Samsung | WAM1500 | Samsung Bezdrôtový reproduktor WAM1500 Používateľská príručka

WAM5500/WAM3500/WAM1500
Wireless Audio - 360
R5/R3/R1
Používateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky
Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Obsah
ZAČÍNAME
Vyhlásenie o zákonnej zhode........... 15
Varovanie.............................................. 15
Príslušenstvo..................................... 3
VÝSTRAHA........................................... 15
Horná časť reproduktora................... 3
Dôležité bezpečnostné pokyny.............. 16
Terminológia k obsluhe........................... 3
Bezpečnostné opatrenia.................. 17
Popis OLED displeja a LED indikátorov.... 5
Bezpečnostné opatrenia pre napájací
zdroj..................................................... 17
Spodná časť reproduktora................ 6
Pripojenie napájacieho kábla .................. 7
Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii.... 17
Montáž na stenu ............................... 8
Bezpečnostné opatrenia pre obsluhu.... 18
Bezpečnostné opatrenia pre čistenie..... 18
PRIPOJENIE K SIETI WI-FI
Ďalšie informácie............................. 19
Pripojenie zariadení Bluetooth............ 9
Informácie o sieťovom pripojení............ 19
Pripojenie TV k reproduktoru........... 11
Works with SmartThings™.................... 19
Pripojenie k TV prostredníctvom
Bluetooth (TV SoundConnect)............... 11
Autorské práva................................ 19
DODATOK
Riešenie problémov......................... 12
Poznámka k licencii s otvoreným
zdrojovým kódom............................ 14
Licencie........................................... 14
Technické údaje............................... 14
44
2
Začíname
AA Príslušenstvo
Potvrďte, že máte k dispozícii nižšie uvedené dodávané príslušenstvo.
• WAM5500/WAM3500
Napájací kábel
Stručný návod nastavením
Príručka regulačnými nariadeniami
• WAM1500
Napájací kábel
MODE
Sieťový adaptér
Stručný návod nastavením
Príručka regulačnými
nariadeniami
VÝSTRAHA
99 Na hornú časť hlavnej jednotky nedávajte žiadne predmety a ani si na ňu
nesadajte.
AA Horná časť reproduktora
❚❚ Terminológia k obsluhe
Dotknúť sa/ťuknúť
Dotknúť sa podržať
Potiahnuť prst
44
3
c
c
b
d
b
d
MODE
VOL
MODE
VOL
a
a
< WAM5500/WAM3500 >
1
2
Displej
Indikátor
WAM5500/
WAM3500
WAM1500
< WAM1500 >
Zobrazuje aktuálny stav.
Bliká, svieti alebo mení farbu v závislosti od stavu reproduktora.
Tlačidlo MODE
Prepína medzi režimami TV SoundConnect, Bluetooth a Wi-Fi.
3
Dotyková oblasť
4
Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie hudby, ťuknite na dotykovú
plochu. Ak je povolená funkcia TV SoundConnect, ťuknutím stlmíte zvuk.
•Prehrať/pozastaviť : Ťuknite na dotykovú oblasť, aby ste prepínali medzi
prehrávaním a pozastavením.
•Vypnúť zvuk : Ak je aktivovaná funkcia TV SoundConnect, ťuknite na dotykovú
oblasť, aby ste vypli zvuk alebo zrušili vypnutie zvuku.
•Predchádzajúca/nasledujúca pieseň : Potiahnite ZĽAVA DOPRAVA, aby
ste prehrali nasledujúcu pieseň. Potiahnite SPRAVA DOĽAVA, aby ste prehrali
predchádzajúcu pieseň.
•Pohotovostný režim : Dotknite sa ktorejkoľvek časti dotykovej oblasti a na
5 sekúnd ju podržte stlačenú. Dotknutím sa dotykovej oblasti zobudíte
reproduktor.
•Vypnutie : Dotknite sa ktorejkoľvek časti dotykovej oblasti a na 10 sekúnd ju
podržte stlačenú. Dotknutím sa dotykovej oblasti reproduktor znova zapnete.
Tlačidlo Hlasitosť +, -
Ak chcete rýchlo nastaviť hlasitosť, dotknite sa tlačidla + alebo - a podržte ho.
POZNÁMKA
99 Na resetovanie reproduktoru sa dotknite tlačidla hlasitosti (-,+) a aspoň na 5 sekúnd ho podržte
stlačené.
44
4
❚❚ Popis OLED displeja a LED indikátorov
<Indikátor R3/R5 OLED>
OLED displej
Popis
Signalizovaná činnosť
Veľkosť krúžka sa zväčšuje alebo
zmenšuje a potom vybledne
Zapnutie/prebudenie/vypnutie
Ikona prehrávania
Prehrávanie
Ikona pozastavenia
Pozastaviť
Stav hlasitosti
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Vlna sa posúva doprava
Ďalšia skladba
Vlna sa posúva doľava
Predchádzajúca skladba
Stlmenie zvuku (z aplikácie alebo ťuknutím na dotykovú
plochu, keď je aktívny režim TV SoundConnect.)
Ikona stlmenia
Ikona skupiny (dva čiastočne sa
prekrývajúce krúžky)
Ikona zrušenia skupiny (dva oddelené
krúžky)
Zrušenie skupiny/opustenie režimu priestorového zvuku
Ikona Bluetooth (bliká)
Bluetooth sa páruje
Ikona TV (bliká)
TV SoundConnect sa páruje
Ikona výkričníka
Bezdrôtový smerovač je odpojený
Párovanie cez Wi-Fi
Režim Wi-Fi
<R1 LED indikátor>
Farba LED
Popis
ZAP.
Biela
Červená
Nesvieti
Režim skupiny/priestorového zvuku
Bliká
Bliká (6 sekúnd)
Žiadna nesvieti
1) Zapnutie
2) Hlasitosť max./min.
Signalizovaná činnosť
1) Dotykové ovládanie
2) Prebudenie
3) Akákoľvek činnosť pripojenia alebo zoskupovania
4) Pohotovostný režim (opakované zosilňovanie/zoslabovanie, potom o
niekoľko hodín, vypnutie)
Bezdrôtový smerovač je odpojený
Vypnutie
44
5
AA Spodná časť reproduktora
a bc d
a bc d
a bc d
MODE
MODE
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
POWER
e
POWER
c e
< WAM5500 >
< WAM3500 >
DC 19V
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
c
e
< WAM1500 >
1
SPK ADD/Wi-Fi SETUP
•• Stlačením tohto tlačidla spárujete reproduktor s ROZBOČOVAČOM
(nie je súčasť balenia) alebo pridáte ďalší reproduktor.
•• Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené toto tlačidlo, keď
pripájate reproduktor k svojej sieti pomocou metódy Nastavenie Wi-Fi.
(Vyžaduje inteligentné zariadenie a aplikáciu Samsung Multiroom.)
2
SERVICE
Výlučne na servisné účely.
3
Menovka
-
4
5
POWER
DC 19V
WAM5500/
WAM3500
WAM1500
Zárez pre napájací kábel
Port na pripojenie napájacieho kábla produktu.
-
44
6
❚❚ Pripojenie napájacieho kábla
<Len modely WAM5500, WAM3500>
1 Napájací kábel pripojte podľa vyobrazenia
k reproduktoru. Pripojí sa pod uhlom.
2 Zatlačte napájací kábel do zárezu na
hrane spodnej časti reproduktora. Toto
umožní, že reproduktor bude stáť rovno,
keď ho postavíte.
ADD SPK/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
SERVICE2
POWER
POWER
<Len modely WAM1500>
1 K adaptéru pripojte vstupný napájací
kábel od adaptéra.
2 K 19 V konektoru jednosmerného
prúdu na reproduktore pripojte
výstupný napájací kábel od adaptéra
(s kruhovým konektorom).
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
DC 19V
3 Zatlačte napájací kábel do zárezu na
hrane spodnej časti reproduktora.
Toto umožní, že reproduktor bude stáť
rovno, keď ho postavíte.
POZNÁMKA
99 Uistite sa, že adaptér striedavého prúdu/jednosmerného prúdu položíte rovno na stôl alebo na
podlahu. Ak položíte adaptér striedavého prúdu/jednosmerného prúdu tak, že visí so vstupom pre
kábel striedavého prúdu smerom nahor, voda alebo iné cudzie látky by mohli preniknúť do adaptéru a
spôsobiť jeho zlyhanie.
44
7
AA Montáž na stenu
Ak chcete reproduktor upevniť na stenu, môžete zakúpiť samostatný držiak na stenu.
`` Úvahy pri nákupe
-- Prípustná záťaž: : WAM5500 : Viac ako 10,8 kg
WAM3500 : Viac ako 8,0 kg
WAM1500 : Viac ako 5,6 kg
-- Veľkosť otvoru : 1/4 - 20 otvorov so závitom
POZNÁMKY
99 Keďže inštalácia držiaka na stenu je voliteľná, musíte si samostatne dokúpiť príslušné doplnky.
99 Pri inštalácii nástenného držiaka využite služby kvalifikovaného inštalatéra.
99 Montáž produktu na stenu zverte do rúk odborníka.
99 Pred montážou konzoly držiaka na stenu skontrolujte pevnosť steny. Ak je pevnosť nedostatočná, pred
montážou konzoly držiaka a reproduktora stenu vystužte.
99 Viac informácií nájdete v príručke držiaka na stenu.
99 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá zodpovednosť za akékoľvek poškodeniu produktu z dôvodu
nevhodnej inštalácie produktu.
99 Reproduktor neinštalujte položený ani otočený naruby.
44
8
Pripojenie k sieti Wi-Fi
AA Pripojenie zariadení Bluetooth
Produkt môžete pripojiť k zariadeniu Bluetooth a vychutnávať si hudbu uloženú v zariadení
Bluetooth.
1 Dotknite sa tlačidla MODE v hornej časti reproduktora, kým nezaznie hlásenie
„Bluetooth is ready (Rozhranie Bluetooth je pripravené).
MODE
TELEVÍZOR
2 Na inteligentnom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a vyberte možnosť Hľadať.
3 Vyberte položku [Samsung] R5, [Samsung] R3 alebo [Samsung] R1.
Vytvorí sa spojenie Bluetooth medzi inteligentným zariadením a produktom.
4 Bez pripojenia cez aplikáciu Samsung Multiroom sa môže v zozname zariadení
Bluetooth zobraziť Samsung Wireless Audio. Vyberte túto položku.
POZNÁMKY
99 Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
-- je časť vášho tela v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo
s produktom,
-- je zariadenie vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo
predelením miestnosti,
-- je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom,
vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
99 Pri párovaní produktu so zariadením Bluetooth medzi nimi zachovajte malú vzdialenosť.
99 V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth preruší, ak vzdialenosť medzi produktom a
zariadením Bluetooth prekročí 10 m. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky,
akými sú napríklad steny alebo dvere.
44
9
99 Produkt môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.
99 Produkt podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
99 V režime Bluetooth sú funkcie Prehrať/Pozastaviť/Nasledujúce/Predchádzajúce dostupné pri
zariadeniach Bluetooth s podporou AVRCP.
99 Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
99 Nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands Free).
99 Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
99 Ak odpojíte produkt, spojenie Bluetooth sa preruší. Ak chcete spojenie obnoviť, produkt zapojte do
zásuvky a potom znova nastavte pripojenie Bluetooth.
444
10
AA Pripojenie TV k reproduktoru
❚❚ Pripojenie k TV prostredníctvom Bluetooth (TV SoundConnect)
Funkcia TV SoundConnect vám umožňuje kompletne bezdrôtovo pripojiť Samsung TV k
externému reproduktoru(om) a vychutnať si zvuk z TV.
1 Reproduktor WAM zapojte do zásuvky a potom sa raz alebo viackrát dotknite tlačidla
MODE na jeho hornej strane, kým nebudete počuť „TV SoundConnect is ready.“
(Funkcia TV SoundConnect je pripravená.).
MODE
TELEVÍZOR
2 Dotknite sa tlačidla MODE a podržte ho stlačené na dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste
opätovne vyhľadali TV SoundConnect.
3 Na TV sa zobrazí rozbaľovacie okno, ktoré požaduje, aby ste pripojenie schválili.
Pokračujte schválením.
POZNÁMKY
99 Optimálna vzdialenosť párovania je 2 m alebo menej.
99 Ak odpojíte reproduktor WAM, spojenie funkcie TV SoundConnect sa zruší. Na opätovné nadviazanie
spojenia zapojte reproduktor do zásuvky a potom sa raz alebo viackrát dotknite tlačidla MODE, kým
nebudete počuť „TV SoundConnect is ready.“ (Funkcia TV SoundConnect je pripravená.).
Následne preskočte krok 2 a 3. Z reproduktoru bude automaticky vychádzať zvuk TV.
99 Keď je reproduktor v pohotovostnom režime, pripojenie TV SoundConnect sa nepreruší.
Pri pripájaní nového TV postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1, 2 a 3.
99 Prevádzkový dosah funkcie TV SoundConnect
-- Odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 2 m.
-- Odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 10 m.
-- Ak vzdialenosť medzi TV a produktom presiahne 10 m, spojenie sa môže prerušiť, prípadne obraz
môže trhať.
99 Funkcia SoundConnect je k dispozícii na vybraných TV Samsung uvedených na trh v roku 2012 alebo
neskôr. Overte si, či váš TV podporuje funkciu SoundShare alebo SoundConnect.
(Bližšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.)
99 Nestabilita sieťového prostredia môže spôsobiť prerušenie spojenia alebo zasekávanie zvuku.
444
11
Dodatok
AA Riešenie problémov
Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.
Symptóm
Zariadenie sa nezapne.
Rozbočovač a produkt nie sú
spárované.
Kontrola
•• Je sieťový kábel pripojený k
zásuvke?
•• Keď je rozbočovač pripojený,
signalizujú predné indikátory
na smerovači jeho náležitú
prevádzku?
•• Je kábel LAN riadne pripojený
k bezdrôtovému smerovaču a
rozbočovaču?
Náprava
•• Napájací kábel pripojte k zásuvke.
•• Resetujte zariadenie HUB. (Podrobnosti
nájdete v používateľskej príručke k
rozbočovaču.)
Rozbočovač odpojte a znova ho zapojte.
Skontrolujte, či bliká indikátor párovania
na prednej strane rozbočovača.
•• Resetujte produkt (pozri stranu 4).
Kliknite sem.
Produkt odpojte a znova ho zapojte.
Po stlačení tlačidla funkcia
nefunguje.
•• Je vo vzduchu statická elektrina? •• Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
Funkcia TV SoundConnect
(párovanie s TV) zlyhala.
•• Podporuje váš TV funkciu
•• Funkciu TV SoundConnect podporujú
vybrané TV Samsung uvedené na trh v
TV SoundConnect?
roku 2012 alebo neskôr. Skontrolujte, či
•• Máte v TV nainštalovanú
váš TV podporuje funkciu
najnovšiu verziu firmvéru?
TV SoundConnect.
•• Dochádza pri pripojení k chybe?
•• Overte, či je položka TV SoundConnect v
ponuke vášho TV nastavená na možnosť
Zap..
•• Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu
verziu.
•• Obráťte sa na call-centrum spoločnosti
Samsung.
•• Ak chcete resetovať funkciu
TV SoundConnect a pripojiť nový TV,
dotknite sa tlačidla MODE a podržte ho
dlhšie ako 5 sekúnd.
Nevychádza zvuk.
•• Je hlasitosť nastavená na
minimum?
444
12
•• Produkt pripojte správne.
•• Nastavenie hlasitosti.
Symptóm
Kontrola
Zariadenie HUB nepracuje
správne.
•• Je rozbočovač pripojený?
•• Je kábel LAN riadne pripojený
k bezdrôtovému smerovaču a
rozbočovaču?
•• Keď je rozbočovač pripojený,
signalizujú predné indikátory
na smerovači jeho náležitú
prevádzku?
Produkt nepracuje správne.
•• Je produkt pripojený?
Náprava
•• Zapojte zariadenie HUB.
•• Kábel LAN pripojte k portu ETHERNET
SWITCH na zadnej strane rozbočovača
a k bezdrôtovému smerovaču.
•• Resetujte zariadenie HUB. (Podrobnosti
nájdete v používateľskej príručke k
rozbočovaču.)
•• Ak sa vyskytnú problémy s pripojením
rozbočovača a produktu, skúste
premiestniť produkt bližšie k
bezdrôtovému smerovaču alebo
rozbočovaču.
•• Zapojte produkt.
•• Odpojte produkt, znovu ho zapojte a
potom ho znovu pripojte k smerovaču.
•• Resetujte produkt (pozri stranu 4).
Kliknite sem.
•• V prípade používania so zariadením HUB
-- Uistite sa, že inteligentné zariadenie
a rozbočovač sú pripojené k rovnakej
sieti Wi-Fi.
-- Uistite sa, že indikátor LED na
rozbočovači signalizuje jeho náležitú
prevádzku.
-- Ak problém pretrváva, resetujte
zariadenie HUB. (Podrobnosti
nájdete v používateľskej príručke k
rozbočovaču.)
-- Odpojte a znovu zapojte rozbočovač.
Potom odpojte a znovu zapojte
produkt.
-- Ak sa vyskytnú problémy s pripojením
rozbočovača a produktu, skúste
premiestniť produkt bližšie k
bezdrôtovému smerovaču alebo
rozbočovaču.
POZNÁMKA
99 Ak problém pretrváva, pri riešení sa obráťte na servisné stredisko.
444
13
AA Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
• Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde používanom v rámci tohto produktu nájdete
na adrese: http://opensource.samsung.com
AA Licencie
• Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto
adrese: www.spotify.com/connect/third-party licenses.
• Bližšie informácie o službe Spotify Connect nájdete na adrese
www.spotify.com/connect
AA Technické údaje
Hmotnosť
Všeobecné
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
R5 (WAM5500)
2,7 Kg
R1 (WAM1500)
1,4 Kg
R3 (WAM3500)
R5 (WAM5500)
R3 (WAM3500)
R1 (WAM1500)
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Φ166,0 X 313,0 (V) mm
Φ144,0 X 273,0 (V) mm
Φ123,0 X 234,0 (V) mm
+5°C až +35°C
10 % až 75 %
Bezdrôtová LAN
Zabudovaná
WEP (OPEN/SHARED)
Zabezpečenie
Sieť
2,0 Kg
WPA-PSK (TKIP/AES)
Celkový príkon v
R5 (WAM5500)
pohotovostnom režime (W) R3 (WAM3500)
(Keď sú zapnuté všetky
R1 (WAM1500)
sieťové porty)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
2,5W
3,6W
2,5W
Dotknite sa dotykovej oblasti a na 10 sekúnd ju podržte stlačenú, aby ste deaktivovali Wi-Fi a
Bluetooth a vypli napájanie.
-------
Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 Mb/s nie sú podporované.
Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na výrobku.
Na spodnej strane produktu nájdete dôležité bezpečnostné informácie.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
Bližšie podrobnosti nájdete na adrese www.samsung.com.
444
14
• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
(a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste
si neprečítali túto používateľskú príručku).
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j.
v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek
obhliadka v práci alebo domácnosti.
AA Vyhlásenie o zákonnej zhode
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENATVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Blesk so šípkou na konci
v trojuholníku je výstražný
symbol, ktorý vás upozorňuje
na nebezpečné napätie vnútri
zariadenia.
❚❚ Varovanie
VÝSTRAHA: ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM,
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI,
KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ
SÁM. SERVISNÉ PRÁCE MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA
KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ TECHNIK.
Výkričník v trojuholníku je
výstražný symbol, ktorý vás
upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa zariadenia.
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
• Tento prístroj nevystavuje kvapkajúcim ani špliechajúcim kvapalinám.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
❚❚ VÝSTRAHA
AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU
ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s ochranným uzemňovacím pripojením.
• Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je
potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu. Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
444
15
❚❚ Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre budúce použitie.
1 Prečítajte si tieto pokyny.
2 Dodržujte tieto pokyny.
3 Berte ohľad na všetky upozornenia.
4 Dodržujte všetky pokyny.
5 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6 Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7 Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8 Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9 Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná
zástrčka má dva kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a jeden
uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná
zástrčka nepasuje do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej zásuvky s elektrikárom.
10 Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek
a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.
11 Používajte len nástavce/príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
12 Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie neprevrátilo a
nezranilo vás.
13 Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14 Všetky servisné práce prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servisné práce
sú potrebné, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení
sieťového kábla alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké
predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nepracuje normálne,
alebo ak spadol.
444
16
AA Bezpečnostné opatrenia
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pre napájací zdroj
• Elektrické zásuvky a predlžovacie káble nadmerne nezaťažujte.
-- Môže to mať za následok abnormálne zvýšenie teploty alebo požiar.
• Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
• Neumiestňujte výrobok do blízkosti tepelných zdrojov.
• Ak chcete vyčistiť kolíky napájacej zástrčky, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a kolíky
utrite výlučne suchou tkaninou.
• Napájací kábel neohýbajte ani ho neťahajte silou.
• Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety.
• Napájací kábel nepripájajte k povolenej alebo poškodenej zásuvke.
• Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky, aby zástrčka v zásuvke
pevne držala.
-- Ak je pripojenie nepevné, hrozí riziko vzniku požiaru.
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
• Neumiestňujte výrobok do blízkosti zariadení alebo objektov, ktoré produkujú teplo alebo sú
zdrojom ohňa (sviečky, odpudzovače komárov, ohrievače, radiátory atď.). Neumiestňujte na
priame slnečné svetlo.
• Pri premiestňovaní produktu vypnite napájanie a odpojte všetky káble (vrátane napájacieho
kábla) od zariadenia.
-- Poškodený kábel môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Montáž produktu do prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, prípadne prašných alebo
extrémne chladných priestorov, môže viesť k problémom s kvalitou a poruchám produktu.
Kým produkt nainštalujete v prostredí mimo štandardných špecifikácií, žiadajte o bližšie
informácie servisné stredisko Samsung.
• Keď sa produkt umiestňuje na policu, do skrinky alebo na stôl, uistite sa, že horný panel
smeruje nahor.
• Neumiestňujte výrobok na nestabilné podklady (napr. nestabilné poličky, zvažujúce sa
pracovné stoly atď.).
-- Ak dôjde k pádu produktu, môže to spôsobiť poruchu a riziko ujmy na zdraví. Silné vibrácie
alebo nárazy môžu spôsobiť poruchu produktu a viesť k možnosti vzniku požiaru.
• Produkt inštalujte s dostatočným priestorom na vetranie v jeho okolí.
-- Za produktom ponechajte voľný priestor viac ako 10 cm a viac ako 5 cm voľného miesta
po stranách.
• Plastové baliace materiály držte mimo dosah detí.
-- Deťom hrajúcim sa s plastovými baliacimi materiálmi hrozí riziko zadusenia.
444
17
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pre obsluhu
• Používanie po dlhé časové úseky pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť vážne poškodenie
sluchu.
-- Ak ste dlhší čas vystavený hlasitosti vyššej ako 85 dB, môže to mať nežiaduci vplyv na váš
sluch. Čím je hlasitosť vyššia, tým závažnejšie môže byť poškodenie sluchu. Uvedomte si, že
hlasitosť bežnej konverzácie je približne od 50 do 60 db a hlasitosť zvuku cestnej premávky je
približne 80 db.
• Tento produkt je pod nebezpečne vysokým napätím. Nepokúšajte sa svojpomocne rozoberať,
opravovať ani modifikovať toto zariadenie.
-- Keď produkt vyžaduje opravu, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
• Na produkt neumiestňujte žiadne nádoby s kvapalinami (napr. vázy, nápoje, kozmetiku,
chemikálie atď.). Nedovoľte, aby sa do produktu (cez vzduchové prieduchy, vstupno/výstupné
porty atď.) dostali kovové predmety (napr. mince, sponky do vlasov atď.) alebo horľavé
materiály (napr. papier, zápalky atď.).
-- Ak sa do produktu dostanú nežiaduce materiály alebo kvapaliny, produkt okamžite
vypnite, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
• Nedovoľte, aby produkt spadol na zem. V prípade mechanického poškodenia odpojte
napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko Samsung.
-- V opačnom prípade hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Výrobok nedržte ani neťahajte za napájací alebo signálny kábel.
-- Poškodený kábel môže spôsobiť poruchu produktu, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• V blízkosti produktu nepoužívajte ani neuchovávajte horľaviny.
• Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený zápach alebo dym, ihneď odpojte napájací kábel a
obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
• Ak zacítite plyn, okamžite vyvetrajte miestnosť. Nedotýkajte sa napájacej zástrčky výrobku.
Produkt nevypínajte ani nezapínajte.
• Produkt nevystavujte prudkým nárazom a úderom. Zabráňte perforácii produktu ostrými
predmetmi.
• Tento produkt sa môže presúvať a umiestňovať v interiéri.
• Tento produkt nie je odolný voči vode alebo prachu.
• Pri presúvaní produktu dávajte pozor, aby ste predišli jeho pádu a jeho možnému poškodeniu.
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pre čistenie
• Na čistenie produktu nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá, vosky, benzén, riedidlá,
osviežovače vzduchu ani mazivá a nesprejujte ho insekticídmi.
-- Použitie ľubovoľného z týchto materiálov môže spôsobiť odfarbenie externého náteru,
prípadne jeho odlúčenie alebo odlúpenie. Z produktu neodstraňujte informačné štítky.
444
18
• Pri čistení výrobku odpojte napájací kábel a produkt utrite čistou, suchou a jemnou tkaninou (z
mikrovlákien alebo bavlny).
-- Nedovoľte, aby sa na produkte usádzal prach. Prach môže poškriabať jeho povrch.
AA Ďalšie informácie
❚❚ Informácie o sieťovom pripojení
• V závislosti od používaného bezdrôtového smerovača niektoré sieťové operácie môžu
prebiehať inak.
• Podrobné informácie o sieťovej práci s využitím bezdrôtového smerovača alebo modemu
nájdete v dokumentácii k smerovaču alebo modemu.
• Vyberte jeden bezdrôtový kanál, ktorý sa aktuálne nevyužíva. Ak zvolený kanál využíva
iné komunikačné zariadenie v blízkosti, rušenie rádiových vĺn môže spôsobiť zlyhanie
komunikácie.
• V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi rozbočovač nepodporuje
bezpečnostné šifrovanie WEP, TKIP a TKIP-AES (WPA2 Mixed) v sieťach využívajúcich režim
802.11n.
• Bezdrôtová sieť LAN zo svojej podstaty môže byť rušená rádiovými vlnami v závislosti od
podmienok prostredia (napr. v závislosti od výkonu bezdrôtového smerovača, vzdialenosti,
prekážok, rušenia inými bezdrôtovými zariadeniami atď.)
• Šifrovanie WEP nefunguje s protokolmi WPS (PBC)/WPS (PIN).
❚❚ Works with SmartThings™
• Tento produkt je kompatibilný s technológiou SmartThings.
• Služby technológie SmartThings sa odlišujú v závislosti od krajiny.
• Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.smartthings.com
AA Autorské práva
© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento návod na používanie sa nesmie
reprodukovať alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co.,Ltd.
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v
súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice
1999/5/ES.
Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na
položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
444
19
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Country
U.S.A
North America
CANADA
MEXICO
BRAZIL
COSTA RICA
DOMINICAN
REPUBLIC
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
Latin America
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
800-0726-7864
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-2791-9267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
001-800-5077267
800-7267
800-0101
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
CHILE
BOLIVIA
PERU
ARGENTINE
0-800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112
112
800-SAMSUNG(726-7864)
800-10-7260
0800-777-08
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
PARAGUAY
009-800-542-0001
COLOMBIA
URUGUAY
UK
EIRE
Europe
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
000-405-437-33
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
Web Site
www.samsung.com/us/support
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
www.samsung.com/mx/support
www.samsung.com/br/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/ve/support
www.samsung.com/co/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/pe/support
www.samsung.com/ar/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
Country
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
AUSTRIA
Europe
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
BELARUS
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TAJIKISTAN
MONGOLIA
MOLDOVA
CHINA
0-800-614-40
400-810-5858
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
UKRAINE
China
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka
od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31, Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
810-800-500-55-500
0-800-555-555
0-800-05-555
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
+7-495-363-17-00
SLOVENIA
CIS
Contact Centre 
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
HONG KONG
MACAU
0-800-502-000
(852) 3698 4698
0800 333
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
Country
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
S.E.A
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
S.W.A
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
MENA
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
SYRIA
MOROCCO
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
MOZAMBIQUE
NIGERIA
Africa
Ghana
Cote D'Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
Contact Centre 
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
09612300300
94117540540
08000-7267864
16580
021 36 11 00
021-8255 [CE]
8002474357
0800-Samsung (72678) 80-1000-12 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
18252273
080 100 22 55
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
23052574020
262508869
847267864 / 827267864
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
Web Site
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Download PDF

advertising