Samsung | WW60J4060LW1ZE | Samsung WW60J4060LW1ZE Rýchly sprievodca

Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci,
používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky,
věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Bezpečnostní informace
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství
funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro
pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této
příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech
podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání
pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti
konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí
vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo
vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo
smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.
POZNÁMKA
Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.
4 Čeština
Untitled-7 4
2018-03-30
11:35:38
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Bezpečnostní informace
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují
i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte
s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při
používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří
následující:
1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající
se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem
nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným
rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět
čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit
pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic
nikdy znovu nepoužívejte.
Čeština 5 Untitled-7 5
2018-03-30
11:35:38
Bezpečnostní informace
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory
zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo
dosah spotřebiče.
Bezpečnostní informace
8. UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním
tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím
zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně
zapínán a vypínán sítí.
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím
s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku
používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může
způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Zapojte
zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích
látek, jakými jsou například prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
• Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit
a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
6 Čeština
Untitled-7 6
2018-03-30
11:35:38
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
Bezpečnostní informace
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka
odpovídá všem předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno
přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo
k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi
předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu
vody a vypouštěcímu potrubí.
Čeština 7 Untitled-7 7
2018-03-30
11:35:38
Bezpečnostní informace
Upozornění týkající se instalace
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
Bezpečnostní informace
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému
zkratem.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se
spotřebičem.
Kritická varování týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte
zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku
dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu)
připevněný ke spodní části pračky.
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými
či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení /
odstřeďování).
8 Čeština
Untitled-7 8
2018-03-30
11:35:38
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by
dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Bezpečnostní informace
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření
a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do
spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém
směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní
servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat
nebo je-li bouřka.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší
zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně,
a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
Čeština 9 Untitled-7 9
2018-03-30
11:35:38
Bezpečnostní informace
Upozornění týkající se použití
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod.,
odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.
Bezpečnostní informace
• V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout
přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí
spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
• Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal,
nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně
utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se
na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese
odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené
cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.
10 Čeština
Untitled-7 10
2018-03-30
11:35:38
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.
Bezpečnostní informace
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Pokud je teplota vody před vypuštěním vysoká, potrvá chladnutí nějakou dobu, která závisí na vnitřní
teplotě.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá
speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové
soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující
praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke
zranění následkem nadměrných vibrací.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit
uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.
Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího
prostředku.
• Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací prášek.
Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem
zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech
s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Čeština 11 Untitled-7 11
2018-03-30
11:35:38
Bezpečnostní informace
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do
vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek
a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo
znečištěné prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení,
rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou
způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody
a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
12 Čeština
Untitled-7 12
2018-03-30
11:35:38
Kritická varování týkající se čištění
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
Bezpečnostní informace
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací
za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků
společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština 13 Untitled-7 13
2018-03-30
11:35:39
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie
o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky,
aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Bezpečnostné informácie
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti
spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej
automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné
značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum
alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na
majetku.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.
POZNÁMKA
Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.
4 Slovenčina
Untitled-8 4
2018-03-30
11:36:49
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Bezpečnostné informácie
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu
potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri
jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy
na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné
opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako
zariadenie používať.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na
nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa
nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani
údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením
hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný
agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Slovenčina 5 Untitled-8 5
2018-03-30
11:36:49
Bezpečnostné informácie
5. Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc
dodané so zariadením.
6. Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže
zakrývať koberec.
Bezpečnostné informácie
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovať z dosahu, pokiaľ
nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania
tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím
zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré
dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie
VAROVANIE
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu
alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne špecifikácie pre elektriku. Pre tento
spotrebič používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho
napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V
opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciu zástrčku
pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie
látky (napr. prach alebo vodu).
• Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k
podlahe.
• Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a
spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
6 Slovenčina
Untitled-8 6
2018-03-30
11:36:49
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Bezpečnostné informácie
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v
súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.
Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.
Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi
predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
• Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným
kohútikom a odvodným potrubiam.
Slovenčina 7 Untitled-8 7
2018-03-30
11:36:49
Bezpečnostné informácie
Výstrahy týkajúce sa inštalácie
UPOZORNENIE
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej
zástrčke.
Bezpečnostné informácie
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej
energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s
produktom.
Dôležité varovania týkajúce sa používania
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú
zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa
napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia
odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej
časti automatickej práčky.
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom,
prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej
práčky násilím.
8 Slovenčina
Untitled-8 8
2018-03-30
11:36:49
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to
mať za následok zranenie.
• Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Bezpečnostné informácie
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
• Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do
jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo
von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej
poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo
zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá
jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.
Slovenčina 9 Untitled-8 9
2018-03-30
11:36:49
Bezpečnostné informácie
Výstrahy týkajúce sa používania
UPOZORNENIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami
jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.
Bezpečnostné informácie
• V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte
pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie
dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky,
prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
• Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna,
vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade
produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti
Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto
nesprávneho používania.
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky,
zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.
10 Slovenčina
Untitled-8 10
2018-03-30
11:36:49
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar
alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Bezpečnostné informácie
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Ak je teplota vody pred vypustením vysoká, zníženie teploty môže chvíľu trvať, pričom doba zníženia
teploty sa môže líšiť v závislosti od vnútornej teploty.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša práčka
nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky,
plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky.
Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu
neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v
bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho
prostriedku.
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok (len pre niektoré modely) nie je určený na používanie na
práškový prací prostriedok. Keď používate práškový prací prostriedok, vyberte vodiaci prvok.
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín,
zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené
následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne
nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.
Slovenčina 11 Untitled-8 11
2018-03-30
11:36:49
Bezpečnostné informácie
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo
bielidlo.
Bezpečnostné informácie
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny)
a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim prostriedkom
neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik
hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu
spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
12 Slovenčina
Untitled-8 12
2018-03-30
11:36:49
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia
VAROVANIE
Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Bezpečnostné informácie
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí,
že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina 13 Untitled-8 13
2018-03-30
11:36:49
Download PDF

advertising