Samsung | NZ64H37070K/EO | Samsung NZ64H37070K/EO Používateľská príručka

NZ64H37070K
NZ64H37075K
Indukčná varná doska
Používateľská príručka
Planéta je
najdôležitejšia
100%
recyklovaný papier
Táto príručka bola zhotovená zo 100% recyklovaného papiera.
Predstavte si možnosti
SLOVENČINA
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung.
2013-01-18
Ako používať túto príručku
Prosíme, nájdite si čas na prečítanie tejto príručky vlastníka a venujte
ešte pred používaním Vášho spotrebiča zvláštnu pozornosť
bezpečnostným informáciám, ktoré sú v nasledujúcej časti. Túto
príručku si ponechajte pre budúcu potrebu. Ak spotrebič zmení
majiteľa, nezabudnite novému majiteľovi posunúť aj túto príručku.
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia.
V texte tejto Používateľskej príručky sú použité nasledovné symboly:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu mať
za následok vážne poranenie osoby alebo smrť.
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu mať za
následok menšie poranenie osoby alebo škody na
majetku.
Aby sa znížilo riziko požiaru, explózie, poranenia
elektrickým prúdom alebo poranenie osôb počas
používania Vašej varnej dosky, dodržiavajte tieto
bezpečnostné opatrenia
NESKÚŠAŤ.
NEROZOBERAŤ.
NEDOTÝKAŤ SA.
Postupujte presne podľa pokynov.
Odpojte sieťový kábel zo zásuvky v stene.
Zabezpečte uzemnenie prístroja, aby ste predišli
poraneniu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc, zavolajte servisné centrum.
Poznámka
Dôležité
2_ako používať túto príručku
2013-01-18
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Elektrická bezpečnosť
Uistite sa, že spotrebič je riadne zapojený a uzemnený kvalifikovaným
technikom.
Servis na spotrebiči smie vykonávať len kvalifikovaná servisná osoba.
Opravy, ktoré vykoná nekvalifikovaná osoba, môžu spôsobiť
poranenie osôb alebo vážne poškodenie spotrebiča. Ak Váš
spotrebič potrebuje opravu, kontaktujte miestne servisné centrum.
Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie a
neplatnosť záruky.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné aspekty tohto spotrebiča vyhovujú všetkým prijatým
technickým a bezpečnostným normám. Avšak ako výrobcovia sme
presvedčení, že je našou zodpovednosťou oboznámiť Vás s
nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.
Vstavané spotrebiče môžu fungovať až po tom, ako sú zabudované
do skriniek a liniek, ktoré zodpovedajú príslušným normám. Tým sa
zabezpečí náležitá ochrana proti kontaktu s elektrickými zariadeniami,
ako sa to vyžaduje podľa základných bezpečnostných noriem.
Ak sa na Vašom spotrebiči objaví porucha alebo ak sa na ňom objavia
zlomy alebo trhliny:
- vypnite všetky varné zóny;
- odpojte varnú dosku zo siete; a
- kontaktujte svoje miestne servisné centrum.
VAROVANIE
Bezpečnosť detí
Tento spotrebič nie je určený na používanie menšími deťmi alebo
postihnutými osobami bez náležitého dozoru zodpovednej dospelej
osoby.
Menšie deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so
spotrebičom nehrajú.
Varné zóny sú počas varenia horúce. Vždy držte malé deti ďalej od
spotrebiča.
VAROVANIE: Prístroj a jeho časti sú počas používania horúce.
Nedotýkajte sa ohrevných prvkov.
bezpečnostné pokyny_3
2013-01-18
Deti vo veku do 8 rokov by sa bez príslušného dozoru nemali
približovať k prístroju.
Tento prístroj môžu používať deti vo veku nad 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod vhodným
dozorom alebo boli oboznámené s pravidlami bezpečného
používania prístroja a jeho rizikami. Deti by sa s prístrojom nemali
hrať. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti bez
dozoru dospelej osoby.
VAROVANIE
Bezpečnosť počas používania
Tento spotrebič je určený na používanie pre bežné varenie a
vyprážanie v domácnosti. Nie je vytvorené pre komerčné alebo
priemyselné využitie.
Nikdy nepoužívajte dosku na vykurovanie miestnosti.
Dávajte pozor, keď dávate elektrické spotrebiče do elektrickej zásuvky
blízko varnej dosky. Elektrické káble sa nesmú dostať do kontaktu s
varnou doskou.
Prehriaty tuk alebo olej môže rýchlo vzbĺknuť. Nikdy nenechávajte
jednotky na povrchu bez dozoru, keď pripravujete jedlo na tuku alebo
oleji, napríklad keď robíte hranolky.
Po používaní varné zóny vypnite.
Kontrolné panely udržujte vždy čisté a suché.
Nikdy nedávajte na varnú dosku horľavé predmety. Môžu spôsobiť
požiar.
Nikdy nepoužívajte varnú dosku na zohrievanie hliníkovej fólie,
produktov zabalených v hliníkovej fólii ani mrazených jedál zabalených
v hliníkovej miske.
Existuje riziko zapálenia od spotrebiča, ak sa používa neopatrne.
Káble elektrických spotrebičov sa nesmú dotýkať horúceho povrchu
varnej dosky ani hrnca.
Nepoužívajte varnú dosku na sušenie utierok.
Nikdy neskladujte horľavé materiály, ako sú aerosoly a čistiace
prostriedky, v šuflíkoch a skrinkách pod varnou doskou.
4_bezpečnostné pokyny
2013-01-18
VAROVANIE: Používatelia s s kardiostimulátormi a aktívnymi
srdcovými implantátmi musia hornú časť tela držať od indukčných
varných zón, keď sú zapnuté a vo vzdialenosti najmenej 30 cm. V
prípade pochybností sa poraďte s výrobcom Vášho prístroja alebo s
Vaším lekárom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: na varnom povrchu nič
neskladujte.
VAROVANIE
Bezpečnosť pri čistení
Spotrebič vždy pred čistením vypnite.
Z bezpečnostných dôvodov nečistite spotrebič parnou tryskou alebo
vysokotlakovým čističom.
Varnú dosku čistite v súlade s pokynmi na čistenie a starostlivosť,
ktoré sú v tejto príručke.
Nepoužívajte parové čističe.
Na čistenie skla varnej dosky nepoužívajte silné čistiace prostriedky
alebo ostré kovové škrabky. Mohli by poškrabať jej povrch, čo by
mohlo spôsobiť rozbitie skla.
VAROVANIE
Vážne varovné značky pre inštaláciu
Inštaláciu tohto spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný servisný
technik pre varné dosky školený výrobcom. Pozrite si časť
“Inštalácia varnej dosky”.
Sieťový kábel zastrčte do správnej zásuvky, alebo do zásuvky s
vyšším napätím, určenej len pre tento spotrebič. Zástrčku kábla
zasuňte do zásuvky pevne. Okrem toho nepoužívajte predlžovací
kábel.
- Ak to nedodržíte a budete používať zásuvku s ďalšími
spotrebičmi pomocou rozdeľovača alebo predlžovačky, môže to
spôsobiť poranenie elektrickým prúdom alebo požiar.
bezpečnostné pokyny_ 5
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Varenie na doske bez dohľadu za použitia tuku alebo
oleja môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou. Vypnite prístroj a zakryte
oheň napr. pokrievkou alebo protipožiarnou prikrývkou.
Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom alebo požiar.
Inštaláciu tohto spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
- Ak to nedodržíte, môže to spôsobiť poranenie elektrickým
prúdom, požiar, explóziu, problémy s výrobkom alebo poranenie.
Po inštalácii musí byť možné spotrebič kedykoľvek odpojiť zo siete.
Možnosť odpojenia sa dá dosiahnuť tak, že máte zásuvku
prístupnú, alebo pripojíte k pevnému vedeniu spínač v súlade s
elektroninštalačnými predpismi.
Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti ohrievača alebo horľavého
materiálu.
Neinštalujte tento spotrebič vo vlhkom, mastnom alebo prašnom
prostredí, na miesto, ktoré je vystavené priamemu slnečnému
svetlu a vode (kvapky dažďa).
Neinštalujte tento spotrebič na miesto, kde môže unikať plyn.
- Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom alebo požiar.
Spotrebič nie je určený na inštaláciu do motorových vozidiel,
karavanov a podobných vozidiel.
Tento spotrebič musí byť riadne uzemnený.
Neuzemňujte spotrebič k plynovej rúre, plastovej vodovodnej rúre
alebo telefónnemu káblu.
- Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom, požiar, explóziu
alebo problémy s výrobkom.
- Nikdy nezasúvajte sieťový kábel do zásuvky, ktorá nie je riadne
uzemnená, a uistite sa, že je v súlade s miestnymi a národnými
kódmi.
UPOZORNENIE
Upozorňujúce značky pre inštaláciu
Tento spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola zásuvka
prístupná.
- Ak sa to nedodrží, môže to mať za následok poranenie
elektricým prúdom alebo požiar kvôli úniku elektrického prúdu.
6_bezpečnostné pokyny
Nainštalujte spotrebič na rovný a tvrdý povrch, aby uniesol jeho
hmotnosť.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok abnormálne vibrácie,
hluk alebo problémy s výrobkom.
VAROVANIE
Vážne varovné značky ohľadom elektriny
Bezpečnostné pokyny
Nainštalujte spotrebič tak, aby bol vo vhodnej vzdialenosti od
steny.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok požiar kvôli
prehriatiu.
Minimálna výška voľného priestoru, ktorý je potrebné dodržať nad
povrchom varnej dosky
Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ako je prach alebo
voda z kolíkov zástrčky a kontaktných bodov, pomocou suchej
handry.
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou handrou.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie elektrickým
prúdom alebo požiar.
Zapojte zástrčku do zásuvky v stene správnym smerom, tak, aby
kábel viedol po zemi.
- Ak zapojíte zástrčku opačným smerom, elektrické drôty v kábli sa
môžu poškodiť a to môže mať za následok poranenie elektrickým
prúdom alebo požiar.
Zapojte zástrčku do zásuvky v stene pevne. Nepoužívajte
poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvoľnenú
zásuvku.
- Môže to mať za následok poranenie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Neťahajte ani nasilu neohýbajte sieťový kábel.
Sieťový kábel nezakrúcajte ani nezauzľujte.
Nezaveste sieťový kábel cez kovový predmet, nedávajte ťažké
predmety na kábel, nezasúvajte kábel medzi predmety a ani ho
nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
bezpečnostné pokyny_ 7
- Môže to mať za následok poranenie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Neťahajte pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky za kábel.
- Vytiahnite ju tak, že držíte zástrčku.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie elektrickým
prúdom alebo požiar.
Keď je spotrebič alebo kábel poškodený, kontaktujte najbližšie
servisné centrum.
UPOZORNENIE
Upozorňujúce značky ohľadom elektriny
Odpojte elektrickú zástrčku, keď sa zariadenie nepoužíva dlhší čas,
alebo počas búrky/blesku.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie elektrickým
prúdom alebo požiar.
Odpojte elektrickú zástrčku, keď sa zariadenie nepoužíva dlhší čas,
alebo počas búrky/blesku.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie elektrickým
prúdom alebo požiar.
VAROVANIE
Vážne varovné značky pre používanie
V prípade úniku plynu (ako propán, LP plyn a pod.) okamžite
vyvetrajte bez toho, aby ste sa dotkli zástrčky. Nedotýkajte sa
spotrebiča ani sieťového kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra sa môže vznietiť alebo explodovať.
Počas používania sa spotrebič zohreje a je horúci. Musíte byť
opatrný, aby ste sa nedotkli ohrievacích telies vo vnútri varnej
dosky.
VŽDY používajte chňapku, keď dávate riad dolu z varnej dosky,
aby ste sa vyhli popáleniu.
VAROVANIE: Obsah detských fľašiek a príkrmov je potrebné vždy
premiešať alebo potriasť a pred podávaním skontrolovať teplotu,
aby ste sa vyhli popáleniu.
Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný
zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby ste predišli riziku.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so
spotrebičom nehrajú.
8_bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať a
byť horúce. Aby ste zabránili popáleniu, držte malé deti ďalej od
spotrebiča.
VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste
predišli možnosti poranenia elektrickým prúdom. Nepoužívajte
varnú dosku, kým nebude sklenený povrch vymenený.
Na povrch varnej dosky nedávajte kovové predmety, ako napríklad
nože, vidličky, lyžice alebo pokrievky, lebo sa môžu zohriať.
VAROVANIE: Pred výmenou lampy sa ubezpečte, že spotrebič je
vypnutý, aby ste sa vyhli možnosti poranenia elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to mať za následok poranenie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Nevypínajte spotrebič tak, že vytiahnete sieťovú zástrčku počas
toho, ako je spotrebič zapnutý.
- Opätovné zapnutie zástrčky do zásuvky môže spôsobiť iskrenie
a následne poranenie elektrickým prúdom, alebo požiar.
Všetok baliaci materiál držte mimo dosahu detí, pretože baliaci
materiál môže byť pre deti nebezpečný.
- Ak si dieťa dá sáčok cez hlavu, môže sa udusiť.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie elektrickým
prúdom, popálenie alebo zranenie.
Nikdy tento spotrebič nepoužívajte na iný účel, iba na varenie.
- Môže to mať za následok požiar.
Nikdy nezohrievajte plastové, alebo papierové misky a nepoužívajte
ich s varnou doskou.
bezpečnostné pokyny_ 9
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Deťom môžete dovoliť používať varnú dosku bez
dozoru len v takom prípade, ak dostali dôkladné pokyny a dieťa
vie používať varnú dosku bezpečne a chápe, aké sú riziká
nesprávneho používania.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo ktoré nemajú dostatok skúseností, vedomostí a pokiaľ
nemajú riadny dozor, alebo nedostali pokyny ohľadom používania
spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Ak to nedodržíte, môže to spôsobiť požiar.
Nezohrievajte jedlo nadmerne.
- Môže to mať za následok požiar.
Nezohrievajte jedlo zabalené v papieri, napríklad v novinách alebo
časopisoch.
- Môže to mať za následok požiar.
Do blízkosti varnej dosky nedávajte horľavé spreje a ani iné objekty.
- Môže to mať za následok požiar alebo explóziu.
Keď zohrievate nápoje, ako káva, čaj, likér alebo voda, alebo jedlá
ako curry, polievka alebo mäso so šťavou, používajte nízky výkon
a počas zohrievania obsah premiešajte.
- Ak použijete nastavenie na vysoký výkon, môže obsah bez
varovania vyvrieť a spôsobiť vážne popáleniny.
Nevkladajte prsty, cudzie látky alebo kovové predmety, ako sponky
alebo ihly do vstupu, výstupu a otvorov. Ak sa dostanú do týchto
otvorov cudzie látky, odpojte spotrebič zo siete a kontaktujte
svojho dodávateľa výrobku alebo najbližšie servisné centrum.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie elektrickým
prúdom alebo zranenie.
NIKDY nenapĺňajte nádoby doplna a vyberajte si nádoby, ktoré sú
hore širšie, aby ste predišli vyvretiu tekutiny. Fľaše s tenkým hrdlom
môžu dokonca aj explodovať, keď sa prehrejú.
NIKDY nezohrievajte obsah dojčenskej fľašky tak, že je na nej
cumeľ, flaška by po prehriatí mohla explodovať.
Neponárajte sieťový kábel a zástrčku do vody a držte sieťový kábel
ďalej od zohriatych povrchov.
Nezapínajte spotrebič, ak má poškodený sieťový kábel alebo
zástrčku.
VAROVANIE: Tekutiny a iné jedlo sa nesmú zohrievať v tesne
uzavretých nádobách, lebo môžu explodovať.
10_bezpečnostné pokyny
Ak sa do spotrebiča dostanú cudzie látky, napríklad voda,
vytiahnite sieťovú zástrčku a kontaktujte najbližšie servisné
centrum.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie
elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak je spotrebič zaplavený, kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie
elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak spotrebič vydáva zvláštne zvuky, zápach spáleniny alebo dym,
okamžite ho odpojte a kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie
elektrickým prúdom alebo požiar.
UPOZORNENIE
Upozorňujúce značky pre používanie
Buďte opatrný, lebo nápoje a jedlo môžu byť po ohriatí veľmi
horúce.
- Najmä keď kŕmite dieťa, skontrolujte, či sú dosť vychladnuté.
Buďte opatrný, keď ohrievate tekutiny, ako voda a iné nápoje.
- Nepoužívajte šmykľavé nádoby s úzkym hrdlom.
- Ak to nedodržíte, môže sa stať, že obsah náhle prevrie a spôsobí
popáleniny.
Nechytajte jedlo ani žiadne jeho časti hneď po uvarení.
- Používajte chňapku, lebo jedlo môže byť veľmi horúce a mohli
by ste sa popáliť.
Keď je povrch prasknutý, vypnite vypínač spotrebiča.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie
elektrickým prúdom alebo požiar..
bezpečnostné pokyny_ 11
Bezpečnostné pokyny
Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať alebo meniť spotrebič sami.
- Nepoužívajte žiadnu poistku (ako medený alebo oceľový drôt a
pod.), ktorá je iná ako štandardná poistka.
- Ak potrebujete spotrebič opraviť alebo preinštalovať, kontaktujte
najbližšie servisné centrum.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie
elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
Malé množstvá jedla potrebujú kratší čas varenia alebo ohrievania.
Ak necháte normálne časy, jedlo sa môže prehriať a popáliť Vás.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so
spotrebičom nehrajú.
Vytečenú tekutinu je potrebné odstrániť z veka ešte pred
otvorením a povrch varnej dosky je potrebné pred utretím nechať
vychladnúť (len model s vekom).
Nestavajte sa na spotrebič ani naň neumiestňujte žiadne
predmety (napríklad bielizeň, kryt varnej dosky, zapálené sviečky,
zapálené cigarety, tácky, chemikálie, kovové predmety a pod.).
- Môže to mať za následok poranenie elektrickým prúdom, požiar,
problémy s výrobkom alebo zranenie.
Neovládajte spotrebič mokrými rukami.
- Môže to mať za následok poranenie elektrickým prúdom.
Nestriekajte prchavé látky, ako napríklad insekticídy, na povrch
spotrebiča.
- Okrem toho, že je to škodlivé pre človeka, môžete tým spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
Nedávajte spotrebič na krehký predmet, napríklad umývadlo alebo
sklenené predmety.
- Môžete tým zničiť umývadlo alebo sklenený predmet.
Buďte opatrný, keď dávate z jedla dole obal hneď po tom, ako ste
ho zobrali dole zo spotrebiča.
- Ak je jedlo horúce, horúca para môže prudko uniknúť, keď
dávate dole obal, a popáliť Vás.
Neodpájajte spotrebič zo siete tak, že ťaháte za sieťový kábel, ale
vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju von zo zásuvky rovno.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo poranenie
elektrickým prúdom.
Spotrebiče nie sú určené na riadenie externým časovačom alebo
samostatným systémom diaľkového ovládania.
Nepozerajte do článkov varnej dosky (len pri modeloch s
inštalovanou halogénovou lampou).
12_bezpečnostné pokyny
Po použití vypnite článok varnej dosky jeho ovládačom a
nespoliehajte sa na detektor panvíc (len pri modeloch, ktoré majú
nainštalovaný detektor panvíc).
Vážne varovné značky pre čistenie
Nečistite spotrebič tak, že naň priamo nastriekate vodu.
Nepoužívajte na čistenie spotrebiča benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Môže to mať za následok zmenu zafarbenia, deformácie,
poškodenie, poranenie elektrickým prúdom alebo požiar.
Pred čistením alebo údržbou vytiahnite spotrebič z elektrickej
zásuvky.
- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poranenie
elektrickým prúdom alebo požiar.
Kvôli Vašej bezpečnosti nepoužívajte vysokotlakové vodné čističe
alebo parné čističe.
VAROVANIE
Upozorňujúce značky pre čistenie
Varnú dosku musíte pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedál.
Ak nebudete varnú dosku udržiavať čistú, môže to viesť k
opotrebovaniu povrchu, čo môže výrazne znížiť živostnosť
spotrebiča a tým spôsobiť možnosť rizikových situácií.
Dávajte pozor, aby ste sa pri (vonkajšom/vnútornom) čistení
spotrebiča nezranili.
- Môžete sa poraniť na ostrých hranách spotrebiča.
Nečistite spotrebič parným čističom.
- Môže to spôsobiť koróziu.
bezpečnostné pokyny_13
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Pokyny k likvidácii
VAROVANIE
Likvidácia baliaceho materiálu
Všetky materiály použité na obal sú plne recyklovateľné. Kartóny a
pevné penové časti sú riadne označené. Prosíme, zlikvidujte baliaci
materiál a staré spotrebiče s ohľadom na bezpečnosť životného
prostredia.
VAROVANIE
RIadna likvidácia vášho starého spotrebiča
VAROVANIE: Pred likvidáciou Vášho starého spotrebiča sa
postarajte o to, aby už nebol funkčný, aby nemohol byť zdrojom
nebezpečenstva.
Požiadajte kvalifikovaného technika, aby odpojil spotrebič zo siete a
odstránil hlavný obvod.
Spotrebič nesmie byť likvidovaný spolu s domácim odpadom.
Informácie o zberných dátumoch a verejných zberných miestach sú
prístupné na zberných dvoroch alebo samosprávach.
Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové
elektrické a elektronické zariadenia)
(Aplikovateľné v krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre indikuje, že
výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá,
USB kábel) sa nesmie likvidovať s iným odpadom z domácností. Aby
sa predišlo škodám na životnom prostredí alebo zdraví ľudí z dôvodu
nekontrolovanej likvidácie odpadu, separujte tieto veci od iných typov
odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili opätovné
využitie materiálnych zdrojov.
Používatelia domácností musia kontaktovať buď predajcu, u ktorého
tento výrobok kúpili, alebo miestnu samosprávu ohľadom
podrobností o tom, kam a ako je možné zobrať tieto predmety na
recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.
Používatelia v podnikaní musia kontaktovať svojho dodávateľa a
skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo sa nesmie miešať s iným komerčným
odpadom určeným na likvidáciu.
14_pokyny k likvidácii
Obsah
16
17
19
Bezpečnostné pokyny pre montéra
Pripojenie k elektrickému napájaniu
Inštalácia do pracovnej dosky
Komponenty a funkcie
21
21
22
22
23
24
25
25
26
Varné zóny
Ovládací panel
Komponenty
Indukčné zohrievanie
Kľúčové funkcie Vášho spotrebiča
Bezpečnostné vypnutie
Indikátor zvyškového tepla
Detekcia teploty
Prvé čistenie
26
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
31
33
33
34
Riad pre zóny indukčného varenia
Test vhodnosti
Rozmer hrncov
Zvuky počas prevádzky
Používanie vhodného riadu
Používanie senzorov dotykového ovládania
Ako zapnúť spotrebič
Výber varnej zóny a nastavenia teploty
Ako vypnúť spotrebič
Ako vypnúť varnú zónu
Používanie detskej bezpečnostnej poistky
Časovač
Ovládač posilňovača výkonu
Riadenie výkonu
Odporúčané nastavenia pre varenie určitých
potravín
16
21
Skôr, než začnete
26
26
Používanie varnej dosky
Obsah
Inštalácia varnej dosky
Čistenie a starostlivosť
35
36
36
Záruka a servis
38
40
Často kladené otázky a Riešenie problémov
Servis
Technické údaje
41
41
Technické údaje
Varné zóny
35
38
41
Varná doska
Rám varnej dosky (voliteľná možnosť)
Ako predísť poškodeniu Vášho spotrebiča
obsah_ 15
Inštalácia varnej dosky
VAROVANIE
Uistite sa, že spotrebič je inštalovaný a uzemnený len
kvalifikovanou osobou.
Prosíme, aby ste tento pokyn dodržali. Záruka nebude pokrývať
škody, ktoré sa môžu vyskytnúť ako následok nesprávnej
inštalácie.
Technické údaje sú uvedené na konci tejto príručky.
Bezpečnostné pokyny pre montéra
• Spotrebič musí byť v takej elektroinštalácii, ktorá umožňuje odpojiť
ho z elektrickej siete na všetkých póloch so šírkou otvoru kontaktu
minimálne 3 mm. Vhodné izolačné zariadenia musia obsahovať
výrezy pre ochranu vedenia, poistky (skrutkovacie poistky musia
byť odstránené z držiaka), zvodové poistky a stýkače.
• S ohľadom na protipožiarnu ochranu vyhovuje tento spotrebič
EN60335-2-6. Tento typ spotrebiča môže byť inštalovaný tak, že
na boku má vysokú skrinku alebo stenu.
• Pod varnú dosku sa nesmú umiestniť šuflíky.
• Inštalácia musí zaručiť ochranu pred poranením elektrickým
prúdom.
• Kuchynská jednotka, do ktorej je spotrebič zabudovaný, musí
vyhovovať požiadavkam na stabilitu podľa DIN 68930.
• Kvôli ochrane pred vlhkosťou sú všetky zrezané povrchy
zabezpečené vhodným tesnením.
• Na dláždených pracovných povrchoch musí byť oblasť uloženia
platne vyplnená injektážnym materiálom.
• Na prírodnom či umelom kameni, alebo na keramickom povrchu
musia byť spínacie pružiny pripevnené vhodnou umelou živicou
alebo kombinovaným lepidlom.
16_inštalácia varnej dosky
Pripojenie k elektrickému napájaniu
Pred zapojením sa uistite, že menovité napätie spotrebiča, teda
napätie uvedené na výkonnostnom štítku, sa zhoduje s dostupným
zdrojom napájania. Výkonnostný štítok je umiestnený na spodnom
kryte varnej dosky.
Vypnite napájanie obvodu pred pripojením vodičov do
obvodu.
Napätie ohrievacieho článku je AC 230 V~. Spotrebič dokonale
funguje aj na sieťach s napätím AC 220 V~ alebo AC 240 V~. Varnú
dosku je potrebné pripojiť k sieti pomocou zariadenia, ktoré umožní
zariadenie odpojiť zo siete na všetkých póloch so šírkou otvoru
kontaktu minimálne 3 mm, napr. automatický výrez pre ochranu
vedenia, zvodové poistky alebo poistka.
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
Káblové pripojenia musia byť vykonané v súlade s
predpismi a skrutky svoriek musia byť pevne zatiahnuté.
Keď je varná doska pripojená k sieti, skontrolujte, či sú všetky
varné zóny pripravené na použitie krátkym zapnutím na
maximálne nastavenie s vhodným riadom.
Keď varnú dosku prvýkrát zapnete, všetky displeje sa rozsvietia
a aktivuje sa detský bezpečnostný zámok.
inštalácia varnej dosky_ 17
Inštalácia varnej dosky
• Uistite sa, že tesnenie je riadne pripevnené k pracovnému povrchu
bez akýchkoľvek medzier. Nesmiete použiť ďalší silikónový tmel;
pri oprave bude oveľa ťažšie ho potom odstrániť.
• Varnú dosku musíte pri vyberaní vytlačiť zdola.
• Pod varnú dosku musíte inštalovať dosku.
• Ventilačná medzera medzi pracovnou doskou a prednou stranou
jednotky pod ňou nesmie byť zakrytá.
VAROVANIE
VAROVANIE
Venujte pozornosť (zhode) alokácii fázy a neutrálu pripojenia
domu a spotrebiča (schémy pripojenia); v opačnom prípade sa
môžu komponenty poškodiť.
Záruka nepokrýva škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
Ak sa poškodí sieťový kábel, musí byť nahradený špeciálnym
káblom alebo zostavou od výrobcu alebo jeho servisného
zástupcu.
• 1N~
• 2N~: 2-fázové (L1 a L2) drôty
pred pripojením oddeľte.
220-240V ~
220-240V ~
380-415V ~
Zelená/Žltá
Zelená/Žltá
Hnedá
Modrá
Hnedá
Modrá
Čierna
Sivá
Čierna
Sivá
L
L1 L2
N
32A
1N ~
16A
N
2N ~
2x1N~: Pred pripojením drôty oddeľte.
220-240V~
220-240V~
Zelená/Žltá
Modrá
Hnedá
Čierna
Sivá
L1 N1 L2 N2
16A
2X1N~
18_inštalácia varnej dosky
VAROVANIE
Pre správne zapojenie do
siete postupujte podľa
pripojeného obrázku, blízko
terminálov.
Inštalácia do pracovnej dosky
Min. 2 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
560
90°
Mak. 50
min. 20
+4
+1
490 +4
+1
600
50
Indukčná varná doska
min. 2 mm
20 mm
Izolačná doska
Vetrací otvor
Rúra
inštalácia varnej dosky_19
Inštalácia varnej dosky
Pred inštaláciou si poznačte sériové číslo spotrebiča, ktoré je na
výkonnostnom štítku. Toto čislo bude potrebné v prípade, ak
budete potrebovať servis, a po inštalácii už nie je prístupné,
keďže sa nachádza na originálnom výkonnostnom štítku na
spodku spotrebiča.
Venujte zvláštnu pozornosť požiadavkam na priestor, ktorý
musí minimálne zostať.
Pred tým, ako varnú dosku primontujete na svorky, svorky
pripevnite na oboch stranách pomocou priložených skrutiek.
Primontujte dve svorky
Zasuňte do otvoru
490 +4
+1
20_inštalácia varnej dosky
Komponenty a funkcie
Varné zóny
22
14
0m
0m
m
m
Komponenty a funkcie
3
14
22
0m
m
0m
m
2
4
1
5
1. Indukčná varná zóna 1250 W s Posilňovačom výkonu 1500 W
2. Indukčná varná zóna 2350 W s Posilňovačom výkonu 2600 W
3. Indukčná varná zóna 1250 W s Posilňovačom výkonu 1500 W
4. Indukčná varná zóna 2350 W s Posilňovačom výkonu 2600 W
5. Ovládací panel
Ovládací panel
1
6
6
5
2
1. Voliče varnej zóny
2. Voliče nastavenia
teploty/časovača
3. Senzor zámku riadenia
4. Senzor zapnutia/vypnutia
7
3
4
5. Senzor riadenia časovača a displej
6. Indikátory pre nastavenie teploty a
zvyškového tepla
7. Senzor posilňovača
komponenty a funkcie_21
Komponenty
Indukčná varná doska
Inštalačné svorky
Skrutky
Indukčné zohrievanie
• Princíp indukčného zohrievania: Keď položíte hrniec na varnú
zónu a zapnete ju, elektronické okruhy v indukčnej varnej doske
produkujú “indukované prúdy” na dne hrnca, ktoré okamžite
zvýšia teplotu hrnca.
Indukované prúdy
Indukčná cievka
Elektronické
obvody
• Vyššia rýchlosť varenia a vyprážania: Keďže sa zohrieva priamo
panvica a nie sklo, efektivita je oveľa vyššia ako pri iných systémoch,
pretože sa žiadne teplo nestráca. Väčšina absorbovanej energie sa
transformuje na teplo.
22 _komponenty a funkcie
Kľúčové funkcie Vášho spotrebiča
Komponenty a funkcie
• Sklokeramický varný povrch: Tento spotrebič má sklokeramickú
varnú plochu a varné zóny s rýchlou reakciou.
• Senzory s dotykovým ovládaním: Váš spotrebič ovládate
pomocou senzorov s dotykovým ovládaním.
• Jednoduché čistenie: Výhodou sklokeramického varného povrchu
a ovládacích senzorov je ich prístupnosť pri čistení. Hladký, rovný
povrch sa ľahko čistí.
• Senzor zapnutia/vypnutia: Ovládací senzor “On/Off” je
samostatným vypínačom pre spotrebič. Dotykom tohto senzora
úplne vypnete alebo zapnete napájanie elektrickým prúdom.
• Indikátory ovládania a funkcií: Digitálne displeje a svetlá indikátorov
poskytujú informácie o nastaveniach a aktivovaných funkciách, a
tiež o tom, ak v jednotlivých varných zónach ešte je zostatkové teplo.
• Bezpečnostné vypnutie: Bezpečnostné vypnutie zaistí, že sa
varné zóny automaticky vypnú po určitom čase, ak sa nastavenia
nezmenili.
• Indikátor zostatkového tepla: Na displeji sa objaví ikona pre
zostatkové teplo, ak je varná zóna ešte taká horúca, že je riziko
popálenia.
• Posilňovač výkonu : Túto funkciu používajte na zohriatie obsahu
hrnca ešte rýchlejšie, ako je maximálny výkon ‘ ’. (Na displeji sa
zobrazí ‘ ’.)
• Automatická detekcia hrnca: Každá varná zóna má zabudovaný
systém automatickej detekcie hrnca, systém je kalibrovaný tak, aby
rozoznal hrnce s priemerom trochu menším ako je varná zóna. Mali
by ste používať hrnce s vhodným priemerom.
• Digitálne displeje: Polia displejov sú priradené jednotlivým varným
zónam. Zobrazujú sa na nich tieto informácie:
- :zariadenie bolo vypnuté
- do , : nastavenia zvolenej teploty
:zostatkové teplo
:detský zámok je aktivovaný
komponenty a funkcie_23
-
: chybové hlásenie, keď je varná doska prehriata kvôli
abnormálnej prevádzke (napríklad: prevádzka s prázdnym hrncom)
:chybové hlásenie, hrniec nie je vhodný alebo je príliš malý, alebo
ste na varnú zónu nepoložili žiadny hrniec.
Bezpečnostné vypnutie
Ak niektorá z varných zón po určitej dlhšej dobe nie je vypnutá, alebo
sa nenastaví teplota, daná varná zóna sa sama automaticky vypne.
Zostatkové teplo bude indikované značkou
(ako “horúce”) na
digitálnych displejoch príslušných varných zón.
Varné zóny sa vypnú po nasledovných časoch:
Nastavenie teploty
Vypnutie
1-3
Po 8 hodinách
4-6
Po 4 hodinách
7-9
Po 2 hodinách
Ak sa varná doska prehreje z dôvodu abnornálnej prevádzky,
zobrazí sa
. Následne sa sama vypne.
Ak je hrniec nesprávny alebo príliš malý, alebo ak ste na varnú
zónu nepoložili hrniec, zobrazí sa .
A po 1 minúte sa príslušná varná zóna vypne.
Ak sa jedna alebo viac varných zón vypne ešte pred tým, ako sa
dosiahne uvedený čas, pozrite si časť “Riešenie problémov”.
Ak nie je žiaden vstup, po 1 minúte sa vypne.
24_komponenty a funkcie
Ďalšie dôvody, prečo sa varná zóna sama vypne
Indikátor zvyškového tepla
Keď vypnete niektorú varnú zónu alebo varnú dosku, prítomnosť
zvyškového tepla sa zobrazí pomocou (ako “horúce”) na
digitálnom displeji príslušných varných zón. Aj vtedy, keď varnú
zónu vypnete, indikátor zvyškového tepla sa vypne len po tom, ako
varná zóna vychladne.
Zvyškové teplo môžete využiť na rozmrazovanie alebo na udržanie
teploty jedla.
VAROVANIE
VAROVANIE
Keď sa rozsvieti indikátor zvyškového tepla, existuje riziko
popálenia.
Ak prerušíte pripojenie do siete, symbol sa vypne a
informácia o zvyškovom teple nebude k dispozícii. Avšak stále
sa môžete popáliť. Tomu sa môžete vyhnúť tak, že keď
budete blízko varnej dosky, budete stále opatrný.
Detekcia teploty
Ak z akýchkoľvek dôvodov teplota na niektorej varnej zóne presiahla
bezpečnú úroveň, varná zóna automaticky zníži teplotu na nižšiu
úroveň.
Keď varnú dosku prestanete používať, chladiaci ventilátor bude ešte
pracovať 1 minútu.
komponenty a funkcie_ 25
Komponenty a funkcie
Všetky varné zóny sa okamžite samy vypnú, ak vyvrie nejaká tekutina
a dostane sa na ovládací panel.
Automatické vypnutie sa aktivuje aj vtedy, ak na ovládací panel
položíte mokrú utierku. v oboch prípadoch musíte potom spotrebič
zapnúť pomocou senzora ovládača On/Off
po tom, ako
odstránite tekutinu alebo utierku.
Skôr, než začnete
Prvé čistenie
Utrite sklokeramický povrch vlhkou handrou a čističom na
sklokeramické povrchy.
VAROVANIE
Nepoužívajte leptavé ani abrazívne čističe. Povrch by sa
mohol zničiť.
Používanie varnej dosky
Riad pre zóny indukčného varenia
Indukčnú varnú dosku môžete zapnúť, keď na jednu z varných
zón položíte riad s magnetickým dnom. Na používanie sú
vhodné nasledovné riady:
Materiál riadu na varenie
Materiál riadu
Vhodné
Oceľ, smaltovaná oceľ
Áno
Liatina
Áno
Nerez
Ak je tak označené výrobcom
Hliník, meď, mosadz
Nie
Sklo, keramika, porcelán
Nei
Riad, ktorý je vhodný na indukčnú varnú dosku, je výrobcom
označený ako vhodný.
Niektoré riady môžu počas používania na indukčných varných
zónach vydávať hluk. Tento hluk nie je chybou v spotrebiči a
nemá žiadny vplyv na jeho funkčnosť.
26 _skôr, než začnete
Test vhodnosti
Rozmer hrncov
Indukčné varné zóny sa automaticky prispôsobia rozmerom dna
riadu do určitých rozmerov. Avšak magnetická časť dna riadu musí
mať určitý minimálny priemer v závislosti od veľkosti varnej zóny.
Priemer varných zón
Minimálny priemer dna riadu
220 mm
140 mm
140 mm
120 mm
Zvuky počas prevádzky
Ak počujete:
• Praskajúci zvuk: riad je vyrobený z rozličných materiálov.
• Pískanie: používate viac ako dve varné zóny a riad je vyrobený z
rozličných materiálov.
• Hučanie: používate vysoké výkonnnostné stupne.
• Cvakanie: dochádza k elektrickému prepínaniu.
• Syčanie, bzučanie: pracuje ventilátor.
Tieto zvuky sú normálne a nenaznačujú žiadnu chybu.
používanie varnej dosky_ 27
Používanie varnej dosky
Riad je vhodný na indukčné varenie,
ak sa magnet prilepí ku dnu riadu a
ak je riad výrobcom označený ako
vhodný riad.
Používanie vhodného riadu
Lepšie hrnce produkujú lepší výsledok.
• Dobré hrnce rozoznáte podľa ich dna. Dno by malo byť čo
najhrubšie a najrovnejšie.
• Keď kupujete nové hrnce, venujte zvláštnu pozornosť priemeru
dna. Výrobcovia často uvádzajú len priemer horného okraja.
• Nepoužívajte hrnce, ktoré majú poškodené dno s ostrými hranami
alebo sú drsné. Keď sa takéto hrnce posunú po povrchu, môžu ho
poškriabať.
• Keď je hrniec studený, dno je normálne mierne prehnuté dovnútra
(konkávne). Nikdy by nemalo byť prehnuté von (konvexne).
• Ak chcete použiť špeciálny typ hrnca, napríklad tlakový hrniec,
varný hrniec alebo wok, skontrolujte pokyny výrobcu.
Tipy, ako šetriť energiou
Môžete výrazne ušetriť energiu, ak budete dodržiavať tieto body:
• Hrnce a panvice stále položte na varnú
zónu ešte pred jej zapnutím.
• Znečistené varné zóny a hrnce zvyšujú
spotrebu energie.
• Keď je to možné, dajte pokrievky
na hrnce alebo panvice tak, aby
ste ich úplne zakryli.
• Varnú zónu vypnite ešte pred
ukončením varenia, aby ste využili
zvyškové teplo na udržanie jedla
teplé alebo na rozmrazovanie.
28_používanie varnej dosky
Správne
Nesprávne
Používanie senzorov dotykového ovládania
Ako ZAPNÚŤ spotrebič
1. Dotknite sa senzora ZAP/VYP
2. Digitálne displeje budú ukazovať
po dobu približne 1 sekundy.
.
Po tom, ako ste aktivovali senzor ovládania ZAP/VYP
pre
zapnutie spotrebiča, do doby asi 1 minúty musíte zvoliť
nastavenie teploty. V opačnom prípade sa spotrebič sám vypne
z bezpečnostných dôvodov.
Výber varnej zóny a nastavenia teploty
1. Pre výber varnej zóny sa dotknite tlačidla
príslušnej varnej zóny.
2. Pre nastavenie úrovne výkonu
sa dotknite voličov nastavenia
teploty.
používanie varnej dosky_ 29
Používanie varnej dosky
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med
fingertuppen til riktig display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket
funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis
fingeren din ligger for flatt på panelet, kan også en tilstøtende bryter
bli aktivert.
Ak stlačíte viac ako jeden senzor okrem bočnej dotykovej klávesy
na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd, ozve sa akustický signál a prístroj
sa vypne. Pre obnovenie stlačte riadiaci senzor On/Off .
Ako VYPNÚŤ spotrebič
Pre úplné vypnutie spotrebiča použite senzor
ovládača ZAP/VYP .
Dotknite sa senzora ZAP/VYP
pribl. 1 sekundy.
po dobu
Po vypnutí jednej varnej zóny alebo celého varného povrchu sa
na digitálnych displejoch zobrazí zvyškové teplo pre jednotlivé
varné zóny v tvare
(ako “horúce”).
Ako VYPNÚŤ varnú zónu
Ak chcete vypnúť varnú zónu, vráťte
nastavenie späť na pomocou tlačidla
"
" na ovládacom paneli.
Používanie detskej bezpečnostnej poistky
Detskú bezpečnostnú poistku môžete použiť na zabezpečenie proti
neúmyselnému zapnutiu varnej zóny a aktivovaniu varného povrchu.
Môžete zamknúť aj ovládací panel, s výnimkou senzora ovládania
ZAP/VYP , aby ste zabránili neúmyselnej zmene nastavení,
napríklad dotykom utierky o panel.
30 _používanie varnej dosky
Ako ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ detský bezpečnostný zámok
1. Dotknite sa senzora ovládača ZÁMKU
približne na 3 sekundy.
Pribl. 3
sek.
2. Na displeji sa zobrazí , čo znamená,
že detský bezpečnostný zámok je
aktivovaný.
3. Pre vypnutie detského bezpečnostného zámku sa dotknite
senzora ovládača ZÁMKU znova po dobu 3 sekúnd.
Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
ČASOVAČ
Sú dva spôsoby, ako používať časovač:
Používanie časovača ako bezpečnostného vypínača:
Ak nastavíte určitý čas pre varnú zónu, varná zóna sa sama vypne
na konci tohto času, keď čas vyprší. Túto funkciu je možné využiť
súčasne pre viac varných zón.
Používanie časovača na odpočítavanie:
Časovač odpočítavanie nie je možné použiť, ak je varná zóna
zapnutá.
Nastavenie bezpečnostného vypnutia
Varná zóna(y), pre ktorú chcete použiť bezpečnostné vypnutie, musí
byť zapnutá.
1. Dotknite sa ovládanie pre výber varnej zóny.
používanie varnej dosky_ 31
Používanie varnej dosky
Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
2. Dotknite sa senzora, na displeji
časovača sa objaví '10' , a '1' bliká.
3. Nastavte čas dotknutím sa
bočného ovládača. (je možné
nastaviť 10min, 20min,,,, 90min).
4. Opäť sa dotknite senzora
"Časovač". Bude blikať "0".
5. Nastavte čas dotknutím sa
bočného ovládača. (je možné
nastaviť 1min, 2min,,,, 9min)
Ak chcete zrušiť nastavenie časovača, nastavte čas na nulu. Na
displeji časovača sa objaví "
".
Časovač odpočítavania
Aby ste mohli používať časovač odpočítavania, spotrebič musí byť
zapnutý, ale nemôžu byť zvolené varné zóny.
1. Dotknite sa senzoru ovládača ČASOVAČA .
Na displeji časovača sa objaví
.
2. Nastavte požadovaný čas pomocou voličov nastavenia časovača
bočná dotyková klávesa.
Funkcia časovača odpočítavania je teraz aktivovaná a na displeji
sa bude zobrazovať zostávajúci čas.
Pre nastavenie zostávajúceho času sa dotknite senzora ovládača
ČASOVAČA a zmeňte nastavenie pomocou voličov
nastavenia časovača bočná dotyková klávesa.
32_používanie varnej dosky
3. Po dokončení nastavenia časovača bude bzučiak pípať po dobu
30 sekúnd.
Ovládač posilňovača výkonu
Za určitých okolností sa môže funkcia posilňovač výkonu
automaticky deaktivovať, aby sa ochránili vnútorné elektronické
komponenty varnej dosky.
Riadenie výkonu
Varné zóny majú maximálny možný výkon.
Ak sa dosiahne hranica výkonu tým, že
prepnete na funkciu posilňovač výkonu,
riadenie výkonu automaticky zníži nastavenie
teploty druhej spárovanej varnej zóny.
• Ľavá strana: č. 1 a č. 2 je spárovaná varná
zóna
• Pravá strana: č. 3 a č. 4 je spárovaná
varná zóna
Indikátor pre túto varnú zónu sa zmení z nastavenej teploty na
maximálne možné nastavenie teploty.
• Príklad
Spárované nastavenie teploty inej
Posledné nastavenie
varnej zóne (č.4)
teploty varnej zóny pôvodné
automaticky
(č.3)
nastavenie teploty zmenené nastavenie
teploty
Posilňovač výkonu
úroveň 6
úroveň 2
používanie varnej dosky_ 33
Používanie varnej dosky
Funkcia posilňovač výkonu umožní ešte ďalší výkon pre každú
varnú zónu (príklad: keď potrebujete nechať zovrieť veľké množstvo
vody).
Funkcia posilňovač výkonu sa aktivuje maximálne na 5 minút pre
každú varnú zónu.
Po tomto čase sa varné zóny automaticky vrátia na úroveň
výkonu .
Odporúčané nastavenia pre varenie určitých
potravín
Údaje v tabuľke sú len orientačné. Nastavenia teploty pre rôzne
spôsoby varenia závisia od mnohých faktorov, okrem iného kvality
riadu, ktorý sa používa, a typu a množstva potravín, ktoré sa varia.
Nastavenie
9 P
7-8
Spôsob prípravy jedla
Príklady použitia
Zohrievanie veľkého množstva
tekutiny, varenie cestovín, rýchle
opečenie mäsa (dusenie,
osmahnutie mäsa)
Steak, sviečková, zemiakové
Intenzívne vyprážanie
placky, klobása, lievance
Ohrev,
opekanie,
vyprážanie
Rezeň, pečeň, ryba, fašírky,
pražené vajíčka
5-6
Vyprážanie
3-4
Varenie na pare,
dusenie,
varenie
Varenie na pare a dusenie
malého mnžstva zeleniny,
varenie ryže a mliečnych jedál
1-2
Topenie
Rozpúšťanie masla, želatíny,
čokolády
Nastavenia teploty uvedené v tabuľke slúžia len ako pomôcka.
Teplotu budete musieť nastaviť aj podľa konkrétneho riadu a
potravín.
34_používanie varnej dosky
Čistenie a starostlivosť
VARNÁ DOSKA
Čistiace prostriedky nesmú prísť do kontaktu so zohriatym
sklokeramickým povrchom: Všetky čistiace prostriedky
musíte po čistení odstrániť potrebným množstvom čistej vody,
lebo keď sa zohrejú, môžu mať leptavé účinky. Nepoužívajte
žiadne agresívne čističe, ako napríklad spreje na grily a rúry,
drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky na riady.
Sklokeramický povrch umyte po každom použití, keď je ešte
povrch na dotyk teplý. Tak zabránite tomu, aby sa vyliate
zvyšky pripiekli na povrch. Odstráňte povlak, fľaky od vody,
nakvapkaný tuk a kovové sfarbenie pomocou čističa na
sklokeramické povrchy alebo nerez, bežné dostupné v
obchodoch.
Mierne znečistenie
1. Utrite sklokeramický povrch vlhkou handrou.
2. Vysušte ho suchou handrou. Zvyšky čistiaceho prostriedku
nesmiete nechať na povrchu.
3. Dôkladne vyčistite celý sklokeramický varný povrch raz týždenne
čističom na sklokeramické povrchy alebo nerez.
4. Opláchnite sklokeramický povrch potrebným množstvom čistej
vody a vysušte čistou jemnou handrou.
Silné znečistenie
1. Na odstránenie vykypeného jedla a odolných škvŕn použite
škrabku na sklokeramiku.
2. Položte škrabku na sklokeramiku pod určitým
uhlom na sklokeramický povch.
3. Odstráňte nečistoty zoškrabaním hranou.
Sklokeramické škrabky a čističe na
sklokeramické povrchy sú dostupné u
špecializovaných predajcov.
čistenie a starostlivosť_ 35
Čistenie a starostlivosť
VAROVANIE
Problémová špina
1. Pripálený cukor, roztopený plast, hliníkovú fóliu alebo iné materiály
odstráňte hneď pomocou sklokeramickej škrabky, kým sú ešte
horúce.
VAROVANIE
Je tu riziko popálenia, keď používate sklokeramickú škrabku
na horúcej varnej zóne.
2. Po vychladnutí vyčistite varnú dosku ako zvyčajne.
Ak varná zóna, na ktorej sa niečo roztopilo, vychladla, znova ju
zohrejte a tak vyčistite.
Škrabance a tmavé šmuhy na
sklokeramickom povrchu, ktoré boli
spôsobené napríklad hrncom s ostrými
hranami, sa nedajú odstrániť. Avšak nemajú
vplyv na funkčnosť varnej dosky.
Rám VARNEJ DOSKY (voliteľná možnosť)
VAROVANIE
Na rám varnej dosky nepoužívajte ocot, citrónovú šťavu alebo
odstraňovač povlakov; môžu sa vytvoriť škvrny.
1. Utrite rám vlhkou handrou.
2. Navhlčite prischnuté zvyšky mokrou handrou. Zotrite a utrite
dosucha.
Ako predísť poškodeniu Vášho spotrebiča
• Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú plochu alebo na
skladovanie.
• Nezapínajte varnú zónu, ak na varnej doske nie je žiaden hrniec
alebo ak je hrniec prázdny.
• Sklokeramický materiál je veľmi pevný a odolný náhlym zmenám
teploty, ale nie je nerozbitný. Môžete ho poškodiť, ak naň spadne
obzvlášť ostrý alebo ťažký predmet.
• Nedávajte hrnce na rám varnej dosky. Môže sa poškrabať alebo
poškodiť.
• Zabráňte, aby sa na rám varnej dosky vyliali kyslé tekutiny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo odstraňovač vodného
kameňa. Môžu spôsobiť fľaky.
36_čistenie a starostlivosť
čistenie a starostlivosť_ 37
Čistenie a starostlivosť
• Ak sa cukor alebo prípravky obsahujúce cukor dostanú na horúcu
varnú zónu a roztopia sa, je potrebné ich okamžite utrieť
kuchynskou škrabkou, kým je horúca. Ak ju necháte vychladnúť,
po odstránení môžete zničiť povrch.
• Držte všetky materiály, ktoré by sa mohli roztopiť, napríklad plast,
hliníkové fólie či fólie do rúry, ďalej od sklokeramického povrchu.
Ak sa niečo takéto roztopí na varnej doske, musíte to okamžite
odstrániť pomocou škrabky.
Záruka a servis
Často kladené otázky a Riešenie problémov
Porucha môže byť následkom menšej chyby, ktorú môžete opraviť
aj sami pomocou nasledujúcich pokynov. Nepokúšajte sa o žiadne
ďalšie opravy, ak Vám tieto pokyny v daných prípadoch nepomôžu.
VAROVANIE
Opravy na spotrebiči smie vykonávať len kvalifikovaný
servisný technik. Nesprávne vykonané opravy môžu viesť k
významnému riziku pre používateľa. Ak Váš spotrebič
potrebuje opravu, kontaktujte zákaznícke servisné centrum.
Čo mám robiť, ak varné zóny nefungujú?
Skontrolujte tieto možnosti:
• Poistka v elektroinštalácii domu (poistková skrinka) je neporušená.
Ak sú poistky vyhodené viackrát, zavolajte autorizovaného
elektrikára.
• Spotrebič je riadne zapnutý.
• Indikátory ovládania na ovládacom paneli sa rozsvietili.
• Varná zóna je zapnutá.
• Varné zóny sú nastavené na požadovanú teplotu.
Čo mám robiť, ak sa varné zóny nezapnú?
Skontrolujte tieto možnosti:
• Uplynulo viac ako 10 sekúnd medzi aktiváciou tlačidla Zap/Vyp a
zapnutím požadovanej varnej zóny (pozrite si časť “Ako zapnúť
spotrebič”).
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou utierkou alebo tekutinou.
Čo mám robiť, ak displej, okrem indikátora zvyškového
tepla , zmizne?
Toto môže byť následkom dvoch prípadov:
• Náhodne ste aktivovali senzor Zap/Vyp.
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou utierkou alebo tekutinou.
38_záruka a servis
Čo mám robiť, ak po vypnutí varných zón nie je na displeji
zobrazované zostatkové teplo ?
Čo mám robiť, ak sa varná zóna nezapne alebo nevypne?
Záruka a servis
Skontrolujte túto možnosť:
• Varnú zónu ste používali len krátko, preto sa nestihla dosť zohriať.
Ak je varná zóna horúca, zavolajte zákaznícke servisné centrum.
Toto sa môže stať z dvoch dôvodov:
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou utierkou alebo tekutinou.
• Detský bezpečnostný zámok je zapnutý.
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti displej
?
Skontrolujte toto:
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou utierkou alebo tekutinou.
Pre zrušenie stlačte ovládací senzor “Zap/Vyp”.
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti displej
?
Skontrolujte tieto možnosti:
• Hrniec nie je vhodný alebo je príliš malý, alebo ste na varnú zónu
nepoložili hrniec.
• Ak použijete správny hrniec, zobrazená správa okamžite zmizne.
Čo mám robiť, ak chladiaci ventilátor pracuje aj po vypnutí
varnej dosky?
Skontrolujte tieto možnosti:
• Keď prestanete varnú dosku používať, chladiaci ventilátor ešte sám
pracuje ďalej, aby chladil.
• Keď elektronika varnej dosky vychladne, chladiaci ventilátor sa
vypne.
Ak zavoláte servis kvôli chybe, ktorú ste spôsobili počas
prevádzkovania spotrebiča, návšteva zo zákazníckeho servisného
centra Vám môže byť spoplatnená aj vtedy, keď je spotrebič ešte v
záruke.
záruka a servis_ 39
SERVIS
Predtým, ako zavoláte asistenciu alebo servis, skontrolujte si časť
“Riešenie problémov”.
Ak ešte stále potrebujete pomoc, postupujte podľa pokynov nižšie.
Je to technická porucha?
Ak áno, kontaktujte Vaše zákaznícke servisné centrum.
Vždy sa na rozhovor vopred pripravte. Uľahčíte tým postup
diagnostikovania problému a uľahčíte aj rozhodnutie, či je návšteva
zákazníckeho servisu potrebná.
Spravte si, prosím, poznámky o týchto informáciách:
• Aký je daný problém?
• Za akých podmienok sa problém vyskytol?
Keď voláte, majte pripravený model a sériové číslo Vášho spotrebiča.
Táto informácia je uvedená na výkonnostnom štítku v tomto tvare:
• Popis modelu
• S/N kód (15 číslic)
Odporúčame Vám zaznačiť si tieto informácie sem, aby ste ich ľahko
našli.
Model:
Sériové číslo:
Kedy sa Vám budú účtovať poplatky aj počas platnosti
záruky?
• Keby ste mohli vyriešiť problém sami pomocou jedného z riešení
uvedených v časti “Riešenie problémov”.
• Ak zákaznícky servisný technik musí vykonať viac hovorov, pretože
nedostal všetky relevantné informácie pred jeho návštevou a
výsledkom toho je napríklad to, že musí prísť aj druhýkrát. Keď sa
pripravíte na hovor tak, ako je to uvedené vyššie, ušetríte náklady za
takéto návštevy.
40_záruka a servis
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery výrezu
pracovnej plochy
Šírka
590 mm
Hĺbka
520 mm
Výška
57 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
490 mm
220 - 240 V /400V~
50 / 60 Hz
Napätie pripojenia
Maximálna kombinovaná sadzba
výkonu
Hmotnosť(NZ64H37070K)
Hmotnosť(NZ64H37075K)
7.2 kW
Čistá
10.5 kg
Celková
12.0 kg
Čistá
10.7 kg
Celková
12.2 kg
Varné zóny
Pozícia
Zadná ľavá
Predná ľavá
Predná pravá
Zadná pravá
Priemer
220 mm
140 mm
220 mm
140 mm
Výkon
2350 W/Posilnený 2600 W
1250 W/Posilnený 1500 W
2350 W/Posilnený 2600 W
1250 W/Posilnený 1500 W
technické údaje_ 41
Technické údaje
Rozmery spotrebiča
NZ64H37070K
NZ64H37075K
Poznámka:
Poznámka:
Otázky alebo pripomienky
Krajina
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
Volajte
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
FRANCE
GERMANY
ITALIA
01 48 63 00 00
0 180 5 SAMSUNG bzw.
0 180 5 7267864* (*0,14€/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.0,42€/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG(80111 726 7864)
only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
SWITZERLAND
BELGIUM
www.samsung.com
09 85635050
CYPRUS
LUXEMBURG
Alebo nás navštívte online na
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr/(French)
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Download PDF

advertising