Samsung | SM-T835 | Samsung Galaxy Tab S4 (10.5'' LTE) Užívateľská príručka (Oreo)

SM-T835
Používateľská príručka
Slovak. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
85
Internet
87
E-mail
88
Fotoaparát
4
Informácie o tejto príručke
6
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
9
Usporiadanie a funkcie zariadenia
15
Batéria
18
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
21
Pamäťová karta (microSD karta)
24
Zapnutie a vypnutie zariadenia
25
Úvodné nastavenie
27
Konto Samsung
131 Moje súbory
29
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
132 Hodiny
133 Kalkulačka
33
Informácie o displeji
134 Game Launcher
45
Panel oznámení
137 SmartThings
47
Zadávanie textu
141 Zdieľanie obsahu
102 Galéria
110 Viac okien
115 Samsung Members
116 Samsung Notes
122 PENUP
128 Kalendár
130 Samsung Flow
142 Denná tabuľa
144 Detský režim
Aplikácie a funkcie
50
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
52
Funkcie pera S Pen
63
Bixby
74
Telefón
79
Kontakty
83
Správy
145 Samsung DeX
154 Pripojenie k externému displeju
155 Aplikácie Google
2
Obsah
Nastavenia
198 Google
199 Zjednodušenie ovládania
157 Úvod
200 Všeobecné spravovanie
157 Pripojenia
201 Aktualizácia softvéru
158 Wi-Fi
202 Používateľská príručka
160 Bluetooth
202 Informácie o tablete
162 Šetrič dát
162 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
163 Ďalšie nastavenia pripojenia
Príloha
165 Zvuky a vibrovanie
203 Riešenie problémov
166 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
209 Vyberanie batérie
167 Oznámenia
167 Zobrazenie
168 Filter modrého svetla
169 Zmena režimu obrazovky alebo
nastavenie farby displeja
170 Šetrič obrazovky
171 Pozadie
171 Pokročilé funkcie
172 Údržba zariadenia
175 Aplikácie
175 Zamknutá obrazovka
176 Smart Lock
176 Biometrické údaje a zabezpečenie
178 Inteligentné skenovanie
180 Rozpoznávanie tváre
183 Rozpoznávanie dúhoviek
188 Samsung Pass
191 Zabezpečený priečinok
196 Cloud a kontá
197 Používatelia
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti
od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
4
Základy
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobraziť FCC ID,
spustite Nastavenia aplikácie a ťuknite na položku Informácie o tablete → Stav.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Základy
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel
USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
6
Základy
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru.
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
7
Základy
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
8
Základy
Usporiadanie a funkcie zariadenia
Obsah balenia
Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Základy
Popis zariadenia
Mikrofón
Predný fotoaparát
Senzor vzdialenosti/svetla
Reproduktor
Reproduktor
Vypínacie tlačidlo
Svetlo LED
rozpoznávania dúhovky
Tlačidlo hlasitosti
Kamera rozpoznávania
dúhovky
Mikrofón
Port na dokovanie
klávesnice
Dotykový displej
Zásuvka na kartu
SIM/pamäťovú kartu
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
Vnútorná anténa
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Blesk
Reproduktor
Reproduktor
Konektor pre slúchadlá
10
Základy
Zariadenie a niektoré položky príslušenstva (predávajú sa samostatne) obsahujú magnety.
Organizácie Americká asociácia pre srdcové ochorenia (American Heart Association,
USA) a Regulačný orgán pre lieky a výrobky v oblasti zdravotnej starostlivosti (Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency, Spojené kráľovstvo) upozorňujú, že
magnety môžu ovplyvňovať činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov,
defibrilátorov, inzulínových púmp a iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne
uvádzaných pod názvom „zdravotnícka pomôcka“) do vzdialenosti 15 cm (6 palcov).
Ak používate akúkoľvek z týchto zdravotníckych pomôcok, NEPOUŽÍVAJTE TOTO
ZARIADENIE ANI NIEKTORÉ POLOŽKY PRÍSLUŠENSTVA (PREDÁVAJÚ SA SAMOSTATNE)
BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S LEKÁROM.
• Zariadenie a niektoré položky príslušenstva (predávajú sa samostatne) neukladajte v
blízkosti magnetických polí. Magnetické polia môžu poškodiť karty s magnetickým
prúžkom vrátane kreditných kariet, telefónnych kariet, lístkov a palubných vstupeniek.
• Pri používaní reproduktorov, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo použití
hlasitého odposluchu, si zariadenie neumiestňujte do blízkosti uší.
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám,
napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok
nesprávne fungovanie senzora.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
11
Základy
Hardvérové tlačidlá
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie tlačidlo
Hlasitosť
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Softvérové tlačidlá
Tlačidlo Zobraziť a
skryť
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Domov
Po zapnutí zariadenia sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú
softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo
Späť. Ďalšie informácie nájdete v časti Navigačný panel (softvérové tlačidlá).
12
Základy
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Klieštiky
Názov
Funkcie
• Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií
dotyku.
Hrot pera S Pen
Tlačidlo pera S
Pen
Klieštiky
• Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku
získate prístup k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k funkcii
Bezdotykové zobrazenie.
• Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom
S Pen posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo pera
S Pen.
• Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom
S Pen posúvajte nad týmito položkami.
• Hrot pera S Pen vymeňte tak, že ho klieštikmi odpojíte od pera.
13
Základy
Výmena hrotu pera S Pen
Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne držte klieštikmi a vytiahnite ho.
2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.
14
Základy
Dávajte si pozor, aby ste si klieštikmi nestlačili prsty.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
• Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
pera S Pen alebo zariadenia.
• Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen je možno
poškodené alebo je zdeformovaný hrot.
• Netlačte príliš perom S Pen na obrazovku. Môže sa tým zdeformovať hrot pera.
• Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať
akcie vykonávané perom S Pen.
• Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Používajte len kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla
môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
15
Základy
1 K nabíjaciemu adaptéru USB pripojte kábel USB.
2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.
3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od
elektrickej zásuvky.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim šetrenia energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
16
Základy
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
17
Základy
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je
zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona .
Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na
položky Údržba zariadenia → Batéria → → Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač
Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
• Použite len nano-SIM kartu.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
18
Základy
1 Umiestnite zariadenie zadnou stranou smerujúcou nahor.
2 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
3 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
19
Základy
4 Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nahor.
5 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej
vypadnúť.
6 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
20
Základy
Pamäťová karta (microSD karta)
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú
lokalitu spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu,
musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať
pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
21
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.
22
Základy
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z
nej vypadnúť.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → ODPOJIŤ.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie
USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení
údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním
externých úložných zariadení.
23
Základy
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie
podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
24
Základy
Úvodné nastavenie
Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie
podľa pokynov na obrazovke.
Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.
1 Zapnite zariadenie.
2 Vyberte preferovaný jazyk zariadenia a vyberte položku
.
Vyberte jazyk.
3 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.
Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť
niektoré funkcie zariadenia.
4 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.
5 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje
môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete
metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku Nie, ďakujem.
25
Základy
6 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť
aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Ďalšie informácie
nájdete v časti Konto Samsung.
7 Vyberte funkcie, ktoré chcete používať, a dokončite úvodné nastavenie.
Zobrazí sa domovská obrazovka.
26
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo
všetkých svojich zariadeniach Samsung pomocou služby Samsung Cloud, sledovať a ovládať svoje
stratené alebo ukradnuté zariadenie, zobraziť tipy a triky v službe Samsung Members a vykonávať
ďalšie činnosti.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustite aplikáciu
Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung → →
Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
27
Základy
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → PRIHLÁSIŤ SA.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Hľadať identifikátor alebo Resetovať
heslo. Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií.
Ak chcete overiť heslo do vášho konta Samsung pomocou biometrických údajov (napr.
dúhoviek), ťuknite na položku Overiť identitu pomocou biometrických údajov namiesto
hesla cez Samsung Pass. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pass.
4 Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas ťuknutím na položku SÚHLASÍM.
5 Ťuknutím na tlačidlo HOTOVO dokončite registráciu konta Samsung.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → → Odstrániť konto.
3 Ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku
POTVRDIŤ.
28
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Svoje údaje, ako napríklad obrázky, kontakty, správy a aplikácie, môžete obnoviť zo služby
Samsung Cloud. Taktiež ich môžete skopírovať z predchádzajúceho zariadenia pomocou aplikácie
Smart Switch.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Smart Switch
Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Ak chcete
použiť funkciu Smart Switch, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud
a kontá → Smart Switch. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo
Obchod Play.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie
Wi-Fi Direct.
29
Základy
1 V predchádzajúcom zariadení spustite aplikáciu Smart Switch.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
2 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a
kontá → Smart Switch.
3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → ODOSLAŤ.
5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → PRIJAŤ a vyberte typ
predchádzajúceho zariadenia.
6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia
Na prenos údajov môžete použiť externé úložné zariadenie, ako napríklad kartu microSD.
1 Preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
2 Vložte alebo pripojte dané externé úložné zariadenie do príslušného zariadenia.
3 V zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Cloud a kontá → Smart
Switch → EXTERNÉ ÚLOŽISKO → OBNOVIŤ.
4 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z externého úložného zariadenia.
30
Základy
Prenos údajov zálohy z počítača
Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart
Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia
si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Zobrazenie importovaných údajov
Importované údaje môžete zobraziť v rovnakej aplikácii v predošlom zariadení.
Ak vo vašom novom zariadení nie sú rovnaké aplikácie, pomocou ktorých možno zobraziť alebo
prehrať importované údaje, tieto údaje sa uložia do podobnej aplikácie. Ak napríklad importujete
poznámky a vaše zariadenie nemá aplikáciu Poznámky, poznámky si môžete pozrieť v aplikácii
Samsung Notes.
31
Základy
Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do služby Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom novom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a
prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Zálohovanie údajov
1 V predchádzajúcom zariadení sa prihláste do konta Samsung.
2 Spustite aplikáciu Nastavenia, vyberte možnosť zálohovania a zálohujte svoje údaje.
• Ak vaše zariadenie podporuje službu Samsung Cloud, spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud, vyberte svoje
zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE, ťuknite na položku Zálohovať a
potom zálohujte svoje údaje.
• Spôsob zálohovania údajov sa môže líšiť v závislosti od vášho modelu.
• Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete skontrolovať, ktoré údaje sa budú zálohovať,
spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá →
Samsung Cloud, vyberte svoje zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE a
potom ťuknite na položku Zálohovať.
Obnovenie údajov
1 Na svojom novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Cloud a kontá → Samsung Cloud.
2 Vyberte svoje predchádzajúce zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE a ťuknite na
položku Obnoviť údaje.
3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
32
Základy
Synchronizácia údajov
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené v zariadení a získať k nim
prístup z iných zariadení.
1 Na svojom novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Cloud a kontá → Samsung Cloud.
2 Ťuknite na položky → Nastavenia → Nastavenia synchronizácie.
3 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete synchronizovať.
Kontrola údajov
Vo svojom Samsung Cloud môžete skontrolovať uložené položky a použitú pamäť. Spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
• Okamžite môžete skontrolovať použitú pamäť a uložené položky, napríklad GALÉRIA,
SAMSUNG NOTES a DISK SAMSUNG CLOUD. Ťuknite na jednotlivé karty a prejdite na
nasledujúcu stránku. Môžete zmeniť nastavenia alebo skontrolovať uložené údaje.
• Pomocou možnosti ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE môžete skontrolovať zálohované údaje
vo vašom konte Samsung. Vyberte príslušné zariadenie a ťuknite na položku Obnoviť údaje.
Informácie o displeji
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.
33
Základy
Ťuknutie
Ťuknite na displej.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.
Potiahnutie
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.
34
Základy
Dvojité ťuknutie
Dvakrát ťuknite na displej.
Potiahnutie prstom
Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Na displeji roztiahnite alebo stiahnite dva prsty.
35
Základy
Navigačný panel (softvérové tlačidlá)
Po zapnutí zariadenia sa na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové
tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie,
tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie
alebo prostredia používania.
Tlačidlo Zobraziť a
skryť
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Domov
Tlačidlo
Funkcia
Zobraziť a skryť
• Dvojitým ťuknutím si pripnete alebo skryjete navigačný
panel.
Naposledy
spustené
aplikácie
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
Domov
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním spustite aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Zobrazenie alebo skrytie navigačného panela
Tlačidlom na zobrazenie a skrytie, ktoré sa nachádza na ľavej strane navigačného panela, môžete
skryť alebo pripnúť tento panel na obrazovku pri používaní aplikácií alebo funkcií. V predvolenom
nastavení je navigačný panel pripnutý.
Ak chcete súbory alebo aplikácie zobraziť na celej obrazovke, dvakrát ťuknite na tlačidlo na
zobrazenie a skrytie, čím skryjete navigačný panel.
Ak chcete navigačný panel znova zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja
obrazovky.
• Na určitých obrazovkách, napríklad na domovskej, bude navigačný panel zobrazený
nepretržite a tlačidlo na zobrazenie a skrytie sa nezobrazí.
• Dokonca aj keď navigačný panel pripnete, môže byť pri používaní niektorých aplikácií
alebo funkcií, napríklad videoprehrávača, skrytý.
36
Základy
Nastavenie navigačného panela
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Navigačný panel a
potom vyberte možnosť.
• Tlačidlo zobrazenia a skrytia: Pridajte tlačidlo na skrytie alebo pripnutie navigačného
panelu. Môžete nastaviť, či sa má zobrazovať tlačidlo pre každú aplikáciu.
• FARBA POZADIA: Zmena farby pozadia navigačného panela.
• Rozloženie tlačidiel: Zmena poradia tlačidiel na navigačnom paneli.
Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor domovskej obrazovky
aplikácie Bixby. Zobrazenie
prispôsobeného obsahu.
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
Navigačný panel (softvérové
tlačidlá)
37
Základy
Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo
nadol.
Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo
nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.
Domovská obrazovka
Obrazovka aplikácií
Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku
aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne
ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač.
Aplikácie → POUŽIŤ. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.
Tlačidlo Aplikácie
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú
položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú alebo dolnú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku
sa pridá odkaz na danú aplikáciu.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
38
Základy
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Ťuknite na položku Zadajte názov
priečinka a zadajte názov priečinka.
• Pridanie ďalších aplikácií
Ťuknite na položku PRIDAŤ APLIKÁCIE na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete
pridať, a ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do
priečinka.
• Presúvanie aplikácií z priečinka
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
• Odstránenie priečinka
Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť priečinok. Odstráni
sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
39
Základy
Úprava domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť
a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie
a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na
domovskej obrazovke.
• Pridávanie panelov: Potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku
.
• Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
• Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku
na paneli.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a
poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu,
podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú
obrazovku.
• Nast. domovskej obrazovky: Zmena nastavení domovskej obrazovky.
Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke
Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez
použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť,
podržte ju a potom postupne ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Rozloženie
domovskej obrazovky → Iba domovská obrazovka → POUŽIŤ.
Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.
40
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
41
Základy
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.
Keď je obrazovka vypnutá, zapnete ju stlačením vypínacieho tlačidla alebo dvojitým ťuknutím
kdekoľvek na obrazovku.
Uzamknutá obrazovka
42
Základy
Zmena metódy uzamknutia obrazovky
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite
na položky Zamknutá obrazovka → Typ zamknutia obrazovky a vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo svoje biometrické
údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu
zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód
odomknutia pri každom odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Inteligentné skenovanie: Registrácia vašej tváre aj dúhoviek v zariadení na pohodlnejšie
odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti Inteligentné skenovanie.
• Tvár: Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti
Rozpoznávanie tváre.
• Dúhovka: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním dúhoviek. Ďalšie informácie nájdete v časti
Rozpoznávanie dúhoviek.
Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku
viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položky Zamknutá obrazovka → Nastavenia bezpečného
zámku, odomknite obrazovku pomocou prednastavenej metódy uzamknutia obrazovky
a ťuknutím na prepínač Aut. obnov. továr. nast. túto funkciu aktivujte.
43
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú
obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú
možno posúvať.
Nasnímanie snímky obrazovky
Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky
obrazovky sa uložia do priečinka Galéria.
• Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo.
• Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.
• Snímanie pomocou funkcie bezdotykového zadávania príkazov: Pero S Pen posúvajte ponad
obrazovku, stlačením tlačidla pera S Pen otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov
a následne ťuknite na ikonu Písanie na obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie
na obrazovku.
• Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Ak sa potiahnutím neaktivuje funkcia snímania obrazovky, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Snímať
potiahnutím dlane túto funkciu aktivujte.
Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti
obrazovky:
• Bixby Vision: Rozpoznanie obsahu pomocou aplikácie Bixby Vision a vyhľadanie relevantných
informácií. Táto možnosť nie je podporovaná, ak zachycujete snímok obrazovky pomocou
funkcie Písanie na obrazovku.
• Snímanie s posúvaním: Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad
na webstránke. Keď ťuknete na položku Snímanie s posúvaním, obrazovka sa automaticky
posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie
na obrazovku.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky. Do priečinka Galéria sa uloží len orezaná oblasť.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu Nastavenia,
ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Inteligentné snímanie
túto funkciu aktivujte.
44
Základy
Panel oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Zobrazenie podrobností
oznámenia a vykonanie rôznych
možností.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam
oznámení.
45
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky → Poradie tlačidiel,
ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
46
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
• Pri prvom otvorení klávesnice sa zobrazí obrazovka nastavenia klávesnice. Nastavte
jazyk vstupu, typ klávesnice a nastavenia klávesnice a ťuknite na položku SPUSTIŤ.
• Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zobraziť viac funkcií klávesnice.
Ďalšie funkcie klávesnice
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Zadávanie symbolov.
Posunutie kurzora.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY a potom
Postupne ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
Prepnutie klávesnice
Klávesnicu prepnete ťuknutím na položku
.
Ak chcete zmeniť typ klávesnice, ťuknite na položku
a následne vyberte požadovaný typ klávesnice.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk
Ak sa tlačidlo klávesnice ( ) nezobrazí na navigačnom paneli, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a vstup a následne
ťuknutím na prepínač Zobraziť tlačidlo Klávesnica túto funkciu aktivujte.
47
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
• : Predikcia slov na základe vašich vstupov a zobrazovanie návrhov slov. Ak sa chcete vrátiť
do zoznamu funkcií klávesnice, ťuknite na položku .
• : Zadanie Emoji.
• : Vloženie nálepiek.
• : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
• : Zadávanie textu hlasom.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• →
: Vytvorenie živej správy. Namiesto textovej správy môžete zaznamenať svoje
činnosti počas písania rukou alebo kreslenia správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Živá správa.
• →
: Prepnutie na režimu rukopisu.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
Zobrazenie informácií o úprave
rukopisu.
Potiahnutím perom S Pen ponad textové pole a ťuknutím na položku
môžete
rýchlo prepnúť na režim rukopisu. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu
Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Pero S Pen a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Priamy vstup perom.
• →
: Pridanie položky zo schránky.
• →
: Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť
na iné miesto potiahnutím položky.
48
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo
.
2 V zozname možností ťuknite na položku Dictionary.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
49
Aplikácie a funkcie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Galaxy Apps.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Spustite aplikáciu Obchod Play.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
50
Aplikácie a funkcie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• Odinštalovať: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Aplikácie →
vyberte aplikáciu a ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→ Vypnuté,
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na
položku Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam
povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Aplikácie → → Aplikačné povolenia.
Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
51
Aplikácie a funkcie
Funkcie pera S Pen
Bezdotykový príkaz
Bezdotykové zadávanie príkazov je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou rýchleho prístupu
k často používaním aplikáciám.
Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, podržte pero S Pen nad obrazovkou
a stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež ťuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov
pomocou pera S Pen.
Posúvajte sa smerom nahor alebo nadol po paneli na bezdotykové zadávanie príkazov a zvoľte si
požadovanú funkciu alebo aplikáciu.
Nastavenia bezdotykového
zadávania príkazov
Vytvorenie poznámky
Zobraziť všetky poznámky
Inteligentný výber
Ikona na bezdotykové zadávanie
príkazov
Písanie na obrazovku
Živá správa
PENUP
Preložiť
Pridávanie skratiek na panel na bezdotykové zadávanie príkazov
Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané
aplikácie alebo funkcie.
Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku Pridať odkazy a vyberte
aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.
Prípadne, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne ťuknite na položky
Odkazy.
52
→
Aplikácie a funkcie
Funkcie pera S Pen
Aktivujte rôzne funkcie pera S Pen z panela na bezdotykové zadávanie príkazov. Skratky, ktoré sa
nezobrazujú na paneli predvolene, možno pridať použitím funkcie Pridať odkazy.
• Vytvoriť poznámku: Jednoducho vytvárajte poznámky v kontextovom okne bez toho, aby
ste spúšťali aplikáciu Samsung Notes. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvoriť poznámku.
• Zobraz. všetky poznámky: Zobrazenie všetkých poznámok v aplikácii Samsung Notes.
• Inteligentný výber: Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad
zdieľanie alebo ukladanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Inteligentný výber.
• Písanie na obrazovku: Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo
orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na
dlhšej strane, napríklad na webstránke. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie na obrazovku.
• Živá správa: Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu
zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť
ako animovaný súbor. Ďalšie informácie nájdete v časti Živá správa.
• Preklad: Ak chcete získať preklad slova, nasmerujte pero S Pen nad dané slovo. Ďalšie
informácie nájdete v časti Preklad.
• PENUP: Odosielajte svoje umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov
a získajte užitočné tipy. Ďalšie informácie nájdete v časti PENUP.
• Pridať odkazy: Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové
zadávanie príkazov.
Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu
pomocou pera S Pen.
Ak chcete ikonu presunúť na nové miesto, podržte položku
a presuňte ju ťahom prsta.
Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov nezobrazí na obrazovke, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na Pokročilé funkcie → Pero S Pen a potom ťuknite na prepínač Plávajúca
ikona a aktivujte ju.
53
Aplikácie a funkcie
Vytvoriť poznámku
Jednoducho vytvárajte poznámky v kontextovom okne bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu
Samsung Notes.
1 Otvorte panel bezdotykových príkazov a ťuknite na Vytvoriť poznámku. Prípadne stlačte
tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknite na obrazovku.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka s aplikáciami.
2 Vytvorte poznámku pomocou pera S Pen.
Režim gumy
Režim pera
Späť
Znova
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Poznámka sa uloží do aplikácie Samsung Notes.
54
Aplikácie a funkcie
Inteligentný výber
Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie.
Môžete takisto vybrať časť videa a nasnímať ju ako animáciu GIF.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na
bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah,
ktorý chcete vybrať.
Ťuknutím na položku Automat. výber automaticky zmeníte tvar vybratej oblasti.
Ak vybraná oblasť obsahuje text, ťuknutím na položku Extrahovať text môžete rozpoznať a
extrahovať text z vybranej oblasti.
Ak chcete pripnúť označenú oblasť v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Pripnúť na
obr.
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Bixby Vision: Rozpoznanie obsahu pomocou aplikácie Bixby Vision a vyhľadanie
relevantných informácií.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
55
Aplikácie a funkcie
Zachytenie oblasti z videa
Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a nasnímať ju ako animáciu GIF.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať počas prehrávania videa, otvorte panel na
bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Na paneli s nástrojmi ťuknite na položku Animácia.
3 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.
Veľkosť rámu
zmeníte potiahnutím
rohu.
Prispôsobenie
polohy.
Výber kvality.
4 Ťuknutím na položku NAHRAŤ spustite snímanie.
• Pred nahratím videa sa uistite, že video sa prehráva.
• Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
• Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.
5 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ snímanie zastavíte.
6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku Ukážka zobrazíte
výsledok pred uložením súboru.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
56
Aplikácie a funkcie
Písanie na obrazovku
Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z
nasnímaného obrázka.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie
príkazov a ťuknite na položku Písanie na obrazovku.
Aktuálna obrazovka sa automaticky nasníma a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi.
2 Pri zachytávaní obsahu na dlhšej strane, akou je napríklad webstránka, ťuknutím na možnosť
Zachytenie posúvania zachytíte skrytý obsah. Opakovane ťukajte na položku ZACHYTENIE
POSÚVANIA, kým sa snímanie obrazovky nedokončí, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.
Znova
Späť
Režim pera
Režim gumy
57
Aplikácie a funkcie
4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky. Do priečinka Galéria sa uloží len orezaná oblasť.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
• Uložiť: Uloženie snímky obrazovky do priečinka Galéria.
Živá správa
Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností
počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.
1 Ak chcete odoslať animovanú správu počas vytvárania správy, otvorte panel na bezdotykové
zadávanie príkazov a ťuknite na položku Živá správa. Prípadne ťuknite na položky
na klávesnici Samsung.
Zobrazí sa okno živej správy.
2 Prispôsobenie nastavenia pera a obrázka pozadia.
• : Zmena efektu písania.
• : Zmena polomeru pera.
• : Zmena farby pera.
• : Zmena farby pozadia.
• : Zmena obrázku na pozadí.
58
→
Aplikácie a funkcie
3 Píšte alebo kreslite v okne živej správy.
Otvorte galériu
živých správ.
Lišta priebehu
Prispôsobenie
nastavení pera.
Zmena farby
pozadia.
Ukážka.
Začať znova.
Zmena obrázku
na pozadí.
Späť
4 Po dokončení odošlete správu ťuknutím na položku HOTOVO.
Živá správa sa uloží do aplikácie Galéria ako animovaný súbor GIF a priloží k aktuálnej správe.
Živé správy môžete zdieľať aj inými metódami zdieľania.
• V aplikácii Galéria vyberte živú správu a ťuknite na položku
.
• Na inej obrazovke ako je obrazovka vytvorenia správy otvorte panel na bezdotykové
zadávanie príkazov, ťuknite na položku Živá správa, vytvorte živú správu a ťuknite na
položku ZDIEĽAŤ.
59
Aplikácie a funkcie
Preklad
Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť. Prevedú sa aj jednotky, ktoré sa nachádzajú
v texte.
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
• Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je na obrazovke rozpoznateľný text.
1 Keď máte text, ktorý chcete preložiť, otvorte panel bezdotykových príkazov a ťuknite na
položku Preklad.
2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.
Text medzi slovami a vetami môžete zmeniť ťuknutím na položku
alebo
.
3 Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť, alebo ponad jednotku, ktorú chcete
previesť.
Preložený text sa zobrazí nad pôvodným textom. Ak si chcete vypočuť výslovnosť pôvodného
textu, ťuknite na možnosť .
Ikona
sa nemusí v závislosti od vybraného jazyka zobraziť.
Výber priblíženia
textu (slovo alebo
veta)
Výber jazykov.
Výsledok prekladu
4 Ak chcete prekladač zatvoriť, ťuknite na položku
60
na paneli prekladača.
Aplikácie a funkcie
Bezdotyk. zobrazenie
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v kontextovom okne, potiahnite perom S Pen
ponad položku.
V niektorých aplikáciách sa na okne náhľadu zobrazí tlačidlo akcie.
Tlačidlá akcie
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na
položky Pokročilé funkcie → Pero S Pen a potom ťuknutím na prepínač Bezdotyk.
zobrazenie túto funkciu aktivujte.
Výber pera
Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom
alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných
aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.
61
Aplikácie a funkcie
Pripomienka z vypnutej obrazovky
Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na
položky Pokročilé funkcie → Pero S Pen a potom ťuknutím na prepínač Pripom. vyp.
obraz. túto funkciu aktivujte.
Vytvorenie poznámky pri vypnutom displeji
1 Keď je obrazovka vypnutá, podržte pero S Pen nad obrazovkou a stlačte tlačidlo pera S Pen.
2 Napísanie alebo nakreslenie poznámky.
Ak chcete predĺžiť stranu, ťuknite na položku
.
3 Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ DO POZ. Poznámka sa uloží do
aplikácie Samsung Notes.
Ak chcete zobraziť poznámky, spustite aplikáciu Samsung Notes a ťuknite na položky
Pripomienka z vypnutej obrazovky.
62
→
Aplikácie a funkcie
Bixby
Úvod
Bixby je nové rozhranie, ktoré s vami dokáže komunikovať a poskytovať vám služby, ktoré vám
pomôžu používať váš tablet pohodlnejšie.
• Domovská obrazovka aplikácie Bixby: Môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie,
ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.
• Bixby Vision: Pomocou funkcií aplikácie Bixby Vision môžete jednoducho vyhľadať relevantné
informácie o predmetoch alebo miestach.
• Reminder: Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie
obsahu.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Spustenie aplikácie Bixby
Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do
svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
1 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
2 Skontrolujte úvodnú stránku aplikácie Bixby a ťuknite na položku SPUSTIŤ.
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta
Samsung.
Ak ste už prihlásení, tento krok sa nezobrazí.
4 Ťuknutím na tlačidlo HOTOVO dokončite registráciu konta Samsung.
5 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na položku ĎALEJ.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
63
Aplikácie a funkcie
Domovská obrazovka aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie,
ktoré domovská obrazovka aplikácie Bixby poskytuje na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri
používaní.
Otvorenie domovskej obrazovky aplikácie Bixby
1 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ak chcete zobraziť odporúčaný obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Prístup k ďalším možnostiam.
Odporúčaný obsah
Nadchádzajúce pripomenutie
3 Ak chcete zatvoriť domovskú obrazovku aplikácie Bixby, na domovskej obrazovke potiahnite
prstom doľava.
64
Aplikácie a funkcie
Používanie odbporúčaného obsahu na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby
Po otvorení domovskej obrazovky aplikácie Bixby môžete zobraziť často aktualizovaný obsah vo
forme kariet domovskej obrazovky aplikácie Bixby. Ak chcete zobraziť karty domovskej obrazovky
aplikácie Bixby, potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Napríklad ráno počas cesty do práce sa na domovskej stránke aplikácie Bixby zobrazí váš denný
plán a prehrajú sa vaše obľúbené skladby.
V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak chcete
karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Úprava zoznamu kariet domovskej obrazovky aplikácie Bixby
• Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť domovskej obrazovky aplikácie Bixby, postupne ťuknite
na položky → Pripnúť navrch. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku →
Odopnúť.
• Ak chcete kartu skryť v zozname, postupne ťuknite na položky → Nateraz skryť.
• Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala v zozname, postupne ťuknite na položky → Už
nezobrazovať.
Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty domovskej obrazovky aplikácie
Bixby
Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobraziť na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby ako karty.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Karty a
ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.
Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Karty a potom prevezmite aplikáciu.
65
Aplikácie a funkcie
Bixby Vision
Bixby Vision je služba na poskytovanie informácií, ako napríklad podobných obrázkov, lokality,
preloženého textu a kódov QR. Služba Bixby Vision rýchlo a intuitívne rozpoznáva predmety, aj keď
nepoznáte ich názov.
Používajte nasledujúce funkcie Bixby Vision.
Text
Miesto
Obrázok
Kód QR
Víno
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
• Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• V závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrazu nemusí byť táto funkcia
dispozícii alebo sa nemusia zobraziť správne výsledky vyhľadávania.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje
aplikácia Bixby Vision.
66
Aplikácie a funkcie
Spustenie aplikácie Bixby Vision
1 Spustite službu Bixby Vision niektorou z nasledujúcich metód.
• V aplikácii Fotoaparát vyberte režim AUTOMATICKY a ťuknite na položku
• V aplikácii Galéria vyberte obrázok a ťuknite na položku
.
.
• V aplikácii Internet, ťuknite na obrázok, podržte ho a ťuknite na položku Bixby Vision.
• Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku Inteligentný výber,
vyberte oblasť a ťuknite na položku Bixby Vision.
• Nasnímajte snímku obrazovky a na paneli nástrojov vyberte položku Bixby Vision.
• Ak ste ikonu služby Bixby Vision pridali na domovskú obrazovku a obrazovku aplikácie,
spustite aplikáciu Bixby Vision.
2 Vyberte požadovanú položku.
3 Zobrazte celý predmet na obrazovke tak, aby ho bolo možné rozpoznať.
Keď sa predmet na obrazovke rozpozná, na obrazovke sa zobrazia príslušné informácie.
Ak chcete zobraziť viac informácií, ťuknite na ikonu funkcie alebo vyberte výsledok hľadania.
Preklad alebo vytiahnutie textu
Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z
dokumentu alebo textového súboru.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v
zahraničí. Zariadenie preloží text na tabuli do vybratého jazyka.
1 Keď máte k dispozícii požadovaný obrázok alebo predmet, spustite službu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a zobrazte na obrazovke celý text tak, aby ho bolo možné rozpoznať.
Preložený text sa zobrazí na obrazovke.
• Ťuknutím na položku
uložiť.
vytiahnite text. Vytiahnutý text môžete poslať ďalej alebo si ho
• Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový text, ťuknite na panel nastavení jazyka vo vrchnej
časti obrazovky.
67
Aplikácie a funkcie
Vyhľadanie podobných snímok
Vyhľadanie snímok podobných rozpoznanému objektu online. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s
vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie názvu fotografie alebo obrázka.
Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.
1 Keď máte k dispozícii požadovaný obrázok alebo predmet, spustite službu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a zobrazte na obrazovke celý predmet tak, aby ho bolo možné
rozpoznať.
3 Ťuknite na položku
alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.
Zobrazia sa podobné obrázky.
Vyhľadanie miest v blízkosti
Podľa rozpoznaných znakov vašej súčasnej polohy vyhľadajte informácie o miestach v okolí.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie kaviarní vo vašej blízkosti.
Zariadenie vyhľadá a zobrazí kaviarne v blízkosti.
1 Keď máte k dispozícii požadované miesto, spustite službu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a zobrazte miesto na obrazovke tak, aby ho bolo možné rozpoznať.
Môžete zobraziť základné informácie o miestach v okolí.
Keď budete pohybovať zariadením na obrazovke sa budú zobrazovať miesta v blízkosti v
smere fotoaparátu.
Pri použití služby Bixby Vision pomocou fotoaparátu môžete zobraziť informácie o mieste,
kde sa nachádzate, a počasí. Ak chcete zobraziť svoju aktuálnu polohu na mape, namierte
fotoaparát smerom do zeme. Ak chcete zobraziť aktuálne informácie o počasí, namierte
fotoaparát smerom na oblohu.
3 Ťuknite na položku
alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.
V zariadení sa zobrazia sa informácie o miestach v blízkosti.
68
Aplikácie a funkcie
Vyhľadanie informácií o víne
Zistenie informácií z etikety vína a vyhľadanie informácií o víne.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie obľúbeného vína alebo
získanie ďalších informácií o víne.
1 Keď máte k dispozícii požadovaný obrázok alebo predmet, spustite službu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a zobrazte etiketu vína na obrazovke tak, aby ju bolo možné rozpoznať.
3 Ťuknite na položku alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.
Zobrazia sa informácie o vínnej etikete.
Čítanie kódov QR
Rozpoznanie kódov QR a zobrazenie rôznych informácií, napríklad webových lokalít, fotografií,
videí, máp a vizitiek.
1 Keď máte k dispozícii požadovaný obrázok alebo predmet, spustite službu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a zobrazte kód QR na obrazovke tak, aby ho bolo možné rozpoznať.
Zobrazia sa informácie priradené k danému kódu QR.
69
Aplikácie a funkcie
Reminder
Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V
nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie.
• Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
• Ak chcete naplno používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta
Samsung.
• Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.
Spustenie aplikácie Reminder
Aplikáciu Reminder môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.
1 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ťuknite na položku ZAČAŤ na karte NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA.
Zobrazí sa úvodná stránka pripomenutí.
Pridanie ikony na
domovskú
obrazovku.
3 Ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak je začiarknutá možnosť Pridať Reminder na domovskú obrazovku, môžete aplikáciu
Reminder ( ) spustiť z domovskej obrazovky.
70
Aplikácie a funkcie
Vytváranie pripomenutí
Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie
pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad
jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobraziť ich neskôr.
Vytvorte napríklad pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte poliať kvety, keď prídete domov.
1 Spustite aplikáciu Reminder.
2 Ťuknite na položku Napísať pripomenutie a zadajte „Poliať kvety“.
3 Ťuknite na položku Nastaviť podmienky → Vybrať miesto a lokalitu nastavte na domov.
4 Ťuknite na položky KEĎ PRÍDEM DO → HOTOVO.
5 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ uložte pripomenutie.
Keď dorazíte domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.
71
Aplikácie a funkcie
Kontrola oznámení pripomenutí
V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku
DOKONČIŤ alebo POSUNÚŤ BUDÍK.
Zobrazenie zoznamu pripomenutí
Ak chcete zobraziť zoznam pripomenutí, spustite aplikáciu Reminder. Ak chcete zobraziť
podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.
Nastavenie podrobností pripomenutia
Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo
miesto.
1 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku UPRAVIŤ. Prípadne prstom
na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku Upraviť.
2 Upravte podmienky a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Informácie o pripomenutí
Kontrolný zoznam
Podmienky pripomenutia
Interval opakovania
Pridanie obrázka.
72
Aplikácie a funkcie
Dokončenie pripomenutí
Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebujete byť upozornení, ako dokončených.
V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku VYKONAŤ. Prípadne
potiahnite prstom doľava na pripomenutí.
Obnovenie pripomenutí
Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.
1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky → Dokončené → UPRAVIŤ.
2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.
Odstránenie pripomenutí
Ak chcete odstrániť pripomenutie, prstom na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku
Odstrániť. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho,
začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
Prispôsobenie nastavení aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ťuknite na položku → Nastavenia.
• Konto Samsung: Zobrazenie informácií o konte Samsung.
• Karty: Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby.
• Oznámenia: Nastavenie prijímania oznámení o kartách na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby.
• Ochrana osobných údajov: Nastavenie používania interaktívnych a prispôsobených služieb
aplikácie Bixby na vylepšenie vašej skúsenosti.
• Bixby Home – informácie: Zobrazenie verzie aplikácie Bixby a právnych informácií.
73
Aplikácie a funkcie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
2 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vytvoriť nový kontakt.
Pridať číslo k existujúcemu
kontaktu.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
74
Aplikácie a funkcie
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé
funkcie a ťuknutím na prepínač Hovory alebo správy potiahnutím túto funkciu aktivujte.
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky KONTAKTY → → Čísla
rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo kruhu.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
75
.
Aplikácie a funkcie
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu ODOSLAŤ SPRÁVU
nahor. Pri odmietnutí hovoru môžete odoslať správu alebo nálepku. Ak je vybraná možnosť Pridať
pripomienku, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu Telefón, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustite aplikáciu Telefón a ťuknutím na
položku NEDÁVNE zobrazte zmeškané hovory.
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Telefón a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo, zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Blokovať neznámych volajúcich.
76
Aplikácie a funkcie
Možnosti počas hovorov
Ak počas hovoru dôjde k zakrytiu oblasti okolo zadného fotoaparátu, môžu sa vyskytnúť
neželané zvuky. Odstráňte z okolia zadného fotoaparátu príslušenstvo, ako sú ochranné
prvky alebo nálepky.
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• HLASITOSŤ: Nastavenie hlasitosti.
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor,
prvý hovor sa obnoví.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Podržať hovor: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na
položku Pokračovať.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• : Ukončite aktuálny hovor.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• HLASITOSŤ: Nastavenie hlasitosti.
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Fotoaparát: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
77
Aplikácie a funkcie
Pridanie telefónneho čísla ku kontaktu
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Spustite aplikáciu Telefón.
2 Zadajte číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUAL. EXIST. pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na kontakt.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktual. exist. pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Priradenie značky k telefónnemu číslu
K číslam môžete priraďovať značky bez toho, aby ste ich museli uložiť do kontaktov. To vám
umožní zobraziť informácie o volajúcom, keď vám telefonuje, bez toho, aby ste ho mali uloženého
medzi kontaktmi.
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na kontakt.
3 Ťuknite na položku Pridať značku, zadajte značku a následne ťuknite na položku HOTOVO.
Pri prichádzajúcom hovore z daného čísla sa pod číslom zobrazí príslušná značka.
78
Aplikácie a funkcie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Spustite aplikáciu Kontakty, ťuknite na položku
a potom vyberte umiestnenie
ukladacieho priestoru.
2 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
79
Aplikácie a funkcie
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Importovať/exportovať kontakty → IMPORTOVAŤ.
2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na
položku IMPORTOVAŤ.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá a
vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
2 Ťuknite na položku Synchronizovať konto a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať
Kontakty ich synchronizujete.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku → Nastavenia synchronizácie a ťuknutím na
prepínač Kontakty ich aktivujete.
80
Aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie kontaktov
Spustite aplikáciu Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Ťuknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
3 Vyberte spôsob zdieľania.
81
→ Zdieľať.
Aplikácie a funkcie
Uloženie a zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú
napríklad vaša fotografia a správa o stave.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu
dostupná.
• Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom
zariadení aktivovanú.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a vyberte svoj profil.
2 Ťuknite na položku UPRAVIŤ, upravte svoj profil a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 Ťuknite na položky → Zdieľanie profilu a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti
Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými
kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do
jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Zlúčiť kontakty.
2 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
→ Odstrániť.
Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na kontakt. Potom
postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
82
Aplikácie a funkcie
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku
2 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku ZAĆAŤ.
3 Zadanie správy.
.
, povedzte správu a
Ak chcete nahrať a odoslať hlasovú správu, ťuknite a podržte položku
potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazuje, iba keď je skrytá klávesnica.
Prístup k ďalším možnostiam.
Príjemca
Uskutočnenie hovoru s jeho
adresátom.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Vloženie nálepiek.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
83
.
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku KONVERZÁCIE.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na položku Zadajte správu, zadajte správu a ťuknite
na položku
.
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položky
→ Nastavenia → Blokovať čísla a správy
→ Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku DORUČENÉ a vyberte kontakt. Alebo ťuknite na položku TEL.ZOZ,
vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo, zadajte telefónne číslo
a potom ťuknite na položku
.
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Spustite aplikáciu Správy, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Oznámenia a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Zmeňte nastavenia oznámení.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky
Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
84
Aplikácie a funkcie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Internet.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prechádzanie medzi stránkami.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Označiť aktuálnu webovú
stránku záložkou.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť novú kartu.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
Rýchla ponuka
85
Aplikácie a funkcie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný
režim môžete uzamknúť pomocou hesla a dúhoviek.
Aktivácia tajného režimu
Ťuknite na položku → Zapnúť Tajný režim. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či
chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Zabezpečenie
aplik. Tajný režim → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrované dúhovky ako metódu
uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Dúhovky túto možnosť aktivujte. Ďalšie
informácie o používaní dúhoviek nájdete v časti Rozpoznávanie dúhoviek.
Deaktivácia tajného režimu
Ťuknite na položku → Vypnúť Tajný režim.
86
Aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
konto.
→
→ Pridať
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte predmet a text.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne, navrchu zoznamu e-mailov potiahnite prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
87
Aplikácie a funkcie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Spustenie fotoaparátu
Spustite aplikáciu Fotoaparát.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
88
Aplikácie a funkcie
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Režimy snímania
Miniatúrna ukážka
Aktuálny režim
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Bixby Vision
Možnosti
aktuálneho režimu
snímania
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete použiť režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku
.
89
Aplikácie a funkcie
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí
zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém
so zariadením.
• Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.
Pridanie ďalšieho tlačidla fotoaparátu
Pridajte na požadované miesto na obrazovke ďalšie tlačidlo fotoaparátu, aby sa vám pohodlnejšie
fotografovalo.
Potiahnite položku
na obrazovku s ukážkou.
90
Aplikácie a funkcie
Nastavenie akcie tlačidla fotoaparátu
Ťuknutím a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať sériu fotografií alebo vytvoriť
animovaný obrázok vo formáte GIF.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
vyberte akciu, ktorú chcete použiť.
→ Podržaním tlačidla Fotoaparát a
• Nasnímať sériovú snímku: Vytvorenie série fotografií.
• Vytvoriť GIF: Vytvorenie animovaného obrázka vo formáte GIF so sekvenčnými fotografiami,
ktoré ste nasnímali.
Táto funkcia je dostupná len v niektorých režimoch snímania.
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Približovať a vzďaľovať môžete rôznymi metódami.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ovládajte zoom jedným prstom. Ťahajte položku
alebo .
na paneli priblíženia smerom k strane
Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
Používanie funkcií zaostrovania a expozície
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je dostupná len v režimoch AUTOMATICKY a PRO.
91
Aplikácie a funkcie
Viac zábavy s dynamickými nálepkami
Zachytávajte fotografie a videá s rôznymi dynamickými nálepkami. Ak pohnete hlavou, nálepka
bude sledovať vaše pohyby. Môžete tiež nahrať rozkošnú a zábavnú nálepku, ktorá sa vo videu
budú hýbať.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku NÁLEPKY.
2 Ťuknite na položku a vyberte nálepku.
3 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Náhodné používanie nálepiek
Namiesto výberu nálepiek zo zoznamu, môžete využívať náhodný výber.
Opakovane ťukajte na položku Náhod., až kým sa nezobrazí požadovaná nálepka.
92
Aplikácie a funkcie
Používanie režimov snímania
Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo
na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Vyberte požadovaný režim snímania.
Môžete upraviť zoznam režimov snímania. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na
→ Upraviť režimy fotoaparátu. Prípadne ťuknite a podržte zoznam režimov
položky
snímania na obrazovke ukážky.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku AUTOMATICKY.
Režim skrášlenia
Snímajte fotografie so svetlejšími odtieňmi pokožky a upravenými výrazmi tváre.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku KRÁSA.
Ak chcete použiť skrášľujúci efekt, ťuknite na položku
nájdete v časti Použitie efektov pre krásu.
a vyberte možnosti. Ďalšie informácie
Profesionálny režim
Môžete snímať fotografie a videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je
napríklad hodnota expozície a ISO.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku PRO. Vyberte možnosti, upravte nastavenia
a potom ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku
nahrajte
video.
Dostupné možnosti
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb.
93
Aplikácie a funkcie
Panoramatický režim
Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť
širokouhlú scénu.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku PANORÁMA.
2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
Snímanie pohyblivej panorámy
Môžete nasnímať a zobraziť pohyblivú panorámu.
Pri snímaní pohyblivých panorám sa zvuk nezaznamená.
1 Na panoramatickej obrazovke náhľadu sa presvedčte, či je funkcia pohybu aktivovaná (
)a
zaznamenajte pohyblivú panorámu.
2 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
3 Ťuknite na položku ZOBR. AKO FILMOVÚ PANORÁMU.
Nasnímaná pohyblivá panoráma sa prehrá.
4 Naklonením zariadenia alebo posunutím prsta po obrazovke nasnímanú pohyblivú panorámu
otočíte.
Ak chcete pohyblivú panorámu uložiť ako súbor videa, ťuknite na položku ULOŽIŤ VIDEO.
94
Aplikácie a funkcie
Režim HDR
Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku HDR.
Bez režimu HDR
S režimom HDR
Režim jedlo
Fotenie jedla so živšími farbami.
Aby ste mohli tento režim použiť, musíte ho najprv pridať na zoznam režimov snímania.
→ Upraviť režimy fotoaparátu
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
→ Zadný fotoaparát a potom označte možnosť Jedlo.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku JEDLO.
2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostrí.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
95
Aplikácie a funkcie
3 Ťuknutím na položku
4 Ťuknutím na položku
a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
vytvoríte fotografiu.
Hyperčasozberné snímanie
Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako
zrýchlených videí.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku HYPERČASOZBER.
2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť Automaticky, zariadenie automaticky upraví
frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku
zobrazte video.
Športový režim
Snímajte ostrejšie zábery rýchlo sa pohybujúcich objektov snímania, ako napríklad bežiacich ľudí či
zvierat v pohybe.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ŠPORT.
Aby ste mohli tento režim použiť, musíte ho najprv pridať na zoznam režimov snímania.
→ Upraviť režimy fotoaparátu
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
→ Zadný fotoaparát a potom označte možnosť Šport.
96
Aplikácie a funkcie
Režim Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar
tváre.
Táto funkcia je dostupná len v režimoch SELFIE a KRÁSA.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Pleť: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
97
Aplikácie a funkcie
Režim zaostrené selfie
Snímajte autoportréty zdôrazňujúce vašu tvár tým, že rozostria pozadie.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ZAOSTR. SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
Použitie efektov pre krásu
Pred snímaním autoportrétov môžete upraviť odtieň pokožky.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom jednotlivých možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár a nasnímajte
fotografiu samých seba.
• Farba: Upravenie farebného odtieňa pokožky.
• Pleť: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
98
Aplikácie a funkcie
Režim široké selfie
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ŠIROKÉ SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
99
Aplikácie a funkcie
Zachytenie pohyblivého širokouhlého autoportrétu
Môžete nasnímať a zobraziť pohyblivý širokouhlý autoportrét.
• Pri zachytávaní širokého autoportrétu s pohybom, zvuk sa nebude nahrávať.
• V závislosti od podmienok natáčania pohyb sa nemusí uložiť.
1 Na obrazovke ukážky širokouhlého selfie sa uistite, že je funkcia pohybu aktivovaná (
)a
nasnímajte širokouhlý autoportrét s pohybom.
2 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
3 Ťuknite na položku FILMOVÉ ŠIROKOUHLÉ SELFIE.
Nasnímaný širokouhlý autoportrét sa prehrá.
4 Naklonením zariadenia alebo potiahnutím prsta po obrazovke nasnímaný široký autoportrét
otočíte.
Ak chcete uložiť širokouhlý autoportrét ako súbor videa, ťuknite na položku ULOŽIŤ VIDEO.
Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery
Možnosti aktuálneho režimu snímania
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie
vyváženie na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie
bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu.
maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• : Vytváranie fotografií pohyblivej panorámy alebo pohyblivých širokouhlých selfie, ktoré
možno prehrávať ako videá. Nakláňaním zariadenia alebo posúvaním prstom po obrazovke
môžete zobrazovať pohyblivé fotografie pod rôznymi uhlami.
• : V režime JEDLO zaostrenie na objekt vo vnútri kruhového rámu a rozostrenie obrazu
mimo rámu.
• : Výber frekvencie snímok.
100
Aplikácie a funkcie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
od režimu snímania.
. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Uložiť fotografie ako pri ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Metódy snímania: Vyberte možnosti snímania, ktoré sa majú použiť.
VŠEOBECNÉ
• Upraviť režimy fotoaparátu: Zobrazenie dostupných režimov snímania alebo úprava
zoznamu režimov snímania.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
• Na celej obrazovke (16:9): Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ukážku fotografií
alebo videí v pomere strán na celú obrazovku.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak
tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
101
Aplikácie a funkcie
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení
pamäťovej karty.
• Plávajúce tlačidlo Fotoaparát: Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť
kamkoľvek na obrazovku.
• Podržaním tlačidla Fotoaparát: Výber akcie, ktorá sa vykoná, keď ťuknete a podržíte tlačidlo
fotoaparátu.
• Stlačením tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie spúšte fotoaparátu, približovanie a vzďaľovanie alebo na nastavenie úrovne
hlasitosti systémových zvukov.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Members.
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
102
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie obrázkov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi
obľúbené.
Bixby Vision
Kreslenie na obrázok.
Pridanie Emoji.
Použitie filtra alebo efektu.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Odstrániť obrázok.
Miniatúrne ukážky obrázkov a
videí.
Môžete vytvoriť film, animovaný obrázok vo formáte GIF alebo koláž z viacerých obrázkov.
V zozname ťuknite na položky → Vytvoriť film, Vytvoriť GIF alebo Vytvoriť koláž
a potom vyberte obrázky.
Vyhľadávanie obrázkov
Spustite aplikáciu Galéria a ťuknutím na položku
kategórií, ako sú typy, umiestnenia či dokumenty.
zobrazte obrázky usporiadané podľa
Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.
103
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie videí
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
3 Ťuknutím na položku prehráte video.
.
Zobrazenie videí.
Prechod na
predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním
posuniete
prehrávanie späť.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete
prehrávanie vpred.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Zachytenie
aktuálnej
obrazovky.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Uzamknutie
obrazovky
prehrávania.
Zmena pomeru
strán.
Prepnutie na
kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie
animovaného
súboru GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
104
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie podrobností o obrázkoch a videách
Môžete zobraziť podrobnosti o súboroch, ako sú ľudia, lokalita či základné informácie. Ak z nich
bol vytvorený automatický obsah, ako napríklad príbeh alebo súbor GIF, tento obsah sa zobrazí
tiež.
Počas zobrazenia obrázku alebo v obrazovke ukážky videa potiahnite prstom po obrazovke
smerom nahor. Zobrazia sa podrobné informácie o súbore.
Ťuknutím na informácie na obrazovke taktiež môžete zobraziť súvisiaci obsah.
Upravenie
informácií.
Podrobnosti o súboroch
Informácie o ľuďoch
Informácie o polohe
Automaticky
vytvorený obsah
Značky
105
Aplikácie a funkcie
Zobrazovanie albumov
Fotografie a videá si môžete prezerať usporiadané do priečinkov alebo albumov. Filmy, animované
obrázky vo formáte GIF alebo koláže, ktoré ste vytvorili, budú tiež usporiadané do priečinkov na
zozname albumov.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku ALBUMY a vyberte album.
Skrytie albumov
Albumy môžete skryť.
Skryť nie je možné predvolene vytvorené albumy, ako napríklad Fotoaparát a Snímky
obrazovky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku ALBUMY.
2 Ťuknite na položky → Skryť alebo odkryť albumy.
3 Vyberte albumy, ktoré chcete skryť, a ťuknite na položku POUŽIŤ.
Ak chcete albumy znova zobraziť, ťuknite na položky → Skryť alebo odkryť albumy, zrušte
výber albumov, ktoré chcete zobraziť, a ťuknite na položku POUŽIŤ.
106
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku PRÍBEHY a vyberte príbeh.
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Odstraňovanie príbehov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
107
Aplikácie a funkcie
Zdieľanie albumov
Vytvárajte albumy a zdieľajte ich s rodinou a priateľmi uloženými v kontaktoch. Zdieľané albumy
si môžu zobraziť na zariadeniach prihlásených do konta Samsung, ako sú napríklad smartfóny,
televízory alebo chladničky.
• Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
• Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
Vytváranie albumov určených na zdieľanie
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku ZDIEĽANÉ.
Ak túto funkciu používate prvýkrát, ťuknite na položku ZAČAŤ a vyjadrite súhlas s
podmienkami služby Samsung Social.
2 Ťuknite na položku .
3 Zadajte názov albumu.
4 Vyberte skupinu, s ktorou chcete album zdieľať.
Ak chcete vytvoriť skupinu, ťuknite na položku Pridať skupinu, zadajte názov skupiny a
vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny.
5 Ťuknite na položku HOTOVO.
Príjemcom sa odošle oznámenie.
108
Aplikácie a funkcie
Pridanie obrázkov alebo videí do albumu
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku ZDIEĽANÉ.
2 Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázky alebo videá.
3 Ťuknite na položku PRIDAŤ a začiarknite obrázky alebo videá, ktoré sa majú pridať.
4 Ťuknite na položku HOTOVO.
Synchronizácia snímok a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Spustite aplikáciu Galéria, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím na prepínač
Samsung Cloud túto funkciu aktivujte. Snímky a videá nasnímané zariadením budú automaticky
uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku
v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
109
Aplikácie a funkcie
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
110
Aplikácie a funkcie
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií,
ťuknite na položku ZOZ. APL. a vyberte aplikáciu.
111
Aplikácie a funkcie
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
Pridanie daného páru
aplikácií na domovskú
obrazovku.
Prepínanie umiestnení
medzi oknami aplikácií.
Zatvorenie aplikácie.
Prepnutie vybraného okna
na kontextové zobrazenie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa
maximalizuje.
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke
Ťuknutím na tlačidlo Domov minimalizujete rozdelené zobrazenie na obrazovke. V stavovom
riadku sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane
aktívna v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Minimalizovaná rozdelená
obrazovka
Pre zatvorenie minimalizovaného rozdeleného zobrazenia obrazovky ťuknite na položku
112
.
Aplikácie a funkcie
Pridanie párov aplikácií na domovskú obrazovku
Keď na domovskú obrazovku pridáte pár aplikácií, môžete jedným ťuknutím spustiť dve aplikácie
v rozdelenom zobrazení.
Ťuknite na panel medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na ikonu
.
Aktuálny pár aplikácií sa pridá na domovskú obrazovku.
Pár aplikácií
113
Aplikácie a funkcie
Kontextové zobrazenie
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Posuňte nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie, podržte na ňom prst a potom ho
potiahnite do časti Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne.
Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové
miesto.
114
Aplikácie a funkcie
Samsung Members
Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku
problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách.
Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov
zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy.
Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže
vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Ďalšie možnosti
Odoslanie spätnej väzby.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť do
konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
115
Aplikácie a funkcie
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním alebo kreslením na
obrazovku perom S Pen. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
Vytváranie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes a ťuknite na položku
.
Môžete takisto otvoriť Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na skratku
Vytvoriť poznámku.
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
→ Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria
Ťuknutím na položku
alebo nasnímaním fotografie.
→ Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky.
Ťuknutím na položku
Hlasová nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Vkladanie obrázku alebo
hlasových nahrávok.
Písanie alebo kreslenie perami.
Maľovanie štetcami.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
116
Aplikácie a funkcie
Vytváranie poznámky v režime rukopisu
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Pero, ak chcete písať alebo kresliť perom
S Pen.
Späť
Znova
Režim výberu
Režim gumy
Jednoduchý panel na písanie
Režim pera
Zmena nastavení pera
Pri písaní alebo kreslení na obrazovke ťuknite na položku
alebo farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
117
Aplikácie a funkcie
Používanie gumy
Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku
a vyberte oblasť, ktorú chcete
vymazať. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo pera pere S Pen a vyberte oblasť.
Ak chcete zmeniť typ gumy, ťuknite ešte raz na položku
.
• Vym. po ťahoch: Vymazanie vybranej čiary.
• Vymazať oblasť dotyku: Vymaže len vybranej oblasti. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť
potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
• VYMAZ. VŠETKO: Vymazanie celej poznámky.
Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.
Používanie jednoduchého panela na písanie
Na jednoduchšie vkladanie rukopisu môžete použiť jednoduchý panel na písanie.
Keď píšete alebo kreslíte na jednoduchom paneli na písanie, váš rukopis sa automaticky upraví a
vloží medzi riadky vo vstupnom poli.
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku
jednoduchý panel na písanie.
. Vstupné pole sa zväčší a zobrazí sa ako
Jednoduchý panel na
písanie
118
Aplikácie a funkcie
Úprava poznámok písaných rukou
Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad
vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.
1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku
Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku
.
ešte raz.
2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové
miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na výber. a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.
119
Aplikácie a funkcie
3 Upravte výber pomocou dostupných možností.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie výberu. Ak ho chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Skopírovanie výberu. Ak ho chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Zmazať: Odstránenie výberu.
• Extrahovať text: Extrahovanie textu z vybranej oblasti. Ak chcete vložiť alebo skopírovať
text do poznámky, ťuknite na položku PRILEPIŤ DO POZNÁMKY alebo KOPÍROVAŤ.
• Ďalšie → Premiestniť dopredu: Odoslanie výberu do popredia.
• Ďalšie → Premiestniť dozadu: Odoslanie výberu do pozadia.
Maľovanie štetcami
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Štetec maľovať rôznymi
štetcami.
Po skončení vložte maľbu do poznámky ťuknutím na položku HOTOVO.
Svoju maľbu môžete odoslať do služby PENUP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.
Vloženie maľby do poznámky.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby štetca.
Späť
Znova
Režim gumy
Odoslanie maľby do služby
PENUP
120
Aplikácie a funkcie
Vkladanie obrázkov do poznámky
→ Fotografia. Postupne ťuknite na
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku
položky FOTOAPARÁT →
a nasnímajte fotografiu alebo ťuknite na položku GALÉRIA alebo
INÉ a vyberte obrázok. Obrázok sa vloží do poznámky.
Vkladanie hlasových nahrávok do poznámky
→ Hlas vytvoriť hlasovú
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku
nahrávku. Ťuknutím na
nahrávanie zastavíte. Hlasová nahrávka sa vloží do poznámky.
Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku
Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobraziť alebo otvoriť a upraviť.
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes.
2 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky
→ Pripnúť na domovskú obrazovku.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.
Ak chcete poznámku presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, na domovskej obrazovke ťuknite na
→ ZMENIŤ
poznámku a podržte ju. Ak chcete poznámku nahradiť inou, ťuknite na položku
POZNÁMKU.
Uloženie poznámky ako pripomenutie
Poznámku si môžete uložiť ako pripomenutie a pozrieť si ju neskôr.
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes.
2 Vyberte poznámku a potom postupne ťuknite na položky
→ Odoslať do apl. Reminder.
Poznámka sa automaticky uloží ako pripomenutie.
Odstránenie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes.
2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
3 Ťuknite na položku
.
121
Aplikácie a funkcie
PENUP
Úvod
PENUP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje
umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.
Zobrazenie histórie posledných
činností.
Váš profil
Zobrazenie grafiky podľa
kategórií.
Odoslanie grafiky.
Do služby PENUP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo iných kont
sociálnych sietí.
122
Aplikácie a funkcie
Odosielanie umeleckých diel
Odošlite svoje umelecké dielo vytvorené v aplikácii Samsung Notes alebo v iných aplikáciách na
kreslenie do služby PENUP
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu PENUP a potom ťuknite na položku .
2 Ak chcete svoje umelecké dielo odoslať z aplikácie Galéria, ťuknite na položku Z Galérie,
vyberte umelecké dielo, ktoré sa má odoslať, a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete odoslať nové umelecké dielo, ťuknite na položku Kresba, nakreslite dielo a ťuknite
na položku HOTOVO.
3 Zadajte názov, opis a hashtag.
Pridanie grafiky k príspevku.
Zadanie názvu.
Pridanie hashtagov.
Zadanie opisu.
Výber miesta, kam sa odošle
grafika.
Vyberte kategóriu.
Zdieľanie grafiky s ostatnými
kontami na sociálnych sieťach.
Umožnenie vyhľadania diela
pomocou externých
vyhľadávačov.
4 Ťuknite na UVEREJNIŤ.
Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií
Ak chcete umelecké dielo odoslať z aplikácie Galéria alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte
umelecké dielo z aplikácie a postupne ťuknite na položky → PENUP.
123
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie umeleckých diel
Vyberte príspevok, ktorý chcete zobraziť. Keď je umelecké dielo zobrazené, môžete pridať
komentár alebo ho nastaviť ako obľúbené. Okrem toho môžete umelecké dielo prevziať alebo ho
nastaviť ako tapetu.
Nastavenie grafiky ako
obľúbenej.
Zobrazenie používateľov, ktorým
sa páči grafika.
Zobrazenie komentárov a
pridanie komentára.
Opätovné odoslanie grafiky.
Taktiež si môžete pozrieť, ktorí
používatelia zdieľali vaše dielo.
Ak chcete dielo prevziať, ťuknite na položky → Stiahnuť. Prevzaté umelecké dielo sa uloží do
aplikácie Galéria. Prevziať si môžete iba dielo, ktoré povolili jeho vlastníci.
124
Aplikácie a funkcie
Vyfarbovanie obrázkov
Dodajte obrázkom vlastné farby pomocou pokročilého pera S Pen a rôznych farieb. Ťuknite na
položku MAĽOVANKA, vyberte obrázok a ťuknite na položku ZAČAŤ VYFARBOVANIE.
Začať s vyfarbovaním.
125
Aplikácie a funkcie
DYNAMIC. KRESBY
Kreslite za súčasného sledovania živého videa, ktoré znázorňuje postup na vytvorenie obrázka.
Môžete tak jednoducho nakresliť pekný obrázok.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu PENUP a potom ťuknite na položku
DYNAMIC. KRESBY.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku NAUČIŤ SA KRESLIŤ.
4 Ak chcete kresliť na obrázok, ťuknutím na položku
pozastavte prehrávanie.
Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť ťuknutím na položku
5 Po skončení ťuknite na položku
.
.
Pôvodný obrázok sa skryje a vy si tak môžete pozrieť obrázok, ktorý ste nakreslili.
126
Aplikácie a funkcie
Kreslenie na fotografie
Kreslite obrázky na svoje fotografie a uchovajte si ich ako svoje vlastné umelecké diela. Vyberte
fotografiu z priečinka Galéria alebo nasnímajte novú a kreslite priamo na ňu. Keď dokreslíte,
môžete fotografiu skryť a pozrieť si iba obrázok, ktorý ste nakreslili.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu PENUP.
2 Ťuknite na položky → Kresba → .
3 Ťuknite na položku Odfotografovať, nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku OK.
Prípadne ťuknite na položku Vybrať v Galérii a vyberte fotografiu.
4 Vyberte plochu, kde chcete kresliť, upravte úroveň priehľadnosti a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vybratá plocha sa vloží ako pozadie.
5 Kreslite na fotografiu.
6 Po skončení ťuknite na položku
.
Fotografia sa skryje a vy si tak môžete pozrieť obrázok, ktorý ste nakreslili.
127
Aplikácie a funkcie
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Spustite aplikáciu Kalendár a ťuknite na položku
alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
2 Vstúpte do podrobností udalosti.
Nastavenie trvania.
Výber nálepky, ktorá sa zobrazí s udalosťou.
Zadanie názvu.
Zmena farby udalosti.
Výber kalendára, do ktorého
chcete udalosť uložiť.
Nastavenie budíka.
Zadanie lokality.
Priloženie mapy.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
128
Aplikácie a funkcie
Vytváranie úloh
1 Spustite aplikáciu Kalendár a postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
2 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá a
vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
2 Ťuknite na položku Synchronizovať konto a ťuknutím na prepínač Synchronizovať
Kalendár ich aktivizujete.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku → Nastavenia synchronizácie a ťuknutím na
prepínač Kalendár ho aktivujete.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu Kalendár a postupne
ťuknite na položky → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým sa
chcete synchronizovať, a prihláste sa. Po pridaní konta sa vedľa názvu konta zobrazí modrý krúžok.
129
Aplikácie a funkcie
Samsung Flow
Úvod
Aplikácia Samsung Flow vám umožňuje jednoducho pripojiť tablet k smartfónu a prakticky ich
používať, napríklad na kontrolu oznámení alebo zdieľanie obsahu.
Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak
aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality Galaxy Apps alebo Obchod
Play.
• Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach spoločnosti Samsung so
systémom Android.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte v tablete a smartfóne aktivovať funkciu
Bluetooth.
Pripojenie tabletu a smartfónu
1 Na smartfóne spustite aplikáciu Samsung Flow.
2 Na tablete otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Samsung Flow.
Ak používate túto funkciu po prvýkrát, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
3 Ťuknite na HĽADAŤ ZARIADENIA.
4 V zozname rozpoznaných zariadení vyberte váš smartfón.
5 Prijmite požiadavku na pripojenie na oboch zariadeniach.
6 Potvrďte prístupový kód na oboch zariadeniach.
Zariadenia sa pripoja.
Ak váš smartfón podporuje funkciu rozpoznávania odtlačkov prstov, nastavte v
smartfóne funkciu Samsung Pass, aby bolo možné vytvoriť pripojenie medzi zariadeniami
jednoduchšie a bezpečnejšie pomocou odtlačku prsta.
130
Aplikácie a funkcie
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia
Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie v tablete, môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie
smartfónu s tabletom pomocou mobilného prístupového bodu.
1 Na tablete otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Samsung Flow.
2 Ťuknite na položky → Pripojiť cez mobil. bod.
Na prístup k internetu v tablete môžete použiť mobilné dátové pripojenie smartfónu.
• Smartfón musí podporovať funkciu mobilného prístupového bodu.
• Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky v smartfóne.
Kontrola oznámení v tablete
Keď prijmete nové oznámenia v smartfóne, môžete ich skontrolovať v kontextovom okne v tablete.
Zdieľanie obsahu
Obsah smartfónu môžete zdieľať s tabletom.
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore. Súbory vo svojom zariadení
alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, ťuknite na položky → Získať ďalšie miesto.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo.
Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.
131
Aplikácie a funkcie
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
SVETOVÝ ČAS
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
132
Aplikácie a funkcie
STOPKY
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Spustite aplikáciu Kalkulačka.
Históriu výpočtu si môžete pozrieť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Ak chcete používať nástroj na premenu jednotiek, ťuknite na položku
. Rôzne hodnoty,
napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.
133
Aplikácie a funkcie
Game Launcher
Úvod
Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak
hry jednoduchšie.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazenie informácii o vašich
hrách.
Prevzaté aplikácie.
Zobrazenie zoznamu
najobľúbenejších hier
používateľov zariadení Galaxy.
Otvorenie hier so zvukom alebo
bez zvuku.
Zmena režimu výkonu.
134
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie Game Launcher
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Hry a
ťuknutím na prepínač Game Launcher túto funkciu aktivujte.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku alebo obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Spustite aplikáciu Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Ďalšie hry zobrazíte potiahnutím prstom na obrazovke doľava.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke Game Launcher. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na položku → Pridať
aplikácie.
Odstránenie hry z Game Launcher
Ťuknite na hru, podržte na jej prst a ťuknite na položku Odstrániť.
Zmena režimu výkonu
Môžete zmeniť režim výkonu.
Spustite aplikáciu Game Launcher, ťuknite na položku
panel podľa vlastných preferencií.
a následne potiahnite nastavovací
• Dôraz na úsporu energie: Zníži sa spotreba energie batérie, ale aj výkon systému.
• Vyvážený: Nepoužíva sa režim šetrenia energie ani režim vysokého výkonu.
• Dôraz na výkon: Zvýši sa výkon systému, no zvýši sa aj spotreba energie batérie.
• Nastavenia pre každú hru: Zmena nastavení pre jednotlivé hry.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
135
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie Game Tools
Počas hrania hry môžete použiť rôzne možnosti na paneli Game Tools. Ak chcete otvoriť panel
Game Tools, na navigačnom paneli ťuknite na položku
. Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte
ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.
Prístup k obrazovke Game
Launcher.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Stlmenie zvukov oznámení a
zobrazenie len oznámení
prichádzajúcich hovorov a
tiesňových výstrah.
Uzamknutie funkcie
automatického prispôsobenia
jasu.
Skrytie tlačidiel na navigačnom
paneli.
Nahratie relácie hry.
Uzamknutie dotykového displeja
počas hrania hry.
Nasnímanie snímky obrazovky.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
Ťuknite na položku
a ťuknutím na prepínač Žiadne upoz. počas hry túto funkciu aktivujte.
Zariadenie stlmí zvuky oznámení a zobrazí len oznámenia prichádzajúcich hovorov a tiesňových
výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom hovore sa v hornej
časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
136
Aplikácie a funkcie
SmartThings
Úvod
Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné
súpravy Bluetooth alebo smartfóny. Okrem toho môžete tabletom ovládať a riadiť televízory,
domáce spotrebiče a produkty pripojené na internet. (IoT).
• Pripojenie zariadení v blízkosti: Pripojte sa jednoducho a rýchlo k zariadeniam v blízkosti,
ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo nositeľné zariadenia.
• Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov pripojených
na internet. Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácií, čističiek vzduchu,
televízorov a produktov pripojených na internet. (IoT) v tablete a zobrazenie ich stavu alebo
ich ovládanie prostredníctvom obrazovky tabletu.
• Prijímanie upozornení: Prijímanie oznámení z pripojených zariadení prostredníctvom tabletu.
Prostredníctvom tabletu môžete napríklad prijať oznámenie, keď vám doperie práčka.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings. Objaví sa ovládací panel.
Prístup k ďalším možnostiam.
Tipy platformy SmartThings
Vyhľadanie a zaregistrovanie
zariadení v blízkosti.
Podporované zariadenia
Zobrazenie riadiaceho panelu.
Správa automatizácie.
Správa lokalít a zariadení.
137
Aplikácie a funkcie
• Ak chcete používať platformu SmartThings, váš tablet a ďalšie zariadenia musia byť
pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
• Ak chcete naplno používať platformu SmartThings, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
do konta Samsung.
• Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb. Ak chcete zobraziť zoznam pripojiteľných zariadení,
otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a ťuknite na položku
PODPOROVANÉ ZARIADENIA.
• Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
• Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti
Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa
na výrobcu zariadenia.
Pripojenie k zariadeniam v blízkosti
Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné
súpravy Bluetooth.
Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings.
2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku Pridať zariadenie.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
138
Aplikácie a funkcie
Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT
Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov pripojených na internet.
prostredníctvom obrazovky tabletu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete
pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.
Pripojenie zariadení
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings.
2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku Pridať zariadenie.
3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
v ponuke
Ak sa v zozname nenachádza žiadne zariadenie, ťuknite na položku
MANUÁLNE PRIDANIE ZARIADENIA a vyberte typ zariadenia. Prípadne ťuknite na položku
Hľadať a zadajte názov zariadenia alebo modelu.
4 Zariadenia registrujte podľa zobrazených pokynov.
Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení
Môžete zobraziť a ovládať zariadenia. Máte možnosť napríklad skontrolovať obsah svojej
chladničky alebo upraviť hlasitosť televízora.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom ťuknite na položku
Zariadenia.
Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.
2 Pozrite si stav zariadení v zozname.
Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Ak máte prevzatý ovládač zariadenia dodaný
s vybratým zariadením, môžete toto zariadenie ovládať.
Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení
Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a
ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.
139
Aplikácie a funkcie
Pridanie umiestnení
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a následne ťuknite na položky
Zariadenia → VŠETKY ZARIADENIA → Pridať miesto.
2 Zadajte názov umiestnenia.
Pre nastavenie umiestnenia ťuknite na Geolokalizácia a vyberte umiestnenie na mape,
ťuknite na HOTOVO.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vaše umiestnenie bude pridané.
Ak chcete do umiestnenia pridať zariadenia, ťuknite na položku PRIDAŤ ZARIADENIE
a podľa pokynov na obrazovke zariadenia zaregistrujte.
Zariadenia sa pridajú ku umiestneniu.
Pridávanie scén
Pridanie scény a zaregistrovanie zariadení k tejto scéne s cieľom súčasne ovládať viaceré zariadenia
jedným ťuknutím na tlačidlo alebo hlasovým príkazom.
Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings, vyberte umiestnenie, ťuknite na
položky → Pridať scénu a nastavte možnosti scény. Môžete nastaviť názov scény, ikonu a
zariadenia.
Pridanie automatizácií
Taktiež môžete nastaviť automatizáciu, aby túto akciu vykonal automaticky v závislosti od
prednastaveného času a stavu zariadenia.
Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom ťuknite na
položkyAutomatizácie → PRIDANIE AUTOMATIZÁCIE.
2 Vyberte podmienky, pri ktorých chcete aktivovať automatizáciu.
3 Vyberte možnosť a ťuknite na položku ĎALEJ.
4 Ťuknite na položku PRIDAŤ vedľa položky Potom a nastavte akcie, ktoré sa majú vykonať.
Aby ste dostali oznámenie o chode automatizácie ťuknite na položku Oznámiť, zadajte
správu a následne ťuknite na položku HOTOVO.
5 Po skončení ťuknite na položku ULOŽIŤ.
140
Aplikácie a funkcie
Prijímanie upozornení
Prostredníctvom tabletu môžete dostávať oznámenia z pripojených zariadení. Prostredníctvom
tabletu môžete napríklad prijať oznámenie, keď vám doperie práčka.
Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie oznámení, otvorte priečinok Samsung, spustite
aplikáciu SmartThings, ťuknite na položky → Oznámenia → → Nastavenia oznámení
a následne ťuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.
Zdieľanie obsahu
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Ťuknite na položku a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite
aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač
Priame zdieľanie túto funkciu aktivujte.
141
Aplikácie a funkcie
Používanie doplnkových funkcií
• Zdieľanie prepojení: Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server
spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového
prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Zdieľať do zariadenia: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, prípadne so zariadeniami s podporou technológie
SmartThings. Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou Smart View
môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
Denná tabuľa
Úvod
Pomocou aplikácie Nástenka môžete používať svoj tablet ako obrazový rámik v čase, keď sa
nabíja alebo je pripojený k doku. Môžete si vychutnať prezentáciu svojich obľúbených obrázkov a
zobraziť informácie ako napríklad čas alebo počasie.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte použiť mobilný nabíjací dok a pripojiť k nemu
tablet.
• Mobilný nabíjací dok sa predáva samostatne.
142
Aplikácie a funkcie
Spustenie aplikácie Nástenka
Spustenie aplikácie Nástenka počas nabíjania
1 Keď sa zariadenie nabíja, potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení.
2 Ťuknutím na položku Ťuknutím sem môžete spustiť prezentáciu funkcie Denná tabuľa.
spustíte aplikáciu Nástenka.
Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky, vyjadrite s nimi súhlas a
potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Spustenie aplikácie Nástenka pomocou doku
1 Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu doku.
2 Zasuňte zariadenie do nabíjacieho doku, aby sa spojili konektory zariadenia a nabíjacie
kontakty doku.
3 Keď sa zariadenie pripojí k nabíjaciemu doku, automaticky sa spustí aplikácia Nástenka.
Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky, vyjadrite s nimi súhlas a
potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak sa aplikácia Nástenka nespustí automaticky, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite
na položky Pokročilé funkcie → Denná tabuľa a potom ťuknutím na prepínač
Automatické spustenie túto funkciu aktivujte.
Pridanie obrázkov
Do zobrazenia môžete pridať obľúbené obrázky.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Denná tabuľa.
2 Ťuknite na položku Pridať fotografie a vyberte album.
Pri spustení prezentácie sa zobrazia vybraté obrázky.
Z aplikácie Galéria môžete na zobrazenie vybrať až 1 000 obrázkov.
143
Aplikácie a funkcie
Zatvorenie aplikácie Nástenka
Ak chcete zatvoriť aplikáciu Nástenka, ťuknite na tlačidlo Späť.
Deaktivácia aplikácie Nástenka
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa aplikácia Nástenka nespúšťala pri pripojení nabíjačky alebo
doku.
Spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač
Denná tabuľa túto funkciu deaktivujte.
Detský režim
Poskytuje deťom zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom obmedzenia prístupu detí k
určitým aplikáciám alebo obsahu.
Ak chcete spustiť režim Deti, otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Detský režim.
Pri prvom spustení tejto aplikácie nastavte kód PIN. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Aplikácia
Skončiť režim pre
deti.
Prístup k
rodičovskej
kontrole.
144
Aplikácie a funkcie
Samsung DeX
Úvod
Samsung DeX je služba, ktorá vám umožňuje používať tablet ako počítač prostredníctvom
obrazovky tabletu alebo externého displeja, napríklad televízora alebo monitora. Počas používania
služby Samsung DeX na externom displeji môžete súčasne používať aj tablet.
Tablet môžete pripojiť ku krytu klávesnice alebo externému displeju pomocou kábla DeX.
Nasledujúci obsah uvádza, ako používať kryt klávesnice a kábel DeX.
• Všetko príslušenstvo sa predáva samostatne.
• Používajte iba oficiálne príslušenstvo, ktoré podporuje služba Samsung DeX a ktoré
ponúka spoločnosť Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené
používaním príslušenstva, ktoré nie je oficiálne podporované, sa nevzťahuje záruka.
Na obrazovke tabletu
Na externom displeji
145
Aplikácie a funkcie
Spustenie služby Samsung DeX
Službu Samsung DeX je možné používať dvoma spôsobmi: Na obrazovke tabletu alebo na
externom displeji.
Spustenie služby Samsung DeX na obrazovke tabletu
Používajte tablet ako počítač vďaka pripojeniu krytu klávesnice.
Ak chcete, aby sa služba Samsung DeX po pripojení krytu klávesnice priamo spustila, spustite
aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Samsung DeX a následne
ťuknutím aktivujte prepínač Autom. spustiť pri pripojení skladacej klávesnice.
1 Umiestnite zadný fotoaparát tabletu tak, aby sa nachádzal v otvore na zadný fotoaparát,
a vložte tablet do stojana.
146
Aplikácie a funkcie
2 Zasuňte tablet do pripájacieho otvoru tak, aby sa konektory tabletu dotkli portov doku.
Obrazovka tabletu sa prepne do služby Samsung DeX.
Službu Samsung DeX môžete spustiť aj prostredníctvom rýchlych nastavení bez krytu
klávesnice. Potiahnite prstom nadol po paneli oznámení a ťuknite na položku Samsung
DeX.
Zatvorenie služby Samsung DeX na obrazovke tabletu
Ak chcete službu Samsung DeX zatvoriť, na obrazovke tabletu v stavovom riadku ťuknite na
→ . Prípadne spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknutím vypnite prepínač Samsung
položky
DeX → Autom. spustiť pri pripojení skladacej klávesnice.
147
Aplikácie a funkcie
Spustenie služby Samsung DeX na externom displeji
Pripojte tablet k externému displeju a používajte funkcie tabletu na veľkej obrazovke.
Na pripojenom televízore alebo monitore sa zobrazí obrazovka služby Samsung DeX, pričom
obrazovka tabletu sa nezmení.
Ak chcete, aby sa služba Samsung DeX po pripojení kábla DeX priamo spustila, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Samsung DeX a následne ťuknutím
aktivujte prepínač Automaticky spustiť pri pripojení kábla HDMI.
1 Zapojte konektor tabletu do viacúčelového konektora na tablete.
2 Zapojte konektor HDMI do portu HDMI televízora alebo monitora.
Na pripojenej obrazovke sa zobrazí obrazovka služby Samsung DeX.
Zatvorenie služby Samsung DeX na externom displeji
Službu Samsung DeX na externom displeji zatvoríte odpojením kábla DeX z tabletu. Prípadne
spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknutím vypnite prepínač Samsung DeX → Automaticky
spustiť pri pripojení kábla HDMI.
148
Aplikácie a funkcie
Používanie zariadenia Samsung DeX
Používanie funkcií tabletu v prostredí rozhrania podobného počítaču. Spustením viacerých aplikácií
súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav tabletu.
Obľúbené aplikácie
Domovská
obrazovka Samsung
DeX
Panel s nástrojmi
rýchleho prístupu
Tlačidlo Aplikácie
Stavový riadok
Panel úloh
• Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené
aplikácie.
• Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie
k dispozícii.
• Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky, použite nastavenia displeja pripojeného
televízora alebo monitora.
• Obľúbené aplikácie: Často používané aplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku a
rýchlo ich spúšťať.
• Tlačidlo Aplikácie: Zobrazovanie a spúšťanie aplikácií tabletu. Ak chcete nainštalovať aplikácie
optimalizované pre zariadenie Samsung DeX, ťuknite na položku Apps for Samsung DeX.
• Panela úloh: Zobrazenie aktuálne spustených aplikácií.
• Stavový riadok: Zobrazenie oznámení a stavu tabletu. Ikony stavu sa môžu v závislosti od
stavu tabletu zobrazovať inak. Keď kliknete na tlačidlo
, zobrazia sa tlačidlá rýchlych
nastavení. Určité funkcie tabletu môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou tlačidiel
rýchlych nastavení.
• Panel s nástrojmi rýchleho prístupu: Používanie rýchlych nástrojov, napríklad klávesnice na
obrazovke, ovládania hlasitosti alebo vyhľadávania.
149
Aplikácie a funkcie
Súčasné používanie externého displeja a tabletu
Počas používania služby Samsung DeX môžete súčasne využívať rôzne aplikácie na externom
displeji a na tablete.
Počas sledovania videa na pripojenom televízore alebo monitore môžete na tablete napríklad
vytvoriť poznámku.
Na pripojenom televízore alebo monitore spustite aplikáciu, ktorú chcete spustiť na obrazovke
služby Samsung DeX. Následne na tablete spustite ďalšiu aplikáciu.
Uzamknutie obrazovky služby Samsung DeX
Ak chcete počas používania služby Samsung DeX uzamknúť obrazovku externého displeja
a tabletu, vyberte položku
na paneli s nástrojmi rýchleho prístupu.
Počas používania služby Samsung DeX nie je možné uzamknúť obrazovku externého
displeja a tabletu stlačením vypínacieho tlačidla.
Vychutnávanie hier naživo na veľkej obrazovke
Hrajte hry z tabletu na veľkej obrazovke. Spustite na pripojenom televízore alebo monitore
aplikáciu Game Launcher.
150
Aplikácie a funkcie
Ovládanie obrazovky Samsung DeX
Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši
Môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš alebo klávesnicu/myš s technológiou Bluetooth.
Taktiež môžete použiť klávesnicu alebo myš s rozhraním USB pomocou pripojenia k portu USB
viacportového adaptéra. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.
• Môžete nastaviť, aby kurzor myši plynule prechádzal z externého displeja na obrazovku
tabletu. Spustite aplikáciu Nastavenia, vyberte položky Samsung DeX → Myš/
trackpad a následne výberom aktivujte prepínač Presun ukazov. na obr. tabletu.
• Externú klávesnicu môžete používať aj na obrazovke tabletu.
151
Aplikácie a funkcie
Používanie tabletu ako dotykového ovládača
Tablet môžete použiť aj ako dotykový ovládač a ovládať ho pomocou prstov alebo pera S Pen.
Na tablete otvorte panel oznámení potiahnutím prsta z hornej časti obrazovky smerom nadol
a ťuknite na položku Použ. tablet ako dotyk. podložku.
• Dotykový ovládač môžete používať len pri používaní služby Samsung DeX na externom
displeji.
• Ak sa obrazovka tabletu vypne, zapnete ju stlačením vypínacieho tlačidla alebo
dvojitým ťuknutím kdekoľvek na obrazovku.
152
Aplikácie a funkcie
Orientácia dotykového ovládača
Keď používate tablet ako dotykový ovládač, môžete ho používať vo vodorovnej alebo zvislej
polohe.
Ak chcete dotykový ovládač otočiť, otočte tablet alebo dvakrát ťuknite na položku
.
Používanie tabletu počas používania dotykového ovládača
Aplikácie na tablete môžete používať aj vtedy, keď tablet práve slúži ako dotykový ovládač.
Potiahnutím prsta nahor od spodného okraja obrazovky zobrazte navigačný panel, ťuknutím na
tlačidlo domovskej obrazovky sa presuňte na domovskú obrazovku a vyberte aplikácie, ktoré
chcete použiť.
Písanie alebo kreslenie na dotykový ovládač pomocou pera S Pen
Na dotykový ovládač môžete pomocou pera S Pen písať alebo kresliť.
Otočte dotykový ovládač do zvislej polohy a priblížte sa perom S Pen k obrazovke. Na dotykovom
ovládači sa zobrazí skicár pera S Pen.
Používanie klávesnice na obrazovke
Pri zadávaní textu na zaslanie správy, vytvorenie poznámky alebo vykonanie inej úlohy sa na
obrazovke tabletu automaticky zobrazí klávesnica, ak nie je pripojená externá klávesnica.
Ak sa klávesnica nezobrazí, vyberte položku
na paneli s nástrojmi rýchleho prístupu.
Ukončenie služby Samsung DeX
Počas používania služby Samsung DeX na obrazovke tabletu ťuknite v stavovom riadku na položky
→ .
Keď používate službu Samsung DeX prostredníctvom pripojeného televízora alebo monitora,
odpojte z tabletu kábel DeX.
153
Aplikácie a funkcie
Pripojenie k externému displeju
Tablet môžete pripojiť k externému displeju, napríklad k televízoru alebo monitoru, a na
pripojenom displeji zobrazovať prezentácie alebo videá. Pripojte tablet k externému displeju
pomocou kábla DeX. Obsah tabletu môžete zobraziť na pripojenej obrazovke.
• Kábel DeX sa predáva samostatne.
• Používajte len káble DeX schválené spoločnosťou Samsung. Na problémy s prevádzkou
a poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.
1 Zapojte konektor tabletu do viacúčelového konektora na tablete.
2 Zapojte konektor HDMI do portu HDMI televízora alebo monitora.
Na pripojenej obrazovke sa zobrazí obrazovka tabletu.
154
Aplikácie a funkcie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
155
Aplikácie a funkcie
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Duo
Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.
156
Nastavenia
Úvod
Prispôsobte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete
zariadenie lepšie prispôsobiť.
Spustite aplikáciu Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Pripojenia
Možnosti
Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia.
• Wi-Fi: Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet
alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• Bluetooth: Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo
mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Viditeľnosť tabletu: Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať
s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia,
prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti
Preniesť súbory do zariadenia.
• Využitie dát: Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie
zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete
aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrič dát.
157
Nastavenia
• Lietadlový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie.
Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V
prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
• Mobilný bod a zdieľanie pripoj.: Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie
mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje
zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom
funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Mobilný bod a zdieľanie
pripoj..
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Ďalšie nastavenia pripojenia: Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie
informácie nájdete v časti Ďalšie nastavenia pripojenia.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku
PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
158
Nastavenia
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
159
Nastavenia
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, spustite v zariadení režim
párovania rozhrania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
160
Nastavenia
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
161
Nastavenia
Šetrič dát
Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na
pozadí.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát → Šetrič dát a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Aktivovaná funkcia šetrenia dát
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku
Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát a vyberte aplikácie.
Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Mobilný bod a zdieľanie
pripoj.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
162
Nastavenia
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Mobilný bod
a zdieľanie pripoj. → Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky →
Mobilný prístupový bod – konfigurácia a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie
ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ďalšie informácie nájdete v časti Zrýchľovač
sťahovania.
• Sieť VPN: Nastavenie virtuálnych sietí (VPN) na zariadení, aby sa pripojili k súkromnej sieti
školy či spoločnosti.
• Ethernet: Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a
konfiguráciu sieťového pripojenia.
163
Nastavenia
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → Pridať službu.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň.
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne... a potom vyberte tlačiareň.
ťuknite na položku Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
164
Nastavenia
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a
mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Zrýchľovač sťahovania.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
Zvuky a vibrovanie
Možnosti
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Použ. tlač. hlasitosti pre médiá: Nastavenie zariadenia na úpravu hlasitosti médií stlačením
tlačidla hlasitosti.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenie: Zmena tónu zvonenia pre hovor.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
165
Nastavenia
• Zvuky oznámení: Zmena zvuku oznámení.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky
oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťuknutí na tlačidlá na navigačnom
paneli, aj pri ďalších akciách, ako je napríklad ťuknutie a podržanie položiek, vibrovalo.
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Vibrovanie klávesnice: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
Môžete aktivovať aj režim priestorového zvuku. Ďalšie informácie nájdete v časti Dolby Atmos
(priestorový zvuk).
• Oddelený zvuk aplikácie: Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej
aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth
nezávisle od zvuku iných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad
počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez
reproduktor Bluetooth vo vozidle.
Dolby Atmos (priestorový zvuk)
Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu
a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynie všade okolo vás.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zvuky a vibrovanie → Kvalita zvuku a
efekty → Dolby Atmos, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.
166
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete zobraziť Oznámenia na ikonách, ťuknutím na prepínač Ikonové odznaky aplikácií
ich aktivujete. Ak chcete zmeniť štýl zobrazovania značiek, ťuknite na položku Ikonové odznaky
aplikácií.
S číslom
Bez čísla
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, ťuknite na položku POKROČILÉ
a vyberte aplikáciu.
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automatický jas: Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasu a v
podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie
informácie nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Písmo a priblíženie obrazovky: Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja. Ďalšie
informácie nájdete v časti Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja.
• Domovská obrazovka: Zmena nastavení domovskej obrazovky.
167
Nastavenia
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
• Navigačný panel: Zmena nastavenia navigačného panela. Ďalšie informácie nájdete v časti
Navigačný panel (softvérové tlačidlá).
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Blokovať náhodné dotyky: Nastavte zariadenia tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyky,
keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo
po pripojení zariadenia k doku. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrič obrazovky.
• Prebudiť dvojitým ťuknutím: Nastavenie zariadenia tak, aby sa dvojitým ťuknutím
kdekoľvek na obrazovku zapla obrazovka, keď je vypnutá.
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba videá HDR sa filter modrého
svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Filter modrého svetla
a ťuknutím na prepínač Zapnúť teraz túto funkciu aktivujte.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na
prepínač Zapnutie podľa plánu túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od aktuálnej lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
168
Nastavenia
Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
Výber režimu obrazovky vhodného na prezeranie filmov a obrázkov alebo nastavenie farieb
displeja podľa vlastných preferencií. Ak vyberiete režim Adaptívne zobrazenie, môžete nastaviť
vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
Zmena režimu obrazovky
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky a vyberte
požadovaný režim.
• Adaptívne zobrazenie: Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja.
Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
• AMOLED kino: Tento režim je vhodný na sledovanie videí.
• AMOLED fotografia: Tento režim je vhodný na zobrazovanie fotografií.
• Základný: Tento režim je predvolený a vhodný na všeobecné používanie.
• Farby displeja môžete nastaviť len v režime Adaptívne zobrazenie.
• Režim Adaptívne zobrazenie nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
• Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.
Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke
Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.
Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke Studené, zvýši sa úroveň modrého
farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke Teplé, zvýši sa úroveň
červeného farebného odtieňa.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky →
Adaptívne zobrazenie.
2 Nastavte nastavovaciu lištu farieb v časti Vyváženie farieb na celej obrazovke.
Vyváženie farieb na obrazovke sa optimalizuje.
169
Nastavenia
Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty
Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená,
Zelená alebo Modrá.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky →
Adaptívne zobrazenie.
2 Označte možnosť Rozšírené možnosti.
3 Nastavte nastavovaciu lištu farieb Červená, Zelená alebo Modrá podľa vlastných preferencií.
Obrazovka tónu obrazovky sa nastaví.
Šetrič obrazovky
Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne.
Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia alebo pripojenia k doku.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Šetrič obrazovky a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte možnosť.
Ak vyberiete možnosť Rám fotografie alebo Fotky, spustí sa prezentácia s vybranými
obrázkami. Ak vyberiete možnosť Tabuľka fotografií, vybrané obrázky sa zjavia ako malé
prekrývajúce sa karty.
3 Ťuknite na položku a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.
4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo Späť.
Ak chcete zobraziť ukážku vybranej možnosti, ťuknite na položku UKÁŽKA.
Ak ťuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.
170
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Pokročilé funkcie
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie využívajúce snímače.
• Pero S Pen: Zmena nastavení používania pera S Pen. Pozrite si časť Funkcie pera S Pen, kde
nájdete ďalšie informácie o funkciách Bezdotyk. zobrazenie a Pripom. vyp. obraz.
• Samsung DeX: Nastavenie zariadenia na používanie ako počítač. Ďalšie informácie nájdete
v časti Samsung DeX.
• Príslušenstvo: Zmena nastavení príslušenstva.
• Denná tabuľa: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazovala prezentácia s vybranými
obrázkami. Ďalšie informácie nájdete v časti Denná tabuľa.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa
naň pozeráte.
• Hry: Aktivácia aplikácie Game Launcher. Ďalšie informácie nájdete v časti Game Launcher.
• Pomocná aplikácia zariad.: Výber asistenčnej aplikácie zariadenia, ktorá sa spustí po ťuknutí
a podržaní tlačidla Domov. Asistenčná aplikácia zariadenia zhromažďuje informácie z aktuálnej
obrazovky a poskytuje súvisiace informácie, aplikácie a funkcie.
• Zobrazenie viacerých okien: Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby nasnímalo aktuálnu obrazovku a
posúvateľnú oblasť a snímku obrazovky ihneď orezalo a zdieľalo.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
171
Nastavenia
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili
prichádzajúce hovory alebo budíky.
• Hovory alebo správy potiahnutím: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo
odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle v aplikácii Telefón alebo Kontakty
potiahnete prstom doprava alebo doľava.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a
zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Zabezpečenie
Batéria
Pamäť
Úložisko
172
Nastavenia
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.
Režim úspory energie
• STREDNÁ: Aktivácia režimu šetrenia energie na predĺženie času používania batérie.
• MAXIMÁLNA: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie
batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa
sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na
ŠETR. ENER. Taktiež môžete postupne ťuknúť na položky → Rozšírené nastavenia a nastaviť
možnosť Monitor spotreby energie v aplikáciách.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky →
Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
173
Nastavenia
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
• Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože
časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa
môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
• Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v
časti Technické parametre vášho zariadenia.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
Pamäť
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Pamäť.
Ak chcete zariadenie zrýchliť zamedzením prevádzky aplikácií na pozadí, začiarknite aplikácie
v zozname aplikácií a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
VYHĽADAŤ V TABLETE.
174
Nastavenia
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutá obrazovka
Možnosti
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutá obrazovka.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta
alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Smart Lock.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Štýl hodín: Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
• Roamingové hodiny: Zmena hodín tak, aby sa zobrazovalo miestne aj domáce časové pásmo
na uzamknutej obrazovke, keď sa používa roaming.
• Miniaplikácie FaceWidget: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Kontaktné údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na uzamknutej obrazovke zobrazovali
kontaktné informácie, napríklad e-mailová adresa.
• Oznámenia: Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú na uzamknutej obrazovke zobrazovať
oznámenia, a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Odkazy na aplikácie: Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej
obrazovke.
• Zamknutá obrazovka – informácie: Zobrazenie verzie obrazovky uzamknutia zariadenia.
175
Nastavenia
Smart Lock
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné
miesta alebo zariadenia.
Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie
rozpozná a automaticky sa odomkne.
• Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
• Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte
odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Zamknutá obrazovka → Smart Lock.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Vyberte funkciu a postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Biometrické údaje a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Biometrické údaje a zabezpečenie.
• Inteligentné skenovanie: Registrácia vašej tváre aj dúhoviek v zariadení na pohodlnejšie
odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti Inteligentné skenovanie.
• Rozpoznávanie tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla
obrazovka. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie tváre.
• Skener dúhoviek: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním dúhoviek. Ďalšie informácie
nájdete v časti Rozpoznávanie dúhoviek.
• Google Play Protect: Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a
varovanie pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
Taktiež môžete aktivovať službu lokalizácie Google, ktorá umožní získať presnejšie informácie
o polohe vášho zariadenia.
176
Nastavenia
• Aktualizácia zabezpečenia: Zobrazenie verzie systému zabezpečenia zariadenia a kontrola
aktualizácií.
• Inštalovať neznáme aplikácie: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať
aplikácie z neznámych zdrojov.
• Samsung Pass: Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických
údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pass.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečený
priečinok.
• Monitor aplikačných povolení: Nastavenie prijímania oznámení, keď vami vybrané
povolenia používajú aplikácie, ktoré nepoužívate. Môžete spravovať nastavenia každej
aplikácie a zobrazovať históriu používania povolení.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
177
Nastavenia
Inteligentné skenovanie
Pomocou tváre a dúhoviek môžete pohodlne odomykať obrazovku a potvrdzovať svoju identitu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky inteligentné skenovanie, vašu tvár
a dúhovky nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí
zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou
vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie vašej tváre a dúhoviek.
Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše dúhovky, zariadenie budete môcť odomknúť
pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii dúhoviek,
a potom dúhovky znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo,
nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung
nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými
kódmi na odomknutie.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na možnosť Potiahnuť alebo Žiadne,
ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať
biometrické údaje v aplikáciách či funkciách, musíte svoje biometrické údaje opätovne
zaregistrovať.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie inteligentného
skenovania
Pred použitím inteligentného skenovania berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
• Počas používania funkcie rozpoznávania dúhovky držte zariadenie minimálne 20 cm od tváre,
aby ste si tak chránili oči.
• Ak nasadíte chrániče obrazovky (fólie na ochranu súkromia, chrániče z tvrdeného skla atď.),
rozpoznávanie môže zlyhať.
• Nenechajte túto funkciu používať deti. Mohol by sa im tým poškodiť zrak.
• Každý, u koho niekedy došlo k závratom, záchvatom, strate vedomia, prechodnej strate
vedomia alebo epileptickým záchvatom alebo má iné príznaky, ktoré súvisia s epileptickým
stavom, alebo má rodinnú anamnézu s takýmito príznakmi alebo stavmi, by sa mal pred
používaním tejto funkcie poradiť s lekárom.
• Inteligentné skenovanie nie je určené na žiadne diagnostické, terapeutické ani preventívne
zdravotné účely.
• Váš tablet by mohol odomknúť niekto, kto vyzerá ako vy.
• Dbajte na zabezpečenie tabletu a nedovoľte svoj tablet odomknúť nikomu inému.
178
Nastavenia
Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre a dúhovky
Tablet nemusí vaše dúhovky alebo tvár rozpoznať v nasledujúcich prípadoch:
• Niečo bráni dobrému výhľadu na vašu tvár alebo oči (napr. okuliare, kontaktné šošovky,
klobúk, klesnuté viečka, nedávna operácia oka, choroba, znečistenie, poškodenie fotoaparátu
alebo nadmerný pohyb).
Registrácia dúhoviek a tváre
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Inteligentné skenovanie.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
4 Zaregistrujte si tvár a dúhovky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie tváre a Rozpoznávanie dúhoviek.
Keď sa zobrazí obrazovka odomknutia inteligentným skenovaním, ťuknite na položku
ZAPNÚŤ, aby sa vaša tvár a dúhovky použili na odomknutie obrazovky.
Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre a dúhoviek
Údaje tváre a dúhoviek, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Inteligentné skenovanie.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje tváre a dúhoviek.
Po odstránení údajov zaregistrovanej tváre a dúhoviek sa deaktivujú aj všetky súvisiace
funkcie.
179
Nastavenia
Odomknutie obrazovky pomocou inteligentného skenovania
Namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla môžete obrazovku odomknúť pomocou svojej
tváre a dúhoviek.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Inteligentné skenovanie.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač odomknutia Odomknutie cez Intel. skenovanie aktivujte danú
funkciu.
4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár a dúhovky rozpoznajú, môžete obrazovku odomknúť bez použitia
akýchkoľvek ďalších metód uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár a dúhovky nerozpoznajú,
použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.
Rozpoznávanie tváre
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné
použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla
nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo
heslo.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na možnosť Potiahnuť alebo Žiadne,
ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať
biometrické údaje v aplikáciách či funkciách, musíte svoje biometrické údaje opätovne
zaregistrovať.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre
Pred používaním rozpoznania tváre na odomknutie zariadenia berte do úvahy nasledujúce
bezpečnostné opatrenia.
• Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
• Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.
180
Nastavenia
Pre lepšie rozpoznávanie tváre
Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:
• Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo
výrazné líčenie.
• Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
• Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.
Registrácia tváre
V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného
svetla.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Vyberte, či nosíte okuliare, a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
5 Umiestnite tvár do rámu na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.
Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia tvárou, ťuknite na položku OK, ak chcete obrazovku
odomknúť pomocou tváre.
Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku Odstrániť
údaje o tvári odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
181
Nastavenia
Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre
Údaje tváre, ktorú ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje o tvári.
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.
Odomknutie obrazovky pomocou tváre
Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomknutie tvárou zapnite túto funkciu.
Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvárí z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač
Rýchlejšie rozpoznávanie túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť
rozpoznávanie tváre.
4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej
metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu
uzamknutia obrazovky.
182
Nastavenia
Rozpoznávanie dúhoviek
Funkcia rozpoznávania dúhoviek využíva jedinečné vlastnosti vašich dúhoviek, napríklad ich tvar
a štruktúru, na zvýšenie zabezpečenia zariadenia. Údaje o vašej dúhovke možno použiť na rôzne
účely overenia. Po zaregistrovaní dúhoviek môžete zariadenie nastaviť tak, aby používalo vaše
dúhovky pre nasledujúce funkcie:
• Samsung Pass (Overenie účtu Samsung a webové prihlasovanie)
• Uzamknutie obrazovky
• Zabezpečený priečinok
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju dúhovku, dúhovky nebude
možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete
zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo
hesla nastaveného počas registrácie dúhoviek. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN
alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše dúhovky, zariadenie budete môcť odomknúť
pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii dúhoviek,
a potom dúhovky znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo,
nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung
nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými
kódmi na odomknutie.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na možnosť Potiahnuť alebo Žiadne,
ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať
biometrické údaje v aplikáciách či funkciách, musíte svoje biometrické údaje opätovne
zaregistrovať.
183
Nastavenia
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania
dúhovky
Pred použitím rozpoznávania dúhovky berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
• Počas používania funkcie rozpoznávania dúhovky držte zariadenie minimálne 20 cm od tváre,
aby ste si tak chránili oči.
• Ak nasadíte chrániče obrazovky (fólie na ochranu súkromia, chrániče z tvrdeného skla atď.),
rozpoznávanie môže zlyhať.
• Nenechajte funkciu rozpoznávania dúhovky používať deti. Mohol by sa im tým poškodiť zrak.
• Každý, u koho niekedy došlo k závratom, záchvatom, strate vedomia, prechodnej strate
vedomia alebo epileptickým záchvatom alebo má iné príznaky, ktoré súvisia s epileptickým
stavom, alebo má rodinnú anamnézu s takýmito príznakmi alebo stavmi, by sa mal pred
používaním funkcie rozpoznávania dúhovky poradiť s lekárom.
• Biometrické údaje zhromaždené a uložené lokálne skenerom dúhovky nie sú určené na
diagnostické účely, terapeutické účely ani na účely preventívnej medicíny.
Pre lepšie rozpoznávanie dúhovky
Tablet nemusí vaše oči rozpoznať v nasledujúcich prípadoch:
• Niečo bráni fotoaparátu v dobrom výhľade na vaše dúhovky (napr. okuliare, klesnuté viečka,
nedávna operácia oka, choroba, znečistenie, poškodenie fotoaparátu alebo nadmerný pohyb),
• Osvetlenie sa príliš líši od osvetlenia, pri ktorom ste zaznamenávali svoje dúhovky (napr.
priame slnečné svetlo).
Držte zariadenie približne 25 – 35 cm od tváre obrazovkou smerujúcou k vám.
25 – 35 cm
184
Nastavenia
Registrovanie dúhoviek
Zariadenie dokáže uložiť údaje dúhoviek len pre jednu osobu. Zaregistrovať možno
najviac jeden pár dúhoviek.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Skener
dúhoviek.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete registrovať len jednu dúhovku svojich očí, ťuknite na položku Registrovať iba 1
dúhovku.
4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
25 – 35 cm
185
Nastavenia
5 Nasmerujte oči dovnútra kruhov na obrazovke a doširoka ich otvorte.
Kamera rozpoznávania dúhovky naskenuje vaše dúhovky.
Keď sa zobrazí obrazovka odomknutia pomocou dúhoviek, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, aby
sa na odomknutie obrazovky použili vaše dúhovky.
Odstránenie údajov zaregistrovaných dúhoviek
Údaje dúhoviek, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Skener
dúhoviek.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje o dúhovkách.
Po odstránení údajov zaregistrovaných dúhoviek sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.
Používanie aplikácie Samsung Pass
Keď zaregistrujete svoje dúhovky do služby Samsung Pass, budete ich môcť používať na
jednoduché overenie svojej identity alebo prihlasovanie na webové stránky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Pass.
186
Nastavenia
Odomknutie obrazovky dúhovkami
Obrazovku je možné odomknúť dúhovkami namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Skener
dúhoviek.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomknutie dúhovkou zapnite túto funkciu.
4 Na zamknutej obrazovke potiahnite prstom v niektorom smere a umiestnite oči do kruhov na
obrazovke, aby sa naskenovali dúhovky.
25 – 35 cm
Ak chcete odomknúť obrazovku pomocou rozpoznávania dúhoviek bez potiahnutia prstom po
uzamknutej obrazovke, ťuknutím na prepínač Rozp. dúhoviek pri zapnutí obr. túto funkciu
aktivujete.
187
Nastavenia
Samsung Pass
Samsung Pass vám umožňuje prihlásiť sa do svojho konta Samsung, webových stránok alebo
aplikácií ľahšie a bezpečnejšie prostredníctvom biometrických údajov namiesto zadávania
prihlasovacích údajov.
Zaregistrujte svoje biometrické údaje v službe Samsung Pass a nastavte prihlasovanie na
podporované webové stránky alebo aplikácie s použitím týchto údajov prostredníctvom služby
Samsung Pass.
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
• Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré
otvárate prostredníctvom aplikácie Internet. Niektoré webové stránky nemusia túto
funkciu podporovať.
Registrácia funkcie Samsung Pass
Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung
Pass.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ.
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
4 Ťuknite na položku DÚHOVKA a zaregistrujte svoje dúhovky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie dúhoviek.
5 Naskenovaním dúhoviek a ťuknutím na položku ĎALEJ dokončite registráciu funkcie
Samsung Pass.
Ak je možnosť Pridať na domovskú obraz. začiarknutá, ikona služby Samsung Pass sa pridá
na domovskú obrazovku.
188
Nastavenia
Overenie hesla konta Samsung
Službu Samsung Pass môžete použiť na overenie hesla konta Samsung. Namiesto zadania hesla,
napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps, môžete použiť svoje biometrické údaje.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položky → Nastavenia → Konto Samsung, a ťuknutím na prepínač Používať s
aplikáciou Samsung Pass túto funkciu aktivujte.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré
podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.
1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite
možnosť Prihlásiť sa cez Samsung Pass a ťuknite na položku ZAPAMÄTAŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré
podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.
1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na
možnosť ULOŽIŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie do aplikácie použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
189
Nastavenia
Správa prihlasovacích údajov
Môžete zobraziť zoznam webových stránok a aplikácií nastavených na používanie služby Samsung
Pass a spravovať svoje prihlasovacie údaje.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Vyberte webovú lokalitu alebo aplikáciu zo zoznamu.
4 Ťuknite na položky → Upraviť a upravte svoj identifikátor, heslo a názov webovej lokality či
aplikácie.
Ak chcete webovú lokalitu alebo aplikáciu odstrániť, ťuknite na položky → Odstrániť.
Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami
Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa
jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.
Ak chcete zobraziť zoznam webových stránok a aplikácií podporujúcich službu Samsung Pass,
otvorte obrazovku nastavení a postupne ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie
→ Samsung Pass a potom vyberte kartu stránky alebo aplikácie. Ak tam nie sú webové stránky
alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, karta stránky alebo aplikácie sa
nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti
spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom
funkcie Samsung Pass.
190
Nastavenia
Odstránenie údajov služby Samsung Pass
Ťuknutím na Odstrániť údaje môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a
údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung
ostanú aktívne.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položky → Nastavenia → Odstrániť údaje → ODSTRÁNIŤ.
4 Zadajte heslo Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.
Zabezpečený priečinok
Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby
k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať
aj v prípade odomknutia zariadenia.
Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom
priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom
neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie
operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok
automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.
191
Nastavenia
Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok.
Prípadne spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Biometrické údaje a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku ŠTART.
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ a prihláste sa do konta Samsung.
4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
ťuknite na položky → Prispôsobiť ikonu.
• Pri spúšťaní aplikácie Zabezpeč. priečinok musíte odomknúť aplikáciu pomocou
nastaveného spôsobu uzamknutia.
• Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania v
spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
keď sa nepoužíva.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zabezpečený priečinok – aut. zámok.
2 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na
položku Zamknúť.
192
Nastavenia
Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného
ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať súbory.
2 Ťuknite na položku Fotografie, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na
položku HOTOVO.
3 Ťuknite na položku PREMIESTNIŤ.
Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený
priečinok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku KOPÍROVAŤ.
Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z
ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknite na položky → Premiestniť z kontajnera
Zabezpeč. priečinok.
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka Galéria v predvolenom ukladacom priestore.
193
Nastavenia
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať aplikácie.
2 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku
PRIDAŤ.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play alebo Galaxy Apps, ťuknite na
položku STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY alebo STIAHNUŤ Z GALAXY APPS.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ťuknite na položku Upraviť aplikácie, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku Vypnúť alebo
Odinštalovať.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím
na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok túto funkciu aktivujte.
Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom
nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač Zabezp. priečinok túto funkciu deaktivujte.
194
Nastavenia
Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok
Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud
použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.
Zálohovanie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Pridať konto, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
3 Ťuknite na položku Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok.
4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.
Obnovenie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Obnovenie.
3 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ
TERAZ.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ďalšie
nastavenia → Odinštalovať.
Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku
Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok a ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z aplikácie Zabezpečený
priečinok, otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu Moje súbory a potom postupne ťuknite
na položky Interné úložisko → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
195
Nastavenia
Cloud a kontá
Možnosti
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud.
Prostredníctvom aplikácie Smart Switch môžete taktiež registrovať alebo spravovať kontá,
napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z
iných zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
• Samsung Cloud: Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud.
Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia,
zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
• Kontá: Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete
zosynchronizovať.
• Používatelia: Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové
kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá.
Ďalšie informácie nájdete v časti Používatelia.
• Zálohovanie a obnovenie: Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom
zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať
prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo
Samsung.
• Smart Switch: Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho
zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Smart Switch.
196
Nastavenia
Používatelia
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont:
• Správca: Konto správcu sa vytvára iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť
viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont.
Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
• Hosť: Pomocou tohto konta môžu zariadenie používať hostia. Informácie a údaje používané
počas hosťovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí
otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hosťovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným
aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa → OK → NASTAVIŤ TERAZ.
Zariadenie sa prepne na nové používateľské konto a na displeji sa zobrazí predvolená
uzamknutá obrazovka.
3 Odomknite zariadenie a dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.
197
Nastavenia
Prepínanie používateľov
Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky a vyberte konto, na
ktoré chcete prejsť.
Uzamknutá obrazovka
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.
Ak chcete odstrániť konto používateľa, ťuknite na položku
položku Vymazať.
Ak chcete zmeniť nastavenia konta, ťuknite na položku
vedľa konta a potom ťuknite na
vedľa konta.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
198
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej
funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia na spustenie vybratých ponúk zjednodušenia
ovládania, keď súčasne stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu hlasového asistenta
alebo univerzálneho prepínača Samsung, keď súčasne stlačíte a podržíte tlačidlo na zvýšenie
hlasitosti a tlačidlo na zníženie hlasitosti dlhšie ako 3 sekundy.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• Zálohovanie nastavení zjednodušenia ovládania: Importovanie, exportovanie alebo
zdieľanie nastavení zjednodušenia ovládania.
• SLUŽBY: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
199
Nastavenia
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie jazykov zariadenia.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas
a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Members.
• Hlásiť diag. inf. spoloč. Samsung: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie
informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Resetovanie: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia a nastavenia siete. Zariadenie tiež
môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.
Pridanie jazykov zariadenia
Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a
vstup → Jazyk → Pridať jazyk.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku → Všetky jazyky.
2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
200
Nastavenia
3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku PREDVOLIŤ. Ak chcete
ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku NECHAŤ AKTUÁLNY.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný
jazyk sa pridá na vrch zoznamu.
Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku vedľa jazyka na
vrch zoznamu. Potom ťuknite na položky HOTOVO. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk,
použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete
naplánovať aktualizácie softvéru.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na
blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho
súhlasu.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie
automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
• Plánované aktualizácie softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo aktualizácie
v určenom čase.
• Inf. o poslednej aktualizácii: Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.
Informácie o aktualizáciách zabezpečenia
Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť
vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na
adrese security.samsungmobile.com.
Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.
201
Nastavenia
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o tablete
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Informácie o tablete.
Ak chcete zmeniť meno svojho zariadenia, ťuknite na položku UPRAVIŤ.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete
Wi-Fi a sériového čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Informácie o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho
operačného systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
202
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
203
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
204
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
205
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad
GPS, hry a Internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
206
Príloha
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Rozhranie Bluetooth správne nefunguje
Ak sa nepodarí vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, prípadne nastali problémy s pripojením či
poruchy prevádzky, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na vyhľadanie
a pripojenie.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
• V zariadení spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pripojenia a následne ťuknutím
opätovne aktivujte spínač Bluetooth.
• V zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknutím na položky Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnovenie predvolených nastavení siete → VYNULOVAŤ NASTAVENIA
obnovte nastavenia siete. Pri tomto obnovení môžete prísť o zaregistrované informácie.
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
207
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie na údržbu zariadenia alebo manuálne odstráňte
nepoužívané aplikácie a súbory.
Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie
Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom
nadol alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak chcete zobraziť tlačidlo Aplikácie v spodnej časti
domovskej obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zobrazenie
→ Domovská obrazovka → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač. Aplikácie → POUŽIŤ.
208
Príloha
Nezobrazuje sa tlačidlo Domov
Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak
chcete navigačný panel zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.
Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení
Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení
nadol. Ťuknite na položku
vedľa pruhu nastavenia jasu a ťuknutím na prepínač Zobraziť
ovládací prvok navrchu túto funkciu aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
• Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať.
Skúste to znova neskôr.
Zariadenie nerozpoznáva moje dúhovky z uzamknutej obrazovky
• Uistite sa, že nič nezakrýva kameru rozpoznávania dúhovky a svetlo LED a skúste to znova.
• Ak sa svetelné podmienky veľmi líšia od podmienok pri registrácii dúhoviek, zariadenie
dúhovky nemusí rozpoznať. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Dbajte na to, aby sa zariadenie príliš netriaslo a nenakláňalo.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
209
Autorské práva
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý
symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising