Samsung | S29E790C | Samsung 29'' Zakrivený monitor s ergonomickým dizajnom Používateľská príručka

Monitor
Používateľská príručka
S29E790C
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
BN46-00551A-00
Obsah
Pred použitím výrobku
Copyright5
Pripojenie a používanie zdrojového
zariadenia
Pred pripojením
Kontrolné body pred pripojením
23
23
Bezpečnostné opatrenia
6
Symboly6
Čistenie7
Elektrická energia a bezpečnosť
7
Inštalácia8
Prevádzka10
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
Pripojenie napájania
Manažment pripojených káblov
23
23
24
24
25
26
Správna poloha pri používaní výrobku
Inštalácia ovládača
27
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
27
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
6
6
13
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright28
Brightness30
Konfigurácia funkcie Brightness30
Contrast31
Konfigurácia funkcie Contrast31
Sharpness32
Konfigurácia funkcie Sharpness32
Color33
Konfigurácia funkcie Color33
Prípravy
HDMI Black Level34
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level34
Kontrola komponentov
14
Komponenty14
Eye Saver Mode35
Konfigurácia funkcie Eye Saver Mode35
Diely15
Ovládací panel
15
Sprievodca smerovými klávesmi
16
Sprievodca klávesmi funkcií
17
Zadná strana
19
Game Mode36
Konfigurácia funkcie Game Mode36
Inštalácia20
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
20
Zámka proti odcudzeniu
22
Response Time37
Konfigurácie položky Response Time37
Picture Size38
Zmena položky Picture Size38
Screen Adjustment40
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position40
2
Obsah
Konfigurácia nastavení PIP/PBP
Nastavenie a vynulovanie
PIP/PBP41
Konfigurácia funkcie PIP/PBP Mode42
Konfigurácia funkcie Size43
Konfigurácia funkcie Position44
Konfigurácia funkcie Sound Source45
Konfigurácia funkcie Source46
Konfigurácia funkcie Picture Size48
Konfigurácia funkcie Contrast51
Sound56
Konfigurácia funkcie Volume56
Konfigurácia funkcie Sound Mode57
Konfigurácia funkcie Select Sound58
Koordinácia OSD
PC/AV Mode62
Konfigurácia funkcie PC/AV Mode62
Transparency53
Zmena položky Transparency53
Language54
Konfigurácia funkcie Language54
Display Time55
Konfigurácia funkcie Display Time55
Eco Saving Plus59
Konfigurácia funkcie Eco Saving Plus59
Off Timer60
Konfigurácia funkcie Off Timer60
Konfigurácia funkcie Turn Off After61
DisplayPort Ver.63
Konfigurácia funkcie DisplayPort Ver.63
Source Detection64
Konfigurácia funkcie Source Detection64
Key Repeat Time65
Konfigurácia funkcie Key Repeat Time65
Power LED On66
Konfigurácia funkcie Power LED On66
Reset All67
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)67
Ponuka Information a ďalšie
možnosti
Information68
Zobrazenie položky Information68
Konfigurácia položiek Brightness, Contrast a
69
Sharpness z úvodnej obrazovky
Konfigurácia funkcie Volume na úvodnej
obrazovke70
Volume70
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
71
71
71
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung72
Testovanie produktu
72
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
72
Skontrolujte nasledovné.
73
Otázky a odpovede
76
3
Obsah
Technické údaje
Všeobecné78
Šetrič energie
80
Tabuľka štandardných signálových režimov 81
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
83
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
93
Nejde o poruchu výrobku
93
Porucha výrobku spôsobená chybou
zákazníka93
Iné93
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
94
94
Terminológia95
4
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Copyright
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.
Všetky ostatné obchodné značky vlastnia ich príslušní vlastníci.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
-- (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
-- (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.
5
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť
požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo
väčšieho priestoru.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT.
(ALEBO ZADNÚ STRANU)
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ
POUŽÍVATEĽ.
10 cm
10 cm
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
10 cm
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku.
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
10 cm
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a
údržby.
Opatrenia pri skladovaní
Symboly
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
Výstraha
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
6
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu
――Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
ľahko poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
obrázkoch.
――Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
Výstraha
obrázkoch.
1
Vypnite výrobok a počítač.
2
Odpojte napájací kábel od výrobku.
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3
•• Prehriatie sieťových zásuviek môže spôsobiť požiar.
Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
•• Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s
obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
!
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami. V opačnom prípade môže
dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
•• Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo
na výrobok.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
4
•• Nedokonalé pripojenie môže spôsobiť požiar.
Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované
zariadenia typu 1).
5
Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6
Zapnite výrobok a počítač.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
!
7
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nenechávajte pod ťažkým predmetom.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
!
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Inštalácia
Výstraha
Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou
suchej handričky.
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Môže vzniknúť požiar.
•• Môže vzniknúť požiar.
!
Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je
napríklad polica na knihy alebo skrinka.
Upozornenie
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo
zabezpečené vetranie.
Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s
výrobkom. Napájací kábel nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
!
Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
!
•• Deti by sa ním mohli udusiť.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
•• Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na
prerušenie napájania výrobku.
!
!
8
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná
polica, naklonený povrch a pod.)
Upozornenie
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu
spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Obrazovka sa môže poškodiť.
!
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný
okraj prednej časti výrobku neprečnieval.
•• Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
•• Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Výrobok položte opatrne.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo
zdeformovať. Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského
pultu.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám
alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný
počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
•• Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa
poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
9
Prevádzka
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli
lákať deti (hračky, sladkosti a pod.).
•• Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne
poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
Výstraha
Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami
nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.
!
Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane
napájacieho kábla.
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený
nárazom.
•• Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
!
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo
dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• V dôsledku poškodeného kábla môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú
časť.
•• Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
•• Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
!
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie
a odpojte napájací kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
GAS
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo
iný kábel.
•• V dôsledku poškodeného kábla môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
10
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani
zápalné látky.
Upozornenie
•• Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
!
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
•• Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory
energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
!
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
-_100
Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.)
nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko
horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
•• Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok
vypnite a odpojte napájací kábel. Potom sa obráťte sa na servisné
stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby,
fľaše a pod.) ani kovové predmety.
•• Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok
vypnite a odpojte napájací kábel. Potom sa obráťte sa na servisné
stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.),
odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
•• Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo elektrický zvod.
!
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
•• Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby
nebolo mokré.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
•• Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní
podlahy.
11
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Únava očí sa zmierni.
!
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože
môže byť horúca.
Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor,
mohla by sa doň dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
!
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej
polohe.
!
!
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za
stojan.
•• Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie
zraku.
•• Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a
následné poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
•• Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
12
Správna poloha pri používaní výrobku
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali
pozerať mierne smerom nadol. Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
13
2. kapitola
Prípravy
Kontrola komponentov
-- Ak chýbajú niektoré komponenty,
kontaktujte predajcu, u ktorého ste
produkt kúpili.
Komponenty
――Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
-- Vzhľad komponentov sa môže líšiť od
uvedených obrázkov.
-- Odporúča sa používať kábel HDMI, ktorý
je súčasťou balenia.
-- Pri použití kábla HDMI alebo HDMI-DVI,
ktorý nepodporuje vysokorýchlostný
prenos, nemusí byť dostupné optimálne
rozlíšenie.
Záručný list
Príručka rýchlym nastavením
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
Príručka s uvedením predpisov
Používateľská príručka
Kábel HDMI (možnosť) (s.23)
Kábel DP (možnosť)
-- Adaptér rozhrania Mini DP na DP nemusí
byť v závislosti od modelu súčasťou
dodávky.
Napájací kábel (s.25)
Jednosmerný napájací adaptér
(odpojiteľný) (s.25)
Adaptér rozhrania Mini DP na DP
(možnosť)
Čistiaca handrička
14
Diely
Ovládací panel
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačidlo JOG
Sprievodca klávesmi funkcií
NAHOR
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
DOPRAVA
NADOL
Return
Ikony
Popis
Tlačidlo JOG
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo
ako tlačidlo Enter.
Sprievodca klávesmi funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
15
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa
rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
NAHOR/NADOL: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
Brightness
Volume
DOĽAVA/DOPRAVA: Nastavte položky Volume, Mute.
STLAČENIE(ENTER): Sprievodca klávesmi funkcií.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game Mode.
: Off
: On
Features
Game Mode Off
16
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení
tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete
opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Ikony
Popis
Výberom ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu
obrazovky zobrazí správa.
Výber ikony
funkcií.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby
sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/
odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10
sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a
Contrast. K dispozícii je položka PIP/PBP. Je možné zobraziť položku Information.
Return
Výber ikony
funkcií.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi
Stlačte toto tlačidlo, ak je potrebné vykonať konfiguráciu nastavení pre funkciu PIP/PBP.
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi
funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií. Žiadanú funkciu
používajte podľa jej skutočného vzhľadu a popisu.
17
――V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez signálu), 2 smerové
klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu nižšie.
Tlačidlo JOG
NAHOR
Režim šetrenia energiou/bez signálu
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2
sekundy
Vypnutie
――Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
NAHOR/NADOL
Akcia
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
18
Port
Zadná strana
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa
môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Popis
DC 14V
HDMI IN 1 HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla DP.
SERVICE
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
――Zvuk bude fungovať, len ak sa používa kábel HDMI do HDMI alebo kábel DP.
SERVICE
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Vyhradené pre servisných technikov.
SERVICE
19
Inštalácia
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-2˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)
100.0 mm ± 2.0 mm
•• Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
•• Aby sa výrobok pri nastavovaní sklonu nepoškodil, jeho hornú časť zatlačte alebo potiahnite v strede a súčasne držte hornú časť podstavca.
20
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie
Dávajte si pozor, aby sa vám ruka nedostala do priestoru nastavenia výšky. Mohlo by dôjsť k jej poraneniu.
Nevkladajte ruku pod teleso stojana.
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
21
Zámka proti odcudzeniu
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
2
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.
-- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
-- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
-- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
22
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
Pred pripojením tohto produktu k iným zariadeniam skontrolujte nasledovné.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Kontrolné body pred pripojením
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku,
ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri
jednotlivých zariadeniach líšiť.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
――Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
1
Pomocou kábla HDMI pripojte port HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2 na zadnej strane výrobku k portu HDMI v počítači.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
3
Zmena vstupného zdroja na HDMI 1 alebo HDMI 2 pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG v prípade, že nie je
zvolený vstupný zdroj.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
23
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
SERVICE
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DP IN
1
Kábel DP pripojte k portu DP IN na zadnej strane zariadenia a portu DP na počítači.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
3
Zmena vstupného zdroja na DisplayPort pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
v prípade, že nie je zvolený vstupný zdroj.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
1
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru
na
výrobku.
――Zvuk bude fungovať, len ak sa používa kábel HDMI do HDMI alebo kábel DP.
24
Pripojenie napájania
Pripojenie napájania pomocou odpojiteľného jednosmerného napájacieho adaptéra.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
1
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
2
3
1
Napájací kábel pripojte k sieťovému napájaciemu adaptéru. Potom pripojte napájací adaptér DC k portu DC 14V na zadnej strane výrobku.
2
Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
25
Manažment pripojených káblov
1
Ak chcete demontovať KRYT KÁBLOV, uchopte KRYT KÁBLOV
palcom a ukazovákom a potiahnite ho v smere šípky, pričom
stojan pridŕžajte druhou rukou.
4
Bezpečne pridržte spodnú časť nohy stojana ľavou rukou a
pomocou palca na pravej ruke posuňte KRYT KÁBLOV nahor a
zaistite ho v požadovanej polohe.
2
Vložte a zaistite káble v drážke.
5
Inštalácia je dokončená.
DC 14V
3
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
SERVICE
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Pridržte KRYT KÁBLOV a umiestnite káble do drážok v ZADNEJ
ČASTI STOJANA.
26
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
pre tento produkt.
――Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
――Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com/)
Setup Guide
a prevezmite súbor.
1
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
2
Kliknite na položku „Ovládač systému Windows“.
3
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
4
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Language
English
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Follow the above settings to set the resolution.
Current Resolution ****x****
Close
1
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA si zvoľte jazyk. Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo JOG.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
27
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre
prostredie, v ktorom sa výrobok používa.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
SAMSUNG
Presuňte sa na položku MAGIC
Bright pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
V režime PC
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Standard
Contrast
Cinema
Sharpness
Dynamic Contrast
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
28
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV, položka
SAMSUNG
má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom), ktoré sú vopred nastavené od
výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa
vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
MAGICBright
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Standard
Contrast
Movie
Sharpness
Custom
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
29
Brightness
Konfigurácia funkcie Brightness
1
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia Eco Saving Plus.
3
Presuňte sa na položku Brightness pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Brightness.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Dynamic Contrast.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the
brightness level.
Values closer to 100
mean a brighter
screen.
Color
HDMI Black Level
Low
Eye Saver Mode
Off
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
30
Contrast
Konfigurácia funkcie Contrast
1
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
SAMSUNG
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
3
Presuňte sa na položku Contrast pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
5
Použije sa zvolená možnosť.
alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na
možnosť On a položka Size nastavená na možnosť
(režim PBP).
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the contrast
level. Values closer
to 100 mean a
bigger light/dark
contrast.
Color
HDMI Black Level
Low
Eye Saver Mode
Off
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
31
Sharpness
Konfigurácia funkcie Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
SAMSUNG
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema
alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the
sharpness of the
picture. Values
closer to 100 mean
a sharper image.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sharpness pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Sharpness.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Color
HDMI Black Level
Low
Eye Saver Mode
Off
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
32
Color
Konfigurácia funkcie Color
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
3
Presuňte sa na položku Color pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Configure color
settings.
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Low
Eye Saver Mode
Off
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
100
Brightness
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
Return
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
-- Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
-- Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
-- Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
-- Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
-- Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
-- Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color Tone má
štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
4
Presuňte sa na požadovanú možnosť pomocou tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
33
HDMI Black Level
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania
HDMI, v závislosti od druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť
k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/farieb, úrovne čiernej atď.). V
takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie kvality
obrazu.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI
Black Level.
――Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI 1 alebo HDMI 2.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku HDMI Black Level pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k poklesu kontrastu.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the black
level of the video
signal.
Sharpness
Color
Normal
HDMI Black Level
Low
Eye Saver Mode
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
Off
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
34
Eye Saver Mode
Konfigurácia funkcie Eye Saver Mode
1
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na
výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka
Eye Saver Mode nastavená na možnosť „On“, úroveň modrého svetla s vlnovou
dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita obrazu potrebná
na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade
s požiadavkami štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
Picture
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Set to an optimum
picture quality
suitable for eye
relaxation.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Eye Saver Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Color
HDMI Black Level
Off
Eye Saver Mode
On
해제
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
35
Game Mode
Konfigurácia funkcie Game Mode
1
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
Game Mode
Off
Response Time
On
Picture Size
Always On
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej
konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Picture
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Optimizes image
settings for playing
games.
Screen Adjustment
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Game Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa nastaví na
možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
36
Response Time
Konfigurácie položky Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na
možnosť Standard alebo Faster.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na
možnosť On a položka Size nastavená na možnosť
PIP).
/
/
(režim
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Response Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Standard / Faster / Fastest
Picture
Game Mode
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Accelerate the
panel response
rate to make video
appear more vivid
and natural.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
37
Picture Size
Zmena položky Picture Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na
možnosť On a položka Size nastavená na možnosť
(režim PBP).
V režime PC
Picture
Off
Game Mode
Response Time
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Picture Size pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
38
V režime AV
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
Picture
Off
Game Mode
Response Time
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• 21:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 21:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
21:9
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
Screen Fit
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý
model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
možnosť AV.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
39
Screen Adjustment
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Picture Size v režime AV
nastavená na hodnotu Screen Fit.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v
režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky
Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Screen Adjustment pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
4
Presuňte sa na položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte
tlačidlo JOG.
5
Upravte položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA a potom stlačte
tlačidlo JOG.
Return
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
6
Použije sa zvolená možnosť.
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
40
5. kapitola
Konfigurácia nastavení PIP/PBP
PIP/PBP
Funkcia PIP (obraz v obraze) rozdelí obrazovku na dve časti. Jedno zdrojové
zariadenie sa zobrazuje na hlavnej obrazovke a zároveň sa vo vloženom okne
zobrazuje ďalšie zdrojové zariadenie.
Funkcia PBP (obraz vedľa obrazu) rozdeľuje obrazovku na polovicu a zobrazuje
výstup z dvoch rôznych zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.
――Kompatibilné so systémom Windows 7 a Windows 8.
――Funkcia PIP/PBP možno nebude dostupná v závislosti od technických
údajov použitej grafickej karty. Ak je obrazovka v režime PIP/PBP po zvolení
optimálneho režimu prázdna, v počítači prejdite na položku Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a kliknite na položku Zistiť. (Pokyny
sú založené na operačnom systéme Windows 7.) Ak je obrazovka po nastavení
optimálneho rozlíšenia prázdna, rozlíšenie zmeňte na 1280 x 1024.
――Obrazovka môže krátko blikať alebo sa obraz môže zobraziť s oneskorením, keď
zapnete alebo vypnete funkciu PIP/PBP alebo keď zmeníte veľkosť obrazovky
pri aktivovanej funkcii PIP/PBP.
Zvyčajne sa to môže stať pri pripojení počítača a monitora k dvom alebo
viacerým vstupným zdrojom. Nesúvisí to s funkčnosťou monitora.
――Na dosiahnutie maximálnej kvality obrazu sa odporúča používať grafickú kartu s podporou rozlíšenia 2560 x 1080.
――Keď je zapnutá funkcia PIP/PBP, rozlíšenie sa nebude môcť automaticky prepnúť na optimálne rozlíšenie v dôsledku
problému s kompatibilitou medzi grafickou kartou a systémom Windows.
Nastavte PIP/PBP Mode na Off. Prípadne reštartujte monitor a potom nastavte rozlíšenie na optimálne nastavenie
pomocou rozhrania systému Windows.
Tento jav je spôsobený hlavne oneskorením video signálov pri prenose do
monitora v závislosti od výkonu grafickej karty.
41
Konfigurácia funkcie PIP/PBP Mode
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Funkciu PIP/PBP Mode môžete zapnúť alebo vypnúť.
1
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
Position
Sound Source
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off / On
Source
Picture Size
Contrast
Return
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
42
Konfigurácia funkcie Size
Vyberte veľkosť a pomer strán vedľajšej obrazovky.
1
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/75
Left:
HDMI 1
Right:
HDMI 2
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Size pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a pravú stranu obrazovky 1280 x
1080 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu obrazovku 720 x 480 (šírka x
výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu obrazovku 960 x 540 (šírka x
výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu obrazovku 1280 x 540 (šírka x
výška).
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
43
Konfigurácia funkcie Position
Z dostupných možností vyberte pozíciu vedľajšej obrazovky.
1
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Size
On
Select the position
of the sub-screen
from the available
options.
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
/
/
/
――Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť PBP.
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
••
Main:
HDMI 1
Sub:
HDMI 2
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
44
Konfigurácia funkcie Sound Source
Nastavte, pre ktorú obrazovku chcete počuť zvuk.
1
Režim PIP
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
On
Set which screen
you want to hear
the sound for.
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sound Source pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Size
•• Režim PIP:
Position
•• Režim PBP:
/
――Biela oblasť ikony znamená, že položka Sound Source sa vzťahuje na hlavnú obrazovku/vedľajšiu obrazovku alebo na
obrazovku vľavo/vpravo.
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75
/
Main:
HDMI 1
Sub:
HDMI 2
Return
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Režim PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen
you want to hear
the sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/75
Left:
HDMI 1
Right:
HDMI 2
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
45
Konfigurácia funkcie Source
Vyberte zdroj pre jednotlivé obrazovky.
1
Režim PIP
(dostupné v režime PIP(Size
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
/
/
))
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Select the source
for each screen.
Size
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte možnosť Source a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI 2
――Okrem aktuálneho vstupného zdroja možno vybrať ďalšie dva vstupné zdroje.
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
Contrast
――Pomocou tlačidla JOG môžete zmeniť vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku. Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií,
Return
presuňte zvýraznenie doľava, vyberte ikonu
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
a potom stlačte tlačidlo JOG. Hlavná obrazovka sa prepne v poradí
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
46
Režim PBP
Vyberte vstupné zdroje pre zariadenia zobrazené na hlavnej a vedľajšej obrazovke.
(dostupné v režime PBP (Size
1
))
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Select the source
for each screen.
Size
Position
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte možnosť Source a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Sound Source
Source
Picture Size
75/75
Contrast
5
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA vyberte položku Apply a potom stlačte tlačidlo JOG. Stlačením tlačidla JOG po
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
――Keď je vstupný signál pre ľavú a pravú obrazovku rovnaký, operáciu nie je možné vykonať.
Source
DisplayPort
Ovládajte tlačidlo JOG NAHOR/NADOL a vyberte externý vstupný zdroj vľavo/vpravo.
výbere položky Cancel zrušíte konfiguráciu v položke Source a vrátite sa do ponuky ovládania funkcie PIP/PBP.
Return
HDMI 1
4
――Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu
Zobrazí sa tá istá ponuka nastavenia zdroja PBP.
a potom stlačte tlačidlo JOG.
Apply
Cancel
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
47
Konfigurácia funkcie Picture Size
Vyberte veľkosť obrazu pre vedľajšiu obrazovku.
1
Režim PIP
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
(dostupné v režime PIP(Size
/
/
))
V režime PC
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Select the image
size for each screen.
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte možnosť Picture Size a následne stlačte tlačidlo JOG.
(dostupné v režime PIP(Size
/
/
))
V režime PC
Size
Position
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
Sound Source
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
Source
Picture Size
Contrast
Auto
V režime AV
Wide
•• 4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
Return
•• 16:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.
•• 21:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 21:9.
V režime AV
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Select the image
size for each screen.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
-- Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
-- Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie
každý model podporuje všetky uvedené signály).
-- Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na
možnosť AV.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4:3
16:9
21:9
Screen Fit
Return
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
48
Režim PBP
Nastavte položku Picture Size pre každú z rozdelených obrazoviek.
(dostupné v režime PBP (Size
1
))
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
V režime PC
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
On
Select the source
for each screen.
Size
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte možnosť Picture Size a následne stlačte tlačidlo JOG.
V režime PC
Position
Sound Source
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
Source
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
Picture Size
75/75
Contrast
Return
Picture Size
Apply
Auto
Auto
Cancel
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
49
V režime AV
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
Picture Size
•• 16:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.
•• 21:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 21:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
-- Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
-- Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie
každý model podporuje všetky uvedené signály).
-- Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na
možnosť AV.
Apply
16:9
16:9
Cancel
4
Presuňte sa na požadovanú možnosť pomocou tlačidla JOG a potom stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
50
Konfigurácia funkcie Contrast
Nastavte úroveň kontrastu pre vedľajšiu obrazovku.
1
Režim PIP
(dostupné v režime PIP(Size
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
/
/
))
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Adjust the contrast
level for each
screen.
Size
Position
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte možnosť Contrast a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Sound Source
Source
Picture Size
75
Contrast
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
51
Režim PBP
(dostupné v režime PBP (Size
Nastavte úroveň kontrastu pre jednotlivé obrazovky.
1
))
Adjust the contrast
level for each
screen.
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
2
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte možnosť Contrast a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
5
Použije sa zvolená možnosť.
75/75
Return
복귀
PBP Contrast
75
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
52
6. kapitola
Koordinácia OSD
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Transparency
Zmena položky Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
OnScreen Display
Transparency
Off
Language
On
한국어
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií výberom položky
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
zobrazte zodpovedajúcu obrazovku ponuky.
JOG.
3
Presuňte sa na položku Transparency pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off / On
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
53
Language
Konfigurácia funkcie Language
Nastavte jazyk ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
OnScreen Display
Set the menu
language.
Transparency
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
Français
3
Presuňte sa na položku Language pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Italiano
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
54
Display Time
Konfigurácia funkcie Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak
sa počas určitého času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka
OSD prestane zobrazovať.
OnScreen Display
On
Transparency
Language
Display Time
5 sec
Set how long the
menu window will
remain on screen
for when it is not in
use.
10 sec
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií výberom položky
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
zobrazte zodpovedajúcu obrazovku ponuky.
JOG.
3
Presuňte sa na položku Display Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
20 sec
200 sec
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
55
7. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Sound
Konfigurácia funkcie Volume
1
System
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sound pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
Sound
Volume
50
Sound Mode
Standard
Select Sound
Stereo
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
56
1
Konfigurácia funkcie Sound Mode
Volume
Standard
Select Sound
Music
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Sound
Sound Mode
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Movie
Clear Voice
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sound pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Sound Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Standard: vyberie normálny režim zvuku.
•• Music: zvýrazní hudbu v porovnaní s inými hlasmi.
•• Movie: zabezpečí najlepší zvuk pre filmy.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
•• Clear Voice: zvýrazní hlasy v porovnaní s inými zvukmi.
5
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
57
1
Konfigurácia funkcie Select Sound
50
Sound Mode
Select Sound
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Sound
Volume
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sound pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Select Sound pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Stereo
Left Channel
Right Channel
•• Stereo: Zapne zvuk z ľavého aj pravého reproduktora.
•• Left Channel: Nastaví ľavý a pravý reproduktor tak, aby prehrávali len ľavý kanál zvukového zdroja.
•• Right Channel: Nastaví ľavý a pravý reproduktor tak, aby prehrávali len pravý kanál zvukového zdroja.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
5
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
58
Eco Saving Plus
Konfigurácia funkcie Eco Saving Plus
Funkcia Eco Saving Plus znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitora.
SAMSUNG
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Dynamic Contrast.
System
Adjust the power
consumption of
the product to save
energy.
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
DisplayPort Ver.
High
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Eco Saving Plus pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Spotreba energie sa zníži o 25% v porovnaní s predvoleným nastavením.
•• High: Spotreba energie sa zníži o 50% v porovnaní s predvoleným nastavením.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
59
Off Timer
Konfigurácia funkcie Off Timer
1
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
System
Enable or disable
the Off Timer.
Sound
Eco Saving Plus
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Off
Off Timer
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
•• On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
Off Timer
Off Timer
해제
Off
Turn Off After
동작
On
Enable or disable
the Off Timer.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
60
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn
off after a certain
time period.
Konfigurácia funkcie Turn Off After
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Turn Off After pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Turn Off After.
6
Použije sa zvolená možnosť.
――Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa automaticky aktivovala 4
hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite
System a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
na položky MENU
61
――Táto funkcia je dostupná len na modeloch so širokouhlou obrazovkou s pomerom strán 16:9, 16:10 a 21:9.
PC/AV Mode
――Ak je monitor v režime HDMI 1, HDMI 2 alebo DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa
aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom vyberte ikonu
. Môžete si zvoliť z možností PC alebo AV.
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
Konfigurácia funkcie PC/AV Mode
System
Set to AV to enlarge
the picture.
Sound
1
Off Timer
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Off
Eco Saving Plus
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PC/AV Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Return
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
Select the PC/
AV mode for the
DisplayPort source.
HDMI 2
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
5
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
62
――Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte špecifikácie zariadenia.
DisplayPort Ver.
――Ak je monitor v režime HDMI 1, HDMI 2 alebo DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa
Vyberte svoje rozhranie DisplayPort. Rozhranie DisplayPort 1.1 podporuje režim
vysokej bitovej rýchlosti (HBR) 1 a verzia 1.2 tohto rozhrania podporuje režim HBR 2.
aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť 1.1 alebo 1.2.
Konfigurácia funkcie DisplayPort Ver.
System
Sound
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
1
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku DisplayPort Ver. pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
Key Repeat Time
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
•• 1.1 / 1.2
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
63
Source Detection
Konfigurácia funkcie Source Detection
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
System
Sound
Eco Saving Plus
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
Source Detection
Key Repeat Time
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Source Detection pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
•• Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1
•• Manual; Vyberte vstupný zdroj ručne.
Auto
Manual
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
64
Key Repeat Time
Konfigurácia funkcie Key Repeat Time
1
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
System
Sound
Off
Eco Saving Plus
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Key Repeat Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
DisplayPort Ver.
1 sec
Source Detection
2 sec
Key Repeat Time
No Repeat
•• Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení tlačidlo zareaguje
len raz.
자동
Return
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
65
Power LED On
Konfigurácia funkcie Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED
napájania, ktorý sa nachádza v dolnej časti výrobku.
System
Power LED On
Working
Reset All
Stand-by
Set the status of the
power LED.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Power LED On pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
66
Reset All
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
System
Power LED On
Stand-by
Reset All
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Reset All pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
All the menu settings will be reset to default.
Are you sure you want to reset?
Yes
No
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
67
8. kapitola
Ponuka Information a ďalšie možnosti
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Information
Picture
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
PIP/PBP
2
System
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku
LS29E790CNS/EN
OnScreen Display
Zobrazenie položky Information
1
Information
. Následne stlačte tlačidlo JOG.
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Exit
Presuňte sa na položku Information pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
Picture
Picture
Information
OnScreen Display
OnScreen Display
System
Information
LS29E790CNS/EN
PIP/PBP
LS29E790CNS/EN
PIP/PBP
System
Information
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Exit
Exit
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
68
Konfigurácia položiek Brightness,
Contrast a Sharpness z úvodnej
obrazovky
Brightness
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
Contrast
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Sharpness
môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Sharpness
Brightness
Contrast
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
100
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size nastavená na
možnosť
(režim PBP).
Sharpness
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
1
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku Brightness, Contrast alebo Sharpness.
2
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA upravte nastavenie položky Brightness, Contrast alebo Sharpness.
69
Konfigurácia funkcie Volume na
úvodnej obrazovke
Volume
1
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť stíšenie alebo
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom
tlačidla JOG vľavo alebo vpravo.
50
Volume
Mute
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť vstupného zariadenia na
minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti (DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom signáli,
zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG presuňte zvýraznenie
nadol.
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte nastavenie
Volume.
70
9. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Inštalácia softvéru
1
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2
Vyberte program nastavenia Easy Setting Box.
――Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie programu Easy Setting Box na disku CD-ROM.
3
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo Next.
4
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu (Easy Setting Box)
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky:
Operačný systém
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
Hardvér
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
Odstránenie softvéru
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte možnosť Nastavenia/Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť programy.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov
Zo zoznamu programov vyberte položku Easy Setting Box a kliknite na tlačidlo Pridať/odstráni.
o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
71
10. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung
Pred zavolaním do strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung otestujte váš
produkt nasledovne. Ak problém pretrváva,
kontaktujte stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte
počítačový systém, video ovládač a kábel.
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
Vypnite počítač a aj produkt.
2
Odpojte kábel od výrobku.
3
Zapne výrobok.
4
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum
Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení výrobku alebo počítačového systému.
72
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Problémy
Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a
k počítaču, na všetkých štyroch stranách obrazovky sa
nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky,
aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
Problém obrazovky
Problémy
Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií
v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.81).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
73
Problémy
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Riešenia
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.81)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED
bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Text je neostrý.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1): Prejdite na
položky Ovládací panel Písma Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie položky Zapnúť
technológiu ClearType.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
74
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte
vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI alebo DP.
Problém zdrojového zariadenia
Problémy
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Riešenia
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
75
Otázky a odpovede
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v
používateľskej príručke k počítaču alebo
grafickej karte.
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel Vzhľad a témy Obrazovka Nastavenie
Rozšírené Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel Display Settings Advanced
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke
Nastavenie monitora.
•• Windows Vista: Prejdite do položky Control Panel Appearance and Personalization
Personalization Display Settings Advanced Settings Monitor a nastavte možnosť
Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel Vzhľad a prispôsobenie Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky Rozšírené nastavenie Monitor a upravte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie Ovládací panel Vzhľad a
prispôsobenie Obrazovka Rozlíšenie obrazovky Rozšírené nastavenie Monitor
a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
nastavte rozlíšenie.
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
nastavte.
Displej
Displej
Nastavenia a
Nastavenia a rozlíšenie
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie Ovládací panel
prispôsobenie Displej Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Displej
Vzhľad a
76
Otázka
Ako nastavím režim úspory energie?
Odpoveď
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel Vzhľad a témy
Displej Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.
Displej
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel Vzhľad a
prispôsobenie Prispôsobenie Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel Vzhľad a
prispôsobenie Prispôsobenie Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
Ovládací panel Vzhľad a prispôsobenie Prispôsobiť Nastavenie šetriča obrazovky
alebo BIOS SETUP (Nastavenie Biosu) na počítači.
77
11. kapitola
Technické údaje
-
Všeobecné
Veľkosť
Názov modelu
Panel
-
Oblasť zobrazenia
H
S29E790C
Veľkosť
Trieda 29 (28,7 palcov / 73 cm)
Oblasť zobrazenia
672,768 mm (H) x 283,824 mm (V)
Odstup pixlov
0,2628 mm (H) x 0,2628 mm (V)
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť Bez stojana
V
So stojanom
699,5 x 313,5 x 68,5 mm / 4,70 kg
MIN.: 699,5 x 423,7 x 262,6 mm / 7,20 kg
MAX.: 699,5 x 523,7 x 262,6 mm / 7,20 kg
-
Rozmery (Š x V x H)
Maximálne vzorkovanie
198 MHz (HDMI, DisplayPort)
Prívod energie
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže
odlišovať.
Signálové konektory
Port HDMI, DP
H
V
Š
78
Názov modelu
Okolité podmienky
S29E790C
Prevádzka
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
――Vzhľadom na princíp výroby tohto výrobku môže približne 1 pixel z milióna (1 ppm) na paneli pôsobiť jasnejšie alebo tmavšie. Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
79
Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu
nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory
energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.
Šetrič energie
ZAPNUTIE napájania
Vypnutie (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania
Vypnuté
Zapnuté
Príkon
30,6 W (Testovacie podmienky v režime Energy Star)
menej ako 0,3 W
――Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
――ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného prostredia USA.
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy Star®.
――Funkcia SOG (Sync On Green) nie je podporovaná.
――Odpojte napájací kábel, aby ste úplne vypli spotrebu energie. Napájací kábel odpojte, ak produkt nebudete používať dlhšiu domu (počas dovolenky a pod.)
80
Tabuľka štandardných signálových režimov
-- Tento produkt môžete pre každú veľkosť
obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam
panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa
tak dosiahla optimálna kvalita obrazu.
Používanie iného ako stanoveného
rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu. Ak tomu
chcete zabrániť, odporúčame vám
vybrať optimálne rozlíšenie stanovené
pre váš výrobok.
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
S29E790C
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 – 75 Hz
Optimálne rozlíšenie
2560 x 1080
Maximálne rozlíšenie
2560 x 1080
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi
štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a
použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania (MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
81
Rozlíšenie
-- Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného
riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku
sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená
hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva
horizontálna frekvencia. Horizontálna
frekvencia sa meria v kHz.
-- Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok
mnohokrát za sekundu je možné
zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako
„vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia
frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania (MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA-861, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
82
12. kapitola
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
――Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
http://www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/support
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
83
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICAN REPUBLIC
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-6225
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-2791-9267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA
PARAGUAY
800-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0101
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/support
84
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
85
EUROPE
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
http://www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
86
EUROPE
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
87
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
88
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/support
S.E.A
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/support
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/support
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/support
1800-29-3232
89
S.E.A
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/support
S.W.A
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
94117540540
http://www.samsung.com/support
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
MENA
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
http://www.samsung.com/eg/support
16580
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/support
90
MENA
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en/support
0302-200077
91
AFRICA
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
92
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného
technika v nasledujúcich prípadoch.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
Nejde o poruchu výrobku
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez
rozobratia výrobku.
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový
signál atď.).
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po
zakúpení výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie,
povodeň a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
93
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo
by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
94
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na
obrazovke)____ Zobrazenie ponuky
na obrazovke (OSD) umožňuje podľa
potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality
obrazu. Pomocou ponúk zobrazených
na obrazovke možno zmeniť jas
obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné
nastavenia.
Rozbočovač (HUB)____ Rozbočovač
(HUB) označuje zariadenie, ktoré slúži
ako spoločný pripájací bod pre viaceré
zariadenia pripojené prostredníctvom
siete. Používa sa na pripojenie viacerých
počítačov, obrazových zariadení,
kancelárskych zariadenia alebo sietí LAN
prostredníctvom jednej siete.
Nastavenie hodnoty gama____
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť
stupnicu šedej, ktorá predstavuje
stredné odtiene na obrazovke. Pri
nastavení jasu sa zmení jas celej
obrazovky, pri nastavení hodnoty gama
sa zmení len jas stredných odtieňov.
Stupnica šedej____ Stupnica označuje
úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú
variácie zmeny farieb medzi tmavšími
a svetlejšími oblasťami na obrazovke.
Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené
prostredníctvom zmien čiernej a bielej
farby a stupnica šedej sa vzťahuje
na oblasť stredných odtieňov medzi
čiernou a bielou farbou. Zmenou
stupnice šedej prostredníctvom
nastavenia hodnoty gama sa zmení jas
stredných odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia____
Snímkovacia frekvencia, resp.
obnovovacia frekvencia, označuje
frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu
obrazovky sa prenášajú obrazové údaje,
pomocou ktorých sa zobrazuje obraz,
hoci toto obnovovanie nie je voľným
okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia
frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz).
Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená,
že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát
za sekundu. Snímkovacia frekvencia
obrazovky závisí od výkonu grafickej
karty v počítači a od monitora.
Odstup bodov____ Výrobok
a obrazovka sa skladajú z červených,
zelených a modrých bodov.
Menšia vzdialenosť medzi bodmi
vytvára vyššie rozlíšenie. Odstup
bodov označuje vzdialenosť medzi
najkratšou vzdialenosťou medzi bodmi
tej istej farby. Odstup bodov sa meria v
milimetroch.
Horizontálna frekvencia____ Znaky
alebo obrázky zobrazené na obrazovke
monitora sa skladajú z veľkého
množstva bodov (pixelov). Pixely sa
prenášajú po horizontálnych riadkoch
a ich vertikálnym usporiadaním sa
vytvára obraz. Horizontálne frekvencia
sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva,
koľkokrát za sekundu sa horizontálne
riadky prenesú a zobrazia na obrazovke
monitora. Horizontálna frekvencia
85 znamená, že horizontálne riadky
vytvárajúce obraz sa prenesú 85000 krát
za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia____ Obraz je
zložený z množstva horizontálnych
riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria
v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát
za sekundu možno vytvoriť obraz
pomocou týchto horizontálnych
riadkov. Vertikálna frekvencia 60
znamená, že obraz sa prenesie 60 krát
za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“
a má vplyv na blikanie obrazovky.
Plug & Play____ Funkcia Plug &
Play umožňuje automatickú výmenu
informácií medzi monitorom a
počítačom na vytvorenie optimálneho
zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug &
Play používa monitor VESA DDC
(medzinárodná norma).
Rozlíšenie____ Rozlíšenie predstavuje
počet pixelov v horizontálnom a
vertikálnom smere, ktoré vytvárajú
obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň
zobrazovania detailov. Pri vyššom
rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac
informácií, čo je vhodné pri vykonávaní
viacerých úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080
obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom
smere (horizontálne rozlíšenie) a
1080 vertikálnych riadkov (vertikálne
rozlíšenie).
95
Download PDF

advertising