Samsung | RS53K4600SA | Samsung Chladnička Side-by-Side 533 ℓ RS7778FHCSR Séria RS4000K Uživatelský manuál

Chladnička
Návod k obsluze
RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*
SECZ Volně stojící spotřebič
Untitled-10 1
2016-03-08
2:50:05
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Obsah
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Upozornění CE
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
Upozornění vztahující se k instalaci
Důležité výstrahy vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k čištění
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
Další tipy pro správné použití
Rady, jak šetřit energii
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
5
5
6
6
9
10
14
17
18
19
20
20
21
Instalace
22
Rychlý přehled
Instalace krok za krokem
22
26
Provoz
41
Ovládací panel
Nastavení teploty
Speciální funkce
41
44
45
Údržba
48
Zacházení a péče
48
Úklid50
Výměna součástí
51
Odstraňování závad
53
Obecné53
2 Čeština
Untitled-10 2
2016-03-08
2:50:05
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento
návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a
funkcí tohoto spotřebiče.
• Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto
přístroje náležitě poučeny.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti
bez dozoru.
• Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou
obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou
pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů.
Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí
vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě
jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo
vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
• Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši
chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku
uvnitř chladničky. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a),
požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního
prostředí.
• Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs
plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička
umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
Čeština 3 Untitled-10 3
2016-03-08
2:50:05
Bezpečnostní informace
• Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě
nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít minimální objem 1 m³ na
každých 8 g chladiva R-600a použitého v chladicím okruhu.
Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na
identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
Bezpečnostní informace
• Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí.
Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a
udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým
hnacím plynem.
4 Čeština
Untitled-10 4
2016-03-08
2:50:05
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka
používá následující bezpečnostní symboly.
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění,
poškození majetku nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob
nebo poškození majetku.
POZNÁMKA
Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat
chladničku.
Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.
Upozornění CE
Tato chladnička byla označena jako vyhovující směrnici o zařízení s nízkým
napětím (2006/95/ES), směrnici týkající se elektromagnetické kompatibility
(2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 1060/2010 a směrnici o ekodesignu (2009/125/ES) ve smyslu
nařízení (EC) č. 643/2009 Evropské unie. (Pouze u produktů prodávaných v
zemích EU.)
Čeština 5 Untitled-10 5
2016-03-08
2:50:05
Bezpečnostní informace
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
VÝSTRAHA
• Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo
k poškození žádné části okruhu chlazení.
Bezpečnostní informace
- Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí.
Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem
vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a).
Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je
také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby
nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
• Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte vodní hadice na zadní
straně chladničky.
- To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít dávkovač vody.
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
VÝSTRAHA
• Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může
přijít do kontaktu s vodou.
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.
• Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze
sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
6 Čeština
Untitled-10 6
2016-03-08
2:50:05
• Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů
současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž
jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní informace
- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení
elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být
příčinou požáru.
• Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky
poškození nebo opotřebení.
Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké
předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za
spotřebičem.
Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a
nepoškodili.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy
pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
- Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
• Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
• Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu
s pokyny uvedenými v tomto návodu.
Čeština 7 Untitled-10 7
2016-03-08
2:50:05
Bezpečnostní informace
• Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
Bezpečnostní informace
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí
chladničky.
• Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po dokončení instalace
přístupná.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požár.
• Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a
kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety,
talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí
výrobku nebo zranění.
• Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny
ochranné plastové fólie.
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s
pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro
uchycení vodovodní přípojky.
- V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí
nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
8 Čeština
Untitled-10 8
2016-03-08
2:50:05
• Chladničku je nutné uzemnit.
Bezpečnostní informace
- Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy
ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může
vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
• Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné
možné bleskosvody.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a
úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k
problémům s funkcí výrobku.
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku
nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit výrobcem nebo jeho
servisním zástupcem.
• Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo
servisní společnost.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
zranění.
Upozornění vztahující se k instalaci
UPOZORNĚNÍ
• Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
- Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení
chladivosti a životnosti.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
• Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do ní začnete vkládat
potraviny.
Čeština 9 Untitled-10 9
2016-03-08
2:50:06
Bezpečnostní informace
• Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného
instalatéra nebo společnosti.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
Bezpečnostní informace
Důležité výstrahy vztahující se k použití
VÝSTRAHA
• Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
- Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a
způsobit zranění nebo poškození zařízení.
• Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní
části chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce
uložených mokrýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan,
alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
- Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
- Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
10 Čeština
Untitled-10 10
2016-03-08
2:50:06
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou
hrát.
Bezpečnostní informace
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem
spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání
dveří chladničky opatrní.
• Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k
vážným zraněním.
• Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
• Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty
a látky citlivé na teplotu.
- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně
regulovanou teplotu.
• Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče a nepoužívejte je
uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
• V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič
vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a
kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nedovolte dětem stoupat na police.
- Police by se mohla zlomit.
• Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem
vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
• Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
• Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
- Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění
nebo poškození zařízení.
Čeština 11 Untitled-10 11
2016-03-08
2:50:06
Bezpečnostní informace
• Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
- Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz
elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
• Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby
výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
Bezpečnostní informace
- Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
• V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu,
jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do
chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou
(minerální nebo čištěnou vodou).
- Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové nápoje. Hrozí poškození
chladničky.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety,
talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo
zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu
odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
• Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
- Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
• Nevkládejte police do chladničky vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely
fungovat správně.
- V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
12 Čeština
Untitled-10 12
2016-03-08
2:50:06
•
•
•
•
Bezpečnostní informace
• Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem
spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří
chladničky opatrní.
• Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo
zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde
je spotřebič umístěn.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
- Nezapínejte ventilátor.
- Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním
zástupcem.
Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby
výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
• Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
• Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
• Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
• Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte nejbližší
servisní středisko.
• Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě
chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti
Samsung Electronics.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Čeština 13 Untitled-10 13
2016-03-08
2:50:06
Bezpečnostní informace
• Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy,
kontaktujte servisní středisko Samsung.
• Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani
osvětlovací těleso.
Bezpečnostní informace
- Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
• Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte
upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Upozornění vztahující se k použití
UPOZORNĚNÍ
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky. Do
prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazáku
neukládejte láhve ani skleněné nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
• Napájení chladničky vodou připojujte pouze ke zdroji pitné vody. Pro
správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný tlak vody 20–125 psi (138–
862 kPa). Pokud nebudete delší dobu doma (například o prázdninách) a
nebudete používat dávkovač vody nebo ledu, zavřete vodní ventil.
- Jinak může dojít k úniku vody.
• Pokud nebudete používat chladničku po velmi dlouhou dobu (3 týdny nebo
déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji, zavřete vodní ventil,
otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se
zabránilo zápachům a plísni.
14 Čeština
Untitled-10 14
2016-03-08
2:50:06
• V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
Bezpečnostní informace
- Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní
části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího
prostoru.
- Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do
vzduchotěsných nádob.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje. Mohly by
vlivem nízkých teplot prasknout. Poškozené skleněné lahve mohou
způsobit poranění.
- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených
potravinách.
- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma
déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte
všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě,
zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte
dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
• Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé nápoje.
- Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
• Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazáku
neukládejte láhve ani skleněné nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo
poškození zařízení.
• Zákonná záruka a zásahy.
- Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se
nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových
případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody
způsobené těmito úpravami.
Čeština 15 Untitled-10 15
2016-03-08
2:50:06
Bezpečnostní informace
• Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
Bezpečnostní informace
- Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může
dojít k nepřiměřenému poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování
příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
• Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
•
•
•
•
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než
jej opět zapojíte.
Pokud plánujete dlouhou dovolenou nebo nebudete používat chladničku po
dlouhou dobu (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led,
odpojte ji od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních
stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a
kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
• Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou
(kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
- Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k
poškození chladničky.
• Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
• Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým
hnacím plynem.
16 Čeština
Untitled-10 16
2016-03-08
2:50:06
Upozornění vztahující se k čištění
UPOZORNĚNÍ
• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
Bezpečnostní informace
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
• Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných
pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
• Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte
chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým,
suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo
vlhký hadr.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
• Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- V opačném případě hrozí zranění osob nebo poškození zařízení.
• Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Čeština 17 Untitled-10 17
2016-03-08
2:50:06
Bezpečnostní informace
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným
k životnímu prostředí.
• Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné
potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
• Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku
zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř
chladničky. Pokud chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a),
požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního
prostředí.
• Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní
těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata.
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou
hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
• Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních
materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace
tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
• Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně
představovat nebezpečí.
- V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí
nebezpečí udušení.
18 Čeština
Untitled-10 18
2016-03-08
2:50:06
Další tipy pro správné použití
• V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost
s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
•
•
•
•
•
Bezpečnostní informace
•
- Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny,
což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte
otevírání dveří mrazničky na minimum.
- Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte
veškeré mražené potraviny.
Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může
nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se
bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod
přípustnými hodnotami.
Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní
dopad na jejich čerstvost.
Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji
ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud
však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin
během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového
papíru.
Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.
V přihrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou označeny dvěma
hvězdičkami ( ), je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky.
Při používání přihrádek se dvěma hvězdičkami se řiďte pokyny uvedenými v
návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči.
Čeština 19 Untitled-10 19
2016-03-08
2:50:06
Bezpečnostní informace
Rady, jak šetřit energii
Bezpečnostní informace
• Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte
do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
• Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory a mřížky.
• Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
• Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít
nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených
v chladničce.
• Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře
příliš dlouho otevřené. Čím kratší dobu budou dveře otevřené, tím méně
námrazy se v mrazničce bude vytvářet.
• Chladničku je vhodné instalovat tak, aby po stranách a za zadní stranou byl
volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich
složenkách.
• Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí
(přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy
například
• v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných
pracovištích;
• na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
• v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
• v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní
prodejnu nebo restauraci.
20 Čeština
Untitled-10 20
2016-03-08
2:50:06
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
Korektní způsob likvidace tohoto produktu (a jiných odpadních elektrických a
elektronických zařízeních)
(Platný v zemích s odděleným sběrem odpadu)
Bezpečnostní informace
Značení na tomto spotřebiči, jeho příslušenství a přiložené literatuře značí, že
tento spotřebič a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či
USB kabel) by neměly být likvidovány spolu se směsným odpadem. Abyste
zabránili případným negativním vlivům na životní prostředí nebo lidské
zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto předměty
od ostatních typů odpadu a odpovědně je recyklujte v rámci udržitelného
opětovného používání zdrojů.
Domácí uživatelé by měli v případě zájmu o podrobnosti týkající se způsobu a
místa korektní recyklace kontaktovat prodejce nebo místní úřady.
Uživatelé v firmách by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit smluvní
podmínky nákupní smlouvy. Tento spotřebič a jeho elektronické příslušenství
nepatří do směsného odpadu.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí
a regulačních povinností týkajících se konkrétního výrobku (např. uplatňování
nařízení REACH) najdete na www adrese: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština 21 Untitled-10 21
2016-03-08
2:50:06
Instalace
Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho
bezpečný provoz.
VÝSTRAHA
•
•
•
•
Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí
odpojte napájecí kabel.
Rychlý přehled
Skutečný vzhled chladničky se může lišit od obrázku a popisu v závislosti na vašem modelu a zemi.
RS57K40*
Instalace
04
08
05
06
01
02
03
07
22 Čeština
Untitled-10 22
2016-03-08
2:50:06
RS53K44* (dávkovačem vybavené modely)
04
09
05
06
01
Instalace
02
03
07
Čeština 23 Untitled-10 23
2016-03-08
2:50:07
Instalace
RS53K46* (dávkovačem a domácím barem vybavené modely)
04
09
05
06
10
01
Instalace
02
03
07
01 Police mrazničky
02 Přihrádka v mrazničce
03 Skladovací zásobník na
sušené potraviny a maso
04 Přihrádka v chladničce
05 Přihrádka na vejce
06 Police chladničky
07 Zásobník na zeleninu
08 Otáčecí výrobník ledu *
09 Násypka na led **
10 Nápojová stanice *
* K dispozici pouze u vybraných modelů
** Pouze u modelů s dávkovačem
24 Čeština
Untitled-10 24
2016-03-08
2:50:07
Volitelné příslušenství *
Izolační vložky: Vložky pomáhají udržovat nízkou teplotu chladničky.
Otáčecí výrobník ledu: Slouží k výrobě ledu.
* Součástí balení vaší chladničky nemusí být volitelné příslušenství uvedené výše. Poskytování volitelného
příslušenství závisí na konkrétním modelu a zemi, ve které se nacházíte.
Instalace
Rozšíření úložné kapacity mrazničky
V rámci rozšíření úložné kapacity mrazničky je možné odstranit libovolný počet volitelného příslušenství,
jako jsou přihrádky, výrobníky nebo zásobníky ledu, snadno ručně, bez použití nářadí.
• Toto příslušenství nijak neovlivňuje tepelné nebo mechanické vlastnosti spotřebiče.
• Uvedená úložná kapacita mrazničky předpokládá, že se uvnitř žádné z uvedeného příslušenství
nenachází.
• Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete ponecháním přihrádek, košů a polic na pozicích, do
kterých byly umístěny výrobcem.
Čeština 25 Untitled-10 25
2016-03-08
2:50:07
Instalace
Instalace krok za krokem
KROK 1 Vyberte vhodné umístění
Požadavky na umístění:
•
•
•
•
•
•
Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
Mimo přímé sluneční světlo
S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
Daleko od zdrojů tepla
S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
Přípustný rozsah okolní teploty: od 5 °C do 43 °C
Rozsah teplot pro efektivní výkon
Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.
Instalace
Třída
Symbol
Rozšířený teplotní rozsah
Rozsah okolní teploty (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mírný pás
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropický pás
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropický pás
T
+16 až +43
+18 až +43
POZNÁMKA
Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se
kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.
26 Čeština
Untitled-10 26
2016-03-08
2:50:07
Požadavky na volný prostor
Požadavky na volný prostor v okolí chladničky jsou uvedeny v tabulkách a ilustracích níže.
B
Hloubka „A“
747
Šířka „B“
912
Výška „C“
1764
Celková výška „D“
1789
A
C
D
(v milimetrech)
02
02
Instalace
01 50 mm
02 160°
03 506 mm
04 1724 mm
05 600 mm
06 908 mm
07 73 mm
08 1155 mm
01
03
04
06
05
07
08
POZNÁMKA
Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.
Čeština 27 Untitled-10 27
2016-03-08
2:50:07
Instalace
KROK 2 Umístění izolačních vložek (k dispozici pouze u vybraných modelů)
1. Otevřete dveře a vyjměte izolační vložky,
které se nacházejí volně v mrazničce (x2).
2. Vybalte je a připevněte na zadní stranu
chladničky dle obrázku. Vložky přispívají k
lepší ventilaci u zadní stěny a snižují spotřebu
elektrické energie.
KROK 3 Vyrovnání
Instalace
• Povrch, na kterém bude chladnička umístěna,
musí snést zátěž plně naložené chladničky.
• Kvůli ochraně povrchu vložte pod každou z
nožiček kus lepenky.
• Po usazení chladničky do požadovaného
umístění s ní pokud možno dále nepohybujte,
abyste nepoškodili povrch podlahy. Pokud ji
musíte posunout, podložte ji tvrdou lepenkou
nebo kusem látky, např. starým kobercem.
POZNÁMKA
Pokud je chladnička příliš rozměrná, aby prošla vstupním vchodem, projděte si oddíl Demontáž dveří pro
vstup v kapitole Instalace.
28 Čeština
Untitled-10 28
2016-03-08
2:50:08
KROK 4 Nastavení vyrovnávacích nožek
UPOZORNĚNÍ
• Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k
poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
• Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly
žádné potraviny.
• Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než
zadní.
Chladničku lze vyrovnat pomocí zadních nohou, které mají pro tyto účely speciální šroub („vyrovnávač“).
Pro vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.
Nastavení výšky strany mrazničky:
Instalace
Vložte šroubovák do vyrovnávače zadní nohy
na straně mrazničky. Otočením vyrovnávače
ve směru hodinových ručiček se poloha zvýší,
zatímco otočením proti směru dojde k jejímu
snížení.
Nastavení výšky strany chladničky:
Vložte šroubovák do vyrovnávače zadní nohy
na straně chladničky. Otočením vyrovnávače
ve směru hodinových ručiček se poloha zvýší,
zatímco otočením proti směru dojde k jejímu
snížení.
Čeština 29 Untitled-10 29
2016-03-08
2:50:08
Instalace
KROK 5 Upravte výšku a mezer dveří
Nastavení výšky dveří
Výšku dveří lze upravit pomocí upínacího šroubu na spodní pravé straně dveří.
1. Otevřete pravé dveře a ve spodní části
vyhledejte upínací šroub.
Instalace
B
A
2. Pomocí dodaného klíče uvolněte upínací matici
(A) jejím otočením ve směru hodinových
ručiček. Ve dveřích nyní proveďte následující:
- Chcete-li zvednout dveře, otočte upínací
šroub (B) proti směru hodinových ručiček.
- Chcete-li snížit dveře, otočte upínací šroub
(B) po směru hodinových ručiček.
3. Po dokončení utáhněte upínací matici jejím
otáčením proti směru hodinových ručiček.
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili uvolnění šroubu, upínací matici pevně utáhněte.
30 Čeština
Untitled-10 30
2016-03-08
2:50:08
KROK 6 Připojení ke zdroji vody
UPOZORNĚNÍ
• Vodovodní potrubí musí být připojeno kvalifikovaným technikem.
• Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního
potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalační poplatek zahrnut v ceně
prodejce.
• Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k
úniku vody, obraťte se na instalatéra vodovodního potrubí.
Připojení potrubí studené vody k vodní filtrační hadici
UPOZORNĚNÍ
• Zkontrolujte, zda je vodní filtrační hadice připojena k potrubí zdroje studené vody. Připojení k potrubí
horké vody může způsobit poruchu čističky.
1
Instalace
1. Zastavte přívod vody uzavřením hlavního
vodního ventilu.
2. Najděte potrubí (1) studené vody.
A
3. Sledujte, kudy vede vodovod, abyste jej mohli
připojit k vodnímu potrubí.
4. Po připojení vodního potrubí otevřete hlavní
vodní ventil a vypusťte asi 3 litry vody.
Odstraní se tak nečistoty v potrubí.
A
B
A. Uzavřete hlavní vodovodní potrubí
B. Bez mezery
Čeština 31 Untitled-10 31
2016-03-08
2:50:08
Instalace
Připojení vodní filtrační hadice k vodovodnímu potrubí
a
Remove cap
a
1. Uvolněte a odeberte kompresní matici (a) z
vodovodního potrubí chladničky a nasaďte ji
na vodní filtrační hadici.
2. Utáhnutím kompresní matice (a) připojte vodní
filtrační hadici k vodovodnímu potrubí.
3. Otevřete hlavní vodní ventil a zkontrolujte, zda
těsní.
A
a
03
B
4. Pokud ano, před použitím chladničky vypusťte
asi 3 litry vody, aby se odstranily nečistoty
uvnitř vodního filtračního systému.
A. Vodovodní potrubí z jednotky
Instalace
B. Vodovodní potrubí ze sady
Oprava vodovodního potrubí
UPOZORNĚNÍ
• Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního
potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalační poplatek zahrnut v ceně
prodejce.
• Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k
úniku vody, obraťte se na instalatéra vodovodního potrubí.
• Vodovodní potrubí musí být opraveno kvalifikovaným odborníkem. Pokud se setkáte s únikem vody,
obraťte se na místní servisní středisko Samsung nebo instalatéra vodovodního potrubí.
32 Čeština
Untitled-10 32
2016-03-08
2:50:09
KROK 7 Připojení vodovodního potrubí dávkovače (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Před instalací (pouze modely CoolSelect)
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř čističky.
2. Otevřete hlavní přívod vody.
3. Pomocí dávkovače vypusťte přibližně 3 litry vody, aby se propláchlo potrubí. Než se potrubí
propláchne, vytékající voda může být tmavá, nebo může vycházet led, což je normální.
Potřebné součástky a nářadí
Spojka potrubí
Aretační svorka čističe
Čistič
Vodovodní potrubí
Instalace
Seřizovače a šrouby
vodovodního potrubí
Instalace (externí potrubí dávkovače)
1. Montáž vodovodního potrubí pomocí spojek.
2. Zastavte hlavní přívod vody a zavřete
vodovodní kohoutek.
3. Ke kohoutku studené vody připojte spojku.
UPOZORNĚNÍ
• Vždy zkontrolujte, zda jste spojku připojili ke kohoutku studené vody. Jestliže byste ji připojili ke
kohoutku teplé vody, mohl by se ucpat čistič a selhat jeho normální provoz.
• Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního
potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalační poplatek zahrnut v ceně
prodejce.
• Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k
úniku vody, obraťte se na instalatéra vodovodního potrubí.
• Vodovodní potrubí musí být připojeno kvalifikovaným odborníkem. Pokud se setkáte s únikem vody,
obraťte se na místní servisní středisko Samsung nebo instalatéra vodovodního potrubí.
Čeština 33 Untitled-10 33
2016-03-08
2:50:09
Instalace
Namontování čističe na místo
1. Na příslušná místa (například pod výlevku)
připevněte aretační svorky (x2). Pevně
upevněte aretační svorky pomocí šroubů.
UPOZORNĚNÍ
Čistič nemontujte na jakoukoli část chladničky.
Mohlo by dojít k jejímu poškození.
2. Vložte čistič do horní a dolní svorky ve
správném směru. Čistič musí být ve vertikální
poloze.
Instalace
Připojení vodovodního potrubí k chladničce
1. Odejměte z chladničky kryt kompresoru.
2. Připojte vodovodní přípojku k ventilu. Ujistěte
se, že neuniká žádná voda.
3. Uzavřete kryt kompresoru.
4. Zabezpečte vodovodní potrubí na zadní stěně
chladničky pomocí svorky.
UPOZORNĚNÍ
Vodovodní potrubí nadměrně neutahujte. Ujistěte
se, že vodovodní potrubí není ohnuté, skřípnuté
nebo zmáčknuté.
34 Čeština
Untitled-10 34
2016-03-08
2:50:10
KROK 8 Demontáž dveří pro vstup
Pokud je chladnička příliš rozměrná, aby prošla vstupním vchodem, postupujte podle těchto pokynů:
Potřebné nářadí (není v dodávce)
Těmito nástroji odmontujete dveře.
Křížový šroubovák
Plochý šroubovák
Nástrčný klíč (10 mm)
Inbusový klíč (5 mm)
Odpojení vodovodního potrubí (platí pro modely s dávkovačem a domácím barem)
1. Otevřete dveře a vyhledejte šrouby (x3)
spodního krytu v dolní části chladničky.
Instalace
2. Odeberete šrouby a odejměte spodní kryt.
3. Vytáhněte vodovodní potrubí dopředu.
POZNÁMKA
Vodovodní potrubí chladničky je vodovodní
cirkulační potrubí, které spojuje vodovodní potrubí
zdroje vody s hadicemi vodního filtračního
systému chladničky.
Čeština 35 Untitled-10 35
2016-03-08
2:50:10
Instalace
4. Pro odpojení hadic stlačte a podržte
průhlednou spojku (A) a odpojte vodní hadici
(B).
UPOZORNĚNÍ
A
Na spojku nevyvíjejte nadměrnou sílu. Mohla by
se zlomit.
B
Demontáž dveří
UPOZORNĚNÍ
Instalace
• Během kteréhokoli z popisovaných kroků mohou dveře vypadnout či spadnout a poškodit se. Aby
nedošlo k žádné nehodě, provádějte následující kroky s krajní opatrností.
• U modelů s dávkovačem si dejte pozor, abyste před vysazením dveří nejprve odpojili vodovodní
potrubí.
1. Křížovým šroubovákem vyšroubujte kryty
závěsu (A) v horní části obou dveří.
A
2. Otevřete dveře pro uvolnění závěsů a
odstraňte kryty závěsů. Poté dveře zavřete.
A
3. Odpojte elektrický svazek.
36 Čeština
Untitled-10 36
2016-03-08
2:50:11
4. Vyšroubujte šrouby závěsu (B) proti směru
hodinových ručiček a odeberte horní závěs (C).
Dejte si pozor, ať na vás nespadnou dveře a
nezpůsobíte si zranění.
B
C
5. Na obou stranách odstraňte závěsy (C).
C
Instalace
6. Mírně zvedněte jedny dveře rovně nahoru
ze spodního závěsu (D). Postupujte opatrně,
abyste nepřiskřípli vodní potrubí a svazek
vodičů na dveřích. Tento krok zopakujte i pro
odebrání druhých dveří.
D
7. Mírným zvednutím odeberte spodní závěs (D)
z držáku (E).
D
E
Čeština 37 Untitled-10 37
2016-03-08
2:50:11
Instalace
Opětovná montáž dveří
UPOZORNĚNÍ
• Před opětovnou montáží dveří se ujistěte, že jsou správně připojeny všechny elektrické konektory.
• Nejprve se musí namontovat dveře mrazničky, a následně dveře chladničky.
1. Zvedněte dveře mrazničky a zavěste je do
závěsu v dolní části chladničky.
Instalace
2. Znovu vložte vodovodní potrubí (A) na místo
a pak usaďte dveře mrazničky do spodního
závěsu otvoru (B).
- Opatrně stáhněte vodovodní potrubí zpět
dolů, aby bylo rovné bez zauzlení či ohybů.
A
B
C
E
3. Vložte hřídel horního závěsu (C) do otvoru (D)
nahoře na dveřích mrazničky. Ujistěte se, že je
závěs zarovnaný.
4. Utáhnutím šroubů (E) upevněte závěs.
D
38 Čeština
Untitled-10 38
2016-03-08
2:50:12
5. Znovu připojte konektory.
6. Nejprve vložte kryty závěsu přední strany
a potom utáhněte šrouby. Pro tento krok
použijte křížový šroubovák.
Instalace
Opětovné připojení vodních hadic
Jakmile chladnička prošla přes vstup, připojte znovu vodní hadice a vložte dodané svorky (x2) pro utažení
spojky.
A
B
UPOZORNĚNÍ
• Zkontrolujte, že jsou vodní hadice připojeny
podle odpovídajících barev.
• Abyste zabránili únikům vody, musí být
všechny vodní hadice zcela zasunuty do středu
transparentní spojky a připevněny svorkou.
A. Střed průhledné spojky
B. Svorka A (1/4”)(6,35 mm)
Čeština 39 Untitled-10 39
2016-03-08
2:50:12
Instalace
Opětovné vložení spodního krytu
Znovu vložte spodní kryt a s pomocí šroubů (x3)
jej utáhněte.
KROK 9 Počáteční nastavení
Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.
1. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
Instalace
2. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
3. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrzne a
motor hladce poběží.
4. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena
k použití.
KROK 10 Závěrečná kontrola
Po dokončení instalace zkontrolujte:
•
•
•
•
Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení
vnitřního osvětlení.
40 Čeština
Untitled-10 40
2016-03-08
2:50:12
Provoz
Ovládací panel
RS53K44*/RS53K46*
01
05
02
06
03
07
04
08
RS57K40*
01
04
03
Provoz
08
07
01 Vacation (Dovolená)
02 Ice Maker Off (Výrobník ledu 03 Freezer (Mraznička)
Vyp) *
04 Power Freeze
(Turbomražení)
05 Door Alarm (Poplach
otevřených dveří) *
07 Fridge (Chladnička)
08 Control Lock (Zámek
ovládání)
06 Filter Reset (Reset filtru) *
* Pouze u modelů s dávkovačem
Čeština 41 Untitled-10 41
2016-03-08
2:50:12
Provoz
01 Dovolená
Vacation
(Dovolená)
V případě, že jedete na dovolenou nebo služební cestu, případně když chladničku
nebudete používat, aktivujte režim Vacation (Dovolená). Tlačítkem Vacation
(Dovolená) vypnete provoz chladničky a zapne se odpovídající indikátor ( ).
POZNÁMKA
• Při použití tohoto režimu důrazně doporučujeme vyjmout z chladničky všechny
potraviny a zkontrolovat, zda jsou dveře zavřené.
• Vyprázdněte nádobu na led.
02 Výrobník ledu Vyp (3 s)
Ice Maker Off
(Výrobník ledu
Vyp)
Pro deaktivaci výroby ledu stiskněte a podržte 3 sekundy. V tomto režimu je
výroba ledu deaktivována i v případě, že tlačítko pouze stisknete .
Povšimněte si, že režim Ice Maker Off (Výrobník ledu Vyp) bude deaktivován,
pokud stisknete a podržíte páčku s ledem (s označením „ICE“) déle než 5 sekund.
03 Mraznička
Provoz
Freezer
(Mraznička)
Teplotu mražení lze pro mrazničku ručně upravit. Opakovaným stisknutím
tlačítka Freezer (Mraznička) můžete cyklicky procházet teplotní sloupec a vybrat
požadovanou teplotu mezi -15 °C (5 °F) a -23 °C (-8 °F).
04 Turbomražení
Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř
mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní několik hodin. Poté teplota v mrazničce
stoupne na původní úroveň.
Power Freeze
(Turbomražení)
• Pro aktivaci funkce Power Freeze (Turbomražení) stiskněte tlačítko Power
Freeze (Turbomražení). U modelů vybavených dávkovačem stiskněte a podržte
tlačítko na 3 sekundy. Rozsvítí se příslušný indikátor ( ) a chladnička urychlí
mrazicí proces.
• Pro deaktivaci opět stiskněte tlačítko Power Freeze (Turbomražení). U modelů
vybavených dávkovačem stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy. Kontrolka
se vypne a mraznička se vrátí k předchozímu nastavení teploty.
• Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Power Freeze
(Turbomražení) alespoň 24 hodin před uložením potravin do mrazničky.
POZNÁMKA
Funkce Power Freeze (Turbomražení) zvyšuje spotřebu elektrické energie. Pokud
funkci nechcete používat, ujistěte se, že je skutečně vypnutá.
42 Čeština
Untitled-10 42
2016-03-08
2:50:13
05 Poplach otevřených dveří
Door Alarm
(Poplach
otevřených dveří)
Pro připomenutí můžete nastavit alarm. Pokud dveře ponecháte otevřené déle
než 2 minuty, zazní alarm s blikajícím indikátorem alarmu. Alarm je aktivován v
továrním nastavení. Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko Door Alarm (Poplach
otevřených dveří). Pro aktivaci alarmu opět stiskněte tlačítko Door Alarm (Poplach
otevřených dveří).
06 Reset filtru (3 s)
Filter Reset (Reset
filtru)
Po výměně filtru stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko Filter Reset (Reset
filtru), čímž resetujete životní cyklus filtru.
07 Chladnička
Tlačítko Fridge (Chladnička) lze použít pro nastavení teploty v chladničce, nebo pro aktivaci/deaktivaci
funkce Power Cool (Turbochlazení).
Fridge
(Chladnička)
Teplotu chlazení lze pro chladničku ručně upravit. Opakovaným stisknutím
tlačítka Fridge (Chladnička) můžete cyklicky procházet teplotní sloupec a vybrat
požadovanou teplotu mezi 1 °C (34 °F) a 7 °C (44 °F).
Control Lock
(Zámek ovládání)
Provoz
08 Zámek ovládání
Pro aktivaci funkce Control Lock (Zámek ovládání) stlačte a 3 sekundy podržte
tlačítka Vacation (Dovolená) a Fridge (Chladnička). U modelů vybavených
dávkovačem stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko Control Lock (Zámek ovládání).
Ovládací prvky na displeji jsou deaktivovány a dávkovač ani výrobník ledu
nefunguje, i když stlačíte odpovídající páčku.
Pro deaktivaci stlačte a 3 sekundy podržte tlačítka Vacation (Dovolená) a Fridge
(Chladnička). U modelů vybavených dávkovačem opět stiskněte a podržte 3
sekundy tlačítko Control Lock (Zámek ovládání).
Displej vypnut
Kvůli menší spotřebě energie se displej automaticky vypne, pokud nikdo po zavření dveří nestiskl žádné
tlačítko ani po nějakou dobu nemanipuloval s páčkami. Pokud stisknete jakýkoliv ovládací prvek nebo
zatlačíte na páčku, displej se okamžitě zapne.
Čeština 43 Untitled-10 43
2016-03-08
2:50:13
Provoz
Nastavení teploty
Pro zajištění optimálního výkonu doporučujeme nastavit teplotu na -19 °C (-2 °F) pro mrazničku a 3 °C
(37 °F) pro chladničku.
Mraznička
Teplotu uvnitř mrazničky lze nastavit od -23 °C
(-9 °F) do -15 °C (5 °F).
Teplotu změníte opakovaným stisknutím
tlačítka Freezer (Mraznička), dokud nevyberete
požadovanou teplotu. Teplota se změní o
1 jednotku stupnice.
• Doporučeno: -19 °C (-2 °F)
POZNÁMKA
Zmrzlina může při -15 °C (5 °F) roztát.
Chladnička
Teplotu uvnitř chladničky lze nastavit od 1 °C
(34 °F) do 7 °C (44 °F).
Provoz
Teplotu změníte opakovaným stisknutím
tlačítka Fridge (Chladnička), dokud nevyberete
požadovanou teplotu. Teplota se změní o
1 jednotku stupnice.
• Doporučeno: 3 °C (37 °F)
Pokud často otevíráte dveře mrazničky nebo chladničky, nebo pokud obsahují velké množství potravin,
může jejich teplota vzrůst. Pokud k tomu dojde, teplotní displej bliká, dokud se chladnička nevrátí na
zadané nastavení teploty.
POZNÁMKA
Pokud blikání neustává, odpojte napájecí kabel a chladničku po 10 minutách restartujte.
44 Čeština
Untitled-10 44
2016-03-08
2:50:13
Speciální funkce
Chladnička je vybavena zařízeními zaměřenými na uživatele, které můžete využívat k vlastnímu
prospěchu.
Dávkovač vody (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Pomocí dávkovače vody je možné získat vodu bez nutnosti otevírat dveře chladničky.
Dávkovač je vybaven dvěma páčkami: páčka na levé straně pro led a páčka na pravé straně pro vodu.
Je-li aktivován dávkovač ledu:
1. Dejte sklenici vody pod levou páčku a zatlačte
na ni. Dávkovač vydá led.
2. Dejte sklenici vody pod pravou páčku a
zatlačte na ni. Dávkovač vypustí vodu.
POZNÁMKA
Provoz
• Aby se nevylila voda či nevysypal led, po vydání počkejte 2 sekundy, než odeberete sklenici.
• Dávkovač se zastaví, pokud budete tlačit na páčku dávkovače asi 1 minutu. Chcete-li více vody,
uvolněte a znovu stlačte páčku.
• Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.
• Pokud dávkovač vody nebudete 2–3 dny používat, může mít voda z dávkovače zvláštní zápach nebo
chuť. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. Stačí první 1–2 sklenice vylít.
Výroba ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Otáčecí výrobník ledu
1. Otevřete dveře mrazničky a vysuňte zásobník
ledu.
2. Naplňte zásobník vodou až do vyznačené
úrovně (A) na zásobníku.
3. Zasuňte zásobník zpět na své místo.
A
Čeština 45 Untitled-10 45
2016-03-08
2:50:13
Provoz
POZNÁMKA
• Doba trvání výroby ledu se odvíjí od nastavení
teploty.
• Ujistěte se, že je koš na led umístěn pod
zásobníkem ledu.
• Pro uvolnění hotových kostek ledu otočte
rukojetí koše napravo. Dojde k vysypání
poloviny ledových kostek do koše. Poté
rukojetí otočte nalevo, čímž vysypete do koše i
druhou polovinu.
• Koš vytáhnete mírným natočením páčky a
vysunutím směrem k sobě.
UPOZORNĚNÍ
Výrobník ledu je navržen tak, aby vyráběl led jen
z minerální nebo pitné vody. Zásobník ledu plňte
pouze minerální nebo pitnou vodou.
Provoz
46 Čeština
Untitled-10 46
2016-03-08
2:50:13
Rozšíření úložné kapacity (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Pokud potřebujete více úložného prostoru,
odeberte z mrazáku horní i spodní zásuvku. Po
vložení dodávané spodní police bude v mrazáku
více místa.
POZNÁMKA
• Odebrání těchto dvou zásuvek nebude mít vliv
na tepelné ani mechanické vlastnosti mrazáku.
• Uváděný prostorový objem mrazáku vychází
z předpokladu, že jsou obě zásuvky odebrány
a vložena je spodní police.
Provoz
Čeština 47 Untitled-10 47
2016-03-08
2:50:13
Údržba
Zacházení a péče
Police (chladnička/mraznička)
• Pro vyjmutí police dokořán otevřete příslušné
dveře.
• Polici je nutné nejprve odblokovat. Podržte
přední konec police a jemně ho zdvihněte,
abyste odblokovali přední polovinu police, a
pak ji oběma rukama vytáhněte.
• Pokud není možné dveře otevřít dokořán,
vysuňte polici napůl dopředu, otočte ji a pak ji
vyndejte.
UPOZORNĚNÍ
• Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji
spodní stranou nahoru.
• Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch
skleněných polic.
Dveřní přihrádka
Údržba
Držte přihrádku za obě přední strany, mírně ji
nadzvedněte a odeberte.
48 Čeština
Untitled-10 48
2016-03-08
2:50:14
Zásuvky
Mírně zvedněte předek zásuvky a vysuňte ji.
Přihrádka na zeleninu / Suché přihrádky
Chcete-li odebrat přihrádku na zeleninu z
chladničky, nebo suchou přihrádku z mrazničky:
1. Je-li to nezbytné, odeberte nejprve okolní
víceúčelové přihrádky.
Nádoba výrobníku ledu
Údržba
Chcete-li odebrat nádobu na led, držte dno nádoby
oběma rukama a jemně ji vytáhněte dopředu.
UPOZORNĚNÍ
Při odstraňování nádoby na led buďte opatrní. Led
na vás může spadnout.
Čeština 49 Untitled-10 49
2016-03-08
2:50:14
Údržba
Úklid
Interiér a exteriér
VÝSTRAHA
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem
chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
• Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Do otvoru dávkovače nevkládejte prsty ani žádné předměty.
Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.
1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového
ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.
Údržba
50 Čeština
Untitled-10 50
2016-03-08
2:50:14
Výměna součástí
Vodní filtr (k dispozici pouze u vybraných modelů)
UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte vodní filtry třetích stran. Používejte pouze filtry dodané nebo schválené firmou
Samsung.
• Neschválené filtry mohou vytékat, poškodit chladničku nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou nastat při používání
vodních filtrů třetích stran.
• Indikátor filtru ( ) začne svítit červeně, čímž vám připomíná, že je čas na výměnu vodního filtru.
1. Zavřete hlavní přívod vody.
2. Připojte přívod vody na vstupní stranu filtru.
3. Připojte dávkovač k výstupní straně filtru.
4. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Pokud ne,
upevněte potrubí svorkami.
5. Dejte vodní filtr na místo a upevněte jej
svorkami.
Údržba
6. Pro resetování filtru stiskněte a na 3 sekundy
podržte tlačítko Filter Reset (Reset filtru).
7. Jakmile je výměna dokončena, propláchněte
vodní potrubí 1 litrem vody.
UPOZORNĚNÍ
Při úpravě délky vodovodního potrubí vyhlaďte
povrch řezu ve správném úhlu. Zabrání se tak
únikům vody.
Čeština 51 Untitled-10 51
2016-03-08
2:50:14
Údržba
POZNÁMKA
• Po instalaci nového filtru může dávkovač vystříknout trochu vody. To proto, že do se vodovodního
potrubí dostal vzduch.
• Při této výměně se může stát, že z chladničky kape voda na podlahu. V takovém případě vodu utřete
suchým hadrem.
Vodní filtrační systém reverzní osmózy
Tlak vody vodního napájecího systému ve vodním filtračním systému reverzní osmózy musí být mezi 35
psi a 120 psi (241 kPa a 827 kPa).
Tlak vody ve vodním filtračním systému reverzní osmózy pro vodovodní potrubí studené vody chladničky
musí být alespoň 40 psi (276 kPa). Je-li tlak vody nižší než zadaný:
• Zkontrolujte, jestli není blokován filtr usazenin v systému reverzní osmózy. V případě potřeby filtr
vyměňte.
• Nádrž na vodu v systému reverzní osmózy naplňte vodou.
• Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může to dále snížit tlak vody ve spolupráci se systémem
reverzní osmózy. Odstraňte vodní filtr.
Potřebujete-li více informací nebo servis, obraťte se na licencovaného, kvalifikovaného instalatéra.
Objednání nového filtru
Chcete-li zakoupit nový vodní filtr (typ části: HAFEX/EXP), kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
Osvětlení
Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit,
kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
Údržba
52 Čeština
Untitled-10 52
2016-03-08
2:50:14
Odstraňování závad
Pokud zpozorujete neobvyklé chování chladničky, nahlédněte nejdříve do tabulky níže a vyzkoušejte
uvedená doporučení.
Obecné
Příznak
Řešení
Potraviny v chladničce
mrznou.
• Zkontrolujte, zda není teplota nastavena na nejnižší možnou úroveň.
Pokud ano, změňte teplotu na vyšší nebo optimální.
• K tomuto jevu dochází, pokud je okolní teplota příliš nízká. Nastavte v
chladničce vyšší teplotu.
• Zkontrolujte, zda se potraviny z velkým obsahem vody nenacházejí v
nejchladnější části chladničky nebo poblíž ventilačních otvorů. Pokud
ano, přesuňte takové potraviny jinam.
Chladnička vydává hluk.
• Ujistěte se, že je chladnička umístěna na stabilním, rovném povrchu.
• Ujistěte se, že se zadní a boční strany chladničky nenacházejí příliš
blízko stěn či nábytku.
• Odstraňte případné nečistoty nebo cizí předměty z vnitřku a zespodu
chladničky.
• Chladnička může vydávat zvuky připomínající praskání, které jsou
způsobeny roztahováním a smršťováním rozličného příslušenství.
Takový jev není způsoben závadou spotřebiče.
Po stranách a v rozích
čelní strany spotřebiče
dochází ke kondenzaci.
• Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází
potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí
tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou
spotřebiče.
• Zkontrolujte, zda se dveře správně dovírají. Ponecháte-li dveře
chladničky delší dobu otevřené, může se objevit kondenzace.
• Při velmi vlhkém počasí se může na vnějším povrchu spotřebiče
vytvářet kondenzace, jelikož vlhký vzduch přichází do kontaktu s
chladným povrchem spotřebiče.
Odstraňování závad
Chladnička nefunguje/
nechladí.
• Zkontrolujte, zda je správně zapojen přívodní kabel.
• Zkontrolujte, zda je teplota správně nastavena. Zkuste nastavit nižší
teplotu.
• Ujistěte se, že se chladnička nenachází na přímém slunečním světle
nebo u zdroje tepla. To by mohlo nepříznivě ovlivnit chladicí výkon.
• Ujistěte se, že se zadní a boční strany chladničky nenacházejí příliš
blízko stěn či nábytku. To by mohlo nepříznivě ovlivnit chladicí výkon.
• Chladnička může obsahovat příliš mnoho potravin, které brání
správné ventilaci chladničky. Aby mohla chladnička správně fungovat,
neukládejte dovnitř příliš mnoho potravin.
Čeština 53 Untitled-10 53
2016-03-08
2:50:15
Odstraňování závad
Příznak
Výrobník ledu nevyrábí
led.
Řešení
•
•
•
•
Před dávkováním první várky ledu je třeba vyčkat alespoň 12 hodin.
Ujistěte se, že výroba ledu nebyla přerušena.
Ujistěte se, že je nádrž na vodu naplněná.
Zkontrolujte, zda nádoba výrobníku ledu neobsahuje nahromaděný led.
V takovém případě vyprázdněte nádobu výrobníku ledu a zkuste to
znovu.
• Zkontrolujte, zda voda v nádrži nezamrzla. Pokud ano, nastavte teplotu
v chladničce na vyšší úroveň.
Dávkovač vody nefunguje
• Ujistěte se, že je nádrž na vodu naplněná.
správně.
• Ujistěte se, že je nádrž na vodu správně umístěná.
• Ujistěte se, že je správně vložen vodní filtr.
Z chladničky se ozývá
bublání.
• Toto je běžnou součástí chladicího procesu. Nejedná se o závadu.
Z vnitřku chladničky je
cítit zápach.
• Zkontrolujte, zda se nezkazily některé potraviny. Doporučujeme
pravidelně čistit vnitřek chladničky a důsledně zbavovat chladničku
zkažených potravin.
• Zkontrolujte, zda jsou potraviny s výrazným zápachem dobře zabaleny.
Na vnitřních stranách
spotřebiče se tvoří
námraza.
• Zkontrolujte, zda ventilační otvory nejsou blokovány potravinami.
Důležité pro správnou ventilaci je rovněž potraviny rovnoměrně
rozmístit.
• Zkontrolujte, zda se dveře správně dovírají.
Na vnitřních stěnách
spotřebiče nebo kolem
zeleniny se tvoří
kondenzace.
• K tomuto jevu dochází ve chvíli, kdy jsou potraviny s velkým obsahem
vody uloženy bez obalu, nebo pokud byly dveře chladničky ponechány
dlouho otevřené.
• Ujistěte se, že jsou potraviny uloženy v uzavřených obalech.
Proveďte tyto kroky:
Odstraňování závad
Co mám dělat, když dveře
se mrazničky správně
nezavírají?
• Stiskněte páčku dávkovače vody pro kontrolu přívodu vody.
• Stiskněte páčku dávkovače ledu pro kontrolu fungování motoru šneku v
sestavě výrobníku ledu.
• Zkontrolujte, zda některé objekty nebrání běhu motoru šneku. Pokud je
najdete, odstraňte je a vykliďte prostor motoru.
• Pokud nebyl výrobník ledu delší dobu používán, může nádoba
výrobníku ledu obsahovat kus ledu, který brání motoru šneku ve
správnému běhu. V tomto případě vyjměte a vyprázdněte nádobu
výrobníku ledu a zkuste dávkování ledu.
54 Čeština
Untitled-10 54
2016-03-08
2:50:15
Poznámka
Untitled-10 55
2016-03-08
2:50:15
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Země
Kontaktní středisko
Webové stránky
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-03468H-01
Untitled-10 56
2016-03-08
2:50:15
Chladnička
Používateľská príručka
RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*
SECZ Voľne stojaci spotrebič
Untitled-11 1
2016-03-08
2:51:50
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Obsah
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Vyhlásenie o zhode (CE)
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa čistenia
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
Tipy týkajúce sa úspory energie
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
5
5
6
6
10
10
15
18
19
20
21
21
22
Inštalácia
23
Prehľad súčastí chladničky
Podrobný postup inštalácie
23
27
Používanie
42
Panel funkcií
Nastavenia teploty
Špeciálne funkcie
42
46
47
Údržba
50
Manipulácia a starostlivosť
50
Čistenie52
Výmena dielov
53
Riešenie problémov
55
Všeobecné informácie
55
2 Slovenčina
Untitled-11 2
2016-03-08
2:51:50
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne
prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie vášho nového spotrebiča
dokážete používať bezpečne a účinne.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo
im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná
za ich bezpečnosť.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby
so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky
možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riaďte
zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov,
parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané
v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko
alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.
samsung.com.
• Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive
použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej
strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak
výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady
a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
• Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa
v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu
a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.
Slovenčina 3 Untitled-11 3
2016-03-08
2:51:50
Bezpečnostné informácie
• Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia.
V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť
1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča.
Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku
vnútri spotrebiča.
Bezpečnostné informácie
• Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak
z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky
odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím
plynom.
4 Slovenčina
Untitled-11 4
2016-03-08
2:51:50
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa
používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, vážne
zranenie alebo smrť.
POZOR
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo
škodu na majetku.
POZNÁMKA
Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť
funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.
Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred
zraneniami.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.
Vyhlásenie o zhode (CE)
Táto chladnička je v súlade so smernicou o nízkom napätí (2006/95/ES),
smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES), smernicou
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach (2011/65/EÚ), delegovaným nariadením Komisie
(EÚ) č. 1060/2010 a so smernicou o ekodizajne (2009/125/ES), ktorá sa
vykonáva nariadením Komisie (ES) č. 643/2009. (Platí iba pre výrobky predávané
v rámci krajín EÚ.)
Slovenčina 5 Untitled-11 5
2016-03-08
2:51:50
Bezpečnostné informácie
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie
VÝSTRAHA
• Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne a nepoškoďte žiadne
časti chladiaceho okruhu.
Bezpečnostné informácie
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie
očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným
zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa
spotrebič nachádza.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a).
Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý
je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne,
aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
• Pri preprave a inštalácii chladničky sa nedotýkajte hadice na vodu na zadnej
strane chladničky.
- Mohlo by dôjsť k poškodeniu chladničky, v dôsledku čoho by používanie
dávkovača na vodu nebolo možné.
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
VÝSTRAHA
• Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by
mohla prísť do kontaktu s vodou.
- Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
• Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov,
izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
6 Slovenčina
Untitled-11 6
2016-03-08
2:51:50
• K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac
spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky
s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na
výkonovom štítku chladničky.
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostné informácie
- Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické
vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov
a ktoré môže spôsobiť požiar.
• Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo
na niektorom z koncov.
Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte naň ťažké
predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za
spotrebičom.
Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo
poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel.
Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým
prúdom.
• V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
- Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch
alebo požiar.
• Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
• Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Slovenčina 7 Untitled-11 7
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
• Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť
a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
• Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
Bezpečnostné informácie
- Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou
chladničky.
• Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
• Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol zabezpečený dobrý
prístup k zástrčke.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektrického prúdu.
• Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených
olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému
žiareniu či vode (dažďové kvapky).
- Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku
a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne
predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad,
chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom
alebo zraneniu.
• Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok
ochranný plastový film.
8 Slovenčina
Untitled-11 8
2016-03-08
2:51:51
• Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré
sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie
vodovodných rúrok.
Bezpečnostné informácie
- Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie
vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky
a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu
detí.
• Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
- Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti
spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu
spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
• Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne
vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo
k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu
z chladničky.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo
problémom s výrobkom.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte
poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené
zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte výrobcu alebo
niektorého zo schválených servisných zástupcov o výmenu.
• Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná
spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom alebo poranenie.
Slovenčina 9 Untitled-11 9
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
POZOR
• Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok
voľného priestoru.
Bezpečnostné informácie
- Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na
účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte
čistý a voľne priechodný.
• Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do spotrebiča vložíte
potraviny.
• Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika
alebo servisnú spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
VÝSTRAHA
• Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť
zranenie alebo materiálnu škodu.
• Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové
predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa
nedotýkajte mokrými rukami.
- Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
10 Slovenčina
Untitled-11 10
2016-03-08
2:51:51
• Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén,
riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné
produkty).
Bezpečnostné informácie
- Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
- Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy
medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti,
dvierka otvárajte opatrne.
• Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť
k vážnemu zraneniu.
• Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
• Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani
výrobky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu
teploty.
• Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte elektrické
spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané výrobcom.
• Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku
a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku
a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
- Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
Slovenčina 11 Untitled-11 11
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
• Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru,
a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
• Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
Bezpečnostné informácie
- Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému
uduseniu.
• Chladničku neprepĺňajte potravinami.
- Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo
materiálnu škodu.
• Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
- Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie
elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
• Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu
ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
• V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky
citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky
alebo chemické látky.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie
nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou
(minerálna alebo filtrovaná voda).
- Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre športovcov, v opačnom
prípade hrozí poškodenie chladničky.
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne
predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad,
chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte
nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
12 Slovenčina
Untitled-11 12
2016-03-08
2:51:51
• Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani
iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
Bezpečnostné informácie
- Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
• Policu do chladničky nedávajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude
plniť svoju funkciu.
- Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
• Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy
medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka
otvárajte opatrne.
• Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje
vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
•
•
•
•
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými
zástupcami.
Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom
prostredí.
Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu
ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
• Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na
nej vykonávať úpravy.
• Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým
drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
Slovenčina 13 Untitled-11 13
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
• Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
Bezpečnostné informácie
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
• Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
• Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite
odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
- Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik
elektrických alebo požiarnych rizík.
• Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku
zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty
žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
- Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
• Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani
uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
14 Slovenčina
Untitled-11 14
2016-03-08
2:51:51
Upozornenia týkajúce sa používania
POZOR
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu. Do
mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky neklaďte
fľaše ani sklenené nádoby.
Bezpečnostné informácie
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
• Prívod vody chladničky pripojte iba k zdroju pitnej vody. Prístroj na výrobu
ľadu potrebuje na správne fungovanie tlak vody 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa).
Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenku) a dávkovače na
vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.
• Ak chladničku nebudete používať veľmi dlhý čas (3 týždne alebo dlhšie),
vyprázdnite ju, a to vrátane nádoby na ľad, odpojte ju od elektriny, zatvorte
ventil na vodu, utrite nazrážanú vlhkosť z vnútorných stien chladničky
a dvierka nechajte otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu alebo
vzniku plesní.
• Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
- Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti
chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
- Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do
vzduchotesných nádob.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje. Môžu zamrznúť
a rozbiť sa. Rozbité nádoby na nápoje môžu spôsobiť zranenie.
- Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených
potravín.
Slovenčina 15 Untitled-11 15
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
- Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať
chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než
tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku
odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky
a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku
plesní.
• Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
- Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
• Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky
neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škodu
na majetku.
• Servisná záruka a vykonávanie úprav.
- Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom
spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung
a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy,
ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
• Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
- Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička
môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže
prasknúť a spôsobiť únik vody.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
• Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
- V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
• V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej
opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
16 Slovenčina
Untitled-11 16
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
• Ak plánujete dlhšiu dovolenku alebo chladničku nebudete používať dlhý čas
(3 týždne alebo dlhšie), vyprázdnite ju, a to vrátane nádoby na ľad, odpojte
ju od elektriny, zatvorte ventil na vodu, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra
chladničky a dvierka nechajte otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu
alebo vzniku plesní.
• Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku
a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
• Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
• Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda
z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
- Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže
poškodiť chladničku.
• Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
• V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie
servisné stredisko.
- Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím
plynom.
Slovenčina 17 Untitled-11 17
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa čistenia
POZOR
• Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
Bezpečnostné informácie
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
• Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú
sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
- Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
• Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte
napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
• Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou
čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú
handričku.
- V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
• Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
• Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
• Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku
spotrebiča od zásuvky v stene.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
18 Slovenčina
Untitled-11 18
2016-03-08
2:51:51
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému
prostrediu.
• Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je
poškodená.
• Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive
použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej
strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak
chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne
úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
• Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku
dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa
zraniť alebo udusiť.
- Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
• V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli
vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite,
ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
• Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť
pre deti nebezpečný.
- Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.
Slovenčina 19 Untitled-11 19
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
• V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku
spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako
dlho bude výpadok trvať.
Bezpečnostné informácie
•
•
•
•
•
•
- Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia
teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku
energie otvárajte čo najmenej.
- Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte
a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže
rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu
umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré
bola chladnička navrhnutá.
Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom
chladu môžu poškodiť.
V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne
odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO.
Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas
rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev
novinového papiera.
Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.
Teplota v dvojhviezdičkovej sekcii (sekciách) alebo boxe (boxoch), ktoré sú
označené symbolom dvoch hviezdičiek ( ), je o niečo vyššia ako v ostatných
mraziacich boxoch.
Pri používaní dvojhviezdičkovej sekcie (sekcií) alebo boxu (boxov) sa treba
riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu.
20 Slovenčina
Untitled-11 20
2016-03-08
2:51:51
Tipy týkajúce sa úspory energie
Bezpečnostné informácie
• Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho
neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
• V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani
mriežky neboli blokované.
• Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
• Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke
teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
• Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka chladničky
otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej námrazy sa
vytvorí v mrazničke.
• Pri inštalácii odporúčame ponechať dostatok voľného priestoru za chladničkou
a po jej stranách. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za
energiu budú nižšie.
• Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky
vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne
vyhradil výrobca.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných
oblastiach, ako sú napr.:
• kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných
prostrediach,
• vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí
obytného charakteru,
• penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
• stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.
Slovenčina 21 Untitled-11 21
2016-03-08
2:51:51
Bezpečnostné informácie
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení
(OEEZ)
Správna likvidácia tohto výrobku (odpad z elektrických a elektronických
zariadení)
(platí v krajinách so systémami triedeného zberu odpadu)
Bezpečnostné informácie
Označenie na tomto výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii informuje
o tom, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná
súprava, kábel USB) by sa po skončení životnosti nemali likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. V záujme prevencie možných negatívnych dopadov
na životné prostredie či ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie
odpadu separujte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne
ich recyklujte - prispejete tým k udržateľnému opätovnému využívaniu
materiálových zdrojov.
Podrobné informácie o miestach a spôsoboch ekologickej recyklácie týchto
produktov poskytnú súkromným zákazníkom buď predajcovia, u ktorých si
tento produkt zakúpili, alebo orgány miestnej samosprávy.
Firemní zákazníci by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a preštudovať si
podmienky a ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok a jeho
príslušenstvo nelikvidujte spoločne s iným komerčným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného
prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétneho výrobku (napr.
uplatňovanie nariadenia REACH) nájdete na webovej adrese: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
22 Slovenčina
Untitled-11 22
2016-03-08
2:51:51
Inštalácia
V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky
oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.
VÝSTRAHA
• Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej
príručke.
• Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
• Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu
elektrickým prúdom.
Prehľad súčastí chladničky
Skutočný vzhľad vašej chladničky sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny.
RS57K40*
Inštalácia
04
08
05
06
01
02
03
07
Slovenčina 23 Untitled-11 23
2016-03-08
2:51:52
Inštalácia
RS53K44* (modely s funkciou dávkovača)
04
09
05
06
01
Inštalácia
02
03
07
24 Slovenčina
Untitled-11 24
2016-03-08
2:51:52
RS53K46* (modely s funkciou dávkovača a domáceho baru)
04
09
05
06
10
01
Inštalácia
02
03
07
01 Police mrazničky
02 Držiak v mrazničke
03 Priehradka na sušené
potraviny a mäso
04 Držiak v chladničke
05 Nádoba na vajcia
06 Police v chladničke
07 Priehradka na zeleninu
08 Prístroj na výrobu ľadu s
otočným ovládaním *
09 Sklz ľadu **
10 Dávkovač na nápoje *
* Iba príslušné modely
** Iba modely s dávkovačom
Slovenčina 25 Untitled-11 25
2016-03-08
2:51:52
Inštalácia
Voliteľné príslušenstvo *
Rozperná vložka: táto súčasť pomáha udržiavať nízku teplotu v chladničke.
Prístroj na výrobu ľadu s otočným ovládaním: používa sa na výrobu ľadu.
* Vaša chladnička nemusí mať voliteľné príslušenstvo uvedené vyššie. Poskytovanie voliteľného
príslušenstva závisí od modelu a krajiny.
Inštalácia
Zväčšenie úložného priestoru v mraziacom boxe
Odstráňte jeden alebo viac kusov voliteľného príslušenstva, napr. policu alebo police, prístroj(-e) na
výrobu ľadu s otočným ovládaním, zásobníky ľadu a ich držiaky - všetky tieto súčasti možno odstrániť
ručne bez použitia náradia.
• Toto voliteľné príslušenstvo nemá vplyv na tepelné a mechanické vlastnosti.
• Deklarovaný skladovací objem mrazničky je vypočítaný bez použitia tohto voliteľného príslušenstva.
• V záujme zabezpečenia čo najvyššej energetickej účinnosti sa uistite, že všetky poličky, zásuvky a koše
sa nachádzajú na svojich pôvodných miestach.
26 Slovenčina
Untitled-11 26
2016-03-08
2:51:52
Podrobný postup inštalácie
KROK 1 Výber miesta
Požiadavky na miesto:
•
•
•
•
•
•
pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
mimo priameho dosahu slnečného svetla,
dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
priestor na vykonávanie údržby a servisu,
rozsah teplôt: od 5 °C do 43 °C.
Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná
Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.
Symbol
Zvýšená mierna
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+ 10 až + 32
+ 10 až + 32
Mierna
N
+ 16 až + 32
+ 16 až + 32
Subtropická
ST
+ 16 až + 38
+ 18 až + 38
Tropická
T
+ 16 až + 43
+ 18 až + 43
Inštalácia
Trieda
POZNÁMKA
Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť
otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.
Slovenčina 27 Untitled-11 27
2016-03-08
2:51:52
Inštalácia
Odstupy
Priestorové požiadavky týkajúce sa inštalácie sú uvedené na obrázkoch a v tabuľke nižšie.
Hĺbka „A“
747
Šírka „B“
912
Výška „C“
1764
Celková výška „D“
1789
B
A
C
D
(jednotka: mm)
Inštalácia
01 50 mm
02 160°
03 506 mm
04 1724 mm
05 600 mm
06 908 mm
07 73 mm
08 1155 mm
01
02
02
03
04
06
05
07
08
POZNÁMKA
Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.
28 Slovenčina
Untitled-11 28
2016-03-08
2:51:53
KROK 2 Použitie rozperných vložiek (iba príslušné modely)
1. Otvorte dvierka a vyhľadajte dodané rozperné
vložky (2 ks).
2. Obe rozperné vložky vybaľte a pripevnite
ich na zadnú stranu chladničky, ako je to
znázornené na obrázku. Pomáhajú odvádzať
vzduch smerom k zadnej stene a znižujú
spotrebu energie.
KROK 3 Podlaha
Inštalácia
• Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí
uniesť plne naloženú chladničku.
• Na ochranu podlahy umiestnite pod každú
nožičku chladničky kus kartónu.
• Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí
chladničky do konečnej polohy ju už viac
nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu
podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod
spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania
hrubý papier alebo látku, napr. staré koberce.
POZNÁMKA
Ak sa chladnička nezmestí do vchodu, preštudujte si časť Demontáž dvierok pri prechode dverami v
kapitole Inštalácia.
Slovenčina 29 Untitled-11 29
2016-03-08
2:51:53
Inštalácia
KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
POZOR
• Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať
za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
• Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
• Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná
strana.
Chladničku možno vyrovnať pomocou zadných nožičiek vybavených špeciálnou skrutkou na
vyrovnávanie. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.
Nastavenie výšky strany mrazničky:
Inštalácia
Do vyrovnávacej skrutky zadnej nožičky strany
mrazničky vložte plochý skrutkovač. Otáčaním
vyrovnávacej skrutky v smere hodinových
ručičiek zariadenie zdvihnete, otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek spustíte.
Nastavenie výšky strany chladničky:
Do vyrovnávacej skrutky zadnej nožičky strany
chladničky vložte plochý skrutkovač. Otáčaním
vyrovnávacej skrutky v smere hodinových
ručičiek zariadenie zdvihnete, otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek spustíte.
30 Slovenčina
Untitled-11 30
2016-03-08
2:51:53
KROK 5 Nastavte výšku dvierok a ich odstup.
Nastavenie výšky dvierok
Výšku dvierok možno nastaviť pomocou upínacej skrutky v dolnej časti dvierok na pravej strane.
1. Otvorte dvierka na pravej strane a nájdite
upínaciu skrutku v ich dolnej časti.
A
Inštalácia
B
2. Pomocou dodaného kľúča uvoľnite upínaciu
maticu (A) otočením v smere hodinových
ručičiek. Z vnútornej strany dvierok
uskutočnite nasledujúce kroky:
- Dvierka zdvihnete otočením upevňovacej
skrutky (B) proti smeru hodinových
ručičiek.
- Dvierka spustíte otočením upínacej skrutky
(B) v smere hodinových ručičiek.
3. Po dokončení nastavovania dotiahnite upínaciu
maticu otočením proti smeru hodinových
ručičiek.
POZOR
Aby ste predišli uvoľneniu skrutky, upínaciu maticu pevne dotiahnite.
Slovenčina 31 Untitled-11 31
2016-03-08
2:51:53
Inštalácia
KROK 6 Pripojenie k prívodu vody
POZOR
• Prívod vody musí pripojiť kvalifikovaný technik.
• Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše
vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
• Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu
netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.
Pripojenie prívodu studenej vody k filtračnej hadici
POZOR
• Filtračná hadica na vodu musí byť pripojená k prívodu studenej pitnej vody. Pripojenie k prívodu teplej
vody môže spôsobiť poruchu čistiaceho zariadenia.
Inštalácia
1. Zatvorte prívod vody uzatvorením hlavného
ventilu.
1
2. Nájdite prívod studenej pitnej vody (1).
A
3. Pri pripájaní prívodu vody postupujte podľa
príslušného postupu.
4. Po dokončení pripájania otvorte hlavný ventil
a vypustite približne 3 litre vody. Tento krok
slúži na odstránenie nečistôt v potrubí.
A
B
A. Uzatvorenie hlavného prívodu vody
B. Bez medzery
32 Slovenčina
Untitled-11 32
2016-03-08
2:51:54
Pripojenie filtračnej hadice k prívodu vody
a
Remove cap
a
1. Uvoľnite a demontujte kompresnú maticu (a)
z prívodu vody chladničky a zasuňte ju do
filtračnej hadice.
2. Dotiahnutím kompresnej matice (a) spojte
filtračnú hadicu a prívod vody.
3. Otvorte hlavný ventil a skontrolujte, či spoj
tesní.
A
a
03
B
4. Ak sa nevyskytnú žiadne netesnosti, pred
začatím používania chladničky vypustite asi
3 litre vody, aby sa z filtračného systému
odstránili prípadné nečistoty.
A. Prívod vody zo zariadenia
Inštalácia
B. Prívod vody zo súpravy
Oprava prívodu vody
POZOR
• Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše
vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
• Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu
netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.
• Opravu prívodu vody musí vykonať kvalifikovaný odborník. Ak prívod netesní, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung alebo na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody.
Slovenčina 33 Untitled-11 33
2016-03-08
2:51:54
Inštalácia
KROK 7 Pripojenie prívodu dávkovača vody (iba príslušné modely)
Pred montážou (iba modely CoolSelect)
1. Z čistiaceho zariadenia odstráňte všetky nečistoty.
2. Zapnite hlavný prívod vody.
3. Z dávkovača vody vypustite približne 3 litre vody, aby sa prepláchol. Počas preplachovania môže byť
voda tmavá a zároveň s ňou môže vychádzať aj ľad. Ide o bežný jav.
Potrebné diely a nástroje
Spoj na potrubie
Upevňovacia svorka čistiaceho
zariadenia
Čistiace zariadenie
Prívod vody
Inštalácia
Upínacia svorka a skrutky na
prívod vody
Montáž (vonkajší prívod dávkovača)
1. Prívod vody poskladajte pomocou spojok.
2. Zatvorte hlavný prívod vody a následne
uzavrite aj vodovodný kohútik.
3. Spoj pripojte k vodovodnému kohútiku na
studenú vodu.
POZOR
• Nezabudnite, že spoj je potrebné pripojiť k vodovodnému kohútiku na studenú vodu. Pripojenie
k vodovodnému kohútiku na teplú vodu by mohlo spôsobiť upchatie a poruchu čistiaceho zariadenia.
• Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše
vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
• Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu
netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.
• Opravy prívodu vody musí vykonávať kvalifikovaný odborník. Ak prívod netesní, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody.
34 Slovenčina
Untitled-11 34
2016-03-08
2:51:54
Montáž čistiaceho zariadenia na miesto
1. Upevňovacie svorky (2 ks) namontujte na
vhodné miesto, napr. pod drez. Následne
upevňovacie svorky zafixujte pomocou
skrutiek.
POZOR
Čistiace zariadenie nemontujte na žiadnu časť
chladničky. Takéto konanie môže poškodiť
chladničku.
2. Čistiace zariadenie vložte do upevňovacích
svoriek v správnom smere. Dbajte na
vertikálne nasmerovanie čistiaceho zariadenia.
Inštalácia
Pripojenie prívodu vody k chladničke
1. Odstráňte kryt kompresora z chladničky.
2. Pripojte vodovodné potrubie k ventilu.
Skontrolujte, či niekde nepresakuje voda.
3. Zatvorte kryt kompresora.
4. Prívod vody upevnite na zadnú stenu
chladničky pomocou svorky.
POZOR
Prívod vody nedoťahujte prisilno. Prívod vody
nesmie byť ohnutý, prelomený ani pritlačený.
Slovenčina 35 Untitled-11 35
2016-03-08
2:51:55
Inštalácia
KROK 8 Demontáž dvierok pri prechode dverami
Ak sa chladnička nezmestí do vchodu, postupujte podľa týchto pokynov:
Potrebné nástroje (nedodávajú sa)
Na demontáž dvierok sa používajú tieto nástroje.
Krížový skrutkovač
Plochý skrutkovač
Zakladací kľúč (10 mm)
Imbusový kľúč (5 mm)
Odpojte prívod vody (platí iba pre modely s dávkovačom a domácim barom).
1. Otvorte dvierka a nájdite 3 skrutky na kryte
podstavca v dolnej časti chladničky.
Inštalácia
2. Skrutky demontujte a kryt podstavca zložte.
3. Prívod vody potiahnite dopredu.
POZNÁMKA
Prívod vody chladničky je cirkulačné potrubie,
ktoré sa pripája medzi vodovodné potrubie
a hadice filtračného systému chladničky.
36 Slovenčina
Untitled-11 36
2016-03-08
2:51:55
4. Tieto hadice odpojíte stlačením a podržaním
priehľadnej svorky (A) a odpojením hadice na
vodu (B).
POZOR
A
Na svorku nevyvíjajte nadmernú silu. Mohla by sa
zlomiť.
B
Demontáž dvierok
POZOR
Inštalácia
• Dvierka by mohli počas demontáže spadnúť a poškodiť sa. Preto buďte počas tohto procesu
mimoriadne opatrní.
• V prípade modelov s funkciou dávkovača skontrolujte, či ste pred zložením dvierok odpojili hadicu na
vodu.
1. Na demontáž krytov pántov (A) použite
krížový skrutkovač.
A
2. Otvorte dvierka, uvoľnite pánty a odstráňte
kryty pántov. Po odstránení krytov dvierka
zatvorte.
A
3. Odpojte zväzok káblov.
Slovenčina 37 Untitled-11 37
2016-03-08
2:51:56
Inštalácia
4. Odskrutkujte skrutky pántov (B) proti smeru
hodinových ručičiek a odstráňte horný pánt
(C). Dávajte pozor, pretože dvierka by na vás
mohli spadnúť a spôsobiť zranenie.
B
C
5. Z oboch strán odstráňte pánty (C).
C
Inštalácia
6. Dvierka opatrne zdvihnite z dolného pántu (D).
Dávajte pozor, aby ste nezalomili hadicu na
vodu a káblový zväzok na dvierkach. Postup
opakujte aj v prípade druhých dvierok.
D
7. Demontujte dolný pánt (D) z konzoly (E)
opatrným zdvihnutím.
D
E
38 Slovenčina
Untitled-11 38
2016-03-08
2:51:56
Opätovná montáž dvierok
POZOR
• Pred opätovnou montážou dvierok skontrolujte správne zapojenie kabeláže.
• Dvierka mrazničky je potrebné namontovať skôr ako dvierka chladničky.
1. Uchopte dvierka mrazničky a zaveste pánt
v dolnej časti chladničky.
A
B
C
E
Inštalácia
2. Prívod vody (A) znova vložte na miesto
a následne zasuňte dvierka mrazničky do
otvoru dolného pántu (B).
- Prívod vody opatrne potiahnite smerom
nadol, aby sa vyrovnal a nikde nebol
ohnutý.
3. Kolík horného pántu (C) vložte do otvoru (D)
v hornej časti dvierok mrazničky. Skontrolujte,
či je pánt v rovnej polohe.
4. Pánt zafixujte dotiahnutím skrutiek (E).
D
Slovenčina 39 Untitled-11 39
2016-03-08
2:51:57
Inštalácia
5. Znova pripojte konektory.
6. Založte kryty pántov čelnou stranou
a následne dotiahnite skrutky. Na tento krok
použite krížový skrutkovač.
Inštalácia
Opätovné pripojenie hadíc na vodu
Po prechode chladničky dverami znova pripojte hadice na vodu a pomocou dodaných svoriek (2 ks)
upevnite spojku.
A
B
POZOR
• Aby ste predišli výskytu netesností, spojte
hadice rovnakých farieb.
• Aby sa predišlo výskytu netesností, každú
hadicu je potrebné úplne zasunúť do stredu
priehľadnej spojky a následne zaistiť.
A. Stred priehľadnej spojky
B. Úchytka A (1/4”) (6,35 mm)
40 Slovenčina
Untitled-11 40
2016-03-08
2:51:57
Opätovné nasadenie krytu podstavca
Opätovne nasaďte kryt podstavca a dotiahnite ho
pomocou skrutiek (3 ks).
KROK 9 Počiatočné nastavenia
Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.
1. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
Inštalácia
2. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne
vychladí a motorček bude bežať hladko.
4. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.
KROK 10 Záverečná kontrola
Po dokončení inštalácie sa uistite, že:
• chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
• Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo
skrine.
• Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
• Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať - po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné
svetlo.
Slovenčina 41 Untitled-11 41
2016-03-08
2:51:57
Používanie
Panel funkcií
RS53K44*/RS53K46*
01
05
02
06
03
07
04
08
RS57K40*
01
04
Používanie
08
03
07
01 Vacation (Dovolenka)
02 Ice Maker Off (Vypnutie
výroby ľadu) *
03 Freezer (Mraznička)
04 Power Freeze (Intenzívne
mrazenie)
05 Door Alarm (Signalizácia
otvorených dvierok) *
06 Filter Reset (Vynulovanie
filtra) *
07 Fridge (Chladnička)
08 Control Lock (Uzamknutie
ovládania)
* Iba modely s dávkovačom
42 Slovenčina
Untitled-11 42
2016-03-08
2:51:57
01 Dovolenka
Vacation
(Dovolenka)
Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať
chladničku dlhší čas, použite režim Vacation (Dovolenka). Stlačením tlačidla
Vacation (Dovolenka) chladničku vypnete, pričom sa rozsvieti príslušná kontrolka (
).
POZNÁMKA
• Dôrazne odporúčame vyprázdniť chladničku a uistiť sa, že dvierka sú zatvorené.
• Nezabudnite vyprázdniť nádobu na ľad.
02 Vypnutie výroby ľadu (3 s)
Ice Maker Off
(Vypnutie výroby
ľadu)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy vypnete výrobu ľadu. V tomto
režime bude výroba ľadu vypnutá, a to aj v prípade, že stlačíte príslušné tlačidlo.
Nezabudnite, že režim Ice Maker Off (Vypnutie výroby ľadu) sa deaktivuje
v prípade stlačenia páky na ľad (na páke je označenie „ICE“) na dlhšie ako 5 sekúnd.
03 Mraznička
Teplotu mrazenia v mrazničke možno nastaviť ručne. Stláčaním tlačidla Freezer
(Mraznička) vyberte na paneli teplôt požadovanú teplotu v rozpätí od -15 °C (5 °F)
do -23 °C (-8 °F).
Používanie
Freezer
(Mraznička)
Slovenčina 43 Untitled-11 43
2016-03-08
2:51:58
Používanie
04 Intenzívne mrazenie
Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri
maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude niekoľko hodín bežať na
maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.
Power Freeze
(Intenzívne
mrazenie)
• Režim Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte stlačením tlačidla Power
Freeze (Intenzívne mrazenie). V prípade modelov s dávkovačom príslušné
tlačidlo stlačte a podržte 3 sekundy. Rozsvieti sa príslušný indikátor ( )
a chladnička zapne režim zrýchleného mrazenia.
• Režim deaktivujete opätovným stlačením tlačidla Power Freeze (Intenzívne
mrazenie). V prípade modelov s dávkovačom príslušné tlačidlo stlačte
a podržte 3 sekundy. Kontrolka zhasne a mraznička začne znova pracovať na
predchádzajúcom nastavení teploty.
• Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne
mrazenie) aktivujte minimálne 24 hodín pred vložením potravín do mrazničky.
POZNÁMKA
Použitie funkcie Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vedie k zvýšeniu spotreby
energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila
predchádzajúca teplota.
Používanie
05 Signalizácia otvorených dvierok
Door Alarm
(Signalizácia
otvorených
dvierok)
Môžete nastaviť signalizáciu, aby ste nenechali otvorené dvierka. Ak dvierka
necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty, ozve sa zvuková signalizácia a začne blikať
signalizačná kontrolka. Signalizácia je predvolene zapnutá. Signalizáciu môžete
vypnúť stlačením tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok). Znova
ju zapnete opätovným stlačením tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených
dvierok).
06 Vynulovanie filtra (3 s)
Filter Reset
(Vynulovanie
filtra)
Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo Filter Reset (Vynulovanie filtra)
3 sekundy. Životnosť filtra sa tým vynuluje.
44 Slovenčina
Untitled-11 44
2016-03-08
2:51:58
07 Chladnička
Tlačidlo Fridge (Chladnička) možno použiť na nastavenie teploty v chladničke alebo na aktivovanie/
deaktivovanie režimu Power Cool (Intenzívne chladenie).
Fridge
(Chladnička)
Teplotu chladenia v chladničke možno nastaviť ručne. Stláčaním tlačidla Fridge
(Chladnička) vyberte na paneli teplôt požadovanú teplotu v rozpätí od 1 °C (34 °F)
do 7 °C (44 °F).
08 Uzamknutie ovládania
Control Lock
(Uzamknutie
ovládania)
Funkciu Control Lock (Uzamknutie ovládania) zapnete stlačením a podržaním
tlačidiel Vacation (Dovolenka) a Fridge (Chladnička) na 3 sekundy. V prípade
modelov s dávkovačom tlačidlo Control Lock (Uzamknutie ovládania) stlačte
a podržte 3 sekundy. Ovládacie prvky na displeji sú deaktivované, pričom
nefunguje ani dávkovač a prístroj na výrobu ľadu, dokonca ani keď stlačíte
príslušné páky.
Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním tlačidla Vacation (Dovolenka)
a Fridge (Chladnička)na 3 sekundy. V prípade modelov s dávkovačom tlačidlo
Control Lock (Uzamknutie ovládania) znova stlačte a podržte 3 sekundy.
Používanie
Vypnutie displeja
Ak pri zatvorených dvierkach nestlačíte žiadne tlačidlo ani páku, displej sa po istom čase vypne, aby sa
šetrilo energiou. Ak stlačíte niektorý z ovládacích prvkov alebo páku, displej sa ihneď znova rozsvieti.
Slovenčina 45 Untitled-11 45
2016-03-08
2:51:58
Používanie
Nastavenia teploty
Aby sa zaistila optimálna účinnosť mrazenia a chladenia, teplotu mrazničky odporúčame nastaviť na
hodnotu -19 °C (-2 °F) a teplotu chladničky na 3 °C (37 °F).
Mraznička
Teplotu mrazničky možno nastaviť v rozpätí od
-23 °C (-9 °F) do -15 °C (5 °F).
Teplotu nastavíte opakovaným stláčaním
tlačidla Freezer (Mraznička), kým sa nezobrazí
požadovaná teplota. Teplota sa mení v krokoch po
1 stupni.
• Odporúčaná hodnota: -19 °C (-2 °F)
POZNÁMKA
Zmrzlina sa môže pri teplote -15 °C (5 °F) začať
roztápať.
Chladnička
Teplotu chladničky možno nastaviť v rozpätí od
1 °C (34 °F) do 7 °C (44 °F).
Používanie
Teplotu nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla
Fridge (Chladnička), kým sa nezobrazí požadovaná
teplota. Teplota sa mení v krokoch po 1 stupni.
• Odporúčaná hodnota: 3 °C (37 °F)
Ak budete dvierka otvárať príliš často, teplota mrazničky alebo chladničky môže stúpnuť. Môže sa tak stať
aj v prípade, že do chladničky umiestnite väčšie množstvo potravín. Ak sa tak stane, zobrazenie teploty
bude blikať dovtedy, kým sa teplota v chladničke nevráti na nastavenú hodnotu.
POZNÁMKA
Ak blikanie neprestane, odpojte napájací kábel a po 10 minútach ho znova pripojte.
46 Slovenčina
Untitled-11 46
2016-03-08
2:51:58
Špeciálne funkcie
Chladnička je vybavená zariadeniami zvyšujúcimi komfort používateľov.
Dávkovač vody (iba príslušné modely)
Dávkovač vody umožňuje dávkovať vodu bez toho, aby bolo potrebné otvárať dvierka chladničky.
Dávkovač obsahuje dve páky: páka na ľavej strane je na ľad a páka na pravej strane je na vodu.
Ak je prístroj na výrobu ľadu zapnutý,
1. na páku na ľavej strane umiestnite pohár
a zatlačte. Z dávkovača sa nadávkuje ľad.
2. Na páku na pravej strane umiestnite pohár
a zatlačte. Z dávkovača sa nadávkuje voda.
POZNÁMKA
Používanie
• Aby ste predišli rozliatiu vody, pred odobratím pohára počkajte 2 sekundy.
• Ak páku dávkovača podržíte stlačenú, dávkovač bude dávkovať približne 1 minútu. Ak chcete
nadávkovať viac vody, páku uvoľnite a znova zatlačte.
• Pohár musí byť zarovno s dávkovačom, aby nedošlo k rozliatiu dávkovanej vody.
• Ak dávkovač vody nepoužívate 2 - 3 dni, dávkovaná voda môže zvláštne voňať alebo chutiť. Nejde
o chybu systému. Prvé poháre vody (1 - 2) vylejte.
Výroba ľadu (iba príslušné modely)
Prístroj na výrobu ľadu s otočným ovládaním
1. Otvorte dvierka mrazničky a vysuňte priečinok
na ľad.
2. Priečinok naplňte vodou po značku maximálnej
hladiny (A), ktorá sa nachádza na vnútornej
zadnej strane priečinka.
3. Priečinok znova zasuňte na miesto.
A
Slovenčina 47 Untitled-11 47
2016-03-08
2:51:58
Používanie
POZNÁMKA
• Dĺžka času výroby ľadu závisí od nastavení
teploty.
• Uistite sa, že zásobník ľadových kociek je na
svojom mieste pod priečinkom na ľad.
• Kocky ľadu dávkujte otočením rukoväti
zásobníka doprava - do zásobníka vypadne
polovica kociek ľadu. Druhá polovica vypadne
po otočení rukoväti doľava.
• Vyberte zásobník - mierne ho pootočte
a vytiahnite smerom dopredu.
POZOR
Prístroj na výrobu ľadu je určený na výrobu ľadu
iba z minerálnej alebo pitnej vody. Priečinok na
ľad nenapĺňajte žiadnou inou kvapalinou.
Používanie
48 Slovenčina
Untitled-11 48
2016-03-08
2:51:58
Získanie väčšieho úložného priestoru (iba príslušné modely)
Pokiaľ potrebujete ďalší úložný priestor, vyberte
hornú aj dolnú zásuvku mrazničky. Potom vložte
dodanú dolnú policu, čím sa získa viac miesta na
uloženie potravín.
POZNÁMKA
• Po odstránení oboch zásuviek sa tepelné a
mechanické vlastnosti mrazničky nezmenia.
• Deklarovaný skladovací objem mrazničky je
založený na podmienkach, v rámci ktorých
sú obe zásuvky odobraté a je vložená dolná
polica.
Používanie
Slovenčina 49 Untitled-11 49
2016-03-08
2:51:58
Údržba
Manipulácia a starostlivosť
Poličky (chladnička/mraznička)
• Ak chcete vybrať poličku, príslušné dvierka
najskôr otvorte úplne dokorán.
• Poličku je najskôr potrebné odistiť. Uchopte
predný koniec poličky a opatrným zdvihnutím
odistite jej prednú polovicu. Následne ju
oboma rukami vytiahnite.
• Ak dvierka nemožno otvoriť úplne dokorán,
poličku vysuňte do polovice, obráťte ju
a vyberte.
POZOR
• Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte
ju naopak.
• Sklené nádoby môžu poškriabať povrch
sklených poličiek.
Držiak v dvierkach
Údržba
Držiak vyberiete tak, že uchopíte predné strany
priehradky a opatrne ho vytiahnete.
50 Slovenčina
Untitled-11 50
2016-03-08
2:51:59
Zásuvky
Opatrne uchopte prednú stranu zásuvky
a vytiahnite ju.
Priehradka na zeleninu/priehradky na suché potraviny
Postup vyberania priehradky na zeleninu
z chladničky a priehradky na suché potraviny
z mrazničky.
1. Najskôr v prípade potreby vyberte okolité
viacúčelové priehradky.
Nádoba prístroja na výrobu ľadu
Údržba
Nádobu na ľad vyberiete tak, že oboma rukami
uchopíte dno nádoby a opatrne ju potiahnete
smerom dopredu.
POZOR
Pri vyberaní nádoby na ľad dávajte pozor. Mohol
by sa na vás vysypať ľad.
Slovenčina 51 Untitled-11 51
2016-03-08
2:51:59
Údržba
Čistenie
Vnútorné a vonkajšie časti
VÝSTRAHA
• Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie
v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
• Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Do otvoru dávkovača nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích
látok, napr. prachu alebo vody.
1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu
nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.
Údržba
52 Slovenčina
Untitled-11 52
2016-03-08
2:51:59
Výmena dielov
Vodný filter (iba príslušné modely)
POZOR
• Nepoužívajte filtre na vodu od iných výrobcov. Používajte iba filtre dodané alebo schválené
spoločnosťou Samsung.
• Neschválené filtre nemusia správne tesniť, môžu chladničku poškodiť a spôsobiť následný zásah
elektrickým prúdom. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku používania
filtrov na vodu od iných výrobcov.
• Keď bude potrebné filter na vodu vymeniť, kontrolka filtra ( ) sa rozsvieti načerveno.
1. Vypnite hlavný prívod vody.
2. Prívod vody pripojte k prívodnej strane filtra.
3. Prívod dávkovača pripojte k vývodnej strane
filtra.
4. Skontrolujte, či spoje správne tesnia. Ak nie,
spevnite ich svorkami.
5. Filter na vodu vložte na miesto a upevnite ho
svorkami.
Údržba
6. Stlačte a podržte tlačidlo Filter Reset
(Vynulovanie filtra) 3 sekundy. Životnosť filtra
sa tým vynuluje.
7. Po dokončení výmeny vypustite 1 liter vody,
aby sa z prívodu vody vypláchli nečistoty.
POZOR
Pri úprave dĺžky hadíc ich režte vždy v pravom
uhle. Predídete tak netesnostiam.
Slovenčina 53 Untitled-11 53
2016-03-08
2:51:59
Údržba
POZNÁMKA
• Nový filter môže spôsobiť krátke prskanie vody z dávkovača. Dôvodom je vzduch, ktorý sa dostal do
prívodu vody.
• Počas výmeny môže dochádzať k odkvapkávaniu vody z chladničky. Ak sa tak stane, nakvapkanú vodu
utrite.
Filtračný systém na princípe spätnej osmózy
Tlak prívodu vody do filtračného systému pracujúceho na princípe spätnej osmózy musí byť v rozpätí od
35 psi do 120 psi (241 kPa až 827 kPa).
Tlak filtračného systému na princípe spätnej osmózy do prívodu studenej vody chladničky musí byť
najmenej 40 psi (276 kPa). Ak je tlak vody nižší:
• Skontrolujte, či nie je upchatý filter usadenín vo filtračnom systéme. V prípade potreby ho vymeňte.
• Nádrž na vodu vo filtračnom systéme znova naplňte.
• Ak je chladnička vybavená filtrom na vodu, tento filter takisto môže znižovať tlak, pokiaľ sa používa
spolu so systémom na princípe spätnej osmózy. Vyberte vodný filter.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo servis, obráťte sa na kvalifikovaného odborníka.
Objednávanie nového filtra
Ak potrebujete zakúpiť nový filter na vodu (druh dielu: HAFEX/EXP), obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Žiarovky
Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Údržba
54 Slovenčina
Untitled-11 54
2016-03-08
2:52:00
Riešenie problémov
V prípade výskytu problémov s chladničkou najskôr skontrolujte nasledujúcu tabuľku a vyskúšajte
uvedené rady.
Všeobecné informácie
Príznak
Opatrenie
Potraviny v chladničke
zamŕzajú.
• Skontrolujte, či regulácia teploty nie je nastavená na najnižšiu hodnotu.
Ak áno, nastavenie zmeňte na vyššiu alebo optimálnu teplotu.
• K tomuto javu dochádza v prípade príliš nízkej teploty okolitého
prostredia. Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
• Skontrolujte, či sa potraviny s vysokým obsahom vody nenachádzajú
v časti chladničky s najnižšou teplotou alebo v blízkosti vetracích
otvorov. Ak áno, potraviny premiestnite na iné poličky v chladničke.
Spotrebič vydáva zvuky.
• Uistite sa, či je chladnička nainštalovaná na stabilnom, rovnom povrchu.
• Uistite sa, či je medzi chladničkou a zadnou stenou, resp. bočnými
stenami skrine, dostatočný odstup.
• Uistite sa, či sa vnútri chladničky alebo pod ňou nenachádzajú žiadne
nečistoty a cudzie predmety.
• Zvnútra chladničky sa môže ozývať zvuk podobný tikaniu, ktorý je
spôsobený sťahovaním a rozťahovaním rôznych častí príslušenstva.
Nejde o chybu systému.
Riešenie problémov
Zariadenie nepracuje
alebo nechladí.
• Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený.
• Uistite sa, či je správne nastavená regulácia teploty. Skúste nastaviť
nižšiu teplotu.
• Uistite sa, či chladnička nestojí na priamom slnečnom svetle alebo
v blízkosti zdroja tepla - ak áno, premiestnite ju. Nedodržanie tohto
upozornenia môže viesť k zníženiu chladiaceho výkonu.
• Uistite sa, či je medzi chladničkou a zadnou stenou, resp. bočnými
stenami skrine, dostatočný odstup. Nedodržanie tohto upozornenia
môže viesť k zníženiu chladiaceho výkonu.
• Príliš veľké množstvo potravín môže blokovať vetranie chladničky.
V záujme zabezpečenia správnej prevádzky chladničky nedávajte
dovnútra príliš veľa potravín.
Slovenčina 55 Untitled-11 55
2016-03-08
2:52:00
Riešenie problémov
Príznak
Opatrenie
Riešenie problémov
Predné rohy a strany sú
teplé a zráža sa na nich
vlhkosť.
• Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča
zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty
okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde
o chybu systému.
• Uistite sa, či sú dvierka poriadne zatvorené. Ak necháte dvierka
otvorené dlhší čas, môže dôjsť k nazrážaniu vlhkosti.
• Na vonkajšom povrchu chladničky sa môže zrážať vlhkosť, keď sa vlhký
vzduch dostane do kontaktu s chladným povrchom chladničky.
Prístroj na výrobu ľadu
nevyrába ľad.
• Chladnička začne vyrábať ľad až po uplynutí 12 hodín.
• Uistite sa, či počas výroby ľadu nedošlo k vypnutiu prístroja na výrobu
ľadu.
• Uistite sa, či je nádrž na vodu naplnená vodou.
• Skontrolujte, či nádoba prístroja na výrobu ľadu neobsahuje väčšie kusy
ľadu. Ak áno, nádobu prístroja na výrobu ľadu vyprázdnite a skúste to
znova.
Dávkovač vody
nefunguje.
• Skontrolujte, či nedošlo k zamrznutiu nádrže na vodu. Ak áno, teplotu
v chladničke nastavte na vyššiu hodnotu.
• Uistite sa, či je nádrž na vodu naplnená vodou.
• Skontrolujte, či je správne nainštalovaná nádrž na vodu.
• Skontrolujte, či je správne nainštalovaný filter na vodu.
Spotrebič vydáva
bublajúci zvuk.
• Chladnička tento zvuk vydáva počas chladenia - ide o bežný jav.
Zvnútra chladničky sa šíri
nepríjemný zápach.
• Skontrolujte, či v nej nie sú pokazené potraviny. Odporúčame
pravidelne čistiť chladničku a vyhadzovať všetky pokazené alebo
podozrivo vyzerajúce potraviny.
• Uistite sa, že potraviny s výraznými vôňami sú zabalené vo
vzduchotesných obaloch.
Na vnútorných stenách sa
tvorí námraza.
• Uistite sa, že potraviny neblokujú vetracie otvory chladničky. Dôležitú
úlohu z hľadiska vetrania zohráva aj rovnomerné rozloženie potravín.
• Uistite sa, či sú dvierka poriadne zatvorené.
Na vnútorných stenách
alebo v blízkosti zeleniny
sa zráža vlhkosť.
• K tomuto javu dochádza, keď sa v chladničke skladujú neprikryté
potraviny s vysokým obsahom vody, alebo keď boli dlhší čas otvorené
dvierka.
• Uistite sa, že potraviny sú prikryté alebo uložené v uzavretých
nádobách.
56 Slovenčina
Untitled-11 56
2016-03-08
2:52:00
Príznak
Opatrenie
Vykonajte tieto kontroly:
Čo mám robiť, ak sa
dvierka mrazničky nedajú
zatvoriť?
• Stlačte páku dávkovača na vodu, aby ste skontrolovali prívod vody.
• Stlačte páku dávkovača na ľad, aby ste skontrolovali funkčnosť motora
v zostave prístroja na výrobu ľadu.
• Skontrolujte, či nejaký predmet neblokuje prevádzku motora. Ak áno,
predmet odstráňte a vyprázdnite priestor motora.
• Ak sa prístroj na výrobu ľadu nepoužíval dlhší čas, jeho nádoba môže
obsahovať kus ľadu, ktorý bráni v prevádzke motora. V takom prípade
nádobu prístroja na výrobu ľadu vyberte, vyprázdnite ju a skúste znova
nadávkovať ľad.
Riešenie problémov
Slovenčina 57 Untitled-11 57
2016-03-08
2:52:00
Poznámky
Untitled-11 58
2016-03-08
2:52:00
Poznámky
Untitled-11 59
2016-03-08
2:52:00
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku
podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Kontaktné stredisko
Webová stránka
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-03468H-01
Untitled-11 60
2016-03-08
2:52:00
Download PDF

advertising