Samsung | WAM1500 | Samsung Bezdrôtový reproduktor WAM1500 Multiroom App Guide

Sprievodca aplikáciou Multiroom
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie reproduktora značky Samsung.
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si
svoj reproduktor na adrese
www.samsung.com/register
-- Tento sprievodca aplikáciou Multiroom je založený na reproduktore, ktorý používa operačný
systém Android alebo iOS.
-- Obrazovka aplikácie zobrazuje aplikáciu v operačnom systéme Android a môže sa zmeniť po
inovácii verzie softvéru.
Obsah
PRIPOJENIE K SIETI WI-FI
Používanie funkcií obrazovky
prehrávania..................................... 20
Príprava na pripojenie........................ 4
Pridanie hudby k obľúbeným
položkám.............................................. 20
Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom.... 4
Prístup k aplikácii Samsung Multiroom.... 4
Používanie možností prehrávania........ 20
Pripojenie k Wi-Fi............................... 5
Aktuálny zoznam skladieb............... 20
Automatické pripojenie k Wi-Fi................ 5
Ikony na ovládanie hudby...................... 21
Manuálne pripojenie k Wi-Fi.................... 8
Nastavenie ekvalizéru ........................... 22
Pripojenie s káblom LAN
(len zariadenie Soundbar)................ 10
Spravovanie aktuálneho zoznamu
skladieb................................................ 23
Správa zoznamu prehrávania................ 25
Pridanie ďalších reproduktorov........ 11
Používanie ponuky nastavení........... 27
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE
SAMSUNG MULTIROOM
Pridanie reproduktora........................... 27
Budík.................................................... 27
Aplikácia na prvý pohľad................. 13
Časovač vypnutia................................. 28
Prehrávanie hudby........................... 14
Vstupný zdroj........................................ 29
Hudobné služby.................................... 29
Prehrávanie hudby uloženej na
inteligentnom zariadení......................... 14
Nastavenia zariadenia........................... 30
Počúvanie streamovanej hudby............. 15
Podpora............................................... 33
Počúvanie internetového rádia......... 16
Informácie............................................. 33
Sledovanie stanice................................ 17
Počúvanie hudby cez aplikáciu
Multiroom v inteligentných
hodinkách ...................................... 34
Nastavenie predvolieb........................... 18
Počúvanie hudby z iných
zariadení v sieti................................ 19
Galaxy Gear S: Preberanie aplikácie
Multiroom............................................. 34
Apple Watch: Nastavenie aplikácie
MultiRoom v inteligentnom zariadení..... 34
Používanie aplikácie Multiroom v
inteligentných hodinkách....................... 35
44
2
PRIPOJENIE VIACERÝCH
REPRODUKTOROV
Nastavenie skupín........................... 37
Konfigurácia nastavení režimu
stereofónneho/priestorového zvuku... 40
Konfigurácia viacerých kanálov
bezdrôtovým pripojením TV k
reproduktoru pre viacero miestností...... 41
Konfigurácia viacerých kanálov
pripojením TV a zariadenia Soundbar k
reproduktoru do viacerých miestností.... 42
POUŽÍVANIE RÔZNYCH
FUNKCIÍ
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého v PC............................... 44
Samsung Link....................................... 44
Wireless Audio - Multiroom for Desktop.... 45
DODATOK
Riešenie problémov......................... 47
Kompatibilné reproduktory.................... 47
44
3
Pripojenie k sieti Wi-Fi
AA Príprava na pripojenie
Internet
Bezdrôtový
smerovač
Inteligentné
zariadenie
1 Požiadavky: bezdrôtový smerovač, inteligentné zariadenie
2 Bezdrôtový smerovač musí byť pripojený k internetu.
3 Inteligentné zariadenie musí byť pripojené k smerovaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
❚❚ Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom
Ak chcete využívať reproduktor, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Samsung
Multiroom, ktorú nájdete v predajni Google Play alebo App Store.
Nainštalujte aplikáciu Samsung Multiroom, ak chcete prehrávať hudbu uloženú v
inteligentnom zariadení, hudbu dostupnú v rámci hudobných služieb alebo vysielanie
internetového rádia.
Android
Vyhľadávanie v aplikácii : Samsung Multiroom
iOS
Vyhľadávanie v aplikácii : Samsung Multiroom
❚❚ Prístup k aplikácii Samsung Multiroom
Samsung
Multiroom
POZNÁMKA
99 Aplikáciu Samsung Multiroom zrušte, keď sa nepoužívajú reproduktory, pretože sa môže rýchlo vybíjať
batéria vášho inteligentného zariadenia, keď je aplikácia v prevádzke.
44
4
AA Pripojenie k Wi-Fi
❚❚ Automatické pripojenie k Wi-Fi
1 Zapojte reproduktor do elektrickej zásuvky.
2 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
3 Vyberte položku NEW SETUP.
4 Vyberte reproduktor, ktorý chcete pripojiť.
5 Skontrolujte, či je zapnuté napájanie reproduktora a či sa reproduktor nachádza v
efektívnom dosahu pripojenia Wi-Fi, a potom vyberte položku Yes.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
6 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti.
V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k
zadaniu hesla.
Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• V závislosti od sieťového prostredia sa reproduktor(y) nemusia automaticky pripojiť.
V takýchto prípadoch vyberte možnosť Not Blinking a pokračujte ďalšími krokmi
podľa pokynov na strane 8 až 9. Kliknite sem.
44
5
7 Vyberte položku Connect.
8 Ak chcete pripojiť len reproduktory nájdené počas vyhľadávania a dokončiť tento postup,
vyberte položku No.
Ak chcete pripojiť dodatočný reproduktor, ktorý sa nachádza v rovnakej sieti, vyberte
položku Yes. (Vzťahuje sa len na systém Android.)
• Sieťové pripojenie sa dokončilo.
<Android>
<iOS>
44
6
POZNÁMKY
99 Ak sa chcete bezpečne pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte zadať platné heslo.
-- Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti doma alebo v práci, poraďte sa s poskytovateľom služby
alebo správcom siete.
99 Ak reproduktor nie je pripojený do siete alebo sieťové pripojenie nepracuje správne, presuňte
reproduktor bližšie ku smerovaču a skúste to znova.
99 Vzdialenosť medzi zariadeniami alebo prekážky a rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami môžu mať
vplyv na komunikáciu medzi reproduktorom a sieťou.
99 Tento reproduktor môžu vyhľadať aj iné zariadenia Wi-Fi. Nemajú však oprávnenie na pripojenie k
tomuto reproduktoru.
99 Po úspešnom úvodnom nadviazaní spojenie zostáva aktívne, pokiaľ nedôjde k výmene bezdrôtového
smerovača alebo zmene sieťových nastavení.
99 V prípade zariadenia s podporou funkcie rýchleho pripojenia je možné spojenie s reproduktorom
nadviazať pomocou kontextovej obrazovky na mobilnom zariadení.
44
7
❚❚ Manuálne pripojenie k Wi-Fi
V závislosti od sieťového prostredia sa reproduktor(y) nemusia automaticky pripojiť.
V tomto prípade môžete reproduktor manuálne nastaviť na pripájanie k sieti.
1 Ak automatické pripojenie zlyhá, vyberte položku Not Blinking.
2 WAM5500/WAM3500/WAM3501/WAM1500/WAM1501/
WAM1400 : V spodnej časti reproduktora krátko stlačte tlačidlo
SPK ADD/Wi-Fi SETUP a spustite funkciu Nastavenie Wi-Fi.
Soundbar : Po zapnutí reproduktora stlačte a na 5 sekúnd
podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi SETUP, ktoré sa nachádza na
zadnej strane.
WAM7500/WAM6500 : Ak chcete spustiť Nastavenie
Wi-Fi, stlačte a súčasne podržte tlačidlá
Prehrať/
Pozastaviť a Pohotovostný režim na reproduktore.
• Reproduktor môže v pohotovostnom režime na
nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2 minúty.
44
8
SPK ADD/Wi-Fi SETUP
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
3 Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
4 Ak sa počas vyhľadávania nájde reproduktor, vytvorí sa pripojenie medzi reproduktorom
a inteligentným zariadením a vykoná sa pokus o pripojenie k sieti Wi-Fi.
Ak je sieť zabezpečená, na inteligentnom zariadení sa zobrazí obrazovka na zadanie
hesla. Pomocou klávesnice zadajte heslo.
5 Ak chcete pripojiť len reproduktory nájdené počas vyhľadávania a dokončiť tento postup,
vyberte položku No.
Ak chcete pripojiť dodatočný reproduktor, ktorý sa nachádza v rovnakej sieti, vyberte
položku Yes. (Vzťahuje sa len na systém Android.)
• Sieťové pripojenie sa dokončilo.
<Android>
<iOS>
44
9
AA Pripojenie s káblom LAN (len zariadenie Soundbar)
1 Pripojte jeden koniec kábla LAN k portu LAN na reproduktore a druhý koniec k
bezdrôtovému smerovaču.
(Reproduktor a inteligentné zariadenie musia byť pripojené k rovnakému bezdrôtovému
smerovaču.)
2 Zapojte reproduktor do elektrickej zásuvky.
3 Z inteligentného zariadenia spustite aplikáciu Samsung Multiroom.
4 Výberom položky v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky sa zobrazí zoznam
reproduktorov.
Skontrolujte, či sa v zozname nachádza zariadenie Soundbar.
444
10
AA Pridanie ďalších reproduktorov
Pomocou funkcie na pridanie reproduktora môžete pridať do siete ďalšie reproduktory.
1 Napájací kábel pridávaného reproduktora zapojte do elektrickej zásuvky.
• Ak pripájate napájací kábel reproduktora k elektrickej zásuvke, Wi-Fi sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
• Reproduktor môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2 minúty.
2 Na inteligentnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Multiroom.
3 Výberom položky
reproduktorov.
v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky sa zobrazí zoznam
4 Vyberte položku More.
5 Vyberte položku Add New Speaker.
6 Vyberte reproduktor, ktorý chcete pridať.
7 Skontrolujte, či je zapnuté napájanie reproduktora a či sa reproduktor nachádza v
efektívnom dosahu pripojenia Wi-Fi, a potom vyberte položku Yes.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
444
11
8 Ak sa nájde dostupný reproduktor na pripojenie, na základe sieťových informácií o
existujúcom reproduktore sa vykoná pokus o pripojenie k sieti Wi-Fi. Vyberte položku Yes.
• Ak sa chcete pripojiť k inej sieti, vyberte položku No. Ak je sieť zabezpečená, na
inteligentnom zariadení sa zobrazí obrazovka na zadanie hesla. Pomocou klávesnice
zadajte heslo.
• V závislosti od sieťového prostredia sa reproduktor(y) nemusia automaticky pripojiť.
V takom prípade si pozrite časť Kliknite sem. na stranách 8~9.
9 Ak chcete pripojiť len reproduktory nájdené počas vyhľadávania a dokončiť tento postup,
vyberte položku No.
Ak chcete pripojiť dodatočný reproduktor, ktorý sa nachádza v rovnakej sieti, vyberte
položku Yes. (Vzťahuje sa len na systém Android.)
• Dôjde ku kompletnému pridaniu doplnkového nového reproduktora.
444
12
Používanie aplikácie Samsung Multiroom
AA Aplikácia na prvý pohľad
e
f
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
Pozrite si kompletný zoznam pripojených reproduktorov, aby ste ich zmenili alebo nastavili.
Zobrazenie dostupných zdrojov hudby.
Na tomto mieste posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte dostupné zdroje hudby.
Zobrazenie dostupných súborov vo vybratom zdroji hudby.
V rámci tejto možnosti sa zobrazujú rôzne kategórie hudby.
Posúvaním nadol vyberte požadovanú kategóriu hudby.
Zadaním kľúčového slova vyhľadajte požadovanú hudbu.
Zobrazenie ponuky nastavení.
444
13
AA Prehrávanie hudby
POZNÁMKY
99 V mobile, zariadení pripojenom cez sieť a v prihlásených hudobných službách môžete vyhľadávať
podľa interpreta, albumu, hudobného titulu a stanice. Hudobnú službu(-y) môžete vyhľadávať len v
prípade, ak ste v službe(-ách) prihlásení.
99 Spotify nepodporuje funkciu vyhľadávania, pretože používa funkciu Spotify Connect.
❚❚ Prehrávanie hudby uloženej na inteligentnom zariadení
1 V hornej časti domovskej obrazovky vyberte položku My Phone (súbory uložené vo
vašom inteligentnom zariadení).
2 Na obrazovke vyberte požadovanú kategóriu.
• Albums: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa albumu.
• Artists: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
interpretov.
• Genres: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa žánru.
• Folders: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
uložených priečinkov.
• Playlists: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
zoznamu prehrávania.
• Songs: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa názvu.
• Favourites: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov označených ako obľúbené.
• Recently Added : Zobrazenie naposledy pridaných hudobných súborov.
3 Po výbere kategórie vyhľadajte a vyberte požadovanú hudbu.
444
14
❚❚ Počúvanie streamovanej hudby
Vyberte poskytovateľa služby na prenos hudby a prehrajte hudbu.
1 V hornej časti domovskej obrazovky vyberte požadovanú službu na prenos hudby.
2 Ak chcete zmeniť usporiadanie služieb na prenos hudby, zmeňte umiestnenie cieľovej
služby jej potiahnutím doľava alebo doprava na požadované miesto.
POZNÁMKY
99 Available music streaming services depend on the area and the smart device manufacturer.
99 Niektoré hudobné služby môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali za účelom členstva alebo sa
prihlásili.
99 Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby pomocou počítača.
99 Niektoré rozhlasové kanály TuneIn môžu byť obmedzené, a to v závislosti od politík ich stránky.
99 Podporovaná hudobná služba sa môže pridať alebo odstrániť v súlade s príslušnou politikou.
444
15
AA Počúvanie internetového rádia
1 V hornej časti domovskej obrazovky vyberte položku TuneIn.
2 Vyberte požadovanú kategóriu.
• Following: Uvádza zoznam staníc pridaných do zoznamu predvolieb alebo označených
ako sledované. Predvolene sa v zozname predvolieb zobrazujú 3 rozhlasové stanice.
• Browse: Zobrazí všetky podporované internetové rozhlasové stanice.
• Search : Umožňuje vám vyhľadať požadovanú rozhlasovú stanicu pomocou
klávesnicového vstupu.
3 Nájdite a vyberte stanicu.
444
16
❚❚ Sledovanie stanice
Ľubovoľný kanál môžete pridať do zoznamu Following.
1 Vyberte želaný kanál.
2 V spodnej časti obrazovky vyberte obrazovku prehrávania, čím sa zobrazí na celú
obrazovku.
3 Výberom položky zobrazte kontextovú ponuku a vyberte položku Follow This Station.
• Aktuálne počúvaný kanál sa pridá do zoznamu Following.
POZNÁMKA
99 Položka Followed Station sa zobrazí, ak sa pokúsite pridať vysielací kanál, ktorý sa už nachádza v
zozname v časti Sledované.
444
17
❚❚ Nastavenie predvolieb
Do zoznamu predvolieb môžete pridať internetovú rozhlasovú stanicu, ktorú sledujete,
prípadne môžete zmeniť usporiadanie poradia zobrazenia v tomto zozname.
1 V hornej časti domovskej obrazovky vyberte položku TuneIn.
2 Vyberte položku Following.
3 Vyberte položku Edit. Odstráňte kanály alebo zmeňte ich usporiadanie v zozname v časti
Sledované.
• chcete odstrániť vysielací kanál, vyberte ikonu X. Ak chcete zmeniť usporiadanie
vysielacieho kanála, stlačte a potiahnite položku na požadované miesto.
4 Požadovaný kanál potiahnite spod položky Following na položku Presets.
POZNÁMKY
99 V zozname v časti Predvoľby sa môžu nachádzať najviac 3 položky.
99 Presunutím vysielania zo zoznamu v časti Sledované do zoznamu v časti Predvoľby sa odstráni
vysielanie v zozname v časti Predvoľby.
99 Presunutie vysielania zo zoznamu v časti Predvoľby do zoznamu v časti Sledované neovplyvní zoznam v
časti Sledované.
5 Ak chcete uložiť zmeny a zatvoriť postup, vyberte položku Done.
444
18
AA Počúvanie hudby z iných zariadení v sieti
Môžete si vypočuť hudbu uloženú na inom zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej sieti.
Môžete zdieľať hudbu uloženú na pripojených inteligentných zariadeniach k počítaču.
Podrobnosti nájdete v časti „Program Wireless Audio - Multiroom for Desktop“ na stranách
45~46. Kliknite sem.
1 V hornej časti domovskej obrazovky vyberte požadované zariadenie pripojené k sieti.
2 Prostredníctvom tohto reproduktora môžete prehrávať hudobné súbory uložené vo
zvolenom zariadení.
444
19
AA Používanie funkcií obrazovky prehrávania
Na obrazovke prehrávania môžete používať rôzne funkcie.
❚❚
Pridanie hudby k obľúbeným položkám
Výberom položky
pridáte práve prehrávanú hudbu k obľúbeným položkám.
Opätovným ťuknutím na túto položku sa hudba odstráni z obľúbených položiek.
❚❚ Používanie možností prehrávania
@@ Add
to Playlist
Vytvorenie zoznamu skladieb. Pridanie aktuálne prehrávanej hudby do zoznamu skladieb.
@@ Equaliser
Prispôsobenie hlasitosti jednotlivých frekvencií podľa hudobného žánru, vašich preferencií
alebo miesta.
@@ Play
on a Different Speaker
Prehrávanie aktuálnej hudby pomocou iného reproduktora.
❚❚
Aktuálny zoznam skladieb
Zobrazenie zoznamu hudobných súborov, ktoré sa aktuálne prehrávajú. Zmena usporiadania
alebo odstránenie súborov v zozname (podrobnosti nájdete na strane 23). Kliknite sem.
444
20
❚❚ Ikony na ovládanie hudby
1
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
1
Vypnuté náhodné prehrávanie /
Zapnuté náhodné prehrávanie
Prehrávanie hudobných súborov v aktuálnom zozname skladieb v náhodnom poradí.
Predchádzajúca skladba
1
Prehrávanie predchádzajúcej hudobnej skladby.
Pozastavenie /
Prehrávanie
Pozastavenie alebo prehrávanie hudby.
Nasledujúca skladba
Prehrať nasledujúcu skladbu.
1
Opakovanie
vypnuté /
všetkých súborov
1
1
Opakovanie jedného súboru
/
Opakovanie
Opakovanie aktuálneho hudobného súboru. Opakovanie jedného súboru alebo všetkých
súborov v aktuálnom zozname skladieb.
Panel na ovládanie hlasitosti
Pomocou panelu na ovládanie hlasitosti môžete upraviť hlasitosť.
- Prípadne môžete na úpravu hlasitosti použiť tlačidlá hlasitosti na inteligentnom zariadení.
444
21
❚❚ Nastavenie ekvalizéru
V možnosti ekvalizéru môžete vybrať jednu z predvolene poskytnutých predvolieb alebo
vytvoriť svoje vlastné nastavenia pre manuálnu úpravu frekvencií.
1 Vyberte položku .
2 Zobrazí sa kontextová ponuka. Vyberte položku Equaliser.
3 Potiahnutím nahor alebo nadol upravte jednotlivé frekvencie a vyberte položku SAVE.
4 Vyberte položku Custom, zadajte názov a potom vyberte položku Done.
5 Vyberte položku Yes.
POZNÁMKA
99 Pridať možno maximálne 10 vlastných režimov ekvalizéra.
444
22
❚❚ Spravovanie aktuálneho zoznamu skladieb
@@ Pridanie
hudby do aktuálneho zoznamu skladieb
Pridanie alebo úprava hudobného súboru v aktuálnom zozname skladieb.
1 Na domovskej obrazovke vyberte požadovanú kategóriu.
2 Vyberte položku Select.
3 Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete pridať do aktuálneho zoznamu skladieb, a
vyberte položku Add (ak chcete vybrať všetky súbory, vyberte položku
).
4 Na kontextovej obrazovke vyberte položku Add to Queue.
5 Po úspešnom pridaní súboru sa v spodnej časti obrazovky zobrazí správa „Added to
queue.“.
POZNÁMKY
99 Ak chcete spravovať aktuálny zoznam skladieb, vyberte položku na obrazovke prehrávania.
99 V aktuálnom zozname skladieb možno uložiť najviac 360 súborov.
99 V aktuálnom zozname skladieb nemožno uložiť súbory zo služieb na prenos hudby, ktoré využívajú
technológiu staníc, napríklad TuneIn a Pandora.
444
23
@@ Zmena
usporiadania súborov v aktuálnom zozname skladieb
1 Na obrazovke prehrávania vyberte položku
2 Vyberte položku Edit.
3 Výberom a potiahnutím položky
zozname.
@@ Odstránenie
.
upravte usporiadanie (hudobných) súborov v
hudby z aktuálneho zoznamu skladieb
1 Na obrazovke prehrávania vyberte položku
.
2 Ak chcete odstrániť viacero hudobných súborov, vyberte položku Edit. Aj vyberiete
položku Edit, pred každým súborom sa zobrazí začiarkavacie políčko.
Ak chcete odstrániť všetky súbory v aktuálnom zozname skladieb, vyberte položku
Remove All.
3 Vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť, a vyberte položku Remove.
4 Vyberte položku Yes.
444
24
❚❚ Správa zoznamu prehrávania
@@ Vytvorenie
zoznamu skladieb
Na uloženie alebo úpravu môžete vytvoriť svoj vlastný zoznam prehrávania.
1 Na domovskej obrazovke vyberte položku Playlists.
2 Vyberte položku Create Playlist
.
3 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku Done.
4 Na obrazovke na pridanie skladieb vyberte požadovanú kategóriu.
5 Vyberte požadované hudobné súbory a ťuknite na položku Add. Zoznam skladieb sa
pridá.
POZNÁMKA
99 Do zoznamu prehrávania môžete uložiť až 360 hudobných skladieb.
444
25
@@ Úprava
zoznamu prehrávania
1 Na domovskej obrazovke vyberte položku Playlists.
2 Vyberte položku Edit.
3 Ak chcete odstrániť zoznam skladieb, vyberte zoznam skladieb, ktoré chcete
odstrániť, a vyberte položku Remove.
• Ak chcete premenovať zoznam skladieb, vyberte položku .
4 Ak chcete použiť ďalšie možnosti, výberom názvu zoznamu skladieb sa zobrazí
zoznam hudobných súborov.
5 Vyberte položku Select.
6 Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete prehrať, alebo hudobný súbor, ktorý chcete
pridať do aktuálneho zoznamu skladieb alebo ho z neho odstrániť.
7 Ak chcete prehrať vybratý hudobný súbor, vyberte položku Play.
Ak chcete pridať alebo odstrániť súbor v aktuálnom zozname skladieb, vyberte
položku More.
444
26
AA Používanie ponuky nastavení
1 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
2 V hornej časti domovskej obrazovky vyberte položku
.
❚❚ Pridanie reproduktora
Na pridanie dodatočného reproduktora(ov) k existujúcemu pripojeniu reproduktora sa obráťte
na časť „Pridanie ďalších reproduktorov“ na stranách 11~12. Kliknite sem.
❚❚ Budík
1 Vyberte položku Alarm a potom vyberte položku Add Alarm.
2 Nastavte čas, dni, hudbu, hlasitosť a trvanie.
• Ak sú pripojené najmenej dva reproduktory, výberom položky Change zmeňte
reproduktor, ktorý bude prehrávať zvuk budíka.
3 Vyberte položku Music a potom vyberte tón budíka výberom položky Sound alebo
TuneIn.
444
27
4 Ak chcete uložiť nastavenia a zatvoriť postup, vyberte položku Done.
POZNÁMKA
99 Budík sa neprehrá, ak nie je pripojená sieťová zástrčka reproduktora.
❚❚ Časovač vypnutia
Nastavením času režimu spánku môžete reproduktor vypnúť.
1 Vyberte položku Sleep Timer a potom vyberte položku OFF pre reproduktor, pri ktorom
sa má použiť časovač vypnutia.
2 Nastavte čas a vyberte položku TURN ON.
444
28
❚❚ Vstupný zdroj
Slúži na zmenu vstupného zdroja pre aktívny reproduktor.
<Bezdrôtový reproduktor>
<Soundbar>
❚❚ Hudobné služby
Zobrazí zoznam dostupných služieb.
POZNÁMKY
99 Dostupné služby na prenos hudby závisia od oblasti a výrobcu inteligentného zariadenia.
99 Niektoré hudobné služby môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali za účelom členstva alebo sa
prihlásili.
99 Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby pomocou počítača.
99 Niektoré rozhlasové kanály TuneIn môžu byť obmedzené, a to v závislosti od politík ich stránky.
99 Podporovaná hudobná služba sa môže pridať alebo odstrániť v súlade s príslušnou politikou.
444
29
❚❚ Nastavenia zariadenia
@@ Advanced
LED On/Off
Settings
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť predný indikátor LED na reproduktore, prepnite prepínač
doprava alebo doľava.
POZNÁMKA
99 Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, pokiaľ ju reproduktor nepodporuje.
Audio Prompt On/Off
Funkcia zvukového upozornenia informuje používateľa o aktuálnom stave reproduktora
prostredníctvom hlasu alebo iného zvuku.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu hlasového upozornenia, prepnite prepínač doprava
alebo doľava.
444
30
Network Status
Slúži na kontrolu stavu siete pre reproduktory pripojené prostredníctvom siete.
@@ Speaker
Software Update
Slúži na zobrazenie aktuálnej verzie softvéru reproduktorov a v prípade potreby umožňuje
vykonanie aktualizácie.
Slúži na zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácii pre jednotlivé reproduktory.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické aktualizácie, prepnite prepínač doprava alebo
doľava.
POZNÁMKY
99 Aktualizácia sa vykoná automaticky, ak je reproduktor pripojený k sieti a funkcia automatickej
aktualizácie je zapnutá.
99 Ak sú k sieti pripojené viaceré reproduktory, ponechajte pre všetky z nich zapnutú funkciu
automatickej aktualizácie. Súčasné používanie rozličných verzií softvéru môže spôsobiť problém v
sieti v dôsledku nekompatibility.
99 Automatická aktualizácia sa vykonáva, len keď je reproduktor v pohotovostnom režime.
Manuálne zapnutie pohotovostného režimu na reproduktore
1) Zapnite automatickú aktualizáciu
2) Dotknite sa dotykovej oblasti a podržte ju 5 sekúnd. Dotykom prebuďte zariadenie.
444
31
Update Now
Softvér reproduktora môžete aktualizovať manuálne pomocou tlačidla Update Now.
Výberom položky Update Now vyhľadajte dostupný softvér na aktualizáciu.
Ak je dostupná aktualizácia, preberie sa a nainštaluje sa do reproduktora.
Ak je už nainštalovaná najaktuálnejšia verzia, zobrazí sa príslušná správa.
@@ Device
ID
Slúži na zobrazenie identifikátora pripojeného zariadenia.
444
32
❚❚ Podpora
@@ FAQ
Slúži na presmerovanie na stránku „Podpora“ na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
@@ Terms
& Conditions
Umožňuje vám zobraziť Terms & Conditions.
@@ Contact
Samsung
Ponúka prepojenie na webovú lokalitu spoločnosti Samsung.
@@ Open
Source Licenses
Umožňuje vám zobraziť Open Source Licenses.
@@ Remote
Management
Umožňuje zobraziť podmienky vzdialenej správy.
Podpora
Informácie
❚❚ Informácie
@@ Samsung
Multiroom
Slúži na kontrolu modelu reproduktora a informácií o oblasti siete Wi-Fi.
@@ App
Version
Umožní vám skontrolovať verziu aplikácie Samsung Multiroom.
444
33
AA Počúvanie hudby cez aplikáciu Multiroom v inteligentných
hodinkách
POZNÁMKY
99 Aby ste použili aplikáciu Multiroom s produktmi Galaxy Gear S alebo Apple Watch, musíte vopred
pripojiť svoje inteligentné zariadenie k reproduktoru.
99 Aby ste použili aplikáciu Multiroom s produktom Galaxy Gear S, musíte prevziať a nainštalovať
exkluzívnu aplikáciu Multiroom.
❚❚ Galaxy Gear S: Preberanie aplikácie Multiroom
1 Vyberte a spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Vyberte položku Samsung Gear Apps.
3 Vyhľadajte a prevezmite aplikáciu Multiroom.
4 Spustite aplikáciu Multiroom na zariadení Galaxy Gear S.
❚❚ Apple Watch: Nastavenie aplikácie MultiRoom v inteligentnom zariadení
1 Na inteligentnom zariadení vyberte položku Apple Watch.
2 Vyberte položky My Watch > MultiRoom.
3 Aktivujte položku Show App on Apple Watch.
444
34
❚❚ Používanie aplikácie Multiroom v inteligentných hodinkách
@@ Výber
reproduktora
Ak sú pripojené viaceré reproduktory, môžete prehrávať hudbu pomocou reproduktora podľa
vášho výberu.
@@ Nastavenie
hlasitosti
Počas prehrávania hudby znížte alebo zvýšte hlasitosť pomocou tlačidiel - a +.
Ak chcete vypnúť režim stlmenia zvuku, zvýšte hlasitosť pomocou tlačidla + alebo ťuknite na
tlačidlo .
Keď sú zoskupené
444
35
@@ Prehrávanie
hudby
Môžete si vybrať požadovanú hudbu, aby ste si ju vychutnali počas prehrávania/pozastavenia
hudby, prehrávania predchádzajúcej/nasledujúcej hudby alebo prezerania poradia.
Na obrazovke prehrávania sa ťuknutím na práve prehrávanú hudbu zobrazí zoznam frontu.
Posúvaním nahor alebo nadol v zozname frontu vyberte a prehrajte inú skladbu.
Aby ste prešli naspäť na obrazovku prehrávania dotknite sa položky Queue.
Obrazovka prehrávania
@@ Skupinové
Poradie
alebo stereofónne zobrazenie
Tieto obrazovky sa zobrazujú v skupinovom a stereofónnom režime.
Stereofónny režim
Zoskupené
POZNÁMKA
99 Skupinový a stereofónny režim možno vypnúť pomocou aplikácie Samsung Multiroom na inteligentnom
zariadení.
444
36
Pripojenie viacerých reproduktorov
AA Nastavenie skupín
Na prehrávanie rovnakej hudby môžete zhromaždiť niekoľko produktov do jednej skupiny.
Zoskupovanie je k dispozícii len v čase, keď je k aplikácii pripojených viacero produktov.
1 Výberom položky
reproduktorov.
v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky sa zobrazí zoznam
2 Výberom položky zobrazte kontextovú ponuku a vyberte položku Group.
3 Vyberte reproduktory, ktoré chcete zoskupiť, a vyberte položku Create Group.
(Ak chcete vybrať všetky reproduktory, vyberte položku
).
4 Zadajte názov skupiny a vyberte položku Done.
444
37
@@ Zrušenie
zoskupenia
1 Výberom položky zobrazte kontextovú ponuku.
2 Vyberte položku Ungroup a potom položku Yes.
@@ Úprava
skupiny
1 Výberom položky zobrazte kontextovú ponuku.
2 Vyberte položku Edit Group.
3 Vyberte reproduktory, ktoré chcete zoskupiť, a vyberte položku Done.
444
38
@@ Premenovanie
skupiny
1 Výberom položky zobrazte kontextovú ponuku.
2 Vyberte položku Rename.
3 Vložte názov skupiny a vyberte položku Done.
@@ Nastavenie
hlasitosti skupiny
Použite tlačidlo hlasitosť na inteligentnom zariadení.
Alebo
Prípadne môžete pomocou panela na ovládanie hlasitosti
na
obrazovke prehrávania upraviť hlasitosť súčasne pre všetky reproduktory v skupine.
Ak chcete upraviť hlasitosť pre konkrétny reproduktor, vyberte položku 7 a použite panel
na ovládanie hlasitosti.
444
39
AA Konfigurácia nastavení režimu stereofónneho/priestorového
zvuku
Pomocou dvoch reproduktorov dosiahnete efekt stereofónneho zvuku.
1 Výberom položky
reproduktorov.
v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky sa zobrazí zoznam
2 Výberom položky zobrazte kontextovú ponuku a vyberte položku Stereo Set-up.
3 Potiahnite a umiestnite reproduktory, ktoré sa majú používať v stereofónnom režime, na
pozície Front L a Front R.
4 Vyberte položku Setup a potom vyberte položku Start Test. (voliteľné)
5 Na základe výsledkov testu upravte hlasitosť ľavého a pravého reproduktora a vyberte
položku Done.
1
2
444
40
❚❚ Konfigurácia viacerých kanálov bezdrôtovým pripojením TV k
reproduktoru pre viacero miestností
K reproduktoru(-om) pre viacero miestností môžete bezdrôtovo pripojiť TV Samsung, aby ste
nakonfigurovali systém priestorového zvuku pre zvukový výstup TV.
Napr. 2-kanálový systém priestorového zvuku
Bezdrôtový ľavý
reproduktor
priestorového zvuku
Bezdrôtový pravý
reproduktor
priestorového zvuku
MODE
MODE
MODE
MODE
POZNÁMKY
99 TV a reproduktor(-y) pre viacero miestností musia byť pripojené k rovnakej sieti.
99 Počas konfigurácie systému priestorového zvuku s TV a reproduktorom televízor nevydáva žiadny zvuk.
99 Systém priestorového zvuku so 4,1 (5,1) kanálmi môžete nakonfigurovať pomocou zariadenia Soundbar
a 2 reproduktorov.
99 Systém priestorového zvuku nemôžete nakonfigurovať pomocou zariadenia Soundbar a jedného reproduktora.
MODE
MODE
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
1 Výberom položky
reproduktorov.
SERVICE2
POWER
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
POWER
v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky sa zobrazí zoznam
2 Na reproduktore pripojenom k televízoru Samsung prostredníctvom siete Wi-Fi výberom
položky zobrazte kontextovú ponuku a potom vyberte položku Stereo Set-up.
444
41
3 Potiahnite a umiestnite reproduktory, ktoré sa majú používať v stereofónnom režime, na
pozície Front L a Front R.
4 Vyberte položku Setup a potom vyberte položku Start Test. (voliteľné)
5 Na základe výsledkov testu upravte hlasitosť ľavého a pravého reproduktora a vyberte
položku Done.
1
2
❚❚ Konfigurácia viacerých kanálov pripojením TV a zariadenia Soundbar k
reproduktoru do viacerých miestností
Ak váš TV podporuje funkciu pre viacero miestností, môžete nakonfigurovať systém
priestorového zvuku a režim zariadenia Soundbar v aplikácii Multiroom alebo v ponuke TV.
POZNÁMKY
99 Ak je zdroj zariadenia Soundbar DTS, tak zvuk bude vychádzať len z reproduktorov Front L a Front R.
99 Ak váš TV nepodporuje funkciu pre viacero miestností, môžete pripojiť port optického/HDMI výstupu
TV k zariadeniu Soundbar, aby ste nakonfigurovali 4,1 kanál pozostávajúci zo zariadenia Soundbar a
reproduktorov pre viacero miestností.
444
42
1 Výberom položky
reproduktorov.
v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky sa zobrazí zoznam
2 Na zariadení Soundbar pripojenom k televízoru Samsung prostredníctvom siete
Wi-Fi výberom položky zobrazte kontextovú ponuku a potom vyberte položku
Surround Setup.
3 Potiahnite a umiestnite reproduktory, ktoré sa majú používať v režime priestorového
zvuku, na pozície Surround L a Surround R.
4 Vyberte položku Setup a potom vyberte položku Start Test. (voliteľné)
5 Na základe výsledkov testu upravte hlasitosť ľavého a pravého reproduktora a vyberte
položku Done.
1
3
2
4
444
43
Používanie rôznych funkcií
AA Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v PC
❚❚ Samsung Link
V záujme jednoduchšieho prehrávania hudby uloženej v PC prostredníctvom reproduktora si
nainštalujte program Samsung Link.
Navštívte http://link.samsung.com a prevezmite si aplikáciu Samsung Link a dokončite jej
inštaláciu.
1 Navštívte stránku http://link.samsung.com a prihláste sa so svojím kontom Samsung.
Aplikáciu nainštalujte podľa uvedených pokynov.
2 Vyberte priečinok, ktorý chcete zdieľať.
1) Kurzor myši umiestnite na ikonu Samsung Link na lište s ikonami, kliknite na ňu
pravým tlačidlom a vyberte “1”.
1
2) Na zobrazenej obrazovke môžete pridávať a vymazávať zdieľané priečinky.
Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť tlačidlo
.
3 V aplikácii Samsung Multiroom vyberte položku Zariadenia a zvoľte PC. Zobrazia sa
zdieľané priečinky a hudobné súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane
19.) Kliknite sem.
POZNÁMKY
99 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a reproduktor musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.
99 V počítači by mal byť nainštalovaný softvér Samsung Link. Mobilné zariadenie by malo podporovať softvér
Samsung Link. Viac informácií získate na portáli s obsahom a službami od spoločnosti Samsung na adrese
http://link.samsung.com.
99 Pri pokuse prehrať mediálne súbory prostredníctvom servera s technológiou DLNA tretej strany sa môžu
vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
99 Obsah zdieľaný počítačovým zariadením sa nemusí prehrať v závislosti od typu kódovania a formátu
súboru obsahu. Okrem toho nemusia byť dostupné niektoré funkcie.
99 V závislosti od stavu siete sa mediálny obsah nemusí prehrávať plynulo. V takomto prípade použite úložné
zariadenie USB.
444
44
❚❚ Wireless Audio - Multiroom for Desktop
Ak chcete hudobné súbory zo systému iTunes a zdieľaného PC prehrávať prostredníctvom
reproduktora, nainštalujte aplikáciu Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Na stránke www.samsung.com prevezmite aplikáciu Wireless Audio - Multiroom for
Desktop a nainštalujte ju.
POZNÁMKY
99 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a reproduktor musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.
99 Ak sa počítač so systémom Windows alebo Mac prepne do režimu vypnutej obrazovky, úspory energie
alebo hlbokého spánku, aplikácia sa zastaví.
99 Ak je v počítači so systémom Windows aktivovaný firewall, aplikácia nemusí fungovať. V tomto prípade
firewall systému Windows alebo od externého dodávateľa deaktivujte.
99 Inštalačný súbor *.pkg je určený pre systémy Mac, zatiaľ čo súbor *.msi je určený systémy Windows.
Prevezmite príslušný súbory do svojho počítača a nainštalujte ho.
99 Podporovaný operačný systém: Systém Windows 7 alebo novší, Mac OS X 10.7 alebo novší.
1 Dvakrát kliknite na vytvorenú ikonu na pracovnej ploche PC.
2 Ak chcete nastaviť zdieľané priečinky, vyberte možnosť Next.
Wireless Audio
- Multiroom
for Desktop:
Zapnutie a
vypnutie
Aplikáciu môžete
nastaviť, aby povoľovala
alebo blokovala prístup
externých zariadení k
vášmu počítaču.
444
45
3 Vyberte typ obsahu a pridajte zvolený priečinok do zoznamu zdieľaných priečinkov.
Po nazdieľaní priečinkov stlačte tlačidlo Done.
1
2
3
4 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
5 Vyberte požadované PC v aplikácii Samsung Multirooma zobrazia sa zdieľané
priečinky a súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane 19.) Kliknite sem.
POZNÁMKA
99 Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť tlačidlo .
Ak nestlačíte tlačidlo , súbory zdieľané počítačovým zariadením sa nemusia zobraziť v aplikácii Samsung
Multiroom.
444
46
Dodatok
AA Riešenie problémov
Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.
Symptóm
Aplikácia nepracuje správne.
Kontrola
•• Zobrazí sa spúšťaní aplikácie
chyba?
Náprava
•• Uistite sa, že inteligentné
zariadenie podporuje danú
aplikáciu.
•• Uistite sa, že používate najnovšiu
verziu aplikácie.
POZNÁMKA
99 Ak problém pretrváva, pri riešení sa obráťte na servisné stredisko.
❚❚ Kompatibilné reproduktory
• Mobilné zariadenia: Android 4.0 (Gingerbread) alebo novší, iOS (7.0) alebo novší
POZNÁMKY
99 Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto reproduktorom.
99 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že reproduktor staršej verzie sa nemusí podporovať.
444
47
Download PDF

advertising