Samsung | SM-G965F | Samsung Galaxy S9 Užívateľská príručka (Oreo)

SM-G960F
SM-G960F/DS
SM-G965F
SM-G965F/DS
Používateľská príručka
Slovak. 03/2018. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Základy
85
Internet
87
E-mail
88
Fotoaparát
4
Informácie o tejto príručke
6
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
10
Usporiadanie a funkcie zariadenia
16
Batéria
21
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
27
Pamäťová karta (microSD karta)
31
Zapnutie a vypnutie zariadenia
32
Úvodné nastavenie
35
Konto Samsung
143 Kalendár
37
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
144 Samsung Health
151 Hlasový záznamník
39
Informácie o displeji
153 Moje súbory
52
Panel oznámení
153 Hodiny
54
Zadávanie textu
155 Kalkulačka
120 Galéria
126 Always On Display
128 Bočný displej
135 Viac okien
141 Samsung Gear
141 Samsung Members
142 Samsung Notes
155 Game Launcher
158 SmartThings
Aplikácie a funkcie
57
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
59
Bixby
162 Zdieľanie obsahu
163 Samsung DeX
174 Pripojenie k externému displeju
175 Aplikácie Google
73Telefón
78
Kontakty
82
Správy
2
Obsah
Nastavenia
226 Cloud a kontá
227 Samsung Cloud
177 Úvod
229 Smart Switch
177 Pripojenia
232Google
178 Wi-Fi
233 Zjednodušenie ovládania
181 Bluetooth
233 Všeobecné spravovanie
183 Šetrič dát
234 Aktualizácia softvéru
184 NFC a platba
235 Používateľská príručka
186 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
235 Informácie o telefóne
187 Správca kariet SIM (modely s
dvomi kartami SIM)
188 Ďalšie nastavenia pripojenia
Príloha
191 Zvuky a vibrovanie
236 Zjednodušenie ovládania
192 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
254 Riešenie problémov
192 Oznámenia
261 Vyberanie batérie
193 Zobrazenie
194 Filter modrého svetla
195 Zmena režimu obrazovky alebo
nastavenie farby displeja
196 Rozlíšenie obrazovky
196 Šetrič obrazovky
197 Tapety a témy
197 Pokročilé funkcie
199 Duálny komunikátor
200 Údržba zariadenia
203 Aplikácie
203 Zamknutie a zabezpečenie
205 Smart Lock
205 Inteligentné skenovanie
208 Rozpoznávanie tváre
210 Rozpoznávanie dúhoviek
215 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
218 Samsung Pass
222 Zabezpeč. priečinok
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti
od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
4
Základy
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobraziť FCC ID,
spustite Nastavenia aplikácie a ťuknite na položku Informácie o telefóne → Stav.
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala
odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie neponárajte do čistej vody hlbšej ako 1,5 m, ani ho nenechávajte ponorené dlhšie
ako 30 minút. Ak zariadenie ponoríte do inej kvapaliny než je čistá voda (napríklad slaná voda,
morská voda, ionizovaná voda alebo alkoholické nápoje), tekutina do zariadenia prenikne
rýchlejšie.
• Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie
namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, ionizovanou vodou alebo alkoholickým
nápojom, opláchnite ho čistou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak
nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo slúchadlo, zvuk
nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Zariadenie pred použitím utrite suchou handrou a
dokonale vysušte.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode.
• Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči
vode a prachu.
• Vaše zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za
určitých okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68
podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej
krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, čistá voda, 1,5 metra,
počas 30 minút). Napriek tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v
určitých situáciách.
5
Základy
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel
USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
6
Základy
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru.
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
7
Základy
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
8
Základy
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
9
Základy
Usporiadanie a funkcie zariadenia
Obsah balenia
Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
10
Základy
Popis zariadenia
► Modely Galaxy S9:
Senzor vzdialenosti/svetla
Slúchadlo
Svetlo LED rozpoznávania
dúhovky
Predný fotoaparát
Indikátor LED
Kamera rozpoznávania
dúhovky
Tlačidlá hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo Bixby
Bočný displej
Bočný displej
Dotykový displej
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
11
Základy
Zadný fotoaparát
Anténa MST
Zásuvka na kartu
SIM/pamäťovú kartu
Mikrofón
Blesk
GPS anténa
Snímač srdcového tepu
Snímač na rozpoznanie
odtlačkov prstov
Anténa NFC/Bezdrôtová
nabíjacia indukčná cievka
Vnútorná anténa
Reproduktor
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
12
Základy
► Modely Galaxy S9+:
Senzor vzdialenosti/svetla
Slúchadlo
Svetlo LED rozpoznávania
dúhovky
Predný fotoaparát
Indikátor LED
Kamera rozpoznávania
dúhovky
Tlačidlá hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo Bixby
Bočný displej
Bočný displej
Dotykový displej
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
13
Základy
Anténa MST
Zásuvka na kartu
SIM/pamäťovú kartu
Mikrofón
Blesk
GPS anténa
Zadný fotoaparát (duálny)
Snímač srdcového tepu
Snímač na rozpoznanie
odtlačkov prstov
Anténa NFC/Bezdrôtová
nabíjacia indukčná cievka
Vnútorná anténa
Reproduktor
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo používaní
hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám,
napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok
nesprávne fungovanie senzora.
• V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerať inak.
14
Základy
Hardvérové tlačidlá
Tlačidlá hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo Bixby
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie tlačidlo
Bixby
Hlasitosť
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Stlačením otvoríte domovskú obrazovku aplikácie Bixby. Viac
informácií nájdete v časti Bixby.
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Softvérové tlačidlá
Tlačidlo Zobraziť a
skryť
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Domov
Po zapnutí zariadenia sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú
softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo
Späť. Viac informácií nájdete v časti Navigačný panel (softvérové tlačidlá).
15
Základy
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla
môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
1 K nabíjaciemu adaptéru USB pripojte kábel USB.
2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.
16
Základy
3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od
elektrickej zásuvky.
Nabíjanie iných zariadení
Použite redukciu USB (USB typu C) na nabíjanie iného mobilného zariadenia z batérie vášho
zariadenia.
Pripojte redukciu USB (USB typu C) do multifunkčného konektora zariadenia a prepojte zariadenie
a druhé zariadenie pomocou kábla USB druhého zariadenia.
Keď sa spustí nabíjanie, ikona nabíjania batérie sa zobrazí na obrazovke druhého zariadenia.
Vaše zariadenie
Druhé zariadenie
Redukcia USB (USB
typu C)
Kábel USB druhého
zariadenia
Kontextové okno výberu aplikácie, ktoré sa zobrazí vo vašom zariadení, slúži na prenos
údajov. Nevyberajte žiadnu aplikáciu z kontextového okna.
17
Základy
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
18
Základy
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je
zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona .
Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na
položky Údržba zariadenia → Batéria → → Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač
Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
19
Základy
Bezdrôtové nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať
pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).
Rýchle bezdrôtové nabíjanie
Svoje zariadenie môžete nabíjať rýchlejšie pomocou funkcie rýchleho bezdrôtového nabíjania.
Ak chcete použiť túto funkciu, musíte použiť nabíjačku a komponenty, ktoré podporujú funkciu
rýchleho bezdrôtového nabíjania.
Ak sa neaktivuje funkcia bezdrôtového rýchleho nabíjania, spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria → → Rozšírené nastavenia a
ťuknutím na prepínač Rýchle bezdrôtové nabitie túto funkciu aktivujte.
• V ponuke nastavení zariadenia bude pridaná voľba zap/vyp, keď ho prvýkrát pripojíte k
nabíjačke.
• Ventilátor vnútri nabíjačky môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vydávať hluk.
Nabíjanie batérie
1 Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.
Na obrazovke sa zobrazí odhadovaný čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v
závislosti od podmienok nabíjania.
20
Základy
2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.
Opatrenia pre bezdrôtové nabíjanie
• Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak je medzi zadnou stranou
a krytom zariadenia umiestnená kreditná karta alebo rádio-frekvenčná (RFID)
identifikačná karta (napríklad dopravná či prístupová karta).
• Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi zariadením a
bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.
Mobilné zariadenie sa nemusí správne nabiť alebo sa môže prehriať, prípadne sa môže
spoločne s kartami poškodiť.
• Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete
stratiť príjem v sieti.
• Používajte bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné
bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
Ak v prípade modelov s dvoma kartami SIM vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno
zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb. V niektorých oblastiach
môžu byť rýchlosti prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so
situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
21
Základy
► Modely s jednou kartou SIM:
1
2
3
4
5
22
Základy
► Modely s dvoma kartami SIM:
1
2
3
4
5
23
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 ► Modely s jednou kartou SIM: Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 tak, aby
kontakty zlatej farby smerovali nadol.
► Modely s dvomi kartami SIM: Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty
zlatej farby smerovali nadol. Vložte hlavnú kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 ( 1 ) a
sekundárnu kartu SIM alebo USIM do zásuvky 2 ( 2 ).
1
Zásuvka 1
2
Zásuvka 2
4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej
vypadnúť.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
24
Základy
Správna inštalácia karty
► Modely s jednou kartou SIM:
Nano-SIM karta
MicroSD karta
► Modely s dvoma kartami SIM:
Nano-SIM karta 1
Nano-SIM karta 2
Nano-SIM karta
MicroSD karta
• Použite len nano-SIM kartu.
• Kartu nano-SIM a kartu microSD nie je možné vložiť do zásuvky 2 naraz.
25
Základy
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi
kartami SIM)
Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo
poskytovateľov služieb.
Aktivácia kariet SIM alebo USIM
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM.
Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.
Prispôsobenie kariet SIM alebo USIM
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM a
vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Ikona: Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
• Názov: Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
• Režim siete: Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.
Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM
Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť
konkrétnym kartám.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM a
nastavte preferencie funkcií pre karty v časti PREFEROVANÁ KARTA SIM.
26
Základy
Pamäťová karta (microSD karta)
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú
lokalitu spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu,
musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať
pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
27
Základy
1
2
3
4
5
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.
28
Základy
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky 2 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.
Zásuvka 1
Zásuvka 2
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z
nej vypadnúť.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → ODPOJIŤ.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
29
Základy
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie
USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení
údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním
externých úložných zariadení.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
30
Základy
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie
podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
31
Základy
Tiesňový režim
Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory,
odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie
činnosti.
Aktivácia tiesňového režimu
Ak chcete tiesňový režim zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na možnosť
Tiesňový režim.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia tiesňového režimu
Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku → Vypnúť tiesňový režim. Alebo
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
Úvodné nastavenie
Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie
podľa pokynov na obrazovke.
Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.
1 Zapnite zariadenie.
32
Základy
2 Vyberte požadovaný jazyk zariadenia a vyberte
.
Vyberte jazyk.
3 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.
Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť
niektoré funkcie zariadenia.
4 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.
5 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje
môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete
metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku Nie, ďakujem.
33
Základy
6 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť
aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Viac informácií
nájdete v časti Konto Samsung.
7 Získajte svoj obsah zo služby Samsung Cloud alebo predchádzajúceho zariadenia. Viac
informácií nájdete v časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
8 Vyberte funkcie, ktoré chcete používať, a dokončite úvodné nastavenie.
Zobrazí sa domovská obrazovka.
34
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo
všetkých svojich zariadeniach Samsung pomocou služby Samsung Cloud, sledovať a ovládať svoje
stratené alebo ukradnuté zariadenie, zobraziť tipy a triky v službe Samsung Members a vykonávať
ďalšie činnosti.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustite aplikáciu
Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung → →
Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → PRIHLÁSIŤ SA.
35
Základy
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Hľadať identifikátor alebo Resetovať
heslo. Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií.
Ak chcete overiť svoje heslo konta Samsung prostredníctvom svojich biometrických údajov,
napríklad odtlačkov prstov alebo dúhoviek, ťuknite na položku Overiť identitu pomocou
biometrických údajov namiesto hesla cez Samsung Pass. Viac informácií nájdete v časti
Samsung Pass.
4 Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas ťuknutím na položku SÚHLASÍM.
5 Ťuknutím na tlačidlo OK dokončite registráciu konta Samsung.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → → Odstrániť konto.
3 Ťuknite na tlačidlo ODSTRÁNIŤ, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ KONTO.
36
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Svoje údaje, napríklad obrázky, kontakty, správy a aplikácie môžete obnoviť zo služby Samsung
Cloud. Môžete ich tiež skopírovať z predchádzajúceho zariadenia prostredníctvom funkcie Smart
Switch.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Nasledujúci obsah sa týka funkcií obnovenia údajov, ktoré sú dostupné počas postupov úvodného
nastavenia. Ďalšie informácie o službe Samsung Cloud alebo Smart Switch nájdete v časti Samsung
Cloud alebo Smart Switch.
Obnovenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
Predchádzajúce zariadenie môžete pripojiť k vášmu zariadeniu pomocou redukcie USB (USB
typu C) a kábla USB, čo vám umožní preniesť údaje jednoducho a rýchlo.
1 Počas úvodného nastavenia, keď sa zobrazí obrazovka obnovenia údajov, postupne ťuknite na
položky Z vášho starého zariadenia → ĎALEJ.
2 Zapojte redukciu USB (USB typu C) do multifunkčného konektora zariadenia.
37
Základy
3 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou kábla USB predchádzajúceho
zariadenia.
Predošlé
zariadenie
Vaše zariadenie
Redukcia USB (USB typu C)
Kábel USB
predchádzajúceho
zariadenia
4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku POVOLIŤ.
5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Počas prenosu súborov kábel USB ani redukcia USB (USB typu C) od zariadenia
neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že
vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa
môže prerušiť.
Obnovenie údajov zo Samsung Cloud
Môžete obnoviť údaje, ktoré ste si zálohovali z predchádzajúceho zariadenia na Samsung Cloud.
1 Počas úvodného nastavenia, keď sa zobrazí obrazovka obnovenia údajov, postupne ťuknite na
položky Z úložiska Samsung Cloud → ĎALEJ.
2 Ťuknite na položku
v položke ZÁLOHOVACIE ZARIADENIE a vyberte svoje
predchádzajúce zariadenie.
3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
38
Základy
Informácie o displeji
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ťuknite na displej.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na
ňom podržte prst.
39
Základy
Potiahnutie
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na cieľové miesto.
Dvojité ťuknutie
Dvakrát ťuknite na displej.
Potiahnutie prstom
Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo
doprava.
Roztiahnutie alebo stiahnutie
prstov
Na displeji roztiahnite alebo stiahnite dva
prsty.
40
Základy
Navigačný panel (softvérové tlačidlá)
Po zapnutí zariadenia sa na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové
tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie,
tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie
alebo prostredia používania.
Tlačidlo Zobraziť a
skryť
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Domov
Tlačidlo
Funkcia
Zobraziť a skryť
• Dvojitým ťuknutím si pripnete alebo skryjete navigačný
panel.
Naposledy
spustené
aplikácie
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
Domov
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním spustite aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Zobrazenie alebo skrytie navigačného panela
Tlačidlom na zobrazenie a skrytie, ktoré sa nachádza na ľavej strane navigačného panela, môžete
skryť alebo pripnúť tento panel na obrazovku pri používaní aplikácií alebo funkcií. V predvolenom
nastavení je navigačný panel pripnutý.
Ak chcete súbory alebo aplikácie zobraziť na celej obrazovke, dvakrát ťuknite na tlačidlo na
zobrazenie a skrytie, čím skryjete navigačný panel.
Ak chcete navigačný panel znova zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja
obrazovky.
• Na určitých obrazovkách, napríklad na domovskej, bude navigačný panel zobrazený
nepretržite a tlačidlo na zobrazenie a skrytie sa nezobrazí.
• Dokonca aj keď navigačný panel pripnete, môže byť pri používaní niektorých aplikácií
alebo funkcií, napríklad videoprehrávača, skrytý.
41
Základy
Zapnutie obrazovky pomocou tlačidla Domov
Ak chcete zapnúť obrazovku stlačte tlačidlo Domov alebo oblasť tohto tlačidla.
Pomocou funkcie Always On Display môžete tiež zapnúť obrazovku dvojitým ťuknutím na tlačidlo
Domov.
Nastavenie navigačného panela
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Navigačný panel a
potom vyberte možnosť.
• Tlačidlo zobrazenia a skrytia: Pridajte tlačidlo na skrytie alebo pripnutie navigačného
panelu. Môžete nastaviť, či sa má zobrazovať tlačidlo pre každú aplikáciu.
• FARBA POZADIA: Zmena farby pozadia navigačného panela.
• Silné stlačenie tlačidla Domov: Nastavenie zariadenia tak, aby sa po stlačení tlačidla Domov
znova zobrazila domovská obrazovka. Môžete tiež upraviť tlak potrebný na použitie tlačidla
Domov pri jeho stlačení.
• Odomknúť tlačidlom Domov: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri stlačení tlačidla
Domov odomkla obrazovka bez potiahnutia prstom po zamknutej obrazovke. Táto funkcia je
dostupná, keď je funkcia Silné stlačenie tlačidla Domov aktivovaná.
• Rozloženie tlačidiel: Zmena poradia tlačidiel na navigačnom paneli.
42
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobraziť inak.
Posúvač bočného panela
Widget
Indikátor domovskej obrazovky
aplikácie Bixby. Zobrazenie
prispôsobeného obsahu.
Obľúbené aplikácie
Navigačný panel (softvérové
tlačidlá)
43
Základy
Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo
nadol.
Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo
nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.
Domovská obrazovka
Obrazovka aplikácií
Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku
aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne
ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač.
Aplikácie → POUŽIŤ. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.
Tlačidlo Aplikácie
44
Základy
Zobrazenie obrazovky na šírku
Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu plochu, ťuknite na položku Nast. domovskej
obrazovky a potom ťuknutím na prepínač Iba režim zobrazenia na výšku funkciu deaktivujte.
Otáčajte zariadenie, až kým nebude vodorovne, aby sa obrazovka zobrazila na šírku.
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú
položku, podržte ju a na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
45
Základy
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Ťuknite na položku Zadajte názov
priečinka a zadajte názov priečinka.
• Pridanie ďalších aplikácií
Ťuknite na položku PRIDAŤ APLIKÁCIE na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete
pridať, a ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do
priečinka.
• Premiestnenie aplikácií z priečinka
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
• Odstránenie priečinka
Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť priečinok. Odstráni
sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
46
Základy
Úprava domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť
a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie
a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na
domovskej obrazovke.
• Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a ťuknite na položku
.
• Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
• Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku
na paneli.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Témy: Zmena témy v zariadení. Vizuálne prvky rozhrania, napríklad farby, ikony a tapety, sa
zmenia v závislosti od zvolenej témy.
• Widgety: Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a
poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu,
podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú
obrazovku.
• Nast. domovskej obrazovky: Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo
menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
47
Základy
Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke
Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez
použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť,
podržte ju a potom postupne ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Rozloženie
domovskej obrazovky → Iba domovská obrazovka → POUŽIŤ.
Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
/
Preferované SIM alebo USIM karty pre volania (modely s dvojakými SIM
kartami)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE)
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
48
Základy
Ikona
Význam
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.
Keď je obrazovka vypnutá, zapnite ju stlačením vypínacieho tlačidla, tlačidla Domov alebo oblasti
tlačidla Domov.
Uzamknutá obrazovka
49
Základy
Zmena metódy uzamknutia obrazovky
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite
na položky Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a vyberte metódu.
Keď pre metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo, tvár, dúhovku alebo
odtlačok prsta, môžete chrániť svoje osobné informácie tým, že zabránite prístupu iných osôb k
vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód
odomknutia pri každom odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Inteligentné skenovanie: Registrácia vašej tváre aj dúhoviek v zariadení na pohodlnejšie
odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti Inteligentné skenovanie.
• Tvár: Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti
Rozpoznávanie tváre.
• Dúhovka: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním dúhoviek. Viac informácií nájdete v časti
Rozpoznávanie dúhoviek.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku
viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu
Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Nastavenia
bezpečného zámku, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia
obrazovky a potom ťuknutím na prepínač Aut. obnov. továr. nast. funkciu aktivujte.
50
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú
obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú
možno posúvať.
Nasnímanie snímky obrazovky
Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky
obrazovky sa uložia do priečinka Galéria.
• Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo.
• Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.
• Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Ak sa potiahnutím neaktivuje funkcia snímania obrazovky, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Snímať
potiahnutím dlane túto funkciu aktivujte.
Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti
obrazovky:
• Bixby Vision: Rozpoznanie obsahu pomocou aplikácie Bixby Vision a vyhľadanie relevantných
informácií.
• Snímanie s posúvaním: Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad
na webstránke. Keď ťuknete na položku Snímanie s posúvaním, obrazovka sa automaticky
posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky. Orezaná oblasť sa uloží v aplikácii Galéria.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu Nastavenia,
ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Inteligentné snímanie
túto funkciu aktivujte.
51
Základy
Panel oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Preferovaná karta SIM alebo USIM
pre každú možnosť. Ťuknutím
získate prístup k správcovi karty
SIM. (modely s dvoma kartami SIM)
Zobrazenie podrobností
oznámenia a vykonanie rôznych
možností.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam oznámení.
52
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky → Poradie tlačidiel,
ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
53
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
• Pri prvom otvorení klávesnice sa zobrazí obrazovka nastavenia klávesnice. Nastavte
vstupný jazyk, typ klávesnice a nastavenia klávesnice a potom ťuknite na položku
SPUSTIŤ.
• Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Ďalšie funkcie klávesnice
Zobraziť viac funkcií klávesnice.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie symbolov.
Prechod na ďalší riadok.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY a potom
Postupne ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
54
Základy
Zmena klávesnice
Ak chcete zmeniť klávesnicu, ťuknite na položku
.
Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne ťuknite na položky
a potom zvoľte požadovaný typ klávesnice.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk
• Ak sa na navigačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice ( ), spustite aplikáciu
Nastavenia, postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a vstup a
potom ťuknutím na prepínač Zobraziť tlačidlo Klávesnica funkciu aktivujte.
• Na Klávesnica 3x4 má jeden kláves tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak,
opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
Ďalšie funkcie klávesnice
• : Predpovedajte slová na základe vašich vstupov a zobrazujte návrhy slov. Ak sa chcete
vrátiť do zoznamu funkcií klávesnice, ťuknite na položku .
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Zadávanie Emoji. Môžete zadať aj vlastné animované Emoji, ktoré vyzerajú ako vy. Viac
informácií nájdete v časti Vlastné animované Emoji.
• : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Zadávanie textu hlasom.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• →
: Pridať položku zo schránky.
• →
: Zmena klávesnice na obsluhu jednou rukou.
55
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo .
2 V zozname možností ťuknite na položky Ďalšie → Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, postupne ťuknite na položky Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
56
Aplikácie a funkcie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Galaxy Apps.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Spustite aplikáciu Obchod Play.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
57
Aplikácie a funkcie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• Odinštalovať: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Aplikácie →
vyberte aplikáciu a ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→ Vypnuté,
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na
položku Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam
povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Aplikácie → → Aplikačné povolenia.
Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
58
Aplikácie a funkcie
Bixby
Úvod
Bixby je nové rozhranie, ktoré s vami dokáže komunikovať a poskytovať vám služby, ktoré vám
pomôžu používať váš smartfón pohodlnejšie.
• Domovská obrazovka aplikácie Bixby: Môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie,
ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.
• Bixby Vision: Pomocou funkcií aplikácie Bixby Vision môžete jednoducho vyhľadávať
relevantné informácie o objektoch a miestach.
• Reminder: Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie
obsahu.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
59
Aplikácie a funkcie
Domovskú obrazovku aplikácie Bixby otvoríte stlačením tlačidla Bixby. Ak chcete domovskú
obrazovku aplikácie Bixby zatvoriť, znova stlačte toto tlačidlo.
Stlačte tlačidlo
Bixby.
Nadchádzajúce
pripomenutie
Domovská obrazovka
aplikácie Bixby
Dostupnosť služieb Bixby sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
60
Aplikácie a funkcie
Spustenie aplikácie Bixby
Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do
svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
1 Stlačte tlačidlo Bixby.
Tlačidlo Bixby
2 Skontrolujte úvodnú stránku aplikácie Bixby a ťuknite na položku ĎALEJ.
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta
Samsung.
Ak ste už prihlásení, tento krok sa nezobrazí.
4 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na položku ĎALEJ.
61
Aplikácie a funkcie
Domovská obrazovka aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie,
ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.
Otvorenie domovskej obrazovky aplikácie Bixby
1 Stlačte tlačidlo Bixby. Prípadne potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ak chcete zobraziť odporúčaný obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Zmena nastavenia tlačidla Bixby.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechod na webovú stránku Bixby.
Nadchádzajúce pripomenutie
Odporúčaný obsah
3 Ak chcete domovskú obrazovku aplikácie Bixby zatvoriť, znova stlačte tlačidlo Bixby. Prípadne
potiahnite prstom doľava na domovskej obrazovke.
62
Aplikácie a funkcie
Používanie obsahu odporúčaného na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby
Po otvorení domovskej obrazovky aplikácie Bixby môžete zobraziť často aktualizovaný obsah vo
forme kariet aplikácie Bixby. Ak chcete zobraziť karty aplikácie Bixby, potiahnite prstom nahor
alebo nadol.
Napríklad ráno počas cesty do práce sa na domovskej stránke aplikácie Bixby zobrazí váš denný
plán a prehrajú sa vaše obľúbené skladby. Večer môžete zobraziť budíky, skontrolovať svoju dennú
aktivitu a zobraziť informačné kanály vašich priateľov.
V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak chcete
karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Úprava zoznamu kariet aplikácie Bixby
• Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť domovskej obrazovky aplikácie Bixby, postupne ťuknite
na položky → Pripnúť navrch. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku →
Odopnúť.
• Ak chcete kartu skryť v zozname, postupne ťuknite na položky → Nateraz skryť.
• Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala v zozname, postupne ťuknite na položky → Už
nezobrazovať.
Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty aplikácie Bixby
Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobraziť na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby ako karty.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Aplikácie a ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.
Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Aplikácie a potom prevezmite aplikáciu.
63
Aplikácie a funkcie
Bixby Vision
Bixby Vision je služba, ktorá poskytuje informácie, napríklad podobné obrázky, miesto, preložený
text a QR kódy. Bixby Vision rozpoznáva objekty rýchlo a intuitívne aj keď nepoznáte ich názov.
Používajte nasledujúce funkcie Bixby Vision.
Text
Miesto
Obrázok
QR kód
Víno
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
• Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania
v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje
aplikácia Bixby Vision.
64
Aplikácie a funkcie
Spustenie aplikácie Bixby Vision
1 Aplikáciu Bixby Vision spustite pomocou jednej z týchto metód.
• V aplikácii Fotoaparát vyberte režim AUTOMATICKY a ťuknite na položku
• V aplikácii Galéria vyberte obrázok a ťuknite na položku
.
.
• V aplikácii Internet, ťuknite na obrázok, podržte ho a ťuknite na položku Bixby Vision.
• Nasnímajte snímku obrazovky a na paneli nástrojov vyberte položku Bixby Vision.
• Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na domovskú obrazovku, spustite aplikáciu
Bixby Vision.
2 Vyberte funkciu, ktorú si želáte.
3 Objekt udržiavajte v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Keď sa objekt rozpozná, na obrazovke sa zobrazia výsledky hľadania.
Ak chcete zobraziť viac informácií, ťuknite na ikonu funkcie alebo vyberte výsledok hľadania.
Preklad alebo extrahovanie textu
Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z
dokumentu alebo textového súboru.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v
zahraničí. Zariadenie preloží text tabule do jazyka, ktorý vyberiete.
1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustite aplikáciu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a udržiavajte text v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Preložený text sa zobrazí na obrazovke.
• Ak chcete text extrahovať, ťuknite na položku
uložiť.
. Extrahovaný text môžete zdieľať alebo
• Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, ťuknite na panel nastavení jazyka v hornej
časti obrazovky.
65
Aplikácie a funkcie
Vyhľadanie podobných snímok
Vyhľadanie snímok podobných rozpoznanému objektu online. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s
vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie názvu fotografie alebo obrázka.
Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.
1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustite aplikáciu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
3 Ťuknite na položku alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.
Zobrazia sa podobné obrázky.
Vyhľadanie miest v blízkosti
Vyhľadanie orientačných bodov alebo informácií o miestach v blízkosti rozpoznaním aktuálneho
miesta.
Napríklad ak chcete vyhľadať kaviarne v blízkosti orientačného bodu, použite funkcie Bixby Vision.
Zariadenie vyhľadá a zobrazí kaviarne v blízkosti.
1 Keď máte požadovaný orientačný bod alebo miesto, spustite aplikáciu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a udržiavajte orientačný bod alebo miesto v rámci obrazovky, aby sa
rozpoznalo.
Môžete zobraziť základné informácie o miestach v blízkosti.
Keď budete pohybovať zariadením na obrazovke sa budú zobrazovať miesta v blízkosti v
smere fotoaparátu.
Ak používate aplikáciu Bixby Vision s fotoaparátom, môžete zobraziť aktuálne miesto a
informácie o počasí. Ak chcete zobraziť aktuálne miesto na mape, namierte fotoaparát na
zem. Ak chcete zobraziť aktuálne informácie o počasí, namierte fotoaparát na oblohu.
3 Ťuknite na položku
alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.
V zariadení sa zobrazia sa informácie o miestach v blízkosti.
66
Aplikácie a funkcie
Vyhľadanie informácií o víne
Zistenie informácií z etikety vína a vyhľadanie informácií o víne.
Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie obľúbeného vína alebo
získanie ďalších informácií o víne.
1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustite aplikáciu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a udržiavajte vínnu etiketu v rámci obrazovky, aby sa rozpoznala.
3 Ťuknite na položku alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.
Zobrazia sa informácie o vínnej etikete.
Čítanie kódov QR
Rozpoznanie kódov QR a zobrazenie rôznych informácií, napríklad webových lokalít, fotografií,
videí, máp a vizitiek.
1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustite aplikáciu Bixby Vision.
2 Vyberte položku a udržiavajte QR kód v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Zobrazia sa informácie pripojené ku QR kódu.
67
Aplikácie a funkcie
Reminder
Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V
nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie.
• Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
• Ak chcete naplno používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta
Samsung.
• Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.
Spustenie aplikácie Reminder
Aplikáciu Reminder môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.
1 Stlačte tlačidlo Bixby. Prípadne potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ťuknite na položku ZAČAŤ na karte NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA.
Zobrazí sa úvodná stránka pripomenutí.
Pridanie ikony na
domovskú
obrazovku.
68
Aplikácie a funkcie
3 Ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak označíte možnosť Pridať Reminder na domovskú obrazovku, môžete spustiť aplikáciu
Reminder ( ) z domovskej obrazovky.
Vytváranie pripomenutí
Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie
pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad
jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobraziť ich neskôr.
Napríklad vytvorte pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte „Poliať kvety, keď prídem domov“.
1 Spustite aplikáciu Reminder.
2 Ťuknite na položku Napísať pripomenutie a zadajte „Poliať kvety“.
3 Postupne ťuknite na položky Nastaviť podmienky → Vybrať miesto a nastavte miesto na
domov.
4 Postupne ťuknite na položky KEĎ PRÍDEM DO → HOTOVO.
5 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ uložte pripomenutie.
Keď prídete domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.
69
Aplikácie a funkcie
Kontrola oznámení pripomenutí
V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku
DOKONČIŤ alebo POSUNÚŤ BUDÍK.
Zobrazenie zoznamu pripomenutí
Ak chcete zobraziť zoznam pripomenutí, spustite aplikáciu Reminder. Ak chcete zobraziť
podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.
70
Aplikácie a funkcie
Nastavenie podrobností pripomenutia
Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo
miesto.
1 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku UPRAVIŤ. Prípadne prstom
na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku Upraviť.
2 Upravte podmienky a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Informácie o pripomenutí
Kontrolný zoznam
Podmienky pripomenutia
Interval opakovania
Pridanie obrázka.
Dokončenie pripomenutí
Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebujete byť upozornení, ako dokončených.
V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku VYKONAŤ. Prípadne
potiahnite prstom na pripomenutí doľava.
Obnovenie pripomenutí
Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.
1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky → Dokončené → UPRAVIŤ.
2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.
71
Aplikácie a funkcie
Odstránenie pripomenutí
Ak chcete odstrániť pripomenutie, prstom na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku
Odstrániť. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho,
začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
Prispôsobenie nastavení aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
• Konto Samsung: Zobrazenie informácií o konte Samsung.
• HOME – KARTY
– – Aplikácie: Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty na domovskej obrazovke
aplikácie Bixby.
– – Zobraziť na zamknutej obrazovke: Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty po
otvorení aplikácie Bixby z uzamknutej obrazovky.
• VŠEOBECNÉ
– – Tlačidlo funkcie Bixby: Nastavte, či sa má pri stlačení tlačidla Bixby otvoriť domovská
obrazovka aplikácie Bixby.
– – Aut. aktualizovať aplik. Bixby: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky aktualizovalo
softvér aplikácie Bixby, aj keď používa mobilnú sieť.
Za používanie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
– – Oznámenia: Nastavenie prijímania oznámení o kartách na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby, marketingových informácií a ďalších informácií.
– – Ochrana osobných údajov: Nastavenie používania interaktívnych a prispôsobených
služieb aplikácie Bixby na vylepšenie vašej skúsenosti. Dáta o interakciách môžete vymazať.
– – Bixby – informácie: Zobrazenie verzie aplikácie Bixby a právnych informácií.
72
Aplikácie a funkcie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
2 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
V prípade modelov s dvoma kartami SIM uskutočnite hlasový hovor ťuknutím na položku
alebo
.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vytvoriť nový kontakt.
Pridať číslo k existujúcemu
kontaktu.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
73
Aplikácie a funkcie
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé
funkcie a ťuknutím na prepínač Hovory alebo správy potiahnutím túto funkciu aktivujte.
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky KONTAKTY → → Rýchla
voľba, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo kruhu.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
V prípade modelov s dvomi kartami SIM zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a
alebo
.
potom ťuknite na položku
74
Aplikácie a funkcie
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, potiahnite pruh ODOSLAŤ
SPRÁVU nahor. Pri odmietnutí hovoru môžete odoslať správu alebo Emoji. Ak je vybraná možnosť
Pridať pripomienku, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu Telefón, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustite aplikáciu Telefón a ťuknutím na
položku NEDÁVNE zobrazte zmeškané hovory.
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Telefón a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo, zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Blokovať neznámych volajúcich.
75
Aplikácie a funkcie
Možnosti počas hovorov
Ak je oblasť okolo zadného fotoaparátu a snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov
zakrytá, počas hovoru môže dochádzať k nežiaducim zvukom. Odstráňte z okolia zadného
fotoaparátu príslušenstvo, ako sú ochranné prvky alebo nálepky.
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor,
prvý hovor sa obnoví.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor,
zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• : Ukončite aktuálny hovor.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Fotoaparát: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor,
zariadenie držte ďalej od uší.
76
Aplikácie a funkcie
Pridanie telefónneho čísla ku kontaktu
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Spustite aplikáciu Telefón.
2 Zadajte číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → Detaily.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktualizovať existujúci pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie značky k telefónnemu číslu
K číslam môžete pridať značky bez toho, aby ste ich uložili ku Kontaktu. To vám umožňuje zobraziť
informácie o volajúcich keď zavolajú, bez toho, aby ste ich mali uvedených v Kontakte.
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na telefónne číslo → Detaily.
3 Ťuknite na položku Pridať značku, zadajte značku a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Keď príde hovor z daného čísla, pod číslom sa zobrazí značka.
77
Aplikácie a funkcie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Spustite aplikáciu Kontakty, ťuknite na položku
a potom vyberte umiestnenie
ukladacieho priestoru.
2 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
Naskenovanie informácií kontaktu z
vizitky.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
78
Aplikácie a funkcie
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Importovať/exportovať kontakty → IMPORTOVAŤ.
2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na
položku IMPORTOVAŤ.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá a
vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
2 Ťuknite na položku Synchronizovať konto a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať
Kontakty ich synchronizujete.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku → Nastavenia synchronizácie a ťuknutím na
prepínač Kontakty ich aktivujete.
Vyhľadávanie kontaktov
Spustite aplikáciu Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
79
Aplikácie a funkcie
Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Vykonajte jeden z
nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
3 Vyberte spôsob zdieľania.
→ Zdieľať.
Uloženie a zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú
napríklad vaša fotografia a správa o stave.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu
dostupná.
• Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom
zariadení aktivovanú.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a vyberte svoj profil.
2 Ťuknite na položku UPRAVIŤ, upravte svoj profil a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 Postupne ťuknite na položky → Zdieľanie profilu a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač.
Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti
Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.
80
Aplikácie a funkcie
Vytvorenie skupín
Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky Skupiny → VYTVORIŤ.
2 Zadajte názov skupiny.
Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, ťuknite na položku Vyzv. tón skup. a vyberte
zvonenie.
3 Ťuknite na položku Pridať člena, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a ťuknite
na položku HOTOVO.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Odoslanie správy skupine
Môžete odoslať správu členom skupiny v rovnakom čase.
Spustite aplikáciu Kontakty, ťuknite na položku Skupiny, vyberte skupinu a potom postupne
ťuknite na položky → Odoslať správu.
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými
kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do
jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Zlúčiť kontakty.
2 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
→ Odstrániť.
Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na fotografiu
kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Potom postupne ťuknite na položky →
Odstrániť.
81
Aplikácie a funkcie
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku NAPÍSAŤ.
3 Zadanie správy.
, povedzte správu a
Ak chcete nahrať a odoslať hlasovú správu, ťuknite a podržte položku
potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je klávesnica skrytá.
Prístup k ďalším možnostiam.
Príjemca
Uskutočnenie hovoru príjemcovi.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Zadávanie nálepiek.
4 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku
.
V prípade modelov s dvomi kartami SIM správu odošlete ťuknutím na položku
82
alebo
.
Aplikácie a funkcie
Odosielanie vlastných animovaných Emoji
Prostredníctvom správ môžete odosielať vlastných animovaných Emoji, ktoré vyzerajú ako vy.
Počas vytvárania správy ťuknite na položku
alebo
na klávesnici Samsung a ťuknite na ikonu
Vlastné animované Emoji. Zobrazia sa nálepky Vlastné animované Emoji. Vyberte nálepku, ktorú
chcete zdieľať.
Emoji sa zobrazia, keď vytvoríte vlastného animovaného Emoji v aplikácii Fotoaparát. Viac
informácií nájdete v časti Vlastné animované Emoji.
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku KONVERZÁCIE.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
83
Aplikácie a funkcie
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na položku Zadajte správu, zadajte správu a potom
. V prípade modelov s dvomi kartami SIM ťuknite na položku
alebo
ťuknite na položku
.
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Správy a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Blokovať čísla
a správy → Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku DORUČENÉ a vyberte kontakt. Alebo ťuknite na položku TEL.ZOZ,
vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete manuálne zadať číslo, ťuknite na položku Zadajte číslo, zadajte telefónne číslo a
potom ťuknite na položku
.
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Spustite aplikáciu Správy, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Oznámenia a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Zmeňte nastavenia oznámení.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky
Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
84
Aplikácie a funkcie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Internet.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Ak chcete rýchlo prepínať medzi kartami, potiahnite prstom doľava alebo doprava v poli s
adresou.
Označiť aktuálnu webovú stránku
záložkou.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Rýchla ponuka
Otvorenie správcu kariet v
prehliadači.
Prechádzanie medzi stránkami.
85
Aplikácie a funkcie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný
režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta alebo dúhoviek.
Aktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → ZAPNÚŤ
FUNKCIU TAJNÝ REŽIM. Ak používate túto funkciu prvýkrát, nastavte, či chcete pre tajný režim
používať heslo alebo svoje biometrické údaje.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Zabezpečenie
aplik. Tajný režim → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta alebo
dúhovky ako metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov alebo
Dúhovky túto možnosť aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov alebo dúhoviek
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo Rozpoznávanie dúhoviek.
Deaktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → VYPNÚŤ
FUNKCIU TAJNÝ REŽIM.
86
Aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
konto.
→
→ Pridať
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky →
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte predmet a text.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne, navrchu zoznamu e-mailov potiahnite prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky →
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
87
Aplikácie a funkcie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Spustenie fotoaparátu
Na spustenie fotoaparátu použite nasledujúce metódy:
• Spustite aplikáciu Fotoaparát.
• Dvakrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo.
• Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý
a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k
dispozícii.
• Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
88
Aplikácie a funkcie
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
2x optický zoom
(len pre modely
Galaxy S9+)
Režimy snímania
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Miniatúrna ukážka
Aktuálny režim
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery.
Bixby Vision
Možnosti
aktuálneho režimu
snímania
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete použiť režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku
.
89
Aplikácie a funkcie
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí
zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém
so zariadením.
• Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.
Pridanie ďalšieho tlačidla fotoaparátu
Pridajte na požadované miesto na obrazovke ďalšie tlačidlo fotoaparátu, aby ste mohli
pohodlnejšie fotografovať.
Presuňte
na obrazovku ukážky.
Ak sa ďalšie tlačidlo Fotoaparát nepridá, ťuknite na položku
na obrazovke ukážky a
ťuknutím na prepínač Plávajúce tlačidlo Fotoaparát funkciu aktivujte.
90
Aplikácie a funkcie
Nastavenie akcie tlačidla fotoaparátu
Ťuknutím a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať sériu fotografií alebo vytvoriť
animovaný obrázok vo formáte GIF.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
vyberte akciu, ktorú chcete použiť.
→ Podržaním tlačidla Fotoaparát a
• Nasnímať sériovú snímku: Nasnímanie série fotografií.
• Vytvoriť GIF: Vytvorenie animovaného obrázku vo formáte GIF so sekvenčnými fotografiami,
ktoré ste nasnímali.
Táto funkcia je dostupná len v niektorých režimoch snímania.
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Približovať a vzďaľovať môžete rôznymi metódami.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ovládajte zoom jedným prstom. Ťahajte položku
alebo .
na paneli priblíženia smerom k strane
• Použite 2x optický zoom a získajte čisté fotografie, dokonca aj pri priblížení na vzdialené
objekty. Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
. (Len modely Galaxy S9+)
• Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
• Ak používate funkciu zoomu dlhší čas pri nahrávaní videa, kvalita videa sa môže znížiť,
aby sa tak zabránilo prehrievaniu zariadenia. (Len pre modely Galaxy S9+)
• 2x optický zoom nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia. (Len
modely Galaxy S9+)
91
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcií zaostrovania a expozície
Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je dostupná len v režimoch AUTOMATICKY a PRO.
Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície
Oblasť zaostrenia a expozície môžete oddeliť.
Ťuknite a podržte stlačenú ukážkovú obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí rámik AF/AE. Presuňte
rámik do oblasti, kde chcete odčleniť oblasť zaostrenia a expozície.
Táto funkcia je dostupná len v režime PRO.
92
Aplikácie a funkcie
SUPER SPOMAL.
Môžete zachytiť všetky momenty, ktoré nechcete premeškať, a prehrať si ich zrýchlene alebo
spomalene. Funkcia super spomaleného záberu vám umožní zaznamenať špeciálne príležitosti a
scény s rýchlym pohybom a pozrieť si ich zábavným, novým spôsobom. Pri prehrávaní videa sa
segmenty nahraté so super spomaleným záberom prehrajú spomalene.
• Viacnásobné snímanie: Nahranie videa a zachytenie viacerých momentov so super
spomaleným záberom.
• Jednotlivé snímanie: Nahranie krátkeho videa zachytením jedného momentu so super
spomaleným záberom.
• Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
• Pri nahrávaní videa v režime Automat. sa môže spustiť nahrávanie so super
spomaleným záberom v neželanom momente pri týchto podmienkach:
– – Keď sa zariadenie chveje.
– – Keď sa v oblasti detekcie pohybu v blízkosti snímaného objektu pohybuje iný
objekt.
– – Pri nahrávaní pri blikajúcom svetle, napríklad pri osvetlení žiarivkami.
– – Pri nahrávaní v tmavom prostredí, kde dochádza k šumu.
93
Aplikácie a funkcie
Nahrávanie vo viacnásobnom snímaní
Počas nahrávania videa sa všetky momenty, keď sa objekt pohybuje, nasnímajú so super
spomaleným záberom.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku SUPER SPOMAL.
2 Uistite sa, že režim je nastavený na Automat.
Zobrazenie
informácií.
Oblasť detekcie
pohybu
Začať nahrávanie
videa.
Zastavenie
nahrávania videa.
Prepínanie medzi
automatickým a
manuálnym
režimom.
94
Aplikácie a funkcie
3 Ťuknutím na položku
spustite záznam videa.
Keď sa v oblasti detekcie pohybu zistí pohyb, zariadenie nasníma moment so super
spomaleným záberom. Počet, koľkokrát ste použili super spomalený záber, vidíte podľa
. V jednom videu môžete použiť super
počtu bielych bodiek, ktoré sa zobrazia nad ikonou
spomalený záber až 20-krát.
Počet, koľkokrát bol použitý
super spomalený záber.
Ak sa zariadenie chveje, môže sa detegovať pohyb a moment sa môže nechcene nahrať
so super spomaleným záberom.
4 Ťuknutím na položku
zastavte záznam videa.
Nahrávanie v jednom snímaní
Nahranie krátkeho videa nasnímaním jedného momentu, keď sa objekt pohybuje.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku SUPER SPOMAL.
2 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky → Super spomalené → Jednotlivé
snímanie a dvakrát ťuknite na tlačidlo Späť.
3 Uistite sa, že režim je nastavený na Automat.
4 Ťuknite na položku .
Keď sa v oblasti detekcie pohybu zistí pohyb, zariadenie nasníma moment so super
spomaleným záberom a uloží ho ako krátke video.
Ak sa zariadenie chveje, môže sa detegovať pohyb a moment sa môže nechcene nahrať
so super spomaleným záberom.
95
Aplikácie a funkcie
Zmena oblasti detekcie pohybu
Ak chcete posunúť oblasť detekcie pohybu, ťuknite a podržte oblasť vnútri rámčeka a presuňte ju
na nové miesto. Ak chcete upraviť veľkosť oblasti, ťuknite a podržte roh rámčeka a presuňte ho.
Nahrávanie v manuálnom režime
Manuálnym ťuknutím na tlačidlo si môžete vybrať aj nahrávanie so super spomaleným záberom.
Na obrazovke ukážky super spomaleného záberu ťuknutím na položku Automat. prepnete do
Manuálny režimu.
Vo chvíli, keď chcete použiť super spomalený záber, ťuknite na položku
.
Prehrávanie videí nahratých so super spomaleným záberom
Vyberte video nahraté so super spomaleným záberom a ťuknite na položku
.
Počas prehrávania bude video automaticky doplnené náhodnou hudbou na pozadí.
Upravovanie videí nahratých so super spomaleným záberom
Na obrazovke prehrávania môžete video upraviť a uložiť ho ako odlišný súbor alebo ho zdieľať.
Zapnutie alebo vypnutie
efektu super spomaleného
záberu.
Zobrazenie častí nahratých
so super spomaleným
záberom.
Zmeniť hudbu na pozadí.
Vystrihnutie časti.
• : Výber a zobrazenie časti videa nahratej so super spomaleným záberom. Ak chcete
vypnúť efekt super spomaleného záberu, ťuknite na položku
.
96
Aplikácie a funkcie
• : Vystrihnutie požadovanej časti. Presunutím začiatočnej zátvorky a koncovej zátvorky na
požadované miesta vyberte časť, ktorú chcete ponechať.
Začiatočná zátvorka
• Koncová zátvorka
: Zmena hudby na pozadí.
Zdieľanie videa ako animovaného obrázku vo formáte GIF
1 Vyberte video nahraté so super spomaleným záberom a presuňte ho nahor na obrazovku
ukážky videa.
Zobrazia sa krátke klipy s rôznymi efektmi.
2 Vyberte požadovaný klip.
3 Ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
Klip sa uloží ako animovaný obrázok vo formáte GIF.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
• Pri ukladaní ako animovaného obrázku vo formáte GIF sa kvalita videa môže zhoršiť,
pretože kapacita súboru sa zníži.
• Niektoré služby sociálnych sietí a aplikácie messenger nemusia podporovať funkciu
zdieľania obrázkov vo formáte GIF.
• Táto funkcia je dostupná len pre neupravené pôvodné videá nahraté so super
spomaleným záberom.
97
Aplikácie a funkcie
DYNAM. ZAOSTR. (len modely Galaxy S9+)
Duálny fotoaparát vám umožňuje snímať fotografie s plytkým zaostrením, kde je pozadie
rozostrené a objekt jasne vystupuje. Navyše, funkcia duálneho snímania vám umožňuje zároveň
nasnímať záber zblízka s priblížením objektu a širokouhlú fotografiu so širším pozadím v jednom
zábere.
Vytvárajte výnimočné portréty pomocou funkcie Živé zaostrenie.
Prispôsobte úroveň rozostrenia pozadia na obrazovke ukážky a nasnímajte fotografiu, ktorá
zvýrazňuje objekt.
• Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
• Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
– – Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
– – Objekt je tenký alebo priehľadný.
– – Objekt má podobnú farbu alebo vzor ako pozadie.
– – Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku DYNAM. ZAOSTR.
2 Potiahnutím panela rozostrenia pozadia doľava alebo doprava upravíte úroveň rozostrenia.
98
Aplikácie a funkcie
3 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu.
Režim snímania
Nastavovací panel rozostrenia
pozadia
Efekty pre krásu
Duálne snímanie
99
Aplikácie a funkcie
Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením
Môžete upraviť aj úroveň rozostrenia pozadia fotografie nasnímanej s funkciou živého zaostrenia.
Keď sa osvetlenie pozadia zobrazí na rozostrených miestach, môžete zmeniť tvar rozostrenia
pozadia. Vyberte tvar, napríklad srdce, hviezdu alebo kvet, aby ste skrášlili fotografiu a ozvláštnili
ju.
Upravenie úrovne rozostrenia pozadia
Zmena tvaru rozostrenia pozadia
100
Aplikácie a funkcie
1 Zvoľte si fotografiu, ktorú ste zhotovili pomocou funkcie živého zaostrenia a ťuknite na
možnosť UPRAVIŤ ROZOSTRENIE POZADIA.
2 Úroveň rozostrenia pozadia upravte presunutím nastavovacieho panela rozostrenia pozadia
doľava alebo doprava.
Ak chcete zmeniť tvar rozostrenia pozadia, presuňte zoznam efektov doľava alebo doprava a
vyberte požadovaný efekt. Zoznam efektov sa zobrazí len keď má fotografia tvar rozostrenia
na pozadí.
Upravte úroveň
rozostrenia
pozadia.
Zmeňte tvar
rozostrenia
pozadia.
3 Ťuknutím na položku
uložíte fotografiu.
101
Aplikácie a funkcie
Snímanie skrytého pozadia s funkciou duálneho snímania
Jediným záberom môžete nasnímať záber zblízka aj širokouhlú fotografiu so širším pozadím.
Môžete si prezrieť scenériu pozadia, ktorá bola na obrazovke ukážky skrytá.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku DYNAM. ZAOSTR. Uistite sa, že je aktivovaná
funkcia duálneho snímania ( ) a potom nasnímajte fotografiu. Vyberte fotografiu a zobrazte
záber zblízka a širokouhlú fotografiu.
Záber zblízka
Širokouhlá fotografia
102
Aplikácie a funkcie
EMOTIKONA AR
Vlastné animované Emoji
Môžete sa vyjadriť zábavným a kreatívnym spôsobom pomocou Emoji, ktorá vyzerá presne ako vy.
Môžete nasnímať fotografie a videá s Emoji alebo zdieľať Emoji s ostatnými.
Vytvorenie vlastného animovaného Emoji
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku EMOJI AR.
2 Ťuknite na položku Vytvoriť Emoji.
3 Nasmerujte zariadenie tak, aby ste mali tvár zobrazenú na obrazovke a ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
4 Vyberte pohlavie vlastného animovaného Emoji a ťuknite na položku ĎALEJ.
5 Skrášlite si Emoji a ťuknite na položku OK.
103
Aplikácie a funkcie
Snímanie fotografií a videí s vlastným animovaným Emoji
Môžete nasnímať fotografie a videá s vlastným animovaným Emoji, ktorá napodobňuje vaše
výrazy.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku EMOJI AR.
2 Ťuknite na položku a vyberte svojho Emoji.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Odstránenie vlastných animovaných Emoji
Ťuknite a podržte Emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku
.
Používanie vlastných animovaných Emoji
Vlastné animované Emoji môžete používať počas konverzácie prostredníctvom správ alebo na
sociálnych sieťach.
Na klávesnici Samsung ťuknite na položku
animovaných Emoji.
a ťuknite na ikonu Emoji. Vyberte jednu z vlastných
Emoji sa vloží.
104
Aplikácie a funkcie
Odstránenie vlastných animovaných Emoji
1 Na klávesnici Samsung postupne ťuknite na položky → .
2 Vyberte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
Animované Emoji
Zachytávajte fotografie a videá s rôznymi animovanými Emoji. Ak pohnete hlavou, Emoji bude
sledovať vaše pohyby. Môžete tiež nahrať rozkošných a zábavných Emoji, ktorí sa vo videu budú
hýbať.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku EMOJI AR.
2 Ťuknite na položku alebo a vyberte Emoji.
3 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Náhodné používanie Emoji
Namiesto výberu Emoji zo zoznamu, môžete využívať náhodný výber.
Opakovane ťukajte na položku Náhodne, až kým sa nezobrazí požadovaný Emoji.
105
Aplikácie a funkcie
Používanie režimov snímania
Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo
na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Vyberte požadovaný režim snímania.
Môžete upraviť zoznam režimov snímania. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na
→ Upraviť režimy fotoaparátu. Prípadne ťuknite a podržte zoznam režimov
položky
snímania na obrazovke ukážky.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku AUTOMATICKY.
Profesionálny režim
Môžete snímať fotografie a videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je
napríklad hodnota expozície a ISO.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku PRO. Vyberte možnosti, upravte nastavenia a
potom ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku
nahrajte
video.
Dostupné možnosti
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné
nastaviť na možnosť AUTO.
• : Úprava rýchlosti uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla, takže
fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo fotografie
snímané v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne na
snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov. Môžete si vybrať hodnotu clony, ktorá rozhodne o
úrovni jasu a hĺbke ostrosti. Ťuknite na položku F1.5 alebo F2.4.
• : Výber farebného odtieňa. Ak si chcete vytvoriť vlastný farebný odtieň, ťuknite na
možnosť Tón 1 alebo Tón 2.
106
Aplikácie a funkcie
• : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu
potiahnite smerom k možnosti
alebo
. Ak chcete prepnúť na režim automatického
zaostrovania, ťuknite na položku MANUAL.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb. Ťuknite na položku
a prstom potiahnite po pruhu teploty
farieb.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície.
Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
Panoramatický režim
Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť
širokouhlú scénu.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku PANORÁMA.
2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
107
Aplikácie a funkcie
Snímanie pohyblivej panorámy
Môžete nasnímať a zobraziť pohyblivú panorámu.
Pri snímaní pohyblivých panorám sa zvuk nezaznamená.
1 Na panoramatickej obrazovke náhľadu sa presvedčte, či je funkcia pohybu aktivovaná (
)a
zaznamenajte pohyblivú panorámu.
2 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
3 Ťuknite na položku ZOBR. AKO FILMOVÚ PANORÁMU.
Nasnímaná pohyblivá panoráma sa prehrá.
4 Naklonením zariadenia alebo posunutím prsta po obrazovke nasnímanú pohyblivú panorámu
otočíte.
Ak chcete pohyblivú panorámu uložiť ako súbor videa, ťuknite na položku ULOŽIŤ VIDEO.
Režim Hyperlapse
Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako
zrýchlených videí.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku HYPERČASOZBER.
2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť Automaticky, zariadenie automaticky upraví
frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku
108
zobrazte video.
Aplikácie a funkcie
Režim jedlo
Fotenie jedla so živšími farbami.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku JEDLO.
2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostrí.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
3 Ťuknutím na položku
4 Ťuknutím na položku
a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
vytvoríte fotografiu.
109
Aplikácie a funkcie
Režim spomaleného pohybu
Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú
prehrať v spomalenom pohybe.
Aby ste mohli tento režim použiť, musíte ho najprv pridať na zoznam režimov snímania.
→ Upraviť režimy fotoaparátu
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
→ Zadný fotoaparát a potom označte možnosť Pomalý pohyb.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku POMALÝ POHYB.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo zastavíte nahrávanie.
4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
5 Ťuknite na položku .
Najrýchlejšia časť videa sa nastaví ako časť so spomaleným pohybom a video sa začne
prehrávať. V závislosti od videa sa vytvoria až dve časti so spomaleným pohybom.
Ak chcete upraviť časť so spomaleným pohybom, presuňte
doľava alebo doprava.
Režim športu
Snímanie jasnejších fotografií rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad bežiacej osoby alebo
pohybujúceho sa domáceho zvieratka.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ŠPORT.
Aby ste mohli tento režim použiť, musíte ho najprv pridať na zoznam režimov snímania.
→ Upraviť režimy fotoaparátu
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
→ Zadný fotoaparát a potom označte možnosť Šport.
110
Aplikácie a funkcie
Režim selektívneho zaostrenia (len modely Galaxy S9)
Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku SELEKTÍVNE ZAOSTRENIE.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
4 Ťuknite na miniatúrnu ukážku.
5 Ťuknite na položku UPRAVIŤ ROZOSTRENIE POZADIA a vyberte jednu z nasledujúcich
možností:
• Zaostr. do blízka: Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
• Zaostr. do diaľky: Objekt sa rozostrí a pozadie okolo objektu zvýrazní.
• Panor. zaostr.: Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.
6 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť,
umiestnite bližšie k zariadeniu.
• Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím
dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi
zariadením a objektom.
• Počas snímania držte zariadenie pevne a nehýbte sa.
• Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v
nasledujúcich situáciách:
– – Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
– – Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
– – Objekt má podobnú farbu alebo vzor ako pozadie.
111
Aplikácie a funkcie
Režim Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Fotografie môžete nasnímať aj ťuknutím na snímač srdcového tepu alebo na obrazovku.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Metódy snímania a potom ťuknutím na prepínače tieto možnosti
na položky
aktivujte.
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétu môžete použiť efekt bodového svetla alebo upraviť črty tváre,
napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre. Môžete tiež vyskúšať rôzny makeup na tvári.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Vyberte možnosti použitia skrášľujúcich efektov na tvári a nasnímajte svoju fotografiu.
112
Aplikácie a funkcie
Režim zaostrenia selfie
Snímanie selfie so zameraním na tvár s rozostrením pozadia.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ZAOSTR. SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Fotografie môžete nasnímať aj ťuknutím na snímač srdcového tepu alebo na obrazovku.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Metódy snímania a potom ťuknutím na prepínače tieto možnosti
na položky
aktivujte.
Použitie efektov pre krásu
Pred snímaním autoportrétov môžete upraviť odtieň pokožky.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Vyberte možnosti použitia skrášľujúcich efektov na tvári a nasnímajte svoju fotografiu.
• Farba: Úprava farebného odtieňa obrazovky.
• Krásna tvár: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
113
Aplikácie a funkcie
Režim širokouhlého autoportrétu
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ŠIROKÉ SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Fotografie môžete nasnímať aj ťuknutím na snímač srdcového tepu alebo na obrazovku.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Metódy snímania a potom ťuknutím na prepínače tieto možnosti
na položky
aktivujte.
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
114
Aplikácie a funkcie
Zachytenie pohyblivého širokouhlého autoportrétu
Môžete nasnímať a zobraziť pohyblivý širokouhlý autoportrét.
• Pri zachytávaní širokého autoportrétu s pohybom, zvuk sa nebude nahrávať.
• V závislosti od podmienok natáčania pohyb sa nemusí uložiť.
1 Na obrazovke ukážky širokouhlého selfie sa uistite, že je funkcia pohybu aktivovaná (
)a
nasnímajte širokouhlý autoportrét s pohybom.
2 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
3 Ťuknite na položku FILMOVÉ ŠIROKOUHLÉ SELFIE.
Nasnímaný širokouhlý autoportrét sa prehrá.
4 Naklonením zariadenia alebo potiahnutím prsta po obrazovke nasnímaný široký autoportrét
otočíte.
Ak chcete uložiť širokouhlý autoportrét ako súbor videa, ťuknite na položku ULOŽIŤ VIDEO.
115
Aplikácie a funkcie
Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery
Možnosti aktuálneho režimu snímania
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Zapnutie a vypnutie celej obrazovky ukážky.
• : Výber frekvencie snímok.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
vyváženie na
stred využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu.
bodové meranie využíva
maticové
na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.
meranie meria priemer celej scény.
• : Slúži na zmenu oblasti zaostrenia v režime automatického zaostrenia.
viacnásobné.
zaostrí na niekoľko oblastí záberu. Zobrazí sa niekoľko obdĺžnikov indikujúcich zaostrené
oblasti.
stred zaostrí na stred záberu.
• : Vytváranie fotografií pohyblivej panorámy alebo pohyblivých širokouhlých selfie, ktoré
možno prehrávať ako videá. Nakláňaním zariadenia alebo posúvaním prstom po obrazovke
môžete zobrazovať pohyblivé fotografie pod rôznymi uhlami.
• : V režime JEDLO zaostrenie na objekt vo vnútri kruhového rámu a rozostrenie obrazu
mimo rámu.
• : Aktivácia alebo deaktivácia funkcie duálneho snímania. (Len modely Galaxy S9+)
116
Aplikácie a funkcie
Nastavenia fotoaparátu/kamery.
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
od režimu snímania.
. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
Ťuknutím na prepínač Uložiť súbory RAW a JPEG nastavte zariadenie tak, aby ukladalo
fotografie ako neskomprimované súbory RAW (formát súboru DNG) v režime Pro. Súbory vo
formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú
viac pamäte.
Pri používaní tejto funkcie sa každá z fotografií ukladá vo formáte DNG a JPG.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
Ak aktivujete funkciu Vysoko efektívne video, budete môcť nahrávať videá vo formáte High
Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme
úspory pamäte zariadenia.
• HEVC videá nie je možné prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
• Videá nasnímané so super spomaleným záberom a spomaleným záberom nie je
možné zaznamenať vo formáte HEVC.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• HDR (sýte farby): Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a
detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
117
Aplikácie a funkcie
• Sledovať zaostrenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostrilo na
vybraný objekt. Keď vyberiete objekt na obrazovke ukážky, zariadenie zaostrí na daný objekt,
aj keď sa objekt pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkciu stabilizácie videa nie je možné používať.
• Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:
– – Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
– – Objekt sa nadmerne pohybuje.
– – Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
– – Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
– – Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
– – Fotoaparát sa príliš trasie.
– – Rozlíšenie videa je vysoké.
– – Počas približovania alebo odďaľovania pomocou 2x optického zoomu. (Len
modely Galaxy S9+)
• Super spomalené: Vyberte, ako chcete nahrávať videá so super spomaleným záberom.
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
Ak aktivujete funkciu Vysoko efektívne video, budete môcť nahrávať videá vo formáte High
Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme
úspory pamäte zariadenia.
HEVC videá nie je možné prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• HDR (sýte farby): Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a
detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
118
Aplikácie a funkcie
• Uložiť fotografie ako pri ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Metódy snímania: Vyberte možnosti snímania, ktoré sa majú použiť.
• Korekcia tvaru tváre: Keď sa vaša tvár nachádza na okrajoch obrazovky ukážky, bude sa
zdať skreslená. Aktiváciou tejto možnosti opravíte tvar vašej tváre. Po korekcii tvaru sa môže
pozadie zobraziť ako mierne skreslené.
VŠEOBECNÉ
• Upraviť režimy fotoaparátu: Prezrite si dostupné režimy snímania alebo upravte zoznam
režimov snímania.
• Fotografia pohybu: Nastavenie zariadenia tak, aby pred ťuknutím na položku
nasnímalo niekoľkosekundový videoklip. Vďaka tomu zachytíte moment, ktorý by ste inak
premeškali. Pre zobrazenie videa ťuknite na náhľad ukážky a ťuknite na položku PREHRAŤ
FOTOGRAFIU POHYBU. Ak chcete z videoklipu zachytiť fotografiu, ťuknutím na obrazovku
zastavte prehrávanie a ťuknite na položku ODFOTIŤ. Táto funkcia je dostupná len v režime
AUTOMATICKY a SELFIE.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
Ak je aktivovaná funkcia Sledovať zaostrenie, túto funkciu nie je možné používať.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak
tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Rýchlo otvoriť fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil
dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
119
Aplikácie a funkcie
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení
pamäťovej karty.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi.
Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak
chcete nahrať video, vyslovte príkaz „Nahrať video“.
• Plávajúce tlačidlo Fotoaparát: Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť
kamkoľvek na obrazovku.
• Podržaním tlačidla Fotoaparát: Výber akcie, ktorá sa vykoná, keď ťuknete a podržíte tlačidlo
fotoaparátu.
• Stlačením tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na použitie tlačidla hlasitosti na
ovládanie spúšte fotoaparátu alebo približovania alebo vzďaľovania zoomom.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Viac informácií nájdete
v časti Samsung Members.
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.
120
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie obrázkov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi obľúbené.
Bixby Vision
Kreslenie na obrázok.
Pridanie Emoji.
Použitie filtra alebo efektu.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Odstrániť obrázok.
Môžete vytvoriť film, animovaný obrázok vo formáte GIF alebo koláž z viacerých obrázkov.
V zozname postupne ťuknite na položky → Vytvoriť nový → Film, GIF alebo Koláž a
potom vyberte obrázky.
Vyhľadávanie obrázkov
Spustite aplikáciu Galéria a ťuknutím na položku
zobrazte obrázky usporiadané podľa
kategórie, ako sú napríklad typy, miesta alebo dokumenty.
Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.
Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením (len
modely Galaxy S9+)
Môžete tiež upravovať úroveň rozostrenia pozadia fotografií nasnímaných funkciou živé zaostrenie.
Ak sa osvetlenie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením zobrazí na rozostrených
miestach, môžete zmeniť tvar rozostrenia pozadia.
Spustite aplikáciu Galéria, vyberte fotografiu nasnímanú s funkciou živého zaostrenia, ťuknite
na položku UPRAVIŤ ROZOSTRENIE POZADIA, aby ste mohli upraviť úroveň rozostrenia alebo
zmeniť tvar rozostrenia pozadia.
121
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie fotografií nasnímaných s funkciou duálneho snímania (len
modely Galaxy S9+)
Zobrazte záber zblízka a širokouhlú fotografiu zachytené funkciou duálneho snímania.
Spustite aplikáciu Galéria, vyberte fotografiu nasnímanú s funkciou duálneho snímania a potom
ťuknite na položku ŠIROKOUHLÁ alebo MAKROSNÍMKA.
Zobrazenie videí
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
3 Ťuknutím na položku spustite prehrávanie videa.
Prechod na
predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
prehrávanie späť.
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete
prehrávanie vpred.
Nasnímanie aktuálnej
obrazovky.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Uzamknutie
obrazovky
prehrávania.
Zmena pomeru
strán.
Prepnutie na
kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie
animovaného
obrázka vo
formáte GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
122
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie vylepšenia videa
Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby. Spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Vylepšovanie videí
túto funkciu aktivujte.
• Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
• Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.
Zobrazenie podrobností o obrázkoch a videách
Môžete zobraziť podrobnosti o súbore, napríklad osoby, miesto a základné informácie. Ak je tam
automaticky vytvorený obsah, napríklad príbeh alebo GIF, zobrazí sa aj obsah.
Počas zobrazenia obrázku alebo na obrazovke ukážky videa presuňte obrazovku nahor. Zobrazia
sa podrobnosti o súbore.
Ťuknutím na informácie na obrazovke môžete zobraziť aj súvisiaci obsah.
Upravovať
informácie.
Podrobnosti o
súbore
Informácie o
ľuďoch
Informácie o
mieste
Automaticky
vytvorený obsah
Značky
123
Aplikácie a funkcie
Zobrazovanie albumov
Fotografie a videá si môžete prezerať usporiadané do priečinkov alebo albumov. Filmy, animované
obrázky vo formáte GIF alebo koláže, ktoré ste vytvorili, budú tiež usporiadané do priečinkov na
zozname albumov.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku ALBUMY a vyberte album.
Skrytie albumov
Albumy môžete skryť.
Nie je možné skryť predvolene vytvorené albumy, napríklad album Fotoaparát a Snímky
obrazovky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku ALBUMY.
2 Postupne ťuknite na položky → Skryť alebo odkryť albumy.
3 Vyberte albumy, ktoré chcete skryť, a ťuknite na položku POUŽIŤ.
Ak chcete albumy znovu zobraziť, postupne ťuknite na položky → Skryť alebo odkryť albumy,
zrušte výber albumov na zobrazenie a potom ťuknite na položku POUŽIŤ.
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku PRÍBEHY a potom vyberte príbeh.
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
124
Aplikácie a funkcie
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Odstraňovanie príbehov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Konto Samsung.
Spustite aplikáciu Galéria, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím na prepínač
Samsung Cloud túto funkciu aktivujte. Snímky a videá nasnímané zariadením budú automaticky
uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku
v spodnej časti obrazovky.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
125
Aplikácie a funkcie
Always On Display
Môžete vždy zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie
hudby na obrazovke, keď je vypnutá.
Okrem toho môžete kontrolovať oznámenia na nové správy alebo zmeškané hovory.
• Jas funkcie Always On Display sa môže automaticky zmeniť v závislosti od podmienok
osvetlenia.
• Ak je snímač navrchu zariadenia po istú dobu zakrytý, funkcia Always On Display sa
vypne.
Otváranie oznámení vo funkcii Always On Display
Keď dostanete oznámenia o prijatej správe, zmeškanom hovore alebo oznámenie aplikácie, ikony
oznámení sa zobrazia vo funkcii Always On Display. Oznámenie zobrazíte dvojitým ťuknutím na
ikonu oznámenia.
Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.
126
Aplikácie a funkcie
Ovládanie prehrávania hudby vo funkcii Always On Display
Môžete ovládať prehrávanie hudby vo funkcii Always On Display bez toho, aby ste obrazovku
zapínali.
1 Spustite Nastavenia aplikácie, ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie → Hodiny
a miniaplik. FaceWidget → Miniaplikácie FaceWidget, potom ťuknutím na prepínač
Ovládač hudby ich aktivujete.
2 Ak chcete ovládať prehrávanie hudby vo funkcii Always On Display, dvakrát ťuknite na hodiny.
3 Ak sa chcete dostať k ovládaču hudby, potiahnite prstom po hodinách doľava alebo doprava.
4 Ťukaním na ikony ovládajte prehrávanie.
Zobrazenie obrázka vo funkcii Always On Display
Môžete zobraziť obrázok vo funkcii Always On Display. Môžete zobraziť aj animovaný obrázok vo
formáte GIF.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Hodiny a miniaplik.
FaceWidget → Štýl hodín.
2 Presuňte zoznam typov doľava a vyberte ikonu, na ktorej je obrázok.
3 Ťuknite na položku a vyberte obrázok.
Ak chcete vložiť animovaný obrázok vo formáte GIF, ťuknite na položku Pridať GIF a vyberte
súbor.
4 Ťuknite na položku POUŽIŤ.
Zmena harmonogramu pre funkciu Always On Display
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Always On Display → Nastaviť rozvrh a nastavte čas začiatku a ukončenia.
Ak chcete, aby sa vždy zobrazovala funkcia Always On Display, ťuknutím na prepínač Vždy
zobrazovať túto funkciu aktivujte.
Deaktivácia funkcie Always On Display
Spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie a potom ťuknutím
na prepínač Always On Display túto funkciu deaktivujte.
127
Aplikácie a funkcie
Bočný displej
Úvod
Rôzne bočné panely poskytujú rýchly prístup k vašim obľúbeným aplikáciám, funkciám a
kontaktom.
Používanie bočných panelov
Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom potiahnutím doľava alebo doprava
prepínajte medzi bočnými panelmi. Prípadne ťuknite na položku
a vyberte požadovaný panel.
Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite
na položky Zobrazenie → Bočný displej a ťuknutím na prepínač Bočné panely túto funkciu
aktivujte.
Bočné panely
Posúvač bočného panela
Moje aplikácie
Moji ľudia
Inteligentný výber
128
Aplikácie a funkcie
Úprava bočných panelov
Vyberte panely, ktoré sa zobrazia na bočnom displeji, alebo ich upravte.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Ťuknutím na položku otvorte obrazovku nastavení bočného panela.
3 Začiarknite bočné panely, ktoré chcete zobraziť.
Ak chcete panel upraviť, ťuknite na položku UPRAVIŤ.
Ak chcete prevziať ďalšie panely, ťuknite na položku STIAHNUŤ.
Ak chcete zmeniť usporiadanie panelov, postupne ťuknite na položky → Zmeniť poradie a
presuňte
na iné miesto.
Nastavenie ponuky bočného panelu
Umiestnenie, veľkosť, priehľadnosť alebo nastavenia vibrovania posúvača je možné zmeniť.
Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom ťuknite na položku
Posúvač bočného panela.
→ →
Moje aplikácie
Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moje aplikácie. Prípadne postupne
ťuknite na položky
→ Moje aplikácie.
3 Výberom spustite aplikáciu.
129
Aplikácie a funkcie
Úprava bočného panelu Moje aplikácie
• Ak chcete pridať aplikáciu, ťuknite na
aplikáciu.
na paneli a v zozname aplikácií ťuknite na príslušnú
• Ak chcete vytvoriť priečinok na paneli, ťuknite na
na paneli, ťuknite a podržte aplikáciu,
ktorá sa nachádza v zozname, a potom ju presuňte na inú aplikáciu na bočnom paneli
aplikácii. Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
• Ak chcete aplikáciu odstrániť, ťuknite na aplikáciu na paneli, podržte na nej prst a presuňte ju
do časti Odstrániť v hornej časti panela.
• Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na
iné miesto.
Panel Moje aplikácie môžete upravovať aj po ťuknutí na položku UPRAVIŤ.
Moji ľudia
Pridávajte obľúbené kontakty na panel Moji ľudia, aby ste ich mohli rýchlo kontaktovať a zobraziť
upozornenia, ktoré ste od nich prijali.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moji ľudia. Prípadne postupne
ťuknite na položky
→ Moji ľudia.
Pridanie kontaktov na bočný panel Ľudia
Do bočného panelu Ľudia pridajte často používané kontakty a nastavte ich ako svoje prednostné
kontakty.
Ťuknite na položku
a vyberte kontakt zo zoznamu obľúbených kontaktov alebo ťuknite na
položku VYBERTE KONTAKTY, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Na bočný panel Ľudia sa dajú pridať len kontakty uložené v priečinku Kontakty.
130
Aplikácie a funkcie
Úprava bočného panelu Moji ľudia
• Ak chcete odstrániť kontakt, ťuknite na príslušný kontakt, podržte ho a presuňte na položku
Odstrániť v hornej časti displeja.
• Ak chcete zmeniť poradie kontaktov, ťuknite na ikonu kontaktu, podržte na nej prst a presuňte
ju na iné miesto.
Panel Moji ľudia môžete upravovať aj po ťuknutí na položku UPRAVIŤ.
Kontaktovanie ľudí z bočného panela Ľudia
Otvorte bočný displej Ľudia a ťuknite na kontakt. Na displeji sa zobrazia komunikačné tlačidlá. Ak
chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu, ťuknite na požadované tlačidlo.
131
Aplikácie a funkcie
Inteligentný výber
Vyberte oblasť, ktorú chcete nasnímať ako obrázok alebo animáciu GIF. Obrázok tiež môžete
pripnúť, aby bol vždy zobrazený na vrchu zoznamu.
Zachytenie obrázka
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Potiahnutím prstom doľava alebo doprava otvorte panel Inteligentný výber. Prípadne
postupne ťuknite na položky
→ Inteligentný výber.
3 Na paneli vyberte ikonu požadovaného tvaru.
4 Potiahnite rám na obsah, ktorý chcete vybrať.
Ak chcete zmeniť veľkosť rámu, potiahnite jeho roh.
5 Ťuknite na položku HOTOVO.
Ak vybraná oblasť obsahuje text, ťuknutím na položku Extrahovať text môžete rozpoznať a
extrahovať text z vybranej oblasti.
6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Bixby Vision: Rozpoznanie obsahu pomocou aplikácie Bixby Vision a vyhľadanie
relevantných informácií.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
• Nastaviť ako: Nastavte tak, aby sa zvolená oblasť zobrazila, keď ej obrazovka vypnutá.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
132
Aplikácie a funkcie
Zachytenie oblasti z videa
Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a nasnímať ju ako animáciu GIF.
1 Keď je počas prehrávania videa zobrazený obsah, ktorý chcete zachytiť, potiahnite posúvač
bočného panelu do stredu displeja.
2 Potiahnutím prstom doľava alebo doprava otvorte panel Inteligentný výber. Prípadne
postupne ťuknite na položky
→ Inteligentný výber.
3 Na paneli ťuknite na položku Animácia.
4 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.
Prispôsobenie
polohy.
Veľkosť rámu
zmeníte
potiahnutím rohu.
Výber kvality.
5 Ťuknutím na položku NAHRAŤ spustite snímanie.
• Pred nahratím videa sa uistite, že video sa prehráva.
• Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
• Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.
6 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ snímanie zastavíte.
7 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku Ukážka zobrazíte
výsledok pred uložením súboru.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
133
Aplikácie a funkcie
Bočné osvetlenie
Môžete nastaviť, aby zariadenie osvetlilo okraje obrazovky a zobrazilo kontextové okno, keď
dostanete oznámenia, napríklad nové správy.
Aj keď je obrazovka zariadenia otočená smerom dolu, okraje obrazovky sa osvetlia, čo vás
upozorní na hovor alebo nové oznámenia. Keď sa kontextové okno zobrazí počas používania
aplikácie, presuňte okno smerom dolu, aby ste si mohli rýchlo pozrieť obsah a vykonať dostupné
akcie.
Spravovanie oznámení, ktoré sa majú zobraziť ako rozsvietenie okrajov
obrazovky
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Bočný displej
→ Bočné osvetlenie.
2 Ťuknite na položku Spravovať oznámenia a ťuknite na prepínače vedľa aplikácií, z ktorých
chcete prijímať oznámenia formou bočného osvetlenia.
Niektoré oznámenia sa nemusia zobrazovať, pretože osvetlenie okraja závisí od typov
oznámení.
Rýchla odpoveď
Prichádzajúce hovory môžete odmietnuť pomocou vlastných správ so zamietnutím. Ak chcete
hovory odmietnuť, zariadenie otočte displejom nadol a dve sekundy podržte prst na snímači
srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.
Ak chcete upraviť predvolenú správu o odmietnutí, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne
ťuknite na položky Zobrazenie → Bočný displej → Bočné osvetlenie → → Rýchla odpoveď
a potom ťuknite na text správy v časti SPRÁVA RÝCHLEJ ODPOVEDE.
134
Aplikácie a funkcie
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
135
Aplikácie a funkcie
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií,
ťuknite na položku ZOZ. APL. a vyberte aplikáciu.
136
Aplikácie a funkcie
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
Pridanie tohto páru
aplikácií na domovskú
obrazovku.
Použitie funkcie
prichytenia okna.
Zatvorenie aplikácie.
Prepnutie vybraného okna
na kontextové zobrazenie.
Prepínanie umiestnení
medzi oknami aplikácií.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa
maximalizuje.
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke
Stlačením tlačidla Domov minimalizujete rozdelené zobrazenie na obrazovke. V stavovom riadku
sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna
v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Minimalizované rozdelené
zobrazenie na obrazovke
Pre zatvorenie minimalizovaného rozdeleného zobrazenia obrazovky ťuknite na položku
137
.
Aplikácie a funkcie
Prichytené okno
Môžete vybrať oblasť, pripnúť ju k vrchnej časti obrazovky a v spodnom okne používať iné
aplikácie.
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Ťuknite na položku
a potiahnite rám na miesto, kam sa má pripnúť.
Ak chcete upraviť veľkosť rámu, potiahnite položku
smerom nahor alebo nadol.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Okno vybranej aplikácie sa pripne k hornej časti obrazovky. Ak chcete zrušiť pripnutie okna,
potiahnite pruh medzi oknami aplikácií.
4 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Pridávanie párov aplikácií na domovskú obrazovku
Keď pridáte páry aplikácií na domovskú obrazovku, budete môcť jediným ťuknutím spustiť dve
aplikácie v rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Ťuknite na pruh medzi oknami aplikácií a ťuknite na položku
.
Aktuálny pár aplikácií sa pridá na domovskú obrazovku.
Pár aplikácií
138
Aplikácie a funkcie
Kontextové zobrazenie
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Posuňte nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie, podržte na ňom prst a potom ho
potiahnite do časti Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne.
Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové
miesto.
139
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie oznámení v kontextovom okne
Keď dostanete oznámenie s bočným osvetlením, otvorením kontextového okna môžete rýchlo
zobraziť jeho obsah a vykonať dostupné činnosti. Napríklad ak dostanete správu počas sledovania
videa alebo hrania hry, môžete si zobraziť správu a reagovať na ňu bez prepnutia obrazovky.
Keď dostanete oznámenie s bočným osvetlením počas používania aplikácie, potiahnite oznámenie
dolu.
Táto funkcia je dostupná len pri aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien
a osvetlenia okrajov. Ak chcete zobraziť podporované aplikácie, spustite aplikáciu
Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Bočný displej → Bočné
osvetlenie → Spravovať oznámenia.
140
Aplikácie a funkcie
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikácia, ktorá vám umožňuje ovládať prenosné zariadenie Gear. Keď pripojíte
svoje zariadenie k zariadeniu Gear, môžete prispôsobiť nastavenia a aplikácie zariadenia Gear.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Samsung Gear.
Ak chcete pripojiť svoje zariadenie k zariadeniu Gear, ťuknite na položku ZAČAŤ CESTU. Podľa
pokynov na obrazovke dokončite nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a používaní
zariadenia Gear s vaším zariadením nájdete v používateľskej príručke zariadenia Gear.
Samsung Members
Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku
problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách.
Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov
zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy.
Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže
vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Ďalšie možnosti
Odoslanie spätnej väzby.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť do
konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Konto Samsung.
141
Aplikácie a funkcie
Samsung Notes
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na
obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
Vytváranie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes a postupne ťuknite na položky VŠETKO → .
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
→ Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria
Ťuknutím na položku
alebo nasnímaním fotografie.
→ Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky.
Ťuknutím na položku
Hlasová nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Vkladanie obrázku alebo hlasových
nahrávok.
Písanie alebo kreslenie perami.
Maľovanie štetcami.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Odstránenie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes, ťuknite na položku VŠETKO alebo KOLEKCIE a vyberte
kategóriu.
2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
3 Ťuknite na položku
.
142
Aplikácie a funkcie
Kalendár
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Spustite aplikáciu Kalendár a ťuknite na položku
alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
2 Vstúpte do podrobností udalosti.
Výber Emoji na zobrazenie s
udalosťou.
Nastavenie trvania.
Zadanie názvu.
Zmena farby udalosti.
Výber kalendára na uloženie
udalosti.
Nastavenie budíka.
Zadanie umiestnenia.
Pripojenie mapy.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
143
.
Aplikácie a funkcie
Vytváranie úloh
1 Spustite aplikáciu Kalendár a postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
2 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá a
vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
2 Ťuknite na položku Synchronizovať konto a ťuknutím na prepínač Synchronizovať
Kalendár ich aktivizujete.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku → Nastavenia synchronizácie a ťuknutím na
prepínač Kalendár ho aktivujete.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu Kalendár a postupne
ťuknite na položky → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým
chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
Samsung Health
Úvod
Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu
a telesnej kondície.
144
Aplikácie a funkcie
Používanie aplikácie Samsung Health
V ponukách a nástrojoch sledovania aplikácie Samsung Health si môžete prezerať hlavné
informácie a monitorovať zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Môžete tiež porovnať svoj počet
krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné
rady.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Samsung Health. Túto aplikáciu pri prvom
zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
Porovnanie počtu krokov s inými
používateľmi aplikácie Samsung
Health alebo súťaženie s priateľmi.
Sledovanie vášho zdravotného
stavu a kondície.
Prezeranie tipov o zdraví.
Nastavenie denných cieľov a
sledovanie pokroku.
Zobrazenie a správa nástrojov
sledovania.
Zobrazenie pomocných správ
alebo oznámení z aplikácie
Samsung Health.
145
Aplikácie a funkcie
Ak chcete pridať položky na obrazovku aplikácie Samsung Health, postupne ťuknite na položky
→ Spravovať položky a potom vyberte položky.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Použitie prispôsobiteľných programov na cvičenie.
• VŠEOBECNÉ MONITORY: Nástroje na sledovanie aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
• MONITORY CVIČENIA: Pridanie nástrojov sledovania rôznych cvičení a monitorovanie vašich
aktivít.
Ciele
Môžete si nastaviť ciele na riadenie hmotnosti alebo vyváženejší život. Po nastavení cieľov môžete
sledovať svoj pokrok alebo zobraziť sprievodcov na obrazovke aplikácie Samsung Health.
Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku NASTAVENIE CIEĽOV. Prípadne
postupne ťuknite na položky → Spravovať položky a vyberte Spravovanie hmotnosti alebo
Vyvážený život.
SPOLU
Karta SPOLOČNE umožňuje nastaviť cieľové počty krokov a súťažiť s priateľmi. Môžete pozvať
priateľov, aby ste spoločne kráčali, nastaviť cieľové počty krokov, súťažiť vo výzvach a pozrieť si
svoju pozíciu v Rebríček krokov.
Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku SPOLU.
146
Aplikácie a funkcie
Kroky
Zariadenie počíta počet prejdených krokov a meria prejdenú vzdialenosť.
Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie krokov.
Aktuálny celkový počet krokov
Cieľ
• Medzi sledovaním krokov a zobrazením počtu krokov v nástroji na sledovanie krokov
môže nastať krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna
s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
• Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie
môžu ovplyvniť počítanie krokov.
147
Aplikácie a funkcie
Srdcový tep
Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.
Nástroj na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie
je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:
• Pred meraním 5 minút odpočívajte.
• Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočívajte po dobu
30 minút a potom vykonajte meranie znovu.
• Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu
udržujte v teple.
• Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep
sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
• Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto
činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
• Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom
sa vykonáva.
• Ak snímač srdcového tepu nefunguje, uistite sa, že snímač nič nezakrýva. Ak stále pretrváva
rovnaký problém so snímačom srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
148
Aplikácie a funkcie
1 Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie srdcového tepu a
ťuknutím na položku MERAŤ spustite meranie srdcového tepu.
2 Položte prst na snímač srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.
3 Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálny srdcový tep. Zložte prst zo snímača.
Váš aktuálny srdcový tep
149
Aplikácie a funkcie
Ďalšie informácie
• Aplikácia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného
štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov ani na liečbu,
zmiernenie a prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie, ktoré možno pridať do aplikácie Samsung Health, sa
môžu meniť v závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred
použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie Samsung Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše
údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu
byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii
Samsung Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia.
Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do
pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
• Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung
alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími
pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z aplikácie Samsung Health prostredníctvom
týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vaším výslovným
súhlasom.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto
zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov
platné pre aplikáciu Samsung Health.
150
Aplikácie a funkcie
Hlasový záznamník
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách. Zariadenie
dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.
Vytváranie hlasových nahrávok
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
.
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku ZÁLOŽKA.
Zmena režimu nahrávania.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť ULOŽIŤ.
151
Aplikácie a funkcie
Zmena režimu nahrávania
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Hlasový záznamník.
V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.
• ŠTANDARDNÝ: Toto je štandardný režim nahrávania.
• INTERVIEW: Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia
snímajú v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku.
• REČ NA TEXT: Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje na
text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom
mieste hovoríte hlasno a zreteľne.
Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie
nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových
poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.
Prehrávanie vybratých hlasových nahrávok
Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť
stlmenie.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Hlasový záznamník.
2 Ťuknite na položku ZOZNAM a vyberte hlasovú nahrávku, ktorú ste nahrali v režime
rozhovoru.
3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu
byť tento zvuk stlmený.
Táto ikona sa zmení na
a zvuk bude stlmený.
Stlmený zdroj zvuku
Zrušenie stlmenia zdroja zvuku
152
pre príslušný smer, v ktorom má
Aplikácie a funkcie
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, postupne ťuknite na položky → Získať ďalšie
miesto.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku
.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
153
Aplikácie a funkcie
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
SVETOVÝ ČAS
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
STOPKY
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
154
Aplikácie a funkcie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Spustite aplikáciu Kalkulačka.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu
vypnutá, ťuknutím na položku
zobrazte vedeckú kalkulačku.
Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku HISTÓRIA. Ak chcete zatvoriť panel s
históriou počítania, ťuknite na položku ZADAŤ.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky HISTÓRIA → VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Ak chcete použiť nástroj na prevod jednotiek, ťuknite na položku
plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.
. Rôzne hodnoty, napríklad
Game Launcher
Úvod
Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak
hry jednoduchšie.
Zobraziť informácie o hre.
Prístup k ďalším možnostiam.
Stiahnuť aplikáciu.
Hľadať hry.
Otvorenie hier so zvukom alebo
bez zvuku.
Zmena režimu výkonu.
Zobrazenie ďalších hier a ich
nainštalovanie.
155
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie Game Launcher
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Hry a
ťuknutím na prepínač Game Launcher túto funkciu aktivujte.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku alebo obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Spustite aplikáciu Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Ak chcete zobraziť viac hier, potiahnite obrazovku nahor.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke spúšťača hier. Ak sa vám nezobrazujú vaše hry, ťuknite na položku → Pridať
hru.
Odstránenie hry z Game Launcher
Ťuknite na hru, podržte na jej prst a ťuknite na položku Odstrániť.
Zmena režimu výkonu
Môžete zmeniť režim výkonu.
Spustite aplikáciu Game Launcher, ťuknite na položku Normálny výkon a opakovaným ťukaním
na tlačidlo vyberte požadovaný režim.
• Normálny výkon: Nepoužíva sa režim šetrenia energie ani režim vysokého výkonu.
• Šetriť energiu: Zníži sa spotreba energie batérie, ale aj výkon systému.
• Vysoký výkon: Zvýši sa výkon systému, no zvýši sa aj spotreba energie batérie.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
156
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie Herné nástroje
Počas hrania hry môžete použiť rôzne možnosti na paneli Herné nástroje. Ak chcete otvoriť
panel Herné nástroje, na navigačnom paneli ťuknite na položku
. Ak je navigačný panel skrytý,
zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.
Prístup k obrazovke Spúšťač hier.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Hranie hier na celej obrazovke.
Stlmenie zvukov oznámení a
zobrazenie len oznámení
prichádzajúcich hovorov a
tiesňových výstrah.
Uzamknutie funkcie stlačenia
tlačidla Domov.
Uzamknúť funkciu automatického
nastavenia jasu.
Uzamknutie bočného displeja.
Skrytie tlačidiel na navigačnom
paneli.
Nahratie relácie hry.
Uzamknutie dotykového displeja
počas hrania hry.
Nasnímanie snímky obrazovky.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
Ťuknite na položku
a ťuknutím na prepínač Žiadne upoz. počas hry túto funkciu aktivujte.
Zariadenie stlmí zvuky oznámení a zobrazí len oznámenia prichádzajúcich hovorov a tiesňových
výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom hovore sa v hornej
časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
157
Aplikácie a funkcie
SmartThings
Úvod
Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné
súpravy Bluetooth alebo smartfóny. Okrem toho môžete smartfónom ovládať a riadiť televízory,
domáce spotrebiče a produkty pripojené na internet.
• Pripojenie k zariadeniam v blízkosti: Rýchle a ľahké pripojenie k zariadeniam v blízkosti,
napríklad k slúchadlám Bluetooth alebo k nositeľným zariadeniam.
• Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT: Registrácia
inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácie, čističiek vzduchu, televízorov a produktov
pripojených na internet (IoT) na smartfóne a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie z
obrazovky smartfónu.
• Prijímanie upozornení: Prijímanie upozornení z pripojených zariadení na smartfóne.
Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings. Objaví sa ovládací panel.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vyhľadanie a zaregistrovanie
zariadení v blízkosti.
Podporované zariadenia
Tipy pre SmartThings
Príbehy používateľov
Zobrazenie ovládacieho panela.
Riadenie automatizácií.
Riadenie umiestnení a zariadení.
158
Aplikácie a funkcie
• Aby ste mohli používať aplikáciu SmartThings, váš smartfón a ďalšie zariadenia musia
byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
• Aby ste mohli plne využívať aplikáciu SmartThings, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
na svoje konto Samsung.
• Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb. Ak si chcete pozrieť zoznam pripojiteľných zariadení, otvorte
priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom ťuknite na položku
PODPOROVANÉ ZARIADENIA.
• Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
• Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti
Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa
na výrobcu zariadenia.
Pripojenie k zariadeniam v blízkosti
Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné
súpravy Bluetooth.
Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings.
2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku Pridať zariadenie.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
159
Aplikácie a funkcie
Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT
Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom
obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na
jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.
Pripojenie zariadení
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings.
2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku Pridať zariadenie.
3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
pod položkou
Ak na zozname nie je uvedené žiadne zariadenie, ťuknite na položku
MANUÁLNE PRIDANIE ZARIADENIA a vyberte typ zariadenia. Alebo ťuknite na položku
Hľadať a zadajte zariadenie alebo názov modelu.
4 Zariadenia registrujte podľa zobrazených pokynov.
Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení
Zariadenia môžete zobraziť a ovládať. Napríklad môžete skontrolovať potraviny v chladničke alebo
upraviť hlasitosť televízora.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom ťuknite na položku
Zariadenia.
Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.
2 Pozrite si stav zariadení v zozname.
Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Po stiahnutí ovládača zariadenia dodaného s
vybratým zariadením môžete ovládať zariadenie.
Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení
Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a
ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.
160
Aplikácie a funkcie
Pridanie umiestnení
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom postupne ťuknite na
položky Zariadenia → VŠETKY ZARIADENIA → Pridať miesto.
2 Zadajte názov umiestnenia.
Pre nastavenie umiestnenia ťuknite na Geolokalizácia a vyberte umiestnenie na mape,
ťuknite na HOTOVO.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vaše umiestnenie bude pridané.
Ak chcete k umiestneniu pridať zariadenia, ťuknite na položku PRIDAŤ ZAR. a postupujte
podľa pokynov na obrazovke na zaregistrovanie zariadení.
Zariadenia sa pridajú ku umiestneniu.
Pridávanie scén
Pridanie scény a zaregistrovanie zariadení k tejto scéne s cieľom súčasne ovládať viaceré zariadenia
jedným ťuknutím na tlačidlo alebo hlasovým príkazom.
Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings, vyberte umiestnenie, postupne
ťuknite na položky → Pridať scénu a potom nastavte možnosti scény. Môžete nastaviť názov
scény, ikonu a zariadenia.
Pridanie automatizácií
Taktiež môžete nastaviť automatizáciu, aby túto akciu vykonal automaticky v závislosti od
prednastaveného času a stavu zariadenia.
Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom postupne ťuknite na
položky Automatizácie → PRIDANIE AUTOMATIZÁCIE.
2 Ťuknite na položku Kedy chcete používať túto automatizáciu?, aby ste mohli nastaviť
podmienky, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
3 Ťuknite na položku Čo má robiť táto automatizácia?, aby ste mohli nastaviť zariadenia a
akcie, ktoré sa majú vykonať, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete prijať upozornenie, keď sa spustí automatizácia, ťuknite na položku Oznámiť a
zadajte správu.
161
Aplikácie a funkcie
Prijímanie upozornení
Môžete prijímať upozornenia z pripojených zariadení na svojom smartfóne. Napríklad keď práčka
doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.
Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie upozornení, otvorte priečinok Samsung, spustite
aplikáciu SmartThings, postupne ťuknite na položky → Oznámenia → → Nastavenia
oznámení a potom ťuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.
Zdieľanie obsahu
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Ťuknite na položku a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite
aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač
Priame zdieľanie túto funkciu aktivujte.
162
Aplikácie a funkcie
Používanie doplnkových funkcií
• Zdieľanie prepojení: Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server
spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového
prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Zdieľať do zariadenia: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom Wi-Fi
Direct alebo Bluetooth, alebo so zariadeniami podporovanými aplikáciou SmartThings.
Zobrazený obsah zariadenia môžete zobraziť aj na veľkej obrazovke, keď pripojíte zariadenie k
televízoru alebo monitoru s aktivovanou funkciou Smart View.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
Samsung DeX
Úvod
Samsung DeX je služba, ktorá vám umožňuje používať smartfón ako počítač pripojením smartfónu
k externému displeju, napríklad k televízoru alebo monitoru. Funkcie smartfónu môžete pohodlne
používať na veľkej obrazovke.
• Ďalšie informácie o používaní zariadenia DeX Pad nájdete v používateľskej príručke
zariadenia DeX Pad.
• Všetko príslušenstvo, vrátane zariadenia DeX Pad, sa predáva samostatne.
163
Aplikácie a funkcie
Rozloženie zariadenia DeX Pad
Vetrací otvor
Povrch
Vetrací otvor
Konektor pre
mobilné zariadenie
(USB typu C)
Nabíjací konektor
(USB typu C)
Port USB
Port HDMI
164
Aplikácie a funkcie
Pripojenie zariadení
1 Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu konektoru na zariadení DeX Pad (USB typu C).
Používajte iba nabíjačky so schválením spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú funkciu
rýchleho nabíjania.
2 Zapojte jeden koniec kábla HDMI do portu HDMI na zariadení DeX Pad a druhý koniec kábla
zapojte do portu HDMI televízora alebo monitora.
Používajte len kábel HDMI dodaný spolu so zariadením DeX Pad. V opačnom prípade DeX
Pad nemusí fungovať správne.
165
Aplikácie a funkcie
3 Zapojte multifunkčný konektor smartfónu do konektora pre mobilné zariadenie (USB typu C)
na zariadení DeX Pad.
Konektor pre mobilné
zariadenie (USB typu C)
• Uistite sa, že smartfón je vodorovne k redukcii. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
zariadenia DeX Pad a smartfónu.
• Ak pripojíte smartfón v puzdre, v závislosti od puzdra na zariadení sa môže stať, že sa
nemusí správne pripojiť k zariadeniu DeX Pad alebo riadne spustiť Samsung DeX. Pred
použitím odstráňte puzdro.
4 Na obrazovke smartfónu vyberte režim obrazovky, ktorý chcete použiť. Na výber máte režim
Samsung DeX alebo režim zrkadlenia obrazovky.
• SPUSTIŤ SAMSUNG DeX: Obrazovka smartfónu sa zmení na dotykový ovládač a zobrazí
sa na pripojenom televízore alebo monitore v režime Samsung DeX.
• PREPNÚŤ DO REŽIMU ZRKADLENIE OBRAZOVKY: Rovnaká obrazovka ako smartfóne
sa zobrazí na pripojenom televízore alebo monitore.
Režim Samsung DeX
Režim zrkadlenia obrazovky
Pre nasledujúce pripojenia sa použije režim obrazovky, ktorý ste vybrali ako prvý. Viac
informácií nájdete v časti Zmena režimu obrazovky.
166
Aplikácie a funkcie
Ovládanie obrazovky Samsung DeX
Ovládanie prostredníctvom smartfónu
Smartfón môžete používať ako dotykový ovládač.
• Dotykový ovládač môžete používať len pri používaní režimu Samsung DeX.
• Ak má puzdro smartfónu predný kryt, otvorte predný kryt, aby ste mohli smartfón
používať ako dotykový ovládač. Ak je predný kryt zatvorený, dotykový ovládač nemusí
fungovať správne.
Ovládanie obrazovky
• Ťuknutie: Spustenie aplikácie alebo výber tlačidla.
• Ťuknutie dvoma prstami: Zobrazenie ďalších možností.
• Potiahnutie dvoma prstami: Posúvanie obrazovky v ľubovoľnom smere.
• Roztiahnutie alebo stiahnutie dvoma prstami: Priblíženie alebo oddialenie.
• Ťuknutie a podržanie: Výber položky na obrazovke.
• Presunutie: Premiestnenie položky alebo vybratého textu.
167
Aplikácie a funkcie
Orientácia obrazovky smartfónu
Keď používate smartfón ako dotykový ovládač, môžete ho používať vo vodorovnom alebo zvislom
zarovnaní.
1 Keď je zariadenie DeX Pad pripojené k smartfónu, obe zdvihnite, aby boli kolmo k povrchu
( 1 ). Potom otočte smartfón tak, aby bol buď zvisle alebo vodorovne, podľa toho, akú
orientáciu si želáte ( 2 ).
2
168
1
Aplikácie a funkcie
2 Zariadením DeX Pad aj smartfónom pohybujte mierne hore a dolu.
Ak je dotykový ovládač správne orientovaný, v pravom hornom rohu dotykového ovládača sa
zobrazí ikona .
169
Aplikácie a funkcie
Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši
Aby ste mohli používať klávesnicu a myš, pripojte ich portom USB zariadenia DeX Pad.
• Keď pripojíte myš, dotykový ovládač sa nezobrazí na smartfóne.
• Externú klávesnicu a myš môžete používať na ovládanie aj v režime Zrkadlenie
obrazovky.
Okrem toho môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš alebo klávesnicu/myš Bluetooth. Ďalšie
informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.
170
Aplikácie a funkcie
Používanie zariadenia Samsung DeX
Používanie funkcií smartfónu v prostredí rozhrania podobného počítaču. Spustením viacerých
aplikácií súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav
smartfónu.
Obľúbené aplikácie
Domovská
obrazovka Samsung
DeX
Panel s nástrojmi
rýchleho prístupu
Tlačidlo Aplikácie
Stavový riadok
Panel úloh
• Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené
aplikácie.
• Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie
k dispozícii.
• Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky, použite nastavenia displeja pripojeného
televízora alebo monitora.
• Obľúbené aplikácie: Často používané aplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku a
rýchlo ich spúšťať.
• Tlačidlo Aplikácie: Zobrazovanie a spúšťanie aplikácií smartfónu. Ak chcete nainštalovať
aplikácie optimalizované pre zariadenie Samsung DeX, ťuknite na položku Apps for
Samsung DeX.
• Panela úloh: Zobrazenie aktuálne spustených aplikácií.
• Stavový riadok: Zobrazenie oznámení a stavu smartfónu. Ikony stavu sa môžu v závislosti od
stavu smartfónu zobrazovať inak. Keď kliknete na tlačidlo
, zobrazia sa tlačidlá rýchlych
nastavení. Určite funkcie smartfónu môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou tlačidiel
rýchlych nastavení.
• Panel s nástrojmi rýchleho prístupu: Používanie rýchlych nástrojov, napríklad klávesnice na
obrazovke, ovládania hlasitosti alebo vyhľadávania.
171
Aplikácie a funkcie
Používanie klávesnice na obrazovke
Otvorenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu na pripojenom televízore alebo monitore.
Na paneli s nástrojmi rýchleho prístupu ťuknite na položku
.
Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
Vychutnávanie hier naživo na veľkej obrazovke
Hrajte hry zo smartfónu na veľkej obrazovke. Spustite na pripojenom televízore alebo monitore
aplikáciu Game Launcher.
Prijímanie hovorov
Počas používania zariadenia Samsung DeX môžete odpovedať na hovory zo smartfón na
pripojenom televízore alebo monitore. Vyberte možnosť odpovedania na hovory na pripojenom
televízore alebo monitore a odpovedzte na hovor. Počas hovorov sa bude používať reproduktor
smartfónu.
Ak nechcete používať reproduktor, pripojte slúchadlá alebo odpojte smartfón od
zariadenia DeX Pad.
Zmena režimu obrazovky
Režim obrazovky môžete zmeniť na pripojenom televízore alebo monitore.
1 Na stavovom riadku ťuknite na položku
a ťuknite na položku
172
vedľa Samsung DeX.
Aplikácie a funkcie
2 Ťuknite na položku
nad položkou Používanie režimu Samsung DeX a ťuknite na
položku ZRKADLENIE OBRAZOVKY.
Režim Samsung DeX sa ukončí a na pripojenom televízore alebo monitore sa zobrazí rovnaká
obrazovka ako na smartfóne.
Ak chcete prepnúť režim na smartfóne, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku
Samsung DeX a potom ťuknite na položku SAMSUNG DEX.
vedľa
Nabíjanie batérie smartfónu
Batériu smartfónu môžete nabíjať pomocou zariadenia DeX Pad.
1 Na stavovom riadku ťuknite na položku a ťuknite na položku vedľa Samsung DeX.
2 Ťuknite na položku nad položkou Používanie režimu Samsung DeX a ťuknite na
položku RÝCHLE NABÍJANIE.
Pripojený televízor alebo monitor sa vypne a smartfón sa začne nabíjať.
Ukončenie pripojenia
Ak chcete odpojiť smartfón od pripojeného monitora, odpojte smartfón od zariadenia DeX Pad.
Dbajte na to, aby ste smartfón odpájali vodorovne. Zdvihnutím príliš vysoko, nadmerným
ťahaním alebo trasením by mohlo dôjsť k poškodeniu konektora pre mobilné zariadenie
(USB typu C).
173
Aplikácie a funkcie
Pripojenie k externému displeju
Smartfón môžete pripojiť k externému displeju, napríklad k televízoru alebo monitoru, a na
pripojenom displeji zobrazovať prezentácie alebo videá. Pripojte smartfón k externému displeju
pomocou kábla HDMI a adaptéra HDMI (USB typu C do HDMI). Obsah smartfónu môžete zobraziť
na pripojenej obrazovke.
• Káble a adaptéry HDMI (USB typu C do HDMI) sa predávajú samostatne.
• Používajte len adaptér HDMI (USB typu C do HDMI) schválený spoločnosťou Samsung.
Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním neschváleného
príslušenstva sa nevzťahuje záruka.
1 Pripojte adaptér HDMI (USB typu C do HDMI) k smartfónu.
2 Pripojte kábel HDMI k adaptéru HDMI (USB typu C do HDMI) a k portu HDMI na televízore
alebo monitore.
Na pripojenej obrazovke sa zobrazí obrazovka smartfónu.
Kábel HDMI
Adaptér HDMI (USB
typu C do HDMI)
174
Aplikácie a funkcie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Maps
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
175
Aplikácie a funkcie
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Duo
Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.
176
Nastavenia
Úvod
Prispôsobte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete
zariadenie lepšie prispôsobiť.
Spustite aplikáciu Nastavenia.
Ak chcete vyhľadávať nastavenia zadávaním kľúčových slov, ťuknite na položku Hľadať alebo
.
Pripojenia
Možnosti
Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia.
• Wi-Fi: Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet
alebo k iným sieťovým zariadeniam. Viac informácií nájdete v časti Wi-Fi.
• Bluetooth: Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať údaje alebo
mediálne súbory. Viac informácií nájdete v časti Bluetooth.
• Viditeľnosť telefónu: Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať
s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia,
prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti
Preniesť súbory do zariadenia.
• Využitie dát: Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie
zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete
aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Viac informácií nájdete v časti Šetrič dát.
177
Nastavenia
• Letový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete
tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V
prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
• NFC a platba: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near
Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných
aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej
doprave alebo na rôzne podujatia. Viac informácií nájdete v časti NFC a platba.
• Mobilný bod a zdieľanie pripoj.: Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, zariadenie môžete
použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia
s inými zariadeniami. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo
Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti Mobilný bod a zdieľanie pripoj..
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
• Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM): Aktivácia kariet SIM alebo USIM a
prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti Správca kariet SIM (modely
s dvomi kartami SIM).
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Ďalšie nastavenia pripojenia: Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Viac
informácií nájdete v časti Ďalšie nastavenia pripojenia.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
178
Nastavenia
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku
PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo prostredníctvom siete Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
179
Nastavenia
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
180
Nastavenia
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie
do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
181
Nastavenia
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
Duálny zvuk
K smartfónu môžete pripojiť až dve zvukové zariadenia Bluetooth. Pripojte dve náhlavné súpravy
alebo reproduktory Bluetooth a používajte ich súčasne.
Ak chcete používať túto funkciu, zvukové zariadenia Bluetooth, ktoré chcete pripojiť,
musia podporovať funkciu Zvuk médií.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Duálny zvuk, ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a
potom ťuknite na tlačidlo Späť.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať, nie je uvedené v zozname, zapnite
v ňom možnosť viditeľnosti alebo zadajte režim párovania Bluetooth v zariadení. Ďalšie
informácie nájdete v používateľských príručkách zariadenia.
182
Nastavenia
4 Ťuknite na položku
vedľa pripojeného zariadenia a ťuknutím na prepínač Zvuk médií túto
funkciu aktivujte.
5 Vyberte ďalšie zariadenie zo zoznamu a aktivujte jeho funkciu Zvuk médií.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Šetrič dát
Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na
pozadí.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát → Šetrič dát a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Aktivovaná funkcia šetrenia dát
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku
Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát a vyberte aplikácie.
183
Nastavenia
NFC a platba
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
Načítanie informácií z tagov NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Oblasť antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie
nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.
184
Nastavenia
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite
na položky Pripojenia → NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte
aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Odosielanie dát pomocou funkcie NFC
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a platba a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
185
Nastavenia
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Mobilný bod a zdieľanie
pripoj.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
186
Nastavenia
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Mobilný bod
a zdieľanie pripoj. → Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky →
Mobilný prístupový bod – konfigurácia a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)
Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v
časti Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM).
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM.
• Hovory: Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
• SMS: Výber karty SIM alebo USIM na odosielanie správ.
• Mobilné dátové pripojenie: Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
• Potvrdiť kartu SIM pre hovory: Nastavenie zariadenia tak, aby po spätnom volaní alebo
volaní zo správy zobrazilo kontextové okno výberu karty SIM alebo USIM. Kontextové okno
sa zobrazí len v prípade, ak sa karta SIM alebo USIM použitá na predchádzajúci hovor alebo
správu líši od preferovanej karty SIM alebo USIM.
• Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM: V zariadení povoliť prichádzajúce hovory z
druhej karty SIM alebo karty USIM počas hovoru.
Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu
byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.
187
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti
Tlač.
• MirrorLink: Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na
čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti MirrorLink.
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie
preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti Zrýchľovač
sťahovania.
• Sieť VPN: Nastavte si na zariadení virtuálne siete (VPN) a pripojte sa k súkromnej školskej
alebo podnikovej sieti.
• Ethernet: Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a
konfiguráciu sieťového pripojenia.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → Pridať službu.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
188
Nastavenia
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň.
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne... a potom vyberte tlačiareň.
postupne ťuknite na položky Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
MirrorLink
Obrazovku svojho zariadenia môžete zobraziť na čelnom monitore vo vozidle.
Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom
zariadení na čelnom monitore vo vozidle.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → MirrorLink.
Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia
1.1 alebo novšiu.
Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink
Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.
Viac informácií nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.
Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.
189
Nastavenia
Ukončenie pripojenia MirrorLink
Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a
mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Zrýchľovač sťahovania.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
190
Nastavenia
Zvuky a vibrovanie
Možnosti
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Použ. tlač. hlasitosti pre médiá: Nastavenie zariadenia na úpravu hlasitosti médií stlačením
tlačidla hlasitosti.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenie (modely s jednou SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovor.
Zvonenie (modely s dvomi SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovory a upozornenia.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
• Zvuky oznámení: Zmena zvuku oznámení.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky
oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťuknutí na tlačidlá na navigačnom
paneli, aj pri ďalších akciách, ako je napríklad ťuknutie a podržanie položiek, vibrovalo.
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
191
Nastavenia
• Vibrovanie klávesnice: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
Môžete aktivovať aj režim priestorového zvuku. Viac informácií nájdete v časti Dolby Atmos
(priestorový zvuk).
• Oddelený zvuk aplikácie: Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej
aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth
nezávisle od zvuku iných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad
počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez
reproduktor Bluetooth vo vozidle.
Dolby Atmos (priestorový zvuk)
Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu
a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynie všade okolo vás.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zvuky a vibrovanie → Kvalita zvuku a
efekty → Dolby Atmos, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete zobraziť Oznámenia na ikonách, ťuknutím na prepínač Oznámenia na ikonách ich
aktivujete. Ak chcete zmeniť štýl oznámenia, ťuknite na položku Oznámenia na ikonách.
S číslom
Bez čísla
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, ťuknite na položku POKROČILÉ a
vyberte aplikáciu.
192
Nastavenia
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automatický jas: Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasu a v
podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Viac informácií
nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Písmo a priblíženie obrazovky: Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Viac
informácií nájdete v časti Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja.
• Rozlíšenie obrazovky: Zmeniť rozlíšenie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti Rozlíšenie
obrazovky.
• Domovská obrazovka: Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho
počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
• Aplikácie na celej obrazovke: Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku.
• Jednoduchý režim: Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon
a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Bočný displej: Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti Bočný
displej.
• Indikátor LED: Nastavenie zariadenia tak, aby indikátor LED svietil pri nabíjaní batérie, keď
prijmete oznámenia alebo keď vytvárate hlasové nahrávky, keď je vypnutá obrazovka.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
193
Nastavenia
• Navigačný panel: Zmena nastavenia navigačného panela. Viac informácií nájdete v časti
Navigačný panel (softvérové tlačidlá).
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Blokovať náhodné dotyky: Nastavte zariadenia tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyky,
keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania. Viac
informácií nájdete v časti Šetrič obrazovky.
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba videá HDR sa filter modrého
svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Filter modrého svetla
a ťuknutím na prepínač Zapnúť teraz túto funkciu aktivujte.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na
prepínač Zapnutie podľa plánu túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od aktuálnej lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
194
Nastavenia
Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
Výber režimu obrazovky vhodného na prezeranie filmov a obrázkov alebo nastavenie farieb
displeja podľa vlastných preferencií. Ak vyberiete režim Adaptívne zobrazenie, môžete nastaviť
vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
Zmena režimu obrazovky
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky a vyberte
požadovaný režim.
• Adaptívne zobrazenie: Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja.
Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
• AMOLED kino: Tento režim je vhodný na sledovanie videí.
• AMOLED fotografia: Tento režim je vhodný na zobrazovanie fotografií.
• Základný: Tento režim je predvolený a vhodný na všeobecné používanie.
• Farby displeja môžete nastaviť len v režime Adaptívne zobrazenie.
• Režim Adaptívne zobrazenie nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
• Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.
Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke
Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.
Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke Studené, zvýši sa úroveň modrého
farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke Teplé, zvýši sa úroveň
červeného farebného odtieňa.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky →
Adaptívne zobrazenie.
2 Nastavte nastavovaciu lištu farieb v časti Vyváženie farieb na celej obrazovke.
Vyváženie farieb na obrazovke sa optimalizuje.
195
Nastavenia
Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty
Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená,
Zelená alebo Modrá.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky →
Adaptívne zobrazenie.
2 Označte možnosť Rozšírené možnosti.
3 Nastavte nastavovaciu lištu farieb Červená, Zelená alebo Modrá podľa vlastných preferencií.
Obrazovka tónu obrazovky sa nastaví.
Rozlíšenie obrazovky
Zmena rozlíšenia obrazovky. Predvolene je nastavená možnosť FHD+. Pri vyšších rozlíšeniach je
zobrazenie živšie, ale spotreba energie batérie je vyššia.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Rozlíšenie obrazovky.
2 Posúvaním nastavovacej lišty nastavte rozlíšenie obrazovky a potom ťuknite na položku
POUŽIŤ.
Keď zmeníte rozlíšenie, niektoré spustené aplikácie sa môžu zatvoriť.
Šetrič obrazovky
Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne.
Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Šetrič obrazovky a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte možnosť.
Ak vyberiete možnosť Rám fotografie, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak
vyberiete možnosť Tabuľka fotografií, vybrané obrázky sa zjavia ako malé prekrývajúce sa
karty.
3 Ťuknite na položku
a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.
196
Nastavenia
4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo Späť.
Ak chcete zobraziť ukážku vybranej možnosti, ťuknite na položku UKÁŽKA.
Ak ťuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.
Tapety a témy
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych
motívov pre zariadenie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Tapety a témy.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Témy: Zmena témy v zariadení.
• Ikony: Zmena štýlu ikon.
• AOD: Vyberte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať vo funkcii Always On Display.
Pokročilé funkcie
Možnosti
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie využívajúce snímače.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa
naň pozeráte.
• Hry: Aktivácia aplikácie Spúšťač hier. Viac informácií nájdete v časti Game Launcher.
• Režim ovládania jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
197
Nastavenia
• Gestá snímača prstov: Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo alebo zatváralo panel
oznámení, keď prstom potiahnete prstom smerom nahor alebo nadol po snímači na
rozpoznanie odtlačkov prstov. Táto funkcia nie je dostupná počas rozpoznávania odtlačku
prsta snímačom.
• Rýchlo spustiť Fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil
dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Pomocná aplikácia zariad.: Výber asistenčnej aplikácie zariadenia, ktorá sa spustí po stlačení
a podržaní tlačidla Domov. Asistenčná aplikácia zariadenia zhromažďuje informácie z aktuálnej
obrazovky a poskytuje súvisiace informácie, aplikácie a funkcie.
• Zobrazenie viacerých okien: Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby nasnímalo aktuálnu obrazovku a
posúvateľnú oblasť a snímku obrazovky ihneď orezalo a zdieľalo.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností správy alebo kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
• Hovory alebo správy potiahnutím: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo
odoslalo správu, keď potiahnete prstom doprava alebo doľava na kontakt alebo telefónne
číslo v aplikácii Telefón alebo Kontakty.
• Duálny komunikátor: Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre
rovnakú aplikáciu messenger. Viac informácií nájdete v časti Duálny komunikátor.
198
Nastavenia
• Odosielať tiesňové správy: Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením
vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielať
zvukové nahrávky spolu so správou.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
• Vylepšovanie videí: Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie
farby.
Táto funkcia nemusí byť v niektorých aplikáciách.
• Citlivosť na dotyk: Zvýšenie citlivosti obrazovky na dotyk pri použití s ochrannými prvkami
obrazovky.
Duálny komunikátor
Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Duálny
komunikátor.
Zobrazia sa podporované aplikácie.
2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.
Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou . Ak
dostanete upozornenia z druhej aplikácie, tie sa budú zobrazovať s ikonou , aby sa tak dali
odlíšiť od upozornení z prvej aplikácie.
Druhá aplikácia
• Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
• Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.
199
Nastavenia
Odinštalovanie druhej aplikácie
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Duálny
komunikátor.
2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete vypnúť, a ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo
ODINŠTALOVAŤ.
Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.
Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a
zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Batéria
Zabezpečenie zariadenia
Režim výkonu
Pamäť
Úložisko
200
Nastavenia
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.
Režim úspory energie
• STREDNÁ: Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
• MAXIMÁLNA: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie
batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa
sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na
ŠETR. ENER. Taktiež môžete postupne ťuknúť na položky → Rozšírené nastavenia a nastaviť
možnosť Monitor spotreby energie v aplikáciách.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky →
Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
201
Nastavenia
Výkonný režim
Režim výkonu zariadenia môžete meniť podľa jeho používania, napríklad pri hraní hier alebo
hudby, aby ste dosiahli najlepší výkon.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Výkonný režim.
• Optimaliz. (odporúča sa): Vyváženie výdrže batérie a rozlíšenia obrazovky na každodenné
používanie.
• Hra: Zlepšenie zážitku z hry ich plynulejším prehrávaním.
• Zábava: Použitie zvuku s ultra vysokou kvalitou, zlepšenie obrazu a použitie maximálnych
nastavení zobrazenia, aby ste si mohli lepšie vychutnávať hudbu a videá.
• Vysoký výkon: Použitie nastavení najvyššej kvality zobrazenia.
V závislosti od režimu sa zvýši spotreba energie batérie.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
• Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože
časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa
môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
• Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v
časti Technické parametre vášho zariadenia.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
Pamäť
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Pamäť.
Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v
zozname aplikácií a ťuknite na možnosť VYČISTIŤ.
202
Nastavenia
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
VYHĽADAŤ V TELEFÓNE.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta
alebo zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Smart Lock.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Inteligentné skenovanie: Registrácia vašej tváre aj dúhoviek v zariadení na pohodlnejšie
odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti Inteligentné skenovanie.
• Rozpoznávanie tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla
obrazovka. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie tváre.
• Skener dúhoviek: Na odomknutie obrazovky si zaregistrujte dúhovky. Viac informácií nájdete
v časti Rozpoznávanie dúhoviek.
203
Nastavenia
• Skener odtlačkov prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte.
Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
• Always On Display: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo informácie aj pri vypnutej
obrazovke. Viac informácií nájdete v časti Always On Display.
• Hodiny a miniaplik. FaceWidget: Zmena nastavení položiek zobrazených vo funkcii Always
On Display alebo na uzamknutej obrazovke.
• Oznámenia: Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú zobrazovať oznámenia vo funkcii
Always On Display alebo na uzamknutej obrazovke a výber oznámení, ktoré sa majú
zobrazovať.
• Odkazy na aplikácie: Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej
obrazovke.
• Google Play Protect: Nastavte prístroj na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovania
pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájsť
môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
Môžete si tiež povoliť služby určovania polohy Google, vďaka čomu budete dostávať
presnejšie informácie o polohe vášho zariadenia.
• Bezpečnostná aktualizácia: Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA
(firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.
• Samsung Pass: Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických
údajov. Viac informácií nájdete v časti Samsung Pass.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Viac informácií nájdete v časti Zabezpeč. priečinok.
• Monitor aplikačných povolení: Nastavenie prijímania oznámení, keď vami vybrané
povolenia používajú aplikácie, ktoré nepoužívate. Môžete spravovať nastavenia každej
aplikácie a zobrazovať históriu používania povolení.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
204
Nastavenia
Smart Lock
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné
miesta alebo zariadenia.
Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie
rozpozná a automaticky sa odomkne.
• Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
• Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte
odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Smart
Lock.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Vyberte funkciu a postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Inteligentné skenovanie
Pomocou tváre a dúhoviek môžete pohodlne odomykať obrazovku a potvrdzovať svoju identitu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky inteligentné skenovanie, vašu tvár
a dúhovky nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí
zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou
vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie vašej tváre a dúhoviek.
Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše dúhovky, zariadenie budete môcť odomknúť
pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii dúhoviek,
a potom dúhovky znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo,
nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung
nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými
kódmi na odomknutie.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na Potiahnuť alebo Žiadne, ktoré nie
sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje
biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, napríklad Samsung Pass, musíte si
biometrické údaje znovu zaregistrovať.
205
Nastavenia
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie inteligentného
skenovania
Pred použitím inteligentného skenovania berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
• Počas používania funkcie rozpoznávania dúhovky držte zariadenie minimálne 20 cm od tváre,
aby ste si tak chránili oči.
• Ak nasadíte chrániče obrazovky (fólie na ochranu súkromia, chrániče z tvrdeného skla atď.),
rozpoznávanie môže zlyhať.
• Nenechajte túto funkciu používať deti. Mohol by sa im tým poškodiť zrak.
• Každý, u koho niekedy došlo k závratom, záchvatom, strate vedomia, prechodnej strate
vedomia alebo epileptickým záchvatom alebo má iné príznaky, ktoré súvisia s epileptickým
stavom, alebo má rodinnú anamnézu s takýmito príznakmi alebo stavmi, by sa mal pred
používaním tejto funkcie poradiť s lekárom.
• Inteligentné skenovanie nie je určené na žiadne diagnostické, terapeutické ani preventívne
zdravotné účely.
• Váš telefón by mohol odomknúť niekto, kto vyzerá ako vy.
• Dbajte na bezpečnosť telefónu a nedovoľte svoj telefón odomknúť nikomu inému.
Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre a dúhovky
Telefón nemusí vaše dúhovky alebo tvár rozpoznať v nasledujúcich prípadoch:
• niečo bráni dobrému výhľadu na vašu tvár alebo oči (napr. okuliare, kontaktné šošovky,
klobúk, klesnuté viečka, nedávna operácia oka, choroba, znečistenie, poškodenie fotoaparátu
alebo nadmerný pohyb),
Registrácia dúhoviek a tváre
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Inteligentné skenovanie.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
206
Nastavenia
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
4 Zaregistrujte si tvár a dúhovky.
Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie tváre a Rozpoznávanie dúhoviek.
Keď sa zobrazí obrazovka odomknutia inteligentným skenovaním, ťuknite na položku
ZAPNÚŤ, aby sa vaša tvár a dúhovky použili na odomknutie obrazovky.
Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre a dúhoviek
Údaje tváre a dúhoviek, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Inteligentné skenovanie.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje tváre a dúhoviek.
Po odstránení údajov zaregistrovanej tváre a dúhoviek sa deaktivujú aj všetky súvisiace
funkcie.
Odomknutie obrazovky pomocou inteligentného skenovania
Namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla môžete obrazovku odomknúť pomocou svojej
tváre a dúhoviek.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Inteligentné skenovanie.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač odomknutia Odomknutie cez Intel. skenovanie aktivujte danú
funkciu.
4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár a dúhovky rozpoznajú, môžete obrazovku odomknúť bez použitia
akýchkoľvek ďalších metód uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár a dúhovky nerozpoznajú,
použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.
207
Nastavenia
Rozpoznávanie tváre
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné
použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla
nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo
heslo.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na Potiahnuť alebo Žiadne, ktoré nie
sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje
biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, napríklad Samsung Pass, musíte si
biometrické údaje znovu zaregistrovať.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre
Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce
bezpečnostné opatrenia.
• Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
• Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.
Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre
Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:
• Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo
výrazné líčenie.
• Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
• Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.
Registrácia tváre
V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného
svetla.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
208
Nastavenia
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
5 Umiestnite tvár do kruhu na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.
Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku Odstrániť
údaje o tvári odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre
Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje o tvári.
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.
Odomknutie obrazovky tvárou
Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
209
Nastavenia
3 Ťuknutím na prepínač Odomknutie tvárou zapnite túto funkciu.
Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvárí z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač
Rýchlejšie rozpoznávanie túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť
rozpoznávanie tváre.
4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej
metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu
uzamknutia obrazovky.
Rozpoznávanie dúhoviek
Funkcia rozpoznávania dúhoviek využíva jedinečné vlastnosti vašich dúhoviek, napríklad ich tvar
a štruktúru, na zvýšenie zabezpečenia zariadenia. Údaje o vašej dúhovke možno použiť na rôzne
účely overenia. Po zaregistrovaní dúhoviek môžete zariadenie nastaviť tak, aby používalo vaše
dúhovky pre nasledujúce funkcie:
• Samsung Pass (Overenie účtu Samsung a webové prihlasovanie)
• Uzamknutie obrazovky
• Zabezpečený priečinok
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju dúhovku, dúhovky nebude
možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete
zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo
hesla nastaveného počas registrácie dúhoviek. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN
alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše dúhovky, zariadenie budete môcť odomknúť
pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii dúhoviek,
a potom dúhovky znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo,
nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung
nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými
kódmi na odomknutie.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na Potiahnuť alebo Žiadne, ktoré nie
sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje
biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, napríklad Samsung Pass, musíte si
biometrické údaje znovu zaregistrovať.
210
Nastavenia
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania
dúhovky
Pred použitím rozpoznávania dúhovky berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
• Počas používania funkcie rozpoznávania dúhovky držte zariadenie minimálne 20 cm od tváre,
aby ste si tak chránili oči.
• Ak nasadíte chrániče obrazovky (fólie na ochranu súkromia, chrániče z tvrdeného skla atď.),
rozpoznávanie môže zlyhať.
• Nenechajte funkciu rozpoznávania dúhovky používať deti. Mohol by sa im tým poškodiť zrak.
• Každý, u koho niekedy došlo k závratom, záchvatom, strate vedomia, prechodnej strate
vedomia alebo epileptickým záchvatom alebo má iné príznaky, ktoré súvisia s epileptickým
stavom, alebo má rodinnú anamnézu s takýmito príznakmi alebo stavmi, by sa mal pred
používaním funkcie rozpoznávania dúhovky poradiť s lekárom.
• Biometrické údaje zhromaždené a uložené lokálne skenerom dúhovky nie sú určené na
diagnostické účely, terapeutické účely ani na účely preventívnej medicíny.
Pre lepšie rozpoznávanie dúhovky
Telefón nemusí vaše oči rozpoznať v nasledujúcich prípadoch:
• niečo bráni fotoaparátu v dobrom výhľade na vaše dúhovky (napr. okuliare, klesnuté viečka,
nedávna operácia oka, choroba, znečistenie, poškodenie fotoaparátu alebo nadmerný pohyb),
• osvetlenie sa príliš líši od osvetlenia, pri ktorom ste zaznamenávali svoje dúhovky (napr. priame
slnečné svetlo).
Držte zariadenie približne 25 – 35 cm od tváre obrazovkou smerujúcou k vám.
25 – 35 cm
211
Nastavenia
Registrovanie dúhoviek
Zariadenie dokáže uložiť údaje dúhoviek len pre jednu osobu. Zaregistrovať možno
najviac jeden pár dúhoviek.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
dúhoviek.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete registrovať len jednu dúhovku svojich očí, ťuknite na položku Registrovať iba 1
dúhovku.
4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
25 – 35 cm
212
Nastavenia
5 Nasmerujte oči dovnútra kruhov na obrazovke a doširoka ich otvorte.
Kamera rozpoznávania dúhovky naskenuje vaše dúhovky.
Keď sa zobrazí obrazovka odomknutia pomocou dúhoviek, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, aby
sa na odomknutie obrazovky použili vaše dúhovky.
Odstránenie údajov zaregistrovaných dúhoviek
Údaje dúhoviek, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
dúhoviek.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje o dúhovkách.
Po odstránení údajov zaregistrovaných dúhoviek sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.
Používanie aplikácie Samsung Pass
Keď zaregistrujete svoje dúhovky do služby Samsung Pass, budete ich môcť používať na
jednoduché overenie svojej identity alebo prihlasovanie na webové stránky. Viac informácií nájdete
v časti Samsung Pass.
213
Nastavenia
Odomknutie obrazovky dúhovkami
Obrazovku je možné odomknúť dúhovkami namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
dúhoviek.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomknutie dúhovkou zapnite túto funkciu.
4 Na zamknutej obrazovke potiahnite prstom v niektorom smere a umiestnite oči do kruhov na
obrazovke, aby sa naskenovali dúhovky.
25 – 35 cm
Ak chcete odomknúť obrazovku pomocou rozpoznávania dúhoviek bez potiahnutia prstom po
uzamknutej obrazovke, ťuknutím na prepínač Odomknutie dúhovkou pri zap. obr. túto funkciu
aktivujete.
214
Nastavenia
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Samsung Pass (Overenie účtu Samsung a webové prihlasovanie)
• Uzamknutie obrazovky
• Zabezpečený priečinok
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta
nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak
chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN
alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj
vzor, kód PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor,
kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti
spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na Potiahnuť alebo Žiadne, ktoré nie
sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje
biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, napríklad Samsung Pass, musíte si
biometrické údaje znovu zaregistrovať.
215
Nastavenia
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov rozpozná odtlačky prstov. Uistite sa, že snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je poškriabaný ani poškodený kovovými predmetmi, ako
sú napríklad mince, kľúče a náramky.
• Zakrytím snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov ochrannými fóliami, nálepkami alebo
iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol snímač
na rozpoznanie odtlačkov prstov pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, odstráňte ju pred
používaním snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov.
• Uistite sa, že snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov musíte zakryť celý svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
216
Nastavenia
3 Potiahnite prstom nadol cez snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.
Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje. Po zaregistrovaní odtlačkov
prstov ťuknite na položku HOTOVO.
Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia odtlačkom prsta, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, ak
chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
Používanie aplikácie Samsung Pass
Keď zaregistrujete svoje odtlačky prstov do služby Samsung Pass, budete ich môcť používať na
jednoduché overenie svojej identity alebo prihlasovanie na webové stránky. Viac informácií nájdete
v časti Samsung Pass.
217
Nastavenia
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a
naskenujte odtlačok prsta.
Samsung Pass
Samsung Pass vám umožňuje prihlásiť sa na svoje konto Samsung, na webové stránky alebo
aplikácie ľahšie a bezpečnejšie prostredníctvom svojich biometrických údajov, napríklad odtlačkov
prstov alebo dúhoviek, namiesto zadávania prihlasovacích informácií.
Zaregistrujte svoje biometrické údaje v službe Samsung Pass a nastavte prihlasovanie na
podporované webové stránky alebo aplikácie s použitím týchto údajov prostredníctvom služby
Samsung Pass.
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Viac informácií nájdete v časti Konto Samsung.
• Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré
otvárate prostredníctvom aplikácie Internet. Niektoré webové stránky nemusia túto
funkciu podporovať.
218
Nastavenia
Registrácia funkcie Samsung Pass
Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung
Pass.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ.
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
4 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi svoj súhlas a ťuknite na položku ĎALEJ.
5 Ťuknite na položku ODTLAČKY PRSTOV alebo DÚHOVKA a zaregistrujte svoje odtlačky
prstov alebo dúhovky.
Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo Rozpoznávanie
dúhoviek.
6 Naskenovaním svojho odtlačku prsta alebo dúhoviek a následným ťuknutím na možnosť
ĎALEJ dokončite registráciu funkcie Samsung Pass.
Ak je možnosť Pridať na domovskú obraz. začiarknutá, ikona služby Samsung Pass sa pridá
na domovskú obrazovku.
Overenie hesla konta Samsung
Službu Samsung Pass môžete použiť na overenie hesla konta Samsung. Namiesto zadania hesla,
napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps, môžete použiť svoje biometrické údaje.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Konto Samsung a potom ťuknutím na
prepínač Používať s aplikáciou Samsung Pass funkciu aktivujte.
219
Nastavenia
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré
podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.
1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite
možnosť Prihlásiť pomocou biometrie cez Samsung Pass a ťuknite na položku
ZAPAMÄTAŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré
podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.
1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na
možnosť ULOŽIŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie do aplikácie použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
Správa prihlasovacích údajov
Zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby
Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
220
Nastavenia
3 Vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
4 Postupne ťuknite na položky → Upraviť a upravte svoju identitu, heslo a názov webovej
stránky alebo aplikácie.
Ak chcete odstrániť webovú stránku alebo aplikáciu, postupne ťuknite na položky →
Odstrániť.
Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami
Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa
jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.
Ak chcete zobraziť zoznam webových stránok a aplikácií podporujúcich službu Samsung Pass,
otvorte obrazovku nastavení a postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass a potom vyberte kartu stránky alebo aplikácie. Ak tam nie sú webové stránky alebo
aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, karta stránky alebo aplikácie sa nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti
spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom
funkcie Samsung Pass.
Odstránenie údajov služby Samsung Pass
Ťuknutím na Odstrániť údaje môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a
údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung
ostanú aktívne.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Odstrániť údaje.
4 Zadajte svoje heslo Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.
221
Nastavenia
Zabezpeč. priečinok
Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby
k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať
aj v prípade odomknutia zariadenia.
Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom
priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom
neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie
operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok
automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.
Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok.
Prípadne spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku ŠTART.
222
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ a prihláste sa do konta Samsung.
4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony Zabezpečeného priečinka, postupne ťuknite na
položky → Prispôsobiť ikonu.
• Pri spúšťaní aplikácie Zabezpeč. priečinok musíte odomknúť aplikáciu pomocou
nastaveného spôsobu uzamknutia.
• Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania v
spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
keď sa nepoužíva.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zabezpečený priečinok – aut. zámok.
2 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na
položku Zamknúť.
Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného
ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať súbory.
2 Ťuknite na položku Fotografie, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na
položku HOTOVO.
3 Ťuknite na položku PREMIESTNIŤ.
Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený
priečinok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku KOPÍROVAŤ.
Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
223
Nastavenia
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z
ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknite na položky → Premiestniť z kontajnera
Zabezpečený priečinok.
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka Galéria v predvolenom ukladacom priestore.
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať aplikácie.
2 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku
PRIDAŤ.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play alebo Galaxy Apps, ťuknite na
položku STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY alebo STIAHNUŤ Z GALAXY APPS.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ťuknite na položku Upraviť aplikácie, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku Odinštalovať.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
224
→ Nastavenia →
Nastavenia
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím
na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok túto funkciu aktivujte.
Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom
nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač Zabezpeč. priečinok túto funkciu deaktivujte.
Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok
Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud
použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.
Zálohovanie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Pridať konto, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
3 Ťuknite na položku Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok.
4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.
Obnovenie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Obnovenie.
3 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ
TERAZ.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.
225
Nastavenia
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ďalšie
nastavenia → Odinštalovať.
Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku
Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok a ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z aplikácie Zabezpečený
priečinok, otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu Moje súbory a potom postupne ťuknite
na položky Interné úložisko → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
Cloud a kontá
Možnosti
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud.
Prostredníctvom aplikácie Smart Switch môžete taktiež registrovať alebo spravovať kontá,
napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z
iných zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
• Samsung Cloud: Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud.
Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia,
zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Viac informácií nájdete v časti Samsung Cloud.
• Kontá: Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete
zosynchronizovať.
• Zálohovanie a obnovenie: Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom
zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať
prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo
Samsung.
• Smart Switch: Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho
zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Smart Switch.
226
Nastavenia
Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do služby Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom novom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a
prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Konto Samsung.
Zálohovanie údajov
1 V predchádzajúcom zariadení sa prihláste do konta Samsung.
2 Spustite aplikáciu Nastavenia, vyberte možnosť zálohovania a zálohujte svoje údaje.
• Ak vaše zariadenie podporuje službu Samsung Cloud, spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud, vyberte svoje
zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE, ťuknite na položku Zálohovať a
potom zálohujte svoje údaje.
• Spôsob zálohovania údajov sa môže líšiť v závislosti od vášho modelu.
• Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete skontrolovať, ktoré údaje sa budú zálohovať,
spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá →
Samsung Cloud, vyberte svoje zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE a
potom ťuknite na položku Zálohovať.
227
Nastavenia
Obnovenie údajov
1 Na svojom novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Cloud a kontá → Samsung Cloud.
2 Vyberte svoje predchádzajúce zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE a ťuknite na
položku Obnoviť údaje.
3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
Synchronizácia údajov
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené vo vašom zariadení a
získať k nim prístup z iných zariadení.
1 Na svojom novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Cloud a kontá → Samsung Cloud.
2 Ťuknite na → Nastavenia → Nastavenia synchronizácie.
3 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu.
Kontrola údajov
Vo svojom Samsung Cloud môžete skontrolovať uložené položky a použitú pamäť. Spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
• Okamžite môžete skontrolovať použitú pamäť a uložené položky, napríklad GALÉRIA,
SAMSUNG NOTES a DISK SAMSUNG CLOUD. Ťuknite na jednotlivé karty a prejdite na
nasledujúcu stránku. Môžete zmeniť nastavenia alebo skontrolovať uložené údaje.
• Pomocou možnosti ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE môžete skontrolovať zálohované údaje
vo vašom konte Samsung. Vyberte svoje zariadenie a ťuknite na položku Obnoviť údaje.
228
Nastavenia
Smart Switch
Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Smart Switch.
Prenos údajov prostredníctvom redukcie USB (USB typu C)
Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou redukcie USB (USB
typu C) a kábla USB a jednoducho a rýchlo prenášať údaje.
1 Zapojte redukciu USB (USB typu C) do multifunkčného konektora zariadenia.
2 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou kábla USB predchádzajúceho
zariadenia.
Predošlé
zariadenie
Vaše zariadenie
Redukcia USB (USB typu C)
Kábel USB
predchádzajúceho
zariadenia
229
Nastavenia
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, postupne ťuknite na položky
Smart Switch → PRIJAŤ.
4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku POVOLIŤ.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
Vaše zariadenie rozpozná predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je
možné preniesť.
5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Počas prenosu súborov kábel USB ani redukcia USB (USB typu C) od zariadenia
neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že
vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa
môže prerušiť.
Bezdrôtový prenos súborov pomocou funkcie Wi-Fi Direct
Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie
Wi-Fi Direct.
1 V predchádzajúcom zariadení spustite aplikáciu Smart Switch.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
2 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a
kontá → Smart Switch.
3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
230
Nastavenia
4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → ODOSLAŤ →
PRIPOJIŤ.
5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → PRIJAŤ a vyberte typ
predchádzajúceho zariadenia.
6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia
Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia, napríklad microSD karty.
1 Preneste údaje zo svojho predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
2 Vložte alebo pripojte externé úložné zariadenie k svojmu zariadeniu.
3 Na svojom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a
kontá → Smart Switch → EXTERNÉ ÚLOŽISKO → OBNOVIŤ.
4 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z externého úložného zariadenia.
Prenos údajov zálohy z počítača
Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart
Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia
si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.
231
Nastavenia
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Zobrazenie importovaných údajov
Importované údaje môžete zobraziť v rovnakej aplikácii v predošlom zariadení.
Ak vo vašom novom zariadení nie sú rovnaké aplikácie, pomocou ktorých možno zobraziť alebo
prehrať importované údaje, tieto údaje sa uložia do podobnej aplikácie. Ak napríklad importujete
poznámky a vaše zariadenie nemá aplikáciu Poznámky, poznámky si môžete pozrieť v aplikácii
Samsung Notes.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
232
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v
časti Zjednodušenie ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii. Viac informácií nájdete v časti Pridanie jazykov zariadenia.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas
a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.
• Kontakt: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Viac informácií nájdete v časti
Samsung Members.
• Hlásiť diagnostické informácie: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie
informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Resetovanie: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia a nastavenia siete. Zariadenie tiež
môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.
233
Nastavenia
Pridanie jazykov zariadenia
Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a
vstup → Jazyk → Pridať jazyk.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku → Všetky jazyky.
2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku PREDVOLIŤ. Ak chcete
ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku NECHAŤ AKTUÁLNY.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný
jazyk sa pridá na vrch zoznamu.
Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku vedľa jazyka na vrch
zoznamu. Potom ťuknite na tlačidlo POUŽIŤ. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije
sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete
naplánovať aktualizácie softvéru.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na
blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho
súhlasu.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie
automaticky po pripojení k sieti Wi-Fi.
• Plánované aktualizácie softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo aktualizácie
v určenom čase.
• Inf. o poslednej aktualizácii: Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.
234
Nastavenia
Informácie o aktualizáciách zabezpečenia
Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť
vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na
adrese security.samsungmobile.com.
Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o telefóne
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o telefóne.
Ak chcete zmeniť meno svojho zariadenia, ťuknite na položku UPRAVIŤ.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete
Wi-Fi a sériového čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Informácie o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho
operačného systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
235
Príloha
Zjednodušenie ovládania
Informácie o zjednodušení ovládania
Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom,
sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.
Spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
Voice Assistant (hlasová spätná väzba)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant
Keď aktivujete funkciu Voice Assistant, zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu. Keď raz ťuknete
na vybranú funkciu, zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke. Dvojitým ťuknutím na funkciu sa
funkcia aktivujte.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ Voice Assistant a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknite na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Po prvom zapnutí funkcie Voice Assistant sa spustí školiaci kurz. Znova ho môžete spustiť
ťuknutím na položku Pomocník aplikácie Voice Assistant.
Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.
236
Príloha
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.
Gestá jedným prstom
• Ťuknutie: Čítať položku pod vaším prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite
prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
• Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybratých položiek prst
odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite
na ľubovoľné miesto na displeji.
• Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej
možnosti.
• Potiahnutie prstom doľava: Prechod na predchádzajúcu položku.
• Potiahnutie prstom doprava: Prechod na ďalšiu položku.
• Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Zmeniť najnovšie nastavenia kontextovej ponuky.
• Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
• Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
• Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke.
• Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na
obrazovke.
Gestá dvoma prstami
• Dvojité ťuknutie: Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v aktuálnej akcii.
• Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie.
Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne
ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENIA
→ Informácie na stavovom riadku.
• Ťuknutie štyrikrát: Zapnutie alebo vypnutie hlasovej spätnej väzby.
• Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku.
• Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku.
• Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname.
• Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname.
237
Príloha
• Potiahnutie prstom nahor alebo nadol na domovskej obrazovke: Otvorenie obrazovky
aplikácií.
• Potiahnutie prstom nahor alebo nadol na obrazovke aplikácií: Návrat na domovskú obrazovku.
• Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
• Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.
Gestá troma prstami
• Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
• Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
• Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybratý text a skopírovať ho do schránky.
• Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v
možnostiach.
• Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.
• Posúvanie nahor a potom nadol jedným pohybom: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
• Posúvanie nadol a potom nahor jedným pohybom: Návrat na domovskú obrazovku.
Štyri gestá prstami
• Ťuknutie: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
• Dvojité ťuknutie: Návrat na domovskú obrazovku.
• Trojité ťuknutie: Otvorenie zoznamu spustených aplikácií.
Používanie kontextových ponúk
Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite troma prstami doľava alebo doprava. Zobrazí
sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím troma prstami doľava
alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete,
potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia. Ak
napríklad zaznie Hlasitosť reči, môžete upraviť hlasitosť potiahnutím prsta nahor alebo nadol.
238
Príloha
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete troma prstami a
podržíte ich na nej.
Ak chcete spravovať štítky, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Zjednodušenie ovládania → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENIA → Spravovať vlastné
označenia.
Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ Voice Assistant → NASTAVENIA.
• Hlasitosť reči: Výber úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej
funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
• Zmeny výšky tónu: Nastavenie zariadenia tak, aby mal text čítaný nahlas zmenenú výšku
tónu pri používaní klávesnice.
• Hlasité čítanie vstupu pomocou klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo
položku pod vaším prstom pri používaní klávesnice.
• Hovoriť pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo oznámenia,
keď je obrazovka vypnutá.
• Stíšiť so snímačom priblíženia: Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu,
keď položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
• Kontinuál. čítanie pri zatrasení: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji,
keď zariadením zatrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
• Prečítať identifikáciu volajúceho: Nastavenie zariadenie tak, aby nahlas prečítalo meno
volajúcej osoby počas prichádzajúceho hovoru.
• Fonetická abeceda: Nastavenie zariadenia tak, aby povedalo slovo začínajúce písmenom,
ktoré ťuknete a podržíte na klávesnici.
239
Príloha
• Tipy na používanie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo tipy pre používanie, keď
vyberiete položku potiahnutím.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri ovládaní obrazovky, ako
napríklad výber položky a iné.
• Zvuková odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri ovládaní obrazovky, ako
napríklad výber položky a iné.
• Zamerať sa na zvuk reči: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď
zariadenie číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvukovej odozvy: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní
dotykom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je aktivovaná funkcia Zvuková odozva.
• Veľký kurzor: Nastavenie zariadenia tak, aby bol hrubší okraj štvorcového kurzoru, ktorý sa
zobrazí, keď ťuknete na položky.
• Farba kurzora: Výber farby štvorcového kurzora, ktorý sa zobrazí po ťuknutí na položky.
• Rýchle menu: Výber možností kontextovej ponuky tak, aby sa zobrazili, keď potiahnete troma
prstami doľava alebo doprava.
• Spravovať vlastné označenia: Správa pridaných štítkov.
• Klávesové skratky: Nastavenie klávesových skratiek pri používaní externej klávesnice.
• Informácie na stavovom riadku: Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí
dvoma prstami na obrazovku.
• Možnosti pre vývojárov: Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Z dôvodov súkromia môžete zariadenie nastaviť tak, aby fungovalo normálne aj s vypnutou
obrazovkou. Displej sa nezapne po stlačení tlačidiel alebo ťuknutí na displej. Aktuálne aktivované
funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Tmavá obrazovka túto funkciu aktivujte. Túto funkciu môžete zapnúť alebo
vypnúť tak, že dvakrát rýchlo stlačíte vypínacie tlačidlo.
240
Príloha
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a ťuknutím na prepínač Rýchly
tlačidlový vstup túto funkciu aktivujte.
Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a
dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku.
Zadávanie ďalších znakov
Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves
na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak
chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a
potom prst odtiahnite.
241
Príloha
Zrak
Pridávanie hlasových nahrávok k hlasovým značkám
Hlasové značky môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte
štítky. Hlasovú nahrávku môžete nahrať a priradiť k hlasovej značke podporujúcej funkciu NFC.
Hlasová nahrávka sa prehrá, keď zariadenie umiestnite do blízkosti takéhoto štítka.
Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Hlasový štítok.
Spustí sa hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo HOTOVO zastavíte nahrávanie.
4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.
Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.
Zmena priblíženia obrazovky a písma
Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu písma.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ Písmo a priblíženie obrazovky.
Použitie písma s vysokým kontrastom
Upravte farbu a obrys písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi písmom a pozadím.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Vysokokontrastné písma túto funkciu aktivujte.
242
Príloha
Použitie klávesnice s vysokým kontrastom
Zväčšite klávesnicu Samsung a zmeňte farbu kláves, aby ste zvýšili kontrast medzi textom a
pozadím.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Klávesnica s vys. kontr. túto funkciu aktivujte.
Zobrazenie tvarov tlačidiel
Zobrazte tvary tlačidiel s orámovaním, aby vynikli.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Zobraziť tvary tlačidiel túto funkciu aktivujte.
Používanie lupy
Ak chcete zobraziť väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Okno lupy túto funkciu aktivujte. Na displeji sa zobrazí lupa.
Potiahnite spodnú časť rukoväte lupy a presuňte tak lupu tam, kde chcete priblížiť obrazovku.
Zväčšovanie obrazovky
Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ Zväčšenie.
• Zväčšenie ťuknutím 3x na obraz.: Priblížte trojnásobným ťuknutím na obrazovku. Pre návrat
k normálnemu zobrazeniu opäť trikrát ťuknite na obrazovku.
• Zväčšenie ťuknutím na tlačidlo: Priblížte ťuknutím na navigačnom paneli na navigačný
panel a potom ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Pre návrat k normálnemu
zobrazeniu ťuknite na .
Ak chcete preskúmať obrazovku, potiahnite dva alebo viac prstov cez zväčšenú obrazovku.
Ak chcete nastaviť pomer zväčšenia, spojte alebo roztiahnite dva alebo viac prstov.
243
Príloha
Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním
prsta na nej. Alebo ťuknite na položku a potom ťuknite a podržte obrazovku. Prst podržte na
obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa vrátite do normálneho
zobrazenia.
• Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, činnosť niektorých aplikácií môže byť ovplyvnená.
Zväčšenie kurzora myši a dotykového ovládača
Pri používaní externej myši alebo dotykového ovládača môžete zväčšiť kurzor.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Veľký ukazovateľ myši/touchpadu túto funkciu aktivujte.
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať
text na displeji.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak a
ťuknutím na prepínač Negatívne farby túto funkciu aktivujte.
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ Nastavenie farieb a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Vyberte možnosť.
Ak chcete nastaviť intenzitu farby, potiahnite lištu nastavení pod INTENZITA.
Ak si zvolíte Prispôsobená farba môžete farbu obrazovky prispôsobiť podľa seba. Proces
nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Farebná šošovka
Ak sa vám ťažko číta text, nastavte farby obrazovky.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ Farebná šošovka a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Vyberte požadovanú
farbu.
Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti, potiahnite nastavovací panel pod položkou
NEPRIEHĽADNOSŤ.
244
Príloha
Sluch
Detektory zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači dieťaťa.
Keď je táto funkcia zapnutá, rozpoznávanie hlasu nebude fungovať.
Detektor detského plaču
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Sluch
→ Detektory zvuku a ťuknutím na prepínač Detektor detského plaču túto funkciu aktivujte.
Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
Detektor domového zvončeka
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Sluch → Detektory zvuku a ťuknutím na prepínač Detektor domového zvončeka túto
funkciu aktivujte.
2 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na
.
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.
3 Ťuknutím na položku
a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne
zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na OK.
Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku Zmeniť zvuk domového
zvončeka.
Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
Nastavenie oznámenia pomocou svetla
Nastavenie zariadenia tak, aby počas znenia alarmu alebo pri výskyte oznámenia, napríklad pri
prichádzajúcich hovoroch alebo nových správach, blikal blesk alebo displej.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Sluch
→ Oznamovanie bleskom a potom ťuknite na prepínače vedľa možností, ktoré chcete aktivovať.
245
Príloha
Vypnutie všetkých zvukov
Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas
volajúceho počas hovoru.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Sluch
a ťuknutím na prepínač Stíšiť všetky zvuky túto funkciu aktivujte.
Nastavenia titulkov
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Sluch
→ Titulky Samsung (CC) alebo Titulky Google (CC) a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby pri používaní slúchadiel upravilo vyváženie zvuku.
1 K zariadeniu pripojte slúchadlá a nasaďte si ich.
2 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Sluch.
3 Potiahnutím panelu nastavenia Vyváž. ľavého/prav. zvuku doľava alebo doprava upravíte
vyváženie zvuku.
Mono zvuk
Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých
reproduktoroch slúchadiel. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je
pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Sluch
a ťuknutím na prepínač Mono zvuk túto funkciu aktivujte.
246
Príloha
Zručnosť a interakcia
Univerzálny prepínač
Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo
pohybmi hlavy a gestami tváre.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Univerzálny prepínač a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač. Ak zariadenie nerozpozná univerzálne prepínače, ťuknite na položku PRIDAŤ PREPÍNAČ
a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.
Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný
aspoň jeden prepínač.
Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, postupne ťuknite na položky NASTAVENIA
→ Prepínače.
Ak chcete túto funkciu deaktivovať, súčasne stlačte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
Asistenčné menu
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila
ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné
ponuky v rámci príslušnej ikony.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti ikony skratky asistenta, potiahnite nastavovaciu lištu
pod položkou Priehľadnosť.
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na šípku doľava alebo doprava, čím ju presuniete na ďalšie panely, alebo
prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava a vyberte ďalšie ponuky.
247
Príloha
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Displej môžete ovládať malými pohybmi
prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete
vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Prechádzajte vľavo alebo vpravo po obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
Ak chcete zmeniť oblasť dotyku a nastavenia kurzora, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne
ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
Potom nastavenia upravte v ponuke OVLÁDANIE KURZORA A OBRAZOVKY.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus, ťuknutím na prepínač aktivujte
túto funkciu a potom vyberte aplikácie.
Jednod. zapnutie obrazovky
Zapnite displej pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez
nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto funkciu, zariadenie položte displejom nahor na rovný
povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia a ťuknutím na prepínač Jednod. zapnutie obrazovky túto funkciu
aktivujte.
Oneskorenie ťuknutia a podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Spustite Nastavenia aplikácií a ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a
interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania a potom vyberte možnosť.
248
Príloha
Kliknutie po zastav. ukazovateľa
Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vybralo položku, keď na ňu umiestníte kurzor myši.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia a ťuknutím na prepínač Kliknutie po zastav. ukazovateľa túto funkciu
aktivujte.
Ovládanie interakcií
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
3 Počas používania aplikácie naraz stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia
hlasitosti.
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku HOTOVO.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a
tlačidlá zariadenia budú zablokované. V režime ovládania interakcie však môžete aktivovať
funkcie vypínacieho tlačidla, tlačidla hlasitosti a klávesnice.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, naraz stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a
tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa po deaktivácii režimu ovládania interakcií uzamkla
obrazovka, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií a ťuknutím na prepínač Pri vypnutí použiť
zámok obraz. túto funkciu aktivujte.
249
Príloha
Nastavenie funkcie prevodu textu na reč
Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako
sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Prevod textu na reč a potom použite nasledujúce funkcie:
• Preferovaný nástroj: Výber nástroja funkcie prevodu textu na reč.
• Jazyk: Zmeňte hovorený jazyk funkcie text-na-reč.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Výška tónu: Úprava výšky tónov funkcie prevodu textu na reč.
• PREHRAŤ: Prehrať krátku ukážku nastavení reči.
• VYNULOVAŤ: Obnovte rýchlosť a výšku reči.
Smerový zámok
Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Smerový zámok a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Šesťkrát až osemkrát potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava a potom ťuknite
na možnosť POKRAČOVAŤ.
3 Vzor overte tak, že znova nakreslíte smerovú kombináciu, a potom ťuknite na možnosť
POTVRDIŤ.
250
Príloha
Priamy prístup
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby rýchlo otváralo ponuky zjednodušenia.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Priamy prístup a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom vyberte ponuku
zjednodušenia ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď naraz stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo
zvýšenia hlasitosti.
Prístup máte k nasledujúcim ponukám zjednodušenia ovládania.
• Zjednodušenie ovládania
• Voice Assistant
• Univerzálny prepínač
• Okno lupy
• Negatívne farby
• Nastavenie farieb
• Interakčné ovládanie
Odkaz na zjednodušenie ovládania
Nastavenie na rýchle spustenie služby skratky.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania → Odkaz
na zjednodušenie ovládania a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom ťuknite
na položku Služba odkazu a vyberte službu skratky, ktorá sa má spustiť, keď súčasne stlačíte a tri
sekundy podržíte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo zníženia hlasitosti.
Prístup máte k nasledujúcim službám skratky:
• Univerzálny prepínač Samsung
• Voice Assistant
251
Príloha
Pripomenutie oznámenia
Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom
intervale.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete zariadenie nastaviť na vibrovanie po zrušení začiarknutia oznámení, ťuknutím na
prepínač Vibrovať aktivujte túto funkciu.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
Ak chcete aplikácie nastaviť tak, aby vás upozorňovali na oznámenia, vyberte aplikácie v časti
ZOBRAZIŤ OZNÁMENIA Z.
Prijímanie alebo ukončenie hovorov
Zmena spôsobu prijímania alebo ukončovania hovorov.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Prijímanie a ukončovanie hovorov.
Vyberte požadovaný spôsob.
Použitie režimu jedného ťuknutia
Keď zaznie upozornenie alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla)
zastavíte upozornenie alebo prijmete alebo odmietnete hovor.
Spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania a ťuknutím na
prepínač Režim jedného ťuknutia túto funkciu aktivujte.
252
Príloha
Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zálohovanie nastavení zjednodušenia ovládania → Import/export → Exportovať do
priečinka Moje súbory.
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania →
Zálohovanie nastavení zjednodušenia ovládania → Import/export → Importovať z
priečinka Moje súbory. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom ťuknite na položku
HOTOVO. Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného
súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zjednodušenie ovládania
→ Zálohovanie nastavení zjednodušenia ovládania → Zdieľať. Potom vyberte súbory s
nastaveniami zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku HOTOVO. Vyberte spôsob zdieľania
a pri zdieľaní súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
253
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na
zadanie jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
254
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
255
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá
kvalita zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
256
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad
GPS, hry a Internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
257
Príloha
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Bluetooth nefunguje správne
Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou
činnosťou, vyskúšajte nasledovné:
• Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo
pripojenie.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
• Na vašom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pripojenia a potom
ťuknutím na prepínač Bluetooth funkciu znovu aktivujte.
• Na vašom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Všeobecné
spravovanie → Resetovanie → Obnovenie predvolených nastavení siete → VYNULOVAŤ
NASTAVENIA, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných
nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
258
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie.
Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie
Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom
nadol alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak chcete zobraziť tlačidlo Aplikácie v spodnej časti
domovskej obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zobrazenie
→ Domovská obrazovka → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač. Aplikácie → POUŽIŤ.
259
Príloha
Nezobrazuje sa tlačidlo Domov
Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak
chcete navigačný panel zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.
Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení
Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení
nadol. Ťuknite na položku
vedľa pruhu nastavenia jasu a ťuknutím na prepínač Zobraziť
ovládací prvok navrchu túto funkciu aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
• Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať.
Skúste to znova neskôr.
Zariadenie nerozpoznáva moje dúhovky z uzamknutej
obrazovky
• Uistite sa, že nič nezakrýva kameru rozpoznávania dúhovky a svetlo LED a skúste to znova.
• Ak sa svetelné podmienky veľmi líšia od podmienok pri registrácii dúhoviek, zariadenie
dúhovky nemusí rozpoznať. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Dbajte na to, aby sa zariadenie príliš netriaslo a nenakláňalo.
260
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
261
Autorské práva
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý
symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Informácie licenciách HEVC Advance
TENTO VÝROBOK SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A JEHO POUŽÍVANIE JE POVOLENÉ
LEN S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA KAŽDÚ Z TÝCHTO TROCH PODMIENOK: (1) OBSAH HEVC
URČENÝ LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC, KTORÝ SA NEPONÚKA NA PREDAJ; A (3)
OBSAH HEVC, KTORÉHO TVORCOM JE VLASTNÍK VÝROBKU.
TENTO VÝROBOK SA NEMÔŽE POUŽÍVAŤ S OBSAHOM S KÓDOVANÍM HEVC, KTORÉHO
TVORCOM JE TRETIA STRANA, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ
STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA TAKÉHOTO OBSAHU SAMOSTATNE NEUDELIL
POUŽÍVATEĽOVI PRÁVA NA POUŽÍVANIE VÝROBKU S TAKÝMTO OBSAHOM.
VAŠE POUŽÍVANIE TOHTO VÝROBKU S OBSAHOM S KÓDOVANÍM HEVC SA POVAŽUJE ZA
SÚHLAS S VYŠŠIE UVEDENÝM OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE.
Download PDF

advertising