Samsung | SW7260 | Samsung SW7260 Használati utasítás

DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
HU
Page 1
Használati útmutató
Samsung Smart
(tárolódobos) háztartási
porszívó
❈ A készülék m¦ködtetése elŒtt gondosan olvassa el ezt az ùtmutatót.
❈ Kizárólag beltéri használatra.
Regisztrálja termékét a www. samsung. com/ global/ register oldalunkon
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 2
FONTOS BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
Ha elektromos berendezést használ, tartsa be az alapvetŒ biztonsági elŒírásokat, az alábbiakkal
együtt:
1. A porszívó használata elŒtt olvassa el az összes ùtmutatót.
2. Ezt berendezést KIZÁRÓLAG BELSÃ TÉRBEN HASZNÁLHATJA.
3. A porszívó használata elŒtt ellenŒrizze a készülék oldalára helyezett gyári címkén megadott
névleges hálózati feszültséget, hogy az megegyezik-e az Ön háztartásában lévŒ hálózati
feszültséggel.
4. Ha nem megfelelŒ módon m¦ködik a készülék, amelynek révén furcsa zaj, szag, vagy füst
áramlik ki belŒle, akkor kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizzel.
5. Tartsa távol a készüléket hŒforrástól, amely deformálhatja és elszínezheti berendezés
m¦anyag részeit.
6. Ne kerüljön t¦zveszélyes vagy éghetŒ anyagok, pl. benzin a készülékre.
7. Ne hùzza a készüléket hálózati csatlakozó kábelnél, vagy a szívótömlŒnél fogva.
8. Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk, és ne csatlakoztassa a készüléket olyan
helyre, ahol már több elektromos készülék kábelét csatlakoztatta.
9. Ne m¦ködtesse a porszívót a portartó dob és a sz¦rŒ nélkül.
Ürítse ki a dobot, még mielŒtt megtelne, hogy növelje a porszívó hatékony m¦ködését.
10. Ha eltömŒdik a sz¦rŒ, a szívótömlŒ, a szívófej,tùlmelegedhet a készülék. Az elzáródás
megszüntetése után, hagyja leh¦lni,és a készülék automatikusan ùjraindul.
11. Ne csatlakoztassa a készüléket hálózathoz, ha nem használja.
FIGYELEM!
1. Szára ruhával távolítsa el a nedvességet és a port a hálózati csatlakozódugóról, és ne
kezelje nedves kézzel csatlakozót.
2. A hálózati csatlakozó eltávolítása elŒtt kapcsolja ki a készüléket. Ne hùzza ki hálózati
csatlakozódugót a fali dugaszoló aljzatból kábelnél fogva.
3. Ha megsérült a csatlakozókábel, ki kell cseréltetnie a gyártóval,vagy az illetékes szervizzel,
illetve megfelelŒ szakemberrel, a veszélyek elkerülése miatt.
4. Veszélyes gázok jelenlétében ne használja készüléket, hogy ne kerülhessen a készülék
belsejébe. SzellŒztesse ki elŒbb a helyiséget.
5. Ne használja játékszernek,vagy ülŒalkalmatosságnak a készüléket.
6. A szívótömlŒt ne használja más célra, kizárólag portalanításra, és víz felszívására, és ne
engedje, hogy elzáródjon a szívórészek bármelyik eleme.
7. Kiskorù,vagy cselekvésükben korlátozott személyek nem használhatják a porszívót
felügyelet nélkül.
8. A készülék tisztítása,vagy karbantartása elŒtt távolítsa el hálózati csatlakoztatását.
9. Kemény, éles, robbanó és habzó nedvesítŒszerek és anyagok felszívására ne használja a
készüléket.
10. Kiskorù,vagy cselekvésükben korlátozott személyek nem használhatják a porszívót
felügyelet nélkül,kivéve,ha felelŒs személy felügyeli a készülék biztonságos használatát.
11. Ne hagyja felügyelet nélkül a kiskorùakat a készülék mellett, megelŒzve, hogy játékszernek
használják azt.
HU-1
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 3
1 A KÉSZÜLÉK ALKOTÓRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
PORTARTÓ FEDELE
SZÍVÓCSÃ
FOGANTYÚ
SZÍVÓTÖMLÃ
PORTELÍTETTSÉG
JELZÃ
FOGANTYÚ
SZÍVÁSERÃSSÉG
BEÁLLÍTÓ GOMB
CSÃ
PORTARTÓ
RÖGZÍTÃ
FÃKAPCSOLÓ
TARTOZÉKTARTÓ
FEDÉL
PORTARTÓ DOB
PADLÓ SZÍVÓFEJ
FÜGGESZTÃ
TARTÓ
GÖRGÃ
TARTOZÉKOK
CSÃ
PADLÓ SZÍVÓFEJ
SZÍVÓTÖMLÃ
PORZSÁK
HU-2
RÉSTISZTÍTÓ
VIZES KEFE
PADLÓKEFE
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 4
2 A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1) SzívótömlŒ csatlakoztatása a
porszívóhoz
Csùsztassa a szívótömlŒ rögzítŒfejét a
porszívó csŒbemenetébe, és fordítsa el jobbra,
hogy a helyére kattanjon.
2) Csatlakoztassa a csövet a szívótömlŒhöz
Csùsztassa a szívócsŒ nyíllal jelzett végét a
csŒ végébe.
3) Illessze fel a padló szívófejet
Csùsztassa a csŒ végét mélyen a padló
szívófej csŒnyílásába.
TARTOZÉKOK CSATLAKOZTATÁSA
➤ Amikor a szívótömlŒt csatlakoztatja
➤ Amikor a csövet csatla
➤ Amikor a csövet használja
① Hosszabbítás
Tartsa a csŒ nyíllal jelzett végét a kezével,
másik kezével hùzza a fogórészt ellenkezŒ
irányba.
➁ Rövidítés
Nyomja a fogórészt a csŒ nyíllal jelzett
végébe, másik kezével tartva.
HU-3
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 5
3 MÙKÖDTETÉS
FÃKAPCSOLÓ
Nyomja le az „I ”gombot, a gép bal felsŒ
részén.
Porszívózás után nyomja le az „O ”gombot,
a gép bal felsŒ részén.
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL
A KÁBEL KIHÚZÁSA
A hosszù hálózati csatlakozókábelt kívánsága
szerinti hosszùságùra hùzhatja ki.
VISSZATEKERCSELÉS
A csatlakozódugó eltávolítása után,nyomja
meg enyhén a visszatekercselŒ gombot a lábával. A kábelt automatikusan visszatekercseli.
MEGJEGYZÉS
Amikor kihùzza a csatlakozódugót a fali dugaszoló aljzatból, soha ne a kábelt hùzza.
KEFÉK
PADLÓ SZÍVÓFEJ
SzŒnyeg porszívózása
Padló porszívózása
HU-4
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 6
PORTALANÍTÓ KEFE
RÉSTISZTÍTÓ
Portalanító kefe bùtor,polcok,
könyvek,stb. tisztításához.
Réstisztító radiátorok,
keskeny nyílások,sarkok
matracok között résekhez.
Ahatékonyság érdekében
tisztítsa ki a padló szívófejet
a réstisztítóval.
PORTARTÓ DOB ÉS SZÙRÃ
Vigyázat! Távolítsa el a hálózati csatlakozást, amikor kiveszi a portartó dobot.
1
Forgassa el balra
az illesztŒ részt,
és hùzza ki a
csŒvéget.
3
2
Nyissa ki portartót.
5
4
Fogja meg a dob
fogantyùját és
hùzza ki a dobot.
Vegye ki a
sz¦rŒt.
Távolítsa el a
poros anyagot.
Használat után,ha a sz¦rŒ megtelt porral,tisztítsa ki az ábrák szerint,és helyezze vissza ùjra.
HU-5
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 7
4 ESZKÖZÖK TÁROLÁSA
PARKOLÓ HELYZET
A porszívó könnyebb tárolása érdekében
megfelelŒ függesztŒ rendszerrel látták el
porszívó ház külsejét,amely együtt
képes megtartani a csövet, a szívótömlŒt
és padló szívófejet.
FÜGGESZTÃ
FÜGGESZTÃ
TARTÓ
TARTOZÉKOK
Hùzza lefelé a tartozék
tartórész fedelét,ha használni
akarja tartozékokat, és az ábra
szerint tárolja a réskefét és a
portalanító kefét.
5 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
LEBEGTETÃ
A lebegtetŒ akkor m¦ködik,ha tùl sok benne a
poros anyag,a vizet is beleértve,hogy megelŒzze
ezek tùlömlését a szívómotor terébe.
Ha hibásan m¦ködik a lebegtetŒ,tartson 10 perc
szünetet,és utána folytassa.
LEBEGTETÃ
Lecsökken szívóteljesítmény,amikor a lebegtetés
folyik,de a motor m¦ködik,ekkor kapcsolja ki
inkább a készüléket,és ürítse ki belŒle a poros
anyagokat.
HU-6
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 8
HÃKAPCSOLÓ VÉDELEM
A porszívót tùlmelegedés elleni védŒkapcsolóval látták el,amely automatikusan kikapcsolja a készüléket,ha az tùlmelegszik. A tùlmelegedést szívórészek,vagyis a
sz¦rŒ,szívófej, csŒ,vagy a szívótömlŒ elzáródása okozhatja. Az elzáródás megszüntetése,valamint a motor leh¦lése után,a porszívó automatikusan ùjraindul.
6 HIBAELHÁRÍTÁS
- HA PROBLÉMÁJA TÁMAD
PROBLÉMA
OKA
MEGOLDÁS
Nem m¦ködik a porszívó.
Nincs hálózati feszültség. Nem EllenŒrizze a kábelt,dugót
megfelelŒ a csatlakoztatás.
és az aljzatot.
A szívóerŒ fokozatosan
csökken.
A sz¦rŒ,szívófej,szívótömlŒ,
Távolítsa el az elzáródást.
vagy a csŒ eltömŒdött.
Nem lehet a kábelt teljesen visszatekercselni.
Hùzza ki a kábelt,kb. 2-3m
EllenŒrizze,hogy nem tekeredett-e össze,illetve megfelelŒen hosszan,és nyomja meg
visszatekercselΠgombot.
tekercselŒdött-e fel a kábel.
Nem szívja fel vizet a
porszívó,de a motor megy.
EllenŒrizze a lebegtetŒt.
Távolítsa el a vizet a dobból.
Portartó fedele kijön.
Nem jelent hibát.
Helyezze vissza a
készülékre.
Aporszívó megfelel a következŒ elŒírásoknak:
EMC elŒírások : 89/336/EEC,92/31 EEC ¦s 93/68/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági elŒírások:73/23/EEC és 93/68/EEC
HU-7
DJ68-00260K(0.0)-HU1
11/30/05 10:15 AM
Page 9
7 MINÃSÉGTANÚSÍTÁS (MÙSZAKI ADATOK)
A 2/1984 (III.10.)BkM-IpM számù rendelet alapján,mint forgalmazó
tanùsítjuk,hogy a SAMSUNG gyártmányù SW-7260 típusù
háztartási porszívó megfelel az alábbi m¦szaki elŒírásoknak.
Model
Szín
SW-7260
Készülékház
Szürke
KezelŒegység
Fekete
Kefe
Fekete
Típus
Nedves &Száraz
Szívóteljesítmény
W,mmHq
220
Zajszint
dB
87
Portartály
l
mm
8(Száraz),7(Nedves)
Kefe
Kefe szélessség
Sz¦rés
rendszere
ElŒsz¦rŒ
Kábel+tömlŒ
M¦ködési hossz
Van
Utósz¦rŒ
Micro
m
CsŒ
Tartozékok
Aluminum,teleszkópos
Van
Padló szívófej
Van
Portalanító
Van
Padlókefe
Van
Vizes kefe
Kábel
Automatikus visszatekercselés
Watt
1300 (Max)
Watt
1100 (Normal)
Készülék
mm
350*475*375
Csomagolva
mm
400*585*460
Készülék
kg
11,4
Csomagolva
kg
13,2
Teljesítmény- Max (230 V,50Hz)
felvétel
Normál
Tömeg
10,5
Résszívó
Egyéb
Méretek
(szél.x mag.x mélys.)
290 (2-állásù)
HU-8
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
CS
Page 1
Návod k obsluze
Vysavač Smart Drum
Samsung
❈ Pfied uvedením spotfiebiãe
❈ Urãeno pouze pro použití uvnitfi.
do provozu si pozornû pfieãtûte tento návod.
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 2
DÒLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pfii používání elektrických zafiízení je nutné dodržovat základní opatfiení,vãetnû tûch
následujících:
1. Pfied použitím vysavaãe si pfieãtûte návod.
2. Tento spotfiebiã je urãen POUZE PRO POUŽITÍ UVNIT¤.
3. Pfied použitím vysavaãe se ujistûte, že napûtí uvedené na výrobním štítku, na boku
spotfiebiãe, odpovídá napûtí používanému doma.
4. Pokud spotfiebiã nefunguje správnû, napfi. vydává divné zvuky, objeví se zápach nebo koufi,
vypnûte ho a kontaktujte autorizovaný servis.
5. Spotfiebiã udržujte v dostateãné vzdálenosti od zdrojÛ tepla, které by mohly zdeformovat
a jinak znehodnotit plastové ãásti spotfiebiãe.
6. Na vysavaã nestfiíkejte žádné hofilavé ani výbušné tekutiny, napfi. benzin.
7. Nešlapejte ani nepokládejte žádné pfiedmûty na napájecí kabel a hadici.
8. Nedoporuãujeme používat prodlužovací kabel a spotfiebiã nezapojujte do zásuvky,kde jsou
zapojené ještû další elektrické spotfiebiãe.
9. Tento spotfiebiã nesmíte používat bez sáãku a filtru a sáãek musíte vyprázdnit pfied jeho
naplnûním, abyste tak zachovali co nejefektivnûjší výkon spotfiebiãe.
10. Spotfiebiã se mÛže ucpáním filtru, hubice, trubice nebo hadice pfiehfiát. Po odstranûní pfiíãiny
a dostateãném vychladnutí motoru se vysavaã automaticky znovu zapne.
11. Pokud spotfiebiã nepoužíváte, nenechávejte ho zapojený do elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ
1. OdstraÀte ze zástrãky vodu nebo prach suchou utûrkou a se spotfiebiãem ani zástrãkou
nemanipulujte mokrýma rukama.
2. Pfied odpojením spotfiebiãe ze zásuvky spotfiebiã vypnûte. Spotfiebiã neodpojujte taháním
za kabel.
3. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vymûnûn výrobcem nebo servisním
technikem nebo obdobnû kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ke vzniku riskantních
situací.
4. Tento spotfiebiã nesmíte používat, pokud jsou v okolí nebezpeãné plyny. Nechte prostor
vyvûtrat.
5. Tento spotfiebiã nesmí být používán jako hraãka ani jako stoliãka.
6. Trubice nesmí být používána k jiným ùãelÛm, než je vysávání prachu nebo vody a nesmí
být blokovány sací a vyfukovací otvory, vãetnû trubice.
7. Spotfiebiã není urãený pro použití malými dûtmi nebo nemohoucími osobami bez dozoru.
8. Pfied ãištûním a ùdržbou spotfiebiãe spotfiebiã odpojte od zdroje energie.
9. Tento spotfiebiã nesmí být používán k vysávání tvrdých, ostrých, výbušných materiálÛ
a pûnivých ãisticích prostfiedkÛ.
10. Tento spotfiebiã není urãený pro použití malými dûtmi nebo nemohoucími osobami bez
dozoru,pokud nejsou pod dohledem odpovûdné osoby, která umí spotfiebiã bezpeãnû
ovládat.
11. Malé dûti by nemûly být nechávány bez dozoru, aby si se spotfiebiãem nehrály.
CS-1
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 3
1 SOUČÁSTI VYSAVAČE
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
VÍKO VYSAVAâE
MADLO HADICE
SACÍ HADICE
INDIKÁTOR
NAPLNúNÍ SÁâKU
MADLO
TLAâÍTKO
PRODLOUŽENÍ TRUBICE
TRUBICE
SVORKA VÍKA
VYPÍNAâ
POJISTKY VÍKA
ZÁSOBNÍK
HUBICE NA PODLAHU
DRŽÁK
KOLEâKO
P¤ÍSLUŠENSTVÍ
TRUBICE
HUBICE NA PODLAHU
PRACHOVÝ KARTÁâ ŠTúRBINOVÁ HUBICE
SACÍ HADICE
CS-2
VODNÍ KARTÁâ
KARTÁâ NA PODLAHU
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 4
2 SESTAVENÍ VYSAVAČE
1) Pfiipojení sací hadice k vysavači
Hadici pfiipojte k vysavaãi a otoãte ve smûru
hodinových ruãiãek,až cvakne.
2) Pfiipojení trubice k hadici
Užší konec hadice nasaìte na konec trubice.
3) Pfiipojení hubice na podlahu
Volný konec trubice nasaìte na hubici.
P¤IPOJENÍ P¤ÍSLUŠENSTVÍ
➤ Pfiipojování na sací hadici
➤ Pfiipojování na trubici
➤ Používání trubice
① Prodloužení
Rukou podržte užší konec trubice a druhou
rukou zatáhnûte za madlo opaãným
smûrem.
➁ Zkrácení
Madlo zatlaãte smûrem k užšímu konci
trubice, kterou druhou rukou pfiidržte.
CS-3
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 5
3 POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
VYPÍNAČ
Stisknûte tlaãítko „I“ vlevo nahofie na
vysavaãi.
Po dokonãení vysávání stisknûte tlaãítko „O “
vlevo nahofie na vysavaãi.
NAPÁJECÍ KABEL
ODVINUTÍ
Z dÛvodu pohodlí mÛžete napájecí kabel
prodloužit jeho odvinutím.
NAVINUTÍ
Po odpojení kabelu ze zásuvky jemnû
sešlápnûte tlaãítko navíjení kabelu. Kabel se
automaticky navine zpût.
POZNÁMKA
Napájecí kabel odpojujte z elektrické zásuvky uchopením za zástrãku,nikoliv za kabel.
KARTÁČE
HUBICE NA PODLAHU
Použití na koberce
Použití na tvrdou podlahovou krytinu
CS-4
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 6
PRACHOVÝ KARTÁČ
ŠTùRBINOVÁ HUBICE
Použití na nábytek, police,
knihy apod.
Použití na radiátory,
štûrbiny, kouty, mezi
závûsy.
Z dÛvodu efektivity hubice
na podlahu ãistûte hubici
štûrbinovou hubicí.
ZÁSOBNÍK A FILTR
Upozornûní : Než budete chtít vysypat prach, odpojte vysavaã od zdroje energie.
1
Svorku sací
hadice otoãte proti
smûru hodinových
ruãiãek
a vytáhnûte.
3
2
Otevfiete víko
vysavaãe.
4
5
Uchopte držák
Demontujte filtr. Vysypte prach.
zásobníku
a zásobník vyjmûte.
Pokud je filtr po použití zanesený prachem, vyãistûte ho tak, jak je uvedeno na obrázku,
a znovu použijte.
CS-5
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 7
4 ULOŽENÍ
ULOŽENÍ VYSAVAČE
Aby se vysavaã snadno skladoval, je
vybavený závûsným systémem,který
udrží trubici, hadici i hubici ve svislé
poloze.
ZÁVúS
DRŽÁK
ULOŽENÍ P¤ÍSLUŠENSTVÍ
Pokud chcete používat
pfiíslušenství,otevfiete kryt
pfiíslušenství jeho stáhnutím
dolÛ.Štûrbinovou hubici
a prachový kartáã ukládejte tak,
jak je uvedeno na obrázku.
5 BEZPEČNOSTNÍ ZA¤ÍZENÍ
PLOVÁK
Plovák se aktivuje,jakmile je ve vysavaãi pfiíliš
prachu,vãetnû vody, aby nedošlo k pfieplnûní sací
ãásti motoru.
PLOVÁK
Pokud by plovák nefungoval správnû,vypnûte na
10minut vysavaã a pak pokraãujte.
Síla sání se sníží, pokud by byl plovák aktivován
a motor stále bûžel. Proto vysavaã vypnûte a prach
vysypte.
CS-6
DJ68-00260K(0.0)-CS2
11/15/05 5:41 PM
Page 8
TEPELNÁ POJISTKA
Vysavaã je vybavený tepelnou pojistkou,která pfii jeho pfiehfiátí automaticky vypne
napájení. K pfiehfiátí mÛže dojít ucpáním filtru, hubice, trubice nebo hadice.
Po odstranûní pfiíãiny a vychladnutí motoru se vysavaã znovu automaticky zapne.
6 ODSTRANùNÍ PROBLÉMÒ
- POKUD MÁTE PROBLÉM
PROBLÉM
P¤ÍČINA
¤EŠENÍ
Vysavaã nefunguje.
Není správnû zapojený.
Zapojte správnû do
zásuvky.
Vysavaã nevysaje všechny
neãistoty.
Ucpaná hadice nebo filtr,
trubice,hubice.
OdstraÀte pfiekážku.
Kabel se nenavine ùplnû
celý.
Zkontrolujte,zda kabel není
zkroucený nebo namotaný
nerovnomûrnû.
Vytáhnûte kabel o 2-3 m
a znovu sešlápnûte tlaãítko
navíjení.
Motor bûží,ale nenasaje
vodu.
Zkontrolujte plovák.
Vylijte vodu ze zásobníku.
Víko vysavaãe vypadává.
Není porouchané?
Nasaìte na vysavaã.
Tento vysavaã odpovídá následujícím normám:
EMC:89/336/EEC,92/31/EEC a 93/68/EEC
Bezpeãnostní normy pro zafiízení s nízkým napûtím:73/23/EEC a 93/68/EEC
CS-7
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
SK
Page 1
Návod na použitie
Samsung Smart Drum
VYSÁVAČ
❈ Pred
používaním zariadenia si pozorne preãítajte tento návod
na použitie a uschovajte ho pre ìalšie použitie.
❈ Len na použitie v interiéri.
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 2
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Pri používaní zariadenia sa vždy riaìte základnými bezpeãnostnými upozorneniami vrátane
nižšie uvedených upozornení:
1. Pred používaním zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na použitie.
2. Toto zariadenie je urãené len na použitie v interiéri.
3. Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte,ãi sa napätie v elektrickej sieti
zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej ãasti zariadenia.
4. Ak zariadenie nepracuje štandardne (napr.vydáva netypické zvuky,je cítiÈ zápach alebo sa
zo zariadenia dymí),odpojte ho od napájania a kontaktujte autorizovaný servis.
5. Zariadenie neumiestÀujte do blízkosti výhrevných telies,teplo by mohlo spôsobiÈ
poškodenie povrchovej ùpravy plastových ãastí zariadenia a odfarbenie týchto ãastí.
6. Nekvapkajte na zariadenie horºavé alebo zápalné kvapaliny ako je benzín.
7. Nestojte ani neklaìte Èažké predmety na šnùru a hadicu.
8. Neodporùãame používanie predlžovacích šnùr a zapájanie zariadenia ku zásuvke ku ktorej
sù zapojené iné elektrické zariadenia.
9. Zariadenie sa nesmie používaÈ bez puzdra a filtra. Aby sa zabezpeãil maximálny výkon,
puzdro vyãistite ešte pred jeho ùplným zaplnením.
10. Prehriatie môže vznikaÈ následkom zablokovania filtra,sacej hubice,trubice alebo hadice.
Po odstránení príãiny zablokovania a vychladnutí motora sa zariadenie automaticky zapne.
11. Ak zariadenie nepoužívate, nezapájajte ho ku zásuvke.
VÝSTRAHA
1. Ak je elektrická zásuvka mokrá alebo zneãistená, utrite ju suchou handriãkou. Nezapájajte
zariadenie ku zásuvke ak máte mokré ruky.
2. Pred vytiahnutím sieÈovej šnùry zo zásuvky vypnite zariadenie. Zariadenie nevypínajte
vytiahnutím sieÈovej šnùry zo zásuvky.
3. Aby ste predišli riziku ùrazu elektrickým prùdom, poškodenù sieÈovù šnùru môže vymeniÈ
len oprávnená osoba v autorizovanom servise.
4. Zariadenie sa nesmie používaÈ v miestnosti s horºavým plynom. Najskôr miestnosÈ
dostatoãne vyvetrajte.
5. Zariadenie sa nesmie používaÈ ako hraãka alebo stoliãka.
6. Nepoužívajte trubicu na iné ùãely než sù vysatie prachu alebo vysávanie vody a neblokujte
nasávaciu a vyfukovaciu ãasÈ ani trubicu zariadenia.
7. Zariadenie nesmù používaÈ deti ani nesvojprávne osoby,ak nie je zabezpeãený príslušný
dozor.
8. Pred ãistením a ùdržbou zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
9. Nevysávajte žiadne tvrdé,ostré,výbušné materiály ani bublinkové kvapaliny.
10. Zariadenie nesmù používaÈ deti ani nesvojprávne osoby, ak nie je zabezpeãený príslušný
dozor, ktorý zodpovedá za bezpeãné použitie zariadenia.
11. Nedovoºte deÈom hraÈ sa so zariadením.
SK-1
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 3
1 ZOSTAVENIE ČASTÍ ZARIADENIA
POPIS ČASTÍ
KRYT ZÁSOBNÍKA
RUKOVÄË HADICE
SACIA HADICA
INDIKÁTOR ZAPLNENIA
NEâISTOTAMI
RUKOVÄË
OVLÁDAâ
PREDΩŽENIA TRUBICE
TRUBICA
OTVÁRACÍ
MECHANIZMUS
PREPÍNAâ ON/OFF
ÚLOŽNÝ PRIESTOR
NA PRÍSLUŠENSTVO
ZÁSOBNÍK
PODLAHOVÁ HUBICA
DRŽIAK
PRÍSLUŠENSTVA
KOLIESKO
PRÍSLUŠENSTVO
TRUBICA
PODLAHOVÁ HUBICA
KEFOVÁ HUBICA
NA PRACH
ŠTRBINOVÁ
HUBICA
SACIA HADICA
SK-2
HUBICA NA VODU
KEFOVÁ HUBICA
NA PODLAHU
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 4
2 ZOSTAVENIE ZARIADENIA
1) Upevnenie sacej hadice
ku zariadeniu.
ZasuÀte koncovku sacej hadice do príslušného
otvoru na zariadení a otoãte hadicu v smere
hodinových ruãiãiek,až kým nezacvakne.
2) Upevnenie trubice ku sacej hadici.
NasuÀte užšiu ãasÈ sacej hadice na koniec
trubice.
3) Upevnenie podlahovej hubice.
ZasuÀte nadoraz voºný koniec trubice do
otvoru na podlahovej hubici.
ZOSTAVENIE PRÍSLUŠENSTVA
➤ Upevnenie ku sacej hadici.
➤ Upevnenie ku trubici.
➤ Použitie trubice.
① Predæženie
Jednou rukou držte užšiu ãasÈ trubice
a druhou rukou vytiahnite trubicu opaãným
smerom.
➁ Skrátenie
Jednou rukou držte užšiu ãasÈ trubice
a druhou rukou vtlaãte trubicu smerom dnu.
SK-3
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 5
3 OBSLUHA
PREPÍNAČ ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
Stlaãte tlaãidlo "I" umiestnené na hornej
ºavej strane zariadenia.
Po ukonãení práce so zariadením stlaãte
tlaãidlo "O" umiestnené na ºavej hornej
strane zariadenia.
SIEËOVÁ ŠNÚRA
VYTIAHNUTIE
Pre komfortné použitie je možné sieÈovù šnùru
podºa potreby vytiahnuÈ v požadovanej dæžke.
NAVINUTIE
Po odpojení sieÈovej šnùry zo zásuvky,jemne
zatlaãte nohou tlaãidlo na navinutie sieÈovej
šnùry.SieÈová šnùra sa automaticky navinie.
POZNÁMKA
Pri odpájaní sieÈovej šnùry Èahajte za koncovku, nikdy nie za šnùru samotnù.
KEFOVÉ HUBICE
PODLAHOVÁ HUBICA
Pre použitie na koberce.
Pre použitie na dlaždice alebo podlahu.
SK-4
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 6
KEFOVÁ HUBICA NA PRACH
Kefová hubica na prach
pre nábytok, police,
knihovniãky atì.
ŠTRBINOVÁ HUBICA
Hubica na štrbiny pre
radiátory, kùty, štrbiny
medzi matracmi.
Štrbinovou hubicou
môžete vyãistiÈ
podlahovù hubicu. Zvýši
sa tak jej ùãinnosÈ.
PUZDRO A FILTER
Upozornenie : Pred ãistením odpojte zariadenie zo zásuvky.
1
Otoãte koncovku
sacej hadice
proti smeru
hodinových
ruãiãiek a
vytiahnite hadicu.
3
2
Otvorte kryt
zásobníka
na prach.
5
4
Uchopte držadlo
zásobníka a
vytiahnite zásobník
zo zariadenia.
Vyberte filter.
Ak je filter zaplnený prachom,vyãistite ho podºa obrázka a filter znovu použite.
SK-5
Vyprázdnite
zo zásobníka
neãistotu
a prach.
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 7
4 USKLADNENIE ZARIADENIA
SKLADOVACIA POLOHA
Pre lepšie uskladnenie je zariadenie
vybavené držiakom umiestneným na
konštrukcii zariadenia, ktorý môžete
použiÈ na uchytenie trubice, sacej hadice
a podlahovej hubice vo vertikálnej
polohe.
DRŽIAK
DRŽIAK
PRÍSLUŠEN
STVA
PRÍSLUŠENSTVO
Potiahnutím nadol otvorte kryt
ùložného priestoru a uskladnite
štrbinovù hubicu a kefovù
hubicu ako je znázornené
na obrázku.
5 OCHRANNÝ SYSTÉM
PLAVÁK
Ak je zariadenie preplnené prachom vo vode,
aktivuje sa funkcia plaváka a zabráni sa prenikaniu
prachu k sacím ãastiam motora.
PLAVÁK
Ak plavák signalizuje poruchu,prerušte prevádzku
na cca 10 minùt.Potom pokraãujte.
Poãas ãinnosti plaváka sa zníži sací výkon
zariadenia, ale motor bude ìalej pracovaÈ,preto
radšej vypnite zariadenie a odstráÀte prach.
SK-6
DJ68-00260K(0.0)-SK3
11/17/05 5:29 PM
Page 8
TEPELNÁ POISTKA ZARIADENIA
Zariadenie je vybavené tepelnou poistkou, ktorá zariadenie pri prehriatí automaticky
vypne. Prehriatie môže vznikaÈ následkom zablokovania filtra, sacej hubice,trubice
alebo hadice. Po odstránení príãiny zablokovania a vychladnutí motora sa zariadenie
automaticky zapne.
6 RIEŠENIE PROBLÉMOV
- PROBLÉMY A RIEŠENIA
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje.
Koncovka sieÈovej šnùry nie
je pevne pripojená k zásuvke.
Pripojte koncovku do
zásuvky pevne a správne.
Klesá sací výkon.
Hadica,filter,trubica alebo
hubica sù upchaté.
OdstráÀte príãinu upchatia.
SieÈová šnùra sa ùplne
nenavinie.
Skontrolujte,ãi nie je
sieÈová šnùra pokrùtená
alebo zamotaná.
OdviÀte cca 2-3m šnùry
a znova stlaãte tlaãidlo
pre navinutie.
Motor pracuje, ale voda sa
nedá vysaÈ.
Skontrolujte plavák
v nasávacom otvore.
Vylejte zo zásobníka vodu.
Otvoril sa kryt zásobníka
na prach.
Kryt zásobníka na prach
sa nezatvoril.
Zatvorte kryt zásobníka
na prach.
Vysávaã vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Smernice o bezpeãnosti nízkonapäÈových zariadení: 73/23/EEC a 93/68/EEC
SK-7
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:43 PM
EN
Page 1
Operating Instructions
Samsung Smart Drum
Vacuum Cleaner
❈ Before operating
❈ Indoor use only.
this unit, please read the instructions carefully.
Register your product at www.samsung.com/global/register
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:43 PM
Page 2
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the
following :
1. Read all instructions before using this vacuum cleaner.
2. This machine is suitable FOR INDOOR USE ONLY.
3. Before using the vacuum cleaner, make sure that the voltage shown on the rating plate on the
side of the machine corresponds with the mains voltage.
4. If this machine is not correctly operating with any problem such as strange noise, smell or
smoke from it, switch it off and consult the authorized service agent.
5. Keep the machine away from heat sources which can make the plastic parts of the unit
deform and discolor.
6. Do not spray flammable or combustible liquids such as gasoline on the cleaner.
7. Do not step and put a weight on the cord and hose.
8. The use of an extension cord is not recommended and don't put plug in the electrical outlet
working with other electric appliances.
9. This machine must not be used without the bucket and filter. empty the bucket before it is full
in order to maintain the best efficiency.
10.Overheating can be caused by blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the
cause and cooling the motor, vacuum cleaner automatically start again.
11. Do not connect plug when not in use.
WARNING
1. Remove water or dust on plug with dry towel, also don't handle plug and this machine with
wet hands.
2. Turn machine off before unplugging.Do not unplug by pulling on cord.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent
or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. This machine must not be used if there are harmful gases in the house. Let the house
ventilated.
5. This machine must not be used as a toy or chair.
6. The tube must not be used for other purpose except cleaning dust or vacuuming water and
also don't block suction and exhaust part, including tube.
7. The appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision.
8. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the
appliance.
9. This machine must not be used for picking up hard, sharp, explosive materials and a bubbly
detergent.
10. This appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that
they can use the appliance safely.
11. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
EN-1
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:43 PM
Page 3
1 ASSEMBLING PARTS
IDENTIFICATIONS OF PARTS
COVER DUST
HOSE HANDLE
SUCTION HOSE
DUST-FULL
INDICATOR
HANDLE
EXTENSION
CONTROL BUTTON
TUBE
CLAMPER DUST
ON/OFF SWITCH
COVER
ATTACHMENT
BUCKET
FLOOR NOZZLE
HOLDER HANGER
CASTER
ATTACHMENTS
TUBE
FLOOR NOZZLE
DUSTING BRUSH
CREVICE TOOL
SUCTION HOSE
EN-2
WATER BRUSH
FLOOR BRUSH
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:44 PM
Page 4
2 ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER
1) Attaching the Suction Hose to the
Cleaner
Slide the Suction Hose Clamper to the Suction
Inlet of the Cleaner and Turn it clockwise until it
"clicks" into place.
2) Attaching the Tube to the Suction
Hose
Slide the narrow end of the Suction Hose
section into the end of the tube.
3) Attaching the Floor Nozzle
Slide deeply the free end of the Tube into the
Floor Nozzle.
ASSEMBLING ACCESSORIES
➤ When attaching to the Suction Hose
➤ When attaching to the Tube
➤ When using the Tube
① Extending
Holding the narrow side of the tube with a
hand, pull the handle to the opposite side of
it with another hand.
➁ Shortening
Push the handle to the narrow side of
the tube, holding it with another hand.
EN-3
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:44 PM
Page 5
3 OPERATION
ON/OFF SWITCH
Press down "I" button at the top left side of
the Body.
After cleaning, Press down "O" button at
the top left side of the Body.
POWER CORD
PULLING OUT
The long power cord can be
drawn out for your convenience.
REWINDING
After disconnecting the plug from the electrical
outlet,press the cord rewind button lightly with
your toe.The cord will automatically rewind.
NOTE
When removing the power cord from the electrical outlet,grasp the plug,not the cord.
BRUSHES
FLOOR NOZZLE
Using on Carpet
Using on Tile or Floor
EN-4
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:44 PM
Page 6
DUSTING BRUSH
CREVICE TOOL
Dusting brush for furniture,
shelves, books, etc.
Crevice tool for radiators,
crevices, corners, between
cushions.
For efficiency, clean Floor
Nozzle with Crevice Tool.
BUCKET AND FILTER
Caution : disconnect Plug before discarding dusty materials
1
Turn the Suction
Hose Clamper
counterclockwise
and pull it out.
3
2
Open the
Cover Dust.
5
4
Hold the Bucket
Handle and pull
the bucket out.
Detach Filter.
After using,if the filter is full of dust,clean it as picture and use it again.
EN-5
Dispose dusty
materials.
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:44 PM
Page 7
4 TOOL STORAGE
PARK POSITION
For easy storage,this vacuum cleaner has
a hanger system built on the body, which
will keep the Tube, Suction Hose and Floor
Nozzle in a vertical position.
HANGER
HOLDER
HANGER
ACCESSORIES
Pull the Cover Attachment
downward for using Accessory
Tools and keep Crevice Tool and
Dusting Brush as pictures.
5 SAFETY EQUIPMENT
FLOAT
Float works when there are too much dusty materials including water in order to prevent overflow to
Motor Suction Part.
FLOAT
When Float works on malfunction, Take a break 10
minutes and go on.
Suction Power will be lowered when Float works but
Motor go on, therefore turn Switch off and discard
dusty materials.
EN-6
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:44 PM
Page 8
THERMAL CUT-OUT PROTECTION
The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out protection which
automatically shut off current on over heating.Overheating can be caused by blockage in the
filter, nozzle, tube or hose.After removing the cause and cooling the motor,vacuum cleaner
automatically start again.
6 TROUBLESHOOTING
- IF YOU HAVE A PROBLEM
PROBLEM
CAUSE
REMEDY
Cleaner doesn’t run.
Not firmly plugged in.
Plug unit in firmly.
Poor job of dirt pickup.
Clogged hose or filter,
tube, nozzle.
Remove the object.
Cord doesn't rewind fully
Check that the cord is not
twisted or wound unevenly.
Pull the cord out 2~3m and
push down the cord rewind
button.
Motor runs but doesn't
suck up water.
Check the float in suction.
Discard the water in the
bucket.
Cover dust comes out.
Doesn't break down.
Insert it in the cleaner.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC
EN-7
DJ68-00260K(0.0)-EN4
MEMO
11/15/05 5:44 PM
Page 9
DJ68-00260K(0.0)-EN4
MEMO
11/15/05 5:44 PM
Page 10
DJ68-00260K(0.0)-EN4
11/15/05 5:44 PM
Page 11
DJ68-00260K REV(0.0)
Download PDF

advertising