Samsung | WW90M740NOA | Samsung 9 kg práčka s Crystal Gloss dvierkami Blue WW90M740NOA/ZE Série WW7800M Uživatelský manuál

Pračka
Uživatelská příručka
WW90M7*****/WW80M7*****
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 1
2018/1/24 15:07:32
Obsah
Obsah
Bezpečnostní informace
4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Důležité bezpečnostní symboly
Důležitá bezpečnostní opatření
Informace o označení WEEE
4
4
5
13
Instalace
14
Obsah balení
Instalační požadavky
Instalace krok za krokem
14
16
18
Před spuštěním
26
Počáteční nastavení
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků
26
26
29
Provoz
32
Ovládací panel
32
Jednoduché kroky pro spuštění
34
Přehled programů
35
Speciální funkce
38
Nastavení40
Samsung Connect
41
Údržba
45
ČIŠTĚNÍ BUBNU
45
46
Smart Check
Nouzové vypouštění
47
Čištění48
Údržba
52
Zotavení po zamrznutí
Péče po delší době nepoužívání
52
52
Odstraňování problémů
53
Kontrolní body
Kódy informací
53
58
2 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 2
2018/1/24 15:07:33
61
Informace o ošetřování materiálů
Ochrana životního prostředí
List specifikací
Informace o programech hlavního praní
61
62
63
66
Obsah
Technické údaje
Čeština 3
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 3
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité
informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít
množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat
rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na
bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze
pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste
si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů,
mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé
výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo
připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a
informace online na adrese www.samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění
osob nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku nebo zranění
osob.
POZNÁMKA
Označuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.
4 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 4
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé
části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče
zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete
postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní
bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:
1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které
mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo
nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být
případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude
na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny
k jeho používání.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič
pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o
bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem k bezpečnostnímu
riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Čeština 5
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 5
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady
hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto
otvory zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Dětem mladším 3 let je nutné zakázat vstup nebo
je mít pod stálým dohledem.
UPOZORNĚNÍ
8. Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního spínače,
nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako
je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a
vypínán.
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace.
Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího
kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval
k podlaze.
• Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se
mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
6 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 6
2018/1/24 15:07:33
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá všem předpisům.
Bezpečnostní informace
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího
kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je
vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu,
uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
Čeština 7
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 7
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Varování týkající se instalace
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího
kabelu.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku
nebo k potížím se spotřebičem.
Kritické výstrahy týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu)
připevněný ke spodní části pračky.
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými
hořlavými či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
8 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 8
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě /
sušení / odstřeďování).
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha.
Mohlo by dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem
lézt do spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v
přímém směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát
apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc
místní servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel
z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na
nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají
obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
Čeština 9
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 9
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Varování týkající se použití
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky
jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku
měkkým navlhčeným hadříkem.
• V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku
koroze.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici,
otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit
poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s
vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k
vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
• V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami
(například kal, nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může
unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice
přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování
vody.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
10 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 10
2018/1/24 15:07:33
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo
zranění.
Bezpečnostní informace
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V
takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung
a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí
nedotýkejte.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud
spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují
symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí,
podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se
může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu
vypouštění.
Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení,
protože je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování
pracího prostředku.
• Nádobka na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů) není určena pro
prací prášky. Pokud používáte prací prášek, nádobku vyjměte.
Čeština 11
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 11
2018/1/24 15:07:33
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky
nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani
neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s
výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus,
teplotu vody a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
12 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 12
2018/1/24 15:07:33
Kritické výstrahy týkající se čištění
Bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných
materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel
USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným
domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění
životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od
jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli
k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.
Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce,
u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a
zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za
účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a
zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním
komerčním odpadem určeným k likvidaci.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních
výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština 13
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 13
2018/1/24 15:07:34
Instalace
Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete
nehodám během praní.
Obsah balení
Instalace
Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly. V případě problému s pračkou nebo jejími součástmi
se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na prodejce.
01
02
09
03
04
10
11
05
12
06
07
08
01 Blokovací páčka
02 Zásuvka pro prací
prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben pračky
06 Čerpadlový filtr
07 Nouzová vypouštěcí
trubice
08 Kryt filtru
09 Horní pracovní deska
10 Zástrčka napájení
11 Vypouštěcí hadice
12 Nastavitelné nožky
*Návrh zásuvky a/nebo páčky se liší dle modelu.
14 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 14
2018/1/24 15:07:34
Krytky
Držák hadice
Hadice přívodu studené
vody
Hadice přívodu teplé vody
Nádoba na tekutý prací
prostředek
(pouze u příslušných
modelů)
Instalace
Maticový klíč
Kryt
POZNÁMKA
•
•
•
Krytky : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
Hadice přívodu teplé vody: Pouze vybrané modely.
Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze vybrané modely.
Čeština 15
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 15
2018/1/24 15:07:34
Instalace
Instalační požadavky
Napájení elektrickým proudem a
uzemnění
Je vyžadována pojistka nebo jistič
střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
• Použijte větev okruhu určenou
výhradně pro pračku
Pračka se dodává s napájecím kabelem
s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou
určenou k zapojení do správně instalované
a uzemněné elektrické zásuvky.
V případě pochybností o správném
uzemnění pračky se obraťte na
kvalifikovaného elektrikáře nebo
servisního technika.
Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže
ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky,
požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby
nainstaloval správnou zásuvku.
Instalace
•
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel
dodaný společně s pračkou.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte
k plastovému instalatérskému potrubí,
plynovému potrubí ani k horkovodnímu
potrubí.
Nesprávně připojený zemnicí vodič
může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
Přívod vody
Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v
rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než
50 kPa může způsobit, že se ventil nebude
úplně zavírat. Případně může naplnění
bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že
se pračka vypne. Aby dodané přívodní
hadice dosáhly k pračce, musí být vodní
kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od
zadní strany pračky.
Snížení rizika úniku vody:
• Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty
snadno přístupné.
• Jestliže pračku právě nepoužíváte,
uzavřete vodovodní kohouty.
• Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení
přívodních hadic neuniká voda.
UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím pračky zkontrolujte,
že ze žádného spoje u vodního ventilu a u
kohoutů neuniká voda.
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje použít
svislou trubku o výšce 60–90 cm.
Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího
potrubí navedena přes svorku vypouštěcí
hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt
vypouštěcí hadici.
16 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 16
2018/1/24 15:07:34
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Pro co nejlepší výkon je nutné umístit
pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou
podlahu bude pravděpodobně nutné
vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace
nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či
měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím
a mohou způsobit mírný pohyb pračky
během odstřeďovacího cyklu.
Minimální mezera pro stabilní provoz:
UPOZORNĚNÍ
NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou
plochu nebo na místo s nestabilní
základnou.
Po stranách
25 mm
Nahoře
25 mm
Vzadu
50 mm
Vpředu
550 mm
Jestliže je na stejném místě jako pračka
umístěna i sušička, je třeba, aby se v
přední části výklenku nebo skříně nacházel
alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor.
Samostatně instalovaná pračka zvláštní
otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.
Instalace
Podlaha
Teplota vody
Pračku neinstalujte v místech, kde může
voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu
vody v přívodním ventilu, čerpadle a v
hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech
může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a
další díly pračky.
Čeština 17
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 17
2018/1/24 15:07:34
Instalace
Instalace krok za krokem
Instalace
KROK 1 - Výběr umístění
Požadavky na umístění:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit
cirkulaci vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
• Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
• Mimo dosah zdroje tepla
KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů
Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny
přepravní šrouby.
1. Pomocí dodaného klíče povolte
všechny přepravní šrouby na zadní
straně pračky.
2. Otvory zakryjte dodanými plastovými
krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro
budoucí použití.
18 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 18
2018/1/24 15:07:35
3. Uzavřete všechny plastové uzávěry
šroubů na zadní straně pračky.
UPOZORNĚNÍ
Neodstraňujte šroub (A), který upevňuje
sponu na hadici.
A
Instalace
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál
(plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.
Čeština 19
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 19
2018/1/24 15:07:35
Instalace
KROK 3 - Nastavení vyrovnávacích nožek
1. Opatrně přesuňte pračku do správné
polohy. Nadměrná síla může
vyrovnávací nožky poškodit.
Instalace
2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením
vyrovnávacích nožek.
3. Jakmile je vyrovnání dokončeno,
utáhněte matice pomocí klíče.
KROK 4 - Připojení vodní hadice
Dodané adaptéry hadic se mohou lišit podle modelů. Tento krok vás provede připojením
konektorového typu adaptéru. Pokud vám byl dodán adaptér se závitem, přejděte na krok
7.
Připojte hadici přívodu vody k
vodovodnímu kohoutku.
A
1. Odpojte adaptér (A) od přívodní hadice
(B).
B
2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři
šrouby na adaptéru.
20 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 20
2018/1/24 15:07:35
3. Uchopte adaptér a otáčejte částí (C) ve
směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm
(*).

C
Instalace
C
4. Nasaďte adaptér na vodovodní
kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a
současně utáhnete šrouby.
5. Utáhněte část (C) otáčením ve směru
šipky.
6. Přidržujte část (E) a zároveň připojte
přívodní hadici vody k adaptéru. Pak
část (E) uvolněte. Hadice se nasadí na
adaptér s cvaknutím.
E
7. Pokud používáte vodovodní kohoutek
se závitem, použijte pro připojení ke
kohoutku dodaný adaptér se závitem
(viz obrázek).
Čeština 21
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 21
2018/1/24 15:07:36
Instalace
Instalace
8. Napojte druhý konec přívodní hadice
vody na přívodní ventil vody na
zadní straně pračky. Utáhněte hadici
otáčením ve směru hodinových ručiček.
9. Otevřete vodovodní kohoutek a
zkontrolujte případné netěsnosti v
připojovacích oblastech. Pokud voda
uniká, zopakujte výše uvedené kroky.
VAROVÁNÍ
Pokud dochází k úniku vody, zastavte pračku a odpojte ji od elektrického napájení. Poté
kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung. V opačném případě může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší
vysokotlakou hadici.
POZNÁMKA
•
•
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a
zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký,
odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
22 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 22
2018/1/24 15:07:36
U modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Napojte červený konec přívodní hadice
vody na přívodní ventil teplé vody na
zadní straně pračky.
2. Napojte druhý konec přívodní hadice
teplé vody na kohoutek teplé vody.
Instalace
Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)
Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí
úniku vody. Snímá průtok vody a v
případný únik signalizuje indikátor (A)
uprostřed červeně.
A
Čeština 23
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 23
2018/1/24 15:07:36
Instalace
KROK 5 - Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:
Instalace
Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve
výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li
zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte
přibalený plastový držák hadice (A). Pro
bezpečné vypouštění připevněte držák
vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.
A
Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60
až 90 cm nad podlahou (*). Doporučuje
se použití svislé trubky vysoké 65 cm.
Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla
připojena k vypouštěcímu potrubí v
plynulém ohybu.
Požadavky na vypouštěcí potrubí:
• Minimální průměr 5 cm
• Minimální kapacita odtoku 60 litrů za
minutu
24 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 24
2018/1/24 15:07:36
Připevnění k potrubní odbočce odtoku z
umyvadla
Odbočka odtoku musí být nad sifonem
umyvadla, tedy nejméně 24 palců (60 cm)
nad podlahou.
(*): 24 palců (60 cm)
Instalace
KROK 6 - Spuštění
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné
pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka Napájení.
Čeština 25
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 25
2018/1/24 15:07:37
Před spuštěním
Počáteční nastavení
Spuštění kalibrace (doporučeno)
Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před
spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.
1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka Teplota a Odložený konec
(nebo Teplota a Odložený konec+) a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se
zpráva „Cb“.
Před spuštěním
- Tlačítka se mohou lišit podle modelů. Zkontrolujte svůj model.
3. Stiskněte a přidržte Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) a spusťte kalibrační cyklus.
Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček.
4. Po dokončení programu se na displeji objeví „0“ a pračka se automaticky vypne. Pračka
je nyní připravena k použití.
Pokyny pro manipulaci s prádlem
KROK 1 - Třídění
Třiďte prádlo podle následujících kritérií:
•
•
•
•
Štítek s pokyny: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá
vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
Velikost: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
Citlivost: Samostatné praní choulostivých materiálů, například nových vlněných
materiálů, záclon a hedvábí. Zkontrolujte cedulky na prádle.
POZNÁMKA
Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.
26 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 26
2018/1/24 15:07:37
KROK 2 - Vyprázdněte kapsy
Vyprázdněte všechny kapsy na prádle
•
Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy
prádla stejně jako buben pračky.
Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby
•
•
Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit
buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Nezapomeňte před
praním šňůrky zavázat.
Před spuštěním
KROK 3 - Použijte prací síťku
•
•
•
Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části
podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a
kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace,
posunutí pračky a případná zranění.
KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)
Možnost Předpírka vyberte u zvoleného programu v případě, že je prádlo silně znečištěné.
Pokud přidáváte prací prostředek do bubnu ručně nebo používáte tekutý prací prášek,
nepoužívejte možnost Prewash (Předpírka).
KROK 5 - Určete množství prádla
Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Přetížení může způsobit, že
pračka nebude prát správně. Určení množství daného typu prádla viz strana 35.
POZNÁMKA
V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit
účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a
množství prádla 2,0 kg nebo méně.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Nevyvážené prádlo může snížit výkon odstřeďování.
Ujistěte se, že prádlo vloženo do bubnu a není zachyceno ve dveřích.
Neblokujte dveře. Dveře opatrně zavřete. V opačném případě nemusí být dveře
správně uzavřeny.
Čeština 27
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 27
2018/1/24 15:07:37
Před spuštěním
KROK 6 - Použijte správný typ pracího prášku
Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo,
vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou
mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.
POZNÁMKA
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni
zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte
příslušný místní úřad.
• Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí
prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.
• Pokud se během cyklu vyskytne příliš mnoho bublin, zobrazí se zpráva „Sud“.
Před spuštěním
•
UPOZORNĚNÍ
Při praní vlny s použitím programu VLNA používejte pouze neutrální tekutý prací
prostředek. Prací prášek by při použití s programem VLNA mohl zůstat v prádle a zabarvit
je.
Kapsle do prádla
Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání kapslí do prádla, postupujte prosím dle
těchto pokynů.
1. Vložte kapsli na dno, do zadní části
prázdného bubnu.
2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli.
UPOZORNĚNÍ
U cyklů používajících studenou vodu nebo cyklů, které byly dokončeny méně než jednu
hodinu, se kapsle nemusí úplně rozpustit.
28 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 28
2018/1/24 15:07:37
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků
Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro
aviváž a pravou pro předpírání.
Přihrádka předpírky: Použijte prací
prostředek pro předpírku.
2.
Přihrádka hlavního praní: Dejte
prací prostředky pro hlavní praní,
změkčovadla vody, namáčecí a bělicí
prostředky a odstraňovače skvrn.
3.
Přihrádka aviváže: Nalijte/
nasypte přísady, například aviváž.
Nepřekračujte čáru maxima (A).
A
Před spuštěním
1.
UPOZORNĚNÍ
•
•
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
- Tablety nebo kapsle
- Kuličky nebo síťky
Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené
prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.
• Před přesunem pračky nezapomeňte vyprázdnit zásuvku na prací prostředky, která
by mohla obsahovat prací prostředek a/nebo změkčovadlo tkanin. Obsah v zásuvce se
může vysypat na podlahu.
•
Čeština 29
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 29
2018/1/24 15:07:37
Před spuštěním
Aplikace pracích prostředků do ručního dávkovače
1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.
2. Dle pokynů nebo doporučení výrobce
Před spuštěním
dejte prací prostředky do přihrádky
hlavního praní. Pokyny pro použití
tekutých pracích prostředků naleznete
na straně <30>.
3. Dejte aviváž do přihrádky aviváže.
Nepřekračujte čáru maxima.
4. Pokud chcete provádět předpírku, dejte
prací prostředky dle pokynů nebo
doporučení výrobce do
předpírky.
přihrádky
5. Zavřete dávkovač pracích prostředků.
30 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 30
2018/1/24 15:07:38
UPOZORNĚNÍ
• Do přihrádky pro tekuté prací
prostředky nevsypávejte žádné prací
prášky.
• Koncentrované aviváže musí být před
použitím naředěny vodou.
• Do přihrádky aviváže nedávejte
žádné prací prostředky pro hlavní
praní.
Nejdříve vložte dodanou nádobku na
A
tekutý prací prostředek do přihrádky
hlavního praní. Potom do nádobky nalijte
tekutý prací prostředek. Nepřesáhněte
čáru maxima (A).
Před spuštěním
Ruční použití tekutého čisticího prostředku (pouze pro vhodné modely)
POZNÁMKA
• Nádobku na tekutý prací prostředek
vložte až poté, co stisknutím
uvolňovací páčky (A) vysunete
zásobník na prací prostředek z pračky.
• Po praní může v zásobníku na prací
prostředek zůstat malé množství
pracího prostředku.
UPOZORNĚNÍ
•
•
Nepřekračujte čáru maxima
vyznačenou uvnitř nádobky.
Pokud používáte prací prášek, vyjměte
nádobku na tekutý prací prostředek.
Čeština 31
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 31
2018/1/24 15:07:38
Provoz
Ovládací panel
02
11
08
10
09
12
01
07
03 04
05
06
01 Volič cyklu
Otočením vyberte požadovaný program.
02 Displej
Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný
zbývající čas. Pokud dojde k potížím, zobrazí se informační kód.
Tlačítka a ikony naleznete na odpovídající stránce.
Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program.
Provoz
03 Teplota
Stiskněte a přidržte po dobu 3 sekund a zapněte/vypněte volbu Lehký
buben.
Ukazatel lehký buben se automaticky vypne po 2 minutách.
04 Máchání
Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. V závislosti na
daném cyklu je možné nastavit počet máchání nanejvýš na 5.
Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program. Otáčky za
minutu (RPM) se liší podle modelu.
• Zastavení máchání(
): Poslední cyklus máchání je pozastaven tak,
že prádlo zůstává ve vodě. Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí
nebo odstřeďovací cyklus.
05 Odstřeďování
- Chcete-li použít funkci Zastavení máchání, stiskněte opakovaně
tlačítko Odstřeďování, dokud se nezobrazí všechny číselné
indikátory otáček. Není k dispozici pro cyklus VYPOUŠŤENÍ/ODST..
): Pračka nezačne odstřeďovat po posledním
• Bez odstřeďování(
vypouštěcím cyklu.
- K použití volby Bez odstřeďování stiskněte opakovaně
Odstřeďování, dokud se číselný ukazatel otáček nevypne. Dostupné
pouze pro cyklus VYPOUŠŤENÍ/ODST..
• Pouze odstřeďování : Ke spuštění cyklu Pouze odstřeďování stiskněte
tlačítko Odstřeďování po dobu 3 sekund. Jakmile se zobrazí
doba cyklu a rychlost odstřeďování, stiskněte opakovaně tlačítko
Odstřeďování, dokud nevyberete požadovanou rychlost odstřeďování.
Pak spusťte cyklus stisknutím a přidržením tlačítka Spustit/Pozastavit
(Pro start podržte). Doba odstřeďování závisí na vybraném cyklu.
32 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 32
2018/1/24 15:07:38
06 Možnosti
Stiskněte pro výběr možností Intenzivní a Předpírka. Opakovaným
stisknutím výběr zrušíte.
07 Odložený konec
Odložený konec vám umožní nastavit dobu ukončení probíhajícího
cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní logikou stanoven čas
spuštění cyklu. Toto nastavení je například vhodné pro naprogramování
ukončení praní v době, kdy se běžně vracíte domů z práce.
• Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble soak. Pomáhá odstranit
širokou škálu odolných skvrn.
08 Bubble soak
• Bubble soak pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.
• Po výběru funkce Bubble soak je prádlo důkladně namočeno ve
vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní.
• Bubble soak je k dispozici u těchto cyklů, ke kterým přidává až 30
minut: BAVLNA, SYNTETIKA, LŮŽKOVINY, EXTRA RYCHLÝ a PARNÍ
HYGIENA.
10 Snadné žehlení
Rychlost odstřeďování se snižuje, aby se zmenšilo pomačkání prádla.
• Nastavte otáčky odstřeďování až na 800 ot./min.
11 Napájení
Stisknutím zapnete/vypnete pračku.
12 Spustit/
Pozastavit (Pro
start podržte)
Stisknutím a podržením spustíte provoz nebo stisknutím tlačítka
dočasně ukončíte provoz.
Provoz
09 Smart Control
Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Smart Control. Když je funkce
Smart Control aktivovaná, můžete svou pračku ovládat pomocí
mobilního zařízení. Další informace naleznete v sekci Samsung Connect
na stránce <40>.
Další informace o možnostech naleznete v části Zvláštní funkce.
Čeština 33
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 33
2018/1/24 15:07:38
Provoz
Jednoduché kroky pro spuštění
2
5
3
1
4
6
Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
Vyberte cyklus na panelu cyklů.
Změňte nastavení programu (Teplota, Máchání a Odstřeďování) dle potřeby.
Pro přidání další možnosti stiskněte tlačítko Možnosti. Tlačítko znovu použijte pro
výběr preferované položky.
5. Pro zvýšení pohodlí pračka nabízí tři tlačítka snadného přístupu pro Bubble soak,
Snadné žehlení, a Smart Control. Chcete-li použít položku volby, stiskněte odpovídající
tlačítko.
6. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
Provoz
1.
2.
3.
4.
Pro změnu programu během provozu
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro spuštění nového
programu.
34 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 34
2018/1/24 15:07:38
Přehled programů
Standardní programy
Program
Popis
•
BAVLNA
•
BAVLNA
•
SYNTETIKA
Maximální
náplň (kg)
Max
Optimální výkon při nižší spotřebě energie
pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní
prádlo, ručníky nebo trička. Za účelem úspory
energie může skutečná teplota praní nižší než
specifikovaná teplota.
Max
Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru
(diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a
podobně.
4,0
JEMNÉ PRÁDLO
• Pro citlivé tkaniny jako vlákno z umělého
hedvábí, viskóza a syntetika.
• Pro nejlepší výkon praní použijte tekutý
prací prostředek.
MÁCHÁNÍ +
ODSTŘEĎOVÁNÍ
•
Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.
Max
•
Proces dodatečného odstřeďování sloužící k
účinnému odstranění vlhkosti z prádla.
Max
•
Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a
bakterií.
Proveďte po každých 40 praních bez použití
pracího prostředku nebo bělidla.
Zkontrolujte, zda buben je prázdný.
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí
prostředky.
-
VYPOUŠŤENÍ/ODST.
•
ČIŠTĚNÍ BUBNU
•
•
Provoz
Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní
prádlo, ručníky nebo trička.
Čas praní a počet cyklů máchání je
automaticky nastaven dle náplně.
2,0
Čeština 35
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 35
2018/1/24 15:07:39
Provoz
Popis
Maximální
náplň (kg)
Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než
2,0 kg, které chcete rychle vyprat.
• Používejte méně než 20 g pracího
prostředku. Použití více než 20 g pracího
může zanechat zbytky pracího prostředku.
• U tekutého pracího prostředku použijte max.
20 ml tekutého pracího prostředku.
2,0
Rychlý průběh do 39 minut pro běžné
oblečení jako spodní prádlo a košile.
Doba cyklu se bude lišit v závislosti na stavu
přiváděné vody, náplni a typu prádla.
5,0
•
Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě
a pomáhá snížit spotřebu energie.
4,0
•
Specifická vlna pratelná v pračce při náplni
nižší než 2,0 kg.
Program Vlna zajišťuje jemné namáčení a
praní chránící vlněná vlákna před sražením/
překroucením.
Doporučuje se používat neutrální prací
prostředek.
2,0
Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a
sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z
funkčních materiálů, jako je spandex, streč a
mikrovlákna
2,0
Program
15’ RYCHLÉ PRANÍ
•
EXTRA RYCHLÝ
Provoz
SUPER ECO
•
•
VLNA
•
•
OUTDOOR
Pára
Program
LŮŽKOVINY
PARNÍ HYGIENA
Popis
Maximální
náplň (kg)
•
•
Pro povlečení, prostěradla, přikrývky atd.
Nejlepšího výsledku dosáhnete praním pouze 1
typu lůžkovin. Ujistěte se že náplň je nižší než
2,0 kg.
2
•
Na velmi znečištěné a stálobarevné prádlo. K
účinnému odstraňování skvrn používá tento
cyklus páru a vysokou teplotu vody.
4
36 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 36
2018/1/24 15:07:39
Možnosti
Volba
Popis
•
Můžete zapnout nebo vypnout zvuk z pračky. Pokud je
tato funkce nastavena na hodnotu Off, nebude se ozývat
alarm AddWash, melodie dokončení cyklu a pípnutí vypnutí.
Ostatní zvuky zůstávají aktivní.
•
Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací
cyklus.
•
Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší
než normálně.
Zapnutí/
vypnutí zvuku
Předpírka
Intenzivní
Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je
odložení o 1 (60 minut) až 24 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina
označuje čas, kdy se praní dokončí.
Provoz
1. Vyberte program. Změňte nastavení programu, je-li to třeba.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený konec (nebo tlačítko +/-), dokud nenastavíte
požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte). Indikátor Odložený konec
bliká a pračka otočí bubnem, aby zjistila hmotnost zátěže, je-li předem nastaven snímač
zatížení pro zvolený cyklus. Po dokončení se zobrazí nastavený čas se spuštěným časovačem.
4. Možnost Odložený konec zrušíte tak, že pračku znovu spustíte stisknutím tlačítka Napájení.
Příklad použití
Pokud jdete ven v 17:00 hodin a chcete si být jistí, že v tu dobu již bude 2hodinový cyklus
dokončen, vyberte možnost Dealy End (Odložený konec). Jednoduše vyberte 3hodinové
nastavení a ve 14:00 hodin stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte). Pračka
se potom zapne v 15:00 a praní se ukončí v 17:00. Podívejte se na níže uvedený diagram
popisující načasování tohoto příkladu.
14:00
Nastavte odložený konec na 3 hodiny
15:00
Začátek
17:00
Konec
Snímač zatížení
Ikona snímače zatížení se rozsvítí, když vyberete cyklus, který podporuje snímání
zátěže. Některé cykly nemusí podporovat snímání zátěže. Jakmile spustíte cyklus, ikona
bliká nebo zůstane rozsvícená během procesu detekce zatížení a zhasne po dokončení
procesu.
Čeština 37
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 37
2018/1/24 15:07:39
Provoz
Speciální funkce
AddWash
Pokud indikátor AddWash
svítí, můžete pračku zastavit a přidat do bubnu další prádlo
nebo aviváž. Za účelem snadného přístupu se přídavná dvířka Add Door otevřou o více
než 130°.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit
(Pro start podržte) pro zastavení chodu.
2. Stiskněte horní část přídavných dvířek
Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí
signalizující odblokování. Zatažením za
rukojeť přídavných dvířek Add Door je
otevřete.
3. Otevřete přídavná dvířka Add Door a
přidejte do bubnu další prádlo nebo
aviváž.
Provoz
4. Zatlačte na přídavná dvířka Add Door,
dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující
zavření.
5. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit
(Pro start podržte) pro obnovení
provozu.
UPOZORNĚNÍ
Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte
nadměrnou sílu. Mohla by prasknout.
POZNÁMKA
Voda uvnitř bubnu nebude unikat, pokud jsou přídavná dvířka Add Door správně zavřená.
Kolem dvířek se mohou tvořit vodní kapky, ale nebude docházet k úniku zevnitř bubnu.
38 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 38
2018/1/24 15:07:40
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provoz
•
Neotvírejte přídavná dvířka Add Door, pokud se uvnitř bubnu vytvořily usazené
mydliny, které dosahují nad úroveň přídavných dvířek Add Door.
Nesnažte se otevřít dvířka Add Door za chodu pračky bez stisknutí tlačítka Spustit/
Pozastavit (Pro start podržte). Pozor, dvířka Add Door lze otevřít neúmyslně (bez
předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit (Pro start podržte)) po dokončení
praní.
Nepřidávejte prostřednictvím přídavných dvířek Add Door nadměrné množství náplně.
Může tím dojít ke zhoršení výkonu pračky.
Nepoužívejte dolní část přídavných dvířek Add Door jako rukojeť. Mohly by se vám
zachytit prsty.
Ujistěte se, že v přídavných dvířkách Add Door není zachycené prádlo.
Udržujte z dosahu pračky, zejména přídavných dvířek Add Door, domácí zvířata.
Při praní za použití horké vody se po otevření a zavření přídavných dvířek Add Door
může zdát, že přídavná dvířka Add Door propouštějí vodu. Tento jev je normální
jednoduše proto, že pára vycházející z otevřených přídavných dvířek Add Door se
ochladila a vytvořila na povrchu kapky vody.
Po zavření přídavných dvířek Add Door se dvířka utěsní a k žádnému úniku vody
nemůže docházet. Můžete se ale setkat s tím, co vypadá jako prosakování vody kolem
dvířek – zbytková voda zůstávající kolem přídavných dvířek Add Door může vytvářet
vodní kapky. To je normální.
Hlavní dvířka ani přídavná dvířka Add Door nelze otevřít, pokud je teplota vody vyšší
než 50 °C. Pokud je hladina vody uvnitř bubnu nad určitým bodem, nelze hlavní dvířka
otevřít.
Pokud se na displeji zobrazí informační kód DDC, vyhledejte další postup v části „Kódy
informací“.
Udržujte Add door a jejich okolí vždy čisté. Překážky nebo prací prostředek na
těsnění nebo na těsnění Add door mohou způsobit netěsnost.
Čeština 39
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 39
2018/1/24 15:07:40
Provoz
Nastavení
Provoz
Dětská pojistka
Aby nedocházelo k nehodám způsobeným
dětmi, zamyká funkce Dětská pojistka
všechna tlačítka kromě tlačítka Napájení.
Aktivace dětské pojistky
• Pro modely s ručním dávkovačem,
stiskněte a podržte - a + (volba
Odložený konec) současně po dobu 3
sekund. Poté stiskněte a podržte tlačítko
Spustit/Pozastavit (Pro start podržte)
pro jeho aktivaci. Dveře se uzamknou a
ukazatel dětské pojistky se rozsvítí.
Dočasné přerušení funkce Dětská pojistka
Pro modely s ručním dávkovačem, stiskněte
a podržte - a + (volba Odložený konec)
současně po dobu 3 sekund.
POZNÁMKA
• Pokud po deaktivaci dětské pojistky
otevřete dveře na dobu delší než 1
minuta, zvuk upozornění bude znít až 2
minuty.
• Pokud dveře zavřete do 2 minut,
zámky dveří a dětská pojistka se znovu
aktivují. Pokud neuzavřete dveře nebo
dveře nebudou řádně zavřeny, zvuk
upozornění bude znít 2 minuty.
• Pro přidání prádla po aktivaci dětského
zámku nejprve deaktivujte dětskou
pojistku nebo restartujte pračku.
Zrušení funkce Dětská pojistka
• Pro modely s ručním dávkovačem,
stiskněte a podržte - a + (na volbě
Odložený konec) současně po dobu 3
sekund pro deaktivaci, a poté stiskněte
a podržte tlačítka znovu na 3 sekundy,
abyste zrušili dětskou pojistku. Dveře se
odemknou a indikátor dětské pojistky
zhasne.
Zapnutí/vypnutí zvuku
Můžete zapnout nebo vypnout zvuk z
pračky. Pokud je tato funkce nastavena
na hodnotu Off, nebude se ozývat alarm
AddWash, melodie dokončení cyklu a
pípnutí vypnutí. Ostatní zvuky zůstávají
aktivní.
• Chcete-li zvuk ztlumit, podržte na 3
sekundy tlačítko Možnosti.
• Opakovaným přidržením tlačítka po
dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.
• Nastavení zůstane zachováno i po
opětovném zapnutí pračky.
Lehký buben
Nastavit nebo změnit nastavení ukazatele
Lehký buben.
• Stiskněte šipky Teplota a vyberte Lehký
buben.
• Pokud chcete funkci Osvětlení bubnu
zrušit, stiskněte tlačítko Teplota a držte
ho po dobu 3 sekund.
40 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 40
2018/1/24 15:07:40
Samsung Connect
Připojení k síti Wi-Fi
Na telefonu přejděte do Nastavení a zapněte bezdrátové připojení a vyberte AP
(přístupový bod).
POZNÁMKA
Provoz
• Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití (třída B) a může být použito ve
všech obytných oblastech.
• Toto zařízení může způsobit rušení bezdrátového připojení a výrobce, a ani montážní
pracovník tohoto zařízení nemohou poskytnout bezpečnostní opatření žádného
druhu.
• Doporučené metody šifrování jsou WPA/TKIP a WPA2/AES. Nově vyvinuté protokoly
Wi-Fi nebo nepovolené protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
• Citlivost příjmu bezdrátové sítě může být ovlivněna okolním prostředím
bezdrátových sítí.
• Pokud váš poskytovatel Internetu zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo
modul modemu pro trvalé použití, vaše pračka Samsung se nemůže připojit k
Internetu. V takovém případě se obraťte na poskytovatele internetových služeb.
• Internetová brána s firewallem může přerušit připojení k Internetu. V takovém
případě se obraťte na poskytovatele internetových služeb.
• Pokud nadále nefunguje připojení k internetu, kontaktuje pro nápravu vašeho
poskytovatele servisních služeb, kontaktujte místní prodejce Samsung nebo servisní
středisko.
• Instalaci kabelových a bezdrátových směrovačů naleznete v uživatelské příručce
směrovače, který používáte.
• Pračka Samsung podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.
• Pračka společnosti Samsung podporuje protokoly Soft-AP IEEE802.11 b/g/n (2,4
GHz). (Doporučuje se IEEE802.11n)
• Neoprávněný kabelový/bezdrátový router se nemusí připojit k pračce Samsung.
Ke stažení
V obchodě s aplikacemi (Obchod Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps)
najděte aplikaci Samsung Connect pomocí vyhledávání „Samsung Connect“. Stáhněte si a
nainstalujte aplikaci na svém mobilním zařízení.
POZNÁMKA
• Aplikace Samsung Connect je k dispozici na zařízeních třetích stran s Android OS 6.0
(Marshmallow) nebo novějším, zařízeními Samsung s Android OS 5.0 (Lollipop) nebo
novějším a zařízeními se systémem iOS s iOS 10.0 nebo novějším. (U iPhonů se musí
jednat o iPhone 6 nebo vyšší). Aplikace je optimalizována pro telefony Samsung
(řady Galaxy S a Note).
• Některé funkce této aplikace mohou na zařízeních jiných výrobců fungovat odlišně.
• Aplikace kvůli lepšímu výkonu podléhá změnám bez předchozího upozornění.
Čeština 41
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 41
2018/1/24 15:07:40
Provoz
Přihlášení
Nejprve se musíte přihlásit k účtu Samsung Connect se svým účtem Samsung. Chceteli vytvořit nový účet Samsung, postupujte podle pokynů v aplikaci. Pro vytvoření účtu
nepotřebujete samostatnou aplikaci.
POZNÁMKA
Pokud máte účet Samsung, použijte účet pro přihlášení. Registrovaný uživatel telefonu
Samsung se automaticky přihlásí.
Registrace vašeho zařízení do Samsung Connect
1. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k bezdrátové síti. Pokud tomu tak není, přejděte
na Settings (Nastavení) a zapněte bezdrátové připojení a vyberte AP (přístupový
bod).
2. Vyberte aplikaci Samsung Connect na telefonu.
Provoz
3. Když se objeví zpráva „Nový přístroj nalezen.“, vyberte možnost Add (Přidat).
4. Pokud se neobjeví žádná zpráva, vyberte v seznamu dostupných zařízení možnost
+ a vyberte vaši pračku. Pokud není vaše pračka uvedena v seznamu, zvolte Device
Type (Typ zařízení) > Specific Device Model (konkrétní model zařízení) a poté ručně
přidejte vaši pračku.
5. Zaregistrujte svou pračku do aplikace Samsung Connect následujícím způsobem.
a. Přihlaste se ke službě Samsung Connect se svým účtem Samsung.
b. Zapněte připojení Wi-Fi.
c. Přidejte pračku ke službě Samsung Connect. Ujistěte se, že je vaše pračka
připojena ke službě Samsung Connect.
d. Po dokončení registrace se vaše pračka zobrazí na vašem telefonu.
Aplikace pračky
Integrované ovládání: Pračku můžete sledovat a ovládat jak doma, tak i na cestách.
• Zvolte ikonu pračky v aplikaci Samsung Connect. Zobrazí se stránka Pračka.
• Zkontrolujte stav provozu nebo upozornění týkající se pračky a v případě potřeby
změňte možnosti nebo nastavení.
42 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 42
2018/1/24 15:07:40
Samsung Connect
Kategorie
Sledování
Kontrolní bod
Můžete zkontrolovat aktuální cyklus a jeho
možnosti a zbývající čas cyklu.
Smart Control
Pro pračku je zobrazen stav Smart Control.
Samočinná kontrola
Pomocí tohoto tlačítka zkontrolujte, zda
pračka pracuje normálně.
Sledování spotřeby
Používejte k monitorování stavu spotřeby
energie.
Spustit/Pozastavit/Zrušit
Vyberte cyklus a potřebné možnosti a poté
zvolte Spustit/Pozastavit/Zrušit pro spuštění
operace, dočasné zastavení nebo zrušení
aktuální operace.
Moje oblíbené
Přidejte často používané cykly a možnosti do
Mých oblíbených pro pozdější použití.
Cyklus byl dokončen
Upozorní vás na dokončení aktuálního cyklu.
AddWash alarm (pouze u
příslušných modelů)
Oznamuje přidání dalšího prádla.
Zbývající prádlo (pouze u
příslušných modelů)
Upozorní vás na veškeré prádlo, které zbývá
po skončení cyklu.
Program praní*
K dosažení doporučených voleb a cyklů praní,
které lze okamžitě spustit, můžete vybrat typ
materiálu a stupeň znečištění.
Provoz
Stav mytí
Ovládání
Upozornění
Popis
V rámci cyklu praní můžete nastavit
požadovaný čas dokončení.
Plánovač praní*
Q-Rator
Po nastavení požadovaného času vám bude
nabídnutý doporučený cyklus, které bude
dokončený v rámci vašeho nastaveného času.
Tento doporučený cyklus můžete spustit nebo
naplánovat.
Nabízí pravidelné upozornění a analýzu
stavu provozu spotřebiče v uživatelsky
nastavitelných termínech (týdně/měsíčně).
Průvodce HomeCare*
Toto pravidelné upozornění můžete použít ke
kontrole svých zvyklostí používání spotřebiče,
požadavků údržby a spotřeby energie ** za
nastavené období.
* Vyžaduje „Samsung Connect“, dostupné pro Android a iOS.
Vyžaduje registraci.
** Pouze orientační výsledky.
Čeština 43
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 43
2018/1/24 15:07:40
Provoz
Prohlášení o Open source softwaru
Software použitý v tomto produktu obsahuje Open source software. Úplný odpovídající
zdrojový kód můžete získat na dobu tří let po poslední dodávce tohoto produktu zasláním
e-mailu na adresu oss.request@samsung.com.
Úplný odpovídající zdrojový kód můžete také dostat na fyzickém médiu, například CDROM. V takovém případě budeme požadovat zaplacení malého poplatku.
Provoz
Na URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 najdete
stránku, na které si můžete stáhnout zdrojový kód a licenční údaje Open source týkající se
tohoto produktu. Tato nabídka je platná pro každého příjemce těchto údajů.
POZNÁMKA
Společnost Samsung Electronics prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí
2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:
Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách http://www.samsung.com
– klepněte na možnost Podpora > Vyhledat podporu produktu a do pole zadejte název
modelu.
Výkon vysílače Wi-Fi: 20 dBm při 2,412–2,472 GHz
44 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 44
2018/1/24 15:07:41
Údržba
Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.
ČIŠTĚNÍ BUBNU
Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.
Tento cyklus zároveň odstraňuje shromážděnou nečistotu z pryžového těsnění ve dveřích.
1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Otáčením Voliče programů zvolte ČIŠTĚNÍ BUBNU .
3. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
POZNÁMKA
Teplota vody pro ČIŠTĚNÍ BUBNU
je nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
UPOZORNĚNÍ
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu zhoršují
prací výkon.
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU
•
•
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU se objeví na hlavním displeji po každých 40 praních.
ČIŠTĚNÍ BUBNU se doporučuje provádět pravidelně.
Po prvním zobrazení můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících praní.
Od 7. praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale při dalším 40. praní.
Údržba
Čeština 45
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 45
2018/1/24 15:07:41
Údržba
Smart Check
Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Play Store nebo Apple Store
aplikaci „Samsung Smart Washer“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání
obrazu.
Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely: Galaxy a
iPhone (pouze u příslušných modelů).
1. Když pračka zjistí problém, který se má zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační
kód. Chcete-li vstoupit do režimu Inteligentního řízení, stiskněte současně na 3
sekundy tlačítka Máchání a Odstřeďování.
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Spusťte aplikaci Samsung Smart Washer na svém mobilním zařízení a klepněte na
možnost Smart Check.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti displeje pračky tak, aby bylo mobilní zařízení a
pračka naproti sobě. Aplikace automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán správně, aplikace poskytne detailní informace o
problému i s následnými akcemi.
Údržba
POZNÁMKA
•
Název funkce Smart Check se může lišit v závislosti na jazyku.
•
Pokud se na displeji pračky silně odráží světlo, může aplikace při rozpoznávání
informačního kódu selhat.
•
Pokud aplikace opakovaně nedokáže rozpoznat kód Smart Check, zadejte informační
kód do obrazovky aplikace na ručně.
46 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 46
2018/1/24 15:07:41
Nouzové vypouštění
V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z
pračky.
1. Pračku vypněte a vypojte ji z elektrické
zásuvky.
2. Jemně stiskněte horní část krytu filtru,
abyste jej otevřeli.
3. Pod kryt dejte velkou prázdnou nádobu
a natáhněte k ní nouzovou vypouštěcí
hadici, současně neustále držte uzávěr
hadice (A).
A
Údržba
B
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu z
nouzové vypouštěcí hadice (B) vypustit
do nádoby.
5. Po vyprázdnění uzavřete uzávěr hadice
a vraťte hadici zpět. Následně nasaďte
kryt filtru.
POZNÁMKA
Použijte velkou nádobu, protože množství
vody v bubnu může být větší, než
očekáváte.
Čeština 47
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 47
2018/1/24 15:07:41
Údržba
Čištění
Povrch pračky
Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.
Add Door
1. Otevřete přídavná dvířka Add Door.
2. Pomocí vlhkého hadříku přídavná
dvířka Add Door očistěte.
A
- Nepoužívejte čisticí prostředky.
Mohlo by dojít k odbarvení.
- Při čištění gumového těsnění a
mechanismu zámku (A) dbejte
zvýšené opatrnosti.
- Dveře pravidelně zbavujte od
prachu.
3. Otřete přídavná dvířka Add Door a
zavřete je, dokud neuslyšíte cvaknutí
signalizující zavření.
Údržba
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte sílu. Mohla by prasknout.
Nenechávejte přídavná dvířka Add Door otevřená během provozu pračky.
Na přídavná dvířka Add Door nikdy nepokládejte těžké předměty.
Aby nedošlo k fyzickému zranění, nedotýkejte se přídavných dvířek Add Door, když se
buben otáčí.
Neotvírejte přídavná dvířka Add Door během provozu pračky. Mohlo by tím dojít k
fyzickému zranění.
Nemanipulujte s panelem funkcí, když jsou přídavná dvířka Add Door otevřená. Mohlo
by tím dojít k fyzickému zranění nebo selhání systému.
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo.
Nevkládejte objemné kusy do bubnu prostřednictvím přídavných dvířek Add Door.
Při čištění nevytahujte ven gumové těsnění přídavných dvířek Add Door. Mohlo by tím
dojít k poškození.
48 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 48
2018/1/24 15:07:41
Sítkový filtr
Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí
kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části
pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby
se zabránilo vodě vytrysknout ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního
ventilu sítkový filtr.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody,
tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve
stínu.
7. Vraťte sítkový filtr zpět do přívodního
ventilu a opět připojte vodní hadici k
přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.
Údržba
POZNÁMKA
Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „4C“.
Čeština 49
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 49
2018/1/24 15:07:42
Údržba
Čerpadlový filtr
Čerpadlový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání.
Ucpaný čerpadlový filtr může snížit bublinkový efekt.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí
kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu. Viz
část „Nouzové vypouštění“.
3. Jemně stiskněte horní část krytu filtru,
abyste jej otevřeli.
4. Otočte víčkem čerpadlového filtru
doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Vyčistěte čerpadlový filtr měkkým
kartáčkem. Ověřte, zda není blokována
vrtule vypouštěcího čerpadla za
odpadovým filtrem.
6. Vložte čerpadlový filtr zpět a otočte
víčkem filtru doprava.
POZNÁMKA
Údržba
•
•
Některé čerpadlové filtry mají
bezpečnostní víčko zabraňující
nehodám způsobeným dětmi. Chcete-li
otevřít ochranné víčko čerpadlového
filtru, zatlačte jej a otočte jím proti
směru hodinových ručiček. Pružinový
mechanizmus ochranného víčka
pomůže otevřít filtr.
Chcete-li zavřít ochranné víčko
čerpadlového filtru, otočte jím po
směru hodinových ručiček. Pružina
vydává chrastivý zvuk, což je normální.
POZNÁMKA
Pokud je čerpadlový filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí informační kód „5C“.
•
•
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít
k úniku vody.
Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k
selhání nebo k úniku vody.
50 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 50
2018/1/24 15:07:42
Dávkovač pracích prostředků
1. Přidržujte blokovací páčku na vnitřní
straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Vyčistěte komponenty dávkovače
pod tekoucí vodou pomocí měkkého
kartáčku.
Údržba
3. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí
měkkého kartáčku.
4. Opakujte vložení zásobníku na tekutý
čisticí prostředek do zásuvky.
5. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.
POZNÁMKA
Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ
s prázdným bubnem.
Čeština 51
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 51
2018/1/24 15:07:43
Údržba
Zotavení po zamrznutí
Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.
1.
2.
3.
4.
5.
Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.
POZNÁMKA
Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude
pracovat normálně.
Péče po delší době nepoužívání
Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou. Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a
odpojte napájecí kabel.
Otočením Voliče cyklu vyberte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ.
Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.
Údržba
1.
2.
3.
4.
5.
52 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 52
2018/1/24 15:07:43
Odstraňování problémů
Kontrolní body
Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a
vyzkoušejte navržené postupy.
Problém
Opatření
•
•
•
•
Nespouští se.
Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené.
Stiskněte a přidržte Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) a
pračku spusťte.
• Ujistěte se, že není spuštěna funkce Dětská pojistka .
• Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik
kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také
provede rychlé vypuštění.
• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
•
•
Dodávka vody není
•
dostatečná nebo není
•
dodávána vůbec.
Otevřete vodovodní kohoutek naplno.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo
zanesená.
• Ověřte, zda má voda dostatečný tlak.
Odstraňování problémů
Po programu v
dávkovači zůstává
prací prostředek.
• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části
zásuvky pro prací prostředky.
• Ujistěte se, že je víčko máchání řádně nasazeno.
• Pokud používáte granulovaný prací prostředek, ujistěte se,
že je volič pracího prostředku v horní poloze.
• Vyjměte víčko máchání a vyčistěte dávkovač pracích
prostředků.
Čeština 53
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 53
2018/1/24 15:07:43
Odstraňování problémů
Problém
Odstraňování problémů
Nadměrné vibrace
nebo hluk.
Opatření
• Ujistěte se, že je pračka usazena na rovném a pevném
povrchu, který se neklouže. Pokud povrch není rovný,
použijte pro nastavení výšky pračky vyrovnávací nožky.
• Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
• Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
• Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
• V průběhu běžného praní může motor způsobovat hluk.
• Kombinézy nebo oděvy s kovovými prvky mohou při praní
vydávat hluk. To je normální.
• Hluk mohou způsobovat kovové předměty, například
mince. Po praní tyto předměty z bubnu nebo pouzdra filtru
odstraňte.
• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k
vypouštěcímu potrubí. Pokud narazíte na omezení
vypouštění, volejte servis.
• Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
• Zavřete dveře, stiskněte a přidržte Spustit/Pozastavit (Pro
start podržte). Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit,
dokud nebudou dvířka zavřená.
Pračka nevypouští a/
• Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná.
nebo se neotáčí.
• Zajistěte, aby vypouštěcí hadice byla připojena k
vypouštěcímu potrubí, které není ucpané.
• Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude
se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy
pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu
normálně fungovat.
Dvířka nejdou
otevřít.
• Stiskněte Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) a pračku
zastavte.
• Uvolnění mechanizmu zámku dvířek může chvíli trvat.
• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo
vypnutí napájení.
• Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.
• Pokud je v bubnu voda, dvířka se neotevřou. Vypusťte
buben a dveře otevřete ručně.
• Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Po vypuštění
vody z pračky zhasne kontrolka zámku dvířek.
54 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 54
2018/1/24 15:07:43
Problém
Opatření
Nelze vložit další
prací prostředek.
• Ověřte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže
nepřesahuje maximální povolené množství.
Zastavení.
• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
• Zavřete dveře, stiskněte a přidržte Spustit/Pozastavit (Pro
start podržte) a pračku spusťte. Pro vaši bezpečnost se
pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená.
• Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik
kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také
provede rychlé vypuštění.
• Může probíhat máčení nebo pauza v programu. Chvíli
počkejte, je možné, že praní zanedlouho začne.
• Ověřte, zda není sítkový filtr hadice přívodu vody ucpaný
v místě vodovodního kohoutku. Sítkový filtr pravidelně
čistěte.
• Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude
se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy
pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu
normálně fungovat.
Odstraňování problémů
Nadměrná tvorba
mydlin.
• Ujistěte se, že používáte doporučené typy pracích
prostředků.
• Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
• Pokud používáte měkkou vodu, perete malé náplně
nebo mírně znečištěné prádlo, snižte množství pracího
prostředku.
• Používání pracích prostředků s nízkou účinností se
nedoporučuje.
Čeština 55
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 55
2018/1/24 15:07:43
Odstraňování problémů
Problém
Opatření
Odstraňování problémů
• Úplně otevřete oba kohoutky.
• Ověřte, zda je výběr teploty správný.
• Ověřte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutkům.
Propláchněte vodovodní hadice.
• Ověřte, zda je topné těleso pro ohřev vody nastaveno na
přívod horké vody o teplotě minimálně 120 °F (49 °C).
Zkontrolujte také kapacitu a rychlost rekuperace topného
tělesa pro ohřev vody.
Pračka je napouštěna
• Odpojte hadice a vyčistěte sítkový filtr. Sítkový filtr může
vodou s nesprávnou
být ucpaný.
teplotou.
• Vzhledem k tomu, že funkce automatické kontroly teploty
sleduje teplotu přívodní vody, může se teplota vody při
napouštění pračky změnit. To je normální.
• Pokud je teplota vody nastavena na studenou nebo teplou,
můžete při napouštění pračky zaznamenat, že dávkovačem
prochází pouze teplá nebo studená voda. Jde o normální
funkci automatické kontroly teploty, při které pračka
stanovuje teplotu vody.
Náplň je na konci
programu mokrá.
• Použijte vysokou nebo extra vysokou rychlost odstřeďování.
• Pro snížení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
• Náplň je příliš malá. Malé náplně (jeden nebo dva kusy)
mohou být nevyvážené a nemusí se správně odstředit.
• Ověřte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná.
Únik vody.
• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
• Ověřte, zda jsou hadice těsně dotažené.
• Ujistěte se, že je koncovka vypouštěcí hadice správně
nasazená a připevněná k vypouštěcímu potrubí.
• Nepřesahujte maximální náplň.
• Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
Prádlo má
nepříjemný zápach.
• Nadbytečné mydliny se mohou usazovat a způsobovat
nepříjemný zápach.
• Pravidelně spouštějte čisticí programy.
• Vyčistěte těsnění dvířek (membránu).
• Po dokončení programu nechte vnitřní prostor pračky
vysušit.
56 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 56
2018/1/24 15:07:43
Problém
Nejsou vidět žádní
bubliny (pouze
modely s funkcí
tvorby bublin).
Opatření
• Nadměrná náplň může bubliny zakrývat.
• Bubliny se nemusí tvořit vzhledem k silně znečištěnému
prádlu.
• Dvířka Add Door lze otevřít pouze pokud se zobrazuje
indikátor . Ta se ale neotevřou v následujících případech:
Mohu přídavná
dvířka Add Door
otevřít kdykoli?
Ukazatel
automatického
dávkovače bliká.
(pouze u příslušných
modelů)
- Když je v chodu proces vyváření nebo sušení a vnitřní
teplota je vysoká
- Pokud z bezpečnostních důvodů nastavíte funkci Dětská
pojistka
- Když je v chodu cyklus praní bubnu nebo sušení bubnu,
ve kterém není další prádlo
• Zkontrolujte, zda je zásuvka na čisticí prostředek správně
zavřená.
- Otevřete zásuvku na rozpouštědlo a opět ji zavřete.
Ujistěte se, že je správně zavřená.
• K tomuto může dojít, pokud tekutý čisticí prostředek uvnitř
přihrádky na čisticí prostředek zatvrdne.
- Vyčistěte a uvolněte přihrádku na čisticí prostředek.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
Odstraňování problémů
Čeština 57
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 57
2018/1/24 15:07:43
Odstraňování problémů
Kódy informací
Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód.
Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.
Kód
4C
Opatření
Žádný přívod vody.
• Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené.
• Ověřte, zda nejsou vodovodní hadice ucpané.
• Ověřte, zda nejsou vodovodní kohoutky zamrzlé.
• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Ověřte, zda jsou správně připojeny vodovodní kohoutky teplé a
studené vody.
• Vyčistěte sítkový filtr, může být ucpaný.
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „4C“, pračka se do 3 minut
vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
4C2
Ověřte, zda je hadice přívodu studené vody správně připojena ke
kohoutku studené vody.
Pokud je připojena ke kohoutku teplé vody, může u některých
programů dojít ke zdeformování prádla.
5C
Voda se nevypouští.
• Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná.
• Ověřte, zda je vypouštěcí hadice v závislosti na typu připojení
správně nasazena.
• Vyčistěte odpadový filtr, může být ucpaný.
• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k
vypouštěcímu potrubí.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
dC
Praní s otevřenými dvířky.
• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
Odstraňování problémů
•
DC1
Zajištění / odjištění hlavních dvířek nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
58 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 58
2018/1/24 15:07:43
Kód
Opatření
DC3
Zajištění / odjištění přídavných dvířek Add Door nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
OC
Přetéká voda.
• Po odstředění pračku znovu spusťte.
• Pokud se informační kód stále na displeji objevuje, kontaktujte
místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
LC, LC1
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
• Ověřte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn na zemi.
• Ověřte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „LC,LC1“, pračka se do 3
minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
3C
Zkontrolujte funkci motoru.
• Zkuste znovu spustit program.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
UC
Je nutno zkontrolovat elektronické ovládání (chyba přepětí).
• Zkontrolujte desky tištěných spojů a kabeláž.
• Zkontrolujte, zda dochází ke správnému napájení.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
Odstraňování problémů
Ub
Nefunguje odstřeďování.
• Ověřte, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
• Ověřte, zda je pračka na rovném a stabilním povrchu.
• Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete
vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo
džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude
uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „Ub“.
Detekováno nízké napětí
• Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
Čeština 59
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 59
2018/1/24 15:07:43
Odstraňování problémů
Kód
Opatření
HC
Kontrola vysoké teploty topného tělesa
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
1C
Nesprávná funkce čidla hladiny vody.
• Zkuste pračku vypnout a program restartovat.
• Zkontrolujte zapojení kabelů čidla hladiny vody.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
Odstraňování problémů
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „1C“, pračka se do 3 minut
vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
8C
Snímač MEMS nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
AC
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou tištěných
spojů.
• Zkuste pračku vypnout a program restartovat.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
AC6
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru.
• V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit
do normálního provozu.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické
středisko.
ddC
Tato zpráva se zobrazí, pokud otevřete dvířka Add Door bez
předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit. Pokud se to stane,
proveďte jeden z následujících postupů:
• Zatlačením na dvířka Add Door je správně uzavřete. Poté
stisknutím Spustit/Pozastavit opakujte akci.
• Pokud omylem stisknete tlačítko Add Door, stiskněte jej znovu,
aby došlo k řádnému zavření. Potom stiskněte tlačítko Spustit/
Pozastavit a obnovte praní.
Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické
středisko společnosti Samsung.
60 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 60
2018/1/24 15:07:43
Technické údaje
Informace o ošetřování materiálů
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči
obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění
v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.
Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší
trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
Nežehlit
Jemná látka
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Chemické čištění
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Pouze ruční praní
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné
teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
150 ˚C
Nesušit v sušičce
Technické údaje
Odolný materiál
Lze žehlit při maximální teplotě
100 ˚C
Čeština 61
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 61
2018/1/24 15:07:47
Technické údaje
Ochrana životního prostředí
•
•
•
Technické údaje
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento
spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte
napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte
dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných
výrobců.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen
v případě, že je to nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla
(přesné množství závisí na použitém programu).
62 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 62
2018/1/24 15:07:47
List specifikací
„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WW90M74****
Rozměry
š 600 x h 600 x v 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa až 800 kPa
Čistá hmotnost
80 kg
Kapacita praní a odstřeďování
9,0 kg
Spotřeba energie
Praní a ohřev
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Otáčky při odstřeďování
1400 ot./min
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WW80M74****
Rozměry
š 600 x h 600 x v 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa až 800 kPa
Čistá hmotnost
80 kg
Kapacita praní a odstřeďování
8,0 kg
Spotřeba energie
Praní a ohřev
Otáčky při odstřeďování
220 V
2000 W
240 V
2400 W
1400 ot./min
POZNÁMKA
Technické údaje
Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího
upozornění.
Čeština 63
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 63
2018/1/24 15:07:48
Technické údaje
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
690 mm
E
1190 mm
POZNÁMKA
Technické údaje
Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího
upozornění.
64 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 64
2018/1/24 15:07:48
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
Kapacita
Energetická účinnost
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a
úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití
spotřebiče.)
kg
WW90M74****
9,0
A+++
WW80M74****
8,0
A+++
kWh/r
130
116
kWh
0,59
0,51
kWh
0,57
0,51
kWh
0,55
0,51
W
W
0,48
10,00
0,48
10,00
l/r
9400
8100
A
1400
44
A
1400
44
Spotřeba energie
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném
naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném
naplnění
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při
úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na
způsobu použití spotřebiče.)
Třída účinnosti odstřeďování
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
BAVLNA 60 °C a
BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a
Programy
„standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou
pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota
vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte kalibrační režim (viz kapitola „Spuštění
kalibrace (doporučeno)“ na straně <26>).
Doba trvání standardního programu
min.
211
211
min.
160
150
min.
140
135
min.
8
8
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;
Praní
Odstřeďování
dB (A) na
1 pW
dB (A) na
1 pW
49
49
73
73
Volně stojící
Technické údaje
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném
naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném
naplnění
Doba trvání po ukončení programu (Tl)
Doba cyklu se bude lišit v závislosti na stavu přiváděné vody, náplni a typu prádla.
Čeština 65
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 65
2018/1/24 15:07:48
Technické údaje
Informace o programech hlavního praní
Model
WW90M74****
WW80M74****
Program
Teplota
(°C)
Kapacita
(kg)
Doba
programu
(min)
Zbytková
vlhkost
(%)
Spotřeba
vody
(L/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
BAVLNA
20
4,5
79
56
60
0,23
40
4,5
140
44
40
0,55
4,5
160
44
40
0,57
9,0
211
44
46
0,59
BAVLNA
60
SYNTETIKA
40
4,0
134
35
66
0,68
BAVLNA
20
4,0
79
56
53
0,22
40
4,0
135
44
33
0,51
4,0
150
44
33
0,51
8,0
211
44
40
0,51
4,0
134
35
66
0,68
BAVLNA
SYNTETIKA
60
40
Technické údaje
Data tabulce byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
66 Čeština
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 66
2018/1/24 15:07:48
Poznámky
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 67
2018/1/24 15:07:48
DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
CZECH
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DC68-03889J-00
WW90M740NOA_DC68-03889J_CS.indd 68
2018/1/24 15:07:48
Automatická práčka
Návod na použitie
WW90M7*****/WW80M7*****
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 1
2018/1/24 15:07:48
Obsah
Obsah
Bezpečnostné informácie
4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Dôležité bezpečnostné symboly
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pokyny o značke WEEE
4
4
5
13
Inštalácia
14
Čo je súčasťou balenia
Požiadavky na inštaláciu
Podrobná inštalácia
14
16
18
Predtým, ako začnete
26
Úvodné nastavenia
Pokyny pre pranie
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku
26
26
29
Prevádzka
32
Ovládací panel
32
Jednoduché kroky spustenia
34
Prehľad programu
35
Špeciálne funkcie
38
Nastavenia40
Samsung Connect
41
Údržba
45
ČISTENIE BUBNA
45
46
Smart Check
Núdzové vypúšťanie
47
Čistenie48
Údržba
52
Obnova zo zamrznutia
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania
52
52
Riešenie problémov
53
Kontrolné body
Informačné kódy
53
58
2 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 2
2018/1/24 15:07:48
61
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Ochrana životného prostredia
Hárok s technickými údajmi
Informácie o hlavných programoch prania
61
62
63
66
Obsah
Technické údaje
Slovenčina 3
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 3
2018/1/24 15:07:48
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Tento návod obsahuje
dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Urobte si, prosím, čas
na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností
vašej automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne
ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. zariadenia. Príručku si
odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Používajte tento
prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všetky možné
podmienky a situácie, aké môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii,
údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky
vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie
všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.
samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok vážne poranenie osôb, smrť
a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok poranenie osôb a/alebo
škody na majetku.
POZNÁMKA
naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.
4 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 4
2018/1/24 15:07:48
Bezpečnostné informácie
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom
alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte
základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o používaní
zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú
poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom
a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať
so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani
údržbu zariadenia.
3. Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
4. Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu,
musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne
kvalifikované osoby.
Slovenčina 5
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 5
2018/1/24 15:07:48
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
5. Je treba použiť nové súpravy hadíc, ktoré sa dodávajú so
spotrebičom a nemali by sa opätovne používať staré súpravy
hadíc.
6. Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený
prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným
potrubiam.
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať v
bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
UPOZORNENIE
8. Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodným
resetovaním tepelného odpojenia, do tohto spotrebiča nemôže
byť privádzané napájanie cez externé spínacie zariadenie, ako
napríklad časovač, prípadne nemôže byť pripojené k okruhu, ktorý
verejné služby pravidelne zapínajú a vypínajú.
Významné inštalačné výstrahy
VAROVANIE
Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou firmou.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne špecifikácie pre elektriku. Pre
tento spotrebič používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho
napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru. Napájaciu zástrčku
pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky všetky
cudzie látky ako prach alebo voda.
• Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
6 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 6
2018/1/24 15:07:48
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
Bezpečnostné informácie
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný
k podlahe.
• Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu
poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k
telefónnemu vedeniu.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nevešajte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké predmety ,
nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru za prístrojom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neťahajte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
• Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Slovenčina 7
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 7
2018/1/24 15:07:48
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Inštalačné výstrahy
UPOZORNENIE
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického
zvodu.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
Kritické výstrahy pre používanie
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a kontaktujte
najbližšie servisné stredisko.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky.
Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
• Nepoužite k vetraniu ventilátor.
• Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii
zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k
spodnej časti automatickej práčky.
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom,
prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.
8 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 8
2018/1/24 15:07:49
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• To môže viesť k elektrickému úderu.
Bezpečnostné informácie
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
• Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.
Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
• Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k elektrickému
úderu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič
ani do jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte
priamo von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem
štandardnej poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu
alebo zraneniu.
Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Odpojte zástrčku, ak nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s bleskom.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Dvierka práčky
sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky
uväzneného dieťaťa.
Slovenčina 9
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 9
2018/1/24 15:07:49
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Výstrahy pre používanie
UPOZORNENIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami,
zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.
• Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.
Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik
otvárajte pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky,
prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
• Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad,
vlákna, vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť
únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu
vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos ou Samsung a
spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne fungovanie alebo škody
plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
10 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 10
2018/1/24 15:07:49
Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom,
požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.
Bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa
vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša
práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové
prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol
práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z
dôvodu neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať
v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte s odstráneným priečinkom na prací prostriedok.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho
prostriedku.
• Nádoba pre tekutý prací prostriedok (len príslušné modely) sa nemôže používať pre práškový
prací prostriedok. Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu na tekutý prací
prostriedok.
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky
potravín, zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Slovenčina 11
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 11
2018/1/24 15:07:49
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle z
obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky
alebo bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok
(neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.
Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte bielizeň
znečistenú práškom suchého čistenia.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb,
vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
• Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie
funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
12 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 12
2018/1/24 15:07:49
Kritické výstrahy pre čistenie
Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a
elektronické prístroje)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje,
že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej
životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste
predišli možnému narušeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím tieto
položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne
a podporte tak trvale udržitelné znovuzpracovanie materiálových
zdrojov.
Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu,
kde kúpili tento výrobok, alebo svoj vládny úrad ohľadne detailov
kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči
životnému prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a overiť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s
ostatným hospodárskym odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich
sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej
stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Slovenčina 13
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 13
2018/1/24 15:07:49
Inštalácia
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a
zabránili nehodám počas prania.
Čo je súčasťou balenia
Inštalácia
Uistite sa, že sa v balení produktu nachádzajú všetky diely. Ak máte problém s
automatickou práčkou alebo dielmi, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti
Samsung alebo maloobchodného predajcu.
01
02
09
03
04
10
11
05
12
06
07
08
01 Uvoľňovací prvok
02 Dávkovač pracieho
prostriedku
03 Ovládací panel
04 Dvierka
05 Bubon
06 Filter čerpadla
07 Núdzová vypúšťacia
hadička
08 Kryt filtra
09 Pracovná vrchná strana
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadice
12 Vyrovnávacie nožičky
* Dizajn zásuvky a/alebo páčky sa odlišuje v závislosti od modelu.
14 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 14
2018/1/24 15:07:49
Záslepky skrutiek
Vodiaca lišta hadice
Prívodná hadica so
studenou vodou
Prívodná hadica s teplou
vodou
Zásobník na tekutý prací
prostriedok
(len príslušné modely)
Inštalácia
Kľúč
Upevňovací kryt
POZNÁMKA
•
•
•
Záslepky skrutiek : Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
Prívodná hadica s teplou vodou: Len príslušné modely.
Zásobník na tekutý prací prostriedok: Len príslušné modely.
Slovenčina 15
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 15
2018/1/24 15:07:50
Inštalácia
Požiadavky na inštaláciu
Elektrické napájanie a uzemnenie
Prívod vody
Požaduje sa poistka alebo istič:
striedavý prúd 220-240 V / 50 Hz
• Použite samostatnú napájaciu vetvu
vyhradenú len pre vašu práčku
Aby sa zaručilo správne uzemnenie,
automatická práčka sa dodáva s trojžilovou
sieťovou šnúrou zabezpečujúcou
uzemnenie po pripojení k správne
nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Ak nemáte istotu o uzemnení, overte si
to s kvalifikovaným elektrikárom alebo
servisným pracovníkom.
Neupravujte dodanú zástrčku. Ak
zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky,
zavolajte kvalifikovanému elektrikárovi a
nainštalujte správnu zásuvku.
Správny tlak vody pre túto automatickú
práčku je v rozsahu 50 kPa až 800 kPa.
Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť
neúplné uzatvorenie vodovodného
ventilu. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon
bude dlhšie plniť vodou a práčka sa
vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo
vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany
automatickej práčky, aby dodané vstupné
hadice dosiahli k automatickej práčke.
Riziko úniku vody môžete znížiť:
• Zaistením jednoduchého prístupu k
vodovodným kohútikom.
• Keď práčku nepoužívate, zatvoríte
vodovodné kohútiky.
• Pravidelnou kontrolou únikov na
armatúrach vodovodnej hadice.
Inštalácia
•
VAROVANIE
•
•
•
•
NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa
dodáva s práčkou.
NEPRIPÁJAJTE uzemňovací vodič k
plastovému vodovodnému potrubiu,
plynovému potrubiu alebo k potrubiu s
horúcou vodou.
Nesprávne pripojené uzemňovacie
vodiče môžu spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte,
či zo spojov na ventile vody a kohútikoch
nemôže unikať voda.
Vypúšťanie vody
Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo
odtokové potrubie vo výške 60-90 cm.
Odtoková hadica sa musí pripojiť cez
sponu hadice k úvodnej časti potrubia a
úvodná časť potrubia musí úplne zakrývať
odtokovú hadicu.
16 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 16
2018/1/24 15:07:50
Požiadavky na podlahu
UPOZORNENIE
Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo
nedostatočne stabilné konštrukcie.
Teplota vody
Automatickú práčku neinštalujte na
miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu
vody, pretože vo ventiloch, čerpadlách a/
alebo hadiciach automatickej práčky ostáva
vždy určité množstvo vody. Zamrznutá
voda, ktorá zostala v prepojovacích
dieloch, môže spôsobiť poškodenie
remeňov, čerpadla a iných komponentov
automatickej práčky.
Minimálna vôľa pre stabilnú prevádzku:
Bočné strany
25 mm
Hore
25 mm
Vzadu
50 mm
Vpredu
550 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete
spoločne, predná časť prístenku alebo
komory musí mať vzduchový otvor bez
prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm.
Ak bude práčka umiestnená samostatne,
takýto voľný otvorený priestor nie je
potrebný.
Inštalácia
V záujme dosahovania optimálnych
výsledkov je potrebné práčku nainštalovať
na pevnú podlahu. Drevené podlahy musia
byť vystužené, aby sa minimalizoval
vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne
práčky. Koberce a podlahy z mäkkých
dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti
vibráciám a môžu prispieť k miernemu
posunu práčky počas cyklu.
Inštalácia do skríň alebo uzavretých
priestorov
Slovenčina 17
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 17
2018/1/24 15:07:50
Inštalácia
Podrobná inštalácia
Inštalácia
KROK 1 - Vyberte miesto
Požiadavky na umiestnenie:
• Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu,
ktorý môže blokovať ventilačné otvory
• Bez priameho slnečného žiarenia
• Dostatočné miesto pre vetranie a kabeláž
• Okolitá teplota je vždy vyššia ako bod mrazu (0 ˚C)
• Mimo zdroja tepla
KROK 2 - Odstráňte prepravné skrutky
Rozbaľte balenie produktu a odstráňte
všetky prepravné skrutky.
1. Uvoľnite všetky prepravné skrutky
na zadnej strane spotrebiča pomocou
dodaného kľúča na skrutky.
2. Otvory zakryte dodanými plastovými
záslepkami skrutiek.
Prepravné skrutky si uschovajte pre
použitie v budúcnosti.
18 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 18
2018/1/24 15:07:50
3. Uzavrite všetky plastové krycie skrutky
na zadnej strane práčky.
UPOZORNENIE
Neodstraňujte skrutku (A), ktorá fixuje
klip hadice.
A
Inštalácia
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Likvidujte všetok baliaci materiál
(plastové vrecká, polystyrén atď.) mimo dosahu detí.
Slovenčina 19
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 19
2018/1/24 15:07:50
Inštalácia
KROK 3 - Nastavte vyrovnávacie nožičky
1. Opatrne zatlačte automatickú práčku
na svoje miesto. Nadmerná sila môže
poškodiť vyrovnávacie nožičky.
Inštalácia
2. Vyrovnanie automatickej práčky
manuálnym nastavením vyrovnávacích
nožičiek.
3. Keď sa vyrovnávanie dokončí,
dotiahnite matice pomocou kľúča na
skrutky.
KROK 4 - Pripojenie vodovodnej hadice
Dodaný hadicový adaptér sa môže v závislosti od modelu odlišovať. Tento krok vás
prevedie cez pripojenie pripojovacieho adaptéra. Ak máte naskrutkovávací adaptér,
prejdite na krok 7.
Pripojte prívodnú hadicu vody k
vodovodnému kohútiku.
A
1. Z prívodnej hadice vody (B) odpojte
adaptér (A).
B
2. Na uvoľnenie štyroch skrutiek na
adaptéri použite krížový skrutkovač.
20 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 20
2018/1/24 15:07:51
3. Podržte adaptér a otočte časť (C) v
smere šípky, aby ste ho povolili o 5 mm
(*).

C
Inštalácia
C
4. Zasuňte adaptér do vodovodného
kohútika a utiahnite skrutky, zatiaľ čo
adaptér nadvihujete.
5. Otočte časť (C) v smere šípky, aby ste ju
utiahli.
6. Zatiaľ čo držíte časť (E), pripojte
prívodnú hadicu vody k adaptéru.
Potom pustite časť (E). Hadica zapadne
do adaptéra počuteľným kliknutím.
E
7. Ak používate vodovodný kohútik s
naskrutkovávacou koncovkou, tak na
pripojenie k vodovodnému kohútiku
použite podľa vyobrazenia dodaný
naskrutkovávací adaptér.‍
Slovenčina 21
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 21
2018/1/24 15:07:51
Inštalácia
Inštalácia
8. Druhý koniec prívodnej hadice vody
pripojte k vstupnému ventilu v zadnej
časti automatickej práčky. Hadicu
utiahnite otočením v smere hodinových
ručičiek.
9. Otvorte vodovodný kohútik a
skontrolujte, či okolo oblastí pripojenia
nepresakuje voda. Ak dochádza k
únikom vody, zopakujte vyššie uvedené
kroky.
VAROVANIE
Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od prívodu elektrickej energie.
Následne kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung. V opačnom prípade
to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Prívodnú hadicu vody nenaťahujte silou. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu
vysokotlakovú hadicu.
POZNÁMKA
•
•
Po pripojení prívodovej hadice vody k adaptéru skontrolujte, či je pripojená správne,
potiahnutím hadice smerom dole.
Použite bežný typ vodovodných kohútikov. Ak je vodovodný kohútik štvorcového
tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím kohútika do adaptéra demontujte
vymedzovací krúžok.
22 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 22
2018/1/24 15:07:51
Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:
1. Červený koniec prívodnej hadice vody
pripojte k vstupnému ventilu teplej
vody v zadnej časti spotrebiča.
Inštalácia
2. Pripojte druhý koniec prívodnej hadice
teplej vody ku kohútiku s teplou vodou.
Vodovodná hadica Aqua (len príslušné modely)
A
Vodovodná hadica Aqua upozorní
používateľov na riziko únikov vody.
Zaznamenáva prietok vody a v prípade
úniku sa zmení načerveno na stredovom
indikátore (A).
Slovenčina 23
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 23
2018/1/24 15:07:51
Inštalácia
KROK 5 - Umiestnenie odtokovej hadice
Odtoková hadica sa dá umiestniť tromi spôsobmi:
Inštalácia
Cez okraj umývadla

Odtoková hadica sa musí umiestniť vo
výške v rozsahu 60 cm až 90 cm (*) od
podlahy. Aby ste výlevku odtokovej hadice
uchovali ohnutú, použite dodaný plastový
vodiaci prvok hadice (A). Zaistite vodiaci
prvok k stene pomocou háčika, aby sa
zaistil stabilný odtok.
A
K odtokovému potrubiu

Odtokové potrubie by malo byť vo výške
60 cm až 90 cm (*). Odporúča sa, aby ste
použili 65 cm vysoké vertikálne potrubie.
Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená
k stúpajúcemu potrubiu pod sklonom.
Požiadavky na odtokové stúpajúce
potrubie:
• Minimálny priemer 5 cm
• Minimálna odvodová kapacita 60 litrov
za minútu
24 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 24
2018/1/24 15:07:51
Do vetvy odtokového potrubia umývadla
Vetva odtokového potrubia sa musí
nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa
koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm
nad podlahou.
(*): 60 cm
Inštalácia
KROK 6 - Zapnutie
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá obsahuje 220-240 V/50 Hz schválený
elektrický výstup chránený poistkou alebo prerušovačom okruhu. Potom práčku zapnite
pomocou tlačidla Napájanie.
Slovenčina 25
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 25
2018/1/24 15:07:52
Predtým, ako začnete
Úvodné nastavenia
Spustenie kalibrácie (odporúča sa)
Funkcia Calibration (Kalibrácia) zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že
pred spustením procesu Calibration (Kalibrácia) je bubon prázdny.
1. Automatickú práčku vypnite a následne zapnite.
Predtým, ako začnete
2. Na 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá Teplota a Odložený koniec(alebo
Teplota a Odložený koniec+) , aby ste vstúpili do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa
„Cb“.
- Tlačidlá sa môžu odlišovať v závislosti od modelov. Skontrolujte svoj model.
3. Stlačením a podržaním tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) spustite
kalibračný cyklus. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere otáčania
hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
4. Keď sa cyklus dokončí, na displeji sa zobrazí „0“ a automatická práčka sa automaticky
vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Pokyny pre pranie
Krok 1 - Zatriedenie
Bielizeň zatrieďte v súlade s týmito kritériami:
•
•
•
•
Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú,
hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
Farba: Oddeľte biele od farebného.
Veľkosť: Vzájomné zmiešanie rôznych veľkostí položiek v bubne zlepšuje výkon prania.
Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a
hodvábne oblečenie. Skontrolujte visačky na oblečení.
POZNÁMKA
Nezabudnite skontrolovať visačku so starostlivosťou na oblečení a oblečenie podľa toho
zatriediť skôr, ako začnete prať.
26 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 26
2018/1/24 15:07:52
KROK 2 - Vyprázdnite vrecká
Vyprázdnite všetky vrecká na bielizni
•
Kovové objekty, ako napríklad mince, špendlíky a pracky na oblečení, môžu poškodiť
iné kusy bielizne, ako aj bubon.
Prevráťte oblečenie s gombíkmi a vyšívanými časťami naruby
•
•
KROK 3 - Použite sieť na bielizeň
•
•
•
Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia umiestniť do siete na bielizeň.
Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť
okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé
vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť zranenie.
Predtým, ako začnete
Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol
poškodiť. Zipsy je potrebné zapnúť a zaistiť.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením. Uistite sa, že pásy
pred praním zviažete.
KROK 4 - Predpieranie (ak je potrebné)
Vyberte možnosť Predpieranie pre zvolený program, ak je bielizeň silno znečistená.
Možnosť Predpieranie nepoužívajte, keď sa čistiaci prostriedok manuálne pridá do bubna
alebo ak používate tekutý prací prostriedok.
KROK 5 - Určenie kapacity várky
Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka
nebude prať poriadne. Kapacitu várky pre typ oblečenia nájdete na strane 35.
POZNÁMKA
V prípade prania lôžkovín alebo posteľnej bielizne sa môže predĺžiť doba prania alebo
znížiť účinnosť odstreďovania. Pri lôžkovinách alebo posteľnej bielizni sa odporúča
maximálna rýchlosť cyklu 800 ot./min. a kapacita zaťaženia 2,0 kg alebo menej.
UPOZORNENIE
•
•
•
Nevyvážená bielizeň môže znížiť výkon odstreďovania.
Uistite sa, že bielizeň je úplne zasunutá do bubna a nie je zachytená vo dverách.
Nebúchajte dverami. Dvierka zatvárajte jemne. V opačnom prípade sa dvere nemusia
správne zatvoriť.
Slovenčina 27
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 27
2018/1/24 15:07:52
Predtým, ako začnete
KROK 6 - Pridajte vhodný typ pracieho prostriedku
Typ pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna),
farby, teploty prania a od stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so „zníženou
penivosťou“ určené pre automatické práčky.
POZNÁMKA
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti
bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vody,
kontaktujte miestne vodárne.
• Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý má sklony k zatvrdnutiu alebo premene do tuhej formy.
Tento prací prostriedok môže zostať po cykle oplachovania, pričom zablokuje odtok.
• Ak sa počas cyklu vyskytne príliš veľa peny, zobrazí sa správa "Sud".
Predtým, ako začnete
•
UPOZORNENIE
Keď periete vlnu pomocou programu na vlnu, používajte len neutrálny tekutý prací prostriedok.
Pri cykle Vlna by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.
Kapsule do bielizne
Na dosiahnutie najlepších výsledkov z používania kapsúl do bielizne dodržujte tieto pokyny.
1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho
bubna smerom dozadu.
2. Do bubna umiestnite bielizeň na
kapsulu.
UPOZORNENIE
Pri cykloch používajúcich studenú vodu alebo cykloch, ktoré sa skončia za menej ako
jednu hodinu, sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.
28 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 28
2018/1/24 15:07:52
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku
Automatická práčka obsahuje dávkovač s tromi priečinkami: ľavý priečinok pre hlavné
pranie, stredový pre zmäkčovadlá textílií a pravý pre predpieranie.
Priečinok predpierania: Určený na
prostriedok na predpranie.
2.
Priečinok hlavného prania: Použite
prací prostriedok pre hlavné pranie,
zmäkčovač vody, prostriedok na
odstraňovanie škvŕn, bielidlo a/alebo
odstraňovače škvŕn.
3.
Priečinok zmäkčovadla: Použite
prísady, ako napríklad zmäkčovač
bielizne. Neprekračujte čiaru
maximálneho množstva (A).
A
UPOZORNENIE
•
•
Pri prevádzke automatickej práčky neotvárajte priečinok pracieho prostriedku.
Nepoužívajte nasledujúce typy pracieho prostriedku:
Predtým, ako začnete
1.
- Tablety alebo kapsulové typy
- Guličkové alebo sieťové typy
Aby ste predišli zaneseniu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené
prostriedky (zmäkčovadlo textílií alebo prací prostriedok) sa musia pred použitím
rozriediť s vodou.
• Pred presunutím pračky sa uistite, že ste vyprázdnili zásuvku na prací prostriedok,
ktorá môže obsahovať prací prostriedok a / alebo aviváž. Obsah zásuvky sa môže
vyliať na podlahu.
•
Slovenčina 29
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 29
2018/1/24 15:07:52
Predtým, ako začnete
Umiestnenie umývacích prostriedkov do manuálneho dávkovača
1. Priečinok na prací prostriedok
posunutím otvorte.
2. Dajte prací prostriedok na bielizeň
Predtým, ako začnete
do priečinku hlavného prania tak,
ako uvádza alebo odporúča výrobca.
Ohľadom použitia tekutého pracieho
prostriedku si pozrite stranu <30>.
3. Dajte zmäkčovadlo bielizne do
priečinku na zmäkčovadlo.
Neprekračujte čiaru maximálneho
množstva.
4. Ak chcete predpierať, dajte prací
prostriedok na predpieranie do
priečinku predpierania tak, ako
uvádza alebo odporúča výrobca.
5. Zatvorte priečinok pracieho
prostriedku.
30 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 30
2018/1/24 15:07:53
UPOZORNENIE
• Nedávajte práškový prací prostriedok
do priečinku na tekutý prací
prostriedok.
• Koncentrované zmäkčovadlo bielizne
sa pred použitím musí rozriediť vo
vode.
• Nedávajte prací prostriedok na hlavné
pranie do
priečinku zmäkčovadla.
Najskôr vložte dodanú nádobu na tekutý prací
A
prostriedok do priečinku hlavného prania.
Potom nalejte tekutý prací prostriedok do
nádoby pod vyznačenú čiaru maximálneho
množstva (A).
Predtým, ako začnete
Manuálne použitie tekutého pracieho prostriedku (len príslušné modely)
POZNÁMKA
• Vodidlo tekutého pracieho prostriedku
vložte po vybratí zásuvky na
prací prášok z práčky po stlačení
uvoľňovacej páčky (A).
• Po dokončení prania môže v zásuvke
na prací prášok zostať trocha tekutého
pracieho prostriedku.
UPOZORNENIE
•
•
Neprekračujte čiaru maximálneho
množstva, ktorá je vyznačená v
priečinku.
Ak používate práškový prací
prostriedok, vyberte nádobu na tekutý
prací prostriedok.
Slovenčina 31
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 31
2018/1/24 15:07:53
Prevádzka
Ovládací panel
02
11
08
10
09
12
01
07
Prevádzka
03 04
05
06
01 Volič cyklu
Otočte otočným voličom, aby ste vybrali program.
02 Displej
Displej zobrazuje informácie o programe a odhadovaný zostávajúci
čas, prípadne informačný kód, keď sa vyskytne problém.
Tlačidlá a ikony nájdete na príslušnej stránke.
03 Teplota
Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny program.
Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnite/vypnite osvetlenie
bubna.
Osvetlenie bubna sa po 2 minútach automaticky vypne.
04 Pláchanie
Stlačením zmeníte časy oplachovania pre aktuálny program. V
závislosti od cyklu môžete nastaviť najviac 5 pláchaní.
05 Odstreďovanie
Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania pre aktuálny cyklus.
Otáčky za minútu (RPM) sa líšia podľa modelu.
• Pozastavenie plákania(
): Konečný cyklus pláchania sa
pozastaví, aby bielizeň zostala vo vode. Aby ste bielizeň
vybrali, spustite cyklus odtečenia alebo odstreďovania.
- Ak chcete použiť funkciu Pozastavenie plákania, stlačte
opakovane tlačidlo Odstreďovanie, kým všetky číselné
indikátory otáčok nezhasnú. Nie je k dispozícii pre program
VYPÚŠŤANIE/ODST..
): Bubon sa neotáča po konečnom
• Bez odstreďovania(
cykle odtečenia.
- Na použitie možnosti bez odstreďovania opakovane stlačte
tlačidlo Odstreďovanie, kým sa nevypnú všetky číselné
indikátory otáčok za minútu. Dostupné len pre cyklus
VYPÚŠŤANIE/ODST..
• Len odstreďovať : Aby ste spustili cyklus odstreďovania, na
3 sekundy stlačte tlačidlo Odstreďovanie. Keď sa zobrazí čas
cyklu a rýchlosť odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo
Odstreďovanie, kým sa nevyberie požadovaná rýchlosť
odstreďovania. Potom stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte) pre spustenie programu. Čas
odstreďovania závisí od zvoleného cyklu.
32 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 32
2018/1/24 15:07:53
Stlačením vyberte možnosť z položiek Intenzívne a Predpieranie.
Výber zrušíte opätovným stlačením.
07 Odložený
koniec
Odložený koniec vám umožní nastaviť čas ukončenia aktuálneho
cyklu. Na základe vašich nastavení bude čas spustenia cyklu
závisieť od internej logiky práčky. Napríklad toto nastavenie je
užitočné pre programovanie vašej práčky, aby dokončila pranie v
čase, kedy sa normálne vrátite domov z práce.
• Stlačením vyberte predvolené jednotky hodín.
08 Bubble soak
Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble soak. Pomáha
odstrániť celú škálu zažraných fľakov.
• Funkcia Bubble soak pomáha odstrániť celú škálu zažraných
fľakov.
• Pri vybratí funkcie Bubble soak sa bielizeň namočí do
vodných bublín za účelom efektívneho prania.
• Funkcia Bubble soak je k dispozícii s týmito cyklami a pridáva
im až 30 minút: BAVLNA, SYNTETIKA, POSTEĽNÁ BIELIZEŇ,
EXTRA RÝCHLY a PARNÁ HYGIENA.
09 Smart Control
Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Smart Control. Keď
je aktivovaná funkcia Smart Control, práčku môžete ovládať
mobilným telefónom. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung
Connect na stránke <40>.
10 Jednoduché
žehlenie
Rýchlosť odstreďovania sa znižuje, aby sa znížilo pokrčenie
bielizne.
• Nastavte rýchlosť odstreďovania do 800 otáčok za minútu.
11 Napájanie
Stlačením zapnete/vypnete automatickú práčku.
12 Spustiť/
Pozastaviť (Pre
štart podržte)
Stlačením a podržaním spustíte prevádzku alebo stlačením dočasne
zastavíte prevádzku.
Prevádzka
06 Možnosti
Ďalšie informácie o možnostiach nájdete v časti Špeciálne funkcie.
Slovenčina 33
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 33
2018/1/24 15:07:53
Prevádzka
Jednoduché kroky spustenia
2
5
3
1
6
4
Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
Vyberte cyklus na paneli cyklov.
Podľa potreby zmeňte nastavenia programu (Teplota, Pláchanie a Odstreďovanie).
Aby ste pridali možnosť, stlačte tlačidlo Možnosti. Opätovným použitím tlačidla
vyberiete uprednostňovanú položku.
5. Práčka poskytuje pre vaše pohodlie tri ľahko prístupné tlačidlá pre Bubble Soak,
Jednoduché žehlenie, a Smart Control. Pre použitie konkrétnej položky stlačte
príslušné tlačidlo.
6. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
Prevádzka
1.
2.
3.
4.
Zmena programu počas prevádzky
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) zastavíte prevádzku.
2. Vyberte iný program.
3. Opakovaným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) spustíte nový
program.
34 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 34
2018/1/24 15:07:54
Prehľad programu
Štandardné programy
Max. várka
(kg)
Pre bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú
bielizeň, uteráky alebo tričká.
Čas prania a počet oplachovaní sa automaticky
nastaví podľa várky.
Max.
Optimálny výkon s nižšou energiou pre bavlnené
textílie, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú
bielizeň, uteráky alebo tričká. Kvôli úspore
energie môže byť aktuálna teplota prania nižšia,
ako je špecifikované.
Max.
Pre blúzky alebo trička vyrobené z polyesteru
(diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo
podobných materiálov.
4,0
• Pre citlivé tkaniny ako sú umelý hodváb, viskóza
a syntetické zmiešané vlákna.
• Najlepší výkon dosiahnete s tekutými pracími
prostriedkami.
2,0
•
Obsahuje dodatočné oplachovanie po použití
zmäkčovadla textílií na bielizeň.
Max.
•
Obsahuje dodatočný proces odstreďovania na
efektívne odstránenie vlhkosti z bielizne.
Max.
•
•
Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie.
Vykonajte raz za každých 40 praní bez vloženého
pracieho prostriedku alebo bielidla.
Uistite sa, že bubon je prázdny.
Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace
prostriedky.
•
BAVLNA
•
BAVLNA
•
SYNTETIKA
JEMNÉ PRÁDLO
PLÁCHANIE +
ODSTREĎOVANIE
VYPÚŠŤANIE/ODST.
ČISTENIE BUBNA
15’ RÝCHLE PRANIE
•
•
Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou
menej ako 2,0 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprať.
• Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku.
Použitie viac ako 20 g pracieho prostriedku môže
zanechať zvyšky pracieho prostriedku.
• Pre tekuté pracie prostriedky použite maximálne
20 ml tekutého pracieho prostriedku.
Prevádzka
Popis
Program
-
2,0
Slovenčina 35
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 35
2018/1/24 15:07:54
Prevádzka
Program
Popis
•
EXTRA RÝCHLY
•
•
SUPER ECO
•
VLNA
•
Prevádzka
•
•
OUTDOOR
Max. várka
(kg)
Rýchle ukončenie prania už za 39 minút. Vhodné
na každodenné pranie, ako napr. pranie spodnej
bielizne a košieľ.
Čas cyklu sa bude odlišovať v závislosti od
podmienok prívodu vody a od várky a typu
bielizne.
5,0
Cyklus Ekologický bublinkový cyklus prania pri
nízkej teplote prispieva k znižovaniu spotreby
energie.
4,0
Špecificky pre vlnu s možnosťou prania v práčke
pre várky nepresahujúce 2,0 kg.
Program pre vlnu obsahuje jemné kolísanie
a namáčanie, aby chránil vlnené vlákna pred
zbehnutím/poškodením.
Odporúča sa neutrálny prací prostriedok.
2,0
Pre oblečenie do hôr, lyžiarske oblečenie
a športové oblečenie, ktoré je vyrobené z
funkčných materiálov, ako napríklad spandex,
strečový materiál a mikrovlákna.
2,0
Popis
Max. várka
(kg)
Para
Program
•
POSTEĽNÁ
BIELIZEŇ
•
•
PARNÁ HYGIENA
Pre posteľné návliečky, posteľné plachty,
prekrytia postele atď.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov perte len
1 typ posteľnej bielizne a uistite sa, že je várka
ľahšia ako 2,0 kg.
2,0
Pre silne znečistené a farebné položky. Tento
cyklus používa paru a vysokú teplotu vody na
efektívne odstránenie škvŕn.
4,0
36 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 36
2018/1/24 15:07:54
Možnosti
Možnosť
Zapnutie/
vypnutie
zvuku
Predpieranie
Intenzívne
Popis
•
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk z práčky. Ak je táto
funkcia nastavená ako vypnutá (Off), tak alarm AddWash,
melódia ukončenia cyklu a pípnutie vypnutia nezaznejú.
Ostatné zvuky zostávajú aktívne.
•
Touto možnosťou pridáte predbežný cyklus prania pred
hlavný cyklus prania.
•
Pre silne znečistenú bielizeň. Prevádzkový čas pre každý
cyklus je dlhší ako bežne.
Prevádzka
Odložený koniec
Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 1 (60 minút) do 24 hodín (v hodinových krokoch)
môže nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na
displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
1. Vyberte program. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia programu.
2. Stlačte Odložený koniec (alebo +/- tlačidlo) opakovane, kým sa nezobrazí požadovaný
koncový čas.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte). Indikátor Odložený
koniec bliká a bubon práčky sa pomaly obracia pre zistenie hmotnosti bielizne, ak je
predvolené snímanie zaťaženia pre zvolený cyklus. Po dokončení sa zobrazí nastavený
čas so spusteným časovačom.
4. Aby ste zrušili Odložený koniec, reštartujte automatickú práčku stlačením tlačidla
Napájanie.
Príklad
Ak sa o 17:00 chystáte von a chcete mať istotu, že sa dovtedy ukončí 2 hodinový cyklus
prania, vyberte možnosť Odložený koniec. Jednoducho vyberte 3-hodinové nastavenie
a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) o 14:00. Práčka následne spustí
prevádzku o 15:00 a ukončí prevádzku o 17:00. Na nižšie uvedenom diagrame nájdete
vysvetlenie načasovania činností v rámci uvedeného príkladu.
14:00
Nastavte oneskorenie ukončenia na
3 hodiny
15:00
Spustenie
17:00
Ukončenie
Snímač zaťaženia
Ikona snímača zaťaženia svieti, keď zvolíte cyklus, ktorý podporuje snímanie zaťaženia.
Niektoré cykly nemusia podporovať snímanie zaťaženia. Po spustení cyklu ikona bliká
alebo zostáva svietiť počas procesu snímania zaťaženia a po ukončení procesu sa vypne.
Slovenčina 37
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 37
2018/1/24 15:07:54
Prevádzka
Špeciálne funkcie
AddWash
Po rozsvietení indikátora AddWash
môžete zastaviť prevádzku práčky a pridať do
bubna ďalšie prádlo či aviváž. Pre ľahký prístup sa dvierka Add Door otvoria o viac ako
130°.
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
(Pre štart podržte) zastavíte prevádzku.
2. Stláčajte hornú časť dvierok Add Door,
kým nezačujete kliknutie signalizujúce
odistenie. Potiahnutím rukoväte sa
dvierka Add Door otvoria.
3. Otvorte dvierka Add Door a vložte do
bubna ďalšie prádlo alebo aviváž.
Prevádzka
4. Zatláčajte dvierka Add Door, kým
nezačujete kliknutie signalizujúce
zatvorenie.
5. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
(Pre štart podržte) opätovne spustite
pranie.
UPOZORNENIE
Na dvierka Add Door nevyvíjajte príliš
veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
POZNÁMKA
Voda vnútri bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door zatvoria správne. Okolo dvierok sa
môžu vytvoriť kvapky, tie však zvnútra bubna nevytečú.
38 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 38
2018/1/24 15:07:55
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prevádzka
•
Dvierka Add Door neotvárajte, ak sa vnútri bubna vytvorila mydlová voda, ktorá sa
nachádza nad úrovňou dvierok Add Door.
Dvierka Add Door sa nepokúšajte otvoriť počas prevádzky práčky bez toho, aby ste
najprv stlačili tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte). Upozorňujeme, že dvierka
Add Door sa po dokončení prania môžu otvoriť neúmyselne (bez stlačenia Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte)).
Cez dvierka Add Door nepridávajte nadmernú zaťaž. Výkon sa môže znížiť.
Dolnú časť dvierok Add Door nepoužívajte ako rukoväť. Môže dôjsť k zachyteniu
prstov.
Uistite sa, že v dvierkach Add Door nie je zachytená bielizeň.
Nedovoľte zvieratám priblížiť sa k práčke, najmä nie k dvierkam Add Door.
Ak na pranie používate horúcu vodu, môže sa zdať, že voda po otvorení a zatvorení
dvierok Add Door uniká. Je to bežné, lebo para vychádzajúca z otvorených dvierok
Add Door vychladla a vytvorila na povrchu kvapky.
Po zatvorení dvierok Add Door sa dvierka utesnia a žiadna voda vytiecť nemôže.
Môžete sa však stretnúť s niečím, čo sa javí ako uniknutá voda okolo dvierok –
zvyšková voda v okolí dvierok Add Door môže vytvoriť kvapky vody. Je to normálne.
Hlavné dvierka ani dvierka Add Door nemožno otvoriť, ak voda dosiahne teplotu
vyššiu ako 50 °C. Ak sa úroveň vody vnútri bubna nachádza nad určitým bodom,
hlavné dvierka nemožno otvoriť.
Ak sa na displeji zobrazí informačný kód DDC, informácie o ďalšom postupe nájdete v
časti „Informačné kódy“.
Uchovávajte dvierka Add door a ich okolie vždy čisté. Nečistoty alebo čistiace
prostriedky na tesneniach alebo okolo tesnení dvierok Add door môžu spôsobiť
netesnosť.
Slovenčina 39
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 39
2018/1/24 15:07:55
Prevádzka
Prevádzka
Nastavenia
Detská zámka
Zapnutie/vypnutie zvuku
Funkcia Detská zámka zablokuje všetky
tlačidlá okrem Napájanie, aby deti nemohli
spôsobiť nehodu.
Aktivácia detskej zámky
• Pre modely s manuálnym dávkovačom,
stlačte a podržte - a + (z Odložený
koniec možnosti) súčasne na 3 sekundy.
Potom stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte) pre
aktiváciu. Dvere sa zamknú a indikátor
detskej zámky sa rozsvieti.
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk z
práčky. Ak je táto funkcia nastavená ako
vypnutá (Off), tak alarm AddWash, melódia
ukončenia cyklu a pípnutie vypnutia
nezaznejú. Ostatné zvuky zostávajú aktívne.
• Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte a podržte
tlačidlo Možnosti na 3 sekundy.
• Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte
tlačidlo znovu na 3 sekundy.
• Vaše nastavenie sa zachová aj potom, čo
reštartujete práčku.
Dočasná deaktivácia funkcie Detská zámka
Pre modely s manuálnym dávkovačom,
stlačte a podržte - a + (z Odložený koniec
možnosti) súčasne na 3 sekundy.
POZNÁMKA
Ak otvoríte dvere po 1 minúte alebo
dlhšie po deaktivácii detskej zámky,
alarm zaznie až 2 minúty.
• Ak zatvoríte dvere v priebehu 2 minút,
dvere sa zamknú a detská zámka sa
opätovne aktivuje. Ak neuzavriete dvere
alebo dvere nie sú správne zatvorené,
alarm bude znieť 2 minúty.
• Ak chcete pridať bielizeň po aktivácii
detskej zámky, najskôr deaktivujte
detskú zámku alebo reštartujte práčku.
Zrušenie funkcie Detská zámka
• Pre modely s manuálnym dávkovačom,
stlačte a podržte - a + (z Odložený
koniec možnosti) súčasne na 3 sekundy
pre deaktiváciu, a potom stlačte a
podržte tlačidlá znovu na 3 sekundy pre
zrušenie funkcie detská zámka. Dvere
sa odomknú a indikátor detskej zámky
zhasne.
•
Osvetlenie bubna
Nastavenie alebo zmena osvetlenia bubna.
• Stlačením šípok Teplota vyberte
osvetlenie bubna.
• Ak chcete zrušiť funkciu osvetlenia
bubna, 3 sekundy podržte stlačené
tlačidlo Teplota.
40 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 40
2018/1/24 15:07:55
Samsung Connect
Pripojenie Wi-Fi
Na svojom smartfóne prejdite na položku Nastavenia a zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte
AP (prístupový bod).
POZNÁMKA
Prevádzka
• Toto zariadenie je určené len pre domácnosť (trieda B) a môže byť použité vo všetkých
obytných oblastiach.
• Toto zariadenie môže spôsobiť rušenie bezdrôtovej siete a ani výrobca ani inštalátor tohto
zariadenia nemôžu poskytnúť bezpečnostné opatrenia akéhokoľvek druhu.
• Odporúčané šifrovacie metódy sú WPA / TKIP a WPA2 / AES. Novo vyvinuté protokoly Wi-Fi
alebo nepovolené protokoly Wi-Fi nie sú podporované.
• Citlivosť prijímania bezdrôtovej siete môže byť ovplyvnená okolitým bezdrôtovým prostredím.
• Ak váš poskytovateľ internetu zaregistroval MAC adresu vášho počítača alebo modemový
modul pre trvalé použitie, vašu práčku Samsung sa nepodarí pripojiť k internetu. Ak je to tak,
obráťte sa na vášho poskytovateľa internetových služieb.
• Internetová brána firewall môže prerušiť internetové pripojenie. Ak sa to stane, obráťte sa na
vášho poskytovateľa internetových služieb.
• Ak zlyhanie internetu pokračuje aj po opatreniach vášho poskytovateľa internetu, obráťte sa
na miestneho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Informácie o inštalácii káblových a bezdrôtových smerovačov nájdete v používateľskej
príručke smerovača, ktorý používate.
• Práčka Samsung podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.
• Práčka Samsung podporuje IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP protokoly. (IEEE802.11n je
odporúčaný)
• Použitie neschváleného káblového / bezdrôtového smerovača môže spôsobiť zlyhanie
pripojenia k Samsung práčke.
Stiahnutie
V obchode s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) nájdite
aplikáciu Samsung Connect s hľadaným výrazom “Samsung Connect”. Prevezmite a nainštalujte
aplikáciu na svojom zariadení.
POZNÁMKA
• Aplikácia Samsung Connect je k dispozícii na zariadeniach tretích strán s operačným systémom
Android OS 6.0 (Marshmallow) alebo vyšším, na zariadeniach Samsung s operačným systémom
Android OS 5.0 (Lollipop) alebo vyšším a na zariadeniach iOS s operačným systémom iOS
10.0 alebo vyšším. (Pri zariadeniach iPhone to musí byť iPhone 6 alebo novší). Aplikácia je
optimalizovaná pre smartfóny Samsung (série Galaxy S a Note).
• Niektoré funkcie tejto aplikácie môžu v iných zariadeniach fungovať odlišne.
• Aplikácia sa môže bez upozornenia zmeniť na zlepšenie výkonu.
Slovenčina 41
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 41
2018/1/24 15:07:55
Prevádzka
Prihlásenie
Prvýkrát sa musíte prihlásiť do Samsung Connect pomocou svojho účtu Samsung. Pre
vytvorenie nového účtu Samsung postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie
účtu nepotrebujete samostatnú aplikáciu.
POZNÁMKA
Ak máte účet Samsung, použite účet na prihlásenie. Registrovaný používateľ smartfónu
Samsung sa prihlási automaticky.
Ak chcete zaregistrovať svoje zariadenie do Samsung Connect
1. Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie, prejdite na
Settings (Nastavenia) a zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte AP (prístupový bod).
2. Spustite aplikáciu Samsung Connect na vašom smartfóne.
Prevádzka
3. Keď sa zobrazí správa „Nájdené nové zariadenie.“, vyberte položku Add (Pridať).
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvoľte + a vyberte práčku v zozname dostupných
zariadení. Ak vaša práčka nie je uvedená v zozname, vyberte položku Device Type
(Typ zariadenia) > Specific Device Model (Špecifický model zariadenia), a potom
ručne pridajte práčku.
5. Zaregistrujte svoju práčku do aplikácie Samsung Connect nasledovne.
a. Prihláste sa do Samsung Connect s vaším Samsung účtom.
b. Zapnite Wi-Fi pripojenie.
c. Pridajte vašu práčku do Samsung Connect. Uistite sa, že vaša práčka je pripojená k
Samsung Connect.
d. Po dokončení registrácie sa vaša práčka objaví na vašom smartfóne.
Aplikácia práčka
Integrované ovládanie: Môžete monitorovať a ovládať práčku tak doma, ako aj na
cestách.
• V aplikácii Samsung Connect vyberte ikonu Práčka. Zobrazí sa stránka Pračka.
• Skontrolujte stav prevádzky alebo upozornenia súvisiace s vašou práčkou a prípadne
zmeňte možnosti alebo nastavenia.
42 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 42
2018/1/24 15:07:55
Samsung Connect
Kategória
Monitorovanie
Kontrolný bod
Môžete skontrolovať aktuálny cyklus a jeho
možnosti a zvyšný čas cyklu.
Smart Control
Pre práčku je zobrazený stav Smart Control.
Samokontrola
Použite túto funkciu na kontrolu, či pračka
funguje normálne.
Monitorovanie energie
Použite túto funkciu na monitorovanie stavu
spotreby energie.
Spustiť / Pozastaviť / Zrušiť
Vyberte cyklus a potrebné možnosti a potom
vyberte položku Spustiť / Pozastaviť / Zrušiť,
aby ste spustili operáciu, dočasne zastavili
alebo zrušili aktuálnu operáciu.
Moje obľúbené
Pridajte často používané cykly a možnosti do
„Moje obľúbené“ pre neskoršie použitie.
Cyklus dokončený
Upozorní vás, že aktuálny cyklus je
dokončený.
Alarm AddWash (len pre
príslušné modely)
Upozorní vás na pridanie novej bielizne.
Zvyšná bielizeň (len príslušné
modely)
Upozorní vás na akúkoľvek bielizeň, ktorá
zostala v práčke po ukončení cyklu.
Zloženie bielizne*
Môžete vybrať typ textílie, farbu a úroveň
znečistenia, aby sa vám ponúkli odporúčané
možnosti a cykly prania, ktoré môžete
okamžite spustiť.
Prevádzka
Stav prania
Ovládanie
Oznámenie
Popis
Môžete nastaviť požadovaný čas do skončenia
cyklu prania.
Plánovač bielizne*
Q-Rator
Sprievodca domácou
starostlivosťou*
Po nastavení požadovaného času sa vám
ponúkne odporúčaný cyklus, ktorý sa skončí v
rámci vami nastaveného času, pričom môžete
spustiť alebo rezervovať odporúčaný cyklus.
Poskytuje pravidelné hlásenie s analýzou
stavu prevádzky spotrebiča v rámci
používateľom stanovenej frekvencie (každý
týždeň/mesiac).
Toto pravidelné hlásenie môžete použiť na
kontrolu vzoru používania, požiadaviek na
údržbu a spotreby energie** pre nastavené
časové obdobie.
*Vyžaduje aplikáciu „Samsung Connect“, dostupná pre systém Android a iOS.
Požaduje sa registrácia.
**Len oznamovacie výsledky.
Slovenčina 43
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 43
2018/1/24 15:07:55
Prevádzka
Oznam o otvorenom zdrojovom kóde
Softvér obsiahnutý v tomto produkte obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
Kompletný príslušný zdrojový kód si môžete zaobstarať na obdobie troch rokov po
poslednom dodaní tohto produktu zaslaním emailu na adresu mailto:oss.request@samsung.
com.
Kompletný príslušný zdrojový kód je tiež možné získať na fyzickom médiu (napr. CD-ROM).
Bude potrebné uhradiť nízky poplatok.
Prevádzka
Nasledujúca adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/
seq/0 vás nasmeruje na stránku na prevzatie dostupného zdrojového kódu a informácií
o licenciách k softvéru s otvoreným zdrojovým kódom viažucim sa na tejto produkt. Táto
ponuka platí pre každého, kto sa stal príjemcom týchto informácií.
POZNÁMKA
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade
so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.
com, prejdite do časti Podpora > Vyhľadať podporu pre produkt a zadajte názov modelu.
Wifi maximálny vysielací výkon: 20 dBm pri 2.412GHz – 2.472GHz
44 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 44
2018/1/24 15:07:55
Údržba
Uchovajte automatickú práčku čistú, aby ste zabránili zhoršovaniu výkonu a uchovali jej
životný cyklus.
ČISTENIE BUBNA
Vykonávajte tento program pravidelne na čistenie bubna a odstraňovanie baktérií. Tento
cyklus tiež odstráni nahromadené nečistoty z gumeného tesnenia dvierok.
1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali možnosť ČISTENIE BUBNA .
3. Stlačte a podržte Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
POZNÁMKA
Teplota vody pre možnosť ČISTENIE BUBNA
je nastavená na 70 °C, čo sa nedá zmeniť.
UPOZORNENIE
Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Chemické povlaky v bubne
znížia výkon prania.
Pripomienka ČISTENIE BUBNA
•
•
Pripomienka ČISTENIE BUBNA sa zobrazí na hlavnej obrazovke po každých 40
praniach. ČISTENIE BUBNA sa odporúča vykonávať pravidelne.
Po prvom zobrazení môžete pripomienku pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní
sa pripomienka prestane zobrazovať. Avšak sa opätovne zobrazí pri druhom 40. praní.
Údržba
Slovenčina 45
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 45
2018/1/24 15:07:56
Údržba
Smart Check
Aby ste zapli túto funkciu, musíte si najskôr prevziať aplikáciu „Samsung Smart Washer“
z Play Store alebo Apple Store a nainštalovať ju na mobilné zariadenie, ktoré obsahuje
kameru.
Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre: Série telefónov Galaxy a iPhone (len príslušné
modely).
1. Keď práčka zistí problém, ktorý sa má skontrolovať, na displeji sa zobrazí informačný
kód. Ak chcete vstúpiť do režimu inteligentnej kontroly, stlačte a podržte Pláchanie a
Odstreďovanie súčasne na 3 sekundy.
2. Automatická práčka spustí postup autodiagnostiky a zobrazí informačný kód, ak sa
zaznamená problém.
3. Spustite aplikáciu Samsung Smart Washer na svojom mobilnom zariadení a ťuknite na
možnosť Smart Check.
4. Priložte mobilné zariadenie k displeju automatickej práčky tak, aby boli mobilné
zariadenie a automatická práčka oproti sebe. Potom aplikácia automaticky rozpozná
informačný kód.
5. Keď sa informačný kód správne rozozná, aplikácia poskytne podrobné informácie o
probléme s príslušnými nápravnými opatreniami.
Údržba
POZNÁMKA
•
Názov funkcie, inteligentná kontrola, sa môže odlišovať v závislosti od jazyku.
•
Ak sa na displeji automatickej práčky odráža silné svetlo, aplikácia môže zlyhať pri
rozpoznávaní informačného kódu.
•
Ak aplikácia niekoľkokrát po sebe zlyhá pri rozpoznávaní kódu inteligentnej kontroly,
zadajte informačný kód manuálne na obrazovku aplikácie.
46 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 46
2018/1/24 15:07:56
Núdzové vypúšťanie
V prípade zlyhania napájania vypustite vodu z bubna skôr, ako vyberiete bielizeň.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
ju od elektrickej zásuvky.
2. Jemne zatlačte za hornú časť krytu
filtra, aby sa otvoril.
3. Do blízkosti krytu umiestnite veľkú
nádobu a vytiahnite trubicu pre
núdzové vypúšťanie, zatiaľ čo držíte
kryt trubice (A).
A
Údržba
B
4. Otvorte kryt trubice a nechajte, aby
do nádoby vytiekla voda z trubice (B)
núdzového vypúšťania.
5. Po dokončení zatvorte kryt trubice a
trubicu opätovne zasuňte. Následne
zatvorte kryt filtra.
POZNÁMKA
Použite veľkú nádobu, pretože v bubne
sa môže nachádzať viac vody, ako by ste
očakávali.
Slovenčina 47
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 47
2018/1/24 15:07:56
Údržba
Čistenie
Povrch automatickej práčky
Použite jemnú handričku s jemným domácim čistiacim prostriedkom. Na automatickú
práčku nestriekajte vodu.
Add Door
1. Otvorte dvierka Add Door.
2. Dvierka Add Door čistite navlhčenou
tkaninou.
A
- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Môže dôjsť k zmene farby.
- Pri čistení gumenej časti a
zaisťovacieho mechanizmu (A)
postupujte opatrne.
- Pravidelne odstraňujte prach z
oblasti dvierok.
3. Vytrite dvierka Add Door a zatvorte
ich, kým nebudete počuť kliknutie.
Údržba
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na dvierka Add Door nevyvíjajte veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
Počas prevádzky práčky nenechávajte dvierka Add Door otvorené.
Nikdy na dvierka Add Door nepokladajte ťažké predmety.
Aby sa zabránilo zraneniu, nedotýkajte sa dvierok Add Door, kým sa bubon otáča.
Dvierka Add Door neotvárajte, kým práčka perie. Môže dôjsť k zraneniu.
Ak sú dvierka Add Door otvorené, nemanipulujte s panelom s funkciami. Mohlo by
dôjsť k zraneniu alebo zlyhaniu systému.
Nevkladajte iné predmety ako prádlo.
Cez dvierka Add Door nesmiete do bubna vkladať nijaké rozmerné položky.
Pri čistení nevyberajte z dvierok Add Door gumenú časť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
48 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 48
2018/1/24 15:07:56
Sieťovinový filter
Raz alebo dvakrát do roka vyčistite sieťovinový filter prívodnej vodovodnej hadice.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
napájací kábel.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte prívodnú
vodovodnú hadicu zo zadnej strany
automatickej práčky. Hadicu zakryte
handričkou, aby ste predišli vytekaniu
vody.
POZNÁMKA
Údržba
4. Použite kliešte, aby ste vytiahli
sieťovinový filter z prívodného ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak,
aby v nej bol namočený aj spoj so
závitom.
6. Sieťovinový filter kompletne nechajte
vysušiť v tieni.
7. Sieťovinový filter opätovne zasuňte do
prívodného ventilu a opätovne pripojte
vodovodnú hadicu k prívodnému
ventilu.
8. Otvorte vodovodný kohútik.
Ak je mriežkový filter zapchatý, na obrazovke sa zobrazí kód chyby „4C“.
Slovenčina 49
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 49
2018/1/24 15:07:56
Údržba
Filter čerpadla
Odporúča sa, aby ste filter čerpadla čistili 5 alebo 6-krát do roka, aby sa predišlo jeho
zaneseniu. Zanesený filter čerpadla môže obmedziť bublinový efekt.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
napájací kábel.
2. Vypustite zostávajúcu vodu z bubna.
Pozrite si časť „Núdzové vypúšťanie“.
3. Jemne zatlačte za hornú časť krytu
filtra, aby sa otvoril.
4. Otočte gombík filtra čerpadla doľava a
vypustite zostávajúcu vodu.
5. Filter čerpadla čistite pomocou
jemných kief. Uistite sa, či nie je vo
filtri zablokovaná vrtuľa odtokového
čerpadla.
6. Opätovne vložte filter čerpadla a
otočte gombík filtra doprava.
POZNÁMKA
Údržba
•
•
Niektoré filtre čerpadla obsahujú
bezpečnostný gombík, ktorý je
navrhnutý tak, aby zabránil nehodám
detí. Aby ste otvorili bezpečnostný
gombík filtra čerpadla, zatlačte ho
dovnútra a otočte proti smeru otáčania
hodinových ručičiek. Pružinový
mechanizmus bezpečnostného gombíka
pomáha otvoriť filter.
Aby ste zatvorili bezpečnostný gombík
filtra čerpadla, otočte ho v smere
otáčania hodinových ručičiek. Pružina
vydá rachotavý zvuk, čo je normálne.
POZNÁMKA
Ak je filter čerpadla zanesený, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.
50 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 50
2018/1/24 15:07:57
UPOZORNENIE
•
•
Po vyčistení filtra sa uistite, že krytka filtra je správne zatvorená. V opačnom prípade
to môže spôsobiť unikanie.
Po vyčistení filtra sa uistite, že je správne vložený. V opačnom prípade to môže
spôsobiť zlyhanie prevádzky alebo presakovanie.
Dávkovač pracieho prostriedku
1. Zatiaľ čo držíte nadol stlačenú páčku
uvoľnenia vo vnútri zásuvky, vysuňte
zásuvku.
2. Vyčistite komponenty priečinka v
tečúcej vode za pomoci jemnej kefky.
Údržba
3. Vyčistite výčnelok priečinka za pomoci
jemnej kefky.
4. Nádobu na tekutý prací prostriedok
opätovne vložte do zásuvky.
5. Zasuňte priečinok smerom dovnútra,
aby ste ho zatvorili.
POZNÁMKA
Aby ste odstránili zostávajúci prací prostriedok, vykonajte program PLÁCHANIE +
ODSTREĎOVANIE s prázdnym bubnom.
Slovenčina 51
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 51
2018/1/24 15:07:57
Údržba
Obnova zo zamrznutia
Automatická práčka môže zamrznúť, keď jej teplota klesne pod 0 °C.
1.
2.
3.
4.
5.
Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú vodovodnú hadicu.
Demontujte prívodnú vodovodnú hadicu a namočte ju do teplej vody.
Nalejte teplú vodu do bubna a 10 minút ju v ňom nechajte.
Opätovne pripojte prívodnú vodovodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.
POZNÁMKA
Ak automatická práčka stále normálne nefunguje, zopakujte vyššie uvedené kroky, kým
nebude normálne fungovať.
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania
Predchádzajte tomu, aby ste nechali automatickú práčku dlhý čas bez používania. Ak sa
vám to stane, vypustite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
Údržba
1. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali program PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
3. Po dokončení programu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte prívodnú vodovodnú
hadicu.
4. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
5. Otvorte dvierka, aby vzduch cirkuloval cez bubon.
52 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 52
2018/1/24 15:07:57
Riešenie problémov
Kontrolné body
Ak sa stretnete s problémom s automatickou práčkou, najskôr skontrolujte nižšie uvedenú
tabuľku a vyskúšajte odporúčania.
Problém
Činnosť
•
•
•
•
Spotrebič sa nespustí.
Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky.
Stlačením a podržaním tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart
podržte) spustite práčku.
• Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka .
• Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko
klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a
vykoná rýchle vypustenie.
• Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Prívod vody je
nedostatočný alebo sa
nedodáva žiadna voda.
•
•
•
•
•
Po cykle zostane prací
prostriedok v zásuvke
na prací prostriedok.
• Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod
dostatočným tlakom vody.
• Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku
dávkovača.
• Uistite sa, že kryt oplachovania je správne zasunutý.
• Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič
pracieho prostriedku v hornej polohe.
• Zo zásuvky pracieho prostriedku odstráňte kryt oplachovania.
Úplne otvorte vodovodný kohútik.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.
Uistite sa, že je dostatočný tlak vody.
Riešenie problémov
Slovenčina 53
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 53
2018/1/24 15:07:58
Riešenie problémov
Činnosť
Nadmerné vibrácie
alebo vydávanie hluku.
• Uistite sa, že automatická práčka je nainštalovaná na rovnej a
pevnej podlahe, ktorá nie je šmykľavá. Ak podlaha nie je rovná,
použite vyrovnávaciu nožičku, aby ste nastavili výšku automatickej
práčky.
• Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky.
• Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
• Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
• Motor môže počas normálnej prevádzky vydávať hluk.
• Overaly alebo oblečenie vyzdobené kovom môže počas prania
vydávať hluk. Je to normálne.
• Kovové objekty, ako napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po
praní odstráňte tieto objekty z bubna alebo z puzdra filtra.
Nevypúšťa a/alebo
neodstreďuje.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej dĺžke
v systéme vypúšťania. Ak sa stretnete so zablokovaním odtoku,
zavolajte servis.
• Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený.
• Zatvorte dvierka a stlačte a podržte stlačené tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte). Z dôvodu bezpečnosti nebude
automatická práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú
zatvorené dvierka.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo zanesená.
• Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k odtokovému systému,
ktorý nie je zanesený.
• Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie,
nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k
automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie, bude
fungovať normálnym spôsobom.
Dvierka sa neotvárajú.
• Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) zastavíte
práčku.
• Roztvorenie mechanizmu uzamknutia dvierok môže chvíľku trvať.
• Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia
automatickej práčky alebo vypnutia napájania.
• Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna.
• Ak v bubne zostane voda, dvierka sa nemusia dať otvoriť.
Vypustite bubon a otvorte dvierka manuálne.
• Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti. Indikátor
uzamknutia dvierok sa vypne potom, čo sa automatická práčka
vypustila.
Riešenie problémov
Problém
54 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 54
2018/1/24 15:07:58
Problém
Činnosť
Nemôžete pridať
dodatočný prací
prostriedok.
• Uistite sa, že zostávajúce množstvo pracieho prostriedku a
zmäkčovadla bielizne nepresahuje limit.
Zastavenia.
• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.
• Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
• Zatvorte dvierka a stlačením a podržaním tlačidla Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte) spustite práčku. Z dôvodu
bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo odstreďovať,
pokiaľ nie sú zatvorené dvierka.
• Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko
klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a
vykoná rýchle vypustenie.
• V cykle sa môže nachádzať čas pozastavenia alebo namáčania.
Chvíľku počkajte a automatická práčka sa môže spustiť.
• Uistite sa, že nie je zanesený sieťovinový filter prívodnej hadice
vody na kohútikoch vody. Sieťovinový filter pravidelne čistite.
• Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie,
nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k
automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie, bude
fungovať normálnym spôsobom.
Riešenie problémov
Nadmerná tvorba
mydlín.
• Uistite sa, že podľa potreby používate odporúčané typy pracích
prostriedkov.
• Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste predišli
nadmernej tvorbe mydlín.
• Znížte množstvo pracieho prostriedku pri mäkkej vode, malých
várkach alebo pri ľahko znečistenej bielizni.
• Neodporúča sa prací prostriedok bez obsahu HE.
Slovenčina 55
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 55
2018/1/24 15:07:58
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Problém
Činnosť
Napĺňa sa vodou s
nesprávnou teplotou.
• Úplne otvorte obidva kohútiky.
• Uistite sa, či je správny výber teploty.
• Uistite sa, že sú hadice pripojené k správnym kohútikom.
Vypláchnite vodovodné rozvody.
• Uistite sa, že ohrievač vody je nastavený tak, aby privádzal horúcu
vodu s minimálnou teplotou 49 °C (120 °F) pri kohútiku. Taktiež
skontrolujte kapacitu ohrievača vody a rýchlosť obnovy.
• Odpojte hadice a vyčistite sieťovinový filter. Sieťovinový filter
môže byť zanesený.
• Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, teplota vody sa môže
zmeniť, zatiaľ čo funkcia automatickej kontroly teploty kontroluje
teplotu privádzanej vody. Je to normálne.
• Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, môžete si všimnúť, že
cez dávkovač preteká len horúca a/alebo studená voda, keď sa
vyberú studené alebo teplé teploty. Je to normálna funkcia funkcie
automatickej kontroly teploty, pretože automatická práčka zisťuje
teplotu vody.
Várka je po skončení
cyklu mokrá.
• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania.
• Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste obmedzili
nadmernú tvorbu mydlín.
• Várka je príliš malá. Malé várky (jedna alebo dve položky) môžu
byť nevyvážené a nemusia sa kompletne odstrediť.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo zanesená.
Presakuje voda.
• Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
• Skontrolujte, či sú utiahnuté všetky hadicové spojenia.
• Skontrolujte, či je koniec odtokovej hadice správne vložený a
zabezpečený k odtokovému systému.
• Predchádzajte nadmerným množstvám bielizne.
• Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste predišli
nadmernej tvorbe mydlín.
Zapácha.
• Nadmerné mydliny sa zozbierajú v priehlbinách a môžu vytvárať
nepríjemný zápach.
• Pravidelne spúšťajte čistiace cykly za účelom dezinfekcie.
• Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).
• Po dokončení cyklu nechajte vnútro automatickej práčky vyschnúť.
Nevidíte žiadne
bubliny (len modely
Bubbleshot).
• Nadmerné množstvo bielizne môže brániť bublinám.
• Silne znečistená bielizeň nemusí vytvárať bubliny.
56 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 56
2018/1/24 15:07:58
Problém
Činnosť
• Dvierka Add Door možno otvoriť, len ak sa objaví indikátor
Neotvoria sa však v nasledovných prípadoch:
Môžem dvierka
Add Door otvoriť
kedykoľvek?
.
- Keď prebieha proces vyvretia alebo sušenia a vnútorná teplota
je vysoká
- Ak z bezpečnostných dôvodov nastavíte funkciu Detská zámka
- Ak je spustený cyklus prania či čistenia bubna, ktorý nezahŕňa
ďalšie prádlo
• Skontrolujte, či je zásuvka na prací prostriedok správne zatvorená.
Začnú blikať indikátory
automatického
dávkovača. (len
príslušné modely)
- Zásuvku na prací prostriedok otvorte a opätovne zatvorte.
Uistite sa, že je správne zatvorená.
• Toto sa môže stať, ak tekutý prací prostriedok stvrdol v priečinku
na prací prostriedok.
- Vyčistite a odstráňte nános z priečinku na prací prostriedok.
Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Riešenie problémov
Slovenčina 57
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 57
2018/1/24 15:07:58
Riešenie problémov
Informačné kódy
Ak zlyhá prevádzka automatickej práčky, na obrazovke budete vidieť chybové hlásenie.
Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.
Kód
4C
Činnosť
Nie je prívod vody.
• Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky.
• Uistite sa, že nie sú zanesené vodovodné hadice.
• Uistite sa, že nie sú zamrznuté vodovodné kohútiky.
• Uistite sa, že automatická práčka je v prevádzke pod
dostatočným tlakom vody.
• Uistite sa, že kohútik pre studenú vodu a kohútik pre teplú vodu
sú správne zapojené.
• Sieťovinový filter vyčistite, pretože môže byť zanesený.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „4C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas
tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
4C2
Uistite sa, že prívodná hadica studenej vody je pevne zapojená
ku kohútiku studenej vody.
Ak je pripojená ku kohútiku teplej vody, bielizeň sa u niektorých
cyklov môže zdeformovať.
5C
Voda neodteká.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo zanesená.
• Uistite sa, že odtoková hadica je správne umiestnená, a to v
závislosti od typu pripojenia.
• Filter na nečistoty vyčistite, pretože môže byť zanesený.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej dĺžke
v systéme vypúšťania.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
dC
Prevádzka automatickej práčky s otvorenými dvierkami.
• Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
• Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.
Riešenie problémov
•
DC1
Zaistenie/odistenie hlavných dvierok nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
58 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 58
2018/1/24 15:07:58
Kód
Činnosť
DC3
Zaistenie/odistenie dvierok Add Door nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
OC
Voda preteká.
• Reštartujte po odstreďovaní.
• Ak sa bude informačný kód zobrazovať na displeji aj naďalej,
kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1
Skontrolujte odtokovú hadicu.
• Uistite sa, že koniec odtokovej hadice sa nachádza na podlahe.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zanesená.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „LC,LC1“, práčka bude 3 minúty vypúšťať.
Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
3C
Skontrolujte, či motor funguje.
• Vyskúšajte reštartovať cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
UC
Je potrebná kontrola elektronického ovládania (chyba prepätia).
• Skontrolujte PCB a zväzok káblov.
• Skontrolujte, či sa správne privádza napájanie.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
Riešenie problémov
Ub
Odstreďovanie nefunguje.
• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.
• Uistite sa, že sa automatická práčka nachádza na rovnom a
stabilnom povrchu.
• Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden
kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok
konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa
zobrazí chybové hlásenie „Ub“.
Zaznamenalo sa nízke napätie
• Skontrolujte, či je zapojený napájací kábel.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
Slovenčina 59
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 59
2018/1/24 15:07:58
Riešenie problémov
Kód
HC
1C
Činnosť
Kontrola vysokej teploty ohrievania
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
Snímač hladiny vody správne nefunguje.
• Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.
• Skontrolujte zväzok káblov snímača hladiny vody.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
Riešenie problémov
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „1C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas
tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
8C
Snímač MEMS nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
AC
Skontrolujte komunikácie medzi hlavnými a podradenými PBA.
• Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
AC6
Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a zostavou
PBA invertora.
• V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k bežnej
prevádzke.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné
stredisko pre zákazníkov.
ddC
Toto hlásenie sa objaví, ak dvierka Add Door otvoríte bez stlačenia
tlačidla Spustiť/Pozastaviť. V takom prípade vykonajte jedno z
nasledovného:
• Stlačte dvierka Add Door, aby sa správne zatvorili. Potom stlačte
tlačidlo Spustiť/Pozastaviť a opakujte pokus.
• Ak omylom stlačíte Add Door, dôkladné zatvorenie zabezpečte
opakovaným stlačením Add Door. Potom obnovte prevádzku
stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť.
Ak sa bude na obrazovke zobrazovať ktorékoľvek chybové hlásenie, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
60 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 60
2018/1/24 15:07:58
Technické údaje
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje
štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj
suché čistenie. Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň
a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej
životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré
zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.
Nežehlite
Jemné tkaniny
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri
95°C
Suché čistenie
Oblečenie sa môže prať pri
60°C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, technického
benzínu, čistého liehu alebo
R113
Oblečenie sa môže prať pri
40°C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého liehu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri
30°C
Nemôže sa čistiť nasucho
Iba pranie v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Pri sušení sa môže zavesiť
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušiť v bubnovej sušičke pri
bežnej teplote
Môže sa žehliť max. pri 200˚C
Sušiť v bubnovej sušičke pri
zníženej teplote
Môže sa žehliť max. pri 150˚C
Nemôže sa sušiť v bubnovej
sušičke
Technické údaje
Odolný materiál
Môže sa žehliť max. pri 100˚C
Slovenčina 61
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 61
2018/1/24 15:08:00
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
•
•
•
Technické údaje
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto
zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania.
Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch
výrobcu pracieho prostriedku.
Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade,
že je to nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo
závisí od používaného programu).
62 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 62
2018/1/24 15:08:00
Hárok s technickými údajmi
„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).
Typ
Práčka plnená spredu
Názov modelu
WW90M74****
Rozmery
Š600 X H600 X V850 (mm)
Tlak vody
50 kPa - 800 kPa
Čistá hmotnosť
80 kg
Kapacita prania a odstreďovania
9,0 kg
Pranie a
ohrievanie
Príkon
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Otáčky odstreďovania
1400 ot./min
Typ
Práčka plnená spredu
Názov modelu
WW80M74****
Rozmery
Š600 X H600 X V850 (mm)
Tlak vody
50 kPa - 800 kPa
Čistá hmotnosť
80 kg
Kapacita prania a odstreďovania
8,0 kg
Pranie a
ohrievanie
Príkon
Otáčky odstreďovania
220 V
2000 W
240 V
2400 W
1400 ot./min
POZNÁMKA
Technické údaje
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia, a to z dôvodu zdokonalenia
kvality.
Slovenčina 63
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 63
2018/1/24 15:08:00
Technické údaje
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
690 mm
E
1190 mm
POZNÁMKA
Technické údaje
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia, a to z dôvodu zdokonalenia
kvality.
64 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 64
2018/1/24 15:08:00
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).
Samsung
Názov modelu
Kapacita
Energetická účinnosť
Ročná spotreba energie (Vychádza z 220 štandardných
pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny
pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a
spotreby v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)
kg
WW90M74****
9,0
A+++
WW80M74****
8,0
A+++
kWh/rok
130
116
kWh
kWh
kWh
W
0,59
0,57
0,55
0,48
0,51
0,51
0,51
0,48
W
10,00
10,00
l/rok
9400
8100
A
A
1400
44
1400
44
Spotreba energie
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Nameraná spotreba energie režimu vypnutia.
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom
stave.
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote
60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná
spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania
spotrebiča.)
Trieda účinnosti odstreďovania
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A
(najúčinnejšie)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
otáčok za minútu
Zostatková vlhkosť
%
BAVLNA 60 °C a
BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“
Programy
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre
tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná
teplota vody líšiť od deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite kalibračný režim (obráťte sa na časť „Spustenie kalibrácie
(odporúča sa)“ na strane <26>).
Dĺžka trvania štandardného programu
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl)
min.
min.
min.
min.
211
160
140
8
211
150
135
8
Pranie
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
49
73
49
73
Voľne stojace
Čas cyklu sa bude odlišovať v závislosti od podmienok prívodu vody a od várky a typu bielizne.
Technické údaje
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas
fáz prania a odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;
Slovenčina 65
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 65
2018/1/24 15:08:00
Technické údaje
Informácie o hlavných programoch prania
Model
WW90M74****
WW80M74****
Program
Teplota
(°C)
Kapacita
(kg)
Dĺžka
programu
(min.)
Obsah
zvyškovej
vlhkosti
(%)
Spotreba
vody
(L/cyklus)
Spotreba
energie
(kWh/cyklus)
BAVLNA
20
4,5
79
56
60
0,23
40
4,5
140
44
40
0,55
4,5
160
44
40
0,57
9,0
211
44
46
0,59
BAVLNA
60
SYNTETIKA
40
4,0
134
35
66
0,68
BAVLNA
20
4,0
79
56
53
0,22
40
4,0
135
44
33
0,51
4,0
150
44
33
0,51
8,0
211
44
40
0,51
4,0
134
35
66
0,68
BAVLNA
SYNTETIKA
60
40
Technické údaje
Hodnoty v tabuľke boli namerané pri podmienkach špecifikovaných v norme IEC60456/
EN60456. Skutočné hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
66 Slovenčina
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 66
2018/1/24 15:08:00
Poznámky
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 67
2018/1/24 15:08:00
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
KRAJINA
TEL. LINKA
ALEBO NAVŠTÍVTE WEBSTRÁNKU
CZECH
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DC68-03889J-00
WW90M740NOA_DC68-03889J_SK.indd 68
2018/1/24 15:08:00
Download PDF