
Time
00 : 00
Language
English
MENU
MENU Back
Date & Time
2
Date
Exit
OK
Change
11 Nastavovanie ukončíte stlačením tlačidla
[MENU].
7 Ak chcete nastaviť letný čas, stlačte
8
9
tlačidlo [S].
Vypnete ho opätovným stlačením tlačidla
[S].
Stlačením tlačidla [ ] nastavenie uložíte.
Stlačením tlačidla [T] vyberte položku
Time (Čas) a potom stlačte tlačidlo [ ].
21
Zapnutie napájania a inicializácia
Všetky podrobnosti zobrazené v hľadáčiku sa rovnakým spôsobom zobrazia na displeji. Pomocou funkcie
živého zobrazenia môže používateľ pohodlne vytvárať snímky bez potreby pozerania cez hľadáčik.
Ikony zobrazené na obrazovke sú opísané pre prípad nastavenia použitia spínačov OIS a AF/MF
používaného objektívu.
Ikona
B
Informačný displej
A
12:00AM
AM 2010.01.01
14M
C
SF
ISO
RGB
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3 AEL
AFL
0001
15
A
F3,5
3
2
1
0
1
0001
2
+
3
Režim snímania
Režim snímania
videa
Kontrola
zaostrenia
Blesk
Expozičný čas
Hodnota clony
Nastavená
hodnota
expozície
Nastavenie
AEL/AFL
Možný počet
snímok
Informácia o
batérii
Zobrazuje, že
pamäťová karta
nie je vložená
12:00AM 2010.01.01
〔 〕
Výstraha
otrasov
fotoaparátu
Informácie o
čase, dátume a
roku
Indikátor
zaostrenia
Bodové
meranie
priestoru
Zóna AF
Histogram
Zobrazenie
mriežky
Displej zobrazuje ikony pre aktuálne
zvolenú možnosť.
22
Zapnutie napájania a inicializácia
Displej možnosti
snímania(ľavý)
B
14M
SF
RGB
OIS
Veľkosť
Veľkosť videa
Kvalita obrazu
Kvalita videa
Oblasť zaostrenia
Blesk
Nastavenie svetla
blesku
Farebný priestor
Inteligentný rozsah
OIS
Záznam zvuku
Stlmenie
Odstránenie vetra
C
ISO
Displej možnosti
snímania(pravý)
Režim jazdy
Samospúšť
Režim AF
Vyváženie bielej
Nastavenie vyváženia
bielej
ISO
Možnosti merania
Sprievodca snímkou
23
Spôsob výberu možnosti/ponuky
Po stlačení tlačidla [MENU] môžete želanú možnosť alebo ponuku vybrať stlačením tlačidiel [S/T]
alebo [ ].
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Želanú možnosť alebo ponuku môžete
vybrať stlačením tlačidiel [S/T/W/X] alebo
[ ].
Tlačidlo OK,
Nastavenie oblasti
zaostrenia
Nastavenie AF/MF, pohyb
v ponuke (S)
AF MF
Nastavenie
spôsobu
merania,
pohyb v
ponuke (W)
WB
ISO
Nastavenie
vyváženia bielej,
pohyb v ponuke
(X)
Nastavenie ISO, pohyb v ponuke (T)
3 Zvolenú možnosť alebo ponuku uložíte
stlačením tlačidla [ ].
Návrat na predchádzajúci krok.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci krok,
stlačte tlačidlo [MENU].
24
Používateľ sa môže do stavu snímania
vrátiť stlačením tlačidla [Spúšť].
Použitie voliča
Používateľ môže hodnotu nastavenia ponuky
zmeniť buď pomocou voliča alebo posunutím
obrazovky ponuky v želanom smere. Napríklad
pri vytváraní snímky v režime priority času
expozície vám to umožňuje rýchlo nastaviť
želaný čas expozície.
Príklad. Použitie voliča v režime S
1 Volič režimu nastavte do polohy S.
2 Čas expozície nastavte otočením voliča.
• Hodnota clony sa nastavuje automaticky
podľa nastaveného času expozície.
Spôsob výberu možnosti/ponuky
Použitie tlačidla [Fn]
Pomocou funkcie [Fn] tela fotoaparátu môže
používateľ vstúpiť do hlavných funkcií, ako
napríklad Kvalita, Veľkosť, Oblasť AF, Blesk,
Priestor farby, Inteligentný rozsah a OIS.
Príklad. Nastavenie blesku v režime P
6 Stlačte tlačidlo [S].
7 Intenzitu svetla blesku nastavte pomocou
tlačidiel [W/X] alebo otočného ovládača.
• Toto umožňuje nastavenia intenzity svetla
blesku až o ±2 úrovne.
1 Volič režimu nastavte do polohy P.
2 Stlačte tlačidlo [Fn] na tele fotoaparátu.
3 Možnosť Flash (Blesk) vyberte pomocou
Fill in
Zobrazenie
nastavenia
úrovne intenzity
blesku
0
-1
+1
-2
+2
tlačidiel [W/X] alebo otočného ovládača.
14M
Flash
-1
-2
0
SF
RGB
OIS
8 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
+1
+2
9 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
14M
nahrávanie.
SF
RGB
OIS
4 Stlačte tlačidlo [S].
5 Možnosť ponuky blesku nastavte pomocou
tlačidiel [W/X] alebo voliča.
25
Zmena typu zobrazenia
Naučte sa, ako zmeníte možnosti zobrazenia na vašom fotoaparáte.
Zmena typu zobrazenia
Nastavenie používateľského zobrazenia
Môžete vybrať spôsob zobrazenia ikon a položiek
možností, ktoré sa zobrazujú v režime snímania a
prehrávania.
Spôsob zobrazenia informácií o snímaní môžete
nastaviť alebo odstrániť.
Opakovane stláčajte tlačidlo [DISP].
Tlačidlo DISP
09:45
14M
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položku Používateľské nastavenie ( 1)
→ User Display (Používateľské zobrazenie)
→ možnosť.
2010.01.01
09:45
14M
SF
2010.01.01
DISP
SFF
S
Mriežka
ISO
RGB
Ikona
AF - MF
WB
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
ISO
0001
ISO
RGB
• Zobrazenie všetkých informácií o snímaní
nastavených používateľom, okrem mriežky a
histogramu.
Režim
• Zobrazenie všetkých režimov snímania
snímania
nastavených používateľom.
• Skrytie všetkých informácií, okrem informácií o
režime snímania, expozičnom čase, hodnote
clony, expozícii, počte možných snímok a o batérii.
• Zobrazenie meta informácií pre snímanie.
• Zobrazenie histogramu RGB, aktuálne zvolenej
Režim
možnosti a nastaveného dátumu.
prehrávania • Zobrazenie informácií, ktoré sa týkajú expozičného
času, hodnoty clony, názvu súboru, prehrávaného
súboru a celkového počtu uložených súborov.
26
OIS
20 F3.7
3
2
1
O histograme
0
1
2
+
3
0001
Histogram
Ikona
Histogram je označenie pre graf, ktorý zobrazuje
rozdelenie jasu na snímke. Toto znázorňuje tmavú
snímku, ak je graf naklonený doľava a ak je graf
naklonený doprava, znázorňuje to jasnú snímku. Výška
grafu súvisí s informáciami o farbe a graf sa zvýši, ak je
určitá farba rozmiestnená vo väčšom množstve.
▲ Nedostatočná expozícia ▲ Príslušná expozícia ▲ Nadmerná expozícia
Zmena typu zobrazenia
Nastavenie displeja obrazovky
Displej obrazovky môžete nastaviť podľa
pohodlia používateľa.
1 V režime snímania alebo prehrávania
stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte Nastavenie 3 ( 3) → Display
Select (Výber displeja).
3 Vyberte požadovanú možnosť.
1
2
3
1
1
Display Select
Auto
Auto Select
Video Out
NTSC
Main Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
EVF
HDMI Size
2
3
On
Auto
Firmware Update
MENU Back
Auto Select
(Automaticky
vybrať)
Main Display
(Hlavný
displej)
EVF
OK
Set
Konvertujte medzi položkami Main
Display (Hlavný displej) a EVF
pomocou snímača oka
Obrazovka sa bude zobrazovať len
cez Main Display (Hlavný displej)
Obrazovka sa bude zobrazovať len
cez EVF
27
Jednoduchý spôsob tvorby snímok
Používateľ môže snímku pohodlne vytvoriť minimalizovaním potreby používateľského nastavenia.
1 Volič režimu otočte do polohy
.
3 Polovičným stlačením tlačidla [Spúšť]
zaostrite.
14M
SMART
RGB
2 Nastavte objekt do rámčeka.
Všetky podrobnosti zobrazené v hľadáčiku
sa rovnakým spôsobom zobrazia na
displeji.
OIS
SMART
WHITE
0001
● Zelená: Zaostrenie je nastavené.
● Červená: Zaostrenie nie je nastavené.
4 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
14M
RGB
OIS
SMART
28
WHITE
0001
• Ak chcete vytvoriť dobrú snímku, pozrite si
časť „Tipy pre vytvorenie lepších snímok“
(str. 29).
• Stlačením tlačidla [ ] na obrazovke
zobrazíte uložené snímky.
Tipy pre vytváranie lepších snímok
Správne držanie fotoaparátu
Polovičné stlačenie spúšte
Ubezpečte
sa, prosím,
že vaša ruka,
vlasy a popruh
fotoaparátu
nezasahujú do
objektívu alebo
blesku.
Stabilizácia obrazu
Ak chcete vopred
skontrolovať, či je
zaostrenie kompozície
nastavené správne,
použite, prosím, funkciu
polovičného stlačenia
spúšte. Ak spúšť stlačíte
do polovice, zaostrenie
a expozícia sa nastavia
automaticky.
14M
SF
• Ak chcete zabrániť
účinku roztrasenia kvôli
otrasom fotoaparátu,
nastavte funkciu optickej
stabilizácie obrazu
(OIS). (str.33)
ISO
RGB
OIS
125 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
Zobrazenie
nastaveného
expozičného
času a hodnoty
clony
Rámček ostrenia
• Ak je zelený, snímku
vytvorte stlačením
tlačidla [Spúšť].
• Ak je červený, buď
zmeňte kompozíciu
alebo znovu nastavte
zaostrenie, pretože
zaostrenie nie je
nastavené správne.
29
Ochrana pred rozostrením objektu
Snímka môže byť roztrasená, pretože zaostrenie
objektu môže byť ťažké v nasledovných
situáciách.
• Keď nie je jasný farebný kontrast (ako napríklad
keď má osoba oblečený odev rovnakej farby
ako je pozadie)
• Keď je objekt pred silným zadným svetlom
• Keď objekt odráža silné svetlo
• Keď sa tam nachádza horizontálne opakovaný
vzor línií, ako napríklad roleta
• Keď sa objekt nenachádza v strede
• Keď sa tam nachádza plochá biela stena bez
špecifických vzorov.
• Keď sa tam nachádza rýchlo sa pohybujúci
objekt.
• Keď je objekt príliš blízko fotoaparátu.
Pokúste sa, prosím, použiť funkciu
uzamknutia zaostrenia.
Zaostrenie nastavte pomocou funkcie polovičného
stlačenia spúšte tam kde je zaostrenie
jednoduchšie. Po presunutí fotoaparátu do
želanej kompozície jednoducho stlačte tlačidlo
[Spúšť]. Spúšť stláčajte a držte stlačenú v
polovici dovtedy, pokým nevytvoríte snímku.
Pri polovičnom stlačení spúšte stlačte tlačidlo
[AEL] na fotoaparáte, aby ste podľa nastavenia
v rovnakom čase zafixovali informácie o hodnote
expozície a zaostrení. Ak chcete túto funkciu zrušiť,
ešte raz stlačte tlačidlo [AEL]. (Návod na použitie
na disku CD-ROM, strana 77)
30
Ochrana pred rozostrením objektu
Použitie ručného zaostrenia
Keď funkcia automatického zaostrenia kvôli
faktorom prostredia nepracuje normálne,
zaostrenie môžete upraviť ručne nastavením
spôsobu zaostrenia na MF.
Keď sa metóda zaostrenia objektívu nastaví na
manuálne zaostrenie (MF), táto funkcia pomôže
zaostriť objekt tak, že automaticky roztiahne
obrazovku. Ak zaostrenie nastavujete pomocou
zväčšenej snímky, zaostrenie môžete nastaviť
presnejšie. (strana 56)
• Pomocou páčky ovládania funkcie [AF/
MF] môžete zaostrenie nastaviť ručne.
• Ak objektív neobsahuje spínač AF/
MF, možnosť ručného zaostrenia (MF)
môžete nastaviť v ponuke režimu AF.
• Voliteľná možnosť sa môže líšiť v
závislosti od používaného objektívu.
• Pri ručnom nastavovaní zaostrenia
sa môže obraz javiť ako rozmazaný
v prípade, že zaostrenie nebolo
nastavené presne. Snímku vytvorte po
presnom nastavení zaostrenia.
• Pri používaní funkcie ručného
zaostrenia nie je pre použitie k
dispozícii funkcia AF Area (Oblasť
automatického zaostrenia).
• V režime snímania videa nemôžete
zaostrenie nastaviť pomocou zväčšenej
snímky.
31
Nastavenie funkcie automatického/ručného zaostrenia
Zaostrenie môžete nastaviť automaticky alebo
ručne pomocou spínača AF/MF na pravej strane
objektívu.
1 Použitie automatického zaostrenia
Spínač AF/MF na objektíve nastavte na AF.
Pri polovičnom stlačení tlačidla spúšte bude
zaostrenie nastavené automaticky.
2 Použitie ručného zaostrenia
Spínač AF/MF na objektíve nastavte na MF.
Zaostrenie môžete ručne nastaviť otáčaním
prstenca zaostrenia.
Niektoré modely objektívu nemusia mať
spínač AF/MF. Pri kúpe objektívu to
zvážte. (str. 53)
32
Transfokácia
Pomocou prstenca transfokácie môžete zväčšiť
(telefotografický uhol) alebo zmenšiť (širokouhlý
uhol) veľkosť obrázku zmenou hodnoty
ohniskovej vzdialenosti objektívu fotoaparátu.
Nastavte želanú veľkosť a vytvorte snímku.
1 Po skontrolovaní zaostrenia na objekt otočte
prstenec transfokácie doľava/doprava.
x V závislosti od zmenenej ohniskovej
vzdialenosti sa objekt môže javiť ako
zväčšený alebo zmenšený.
2 Polovičným stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
3 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite nahrávanie.
Keďže zaostrenie môžete jemne zmeniť
zmenou ohniskovej vzdialenosti, odporúčame
vám, aby ste pred vytvorením snímky
zaostrenie znovu nastavili, ak ste ohniskovú
vzdialenosť zmenili otočením prstenca
transfokácie.
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Pri používaní funkcie optickej stabilizácie obrazu
(OIS) pri tvorbe snímok môže používateľ snímky
presne zaostriť, pretože táto funkcia minimalizuje
trasenie fotoaparátu.
Používanie tlačidla OIS na objektíve
Funkciu OIS môžete používať len v prípade, že
používaný objektív obsahuje funkciu OIS:
Ak chcete túto funkciu použiť, položku [OIS]
nastavte na možnosť ON (Zapnuté).
OIS
ON
OFF
Používanie tlačidla OIS v možnosti ponuky
Po nastavení tlačidla OIS vyberte funkciu OIS v
možnosti ponuky
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položku Snímanie3 ( 3/ 3) →
OIS → možnosť.
OIS
OIS
Funkcia OIS bude použitá len po
Mode 1
plnom alebo polovičnom stlačení
(Režim 1)
tlačidla spúšte.
Mode 2
Funkcia OIS sa použije vždy.
(Režim 2)
• Funkcia OIS nemusí správne použitá v
nasledovných prípadoch.
- Pri tvorbe snímok počas prenasledovania
pohyblivého objektu
- Keď dôjde k veľkým vibráciám za rozsahom
stabilizácie
- Keď je expozičný čas príliš krátky kvôli
okolnostiam, ako napríklad nočné snímanie
- Keď nie je dostatočná kapacita batérie
- Pri snímaní zblízka
• Pri používaní statívu, prosím, funkciu OIS
vypnite, pretože môže dôjsť k roztraseniu
snímky kvôli vibráciám funkcie OIS.
• Ak počas tvorby snímky dôjde k zatraseniu
fotoaparátom, displej môže roztasený. V
takomto prípade bude fotoaparát pracovať
normálne po jeho vypnutí a opätovnom
zapnutí.
• Keďže počas používania funkcie OIS sa
môže zvýšiť spotreba energie z batérie,
odporúčame vám túto funkciu používať len v
prípade potreby.
• Ak chcete funkciu OIS nastaviť pomocou
ponuky, nastavte [OIS] objektívu na Zapnuté.
• Táto funkcia nemusí v závislosti od modelu
objektívu fungovať.
33
Ukážka hĺbky
Keď nepoužívate funkciu ukážky hĺbky, budete objekt v režime snímania cez fotoaparát vidieť len v stave
maximálnej clony (minimálne číslo f).
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [Ukážka
hĺbky].
Tlačidlo
ukážky hĺbky
Čo je hĺbka priestoru?
Keď zaostríte na konkrétny objekt, existuje
rozsah, v ktorom sa do zaostrenia dostanú aj
objekty, ktoré sú bližšie a ďalej. Oblasť zaostrenia
sa nazýva hĺbka priestoru.
Čím je širokouhlý objektív širší, tým je vyššia
hodnota clony a tým je väčšia hĺbka priestoru.
Napríklad, zastavenie clony, f 11 je vyššie ako f
2,8.
Aktuálna poloha objektu
2 Prostredníctvom displeja a hľadáčika môžete
skontrolovať aktuálny výsledok kontroly
hĺbky priestoru.
Funkciu tlačidla môžete odlišne nastaviť
pomocou možnosti ponuky Key Mapping
(Mapovanie tlačidiel). (Návod na
použitie na disku CD-ROM, strana 77)
10 meter
6 meter
4 meter
2 meter
1 meter
S Toto označuje približný rozsah
zaostrenia, keď je hĺbka priestoru
veľká.
Aktuálna poloha objektu
10 meter
6 meter
4 meter
2 meter
1 meter
S Toto označuje približný rozsah
zaostrenia, keď je hĺbka priestoru
malá.
34
Použitie inteligentného automatického režimu
Inteligentný automatický režim umožňuje tvorbu snímok v optimalizovanom stave pre podmienky
snímania bez samostatnej manipulácie, pretože fotoaparát automaticky rozpozná rôzne fotografovacie
podmienky. Preto môže fotoaparát jednoducho používať aj začiatočník.
1
Volič režimu otočte do polohy
.
• Ak fotoaparát nastaví želanú kompozíciu
snímky, automaticky lokalizuje scénu a na
displeji zobrazí príslušnú ikonu režimu.
14M
14M
SMART
RGB
SMART
WHITE
0001
Podľa zvolenej
scény sa zobrazí
príslušná ikona
režimu.
Vonkajšia snímka krajiny
Snímka s veľmi svetlým pozadím
Nočná snímka krajiny
Vonkajšia snímka portrétu v noci
Snímka krajiny s protisvetlom bez osoby
Snímka portrétu s protisvetlom
Snímka portrétu
Snímka zblízka
Snímka osoby zblízka
Snímka západu slnka
Snímka modrej oblohy
2 Nastavte objekt do rámčeka.
Snímka prírody, ako napríklad les a listy
Snímka objektu s rôznymi farbami zblízka
Snímka portrétu zblízka
Po upevnení na stojan, ako napríklad statív,
pokračujte v snímaní za podmienky, že sa objekt
nebude chvíľu pohybovať.
Tvorba snímok za podmienky, že sa objekt veľmi
pohybuje
• Keď fotoaparát nelokalizuje podmienky snímania,
vytvorí snímku so základnými nastaveniami
režimu .
• Dokonca ani po lokalizovaní tváre fotoaparát
nemusí rozpoznať režim portrétu v závislosti od
smeru a jasu tváre.
• Fotoaparát môže tú istú scénu rozpoznať rôzne
na základe podmienok pre fotografovanie, ako sú
svetlo, otrasy fotoaparátu, vzdialenosť objektu.
• Fotoaparát nemusí rozpoznať v režime v
závislosti od pohybu objektu ani pri použití statívu.
3 Polovičným stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
4 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite nahrávanie.
35
Použitie režimu Program
V režime programu dochádza k automatickému nastaveniu času expozície a hodnoty clony, čím sa
uchováva správny jas.
1 Volič režimu otočte do polohy P.
2 Nastavte možnosti.
• Prehľad možností nájdete v časti
„Rozšírené funkcie snímania.“ (Návod na
použitie na disku CD-ROM, strana 50)
14M
SF
Čo je spôsob zmeny programu?
Ak použijete túto funkciu, môžete vybrať želaný
čas expozície a hodnotu clony pri zachovaní
rovnakého jasu. Expozičný čas a hodnota clony
sa menia podľa nasledovných pravidiel:
V závislosti od modelu objektívu sú dostupné
čísla clony pre nastavenie expozície odlišné.
Smer voliča
ISO
RGB
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
4 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
36
Doľava
Doprava
Zmena hodnoty expozície
Zvýšený čas expozície +
zvýšená clona
Znížený čas expozície + znížená
clona
Použitie režimu Priorita clony, Priorita spúšte alebo Ručne
Použitím hodnoty clony množstva svetla nastavenia a času expozície môžete vytvárať snímky so
želanou expozíciou.
Pokiaľ ide o režimy snímania, ktoré umožňujú nastavenie hodnoty clony a času expozície, existuje režim
priority clony, režim priority času expozície a ručný režim.
Použitie režimu priority clony
Hodnota clony
Režim priority clony vám umožňuje ručne
nastaviť hodnotu clony, pričom fotoaparát
automaticky vyberá vhodný čas expozície.
Hodnotu clony objektívu môžete nastaviť kvôli
ovládaniu množstva svetla, ktoré sa dostane
k snímaču obrazu. Pri otváraní clony (znížení
hodnoty clony) dôjde k strate zaostrenia
na objekty, ktoré sú bližšie alebo ďalej ako
je zaostrený predmet. Pri zatváraní clony
(zvyšovaní hodnoty clony) sa rozsah zaostrenia
zväčší dopredu a dozadu.
1 Volič režimu otočte do polohy A.
2 Otočením voliča nastavte hodnotu clony.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
A
20 F3.5
F4
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Nastavte možnosti.
• Prehľad možností nájdete v časti
„Rozšírené funkcie snímania.“ (Návod na
použitie na disku CD-ROM, strana 50)
4 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
▲ Zvýšená hodnota
clony (úzke
otvorenie)
▲ Znížená hodnota
clony (široké
otvorenie)
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
5 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
37
Použitie režimu Priorita clony, Priorita spúšte alebo Ručne
Použitie režimu priority spúšte
Expozičný čas
Režim priority spúšte vám umožňuje ručne
nastaviť hodnotu času expozície, pričom
fotoaparát automaticky vyberá vhodnú hodnotu
clony.
Expozičný čas udáva, ako dlho je otvorená
spúšť. Nastavovaním času expozície sa môžete
tešiť z mnohých zaujímavých efektov. Dlhý čas
expozície vytvorí na snímke rozmazaný pohyb.
Ak na snímku použijete dlhý čas expozície,
budete môcť pocítiť rýchlosť na snímke.
Krátky čas expozície je základom pre snímanie
pohybu. Kratší čas expozície zastaví objekt v
pohybe.
1 Volič režimu otočte do polohy S.
2 Otočením voliča nastavte čas expozície.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
S
250 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Nastavte možnosti.
• Prehľad možností nájdete v časti
„Rozšírené funkcie snímania.“ (Návod na
použitie na disku CD-ROM, strana 50)
4 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
5 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
38
▲ Dlhý čas
expozície
▲ Krátky čas
expozície
Použitie režimu Priorita clony, Priorita spúšte alebo Ručne
Použitie režimu Ručne
V ručnom režime môžete snímky vytvárať
priamym nastavením rôznych možností snímky,
vrátane času expozície a hodnoty clony.
1 Volič režimu otočte do polohy M.
2 Otočením voliča nastavte čas expozície.
3 Otočením voliča nastavte hodnotu clony
a zároveň stlačte a podržte tlačidlo
rámovania.
Volič
Tlačidlo
rámovania
4 Nastavenie želanej možnosti snímania
• Prehľad možností nájdete v časti
„Rozšírené funkcie snímania.“ (Návod na
použitie na disku CD-ROM, strana 50)
5 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
6 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
• V prípade režimu P (program), S
(priorita spúšte) alebo A (priorita clony)
bude displej zobrazený červenou farbou
pre každú časť, ktorá je za rozsahom
expozície.
Režim P: Červená značka je zobrazená
pre čas expozície a hodnotu clony.
Režim S: Červená značka je zobrazená
pre čas expozície.
Režim A: Červená značka je zobrazená
pre hodnotu clony.
• Rýchlosť ISO nie je možné v režime
M(ručne) nastaviť automaticky.
39
Použitie režimu Noc/Portrét/Krajina
Použitie režimu Noc
Pri používaní nočného režimu môžete použiť
hodnotu expozície, ktorá je optimalizovaná pre
tmavé prostredie.
1 Volič režimu otočte do polohy .
2 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
3 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
V nočnom režime odporúčame pre
minimalizovanie otrasov fotoaparátu
použitie statívu, uvoľnenia spúšte
alebo funkcie samospúšte (zakúpené
samostatne).
Použitie režimu Portrét
V režime portrétu môžete získať optimálny
účinok pri tvorbe snímky portrétu.
1 Volič režimu otočte do polohy .
2 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
3 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
40
V režime portrétu je oblasť zaostrenia
automaticky nastavená na tvár tak, ako
je automaticky nastavená na režim AF s
detekciou tváre.
Použitie režimu Krajina
Tento režim môže byť užitočný, keď potrebujete
jasné zaostrenie na prírodnú krajinu.
1 Volič režimu otočte do polohy .
2 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
3 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
V režime krajiny je čas expozície
nastavený automaticky podľa hodnoty
clony.
V prípade nastavenia dlhého času
expozície odporúčame použitie statívu.
Použitie režimu Scéna
Keďže režim Scéna vopred nastaví príslušnú možnosť, snímku môžete pohodlne vytvoriť výberom
scény, ktorá je vhodná pre danú situáciu.
1 Volič režimu otočte do polohy
2 Vyberte scénu.
.
x Stlačením tlačidla [MENU] vyberte
scénu. Môžete vybrať želanú scénu.
x Pre režim Snímka s retušou pozri
„Použitie režimu Snímka s retušou.“
1
Beauty Shot
MENU Back
OK
Set
3 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
4 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
Keď je fotoaparát v pohotovostnom
režime a volič režimu je nastavený do
polohy
, scénu môžete priamo vybrať
stlačením tlačidla [Fn].
41
Použitie režimu Scéna
Použitie režimu Snímka s retušou
6 Vyberte položky Snímanie3 (
V režime Snímka s retušou môžete snímky
vytvárať retušovaním pokožky do hladka a bez
chýb.
7 Nastavte možnosti.
1 Volič režimu otočte do polohy
2 Stlačte tlačidlo [MENU].
3 Vyberte položku Snímanie1 (
.
4 Vyberte položky Snímanie3 (
1
3)
→ Face
Tone (Tón tváre).
x Pre zjasnenie tváre zvoľte vyššiu
hodnotu.
2
3
1
Face Tone
Level 1
Face Retouch
Level 2
1
2
42
3
1
1
2
3
Level 1
Level 1
Level 2
Level 3
MENU Back
OK
Set
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
9 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
3
V režime Snímka s retušou je oblasť AF
nastavená na AF s detekciou tváre alebo
AF s autoportrétom.
Level 3
MENU Back
2
Face Retouch
8 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
5 Nastavte možnosti.
1
→ Face
x Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.
Face Tone
1)
→ SCENE (Scéna) → Beauty Shot
(Snímka s retušou).
3)
Retouch (Retuš tváre).
OK
Set
Záznam videa
V režime snímania videa je možné nahrávky uložiť v kvalite High Definition (1280 x 720). Nahrať môžete
až 25 minút videa. Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
1 Volič režimu otočte do polohy
2 Stlačte tlačidlo [MENU].
3 Vyberte položky Snímanie1 (
4
5
6
7
.
1) → Quality
(Kvalita).
Nastavte možnosti.
Vyberte položky Snímanie3 ( 3) → Voice
(Hlas).
Vyberte, či chcete nahrať hlas.
Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
REC
00:01
F3.5
01:00
3
2
1
0
1
2
+
3
01:00
8 Stlačením tlačidla [Spúšť] záznam
zastavíte.
• Pri snímaní videa je počet snímok za
sekundu pevne stanovený na 30 fps (30
snímok/s.)
• Počas snímania videa jedným
stlačením tlačidla
[Ukážka hĺbky] aktivujete funkciu AF
a opätovným stlačením ju zrušíte.
Táto funkcia nemusí v závislosti
od používaného modelu objektívu
fungovať.
Pozastavenie počas záznamu videa
Pomocou funkcie pozastavenia môžete do
jedného súboru nasnímať len želané scény bez
vytvorenia viacerých súborov videa.
Pozastavenie počas záznamu vykonáte
stlačením tlačidla [ ].
• V zázname budete pokračovať opätovným
stlačením tlačidla [ ].
43
Záznam videa
• H.264 (MPEG-4 časť10/AVC) je
najnovší formát kódovania videa, ktorý
bol vytvorený v roku 2003 v spolupráci
spoločnosťami ISO-IEC a ITU-T. Keďže
tento formát používa vysoký kompresný
pomer, na rovnaké úložné médium je
možné uložiť väčšie množstvo údajov.
• Pri používaní pamäťovej karty s nízkou
rýchlosťou zápisu môže byť záznam videa
prerušovaný, pretože nedokáže pracovať
rýchlosťou ukladania videa. V takomto
prípade môžete problém vyriešiť buď
výmenou za rýchlejšiu pamäťovú kartu
alebo znížením veľkosti videa.
• Keď je pre snímanie videa nastavená
možnosť stabilizácie obrazu, zaznamenať
môžete zvuk stabilizátora obrazu.
• Keď kapacita jedného zaznamenávaného
súboru prekročí 4 GB, záznam videa
bude automaticky zastavený. V takomto
prípade je možné v zázname pokračovať
spustením nového záznamu.
• Pri formátovaní pamäťovej karty vám
vždy odporúčame formátovanie vykonať
pomocou fotoaparátu.
Keď formátovanie vykonáte v inom
výrobku alebo v počítači, môžete poškodiť
snímky alebo spôsobiť zmenu kapacity
pamäťovej karty.
44
• Ak počas záznamu videa odmontujete
objektív, záznam bude prerušený. Počas
záznamu objektív nemeňte.
• Pri tvorbe videa buďte opatrní, pretože je
možné zaznamenať prevádzkové zvuky,
ako napríklad zvuk transfokácie a zvuky
tlačidiel.
• Ak uhol snímania fotoaparátu počas
snímania videa náhle zmeníte, nemusí
byť možné snímky vytvoriť presne. Pri
zázname videa vám odporúčame použiť
statív. Takto môžete minimalizovať otrasy
fotoaparátu.
• Pri snímaní videa je podporovaná len
funkcia viacbodového AF. Preto nie je
možné použiť funkciu nastavenia oblasti
zaostrenia, ako napríklad AF s detekciou
tváre.
Zistite viac o funkciách základného snímania
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použite na disku CD-ROM (
).
* Predvolená hodnota
Kapitola
Funkcia
Použitie
Použitie
expozície
režimu Ručne
žiarovky
Nastavenie
hodnoty
clony
Stlmenie
Snímanie
obrazovky
videa
Použitie
funkcie
Odstránenie
vetra
Popis
Pri používaní ručného režimu môžete nastaviť režim expozície
žiarovky otočením voliča o viac ako jedno otočenie pri rýchlosti
spúšte 30“ (sec.)
44
Môžete nastaviť hodnotu clony pre snímanie videa. (Program*,
Aperture Priority)
48
Pomocou funkcie stlmenia môžete počas nahrávania video
postupne zjasniť alebo stmaviť. (Off*, In, Out, In-Out)
48
Pomocou funkcie odstránenia šumu spôsobeného vetrom
môžete okrem šumu spôsobeného vetrom odstrániť aj nejaký
okolitý šum. (Off*, On)
49
45
Nastavenie rozlíšenia a kvality
Funkciu môžete v režime snímania nastaviť priamo stlačením tlačidla [Fn].
Pri výstupe pre HDTV
alebo vyvolávaní na
veľkosť A3 (16:9)
Pri výstupe pre HDTV
3008 x 1688
alebo vyvolávaní na
(16:9)
veľkosť A4 (16:9)
Pri výstupe pre HDTV
1 920 x 1 080
alebo vyvolávaní na
(16:9)
veľkosť A5 (16:9)
Nastavenie rozlíšenia
3872 x 2176
(16:9)
Ak vo vašej snímke alebo videu chcete zachytiť
vysokú úroveň detailov a skvelú kvalitu obrazu,
dobrým nápadom je rozlíšenie nastaviť na
najvyššie nastavenie. Hlavnou nevýhodou je, že
veľkosť súboru bude relatívne vysoká.
Nastavenie kvality snímky
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 1 ( 1) → Photo
Size (Veľkosť fotografie) → možnosť.
Veľkosť
snímky (pomer
zobrazenia)
4592 x 3056
14M
(3:2)
3872 x 2592
10M
(3:2)
3008 x 2000
6M
(3:2)
1 920 x 1280
2M
(3:2)
4592 x 2584
(16:9)
46
Správne použitie
Pri vyvolávaní na
maximálnu veľkosť A1
Pri vyvolávaní na
maximálnu veľkosť A2
Pri vyvolávaní na
maximálnu veľkosť A3
Pri vyvolávaní na
maximálnu veľkosť A5
Pri výstupe pre HDTV
alebo vyvolávaní na
veľkosť A1 (16:9)
Nastavenie rozlíšenia videa
1 V režime snímania videa stlačte tlačidlo
[MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 1 (
1) → Movie
Size (Veľkosť videa) → možnosť.
1280
(16:9)
640
320
Pri výstupe do HDTV
640 (4:3) Pri výstupe do štandardnej TV
Pri odosielaní a používaní na
320 (4:3)
internete
Nastavenie rozlíšenia a kvality
Funkciu môžete v režime snímania nastaviť priamo stlačením tlačidla [Fn].
Nastavenie kvality obrazu snímky
Vytvorená snímka je uložená vo formáte JPEG
alebo RAW.
Kompresný pomer sa znižuje so zlepšovaním
kvality obrazu. Na zlepšenie kvality obrazu je
nevyhnutné zvýšiť veľkosť súboru.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 1 ( 1) →
Quality (Kvalita) → možnosť.
SF
F
N
RAW
RAW
S.FINE
RAW
FINE
RAW
NORMAL
Super Fine
Nastaví veľmi jemnú kvalitu
(Veľmi jemná)
Fine (Jemná) Nastaví jemnú kvalitu
Normal
Nastaví normálnu kvalitu
(Normálna)
Ukladá vo formáte RAW
RAW
súboru
S.Fine+RAW
Naraz uloží veľmi jemnú
(Veľmi jemná +
snímku a súbor RAW
RAW)
Fine+RAW
Naraz uloží jemnú snímku
(Jemné + RAW) a súbor RAW
Normal+RAW
Naraz uloží normálnu
(Normálne +
snímku a súbor RAW
RAW)
• Snímky vo formáte súboru RAW
sa ukladajú bez straty údajov a
veľkosť fotografie je nastavená
len na 14M(4592 x 3056). Aj keď
nastavenia, ako napríklad vyváženie
bielej, kontrast, nasýtenie a ostrosť
nie sú v snímke odzrkadlené, sú
uložené ako informácie. Ak chcete
údaje RAW uložiť do súborov snímok,
ako napríklad do formátu JPEG
alebo TIFF, použite dodaný softvér
(SAMSUNG RAW Converter). Súbory
RAW majú príponu „SRW.“ (Napríklad:
„SAM_9999.SRW“)
Nastavenie kvality videa
Zaznamenané videá sa ukladajú v normálnej
alebo vysokej kvalite.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie1 ( 1) →
Quality (Kvalita) → možnosť.
Normal
(Normálna)
HQ
Nastaví normálnu kvalitu
Nastaví vysokú kvalitu
47
Použitie funkcie samospúšte
Funkciu môžete v režime snímania nastaviť priamo stlačením tlačidla [ ].
Nastavenie funkcie samospúšte
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → Drive
(Jazda).
3 Po výbere samospúšte stlačte tlačidlo [Fn].
4 Dobu činnosti vyberte pomocou voliča alebo
tlačidla [W / X].
• Samospúšť môžete nastaviť v rozsahu 2
~ 30 sekúnd.
2
Timer
2
MENU Back
10
30
Reset
5 Snímka bude automaticky vytvorená po
uplynutí nastaveného času stlačením
tlačidla [Spúšť].
Ak chcete funkciu vlastnej samospúšte
zrušiť, tlačidlo [ ] stlačte ešte raz alebo
stlačte tlačidlo [Spúšť].
48
Vytvorenie snímky na tmavom mieste
Funkciu môžete v režime snímania nastaviť priamo stlačením tlačidla [Fn].
Použitie tlačidla vysunutia blesku
Nastavenie možnosti blesku
Blesk pracuje po otvorení zabudovaného blesku
pomocou tlačidla blesku. Keď je blesk zatvorený,
nevydá zo seba svetlo a režimy
,
, ,
a podporujú automatické vysunutie a svetlo
blesku.
Ak vytvárate snímku na tmavom mieste, snímka sa
môže javiť ako tmavá, pretože zdroj svetla nie je
dostatočný. Stlačením tlačidla [ ] vysuniete blesk.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → Flash
(Blesk) → možnosť.
Tlačidlo
blesku
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [ ].
2 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
3 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
• Dokonca ani v prípade, že zabudovaný
blesk už je vysunutý pomocou tlačidla
„Blesk“, funkcia automatického vysunutia
a impulzu blesku nie je podporovaná,
keď je možnosť blesku v ponuke
nastavená na možnosť Off (Vypnuté).
SMART
Off (Vypnuté)
Smart Flash
(Inteligentný
blesk)
Auto
(Automaticky)
Auto+Red
(Automaticky
+ červené oči)
Svetlo blesku nepracuje.
Intenzita svetla blesku sa
nastavuje automaticky podľa
expozície v okolitom prostredí.
Svetlo blesku pracuje na tmavom
mieste automaticky.
Svetlo blesku pracuje automaticky
a zabraňuje efektu červených očí.
• Vždy použije svetlo blesku.
• Jas svetla blesku je automaticky
regulovaný.
Fill-in Red
Svetlo blesku pracuje vždy
(Vyrovnávací + automaticky a zabraňuje efektu
červené oči)) červených očí.
1st Curtain
Svetlo blesku použije hneď po
(1. záclona)
otvorení spúšte
2nd Curtain Svetlo blesku použije tesne pred
(2. záclona)
zatvorením spúšte
Fill in
(Vyrovnávací)
49
Vytvorenie snímky na tmavom mieste
• Snímku môžete vytvoriť lepšie, ak sa
objekt nachádza v použiteľnom dosahu
blesku.
(V návode si pozrite „Technické
údaje.“)
• Možnosť automatického blesku môžete
nastaviť len pre externý blesk a
výhradne pre použitie modelom NX.
• Dostupné možnosti blesku sa líšia v
závislosti od režimu snímania.
50
Použitie funkcie redukcie červených očí
Pri vytváraní portrétovej snímky na tmavom
mieste môže po impulze svetla blesku dôjsť k
vzniku efektu červených očí. V takomto prípade
nastavte možnosť blesku na možnosť Auto+Red
(Automaticky + červené oči) alebo Fill-in Red
(Vyrovnávací + červené oči).
• Pomocou funkcie opravenia červených
očí je možné efekt červených očí
odstrániť prostredníctvom funkcie
predbežného blesku, ktorá predchádza
vystreleniu blesku.
• Keď sa objekt v čase predbežného
blesku pohybuje alebo je ďaleko od
fotoaparátu, funkcia nemusí pracovať
správne.
Vytvorenie snímky na tmavom mieste
1. záclona, 2. záclona
Nastavenie citlivosti ISO
Nasledovné snímky boli vytvorené snímaním
priamo sa pohybujúceho objektu spoločne
s príslušnými možnosťami 1st Curtain (1.
záclona) a 2nd Curtain (2. záclona). V prípade
použitia funkcie blesku 1st Curtain (1. záclona),
predná časť akcie zostane jasná, pretože blesk
vydá impulz svetla okamžite po otvorení spúšte.
Keďže blesk vydá svetlo pri použití možnosti
2nd Curtain (2. záclona) neskôr, snímka jasne
vyjadruje poslednú snímku objektu.
Citlivosť ISO, ako citlivosť filmov zavedená
Medzinárodnou organizáciou pre štandardy
(ISO), predstavuje stupeň reakcie, keď fotoaparát
zachytí svetlo. Keďže citlivejšie reaguje pri vyššej
hodnote ISO, na tmavom mieste môžete získať
štandardnú snímku zvýšením hodnoty ISO. Tým
sa zníži stupeň otrasov fotoaparátu s kratším
časom expozície.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 1 ( 1) → ISO
→ možnosť.
Smer pohybu lopty
Smer pohybu lopty
S Použitie skorej
možnosti 1st
Curtain (1. záclona)
S Použitie možnosti
2nd Curtain (2.
záclona)
• Čím vyššiu rýchlosť ISO zvolíte, tým
bude snímka obsahovať viac šumu.
• Použitím funkcie redukcie šumu
je možné znížiť množstvo šumu
spôsobeného vysokou citlivosťou ISO.
(Návod na použitie na disku CD-ROM,
strana 53)
• V závislosti od zvoleného režimu
snímania sa môžu dostupné možnosti
nastavenia ISO líšiť.
• Funkciu môžete v režime snímania
nastaviť priamo stlačením tlačidla [ISO].
51
Vytvorenie snímky na tmavom mieste
Nastavenie intenzity svetla blesku
Pri nastavení možnosti blesku môžete upraviť
želanú intenzitu svetla blesku.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → Flash
(Blesk).
3 Po výbere želanej položky stlačte tlačidlo
[Fn].
4 Intenzitu svetla blesku nastavte pomocou
voliča alebo tlačidla [W / X].
• Toto umožňuje nastavenia intenzity
svetla blesku až o ±2 úrovne.
1
Flash Exposure Value
-1
-2
MENU Back
52
0
Zobrazenie
nastavenia
úrovne
intenzity blesku
+1
+2
Reset
• Keď je objekt príliš blízko, citlivosť ISO je
vysoká alebo je hodnota expozície príliš
veľká alebo malá, účinok nastavenia sa
zníži aj po regulovaní intenzity svetla
blesku.
• Nastavenie intenzity svetla blesku nie
je v niektorých režimoch snímania k
dispozícii.
• Keď externý blesk obsahuje funkciu
regulácie blesku, hodnota regulácie
svetla externého blesku sa použije po
pripojení k fotoaparátu.
• Ak je vzdialenosť od objektu pri
vytváraní snímok pomocou vstavaného
blesku malá, časť snímok môže byť
tmavá, pretože do svetla blesku
zasahuje objektív. Pri vytváraní snímok
skontrolujte, prosím, vzdialenosť medzi
fotoaparátom a objektom. Vzdialenosť
zasahovania do svetla blesku sa môže
líšiť v závislosti od typu používaného
objektívu.
• Pri montáži krytu objektívu môže byť
svetlo zabudovaného blesku krytom
zachytené.
Pri použití zabudovaného blesku
odmontujte, prosím, kryt objektívu.
Spôsoby zaostrenia
Zmena spôsobu zaostrenia
Podľa objektu fotografovania je možné nastaviť
rôzne spôsoby zaostrenia.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2/ 2) →
AF Mode (Režim AF) → možnosť.
Ak ste zaostrenie nastavili
Single AF
polovičným stlačením tlačidla
(Jednoduché
[Spúšť], zaostrenie sústreďte na
AF)
toto miesto.
Pri držaní tlačidla [Spúšť]
Continuous
stlačeného do polovice je
AF (Plynulé
zaostrenie plynulo sústreďované
AF)
vhodným spôsobom pre objekt.
Manual
Zaostrenie nastavte ručne
Focus (Ručné
otáčaním prstenca zaostrenia.
zaostrenie)
• Pomocou páčky ovládania funkcie [AF/
MF] môžete zaostrenie nastaviť ručne.
• Ak sa na objektívne nenachádza
spínač AF/MF, zaostrenie môžete
ručne nastaviť v režime AF výberom
položky Ručné zaostrenie (MF).
• Voliteľná možnosť sa môže líšiť v
závislosti od používaného objektívu.
• Pri ručnom nastavovaní zaostrenia
sa môže obraz javiť ako rozmazaný
v prípade, že zaostrenie nebolo
nastavené presne. Snímku vytvorte po
presnom nastavení zaostrenia. (str. 30)
• Možnosť režimu AF môžete vybrať
priamo stlačením tlačidla [
] na
tele fotoaparátu.
53
Spôsoby zaostrenia
Zmena oblasti zaostrenia
Jasnú a výraznú snímku môžete vytvoriť, ak sa
zmení oblasť zaostrenia v relatívnej polohe k
objektu.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → AF
Area (Oblasť AF) → možnosť.
Zaostrenie je náležite
Selection AF
nastavené pre zvolenú
(Výber AF)
oblasť.
Multi AF Na celom displeji zobrazuje
(Viacbodové všetky miesta so správnym
AF)
nastavením zaostrenia.
Face
Detection AF Na displeji zobrazuje oblasti
(AF s
so správnym nastavením
detekciou zaostrenia.
tváre)
Self-Portrait Keď v čase autoportrétu
AF
počujete zvukový efekt,
(AF pre
môžete skontrolovať polohu
autoportrét) tváre objektu.
54
• Voliteľné možnosti sa môžu líšiť podľa
režimu snímania.
• Keď je spínač AF/MF objektívu
nastavený na MF, oblasť AF nie je
možné zmeniť pomocou ponuky
snímania.
• Keď zvolíte funkciu Multi AF
(Viacbodové AF), oblasť AF sa
zobrazí zelenou farbou, keď bude
objekt zaostrený.
• Funkciu môžete v režime snímania
nastaviť priamo stlačením tlačidla [Fn].
Spôsoby zaostrenia
Nastavenie zaostrenia na zvolenú oblasť
V snímanej kompozícii môžete snímku vytvoriť
nastavením zaostrenia na oblasť požadovanú
používateľom.
4 V režime snímania stlačte tlačidlo [ ].
5 Oblasť zaostrenia presuňte stlačením
tlačidla [S/T/W/X].
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2)
→ AF Area (Oblasť AF) → Selection AF
(Výber AF).
1
2
3
1
1
2
3
AF Mode
AF Area
Selection AF
AF Priority
Multi AF
MF Assist
Face Detection AF
Drive
Self-Portrait AF
AF Zoom
Move
6 Veľkosť oblasti zaostrenia nastavte
pomocou voliča.
Flash
MENU Back
OK
Set
3 Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na
predchádzajúci režim.
AF Zoom
Move
7 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným
stlačením tlačidla [Spúšť] zaostrite.
8 Stlačením tlačidla [Spúšť] spustite
nahrávanie.
55
Spôsoby zaostrenia
Nastavenie položky MF Assist
(Asistencia manuálneho zaostrenia)
Keď sa metóda zaostrenia objektívu nastaví na
manuálne zaostrenie (MF), táto funkcia pomôže
zaostriť objekt tak, že automaticky roztiahne
obrazovku.
1 Nastavte metódu zaostrenia na manuálne
zaostrenie.
2 Vyberte snímanie 2 (
2) → MF Assist
(Asistencia manuálneho zaostrenia)
3 Vyberte požadovanú možnosť.
2
1
3
1
1
2
3
AF Mode
AF Area
AF Priority
On
MF Assist
Off
Drive
On
Flash
MENU Back
Off
(Vypnuté)
On
(Zapnuté)
56
OK
Set
Nezväčšuje objekt na obrazovke, keď
je v režime manuálneho zaostrenia
Zväčšuje objekt na obrazovke,
keď nastavíte zaostrenie v režime
manuálneho zaostrenia
Detekcia tváre
Pri použití funkcie AF s detekciou tváre, môžete pri vytváraní snímky portrétu zaostrenie nastaviť okolo
ľudskej tváre. Táto funkcia môže byť celkom užitočná aj v prípade autoportrétu.
Normálna detekcia tváre
Pri použití možnosti detekcie tváre môže byť
automatické zaostrenie nastavené podľa tváre.
Po nastavení snímanej kompozície fotoaparát
automaticky lokalizuje až 10 tvári a nastavuje
zaostrenie a expozíciu.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → AF
Area (Oblasť AF) → Face Detection AF
(AF s detekciou tváre).
Rámček zaostrenia je
bielou farbou zobrazený
pre najbližšiu tvár a
sivou pre ostatné tváre.
• Detekcia tváre nemusí fungovať v
nasledovných prípadoch:
- Keď je objekt príliš ďaleko
- Keď je príliš jasno alebo tmavo
- Keď objekt nie je otočený tvárou
dopredu
- Keď je časť tváre zakrytá predmetom,
ako napríklad slnečnými okuliarmi.
- Keď osoba robí veľkú grimasu
- Keď svetlo alebo zadné svetlo
zobrazené na tvári nie je jednotné
- V závislosti od možnosti Picture Wizard
(Sprievodca snímkou), nemusí byť tvár
objektu rozpoznaná.
• Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného
režimu snímania.
• Túto funkciu nie je možné použiť po
nastavení možností, ako napríklad
sprievodca snímkou, ručné zaostrenie
alebo výber AF.
• Funkcia detekcie tváre pracuje rýchlejšie,
keď je fotoaparát bližšie pri objekte.
• Pri použití funkcie Face Detection AF (AF
s detekciou tváre), bude automaticky
zaostrená biela oblasť zaostrenia.
57
Detekcia tváre
Detekcia tváre pre autoportrét
Pri snímaní autoportrétu je ohnisková vzdialenosť
nastavená na stav možný pre snímku zblízka.
Ak je v strede lokalizovaná tvár, vydá zvuk pre
vytvorenie snímky.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → AF
Area (Oblasť AF) → Self-portrait AF (AF
pre autoportrét).
3 Tlačidlo [Spúšť] stlačte v prípade, že
nebude vydaný žiadny zvuk informujúci o
snímaní.
Tvár je umiestnená v strede a je
vydávaný informačný zvuk (rýchle
zvonenie).
58
Nastavenie jasu a farby snímky
Nastavenie expozície (jas)
3 Stlačením tlačidla [Spúšť] vytvorte snímku.
Snímky môžete vytvoriť v závislosti od množstva
svetla ako jasné alebo tmavé. V tomto prípade
môžete príslušné nastavenie vykonať regulovaním
množstva svetla, ktoré sa dostane do objektívu.
S Použitie -
S 0
S Použitie +
1 Skontrolujte presné zaostrenie objektu v
režime snímania
2 Želanú hodnotu expozície nastavte
otočením voliča počas stlačenia a držania
tlačidla [ ].
• Nastavenú hodnotu expozície môžete
skontrolovať v hľadáčiku a na displeji.
• Pri nastavovaní a používaní
nastavovanej hodnoty expozície, môže
táto byť nadmerne jasná alebo tmavá
v závislosti od podmienok snímania.
Snímku vytvorte nastavením hodnoty
expozície vhodnej pre podmienky
snímania.
• Keď je ťažké vybrať vhodnú hodnotu
expozície, nastavte podrobné nastavenie
položky AE BKT (postupné snímky so
zvýšením/znížením expozície). Táto
možnosť vytvorí 3 postupné snímky,
vrátane jednej o krok tmavšej a jednej
o krok jasnejšej (Návod na použitie na
disku CD-ROM, strana 73).
• Výstraha expozície sa červenou
farbou zobrazuje pre každú časť, ktorá
prekračuje rozsah “±3.”
3
2
Výstraha
expozície
Znak
štandardnej
expozície
2 1 0 1 2
Zobrazenie
úrovne
Znížená
(Zvýšená expozície
expozícia
expozícia
(stmavnutie) (zjasnenie)
3
+
3
59
Nastavenie jasu a farby snímky
Nastavenie vyváženia bielej
Výslednú farbu vašej snímky ovplyvnia rôzne
zdroje svetla. Ak chcete vytvoriť snímku s
farbami, ktoré budú blízke tomu, čo vidíte
vlastnými očami, vyberte vyváženie bielej vhodné
pre zdroj svetla alebo ručne nastavte želanú
teplotu farieb.
V prípade zdroja svetla, ktorého nastavenie
je ťažké, snímku môžete vytvoriť ručným
nastavením vyváženia bielej podľa situácie
vytvorenia snímky.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 1 ( 1/ 1) →
White Balance (Vyváženie bielej) →
možnosť.
Auto WB
(Automatické
vyváženie bielej)
Daylight
(Denné svetlo)
Cloudy
(Pod mrakom)
Fluorescent
White
(Fluoreskujúca
biela)
Optimálny zdroj svetla je
automaticky nastavený podľa
svetelných podmienok fotoaparátu.
Vhodné pre vonkajšie snímky počas
jasného dňa
Vhodné pre tiene počas dňa pod
mrakom
Denné, fluoreskujúce svetlo vhodné
najmä pre biele fluoreskujúce svetlo
s farebnou teplotou približne 4 200 K
Denné, fluoreskujúce svetlo vhodné
Fluorescent NW
najmä pre denné fluoreskujúce
(Fluoreskujúca
svetlo s farebnou teplotou približne
NW)
5 000 K
Fluorescent Denné, fluoreskujúce svetlo vhodné
Daylight
najmä pre fluoreskujúce svetlo
(Fluoreskujúce podobné dennému svetlu s farebnou
denné svetlo) teplotou približne 6 500 K
Tungsten
Vhodné pre osvetlenie halogénovým
(Žiarovka)
svetlom a rozžeravenou žiarovkou
Flash WB (Blesk Vhodné pri používaní svetla
WB)
zabudovaného blesku.
Custom Set
Nastavenie priamym odmeraním
(Vlastné
zdroja svetla
nastavenie)
Color Temp.
Ručné nastavenie teploty farby
(Teplota farby)
Funkciu môžete v režime snímania
nastaviť priamo stlačením tlačidla [WB].
60
Zmena spôsobu snímania
Snímanie pohyblivých objektov v želanej kvalite alebo vyjadrenie výrazu tváre a pohybu človeka nie je
jednoduché. V takomto prípade, prosím, vyberte možnosť postupného snímania, ktoré je vhodné pre
danú situáciu.
Spôsob postupného snímania a nastavenie
samospúšte
Vybrať môžete možnosť postupného snímania,
ktoré je vhodné pre danú situáciu.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 2 ( 2) → Drive
(Jazda) → možnosť.
Tlačidlo režimu jazdy
Funkciu môžete v režime snímania nastaviť
priamo stlačením tlačidla [ ].
Single (Jedna Vytvorí jednu fotografiu po
snímka)
každom stlačení spúšte.
Umožňuje vytvorenie postupných
Continuous snímok počas stlačenia a držania
(Sekvenčné) spúšte, pričom umožňuje vytvoriť
3 snímky za sekundu
Vytvorenie 30 snímok za sekundu
Burst (Séria)
po jednom stlačení tlačidla spúšte
Funkcia samospúšte automaticky
vytvorí snímku po uplynutí
Timer
určitého času (čas je možné
(Samospúšť)
nastaviť po 1 sekunde a v rozsahu
2 až 30 sekúnd)
Jedným stlačením spúšte budú
vytvorené 3 postupné snímky
AE BKT
pôvodnej snímky, jedna o krok
tmavšia a jedna o krok jasnejšia.
Po jednom stlačení spúšte budú
spoločne s pôvodnou snímkou
WB BKT
vytvorené 3 postupné snímky s
rôznymi nastaveniami vyváženia
bielej.
P Wiz BKT Po jednom stlačení spúšte budú
(Sprievodca uložené 3 postupné snímky s
snímkou
rôznymi nastaveniami sprievodcu
BKT)
snímkou.
61
Zmena spôsobu snímania
• Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
režimu snímania.
• WB BKT a P Wiz BKT sú funkcie,
ktoré opravujú obrázok po vytvorení
snímky.
• Ak je fotografická kvalita nastavená
n formát RAW, nie je možné použiť
nastavené možnosti rámovania (WB
BKT, P Wiz BKT (Sprievodca snímkou
BKT)).
• V prípade možnosti snímania Burst
(Séria), nie je možné vybrať veľkosť
snímky a kvalita obrazu je pevne
nastavená na 1 472 x 976. Pri snímaní
pomocou možnosti snímania Burst
(Séria) môže dôjsť aj k predĺženiu
času ukladania snímky.
• V prípade možnosti snímania Burst
(Séria) nie je možné vytvorené snímky
uložiť vo formáte súboru RAW a
používateľ nemôže nastaviť rýchlosť
ISO 100.
• Zabudovaný a ani externý blesk
nevypáli pri použití možnosti snímania
Burst (Séria).
62
• Rýchlosť uzávierky sa dá nastaviť
na 1/30 s alebo vyššiu rýchlosť, keď
sa používa možnosť snímania Burst
(Séria).
• Tento produkt podporuje režim Burst
Shooting (Zhlukové snímanie),
ktorý nasníma až 30 záberov za
sekundu. Obrázky, ktoré sa nasnímali
v režime Burst Shooting (Zhlukové
snímanie), sa dajú uložiť s troche
zväčšenou veľkosťou.
Špeciálny efekt/retuš fotografie
Sprievodca snímkou
Výberom sprievodcu snímkou môžete vo vašej
snímke vyjadriť rôzne emocionálne nálady.
1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte položky Snímanie 1 ( 1) →
Picture Wizard (Sprievodca snímkou) →
možnosť.
Vivid
Color
■
Saturation
0
Sharpness
0
Contrast
0
V
MENU
Exit
P
L
F
R
Cool
CA
Move
3 Podrobné položky sprievodcu snímkou,
ktoré ste zvolili, nastavte pomocou tlačidla
[S/T/W/X].
• Regulovať môžete farbu, nasýtenie,
ostrosť a kontrast.
4 Nastavte želanú hodnotu.
• Funkciu môžete v režime snímania
nastaviť priamo stlačením tlačidla [ ].
63
Zistite viac o funkcii rozšíreného snímania
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použite na disku CD-ROM (
).
* Predvolená hodnota
Kapitola
Nastavenie
rozlíšenia a
kvality obrazu
Vytvorenie
snímky na
tmavom mieste
Zmena
zaostrenia
64
Funkcia
Redukcia šumu
Popis
Jej nastavením znížite šum na snímkach. (High ISO NR, Long
Term NR)
Použitie externého
Režim automatického blesku A-TTL môžete použiť s využitím
blesku (voliteľná
jednotky externého blesku (SEF20A alebo SEF42A).
položka)
Funkcia Priorita AF je funkcia, pri ktorej spúšť nefunguje, ak
Snímka s prioritou
zaostrenie nie je nastavené správne, keď používateľ nastavuje
AF
zaostrenie ručne. (Off, On*)
Funkciu automatického zaostrenia môžete na tmavých miestach
Pomocné svetlo AF
používať presnejšie vďaka použitiu svetla AF. (Off, On*)
53
55
60
61
Zistite viac o funkcii rozšíreného snímania
* Default value
Kapitola
Funkcia
Nastavenie
expozície
Zmena spôsobu
merania jasu
Jemné nastavenie
vyváženia bielej
Používateľské
Nastavenie jasu
nastavenie
a farieb snímky
vyváženia bielej
Nastavenie teploty
farby
Popis
Nastaviť môžete úroveň (krok) nastavenia expozície. (1/3*, 1/2)
66
Spôsob merania jasu môžete zmeniť. (Spot, Center-weighted,
Multi*)
67
Vyváženie bielej môžete jemne nastaviť.
69
Môžete vykonať používateľské nastavenie vyváženia bielej.
69
Nastavením teploty farby môže používateľ nastaviť vyváženie
bielej.
Toto umožňuje nastavenie farebného priestoru pre použitie.
Farebný priestor
(sRGB*, Adobe RGB)
Toto hladko opravuje stratu jasnej časti, k čomu môže dochádzať
Inteligentný rozsah
kvôli rozdielom v tieňovaní snímky. (Off*, On)
Podrobné
Pre snímku zátvoriek môžete nastaviť podrobnosti pre expozíciu,
Zmena spôsobu
nastavenie
vyváženie bielej a sprievodcu snímkou. (AE BKT Set, WB BKT
snímania
zátvoriek
Set, P Wiz BKT Set)
Použitie efektu/ Vlastné nastavenie
Vyberte vlastnú možnosť pre zmenu farieb, ktorú požaduje
opravenie
sprievodcu
používateľ.
snímky
snímkou
Nastavenie
Nastavenie
mapovania
Funkciu tlačidla fotoaparátu môžete zmeniť.
mapovania tlačidiel
tlačidiel
70
71
72
74
76
77
65
Prehrávanie (snímky/videa)
Zobrazovanie snímok v režime
prehrávania
Používateľ môže skontrolovať uložené snímky a
videá.
1 Stlačte tlačidlo [
Popisy k prehrávaniu fotografií
Displej s informáciami sa zobrazuje po stlačení
tlačidla [DISP] v režime prehrávania.
]
• Zobrazia sa naposledy uložené súbory.
RAW
2 Snímky postupne skontrolujte pomocou
tlačidla [W/X].
• Keď obrazovku prehrávania vyberiete
viac ako raz, pri ďalšom prehrávaní
bude pre zobrazenie zvolená naposledy
zobrazená snímka alebo video.
1/250
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
66
100-0001
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White balance
EVC
Picture wizard
Picture size
Date
F5.1
ISO
7 8
1
2
3
4
5
18mm
AWB
0.0
4592 X 3056
2010.01.01
100 00004/00009
9
Indikátor súboru RAW
Súbor obsahujúci vývojové informácie
Chránený súbor
Číslo súboru
Meta hodnota vytvorenej snímky
Informácie o expozičnom čase
Hodnota clony
Informácie o hodnote nastavenia ISO
Prehrávaný súbor/celkový počet vytvorených
súborov
Prehrávanie (snímky/videa)
Popisy k prehrávaniu videa
1
1
R
2
100-0001
2
3
G
B
Video size 1280 X 720
Date 2010.01.01
Y
RAW
0.0
4
4592 X 3056
1/40
F3.5
ISO
18mm
2010.01.01
3
8
00:00
100 00004/00009
OK
Play
7
4
5
01:00
Capture
6
1
Vytvorenie snímky
1
2
RGB histogram
Režim snímania, meranie, blesk, vyváženie
bielej, sprievodca snímkou, ohnisková
vzdialenosť
Čas expozície, hodnota clony, ISO, zvolený
súbor/celkový počet súborov/informácie o
batérii
2
Chránený súbor
3
Číslo súboru
4
Meta hodnota nasnímaného videa
5
Rýchle pretočenie
6
Celkový čas prehrávania zvoleného súboru
3
4
Zobrazenie ovládania hlasitosti
7
Aktuálny čas prehrávania
8
Rýchle pretočenie
67
Prehrávanie (snímky/videa)
Zobrazovanie súborov v inteligentnom
albume podľa kategórií
Pri spustení inteligentného albumu alebo
zmene kategórie po spustení môže
v závislosti od množstva uložených
súborov dôjsť k časovému oneskoreniu.
Chvíľu počkajte, pokým sa bude
inteligentný album bude môcť zobraziť.
Súbory môžete klasifikovať a zobrazovať podľa
súboru, dátumu (dňa), dátumu (týždňa) a typu.
1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [ ].
2 Stlačte tlačidlo [MENU].
3 Vyberte želaný spôsob prehrávania.
Type
Date
Week
19
25
MENU Filter
Type
(Typ)
Date
(Dátum)
Week
(Týždeň)
19
53
22
2010. 1. 1
Klasifikácia podľa formy uloženého
súboru
Klasifikácia podľa dátumu uloženia
Premena na rozdelené zobrazenie
Vďaka tomu, že na displeji je možné zobraziť
viacero súborov, súbory môžete vyhľadávať
rýchlejšie.
Ak chcete zobraziť miniatúry pre 9
snímok, dvakrát stlačte tlačidlo
[ ] alebo trikrát stlačte tlačidlo
[ ], čím získate zobrazenie
miniatúr 20 snímok.
(Zrušenie vykonáte stlačením
tlačidla [ ])
Klasifikácia podľa týždňa uloženia
4 Nasledovné položky môžete nastaviť otočením
voliča alebo pomocou tlačidla [W/X].
5 Stlačením tlačidla [ ] sa vrátite k
predchádzajúcemu.
68
19
25
MENU Filter
19
53
2010. 1. 1
22
Prehrávanie (snímky/videa)
Ochrana súborov
Súbory je možné chrániť pred odstránením.
1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [AEL].
2
sa zobrazí na displeji.
3 Zrušenie vykonáte stlačením tlačidla [AEL].
Odstraňovanie súboru
V režime prehrávania môžete súbory vybrať a
odstrániť.
Funkciu môžete v režime prehrávania nastaviť
stlačením tlačidla [MENU].
Odstránenie jednej snímky
Jednu snímku môžete odstrániť vybratím
želaného súboru.
1 Po zvolení súboru pre odstránenie v režime
prehrávania stlačte tlačidlo [ ].
2 Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť
Yes (Áno).
Odstránenie zvoleného súboru
1 Po výbere súboru na odstránenie v režime
prehrávania stlačte tlačidlo [ ].
2 Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť
Multiple Delete (Odstrániť viacero).
3 Po výbere súboru na odstránenie stlačte
tlačidlo [ ].
• Ďalším stlačením tlačidla [ ] váš výber
zrušíte.
4 Stlačte tlačidlo [ ]
5 Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť
Yes (Áno).
Odstraňovanie všetkých súborov
Všetky súbory uložené na pamäťovej karte
môžete odstrániť naraz.
1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo
[MENU].
Vyberte
položky Prehrávanie [ ] → Delete
2
(Odstrániť) → All (Všetko).
3 Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť
Yes (Áno).
69
Prehrávanie (snímky/videa)
Zväčšenie/zmenšenie
Pri prehľadávaní v režime prehrávania môžete
snímku zväčšiť.
1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo
Zväčšenie
Zväčšenie vykonáte stlačením
tlačidla
[ ].
(Zmenšenie vykonáte stlačením
tlačidla [ ])
Zväčšená časť
Zväčšenie
(maximálne
zväčšenie sa
môže líšiť podľa
rozlíšenia)
x1.7
OK
Plná snímka
Pohyb
zväčšeniny
Orezanie
zväčšenej
snímky
70
Pozeranie prezentácie
Snímky je možné zobraziť v prezentácii a použiť
na ne rôzne efekty a hudbu.
Fn
Orezať
Stlačte tlačidlá [S/T/W/X].
Tlačidlo [Fn] stlačte v stave,
keď je časť pre orezanie
znázornená (uložené ako iná
snímka)
[MENU] → [
].
2 Vyberte želanú možnosť
• Ak chcete prehrávať bez nastavenia
možnosti, vykonajte krok 4.
Vyberte snímky, ktoré budú zobrazené v
prezentácii.
• All (Všetko) : Zobrazenie všetkých
uložených snímok v
prezentácii.
Images
(Snimky) • Date (Dátum) : Zobrazenie snímok
vytvorených v určitý deň
v prezentácii.
• Select (Vybrať) : Vyberte snímky
a pozrite si ich v
prezentácii.
• Vyberte efekt zmeny scény medzi
snímkami.
Effect
(Efekt) • Ak efekt zmeny nechcete použiť, vyberte
možnosť vypnuté.
Interval • Vyberte čas zmeny scény
Music
(Hudba) Spustenie hudby na pozadí
Prehrávanie (snímky/videa)
3 Nastavte želanú možnosť.
Zobrazenie videa
4 Vyberte položky Slide Show (Prezentácia)
→ Play (Prehrať).
Video môžete prehrať v režime prehrávania a
želanú časť scény môžete uložiť zachytením
alebo vystrihnutím počas prehrávania.
• Ak chcete snímky prehrávať opakovane,
vyberte možnosť repeat (Opakovať).
5 Sledujte prezentáciu
• Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviť,
stlačte tlačidlo [ ] a potom stlačte tlačidlo
[W/X].
Pozastavenie/
prehrávanie
1 Po zvolení želaného videa stlačte v režime
prehrávania tlačidlo [ ].
2 Užívajte si video.
100-0001
Stlačte tlačidlo [ ].
00:04
OK
Pause
Pretočenie
01:00
Stop
Stlačte tlačidlo [W]
Pozastavenie/
Stlačte tlačidlo [ ].
prehrávanie
Rýchle
pretočenie
Stlačte tlačidlo [X]
Ovládanie
hlasitosti
Volič otočte doľava/doprava
Stop
Stlačte tlačidlo [S]
71
Prehrávanie (snímky/videa)
Zachytenie snímky
Počas prehrávania videa môžete želanú časť
videa zachytiť do snímky.
1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [ ].
2 Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo [ ].
3 V stave pozastavenia stlačte tlačidlo [T].
• Rozlíšenie zachytenej snímky je
rovnaké ako rozlíšenie videa.
• Zachytený súbor sa ukladá pod iným
názvom súboru.
Vystrihnutie časti videa
1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [ ].
2 Počas prehrávania videa vyberte stlačením
tlačidla [ ] → [ ] miesto začiatku
vystrihnutia.
3 Miesto ukončenia vystrihnutia vyberte
stlačením tlačidla [ ] → [ ].
4 Vo vyskakovacom okne stlačte možnosť
Yes (Áno).
Orezaný súbor sa ukladá pod iným
názvom súboru.
72
Prenos súborov do počítača
Pre používateľov systému Windows
Súbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC.
Inštalácia programov
Hardvérové a softvérové požiadavky
Položka
Požiadavky
Procesor
Pentium III 500 MHz alebo lepší
(odporúča sa Pentium 800 MHz
alebo lepší)
256 MB alebo viac (odporúča sa
512 MB alebo viac)
Windows 2000/XP/Vista
Operačná
pamäť
Operačný
systém
Kapacita
pevného disku
Ostatné
250 MB alebo viac (odporúča sa 1
GB alebo viac)
• Port USB
• Mechanika CD-ROM
• 1024 x 768 pixelov, 16-bitový
farebný kompatibilný monitor
(24-bitové farebné zobrazenie
odporúčané)
• Microsoft Direct X 9.0c alebo
novší
Minimálne požiadavky pre QuickTime
Player 7.6
• Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo vyšší/AMD
Athlon™ 64FX, 2,6 GHz alebo vyšší
• Windows XP service pack 2 alebo Vista
• Minimum 512 MB RAM (odporúčame 1 GB
a viac)
• nVIDIA Geforce 7600GT alebo vyššia/rad
ATI X1600 alebo vyšší odporúčaný
• Použitie doma postaveného PC alebo s
nepodporovaným operačným systémom
môže spôsobiť stratu záruky.
Programy
obsiahnuté na disku CD
• V 64-bitových vydaniach Windows XP a
Vista nemusia programy pracovať správne.
Program
Samsung
Master
QuickTime
Player 7.6
Samsung
RAW
Converter
Použitie
Úprava snímok a videí.
Adobe
Reader
Zobrazenie návodu na použitie.
Zobrazenie videí (súbory H.264
(MPEG-4.AVC)) na PC.
Konvertovanie súborov RAW do
želaného súborového formátu.
73
Prenos súborov do počítača
1 Inštalačný disk CD vložte do kompatibilnej
jednotky CD-ROM.
2 Po zobrazení inštalačného okna kliknite
na položku Samsung Digital Camera
Installer a spustite inštaláciu.
Prenos súborov do PC
Po pripojení k PC bude fotoaparát rozpoznaný
ako vymeniteľný disk.
1 Fotoaparát pripojte k PC pomocou kábla
USB.
Koniec kábla musíte pripojiť k správnemu
pripájaciemu portu na fotoaparáte. Ak kábel
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov.
Výrobca nezodpovedá za žiadnu stratu
údajov.
3 Vyberte programy pre inštaláciu a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 Kliknutím na tlačidlo Exit (Ukončiť)
dokončite inštaláciu a reštartujte počítač.
74
Prenos súborov do počítača
2 Zapnite fotoaparát.
• V zobrazenom okne vyberte položku
Počítač.
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
Postup odpojenia kábla USB pre Windows 2000/
Vista je podobný.
3 Na vašom PC vyberte položky Tento
1 Keď bliká stavová kontrolka na vašom
4 Vyberte požadované súbory a pretiahnite
2 Kliknite na položku
počítač → Vyberateľný disk → DCIM →
„XXXPHOTO,“ alebo vyberte priečinok
„XXX_MMDD“.
ich alebo ich uložte vo vašom PC.
• Ak je typ priečinka nastavený na dátum,
názov priečinka sa zobrazí v tvare
„XXX_MMDD.“
• Napríklad, ak snímate 1. januára,
názov priečinka sa zobrazí v tvare
„101_0101.“
fotoaparáte, znamená to, že prebieha
prenos údajov. Počkajte, kým stavová
kontrolka prestane blikať.
na paneli nástrojov v
spodnej pravej časti obrazovky PC.
3 Kliknite na zobrazenú správu.
4 Odpojte kábel USB.
75
Prenos súborov do počítača
Použitie programu Samsung Master
Môžete sťahovať súbory alebo upravovať snímky a
video v PC. Podrobnosti v ponuke Pomoc.
Použitie rozhrania Samsung Master Interface
➋ ➌
➊
➍
Tento program nepodporuje úpravy
video súborov (H.264 (MPEG-4.AVC)) vo
fotoaparáte.
Preberanie súborov pomocou programu Samsung Master
Po pripojení fotoaparátu k PC sa automaticky
zobrazí okno pre prevzatie súborov.
1 Vyberte súbory, ktoré chcete prevziať.
2 Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
➌
➎
➏
Č.
➊
➋
➌
➍
➎
Č.
➊
➋
➌
➋
➊
Popis
Výber priečinka pre uloženie súborov.
Kliknutím prevezmete zvolené súbory.
Miniatúry súborov; kliknutím na obrázok ho prevezmete.
76
➏
➐
➐
Popis
Panel nástrojov
Ponuky
Kliknutím zobrazíte podrobnosti o programe.
Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte miniatúry v
zozname.
Zmena režimu.
• : Režim zobrazenia
• : Režim úprav fotografií
• : Režim úprav videa
Ukážka informácií o zvolenom súbore.
Snímky vo zvolenom priečinku; dvojitým kliknutím
prepnete do zobrazenia na celú obrazovku.
Použitie programu Samsung RAW Converter
Pomocou programu Samsung RAW Converter
môžete vytvárať súbory RAW po ich ľubovoľnom
upravení. Rovnako, ako súbory RAW, môžete
upravovať aj súbory JPEG alebo TIFF. Tento
program je kompatibilný len so systémami
Windows XP a Vista.
Ak chcete program spustiť, kliknite na položky
[Štart → Všetky programy → Samsung RAW
Converter → Samsung RAW Converter]
Vytváranie súborov RAW
①
②
③
④
⑤
• Nižšie sú uvedené funkcie úpravy snímok.
Ì Lišta ponuky
Í Nástroje na úpravu snímok
[Odchýlka expozície]: Vyrovnáva hodnotu
expozície.
[Vyváženie bielej]:
Nastavuje hodnotu
vyváženia bielej.
[Osvetlenie]:
Nastavuje osvetlenie
snímky
[Tón]:
Mení farebný tón
[Ostrosť/redukcia šumu]:
Nastavuje ostrosť.
[Vytvorenie]:
Pre konečný výstup je
k dispozícii ukážka.
Regulátor osvetlenia
Nastavuje nasýtenie a osvetlenie zvolenej
snímky.
Histogram
Zobrazuje farebné vrstvy zvolenej snímky.
Okno ukážky
Zobrazuje zvolenú snímku.
• Ďalšie informácie získate v programe Samsung
RAW Converter v ponuke [Pomoc].
• Program Samsung Converter pre Macintosh si
môžete stiahnuť z webových stránok Samsung.
77
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)
Snímky tlačte fototlačiarňou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s
tlačiarňou.
1 Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát k
tlačiarni pomocou kábla USB.
Nastavenie možností tlače
1
2
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Date
Auto
Print
2 Zapnite fotoaparát.
• V zobrazenom okne vyberte položku
Tlačiareň.
• Ak je tlačiareň vybavená funkciou mass
storage, je nutné najprv nastaviť režim USB
v ponuke nastavení na možnosť Tlačiareň.
3 Fotografiu vyberte stlačením tlačidla [W/X].
• Možnosti tlače nastavte stlačením tlačidla
[MENU].
4 Tlač spustíte stlačením tlačidla [ ].
Images
(Snimky)
Size
(Veľkosť)
Layout
(Dispozicia)
Type (Typ)
Quality
(Kvalita)
Date (Datum)
File Name
(Nazov
suboru)
Reset
(Vynulovať)
MENU Exit
Výber tlače zobrazenej snímky alebo
všetkých snímok.
Nastavenie veľkosti výtlačku
Vytvorenie výtlačkov miniatúr.
Voľba typu papiera.
Nastavenie kvality tlače.
Nastavenie tlače dátumu.
Nastavenie tlače názvu súboru.
Vynulovanie nastavení tlače.
Niektoré tlačiarne nepodporujú niektoré
možnosti.
78
Zistite viac o funkcii prehrávania/upravovania
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použite na disku CD-ROM (
).
* Predvolená hodnota
Kapitola
Prehrávanie
(snímky/videa)
Funkcia
Zobrazuje snímky vytvorené vo vertikálnom rámčeku ich
automatickým otočením počas prehrávania.
83
Osvetlenie
Toto informuje o nadmerne jasnej časti na vytvorenej snímke.
83
Zmena rozlíšenia
Pomocou ponuky úpravy snímky môžete zmeniť rozlíšenie snímky.
87
Otočenie
Pomocou ponuky úpravy snímky môžete snímku otočiť a upraviť.
87
Môžete minimalizovať účinok červených očí na snímkach.
88
Odstránenie
červených očí
Nastavenie
zadného svetla
Úprava snímok
Štýl snímky
Retuš tváre
Zobrazovanie v
TV (HDTV)
Načítanie
súborov do
vášho počítača
Popis
Automatické
otočenie
Nastavenie
možností tlače
(DPOF) > počet
kópií, zoznam,
veľkosť tlače
Zobrazovanie v
HDTV
Použitie v
prostredí
Macintosh
Nastaviť môžete tmavú stranu snímky vytvorenej v režime zadného
svetla.
Výberom štýlu snímky môžete vyjadriť rôzne nálady emocionálnych
snímok.
88
88
Pre snímku portrétu môžete zľahka vykonať retuš tváre.
88
Pre snímku môžete stanoviť veľkosť a počet kópií pre tlač.
89
Snímku alebo video môžete zobraziť na obrazovke TV pripojením
fotoaparátu k TV pomocou kábla A/V.
92
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču Macintosh PC.
96
79
Ponuka nastavení fotoaparátu
Prostredie používania fotoaparátu je možné pomocou ponuky nastavenia nastaviť na želaný stav.
1 V režime snímania alebo prehrávania
stlačte tlačidlo [MENU].
2 Vyberte želanú ponuku nastavenia
1
2
3
Quickview
1
2
1
3
1sec
Display Adjust
Display Save
3min
Power Save
1min
Položky
ponuky
nastavenia
Date&Time
Sound
MENU Exit
OK
Change
3 Vyberte želanú položku
2
Sound
System Volume
Medium
AF Sound
On
Button Sound
On
MENU Exit
OK
Change
4 Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na
predchádzajúci režim.
80
Ponuka nastavení fotoaparátu
Zvuk
* Predvolená hodnota
System volume
Používateľ môže nastaviť zvuk vydávaný pri manipulácii s fotoaparátom.
(Hlasitosť systému) (Off (Vypnuté), Low (Nízke), Medium (Stredné)*, High (Vysoké))
AF Sound (Zvuk AF) Nastaviť môžete zvuk pri používaní režimu AF. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Operating sound
Nastaviť môžete prevádzkový zvuk fotoaparátu. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
(Prevádzkový zvuk)
Displej
Language (Jazyk)
* Predvolená hodnota
Vyberte jazyk pre zobrazenie na displeji.
Display Adjust
Umožňuje nastavenie jasu displeja, automatického nastavenia jasu a farby.
Display Brightness (Jas displeja): V závislosti od toho, či používateľ používa obrazovku
alebo hľadáčik, jas displeja môžete nastaviť pomocou tlačidiel [S/T].
Auto Brightness (Automatický jas): Nastavenie jasu obrazovky.
Display Color (Nastavenie displeja): V závislosti od toho, či používateľ používa
obrazovku alebo hľadáčik, farbu displeja môžete nastaviť pomocou tlačidiel [S/T/W/X].
Display Save
(Úsporný režim
displeja)
Umožňuje nastavenie času vypnutia displeja. (Off (Vypnuté), 0.5min (0,5 min.)*, 1min
(1 min.), 3min (3 min.), 5min (5 min.), 10min (10 min.))
Quickview (Rýchle
zobrazenie)
Umožňuje nastavenie času rýchleho zobrazenia (okamžite po vytvorení snímky).
(Off (Vypnuté), 1sec (1 s.)*, 3sec (3 s.), 5sec (5 s.), Hold (Držať))
81
Ponuka nastavení fotoaparátu
Štandardné nastavenie 1(
1
)
* Predvolená hodnota
Naformátuje pamäťovú kartu (odstráni všetky súbory, vrátane chránených súborov). (Yes (Áno), No
(Nie)*)
Format
(Formát)
V prípade použitia karty, ktorá bola naformátovaná fotoaparátom inej značky, čítačkou na
pamäťové karty alebo počítačom môže dôjsť k chybe.
Kartu používajte, prosím, po naformátovaní pomocou fotoaparátu.
Reset
Vynuluje ponuku nastavenia a možnosti snímania. (Dátum, čas, jazyk a hodnota video výstupu
(Vynulovať) zostanú zachované.) (Yes (Áno), No (Nie)*)
Nastavuje spôsob priradenia názvu súboru.
Štandardné* : SAM_XXXX.JPG(sRGB)/_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
File Name Dátum : MMDDXXXX.JPG(sRGB)/_MDDXXXX.JPG(Adobe RGB, Jan. ~ Sep.)/
(Názov
_ADDXXXX.JPG(Adobe RGB, kde A je označenie pre október, B pre november, C pre
súboru)
december)
Napríklad, snímka vytvorená pomocou nastavenia Jan 01 sRGB bude uložená ako
"0101xxxx.jpg".
Nastavuje spôsob priradenia čísla súboru. (Series (Séria)*, Reset (Vynulovať))
• Názov priečinku, do ktorého budú ukladané snímky ako prvé, sa stane 100PHOTO a názov súboru
bude SAM_0001 (keď je farebný priestor sRGB).
File Number
• Počet názvov súborov sa zvýši o 1 v rozsahu SAM_0001~ SAM_9999.
(Číslo
• Počet priečinkov sa zvýši o 1 v rozsahu 100PHOTO ~999PHOTO.
súboru)
• Maximálny počet súborov, ktoré je možné uložiť v jednom priečinku je maximálne 999 jednotiek.
• Názov súboru je daný podľa špecifikácie DCF (pravidlo vzhľadu pre súborový systém fotoaparátu).
• Po svojvoľnej zmene názvu súboru sa môže stať, že súbor nebude vo fotoaparáte prehraný.
Folder
Nastavuje typ priečinku.
Type (Typ Štandardné* : XXXPHOTO
priečinku) Dátum : XXX_MMDD
82
Ponuka nastavení fotoaparátu
Štandardné nastavenie 2(
2
)
* Predvolená hodnota
Power Save
(Úsporný
režim)
Date & Time
(Dátum a
čas)
Nastavuje automatické vypnutie napájania v prípade nepoužitia určitú dobu. (0.5 min (0,5 min.),
1min (1 min.)*, 3min (3 min.), 5min (5 min.), 10min (10 min.), 30min (30 min.))
• Čas vypnutia sa uchová aj po výmene batérie.
• Toto nemusí fungovať v prípade pripojenia k počítaču, TV alebo tlačiarni, prehrávania
prezentácie alebo videa.
Toto nastaví dátum a čas.
(Type (Typ), Date (Dátum), Time Zone (Časové pásmo), Time (Čas), Imprint (Pečať))
• Na pravej spodnej strane prehrávaného obrázka sa zobrazí len dátum.
• Pri tlači snímky nemusí byť v závislosti od výrobcu alebo modelu tlačiarne dôjsť k
správnemu vytlačeniu dátumu.
83
Ponuka nastavení fotoaparátu
Štandardné nastavenie 3(
3
)
* Predvolená hodnota
Display
Select
(Výber
displeja)
Auto Select (Automaticky vybrať) *: Konvertujte medzi položkami Main Display (Hlavný displej) a
EVF pomocou snímača oka
Main Display (Hlavný displej): Obrazovka sa bude zobrazovať len cez Main Display (Hlavný displej)
EVF: Obrazovka sa bude zobrazovať len cez EVF
Sensor cleaning (Čistenie snímača): Spustenie tejto ponuky odstráni prach zo snímača
Start Up Action (Činnosť pri spustení): Ak je táto položka nastavená, prach bude zo snímača
odstránený po každom zapnutí fotoaparátu. (On (Zapnuté), Off (Vypnuté)*)
Keďže v tomto výrobku je možné objektív vymeniť, prach sa môže na snímač dostať pri
výmene objektívu. V závislosti od podmienok snímania je možné, aby sa prach na snímači
zobrazil na zaznamenanej snímke. Odporúčame vám, aby ste objektív nemenili na mieste,
kde je možnosť zaprášenia snímača. Keď objektív nepoužívajte, pripevnite uzáver objektívu.
Pri pripájaní fotoaparátu k externému zariadeniu (ako napríklad k monitoru alebo TV) vyberte
výstupný signál vhodný pre danú krajinu.
Video Out
NTSC* : USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko atď.
(Video
PAL (podporuje len metódu BDGHI) : Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Holandsko, Dánsko,
výstup)
Fínsko, Nemecko, Anglicko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko a pod.
Po pripojení HDTV s podporou Anynet+ (HDMI-CEC) je možné funkciu prehrávania fotoaparátu
ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora (Návod na použitie na disku CD-ROM, strana 90).
Anynet+
On (Zapnuté)* : Funkciu prehrávania fotoaparátu je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača
(HDMI-CEC)
TV.
Off (Vypnuté) : Funkciu prehrávania fotoaparátu NIE je možné ovládať pomocou diaľkového
ovládača TV.
Sensor
Cleaning
(Čistenie
snímača)
84
Ponuka nastavení fotoaparátu
Rozlíšenie na HDTV je možné pri použití kábla HDMI zmeniť.
(V prípade metódy NTSC : Automaticky*, 1080i, 720p, 480p)
(V prípade metódy PAL : Automaticky*, 1080i, 720p, 576p)
Ak pripojená HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie, nastavená bude na rozlíšenie nižšie o jednu
úroveň.
Zobrazuje informácie o verzii hlavného tela a objektívu a vykoná aktualizáciu firmvéru.
Body Firmware (Firmvér tela): Aktualizuje firmvér tela fotoaparátu.
Lens Firmware (Firmvér objektívu): Aktualizuje firmvér objektívu.
Firmware
• Firmvér môžete aktualizovať prevzatím zo stránky www.samsungimaging.com.
Update
• Aktualizáciu firmvéru nie je možné vykonať bez úplného nabitia batérie. O aktualizáciu firmvéru
(Aktualizácia
sa, prosím, pokúste použitím úplne nabitej batérie alebo adaptéru (voliteľné).
firmvéru)
• Po aktualizovaní firmvéru sa možnosti prispôsobené používateľom vynulujú na predvolenú
hodnotu.
(Dátum, čas, jazyk a hodnota video výstupu zostanú zachované.)
HDMI Size
(Veľkosť
HDMI)
85
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.
Hlásenie
Chyba karty
Karta
zablokovaná
Chyba
zaplnenia
DCF
Navrhnuté riešenia
• Vypnite fotoaparát a opäť ho
zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a
znovu vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
(str. 82)
Odblokujte pamäťovú kartu.
Názvy súborov nezodpovedajú
norme DCF. Preneste súbory z
pamäťovej karty do počítača a
sformátujte kartu. (str. 82)
Chyba
Odstráňte poškodený súbor
súboru
alebo sa obráťte na servis.
Slabá batéria Vložte nabitú batériu alebo ju
nabite.
Pamäť plná
Odstráňte nepotrebné súbory
alebo vložte novú kartu.
Nie je snímka Vytvorte snímky alebo vložte
kartu so snímkami.
86
Hlásenie
Skontrolujte
objektív.
Chyba 00
Chyba 01/02
Navrhnuté riešenia
Skontrolujte, či sa medzi
kontaktmi objektívu a
upevňovacím registrom
objektívu nenachádza prach
alebo cudzie látky.
Odstráňte prach alebo cudzie
látky, ak ich vidíte. Dávajte si
pozor, aby ste predchádzali
prenikaniu špiny alebo cudzích
látok do fotoaparátu.
Fotoaparát vypnite a potom
odmontujte objektív a znovu ho
primontujte.
Fotoaparát vypnite a potom
vyberte batériu a znovu ju
vložte.
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite
na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na
servisné stredisko.
Situácia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát.
Napájanie sa náhle
vyplo.
Batéria sa rýchlo
vybíja
Nie je možné
vytvárať snímky
Navrhnuté riešenia
• Uistite sa, že je vložená batéria.
• Uistite sa, že batéria je vložená správne.
• Nabite batériu.
• Nabite batériu.
• Fotoaparát môže byť v úspornom režime. (str. 83)
• Napájanie sa automaticky vypne, aby zabránilo poruche činnosti fotoaparátu
spôsobenému vysokou teplotou.
• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0° C). Udržujte batériu v
teple, napr. vo vrecku.
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu.
• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja
veľmi rýchlo, použite novú batériu.
• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 82)
• Karta je chybná. Vložte inú kartu.
• Karta je chránená proti zápisu (blokovaná). Odblokujte pamäťovú kartu. (Návod na
použitie na disku CD-ROM, strana 112)
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabite batériu.
• Ubezpečte sa, že batéria je vložená správne.
• Pri použití funkcie priority AF nemôžete vytvoriť snímku bez nastavenia
správneho zaostrenia na objekt. Vypnite funkciu priority AF alebo správne
nastavte zaostrenie.
87
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu ju vložte.
• Blesk je možno nastavený na možnosť Vypnuté. (str. 49)
• Blesk nemôžete používať v režimoch alebo v niektorých režimoch
Blesk sa spúšťa
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku statickej elektriny.
samovoľne
Nejde o poruchu fotoaparátu.
Nie je správny dátum Čas a dátum nastavte v ponuke Nastavenie 2 ( 2 ).
a čas
Dotykový displej
Vyberte batériu a znovu ju vložte.
alebo tlačidlá
nepracujú
Karta nebola resetovaná. Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 82)
Karta je chybná.
Blesk nepracuje
Nie je možné
prehrávať súbory
Snímka je neostrá.
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
88
.
Ak zmeníte názov súboru na karte, fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy súborov
musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
• Ak objekt nie je zaostrený, fotografia môže byť rozmazaná. Zmeňte podmienky
snímania.
• Ak sa fotoaparát počas snímania zatrasie, snímka bude rozmazaná. Možným
otrasom fotoaparátu zabráňte použitím statívu.
• Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (Návod na použitie na disku CDROM, strana 111)
Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým fotografiám. Zvoľte správne
vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 60)
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Snímka je príliš
svetlá
Snímka je príliš
tmavá
Fotografia je
zdeformovaná.
Snímky sa
nezobrazujú na TV
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
Počítač odpojil
fotoaparát pri
prenose súborov
Navrhnuté riešenia
Snímka je preexponovaná.
• Nastavte hodnoty expozície. (str. 59)
• Nastavte hodnotu clony alebo expozičný čas. (str. 37)
• Vypnite blesk. (str. 49)
• Nastavte rýchlosť ISO. (str. 51)
Snímka je podexponovaná.
• Nastavte hodnoty expozície. (str. 59)
• Nastavte hodnotu clony alebo expozičný čas. (str. 37)
• Zapnutie blesku. (str. 49)
• Nastavte rýchlosť ISO. (str. 51)
Širokouhlý objektív môže vytvárať poruchy obrazu. Toto je obvyklá vlastnosť
širokouhlých objektívov.
• Uistite sa, že fotoaparát je správne pripojený k externému monitoru pomocou
kábla A/V a HDMI.
• Uistite sa, že pamäťová karta obsahuje snímky.
• Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
89
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Kodeky inštalované v počítači nie sú kompatibilné s prehrávaným videom. Použite
prehrávač QuickTime® Player alebo nainštalujte balík Codec Pack Full.
Nie je možné
prehrávať videá v
počítači
• Použitie prehrávača QuickTime® Player 7.6
1. Nainštalujte QuickTime® Player 7.6 s podporou MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC)).
2. Prehrávajte videá prehrávačom QuickTime®.
• Použitie balíka Codec Pack Full
1. Nainštalujte poslednú verziu balíka Codec Pack Full.
2. Prehrávajte video v prehrávači médií (Media Player Classic alebo Windows
Media Player 11).
• Nainštalujte prehrávač QuickTime® Player 7.6 alebo balík K-Lite Codec Pack Full na
Windows XP SP2 alebo novší.
• V závislosti od počítača môže byť prehrávanie videa prerušované.
90
Technické údaje fotoaparátu
Snímač
obrazu
Objektív
Stabilizácia
obrazu
Redukcia
prachu
Displej
Technické údaje
Typ
CMOS
Veľkosť
23,4 × 15,6 mm
snímača
Efektívny počet Približne 14,6 megapixelov
bodov
Celkový počet Približne 15,1 megapixelov
bodov
Farebný filter Primárny farebný filter RGB
Pripevnenie
Pripevnenie Samsung NX
Mount
Použiteľný
Objektívy Samsung
objektív
Typ
Zmena objektívu (závisí od
objektívu)
Typ
Nadzvuková mechanika
Typ
Veľkosť
Rozlíšenie
Živý náhľad
AMOLED
3.0”
VGA (640 x 480) 614k
bodov (PenTile)
Zorné pole: Približne 100%
Hľadáčik
Ostrenie
Technické údaje
Typ
EVF
Rozlíšenie
VGA (640 x 480) 921k
bodov
Zorné pole
Približne 100%
Zväčšenie
Približne 0,86 x (APS-C, 50
mm, -1m-1)
Bod očí
Približne 20,2 mm
Nastavenie
Približne -4,0 ~ +2,0 m-1
priezoru
Typ
AF s kontrastom
Bod zaostrenia Výber : 1 bod (voľný výber)
Viac bodov: Normálne 15
bodov, zblízka 35 bodov
Detekcia tváre: Max. 10
tvárí
Režimy
Jednoduché AF, sekvenčné
AF, MF
Pomocné
Áno (zelená dióda LED)
svetlo AF
91
Technické údaje fotoaparátu
Spúšť
Technické údaje
Elektronicky ovládaná,
vertikálne používaná
ohnisková plochá spúšť
synchronizácie Automaticky:1/4000 s. ~ 30 s.
Ručne:1/4000 s. ~ 30 s.
(krok 1/3EV alebo 1/2EV)
Žiarovka (časový limit : 8
min)
Systém
TTL 247 (19x13) Blokový
merania
segment
Meranie: viacbodové, na
stred, bodové, a športové
Merací rozsah: EV0 ~ 18
(ISO100·30 mm F2,0)
Kompenzácia ±3 EV (1/2EV, 1/3EV krok)
Zámka AE
Tlačidlo AEL
ISO ekvivalent Automaticky, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200 (krok 1EV)
Typ
Expozícia
92
Technické údaje
Režim jazdy Režimy
Jednoduchý, sekvenčný,
séria, samospúšť, zátvorky
(AE, WB, OF)
Sekvenčné
JPEG : 3 snímky/s. až 10
snímok, režim Séria : 30
snímok/s. až 30 snímok
RAW : 3 snímky/s. až 3
snímky
Zátvorky
Zátvorka automatickej
expozície (±3EV), zátvorka
vyváženia bielej (±3 krok),
zátvorka sprievodcu
snímkou (vyberateľné sú 3
režimy)
Vlastná
2-30 s. (krok po 1 s.)
samospúšť
Diaľkový
Káblový: SR9NX01
ovládač
(voliteľné)
Technické údaje fotoaparátu
Blesk
Technické údaje
TTL Automatický
vyskakovací blesk
Režimy
Inteligentný blesk,
automaticky, automaticky +
Odstránenie červených očí,
vyrovnávací, vyrovnávací
+ Odstránenie červených
očí, 1. záclona, 2.záclona,
VYPNUTÉ
Číslo návodu 11 (pri ISO 100)
Uhol pohľadu 28 mm širokouhlo
Pokrytie
(ekvivalent k 35 mm)
Rýchlosť
Menej ako 1/180 s.
synchronizácie
Vyváženie
-2 - +2EV (krok po 0,5EV)
blesku
Externý blesk Dostupné externé blesky
značky Samsung (SEF
42A, SEF 20A)
Synchronizácia Konektor Hot-Shoe
(pripojenie
blesku)
Typ
Vyváženie
bielej
Sprievodca
snímkou
Technické údaje
Režimy
Automaticky, denné svetlo,
pod mrakom, fluorescenčné
(W, D, N), žiarovka, blesk,
vlastné, K (ručne)
Mikro
Žltá/modrá/zelená/fialová (±
nastavenie
7 krokov)
Režimy
Štandardne, výrazne,
portrét, krajina, les, retro,
skvelé, kľudné, klasické,
vlastné (1-3)
Parameter
Kontrast, ostrosť, nasýtenie,
farebný tón
93
Technické údaje fotoaparátu
Snímanie
94
Technické údaje
Režimy
Inteligentná automatika,
program, priorita snímača
AE, priorita clony AE, ručne,
noc, portrét, krajina, scéna,
video
Režim Scéna Snímka s retušou, deti,
zblízka, text, západ
slnka, úsvit, zadné svetlo,
ohňostroje, pláž a sneh
Veľkosť snímky JPEG (3:2):
14M (4592x3056),
10M (3872x2592),
6M (3008x2000),
2M (1920x1280),
1,4M (1472x976):
Len režim Séria
JPEG (16:9):
12M (4592x2584),
8M (3872x2176),
5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
RAW: 14M (4592x3056)
Kvalita
Veľmi jemná, jemná,
štandardná
Formát RAW SRW
Farebný
sRGB, Adobe RGB
priestor
Technické údaje
Formát
MP4 (H.264)
Kompresia
Video: H.264, zvuk : AAC
Video klip
So zvukom alebo bez zvuku
(voliteľné používateľom,
čas záznamu: 25 minút)
Veľkosť snímky 1280x720, 640x480,
320x240
Rýchlosť
30 snímok/s.
záznamu
Zvuk
Mono zvuk
Úprava videí Snímanie statických
snímok, zostávajúci čas
Prehrávanie Typ
Jedna snímka, miniatúry
snímky
(3/9/20 snímok),
prezentácia, video
Výstraha
K dispozícii
osvetlenia
Úpravy
Odstránenie červených očí,
kompresia osvetlenia, výber
štýlu fotografií, zmena
veľkosti, otočenie, retuš
tváre, pridať šum
Výber
Mäkká, výrazná, les, jeseň,
fotografického hmlisto, temné, klasické,
štýlu
Video
Technické údaje fotoaparátu
Ukladanie
Technické údaje
Externá pamäť (voliteľné)
:SD karta (zaručené až do 4
GB)SDHC karta (zaručené
až do 8 GB)
Formát súboru RAW (SRW), JPEG (EXIF
2.21), DCF, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
Kapacita
14M : RAW 35
(1 GB)
14M : Veľmi jemné 142,
jemné 278, štandardné 408
10M : Veľmi jemné 197,
jemné 382, štandardné 724
6M : Veľmi jemné 322,
jemné 615, štandardné
1128
2M : Veľmi jemné 738,
jemné 1334, štandardné
2238
Séria (1,4M) : Veľmi
jemné 1201, jemné 2092,
štandardné 3320
12M (W) : Veľmi jemné 168,
jemné 328, štandardné 630
8M (W) : Veľmi jemné 234,
jemné 454, štandardné 860
5M (W) : Veľmi jemné 381,
jemné 727, štandardné
1334
Médiá
Priama tlač
Rozhranie
Technické údaje
Kapacita
2M (W) : Veľmi jemné 872,
(1 GB)
jemné 1573, štandardné
2638
Video: 1280 x 720 : Vysoká
kvalita 15 min, normálne 22
min.
640 x 480 : Vysoká kvalita
44min, normálne 66min.
320 x 240 : Vysoká kvalita
145min, normálne 210min.
※ Tieto hodnoty sú
namerané podľa
štandardov spoločnosti
Samsung
PictBridge
Konektor
USB 2.0 (VYSOKOdigitálneho
RÝCHLOSTNÉ)
výstupu
Výstup obrazu NTSC, PAL (voliteľné
používateľom)
HDMI 1,3: (1080i, 720P,
576P / 480P)
Externé
Áno
uvoľnenie
Napájacia
DC 9,0V, 1,5A
zásuvka DC
(100 ~ 240 V)
95
Technické údaje fotoaparátu
Napájací
zdroj
Fyzické
technické
údaje
Softvér
Technické údaje
Nabíjateľná batéria :
BP1310 (1300 mAh)
Nabíjačka: BC1310
Adaptér striedavého prúdu:
Typ
AD9NX01 (voliteľné)
* Pribalená batéria sa môže
líšiť v závislosti od regiónu
predaja
123×87×39,8 mm
Rozmery
(bez projekčných častí
(ŠxVxH)
fotoaparátu)
Hmotnosť 353 g (bez batérie a karty)
Prevádzková 0 ~ 40 °C
teplota
Prevádzková 5 ~ 85%
vlhkosť
Samsung Master, Samsung
Aplikácie
RAW Converter, QuickTime
Player 7.6
* Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
* Všetky ochranné známky sú vlastníctvom ich
príslušných vlastníkov
96
Technické údaje objektívu
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5,6 ED OIS
30
mm
(ekvivalent
k
46,2
50 - 200 mm (ekvivalent k 77Ohnisková vzdialenosť mm vo formáte 35 mm)
308 mm vo formáte 35 mm)
5 prvkov v 5 skupinách
17 prvkov v 13 skupinách
12
prvkov
v
9
skupinách
Prvky v skupinách
(pribalený je 1 asférický
(pribalené sú 2 extra nízke
(1 asferický objektív)
objektív)
disperzné objektívy)
Uhol pohľadu
50,2°
75,9°- 28,7°
31,4°- 8,0°
F2 (Min. F22), (počet čepelí F3,5 - 5,6 (Min. F22), (počet F4 - 5,6 (Min. F22), (počet
Clona
: 7 , okrúhla membrána
čepelí : 7 , okrúhla membrána čepelí : 7 , okrúhla membrána
clony)
clony)
clony)
Pripevnenie Samsung NX
Pripevnenie Samsung NX
Pripevnenie Samsung NX
Typ pripevnenia
Mount
Mount
Mount
Optická stabilizácia
Nie
Áno
Áno
obrazu
Minimálna vzdialenosť 0,25m ~ ∞
0,28m ~ ∞
0,98m ~ ∞
ostrenia
Maximálne zväčšenie Približne 0,16 X
Približne 0,22 X
Približne 0,2 X
Kryt objektívu
Voliteľné
Zahrnuté
Zahrnuté
Veľkosť filtra
43mm
58mm
52mm
Maximálny priemer x
61,5
x
21,5mm
63
x
65,1mm
70 x 100,5 mm
dĺžka
Hmotnosť
Približne 85 g (bez krytu)
Približne 198 g (bez krytu)
Približne 417 g (bez krytu)
Prevádzková teplota
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť
5 ~ 85%
5 ~ 85%
5 ~ 85%
Názov objektívu
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18-55 mm
F3,5-5,6 OIS
18 - 55mm (ekvivalent k 27,784,7mm vo formáte 35 mm)
Dodaný objektív sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
97
Register
A
Automatické zaostrenie
32
AF Priority (Priorita AF)
64
AE BKT 65
Aktualizácia firmvéru 86
Anynet+ 85
B
Batéria 15
Bodové meranie 65
C
Date&Time (Dátum a čas)
84
E
Expozičný čas 38
Externý blesk 64
F
Fn 25
Funkcia AEL 29
Farebný priestor 65
Fotografická tlačiareň 79
Formátovanie 83
H
Citlivosť ISO 51
Číslo súboru 83
Čistenie snímača 85
Chybová správa 87
D
Hĺbka poľa 34
Hodnota clony 37
HDTV 80
Hlasitosť systému 82
I
Detail 35
Detekcia tváre 57
Detekcia tváre pre
autoportrét 58
Displej 82
98
Ikony 22
Inteligentný rozsah 65
Inteligentný album 68
Intelli-studio 76
J
Názov súboru 83
Jazyk 20
JPEG 47
O
K
Kompozícia 7
M
Montáž/demontáž
objektívu 18
Multi AF (Viacbodové AF)
54
Mapovanie tlačidiel 65
N
Nastavenie expozície 5
Názov a úloha každého
dielu 11
Nahratie videa 43
Nastavenie možnosti
blesku 49
Noise reduction (Redukcia
šumu) 64
Nastavenie zátvoriek 65
Nastavenie položky
Backlight (Zadné svetlo)
80
Objekt 7
Objektív 14
OIS 33
Odstránenie vetra 45
Odstraňovanie súborov
69
Ochrana súborov 69
Otáčanie 80
P
Pozadie 7
Priestor pre oko 13
Popruh 19
Použitie voliča 24
Používateľské zobrazenie
26
Polovičné stlačenie
spúšte 29
Plynulé AF 54
P Wiz BKT 62
Pomocné svetlo AF 64
Prehrávanie 66
Prezentácia 70
Register
Používatelia systémov
Windows 83
PictBridge 79
Picture style (Štýl snímky)
80
Q
Quality (Kvalita) 47
R
Režim snímania 5
Režim Smart Auto
(Inteligentná automatika)
35
Režim Program 36
Režim Priorita clony 37
Režim Shutter Priority
(Priorita spúšte) 38
Režim Ručne 39
Režim Krajina 40
Režim Night (Noc) 40
Režim Portrét 40
Režim Scéna 41
Rozlíšenie 46
Redukcia červených očí
51
Ručné zaostrenie 54
RAW 78
Retuš tváre 80
Rýchle zobrazenie 82
S
Smerové tlačidlá 5
Snímač oka 12
Stavová kontrolka 13
Spôsob výberu možnosti/
ponuky 24
Stabilizácia obrazu 33
Selection AF (Výber AF)
54
Single AF (Jednoduché
AF) 53
Spôsoby zaostrenia 54
Snímanie Continuous
(Sekvenčné) 62
Spôsob snímania 62
Sprievodca snímkou 63
Stredovo vyvážené
meranie 65
Samsung Raw Converter
78
Sound (Zvuk) 82
Šetrenie energie 84
T
Typ displeja 26
Tipy 29
Transfokácia 32
Tlačidlo EV 39
Tlačidlo vysunutia blesku
49
Timer (Samospúšť) 62
Teplota farieb 65
Tlač zoznamu 80
Typ priečinku 83
Technické údaje
fotoaparátu 91
Technické údaje objektívu
97
V
Vybalenie 10
Volič nastavenia priezoru
13
Vyváženie bielej 60
Viacbodové meranie 65
Vynulovanie 83
Veľkosť HDMI 85
Video výstup 85
W
WB BKT 62
Z
U
Zapnutie napájania 20
Zmena spôsobu snímania
62
Zobrazenie miniatúr 68
Zobrazenie videa 71
Zvuk AF 82
Zvuk tlačidla 82
Ukážka hĺbky 34
Úprava snímky 80
1st Curtain 51
2nd Curtain 51
99
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok
nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach
http://www.samsungimaging.com/.
AD68-04689A (1.2)
Download PDF

advertising