Samsung | AR09HSFNCWKN | Samsung AR5000 nástenná klimatizácia s funkciou Fast Cooling, 2,5 kW Benutzerhandbuch

MÁTE OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?
KRAJINA
VOLAJTE
UK
EIRE
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE
NA LOKALITE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
N
AR
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 32
K
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/5/7 14:11:40
••
••
Klimatizačné zariadenie
Návod na použitie
ARHSF/JSF
•• Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
•• Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho
na použitie v budúcnosti.
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 1
2016/5/7 14:11:40
Obsah
Bezpečnostné informácie
4
Bezpečnostné informácie
4
V skratke
12
Vnútorná jednotka – prehľad
12
Displej
Prehľad diaľkového ovládania
13
Vloženie batérií
Obsluha diaľkového ovládania
14
Režimy prevádzky
Regulácia teploty
Regulácia rýchlosti ventilátora
Regulácia smeru prúdenia vzduchu
Inteligentné a výkonné funkcie
16
Chladenie
16
Režim Cool
Funkcia chladenia 2-Step
Odvlhčovanie
17
Režim Dry
Vykurovanie
18
Režim Heat
Rýchle inteligentné funkcie
19
Režim Auto
Režim Fan
Funkcia Fast
Funkcia Comfort
Funkcia pípnutia
Funkcia Quiet
Funkcia osvetlenia displeja
Funkcia Wi-Fi
(aplikácia Inteligentná klimatizácia)
Funkcia WPS
(aplikácia Inteligentná klimatizácia)
Funkcie úspory energie
23
Úsporná prevádzka
23
Kontrola spotreby elektrickej energie
2 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 2
2016/5/7 14:11:40
Funkcia Single user
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia
Funkcia good’sleep
Čistenie a údržba
27
Čistenie v skratke
27
Riešenie problémov
29
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by
produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované
s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií tohoto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, návode alebo obale znamená, že batérie v tomto výrobku sa na konci svojej životnosti
nemajú likvidovaťs ostatným odpadom z domácnosti. Kde je to tak označené, znamenajú chemické značky Hg, Cd
alebo Pb, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom množstve, ako je referenčná úroveň podľa
Smernice Európskej únie č. 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, môžu tieto látky poškodiť ľudské
zdravie alebo životné prostredie.
V záujme ochrany prírodných zdrojov a podpory opakovaného využívania materiálov oddelte prosím batérie
od ostatných typov odpadu a zaistite ich recykláciu prostrednictvom vašeho miestneho systému bezplatného
vrátenia batérií.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina 3
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 3
2016/5/7 14:11:40
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Pred použitím vášho nového klimatizačného zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod, aby ste zistili, ako bezpečne a efektívne
prevádzkovať a využívať rozsiahle funkcie a možnosti vášho
nového zariadenia.
Keďže je tento návod na používanie určený pre rôzne modely,
charakteristické vlastnosti vášho klimatizačného zariadenia
sa môžu mierne líšiť od zariadenia opísaného v tomto návode.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na najbližšie kontaktné
stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na lokalite
www.samsung.com.
VAROVANIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk vážnemu
poraneniu alebo smrti.
UPOZORNENIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk ľahšiemu
poraneniu alebo škode na majetku.
Dodržiavajte pokyny.
Neskúšajte.
Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom.
Odpojte prívod napájania.
Nerozoberajte.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím
parametrom zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie.
Nepoužívajte predlžovací kábel.
• Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
4 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 4
2016/5/7 14:11:41
Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
• V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom.Môže
tiež dôjsť k zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný
výrobok.
Bezpečnostné informácie
• Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to
spôsobiť požiar.
Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely
klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený
pre toto klimatizačné zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické
časti neboli vystavené okolitým vplyvom.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých
materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani
prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému
žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach,
kde môže dochádzať k úniku plynu.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Vonkajšiu jednotku nikdy nainštalujte na mieste, ako je
napríklad vysoký vonkajší múr, odkiaľ by mohla spadnúť.
• Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo
poškodenie majetku.
Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte
zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému
potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.
Slovenčina 5
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 5
2016/5/7 14:11:41
Bezpečnostné informácie
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu.
• Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s
uzemnením.
UPOZORNENIE
Po inštalácii klimatizácie ju zakryte POLYETYLÉNOVÝM
SÁČKOM, ktorý pri začatí používania klimatizácie odstráňte.
Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží
jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku
alebo problémov s výrobkom.
Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne
odtekať.
• V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd
na majetku. Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného
potrubia, pretože by sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.
Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková
hadica zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.
• Voda vznikajúca pri režime vykurovania vo vonkajšej
jednotke môže vytekať a spôsobiť škody na majetku.
Najmä v zime môže odpadnutie kusu ľadu spôsobiť úraz,
smrť alebo škody na majetku.
ZDROJ NAPÁJANIA
VAROVANIE
Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
Sieťovú šnúru nevystavujte nadmernému ťahaniu ani
6 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 6
2016/5/7 14:11:41
UPOZORNENIE
Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie
nebudete dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Bezpečnostné informácie
ohýbaniu. Sieťovú šnúru neskrúcajte ani nezauzľujte. Nevešajte
sieťovú šnúru cez kovový predmet, neklaďte na ňu ťažké
predmety, nevkladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte
do priestoru za zariadením.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z
neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod
napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite
vyvetrajte a nedotýkajte sa sieťovej šnúry. Nedotýkajte sa
zariadenia ani sieťovej šnúry.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.
Slovenčina 7
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 7
2016/5/7 14:11:41
Bezpečnostné informácie
Ak potrebujte zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom,
úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii.
Ak chcete výrobok inštalovať na novom mieste, budú vám
účtované dodatočné stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
• Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok
na nezvyčajné miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo
v blízkosti pobrežia, kde je výskyt soli vo vzduchu, obráťte
sa na najbližšie servisné stredisko.
Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je
v prevádzke.
• Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia
ističom môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky
obalové materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne
nebezpečné.
• Ak si dieťa natiahne vrecko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.
Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani
prstami počas vykurovania.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik
popálenín.
Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre
nasávanie/vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.
• Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým,
že vložia prsty do výrobku.
Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou
silou.
8 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 8
2016/5/7 14:11:41
Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet,
ktorý by umožnil deťom vyliezť na zariadenie.
• Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.
Nepoužívajte klimatizačné zariadenia dlhý čas v nedostatočne
vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.
• Keďže to môže to byť nebezpečné z dôvodu nedostatku
kyslíka, otvorte okno aspoň raz za hodinu.
Bezpečnostné informácie
• Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s
výrobkom.
Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda),
odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie
svojpomocne.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, oceľový drôt
atď.) okrem štandardnej poistky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.
UPOZORNENIE
Neklaďte predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.
• Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť
požiar alebo škody na majetku.
Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám
vonkajšej jednotky mechanicky poškodený.
• V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo
škodám na majetku.
Maximálny prúd sa meria podľa normy IEC pre bezpečnosť
a prúd sa meria podľa normy ISO pre energetickú
hospodárnosť.
Slovenčina 9
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 9
2016/5/7 14:11:41
Bezpečnostné informácie
Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie neklaďte
žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety,
jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy
s výrobkom alebo poranenie.
Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch
zariadenia.
• Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.
• Voda môže byť pre ľudí škodlivá.
Diaľkové ovládanie nevystavujte silným nárazom
a nerozoberajte ho.
Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.
Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných
nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani
na akéhokoľvek iné neobvyklé účely.
• Môže to spôsobiť škody na majetku.
Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat
alebo rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.
• Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.
Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami
a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené
o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabránilo
tomu, že sa budú hrať so zariadením.
10 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 10
2016/5/7 14:11:41
Bezpečnostné informácie
Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo
veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby
s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude
dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania
zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým
možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by
bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
ČISTENIE
VAROVANIE
Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie
zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.
• Môže to viesť ku vzniku farebných škvŕn, deformácii,
poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prívod
napájania a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
UPOZORNENIE
Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky
dávajte pozor, pretože má ostré hrany.
• Tento úkon má vykonávať kvalifikovaný technik, obráťte sa
preto na inštalatéra alebo servisné stredisko.
Vnútorné časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.
• Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte
na najbližšie servisné stredisko.
• Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie v
skratke“.
• V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Slovenčina 11
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 11
2016/5/7 14:11:41
V skratke
Vnútorná jednotka – prehľad
Skutočný výrobok sa môže mierne líšiť od vyobrazenia nižšie.
05
01
06
02
07
03
08
V skratke
04
01 Prívod vzduchu
05 Snímač teploty miestnosti
02 Vzduchové filtre
06 Modul Wi-Fi (ARAWK/BWK/MWK)
03 Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole)
07 Displej
04 Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo)
08 Tlačidlo napájania / Prijímač diaľkového
ovládania
Displej
01 Indikátor teploty
Indikátor vynulovania stavu filtra ( )
Indikátor spotreby elektrickej energie
Indikátor automatického čistenia ( )
Indikátor rozmrazovania ( )
01
02
03
(ARAWK/BWK/MWK)
01
02
02 Indikátor časovača
Indikátor funkcie good'sleep,
Indikátor automatického čistenia
03 Indikátor Wi-Fi
01 Indikátor časovača
Indikátor funkcie good'sleep,
Indikátor automatického čistenia
02 Indikátor jedného používateľa
(ARBUR/CWK)
(ARJS)
12 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 12
2016/5/7 14:11:42
Prehľad diaľkového ovládania
01 Indikátor nastavenej teploty
05
01
06
02
07
08
03
02 Indikátor možnosti časovača
03 Indikátor režimu prevádzky
04 Indikátor možností
05 Indikátor vybitej batérie
06 Indikátor prenosu
04
07 Indikátor rýchlosti ventilátora
08 Indikátor vertikálneho prúdenia vzduchu
15
09 Indikátor nastavení
16
10 Tlačidlo napájania
V skratke
10
09
11 Tlačidlo teploty
11
17
12 Tlačidlo možností
13 Tlačidlo časovača
14 Smerové tlačidlo/tlačidlo výberu
12
18
19
13
15 Tlačidlo vertikálnej oscilácie prúdenia
vzduchu
16 Tlačidlo režimu
17 Tlačidlo rýchlosti ventilátora
20
14
18 Tlačidlo jedného používateľa
19 Tlačidlo nastavení
20 Tlačidlo NASTAVIŤ
POZNÁMKA
Vloženie batérií
• Opisy v tomto návode sú vytvorené
prevažne na základe tlačidiel diaľkového
ovládania.
• Aj keď sa na displeji diaľkového ovládania
zobrazuje položka Virus Doctor(
) / d'light
Cool, táto funkcia nie je pri tomto modeli k
dispozícii.
dve batérie 1,5V typu AAA
Slovenčina 13
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 13
2016/5/7 14:11:42
Obsluha diaľkového ovládania
Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete
teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
Režimy prevádzky
Aktuálny režim môžete prepínať medzi možnosťami Auto,
Cool, Dry, Fan a Heat stlačením tlačidla
.
Regulácia teploty
V každom režime môžete regulovať teplotu nasledujúcim
spôsobom:
V skratke
Režim
Regulácia teploty
Auto/Cool/
Heat
Nastavenie po 1 °C od 16 °C do 30 °C.
Dry
Nastavenie po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
Fan
Nemôžete regulovať teplotu.
POZNÁMKA
Režimy Cool, Dry a Heat môžete použiť v nasledujúcich
podmienkach:
Režim
Cool
Dry
Heat
Vnútorná
teplota
16 °C až 32 °C 18 °C až 32 °C
Vonkajšia
teplota
-10 °C až 46 °C -10 °C až 46 °C -15 °C až 24 °C
Vnútorná
vlhkosť
Relatívna
vlhkosť 80 %
alebo menej
_
27 °C alebo
menej
_
• Ak klimatizačné zariadenie pracuje dlhší čas v prostredí
s vysokou vlhkosťou v režime Cool, môže dôjsť ku vzniku
kondenzácie.
• Ak vonkajšia teplota klesne na -5°C, vykurovací výkon sa
môže znížiť na 60 % až 70 % uvedeného výkonu.
14 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 14
2016/5/7 14:11:42
Regulácia rýchlosti ventilátora
V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti
ventilátora:
Režim
Auto/Dry
Cool/Heat
(Automaticky)
(Automaticky),
(Nízka),
(Vysoká),
(Turbo)
(Nízka),
(Stredná),
(Stredná),
(Vysoká),
(Turbo)
Regulácia smeru prúdenia vzduchu
V skratke
Fan
Možné rýchlosti ventilátora
Udržujte vertikálne prúdenie vzduchu v konštantnom smere
zastavením pohybu lamely vertikálneho prúdenia vzduchu.
V prevádzke ►
POZNÁMKA
• Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu
manuálne, lamela sa nemusí úplne zavrieť, keď vypnete
klimatizáciu.
• Vertikálny smer prúdenia vzduchu môžete regulovať
vtedy, keď je funkcia good'sleep spustená v režime Heat,
ale nie v režime Cool.
Horizontálne prúdenie vzduchu (manuálne)
Udržujte horizontálne prúdenie vzduchu v konštantnom
smere manuálnou zmenou smeru lamiel horizontálneho
prúdenia vzduchu.
UPOZORNENIE
• Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že
smer lamiel horizontálneho prúdenia
vzduchu zmeníte po zastavení pohybu
lamely vertikálneho prúdenia vzduchu.
Slovenčina 15
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 15
2016/5/7 14:11:43
Inteligentné a výkonné funkcie
Chladenie
Inteligentné a výkonné funkcie chladenia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú
uzavretý priestor príjemne chladný.
Režim Cool
Režim Cool používajte na chladenie v horúcom počasí.
►
► Vyberte možnosť Cool.
POZNÁMKA
• Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte
teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom
do 5 °C.
• Po výbere režimu Cool vyberte funkciu, teplotu a rýchlosť
ventilátora, ktoré chcete použiť.
Inteligentné a výkonné funkcie
–– Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte nízku
teplotu a vysokú rýchlosť ventilátora.
–– Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu teplotu a
nízku rýchlosť ventilátora.
–– Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej teplote,
kompresor začne bežať pri nižších otáčkach kvôli
úspore energie.
Funkcia chladenia 2-Step
Funkcia chladenia 2-Step slúži na rýchle dosiahnutie
nastavenej teploty. Klimatizačné zariadenie automaticky
nastavuje rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu. Túto
funkciu môžete vybrať iba pri spustenom režime Cool.
V režime Cool
►
►

►
Vyberte možnosť 2-Step. ►
16 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 16
2016/5/7 14:11:43
Odvlhčovanie
Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne
suchý.
Režim Dry
Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.
►
► Vyberte možnosť Dry.
POZNÁMKA
• Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je kapacita
odvlhčovania. Ak sa aktuálna vlhkosť zdá byť vysoká,
upravte nastavenú teplotu na nižšiu teplotu.
• Režim Dry nemožno použiť na vykurovanie. Režim Dry je
určený na vytváranie vedľajšieho účinku chladenia.
Inteligentné a výkonné funkcie
Slovenčina 17
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 17
2016/5/7 14:11:43
Vykurovanie
Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne
teplý.
Režim Heat
Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.
►
► Vyberte možnosť Heat.
POZNÁMKA
• Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor
nemusí pracovať na začiatku počas asi 3 až 5 minút, aby
sa zabránilo nárazovému ochladeniu.
• V prípade, že klimatizačné zariadenie vykuruje
nedostatočne, v kombinácii s klimatizačným zariadením
použite ďalšie vykurovacie zariadenie.
Inteligentné a výkonné funkcie
• Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vzduchu vysoká v
režime vykurovania, na vonkajšom tepelnom výmenníku
sa môže vytvoriť námraza. Môže pri tom dôjsť aj k
zníženiu účinnosti vykurovania. V takom prípade
klimatizačné zariadenie spustí funkciu rozmrazovania
na 5 až 12 minút na odstránenie námrazy z vonkajšieho
tepelného výmenníka.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, na vonkajšej
jednotke sa vytvára para. Klimatizačné zariadenie
presunie lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu do
najnižšej polohy, ako je znázornené na obrázku vľavo, aby
z vnútornej jednotky nefúkal chladný vzduch.
B
A
A.Poloha lamely vertikálneho prúdenia vzduchu pri
spustenej funkcii rozmrazovania (lamela vyzerá takmer
úplne zatvorená.)
B.Rozsah nastavenia polohy lamely vertikálneho
prúdenia vzduchu pri spustenom režime vykurovania.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, z vnútornej
jednotky nefúka vzduch, aby sa zabránilo prenikaniu
chladného vzduchu. Po ukončení funkcie rozmrazovania
začne o chvíľu fúkať teplý vzduch.
• Cyklus funkcie rozmrazovania sa môže skrátiť v závislosti
od množstva námrazy na vonkajšej jednotke.
• Cyklus funkcie rozmrazovania sa môže skrátiť aj v
závislosti od vlhkosti z dažďa a snehu.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, diaľkovým
ovládaním nie je možné vybrať iné funkcie. Inú funkciu
vyberte po skončení funkcie rozmrazovania.
18 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 18
2016/5/7 14:11:44
Rýchle inteligentné funkcie
Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad ďalších funkcií.
Režim Auto
Režim Auto použite, ak chcete, aby bola činnosť
klimatizačného zariadenia ovládaná automaticky. Klimatizačné
zariadenie zabezpečí najkomfortnejšiu možnú atmosféru.
►
► Vyberte možnosť Auto.
POZNÁMKA
• Ak sa vnútorná teplota zdá byť vyššia alebo nižšia než
nastavená teplota, klimatizačné zariadenie automaticky
vytvára chladný vzduch na zníženie vnútornej teploty
alebo teplý vzduch na zvýšenie vnútornej teploty.
Režim Fan
►
► Vyberte možnosť Fan.
POZNÁMKA
• Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať,
vysušte ho prevádzkou v režime Fan v trvaní 3 alebo 4
hodín.
Inteligentné a výkonné funkcie
V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako bežný
ventilátor. Klimatizačné zariadenie vytvára prirodzené
prúdenie vzduchu.
• Vonkajšia jednotka nie je v činnosti v režime Fan, aby sa
cez ňu nedostal dnu studený vzduch. Ide o normálny jav a
nie o chybu klimatizačného zariadenia.
Funkcia Fast
Funkcia Fast slúži na rýchle ochladenie alebo vykurovanie
miestnosti. Táto funkcia je najvýkonnejšou funkciou chladenia
a vykurovania, ktorú klimatizačné zariadenie poskytuje. Túto
funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
►

►
Vyberte možnosť Fast. ►
Slovenčina 19
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 19
2016/5/7 14:11:44
POZNÁMKA
• Ak vyberiete funkciu Fast v čase, keď sú spustené funkcie
ako chladenie 2-Step, Comfort, Single user, Quiet alebo
good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
• Môžete meniť smeru prúdenia vzduchu.
• Nemôžete meniť nastavenú teplotu a rýchlosť ventilátora.
• Ak zvolíte funkciu Fast v režime Heat, nemusí byť možné
zvýšiť rýchlosť ventilátora, aby sa zabránilo fúkaniu
chladného vzduchu.
Funkcia Comfort
Inteligentné a výkonné funkcie
Funkciu Comfort použite vtedy, keď máte pocit, že
aktuálny účinok chladenia alebo vykurovania je príliš silný.
Klimatizačné zariadenie poskytuje mierne chladenie alebo
vykurovanie. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v
režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
►

►
Vyberte možnosť Comfort. ►
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia
vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak vyberiete funkciu Comfort v čase, keď sú spustené
funkcie ako chladenie 2-Step, Fast, Single user, Quiet alebo
good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
• Ak máte pocit, že účinok chladenia alebo vykurovania v
rámci funkcie Comfort je slabý, zrušte funkciu Comfort.
Funkcia pípnutia
Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového
signálu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla na diaľkovom
ovládaní.
►

►
Vyberte
►
možnosť Beep.
20 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 20
2016/5/7 14:11:45
Funkcia Quiet
Funkcia Quiet slúži na obmedzenie hluku pri prevádzke. Túto
funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
►

►
Vyberte možnosť Quiet. ►
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia
vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
Funkcia osvetlenia displeja
(Len pre model ARAWK/BWK/MWK)
Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo vypnutie
osvetlenia displeja vnútornej jednotky.
►

►
Vyberte možnosť
►
Display.
Inteligentné a výkonné funkcie
• Ak vyberiete funkciu Quiet v čase, keď sú spustené funkcie
ako chladenie 2-Step, Fast, Comfort, Single user alebo
good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
POZNÁMKA
• Keď je vnútorná jednotka vypnutá, funkcia osvetlenia
displeja nie je v činnosti.
• Ak vypnete funkciu osvetlenia displeja, keď je spustená
funkcia na ochranu pred vírusmi, zhasne aj svetelný
indikátor funkcie na ochranu pred vírusmi.
• Indikátor časovača (
osvetlenia displeja.
) nezmizne, ani keď vypnete funkciu
• Ak prepnete aktuálny režim alebo funkciu pri zapnutej
funkcii osvetlenia displeja, funkcia osvetlenia displeja sa
vypne.
Slovenčina 21
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 21
2016/5/7 14:11:45
Funkcia Wi-Fi
(aplikácia Inteligentná klimatizácia)
(Len pre model ARAWK/BWK/MWK)
Keď zapnete funkciu Wi-Fi, indikátor prenosu ( ) zabliká
a na displeji diaľkového ovládania sa na niekoľko sekúnd
zobrazí položka
. Potom obe položky zmiznú.
V prevádzke ►
►
Podržte 4 sekundy.
POZNÁMKA
• Ďalšie informácie nájdete v príručke aplikácie Inteligentná
klimatizácia.
Inteligentné a výkonné funkcie
• Aplikácia Inteligentná klimatizácia nemusí byť u
niektorých modelov k dispozícii.
Funkcia WPS
(aplikácia Inteligentná klimatizácia)
(Len pre model ARAWK/BWK/MWK)
Keď zapnete funkciu WPS, indikátor prenosu (
zmizne.
V prevádzke ►
►
) zabliká a
Podržte 4 sekundy.
POZNÁMKA
• Ďalšie informácie nájdete v príručke aplikácie Inteligentná
klimatizácia.
• Aplikácia Inteligentná klimatizácia nemusí byť u
niektorých modelov k dispozícii.
22 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 22
2016/5/7 14:11:45
Funkcie úspory energie
Úsporná prevádzka
(Len pre model ARAWK/BWK/MWK)
Inteligentné funkcie úspory energie klimatizačného zariadenia Samsung znižujú spotrebu
elektrickej energie.
Kontrola spotreby elektrickej energie
Funkcia Usage slúži na kontrolu množstva elektrickej energie
spotrebovanej používaním klimatizačného zariadenia.
Spotrebovaná energia sa na niekoľko sekúnd zobrazí na
displeji vnútornej jednotky, potom sa zobrazí nastavená
vnútorná teplota.
V prevádzke ►
►

►
Vyberte
►
možnosť Usage.
Rozsah zobrazených hodnôt je od 0,1 kWh do 99 kWh.
Spotreba elektrickej energie sa počíta od zapnutia
klimatizačného zariadenia. Hodnota sa pri vypnutí
klimatizačného zariadenia vynuluje.
POZNÁMKA
• Spotreba zobrazená na displeji vnútornej jednotky sa
môže mierne líšiť od skutočne spotrebovaného množstva
elektrickej energie.
Funkcie úspory energie
• Spotrebu elektrickej energie môžete zobraziť len vtedy,
keď je klimatizačné zariadenie v prevádzke.
Slovenčina 23
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 23
2016/5/7 14:11:46
Funkcia Single user
Funkcia Single user slúži na zníženie spotreby elektrickej
energie, pričom stále umožňuje udržiavať chlad alebo teplo.
Túto funkciu môžete vybrať v režimoch Cool a Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
POZNÁMKA
• Keď sa spustí funkcia Single user, na diaľkovom ovládaní
sa na niekoľko sekúnd objaví vzor
a automaticky
začne vertikálna oscilácia prúdenia vzduchu.
• Ak vyberiete funkciu Single user v čase, keď sú spustené
funkcie ako chladenie 2-Step, Fast, Comfort, Quiet alebo
good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
• Po výbere funkcie Single user môžete zmeniť nastavenú
teplotu (24 °C až 30 °C v režime Cool, 16 °C až 30 °C v
režime Heat), rýchlosť ventilátora a vertikálny smexr
prúdenia vzduchu.
• Keď je zapnutá funkcia Single user v režime Cool a
nastavená teplota je nižšia než 24 °C, nastavenie teploty
sa automaticky zvýši na 24 °C. Ak je však teplota
nastavená na 25 °C až 30 °C, zostane nezmenená.
Funkcie úspory energie
• Aj po vypnutí funkcie Single user bude vertikálna oscilácia
prúdenia vzduchu pokračovať, až kým ju nevypnete
tlačidlom vertikálnej oscilácie vzduchu (
).
• Funkciu Single user môžete tiež spustiť stlačením tlačidla
Options (
).
V režime Cool alebo Heat ►
►

►
Vyberte možnosť
►
Single user.
24 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 24
2016/5/7 14:11:46
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia slúži na zapnutie alebo
vypnutie klimatizačného zariadenia po uplynutí nastaveného
času.
(Vyberte možnosť zap. alebo vyp. z
možností zap., vyp. a
.)

►
(Nastavte čas
►
zapnutia/vypnutia.)
• Stlačením tlačidla
(Časovač) môžete prepínať
aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, Off a
(good’sleep).
(good’sleep) sa zobrazuje iba v režimoch
Cool a Heat.
Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie
časovania vypnutia
Keď je
klimatizačné
zariadenie
vypnuté
(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny,
Načasované vypnutie: 5 hodín
Klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny
od okamihu, kedy spustíte funkciu časovania
zapnutia/vypnutia, zostane v činnosti 2 hodiny
a potom sa automaticky vypne.
Keď je
klimatizačné
zariadenie
zapnuté
(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny,
Načasované vypnutie: 1 hodina
Klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu
od okamihu, kedy spustíte funkciu časovania
zapnutia/vypnutia, potom sa zapne 2 hodiny
od okamihu vypnutia.
Funkcie úspory energie
POZNÁMKA
• Môžete nastaviť čas od 0,5 do 24 hodín. Nastavte časový
interval na 0.0, ak chcete zrušiť funkciu časovania
zapnutia/vypnutia.
• Keď spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, na
displeji vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor
časovača ( ).
• Po spustení funkcie časovania zapnutia môžete zmeniť
režim a nastaviť teplotu. Keď je spustený režim Fan, nie je
možné meniť nastavenú teplotu.
• Nemôžete nastaviť ten istý čas pre funkciu časovania
zapnutia a funkciu časovania vypnutia.
Slovenčina 25
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 25
2016/5/7 14:11:46
Funkcia good’sleep
Funkcia good'sleep slúži na to, aby ste sa mohli v noci dobre
vyspať a aby ste ušetrili energiu. Túto funkciu môžete vybrať
v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool
►
alebo Heat

(Vyberte možnosť
z
možností zap., vyp. a
.)
(Nastavte čas
►
prevádzky.)
►
• Stlačením tlačidla
(Časovač) môžete prepínať
aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, Off a
(good’sleep).
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenie teploty po 1 °C od 16 °C do
30 °C.
• Odporúčané a optimálne nastavenia teploty pri funkcii
good’sleep sú nasledovné:
Funkcie úspory energie
Režim
Odporúčané
nastavenie teploty
Optimálne nastavenie
teploty
Cool
25 °C až 27 °C
26 °C
Heat
21 °C až 23 °C
22 °C
• Keď spustíte funkciu good’sleep, na displeji vnútornej
jednotky sa zobrazí indikátor časovača ( ).
• Môžete nastaviť čas prevádzky od 0,5 do 12 hodín.
Nastavte čas prevádzky na 0,0, ak chcete zrušiť funkciu
good’sleep.
• Predvolený čas prevádzky funkcie good’sleep v režime
Cool je 8 hodín. Ak je čas prevádzky nastavený na viac
ako 5 hodín, 1 hodinu pred nastaveným časom sa spustí
funkcia prebudenia. Po uplynutí času prevádzky sa
klimatizačné zariadenie automaticky zastaví.
• Keď sa funkcie časovania zapnutia, časovania vypnutia a
funkcia good'sleep prekrývajú, klimatizačné zariadenie
pracuje len s tou funkciou časovača, ktorá bola spustená
ako posledná.
26 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 26
2016/5/7 14:11:47
Čistenie a údržba
Čistenie v skratke
Spustenie automatického čistenia

(ARAWK/BWK/MWK)
(ARBUR/CWK,
ARJS)
Displej vnútornej jednotky
Trvanie čistenia (minúty)
Auto (Cool), Cool, Dry
30
Auto (Heat), Heat, Fan
15
POZNÁMKA
• Keď nastavujete časovač automatického čistenia, na displeji diaľkového ovládania bude
blikať položka Clean a potom zmizne. Na displeji vnútornej jednotky sa tiež zobrazí indikátor
časovača ( ).
• Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, automatické čistenie sa spustí hneď po jeho zvolení.
Keď je klimatizačné zariadenie zapnuté, automatické čistenie sa spustí hneď po tom, ako sa
klimatizačné zariadenie zastaví.
• Počas automatického čistenia zostáva vnútorný ventilátor v činnosti a lamely prúdenia
vzduchu zostávajú otvorené, aby sa mohol vyfukovať okolitý vzduch.
Čistenie vonkajších povrchov vnútornej jednotky a tepelného výmenníka
vonkajšej jednotky
Mäkká kefa
Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte
zástrčku elektrického napájania.
Ostriekajte vodou na očistenie od prachu.
Čistenie a údržba
Vlažná navlhčená
utierka
UPOZORNENIE
• Nečistite displej pomocou alkalických čistiacich prostriedkov.
Slovenčina 27
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 27
2016/5/7 14:11:47
• Na čistenie povrchov nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu
chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá (napr. riedidlo, petrolej
a acetón). Nelepte na klimatizačné zariadenie žiadne nálepky,
pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.
• Pri čistení a kontrole tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke
požiadajte o pomoc miestne servisné stredisko.
• Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte
poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.
Čistenie filtra
Vysávač
Mäkká kefa
30 minút
Háčiky
Jemný čistiaci prostriedok
Čistenie a údržba
UPOZORNENIE
• Vzduchový filter sa nesmie drhnúť kefou ani inými čistiacimi
pomôckami. Môže dôjsť k poškodeniu filtra.
• Vzduchový filter pri sušení nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu.
POZNÁMKA
• Vzduchový filter vyčistite každé 2 týždne. Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od
používania a podmienok prostredia.
• Ak sa vzduchový filter suší vo vlhkom prostredí, môže vydávať nepríjemný zápach. Vyčistite
ho znova a vysušte v dobre vetranom priestore.
28 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 28
2016/5/7 14:11:47
Vynulovanie pripomenutia čistenia filtra
(Len pre model ARAWK/BWK/MWK)
Displej
vnútornej
jednotky
Indoor
unit display
Riešenie problémov
Ak klimatizačné zariadenie pracuje neobvyklým spôsobom, pozrite
si nasledujúci prehľad, ktorý vám ušetrí čas a zbytočné výdavky.
Problém
Riešenie
Nastavenie
teploty nie je
možné.
• Skontrolujte, či nie je spustený režim Fan
alebo Fast. V týchto režimoch klimatizačné
zariadenie reguluje požadovanú teplotu
automaticky a nie je možné nastavenie
teploty.
Čistenie a údržba
Klimatizačné
zariadenie
vôbec
nefunguje.
• Skontrolujte stav napájania a potom znova
spustite klimatizačné zariadenie.
• Zapnite istič, zapojte napájací kábel a potom
znova spustite klimatizačné zariadenie.
• Uistite sa, že je zapnutý odpojovač.
• Skontrolujte, či nie je spustená funkcia
časovania zapnutia. Klimatizačné zariadenie
znova zapnite stlačením tlačidla napájania.
Slovenčina 29
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 29
2016/5/7 14:11:48
Problém
Z klimatizačného
zariadenia
neprúdi chladný/
teplý vzduch.
Riešenie
Čistenie a údržba
• Skontrolujte, či nie je nastavená teplota
vyššia v režime Cool alebo nižšia v režime
Heat než aktuálna teplota. Stláčaním tlačidla
teploty na diaľkovom ovládaní zmeňte
nastavenú teplotu.
• Skontrolujte, či nie je vzduchový filter
zablokovaný nečistotami. Ak je vzduchový
filter zablokovaný, môže sa chladiaci
a vykurovací výkon znížiť. Pravidelne
odstraňujte nečistoty.
• Skontrolujte, či vonkajšia jednotka nie je
nainštalovaná pod krytom alebo v blízkosti
prekážok. Odstráňte kryty a prekážky.
• Skontrolujte, či klimatizačné zariadenie
nepracuje v režime rozmrazovania. Keď
sa v zime alebo pri príliš nízkej vonkajšej
teplote vytvára ľad, klimatizačné zariadenie
automaticky spustí režim rozmrazovania.
V režime rozmrazovania sa vnútorný
ventilátor zastaví a teplý vzduch sa
nevyfukuje.
• Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo
okná. Môže to spôsobiť nedostatočný výkon
chladenia alebo vykurovania. Zatvorte dvere
a okná.
• Skontrolujte, či ste klimatizačné zariadenie
nezapli okamžite po zastavení režimu
chladenia alebo vykurovania. V tomto
prípade bude v činnosti len ventilátor, aby sa
chránil kompresor vonkajšej jednotky.
30 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 30
2016/5/7 14:11:48
Problém
Riešenie
• Skontrolujte, či potrubie nie je príliš dlhé.
Keď dĺžka potrubia presahuje maximálnu
povolenú hranicu, môže sa znížiť výkon
chladenia alebo vykurovania.
Smer prúdenia
vzduchu nie je
možné zmeniť.
• Skontrolujte, či nie je spustená funkcia
good'sleep. Keď je spustená táto funkcia,
nie je možné meniť smer prúdenia vzduchu.
(Smer prúdenia vzduchu však môžete
ovládať, keď je táto funkcia spustená v
režime Heat.)
Rýchlosť
ventilátora
nie je možné
zmeniť.
• Keď sú spustené režimy Auto, Dry alebo Fast
alebo keď je spustená funkcia good'sleep v
režime Cool, klimatizačné zariadenie ovláda
rýchlosť ventilátora automaticky a nemožno
ju zmeniť.
Diaľkové
ovládanie
nefunguje.
• Vymeňte batérie diaľkového ovládania za
nové.
• Skontrolujte, či nič neblokuje snímač signálu
diaľkového ovládania.
• Skontrolujte, či v blízkosti klimatizačného
zariadenia nie sú intenzívne svetelné
zariadenia. Silné žiarivkové alebo neónové
svetlo môže rušiť elektrické signály.
Funkcia
časovania
zapnutia/
vypnutia
nefunguje.
• Skontrolujte, či ste po nastavení času stlačili
tlačidlo NASTAVIŤ na diaľkovom ovládaní.
Čistenie a údržba
Z klimatizačného
zariadenia
neprúdi chladný/
teplý vzduch.
Slovenčina 31
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 31
2016/5/7 14:11:48
Problém
Riešenie
Čistenie a údržba
Indikátor
nepretržite
bliká.
• Vypnite klimatizačné zariadenie stlačením
tlačidla napájania alebo odpojte sieťovú
zástrčku. Ak indikátor stále bliká, obráťte sa
na servisné stredisko.
Počas
prevádzky sa
v miestnosti šíri
zápach.
• Skontrolujte, či klimatizačné zariadenie
nepracuje v zadymenom priestore.
Miestnosť vyvetrajte alebo prevádzkujte
klimatizačné zariadenie v režime Fan 3
až 4 hodiny. (V klimatizačnom zariadení
sa nepoužívajú žiadne diely, ktoré by
spôsobovali intenzívny zápach.)
• Skontrolujte, či sú čisté odtoky. Pravidelne
ich čistite.
Je signalizovaná
chyba.
• Ak indikátor vnútornej jednotky bliká,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Nezabudnite informovať servisné stredisko
o kóde chyby.
Je počuť hluk.
• Pri zmene prietoku chladiva môže vznikať
hluk v závislosti od stavu klimatizačného
zariadenia. Je to bežný jav.
Z vonkajšej
jednotky sa šíri
dym.
• Nemusí ísť o požiar. Môže to byť para
vznikajúca pri rozmrazovaní z vonkajšieho
tepelného výmenníka v režime vykurovania
v zimnom období.
Zo spojov
potrubia
na vonkajšej
jednotke kvapká
voda.
• Pri značných zmenách okolitej teploty môže
dôjsť ku kondenzácii. Je to bežný jav.
32 Slovenčina
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SK.indd 32
2016/5/7 14:11:48
Download PDF

advertising