Samsung | WD90N642OOM/ZE | Samsung 9 kg práčka so sušičkou s Crystal Gloss dvierkami Blue WD90N642OOM/ZE Série WD6800N Uživatelský manuál

Pračka
Uživatelská příručka
WD90N6*****
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 1
2018/1/31 14:19:46
Obsah
Obsah
Bezpečnostní informace
4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Důležité bezpečnostní symboly
Důležitá bezpečnostní opatření
Informace o označení WEEE
4
4
5
15
Instalace
16
Obsah balení
Instalační požadavky
Instalace krok za krokem
16
18
20
Před spuštěním
28
Počáteční nastavení
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků
28
28
31
Provoz
34
Ovládací panel
34
Jednoduché kroky pro spuštění
36
Přehled programů
38
Speciální funkce
42
Nastavení44
SmartThings45
2 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 2
2018/1/31 14:19:46
Údržba
50
Odstraňování problémů
59
Kontrolní body
Kódy informací
59
63
Technické údaje
67
Informace o ošetřování materiálů
Ochrana životního prostředí
List specifikací
67
68
69
Obsah
ČIŠTĚNÍ BUBNU 50
Smart Check
51
Používání režimu sušení
52
Nouzové vypouštění
53
Čištění54
Sítkový filtr
55
Zotavení po zamrznutí
58
Péče po delší době nepoužívání
58
Čeština 3
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 3
2018/1/31 14:19:46
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité
informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít
množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat
rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na
bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze
pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste
si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů,
mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé
výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo
připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a
informace online na adrese www.samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění
osob nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku nebo zranění
osob.
POZNÁMKA
Označuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.
Přečtěte si pokyny
4 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 4
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé
části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče
zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete
postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní
bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:
1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které
mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo
nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být
případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která
bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny
o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.
Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče
by neměly provádět děti bez dozoru.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem
k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní
pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
Čeština 5
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 5
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
5. Nová sady hadic dodaná se zařízením je připravena k použití.
Starou sadu hadic nesmíte znovu použít.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být
tyto otvory zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Dětem mladším 3 let je nutné zakázat vstup
nebo je mít pod stálým dohledem.
8. UPOZORNĚNÍ:Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného
vynulování teplotního spínače, nesmí být toto zařízení napájeno
externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno
k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán.
9. Použití bubnové sušičky je zakázáno, pokud byly pro čištění
použity průmyslové chemikálie.
10.Zachycené chuchvalce z látek je nutné pravidelně čistit.
11.Je nutné zabránit nahromadění chuchvalců okolo bubnové
sušičky. (neplatí u přístrojů vyrobených s odvětráním do exteriéru
budovy)
12.Je nutné zajistit odpovídající ventilaci, aby nedocházelo ke
zpětnému proudění plynů do místnosti z přístrojů, které spalují
jiná paliva, včetně otevřených ohňů.
13.V bubnové sušičce nesušte nevyprané věci.
14.Znečištěné věci s látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín,
kerosin, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače
vosků je nutné umýt v horké vodě s dodatečnou dávkou
rozpouštědla, než je možné je sušit v bubnové sekačce.
15.Věci jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové hlavy, vodotěsné
textilie, pryží potažené předměty a oblečení nebo polštáře
obsahující pěnové pryžové podložky je v bubnové sušičce
zakázáno sušit.
16.Změkčovače látky nebo podobné produkty je možno používat dle
pokynů změkčovačů látky.
6 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 6
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
17.Poslední fáze cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus
ochlazení), aby se zajistilo, že položky jsou ponechány při teplotě,
která zajistí, že nebudou poškozeny.
18.Odstraňte všechny objekty z kapes, například zapalovače a
zápalky.
19.VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením
cyklu sušení, pokud nedojde k rychlému odstranění všech položek
a jejich rozprostření, takže se teplo rozptýlí.
20.Odpadní vzduch je zakázáno odvádět do odtahové trubky
používané pro odvod výparů z přístrojů spalujících plyn nebo jiná
paliva.
21.Přístroj je zakázáno instalovat za zamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně naproti
bubnové sušičce způsobem, že by došlo k omezení plného
otevření dveří bubnové sušičky.
22.VAROVÁNÍ: Přístroj nesmí být napájen prostřednictvím externího
spínacího zařízení, například časovače, ani připojen k obvodu,
který je pravidelně zapínán a vypínán utilitou.
Čeština 7
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 7
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo
více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací
kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího
kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel
směřoval k podlaze.
Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se
mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího
kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá všem předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
8 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 8
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je
vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu,
uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
Čeština 9
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 9
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Varování týkající se instalace
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího
kabelu.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku
nebo k potížím se spotřebičem.
Kritické výstrahy týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu)
připevněný ke spodní části pračky.
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými
hořlavými či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
10 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 10
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě /
sušení / odstřeďování).
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha.
Mohlo by dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem
lézt do spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v
přímém směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát
apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc
místní servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel
z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na
nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají
obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
Čeština 11
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 11
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Varování týkající se použití
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky
jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku
měkkým navlhčeným hadříkem.
• V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku
koroze.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici,
otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit
poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s
vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k
vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
• V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami
(například kal, nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může
unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice
přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování
vody.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
12 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 12
2018/1/31 14:19:47
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo
zranění.
Bezpečnostní informace
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V
takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung
a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí
nedotýkejte.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud
spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují
symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí,
podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se
může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu
vypouštění.
Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení,
protože je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování
pracího prostředku.
• Nádobka na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů) není určena pro
prací prášky. Pokud používáte prací prášek, nádobku vyjměte.
Čeština 13
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 13
2018/1/31 14:19:47
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky
nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani
neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s
výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus,
teplotu vody a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
14 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 14
2018/1/31 14:19:48
Bezpečnostní informace
Kritické výstrahy týkající se čištění
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných
materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel
USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným
domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění
životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od
jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli
k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.
Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce,
u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a
zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za
účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a
zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním
komerčním odpadem určeným k likvidaci.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních
výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština 15
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 15
2018/1/31 14:19:48
Instalace
Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete
nehodám během praní.
Instalace
Obsah balení
Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly. V případě problému s pračkou nebo jejími
součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na
prodejce.
01
02
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Blokovací páčka
02 Zásuvka pro prací
prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben pračky
06 Čerpadlový filtr
07 Nouzová vypouštěcí
trubice
08 Kryt filtru
09 Horní pracovní deska
10 Zástrčka napájení
11 Vypouštěcí hadice
12 Nastavitelné nožky
16 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 16
2018/1/31 14:19:48
Krytky
Držák hadice
Hadice přívodu studené
vody
Hadice přívodu teplé vody
Nádoba na tekutý prací
prostředek
Instalace
Maticový klíč
Kryt
POZNÁMKA
•
•
•
Krytky : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
Hadice přívodu teplé vody: Pouze vybrané modely.
Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze vybrané modely.
Čeština 17
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 17
2018/1/31 14:19:49
Instalace
Instalační požadavky
Napájení elektrickým proudem a
uzemnění
Je vyžadována pojistka nebo jistič
střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
• Použijte větev okruhu určenou
výhradně pro pračku
Pračka se dodává s napájecím kabelem
s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou
určenou k zapojení do správně instalované
a uzemněné elektrické zásuvky.
V případě pochybností o správném
uzemnění pračky se obraťte na
kvalifikovaného elektrikáře nebo
servisního technika.
Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže
ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky,
požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby
nainstaloval správnou zásuvku.
Instalace
•
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel
dodaný společně s pračkou.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte
k plastovému instalatérskému potrubí,
plynovému potrubí ani k horkovodnímu
potrubí.
Nesprávně připojený zemnicí vodič
může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
Přívod vody
Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v
rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než
50 kPa může způsobit, že se ventil nebude
úplně zavírat. Případně může naplnění
bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že
se pračka vypne. Aby dodané přívodní
hadice dosáhly k pračce, musí být vodní
kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od
zadní strany pračky.
Snížení rizika úniku vody:
• Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty
snadno přístupné.
• Jestliže pračku právě nepoužíváte,
uzavřete vodovodní kohouty.
• Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení
přívodních hadic neuniká voda.
UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím pračky zkontrolujte,
že ze žádného spoje u vodního ventilu a u
kohoutů neuniká voda.
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje použít
svislou trubku o výšce 60–90 cm.
Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího
potrubí navedena přes svorku vypouštěcí
hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt
vypouštěcí hadici.
18 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 18
2018/1/31 14:19:50
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Pro co nejlepší výkon je nutné umístit
pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou
podlahu bude pravděpodobně nutné
vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace
nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či
měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím
a mohou způsobit mírný pohyb pračky
během odstřeďovacího cyklu.
Minimální mezera pro stabilní provoz:
UPOZORNĚNÍ
NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou
plochu nebo na místo s nestabilní
základnou.
Po stranách
25 mm
Nahoře
25 mm
Vzadu
50 mm
Vpředu
550 mm
Jestliže je na stejném místě jako pračka
umístěna i sušička, je třeba, aby se v
přední části výklenku nebo skříně nacházel
alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor.
Samostatně instalovaná pračka zvláštní
otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.
Instalace
Podlaha
Teplota vody
Pračku neinstalujte v místech, kde může
voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu
vody v přívodním ventilu, čerpadle a v
hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech
může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a
další díly pračky.
Čeština 19
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 19
2018/1/31 14:19:50
Instalace
Instalace krok za krokem
Instalace
KROK 1 - Výběr umístění
Požadavky na umístění:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit
cirkulaci vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
• Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
• Mimo dosah zdroje tepla
KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů
Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny
přepravní šrouby.
1. Pomocí dodaného klíče povolte
všechny přepravní šrouby na zadní
straně pračky.
2. Otvory zakryjte dodanými plastovými
krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro
budoucí použití.
20 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 20
2018/1/31 14:19:50
3. Uzavřete všechny plastové uzávěry
šroubů na zadní straně pračky.
UPOZORNĚNÍ
Neodstraňujte šroub (A), který upevňuje
sponu na hadici.
A
Instalace
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál
(plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.
Čeština 21
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 21
2018/1/31 14:19:50
Instalace
KROK 3 - Nastavení vyrovnávacích nožek
Instalace
1. Opatrně přesuňte pračku do správné
polohy. Nadměrná síla může
vyrovnávací nožky poškodit.
2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením
vyrovnávacích nožek.
3. Jakmile je vyrovnání dokončeno,
utáhněte matice pomocí klíče.
KROK 4 - Připojení vodní hadice
Dodané adaptéry hadic se mohou lišit podle modelů. Tento krok vás provede připojením
konektorového typu adaptéru. Pokud vám byl dodán adaptér se závitem, přejděte na krok
7.
Připojte hadici přívodu vody k
vodovodnímu kohoutku.
A
1. Odpojte adaptér (A) od přívodní hadice
(B).
B
2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři
šrouby na adaptéru.
22 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 22
2018/1/31 14:19:51
3. Uchopte adaptér a otáčejte částí (C) ve
směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm
(*).

C
Instalace
4. Nasaďte adaptér na vodovodní
kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a
současně utáhnete šrouby.
5. Utáhněte část (C) otáčením ve směru
šipky.
C
6. Přidržujte část (E) a zároveň připojte
přívodní hadici vody k adaptéru. Pak
část (E) uvolněte. Hadice se nasadí na
adaptér s cvaknutím.
E
7. Pokud používáte vodovodní kohoutek
se závitem, použijte pro připojení ke
kohoutku dodaný adaptér se závitem
(viz obrázek).
Čeština 23
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 23
2018/1/31 14:19:52
Instalace
Instalace
8. Napojte druhý konec přívodní hadice
vody na přívodní ventil vody na
zadní straně pračky. Utáhněte hadici
otáčením ve směru hodinových ručiček.
9. Otevřete vodovodní kohoutek a
zkontrolujte případné netěsnosti v
připojovacích oblastech. Pokud voda
uniká, zopakujte výše uvedené kroky.
VAROVÁNÍ
Dochází-li k úniku vody, vypněte pračku a kontaktujte servisní středisko společnosti
Samsung. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší
vysokotlakou hadici.
POZNÁMKA
•
•
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a
zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký,
odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
24 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 24
2018/1/31 14:19:52
U modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Napojte červený konec přívodní hadice
vody na přívodní ventil teplé vody na
zadní straně pračky.
2. Napojte druhý konec přívodní hadice
teplé vody na kohoutek teplé vody.
Instalace
Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)
Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí
úniku vody. Snímá průtok vody a v
případný únik signalizuje indikátor (A)
uprostřed červeně.
A
POZNÁMKA
K vodovodnímu kohoutku musí být připojen konec hadice, ale nikoli pračka.
Čeština 25
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 25
2018/1/31 14:19:53
Instalace
KROK 5 - Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:
Instalace
Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve
výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li
zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte
přibalený plastový držák hadice (A). Pro
bezpečné vypouštění připevněte držák
vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.
A
Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60
až 90 cm nad podlahou (*). Doporučuje
se použití svislé trubky vysoké 65 cm.
Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla
připojena k vypouštěcímu potrubí v
plynulém ohybu.
Požadavky na vypouštěcí potrubí:
• Minimální průměr 5 cm
• Minimální kapacita odtoku 60 litrů za
minutu
26 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 26
2018/1/31 14:19:53
Připevnění k potrubní odbočce odtoku z
umyvadla
Odbočka odtoku musí být nad sifonem
umyvadla, tedy nejméně 24 palců (60 cm)
nad podlahou.
(*): 24 palců (60 cm)
Instalace
KROK 6 - Spuštění
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné
pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka Napájení.
Čeština 27
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 27
2018/1/31 14:19:53
Před spuštěním
Počáteční nastavení
Před spuštěním
Spuštění kalibrace (doporučeno)
Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před
spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.
1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka Temp. (Teplota) a Delay
End (Odložený konec) + a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se zpráva „Cb“.
3. Program Kalibrace spustíte stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
4. Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení programu se na displeji objeví „0“ a pračka se automaticky vypne. Pračka
je nyní připravena k použití.
Pokyny pro manipulaci s prádlem
KROK 1 - Třídění
Třiďte prádlo podle následujících kritérií:
•
•
•
•
Štítek s pokyny: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá
vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
Velikost: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
Citlivost: Samostatné praní choulostivých materiálů, například nových vlněných
materiálů, záclon a hedvábí. Zkontrolujte cedulky na prádle.
POZNÁMKA
Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.
28 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 28
2018/1/31 14:19:53
KROK 2 - Vyprázdněte kapsy
Vyprázdněte všechny kapsy na prádle
•
Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy
prádla stejně jako buben pračky.
Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby
•
•
Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit
buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Nezapomeňte před
praním šňůrky zavázat.
Před spuštěním
KROK 3 - Použijte prací síťku
•
•
•
Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části
podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a
kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace,
posunutí pračky a případná zranění.
KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)
Možnost Předpírka vyberte u zvoleného programu v případě, že je prádlo silně znečištěné.
Pokud přidáváte prací prostředek do bubnu ručně nebo používáte tekutý prací prášek,
nepoužívejte možnost Prewash (Předpírka).
KROK 5 - Určete množství prádla
Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Přetížení může způsobit, že
pračka nebude prát správně. Určení množství daného typu prádla viz strana 37.
POZNÁMKA
V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit
účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a
množství prádla 2,0 kg nebo méně.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Nevyvážené prádlo může snížit výkon odstřeďování.
Ujistěte se, že prádlo vloženo do bubnu a není zachyceno ve dveřích.
Neblokujte dveře. Dveře opatrně zavřete. V opačném případě nemusí být dveře
správně uzavřeny.
Čeština 29
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 29
2018/1/31 14:19:53
Před spuštěním
KROK 6 - Použijte správný typ pracího prášku
Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo,
vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Ujistěte se, že používáte prací prostředek
určený pro automatické pračky.
POZNÁMKA
•
Před spuštěním
•
•
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni
zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte
příslušný místní úřad.
Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí
prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.
Pokud se během cyklu vyskytne příliš mnoho bublin, zobrazí se zpráva „Sud“.
UPOZORNĚNÍ
Při mytí vlny pomocí cyklu VLNA použijte prací prostředek určený pro tkaniny z vlny.
Prací prášek by při použití s cyklem VLNA mohl zůstat v prádle a zabarvit je.
Kapsle do prádla
Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání kapslí do prádla, postupujte prosím dle
těchto pokynů.
1. Vložte kapsli na dno, do zadní části
prázdného bubnu.
2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli.
30 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 30
2018/1/31 14:19:54
UPOZORNĚNÍ
U cyklů používajících studenou vodu nebo cyklů, které byly dokončeny méně než jednu
hodinu, se kapsle nemusí úplně rozpustit.
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků
Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro
aviváž a pravou pro předpírání.
Přihrádka předpírky: Nalijte/
nasypte předpírací prostředky nebo
škrob.
02
Přihrádka hlavního praní: Dejte
prací prostředky pro hlavní praní,
změkčovadla vody, namáčecí a bělicí
prostředky a odstraňovače skvrn.
03
Přihrádka aviváže: Nalijte/
nasypte přísady, například aviváž.
Nepřekračujte čáru maxima (A).
A
Před spuštěním
01
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
- Tablety nebo kapsle
- Kuličky nebo síťky
Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené
prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.
Před přesunem pračky nezapomeňte vyprázdnit zásuvku na prací prostředky, která
by mohla obsahovat prací prostředek a/nebo změkčovadlo tkanin. Obsah v zásuvce se
může vysypat na podlahu.
Čeština 31
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 31
2018/1/31 14:19:54
Před spuštěním
Jak nalít/nasypat prací prostředky do dávkovače
1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.
2. Dle pokynů nebo doporučení výrobce
Před spuštěním
dejte prací prostředky do
přihrádky hlavního praní. Pokyny pro
použití tekutých pracích prostředků
naleznete na straně 33.
3. Dejte aviváž do
přihrádky aviváže.
Nepřekračujte čáru maxima.
4. Pokud chcete provádět předpírku, dejte
prací prostředky dle pokynů nebo
přihrádky
doporučení výrobce do
předpírky.
5. Zavřete dávkovač pracích prostředků.
32 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 32
2018/1/31 14:19:55
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Do přihrádky pro tekuté prací
prostředky nevsypávejte žádné prací
prášky.
Koncentrované aviváže musí být před
použitím naředěny vodou.
přihrádky aviváže nedávejte
Do
žádné prací prostředky pro hlavní
praní.
Nejdříve vložte dodanou nádobku na
A
přihrádky
tekutý prací prostředek do
hlavního praní. Potom do nádobky nalijte
tekutý prací prostředek. Nepřesáhněte čáru
maxima (A).
Před spuštěním
Použití tekutých pracích prostředků (pouze u příslušných modelů)
Čeština 33
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 33
2018/1/31 14:19:55
Provoz
Ovládací panel
02
11
08
09
10
01
12
07
Provoz
03
04
05
06
01 Volič cyklu
Otočením vyberte požadovaný program.
02 Displej
Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný
zbývající čas. Pokud dojde k potížím, zobrazí se informační kód.
Tlačítka a ikony naleznete na odpovídající stránce.
03 Temp. (Teplota)
Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program.
04 Rinse
(Máchání)
Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. V závislosti
na daném cyklu je možné nastavit počet máchání nanejvýš na 5.
05 Spin
(Odstřeďování)
Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program. Otáčky
za minutu (RPM) se liší podle modelu.
• Rinse Hold (Zastavení máchání) (bez indikátoru): Poslední
cyklus máchání je pozastaven tak, že prádlo zůstává ve vodě.
Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí nebo odstřeďovací
cyklus.
- Chcete-li použít funkci Zastavení máchání, stiskněte
opakovaně tlačítko Spin (Odstřeďování), dokud se nezobrazí
všechny číselné indikátory otáček. Není k dispozici pro cyklus
VYPOUŠŤENÍ/ODST..
• Bez odstřeďování : Pračka nezačne odstřeďovat po posledním
vypouštěcím cyklu.
- K použití možnosti Žádné odstředění opakovaně tiskněte Spin
(Odstřeďování), dokud se nezapne ukazatel Žádné odstředění
( ).
• Pouze odstřeďování : Ke spuštění cyklu Pouze odstřeďování
stiskněte tlačítko Spin (Odstřeďování) po dobu 3 sekund.
Jakmile se zobrazí doba cyklu a rychlost odstřeďování,
stiskněte opakovaně tlačítko Spin (Odstřeďování), dokud
nevyberete požadovanou rychlost odstřeďování. Pak spusťte
cyklus stisknutím a přidržením tlačítka Spustit/Pozastavit (Pro
start podržte). Doba odstřeďování závisí na vybraném cyklu.
34 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 34
2018/1/31 14:19:56
07 Delay End
(Odložený
konec)
Delay End (Odložený konec) vám umožní nastavit dobu ukončení
probíhajícího cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní
logikou stanoven čas spuštění cyklu. Toto nastavení je například
vhodné pro naprogramování ukončení praní v době, kdy se běžně
vracíte domů z práce.
• Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
08 Bubble soak
Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble soak. Pomáhá
odstranit širokou škálu odolných skvrn.
• Bubble soak pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.
• Po výběru funkce Bubble soak je prádlo důkladně namočeno ve
vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní.
• Bubble soak je k dispozici u těchto cyklů, ke kterým přidává až
30 minut: BAVLNA, SYNTETIKA, DENNÍ PRANÍ a RYCHLÉ PRANÍ
+ SUŠENÍ.
09 Smart Control
Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Smart Control. Když je
funkce Smart Control aktivovaná, můžete svou pračku ovládat
pomocí mobilního zařízení. Další informace naleznete v sekci
SmartThings na stránce 45.
10 Options
(Možnosti)
Stisknutím tlačítka vyberte možnosti. Dostupnost voleb závisí na
cyklu.
11 Napájení
Stisknutím zapnete/vypnete pračku.
12 Spustit/
Pozastavit
(Hold to Start/
Pro start
podržte)
Stisknutím a podržením spustíte provoz nebo stisknutím tlačítka
dočasně ukončíte provoz.
Provoz
06 Dry Option
(Možnost
sušení)
Stiskněte k výběru úrovně sušení: Standardní sušení > Časované
sušení (30 min. > 1:00 hod. > 1:30 hod. > 2:00 hod. > 2:30 hod. >
3:00 hod. > 3:30 hod. > 4:00 hod. > 4:30 hod.) > Žádné sušení
• Standardní sušení: Tento cyklus používejte k sušení várek z
bavlny, spodního prádla a plátna.
• Časované sušení: Tento cyklus používejte k sušení prádla po
určené časové období v závislosti na vláknech, množství prádla
a vlhkosti.
• Žádné sušení: Tuto možnost používejte, pokud nepoužíváte
cyklus sušení.
Další informace o možnostech naleznete v části Zvláštní funkce.
Čeština 35
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 35
2018/1/31 14:19:56
Provoz
Jednoduché kroky pro spuštění
Standardní kroky
2
5
4
1
6
Provoz
3
4
1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Vyberte cyklus na panelu cyklů.
3. Změňte nastavení programu (Temp. (Teplota), Rinse (Máchání) a Spin (Odstřeďování))
dle potřeby.
4. Stiskněte Options (Možnosti) nebo Dry Option (Možnost sušení) k přidání
požadovaných možností. Dostupné možnosti se liší v závislosti na zvoleném cyklu.
5. Zařízení podporuje volby Bubble soak a Smart Control pro snadný přístup. Chcete-li
použít položku volby, stiskněte odpovídající tlačítko.
6. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
Pro změnu programu během provozu
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro spuštění nového
programu.
36 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 36
2018/1/31 14:19:56
Pouze sušení
Postupujte podle těchto kroků k sušení vlhkého prádla nebo prádla, které bylo právě
dopráno.
1
3
2
1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Opakovaně tiskněte Dry Option (Možnost sušení), dokud není nastavena požadovaná
úroveň sušení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
Provoz
Pro změnu programu během provozu
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro spuštění nového
programu.
Čeština 37
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 37
2018/1/31 14:19:56
Provoz
Přehled programů
Standardní programy
Program
Popis a maximální náplň (kg)
Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo,
ručníky nebo trička. Čas praní a počet cyklů máchání
je automaticky nastaven dle náplně.
Max
•
Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru (diolen,
trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.
4,0
•
Pro citlivé tkaniny jako vlákno z umělého hedvábí,
viskóza a syntetika.
Pro nejlepší výkon praní použijte tekutý prací
prostředek.
2,0
Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a
sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z funkčních
materiálů, jako je spandex, streč a mikrovlákna
2,0
•
Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.
Max
•
Specifická vlna pratelná v pračce při náplni nižší než
2,0 kg.
VLNA jemně pulzuje a namáčí, čímž
Funkce cyklu
chrání vlákna vlny před smršťováním a kroucením.
Doporučuje se používat neutrální prací prostředek.
2,0
•
BAVLNA
SYNTETIKA
JEMNÉ PRÁDLO
•
•
Provoz
OUTDOOR
MÁCHÁNÍ +
ODSTŘEĎOVÁNÍ
VLNA
•
•
•
•
ČIŠTĚNÍ BUBNU
•
•
•
Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a bakterií.
Vyčistí gumové těsnění dveří odstraněním nečistot z
těsnění.
Proveďte po každých 40 praních bez použití pracího
prostředku nebo bělidla. Po každých 40 praních vás
pračka automaticky upozorní.
Zkontrolujte, zda buben je prázdný.
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
-
38 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 38
2018/1/31 14:19:56
Program
15’ RYCHLÉ PRANÍ
DENNÍ PRANÍ
SUPER ECO
Popis a maximální náplň (kg)
Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2,0 kg,
které chcete rychle vyprat.
• Používejte méně než 20 g pracího prostředku. Použití
více než 20 g pracího může zanechat zbytky pracího
prostředku.
• U tekutého pracího prostředku použijte max. 20 ml
tekutého pracího prostředku.
2,0
•
Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je
například spodní prádlo a košile.
4,0
•
Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě a
pomáhá snížit spotřebu energie.
4,0
Sušecí
Program
SUŠENÍ SYNTETIKY
•
Pro všeobecné sušení.
5,0
•
Program sušení při nižších teplotách určený pro
oděvy náchylné na vysoké teploty.
3,0
•
Tento program je užitečný pro odstraňování zápachů.
Otáčením tento Volič programů prochází následujícími
provozními režimy.
1,0
AIR WASH
•
RYCHLÉ PRANÍ +
SUŠENÍ
Provoz
SUŠENÍ BAVLNY
Popis a maximální náplň (kg)
V závislosti na objemu a tloušťce prádla může být
třeba dodatečné sušení.
POZNÁMKA
Maximální várka (4,5 kg) byla zkoušena v souladu s
normou IEC (4 bavlněné polštáře, 3 bavlněné ručníky, 5
polštářů se snadnou péčí, 10 košil se snadnou péčí).
4,5
Čeština 39
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 39
2018/1/31 14:19:56
Provoz
Možnosti
Volba
Intenzivní
Předpírka
Popis
•
Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší
než normálně.
•
Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací
cyklus.
Dry Option (Možnost sušení)
Volba
Popis
•
Vyberte k automatickému sušení prádla detekováním
množství a hmotnosti prádla. Vyberte tuto možnost k sušení
bavlněného oblečení, jako jsou bavlněné kalhoty, trička a
bavlněné spodní prádlo.
•
Používejte k sušení prádla po určené časové období podle
materiálu, várky a vlhkosti.
Suché do
skříně
Provoz
Časované
sušení
40 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 40
2018/1/31 14:19:57
Delay End (Odložený konec)
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je
odložení o 1 až 24 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy
se praní dokončí.
1. Vyberte cyklus s potřebnými nastaveními.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay End (Odložený konec) (nebo tlačítko +/-), dokud
nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte). Indikátor Delay
End (Odložený konec) bliká a pračka otočí bubnem, aby zjistila hmotnost zátěže,
je-li předem nastaven snímač zatížení pro zvolený cyklus. Po dokončení se zobrazí
nastavený čas se spuštěným časovačem.
4. Možnost Delay End (Odložený konec) zrušíte tak, že pračku znovu spustíte stisknutím
tlačítka Napájení.
Příklad použití
14:00
Nastavte odložený konec na 3 hodiny
15:00
Začátek
Provoz
Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k
aktuálnímu programu možnost Delay End (Odložený konec) s nastavením na 3 hodiny a
stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) přesně ve 14:00. Co se
stane? Pračka se spustí v 15:00 a dopere v 17:00. Níže je uvedena časová přímka tohoto
příkladu.
17:00
Konec
Snímač zatížení
Ikona snímače zatížení se rozsvítí, když vyberete cyklus, který podporuje snímání zátěže.
Některé cykly nemusí podporovat snímání zátěže. Jakmile spustíte cyklus, ikona bliká
nebo zůstane rozsvícená během procesu detekce zatížení a zhasne po dokončení procesu.
Čeština 41
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 41
2018/1/31 14:19:58
Provoz
Speciální funkce
AddWash
Pokud indikátor AddWash
svítí, můžete pračku zastavit a přidat do bubnu další prádlo
nebo aviváž. Za účelem snadného přístupu se přídavná dvířka Add Door otevřou o více
než 130°.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit
(Pro start podržte) pro zastavení chodu.
2. Stiskněte horní část přídavných dvířek
Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí
signalizující odblokování. Zatažením za
rukojeť přídavných dvířek Add Door je
otevřete.
Provoz
3. Otevřete přídavná dvířka Add Door a
přidejte do bubnu další prádlo nebo
aviváž.
4. Stiskněte Add Door, dokud neuslyšíte
cvaknutí signalizující zavření.
5. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/
Pozastavit (Pro start podržte) pro
obnovení provozu.
UPOZORNĚNÍ
Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte
nadměrnou sílu. Mohla by prasknout.
POZNÁMKA
Voda uvnitř bubnu nebude unikat, pokud jsou přídavná dvířka Add Door správně zavřená.
Kolem dvířek se mohou tvořit vodní kapky, ale nebude docházet k úniku zevnitř bubnu.
42 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 42
2018/1/31 14:19:59
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provoz
•
Neotvírejte přídavná dvířka Add Door, pokud se uvnitř bubnu vytvořily usazené
mydliny, které dosahují nad úroveň přídavných dvířek Add Door.
Nesnažte se otevřít dvířka Add Door za chodu pračky bez stisknutí tlačítka Spustit/
Pozastavit (Pro start podržte). Pozor, dvířka Add Door lze otevřít neúmyslně (bez
předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit (Pro start podržte)) po dokončení
praní.
Nepřidávejte prostřednictvím přídavných dvířek Add Door nadměrné množství náplně.
Může tím dojít ke zhoršení výkonu pračky.
Nepoužívejte dolní část přídavných dvířek Add Door jako rukojeť. Mohly by se vám
zachytit prsty.
Ujistěte se, že v přídavných dvířkách Add Door není zachycené prádlo.
Udržujte z dosahu pračky, zejména přídavných dvířek Add Door, domácí zvířata.
Při praní za použití horké vody se po otevření a zavření přídavných dvířek Add Door
může zdát, že přídavná dvířka Add Door propouštějí vodu. Tento jev je normální
jednoduše proto, že pára vycházející z otevřených přídavných dvířek Add Door se
ochladila a vytvořila na povrchu kapky vody.
Po zavření přídavných dvířek Add Door se dvířka utěsní a k žádnému úniku vody
nemůže docházet. Můžete se ale setkat s tím, co vypadá jako prosakování vody kolem
dvířek – zbytková voda zůstávající kolem přídavných dvířek Add Door může vytvářet
vodní kapky. To je normální.
Hlavní dvířka ani přídavná dvířka Add Door nelze otevřít, pokud je teplota vody vyšší
než 50 °C. Pokud je hladina vody uvnitř bubnu nad určitým bodem, nelze hlavní dvířka
otevřít.
Pokud se na displeji zobrazí informační kód „DDC“, vyhledejte další postup v části
„Kódy informací“.
Udržujte Add door a jejich okolí vždy čisté. Překážky nebo prací prostředek na těsnění
nebo na těsnění Add door mohou způsobit netěsnost.
Čeština 43
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 43
2018/1/31 14:19:59
Provoz
Nastavení
Dětská pojistka
Aby děti nebo kojenci nemohly náhodně
spustit nebo nastavit pračku, dětská
pojistka uzamkne všechna tlačítka kromě
tlačítka Napájení.
Aktivace dětské pojistky
Provoz
•
Stiskněte a podržte - a + (volba Delay
End (Odložený konec)) současně po
dobu 3 sekund.
Poté stiskněte a podržte tlačítko
Spustit/Pozastavit (Pro start podržte)
pro jeho aktivaci. Dveře se uzamknou a
ukazatel dětské pojistky se rozsvítí.
Dočasné přerušení funkce Dětská pojistka
Dětský zámek můžete deaktivovat dočasně
po dobu 1 minuty. Dveře se odemknou po
dobu 1 minuty a indikátor dětské pojistky
bliká.
• Stiskněte a podržte - a + (volba Delay
End (Odložený konec)) současně po
dobu 3 sekund.
POZNÁMKA
•
•
•
Zrušení funkce Dětská pojistka
• Stiskněte a podržte - a + (na volbě
Delay End (Odložený konec)) současně
po dobu 3 sekund pro deaktivaci,
a poté stiskněte a podržte tlačítka
znovu na 3 sekundy, abyste zrušili
dětskou pojistku. Dveře se odemknou a
indikátor dětské pojistky zhasne.
Zapnutí/vypnutí zvuku
Můžete zapnout nebo vypnout zvuk z
pračky. Pokud je tato funkce nastavena
na hodnotu Off, nebude se ozývat alarm
AddWash, melodie dokončení cyklu a
pípnutí vypnutí. Ostatní zvuky zůstávají
aktivní.
• Chcete-li zvuk ztlumit, podržte na 3
sekundy tlačítko Dry Option (Možnost
sušení).
• Opakovaným přidržením tlačítka po
dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.
• Nastavení zůstane zachováno i po
opětovném zapnutí pračky.
Pokud po deaktivaci dětské pojistky
otevřete dveře na dobu delší než 1
minuta, zvuk upozornění bude znít až 2
minuty.
Pokud dveře zavřete do 2 minut,
zámky dveří a dětská pojistka se znovu
aktivují. Pokud neuzavřete dveře nebo
dveře nebudou řádně zavřeny, zvuk
upozornění bude znít 2 minuty.
Pro přidání prádla po aktivaci dětského
zámku nejprve deaktivujte dětskou
pojistku nebo restartujte pračku.
44 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 44
2018/1/31 14:19:59
SmartThings
Připojení k síti Wi-Fi
Na telefonu přejděte do Nastavení a zapněte bezdrátové připojení a vyberte AP (přístupový
bod).
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provoz
•
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití (třída B) a může být použito ve všech
obytných oblastech.
Toto zařízení může způsobit rušení bezdrátového připojení a výrobce, a ani montážní
pracovník tohoto zařízení nemohou poskytnout bezpečnostní opatření žádného druhu.
Doporučené metody šifrování jsou WPA/TKIP a WPA2/AES. Nově vyvinuté protokoly Wi-Fi
nebo nepovolené protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
Citlivost příjmu bezdrátové sítě může být ovlivněna okolním prostředím bezdrátových sítí.
Pokud váš poskytovatel Internetu zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modul
modemu pro trvalé použití, vaše pračka Samsung se nemůže připojit k Internetu. V takovém
případě se obraťte na poskytovatele internetových služeb.
Internetová brána s firewallem může přerušit připojení k Internetu. V takovém případě se
obraťte na poskytovatele internetových služeb.
Pokud nadále nefunguje připojení k internetu, kontaktuje pro nápravu vašeho poskytovatele
servisních služeb, kontaktujte místní prodejce Samsung nebo servisní středisko.
Instalaci kabelových a bezdrátových směrovačů naleznete v uživatelské příručce směrovače,
který používáte.
Pračka Samsung podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.
Pračka společnosti Samsung podporuje protokoly Soft-AP IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz).
(Doporučuje se IEEE802.11n)
Neoprávněný kabelový/bezdrátový router se nemusí připojit k pračce Samsung.
Ke stažení
V obchodě s aplikacemi (Obchod Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) najděte
aplikaci SmartThings pomocí vyhledávání „SmartThings“. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci na
svém mobilním zařízení.
POZNÁMKA
•
•
•
Aplikace SmartThings je k dispozici na zařízeních třetích stran s Android OS 6.0
(Marshmallow) nebo novějším, zařízeními Samsung s Android OS 5.0 (Lollipop) nebo
novějším a zařízeními se systémem iOS s iOS 10.0 nebo novějším. U iPhonů se musí jednat
o iPhone 6 nebo vyšší. Aplikace je optimalizována pro telefony Samsung (řady Galaxy S a
Note).
Některé funkce této aplikace mohou na zařízeních jiných výrobců fungovat odlišně.
Aplikace kvůli lepšímu výkonu podléhá změnám bez předchozího upozornění.
Čeština 45
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 45
2018/1/31 14:19:59
Provoz
Přihlášení
Nejprve se musíte přihlásit k účtu SmartThings se svým účtem Samsung. Chcete-li vytvořit
nový účet Samsung, postupujte podle pokynů v aplikaci. Pro vytvoření účtu nepotřebujete
samostatnou aplikaci.
POZNÁMKA
Pokud máte účet Samsung, použijte účet pro přihlášení. Registrovaný uživatel telefonu
Samsung se automaticky přihlásí.
Provoz
Registrace vašeho zařízení do SmartThings
1. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k bezdrátové síti. Pokud tomu tak není, přejděte
na Settings (Nastavení) a zapněte bezdrátové připojení a vyberte AP (přístupový bod).
2. Vyberte aplikaci SmartThings na telefonu.
3. Když se objeví zpráva „Nový přístroj nalezen.“, vyberte možnost Add (Přidat).
4. Pokud se neobjeví žádná zpráva, vyberte v seznamu dostupných zařízení možnost + a
vyberte vaši pračku. Pokud není vaše pračka uvedena v seznamu, zvolte Device Type
(Typ zařízení) > Specific Device Model (konkrétní model zařízení) a poté ručně přidejte
vaši pračku.
5. Zaregistrujte svou pračku do aplikace SmartThings následujícím způsobem.
a.
Přihlaste se ke službě SmartThings se svým účtem Samsung.
b.
Zapněte připojení Wi-Fi.
c.
Přidejte pračku ke službě SmartThings. Ujistěte se, že je vaše pračka připojena ke
službě SmartThings.
d.
Po dokončení registrace se vaše pračka zobrazí na vašem telefonu.
Aplikace pračky
Integrované ovládání: Pračku můžete sledovat a ovládat jak doma, tak i na cestách.
• Zvolte ikonu pračky v aplikaci SmartThings. Zobrazí se stránka Pračka.
• Zkontrolujte stav provozu nebo upozornění týkající se pračky a v případě potřeby
změňte možnosti nebo nastavení.
46 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 46
2018/1/31 14:19:59
SmartThings
Kategorie
Kontrolní bod
Můžete zkontrolovat aktuální cyklus a
jeho možnosti a zbývající čas cyklu.
Smart Control
Pro pračku je zobrazen stav Smart
Control.
Samočinná kontrola
Pomocí tohoto tlačítka zkontrolujte, zda
pračka pracuje normálně.
Sledování spotřeby
Používejte k monitorování stavu
spotřeby energie.
Spustit/Pozastavit/Zrušit
Vyberte cyklus a potřebné možnosti a
poté zvolte Spustit/Pozastavit/Zrušit
pro spuštění operace, dočasné zastavení
nebo zrušení aktuální operace.
Moje oblíbené
Přidejte často používané cykly a
možnosti do Mých oblíbených pro
pozdější použití.
Cyklus byl dokončen
Upozorní vás na dokončení aktuálního
cyklu.
AddWash alarm (pouze u
příslušných modelů)
Oznamuje přidání dalšího prádla.
Zbývající prádlo (pouze u
příslušných modelů)
Upozorní vás na veškeré prádlo, které
zbývá po skončení cyklu.
Ovládání
Provoz
Stav mytí
Sledování
Upozornění
Popis
Čeština 47
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 47
2018/1/31 14:19:59
Provoz
Kategorie
Kontrolní bod
Program praní*
K dosažení doporučených voleb a cyklů
praní, které lze okamžitě spustit, můžete
vybrat typ materiálu a stupeň znečištění.
Plánovač praní*
V rámci cyklu praní můžete nastavit
požadovaný čas dokončení.
Po nastavení požadovaného času vám
bude nabídnutý doporučený cyklus,
které bude dokončený v rámci vašeho
nastaveného času. Tento doporučený
cyklus můžete spustit nebo naplánovat.
Průvodce HomeCare*
Nabízí pravidelné upozornění a analýzu
stavu provozu spotřebiče v uživatelsky
nastavitelných termínech (týdně/
měsíčně).
Toto pravidelné upozornění můžete
použít ke kontrole svých zvyklostí
používání spotřebiče, požadavků údržby
a spotřeby energie ** za nastavené
období.
Q-Rator
Provoz
Popis
* Vyžaduje „SmartThings“, dostupné pro Android a iOS.
Vyžaduje registraci.
** Pouze orientační výsledky.
48 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 48
2018/1/31 14:20:00
Prohlášení o Open source softwaru
Software použitý v tomto produktu obsahuje Open source software. Úplný odpovídající
zdrojový kód můžete získat na dobu tří let po poslední dodávce tohoto produktu zasláním
e-mailu na adresu oss.request@samsung.com.
Úplný odpovídající zdrojový kód můžete také dostat na fyzickém médiu, například CDROM. V takovém případě budeme požadovat zaplacení malého poplatku.
Na URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 najdete stránku,
na které si můžete stáhnout zdrojový kód a licenční údaje Open source týkající se tohoto
produktu. Tato nabídka je platná pro každého příjemce těchto údajů.
Provoz
POZNÁMKA
Společnost Samsung Electronics prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí
2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:
Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách http://www.samsung.com
– klepněte na možnost Podpora > Vyhledat podporu produktu a do pole zadejte název
modelu.
Výkon vysílače Wi-Fi: 20 dBm při 2,412–2,472 GHz
Čeština 49
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 49
2018/1/31 14:20:00
Údržba
Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.
ČIŠTĚNÍ BUBNU
Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.
Tento cyklus ohřívá vodu mezi 60 °C a 70 °C a také odstraňuje nahromaděné nečistoty z
gumového těsnění dveří.
1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Otáčením Voliče programů zvolte ČIŠTĚNÍ BUBNU.
3. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
UPOZORNĚNÍ
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu mohou
způsobit poškození prádla nebo bubnu pračky.
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU
•
Údržba
•
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU se objeví na hlavním displeji po každých 40 praních.
ČIŠTĚNÍ BUBNU se doporučuje provádět pravidelně.
Po prvním zobrazení můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících praní.
Od 7. praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale při dalším 40. praní.
50 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 50
2018/1/31 14:20:00
Smart Check
Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Play Store nebo App Store aplikaci
„Samsung Smart Washer“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání obrazu.
Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely: Galaxy a
iPhone (pouze u příslušných modelů).
1. Když pračka zjistí problém, který se má zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační
kód. Chcete-li vstoupit do režimu Inteligentního řízení, stiskněte současně na 3
sekundy tlačítka Rinse (Máchání) a Spin (Odstřeďování).
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Spusťte aplikaci Samsung Smart Washer na svém mobilním zařízení a klepněte na
možnost Smart Check.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti displeje pračky tak, aby bylo mobilní zařízení a
pračka naproti sobě. Aplikace automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán správně, aplikace poskytne detailní informace o
problému i s následnými akcemi.
POZNÁMKA
Název funkce Smart Check se může lišit v závislosti na jazyku.
•
Pokud pračka odráží na displeji světlo, může aplikace při rozpoznávání informačního
kódu selhat.
•
Pokud aplikace opakovaně nedokáže rozpoznat kód Smart Check, zadejte informační
kód do obrazovky aplikace na ručně.
Údržba
•
Čeština 51
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 51
2018/1/31 14:20:00
Údržba
Používání režimu sušení
Všechny možnosti sušení kromě možnosti Časované sušení rozpoznají hmotnost prádla, a
tak umožní přesnější zobrazení doby sušení a zajistí účinnější sušení prádla.
Pomocí níže uvedeného grafu vyberte vhodnou možnost sušení podle typu a množství
prádla, a také podle vlhkosti, kterou si přejete zachovat.
Režim
Automatické
sušení
Ruční sušení
Velikost dávky (kg)
Možnosti
sušení
Standardní
sušení
Dobu
sušení
Použití
SUŠENÍ
BAVLNY
SUŠENÍ
SYNTETIKY
Tento cyklus používejte k sušení
várek z bavlny, spodního prádla a
plátna.
5 kg
3 kg
Použijte tuto funkci pro sušení
prádla po konkrétní časové období
v závislosti na vláknu, množství
prádla a vlhkosti.
30–270
min. (po
30minutových
krocích)
30–270 min. (po
30minutových
krocích)
POZNÁMKA
Výsledky sušení se mohou lišit v
závislosti na zvoleném programu praní
a typu/množství prádla.
•
Pokud je vybrán program praní i
sušení, je rychlost odstřeďování volena
automaticky, čímž se zvyšuje účinnost
sušení.
Údržba
•
•
Pokud chcete prádlo sušit po
ručním praní, vyberte voličem cyklu
odstřeďovací cyklus a potom vyberte
možnost sušení pro nejlepší účinek.
•
Po dokončení sušení může na
membráně zůstat prach ze suchého
povrchu oděvů. K tomu dochází
z důvodu žehlicího efektu, který
zabraňuje mačkání. Prach bude
vyplaven při dalším praní. Můžete
jej také snadno odstranit pomocí
navlhčeného hadříku nebo utěrky.
UPOZORNĚNÍ
•
Pokud na prádlo aplikujete chlorované
bělidlo, funkci sušení nepoužívejte. V
opačném případě může prádlo ztratit
barvu nebo může dojít k poškození
materiálu.
•
Funkci sušení nepoužívejte u oděvů s
kožešinovou obšívkou a nebo u oděvů
vyrobených z akrylových materiálů.
Může dojít ke snížení účinnosti funkce
sušení.
•
V průběhu sušení nebo bezprostředně
po jeho skončení se nedotýkejte
vnitřku bubnu nebo povrchu pračky,
protože může být horký. Mohlo by dojít
k popálení.
52 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 52
2018/1/31 14:20:00
Nouzové vypouštění
V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z
pračky.
1. Pračku vypněte a vypojte ji z elektrické
zásuvky.
2. Jemně stiskněte horní část krytu filtru
(A) a otevřete jej.
A
3. Pod kryt dejte velkou prázdnou nádobu
a natáhněte k ní nouzovou vypouštěcí
hadici, současně neustále držte uzávěr
hadice (B).
B
Údržba
C
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu z
nouzové vypouštěcí hadice (C) vypustit
do nádoby.
5. Po vyprázdnění uzavřete uzávěr hadice
a vraťte hadici zpět. Následně nasaďte
kryt filtru.
POZNÁMKA
Použijte velkou nádobu, protože množství
vody v bubnu může být větší, než
očekáváte.
Čeština 53
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 53
2018/1/31 14:20:01
Údržba
Čištění
Povrch pračky
Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.
Add Door
A
1. Otevřete přídavná dvířka Add Door.
2. Pomocí vlhkého hadříku přídavná
dvířka Add Door očistěte.
- Nepoužívejte čisticí prostředky.
Mohlo by dojít k odbarvení.
- Při čištění gumového těsnění a
mechanismu zámku (A) dbejte
zvýšené opatrnosti.
- Pravidelně odstraňujte prach z oblasti
dvířek.
3. Otřete přídavná dvířka Add Door a
zavřete je, dokud neuslyšíte cvaknutí
signalizující zavření.
Údržba
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte sílu. Mohla by prasknout.
Nenechávejte přídavná dvířka Add Door otevřená během provozu pračky.
Na přídavná dvířka Add Door nikdy nepokládejte těžké předměty.
Aby nedošlo k fyzickému zranění, nedotýkejte se přídavných dvířek Add Door, když se
buben otáčí.
Neotvírejte přídavná dvířka Add Door během provozu pračky. Mohlo by tím dojít k
fyzickému zranění.
Nemanipulujte s panelem funkcí, když jsou přídavná dvířka Add Door otevřená. Mohlo
by tím dojít k fyzickému zranění nebo selhání systému.
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo.
Nevkládejte objemné kusy do bubnu prostřednictvím přídavných dvířek Add Door.
Při čištění nevytahujte ven gumové těsnění přídavných dvířek Add Door. Mohlo by tím
dojít k poškození.
54 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 54
2018/1/31 14:20:02
Sítkový filtr
Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí
kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části
pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby
se zabránilo vodě vytrysknout ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního
ventilu sítkový filtr.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody,
tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve
stínu.
7. Vraťte sítkový filtr zpět do přívodního
ventilu a opět připojte vodní hadici k
přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.
Údržba
POZNÁMKA
Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „4C“.
Čeština 55
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 55
2018/1/31 14:20:02
Údržba
Čerpadlový filtr
Čerpadlový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání.
Ucpaný čerpadlový filtr může snížit bublinkový efekt.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí
kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu. Viz
část „Nouzové vypouštění“.
3. Jemně stiskněte horní část krytu filtru,
abyste jej otevřeli.
4. Otočte víčkem čerpadlového filtru
doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Vyčistěte čerpadlový filtr měkkým
kartáčkem. Ověřte, zda není blokována
vrtule vypouštěcího čerpadla za
odpadovým filtrem.
6. Vložte čerpadlový filtr zpět a otočte
víčkem filtru doprava.
Údržba
•
•
POZNÁMKA
Některé čerpadlové filtry mají
bezpečnostní víčko zabraňující
nehodám způsobeným dětmi. Chcete-li
otevřít ochranné víčko čerpadlového
filtru, zatlačte jej a otočte jím proti
směru hodinových ručiček. Pružinový
mechanizmus ochranného víčka pomůže
otevřít filtr.
Chcete-li zavřít ochranné víčko
čerpadlového filtru, otočte jím po směru
hodinových ručiček. Pružina vydává
chrastivý zvuk, což je normální.
POZNÁMKA
Pokud je čerpadlový filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí informační kód „5C“.
UPOZORNĚNÍ
•
•
Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít
k úniku vody.
Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k
selhání nebo k úniku vody.
56 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 56
2018/1/31 14:20:02
Dávkovač pracích prostředků
1. Přidržujte blokovací páčku na vnitřní
straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Vyčistěte komponenty dávkovače
pod tekoucí vodou pomocí měkkého
kartáčku.
Údržba
3. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí
měkkého kartáčku.
4. Vložte blokovací páčku a nádobku
na tekutý prací prostředek do zpět
zásuvky.
5. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.
POZNÁMKA
Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ
s prázdným bubnem.
Čeština 57
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 57
2018/1/31 14:20:02
Údržba
Zotavení po zamrznutí
Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
5. Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.
POZNÁMKA
Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude
pracovat normálně.
Péče po delší době nepoužívání
Údržba
Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou. Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a
odpojte napájecí kabel.
1. Otočením Voliče cyklu vyberte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ.
2. Vypusťte buben a stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start podržte).
3. Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.
58 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 58
2018/1/31 14:20:02
Odstraňování problémů
Kontrolní body
Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a
vyzkoušejte navržené postupy.
Problém
Opatření
•
•
•
•
Nespouští se.
•
•
•
Dodávka vody není
dostatečná nebo není
dodávána vůbec.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nadměrné vibrace
nebo hluk.
•
•
•
•
•
•
Otevřete vodovodní kohoutek naplno.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo
zanesená.
Ověřte, zda má voda dostatečný tlak.
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky
pro prací prostředky.
Ujistěte se, že je víčko máchání řádně nasazeno.
Pokud používáte granulovaný prací prostředek, ujistěte se, že je
volič pracího prostředku v horní poloze.
Vyjměte víčko máchání a vyčistěte dávkovač pracích prostředků.
Ujistěte se, že je pračka usazena na rovném a pevném povrchu,
který se neklouže.
Pokud povrch není rovný, použijte pro nastavení výšky pračky
vyrovnávací nožky.
Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
V průběhu běžného praní může motor způsobovat hluk.
Kombinézy nebo oděvy s kovovými prvky mohou při praní
vydávat hluk. To je normální.
Hluk mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po
praní tyto předměty z bubnu nebo pouzdra filtru odstraňte.
Odstraňování problémů
Po programu v
dávkovači zůstává
prací prostředek.
Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené.
Ujistěte se, že jste stiskli nebo poklepali tlačítko Spustit/
Pozastavit (Pro start podržte).
Ujistěte se, že není spuštěna funkce Dětská pojistka
.
Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí
způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede
rychlé vypuštění.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Čeština 59
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 59
2018/1/31 14:20:03
Odstraňování problémů
Problém
Opatření
•
•
•
Pračka nevypouští a/
nebo se neotáčí.
•
•
•
•
•
•
Dvířka nejdou otevřít.
•
•
•
Odstraňování problémů
•
•
Nadměrná tvorba
mydlin.
•
•
Nelze vložit další prací
prostředek.
•
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu
potrubí. Pokud narazíte na omezení vypouštění, volejte servis.
Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/
Pozastavit (Pro start podržte). Pro vaši bezpečnost se pračka
nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená.
Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná.
Zajistěte, aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu
potrubí, které není ucpané.
Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se
pračka dočasně otáčet nebo vypouštět.
Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu
normálně fungovat.
Stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start
podržte) a pračku zastavte.
Uvolnění mechanizmu zámku dvířek může chvíli trvat.
Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí
napájení.
Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.
Pokud je v bubnu voda, dvířka se neotevřou. Vypusťte buben a
dveře otevřete ručně.
Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Po vypuštění vody
z pračky zhasne kontrolka zámku dvířek.
Ujistěte se, že používáte doporučené typy pracích prostředků.
Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
Pokud používáte měkkou vodu, perete malé náplně nebo mírně
znečištěné prádlo, snižte množství pracího prostředku.
Používání pracích prostředků s nízkou účinností se nedoporučuje.
Ověřte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže
nepřesahuje maximální povolené množství.
60 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 60
2018/1/31 14:20:03
Problém
Opatření
•
•
•
•
Zastavení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Náplň je na konci
programu mokrá.
•
•
Úplně otevřete oba kohoutky.
Ověřte, zda je výběr teploty správný.
Ověřte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutkům.
Propláchněte vodovodní hadice.
Ověřte, zda je topné těleso pro ohřev vody nastaveno na přívod
horké vody o teplotě minimálně 120 °F (49 °C). Zkontrolujte také
kapacitu a rychlost rekuperace topného tělesa pro ohřev vody.
Odpojte hadice a vyčistěte sítkový filtr. Sítkový filtr může být
ucpaný.
Vzhledem k tomu, že funkce automatické kontroly teploty sleduje
teplotu přívodní vody, může se teplota vody při napouštění
pračky změnit. To je normální.
Pokud je teplota vody nastavena na studenou nebo teplou,
můžete při napouštění pračky zaznamenat, že dávkovačem
prochází pouze teplá nebo studená voda.
Jde o normální funkci automatické kontroly teploty, při které
pračka stanovuje teplotu vody.
Použijte vysokou nebo extra vysokou rychlost odstřeďování.
Pro snížení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky
s vysokou účinností.
Náplň je příliš malá. Malé náplně (jeden nebo dva kusy) mohou
být nevyvážené a nemusí se správně odstředit.
Ověřte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná.
Odstraňování problémů
Pračka je napouštěna
vodou s nesprávnou
teplotou.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/
Pozastavit (Pro start podržte). Pračka se spustí.
Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou
dvířka zavřená.
Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí
způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede
rychlé vypuštění.
Může probíhat máčení nebo pauza v programu. Chvíli počkejte, je
možné, že praní zanedlouho začne.
Ověřte, zda není sítkový filtr hadice přívodu vody ucpaný v místě
vodovodního kohoutku. Sítkový filtr pravidelně čistěte.
Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se
pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka
znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.
Čeština 61
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 61
2018/1/31 14:20:03
Odstraňování problémů
Problém
Opatření
•
•
•
Únik vody.
•
•
•
•
•
Nadbytečné mydliny se mohou usazovat a způsobovat
nepříjemný zápach.
Pravidelně spouštějte čisticí programy.
Vyčistěte těsnění dvířek (membránu).
Po dokončení programu nechte vnitřní prostor pračky vysušit.
•
•
Nadměrná náplň může bubliny zakrývat.
Bubliny se nemusí tvořit vzhledem k silně znečištěnému prádlu.
•
Dvířka Add Door lze otevřít pouze pokud se zobrazuje indikátor
. Ta se ale neotevřou v následujících případech:
- Když je v chodu proces vyváření nebo sušení a vnitřní teplota
je vysoká.
- Pokud z bezpečnostních důvodů nastavíte funkci Dětská
pojistka.
- Když je v chodu cyklus praní bubnu nebo sušení bubnu, ve
kterém není další prádlo.
•
Prádlo má nepříjemný
zápach.
Nejsou vidět žádní
bubliny (pouze modely
s funkcí tvorby bublin).
Odstraňování problémů
Mohu přídavná dvířka
Add Door otevřít
kdykoli?
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ověřte, zda jsou hadice těsně dotažené.
Ujistěte se, že je koncovka vypouštěcí hadice správně nasazená a
připevněná k vypouštěcímu potrubí.
Nepřesahujte maximální náplň.
Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
62 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 62
2018/1/31 14:20:03
Kódy informací
Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód.
Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.
Kód
4C
Opatření
Žádný přívod vody.
• Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené.
• Ověřte, zda nejsou vodovodní hadice ucpané.
• Ověřte, zda nejsou vodovodní kohoutky zamrzlé.
• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Ověřte, zda jsou správně připojeny vodovodní kohoutky teplé
a studené vody.
• Vyčistěte sítkový filtr, může být ucpaný.
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „4C“, pračka se do
3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení
nefunkční.
•
4C2
Ověřte, zda je hadice přívodu studené vody správně
připojena ke kohoutku studené vody.
Pokud je připojena ke kohoutku teplé vody, může u některých
programů dojít ke zdeformování prádla.
DC
Praní s otevřenými dvířky.
• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
DC1
Odstraňování problémů
5C
Voda se nevypouští.
• Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná.
• Ověřte, zda je vypouštěcí hadice v závislosti na typu
připojení správně nasazena.
• Vyčistěte odpadový filtr, může být ucpaný.
• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k
vypouštěcímu potrubí.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Zajištění / odjištění hlavních dvířek nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Čeština 63
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 63
2018/1/31 14:20:03
Odstraňování problémů
Kód
DC3
OC
LC, LC1
Opatření
Zajištění / odjištění přídavných dvířek Add Door nefunguje
správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Přetéká voda.
• Po odstředění pračku znovu spusťte.
• Pokud se informační kód stále na displeji objevuje,
kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
• Ověřte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn na zemi.
• Ověřte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Odstraňování problémů
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „LC,LC1“, pračka se
do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení
nefunkční.
FC
Zkontrolujte motor ventilátoru.
• Vypněte a znovu zapněte stroj po 2–3 minutách a zkuste to
znovu.
UB
Nefunguje odstřeďování.
• Ověřte, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
• Ověřte, zda je pračka na rovném a stabilním povrchu.
• Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete
vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo
džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude
uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UB“.
3C
Zkontrolujte funkci motoru.
• Zkuste znovu spustit program.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
3CP
Zkontrolujte funkci motoru pulzátoru.
• Zkuste znovu spustit program.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
64 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 64
2018/1/31 14:20:03
Kód
UC
Opatření
Je nutno zkontrolovat elektronické ovládání (chyba přepětí).
• Zkontrolujte desky tištěných spojů a kabeláž.
• Zkontrolujte, zda dochází ke správnému napájení.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Detekováno nízké napětí
• Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
HC
1C
Kontrola vysoké teploty topného tělesa
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Nesprávná funkce čidla hladiny vody.
• Zkuste pračku vypnout a program restartovat.
• Zkontrolujte zapojení kabelů čidla hladiny vody.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „1C“, pračka se do
3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení
nefunkční.
AC
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou tištěných
spojů.
• Zkuste pračku vypnout a program restartovat.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
AC6
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru.
• V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky
vrátit do normálního provozu.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Odstraňování problémů
8C
Snímač MEMS nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Čeština 65
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 65
2018/1/31 14:20:03
Odstraňování problémů
Kód
DDC, ddC
Opatření
Tato zpráva se zobrazí, pokud otevřete dvířka Add Door bez
předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit (Pro start
podržte). Pokud se to stane, proveďte jeden z následujících
postupů:
• Zatlačením na dvířka Add Door je správně uzavřete. Poté
stiskněte a přidržte tlačítko Spustit/Pozastavit (Pro start
podržte) a zkuste to znovu.
• Chcete-li přidat prádlo, otevřete Add Door a vložte prádlo.
Zavřete správně Add Door. Poté stiskněte a podržte tlačítko
Spustit/Pozastavit (Pro start podržte) pro obnovení provozu.
Odstraňování problémů
Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické
středisko společnosti Samsung.
66 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 66
2018/1/31 14:20:03
Technické údaje
Informace o ošetřování materiálů
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči
obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění
v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.
Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší
trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
Nežehlit
Jemná látka
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Chemické čištění
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Pouze ruční praní
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné
teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
150 ˚C
Nesušit v sušičce
Technické údaje
Odolný materiál
Lze žehlit při maximální teplotě
100 ˚C
Čeština 67
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 67
2018/1/31 14:20:06
Technické údaje
Ochrana životního prostředí
•
•
•
Technické údaje
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento
spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte
napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte
dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných
výrobců.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen
v případě, že je to nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla
(přesné množství závisí na použitém programu).
68 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 68
2018/1/31 14:20:06
List specifikací
„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WD90N64****
Rozměry
š 600 x h 600 x v 850 (mm)
Tlak vody
50-800 kPa
Čistá hmotnost
81,0 kg
Kapacita praní a odstřeďování
9,0 kg
Kapacita sušení
5,0 kg
Spotřeba
energie
Praní a
ohřev
Sušení
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 V
1600 W
240 V
1900 W
Otáčky při odstřeďování
1400 ot./min
Technické údaje
Čeština 69
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 69
2018/1/31 14:20:06
Technické údaje
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
680 mm
E
1115 mm
POZNÁMKA
Technické údaje
Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího
upozornění.
70 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 70
2018/1/31 14:20:06
List domácí kombinované pračky–sušičky
V souladu se Směrnicí (EU) č. 90/60/ES
„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
WD90N64****
Třída energetické účinnosti
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
A
Spotřeba energie
Praní, odstřeďování a sušení
kWh
6,12
Pouze praní a odstřeďování
kWh
1,17
Třída výkonnosti praní
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
A
Třída účinnosti odstřeďování vody
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Zbytková vlhkost
A
%
44
ot./min
1400
Praní
kg
9,0
Sušení
kg
5,0
Praní, odstřeďování a sušení
ℓ
126
Pouze praní a odstřeďování
ℓ
54
Maximální rychlost odstřeďování
Kapacita
Spotřeba vody
Doba trvání programu pro dokončení provozního cyklu (60 ºC, praní bavlny a „sušení bavlny“
pro jmenovitou kapacitu praní)
Praní, odstřeďování a sušení
min.
789
Pouze praní a odstřeďování
min.
254
Programy, ke kterým se vztahují informace
na štítku a na listu
Praní
Bavlna 60˚C + Intenzivní
Sušení
Sušení Bavlny
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, vždy při použití sušení (200 cyklů)
Spotřeba vody
kWh/r
1224
ℓ
25200
Technické údaje
Spotřeba energie
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů)
Spotřeba energie
Spotřeba vody
kWh/r
234
ℓ
10800
Používejte běžná prací program na praní bavlny při 60 °C a sušicí program „sušit bavlnu“
Čeština 71
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 71
2018/1/31 14:20:06
Technické údaje
Praní
dB (A) na 1 pW
49
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
73
Sušení
dB (A) na 1 pW
62
Údaje o spotřebě energie při sušení byly měřeny za podmínek stanovených normou
EN50229.
• První sušení by mělo být provedeno se 5 kg zátěží (složení zátěže: 2 soupravy ložního
prádla a 6 povlaků na polštáře a 18 ručníků) a měl by být vybrán program Sušení
bavlny;
Druhé sušení by mělo být provedeno se 4 kg zátěží (složení zátěže: 2 soupravy ložního
prádla a 8 povlaků na polštáře a 5 ručníků) a měl by být vybrán program Sušení
bavlny;
(Mohou být přidány nebo odebrány 1 nebo 2 ručníky pro nastavení správné váhy.)
Technické údaje
•
72 Čeština
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 72
2018/1/31 14:20:07
Poznámky
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 73
2018/1/31 14:20:07
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 74
2018/1/31 14:20:07
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 75
2018/1/31 14:20:07
DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DC68-03924C-00
WD90N642OOM_03924C-00_CS.indd 76
2018/1/31 14:20:07
Automatická práčka
Návod na použitie
WD90N6*****
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 1
2018/1/31 14:23:08
Obsah
Obsah
Bezpečnostné informácie
4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Dôležité bezpečnostné symboly
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pokyny o značke WEEE
4
4
5
15
Inštalácia
16
Čo je súčasťou balenia
Požiadavky na inštaláciu
Podrobná inštalácia
16
18
20
Predtým, ako začnete
28
Úvodné nastavenia
Pokyny pre pranie
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku
28
28
31
Prevádzka
34
Ovládací panel
34
Jednoduché kroky spustenia
36
Prehľad programu
38
Špeciálne funkcie
42
Nastavenia44
SmartThings45
2 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 2
2018/1/31 14:23:08
Údržba
50
Riešenie problémov
59
Kontrolné body
Informačné kódy
59
63
Technické údaje
67
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Ochrana životného prostredia
Hárok s technickými údajmi
67
68
69
Obsah
ČISTENIE BUBNA 50
Smart Check
51
Používanie programu sušenia
52
Núdzové vypúšťanie
53
Čistenie54
Sieťovinový filter
55
Obnova zo zamrznutia
58
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania
58
Slovenčina 3
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 3
2018/1/31 14:23:08
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Tento návod obsahuje
dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Urobte si, prosím, čas
na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností
vašej automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne
ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. zariadenia. Príručku si
odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Používajte tento
prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všetky možné
podmienky a situácie, aké môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii,
údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky
vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie
všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.
samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok vážne poranenie osôb, smrť
a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok poranenie osôb a/alebo
škody na majetku.
POZNÁMKA
naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.
Prečítajte si pokyny
4 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 4
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom
alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte
základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o používaní
zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú
poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom
a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať
so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani
údržbu zariadenia.
3. Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
4. Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu,
musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne
kvalifikované osoby.
Slovenčina 5
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 5
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
5. Je treba použiť nové súpravy hadíc, ktoré sa dodávajú so
spotrebičom a nemali by sa opätovne používať staré súpravy
hadíc.
6. Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený
prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným
potrubiam.
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať v
bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
8. UPOZORNENIE:Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému
náhodným resetovaním tepelného odpojenia, do tohto spotrebiča
nemôže byť privádzané napájanie cez externé spínacie zariadenie,
ako napríklad časovač, prípadne nemôže byť pripojené k okruhu,
ktorý verejné služby pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Sušička sa nemá používať, ak boli pri praní použité priemyselné
chemické látky.
10.Zachytávač chĺpkov je potrebné pravidelne čistiť (podľa potreby)
11.Nesmie sa pripustiť, aby sa chĺpky nazhromaždili v okolí sušičky.
(nevzťahuje sa na spotrebiče, ktoré sa majú vetrať do exteriéru
budovy)
12.Je potrebné zabezpečiť náležité vetranie, aby sa zabránilo
spätnému prieniku plynov do miestnosti zo spotrebičov
spaľujúcich iné palivá vrátane otvoreného ohňa.
13.V sušičke nesušte nevyprané odevy.
14.Položky, ktoré boli znečistené látkami ako je kuchynský olej,
acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín,
vosk a odstraňovač vosku, je potrebné pred vysušením v sušičke
vyprať v horúcej vode s pridaním pracieho prostriedku.
15.Položky, ako je penová guma (latexová pena), sprchové čiapky,
vodeodolné textílie, pogumované odevy a šatstvo alebo vankúše
s poduškami z gumovej peny, sa nesmú sušiť v sušičke.
6 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 6
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
16.Zjemňovače tkanín a podobné prípravky sa musia používať podľa
pokynov výrobcu príslušného prípravku.
17.Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez zvýšenej teploty
(cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy sa privedú na
bežnú izbovú teplotu, aby nedošlo k ich poškodeniu.
18.Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapaľovače a zápalky.
19.VAROVANIE: Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu; v
opačnom prípade všetky odevy rýchlo vyberte a rozprestrite, aby
sa teplo rozptýlilo.
20.Vývodový vzduch sa nesmie odvádzať do dymového kanálu, ktorý
sa používa na odvádzanie plynov zo spotrebičov spaľujúcich plyn
a iné palivá.
21.Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné
dvere ani dvere s pántom na opačnej strane voči polohe sušičky
tak, že nie je možné celkom otvoriť dvierka sušičky.
22.VAROVANIE: Spotrebič sa nemôže napájať prostredníctvom
externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovač, prípadne
sa nemôže pripojiť k okruhu, ktorý verejné služby pravidelne
zapínajú a vypínajú.
Slovenčina 7
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 7
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Významné inštalačné výstrahy
VAROVANIE
Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou
firmou.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V/50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte
predlžovačku. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru. Napájaciu
zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky
všetky cudzie látky ako prach alebo voda.
• Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
• Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie
servisné centrum.
Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k
telefónnemu vedeniu.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená,
a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
8 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 8
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú
zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nevešajte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké
predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do
priestoru za prístrojom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neťahajte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
• Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Slovenčina 9
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 9
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Inštalačné výstrahy
UPOZORNENIE
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického
zvodu.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
Kritické výstrahy pre používanie
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a kontaktujte
najbližšie servisné stredisko.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky.
Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
• Nepoužite k vetraniu ventilátor.
• Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii
zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k
spodnej časti automatickej práčky.
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom,
prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.
10 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 10
2018/1/31 14:23:09
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• To môže viesť k elektrickému úderu.
Bezpečnostné informácie
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
• Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.
Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
• Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k elektrickému
úderu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič
ani do jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte
priamo von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem
štandardnej poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu
alebo zraneniu.
Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Odpojte zástrčku, ak nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s bleskom.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Dvierka práčky
sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky
uväzneného dieťaťa.
Slovenčina 11
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 11
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Výstrahy pre používanie
UPOZORNENIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
• Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.
Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný
kohútik otvárajte pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
• Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice
prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V
takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos
ou Samsung a spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
12 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 12
2018/1/31 14:23:09
Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.
Bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň,
zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte
sa vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice,
spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a
motocyklové prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza
symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy
alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a
zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte s odstráneným priečinkom na prací prostriedok.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku.
• Nádoba pre tekutý prací prostriedok (len príslušné modely) sa nemôže používať pre
práškový prací prostriedok. Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu
na tekutý prací prostriedok.
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky
potravín, zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Slovenčina 13
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 13
2018/1/31 14:23:09
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle
z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky,
sponky alebo bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú
kefku.
Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte
bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
• Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a
ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
14 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 14
2018/1/31 14:23:09
VAROVANIE
Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Bezpečnostné informácie
Kritické výstrahy pre čistenie
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a
elektronické prístroje)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje,
že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej
životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste
predišli možnému narušeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím tieto
položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne
a podporte tak trvale udržitelné znovuzpracovanie materiálových
zdrojov.
Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu,
kde kúpili tento výrobok, alebo svoj vládny úrad ohľadne detailov
kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči
životnému prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a overiť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s
ostatným hospodárskym odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich
sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej
stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Slovenčina 15
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 15
2018/1/31 14:23:09
Inštalácia
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a
zabránili nehodám počas prania.
Inštalácia
Čo je súčasťou balenia
Uistite sa, že sa v balení produktu nachádzajú všetky diely. Ak máte problém s
automatickou práčkou alebo dielmi, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti
Samsung alebo maloobchodného predajcu.
01
02
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Uvoľňovací prvok
02 Dávkovač pracieho
prostriedku
03 Ovládací panel
04 Dvierka
05 Bubon
06 Filter čerpadla
07 Núdzová vypúšťacia
hadička
08 Kryt filtra
09 Pracovná vrchná strana
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadice
12 Vyrovnávacie nožičky
16 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 16
2018/1/31 14:23:10
Záslepky skrutiek
Vodiaca lišta hadice
Prívodná hadica so
studenou vodou
Prívodná hadica s teplou
vodou
Zásobník na tekutý prací
prostriedok
Inštalácia
Kľúč
Upevňovací kryt
POZNÁMKA
•
•
•
Záslepky skrutiek : Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
Prívodná hadica s teplou vodou: Len príslušné modely.
Zásobník na tekutý prací prostriedok: Len príslušné modely.
Slovenčina 17
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 17
2018/1/31 14:23:10
Inštalácia
Požiadavky na inštaláciu
Elektrické napájanie a uzemnenie
Prívod vody
Požaduje sa poistka alebo istič:
striedavý prúd 220-240 V / 50 Hz
• Použite samostatnú napájaciu vetvu
vyhradenú len pre vašu práčku
Aby sa zaručilo správne uzemnenie,
automatická práčka sa dodáva s trojžilovou
sieťovou šnúrou zabezpečujúcou
uzemnenie po pripojení k správne
nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Ak nemáte istotu o uzemnení, overte si
to s kvalifikovaným elektrikárom alebo
servisným pracovníkom.
Neupravujte dodanú zástrčku. Ak
zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky,
zavolajte kvalifikovanému elektrikárovi a
nainštalujte správnu zásuvku.
Správny tlak vody pre túto automatickú
práčku je v rozsahu 50 kPa až 800 kPa.
Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť
neúplné uzatvorenie vodovodného
ventilu. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon
bude dlhšie plniť vodou a práčka sa
vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo
vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany
automatickej práčky, aby dodané vstupné
hadice dosiahli k automatickej práčke.
Riziko úniku vody môžete znížiť:
• Zaistením jednoduchého prístupu k
vodovodným kohútikom.
• Keď práčku nepoužívate, zatvoríte
vodovodné kohútiky.
• Pravidelnou kontrolou únikov na
armatúrach vodovodnej hadice.
Inštalácia
•
VAROVANIE
•
•
•
•
NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa
dodáva s práčkou.
NEPRIPÁJAJTE uzemňovací vodič k
plastovému vodovodnému potrubiu,
plynovému potrubiu alebo k potrubiu s
horúcou vodou.
Nesprávne pripojené uzemňovacie
vodiče môžu spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte,
či zo spojov na ventile vody a kohútikoch
nemôže unikať voda.
Vypúšťanie vody
Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo
odtokové potrubie vo výške 60-90 cm.
Odtoková hadica sa musí pripojiť cez
sponu hadice k úvodnej časti potrubia a
úvodná časť potrubia musí úplne zakrývať
odtokovú hadicu.
18 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 18
2018/1/31 14:23:11
Požiadavky na podlahu
UPOZORNENIE
Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo
nedostatočne stabilné konštrukcie.
Teplota vody
Automatickú práčku neinštalujte na
miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu
vody, pretože vo ventiloch, čerpadlách a/
alebo hadiciach automatickej práčky ostáva
vždy určité množstvo vody. Zamrznutá
voda, ktorá zostala v prepojovacích
dieloch, môže spôsobiť poškodenie
remeňov, čerpadla a iných komponentov
automatickej práčky.
Minimálna vôľa pre stabilnú prevádzku:
Bočné strany
25 mm
Hore
25 mm
Vzadu
50 mm
Vpredu
550 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete
spoločne, predná časť prístenku alebo
komory musí mať vzduchový otvor bez
prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm.
Ak bude práčka umiestnená samostatne,
takýto voľný otvorený priestor nie je
potrebný.
Inštalácia
V záujme dosahovania optimálnych
výsledkov je potrebné práčku nainštalovať
na pevnú podlahu. Drevené podlahy musia
byť vystužené, aby sa minimalizoval
vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne
práčky. Koberce a podlahy z mäkkých
dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti
vibráciám a môžu prispieť k miernemu
posunu práčky počas cyklu.
Inštalácia do skríň alebo uzavretých
priestorov
Slovenčina 19
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 19
2018/1/31 14:23:11
Inštalácia
Podrobná inštalácia
Inštalácia
KROK 1 - Vyberte miesto
Požiadavky na umiestnenie:
• Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu,
ktorý môže blokovať ventilačné otvory
• Bez priameho slnečného žiarenia
• Dostatočné miesto pre vetranie a kabeláž
• Okolitá teplota je vždy vyššia ako bod mrazu (0 ˚C)
• Mimo zdroja tepla
KROK 2 - Odstráňte prepravné skrutky
Rozbaľte balenie produktu a odstráňte
všetky prepravné skrutky.
1. Uvoľnite všetky prepravné skrutky
na zadnej strane spotrebiča pomocou
dodaného kľúča na skrutky.
2. Otvory zakryte dodanými plastovými
záslepkami skrutiek.
Prepravné skrutky si uschovajte pre
použitie v budúcnosti.
20 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 20
2018/1/31 14:23:11
3. Uzavrite všetky plastové krycie skrutky
na zadnej strane práčky.
UPOZORNENIE
Neodstraňujte skrutku (A), ktorá fixuje klip
hadice.
A
Inštalácia
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Likvidujte všetok baliaci materiál
(plastové vrecká, polystyrén atď.) mimo dosahu detí.
Slovenčina 21
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 21
2018/1/31 14:23:11
Inštalácia
KROK 3 - Nastavte vyrovnávacie nožičky
Inštalácia
1. Opatrne zatlačte automatickú práčku
na svoje miesto. Nadmerná sila môže
poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Vyrovnanie automatickej práčky
manuálnym nastavením vyrovnávacích
nožičiek.
3. Keď sa vyrovnávanie dokončí,
dotiahnite matice pomocou kľúča na
skrutky.
KROK 4 - Pripojenie vodovodnej hadice
Dodaný hadicový adaptér sa môže v závislosti od modelu odlišovať. Tento krok vás
prevedie cez pripojenie pripojovacieho adaptéra. Ak máte naskrutkovávací adaptér,
prejdite na krok 7.
Pripojte prívodnú hadicu vody k
vodovodnému kohútiku.
A
1. Z prívodnej hadice vody (B) odpojte
adaptér (A).
B
2. Na uvoľnenie štyroch skrutiek na
adaptéri použite krížový skrutkovač.
22 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 22
2018/1/31 14:23:11
3. Podržte adaptér a otočte časť (C) v
smere šípky, aby ste ho povolili o 5 mm
(*).

C
Inštalácia
4. Zasuňte adaptér do vodovodného
kohútika a utiahnite skrutky, zatiaľ čo
adaptér nadvihujete.
5. Otočte časť (C) v smere šípky, aby ste ju
utiahli.
C
6. Zatiaľ čo držíte časť (E), pripojte
prívodnú hadicu vody k adaptéru.
Potom pustite časť (E). Hadica zapadne
do adaptéra počuteľným kliknutím.
E
7. Ak používate vodovodný kohútik s
naskrutkovávacou koncovkou, tak na
pripojenie k vodovodnému kohútiku
použite podľa vyobrazenia dodaný
naskrutkovávací adaptér.‍
Slovenčina 23
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 23
2018/1/31 14:23:12
Inštalácia
Inštalácia
8. Druhý koniec prívodnej hadice vody
pripojte k vstupnému ventilu v zadnej
časti automatickej práčky. Hadicu
utiahnite otočením v smere hodinových
ručičiek.
9. Otvorte vodovodný kohútik a
skontrolujte, či okolo oblastí pripojenia
nepresakuje voda. Ak dochádza k
únikom vody, zopakujte vyššie uvedené
kroky.
VAROVANIE
Prestaňte používať automatickú práčku, ak sa vyskytol únik vody a kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung. V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Prívodnú hadicu vody nenaťahujte silou. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu
vysokotlakovú hadicu.
POZNÁMKA
•
•
Po pripojení prívodovej hadice vody k adaptéru skontrolujte, či je pripojená správne,
potiahnutím hadice smerom dole.
Použite bežný typ vodovodných kohútikov. Ak je vodovodný kohútik štvorcového
tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím kohútika do adaptéra demontujte
vymedzovací krúžok.
24 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 24
2018/1/31 14:23:12
Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:
1. Červený koniec prívodnej hadice vody
pripojte k vstupnému ventilu teplej
vody v zadnej časti spotrebiča.
2. Pripojte druhý koniec prívodnej hadice
teplej vody ku kohútiku s teplou vodou.
Inštalácia
Vodovodná hadica Aqua (len príslušné modely)
A
Vodovodná hadica Aqua upozorní
používateľov na riziko únikov vody.
Zaznamenáva prietok vody a v prípade
úniku sa zmení načerveno na stredovom
indikátore (A).
POZNÁMKA
Koniec vodnej zastavovacej hadice musí byť namontovaný na vodovodný kohútik a nie na
práčku.
Slovenčina 25
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 25
2018/1/31 14:23:12
Inštalácia
KROK 5 - Umiestnenie odtokovej hadice
Odtoková hadica sa dá umiestniť tromi spôsobmi:
Inštalácia
Cez okraj umývadla

Odtoková hadica sa musí umiestniť vo
výške v rozsahu 60 cm až 90 cm (*) od
podlahy. Aby ste výlevku odtokovej hadice
uchovali ohnutú, použite dodaný plastový
vodiaci prvok hadice (A). Zaistite vodiaci
prvok k stene pomocou háčika, aby sa
zaistil stabilný odtok.
A
K odtokovému potrubiu

Odtokové potrubie by malo byť vo výške
60 cm až 90 cm (*). Odporúča sa, aby ste
použili 65 cm vysoké vertikálne potrubie.
Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená
k stúpajúcemu potrubiu pod sklonom.
Požiadavky na odtokové stúpajúce
potrubie:
• Minimálny priemer 5 cm
• Minimálna odvodová kapacita 60 litrov
za minútu
26 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 26
2018/1/31 14:23:13
Do vetvy odtokového potrubia umývadla
Vetva odtokového potrubia sa musí
nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa
koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm
nad podlahou.
(*): 60 cm
Inštalácia
KROK 6 - Zapnutie
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá obsahuje 220-240 V/50 Hz schválený
elektrický výstup chránený poistkou alebo prerušovačom okruhu. Potom práčku zapnite
pomocou tlačidla Napájanie.
Slovenčina 27
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 27
2018/1/31 14:23:13
Predtým, ako začnete
Úvodné nastavenia
Predtým, ako začnete
Spustenie kalibrácie (odporúča sa)
Funkcia Calibration (Kalibrácia) zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že
pred spustením procesu Calibration (Kalibrácia) je bubon prázdny.
1. Automatickú práčku vypnite a následne zapnite.
2. Na 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá Temp. (Teplota) a Delay End (Odložený
koniec) +, aby ste vstúpili do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa „Cb“.
3. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) spustite cyklus kalibrácie.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere otáčania hodinových ručičiek a proti
smeru hodinových ručičiek.
5. Keď sa cyklus dokončí, na displeji sa zobrazí „0“ a automatická práčka sa automaticky
vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Pokyny pre pranie
Krok 1 - Zatriedenie
Bielizeň zatrieďte v súlade s týmito kritériami:
•
•
•
•
Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú,
hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
Farba: Oddeľte biele od farebného.
Veľkosť: Vzájomné zmiešanie rôznych veľkostí položiek v bubne zlepšuje výkon prania.
Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a
hodvábne oblečenie. Skontrolujte visačky na oblečení.
POZNÁMKA
Nezabudnite skontrolovať visačku so starostlivosťou na oblečení a oblečenie podľa toho
zatriediť skôr, ako začnete prať.
28 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 28
2018/1/31 14:23:13
KROK 2 - Vyprázdnite vrecká
Vyprázdnite všetky vrecká na bielizni
•
Kovové objekty, ako napríklad mince, špendlíky a pracky na oblečení, môžu poškodiť
iné kusy bielizne, ako aj bubon.
Prevráťte oblečenie s gombíkmi a vyšívanými časťami naruby
•
•
KROK 3 - Použite sieť na bielizeň
•
•
•
Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia umiestniť do siete na bielizeň.
Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť
okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé
vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť zranenie.
Predtým, ako začnete
Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol
poškodiť. Zipsy je potrebné zapnúť a zaistiť.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením. Uistite sa, že pásy
pred praním zviažete.
KROK 4 - Predpieranie (ak je potrebné)
Vyberte možnosť Predpieranie pre zvolený program, ak je bielizeň silno znečistená.
Možnosť Predpieranie nepoužívajte, keď sa čistiaci prostriedok manuálne pridá do bubna
alebo ak používate tekutý prací prostriedok.
KROK 5 - Určenie kapacity várky
Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka
nebude prať poriadne. Kapacitu várky pre typ oblečenia nájdete na strane 37.
POZNÁMKA
V prípade prania lôžkovín alebo posteľnej bielizne sa môže predĺžiť doba prania alebo
znížiť účinnosť odstreďovania. Pri lôžkovinách alebo posteľnej bielizni sa odporúča
maximálna rýchlosť cyklu 800 ot./min. a kapacita zaťaženia 2,0 kg alebo menej.
UPOZORNENIE
•
•
•
Nevyvážená bielizeň môže znížiť výkon odstreďovania.
Uistite sa, že bielizeň je úplne zasunutá do bubna a nie je zachytená vo dverách.
Nebúchajte dverami. Dvierka zatvárajte jemne. V opačnom prípade sa dvere nemusia
správne zatvoriť.
Slovenčina 29
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 29
2018/1/31 14:23:13
Predtým, ako začnete
KROK 6 - Pridajte vhodný typ pracieho prostriedku
Typ pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna), farby,
teploty prania a od stupňa znečistenia. Uistite sa, že používate na bielizeň prací prostriedok,
ktorý je určený pre automatické práčky.
POZNÁMKA
•
Predtým, ako začnete
•
•
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti
bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť
vody, kontaktujte miestne vodárne.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý má sklony k zatvrdnutiu alebo premene do tuhej
formy. Tento prací prostriedok môže zostať po cykle oplachovania, pričom zablokuje odtok.
Ak sa počas cyklu vyskytne príliš veľa peny, zobrazí sa správa "Sud".
UPOZORNENIE
Pri praní vlny pomocou cyklu Vlna , použite prací prostriedok určený na vlnené veci. Ak
sa použije s cyklom Vlna práškový prací prostriedok, môže zostať na bielizni a odfarbiť
bielizeň.
Kapsule do bielizne
Na dosiahnutie najlepších výsledkov z používania kapsúl do bielizne dodržujte tieto pokyny.
1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho
bubna smerom dozadu.
2. Do bubna umiestnite bielizeň na
kapsulu.
30 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 30
2018/1/31 14:23:14
UPOZORNENIE
Pri cykloch používajúcich studenú vodu alebo cykloch, ktoré sa skončia za menej ako
jednu hodinu, sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku
Automatická práčka obsahuje dávkovač s tromi priečinkami: ľavý priečinok pre hlavné
pranie, stredový pre zmäkčovadlá textílií a pravý pre predpieranie.
Priečinok predpierania: Použite
prací prostriedok na predpieranie alebo
škrob.
02
Priečinok hlavného prania: Použite
prací prostriedok pre hlavné pranie,
zmäkčovač vody, prostriedok na
odstraňovanie škvŕn, bielidlo a/alebo
odstraňovače škvŕn.
03
Priečinok zmäkčovadla: Použite
prísady, ako napríklad zmäkčovač
bielizne. Neprekračujte čiaru
maximálneho množstva (A).
A
Predtým, ako začnete
01
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Pri prevádzke automatickej práčky neotvárajte priečinok pracieho prostriedku.
Nepoužívajte nasledujúce typy pracieho prostriedku:
- Tablety alebo kapsulové typy
- Guličkové alebo sieťové typy
Aby ste predišli zaneseniu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené
prostriedky (zmäkčovadlo textílií alebo prací prostriedok) sa musia pred použitím
rozriediť s vodou.
Pred presunutím pračky sa uistite, že ste vyprázdnili zásuvku na prací prostriedok,
ktorá môže obsahovať prací prostriedok a / alebo aviváž. Obsah zásuvky sa môže
vyliať na podlahu.
Slovenčina 31
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 31
2018/1/31 14:23:14
Predtým, ako začnete
Dávkovanie pracích prostriedkov do priečinku na prací prostriedok
1. Priečinok na prací prostriedok
posunutím otvorte.
2. Dajte prací prostriedok na bielizeň
Predtým, ako začnete
priečinku hlavného prania tak,
do
ako uvádza alebo odporúča výrobca.
Ohľadom použitia tekutého pracieho
prostriedku si pozrite stranu 33.
3. Dajte zmäkčovadlo bielizne do
priečinku na zmäkčovadlo.
Neprekračujte čiaru maximálneho
množstva.
4. Ak chcete predpierať, dajte prací
prostriedok na predpieranie do
priečinku predpierania tak, ako uvádza
alebo odporúča výrobca.
5. Zatvorte priečinok pracieho
prostriedku.
32 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 32
2018/1/31 14:23:14
UPOZORNENIE
•
•
•
Nedávajte práškový prací prostriedok
do priečinku na tekutý prací
prostriedok.
Koncentrované zmäkčovadlo bielizne sa
pred použitím musí rozriediť vo vode.
Nedávajte prací prostriedok na hlavné
pranie do
priečinku zmäkčovadla.
Najskôr vložte dodanú nádobu na tekutý
A
priečinku
prací prostriedok do
hlavného prania. Potom nalejte tekutý
prací prostriedok do nádoby pod
vyznačenú čiaru maximálneho množstva
(A).
Predtým, ako začnete
Používanie tekutého pracieho prostriedku (len pre príslušné modely)
Slovenčina 33
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 33
2018/1/31 14:23:15
Prevádzka
Ovládací panel
02
11
08
09
10
01
12
07
Prevádzka
03
04
05
06
01 Volič cyklu
Otočte otočným voličom, aby ste vybrali program.
02 Displej
Displej zobrazuje informácie o programe a odhadovaný zostávajúci
čas, prípadne informačný kód, keď sa vyskytne problém.
Tlačidlá a ikony nájdete na príslušnej stránke.
03 Temp. (Teplota)
Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny program.
04 Rinse
(Pláchanie)
Stlačením zmeníte časy oplachovania pre aktuálny program. V
závislosti od cyklu môžete nastaviť najviac 5 pláchaní.
05 Spin
(Odstreďovanie)
Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania pre aktuálny cyklus.
Otáčky za minútu (RPM) sa líšia podľa modelu.
• Podržanie pláchania (bez indikátora): Konečný cyklus pláchania
sa pozastaví, aby bielizeň zostala vo vode. Aby ste bielizeň
vybrali, spustite cyklus odtečenia alebo odstreďovania.
- Ak chcete použiť funkciu Pozastavenie plákania, stlačte
opakovane tlačidlo Spin (Odstreďovanie), kým všetky číselné
indikátory otáčok nezhasnú. Nie je k dispozícii pre program
VYPÚŠŤANIE/ODST..
• Bez odstreďovania : Bubon sa neotáča po konečnom cykle
odtečenia.
- Ak chcete použiť možnosť Bez odstreďovania, opakovane
stláčajte možnosť Spin (Odstreďovanie), kým sa nezapne
indikátor Bez odstreďovania ( ).
• Len odstreďovať: Aby ste spustili cyklus odstreďovania, na 3
sekundy stlačte tlačidlo Spin (Odstreďovanie). Keď sa zobrazí
čas cyklu a rýchlosť odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo
Spin (Odstreďovanie), kým sa nevyberie požadovaná rýchlosť
odstreďovania. Potom stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte) pre spustenie programu. Čas
odstreďovania závisí od zvoleného cyklu.
34 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 34
2018/1/31 14:23:15
07 Delay End
(Odložený
koniec)
Delay End (Odložený koniec) vám umožní nastaviť čas ukončenia
aktuálneho cyklu. Na základe vašich nastavení bude čas spustenia
cyklu závisieť od internej logiky práčky. Napríklad toto nastavenie
je užitočné pre programovanie vašej práčky, aby dokončila pranie
v čase, kedy sa normálne vrátite domov z práce.
• Stlačením vyberte predvolené jednotky hodín.
08 Bubble soak
Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble soak. Pomáha
odstrániť celú škálu zažraných fľakov.
• Funkcia Bubble soak pomáha odstrániť celú škálu zažraných
fľakov.
• Pri vybratí funkcie Bubble soak sa bielizeň namočí do vodných
bublín za účelom efektívneho prania.
• Funkcia Bubble soak je k dispozícii s týmito cyklami a pridáva
im až 30 minút: BAVLNA, SYNTETIKA, DENNÉ PRANIE a RYCHLE
PRANIE+SUŠENIE.
09 Smart Control
Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Smart Control. Keď
je aktivovaná funkcia Smart Control, práčku môžete ovládať
mobilným telefónom. Ďalšie informácie nájdete v časti
SmartThings na stránke 45.
10 Options
(Možnosti)
Stlačte pre výber možností. Dostupnosť možností závisí od cyklu.
11 Napájanie
Stlačením zapnete/vypnete automatickú práčku.
12 Spustiť/
Pozastaviť (Pre
štart podržte)
Stlačením a podržaním spustíte prevádzku alebo stlačením dočasne
zastavíte prevádzku.
Prevádzka
06 Dry Option
(Možnosť
sušenia)
Stlačením vyberte úroveň sušenia: Skriňa > Sušenie na čas (30 min
> 1:00 h > 1:30 h > 2:00 h > 2:30 h > 3:00 h > 3:30 h > 4:00 h >
4:30 h) > Bez sušenia
• Skriňa: Túto možnosť používajte na sušenie bielizne, ako
napríklad bavlny, spodnej bielizne a ľanu.
• Sušenie na čas: Túto možnosť používajte na sušenie bielizne
počas určeného časového obdobia, a to v závislosti od tkaniny,
množstva bielizne a vlhkosti.
• Bez sušenia: Použite túto možnosť, ak nepoužívate cyklus
sušenia.
Ďalšie informácie o možnostiach nájdete v časti Špeciálne funkcie.
Slovenčina 35
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 35
2018/1/31 14:23:15
Prevádzka
Jednoduché kroky spustenia
Štandardné kroky
2
5
4
1
6
Prevádzka
3
4
1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Vyberte cyklus na paneli cyklov.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia programu (Temp. (Teplota), Rinse (Pláchanie) a Spin
(Odstreďovanie)).
4. Stlačte položku Options (Možnosti) alebo Dry Option (Možnosť sušenia), aby ste pridali
požadované možnosti. Dostupné možnosti sa odlišujú v závislosti od zvoleného cyklu.
5. Práčka podporuje možnosti Bubble soak a Smart Control pre jednoduchý prístup. Pre
použitie konkrétnej položky stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
Zmena programu počas prevádzky
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) zastavíte prevádzku.
2. Vyberte iný program.
3. Opakovaným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) spustíte nový
program.
36 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 36
2018/1/31 14:23:15
Len sušenie
Postupujte podľa týchto krokov, aby ste vysušili vlhkú bielizeň alebo bielizeň, ktorá sa
práve doprala.
1
3
2
Prevádzka
1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Dry Option (Možnosť sušenia), kým sa nenastaví
požadovaná úroveň sušenia.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
Zmena programu počas prevádzky
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) zastavíte prevádzku.
2. Vyberte iný program.
3. Opakovaným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) spustíte nový
program.
Slovenčina 37
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 37
2018/1/31 14:23:15
Prevádzka
Prehľad programu
Štandardné programy
Program
Popis a max. várka (kg)
•
BAVLNA
•
SYNTETIKA
•
JEMNÉ PRÁDLO
•
Prevádzka
•
OUTDOOR
PLÁCHANIE +
ODSTREĎOVANIE
VLNA
Pre bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň,
uteráky alebo tričká. Čas prania a počet oplachovaní
sa automaticky nastaví podľa várky.
Max.
Pre blúzky alebo trička vyrobené z polyesteru (diolen,
trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných
materiálov.
4,0
Pre citlivé tkaniny ako sú umelý hodváb, viskóza a
syntetické zmiešané vlákna.
Najlepší výkon dosiahnete s tekutými pracími
prostriedkami.
2,0
Pre oblečenie do hôr, lyžiarske oblečenie a športové
oblečenie, ktoré je vyrobené z funkčných materiálov,
ako napríklad spandex, strečový materiál a
mikrovlákna.
2,0
•
Obsahuje dodatočné oplachovanie po použití
zmäkčovadla textílií na bielizeň.
•
Špecificky pre vlnu s možnosťou prania v práčke pre
várky nepresahujúce 2,0 kg.
vlna predstavuje jemné pulzovanie a
Cyklus
namáčanie na ochranu vlákna vlny pred zrazením/
deformáciou.
Odporúča sa neutrálny prací prostriedok.
2,0
Vyčistí bubon odstránením špiny a baktérií z neho.
Čistí gumové tesnenie dverí odstránením nečistôt z
tesnenia.
Vykonajte raz za každých 40 praní bez vloženého
pracieho prostriedku alebo bielidla. Informuje o tom
automaticky po každých 40 praniach.
Uistite sa, že bubon je prázdny.
Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace
prostriedky.
-
•
•
•
•
•
ČISTENIE BUBNA
•
•
Max.
38 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 38
2018/1/31 14:23:16
Program
15’ RÝCHLE
PRANIE
DENNÉ PRANIE
SUPER ECO
Popis a max. várka (kg)
Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou
menej ako 2,0 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprať.
• Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku. Použitie
viac ako 20 g pracieho prostriedku môže zanechať
zvyšky pracieho prostriedku.
• Pre tekuté pracie prostriedky použite maximálne 20
ml tekutého pracieho prostriedku.
2,0
•
Každodenná bielizeň ako napríklad spodná bielizeň a
tričká.
4,0
•
Cyklus Ekologický bublinkový cyklus prania pri nízkej
teplote prispieva k znižovaniu spotreby energie.
4,0
Sušenie
Program
Popis a max. várka (kg)
•
Pre všeobecné sušenie.
5,0
SUŠENIE
SYNTETIKY
•
Cyklus sušenia pri nízkej teplote pre odevy citlivé na
teplo.
3,0
•
Tento program je vhodný na odstraňovanie
nepríjemných pachov. Otáčaním prvku Volič cyklu
cyklicky prechádzate nasledujúcimi prevádzkovými
režimami.
1,0
AIR WASH
•
RYCHLE
PRANIE+SUŠENIE
Prevádzka
SUŠENIE BAVLNY
V závislosti od objemu položky a hrúbky môže byť
potrebné dodatočné sušenie.
POZNÁMKA
Maximálna várka (4,5 kg) sa testovala v súlade so
smernicou IEC (4 bavlnené vankúše, 3 bavlnené uteráky,
5 vankúšov s jednoduchou starostlivosťou, 10 tričiek s
jednoduchou starostlivosťou).
4,5
Slovenčina 39
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 39
2018/1/31 14:23:16
Prevádzka
Možnosti
Možnosť
Intenzívne
Predpieranie
Popis
•
Pre silne znečistenú bielizeň. Prevádzkový čas pre každý
cyklus je dlhší ako bežne.
•
Touto možnosťou pridáte predbežný cyklus prania pred
hlavný cyklus prania.
Dry Option (Možnosť sušenia)
Možnosť
Popis
•
Vyberte na automatické sušenie bielizne prostredníctvom
zistenia množstva a hmotnosti bielizne. Vyberte túto
možnosť na sušenie bavlneného oblečenia, ako napríklad
bavlnených nohavíc, tričiek a bavlnenej spodnej bielizne.
•
Používa sa na sušenie bielizne počas určeného časového
obdobia v súlade s materiálom, várkou a vlhkosťou.
Prevádzka
Skriňa
Sušenie na čas
40 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 40
2018/1/31 14:23:17
Delay End (Odložený koniec)
Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 1 do 24 hodín (v hodinových krokoch) môže
nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji
indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
1. Vyberte cyklus s potrebnými nastaveniami.
2. Stlačte Delay End (Odložený koniec) (alebo +/- tlačidlo) opakovane, kým sa nezobrazí
požadovaný koncový čas.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte). Indikátor Delay End
(Odložený koniec) bliká a bubon práčky sa pomaly obracia pre zistenie hmotnosti
bielizne, ak je predvolené snímanie zaťaženia pre zvolený cyklus. Po dokončení sa
zobrazí nastavený čas so spusteným časovačom.
4. Aby ste zrušili Delay End (Odložený koniec), reštartujte automatickú práčku stlačením
tlačidla Napájanie.
Príklad
14:00
Nastavte oneskorenie ukončenia na
3 hodiny
15:00
Spustenie
Prevádzka
Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o tri hodiny od aktuálneho času. Za týmto účelom
pridáte možnosť Delay End (Odložený koniec) k aktuálnemu programu s 3-hodinovým
nastavením a stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) o 14:00. Čo
sa potom stane? Automatická práčka sa spustí o 15:00 a skončí pranie o 17:00. Nižšie
uvádzame časovú líniu pre tento prípad.
17:00
Ukončenie
Snímač zaťaženia
Ikona snímača zaťaženia svieti, keď zvolíte cyklus, ktorý podporuje snímanie zaťaženia.
Niektoré cykly nemusia podporovať snímanie zaťaženia. Po spustení cyklu ikona bliká
alebo zostáva svietiť počas procesu snímania zaťaženia a po ukončení procesu sa vypne.
Slovenčina 41
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 41
2018/1/31 14:23:17
Prevádzka
Špeciálne funkcie
AddWash
Po rozsvietení indikátora AddWash
môžete zastaviť prevádzku práčky a pridať do
bubna ďalšie prádlo či aviváž. Pre ľahký prístup sa dvierka Add Door otvoria o viac ako
130°.
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
(Pre štart podržte) zastavíte prevádzku.
2. Stláčajte hornú časť dvierok Add Door,
kým nezačujete kliknutie signalizujúce
odistenie. Potiahnutím rukoväte sa
dvierka Add Door otvoria.
Prevádzka
3. Otvorte dvierka Add Door a vložte do
bubna ďalšie prádlo alebo aviváž.
4. Zatlačte dvierka Add Door kým
nezačujete kliknutie signalizujúce
zatvorenie.
5. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte) pre
obnovenie operácie.
UPOZORNENIE
Na dvierka Add Door nevyvíjajte príliš
veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
POZNÁMKA
Voda vnútri bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door zatvoria správne. Okolo dvierok sa
môžu vytvoriť kvapky, tie však zvnútra bubna nevytečú.
42 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 42
2018/1/31 14:23:18
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prevádzka
•
Dvierka Add Door neotvárajte, ak sa vnútri bubna vytvorila mydlová voda, ktorá sa
nachádza nad úrovňou dvierok Add Door.
Dvierka Add Door sa nepokúšajte otvoriť počas prevádzky práčky bez toho, aby ste
najprv stlačili tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte). Upozorňujeme, že dvierka
Add Door sa po dokončení prania môžu otvoriť neúmyselne (bez stlačenia Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte)).
Cez dvierka Add Door nepridávajte nadmernú zaťaž. Výkon sa môže znížiť.
Dolnú časť dvierok Add Door nepoužívajte ako rukoväť. Môže dôjsť k zachyteniu
prstov.
Uistite sa, že v dvierkach Add Door nie je zachytená bielizeň.
Nedovoľte zvieratám priblížiť sa k práčke, najmä nie k dvierkam Add Door.
Ak na pranie používate horúcu vodu, môže sa zdať, že voda po otvorení a zatvorení
dvierok Add Door uniká. Je to bežné, lebo para vychádzajúca z otvorených dvierok
Add Door vychladla a vytvorila na povrchu kvapky.
Po zatvorení dvierok Add Door sa dvierka utesnia a žiadna voda vytiecť nemôže.
Môžete sa však stretnúť s niečím, čo sa javí ako uniknutá voda okolo dvierok –
zvyšková voda v okolí dvierok Add Door môže vytvoriť kvapky vody. Je to normálne.
Hlavné dvierka ani dvierka Add Door nemožno otvoriť, ak voda dosiahne teplotu
vyššiu ako 50 °C. Ak sa úroveň vody vnútri bubna nachádza nad určitým bodom,
hlavné dvierka nemožno otvoriť.
Ak sa na displeji zobrazí informačný kód „DDC“, informácie o ďalšom postupe nájdete v
časti Informačné kódy.
Uchovávajte dvierka Add door a ich okolie vždy čisté. Nečistoty alebo čistiace
prostriedky na tesneniach alebo okolo tesnení dvierok Add door môžu spôsobiť
netesnosť.
Slovenčina 43
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 43
2018/1/31 14:23:18
Prevádzka
Nastavenia
Detská zámka
Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu
alebo nastaveniu práčky deťmi, detská
zámka zamkne všetky tlačidlá okrem
tlačidla Napájanie .
Aktivácia detskej zámky
Prevádzka
•
Stlačte a podržte - a + (z Delay End
(Odložený koniec) možnosti) súčasne na
3 sekundy.
Potom stlačte a podržte tlačidlo
Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte)
pre aktiváciu. Dvere sa zamknú a
indikátor detskej zámky sa rozsvieti.
Dočasná deaktivácia funkcie Detská zámka
Detskú zámku môžete dočasne deaktivovať
na 1 minútu. Dvere sú odomknuté po dobu
1 minúty a indikátor detskej zámky bliká.
• Stlačte a podržte - a + (z Delay End
(Odložený koniec) možnosti) súčasne na
3 sekundy.
POZNÁMKA
•
•
•
Ak otvoríte dvere po 1 minúte alebo
dlhšie po deaktivácii detskej zámky,
alarm zaznie až 2 minúty.
Ak zatvoríte dvere v priebehu 2 minút,
dvere sa zamknú a detská zámka sa
opätovne aktivuje. Ak neuzavriete
dvere alebo dvere nie sú správne
zatvorené, alarm bude znieť 2 minúty.
Zrušenie funkcie Detská zámka
• Stlačte a podržte - a + (z Delay End
(Odložený koniec) možnosti) súčasne
na 3 sekundy pre deaktiváciu, a potom
stlačte a podržte tlačidlá znovu na 3
sekundy pre zrušenie funkcie detská
zámka. Dvere sa odomknú a indikátor
detskej zámky zhasne.
Zapnutie/vypnutie zvuku
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk z
práčky. Ak je táto funkcia nastavená ako
vypnutá (Off), tak alarm AddWash, melódia
ukončenia cyklu a pípnutie vypnutia
nezaznejú. Ostatné zvuky zostávajú
aktívne.
• Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte a podržte
tlačidlo Dry Option (Možnosť sušenia)
na 3 sekundy.
• Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a
podržte tlačidlo znovu na 3 sekundy.
• Vaše nastavenie sa zachová aj potom,
čo reštartujete práčku.
Ak chcete pridať bielizeň po aktivácii
detskej zámky, najskôr deaktivujte
detskú zámku alebo reštartujte práčku.
44 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 44
2018/1/31 14:23:18
SmartThings
Pripojenie Wi-Fi
Na svojom smartfóne prejdite na položku Nastavenia a zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte
AP (prístupový bod).
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prevádzka
•
Toto zariadenie je určené len pre domácnosť (trieda B) a môže byť použité vo všetkých
obytných oblastiach.
Toto zariadenie môže spôsobiť rušenie bezdrôtovej siete a ani výrobca ani inštalátor tohto
zariadenia nemôžu poskytnúť bezpečnostné opatrenia akéhokoľvek druhu.
Odporúčané šifrovacie metódy sú WPA / TKIP a WPA2 / AES. Novo vyvinuté protokoly Wi-Fi
alebo nepovolené protokoly Wi-Fi nie sú podporované.
Citlivosť prijímania bezdrôtovej siete môže byť ovplyvnená okolitým bezdrôtovým
prostredím.
Ak váš poskytovateľ internetu zaregistroval MAC adresu vášho počítača alebo modemový
modul pre trvalé použitie, vašu práčku Samsung sa nepodarí pripojiť k internetu. Ak je to tak,
obráťte sa na vášho poskytovateľa internetových služieb.
Internetová brána firewall môže prerušiť internetové pripojenie. Ak sa to stane, obráťte sa na
vášho poskytovateľa internetových služieb.
Ak zlyhanie internetu pokračuje aj po opatreniach vášho poskytovateľa internetu, obráťte sa
na miestneho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o inštalácii káblových a bezdrôtových smerovačov nájdete v používateľskej
príručke smerovača, ktorý používate.
Práčka Samsung podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.
Práčka Samsung podporuje IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP protokoly.
(IEEE802.11n je odporúčaný)
Použitie neschváleného káblového / bezdrôtového smerovača môže spôsobiť zlyhanie
pripojenia k Samsung práčke.
Stiahnutie
V obchode s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) nájdite
aplikáciu SmartThings s hľadaným výrazom “SmartThings”. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu na
svojom zariadení.
POZNÁMKA
•
•
•
Aplikácia SmartThings je k dispozícii na zariadeniach tretích strán s operačným systémom
Android OS 6.0 (Marshmallow) alebo vyšším, na zariadeniach Samsung s operačným
systémom Android OS 5.0 (Lollipop) alebo vyšším a na zariadeniach iOS s operačným
systémom iOS 10.0 alebo vyšším. Pri zariadeniach iPhone to musí byť iPhone 6 alebo novší.
Aplikácia je optimalizovaná pre smartfóny Samsung (série Galaxy S a Note).
Niektoré funkcie tejto aplikácie môžu v iných zariadeniach fungovať odlišne.
Aplikácia sa môže bez upozornenia zmeniť na zlepšenie výkonu.
Slovenčina 45
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 45
2018/1/31 14:23:18
Prevádzka
Prihlásenie
Prvýkrát sa musíte prihlásiť do SmartThings pomocou svojho účtu Samsung. Pre
vytvorenie nového účtu Samsung postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie
účtu nepotrebujete samostatnú aplikáciu.
POZNÁMKA
Ak máte účet Samsung, použite účet na prihlásenie. Registrovaný používateľ smartfónu
Samsung sa prihlási automaticky.
Prevádzka
Ak chcete zaregistrovať svoje zariadenie do SmartThings
1. Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie, prejdite na Settings
(Nastavenia) a zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte AP (prístupový bod).
2. Spustite aplikáciu SmartThings na vašom smartfóne.
3. Keď sa zobrazí správa „Nájdené nové zariadenie.“, vyberte položku Add (Pridať).
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvoľte + a vyberte práčku v zozname dostupných
zariadení. Ak vaša práčka nie je uvedená v zozname, vyberte položku Device Type
(Typ zariadenia) > Specific Device Model (Špecifický model zariadenia), a potom ručne
pridajte práčku.
5. Zaregistrujte svoju práčku do aplikácie SmartThings nasledovne.
a.
Prihláste sa do SmartThings s vaším Samsung účtom.
b.
Zapnite Wi-Fi pripojenie.
c.
Pridajte vašu práčku do SmartThings. Uistite sa, že vaša práčka je pripojená k
SmartThings.
d.
Po dokončení registrácie sa vaša práčka objaví na vašom smartfóne.
Aplikácia práčka
Integrované ovládanie: Môžete monitorovať a ovládať práčku tak doma, ako aj na cestách.
• V aplikácii SmartThings vyberte ikonu Práčka. Zobrazí sa stránka Pračka.
• Skontrolujte stav prevádzky alebo upozornenia súvisiace s vašou práčkou a prípadne
zmeňte možnosti alebo nastavenia.
46 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 46
2018/1/31 14:23:19
SmartThings
Kategória
Kontrolný bod
Môžete skontrolovať aktuálny cyklus a
jeho možnosti a zvyšný čas cyklu.
Smart Control
Pre práčku je zobrazený stav Smart
Control.
Samokontrola
Použite túto funkciu na kontrolu, či
pračka funguje normálne.
Monitorovanie energie
Použite túto funkciu na monitorovanie
stavu spotreby energie.
Spustiť / Pozastaviť / Zrušiť
Vyberte cyklus a potrebné možnosti
a potom vyberte položku Spustiť /
Pozastaviť / Zrušiť, aby ste spustili
operáciu, dočasne zastavili alebo zrušili
aktuálnu operáciu.
Moje obľúbené
Pridajte často používané cykly a
možnosti do „Moje obľúbené“ pre
neskoršie použitie.
Cyklus dokončený
Upozorní vás, že aktuálny cyklus je
dokončený.
Alarm AddWash (len pre
príslušné modely)
Upozorní vás na pridanie novej bielizne.
Zvyšná bielizeň (len
príslušné modely)
Upozorní vás na akúkoľvek bielizeň,
ktorá zostala v práčke po ukončení
cyklu.
Ovládanie
Prevádzka
Stav prania
Monitorovanie
Oznámenie
Popis
Slovenčina 47
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 47
2018/1/31 14:23:19
Prevádzka
Kategória
Kontrolný bod
Zloženie bielizne*
Môžete vybrať typ textílie, farbu a
úroveň znečistenia, aby sa vám ponúkli
odporúčané možnosti a cykly prania,
ktoré môžete okamžite spustiť.
Plánovač bielizne*
Môžete nastaviť požadovaný čas do
skončenia cyklu prania.
Po nastavení požadovaného času sa vám
ponúkne odporúčaný cyklus, ktorý sa
skončí v rámci vami nastaveného času,
pričom môžete spustiť alebo rezervovať
odporúčaný cyklus.
Sprievodca domácou
starostlivosťou*
Poskytuje pravidelné hlásenie s
analýzou stavu prevádzky spotrebiča
v rámci používateľom stanovenej
frekvencie (každý týždeň/mesiac).
Toto pravidelné hlásenie môžete
použiť na kontrolu vzoru používania,
požiadaviek na údržbu a spotreby
energie** pre nastavené časové obdobie.
Q-Rator
Prevádzka
Popis
*Vyžaduje aplikáciu „SmartThings“, dostupná pre systém Android a iOS.
Požaduje sa registrácia.
**Len oznamovacie výsledky.
48 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 48
2018/1/31 14:23:19
Oznam o otvorenom zdrojovom kóde
Softvér obsiahnutý v tomto produkte obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
Kompletný príslušný zdrojový kód si môžete zaobstarať na obdobie troch rokov po
poslednom dodaní tohto produktu zaslaním emailu na adresu mailto:oss.request@samsung.
com.
Kompletný príslušný zdrojový kód je tiež možné získať na fyzickom médiu (napr. CD-ROM).
Bude potrebné uhradiť nízky poplatok.
Nasledujúca adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/
seq/0 vás nasmeruje na stránku na prevzatie dostupného zdrojového kódu a informácií
o licenciách k softvéru s otvoreným zdrojovým kódom viažucim sa na tejto produkt. Táto
ponuka platí pre každého, kto sa stal príjemcom týchto informácií.
Prevádzka
POZNÁMKA
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade
so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.
com, prejdite do časti Podpora > Vyhľadať podporu pre produkt a zadajte názov modelu.
Wifi maximálny vysielací výkon: 20 dBm pri 2.412GHz – 2.472GHz
Slovenčina 49
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 49
2018/1/31 14:23:19
Údržba
Uchovajte automatickú práčku čistú, aby ste zabránili zhoršovaniu výkonu a uchovali jej
životný cyklus.
ČISTENIE BUBNA
Vykonávajte tento cyklus pravidelne na vyčistenie bubna odstránením baktérií z neho.
Tento cyklus ohrieva vodu medzi 60 ° C a 70 ° C a tiež odstraňuje nahromadené nečistoty
z gumového tesnenia dverí.
1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali možnosť ČISTENIE BUBNA.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
UPOZORNENIE
Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne
môžu poškodiť bielizeň alebo bubon práčky.
Pripomienka ČISTENIE BUBNA
•
Údržba
•
Pripomienka ČISTENIE BUBNA sa zobrazí na hlavnej obrazovke po každých 40
praniach. ČISTENIE BUBNA sa odporúča vykonávať pravidelne.
Po prvom zobrazení môžete pripomienku pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní
sa pripomienka prestane zobrazovať. Avšak sa opätovne zobrazí pri druhom 40. praní.
50 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 50
2018/1/31 14:23:19
Smart Check
Aby ste zapli túto funkciu, musíte si najskôr prevziať aplikáciu „Samsung Smart Washer“
z Play Store alebo App Store a nainštalovať ju na mobilné zariadenie, ktoré obsahuje
kameru.
Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre: Série telefónov Galaxy a iPhone (len príslušné
modely).
1. Keď práčka zistí problém, ktorý sa má skontrolovať, na displeji sa zobrazí informačný
kód. Ak chcete vstúpiť do režimu inteligentnej kontroly, stlačte a podržte Rinse
(Pláchanie) a Spin (Odstreďovanie) súčasne na 3 sekundy.
2. Automatická práčka spustí postup autodiagnostiky a zobrazí informačný kód, ak sa
zaznamená problém.
3. Spustite aplikáciu Samsung Smart Washer na svojom mobilnom zariadení a ťuknite na
možnosť Smart Check.
4. Umiestnite mobilné zariadenie do blízkosti displeja práčky tak, aby fotoaparát
smartfónu a práčka boli navzájom proti sebe. Potom aplikácia automaticky rozpozná
informačný kód.
5. Keď je informačný kód rozpoznaný správne, aplikácia poskytuje podrobné informácie o
probléme s príslušnými riešeniami.
POZNÁMKA
Názov funkcie, inteligentná kontrola, sa môže odlišovať v závislosti od jazyku.
•
Ak automatická práčka odráža svetlo na displeji, aplikácia môže zlyhať pri
rozpoznávaní informačného kódu.
•
Ak aplikácia niekoľkokrát po sebe zlyhá pri rozpoznávaní kódu inteligentnej kontroly,
zadajte informačný kód manuálne na obrazovku aplikácie.
Údržba
•
Slovenčina 51
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 51
2018/1/31 14:23:19
Údržba
Používanie programu sušenia
Všetky možnosti sušenia, okrem možnosti Sušenie na čas rozpoznávajú hmotnosť bielizne,
aby zobrazovali presnejší čas sušenia a efektívnejšie sušili bielizeň.
Obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku, aby ste vybrali vhodnú možnosť sušenia v súlade s
typom a množstvom bielizne a s vlhkosťou, ktorú chcete nechať v bielizni.
Režim
Možnosť
sušenia
Automatické
sušenie
Skriňa
Manuálne
sušenie
Sušenie
na čas
Kapacita várky (kg)
Používanie
Sušenie
bavlny
Sušenie
syntetiky
Túto možnosť používajte na sušenie
bielizne, ako napríklad bavlny,
spodnej bielizne a ľanu.
5 kg
3 kg
Použite túto možnosť na sušenie
bielizne počas určeného časového
obdobia, a to v závislosti od vlákien,
množstva bielizne a vlhkosti.
30 až 270
min. (v 30
minútových
prírastkoch).
Údržba
POZNÁMKA
•
Výsledok sušenia sa môže odlišovať,
a to v závislosti od zvoleného cyklu
prania a typu/množstva bielizne.
•
•
•
30 až 270
min. (v 30
minútových
prírastkoch).
UPOZORNENIE
•
Ak zvolíte cyklus prania a súčasne
sušenia, rýchlosť odstreďovania sa
zvolí automaticky za účelom zvýšenia
účinnosti sušenia.
Nepoužívajte funkciu sušenia potom,
čo na bielizeň použijete počas cyklu
prania alebo sušenia chlórový bieliaci
prostriedok. V opačnom prípade sa
bielizeň môže odfarbiť alebo sa môže
poškodiť materiál.
•
V prípade, ak chcete sušiť bielizeň po
praní v rukách, otočte voličom cyklu,
aby ste vybrali cyklus odstreďovania
a potom vyberte možnosť sušenia na
dosiahnutie najlepšieho výsledku.
Nepoužívajte funkciu sušenia pre
oblečenie s kožušinovými prvkami
alebo vyrobené z akrylového materiálu.
Môže to spôsobiť zhoršenie funkcie
sušenia.
•
Počas sušenia alebo tesne po sušení
sa nedotýkajte vnútra bubna alebo
povrchu automatickej práčky, pretože
môžu byť horúce. Môže to spôsobiť
popáleniny.
Keď sa sušenie dokončí, prach z
vysušeného povrchu odevov môže
zostať v membráne, a to z dôvodu
efektu žehlenia, ktorý zabraňuje
vytváraniu pokrčenia. Prach sa
vyplaví počas nasledujúceho prania.
Alternatívne ho môžete jednoducho
odstrániť vlhkým uterákom alebo
handričkou.
52 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 52
2018/1/31 14:23:19
Núdzové vypúšťanie
V prípade zlyhania napájania vypustite vodu z bubna skôr, ako vyberiete bielizeň.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
ju od elektrickej zásuvky.
2. Jemne zatlačte na hornú časť krytu
filtra (A), aby sa otvoril.
A
3. Do blízkosti krytu umiestnite veľkú
nádobu a vytiahnite trubicu pre
núdzové vypúšťanie, zatiaľ čo držíte
kryt trubice (B).
B
Údržba
C
4. Otvorte kryt trubice a nechajte, aby
do nádoby vytiekla voda z trubice (C)
núdzového vypúšťania.
5. Po dokončení zatvorte kryt trubice a
trubicu opätovne zasuňte. Následne
zatvorte kryt filtra.
POZNÁMKA
Použite veľkú nádobu, pretože v bubne
sa môže nachádzať viac vody, ako by ste
očakávali.
Slovenčina 53
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 53
2018/1/31 14:23:20
Údržba
Čistenie
Povrch automatickej práčky
Použite jemnú handričku s jemným domácim čistiacim prostriedkom. Na automatickú
práčku nestriekajte vodu.
Add Door
A
1. Otvorte dvierka Add Door.
2. Dvierka Add Door čistite navlhčenou
tkaninou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Môže dôjsť k zmene farby.
- Pri čistení gumenej časti a
zaisťovacieho mechanizmu (A)
postupujte opatrne.
- Pravidelne utierajte prach z oblasti
dvierok.
3. Vytrite dvierka Add Door a zatvorte
ich, kým nebudete počuť kliknutie.
Údržba
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na dvierka Add Door nevyvíjajte veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
Počas prevádzky práčky nenechávajte dvierka Add Door otvorené.
Nikdy na dvierka Add Door nepokladajte ťažké predmety.
Aby sa zabránilo zraneniu, nedotýkajte sa dvierok Add Door, kým sa bubon otáča.
Dvierka Add Door neotvárajte, kým práčka perie. Môže dôjsť k zraneniu.
Ak sú dvierka Add Door otvorené, nemanipulujte s panelom s funkciami. Mohlo by
dôjsť k zraneniu alebo zlyhaniu systému.
Nevkladajte iné predmety ako prádlo.
Cez dvierka Add Door nesmiete do bubna vkladať nijaké rozmerné položky.
Pri čistení nevyberajte z dvierok Add Door gumenú časť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
54 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 54
2018/1/31 14:23:20
Sieťovinový filter
Raz alebo dvakrát do roka vyčistite sieťovinový filter prívodnej vodovodnej hadice.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
napájací kábel.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte prívodnú
vodovodnú hadicu zo zadnej strany
automatickej práčky. Hadicu zakryte
handričkou, aby ste predišli vytekaniu
vody.
POZNÁMKA
Údržba
4. Použite kliešte, aby ste vytiahli
sieťovinový filter z prívodného ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak,
aby v nej bol namočený aj spoj so
závitom.
6. Sieťovinový filter kompletne nechajte
vysušiť v tieni.
7. Sieťovinový filter opätovne zasuňte do
prívodného ventilu a opätovne pripojte
vodovodnú hadicu k prívodnému
ventilu.
8. Otvorte vodovodný kohútik.
Ak je mriežkový filter zapchatý, na obrazovke sa zobrazí kód chyby „4C“.
Slovenčina 55
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 55
2018/1/31 14:23:20
Údržba
Filter čerpadla
Odporúča sa, aby ste filter čerpadla čistili 5 alebo 6-krát do roka, aby sa predišlo jeho
zaneseniu. Zanesený filter čerpadla môže obmedziť bublinový efekt.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
napájací kábel.
2. Vypustite zostávajúcu vodu z bubna.
Pozrite si časť „Núdzové vypúšťanie“.
3. Jemne zatlačte za hornú časť krytu filtra,
aby sa otvoril.
4. Otočte gombík filtra čerpadla doľava a
vypustite zostávajúcu vodu.
5. Filter čerpadla čistite pomocou jemných
kief. Uistite sa, či nie je vo filtri
zablokovaná vrtuľa odtokového čerpadla.
6. Opätovne vložte filter čerpadla a otočte
gombík filtra doprava.
POZNÁMKA
Údržba
•
•
Niektoré filtre čerpadla obsahujú
bezpečnostný gombík, ktorý je navrhnutý
tak, aby zabránil nehodám detí. Aby
ste otvorili bezpečnostný gombík filtra
čerpadla, zatlačte ho dovnútra a otočte
proti smeru otáčania hodinových ručičiek.
Pružinový mechanizmus bezpečnostného
gombíka pomáha otvoriť filter.
Aby ste zatvorili bezpečnostný gombík
filtra čerpadla, otočte ho v smere otáčania
hodinových ručičiek. Pružina vydá
rachotavý zvuk, čo je normálne.
POZNÁMKA
Ak je filter čerpadla zanesený, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.
UPOZORNENIE
•
•
Po vyčistení filtra sa uistite, že krytka filtra je správne zatvorená. V opačnom prípade
to môže spôsobiť unikanie.
Po vyčistení filtra sa uistite, že je správne vložený. V opačnom prípade to môže
spôsobiť zlyhanie prevádzky alebo presakovanie.
56 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 56
2018/1/31 14:23:21
Dávkovač pracieho prostriedku
1. Zatiaľ čo držíte nadol stlačenú páčku
uvoľnenia vo vnútri zásuvky, vysuňte
zásuvku.
2. Vyčistite komponenty priečinka v
tečúcej vode za pomoci jemnej kefky.
Údržba
3. Vyčistite výčnelok priečinka za pomoci
jemnej kefky.
4. Opätovne vložte páčku uvoľnenia a
nádobu tekutého pracieho prostriedku
do priečinku.
5. Zasuňte priečinok smerom dovnútra,
aby ste ho zatvorili.
POZNÁMKA
Aby ste odstránili zostávajúci prací prostriedok, vykonajte program PLÁCHANIE +
ODSTREĎOVANIE s prázdnym bubnom.
Slovenčina 57
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 57
2018/1/31 14:23:21
Údržba
Obnova zo zamrznutia
Automatická práčka môže zamrznúť, keď jej teplota klesne pod 0 °C.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú vodovodnú hadicu.
3. Demontujte prívodnú vodovodnú hadicu a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prívodnú vodovodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.
POZNÁMKA
Ak automatická práčka stále normálne nefunguje, zopakujte vyššie uvedené kroky, kým
nebude normálne fungovať.
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania
Údržba
Predchádzajte tomu, aby ste nechali automatickú práčku dlhý čas bez používania. Ak sa
vám to stane, vypustite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
1. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali program PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte).
3. Po dokončení programu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte prívodnú vodovodnú
hadicu.
4. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
5. Otvorte dvierka, aby vzduch cirkuloval cez bubon.
58 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 58
2018/1/31 14:23:21
Riešenie problémov
Kontrolné body
Ak sa stretnete s problémom s automatickou práčkou, najskôr skontrolujte nižšie uvedenú
tabuľku a vyskúšajte odporúčania.
Problém
Činnosť
•
•
•
•
Spotrebič sa nespustí.
•
•
•
Prívod vody je
nedostatočný alebo sa
nedodáva žiadna voda.
•
•
•
•
•
•
Po cykle zostane prací
prostriedok v zásuvke
na prací prostriedok.
•
•
•
•
Nadmerné vibrácie
alebo vydávanie hluku.
•
•
•
•
•
•
Úplne otvorte vodovodný kohútik.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo
upchatá.
Uistite sa, že je dostatočný tlak vody.
Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod
dostatočným tlakom vody.
Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom
zásobníku dávkovača.
Uistite sa, že kryt oplachovania je správne zasunutý.
Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič
pracieho prostriedku v hornej polohe.
Zo zásuvky pracieho prostriedku odstráňte kryt oplachovania.
Uistite sa, že automatická práčka je nainštalovaná na rovnej a
pevnej podlahe, ktorá nie je šmykľavá.
Ak podlaha nie je rovná, použite vyrovnávaciu nožičku, aby ste
nastavili výšku automatickej práčky.
Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky.
Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Motor môže počas normálnej prevádzky vydávať hluk.
Overaly alebo oblečenie vyzdobené kovom môže počas prania
vydávať hluk. Je to normálne.
Kovové objekty, ako napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po
praní odstráňte tieto objekty z bubna alebo z puzdra filtra.
Riešenie problémov
•
Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky.
Uistite sa, že ste stlačili alebo ťukli na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť
(Pre štart podržte), aby ste automatickú práčku spustili.
Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka
.
Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko
klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a
vykoná rýchle vypustenie.
Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Slovenčina 59
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 59
2018/1/31 14:23:21
Riešenie problémov
Problém
Činnosť
•
•
•
Nevypúšťa a/alebo
neodstreďuje.
•
•
•
•
•
•
Dvierka sa
neotvárajú.
•
•
Riešenie problémov
•
•
Nadmerná tvorba
mydlín.
•
•
•
Nemôžete pridať
dodatočný prací
prostriedok.
•
Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej
dĺžke v systéme vypúšťania. Ak sa stretnete so zablokovaním
odtoku, zavolajte servis.
Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený.
Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte). Z dôvodu bezpečnosti nebude
automatická práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú
zatvorené dvierka.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo
zanesená.
Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k odtokovému
systému, ktorý nie je zanesený.
Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie,
nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať.
Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať dostatočné
napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.
Stlačte alebo ťuknite na tlačidloSpustiť/Pozastaviť (Pre štart
podržte), aby ste automatickú práčku zastavili.
Roztvorenie mechanizmu uzamknutia dvierok môže chvíľku
trvať.
Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia
automatickej práčky alebo vypnutia napájania.
Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna.
Ak v bubne zostane voda, dvierka sa nemusia dať otvoriť.
Vypustite bubon a otvorte dvierka manuálne.
Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti.
Indikátor uzamknutia dvierok sa vypne potom, čo sa
automatická práčka vypustila.
Uistite sa, že podľa potreby používate odporúčané typy
pracích prostriedkov.
Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste
predišli nadmernej tvorbe mydlín.
Znížte množstvo pracieho prostriedku pri mäkkej vode,
malých várkach alebo pri ľahko znečistenej bielizni.
Neodporúča sa prací prostriedok bez obsahu HE.
Uistite sa, že zostávajúce množstvo pracieho prostriedku a
zmäkčovadla bielizne nepresahuje limit.
60 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 60
2018/1/31 14:23:21
Problém
Činnosť
•
•
•
•
Zastavenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úplne otvorte obidva kohútiky.
Uistite sa, či je správny výber teploty.
Uistite sa, že sú hadice pripojené k správnym kohútikom.
Vypláchnite vodovodné rozvody.
Uistite sa, že ohrievač vody je nastavený tak, aby privádzal
horúcu vodu s minimálnou teplotou 49 °C (120 °F) pri
kohútiku. Taktiež skontrolujte kapacitu ohrievača vody a
rýchlosť obnovy.
Odpojte hadice a vyčistite sieťovinový filter. Sieťovinový filter
môže byť zanesený.
Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, teplota vody sa
môže zmeniť, zatiaľ čo funkcia automatickej kontroly teploty
kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálne.
Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, môžete si všimnúť, že
cez dávkovač preteká len horúca a/alebo studená voda, keď sa
vyberú studené alebo teplé teploty.
Je to normálna funkcia funkcie automatickej kontroly teploty,
pretože automatická práčka zisťuje teplotu vody.
Riešenie problémov
Napĺňa sa vodou s
nesprávnou teplotou.
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.
Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť (Pre štart podržte), aby ste automatickú práčku
spustili.
Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo
odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené dvierka.
Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko
klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a
vykoná rýchle vypustenie.
V cykle sa môže nachádzať čas pozastavenia alebo namáčania.
Chvíľku počkajte a automatická práčka sa môže spustiť.
Uistite sa, že nie je zanesený sieťovinový filter prívodnej
hadice vody na kohútikoch vody. Sieťovinový filter pravidelne
čistite.
Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie,
nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k
automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie,
bude fungovať normálnym spôsobom.
Slovenčina 61
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 61
2018/1/31 14:23:21
Riešenie problémov
Problém
Činnosť
•
•
Várka je po skončení
cyklu mokrá.
•
•
•
•
•
Presakuje voda.
•
•
•
Zapácha.
Riešenie problémov
Nevidíte žiadne
bubliny (len modely
Bubbleshot).
Môžem dvierka
Add Door otvoriť
kedykoľvek?
•
•
•
Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania.
Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste
obmedzili nadmernú tvorbu mydlín.
Várka je príliš malá. Malé várky (jedna alebo dve položky)
môžu byť nevyvážené a nemusia sa kompletne odstrediť.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo zanesená.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či sú utiahnuté všetky hadicové spojenia.
Skontrolujte, či je koniec odtokovej hadice správne vložený a
zabezpečený k odtokovému systému.
Predchádzajte nadmerným množstvám bielizne.
Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste
predišli nadmernej tvorbe mydlín.
Nadmerné mydliny sa zozbierajú v priehlbinách a môžu
vytvárať nepríjemný zápach.
Pravidelne spúšťajte čistiace cykly za účelom dezinfekcie.
Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).
Po dokončení cyklu nechajte vnútro automatickej práčky
vyschnúť.
•
•
Nadmerné množstvo bielizne môže brániť bublinám.
Silne znečistená bielizeň nemusí vytvárať bubliny.
•
Dvierka Add Door možno otvoriť, len ak sa objaví indikátor
Neotvoria sa však v nasledovných prípadoch:
- Keď prebieha proces vyvretia alebo sušenia a vnútorná
teplota je vysoká.
- Ak z bezpečnostných dôvodov nastavíte funkciu Detská
zámka.
- Ak je spustený cyklus prania či čistenia bubna, ktorý
nezahŕňa ďalšie prádlo.
.
Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
62 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 62
2018/1/31 14:23:21
Informačné kódy
Ak zlyhá prevádzka automatickej práčky, na obrazovke budete vidieť chybové hlásenie.
Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.
Kód
4C
Činnosť
Nie je prívod vody.
• Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky.
• Uistite sa, že nie sú zanesené vodovodné hadice.
• Uistite sa, že nie sú zamrznuté vodovodné kohútiky.
• Uistite sa, že automatická práčka je v prevádzke pod
dostatočným tlakom vody.
• Uistite sa, že kohútik pre studenú vodu a kohútik pre teplú
vodu sú správne zapojené.
• Sieťovinový filter vyčistite, pretože môže byť zanesený.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „4C“, práčka bude 3 minúty
vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
•
4C2
Uistite sa, že prívodná hadica studenej vody je pevne
zapojená ku kohútiku studenej vody.
Ak je pripojená ku kohútiku teplej vody, bielizeň sa u
niektorých cyklov môže zdeformovať.
DC
Prevádzka automatickej práčky s otvorenými dvierkami.
• Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
• Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.
DC1
Riešenie problémov
5C
Voda neodteká.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo
zanesená.
• Uistite sa, že odtoková hadica je správne umiestnená, a to v
závislosti od typu pripojenia.
• Filter na nečistoty vyčistite, pretože môže byť zanesený.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej
dĺžke v systéme vypúšťania.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Zaistenie/odistenie hlavných dvierok nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Slovenčina 63
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 63
2018/1/31 14:23:22
Riešenie problémov
Kód
DC3
OC
LC, LC1
Činnosť
Zaistenie/odistenie dvierok Add Door nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Voda preteká.
• Reštartujte po odstreďovaní.
• Ak sa bude informačný kód zobrazovať na displeji aj naďalej,
kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Skontrolujte odtokovú hadicu.
• Uistite sa, že koniec odtokovej hadice sa nachádza na
podlahe.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zanesená.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Riešenie problémov
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „LC,LC1“, práčka bude 3 minúty
vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
FC
Skontrolujte motor ventilátora.
• Vypnite a znovu zapnite stroj po 2-3 minútach a skúste to
znova.
UB
Odstreďovanie nefunguje.
• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.
• Uistite sa, že sa automatická práčka nachádza na rovnom a
stabilnom povrchu.
• Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden
kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok
konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na displeji
sa zobrazí chybové hlásenie „UB“.
3C
Skontrolujte, či motor funguje.
• Vyskúšajte reštartovať cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
3CP
Skontrolujte funkčnosť motora pulzátora.
• Vyskúšajte reštartovať cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
64 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 64
2018/1/31 14:23:22
Kód
UC
Činnosť
Je potrebná kontrola elektronického ovládania (chyba prepätia).
• Skontrolujte PCB a zväzok káblov.
• Skontrolujte, či sa správne privádza napájanie.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Zaznamenalo sa nízke napätie
• Skontrolujte, či je zapojený napájací kábel.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
HC
1C
Kontrola vysokej teploty ohrievania
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Snímač hladiny vody správne nefunguje.
• Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.
• Skontrolujte zväzok káblov snímača hladiny vody.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „1C“, práčka bude 3 minúty
vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
AC
Skontrolujte komunikácie medzi hlavnými a podradenými PBA.
• Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
AC6
Riešenie problémov
8C
Snímač MEMS nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a
zostavou PBA invertora.
• V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k
bežnej prevádzke.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Slovenčina 65
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 65
2018/1/31 14:23:22
Riešenie problémov
Kód
DDC, ddC
Činnosť
Toto hlásenie sa objaví, ak dvierka Add Door otvoríte bez
stlačenia tlačidla Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte). V takom
prípade vykonajte jedno z nasledovného:
• Stlačte dvierka Add Door, aby sa správne zatvorili. Potom
stlačte a podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart
podržte) a skúste znovu.
• Ak chcete pridať bielizeň, otvorte dvierka Add Door a vložte
bielizeň. Zatvorte dvierka Add Door správne. Stlačte a
podržte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť (Pre štart podržte) pre
obnovenie operácie.
Riešenie problémov
Ak sa bude na obrazovke zobrazovať ktorékoľvek chybové hlásenie, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
66 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 66
2018/1/31 14:23:22
Technické údaje
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje
štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj
suché čistenie. Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň
a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej
životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré
zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.
Nežehlite
Jemné tkaniny
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri
95°C
Suché čistenie
Oblečenie sa môže prať pri
60°C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, technického
benzínu, čistého liehu alebo
R113
Oblečenie sa môže prať pri
40°C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého liehu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri
30°C
Nemôže sa čistiť nasucho
Iba pranie v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Pri sušení sa môže zavesiť
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušiť v bubnovej sušičke pri
bežnej teplote
Môže sa žehliť max. pri 200˚C
Sušiť v bubnovej sušičke pri
zníženej teplote
Môže sa žehliť max. pri 150˚C
Nemôže sa sušiť v bubnovej
sušičke
Technické údaje
Odolný materiál
Môže sa žehliť max. pri 100˚C
Slovenčina 67
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 67
2018/1/31 14:23:27
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
•
•
•
Technické údaje
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto
zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania.
Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu
pracieho prostriedku.
Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade,
že je to nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo
závisí od používaného programu).
68 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 68
2018/1/31 14:23:27
Hárok s technickými údajmi
„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).
Typ
Práčka plnená spredu
Názov modelu
WD90N64****
Rozmery
Š600 X H600 X V850 (mm)
Tlak vody
50-800 kPa
Čistá hmotnosť
81,0 kg
Kapacita prania a odstreďovania
9,0 kg
Kapacita sušenia
5,0 kg
Pranie a
ohrievanie
Príkon
Sušenie
Otáčky odstreďovania
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 V
1600 W
240 V
1900 W
1400 ot./min
Technické údaje
Slovenčina 69
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 69
2018/1/31 14:23:27
Technické údaje
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
680 mm
E
1115 mm
POZNÁMKA
Technické údaje
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia, a to z dôvodu zdokonalenia
kvality.
70 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 70
2018/1/31 14:23:27
Hárok kombinovanej pračky-sušičky pre domácnosti
Podľa smernice (EÚ) č. 90/60/ES
„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).
Samsung
Názov modelu
WD90N64****
Trieda energetickej efektívnosti
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
A
Spotreba energie
Pranie, odstreďovanie a sušenie
kWh
6,12
Len pranie a odstreďovanie
kWh
1,17
Trieda výkonu prania
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
A
Trieda efektívnosti odstreďovania vody
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Zostatková vlhkosť
A
%
44
otáčok za
minútu
1400
Pranie
kg
9,0
Sušenie
kg
5,0
Pranie, odstreďovanie a sušenie
ℓ
126
Len pranie a odstreďovanie
ℓ
54
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Kapacita
Spotreba vody
Čas programu pre kompletný prevádzkový cyklus (pranie bavlny pri 60 ºC a sušenie „osušenej
bavlny“ pri menovitej kapacite prania)
Pranie, odstreďovanie a sušenie
min.
789
Len pranie a odstreďovanie
min.
254
Pranie
Bavlna 60 ºC + Intenzívne
Sušenie
Sušenie bavlny
Programy, ktorých sa týkajú informácie na
štítku a na hárku
Spotreba energie
Spotreba vody
kWh/rok
1224
ℓ
25200
Technické údaje
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť so stálym používaním sušenia (200 cyklov)
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť bez použitia sušenia (200 cyklov)
Spotreba energie
Spotreba vody
kWh/rok
234
ℓ
10800
Slovenčina 71
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 71
2018/1/31 14:23:27
Technické údaje
Hluk pri použití štandardného programu na pranie bavlny pri teplote 60 °C a programu sušenia
„suchá bavlna“
Pranie
dB (A) re 1 pW
49
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
73
Sušenie
dB (A) re 1 pW
62
Údaje o príkone pri sušení sa namerali v rámci podmienok uvedených v norme EN50229.
• Prvé sušenie by sa malo vykonať so 5 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva z:
2 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 18 uterákov) tak, že vyberiete programy Sušenie
bavlny;
Druhé sušenie by sa malo vykonať so 4 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva
z: 2 plachiet a 8 obliečok na vankúš a 5 uterákov) tak, že vyberiete programy Sušenie
bavlny;
(za účelom nastavenia hmotnosti sa môže pridať alebo vybrať 1, prípadne 2 uteráky.)
Technické údaje
•
72 Slovenčina
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 72
2018/1/31 14:23:27
Poznámky
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 73
2018/1/31 14:23:27
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 74
2018/1/31 14:23:27
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 75
2018/1/31 14:23:27
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
KRAJINA
TEL. LINKA
ALEBO NAVŠTÍVTE WEB-STRÁNKU
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DC68-03924C-00
WD90N642OOM_03924C-00_SK.indd 76
2018/1/31 14:23:28
Download PDF

advertising