Samsung | WD90K6400OW/ZE | Samsung 9/6 kg práčka so sušičkou AddWash WD90K6400OW Séria WD6500K Uživatelský manuál

Pračka
Uživatelská příručka
WD90K6*****
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 1
2016/8/10 17:17:23
Obsah
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Důležité bezpečnostní symboly
Důležitá bezpečnostní opatření
Informace o označení WEEE
3
3
4
14
Instalace
15
Obsah balení
Instalační požadavky
Instalace krok za krokem
15
17
19
Před spuštěním
25
Počáteční nastavení
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků
25
25
28
Provoz
31
Ovládací panel
31
Jednoduché kroky pro spuštění
33
Pouze suché oblečení
34
Přehled programů
35
Speciální funkce
38
Nastavení40
Údržba
41
ČIŠTĚNÍ BUBNU 41
Smart check
42
Používání režimu sušení
43
AIR Wash
44
Nouzové vypouštění
45
Čištění46
Zotavení po zamrznutí
50
Péče po delší době nepoužívání
50
Odstraňování problémů
51
Kontrolní body
Kódy informací
51
56
Technické údaje
59
Informace o ošetřování materiálů
Ochrana životního prostředí
List specifikací
59
60
61
2 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 2
2016/8/10 17:17:24
Bezpečnostní informace
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat
rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na
bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze
pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste
si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů,
mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé
výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo
připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a
informace online na adrese www.samsung.com.
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité
informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít
množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění
osob nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku nebo zranění
osob.
POZNÁMKA
Označuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.
Čeština 3
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 3
2016/8/10 17:17:24
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé
části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče
zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete
postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní
bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:
1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které
mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo
nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být
případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která
bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny
o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.
Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče
by neměly provádět děti bez dozoru.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem
k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní
pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
4 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 4
2016/8/10 17:17:24
Bezpečnostní informace
5. Nová sady hadic dodaná se zařízením je připravena k použití.
Starou sadu hadic nesmíte znovu použít.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být
tyto otvory zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Dětem mladším 3 let je nutné zakázat vstup
nebo je mít pod stálým dohledem.
UPOZORNĚNÍ
8. Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního
spínače, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím
zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je
pravidelně spínán a vypínán.
9. Použití bubnové sušičky je zakázáno, pokud byly pro čištění
použity průmyslové chemikálie.
10.Zachycené chuchvalce z látek je nutné pravidelně čistit.
11.Je nutné zabránit nahromadění chuchvalců okolo bubnové
sušičky. (neplatí u přístrojů vyrobených s odvětráním do exteriéru
budovy)
12.Je nutné zajistit odpovídající ventilaci, aby nedocházelo ke
zpětnému proudění plynů do místnosti z přístrojů, které spalují
jiná paliva, včetně otevřených ohňů.
13.V bubnové sušičce nesušte nevyprané věci.
14.Znečištěné věci s látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín,
kerosin, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače
vosků je nutné umýt v horké vodě s dodatečnou dávkou
rozpouštědla, než je možné je sušit v bubnové sekačce.
15.Věci jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové hlavy, vodotěsné
textilie, pryží potažené předměty a oblečení nebo polštáře
obsahující pěnové pryžové podložky je v bubnové sušičce
zakázáno sušit.
Čeština 5
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 5
2016/8/10 17:17:24
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
16.Změkčovače látky nebo podobné produkty je možno používat dle
pokynů změkčovačů látky.
17.Poslední fáze cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus
ochlazení), aby se zajistilo, že položky jsou ponechány při teplotě,
která zajistí, že nebudou poškozeny.
18.Odstraňte všechny objekty z kapes, například zapalovače a
zápalky.
VAROVÁNÍ
19.Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu
sušení, pokud nedojde k rychlému odstranění všech položek a
jejich rozprostření, takže se teplo rozptýlí.
20.Odpadní vzduch je zakázáno odvádět do odtahové trubky
používané pro odvod výparů z přístrojů spalujících plyn nebo jiná
paliva.
21.Přístroj je zakázáno instalovat za zamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně naproti
bubnové sušičce způsobem, že by došlo k omezení plného
otevření dveří bubnové sušičky.
6 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 6
2016/8/10 17:17:24
Bezpečnostní informace
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo
více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací
kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího
kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel
směřoval k podlaze.
Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se
mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího
kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá všem předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Čeština 7
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 7
2016/8/10 17:17:25
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je
vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu,
uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
8 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 8
2016/8/10 17:17:25
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího
kabelu.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Bezpečnostní informace
Varování týkající se instalace
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku
nebo k potížím se spotřebičem.
Kritické výstrahy týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř,
okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte
se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z
polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo
jinými hořlavými či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě
/ sušení / odstřeďování).
Čeština 9
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 9
2016/8/10 17:17:25
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
•
•
Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká
podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z
elektrické zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte
dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a
vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový
drát apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o
pomoc místní servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí
kabel z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a
obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř
otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
10 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 10
2016/8/10 17:17:25
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky
jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku
měkkým navlhčeným hadříkem.
• V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku
koroze.
Bezpečnostní informace
Varování týkající se použití
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici,
otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit
poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s
vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k
vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
• V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami
(například kal, nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může
unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice
přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování
vody.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Čeština 11
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 11
2016/8/10 17:17:25
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V
takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung
a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím.
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo
zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí
nedotýkejte.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud
spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují
symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí,
podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se
může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu
vypouštění.
Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení,
protože je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování
pracího prostředku.
• Nádobka na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů) není určena pro
prací prášky. Pokud používáte prací prášek, nádobku vyjměte.
12 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 12
2016/8/10 17:17:25
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Bezpečnostní informace
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky
nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani
neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s
výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus,
teplotu vody a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
Čeština 13
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 13
2016/8/10 17:17:25
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Kritické výstrahy týkající se čištění
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných
materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel
USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným
domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění
životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od
jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli
k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.
Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce,
u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a
zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za
účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a
zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním
komerčním odpadem určeným k likvidaci.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti
týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH,
naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 14
2016/8/10 17:17:25
Instalace
Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete
nehodám během praní.
Obsah balení
Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly. V případě problému s pračkou nebo jejími
součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na
prodejce.
Instalace
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Blokovací páčka
02 Zásuvka pro prací
prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben pračky
06 Odpadový filtr
07 Nouzová vypouštěcí
trubice
08 Kryt filtru
09 Horní pracovní deska
10 Zástrčka napájení
11 Vypouštěcí hadice
12 Nastavitelné nožky
Čeština 15
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 15
2016/8/10 17:17:26
Instalace
Krytky
Držák hadice
Hadice přívodu studené
vody
Hadice přívodu teplé vody
Nádoba na tekutý prací
prostředek
Instalace
Maticový klíč
Kryt
POZNÁMKA
•
•
•
Krytky : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
Hadice přívodu teplé vody: Pouze vybrané modely.
Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze vybrané modely.
16 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 16
2016/8/10 17:17:26
Instalační požadavky
Napájení elektrickým proudem a
uzemnění
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel
dodaný společně s pračkou.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte
k plastovému instalatérskému potrubí,
plynovému potrubí ani k horkovodnímu
potrubí.
Nesprávně připojený zemnicí vodič
může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v
rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než
50 kPa může způsobit, že se ventil nebude
úplně zavírat. Případně může naplnění
bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že
se pračka vypne. Aby dodané přívodní
hadice dosáhly k pračce, musí být vodní
kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od
zadní strany pračky.
Snížení rizika úniku vody:
• Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty
snadno přístupné.
• Jestliže pračku právě nepoužíváte,
uzavřete vodovodní kohouty.
• Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení
přívodních hadic neuniká voda.
Instalace
Je vyžadována pojistka nebo jistič
střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
• Použijte větev okruhu určenou
výhradně pro pračku
Pračka se dodává s napájecím kabelem
s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou
určenou k zapojení do správně instalované
a uzemněné elektrické zásuvky.
V případě pochybností o správném
uzemnění pračky se obraťte na
kvalifikovaného elektrikáře nebo
servisního technika.
Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže
ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky,
požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby
nainstaloval správnou zásuvku.
•
Přívod vody
UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím pračky zkontrolujte,
že ze žádného spoje u vodního ventilu a u
kohoutů neuniká voda.
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje použít
svislou trubku o výšce 60~90 cm.
Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího
potrubí navedena přes svorku vypouštěcí
hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt
vypouštěcí hadici.
Čeština 17
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 17
2016/8/10 17:17:26
Instalace
Instalace
Podlaha
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Pro co nejlepší výkon je nutné umístit
pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou
podlahu bude pravděpodobně nutné
vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace
nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či
měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím
a mohou způsobit mírný pohyb pračky
během odstřeďovacího cyklu.
Minimální mezera pro stabilní provoz:
UPOZORNĚNÍ
NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou
plochu nebo na místo s nestabilní
základnou.
Po
stranách
25 mm
Vzadu
50 mm
Nahoře
25 mm
Vpředu
550 mm
Jestliže je na stejném místě jako pračka
umístěna i sušička, je třeba, aby se v
přední části výklenku nebo skříně nacházel
alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor.
Samostatně instalovaná pračka zvláštní
otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.
Teplota vody
Pračku neinstalujte v místech, kde může
voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu
vody v přívodním ventilu, čerpadle a v
hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech
může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a
další díly pračky.
18 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 18
2016/8/10 17:17:26
Instalace krok za krokem
KROK 1 - Výběr umístění
Instalace
Požadavky na umístění:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit
cirkulaci vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
• Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
• Mimo dosah zdroje tepla
KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů
Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny
přepravní šrouby.
1. Pomocí dodaného klíče povolte
všechny přepravní šrouby na zadní
straně pračky.
2. Otvory zakryjte dodanými plastovými
krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro
budoucí použití.
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál
(plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.
Čeština 19
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 19
2016/8/10 17:17:26
Instalace
KROK 3 - Nastavení vyrovnávacích nožek
Instalace
1. Opatrně přesuňte pračku do správné
polohy. Nadměrná síla může
vyrovnávací nožky poškodit.
2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením
vyrovnávacích nožek.
3. Jakmile je vyrovnání dokončeno,
utáhněte matice pomocí klíče.
KROK 4 - Připojení vodní hadice
Dodané adaptéry hadic se mohou lišit podle modelů. Tento krok vás provede připojením
konektorového typu adaptéru. Pokud vám byl dodán adaptér se závitem, přejděte na krok
7.
Připojte hadici přívodu vody k
vodovodnímu kohoutku.
A
1. Odpojte adaptér (A) od přívodní hadice
(B).
B
2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři
šrouby na adaptéru.
20 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 20
2016/8/10 17:17:27
3. Uchopte adaptér a otáčejte částí (C) ve
směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm
(*).

C
E
Instalace
C
4. Nasaďte adaptér na vodovodní
kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a
současně utáhnete šrouby.
5. Utáhněte část (C) otáčením ve směru
šipky.
6. Přidržujte část (E) a zároveň připojte
přívodní hadici vody k adaptéru. Pak
část (E) uvolněte. Hadice se nasadí na
adaptér s cvaknutím.
7. Pokud používáte vodovodní kohoutek
se závitem, použijte pro připojení ke
kohoutku dodaný adaptér se závitem
(viz obrázek).
Čeština 21
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 21
2016/8/10 17:17:28
Instalace
Instalace
8. Napojte druhý konec přívodní hadice
vody na přívodní ventil vody na
zadní straně pračky. Utáhněte hadici
otáčením ve směru hodinových ručiček.
9. Otevřete vodovodní kohoutek a
zkontrolujte případné netěsnosti v
připojovacích oblastech. Pokud voda
uniká, zopakujte výše uvedené kroky.
VAROVÁNÍ
Dochází-li k úniku vody, vypněte pračku a kontaktujte servisní středisko společnosti
Samsung. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší
vysokotlakou hadici.
POZNÁMKA
•
•
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a
zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký,
odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
22 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 22
2016/8/10 17:17:28
U modelů s doplňkovým přívodem teplé
vody:
1. Napojte červený konec přívodní hadice
vody na přívodní ventil teplé vody na
zadní straně pračky.
2. Napojte druhý konec přívodní hadice
teplé vody na kohoutek teplé vody.
Instalace
Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)
Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí
úniku vody. Snímá průtok vody a v
případný únik signalizuje indikátor (A)
uprostřed červeně.
A
Čeština 23
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 23
2016/8/10 17:17:29
Instalace
KROK 5 - Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:
Instalace
Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve
výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li
zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte
přibalený plastový držák hadice (A). Pro
bezpečné vypouštění připevněte držák
vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.
A
Připojení k odtoku z umyvadla
Odbočka odtoku musí být nad sifonem
umyvadla, tedy nejméně 60 cm nad
podlahou.
Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60
až 90 cm nad podlahou (*). Doporučuje
se použití svislé trubky vysoké 65 cm.
Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla
připojena k vypouštěcímu potrubí v
plynulém ohybu.
Požadavky na vypouštěcí potrubí:
• Minimální průměr 5 cm
• Minimální kapacita odtoku 60 litrů za
minutu
KROK 6 - Zapnutí pračky
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné
pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka Napájení.
24 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 24
2016/8/10 17:17:29
Před spuštěním
Počáteční nastavení
Spuštění kalibrace (doporučeno)
Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před
spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.
Před spuštěním
1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka Teplota a Odložený
konec a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se zpráva „CB“.
3. Program Kalibrace spustíte stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit.
4. Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových
ručiček.
5. Po dokončení programu se na displeji objeví „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.
Pokyny pro manipulaci s prádlem
KROK 1 - Třídění
Třiďte prádlo podle následujících kritérií:
•
•
•
•
Štítek s pokyny: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá
vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
Velikost: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a
hedvábí použijte režim Snadné žehlení pro jemné materiály. Zkontrolujte cedulky na
prádle.
POZNÁMKA
Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.
Čeština 25
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 25
2016/8/10 17:17:29
Před spuštěním
KROK 2 - Vyprázdněte kapsy
Vyprázdněte všechny kapsy na prádle
•
Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy
prádla stejně jako buben pračky.
Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby
•
Před spuštěním
•
Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit
buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Nezapomeňte před
praním šňůrky zavázat.
KROK 3 - Použijte prací síťku
•
•
•
Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části
podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a
kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace,
posunutí pračky a případná zranění.
KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)
Možnost Předpírka vyberte u zvoleného programu v případě, že je prádlo silně znečištěné.
Možnost Předpírka nepoužívejte v případě, že je prací prostředek do bubnu přidán ručně.
KROK 5 - Určete množství prádla
Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Přetížení může způsobit, že
pračka nebude prát správně. Určení množství daného typu prádla viz strana 35.
POZNÁMKA
V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit
účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a
množství prádla 2 kg nebo méně.
UPOZORNĚNÍ
Je-li prádlo nevyvážené a zobrazí se chyba „UB“, rozložte zatížení. Nevyvážené prádlo
může snížit výkon odstřeďování.
26 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 26
2016/8/10 17:17:29
KROK 6 - Použijte správný typ pracího prášku
Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo,
vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou
mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.
POZNÁMKA
•
•
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni
zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte
příslušný místní úřad.
Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí
prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.
Při praní vlny s použitím programu VLNA používejte pouze neutrální tekutý prací
prostředek. Prací prášek by při použití s programem VLNA mohl zůstat v prádle a zabarvit
je.
Kapsle do prádla
Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání kapslí do prádla, postupujte prosím dle
těchto pokynů.
Před spuštěním
UPOZORNĚNÍ
1. Vložte kapsli na dno, do zadní části
prázdného bubnu.
2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli.
Čeština 27
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 27
2016/8/10 17:17:30
Před spuštěním
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků
Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro
aviváž a pravou pro předpírání.
Přihrádka předpírky: Použijte prací
prostředek pro předpírku.
Přihrádka hlavního praní: Dejte
02
prací prostředky pro hlavní praní,
změkčovadla vody, namáčecí a bělicí
prostředky a odstraňovače skvrn.
01
A
Před spuštěním
03
Přihrádka aviváže: Nalijte/
nasypte přísady, například aviváž.
Nepřekračujte čáru maxima (A).
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
• Tablety nebo kapsle
• Kuličky nebo síťky
Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené
prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.
Jak nalít/nasypat prací prostředky do dávkovače
1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.
2. Dle pokynů nebo doporučení výrobce
dejte prací prostředky do
přihrádky hlavního praní. Pokyny pro
použití tekutých pracích prostředků
naleznete na straně 30.
28 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 28
2016/8/10 17:17:30
3. Dejte aviváž do
přihrádky aviváže.
Nepřekračujte čáru maxima (A).
A
Před spuštěním
4. Pokud chcete provádět předpírku, dejte
prací prostředky dle pokynů nebo
přihrádky
doporučení výrobce do
předpírky.
5. Zavřete dávkovač pracích prostředků.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Do přihrádky pro tekuté prací
prostředky nevsypávejte žádné prací
prášky.
Koncentrované aviváže musí být před
použitím naředěny vodou.
Do
přihrádky aviváže nedávejte
žádné prací prostředky pro hlavní
praní.
Čeština 29
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 29
2016/8/10 17:17:30
Před spuštěním
Použití tekutých pracích prostředků (pouze u příslušných modelů)
Nejdříve vložte dodanou nádobku na
tekutý prací prostředek do
přihrádky
hlavního praní. Potom do nádobky nalijte
tekutý prací prostředek. Nepřesáhněte čáru
maxima (A).
A
UPOZORNĚNÍ
•
Před spuštěním
•
Nepřekračujte čáru maxima
vyznačenou uvnitř nádobky.
Pokud používáte prací prášek, vyjměte
nádobku na tekutý prací prostředek.
30 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 30
2016/8/10 17:17:31
Provoz
Ovládací panel
11
09
02
01
08
03
04
05
06
10
07
Otočením vyberte požadovaný program
02 Displej
Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný
zbývající čas. Pokud dojde k potížím, zobrazí se informační kód.
03 Teplota
Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program.
04 Máchání
Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. Čas máchání
můžete změnit až na 5.
05 Odstřeďování
Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program.
• Rinse Hold (Zastavení máchání) (bez indikátoru): Poslední
cyklus máchání je pozastaven tak, že prádlo zůstává ve vodě.
Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí nebo odstřeďovací
cyklus.
• Bez odstřeďování : Pračka nezačne odstřeďovat po posledním
vypouštěcím cyklu.
• Pouze odstřeďování : Ke spuštění cyklu Pouze odstřeďování
stiskněte tlačítko Odstřeďování po dobu 3 sekund. Jakmile
se zobrazí doba cyklu a rychlost odstřeďování, stiskněte
opakovaně tlačítko Odstřeďování, dokud nevyberete
požadovanou rychlost odstřeďování. Poté stiskněte tlačítko
Spustit/Pozastavit a spusťte cyklus. Doba odstřeďování závisí
na vybraném cyklu.
06 Úroveň sušení
Toto tlačítko použijte při volbě správné možnosti sušení.
Před spuštěním
01 Volič programů
Čeština 31
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 31
2016/8/10 17:17:32
Provoz
Provoz
07 Bubble soak
Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble soak. Pomáhá
odstranit širokou škálu odolných skvrn.
08 Možnosti
Stiskněte pro výběr možností Intenzivní , Předpírka
a
Intenzivní
+ Předpírka . Opakovaným stisknutím výběr
zrušíte.
• Dostupnost voleb závisí na cyklu.
09 Odložený
konec
Odložený konec vám umožní nastavit dobu ukončení probíhajícího
cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní logikou stanoven
čas spuštění cyklu. Toto nastavení je například vhodné pro
naprogramování ukončení praní v době, kdy se běžně vracíte
domů z práce.
• Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
10 Spustit/
Pozastavit
Stiskněte pro spuštění nebo zastavení činnosti.
11 Napájení
Stisknutím zapnete/vypnete pračku.
32 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 32
2016/8/10 17:17:34
Jednoduché kroky pro spuštění
2
1
4
6
3
5
Provoz
1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Otáčením Voliče programů zvolte program.
3. Změňte nastavení programu (Teplota, Máchání, Odstřeďování a Úroveň sušení) dle
potřeby.
4. Pro přidání další možnosti stiskněte tlačítko Možnosti. Tlačítko znovu použijte pro
výběr preferované položky.
5. Pro zvýšení pohodlí pračka nabízí dvě tlačítka snadného přístupu pro Bubble soak
a Odložený konec. Pokud chcete použít jednu z těchto možností, stiskněte příslušné
tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Čeština 33
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 33
2016/8/10 17:17:35
Provoz
Pouze suché oblečení
1
2
4
3
Provoz
Své oblečení můžete sušit přímo nebo vyprané oblečení sušit podle dále uvedených
postupů.
1.
2.
3.
4.
Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
Tlačítkem Volič programů vyberte vhodný program sušení.
Stiskněte tlačítko Úroveň sušení a vyberte vhodný režim sušení.
Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro zastavení chodu.
Pro změnu programu během provozu
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko Spustit/Pozastavit pro spuštění nového programu.
34 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 34
2016/8/10 17:17:35
Přehled programů
Standardní programy
Program
•
BAVLNA
Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo,
ručníky nebo trička.
Čas praní a počet cyklů máchání je automaticky
nastaven dle náplně.
Max
Specifická vlna pratelná v pračce při náplni nižší
než 2 kg.
Program Vlna zajišťuje jemné namáčení a
praní chránící vlněná vlákna před sražením/
překroucením.
Doporučuje se používat neutrální prací
prostředek.
2
•
Zajišťuje vysokoteplotní praní a delší máchání,
aby nezůstal žádný prací prostředek.
4
•
Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a
sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z
funkčních materiálů, jako je spandex, streč a
mikrovlákna.
2
•
Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.
-
•
Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a
bakterií.
Proveďte po každých 40 praních bez použití
pracího prostředku nebo bělidla.
Zkontrolujte, zda buben je prázdný.
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí
prostředky.
-
•
VLNA
•
OUTDOOR
•
ČIŠTĚNÍ BUBNU
•
•
Provoz
4
•
MÁCHÁNÍ +
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Maximální
náplň (kg)
Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru
(diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a
podobně.
•
SYNTETIKA
DĚTSKÉ PRÁDLO
Popis
Čeština 35
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 35
2016/8/10 17:17:35
Provoz
Program
Maximální
náplň (kg)
Popis
•
AIR Wash
•
•
Tento program je užitečný pro odstraňování
zápachů. Otáčením tento Volič programů prochází
následujícími provozními režimy.
(OSVĚŽENÍ > HYGIENA)
OSVĚŽENÍ - Z prádla odstraňuje zápachy.
HYGIENA - Prádlo zbavuje zápachů a dezinfikuje
jej silnějším AIR Wash při vyšší teplotě.
-
SUŠENÍ BAVLNY
•
Pro všeobecné sušení.
6
SUŠENÍ
SYNTETIKY
•
Program sušení při nižších teplotách určený pro
oděvy náchylné na vysoké teploty.
3
•
Nízkoteplotní režim s technologií Eco Bubble
přispívá k úsporám energie.
4
•
Toto tlačítko stiskněte v případě, že potřebujete
zkrátit dobu praní – lze použít u programů
Intenzivní, Předpírka nebo Odložený konec.
Zkrácení doby praní se může lišit v závislosti na
programu/ náplni/možnosti.
5
Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2
kg, které chcete rychle vyprat.
2
Provoz
SUPER ECO
EXTRA RYCHLÝ
15’ RYCHLÉ
PRANÍ
•
Možnosti
Volba
Intenzivní
Předpírka
Popis
•
Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší
než normálně.
•
Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací
cyklus.
36 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 36
2016/8/10 17:17:35
Volba
Popis
•
•
Bubble soak
•
Bubble soak pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.
Po výběru funkce Bubble soak je prádlo důkladně namočeno
ve vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní.
Bubble soak je k dispozici u 3 cyklů, ke kterým přidává až
30 minut: BAVLNA, SYNTETIKA, a DĚTSKÉ PRÁDLO.
Odložený konec
Příklad použití
Provoz
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je
odložení o 1 až 24 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy
se praní dokončí.
1. Vyberte program. Změňte nastavení programu, je-li to třeba.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený konec, dokud nenastavíte požadovaný čas
ukončení.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Zapne se příslušný indikátor se spuštěným časem.
4. Možnost Odložený konec zrušíte tak, že pračku znovu spustíte stisknutím tlačítka
Napájení.
Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k
aktuálnímu programu možnost Odložený konec s nastavením na 3 hodiny a stisknete
tlačítko Spustit/Pozastavit přesně ve 14:00. Co se stane? Pračka se spustí v 15:00 a
dopere v 17:00. Níže je uvedena časová přímka tohoto příkladu.
14:00
Nastavte odložený konec na 3 hodiny
15:00
Začátek
17:00
Konec
Čeština 37
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 37
2016/8/10 17:17:35
Provoz
Speciální funkce
AddWash
Pokud indikátor AddWash
svítí, můžete pračku zastavit a přidat do bubnu další prádlo
nebo aviváž. Za účelem snadného přístupu se přídavná dvířka Add Door otevřou o více
než 130°.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit
pro zastavení chodu.
2. Stiskněte horní část přídavných dvířek
Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí
signalizující odblokování. Zatažením za
rukojeť přídavných dvířek Add Door je
otevřete.
Provoz
3. Otevřete přídavná dvířka Add Door a
přidejte do bubnu další prádlo nebo
aviváž.
4. Zatlačte na přídavná dvířka Add Door,
dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující
zavření.
5. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit
pračku opět spustíte.
UPOZORNĚNÍ
Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte
nadměrnou sílu. Mohla by prasknout.
POZNÁMKA
Voda uvnitř bubnu nebude unikat, pokud jsou přídavná dvířka Add Door správně zavřená.
Kolem dvířek se mohou tvořit vodní kapky, ale nebude docházet k úniku zevnitř bubnu.
38 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 38
2016/8/10 17:17:36
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provoz
•
Neotvírejte přídavná dvířka Add Door, pokud se uvnitř bubnu vytvořily usazené
mydliny, které dosahují nad úroveň přídavných dvířek Add Door.
Nesnažte se otevřít dvířka Add Door za chodu pračky bez stisknutí tlačítka Spustit/
Pozastavit. Pozor, dvířka Add Door lze otevřít neúmyslně (bez předchozího stisknutí
tlačítka Spustit/ Pozastavit) po dokončení praní.
Nepřidávejte prostřednictvím přídavných dvířek Add Door nadměrné množství náplně.
Může tím dojít ke zhoršení výkonu pračky.
Nepoužívejte dolní část přídavných dvířek Add Door jako rukojeť. Mohly by se vám
zachytit prsty.
Ujistěte se, že v přídavných dvířkách Add Door není zachycené prádlo.
Udržujte z dosahu pračky, zejména přídavných dvířek Add Door, domácí zvířata.
Při praní za použití horké vody se po otevření a zavření přídavných dvířek Add Door
může zdát, že přídavná dvířka Add Door propouštějí vodu. Tento jev je normální
jednoduše proto, že pára vycházející z otevřených přídavných dvířek Add Door se
ochladila a vytvořila na povrchu kapky vody.
Po zavření přídavných dvířek Add Door se dvířka utěsní a k žádnému úniku vody
nemůže docházet. Můžete se ale setkat s tím, co vypadá jako prosakování vody kolem
dvířek – zbytková voda zůstávající kolem přídavných dvířek Add Door může vytvářet
vodní kapky. To je normální.
Hlavní dvířka ani přídavná dvířka Add Door nelze otevřít, pokud je teplota vody vyšší
než 50 °C. Pokud je hladina vody uvnitř bubnu nad určitým bodem, nelze hlavní dvířka
otevřít.
Pokud se na displeji zobrazí informační kód DDC, vyhledejte další postup v části „Kódy
informací“.
Čeština 39
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 39
2016/8/10 17:17:36
Provoz
Nastavení
Dětská pojistka
Provoz
Aby nedocházelo k nehodám způsobeným
dětmi, zamyká funkce Dětská pojistka
všechna tlačítka kromě tlačítka Napájení.
• Funkci Dětská pojistka nastavíte
současným stisknutím tlačítek Teplota
a Máchání a jejich podržením po dobu
3 sekund. Aktivujete stisknutím tlačítka
Spustit/Pozastavit.
• Než stisknete tlačítko Spustit/
Pozastavit, můžete stále otevřít dvířka
nebo stisknutím příslušných tlačítek
změnit nastavení. Po zapnutí pračky
stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit
se aktivuje funkce Dětská pojistka.
Dočasné přerušení funkce Dětská pojistka
Otevřete dvířka, současně stiskněte
tlačítka Teplota a Máchání a držte je po
dobu 3 sekund. Funkce Dětská pojistka je
dočasně deaktivována na dobu 1 minuty a
bliká indikátor. Přidejte prádlo (například)
a během následujících 2 minut zavřete
dvířka. Jinak bude pračka vydávat varovný
signál po dobu dalších 2 minut. Jakmile
zavřete dvířka, bude se funkce Dětská
pojistka znovu aktivovat s rozsvíceným
indikátorem.
Současně stiskněte tlačítka Teplota a
Máchání a držte je po dobu 6 sekund.
Pokud je funkce Dětská pojistka dočasně
přerušená, můžete ji také zrušit současným
stisknutím tlačítek Teplota a Máchání a
jejich podržením po dobu 3 sekund.
Zapnutí/vypnutí zvuku
Zvuk tlačítek lze zapnout nebo vypnout.
Nastavení zůstane zachováno i po zapnutí
pračky.
• Pro vypnutí zvuku stiskněte a na 3
sekundy přidržte současně tlačítka
Máchání a Odstřeďování.
• Opakovaným přidržením tlačítek po
dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.
POZNÁMKA
Pokud je funkce Dětská pojistka aktivována
a chcete přidat prací prostředek, prádlo
nebo změnit aktuální nastavení, musíte
nejdříve funkci Dětská pojistka zrušit.
Zrušení funkce Dětská pojistka
40 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 40
2016/8/10 17:17:37
Údržba
Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.
ČIŠTĚNÍ BUBNU
Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.
1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Otáčením Voliče programů zvolte ČIŠTĚNÍ BUBNU.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
POZNÁMKA
Teplota vody pro ČIŠTĚNÍ BUBNU je nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
UPOZORNĚNÍ
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu zhoršují
prací výkon.
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU
•
•
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU se objeví na hlavním displeji po každých 40 praních.
ČIŠTĚNÍ BUBNU se doporučuje provádět pravidelně.
Když se připomínka zobrazí poprvé, můžete ji ignorovat v 6 po sobě jdoucích
případech. Od 7 praní se připomínka nezobrazí. Zobrazí se ale při dalším 40. praní.
Údržba
Čeština 41
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 41
2016/8/10 17:17:37
Údržba
Smart check
Údržba
Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Play Store nebo Apple Store
aplikaci „Samsung Smart Washer“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání
obrazu.
Funkce inteligentní kontroly Smart Check
byla optimalizována pro modely: Galaxy a
iPhone (pouze u příslušných modelů).
1. Stiskněte a na 3 sekundy současně
přidržte tlačítka Odstřeďování a Úroveň
sušení, čímž vstoupíte do režimu Smart
Check.
2. Pračka spustí diagnostický program,
a pokud zjistí problém, zobrazí
informační kód.
3. Spusťte aplikaci Samsung Smart Washer
na svém mobilním zařízení a klepněte
na možnost Smart Check.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti
displeje pračky tak, aby bylo mobilní
zařízení a pračka naproti sobě. Aplikace
automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán
správně, aplikace poskytne detailní
informace o problému i s následnými
akcemi.
POZNÁMKA
•
•
•
Název funkce Smart Check se může lišit
v závislosti na jazyku.
Pokud pračka odráží na displeji světlo,
může aplikace při rozpoznávání
informačního kódu selhat.
Pokud aplikace opakovaně nedokáže
rozpoznat kód Smart Check, zadejte
informační kód do obrazovky aplikace
na ručně.
42 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 42
2016/8/10 17:17:38
Používání režimu sušení
Všechny možnosti sušení kromě možnosti Time Dry (Doba sušení) rozpoznají hmotnost
prádla, a tak umožní přesnější zobrazení doby sušení a zajistí účinnější sušení prádla.
Pomocí níže uvedeného grafu vyberte vhodnou možnost sušení podle typu a množství
prádla, a také podle vlhkosti, kterou si přejete zachovat.
Režim
Automatické
sušení
Ruční sušení
Velikost dávky (kg)
Možnosti
sušení
Standardní
sušení
Dobu
sušení
Použití
Tento cyklus používejte k sušení várek
z bavlny, spodního prádla a plátna.
Použijte tuto funkci pro sušení
prádla po konkrétní časové období v
závislosti na vláknu, množství prádla
a vlhkosti.
POZNÁMKA
Výsledky sušení se mohou lišit v
závislosti na zvoleném programu praní
a typu/množství prádla.
•
Pokud je vybrán program praní i
sušení, je rychlost odstřeďování volena
automaticky, čímž se zvyšuje účinnost
sušení.
•
•
Pokud chcete prádlo sušit po
ručním praní, vyberte voličem cyklu
odstřeďovací cyklus a potom vyberte
možnost sušení pro nejlepší účinek.
Po dokončení sušení může na
membráně zůstat prach ze suchého
povrchu oděvů. K tomu dochází
z důvodu žehlicího efektu, který
zabraňuje mačkání. Prach bude
vyplaven při dalším praní. Můžete
jej také snadno odstranit pomocí
navlhčeného hadříku nebo utěrky.
SUŠENÍ
SYNTETIKY
6 kg
3 kg
30–270
min. (po
30minutových
krocích)
30–270
min. (po
30minutových
krocích)
UPOZORNĚNÍ
•
Pokud na prádlo aplikujete chlorované
bělidlo, funkci sušení nepoužívejte. V
opačném případě může prádlo ztratit
barvu nebo může dojít k poškození
materiálu.
•
Funkci sušení nepoužívejte u oděvů s
kožešinovou obšívkou a nebo u oděvů
vyrobených z akrylových materiálů.
Může dojít ke snížení účinnosti funkce
sušení.
•
V průběhu sušení nebo bezprostředně
po jeho skončení se nedotýkejte
vnitřku bubnu nebo povrchu pračky,
protože může být horký. Mohlo by dojít
k popálení.
Údržba
•
SUŠENÍ
BAVLNY
Čeština 43
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 43
2016/8/10 17:17:38
Údržba
AIR Wash
Funkce AIR Wash oděvy osvěží prostřednictvím unikátní technologie společnosti
Samsung pro vzduchové praní, a to bez nutnosti použít vodu.
Použití a trvání cyklu každého programu AIR Wash naleznete v níže uvedeném grafu.
Program
Použití
OSVĚŽENÍ
Tento program použijte pro odstranění zápachu z prádla.
29min
HYGIENA
Tento program použijte pro odstranění zápachu a bakterií z prádla.
59min
POZNÁMKA
•
Doporučená maximální náplň pro
programy AIR Wash je 1 kg nebo
menší (jeden nebo dva kusy prádla).
Pokud buben přeplníte, může být
účinnost funkce zbavení zápachu nebo
dezinfekce snížena.
Pro zvýšení vůně můžete k prádlu v
průběhu programu AIR Wash přidávat
aromatické útržky.
Údržba
•
Trvání cyklu
UPOZORNĚNÍ
Program AIR Wash nepoužívejte u
následujícího prádla
•
Oblečení citlivé na teplo, které je
vyrobené z kůže, norku, kožešiny,
hedvábí atd.
•
Spodní prádlo s krajkami, hadrové
panenky a ozdoby na společenských
šatech se mohou uvolnit.
•
U oblečení s knoflíky může docházet k
jejich zlomení.
•
Naškrobené oděvy se mohou
zdeformovat.
•
Tvrdé ložní prádlo
•
Elektrické dečky, kožešinové nebo
objemné přikrývky
•
Latexové polštáře
44 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 44
2016/8/10 17:17:39
Nouzové vypouštění
V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z
pračky.
1. Pračku vypněte a vypojte ji z elektrické
zásuvky.
2. Jemně stiskněte horní část krytu filtru
(A) a otevřete jej.
A
3. Pod kryt dejte velkou prázdnou nádobu
a natáhněte k ní nouzovou vypouštěcí
hadici, současně neustále držte uzávěr
hadice (B).
B
Údržba
C
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu z
nouzové vypouštěcí hadice (C) vypustit
do nádoby.
5. Po vyprázdnění uzavřete uzávěr hadice
a vraťte hadici zpět. Následně nasaďte
kryt filtru.
POZNÁMKA
Použijte velkou nádobu, protože množství
vody v bubnu může být větší, než
očekáváte.
Čeština 45
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 45
2016/8/10 17:17:39
Údržba
Čištění
Povrch pračky
Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.
Add Door
A
1. Otevřete přídavná dvířka Add Door.
2. Pomocí vlhkého hadříku přídavná
dvířka Add Door očistěte.
-- Nepoužívejte čisticí prostředky.
Mohlo by dojít k odbarvení.
-- Při čištění gumového těsnění a
mechanismu zámku (A) dbejte
zvýšené opatrnosti.
-- Pravidelně odstraňujte prach z oblasti
dvířek.
3. Otřete přídavná dvířka Add Door a
zavřete je, dokud neuslyšíte cvaknutí
signalizující zavření.
Údržba
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte sílu. Mohla by prasknout.
Nenechávejte přídavná dvířka Add Door otevřená během provozu pračky.
Na přídavná dvířka Add Door nikdy nepokládejte těžké předměty.
Aby nedošlo k fyzickému zranění, nedotýkejte se přídavných dvířek Add Door, když se
buben otáčí.
Neotvírejte přídavná dvířka Add Door během provozu pračky. Mohlo by tím dojít k
fyzickému zranění.
Nemanipulujte s panelem funkcí, když jsou přídavná dvířka Add Door otevřená. Mohlo
by tím dojít k fyzickému zranění nebo selhání systému.
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo.
Nevkládejte objemné kusy do bubnu prostřednictvím přídavných dvířek Add Door.
Při čištění nevytahujte ven gumové těsnění přídavných dvířek Add Door. Mohlo by tím
dojít k poškození.
46 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 46
2016/8/10 17:17:40
Sítkový filtr
Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí
kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části
pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby
se zabránilo vodě vytrysknout ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního
ventilu sítkový filtr.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody,
tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve
stínu.
7. Vraťte sítkový filtr zpět do přívodního
ventilu a opět připojte vodní hadici k
přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.
Údržba
POZNÁMKA
Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „4C“.
Čeština 47
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 47
2016/8/10 17:17:44
Údržba
Čerpadlový filtr
Čerpadlový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání.
Ucpaný čerpadlový filtr může snížit bublinkový efekt.
A
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí
kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu dle
části „Nouzové vypouštění“ na straně
45.
3. Jemně stiskněte horní část krytu filtru,
abyste jej otevřeli.
4. Otočte víčkem čerpadlového filtru (A)
doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Vyčistěte čerpadlový filtr měkkým
kartáčkem. Ověřte, zda není blokována
vrtule vypouštěcího čerpadla za
odpadovým filtrem.
6. Vložte čerpadlový filtr zpět a otočte
víčkem filtru doprava.
POZNÁMKA
Údržba
•
•
Některé čerpadlové filtry mají
bezpečnostní víčko zabraňující
nehodám způsobeným dětmi. Chcete-li
otevřít ochranné víčko čerpadlového
filtru, zatlačte jej a otočte jím proti
směru hodinových ručiček. Pružinový
mechanizmus ochranného víčka
pomůže otevřít filtr.
Chcete-li zavřít ochranné víčko
čerpadlového filtru, otočte jím po
směru hodinových ručiček. Pružina
vydává chrastivý zvuk, což je normální.
POZNÁMKA
Pokud je čerpadlový filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí informační kód „5C“.
48 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 48
2016/8/10 17:17:48
UPOZORNĚNÍ
•
•
Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít
k úniku vody.
Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k
selhání nebo k úniku vody.
Dávkovač pracích prostředků
A
1. Přidržujte blokovací páčku (A) na
vnitřní straně zásuvky a vysuňte
zásuvku.
2. Uvolněte blokovací páčku a vyjměte
nádobku na tekutý prací prostředek ze
zásuvky.
3. Vyčistěte komponenty dávkovače
pod tekoucí vodou pomocí měkkého
kartáčku.
Údržba
4. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí
měkkého kartáčku.
5. Vložte blokovací páčku a nádobku
na tekutý prací prostředek do zpět
zásuvky.
6. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.
Čeština 49
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 49
2016/8/10 17:17:49
Údržba
POZNÁMKA
Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ
s prázdným bubnem.
Zotavení po zamrznutí
Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.
1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
5. Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.
POZNÁMKA
Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude
pracovat normálně.
Údržba
Péče po delší době nepoužívání
Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou.
Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.
1. Otočením Voliče cyklu vyberte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
3. Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.
50 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 50
2016/8/10 17:17:49
Odstraňování problémů
Kontrolní body
Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a
vyzkoušejte navržené postupy.
Problém
Opatření
•
•
•
•
Nespouští se.
•
•
•
Dodávka vody není
dostatečná nebo
není dodávána
vůbec.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otevřete vodovodní kohoutek naplno.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo
zanesená.
Ověřte, zda má voda dostatečný tlak.
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části
zásuvky pro prací prostředky.
Ujistěte se, že je víčko máchání řádně nasazeno.
Pokud používáte granulovaný prací prostředek, ujistěte se, že
je volič pracího prostředku v horní poloze.
Vyjměte víčko máchání a vyčistěte dávkovač pracích
prostředků.
Odstraňování problémů
Po programu v
dávkovači zůstává
prací prostředek.
Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené.
Ujistěte se, že jste stiskli nebo poklepali tlačítko Spustit/
Pozastavit.
Ujistěte se, že není spuštěna funkce Dětský zámek .
Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik
kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také
provede rychlé vypuštění.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Čeština 51
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 51
2016/8/10 17:17:49
Odstraňování problémů
Problém
Opatření
•
Nadměrné vibrace
nebo hluk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňování problémů
Pračka nevypouští a/
nebo se neotáčí.
•
•
•
•
•
•
Dvířka nejdou
otevřít.
•
•
•
Ujistěte se, že je pračka usazena na rovném a pevném
povrchu, který se neklouže.
Pokud povrch není rovný, použijte pro nastavení výšky
pračky vyrovnávací nožky.
Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
V průběhu běžného praní může motor způsobovat hluk.
Kombinézy nebo oděvy s kovovými prvky mohou při praní
vydávat hluk. To je normální.
Hluk mohou způsobovat kovové předměty, například
mince. Po praní tyto předměty z bubnu nebo pouzdra filtru
odstraňte.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k
vypouštěcímu potrubí. Pokud narazíte na omezení
vypouštění, volejte servis.
Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/
Pozastavit. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit,
dokud nebudou dvířka zavřená.
Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná.
Zajistěte, aby vypouštěcí hadice byla připojena k
vypouštěcímu potrubí, které není ucpané.
Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se
pračka dočasně otáčet nebo vypouštět.
Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne
znovu normálně fungovat.
Stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/Pozastavit a
pračku zastavte.
Uvolnění mechanizmu zámku dvířek může chvíli trvat.
Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo
vypnutí napájení.
Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.
Pokud je v bubnu voda, dvířka se neotevřou. Vypusťte buben
a dveře otevřete ručně.
Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Po vypuštění
vody z pračky zhasne kontrolka zámku dvířek.
52 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 52
2016/8/10 17:17:49
Problém
Opatření
•
•
Nadměrná tvorba
mydlin.
•
•
•
•
Nelze vložit další
prací prostředek.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ověřte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže
nepřesahuje maximální povolené množství.
Ujistěte se, že je spuštěna funkce Auto Dispense (Automatické
rozdělování) a že je nastavení Water Hardness (Tvrdost vody)
a Concentration (Koncentrace) správně specifikováno.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko Spustit/
Pozastavit. Pračka se spustí.
Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou
dvířka zavřená.
Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik
kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také
provede rychlé vypuštění.
Může probíhat máčení nebo pauza v programu. Chvíli
počkejte, je možné, že praní zanedlouho začne.
Ověřte, zda není sítkový filtr hadice přívodu vody ucpaný
v místě vodovodního kohoutku. Sítkový filtr pravidelně
čistěte.
Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude
se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy
pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně
fungovat.
Odstraňování problémů
Zastavení.
Ověřte, zda je správně nakonfigurováno nastavení funkcí
Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku)
a Auto Softener (Automatické dávkování aviváže).
Ujistěte se, že používáte doporučené typy pracích
prostředků.
Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
Pokud používáte měkkou vodu, perete malé náplně nebo
mírně znečištěné prádlo, snižte množství pracího prostředku.
Používání pracích prostředků s nízkou účinností se
nedoporučuje.
Čeština 53
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 53
2016/8/10 17:17:50
Odstraňování problémů
Problém
Opatření
•
•
•
•
Pračka je napouštěna
vodou s nesprávnou
teplotou.
•
•
•
•
•
Odstraňování problémů
Náplň je na konci
programu mokrá.
•
•
•
•
•
Únik vody.
•
•
•
Prádlo má
nepříjemný zápach.
•
•
•
Úplně otevřete oba kohoutky.
Ověřte, zda je výběr teploty správný.
Ověřte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutkům.
Propláchněte vodovodní hadice.
Ověřte, zda je topné těleso pro ohřev vody nastaveno na
přívod horké vody o teplotě minimálně 120 °F (49 °C).
Zkontrolujte také kapacitu a rychlost rekuperace topného
tělesa pro ohřev vody.
Odpojte hadice a vyčistěte sítkový filtr. Sítkový filtr může být
ucpaný.
Vzhledem k tomu, že funkce automatické kontroly teploty
sleduje teplotu přívodní vody, může se teplota vody při
napouštění pračky změnit. To je normální.
Pokud je teplota vody nastavena na studenou nebo teplou,
můžete při napouštění pračky zaznamenat, že dávkovačem
prochází pouze teplá nebo studená voda.
Jde o normální funkci automatické kontroly teploty, při které
pračka stanovuje teplotu vody.
Použijte vysokou nebo extra vysokou rychlost odstřeďování.
Pro snížení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
Náplň je příliš malá. Malé náplně (jeden nebo dva kusy)
mohou být nevyvážené a nemusí se správně odstředit.
Ověřte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná.
Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Ověřte, zda jsou hadice těsně dotažené.
Ujistěte se, že je koncovka vypouštěcí hadice správně
nasazená a připevněná k vypouštěcímu potrubí.
Nepřesahujte maximální náplň.
Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací
prostředky s vysokou účinností.
Nadbytečné mydliny se mohou usazovat a způsobovat
nepříjemný zápach.
Pravidelně spouštějte čisticí programy.
Vyčistěte těsnění dvířek (membránu).
Po dokončení programu nechte vnitřní prostor pračky
vysušit.
54 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 54
2016/8/10 17:17:50
Problém
Nejsou vidět žádní
bubliny (pouze
modely s funkcí
tvorby bublin).
Mohu přídavná
dvířka Add Door
otevřít kdykoli?
Opatření
•
•
Nadměrná náplň může bubliny zakrývat.
Bubliny se nemusí tvořit vzhledem k silně znečištěnému
prádlu.
•
Dvířka Add Door lze otevřít pouze pokud se zobrazuje
indikátor
. Ta se ale neotevřou v následujících případech:
-- Když je v chodu proces vyváření nebo sušení a vnitřní
teplota je vysoká.
-- Pokud z bezpečnostních důvodů nastavíte funkci Dětská
pojistka.
-- Když je v chodu cyklus praní bubnu nebo sušení bubnu, ve
kterém není další prádlo.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
Odstraňování problémů
Čeština 55
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 55
2016/8/10 17:17:50
Odstraňování problémů
Kódy informací
Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód.
Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.
Problém
4C
4C2
Odstraňování problémů
5C
DC
DC1
DC3
Opatření
Žádný přívod vody.
• Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené.
• Ověřte, zda nejsou vodovodní hadice ucpané.
• Ověřte, zda nejsou vodovodní kohoutky zamrzlé.
• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Ověřte, zda jsou správně připojeny vodovodní kohoutky
teplé a studené vody.
• Vyčistěte sítkový filtr, může být ucpaný.
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „4C“, pračka
se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko
Napájení nefunkční.
• Ověřte, zda je hadice přívodu studené vody správně
připojena ke kohoutku studené vody.
Pokud je připojena ke kohoutku teplé vody, může u
některých programů dojít ke zdeformování prádla.
Voda se nevypouští.
• Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná.
• Ověřte, zda je vypouštěcí hadice v závislosti na typu
připojení správně nasazena.
• Vyčistěte odpadový filtr, může být ucpaný.
• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k
vypouštěcímu potrubí.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Praní s otevřenými dvířky.
• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
Zajištění / odjištění hlavních dvířek nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Zajištění / odjištění přídavných dvířek Add Door nefunguje
správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
56 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 56
2016/8/10 17:17:50
Problém
Opatření
OC
Přetéká voda.
• Po odstředění pračku znovu spusťte.
• Pokud se informační kód stále na displeji objevuje,
kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti
Samsung.
LC
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
• Ověřte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn na zemi.
• Ověřte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
LC1
UB
3C
HC
Nefunguje odstřeďování.
• Ověřte, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
• Ověřte, zda je pračka na rovném a stabilním povrchu.
• Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud
potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například
koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek
odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí
chybová zpráva „UB“.
Zkontrolujte funkci motoru.
• Zkuste znovu spustit program.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Je nutno zkontrolovat elektronické ovládání (chyba přepětí).
• Zkontrolujte desky tištěných spojů a kabeláž.
• Zkontrolujte, zda dochází ke správnému napájení.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Detekováno nízké napětí
• Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Kontrola vysoké teploty topného tělesa
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Odstraňování problémů
UC
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód “LC”/“LC1”,
pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je
tlačítko Napájení nefunkční.
Čeština 57
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 57
2016/8/10 17:17:50
Odstraňování problémů
Problém
Opatření
Nesprávná funkce čidla hladiny vody.
•
•
•
1C
8C
AC
Odstraňování problémů
AC6
DDC
Zkuste pračku vypnout a program restartovat.
Zkontrolujte zapojení kabelů čidla hladiny vody.
Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
POZNÁMKA
Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „1C“, pračka
se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko
Napájení nefunkční.
Snímač MEMS nefunguje správně.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou
tištěných spojů.
Zkuste pračku vypnout a program restartovat.
Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru.
• V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky
vrátit do normálního provozu.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na
zákaznické středisko.
Tato zpráva se zobrazí, pokud otevřete dvířka Add Door bez
předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit. Pokud se to
stane, proveďte jeden z následujících postupů:
• Zatlačením na dvířka Add Door je správně uzavřete. Poté
stisknutím Spustit/Pozastavit opakujte akci.
• Pokud omylem stisknete tlačítko Add Door, stiskněte jej
znovu, aby došlo k řádnému zavření. Potom stiskněte tlačítko
Spustit/Pozastavit a obnovte praní.
•
•
Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické
středisko společnosti Samsung.
58 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 58
2016/8/10 17:17:51
Technické údaje
Informace o ošetřování materiálů
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči
obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění
v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.
Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší
trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
Nežehlit
Jemná látka
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Chemické čištění
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Pouze ruční praní
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné
teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
150 ˚C
Nesušit v sušičce
Technické údaje
Odolný materiál
Lze žehlit při maximální teplotě
100 ˚C
Čeština 59
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 59
2016/8/10 17:17:57
Technické údaje
Ochrana životního prostředí
•
•
•
Technické údaje
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento
spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte
napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte
dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných
výrobců.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen
v případě, že je to nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla
(přesné množství závisí na použitém programu).
60 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 60
2016/8/10 17:17:58
List specifikací
„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WD90K64****
Rozměry
š 600 x h 650 x v 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa až 800 kPa
Čistá hmotnost
71 kg
Kapacita praní a odstřeďování
9,0 kg
Kapacita sušení
6,0 kg
220 V
100 W
240 V
100 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 V
1600 W
240 V
1600 W
220~240 V
450 W
Praní
Praní a ohřev
Spotřeba
energie
Sušení
Odstřeďování
Čerpání
Otáčky při odstřeďování
30 W
1400 ot./min
POZNÁMKA
Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího
upozornění.
Technické údaje
Čeština 61
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 61
2016/8/10 17:17:58
Technické údaje
V souladu se Směrnicí (EU) č. 90/60/ES
„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
WD90K64****
Třída energetické účinnosti
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
A
Spotřeba energie
Praní, odstřeďování a sušení
kWh
6,12
Pouze praní a odstřeďování
kWh
1,17
Třída výkonnosti praní
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
A
Třída účinnosti odstřeďování vody
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Zbytková vlhkost
A
%
44
ot./min
1400
Praní
kg
9
Sušení
kg
6
Praní, odstřeďování a sušení
ℓ
99
Pouze praní a odstřeďování
ℓ
54
Maximální rychlost odstřeďování
Kapacita
Spotřeba vody
Doba trvání programu pro dokončení provozního cyklu (60 ºC, praní bavlny a „sušení bavlny“ pro
jmenovitou kapacitu praní)
Praní, odstřeďování a sušení
min.
705
Pouze praní a odstřeďování
min.
280
Praní
BAVLNA 60˚C + Intenzivní + 1400 ot./min
Sušení
SUŠENÍ BAVLNY + Standardní sušení +
Odstřeďování
Programy, ke kterým se vztahují informace na
štítku a na listu
Technické údaje
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, vždy při použití sušení (200 cyklů)
Spotřeba energie
Spotřeba vody
kWh/r
1224
ℓ
19800
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů)
Spotřeba energie
Spotřeba vody
kWh/r
234
ℓ
10800
62 Čeština
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 62
2016/8/10 17:17:58
Údaje o spotřebě energie při sušení byly měřeny za podmínek stanovených normou
EN50229.
• První sušení by mělo být provedeno se 3 kg zátěží (složení zátěže: 1 soupravy ložního
prádla a 6 povlaků na polštáře a 7 ručníků) a měl by být vybrán program SUŠENÍ
BAVLNY (Standardní sušení) + Odstřeďování (1400).
•
Druhé sušení by mělo být provedeno se 3 kg zátěží (složení zátěže: 1 soupravy ložního
prádla a 6 povlaků na polštáře a 7 ručníků) a měl by být vybrán program SUŠENÍ
BAVLNY (Standardní sušení) + Odstřeďování (1400).
Třetí sušení by mělo být provedeno se 3 kg zátěží (složení zátěže: 1 soupravy ložního
prádla a 6 povlaků na polštáře a 7 ručníků) a měl by být vybrán program SUŠENÍ
BAVLNY (Standardní sušení) + Odstřeďování (1400).
(Mohou být přidány nebo odebrány 1 nebo 2 ručníky pro nastavení správné váhy.)
•
Technické údaje
Čeština 63
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 63
2016/8/10 17:17:58
DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
WEBU
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DC68-03745G-00
WD90K6400OW_03745G_CS.indd 64
2016/8/10 17:17:59
Automatická práčka
Návod na použitie
WD90K6*****
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 1
2016/8/10 17:18:27
Obsah
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Dôležité bezpečnostné symboly
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pokyny o značke WEEE
3
3
4
14
Inštalácia
15
Čo je súčasťou balenia
Požiadavky na inštaláciu
Podrobná inštalácia
15
17
19
Predtým, ako začnete
25
Úvodné nastavenia
Pokyny pre pranie
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku
25
25
28
Prevádzka
31
Ovládací panel
31
Jednoduché kroky spustenia
33
Iba suché oblečenie
34
Prehľad programu
35
Špeciálne funkcie
38
Nastavenia40
Údržba
41
ČISTENIE BUBNA 41
Smart check
42
Používanie programu sušenia
43
AIR Wash
44
Núdzové vypúšťanie
45
Čistenie46
Obnova zo zamrznutia
50
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania
50
Riešenie problémov
51
Kontrolné body
Informačné kódy
51
56
Technické údaje
59
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Ochrana životného prostredia
Hárok s technickými údajmi
59
60
61
2 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 2
2016/8/10 17:18:28
Bezpečnostné informácie
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne
ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. zariadenia. Príručku si
odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Používajte tento
prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všetky možné
podmienky a situácie, aké môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii,
údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky
vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie
všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.
samsung.com.
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Tento návod obsahuje
dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Urobte si, prosím, čas
na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností
vašej automatickej práčky.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok vážne poranenie osôb, smrť
a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok poranenie osôb a/alebo
škody na majetku.
POZNÁMKA
naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.
Slovenčina 3
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 3
2016/8/10 17:18:28
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom
alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte
základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o používaní
zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú
poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom
a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať
so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani
údržbu zariadenia.
3. Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
4. Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu,
musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne
kvalifikované osoby.
4 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 4
2016/8/10 17:18:28
Bezpečnostné informácie
5. Je treba použiť nové súpravy hadíc, ktoré sa dodávajú so
spotrebičom a nemali by sa opätovne používať staré súpravy
hadíc.
6. Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený
prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným
potrubiam.
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať v
bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
UPOZORNENIE
8. Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodným
resetovaním tepelného odpojenia, do tohto spotrebiča nemôže
byť privádzané napájanie cez externé spínacie zariadenie, ako
napríklad časovač, prípadne nemôže byť pripojené k okruhu, ktorý
verejné služby pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Sušička sa nemá používať, ak boli pri praní použité priemyselné
chemické látky.
10.Zachytávač chĺpkov je potrebné pravidelne čistiť (podľa potreby)
11.Nesmie sa pripustiť, aby sa chĺpky nazhromaždili v okolí sušičky.
(nevzťahuje sa na spotrebiče, ktoré sa majú vetrať do exteriéru
budovy)
12.Je potrebné zabezpečiť náležité vetranie, aby sa zabránilo
spätnému prieniku plynov do miestnosti zo spotrebičov
spaľujúcich iné palivá vrátane otvoreného ohňa.
13.V sušičke nesušte nevyprané odevy.
14.Položky, ktoré boli znečistené látkami ako je kuchynský olej,
acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín,
vosk a odstraňovač vosku, je potrebné pred vysušením v sušičke
vyprať v horúcej vode s pridaním pracieho prostriedku.
Slovenčina 5
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 5
2016/8/10 17:18:28
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
15.Položky, ako je penová guma (latexová pena), sprchové čiapky,
vodeodolné textílie, pogumované odevy a šatstvo alebo vankúše
s poduškami z gumovej peny, sa nesmú sušiť v sušičke.
16.Zjemňovače tkanín a podobné prípravky sa musia používať podľa
pokynov výrobcu príslušného prípravku.
17.Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez zvýšenej teploty
(cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy sa privedú na
bežnú izbovú teplotu, aby nedošlo k ich poškodeniu.
18.Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapaľovače a zápalky.
VAROVANIE
19.Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu; v opačnom
prípade všetky odevy rýchlo vyberte a rozprestrite, aby sa teplo
rozptýlilo.
20.Vývodový vzduch sa nesmie odvádzať do dymového kanálu, ktorý
sa používa na odvádzanie plynov zo spotrebičov spaľujúcich plyn
a iné palivá.
21.Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné
dvere ani dvere s pántom na opačnej strane voči polohe sušičky
tak, že nie je možné celkom otvoriť dvierka sušičky.
6 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 6
2016/8/10 17:18:28
VAROVANIE
Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou
firmou.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Bezpečnostné informácie
Významné inštalačné výstrahy
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V/50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte
predlžovačku. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru. Napájaciu
zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky
všetky cudzie látky ako prach alebo voda.
• Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
• Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie
servisné centrum.
Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k
telefónnemu vedeniu.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená,
a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Slovenčina 7
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 7
2016/8/10 17:18:28
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú
zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nevešajte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké
predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do
priestoru za prístrojom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neťahajte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
• Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
8 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 8
2016/8/10 17:18:28
UPOZORNENIE
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického
zvodu.
Bezpečnostné informácie
Inštalačné výstrahy
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
Kritické výstrahy pre používanie
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa
na najbližšie servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a
kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky.
Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
• Nepoužite k vetraniu ventilátor.
• Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri
likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén)
pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
Slovenčina 9
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 9
2016/8/10 17:18:28
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
•
•
Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• To môže viesť k elektrickému úderu.
Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
• Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k
elektrickému úderu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na
spotrebič ani do jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a
ťahajte priamo von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým
prúdom.
Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.),
okrem štandardnej poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Odpojte zástrčku, ak nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s
bleskom.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Dvierka
práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri
práčky uväzneného dieťaťa.
10 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 10
2016/8/10 17:18:28
UPOZORNENIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
• Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.
Bezpečnostné informácie
Výstrahy pre používanie
Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný
kohútik otvárajte pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s
vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
• Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice
prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V
takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos
ou Samsung a spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
Slovenčina 11
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 11
2016/8/10 17:18:29
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň,
zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k
poraneniu.
Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte
sa vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice,
spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a
motocyklové prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza
symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy
alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť
a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte s odstráneným priečinkom na prací prostriedok.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku.
• Nádoba pre tekutý prací prostriedok (len príslušné modely) sa nemôže používať pre
práškový prací prostriedok. Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu
na tekutý prací prostriedok.
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky
potravín, zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
12 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 12
2016/8/10 17:18:29
Bezpečnostné informácie
Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi
obvykle z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky,
sponky alebo bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú
kefku.
Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte
bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
• Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými
predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a
ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
Slovenčina 13
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 13
2016/8/10 17:18:29
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Kritické výstrahy pre čistenie
VAROVANIE
Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
• Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a
elektronické prístroje)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že
výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná
súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej životnosti
likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli
možnému narušeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím tieto položky
od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte
tak trvale udržitelné znovuzpracovanie materiálových zdrojov.
Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde
kúpili tento výrobok, alebo svoj vládny úrad ohľadne detailov kam
a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči životnému
prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
overiť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické
príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným
hospodárskym odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných
povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti
Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
14 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 14
2016/8/10 17:18:29
Inštalácia
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a
zabránili nehodám počas prania.
Čo je súčasťou balenia
Uistite sa, že sa v balení produktu nachádzajú všetky diely. Ak máte problém s
automatickou práčkou alebo dielmi, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti
Samsung alebo maloobchodného predajcu.
Inštalácia
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Uvoľňovací prvok
02 Dávkovač pracieho
prostriedku
03 Ovládací panel
04 Dvierka
05 Bubon
06 Odpadový filter
07 Núdzová vypúšťacia
hadička
08 Kryt filtra
09 Pracovná vrchná strana
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadice
12 Vyrovnávacie nožičky
Slovenčina 15
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 15
2016/8/10 17:18:29
Inštalácia
Záslepky skrutiek
Vodiaca lišta hadice
Prívodná hadica so
studenou vodou
Prívodná hadica s teplou
vodou
Zásobník na tekutý prací
prostriedok
Inštalácia
Kľúč
Upevňovací kryt
POZNÁMKA
•
•
•
Záslepky skrutiek : Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
Prívodná hadica s teplou vodou: Len príslušné modely.
Zásobník na tekutý prací prostriedok: Len príslušné modely.
16 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 16
2016/8/10 17:18:30
Požiadavky na inštaláciu
Prívod vody
Požaduje sa poistka alebo istič:
striedavý prúd 220-240 V / 50 Hz
• Použite samostatnú napájaciu vetvu
vyhradenú len pre vašu práčku
Aby sa zaručilo správne uzemnenie,
automatická práčka sa dodáva s trojžilovou
sieťovou šnúrou zabezpečujúcou
uzemnenie po pripojení k správne
nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Ak nemáte istotu o uzemnení, overte si
to s kvalifikovaným elektrikárom alebo
servisným pracovníkom.
Neupravujte dodanú zástrčku. Ak
zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky,
zavolajte kvalifikovanému elektrikárovi a
nainštalujte správnu zásuvku.
Správny tlak vody pre túto automatickú
práčku je v rozsahu 50 kPa až 800 kPa.
Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť
neúplné uzatvorenie vodovodného
ventilu. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon
bude dlhšie plniť vodou a práčka sa
vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo
vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany
automatickej práčky, aby dodané vstupné
hadice dosiahli k automatickej práčke.
Riziko úniku vody môžete znížiť:
• Zaistením jednoduchého prístupu k
vodovodným kohútikom.
• Keď práčku nepoužívate, zatvoríte
vodovodné kohútiky.
• Pravidelnou kontrolou únikov na
armatúrach vodovodnej hadice.
•
VAROVANIE
•
•
•
•
NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa
dodáva s práčkou.
NEPRIPÁJAJTE uzemňovací vodič k
plastovému vodovodnému potrubiu,
plynovému potrubiu alebo k potrubiu s
horúcou vodou.
Nesprávne pripojené uzemňovacie
vodiče môžu spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
Inštalácia
Elektrické napájanie a uzemnenie
UPOZORNENIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte,
či zo spojov na ventile vody a kohútikoch
nemôže unikať voda.
Vypúšťanie vody
Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo
odtokové potrubie vo výške 60~90 cm.
Odtoková hadica sa musí pripojiť cez
sponu hadice k úvodnej časti potrubia a
úvodná časť potrubia musí úplne zakrývať
odtokovú hadicu.
Slovenčina 17
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 17
2016/8/10 17:18:30
Inštalácia
Inštalácia
Požiadavky na podlahu
V záujme dosahovania optimálnych
výsledkov je potrebné práčku nainštalovať
na pevnú podlahu. Drevené podlahy musia
byť vystužené, aby sa minimalizoval
vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne
práčky. Koberce a podlahy z mäkkých
dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti
vibráciám a môžu prispieť k miernemu
posunu práčky počas cyklu.
UPOZORNENIE
Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo
nedostatočne stabilné konštrukcie.
Inštalácia do skríň alebo uzavretých
priestorov
Minimálna vôľa pre stabilnú prevádzku:
Bočné
strany
25 mm
Vzadu
50 mm
Hore
25 mm
Vpredu
550 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete
spoločne, predná časť prístenku alebo
komory musí mať vzduchový otvor bez
prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm.
Ak bude práčka umiestnená samostatne,
takýto voľný otvorený priestor nie je
potrebný.
Teplota vody
Automatickú práčku neinštalujte na
miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu
vody, pretože vo ventiloch, čerpadlách a/
alebo hadiciach automatickej práčky ostáva
vždy určité množstvo vody. Zamrznutá
voda, ktorá zostala v prepojovacích
dieloch, môže spôsobiť poškodenie
remeňov, čerpadla a iných komponentov
automatickej práčky.
18 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 18
2016/8/10 17:18:30
Podrobná inštalácia
KROK 1 - Vyberte miesto
Inštalácia
Požiadavky na umiestnenie:
• Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu,
ktorý môže blokovať ventilačné otvory
• Bez priameho slnečného žiarenia
• Dostatočné miesto pre vetranie a kabeláž
• Okolitá teplota je vždy vyššia ako bod mrazu (0 ˚C)
• Mimo zdroja tepla
KROK 2 - Odstráňte prepravné skrutky
Rozbaľte balenie produktu a odstráňte
všetky prepravné skrutky.
1. Uvoľnite všetky prepravné skrutky
na zadnej strane spotrebiča pomocou
dodaného kľúča na skrutky.
2. Otvory zakryte dodanými plastovými
záslepkami skrutiek.
Prepravné skrutky si uschovajte pre
použitie v budúcnosti.
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Likvidujte všetok baliaci materiál
(plastové vrecká, polystyrén atď.) mimo dosahu detí.
Slovenčina 19
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 19
2016/8/10 17:18:30
Inštalácia
KROK 3 - Nastavte vyrovnávacie nožičky
Inštalácia
1. Opatrne zatlačte automatickú práčku
na svoje miesto. Nadmerná sila môže
poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Vyrovnanie automatickej práčky
manuálnym nastavením vyrovnávacích
nožičiek.
3. Keď sa vyrovnávanie dokončí,
dotiahnite matice pomocou kľúča na
skrutky.
KROK 4 - Pripojenie vodovodnej hadice
Dodaný hadicový adaptér sa môže v závislosti od modelu odlišovať. Tento krok vás
prevedie cez pripojenie pripojovacieho adaptéra. Ak máte naskrutkovávací adaptér,
prejdite na krok 7.
Pripojte prívodnú hadicu vody k
vodovodnému kohútiku.
A
1. Z prívodnej hadice vody (B) odpojte
adaptér (A).
B
2. Na uvoľnenie štyroch skrutiek na
adaptéri použite krížový skrutkovač.
20 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 20
2016/8/10 17:18:30
3. Podržte adaptér a otočte časť (C) v
smere šípky, aby ste ho povolili o 5 mm
(*).

C
E
Inštalácia
C
4. Zasuňte adaptér do vodovodného
kohútika a utiahnite skrutky, zatiaľ čo
adaptér nadvihujete.
5. Otočte časť (C) v smere šípky, aby ste ju
utiahli.
6. Zatiaľ čo držíte časť (E), pripojte
prívodnú hadicu vody k adaptéru.
Potom pustite časť (E). Hadica zapadne
do adaptéra počuteľným kliknutím.
7. Ak používate vodovodný kohútik s
naskrutkovávacou koncovkou, tak na
pripojenie k vodovodnému kohútiku
použite podľa vyobrazenia dodaný
naskrutkovávací adaptér.‍
Slovenčina 21
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 21
2016/8/10 17:18:31
Inštalácia
Inštalácia
8. Druhý koniec prívodnej hadice vody
pripojte k vstupnému ventilu v zadnej
časti automatickej práčky. Hadicu
utiahnite otočením v smere hodinových
ručičiek.
9. Otvorte vodovodný kohútik a
skontrolujte, či okolo oblastí pripojenia
nepresakuje voda. Ak dochádza k
únikom vody, zopakujte vyššie uvedené
kroky.
VAROVANIE
Prestaňte používať automatickú práčku, ak sa vyskytol únik vody a kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung. V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Prívodnú hadicu vody nenaťahujte silou. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu
vysokotlakovú hadicu.
POZNÁMKA
•
•
Po pripojení prívodovej hadice vody k adaptéru skontrolujte, či je pripojená správne,
potiahnutím hadice smerom dole.
Použite bežný typ vodovodných kohútikov. Ak je vodovodný kohútik štvorcového
tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím kohútika do adaptéra demontujte
vymedzovací krúžok.
22 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 22
2016/8/10 17:18:31
Modely s ďalším prívodom pre teplú
vodu:
1. Červený koniec prívodnej hadice vody
pripojte k vstupnému ventilu teplej
vody v zadnej časti spotrebiča.
2. Pripojte druhý koniec prívodnej hadice
teplej vody ku kohútiku s teplou vodou.
Inštalácia
Vodovodná hadica Aqua (len príslušné modely)
Vodovodná hadica Aqua upozorní
používateľov na riziko únikov vody.
Zaznamenáva prietok vody a v prípade
úniku sa zmení načerveno na stredovom
indikátore (A).
A
Slovenčina 23
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 23
2016/8/10 17:18:32
Inštalácia
KROK 5 - Umiestnenie odtokovej hadice
Odtoková hadica sa dá umiestniť tromi spôsobmi:
Inštalácia
Cez okraj umývadla

Odtoková hadica sa musí umiestniť vo
výške v rozsahu 60 cm až 90 cm (*) od
podlahy. Aby ste výlevku odtokovej hadice
uchovali ohnutú, použite dodaný plastový
vodiaci prvok hadice (A). Zaistite vodiaci
prvok k stene pomocou háčika, aby sa
zaistil stabilný odtok.
A
K odtokovému potrubiu umývadla
Odtokové potrubie sa musí nachádzať nad
sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice
nachádzal minimálne 60 cm nad podlahou.
K odtokovému potrubiu

Odtokové potrubie by malo byť vo výške
60 cm až 90 cm (*). Odporúča sa, aby ste
použili 65 cm vysoké vertikálne potrubie.
Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená
k stúpajúcemu potrubiu pod sklonom.
Požiadavky na odtokové stúpajúce
potrubie:
• Minimálny priemer 5 cm
• Minimálna odvodová kapacita 60 litrov
za minútu
KROK 6 - Zapnutie automatickej práčky
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá obsahuje 220-240 V/50 Hz schválený
elektrický výstup chránený poistkou alebo prerušovačom okruhu. Potom práčku zapnite
pomocou tlačidla Napájanie.
24 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 24
2016/8/10 17:18:32
Predtým, ako začnete
Úvodné nastavenia
Spustenie kalibrácie (odporúča sa)
Funkcia Calibration (Kalibrácia) zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že
pred spustením procesu Calibration (Kalibrácia) je bubon prázdny.
Pokyny pre pranie
Predtým, ako začnete
1. Automatickú práčku vypnite a následne zapnite.
2. Na 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá Teplota a Odložený koniec, aby ste
vstúpili do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa „CB“.
3. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite cyklus kalibrácie.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere otáčania hodinových ručičiek a
proti smeru hodinových ručičiek.
5. Keď sa cyklus dokončí, na displeji sa zobrazí „0“ a automatická práčka sa automaticky
vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Krok 1 - Zatriedenie
Bielizeň zatrieďte v súlade s týmito kritériami:
•
•
•
•
Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú,
hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
Farba: Oddeľte biele od farebného.
Veľkosť: Vzájomné zmiešanie rôznych veľkostí položiek v bubne zlepšuje výkon prania.
Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou možnosti pre ľahké žehlenie pre
čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte visačky na
oblečení.
POZNÁMKA
Nezabudnite skontrolovať visačku so starostlivosťou na oblečení a oblečenie podľa toho
zatriediť skôr, ako začnete prať.
Slovenčina 25
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 25
2016/8/10 17:18:32
Predtým, ako začnete
KROK 2 - Vyprázdnite vrecká
Vyprázdnite všetky vrecká na bielizni
•
Kovové objekty, ako napríklad mince, špendlíky a pracky na oblečení, môžu poškodiť
iné kusy bielizne, ako aj bubon.
Prevráťte oblečenie s gombíkmi a vyšívanými časťami naruby
•
Predtým, ako začnete
•
Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol
poškodiť. Zipsy je potrebné zapnúť a zaistiť.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením. Uistite sa, že pásy
pred praním zviažete.
KROK 3 - Použite sieť na bielizeň
•
•
•
Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia umiestniť do siete na bielizeň.
Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť
okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé
vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť zranenie.
KROK 4 - Predpieranie (ak je potrebné)
Vyberte možnosť Predpieranie pre zvolený program, ak je bielizeň silno znečistená.
Nepoužívajte možnosť Predpieranie, keď sa prací prostriedok manuálne pridal do bubna.
KROK 5 - Určenie kapacity várky
Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka
nebude prať poriadne. Kapacitu várky pre typ oblečenia nájdete na strane 35.
POZNÁMKA
V prípade prania lôžkovín alebo posteľnej bielizne sa môže predĺžiť doba prania alebo
znížiť účinnosť odstreďovania. Pri lôžkovinách alebo posteľnej bielizni sa odporúča
maximálna rýchlosť cyklu 800 ot./min. a kapacita zaťaženia 2 kg alebo menej.
UPOZORNENIE
Ak je bielizeň nevyvážená, zobrazí sa kód chyby „UB“. Rozložte várku. Nevyvážená
bielizeň môže znížiť výkon odstreďovania.
26 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 26
2016/8/10 17:18:32
KROK 6 - Pridajte vhodný typ pracieho prostriedku
Typ pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna),
farby, teploty prania a od stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so
„zníženou penivosťou“ určené pre automatické práčky.
POZNÁMKA
•
•
UPOZORNENIE
Keď periete vlnu pomocou programu na vlnu, používajte len neutrálny tekutý prací
prostriedok. Pri cykle Vlna by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť
jej farbu.
Kapsule do bielizne
Na dosiahnutie najlepších výsledkov z používania kapsúl do bielizne dodržujte tieto
pokyny.
Predtým, ako začnete
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na
hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká
je tvrdosť vody, kontaktujte miestne vodárne.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý má sklony k zatvrdnutiu alebo premene do tuhej
formy. Tento prací prostriedok môže zostať po cykle oplachovania, pričom zablokuje
odtok.
1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho
bubna smerom dozadu.
2. Do bubna umiestnite bielizeň na
kapsulu.
Slovenčina 27
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 27
2016/8/10 17:18:32
Predtým, ako začnete
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku
Automatická práčka obsahuje dávkovač s tromi priečinkami: ľavý priečinok pre hlavné
pranie, stredový pre zmäkčovadlá textílií a pravý pre predpieranie.
Priečinok predpierania: Určený na
prostriedok na predpranie.
Priečinok hlavného prania: Použite
02
prací prostriedok pre hlavné pranie,
zmäkčovač vody, prostriedok na
odstraňovanie škvŕn, bielidlo a/alebo
odstraňovače škvŕn.
01
Predtým, ako začnete
A
03
Priečinok zmäkčovadla: Použite
prísady, ako napríklad zmäkčovač
bielizne. Neprekračujte čiaru
maximálneho množstva (A).
UPOZORNENIE
•
•
•
Pri prevádzke automatickej práčky neotvárajte priečinok pracieho prostriedku.
Nepoužívajte nasledujúce typy pracieho prostriedku:
• Tablety alebo kapsulové typy
• Guličkové alebo sieťové typy
Aby ste predišli zaneseniu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené
prostriedky (zmäkčovadlo textílií alebo prací prostriedok) sa musia pred použitím
rozriediť s vodou.
Dávkovanie pracích prostriedkov do priečinku na prací prostriedok
1. Priečinok na prací prostriedok
posunutím otvorte.
2. Dajte prací prostriedok na bielizeň
do
priečinku hlavného prania tak,
ako uvádza alebo odporúča výrobca.
Ohľadom použitia tekutého pracieho
prostriedku si pozrite stranu 30.
28 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 28
2016/8/10 17:18:33
3. Dajte zmäkčovadlo bielizne do
priečinku na zmäkčovadlo.
Neprekračujte čiaru maximálneho
množstva (A).
4. Ak chcete predpierať, dajte prací
prostriedok na predpieranie do
priečinku predpierania tak, ako uvádza
alebo odporúča výrobca.
5. Zatvorte priečinok pracieho
prostriedku.
Predtým, ako začnete
A
UPOZORNENIE
•
•
•
Nedávajte práškový prací prostriedok
do priečinku na tekutý prací
prostriedok.
Koncentrované zmäkčovadlo bielizne sa
pred použitím musí rozriediť vo vode.
Nedávajte prací prostriedok na hlavné
pranie do
priečinku zmäkčovadla.
Slovenčina 29
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 29
2016/8/10 17:18:33
Predtým, ako začnete
Používanie tekutého pracieho prostriedku (len pre príslušné modely)
Najskôr vložte dodanú nádobu na tekutý
prací prostriedok do
priečinku
hlavného prania. Potom nalejte tekutý
prací prostriedok do nádoby pod
vyznačenú čiaru maximálneho množstva
(A).
A
UPOZORNENIE
Predtým, ako začnete
•
•
Neprekračujte čiaru maximálneho
množstva, ktorá je vyznačená v
priečinku.
Ak používate práškový prací
prostriedok, vyberte nádobu na tekutý
prací prostriedok.
30 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 30
2016/8/10 17:18:33
Prevádzka
Ovládací panel
11
09
02
01
08
04
05
06
07
Predtým, ako začnete
03
10
01 Volič cyklu
Otočte otočným voličom, aby ste vybrali program.
02 Displej
Displej zobrazuje informácie o programe a odhadovaný
zostávajúci čas, prípadne informačný kód, keď sa vyskytne
problém.
03 Teplota
Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny program.
04 Pláchanie
Stlačením zmeníte časy oplachovania pre aktuálny program. Počet
oplachovaní môžete nastaviť až na 5.
05 Odstreďovanie
Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania pre aktuálny program.
• Podržanie pláchania (bez indikátora): Konečný cyklus pláchania
sa pozastaví, aby bielizeň zostala vo vode. Aby ste bielizeň
vybrali, spustite cyklus odtečenia alebo odstreďovania.
• Bez odstreďovania : Bubon sa neotáča po konečnom cykle
odtečenia.
• Len odstreďovať : Aby ste spustili cyklus odstreďovania, na
3 sekundy stlačte tlačidlo Odstreďovanie. Keď sa zobrazí čas
cyklu a rýchlosť odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo
Odstreďovanie, kým sa nevyberie požadovaná rýchlosť
odstreďovania. Následne stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
spustite cyklus. Čas odstreďovania závisí od zvoleného cyklu.
06 Úroveň sušenia
Stlačením tohto tlačidla zvolíte vhodnú možnosť sušenia.
07 Bubble soak
Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble soak. Pomáha
odstrániť celú škálu zažraných fľakov.
Slovenčina 31
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 31
2016/8/10 17:18:34
Prevádzka
09 Odložený
koniec
Odložený koniec vám umožní nastaviť čas ukončenia aktuálneho
cyklu. Na základe vašich nastavení bude čas spustenia cyklu
závisieť od internej logiky práčky. Napríklad toto nastavenie je
užitočné pre programovanie vašej práčky, aby dokončila pranie v
čase, kedy sa normálne vrátite domov z práce.
• Stlačením vyberte predvolené jednotky hodín.
10 Spustiť/
Pozastaviť
Stlačením spustíte alebo zastavíte prevádzku.
11 Napájanie
Stlačením zapnete/vypnete automatickú práčku.
Prevádzka
08 Možnosti
Stlačením vyberte možnosť z položiek Intenzívne , Predpieranie
, a Intenzívne
+ Predpieranie . Výber zrušíte opätovným
stlačením.
• Dostupnosť možností závisí od cyklu.
32 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 32
2016/8/10 17:18:34
Jednoduché kroky spustenia
2
1
4
6
3
5
Prevádzka
1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali program.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia programu (Teplota, Pláchanie, Odstreďovanie a
Úroveň sušenia).
4. Aby ste pridali možnosť, stlačte tlačidlo Možnosti. Opätovným použitím tlačidla
vyberiete uprednostňovanú položku.
5. Práčka poskytuje pre vaše pohodlie dve ľahko prístupné tlačidlá pre Bubble soak a
Odložený koniec. Ak chcete použiť jednu z týchto možností, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Slovenčina 33
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 33
2016/8/10 17:18:35
Prevádzka
Iba suché oblečenie
1
2
4
3
Prevádzka
Svoje oblečenie môžete vysušiť priamo alebo vypraté oblečenie vysušiť v súlade s
nasledujúcimi programami.
1.
2.
3.
4.
Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
Použite Volič cyklov, aby ste vybrali vhodný cyklus sušenia.
Stlačením tlačidla Úroveň sušenia vyberiete vhodný režim sušenia.
Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite sušenie.
Zmena programu počas prevádzky
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť zastavíte prevádzku.
2. Vyberte iný program.
3. Opakovaným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte nový program.
34 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 34
2016/8/10 17:18:35
Prehľad programu
Štandardné programy
Program
•
BAVLNA
Max.
2
Obsahuje pranie pri vysokej teplote a dodatočné
opláchnutia, aby sa zaistilo, že nezostane žiadny
práškový prací prostriedok.
4
Pre oblečenie do hôr, lyžiarske oblečenie
a športové oblečenie, ktoré je vyrobené z
funkčných materiálov, ako napríklad spandex,
strečový materiál a mikrovlákna.
2
•
Obsahuje dodatočné oplachovanie po použití
zmäkčovadla textílií na bielizeň.
-
•
•
Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie.
Vykonajte raz za každých 40 praní bez vloženého
pracieho prostriedku alebo bielidla.
Uistite sa, že bubon je prázdny.
Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace
prostriedky.
-
•
•
DETSKÉ PRÁDLO
•
OUTDOOR
•
•
Prevádzka
Špecificky pre vlnu s možnosťou prania v práčke
pre várky nepresahujúce 2 kg.
Program pre vlnu obsahuje jemné kolísanie
a namáčanie, aby chránil vlnené vlákna pred
zbehnutím/poškodením.
Odporúča sa neutrálny prací prostriedok.
•
ČISTENIE BUBNA
Pre bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú
bielizeň, uteráky alebo tričká.
Čas prania a počet cyklov oplachovania sa
automaticky nastaví podľa várky.
4
•
PLÁCHANIE +
ODSTREĎOVANIE
Max. várka
(kg)
Pre blúzky alebo trička vyrobené z polyesteru
(diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo
podobných materiálov.
•
SYNTETIKA
VLNA
Popis
Slovenčina 35
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 35
2016/8/10 17:18:35
Prevádzka
Program
•
AIR Wash
•
•
Prevádzka
Max. várka
(kg)
Popis
Tento program je vhodný na odstraňovanie
nepríjemných pachov. Otáčaním prvku Volič
cyklu cyklicky prechádzate nasledujúcimi
prevádzkovými režimami. (OSVIEŽENIE >
HYGIENA)
OSVIEŽENIE - redukuje nepríjemné pachy
bielizne.
HYGIENA - bielizeň zbavuje nepríjemných pachov
a sterilizuje ju pomocou silnejšieho programu
práčky s vyššou teplotou.
-
SUŠENIE BAVLNY
•
Pre všeobecné sušenie.
6
SUŠENIE
SYNTETIKY
•
Cyklus sušenia pri nízkej teplote pre odevy citlivé
na teplo.
3
•
Ekologické bubliny pri nízkej teplote prispievajú
k úspore napájania.
4
•
Stlačte toto tlačidlo, ak potrebujete skrátiť
čas prania, čo je vhodné pre cykly Intenzívne,
Predpieranie alebo Odložený koniec. Skrátený čas
sa môže odlišovať v závislosti od cyklu/várky/
možnosti.
5
Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s
hmotnosťou menej ako 2 kg, ktorú potrebujete
rýchlo oprať.
2
SUPER ECO
EXTRA RYCHLÝ
15’ RÝCHLE
PRANIE
•
Možnosti
Možnosť
Intenzívne
Predpieranie
Popis
•
Pre silne znečistenú bielizeň. Prevádzkový čas pre každý
cyklus je dlhší ako bežne.
•
Touto možnosťou pridáte predbežný cyklus prania pred
hlavný cyklus prania.
36 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 36
2016/8/10 17:18:35
Možnosť
Popis
•
Bubble soak
•
•
Funkcia Bubble soak pomáha odstrániť celú škálu zažraných
fľakov.
Pri vybratí funkcie Bubble soak sa bielizeň namočí do
vodných bublín za účelom efektívneho prania.
Funkcia Bubble soak je dostupná s 3 cyklusmi a pridá k nim
30 minút: BAVLNA, SYNTETIKA, a DETSKÉ PRÁDLO.
Odložený koniec
Príklad
Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o tri hodiny od aktuálneho času. Za týmto účelom
pridáte možnosť Odložený koniec k aktuálnemu programu s 3-hodinovým nastavením a
stlačíte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť o 14:00. Čo sa potom stane? Automatická práčka sa
spustí o 15:00 a skončí pranie o 17:00. Nižšie uvádzame časovú líniu pre tento prípad.
14:00
Nastavte oneskorenie ukončenia na
3 hodiny
15:00
Spustenie
Prevádzka
Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 1 do 24 hodín (v hodinových krokoch) môže
nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji
indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
1. Vyberte program. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia programu.
2. Opätovne stlačte tlačidlo Odložený koniec, kým nenastavíte požadovaný čas ukončenia.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Zapne sa príslušný indikátor so spustenými hodinami.
4. Aby ste zrušili Odložený koniec, reštartujte automatickú práčku stlačením tlačidla
Napájanie.
17:00
Ukončenie
Slovenčina 37
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 37
2016/8/10 17:18:35
Prevádzka
Špeciálne funkcie
AddWash
Po rozsvietení indikátora AddWash
môžete zastaviť prevádzku práčky a pridať do
bubna ďalšie prádlo či aviváž. Pre ľahký prístup sa dvierka Add Door otvoria o viac ako
130°.
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
zastavíte prevádzku.
2. Stláčajte hornú časť dvierok Add Door,
kým nezačujete kliknutie signalizujúce
odistenie. Potiahnutím rukoväte sa
dvierka Add Door otvoria.
Prevádzka
3. Otvorte dvierka Add Door a vložte do
bubna ďalšie prádlo alebo aviváž.
4. Zatláčajte dvierka Add Door, kým
nezačujete kliknutie signalizujúce
zatvorenie.
5. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
opätovne spustite pranie.
UPOZORNENIE
Na dvierka Add Door nevyvíjajte príliš
veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
POZNÁMKA
Voda vnútri bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door zatvoria správne. Okolo dvierok sa
môžu vytvoriť kvapky, tie však zvnútra bubna nevytečú.
38 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 38
2016/8/10 17:18:36
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prevádzka
•
Dvierka Add Door neotvárajte, ak sa vnútri bubna vytvorila mydlová voda, ktorá sa
nachádza nad úrovňou dvierok Add Door.
Dvierka Add Door sa nepokúšajte otvoriť počas prevádzky práčky bez toho, aby ste
najprv stlačili tlačidlo Spustiť/Pozastaviť. Upozorňujeme, že dvierka Add Door sa po
dokončení prania môžu otvoriť neúmyselne (bez stlačenia Spustiť/Pozastaviť).
Cez dvierka Add Door nepridávajte nadmernú zaťaž. Výkon sa môže znížiť.
Dolnú časť dvierok Add Door nepoužívajte ako rukoväť. Môže dôjsť k zachyteniu
prstov.
Uistite sa, že v dvierkach Add Door nie je zachytená bielizeň.
Nedovoľte zvieratám priblížiť sa k práčke, najmä nie k dvierkam Add Door.
Ak na pranie používate horúcu vodu, môže sa zdať, že voda po otvorení a zatvorení
dvierok Add Door uniká. Je to bežné, lebo para vychádzajúca z otvorených dvierok
Add Door vychladla a vytvorila na povrchu kvapky.
Po zatvorení dvierok Add Door sa dvierka utesnia a žiadna voda vytiecť nemôže.
Môžete sa však stretnúť s niečím, čo sa javí ako uniknutá voda okolo dvierok –
zvyšková voda v okolí dvierok Add Door môže vytvoriť kvapky vody. Je to normálne.
Hlavné dvierka ani dvierka Add Door nemožno otvoriť, ak voda dosiahne teplotu
vyššiu ako 50 °C. Ak sa úroveň vody vnútri bubna nachádza nad určitým bodom,
hlavné dvierka nemožno otvoriť.
Ak sa na displeji zobrazí informačný kód DDC, informácie o ďalšom postupe nájdete v
časti „Informačné kódy“.
Slovenčina 39
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 39
2016/8/10 17:18:36
Prevádzka
Nastavenia
Detská zámka
Prevádzka
Funkcia Detská zámka zablokuje všetky
tlačidlá okrem Napájanie, aby deti nemohli
spôsobiť nehodu.
• Ak chcete nastaviť funkciu Detská
zámka, 3 sekundy podržte súčasne
stlačené tlačidlo Teplota a tlačidlo
Pláchanie. Aktivujte stlačením tlačidla
Spustiť/Pozastaviť.
• Kým stlačíte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť,
stále môžete otvoriť dvere alebo zmeniť
nastavenia stláčaním príslušných
tlačidiel. Keď stlačením tlačidla Spustiť/
Pozastaviť spustíte zariadenie, funkcia
Detská zámka sa aktivuje.
Dočasná deaktivácia funkcie Detská zámka
Otvorte dvierka a 3 sekundy podržte
súčasne stlačené tlačidlá Teplota a
Pláchanie. Funkcia Detská zámka je na
1 minútu dočasne vypnutá a indikátor
bliká. Môžete napr. pridať prádlo a
do uplynutia ďalších 2 minút dvierka
zatvorte. V opačnom prípade zaznie na
stroji upozornenie na ďalšie 2 minúty. Po
zatvorení dvierok sa funkcia Detská zámka
opätovne aktivuje a indikátor sa rozsvieti.
6 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlá Teplota a Pláchanie. Prípadne
keď je funkcia funkcia Detská zámka
dočasne deaktivovaná, 3 sekundy podržte
súčasne stlačené tlačidlo Teplota a tlačidlo
Pláchanie.
Zapnutie/vypnutie zvuku
Tlačidlom ho môžete zapnúť alebo vypnúť.
Vaše nastavenie zostane efektívne potom,
čo reštartujete práčku.
• Aby ste stlmili zvuk, súčasne na 3
sekundy stlačte a podržte stlačené
tlačidlá Pláchanie a Odstreďovanie.
• Aby ste zvuk opätovne zapli, podržte
ho opätovne stlačené na 3 sekundy.
POZNÁMKA
Ak chcete v stave Detská zámka pridať
prací prášok alebo bielizeň, prípadne
zmeniť aktuálne nastavenia, najskôr musíte
deaktivovať funkciu Detská zámka.
Zrušenie funkcie Detská zámka
40 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 40
2016/8/10 17:18:37
Údržba
Uchovajte automatickú práčku čistú, aby ste zabránili zhoršovaniu výkonu a uchovali jej
životný cyklus.
ČISTENIE BUBNA
Vykonávajte tento program pravidelne na čistenie bubna a odstraňovanie baktérií.
1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali možnosť ČISTENIE BUBNA.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
POZNÁMKA
Teplota vody pre možnosť ČISTENIE BUBNA je nastavená na 70 °C, čo sa nedá zmeniť.
UPOZORNENIE
Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Chemické povlaky v bubne
znížia výkon prania.
Pripomienka ČISTENIE BUBNA
•
•
Pripomienka ČISTENIE BUBNA sa zobrazí na hlavnej obrazovke po každých 40
praniach. ČISTENIE BUBNA sa odporúča vykonávať pravidelne.
Keď sa vám po prvýkrát zobrazí táto pripomienka, môžete ju ignorovať 6-krát po sebe.
Od 7. prania sa pripomienka nezobrazí. Avšak sa opätovne zobrazí pri druhom 40.
praní.
Údržba
Slovenčina 41
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 41
2016/8/10 17:18:37
Údržba
Smart check
Údržba
Aby ste zapli túto funkciu, musíte si najskôr prevziať aplikáciu „Samsung Smart Washer“
z Play Store alebo Apple Store a nainštalovať ju na mobilné zariadenie, ktoré obsahuje
kameru.
Funkcia Smart Check je optimalizovaná
pre: Série telefónov Galaxy a iPhone (len
príslušné modely).
1. Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá
Odstreďovanie a Úroveň sušenia, aby
ste vstúpili do režimu inteligentnej
kontroly.
2. Automatická práčka spustí postup
autodiagnostiky a zobrazí informačný
kód, ak sa zaznamená problém.
3. Spustite aplikáciu Samsung Smart
Washer na svojom mobilnom zariadení
a ťuknite na možnosť Smart Check.
4. Priložte mobilné zariadenie k displeju
automatickej práčky tak, aby boli
mobilné zariadenie a automatická
práčka oproti sebe. Potom aplikácia
automaticky rozpozná informačný kód.
5. Keď sa informačný kód správne
rozozná, aplikácia poskytne podrobné
informácie o probléme s príslušnými
nápravnými opatreniami.
POZNÁMKA
•
•
•
Názov funkcie, inteligentná kontrola, sa
môže odlišovať v závislosti od jazyku.
Ak automatická práčka odráža svetlo
na displeji, aplikácia môže zlyhať pri
rozpoznávaní informačného kódu.
Ak aplikácia niekoľkokrát po sebe zlyhá
pri rozpoznávaní kódu inteligentnej
kontroly, zadajte informačný kód
manuálne na obrazovku aplikácie.
42 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 42
2016/8/10 17:18:37
Používanie programu sušenia
Všetky možnosti sušenia, okrem možnosti Time Dry (Sušenie na čas) rozpoznávajú
hmotnosť bielizne, aby zobrazovali presnejší čas sušenia a efektívnejšie sušili bielizeň.
Obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku, aby ste vybrali vhodnú možnosť sušenia v súlade s
typom a množstvom bielizne a s vlhkosťou, ktorú chcete nechať v bielizni.
Režim
Možnosť
sušenia
Automatické
sušenie
Skriňa
Manuálne
sušenie
Sušenie
na čas
Kapacita várky (kg)
Používanie
Sušenie bavlny
Sušenie
syntetiky
6 kg
3 kg
Túto možnosť používajte na sušenie
bielizne, ako napríklad bavlny,
spodnej bielizne a ľanu.
Použite túto možnosť na sušenie
bielizne počas určeného časového
obdobia, a to v závislosti od vlákien,
množstva bielizne a vlhkosti.
POZNÁMKA
•
Výsledok sušenia sa môže odlišovať,
a to v závislosti od zvoleného cyklu
prania a typu/množstva bielizne.
•
30 až 270
min. (v 30
minútových
prírastkoch).
30 až 270
min. (v 30
minútových
prírastkoch).
UPOZORNENIE
Ak zvolíte cyklus prania a súčasne
sušenia, rýchlosť odstreďovania sa
zvolí automaticky za účelom zvýšenia
účinnosti sušenia.
Nepoužívajte funkciu sušenia potom,
čo na bielizeň použijete počas cyklu
prania alebo sušenia chlórový bieliaci
prostriedok. V opačnom prípade sa
bielizeň môže odfarbiť alebo sa môže
poškodiť materiál.
•
•
V prípade, ak chcete sušiť bielizeň po
praní v rukách, otočte voličom cyklu,
aby ste vybrali cyklus odstreďovania
a potom vyberte možnosť sušenia na
dosiahnutie najlepšieho výsledku.
Nepoužívajte funkciu sušenia pre
oblečenie s kožušinovými prvkami
alebo vyrobené z akrylového materiálu.
Môže to spôsobiť zhoršenie funkcie
sušenia.
•
•
Keď sa sušenie dokončí, prach z
vysušeného povrchu odevov môže
zostať v membráne, a to z dôvodu
efektu žehlenia, ktorý zabraňuje
vytváraniu pokrčenia. Prach sa
vyplaví počas nasledujúceho prania.
Alternatívne ho môžete jednoducho
odstrániť vlhkým uterákom alebo
handričkou.
Počas sušenia alebo tesne po sušení
sa nedotýkajte vnútra bubna alebo
povrchu automatickej práčky, pretože
môžu byť horúce. Môže to spôsobiť
popáleniny.
Údržba
•
Slovenčina 43
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 43
2016/8/10 17:18:38
Údržba
AIR Wash
Funkcia AIR Wash obnoví čerstvosť odevov prostredníctvom jedinečnej technológie Air
wash od spoločnosti Samsung, ktorá nepotrebuje vodu.
Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku, kde nájdete používanie a čas cyklov pre každý cyklus
AIR Wash.
Program
OSVIEŽENIE
Použite tento cyklus na odstránenie zlých zápachov z bielizne.
29min
HYGIENA
Použite tento cyklus na odstránenie zlých zápachov a baktérií z
bielizne.
59min
POZNÁMKA
•
Odporúčaná maximálna kapacita várky
pre cykly AIR Wash je 1 kg alebo menej
(jedna alebo dve položky). Ak preťažíte
bubon, môže sa znížiť efektívnosť
odstránenia pachov alebo dezinfekcie.
K bielizni môžete za účelom tvorby
vône počas cyklu AIR Wash pridať
vonné papieriky.
Údržba
•
Čas pracieho
cyklu
Používanie
UPOZORNENIE
Nepoužívajte žiadny z cyklov AIR Wash
pre nasledujúce položky
•
Odevy citlivé na teplo vyrobené z kože,
norky, kožušiny, hodvábu atď.
•
Podšitá čipka na spodnom prádle,
vankúše s bábikami a ozdoby na šatách
sa môžu uvoľniť.
•
Odevy s gombíkmi, ktoré by sa mohli
odtrhnúť.
•
Odevy plné škrobu by sa mohli
zdeformovať.
•
Ťažká posteľná bielizeň
•
Elektrické deky, chlpaté alebo objemné
deky
•
Latexové vankúše
44 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 44
2016/8/10 17:18:38
Núdzové vypúšťanie
V prípade zlyhania napájania vypustite vodu z bubna skôr, ako vyberiete bielizeň.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
ju od elektrickej zásuvky.
2. Jemne zatlačte na hornú časť krytu
filtra (A), aby sa otvoril.
A
3. Do blízkosti krytu umiestnite veľkú
nádobu a vytiahnite trubicu pre
núdzové vypúšťanie, zatiaľ čo držíte
kryt trubice (B).
B
Údržba
C
4. Otvorte kryt trubice a nechajte, aby
do nádoby vytiekla voda z trubice (C)
núdzového vypúšťania.
5. Po dokončení zatvorte kryt trubice a
trubicu opätovne zasuňte. Následne
zatvorte kryt filtra.
POZNÁMKA
Použite veľkú nádobu, pretože v bubne
sa môže nachádzať viac vody, ako by ste
očakávali.
Slovenčina 45
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 45
2016/8/10 17:18:38
Údržba
Čistenie
Povrch automatickej práčky
Použite jemnú handričku s jemným domácim čistiacim prostriedkom. Na automatickú
práčku nestriekajte vodu.
Add Door
A
1. Otvorte dvierka Add Door.
2. Dvierka Add Door čistite navlhčenou
tkaninou.
-- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Môže dôjsť k zmene farby.
-- Pri čistení gumenej časti a
zaisťovacieho mechanizmu (A)
postupujte opatrne.
-- Pravidelne utierajte prach z oblasti
dvierok.
3. Vytrite dvierka Add Door a zatvorte
ich, kým nebudete počuť kliknutie.
Údržba
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na dvierka Add Door nevyvíjajte veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
Počas prevádzky práčky nenechávajte dvierka Add Door otvorené.
Nikdy na dvierka Add Door nepokladajte ťažké predmety.
Aby sa zabránilo zraneniu, nedotýkajte sa dvierok Add Door, kým sa bubon otáča.
Dvierka Add Door neotvárajte, kým práčka perie. Môže dôjsť k zraneniu.
Ak sú dvierka Add Door otvorené, nemanipulujte s panelom s funkciami. Mohlo by
dôjsť k zraneniu alebo zlyhaniu systému.
Nevkladajte iné predmety ako prádlo.
Cez dvierka Add Door nesmiete do bubna vkladať nijaké rozmerné položky.
Pri čistení nevyberajte z dvierok Add Door gumenú časť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
46 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 46
2016/8/10 17:18:39
Sieťovinový filter
Raz alebo dvakrát do roka vyčistite sieťovinový filter prívodnej vodovodnej hadice.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
napájací kábel.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte prívodnú
vodovodnú hadicu zo zadnej strany
automatickej práčky. Hadicu zakryte
handričkou, aby ste predišli vytekaniu
vody.
POZNÁMKA
Údržba
4. Použite kliešte, aby ste vytiahli
sieťovinový filter z prívodného ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak,
aby v nej bol namočený aj spoj so
závitom.
6. Sieťovinový filter kompletne nechajte
vysušiť v tieni.
7. Sieťovinový filter opätovne zasuňte do
prívodného ventilu a opätovne pripojte
vodovodnú hadicu k prívodnému
ventilu.
8. Otvorte vodovodný kohútik.
Ak je mriežkový filter zapchatý, na obrazovke sa zobrazí kód chyby „4C“.
Slovenčina 47
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 47
2016/8/10 17:18:39
Údržba
Filter čerpadla
Odporúča sa, aby ste filter čerpadla čistili 5 alebo 6-krát do roka, aby sa predišlo jeho
zaneseniu. Zanesený filter čerpadla môže obmedziť bublinový efekt.
A
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte
napájací kábel.
2. Vypustite zostávajúcu vodu z bubna
tak, že sa obrátite na časť „Núdzové
vypúšťanie“ na strane 45.
3. Jemne zatlačte za hornú časť krytu
filtra, aby sa otvoril.
4. Otočte gombík filtra čerpadla (A)
doľava a vypustite zostávajúcu vodu.
5. Filter čerpadla čistite pomocou
jemných kief. Uistite sa, či nie je vo
filtri zablokovaná vrtuľa odtokového
čerpadla.
6. Opätovne vložte filter čerpadla a otočte
gombík filtra doprava.
POZNÁMKA
Údržba
•
•
Niektoré filtre čerpadla obsahujú
bezpečnostný gombík, ktorý je
navrhnutý tak, aby zabránil nehodám
detí. Aby ste otvorili bezpečnostný
gombík filtra čerpadla, zatlačte ho
dovnútra a otočte proti smeru otáčania
hodinových ručičiek. Pružinový
mechanizmus bezpečnostného gombíka
pomáha otvoriť filter.
Aby ste zatvorili bezpečnostný gombík
filtra čerpadla, otočte ho v smere
otáčania hodinových ručičiek. Pružina
vydá rachotavý zvuk, čo je normálne.
POZNÁMKA
Ak je filter čerpadla zanesený, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.
48 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 48
2016/8/10 17:18:40
UPOZORNENIE
•
•
Po vyčistení filtra sa uistite, že krytka filtra je správne zatvorená. V opačnom prípade
to môže spôsobiť unikanie.
Po vyčistení filtra sa uistite, že je správne vložený. V opačnom prípade to môže
spôsobiť zlyhanie prevádzky alebo presakovanie.
Dávkovač pracieho prostriedku
A
1. Zatiaľ čo držíte stlačenú nadol páčku
uvoľnenia (A) na vnútornej strane
priečinka ho posunutím otvorte.
2. Vyberte páčku uvoľnenia a nádobu
tekutého pracieho prostriedku z
priečinku.
3. Vyčistite komponenty priečinka v
tečúcej vode za pomoci jemnej kefky.
Údržba
4. Vyčistite výčnelok priečinka za pomoci
jemnej kefky.
5. Opätovne vložte páčku uvoľnenia a
nádobu tekutého pracieho prostriedku
do priečinku.
6. Zasuňte priečinok smerom dovnútra,
aby ste ho zatvorili.
Slovenčina 49
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 49
2016/8/10 17:18:40
Údržba
POZNÁMKA
Aby ste odstránili zostávajúci prací prostriedok, vykonajte program PLÁCHANIE +
ODSTREĎOVANIE s prázdnym bubnom.
Obnova zo zamrznutia
Automatická práčka môže zamrznúť, keď jej teplota klesne pod 0 °C.
1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú vodovodnú hadicu.
3. Demontujte prívodnú vodovodnú hadicu a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prívodnú vodovodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.
POZNÁMKA
Ak automatická práčka stále normálne nefunguje, zopakujte vyššie uvedené kroky, kým
nebude normálne fungovať.
Údržba
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania
Predchádzajte tomu, aby ste nechali automatickú práčku dlhý čas bez používania.
Ak sa vám to stane, vypustite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
1. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali program PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
3. Po dokončení programu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte prívodnú vodovodnú
hadicu.
4. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
5. Otvorte dvierka, aby vzduch cirkuloval cez bubon.
50 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 50
2016/8/10 17:18:40
Riešenie problémov
Kontrolné body
Ak sa stretnete s problémom s automatickou práčkou, najskôr skontrolujte nižšie uvedenú
tabuľku a vyskúšajte odporúčania.
Problém
Činnosť
•
•
•
•
Spotrebič sa
nespustí.
•
•
•
Prívod vody je
nedostatočný alebo
sa nedodáva žiadna
voda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úplne otvorte vodovodný kohútik.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo
upchatá.
Uistite sa, že je dostatočný tlak vody.
Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod
dostatočným tlakom vody.
Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom
zásobníku dávkovača.
Uistite sa, že kryt oplachovania je správne zasunutý.
Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je
volič pracieho prostriedku v hornej polohe.
Zo zásuvky pracieho prostriedku odstráňte kryt
oplachovania.
Riešenie problémov
Po cykle zostane
prací prostriedok
v zásuvke na prací
prostriedok.
Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená.
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky.
Uistite sa, že ste stlačili alebo ťukli na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť, aby ste automatickú práčku spustili.
Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka .
Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko
klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a
vykoná rýchle vypustenie.
Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Slovenčina 51
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 51
2016/8/10 17:18:40
Riešenie problémov
Problém
Činnosť
•
Nadmerné vibrácie
alebo vydávanie
hluku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevypúšťa a/alebo
neodstreďuje.
•
Riešenie problémov
•
•
Uistite sa, že automatická práčka je nainštalovaná na rovnej
a pevnej podlahe, ktorá nie je šmykľavá.
Ak podlaha nie je rovná, použite vyrovnávaciu nožičku, aby
ste nastavili výšku automatickej práčky.
Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky.
Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho
iného objektu.
Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Motor môže počas normálnej prevádzky vydávať hluk.
Overaly alebo oblečenie vyzdobené kovom môže počas
prania vydávať hluk. Je to normálne.
Kovové objekty, ako napríklad mince, môžu spôsobovať hluk.
Po praní odstráňte tieto objekty z bubna alebo z puzdra
filtra.
Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej
dĺžke v systéme vypúšťania. Ak sa stretnete so zablokovaním
odtoku, zavolajte servis.
Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený.
Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť. Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická
práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené
dvierka.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo
zanesená.
Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k odtokovému
systému, ktorý nie je zanesený.
Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné
napájanie, nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať.
Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať
dostatočné napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.
52 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 52
2016/8/10 17:18:40
Problém
Činnosť
•
•
•
Dvierka sa
neotvárajú.
•
•
•
•
•
Nadmerná tvorba
mydlín.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že sú správne nakonfigurované automatické
nastavenia pracieho prostriedku a zmäkčovadla.
Uistite sa, že podľa potreby používate odporúčané typy
pracích prostriedkov.
Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste
predišli nadmernej tvorbe mydlín.
Znížte množstvo pracieho prostriedku pri mäkkej vode,
malých várkach alebo pri ľahko znečistenej bielizni.
Neodporúča sa prací prostriedok bez obsahu HE.
Uistite sa, že zostávajúce množstvo pracieho prostriedku a
zmäkčovadla bielizne nepresahuje limit.
Uistite sa, že je aktivovaná funkcia automatického
dávkovania, zatiaľ čo sú správne uvedené nastavenia pre
tvrdosť vody a koncentráciu.
Riešenie problémov
Nemôžete pridať
dodatočný prací
prostriedok.
Stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť, aby ste
automatickú práčku zastavili.
Roztvorenie mechanizmu uzamknutia dvierok môže chvíľku
trvať.
Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia
automatickej práčky alebo vypnutia napájania.
Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna.
Ak v bubne zostane voda, dvierka sa nemusia dať otvoriť.
Vypustite bubon a otvorte dvierka manuálne.
Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti.
Indikátor uzamknutia dvierok sa vypne potom, čo sa
automatická práčka vypustila.
Slovenčina 53
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 53
2016/8/10 17:18:41
Riešenie problémov
Problém
Činnosť
•
•
•
•
Zastavenia.
•
•
•
•
•
•
Riešenie problémov
•
Napĺňa sa vodou s
nesprávnou teplotou.
•
•
•
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.
Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť, aby ste automatickú práčku spustili.
Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo
odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené dvierka.
Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko
klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a
vykoná rýchle vypustenie.
V cykle sa môže nachádzať čas pozastavenia alebo
namáčania. Chvíľku počkajte a automatická práčka sa môže
spustiť.
Uistite sa, že nie je zanesený sieťovinový filter prívodnej
hadice vody na kohútikoch vody. Sieťovinový filter
pravidelne čistite.
Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné
napájanie, nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať.
Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať
dostatočné napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.
Úplne otvorte obidva kohútiky.
Uistite sa, či je správny výber teploty.
Uistite sa, že sú hadice pripojené k správnym kohútikom.
Vypláchnite vodovodné rozvody.
Uistite sa, že ohrievač vody je nastavený tak, aby privádzal
horúcu vodu s minimálnou teplotou 49 °C (120 °F) pri
kohútiku. Taktiež skontrolujte kapacitu ohrievača vody a
rýchlosť obnovy.
Odpojte hadice a vyčistite sieťovinový filter. Sieťovinový
filter môže byť zanesený.
Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, teplota vody sa
môže zmeniť, zatiaľ čo funkcia automatickej kontroly teploty
kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálne.
Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, môžete si všimnúť, že
cez dávkovač preteká len horúca a/alebo studená voda, keď
sa vyberú studené alebo teplé teploty.
Je to normálna funkcia funkcie automatickej kontroly teploty,
pretože automatická práčka zisťuje teplotu vody.
54 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 54
2016/8/10 17:18:41
Problém
Činnosť
•
•
Várka je po skončení
cyklu mokrá.
•
•
•
•
•
Presakuje voda.
•
•
•
Zapácha.
Nevidíte žiadne
bubliny (len modely
Bubbleshot).
Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či sú utiahnuté všetky hadicové spojenia.
Skontrolujte, či je koniec odtokovej hadice správne vložený a
zabezpečený k odtokovému systému.
Predchádzajte nadmerným množstvám bielizne.
Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste
predišli nadmernej tvorbe mydlín.
Nadmerné mydliny sa zozbierajú v priehlbinách a môžu
vytvárať nepríjemný zápach.
Pravidelne spúšťajte čistiace cykly za účelom dezinfekcie.
Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).
Po dokončení cyklu nechajte vnútro automatickej práčky
vyschnúť.
•
•
Nadmerné množstvo bielizne môže brániť bublinám.
Silne znečistená bielizeň nemusí vytvárať bubliny.
•
Dvierka Add Door možno otvoriť, len ak sa objaví indikátor
Neotvoria sa však v nasledovných prípadoch:
-- Keď prebieha proces vyvretia alebo sušenia a vnútorná
teplota je vysoká.
-- Ak z bezpečnostných dôvodov nastavíte funkciu Detská
zámka.
-- Ak je spustený cyklus prania či čistenia bubna, ktorý
nezahŕňa ďalšie prádlo.
.
Riešenie problémov
Môžem dvierka
Add Door otvoriť
kedykoľvek?
•
•
•
Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania.
Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste
obmedzili nadmernú tvorbu mydlín.
Várka je príliš malá. Malé várky (jedna alebo dve položky)
môžu byť nevyvážené a nemusia sa kompletne odstrediť.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo
zanesená.
Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Slovenčina 55
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 55
2016/8/10 17:18:41
Riešenie problémov
Informačné kódy
Ak zlyhá prevádzka automatickej práčky, na obrazovke budete vidieť chybové hlásenie.
Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.
Problém
4C
Činnosť
Nie je prívod vody.
• Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky.
• Uistite sa, že nie sú zanesené vodovodné hadice.
• Uistite sa, že nie sú zamrznuté vodovodné kohútiky.
• Uistite sa, že automatická práčka je v prevádzke pod
dostatočným tlakom vody.
• Uistite sa, že kohútik pre studenú vodu a kohútik pre teplú
vodu sú správne zapojené.
• Sieťovinový filter vyčistite, pretože môže byť zanesený.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „4C“, práčka bude 3 minúty
vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
•
Riešenie problémov
4C2
Uistite sa, že prívodná hadica studenej vody je pevne
zapojená ku kohútiku studenej vody.
Ak je pripojená ku kohútiku teplej vody, bielizeň sa u
niektorých cyklov môže zdeformovať.
5C
Voda neodteká.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo
zanesená.
• Uistite sa, že odtoková hadica je správne umiestnená, a to v
závislosti od typu pripojenia.
• Filter na nečistoty vyčistite, pretože môže byť zanesený.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej
dĺžke v systéme vypúšťania.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
DC
Prevádzka automatickej práčky s otvorenými dvierkami.
• Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka.
• Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.
DC1
Zaistenie/odistenie hlavných dvierok nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
56 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 56
2016/8/10 17:18:41
Problém
DC3
OC
LC
LC1
Činnosť
Zaistenie/odistenie dvierok Add Door nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Voda preteká.
• Reštartujte po odstreďovaní.
• Ak sa bude informačný kód zobrazovať na displeji aj naďalej,
kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Skontrolujte odtokovú hadicu.
• Uistite sa, že koniec odtokovej hadice sa nachádza na
podlahe.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zanesená.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „LC“/„LC1“, práčka bude 3 minúty
vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
3C
Skontrolujte, či motor funguje.
• Vyskúšajte reštartovať cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
UC
Riešenie problémov
UB
Odstreďovanie nefunguje.
• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.
• Uistite sa, že sa automatická práčka nachádza na rovnom a
stabilnom povrchu.
• Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len
jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak
výsledok konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a
na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UB“.
Je potrebná kontrola elektronického ovládania (chyba
prepätia).
• Skontrolujte PCB a zväzok káblov.
• Skontrolujte, či sa správne privádza napájanie.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Zaznamenalo sa nízke napätie
• Skontrolujte, či je zapojený napájací kábel.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Slovenčina 57
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 57
2016/8/10 17:18:41
Riešenie problémov
Problém
HC
Činnosť
Kontrola vysokej teploty ohrievania
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Snímač hladiny vody správne nefunguje.
1C
•
•
•
Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.
Skontrolujte zväzok káblov snímača hladiny vody.
Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
POZNÁMKA
Keď práčka zobrazí kód „1C“, práčka bude 3 minúty
vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
8C
Snímač MEMS nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
Skontrolujte komunikácie medzi hlavnými a podradenými
PBA.
Riešenie problémov
AC
•
•
Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus.
Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
AC6
Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a
zostavou PBA invertora.
• V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k
bežnej prevádzke.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte
servisné stredisko pre zákazníkov.
DDC
Toto hlásenie sa objaví, ak dvierka Add Door otvoríte bez
stlačenia tlačidla Spustiť/Pozastaviť. V takom prípade vykonajte
jedno z nasledovného:
• Stlačte dvierka Add Door, aby sa správne zatvorili. Potom
stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť a opakujte pokus.
• Ak omylom stlačíte Add Door, dôkladné zatvorenie
zabezpečte opakovaným stlačením Add Door. Potom obnovte
prevádzku stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť.
Ak sa bude na obrazovke zobrazovať ktorékoľvek chybové hlásenie, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
58 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 58
2016/8/10 17:18:41
Technické údaje
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje
štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj
suché čistenie. Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň
a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej
životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré
zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.
Nežehlite
Jemné tkaniny
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri
95°C
Suché čistenie
Oblečenie sa môže prať pri
60°C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, technického
benzínu, čistého liehu alebo
R113
Oblečenie sa môže prať pri
40°C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého liehu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri
30°C
Nemôže sa čistiť nasucho
Iba pranie v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Pri sušení sa môže zavesiť
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušiť v bubnovej sušičke pri
bežnej teplote
Môže sa žehliť max. pri 200˚C
Sušiť v bubnovej sušičke pri
zníženej teplote
Môže sa žehliť max. pri 150˚C
Nemôže sa sušiť v bubnovej
sušičke
Technické údaje
Odolný materiál
Môže sa žehliť max. pri 100˚C
Slovenčina 59
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 59
2016/8/10 17:18:46
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
•
•
•
Technické údaje
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto
zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania.
Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu
pracieho prostriedku.
Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade,
že je to nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo
závisí od používaného programu).
60 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 60
2016/8/10 17:18:46
Hárok s technickými údajmi
„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).
Typ
Práčka plnená spredu
Názov modelu
WD90K64****
Rozmery
Š600 X H650 X V850 (mm)
Tlak vody
50 kPa ~ 800 kPa
Čistá hmotnosť
71 kg
Kapacita prania a odstreďovania
9,0 kg
Kapacita sušenia
6,0 kg
220 V
100 W
240 V
100 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 V
1600 W
240 V
1600 W
220~240 V
450 W
Pranie
Pranie a
ohrievanie
Príkon
Sušenie
Odstreďovanie
Čerpanie
Otáčky odstreďovania
30 W
1400 ot./min
POZNÁMKA
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia, a to z dôvodu zdokonalenia
kvality.
Technické údaje
Slovenčina 61
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 61
2016/8/10 17:18:47
Technické údaje
Podľa smernice (EÚ) č. 90/60/ES
„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).
Samsung
Názov modelu
WD90K64****
Trieda energetickej efektívnosti
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
A
Spotreba energie
Pranie, odstreďovanie a sušenie
kWh
6,12
Len pranie a odstreďovanie
kWh
1,17
Trieda výkonu prania
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
A
Trieda efektívnosti odstreďovania vody
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Zostatková vlhkosť
Maximálna rýchlosť odstreďovania
A
%
otáčok za
minútu
44
1400
Kapacita
Pranie
kg
9
Sušenie
kg
6
Pranie, odstreďovanie a sušenie
ℓ
99
Len pranie a odstreďovanie
ℓ
54
Spotreba vody
Čas programu pre kompletný prevádzkový cyklus (pranie bavlny pri 60 ºC a sušenie „osušenej bavlny“ pri
menovitej kapacite prania)
Pranie, odstreďovanie a sušenie
min.
705
Len pranie a odstreďovanie
min.
280
Pranie
BAVLNA 60 ºC + Intenzívne + 1400 ot./min
Sušenie
SUŠENIE BAVLNY + Skriňa + Odstreďovanie
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku
a na hárku
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť so stálym používaním sušenia (200 cyklov)
Technické údaje
Spotreba energie
Spotreba vody
kWh/rok
1224
ℓ
19800
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť bez použitia sušenia (200 cyklov)
Spotreba energie
Spotreba vody
kWh/rok
234
ℓ
10800
62 Slovenčina
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 62
2016/8/10 17:18:47
Údaje o príkone pri sušení sa namerali v rámci podmienok uvedených v norme EN50229.
• Prvé sušenie by sa malo vykonať so 3 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva z:
1 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 7 uterákov) tak, že vyberiete programy SUŠENIE
BAVLNY (skriňa) + Odstreďovanie (1400);
•
Druhé sušenie by sa malo vykonať so 3 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva
z: 1 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 7 uterákov) tak, že vyberiete programy SUŠENIE
BAVLNY (skriňa) + Odstreďovanie (1400);
Tretie sušenie by sa malo vykonať so 3 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva z:
1 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 7 uterákov) tak, že vyberiete programy SUŠENIE
BAVLNY (skriňa) + Odstreďovanie (1400);
(za účelom nastavenia hmotnosti sa môže pridať alebo vybrať 1, prípadne 2 uteráky.)
•
Technické údaje
Slovenčina 63
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 63
2016/8/10 17:18:47
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
KRAJINA
TEL. LINKA
ALEBO NAVŠTÍVTE WEBSTRÁNKU
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DC68-03745G-00
WD90K6400OW_03745G_SK.indd 64
2016/8/10 17:18:48
Download PDF

advertising