Samsung | RB31FERNDEF | Samsung Chladnička s mrazákom, RB33N340NWW/EF Séria RB3000 Uživatelský manuál

SECZ
Chladnička
RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
RB33N*
RL33N*
RB34N*
uživatelská příručka
Čeština
představte si všechny možnosti
Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt značky Samsung.
Volně stojící spotřebič
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE • Varování a důležité pokyny
týkající se bezpečnosti uvedené
• Před použitím spotřebiče si
v této příručce nezahrnují
důkladně přečtěte tuto příručku
všechny stavy a situace, které
a uschovejte ji pro pozdější
mohou nastat.
nahlédnutí.
Je vaší odpovědností
• Používejte tento spotřebič pouze
postupovat při instalaci, údržbě
pro účely, k nimž je určen, a to
a používání spotřebiče v souladu
způsobem popsaným v této
se zásadami zdravého rozumu,
příručce. Tento spotřebič není
s opatrností a pečlivostí.
určen k používání osobami
• Následující návod k obsluze
(včetně dětí) se sníženými
slouží pro více modelů, vlastnosti
psychickými, smyslovými nebo
vaší chladničky se mohou proto
duševními schopnostmi, nebo
v některých detailech odlišovat
nezkušenými osobami, pokud
od vlastností, popsaných v
nejsou pod dozorem nebo nebyly
tomto návodu. Jako chladicí
poučeny o způsobu používání
médium je použita látka R-600a
spotřebiče osobou odpovědnou
nebo R-134a. Typ chladicího
za jejich bezpečnost.
média použitého ve vaší
• Tento spotřebič mohou
chladničce je uveden na štítku
používat děti od 8 let a osoby
umístěném na kompresoru na
se sníženými fyzickými,
zadní straně spotřebiče nebo na
smyslovými nebo duševními
štítku s hodnotami výkonu uvnitř
schopnostmi nebo s
chladničky. Obsahuje-li tento
nedostatečnými zkušenostmi
produkt hořlavý plyn (chladicí
a znalostmi jedině v případě,
médium R-600a), obraťte se
že jsou pod dozorem nebo
v případě likvidace produktu
byly poučeny o bezpečném
na místní úřady pro zajištění
použití spotřebiče a chápou
bezpečné likvidace.
s ním spojená rizika. Děti si
• Aby nedošlo k tvorbě hořlavé
se spotřebičem nesmějí hrát.
směsi plynu se vzduchem
Čištění a údržbu nesmějí
v případě úniku z chladicího
provádět děti bez dozoru.
okruhu, je třeba chladničku
02_ bezpečnostní informace
umístit do místnosti, jejíž
Důležité bezpečnostní
minimální velikost závisí na
symboly a opatření:
množství použitého chladicího
Riskantní a nebezpečné
média.
jednání, které může vést
• Nikdy nezapínejte chladničku,
k vážnému zranění
která vykazuje známky
nebo usmrcení.
poškození. Jste-li na
pochybách, konzultujte problém
Riskantní a nebezpečné
s prodejcem. Velikost místnosti
jednání, které může vést
musí být 1 m³ na každých
k lehčímu zranění nebo
8 g chladicího média R-600a
k poškození majetku.
použitého v chladničce. Množství
chladicího média v příslušném
Nepokoušejte se.
spotřebiči je zobrazeno na
Nerozebírejte.
identifikačním štítku uvnitř
spotřebiče.
Nedotýkejte se.
• Pokud chladicí médium unikne
Pečlivě dodržujte
z okruhu, může vzplanout
pokyny.
nebo způsobit poranění očí.
Odpojte napájení ze
Dojde-li k úniku chladicího
zásuvky.
média z trubky, nemanipulujte
s otevřeným ohněm, odstraňte
Ujistěte se, že je spotřebič
všechny hořlavé látky pryč od
uzemněn, aby nedošlo
výrobku a okamžitě vyvětrejte
k úrazu elektrickým
místnost.
proudem.
-- Pokud tak neučiníte, může dojít
Zavolejte kontaktní
k požáru nebo explozi.
středisko, kde vám
• Neskladujte v tomto zařízení
pomohou.
výbušné látky, jako jsou například
Poznámka.
aerosolové spreje, společně s
hořlavými pohonnými hmotami.
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Varování:
nebezpečí požáru
/ hořlavé materiály
bezpečnostní informace _03
Smyslem výstražných
symbolů je předejít úrazu,
který by se mohl stát vám
nebo někomu jinému.
Pečlivě je dodržujte.
Po přečtení této části uložte
příručku na bezpečné místo
pro budoucí použití.
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
PŘEPRAVU A UMÍSTĚNÍ
•Při dopravě a instalaci
spotřebiče je třeba
dbát, aby nedošlo k
poškození některé části
chladicího okruhu.
-- Pokud chladicí médium unikne
z okruhu, může vzplanout
nebo způsobit poranění očí.
Zjistíte-li únik chladicího média,
nepřibližujte se k chladničce
s otevřeným plamenem nebo
předměty, které by mohly
způsobit požár a místnost
důkladně vyvětrejte.
-- Chladnička obsahuje malé
množství chladicího média
isobutan (R600a). Jde o
přírodní plyn bez vlivu na
životní prostředí, který je však
výbušný. Při dopravě a instalaci
spotřebiče je třeba dbát na to,
aby nedošlo k poškození některé
04_ bezpečnostní informace
části chladicího okruhu.
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÉ
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO INSTALACI
•Při poškození izolace
by mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem
nebo k požáru.
• Chladničku neumisťujte na
místo, kde by byla vystavena
přímému slunečnímu záření
nebo teplu ze sporáku, kamen
nebo jiných zařízení.
• Nezapojujte více spotřebičů do
společné zásuvky.
Chladnička by měla být vždy
zapojena do samostatné
zásuvky s napětím, které
odpovídá údajům na štítku.
-- Správným zapojením zajistíte
optimální výkon chladničky a
předejdete případnému přetížení
elektrických okruhů ve vaší
domácnosti, které by mohlo vést
ke vzniku požáru.
• Nepoužívejte k zapojení
chladničky uvolněné zásuvky.
-- Vzniká nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte kabel, jehož izolace
je popraskaná nebo jakkoli
poškozená.
• Netahejte nadměrně za kabel ani
jej příliš neohýbejte.
• Nepřekrucujte ani nezamotávejte
kabel.
• Nevěšte napájecí kabel přes
kovové předměty, nepokládejte
na něj těžké předměty,
nevkládejte kabel mezi předměty
ani jej nevtlačujte za spotřebič.
-- Při posunování chladničky
dbejte, aby se kabel nedostal
pod těleso chladničky a nedošlo
tak k jeho skřípnutí a poškození.
-- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte v blízkosti
chladničky spreje.
-- Používání sprejů v blízkosti
chladničky může vést k výbuchu
nebo požáru.
-- Přívodní kabel nadměrně
neohýbejte a nestavte na něj
těžké předměty.
• Před uvedením do
provozu je třeba
chladničku vhodně umístit
a instalovat podle pokynů
uvedených v této příručce.
• Chladničku neinstalujte ve
vlhkém prostředí, nebo tam, kde
by mohlo dojít ke kontaktu s
vodou.
-- Při poškození izolace by mohlo
dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
• Zástrčku zapojte ve správné
poloze s kabelem zavěšeným
směrem dolů.
-- Pokud zástrčku zapojíte dolní
stranou vzhůru, může dojít
k vytržení kabelu a k úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že přívodní napájecí
kabel není v zadní části
chladničky přiskřípnut nebo
poškozen.
• Při posunování chladničky
dbejte, aby se kabel nedostal
pod těleso chladničky a nedošlo
tak k jeho skřípnutí a poškození.
-- Vzniká tím nebezpečí požáru.
• Uschovávejte obalové materiály
mimo dosah dětí.
-- Existuje riziko smrti udušením,
pokud by si dítě tento materiál
nasadilo na hlavu.
• Tento spotřebič by měl být
umístěn tak, aby byl umožněn
přístup k zásuvce.
-- Opomenutí může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru v důsledku úderu
neuzemněným proudem.
• Neinstalujte tento spotřebič
v blízkosti topení nebo hořlavého
materiálu.
• Neinstalujte tento spotřebič ve
vlhkém, mastném nebo prašném
bezpečnostní informace _05
místě, ani na místě vystaveném
aby nedocházelo k probíjení a
přímému slunečnímu záření
následně k úrazům elektrickým
nebo vodě (dešťové kapky).
proudem.
• Neinstalujte tento spotřebič
-- Mohlo by to vést k úrazu
v místech, kde může dojít
elektrickým proudem, požáru,
k úniku plynu.
explozi nebo problémům
s přístrojem.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
-- Nikdy nezapojujte napájecí kabel
požáru.
do zásuvky, která není správně
uzemněna, a zkontrolujte, zda
• Pokud do chladničky vnikne
odpovídá místním a národním
prach nebo voda, okamžitě
předpisům.
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
•Pokud dojde k
centrum firmy Samsung
poškození napájecí
Electronics.
šňůry, smí být její
-- V opačném případě vzniká
výměna provedena
nebezpečí požáru.
pouze výrobcem, jeho
• Nestoupejte na chladničku ani
servisním zastoupením
na ni nepokládejte předměty
nebo odborně
(například prádlo, hořící svíčky,
způsobilou osobou s
zapálené cigarety, nádobí,
obdobnou kvalifikací,
chemikálie, kovové předměty
atd.).
aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti.
-- Mohlo by to vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru,
• Pojistka na chladničce musí
problémům s přístrojem nebo ke
být měněna kvalifikovaným
zranění.
technikem nebo servisní firmou.
-- Nedodržení tohoto pokynu
•Tento přístroj musí být
může vést k úrazu elektrickým
správně uzemněn.
proudem nebo k jinému zranění.
• Neuzemňujte spotřebič
• Při umísťování přístroje se
k plynové trubce, plastovému
ujistěte, že není napájecí kabel
vodnímu potrubí ani k telefonní
nikde zachycen nebo poškozen.
lince.
• Přenosné prodlužovačky ani
-- Chladničku je třeba uzemnit,
přenosné zdroje napájení
neskladujte za spotřebičem.
06_ bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ -- Při rozlití vzniká nebezpečí
požáru a úrazu elektrickým
SE INSTALACE
•Ventilační otvory v
konstrukci spotřebiče
nebo jeho krytech
udržujte volné.
• Po instalaci spotřebič nechejte
stát v klidu po dobu 2 hodin.
• Doporučujeme svěřit instalaci
a opravy tohoto spotřebiče
kvalifikovanému technikovi nebo
servisní firmě.
-- Při nerespektování tohoto
doporučení může dojít
k úrazu elektrickým proudem,
požáru, výbuchu, problémům
s produktem nebo zranění.
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ
TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ
•Nedotýkejte se
přívodního kabelu
mokrýma rukama.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Neskladujte předměty na vrchní
ploše chladničky.
-- Při otevření nebo zavření dveří
mohou předměty spadnout a
někoho zranit nebo způsobit
hmotnou škodu.
• Na chladničku nepokládejte
nádoby s vodou.
proudem.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn
mrazničky ani uskladněných
zmrazených produktů vlhkýma
rukama.
-- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Neumisťujte ani nepoužívejte
v blízkosti chladničky žádné
látky citlivé na teplotu,
jako jsou hořlavé spreje či
předměty, suchý led, léky
nebo chemikálie.
Neuchovávejte v chladničce
těkavé nebo hořlavé předměty
nebo látky (benzen, ředidla,
propan, alkohol, éter, LPG plyn
a další podobné produkty).
-- Tato chladnička je určena pouze
k uchovávání potravin.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
výbuchu.
• V prostorách chladničky
neskladujte farmaceutické
produkty, vědecké materiály
nebo materiály citlivé na teplotu.
-- Produkty, které vyžadují přesnou
regulaci teploty nesmí být
skladovány v chladničce.
• Ve vnitřním prostoru chladničky
nepoužívejte elektrické
spotřebiče, pokud nejsou přímo
výrobcem doporučeny.
• Pokud ucítíte kouř nebo
bezpečnostní informace _07
chemický zápach, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
středisko firmy Samsung
Electronics.
• Pokud do chladničky vnikne
prach nebo voda, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
centrum firmy Samsung
Electronics.
-- V opačném případě vzniká
nebezpečí požáru.
• Pokud je zjištěn únik plynu,
nepřibližujte se k chladničce
s otevřeným ohněm nebo
jiným prostředkem, který může
způsobit vznícení, a na několik
minut vyvětrejte místnost s
chladničkou.
• K odstranění ledu při
odmrazování nepoužívejte
žádné mechanické nářadí ani
jiné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
• Nepoškoďte chladicí okruh.
• Nestříkejte těkavý materiál,
například insekticidy, na povrch
chladničky.
-- Kromě toho, že je pro člověka
škodlivý, může způsobit také
úraz elektrickým proudem, požár
nebo problémy s chladničkou.
• K vysoušení vnitřku chladničky
nepoužívejte vysoušeč vlasů.
08_ bezpečnostní informace
Neumisťujte do chladničky
zapálenou svíčku pro odstranění
zápachu.
-- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Zásobník na vodu a přihrádku
nebo formu na výrobu ledu plňte
pouze pitnou vodou (minerální
vodou nebo čištěnou vodou).
-- Nenaplňujte zásobník čajem,
šťávou ani sportovními
nápoji, protože by mohlo dojít
k poškození chladničky.
• Nedovolte, aby se děti věšely na
dveře chladničky, mohly by si
způsobit vážné zranění.
-- Nebezpečí uvěznění dítěte
v chladničce. Nedovolte dětem
vstupovat dovnitř chladničky.
• Nenechávejte dveře chladničky
otevřené, pokud je chladnička
bez dozoru, a zabraňte dětem
ve vstupování do chladničky.
• Nedovolte kojencům nebo
malým dětem vstupovat do
zásuvky.
-- Mohlo by dojít k udušení
v případě uvěznění nebo ke
zranění.
• Nesedejte si na dveře mrazničky.
-- Dveře mohou prasknout
a způsobit zranění.
• K odstranění ledu při
odmrazování nepoužívejte
žádné mechanické nářadí ani
jiné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
• Nepoškoďte chladicí okruh.
• Nevkládejte polici chladničky
obráceně. Zarážka police by
nefungovala.
-- Mohlo by dojít ke zranění
padající skleněnou policí.
v chladničce.
Nedovolte dětem vstupovat
dovnitř chladničky.
• Láhve je třeba skladovat uložené
těsně vedle sebe tak, aby
nevypadly.
• Tento výrobek je určen pouze
ke skladování potravin v
domácnosti.
• Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné
•V případě úniku plynu
předměty do otvoru zásobníku,
(například propanu, LPG
podavače ledu nebo nádoby
výrobníku ledu.
atd.) okamžitě vyvětrejte
a nedotýkejte se síťové -- Mohlo by dojít ke zranění nebo
materiální škodě.
zásuvky. Nedotýkejte
se chladničky ani
• Nevkládejte ruce, nohy ani
kovové předměty (například
napájecího kabelu.
jídelní hůlky atd.) na dno ani na
-- Nepoužívejte větrací ventilátor.
zadní část chladničky.
-- Případná jiskra by mohla
-- Mohlo by dojít k úderu elektrickým
způsobit výbuch nebo požár.
proudem nebo zranění.
• Používejte pouze LED diody
-- Ostré hrany mohou způsobit
dodávané výrobcem nebo
zranění.
servisními zástupci.
• Je třeba zajistit, aby si děti
•Nepokoušejte se sami
nehrály s tímto spotřebičem.
o opravu, demontáž ani
• Nevkládejte prsty do míst, kde
úpravy spotřebiče.
hrozí skřípnutí. Mezery mezi
dveřmi a skříní jsou tak malé, jak -- Nepoužívejte jinou pojistku
(například měděnou, ocelový
je nezbytně nutné.
drát atd.), než která se
• Nedovolte, aby se děti věšely na
standardně používá.
dveře chladničky,
-- Je-li nutné provést opravu nebo
mohly by si způsobit vážné
montáž spotřebiče, obraťte se
zranění.
na nejbližší servisní centrum.
• Nebezpečí uvěznění dítěte
-- Při nerespektování tohoto
bezpečnostní informace _09
doporučení může dojít k úrazu
elektrickým proudem, požáru,
problémům s přístrojem nebo
zranění.
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Na spotřebič nepokládejte
nádoby s vodou.
-- Při rozlití vzniká nebezpečí
•Pokud spotřebič vydává
požáru a úrazu elektrickým
neobvyklý zvuk, hoří
proudem.
nebo uvolňuje kouř,
• Nikdy se delší dobu nedívejte
odpojte zástrčku
přímo na UV LED světlo.
okamžitě ze sítě
-- Mohla by se u vás objevit únava
a kontaktujte nejbližší
očí způsobená působením
servisní centrum.
ultrafialových paprsků.
-- Pokud tak neučiníte, vystavujete
se nebezpečí zranění nebo
požáru.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ
• Při výměně osvětlení vnitřního
SE POUŽÍVÁNÍ
prostoru chladničky vždy odpojte
•Jak dosáhnout
chladničku od sítě.
optimálního výkonu
-- Jinak vzniká nebezpečí úrazu
spotřebiče
elektrickým proudem.
-- Neukládejte potraviny příliš
• Jestliže je pro vás výměna
blízko větracích otvorů v zadní
vnitřního osvětlení příliš složitá,
části chladničky, aby nebránily
obraťte se na servisní zástupce.
volné cirkulaci vzduchu.
• Pokud jsou produkty vybaveny
-- Před uložením do chladničky
LED diodami, neprovádějte sami
potraviny vhodným způsobem
demontáž krytu osvětlení a LED
zabalte nebo je vložte do
diody.
hermetických nádob.
-- Obraťte se na servisní zástupce.
-- Čerstvé potraviny ke zmražení
• Zapojte zástrčku pevně do
nepokládejte těsně vedle již
elektrické zásuvky.
zmražených potravin.
Nepoužívejte poškozenou
• Nevkládejte do mrazničky sklo,
zástrčku, napájecí kabel ani
láhve ani sycené nápoje.
uvolněnou elektrickou zásuvku.
-- Nádoba může zmrznout,
-- Mohlo by dojít k úrazu
prasknout a způsobit zranění.
UPOZORNĚNÍ
10_ bezpečnostní informace
• Dodržujte doporučenou dobu
skladování a datum spotřeby
mražených potravin.
• Při nepřítomnosti kratší než
tři týdny není třeba odpojovat
napájecí kabel chladničky ze
sítě. Hodláte-li však odjet na
delší dobu, vyjměte všechny
potraviny z chladničky.
Odpojte chladničku ze sítě a
vnitřní prostor vyčistěte a osušte.
• Perlivé nápoje nepatří do
mrazničky.
Láhve ani skleněné nádoby
nedávejte do mrazničky.
-- Po zmrznutí obsahu může
sklo prasknout a způsobit
zranění nebo materiální škody.
• Neměňte ani neupravujte funkce
chladničky.
-- Změny nebo úpravy mohou vést
ke zranění nebo k poškození
majetku. Na změny nebo úpravy
prováděné na spotřebiči třetí
stranou se nevztahuje servisní
záruka společnosti Samsung
a společnost Samsung
nezodpovídá za bezpečnostní
problémy a škody způsobené
úpravami, které provedly třetí
osoby.
• Nezakrývejte větrací otvory.
-- V případě zakrytí větracích
otvorů, zvláště pokud jsou
zakryty igelitem, může dojít
k nadměrnému ochlazení
chladničky.
• Používejte pouze výrobník ledu
dodaný s chladničkou.
• Vysušte vlhkost uvnitř chladničky
a nechte dveře otevřené.
-- Jinak by mohl uvnitř vzniknout
zápach nebo plíseň.
• Pokud byla chladnička
namočena vodou, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
středisko firmy Samsung
Electronics.
• V košících ve dvířkách
chladničky neponechávejte
rostlinný olej. Olej může
ztuhnout, získat pachuť a stát
se nepoužitelným. Kromě
toho může dojít k prosakování
z otevřené nádoby a olej, který
z ní unikne, může způsobit
prasknutí košíku ve dvířkách.
Po otevření lahve s olejem
doporučujeme ji uchovávat na
chladném a tmavém místě,
například ve skříňce nebo spíži.
-- Příklady rostlinného oleje: olivový
olej, kukuřičný olej, hroznový olej
atd.
bezpečnostní informace _11
UPOZORNĚNÍ
ledu.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ
SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY -- Mohlo by dojít ke zranění nebo
•Nestříkejte čisticí
prostředky přímo na
displej.
-- Mohlo by dojít k setření potisku
displeje.
• Jestliže do chladničky vnikla
jakákoli cizí látka, například
voda, odpojte napájecí kabel a
obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
-- Pokud tak neučiníte, vystavujete
se nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Pravidelně odstraňujte všechny
cizí látky, například prach nebo
vodu, z vidlice napájecí zástrčky
a kontaktů pomocí suché utěrky.
-- Odpojte napájecí zástrčku a
očistěte ji suchou utěrkou.
-- Pokud tak neučiníte, vystavujete
se nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Při čištění nestříkejte vodu přímo
na spotřebič.
• K čištění nepoužívejte benzen,
ředidlo ani prostředky obsahující
chlór.
-- Mohlo by dojít k poškození
povrchu zařízení, případně i k
požáru.
• Nikdy nedávejte prsty ani
předměty do otvoru zásobníku
12_ bezpečnostní informace
materiální škodě.
•Před čištěním nebo
prováděním údržby
odpojte spotřebič ze
zásuvky.
-- Pokud tak neučiníte, vystavujete
se nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• K čištění chladničky použijte
čistou houbičku nebo měkký
hadřík a jemný čisticí prostředek.
• Na vnější povrchy (dvířka a skříň),
plastové díly a vnitřní obložení a
těsnění nepoužívejte abrazivní
ani hrubé čisticí prostředky,
například spreje na okna, čisticí
písky, hořlavé kapaliny, kyselinu
chlorovodíkovou, čisticí vosky,
koncentrované čisticí prostředky,
bělidla ani čisticí prostředky
obsahující ropné produkty.
-- Mohlo by dojít k poškrabání
nebo poškození materiálu.
• Skleněné police ani kryty
nečistěte teplou vodou, pokud
jsou studené. Skleněné police a
kryty by mohly v případě náhlých
změn teploty nebo nárazů
(například úder nebo pád)
prasknout.
VÝSTRAHA
• Při likvidaci této nebo jiné
DŮLEŽITÁ
chladničky odstraňte dveře/
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ
těsnění dveří, kliku dveří, aby
SE LIKVIDACE
•Ponechejte zásuvky
v chladničce, aby do
ní nemohly snadno
vstoupit děti.
• Před likvidací chladničky
zkontrolujte, zda trubky na
zadní stěně přístroje nejsou
poškozeny.
• Jako chladicí médium je použita
látka R-600a nebo R-134a.
Typ chladicího média je uveden
na štítku kompresoru na
zadní straně spotřebiče nebo
na technickém štítku uvnitř
chladničky. Obsahuje-li tento
produkt hořlavý plyn (chladicí
médium R-600a), obraťte se
v případě likvidace produktu
na místní úřady pro zajištění
bezpečné likvidace. Jako izolační
médium se používá cyklopentan.
Plyny obsažené v izolačních
materiálech musí být likvidovány
speciálním způsobem. Obraťte
se na obecní úřad, kde vám
poradí, jak bezpečně zlikvidovat
tento výrobek. Před likvidací
přístroje zkontrolujte, zda trubky
na zadní stěně přístroje nejsou
poškozeny.
Trubky mají být odpojeny na
volném prostranství.
nemohlo dojít k tomu, že dítě
nebo zvíře zůstane uzavřeno
uvnitř chladničky.
Děti by měly být pod dozorem,
aby si nehrály se spotřebičem a
nevstupovaly do něj.
-- Je-li dítě uzavřeno do chladničky,
může dojít k jeho zranění nebo
udušení.
• Zlikvidujte prosím obalový
materiál tohoto výrobku
způsobem, který šetří životní
prostředí.
• Všechny obalové materiály
uschovejte mimo dosah
dětí, protože mohou pro děti
představovat nebezpečí.
-- Nasadí-li si dítě sáček na hlavu,
může se udusit.
DALŠÍ DOPORUČENÍ
PRO SPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
• V případě, že dojde k přerušení
dodávky elektřiny, zjistěte u
vašeho dodavatele, jak dlouho
by porucha měla trvat.
-- Krátkodobé výpadky proudu
(1 až 2 hodiny) nemají vliv na
teplotu v chladničce.
Během výpadku proudu však
bezpečnostní informace _13
doporučujeme omezit otevírání
dveří chladničky na minimum.
-- Přesáhne-li výpadek proudu
24 hodin, vyjměte všechny
zmrazené potraviny.
• Je-li vaše chladnička vybavena
zámkem, klíče by neměly být
ukládány v dosahu dětí ani v
blízkosti spotřebiče.
• Je-li okolní teplota chladničky
po delší dobu nižší než je rozpětí
teplot, pro které je určena, může
dojít ke krátkodobému přerušení
chodu přístroje (možnost
rozmrazení obsahu nebo zvýšení
teploty v mrazničce).
• Neskladujte potraviny, které
snadno podléhají zkáze při
nízkých teplotách, jako jsou
banány nebo melouny.
• Mraznička je vybavena
systémem automatického
odmrazování, to znamená,
že ji není třeba odmrazovat
manuálně.
• Křivka nárůstu teploty během
automatického odmrazování
zcela odpovídá normám ISO.
Chcete-li však předejít
nežádoucímu zvýšení teploty
zmrazených potravin při
odmrazování, zabalte mražené
potraviny do několika vrstev
novinového papíru.
• Každé zvýšení teploty
14_ bezpečnostní informace
zmrazených potravin během
rozmrazování zkracuje maximální
dobu skladování.
• Nezamrazujte znovu potraviny,
které již byly zcela rozmraženy.
• V přihrádkách nebo zásuvkách
mrazničky, které jsou
označeny dvěma hvězdičkami
( ), je teplota o něco vyšší
než ve zbytku mrazničky.
Při používání přihrádek se dvěma
hvězdičkami se řiďte pokyny
uvedenými v návodu k obsluze
dodanému k zakoupenému
spotřebiči.
Rady pro úsporu energie
-- Umístěte přístroj v chladné,
suché a dostatečně větrané
místnosti.
Dbejte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření a
nebyl umístěn v těsné blízkosti
zdroje tepla (např. radiátoru).
-- Nikdy nezakrývejte větrací otvory
a mřížky chladničky.
-- Horké pokrmy nechejte před
uložením do chladničky
vychladnout.
-- Zmrazené potraviny rozmrazujte
v chladničce.
Využijete tak jejich nízké teploty
k ochlazení ostatních potravin
uložených v chladničce.
-- Při manipulaci s uloženými
zařízeních typu bed and
potravinami nenechávejte dveře
breakfast;
příliš dlouho otevřené.
-- v rámci cateringu a podobných
Čím je doba otevření dveří
aktivit odehrávajících se mimo
kratší, tím méně ledu se bude
vlastní prodejnu nebo restauraci.
v mrazničce tvořit.
-- Ponechejte po všech stranách
chladničky dostatečný volný
prostor.
Spotřeba elektřiny a vaše účty
za elektřinu budou nižší.
-- Doporučujeme okolo výrobku
ponechat následující volný
prostor :
-- vpravo, vlevo a zezadu: více
než 50 mm
-- nahoře: více než 100 mm
-- Pro dosažení co nejvyšší
energetické účinnosti ponechejte
všechny vnitřní prvky, například
koše, zásuvky či police, na místě
určeném výrobcem.
Spotřebič je určen pro
použití v domácnostech a
podobném prostředí, tedy
například
-- v zaměstnaneckých kuchyňkách
v obchodech, kancelářích a
jiných pracovištích;
-- na chatách, případně hosty
hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
-- v soukromých ubytovacích
bezpečnostní informace _15
obsah
NASTAVENÍ CHLADNIČKY……………………………………………………………………… 16
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY……………………………………………………………………… 20
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (VOLITELNÉ)…………………………………………… 26
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD………………………………………………………………………… 32
nastavení chladničky
• Před uvedením do provozu je chladničku třeba
vhodně umístit a správně instalovat podle
pokynů uvedených v této příručce.
• Používejte tento spotřebič pouze pro účely, k
nimž je určen, a to způsobem popsaným v této
příručce.
• Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze
kvalifikovaní odborníci.
• Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto
výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
• Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru
chladničky vždy odpojte chladničku od
sítě.
-- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
1850 mm
1780 mm
1920 mm
nebo
2010 mm
595 mm
602,2 mm
VÝSTRAHA
135º
Výběr nejlepšího místa pro chladničku
• Vyberte místo bez přímého působení slunečních
paprsků.
• Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro
vodorovnou) podlahou.
• Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru
pro snadné otevírání dveří chladničky.
• Pro instalaci vyberte rovný povrch.
16_ nastavení
994 mm
1214,7 mm nebo 1212 mm
Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky
Samsung.
Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností
a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.
-- Pokud není chladnička ve vodorovné poloze,
nemusí chladicí systém správně fungovat.
-- Prostor nutný k zajištění správného fungování
přístroje.
Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.
1062,4 mm nebo 1060 mm
PŘÍPRAVA NA INSTALACI
CHLADNIČKY
PODLAHA
Vymezovací vložka
Vymezovací
vložka
• Ponechejte dostatečný prostor okolo
chladničky pro zajištění dobré cirkulace
vzduchu.
Spotřeba elektřiny a vaše účty za
elektřinu budou nižší.
• Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může
poklesnout pod 10 °C.
• Zajistěte, aby v případě údržby nebo opravy
bylo možné s chladničkou volně manipulovat.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Pokud chladničku instalujete, provádíte
její servis nebo uklízíte za chladničkou,
vytáhněte přístroj rovně dopředu a po
dokončení prací ho zatlačte opět rovně
zpět na místo.
Přesvědčte se také, že vaše podlaha
unese plně naloženou chladničku.
Jinak může dojít k poškození podlahy.
Namotejte nadbytečnou napájecí šňůru
na zadní stranu chladničky tak, aby se
nedotýkala podlahy a zabránilo se jejímu
poškození při přemisťování chladničky.
• Při tažení nebo tlačení chladničky může
dojít k poškození podlahy.
Přesunování chladničky po instalaci
může poškodit podlahu.
• Během přemisťování chladničky by měl
být napájecí kabel připevněn držákem
na zadní straně spotřebiče.
(U některých modelů se upevnění
provádí na spodní straně skříně nebo
pomocí držáku kabelu.)
[Upevnění na spodní straně skříně]
[Upevnění na držáku kabelu]
nastavení _17
01nastavení
• Odstraňte papír z vymezovací vložky
a poté upevněte vymezovací vložku
(šedou) na zadní stranu chladničky pro
dosažení vyššího výkonu.
Při instalaci chladničky připevněte
vymezovací vložku tak, jak je
znázorněno na obrázku výše.
Zlepší se tím výkon chladničky.
(Pouze pro modely s třídou energetické
účinnosti A+++)
Pro správnou instalaci musí být chladnička
umístěna na pevném a rovném povrchu ve stejné
výšce jako podlaha v okolí. Podlaha musí nosností
odpovídat hmotnosti plně naložené chladničky
(nebo přibližně 65 kg). Je-li třeba chránit povrch
podlahy, vyřízněte velký kus kartónu z krabice a
podložte jím chladničku při práci.
VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY
Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní
část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.
Případ 1) Spotřebič je nahnutý doleva.
Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru
šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.
Případ 2) Spotřebič je nahnutý doprava.
Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru
šipky, dokud se přístroj nevyrovná.
MONTÁŽ RUKOJETÍ
(POUZE PRO URČITÉ MODELY)
Rukojeti jsou součástí balení produktu.
1. Vyrovnejte jednotlivé otvory pro
šrouby na rukojeti s odpovídajícími
otvory pro šrouby na dveřích.
Následně vložte dodané šrouby (2×) a pomocí
křížového šroubováku je utáhněte.
< Případ 2 >
< Případ 1 >
2. Vložte krytky šroubů rukojeti (2×) do otvorů
rukojeti na obou stranách.
Krytka šroubu
rukojeti
3. Zopakujte výše uvedené kroky a upevněte
rukojeť na další dveře mrazničky nebo
chladničky.
4. Vložte krytky šroubů (2×) do otvorů dveří na
druhé straně dveří, kde není namontována
žádná rukojeť.
Krytka šroubu
UPOZORNĚNÍ
18_ nastavení
Při montáži rukojeti postupujte opatrně.
Mohlo by dojít k poškrábání dveří.
NASTAVENÍ CHLADNIČKY
02používání
Nyní, když máte novou chladničku nainstalovanou
a na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít
využívat všechny její vlastnosti a funkce.
Po dokončení následujících kroků by měla být vaše
chladnička plně funkční.
Pokud nebude, nejdříve zkontrolujte napájení nebo
zkuste postupovat podle pokynů uvedených v
oddílu Odstraňování závad.
Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte
servisní centrum společnosti Samsung Electronics.
1. Postavte chladničku na vhodné místo v
dostatečné vzdálenosti od stěny.
Blíže viz pokyny pro instalaci v této příručce.
2. Před prvním použitím chladničky odstraňte
rohové kryty dle obrázku níže.
(Kryty slouží k ochraně chladničky během
přepravy.)
3. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti,
zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí
vnitřní osvětlení.
4. Nastavte regulátor teploty na nejnižší teplotu a
počkejte jednu hodinu.
Mraznička by se měla lehce namrazit a motor
by měl klidně běžet.
5. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné
teploty trvat několik hodin.
Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty,
je možno do chladničky uskladnit potraviny a
nápoje.
Po zapojení chladničky se ozve alarm.
Stiskněte tlačítko Freezer (mraznička)
nebo Fridge (chladnička).
(Pouze pro model s funkcí Coolselect
Zone a řadu RB37) Viz strana 20 –
„Používání ovládacího panelu.“
používání _19
používání chladničky
POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU
TYP A
V závislosti na modelu se LED indikátory
mrazničky nemusí při otevření dveří
mrazničky rozsvítit.
TYP B
1
Mraznička
Stisknutím tlačítka Freezer (mraznička) můžete
nastavit požadovanou teplotu mrazničky v rozmezí
od -15 °C do -23 °C. Výchozí teplota je nastavena
na -19 °C a při každém stisknutí tlačítka Freeze
(mrazení) se teplota změní v daném pořadí a na
indikátoru teploty se zobrazí požadovaná teplota.
-19 °C
1
3
2
1
-21 °C
-23 °C
-15 °C
-17 °C
2
TYP C
1
2
TYP D
1
TYP E
2
1
3
2
Při každém stisknutí tlačítka se ozve
krátký zvukový signál.
Nestisknete-li žádné tlačítko, LED
indikátory mrazničky, chladničky a zóny
samostatné regulace teploty zhasnou
pro dosažení minimální spotřeby energie.
Avšak LED indikátory funkce Power
Freeze a Vacation zůstanou rozsvícené
u odpovídajících funkcí. (Platí pouze pro
model RB29****B, RB31****B, RB32****B,
RB33J3**9)
20_ používání
Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 3 sekund
aktivujete funkci Power Freeze.
Rozsvítí se indikátor Power Freeze ( ) a
chladnička zkrátí dobu potřebnou ke zmrazení
produktů vložených do mrazničky.
Tato funkce bude aktivována 50 hodin a indikátor
mrazničky se nebude měnit.
Funkce se automaticky vypne.
Jakmile je proces silného mrazení dokončen,
indikátor této funkce zhasne a mraznička se
přepne zpět na dříve nastavenou teplotu.
Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny.
Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji
nepotřebujete, a přepnout mrazničku zpět do
původního nastavení. Tuto funkci je možné
deaktivovat stisknutím tlačítka Freezer (mraznička)
po dobu 3 sekund.
Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin,
aktivujte funkci Fridge (Chladnička) alespoň o 20
hodin dříve.
2
Fridge (chladnička)
Pomocí tlačítka Fridge (chladnička) nastavíte
chladničku na požadovanou teplotu mezi 1 °C a
7 °C. Výchozí teplota je nastavena na 3 °C a při
každém stisknutí tlačítka Fridge (chladnička) se
teplota změní v následujícím pořadí a na indikátoru
teploty se zobrazí požadovaná teplota.
2 °C
1 °C
7 °C
5 °C
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu
3 sekund se aktivuje funkce Vacation (dovolená).
Rozsvítí se indikátor funkce Vacation (dovolená)
( ) a chladnička nastaví teplotu pod 17 °C pro
minimalizaci spotřeby energie, jestliže odjíždíte na
delší dovolenou nebo pracovní cestu, případně
pokud nepotřebujete chladničku používat.
Je-li funkce Vacation aktivována, mraznička
zůstane zapnutá. Pokud upravíte teplotu chladničky
při aktivované funkci Vacation, tato funkce se
automaticky deaktivuje. Před použitím funkce
Vacation musíte vyjmout potraviny z chladničky.
Je-li aktivována funkce Vacation
(dovolená), funkce Coolselect Zone není
aktivní. Funkce Vacation je deaktivována,
funkce Coolselect Zone se aktivuje.
3
oolselect Zone
C
(zóna samostatně regulované teploty)
Stisknutím tlačítka Coolselect Zone můžete
aktivovat funkci Coolselect Zone (zóna se
samostatně regulovanou teplotou).
Rozsvítí se indikátor Coolselect Zone ( ) a
můžete do chladničky uložit maso a ryby.
Dalším stisknutím tlačítka Coolselect Zone indikátor
Coolselect Zone ( ) zhasne a můžete do
chladničky uložit zeleninu.
Je-li aktivována funkce Vacation
(dovolená), tlačítko Coolselect Zone není
aktivní.
• Je-li v oddílu mrazničky příliš vysoká teplota
v důsledku výpadku dodávky elektrické energie,
LED indikátory teploty blikají a spustí se alarm
teploty. Vypnete je stisknutím tlačítka Freezer
(mraznička) nebo Fridge (chladnička).
• Toto varování se může objevit v těchto
případech:
-- Při zapnutí chladničky.
-- Je-li v oddílu mrazničky příliš vysoká teplota
kvůli výpadku elektrické energie.
1
2
• Některé části vybavení, například
zásobník na vodu nebo zóna volitelného
chlazení ( 1 ) se mohou lišit a nemusí
být u některých modelů k dispozici.
• Ovoce a zelenina mohou v přihrádkách Cool
Select Zone a Fresh Zone zmrznout. (volitelné)
• Pro rychlé zmražení velkého množství potravin
můžete použít zásuvku zcela dole ( 2 ), ve které
jsou potraviny zvláště rychle zmraženy.
používání _21
02používání
3 °C
Alarm teploty (Pouze pro model s funkcí
zóny Coolselect a řadu RB37J5**9**,
RB37J5**5**, RB31&RB29)
DOPLŇKOVÁ PŘIHRÁDKA
Je-li k modelu dodávána přídavná police,
můžete odstranit všechny zásuvky kromě
spodní zásuvky ( 2 ) a umístit přídavnou
polici hned nad spodní zásuvku.
Tento zásah neovlivní tepelné ani
mechanické vlastnosti chladničky.
Uvedený užitný objem mrazničky je
vypočítán po vyjmutí těchto dílů u modelů
s přídavnou policí.
POUŽÍVÁNÍ SLOŽITELNÉ POLICE
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
V případě, že chcete do chladničky vložit vyšší
předměty, je možné tuto polici složit a vysoký
předmět umístit na polici pod ní.
1. Polici mírně nadzvedněte a zasuňte dovnitř.
2. Zatáhnutím polici opět plně vysunete do
standardní délky.
FUNKCE ODDÍLU MRAZNIČKY
Značka zmrazených potravin na dveřním panelu
Čísla nad symboly označují povolenou dobu
uchovávání daného produktu v měsících.
Při nákupu mražených produktů si přečtěte datum
výroby nebo spotřeby na obalu.
Mražení potravin
Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny.
Potraviny, které mají být zmraženy, neukládejte k již
zmraženým potravinám. Chcete-li, aby potraviny
neztrácely svoji chuť a nevysušovaly se, umístěte je
do vzduchotěsných kontejnerů.
Správný postup balení potravin:
1.
2.
3.
4.
UPOZORNĚNÍ
Složitelná police může z chladničky
vypadnout – při použití a čištění dávejte
pozor.
Vložte potravinu do obalu.
Vytlačte všechen vzduch.
Utěsněte obal.
Označte na obalu jeho obsah a datum.
Následující produkty nejsou vhodné k balení
potravin:
Balicí papír, voskový papír, celofán, sáčky na
odpadky a použité nákupní tašky.
K balení potravin jsou vhodné tyto produkty:
Plastová fólie, polyetylénová vyfukovaná fólie,
hliníková fólie a nádobky do mrazničky k kovu.
Tyto výrobky můžete zakoupit u svého prodejce.
Tyto produkty jsou vhodné k utěsnění
zabalených potravin:
Gumové pásky, plastové svorky, motouzy, lepicí
páska odolná proti nízké teplotě nebo podobné.
Sáčky a polyetylénovou vyfukovanou fólii lze utěsnit
pomocí fólie.
22_ používání
Doba skladovatelnosti zmražených
potravin
UPOZORNĚNÍ
• Nedodržíte-li tuto dobu uchovávání,
utrpíte otravu potravinami.
Nákup a uchovávání hluboce zmražených
potravin
Při nákupu zmražených potravin zkontrolujte:
• Zda není poškozen obal.
• Datum spotřeby.
• Teplota uvnitř mrazničky v supermarketu by
měla být -18 °C nebo nižší. V opačném případě
se doba skladovatelnosti zmražených potravin
zkracuje.
• Hluboce zmražené potraviny nakupujte jako
poslední. Zabalte potraviny do novin nebo je
vložte do chladicí tašky a odneste domů.
• Doma vložte hluboce zmražené potraviny ihned
do mrazničky. Zmražené potraviny zkonzumujte
před uplynutím data spotřeby.
Ze zásobníku vody můžete pohodlně získat
chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dveře
chladničky.
• Zdvihněte držák na
1
plechovky ( 1 ).
• Nadzvedněte a vytáhněte
nádobu na vodu ( 2 ).
2
-- Uchopte držadla po
obou stranách, aby bylo
možno zvednout nádobu na vodu.
-- Před prvním použitím nádoby na vodu očistěte
její vnitřek.
• Naplňte nádobu vodou a zajistěte, aby byla ve
stabilní poloze, která umožní delší odběr vody.
-- Naplňte nádobu na 4,5 l. Pokud ji naplníte více,
může voda při uzavírání víka přetéct.
-- Jestliže voda po prvním naplnění nádrže
odkapává, odlijte přibližně 500 ml.
-- Nádobu není možné plnit vodou, pokud je
umístěna v chladničce.
• Postup 1
-- Doplňte vodu po zvednutí kulatého víčka ve
směru šipky.
Kulaté víčko
Zásobník na vodu
Rozmrazování potravin
Zvolte některou z těchto možností podle typu a
druhu použití:
• Při pokojové teplotě.
• V chladničce.
• V elektrické troubě s použitím nebo bez použití
horkovzdušného ventilátoru.
• V mikrovlnné troubě.
Nezmrazujte potraviny, které se začínají
rozmrazovat nebo jsou již rozmrazeny.
Potraviny nelze znovu zmrazovat,
dokud nejsou připraveny (uvařeny nebo
usmaženy).
Neuchovávejte zmražené produkty déle než do
konce maximální doby skladovatelnosti.
Kohoutek zásobníku
• Postup 2
-- Doplňte vodu po uchopení a nadzvednutí
velkého víčka.
UPOZORNĚNÍ
Při montáži nádoby na vodu po čištění
zkontrolujte kohout dávkovače. Mohlo by
dojít k úniku vody.
používání _23
02používání
Možná doba skladování závisí na druhu potraviny.
Při teplotě -18 °C činí:
• Čerstvá drůbež (celé kuře), čerstvé maso (stejky,
řízky) : do 12 měsíců
• Ryby (libové ryby, vařené ryby), čerstvé krevety,
mušle nebo chobotnice: do 6 měsíců
• Pizza, uzeniny: do 2 měsíců
Doba uchovávání je uvedena dle webových stránek
FDA (http://www.fda.gov/).
POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU VODY (V
ZÁVISLOSTI NA MODELU)
POUŽÍVÁNÍ ZÓNY COOLSELECT
DUO (VOLITELNÉ)
• Po vložení nádoby s vodou
chladničku zavřete.
-- Po zavření dveří se ujistěte,
že se kohoutek zásobníku
nachází vně.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Upevněte nádobu na
vodu dobře ke dveřím
chladničky.
Pokud tak neučiníte,
nádoba nemusí správně fungovat.
Nepoužívejte chladničku bez nádoby na
vodu. V opačném případě může dojít ke
snížení účinnosti.
Nádobu na vodu lze plnit pouze vodou
(minerální nebo čištěnou).
• Vložte sklenici pod výstup vody a zlehka jí
zatlačte na páku zásobníku na vodu.
Ujistěte se, že je sklenice v ose s dávkovačem,
aby z ní voda nevystříkla ven.
UPOZORNĚNÍ
1. Demontujte chlazenou zásuvku. (Zásuvku lze
snadno demontovat po sejmutí přihrádky na
pravé straně. Postup závisí na specifikaci.)
Zkontrolujte, zda je uzamykací zařízení
nastaveno do polohy „odemknuto“.
Vodu lze odebírat pouze při tomto
nastavení.
2. Požadovanou teplotu nastavíte posunutím
knoflíku vlevo nebo vpravo. (Teplota v chlazené
zásuvce je nejvyšší, je-li knoflík posunut
vlevo,
Knob
a nejnižší, je-li posunut vpravo.)
Knob
Knob
Páka zásobníku
Knob
UZAMKNOUT
Knob
Knoflík
ODEMKNOUT
UPOZORNĚNÍ
Nastavíte-li knoflík nad střední hodnotu,
vnitřní teplota v chlazené zásuvce
může být nižší než teplota v chladničce
a uloženáKnob
zelenina a ovoce mohou
zmrznout.
Knob
3. Po ručním nastavení požadované teploty vložte
zásuvku zpět na původníKnob
místo. (Je-li sejmuta
přihrádka, nasaďte ji na původní místo.)
24_ používání
VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ
Zásuvky
Vytáhněte zásuvky zcela
ven, pak je mírně zdvihněte
a vyjměte.
• Jestliže dojde
k zaseknutí zásuvek do dveří, vyjměte zásuvku
jejím nadzdvihnutím po vyjmutí polic.
Při montáži umístěte police chladničky do
správné polohy, a ne naopak. Mohlo by
dojít ke zranění nebo materiální škodě.
Při zasunování polic zpět do chladničky
dbejte na to, aby strana s nápisem „Front“
(přední strana) byla otočena směrem k
přední straně chladničky.
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Poličky
Jemně zdvihněte polici
oběma rukama a vytáhněte
ji směrem k sobě. (Skleněná
police)
UPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY
Nevkládejte police obráceně.
Hrozí jejich pád.
Dveřní přihrádky
Pevně uchopte dveřní
přihrádku oběma rukama,
jemně ji zdvihněte a
vyjměte.
Zásobník na vodu
Zdvihněte držák plechovek
a poté pevně uchopte
zásobník na vodu oběma
rukama, opatrně jej
zdvihněte a vyjměte.
Některé modely nemusí být vybaveny
zásobníkem na vodu.
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani
prostředky obsahující chlór.
Mohly by poškodit povrch chladničky a
vytvořit riziko vzniku požáru.
Pokud je chladnička zapojena do sítě,
nestříkejte na ni vodu, protože by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte k čištění chladničky benzen,
ředidlo ani čistící prostředky na automobil,
hrozí riziko vzniku požáru.
1. Odpojte chladničku ze sítě.
2. Lehce navlhčete měkkou bezvlasovou nebo
papírovou utěrku vodou.
Nepoužívejte k čištění chladničky
žádný saponát, protože by mohlo dojít
k narušení barvy či poškození chladničky.
3. Otírejte vnitřní a vnější povrch chladničky,
dokud nebude čistý a suchý.
4. Zapojte chladničku do sítě.
Pokud z dávkovače
neteče voda, zatlačte
lehce na horní stranu
zásobníku na vodu.
VÝMĚNA LED ŽÁROVKY
Když přestanou fungovat vnitřní nebo vnější
indikátory LED, nedemontujte kryt indikátoru ani
indikátor sami.
Obraťte se na servisní zástupce.
používání _25
02používání
UPOZORNĚNÍ
změna směru otevírání dveří (volitelné)
OBRÁCENÍ MADLA DVEŘÍ
(VOLITELNÁ MOŽNOST)
Před obrácením dveří chladničky odpojte přívod
napájení. Společnost Samsung doporučuje, aby
obrácení dveří prováděly pouze jí schválené servisní
firmy. Tento úkon se provádí na náklady zákazníka.
Jakékoli poškození způsobené pokusem
o obrácení otevírání dveří není zahrnuto
do záruky poskytované výrobcem
přístroje.
Jakékoli požadované opravy související
s výše uvedeným poškozením budou
provedeny na náklady zákazníka.
1. Před obrácením dveří chladničky zkontrolujte,
zda je chladnička odpojena od přívodu
elektrického proudu a jsou z ní vyjmuty veškeré
potraviny.
2. Nemá-li zákazník jistotu, že bude schopen
postupovat dle pokynů v tomto návodu,
musí se obrátit na kvalifikovaného servisního
technika společnosti Samsung, který tuto
změnu provede.
3. Nezapojujte chladničku bezprostředně po
obrácení dveří, ale před zapojením počkejte
alespoň jednu hodinu.
Demontáž dveří mrazničky
1. Odstraňte kryt kabelů dveří.
Kryt kabelů dveří
Pouze u modelu * RB37*
Kryt kabelů dveří
2. Odstraňte zarážku dveří.
Zarážka dveří
Pouze u modelu * RB37*
Potřebné nástroje
Zarážka dveří
Nejsou dodávány
Křížový
šroubovák (+)
Plochý
šroubovák (-)
11 mm klíč
(na osu závěsu)
Nejsou
dodávány
Přídavná součást
Nástrčný klíč
8 mm (na šrouby)
Kryt závěsu / Krytka
26_ používání
3. Odstraňte kryt závěsu a nastrčte háček dle
obrázků níže.
• Vložte dovnitř plochý šroubovák a umístěte jej
zpět dle obrázku #1.
• Dle obrázku #2 nadzvedněte kryt a zatlačte
háček dle obrázku #3.
(Dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodiče
krytu závěsu v důsledku příliš silného zatlačení.)
• Proveďte demontáž zatlačením na část A v
obrázku #4 rukou dle obrázku #5.
(5)
7. Demontujte prostřední závěs odšroubováním
šroubů pomocí šroubováku Phillips (+).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4. Odpojte přípojku kabelů dveří chladničky.
(Pouze u modelů s externím displejem).
8. Opatrným nadzvednutím vysuňte dveře
mrazničky ze spodního závěsu.
5. Odšroubujte šrouby.
(V průběhu demontáže dbejte na to, abyste
dveře neupustili.)
UPOZORNĚNÍ
6. Opatrným nadzvednutím vysuňte dveře z
prostředního závěsu.
UPOZORNĚNÍ
Dveře jsou těžké. Při manipulaci s nimi
dávejte pozor, abyste předešli zranění.
9. Přemístěte rukojeti z levé strany na pravou.
Odšroubujte šrouby ze spodní pravé strany
samozavíracího mechanismu dveří chladničky
a mrazničky a přemístěte je z pravé na levou
stranu.
(Samozavírací mechanismus, jednotlivé šrouby.)
Dveře jsou těžké. Při manipulaci s nimi
dávejte pozor, abyste předešli zranění.
používání _27
02používání
Abyste předešli vypadnutí dveří mrazničky,
přidržujte je.
Výchozí poloha
Obrácená poloha
10.Odstraňte kryt a šrouby pomocí plochého
šroubováku (-).
(1)
(2)
(1)
12.Změňte polohu závrtného šroubu a krytu.
Vytáhněte jej pomocí úzkého plochého
šroubováku.
(3)
UPOZORNĚNÍ
Během procesu dbejte zvýšené
pozornosti, abyste předešli zranění.
(2)
13.Opatrně položte chladničku na zadní stranu.
Odšroubujte nohu (proti směru hodinových
ručiček) a spodní závěs.
Odstraňte kryt pomocí plochého
šroubováku (-) a proveďte montáž rukojeti
a krytu rukojeti.
Není-li rukojeť namontována, přeskočte
kroky 10 a 11, protože v tomto případě se
neprovádí. Platnost těchto kroků závisí na
modelu.
UPOZORNĚNÍ
Během demontáže krytu dávejte pozor,
aby nedošlo k jeho poškrábání.
Spodní závěs
Noha
Při manipulaci s chladničkou umístěte
pod chladničku velký kus kartonu jako
ochranu chladničky před poškozením.
14.Smontujte prostřední závěs pomocí šroubováku
Phillips (+). (Před montáží středového závěsu
osaďte podložku směrem nahoru.)
11.Nasaďte kryt zpět.
Podložka
(v závislosti na modelu)
28_ používání
15.Vyměňte polohu spodního závěsu a nohy.
(Zprava -> doleva)
Zasaďte dveře mrazničky do prostředního
závěsu a smontuje spodní závěs.
• Demontujte samozavírací mechanismus a osu
závěsu.
• Opětovně smontujte samozavírací
mechanismus a osu závěsu dle obrázku.
17.Změňte připojení kabelů dveří na opačnou
stranu dle obrázku.
18.Pomocí klíče 11 mm vysuňte osu horního
závěsu.
Otočte horní závěs a opětovně vložte osu
horního závěsu.
Spodní závěs
18-1. Pomocí 11mm klíče oddělte tělo a matici
horního závěsu.
Převraťte horní závěs a znovu nasaďte
tělo a matici horního závěsu. (Pouze pro
model RB33N*, RB34N*, RL33N*)
16.Sejměte z ovládacího panelu kryt dle obrázku
(1).
Odšroubujte šroub a demontujte ovládací
panel (2), vyměňte polohu zapojení kabelů (3)
na opačnou stranu dveří chladničky (pouze u
modelů s displejem ve dveřích).
Pomocí šroubu opětovně smontujte ovládací
panel dle obrázku (4).
(1)
(2)
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
Pomocí klíče tělo (a matici) co nejvíce
utáhněte.
19.Nastavte horní závěs tak, aby byl otvor o něco
větší, a následně připevněte dveře chladničky
vytažením závěsu.
(1-5)
(3)
(4)
Postup montáže
1.
2.
3.
4.
Smontujte horní závěs dveří chladničky.
Smontujte prostřední závěs dveří chladničky.
Připevněte ke spotřebiči horní závěs.
Přišroubujte šroub.
používání _29
02používání
Osa závěsu
20.Vložte kabel a připojte jej k ovládacímu panelu.
Prostrčte kabel krytem závěsu a umístěte bílou
část tak, aby její pozice odpovídala obrázku (1).
Umístěte držák tak, aby odpovídal pozici dle
obrázku níže (2).
22.Připevněte na zadní stranu zarážku dveří
(přídavnou součástku).
Pouze u modelu * RB37*
(1)
(2)
Pouze u modelu * RB37*
23.Vložte na vrchní stranu dveří chladničky kryt
kabelů dveří a zatlačte jej na své místo.
Zkontrolujte, zda se kabely nacházejí na zadní
straně krytu kabelů dveří.
(1)
(2)
Pouze u modelů s externím displejem.
21.Připevněte k příslušnému závěsu jeho kryt.
Pouze u modelu * RB37*
30_ používání
Pouze u modelu * RB37*
24.Nasaďte kryt panelu zpět.
02používání
25.Sejměte těsnění chladničky a mrazničky, otočte
je o 180° a připevněte je zpět.
Zkontrolujte, zda je těsnění patřičně upevněno.
V opačném případě může docházet k vytváření
kondenzace, což nepříznivě ovlivňuje výkon
spotřebiče.
26.Zkontrolujte, zda se dveře správně dovírají.
Při obracení dveří mrazničky sejměte
těsnění dveří a vnitřní levé těsnění ( A ).
Poté nasaďte vnitřní těsnění vpravo ( B ).
Otočte těsnění dveří mrazničky o 180° a
nasaďte jej.
( A )
( B )
používání _31
odstraňování závad
Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu
ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.
Obecné
Teplota
Příznak
Chladnička/
mraznička
nefunguje.
Teplota chladničky/
mrazničky je teplá.
Chladnička/
mrazničky příliš
chladí.
Možné příčiny
Řešení
• Napájecí kabel není správně
zapojen.
• Řádně připojte napájecí kabel.
• Ovládání teploty není správně
nastaveno.
• Nastavte nižší teplotu.
• Chladnička je umístěna v blízkosti
zdroje tepla nebo přímého
slunečního světla.
• Udržujte chladničku mimo sluneční
záření nebo zdroj tepla.
• Nedostatečná vzdálenost mezi
chladničkou a bočními stranami /
zadní stranou.
• Ujistěte se, že je od zadní strany a
bočních stran vzdálenost alespoň
5 cm.
• Je aktivován režim Dovolená.
• Deaktivujte režim Dovolená.
• Chladnička je přetížena. Potraviny
blokují větrací otvory chladničky.
• Nepřetěžujte chladničku.
Nedovolte, aby potraviny blokovaly
ventilaci.
• Ovládání teploty není správně
nastaveno.
• Nastavte v chladničce vyšší
teplotu.
Pro zabránění tvorby kondenzace se
v čelních rozích chladničky nachází
potrubí pohlcující teplo. V případě
zvýšení okolní teploty nemusí tento
systém fungovat správně. Takový jev
není způsoben závadou spotřebiče.
Vnitřní stěna je
horká.
32_ odstraňování závad
• Vnitřní stěna chladničky obsahuje
potrubí pohlcující teplo.
Zápach
Příznak
Chladnička vydává
zápach.
Možné příčiny
Řešení
• Vyčistěte chladničku a odstraňte
zkažené potraviny.
• Potraviny se silnou vůní.
• Ujistěte se, že jsou potraviny
s výraznou vůní vzduchotěsně
zabalené.
Námraza
Příznak
Možné příčiny
Řešení
Námraza kolem
větracích otvorů.
• Potraviny blokují větrací otvory.
• Ujistěte se, že žádné potraviny
neblokují větrací otvory chladničky.
Námraza na
vnitřních stěnách.
• Dveře nejsou řádně zavřeny.
• Ujistěte se, že potraviny neblokují
dveře. Vyčistěte těsnění dveří.
Ovoce a zelenina
jsou zmrazené.
• Ovoce a zelenina jsou uloženy v
zóně pro čerstvé potraviny / zóně
šéfkuchaře.
• Zóna pro čerstvé potraviny / zóna
šéfkuchaře je určena pouze pro
maso/ryby.
Možné příčiny
Řešení
Kondenzace
Příznak
Na vnitřních
stěnách se tvoří
kondenzace.
• Pokud jsou dveře ponechány
otevřené, do chladničky se
dostává vlhkost.
• Odstraňte vlhkost a nenechávejte
dveře delší dobu otevřené.
• Potraviny s vysokým obsahem
vlhkosti.
• Ujistěte se, že jsou potraviny
vzduchotěsně zabalené.
odstraňování závad _33
02odstraňování závad
• Zkažené potraviny.
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?
Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu
ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.
Tyto zvuky jsou normální.
• Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru
automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.
Bzučení
Cvakání
nebo švitoření
• Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené
teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.
Vrrr
Šumění
• Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat
prskavé zvuky.
Tsss
34_ odstraňování závad
• V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a
způsobuje bublavé zvuky.
Bublání
Praskání
• V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může
docházet k bzučivým zvukům.
• V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým
zvukům.
odstraňování závad _35
02odstraňování závad
• Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů,
což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti
elektronických součástí.
Maxima pokojové teploty
Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na
technickém štítku.
Rozsah pokojové teploty (°C)
Třída
Symbol
Chladné pásmo
SN
+10 až +32
Mírné pásmo
N
+16 až +32
Subtropické pásmo
ST
+16 až +38
Tropické pásmo
T
+16 až +43
IEC 62552 (ISO 15502)
Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky/
mrazničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří.
Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.
Czech
Republic
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za
účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků
společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Země
Kontaktní středisko
Webové stránky
CZECH
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SECZ
Chladnička
RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
RB33N*
RL33N*
RB34N*
návod na použitie
Slovenčina
Predstavte si tie možnosti
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok spoločnosti Samsung.
Samostatne stojaci spotrebič
bezpečnostné informácie
dozoru.
• Varovania a dôležité
bezpečnostné pokyny v tomto
• Pred použitím spotrebiča si
návode sa nevzťahujú na všetky
pozorne prečítajte tento návod a
možné stavy a situácie, ktoré sa
odložte si ho na nahliadnutie.
môžu vyskytnúť. Pri inštalácii,
• Tento spotrebič používajte iba
údržbe a používaní spotrebiča
na účel, na ktorý je určený
musíte postupovať uvážlivo,
podľa popisu v tomto návode.
pozorne a starostlivo.
Tento spotrebič nie je určený
• Keďže nasledovné pokyny na
na používanie osobami
prevádzku sa vzťahujú na rôzne
(vrátane detí) s obmedzenými
modely, charakteristika vašej
fyzickými, zmyslovými alebo
chladničky sa môže mierne líšiť
mentálnymi schopnosťami
od popisu v tomto návode.
alebo nedostatkom skúseností
Ako chladivo sa používa R-600a
a vedomostí, ak dohľad alebo
alebo R-134a.
pokyny k používaniu spotrebiča
Ak chcete zistiť, ktoré chladivo
nezabezpečuje osoba
sa používa vo vašej chladničke,
zodpovedná za ich bezpečnosť.
pozrite si štítok kompresora
• Tento spotrebič môžu používať
na zadnej strane spotrebiča
deti vo veku 8 rokov a staršie a
alebo výkonový štítok vo vnútri
osoby so zníženými fyzickými
chladničky. Ak tento produkt
či mentálnymi schopnosťami
obsahuje horľavý plyn (chladivo
alebo nedostatkom skúseností
R-600a), ohľadom bezpečnej
a znalostí, ak sú pod dozorom
likvidácie tohto produktu sa
alebo boli poučené o používaní
obráťte na miestne úrady.
spotrebiča bezpečným
• Aby sa zabránilo vzniku horľavej
spôsobom a chápu spojené
zmesi plynu a vzduchu v prípade
riziká. Deti sa so spotrebičom
netesnosti chladiaceho okruhu,
nesmú hrať. Čistenie a údržbu
veľkosť miestnosti, v ktorej sa
vykonávanú používateľom
spotrebič môže umiestniť, závisí
nesmú vykonávať deti bez
od množstva použitého chladiva.
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
02_ bezpečnostné informácie
• Nikdy nezapínajte spotrebič,
Dôležité bezpečnostné
ktorý má znaky poškodenia. V
symboly a upozornenia:
prípade pochybností sa obráťte
Riziká alebo
na svojho predajcu. Miestnosť
nebezpečné postupy,
musí mať veľkosť 1 m³ na
ktoré môžu viesť k
každých 8 g chladiva R-600a vo
závažnému poraneniu
vnútri spotrebiča.
alebo usmrteniu.
Množstvo chladiva vo vašom
konkrétnom spotrebiči je
Riziká alebo nebezpečné
uvedené na identifikačnom štítku
postupy, ktoré môžu
vo vnútri spotrebiča.
viesť k menšiemu
• Chladivo striekajúce z trubiek
poraneniu alebo
sa môže zapáliť alebo spôsobiť
škode na majetku.
poranenie očí. Ak z trubky
vyteká chladivo, vyhýbajte sa
Nepokúšajte sa.
otvoreným plameňom a všetko
horľavé presuňte do bezpečnej
Nedemontujte.
vzdialenosti od výrobku a ihneď
Nedotýkajte sa.
miestnosť vyvetrajte.
-- V opačnom prípade môže nastať
Dôsledne dodržujte
požiar alebo výbuch.
pokyny.
• V tomto spotrebiči
Odpojte zástrčku zo
neuchovávajte výbušné látky,
zásuvky.
ako napríklad spreje s horľavým
Uistite sa, či je
hnacím plynom.
zariadenie uzemnené,
aby sa zabránilo úrazu
Varovanie: Riziko
elektrickým prúdom.
vzniku požiaru/
horľavé materiály
Zavolajte do kontaktného
centra a požiadajte o
pomoc.
VAROVANIE
POZOR
Poznámka.
bezpečnostné informácie _03
Účelom týchto varovných
znakov je zabrániť
poraneniu vás a iných osôb.
Dôsledne sa nimi riaďte.
Po prečítaní tejto časti si
ju odložte na bezpečné
miesto na nahliadnutie v
budúcnosti.
žiadne diely chladiaceho okruhu.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
•Poškodená izolácia
elektrických dielov
môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom
alebo požiar.
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
• Túto chladničku neumiestňujte
TÝKAJÚCE SA PREPRAVY
na priame slnečné svetlo a
A MIESTA ULOŽENIA
nevystavujte teplu zo sporákov,
ohrievačov alebo iných
•Pri preprave a
spotrebičov.
inštalácii spotrebiča
• Nezapájajte niekoľko spotrebičov
dávajte pozor, aby sa
do jednej lišty s viacerými
nepoškodili žiadne diely
zásuvkami. Chladnička sa
chladiaceho okruhu.
musí vždy zapojiť do vlastnej
-- Chladivo vytekajúce z trubiek
samostatnej elektrickej zásuvky
sa môže zapáliť alebo spôsobiť
s menovitým napätím podľa
poranenie očí. Ak sa zistí
výkonového štítku.
netesnosť, vyhýbajte sa
-- Tým sa zabezpečí najlepší výkon
otvoreným plameňom alebo
a zabráni preťaženiu domových
potenciálnym zdrojom vznietenia
elektrických obvodov, ktoré
a nechajte miestnosť, v ktorej sa
môže spôsobiť riziko požiaru z
spotrebič nachádza, niekoľko
prehriatych káblov.
minút vyvetrať.
• Ak je stenová zásuvka uvoľnená,
-- Tento spotrebič obsahuje
nezasúvajte do nej zástrčku.
malé množstvo izobutánového
-- Vzniká riziko úrazu elektrickým
chladiva (R-600a),
prúdom alebo požiaru.
prírodného plynu s vysokou
environmentálnou kompatibilitou, • Nepoužívajte kábel, na ktorom
ktorý je však tiež horľavý. Pri
sú vidieť praskliny alebo
preprave a inštalácii spotrebiča
poškodenie odretím po jeho
dávajte pozor, aby sa nepoškodili
dĺžke alebo na niektorom konci.
VAROVANIE
04_ bezpečnostné informácie
• Napájací kábel neťahajte ani
nadmerne neohýbajte.
• Napájací kábel nekrúťte ani
neuväzujte.
• Napájací kábel nezavesujte na
kovový predmet, na napájací
kábel nepokladajte ťažký
predmet, nevkladajte napájací
kábel medzi predmety a
nezatláčajte do priestoru za
spotrebičom.
-- Pri presune chladničky dávajte
pozor, aby ste po napájacom
kábli neprešli alebo ho
nepoškodili.
-- Môže to viesť k úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• V blízkosti chladničky
nepoužívajte aerosóly.
-- Použitie aerosólov v blízkosti
chladničky môže spôsobiť
výbuch alebo požiar.
-- Napájací kábel nadmerne
neohýbajte ani naň
neumiestňujte ťažké predmety.
•Táto chladnička sa pred
použitím musí riadne
nainštalovať a umiestniť
podľa návodu.
• Chladničku neinštalujte na
vlhkom mieste a neumiestňujte
na mieste, kde sa môže dostať
do kontaktu s vodou.
-- Poškodená izolácia elektrických
dielov môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Pripojte zástrčku v správnej
polohe s káblom visiacim dole.
-- Ak zástrčku pripojíte naopak,
kábel sa môže odseknúť a
spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
• Dajte pozor, aby zástrčku
nerozdrvila alebo nepoškodila
zadná časť chladničky.
• Pri presune chladničky dávajte
pozor, aby ste po napájacom
kábli neprešli alebo ho
nepoškodili.
-- Vzniká tým riziko požiaru.
• Obalové materiály udržujte mimo
dosahu detí.
-- Ak si ich deti dajú na hlavu,
vzniká riziko usmrtenia
zadusením.
• Spotrebič sa musí umiestniť
tak, aby bol možný prístup k
zástrčke.
-- V opačnom prípade môže nastať
úraz elektrickým prúdom alebo
požiar z dôvodu presakovania
elektrického prúdu.
• Tento spotrebič neinštalujte v
blízkosti ohrievača, horľavého
materiálu.
• Spotrebič neinštalujte na vlhkom,
mastnom alebo prašnom
bezpečnostné informácie _05
mieste, na mieste vystavenom
priamemu slnečnému svetlu a
vode (dažďu).
• Tento spotrebič neinštalujte na
mieste, kde môže unikať plyn.
-- Môže to viesť k úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Ak je v chladničke nejaký prach
alebo voda, vytiahnite zástrčku
a obráťte sa na svoje servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
-- V opačnom prípade vzniká riziko
požiaru.
• Na spotrebič nestúpajte a
neumiestňujte naň predmety
(ako napríklad bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riady,
chemikálie, kovové predmety,
atď.).
-- Môže to viesť k úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, problémom s
výrobkom alebo poraneniu.
-- To môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru,
výbuchu alebo problémom s
výrobkom.
-- Napájací kábel nikdy nezapájajte
do zásuvky, ktorá nie je
správne uzemnená, a uistite
sa, či je v súlade s miestnymi
a celoštátnymi predpismi.
•Ak je napájací kábel
poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho
servisný zástupca,
prípadne osoba s
podobnou kvalifikáciou,
aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Poistku na chladničke musí
vymeniť kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
-- V opačnom prípade môže nastať
úraz elektrickým prúdom alebo
zranenie.
•Tento spotrebič musí
• Pri umiestňovaní spotrebiča
dajte pozor, aby ste pripájací
byť riadne uzemnený.
kábel niekde nepricvikli alebo
• Spotrebič neuzemňujte k
nepoškodili.
plynovej trubke, plastovej vodnej
trubke alebo telefónnemu
• Prenosné predlžovačky ani
vedeniu.
prenosné zdroje napájania
neskladujte za spotrebičom.
-- Chladničku musíte uzemniť, aby
sa zabránilo únikom prúdu alebo
úrazom elektrickým prúdom
spôsobeným únikom prúdu z
chladničky.
06_ bezpečnostné informácie
POZOR
predmety naplnené vodou.
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE
-- Ak sa rozleje, vzniká riziko
SA INŠTALÁCIE
požiaru alebo úrazu elektrickým
•Vetracie otvory v kryte
prúdom.
spotrebiča alebo
• Nedotýkajte sa vnútorných
montážnej konštrukcii
stien mrazničky ani produktov,
nechajte bez prekážok.
ktoré sú uložené v mrazničke,
• Po inštalácii nechajte spotrebič
mokrými rukami.
stáť 2 hodiny.
-- Môže to spôsobiť omrzliny.
• Inštaláciu alebo akýkoľvek servis
• V blízkosti chladničky
tohto spotrebiča odporúčame
nepoužívajte a neumiestňujte
zveriť kvalifikovanému technikovi
žiadne látky citlivé na teplotu,
alebo servisnej spoločnosti.
ako napríklad horľavé spreje,
-- V opačnom prípade môže nastať
horľavé predmety, suchý
úraz elektrickým prúdom, požiar,
ľad, lieky alebo chemikálie.
výbuch, problémy s výrobkom
V chladničke neuchovávajte
alebo poranenie.
prchavé alebo horľavé predmety
alebo látky (benzén, riedidlo,
propánový plyn, alkohol, éter,
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
skvapalnený ropný plyn a iné
TÝKAJÚCE SA
podobné produkty, atď.).
POUŽÍVANIA
-- Táto chladnička je určená len na
uskladnenie potravín.
•Nedotýkajte sa
napájacieho kábla
-- Môže to viesť k úrazu požiaru
alebo výbuchu.
mokrými rukami.
-- Môže to viesť k úrazu
• V chladničke neskladujte
elektrickým prúdom.
farmaceutické produkty,
vedecké materiály alebo
• Na spotrebič neukladajte žiadne
produkty citlivé na teplotu.
predmety.
-- V chladničke sa nesmú skladovať
-- Keď otvoríte alebo zatvoríte
produkty, ktoré si vyžadujú
dvere, predmety môžu spadnúť
presnú reguláciu teploty.
a spôsobiť zranenie a/alebo
poškodenie materiálu.
• Do chladničky/mrazničky
neumiestňujte ani v nich
• Na chladničku neukladajte
nepoužívajte elektrické
VAROVANIE
bezpečnostné informácie _07
spotrebiče, ak nie sú typu
odporúčaného výrobcom.
• Ak budete cítiť chemický zápach
alebo dym, ihneď vytiahnite
zástrčku a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
• Ak je v chladničke nejaký prach
alebo voda, vytiahnite zástrčku
a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
-- V opačnom prípade vzniká riziko
požiaru.
• Ak sa zistí únik plynu, vyhýbajte
sa otvoreným plameňom alebo
potenciálnym zdrojom vznietenia
a nechajte miestnosť, v ktorej sa
spotrebič nachádza, niekoľko
minút vyvetrať.
• Nepoužívajte mechanické
zariadenia ani žiadne iné
prostriedky na urýchlenie
procesu odmrazovania okrem
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškodzujte okruh chladiva.
• Na povrch spotrebiča nesprejujte
prchavé materiály, napríklad
insekticídy.
-- Okrem toho, že sú škodlivé pre
ľudí, môžu tiež viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
alebo problémom s produktom.
• Na sušenie vnútra chladničky
nepoužívajte sušič na vlasy.
08_ bezpečnostné informácie
Na odstránenie pachov
neumiestňujte do chladničky
zapálenú sviečku.
-- Môže to viesť k úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Zásobník vody, tácku na ľad
a ľadové kocky napĺňajte iba
pitnou vodou (minerálna voda
alebo čistená voda).
-- Nenapĺňajte zásobník čajom,
džúsom alebo športovými
nápojmi. Môže to poškodiť
chladničku.
• Nedovoľte deťom vešať sa na
dvere. V opačnom prípade môže
nastať vážne poranenie.
-- Riziko zatvorenia detí. Nedovoľte
deťom vstupovať do chladničky.
• Nenechávajte dvere chladničky
otvorené, kým je chladnička
bez dozoru, a nedovoľte deťom
vstupovať do chladničky.
• Nedovoľte batoľatám a deťom
vstupovať do zásuvky.
-- Môže to viesť k usmrteniu od
udusenia po zatvorení alebo
úrazu.
• Nesadajte na dvere mrazničky.
-- Dvere sa môžu zlomiť a spôsobiť
úraz.
• Nepoužívajte mechanické
zariadenia ani žiadne iné
prostriedky na urýchlenie
procesu odmrazovania okrem
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškodzujte okruh chladiva.
• Nevkladajte policu chladničky
dovnútra naopak.
Doraz poličky nemusí fungovať.
-- Môže to spôsobiť úraz z dôvodu
pádu sklenej poličky.
chladničky.
• Fľaše skladujte tesne pri sebe,
aby nevypadávali.
• Tento výrobok je určený iba na
uskladnenie potravín v domácom
prostredí.
• Nikdy nevkladajte prsty alebo iné
predmety do otvoru dávkovača,
ľadového žľabu a vedra
výrobníka ľadu.
-- Môže to spôsobiť úraz alebo
poškodenie materiálu.
• Do spodnej alebo zadnej časti
chladničky nevkladajte ruky,
nohy ani kovové predmety (napr.
príbor, atď.).
-- Môže to viesť k úrazu elektrickým
prúdom alebo poraneniu.
-- Akékoľvek ostré hrany môžu
spôsobiť úraz.
•V prípade úniku plynu
(napríklad propánového
plynu, skvapalneného
ropného plynu, atď.)
začnite ihneď vetrať a
nedotýkajte sa zástrčky.
Nedotýkajte sa
spotrebiča ani
napájacieho kábla.
-- Nepoužívajte ventilátor.
-- Iskra môže spôsobiť výbuch
alebo požiar.
• Používajte iba LED svetlá od
•Nepokúšajte sa sami
výrobcu alebo servisného
spotrebič opraviť,
zástupcu.
demontovať alebo
• Deti musia byť pod dohľadom,
upravovať.
aby sa so spotrebičom nehrali.
-- Nepoužívajte žiadnu inú poistku
• Nepribližujte sa prstami k
(napríklad medenú, s oceľovým
„zužujúcim sa“ priestorom;
drôtom, atď.) než štandardnú
medzery medzi dverami a
poistku.
skriňou sú nevyhnutne malé.
-- Ak je potrebná oprava alebo
• Nedovoľte deťom vešať sa na
opätovná inštalácia spotrebiča,
dvere. V opačnom prípade môže
obráťte sa na najbližšie servisné
nastať vážne poranenie.
stredisko.
• Vzniká riziko zatvorenia detí.
Nedovoľte deťom vstupovať do -- V opačnom prípade môže nastať
úraz elektrickým prúdom, požiar,
bezpečnostné informácie _09
problémy s výrobkom alebo
poranenie.
•Ak spotrebič vydáva
zvláštny zvuk, pálenie
alebo zápach alebo
dym, ihneď vytiahnite
zástrčku a obráťte sa
na najbližšie servisné
stredisko.
-- V opačnom prípade môže nastať
riziko spôsobené elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
• Pred výmenou vnútorných lámp
chladničky vytiahnite elektrickú
zástrčku zo zásuvky.
-- V opačnom prípade vzniká riziko
úrazu elektrickým prúdom.
• Ak máte s výmenou svetla
problémy, obráťte sa na
servisného zástupcu.
• Ak sú výrobky vybavené LED
svetlami, kryt svetla a LED svetlo
sami nerozoberajte.
-- Obráťte sa na svojho servisného
zástupcu.
• Pripojte zástrčku pevne do
zásuvky.
Nepoužívajte poškodenú
zástrčku, poškodený napájací
kábel alebo uvoľnenú zásuvku.
-- Môže to viesť k úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Na spotrebič neukladajte
nádobu naplnenú vodou.
10_ bezpečnostné informácie
-- Ak sa rozleje, vzniká riziko
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Nikdy sa nepozerajte dlhý čas
priamo na UV LED svetlo.
-- Môže to spôsobiť únavu očí z
dôvodu ultrafialových lúčov.
POZOR
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE
SA POUŽÍVANIA
•Aby sa dosiahol najlepší
výkon produktu,
-- Neumiestňujte potraviny príliš
blízko pred otvory na zadnej
strane spotrebiča, pretože to
môže brániť voľnému prúdeniu
vzduchu v priestore chladničky.
-- Potraviny pred uložením do
chladničky riadne zabaľte alebo
umiestnite do vzduchotesných
nádob.
-- Neukladajte žiadne práve
vložené potraviny na zmrazenie
vedľa potravín, ktoré už tam sú.
• Do mrazničky neukladajte sklo
alebo fľaše alebo sýtené nápoje.
-- Nádoba môže zamrznúť a
prasknúť sa, čo môže spôsobiť
poranenie.
• Dodržujte maximálny čas
uskladnenia a dátumy trvanlivosti
mrazeného tovaru.
• Chladničku nie je potrebné
odpájať z napájania, ak budete
preč menej než tri týždne. Ak
však idete preč na tri týždne
alebo viac, vyberte všetky
potraviny. Chladničku odpojte a
vyčistite, opláchnite a vysušte.
• Do oddelenia mrazničky
neukladajte sýtené alebo
šumivé nápoje. Do mrazničky
neukladajte fľaše alebo sklenené
nádoby.
-- Keď obsah zamrzne, sklo sa
môže prasknúť a spôsobiť úraz
a škody na majetku.
• Nemeňte a neupravujte funkciu
chladničky.
-- Zmeny alebo úpravy môžu
viesť k úrazu a/alebo škodám
na majetku. Záručný servis
spoločnosti Samsung sa
nevzťahuje na žiadne zmeny ani
úpravy, ktoré vykoná 3. strana na
tomto dokončenom spotrebiči
a spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za bezpečnostné
problémy a poškodenia, ktoré
vyplývajú z úprav vykonaných 3.
stranou.
• Neblokujte vzduchové otvory.
-- Ak sa vzduchové otvory
zablokujú, najmú plastovými
vreckami, chladnička sa môže
prechladiť.
• Používajte iba výrobník ľadu
dodávaný s chladničkou.
• Utrite nadbytočnú vlhkosť
z vnútra a nechajte dvere
otvorené.
-- V opačnom prípade sa môže
vytvoriť zápach a plesne.
• Ak sa chladnička zamokrila
vodou, vytiahnite zástrčku
a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
• Rastlinný olej nevkladajte do
priehradiek na vnútornej strane
dvierok chladničky. Mohlo by
dôjsť k stuhnutiu oleja, dostal
by odpornú chuť a stal by
sa nepoužiteľným. Otvorená
nádoba môže okrem toho
vytiecť a uniknutý olej môže
spôsobiť prasknutie priehradky
na vnútornej strane dvier.
Po otvorení nádoby s olejom je
najlepšie uložiť ho na chladné
a tienisté miesto, ako napríklad
skrinka alebo špajza.
-- Príklady rastlinného oleja:
olivový olej, kukuričný olej, olej z
hroznových semien, atď.
bezpečnostné informácie _11
POZOR
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE -- Môže to spôsobiť úraz alebo
poškodenie materiálu.
SA ČISTENIA A ÚDRŽBY
•Čistiace výrobky
nestriekajte priamo na
displej.
-- Môžu sa zmyť písmená
vytlačené na displeji.
• Ak sa do spotrebiča dostane
nejaká cudzia látka, napríklad
voda, vytiahnite zástrčku a
obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
-- V opačnom prípade môže nastať
úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Z koncoviek a kontaktov
zástrčky pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky ako napríklad
prach alebo vodu pomocou
suchej handričky.
-- Zástrčku vytiahnite a očistite ju
suchou handričkou.
-- V opačnom prípade môže nastať
úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Spotrebič nečistite tak, že naň
priamo nestriekate vodu.
• Na čistenie nepoužívajte benzén,
riedidlo, Clorox alebo chlorid.
-- Môžu poškodiť povrch
spotrebiča a môžu spôsobiť
požiar.
• Nikdy nevkladajte prsty alebo iné
predmety do otvoru dávkovača.
12_ bezpečnostné informácie
•Pred čistením alebo
vykonávaním údržby
spotrebič odpojte zo
zásuvky.
-- V opačnom prípade môže nastať
úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Chladničku čistite čistou
špongiou alebo mäkkou
handričkou namočenou do
slabého roztoku vody s čistiacim
prostriedkom.
• Na čistenie vonkajších povrchov
(dvere a skrinka), plastových
dielov, vnútorného obloženia
dverí a tesnení nepoužívajte
brúsne alebo drsné čistiace
prostriedky, ako napríklad
okenné spreje, odmasťovacie
čistiace prostriedky, horľavé
kvapaliny, kyselinu soľnú,
čistiace vosky, koncentrované
čistiace prostriedky, bielidlá
alebo čistiace prostriedky
obsahujúce ropné produkty.
-- Tieto čistiace prostriedky by
mohli poškriabať alebo poškodiť
daný materiál.
• Sklenené poličky alebo kryty
nečistite teplou vodou, keď sú
studené. Sklenené poličky a
kryty by mohli prasknúť pri náhlej
zmene teploty alebo v dôsledku
nárazu alebo pádu.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE
•Nechajte poličky na
mieste, aby sa dovnútra
ľahko nedostali deti.
• Pred likvidáciou skontrolujte,
či nie sú poškodené žiadne
z trubiek na zadnej strane
spotrebiča.
• Ako chladivo sa používa R-600a
alebo R-134a.
Ak chcete zistiť, ktoré chladivo
sa používa vo vašej chladničke,
pozrite si štítok kompresora
na zadnej strane spotrebiča
alebo výkonový štítok vo vnútri
chladničky.
Ak tento produkt obsahuje
horľavý plyn (chladivo R-600a),
ohľadom bezpečnej likvidácie
tohto produktu sa obráťte na
miestne úrady. Ako plniaci plyn
izolácie sa používa cyklopentán.
Plyny v izolačnom materiáli
si vyžadujú špeciálny postup
likvidácie.
Ohľadom ekologicky bezpečnej
likvidácie tohto produktu sa
obráťte na miestne úrady.
Pred likvidáciou skontrolujte,
či nie sú poškodené žiadne
z trubiek na zadnej strane
spotrebiča.
Trubky sa musia porušiť na
otvorenom priestore.
• Pri likvidácii tejto chladničky
alebo iných chladničiek
odstráňte dvere/tesnenia dverí,
západku dverí, aby sa vo vnútri
nemohli zatvoriť deti alebo
zvieratá.
Deti musia byť pod dohľadom,
aby do spotrebiča nevstupovali
a nehrali sa s ním.
-- Ak sa dieťa zatvorí, môže sa
zraniť a udusiť.
• Obalový materiál pre tento
produkt zlikvidujte ekologicky
ohľaduplným spôsobom.
• Všetky obalové materiály
udržujte mimo dosahu detí,
pretože môžu byť pre deti
nebezpečné.
-- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko,
môže sa udusiť.
bezpečnostné informácie _13
odmrazovať, pretože sa bude
odmrazovať automaticky.
• Zvýšenie teploty počas
• V prípade výpadku napájania
odmrazovania môže byť v súlade
zavolajte na miestnu pobočku
s požiadavkami ISO.
svojej elektrárenskej spoločnosti
Ak však chcete zabrániť
a spýtajte sa, ako dlho bude
nadmernému zvýšeniu teploty
trvať.
zmrazených potravín počas
-- Väčšina výpadkov napájania,
odmrazovania chladničky,
ktoré sa napravia do jednej až
zabaľte zmrazené potraviny do
dvoch hodín, nebude mať vplyv
niekoľkých vrstiev novinového
na teplotu chladničky.
papiera.
Kým však nefunguje napájanie,
• Každé zvýšenie teploty
minimalizujte počet otvorení
zmrazených potravín počas
dverí.
odmrazovania môže skrátiť ich
-- Ak však bude výpadok napájania
skladovateľnosť.
dlhší ako 24 hodín, vyberte
• Zmrazené potraviny, ktoré
všetky zmrazené potraviny.
sa úplne rozmrazili, znovu
• Ak sú k chladničke kľúče,
nezmrazujte.
uchovávajte ich mimo dosahu
detí a nie v blízkosti spotrebiča. • Teplota v dvojhviezdičkových
sekciách alebo boxoch, ktoré
• Spotrebič nemusí stabilne
sú označené symbolom
fungovať (možnosť rozmrazenia
dvoch hviezdičiek ( ), je
obsahu alebo príliš vysokej
o niečo vyššia ako v ostatných
teploty v priehradke na mrazené
mraziacich boxoch. Pri používaní
potraviny), ak sa dlhší čas
dvojhviezdičkových sekcií alebo
nachádza pod dolnou hranicou
boxov sa treba riadiť pokynmi
teplotného rozsahu, na ktorý je
ku konkrétnemu zakúpenému
chladnička určená.
modelu.
• Neuskladňujte potraviny, ktoré
sa ľahko kazia pri nízkej teplote,
napríklad banány, melóny.
Tipy na úsporu energie
• Vaša chladnička je
-- Spotrebič nainštalujte v chladnej,
nezamŕzajúca, čo znamená,
suchej miestnosti s dostatočným
že nie je potrebné manuálne ju
vetraním.
ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE
POUŽITIE
14_ bezpečnostné informácie
Nesmie na ňu dopadať priame
slnečné svetlo a nikdy ju
neukladajte v blízkosti priameho
zdroja tepla (napríklad radiátora).
-- Nikdy neblokujte žiadne otvory
alebo mriežky na spotrebiči.
-- Pred uložením do chladničky
nechajte teplé jedlo vychladnúť.
-- Zmrazené potraviny nechávajte
rozmraziť v chladničke.
Nízku teplotu zmrazených
výrobkov tak môžete využiť na
chladenie potravín v chladničke.
-- Keď ukladáte alebo vyberáte
potraviny, nenechávajte dvere
chladničky otvorené príliš
dlho. Čím kratšie budú dvere
otvorené, tým menej ľadu sa
vytvorí v mrazničke.
-- Pri inštalácii nechajte voľný
priestor z pravej, ľavej, zadnej
strany a z vrchu.
Pomôžete tým obmedziť
spotrebu energie a za energiu
zaplatíte menej.
-- Odporúčaná veľkosť voľného
priestoru je :
-- Zprava, zľava a zospodu: viac
ako 50 mm
-- Zhora: viac ako 100 mm
-- Najvyššiu energetickú účinnosť
dosiahnete tak, že všetky
vnútorné časti ako koše, zásuvky
a police necháte na miestach,
ako ich dodáva výrobca.
Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a v
podobných oblastiach, ako
sú napr.
-- kuchynky pre zamestnancov
v obchodoch, kanceláriách
a ďalších pracovných
prostrediach;
-- vidiecke domy, na použitie
pre klientov hotelov, motelov
a ďalších prostredí obytného
charakteru;
-- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah
s raňajkami;
-- stravovacie zariadenia, ako aj na
podobné účely neobchodného
typu.
bezpečnostné informácie _15
obsah
PRÍPRAVA CHLADNIČKY………………………………………………………………………… 16
OBSLUHA CHLADNIČKY………………………………………………………………………… 20
OTOČENIE DVIEROK (VOLITEĽNÉ)……………………………………………………………… 26
RIEŠENIE PROBLÉMOV………………………………………………………………………… 32
príprava chladničky
• Táto chladnička sa pred použitím musí riadne
nainštalovať a umiestniť podľa návodu.
• Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý
je určený podľa popisu v tomto návode.
• Dôrazne odporúčame, aby akýkoľvek servis
vykonávala kvalifikovaná osoba.
• Obalový materiál pre tento produkt zlikvidujte
ekologicky ohľaduplným spôsobom.
595 mm
602,2 mm
• Pred výmenou vnútorných svetiel
chladničky vytiahnite elektrickú zástrčku
zo zásuvky.
-- V opačnom prípade vzniká riziko úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE
1850 mm
1780 mm
1920 mm
alebo
2010 mm
135º
Výber najlepšieho umiestnenia chladničky
• Vyberte miesto bez dopadu priameho
slnečného svetla.
• Vyberte miesto s vodorovnou (alebo takmer
vodorovnou) podlahou.
• Vyberte miesto s dostatočným priestorom na
ľahké otvorenie dverí chladničky.
• Nechajte dostatok miesta na inštaláciu
chladničky na rovnom povrchu.
16_ príprava
994 mm
1214,7 mm alebo 1212 mm
Gratulujeme ku kúpe chladničky Samsung.
Dúfame, že sa vám bude páčiť množstvo
najmodernejších funkcií a účinnosť, ktorú tento
spotrebič ponúka.
-- Ak chladnička nie je vodorovná, vnútorný
chladiaci systém nemusí fungovať správne.
-- Celkový požadovaný priestor pri používaní.
Pozri výkres a rozmery nižšie.
1062,4 mm alebo 1060 mm
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
CHLADNIČKY
PODLAHA
Rozpera
Rozpera
• Z pravej, ľavej, zadnej strany a z
vrchu nechajte dostatočný priestor na
prúdenie vzduchu.
Pomôžete tým obmedziť spotrebu
energie a za energiu zaplatíte menej.
• Chladničku neinštalujte na mieste, kde teplota
klesne pod 10 °C.
• Zaistite, aby sa spotrebič dal voľne presúvať v
prípade údržby a servisu.
POZOR
POZOR
Pri inštalácii, servise alebo čistení za
chladničkou vytiahnite zariadenie rovno
von a po skončení zasuňte rovno naspäť.
Podlaha tiež musí uniesť plnú chladničku.
V opačnom prípade sa podlaha môže
poškodiť.
• Ťahanie alebo tlačenie chladničky môže
poškodiť podlahu.
Pohybovanie s chladničkou po inštalácii
môže poškodiť podlahu.
• Ak sa chystáte presúvať chladničku,
napájaciu ŠNÚRU upevnite do držiaka
na zadnej strane.
(Niektoré modely s príchytkami v
spodnej časti skrine alebo na držiaku
kábla)
Odstávajúcu dĺžku napájacieho kábla
priviažte k zadnej strane chladničky, aby
sa nedotýkal podlahy a aby napájací kábel
nezničili kolieska pri premiestňovaní.
[Príchytka v spodnej časti skrine]
[Príchytka na držiaku kábla]
príprava _17
01príprava
• Odstráňte papier z rozpery a potom
pripevnite rozperu (šedý blok) na bočnú
stranu chladničky kvôli jej lepšiemu
fungovaniu. Uistite sa, že pri inštalácii
chladničky je rozpera upevnená ako
znázorňuje obrázok vyššie.
Zlepšuje výkonnosť chladničky.
(Iba pre modely s energetickou
účinnosťou A+++)
Aby bola inštalácia správna, táto chladnička musí
byť umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého
materiálu, ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok
podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne
pevný, aby uniesol hmotnosť plne naloženej
chladničky (alebo približne 65 kg). Na ochranu
povrchovej úpravy podlahy vyrežte veľkú časť
kartónu a položte ho pod chladničku na mieste,
kde pracujete.
VYROVNANIE CHLADNIČKY
Ak je predná časť chladničky o niečo vyššie než
zadná časť, dvere sa dajú otvárať a zatvárať ľahšie.
Prípad 1) Spotrebič sa nakláňa nadol doľava.
Otáčajte ľavú nastavovaciu nohu v smere šípky,
kým nebude spotrebič vodorovne.
Prípad 2) Spotrebič sa nakláňa nadol doprava.
Otáčajte pravú nastavovaciu nohu v smere šípky,
kým nebude spotrebič vodorovne.
MONTÁŽ RUKOVÄTÍ
(PLATÍ LEN PRE PRÍSLUŠNÉ MODELY)
Rukoväte sú súčasťou balenia.
1. Všetky otvory na skrutky rukoväte zarovnajte
s príslušnými otvormi na skrutky dvierok.
Následne do nich vložte pribalené skrutky (2 ks)
a utiahnite ich krížovým skrutkovačom.
< Prípad2 >
< Prípad1 >
2. Do otvorov rukovätí na obidvoch stranách
vložte kryty skrutiek rukovätí (2 ks).
Kryt skrutiek
rukovätí
3. Zopakujte vyššie uvedené kroky aj pri montáži
rukoväte na druhých dvierkach chladničky či
mrazničky.
4. Zasuňte kryty skrutiek (2 ks) do otvorov na
dvierkach na opačnej strane dvierok. Ide o
miesto, kde nie je namontovaná rukoväť.
Kryt skrutiek
POZOR
18_ príprava
Pri montáži rukoväte postupujte opatrne.
Dvierka sa môžu poškriabať.
PRÍPRAVA CHLADNIČKY
02obsluha
Po nainštalovaní a umiestnení chladničky môžete
chladničku pripraviť a využívať všetky prvky a
funkcie spotrebiča.
Po vykonaní nasledujúcich krokov bude chladnička
plne funkčná.
Ak nie je, najprv skontrolujte napájanie a zdroj
elektriny alebo si pozrite časť o riešení problémov
na konci tejto príručky.
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto
s dostatočnou medzerou medzi stenou a
chladničkou.
Pozrite si pokyny na inštaláciu v tomto návode.
2. Pred začatím používania chladničky odstráňte
rohové kryty poličiek, ktoré sú znázornené na
obrázku nižšie.
(Kryty slúžia na ochranu chladničky počas
prepravy.)
3. Po zapojení chladničky do zásuvky skontrolujte,
či sa po otvorení dverí rozsvieti vnútorné svetlo.
4. Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a
počkajte jednu hodinu.
Mraznička by sa mala mierne vychladiť a motor
by mal hladko bežať.
5. Po zapnutí chladničky bude trvať niekoľko
hodín, kým sa dosiahne príslušná teplota.
Keď bude teplota chladničky dostatočne nízka,
môžete do chladničky uložiť potraviny a nápoje.
Po zapnutí chladničky zaznie poplašný
signál. Stlačte tlačidlo Freezer (Mraznička)
alebo Fridge (Iba pre model s funkciou
Coolselect Zone a sériu RB37)
Pozrite si stranu 20 „Používanie
ovládacieho panela“.
obsluha _19
obsluha chladničky
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO
PANELA
TYP A
V závislosti od modelu sa pri otvorení
dvierok mrazničky nemusia rozsvietiť LED
kontrolky mrazničky.
TYP B
1
Mraznička
Ak chcete nastaviť mrazničku na požadovanú
teplotu v rozsahu -15 °C až -23 °C, stláčajte
tlačidlo Freezer (Mraznička). Predvolená
nastavená teplota je -19 °C a po každom stlačení
tlačidla Freezer (Mraznička) sa teplota zmení v
nasledovnom poradí a indikátor teploty zobrazí
požadovanú teplotu.
-19 °C
1
3
2
1
TYP C
1
2
TYP D
1
TYP E
2
1
-21 °C
-23 °C
-15 °C
-17 °C
2
3
2
Po každom stisnutí tlačidla sa ozve krátke
pípnutie.
Keď nestlačíte žiadne tlačidlo, LED
diódy mrazničky, chladničky a priečinka
CoolSelect Zone sa vypnú pre čo
najnižšiu spotrebu energie. LED diódy
Power Freeze (intenzívne zmrazovanie)
a Vacation (Dovolenka) ale zostanú
zapnuté pri zodpovedajúcich funkciách.
(Iba pre modely RB29****B, RB31****B,
RB32****B, RB33J3**9)
20_ obsluha
Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy aktivujete
funkciu intenzívneho mrazenia. Rozsvieti sa
indikátor intenzívneho mrazenia ( ) a chladnička
skráti čas potrebný na zmrazenie produktov v
mrazničke. Táto funkcia bude aktivovaná 50 hodín
a zobrazenie indikátora mrazničky sa nezmení.
Táto funkcia sa vypne automaticky.
Keď sa proces intenzívneho mrazenia ukončí,
indikátor intenzívneho mrazenia zhasne a mraznička
sa prepne späť na predošlú nastavenú teplotu.
Pri použití tejto funkcie sa zvýši spotreba energie.
Nezabudnite ju vypnúť, keď ju nepotrebujete a
vrátiť mrazničku na pôvodnú nastavenú teplotu.
Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo
Freezer (Mraznička) na 3 sekundy.
Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín,
aktivujte funkciu intenzívneho mrazenia 20 hodín
vopred.
2
Chladnička
Stlačte tlačidlo chladničky na nastavenie
požadovanej teploty chladničky v rozmedzí 1 °C
až 7 °C. Predvolená nastavená teplota je 3 °C a
po každom stlačení tlačidla Fridge (Chladnička) sa
teplota zmení v nasledovnom poradí a indikátor
teploty zobrazí požadovanú teplotu.
2 °C
1 °C
7 °C
5 °C
Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy aktivujete
funkciu dovolenky. Indikátor dovolenky ( ) sa
rozsvieti a chladnička sa nastaví na teplotu menej
ako 17 °C s cieľom šetriť energiu, keď odchádzate
na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu, alebo
keď nepotrebujete chladničku používať.
Keď je funkcia dovolenky aktivovaná, priestor
mrazničky zostane zapnutý. Funkcia dovolenky
sa automaticky deaktivuje, ak upravíte teplotu v
chladničke, keď je funkcia dovolenky zapnutá.
Pred použitím funkcie dovolenky nezabudnite z
priestoru chladničky vybrať potraviny.
Keď je funkcia dovolenky aktivovaná,
funkcia Coolselect Zone nefunguje.
Po deaktivácii funkcie dovolenky sa
aktivuje funkcia Coolselect Zone.
3
• Keď je v priestore mrazničky príliš vysoká
teplota z dôvodu výpadku napájania, LED
indikátor teploty bude blikať a zaznie poplašný
signál. Blikanie a zvukový signál vypnete
stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) alebo
Fridge (Chladnička).
• Táto výstraha sa môže vyskytnúť:
-- Keď sa chladnička zapne.
-- Keď je teplota v mrazničke príliš vysoká z
dôvodu výpadku napájania.
1
Coolselect Zone
Stlačením tlačidla Coolselect Zone aktivujete
funkciu Coolselect Zone.
Indikátor Coolselect Zone ( ) sa rozsvieti a
potom môžete uskladniť mäso a ryby.
Opätovným stlačením tlačidla Coolselect Zone sa
indikátor Coolselect Zone ( ) vypne a potom
môžete uskladniť zeleninu.
Keď je funkcia dovolenky aktivovaná,
stlačenie tlačidla Coolselect Zone
nefunguje.
2
Niektoré prvky, ako napríklad Water tank
(Vodná nádržka) a Cool Select Zone (Zóna
chladného výberu) ( 1 ) sa môžu veľmi
líšiť a nemusia byť pre konkrétny model k
dispozícii.
• Ovocie alebo zeleninu je možné zmraziť
v priečinkoch Cool Select Zone a Fresh Zone.
(Voliteľné)
• Ak chcete rýchlo zmraziť veľké množstvo
potravín, použite najspodnejší priečinok ( 2 ), v
ktorom sa potraviny zamrazia mimoriadne rýchlo.
obsluha _21
02obsluha
3 °C
Teplotný alarm
(Iba pre model s funkciou Coolselect
Zone, séria RB37J5**9**, RB37J5**5**,
RB31 a RB29)
PRÍDAVNÁ POLICA
Ak je súčasťou príslušenstva ďalšia polica,
môžete vytiahnuť všetky zásuvky okrem
spodnej zásuvky ( 2 ) a položiť dodatočnú
policu tesne nad spodnú zásuvku.
Nemá to vplyv na tepelnú a mechanickú
charakteristiku.
Uvádzaný skladovací objem mraziaceho
priestoru je pre modely s dodatočnou
policou vypočítaný bez týchto dielov.
FUNKCIE PRIESTORU MRAZNIČKY
Znak zmrazených potravín na paneli dverí
POUŽÍVANIE SKLOPNEJ POLIČKY
(VOLITEĽNÝ)
Čísla nad symbolmi označujú povolenú dobu
skladovania produktu v mesiacoch. Pri nákupe
zmrazených produktov sa riaďte dátumom výroby
alebo dátumom najneskoršieho predaja.
Sklopnú poličku môžete zasunúť, ak na poličke
pod ňou potrebujete uskladniť vyššie nádoby alebo
výrobky.
Zmrazovanie potravín
1. Poličku mierne nadvihnite a zasuňte dovnútra.
2. Zasunutú poličku potiahnite a znovu získate
plne rozloženú poličku.
Zmrazujte iba čerstvé, nepoškodené potraviny.
Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, udržiavajte
oddelene od potravín, ktoré sú už zmrazené. Aby
potraviny nestratili chuť alebo nevyschli, skladujte
ich vo vzduchotesných nádobách.
Správne ukladanie potravín:
1.
2.
3.
4.
POZOR
Sklopná polička môže vypadnúť z
chladničky – počas používania a čistenia
dávajte pozor.
Potraviny uložte do obalu.
Vytlačte všetok vzduch.
Obal tesne uzavrite.
Na obal vyznačte obsah a dátum.
Nasledovné produkty nie sú vhodné na balenie
potravín:
Baliaci papier, papier odolný voči mastnote,
celofán, vrecká na odpad a použité nákupné
vrecká.
Nasledovné produkty sú vhodné na balenie
potravín:
Plastová fólia, polyetylénová fúkaná fólia, hliníková
fólia a plechovky do mrazničky. Tieto produkty
môžete zakúpiť u vášho predajcu.
Nasledovné produkty sú vhodné na utesnenie
zabalených potravín:
Gumičky, plastové svorky, motúz, lepiaca páska
odolná voči chladu alebo podobné výrobky.
Vrecká a polyetylénová fúkaná fólia sa dajú utesniť
zariadením na utesnenie fólie.
22_ obsluha
Skladovateľnosť mrazených potravín
POZOR
• Ak nedodržíte uvedené obdobie, hrozí
vám otrava jedlom.
Nákup a skladovanie hlboko zmrazených
potravín
Pri nákupe zmrazených potravín dodržiavajte
nasledovné zásady:
• Skontrolujte, či obal nie je poškodený.
• Skontrolujte dátum najneskoršieho predaja.
• Teplota mrazničky v supermarkete by mala byť
-18 °C alebo nižšia. V opačnom prípade sa
skráti skladovateľnosť mrazených potravín.
• Hlboko zmrazené potraviny nakupujte ako
posledné. Zabaľte potraviny do novín alebo ich
vložte do termotašky a odneste ich domov.
• Doma ihneď uložte hlboko zmrazené potraviny
do mrazničky. Zmrazené potraviny skonzumujte
pred uplynutím dátumu spotreby.
POUŽITIE DÁVKOVAČA VODY
(VOLITEĽNÝ)
Pomocou dávkovača vody ľahko dostanete
chladenú vodu bez otvorenia dverí chladničky.
• Zdvihnite držiak
1
plechoviek ( 1 ).
• Nadvihnite a vytiahnite
2
zásobník vody ( 2 ).
-- Chyťte držiaky na
obidvoch stranách a
zdvihnite zásobník vody.
-- Pred prvým použitím vyčistite vnútro zásobníka
vody.
• Zásobník vody naplňte vodou a zaistite, aby bol
v stabilnej polohe, čo umožní predĺžený výtok
vody.
-- Naplňte vodou do 4,5 l. Ak sa naplní vyššie,
voda môže pretekať po zatvorení veka.
-- Ak voda kvapká po prvom naplnení vodnej
nádržky, nalejte znova 500 ml vody.
-- Kým je zásobník uložený v chladničke, nie je
možné ho naplniť vodou.
• Metóda 1.
-- Otvorte zásobník zdvihnutím okrúhleho veka v
smere šípky a nalejte vodu.
Okrúhle veko
Zásobník vody
Rozmrazenie mrazených potravín
V závislosti od typu a aplikácie vyberte jednu z
nasledovných možností:
• Pri izbovej teplote.
• V chladničke.
• V elektrickej rúre, horúcim vzduchom s/bez
ventilátora.
• V mikrovlnnej rúre.
Nezmrazujte opätovne potraviny, ktoré
sa už začali rozmrazovať alebo už sú
rozmrazené.
Potraviny sa nesmú opätovne zmraziť,
kým nebudú pripravené (uvarené alebo
usmažené).
Neskladujte mrazené výrobky dlhšie ako je
stanovená maximálna doba skladovania.
Kohútik dávkovača
• Metóda 2.
-- Otvorte zásobník zdvihnutím veľkého veka a
nalejte vodu.
POZOR
Pri montáži zásobníka vody po čistení
nezabudnite namontovať teleso kohútika
dávkovača. Môže dôjsť k unikaniu vody.
obsluha _23
02obsluha
Skladovateľnosť závisí od typu potravín.
Pri teplote -18 °C:
• Čerstvá hydina (celé kura), čerstvé mäso (rezne,
pečienky): max. 12 mesiacov
• Ryby (chudé ryby, varené ryby), čerstvé krevety,
lastúry, kalamáre: max. 6 mesiacov
• Pizza, klobása: max. 2 mesiace
Skladovateľnosť sa uvádza na základe internetovej
stránky FDA (http://www.fda.gov/).
POUŽÍVANIE FUNKCIE
COOLSELECT DUO (VOLITEĽNÉ)
• Po vložení zásobníka vody
zatvorte dvere chladničky.
-- Po zatvorení dverí skontrolujte,
či je kohút dávkovača vonku.
POZOR
POZOR
Zásobník vody pevne
upevnite na dvere
chladničky.
V opačnom prípade
nemusí zásobník vody
fungovať správne.
Nepoužívajte chladničku bez zásobníka
vody. V opačnom prípade môžu vzniknúť
problémy s účinnosťou.
Do zásobníka nenalievajte nič iné okrem
vody, napríklad minerálnej alebo čistenej
vody.
• Pod výtok vody umiestnite pohár a pohárom
jemne zatlačte na páčku dávkovača.
Dajte pozor, aby bol pohár zarovnaný s
dávkovačom, aby sa voda neodrazila von.
POZOR
1. Demontujte skrinku chladiaceho priestoru.
(V závislosti od špecifikácie je možné skrinku
ľahko demontovať po odstránení krytu na
pravej strane.)
Skontrolujte, či je poistné zariadenie
prepnuté do polohy „ODISTIŤ“.
Voda sa dá vypúšťať iba pri tomto
nastavení.
2. Posunutím otočného ovládača doľava alebo
doprava manuálne nastavte požadovanú
teplotu. (Teplota v chladiacom priestore
je
Knob
najvyššia, keď je otočný ovládač na ľavej strane
a najnižšia, keď je otočný ovládač na pravej
strane.)
Knob
Knob
Páka dávkovača
ZAISTIŤ
ODISTIŤ
Knob
POZOR
Knob
Otočný ovládač
Ak nastavíte otočný ovládač na vyššiu
ako strednú hodnotu, vnútorná teplota
chladiaceho priestoru môže byť nižšia ako
je teplota Knob
v chladničke a zelenina a ovocie
sa môžu zmraziť.
Knob
3. Po manuálnom nastavení požadovanej teploty
vráťte skrinku späť na pôvodné miesto. (Ak
ste odstránili ochranný kryt,
namontujte ho na
Knob
svoje pôvodné miesto.)
24_ obsluha
DEMONTÁŽ ČASTÍ INTERIÉRU
Zásuvky
Ak chcete vytiahnuť
zásuvky, potiahnite ich
úplne dopredu a potom ich
mierne nadvihnite.
Počas montáže položte poličky chladničky
do správnej polohy a neklaďte ich naopak.
Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie
materiálu.
Keď vraciate police na miesto,
zabezpečte, aby strana označená na
čelnej strane ako „Front“ (Predok) bola na
prednej strane chladničky.
VAROVANIE
POZOR
Poličky
Opatrne nadvihnite poličky
oboma rukami a potiahnite
ich k sebe. (Sklenená
polička)
POZOR
ČISTENIE CHLADNIČKY
Neklaďte poličky naopak alebo dozadu.
Hrozí riziko spadnutia.
Chrániče dverí
Pevne uchopte chrániče
dverí oboma rukami a
opatrným zdvihnutím ich
vyberte.
Zásobník vody
Zdvihnite držiak plechoviek,
potom pevne uchopte
zásobník vody oboma
rukami, zdvihnite ho
smerom k sebe a opatrne
ho vyberte.
V závislosti od modelu nemusí byť
zásobník vody k dispozícii.
Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo
alebo Clorox™.
Môžu poškodiť povrch spotrebiča a
vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.
Nestriekajte na chladničku vodu, keď je
pripojená k elektrickej zásuvke, pretože
môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Nečistite chladničku benzénom, riedidlom
alebo čistiacim prostriedkom na auto.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
1. Odpojte napájací kábel chladničky.
2. Mierne navlhčite jemnú handričku, ktorá
nepúšťa chlpy, alebo papierovú utierku vodou.
Na čistenie chladničky nepoužívajte
žiadne čistiace prostriedky, pretože sa
chladnička môže odfarbiť alebo poškodiť.
3. Utrite vnútro a vonkajšok chladničky, kým
nebude čistá a suchá.
4. Pripojte napájací kábel chladničky.
Keď dávkovač vody
nevydáva vodu, jemne
zatlačte na vrch
nádržky s vodou.
VÝMENA LED SVETLA
Keď sa vypáli vnútorné alebo vonkajšie LED svetlo,
nerozoberajte kryt lampy a LED lampu sami.
Obráťte sa na svojho servisného
zástupcu.
obsluha _25
02obsluha
POZOR
• Ak sa zásuvky zaseknú na dverách, najskôr
vytiahnite poličky a potom zásuvky tak, že ich
nadvihnete.
Otočenie dvierok (voliteľné)
OTOČENIE DVERÍ (VOLITEĽNÉ)
Skôr ako otočíte dvere chladničky sa ubezpečte,
že chladnička je odpojená od elektriny. Spoločnosť
Samsung odporúča, aby otočenie smeru otvárania
dverí vykonávali iba poskytovatelia servisu
schválení spoločnosťou Samsung. Tento úkon
bude spoplatnený a uhradený zákazníkom.
Záruka výrobcu spotrebiča sa nevzťahuje
na žiadne poškodenie vzniknuté pri
pokuse o otočenie smeru otvárania dverí.
Akékoľvek opravy vyžiadané z tohto
dôvodu budú spoplatnené a uhradené
zákazníkom.
1. Skôr ako sa pokúsite otočiť dvere chladničky
sa ubezpečte, že chladnička je odpojená od
prívodu elektrickej energie a všetky potraviny
boli z chladničky vytiahnuté.
2. Ak si zákazník netrúfa postupovať podľa
pokynov v návode na použitie, je potrebné
privolať kvalifikovaného servisného technika
spoločnosti Samsung, ktorý vykoná túto
zmenu.
3. Nepripájajte chladničku k napájaniu ihneď po
dokončení procesu otočenia dverí a počkajte
minimálne jednu hodinu.
Demontáž dvierok chladničky
1. Odstráňte kryt vodičov v dvierkach.
Kryt vodičov v dvierkach
* Iba model RB37*
Kryt vodičov v dvierkach
2. Demontujte veko priestoru v dvierkach.
Veko priestoru v dvierkach
* Iba model RB37*
Potrebné nástroje
Nie sú súčasťou balenia
Krížový
skrutkovač (+)
Plochý
skrutkovač (-)
11 mm kľúč
(na hriadeľ pántu)
Nie sú súčasťou
balenia
Diel navyše
8 mm nástrčný
kľúč (na skrutky)
Kryt pántu /
Uzáver priestoru na dvere
26_ obsluha
Veko priestoru v dvierkach
3. Odstráňte kryt závesu a vytlačte závesný prvok
podľa obrázkov uvedených nižšie.
• Zasuňte plochý skrutkovač a zatlačte ním
dozadu (obrázok č. 1).
• Vypáčte kryt (obrázok č. 2) a vytlačte von
závesný prvok (obrázok č. 3).
(Dávajte pozor, aby ste nadmerným tlakom
nepoškodili kábel v kryte pántu.)
• Odmontujte ho potlačením rukou na diel v tvare
A (obrázok č. 4 a 5).
(5)
7. Pomocou krížového skrutkovača (+) odstráňte
skrutky zo stredového závesu a záves
demontujte.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4. Od dvierok chladničky odpojte konektor
s vodičmi. (Iba modely s externým displejom.)
8. Dvierka mrazničky opatrne zdvihnite nahor
a zveste ich z dolného závesu.
5. Odstráňte skrutky.
(Dbajte na to, aby vám dvierka počas
demontáže nespadli.)
POZOR
6. Dvierka chladničky opatrne zdvihnite nahor
a zveste ich zo stredového závesu.
POZOR
Dvierka sú ťažké. Dávajte pozor, aby ste
sa nezranili, keď ich budete odstraňovať.
9. Rukoväte premontujte z ľavej na pravú stranu.
Odstráňte skrutku z pravej dolnej strany
páčkového spínača systému automatického
zatvárania dvierok chladničky a mrazničky
a premontujte ho z pravej na ľavú stranu.
(Páčka systému automatického zatvárania, po
jednej skrutke.)
Dvierka sú ťažké. Dávajte pozor, aby ste
sa nezranili, keď ich budete odstraňovať.
obsluha _27
02obsluha
Dvierka mrazničky pridržte, aby nespadli.
Základná poloha
Otočená poloha
10.Pomocou plochého skrutkovača (-) odstráňte
veko rukoväte a skrutky.
(1)
(2)
(1)
12.Veko skrutky a skrutku premontujte na opačnú
stranu.
Na vytiahnutie použite tenký plochý skrutkovač.
(3)
POZOR
Dbajte na to, aby ste sa počas
vykonávania tejto činnosti nezranili.
(2)
13.Chladničku opatrne položte na zadnú stranu.
Odstráňte nožičku (odskrutkujte v smere proti
pohybu hodinových ručičiek) a dolný záves.
Pomocou plochého skrutkovača (-)
vyberte veko a zmontujte dokopy rukoväť
a veko rukoväte.
Ak rukoväť nie je namontovaná, preskočte
kroky 10 a 11, pretože sú zbytočné.
Potreba týchto krokov závisí od modelu.
POZOR
Počas demontáže veka dbajte na to, aby
ste nepoškriabali lak.
Dolný záves
Noha
Na ochranu chladničky pred poškodením
odrežte veľký kus kartónu a umiestnite ho
pod chladničku.
14.Pomocou krížového skrutkovača (+) namontujte
stredový záves. (Pred montážou stredového
závesu osaďte podložku v smere nahor.)
11.Namontujte veko.
Podložka (voliteľný)
28_ obsluha
15.Dolný záves a nožičku premontujte na druhú
stranu. (Vpravo -> Vľavo)
Po osadení dvierok mrazničky do stredového
závesu namontujte dolný záves.
• Demontujte vodiaci prvok systému
automatického zatvárania a hriadeľ závesu.
• Hriadeľ závesu a vodiaci prvok systému
automatického zatvárania namontujte tak, ako
je to znázornené na obrázku.
17.Vodiče v dvierkach premiestnite na druhú
stranu tak, ako je to znázornené na obrázku.
18.Pomocou 11 mm kľúča odpojte hriadeľ
horného závesu.
Horný záves prehoďte na opačnú stranu
a znova namontujte hriadeľ horného závesu.
Dolný záves
18-1. Na oddelenie valčeka horného pántu a
matice použite 11 mm kľúč.
Horný pánt otočte a opätovne upevnite
valček horného pántu a maticu. (Platí len
pre modely RB33N*, RB34N* a RL33N*.)
16.Z krytu riadiaceho panela odstráňte veko
riadiaceho panela (obrázok č. 1).
Odstráňte skrutku a demontujte kryt riadiaceho
panela (2), vodiče v dvierkach (3) premiestnite
na druhú stranu dvierok chladničky (iba modely
s displejom na dvierkach).
Pomocou skrutky namontujte kryt riadiaceho
panela (obrázok č. 4).
(1)
(2)
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
Pomocou kľúča čo najviac utiahnite
valček (a maticu).
19.Horný záves osaďte na miesto, aby sa
o čosi zväčšil otvor, a potom ho vyberte von
a pokračujte montážou dvierok chladničky.
(1-5)
(3)
(4)
Kroky montáže
1. Na dvierka chladničky namontujte horný záves.
2. Na dvierka chladničky namontujte stredový
záves.
3. Horný záves pripojte k skrini chladničky.
4. Namontujte skrutku.
obsluha _29
02obsluha
Hriadeľ závesu
20.Pripojte vodiče a zastrčte ich do krytu
riadiaceho panela.
Vodiče vložte do krytu závesu tak, aby miesto
oblepené bielou páskou bolo v rovnakej polohe
ako na obrázku nižšie (1).
Upevňovací prvok nedemontujte, iba ho
odklopte podľa obrázka nižšie (2).
22.Namontujte veko priestoru v dvierkach
(dodatočný diel) na zadnej strane.
* Iba model RB37*
(1)
(2)
23.Na hornú časť dvierok chladničky nasaďte kryt
vodičov v dvierkach a zatlačte naň, aby pevne
zapadol na miesto.
Skontrolujte polohu vodičov – mali by sa
nachádzať v zadnej časti krytu vodičov
v dvierkach.
* Iba model RB37*
(1)
(2)
Iba modely s externým displejom.
21.Kryt závesu premontujte podľa závesu.
* Iba model RB37*
30_ obsluha
* Iba model RB37*
24.Namontujte veko riadiaceho panela.
02obsluha
25.Odstráňte tesnenia chladničky a mrazničky,
otočte ich o 180˚ a znova ich namontujte.
Uistite sa, či sú tesnenia správne osadené.
V opačnom prípade môže dochádzať k tvorbe
hluku alebo k zrážaniu vlhkosti a následnému
ovplyvneniu výkonu spotrebiča.
26.Skontrolujte, či dvierka fungujú správne.
Keď otočíte dvierka mrazničky,
odmontujte tesnenie dvierok mrazničky a
vnútorné ľavé tesnenie ( A ).
A potom primontujte vnútorné tesennie
doprava ( B ). Pripojte tesnenie dvierok
mrazničky po ich otočení o 180°.
(Len u modelu RB29****B, RB31****B,
RB32****B, RB33J3**9)
( A )
( B )
obsluha _31
riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty
týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom
účtovať.
Všeobecné informácie
Teplota
Príznak
Chladnička/
mraznička
nefunguje.
Teplota v
chladničke/
mrazničke je
vysoká.
Chladnička/
mraznička príliš
chladí.
Vnútorná stena je
horúca.
32_ riešenie problémov
Možná príčina
Riešenie
• Napájací kábel nie je správne
zapojený.
• Správne zapojte napájací kábel.
• Teplota nie je správne nastavená.
• Teplotu nastavte na nižšiu
hodnotu.
• Chladnička je umiestnená
v blízkosti tepelného zdroja alebo
na priamom slnečnom svetle.
• Chladničku umiestnite mimo
dosahu priameho slnečného svetla
alebo tepelných zdrojov.
• Okolo chladničky nie je dostatok
priestoru.
• Dbajte na to, aby okolo chladničky
po stranách a vzadu bola medzera
aspoň 5 cm.
• Je aktivovaný režim Dovolenka.
• Vypnite režim Dovolenka.
• Chladnička je preplnená. Potraviny
blokujú vetracie otvory vnútri
chladničky.
• Chladničku neprepĺňajte. Dbajte
na to, aby potraviny neblokovali
ventiláciu.
• Teplota nie je správne nastavená.
• Teplotu nastavte na vyššiu
hodnotu.
• V stenách chladničky sú
zabudované rúrky odolné voči
teplu.
• Ako prevencia proti zrážaniu
vlhkosti sú v predných rohoch
spotrebiča zabudované rúrky
odolné voči teplu. V prípade
zvýšenia teploty okolitého
prostredia toto zariadenie nemusí
fungovať účinne. Nejde o chybu
systému.
Zápach
Príznak
FVo vnútri
chladničky sa tvorí
zápach.
Možná príčina
Riešenie
• Chladničku vyčistite a odstráňte
pokazené potraviny.
• Potraviny s výraznou arómou.
• Dbajte na to, aby boli potraviny
s výraznou arómou vzduchotesne
zabalené.
Námraza
Príznak
Možná príčina
Riešenie
Námraza pri
vetracích otvoroch.
• Potraviny blokujú vetracie otvory.
• Dbajte na to, aby potraviny
neblokovali vetracie otvory vnútri
chladničky.
Námraza na
vnútorných
stenách.
• Dvere sa riadne nezatvárajú.
• Dbajte na to, aby potraviny
neblokovali dvere. Vyčistite
tesnenie dverí.
Ovocie alebo
zelenina sú
zmrazené.
• Ovocie a zelenina sú skladované v
Zóne čerstvosti/špecialít
• Zóna čerstvosti/špecialít je určená
len na skladovanie mäsa a rýb.
Možná príčina
Riešenie
• Keď sú dvere chladničky otvorené,
dovnútra sa dostáva vlhkosť.
• Utrite vlhkosť. Dvere chladničky
nenechávajte príliš dlho otvorené.
• Potraviny s vysokým obsahom
vlhkosti.
• Dbajte na to, aby boli potraviny
vzduchotesne zabalené.
Zrážanie vlhkosti
Príznak
Na vnútorných
stenách sa zráža
vlhkosť.
riešenie problémov _33
02riešenie problémov
• Pokazené potraviny.
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty
týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.
Tieto zvuky sú normálne.
• Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového
motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.
Bzučenie
Cvakanie
alebo švitorenie
• Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú
teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.
Vrrr
Šumenie
• Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky
syčania.
Tsss
34_ riešenie problémov
• Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.
Bublanie
Praskanie
• Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu,
môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
• V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.
riešenie problémov _35
02riešenie problémov
• Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty
v chladničke vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď
sú elektronické časti v prevádzke.
Obmedzenie izbovej teploty
Táto chladnička s mrazničkou je určená na používanie pri teplote prostredia určenej triedou teploty
vyznačenou na výkonovom štítku.
Rozsah teploty prostredia (°C)
Trieda
Symbol
Rozšírená mierna
SN
+10 až +32
Mierna
N
+16 až +32
Subtropická
ST
+16 až +38
Tropická
T
+16 až +43
IEC 62552 (ISO 15502)
Na vnútornú teplotu môžu mať vplyv také faktory ako umiestnenie chladničky/mrazničky, teplota
prostredia a ako často otvárate dvere.
Teplotu nastavte podľa potreby tak, aby sa tieto faktory vyrovnali.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad
v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte
zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Kontaktné stredisko
Webová stránka
CZECH
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-02833J-20
Download PDF